P. 1
IAS 17

IAS 17

|Views: 704|Likes:
Published by irynf

More info:

Published by: irynf on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

companiile si societ tile nationale. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat . la întocmirea situatiilor financiare individuale. precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial.INTRODUCERE. În prezent. Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare.IAS 17-LEASING 1. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile..Consiliul international al standardelor contabile. care întocmesc situatii financiare consolidate. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam . indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. ele sunt emise de International Accounting . IASB. STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB). IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate.. Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare. Situatiile financiare ale unei întreprinderi.

. stabileste criteriile de recunoastere a acestora. defineste elementele situatiilor financiare. Rusia. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. 2008 4 . Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea. IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). Girbina Maria Madalina.un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. Australia. Singapore si Pakistan. . Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. vol. etc. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). Bucuresti.un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´. cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. Africa de Sud. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. Hong Kong. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS.IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . întrucât stabilesc reguli generale. standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). Sinteze.). Acest referential cuprinde: . prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS. 3. Editura CECCAR.

modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile.IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare. de asemenea.

provizioanele pentru pensii. . Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: . Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. . Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor.Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare. datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. instrumentele financiare. Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. 6 .IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. beneficiile angajatilor.Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare.Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare.

IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. Bucuresti. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Editura Economistul. 2004 7 . · Planificarea. A. · Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. 2 Du escu. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS.

Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. 3. În ianuarie 2001. în scopul compararii cu durata contractului de leasing.Leasing. 2.IAS 17-LEASING 2. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. paragrafele 1. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. 24. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. Investitii imobiliare. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. în schimbul unei chirii platibile de locatar. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 19. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. apartinând locatorului sau locatarului. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. paragrafele 1. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. 45 si 48 au fost modificate. în cadrul procesului de 8 . IAS 17 (revizuit) modifica definitia. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. Leasing (ÄIAS 17 initial´). IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. În aprilie 2000.

IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. Feleaga Niculae. vol. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. peste 5 ani (solicitat pentru locatar). Editura Economica. si anume. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv.leasingul financiar. editia a II-a.IAS 17-LEASING clasificare. 5. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. 4. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. Bucuresti. 7. pe trei intervale de timp: pâna la un an. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. O abordare europeana si internationala. Contabilitate financiara. 8. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´.totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. 2007 9 . cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. 1. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . între 1 si 5 ani. în cazul leasingului financiar. IAS 17 ofera recomandari. 3 Feleaga Liliana. 6. si anume. cerând ca. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta.

piese de teatru.chiriile contingente. cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. 10 . acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video. bazate pe valorile relative ale valorii juste. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. lemn. 10. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice. drept leasing financiar. . 9. gaze naturale. valorii contabile si pretului de vânzare. la data bilantului. resurselor naturale. inregistrari Totusi. brevete si drepturi de autor. în mod normal. . în special. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. cum ar fi: titei. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor.cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. între 1si 5 ani. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante. Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing.reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. metale si alte zacaminte minerale.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. . a titeiului. înregistrate la venituri de catre locatori. Obiectivul acestui Standard este de a stabili. politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. si . cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor.IAS 17-LEASING . pentru locatari si locatori. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. peste 5 ani (solicitat pentru locator). manuscrise.

sau . Pe de alta parte. Standarde. Agricultura). Gheorghe Lepadatu. 2006 4 11 . Bucuresti. Investitii imobiliare). teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. chiar daca. pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri. acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4.de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. Agricultura). Editura Pro Universitaria. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. sau .de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41.IAS 17-LEASING .de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. . Investitii imobiliare). Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor.

y in momentul platii.o parte afiliata locatarului.continuarea acestuia este certa. a unei sume suplimentare incat. y cu permisiunea locatorului. . dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent. de catre locatar. sau nu. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului.IAS 17-LEASING 3. intr-o masura rezonabila. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. la inceputul contractului de leasing. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. 12 . b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: .locatar. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia. intr-o masura rezonabila. cu sau fara plata suplimentara. in cele din urma. in schimbul unei plati sau serii de plati. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. excluzând chiria contingenta. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. a carei realizare. de catre locator. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. in orice situatie). intre parti aflate in cunostinta de cauza. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. si y in cazul locatorului. de bunavoie. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila.IAS 17-LEASING . nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. de la inceputul duratei contractului de leasing. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. fara a fi limitata la acesta. capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. incât. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila.o terta parte independenta. sa onoreze obligatiile asumate prin garantie. Totusi. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. din punct de vedere financiar. la inceputul contractului de leasing.

altul decât trecerea timpului (de exemplu. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. 4. la inceputul contractului de leasing. Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. Standarde. indici de pret. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. un procentaj din vânzari. rata pe care. si . din punctul de vedere al locatorului. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a). gradul de utilizare. pentru aceeasi perioada. mai putin venitul financiar nerealizat.IAS 17-LEASING . la inceputul contractului de leasing. 2006 5 14 . Bucuresti. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. daca aceasta nu este determinabila.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. ratele dobânzilor practicate pe piata). si cu o garantie similara. dar este stabilita in functie de un factor. Editura Pro Universitaria. Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau.

in mod normal. respectiv. c) durata contractului de leasing acopera. uneori.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. Aspecte care sa indice situatii care. daca nu transfera. in mod individual sau in combinatie. in cea mai mare parte. pot. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. la inceputul contractului de leasing. este necesara utilizarea unor definitii consecvente. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. durata de viata economica a bunului. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. de asemenea. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . daca transfera. in mare masura. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. in mare masura. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. de locatar. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. d) la inceputul contractului de leasing. astfel incât. O operatiune de leasing este considerata leasing operational. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate.

Totusi. daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. la inceputul contractului de leasing. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. modificarile elementelor previzionale (de exemplu. Daca locatarul si locatorul convin. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor . Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing. care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. in orice moment. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. in mod normal. daca aceasta din urma este mai mica. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. Totusi. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. in mare masura. se 16 . o durata de viata economica nedeterminata si.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing).leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. atunci locatarului nu-i revin. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu.

aparitia unor costuri directe initiale. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. daca aceasta se poate determina. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. denaturându-se astfel indicatorii financiari. adesea. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. Standarde. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. in caz contrar.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. 2006 6 17 . astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. La inceputul contractului de leasing. Editura Pro Universitaria. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. si nu numai cu forma juridica. Bucuresti. Gheorghe Lepadatu. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica.

este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. Active necorporale. precum si unor cheltuieli financiare. in fiecare perioada contabila. in cazul unui leasing financiar. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 . o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. Contabilitatea amortizarii si IAS16. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate.IAS 17-LEASING In practica. Imobilizari corporale si IAS 38. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Prin urmare. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. de aceea. altfel. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing.

. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza. si . platile de leasing (excluzând costul serviciilor. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. In plus. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului.restrictiile impuse prin contractele de leasing. la urmatoarele: . In plus. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. Investitii imobiliare si IAS 41. .IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil.existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. incluzând. se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active.peste 5 ani. in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. In cazul leasingului operational. cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16. dar fara a se limita.intre 1 an si 5 ani. IAS 38.baza determinarii chiriilor contingente. valoarea contabila neta la data bilantului. cum ar fi cele referitoare la dividende. Active necorporale. Deprecierea activelor. . la data bilantului. b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. IAS 40.Imobilizari corporale. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing. in mod liniar.pâna la 1 an. IAS 36. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei. Agricultura. 19 .

ratele de incasat se trateaza.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32.restrictiile impuse prin contractele de leasing. cum ar fi cele referitoare la dividende. incluzând.intre1 an si 5 ani. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. la o valoare egala cu investitia neta in leasing. in cazul unui leasing operational. in mare masura. 2006 20 . . locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: . la urmatoarele: . locatorul transmite locatarului. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. Editura Pro Universitaria. Bucuresti. .existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. . de catre locator. de aceea.pâna la1 an. la data bilantului. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. In cazul unui leasing financiar.baza determinarii chiriilor contingente. 7 Gheorghe Lepadatu. dar fara a se limita. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. Standarde. si . acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing.

Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. 21 . se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. reflectând orice reduceri comerciale. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. in aceeasi perioada. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. excluzând costurile serviciilor. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. corespunzatoare leasingului financiar. corespunzatoare leasingului financiar. cum ar fi comisioanele si taxele juridice. Platile de leasing aferente perioadei contabile. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. a unei parti din venitul financiar nerealizat. pe o baza sistematica si rationala. In cazul operatiunilor de leasing financiar. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. la preturi de vânzare normale. Costurile directe initiale. in valoare egala cu costurile directe initiale. scazându-se din aceste venituri. Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . drept venit.

la inceputul duratei contractului de leasing financiar. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. daca aceasta difera de costul bunului. 2007 22 . Instrumente financiare: Prezentare si descriere. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . este valoarea justa a bunului sau. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. Editura Economica. 1. vol. Uneori. O abordare europeana si internationala. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing. b) venit financiar nerealizat.pâna la1 an. .peste 5 ani.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. . Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. calculata la o rata comerciala a dobânzii. in cazul unui leasing financiar. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. Feleaga Niculae.producatori sau comercianti . este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. Bucuresti. Contabilitate financiara. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. locatorii . pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . 8 Feleaga Liliana.la data bilantului . c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. daca este mai mica.intre1 an si 5 ani. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului. editia a II-a. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. Costul vânzarii. In plus. Venitul din vânzare.

Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. e) chirii contingente inregistrate in venituri. Imobilizari corporale si IAS 38. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului. in conformitate cu natura acestora. Adesea. ce nu pot fi incasate. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. Costurile. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 .IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. Active necorporale. este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. inclusiv amortizarea. sunt recunoscute drept cheltuieli. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. pe durata contractului de leasing. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. ca un indicator de crestere.

amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. 9 Gheorghe Lepadatu. conform IAS 16. 2006 24 . IAS 40. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. IAS 38. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. in cazul unui leasing operational. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Deprecierea activelor. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an. Agricultura. In cazul unui leasing operational. intre 1 an si 5 ani. Imobilizari corporale. Investitii imobiliare si IAS 41. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. valoarea contabila bruta. In plus. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri. Bucuresti. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. peste 5 ani. Instrumente financiare: prezentare si descriere. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta. Editura Pro Universitaria. IAS 36. Active necorporale.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. Standarde. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active.

bunul având rolul de garantie. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. a avut loc. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. de obicei. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. In cazul unul leasing operational. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. daca valoarea justa. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. interdependente. este mai mica decât valoarea contabila a bunului. 25 . pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. intrucât sunt negociate impreuna. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat.

nu este necesara o astfel de ajustare. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. aprobat in 1982. soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. decât daca a avut loc o depreciere a valorii. Contabilitatea operatiunilor de leasing. dar nu obligatorie. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. aprobat in 1982. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. . erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. Contabilitatea operatiunilor de leasing. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. 26 .

Malciu. 2004 3. L. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Dumitru Corina Graziella. vol. O abordare europeana si internationala. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . Ristea Mihai (coord. vol. ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii.Gheorghe Lepadatu .. Ristea. Feleaga Liliana. Bucuresti. Bucuresti. M. Bunea Stefan. Editura Economistul. Du escu. Contabilitate financiara. 2004 5. 2007 4. Bucuresti. Minica Boaja. Bucuresti . ± IFRS i convergen ele legislative europene. Bucuresti. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . editia a II-a. în fa a unei noi provoc ri. Editura Cermapoint. Contabilitatea financiara a intreprinderii.). Contabilitate aprofundata. Editura Universitara. Bucuresti. Feleg . Standarde. Ristea Mihai. 2006 7. 3. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Bucuresti. Sinteze. 1. 2006 6. Editura Economica. Girbina Maria Madalina. Editura Economistul. Editura Universitara. Editura Pro Universitaria. 2005 9. Editura Economistul. N. Bucuresti. Editura CECCAR. 2004 8.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti. A. 2008 2. Feleaga Niculae. Gheorghe Lepadatu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->