UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

. precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene. Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare. iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate. persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam .Consiliul international al standardelor contabile. În prezent. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile. persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. companiile si societ tile nationale. Situatiile financiare ale unei întreprinderi.INTRODUCERE. la întocmirea situatiilor financiare individuale. care întocmesc situatii financiare consolidate. IASB. indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB). Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . ele sunt emise de International Accounting . IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat ..IAS 17-LEASING 1. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare.

3. etc.un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). Sinteze. stabileste criteriile de recunoastere a acestora. întrucât stabilesc reguli generale. Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Rusia. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. Acest referential cuprinde: . 2008 4 . studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Africa de Sud. Editura CECCAR. Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS.). cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. . Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE.un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. Hong Kong. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). Australia. defineste elementele situatiilor financiare. Girbina Maria Madalina. .IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). Singapore si Pakistan. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´.un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. Bucuresti. vol. Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea.

modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile. si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . de asemenea.

provizioanele pentru pensii. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: . datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. . precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor. 6 . politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. beneficiile angajatilor. .IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric. Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. instrumentele financiare. Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate.Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare.Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare.Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare.

2 Du escu. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . · Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. Bucuresti. 2004 7 . A. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Editura Economistul. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. · Planificarea. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS.IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora.

IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. în cadrul procesului de 8 . Leasing (ÄIAS 17 initial´). 45 si 48 au fost modificate. În ianuarie 2001. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´.IAS 17-LEASING 2. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. 3. paragrafele 1. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. în scopul compararii cu durata contractului de leasing. paragrafele 1. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. În aprilie 2000. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura.Leasing. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. în schimbul unei chirii platibile de locatar. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. IAS 17 (revizuit) modifica definitia. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. apartinând locatorului sau locatarului. Investitii imobiliare. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. 24.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. 2. 19. Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17.

Editura Economica. 1. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. editia a II-a. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´. 4. IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. O abordare europeana si internationala. între 1 si 5 ani. 2007 9 . 7. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar.IAS 17-LEASING clasificare. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. IAS 17 ofera recomandari. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. peste 5 ani (solicitat pentru locatar). Feleaga Niculae. cerând ca.leasingul financiar. 8. 3 Feleaga Liliana. 5. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. si anume. Bucuresti. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. în cazul leasingului financiar. 6. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . pe trei intervale de timp: pâna la un an. Contabilitate financiara. vol.totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. si anume. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar.

cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. manuscrise. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice.chiriile contingente. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. cum ar fi: titei. gaze naturale. la data bilantului. 10. drept leasing financiar. a titeiului. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. 9. cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational.IAS 17-LEASING . politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. pentru locatari si locatori. . IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. piese de teatru.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. înregistrate la venituri de catre locatori. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video. peste 5 ani (solicitat pentru locator).reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate. . resurselor naturale. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. lemn. în mod normal. si . 10 . Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing. în special. Obiectivul acestui Standard este de a stabili. între 1si 5 ani. bazate pe valorile relative ale valorii juste. valorii contabile si pretului de vânzare. . brevete si drepturi de autor. inregistrari Totusi. metale si alte zacaminte minerale. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare.

acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4. sau . Agricultura). Pe de alta parte. . Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor. 2006 4 11 . Editura Pro Universitaria. Bucuresti. Gheorghe Lepadatu.IAS 17-LEASING . Agricultura). chiar daca.de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41.de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40.de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. Standarde. sau . teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri. Investitii imobiliare). Investitii imobiliare).

b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: . Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. y cu permisiunea locatorului. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. excluzând chiria contingenta. de catre locatar. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia.continuarea acestuia este certa. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. 12 . .locatar. intr-o masura rezonabila. la inceputul contractului de leasing. cu sau fara plata suplimentara.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. y in momentul platii.IAS 17-LEASING 3. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. intr-o masura rezonabila. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. in schimbul unei plati sau serii de plati. sau nu.o parte afiliata locatarului. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. a unei sume suplimentare incat. in cele din urma.

de la inceputul duratei contractului de leasing. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. Totusi. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. incât. capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. si y in cazul locatorului. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . in orice situatie).IAS 17-LEASING .o terta parte independenta. de bunavoie. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. sa onoreze obligatiile asumate prin garantie. la inceputul contractului de leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. din punct de vedere financiar. a carei realizare. Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. intre parti aflate in cunostinta de cauza. fara a fi limitata la acesta. de catre locator.

rata pe care. la inceputul contractului de leasing.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. la inceputul contractului de leasing. un procentaj din vânzari. si . altul decât trecerea timpului (de exemplu. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing.IAS 17-LEASING . si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing. pentru aceeasi perioada. Bucuresti. Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. Editura Pro Universitaria. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. 2006 5 14 . si cu o garantie similara. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. indici de pret. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. daca aceasta nu este determinabila.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a). 4. Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. gradul de utilizare. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. Standarde. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. din punctul de vedere al locatorului. dar este stabilita in functie de un factor. mai putin venitul financiar nerealizat. ratele dobânzilor practicate pe piata).

c) durata contractului de leasing acopera. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. in mare masura. uneori. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. in mare masura. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. d) la inceputul contractului de leasing. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. O operatiune de leasing este considerata leasing operational. daca transfera. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. daca nu transfera. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. este necesara utilizarea unor definitii consecvente.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. de locatar. pot. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. astfel incât. in cea mai mare parte. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . respectiv. valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. in mod normal. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. in mod individual sau in combinatie. durata de viata economica a bunului. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. la inceputul contractului de leasing. Aspecte care sa indice situatii care. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. de asemenea. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului.

care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. se 16 . modificarile elementelor previzionale (de exemplu. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. in mare masura.leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. in mod normal. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. Totusi. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. Totusi.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. Daca locatarul si locatorul convin. atunci locatarului nu-i revin. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu. la inceputul contractului de leasing. in orice moment. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. daca aceasta din urma este mai mica. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. o durata de viata economica nedeterminata si. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor .

teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. in caz contrar. Bucuresti. adesea. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. La inceputul contractului de leasing. aparitia unor costuri directe initiale. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. Gheorghe Lepadatu. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. Editura Pro Universitaria. 2006 6 17 . Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. denaturându-se astfel indicatorii financiari. Standarde. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. si nu numai cu forma juridica. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. daca aceasta se poate determina. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing.

Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. Active necorporale. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Contabilitatea amortizarii si IAS16. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. Imobilizari corporale si IAS 38. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate. in cazul unui leasing financiar. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale. in fiecare perioada contabila. o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. precum si unor cheltuieli financiare. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4. altfel. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. Prin urmare. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32.IAS 17-LEASING In practica. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. de aceea. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 .

IAS 36. cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16. Active necorporale. . si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. IAS 38. IAS 40.baza determinarii chiriilor contingente. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza. dar fara a se limita.restrictiile impuse prin contractele de leasing. In plus. Deprecierea activelor. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului.Imobilizari corporale.peste 5 ani. si . platile de leasing (excluzând costul serviciilor. In plus. la data bilantului. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. In cazul leasingului operational. Agricultura. 19 .intre 1 an si 5 ani. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active.pâna la 1 an. cum ar fi cele referitoare la dividende. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing. in mod liniar.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. Investitii imobiliare si IAS 41. la urmatoarele: . in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. . b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. valoarea contabila neta la data bilantului. incluzând. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei. .existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor.

de aceea. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. . datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. in cazul unui leasing operational. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: .pâna la1 an. la urmatoarele: . de catre locator. Bucuresti. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale. incluzând. ratele de incasat se trateaza.restrictiile impuse prin contractele de leasing. la data bilantului. si . locatorul transmite locatarului. dar fara a se limita. In cazul unui leasing financiar.baza determinarii chiriilor contingente. cum ar fi cele referitoare la dividende. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante. in mare masura.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. .IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. Standarde. 2006 20 .existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. . 7 Gheorghe Lepadatu. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. Editura Pro Universitaria. la o valoare egala cu investitia neta in leasing.intre1 an si 5 ani.

Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . scazându-se din aceste venituri. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. in aceeasi perioada. reflectând orice reduceri comerciale. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. In cazul operatiunilor de leasing financiar. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. 21 . drept venit. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. a unei parti din venitul financiar nerealizat. corespunzatoare leasingului financiar. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. corespunzatoare leasingului financiar. pe o baza sistematica si rationala. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. excluzând costurile serviciilor. in valoare egala cu costurile directe initiale.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. Platile de leasing aferente perioadei contabile. Costurile directe initiale.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. la preturi de vânzare normale. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. cum ar fi comisioanele si taxele juridice. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate.

Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. . Bucuresti. 2007 22 . daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. Feleaga Niculae. vol. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. Uneori. in cazul unui leasing financiar. calculata la o rata comerciala a dobânzii. Costul vânzarii. pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . Suplimentar fata de cerintele IAS 32. c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului. 1. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului. Instrumente financiare: Prezentare si descriere.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. la inceputul duratei contractului de leasing financiar. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. locatorii . In plus. Contabilitate financiara.intre1 an si 5 ani. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. 8 Feleaga Liliana.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor.peste 5 ani. este valoarea justa a bunului sau. b) venit financiar nerealizat.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . Venitul din vânzare. editia a II-a. .la data bilantului . Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing.producatori sau comercianti . Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. daca este mai mica. O abordare europeana si internationala. Editura Economica. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. daca aceasta difera de costul bunului.pâna la1 an. este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila.

este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. Costurile. Imobilizari corporale si IAS 38. Active necorporale. ce nu pot fi incasate. e) chirii contingente inregistrate in venituri. pe durata contractului de leasing. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. inclusiv amortizarea. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. Adesea. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. in conformitate cu natura acestora. ca un indicator de crestere. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. sunt recunoscute drept cheltuieli.

IAS 40. Imobilizari corporale. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an. Editura Pro Universitaria. Agricultura. conform IAS 16. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta. Investitii imobiliare si IAS 41. peste 5 ani. IAS 38. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. 2006 24 . Standarde. Instrumente financiare: prezentare si descriere. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. valoarea contabila bruta. IAS 36. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. intre 1 an si 5 ani. 9 Gheorghe Lepadatu. In plus. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. Active necorporale. Bucuresti. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Deprecierea activelor. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. In cazul unui leasing operational. in cazul unui leasing operational.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta.

daca valoarea justa. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. interdependente. a avut loc. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. In cazul unul leasing operational.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. 25 . intrucât sunt negociate impreuna. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. de obicei. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. este mai mica decât valoarea contabila a bunului. bunul având rolul de garantie. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing.

In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. decât daca a avut loc o depreciere a valorii. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Contabilitatea operatiunilor de leasing. . soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. dar nu obligatorie. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. aprobat in 1982. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. aprobat in 1982. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. 26 . Contabilitatea operatiunilor de leasing. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. nu este necesara o astfel de ajustare. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata.

A. Feleg . 2006 7. 2007 4. 2006 6.. 2004 8. ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii. Bunea Stefan. L.Gheorghe Lepadatu . Girbina Maria Madalina. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Dumitru Corina Graziella. N.). Standarde. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Editura Universitara. Bucuresti. 2004 3. O abordare europeana si internationala. vol. Bucuresti. în fa a unei noi provoc ri.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti. 2008 2. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Bucuresti. Bucuresti . 1. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Feleaga Liliana. Contabilitate aprofundata. Editura Pro Universitaria. Bucuresti. Editura Universitara. Contabilitate financiara. Editura CECCAR. 3. Feleaga Niculae. Contabilitatea financiara a intreprinderii. Editura Economica. Ristea Mihai (coord. Gheorghe Lepadatu. Ristea. 2004 5. vol. Bucuresti. Malciu. Ristea Mihai. Bucuresti. Editura Economistul. M. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . Sinteze. Editura Economistul. Editura Cermapoint. editia a II-a.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . 2005 9. Du escu. Minica Boaja. Editura Economistul. Bucuresti.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.