UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. IASB. Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare. În prezent. Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare .. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB).INTRODUCERE. IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate.Consiliul international al standardelor contabile. care întocmesc situatii financiare consolidate. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat . STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB). iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate. persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS).IAS 17-LEASING 1. Situatiile financiare ale unei întreprinderi. ele sunt emise de International Accounting . au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile. persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam .. companiile si societ tile nationale. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare. Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial. la întocmirea situatiilor financiare individuale.

etc. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. Africa de Sud. . Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. Bucuresti.un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´.). cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. Australia. prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Rusia. vol. 3. Hong Kong. întrucât stabilesc reguli generale. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). Sinteze. 2008 4 .un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare.un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Editura CECCAR. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. Singapore si Pakistan. standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). Girbina Maria Madalina. Acest referential cuprinde: . . Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS. Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar.IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . defineste elementele situatiilor financiare. Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea. stabileste criteriile de recunoastere a acestora.

IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile. de asemenea. modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare. care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS.

Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate. precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric.IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. instrumentele financiare. provizioanele pentru pensii.Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare.Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare. Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. beneficiile angajatilor. .Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. . Avantajele adopt rii IAS/IFRS: . 6 . datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor.

± IFRS i convergen ele legislative europene. Editura Economistul. Bucuresti.IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. · Planificarea. 2004 7 . · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. A. 2 Du escu. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . · Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale.

Leasing. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. IAS 17 (revizuit) modifica definitia. În aprilie 2000. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. În ianuarie 2001. Leasing (ÄIAS 17 initial´).Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului.IAS 17-LEASING 2. 19. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. 2. în cadrul procesului de 8 . Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. paragrafele 1. Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. în schimbul unei chirii platibile de locatar. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. în scopul compararii cu durata contractului de leasing. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. Investitii imobiliare. 45 si 48 au fost modificate. 3. 24. apartinând locatorului sau locatarului. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. paragrafele 1.

si anume. Contabilitate financiara. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar.leasingul financiar. 4. si anume. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. cerând ca.IAS 17-LEASING clasificare. în cazul leasingului financiar. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. IAS 17 ofera recomandari. 2007 9 . investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. Editura Economica. între 1 si 5 ani. 7. vol. 8. 3 Feleaga Liliana. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. 6. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda.totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. editia a II-a. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. pe trei intervale de timp: pâna la un an. Feleaga Niculae. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. 5. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. Bucuresti. 1. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . peste 5 ani (solicitat pentru locatar). O abordare europeana si internationala.

gaze naturale. brevete si drepturi de autor.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video.IAS 17-LEASING . lemn. . contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante. drept leasing financiar. cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. resurselor naturale. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice.chiriile contingente. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. . manuscrise. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing. inregistrari Totusi. 10 .cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. bazate pe valorile relative ale valorii juste. cum ar fi: titei. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. peste 5 ani (solicitat pentru locator). metale si alte zacaminte minerale. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. 9. . Obiectivul acestui Standard este de a stabili. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. 10. a titeiului. înregistrate la venituri de catre locatori.reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate. si . politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. în special. piese de teatru. valorii contabile si pretului de vânzare. între 1si 5 ani. pentru locatari si locatori. la data bilantului. în mod normal.

pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri.de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. sau . teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4. chiar daca. Pe de alta parte. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. Editura Pro Universitaria.IAS 17-LEASING . Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor. Bucuresti.de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. 2006 4 11 . Investitii imobiliare). sau . Agricultura). Agricultura).de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. Gheorghe Lepadatu.de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41. Investitii imobiliare). Standarde. .

optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar. de catre locatar.continuarea acestuia este certa. sau nu. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. y in momentul platii. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. in cele din urma. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. .Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia. intr-o masura rezonabila.locatar. intr-o masura rezonabila. 12 . cu sau fara plata suplimentara. a unei sume suplimentare incat.o parte afiliata locatarului. excluzând chiria contingenta. la inceputul contractului de leasing. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent.IAS 17-LEASING 3. y cu permisiunea locatorului. in schimbul unei plati sau serii de plati. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: .

in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. fara a fi limitata la acesta.o terta parte independenta. Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. din punct de vedere financiar. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. sa onoreze obligatiile asumate prin garantie. nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. a carei realizare. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. de catre locator. in orice situatie). atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. si y in cazul locatorului. incât. intre parti aflate in cunostinta de cauza. de la inceputul duratei contractului de leasing. Totusi. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. la inceputul contractului de leasing. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. de bunavoie. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori.IAS 17-LEASING . capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 .

la inceputul contractului de leasing. indici de pret. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. din punctul de vedere al locatorului. rata pe care. un procentaj din vânzari. 4. Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing. pentru aceeasi perioada. mai putin venitul financiar nerealizat. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. 2006 5 14 . Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. gradul de utilizare. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. dar este stabilita in functie de un factor.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. si . determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing. altul decât trecerea timpului (de exemplu. ratele dobânzilor practicate pe piata). teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. si cu o garantie similara. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. la inceputul contractului de leasing. Bucuresti. Standarde.IAS 17-LEASING . Editura Pro Universitaria. daca aceasta nu este determinabila. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a).

exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. pot. de asemenea. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. astfel incât. Aspecte care sa indice situatii care. in cea mai mare parte. este necesara utilizarea unor definitii consecvente. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. daca transfera. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. O operatiune de leasing este considerata leasing operational. uneori. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. c) durata contractului de leasing acopera. in mare masura. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. de locatar. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. respectiv. in mod normal. d) la inceputul contractului de leasing. daca nu transfera. durata de viata economica a bunului. in mod individual sau in combinatie. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. in mare masura. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. la inceputul contractului de leasing. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale.

care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). daca aceasta din urma este mai mica. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. atunci locatarului nu-i revin. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. in mod normal. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor . Daca locatarul si locatorul convin. o durata de viata economica nedeterminata si. daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul.leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. in mare masura. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. modificarile elementelor previzionale (de exemplu. Totusi. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. se 16 . Totusi. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. in orice moment. la inceputul contractului de leasing.

in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. Bucuresti. in caz contrar. denaturându-se astfel indicatorii financiari. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. La inceputul contractului de leasing.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. Standarde. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Editura Pro Universitaria. Gheorghe Lepadatu. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. 2006 6 17 . activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. si nu numai cu forma juridica. aparitia unor costuri directe initiale. adesea. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. daca aceasta se poate determina. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica.

este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. in fiecare perioada contabila. Active necorporale. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. altfel. Contabilitatea amortizarii si IAS16. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. precum si unor cheltuieli financiare. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. in cazul unui leasing financiar. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 . de aceea. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Imobilizari corporale si IAS 38. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4.IAS 17-LEASING In practica. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Prin urmare. o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor.

19 . b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. Active necorporale. cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16. In cazul leasingului operational.restrictiile impuse prin contractele de leasing. dar fara a se limita. la data bilantului. incluzând. cum ar fi cele referitoare la dividende. valoarea contabila neta la data bilantului. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. IAS 40. in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. In plus.baza determinarii chiriilor contingente. Deprecierea activelor. IAS 36. IAS 38.Imobilizari corporale. In plus. Agricultura.peste 5 ani. in mod liniar. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. . . Investitii imobiliare si IAS 41. la urmatoarele: . platile de leasing (excluzând costul serviciilor. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei.existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. si . .intre 1 an si 5 ani. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: .pâna la 1 an.

Bucuresti. de catre locator. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului.intre1 an si 5 ani. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. Standarde. la o valoare egala cu investitia neta in leasing. In cazul unui leasing financiar.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante. ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. .baza determinarii chiriilor contingente. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing. la data bilantului. . datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. in mare masura. de aceea.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. Editura Pro Universitaria. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. dar fara a se limita. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. ratele de incasat se trateaza.existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. 7 Gheorghe Lepadatu.restrictiile impuse prin contractele de leasing. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale. si . 2006 20 . in cazul unui leasing operational. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: . cum ar fi cele referitoare la dividende. locatorul transmite locatarului.pâna la1 an. la urmatoarele: . . incluzând.

Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. in aceeasi perioada. excluzând costurile serviciilor. a unei parti din venitul financiar nerealizat. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. In cazul operatiunilor de leasing financiar. Costurile directe initiale. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. Platile de leasing aferente perioadei contabile. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. scazându-se din aceste venituri. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. 21 . drept venit. pe o baza sistematica si rationala. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. corespunzatoare leasingului financiar. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. la preturi de vânzare normale. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. cum ar fi comisioanele si taxele juridice.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing. reflectând orice reduceri comerciale. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. corespunzatoare leasingului financiar. Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . in valoare egala cu costurile directe initiale.

este valoarea justa a bunului sau.producatori sau comercianti . Costul vânzarii. Venitul din vânzare.la data bilantului .stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. b) venit financiar nerealizat. daca aceasta difera de costul bunului. 2007 22 . Suplimentar fata de cerintele IAS 32.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. editia a II-a. daca este mai mica.peste 5 ani. O abordare europeana si internationala. Contabilitate financiara. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. 8 Feleaga Liliana. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. Editura Economica. locatorii . este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. Bucuresti. . daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului. Uneori.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. in cazul unui leasing financiar.intre1 an si 5 ani. Feleaga Niculae. vol. In plus. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. calculata la o rata comerciala a dobânzii. 1. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing.pâna la1 an. . Instrumente financiare: Prezentare si descriere. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. la inceputul duratei contractului de leasing financiar.

adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. Imobilizari corporale si IAS 38. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. pe durata contractului de leasing. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. e) chirii contingente inregistrate in venituri. ca un indicator de crestere.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. Adesea. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. in conformitate cu natura acestora. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. sunt recunoscute drept cheltuieli. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. Costurile. inclusiv amortizarea. ce nu pot fi incasate. Active necorporale.

Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Active necorporale. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. Bucuresti. IAS 40. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. conform IAS 16. In plus. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. peste 5 ani. Deprecierea activelor. In cazul unui leasing operational. IAS 38. in cazul unui leasing operational. intre 1 an si 5 ani. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. Editura Pro Universitaria. Instrumente financiare: prezentare si descriere. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. Standarde. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare. Agricultura. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta. 2006 24 . 9 Gheorghe Lepadatu. IAS 36. valoarea contabila bruta. Imobilizari corporale. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. Investitii imobiliare si IAS 41. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri.

daca valoarea justa. a avut loc. intrucât sunt negociate impreuna. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. interdependente. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. este mai mica decât valoarea contabila a bunului. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. de obicei. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. In cazul unul leasing operational. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. bunul având rolul de garantie. 25 . Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback.

nu este necesara o astfel de ajustare. aprobat in 1982. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. 26 . Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. dar nu obligatorie. Contabilitatea operatiunilor de leasing. decât daca a avut loc o depreciere a valorii. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. aprobat in 1982. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. Contabilitatea operatiunilor de leasing. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. .

Editura Universitara. Bucuresti . Bucuresti. 2004 3. Feleg . 2007 4. Editura Economistul. Editura Cermapoint. editia a II-a. Bunea Stefan. Bucuresti. Editura Pro Universitaria. Editura Economistul. Feleaga Liliana. Ristea Mihai (coord. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. vol.Gheorghe Lepadatu . 2006 7. Ristea Mihai. Contabilitate aprofundata. 2004 8. Bucuresti.).Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . Feleaga Niculae. 2006 6. Girbina Maria Madalina. 2004 5. ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii. L. 2005 9. M. Bucuresti. Bucuresti. Malciu. Sinteze. Ristea. vol. Editura CECCAR.. Bucuresti. N. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Bucuresti. Editura Economistul. Editura Universitara. Contabilitatea financiara a intreprinderii. A. O abordare europeana si internationala.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. 2008 2. ± IFRS i convergen ele legislative europene. 3. Editura Economica. 1. Dumitru Corina Graziella. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Gheorghe Lepadatu. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . Minica Boaja. Standarde. în fa a unei noi provoc ri. Bucuresti. Du escu. Contabilitate financiara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful