P. 1
IAS 17

IAS 17

|Views: 704|Likes:
Published by irynf

More info:

Published by: irynf on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial.IAS 17-LEASING 1. STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB). O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene. IASB. iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate. Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). companiile si societ tile nationale. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile. În prezent. care întocmesc situatii financiare consolidate.. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat .Consiliul international al standardelor contabile. ele sunt emise de International Accounting .INTRODUCERE. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare. Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). la întocmirea situatiilor financiare individuale.. IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. Situatiile financiare ale unei întreprinderi. persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam . Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare.

Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS.). întrucât stabilesc reguli generale. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG).un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. .un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). Australia. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Girbina Maria Madalina. Singapore si Pakistan. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´. . Editura CECCAR. Africa de Sud. Bucuresti. vol. etc. 2008 4 . 3. defineste elementele situatiilor financiare. Acest referential cuprinde: . dar impun si anumite tratamente contabile specifice.IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . Sinteze. Hong Kong. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. stabileste criteriile de recunoastere a acestora. Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea.un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). Rusia.

IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . de asemenea. si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare. modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile.

IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane.Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare.Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare. instrumentele financiare. Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate. Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. . beneficiile angajatilor. Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: .Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare. 6 . provizioanele pentru pensii. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric. .

· Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. Editura Economistul. · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. 2004 7 . · Planificarea. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. A. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Bucuresti. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local .IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. 2 Du escu. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS.

2. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. paragrafele 1. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. paragrafele 1. în cadrul procesului de 8 . IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. în scopul compararii cu durata contractului de leasing. Investitii imobiliare. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. IAS 17 (revizuit) modifica definitia. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. în schimbul unei chirii platibile de locatar. Leasing (ÄIAS 17 initial´).IAS 17-LEASING 2.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. 19. 45 si 48 au fost modificate.Leasing. IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´. apartinând locatorului sau locatarului. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. În ianuarie 2001. 24. 3. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. În aprilie 2000. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003.

peste 5 ani (solicitat pentru locatar). 8. 6. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. 1. Feleaga Niculae. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . Contabilitate financiara. în cazul leasingului financiar. pe trei intervale de timp: pâna la un an. si anume. 2007 9 . Bucuresti. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. vol.IAS 17-LEASING clasificare. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. 7. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. editia a II-a. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. 3 Feleaga Liliana. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar.leasingul financiar. 4. Editura Economica. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´. IAS 17 ofera recomandari. O abordare europeana si internationala. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în .totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. 5. între 1 si 5 ani. investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. si anume. cerând ca.

peste 5 ani (solicitat pentru locator). Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing.chiriile contingente. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. gaze naturale. 10 .reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate. resurselor naturale. a titeiului. cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. . 10. bazate pe valorile relative ale valorii juste. între 1si 5 ani. valorii contabile si pretului de vânzare.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. pentru locatari si locatori. în mod normal. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. înregistrate la venituri de catre locatori. piese de teatru. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. . b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice.IAS 17-LEASING . drept leasing financiar. manuscrise. în special. 9. brevete si drepturi de autor. metale si alte zacaminte minerale. cum ar fi: titei.cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. si . inregistrari Totusi. la data bilantului. Obiectivul acestui Standard este de a stabili. .valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. lemn.

Investitii imobiliare). Gheorghe Lepadatu.de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. 2006 4 11 . teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. sau .de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor. chiar daca. Pe de alta parte.IAS 17-LEASING . Agricultura). Standarde. . Bucuresti. Agricultura). Editura Pro Universitaria. acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4.de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri. Investitii imobiliare). sau .

. intr-o masura rezonabila. cu sau fara plata suplimentara. in schimbul unei plati sau serii de plati. sau nu.IAS 17-LEASING 3. b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: . y in momentul platii. 12 . impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. la inceputul contractului de leasing. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. intr-o masura rezonabila.continuarea acestuia este certa. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat.locatar. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. in cele din urma. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.o parte afiliata locatarului. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. excluzând chiria contingenta. y cu permisiunea locatorului. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. de catre locatar. a unei sume suplimentare incat.

capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. de catre locator.IAS 17-LEASING . nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. in orice situatie). Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. de la inceputul duratei contractului de leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. Totusi. din punct de vedere financiar. intre parti aflate in cunostinta de cauza. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. incât. si y in cazul locatorului. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. fara a fi limitata la acesta. de bunavoie. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. la inceputul contractului de leasing.o terta parte independenta. a carei realizare. sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. la inceputul contractului de leasing. Editura Pro Universitaria.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a).suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. ratele dobânzilor practicate pe piata). si cu o garantie similara. rata pe care. indici de pret. Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. Bucuresti. 4. pentru aceeasi perioada. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. dar este stabilita in functie de un factor. fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. si . Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing. altul decât trecerea timpului (de exemplu. la inceputul contractului de leasing. 2006 5 14 . un procentaj din vânzari. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.IAS 17-LEASING . Standarde. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. din punctul de vedere al locatorului. daca aceasta nu este determinabila. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. mai putin venitul financiar nerealizat. gradul de utilizare.

O operatiune de leasing este considerata leasing operational. durata de viata economica a bunului. astfel incât. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. pot. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. d) la inceputul contractului de leasing. in mod individual sau in combinatie. de locatar. de asemenea. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. daca nu transfera. respectiv. in mare masura. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. Aspecte care sa indice situatii care. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. in mod normal. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. este necesara utilizarea unor definitii consecvente. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. in cea mai mare parte. la inceputul contractului de leasing. in mare masura. daca transfera. uneori. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. c) durata contractului de leasing acopera. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate.

Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu. modificarile elementelor previzionale (de exemplu. daca aceasta din urma este mai mica. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul. Daca locatarul si locatorul convin. Totusi. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. Totusi. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). in mare masura.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. o durata de viata economica nedeterminata si. se 16 . in orice moment. daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing.leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. in mod normal. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. atunci locatarului nu-i revin. la inceputul contractului de leasing. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor .

adesea. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. La inceputul contractului de leasing. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. daca aceasta se poate determina.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. denaturându-se astfel indicatorii financiari. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. si nu numai cu forma juridica. Bucuresti. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. aparitia unor costuri directe initiale. Gheorghe Lepadatu. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. 2006 6 17 . Editura Pro Universitaria. in caz contrar. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Standarde. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing.

in fiecare perioada contabila. de aceea. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. Prin urmare. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. Contabilitatea amortizarii si IAS16. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Imobilizari corporale si IAS 38. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate.IAS 17-LEASING In practica. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. in cazul unui leasing financiar. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. altfel. o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. precum si unor cheltuieli financiare. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 . determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. Active necorporale. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale.

restrictiile impuse prin contractele de leasing.Imobilizari corporale. 19 . Investitii imobiliare si IAS 41. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza.pâna la 1 an. se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active. IAS 36. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing. .existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. la data bilantului. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei. . platile de leasing (excluzând costul serviciilor. si . cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16.peste 5 ani. IAS 40.baza determinarii chiriilor contingente. Active necorporale. in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. In plus.intre 1 an si 5 ani.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . dar fara a se limita. IAS 38. in mod liniar. la urmatoarele: . incluzând. cum ar fi cele referitoare la dividende. Agricultura. valoarea contabila neta la data bilantului. In cazul leasingului operational. In plus. b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. . Deprecierea activelor. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului.

la o valoare egala cu investitia neta in leasing. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. ratele de incasat se trateaza. incluzând. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Editura Pro Universitaria. la urmatoarele: .restrictiile impuse prin contractele de leasing.baza determinarii chiriilor contingente.intre1 an si 5 ani. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. la data bilantului. . cu evidentierea separata a platilor minune de leasing. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: . de catre locator. Standarde. In cazul unui leasing financiar. Bucuresti. si . ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. dar fara a se limita. de aceea. locatorul transmite locatarului.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate.pâna la1 an. in mare masura. cum ar fi cele referitoare la dividende. . .existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. 2006 20 . 7 Gheorghe Lepadatu. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. in cazul unui leasing operational. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale.

profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. pe o baza sistematica si rationala. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. Platile de leasing aferente perioadei contabile. a unei parti din venitul financiar nerealizat. excluzând costurile serviciilor. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. Costurile directe initiale. In cazul operatiunilor de leasing financiar. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. 21 . Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. in aceeasi perioada. la preturi de vânzare normale. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. reflectând orice reduceri comerciale. scazându-se din aceste venituri. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. in valoare egala cu costurile directe initiale. Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . corespunzatoare leasingului financiar. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. corespunzatoare leasingului financiar. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. cum ar fi comisioanele si taxele juridice. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. drept venit. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic.

Feleaga Niculae. este valoarea justa a bunului sau.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant.intre1 an si 5 ani. locatorii .IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate.producatori sau comercianti . Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . b) venit financiar nerealizat.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. in cazul unui leasing financiar. O abordare europeana si internationala. vol.pâna la1 an. 8 Feleaga Liliana. Editura Economica. Uneori. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului. In plus. 2007 22 . daca aceasta difera de costul bunului. . inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. Venitul din vânzare. Bucuresti. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. la inceputul duratei contractului de leasing financiar. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului. Costul vânzarii. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. .peste 5 ani. editia a II-a. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. 1. daca este mai mica. Contabilitate financiara. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta.la data bilantului . este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. calculata la o rata comerciala a dobânzii.

Contabilitatea amortizarii si IAS 16. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. pe durata contractului de leasing. e) chirii contingente inregistrate in venituri. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. inclusiv amortizarea. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. Costurile. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. ce nu pot fi incasate. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. sunt recunoscute drept cheltuieli. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. Imobilizari corporale si IAS 38. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. Adesea.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. in conformitate cu natura acestora. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. ca un indicator de crestere. Active necorporale. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului.

valoarea contabila bruta. Active necorporale. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. 2006 24 . Editura Pro Universitaria. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. IAS 40. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. conform IAS 16. 9 Gheorghe Lepadatu. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. in cazul unui leasing operational. Imobilizari corporale. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. In plus. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. peste 5 ani. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Agricultura. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Bucuresti. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. Investitii imobiliare si IAS 41. Deprecierea activelor. Standarde. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. intre 1 an si 5 ani. IAS 36. In cazul unui leasing operational. IAS 38. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri.

In cazul unul leasing operational. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. interdependente. de obicei. a avut loc. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. intrucât sunt negociate impreuna. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. este mai mica decât valoarea contabila a bunului. daca valoarea justa. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. 25 . in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. bunul având rolul de garantie.

Contabilitatea operatiunilor de leasing. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. . soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. aprobat in 1982. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. aprobat in 1982. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. dar nu obligatorie. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. Contabilitatea operatiunilor de leasing. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. nu este necesara o astfel de ajustare. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. 26 . decât daca a avut loc o depreciere a valorii. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata.

2004 3. Sinteze. Editura Economistul.Gheorghe Lepadatu . Editura Economistul. Editura Economistul. Bunea Stefan. Contabilitate financiara. Feleg . Bucuresti. L. Editura Economica. Ristea Mihai. N. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Ristea Mihai (coord. Bucuresti. 2006 6. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Du escu.. Editura Universitara. Feleaga Niculae. 2004 8. 2005 9. 2004 5. Girbina Maria Madalina. Bucuresti.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . 2006 7. Gheorghe Lepadatu. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Malciu. 1. Editura Cermapoint. Contabilitate aprofundata. Bucuresti. Editura Pro Universitaria. ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii. Dumitru Corina Graziella. Bucuresti. Contabilitatea financiara a intreprinderii. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Bucuresti .). Ristea. Bucuresti. Editura Universitara. vol. O abordare europeana si internationala. 2007 4. vol. Bucuresti. Standarde. Bucuresti. 2008 2. Minica Boaja. editia a II-a. Editura CECCAR. Feleaga Liliana. 3. în fa a unei noi provoc ri. A. M.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->