UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

care întocmesc situatii financiare consolidate. În prezent.INTRODUCERE. O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene. precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial.. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat . Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. IASB. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam . Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate. ele sunt emise de International Accounting . companiile si societ tile nationale. IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. la întocmirea situatiilor financiare individuale. Situatiile financiare ale unei întreprinderi. persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.Consiliul international al standardelor contabile. STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB).. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile.IAS 17-LEASING 1.

un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). defineste elementele situatiilor financiare. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). 3. Africa de Sud. Hong Kong. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. 2008 4 . IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´. . IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). Editura CECCAR. . standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. întrucât stabilesc reguli generale. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. Acest referential cuprinde: . Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS.un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea. Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan.un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. Girbina Maria Madalina. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. vol. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Australia. etc.IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . Rusia. Bucuresti.). Sinteze. stabileste criteriile de recunoastere a acestora. Singapore si Pakistan.

si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile. care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. de asemenea.

Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. beneficiile angajatilor. .Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. .Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare.IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. 6 . Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate.Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. provizioanele pentru pensii. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: . instrumentele financiare. precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor. datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric.

· Planificarea. ± IFRS i convergen ele legislative europene. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. A. · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. Bucuresti. 2004 7 . · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. Editura Economistul.IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. · Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. 2 Du escu.

IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. 19. În aprilie 2000. 2. în cadrul procesului de 8 . iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. IAS 17 (revizuit) modifica definitia. 3. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. paragrafele 1.Leasing. 24. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. în schimbul unei chirii platibile de locatar. în scopul compararii cu durata contractului de leasing. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. paragrafele 1. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´.IAS 17-LEASING 2. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. Investitii imobiliare. Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. 45 si 48 au fost modificate. apartinând locatorului sau locatarului. Leasing (ÄIAS 17 initial´). IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. În ianuarie 2001. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing.

între 1 si 5 ani. 2007 9 . 5. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . O abordare europeana si internationala.totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. 1. IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. si anume. editia a II-a. IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. vol. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar. cerând ca. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. 6. 7. Editura Economica. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. 3 Feleaga Liliana. 4. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. Contabilitate financiara. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. Feleaga Niculae.IAS 17-LEASING clasificare. IAS 17 ofera recomandari.leasingul financiar. pe trei intervale de timp: pâna la un an. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. Bucuresti. si anume. peste 5 ani (solicitat pentru locatar). 8. în cazul leasingului financiar. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´. investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar.

brevete si drepturi de autor.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. manuscrise. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. resurselor naturale. în special. la data bilantului. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. cum ar fi: titei. valorii contabile si pretului de vânzare. pentru locatari si locatori. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. între 1si 5 ani. . metale si alte zacaminte minerale. si . piese de teatru. drept leasing financiar. 10 . inregistrari Totusi. politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. peste 5 ani (solicitat pentru locator). înregistrate la venituri de catre locatori. în mod normal.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice.cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. 10. . lemn. Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video. a titeiului. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. . 9. gaze naturale. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante.reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate.IAS 17-LEASING . cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. Obiectivul acestui Standard este de a stabili. bazate pe valorile relative ale valorii juste.chiriile contingente.

de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. sau . 2006 4 11 .de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. Agricultura). Pe de alta parte. Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor.de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41.IAS 17-LEASING . teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri. Investitii imobiliare). Agricultura). Gheorghe Lepadatu. chiar daca. Editura Pro Universitaria. . sau . Investitii imobiliare). Standarde. acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4.de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. Bucuresti.

o parte afiliata locatarului. . excluzând chiria contingenta. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.continuarea acestuia este certa. de catre locatar. in schimbul unei plati sau serii de plati. la inceputul contractului de leasing.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului.IAS 17-LEASING 3.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. cu sau fara plata suplimentara.locatar. sau nu. 12 . Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar. b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: . intr-o masura rezonabila. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent. y cu permisiunea locatorului. in cele din urma. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia. y in momentul platii. a unei sume suplimentare incat. intr-o masura rezonabila.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. Totusi. de la inceputul duratei contractului de leasing. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. la inceputul contractului de leasing. capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. intre parti aflate in cunostinta de cauza. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. fara a fi limitata la acesta. si y in cazul locatorului. a carei realizare. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. de bunavoie. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne.IAS 17-LEASING . sa onoreze obligatiile asumate prin garantie. de catre locator. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila.o terta parte independenta. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . din punct de vedere financiar. in orice situatie). incât. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata.

teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. daca aceasta nu este determinabila. si cu o garantie similara. un procentaj din vânzari. ratele dobânzilor practicate pe piata). Bucuresti. altul decât trecerea timpului (de exemplu. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. 2006 5 14 . Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. Editura Pro Universitaria. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. indici de pret. rata pe care. din punctul de vedere al locatorului. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing.IAS 17-LEASING .valoarea actualizata a sumei de la punctul (a). Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. Standarde. 4. la inceputul contractului de leasing. dar este stabilita in functie de un factor. pentru aceeasi perioada. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. gradul de utilizare. la inceputul contractului de leasing. si . locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. mai putin venitul financiar nerealizat. Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.

in cea mai mare parte. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . O operatiune de leasing este considerata leasing operational. in mare masura. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. daca nu transfera. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. pot. respectiv. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. c) durata contractului de leasing acopera. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. la inceputul contractului de leasing. Aspecte care sa indice situatii care. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. astfel incât. in mod individual sau in combinatie. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. in mod normal. in mare masura. d) la inceputul contractului de leasing. durata de viata economica a bunului. daca transfera. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. uneori. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. de locatar. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. de asemenea. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. este necesara utilizarea unor definitii consecvente.

leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. Totusi. Totusi. care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. Daca locatarul si locatorul convin. se 16 . b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. o durata de viata economica nedeterminata si. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. in orice moment. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor . determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). daca aceasta din urma este mai mica. modificarile elementelor previzionale (de exemplu. la inceputul contractului de leasing.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. in mod normal. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. in mare masura. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. atunci locatarului nu-i revin. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul.

Standarde. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. si nu numai cu forma juridica. La inceputul contractului de leasing. daca aceasta se poate determina. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. adesea. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Bucuresti. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Editura Pro Universitaria. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. aparitia unor costuri directe initiale. Gheorghe Lepadatu. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. 2006 6 17 . denaturându-se astfel indicatorii financiari. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. in caz contrar. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing.

o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. in cazul unui leasing financiar. Imobilizari corporale si IAS 38. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. in fiecare perioada contabila. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. Instrumente financiare: prezentare si descriere. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 .IAS 17-LEASING In practica. precum si unor cheltuieli financiare. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. Prin urmare. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. Contabilitatea amortizarii si IAS16. Active necorporale. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. de aceea. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. altfel. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale.

la data bilantului.existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. incluzând. b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. IAS 40. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. la urmatoarele: .intre 1 an si 5 ani. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . dar fara a se limita. platile de leasing (excluzând costul serviciilor. Agricultura. cum ar fi cele referitoare la dividende. Active necorporale.pâna la 1 an. IAS 38. se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active. In plus. in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. Investitii imobiliare si IAS 41. In cazul leasingului operational. in mod liniar. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei.peste 5 ani. si . . cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16.baza determinarii chiriilor contingente. IAS 36. valoarea contabila neta la data bilantului. Deprecierea activelor. 19 . In plus. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza.restrictiile impuse prin contractele de leasing. . .Imobilizari corporale. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil.

. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.baza determinarii chiriilor contingente.pâna la1 an.restrictiile impuse prin contractele de leasing. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing. 7 Gheorghe Lepadatu. ratele de incasat se trateaza. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. la data bilantului. si . dar fara a se limita. Standarde. Bucuresti. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale. Instrumente financiare: Prezentare si descriere.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. 2006 20 . d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului.intre1 an si 5 ani. in mare masura.existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. cum ar fi cele referitoare la dividende. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: . locatorul transmite locatarului. . incluzând. la o valoare egala cu investitia neta in leasing. la urmatoarele: . de catre locator.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. In cazul unui leasing financiar. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. in cazul unui leasing operational. de aceea. ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. Editura Pro Universitaria. . Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante.

reflectând orice reduceri comerciale. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing. Costurile directe initiale. in valoare egala cu costurile directe initiale. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. In cazul operatiunilor de leasing financiar. 21 . Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. excluzând costurile serviciilor. Platile de leasing aferente perioadei contabile. in aceeasi perioada. la preturi de vânzare normale. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. a unei parti din venitul financiar nerealizat. corespunzatoare leasingului financiar. corespunzatoare leasingului financiar. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. cum ar fi comisioanele si taxele juridice. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. pe o baza sistematica si rationala. Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . scazându-se din aceste venituri. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. drept venit.

este valoarea justa a bunului sau. editia a II-a.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing.pâna la1 an. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. . Costul vânzarii. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. Editura Economica.peste 5 ani. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. calculata la o rata comerciala a dobânzii. locatorii .producatori sau comercianti . Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. daca aceasta difera de costul bunului. Contabilitate financiara. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. 1.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. daca este mai mica. 2007 22 . Feleaga Niculae. O abordare europeana si internationala. Venitul din vânzare. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. b) venit financiar nerealizat. c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii.la data bilantului . 8 Feleaga Liliana. Uneori. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing. Bucuresti. In plus. la inceputul duratei contractului de leasing financiar. in cazul unui leasing financiar. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. vol. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. .intre1 an si 5 ani.

cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. ce nu pot fi incasate.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. ca un indicator de crestere. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. pe durata contractului de leasing. in conformitate cu natura acestora. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. inclusiv amortizarea. Adesea. Imobilizari corporale si IAS 38. e) chirii contingente inregistrate in venituri. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. Active necorporale. Costurile. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. sunt recunoscute drept cheltuieli.

Suplimentar fata de cerintele IAS 32. Investitii imobiliare si IAS 41. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. IAS 36. Active necorporale. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. Bucuresti. Deprecierea activelor. 2006 24 .IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. IAS 40. 9 Gheorghe Lepadatu.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri. Imobilizari corporale. IAS 38. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Agricultura. In plus. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. In cazul unui leasing operational. in cazul unui leasing operational. Editura Pro Universitaria. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. intre 1 an si 5 ani. peste 5 ani. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. valoarea contabila bruta. conform IAS 16. Standarde. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.

daca valoarea justa. 25 . Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. a avut loc. intrucât sunt negociate impreuna. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. interdependente. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. de obicei. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. In cazul unul leasing operational. este mai mica decât valoarea contabila a bunului.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. bunul având rolul de garantie.

decât daca a avut loc o depreciere a valorii. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. . Contabilitatea operatiunilor de leasing. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. nu este necesara o astfel de ajustare. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. dar nu obligatorie. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. aprobat in 1982. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata. Contabilitatea operatiunilor de leasing. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. 26 . intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. aprobat in 1982. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999.

2004 5. Editura Cermapoint. Standarde. M. Editura Universitara.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. 2008 2. Feleaga Liliana. 3. Minica Boaja. O abordare europeana si internationala. N. ± IFRS i convergen ele legislative europene. 1. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Bucuresti. Feleaga Niculae. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. Bucuresti. Bucuresti. Du escu. vol. Editura Pro Universitaria. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Editura CECCAR. Ristea. Contabilitate aprofundata. Contabilitatea financiara a intreprinderii. Dumitru Corina Graziella.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . Girbina Maria Madalina. în fa a unei noi provoc ri. Bucuresti.Gheorghe Lepadatu . Ristea Mihai (coord. Bucuresti. Bucuresti. Gheorghe Lepadatu. Ristea Mihai. Bucuresti . Feleg . Editura Economistul. Malciu. Bunea Stefan. 2004 8. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii. 2007 4. Editura Economica. Sinteze. Bucuresti. Bucuresti. A. L. vol. 2006 6. Editura Economistul.). 2006 7. Editura Economistul. Editura Universitara. editia a II-a.. 2005 9. Contabilitate financiara. 2004 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful