UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

la întocmirea situatiilor financiare individuale. persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam . care întocmesc situatii financiare consolidate. Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare. ele sunt emise de International Accounting . Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). Situatiile financiare ale unei întreprinderi. persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. IASB. iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate.. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial.INTRODUCERE. Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). În prezent. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare. indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene.IAS 17-LEASING 1. STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB).Consiliul international al standardelor contabile. IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. companiile si societ tile nationale. Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat ..

Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. Singapore si Pakistan. Australia.). Africa de Sud.un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. Bucuresti. Girbina Maria Madalina. Acest referential cuprinde: . cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. . Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea. Hong Kong. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´. . IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). vol. Editura CECCAR. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. întrucât stabilesc reguli generale. prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. etc. Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. Rusia. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. stabileste criteriile de recunoastere a acestora. Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS. standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC).IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar .un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards).un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS. Sinteze. 3. 2008 4 . defineste elementele situatiilor financiare.

care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. de asemenea. modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile.

Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric. provizioanele pentru pensii. datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea. Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. beneficiile angajatilor. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: . precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor. Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate. . instrumentele financiare. 6 .Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare.IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. .Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare.

IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. · Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. · Planificarea. · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. 2 Du escu. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS. Editura Economistul. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. ± IFRS i convergen ele legislative europene. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. 2004 7 . A. alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. Bucuresti.

IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus.Leasing. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. paragrafele 1. 19. în cadrul procesului de 8 . care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994.IAS 17-LEASING 2. Leasing (ÄIAS 17 initial´). Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 2.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. Investitii imobiliare. 45 si 48 au fost modificate. În aprilie 2000. IAS 17 (revizuit) modifica definitia. 3. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. în scopul compararii cu durata contractului de leasing. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. paragrafele 1. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´. Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. În ianuarie 2001. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999. apartinând locatorului sau locatarului. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. în schimbul unei chirii platibile de locatar. 24. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001.

totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. 7. Contabilitate financiara. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´. vol. editia a II-a. cerând ca. 2007 9 . IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. între 1 si 5 ani. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: .leasingul financiar. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. 4. peste 5 ani (solicitat pentru locatar). IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. 8. investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing. pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori. si anume. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. 6. 5. Feleaga Niculae. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar. Editura Economica. 1. si anume. IAS 17 ofera recomandari. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. Bucuresti. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. în cazul leasingului financiar. în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. pe trei intervale de timp: pâna la un an. O abordare europeana si internationala.IAS 17-LEASING clasificare. 3 Feleaga Liliana.

bazate pe valorile relative ale valorii juste. metale si alte zacaminte minerale. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. 10 . manuscrise. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing. cum ar fi: titei.chiriile contingente. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. 10. 9. . resurselor naturale. lemn. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. drept leasing financiar. peste 5 ani (solicitat pentru locator). si . inregistrari Totusi. brevete si drepturi de autor. a titeiului. în mod normal. înregistrate la venituri de catre locatori. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. valorii contabile si pretului de vânzare. politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational. piese de teatru. .totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. în special. între 1si 5 ani. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video.IAS 17-LEASING .reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate. pentru locatari si locatori. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante. la data bilantului. .cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. Obiectivul acestui Standard este de a stabili. gaze naturale.

Agricultura). pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri.de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. Editura Pro Universitaria. Pe de alta parte. sau . Gheorghe Lepadatu.de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41. . teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.IAS 17-LEASING . acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4. Agricultura). Bucuresti.de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. 2006 4 11 . chiar daca. Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor. Standarde. Investitii imobiliare).de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. Investitii imobiliare). sau .

de catre locatar.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa.continuarea acestuia este certa. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp. in schimbul unei plati sau serii de plati. in cele din urma. Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. a unei sume suplimentare incat. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze.locatar. intr-o masura rezonabila.IAS 17-LEASING 3. 12 . b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: . sau nu. intr-o masura rezonabila.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. y in momentul platii. la inceputul contractului de leasing.o parte afiliata locatarului. cu sau fara plata suplimentara. . excluzând chiria contingenta. y cu permisiunea locatorului. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar. costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia.

acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. a carei realizare. si y in cazul locatorului. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. Totusi. incât. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. la inceputul contractului de leasing. capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. din punct de vedere financiar. nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar.o terta parte independenta. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. sa onoreze obligatiile asumate prin garantie. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.IAS 17-LEASING . exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. de la inceputul duratei contractului de leasing. intre parti aflate in cunostinta de cauza. fara a fi limitata la acesta. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . de bunavoie. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. in orice situatie). din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. de catre locator. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere.

la inceputul contractului de leasing. 4.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a). Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing. si cu o garantie similara. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. gradul de utilizare. indici de pret. pentru aceeasi perioada. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. mai putin venitul financiar nerealizat. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. un procentaj din vânzari.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. si . 2006 5 14 . dar este stabilita in functie de un factor. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. Bucuresti. la inceputul contractului de leasing. rata pe care. Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. Editura Pro Universitaria. din punctul de vedere al locatorului.IAS 17-LEASING . fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. altul decât trecerea timpului (de exemplu. Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite. Standarde. ratele dobânzilor practicate pe piata). daca aceasta nu este determinabila.

in mare masura. la inceputul contractului de leasing. de locatar. daca transfera. de asemenea. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. d) la inceputul contractului de leasing. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. O operatiune de leasing este considerata leasing operational. astfel incât. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. este necesara utilizarea unor definitii consecvente. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. in cea mai mare parte.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. in mare masura. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. uneori. Aspecte care sa indice situatii care. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. c) durata contractului de leasing acopera. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. daca nu transfera. durata de viata economica a bunului. in mod individual sau in combinatie. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. in mod normal. valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . pot. respectiv.

toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). modificarile elementelor previzionale (de exemplu. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu. in mare masura. daca aceasta din urma este mai mica. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. o durata de viata economica nedeterminata si. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. in orice moment. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. Totusi. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor . la inceputul contractului de leasing. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil. se 16 . in mod normal. daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing.leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. Totusi. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. atunci locatarului nu-i revin. Daca locatarul si locatorul convin.

aparitia unor costuri directe initiale. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. La inceputul contractului de leasing. Gheorghe Lepadatu. in caz contrar. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. si nu numai cu forma juridica. Editura Pro Universitaria. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Bucuresti. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. denaturându-se astfel indicatorii financiari. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. adesea. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. daca aceasta se poate determina. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. 2006 6 17 . cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. Standarde.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate.

in fiecare perioada contabila. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. Active necorporale. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 . precum si unor cheltuieli financiare. o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing.IAS 17-LEASING In practica. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate. Contabilitatea amortizarii si IAS16. altfel. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. de aceea. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. Prin urmare. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Imobilizari corporale si IAS 38. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. in cazul unui leasing financiar.

Imobilizari corporale. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei. . 19 . cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. cum ar fi cele referitoare la dividende. la data bilantului. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . si . Agricultura. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. dar fara a se limita.pâna la 1 an. se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active. la urmatoarele: . In plus.existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. . cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. IAS 38.restrictiile impuse prin contractele de leasing. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza. in mod liniar. IAS 40. IAS 36. In cazul leasingului operational. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere.baza determinarii chiriilor contingente. incluzând. b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. In plus. Deprecierea activelor. in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului.peste 5 ani. Active necorporale. platile de leasing (excluzând costul serviciilor.intre 1 an si 5 ani. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. valoarea contabila neta la data bilantului. Investitii imobiliare si IAS 41. .

locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: .intre1 an si 5 ani. Bucuresti. . dar fara a se limita. In cazul unui leasing financiar. in mare masura. locatorul transmite locatarului.baza determinarii chiriilor contingente. la urmatoarele: . Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante.existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. 2006 20 . 7 Gheorghe Lepadatu. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. la data bilantului.pâna la1 an. cum ar fi cele referitoare la dividende. si .restrictiile impuse prin contractele de leasing. ratele de incasat se trateaza. Editura Pro Universitaria. . de aceea. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale. Standarde. de catre locator. in cazul unui leasing operational. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. la o valoare egala cu investitia neta in leasing. Instrumente financiare: Prezentare si descriere.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. incluzând. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. .

Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. in valoare egala cu costurile directe initiale. la preturi de vânzare normale.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. cum ar fi comisioanele si taxele juridice. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. 21 . corespunzatoare leasingului financiar. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. Costurile directe initiale. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . scazându-se din aceste venituri. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. a unei parti din venitul financiar nerealizat. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. corespunzatoare leasingului financiar. drept venit. excluzând costurile serviciilor. in aceeasi perioada.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. In cazul operatiunilor de leasing financiar. Platile de leasing aferente perioadei contabile. pe o baza sistematica si rationala. reflectând orice reduceri comerciale.

este valoarea justa a bunului sau. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. Venitul din vânzare. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. Costul vânzarii. calculata la o rata comerciala a dobânzii. Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. 8 Feleaga Liliana. .intre1 an si 5 ani. vol. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. Bucuresti. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing .la data bilantului . 2007 22 . daca este mai mica. locatorii . In plus. este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. editia a II-a. Feleaga Niculae. in cazul unui leasing financiar. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing.peste 5 ani.producatori sau comercianti . O abordare europeana si internationala. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. daca aceasta difera de costul bunului. . 1. Editura Economica. pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . Contabilitate financiara. b) venit financiar nerealizat.pâna la1 an. Uneori. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. la inceputul duratei contractului de leasing financiar. recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului.

cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului. este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. inclusiv amortizarea. in conformitate cu natura acestora. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. Adesea. pe durata contractului de leasing.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. sunt recunoscute drept cheltuieli. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. Active necorporale. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . ca un indicator de crestere. Costurile. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. Imobilizari corporale si IAS 38. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. ce nu pot fi incasate. e) chirii contingente inregistrate in venituri. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza.

In plus. Active necorporale. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. Standarde. Deprecierea activelor.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. Imobilizari corporale. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. valoarea contabila bruta. in cazul unui leasing operational. peste 5 ani. Editura Pro Universitaria. pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an. IAS 38. 2006 24 . intre 1 an si 5 ani. conform IAS 16. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. Suplimentar fata de cerintele IAS 32.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri. Investitii imobiliare si IAS 41. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. IAS 36. IAS 40. Agricultura. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. In cazul unui leasing operational. Bucuresti. Instrumente financiare: prezentare si descriere. 9 Gheorghe Lepadatu. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta.

Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. daca valoarea justa. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. interdependente. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. de obicei. In cazul unul leasing operational. a avut loc. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. este mai mica decât valoarea contabila a bunului.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. intrucât sunt negociate impreuna. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. bunul având rolul de garantie. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. 25 .

nu este necesara o astfel de ajustare. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. Contabilitatea operatiunilor de leasing. 26 . paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata. erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. Contabilitatea operatiunilor de leasing. . sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. aprobat in 1982. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. aprobat in 1982. dar nu obligatorie. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia. decât daca a avut loc o depreciere a valorii. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback.

Editura CECCAR. Girbina Maria Madalina. Bucuresti. în fa a unei noi provoc ri. ± Al treilea val: contabilitatea din România. Editura Economistul. Minica Boaja. Gheorghe Lepadatu. Editura Pro Universitaria. Bucuresti.. Dumitru Corina Graziella. Du escu.Gheorghe Lepadatu . editia a II-a. Bucuresti. Bucuresti . Ristea Mihai (coord. Standarde. 2006 6. Sinteze. 2004 3. Ristea. ± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. A. vol. Editura Economica. Bucuresti. Editura Cermapoint. Bucuresti. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . M. Ristea Mihai. Editura Universitara.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . Contabilitatea financiara a intreprinderii. Feleg . Bucuresti. Contabilitate aprofundata. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS.). L. 1. Feleaga Liliana. Bucuresti. 2007 4. 2008 2. 2004 5. Editura Universitara. O abordare europeana si internationala. 3. ± IFRS i convergen ele legislative europene. Feleaga Niculae. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. N. Bunea Stefan. Editura Economistul. 2006 7. Bucuresti. 2005 9. 2004 8. vol. Contabilitate financiara. Editura Economistul. Malciu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful