UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ ± BUCURE TI MASTER GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17 - LEASING

NASTASE IRINA FLORINA

BUCURE TI 2011

IAS 17-LEASING

CUPRINS

1. INTRODUCERE................................................................................................................... 3 2.STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 17-LEASING ............. 8 3.DEFINITII ........................................................................................................................... 12 4. CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING ...................................................... 14 BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................... 27

2

persoane juridice care beneficiaz de împrumuturi nerambursabile sau cu garantia statului. O mare parte din t rile membre ale Uniunii Europene aplic reglement ri contabile nationale conforme cu directivele europene.IAS 17-LEASING 1. Înfiintat în 1973 acest organism a avut ca obiective elaborarea si publicarea în interesul publicului standarde contabile internationale ce trebuie s fie respectate cu ocazia prezent rii situatiilor financiare.Consiliul international al standardelor contabile. precum si asigurarea accept rii si aplic rii acestor norme la nivel mondial. ele sunt emise de International Accounting . Uniunea Europeana este preocupat pentru armonizarea deplin între Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).. Situatiile financiare ale unei întreprinderi. iar Standarde Internationale de Raportare Financiara sunt utilizate pentru întocmirea situatilor financiare consolidate. Armonizarea în contextual international se realizeaz prin asimilarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB). Referentialul contabil international este produsul organismului international de normalizare . persoanele juridice care apartin unor grupuri de societ ti si care intr în perimetrul de consolidare de c tre o societate mam . Societ tile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piat reglementat . companiile si societ tile nationale. la întocmirea situatiilor financiare individuale. Standardele internationale pot fi aplicate numai întreprinderilor mari (în special grupuri de societ ti) care au vocatie international si care sunt influentate sau sunt chiar consecintele fenomenelor de mondializare si de globalizare.. IASB.INTRODUCERE. STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR Standardele Internationale de Raportare Financiar provenit de la denumirea în limba englez Standards Board (IASB). IFRS-urile fiind obligatorii pentru întocmirea situatiilor financiare consolidate. au obligatia ca începând cu exercitiul financiar 2007 s aplice Standardele 3 (cunoscute sub acronimul IFRS International Financial Reporting Standards) reprezint un set de standarde contabile. indiferent de tara de origine întocmite conform Standardelor contabile Internationale vor fi acceptate pe orice piat de capital din lume. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). În prezent. care întocmesc situatii financiare consolidate.

2008 4 . Aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politic de convergent spre acestea.). Rusia. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS. standardele trebuie s fie avizate de c tre Comitetul de Reglementare Contabil (ARC). Acest referential cuprinde: . prezint caracteristicile calitative ale situatiilor financiare. . . Singapore si Pakistan.un pachet flexibil de standarde contabile internationale (IAS ±International Accounting Standard ) si de standarde internationale de raportare financiar (IFRS ± International Financial Reporting Standards). vol. Africa de Sud. 3.IAS 17-LEASING Internationale de Raportare Financiar . stabileste criteriile de recunoastere a acestora. Girbina Maria Madalina. dar impun si anumite tratamente contabile specifice. Hong Kong. Pentru a fi aprobate pentru utilizarea în UE. defineste elementele situatiilor financiare. Toate societ tile comerciale cotate din UE sunt obligate în prezent s întocmeasc situatii financiare consolidate în conformitate cu IFRS. Editura CECCAR. întrucât stabilesc reguli generale.un pachet flexibil de interpret ri referitoare la unele dintre subiectele standardelor contabile internationale (SIC si IFRIC) Desi în prezent nu se mai emit standarde IAS.un cadru contabil conceptual (care stabileste obiectivele situatiilor financiare. Bucuresti. care este format din reprezentanti ai guvernelor statelor membre si este consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiar (EFRAG). etc. Standardele Internationale de Raportare Financiar cuprind1: · Standardele Internationale de Raportare Financiar (IFRS) ²standarde emise dup 2001 · Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) ² standarde emise înainte de 2001 1 Bunea Stefan. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde Äbazate pe principii´. Sinteze. Internationalizarea este sustinut de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referentialului contabil international sau implementarea direct a elementelor referentialului contabil international. IFRS sunt folosite în multe state ale lumii inclusiv în statele member ale Uniunii Europene (UE). Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar. cele deja existente sunt în continuare în vigoare pân la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. Australia.

modific ri ale estim rilor contabile si erori · IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare · IAS 11: Contracte de constructii · IAS 12: Impozitul pe profit · IAS 16: Imobiliz ri corporale · IAS 17: Contracte de leasing · IAS 18: Venituri · IAS 19: Beneficiile angajatilor · IAS 20: Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamental · IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar · IAS 23: Costurile îndator rii · IAS 24: Prezentarea informatiilor privind p rtile afiliate · IAS 26: Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii 5 . si un Cadru General pentru Întocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare. În prezent sunt în vigoare urm toarele standarde: · IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internationale de Raportare Financiar · IFRS 2 Plata pe baz de actiuni · IFRS 3 Combin ri de întreprinderi · IFRS 4 Contracte de asigurare · IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vânzare si activit ti întrerupte · IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale · IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat · IFRS 8 Segmente operationale · IAS 1: Prezentarea situatiilor financiare · IAS 2: Stocuri · IAS 7: Situatia fluxurilor de trezorerie · IAS 8: Politici contabile.IAS 17-LEASING · Interpret ri ale Comitetului International pentru Interpret ri privind Raportarea Financiar (IFRIC) ² emise dup 2001 · Interpret ri ale Comitetului Permanent pentru Interpret ri (SIC)² emise înainte de 2001 Exist . de asemenea. care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS.

Acestea au fost destinate s asigure transparenta prin intermediul public rii si al cresterii gradului de utilizare a valorii juste pentru active si datorii. instrumentele financiare. provizioanele pentru pensii. IAS/IFRS au fost destinate facilit rii comunic rii de informatii pe pietele de capital. Entit tile trebuie s dedice suficiente resurse si s aib procedurile necesare pentru a continua respectarea cerintelor de raportare. Avantajele adopt rii IAS/IFRS: .Se asigur o mai bun comparabilitate a informatiilor financiare. beneficiile angajatilor. 6 . .Unit tile vor putea s intre pe pietele de capital din întreaga lume f r s mai existe greut ti si cheltuieli pentru convertirea setului de documente financiare.Cresterea transparentei informatiilor contabile care vor conduce la noi oportunit ti de afaceri pentru c va reduce costul atragerii de capital prin cresterea încrederii investitorilor în raport rile financiare. Astfel pot intra în contradictie cu normele nationale care permit o prezentare limitat si o evaluare guvernat de principiul prudentei si de costul istoric. precum si testele de depreciere care vor utiliza rata de actualizare a pietei si va conduce la diminuarea valorii activelor.IAS 17-LEASING · IAS 27: Situatii financiare consolidate si individuale · IAS 28: Investitii în entit tile asociate · IAS 29: Raportarea financiar în economiile hiperinflationiste · IAS 31: Interese în asocierile în participatie · IAS 32: Instrumente financiare: prezentare · IAS 33: Rezultatul pe actiune · IAS 34: Raportarea financiar interimar · IAS 36: Deprecierea activelor · IAS 37: Provizioane. Efectul adopt rii IAS/IFRS se manifest mai ales asupra urm toarelor elemente: impozitele amânate. . datorii contingente si active contingente · IAS 38: Imobiliz ri necorporale · IAS 39: Instrumente financiare: recunoastere si evaluare · IAS 40: Investitii imobiliare · IAS 41: Agricultur Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiar presupune costuri si resurse suplimentare pentru stabilirea procedurilor. politicilor contabile si evaluarile cerute de acestea.

· Necesit un efort mai mare în domeniu preg tirii profesionale. Editura Economistul. · Dezvoltarea unor strategii de comunicare menit s preg teasc piata si p rtile implicate în ceea ce priveste impactul potential asupra principalilor indicatori ai performantei conform IFRS. 2004 7 .IAS 17-LEASING Adoptarea IFRS-urilor implic 2: · Întelegerea principalelor probleme si al impactului potential al acestora. · Presupune asumarea de c tre conducere a unor responsabilit ti enorme din perspectiva comunic rii eficiente în noul limbaj de afaceri. Bucuresti. · Instruirea personalului în ceea ce priveste noile sisteme si implica iile practice ale IFRS asupra activit tii zilnice a acestora. · Evaluarea consecintelor asupra datelor pentru raportarea fiscal local . alocarea responsabilit tilor si solutionarea problemelor. 2 Du escu. · Adoptarea sistemelor informatice si a procedurilor în functie de cerintele IFRS. · Întocmirea bugetelor si a previziunilor conform cerintelor IFRS. · Planificarea. ± IFRS i convergen ele legislative europene. A.

Principalele modificari fata de IAS 17 initial sunt urmatoarele: 1. paragrafele 1. 24. pe care îl inlocuieste ca urmare a unei analize efectuate în contextul unei revizuiri limitate care a identificat modificari considerate esentiale pentru completarea unui set nucleu de standarde acceptabile pentru finantarea internationala si cotarea la bursele de valori. Standardul revizuit a intrat în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1999.Leasing. apartinând locatorului sau locatarului. IAS 17 (revizuit) modifica definitia.Standardul International de Contabilitate IAS 17-Leasing Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS 17. Aplicând principiul prevalentei economicului asupra juridicului. În ianuarie 2001. Prezentul Standard aduce îmbunatatiri la IAS 17 initial. paragrafele 1. IAS 17 initial utiliza termenul de Ädurata de viata utila´ în exemplele la care se face referire mai sus. IAS 17 prezenta exemple de situatii ca elemente de identificare a unei operatiuni de leasing drept leasing financiar. IAS 17 (revizuit) a adaugat elemente de identificare suplimentare pentru a facilita mai mult procesul de clasificare. iar paragraful 48A a fost adaugat ca urmare a emiterii IAS 40. în schimbul unei chirii platibile de locatar. care a fost aprobat de Consiliu în versiune reformulata în 1994. înlocuind termenul Ächirie´ cu cel de Äplata sau o serie de plati´. Consiliul IASC a stabilit realizarea unei reforme substantiale în domeniul standardelor de contabilitate referitoare la operatiunile de leasing. 3. 2. Leasing (ÄIAS 17 initial´). Investitii imobiliare. IAS 40 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 2001. procesul de clasificare a tranzactiilor de leasing trebuie sa aiba la baza masura în care riscurile si avantajele aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce constituie obiectul unui contract de leasing. în cadrul procesului de 8 . Acest Standard (ÄIAS 17 (revizuit)´) înlocuieste Standardul International de Contabilitate IAS 17. IAS 17 (revizuit) intra în vigoare pentru perioadele contabile care încep la 1 ianuarie 1999 sau dupa aceasta data. în scopul compararii cu durata contractului de leasing.IAS 17-LEASING 2. 24 si 48A au fost modificate de IAS 41 Agricultura. IAS 41 intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor începând de la 1ianuarie 2003. În aprilie 2000. 45 si 48 au fost modificate. 19. IAS 17 initial definea leasingul ca un contract prin care locatorul transmite locatarului dreptul de a utiliza un bun.

7. IAS 17 initial nu facea referire la tratamentul contabil al costurilor directe initiale suportate de locatar la negocierea si încheierea contractelor de leasing. recunoasterea venitului conform unui model care sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta. 6. 2007 9 . IAS 17 ofera recomandari. 8. model bazat fie pe: y valoarea investitiei nete înca nerecuperate a locatorului în leasingul financiar. IAS 17 initial nu aborda aceasta problematica. si anume. IAS 17 (revizuit) obliga la prezentari detaliate atât din partea locatorului. cerând ca. investitia neta înca nerecuperata a locatorului în leasingul financiar. IAS 17 (revizuit) cere ca recunoasterea veniturilor financiare sa se faca astfel încât sa reflecte o rata periodica a rentabilitatii constanta care sa se bazeze pe o metoda. IAS 17 (revizuit) face trimiteri la Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor oferind recomandari în legatura cu necesitatea evaluarii posibilitatii deprecierii activelor. sau y valoarea investitiei nete în numerar înca nerecuperate a locatorului în . pornind de la considerentul ca un bun poate fi folosit de unul sau mai multi utilizatori.totalul platilor minime de leasing reconciliate cu valoarea prezenta a datoriilor aferente leasingului. dar nu mentiona daca acestea trebuie sa fie incluse sau excluse la determinarea platilor minime de leasing.IAS 17-LEASING clasificare. 3 Feleaga Liliana. între 1 si 5 ani. vol. 1.leasingul financiar. în cazul leasingului financiar. 4. peste 5 ani (solicitat pentru locatar). Editura Economica. si anume. IAS 17 initial cerea prezentarea chiriilor contingente. 5. Noile prezentari cerute de IAS 17 (revizuit) includ3: . în valoarea bunului care face obiectul contractului de leasing sa fie incluse costurile direct atribuibile activitatilor întreprinse de locatar pentru încheierea contractului respectiv. prin intermediul utilizarii caracterelor aldine în comparatie cu cele utilizate la prezentarea elementelor cerute de IAS 17 initial. Contabilitate financiara. IAS 17 initial dadea posibilitatea locatorului de a alege metoda de alocare a venitului financiar. IAS 17 (revizuit) cere excluderea chiriilor contingente din cuantumul platilor minime de leasing. cât si a locatarului pentru leasingul operational si financiar. editia a II-a. Bucuresti. pe trei intervale de timp: pâna la un an. O abordare europeana si internationala. Feleaga Niculae. IAS 17 (revizuit) utilizeaza termenul de Ädurata de viata economica´.

inregistrari Totusi.reducerile de valoare cumulate aferente ratelor minime de leasing de primit ce nu pot fi încasate. lemn.chiriile contingente. b) contracte de acordare a licentei pentru bunuri ca: filme cinematografice. cum ar fi: titei.valoarea viitoarelor plati minime de subcontractare în leasing estimate a se primi din tranzactii irevocabile de subcontractare în leasing. Arie de aplicabilitate Acest Standard trebuie aplicat in contabilizarea tuturor tranzactiilor de leasing. . Obiectivul acestui Standard este de a stabili. cu exceptia celor de mai jos: a) acorduri de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor. peste 5 ani (solicitat pentru locator). la data bilantului. contin reguli ce descriu o gama larga de circumstante. si . . Aceste anexe nu mai sunt pastrate în cadrul IAS 17 (revizuit) datorita faptului ca acesta a introdus elemente suplimentare de identificare în procesul de clasificare a operatiunilor de leasing. drept leasing financiar. gazelor naturale si a altor resurse neregenerabile similare. valorii contabile si pretului de vânzare. Se precizeaza ca prevederile referitoare la tranzactiile de vânzare si de leaseback. între 1si 5 ani. 9. acest Standard nu trebuie aplicat evaluarii: video. în special. . brevete si drepturi de autor. 10 . politicile contabile corespunzatoare si elementele ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar si operational.cheltuielile financiare aferente punctelor (a) si (b) de mai sus. a titeiului. înregistrate la venituri de catre locatori.IAS 17-LEASING . cerintele referitoare la o operatiune de leaseback considerat leasing operational. pentru locatari si locatori. resurselor naturale. IAS 17 (revizuit) include o anexa care ofera recomandari suplimentare în interpretarea cerintelor. manuscrise. metale si alte zacaminte minerale. piese de teatru. IAS 17 initial cuprindea Anexele 1 ± 3 care reprezentau exemple de situatii în care un contract de leasing poate fi clasificat. 10.totalul investitiei brute aferente leasingului reconciliata cu valoarea prezenta a platilor minime de leasing. în mod normal. de încasat pe trei intervale de timp: pâna la un an. gaze naturale. bazate pe valorile relative ale valorii juste.

sau . acest Standard nu se aplica in cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor intre partile contractante4. Editura Pro Universitaria.de catre locatori a investitiei imobiliare inchiriata in baza unui contract de leasing operational (a se vedea IAS 40. Agricultura).de catre locatori a activelor biologice inchiriate in baza unui contract de leasing operational(a se vedea IAS 41. sau . Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor. pentru utilizarea sau intretinerea respectivelor bunuri. locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. Standarde. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. chiar daca. Agricultura). . Investitii imobiliare). 2006 4 11 .de catre locatari a investitiei imobiliare detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 40. Pe de alta parte.de catre locatari a activelor biologice detinute in baza unui contract de leasing financiar (a se vedea IAS 41. Investitii imobiliare). Gheorghe Lepadatu.IAS 17-LEASING . Bucuresti.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera. intr-o masura rezonabila.Definitii Urmatorii termeni se folosesc in acest Standard cu intelesul specificat in continuare: Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. excluzând chiria contingenta. Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing sl orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing. in cele din urma. y cu permisiunea locatorului. intr-o masura rezonabila. la inceputul contractului de leasing. Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar: y daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila. y in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent. a unei sume suplimentare incat.continuarea acestuia este certa.optiune a carei exercitare de catre locatar este certa. 12 . costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia. y in momentul platii. impreuna cu: a) in cazul locatarului²orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului. Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.locatar. in mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat. in schimbul unei plati sau serii de plati. sau nu. cu sau fara plata suplimentara. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.IAS 17-LEASING 3. b) in cazul locatorului ²orice valoare reziduala garantata locatorului de catre: .o parte afiliata locatarului. Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. de catre locatar. . Inceputul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.

sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.IAS 17-LEASING . incât. daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. fie y numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau mai multi utilizatori. nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.o terta parte independenta. de catre locator. capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie. Totusi. Valoarea reziduala garantata este: y in cazul locatarului. Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. din punct de vedere financiar. exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila. a carei realizare. Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne. Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing. si y in cazul locatorului. Durata de viata economica este fie: y perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori. de bunavoie. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia (valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila. pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice incorporate in bun sa fie consumate de catre intreprindere. in orice situatie). la inceputul contractului de leasing. din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. fara a fi limitata la acesta. Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre: 13 . intre parti aflate in cunostinta de cauza. atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare. Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie. de la inceputul duratei contractului de leasing.

pentru aceeasi perioada. mai putin venitul financiar nerealizat. la inceputul contractului de leasing. si . 2006 5 14 . din punctul de vedere al locatorului. 4. Chiria contingenta5 este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata. indici de pret. determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.valoarea actualizata a sumei de la punctul (a). rata pe care. Editura Pro Universitaria. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau. la inceputul contractului de leasing. si cu o garantie similara. Standarde. daca aceasta nu este determinabila. Rata implicita a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. Definitia leasingului include contractele de inchiriere a unui bun ce cuprind o clauza care ofera locatarului optiunea de a deveni proprietarul bunului la indeplinirea conditiilor convenite.IAS 17-LEASING . Clasificarea operatiunilor de leasing Gheorghe Lepadatu. dar este stabilita in functie de un factor. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de inchiriere cu optiune de cumparare. locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta. Bucuresti.suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar. gradul de utilizare. determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. ratele dobânzilor practicate pe piata). fondurile necesare pentru achizitionarea bunului. altul decât trecerea timpului (de exemplu. si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului. Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing. un procentaj din vânzari.

respectiv. Avantajele pot fi reprezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea valorii reziduale. c) durata contractului de leasing acopera. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. de asemenea. O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar. daca nu transfera. Aplicarea acestor definitii in circumstante diferite celor doua parti poate determina. in mod normal. ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice. si e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. in cea mai mare parte. Exemple de situatii in care o operatiune de leasing este clasificata. sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar sunt: 15 . valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de leasing.IAS 17-LEASING Clasificarea operatiunilor de leasing adoptata in acest Standard se bazeaza pe masura in care riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate a unui bun in regim de leasing revin locatorului sau locatarului. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. in mare masura. Aspecte care sa indice situatii care. in mod individual sau in combinatie. Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. de locatar. la inceputul contractului de leasing. uneori. ca acelasi leasing sa fie clasificat in mod diferit de locator si. durata de viata economica a bunului. O operatiune de leasing este considerata leasing operational. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. astfel incât. d) la inceputul contractului de leasing. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. Intrucât tranzactia dintre locator si locatar se bazeaza pe un contract de leasing comun ambelor parti. este necesara utilizarea unor definitii consecvente. in mare masura. ca leasing financiar sunt: a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. daca transfera. pot. Riscurile includ posibilitatea de a se inregistra pierderi. astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore.

sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai mare parte a incasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing). daca nu se estimeaza ca locatarului ii va fi transferat titlul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. in orice moment. o caracteristica a terenurilor este ca acestea au. pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului. Clasificarea operatiunii de leasing se realizeaza la inceputul contractului de leasing. care sunt amortizate pe durata contractului de leasing in functie de beneficiile aduse. Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca leasing operational sau financiar. si c) locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada. in mod normal. Totusi. modificari ale duratei de viata economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului) sau modificarile de circumstante (de exemplu.leasing financiar Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii la o valoare egala. Totusi. determinând astfel o alta clasificare in conformitate cu criteriile stipulate in paragrafele 5-9 ± in ipoteza in care noile prevederi ar fi existat la inceputul contractului de leasing ± contractul revizuit este considerat un contract nou in afara de durata sa. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing. la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei. in mare masura. b) câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt in sarcina locatarului (de exemplu. daca aceasta din urma este mai mica. cu valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing. sa modifice clauzele contractului de leasing fara a reinnoi contractul. ca si operatiunile de leasing care au ca obiect alte bunuri. Daca locatarul si locatorul convin. se 16 . Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor . O suma platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate in avans. neindeplinirea angajamentelor de catre locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil.IAS 17-LEASING a) in cazul in care locatarul poate rezilia contractul de leasing. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. la inceputul contractului de leasing. atunci locatarului nu-i revin. modificarile elementelor previzionale (de exemplu. o durata de viata economica nedeterminata si.

prin urmare este adecvata inregistrarea leasingului financiar in bilantul locatarului atât ca un activ. denaturându-se astfel indicatorii financiari. in schimbul unei obligatii de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente6. Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor in leasing. Trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. daca aceasta se poate determina. astfel incât sa se obtina o rata periodica constanta a dobânzii la soldul datoriei ramase in fiecare perioada. trebuie utilizata rata dobânzii marginale a locatarului. Bucuresti. Gheorghe Lepadatu. aceeasi distinctie se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing. cum ar fi cele legate de negocierea si incheierea contractelor de leasing. Costurile identificate ca fiind atribuibile direct activitatilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt incluse in valoarea inregistrata ca activ in baza contractului de leasing. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. In timp ce forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa dobândeasca titlul de proprietate a bunului in regim de leasing. resursele economice si nivelul obligatiilor unei intreprinderi sunt subevaluate. cât si ca o obligatie de a achita platile viitoare de leasing. Tranzactiile si alte evenimente trebuie inregistrate si reflectate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea financiara. in cazul operatiunilor de leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida in aceea ca locatarul dobândeste beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata economica. Editura Pro Universitaria. Anumite activitati specifice aferente leasingului implica.IAS 17-LEASING considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din contractul de leasing. Standarde. intrucât pentru prezentarea datoriilor in bilant datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung. si nu numai cu forma juridica. aparitia unor costuri directe initiale. activul si datoria pentru platile viitoare de leasing se inregistreaza in bilant la valori egale. 2006 6 17 . La inceputul contractului de leasing. adesea. Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate in bilantul locatarului. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli de finantare a leasingului sl reducerea datoriei neachitate. in caz contrar.

Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat. in procesul de alocare a cheltuielilor de finantare pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. Instrumente financiare: prezentare si descriere. Suplimentar fata de cerintele 1AS 32. altfel. in cazul unui leasing financiar. Imobilizari corporale si IAS 38. o intreprindere aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. Contabilitatea amortizarii si IAS16. precum si unor cheltuieli financiare. adica beneficiile economice estimate a se obtine in viitor din utilizarea bunului sunt mai mici decât valoarea sa contabila. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorateà aferente perioadei si. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului amortizabil. activul se amortizeaza pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila. in fiecare perioada contabila. Daca nu exista in mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. care stabileste cerintele privind modalitatea de revizuire de catre o intreprindere a valorii contabile a activelor sale. Valoarea amortizabila a bunului in regim de leasing se aloca pe fiecare perioada contabila de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o baza sistematica si consecventa cu politica de amortizare adoptata de locatar pentru activele detinute in proprietate. este inadecvata ampla recunoastere a platilor de leasing ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere. este improbabil ca activul si datoria aferenta sa fie egale ca valoare dupa inceputul contractului de leasing. perioada estimata de utilizare este durata de viata utila a activului. Active necorporale. Daca exista certitudinea ca locatarul va obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing. Prin urmare. determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. se poate folosi o forma de aproximare pentru simplificarea calculelor. de aceea. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele: 18 .IAS 17-LEASING In practica. activul trebuie amortizat in totalitate pe durata cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila a acestuia. Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea aplicata activelor amortizabile detinute in proprietate iar amortizarea trebuie calculata in baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate IAS4.

19 . In cazul leasingului operational. In plus. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata pentru flecare din perioadele de mai jos: . Investitii imobiliare si IAS 41. cerintele de prezentare in conformitate cu ? prevazute de IAS16.restrictiile impuse prin contractele de leasing. IAS 40. la urmatoarele: .peste 5 ani. in mod liniar.Imobilizari corporale. cum ar fi cele referitoare la dividende. dar fara a se limita.existenta si termenii optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. si e) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. . incluzând. valoarea contabila neta la data bilantului.IAS 17-LEASING a) pentru fiecare clasa de active. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor -Leasing operational Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing.baza determinarii chiriilor contingente. cu exceptia situatiei in care o alta baza sistematica este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. IAS 36.pâna la 1 an. chiar daca platile nu sunt efectuate pe aceeasi baza. cum ar fi asigurarea si intretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere. c) chiriile contingente inregistrate in veniturile aferente perioadei. Agricultura. Deprecierea activelor.intre 1 an si 5 ani. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. IAS 38. si . se aplica valorilor bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar si care sunt contabilizate de catre locatar ca achizitii de active. . la data bilantului. In plus. . in cazul in care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. platile de leasing (excluzând costul serviciilor. Active necorporale. b) o reconciliere intre totalul platilor minime de leasing ± la data bilantului ± si valoarea lor actualizata. d) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil.

teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. . In cazul unui leasing financiar. in mare masura. la urmatoarele: . Editura Pro Universitaria. incluzând. dar fara a se limita.existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare si a clauzelor de escaladare a preturilor. . ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent.pâna la1 an. la data bilantului. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului. si . 7 Gheorghe Lepadatu. . Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing financiar Locatorii trebuie sa recunoasca in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept creante. locatorul transmite locatarului.restrictiile impuse prin contractele de leasing. de catre locator. chiriilor contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing. Standarde. toate riscurile si avantajele aferente titlului de proprietate. ratele de incasat se trateaza. in cazul unui leasing operational. acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale.intre1 an si 5 ani.peste 5 ani b) totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine in conditiile unui subcontract de leasing irevocabil. de aceea.IAS 17-LEASING Suplimentar fata de cerintele IAS 32. datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele7: a) totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing operational irevocabil pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: .baza determinarii chiriilor contingente. 2006 20 . cum ar fi cele referitoare la dividende. c) platile aferente contactului si subcontractului de leasing inregistrate in venituri pentru perioada aferenta. cu evidentierea separata a platilor minune de leasing. la o valoare egala cu investitia neta in leasing. Bucuresti.

Un bun inchiriat in regim de leasing financiar de locatori ± producatori sau comercianti . Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere la inceputul contractului de leasing. alocarea venitului de-a lungul duratei contractului de leasing este revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. scazându-se din aceste venituri. sunt adesea suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. Aceasta alocare a venitului se bazeaza pe un model care reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului. drept venit. corespunzatoare leasingului financiar. 21 . profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe durata contractului de leasing. in conformitate cu politica urmata in mod normal de intreprindere in cazul vânzarilor directe. pe o baza sistematica si rationala. Daca a avut loc o diminuare a valorii reziduale negarantate estimate. in aceeasi perioada. in valoare egala cu costurile directe initiale. Producatorii sau comerciantii ofera adesea clientilor optiunea de a cumpara sau de a inchiria un bun in regim de leasing. aceste costuri directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se inregistreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de leasing. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. Cea de-a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea. excluzând costurile serviciilor. a unei parti din venitul financiar nerealizat. Platile de leasing aferente perioadei contabile. cum ar fi comisioanele si taxele juridice.IAS 17-LEASING Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a locatorului. Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau pierderea din vânzare in rezultatul perioadei. reflectând orice reduceri comerciale. corespunzatoare leasingului financiar. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate in calcularea investitiei brute in leasing realizata de locator se revizuiesc periodic.genereaza doua tipuri de venit: a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea directa a bunului in regim de leasing. la preturi de vânzare normale. In cazul operatiunilor de leasing financiar. se deduc din investitia bruta in leasing in vederea diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat. Costurile directe initiale.

recunoscut in conformitate cu politica privind vânzarile aplicata de intreprindere. Costul vânzarii. 2007 22 . Utilizarea unei astfel de rate va face ca o parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie inregistrat la momentul vânzarii. valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului. In plus.stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. intreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute in leasing si valoarea actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului.si valoarea actualizata a platilor minime de leasing de incasat la data bilantului. Instrumente financiare: Prezentare si descriere. mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. Feleaga Niculae. este costul proprietatii in regim de leasing sau valoarea contabila. este valoarea justa a bunului sau. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. recunoscut la inceputul duratei contractului de leasing. Diferenta dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare. Venitul din vânzare.la data bilantului . daca este mai mica. editia a II-a. O abordare europeana si internationala. deoarece ele sunt in principal legate de realizarea profitului din vânzare de catre producator sau comerciant. b) venit financiar nerealizat. Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la inceputul duratei contractului de leasing.producatori sau comercianti . Uneori. Editura Economica. profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta. locatorii . locatorul trebuie sa evidentieze urmatoarele: a) O reconciliere intre totalul investitiei brute in leasing . la inceputul duratei contractului de leasing financiar.intre1 an si 5 ani. Daca se stabilesc in mod artificial rate scazute ale dobânzii. 8 Feleaga Liliana. . c) valorile reziduale negarantate datorate in favoarea locatorului. 1.IAS 17-LEASING b) venitul financiar de-a lungul duratei contractului de leasing. pentru fiecare dintre perioadele de mai jos8: . . calculata la o rata comerciala a dobânzii.pâna la1 an.peste 5 ani. daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. daca aceasta difera de costul bunului. Bucuresti. in cazul unui leasing financiar. Contabilitate financiara. vol. inregistrat de un locator ± producator sau comerciant -.

in conformitate cu natura acestora. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica nu este considerata mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului.IAS 17-LEASING d) reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit. ca un indicator de crestere. Imobilizari corporale si IAS 38. Adesea. sunt recunoscute drept cheltuieli. adica beneficiile economice previzionale a se obtine in viitor din utilizarea bunului 23 . este utila evidentierea investitiei brute mai putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse in cadrul perioadei contabile. Costurile directe initiale suportate special pentru obtinerea venitului dintr-un leasing operational fie se amâna si se aloca la venituri pe durata contractului de leasing proportional cu venitul inregistrat din chirie. Venitul rezultat din leasingul operational trebuie recunoscut ca venit pe o baza liniara. pe durata contractului de leasing. Active necorporale. ce nu pot fi incasate. inclusiv amortizarea. Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor -Leasing operational Locatorii trebuie sa prezinte bunurile detinute in regim de leasing operational in bilant. e) chirii contingente inregistrate in venituri. si f) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. fie se recunosc in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala in perioada in care se efectueaza. Venitul din leasing (exclusiv incasarile din servicii oferite precum asigurarea si intretinerea) se recunoaste ca venit pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este mai reprezentativa pentru ritmul in care se diminueaza beneficiile generate de utilizarea bunului in regim de leasing. Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul contractului de leasing s-a depreciat. Amortizarea bunurilor amortizabile in regim de leasing trebuie sa se faca pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru trebuie calculate in baza prevederilor Standardului International de Contabilitate IAS 4. chiar daca incasarile nu sunt inregistrate pe aceasta baza. suportate pentru obtinerea venitului din leasing. dupa deducerea sumelor relevante aferente contractelor de leasing revocate. Contabilitatea amortizarii si IAS 16. Costurile.

pe total si pentru fiecare dintre perioadele de mai jos: y y y pâna la 1 an. conform IAS 16. Agricultura. Deprecierea activelor. Imobilizari corporale. modalitatea in care trebuie sa determine valoarea recuperabila a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca sau sa reia o pierdere din depreciere. c) totalul chiriilor contingente recunoscute la venituri. In plus. amortizarea cumulata si pierderea cumulata din depreciere la data bilantului. Editura Pro Universitaria. Active necorporale.si y y y amortizarea recunoscuta in perioada aferenta. 2006 24 . un locator-producator sau comerciant nu recunoaste intr-o operatiune de leasing nici un profit din vânzare. intre 1 an si 5 ani. pierderi din depreciere reluate in perioada aferenta. locatorii trebuie sa evidentieze urmatoarele9: a) pentru fiecare clasa de active. valoarea contabila bruta.IAS 17-LEASING sunt mai mici decât valoarea contabila. care stabileste cerintele privind modalitatea in care o intreprindere trebuie sa revizuiasca valoarea contabila a activelor sale. IAS 36. peste 5 ani. Instrumente financiare: prezentare si descriere. In cazul unui leasing operational. in cazul unui leasing operational. Suplimentar fata de cerintele IAS 32. pierderi din depreciere recunoscute in perioada aferenta. deoarece tranzactia de leasing nu este echivalenta cu o vânzare. Standarde. 9 Gheorghe Lepadatu. IAS 40. Investitii imobiliare si IAS 41. d) o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului. IAS 38. b) platile minime viitoare rezultate din leasing operational irevocabil. Bucuresti. intreprinderea va aplica Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor. activelor inchiriate in baza unui contract de leasing operational li se aplica cerintele referitoare la prezentarea informatiilor. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial.

In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar. a avut loc. intrucât sunt negociate impreuna. de obicei.IAS 17-LEASING Tranzactii de vânzare si de leaseback O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt. ci trebuie amânat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. pe durata estimata de utilizare a bunului Daca pretul de vânzare este mai mare decât valoarea justa. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing operational si este evident ca tranzactia se face la valoarea justa. pierderea egala cu diferenta dintre valoarea contabila si valoarea justa trebuie inregistrata imediat. de fapt o tranzactie normala de vânzare si orice profit sau pierdere se recunoaste imediat. Daca pretul de vânzare este mai mic decât valoarea justa. orice surplus reprezentând diferenta dintre suma rezultata din vânzare si valoarea contabila nu trebuie recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vânzator. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. bunul având rolul de garantie. Aceasta diferenta se amâna si se amortizeaza pe parcursul duratei contractului de leasing. in momentul tranzactiei de vânzare sl de leaseback. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vânzare si valoarea contabila. tranzactia este un mijloc¶ prin care locatorul acorda finantare locatarului. daca valoarea justa. Daca tranzactia de leaseback este leasing operational. cu exceptia cazului in care pierderea se compenseaza prin plati de leasing viitoare cu o valoare sub pretul pietei si profitul sau pierderea trebuie amânata si amortizata proportional cu platile de leasing. iar platile de leasing si pretul de vânzare sunt stabilite la valoarea justa. orice profit sau pierdere trebuie recunoscuta imediat. surplusul reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare si valoarea justa trebuie amânat si amortizat pe durata estimata de utilizare a bunului. In cazul unul leasing operational. Daca o tranzactie de vânzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. este mai mica decât valoarea contabila a bunului. 25 . interdependente.

decât daca a avut loc o depreciere a valorii. Descrierea solicitata a contractelor importante de leasing conduce la evidentierea unor clauze unice sau mai putin obisnuite ale contractului. In cazul in care Standardul nu este aplicat retroactiv. caz in care valoarea contabila se reduce pâna la valoarea recuperabila. Prezentul Standard inlocuieste IAS 17. paragraful 1 Aplicarea retroactiva a acestui Standard este incurajata. sau a conditiilor de realizare a tranzactiilor de vânzare si de leaseback. aprobat in 1982. Contabilitatea operatiunilor de leasing. intreprinderea trebuie sa specifice faptul ca a utilizat acest Standard in locul IAS 17. soldul oricarei operatiuni de leasing financiar deja existente se considera a fi fost bine determinat de locator si trebuie contabilizat din momentul aplicarii standardului in conformitate cu prevederile acestuia. Profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. aprobat in 1982. in conformitate cu Standardul International de Contabilitate referitor la deprecierea activelor.IAS 17-LEASING In cazul unui leasing financiar. Tranzactiile de vânzare si de leaseback se pot circumscrie criteriilor referitoare la prezentare stipulate in cadrul IAS 8. dar nu obligatorie. . In cazul in care o intreprindere aplica acest Standard pentru situatiile aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 1999. 26 . erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. Prezentul Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepând de la 1 ianuarie 1999. Cerintele legate de prezentarea informatiilor de catre locatari si locatori se aplica si in cazul tranzactiilor de vânzare si de leaseback. nu este necesara o astfel de ajustare. Contabilitatea operatiunilor de leasing.

± Sincronic i diacronic în armonizarea interna ional a contabilit ii. Editura Universitara. 2007 4. ± IFRS i convergen ele legislative europene..). Dumitru Corina Graziella. N. Malciu. Bucuresti. Standarde. Gheorghe Lepadatu.Gheorghe Lepadatu . Du escu. vol. Ristea. A. L. 2006 7. Feleaga Niculae.Standarde Internationale de Raportare Financiara ( SIRF) . Bucuresti. Bucuresti. M. Editura Economistul. Editura Economistul. 2006 6. 2005 9. Bucuresti. Minica Boaja. Bucuresti.IAS 17-LEASING BIBLIOGRAFIE 1. Editura Economistul. editia a II-a. în fa a unei noi provoc ri. Feleaga Liliana. Bucuresti . 3. Girbina Maria Madalina. vol. Editura Cermapoint. Editura CECCAR. Contabilitate financiara. 2005 *** Legea Contabilitatii 82/1991 *** Legea Societatiilor Comerciale 31/1990 *** OMFP 1121/ 2006 *** OMFP 3055 /2009 27 . Bunea Stefan. Editura Economica. Sinteze. 2004 5. Ristea Mihai. Contabilitatea financiara a intreprinderii. Feleg . Bucuresti. Contabilitate aprofundata. Bucuresti. Ristea Mihai (coord. 1. 2004 8. Editura Pro Universitaria. Bucuresti. Editura Universitara. 2004 3. teorii si sisteme de conducere a contabilitatii pe plan mondial. ± Al treilea val: contabilitatea din România. O abordare europeana si internationala. 2008 2. studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful