Sunteți pe pagina 1din 7

Cu acordul d-lui Orzata M. de la ACA-DOLJ avem noul statut ACA.

STATUTUL
ASOCIA ŢIEI CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
CARACTERUL, SCOPUL, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I OBIECTIVELE ASOCIA IEI
Art. 1 - Asociaţia Crescătorilor de Albine din România cu sediul în Bucureşti, bdul. Ficusului, nr.
42, sector 1, este
persoană juridică
recunoscutăprin sentinţa civilă nr. 5898 din 21 iunie 1958 pronunţată de Tribunalul Popular al
Raionului Tudor
Vladimirescu Bucureşti,
certificat de înscriere nr. 21 din data de 23 martie 2006.
Art. 2 - Asociaţia este o organizaţie profesională, autonomă, constituită pe o durată
nedeterminată pe baza
liberului consimţământ, rară scop lucrativ, neguvemamentală şi apolitică a apicultoriloL
Asociaţia are patrimoniu
propriu, distinct şi indivizibil, personalitate juridică de dre t rivat şi îşi desfăşoară activitatea otrivit
re lementărilor
le ale în vi oare recum şi a ro riului Statut.
Art. 3 - Asociaţia are ca scop asigurarea cadrului organizatoric şi a condiţiilor care să faciliteze
dezvoltarea unei
apiculturi profesioniste si de amatori, ca o activitate utilă societăţii.
Asociaţia reprezintă şi susţine interesele membrilor săi la nivelul organelor legislative şi
executive ale ţării şi a altor
organe centrale si teritoriale.
Art. 4 - Structura organizatorică a Asociaţiei este următoarea:
- filiale judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov;
- cercuri apicole în compunerea filiale lor;
- compartimente de administraţie, control şi execuţie la nivelul central al ACA din România;
- unităti economice centrale i 'udetene or anizate, otrivit le ii, în societăti comerciale.
Art. 5 - Asociaţia are următoarele obiective:
a) asigură prin structura sa şi prin activitatea pe care o desfăşoară, cadrul şi condiţiile pentru
îndeplinirea scopului
prevăzut în statul ~i pentru realizarea aspiraţiilor membrilor săi în practicarea apiculturii;
b) propune spre promovare în vederea legiferării prin organe ale administraţiei de stat, proiecte
de acte normative
şi reglementări În legătură cu apicultura şi în interesul apicultorilor în care scop colaborează cu
ministere de profil,
organe centrale şi judeţene, instituţii publi . " regii autonome, societăţi comerciale şi agenţi
economici;
c) organizează şi facilitează valorificarea, prin unităţile proprii, de către membrii săi a produselor
apicole În
condiţiile economi •i <Il'
d) acţionează pentru ridicarea nivelului cunoştinţelor profesionale ale membrilor săi, prin
organizarea de cursuri,
demonstralii prn 'li '~\ schimburi de experienţă, expoziţii, muzee apicole, simpozioane,
conferinţe şi consultanţă
apicolă. Sprijină apicultorii membri ai Aso iHli 'i
pentru a participa la astfel de manifestări interne şi internaţionale, editează şi desface cărţi,
reviste şi alte
materiale de documentare tehnică şi propagandă apicolă;
e) acţionează permanent în vederea obţinerii unor facilităţi pentru practicarea apiculturii,
solicitând pentru aceasta
sprijinul organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi a altor unităţi cu atribuţii în acest
domeniu;
f) participă la organizarea stupăritului pastoral, în scopul valorificării superioare a resurselor
melifere şi polenizării
culturilor agricole cu ajutorul albinelor şi colaborează cu ministerele şi organele locale ale
administraţiei de stat
pentru a asigura buna activitate a Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene de bază meliferă şi
stupărit pastoral;
g) elaborează reglementări, pe baza cărora în fiecare judeţ să fie constituite comisii mixte
voluntare, formate din
cadre sanitar veterinare şi apicultori pentru depistarea bolilor contagioase ale albinelor.
Intervine la organele în drept pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, îmbunătăţirea legislaţiei
de profil şi iniţiază
acţiuni pentru diminuarea efectelor dăunătoare ale chimizării asupra albinelor şi mediului
înconjurător;
h)organizează, pentru membrii săi, acţiuni de asistenţă tehnică şi diverse prestări de servicii de
profil;
i)iniţiază şi participă la colaborarea internaţională în domeniul apiculturii, în care scop dezvoltă
relaţii cu asociaţii
şi organizaţii apicole din alte ţări, precum şi cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de
Apicultură - APIMONDIA;
j) sprijină şi coordonează, prin filialele judeţene, activitatea apicultorilor, cuprinşi în programul de
atestare şi
certificare a mierii biolo ice şi a celorlalte roduse ale stu ului.
CAPIl'OLUL II MEMBRII ASOCIAŢIEI Art. 6 Pot deveni membri ai Asociaţiei Crescătorilor de Albine
din România:
orice cetăţean român care a împlinit vârsta de 18 ani;
persoane fizice autorizate, inteprindere individuală, inteprindere familială. care activează în
apicultură şi consimt să
respecte prevederile statutului asociaţiei
Membrii Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România îşi desfăşoară activitatea conform
prevederilor statutare, în
cadrul filialelor judeţene ale acesteia.
Calitatea de membru se dobândeşte pe baza unei cereri scrise, adresată filialei sau cercului apicol
(după caz) şi
plata taxei de înscriere.
Calitatea de membru se menţine prin plata anuală a cotizaţiei confirmată în carnetul de
membru.
Calitatea de membru este ersonala si nu oate fi transmisa succesorilor.
Art. 7 - Se poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociaţiei unor persoane din ţară şi
străinătate, care s-
au distins printr-o activitate deosebită în a icultură şi în s ri'inul dezvoltării acestui sector de
activitate.
Art. 8 - Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) beneficiază de toate reglementările şi avantajele pe care Asociaţia le obţine privind
susţinerea intereselor
membrilor săi, conform prevederilor statutului, şi anume:
- a rovizionarea rin unitătile Asociatiei cu material biolo ic, unelte, utila'e, biostimulatori, fa uri
artificiali,
medicamente de
uz apicol şi alte materiale necesare practicării apiculturii profesioniste sau de amatori;
- valorificarea produselor apicole realizate În stupinele proprii, prin societăţile comerciale ale
Asociaţiei, În condiţiile
economiei de piaţă;
- sprijin În obţinerea de repartiţii pentru vetre de stupină permanente În vederea amplasării
stupi lor şi a vetre lor
de stupină temporare în zonele cu resurse melifere pentru valorificarea culesurilor de nectar şi
polen;
- primirea de asistenţă tehnică şi informaţii juridice de specialitate;
- sprijin pentru asistenţă sanitar-veterinară necesară transportului stupilor la polenizarea
culturilor agricole
entomofile,
practicarea stupăritului pastoral sau pentru combaterea epizootiilor la albine;
- sprijin pentru obţinerea de credite În vederea Înfiinţării, dezvoltării şi dotării stupinelor proprii cu
material
biologic, stupi şi unelte, precum şi cu mijloace de transport.
b) ridicarea nivelului cunoştinţelor profesionale prin participarea la acţiuni de Învăţământ,
cursuri, schimburi de
experienţă, conferinţe şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice organizate de asociaţie precum şi
colaborarea cu
publicaţiile editate de către aceasta. c) participă la adunări Îşi poate exprima punctul de vedere
În problemele
legate de activitatea Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi În organele de conducere ale acesteia.
d) să sprijine apicultorii, prin serviciul tehnic al Asociaţiei, În vederea obţinerii unor studii de
fezabilitate, necesare
accesării
creditelor şi să beneficieze de fonduri nerambursabile.
Art. 9 - Membrii Asociaţiei au următoarele Îndatoriri:
a)să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi să ducă la Îndeplinire hotărâri le organelor
de conducere
ale Asociaţiei;
b)să respecte prevederile lega le privind apicultura;
c)să protejeze resursele melifere şi să participe la valorificarea raţională a acestora;
d)să acţioneze pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunători lor la albine;
e)să plătească cu regularitate cotizaţia anuală de membru al Asociaţiei, până la finele anului În
curs;
f)să popularizeze scopul, caracterul şi preocupările Asociaţiei pentru atragerea de noi membri În
practicarea
stupăritului şi să
participe la acţiunile iniţiate de organizaţie pentru dezvoltarea apiculturii.
g) să vegheze asupra protectiei mediului Înconiurător, să contribuie la dezvoltarea bazei melifere.
Art. 10 -
Calitatea de membru Încetează prin:
a)retragerea pe bază de cerere scrisă;
b)excluderea În cazul unei abateri de la prevederile statutului, hotărâtă de organul competent;
c) deces;
d)neplata cotizaţiei statutare, până la sfârşitul anului În curs.
Producerea, de către membri, a unor prejudicii materiale sau de imagine, dovedite, asociaţiei va
atrage
răspunderea conform legii.
CAPITOLUL III
ORGANELE nE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI Art. 11 - Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
- Congresul Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România;
- Consiliul Naţional al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România - din patru în patru ani, în
accepţiunea
prezentului statut, acesta
se numeşte Congres;
- Comitetul Director al Asociatiei Crescătorilor de Albine din România.
Art. 12 - Congresul este forul suprem al ACA din România şi are următoarea componenţă: -
preşedintele ACA din
România şi membrii Comitetului Director;
- preşedinţii filialelor judeţene şi preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov;
- directorii unităţilor economice judeţene la care ACA din România este asociată;
- 3 delegaţi din conducerea executivă a Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, 3 delegaţi
de la SC Complex
Apicol V Harnaj
SA, 3 delegaţi de la SC Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură SA şi un delegat de la
SC Editura
Albina SRL ;
- delegaţi ai filialelor judeţene şi a Filialei Municipiului Bucureşti aleşi în adunările generale ale
acestora, respectiv
un delegat la fiecare 200 membri apicultori.
Congresul ACA din România se convoacă din 4 în 4 ani de către Comitetul Director, înainte cu cel
puţin 30 zile şi cu
această ocazie se comunică locaţia, data, ora începerii şi ordinea de zi a Congresului Asociaţiei.
Congresul Asociaţiei se mai poate convoca în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar
de către Consiliul
Naţional al ACA din România.
Congresul Asociaţiei se consideră statutar când sunt prezenţi cel puţin 2/3_din membrii de drept.
Hotărâri le Con
resului ACA din România se iau cu votulma•orită ii sim le a membrilor rezenti.
Art. 13 - Atribuţiile Congresului sunt:
a) alege preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România prin vot secret cu
majoritate simplă pentru o
perioadă de 4 ani, cel mult două legislaturi.
În condiţiile în care nici unul din candidaţii la funcţia de preşedinte al Asociaţiei nu obţine
majoritatea simplă, se
organizează turul doi al alegerilor în cadrul aceluiaşi congres la care vor participa primii doi
clasaţi al primului tur şi
se declară ales candidatul cu cel mai mare număr de voturi.
Candidaţii pentru funcţia de preşedinte îşi depun candidatura cu 60 de zile înainte de a avea loc
lucrările
Congresului, la Comitetul Director al A.C.A. din România, aceştia trebuind să fie membri ai
Asociaţiei, cu o vechime
neîntreruptă de minim 10 ani, cu o vârsta maximă de 65 ani, la data desfăşurării lucrărilor
Congresului, şi cu
activitate recunoscută în domeniu.
Cererea pentru candidatură va fi însoţită de: - curriculum vitae;
- proiectul planului managerial pe care intenţionează să-I pună în aplicare ca preşedinte al ACA
din România;
b dezbate informări rivind activitatea desfă urată în erioada dintre Con rese i stabile te măsurile
ce se im un;
c) alege şi revocă, după caz, prin vot deschis, membrii Consiliului Naţional ai Asociaţiei; dl
validează prin vot
deschis membrii Comitetului Director;
e) alege şi revocă, după caz, prin vot deschis, cenzorul care trebuie să aibă calitatea de expert
contabil, precum şi
cenzorul supleant; t) alege şi revocă, după caz, prin vot deschis, comisia de etică şi disciplină
formată din 3
membri;
g) acordă titlul de preşedinte de onoare al Asociaţiei, persoanei care a îndeplinit funcţia de
preşedinte şi care a
dovedit calităţi deosebite În organizarea şi conducerea activităţii Asociaţiei. Preşedinţii de
onoare ai ACA din
România pot participa, fără drept de vot, la lucrările organelor de conducere ale Asociaţiei,
precum şi la alte
manifestări, cu caracter apicol, interne şi internaţionale;
h) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociatiei.
Art. 14 - Consiliul Naţional al Asociaţiei este organul de conducere colectivă - În intervalul dintre
Congrese - care
Îndeplineşte funcţiile adunării generale prevăzute de lege, se întruneşte anual sau ori de câte ori
este necesar, se
consideră statutar când sunt prezenţi 2/3 din membrii de drept, funcţionează ca organ deliberativ,
ia hotărâri cu
votul majorităţii simple a membrilor săi şi se convoacă de Comitetului Director sau la cererea a
mai mult de
jumătate din membrii acestuia.
Art. 15 - Consiliul Naţional al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România este format din: -
preşedintele ACA din
România şi membrii Comitetului Director;
- preşedinţii filialelor judeţene şi preşedintele filialei Municipiului Bucureşti;
- directorii unităţilor economice judeţene la care ACA din România este asociată;
- 3 delegaţi din conducerea executivă a Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, 3 delegaţi
de la SC Complex
Apicol V Harnaj
SA,3 delegaţi de la SC Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură şi un delegate de la
SC Editura Albina
SRL
- delegaţi ai filialelor judeţene şi ai Municipiului Bucureşti aleşi În adunările genera le ale
acestora, câte un delegat
la fiecare 400 membrii apicultori.
Art. 16 - Consiliul Naţional al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a)adoptă prin vot deschis modificări la statutul Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România;
b)aprobă şi prezintă informarea asupra activităţii anuale depuse şi a măsurilor ce se impun a fi
luate;
c)aprobă proiectul planului organizatoric, tehnico-economic, de investiţii şi bugetul de venituri şi
cheltuieli
pentru anul În curs al Asociaţiei, elaborat de către Comitetul Director;
d ) aprobă regulamentul de funCţionare a Comitetului Director al Asociaţiei, precum şi cel al
Consiliilor Directoare
ale filiale lor
judeţene şi a Filialei Municipiului Bucureşti;
e) ratifică hotărâri le Comitetului Director luate În intervalul dintre şedinţele Consiliului Naţional;
t) aprobă raportul
anual al comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune;
g) aprobă casarea mijloacelor fixe de natura bunurilor imobile precum şi modul de valorificare al
acestora.
_h) acordă titlul de membru de onoare al Asociaţiei şi diploma de excelenţă, unor personalităţi cu
cetăţenie română
sau străină care s-au distins în mod deosebit În domeniul apiculturii;
Art. 17 - Pentru conducerea operativă a activităţii Asociaţiei, la propunerea preşedintelui,
Congresul Asociaţiei
validează Comitetul Director format din Il membri. La alegerea Comitetului Director se va ţine
seama că
Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România este membru de drept îndeplinind şi
funcţia de
preşedinte al acestui organism. Din Comitetul director pot face parte şi persoane din afara
Asociaţiei, în limita de
cel mult o pătrime din componenţa sa.
Comitetul Director este format din: preşedintele Asociaţiei, 2 vicepreşedinţi şi 8 membri.
Comitetul Director se
întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
La şedinţele Comitetului Director pot participa ca invitaţi conducătorii compartimentelor de
resort din aparatul
central al Asociaţiei, precum, conducătorii unităţilor economice centrale precum şi cenzorul.
Comitetul Director deliberează, în mod valabil, În prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi
adoptă hotărâri cu
majoritatea simplă din voturile membrilor prezenţi.
Pentru conducerea curentă a Asociaţiei, la propunerea preşedintelui, Comitetul Director alege un
Birou Operativ
format din 3-5 membri. Art. 18 - Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a)validează prin vot, la propunerea preşedintelui, vicepreşedinţii acestui organism;
b)elaborează anual proiectul planului organizatoric, tehnico-economic, de investiţii şi bugetul de
venituri şi
cheltuieli pentru întreaga activitate a Asociaţiei şi urmăreşte realizarea acestora;
c)prezintă Congresului şi Consiliului Naţional informări asupra activităţii depuse şi a măsurilor ce
se impun a fi
luate;
d)numeşte împuterniciţii Asociaţiei în adunările generale ale acţionari lor, respectiv în adunările
generale ale
asociaţilor, În cadrul societăţilor comerciale la care Asociaţia este acţionară, respectiv asociată;
e) deleagă reprezentanţii Asociaţiei În consiliile de administraţie, respectiv, În comitetele
directoare de la societăţile
comerciale pe
acţiuni În care Asociaţia este acţionară;
f)hotărăşte Înfiinţarea sau desfiinţarea, după caz, a filialelor judeţene;
g)modifică actele constitutive şi statutele filialelor judeţene;
h)validează sau revocă, după caz, preşedinţii Filialelor judeţene şi a Filialei Municipiului Bucureşti
aleşi În
adunările generale ale fi I ialelor;
i) stabileşte prin bugetul de venituri şi cheltuieli destinaţia dividendelor obţinute de Asociaţie din
activitatea
societăţilor comerciale constituite;
j) elaborează regulamentul de funcţionare al Comitetului Director al Asociaţiei, precum şi al
consiliilor directoare a
filialelor şi al Filialei Municipiului Bucureşti;
k) acordă asistenţă tehnică, prin compartimentele de specialitate, membrilor Asociaţiei, de
asemeni, acordă
Noul statut aca
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Info and Rating