Sunteți pe pagina 1din 12

ASE BUCURESTI

Contabilitate Audit si control de gestiune


CONF. UNIV. DR SGARDEA FLORIN

Lucrari de seminar

BAZELE CONTABILITATII

AN 2010-2011
Lucrarea practică nr 1

Patrimoniu ca obiect de studiu al


Contabilităţii
Elemente teoretice privind conceptul de patrimoniu

1. Definitia patrimoniului
« Totalitatea DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR cu valoare economica,
apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera
aceste drepturi si obligatii exprimate in bani»

Doua conceptii s-au delimitat cu privire la PATRIMONIU :

a. CONCEPTIA JURIDICA pentru care avem schema de mai jos :

BUNURI ECONOMICE = SURSE DE PROCURARE (mod de dobandire)

SAU
BUNURI ECONOMICE = SURSE PROPRII+ SURSE IMPRUMUTATE

SAU

BUNURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGATII

b. CONCEPTIA ECONOMICA cu urmatoarea ecuatie

UTILIZARI = RESURSE

UTILIZARI - ALOCARI RESURSE- FINANTARI


Utilizari permanente Resurse permanente
Utilizari temporare Resurse temporare (datorii pe t scurt)
TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

Activul reprezinta utilizari de resurse controlate la timpul prezent de catre o


intreprindere care provin din tranzactii (evenimente) petrecute la timpul
trecut si de la care se asteapta in viitor beneficii economice
Pasivul reprezinta obligatii la timpul prezent care provin din tranzactii
(evenimente) petrecute la timpul trecut si care prin decontarea lor se
asteapta in viitor o iesire de resurse ce incorporeaza beneficii economice

Beneficiile economice1 reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de


numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub
forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu,
prin reducerea costurilor de producţie. Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când
activul este utilizat separat sau împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau
producerea de bunuri destinate vânzării de către entitate. De asemenea, potenţialul poate
îmbră forma convertibilităţii în numerar sau echivalente de numerar.

ACTIVELE
trecut prezent viitor
Rezultat ul unor Resursa controlata de Se asteapta beneficii
tranzactii sau intreprindere economice
evenimente

PASIVELE
trecut prezent viitor
Rezultat ul unor Ogligatie fata de PRIN DECONTARE
tranzactii sau actionari sau fata de Se asteapta O IESIRE
evenimente terti numiti creditori DE RESURSE ce
incorporeaza beneficii
economice

2. Modelul de calcul al situatiei nete

SITUATIA NETA A PATRIMONIULUI = ACTIV – OBLIGATII

SAU

KAPITALURI PROPRII = ACTIV – DATORII


3. Modelul de calcul REZULTATULUI

REZULTATUL = VENITURI – CHELTUIELI

1
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055 din 29 octombrie
2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene publicat în Monitorul Oficial nr.766 care va
întra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
SAU

CHELTUIELI +/- REZULTAT = VENITURI

SAU

REZULTAT = SITUATIA NETA ANUL N – SITUATIA NETA ANUL N-1

4. OPERATIILE E DE INVESTITIE , FINANTARE SI


EXPLOATARE – CE PRODUC MODIFICARI IN MASA
PATRIMONIULUI

Operatiile de investitie au ca obiect alocarea sau utilizarea surselor de finantare pentru


procurarea bunurilor, activelor de folosinta indelungata pe un termen mai mare de un an
denumite IMOBILIZARI.

Operatiile de finantare vizeaza crearea resurselor de finantare a imobilizarilor. Ele pot


proveni din aportul de capital social si alte elemente de capital propriu sau din fonduri
furnizate de terte persoane pentru care termenul de rambursare este mai mare de 1 an.

Operatiile de exploatare se refera la operatiile curente ale intreprinderii pentru a realiza


obiectul sau de activitate :

Cumparea de materii prime -- transformare in produse finite-- vanzarea de produse


finite--- incasarea clientilor--- plata furnizorilor

Circuitul economic al Bunurilor

Marfa ---------------Bani------------------------Marfa
5. Modelul BILANTULUI FORMA DIDACTICA (TABELARA)

Activ Sume Pasiv Sume


A. Active imobilizate D. Capital şi rezerve
I. Capital subscris
1. Capital subscris vărsat
I. Imobilizări necorporale 2. Capital subscris nevărsat
Chelt de constituire, Prog II. Prime de capital
informatice etc III.Rezerve din reevaluare
II.Imobilizări corporale IV. Rezerve
1. Rezerve legale
Terenuri, Cladiri, Masini, 2. Rezerve statutare sau contractuale
Utilaje, Mobilier 3. Alte rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exerciţiului
III. Imobilizări financiare financiar
Actiuni la alte firme min 20%
interes de participare, imprumuturi
acordate filialelor, depozite, E. PROVIZIOANE
garantii depuse la entitati

B. Active circulante
I. Stocuri: materii prime,
F. Datorii
I Datorii financiare
marfuri, produse finite, prod
in curs de exec
II. Datorii Comerciale
II. Creanţe:
Clienti, sume de incasat de
III. Datorii fiscale
la buget, Debitori diversi
(Sumele care urmează să fie
încasate după o perioadă mai mare
IV. Datorii Salariale
de un an trebuie prezentate separat
pentru fiecare element.)
V. Alte datorii Creditori diversi
Sumele care urmează să fie platite după o
III.Investiţii pe termen
perioadă mai mare de un an trebuie prezentate
scurt actiuni pe termen scurt
separat pentru fiecare element.)
pentru speculatii
IV. Casa şi conturi la
bănci

C. Cheltuieli în avans G. Venituri în avans

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV


Probleme propuse spre rezolvare:

1. Să se întocmească bilanţul initial al societăţii comerciale ALFA SA pe baza următoarelor date cuprinse în
inventarul de la 31,12,2009:
• cheltuieli de constituire 900 lei
• amortizarea cheltuielilor de constituire 100 lei
• credite bancare pe termen scurt 20.000 lei
• constructii 70.000 lei
• amortizarea constructiilor 25.000 lei
• ajustari pentru deprecierea constructiilor 10.000 lei
• mijloace de transport 40.000 lei
• amortizarea mijloacelor de transport 10.000 lei
• impozit pe salarii de plata 1.500 lei
• TVA de plata 8.000 lei
• impozit pe cladiri si terenuri 5.000 lei
• profit reportat 20.500 lei
• Profitul net al exercitiului ( vezi rezultatul calculat la exemplul practic nr 2)
• Impozitul pe profit ?
• prime de emisiune 2.000 lei
• rezerve legale 5.000 lei
• rezerve statutare 300 lei
• stocuri de materii prime 20.500 lei
• stocuri de materiale consumabile 1.000 lei
• stocuri de produse finite 3.000 lei
• productia în curs de executie 15.000 lei
• stocuri de marfuri 5.000 lei
• ajustari pentru deprecierea stocurilor de marfuri 100 lei
• furnizori de imobilizari 15.000 lei
• credite bancare pe termen lung 20.000 lei
• provizioane pentru garantii acordate clientilor 1.500 lei
• programe informatice 1.250 lei
• amortizarea programelor informatice 250 lei
• conturi la banci in lei 30.000 lei
• casa in lei 1.500 lei
• titluri de plasament ( actiuni in capitalul SC DELTA SA ) 5000 lei
• furnizori 37.000 lei
• clienti 2.500 lei
• efecte comerciale de primit 5.000 lei
• efecte comerciale de platit 10.000 lei.
• capital social X lei (a se determina)

Cerinte:
1. Cat este totalul activelor?
2. Care este valoarea Patrimoniului net!
3. Daca valoarea nominala a unei actiuni este 1 leu , în cate actiuni este divizat capitalul social ?
4. Daca intreprinderea ar fi cotata la bursa, cu ce pret ar trebui sa se tranzacţioneze actiunile ?
Tema pentru acasa: Caracterizati fiecare element patrimonial din lista de mai sus.

2. Să se calculeze rezultatul brut al exercitiului financiar 2009 pe baza datelor de mai


jos :

I. Venituri:
- venituri din vanzarea produselor finite 230. 000
- venituri din vanzarea semifabricatelor 70. 000
- venituri din vanzarea marfurilor 85. 000
- venituri din chirii 25. 000
- venituri din prestari servicii 35. 000
- Vebnituri din dobanzi 10.500

II. Cheltuieli
- chetuieli cu materii prime 100. 000
- cheltuieli cu energia si apa 17. 000
- cheltuieli cu marfurile 50. 000
- cheltuieli cu telefoanele 10. 000
- cheltuieli cu amenzi Garda Financiara 1.500
- cheltuieli cu salariile si protectia sociala 30 000
- cheltuieli cu combustibilii 1 800
- cheltuieli cu paza si protectie 10.000
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 12. 000
- cheltuieli cu dobanziile 6.500

Stiind ca impozitul pe profit este 16% calculati rezultatul net. Ce reprezinta impozitul pe profit pentru
intreprindere ?
3. Probleme de evaluare costuri şi preţuri

1. Intreprinderea A produce scaune din lemn pe care le vinde unui depozit D. Să se


calculeze, costul de producţie, preţul de producţie şi pretul de livrare cu TVA a unui bun ştiind
că în cursul lunii s-au efectuat următoarele cheltuieli:
a) consum de materii prime si alte materiale directe: 4.000 lei
b) Salarii directe 3.000 lei
c) Cota cheltuieli de regie 3.000 lei.
d) Producţia obţinută: 100 buc.
e) Marja de profit 40% , TVA 24% .

Pas 1 Mai intai calculam costul total de productie = 4000+3000+3000 : 10.000 lei
Pas 2 Costul unitar pe scaun : 10.000/100 buc = 100 lei /buc.
Pas 3 Calculul Pretului de producţie şi al pretului de livrare se prezintă în tabelul de mai jos:

Calcul prel de livrare la PRODUCĂTOR

Nr. Crt. Explicatii Sume


1 Costul de productie
2 Profit = Cost de prod x Marja de profit
3 Pret de productie (1+2)
4 Tva = Pret productie x Cota TVA 24%
5. Pret livrare cu TVA (3+4)

2. Depozitul D cumpară întraga cantitate de marfa de la Intrerinderea A . Sa se calculeze pretul cu


ridicata şi pretul de livrare cu TVA pentru bunul de la punctul precedent stiind ca cota de adaos
comercial practicata de entitatea en gros este de 30%, TVA 24%.

Calcul prel de livrare la DEPOZIT


Nr. Crt. Explicatii Sume
1 Costul de achizitie –fara tva
2 Ad. Com = Cost de prod x Cota de AC 30%
3 Pret cu ridicata (1+2) sau baza TVA
4 Tva = Pret ridicata x Cota TVA 24%
5. Pret livrare cu TVA (3+4)

3. Un comerciant C cumpara 10 scaune de la Depozitul D. Să se calculeze preţul cu amănuntul


stiind ca unitatea cu amanuntul (en- detail) practica o cota de adaos comercial de 20% , TVA
24%.
Calcul prel de VANZARE CU AMANUNTUL la MAGAZIN

Nr. Crt. Explicatii Sume


1 Costul de achizitie- FARA TVA
2 Ad. Com = Cost de prod x Cota de AC 20%
3 Pret fara tva (1+2) sau baza TVA
4 Tva = Pret ridicata x Cota TVA 24%
5. Pret de vanzare cu amanuntul TVA (3+4)

4. Depozitul D importa din China TV color. Sa se calculeze pretul de vanzare al unui bun
din import stiind ca pentru 200 de bucati, pretul extern de import in invoice este de 197.000
dolari, cheltuieli de transport 3.000 USD , curs valutar 3 lei / dolar , taxe vamale 20% , comision
vamal 0, 5% , accize 30% , marja importatorului 40% , TVA 24% .

Nr crt Explicatii Suma in valuta Suma in lei


1 Pretul extern din INVOICE 197.000 USD
2 Cheltuieli pe parcurs extern 3.000 USD
3 Valoarea in vama 1+2
4 Taxe Vamale rd3 x procent 20% XXXXXXXXXXX
5 Comision vamal rd3* 0,5% XXXXXXXXXXX
6 Baza calcul accize (3+4+5) XXXXXXXXXXX
7 Calcul ACCIZA rd 6* 30% XXXXXXXXXXX
8 Baza calcul TVA (6+7) XXXXXXXXXXX
9 TVA de plata in vama rd 8x cota 24% XXXXXXXXXXX
10 Cost total de achitie rd 8 XXXXXXXXXXX
11 Adaos comercial 40% XXXXXXXXXXX
12 Preţ de livrare la depozit fara tva XXXXXXXXXXX

5. Sa se calculeze costul de achiziţie al unui bun stiind ca pretul de cumparare fara tva este 100
lei/buc, cheltuieli de transport-aprovizionare 20 lei , TVA 24%.
Rezolvare :

Varianta A : unitatea este platitoare de TVA


pret de cumparare = 100
cheltuieli de transport-aprov. =20
cost de achizitie = 100+20 =120
Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA
pret de cumparare = 100
cheltuieli de transport-aprov. =20
TVA = 24%× 120 = 28,8
cost de achizitie = 120 + 28,8 = 148,8 lei /buc
6. Să se calculeze costul de achiziţie al unui mijloc fix ştiind ca pretul de cumpărare este de 2000
lei , cheltuieli de transport – aprovizionare 100 lei , cheltuieli cu montajul si probele tehnologice
400lei , TVA 24 %.
Rezolvare:
Un mijloc fix este un bun care indeplineste cumulativ două condiţii :
- o durată de utilizare mai mare de 1 an;
- o valoare peste 1.800 lei
Exemplu de mijloace fixe : cladiri, masini, utilaje, camioane, etc.

Varianta A : unitatea este platitoare de TVA


pret de cumparare = 2000 lei
chelt. cu transport -aprov. = 100 lei
chelt. cu montaj, probe teh. =400 lei
cost de achizitie = 2 500 lei
Varianta B : unitatea nu este platitoare de TVA
TVA = 24% × 2500 = 600 lei
cost de achizitie = 2 500 + 600 = 3100 lei.

7. Sa se calculeze costul de achizitie a unui bun din import (EW) stiind ca pretul de cumparare
este de 1800 USD, Chelt de transport 200 usd curs valutar 3,1lei/USD , taxe vamale 15% ,
comision vamal 0,5% , accize 40% , TVA 24%.

Nr crt Explicatii Suma in valuta Suma in lei


1 Pretul extern din INVOICE 1.800 USD
2 Cheltuieli pe parcurs extern 200 USD
3 Valoarea in vama 1+2
4 Taxe Vamale rd3 x procent 15% XXXXXXXXXXX
5 Comision vamal rd3* 0,5% XXXXXXXXXXX
6 Baza calcul accize (3+4+5)
7 Calcul ACCIZA rd 6* 40%
8 Baza calcul TVA (6+7)
9 TVA rd 8x cota 24%

Costul de achizitie PC+ CTA+ alte taxe nerecuperabile (taxe vamale, comis vamal, acciza)

8. Să se calculeze costul de producţie complet pentru două produse fabricate in sectia principală
de productie a unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :
a) CHELTUIELI DIRECTE
cheltuieli cu materii prime si materiale directe
produs A 2 000 lei
produs B 1 500 lei
cheltuieli de personal directe
produs A 600 lei
produs B 450 lei
alte cheltuieli directe
produs A 100 lei
produs B 50 lei
b) CHELTUIELI INDIRECTE
cheltuieli indirecte de sectie 1 000 LEI
cheltuieli generale de administratie 800 LEI
cheltuieli de desfacere 300 LEI
Din produsul A se fabrica 800 bucati, iar din produsul B 900 bucati.
Nr. Explicaţii Relatii Produs A Produs B
crt. de calcul
1 Ch. cu mat.prime şi materiale directe 2 000 1 500
2 Ch. cu personalul 600 450
3 Alte ch. directe 100 50
4 Total ch. directe 1+2+3 2 700 2 000
5 Ch. indirecte sectie 572 428
6 Cost de sectie 4+5 3 272 2 428
7 Ch. gen. de administratie 458 342
8 Cost de uzina 6+7 3 730 2 770
9 Cost de desfacere 172 128
10 Cost complet ( sau comercial ) 8+9 3 902 2 898
11 Cantitate fabricata ( buc. ) 800 900
12 Cost complet unitar( lei/buc ) 10 / 11 4,.88 3, 22

9. Sa se calculeze costul de productie partial si rezultatul pentru un produs fabricat in sectia principala de
productie a unei societati comerciale cunoscand urmatoarele date :
a) CHELTUIELI DIRECTE (SAU VARIABILE )
CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE
Produsul A 2 000 lei
CHELTUIELI DE PERSONAL
Produsul A 600 lei
ALTE CHELTUIELI
Produsul A 100 lei
b) CHELTUIELI INDIRECTE (SAU FIXE )
SALARIILE CONDUCERII 1 000 lei
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 800 lei
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 300 lei
Din produsul A se fabrica si se vand 800 bucati , pret de vanzare 10 lei / buc.
Cheltuieli directe 2 000 +600 + 100 = 2 700
Cheltuieli indirecte 1 000 + 800 + 300 = 2 100
Total cheltuieli = 4 800
Cost de productie partial 2 700 / 800 buc = 3,375
Total venit 800 buc × 10 = 8000 lei
Marja de profit 8000 – 2 700 = 5 300
Profit = venit – cheltuieli = 8000 – 4 800 = 3 200

10. Calculati valoarea TVA inscrisa pe centralizatorul bonurilor fiscale la o casa de marcat
stiind că valoarea încasarilor din vânzarea mărfurilor printr-un magazin de desfacere cu
amănuntul este de 1 240 lei.

Raspuns: PVA =

Kota redusa de tva 24 / 124 × 100 = 19 ,3548%


TVA = 19 ,3548%× 1240 = 240 lei