Sunteți pe pagina 1din 8

MINI§TERUL EDUCATIEI, CERCETAruI SIINOV ARn INSPECTORATUL JUDETEAN DOLJ

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAlOV ASIMPOZION mDETEAN

15 mai 2010

Inspector pentru activitatea Educativa formala si nonformala

prof. Di~ Ciorbagiu

Inspector de biologie

prof. Carmen Calugaru /tI..,-/.

GiJ~.

Inspe~ .. to.r. de geografie Prof. F . a Deaconu

.

. ,

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ COLEGIUL NATIONAL "CAROL I", CRAIOV A

SIMPOZIONUL JUDETE~ ~

UN MEDIU CURAT - OAMENI SANATO~I 15 MAl 2010

ARGUMENT

- diversitatea problematicii ecologice, diversitatea si importanta problemelor pe care Ie implica dezvoltarea societatii umane dau 0 foarte mare complexitate temei.

- educatia ecologica - ocrotirea mediului inconjurator - constituie 0 componenta esentiala a efortului intreprins In diferite tan europene pentru a imprima educatiei 0 mai mare eficacitate ~i pentru a 0 transforma intr-un factor de educatie nationala,

- In functie de varsta el evil or; dar mai ales de nivelul initial, prealabil, se aplica practici pedagogice diferentiate din diferite domenii ale educatiei,

- educatia pentru ocrotirea mediului implica interdisciplinaritatea, necesara constituirii conceptelor specifice educatiei ecologice.

- educatia pentru sanatate, evidentiind factorii de mediu ce tind sa destabilizeze starea de sauatate.

SCOP

- educarea membrilor societatii (in special elevii) in vederea protectiei mediului, prin cunoasterea factorilor care creeaza dezechilibrul ecologic si implicit dezechilibrul organismului.

OBIECTIVE

- stimularea interesului profesorilor pentru utilizarea unor strategii de predare-invatare inovatoare, specifice diverselor discipline predate in scoala, centrate pe elev, dezvoltand comportamentul ecologic al elevilor;

- sensibilizarea elevilor pentru a deveni constienti de dezvoltarea mediului;

- achizitionarea de cunostinte fundamentale despre dezvoltarea globala a mediului, prezenta

omului In mediu utilizand informatiile din diferite surse de informare;

- valorificarea spiritului creativ a1 elevilor in cadrul diferitelor discipline;

- cunoasterea ratei de reperare a unui ecosistem si limitarea actiunii oamenilor asupra

ecosistemelor naturale in vederea protejarii mediului;

- dinarnizarea ~i diversificarea programelor educative desfasurate in scoli, muzee, agentii de protectie a mediului;

- constientizarea elevilor privind implicatiile factorilor de mediu asupra sanatatii umane

GRUPTINTA.

- elevi din ciclul gimnazial si liceal;

- cadre didactice din invatamantul gimnazial si liceal;

ORGANIZATORI

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj Casa Corpului Didactic Dolj Colegiul National "Carol I", Craiova

COMISIA DE ORGANIZARE

Presedinte :

Prof. Diana Busoi - Inspector Scolar General, Judetul Dolj

Copresedinti :

Prof. Danut Mic - Director Colegiul National "Carol 1", Craiova

Prof. Camelia Simeanu - Director Adjunct Colegiul National "Carol I", Craiova Prof. Ion Rotaru - Director Adjunct Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Laura Maruntelu - Coordonator Programe ~i Proiecte Educative

Comitetul stiintific:

Prof. Carmen Calugaru - Inspector de biologie Inspectoratul Scolar Judetean Dolj Prof. Frusina Deaconu - Inspector de geografie Inspectoratul Scolar Judetean Dolj Lect. Univ, dr. Catalin Simeanu - Facultatea de Horticultura, Craiova

Comitetul tehnic :

Prof. Mihaela Motateanu - Inspector Scolar General Adjunct, Judetul Dolj

Prof. Diana Ciorbagiu Naon - Inspector pentru activitatea formala si nonformala, Judetul Dolj Prof. Gheorghe Stanica - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Mariana Manolache - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Carmen Ciuculescu - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Camelia Simeanu - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Lidia Nastasie - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Alina Firica - Colegiul National "Carol I", Craiova

Prof. Octavia Ungureanu - Colegiul National "Carol I", Craiova Prof. Dumitru Stanciu - Colegiul National "Carol I", Craiova Prof. Elena Damian - Colegiul National "Carol I", Craiova Prof. Otilia Grigore - Colegiul National "Carol I", Craiova Prof. Sorina Dumitrescu - Colegiul National "Carol I", Craiova

PARTENERI

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj Casa Corpului Didactic Dolj

Universitatea din Craiova - Facultatea de Horticulara Asociatia Tinerilor Ecologisti, Dolj

Mass-media locala : Editie Speciala, Gazeta de Sud si 3TV Colegiul National "Henri Coanda", Craiova

Directia de Sanatate Dolj

DATA

15 mai 2010

LOCUL DE DESFA~URARE Colegiul National "Carol I" Craiova

PROGRAM DE DESFA~URARE

Ora 900 -Deschiderea festiva a lucrarilor :

• Alocutiuni reprezentanti ai ISJ Dolj

• Alocutiuni reprezentanti ai Facultatii de Horticultura Craiova Ora 930 - Prezentarea lucrarilor pe sectiuni

- Prezentarea Iucrarilor de creatie plastica, desene ~i postere ora 1300 - Irunanarea diplomelor de participare. Concluzii.

SECTIUNI

Sectiunea pentru elevi

Prezentarea de desene, postere "Viata sanatoasa, mediu sanatos!" pe grupe de varsta :

• ciclul gimnazial- creatii plastice (desene A4, pliante ecologice), modele ecologice din materiale reciclabile, power-point;

• ciclulliceal- creatii plastice (film pe teme ecologice de scurt metraj, postere A3, calendare ecologice, modele ecologice din materiale reciclabile) si prezentarea de referate

Sectiunea pentru cadrele didactice

1. Abordarea interdisciplinara In educatia ecologica si pentru sanatate a copiilor;

2. Proiecte de lectii sau activitati practice pe teme ecologice;

3. Utilizarea metodelor interactive ~i materialelor de lucru inovatoare, in procesul instructiv-educativ, privind educatia pentru sanatate si ecologies a elevilor

CONDITII DE PARTICIPARE

Lucrarile prezentate se vor incadra In urmatoarele cerinte:

- trebuie sa vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusa dezbaterii, sa aiba caracter de originalitate, noutate si aplicabilitate practica in activitatea de predare - invatare - evaluare ~i sa cuprinda experiente personale;

- in functie de complexitate lucrarile pot fi elaborate ~i in echipe de doua cadre didactice

- redactarea lucrarilor se va face pe format A4, pe 0 singura parte, la un rand, cu margini egale de 20 mm (text aliniat ,Justified"), continand semnele diacritice;

- lucrarea va avea maxim 4 pagini

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

-la doua randuri de titlu se va scrie autorul ~i institntia (Times New Romanl Z);

-la doua randuri de numele autorului se incepe scrierea textului (Times New Roman

12);

- bibliografia se va consemna la sfarsitul lucrarii, in ordinea urmatoare: nume si prenume autor, titlul lucrarii, editura, orasul, anul;

-lucrarea va fi insotita de un rezurnat de 0 pagina A4, care va fi tehnoredactat dupa aceleasi criterii ca ~i lucrarile;

- Iucrarile, rezumatul, fisa de inscriere se vor preda organizatorilor in format electronic obligatoriu prin e-maillaadresaelvis.ciuculescu@rdslink.ro , in acelasi mesaj, dar in fisiere separate;

- responsabilitatea pentru continutul lucrarilor apartine participantilor; Inscrierea participantilor (elevi si cadre didactice) se va face In perioada

15 aprilie -1 mai 2010 astfel:

- fisele de inscriere ale profesorilor si elevilor trebuie trimise pe e-mailul

elvis.ciuculescu@rdslink.ro.

Creatiile plastice pe suport de hartie, cu specificatiile cerute, pliantele ecologice filmele pe teme ecologice de scurt metrajpe CD, postere A3, desene A4, calendare ecologice, modele ecologice din materiale reciclabile, in forma finala pentru expozitie, vor fi trimise prin e-mail ori prin posta sau se pot depune direct la secretariatul unitatii scolare COLEGIUL NATIONAL CAROL 1", str. loan Maiorescu nr. 2, Craiova, Dolj.

NOTA: Creatiile plastice vor fi expuse in spatii special amenajate in cadrul unor expozitii. Materialele trimise nu se returneaza. Un cadru didactic participant poate indruma maxim trei elevi participanti la simpozion.

Prezentarea creatiilor plastice va avea loc la COLEGIUL NATIONAL"CAROL I", CRAIOV A, pe sectiuni.

Prezentarea fiecarei Iucrari a profesorilor sau elevilor nu va depasi 5 minute.

Prezentarile In Power Point vor contine maximum 10 slide-uri.

Participantii care necesita materiale-suport (calculator, retroproiector, flip-chart) pentru prezentarea lucrarii sunt rugati sa precizeze acest lucru in formularul de inscriere,

Mentiuni

Se acorda diplome de participare elevilor .

Cadrele didactice vor achita 0 taxa de participare de 20 RON de persoana, iar elevii de 10 RON/elev, conform art.9 din regulamentul de organizare a1 simpozioanelor in judetul Dolj, regulament emis de ISJ Dolj nr. 3225/16.04.2007, suma ce va fi achitata la sediul unitatii scolare organizatoare COLEGIUL NATIONAL"CAROL I", CRAIOV A.

Participantii vor primi diplome de participare si pliante.

Persoanele de contact: Prof. Carmen Ciuculescu Tel. 0722 27 58 45

Prof. Mariana Manolache Tel. 0724 07 03 18.

BUGET

Fondurile pentru derularea simpozionului provin din:

- taxa de participare a autorilor conform art. 9 din regulamentul de organizare al simpozioanelor in judetul Dolj, regulament emis de ISlDolj nr. 3225/16.04.2007, suma ce va fi achitata la inscriere la sediul unitatii organizatoare COLEGIUL NATIONAL "CAROL I", str. loan Maiorescu nr. 2, Craiova, Dolj.

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ COLEGIUL NATIONAL "CAROL I", Craiova STR. lOAN MAIORESCU, NR. 2

FI~A DE iNSCRIERE CADRE DIDACTICE SIMPOZIONUL JUDETEAN

UN MEDIU CURAT - OAMENI SANATO~I

Date despre participant (cadru didactic):

Nume:

----------------------------------------

Prenume:

-------------------------------------

Adresa:

---------------------------------------------

Localitate:

---------------------------------------

Jude]: _

Telefon:

--------

Adresa de email:

Unitatea scolara: _

Specialitatea j _

Date despre referat:

Tema referatului:

----------------------------------------------

Sectiunea: _

Mod de participare (maxim 2 autori)

1. Prezentarea lucrarii __

2. Expedierea lucrarii _

Mijloace de care avetl nevoie pentru prezentarea luerarii (subliniati):

flipchart, calculator, videoproiector, CD player, televizor.

lNSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOL] COLEGIUL NATIONAL "CAROL l", Craiova STR. lOAN MAlORESCU, NR.2

FI~A DE lNSCRIERE ELEVI SIMPOZIONUL JUDETEAN

UN MEDIU CURAT-OAMENI SANATO~I

Date despre participant (elev):

Nume:

--------------------------------------------

Prenume:

-------------------------------------------

Adresa:

--------------------~--------------------------

Localitate:

--------------------------------------

Jude]: _

Telefon:

-------

Adresa de email:

Unitatea scolara: _

Clasa:

-------------------------------------------

Prof. coordonator:

----------------------------

Date des pre lucrare:

Tema lucrarii:

--------------------------------------------------

Sectiunea: ---------------------------------------

Mod de participare (maxim 2 autori)

1. Prezentarea lucrarii

----------------------------------

2. Expedierea lucrarii __

Mijloace de care aveti nevoie pentru prezentarea Iucrarii (subliniati):

flip chart, calculator, videoproiector, CD player, televizor.

S-ar putea să vă placă și