Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Observarea activit ii pe grupe . Impartirea.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre . cu restul diferit de zero. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii. Exercitii 5. Evaluarea cunostintelor 2.1 3. cu rest zero. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. cu restul egal cu zero.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. Exercitii si probleme 8. Exercitii 3.1 5.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .

5 3.Evaluarea muncii independente . Exercitii 5.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale.Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate . 5 i 2 în exerci ii i probleme . 4.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. 5 sau 2 .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10. Evaluare 1.1 1.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Divizibilitatea cu 10. ore alocate:5 perioada: S 8 . Notiunea de divizor. notiunea de multiplu 2. Exercitii la criteriile de divizibilitate. .S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Observarea activit ii pe grupe . 2.

x sa eb ( u. COMPETENTE SPECIFICE 1. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. Probleme 5. 4. a sx !b .Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. cu a {0 . "). b divizor al lui a. 6. ").Observarea activit ii pe grupe . cu x {0 . x ™a eb ( u. 2. a divizor al lui b. cu a divizor al lui b. x : a eb ( u. cu a {0 . ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.3 3.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . x : a !b . cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri.Evaluarea muncii independente . modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. a : x !b .1 1. Media aritmetic a dou numere reale. Exerci ii 3. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. probleme 1. "). x ™a !b . cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . probleme de organizare a datelor 4. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b .

reuniune. Rela ia de incluziune.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen . incluziune. mul imea numerelor pare. mul imea multiplilor unui num r natural nenul. Mul imi (descriere i nota ie). rela ia de apartenen .Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. mul imea divizorilor unui num r natural nenul.1 1.Utilizarea.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. Mul imile N i N* 2.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . MUL IMI. Exemple de mul imi infinite.Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . ´cel mult egal´. Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . reuniune sau intersec ie . cel pu in egal´ în contexte variate . Exerci ii 6. diferen . în contexte variate. Nr. Exemple de mul imi finite. Exerci ii 5.Observarea activit ii pe grupe . element. mul imea numerelor impare. 7. submul ime 3. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 4. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. Opera ii cu mul imi: intersec ie.

c.m. 10.1 8. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea.c.m.Evaluare sumativ 1. relatia dintre c. si c. 5. 5. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale.c. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2..Evaluarea muncii independente . 5. reguli de calcul cu puteri Divizor. 2.1 3.m.m. 6. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2. 7.m.1 4.m. 10.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale . ore alocate: 9. c.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 4.d. 2. 3. 3. c.1 2.m. 5. 10. 9 Numere prime i numere compuse . multiplu Criterii de divizibilitate cu 10.m. 5. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr.Observarea activit ii pe grupe .m.1 6. Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale.c.d.1 5. 1.m. 9.

m.m.m. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .c. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .m.c.m.m.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.m.d.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.d.d.c.) -Exerci ii de determinare a c.m.d.c.m.m.m.m.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c.c.d.c.m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee. i a c. (orice divizor comun este divizor al c. . a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c.

Frac ii echivalente.Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare .m.Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c.2 5.Observarea activit ii pe grupe . ore alocate: 5. 2.Evaluarea muncii independente . perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Exerci ii 5. frac ie ireductibil .Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) .m.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . al num r torului i al numitorului . Forme de scriere a unui num r ra ional 3.1 3.Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . No iunea de num r ra ional. Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr. Exerci ii 1.d.Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.c.Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale . eviden iind partea întreag i partea frac ionar .Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .

3. perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice).Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare . urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze .Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate .Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr. 9.2 6. RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5. exersarea scoaterii factorului comun .2 5.2 . 6. 3.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare. reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 4.Evaluare sumativ 1.Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 8.Evaluarea muncii independente .2 4. 7. ore alocate: 5.

Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E . notatii sau imagine .Observarea activit ii pe grupe .5 3. Punct.Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. Aplica ii 5. ore alocate: 8.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat.Verificarea rezultatului unui calcul.5 4.5 6. Probleme 7. Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. semiplan. lungimea unui segment. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente . denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte .Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare .Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel. .Unitatea de înv are: DREAPTA Nr. dreapt . segmente congruente. folosind modalit i diferite de rezolvare . drepte paralele 4. Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt .Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente. puncte coliniare.semidreapt . plan.Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte .5 5. de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele .Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct . construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Probleme 1. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de identificare. Distan a dintre dou puncte.Exerci ii de identificare. . Simetricul unui punct fa de un punct.5 2. axioma dreptei 3. m surate cu aceea i unitate de m sur . segment 2. mijlocul unui segment figuri congruente 6.

1. congruenta lor. M surarea unghiurilor cu raportorul.5 2.Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. Unghiul: defini ie. interior. Unghi drept.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale.. Probleme.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf .Exerci ii de identificare. echer) pentru desenarea i m surarea . . 9.Exerci ii de identificare. . Unghiuri opuse la vârf. secunde.5 3. elemente. Unghiuri adiacente. Unghiuri suplementare.Exerci ii de identificare. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 .Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . unghiuri complementare. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. 2.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice .Exerci ii de transformare a gradelor . unghi cu laturile în prelungire.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat .5 5. suma masurilor lor. unghi obtuz. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . bisectoarea unui unghi.Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . unghiuri in jurul unui puct. 6. 3.5 6. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. unghi nul. 5. Unghiuri congruente. nota ii. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit .5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .geometrice date . ore alocate: 11. ascu ite sau obtuze în configura ii .. 4. unghi ascu it.5 4. Aplicatii.Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . prin nota ii sau prin imagine . exterior. 7.Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr.(raportor. exemple i contraexemple . prin nota ii sau prin imagine .unghiurilor. minute. 8.

Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct .Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .. .Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat . .

Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr. Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3.Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . Incluziunile N Ž Z Ž Q. Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1.1 numerelor naturale. ore alocate: 3. ra ionale. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale .Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date .Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . 2. Mul imea nr.Sortarea unor numere naturale. modulul s u.Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale .Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut .Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . opusul.

propriet i. împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere .Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr. Exerci ii 3.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale . Exerci ii.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . înmul iri. 4. PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. proprietati. ordinea efectu rii opera iilor.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor .Exerci ii de calcul (adun ri.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri . Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg.1 5.1 4. Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. Reguli de calcul cu puteri.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze . sc deri.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . 5. Compararea numerelor ra ionale 2. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3. Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale.Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . ore alocate: 6.

a { 0.ecua ii .Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0.1 6. b  Q.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 4.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor . Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. fizic. cu a . utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr. economic . Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. 2.studiul i rezolvarea unor . PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. paranteze .argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . ore alocate: 4.numere în a c ror scriere intervin frac ii.Exercitii 3.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente .

1 2. ra ional pozitiv. ira ionale. Exerci i 5. Compararea i ordonarea numerelor reale. ore alocate: 8.Sortarea unor numere naturale.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax . Aproxim ri 4. N Ž Z Ž Q Ž R 7. întregi. mul imea numerelor reale. Exerci ii 8. COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6. cu aplica ii în compararea numerelor .2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . R d cina p trat a unui nr. Exerci ii 3. reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate .Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi .Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date . PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. natural p trat perfect 2.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . modulul unui num r real: defini ie.propriet i.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . Exemple de nr.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . Evaluarea unit ii de înv are test scris 1.Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. R d cina p trat a unui nr. algoritmul de extragere a r d cinii p trate.

Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar.Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .r spunsuri posibile . punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .

Patrulater convex (definitie.5 3. Patrat (definitie.Exerci ii de enun are a propriet ilor .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE .Exerci ii de enun are a propriet ilor . desen). Proprietati. Paralelogramul (definitie.rezolvari de probleme .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Dreptunghi (definitie. Proprietati.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi. desen). clasificare. p trat. ore alocate: 11. Trapez isoscel. romb.Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. Romb (definitie. desen). p trat . proprietati. 5. rombului. Probleme.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi. 6.5 4. Probleme 3. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2.5 5. Proprietati. desen). 4. 8. desen).utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . Proprietati.Evaluarea muncii independente . patrulatere) 11.Observarea activit ii pe grupe .Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . 9. Trapez. Evaluare sumativa 1. Arii (triunghiuri.5 6. romb.exercitii de calcul a diferitelor suprafete . 10. patratului . Probleme 7.5 2. trapez) . PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu .

ore alocate: 11.Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi .Observarea activit ii pe grupe .Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor . PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi . Linia mijlocie în trapez.Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .Evaluarea muncii independente .Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente .2 3. 8.2 5. Teorema paralelelor echidistante 3. Linia mijlocie într-un triunghi. 9. Teorema lui Thales.Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte . Propriet i.Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente .Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte . Reciproca teoremei lui Thales. Probleme 1.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . prin utilizarea raportului de asem nare .2 6. Probleme 6.2 2. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale . Centrul de greutate al unui triunghi. propriet i.2 4. 7.Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în .Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea. Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare . 2.Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr. 5.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . segmente propor ionale.Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales .

a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie .Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare .Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .Discutarea.

CONFIGURATII GEOMETRICE Nr.Exerci ii de identificare. PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. vârfuri .Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas . citire a dreptelor i a planelor . Evaluare 1. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. paralelipiped dreptunghic.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . fe e.) . Determinarea planului 3. p trat.muchii.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de desenare. drepte. o camer .Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton.3 4. hexagon regulat) . mediul înconjur tor etc.3 2. o cutie de chibrituri etc.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii . 5. Puncte. Piramida: descriere si reprezentare. ore alocate: 5. be i oare etc.vârfuri.3 5.Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas . diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub.Identificarea. cubul.) . reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . tetraedrul 4. Determinarea dreptei.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen .Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide .Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale. Prisma: descriere si reprezentare. notare.) .fe e) . paralelipipedul dreptunghic.Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii. plane 2.Unitatea de înv are: .Observarea activit ii pe grupe .

Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. unghiul a doua drepte in spatiu.3 2.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan . 5.Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . Probleme. 10. în l imea piramidei.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului .Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu. 6. 3. 8. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare. rela ia de paralelism in spatiu. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .3 4.Observarea activit ii pe grupe . Dreapt perpendicular pe un plan.Enun area teoremelor de paralelism studiate .Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . Pozi iile relative a dou plane . Probleme.3 6. Distanta dintre doua plane paralele. Plane paralele.3 5. ore alocate: 12.Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU. 7. Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. drepte perpendiculare. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4. în l imea prismei. 12. 11. Unghiurile cu laturile respectiv paralele.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane . DISTAN E Nr. Distanta de la un punct la un plan. 2.Evaluarea muncii independente 1. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .3 3.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . 9.

determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan . secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan . segmente. Proiec ii de puncte. paralel cu planul.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de identificare.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Lungimea proiec iei unui segment.1 6. drepte. perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 2. Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4.Unitatea de înv are: PROIEC II Nr. Unghiul unei drepte cu un plan.1 5.Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. 3.Observarea activit ii pe grupe . drepte. ore alocate: 3. segmente de dreapt pe plan .Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan .Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan.

Valoarea absolut a unui nr. sau zecime..Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului . 0.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr. real. Forme de scriere a unui nr.1 .Observarea activit ii pe grupe . ra ionale.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul .Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . sut . sutime.1010010001«.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor . Reprezentarea pe ax a numerelor..) .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale .Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . Intervale de numere reale.Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1.« .Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . 3.1 2.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ . 4. perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. ira ionale scrise în diferite forme .Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece. 5.. Aproxim ri. ore alocate: 5. Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R. real. Exerci ii.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b .Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical. ore alocate: 5. împ r iri. b>0. ridicarea la putere. sc deri. b>0. 2.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma . b>0. scoaterea factorilor de sub radical. întreg a nr. Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b.1 3. 3. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1. Ridicarea la putere cu exponent nr.a.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . înmul irea. b>0. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale .1 2.Observarea activit ii pe grupe . b>0 Nr.b2 . ordinea efectu rii opera iilor .1 4. înmul iri. 4. as˜ b. .Calcule (adun ri. 5. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b. perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. împ r irea) .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . de forma a˜ b. Adunarea i sc derea.

1 5. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Calculul cu numere reale reprezentate prin litere. Ridicarea la putere cu exponent nr.Exerci ii de calcul (adun ri. 3. întreg. ore alocate: 4.1 3. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere . înmul iri. 4. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr. sc deri. adunarea i sc derea 2.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . împ r iri.1 6.

Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2. ore alocate: 4. Descompuneri în factori.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .1 6. folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4.Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere . 2.Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr. Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3.Observarea activit ii pe grupe . (a-b)(a+b)=a2-b2. perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare .Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . 2.Observarea activit ii pe grupe . Fise de lucru 6. ore alocate: 6. Ridicarea la putere.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. 3. Operatii : adunarea i sc derea.1 6. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5. Fise de lucru 4. Aplica ii la inmul irea i împ r irea. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. reale reprezentate prin litere.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Aplica ii la ridicarea la putere. Fise de lucru 5. Aplica ii la adunare i sc dere. Înmul irea i împ r irea. Amplificare si simplificare.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Rapoarte de nr.