Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Impartirea cu rest a numerelor naturale 4.1 3. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. Exercitii 3. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre . Exercitii 5. Impartirea.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e .1 5. cu restul egal cu zero. Exercitii 7.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe . Evaluarea cunostintelor 2. ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . cu restul diferit de zero. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii si probleme 8. cu rest zero. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii.

Exercitii la criteriile de divizibilitate.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale. . Exercitii 5.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10. 5 sau 2 . notiunea de multiplu 2. Divizibilitatea cu 10.Observarea activit ii pe grupe . 5 3. Notiunea de divizor.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10. 5 i 2 în exerci ii i probleme .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Evaluare 1.Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .1 1. ore alocate:5 perioada: S 8 . 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate .Evaluarea muncii independente . 4.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr.

prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . cu a divizor al lui b. probleme de organizare a datelor 4. COMPETENTE SPECIFICE 1. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. 2. ").1 1. cu a {0 . a divizor al lui b. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. a : x !b . cu x {0 . 4. x ™a !b . Media aritmetic a dou numere reale. x ™a eb ( u. modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor.3 3. "). b divizor al lui a. x : a eb ( u. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor.Observarea activit ii pe grupe . x : a !b . ").Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 6.Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Exerci ii 3. cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Probleme 5. x sa eb ( u. a sx !b . cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri.Evaluarea muncii independente . cu a {0 . probleme 1.

Opera ii cu mul imi: intersec ie. Exerci ii 5. reuniune. Mul imile N i N* 2. ´cel mult egal´. mul imea multiplilor unui num r natural nenul. Exemple de mul imi finite. rela ia de apartenen . mul imea numerelor impare. 4. Rela ia de incluziune. Mul imi (descriere i nota ie). cel pu in egal´ în contexte variate . Exemple de mul imi infinite.Utilizarea.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Exerci ii 6. MUL IMI.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. incluziune. Nr.Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) .1 1.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. mul imea numerelor pare.Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . reuniune sau intersec ie . Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . element. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural.Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen .Observarea activit ii pe grupe . mul imea divizorilor unui num r natural nenul. submul ime 3. în contexte variate. diferen .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. 7.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e .

1 8. 3.m. si c. 4.Evaluarea muncii independente . Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .m. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale.Observarea activit ii pe grupe . 10. 5.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale .Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr. 2. reguli de calcul cu puteri Divizor. 6. Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale. ore alocate: 9.1 4. 10. 5.m. relatia dintre c. 10.d. 1.1 5. 3.c.d. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .m.Evaluare sumativ 1. 5.c. 2. 7.1 2. 5.m. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2.m.1 6. 9 Numere prime i numere compuse . 9. 5.m.m. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea.c.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .c.m. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2.1 3.m. c. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2. c..

m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.m. (orice divizor comun este divizor al c. i a c.m.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.m.c.d.m.d.m.m. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c.m.c. .m.d.) -Exerci ii de determinare a c.m.c.c.c.m.d. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .d.m.m.c.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.

Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) . Forme de scriere a unui num r ra ional 3.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .Evaluarea muncii independente . No iunea de num r ra ional.c.Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare . Exerci ii 5. Frac ii echivalente. perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .m.d.Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c. frac ie ireductibil . Exerci ii 1.m. al num r torului i al numitorului .1 3.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .2 5. eviden iind partea întreag i partea frac ionar . Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale .Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie. ore alocate: 5. 2.

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 6.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare.2 6. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice). perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 9.Evaluare sumativ 1.Evaluarea muncii independente .2 4. 3. 2.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . 8.Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr.2 5. ore alocate: 5. 7.Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. 4. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . 3. exersarea scoaterii factorului comun .Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare .2 . RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5.

Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. plan. Punct. ore alocate: 8. folosind modalit i diferite de rezolvare . drepte paralele 4. segmente congruente. puncte coliniare. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte .5 4. lungimea unui segment.5 3.5 2.Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel.5 5.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. dreapt . de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . segment 2.Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8.Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente .Exerci ii de identificare.Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E . Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt .Verificarea rezultatului unui calcul. mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct . . perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . Probleme 1. axioma dreptei 3.semidreapt . Probleme 7.Exerci ii de identificare. Simetricul unui punct fa de un punct.Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare .5 6.Unitatea de înv are: DREAPTA Nr. .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat. mijlocul unui segment figuri congruente 6. Aplica ii 5. notatii sau imagine . . semiplan. m surate cu aceea i unitate de m sur . Distan a dintre dou puncte.

unghiuri complementare. echer) pentru desenarea i m surarea .Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice . minute. 2. interior. unghi nul. . exemple i contraexemple . Unghiuri opuse la vârf. unghiuri in jurul unui puct.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. Aplicatii.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. Unghiuri suplementare. secunde.5 2. 7. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 .Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf . congruenta lor. nota ii. unghi obtuz.5 3.(raportor. unghi ascu it.5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . 9.Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. 6. exterior. 3.Exerci ii de identificare.5 5. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri. ascu ite sau obtuze în configura ii .Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit . M surarea unghiurilor cu raportorul.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate .Exerci ii de identificare.Exerci ii de transformare a gradelor . de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. Unghiul: defini ie. bisectoarea unui unghi. prin nota ii sau prin imagine .Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. Unghiuri adiacente. 8. prin nota ii sau prin imagine ..Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . 4. Probleme. Unghi drept. 5.geometrice date . elemente. 1. Unghiuri congruente. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte.unghiurilor. suma masurilor lor. unghi cu laturile în prelungire.Exerci ii de identificare.5 4. ore alocate: 11.5 6. .Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale.

.Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat .. .

Incluziunile N Ž Z Ž Q.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . Mul imea nr.Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE . aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi .Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr. ra ionale. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . 2.1 numerelor naturale.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional .Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1. ore alocate: 3.Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut . Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3. modulul s u. opusul.Sortarea unor numere naturale. întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date .

Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 5. ore alocate: 6.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze . 4.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri . Compararea numerelor ra ionale 2.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere . ordinea efectu rii opera iilor.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. înmul iri.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor .Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. proprietati. Reguli de calcul cu puteri. Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6. Exerci ii 3. sc deri.Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3. propriet i.1 4.1 5.Exerci ii de calcul (adun ri. Exerci ii.

Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . b  Q. fizic. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.ecua ii . paranteze .numere în a c ror scriere intervin frac ii. ore alocate: 4.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor . Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. a { 0. utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr.studiul i rezolvarea unor . Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0. economic .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 4. Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. 2.argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exercitii 3.1 6.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic. cu a .

R d cina p trat a unui nr. Exemple de nr. N Ž Z Ž Q Ž R 7.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax . algoritmul de extragere a r d cinii p trate.Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi . R d cina p trat a unui nr.2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 2. Exerci i 5.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 . cu aplica ii în compararea numerelor .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate .Sortarea unor numere naturale. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date . mul imea numerelor reale. Evaluarea unit ii de înv are test scris 1. Aproxim ri 4. întregi. ira ionale.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6.Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. ore alocate: 8. reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date .propriet i. natural p trat perfect 2. Exerci ii 8. Compararea i ordonarea numerelor reale.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . modulul unui num r real: defini ie. PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. ra ional pozitiv. Exerci ii 3.

Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar. punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .r spunsuri posibile .Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .

Patrulater convex (definitie.5 4.Exerci ii de enun are a propriet ilor .utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului.5 5.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .Exerci ii de enun are a propriet ilor . desen). Probleme 7. Paralelogramul (definitie. Dreptunghi (definitie. rombului. 5.Evaluarea muncii independente . romb.5 6. Trapez. p trat . 4. Arii (triunghiuri.rezolvari de probleme . Trapez isoscel. 6. Proprietati. desen). desen).5 2. Proprietati. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. romb.Observarea activit ii pe grupe . desen). patrulatere) 11.exercitii de calcul a diferitelor suprafete . Romb (definitie. Proprietati.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Proprietati.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi.Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. p trat. desen). ore alocate: 11. Probleme 3. 8. Evaluare sumativa 1. 10.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . trapez) . clasificare.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu . Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2. patratului . 9.5 3. proprietati. Probleme.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi. Patrat (definitie.

Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte .2 2. Reciproca teoremei lui Thales.Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales . segmente propor ionale. ore alocate: 11.2 4. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale . Teorema lui Thales.Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte .Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .2 6.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente . prin utilizarea raportului de asem nare . Propriet i. PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . Probleme 6.Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea. 5. Probleme 1.Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .2 5.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente . propriet i.2 3. 7.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr. Centrul de greutate al unui triunghi.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 9. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. Linia mijlocie într-un triunghi.Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în . 8.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi . 2.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi .Evaluarea muncii independente . Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare . Teorema paralelelor echidistante 3. Linia mijlocie în trapez.Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri.

trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Discutarea.Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare .Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.

muchii. mediul înconjur tor etc. o cutie de chibrituri etc.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 5.3 4. paralelipipedul dreptunghic. Determinarea dreptei. be i oare etc. o camer . prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral.Exerci ii de identificare.) . paralelipiped dreptunghic. citire a dreptelor i a planelor .Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii . Puncte. drepte.Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale. fe e. PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. vârfuri . CONFIGURATII GEOMETRICE Nr. Prisma: descriere si reprezentare. cubul.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . p trat.Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii.fe e) .Unitatea de înv are: . plane 2.Observarea activit ii pe grupe .) .Exerci ii de desenare. ore alocate: 5. hexagon regulat) .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .3 2. Piramida: descriere si reprezentare. tetraedrul 4.3 5. diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub. notare.Identificarea.) . reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice .Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas .Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton.Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide . Determinarea planului 3.vârfuri. Evaluare 1.

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan . 7. 6. ore alocate: 12. DISTAN E Nr. 11. 12. Probleme.Enun area teoremelor de paralelism studiate .3 5. 2. 8. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane .3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .3 6. Pozi iile relative a dou plane . rela ia de paralelism in spatiu. în l imea prismei. 9. Unghiurile cu laturile respectiv paralele. Dreapt perpendicular pe un plan. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu.Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu.Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.Observarea activit ii pe grupe . Distanta de la un punct la un plan. în l imea piramidei. unghiul a doua drepte in spatiu.Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . drepte perpendiculare. perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Plane paralele.Evaluarea muncii independente 1. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . Distanta dintre doua plane paralele.3 3.3 2.3 4. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4. Probleme.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . 5. 3.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . 10.

ore alocate: 3.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . drepte.Exerci ii de identificare. 3.Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan. paralel cu planul.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .1 6.1 5. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan . 2. drepte.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Unitatea de înv are: PROIEC II Nr.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan . Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4. Lungimea proiec iei unui segment. segmente. perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. segmente de dreapt pe plan . secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan . Unghiul unei drepte cu un plan.Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. Proiec ii de puncte.

Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .1 . real. ra ionale.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi. sutime. 4. sau zecime. Aproxim ri.Observarea activit ii pe grupe .. Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R.Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr. II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . Intervale de numere reale. perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. real. 0.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ .) .« .Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . sut .Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului . Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1. 5. 3. ore alocate: 5..Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul .1010010001«.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Reprezentarea pe ax a numerelor.Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece. Forme de scriere a unui nr.1 2.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . Valoarea absolut a unui nr.Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale .. Exerci ii. ira ionale scrise în diferite forme .

b2 . sc deri. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale. pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b .Observarea activit ii pe grupe . perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 5. ore alocate: 5. 4. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b. scoaterea factorilor de sub radical.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical.a. împ r irea) . de forma a˜ b. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b. ordinea efectu rii opera iilor . ridicarea la putere. 3. b>0.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . . b>0. înmul irea. înmul iri. as˜ b. b>0. Ridicarea la putere cu exponent nr. împ r iri.1 2. 2. Adunarea i sc derea. b>0.1 3.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Calcule (adun ri.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .1 4.Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b. b>0 Nr. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1. întreg a nr.Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale .Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere .1 3. Calculul cu numere reale reprezentate prin litere.1 6. sc deri.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . adunarea i sc derea 2. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.Exerci ii de calcul (adun ri. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere. 4.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . întreg.1 5. împ r iri.Observarea activit ii pe grupe .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . ore alocate: 4. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. înmul iri. Ridicarea la putere cu exponent nr.Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . 3.

Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.1 6.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni . folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4. 2. perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. (a-b)(a+b)=a2-b2. ore alocate: 4.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere . Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2.Observarea activit ii pe grupe . Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Descompuneri în factori. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3.

Fise de lucru 6. Operatii : adunarea i sc derea. Rapoarte de nr. ore alocate: 6. Înmul irea i împ r irea. Amplificare si simplificare. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . Aplica ii la adunare i sc dere. Ridicarea la putere. Aplica ii la ridicarea la putere.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . reale reprezentate prin litere.1 6. Fise de lucru 5.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Fise de lucru 4. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5. 2.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . 3.Observarea activit ii pe grupe . Aplica ii la inmul irea i împ r irea.Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful