Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Evaluarea cunostintelor 2. Exercitii 3.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. Exercitii 7. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii. cu rest zero.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 3. Impartirea. Exercitii si probleme 8.1 5.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e .Observarea activit ii pe grupe . Ordinea efectuarii operatiilor 6. cu restul egal cu zero. cu restul diferit de zero.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Exercitii 5. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre .

4.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. Exercitii 5.Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10. notiunea de multiplu 2.Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate . 5 3. Evaluare 1.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Exercitii la criteriile de divizibilitate.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . .Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest . 5 sau 2 .Observarea activit ii pe grupe .Evaluarea muncii independente .1 1.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Notiunea de divizor. 2. ore alocate:5 perioada: S 8 . 5 i 2 în exerci ii i probleme . Divizibilitatea cu 10.

cu a {0 . modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor.Evaluarea muncii independente . Exerci ii 3. cu x {0 . probleme de organizare a datelor 4. 2. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b .3 3. x sa eb ( u. x ™a !b .Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. COMPETENTE SPECIFICE 1. x : a !b . x ™a eb ( u. Probleme 5. cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . 6. x : a eb ( u. "). b divizor al lui a.1 1. a sx !b . "). ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri. a : x !b . cu a {0 . a divizor al lui b. ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Media aritmetic a dou numere reale. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. 4. cu a divizor al lui b. "). probleme 1.Observarea activit ii pe grupe .

Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´.Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) . Exemple de mul imi finite. mul imea multiplilor unui num r natural nenul. MUL IMI. mul imea numerelor impare. submul ime 3. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen . incluziune.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. ´cel mult egal´. Nr. Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . reuniune.Utilizarea. cel pu in egal´ în contexte variate .Observarea activit ii pe grupe . element. Mul imile N i N* 2. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . 4. reuniune sau intersec ie . Exemple de mul imi infinite. în contexte variate. mul imea numerelor pare. Opera ii cu mul imi: intersec ie. Rela ia de incluziune. rela ia de apartenen . Exerci ii 6. diferen .1 1. Exerci ii 5. 7. Mul imi (descriere i nota ie).Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . mul imea divizorilor unui num r natural nenul.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .

perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale.m. si c.m. 10.Observarea activit ii pe grupe .m. 9. 5.1 4.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale . Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. 6.. c.1 6.1 8. 10. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea. 3.Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr. 3. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2. 5.c.c. 2.m.1 3. 9 Numere prime i numere compuse .c. ore alocate: 9.1 5. relatia dintre c.Evaluarea muncii independente . 7.Evaluare sumativ 1. 4. 5. reguli de calcul cu puteri Divizor.m.m. 5.1 2.m. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2.m. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . 2.m.m.c. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 10.d. 5. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10.d. c. 1.

m.m.c.m.m.c.c.c.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.m. i a c.d.m. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .d. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c.) -Exerci ii de determinare a c.m.d.m.d.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c. (orice divizor comun este divizor al c.m.c. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .m.d. .scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.c.m.m.

m.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .m. Forme de scriere a unui num r ra ional 3.Observarea activit ii pe grupe .2 5. al num r torului i al numitorului . Exerci ii 1. Frac ii echivalente. ore alocate: 5. eviden iind partea întreag i partea frac ionar .d. 2.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale .Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) . No iunea de num r ra ional.Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare . perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 3.Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c.2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . Exerci ii 5.Evaluarea muncii independente .c.Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie. frac ie ireductibil . Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.

9. 3. ore alocate: 5.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . 3. RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5. perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice).Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente . exersarea scoaterii factorului comun . 2.Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. 7.Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate . urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . 8.2 .Observarea activit ii pe grupe . reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .2 4.2 5.2 6.Evaluare sumativ 1.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare . 4.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare. 6.Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr.

m surate cu aceea i unitate de m sur . plan.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte . mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt . Distan a dintre dou puncte. mijlocul unui segment figuri congruente 6. semiplan. Probleme 7.5 2. lungimea unui segment. notatii sau imagine . ore alocate: 8.5 5.Unitatea de înv are: DREAPTA Nr.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte .Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare . de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . axioma dreptei 3.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . dreapt . Probleme 1.Verificarea rezultatului unui calcul. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente . Aplica ii 5. . . folosind modalit i diferite de rezolvare .Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel.Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. segmente congruente.5 3.Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente. puncte coliniare. Simetricul unui punct fa de un punct.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt . drepte paralele 4. segment 2. Punct.Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct .Exerci ii de identificare. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice.5 4. .Exerci ii de identificare.semidreapt .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat.Observarea activit ii pe grupe .Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E .5 6. Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente.

Exerci ii de identificare.5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . unghi ascu it. 5.5 2. prin nota ii sau prin imagine .unghiurilor. M surarea unghiurilor cu raportorul. minute. interior.Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.(raportor. echer) pentru desenarea i m surarea . suma masurilor lor.Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. 4. ore alocate: 11. Aplicatii. 6. secunde.5 4.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . Unghiuri suplementare. 7.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. nota ii. prin nota ii sau prin imagine .5 6. 3. ascu ite sau obtuze în configura ii . Unghi drept. exemple i contraexemple . 1.Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice .Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf . Unghiul: defini ie. elemente. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. exterior.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit . bisectoarea unui unghi. unghi nul. . Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale..Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1.5 5. Unghiuri opuse la vârf.. Unghiuri congruente. Probleme. 2. .geometrice date . construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.5 3. unghi cu laturile în prelungire.Exerci ii de identificare. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . unghiuri complementare. 9.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate .Exerci ii de transformare a gradelor . congruenta lor.Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. unghiuri in jurul unui puct. unghi obtuz.Exerci ii de identificare. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 . Unghiuri adiacente.Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . 8.

Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat ..Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct . .Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi. .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .

Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale .Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . Incluziunile N Ž Z Ž Q. întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date . ore alocate: 3. întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1. aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi . modulul s u. opusul.Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . Mul imea nr.1 numerelor naturale. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale . ra ionale. Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3.Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut . 2.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional .Sortarea unor numere naturale.

proprietati. Reguli de calcul cu puteri.1 5. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3.1 4.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze .Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . 5.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale . propriet i.Exerci ii de calcul (adun ri.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor . Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. 4.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere . Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr. Compararea numerelor ra ionale 2. înmul iri. Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. Exerci ii. ore alocate: 6. ordinea efectu rii opera iilor. PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Exerci ii 3. sc deri.

2. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.Exercitii 3.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . fizic. ore alocate: 4. utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr. 4.argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .ecua ii .Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. a { 0.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor .Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . economic .numere în a c ror scriere intervin frac ii. Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. paranteze . cu a . b  Q.studiul i rezolvarea unor .1 6.

ra ional pozitiv.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . R d cina p trat a unui nr. algoritmul de extragere a r d cinii p trate. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date .2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr.Sortarea unor numere naturale. natural p trat perfect 2. Exerci ii 3. modulul unui num r real: defini ie. Aproxim ri 4.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate . mul imea numerelor reale. R d cina p trat a unui nr.propriet i. reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri. PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. N Ž Z Ž Q Ž R 7.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . Exemple de nr. ira ionale. ore alocate: 8. Exerci ii 8. întregi.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax . COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6.Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi .1 2.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 . Exerci i 5. Compararea i ordonarea numerelor reale. cu aplica ii în compararea numerelor .Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Evaluarea unit ii de înv are test scris 1.

aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .r spunsuri posibile .Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar. punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .

5 4. desen). Patrat (definitie. 9. 6. Patrulater convex (definitie. Proprietati.exercitii de calcul a diferitelor suprafete .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . romb.Exerci ii de enun are a propriet ilor . Paralelogramul (definitie. Probleme.Exerci ii de enun are a propriet ilor . PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. romb. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2.Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi.5 5.Evaluarea muncii independente .utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. 4. clasificare. patrulatere) 11. desen). Probleme 3. 5. p trat . Probleme 7. Trapez.Observarea activit ii pe grupe . 10.5 6.5 2. patratului . Romb (definitie.5 3. rombului. ore alocate: 11. desen).Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . proprietati. Dreptunghi (definitie.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . p trat. Proprietati.Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 8. Evaluare sumativa 1.rezolvari de probleme . Proprietati. Proprietati.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu . desen).Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi. trapez) . Arii (triunghiuri. desen). Trapez isoscel.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .

Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi . Probleme 1. Teorema paralelelor echidistante 3. ore alocate: 11.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi . 8.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . propriet i.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales . Centrul de greutate al unui triunghi. PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.2 5.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor . segmente propor ionale. Propriet i.Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte .Observarea activit ii pe grupe . utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente . Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în . 5. 7.2 3.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente . prin utilizarea raportului de asem nare .Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Linia mijlocie în trapez.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr.2 6.Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. Teorema lui Thales. 2.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare .2 4.Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte . Probleme 6. Reciproca teoremei lui Thales.2 2.Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea.Evaluarea muncii independente . 9. Linia mijlocie într-un triunghi.

Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Discutarea.Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .

p trat. cubul.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .) . CONFIGURATII GEOMETRICE Nr. plane 2. o camer . o cutie de chibrituri etc.Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas .Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Unitatea de înv are: .Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas . drepte.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen .fe e) .Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii . Determinarea planului 3.3 4.Exerci ii de identificare. fe e. tetraedrul 4. Prisma: descriere si reprezentare. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. paralelipiped dreptunghic.3 2.) . paralelipipedul dreptunghic.Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale.Identificarea. Evaluare 1. vârfuri .3 5.muchii. ore alocate: 5. Piramida: descriere si reprezentare. citire a dreptelor i a planelor . mediul înconjur tor etc. Determinarea dreptei. be i oare etc.vârfuri. Puncte. diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub.Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii. PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . 5.Exerci ii de desenare. hexagon regulat) . notare.) .Observarea activit ii pe grupe .Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton.

3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .3 2. DISTAN E Nr. 11. 8.Evaluarea muncii independente 1. drepte perpendiculare. Distanta de la un punct la un plan. Probleme. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare.Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan .Enun area teoremelor de paralelism studiate . ore alocate: 12.3 3.Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . Dreapt perpendicular pe un plan. Plane paralele.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane .Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . Unghiurile cu laturile respectiv paralele.3 5. 7.3 6.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . Distanta dintre doua plane paralele.Observarea activit ii pe grupe . 5. Probleme.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . 6. Pozi iile relative a dou plane . 12. 9. în l imea piramidei. rela ia de paralelism in spatiu. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4.3 4.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . în l imea prismei. 10.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu. perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. unghiul a doua drepte in spatiu. 3. Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. 2.

1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . segmente de dreapt pe plan .1 6.Exerci ii de identificare. segmente. 3. Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4. Unghiul unei drepte cu un plan. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan . ore alocate: 3. 2. drepte. secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan . Lungimea proiec iei unui segment.Unitatea de înv are: PROIEC II Nr.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 5. perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan .Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. paralel cu planul. drepte. Proiec ii de puncte.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .

) . sutime. Exerci ii.. real. Intervale de numere reale.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode . 5.1 .Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece.Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului .Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R. ira ionale scrise în diferite forme .1010010001«. ra ionale. sut ..Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . Reprezentarea pe ax a numerelor. Valoarea absolut a unui nr. 0.Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ . 4. II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Aproxim ri. sau zecime. real. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul .1 2.Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale . Forme de scriere a unui nr. ore alocate: 5.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .« . 3.Observarea activit ii pe grupe . perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale .Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi.Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale .Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex..

2. Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b. b>0.b2 . 3.1 4. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.Calcule (adun ri. b>0.Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale . Adunarea i sc derea. ore alocate: 5.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . 4. scoaterea factorilor de sub radical. ordinea efectu rii opera iilor .Observarea activit ii pe grupe . sc deri. împ r irea) .1 2.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . Evaluarea unitatii de invatare test scris 1.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma .1 3. întreg a nr. 5. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale. ridicarea la putere. b>0. . perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.a. b>0. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b. pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b . împ r iri. as˜ b. Ridicarea la putere cu exponent nr. înmul irea.Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b. b>0 Nr. de forma a˜ b. înmul iri.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2. sc deri.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . 4.Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr.Exerci ii de calcul (adun ri.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . Calculul cu numere reale reprezentate prin litere. 3.1 6. adunarea i sc derea 2. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. ore alocate: 4.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . înmul iri.1 3. împ r iri. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere.1 5. întreg. Ridicarea la putere cu exponent nr.Observarea activit ii pe grupe . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere .

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere . (a-b)(a+b)=a2-b2. ore alocate: 4.1 6.Observarea activit ii pe grupe . perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 2.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode . Descompuneri în factori. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3. Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2. folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4. Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5.Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.

3. Fise de lucru 6. Aplica ii la inmul irea i împ r irea.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. Aplica ii la adunare i sc dere. Operatii : adunarea i sc derea. reale reprezentate prin litere. Fise de lucru 5.Observarea activit ii pe grupe . Înmul irea i împ r irea. 2. ore alocate: 6.Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 6. Rapoarte de nr. Aplica ii la ridicarea la putere.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5. Fise de lucru 4. Ridicarea la putere. Amplificare si simplificare.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .