unitati de invatare

Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Exercitii 5.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii.1 5. Exercitii si probleme 8.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7.1 3. Impartirea. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. Evaluarea cunostintelor 2. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre . cu restul egal cu zero.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Observarea activit ii pe grupe . ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. cu rest zero.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. cu restul diferit de zero. Exercitii 3.

ore alocate:5 perioada: S 8 .Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate . 2.Observarea activit ii pe grupe .Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 4. Divizibilitatea cu 10.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. Exercitii 5.Evaluarea muncii independente . 5 i 2 în exerci ii i probleme .Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale. . Notiunea de divizor.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . notiunea de multiplu 2. Evaluare 1.1 1. Exercitii la criteriile de divizibilitate. 5 3.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 5 sau 2 .

cu a {0 . ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri.1 1.Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. x : a !b . Exerci ii 3. probleme 1.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . cu a divizor al lui b.3 3. "). 4. modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. cu x {0 . 2. x : a eb ( u. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. "). Media aritmetic a dou numere reale. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. a divizor al lui b. x ™a !b . x sa eb ( u. COMPETENTE SPECIFICE 1. cu a {0 . cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme.Observarea activit ii pe grupe . "). probleme de organizare a datelor 4. 6.Evaluarea muncii independente . x ™a eb ( u. a sx !b . prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . b divizor al lui a. a : x !b . Probleme 5. ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .

Exerci ii 6. cel pu in egal´ în contexte variate . Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . mul imea numerelor impare. în contexte variate.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. mul imea divizorilor unui num r natural nenul. Rela ia de incluziune. Opera ii cu mul imi: intersec ie. Mul imi (descriere i nota ie). mul imea multiplilor unui num r natural nenul. reuniune. rela ia de apartenen .Utilizarea.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . incluziune. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) .Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) . 4. MUL IMI. mul imea numerelor pare. Mul imile N i N* 2.Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. Nr. Exerci ii 5. submul ime 3. reuniune sau intersec ie . 7.1 1. ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . element. diferen . a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. Exemple de mul imi infinite. ´cel mult egal´.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Observarea activit ii pe grupe .Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . Exemple de mul imi finite.

3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. 7. 5. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2.Evaluarea muncii independente .Observarea activit ii pe grupe .d. 3. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . 3. 9 Numere prime i numere compuse .m. ore alocate: 9.c.1 5. c.m. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea. 5. si c. 5. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10.1 2.m.m.c.Evaluare sumativ 1. 10. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 2.c. relatia dintre c. 5. 1.m.c.Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr. 4. reguli de calcul cu puteri Divizor.1 4. 2.1 8. 10. c. 5.1 3. 10.m. 6.m.d.m.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale.. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale. 9.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale .m. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2.m.1 6.

m.m.m.m.d. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c.m. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c.m.d.c.d.c.d. (orice divizor comun este divizor al c.c.c. i a c. . în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .m.m.d.m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.m.m.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.c.c.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.m.m.) -Exerci ii de determinare a c.

Observarea activit ii pe grupe .2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . ore alocate: 5.c.Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale .Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Forme de scriere a unui num r ra ional 3. Exerci ii 1.m. frac ie ireductibil . Frac ii echivalente.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c. eviden iind partea întreag i partea frac ionar .1 3. Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4. al num r torului i al numitorului .Evaluarea muncii independente .m. No iunea de num r ra ional.Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare . perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 2.d. Exerci ii 5.2 5.Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.

Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate . 7. 6.Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare .2 4. 9. exersarea scoaterii factorului comun . 3. 2. 3. perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . 4.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .2 .2 6.Evaluarea muncii independente .Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare.2 5.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5.Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr. 8. reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Observarea activit ii pe grupe .Evaluare sumativ 1. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice). ore alocate: 5.

segment 2.Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E . . drepte paralele 4. de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele .Unitatea de înv are: DREAPTA Nr.Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare . lungimea unui segment. puncte coliniare. mijlocul unui segment figuri congruente 6. semiplan. Simetricul unui punct fa de un punct. ore alocate: 8. axioma dreptei 3. .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Verificarea rezultatului unui calcul.5 2.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE .5 5.5 3. plan. Probleme 1. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8.Exerci ii de identificare. segmente congruente. Aplica ii 5.Observarea activit ii pe grupe . .Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente. Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt . Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. dreapt .semidreapt .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice.Exerci ii de identificare.5 4. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. Punct.Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere. notatii sau imagine .Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct . folosind modalit i diferite de rezolvare . mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . m surate cu aceea i unitate de m sur . Probleme 7.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte . perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte .5 6. Distan a dintre dou puncte.

5 4. 3. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale. 2. . unghi ascu it. suma masurilor lor. 8.(raportor. interior. . 5.Exerci ii de transformare a gradelor . Unghiuri congruente. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare .5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Aplicatii.Exerci ii de identificare.Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice . nota ii. Unghiuri suplementare. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. unghiuri complementare.unghiurilor. ascu ite sau obtuze în configura ii . 9.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . echer) pentru desenarea i m surarea .5 6. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE .Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin ..5 5.Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. 4.Exerci ii de identificare. unghi cu laturile în prelungire. unghiuri in jurul unui puct. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 .Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit .Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. unghi nul. bisectoarea unui unghi. prin nota ii sau prin imagine ..5 2. unghi obtuz.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf .Exerci ii de identificare.5 3. Unghiuri opuse la vârf. M surarea unghiurilor cu raportorul. exemple i contraexemple .Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. 1.geometrice date . Probleme. ore alocate: 11. prin nota ii sau prin imagine . congruenta lor. secunde.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . Unghiul: defini ie. Unghi drept. minute. exterior. elemente. 6. Unghiuri adiacente. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. 7.Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare.

Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct ..Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat . . .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.

2.Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Incluziunile N Ž Z Ž Q. ore alocate: 3. PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date . reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale .Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr. aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1. modulul s u.Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut . opusul. ra ionale.Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 .1 numerelor naturale.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional . Mul imea nr. Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3.Sortarea unor numere naturale.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale .

Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. 4.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor . împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere .Exerci ii de calcul (adun ri. Exerci ii. Reguli de calcul cu puteri. Compararea numerelor ra ionale 2. Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. 5.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale .Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr. propriet i.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri . sc deri. proprietati.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. ordinea efectu rii opera iilor.1 4. ore alocate: 6.1 5. Exerci ii 3. înmul iri. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3.

Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0.Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. ore alocate: 4. cu a .Exercitii 3. Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. fizic.studiul i rezolvarea unor .argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor . economic . a { 0.ecua ii .numere în a c ror scriere intervin frac ii. 2. utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr. paranteze .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . 4.1 6. b  Q.

ore alocate: 8. natural p trat perfect 2. algoritmul de extragere a r d cinii p trate. reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . Exerci ii 3.Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi .Sortarea unor numere naturale. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . Exemple de nr. modulul unui num r real: defini ie. Exerci i 5.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax .Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 . cu aplica ii în compararea numerelor . ira ionale.Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. Aproxim ri 4. COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6. întregi.2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . R d cina p trat a unui nr. Exerci ii 8.Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date .1 2.propriet i. R d cina p trat a unui nr. ra ional pozitiv. Compararea i ordonarea numerelor reale. mul imea numerelor reale.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate . Evaluarea unit ii de înv are test scris 1.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. N Ž Z Ž Q Ž R 7.

r spunsuri posibile .Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut . punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar.

8.Exerci ii de enun are a propriet ilor . desen). 10. Romb (definitie. p trat .Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi. proprietati. Probleme. rombului. Trapez isoscel.rezolvari de probleme .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . patrulatere) 11. patratului .Exerci ii de enun are a propriet ilor .exercitii de calcul a diferitelor suprafete . ore alocate: 11. trapez) . Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2. Dreptunghi (definitie.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . Proprietati.5 4. Patrulater convex (definitie. p trat. Probleme 7. romb.Observarea activit ii pe grupe . Evaluare sumativa 1.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. Probleme 3. Proprietati.5 6. Patrat (definitie. Proprietati.5 5. desen).utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu .5 2. 6. Paralelogramul (definitie. desen).Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr.5 3.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . 5. Proprietati.Evaluarea muncii independente . romb. desen). 9. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Arii (triunghiuri.Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Trapez. 4.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi. clasificare. desen).

Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .2 6. segmente propor ionale. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale .Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor .Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi .Observarea activit ii pe grupe . Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4. 7. Propriet i. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente.Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte .Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez . Teorema paralelelor echidistante 3. propriet i. 2. Probleme 6.2 4. Teorema lui Thales. PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Linia mijlocie într-un triunghi. prin utilizarea raportului de asem nare .Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri. 5.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr.Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales . Linia mijlocie în trapez.2 5.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente . Centrul de greutate al unui triunghi. Probleme 1. 9.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare .2 2. Reciproca teoremei lui Thales.2 3.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea.Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi .Evaluarea muncii independente .Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente . 8.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . ore alocate: 11.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE .Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte .

analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .Discutarea.Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .

) .Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide . prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. Prisma: descriere si reprezentare.vârfuri. 5. vârfuri .Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii. p trat. notare. Puncte.3 5.) . o cutie de chibrituri etc. Evaluare 1. Determinarea dreptei. be i oare etc. fe e.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . drepte. ore alocate: 5. citire a dreptelor i a planelor . paralelipiped dreptunghic. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub.Observarea activit ii pe grupe . CONFIGURATII GEOMETRICE Nr.Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale.Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton. mediul înconjur tor etc.) .Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas .fe e) . Piramida: descriere si reprezentare.Unitatea de înv are: . Determinarea planului 3.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de identificare.Exerci ii de desenare. hexagon regulat) . cubul.Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas .Identificarea.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii . o camer .3 2. tetraedrul 4. paralelipipedul dreptunghic.muchii.3 4. plane 2.

trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare. Distanta dintre doua plane paralele. Probleme. ore alocate: 12. Probleme. Plane paralele. drepte perpendiculare. 10. 12. Pozi iile relative a dou plane . perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Unghiurile cu laturile respectiv paralele.Observarea activit ii pe grupe . Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. 11.Enun area teoremelor de paralelism studiate .Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu. 8.Evaluarea muncii independente 1.Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan .Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . în l imea piramidei. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .3 4. 2.3 5.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane .Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . DISTAN E Nr.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . unghiul a doua drepte in spatiu.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului .Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. 6. rela ia de paralelism in spatiu. 9. Dreapt perpendicular pe un plan.3 3. 5.3 2. 3.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . Distanta de la un punct la un plan. 7. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .3 6. în l imea prismei.

perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. drepte.Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4.1 6.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan. segmente de dreapt pe plan . ore alocate: 3.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de identificare. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan . secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan .Unitatea de înv are: PROIEC II Nr.Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan . Lungimea proiec iei unui segment. 3. Proiec ii de puncte.1 5. 2.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Observarea activit ii pe grupe . segmente. paralel cu planul. drepte. Unghiul unei drepte cu un plan.

3.Observarea activit ii pe grupe . sau zecime..Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R..Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2. ore alocate: 5.1010010001«. 5.« . real.Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului . ira ionale scrise în diferite forme . Intervale de numere reale.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale .Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul . Aproxim ri. Exerci ii. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece. ra ionale.Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi. Forme de scriere a unui nr.1 . 4.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Valoarea absolut a unui nr.Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.1 2.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale . Reprezentarea pe ax a numerelor.. 0. sut .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. sutime. real.Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ .Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr.) .Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .

a.Calcule (adun ri. perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma . ore alocate: 5. ridicarea la putere.Observarea activit ii pe grupe .Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical. 5. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . întreg a nr.b2 . înmul irea.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . împ r irea) . b>0. 2. înmul iri. b>0.1 4. Ridicarea la putere cu exponent nr. Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b. Adunarea i sc derea.Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale . ordinea efectu rii opera iilor . împ r iri. b>0. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale.1 2. sc deri.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . b>0. 4. as˜ b. 3. .1 3.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b . b>0 Nr. scoaterea factorilor de sub radical. de forma a˜ b. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b.

1 6.Observarea activit ii pe grupe . înmul iri. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.1 3. Calculul cu numere reale reprezentate prin litere.Exerci ii de calcul (adun ri. 3. ore alocate: 4. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere . Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere. împ r iri. sc deri. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . adunarea i sc derea 2.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . întreg. Ridicarea la putere cu exponent nr. 4.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 5.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr.

perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4. Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5. (a-b)(a+b)=a2-b2.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . 2.Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni .Observarea activit ii pe grupe . Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2. ore alocate: 4. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3.1 6.Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr. Descompuneri în factori.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .

Aplica ii la ridicarea la putere. 3. Fise de lucru 4. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Operatii : adunarea i sc derea. ore alocate: 6.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. Aplica ii la adunare i sc dere. Înmul irea i împ r irea. Fise de lucru 5. Fise de lucru 6. reale reprezentate prin litere. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Rapoarte de nr. Amplificare si simplificare. 2. Ridicarea la putere.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare . Aplica ii la inmul irea i împ r irea.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere .Observarea activit ii pe grupe .1 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful