Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

cu restul egal cu zero. Exercitii 5.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. Exercitii 3. Exercitii si probleme 8. Exercitii 7. Evaluarea cunostintelor 2.1 5. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2.Observarea activit ii pe grupe . cu rest zero. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . Impartirea. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii. cu restul diferit de zero.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr.1 3.

Notiunea de divizor. Evaluare 1. notiunea de multiplu 2. Exercitii la criteriile de divizibilitate.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10. 5 i 2 în exerci ii i probleme . 4.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Exercitii 5.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10.Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate . Divizibilitatea cu 10. . ore alocate:5 perioada: S 8 .Observarea activit ii pe grupe . 2.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. 5 sau 2 .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 5 3.1 1.Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .Evaluarea muncii independente .

ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri.1 1. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. x ™a eb ( u. probleme 1.3 3. cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . a divizor al lui b. a sx !b . x sa eb ( u. Exerci ii 3. COMPETENTE SPECIFICE 1. probleme de organizare a datelor 4. cu a {0 . 6. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . "). cu a divizor al lui b. cu x {0 . 4. a : x !b . Media aritmetic a dou numere reale. ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. x : a !b .Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. "). b divizor al lui a.Observarea activit ii pe grupe . modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. ").Evaluarea muncii independente . x : a eb ( u. Probleme 5. 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . x ™a !b . cu a {0 .

mul imea multiplilor unui num r natural nenul.Utilizarea.Observarea activit ii pe grupe . ´cel mult egal´. 4. Rela ia de incluziune.Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC .Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen . element. rela ia de apartenen . mul imea divizorilor unui num r natural nenul. ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. reuniune. reuniune sau intersec ie . Exemple de mul imi infinite. MUL IMI. mul imea numerelor pare. Opera ii cu mul imi: intersec ie.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . incluziune. în contexte variate. Exerci ii 5. 7. submul ime 3. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . Exemple de mul imi finite. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. Nr. diferen . Exerci ii 6.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . Mul imile N i N* 2. Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) . mul imea numerelor impare. Mul imi (descriere i nota ie). cel pu in egal´ în contexte variate .1 1.

c.c. 4.1 5. 5. 2. 9 Numere prime i numere compuse . 7.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale .m.m. 10.c. 3. 5.c.1 6. 5.1 4.1 8.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . reguli de calcul cu puteri Divizor.m.. relatia dintre c. ore alocate: 9.d. 1. c.m. 3. si c. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale.m. 10.m. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 9. 2. 6.Evaluare sumativ 1.m. 10.1 2.1 3. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2.m. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10.m. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea.d. c. Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale.Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr.m. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2. 5.Evaluarea muncii independente . 5.Observarea activit ii pe grupe .

d.m.d. .m.m.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c.m.m.c.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.) -Exerci ii de determinare a c. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par . în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .d.c.d. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.c.d.m.m.m.c.c. i a c.m.m.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.m.m.c.m. (orice divizor comun este divizor al c.

1 3. frac ie ireductibil .2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .d.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat . al num r torului i al numitorului . Frac ii echivalente.m.c.Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . ore alocate: 5.m.Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale . Exerci ii 1. 2.Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c.Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.Observarea activit ii pe grupe . No iunea de num r ra ional.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie .Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare . Exerci ii 5. Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) .Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr. eviden iind partea întreag i partea frac ionar .2 5.Evaluarea muncii independente . Forme de scriere a unui num r ra ional 3. perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.

Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr. 7. 2.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare. reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. ore alocate: 5. exersarea scoaterii factorului comun . 9. 6. 3.Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare .Evaluarea muncii independente .Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . 3. perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . 4. RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5. 8.2 5.2 4.2 6. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice).2 .Evaluare sumativ 1.

notatii sau imagine . Probleme 7.Exerci ii de identificare.5 2.Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare . Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt .Exerci ii de identificare.Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . .Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere. semiplan. m surate cu aceea i unitate de m sur . puncte coliniare. segment 2. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8. dreapt .Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E . Punct. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice. drepte paralele 4.5 4. .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. folosind modalit i diferite de rezolvare . Aplica ii 5. de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . Distan a dintre dou puncte. plan. axioma dreptei 3.Unitatea de înv are: DREAPTA Nr.Verificarea rezultatului unui calcul.5 3.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Observarea activit ii pe grupe . Simetricul unui punct fa de un punct.Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct . segmente congruente.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte . Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. Probleme 1.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel.5 6. mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente . mijlocul unui segment figuri congruente 6.semidreapt . . ore alocate: 8.5 5. lungimea unui segment.

Unghiuri opuse la vârf.geometrice date . minute. congruenta lor. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale. unghi cu laturile în prelungire.5 6. 9.5 5.. .5 4.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf .Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . interior.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1.5 3.(raportor. Unghiuri adiacente. 6.Exerci ii de transformare a gradelor . nota ii.Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. 2. prin nota ii sau prin imagine . 3.5 2. exterior. prin nota ii sau prin imagine . Unghiul: defini ie.Exerci ii de identificare. Unghiuri congruente. 4.Exerci ii de identificare. 1. suma masurilor lor. 8. Unghi drept. ascu ite sau obtuze în configura ii .Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. Unghiuri suplementare. 7. ore alocate: 11.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice . Probleme. perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 . elemente. unghiuri complementare. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data. 5. secunde. echer) pentru desenarea i m surarea . unghi obtuz.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . exemple i contraexemple .Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. unghi ascu it.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit .5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . M surarea unghiurilor cu raportorul. . unghi nul.Exerci ii de identificare.unghiurilor. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. unghiuri in jurul unui puct.. bisectoarea unui unghi. Aplicatii.Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte.

Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora . .Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct . .Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului ..

Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut .Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . ore alocate: 3. Incluziunile N Ž Z Ž Q.Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale . Mul imea nr.Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .1 numerelor naturale.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . 2.Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3. opusul. ra ionale.Sortarea unor numere naturale. PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional . aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi . modulul s u.Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr.

înmul iri. împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere . propriet i. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri . 5.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor .Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale .1 5. Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. proprietati.1 4. 4. Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze . sc deri.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Reguli de calcul cu puteri.Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr.Exerci ii de calcul (adun ri.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. Compararea numerelor ra ionale 2. ore alocate: 6.Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . Exerci ii. Exerci ii 3. ordinea efectu rii opera iilor.

utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . cu a .argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . fizic.numere în a c ror scriere intervin frac ii. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. economic .studiul i rezolvarea unor . paranteze .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor. 2.Exercitii 3. Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor .1 6. ore alocate: 4.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic. a { 0. Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0.ecua ii .Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. b  Q. 4.

Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect .2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi . algoritmul de extragere a r d cinii p trate. ra ional pozitiv. întregi. modulul unui num r real: defini ie.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax .Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . Exerci ii 3. R d cina p trat a unui nr. COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6. Exerci i 5. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . N Ž Z Ž Q Ž R 7. R d cina p trat a unui nr. natural p trat perfect 2. Exemple de nr.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Aproxim ri 4. Evaluarea unit ii de înv are test scris 1. mul imea numerelor reale.Sortarea unor numere naturale.propriet i. cu aplica ii în compararea numerelor . Exerci ii 8.1 2. Compararea i ordonarea numerelor reale. ira ionale.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate . ore alocate: 8.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 .Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date . reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.

Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar.r spunsuri posibile . punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut .

Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . Patrat (definitie. Proprietati. desen). desen).Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . trapez) . Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi. proprietati. rombului. 4.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . 10. Evaluare sumativa 1. 6. Proprietati.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. Proprietati. Trapez isoscel. ore alocate: 11.Evaluarea muncii independente .5 5. Romb (definitie. 5. Paralelogramul (definitie.5 2. romb. desen). desen). desen). Probleme 7. Probleme. 9. Arii (triunghiuri. 8. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Patrulater convex (definitie.Exerci ii de enun are a propriet ilor . clasificare. Trapez.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .5 6.Exerci ii de enun are a propriet ilor .exercitii de calcul a diferitelor suprafete . Proprietati. patrulatere) 11.Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. Dreptunghi (definitie.Observarea activit ii pe grupe . p trat.5 3. p trat .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu .5 4.rezolvari de probleme . patratului . Probleme 3. romb.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi.

Propriet i.2 3.2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . 8.Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Probleme 6. 5.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 9.2 2. Linia mijlocie într-un triunghi.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente .Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales . Linia mijlocie în trapez.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare . Teorema lui Thales. 2. 7.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor .Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte . propriet i.Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi . Reciproca teoremei lui Thales. ore alocate: 11.2 4. Centrul de greutate al unui triunghi.Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente . Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi . Probleme 1.Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte .2 6.Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea.Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Evaluarea muncii independente . prin utilizarea raportului de asem nare . segmente propor ionale.Observarea activit ii pe grupe .2 5. Teorema paralelelor echidistante 3. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale .

a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Discutarea.Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare .Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.

o cutie de chibrituri etc.3 4. Prisma: descriere si reprezentare.muchii. p trat. citire a dreptelor i a planelor . tetraedrul 4. be i oare etc.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . mediul înconjur tor etc.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de identificare. Piramida: descriere si reprezentare. paralelipiped dreptunghic. o camer . cubul.Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas . 5.Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide . Evaluare 1. paralelipipedul dreptunghic.) .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii .Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas . plane 2. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice .Unitatea de înv are: .Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii.vârfuri.fe e) .Identificarea.Exerci ii de desenare. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. CONFIGURATII GEOMETRICE Nr. vârfuri . hexagon regulat) . PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Puncte.3 5.Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton.) . fe e.3 2. Determinarea planului 3. Determinarea dreptei. notare. ore alocate: 5.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . drepte.Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale.Observarea activit ii pe grupe .) . diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub.

Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU. rela ia de paralelism in spatiu. Plane paralele.Observarea activit ii pe grupe . cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare . perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Evaluarea muncii independente 1.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu.3 4. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare. 3. 11. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . 6. 8.Enun area teoremelor de paralelism studiate .Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . 5.3 3. 10.3 6.Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . 2. în l imea prismei. 7. Dreapt perpendicular pe un plan. Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. ore alocate: 12. Unghiurile cu laturile respectiv paralele.3 2. 9.Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan . Probleme. 12. Distanta de la un punct la un plan. unghiul a doua drepte in spatiu.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane . Pozi iile relative a dou plane . în l imea piramidei. Probleme.3 5. drepte perpendiculare.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . DISTAN E Nr.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . Distanta dintre doua plane paralele.

drepte. Unghiul unei drepte cu un plan. Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4. paralel cu planul. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan .Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. Lungimea proiec iei unui segment. ore alocate: 3. Proiec ii de puncte. 2. drepte. 3.Unitatea de înv are: PROIEC II Nr.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. segmente de dreapt pe plan . segmente.1 6.Exerci ii de identificare. secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan .Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan.Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan .1 5.Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

.Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2.1010010001«.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 0.Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . ore alocate: 5. 4. Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R. perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale . Aproxim ri. real..Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex. Forme de scriere a unui nr.« . ira ionale scrise în diferite forme .1 2.Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului . Intervale de numere reale. Valoarea absolut a unui nr.1 ..Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi. sutime.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode . real. sut . 3.) .Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . sau zecime. Exerci ii. II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul .Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ . Reprezentarea pe ax a numerelor. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1. ra ionale.Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . 5.Observarea activit ii pe grupe .Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr.

Evaluarea unitatii de invatare test scris 1.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical.Observarea activit ii pe grupe . de forma a˜ b. ridicarea la putere. 4.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 3.b2 . împ r irea) . b>0.1 2. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b. ore alocate: 5. b>0. b>0. 5. scoaterea factorilor de sub radical.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . 2. Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .Calcule (adun ri. as˜ b. împ r iri. Ridicarea la putere cu exponent nr.a. sc deri. înmul irea.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale .1 3. întreg a nr.Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale . . înmul iri. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale. b>0. ordinea efectu rii opera iilor . perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma . pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b .Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b.1 4. Adunarea i sc derea. b>0 Nr.

Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Ridicarea la putere cu exponent nr.Exerci ii de calcul (adun ri. înmul iri. întreg. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere . 3. 4. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere.1 5. ore alocate: 4. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere . împ r iri. Calculul cu numere reale reprezentate prin litere.Observarea activit ii pe grupe .1 6. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2. adunarea i sc derea 2.1 3. sc deri.

folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3. Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5.Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni . 2. ore alocate: 4.1 6. perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Descompuneri în factori. Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . (a-b)(a+b)=a2-b2.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Ridicarea la putere.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . Aplica ii la inmul irea i împ r irea. Fise de lucru 4. Amplificare si simplificare. reale reprezentate prin litere.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Observarea activit ii pe grupe . ore alocate: 6. Aplica ii la ridicarea la putere.1 6. Înmul irea i împ r irea. Fise de lucru 6.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. Rapoarte de nr. 2. Fise de lucru 5.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Aplica ii la adunare i sc dere. Operatii : adunarea i sc derea.Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare . Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5. 3. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful