Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. Exercitii 3. Exercitii 7.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii.Observarea activit ii pe grupe . cu rest zero.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. Impartirea.1 3. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii.1 5. ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. cu restul egal cu zero. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre . Evaluarea cunostintelor 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii si probleme 8.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . cu restul diferit de zero.

Notiunea de divizor.Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 4. 5 sau 2 .Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10. .Evaluarea muncii independente .1 1.Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate .Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale. Evaluare 1. notiunea de multiplu 2. 5 i 2 în exerci ii i probleme . ore alocate:5 perioada: S 8 .Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 5 3.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr. Exercitii la criteriile de divizibilitate. 2. Divizibilitatea cu 10. Exercitii 5.

probleme de organizare a datelor 4.Evaluarea muncii independente . COMPETENTE SPECIFICE 1. 2. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. b divizor al lui a.3 3. x : a eb ( u. "). 4. x sa eb ( u.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . cu a {0 . cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . probleme 1.Observarea activit ii pe grupe . Media aritmetic a dou numere reale. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . a sx !b . ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri. Probleme 5. 6.1 1. Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2. modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor. x ™a !b . x : a !b . x ™a eb ( u. cu a divizor al lui b. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5.Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. "). cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. "). Exerci ii 3. a divizor al lui b. cu a {0 . cu x {0 . ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. a : x !b .

reuniune sau intersec ie .Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen .Utilizarea.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. Mul imi (descriere i nota ie). Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . ´cel mult egal´. submul ime 3. cel pu in egal´ în contexte variate . element. rela ia de apartenen . mul imea numerelor impare. incluziune. Exemple de mul imi infinite. Exemple de mul imi finite. Nr. 4. Rela ia de incluziune.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1. mul imea multiplilor unui num r natural nenul. mul imea numerelor pare. Exerci ii 6.1 1. reuniune.Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Exerci ii 5. 7.Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . în contexte variate. Mul imile N i N* 2. diferen .Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. mul imea divizorilor unui num r natural nenul. MUL IMI. Opera ii cu mul imi: intersec ie.

m. 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .d.1 3.1 4. 10. 7.Evaluarea muncii independente . Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale. 5.c. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2.1 8. 10.m. c. 5. ore alocate: 9.m. 9 Numere prime i numere compuse . 2.1 5. 5.Observarea activit ii pe grupe . 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2.d.m. reguli de calcul cu puteri Divizor.m. 9.m.c. 3. 3.c.Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr.1 2. relatia dintre c.m. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10. c. 6. si c. 10. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .m.c.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 1.Evaluare sumativ 1. 5. 5.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale . 2.1 6. 4. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale.m..m.

m.m.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c.m.m.m.m.m. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.c.m.d.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.c.c.c.) -Exerci ii de determinare a c.d. (orice divizor comun este divizor al c.d.m.m.m. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .m.c.d.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c. .m. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate . i a c.c.d.

Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) .Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale .Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c.Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare .1 3. Forme de scriere a unui num r ra ional 3. al num r torului i al numitorului . frac ie ireductibil .c.d.Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . eviden iind partea întreag i partea frac ionar .Evaluarea muncii independente . ore alocate: 5.2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Observarea activit ii pe grupe .m. 2. Frac ii echivalente. Exerci ii 1.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat .2 5.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Exerci ii 5.Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie . No iunea de num r ra ional.m. perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.

Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate .2 5.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . exersarea scoaterii factorului comun . 8. 6.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare.2 6. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . 3. perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv. ore alocate: 5. 2.2 4.Observarea activit ii pe grupe .Evaluare sumativ 1.Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare . reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . 4. 3. frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice).Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .2 .Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive.Evaluarea muncii independente . RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5. 9. 7.

. m surate cu aceea i unitate de m sur .Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E .Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare .Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere. segment 2. drepte paralele 4.Unitatea de înv are: DREAPTA Nr. mijlocul unui segment figuri congruente 6.5 6. notatii sau imagine . de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . dreapt . Probleme 1. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8. lungimea unui segment. ore alocate: 8. folosind modalit i diferite de rezolvare .5 5.Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel. mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Simetricul unui punct fa de un punct.Verificarea rezultatului unui calcul. Aplica ii 5.Exerci ii de identificare.5 2. .Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat. Punct.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte . .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.5 3. segmente congruente. Probleme 7.semidreapt . Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt . Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente .5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . puncte coliniare. axioma dreptei 3.Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Distan a dintre dou puncte.Exerci ii de identificare. plan.Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct .Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt . semiplan.5 4.Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte .

ascu ite sau obtuze în configura ii . unghi ascu it.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. Aplicatii. 5.Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin .5 3. 4.Exerci ii de transformare a gradelor .5 4. congruenta lor. 1. minute.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . . unghiuri complementare.Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. exemple i contraexemple . Probleme. elemente.5 2. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare . unghi nul.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf . 9.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit .5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 3.(raportor. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.Exerci ii de identificare..Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. Unghiuri congruente.. 6. exterior. bisectoarea unui unghi. prin nota ii sau prin imagine .5 5.5 6. prin nota ii sau prin imagine .Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice . interior. Unghi drept.Exerci ii de identificare. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . suma masurilor lor.unghiurilor. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale. 2. Unghiuri suplementare. . nota ii. Unghiuri adiacente. secunde.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. M surarea unghiurilor cu raportorul. 8. unghi cu laturile în prelungire. unghi obtuz. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. Unghiuri opuse la vârf.Exerci ii de identificare. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data. Unghiul: defini ie. unghiuri in jurul unui puct. echer) pentru desenarea i m surarea .geometrice date .Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare. 7. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere. ore alocate: 11.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 .

sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.. .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi. .Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat .Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului .Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct .

întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date .Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale . modulul s u.Sortarea unor numere naturale. Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1.Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . ore alocate: 3. opusul.Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut . Mul imea nr. aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi .Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional . ra ionale.Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr.1 numerelor naturale. Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale .Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . Incluziunile N Ž Z Ž Q.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 2.

Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr. proprietati.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri .Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate .1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 5.Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor . Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.1 4. Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. Exerci ii 3. Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. sc deri. înmul iri.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze .Exerci ii de calcul (adun ri. Compararea numerelor ra ionale 2.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale . Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3.Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. propriet i. Exerci ii.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .1 5. împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere . ore alocate: 6. Reguli de calcul cu puteri. ordinea efectu rii opera iilor. 4.

Exercitii 3. ore alocate: 4.studiul i rezolvarea unor . economic .rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor . 4.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0. utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor.Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific. 2. cu a . a { 0. Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. fizic.1 6. paranteze .ecua ii . PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .numere în a c ror scriere intervin frac ii. b  Q.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax .Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi . Exerci ii 3. ore alocate: 8. modulul unui num r real: defini ie. mul imea numerelor reale. Exerci i 5. natural p trat perfect 2. Aproxim ri 4.1 2. R d cina p trat a unui nr.2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . algoritmul de extragere a r d cinii p trate. întregi. N Ž Z Ž Q Ž R 7. Evaluarea unit ii de înv are test scris 1.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date . ra ional pozitiv. Exerci ii 8. ira ionale. R d cina p trat a unui nr. Compararea i ordonarea numerelor reale. Exemple de nr.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate .Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr.Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date . COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 . ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.propriet i.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. cu aplica ii în compararea numerelor .Sortarea unor numere naturale.

Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar. punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .r spunsuri posibile . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi .

clasificare. proprietati.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu .5 2. desen). 4. Arii (triunghiuri. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Probleme 3.5 5.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. Evaluare sumativa 1. Probleme. 5. Proprietati.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi.rezolvari de probleme . p trat . Paralelogramul (definitie. romb. Patrulater convex (definitie.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi.Evaluarea muncii independente .Observarea activit ii pe grupe .Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente . 6. desen). desen). Trapez. Proprietati.5 6.5 4.Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. Romb (definitie.Exerci ii de enun are a propriet ilor . ore alocate: 11. 10.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . rombului. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2. Trapez isoscel. patratului .exercitii de calcul a diferitelor suprafete . p trat.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .5 3. romb.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE .Exerci ii de enun are a propriet ilor . Proprietati. trapez) . desen). desen). 9. patrulatere) 11. Patrat (definitie. Probleme 7. Dreptunghi (definitie.Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 8. Proprietati.

2 5. Reciproca teoremei lui Thales.Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor . Probleme 1.Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales .Evaluarea muncii independente . segmente propor ionale. 7. ore alocate: 11. utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale . 2. Teorema lui Thales. Teorema paralelelor echidistante 3. Propriet i.2 4. prin utilizarea raportului de asem nare .Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte . 8.Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte .2 3.Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în . Probleme 6. Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi .Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri. Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.2 6.Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Linia mijlocie în trapez.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare .2 2. propriet i. Centrul de greutate al unui triunghi.Observarea activit ii pe grupe .Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente .2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Linia mijlocie într-un triunghi.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente .Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii .Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi . 9. 5.

Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Discutarea.Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .

paralelipiped dreptunghic.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .3 5.3 2. Determinarea dreptei. mediul înconjur tor etc. ore alocate: 5. notare. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral. drepte.Unitatea de înv are: . Puncte. 5. CONFIGURATII GEOMETRICE Nr. be i oare etc. plane 2.) .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii .Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Prisma: descriere si reprezentare. Piramida: descriere si reprezentare.Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton. PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. p trat. cubul. vârfuri .Identificarea.3 4.muchii. Evaluare 1.Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide .Observarea activit ii pe grupe . hexagon regulat) . citire a dreptelor i a planelor .Exerci ii de identificare.vârfuri. tetraedrul 4.) .Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas . o cutie de chibrituri etc. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . paralelipipedul dreptunghic.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . fe e.Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii.fe e) .Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale.Exerci ii de desenare. Determinarea planului 3.) . diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub.Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas . o camer .

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Probleme. drepte perpendiculare.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan . 11. 10. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare. rela ia de paralelism in spatiu. ore alocate: 12. 6.3 5. DISTAN E Nr. în l imea prismei.Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan . unghiul a doua drepte in spatiu.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Enun area teoremelor de paralelism studiate .Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu. 8. Plane paralele.Evaluarea muncii independente 1.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . Distanta de la un punct la un plan.Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan . Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. 2. în l imea piramidei.Observarea activit ii pe grupe . Unghiurile cu laturile respectiv paralele. Dreapt perpendicular pe un plan. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4. 12. Distanta dintre doua plane paralele. Pozi iile relative a dou plane .Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate.Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . 3. 9. perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.3 4.3 2.Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane . 5. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .3 3. 7. Probleme.3 6.

segmente. secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan . 3. perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de identificare. ore alocate: 3. Proiec ii de puncte.Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan . drepte. 2.Unitatea de înv are: PROIEC II Nr. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan .1 6.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Lungimea proiec iei unui segment. drepte.Observarea activit ii pe grupe . Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . segmente de dreapt pe plan .Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan.Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte.Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . paralel cu planul. Unghiul unei drepte cu un plan.

Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece. 4.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul . 0. real. sau zecime.1010010001«.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .1 . ira ionale scrise în diferite forme . perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.) . sutime.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2. Valoarea absolut a unui nr..Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . 5. Reprezentarea pe ax a numerelor. ore alocate: 5. real.« . II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .1 2. ra ionale. sut .Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .. 3. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr. Aproxim ri..Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale . Forme de scriere a unui nr.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . Intervale de numere reale.Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ . Exerci ii. Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R.Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi.Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale .Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului .

Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b. ordinea efectu rii opera iilor .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . .Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical. 4. 5. ridicarea la putere. sc deri.a. de forma a˜ b. perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. împ r irea) .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . as˜ b. Ridicarea la putere cu exponent nr. Adunarea i sc derea. împ r iri. b>0.Observarea activit ii pe grupe . ore alocate: 5.1 4. 2. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b.Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b.Calcule (adun ri.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . înmul irea. b>0. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1. întreg a nr. înmul iri.b2 . scoaterea factorilor de sub radical. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale. b>0.1 2.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma .Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .1 3. b>0.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . b>0 Nr. pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b . 3.Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale .

Ridicarea la putere cu exponent nr. ore alocate: 4.1 5. întreg.Observarea activit ii pe grupe .Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere .Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr. împ r iri. sc deri.1 6. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 3. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.1 3. înmul iri.Exerci ii de calcul (adun ri. Calculul cu numere reale reprezentate prin litere.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere . adunarea i sc derea 2. 4.

Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2. 2.Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere . (a-b)(a+b)=a2-b2. folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.1 6. Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5. perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Descompuneri în factori. ore alocate: 4.

Fise de lucru 6. Amplificare si simplificare. Aplica ii la inmul irea i împ r irea.1 6.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . Operatii : adunarea i sc derea.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. reale reprezentate prin litere. ore alocate: 6.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Ridicarea la putere. Fise de lucru 5. Înmul irea i împ r irea. Aplica ii la ridicarea la putere. 3.Observarea activit ii pe grupe . Rapoarte de nr.Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Fise de lucru 4. perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 2. Aplica ii la adunare i sc dere. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful