P. 1
unitati de invatare

unitati de invatare

|Views: 633|Likes:
Published by Alina_Elena_2299

More info:

Published by: Alina_Elena_2299 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

Unitatea de înv are: RECAPITULAREA MATERIEI DIN CLASA A IV_A Nr.

ore alocate:8 perioada: S1 ±S3 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Scrierea i citirea numerelor naturale in sistemul de numeratie zecimal; sirul numerelor naturale 2. Reprezentarea numerelor naturale pe ax . 3. Compararea, aproximarea i ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare 4. Adunarea numerelor naturale; proprietati 5. Scaderea numerelor naturale 6. Exercitii 7. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si accolade 8. Exercitii si probleme 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 COMPETENTE SPECIFICE
ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

- exerci ii de citire i scriere de numere naturale în sistem zecimal - determinarea unui num r natural pe baza unor condi ii impuse cifrelor sale - exerci ii de identificare a num rului de unit i, zeci, sute, mii etc. ale unui num r natural - exerci ii de scriere a numerelor naturale care s eviden ieze cifrele unit ilor, zecilor, miilor - exerci ii de scriere a unui num r natural în form conven ional - exerci ii de reprezentare a numerelor naturale pe axa numerelor - exerci ii de comparare a dou numere naturale folosind simbolurile de egalitate i de inegalitate: =, ”, • -utilizarea exprim rilor ,,cuprinse între´, ,,cel mult egal´, ,,cel pu in egal ³ în contexte variate - Estimarea rezultatului unui calcul prin rotunjirea convenabil a factorilor sau a termenilor -exerci ii de estimare a rezultatelor unor calcule -exerci ii de adunare/sc dere a numerelor naturale =exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor adun rii numerelor naturale -rezolvarea unor probleme utilizând opera iile de adunare sau de sc dere a numerelor naturale

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme -Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii -Observarea activit ii pe grupe -Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are: INMULTIREA NUMERELOR NATURALE Nr. ore alocate:4 perioada: S3 ± S4 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Inmultirea numerelor naturale; proprietati 2. Factor comun 3. Ordinea efectuarii operatiilor; utilizarea parantazelor: rotunde, patrate si acolade 4. Evaluare 1.1 2.1 3.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE - Exercitii de scriere a unui numar natural ca produs de doua numere naturale - Exerci ii de înmul ire a numerelor naturale -Exerci ii de eviden iere i de aplicare a propriet ilor înmul irii numerelor naturale - Exerci ii de utilizare a distributivit ii înmul irii fa de adunarea/sc derea numerelor naturale - Exercitii de utilizare a factorului comun - Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate - Exerci ii care pun în eviden avantajele folosirii propriet ii opera iilor cu numere naturale în contexte matematice i practice - Exerci ii de eviden iere a avantajelor utiliz rii factorului comun în contexte variate

RESURSE MATERIALE PROCEDURALE

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme - Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii - Observarea activit ii pe grupe - Evaluarea muncii independente

Unitatea de înv are:PUTEREA UNUI NUMAR NATURAL CU EXPONENT NUMAR NATURAL Nr. ore alocate:7 perioada: S4 ± S6 clasa: a V-a

PROIECTUL UNIT
CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numar natural 2. Exercitii 3. Compararea puterilor care au aceeasi baza sau acelasi exponent 4. Exercitii 5. Ordinea efectuarii operatiilor 6. Exercitii 7. Evaluare 1.1 2.1 5.1 COMPETENTE SPECIFICE

II DE ÎNV

ARE
RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE

ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Calculul puterii cu exponent natural a unui num r natural prin înmul ire repetat - Exerci ii de scriere a unui num r natural folosind puterile lui 10 - Exerci ii de calcul cu puteri (f r a enun a regulile de calcul cu puteri -Exerci ii de respectare a ordinii efectu rii opera iilor în paranteze rotunde i/sau p trate -exerci ii de comparare a puterilor care au aceea i baz sau acela i exponent - Identificarea, pe baza estim rii, a rezultatelor unor calcule cu numere naturale dintr-o list de r spunsuri

Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Calculatoare

Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme

Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii Observarea activit ii pe grupe Evaluarea muncii independente Evaluare frontal ; Analiza observa iilor Evaluare scrisa

1 3. Exercitii si probleme 8. Impartirea. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre -Utilizarea algoritmului împ r irii. Ordinea efectuarii operatiilor 6.Observarea activit ii pe grupe .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . cu restul egal cu zero. în cazul în care deîmp r itul i împ r itorul au una sau mai multe cifre .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Exercitii 5.Unitatea de înv are: IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE Nr.Evaluarea muncii independente EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE -Utilizarea algoritmului împ r irii. Evaluarea cunostintelor 2. Exercitii 3. a numerelor naturale cand impartitorul are mai mult de o cifra 2. ore alocate:8 perioada: S6 ± S7 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 5. cu rest zero.Exerci ii i probleme de aplicare a împ r irii cu rest Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . cu restul diferit de zero. Impartirea cu rest a numerelor naturale 4. Exercitii 7.

ore alocate:5 perioada: S 8 . Exercitii 5. Divizibilitatea cu 10.S9 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. 4.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10.Evaluarea muncii independente . 5 i 2 în exerci ii i probleme .1 1.Exerci ii de scriere a unui num r natural ca produs de dou sau de mai multe numere naturale i deducerea rela iei de divizibilitate . 5 3.Exerci ii de identificare a divizorului i a multiplului folosind produsul a dou numere naturale. Exercitii la criteriile de divizibilitate. .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Verificarea prin împ r ire a divizibilit ii numerelor naturale cu 10. notiunea de multiplu 2.Caracterizarea no iunii de divizor folosind împ r irea cu rest .3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Manuale Explica ia Culegeri de Exerci iul probleme Înv are prin Fi e pentru descoperire activitatea din dirijat clas Problematizarea Fi e cu exerci ii Metode de pentru preg tire predare orientate individual pe rezolv ri de Fi e de evaluare exerci ii i Plan e probleme EVALUARE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Evaluare 1. 5 sau 2 . Notiunea de divizor.Unitatea de înv are: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Nr.Observarea activit ii pe grupe . 2.

a sx !b . cu a {0 . COMPETENTE SPECIFICE 1. b divizor al lui a. II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE 5. x : a !b . cu a {0 .Unitatea de înv are: ECUA II I INECUA II Nr. 6.3 3. probleme 1. Media aritmetic a dou numere reale. 4. Probleme 5. modele sau reguli i solu ionarea acestora prin utilizarea unor tehnici variate Rezolvarea unor probleme cu text cu ajutorul ecua iilor sau al inecua iilor Redactarea rezolv rii problemelor.Evaluarea muncii independente . cu a divizor al lui b. a divizor al lui b. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor i al inecua iilor. Exerci ii 3. x ™a eb ( u.1 1. x : a eb ( u. "). cu x {0 . 2. a : x !b . x ™a !b . cu argumentarea etapelor de rezolvare Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . ore alocate: 5 perioada: S9 ± S10 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. "). probleme de organizare a datelor 4. x sa eb ( u. ACTIVIT I DE ÎNV ARE Determinarea unui termen al adun rii/sc derii dintr-o egalitate sau o inegalitate prin încerc ri. cu a {0 Analizarea textului unei probleme în vederea identific rii opera iilor aritmetice utilizate în rezolvare Formularea unor probleme pe baza unor scheme. prin proba opera iei respective sau prin metoda mersului invers Introducerea no iunilor de ecua ie i de inecua ie pornind de la urm toarele tipuri de rela ii: x sa !b . ").Observarea activit ii pe grupe .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . Ecua ii i inecua ii în mul imea numerelor naturale 2.

Utilizarea exprim rilor ´cuprins între´. cel pu in egal´ în contexte variate .Unitatea de înv are: ELEMENTE DE LOGIC . mul imea multiplilor unui num r natural nenul.Observarea activit ii pe grupe . Mul imi (descriere i nota ie). MUL IMI.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . incluziune. Rela ia de incluziune.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Exemple de mul imi finite. Evaluarea cuno tin elor ± lucrare scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Conversa ia Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Exemple de mul imi infinite. rela ia de apartenen . reuniune sau intersec ie .Exerci ii de utilizare a simbolurilor specifice opera iilor cu mul imi în contexte practice Manuale Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e . 4.1 1. Exerci ii 5. element. mul imea termenilor unui ir care respect o regul dat ) . Nr. a unor mul imi infinite de numere naturale (mul imea multiplilor unui num r natural. Opera ii cu mul imi: intersec ie. ore alocate: 7 perioada: S10 ± S11 clasa: a V-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. mul imea divizorilor unui num r natural nenul. 7.Exerci ii de descriere a mul imilor (prin enumerarea elementelor sau prin enun area propriet ii comune a elementelor) i de reprezentare a acestora (prin scrierea simbolic matematic sau prin utilizarea diagramelor Venn-Euler) .Utilizarea. Mul imile N i N* 2. în contexte variate. mul imea numerelor impare. reuniune.Evaluarea muncii independente EVALUARE 1.Determinarea unor mul imi care verific anumite condi ii legate de apartenen . Exerci ii 6. mul imea numerelor pare. submul ime 3. ´cel mult egal´. diferen .

c.m. 9. 6. 5. c. 3. reguli de calcul cu puteri Divizor.1 2. 5.m.m. 3 sau 9 utilizând criteriile de divizibilitate -Exerci ii de aplicare a criteriilor de divizibilitate pentru determinarea cifrelor necunoscute ale unui num r natural divizibil cu 2.Descompunerea numerelor naturale în factori primi Propriet i ale rela iei de divizibilitate în N Divizori comuni a dou sau mai multe numere naturale . relatia dintre c.m. 10. 3.1 6.c.d.c. 3 sau 9 -Justificare a divizibilit ii unui num r natural cu 2. 5.m.Evaluare sumativ 1.m. Probleme simple care se rezolva folosind divizibilitatea Evaluare sumativ COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .m. 2.1 5.Unitatea de înv are: MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Nr. 2.d. -Efectuarea de înmul iri i de împ r iri cu numere naturale utilizând reguli de calcul cu puteri -Exerci ii de aplicare a propriet ilor opera iilor cu puteri (înmul irea. si c. împ r irea i ridicarea la putere a numerelor naturale scrise ca puteri de numere prime) -Utilizarea împ r irii ca modalitate de verificare a rela iei de divizibilitate pe perechi de numere naturale -Identificarea mul imii divizorilor i a mul imii multiplilor unui num r natural prin utilizarea împ r irii exacte i a înmul irii -Exerci ii de scriere a mul imii divizorilor i mul imii multiplilor unui num r natural -Identificarea numerelor naturale care se divid cu 2. ore alocate: 9. multiplu Criterii de divizibilitate cu 10.m..Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente .1 8.1 4. 4.Observarea activit ii pe grupe . 3 sau 9 pe baza criteriilor de divizibilitate -Clasificarea numerelor naturale în numere pare i numere impare folosind criteriul de divizibilitate cu 2 -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -Exerci ii de alc tuire a unor iruri de puteri pornind de la o regul dat -Identificarea numerelor prime prin RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . 9 Numere prime i numere compuse . Numere prime între ele Multipli comuni a dou sau mai multe numere naturale.m. c. 10. 5. perioada: S1 ± S5 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Operatii cu numere naturale. 10.1 3. 1.c.m. 7. 5.

d. i a c.m.m.m.c.m.d.m.d.scrierea mul imii divizorilor -Exerci ii de sortare a numerelor naturale în numere prime i numere compuse utilizând diferite metode.Rezolvarea de probleme cu con inut practic care conduc la utilizarea c. în contexte variate -Determinarea unor numere naturale care verific anumite condi ii prin aplicarea criteriilor de divizibilitate -utilizarea unor exemple semnificative pentru deducerea unor propriet ii ale rela iei de divizibilitate .m. cazul special al numerelor 0 i 1 -Exerci ii care s eviden ieze faptul c 2 este unicul num r prim par .) -Exerci ii de determinare a c.c. utilizând descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime -Exerci ii de recunoa tere a numerelor prime între ele prin diferite procedee.m.Exerci ii de utilizare a no iunii de paritate în exerci ii cu numere prime -Exerci ii de observare a propriet ii c.c.m.d. (orice divizor comun este divizor al c. .m.m. a dou sau mai multe numere naturale prin efectuarea intersec iei între mul imile divizorilor lor -Exerci ii de determinare a c.c.d.c.m.m.c.m.

2 COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE . eviden iind partea întreag i partea frac ionar .Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Exerci ii de comparare a unor numere ra ionale pozitive reprezentate prin frac ii ordinare sau prin frac ii zecimale . Frac ii echivalente.Unitatea de înv are: ADUNAREA I SC DEREA NUMERELOR RA IONALE Nr.Evaluare sumativ RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de scriere a frac iilor ordinare supraunitare prin scoaterea întregilor din frac ie.1 3.d. 2.Exerci ii de determinare a frac iei ireductibile echivalente cu o frac ie ordinar dat utilizând c. Forme de scriere a unui num r ra ional 3.2 5.Observarea activit ii pe grupe .Exerci ii de verificare (folosind diferite reprezent ri) a echivalen ei frac iilor ob inute prin amplificare sau simplificare .c.Exerci ii de identificare a frac iilor echivalente cu o frac ie dat . perioada: S6 ± S8 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. frac ie ireductibil .m.Exerci ii de scriere i de citire a unui num r ra ional pozitiv (reprezentat printr-o frac ie ordinar sau printr-o frac ie zecimal ) . Adunarea i sc derea numerelor ra ionale pozitive 4.Exerci ii de introducere a întregilor în frac ie . ore alocate: 5.Evaluarea muncii independente . Exerci ii 5. No iunea de num r ra ional. Exerci ii 1.m. al num r torului i al numitorului .

frac ii zecimale finite sau frac ii zecimale periodice). 7. urm rind respectarea ordinii efectu rii opera iilor i utilizarea corect a tuturor tipurilor de paranteze . reguli de calcul cu puteri Ordinea efectu rii opera iilor cu numere ra ionale pozitive Exerci ii Media aritmetic ponderat a unor numere ra ionale pozitive Ecua ii în mul imea numerelor ra ionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecua iilor COMPETEN E SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE II DE ÎNV ARE EVALUARE .Observarea activit ii pe grupe . 3. RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme 5.Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale periodice în frac ii ordinare .Exerci ii de transformare a frac iilor zecimale finite în frac ii ordinare . ore alocate: 5.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . 3. 9.Evaluarea muncii independente .Unitatea de înv are: ÎNMU IREA I ÎMP R IREA NUMERELOR RA IONALE Nr. 6. 4.2 4. 8.Exerci ii în care intervin opera ii cu numere ra ionale pozitive scrise sub diverse forme (frac ii ordinare.2 6.Evaluare sumativ 1.2 5.2 .Exerci ii de recunoa tere i de aplicare a propriet ii de distributivitate a înmul irii fa de adunarea i de sc dere a numerelor ra ionale pozitive. exersarea scoaterii factorului comun . 2.Exerci ii de calculare a mediei aritmetice ponderate . perioada: S8 ± S12 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) Înmu irea i împ r irea numerelor ra ionale pozitive Exerci ii Exerci ii Ridicarea la putere cu exponent natural a unui num r ra ional pozitiv.

mijlocul unui segment i simetricul unui punct fa de un punct cu transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic ACTIVIT I DE ÎNV ARE Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Exerci ii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii . puncte coliniare. construc ia unui segment congruent cu un segment dat 8.Exerci ii de comparare a unor m rimi de acela i fel.Exerci ii de desenare de segmente congruente cu un segment dat.Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte i a concuren ei unor drepte . m suri rezultate din calcul prin estimarea m surilor segmentelor componente . m surate cu aceea i unitate de m sur .Verificarea rezultatului unui calcul.Exerci ii de estimare a unor distan e i a unor lungimi de segmente în cazurile: m surare direct .Exerci ii de identificare.Evaluarea muncii independente RESURSE MATERIALE PROCEDURAL E . Probleme 7.Exerci ii de stabilire a num rului minim/maxim de drepte determinate de un num r dat de puncte .Exerci ii de identificare.5 5.5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE . . mijlocul unui segment figuri congruente 6. Punct. folosind modalit i diferite de rezolvare .5 2.5 4. Simetricul unui punct fa de un punct. Distan a dintre dou puncte.Exerci ii de identificare i reprezentare a unor puncte coliniare .Exerci ii de aflare a pozi iei mijlocului unui segment. segment 2.5 6.Exerci ii de recunoa tere i de reprezentare a pozi iei unui punct fa de o dreapt .5 3. Pozi iile relative a dou drepte: drepte concurente. semiplan. drepte paralele 4.semidreapt . axioma dreptei 3. segmente congruente. ore alocate: 8. perioada: S1 ± S4 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. lungimea unui segment. de numire i de reprezentare a dreptelor concurente sau paralele . Aplica ii 5. dreapt . Probleme 1. notatii sau imagine .Abordarea unor situa ii-problem legate de segmente congruente.Observarea activit ii pe grupe .Unitatea de înv are: DREAPTA Nr. denumire i reprezentare Manuale Conversa ia a figurilor geometrice. plan. . . Pozi iile relative ale unui punct fa de o dreapt .

ore alocate: 11.Exerci i de recunoa tere în desen a unghiului nul i a unghiului alungit . 6. 3.Exerci ii de reprezentare prin desen a unor unghiuri adiacente. exterior.. nota ii. construirea cu ajutorul raportorului a unui unghi avand o masura data.5 6. interior. 4. exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt complementare .Exerci ii de verificare c dou unghiuri sunt suplementare.Observarea activit ii pe activitatea din descoperire grupe clas dirijat . .Exerci ii de folosire instrumentelor geometrice . 1.Se evalueaz Manuale Conversa ia corectitudinea Culegeri de Explica ia rezolv rii i calitatea probleme Exerci iul argument rii Fi e pentru Înv are prin . 7.unghiurilor. unghi nul. unghiuri complementare.(raportor. Unghiul: defini ie. ascu ite sau obtuze în configura ii . congruenta lor. 9.geometrice date .5 4. Unghiuri suplementare. echer) pentru desenarea i m surarea . secunde. de numire i de desenare a unor unghiuri prezentate prin descriere.5 2. unghi ascu it. Unghiuri opuse la vârf. minute. Aplicatii.Evaluare Fi e de evaluare pe rezolv ri de sumativ Plan e exerci ii i Instrumente geometrice Calculatoare probleme 1. denumire i reprezentare a diferitelor tipuri de unghiuri.Exerci ii de identificare. elemente.Exerci ii de desenare a unghiurilor opuse la vârf i a unghiurilor formate în jurul unui punct prezentate prin descriere. Calcule cu m suri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale.Exerci ii de transformare a gradelor . M surarea unghiurilor cu raportorul. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE . perioada: S5 ± S10 clasa: a VI-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1 . 2.Exerci ii de identificare. unghi cu laturile în prelungire. .Exerci ii de stabilire a coliniarit ii unor puncte pe baza propriet ii unghiurilor opuse la vârf .Unitatea de înv are: UNGHIURI Nr. unghi obtuz. Unghi drept.5 5. Unghiuri adiacente. 8. Unghiuri congruente. bisectoarea unui unghi. de numire i de reprezentare a unghiurilor drepte. 5.5 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . exemple i contraexemple . suma masurilor lor.5 3.Exerci ii de identificare. unghiuri in jurul unui puct.Evaluarea Fi e cu exerci ii Problematizarea muncii pentru preg tire Metode de independente individual predare orientate . Probleme. prin nota ii sau prin imagine . prin nota ii sau prin imagine ..

Exerci ii de construc ie a unghiurilor congruente cu ajutorul raportorului . .sexagesimale în minute i de transformare a minutelor în grade sexagesimale .Probleme în care se folose te suma m surilor unghiurilor formate în jurul unui punct .Exerci ii de desenare a bisectoarei unui unghi.Exerci ii de identificare a unghiurilor congruente dintr-o configura ie dat . ..Exerci ii de identificare a unghiurilor adiacente dintr-o configura ie geometric .Exercitii de desenare a unghiurilor opuse la vârf.Exemplificarea unghiurilor drepte pe corpuri geometrice sau pe desf ur ri ale acestora .Calcularea m surii unghiului format de bisectoarea unui unghi cu una dintre laturile unghiului .

Scrierea unor numere naturale p trate perfecte sub form de puteri cu exponent par i apoi transformarea în puteri având exponentul egal cu 2 . întregi sau ra ionale dintr-o mul ime de numere date . ore alocate: 3. aproxim ri sau încadrarea unui num r ra ional între doi întregi consecutivi . 2.Exerci ii de determinare a opusului i a inversului unui num r ra ional . PERIOADA: S1 ± S2 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.1 numerelor naturale.Exerci ii de recunoa tere a Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Sortarea unor numere naturale. reprezentarea pe ax a numerelor ra ionale . Scrierea numerelor ra ionale sub form frac ional sau zecimal 3. întregi sau ra ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in .Exerci ii de comparare i de ordonare a mai multor numere ra ionale sau a unor expresii formate din numere ra ionale . Incluziunile N Ž Z Ž Q. opusul.Exerci ii de scriere a unui num r ra ional în forme echivalente: frac ii ordinare i frac ii zecimale . Exerci ii COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 1.Exerci ii de comparare i de ordonare a dou numere ra ionale sub forma de frac ii ordinare sau sub form de frac ii zecimale utilizând valoare absolut .Unitatea de înv are: NUMERE RA IONALE Nr. modulul s u.Exerci ii de reprezentare a numerelor ra ionale pe axa numerelor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE . Mul imea nr. ra ionale.

Înmul irea si impartirea numerelor ra ionale. ordinea efectu rii opera iilor.Aducerea la o form mai simpl a unor egalit i utilizând propriet ile rela iei de egalitate . ore alocate: 6.Exerci ii cu puteri cu exponent num r întreg care necesit utilizarea regulilor de calcul cu puteri .Exerci ii de calcul (adun ri. propriet i. Puterea unui num r ra ional cu exponent num r întreg. împ r iri) cu numere ra ionale având aceea i form de scriere (zecimal sau ordinar ) sau având forme diferite de scriere .Adunarea si scaderea numerelor ra ionale. sc deri. Ordinea efectu rii opera iilor i folosirea parantezelor 6.Aducerea la o form mai simpl /echivalent a unor RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme .Utilizarea de propriet i ale opera iilor cu numere ra ionale pentru simplificarea calculelor . înmul iri.1 5. Exerci ii. Compararea numerelor ra ionale 2.Respectarea regulilor privind ordinea efectu rii opera iilor într-un calcul cu/f r paranteze . Reguli de calcul cu puteri.Exerci ii de utilizare a propriet ilor rela iei de egalitate în mul imea numerelor ra ionale . PERIOADA: S2 ± S5 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. proprietati.1 4. 4. Evaluarea unit ii de înv are test scris COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 3.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . 5. Exerci ii 3.Unitatea de înv are: OPERA II CU NUMERE RA IONALE Nr.

Rezolvarea în Q a ecua iilor de forma ax+b=0. cu a . fizic. ore alocate: 4. PERIOADA: S5 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.rezolvarea de probleme cu ajutorul ecua iilor .Exerci ii de rezolvare a unor probleme cu con inut practic.1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . utilizând propriet ile opera iilor studiate Unitatea de înv are: ECUA II IN Q Nr.Formularea de probleme cu numere ra ionale pornind de la un set de informa ii cu caracter cotidian sau tiin ific.1 6.Exerci ii de identificare a ecua iilor echivalente . 4.numere în a c ror scriere intervin frac ii.ecua ii . Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecua iilor.studiul i rezolvarea unor . a { 0. 2.argumentare oral a demersului de rezolvare a unei probleme i redactarea acesteia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . Exercitii si probleme COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 2. paranteze .Exercitii 3. b  Q. economic .

ore alocate: 8.Identificarea p tratelor perfecte dintr-un ir de numere date .Sortarea unor numere naturale.Exerci ii de determinare a r d cinii p trate dintr-un num r natural p trat perfect utilizând scrierea sub form de putere cu exponent 2 .1 2.propriet i. Aproxim ri 4. reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproxim ri.Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale scrise în forme variate . R d cina p trat a unui nr. PERIOADA: S8 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Utilizarea unor exemple relevante pentru observarea rela iei între puterea cu exponent 2 i r d cina p trat a unui num r natural p trat perfect . mul imea numerelor reale. ra ionale sau ira ionale în func ie de mul imea c reia îi apar in . natural p trat perfect 2. Compararea i ordonarea numerelor reale. R d cina p trat a unui nr.Recunoa terea unui num r ira ional dintr-o mul ime de numere date . cu aplica ii în compararea numerelor . modulul unui num r real: defini ie. Exerci ii 8. ra ional pozitiv.Exerci ii de reprezentare a numerelor reale pe ax .Exerci ii de încadrare a numerelor ira ionale între doi întregi consecutivi . Evaluarea unit ii de înv are test scris 1. întregi. Exerci ii 3.Identificarea rezultatului plauzibil dintr-o list de RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme . algoritmul de extragere a r d cinii p trate. Exemple de nr. ira ionale.Unitatea de înv are: NUMERE REALE Nr. N Ž Z Ž Q Ž R 7. Exerci i 5. COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE EVALUARE Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii 6.2 ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Compararea i ordonarea numerelor reale utilizând valoare absolut .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate i verificarea rezultatului cu ajutorul calculatorului de buzunar.r spunsuri posibile . aproxim ri sau încadrarea unui num r real între doi întregi consecutivi . punând în eviden eroarea datorat rotunjirilor .Utilizarea algoritmului de extragere a r d cinii p trate dintr-un num r natural .

5 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE .5 6. desen). Patrulater convex (definitie.Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .Rezolv ri de probleme cu ajutorul metodei triunghiurilor congruente .5 3. Romb (definitie. Trapez. 6.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este dreptunghi.5 5. Proprietati. PERIOADA: S1 ± S7 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. p trat .5 4. rombului. Proprietati. trapez) . Probleme. romb. Probleme 7.Exerci ii de enun are a propriet ilor . clasificare.Observarea activit ii pe grupe . desen). 10. 9.utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia paralelogramuluiu . Arii (triunghiuri.Exerci ii de enun are a propriet ilor . Proprietati. desen). patrulatere) 11.rezolvari de probleme . desen). 8. Evaluare sumativa 1.Rezolv ri de probleme în care se cere s se demonstreze c o figur este paralelogram ( sau dreptunghi.exercitii de calcul a diferitelor suprafete . p trat.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .Evaluarea muncii independente . Patrat (definitie. Proprietati. desen).utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia dreptunghiului. Dreptunghi (definitie.5 2. 5. 4. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex 2. ore alocate: 11. Trapez isoscel. romb. proprietati. Paralelogramul (definitie.Evaluare sumativa ACTIVIT I DE ÎNV ARE . patratului .Unitatea de înv are: PATRULATERE Nr. Probleme 3.

Calculul de perimetrelor i de ariilor a dou triunghiuri asemenea. Propriet i. 7.Exerci ii cu rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente . Linia mijlocie în trapez. Probleme 6. 8.Determinarea unor lungimi de segmente i a unor m suri de unghiuri. 2. 5.Utilizarea defini iei i a propriet ilor liniei mijlocii într-un triunghi .Unitatea de înv are: ASEM NAREA TRIUNGHIURILOR Nr.Evaluare sumativa COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Evaluarea muncii independente . Teorema lui Thales. Linia mijlocie într-un triunghi.Observarea activit ii pe grupe .2 2.Se evalueaz corectitudinea rezolv rii i calitatea argument rii .2 5.Utilizarea defini iei i propriet ilor liniei mijlocii în trapez .Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând m surarea unghiurilor i propor ionalitatea laturilor . ore alocate: 11.Exerci ii de identificare a liniei mijlocii în . segmente propor ionale.Stabilirea rela iei de asem nare între dou triunghiuri date utilizând defini ia sau utilizând criterii de asem nare . Rapoarte i propor ii formate cu lungimi de segmente. Teorema paralelelor echidistante 3.Utilizarea condi iilor teoremei reciproce a liniei mijlocii pentru a demonstra paralelismul unor drepte .Exerci ii de stabilire a propor ionalit ii lungimilor unor segmente care reprezint laturi ale unui triunghi . Probleme 1.2 4.Aplicarea teoremei fundamentale a asem n rii în diferite contexte . utilizând asem narea triunghiurilor i propriet ile irului de rapoarte egale . Centrul de greutate al unui triunghi. propriet i.Stabilirea paralelismului unor drepte utilizând reciproca teoremei lui Thales .2 II DE ÎNV ARE RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme EVALUARE . 9.2 6.Calcularea unor lungimi de segmente în triunghi utilizând teorema fundamental a asem n rii . Împ r irea unui segment în p r i propor ionale cu numere (segmente) date 4.2 3. Reciproca teoremei lui Thales.Transpunerea în desen a unor perechi de triunghiuri care verific un criteriu de asem nare cu identificarea laturilor propor ionale i a unghiurilor congruente . PERIOADA: S7 ± S11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. prin utilizarea raportului de asem nare .

Argumentarea alegerii între teorema fundamental a asem n rii i teorema lui Thales pentru rezolvarea unor probleme specifice .Construc ia cu ajutorul instrumentelor geometrice a unor configura ii geometrice respectând condi ii date de asem nare . a teoremei lui Thales sau a propor iilor derivate . analiza i compararea unor metode diferite de rezolvare a unei probleme de asem nare .Identificarea i analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asem narea triunghiurilor .Discutarea.Determinarea lungimii unor segmente prin utilizarea teoremei paralelelor echidistante.Analizarea prin activit i de grup sau individuale a unei situa ii problem sau a unor probleme practice care necesit aplicarea criteriilor de asem nare .Calcularea unor lungimi de segmente determinate de diagonalele unui trapez pe linia mijlocie .trapez pe baza defini iei/propriet ilor acesteia .

PERIOADA: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Determinarea dreptei. cubul. hexagon regulat) . diferen iere i de numire a corpurilor geometrice (cub. reprezentarea i notarea unor figuri geometrice plane/unor corpuri geometrice . o cutie de chibrituri etc. 5.Exerci ii de identificare a elementelor corpurilor geometrice pe configura ia spa ial i pe desf urare (diagonale.3 5. fe e.Exersarea cunoa terii conven iilor de nota ie i desen . CONFIGURATII GEOMETRICE Nr.Activit i de recunoa tere a corpurilor geometrice studiate în cotidian (în sala de clas . paralelipiped dreptunghic.3 4.Exerci ii de desenare.Exerci ii de clasificare i comparare a piramidelor dup : num rul de muchii.Exerci ii de identificare. mediul înconjur tor etc. Piramida: descriere si reprezentare. plane 2.muchii.Exerci ii de recunoa tere a elementelor studiate prin exemple din via a de zi cu zi a elevilor ( de exemplu sala de clas . ore alocate: 5. prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral.fe e) . Prisma: descriere si reprezentare.3 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Determinarea planului 3. drepte.3 2. tetraedrul 4.Unitatea de înv are: . be i oare etc.Exerci ii de identificare i de construire a în l imii unei piramide . citire a dreptelor i a planelor . paralelipipedul dreptunghic. Evaluare 1. notare. o camer . p trat.) .Identificarea.) .vârfuri. Puncte.Activit i practice de construire a unor prisme din diferite materiale (carton. vârfuri .Observarea activit ii pe grupe .) .Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme caliatea argument rii .

în l imea piramidei. Pozi iile relative ale unei drepte fa de un plan 4. Distanta de la un punct la un plan. Dreapt perpendicular pe un plan. Plane paralele. cunoa tere conven iei de desen a dou drepte necoplanare .3 3. Pozi iile relative a dou drepte în spa iu. drepte perpendiculare. Distanta dintre doua plane paralele.Exercitii de recunoa tere a pozi iilor relative ale unei drepte fa de un plan .Exerci ii de recunoa tere a dreptelor perpendiculare pe un plan . 7.Enun area teoremelor de paralelism studiate .Exerci ii de demonstrare a faptului c o dreapt este perpendicular pe un plan .Exersarea cunoa terii pozi iei relative a doua plane .3 6.Rezolv ri de probleme în care se cere calculul unor m suri de unghiuri formate de deferite muchii ale cubului . 2.3 ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Probleme. Pozi iile relative a dou plane . perioada: S4 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Probleme. unghiul a doua drepte in spatiu. 5.Observarea activit ii pe grupe . Sec iuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate. ore alocate: 12.Evaluarea muncii independente 1. rela ia de paralelism in spatiu.3 2. trunchiul de piramid ± descriere i reprezentare.Exercitii de recunoa tere pozi iei a doua drepte în spa iu. în l imea prismei. DISTAN E Nr. Unghiurile cu laturile respectiv paralele.Unitatea de înv are: POZITII RELATIVE ALE DREPTELOR SI PLANELOR ÎN SPA IU.3 4. 6. 12. 9. Evaluare sumativ COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Exerci ii de enun are a defini iei dreptei perpendiculare pe un plan . 3.Rezolv ri deprobleme în care se cere s se demonstreze c o dreapt este paralel cu un plan sau c dou plane sunt paralele . 10.3 5. 8. 11.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Calculatoare Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . perioada: S9 ± S10 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. determinare i de calcul a lungimii proiec iei unui segment pe un plan .Exerci ii de determinare i de calcul a m surii unghiului dintre o dreapt i un plan . Lungimea proiec iei unui segment.Observarea activit ii pe grupe .Evaluarea muncii independente ACTIVIT I DE ÎNV ARE . drepte.Reprezentarea geometric a unghiului dintre dreapt i plan în diverse situa ii: dreapt inclus în plan. 3.1 COMPETENTE SPECIFICE II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . ore alocate: 3. Proiec ii de puncte.1 6. drepte. paralel cu planul. segmente de dreapt pe plan .Unitatea de înv are: PROIEC II Nr. 2.1 5. Evaluarea unit ii de înv are ± evaluare oral 4. Unghiul unei drepte cu un plan. segmente.Exerci ii de identificare.Exerci ii de reprezentare prin desen a proiec iilor de puncte. secant la plan (perpendicular /neperpendicular pe plan .

Exerci ii de identificare a rezultatului plauzibil dintr-o list de r spunsuri posibile 2. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 1. Incluziunile NŽ Z Ž Q Ž R. 0. real..Exerci ii de reprezentare pe axa numerelor a intervalelor de numere reale . Exerci ii.Rotunjirea unui num r real pân la cea mai apropiat zece. ira ionale scrise în diferite forme . 4. Intervale de numere reale. real. 5.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor i verificarea prin calcul .Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . ore alocate: 5. Reprezentarea pe ax a numerelor. perioada: S1 ± S3 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. sut . Valoarea absolut a unui nr.Unitatea de înv are:MUL IMEA NUMERELOR REALE Nr.Exerci ii de estimare a rezultatului unor opera ii cu numere reale înainte de efectuarea calculelor .« . ra ionale.Observarea activit ii pe grupe . sau zecime.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical .Exerci ii de recunoa tere dintr-o mul ime dat a numerelor întregi. II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Aproxim ri.Exerci ii de reprezentare a unor intervale de numere reale folosind propriet ile modulului .Exemple de determinare a naturii unui num r zecimal (ra ional sau ira ional) fiind dat o regul de succesiune a zecimalelor (ex.1010010001«.1 2.1 .Exerci ii de stabilire a apartenen ei unui num r real la o mul ime de numere reale .Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Exerci ii de comparare i de ordonare a numerelor reale . Forme de scriere a unui nr..) .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii .. 3.Exerci ii de pozi ionare a unor numere din între doi întregi consecutivi \ . sutime.

b>0. scoaterea factorilor de sub radical. împ r irea) . perioada: S3 ± S5 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1.Exerci ii de amplificare a unor rapoarte cu numitorul de forma .Unitatea de înv are:OPERA II CU NUMERELOR REALE DE FORMA a¥b. Adunarea i sc derea. ordinea efectu rii opera iilor .1 4. sc deri. de forma a˜ b. 3. Ridicarea la putere cu exponent nr. b>0.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia .Utilizarea aproxim rii prin lips sau prin adaos pentru a compara dou numere reale .1 2. ridicarea la putere. b>0.a. b>0 Nr. înmul iri.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale. b>0.Exerci ii care s pun în eviden avantajele folosirii unor propriet i ale opera iilor cu numere reale . as˜ b. Opera ii cu numere reale de forma a˜ b. Ra ionalizarea numitorului de forma a˜ b.Observarea activit ii pe grupe . ore alocate: 5. .Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . împ r iri.b2 . înmul irea.Calcule (adun ri. pentru ra ionalizarea numitorului a¥b a s¥ b .1 3.Scrierea unor numere ira ionale în forme echivalente utilizând introducerea i scoaterea unor factori de sub radical . 5. 4. întreg a nr. Înmul irea i împ r irea numerelor de forma a˜ b. Evaluarea unitatii de invatare test scris 1.Calcule cu radicali (introducerea factorilor sub radical. 2.

Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . 3. Ridicarea la putere cu exponent nr.Observarea activit ii pe grupe . Calculul cu numere reale reprezentate prin litere. 4. ore alocate: 4.Calcule care urm resc respectarea semnifica iei parantezelor i a ordinii efectu rii opera iilor cu numere reale reprezentate prin litere .Unitatea de înv are: CALCULE CU NUMERE REALE SCRISE PRIN LITERE Nr.Exerci ii de calcul (adun ri. adunarea i sc derea 2. împ r iri.1 5.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . sc deri. ridic ri la putere cu exponent num r întreg) cu numere reale reprezentate prin litere .1 6. înmul iri. întreg.1 3. perioada: S6 ± S7 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Înmul irea i împ r irea numerelor reale reprezentate prin litere. Evaluarea unitatii de invatare ± evaluare orala 2.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE .

Observarea activit ii pe grupe . perioada: S8 ± S9 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Formule de calcul prescurtat: (asb)2=a2s2ab+b2.Exerci ii de calculare a produsului dintre suma i diferen a a dou numere .1 6.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Formule de calcul prescurtat: (a+b+c) 2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc 3. Evaluarea unitatii de invatare ± test scris 5.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . (a-b)(a+b)=a2-b2. Descompuneri în factori.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . ore alocate: 4.Exerci ii de descompunere a unor sume în produs utilizând diferite metode .Unitatea de înv are: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT Nr.Exerci ii de calculare a p tratului sumei de doi sau de trei termeni . 2. folosind formule de calcul Alte metode de descompunere 4.

Ridicarea la putere.Observarea activit ii pe grupe .Corelarea modului de efectuare a opera iilor cu rapoarte de numere reale reprezentate prin litere cu opera iile cu frac ii ordinare . Amplificare si simplificare.Evaluarea muncii independente COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT I DE ÎNV ARE . Înmul irea i împ r irea. Aplica ii la adunare i sc dere. reale reprezentate prin litere.Se evalueaz Culegeri de probleme Fi e pentru activitatea din clas Fi e cu exerci ii pentru preg tire individual Fi e de evaluare Plan e Instrumente geometrice Explica ia Exerci iul Înv are prin descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolv ri de exerci ii i probleme calitatea argument rii . Fise de lucru 6.Exerci ii de amplificare i de simplificare a unui raport de numere reale reprezentate prin litere . perioada: S10 ± S13 ± S14 clasa: a VIII-a PROIECTUL UNIT CON INUTURI ( DETALIERI) 1. Operatii : adunarea i sc derea.1 II DE ÎNV ARE RESURSE EVALUARE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversa ia . Fise de lucru 4. Aplica ii la ridicarea la putere.Unitatea de înv are:RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE Nr. 2. Fise de lucru 5.1 6. Aplica ii la inmul irea i împ r irea. ore alocate: 6. Evaluarea unitatii de invatare evaluare orala 5. 3. Rapoarte de nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->