Sunteți pe pagina 1din 120

Camerã video digitalã

Manual de instrucþiuni

DCR-DVD106E/ DVD108E/
DVD109E/DVD306E/ DVD308E/
DVD608E/ DVD708E

© 2007 Sony Corporation


1
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm ATENÞIE
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
Câmpurile electromagnetice de anumite
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
a putea fi consultat ulterior.
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã cã
ATENÞIE
se încadreazã în limitele stabilite de Directiva
Pentru a preveni incendiile sau EMC privind utilizarea cablurilor de
electrocutãrile nu expuneþi aparatul conectare mai scurte de 3 metri.
la ploaie sau umezealã.
Remarcã
PRECAUÞII
Utilizarea de instrumente optice împreunã În cazul în care datoritã interferenþelor
cu acest produs creºte pericolul sã vã fie electromagnetice survin întreruperi în cursul
afectatã vederea. Folosirea butoanelor sau transferului de date, reporniþi aplicaþia
reglajelor precum ºi aplicarea de proceduri, software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi
altele decât cele precizate în continuare pot cablul de comunicaþie (USB etc.).
conduce la expunerea la radiaþii periculoase.
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul din Dispensarea de echi-
timpul specificat. În caz contrar pot rezulta pamentele electrice ºi
probleme grave (incendii sau accidentãri). electronice învechite
(Valabil în Uniunea
PENTRU CLIENÞII DIN Europeanã ºi în
MAREA BRITANIE celelalte state cu
Pentru protecþie, la acest echipament este sisteme de colectare
adaptat un conector compatibil BS1363. separate)
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie Acest simbol marcat pe un produs sau pe
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu ambalajul acestuia indicã faptul cã
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a respectivul produs nu trebuie considerat
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de ASTA reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele vã dispensaþi de el. El trebuie dus la punctele
sau ). de colectare destinate reciclãrii echipamen-
Dacã siguranþa prezintã un capac de telor electrice ºi electronice. Dispensân-
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la du-vã în mod corect de acest produs veþi
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în negative asupra mediului înconjurãtor ºi
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
service Sony. tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
PENTRU CLIENÞII DIN conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
EUROPA
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesoriu pentru care este valabil :
telecomanda (DCR-DVD306E / DVD308E /
DVD708E).

2
Pentru clienþii din S.U.A. Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest unei protecþii rezonabile împotriva
produs, puteþi suna la : interferenþelor dãunãtoare din instalaþiile
casnice. Acest echipament genereazã,
Centrul de informare
foloseºte ºi poate radia energie cu frecvenþã
pentru Clienþii Sony. radio, iar în cazul în care nu este instalat ºi
1-800-222-SONY (7669) folosit conform instrucþiunilor poate cauza
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru interferenþe dãunãtoare pentru
chestiuni legate de FCC. sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
Informaþii de reglementare aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio
Declaraþie de conformitate sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
Denumire producãtor : SONY pornirea echipamentului, utilizatorul este
Numãrul modelului : DCR-DVD608E sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc. interferenþe prin una dintre urmãtoarele
Adresa : 16530 Via Esprillo mãsuri :
San Diego, CA 92127 U.S.A. – Reorientarea sau repoziþionarea antenei
Nr. telefon : 858-942-2230 de recepþie.
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a – Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa receptor.
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii : – Conectarea echipamentului la o prizã din
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe alt circuit electric faþã de cel la care este
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã cuplat receptorul.
accepte orice interferenþã recepþionatã, – Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
inclusiv interferenþe care pot determina radio/TV experimentat pentru ajutor.
acþiuni nedorite. Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
Declaraþie de conformitate în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Denumire producãtor : SONY Secþiunea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
Numãrul modelului : DCR-DVD708E FCC.
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc. Acumulator
Adresa : 16530 Via Esprillo Acest dispozitiv respectã Partea a 15-a a
San Diego, CA 92127 U.S.A. Regulamentului FCC. Funcþionarea sa
Nr. telefon : 858-942-2230
îndeplineªte urmãtoarele douã condiþii :
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a (1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa dãunãtoare ºi
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(2) Acest aparat trebuie sã accepte orice
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã interferenþã recepþionatã, inclusiv
accepte orice interferenþã recepþionatã, interferenþe care pot determina acþiuni
inclusiv interferenþe care pot determina nedorite.
acþiuni nedorite.

ATENÞIE
Observaþii privind utilizarea
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau Împreunã cu camera sunt
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
furnizate douã tipuri de
dvs. de a folosi acest aparat. documentaþie
– “Manualul de instrucþiuni” (acesta)
Notã : – “Ghidul de iniþiere” - pentru conectarea la
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit un calculator ºi pentru utilizarea aplicaþiei
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
software furnizate (care se gãseºte pe
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. discul CD-ROM furnizat).
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Tipuri de discuri ce pot fi • “Memory Stick PRO” ºi “Memory Stick
utilizare pentru camera dvs. PRO Duo” pot fi utilizate numai cu
Puteþi utiliza doar urmãtoarele tipuri de echipamente compatibile cu “Memory Stick
discuri : PRO”.
– DVD-RW de 8 cm • Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
– DVD+RW de 8 cm “Memory Stick Duo” sau pe adaptorul
– DVD-R de 8 cm, pentru “Memory Stick Duo.
– DVD+R DL de 8 cm
Folosiþi discuri care marcajele de mai jos.
Când folosiþi un card “Memory
Pentru detalii vedeþi pagina 12. Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un adaptor Memory Stick
Pentru a obþine o durabilitate crescutã a
Duo.
înregistrãrii / redãrii, vã recomandãm sã
folosiþi discurile Sony sau discuri cu
marcajul * (pentru VIDEO
CAMERA) pentru camera video.
Adaptor Memory Stick Duo
b Note
Folosirea camerei
• Folosirea altui fel de disc decât cele mai
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi
sus menþionate pot conduce la obþinerea
componente :
de înregistrãri / redãri nesatisfãcãtoare sau
la imposibilitatea de a scoate discul din
camera video.
* În funcþie de locul de unde este achiziþionat
discul, acesta poate avea ºi marcajul
Vizor Ecranul LCD
.

Tipuri de “Memory Stick” care


pot fi utilizate pentru aceastã
Acumulator
camerã video
Puteþi utiliza “Memory Stick Duo” marcatã
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
cu , sau
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
(pag. 99).
manevrarea camerei” (pag. 102).
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza • Pentru a evita ca discurile sã se spargã sau
cu aceastã camerã video. sã se piardã imaginile conþinute de acestea,
nu efectuaþi urmãtoarele operaþii dacã sunt
aprinse indicatoarele luminoase
corespunzãtoare poziþiei comutatorului
POWER (pag. 23) sau indicatorul luminos
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
ACCESS (pag. 26, 27) :
cu aceastã camerã video.
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de “Memory Stick Duo”.

4
• Când conectaþi camera dvs. video la alte Note privind înregistrarea
echipamente cum prin intermediul unui • Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
cablu USB, aveþi grijã sã cuplaþi funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
conectorul în poziþia corectã. Împingând imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
cu forþã conectorul în poziþie greºitã, este probleme. Nu puteþi ºterge imaginile dupã
posibil ca terminalul sã se deterioreze sau ce le-aþi înregistrat pe un DVD-R / DVD+R
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei. DL. Pentru a efectua înregistrãri de probã,
folosiþi un DVD-RW / DVD+RW (pag. 12).
Note privind elementele de • Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
meniu, ecranul cu cristale s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
lichide, vizorul ºi lentilele din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
• Un element de meniu care apare de culoare camerei video, ale mediului de stocare a
gri nu este disponibil în condiþiile curente informaþiilor etc.
de înregistrare. • Sistemul TV color poate diferi în funcþie
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea de þarã/regiune. Pentru a viziona
imaginii sunt produse folosindu-se o înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât un aparat TV în sistem PAL.
peste 99,99 % dintre pixeli sunt • Programele de televiziune, filmele, casetele
operaþionali pentru utilizarea efectivã. video precum ºi alte materiale se pot afla
Totuºi, este posibilã existenþa unor sub incidenþa legii drepturilor de autor.
minuscule puncte negre ºi / sau a unora Înregistrarea neautorizatã a acestor
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi) materiale poate sã contravinã legii
care sã aparã în mod constant pe ecranul drepturilor de autor.
LCD ºi pe vizor. Aceste puncte apar în Despre alegerea limbii
mod normal în procesul de fabricaþie ºi nu • Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
afecteazã în nici un fel imaginea limbi pentru a explica procedurile de
înregistratã. acþionare a camerei. Alegeþi o altã limbã
care sã fie folositã la afiºare înainte de a
utiliza camera, dacã este necesar (pag. 24).

Note privind utilizarea acestui


manual
• Imaginile ºi indicatorii ce apar pe
ecranulLCD ºi în vizor sunt preluaþi cu
ajutorul unei camere foto digitale ºi din
Punct negru acest motiv ilustraþiile pot apãrea diferit
Punct alb, roºu, de ceea ce vedeþi dvs.
albastru sau verde • Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau fãrã sã fiþi avizaþi.
a lentilelor la luminã solarã directã o • Ilustraþiile folosite în acest manual se
perioadã îndelungatã de timp poate bazeazã pe modelul DCR-DVD308E.
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi. • Manualul de instrucþiuni se referã la discuri
DVD de 8 cm.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg. continuã...

5
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF*
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de
Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.

• Operaþiile disponibile depind de discul


folosit. Pentru a indica diferitele tipuri
de discuri pe care le puteþi folosi sunt
folosite urmãtoarele marcaje.

6
CUPRINS
Mai întâi citiþi aceste informaþii .......... 2 Redare ........................................... 37
Exemple de subiecte ºi soluþiile cores- Folosirea funcþiei de mãrire la redare39
punzãtoare pentru înregistrare ..... 9 Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 39
Prezentarea camerei video Redarea imaginilor la un televizor ... 40
Ce puteþi face cu camera dvs. video 10 Obþinerea unui disc compatibil cu alte
echipamente sau drive-uri DVD
Alegerea discului adecvat ............... 12 (Finalizarea discului) ................. 42
Utilizarea camerei dvs. video .......... 14
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
Montaj
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 16 Categoria (OTHERS - Altele) .. 46
ªtergerea imaginilor ....................... 46
Pornire Divizarea înregistrãrilor ................... 48
Pasul 1: Verificarea accesoriilor Crearea Listei de redare ................. 49
furnizate .................................... 19 Copierea imaginilor cu aparate video
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 20 sau cu recordere DVD / HDD .... 52
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi Imprimarea imaginilor înregistrate
potrivirea datei ºi a orei exacte .. 23 (Imprimantã compatibilã cu
Alegerea altei limbi pentru afiºare .. 24 standardul PictBridge) ............... 53
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului ..................................... 25
Utilizarea suportului de
Pasul 5 : Introducerea în aparat a unui
disc sau a unui card “Memory Stick
înregistrare
Duo” .......................................... 26 Categoria (MANAGE DISC /
MEMORY - gestionarea discului /
memoriei) ................................ 55
Înregistrare / Redare
Redarea unui disc cu alte echipamente
Înregistrarea ºi redarea cu uºurinþã . 29 ................................................. 55
Înregistrare ..................................... 32 Alegerea discului adecvat – Ghid de
Zoom (mãrire) ................................. 34 alegere a discului ...................... 56
Înregistrarea unui sonor mai pregnant ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(sunet pe 5,1 canale cu efect de (Formatare) ............................... 57
învãluire) – La DCR-DVD109E / Înregistrarea de scene suplimentare
DVD306E / DVD308E / DVD 708E dupã finalizare ........................... 58
.................................................. 34
Înregistrarea în spaþii întunecate
(NightShot plus) ........................ 35
Reglarea expunerii în cazul subiectelor
poziþionate contra luminii .......... 35
Înregistrarea în oglindã................... 35
Stabilirea raportului laturilor imaginilor
(16:9 sau 4:3) – La DCR-DVD306E/
DVD308E / DVD 708E ............. 35
continuã...

7
Cuprins (continuare)

Personalizarea camerei video Utilizarea unui calculator


Ce puteþi face cu categoria Ce puteþi face cu un calculator
(SETTINGS - reglaje) din meniul Windows ................................... 78
HOME ....................................... 60 Instalarea aplicaþiilor software ºi a
Folosirea meniului HOME ............. 60 Ghidului de iniþiere ..................... 79
Lista elementelor de reglaj pentru
Urmãrirea Ghidului de iniþiere .......... 81
categoria (SETTINGS) ............. 61
Folosirea unui calculator Macintosh 82
Reglaje pentru filme ................... 62
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Soluþionarea defecþiunilor
Reglaje pentru fotografii ............. 64
(Elemente de reglaj pentru Soluþionarea defecþiunilor ................ 83
înregistrarea fotografiilor)
Indicatori ºi mesaje de avertizare .... 92
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 65
(Elemente de reglaj pentru Informaþii suplimentare
particularizarea ecranului)
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Reglaje de sunet / ecran ............. 67
................................................. 96
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea semnalului Întreþinere ºi mãsuri de precauþie .... 98
sonor ºi ecranului) Specificaþii .................................... 106
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 68
(Elemente de reglaj pentru Referinþe
conectarea altor echipamente)
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor 110
Ceas / Limbã ............................ 69
(Elemente de reglaj pentru Indicatoare afiºate în cursul
stabilirea orei ºi a limbii înregistrãrii / redãrii ................... 114
folosite) Glosar ........................................... 117
Reglaje generale ......................... 70 Index .............................................118
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 71
Folosirea Meniului OPTION ........... 71
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 72
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 72
Reglajele funcþiilor din Meniul
OPTION ............................... 73

8
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare

Înregistrare
Prim planuri cu Un copil pe scenã
flori aflat sub lumina
reflectoarelor
B PORTAIT (Portret) ................... 75 B SPOTLIGHT (Spot de luminã) .. 75
B FOCUS (Focalizare) ................ 73
B TELE MACRO (Prim planuri la
Focuri de artificii
distanþã) .................................. 73
în întreaga lor
splendoare
Focalizarea asu-
pra câinelui aflat în B FIREWORKS (Focuri de artificii)74
partea stângã a B FOCUS (Focalizare) ................ 73
ecranului
B FOCUS (Focalizare) ................ 73 Un copil adormit
B SPOT FOCUS într-un spaþiu slab
(Focalizare punctualã) ............. 73 luminat

B NightShot plus ......................... 35


Obþinerea unei
B COLOR SLOW SHUTTER ....... 76
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B BACK LIGHT (subiect poziþionat
contra luminii) ......................... 35
B BEACH (Plajã) ........................ 75
B SNOW (Zãpadã) ...................... 75

Verificarea poziþiei
la golf

B SPORTS (Sporturi) .................. 75

9
Prezentarea camerei video
Ce puteþi face cu camera dvs. video
Camera dvs. DVD Handycam utilizeazã discuri DVD* de 8 cm ca suporturi de înregistrare.
Este mai convenabil decât sã înregistraþi pe bandã video ºi mult mai versatil.

Înregistrarea cu uºurinþã a fotografiilor

Nu este necesar sã derulaþi discul


pentru a începe înregistrarea (p. 29, 32)
Imaginile înregistrate sunt stocate în spaþiile libere
pe disc, astfel cã nu existã pericolul suprascrierii
peste imagini deja înregistrate care sunt importante
pentru dvs.
Nefiind necesarã derularea discului înainte de
înregistrare, puteþi începe sã înregistraþi oricând.
b Notã
• Fotografiile pot fi înregistrate numai pe “Memory
Stick Duo”.

Puteþi gãsi rapid o scenã folosind


interfaþa Visual Index (p. 30, 37)
Interfaþa VISUAL INDEX vã permite sã verificaþi
rapid conþinutul discului. Este suficient sã atingeþi
scena care vã intereseazã pentru a o vedea.
Discul nu se uzeazã indiferent de câte ori este
redat. Momentele preþioase pe care le-aþi
înregistrat pot fi astfel pãstrate pentru o perioadã
lungã de timp.

Se înregistreazã în format panoramic ºi cu sonor cu efect


de învãluire pe 5,1canale (p. 34, 35)
Puteþi înregistra imagini panoramice de înaltã calitate
pe un ecran panoramic LCD care prezintã imaginile la
fel ca un televizor panoramic, cu raportul laturilor (16:9).
Puteþi înregistra direct pe disc un sunet plin de realism,
cu efect de învãluire pe 5,1 canale.
b Notã
• Este posibil ca unele modele sã nu accepte ecranul panoramic ºi înregistrarea
sunetului pe 5,1 canale.

* DVD (Digital Versatile Disc) este un disc optic de mare capacitate.

10
Înregistrarea cu uºurinþã a fotografiilor
Redarea cu un echipament DVD sau cu
un drive DVD (pag. 42)
Un disc înregistrat ºi finalizat** poate fi redat cu
alte playere sau recordere DVD sau cu ajutorul unui
calculator personal cu drive DVD, care acceptã
discuri de 8 cm.
La finalizarea unui disc, veþi putea crea meniuri DVD care vã vor permite un
acces rapid la scenele pe care vreþi sã le vizualizaþi.

Redarea la un televizor cu ecran panoramic ºi de cãtre un


sistem “Home theater” (pag. 40)
Imaginile înregistrate în format panoramic pot fi redate
la un televizor cu ecran lat beneficiind de un efect
panoramic complet. Discurile sunt înregistrate ºi cu
sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale care asigurã
obþinerea unui sonor complet pentru sistemul Home
theater (teatru pentru acasã).
b Notã
• Este posibil ca unele modele sã nu accepte ecranul panoramic ºi
înregistrarea sunetului pe 5,1 canale.

Conectarea camerei la un calculator

Transfer de imagine la mare vitezã


(pag. 78)
Datele de imagine pot fi transferate rapid la
un calculator personal fãrã sã fie necesarã
redarea.
Calculatoarele cu USB de înaltã vitezã (USB
2.0) asigurã un transfer ºi mai rapid al
imaginilor.

Puteþi realiza montaje ºi sã copiaþi


imagini cu software-ul furnizat (pag. 78)
Picture Package, software-ul furnizat împreunã cu
DVD Handycam vã permite sã adãugaþi muzicã ºi
alte efecte pentru a crea un DVD original. Copierea
discurilor este mult simplificatã, permiþându-vã sã
prezentaþi familiei sau prietenilor momentele preþioase
înregistrate.

** Finalizare : proces prin care înregistrãrile de pe DVD pot fi fãcute disponibile pentru redarea
cu alte echipamente DVD (consultaþi pag. 42)
11
Alegerea discului adecvat
Camera dvs. este compatibilã cu discuri de 8 cm : DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi DVD+R DL.
Nu sunt acceptate discuri de 12 cm.
Durata înregistrãrii
Durata de înregistrare estimatã pentru un disc cu o singurã faþã.
Durata înregistrãrii variazã în funcþie de tipul de disc ºi de modul de înregistrare

Durata aproximativã de înregistrare


( ) : durata minimã de înregistrare

Mod
înregistrare
9M (HQ - înaltã calitate) 20 (18) 35 (32)
6M (SP - redare standard) 30 (18) 55 (32)
3M (LP - redare îndelungatã) 60 (44) 110 (80)

z Observaþii
• Cifrele cum ar fi 9M sau 6M din tabelul de mai sus reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps (Mega bits pe secundã).
• Dacã utilizaþi un disc cu douã feþe, puteþi înregistra pe ambele pãrþi (pag. 98).

Camera dvs. utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat
a imaginea astfel încât sã fie adecvatã pentru scena înregistratã. Aceastã tehnologie cauzeazã
fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe disc.
Filmele care conþin imagini în deplasare rapidã ºi complexe sunt înregistrate la o vitezã de
transfer mai mare, reducându-se astfel durata totalã disponibilã pentru înregistrare.

Înregistrare în format de DVD-RW


Dacã utilizaþi un disc DVD-RW, puteþi alege ca format de înregistrare unul dintre modurile
VIDEO sau modurile VR. În acest manual, modul VIDEO este indicat sub forma ,
iar modul VR sub forma .

Format de înregistrare care este compatibil cu majoritatea dispozitivelor


DVD, în special dupã finalizare.
În modul VIDEO, poate fi ºtearsã numai imaginea cea mai recentã.
Format de înregistrare care permite realizarea de montaje cu camera DVD
Handycam (ºtergerea ºi reordonarea imaginilor).
Un disc finalizat poate fi redat de aparate DVD care acceptã modul VR.
Detalii legate de modul VIDEO ºi de modul VR 1 Glosar (p. 117)

12
Facilitãþi de formatare a discurilor
Cifrele indicate între paranteze ( ) reprezintã numãrul paginilor.
DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R DL
Tipul discului ºi
simboluri

Simboluri utilizate în acest


manual

Pe acelaºi disc pot fi înregistrate


filme atât în formatul 16:9 z z – z z
(panoramic), cât ºi în cel 4:3 (35)
ªtergerea imediatã a ultimei z z z – –
înregistrãri (47)
ªtergerea sau realizarea de
montaje ale înregistrãrilor cu – z – – –
camera video (46)
Folosirea unui disc de mai multe
ori, chiar ºi dupã înregistrare z z z – –
completã, prin formatare*2 (57)
Finalizarea solicitatã pentru z z*1 –*3 z z
redarea cu alte echipamente (42)
Crearea meniului DVD la z – z z z
finalizarea discului (45)
Realizarea de înregistrãri mai – – – – z
îndelungate pe o parte a discului

*1 Consultaþi documentaþia echipamentului DVD pentru a vedea dacã acceptã modul VR al DVD-RW.
*2 Formatarea ºterge toate înregistrãrile ºi readuce mediul de înregistrare la starea iniþialã, complet
liber (pag. 57). Formataþi discul chiar dacã este nou, înainte de a-l folosi la aceastã camerã
(pag. 26).
*3 Finalizarea este solicitatã pentru redarea unui disc de cãtre drive-ul DVD al unui calculator. Un
DVD+RW care nu este finalizat poate cauza apariþia de disfuncþionalitãþi la calculator.

13
Utilizarea camerei dumneavoastrã video

1 Pregãtire (vedeþi de la pagina 19 la 28).


Alegeþi discul care se potriveºte cel mai bine scopului vizat.
Doriþi sã ºtergeþi sau sã realizaþi montaje ale imaginilor
cu camera dvs. video?
Da Nu

Doriþi sã ºtergeþi sau sã reutilizaþi discul ?

Da Nu

Pentru înregistrãri
îndelungate

* Selectaþi formatul de înregistrare ºi formatul de disc dorite pentru camera dvs. (pag. 26)
z Observaþie
• Puteþi selecta discul din [DISC SELECT GUIDE] (pag. 56)

2 Înregistrare, ºtergere ºi montaj (Vedeþi la paginile 32, 37 ºi 46.)


Ce puteþi sã faceþi cu camera dvs. depinde de tipul de disc folosit (pag. 13).

3 Vizualizarea imaginilor cu camera


dvs. video (Vedeþi la paginile 30 ºi 37.)
Puteþi sã conectaþi camera la televizor pentru a
vedea imaginile înregistrate (pag. 40).

continuã pe pagina urmãtoare ...

14
4 Vizualizarea imaginilor cu un alt echipament DVD
(Vedeþi paginile 42 ºi 55.)
Pentru a viziona cu alte echipamente DVD discul înregistrat cu camera dvs. este
necesar mai întâi sã îl finalizaþi.

FINALIZARE

Dispozitiv DVD / Drive DVD


Recorder DVD

b Notã : Operaþia de finalizare dureazã cu atât mai mult, cu cât existã un volum de
înregistrãri mai mic pe disc.
Facilitãþile unui disc finalizat depind de tipul discului.

Finalizare Nu pot fi adãugate


Ca ºi discurile disponibile înregistrãri chiar dacã
existã spaþiu liber pe
Finalizare în comerþ, acesta poate fi
disc.
redat de majoritatea
echipamentelor DVD Definalizarea vã permite
Finalizare dupã ce a fost finalizat. sã adãugaþi ulterior în-
registrãri pe disc (p. 58)

Discul poate fi redat de Puteþi adãuga ulterior


Finalizare un aparat compatibil cu înregistrãri fãrã trebui sã
DVD-RW în mod VR. definalizaþi discul.

Discul poate fi redat fãrã a fi finalizat. În unele cazuri


însã este necesarã finalizarea discului. Pentru detalii,
consultaþi pagina 42.

Compatibilitatea la redare
Nu este garantatã compatibilitatea la redarea cu orice echipament DVD. Consultaþi
manualul de instrucþiuni al echipamentului DVD sau apelaþi la dealer-ul dvs.

15
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME MENU” – punctul de început pentru toate
operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (p. 17).

Categorie

B Categoriile ºi elementele meniului HOME MENU

Categoria (CAMERA) Categoria


Element meniu pagina (MANAGE DISC / MEMORY)

MOVIE* (film) 33 Element meniu pagina

PHOTO* (foto) 33 FINALIZE* (finalizare) 42


DISC SELECT GUIDE 56
Categoria (VIEW IMAGES)
FORMAT* 57
Element meniu pagina
(formatare disc)
VISUAL INDEX* 37
FORMAT* 58
(vizualizare index)
(formatare card)
PLAYLIST 49
UNFINALIZE (definalizare) 58
(listã de redare)
DISC INFO 55
(informaþii despre disc)
Categoria (OTHERS)
Element meniu pagina
DELETE* (ºtergere) 46 Categoria (SETTINGS)
EDIT (montaj) 48 Pentru a personaliza camera video (pag. 60).
* Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
PLAYLIST EDIT 49 simplificat de funcþionare (pag. 29). Pentru
(editarea listei de redare) elementele disponibile din categoria
PRINT (imprimare) 53 (SETTINGS), consultaþi pag. 61.
COMPUTER 78

16
Utilizarea Meniului HOME 4 Atingeþi elementul de meniu pe
care vreþi sã îl utilizaþi.
1 Deplasaþi comutatorul POWER Exemplu : [EDIT]
pentru a porni camera.

5 Continuaþi operaþia urmând


instrucþiunile afiºate pe ecran.

Pentru ca interfaþa HOME MENU


2 Apãsaþi (HOME) A (sau B). sã nu mai fie afiºatã
Atingeþi .
Când doriþi sã aflaþi detalii legate
de funcþia fiecãrui element din
HOME B meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi (HOME).
Este afiºat meniul HOME.

HOME A

3 Atingeþi simbolul categoriei pe 2 Atingeþi (HELP).


care vreþi sã o folosiþi. Partea de jos a butonului (HELP)
Exemplu : Categoria (OTHERS). devine portocalie.

continuã...

17
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION” (continuare)

3 Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã


obþineþi informaþii suplimentare.

Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã


obþineþi informaþii suplimentare.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes],
în caz contrar, atingeþi [No].

Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou (HELP) la pasul 2.

Utilizarea Meniului HOME


La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 71 pentru detalii suplimentare.

18
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost Acumulator reîncãrcabil NP-FH40
furnizate împreunã cu camera video. (1) (pag. 20)
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.

Adaptor de reþea (1) (pag. 20)

CD-ROM cu “Handycam
Application Software” (1) (pag. 78)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
Cablu de alimentare (1) (pag.20) manual) (1)

Cablu de conectare A/V (1)


(pag. 40, 52)

Cablu USB (1) (pag. 53)

Telecomandã (1) (pag. 113) – la


modelele DCR-DVD306E / DVD308E /
DVD 708E

Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.

19
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator POWER

Mufa
Capac mufã DC IN
Acumulator
Conector DC

Cablu de Indicator
luminos
Adaptor alimentare CHG
de reþea Spre priza
de perete

Puteþi încãrca acumulatorul tip


“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 101) 4 Conectaþi cablul de alimentare la
dupã ce îl ataºaþi la camera dvs. adaptorul de reþea ºi la o prizã de
video. perete.
b Notã Indicatorul CHG (încãrcare) devine
• Puteþi folosi numai un acumulator luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
“InfoLITHIUM” (seria H).
indicatorul CHG (încãrcare) se stinge.

1 Rotiþi comutatorul POWER în


direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
5 Decuplaþi adaptorul de reþea de
ce ajunge în poziþia OFF (CHG) la mufa DC IN a camerei.
(poziþia de bazã - implicitã).

2 Montaþi acumulatorul glisându-l în b Notã


• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa DC
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic. IN þinând cu mâinile atât camera, cât ºi
conectorul DC.

3 Conectaþi adaptorul de reþea la


mufa DC IN a camerei video.
Deschideþi capacul mufei ºi cuplaþi
conectorul DC al adaptorului de reþea.
Aveþi grijã sã potriviþi marcajul v de pe
conectorul DC cu marcajul v de pe
carcasa camerei video.

20
Pentru a detaºa acumulatorul acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
(CHG). Deplasaþi pârghia BATT de eliberare
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
a acumulatorului ºi detaºaþi acumulatorul.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)

Pârghie BATT
de eliberare a
acumulatorului Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
b Notã
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul Durata încãrcãrii
de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele Durata aproximativã de timp, exprimatã în
luminoase (film) / (foto) sã fie stinse numãr de minute, necesarã încãrcãrii
(pag. 23). complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator Perioadã de timp
La depozitarea acumulatorului NP-FH40 (furnizat) 125 min.
Descãrcaþi complet acumulatorul înainte de
a-l depozita pentru o perioadã îndelungatã NP-FH50 135 min.
de timp. NP-FH70 170 min.
Pentru a utiliza o sursã externã NP-FH100 390 min.
de alimentare cu energie Durata înregistrãrii
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul Durata aproximativã de timp, exprimatã în
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie minute, în care beneficiaþi de autonomie de
energia acumulatorului nu va mai fi funcþionare folosind un acumulator complet
consumatã. încãrcat.
Pentru a afla autonomia DCR-DVD106E / DVD108E / DVD608E
rãmasã a acumulatorului Unitate de mãsurã : minute
(Battery Info - informaþii legate Tip Durata Durata
de acumulator) acumulator înregistrãrii înregistrãrii
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF continue obiºnuite*
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO. NP-FH40 95 45
(furnizat) 100 50
NP-FH50 110 50
120 55
NP-FH70 235 110
255 120
NP-FH100 545 260
590 285
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
continuã...

21
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului (continuare)
DCR-DVD109E Durata redãrii
Unitate de mãsurã : minute Durata aproximativã de timp exprimatã în
Tip Durata Durata minute în care beneficiaþi de autonomie de
acumulator înregistrãrii înregistrãrii funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
continue obiºnuite*
DCR-DVD106E / DVD108E / DVD608E
NP-FH40 90 45
(furnizat) 100 50 Unitate de mãsurã : minute
NP-FH50 105 50 Tip Cu ecranul Cu ecranul
115 55 acumulator LCD deschis LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 120 135
NP-FH70 230 110
245 115 NP-FH50 140 155
NP-FH100 525 250 NP-FH70 300 330
565 270
NP-FH100 695 760

DCR-DVD306E / DVD308E / DVD708E


Unitate de mãsurã : minute DCR-DVD109E
Unitate de mãsurã : minute
Tip Durata Durata
acumulator înregistrãrii înregistrãrii Tip Cu ecranul Cu ecranul
continue obiºnuite* acumulator LCD deschis LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 110 125
NP-FH40 85 40
(furnizat) 95 45 NP-FH50 130 145
95 45 NP-FH70 280 315
NP-FH50 100 50
NP-FH100 635 725
110 50
110 50
NP-FH70 215 105 DCR-DVD306E / DVD308E / DVD708E
235 110 Unitate de mãsurã : minute
235 110 Tip Cu ecranul Cu ecranul
NP-FH100 495 235 acumulator LCD deschis* LCD închis
545 260 NP-FH40 (furnizat) 110 125
545 260
NP-FH50 130 145
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele NP-FH70 280 315
de înregistrare alterneazã cu operaþii de NP-FH100 635 725
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii sau de mãrire. * Dacã iluminarea ecranului LCD este pornitã.
b Note
• Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
Despre acumulator
modul [SP] în urmãtoarele condiþii : • Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi
Rândul de sus : Când ecranul LCD este comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG)
pornit. ºi opriþi indicatoarele luminoase (film)
Rândul din mijloc : Când ecranul LCD / (foto) (pag. 23).
este închis. • Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
Rândul de jos : Durata înregistrãrii când dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
este folosit vizorul, ecranul DC IN a camerei, chiar dacã este decuplat
LCD fiind închis. cablul de alimentare de la prizã.

22
Pasul 3 : Pornirea
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã alimentãrii ºi stabi-
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 21) lirea datei ºi orei
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii : exacte
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat, Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
– acumulatorul este complet descãrcat pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi
(Numai pentru informaþii privind ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
acumulatorul). ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
• Când ataºaþi o sursã de luminã video, se porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
recomandã sã utilizaþi un acumulator tip comutatorului POWER.
NP-FH70 sau NP-FH100 (DCR-DVD306E /
Comutatorul POWER
DVD308E / DVD708E).
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri
sau redãri de scurtã duratã cu aceastã
camerã video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute. 1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
• Autonomia camerei va fi mai redusã în deplasaþi mai multe trepte
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera. comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
Despre adaptorul de reþea aprinde indicatorul luminos
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l respectiv.
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
• (Film) : Pentru a înregistra filme.
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea • (Foto) : Pentru a înregistra
decuplând ºtecãrul de la priza de perete. fotografii.
• În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de Apare interfaþa [CLOCK SET].
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
2 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind v/V, apoi atingeþi
adaptorului de reþea.
[NEXT].

3 Stabiliþi varianta doritã pentru


[SUMMERTIME], apoi apãsaþi
[NEXT].
continuã...
23
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabi-lirea datei ºi
orei exacte (continuare)
• La momentul achiziþionãrii, camera este
4 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y] reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
(year-an) folosind v/V. de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat, pentru a economisi
energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF],
pag. 70).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe disc ºi pot fi afiºate în cursul redãrii
5 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind (consultaþi pag. 65 pentru [DATA CODE]).
b/B, apoi alegeþi luna cu v/V. • Consultaþi pag. 97 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
6 Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi • Dacã butoanele afiºajului tactil nu
acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD
minutele în acelaºi mod, dupã
apelând la operaþia de calibrare
care atingeþi [NEXT].
(CALIBRATION), pag. 103.

7 Verificaþi dacã este corect potrivit


ceasul, apoi atingeþi . Alegerea unei alte limbi pentru
Ceasul porneºte. afiºarea pe ecran
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru aceasta
atingeþi (HOME) T (SETTINGS)T
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia [CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
OFF (CHG). SET], apoi selectaþi limba doritã.

Pentru a reiniþializa data ºi ora


Atingeþi (HOME) T (SETTINGS)
T [CLOCK / LANG] T [CLOCK SET],
ºi potriviþi data ºi ora.
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 105).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.

24
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului
neþi apãsat butonul DISP/BATT INFO timp
Deschiderea panoului LCD de câteva secunde pânã ce simbolul
Deplasaþi comutatorul LENS COVER în dispare.
poziþia OPEN. b Notã
• Nu apãsaþi accidental butoanele de pe
marginea ecranului LCD când deschideþi
sau când reglaþi panoul LCD.
z Observaþii
• Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l
în poziþie perpendicularã pe corpul camerei
ºi apoi îl rotiþi cu 180 de grade spre lentile,
Dupã înregistrare, puneþi comutatorul LENS îl puteþi închide cu ecranul spre exterior.
COVER în poziþia CLOSE pentru a închide Aceastã facilitate este utilã în timpul
capacul de protecþie a obiectivului. operaþiilor de redare.
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
în meniul HOME, atingeþi (SETTINGS)
Panoul LCD T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 67).
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
când este apãsat butonul DISP/BATT
(2).
INFO.
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 90 grade Vizorul
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a evita consumarea energiei
acumulatorului sau când panoul LCD este
închis .

Vizor

DISP/BATT INFO
2 Maxim 180 grade

Oprirea iluminãrii ecranului


LCD pentru a economisi
Pârghie de reglare
energia acumulatorului a lentilelor vizorului.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/ Ridicaþi vizorul ºi
BATT INFO timp de câteva secunde pânã deplasaþi-l pânã ce
ce apare simbolul . imaginea devine clarã.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
z Observaþie
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va • Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni selectând (SETTINGS) T [SOUND/
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi menþi- DISP SET] T [VF B.LIGHT] din meniul
HOME (pag. 67).

25
Pasul 5 : Introducerea unui disc sau a unui
“Memory Stick Duo” în aparat
Pentru înregistrare este necesar un disc nou
tip DVD-RW, DVD+RW, DVD-R sau DVD+R
DL cu diametrul de 8 cm (pag. 12).
b Notã
• Îndepãrtaþi mai întâi praful ºi amprentele
digitale de pe disc folosind o bucatã de
pânzã moale (pag. 99).

1 Verificaþi dacã este pornitã


alimentarea camerei video.

2 Deplasaþi comutatorul OPEN de Puneþi discul cu partea cu etichetã


îndreptatã spre exterior când folosiþi
deschidere a capacului comparti- un disc cu o singurã faþã.
mentului pentru discuri, în
direcþia sãgeþii (OPENB).
Pe ecranul LCD apare mesajul 4 Închideþi capacul compartimen-
[PREPARING TO OPEN] (pregãtire tului pentru discuri.
pentru deschidere). Este afiºatã interfaþa [DISC ACCESS].
Capacul compartimentului pentru discuri Poate dura mai mult timp pânã ce camera
se deschide puþin în mod automat. recunoaste discul.
Comutator OPEN
pentru capacul compar- x DVD-RW / DVD+RW
timentului pentru discuri Este afiºatã o fereastrã care vã întreabã
dacã doriþi sã folosiþi facilitatea [DISC
SELECT GUIDE]. Folosind [DISC
Lentile de SELECT GUIDE] puteþi formata discul
citire urmând instrucþiunile afiºate pe ecran.
Dacã nu vreþi sã apelaþi la aceastã
facilitate, treceþi la pasul 5.
x DVD-R / DVD+R DL
Puteþi începe înregistrarea îndatã ce
dispare indicaþia [DISC ACCESS] de
pe ecranul LCD. Nu este necesar sã
parcurgeþi paºii ce urmeazã pasului 5.
Deschideþi complet Indicator luminos
capacul dupã ce
acesta se deschide
de ACCES (Disc) 5 Atingeþi opþiunea convenabilã
puþin, în mod pentru dvs. de pe ecran.
automat.
x DVD-RW
Selectaþi unul dintre formatele de
3 Puneþi discul cu partea de înregistrare [VIDEO] sau [VR] (pag.
înregistrat îndreptatã spre 12), apoi atingeþi .
camera video, apoi apãsaþi partea x DVD+RW
centralã a discului pânã ce se Selectaþi una dintre variantele
aude un clic. disponibile pentru raportul laturilor
imaginilor [16:9 WIDE] sau [4:3], apoi
atingeþi .

26
• Nu atingeþi partea inscriptibilã a discului
6 Atingeþi [YES]. sau lentilele de citire (pag. 104).
Dacã folosiþi un disc cu douã feþe, aveþi
7 Atingeþi când apare indicaþia grijã sã nu murdãriþi vreuna dintre
[Completed.] (încheiat). suprafeþe cu amprente.
Când se încheie formatarea, puteþi începe • Dacã închideþi capacul compartimentului
înregistrarea pe disc. pentru disc când discul nu este corect
aºezat în interior, pot apãrea disfuncþio-
nalitãþi ale camerei.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un DVD-RW în timpul • Nu decuplaþi sursa de alimentare cu
funcþionãrii în modul simplificat - Easy energie timpul operaþiei de formatare.
Handycam (pag. 29), pentru formatul de • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii:
înregistrare este stabilit modul VIDEO. – când indicatorul ACCESS este luminos
– când indicatorul ACCESS clipeºte
Pentru a scoate discul din – când pe ecranul LCD apare una dintre
indicaþiile [DISC ACCESS] sau
camera video [PREPARING TO OPEN].
1 Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 pentru a deschide • Scoaterea discului poate dura mai mult
compartimentul pentru discuri. timp în funcþie de starea discului ºi de
2 Apãsaþi axul central din compartimentul materialele înregistrate.
pentru discuri ºi scoateþi discul þinân- • Scoaterea din aparat a unui disc deteriorat
du-l de muchie. sau murdar de amprente digitale etc. poate
dura ºi 10 minute. Într-un astfel de caz,
discul poate fi deteriorat.
z Observaþii
• Dacã este conectatã o sursã de alimentare
la camera video, puteþi scoate discul din
din aparat chiar dacã aceasta este opritã.
Procesul de recunoaºtere a discului nu
începe însã (pasul 4).
• Pentru a ºterge toate imaginile anterior
înregistrate pe un DVD-RW/DVD+RW ºi
pentru a-l folosi încã o datã la înregistrarea
b Note de imagini noi, consultaþi secþiunea
• Aveþi grijã sã nu împiedicaþi funcþionarea “ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
cu mâna sau cu alte obiecte etc., la (Formatare)”, de la pag. 57.
deschiderea compartimentului pentru • Puteþi verifica dacã este un disc adecvat
discuri. Deplasaþi cureaua în partea de jos folosind [DISC SELECT GUIDE] din
a camerei, apoi deschideþi sau închideþi meniul HOME (pag. 56).
capacul respectiv.
• Dacã este agãþatã cureaua de prindere a la
închiderea sau deschiderea capacului
compartimentului pentru disc, pot apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei

continuã...

27
Pasul 5 : Introducerea unui disc sau a unui “Memory
Stick Duo” în aparat (continuare)
• Dacã forþaþi introducerea unitãþi “Memory
“Memory Stick Duo”
Stick Duo” în slotul sãu în poziþie greºitã,
Puteþi utiliza numai unitãþi “Memory Stick este posibil ca slotul pentru Memory Stick
Duo” marcate cu indicaþia Duo, cardul “Memory Stick Duo” sau
sau (pag. 99). datele de imagine conþinute de unitatea
de memorie sã fie deteriorate.
z Observaþie • Nu încercaþi sã scoateþi în mod forþat cardul
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate “Memory Stick Duo” din aparat deoarece
pe “Memory Stick Duo” diferã în funcþie se poate deteriora.
de calitatea ºi de dimensiunea acestora.
Pentru detalii, consultaþi pag. 64.

1 Deschideþi panoul LCD.


2 Introduceþi “Memory Stick Duo”
în compartimentul care-i este
destinat, respectând poziþia
corectã, pânã ce se aude un clic.

Indicator luminos de ACCES


(“Memory Stick Duo”)

Pentru a scoate unitatea


Memory Stick Duo din aparat
Apãsaþi uºor cardul “Memory Stick Duo”
cu o singurã miºcare, apoi scoateþi-l din
slotul sãu.
b Note
• Cât timp indicatorul de acces este luminos
sau clipeºte, camera citeºte / scrie date.
Nu agitaþi ºi nu loviþi camera, nu opriþi
alimentarea, nu scoateþi unitatea
“Memory Stick Duo” ºi nu demontaþi
acumulatorul în aceastã perioadã. În caz
contrar datele de imagine pot fi
deteriorate.

28
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.

Deschide capacul obiectivului (pag. 25)

Când comutato-
rul POWER este în
poziþia OFF (CHG),
deplasaþi-l în timp
ce þineþi apãsat
butonul verde.

* DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / DVD 608E


** DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E

Filme Fotografii

1 Deplasaþi comutato- 1 Deplasaþi comutato-


rul POWER A rul POWER A
pânã ce indicato- pânã ce indicato-
rul (film) se aprinde. rul (foto) se aprinde.

2 Apãsaþi EASY B. 2 Apãsaþi EASY B.


Indicatorul apare Indicatorul apare
pe ecranul LCD. pe ecranul LCD.

3 Apãsaþi butonul START/STOP C 3 Apãsaþi butonul PHOTO E


sau D pentru a începe pentru a fotografia.**
înregistrarea.*

[STBY] T [REC] Clipeºte T Aprins

Apãsaþi uºor Apãsaþi complet


Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din PHOTO E pentru PHOTO E pentru
nou START / STOP. a regla focalizarea. a fotografia.

* Filmele sunt înregistrare în modul SP.


** Fotografiile sunt înregistrate la calitate [FINE] pe un “Memory Stick Duo”.

continuã...

29
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat) (continuare)

Vizualizarea filmelor / fotografiilor înregistrate

1 Deplasaþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video.


2 Apãsaþi (VIEW IMAGES) F (sau G).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea
interfeþei VISUAL INDEX).

Se revine la interfaþa
de înregistrare Tipul de disc
Precedentele
6 imagini
Urmãtoarele Apare având în fiecare
6 imagini zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã
Se revine la interfaþa
(B pentru fotografii).
de înregistrare
Afiºeazã Afiºeazã
filmele fotografiile

3 Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi , apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.

Revenire (se revine la La fiecare atingere


interfaþa VISUAL INDEX) comutã între Redare
Începutul scenei/ ºi Pauzã
scena precedentã Scena urmãtoare

Stop (se trece la


interfaþa VISUAL INDEX) Înapoi / Înainte

30
Fotografii : Atingeþi , apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.

Revenire (se revine la


interfaþa VISUAL INDEX)
Buton pentru
succesiunea de imagini
(pag. 39)
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX Precedenta / Urmãtoarea

* Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 65).

z Observaþii • Renunþaþi la modul simplificat de


• Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
dupã ce filmele din listã sunt redate imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
începând cu cel selectat de dvs. ºi
închieind cu ultimul din listã. Butoane care nu sunt disponi-
• Puteþi reduce viteza de redare atingând bile în modul Easy Handycam
/ în cursul pauzei. Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând modul simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în
(HOME) T (SETTINGS) T
mod automat (pag. 83). Dacã încercaþi sã
[SOUND SETTINGS] T [VOLUME],
efectuaþi operaþii care nu sunt disponibile
apoi folosind butoanele / . în modul Easy Handycam, este posibil sã fie
Pentru a renunþa la funcþio- afiºat mesajul [Invalid during Easy
Handycam operation.] (Nu este disponibil
narea Easy Handycam
în modul simplificat de funcþionare.).
Apãsaþi din nou EASY B. Simbolul
dispare de pe ecran. Pentru a vizualiza filme de pe
Elementele de meniu în cursul un disc cu alte echipamente
funcþionãrii Easy Handycam (Finalizare)
Pentru a putea vizualiza filme înregistrate de
Apãsaþi (HOME) H (sau I) pentru a fi aceastã camerã pe un disc, folosind un alt
afiºate elementele de meniu disponibile echipament DVD sau cu un calculator, discul
pentru modificarea reglajelor (pag. 16, 60). trebuie finalizat. Pentru detalii legate de
b Note aceastã operaþie consultaþi pagina 42.
• Nu puteþi nici sã ºtergeþi, nici sã realizaþi b Note
montaje ale filmelor pe disc în cursul • Un disc DVD-R, DVD+R DL nu poate fi
funcþionãrii simplificate. refolosit ºi nu se pot înregistra scene
• Majoritatea elementelor de meniu revin suplimentare dupã ce a fost finalizat chiar
automat la variantele implicite. Variantele dacã mai conþine spaþiu liber.
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt • În modul simplificat de funcþionare, meniul
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi DVD este stabilit la [STYLE1].
pagina 83. • Nu pot fi înregistrate scene suplimentare
• Discurile DVD-RW sunt formatate în modul pe un disc finalizat în timpul funcþionãrii
VIDEO (pag.12). simplificate (pag. 58).
• Nu se va afiºa (OPTION).
continuã...

31
Înregistrare
DCR-DVD106E / DVD108E /
DVD109E / DVD 608E
Comutator POWER A
Deschideþi
capacul lentilelor
(HOME) E PHOTO F (pag. 25)
(HOME) D

START /
STOP C

DCR-DVD306E / DVD308E /
DVD 708E

START / STOP C (HOME) D

START / STOP B

Ajustarea curelei de prindere b Notã


• Dacã indicatorul luminos de acces, (pag.
Ajustaþi ºi prindeþi cureaua aºa cum este 26, 27) este aprins dupã ce înregistrarea
ilustrat mai jos, având grijã sã þineþi corect s-a încheiat, înseamnã cã datele sunt încã
în curs de inscripþionare pe disc sau pe
camera.
“Memory Stick Duo”. Nu supuneþi camera
la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi
acumulatorul sau adaptorul de reþea.

32
Filme Fotografii
Filmele sunt înregistrate pe disc. Pentru a Fotografiile sunt înregistrate pe “Memory
afla durata de înregistrare disponibilã Stick Duo. Pentru a afla numãrul de fotografii
consultaþi pag. 12. ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 64.

1 Rotiþi comutatorul 1 Rotiþi comutatorul


POWER A pânã ce POWER A pânã ce
indicatorul luminos indicatorul luminos
(Film) se aprinde. (Foto) se aprinde.

2 Apãsaþi START / STOP B (sau C). 2 Apãsaþi PHOTO F.

[STBY] b [REC] Clipeºte b Lumineazã

Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din Apãsaþi uºor Apãsaþi complet


nou butonul START / STOP. pentru a focaliza. pentru a fotografia.

Alãturi de , apare simbolul . Când


dispare simbolul , imaginea a fost
înregistratã.

Pentru a trece în modul de înregistrare a unui film folosind butonul


(HOME) D (sau E).
Atingeþi (CAMERA) din meniul HOME T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).

33
Înregistrare (continuare)
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
Zoom (mãrire) pentru puterea de mãrire. Dacã luaþi
degetul de pe cursor, este posibil ca
Imaginea poate fi mãritã faþã de dimensiunea
sunetul emis la funcþionare de acest cursor
originalã pânã la valorile prezentate în tabelul sã fie de asemenea înregistrat.
de mai jos. • Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
(zoom optic) ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
DCR-DVD106E / DVD108E • Distanþa minimã necesarã dintre camera
/ DVD109E / DVD 608E 40× dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
DCR-DVD306E / DVD308E focalizare bunã este de circa 1cm pentru
/ DVD 708E 25× unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
Puteþi mãri imaginile fie cu cursorul de zoom,
z Observaþie
fie cu butonul de zoom de pe marginea • Folosind [DIGITAL ZOOM] (pag. 63) puteþi
panoului LCD. mãri mai mult imaginea faþã de valorile
indicate în tabel.

Înregistrarea unui sonor mai


pregnant (înregistrate pe 5,1
canale cu efect de învãluire) –
La DCR-DVD109E / DVD306E /
DVD308E / DVD 708E
Semnalul sonor cules cu ajutorul
microfonului încorporat este transformat în
Vedere panoramicã : sunet pe 5,1 canale cu efect de învãluire ºi
(unghi larg) înregistrat.
Microfon încorporat

Prim plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
* DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
DVD 608E
**DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E
Folosind facilitatea Dolby Digital 5.1 Creator,
puteþi înregistra sonor cu efect de învãluire,
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
pe 5,1 canale. Veþi putea beneficia de un
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
sonor real când este redat un disc cu un
pentru o mãrire rapidã.
echipament de redare care acceptã sonor cu
efect de învãluire pe 5,1 canale.
b Note
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
sã nu reducã gradul de neclaritate al pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 117).
imaginii în mãsura doritã, dacã cursorul b Note
de zoom este în poziþia T (telefoto).
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2
canale când este redat cu camera video.
• În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul
5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch.
34
Înregistrarea în spaþii Înregistrarea în oglindã
întunecate (NightShot plus)
Port de radiaþii infraroºii

Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge


Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în perpendicular pe corpul camerei video (1),
poziþia ON. (Apare simbolul .) apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
b Note z Observaþii
• Funcþiile NightShot plus ºi Super NightShot • Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
plus utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, a subiectului, însã imaginea va fi
aveþi grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii înregistratã normal.
infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte. • La înregistrarea în modul oglindã, imaginile
Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) nu sunt afiºate în vizor.
dacã sunt ataºate.
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, reglaþi manual focalizarea Stabilirea raportului laturilor
([FOCUS], pag. 73). imaginilor înregistrate (16:9
• Nu apelaþi la funcþiile NightShot plus ºi sau 4:3) – La DCR-DVD306E /
Super NightShot plus când înregistraþi în DVD308E / DVD 708E
spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi. Comutator POWER
z Observaþie
• Pentru a înregistra o imagine mai luminoasã,
folosiþi funcþia Super NightShot plus
(pag. 76). Pentru a înregistra o imagine care
sã reproducã mai fidel culorile originale,
folosiþi funcþia Color Slow Shutter]
(pag. 76).
WIDE SELECT
Reglarea expunerii în cazul Selectarea raportului laturilor
subiectelor poziþionate contra imaginilor de film
luminii 1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce se
aprinde indicatorul (film).
2 Apãsaþi în mod repetat WIDE SELECT
pentru a selecta raportul dorit al laturilor
imaginilor.

Pentru a regla expunerea pentru subiecte


poziþionate contra lumini, apãsaþi BACK
LIGHT pentru a apãrea simbolul .. Pentru a
renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou continuã...
BACK LIGHT.
35
Înregistrare (continuare)

z Observaþii
• Diferenþele de unghi de vizualizare între
imaginile în format 4:3 ºi 16:9 variazã în
funcþie de poziþia la mãrire.
• Dacã este redat un film la televizor, stabiliþi
la redare, pentru [TV TYPE] un raport al
laturilor imaginilor de [16:9] sau [4:3]
corespunzãtor televizorului utilizat (16:9 /
4:3) (pag. 40, 68).
• La vizionarea de filme înregistrate în format
16:9 (panoramic) în condiþiile în care pentru
[TV TYPE] este aleasã varianta [4:3], este
posibil ca în funcþie de subiect, imaginea
sã aparã grosierã (pag. 40).

Selectarea raportului laturilor


fotografiilor
1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce
ajunge în poziþia (foto).
Raportul laturilor imaginilor este comutat
în varianta 4:3.
2 Apãsaþi în mod repetat WIDE SELECT
pentru a selecta raportul dorit al laturilor
imaginilor.
b Notã
• Dimensiunea maximã a fotografiilor va fi
[ 0,7M] în formatul panoramic (16:9).
În modul 4:3, puteþi selecta pânã la [1,0M].
z Observaþii
• Consultaþi pag. 64 pentru detalii legate de
numãrul fotografiilor ce pot fi înregistrate.
• La modelele DCR-DVD106E / DVD108E /
DVD109E / DVD 608E, puteþi modifica
raportul laturilor imaginilor de film din meniul
HOME. Pentru detalii, consultaþi pagina 62.

36
Redare

DCR-DVD106E / DVD108E /
DVD109E / DVD 608E Cursor de zoom F
Comutatorul
POWER A
(HOME) D
(HOME) E

(VIEW IMAGES) C
DCR-DVD306E / (VIEW IMAGES) B
DVD308E / (HOME) D
DVD 708E

Deplasaþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video.

Apãsaþi (VIEW IMAGES) B (sau C).


Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate trece mai multã vreme pânã ce
este afiºatã aceastã interfaþã.)
Se revine la interfaþa de
înregistrare Tipul de disc

Precedentele Apare având în


6 imagini fiecare zonã imaginea
cea mai recent redatã/
Urmãtoarele înregistratã
6 imagini (B pentru fotografii).
Se revine la interfaþa
(OPTION)
de înregistrare

Sunt prezentate filmele Sunt afiºate fotografii

z Observaþie
• Deplasând cursorul de zoom F veþi putea alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini
în interfaþa VISUAL INDEX. Pentru a stabili acest numãr, atingeþi (SETTINGS) din
meniul HOME T [VIEW IMAGES SET] T [ DISPLAY] (pag. 66).

continuã...

37
Redare (continuare)

Porniþi redarea.

Redarea filmelor

Atingeþi clapeta , apoi filmul care vreþi sã fie redat.


Interfaþa VISUAL INDEX reapare când se încheie redarea începutã de la filmul selectat.

Revenire (la interfaþa


VISUAL INDEX) Comutã între
Redare ºi Pauzã la
fiecare atingere
Începutul scenei/
scena precedentã Scena
urmãtoare
Stop (trece la interfaþa (OPTION)
VISUAL INDEX) Deplasare
înainte/înapoi

Redarea fotografiilor

Atingeþi clapeta , apoi fotografia care vreþi sã fie redatã.

Revenire (la interfaþa


VISUAL INDEX)
Buton pentru
succesiunea de imagini
(pag. 39)

Se trece la interfaþa (OPTION)


VISUAL INDEX Deplasare
înainte / înapoi

Pentru a schimba modul de redare folosind butonul (HOME)


D (sau E).
Atingeþi (VIEW IMAGES) T [VISUAL INDEX].

Pentru a ajusta volumul sonor


Apãsaþi (OPTION) T clapeta T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
.
z Observaþii
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi / în cursul pauzei.
• O atingere mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi, 2 atingeri ale acestor
butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori*.
* Aproximativ de 8 ori mai rapid în cazul unui DVD+RW.

38
Utilizarea funcþiei de mãrire la Redarea unei serii de
redare (PB zoom) fotografii (succesiune de
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori imagini)
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului de zoom sau cu butoanele de
zoom de pe marginea ecranului LCD.

Atingeþi din interfaþa de redare a


fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imaginii începe
cu fotografia pe care aþi selectat-o.
* DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
Atingeþi pentru a opri succesiunea de
DVD 608E imagini. Pentru reluarea prezentãrii
** DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã. z Observaþie
2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto). • Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
unei succesiuni de imagini.
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie b Notã
afiºatã în centrul ecranului. • Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii
de imagini cu ajutorul [SLIDE SHOW SET]
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi
din (OPTION) T clapeta . Varianta
panoramic) / T (Telefoto-prim plan).
implicitã este [ON] (redare continuã).
Pentru a renunþa, atingeþi .

39
Redarea imaginilor la televizor
Puteþi conecta camera video la mufa de intrare a televizorului sau a aparatului video folosind
cablul de conectare A/V (1) sau cablul de conectare A/V cu S VIDEO (2). Conectaþi
camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a
efectua aceastã operaþie (pag. 20). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc
dispozitivele ce urmeazã a fi conectate.

Echipament fãrã Echipament cu


mufã S VIDEO o mufã S VIDEO

(Galben)

(Alb)

(Alb)

(Roºu)
Mufã A/V OUT
(Roºu)

Aparat video sau TV


: Flux de semnal

1 Cablul de conectare A/V (furnizat) Când televizorul este conectat


Conectaþi cablul la mufa de intrare a la un aparat video
celuilalt echipament. Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
2 Cablul de conectare A/V cu S IN a aparatului video. Puneþi selectorul de
VIDEO (opþional) intrãri al aparatului video în poziþia LINE
Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.), dacã aparatul video
video, folosind cablul de conectare A/V are un selector de intrãri.
cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi
reproduse mai fidel decât în cazul în care
realizaþi conexiunea prin cablul A/V.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale unui cablu de
conectare A/V (opþional) cu un cablu S
VIDEO opþional. În acest caz, conectorul
de culoare galbenã nu este necesar.
Conexiunea S VIDEO nu va avea la ieºire
semnal audio.

40
Pentru a stabili raportul Dacã televizorul dvs. este
laturilor imaginilor în funcþie de mono (are o singurã mufã de
televizorul conectat (16:9 / 4:3) intrare audio)
Adaptaþi raportul laturilor imaginilor la Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la
dimensiunea ecranului televizorului dvs. mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie
porni camera video. (canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
2 Atingeþi (HOME) T (SETTINGS)
T [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE] z Observaþie
T [16:9] sau [4:3] T . • Puteþi afiºa contorul pe ecranul
televizorului alegând pentru [DISP
b Note OUTPUT] varianta [V-OUT/PANEL]
• Dacã stabiliþi pentru [TV TYPE] varianta (pag. 69).
[4:3], sau dacã raportul laturilor comutã
între 16:9 (panoramic) ºi 4:3, imaginea poate
Dacã televizorul / aparatul dvs.
fi instabilã.
• La redarea cu un televizor de tipul 4:3 care video are un adaptor cu 21 de
nu este compatibil cu semnalele în format pini (EUROCONECTOR)
16:9 a unei imagini înregistrate în format Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini (opþional)
16:9 (panoramic), alegeþi pentru [TV TYPE] pentru viziona imaginile redate.
varianta [4:3].
Televizor /
Aparat video

41
Obþinerea unui disc compatibil cu alte
echipamente sau cu drive-uri DVD
(Finalizarea discului)
Operaþia de finalizare face ca discul înregistrat sã fie compatibil cu alte echipamente ºi cu
drive-urile DVD de calculator.
Înainte de finalizare, puteþi selecta tipul de meniu DVD care afiºeazã lista de imagini (pag. 45).

Depinde de tipul de disc dacã finalizarea este necesarã.


Discurile DVD-RW / DVD-R / DVD+R DL necesitã sã fie finalizate.
Discurile DVD+RW nu trebuie finalizate, cu excepþia urmãtoarelor cazuri :
1 pentru a crea un meniu DVD,
2 pentru redarea discului de cãtre un drive DVD de calculator,
3 dacã discul conþine o înregistrare a cãrei duratã totalã este scurtã (mai puþin de 5 min în
modul HQ, de 8 min. în modul SP sau de 15 min în modul LP).
b Note
• Compatibilitatea la redare nu este garantatã cu orice echipament.
• Nu este creat nici un meniu DVD pentru discurile DVD-RW (modul VR).

Desfãºurarea operaþiilor

Pentru redarea pentru prima datã a unui disc cu un


echipament DVD (pag. 44).

Redare cu alte
echipamente
DVD
Finalizare

În cazul 1, 2
sau 3. Efectuaþi reglajele
dorite pentru meniul
DVD.

42
Pentru adãugarea de înregistrãri pe un disc finalizat
(pag. 58).

Nu pot fi adãugate Efectuarea unei


înregistrãri
noi înregistrãri

Definalizarea
discului.
Se pot adãuga înregistrãri în mod obiºnuit.

Dacã a fost creat meniul DVD, apare o


interfaþã care vã solicitã sã confirmaþi cã doriþi
sã adãugaþi o înregistrare.

b Notã
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD-RW sau DVD+RW, în modul simplificat de funcþionare nu
puteþi înregistra filme suplimentare pe disc dupã ce acesta a fost finalizat. Pentru o astfel
de operaþie, renunþaþi la modul Easy Handycam (pag. 31).

Pentru redarea unui disc cu un echipament DVD dupã


adãugarea unei înregistrãri (pag. 44).

Redare cu alte
echipamente
DVD

Finalizare

Efectuaþi reglajele
Numai în cazul 1
dorite pentru meniul
DVD.

continuã...

43
Obþinerea unui disc compatibil cu alte echipamente
sau cu drive-uri DVD (Finalizarea discului) (continuare)

Finalizarea unui disc 5 Atingeþi [YES] T [YES].


b Note Începe operaþia de finalizare.
• Operaþia de finalizare poate dura de la un
minut la câteva ore. Cu cât materialul 6 Atingeþi când apare indicaþia
înregistrat pe disc este mai scurt, cu atât [Completed.] (operaþie încheiatã).
finalizarea dureazã mai mult.
• Folosiþi un adaptor de reþea ca sursã de b Note
energie pentru a evita întreruperea • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
alimentãrii în cursul operaþiei de finalizare. ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea de la
• La finalizarea unui disc cu douã feþe active, prizã în timpul operaþiei de finalizare.
este necesar sã efectuaþi aceastã operaþie Dacã este necesar sã decuplaþi adaptorul
pentru fiecare faþã în parte. de reþea, aveþi grijã ca alimentarea camerei
sã fie opritã ºi sã deconectaþi adaptorul
1 Aºezaþi camera într-o poziþie dupã ce indicatorul (film), respectiv
stabilã ºi conectaþi adaptorul de (foto) se stinge. Finalizarea va fi reluatã
reþea la mufa DC IN a camerei. dupã ce cuplaþi din nou adaptorul la
camerã ºi dupã ce porniþi din nou camera.
2 Porniþi alimentarea deplasând Nu puteþi scoate discul din aparat pânã ce
comutatorul POWER. nu se încheie operaþia de finalizare.
• Dacã folosiþi un alt disc decât DVD-RW (în
3 Introduceþi în aparat discul care modul VR), simbolurile Z clipesc dupã
trebuie finalizat. încheierea operaþiei de finalizare în interfaþa
stãrii de aºteptare pentru înregistrare a
4 Atingeþi (MANAGE DISC / camerei video. Scoateþi discul din camera
MEMORY) în meniul (HOME) T video.
[FINALIZE]. z Observaþie
• Dacã aþi efectuat reglaje pentru crearea unui
meniu DVD ºi apoi aþi finalizat discul,
meniul DVD va fi afiºat pentru câteva
secunde în timpul operaþiei de finalizare.
• Dupã finalizarea discului, indicatorul
discului ºi al formatului de înregistrare sunt
afiºate dupã cum urmeazã :
DVD-RW (în mod VIDEO)
Pentru a selecta un tip de meniu DVD,
atingeþi (OPTION) T [DVD MENU] DVD-RW (în mod VR)
(pag. 45).
Treceþi la pasul 5 dacã doriþi sã finalizaþi DVD+RW
discul folosind varianta [STYLE1]
(implicitã). DVD-R

DVD+R DL

44
Pentru a selecta un stil de
meniu DVD

1 La pasul 4 atingeþi (OPTION) T


[DVD MENU].
2 Selectaþi stilul dorit dintre cele 4 modele
disponibile, folosind [t] / [T].

Selectaþi [NO MENU] dacã nu creaþi un


meniu DVD.
3 Atingeþi .

b Notã
• Ca tip de meniul DVD este aleasã varianta
[STYLE1] în modul simplificat de
funcþionare.

45
Montaj

Categoria (OTHERS – Altele)


Aceastã categorie vã permite sã editaþi sau
sã imprimaþi imagini pe un disc sau pe
ªtergerea imaginilor
“Memory Stick Duo”, ori sã le copiaþi pe Puteþi ºterge imagini înregistrate pe un disc
calculatorul dvs. pentru a le vizualiza, pentru sau pe “Memory Stick Duo” folosind camera
a realiza montaje sau pentru a crea un DVD dumneavoastrã video.
original. Introduceþi în aparat un disc înregistrat sau
o unitate “Memory Stick Duo”.
b Note
• Nu puteþi recupera imaginile ºterse.
• Nu puteþi ºterge filme în modul simplificat
de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam.
Categoria
(OTHERS - altele)
z Observaþie
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
• Puteþi ºterge imagini din interfaþa de redare
Lista elementelor
folosind opþiunea [DELETE] din
DELETE (ºtergere) (OPTION) T clapeta .
Puteþi ºterge imaginile de pe un disc sau
de pe “Memory Stick Duo” (pag. 46).
ªtergerea filmelor de pe disc
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe
un disc sau pe “Memory Stick Duo”
(pag. 48).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
1 Atingeþi (OTHERS) din meniul

Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã (HOME) T [DELETE].


de redare (pag. 49).
PRINT (imprimare)
2 Atingeþi [ DELETE].
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 53). 3 Atingeþi [ DELETE].
COMPUTER (calculator)
Puteþi conecta camera dvs. video la un 4 Atingeþi imaginea care vreþi sã fie
calculator (pag. 78). ºtearsã.

Scena selectatã este marcatã cu .

46
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de ªtergerea fotografiilor de pe
pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi pentru a reveni la interfaþa
“Memory Stick Duo”
precedentã.
1 Atingeþi (OTHERS) din meniul
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. (HOME) T [DELETE].

Pentru a ºterge simultan toate 2 Atingeþi [ DELETE].

filmele de pe disc
3 Atingeþi [ DELETE].

La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T 4 Atingeþi fotografia care sã fie


[YES]T [YES] T [OK]. ºtearsã.

Pentru a ºterge de pe disc


filmul cel mai recent înregistrat
DVD
+RW

La pasul 3, atingeþi [ LAST SCENE DEL]


T [OK] T [YES] T [OK].
Fotografia selectatã este marcatã cu .
b Note Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
de reþea de la camera video în timpul Atingeþi pentru a reveni la interfaþa
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat precedentã.
discul.
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
redare (pag. 49), filmul este ºters ºi din
lista de redare.
• Chiar dacã ºtergeþi imaginile inutile de pe
disc, capacitatea rãmasã liberã a acestuia
este posibil sã nu creascã atât de mult încã
sã vã permitã realizarea de înregistrãri
suplimentare.
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe disc ºi a reveni la capacitatea iniþialã a
discului, trebuie ca acesta sã fie formatat
(pag. 57).

z Observaþii
• Imaginile înregistrate cu aceastã camerã
video ºi stocate pe un disc sunt denumite
“imagini originale”.

continuã...

47
ªtergerea imaginilor Divizarea
(continuare)
înregistrãrilor
Pentru a ºterge toate
fotografiile de pe “Memory
Stick Duo”
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T b Notã
[YES]T [YES] T [OK]. • Nu puteþi diviza filme în modul simplificat
b Note de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam.
• Nu puteþi ºterge fotografiile în urmãtoarele
cazuri :
– când cardul “Memory Stick Duo” este 1 Atingeþi (OTHERS) din meniul
protejat la scriere, (HOME) T [EDIT].
– dacã fotografia respectivã este protejatã
la scriere cu un alt echipament.
2 Atingeþi [DIVIDE].
z Observaþie
• Pentru a ºterge toate fotografiile de pe
“Memory Stick Duo”, formataþi cardul de
3 Atingeþi filmul care vreþi sã fie
memorie (pag. 58). divizat.
Începe redarea filmului respectiv.

4 Atingeþi în punctul unde doriþi


sã divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului unde doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind .

Se revine la începutul
filmului selectat.

La apãsarea butonului se comutã


între redare ºi pauzã.

5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].

48
Crearea Listei de
redare
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse
la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul O listã de redare este o listã care prezintã
de reþea de la camera video în timpul imagini reprezentative, la dimensiuni reduse,
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat ale filmelor selectate. Scenele originale nu
discul. sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje
• Chiar dacã filmul divizat este inclus în Lista sau ºtergeþi scenele din Lista de redare.
de redare, aceasta nu este divizat ºi în lista Aveþi grijã sã introduceþi discul înregistrat
de redare. în camera video.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între b Notã
punctul unde a fost atins butonul ºi • Nu puteþi adãuga sau realiza montaje ale
punctul efectiv de divizare, deoarece filmelor în modul simplificat de
camera selecteazã punctul de secþionare funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
la intervale de jumãtate de secundã. modul Easy Handycam.

1 Atingeþi (OTHERS) din meniul


(HOME) T [PLAYLIST EDIT].

2 Atingeþi [ ADD].

3 Atingeþi scena care sã fie


adãugatã în Lista de redare.

Scena selectatã este marcatã cu .


Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi pentru a reveni la interfaþa
precedentã.

4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].

continuã...

49
Crearea Listei de redare (continuare)

Pentru a adãuga toate filmele ªtergerea simultanã a


de pe disc în Lista de redare imaginilor adãugate din Lista
La pasul 2, atingeþi [ ADD ALL] T de redare
[YES]T [YES] T [OK].
1 Atingeþi (OTHERS) din meniul
b Notã (HOME) T [PLAYLIST EDIT].
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul 2 Atingeþi [ERASE].
de reþea de la camera video în timpul editãrii Pentru a ºterge toate imaginile simultan,
Listei de redare. Poate fi deteriorat discul. atingeþi [ERASE ALL] T [YES] T [YES]
z Observaþii T [OK].
• Puteþi include pânã la 999 de filme în Lista 3 Atingeþi imaginea pe care vreþi sã o
de redare. ºtergeþi din Lista de redare.
• Puteþi adãuga un film în lista de redare în
cursul vizionãrii acestuia folosind
[ ADD] din (OPTION) T clapeta
.

Redarea filmelor din Lista de


Imaginea selectatã este marcatã cu .
redare Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de
pe ecranul LCD pentru a confirma
Aveþi grijã sã introduceþi în camera video imaginea.
discul la care este adãugatã lista de redare
Atingeþi pentru a reveni la interfaþa
1 Atingeþi (VIEW IMAGES) din precedentã.
meniul (HOME) T [PLAYLIST]. 4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Imaginile adãugate la Lista de redare sunt z Observaþii
afiºate pe ecran. • Imaginile originale nu sunt modificate chiar
dacã ºtergeþi imaginile din Lista de redare.

2 Atingeþi scena de unde vreþi sã


înceapã redarea.
Lista de redare este prezentatã începând
cu scena selectatã, pânã la final, apoi se
revine la interfaþa cu Lista de redare.

50
Modificarea ordinii în Lista de Divizarea unui film în cardul
redare Listei de redare
1 Atingeþi (OTHERS) din meniul 1 Atingeþi (OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT]. (HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [MOVE]. 2 Atingeþi [DIVIDE].
3 Atingeþi imaginea pe care doriþi sã o 3 Selectaþi filmul care doriþi sã fie divizat.
deplasaþi. Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi în punctul unde doriþi sã
divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.

Imaginea selectatã este marcatã cu .


Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
La fiecare apãsare a
Atingeþi pentru a reveni la interfaþa
butonului , se comutã
precedentã. între redare ºi pauzã.
4 Atingeþi [OK] .
5 Selectaþi destinaþia folosind [t] / [T]. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
b Notã
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
Bara de destinaþie
z Observaþie
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea • Filmele originale nu sunt modificate chiar
de pe ecranul LCD pentru a confirma dacã le divizaþi în Lista de redare.
imaginea.
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK] .
z Observaþie
• Dacã selectaþi mai multe imagini, acestea
sunt deplasate conform ordinii din Lista
de redare.

51
Copierea imaginilor cu aparate video sau
cu recordere DVD / HDD
Puteþi copia imagini redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pag. 20). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
b Notã
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.

Echipament fãrã Echipament cu o


mufã S VIDEO mufã S VIDEO

galben

alb

alb

roºu
Mufã A/V OUT
roºu

Aparate video sau


recordere DVD / HDD
l : Flux de semnal

1 Cablul de conectare A/V (furnizat) b Note


Conectaþi la mufa de intrare a celuilalt • Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
echipament video. contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe ecranul
2 Cablul de conectare A/V cu S echipamentului conectat, alegeþi în meniul
VIDEO (opþional) HOME pentru (SETTINGS) T
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv [OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT]
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu T [LCD PANEL] (variantã implicitã),
de conectare A/V împreunã cu unul pag. 69.
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse • Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
vor fi de calitate superioarã comparativ informaþiile legate de reglarea camerei,
cu cazul în care este folosit numai un afiºaþi-le pe ecran (pag. 65).
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie • Când conectaþi camera dvs. video la un
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO echipament mono, cuplaþi conectorul
(canalul S VIDEO) ale cablului de galben al cablului A/V la mufa video de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
(opþional). În acest caz, conectarea mufei pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
galbene nu este necesarã. Numai intrare a aparatului.
conexiunea S VIDEO nu va transmite
semnal sonor la ieºire.
52
Copierea imaginilor cu Imprimarea imagi-
aparate video sau cu nilor înregistrate
recordere DVD / HDD (Imprimantã compatibilã cu
(continuare)
standardul PictBridge)
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
1 Introduceþi discul înregistrat în compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
camera de luat vederi. cupla camera la calculator.

2 Porniþi camera video ºi apãsaþi


butonul (VIEW IMAGES). Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] perete pentru a alimenta camera video în
varianta corespunzãtoare, în funcþie de vederea acestei operaþii (pag. 20).
echipamentul folosit pentru afiºare Introduceþi în camera video unitatea de
(pag. 40, 68) memorie “Memory Stick Duo” pe care sunt
înregistrate fotografiile ºi porniþi imprimanta.
3 Introduceþi în celãlalt echipament
suportul de înregistrare adecvat.
Conectarea camerei dvs. de
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia luat vederi la imprimantã
corespunzãtoare modului intrare (input).

4 Conectaþi camera video la


1 Porniþi camera video.
echipamentul de înregistrare
(aparat video sau recorder DVD/ 2 Conectaþi mufa (USB) a camerei
HDD) prin cablul de cuplare A/V video la o imprimantã, folosind
(furnizat) 1 sau prin cablul de cablul USB (pag. 112).
conectare A/V cu S VIDEO Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
(opþional) 2. [USB SELECT].
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare. 3 Atingeþi [ PRINT].

5 Porniþi redarea discului cu


Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul (conectare PictBridge)
camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.

6 Când copierea se încheie, opriþi Va fi afiºatã una dintre fotografiile stocate


echipamentul de înregistrare ºi pe “Memory Stick Duo”.
apoi camera dvs. video.
b Notã
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile cu standardul
PictBridge.

continuã...

53
Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge) (continuare)
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
Imprimare realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
1 Atingeþi fotografia pe care vreþi s㠖 sã acþionaþi comutatorul POWER ;
o imprimaþi. – sã apãsaþi (VIEW IMAGES) ;
– sã deconectaþi cablul USB de la
imprimantã ;
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick Duo” din camera de luat vederi.
• Puteþi selecta numai una dintre dimensiunile
de imagine pe care imprimanta le poate
tipãri.
Fotografia selectatã este marcatã cu . • La unele modele de imprimante, marginile
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
de pe ecranul LCD pentru a o confirma. ale imaginii pot fi modificate. Dacã
Atingeþi pentru a reveni la interfaþa imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
precedentã. raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
2 Atingeþi (OPTION), ajustaþi acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi sã nu accepte funcþia de printare a datei.
. Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale imprimantei pentru a afla detalii.
fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã. • Nu putem garanta imprimarea imaginilor
Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de înregistrate cu alt dispozitiv decât acest
exemplare. tip de camerã.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE], • Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este – imaginile editate cu un calculator,
imprimatã nici o datã sau orã). – imaginile înregistrate cu alte
echipamente,
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
– imagini cu dimensiunea de 3MB sau
hârtie. mai mari,
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul – imagini cu dimensiuni mai mari de
existent, treceþi la pasul 3. 2848 × 2136 pixeli.

3 Atingeþi [EXEC] T [YES] T . z Observaþii


Apare din nou interfaþa de selecþie a • PictBridge reprezintã un standard industrial
fotografiilor. stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
Pentru a încheia imprimarea imprimantã direct la o camerã video digitalã
Atingeþi în interfaþa de selecþie a sau la un aparat foto digital, indiferent de
imaginilor. model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o fotografie dacã o vizualizaþi
b Note folosind clapeta T [PRINT] din meniul
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al (OPTION).
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã,
deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta,
apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de
tipãrire de la început.

54
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria (MANAGE DISC / MEMORY
– Gestionarea discului / memoriei)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un
disc sau o unitate “Memory Stick Duo” Redarea unui disc
pentru diverse scopuri.
cu alte echipamente
Redarea unui disc cu alte
echipamente
Dupã finalizarea unui disc (pag. 42) veþi
putea viziona filme înregistrate cu camera
Categoria dvs. redate de alte echipamente DVD. Nu
putem însã garanta redarea cu orice tip de
(MANAGE DISC / MEMORY –
Gestionarea discului / memoriei) aparat DVD. Discurile DVD+RW nu necesitã
sã fie finalizate pentru a fi redate de alte
echipamente.
Lista elementelor b Note
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
FINALIZE (finalizare) 8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
Puteþi asigura redarea discurilor cu alte pot apãrea disfuncþionalitãþi.
echipamente finalizându-le (pag. 42). • Verificaþi dacã în cazul unui echipament
DISC SELECT GUIDE (ghid de alegere DVD aºezat vertical, poziþia permite ca
a discului) discul sã fie pus orizontal.
Camera vã semnaleazã discul cel mai potrivit • Unele discuri nu pot fi redate, pot îngheþa
pentru scopul urmãrit (pag. 56). imaginea pentru un moment între scene.
În cazul anumitor echipamente, unele
FORMAT (formatare) funcþii pot fi dezactivate.
Puteþi formata ºi utiliza din nou discul
z Observaþii
(pag. 57).
• Echipamentele care acceptã subtitluri pot
FORMAT (formatare) afiºa data ºi ora înregistrãrii în locul unde
Puteþi formata ºi utiliza din nou unitatea în mod obiºnuit apar subtitluri (pag. 63).
“Memory Stick Duo” (pag. 58). Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte echipamentul respectiv.
UNFINALIZE (definalizare)
• Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 45),
Puteþi sã definalizaþi un disc ºi sã înregistraþi
puteþi selecta scena doritã din meniu.
în continuare multe imagini pe el (pag. 58).
DISC INFO (informaþii despre disc)
Puteþi afiºa informaþiile despre disc. Redarea unui disc cu ajutorul
calculatorului
Puteþi reda un astfel de disc la calculator,
dacã este instalatã o aplicaþie de redare DVD
pe acel calculator.
Introduceþi discul finalizat în drive-ul DVD
al calculatorului ºi redaþi discul folosind
aplicaþia DVD de redare.
continuã...

55
Redarea unui disc cu alte Alegerea discului
echipamente (continuare)
adecvat (Ghid de
b Note alegere a discului)
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD+RW, Selectaþi opþiunea care este potrivitã pentru
acesta trebuie finalizat (pag. 42), în caz dvs. dintre cele afiºate pe ecran, apoi veþi fi
contrar putând apãrea disfuncþionalitãþi. informaþi despre opþiunile adecvate pentru
• Verificaþi dacã drive-ul DVD al scopul pe care îl urmãriþi.
calculatorului poate reda un DVD de 8 cm.
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de 1 Atingeþi (MANAGE DISC /
8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi. MEMORY) din meniul (HOME).
• Este posibil ca discul sã nu fie redat sau ca
filmele sã nu ruleze cursiv pe anumite
calculatoare.
• Nu pot fi redate ºi nu se pot realiza montaje
ale filmelor care au fost copiate direct de
pe disc
z Observaþie
• Pentru detalii legate de operaþiuni ºi
2 Atingeþi [DISC SELECT GUIDE].
proceduri, consultaþi ghidul de iniþializare
“First Step Guide” furnizat în format 3 Atingeþi opþiunea care este
electronic pe CD-ROM (pag. 78). potrivitã pentru dumneavoastrã pe
ecran.
Dupã ce rãspundeþi la toate întrebãrile,
Eticheta de volum a discului
veþi fi informaþi asupra discului cel mai
Data la care discul a fost folosit pentru prima
potrivit pentru dvs.
datã este înregistratã (varianta implicitã este
Puteþi introduce acelaºi tip de disc care
0:00 AM January 1, 2007).
este indicat în [DISC SELECT GUIDE],
<ex.> discul este formatat cu opþiunile
Dacã discul a fost folosit prima datã la ora selectate de dumneavoastrã.
0:00 am pe data de 1 ianuarie 2007 :
2007_01_01_00H00M_AM

Eticheta
volumului

z Observaþii
• Imaginile de pe discuri sunt stocate în
urmãtoarele directoare :
– DVD-RW (în mod VR) :
în directorul DVD_RTAV
– Alte discuri ºi moduri :
în directorul VIDEO_TS

56
ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare)
Formatarea unui disc 4 Atingeþi (MANAGE DISC /
MEMORY) din meniul (HOME)
T [ FORMAT].
Prin formatare, discul înregistrat este readus • Parcurgeþi urmãtorii paºi în cazul în
la starea iniþialã, putând fi refolosit pentru care discul este unul DVD-RW sau
înregistrare. Toate datele înregistrate DVD+RW.
anterior pe disc sunt ºterse, capacitatea x DVD-RW
acestuia fiind recuperatã în întregime prin Selectaþi [VIDEO] sau [VR] pentru
formatare. formatul de înregistrare (pag. 12), apoi
Un DVD-R / DVD+R DL nu poate fi atingeþi .
formatat. Înlocuiþi-l cu un nou disc.
x DVD+RW
Selectaþi raportul laturilor filmului, [16:9
Dacã formataþi un disc finalizat WIDE] sau [4:3], apoi atingeþi .
• Prin formatare, un DVD-RW (în modul
VIDEO) revine la starea definalizatã.
Pentru a putea vedea conþinutul discului
5 Atingeþi [Yes].
cu alte echipamente, acesta trebuie
finalizat din nou. 6 Atingeþi când este afiºat
• În cazul unui DVD-RW (în modul VR)/ mesajul [Completed.] (încheiat).
DVD+RW, la formatare sunt ºterse toate
imaginile de pe discul finalizat. Pe ecran b Note
apare unul dintre simbolurile urmãtoare: • Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
sau , însã nu este necesar sã alimentare cu energie pentru a evita
finalizaþi din nou discul înainte de redarea întreruperea alimentãrii în cursul formatãrii.
acestuia cu alte echipamente*. • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
* Pentru a crea un meniu DVD pe un disc ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
DVD+RW, finalizaþi din nou discul (pag. 42). timpul formatãrii.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã formatarea fiecãrei feþe a
1 Conectaþi adaptorul de reþea la discului. Cele douã pãrþi pot fi formatate
mufa DC IN a camerei, apoi în moduri diferite de înregistrare.
cuplaþi cablul de alimentare la o • În cazul unui DVD+RW, nu puteþi modifica
prizã de perete. raportul laturilor imaginilor pe parcurs.
Formataþi din nou discul pentru a schimba
2 Porniþi camera video. raportul laturilor imaginilor.
• Nu puteþi formata un disc care a fost
3 Introduceþi în camera video discul protejat la scriere cu alte echipamente.
Anulaþi protecþia folosind echipamentul
care trebuie formatat. original, apoi formataþi discul.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un disc DVD-RW în modul
simplificat de funcþionare (pag. 29), pentru
formatul de înregistrare este stabilitã
varianta VIDEO

continuã...
57
ªtergerea tuturor Înregistrarea scene-
scenelor de pe disc
(Formatare) (continuare)
lor suplimentare
dupã finalizare
Formatarea unui “Memory
Stick Duo” Puteþi înregistra material suplimentar pe
În urma formatãrii sunt ºterse toate discurile DVD-RW / DVD+RW finalizate
fotografiile de pe “Memory Stick Duo” dupã ce urmaþi paºii de mai jos, în cazul în
care existã spaþiu liber pe disc.
1 Porniþi camera video.
Când folosiþi un DVD-RW (în modul VR)
finalizat, puteþi înregistra filme
suplimentare pe disc fãrã alþi paºi
2 Introduceþi unitatea “Memory suplimentari.
Stick Duo” de formatat, în
camera dvs. video. Când folosiþi un DVD-RW (în
modul VIDEO) – Definalizare
3 Atingeþi (MANAGE DISC /
MEMORY) T [ FORMAT].
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.

2 Porniþi camera video.

4 Atingeþi [Yes] T [Yes]. 3 Introduceþi în camera video discul


finalizat.

5 Când este afiºatã indicaþia


4 Atingeþi (MANAGE DISC /
[Completed.], atingeþi [OK].
MEMORY) din meniul (HOME)
T [UNFINALIZE] (Definalizare).
b Note
• Fotografiile sunt ºterse chiar dacã au fost
protejate cu alt echipament împotriva
5 Atingeþi [Yes] T [Yes], apoi
atingeþi [OK] când este afiºatã
ºtergerii accidentale. indicaþia [Completed.] (încheiat).
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii dacã pe ecran apare indicaþia
[Executing...] :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi unitatea “Memory Stick
Duo” din aparat.

58
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
La folosirea unui disc
este necesarã definalizarea fiecãrei feþe a
DVD+RW discului.
• Nu puteþi înregistra scene suplimentare
Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 45) în
pe discuri DVD-R / DVD+R DL.
cursul operaþiei de finalizare trebuie sã
• Nu puteþi înregistra material suplimentar
parcurgeþi paºii de mai jos înainte de a mai
pe un disc, în cursul funcþionãrii în modul
înregistra alte filme.
simplificat. Renunþaþi la modul Easy
Handycam.
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.

2 Deplasaþi comutatorul POWER


pentru a porni indicatorul
luminos (Film).

3 Introduceþi în camera video discul


finalizat.
Va apãrea o interfaþã care vã va permite
sã confirmaþi cã doriþi sã înregistraþi
scene suplimentare.

4 Atingeþi [Yes] T [Yes].


5 Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].

b Note
• Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare cu energie pentru a evita
întreruperea alimentãrii în cursul acestei
operaþii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul operaþiei.
• Un meniu DVD creat în cursul operaþiei de
finalizare este ºters.

59
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria (SETTINGS
– reglaje) din meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã 3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
este convenabil. Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.

Folosirea Meniului HOME

1 Porniþi camera video, apoi


apãsaþi butonul (HOME).

(HOME) 4 Atingeþi varianta doritã.


Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.

(HOME)

5 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi


.

Categoria (SETTINGS)

2 Atingeþi (SETTINGS).

60
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
Lista elementelor de reglaj
SEMNALULUI (pag. 68)
pentru categoria (SETTINGS)
Element Pagina
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 62) TV TYPE 68
DISP OUTPUT 69
Element Pagina
REC MODE 62
CEAS / LIMBÃ (pag. 69)
NIGHTSHOT LIGHT 62
WIDE SELECT*1 62 Element Pagina
DIGITAL ZOOM 63 CLOCK SET* 3
23
STEADYSHOT 63 AREA SET 69
AUTO SLW SHUTTR 63 SUMMERTIME 69
REMAINING 63 LANGUAGE SET*3 69
SUB-T DATE 63
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 70)
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 64) Element Pagina
Element Pagina DEMO MODE 70
IMAGE SIZE*2*3 64 CALIBRATION 103
QUALITY 64 A.SHUT OFF 70
FILE NO. 64 REMOTE CTRL*2 70
NIGHTSHOT LIGHT 62
*1 La modelele DCR-DVD106E / DVD108E /
FLASH LEVEL*2 65 DVD109E / DVD 608E
REDEYE REDUC*2 65 *2 La modelele DCR-DVD306E / DVD308E /
DVD 708E
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA * 3 Disponibil ºi în modul simplificat de
IMAGINILOR (p. 65) funcþionare.
*4 În modul simplificat de funcþionare este
Element Pagina disponibil numai [SOUND SETTINGS].
DATA CODE 65
DISPLAY 66

REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN*4


(pag. 67)
Element Pagina
VOLUME*3 67
BEEP*3 67
LCD BRIGHT 67
LCD BL LEVEL 67
LCD COLOR 67
VF B.LIGHT 67

61
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)

NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare Night Shot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot plus (pagina
35) sau [S. NIGHTSHOT PLS] (pagina 76),
veþi putea sã înregistraþi imagini mai clare
Atingeþi 1, apoi 2. alegând pentru opþiunea [NIGHTSHOT
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi LIGHT] varianta [ON] (stabilitã din oficiu).
v/V pentru a trece la altã paginã. În acest caz vor fi emise radiaþii infraroºii
(invizibile pentru ochiul uman).
Cum se efectueazã reglajul
b Note
(HOME MENU) T pag. 60
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
(OPTION MENU) T pag. 71 emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 111).
• Demontaþi obiectivul de conversie
Variantele implicite sunt marcate cu simbolul (opþional).
B. • Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
este de aproximativ 3 m.
REC MODE
(modul înregistrare)
WIDE SELECT
Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele (raportul laturilor imaginilor)
disponibile pentru calitatea imaginii.
– DCR-DVD106E / DVD108E /
HQ
Se înregistreazã la înaltã definiþie.
DVD109E / DVD608E
(9M (HQ)) Puteþi selecta raportul laturilor imaginilor în
B SP funcþie de televizorul conectat. Consultaþi
Se înregistreazã la definiþie standard. ºi manualul de instrucþiuni care însoþeºte
(6M (SP)) televizorul dumneavoastrã.
HD LP B 4:3
Este prelungitã durata de înregistrare Se înregistreazã imagini pe întreg
(redare îndelungatã). ecranul, pentru un televizor cu ecran
(3M (LP)) 4:3.
b Notã 16:9 WIDE ( 16:9 )
• Dacã înregistraþi în modul LP calitatea Se înregistreazã imagini pe întreg
scenelor se poate degrada sau scenele în ecranul, pentru un televizor cu ecran
care sunt elemente în miºcare rapidã pot 16:9 (panoramic).
apãrea alterate de zgomot la redarea b Notã
discului. • Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corectã, corespunzãtoare televi-
z Observaþie zorului conectat pentru redare (pag. 68).
• Consultaþi pagina 12 pentru detalii legate
de durata înregistrãrii în fiecare dintre
aceste moduri.

62
DIGITAL ZOOM STEADYSHOT
(mãrire digitalã) (compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai camerei (varianta stabilitã din oficiu este
mult decât în cazul mãririi optice (pag. 34). [ON]). Alegeþi pentru [STEADYSHOT]
Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied
mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade. (opþional) deoarece imaginea va fi mai
naturalã.

AUTO SLW SHUTTR


(reducerea vitezei obturatorului)
Când pentru aceastã opþiune este aleasã
Partea din dreapta a scalei reprezintã varianta [ON] (implicitã), viteza obturatorului
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este este redusã în mod automat la 1/25 secunde
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire. când se înregistreazã în spaþii întunecate.

DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / REMAINING


DVD 608E (indicatorul spaþiului rãmas)
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic B AUTO
este 40 ×. Este afiºat timp de circa 8 secunde
indicatorul spaþiului rãmas pe disc în
80× urmãtoarele cazuri :
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pân㠕 Dacã aparatul recunoaºte capacitatea
la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã rãmasã pe disc când comutatorul
digital pânã la 80 ×. POWER este în poziþia (film).
2000× • Dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
pornit / oprit când comutatorul POWER
la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 2000×. este în poziþia (film).
• Când selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare din HOME MENU.
DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E
B OFF ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
afiºat mereu.
este 25×.
b Notã
50× • Dacã durata de înregistrare disponibilã
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã pentru filme este mai micã de 5 minute,
la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
digital pânã la 50×.
2000× SUB-T DATE
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã (data / ora pentru subtitrare)
la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 2000×. Selectaþi [ON] (reglaj implicit) pentru afiºarea
datei ºi orei înregistrãrii, când este redat un
disc cu un dispozitiv care beneficiazã de
funcþia de afiºare a subtitlurilor. Consultaþi
ºi documentaþia respectivului aparat.
63
Reglaje pentru fotografii
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor)

Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.

Cum se efectueazã reglajul


(HOME MENU) T pagina 60
(OPTION MENU) T pagina 71 b Note
• Numerele sunt mãsurate în urmãtoarele
Variantele implicite sunt marcate cu B. condiþii : sus - pentru calitatea imaginilor
este aleasã varianta [FINE] ; jos - pentru
IMAGE SIZE calitatea imaginilor este aleasã varianta
[STANDARD].
(dimensiunea fotografiei) • Numerele au fost determinate la utilizarea
– DCR-DVD306E / DVD308E / unui card de memorie “Memory Stick Duo”
DVD708E produs de Sony Corporation. Numãrul
fotografiilor înregistrate depinde de
B 1,0M ( )
condiþiile de înregistrare.
Sunt înregistrate fotografii clare.
VGA (0,3M) ( ) QUALITY (calitate)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii. B FINE (FINE)
Sunt înregistrate fotografii de calitate foarte
b Note bunã.
• Când raportul laturilor imaginilor este
schimbat în 16:9, dimensiunea imaginii STANDARD (STD)
este schimbatã în [ 0,7M] ( ) (pag. Sunt înregistrate fotografii la calitate
36). standard.
• Puteþi selecta numai dimensiunea imaginii
pentru fotografii. FILE NO.
(numãrul fiºierului)
z Observaþie
• Dimensiunea imaginii la modelele DCR- B SERIES
DVD106E/DVD108E/DVD109E/ DVD608E Alocã numere succesive fiºierelor chiar
este stabilitã la [VGA (0,3M)] ( ). dacã unitatea “Memory Stick Duo” este
înlocuitã cu o alta.
Numãrul de fotografii ce pot fi RESET
înregistrate pe un card Numãrãtoarea fiºierelor este reluatã de
“Memory Stick Duo” (aprox.) fiecare datã când este schimbatã unitatea
de memorie “Memory Stick Duo”.

NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 62.
64
Reglaje de vizuali-
zare a imaginilor
FLASHLEVEL (Elemente de reglaj pentru
(nivelul bliþului) particularizarea ecranului)
– DCR-DVD306E / DVD308E /
DVD708E
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi un
bliþ extern (opþional) care este compatibil cu
camera dvs.
HIGH ( +) Atingeþi 1, apoi 2.
Bliþul ilumineazã mai puternic. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
B NORMAL ( ) v/V pentru a trece la altã paginã.

LOW ( –) Cum se efectueazã reglajul


Bliþul ilumineazã mai slab.
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 71
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi Variantele implicite sunt marcate cu B.
roºii) –DCR-DVD306E /
DVD308E / DVD708E DATA CODE (cod de date)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi un În timpul redãrii sunt afiºate informaþii
bliþ extern (opþional) care este compatibil cu înregistrate în mod automat (cod de date)
camera dvs. împreunã cu imaginile.
Puteþi evita apariþia efectul de ochi roºii
B OFF
activând bliþul înainte de înregistrare.
Codul de date nu este afiºat.
Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta
[ON] pentru a utiliza aceastã funcþie. DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
b Notã
• Este posibil ca reducerea fenomenului de CAMERADATA
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie (date privind camera) - în continuare
de diferenþele individuale ºi de alte Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
condiþii.
DATE/TIME (data / ora)

1 Data
2 Ora

continuã...

65
Reglaje de vizualizare a imaginilor (continuare)

CAMERA DATA (date privind camera)


DISPLAY (afiºaj)
Film
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care apar în interfaþa VISUAL
INDEX.
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei dvs.
video*.
Fotografie
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
* Puteþi acþiona cu butoanele de zoom
3 SteadyShot - oprit de pe marginea ecranului LCD sau cu
4 Luminozitate cele ale telecomenzii (pentru modelele
5 Echilibru de alb DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E).

6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere

z Observaþii
• Simbolul apare în urmãtoarele cazuri :
– în timpul afiºãrii fotografiilor înregistrate
cu ajutorul unui bliþ extern (DCR-
DVD306E / DVD308E / DVD 708E).
– în timpul afiºãrii fotografiilor înregistrate
cu un alt dispozitiv cu bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonul DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (nimic afiºat)
(DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E).
• În funcþie de condiþiile legate de disc, pe
ecran va apãrea indicaþia [--:--:--].

66
Reglaje de sunet ºi ecran
(Elemente de reglaj pentru personalizarea semnalului sonor -beep-
ºi a ecranului)
LCD BL LEVEL
(iluminarea din spate a ecranului LCD)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
Atingeþi 1, apoi 2. B NORMAL
Iluminare standard.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã. BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
Cum se efectueazã reglajul
b Note
(HOME MENU) T pag. 60
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
(OPTION MENU) T pag. 71 externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
Variantele implicite sunt marcate cu B. acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
VOLUME (volum) autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
Atingeþi butoanele / pentru a • Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
regla volumul (pag. 38). grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
BEEP (semnal sonor) z Observaþie
B ON • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când imaginile înregistrate.
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
LCD COLOR
OFF
Nu se aude melodia ºi nici sunetul scos Puteþi regla culoarea ecranului LCD
de obturator. atingând butoanele / .

LCD BRIGHT
(luminozitatea ecranului LCD) Intensitate Intensitate
scãzutã ridicatã
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
z Observaþie
1 Reglaþi luminozitatea atingând / .
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
2 Atingeþi . imaginile înregistrate.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.

continuã...

67
Reglaje de sunet ºi ecran Reglaje legate de
(continuare)
ieºirea semnalului
VF B.LIGHT (Elemente de reglaj pentru
(luminozitatea vizorului) conectarea altor echipamente)

Puteþi regla luminozitatea vizorului.


B NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea vizorului creºte.
Atingeþi 1, apoi 2.
b Note
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat v/V pentru a trece la altã paginã.
varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT], Cum se efectueazã reglajul
autonomia acumulatorului se diminueazã (HOME MENU) T pag. 60
uºor la înregistrare.
(OPTION MENU) T pag. 71
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel Variantele implicite sunt marcate cu B.
imaginile înregistrate.

TV TYPE (tip de televizor)

La redarea imaginilor, semnalul trebuie


convertit în funcþie de televizorul conectat.
Imaginile înregistrate sunt redate în
urmãtoarele douã moduri.
B 16:9
(Varianta implicitã pentru
DCR-DVD306E/ DVD308E/ DVD708E)
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imagini în format Imagini în format
panoramic (16:9) 4:3

4:3
(Varianta implicitã pentru
DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E
/ DVD 608E)
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor standard 4:3.
Imagini în format Imagini în format
panoramic (16:9) 4:3

68
Ceas / Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
DISP OUTPUT
(modalitate de afiºare)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL Atingeþi 1, apoi 2.
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul v/V pentru a trece la altã paginã.
LCD ºi în vizor.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 71

CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
Vezi pag. 23.

AREA SET
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
v/V când folosiþi aparatul în strãinãtate.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 97.

SUMMERTIME (ora de varã)


Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.

LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
continuã...

69
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)

A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
Atingeþi 1, apoi 2. fost folositã.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi NEVER (niciodatã)
v/V pentru a trece la altã paginã. Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
Cum se efectueazã reglajul
b Notã
(HOME MENU) T pag. 60
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
(OPTION MENU) T pag. 71 la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
Variantele implicite sunt marcate cu B. varianta [NEVER].

DEMO MODE REMOTE CTRL


(mod demonstrativ) (telecomandã)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite s㠖 DCR-DVD306E / DVD308E /
urmãriþi timp de circa 10 minute un program DVD 708E
demonstrativ dupã ce deplasaþi comutatorul
Varianta stabilitã implicit este [ON] ºi ea vã
POWER în poziþia (film). permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost
z Observaþie furnizatã (pag. 113).
• Demonstraþia va fi suspendatã în z Observaþie
urmãtoarele cazuri : • Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
– când apãsaþi butonul START / STOP ; preluarea de cãtre camera video a
– când atingeþi ecranul în timpul comenzilor transmise de telecomanda altui
desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstra-
aparat video.
þia va reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când deplasaþi comutatorul de
deschidere a capacului compartimen-
tului pentru disc ;
– când introduceþi sau scoateþi unitatea
“Memory Stick Duo” ;
– când puneþi comutatorul POWER în
poziþia (foto) ;
– când apãsaþi (HOME) / (VIEW
IMAGES) .

CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pag. 103.

70
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU)
apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi 3 Modificaþi valoarea corespun-
clic dreapta cu mouse-ul la calculator. zãtoare elementului respectiv,
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul apoi atingeþi .
operaþiei.

Când elementul dorit nu apare


Folosirea Meniului OPTION
pe ecran
Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia
respectivã nu este disponibilã în acea
(OPTION) pe ecran. situaþie.
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.

Clapetã

2 Atingeþi elementul de meniu dorit.


Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.

continuã...

71
Activarea funcþiilor folosind Meniul OPTION
(continuare)

Elemente pentru înregistrare Elemente pentru redare din


din Meniul OPTION Meniul OPTION

Consultaþi pag. 71 pentru operaþii de Consultaþi pag. 71 pentru operaþii de


reglaj reglaj
Element * Pagina Element * Pagina
Clapeta
Clapeta
FOCUS – 73
DELETE a 46
SPOT FOCUS – 73
DELETE ALL a 47
TELE MACRO – 73
EXPOSURE – 74 Clapeta
SPOT METER – 74 DIVIDE a 48
SCENE SELECTION – 74 ERASE a 50
WHITE BAL. – 75 ERASE ALL a 50
COLOR SLOW SHTR – 76 MOVE a 50
S. NIGHTSHOT PLS – 76
-- (clapetã care depinde de situaþie)
Clapeta ADD a 50
FADER – 76 ADD ALL a 50
D. EFFECT – 77 PRINT a 55
PICT. EFFECT – 77 SLIDE SHOW – 39
VOLUME a 67
Clapeta
DATA CODE a 65
REC MODE a 62
SLIDE SHOW SET – 39
MICREF LEVEL – 77
ADD a 49
IMAGE SIZE** a 64
ADD ALL a 50
QUALITY a 64
SELF-TIMER – 77 -- (Nici o clapetã)
FLASH MODE** – 77 COPIES – 54
DATE / TIME – 54
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME. SIZE – 54
** DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E DVD MENU – 45

* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.

72
Reglajele funcþiilor din Meniul OPTION
În continuare sunt descrise elementele care apar timp de câteva seunde în urmãtoarele
pot fi reglate numai din meniul OPTION. cazuri :
– când modul de focalizare este schimbat
Cum se efectueazã reglajul din automat în manual,
(HOME MENU) T pag. 60 – dacã reglaþi manual focalizarea.
(OPTION MENU) T pag. 71 (Acestea nu vor fi corect afiºate dacã
folosiþi lentile de conversie, opþionale)
Variantele implicite sunt marcate cu B.
SPOT FOCUS
FOCUS (focalizare) (focalizare punctualã)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi subiect care nu este plasat în centrul
asupra unui anumit subiect. ecranului.

1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].


Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile 1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în Apare simbolul 9.
apropiere) sau (pentru focalizarea
2 Atingeþi [END].
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
focaliza mai aproape, iar când nu se [AUTO] T [END] la pasul 1.
poate focaliza la distanþã mai mare.
b Notã
3 Atingeþi .
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
Pentrureglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi [FOCUS] este aleasã automat varianta
[AUTO] T la pasul 1. [MANUAL].
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera TELE MACRO
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o (prim planuri)
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm în Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
cazul înregistrãrii la distanþã. subiectelor de mici dimensiuni, spre exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
z Observaþii însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui evidenþã.
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru varianta [ON] (pornit) (T ) , mãrirea (pag.
a regla focalizarea, apoi spre W 34) se deplaseazã spre partea superioarã a
(panoramic) pentru a adapta mãrirea secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
pentru înregistrare. Când doriþi sã permiþând înregistrarea subiectelor la
înregistraþi un prim-plan al unui subiect, distanþe mici, astfel :
deplasaþi pârghia pentru reglarea mãririi – la modelele DCR-DVD106E / DVD108E /
DVD109E / DVD 608E : de pânã la 43 cm,
spre W (unghi panoramic), apoi reglaþi
– la modelele DCR-DVD306E / DVD308E /
focalizarea.
DVD 708E : de pânã la 38 cm.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
continuã...
73
Reglajele funcþiilor din Meniul OPTION (continuare)
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi Apare simbolul .
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W). 2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
b Note expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã, pasul 1.
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp. b Notã
• Când focalizarea automatã este greu de • Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 73). pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
SCENE SELECTION
imagini. Ajustaþi opþiunea [EXPOSURE] (selecþia scenei)
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat comparativ cu fundalul. Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [SCENE SELECTION].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
1 Atingeþi [MANUAL]. Selectaþi aceasta pentru
Apare simbolul . a înregistra imagini în
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele amurg, fãrã a pierde
. atmosfera de înserat.
3 Atingeþi .
Pentru a reveni la reglarea automatã a CANDLE ( ) (Lumânare)
expunerii, apãsaþi [AUTO] T , la pasul Selectaþi aceasta pentru
1. a surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SPOT METER
(exponometrul punctual) SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un Selectaþi aceasta pentru
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie a pãstra atmosfera
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã, anumitor momente cum
cu toate cã existã un contrast puternic între ar fi apusul ºi rãsãritul
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul de soare.
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina FIREWORKS* ( )
reflectoarelor). (Focuri de artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.

1 Atingeþi uºor punctul de pe ecran


pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
74
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
WHITE BAL.
Alegeþi aceasta când
filmaþi elemente aflate (echilibrul de alb)
la distanþã. Reglajul
permite camerei sã Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
evite focalizarea pe un geam sau pe de luminozitatea spaþiului în care se
ochiurile unei plase metalice interpuse înregistreazã.
între camera video ºi subiect. B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
PORTRAIT ( ) automat.
(Portret)
Alegeþi aceastã OUTDOOR ( ) (exterior)
variantã pentru a Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
scoate în evidenþã sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
subiectul, spre exemplu o persoanã sau de înregistrare :
o floare, în timp ce fundalul este – în aer liber,
estompat. – pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
SPOTLIGHT* ( ) (Spot de luminã) – la rãsãritul sau la apusul soarelui,
Selectaþi aceasta pentru – la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
a evita ca feþele dau luminã similarã cu cea naturalã.
persoanelor sã aparã
INDOOR ( ) (interior)
excesiv de albe atunci
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
când sunt iluminate puternic.
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
SPORTS** ( ) (Lecþii de sport) – pentru scene înregistrate la o petrecere
Selectaþi aceasta pentru sau în studiouri, unde condiþiile de
a minimiza tremurul iluminare se modificã rapid,
atunci când filmaþi – în interiorul unei clãdiri,
subiecte aflate în – la lumina unor surse video din cadrul
miºcare rapidã. unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi aceastã ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
variantã pentru a Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
imortaliza albastrul viu lumina spaþiului în care înregistraþi.
al apei oceanului sau a 1 Apãsaþi [ONE PUSH].
lacului. 2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
SNOW** ( ) (Zãpadã) de hârtie care sã umple ecranul, în
Selectaþi aceasta pentru aceleaºi condiþii de iluminare în care
a înregistra imagini ulterior veþi înregistra subiectul.
luminoase în cazul în 3 Atingeþi simbolul [ ].
care fundalul dorit Simbolul va clipi des. Dupã
conþine mult alb. reglarea ºi memorarea echilibrului de
* Camera dvs. focalizeazã numai asupra alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
subiectelor aflate la distanþã. b Note
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra • Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
subiectelor aflate în apropiere.
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
b Notã [ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
continuã...

75
Reglajele funcþiilor din Meniul OPTION (continuare)
• Dacã simbolul clipeºte des în cursul înregistrãri efectuate folosind funcþia
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi NightShot plus dacã pentru [S. NIGHTSHOT
un obiect alb pânã ce simbolul va PLS] este aleasã varianta [ON] în timp ce
înceta sã clipeascã. comutatorul NIGHTSHOT PLUS (pag 35)
• Simbolul clipeºte rar dacã reglajul [ONE este de asemenea în poziþia ON.
PUSH] nu a putut fi corect stabilit. Pe ecran apare simbolul S .
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru [S. NIGHTSHOT PLS] varianta [OFF].
simbolul continuã sã clipeascã ºi dupã
atingerea butonului , alegeþi pentru b Note
opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO]. • Nu folosiþi funcþia [S. NIGHTSHOT PLS]
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.], în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã disfuncþionalitãþi.
în mod automat varianta [AUTO]. • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 111).
z Observaþii • Când focalizarea automatã este greu de
• Dacã schimbaþi acumulatorul având realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (pag.
selectatã varianta [AUTO] sau dacã 73).
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu vederi se modificã în funcþie de
camera timp de 10 secunde un obiect alb luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Reluaþi operaþia [ONE PUSH] (o singurã FADER (gradare)
apãsare) dacã modificaþi reglajul [SCENE Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
SELECTION] sau dacã deplasaþi camera urmãtoarele efecte adãugate intervalului
video în exterior, în cursul reglajului respectiv :
echilibrului de alb folosind [ONE PUSH].
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
COLOR SLOW SHTR
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei), apoi
(Color Slow Shutter) atingeþi .
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR 2 Apãsaþi butonul START/STOP.
SLOW SHTR] varianta [ON], puteþi Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
înregistra imagini cu culori mai luminoase, clipeascã ºi dispare când gradarea se
chiar ºi în spaþii întunecate. încheie.
Pe ecran apare simbolul .
Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
SHTR] apãsaþi [OFF]. de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
b Note
reglajul este anulat.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 73)
STBY REC
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de Pãrãsirea treptatã Intrare gradatã
luminozitate, ceea ce poate conduce la a scenei în scenã
reducerea dinamicii imaginii. [WHITE FADER] (gradare dinspre alb)

S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus) [BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
76
D. EFFECT (efecte digitale) SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul ºi puteþi înregistra Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi
impregnând filmelor dumneavoastrã o începe fotografierea cu o întârziere de circa
atmosferã de film vechi. 10 secunde.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT], Apãsaþi PHOTO pentru a înregistra
atingeþi [OFF]. fotografii când pentru [SELF-TIMER] este
aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul .
PICT. EFFECT Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
(efecte de imagine)
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini selectaþi [OFF].
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
z Observaþie
Este afiºat simbolul .
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi
B OFF
cu ajutorul butonului PHOTO al
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
telecomenzii (pag. 113) - pentru modelele
SEPIA DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E.
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru) FLASH MODE (modul bliþ)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru). – DCR-DVD306E / DVD308E /
PASTEL DVD 708E
Imaginile seamãnã cu
un pastel. Puteþi regla aceastã funcþie când utilizaþi un
bliþ extern (opþional) care este compatibil cu
camera dvs. video.
Ataºaþi bliþul extern la suportul activ pentru
MICREF LEVEL accesorii (pag. 111).
(nivelul microfonului) B ON ( )
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru Bliþul lumineazã de fiecare datã.
înregistrarea sunetului. AUTO
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un Bliþul se declanºeazã automat.
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.

77
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture Despre Ghidul de iniþiere
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un
de operaþiile prezentate în continuare. manual electronic de instrucþiuni pe care îl
puteþi consulta cu ajutorul calculatorului.
z Observaþie Acest manual descrie operaþiile de bazã, de
• Consultaþi pagina 82 dacã folosiþi un la conectarea iniþialã a camerei video la
calculator Macintosh. calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã
la funcþionarea generalã atunci când folosiþi
pentru prima datã aplicaþia software “Picture
Motion Browser”de pe CD-ROM (furnizat).
Consultaþi «Instalarea Ghidului de iniþiere»
(pag. 79), porniþi Ghidul de iniþiere ºi urmaþi
instrucþiunile.

Despre funcþia “Help” a


aplicaþiilor software
Documentaþia Help explicã exhaustiv funcþiile
tuturor aplicaþiilor software. Consultaþi
documentaþia Help pentru a afla detalii
suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie “Ghidul
de iniþiere”. Pentru afiºarea informaþiilor Help,
faceþi clic pe semnul care apare pe ecran.
Principalele funcþii
x Importul filmelor înregistrate cu Cerinþe de sistem
camera dvs. video Când folosiþi “Picture Motion
x Vizionarea filmelor importate la Browser”
calculator SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Puteþi gestiona filme ºi fotografii dupã Microsoft Windows XP Home Edition
data ºi ora la care au fost înregistrate ºi Microsoft Windows XP Professional
sã selectaþi filmele sau fotografiile pe care sau Windows XP Media Center Edition.
vreþi sã le urmãriþi cu ajutorul imaginilor Este necesarã instalarea standard.
în miniaturã corespunzãtoare. Aceste Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
reprezentãri de dimensiuni reduse pot fi de operare constã într-un sistem de operare
mãrite ºi redate sub forma unei actualizat (upgrade) sau într-un mediu multi-
succesiuni de imagini. boot.

x Realizarea de montaje cu Procesor :


Minim : Intel Pentium III la 1 GHz sau mai
imaginile importate la calculator
rapid.
x Crearea unui DVD original Aplicaþii :
Folosind datele de imagine importate de DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
la calculator, puteþi crea un DVD original. produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
x Copierea unui disc T Video Disc Sistem de sunet :
Copier Placã de sunet compatibilã Direct Sound.
Puteþi copia toate imaginile de pe un disc Memorie :
înregistrat cu camera dvs. • 256 MB de memorie sau mai mult.
78
Instalarea aplicaþi-
ilor software ºi a
Hard disk :
• Spaþiu liber necesar pentru instalare : Ghidului de iniþiere
aproximativ 600 MB (se recomandã 5 GB
sau mai mult la crearea de DVD-uri video). Trebuie sã instalaþi Ghidul de iniþiere ºi
aplicaþia software pe calculatorul dvs.
Monitor :
• Placã video compatibila cu DirectX 7 sau Windows, înainte de a conecta camera video
variante ulterioare, la computer. Odatã instalate programele, nu
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime mai sunt necesare instalãri ulterioare.
mare de culoare (culoare pe 16 biþi), Conþinutul de instalat ºi procedurile pot
diferi în funcþie de sistemul de operare
Alte cerinþe :
utilizat.
• Port (USB) (trebuie sã fie standard) .
• Se recomandã USB de mare vitezã (USB z Observaþie
2.0), • Dacã folosiþi un calculator Macintosh,
• Este necesar un drive optic de disc care consultaþi pag. 82.
poate inscripþiona DVD-uri (este necesar
un drive CD-ROM pentru instalare). Instalarea Ghidului de iniþiere
Când sunt redate cu ajutorul
calculatorului fotografii înregistrate
pe un “Memory Stick Duo”
1 Verificaþi sã nu fie conectatã
SO: Microsoft Windows 2000 Professional, camera video la calculator.
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional 2 Porniþi calculatorul.
sau Windows XP Media Center Edition. b Note
Este necesarã instalarea standard. • Conectaþi-vã ca administrator pentru
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul instalare.
de operare este un sistem de operare • Închideþi toate aplicaþiile software care
actualizat (upgrade).
ruleazã pe calculator înainte de a
Procesor : instala programele.
• Pentium MMX la 200 MHz sau mai rapid
Alte cerinþe : 3 Introduceþi în cititorul de discuri
• Port (USB) (trebuie sã fie standard). al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
b Notã Apare interfaþa de instalare.
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor recomandate.
Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea
simultanã a altor aplicaþii poate limita
performanþele acestui produs.
z Observaþii
• Dacã existã un slot de Memory Stick la
Dacã nu apare interfaþa :
calculator, introduceþi unitatea “Memory
Stick Duo” ce conþine fotografiile în 1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
adaptorul pentru Memory Stick Duo Computer]. (Pentru Windows 2000,
(opþional), apoi introduceþi-l în slotul faceþi dublu clic pe [My Computer].)
pentru Memory Stick al calculatorului 2Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
pentru a copia fotografiile la calculator. (E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
• La folosirea unui “Memory Stick PRO * Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:))
Duo”, cu care calculatorul nu este poate varia de la un calculator la altul.
compatibil, conectaþi camera la calculator
continuã...
prin cablul USB în loc sã folosiþi slotul
Memory Stick. 79
Instalarea aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere
(continuare)

4 Faceþi clic pe [FirstStepGuide]. 4 Marcaþi aria ºi þara / regiunea


corespunzãtoare, apoi faceþi clic
5 Selectaþi limba doritã ºi pe [Next].
denumirea modelului dvs. de Software-ul este configurat pentru þara /
camerã din meniul extensibil. regiunea selectatã de dvs.

5 Citiþi [License Agreement]


(Convenþie de licenþã), selectaþi
caseta de confirmare corespun-
zãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement]
(Accept termenii convenþiei de
licenþã) dacã sunteþi de acord,
6 Faceþi clic pe dupã care faceþi clic [Next].
[FirstStepGuide(HTML)].
Începe instalarea. 6 Conectaþi camera la calculator
Când apare mesajul [Save is complete]
prin intermediul unui cablu USB,
(stocarea s-a încheiat), faceþi clic pe [OK]
apoi faceþi clic pe [Next] în
pentru a încheia instalarea.
interfaþa de confirmare a
conexiunii.
Pentru a instala Ghidul de iniþiere
(“First Step Guide”) în format pdf.
La pasul 6, faceþi clic pe
[FirstStepGuide(PDF)].

Pentru a instala aplicaþia software


(“Adobe Reader”) pentru vizuali-
zarea fiºierelor PDF.
La pasul 6, faceþi clic pe [Adobe(R) b Notã
Reader(R)]. • Nu este necesar sã reporniþi în aceastã
etapã calculatorul chiar dacã este
afiºatã o fereastrã care vã solicitã
Instalarea aplicaþiei software
aceasta. Reporniþi calculatorul dupã ce
instalarea se încheie.
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 de la
«Instalarea “Ghidului de iniþiere”» 7 Pentru a instala aplicaþia soft-
(pag. 79). ware, urmaþi instrucþiunile afiºate.
În funcþie de calculator, este posibil sã fie
2 Faceþi clic pe [Install]. necesarã instalarea unor aplicaþii software
produse de terþi (care sunt prezentate în
3 Selectaþi limba doritã pentru continuare). Dacã apare fereastra de
instalare, urmaþi instrucþiunile afiºate
aplicaþia ce urmeazã a fi
pentru a instala software-ul solicitat.
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next]. x Sonic UDF Reader
Aplicaþie software necesarã pentru a
recunoaºte un DVD-RW (modul VR).
80
Urmãrirea
Ghidului de iniþiere
x Windows Media Format 9
Series Runtime (numai pentru z Observaþie
Windows 2000) • Consultaþi pag. 82 dacã folosiþi un
Aplicaþie software pentru a crea un calculator Macintosh.
DVD. Pentru a vizualiza Ghidul de iniþiere la
calculator, se recomandã utilizarea Microsoft
x Microsoft DirectX 9.0c Internet Explorer Ver. 6.0 sau variante
Aplicaþie software necesarã pentru a ulterioare.
acþiona asupra filmelor. Faceþi dublu-clic pe simbolul de trecere
Reporniþi calculatorul (Restart) dacã directã (short-cut) la Ghidul de iniþiere de pe
se solicitã aceasta pentru a încheia desktop.
instalarea.
Simbolurile care asigurã legãtura z Observaþii
directã (short-cut), cum ar fi [ ] • Puteþi sã porniþi ºi selectând [Start] T
[Programs] ([All Programs] în cazul
(Picture Motion Browser), apar pe
Windows XP) T [Sony Picture Utility]
desktop.
T [FirstStepGuide] T directorul cu
denumirea modelului camerei dvs. video
T “First Step Guide” (Ghidul de iniþiere)
în format HTML.
• Pentru a putea urmãri “First Step Guide”
în format HTML fãrã a apela la instalarea
automatã, copiaþi directorul cu limba care
vã intereseazã din folderul
8 Scoateþi discul CD-ROM din
[FirstStepGuide] de pe CD-ROM pe
calculator, dupã care faceþi dublu-clic pe
drive-ul pentru discuri al [index.html].
calculatorului. • Consultaþi Ghidul de iniþiere (“First Step
Guide.pdf”) în urmãtoarele cazuri:
z Observaþie – Când vreþi sã imprimaþi secþiunile care
• Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla vã intereseazã ale Ghidului de iniþiere;
cum trebuie decuplat cablul USB. – Când Ghidul de iniþiere nu este afiºat
corect datoritã configurãrii
Dupã instalarea aplicaþiei browser-ului, cu toate cã folosiþi unul
software, pe desktop este dintre mediile de operare recomandate.
creat un simbol de trecere – Când versiunea HTML a Ghidului de
directã destinat înscrierii iniþiere nu poate fi instalatã.
clienþilor pe pagina de
internet dedicatã.
• Odatã înscriºi la pagina de internet,
puteþi beneficia în siguranþã de extrem
de utila asistenþã destinatã clienþilor.
http://www.sony.net/registration/di/

• Pentru informaþii legate de Picture


Motion Browser, vizitaþi urmãtoarea
adresã :
http://www.sony.net/support-disoft/

81
Folosirea unui calculator Macintosh
Puteþi copia fotografii de pe “Memory Stick
Vizualizarea Ghidului de
Duo” pe un calculator Macintosh.
Instalaþi “First Step Guide” de pe discul iniþiere
furnizat Faceþi dublu clic pe “FirstStepGuide(PDF)”.

b Note În cazul în care nu aveþi instalatã pe calcula-


• Aplicaþia software “Picture Motion tor nici o aplicaþie software pentru
Browser” nu funcþioneazã în sistemele de vizualizarea fiºierelor PDF, puteþi prelua
operare Mac. Adobe Reader de la urmãtoarea adresã de
• Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla internet :
detalii legate de conectarea camerei la
http : //www.adobe.com/
calculator ºi privind copierea fotografiilor.

Cerinþe de sistem
Pentru copierea fotografiilor de
pe un “Memory Stick Duo”
SO : Mac OS 9.1/9.2 sau Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).

Despre Ghidul de iniþiere


Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este
un manual de instrucþiuni care poate fi
consultat pe calculator. Aici sunt descrise
operaþiile de bazã, începând cu conectarea
iniþialã a camerei la calculator ºi continuând
cu realizarea reglajelor.
Consultaþi “Installing “First Step Guide””,
lansaþi “First Step Guide”, apoi urmaþi
instrucþiunile.

Instalarea Ghidului de iniþiere


Copiaþi “FirstStepGuide(PDF)” corespun-
zãtor limbii dorite, în directorul
[FirstStepGuide] de pe calculator.

82
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.

• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/


Telecomandã .................................... 83 Butoanele nu funcþioneazã.
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 84 • În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
• Ecran LCD / vizor .............................. 85 Easy Handycam), urmãtoarele butoane nu
• Discuri / “Memory Stick Duo” .......... 85 sunt disponibile :
• Înregistrare ........................................ 86 – butonul BACK LIGHT (pag. 35),
• Redarea cu camera video ................... 88 – mãrirea la redare (pag. 39),
• Redarea unui disc cu alte echipamente89 – pornirea ºi oprirea iluminãrii butonului
• Montajul filmelor pe disc ................... 89 LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
• Copiere / Montaj / Conectarea altor butonul DISP BATT / INFO timp de
echipamente ...................................... 90 câteva secunde) (pag. 25).
• Conectarea la un calculator ............... 90
• Funcþii care nu pot fi folosite simultan90 Butonul (OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Operaþii generale / Easy Handycam).
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat
Alimentarea nu porneºte.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
Easy Handycam), majoritatea elementelor
video (pag. 20).
de meniu revin la valorile lor implicite.
• Cuplaþi ºtecãrul adaptorului de reþea la o
• Urmãtoarele elemente de meniu sunt stabilite
prizã de perete (pag. 20).
în modul simplificat de funcþionare :
– modul de înregistrare a filmelor :[SP],
Camera video nu funcþioneazã chiar – [ QUALITY] pentru fotografii : [FINE],
dacã alimentarea este pornitã. – [DATA CODE] : [DATE / TIME],
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera – formatul de înregistrare pentru discuri
video este pregãtitã sã înregistreze, dupã DVD-RW : [VIDEO]
ce este pornitã. Aceasta nu reprezintã o • Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
disfuncþionalitate. implicite când comutatorul POWER este
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi de 12 ore :
recuplaþi-l dupã circa 1minut. Dacã funcþiile – [FOCUS]
continuã sã nu fie active, apãsaþi butonul – [SPOT FOCUS]
RESET (p. 112) cu un obiect cu vârf ascuþit. – [EXPOSURE]
(Dacã apãsaþi butonul RESET, toate – [SPOT METER]
opþiunile, inclusiv reglajul temporal, vor fi – [SCENE SELECTION]
iniþializate.) – [WHITE BAL.]
• Temperatura camerei video este extrem de – [MICREF BAL.]
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.

83
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)

Chiar dacã apãsaþi butonul EASY Telecomanda furnizatã nu funcþio-


reglajele meniului nu comutã neazã (la modelele DCR-DVD306E /
automat la valorile lor implicite. DVD308E / DVD 708E).
• Urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute • Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta
chiar ºi la trecerea în modul simplificat de [ON] (p. 70).
funcþionare : • Introduceþi un acumulator în comparti-
– [FILE NO.], mentul care îi este destinat, respectând
– [VOLUME] polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
– [TV TYPE] marcajele + /– (p. 113).
– [ DISPLAY] • Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
– [BEEP] ºi senzorul camerei video care îi este
– [SUB-T DATE] destinat.
– [CLOCK SET] • Feriþi telecomanda de surse puternice de
– [AREA SET] luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
– [SUMMERTIME] cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
– [WIDE SELECT]* caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
– [DEMO MODE] nu funcþioneze corespunzãtor.
– [FLASH MODE]**
– [ LANGUAGE SET] Un alt aparat DVD nu funcþioneazã
* DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / corespunzãtor atunci când folosiþi
DVD 608E telecomanda furnizatã (la modelele
** DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E).
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD
Camera de luat vederi vibreazã. 2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi
• Vibraþiile apar în funcþie de starea discului. senzorul pentru telecomandã al
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. respectivului aparat cu hârtie neagrã.

În timpul funcþionãrii, camera video Acumulator / Surse de


vibreazã sau se aude un sunet slab.
alimentare
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Alimentarea se întrerupe brusc.
Când capacul compartimentului • Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
pentru discuri este închis, fãrã ca în nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
interior sã existe vreun disc, se aude automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
un sunet asemãnãtor celui produs de pentru [A.SHUT OFF] (p. 70) sau reporniþi
un motor. alimentarea, ori folosiþi adaptorul de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (p. 20).
• Camera dvs. video încearcã sã recunoascã
discul. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate. Indicatorul CHG (încãrcare) nu este
luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
OFF (CHG) (p. 20).
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
o disfuncþionalitate. Opriþi camera ºi lãsa-
luat vederi (p. 20).
þi-o câtãva vreme într-un loc rãcoros.
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o
prizã de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (p.
20).
84
Indicatorul CHG (încãrcare) Elementele de meniu apar de culoare
lumineazã intermitent în timp ce gri.
acumulatorul este încãrcat. • Nu puteþi selecta elementele de meniu care
• Montaþi corect acumulatorul la camera de sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
luat vederi (p. 20). Dacã problema persistã, curentã de înregistrare / redare.
deconectaþi adaptorul de reþea de la priza • Este posibil ca unele funcþii sã nu poatã fi
de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony. utilizate simultan (p. 90).
Este posibil ca acumulatorul sã fie uzat.
Imaginea vãzutã prin vizor nu este
Indicatorul perioadei rãmase de clarã.
funcþionare a acumulatorului nu • Deplasaþi pârghia de reglare a lentilelor
prezintã corect aceastã duratã de vizorului pânã ce imaginea devine clarã
timp. (p. 25).
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu Imaginea din vizor a dispãrut.
reprezintã o disfuncþionalitate. • Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat afiºatã în vizor atunci când panoul LCD
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã este deschis (p. 25).
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (p. 20).
Pe ecranul LCD apare o linie
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
punctatã.
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate
înregistrare.
ºi nu afecteazã imaginile înregistrate.

Acumulatorul se descarcã rapid.


• Temperatura mediului înconjurãtor este
Discuri / “Memory Stick Duo”
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu Discul nu poate fi scos din
reprezintã o disfuncþionalitate. compartimentul sãu.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat • Verificaþi dacã este corect conectatã sursa
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã de alimentare (acumulatorul sau adaptorul
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul de reþea) (p. 20).
cu altul nou (p. 20). • Discul este deteriorat sau murdar de
amprente digitale etc. În astfel de cazuri,
Ecran LCD / vizor poate dura ºi 10 minute pânã ce discul este
scos din aparat.
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil. • Temperatura camerei video este extrem de
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide. ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al vreme într-un loc rãcoros.
camerei video (sau butonul DISPLAY al • Operaþia de finalizare a fost întreruptã de
telecomenzii în cazul modelelor DCR- oprirea camerei video. Porniþi camera ºi
DVD306E / DVD308E / DVD 708E) (p. 25). scoateþi discul dupã ce finalizarea se
încheie (p. 44).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã corect sau nu Nu puteþi ºterge imagini înregistrate.
funcþioneazã deloc. • Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION]) ºterge simultan din interfaþa index este
(p. 103). 100.
continuã...

85
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)

• Imaginile nu pot fi ºterse în funcþie de tipul


Înregistrare
de disc ºi de formatul de înregistrare al
acestuia (p. 13, 46). Consultaþi ºi secþiunea «Disc /” Memory
Stick Duo”» (p. 85).
Nu este afiºat indicatorul spaþiului
liber rãmas pe disc. La apãsarea butonului START/ STOP
• Alegeþi pentru [ REMAINING] varianta nu începe înregistrarea filmului pe
[ON] pentru ca acest indicator sã fie mereu disc.
afiºat (pag. 63). • Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în
starea de aºteptare pentru înregistrare
Indicatoarele tipului de disc ºi a (pag. 33).
formatului de înregistrare apar de • Camera dvs. înscrie pe disc ultima scenã
culoare gri pe ecranul LCD. înregistratã.
• Este posibil ca discul sã fi fost creat cu un • Spaþiul liber rãmas pe disc este insuficient.
alt echipament decât camera video. Un Folosiþi un disc nou sau formataþi discul
astfel de disc poate fi redat de camera dvs., (numai pentru DVD-RW/DVD+RW,
însã nu veþi putea înregistra scene pag. 57) sau ºtergeþi imaginile care nu sunt
suplimentare pe el. necesare (pag. 46).
• Dacã folosiþi unul dintre urmãtoarele tipuri
Nu puteþi acþiona funcþiile folosind de discuri dupã ce a fost finalizat, este
“Memory Stick Duo”. necesar sã faceþi discul înregistrabil prin
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick operaþia de definalizare sau sã folosiþi un
Duo” care a fost formatatã pe un calculator alt disc (p. 58) :
personal, formataþi-o din nou cu ajutorul – DVD-RW (modul VIDEO)
camerei dvs. video (p. 58). – DVD+RW
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
Nu puteþi ºterge sau formata cardul
vreme într-un loc rãcoros.
“Memory Stick Duo”.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi camera ºi lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã,
ºterge simultan din interfaþa index este într-un loc rãcoros (p.103).
100.
• Nu puteþi ºterge fotografii care au fost
Nu puteþi înregistra o fotografie.
protejate cu un alt echipament.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
camera video în starea de aºteptare pentru
Denumirea fiºierului de date este înregistrare (p. 33).
incorect sau este afiºat intermitent. • Cardul “Memory Stick Duo” este complet
• Este posibil ca fiºierul de date sã fie ocupat. Introduceþi un alt card de memorie
deteriorat. sau formataþi cardul “Memory Stick Duo”
• Este posibil ca formatul fiºierului de date sã (p. 58), ori ºtergeþi imaginile care nu mai
nu fie acceptat de camera dvs. Folosiþi un sunt necesare de pe “Memory Stick Duo”
format de fiºier compatibil (p. 99). (p. 47).
• Nu puteþi înregistra fotografii pe un disc
introdus în camera video.

Indicatorul luminos ACCESS rãmâne


aprins ºi dupã încheierea înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe disc ultima scenã
înregistratã.
86
Unghiul de înregistrare este diferit Funcþia [STEADYSHOT] nu
(DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E). acþioneazã.
• Unghiul de înregistrare poate fi diferit în • Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
funcþie de modul de lucru al camerei. [ON] (p. 63).
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
decât durata evaluatã a fi disponibil㠕 Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în
pentru înregistrarea pe un disc. timpul utilizãrii modului Easy Handycam.
• În funcþie de subiect, spre exemplu un
obiect care se deplaseazã rapid, durata Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
disponibilã pentru înregistrare poate fi mai albastre sau verzi.
scurtã (p. 12).
• Când înregistraþi folosind [S. NIGHTSHOT
PLS] sau [COLOR SLOW SHTR], pe ecran
Înregistrarea se opreºte. apar puncte. Aceasta nu reprezintã o
• Temperatura camerei video este extrem de disfuncþionalitate.
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
Culoarea imaginilor nu este corect
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
afiºatã pe ecran.
camera ºi lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã,
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS
într-un loc rãcoros (p.103).
în poziþia OFF (p. 35).

Existã o diferenþã de timp între punctul


Imaginea afiºatã pe ecran este
unde a fost apãsat butonul START /
luminoasã, iar subiectul nu apare pe
STOP ºi punctul unde începe / se
ecran.
terminã înregistrarea.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
în poziþia OFF (p. 35).
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului. Imaginea afiºatã pe ecran este
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran (DCR-DVD306E / DVD308E / DVD
708E).
Raportul laturilor imaginilor (16:9 /
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
4:3) nu poate fi modificat (DCR-
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
DVD306E / DVD308E / DVD 708E).
a porni iluminarea ecranului (p. 25).
• Nu puteþi modifica raportul laturilor
imaginilor filmului dacã discul dvs. este
unul DVD+RW. Apar instabilitãþi nedorite ale
imaginii.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
Funcþia de autofocalizare nu
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
acþioneazã.
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
[AUTO] (p. 73).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
continuã...
Reglaþi manual focalizarea (p. 73).

87
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)

Când este înregistratã în întuneric, Redarea cu camera video


imaginea flãcãrii unei lumânãri sau Discul nu poate fi redat.
a unei surse de luminã alimentate de • Rotiþi comutatorul POWER pentru a porni
energie electricã va conþine o bandã
camera ºi apãsaþi (VIEW IMAGES).
verticalã.
• În meniul HOME, atingeþi (VIEW
• Aceasta se întâmplã când contrastul dintre
IMAGES), apoi [VISUAL INDEX].
subiect ºi fundal este prea mare. Nu
• Verificaþi compatibilitatea discului (pag.
reprezintã o disfuncþionalitate.
12).
• Introduceþi discul în aparat, cu partea
Când se înregistreazã în luminã înregistratã spre corpul camerei. (pag. 26).
puternicã, în imagine poate apãrea • Este posibil ca discul înregistrat, formatat
o bandã verticalã albã. sau finalizat cu alte dispozitive sã nu poatã
• Acest fenomen se numeºte efect de difuzie fi redat cu camera dvs. video.
(smear) ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Imaginea redatã este distorsionatã.
Apar benzi negre la înregistrarea • ªtergeþi discul cu o bucatã de pânzã moale
ecranului unui televizor sau unui
(pag. 99).
calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT]
varianta [OFF] (p. 63). Fotografiile stocate pe “Memory Stick
Duo” nu pot fi redate.
Nu puteþi acþiona [S. NIGHTSHOT • Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
PLS]. modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în aþi realizat montaje ale datelor pe un
poziþia ON (p. 35). calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 100).
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
• Este posibil ca fotografiile înregistrate cu
acþioneazã corect.
alte echipamente sã nu poatã fi redate.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
(pag. 100).
corect. Folosiþi funcþia NightShot plus
sau [S. NIGHTSHOT PLS].
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL]. imagine apare simbolul “ ”.
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã : • Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat.
– panoul LCD este închis cu ecranul spre Indicaþia poate sã aparã corect dacã opriþi
exterior, alimentarea ºi o reporniþi ulterior, sau dacã
– alimentarea este asiguratã de adaptorul scoateþi ºi introduceþi în aparat cardul
de reþea. “Memory Stick Duo”, de câteva ori.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
Nu puteþi utiliza [WIDE SELECT] (DCR-
cele care au fost editate pe calculator etc.
DVD106 / DVD108E / DVD109E / DVD
608E).
• Nu puteþi utiliza [WIDE SELECT] dacã
discul dvs. este unul DVD+RW.
continuã...

88
• În cazul unui disc DVD+R DL, imaginea
La redarea discului se aude un sunet poate îngheþa un moment când se schimbã
slab sau sonorul nu se aude deloc. stratul pe care se înregistreazã. Aceasta nu
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 38). reprezintã o disfuncþionalitate.
• Sunetul nu este transmis la ieºire când
ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul
Redarea nu trece la scena
LCD.
precedentã dacã apãsaþi butonul
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
..
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 77)
• Dacã redarea traverseazã automat 2 titluri
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
la camera video când este apãsat butonul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
., este posibil ca redarea sã nu se
deplaseze la scena precedentã. Selectaþi
Redarea unui disc cu alte scena doritã din interfaþa meniului.
echipamente Consultaþi manualul de instrucþiuni al
echipamentului de redare pentru informaþii
Nu puteþi reda discul sau acesta nu
suplimentare.
este recunoscut.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
(pag. 99).. Realizarea de montaje pe
• Finalizaþi discul (pag. 42). disc
• Un disc înregistrat în modul VR nu poate fi
redat cu un echipament care nu acceptã Nu puteþi realiza montaje.
modul acesta. Verificaþi compatibilitatea în • Este posibil ca discul dvs. sã nu poatã fi
manualul de instrucþiuni al echipamentului configurat pentru realizarea de montaje ale
de redare. datelor (pag. 13).
• Nu existã imagini înregistrate pe disc.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
Redarea imaginii este distorsionatã.
imaginilor.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
• Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor care
(pag. 99).
au fost protejate cu alte echipamente.
• Nu puteþi copia sau deplasa imaginile între
Simbolul “ ” apare pe imagini în disc ºi “Memory Stick Duo”.
meniul DVD.
• Este posibil ca încãrcarea datelor sã fi eºuat
Nu pot fi adãugate scene la Lista de
când discul a fost finalizat. Pentru
redare.
urmãtoarele tipuri de discuri, faceþi discul
• Discul este complet ocupat, sau numãrul de
capabil sã primeascã înregistrãri
scene adãugate depãºeºte 999. ªtergeþi
suplimentare (pag. 58), apoi refaceþi meniul
scenele inutile (pag. 50)
DVD finalizând din nou discul (pag. 45).
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de
Este posibil ca meniul DVD sã fie afiºat
redare.
corect.
– DVD-RW (modul VIDEO)
– DVD+RW Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
Imaginea redatã îngheaþã pentru un
poate fi divizat.
moment între scene.
•Imaginea poate îngheþa un moment între
scene, în funcþie de echipamentul utilizat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. continuã...

89
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)

Nu poate fi ºtearsã o scenã. Copierea / realizarea de


• Este posibil ca discul dvs. sã nu fie configurat montaje / conectarea la alte
pentru ºtergerea datelor (pag. 13). echipamente
• Nu puteþi ºterge filmele în modul simplificat
de funcþionare. Nu se aude sonorul.
• O scenã care a fost protejatã cu un alt • Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi
echipament nu poate fi ºtearsã. grijã sã cuplaþi mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V (pag. 40).
Nu puteþi copia imaginile de pe un
disc pe “Memory Stick Duo”. Raportul laturilor imaginilor redate
• Nu puteþi copia un film de pe un disc pe nu este corect când conectaþi camera
“Memory Stick Duo”, ca fotografie, în video la televizor.
timpul redãrii cu camera video. • Alegeþi varianta convenabilã pentru [TV
TYPE], în funcþie de televizorul folosit
Nu poate fi finalizat discul. (p. 48, 68).
• Energia acumulatorului s-a consumat în
tipul operaþiei de finalizare. Folosiþi Nu puteþi copia corect.
adaptorul de reþea. • Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
• Discul este deja finalizat. Dacã folosiþi mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
urmãtoarele tipuri de discuri, parcurgeþi conectat cablul la mufa adecvatã, spre
procedura solicitatã pentru a înregistra exemplu la mufa de intrare a altui echipament
material suplimentar pe disc (pag. 58) : pentru copierea unei imagini de la camerã
– DVD-RW (modul VIDEO), la respectivul aparat (pag. 52).
– DVD+RW.

Nu se poate definaliza discul.


Conectarea la calculator
• Opþiunea [UNFINALIZE] nu este Calculatorul nu recunoaºte camera
disponibilã pentru urmãtoarele tipuri de video când folosiþi filmele de pe un
discuri : disc.
– DVD-RW (în modul VR), • Instalaþi Picture Motion Browser (p. 80).
– DVD+RW, • Deconectaþi de la calculator toate
– DVD-R, dispozitivele USB în afarã de tastaturã,
– DVD+R DL. mouse ºi camera video.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator, cât
Nu puteþi sã realizaþi montaje sau sã ºi de la camera video, reporniþi calculatorul,
înregistraþi materiale suplimentare apoi cuplaþi din nou, corect, cablul.
pe un disc folosind alte echipamente.
• Este posibil sã nu puteþi realiza, cu alte Nu puteþi folosi aplicaþia software
echipamente, montaje ale unui disc furnizatã, Picture Motion Browser,
înregistrat cu camera dvs. video. pe un calculator Macintosh.
• Nu puteþi folosi Picture Motion Browser cu
un calculator Macintosh.

90
Funcþii care nu pot fi utilizate Indisponibilã Din cauza regla-
jelor urmãtoare
simultan
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
Lista de mai jos prezintã exemple de elemente [AUTO SLW [S. NIGHTSHOT PLS],
de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate SHUTTR] [SCENE SELECTION],
simultan. [COLOR SLOW
SHTR],
Indisponibilã Din cauza regla- [D.EFFECT]
jelor urmãtoare [WIDE [OLD MOVIE]
SELECT]**
BACK LIGHT [SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] din * DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E
[EXPOSURE] ** DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
DVD 608E
WIDE SELECT* [OLD MOVIE]
[SCENE NightShot plus,
SELECTION] [S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[SPOT FOCUS] [SCENE SELECTION]
[SPOT METER] NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[EXPOSURE] NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[WHITE BAL.] NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[S. NIGHTSHOT [FADER], [D.EFFECT]
PLS]
[COLOR SLOW [FADER], [D.EFFECT],
SHTR] [SCENE SELECTION]
[FADER] [S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D. EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT] [S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR],
[FADER]
[OLD MOVIE] [SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]

91
Indicatori ºi mesaje de avertizare

Afiºaj de autodiagnosticare / E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 61 : ss
/ E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss
Indicatori de avertizare • A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o
puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD sau în local Sony sau un service Sony autorizat.
vizor, verificaþi urmãtoarele. Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. de 5 caractere ce începe cu litera “E” care
Dacã problema persistã, cu toate cã aþi a fost afiºat.
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service 101-0001(Indicator de avertizare
Sony autorizat. referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.

(Indicator de avertizare
referitor la discuri)
Indicatorul clipeºte rar :
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de • Nu este introdus nici un disc în aparat*.
autodiagnosticare) • Pentru înregistrarea filmelor au rãmas
mai puþin de 5 minute.
C : 04 : ss • Este introdus un disc care nu poate fi
• Acumulatorul folosit nu este unul inscripþionat sau citit, spre exemplu un
“InfoLITHIUM”. Folosiþi un acumulator disc cu o singurã faþã, aºezat cu partea
“InfoLITHIUM” (pag. 101). activã spre exterior.
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului Indicatorul clipeºte des :
de reþea la mufa DC IN a camerei video • În aparat este introdus un disc care nu
(pag. 20). poate fi recunoscut.*
• În camera video este introdus un disc
C : 13 : ss DVD-RW (mod video) / DVD+RW
• Discul este nepotrivit. Folosiþi un disc finalizat în cursul stãrii de aºteptare
compatibil cu camera video (pag. 12). pentru înregistrare.
• Discul este murdar sau zgâriat. Curãþaþi • Discul este complet înregistrat*
discul cu o pânzã moale (pag. 99). • Discul este înregistrat în alt sistem TV
C : 32 : ss color decât cel acceptat de camera dvs.
• Au apãrut simptome care nu au fost video când este selectat (Film).*
descrise anterior. Scoateþi ºi apoi
reintroduceþi discul în aparat, dupã care Z (Indicator de avertizare pentru
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video. scoaterea discului din aparat)*
• Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi- Indicatorul clipeºte des :
o ºi acþionaþi din nou camera video. • A fost introdus un disc care nu poate
• Reporniþi camera video. fi recunoscut.
• Discul este complet înregistrat.
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de drive-ul de disc al camerei.
• În camera video este introdus un disc
finalizat.

92
E (Indicator de avertizare - (Indicator de avertizare
privind nivelul energiei privind protejarea la scriere a
acumulatorului) memoriei “Memory Stick Duo”)*
Indicatorul clipeºte rar : • Clapeta de protejare la scriere a cardului
• Acumulatorul este aproape consumat. de memorie “Memory Stick Duo” este
• În funcþie de condiþiile de funcþionare, în poziþia blocat (pag. 100).
de cele de mediu sau de starea • Accesul la cardul “Memory Stick Duo”
acumulatorului, indicatorul E poate fi a fost restricþionat cu un alt echipament.
afiºat intermitent chiar dacã perioada
rãmasã de funcþionare este de încã (Indicator de avertizare cu
aproximativ 20 de minute. privire la bliþ)
Indicatorul clipeºte des :
(Indicator de avertizare privind • Existã o problemã legatã de bliþ.
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar : (Indicator de avertizare cu
• Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi privire la agitarea camerei)
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc • Cantitatea de luminã nu este suficientã,
rãcoros. astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
Indicatorul clipeºte des* : involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Temperatura camerei este extrem de • Camera video este instabilã, aºa cã apar
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
vreme într-un loc rãcoros. acesteia. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
(Indicator de avertizare relativ Indicatorul de avertizare cu privire la
la “Memory Stick Duo”) agitarea camerei nu dispare însã.
• Nu este introdus nici un card “Memory
Stick Duo” în aparat (pag. 27). * Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 67).

(Indicator de avertizare privind


formatarea cardului “Memory
Stick Duo”)*
• Memoria “Memory Stick Duo” este
deterioratã.
• Cardul “Memory Stick Duo” nu este
corect formatat (pag. 58, 99).

(Indicator de avertizare relativ


la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick Duo”
incompatibil (pag. 99).

continuã...
93
Indicatori ºi mesaje de avertizare (continuare)

Descrierea mesajelor de x “Memory Stick Duo”


avertizare Reinsert the Memory Stick.
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în (Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos : • Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick Duo” în camera video.
x Disc Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
Z Recording on disc disabled. clipeºte, este posibil ca unitatea
(Înregistrarea pe disc este dezactivatã.) “Memory Stick Duo” sã fie deterioratã.
• A apãrut o disfuncþionalitate legatã de Încercaþi sã introduceþi un alt card
disc ºi acesta nu mai poate fi folosit. Memory Stick Duo în aparat.
This Memory Stick is not formatted
Playback prohibited. (Redarea este correctly. (Aceastã unitate de memorie
interzisã) nu este corect formatatã).
• Aþi încercat sã redaþi un disc • Verificaþi formatul, apoi formataþi
incompatibil cu camera video. memoria “Memory Stick Duo” cu
• Aþi încercat sã redaþi o imagine camera video, dacã este necesar
înregistratã cu semnal de protecþie a (pag. 58, 99).
drepturilor de autor.
Memory Stick folders are full.
Z Need to unfinalize disc. (Discul (Directoarele din Memory Stick sunt
trebuie definalizat.) complet ocupate.)
• Pentru a înregistra pe un DVD-RW • Nu puteþi crea un director al cãrui numãr
(modul VIDEO) finalizat, acesta trebuie sã fie mai mare de 999MSDCF. Nu
definalizat (pag. 58). puteþi crea sau ºterge directoare
folosind camera dvs.
Z Disc error. Remove disc. (Eroare • Va trebui sã formataþi cardul “Memory
de disc. Scoateþi discul.) Stick Duo” (pag. 58) sau sã îl ºtergeþi
• Camera nu poate recunoaºte discul cu ajutorul calculatorului.
deoarece acesta este incompatibil sau
din cauzã cã este zgâriat. x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Z Disc error. Unsupported format.
Not connected to PictBridge
(Eroare de disc. Format incompatibil.) compatible printer. (Nu este conectatã
• Discul este înregistrat în alt format la o imprimantã compatibilã cu
decât cel acceptat de camera dvs. standardul PictBridge.)
Formatarea discului poate face ca • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
acesta sã poatã fi utilizat cu camera decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
dvs. de luat vederi (numai pentru DVD-
RW / DVD+RW) (pag. 57). Cannot print. Check the printer.
(Nu se poate imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, dupã care
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.

94
x Altele
No further selection is possible. (Nu
este posibilã selecþia în continuare.)
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
numai când :
– ºtergeþi imagini,
– editaþi lista de redare,
– imprimaþi fotografii.

Data protected. (Date protejate.)


• Discul a fost protejat cu un alt
echipament.

Cannot divide. (Nu puteþi diviza.)


• Nu puteþi diviza un film care este foarte
scurt.

Recovering data. Avoid any


vibration. (Se recupereazã date. Evitaþi
orice vibraþii.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze
automat datele, dacã inscripþionarea
acestora nu s-a efectuat în mod
corespunzãtor.

Cannot recover data on disc. (Nu se


pot recupera datele de pe disc.)
• Inscripþionarea datelor pe disc a eºuat.
S-a încercat recuperarea datelor, însã
operaþia nu a avut succes.

Please wait. (Vã rugãm aºteptaþi.)


• Mesajul este afiºat dacã operaþia de
scoatere a discului din aparat dureazã
mai mult timp. Porniþi camera ºi lãsaþi-
o neatinsã timp de circa 10 minute,
evitând sã o supuneþi la vibraþii.

95
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare Sistem Folosit în
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/ PAL Australia, Austria, Belgia,
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a China, Republica Cehia,
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea Danemarca, Elveþia,
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi Finlanda, Germania, Hong
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de Kong, Italia, Kuwait,
50/60 Hz. Malaysia, Marea Britanie,
Pentru a vizualiza imagini este necesar un Norvegia, Noua Zeelandã,
aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare Olanda, Polonia, Portugalia,
AUDIO/VIDEO.Trebuie cuplat un cablu de Singapore, Republica
conectare A/V. Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
Relativ la sistemele TV de PAL – M Brazilia
culoare PAL – N Argentina, Paraguay,
Camera dvs. video este una ce se bazeazã Uruguay
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi NTSC Insulele Bahamas, Bolivia,
imaginile redate de un televizor, acesta Canada, America Centralã,
trebuie sã fie un aparat TV în sistem PAL cu Chile, Columbia, Ecuador,
o mufã de intrare AUDIO/VIDEO. Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.

96
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Alegeþi (SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA SET] (diferenþa de
fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) din meniul HOME (pag. 69).

Diferenþa de fus orar

Diferenþa Diferenþa
de fus Regiune de fus Regiune
orar orar
GMT Lisabona, Londra +11:00 I. Solomon
+01:00 Berlin, Paris +12:00 Fiji, Wellington
+02:00 Helsinki, Cairo, Istambul –12:00 Eniwetok, Kwajalein
+03:00 Moscova, Nairobi –11:00 I. Midway, Samoa
+03:30 Teheran –10:00 Hawaii
+04:00 Abu Dhabi, Baku –09:00 Alaska
+04:30 Kabul –08:00 LosAngeles, Tijuana
+05:00 Karachi, Islamabad –07:00 Denver, Arizona
+05:30 Calcutta, New Delhi –06:00 Chicago, Mexico City
+06:00 Almaty, Dhaka –05:00 New York, Bogota
+06:30 Rangoon –04:00 Santiago
+07:00 Bangkok, Jakarta –03:30 St. John’s
+08:00 HongKong, Singapore, –03:00 Brasilia, Montevideo
Beijing –02:00 Fernando de Noronha
+09:00 Seoul, Tokyo –01:00 Azores, I. Capului Verde
+09:30 Adelaide, Darwin
+10:00 Melbourne, Sydney

97
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Simbol A
Despre disc
Consultaþi pagina 12 pentru detalii
legate de discurile care pot fi utilizate
cu aceastã camerã video.

Note privind utilizarea


• Pentru a menþine discurile curate, prinde-
þi-le de muchie ºi susþineþi-le uºor cu
degetul în zona centralã. Nu atingeþi
suprafaþa pe care se înregistreazã (partea
opusã celei tipãrite, în cazul în care discul
are o singurã faþã inscriptibilã).

• Înainte de înregistrare, curãþaþi discul de


praf ºi de amprente digitale ºtergându-l
Plasaþi simbolul A spre exterior.
cu o pânzã moale. În caz contrar este posibil
Înregistrarea se efectueazã pe partea
sã nu puteþi înregistra sau reda în anumite din spate.
situaþii acel disc.
• Când puneþi discul în camera dvs., apãsa-
• La folosirea unui disc cu douã feþe active,
þi-l ferm pânã ce se aude un clic. Dacã pe
aveþi grijã sã nu îi murdãriþi suprafeþele cu
ecranul LCD este afiºat mesajul
amprente digitale.
[C:13:ss], deschideþi capacul ºi aºezaþi
• Când este folosit un disc cu douã feþe de
discul din nou, mai bine.
cãtre camera dvs., înregistrarea / redarea
• Nu lipiþi nici un fel materiale adezive de
are loc numai pe faþa respectivã. Nu puteþi
suprafaþa discului, cum ar fi abþibilduri,
trece la înregistrarea sau redarea celeilalte
deoarece acesta se va dezechilibra putând
feþe a discului.
produce defecþiuni fie ale discului, fie ale
Când înregistrarea / redarea unei feþe se
camerei de luat vederi.
încheie, scoateþi discul din camera video
ºi întoarceþi-l pentru a avea acces la
cealaltã faþã.
• Efectuaþi urmãtoarele operaþii pentru
fiecare parte a unui disc cu douã feþe
active :
Folosirea discurilor cu dou㠖 Finalizare (pag. 42),
feþe active – Definalizare (pag. 58),
Discurile cu douã feþe active vã permit s㠖 Formatare (pag. 57).
înregistraþi pe ambele pãrþi ale lor.
x Înregistrarea pe faþa A
Introduceþi discul în camera video cu faþa
marcatã în centru cu indicaþia A îndreptatã
spre exterior, pânã ce se aude un clic.

98
Îngrijirea ºi pãstrarea discurilor Despre “Memory Stick”
• Pãstraþi discurile curate deoarece în caz
Cardul “Memory Stick” este un suport de
contrar calitatea semnalului audio ºi video
înregistrare cu circuite integrate, portabil, de
se poate diminua.
mici dimensiuni, care poate stoca o mare
• Pentru curãþarea discului folosiþi pânza
cantitate de date.
care v-a fost furnizatã. Efectuaþi miºcãrile
Pentru camera dvs. video puteþi utiliza numai
de ºtergere dinspre centru spre margine.
carduri “Memory Stick Duo”, a cãror
Pentru a înlãtura murdãria, curãþaþi discul
dimensiune este circa jumãtate comparativ
cu o bucatã de pânzã moale, uºor umezitã
cu cea a cardurilor “Memory Stick”.
cu apã, apoi ºtergeþi umezeala cu o altã
Includerea în lista de mai jos nu garanteazã
bucatã de pânzã moale, uscatã. Nu folosiþi
funcþionarea camerei dvs. video cu orice tip
solvenþi cum ar fi benzina, tinerul, agenþi
de “Memory Stick Duo” prezentat mai jos.
de curãþare disponibili în comerþ sau
spray-uri antistatice pentru LP-urile de Tip de unitate Înregistrare/
vinil deoarece pot deteriora discul. “Memory Stick” Redare
“Memory Stick” —
(fãrã MagicGate)
“Memory Stick Duo”*1 a
(fãrã MagicGate)
“MagicGate Memory Stick” —
• Nu expuneþi discurile la radiaþii solare “Memory Stick Duo”* 1

directe ºi nici nu le lãsaþi în locuri cu (cu MagicGate) a*2*3


umiditate ridicatã. “MagicGate Memory
• Pentru transport ºi pãstrare, puneþi discul Stick Duo”*1 a*3
în cutia sa.
“Memory Stick PRO” —
• Dacã doriþi sã însemnaþi cu litere sau
simboluri un disc care are o singurã faþã, “Memory Stick PRO Duo”* 1
a*2*3
notaþi numai pe partea opusã celei de *1 Memoria “Memory Stick Duo” este cam
inscripþionat, folosind un marker dedicat. jumãtate ca dimensiune comparativ cu o unitate
Aºteptaþi pânã se usucã. Nu încãlziþi discul “Memory Stick” standard.
ºi nu folosiþi obiecte ascuþite, cum ar fi un *2 Tipuri de “Memory Stick” care acceptã viteze
creion, pentru a scrie pe discuri. Nu mari de transfer a datelor. Viteza de transfer a
încercaþi sã uscaþi suprafaþa discului prin datelor variazã în funcþie de dispozitivul folosit.
încãlzire. Nu puteþi scrie sau aplica marcaje *3 “MagicGate” reprezintã o tehnologie de
pe discurile cu douã feþe înregistrabile. protejare a drepturilor de autor, care
înregistreazã ºi transferã conþinutul într-un
format codificat. Þineþi seama cã datele ce
utilizeazã tehnologia “MagicGate” nu pot fi
înregistrate sau redate cu camera dvs. video.
• Formatul pentru fotografii : Camera dvs.
video comprimã ºi înregistreazã datele de
imagine în formatul JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Extensia
fiºierului este “.JPG”.
• Denumirile fiºierelor cu fotografii :
– 101-0001 : Acest nume de fiºier apare pe
ecranul camerei dvs. video.
– DSC00001.JPG : Acest nume de fiºier
apare pe monitorul calculatorului.
continuã... 99
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
• O unitate “Memory Stick Duo” formatat㠕 Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
de un calculator (Windows / Macintosh) “Memory Stick Duo”.
nu are garantatã compatibilitatea cu • Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
camera dvs. video.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi cardul de memorie
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
“Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor
în funcþie de combinaþia între cardul
“Memory Stick” ºi produsul compatibil mici deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
“Memory Stick” pe care îl folosiþi. • Nu introduceþi nici un fel de obiecte în afarã
de cardul de memorie în slotul pentru
În legãturã cu cardurile “Memory Stick Duo” deoarece pot apãrea
“Memory Stick Duo” care au disfuncþionalitãþi.
clapetã de protejare la scriere
Puteþi preveni ºtergerea accidentalã a x Cu privire la locurile unde
imaginilor deplasând, cu ajutorul unui obiect poate fi utilizatã memoria
cu vârf ascuþit, clapeta de protejare la scriere “Memory Stick Duo”
a unitãþii “Memory Stick Duo” pânã în Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
poziþia ce nu permite scrierea. Stick Duo” în urmãtoarele locuri :
Note privind utilizarea • locuri supuse unor temperaturi extrem de
Nu se acordã despãgubiri pentru deteriorarea ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã în
datelor. Datele imaginilor pot sã se timpul verii,
deterioreze în urmãtoarele cazuri : • locuri expuse radiaþiilor solare directe,
• dacã scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” • locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
din aparat, dacã opriþi alimentarea camerei supuse unor gaze corozive.
sau dacã demontaþi acumulatorul pentru
a-l înlocui în timp ce sunt citite sau scrise x Despre adaptorul Memory
fiºierele de date în memoria “Memory Stick Stick Duo
Duo” (cât timp indicatorul luminos de acces Dupã introducerea unui card “Memory Stick
este luminos sau clipeºte), Duo” în adaptorul pentru “Memory Stick
• dacã folosiþi memoria “Memory Stick Duo” Duo”, îl puteþi utiliza cu echipamente
în apropierea unor magneþi sau în câmpuri
compatibile cu standardul “Memory Stick”.
magnetice.
Este recomandabil sã faceþi o copie de • Când folosiþi o unitate “Memory Stick
siguranþã a datelor importante pe hard Duo” pentru un echipament care permite ºi
diskul unui calculator. utilizarea cardurilor “Memory Stick”, aveþi
grijã sã introduceþi mai întâi unitatea de
x Note privind manevrarea memorie “Memory Stick Duo” într-un
unui “Memory Stick” adaptor Memory Stick Duo.
Þineþi seama de urmãtoarele recomandãri • La introducerea cardului “Memory Stick
atunci când manevraþi o unitate “Memory Duo” într-un adaptor Memory Stick Duo,
Stick Duo”.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect ºi apoi sã
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi îl introduceþi complet în adaptor. Þineþi
“Memory Stick Duo”. seama cã utilizarea necorespunzãtoare
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory poate conduce la apariþia de disfuncþio-
Stick Duo” sau pe adaptorul pentru nalitãþi. Totodatã, dacã introduceþi forþat
Memory Stick Duo. cardul “Memory Stick Duo” în adaptorul
• Pentru pãstrare ºi la transport puneþi pentru Memory Stick Duo, în poziþie greºitã,
unitatea “Memory Stick Duo” în cutia sa. este posibil sã se deterioreze.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice • Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
sã intre în contact cu bornele memoriei.
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie el cardul de memorie “Memory Stick Duo”,
“Memory Stick Duo”. deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
aparatului.

100
x În legãturã cu “Memory Stick care opereazã camera video ºi afiºeazã auto-
PRO Duo” nomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
• Capacitatea maximã de memorare a unei Încãrcarea acumulatorului
unitãþi “Memory Stick PRO Duo” care
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
poate fi utilizatã de camera dvs. video este
de 4 GB. de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
Note privind compatibilitatea la o temperaturã a mediului ambiant
datelor de imagine cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe stinge indicatorul luminos CHG (încãrcare).
un card “Memory Stick Duo” cu ajutorul Dacã încãrcarea acumulatorului are loc în
camerei dvs. de luat vederi se încadreazã în afara intervalului de temperaturã indicat
standardul universal Design Rules for mai sus, este posibil ca încãrcarea sã nu fie
Camera File Systems, stabilit de JEITA eficientã.
(Japan Electronics and Information • Dupã încheierea operaþiei de încãrcare a
Technology Industries Association). acumulatorului desfãºuratã având
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii adaptorul de reþea conectat la camera video,
înregistrate cu alte echipamente (DCR- deconectaþi cablul de la mufa DC IN a
TRV900E sau DSC-D700/D770) care nu camerei de luat vederi sau demontaþi
se supun acestui standard universal.
(Aceste modele nu sunt comercializate în acumulatorul.
anumite zone). Pentru a folosi în mod eficient
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ce a fost folositã de
acumulatorul
alt echipament, formataþi-o cu aceast㠕 Performanþele acumulatorului descresc la
camerã video (p. 58). Þineþi seama însã cã temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
prin formatare va fi ºtearsã însã toatã scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
informaþia stocatã pe “Memory Stick Duo”. folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
camera dvs. video în urmãtoarele cazuri : de folosire a acumulatorului vã
– când datele ce doriþi a fi redate au fost recomandãm urmãtoarele :
modificate cu ajutorul unui calculator, – puneþi acumulatorul într-un buzunar
– când se încearcã redarea unor imagini pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
înregistrate cu alt dispozitiv. luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
Despre acumulatorul – folosiþi un acumulator de capacitate mai
“InfoLITHIUM” mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
Acest aparat este compatibil numai cu un lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
acumulator “InfoLITHIUM” (seria H). redare, de rulare rapidã înainte sau de
Camera dvs. ope-reazã numai cu acumulator derulare conduc la consumarea mai rapidã
“InfoLITHIUM”. Acumulatoarele a acumulatorului. Vã recomandãm sã
“InfoLITHIUM” din seria H poartã marcajul folosiþi un acumulator de capacitate mai
. mare: NP-FH70/FH100.
• Aveþi grijã sã puneþi comutatorul POWER
Ce este acumulatorul în poziþia OFF (CHG) atunci când nu
InfoLITHIUM” ? înregistraþi sau redaþi cu camera video.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care Acumulatorul se consumã ºi când camera
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru este în stare de aºteptare sau în pauzã de
comunicarea informaþiilor legate de redare.
condiþiilede operare între camera de luat • Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
vederi ºi adaptorul de reþea/încãrcãtor. acumulatoare de rezervã care sã asigure
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã folosirea camerei o perioadã de douã - trei
consumul de putere în funcþie de condiþiile în ori mai lungã decât durata previzionatã a
101
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
înregistrãrii ºi sã efectuaþi filmãri de probã
pe DVD-RW / DVD+RW înainte de a Despre manevrarea camerei
înregistra ce vã intereseazã. dvs. video
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã. Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
Despre indicatorul autonomiei sau accesoriile sale în locuri ce corespund
rãmase a acumulatorului descrierilor de mai jos :
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate c㠖 În spaþii unde este extrem de cald sau de
indicatorul duratei rãmase de funcþionare frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
aratã cã acesta are suficientã energie pentru accesoriile expuse la temperaturi care sã
a opera, încãrcaþi din nou acumulatorul, depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
complet, astfel încât valoarea respectivului razele directe ale soarelui vara, în
indicator sã fie corectã. Þineþi seama însã apropierea surselor de cãldurã sau în
cã indicaþia va fi uneori incorectã, dacã
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
acumulatorul este folosit perioade lungi
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
de timp la temperaturi ridicate, dacã este
lãsat complet încãrcat sau dacã este utilizat – În câmpuri magnetice puternice sau în
frecvent. Consideraþi indicaþia ca fiind locuri supuse vibraþiilor mecanice.
aproximativã. Camera video se poate defecta.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai – În zone cu unde radio sau radiaþii
poate funcþiona puþin timp este afiºat puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul poatã înregistra corespunzãtor.
mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta – În apropierea receptorilor AM ºi a unor
depinde de condiþiile de lucru sau de aparate video. Poate apãrea zgomot.
temperatura mediului ambiant. – Pe o plajã cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
Pãstrarea acumulatorului interiorul camerei video, pot apãrea
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
defecþiuni uneori iremediabile.
îndelungatã, pentru a i se menþine
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor, este necesar ca, o datã pe ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
an, sã fie încãrcat complet dupã care sã îi sau lentilele pot fi expuse luminii solare
fie consumatã întreaga energie folosin- directe. Se pot deteriora atât partea
du-se camera video. Pentru a pãstra interioarã a vizorului, cât ºi ecranul LCD.
acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat – În locuri cu umiditate mare.
vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat, • Camera funcþioneazã în curent continuu
curat ºi rãcoros. alimentatã cu 6,8 V / 7,2V (de la acumulator)
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi • Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
(SETTINGS) T [GENERAL SET] T sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
[A.SHUT OFF] T [NEVER] în meniul accesoriile recomandate în acest manual.
HOME ºi lãsaþi camera în starea de aºteptare • Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
corespunzãtoare înregistrãrii, pânã ce vederi, spre exemplu, de ploaie sau de apa
alimentarea înceteazã (pag. 70). mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
Durata de viaþã a acumulatorului aparatul se poate defecta. Uneori camera
• Capacitatea acumulatorului scade în timp, video nu mai poate fi reparatã.
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când • Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
durata sa de funcþionare s-a diminuat lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
considerabil, este probabil momentul sã îl alimentarea camerei de luat vederi ºi
înlocuiþi cu unul nou. duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde verificatã, înainte de a o mai folosi.
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare • Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
precum ºi de condiþiile mediu. modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
102
o scãpaþi pe jos ºi cãlcaþi pe ea). Acordaþi • dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
o grijã deosebitã lentilelor. într-un spaþiu încãlzit ;
• Când nu folosiþi camera, lãsaþi comutatorul • dacã deplasaþi camera de luat vederi
POWER în poziþia OFF (CHG). dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
• Nu folosiþi camera de luat vederi când condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu • dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
într-un prosop) deoarece se poate acumula dupã duº ;
cãldurã în interior. • dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
• Când deconectaþi cablul de alimentare de la ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de
x Cum se poate preveni condensarea
cablu.
umezelii
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând Când deplasaþi camera video dintr-un loc
obiecte grele pe el. rãcoros într-unul încãlzit, puneþi-o într-o
• Menþineþi curaþi conectorii metalici. pungã de plastic pe care închideþi-o cât mai
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip bine. Îndepãrtaþi punga doar dupã ce aerul
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în care din interiorul acesteia a ajuns la temperatura
accidental este înghiþitã o astfel de baterie, mediului ambiant (dupã circa o orã).
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din Ecranul LCD
baterie : • Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
– consultaþi specialiºtii unui service Sony se poate defecta.
autorizat ; • Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
în contact cu electrolitul ; ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
doctor.
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
video o perioadã îndelungatã de timp x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
• Porniþi camera de luat vederi din când în lichide (LCD)
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
ca la redarea discurilor sau la înregistrare. amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
complet energia acumulatorului. folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
• Scoateþi discul din aparat. aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
Condensarea umezelii respectivul lichid.
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
friguros într-unul încãlzit, este posibil ca x Pentru reglarea ecranului LCD
umezeala sã condenseze în interiorul camerei (CALIBRATION - calibrare)
de luat vederi, pe suprafaþa discului sau pe Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
lentile de culegere a semnalului. În acest caz nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze procedura de mai jos. Pe durata acestei
corect. operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
x Dacã a condensat umezeala
de reþea furnizat.
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o
aproximativ o orã înainte de a o porni. 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul
(HOME).
x Note privind condensarea umezelii 2Atingeþi (SETTINGS) T [GENERAL
Umezeala poate condensa când camera este SET] T [CALIBRATION].
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi continuã...
camera în locuri cu umiditate ridicatã, astfel:
103
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Lentile de culegere a semnalului

3 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu


colþul unui card “Memory Stick Duo”
sau cu un obiect similar.
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
operaþia de calibrare.
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
b Note cazuri :
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la – dacã pe suprafaþa lentilelor existã
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
deteriora suprafaþa acestuia. crescutã ;
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este – când lentilele sunt expuse la atmosferã
rotit sau dacã panoul este închis, cu salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
ecranul spre exterior. • Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
Privind manevrarea carcasei • Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþa- periodic lentilele aºa cum este indicat mai
þi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
ºi uscatã. stare optimã de funcþionare cât mai mult
• Pentru a evita deteriorarea finisajului timp.
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau Curãþarea interiorului vizorului
materialele textile îmbibate cu substanþe Îndepãrtaþi praful din interiorul vizorului
chimice, insecticide sau substanþe de urmând etapele descrise în continuare :
protecþie solarã ; 1 Trageþi vizorul în exterior.
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
2 Apãsând clapeta din partea lateralã cu un
vã sunt murdare de substanþele mai sus
obiect cu vârf ascuþit -spre exemplu cu un
menþionate ;
pix- trageþi dispozitivul de prindere a
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
blocului ocular în direcþia indicatã de
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sãgeatã pentru a-l demonta.
sau de vinil.
Privind lentilele de culegere a
semnalului
• Nu atingeþi lentilele din compartimentul
pentru discuri. Þineþi închis capacul acestui
compartiment, cu excepþia momentelor în
care introduceþi sau scoateþi discul din
aparat, pentru a evita pãtrunderea prafului
în interior.
• Când camera nu funcþioneazã deoarece
lentilele de culegere a semnalului sunt 3 Eliminaþi praful din blocul ocular cu
murdare, curãþaþi-le cu un suflãtor (care nu ajutorul unui
este furnizat). Nu atingeþi direct aceste dispozitiv de
lentile în timpul operaþiei de curãþare suflare a
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale aerului etc.
camerei.
104
4 Apãsaþi vizorul înspre corpul camerei. 3 Rotiþi pârghia în direcþia indicatã de
5 Eliminaþi praful din zona unde s-a aflat sãgeatã pentru a introduce complet
blocul ocular, cu ajutorul dispozitivului lentilele în blocul ocular.
de suflare a aerului.

Pentru a încãrca bateria


reîncãrcabilã preinstalatã la
6 Ataºaþi blocul ocular la vizor, apãsân- camera video
du-l în în linie dreaptã pânã ce se aude un Camera dvs. video conþine de la început ºi o
clic. baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Aceastã baterie se încarcã automat
câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
sau dacã este cuplat acumulatorul. Bateria
reîncãrcabilã se va descãrca însã complet
dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost
b Note deloc utilizat (în care nu a avut acumulatorul
• Blocul ocular este o parte componentã de montat ºi nici nu a fost cuplat la reþea prin
precizie a camerei video. Nu încercaþi sã îl intermediul adaptorului). Folosiþi camera
dezasamblaþi. dupã ce încãrcaþi aceastã baterie.
• Nu atingeþi lentilele blocului ocular. Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
• Dacã rotiþi pârghia de reglare a lentilelor de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp
vizorului dupã ce aþi demontat blocul ocu- cât nu înregistraþi data.
lar de la camera video, este posibil ca
aceastã pârghie sã se desprindã de blocul x Proceduri :
ocular. Într-un astfel de caz, montaþi-l la Conectaþi camera video la o prizã de perete
loc urmând procedura de mai jos : folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsa-
1 Ataºaþi pârghia la blocul ocular în þi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF
poziþia prezentatã mai jos. Nu rotiþi (CHG) mai mult de 24 de ore.
pârghia înainte de a potrivi lentilele în
locaºul lor.

2 Montaþi lentilele în blocul ocular astfel


încât cele trei puncte proeminente sã
se potriveascã în orificiile care le sunt
destinate.

105
Specificaþii
Sistem • DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E
Format de compresie video CCD (Charge Coupled Device) 3mm
MPEG2 / JPEG (fotografii) (tip 1/6)
Total : aprox. 1.070.000 pixeli
Format de compresie audio
Efectivi (film, 16:9) : cca. 670.000 pixeli
• DCR-DVD106E / DVD108E / DVD 608E
Efectivi (film, 4:3) : cca. 690.000 pixeli
Dolby Digital 2 ch
Efectivi (foto, 4:3) : cca. 1.000.000 pixeli
Dolby Digital Stereo Creator
Eficace (foto, 16:9) : cca. 750.000 pixeli
• DCR- DVD109E / DVD306E / DVD308E /
DVD 708E Lentile
Dolby Digital 2/5.1 ch Carl Zeiss Vario-Tessar
Dolby Digital 5,1 Creator DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
DVD 608E
Semnal video
• 40× (optic);
PAL color, standarde CCIR
• 80× , 2000× (digital)
Discuri care pot fi utilizate DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E
DVD-RW / DVD+RW / DVD-R / DVD+R • 25× (optic);
DL de 8 cm. • 50× , 2000× (digital)
Format de înregistrare Diametrul filtrului : 30 mm
• Film Distanþã focalã
- DVD-RW : DVD-VIDEO (mod VIDEO), • DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
DVD-Video Recording (mod VR) DVD 608E
- DVD+RW : DVD+RW Video F = 1,8 ÷ 4,1
- DVD-R / DVD+R DL : DVD-VIDEO f = 1,9 - 76 mm
• Fotografii Când se transformã în aparat foto digital
Exif Ver.*1 2.2 de 35 mm.
Durata de înregistrare Pentru filme :
DVD-RW / DVD+RW / DVD-R : 36 - 1440 mm
HQ : cca. 20 min. Pentru fotografii :
SP : cca. 30 min. 36 - 1440 mm
LP : cca. 60 min. • DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E
DVD+R DL F = 1,8 ÷ 3,2
HQ : cca. 35 min. f = 2,5 - 62,5 mm
SP : cca. 55 min. Când se transformã în aparat foto digital
LP : cca. 110 min. de 35 mm.
Vizor Pentru filme :
Vizor electric (color) 41 - 1189 mm (16:9)**
43 - 1075 mm (4:3)
Dispozitiv de imagine Pentru fotografii :
• DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / 36 - 900 mm (4:3)
DVD 608E 39 - 975 mm (16:9)
CCD (Charge Coupled Device) 3mm
(tip 1/6) * “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
Total : cca. 800.000 pixeli stabilit de JEITA (Japan Electronics and In-
Efectivi (film) : cca. 400.000 pixeli formation Technology Association). Fiºierele
în acest format conþin informaþii suplimentare
Efectivi (foto) : cca. 400.000 pixeli
cum ar fi informaþii legate de reglajele camerei
în momentul înregistrãrii.
** În modul 16:9, cifrele care indicã distanþa
focalã reprezintã cifrele reale, rezultate la
citirea pixelilor la unghi panoramic.

106
Temperatura de culoare Caracteristici generale
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
Cerinþe privind alimentarea
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
6,8 V / 7,2 V curent continuu (de la
Iluminare minimã acumulator)
• DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / 8,4 Vcurent continuu (cu adaptor de reþea)
DVD 608E Consum mediu de putere
3 1x (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON, • DCR-DVD106E / DVD108E / DVD 608E
viteza obturatorului 1/25 secunde) LCD : 2,9 W
0 1x (lux) (la folosirea funcþiei NightShot Vizor : 2,7 W
plus) • DCR-DVD109E
• DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E LCD : 3,0 W
4 lux (AUTOSLW SHTR ON, viteza Vizor : 2,8 W
obturatorului 1/25 secunde) • DCR-DVD306E / DVD308E / DVD708E
0 lux la folosirea funcþiei NightShot plus LCD : 3,2 W (În timpul înregistrãrii
folosind ecranul LCD)
Produs sub licenþã Dolby Laboratories. Vizor : 2,9 W
Temperatura de funcþionare
Conectori de intrare / ieºire între 0°C ºi +40°C
Ieºire audio / video Temperatura de depozitare
Conector cu 10 pini –20°C ÷ +60°C
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Dimensiuni (aproximativ)
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
54,5 × 89 × 130,5 mm (L/Î/A)
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
inclusiv pãrþile proeminente
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
54,5 × 89 × 130,5 mm (L/Î/A)
sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
inclusiv pãrþile proeminente, cu
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
acumulatorul furnizat NP-FH40 ataºat
Mufã USB
Masa (aproximativ)
Mini-B
• DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
(la modelele DCR-DVD106E / DVD109E DVD 608E
/ DVD 306E : numai ieºire)
390 g numai aparatul propriu-zis
Mufã REMOTE ( DCR-DVD306E / 440 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH40
DVD308E / DVD 708E) ºi un disc.
Mini-minimufã stereo (φ 2,5 mm).
• DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E
400 g numai aparatul propriu-zis
Ecran LCD 450 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH40
Imagine ºi un disc.
• DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E / Accesorii furnizate
DVD 608E
Vezi pagina 19.
6,2 cm (tip 2,5)
• DCR- DVD306E / DVD308E / DVD 708E
6,9 cm (tip 2,7 ; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)

107
Specificaþii (continuare)
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.

Acumulator NP-FH40
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
4,9 Wh (680 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (l / î / a)
Masa (aproximativ)
45 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Tip :
Cu ioni de litiu

Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate


fãrã aviz prealabil.

108
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul Note legate de licenþã
sunt mãrci
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
înregistrate ale Sony Corporation.
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
• “Memory Stick”, , “Memory Stick ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
Duo”, “ ”, “Memory Stick CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
PRO Duo”, “ ”, DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
“MagicGate”, “ ”, CODARE VIDEO, FÃRà A FI ÎN POSESIA
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
Memory Stick Duo” sunt mãrci înregistrate PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞà CARE
ale Sony Corporation. POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
Sony Corporation. DENVER, COLORADO 80206.
• Siglele DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
DVD-R DL sunt mãrci de comerþ. “zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
• Dolby ºi simbolul dublu D sunt mãrci cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
comerciale ale Dolby Laboratories. aceste aplicaþii software în baza unor
• Dolby Digital 5,1 Creator este marcã de acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
comerþ a Dolby Laboratories. de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
• Microsoft, Windows ºi Windows Media sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
ale Microsoft Corporation din Statele Unite directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
ºi/sau din alte þãri. gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ “C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
sau mãrci înregistrate ale Apple Computer,
Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte þãri. Despre software GNU GPL/
• Pentium este marcã înregistratã sau
LGPL
comercialã a Intel Corporation.
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
• Adobe ºi Adobe Reader sunt mãrci
GNU (General Public License), în continuare
înregistrate sau mãrci comerciale ale Adobe
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Systems Incorporated în Statele Unite ºi /
Public License), denumite în continuare
sau în alte þãri.
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
folosite în acest manual sunt, în general, accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale sursã al acestor programe software în
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi. condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare LGPL.
caz marcajele ™ sau ®. Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi HDR-UX1 / HDR-SR1 :
Pentru a vedea un document PDF, vã este http://www.sony.net/Products/Linux/
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalatã pe calculatorul Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet chestiuni legate de codul sursã.
Adobe Systems : Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
http://www.adobe.com/ englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.

109
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.

1 Cursor de zoom (pag. 34, 39) qa Indicator luminos CHG (încãrcare)


(pag. 20)
2 Buton PHOTO (pag. 29, 33)
qs Mufã DC IN (pag. 20)
3 Comutator POWER (pag. 23)
qd Curea de prindere (pag. 32)
4 Pârghie pentru ajustarea lentilelor
vizorului (pag. 25) qf Sistem de prindere a trepiedului
Prindeþi camera de trepied (opþional) cu
5 Manºonul ocularului (pag. 104)
ajutorul ºurubului acestuia. (Aveþi grijã
6 Vizor (pag. 25) ca lungimea ºurubului trepiedului sã fie
mai micã de 5,5 mm.).
7 Indicatoare luminoase (film) /
(foto) (pag. 23) qg Pârghie de eliberare a
acumulatorului BATT (pag. 20)
8 Acumulator (pag. 20)
9 Buton START / STOP (pag. 29, 33)
0 Comutator NIGHTSHOT PLUS
(pag. 35)

110
1 Interfaþã activã pentru accesorii 2 Indicator luminos ACCESS (disc)
* (pag. 26)
Interfaþa activã pentru accesorii
3 Comutator OPEN de deschidere a
furnizeazã energia necesarã pentru
capacului compartimentului
accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea
pentru disc (pag. 26)
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin 4 Capacul compartimentului pentru
acþionarea comutatorului POWER al disc (pag. 26)
camerei video. Consultaþi instrucþiunile 5 Microfon intern (p. 34)
de operare furnizate care însoþesc Un microfon (opþional) compatibil cu
accesoriul furnizat. Interfaþa activã pentru accesorii va avea
Interfaþa activã pentru accesorii are un prioritate dacã este conectat (DCR-
dispozitiv de fixare care permite prinderea DVD306E / DVD308E / DVD 708E).
în siguranþã a accesoriului. Pentru a
conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi 6 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.5)
împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã 7 Senzor pentru telecomandã*
care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi care îi este destinat pentru a acþiona cam-
apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre era (pag. 113).
exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ 8 Port de radiaþii infraroºii (pag.62)
extern (opþional) conectat la suportul 9 Comutator LENS COVER (pag.25)
pentru accesorii, opriþi alimentarea
bliþului extern pentru a evita 0 Mufã REMOTE*
înregistrarea zgomotului produs la Conectaþi alte accesorii opþionale.
încãrcare. qa Mufã A/V OUT (pag. 40, 52)
• Când este conectat un bliþ extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa * DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E
bliþului incorporat (pag. 34).

continuã...

111
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor
(continuare)

1 Slot “Memory Stick Duo” (pag. 27) 0 Indicator luminos ACCESS


(“Memory Stick Duo”) (pag. 27)
2 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 17, 25)
qa Mufã (USB) (pag. 53).
3 Buton (HOME) (pag. 17, 60)
(La modelele DCR-DVD106E / DVD109E /
4 Butoane de zoom (pag. 34, 39) DVD 306E : numai ieºire)

5 Buton START / STOP (pag. 29, 33) qs Buton RESET


Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
6 Buton (VIEW IMAGES)
reglajele privind data ºi ora.
(pag. 30, 37)
qd Buton DISP / BATT INFO (pag. 21)
7 Buton EASY (pag. 29)
qf Buton WIDE SELECT** (pag. 35)
8 Buton BACK LIGHT (pag. 35)
9 Difuzor * DCR-DVD106E / DVD108E / DVD109E /
Redarea sunetelor este realizatã cu DVD 608E
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii ** DCR-DVD306E / DVD308E / DVD 708E
legate de volum, consultaþi pagina 38.

112
Telecomandã b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.

Foiþa izolatoare

• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care


îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pag. 111).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/
V sau ENTER, chenarul apare în poziþia
unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
1 Butonul DATA CODE (pag. 65)
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
Sunt afiºate data ºi ora sau datele de
reglaj ale camerei pentru imaginile Pentru a schimba bateria
înregistrate, dacã este apãsat acest telecomenzii
buton în cursul redãrii.
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
2 Butonul PHOTO (pag. 29, 33) adâncitura sistemului de prindere ºi
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul trageþi-l în afarã.
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
ca fotografie.
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 30, 38) (+) îndreptatã în sus.
4 Butoane . > (Precedent / 3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
Urmãtor) (pag. 30, 38) în telecomandã împingând pânã ce se
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 30, 38) aude un clic.
6 Buton STOP (pag. 30, 38)
7 Buton DISPLAY (pag. 21)
8 Emiþãtor Clapetã
9 Butonul START/STOP (pag. 29, 33)
0 Butoane de zoom (pag. 34, 39) ATENÞIE
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 30, 38) Existã pericolul ca bateria sã explodeze
qs Buton VISUAL INDEX (pag. 30, 37) dacã nu este manevratã corect. Nu o
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii. în foc.
qd Butoanele b/B/v/V ENTER • Când bateria cu litiu se consumã, este
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa posibil ca distanþa de acþionare dintre
VISUAL INDEX sau din Lista de redare, telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
pe ecranul LCD apare chenarul posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
portocaliu. Selectaþi butonul dorit sau
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
un element cu b/B/v/V, apoi apãsaþi Folosirea altui tip de baterie poate
ENTER pentru acces. prezenta risc de incendii sau de explozii.
113
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor La fotografiere

1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP) qa Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 64)


(pag. 62) qs Dimensiune imagini (pag. 64)
2 Butonul HOME (pag. 17, 60) qd Este afiºat în cursul stocãrii unei
3 Indicatorul energiei rãmase a fotografii
acumulatorului (aprox.) (pag. 21) qf Director de înregistrare.
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare)) z Observaþii
5 Contor (orã / minute / secunde) • Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt
6 Tip de disc (pag. 12)
create în mod automat noi directoare
7 Format de înregistrare (pag. 12) pentru a le stoca.
Apare doar în cazul discurilor DVD-RW.
8 Buton OPTION (pag. 18, 71)
9 Buton VIEW IMAGES (pag. 30, 37)
0 Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 34)

114
La vizualizarea filmelor La vizualizarea fotografiilor

1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP) qs Dimensiune imagini (pag. 64)


(pag. 62) qd Numãrul fotografiei curente / Numãrul
2 Butonul Return (de revenire) total de fotografii înregistrate
3 Indicatorul energiei rãmase a acumula- qf Buton pentru succesiunea de imagini
torului (aprox.) (pag. 21) (pag. 39)
4 Modul de redare qg Buton Precedentã / Urmãtoare (pag. 31,
5 Contor (orã / minute / secunde) 38)
6 Tip de disc (pag. 12) qh Denumirea fiºierului de date.
7 Buton precedent / urmãtor (pag. 30, 38) qj Buton VISUAL INDEX (pag. 30, 37).
8 Numãrul scenei qk Director de redare.
9 Buton OPTION (pag. 18, 71)
0 Butoane de acþionare video (pag. 30, 38)
qa Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 34)

continuã...

115
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii
(continuare)

Indicatoare afiºate la Indicatori Semnificaþie


realizarea de modificãri Conectare PictBridge (53)
EZ Avertisment (92)
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Jos
Stânga sus Dreapta sus Indicatori Semnificaþie
Efecte de imagine (77)
Efecte digitale (77)
9 Reglarea manualã a
focalizãrii (73)
SCENE SELECTION
Jos Centru (Selecþia scenei) (74)

Stânga sus . Iluminare din spate (35)


Indicatori Semnificaþie
Echilibrul de alb (75)
Înregistrarea / redarea a 5,1 Opþiunea SteadyShot
canale cu efect de învãluire (34) inactivã (63)
Înregistrare cu Cronometrul EXPOSURE (74) /
propriu (77) SPOT METER (74)
MICREF LEVEL scãzut (77) Înregistrare prim planuri (73)
+ – Folosirea bliþului (65, 77)

16:9 [WIDE SELECT] (62) Codul de date în timpul redãrii


4:3 WIDE SELECT (35)
Datele referitoare la orã, datã ºi la reglajele
camerei vor fi înregistrate automat pe disc ºi
Dreapta sus pe “Memory Stick Duo”. Ele nu sunt afiºate
Indicatori Semnificaþie pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi
vizualiza la redare selectând [DATA CODE]
Gradare (76) (pagina 65). Puteþi vedea data ºi ora
Iluminarea din spate a înregistrãrii cu ajutorul altui echipament etc.
ecranului LCD este opritã (25) ([SUB-T DATE], pag. 63).

Centru
Indicatori Semnificaþie
NightShot plus (35)
Super NightShot plus (76)
Color Slow Shutter (76)
Stabilirea succesiunii de
imagini (39)
116
Glosar
x Dolby Digital x Sunet cu efect de învãluire pe
Un sistem de compresie audio dezvoltat de 5,1ch
Dolby Laboratories Inc. Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
x Dolby Digital 5,1 Creator
central) ºi 2 plasate în spate, la care se
Tehnologie de compresie a sunetului
adaugã un subwoofer specializat pe
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase.
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire x VISUAL INDEX
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai Aceastã funcþie afiºeazã simultan câte o
eficient spaþiul de pe disc. Discurile create imagine din fiecare film ºi fotografii pe care
cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi le-aþi înregistrat, pentru a vã permite sã
redate de un echipament compatibil cu selectaþi ce doriþi sã vedeþi.
discurile create de camera dvs.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
x Meniu DVD
O interfaþã de meniu care vã permite sã
selectaþi o anumitã scenã de pe disc pentru
a fi redatã cu un alt echipament .
x Mod VIDEO
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VIDEO asigurã o excelentã
compatibilitate cu alte echipamente DVD.
x Mod VR
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VR permite realizarea a diferite
montaje (ºtergere sau rearanjarea) cu camera
video. Finalizarea discului vã va permite
redarea discului cu echipamente DVD
compatibile cu modul VR.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
Acest sistem de vizualizare a imaginilor este
folosit la camera video de interfaþa “VISUAL
INDEX” ºi de “meniul DVD”.

117
Index

Indicaþii numerice C DISPLAY ........................ 66


Adaptor 21 pini .............. 41 Cablu de alimentare ........ 20 Divizare
8 cm (diametru DVD) ...... 10 Cablu de conectare A/V .... original ........................ 48
Înregistrare cu efect de ............................... 40, 52 listã de redare ............. 51
învãluire 5,1 canale ... 34 Calculator ....................... 78 Dolby Digital 5,1 Creator 34,
Raportul laturilor imaginilor Calibrare (CALIBRATION) 103 117
4:3, 16:9 .......... 35, 62, 68 Calitate ........................... 64 Drepturi de autor ..... 34, 117
CAMERA DATA ........... 65 Drive DVD ...................... 55
A Durata încãrcãrii ............. 21
CANDLE ........................ 74
Accesorii furnizate ......... 19 Durata înregistrãrii ... 12, 21
Capac obiectiv ............... 25
Acumulator .................... 19 Durata redãrii ................. 22
Categorii
informaþii (BATT INFO) .. 21 DVD, tipuri ~
Others ......................... 46
încãrcare ..................... 21 DVD+RW .................... 13
Manage Disc / Memory55
autonomie .... 21, 114, 115 DVD-R ........................ 13
Settings ...................... 60
Acumulator “InfoLITHIUM” DVD+R DL .................. 13
CD-ROM ........................ 78
............................... 101 DVD-RW ..................... 13
ceas (CLOCK SET) ............ 23
Adaptor de reþea ............ 20 D. EFFECT ............... 77, 91
Cerinþe privind sistemul de
Afiºaj de autodiagnosticare
operare ......................... 78 E
................................. 92
Clapetã de protejare la scriere Easy Handycam ............. 29
AREA SET ..................... 69
................................... 100 Echilibru de alb ........ 75, 91
A.SHUT OFF ................ 70
CLOCK / LANG .............. 69 Ecran LCD ...................... 67
AUTO SLW SHUTTR63, 91
Avertizare COLOR SLOW SHTR 76, 91 EDIT ............................... 48
indicatori ........................ 92 Comutator Etichete volum ............... 56
mesaje ............................. 93 OPEN (compartiment disc) . 26 Exponometru punctual ......
Condensarea umezelii ... 103 ............................... 74, 91
B Conector EXPOSURE .............. 74, 91
Back light (contra luminii) . curent continuu (DC) .. 20
.............................. 35, 87 intrare c.c. (DC IN) ...... 20 F
Baterie tip pastilã cu litiu113 Copiere ........................... 55 FADER (gradare) ...... 76, 91
Baterie reîncãrcabilã Cronometru propriu ........ 77 FILE NO. (numãr fiºier) .. 64
preinstalatã ................ 105 Curea de prindere ........... 32 Finalizare (disc) .............. 42
BEACH .......................... 75 D FIREWORKS ................. 74
BEEP (semnal sonor) ...... 67 DATA CODE .................. 65 First Step Guide ... 78, 81, 82
BLACK FADER .............. 76 DATE/TIME ...... 24, 65, 116 FLASH LEVEL ............... 65
Buton RESET ............... 112 DELETE (ºtergere) FLASH MODE ............... 77
B&W (alb-negru) ........... 77 disc ............................. 46 FOCUS (focalizare) ... 73, 87
Memory Stick Duo ...... 47 Foiþã izolatoare ............. 113
DEMO MODE ................ 70 Format
Definalizare disc ....... 58, 90 disc ............................. 57
Diferenþe temporale Memory Stick Duo ...... 58
diferenþe de fus orar .... 97 Format imagine ............... 12
ora de varã .................. 69 Fotografii ................. 29, 33
Difuzor ........................... 63
DIGITAL ZOOM ............ 63
Disc .......................... 26, 98
Disc cu douã feþe ........... 98
DISC INFO ..................... 55
DISP OUTPUT ............... 69
DISC SELECT GUIDE ..... 56
118
G L Montaje ale imaginilor .... 48
GENERAL SET ............... 70 LANDSCAPE ................. 75 MOVIE SETTINGS ......... 62
Ghid de iniþiere ... 78, 81, 82 LANGUAGE SET ........... 69 MPEG ........................... 117
Glosar ........................... 117 LCD Mufe
Gradare ..................... 76, 91 LCD BL LEVEL ..... 67, 88 DC ............................... 20
dinspre alb (WHITE FADER) LCD BRIGHT .............. 67 DC IN .......................... 20
dinspre negru (BLACK LCD COLOR ............... 67 N
FADER) LCD BRIGHT (luminozitatea
NightShot plus ............... 35
ecranului) .................... 67
H LCD COLOR ................... 67
NIGHTSHOT LIGHT ...... 62
HOME, meniu ~ ........ 16, 60 NTSC ............................. 96
Lentile
CLOCK / LANG .......... 67 Numãrul fiºierului ........... 64
de culegere semnal ... 104
GENERAL SET ........... 70 Lista de redare O
MOVIE SETTINGS ..... 62 creare .......................... 49 OTHER, categorie ~ ....... 46
OUTPUT SETTINGS .. 68 redare .......................... 50 ONE PUSH ..................... 75
PHOTO SETTINGS ..... 64 LP (redare îndelungatã) .. 62 Ora de varã ..................... 69
SOUND / DISP. SET .... 67 Luminozitate LCD ........... 67 OPTION, meniu ~ ........... 71
VIEW IMAGES SET ... 65 Luminozitate vizor .......... 67 Original
HQ .................................. 62
Divizare ....................... 48
M
I Macintosh ...................... 82
ªtergere ...................... 46
IMAGE SIZE .................. 64 OUTDOOR ..................... 75
Marcã înregistratã .............
Iluminarea din spate a OUTPUT SETTINGS ...... 68
(de comerþ) ............. 109
subiectului ............. 35, 87 MANAGE DISC / P
Iluminare LCD ................ 25 MEMORY, categorie . 55 PAL ................................ 96
Imprimare ....................... 53 Mãrire ............................. 34 PASTEL .......................... 77
Indicatori de avertizare ... 92 Mãrire la redare .............. 39 PHOTO SETTINGS ........ 64
Indicatori de ecran ....... 116 “Memory Stick Duo” 27, 99 PictBridge ....................... 53
INDOOR (în interior) ...... 75 “Memory Stick Duo” PICT. EFFECT (efecte de
InfoLITHIUM, acumulator adaptor ..................... 100 imagine) ................. 77, 91
................................... 101 clapetã de protejare la Picture Motion Browser . 78
Iniþializare (Reset) ......... 112 scriere ..................... 100 Playlist (Listã de redare) . 49
Instalare ......................... 79 Meniu DVD .................... 45 PORTRAIT ..................... 75
Interfaþã VISUAL INDEX ........ Meniu OPTION .............. 71 Pregãtire
........................ 30, 37, 117 Meniu HOME ........... 16, 60 camerã ......................... 20
Interfaþã activã pentru Mesaje de avertizare ...... 93
accesorii ................... 111 MICREF LEVEL .............. 77
Î, J Modul
Încãrcare demonstrativ (DEMO) ... 70
acumulator .................. 21 înregistrare (REC) ........ 62
baterie montatã iniþial 105 oglindã ........................ 35
Înregistrare ............... 29, 32 simplificat de funcþionare
Înregistrãri suplimentare 58 (Easy Handycam) ..... 29
Întreþinere ....................... 98 VIDEO .................. 12, 117
VR ........................ 12, 117
JPEG ............................... 98

continuã...

119
Index (continuare)

R Specificaþii .................... 106 U


Raportul laturilor imaginilor SPORTS .......................... 75 UNFINALIZE ........... 58, 90
.......................... 35, 40, 62 SPOTLIGHT ................... 75 Unghi panoramic ............ 34
Recordere DVD/ HDD, SPOT FOCUS ................. 73 Utilizarea camerei în
aparat video ................. 52 SPOT METER (exponometru strãinãtate .................... 96
REDEYE REDUC (reducerea punctual) .........................
efectului de ochi roºii) ......... 65 74, 91 V
Redare ...................... 30, 37 STEADY SHOT .............. 63 VBR ................................ 12
Reglare volum .......... 38, 67 SUB-T DATE ................. 63 VF B.LIGHT (luminozitatea
Reprezentãri de dimensiuni SUMMERTIME .............. 69 vizorului) ...................... 67
reduse ale imaginilor .. 117 SUNRISE&SUNSET ....... 74 VIEW IMAGES SET ....... 65
RESET, buton ............... 112 Vizionarea imaginilor ...... 30
REMOTE CTRL .............. 70 ª Vizor ............................... 25
REMAINING .................. 63 ªtergere VISUAL INDEX, interfaþã .
Disc ............................ 46 ........................ 30, 37, 117
S “Memory Stick Duo” .. 47 VOLUME ................. 38, 67
S. NIGHTSHOT PLS . 76, 91 VIDEO, mod ~ ......... 12, 117
SCENE SELECTION . 74, 90 T, Þ VR, mod ~ ............... 12, 117
SELF TIMER (cronometru) . 77 TELEMACRO .......... 73, 91
Semnal sonor de confirmare Telefoto (înregistrarea prim W
a operaþiilor .................. 67 planurilor) .................... 34 WHITE BAL. (echilibrul de
SEPIA ............................. 77 Telecomandã ................ 113 alb) ......................... 75, 91
SETTINGS, categorie ..... 60 Trepied ......................... 110 WHITE FADER .............. 76
Simboluri ...................... 114 TV ............................ 40, 68 WIDE SELECT ......... 62, 88
Sisteme TV de culoare .... 96 TWILIGHT ..................... 74 Windows ........................ 78
SLIDE SHOW (succesiune TV TYPE ........................ 74 Z
de imagini) ................... 39 Zoom .............................. 34
SNOW ............................ 75
Software ......................... 79
SOUND / DISP SET ........ 67
SP (redare standard) ....... 62
Spaþiu rãmas liber pe disc63

Informaþii suplimentare legate de acest produs precum ºi


rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri puteþi gãsi pe pagina
noastrã de internet dedicatã asistenþei pentru clienþi.

http://www.sony.ro

120