P. 1
Cazania lui Varlaam

Cazania lui Varlaam

|Views: 4,013|Likes:
Published by fcs_florin

More info:

Published by: fcs_florin on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

din Cazania lui Varlaam Prezentare generala: În 1639, Vasile Lupu, domn al Moldovei, sfârşeşte mănăstirea Trisfetitele, pe care

o va înzestra cu aşezăminte culturale: o tipografie şi un colegiu teologic, asemănător cu cel din Kiev, care avea ca temelie de studii limba latină şi limba greacă.

Tipografia a fost instalată în chiliile mănăstirii Trisfetitele, şi, evitând cu grijă concurenţa cărţilor de ritual în limba slavă, ieşite din tipografiile muntene şi rutene, a lucrat , sub călăuza mitropolitului Varlaam, numai la tipărirea de cărţi româneşti.

Prima carte ieşită din această tipografie a fost Cazania: Carte românească de învăţătură Dumenecele preste an şi la praznice împărăteşti. Cazania lui Varlaam cuprinde 74 de predici pentru toate duminicile dintr-un an şi pentru sărbătorile mai însemnate ale bisericii. Cele mai multe pleacă de la explicarea pasajului de Evanghelie citit în ziua respectivă şi cuprind sfaturi de înfrânarea viciilor şi a patimilor, de înfrăţire şi ajutorarea aproapelui. Sunt însă şi câteva legende hagiografice care povestesc viaţa marilor mucenici ai ortodoxiei.

Originalul Cazaniei venea, probabil, din Ucraina. Dacă nu se poate delimita partea personală a lui Varlaam în structura predicilor, totuşi este cunoscut faptul că şi-a adus aportul în formarea limbii literare. Se susţine în genere că limba Cazaniei lui Varlaam este limba populară, pe care el a deprins-o în copilărie în munţii Putnei. În textul lui Varlaam, cuvintele şi expresiunile slave se întâlnesc rar, la distanţe mari; şi înţelese într-o vreme când cultul divin se săvârşea în limba slavă, ele dau azi scrisului său un uşor caracter arhaic. Limba Cazaniei lui este limba românească scrisă, aşa cum fusese statornicită prin tipăriturile coresiene, care circulau încă pe vremea sa în Iaşi. Străduinţa lui Varlaam de a se dezbăra în scris de unele moldovenisme cu care era obişnuit – alături de formele cu h iniţial - scrie adesea fireţi, firea, fiară – dovedeşte munca lui de a-şi însuşi din tipăriturile coresiene formele munteneşti, care de fapt păstraseră mai bine fonetismul latin al limbii române. Dar tocmai aici stă marele său merit: că scriind pentru întreaga “seminţie românească”, cu simţul pentru limba literară în devenire, nu a rupt unitatea spirituală a neamului şi nu s-a abătut de la tradiţia stabilită cu o jumătate de veac înaintea lui de Coresi. Astfel munca lui de traducător reprezintă în procesul de formare a limbii noastre literare un mare pas înainte curăţind-o de slavonisme şi apropiind-o de limba vie.

Încă din 1637 mitropolitul Varlaam cerea „ajutor pentru lucrul acesta” – adică înfiinţarea unei tiparniţe, de la ţarul Moscovei. În 1640 Petru Movilă a trimis la Iaşi primele matriţe şi meşteri tipografi de la Kiev. În 1643 (a fost dată în lucru în 1641), a ieşit de sub teascurile tiparniţei de la Trei Ierarhi Cazania, prima carte tipărită în limba română în Moldova şi una din cele mai de seamă din istoria vechii culturi româneşti. Este o lucrare masivă, cu 506 file (1012 pagini), ilustrată cu numeroase gravuri în lemn, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinţi, frontispicii, viniete, iniţiale înflorate etc. Cazania a cunoscut cea mai largă răspândire între vechile tipărituri româneşti, a fost „cea mai citită carte din trecutul nostru” (Dan Simonescu). A circulat intens în toate cele trei provincii istorice româneşti, este interesant că ea s-a răspândit mai mult în Transilvania, Banat, Bihor şi Maramureş, unde s-au găsit peste 350 de exemplare, contribuind nu numai la apărarea Ortodoxiei, ci şi la întărirea conştiinţei de unitate naţională românească. Izvorul principal al Cazaniei lui Varlaam l-a constituit Cartea intitulată Comoara a lui Damaschin Studitul, teolog grec din secolul al XVI-lea. Din această carte au fost traduse şi prelucrate 20 de cuvântări. Alte cuvântări au fost preluate după manuscrise care circulau în vremea respectivă. S-a constatat că mitropolitul Varlaam „nu este traducătorul – şi cu atât mai puţin autorul – Cazaniei, care-i poartă numele. El numai a adunat traducerile mai vechi […] el are totuşi meritul că a strâns într-o

cuprinde predici şi texte religioase scrise într-o limbă de o expresivitate deosebită. Mitropolitul Varlaam este cea mai impunătoare personalitate culturală din perioada domniei lui Vasile Lupu. tipărită la Iaşi. cunoscută şi sub numele de «Cazania lui Varlaam». dacă ar fi să coborâm în timpul veacului trăirii lui. Viaţa şi opera Mitropolitului Varlaam eseu [ ] Periodizare ------------------------de Stefan Lucian Muresanu [scaevola ] 2007-03-19 | | Traduceri ale acestui text 0 VIAŢA ŞI OPERA MITROPOLITULUI VARLAAM "den tânără vârstă am poftit chipul călugăriei care l-am şi luat în sfânta mănăstire Coziia. şi după rânduiala sfintei mănăstiri ne-au ajuns rândul de am şi egumenit. Lucrarea sa epocală. în anul 1643. prof. dr. Mircea Păcurariu). ca «dar» întregului neam românesc” (Pr. l-am imagina într-un vestmânt de patriarh cu o privire blândă şi cu braţul său încărcat de lauri pentru cei evlavioşi. săltându-se din adâncuri ca un izvor de inspiraţie pentru mulţi dintre scriitorii ."Carte românească de învăţătură". Grigore Ureche.lucrare unitară vechile cazanii […] le-a stilizat şi le-a dat la tipar. Solemnitatea i-am vedea-o desfăşurându-se în forul tăinuit al bisericii aplecat peste vrafuri colbuite de scrieri alese şi vechi. alături de un alt mare erudit." Varlaam Pe Varlaam.

ajezând-o maiestuos în pagini tipografiate în grai românesc. Varlaam. l-a îndemnat pe Varlaam să scoată de sub teascuri prăfuite învăţătura evanghelică. reprezintă o valoare filozofică literară dăruită cu mult efort neamului nostru. suav sentimentale pe ţărmul spectaculos al sciţilor. din care am cita analogia clasică dintre frământările sufleteşti şi zbuciumul mării: „Valuri multe rădică furtuna pre mare. Eruditul mitropolit a lăsat poporului său toată învăţătura câtă o ştia şi o putea şti şi a vorbit pe înţelesul ţăranilor săi. de rânduire a faptelor într-un folos general-uman.noştri moderni. A fost tocmai de aceea comparată cu «Biblia» lui Luther în ce priveşte rolul ei în cultura românească. fie că erau slujitori erudiţi ai bisericii. relativul cu absolut. începutului-svârşitului. creaţia literară religioasă. Accesibilitatea a fost. faptul că aproape trei secole a rămas o carte de referinţă pentru credincioşi. se deschide cu câteva versuri. prin predicile care sunt însoţite de evangheliile respective şi «hagiografică» pentru că se povestesc. Şi astfel. pentru că el nu dorea ca neamul său să vină la slujbă şi să audă fără să înţeleagă nimic din cuvântul sfânt. la puterea de adevăr a generalului. Utilizând diverse surse. Opera sa literară.” Rimele de tonalitate deschisă (mare-are. nu i s-ar putea adăuga nimic. Nevoia de cărţi de cult în limba română pe care au resimţit-o mulţi dintre cărturarii vremii respective. Varlaam ar fi trăit drama lui Ovidiu. pentru a o simţi şi a o trăi cu toată fiinţa. de a integra cât mai perfect cu putinţă ritmul lor esenţial într-un ritm universal sau. Sfânta Scriptură conţine întreaga doctrină. Astfel. «liturgică». grijea. furtuna. înspăimântat. când vorbim de creatori. în ipostază virtuală. formală. Cele 1000 de pagini ale «Cazaniei» reprezintă forma cea mai îngrijită a limbii române din prima jumătate a secolului al XVII-lea. autorul a creat o operă «omiletică». Dar dacă duiosul poet latin. Valoarea filozofică a acestor nestemate ale secolului al XVII–lea constă în efortul creatorilor de a învesti umanul cu etern. circulând în tot spaţiul mioritic. El a înţeles-o cu inima. a lui Varlaam sau a lui Dosoftei. primejdia sugerează senzaţia de teamă şi de pază faţă de răul de pe pământ. O operă este un spaţiu al ritmului. la ea trebuia să deschizi urechile prin a înţelege ceea ce ţi se spune. cu unele cuvinte mai uzitate. alcătuită la porunca voievodului Vasile Lupu. Şi. mai ales prin partea I. răsfăţatul poet al aurorei romanice. puteare-svârşire) accentuează senzaţia de mişcare. Credinţa nu trebuia să fie oarbă. fără îndoială. În textul varlaamian nu litera contează ci substanţa. când vorbim de opera lor ca aspiraţie spre absolut. primele versuri româneşti tipărite : « Stihuri la stema Moldovei » prin care autorul dăruieşte acest dar limbii româneşti. Este o respiraţie creatoare. îşi pleca fiinţa scriind Tristele. pe durata existenţei umane. frica. arată-plată. cu o teamă a ceea ce cu toţii o ştim că se va întâmpla dacă nu respectă poruncile sacre. fie că vorbim de opera lui Coresi. alungat din pricini. virtutea care explică răspândirea ei. Varlaam nu . rădică. Versurile omagiale pe care Varlaam le scrie la stema ţării sunt primele versuri culte în limba maternă. prin particular. pieritorul cu nepieritor. Frecvenţa cuvintelor: valuri. a tălmăcit acea carte de învăţătură către « toată seminţia românească pretutindere ce se află ». oricât ar părea. Dacă ar fi vieţuit cu mii de ani în urmă. de a se ridica. În prima din cele două predoslovii se afirmă străduinţa de a scrie pentru toţi românii şi de a folosi o limbă cât mai accesibilă. contribuind la unificarea limbii şi a spiritului românesc. nu cu mintea. mai vârtos gândul omului întru lucru ce are Nu atâta grijea şi frica începutului Cât grijea şi primejdia svârşitului. acea substanţă a cuvântului românesc.vorbim de fapt despre efortul. de a le facilita accesul la ea. de care mitropolitul avea cunoştinţă. e vorba de a pregăti spiritele pentru această lectură. fie că ei erau laici.

ocupând. la 22 iunie 1633. Iniţiată de domnie. în mediul românesc transilvănean. traduceri făcute de umanişti precum Udrişte Năsturel. Detronarea domnului nu va întrerupe cu nimic misiunea delegaţiei moldoveneşti din care făcea parte. într-o atitudine necanonică. după cuvintele voievodului muntean. prin Domnul luminat şi îngăduinţa vremurilor. Atât cât a produs opera lui Varlaam este o împlinire pentru el. Ca duhovnic al domnitorului Miron Barnovski va călători în Rusia. va da răspuns la catehismul calvinesc. cele dintâi coordonate pentru destinul propriu al lui Varlaam şi pentru tot ceea ce a făcut el întru unitatea urmaşilor săi. Vizita în marele imperiu al Rusiei ţariste a prilejuit acestui neobosit culegător de carte veche religioasă să cerceteze în linişte . Intrat în cinul călugăresc cu numele de Varlaam va deveni în anul 1632 mitropolit al Moldovei. Pe tânărul Vasile. sub motiv că sfinţii erau pictaţi şezând pe jilţuri. văzând pericolul reformării bisericii româneşti ardelene. militând pentru ideea unităţii de neam şi de limbă. la care se adaugă cu succes lucrările mitropolitului. publicat de aceştia în anul 1640. în anul 1610. în continuare. astfel. autorul exprimă nivelul înalt de cristalizare a conştiinţei naţionale din epoca sa. pentru sine şi pentru alţii. legătura indisolubilă cu oraşul capitală. Originar din părţile Putnei. ca toţi cei chemaţi cu har. împreună cu Pavel Ureche şi Eustratie logofătul în vederea încheierii unui tratat de prietenie. Simeon Ştefan. flăcău din neamul lui Moţoc. cu argumente ce anticipează gândirea modernă. dată la care Miron Barnovski fusese deja mazilit bănuit ca unealtă a polonilor şi executat în urma unor grave învinuiri aduse de către boierii din ţară. pentru că aspiraţia umană este fără sfârşit. Această întâlnire va da prilejul mitropolitului român să poată povesti eruditei sale gazde despre minunile moaştelor sfântului Ioan cel Nou care a mântuit în anul 1610 cetatea Sucevei de invazia cazacilor. funcţia cea mai înaltă în ierarhia bisericească din acea vreme. într-o solie. un fiu de ţăran român se năştea hărăzit ca de tânăr să o pornească. a terminologiei religioase şi a celei utilizate în istoriografie. Ortodoxia din Principate. se pare că într-o primăvară de sfârşit de deceniu nouă a secolului al XVI–lea. Credinţa în puterea miraculoasă a moaştelor era atât de mare în vremea aceea. dintr-o veche familie de răzeşi din satul Baloteşti. Filaret Nichitici. îl găsim egumen al mănăstirii Secu. luterani şi calvinişti. indiferent dacă teascul literelor va fi găzduit aici sau va da renume altei aşezări. Unificarea limbii scrise. Precum contemporanul său. avându-şi rădăcinile la reşedinţa de scaun a domnului. activitatea tipografică de pe pământul românesc în epoca medievală va păstra. care îi va fi gazdă ospitalieră pe toată şederea în Rusia. Întrevederea cu Petru Movilă a avut loc la 3 august 1629. Nici o operă nu este sfârşită vreodată. pe un document de bună convieţuire cu călugării vecini de la Neamţu. Spătaru Milescu şi fraţii Greceanu. cu cât constituie o tendinţă spre o împlinire ulterioară. pentru a stăvili propaganda făcută de protestanţi. În secolul al XVII-lea scrisul românesc avea să înregistreze realizări de performanţă. Varlaam va scrie şi va tipări la Târgovişte în anul 1645. Varlaam va profita de ocazie şi va cere permisiunea să poată comanda zugravului Nazarie pictarea de icoane cărora mitropolitul rus le-a oprit ieşirea din ţară. poate. reprezintă un pas hotărâtor spre formarea conştiinţei de sine moderne a poporului român. Receptivi la epocala descoperire a lui Johan Guttemberg. de vreme ce Petru Movilă cerea ţarului să îngăduie moldovenilor să poată vedea şi ruga la moaştele sfinţilor marilor făcători de minuni ai lui Dumnezeu copiind jitiile acelor sfinţi şi poruncind a se trimite „spre lauda şi mângâierea dreptcredinciosului neam rusesc înaintea celorlalte neamuri” mângâierea lui Dumnezeu. lucrarea „Răspuns împotriva Catihismului calvinesc”. ci şi pentru alte neamuri înrudite cu noi după credinţă”. şi moaştele mucenicului Iacov din Persia. Părăsind la 13 decembrie 1628 cetatea de scaun a Sucevei va lua cu el un „Octoih” slavonesc pentru Petru Movilă. dar ea este cu atât mai mare. într-o vreme a confruntărilor dintre o lume veche şi o alta nouă. nu numai pentru „evlavios neam al patriei noastre. pentru mitropolitul Moscovei. un loc binemeritat în civilizaţia cărţii. Primit de însuşi ţarul Rusiei. ruda domnitorului Barnovski. sprijinit şi de Udrişte Năsturel. Este perioada unor traduceri importante din literatura religioasă şi laică.poate să fie un abstras din timpul şi din spaţiul său. Matei Basarab. Spirit practic şi energic. românii s-au numărat printre cei dintâi care şiau însuşit-o şi i-au folosit roadele de-a lungul veacurilor. pe drumul fără de întoarcere şi care va duce către târgul cel mare din vale… Acestea ar fi. funcţie care îi va da dreptul să semneze.

Varlaam s-a remarcat prin claritatea. o traducere în română a « Evangheliei invăţătoare » a patriarhului Constantinopolului Callist. fost patriarh al Constantinopolului. în acea zi de sfârşit de septembrie că. compus din 30 de cuvântări. dat fiind că fostul patriarh luase în 1629 apărarea românilor din Transilvania. contribuind într-o măsură remarcabilă la dezvoltatrea limbii literare româneşti. iar ultima ediţie în anul 1942. printr-o scrisoare purtată de boierul domnului. Varlaam va deschide lungul şir al traducerilor de cărţi religioase în limba română. „Leastviţa” (Scara) lui Ioan Scărariul. A doua domnie a lui Radu Alexandru Iliaş îl va urca pe Varlaam pe scaunul de mitropolit la 23 septembrie 1632. când cartea începuse deja a fi tipărită prin grija unui alt român erudit. care vor umple secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. ocazie cu care învăţatul dascăl grec. ce corespund la 30 de trepte ale perfecţionării sufleteşti ale călugărilor. traducere care din motive necunoscute nu a văzut luminatiparului. Prin activitatea sa cărturărească. dar trebuie presupus că prezenţa lui nu a fost nesemnificativă deoarece atât el cât şi Petru Movilă se bucurau de o mare reputaţie în lumea ortodoxă care. moldovenii s-au arătat rezervaţi şi au propus să discute mai curând o lucrare scrisă atunci de Petru Movilă: „Mărturisirea ortodoxă” care apare în Moldova ca prima lucrare tipărită în iarna anului 1642. Terminând de tradus "Cazania”. Probabil că la mănăstirea Secu. care capătă în exprimarea . supleţea şi plasticitatea limbii graiului folosit în regiunea Neamţului. neobositul strateg şi comandant de oşti. la numai o lună de zile. pe ţarul Mihail Feodorovici să-l ajute la publicarea acestei lucrări pentru binele tuturor credincioşilor ortodocşi. cunoştea bine limba slavă bisericească şi tot la fel de bine şi limba rusă. nu se cunoaşte rolul pe care Varlaam l-a avut la întâlnirea aceea. Cunoscând greaca şi slavona. un îndreptar de monahism din secolul al VII –lea. La sfârşitul verii aceluiaşi an. Scrisoarea ce avea să fie înmânată ţarului era deosebit de importantă pentru că în ea se menţiona izvorul principal al scrierii acestei „Cărţi de învăţătură” şi data când a fost terminată traducerea. Este o scriere ascetică. ca unul dintre cunoscătorii limbii ruse. a figurat pe lista celor trei candidaţi la scaunul vacant al Patriarhiei din Constantinopol. traducător al lucrării lui Petru Movilă „Mărturisirea Ortodoxă”. în limba greacă. Grecii voiau ca sinodul ieşean să aprobe condamnarea lui Chiril Lucaris şi să adopte procesiunea lui Meletie Syrigos (1586 – 1664). capătă o putere de expresivitate care nu se va găsi în literatura secolului al XVI–lea dar cu o largă răspândire printre cărturari. foarte apreciată de către călugări. Prima ediţie românească apare în 1691. în aceste traduceri. Petru Movilă. să lege prietenii noi şi să viziteze lăcaşele de cult ale acestei ţări conservatoare de valori ortodoxe. Matei Basarab. Ajutorul cerut însă nu a venit decât prea târziu. în anul 1642. însă. scriere ce nu este lipsită de unele calităţi literare şi în care este vorba de acea « scară a cerului » sau a « raiului ». mare domn iubitor de cultură şi artă. în anul 1618. Limba română. eruditul prelat participa la lucrările sinodului deschis la Iaşi pentru a lua atitudine faţă de confesiunea de credinţă a lui Chiril Lucaris. avea să traducă cea dintâi carte a sa. la un moment dat. Mitropolitul. Sinaitul. protectorul său va fi învins în lupta de lângă mănăstirea Plumbuita de cel care avea să devină peste Ţara Românească. ca toţi cărturarii epocii. pe care Bethlem Gabor voia să-i convertească silit la calvinism. Vasile Lupu. învinuit de calvinism. Opera lui Ioan Scărariul este un fel de manual de viaţă călugărească. Ca scriitor. mitropolitul Varlaam îşi va fi început tălmăcirea şi conceperea vestitei sale « Cazanii ». greceşte şi româneşte a devenit îndreptarul ortodoxiei Bisericii din răsărit.scripturile. Această remarcabilă lucrare redactată în latineşte şi tradusă apoi în ruseşte. mare teolog şi predicator. Meletie Syrigos. Conţinutul lucrărilor sinodului conduse de domnitorul Vasile Lupu fiind secrete. va rosti un cuvânt de învestitură nebănuind. Valoarea literară a acestor predici constă în modul de folosire a limbii poporului. « Cazania lui Varlaam » conţine în total 74 de predici la duminici şi sărbători mai însemnate. Varlaam va ruga.

dzuă. vedzuse sau a singularului. faţă de limba noastră. giudecă. Pe lângă fonetismele curente şi relativ vechi întâlnim şi unele arahaisme. din care mai toate limbile Europei îşi au izvorul. dascalii.” Cuvântul „fum”. sângur etc. să margă. Valahii din Moldova au fost cei care nu au „beneficiat” de asuprirea romană între anii 106-271 şi. făcătoriu. păstrarea sporadică a lui –u după un grup de două consoane: un domnu. ca « ţară ». de mlădiere nouă. pâine. De asemenea. singular. dzisa. Metafonia lui e şi o. rămâine. Puţine la număr şi periferice în sistemul limbii române. agiungem. vor fi întâlnite şi unele fonetisme noi. a diftongului îi sau ăi şi la alte cuvinte decât cele care prezintă acest fonetism în graiul muntenesc: mâine.învăţatului prelat o putere de expunere. îngreuiadză. agiutoriul. Se observă de altfel şi tendinţa de extindere. romenească etc. populare. vocala s-a diftongat. cărtulari. dvorbăsc. şi nu numai. mai puţin frecvente. şi sănătate dobândesc din văzduh curat. pe aceştia cine i-a învăţat limba latină? Limba lui Varlaam ca şi a înaintaşilor şi a urmaşilor lui rămâne mărturie a ceea ce înseamnă conservarea comunicării unice între toţi locuitorii vechii Dacii. pe care Varlaam îl introduce pentru prima dată. persoana a III-a să-l ospeteadze ca şi adjectivele pementesc. Am exemplifica fonetismele « buăr – bour. dar aceste excepţii sunt curente: persoana a III-a singular „grăiaşte. faţă de toate celelate tălmăciri ale bibliei dinaintea sa... scriindu-se mai ales « ţărăei ». face parte din vocabularul limbii italiene. cu indicaţia izvorului folcloric şi al ariei lor de răspândire. iaste” sau numeralul „noaă”. giudeţ. o lucrare prin care ne-am putea da mai exact seama de partea poporului nostru care vorbeşte prin Varlaam. îl foloseşte ca pe un simbol al vieţii păcătoase. iară deaca iase la văzduh curat şi la vreame cu senin. atunci şi trupul şi sufletul iaste intunecat. dosădzi. să să scape. În schimb. Ne-am oprit asupra formei unor cuvinte în care prezenţa lui g urmat de vocala i se citeşte ca şi acum j : gios. Ceea ce trebuie subliniat. atunce sâmtu mai veseli ochii şi mai curaţi. S-ar putea alcătui chiar şi un bogat inventar al zicerilor sale tipice. atunci când sub pana lui apar expresiile: „Când petreace omul în fum. atât de controversată şi de nerecunoscută de unii ca o limbă internaţională. Sau unele aspecte vechi folosite în zone restrânse ale ţării cum apare prezenţa lui dz în loc de z din alte regiuni: astădzi. întâlnim frecvent anumite forme de scriere şi pronunţie a cuvintelor la care ne întrebăm de multe ori dacă este al nostru acest cuvânt. în paginile operelor sale. îmblă » etc.” Sinteză a normelor limbii române literare din această epocă. de exemplu. prin analogie. dvorbiră. sau al tuturor celor ce locuiesc pe bătrânul continent. În textul « Cazaniei » se găsesc pasaje de o rară frumuseţe. sâmtu sau chiar menţinerea unor consoane în grupuri consonantice. dzi. limba folosită de autor se prezintă unitară pe plan fonetic. terminaţia pentru aceleaşi cazuri. bucin – bucium. ulterior. care nu s-au generalizat nici până astăzi în limba literară: sămn. în care nu se realizase sudarea deplină a articolului la nume. Tot referitor la folosirea fonetismelor aş marca prezenţa lui i în locul lui î sau ă în formarea persoanei a III-a plural a verbului nădăjdui . faţă de joc cum se pronunţă astăzi. în împrumuturi mai noi ca de exemplu « groznic” în care. de mult simplificate: bezdnelor. a unor substantive feminine în –ă. În limba populară folosită de eruditul mitropolit care a acordat o mare atenţie scrierii fiecărui cuvânt este frecventă de asemenea forma cu o nemetafonizat. ci faptului că însăşi limba română literară de atunci nu era pe deplin unitară. probabil o formă arhaică. cum sunt cele din « Invăţăturile lui Neagoe Basarab »: “Asementea noastră iaste lumina şi ochiul trupului. . atunci. inconsecvenţele se datorează nu nesiguranţei lui Varlaam în folosirea limbii. semnificând unele stări de cristalizare a limbii ca şi observaţia felului în care autorul foloseşte în scrierile sale genitiv-dativul. mai curentă în secolul anterior. care sunt curente în acea epocă. morfologic şi sintactic. etc. gioc. şi dacă se întuneca mentea cu ginduri de păcate şi cu pohtele lumii acesteia. Cuvântul gioco. lexical. Să fi avut o atât de mare influenţă vocabularul italienesc peste aceste regiuni locuite de valahi? Nici vorbă. nu este încă cristalizată. se menţine în foarte puţine cuvinte. chemare-chemărei ». în -ei al substantivelor feminine terminate în –e : « mare-mărei. atunci-i lăcrămadză ochii şi de iuţimea fumului dorul ochii şi orbăsc. demâineaţă. acelaşi număr. înregistrat în scrierile lui Varlaam.nedejduesc. în cazurile tipice în care s-a revenit la cele două vocale. fiind aburul negru şi înecăcios care tulbură minţile. de să prindă pre lângă izvoară de ape curătoare. este următoarea observaţie: în opera varlaamiană. deca şi deaca – dacă.

În prefaţa acestei cărţi apar. nimeni nu are dreptul. natural. cu valoare de genitiv. dusu-m-am de m-am spălat sunt câteva din formele elevate de limbă unitară pe care autorul. căpătând şi alte valori gramaticale. benefică şi asiduă pe care mitropolitul Varlaam a dus-o pentru dezvoltarea armonioasă a limbii literare române. sub denumirea de «Chiriacodromion» şi tot în acest an. conţinutul operelor sale. Atât prepoziţia pregiur cât şi derept şi-au pierdut cu timpul folosinţa. marchează încă o dată în plus cunoştinţele despre gramatică ale lui Varlaam. Prin conţinutul ei religios ortodox. nu numai bisericii. să încerce a nega sau a critica. Pătrunzând în sintaxa folosită de autor în cuprinsul lucrărilor sale. care s-au putut dezvolta atât din cauze interne.O bună parte din predicile eruditului prelat va intra şi în colecţia de predici care va apărea la Alba Iulia. Fraza folosită de el se întinde ca o pânză de mătase peste o câmpie proaspăt înverzită. conştient de folosirea lor o făcea cu mare grijă şi interes. fiind clară influenţa fonetismelor munteneşti şi necesitatea unei limbi literare unitare. Autorul uzitează şi vocativele de tipul. mult deosebită de fraza forţată a traducerilor româneşti din secolul al XVI-lea şi nu prea diferită de cele pe care le utilizăm noi astăzi. menţionate mai sus. consecvent. iar romenească şi pementesc alternează cu românească şi pământesc.2007 . atenţia mărită pe care o acorda nu numai cuvântului dar şi expresiei : dusu-s-a şi să spălă. Tipărită într-un număr mare de exemplare. În legătură cu fonetismele regionale şi cu concepţia lui Varlaam despre limba literară. firea mea. ca o vrere a puterii lui Dumnezeu. Privind domeniul morfologiei ne-am opri doar la câteva fenomene specifice şi anume forma veche de plural mânule în loc de mâinile sau construcţiile prepoziţionale cu de. acela sămn. se poate spune că avem de-a face cu particularităţi fie regionale. nu putem neglija faptul că în Răspunsul împotriva catihismului calvinesc. lucrarea se impune chiar şi cititorilor de rând. singular oame ! dar şi alternarea ome !. ca şi articolul posesiv invariabil –a : toate faptele ceriului şi a pământului precum şi prezenţa la adjectivele pronominale demonstrative a particulei –a când acestea precedă cuvântul determinat : într-aciasta limbă. Opera eruditului mitropolit a avut o influenţă extrem de mare asupra vieţii spirituale şi religioase a poporului român. fecior de domnu de Moldova. 19. liber. fie individuale. autorul renunţă la aspectele cu f palatalizat.Este totuşi interesant de remarcat că sint alternează pentru aceeaşi persoană cu sînt şi chiar cu sîmtu. De aceea. mai de-a firea fapt ce confirmă că această lucrare s-a executat în Ţara Românească. pre-aceştea nuări etc. va trimite la Alba Iulia pe tipograful Mihail Stefanovici să tipărească prima carte didactică în limba română. prin simplicitatea expunerii şi prin vigoarea limbii. în expresiile : Mitropolitul de Ţara Moldovei. în anul 1699. Cartea sa de învăţătură. prima carte de învăţătură exemplară a românilor se răspândeşte în toate colţurile locuite de conaţionalii noştri. cât mai puţin şi sub influenţa unor vorbitori străini sau a unor maniere grafice străine. bogată în comparaţii pitoreşti şi expresii plastice. Dată fiind răspândirea mare a acestor fonetisme nu numai în secolul al XVII-lea. Tendinţa de a nu începe fraza sau propoziţia cu cuvinte auxiliare. din bun simţ faţă de tot ce a adus literelor româneşti marele erudit. faţă de munca intelectuală. să fim."Bocoavna".03. Constantin Brâncoveanu. părtinitor. forme ca: ar fi. realizată prin inversiunea particulelor auxiliare ale construcţiilor verbale. nereuşind totuşi să se generalizeze în limba literară. ci chiar şi în secolul al XVI-lea. noul domn al Ţării Româneşti. de semnalat este regimul acuzatival al unor prepoziţii care cu timpul au fost înlocuite cu alte construcţii : veni oastea pregiur cetate sau o altă expresie veni derept acela loc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->