Sunteți pe pagina 1din 32
ROMANIA ‘TRIBUNALUL ARGES SECTIA PENALA Dosar nr. 534/109/2011 INCHEIERE NR. 6/CC \ Sedinta camerei de consiliu din data 27 Ianuarie 201% Completul compus din: PRESEDINTE (...) Grefier (...) PARCHETUL DE PE LANGA ICCJ - DNA - SERVICIUL TERITORIAL PITESTI reprezentat de procuror (...) S-a luat in examinare, pentru solujionare in prima instangl, propunerea PARCHETULUI DE PE NGA ICC) — DNA - SERVICIUL TERITORIAL, PITESTI privind arestarea preventivi a inculpatului N. C., fiul lui (..), nascut la data de (...), in comuna (...), domiciliat in (...), CNP La apelul nominal ficut in sedinga camerei de consiliu a rispuns inculpatul CN. asistat de avocati alesi C.P., G.1, RR. si Z. G., in baza imputernicitilor avocatiale aflate la dosar. Procedura este legal indeplinita S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupit care : a procedat In inregistearea cauzei cu mijloace tehnice potrivit disp. art d pr. pen, Avocat C. P. solicit, in baza disp. art. 6 rap. la art. 172 Cod ps. pen. acordarea unui termen de o ori pentru a avea posibilitatea de a studia dosarul avind in vedere faptul ci acesta este foarte voluminos, iar timpul acordat a fost insuficient. Apiitorii inculpatului , avind pe rind cuvantul, soliciti acordarea unui termen de o ori pentru a studia dosarul Reprezentantul Parchetului arati ci lasi la aprecierea instanfei modul de solufionare a acestei cereri. ‘Tribunalul admite cererea formulati de aparitorii inculpatilor si acorda termen de o ori pentru a da posibilitatea acestora si studieze dosarul, La a dova strigare a cauzei, la apelul nominal facut in sedinga camerei de Consiliu a eispuns inculpatul C. N. asistat de avocati alesi C.P., G.L, R.R. si Z. G., in baza imputernicirilor avocatiale aflate la dosar. Apiritorii inculpatului si reprezentantul Parchetului, avind pe tind Cuvdntul, arati ci au au cereri prealabile audieriiinculpatului In baza disp. art. 150 Cod pr. pen. s-a procedat la audierca inculpatului N. C., declaragia acestuia fiind consemnati in scris si atasati la dosar. In timpul audierii inculpatului, instanga atrage atentia ceprezentantului Parchetului sé isi cenzureze intrebitile adresate inculpatului cu privite la situagia de fapt, avnd in vedere faptul ci, potrivit art. 150 Cod pr. pen., in aceasti faz procesuala inculpatul 304/1 1 cultat si au i se ia declaragie conform normelor referitoare Ia cercetarea stfel ci nu pot fi puse intrebari acestuia ca in cazul cercetirit orest Z Aparitorii inculpatului si reprezentantul parchetului, avind pe rind cuvantul, arati ci au mai au cereri de formulat in cauza. Tribunalul, ia raport de aceasta precizare, constati propunerea in stare de judecata si acorda cuvantul asupra acesteia. Repsezentantul Parcherului pune concluzii de admitere a propunerii DNA ~ Serviciul Teritotial Pitesti si de arestare preventiva a inculpatului pe © perioads de 29 de vile penteu motivele expuse pe larg in referatul cu propunere de Tuare a misurii arestarii preventive. “Apreciaza ci sunt indeplinite condigile previtzute de art. 143 cod pr. pen. in sensul ci sunt indicii temeinice cf inculpatul a sivarsit infractiunile pentru care s-a pus in migcare actiunea penali, existi probe in sensul e& a sivirsit infractiunea in forma continuati de fraudare a fondurilor europene, infractiunea de Iuare de mitt fn forma continuatd si infractiunea de instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice Aceste probe constau in rapoarte intocmite de specialisti din cadrul DNAs interceptiri a convorbitilor telefonice dintre inculpatul N.C. si invinuital P. G. C., cit si dintre invinuitul P. G. C. si alte persoane, De asemenea, la dosat mai existi o probi ci toate sumele date cu tithy de miti au fost evidentiate intr-o evidené paraleld,tinutt de cite salariatul SC P. SA, acest aspect rezultand dintr-o perchezitic informatict intocmiti in dosarul nt, 27/P/2008 al DNA Pitesti in care h fost cercetat’ P. G. C. impreuni cu alte persoane. De asemenea, exist convorbiri telefonice intre inculpatul N. C. si primarul comunei S. , cét si cu partea care a fost favorizati P.C “Apreciaza ci sunt indicii si probe concrete din cate si sezulte cH inculpatul a viryit faptele pentru care s-a pus in migcare actiunea penala. In utma perchezitilor efectuate atit la domiciliul inculpatului cat si la sediul Consiiului jJudeyean Arges s-au identificat mai multe documente, respectiv chitange si facturi din care rezulta cf, in perioada in care SC Z. SA executa lucritri la cele patra unititi de invagimAnt, apropiati ai familiei inculpatului aveau Iucsiri cu acceasi firma sau incheiau contracte in favoarea familici inculpatului. Tnculpatul a sivarsit infracyiuni de coruptie, fapte previzute de Legea nx. 78/2000, iar prin sivarsirea unor ascmenca fapte, care sunt de un pericol deosebit, asa cum a fot incriminat prin pedepsele stabilite de lege — inchisoare de la 10 la 20 funi, iar sivarsicea unor asemenea fapte are repercursiuni grave nu numai asupta situatiei economice a Romaniei si poate si compromitl tara noastri Ia accesarea acestor fonduri Celelalte infractiuni sunt sivirsite in form continuata, pericolul. social conctet al faptelor sivarsite de inculpatul consti tocmai in faptul ci acesta a sivirsit foarte multe acte materiale ale infractiunii de luare de mii, de s-a implicat si in probleme ale unor persoane — de exemplu a determinat pe primarul comunei S. si nu il sanctioneze pe numitul P. la savirsirea unei fapte, in opinia sa, ou numai contraventionale ci si penale Pericol concret pentru ordinea public consti si in aceea eX faptele sivirgite de inculpat au o mare rezonanyi atit asupra opinie publice, eat si asupra Sao are ne monitorizeazst — se stie cl fara noastea este monitorizaté pe probleme ( Be pte, oft daca tocmaio persoand care este pregedinte al Consilului Judetean akarkste astfel de fapte — rezult cat de bine este privité fara noastea pe plan veedtern Pericolul social concret pentru ordinea public rezulti si din atitudinea inculpatului de nerecunoastere a infractiunilor, cu toate ci probele care s-au administrat in cauzi sunt concludente. ‘Irebuie s se fini seama si faptul ci opinia public a reactionat ~ 0 mare parte a acesteia — pentru inculpatul N.C, iar in opinia sa, acestea sunt persoane care poate ci au fost ajutate tot in modul in care a implicat si cu privire la alte persoane, dar sunt si opinii contrare. Oricum, reactia a fost deosebita la nivelul opiniei publice, si in aceasta constati pericolul social concret pentru ordinea publica. De asemenea, trebuie si se fina seama ci la accesarea fondurilor europene s- au accesat fonduti intr-o valoare considerabili, acesta a fost si motivul pentru care incadrarea faptei a fost pe alin. 3, unde pedeapsa este cea previzuta in art. 18/1 alin. 3 din Legea nr. 78/2000. Pericolul social pentru ordinea publici consti si in aceea ci faptele sivarsite de inculpatul N. C. creeazii o stare de insecuritate in rfindul opiniei publice, iar daci justitia nu va rispunde prompt si nu va lua misurile energice, respectiv si dispuna misuri ferme cu privire la sivarsirea unor asemenea fapte, s-ar incuraja sivirsi de citre alte persoane a unor asemenea fapte. Consider ci, luarea misurii arestirii preventive ar descuraja alte persoane care sunt tentate si sivarseascit astfel de infractiuni, Acestea sunt, in sintezi, motivele pentru care solicit luarea misurii arestitii preventive a inculpatului pe o perioada de 29 de zile, Avocat C. P, pentru inculpatul N. C. solicitd, in temeiul art. 149/1 Cod pr. pen,, respingerea propunerii de arestare preventivi pentru 39 de argumente, si anume + Instanga a fost sesizati cu o propunere de arestare preventiva citre un procuror care a efectuat acte de investigatie penali in cauza si activitati de urmirire penali si de citre un procuror sef-serviciu. Primele file din dosarul de urmirire penali reprezinti o adres de inaintare a Serviciului Teritorial al DNA citre instanya de judecati. Aceasta adres este semaati de citre domaul procuror N. C. in calitate de procuror-sef serviciu. In cele 11 volume din cadrul materialului probator in aceasti cauzi nu existi nici un act de urmirire penald, nicio activitate de urmérire penali efectuati de citre domnul procuror N. C. . Soliciti ca instanga si aibi in vedere ci dispozitiile cu privite la sesizarea instangei prevazute in art. 149/1 alin. 1 si 2 cod pr. pen. se refer la faptul ci propunerea de arestare preventivi este ficuti de citre procurorul care supravegheazi urmirirea penali sau care efectueazi urmitirea penali. In cauzi, domnul procuror sef-serviciu nu are competenta de a efectua o astfel de propunere, fiindct mu are calitatea de procuror care investigheazi cauza, sau care supravegheazi cauza, astfel ci solicit si se faci aplicarea disp. art. 197 alin. 2 cod pr. pen. cu privire la constatarea nulitiii absolute a acestei propuneri, avindu-se in vedere si faptul ca dispozifiile cu ptivire la sesizarea instangei sunt previzute sub sanctiunea nulitigii absolute. La doilea argument se referi la faptul cd in propunerea de ares pteventiva se face vorbire de existenta a trei cauze care au fost conexate, in toate 3 mnati de re