Sunteți pe pagina 1din 88
MINISTERUL SANATATH AL REPUBLICH MOLDOVA (COLEGIUL NATIONAL DE MEDICINA $1 FARMACIE, B. Golovin E, Bedicov E. Creju CHIRURGIE GENERALA Ghid pentru lectit practice Chisinau 2004 CZ 617-089 (075) oes ‘Recomandat spre editare de cdtre Consiial de Expert ‘al Ministerului Sonat al Republilt Moldova, Recenzeni Y¥. Hotineanu, doctor habiltat, profesor universitar Gh Rojnoveana, doctor, conferentar universitar Reddetor inte: Andrel Botnaru, ded. Universitatea de Medicind si FFarmacie, Timigoara ‘Deserieva CIP a Camere Najionsle a Cai otovinB. rg seal: hipaa pies 8, Golovin, Bel Clea Nu de Medici i Famacie din Chin, Ch: LL. "Ang | 2008 tog Oke. 176, | sensors So es. 617.089 (015) ‘© Coleg National de Medicina si Farmacie dn Chigingu © B. Golovin, E. Bedicoy,E. Cretu ISBN 9975.9835-8-8 CUPRINS Cuvint inainte ee Capital 1, Profitaia infectiel chirargicale Capitolul I. Desmurgia Capitol II. Imobitizarea de ter Tees pele Dansamentelor ghipsate oo Capitol 1v. Meo cms er Anestezia generala ‘Anestezia local Capitol V. Hemoraga st hemostazn (Capitol VI. Transfuaii si perfu Copitolul VIL. Perioada preoperatorie Copitolel VII. Perionda interventiei chirurgicale Capitol IX. Perioada postoperatorte Copitolul X. Traumatisme, Leziuni inchise ate sure mo Luxagi Capitolul XI. Pkigtt, Capitola XI, Fractust Capitol XT. Leziun termice ue. : Capital XIV. Infectia chirurgicala acrobé acu i eronicd. Copitolul XV, Infectia chirargicali anaerobi Capitolol XVL Infectia chirurgicald specified erontek CCapitotul XVI. Insuficienfacirculatorie local gi consecin(ele ef CCapitolul XVI, Tumori 24 39 48 38 6 ” 84 98 101 no = 6 1s Bs Mas 131 161 167 Cayant inainte ‘Acest hid este destnatclevlor de lacoleiile de medica, Et msi poate fi util 5 cadrelor medicale medi, care igi desfagoaraactvitatea tn institujile cu profil chirurgical sin general tuturorcadrelor medicale ‘medicare trebuies8 cunoascdtenica deprinderilor practice la specialitat. Ghidul este elaborat in bazaprogrameianaltie a eolegilor demedi- «ind din 2001 ‘Asta invjimantul mediu se restructureazi continu, de aocea am ‘considera ef este mai eficien sl reflectim materialul nu conform tem destudiy, i conform capitolelor. La inceputul fees capitol sunt indi- cate obietivee, actualitateatemei, material intuitv. Am efutat pe cit ‘este posbil sh existe 0 continitaté a materialului insuit CCastigaca peestigiului gia potentialului profesional se objine dour printr-oinsusre permanent i prin cunoasterea celor mai recente dese0- peri ale sine medicale. Am finut cont de acest Iver la seierea acest ‘manual gi am dori ca acest ghid si fie de folostuturoracelora ce tind a ‘ceri inalteleeulmi ale activitti profesional. ‘orn exprima recunostin pentru obicefille gi propunerile ce vor parveni laadcesa acestui manual Auiorit Capitolul | Profilaxia infectiei chirurgicale Hf) Objective de referina: Formarca si consolidareapriveperilor si deprinderilor practic in scpsic 9 antsepsie pontru alle splicacongtient inactiviatea cotdiandlCulivarea simul responsabiliti,coletiv ‘hi, ator egroe inactivate neck Obiective operationale_» Elena va fcapabil: | (7 1. Si suulez principale prope de substan antiseptce. 2 Si completezh condiea fursiceutca privind eliberaze substan- felrantiseptice 3, Stsplcdcoretagezarea materallu a caslet dup pul mate- sia “4: Stefetnedegearea material incaslet pimetodausiversl 5, SK pregitcase casoletapenru sala de pansamcnt. 6.4 prepicisel material de pansament: 22-0 © 7. Staplcgebnicacurjiriimecanice a mainior cu peri, ap cals siping scare lor cu prosopal tri 8, Sasi dezinfecteza nile penta opeafe dup metodele 2) Spasocucotci-Cocerghin: +b) recep C-4; €) eu sole Go.) de clorbexiint 9, Si deprindlImbrdcara cehparnemuui seri de sine stir si si servensci echipamentul sei hirurgul 10,8 acopert masa ste do-baz gi masufa sterilapotativa 11, Si efectuede deznfectare i Lmitareacipului operator. ‘Material intuit: casolete eu lenjerie pentru opera, material de ‘pansament, instrumente chirurgicale, mula, masi de opera de baza gi ‘misuté portativa,lighean, mnusi, fierbator, pupinel,tabee ilustrativeci/ st Actualitatea temei Tema; “Profilaxia infetii chirurgiale” constitu baza de insusire 1 disciplineichirurgicale gi medicini in general, Pomind dela spasele li NA. Pirogov "Tt ce vine in contact cu pag ‘tebuiest fle ste” se raseaz linia major leg fndamentalea chirurgie - Instrumentele se pal bine sub un jet de apa, poi x se eufund ae-un vas eu solide biearbonat de 2 Na, sot 15min. Apo’ se 04, se lites in dou 8 vase cu ap ditt timp de 20 sec. Se pun pe un scucesterilauscat. Aicise fcc controll preg, pa, [penn stetilizare. ‘Metoda: eu solutie complex Pregitirea solupiei complexe Varianta I: ap 895 ml; HLO, ~ 6% - 100 mi deter- ent 5 gr. | Varianta 1: apa 795 mls H,0,~3 % ~200 ml; deter ‘gent gr, Varianta I: aps 975 ml; H,O, ~33 % -20 mls deter- ‘gent 5 gr. Instrumentele se spa sub un jet de apd, demon- tat se scufundi in slufia complex incdzita la 50° ° ‘spall Tecare detalia, se sooate, se eliteste sub ap ‘curgitoare.{nstramentele se pun pe prosop la uscat. 1. Depistarea prezenjel singelui [- in saidex 3.2% —3 ore. |- in sevusept— forte 4% ~ 6 ore. |- in oxid de etilen pentr 16 ore Control ~ surcatn debendins—s ames cant i gta See ee Beppe] cee eb 1 91840, con et ~ canna bere ~ euamidpiing 6 amet cant oa de Tnsrumentlese jer nebo, oar ap Sole load deamidoprn osu ate prin stilt eintode in ee a se spin Machen de acid accti 30% $1 1,0, de 9%) fetbsre site feb ot ‘Se picurd 3 picdturi cu unul din reactivele enume- Controlul steriitijii~ instimangarea bacteriologica, ‘ate naz presens singel aprccloresverai- Tosirumentle sags Inn vas mete, se albistruc. In asemenca caz instrumentcle se vor spa Steritizarea prin |toarnd deasupra alcool etilie 96° si se aprinde. Cand din no, Reactive lose inp de 24 0 flanbare (sa sins Nac, insrumentcle otf oon: Se 2. Depistarea prezenfei detergentului oloseste in stiri extremale, pentru ci prin aceasti ou fenolttaleing mctoda instrumentele se uzeaza repede, si nu se Se pois peinstument 1-2 pict de ole de tags sesiare Sept fovolfalin 1%, Prezeja detergent se donk —____ singe terlzare dept hin bahia ut oon atte sane ent afi o inerveotechiruel, nafralsmeiclor vida. chiara, chirurgl mai are novo de lenjerc seri, un echipament sti material de panamet ser. Acese materiale oselizae cn Metode de striizare 2 sub presen tol Dupe istrumenii a ea poroada Je pre areal penis neiare we aa Casas Steioaea | sterilize, cle sit legate ete 10 boca de celagi——Sterzaca cu | Nua insrumeneler 1 art pe reauametaliod inode inv abut presne| 9 Ne ‘cu aeruscat si | (pupinel). {autoclavatea) 3. Specific. Forine Seconecteazh ca in efeaa sett i cnd stine€ 180-200 se Fceaz timp. Se serieart seta insist cu oie ler descise 6 mi. (1 oc), Pent contra serine to, saan inate fete ai ascorbic Indicator spoil exam La presane de In, 120° seriizcardo or Bacternogie La presiane 15 at, 127 se trlizene 48 i, "| Pri uoeasa cp ad delim manana 2 presiumea 2 ati, atinge 134° ~ se sterilizeara Steir cu {mentee ehirrlae asain ptf pase [30 ae substan chimie | seria a tmperatr alt Se cn (Gece) ~ Inaleool elie 96° pe 2 or fir a le asta, @ Aresgren materlelui casei ~ In solutie C-4~ 10-15 min, ~ In aps oxigenata 6% ~ 6 ore. ~ In clortexidind 1: 1000 ~ 2 ore dn saidex 2% — 10 ore 1. Materialul se ageazd it-o ordine strict si consecutiv. 2. Nurul materialulu e bine six Serveflele se leagi cate 10 bucit. Compresele medi ~ cdte 10 bucii u (Compresele mci (triunghiulare) —céte 50-100 in legitur, 5. Materilul se aseaz liber ea si patrunda usor abut |. Ficcare material se ayeazA in asa fe, inedt $8 oeupe eat mal putin loc $188 fie ugor de scos, fia si se atingi de celelalte materiale; si se Aesfigoare usor. ‘Agezarea in casoeti se face vertical, pe sectoare si pe sraturi Mai inti se aseazi in casolett un scutee cu colgurile in exterior, pe ‘care se asesz material. La sfargitcolfrile se sting ca “picul”. 17. Se ajeazd indicatoritermici in 3 locut: ~ la fundul easoletei; = la mijlocul easolete; ~ Ia suprafata casoetel De easolctt se leagi 0 ctichetd pe care se scrie: sectia, contnutul, data sterilizaii gi semnatura asistentului medical Casolete Simetbus | Necesarul; cearjafun, scuece, mugama, casolet, Aserarea (Cearsoful se pune in? de-alungul, se strange gof- ecargafurilor | rat, se indoaie de-a latul ceargfului, se ageaza ver pentru sala de | teal ori deasupra scutocelor puse in 4 si musemaua ‘operatic pentru masa mica asistentei medicale de operatic Agezarea cearsafurilor pentru imitarea cémpului operator. Se gofteazi de-aTungul In 3 cute, asa inet mat- inile si fie indreptateintr-o singuck directie. Apoi din ambele capete se string sul de cdtre douk per- soane pind se intilnese la mijloc, se msi indoaie © dat’, se pun in casolet, ‘Necesari alate, easole Se folosese mai multe variate: Variama 1 Halatul se indoaie la mijloc de-a lungul pe dos, apoi iat se Indoaie, se stringe de Ia poale in sus, chirurgicale 2 3 Is inguntru 10 em. Se ageazi in caso! Asezarea sminustlor chirurgicale Asezarea scute- ndoind eapatul superior (de Ta git) eu 10 em faun= tu. Se mai indoaie o dad. Se aja in easoett ver- tical sau pe statu Variance Ht alata se stringe pe fi. Partea din fat seindoaie out, inte elo se agca2i ménccile, pile de la spate se indonie consecutiv deasupra si de desubt. Hatatul se preface intr-un plast cu straturi, Se face sul, ncepind eu poalele, parca de la gat se indoaic Minuyile splat, pregaite, uscate se presard eu fale, Se fnvelese cu tifon sau seuter In perechi cas iu fie lipite una de alta. Se asea7A in casolta separat ‘sau impreand eu matcralul de pansament. Regimul de sterilizare este de 45 minute 127°, 1,5 atm. 1. Seutecele se Indoaie in dow de-alatl lor. 2. Se string gottat si se pliazi in 3 pit elo in easolett_|3. Capital deasupratrebuie fie init In wiunghi Th easolel se ayaa wot fell de material necesar Agezarea pentru operat in strat irinfiecare sat pe secon, rmateriaului in |1. Inpeimul stat se aseaza prosoapele pentru uscarca casolett dup | "milo, halt ‘etoda universal |2, In stratul doi — ccargfurile gi prosoapele mat. 3. in tarul al eile ~compresele mari medi, tam- poancle. Tincasoleti se pune divers material necesar pentru ‘Aranjarca speci-_|un fel de operate: fied incasoleti |- apendtétomic, colecistectomic ‘Necesarul: casoleta ou lenjtie pentru masvfa, ‘Asezarea materia: |matrilul de pansainent. luluita easoltt | fn casoleté se agteme un seutee cu colurile in pentrssala deforma de pli, tn afara. Se pune test de contol pansamente _|1, Se ageazA mai inti mateialul de pansament 2. Seutecele se string goftat in dou do-a atl lor. Se fac in tei. Capit scutecului tebuie sé fie