Sunteți pe pagina 1din 19

, ud nt: I

. i I

[I

· "h

n a · c -.",

z

~Da drOI .r. re

T- )

t I

I .

1.1,. a' n m

.~ -- ...•...••. ~~

-

-~ •• ~-t!! .

Hz.

IU -

II']' -- •• ~ ••• ""

~V)= ( )~

¥ , )= . ~ +.. • i • ) ..

-

2

. I - ~

I

10 .

P k,~ =. ~ . q ••• hi ....... ( u. r. ).

= -. .. U,T.

P Q It = e ••••••••••••• u.r

io n ;;;;;:: ~ ~ ''' .. ,,,(u~r.)sau. sub 0 forma alternative ~ l}" = ~ co fjJ2~ = " si a = ~h ••••

b· rvatii : 1 e rifica conditiile de compatibilitate:

-- I u " - . ~ ~ ..... E •••• (< 1) ,. . (.I = Prj n I i ()" = .... H ..... ~ r , ... ~.. <

. e calculeaz pi r erile PI srn p (in varianta in care s irnpu - 11 == ... ~ ,co 'P2 ... = .... am = .... ~ .. )

.n a,n n"

P - P Il~ +a2 } = ( u.r.) .. si p ~ p - p' .. = ~~~.· .. h~~ (u.r.),

,1'1 "m 0 ,n n 1'1.1'1

und p ft = I -1]" ) ~ cos 91, If I 'I fa = ..... ~.... .... u r )

1.2 ate con 1.2 J Date eo rruetlve mie

,_ Ip .. 0 . ructiv II ~ ~ •••• , •••••••••••••••••• , •• ~ ~ •••••••••••••••• ~~~,. /

It ord urnplere 1.01 na: , = ~ k,; =H ~ - ~ <l

_ tip t I ...... u •••••••••• ~} p err rm an te :

1. ..

~n)' q - (

'0 ~' I 0 -- .

«: ;;;;;; .~.~ !+ " (kg/nr'), Alt = (u.m/l )

- , ac t e r i s t i ci, p a e r de r i : pp e (afe} -W/K • e spac iv qqfe (Bfe) -VA I

(6 e)=ion. p (Bfe)~ on. sqrt(p ~A2 qqfe.~~);Bfen~fp=fq:Bfen-

, et li i pri in. a I I l i n d u 1:] e e -- gases c in ]

· e on trueriv e in a _ u ra ri

r/k l ,

-ii

constructiv. ~~~ ~ "" .. ~~ lasa term i ca .. n~ ...

/tac; rl de urnplere infa urari : kif [= ~I, i 1 -== .~ ~

, ,

ti I a • .1 rf rm, nrc . p{ u.:; .7 ..

• ..... of, to

r Ii

, d, U 2 = 11 ( k m ~ ).. 11.01: -- m

JJ ~ 2 == ( ~

- c h mad e i 7. 0 I, f e. ( x; a 0= .. u ...... ~ a 1 J = .. u .,. ••••• ,,~a2 ';;;;;; H ~ ..... ,; h ( 1;;;;;; ... '" . Ii. ...... ; h 0

! !! r l I i ~ p ri vi n d . hem a de iz n 1 at i s r ~ s s i I A 3

) :

- - -

......... :~ ~ •• I ==:::: ::~:Z': 'II .

r .... 01 I • •

ti
(J) B
ci.
~
.Ii 6
:r:
ut
:r
11}
.......
<: I

... ~ •••• ~._ ~_. _. __ • _~ : M _

14------~------~------~----~------,

, I

• • I

- __ - __ -- -~- - -. _ -.- .~ .•• '~':I-' .~r ••••••••• ~ •••••••••••••• ~~

: ~ : ~

,~ ,

-------------~~~ .

XXX

X .

.a_ ... • - .. _!II" .!I.J.

I

12

x

1

1.5

2

25

3I • ,

I 1'1 • III

- - .. - ~ 'P!"! .. r '" •• r •••• r •............ :. - - -.,- - - - - .. - - - --· ·

I tal I I

- - .. - - - - .. - -. - - - "!I'" ...... - .. '" ........ 1"'" r..-' .. II' •••••••• .JIj • Ii ... __ - .... .. "'II!'" - .... - - - .... - - --

I •

I

, I

I ' ......

. -~--- ----- --;- --- --- ----- :~::x:X!nI

I •• ...".- .f.,

.I.r-- .. -~ .. ---)( ~ :

..-'~.: X -)f-~ - - - - - - -+ • - • - • - ',- - - - - -

x - x - - - - - - - -' - - - - - - -. .. . ..•...• - M ~ - - - - - -. - - - - - - - - - ~ ••• -, •••••••••• ~. _

'XX x X X !,

... ~. II .. !~ ~.:-: ::: ~±::: :: ...

I

x

··&· .... ·· ... ----- .... ----- .. -- .. --~-.~~ ••• ~ ••••• u"''''._ ..... .. _ ..

• I

................... __ 001 roo 01 _..,.... '" ..

beta

1 5

2

25

:3

betal

+

Legenda:

rr :": ... "'Ir~I'I.IIII'I.

)

• ••••• l.l."

Lcgf:nd~:x a

Fi 1_ 2.1 Dirnensiuni principale (Sn~5(10 kV. Cupru]

Dirnen JUJU prmcrp II.: {Sn~5nO kV. CurrLl)

- ....... . ..... ... ~ ifI r. _ ";II,, .. ~ p r
r
, 1m,
n m .. .. .. lIt .. w ... C
I 2
.. *!I .... ~ tIi.:IIII:. m5 • • ~
- m iunil p - .......... m
I .. - .~ .. iii ••• • Ii
..... " ..... m - ..
I' '" • ~ • . .,. - "II ••••••• ~ ....... II

,I

• "I

It •

\

I

_11!- ... !111'1 __ ;&O=~ ..

..

-.I •

_ .. --

_I_"!ii! __ ....

,.. _

-------~---- .. ~

--;&,!!"'----

-------- .... -

---"!"!_I--=---r

• r

"'"--III.

• __ .

---

--- "!!!!'- .. --~--~~~~--~---------~----~

-

....
--I
..,.L'

0 0 q ". -

---=-------0'-

o 0

...
"-
'"
........
=--- .. ~--
0 0
• 0 0
Q
0 0 0 0
1 o-.

I-.,.

o ."0".0- "I:"

o· 111

o

o

-- r

_. __ iiIi

----------

o

• !

2

25

3

beta

x

-.

r I

r

u

ru

t

..

t

. ' ..

tmen

nI

..

en ,I

f

I r

U .On ••• ".L ' .. cone iun ',,-- ~ JI

-

I - - * ~.~ .. _ _.

I I'

ora ( I ).

I . =::: =:. S

(I" !f11 tI ..... r •••• - ........ Ii !PPl-+iil'r

Om ni 1 n

(J - a I --1= 01- :::::: 3 a (J - 3 a 12 -. * ~" • L~. .- u • .. It ~ a I = a . k fI}, / I 1 + k H 2 =.. . . m m :,

- J1r~ d. spire pe ... frat 1 ~,l = 1~'1 I 11 = .,. .x..; ...... ~ .....

ii _. ci Ii dri c

=-r. .. ;II., .. ,.. ...... ;II • .,m

1

---

)

. it CO di

I. -pira i

I p

1'1. I ~ .. ~

., .u .... _ '1m-

can 1

, eparat

a'

- a...l ....
._ _.
;1",,-
2
'~J

[J
a
..... b)

c)

d)

. .

J ' 'a ten UJn"...... 110 ••• 11. ,Io"

, " l ;;;;;;;; n ( ~ tC • ., ~ •• L ~ '" & - ~ ~ ~ ~ -,. ..

::2

roo im abarit a.1 I ~ urari ~ {c nduc oar _; i z at h Ie ~ .z -'r~. • •••• r •••• In m ~ :

Q1 - 2· a~~" j ~ ~ mm.~ lib ~ = (\tf ,I + I)· h~, ::: .. L .d""'''H~.mlllr

.. "L.~.,mm .. h , :;;;; '.L~"''''!U .u ...... mm, imc si nih: S lfir.lf.l , d ~ ioa - t n i une :

,.,

I I al II 1 :; • .. ·u~· .. ~+<I •• ~- u •• u •••• ll t· de

-lid

II e

~ '7_ d ril. ./01' it: ;/1 infasurar J(J deja fa fen. iiune: I~}I," :: 3R,/;, " ::: .' ,1,0 (res '

, I' 1

1 m'l IJ

-fl, ul f JIIUil If! 'JI 'I, I

I 1

s imat

e ( I - . ,. .• • ~~ I))

r p 3. ti

.". ""'II'''''! 1111-1+. ""!Ii

... " .. + .. ,., ••• " ••• f1111 .'flII

1 =~ !

Ow + U1 == •••••••

PJ I ~, I 3 r n, I • HI m Ill, I ) =-

.. r ' in )

r • ... • •••• I ...

...

10

e in- I

..

I n

f2
n a de sp! a numa 1 de spir {UI]
111' I ~ IF - I
1 1 ~ •••••••••• iI'I"'.~ ]. - f .r J (2 n = ; ~ ctiun sa a iestoraIre

IJ

( ,,' = '~""'''L~'''~.I.~..... m

-upu i sur ru : I In rt a n n~.1 = ..... st turi, parate pri IT-un _ ~ na ~- re ~ r = .. ~. mm

-dime nsiuni trans r .aie, infasurare i.t. : o,_ = a . kU2 Itkv I + kU'2) = .... u .... u •••••••• umm:

I 'I
I ~,
~ I
II i •
H I I I ~
II I • II
I II
1 ..
- d'
.6i IL;b....... I
~ a)

b)

c)

i g. 111 fasurarea - e j n aJ ta ten s i une

~ r.

iptr p Ir,' (ll'S.:i! t s nr

. Ira/uri H", ) : li'S.2 := H fj I I d

• • • • •• • • •• • • • •• iii

n::i.2 == lit' 2 I UI S • 2 ~......................:; .... n " ~ .. .. .. L rat u

abarit a]e infij· urarii (conductoare izolate cu hartie , jl = .. ~ .... u.nmm"·i r.~ mm/st at):

u2;;;;;;; n ·d' + J +n_ ~2 . ~ == ~~ .•• ~ H.m . HB2 = (Jl 2 l)·d· ==~ _ ~ .. " mm

I~J Ii dfL ulupl J~ 31 in l. urarii de inalta ten' une:

k, 2 = "]. ~ . ~;21 fJ2H h,i. == ~ (f· ad ku'! = ~ .. e tim: I, re pe ti Elf.2 = " ..

-pi rei rile J Jul in info: .. 'urarea de inalta tensiune PJ 2." = 3R 1112.rf = ..... ~w •••• ',. ••• ~ ••• W.

respecti PJ" = PJ2" / "'n - u " u ..

• i u 0 ~ und. L '2 ::::: 1rD ._' = ~ n.~ rn

cu

-fl

ul t irmic. h ia! q .. =, P 2: I J . n .

r £. J f.I r ,«

fl,..2 ~ UUI urn I supr

al2 a2;:;:; .. " ...... , .... m

.,

21-1 ~ J = W /rn" ~

• • ... ".&..

I r d aci e)

tructi

leek magne 1 .

..

nl= : nz= .2: =1_~

B== [1 : . 1 : I .

..

~

e 10

la mersul i J 1

I fp 'r--'.B fq~"y-.")

du tia ql

. _0 '" _ fumizate de ro, ra : . = m .0000 1.1 000 I.~

qq , 1 .470' 1.,89] - 9

pp - O. I .6 50 0.7200

fp= 0.005 0.0115 O~Ol 7 f = 0.00.32 .0042 0.0055

1.03 r-, ------r------,~--~--......_~~=""""'IF ............................. ~~-___,

1.,4000 I w50 0 1.0 5.2 ·57.67 I 15.~ ~ 9: 0 1. ] ~50 1 .280 0.0186 0.0214 O~I" O~OI [6 O. 191 0.0336

1.30

3. ,7·' '

DE· '0 O~011 0.0077

~I

I

~

I 1

I~

~ I 1

~ I

- ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ 1- ~ ~ _ ~I~ _

I :

~ 1

--------n---------~-------'--r-------

II il !I ! II ~

I

,

III I

I

01.02

I 1 jl I 1

- - - .. - - - - - , - - - - - - - '!'WI -.- - - - - - - - - - r !!II!: - ... - "I!I'I - - - - 'Ii - - - - ... .iiIiiO Iiii' .- -I ~-- - _:. - -.- - -- 'l1li .. '.' ~ ~ -

~ : / ....... ~

I ~ 1

17

1"1

• ! i i""'-: 1

---------,---------~----------r~--------T--~---'r-----~---r~~~-~---

1 1 II,} I

1 1 1 ~ /1 I

I I I __...r I 1 1

I I ~ I 1/ I

I~

~

/

I

_ _ _ _ -. __ "iIiIi ... IiIIiII. .. _ ...... I~ _

1 I

- ~~~-~=-=- ---~~----~----------~------

: /

I

. ,

A

_,,-r M. .. I

_' - _. - - - - ... - -- -1_ - - - - - • __ -, _ ~ rill .... !"'I" ~

I 1 1;,0 I 1

I 1 '-" I

I • wJr •

I

- = = -b .... - - """, - -- ....

...,.i'"

1 ,.

1 "".,.

I .;J.. ~

- - - - - - - - - o!I - ~a _1_ - - -

I..... 1

- __" .,.... I

i

-""""--- .. -,-="" ... -.

1

u

~_""'Iro"" __ .a.= .... _ .. _

1

1 ,1

1 .

1

1

u

U .. I

.

I

JO S Te\lSIIJNE

L Jbin j ci lind·

, 2. bi aj spiral

0.1 t--r""""""~""-'OO~V"""""-"""""'_''''''''_''_''''''-'''''_r--''''''''_''

2:5 V

00'

.1

200

I 1400

INA ~A TENS

u.

~ ~
t
I .~
I
I ~,- V
I -
I,
I
", j!!I!""
I ~ k\'
S I
/~ 15 \I
" ",.. ,... ~O kV
~, ~
2 '"'
I
- (!-) -
2Qo ,0 600 100 mOOD 1200 ~400 ~ , 'VA JI"" o.

o.

D,

JI .. J b

0,

In un ~tl m·.u ..

-, oar a uterii ap ente lui d um_ ,1 r ' p n

asu ar _ de joasa ten iun c - ~ e fat a\t:m:" 1= .. -;' .•....

e l!f, - I

at nsiu

tfel i

(

(

,,..._..., -

---_

r ~--..-~ -

l

\ ,

,

I I I

I (2) J

I

I

I

,

~

aul I

_-

t I

I I

.----~- ~

a)

I 1 I T I I I J I

- ~ ..... -'-_

I

I . T. I

1 I

I~_,_ .... 1

J. ~.

b

C
S:I , O~5 0,,9
(1 I,S 1.2 I
10 I 8, 1,5 I 4 2 ..
- I
S 45 2 It7 111 3
20 55 2~3 1,8 2 4S
..
=-= -
3 85 3 27 :3 7
••