Sunteți pe pagina 1din 7

"-

DESCOPERIRI MONETARE LA TARGU FRUMOS,


JUD.IASl
D!'

VIRGIL Mll-IAfLESCU-BIRUBA ~i CONSTANTIN MIHAl

Zona orasului Tfirgu Frll 110Sa Cost si cste intens ccrcetata din punct de vedere arheologic. atat prin
pcriegheze. cat~iprin interrnediul unor sapaturi sistematico. Rezultatele sunt concludente ~iindica existenta In
perirnetrul acestei asezari a unci multitudini de statiuni'. In acest context, trebuie de asernenea amintit. ca pe
teriioriul actual al orasului. dar ~i In imcdiata savecinatate. all fost adeseascmnalatc descoperiri monetare.
Alaturam deaccasia data doua noi loturi demoncdc, parvcnitc rnaidemult Incolcctia Muzcului delsioric
Tflrgu Frumos ~icare. suntcm siguri. vor conlribui intr-o oarccarc masura laimbogatirca irnagini: noastrc dcsprc
antichit~lcil i impuric sautarzie aspatiului rcspectiv.
I. In anul 1972. In curtea casei cctatcanului Vasile Crctu. situaUi In losta slrada 16Icbruaric di
Frumos. cu prilcjul sapaturi lor pentru tcmelia edificiului amintit s-au gasit Igmonedc adapostitc intr-
de pclIlZ3.,putrcziUi in CUI mai marc park. Dcci, cclc Ig 1ll01lCc\Cpal'sa rcprcziruc un tcza
IlUne-ar trezi cateva indoicl i. Oar, iala care estc cornpozitia lotu lui: I AR Marcus
:2AR Traianus. I AC Traianus sau Hadrianus. 3 AI<. Hadrianus. I AR Antoninus Piu
Aurelius (Divus Antoninus Pius). I AE Gorclianus III. I AR (jc)[(1"/'{!e) Nurnerianus, 2
Valens.:2 i\F Valentinianus i.
Trci posi hi lc ex pi icati i intrezi'iri III pcntru
ll cadru] unci colcciii destinate ori cOl1ler~ialiI.3
colcctionar ctc.). Punga de panza, in care au Ios
sprijinul acesrci ipotezc. 2.ln scopurilc amintitc au fos
doua m ici tezaure sau resturi ale unor depozite pierdu
si ngur tczau r. i ngropat Inca cIin vech i me. Accasta su
Compoz itia rn ixta argint - bronz (ararna). 8. Inte
ncfircsc de lars 32/31 I. de l-l. - 367/375 d.l I.. aproape de
Teate accstc rczcrve. expuse mai us, ne-au condu
cadrul celor doua loturi (sau rcsturi de tczaurc), care ni se pare
1(J deuari ~i 0 piesa de ararna. csalouati de la
ntoninus Pius (161 d.H.). III accst caz. cor
aianus, I Traianus sau Hadrianus. 3 Hadria
cune intr-o idcala rcprczcntarc a tuturor
ntcrn :;;ide accasta datil confruntati cu prob
nt, dear 4 cxcmplarc SUIl! intregi, avand lipsa parti
ascrncnca, nu putcrn c lim ina scmnificatia prczcntc
Cell prr, cstc al doi lea i potetic tezaur, de accasta
ntinianus I (367-375 d.l-l.), avand
, :2 Valcntinianus I. Cc!c 7 moncd

p. 2(,(). nr. 6X-(,l): p. 2X--l. nr. 2.)X-2.~():


l'(//ui ill sccolc!« 1"/-1 ic: II.
. p. 1,14. nr. 21 (): p. 151. nr. 2:'i.
254 VMIHAILESCU-BIRLIBA, C. MIHAl 2

asemenea, constatam numeroase lacune in sirul emitentilor din epoca. Din cele 7piese, 6exernplare sunt de
arama sau bronz; iar, moneda de laNumerianus, desi este un antoninianus,fiindfourree, de fapt este tot de
arama. Monetariile reprezentate sunt: Viminacium 1,Roma, 1,Nicomedia 1siConstantinopol3.
Inincheiere, consideram cacele 18monede, gasite impreuna laTargu Frumos, auputut alcatui 0 singura
e, strania sa structura avand destule analogii. De aceea, nu este exclus ca acest tezaur sa fi capatat
infatisarea actuala chiar din antichitate-.

CATALOGUL MONEDELOR4
I. Lotul A (Tiirgu Frumos). Av.Capuldiemt r~buslcpadment
I. Marcus Antonius. AR. 2,90 g; ~; 16 mm; spredat;(DNCOSTA)-IVPF(G. slab conservatii.
LEG VIII. Crawford, I, p. 540, nr. 544,22,32-31Rv.Impartulngecsiartzujo,ce 1.de H.
2. Vespasianus. Ar. 1,87 g;'~; 18x 17mm;manridctIspe;(FELTM)PR-AIO;inexrga, slab conservata
(0parte din monedaeste rupta,iar peavers este exfoliata), SMNA(icomeda) RIC,
II, p. 16,nr. 10,69-71 d.H. LRBC,Ip.92nr30sau15-4 6;RIC,
3. Vespasianus. AR. 3,07 g; .,J...;19 mm;VI,p.479nr615atie3-ombsup.481 slab conservata
. (perforata). RIC, II, p.23, nr.77, 74 d.H. nr.104,6oiemb35-r1.
4. Traianus. AR. 2,53 g; ~; 20 x 17 mm;15.ConstaiulAE)",39g;?16mfoarteslb slab conservata
(lipsa aproximativ 1/6). RIC, II, p. 268, nr.343,conservat(ulidfb~z). 114-I17d.H.
5. Traianus. AR. 2,70 g; .,J. .; 19x 17mm; slab conservat16.ValensAEJ.,8ag;J7x5mforbcvt
(lipsa aproximativ 1/8). RIC, I , p. 268, nr.347, 1 4-1 7d.H. (ruptamginl).
6.Traianus sauHadrianus (neidentificata). AE(arami ). 5,28Av.Capulimrtcdesb
g(as); ?;21 x20 mm; foarte slab conservata, paludmentsr;DNV(ALES)-PFG.
7.Hadrianus - Traianus (hibrida). AR.3,17 g; 1'; 19x 17 Rv,Victoransdpegul~
mm; slab conservata, ramudepli;S(ECVRI)TA-PBLnxg,
Av. RIC, l , p.378-381 (HADRIANVS AVGVST..I;Constaipl. YS PP).
Rv. RIC, I ,p.252, nr. 114, 103-111 d.H. [COS V](ClOSPA?) PPSPQR
LRBC,Ip.87var364-5;X21n
OPTIMO PRINC; Mars spre stanga).
25fcbruaie364-gst7.
8.Hadrianus. AR. 2,53 g; 1'; 17mm; slab conservata (lipsa
17.ValentiusAE,40g;Jx3mforb
aproximativ 1/6). RIC, I , p.349, nr.71 (b), 119-3. 122 d.H.
conservat(upmgil).
9.Hadrianus. AR. 2,65 g; .,J. 1;8x 17rnm; slab conservat
Av.Capuldiemt~bsr;
(lipsa aproximativ 1/6).RIC, I ,p.374, nr.30 (d), 134-138 d.H. D(NVALETI-SP)FG.
10.Antoninus Pius: Faustina i1. AR. 2,42 g; .,J ;18m ; Rv.Victoransdpeg,ul~m
slab conservat (rupta 0 portiune), RIC, I , p. 95, nr. 5I7 (edepalmir;(SECVRITA)-PB)Lnxg,,
dat a dupa 145d.H. (C)ONSA;onstaipl.
1 .Marcus Aurelius: Divus Antoni us Pius. AR. 3,10 g; .,JLRBC,Ip.87nr20634-5;X1(a) ;
17m ; bine conservat (perfoat), RIC, Il p.247, nr.41I(A),325februai6-gst7.
16 d.H 18.Va/entiusAE3,90g;J75x6mforlb
12.Gordianus fIl. AE. 18,90 g(setr); .,J3;0x28m; conservat(upmgil).
rnediocu nservat,Virnacu (nI).Pick,I p.35, Av.Capulimrtednsbc-
nr.83; Martin,p.36,1. (24- 3). damentuspr;(DN)VALETI-SPFG.
13.Numerianus. AR(antoianus, foure. 2,78 g;.,J Rv.Victoransdpeg,ul~
2x0m;ediocru nsevat.RIC,V p.195,nr4l36 ramudepli;SECVRI(TA-PBL)nxg,
A,283-4d.H;Inexrga ~; ROl1a. ~;Constaipl.
KA CONSA
14.Constaiu If.AEJ"1,72g;.J6x15mfoarteslb LRBC,Ip.8var367-5;X21n4()A
conservat. 8,24augst367-1noiembr5.

JV.Mihalescu-Brb,Lmonaie chzlsD CoinageA.D324-98PrtI:VHl,JKThBz

orientaux,p.21-6 CoinagefthHusA.D324-6:Pr1RG
4Prescutaifol pn ageditfcr: Carson,1.PKetBzRmiplgfhL

Belingr=A.R e,CatlogufheByznti Cos EmpireA.D346-98,Lond15;Mat=F


theDumbaronOksClectiandhWtemorClcin. KolniaprguesMSdDc,Bt-
I.AnastiuoMrce,491-602Washingto,196;Gresn Bon,192;Pick=.DeatMuzvd
=Ph.Grieson,CatlgueofhByzantie CosntheDumbMosin,IBarl189;RC=ptge
OaksColectinad heWitmoreClction.1Led,924sq;Thompn=MtAia
Nicephorus1,7-08(Part2:Bsil/oNcephu1(867- Agora,I.CinsfmtheRuVPd
108),Washingto973;H=.,MnetaImpri Pnceto,1954;Wrh=.Calgufimp
Byzanti,I-!We19735;LRC=atomnBrze yatiConshBrMuem,Ld1908.
vlO U)I·: DE Li\ TAR(,U FlU! IOS

,
I 2

Z
r
-'

Fig. I. Moncdc dill tczaurul de In T


(nurnerclc de ordinc din ilustratic corcspund colo
..,-
-
IIAILESCU-BiRLlB!\. C. MIII!\1 256

m
pC

sa
Z,
ex
tn
sa
sa
Fa

re:
Fa 9 I
7

I~

MOI1(;(k din luaurlll de la Targll lrumox.


5 ONE!)\-. DE Li\ T/\R(ilJ FRll IOS

Fig.:1. 12-1(). nioncdc dill tcvaurul de 1a Targu Frumos: 1-2. moncdc g[lsitc 1<1
25~ V. 1IHAILESClJ-l3iRLl8J\. C. MIiIAI

."

Fig. 4. Monede descoperite la Otclcni.

II. AI doi lea lot publ icat acurn provine din satul Otelen i, asa CUIll asustinut eel care le-a donat Inanul 1973
Muzeului de Istorie Targu Frurnos, un elev al Liceului Industrial din aceeasi localitate ~icare era originar din
asezarea sus-rnentionata. Nu cunoastern nurnele elevului ~inici macar daca monedele au fost gasite impreuna
sau, dupa cum nisepare mai veridic, aufost stranse treptat, pemasura aparitiei lor.cel mai probabil, In puncie
diferite. Defapt, dupa cum ne-a transrnis Traian Bita,cunoscutul colectionar din Pascani. monedele decare ne
ocupam au fost aduse din diferite locuri din tara laButea (com. Miclauseni), de unde au ajuns apoi laOteleni.
Cele 6piese sunt debronz ~iarama, cuprinzand intervalul dintre anii 244-246 d.H. (Filip Arabul) - 1078/1081
(Nicephorus III),ceea ce indica aproape sigur caacumularea esteconstituita dindescoperiri izolate. Dintre cele
6emi iunisedistinge exernplarul batut deFilipArabul pentru FiIipIICaesar (nr. I),avand camonetarie Tripolis.
destul de rar intalnit lanordul Dunarii. Maiatragern atentia ~iasupra monedei de lalustinus II(nr 3),care are
legenda aversului cu ISTI VS, lipsindu-i litera Vdintre I~iS,precum $ilapiesa auonirna surfrapata delanr.5.
7 MONEDE DE LA TARGU FRUMOS 259

CATALOGUL MONEDELOR

II. Lotul B (Oteleni). Av. (D) N ISTINVSPPA(V) (sic).


I.Filip Arabul: Filip l/Caesar. AE. 7,55 g;~; 26x24mm; 4. Phocas. AE (1/2 follis]. 4,05 g; z , 23
slab conservata. Tripolis, Lydia; 244-246 d.H. conservata (aversul ilizibil). Constantinopol, off
Av. M. IOVA.<1>IAIDrrO[...]capul
II, 65 b, imparatului 603-604. sibustul drapat
spre dreapta. 5. Anonimii. AE (Jollis). 7,54 g; ~; 30
Rv. TPIDO -conservata,
A- ElTON. Grierson, 2, p. 679, nr. B. 59, 10
·2. Iustinus I. AE (1/2 fotlisv;
Clasa a II-a 6,02 g; 1';
Mihail
24 mm; slab al IV-lea (Wroth si Belling
conservata. KY (Cyzicus). III -Bellinger,
c1asa p. 52, B (Thompson),
nr. 42, 518-527. batuta peste A (2).
3.lustinus l/. AE (112/ollis). 6. 5,97 Nicephorus
g; ~; 20 x 18 mm; slab Ill. AE (follis). 5,05 g;
conservata, TES (Thessalonica).
slab conservata. Bellinger, p. 224, nr. Constantinopol.
81. 2 Grierson, p.
(dar pe.avers lulianus1078-1081.
singur), 575-576.

S AT TARGU FRUMOS, IA$I COUNTY


. SUMMARY

m of Targu Frumos (Iasi county) are presented. The first g


AR Marcus Antonius, 2 AR Vespasian, 2 AR Trajan, I AE
Marcus Aurelius (Divus Antoninus Pius), I AE Gordian
entinian I (32/31 B.C. - 367/375 A.D.). The following m
stantinople I.
f the hoard have been discussed, it seems that the ancient o

ni (Iasi county) and was gathered perhaps from some isola


and copper, containing the years 244/246 A.D. (Philip the A
ripolis, Lydia), I AE (1I2follis), Justin I (Cyzicus), I AE (1
I AE (Jollis) anonymous, I AE (Jollis) Nicephorus 1I1(Co

URE EXPLANATIONS

order numbers of illustration correspond of those of the en

16) and coins found at Oteleni (1-2).