P. 1
Securitate si Aparare Nationala

Securitate si Aparare Nationala

|Views: 395|Likes:
Published by tony

More info:

Published by: tony on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

GHID DE STUDIU AL DISCIPLINEI SECURITATE ŞI APĂRARE NAłIONALĂ

Codul cursului: Denumirea cursului: Securitate şi apărare naŃională Tip de curs: Obligatoriu Durata cursului/număr de credite: un semestru /4 credite Perioada de accesare a cursului: prelegere semestrul II Manual recomandat: Mihail Vasile-Ozunu, Studiu de securitate şi apărare, curs, Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007. Obiectivul principal al cursului: cunoaşterea conceptelor de securitate şi apărare precum şi evoluŃia acestora de-a lungul timpului. Modul de stabilire a notei finale: examen ConsultaŃii pentru studenŃi: internet şi miercuri la sediul facultăŃii Adresă e-mail pentru contactul cu studenŃii: mihaiozunu@yahoo.com 1.Titularul cursului: prof.univ.dr. Mihail Vasile-Ozunu, mihaiozunu@yahoo.com Facultatea R.I.S.E., Şoseaua Berceni nr.24, tel:021 334 44 10 Interval orar disponibil pentru studenŃi: pe internet; miercuri şi joi la sediul FacultăŃii R.I.S.E. 2.ConŃinutul tematic al cursului: 1.Studii de securitate în teoria relaŃiilor internaŃionale 2.Conceptul de securitate 3.Dimensiunile securităŃii 4.Interesele naŃionale 5.Mediul internaŃional de securitate 6.Riscuri, ameninŃări şi vulnerabilităŃi la adresa securităŃii naŃionale 7.Viziunea asupra războiului. Tipuri de război 8.Strategii de securitate naŃională. Modele teoretice de analiză 9.Strategia de securitate naŃională a României 10.Strategia militară 11.Apărarea naŃională şi apărarea colectivă 3.Bibliografie minimă obligatorie: Mihail Vasile-Ozunu, Studii de securitate şi apărare, curs, Bucureşti, Editura FundaŃia România de Mâine, 2007 Ionel Nicu Sava, Studii de securitate , Bucureşti, 2006. Barry Buzan, Popoarele, statel şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 2000. *** Strategia de securitate naŃională a României, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1999, 2001 4.Bibliografie facultativă: Kenneth Waltz, Omul, Statul şi războiul, Editura Institutul European, Bucureşti, 2001.

1

Carl von Clausewitz, Nicollo Machiavelli, Thucydides, Hugo Grotius,

Despre război; opera postumă a generalului Carl von Clausewitz, Editura Antet 2000. Principele, Editura Antet, Bucureşti, 2002. Războiul peloponesiac, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1966. Despre dreptul războiului şi al păcii, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1968.

5.Prezentarea capitolelor: 1.Studii de securitate în teoria relaŃiilor internaŃionale Obiectivul principal al acestui capitol îl reprezintă cunoaşterea principalelor abordări ale conceptului de necesitate în cadrul teoriei relaŃiilor internaŃionale. Concepte cheie: -realism; -idealism (liberalism); -neorealism; -securitate; -pace; -putere; -balanŃă de putere. Rezumatul capitolului: În timpul „războiului rece”, două superputeri, SUA şi URSS, au dat caracteristicile generale şi au influenŃat relaŃiile internaŃionale pentru patru decenii. Strategia lor de securitate a fost, în această perioadă, în linii generale, dominată de apărarea împotriva ameninŃării nucleare. Sfârşitul acestei perioade şi al sistemului bipolar de relaŃii între state a condus la crearea unei noi ordini mondiale, care a atras schimbări dramatice în strategia de securitate a statelor. Cu siguranŃă, în teoria relaŃiilor internaŃionale, sfârşitul „războiului rece” a generat nevoia de regândire teoretică şi practică a conceptului de securitate. Abordările s-au înscris în curente noi, depărtându-se de şcolile tradiŃionale sau clasice. Lărgirea conceptului de securitate a dus la tratarea extensivă a strategiilor de securitate. Este pus în discuŃie rolul tradiŃional al politicilor de securitate, ca instrument pentru protejarea intereselor naŃionale ale statelor. Abordarea clasică a problemelor de securitate. Originile realismului 1. Tucidide (sec. V i.Ch.). În lucrarea sa Istoria războiului peloponezian, Tucidide foloseşte în analiză raŃionamente care aveau să fie sintetizate mai târziu în teoria relaŃiilor internaŃionale şi sistematizate mai ales de curentul realist de gândire a strategiilor de securitate. În analiza pe care o face războiului peloponezian, Tucidide dezvoltă concepte precum relaŃiile de putere dintre state şi modul în care dinamica acumulării de putere influenŃează configuraŃia relaŃiilor interstatale. De asemenea, dezvoltă tema valorii relative a conceptului de justiŃie, aflat într-o relaŃie directă cu structura raporturilor de putere, aspecte care se vor regăsi într-o formă sistematizată, în lucrările realiştilor moderni. Astfel, el consideră că „adevăratul motiv al războiului (peloponeziac) a fost creşterea puterii Atenei şi teama pe care acest lucru a creat-o în Sparta”. De asemenea, „standardul pentru justiŃie depinde
2

de egalitatea puterilor care se confruntă. În realitate, cel puternic face ce are puterea să facă, iar cel slab acceptă ceea ce trebuie să accepte” 2. Niccolo Machiavelli (1469-1527). Filosof politic de tradiŃie realistă (sec. XVI), a surprins în opera sa trăsăturile esenŃiale ale realismului contemporan (Principele). Machiavelli porneşte de la examinarea naturii umane pentru a ajunge la concluzia că interesul, şi nu morala este resortul intim al acŃiunilor oamenilor. El arată că „despre oameni se poate spune în general lucrul acesta: că sunt nerecunoscători, schimbători, prefăcuŃi şi ascunşi, că fug de primejdii şi sunt lacomi de câştig”. ConsecinŃa pe care el o extrage din aceste constatări este că în problemele de stat, mai mult decât în viaŃa privată, puterea şi securitate trebuie să fie prima preocupare a principelui. Este introdusă, astfel, ideea divorŃului remediabil între politică şi morală, a caracterului amoral al actului de guvernare, care trebuie să se axeze pe acumularea de putere şi menŃinerea siguranŃei statului, ca formă politică de organizare a societăŃii. Machiavelli îşi sfătuieşte Principele să acorde atenŃie puterii şi securităŃii statului mai presus de orice: „Când guvernezi, trebuie, dacă este necesar, să accepŃi şi răul … să înveŃi să nu fi bun”; „războiul, instituŃiile şi legile care-l privesc sunt singura preocupare căreia principele ar trebui să îşi dedice gândurile şi priceperea”. „Cel care vrea să fie în toate un om de bine nu poate evita să fie distrus de atâŃia alŃii, care nu sunt buni. De aceea, dacă vrea să reziste, un prinŃ trebuie să înveŃe puterea de a nu fi bun şi să se folosească sau să nu se folosească de această putere, după necesităŃi” (cap. VIII). Gânditor al unei epoci creştine, el nu pune în discuŃie valoarea universală a unor concepte precum binele şi răul, însă apreciază că elementul care dă coerenŃă şi predictibilitate acŃiunilor umane şi care asigură succesul acŃiunii politice nu are legătură cu principiile morale. Acest aspect îl înscrie pe Machiavelli, ca linie de gândire, în cadrul pozitivismului realist: „Mi s-a părut mai oportun să rămân la adevărul efectiv al lucrurilor, decât la ideea imaginară pe care Ńi-o poŃi face despre ele. Căci mulŃi şi-au închipuit republici şi principate care n-au existat niciodată şi pe care nu le-au văzut nicăieri”. Este respins astfel, utopismul, ai cărui reprezentanŃi de seamă cunoscuŃi în epoca lui Machiavelli fuseseră Platon (Republica) şi Aristotel (Politica). De notat admiraŃia lui Machiaveli pentru dramatismul violenŃei politice a lui Cesare Borgia. Lăudarea violenŃei exemplare Ńine de credinŃa sa că natura umană, caracterizată prin rău şi pasiuni egoiste, poate fi reprimată numai prin forŃă: „Nu ştiu ce învăŃătură mai bună aş putea să îi dau unui principe nou decât exemplul faptelor acestuia, iar dacă planurile şi măsurile lui de acŃiune nu i-au izbutit, aceasta nu s-a întâmplat din vinalui, ci dintr-o neobişnuită şi extremă răutate a sorŃii… Acum, după ce am considerat toate acŃiunile ducelui, nu cred că aş putea să îi aduc vreo învinuire; cred, dimpotrivă, că, aşa cum am făcut, trebuie să-l dau ca pildă de imitat tuturor acelora care au urcat treptele puterii printr-o împrejurare favorabilă şi prin ajutorul armat al altuia. Căci cu spiritul lui capabil de lucruri mari şi năzuind spre înfăptuiri înalte, el nu putea să procedeze altfel şi singurele obstacole care s-au împotrivit planurilor lui au fost viaŃa preascurtă a lui Alexandru şi propria lui boală” (cap. VII, pp. 29 - 34). 3. Cardinalul de Richelieu, în domeniul diplomaŃiei, a fost cel care a practicat un concept de sorginte realistă - raison d’Etat. El a susŃinut implicarea FranŃei în războiul de 30 de ani, care a avut drept scop împiedicarea creşterii puterii statelor habsburgice în detrimentul FranŃei şi pierderea de către aceasta a poziŃiei sale dominante în Europa.
3

Prin urmare. o dezvoltă în manieră realistă afirmând că ei sunt egali prin aceea că „şi cel mai slab dintre oameni are suficientă putere ca să îl omoare pe cel mai puternic. a influenŃat în mod determinant gândirea asupra politicilor de securitate şi apărare naŃională. statul este un actor unitar. Leviathanul implică ordinea şi încetarea anarhiei stării naturale. Datoria guvernanŃilor şi rolul statului constă în a înlocui egalitatea anarhică prin autoritatea politică ierarhică. regat. În perioada contemporană. Plecând de la premisa că oamenii sunt egali prin natură în tendinŃele lor agresive. nu li se recunoaşte calitatea de actori în relaŃiile internaŃionale. 4 . AcŃiunile lor de tipul celor care pot influenŃa mediul de securitate sunt considerate a fi materializarea voinŃei statelor. biserica. el formulează concluzia celebră conform căreia condiŃia naturală a omului este starea de război (homo homini lupus). evoluŃia treptată către acceptarea unor alŃi factori capabili să influenŃeze relaŃiile internaŃionale vor determina şi mutaŃii în modelele de abordare teoretică a securităŃii internaŃionale. Ordinea mondială westfalică. imperiu. Având în vedere natura umană. organizaŃiile internaŃionale – ONU. Realismul Paradigmele de abordare a problematicii strategiilor de securitate Premisa de la care porneşte analiza dinamicii mediului internaŃional este centrată pe ideea de stat. Statul ca actor al sistemului internaŃional este luat în considerare sub toate aspectele formei politice de guvernare (cetate.Războiul s-a încheiat cu Pacea de la Westfalia (1648). Considerând interesul ca resortul intim al fiecărei acŃiuni a statelor. trib). care creează şi impun standarde (precum Consiliul Europei). Dinamica mediului internaŃional. fie prin maşinaŃiuni secrete. 4. care deŃine capacitatea de a contribui la alcătuirea arhitecturii de relaŃii dintre state. precum puterea de legiferare (precum Uniunea Europeană). Astfel. nu sunt privite prin prisma capacităŃii lor de a influenŃa mediul internaŃional de securitate. De aici. Thomas Hobbes foloseşte ca punct de plecare în consideraŃiile sale despre guvernare caracteristicile naturii umane. individul etc. În virtutea acestei abordări. AcŃiunea pe plan internaŃional este modelată pe baza examinării logice a costurilor şi beneficiilor acesteia. pe stat. în sensul că acŃionează consecvent cu interesele sale. care a marcat începutul sistemului modern de state. În concepŃia realistă. companiile comerciale transnaŃionale. în absenŃa unei guvernări. circumscrise unui anumit scop. suveran exprimate. ca unicul actor al relaŃiilor internaŃionale. Structurile supranaŃionale sau subnaŃionale nu sunt abordate din perspectiva capacităŃii lor de a influenŃa dinamica sistemului internaŃional. centrată pe ideea de suveranitate. partidele politice. această perspectivă de abordare trebuie reconsiderată din perspectiva existenŃei unor organizaŃii internaŃionale de tip nou. indivizii îşi folosesc egalitatea naturală în scopuri distructive. ca principal actor al sistemului internaŃional. republică. comportamentul acestora este considerat ca raŃional. fie prin conspiraŃie cu alŃii”. organizaŃiile internaŃionale interstatale nu sunt considerate ca actori de sine stătători în configuraŃia relaŃiilor internaŃionale. o anumită coerenŃă şi predictibilitate a mediului internaŃional. sau care împrumută o parte din atribuŃiile ce fac parte din atributele suveranităŃii de stat.

Waltz propune o nouă perspectivă. cu a sa Politics Among Nations. care îşi urmăresc consecvent interesele de putere şi de securitate: „Ideea că politica internaŃională poate fi concepută ca un sistem cu o structură precis definită reprezintă derogarea fundamentală a neorealismului faŃă de realismul tradiŃional”. . Neorealismul 6. DiplomaŃia este un instrument de atingere a obiectivelor naŃionale. inclusiv forŃa. 5 . fără a exclude. Natura umană foloseşte.principiile morale universale nu sunt identice. neorealiste (Waltz. diferenŃa cea mai importantă dintre realismul politic şi alte şcoli de gândire este legată de faptul că demersul realist de analiză consideră politica drept o sferă autonomă care trebuie analizată ca o entitate. forŃa militară.Realismul politic consideră că politica. În realitate. Caracteristicile sistemului internaŃional: politica globală este un sistem autosusŃinut. între state suverane şi egale din punct de vedere al statutului lor. Sistemul internaŃional este anarhic. Morgenthau îşi anunŃă intenŃia de a prezenta o „teorie a politicii internaŃionale” pentru a aduce ordine şi sens masei faptice. pentru unii realişti. are ca principiu de coerentizare acŃiunea raŃională a statelor. care joacă. care presupune lupta pentru putere între state în urmărirea intereselor lor naŃionale. în general. în sensul că realismul politic refuză să considere aspiraŃiile morale ale unei naŃiuni ca legi morale care guvernează universul.elementul-cheie care orientează analiza de sorginte realistă a politicii internaŃionale este „conceptul de interes definit în termeni de putere”. în special în ceea ce priveşte premisa realistă referitoare la caracterul anarhic al mediului internaŃional. enumerate în primul capitol: . fără să fie subordonată unor valori extrinseci. care îşi au rădăcinile în natura umană. statele folosesc diverse mijloace. În analiza comportamentelor statelor. Theory of International Politics). însă. consideraŃiile etice nu sunt considerate relevante.puterea şi interesul sunt categorii obiectiv valabile. în sensul lipsei unei ierarhii. că valorile morale universale sunt o noŃiune al cărei conŃinut este dificil de identificat. În atingerea acestor scopuri. deşi au un conŃinut variabil în spaŃiu şi timp. este guvernată de legi obiective. moderate (Hedley Bull. la fel ca şi societatea. drept punct de orientare în analiza comportamentului statelor pe scena internaŃională. ci diferă în funcŃie de epocă şi societate şi nu sunt aplicabile acŃiunilor statelor. uneori. Există teorii realiste tradiŃionale (Morgenthau – Politics among Nations). Realismul clasic 5. Theory of International Politics) a. Anarhia. Teoria lui Morgenthau se bazează pe un număr de 6 principii. similare ordinii politice interne. . În timp ce realismul clasic abordează politica internaŃională folosind ca instrumentar caracteristicile demersurilor statelor şi interacŃiunea dintre ele. The Anarchical Society). Şcoala realistă de gândire consideră. . în abordarea realismului tradiŃional. configuraŃia relaŃiilor internaŃionale este dată de distribuŃia puterii. Hans Morgenthau. este considerat sistematizatorul realismului clasic. un rol determinant. în general.Interesele statelor – ceea ce motivează acŃiunea pe plan internaŃional – sunt legate de menŃinerea sau creşterea puterii sau a securităŃii. Kenneth Waltz (1979.

unităŃile politice au o tendinŃă de agregare în jurul unui competitor carismatic sau al unui învingător. Distribuirea capacităŃilor între unităŃile sistemului internaŃional face ca ordinile internaŃionale succesive să varieze în funcŃie de numărul marilor puteri (distribuirea capacităŃilor între actori). Ordinea sistemului nu este impusă din exterior. în ordinile politice anarhice. iar nu de funcŃii. care trebuie să se bazeze pe propriile resurse pentru a-şi realiza interesele. arată că. este 6 . de o autoritate superioară. Waltz susŃine că balanŃa politicii de putere prevalează ori de câte ori două sau mai multe state coexistă într-o ordine anarhică. Puterea altora. Ca o consecinŃă a acestei diferenŃe de abordare este faptul că. indiferent de valori. legislativ. Schimbările rapide şi bruşte în raporturile de putere şi în statut în plan internaŃional provoacă acŃiuni de contrabalansare. a moralităŃii. ci se naşte din interacŃiunea unor actori politici egali din punct de vedere formal. toate funcŃiile importante trebuie să fie îndeplinite de fiecare stat în parte. b. judecătoresc în configuraŃii diferite. Astfel. statele trebuie să se concentreze asupra puterii lor relative. Un sistem al balanŃei de putere funcŃionează cel mai eficient atunci când alianŃele sunt fluide. un alt autor care poate fi considerat drept neorealist. Din acest motiv. Michael Waltzer. Waltz a putut evita consideraŃiile asupra naturii umane. lipsite de o structură ierarhică).Waltz afirmă că modul de funcŃionare a sistemului ca întreg influenŃează şi comportamentul statelor în aceeaşi măsură în care sistemul de guvernare la nivel intern influenŃează evoluŃiile în interiorul unui stat dat. În mediile anarhice. Structurile politice se caracterizează şi prin diferenŃierea funcŃiilor între unităŃile componente (separarea între executiv. istorie sau formă de guvernare. Waltz subliniază diferenŃa între sistemele bipolare (două superputeri) şi multipolare: teoria balanŃei de putere este emblematică pentru politica internaŃională. fără să existe o diviziune a muncii politice sau o diferenŃiere clară între state. pentru că ea percepe statele ca o concentrare de puteri concurenŃiale întrun mediu anarhic. autonomă şi egală din punct de vedere formal. Efortul de echilibrare ajută la menŃinerea stabilităŃii relaŃiilor dintre state. fiecare stat este o unitate politică separată. în mod similar cu situaŃia statelor ce interacŃionează pe scena internaŃională. a putut dezvolta o perspectivă diferită asupra puterii. se formează şi se întrerup în funcŃie de circumstanŃe. În ordinile anarhice (mediul internaŃional). principala diferenŃă între state este de capacitate. Continuându-şi analiza mediului internaŃional prin folosirea modelului structurii interne. în funcŃie de forma de guvernare): „Hierarhia presupune relaŃii de supra şi subordonare între părŃile sistemului”. pentru prezervarea intereselor lor de securitate. la nivel statal. Într-un sistem anarhic. în demersul concentrat asupra caracteristicilor sistemului ca atare. cât prin capacitatea de a atinge obiective larg împărtăşite. religie. pentru că „înfrângerea nu le primejduieşte securitatea”. relaŃiile internaŃionale sunt un domeniu de structuri politice anarhice (înŃelese ca neierarhice. agregarea în jurul unei puteri emergente prezintă riscul iminent de a cădea victimă acelei puteri. în special cea a marilor puteri. Waltz apreciază că structurile politice se definesc şi se disting de ceilalŃi actori mai întâi prin principiul lor ordonator: unităŃile politice sunt structurate în relaŃii ierarhice de autoritate şi subordonare. În consecinŃă. Ele nu diferă atât prin ceea ce îşi propun să realizeze. lipsită de o autoritate superioară regulatoare. Prin contrast.

Concepte-cheie: -securitate naŃională. c. precum interes naŃional. El arată că. The Struggle for Power and Peace). aproape sinonim cu cel de putere militară. argumentând că acumularea permanentă de putere poate duce la o cursă a înarmărilor. Lista subiectelor: -Originile teoriei realiste. Rezumatul capitolului: 1. comportamentul raŃional al statelor constă doar în acumularea de putere. iar nu alăturarea la scopurile acesteia. Nu a fost conturată o definiŃie propriu-zisă a acestui termen. -dilemă de securitate. Cu toate acestea. în sens subiectiv.Conceptul de securitate Obiectivul acestui capitol este de a defini conceptul de securitate şi de a evidenŃia evoluŃia acestuia. gradul de securitate fiind direct proporŃional cu echilibrul balanŃei militare. -securitate cooperativă. -securitate colectivă. Neorealiştii au considerat că un reper mai bun în aprecierea resorturilor acŃiunii statelor este furnizat de prezumŃia că interesul ultim al statului este dat de securitate. Termenul de securitate Până recent. puterea este atât un mijloc. acumularea de putere este în detrimentul actorilor sistemului internaŃional. -Securitatea naŃională din perspectivă neorealistă. în care securitatea fiecărui stat este ameninŃată. -securitate societală. Arnold Wolfers a arătat: „Securitatea. -securitate comună. absenŃa temerii că aceste valori ar putea fi atacate”. în sens obiectiv. 2. Pentru realiştii clasici. Hans Morgenthau a furnizat o definiŃie aproximativă: „Securitatea naŃională trebuie definită drept integritatea teritoriului naŃional şi a instituŃiilor sale” (Politics among nations. Este posibil ca statele slabe să nu aibă alternativă decât o alegere inspirată şi să spere că alinierea cu puterea învingătoare le va garanta securitatea şi. în disciplina academică a relaŃiilor internaŃionale termenul de securitate a fost utilizat într-un sens restrâns. cât şi un scop. neorealismul a admis că distribuŃia puterii este factorul cel mai important care determină natura structurii. autorii preferând să utilizeze noŃiuni sinonime. putere. 7 . -securitate individuală. -Paradigmele realismului clasic. în ultimă instanŃă.întotdeauna o ameninŃare. de dorit. reprezintă absenŃa ameninŃărilor la adresa valorilor dobândite. -Anarhia sistemului internaŃional. Waltz critică teoria interesului de maximizare a puterii. deşi s-a considerat că puterea nu este principalul resort motivaŃional. satisfacerea altor interese vitale. Waltzer recomandă echilibrul în faŃa unei puteri emergente.

Această viziune asupra securităŃii statelor individuale. scopul demersului de definire a conceptului este acela de a analiza modul în care sunt folosite conceptele şi modul în care evoluează discursul politic asupra securităŃii. În lipsa unei astfel de reconsiderări. b) Securitatea colectivă. care continua să fie permanent. fiind adecvat doar în acele cazuri excepŃionale în care naŃiunea şi statul erau aproape sinonime. în anii ’80 a fost adusă o inovaŃie sistemului. Conceptul restrâns de securitate şi extinderea sa Conceptul de securitate în sens restrâns Abordarea tradiŃională de către disciplina relaŃiilor internaŃionale a conceptului de securitate s-a concentrat pe stat ca obiect de referinŃă pentru securitate (în special în cadrul realismului). Mesajul principal. şi mai ales. nevoia de securitate ameninŃă să ducă la intensificarea competiŃiei şi. se are în vedere nu atât securitatea statului – naŃiune. în cadrul Copenhagen Peace Research Institute) în contextul avangardei teoretice a analizei securităŃii naŃionale şi „societale”. acest termen era inexact atunci când era folosit în sens general. ameninŃa să devină contraproductivă (cursa înarmărilor). la scăderea nivelului general de securitate. inclusiv. Conceptul a fost descris ca „imperativul abŃinerii reciproce”. în cele din urmă. 2. iar accentul continuă să fie plasat pe ameninŃările din partea altor state. Acest demers este însă contestat de către partizanii teoriei clasice a „studiilor strategice” („studii de securitate”) tradiŃionale. în condiŃiile anarhiei internaŃionale şi cantităŃilor importante de armament acumulate. securitatea comună aducea în plus numai un set de mijloace mai puŃin confruntaŃionale. cât securitatea statului ca entitate teritorială. a stat la originea unei strategii de securitate care. Dincolo de divergenŃa asupra domeniului de cuprindere a conceptului de securitate. în relaŃiile internaŃionale. care consideră un astfel de demers drept o extindere inadecvată a conceptului de securitate. ca actor principal în ordinea mondială westfaliană. a început să fie acceptată provocarea de a dezvolta concepte mai largi despre securitate (Barry Buzan. unul dintre iniŃiatorii acestei tendinŃe. Paradigma securităŃii rămânea neschimbată – statul este obiectul de referinŃă principal al securităŃii. aplicată în mod susŃinut de către state. Conceptul de securitate comună fusese conceput ca o modalitate de soluŃionare a „dilemei de securitate” a epocii „războiului rece”. arăta că. abordată în termeni de intensificare a puterii militare.Recent. legată de cursa înarmărilor şi de ameninŃarea nucleară. În teoria realistă. efectele resimŃite de cetăŃeni ca plătitori de taxe etc. Chiar dacă era folosită sintagma „securitate naŃională”.). Extinderea înŃelesului conceptului de securitate a) În mod previzibil. la nivel conceptual (pe lângă recomandările concretizate în luarea de măsuri de control al armamentelor). presupune contracararea ameninŃărilor tradiŃionale interstatale prin transferul de putere de la stat la 8 . Astfel concepută. ameninŃările militare. prin introducerea conceptului de securitate comună. fără să presupună abandonarea competiŃiei în favoarea cooperării şi fără să presupună un demers de instituŃionalizare sau codificare. În anii ’80 s-au constatat lipsa de beneficii pentru securitate şi tulburările produse în sistem de dinamica armamentelor circumscrisă logicii înarmărilor (ineficacitatea în înlăturarea pericolului războiului nuclear. o altă extindere a conceptului de securitate. securitatea necesită o reŃinere reciprocă şi o apreciere corespunzătoare a realităŃilor epocii nucleare.

Acest aspect poate marca trecerea la o nouă ordine mondială. Admiterea legitimităŃii teoretice a conceptului de intervenŃie umanitară atrage. Teoriile utilitariste pun accent pe „principiul celei mai mari fericiri”.OSCE) sunt folosite nu numai pentru restaurarea păcii între state. în termeni de suveranitate şi integritate teritorială. prin ideea sa de creare a unei federaŃii a statelor lumii. ci reprezintă o nouă ordine mondială globală. Astfel. care se poate dovedi compatibil cu apărarea suveranităŃii. de altfel. statul fiind singurul obiect de referinŃă al securităŃii. se poate afirma că securitatea statului îşi pierde prevalenŃa în faŃa securităŃii individuale. din actul originar al delegării puterii de către cetăŃeni. reprezentant al şcolii de la Copenhaga. ci a altei entităŃi. derogatoriu de la abordarea realistă a ordinii internaŃionale. pentru apărarea drepturilor omului. se poate susŃine că acesta nu îşi îndeplineşte obligaŃia contractuală. prin urmare. însă. TradiŃia kantiană se regăseşte şi în teoriile păcii democratice (spre exemplu. ci şi în interiorul statelor. Centrarea exclusivă a noŃiunii de securitate pe dimensiunea entităŃii politice poate atrage. Securitatea colectivă presupune formarea unei largi alianŃe a actorilor. a cărui autoritate derivă din voinŃa generală. este evident că nu mai poate fi vorba de securitatea statului. în anumite privinŃe. 9 . securitatea individuală poate fi afectată. securitatea de stat e identificabilă. În termenii teoriei despre securitate. În cazul urmăririi necircumstanŃiate a securităŃii de stat. În perioada posterioară „războiului rece”. formularea de obiecŃii din partea şcolilor de gândire adepte ale ideologiei despre stat ca produs al contractului social. c) Tot astfel. Obiectul de referinŃă al securităŃii a. Kant. în care „politica internaŃională” este depăşită de „politici interne la scală globală” (teză susŃinută de Bjorn Moller. Realismul a neglijat dimensiunea securităŃii individuale. în ciuda controlului exercitat de cei 5 membri permanenŃi). În cadrul acestei federaŃii. statele s-ar putea uni pentru a sancŃiona oricare stat care ar comite o agresiune. rămânând. 3. b. pierzându-şi autoritatea politică. alături de Barry Buzan). securitatea naŃională şi alianŃele tradiŃionale sunt o aplicare a realismului în doctrina securităŃii în relaŃiile internaŃionale. se remarcă faptul că forŃele ONU (sau ale altor organizaŃii internaŃionale . Conceptul securităŃii colective este de extracŃie liberală şi este. care nu mai este alcătuită de state suverane cu frontiere impermeabile.autorităŃile internaŃionale (echivalent cu o renunŃare parŃială la suveranitate). teza probabilităŃii reduse ca statele democratice să intre în război unul împotriva celuilalt). Mai exact. cu scopul de a răspunde în comun la orice pericol la adresa securităŃii lor care ar putea apărea. principiul a fost invocat cu speranŃe renăscute. ceea ce s-a şi întâmplat. îndepărtarea de la teoriile realiste asupra securităŃii. RaŃiunea care stă la baza conceptului se regăseşte în lucrările lui I. în măsura în care ideea securităŃii statului ca atare este afectată de desuetudine. în ultimă instanŃă. În măsura în care intervenŃia umanitară poate fi legitimată ca un promotor al securităŃii. iar atunci când statul pune în pericol securitatea individuală pentru asigurarea propriei securităŃi. în sensul că ele reprezintă o asociere punctuală de state care îşi reunesc forŃele pentru atingerea unui scop determinat comun. Conceptul nu a fost folosit corespunzător în timpul „războiului rece” datorită disfuncŃionalităŃilor sistemului Cartei ONU (Carta ONU pune în aplicare sistemul securităŃii colective. de stabilit dacă el a servit eficient scopurilor propuse.

este posibil ca acesta să devină o sursă de ameninŃare la adresa securităŃii acestora. „Securitatea economică” are. chiar în mediul de gândire occidental în care a apărut. Securitatea economică din perspectiva fundamentului economic al puterii militare se bazează pe constatarea că puterea economică este „fungibilă”. se poate transforma. -ConŃinutul securităŃii comune. două înŃelesuri distincte. prin afirmaŃia că „democraŃiile nu poartă războaie de agresiune împotriva altor democraŃii”. -securitatea ecologică. lupta pentru autonomie sau segregare). o ameninŃare la adresa securităŃii individuale (statele slabe. Concepte cheie: -securitatea politică. în teoria relaŃiilor internaŃionale. opresiv poate ameninŃa securitatea drepturilor fundamentale ale individului (Germania hitleristă. la rândul său. -securitatea militară.). ea urmând a fi testată în fiecare caz în parte. regimurile totalitare etc.Dimensiunile securităŃii Obiectivul acestui capitol este de a demonstra că securitatea este un concept multidimensional. Fără a absolutiza valoarea acestei noŃiuni.Hobbes). -securitate umană. Teoria păcii democratice susŃine că forma de organizare internă democratică este un inhibitor puternic împotriva războiului declanşat de către statul care promovează principiile democratice în relaŃia cu cetăŃenii săi. Acceptarea acestei posibilităŃi dă naştere noŃiunii de securitate societală. Lista subiectelor: -Conceptul restrâns de securitate. Există şi o categorie intermediară care poate intra în discuŃia despre obiectul de referinŃă al securităŃii: colectivităŃile. În acelaşi timp. -securitate societală. ea este privită fie din perspectiva fundamentului economic al puterii militare. -Principiile securităŃii colective. -Obiectul de referinŃă al securităŃii. 10 . Aspecte politice ale relaŃiilor internaŃionale. lipsa legitimităŃii regimului la putere. Rezumatul capitolului: a) Dimensiunea politică a securităŃii are în vedere relaŃia dintre stat şi cetăŃenii săi. practic. grupurile etnice sau naŃiunile. fie ca aspect distinct al dimensiunii de securitate. care poate duce la conflicte armate civile (bellum omnium contra omnes . -securitatea economică. se încearcă circumstanŃierea ideii generale. în orice fel de valoare economică. b) Dimensiunea economică.c. Chiar în cazul în care se admite premisa că statul a fost creat pentru îmbunătăŃirea stării de securitate a cetăŃenilor săi. un deficit de autoritate poate constitui. 3. Un „Leviatan” excesiv de autoritar. Se poate obiecta că această afirmaŃie are o valoare relativă. dar şi la conflicte armate clasice interstatale (de factură clausewitziană).

noŃiunea de securitate economică presupune invulnerabilitate la hazardul economic. energie electrică) pentru acoperirea deficitului energetic. în ultimă instanŃă. afectând inevitabil economia civilă. de unde preferinŃa de a nu contribui la dezvoltarea economică a adversarilor. chiar până la integrare. În al doilea rând. Dimensiunea economică. care are ca obiect de referinŃă o colectivitate (deşi nu statală). O abordare moderată a chestiunii – securitatea societală. militarizarea (chiar şi menŃinerea trupelor gata pregătite) presupune un efort financiar. subiectul central al oricărui demers de analiză asupra situaŃiei de securitate. Embargoul asupra comerŃului este o metodă de a împiedica acest lucru. este deosebit de sugestivă. sinonimă cu potenŃialul de mobilizare militară. şi nu un scop în sine. În primul rând. Intensificarea interdependenŃei. Aceasta a fost abordarea Ńărilor europene la fondarea ComunităŃii Cărbunelui şi a OŃelului (1947). în sensul de diseminare a resurselor naŃionale între mai mulŃi actori şi în cât mai multe domenii. Mai precis. războiul economic poate fi un substitut funcŃional pentru folosirea puterii militare. prosperitatea este. cel puŃin pe termen mediu şi lung. Această abordare era foarte răspândită în America anilor destinderii (începutul anilor ’70). Statul este un mijloc pentru asigurarea securităŃii individului. În mod paradoxal. militarizarea excesivă poate afecta potenŃialul de mobilizare într-o etapă ulterioară. este vorba de menŃinerea. cauzat de disfuncŃionalitatea sistemului. dacă nu pe termen scurt. această poziŃie este în contradicŃie cu vederile liberale asupra comerŃului internaŃional (Smith. pentru prevenirea pericolului rămânerii fără provizii din cauza întreruperii furnizării dintr-o sursă unică. În consecinŃă. c) Dimensiunea societală Curentul „idealist” (inclusiv mişcarea şcolii studiilor pacifiste) a susŃinut că oamenii sunt. unele state au ales autosuficienŃa economică. Ideea generală a fost că o reŃea de interdependenŃe va funcŃiona ca un inhibitor puternic împotriva războiului. gaze naturale. aspect distinct al dimensiunii de securitate. în domeniul aprovizionării cu materii prime strategice (petrol. ca opŃiune de securitate naŃională. Tot paradoxal. Pe de altă parte. la fel cum puterea militară poate folosi pentru afectarea economiei adversarului în cazul blocadelor. de unde conceptul de securitate umană. printre care UE şi SUA. puterea economică a unei naŃiuni este o ameninŃare latentă la adresa adversarilor săi. Există câteva maniere de abordare a unei astfel de situaŃii: Autarhia poate îmbunătăŃi securitatea economică (metodă folosită de fosta URSS) şi constituie o modalitate defensivă de obŃinere a invulnerabilităŃii. În consecinŃă. mai ales în cazul puterilor intrate într-o fază de declin. Preocupările de asigurare a securităŃii trebuie să aibă ca obiect de referinŃă pe individ sau umanitatea ca atare. a 11 . Ricardo). în condiŃii care să permită evoluŃia. este definită drept „abilitatea unei societăŃi de a persista în caracterul său esenŃial în condiŃii schimbătoare şi ameninŃări posibile sau efective.În ultimă instanŃă. Este strategia folosită în prezent de multe state. Diversificarea. care credeau în efectele benefice ale comerŃului asupra climatului internaŃional de securitate. este unul dintre cele mai moderne moduri de a asigura securitatea economică. practic.

cu acceptarea existenŃei unei 12 . conceptele abstracte sunt vulnerabile la suprapunerea peste alte idei (exemplu: democraŃia şi dreptul la liberă exprimare: cum să fie promovată o politică de securitate pentru democraŃie dacă problema propagandei antidemocratice rămâne nesoluŃionată?). identitate naŃională şi obiceiuri” (Ole Waever. Astfel. Acesta poate deveni şi o problemă de securitate politică. afectând statele slabe (în caz de secesiune). Barry Buzan analizează statul drept o entitate alcătuită din baza fizică . Recunoaşterea declinului ecologic nu a coincis. Riscurile la adresa securităŃii sunt legate de fenomenul migraŃiei. unul dintre scopurile securităŃii naŃionale ar putea fi protecŃia şi exprimarea acelui grup cultural. El preferă să pună accentul pe legătura existentă între persoane şi entitatea statală căreia îi aparŃin.modalităŃilor tradiŃionale de limbaj. împrejurare cu un potenŃial însemnat de ameninŃare la adresa securităŃii. Pinter 1990). d) Dimensiunea ecologică Deceniul 9 al secolului XX (1987) a marcat momentul în care s-a recunoscut existenŃa unei probleme ecologice. Dacă admitem că naŃiunea este un grup de persoane cu acelaşi patrimoniu cultural sau rasial şi care locuiesc în aceeaşi zonă. economice. Ideea de stat poate fi circumscrisă şi existenŃei unui simŃ al scopului naŃional (prezervare rasială. religioase sau sociale). London. ca urmare a constatării degradării mediului. Printre formele pe care le mai poate îmbrăca ideea de stat se numără ideologiile (politice. Specificitatea implicaŃilor ideologiilor asupra securităŃii izvorăşte din aceea că vizează bazele relaŃiei dintre stat şi societate. Scenarios for the Post Cold War Era. in The European Security order recast. proprietăŃii. În demersul său de analiză aplicată. sau de forŃa naŃionalismului.instituŃiile. Buzan este de părere că această legătură se întemeiază pe un motiv mai profund decât tendinŃa de a evita starea naturală. sau al puterii (conform teoriilor clasice şi tradiŃionale). apartenenŃă la o anumită civilizaŃie). În demersul de identificare a subiectului securităŃii naŃionale. după ce examinează diferite tipuri de state în funcŃie de raporturile lor cu naŃiunea care le compune. cu toate riscurile de securitate pe care le presupune aceasta. Problema pe care o identifică Buzan este aceea că ideile. tensiunea creată în relaŃiile interstatale nefiind cauzată de mutaŃiile în raporturile de putere. Buzan identifică riscuri de securitate la adresa statului care vin din interiorul entităŃii politice respective (dorinŃa de afirmare a propriei identităŃi a persoanelor care alcătuiesc naŃiunea). de această dată. cultură. religie. având rolul de a asigura funcŃionarea organismului. apărarea externă) nu este satisfăcătoare. este că acestea se confruntă cu diverse tipuri de riscuri la adresa securităŃii. autorul arată că lărgirea domeniului de analiză a conceptului de securitate ridică problema imaginării strategiilor pentru contracararea diverselor tipuri de riscuri corespunzătoare. şi ideea de stat-scop. conceptul de securitate naŃională presupune că obiectul securităŃii este naŃiunea. asociere. derivate din specificul relaŃiei cu naŃionalitatea respectivă. spre deosebire de teoriile clasice şi tradiŃionale (în care politica de securitate gravitează în jurul raporturilor de putere). Concluzia autorului. Aceeaşi dorinŃă generează o serie de riscuri la adresa securităŃii unor alte state învecinate. autorul apreciază că referirea la funcŃiile de bază ale statului (asigurarea ordinii publice. Societal Security: the Concept. În cadrul analizei pe care o face diferitelor tipuri de state. însă.

Ele presupun organizare. Ridicarea prea multor probleme la statutul de „probleme de securitate” poate avea ca efect transformarea temei respective în tabu şi. problemele de mediu pot fi cauza unui război al resurselor (în zone cu resurse puŃine – de pildă. se poate aprecia că statul naŃional continuă să fie încă cel mai important „jucător” în arena mondială. afectând baza fizică a statelor (vulnerabilitatea Olandei sau a Bangladeshului la ridicarea nivelului apei). relativ stabile şi active spre anumite domenii de activităŃi. Ca o limită operaŃională la tendinŃa de extindere a domeniului noŃiunii de securitate. pare a fi fost primul care a folosit acest concept. 4. literatura de specialitate semnalează fenomenul securizării problematicii discursului oficial. Lista subiectelor: -Dimensiunea politică a securităŃii. În majoritatea cazurilor. la 1589. marginalizarea oponenŃilor ideologici. -interes naŃional vital. Statele reprezintă încă elementul fundamental al sistemului internaŃional actual. . însă.probleme de securitate. Elementul central pentru definire îl constituie ideea de interes. Interesele reprezintă orientări selective. problemele de mediu pot constitui ele însele ameninŃări directe la adresa securităŃii.Interesele naŃionale Obiectivul central al acestui capitol este de a înŃelege ce este acela un interes naŃional şi modul cum se stabilesc interesele naŃionale. apa în Orientul Mijlociu). Rezumatul capitolului: În pofida apariŃiei a numeroşi actori noi şi puternici pe scena internaŃională. . în mod firesc. constanŃă şi eficienŃă. ca orice concept utilizat politic.Dimensiunea economică a securităŃii. Există trei moduri în care problemele de mediu pot fi subsumate noŃiunii de securitate: probleme de mediu cauzate de război (iarna nucleară. delegitimizarea sa ca subiect al discursului politic său academic. afective şi volitive. dezbatere purtată la începutul anilor ’80. nu a statului. Giovani Botero. Definirea intereselor naŃionale Sintagma interes naŃional îşi are originea cu mult în urmă şi este asociată cu apariŃia statului naŃional în secolele XVII-XVIII. 1. în structura lor intrând elemente cognitive.Dimensiunea societală a securităŃii. Concepte cheie: -interes naŃional. ca obiect de referinŃă al securităŃii. când se considera că şi un război nuclear pe scară redusă ar fi putut crea un dezastru climatic şi ecologic). prin urmare. . Termenul este greu de surprins într-o definiŃie unanim acceptată. Studierea relaŃiilor internaŃionale necesită. -raŃiune de stat. conceptul de securitate ecologică presupune considerarea individului. 13 . descifrarea intereselor naŃionale ale statelor..Dimensiunea ecologică a securităŃii.

Este vorba de capacitatea unui popor. suveranităŃii şi independenŃei statului român. Clasificarea intereselor naŃionale Interesele de bază (categorii): • Apărarea patriei. • Ordinea mondială. politică şi socială similară Ńărilor democratice. cele necesare unei vieŃi prospere. stabilitatea şi continuitatea statului. ale elitei la putere. • Interese majore (importante). Dacă nu se realizează. siguranŃei şi protecŃiei cetăŃenilor României. în general. – garantarea drepturilor şi libertăŃilor democratice fundamentale. ci din opŃiunile politice şi.Hans Morgenthau afirma că ceea ce numim. unităŃii. prezent în orice împrejurare şi un „înveliş” format din elemente variabile ce se modifică în funcŃie de împrejurările istorice. – realizarea condiŃiilor pentru integrarea României ca membru al NATO şi UE. Aspectul se referă la protecŃia fizică a cetăŃenilor unui stat naŃional şi la păstrarea integrităŃii teritoriale a acestuia. interes naŃional e format dintr-un „sâmbure tare”. Dacă nu se realizează. voluntare. unei naŃiuni de a-şi asigura hrana. 2. Interesele naŃionale ale României Interesele naŃionale potrivit Strategiei de dezvoltare a României din 2001: – menŃinerea integrităŃii. România trebuie să devină componentă. habitatul. • Bunăstarea economică. cu obligaŃii şi drepturi depline. ceea ce este mai important. valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naŃional şi a capacităŃii de creaŃie a poporului român. – afirmarea identităŃii naŃionale şi promovarea acesteia ca parte a comunităŃii de valori democratice. La rândul său. a celor două organizaŃii. În literatura de specialitate americană se disting următoarele categorii de interese: • Interese vitale. singurele în măsură să îi garanteze un statut de independenŃă şi suveranitate şi să îi permită o dezvoltare economică. vor fi consecinŃe imediate asupra intereselor naŃionale vitale. Se referă la interesul unei naŃiuni de a stabili şi de a păstra un mediu (o conjunctură) internaŃională politică şi economică în care să se poată simŃi în siguranŃă. • Libertatea (promovarea valorilor) se referă la păstrarea sistemului politic al statului şi. • Interese periferice. James Rosenau înŃelege prin interes naŃional „tot ceea ce este mai bun” pentru o societate naŃională. 3. Conform strategiei de securitate naŃională a României. 14 . – dezvoltarea economică şi socială a Ńării. protecŃia şi securitatea membrilor ei. asigurarea bunăstării. Reducerea susŃinută a marilor decalaje care despart România de Ńările dezvoltate europene. Interesele naŃionale nu derivă din factori externi. interesele naŃionale sunt definite ca acele stări şi procese bazate pe valorile asumate şi promovate de societatea românească prin care se asigură prosperitatea. la libertatea de a alege propria formă de guvernare şi propriile instituŃii politice (stabilirea legitimităŃii sau difuzarea valorilor fundamentale ale naŃiunii). este puŃin probabil ca interesele vitale să fie afectate. de aceea. Dacă nu se realizează. se vor produce daune care vor afecta eventual interesele naŃionale vitale. în pas cu dezvoltarea contemporană.

În apărarea şi promovarea intereselor sale naŃionale România va respecta principiile dreptului internaŃional. unităŃii şi integrităŃii teritoriale a statului român. – optimizarea capacităŃii de apărare naŃională. – acŃiuni diplomatice şi o politică externă creativă. astfel încât îndeplinirea lor coerentă. în conformitate cu standardele NATO. a resurselor naturale. aprofundarea reformei în justiŃie. sectoriale. – dezvoltarea relaŃiilor de bună vecinătate şi a unei conduite participative pe plan regional. – relansarea economiei naŃionale. corelată şi interdependentă să garanteze şi să conducă la realizarea şi afirmarea intereselor fundamentale ale Ńării. bazată pe respectarea tratatelor şi acordurilor internaŃionale la care românia este parte. cercetare şi cultură. obiectivele politicii de securitate naŃională care asigură înfăptuirea intereselor naŃionale Obiectivele de securitate naŃională a româniei stabilesc orientarea efectivă şi reprezintă reperele de bază ale acŃiunii practice. a calităŃii factorilor de mediu. perfecŃionarea mecanismelor economiei de piaŃă şi a disciplinei financiare. – îmbunătăŃirea capacităŃii de participare la acŃiunile internaŃionale pentru combaterea terorismului şi a crimei organizate. în conformitate cu standardele NATO. suveranităŃii. – armonizarea relaŃiilor interetnice şi edificarea statului civic multicultural.– protecŃia mediului înconjurător. dezvoltarea instituŃiilor de educaŃie. – dezvoltarea societăŃii civile şi a clasei de mijloc. în corelaŃie cu practicile şi reglementările europene. – modernizarea instituŃiilor de apărare naŃională. având drept garanŃii ale securităŃii participarea socială. – diversificarea şi strângerea legăturilor cu românii care trăiesc în afara graniŃelor Ńării. pentru consolidarea stabilităŃii şi reglementarea crizelor. – asigurarea securităŃii ecologice. în condiŃiile specifice ale aderării la NATO şi integrării Ńării în Uniunea Europeană. la nivelul standardelor internaŃionale. prin: asigurarea libertăŃilor democratice ale cetăŃenilor. va dezvolta spiritul de dialog şi cooperare cu toate organizaŃiile internaŃionale şi statele interesate în realizarea stabilităŃii şi securităŃii. – garantarea ordinii constituŃionale. întărirea autorităŃii instituŃiilor statului. 4. integrarea interculturală şi subsidiaritatea în actul de guvernare. – asigurarea stabilităŃii sistemului financiar-bancar şi a echilibrului social. – reforma administraŃiei publice şi dezvoltarea regională. – îmbunătăŃirea stării de sănătate a populaŃiei şi protecŃiei copilului. a egalităŃii şanselor. 15 . perfecŃionarea sistemului politic şi dezvoltarea modalităŃilor de realizare a solidarităŃii sociale. a obiectivelor şi principiilor cartei ONU. a diferitelor instituŃii ale statului. consolidarea statului de drept şi a mecanismelor democratice de funcŃionare a societăŃii româneşti. – participarea activă la acŃiunile de cooperare internaŃională pentru combaterea terorismului şi a crimei organizate transfrontaliere. consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legii. dinamică şi pragmatică. Strategia de securitate naŃională a României fixează următoarele obiective: – păstrarea independenŃei. a drepturilor şi îndatoririlor constituŃionale. combaterea sărăciei şi a şomajului.

probabilitatea unui conflict militar de mare amploare este redusa. iar tranzitia post-bipolara s-a încheiat. iar efectul lor direct sau cumulat . Rezumatul capitolului: Mediul internaŃional de securitate La început de mileniu. Majoritatea schimbarilor sunt însa însotite de o mare doza de incertitudine ca natura. la mecanismele de distributie a acestora si la piete. seismic si de discontinuitate. lumea a intrat într-o noua faza a evolutiei sale.de natura asimetrica – amplifica aspectele de insecuritate ale mediului global. În acest context. Mediul de securitate international se afla într-o schimbare rapida. va asigura securitatea naŃională a Ńării şi a cetăŃenilor ei. Vechea ordine mondiala. Proliferararea noilor riscuri si amenintari . fie ca reprezinta rezultatul al unor strategii si programe. -globalizare. -bipolarism. -ordine mondială. marcata de coexistenta si confruntarea unor tendinte pozitive majore cu altele care genereaza amenintari si pericole. Realizarea acestor obiective va produce modernizarea structurală a societăŃii româneşti şi va accelera rezolvarea marilor probleme cu care aceasta se confruntă. -hegemonie. Unele schimbari sunt. bazata pe o logica bipolara . religioasa. -Clasificarea intereselor naŃionale. fapt ce conduce la destructurarea vechii 16 . Concepte-cheie: -mediu de securitate. Lista subiectelor: -Conceptul de interes naŃional. Pe ansamblu. iar unele pot avea caracter surprinzator. motoarele conflictelor operând atât în domeniul accesului la resurse. fie ca decurg din evolutia obiectiva a mediului de securitate.caracterizata de rivalitate si capacitate de anihilare reciproca a unor blocuri de state . -Stabilirea intereselor naŃionale.Mediul internaŃional de securitate Obiectivul acestui capitol îl constituie prezentarea trăsăturilor mediului actual de securitate şi descifrarea evoluŃiilor şi tendinŃelor prealabile de evoluŃie al acestuia. Obiectivele majore ale acestei perioade s-au realizat. cât si în cel al diferentelor identitare de natura etnica. -multipolarism. 5. amploare si durata. într-o anumita masura. în timp ce conflictele regionale si cele interne ar putea fi mai frecvente.greu de controlat. -Interesele naŃionale ale României. va realiza şi va proteja interesele naŃionale.a disparut. lumea continua sa ramâna puternic conflictuala. culturala sau ideologica. previzibile. iar germenii constructiei unei noi arhitecturi globale de securitate ocupa un loc tot mai important în cadrul preocuparilor comunitatii internationale.– implicarea societăŃii civile în realizarea obiectivelor strategiei de securitate.

parteneriatul strategic cu S.. între democratie si totalitarism. ofera oportunitati si prezinta riscuri la adresa valorilor si intereselor nationale. iar comunitatea internationala este tot mai constienta de raspunderile globale ce îi revin. aceste fenomene. stabile si predictibile. separatiste ori de contestare a frontierelor existente. atât în sud-estul Europei îndeosebi în Balcanii de Vest si în regiunea Marii Negre .persista sau sporesc în intensitate stari de tensiune determinate de vechi dispute de natura etnica sau religioasa. pentru ca. se constituie în oportunitati strategice importante. apta sa creeze prosperitate. dar înscrierea pe aceasta tendinta nu este o certitudine garantata pentru fiecare tara. unele pot avea un impact major asupra securitatii României. coroborate cu situatia sa geopolitica. creând atât oportunitati de dezvoltare. confruntarea principala se poarta între valori fundamental diferite. în perspectiva urmatorilor 10-15 ani. Ca urmare. însotita de accentuarea tendintelor regionale anarhice. cultural si de securitate comunitar. Mediul de securitate este caracterizat preponderent de urmatoarele tendinte majore: accelerarea proceselor de globalizare si de integrare regionala.U. deschiderea frontierelor. În acesta lume complexa.A. precum si dezvoltarea tehnologica au creat premise favorabile pentru racordarea noilor democratii la zona de prosperitate si securitate euro-atlantica. convergenta rezonabila a eforturilor consacrate structurarii unei noi arhitecturi de securitate. în conditiile în care dinamica relatiilor internationale favorizeaza eforturile vizând constructia unui nou echilibru international . În acest mediu. regiuni întregi sunt afectate de stari de instabilitate si conflict. Lichidarea comunismului ca sistem politic si instaurarea democratiei în Europa Centrala si de Est. precum si de criminalitatea transfrontaliera în crestere. si este determinata de agresiunea majora a terorismului international de sorginte extremist-religioasa. între care cele mai semnificative sunt: apartenenta la Alianta Nord-Atlantica. cât si noi riscuri si amenintari. Principial. cel mai mare risc este acela de a ramâne în afara proceselor globalizatoare pozitive. Tendintele majore ce guverneaza evolutiile globale în epoca post-bipolara creaza îngrijorari justificate. marfuri si capital. La nivel regional.ordini internationale astfel ca. securitatea internationala tinde tot mai mult sa-si manifeste caracterul indivizibil. genereaza noi provocari. împotriva statelor democratice si a fortelor politice rationale din statele angajate în procesul democratizarii. Dintre acestea. intensificarea fluxurilor de persoane. globalizarea profileaza o sansa reala de evolutie economica pozitiva. Globalizarea este principalul fenomen care influenteaza mediul de securitate contemporan.capabil sa asigure expansiunea libertatii si democratiei. concomitent cu proliferarea actiunilor având ca scop fragmentarea statala. ordinea globala va arata sensibil diferit. în caz contrar. ea depinde de capacitatea statelor de a exploata astfel de oportunitati. Pentru România. revigorarea eforturilor statelor vizând prezervarea influentei lor în dinamica relatiilor internationale. multe dintre aceste tensiuni au potential exploziv. În contextul acestei configuratii complexe a scenei globale. de saracie si frustrare care genereaza sau favorizeaza amplificarea noilor riscuri si amenintari. extinderea NATO si a Uniunii Europene. structurat în retele transfrontaliere. politic. integrarea în spatiul economic. nici un stat nu este la adapost si nici unul nu trebuie sa ramâna în afara proceselor globale. dinamica si turbulenta. cresterea 17 . nici un stat nu se poate izola sau ramâne neutru. în paralel cu multiplicarea formelor si cresterea ponderii interventiei actorilor nestatali în dinamica relatiilor internationale. pentru o tara.

ameninŃare. pericol şi vulnerabilitate şi implicaŃiile lor asupra securităŃii naŃionale. desi pericolul unui razboi clasic. -Trăsăturile mediului internaŃional de securitate. neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilitati majore din perspectiva securitatii proprii si a capacitatii de actiune pentru îndeplinirea obligatiilor asumate la intrarea în NATO si în Uniunea Europeana. inclusiv cele ce se manifesta sub forma agresiunilor informatice sau informationale. de natura militara sau non-militara. experienta acumulata în participarea la misiuni internationale în sprijinul pacii. precum si între cele externe sau interne. În aceste conditii.rolului si a ponderii regiunii Marii Negre în preocuparile de securitate si energetice ale Europei. si pot afecta grav starea de securitate a cetatenilor români. -ameninŃare. -EvoluŃii şi tendinŃe în mediul internaŃional de securitate. generate preponderent din mediul international. În fapt. riscurile si amenintarile la adresa securitatii nationale a României sunt percepute.de cel intern. astfel ca aparitia si dezvoltarea unor asemenea fenomene negative trebuie descoperite indiferent de locul unde se produc. Lista subiectelor: -Caracterizarea mediului actual de securitate. în conditiile în care segmente importante ale granitelor Românei reprezinta si frontiera estica a celor doua organizatii. al unor agresiuni militare conventionale este foarte putin probabil. inclusiv 18 . din perspectiva posturii de tara membra a Aliantei Nord-Atlantice si a Uniunii Europene. tind sa creasca sub raportul gradului de pericol si al probabilitatii de producere. gradul ridicat de interoperabilitate a institutiilor de securitate si aparare ale României cu structurile similare ale statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene. iar contracararea lor oportuna si ferma. Se înscriu în aceasta categorie si riscurile ce privesc securitatea si apararea frontierelor. ameninŃări şi vulnerabilităŃi la adresa securităŃii naŃionale Obiectivul principal al acestui capitol îl reprezintă elucidarea conceptelor de risc. Concepte cheie: -risc-risc asimetric. -pericol. dar si . îndeosebi în conditiile în care granitele dintre amenintarile globale si cele regionale. În acelasi timp însa. tind sa devina tot mai difuze. -managementul riscurilor. evaluarea lor trebuie facuta prin prisma caracterului indivizibil al securitatii globale. Rezumatul capitolului: În contextul acestei analize. -gestionarea riscurilor.Riscuri. asimetrice. o serie de amenintari noi. 6. distantele geografice devin tot mai putin importante. în principal. -vulnerabilitate. Pericolul creat de astfel de evolutii negative poate fi substantial potentat în cazul asocierii lor.într-o anumita masura . a statului român sau a institutiilor de securitate din care România face parte. -Caracteristicile globalizării. în conditiile accelerarii proceselor globalizatoare si ale dezvoltarii tehnologice.

Produs auxiliar al dezmembrarii. a unor state multinationale din zona. arealul strategic în care este situata România este înca bogat în conflicte locale. amplificarea fenomenului terorist si proliferarea armelor de distrugere în masa reprezinta principalul factor generator de incertitudine în domeniul securitatii globale. actiunile de aceeasi natura executate la Madrid. mai mult sau mai putin violente. a democratiei si celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiaza comunitatea euro-atlantica. Caucaz.si intra-statale. ca si cerintele globalizarii. precum si existenta unor regiuni . concomitent cu reducerea garantiilor de comportament responsabil al autoritatilor ce intra în posesia lor. Proliferarea armelor de distrugere în masa: Armele nucleare. inter. biologice si radiologice constituie o alta amenintare deosebit de grava din punctul de vedere al potentialului de distrugere.consecintele actiunilor lor pot deveni devastatoare.la distante mari fata de granitele nationale. inclusiv prin actiuni comune desfasurate în zonele care generaza terorism. Moscova sau Istanbul. Colapsul sau evolutia anarhica a unor state posesoare de arme de distrugere în masa. reprezinta cea mai grava amenintare la adresa vietii si libertatii oamenilor. Se amplifica. dovedesc faptul ca terorismul international de sorginte extremist-religioasa. îndeosebi în cazul regimurilor animate de ideologii politice sau religioase extremiste. autoritatea redusa exercitata de unele guverne asupra complexelor lor militare. totalitare pot asigura cel mai periculos suport operational si logistic.aflate în afara controlului statal. iar tentatia dobândirii lor sporeste amenintator. Principalele riscuri si amenintari care pot pune în pericol securitatea nationala a României. Africa. preocuparile pentru dezvoltarea mijloacelor de transport la tinta a unor astfel de arme si pentru realizarea si stocarea produselor cu dubla utilizare. Retelele teroriste internationale au acces la tehnologia moderna si pot beneficia de transferuri bancare si mijloace de comunicare rapide. cu puternice implicatii pentru pacea si securitatea regionala si europeana. de suportul criminalitatii transfrontaliere organizate ori de sprijinul regimurilor corupte sau incapabile sa guverneze democratic. structurat în retele transfrontaliere. 19 . asupra unor obiective-simbol ale civilizatiei si puterii americane. Ele pot provoca pierderi masive de vieti omenesti si distrugeri materiale de mare amploare. chimice. Londra. Caracterul deschis al societatilor democratice moderne. sa ramâna vulnerabile în fata terorismului international. favorizeaza dezvoltarea unei piete negre active pentru astfel de mijloace.inclusiv în Europa . în conditiile în care regimurile nedemocratice. de infrastructura si asistenta oferite de organizatii etnico-religioase extremiste. de Sud si Sud-Est. Accesul la astfel de mijloace devine tot mai usor din punct de vedere tehnologic. care au facut din Europa un loc mai sigur si mai prosper. Conflictele regionale: În pofida evolutiilor pozitive din ultimul deceniu si jumatate. astfel ca imperativul contracararii acestui flagel si al cooperarii fortelor democratice pentru contracararea lui constituie o cerinta vitala. Asia Centrala. iar . valorile si interesele sale ca stat membru al comunitatii europene si euroatlantice sunt urmatoarele: Terorismul international: Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. de asemenea. determina ca fiecare stat în parte cât si comunitatea internationala în ansamblu. Din perspectiva preocuparilor pentru securitatea nationala. precum si cele care au avut loc în Orientul Apropiat.prin accesul posibil la armele de distrugere în masa . devine o responsabilitate majora a unei guvernari democratice eficiente.

se pot înscrie: catastrofele naturale sau alte fenomene geo. Securitatea nationala poate fi. de Sud-Est si de Est revine capacitatii statelor si a societatilor de a promova o gestiune eficienta a treburilor publice. tendinta de epuizare a unor resurse vitale. Pe fondul unei astfel de situatii. perturbarea substantiala a vietii 20 . În acest context. genereaza incertitudine strategica. În aria de interes strategic a României. guvernarea ineficienta. noile democratii din aceasta regiune continua sa se confrunte cu numeroase fenomene negative care afecteaza calitatea actului de guvernare.conflictele inter-etnice sau religioase . afectata de coruptie institutionala si clientelism politic. de a garanta exercitarea responsabila si eficienta a puterii. În acelasi timp. domeniu în care în România .inclusiv a celor ce vizeaza protectia identitatii nationale . însa. catastrofele industriale sau ecologice având drept consecinte pierderi mari de vieti omenesti. daunatoare sau iresponsabile. de ineficienta administratiei publice. lipsa de transparenta si de responsabilitate publica. Criminalitatea transnationala organizata: Reprezinta atât o expresie a proliferarii unor fenomene negative care se amplifica în conditiile globalizarii. zona de tranzit si destinatie a unor activitati criminale grave constând în: trafic ilegal de armament. în deplin acord cu principiile democratiei si cerintele respectarii drepturilor omului. activitati de spalare a banilor si alte aspecte ale criminalitatii economico-finaciare. în anii care au trecut de la prabusirea regimurilor comuniste. încalzirea globala si alte modificari bruste si radicale ale conditiilor de viata). Între acestea. progrese remarcabile.putând genera crize umanitare cu impact transfrontalier. tendinte separatiste si situatii de instabilitate prezente în proximitatea strategica a României. Expresia publica a acestor exigente este buna guvernare. la rândul lor. alaturi de alte stari tensionate. astfel de activitati sunt favorizate de existenta conflictelor locale si. majoritatea acestora sunt tinute sub control. de asemenea. trafic de produse contrafacute. munitii si explozivi. afecteaza îndeplinirea obligatiilor internationale . în urma unor importante eforturi ale comunitatii internationale.în fapt.s-au înregistrat. chiar daca. cât si o consecinta directa a gestionarii ineficiente a schimbarilor politice. trafic de narcotice. dispute teritoriale.ca si în majoritatea statelor din aceasta regiune . pusa în pericol de o serie de fenomene negative grave. Prin natura si amploarea lor. asa-numitele “conflicte înghetate” din aceasta regiune. Prin numarul lor mare. determina irosirea multor resurse si perpetueaza saracia. economice si sociale profunde care s-au produs în Europa Centrala si de Est în procesul disparitiei regimurilor comuniste. guvernarea ineficienta pune adesea în pericol exercitiul normal al drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. pot favoriza terorismul si proliferarea armelor de distrugere în masa sau pot sa contribuie la perpetuarea regimurilor separatiste. provenind din mediu sau reflectând degradarea acestuia. alte forme de violenta si criminalitate si favorizeaza terorismul. meteo-climatica ori asociata. inundatii. submineaza încrederea cetatenilor în institutiile publice si poate constitui o amenintare majora la adresa securitatii statelor.sau meteo-climatice grave (cutremure. migratie ilegala si trafic de fiinte umane. Un rol important în procesul de consolidarea a stabilitatii si securitatii noilor democratii din Europa Centrala. de birocratie excesiva si tendinte autoritariste. de asemenea. spatiul de interes strategic în care se afla România este sursa. conflicte cu un puternic substrat politic reprezinta o amenintare grava la adresa securitatii regionale. de natura geo-fizica. Ele alimenteaza. inclusiv ca urmare a unor activitati umane periculoase.

-Principalele riscuri şi ameninŃări la adresa securităŃii naŃionale. persistenta starilor de saracie cronica si accentuarea diferentelor sociale. prin luarea în considerare a naturii umane şi a complexităŃii universului fizic şi spiritual. posibilitatea crescuta a producerii unor pandemii. ameninŃare. -Terorismul internaŃional. -război asimetric. Concepte cheie: -război clasic. în abordarea sa. tendintele negative persistente în plan demografic si migratia masiva. infrastructura strategica slab dezvoltata si insuficient protejata. Lista subiectelor: -Risc. -război destotalizat. angajarea insuficienta a societatii civile în dezbaterea si solutionarea problemelor de securitate. Rezumatul capitolului: Viziunea asupra războiului. -război periferic. Clausewitz cercetează natura războiului dintr-o perspectivă strategică. -Principalele vulnerabilităŃi ale României. 21 . vulnerabilitate – delimitări conceptuale. organizarea inadecvata si precaritatea resurselor alocate pentru managementul situatiilor de criza. 7. pericol.Viziunea asupra razboiului Obiectivul fundamental al acestui capitol este de a defini războiul. factor de risc major la adresa securităŃii. starea precara si eficienta redusa a sistemului de asigurare a sanatatii populatiei. -război rece. -război total. a evidenŃia cauzele acestuia şi a prezenta tipologia războiului.economicosociale si poluarea grava a mediului pe teritoriul national si în regiunile adiacente. fragmentarea si rolul înca nesemnificativ al clasei de mijloc în organizarea vietii economico-sociale. Clauzewitz cercetează fenomenul ca pe un proces dinamic. fragilitatea spiritului civic si dificultatile de manifestare a solidaritatii civice. între care pot fi considerate ca generatoare de preocupari sau pericole urmatoarele: dependenta accentuata de unele resurse vitale greu accesibile. el tratează scopurile urmărite prin declanşarea războiului. proportia redusa. insuficienta resurselor si dificultatile de adaptare la cerintele societatii a sistemului de învatamant. Războiul de tip clasic – Carl von Clausewitz (1780 1831) „On War” ImportanŃa principală a operei lui Clauzewitz pentru studiile strategice constă în caracterul realist al modului în care abordează incertitudinea dinamicii scenei internaŃionale. expertiza redusa. Riscurile si amenintarile la adresa securitatii nationale pot fi potentate si amplificate de existenta unor vulnerabilitati si disfunctionalitati. care evoluează după o anumită logică îndreptată spre atingerea scopului propus: modificarea raporturilor de putere. carentele organizatorice. nivelul ridicat al starii de insecuritate sociala.

ura şi inamiciŃia. prin urmare. de sinteză. dirijate de forŃe psihologice. Clausewitz formulează definiŃia celebră conform căreia „războiul este o simplă continuare a politicii. RelaŃia dintre război şi politică. El dezvoltă o metaforă în acest sens: „Sarcina noastră este de a dezvolta o teorie care să menŃină un echilibru între aceste trei tendinŃe. Războiul este încadrat întotdeauna într-un context politic. Clausewitz subliniază că evenimentele de război pot aduce schimbări în politică. Prin urmare. O a doua definiŃie a războiului se referă la dinamica mediului politic. însă durează întotdeauna suficient de mult pentru ca influenŃa să fie exercitată asupra scopului şi pentru ca acesta să îşi modifice cursul într-un fel sau altul. încât putem considera că procesul decizional politic este supus aceloraşi condiŃionări şi imponderabile ca şi soarta războiului. aceasta nu implică tirania scopului politic. Clausewitz subliniază necesitatea ca această triplă natură a războiului să fie controlată. ForŃa – mai 22 . arată că războiul este o „remarcabilă trinitate” alcătuită din forŃa naturală. Războiul îşi schimbă caracterul pe parcursul desfăşurării sale. Clausewitz descrie războiul drept „… un act de forŃă pentru a-l determina pe inamic să ne îndeplinească voinŃa. orice bază teoretică de predictibilitate a războiului îşi găseşte resursele în condiŃiile istorice în care acesta survine. Acesta trebuie să se adapteze la mijloacele alese. RelaŃia nu este. hazardul şi probabilitatea. la care se referă Clausewitz. chiar dacă războiul este calificat drept un mijloc de îndeplinire a obiectivelor politice. este coliziunea a două forŃe active. Aceasta face teoria lui Clausewitz mai comprehensivă. are în vedere caracterul său elastic. A treia definiŃie. Din punct de vedere al tehnicii desfăşurării sale. rolul de a tranşa într-o dispută privind acumularea de putere/împiedicarea pierderii puterii. sau pe care o generează comandantul militar. el arată că „războiul nu este altceva decât un duel pe scară mai largă … un act de forŃă pentru a-l determina pe inamic să ne îndeplinească voinŃa”. o affaire d’Etat. scopul politic rămâne principala consideraŃie”. „Natura cameleonică a războiului”. cu o cuprindere mai largă decât dinamica războiului. subordonarea raŃională a războiului politicii guvernului. nici de hazard. ca un obiect suspendat între trei magneŃi”. violenŃa. Securitatea este privită drept o chestiune legată de puterea politică.Clauzewitz oferă trei definiŃii ale războiului: Într-o primă definiŃie. De remarcat viziunea intuitivă asupra dinamicii proceselor. cu mijloace diferite”. Războiul este în mod inevitabil un subset de decizii şi acŃiuni politice. iar viziunea strategică a lui Clausewitz este subsumată jocului raporturilor de putere între state. Războiul are. Clausewitz stabileşte o interacŃiune atât de intimă între diferitele fenomene care formează contextul războiului. iar acest proces îl poate modifica radical. care nu pot fi izolate nici de contextul lor. că este un instrument de politică. statică – ea este interactivă: „Războiul îşi urmăreşte scopurile cu viteze variabile. oarbă. nefiind abordat în mod ermetic. însă. Cu toate acestea. iar orice act militar are consecinŃe politice. Politica nu este extrinsecă războiului. Consecvent viziunii asupra interacŃiunii dintre factorii ce alcătuiesc contextul în care se desfăşoară războiul. Războiul are o natură interactivă. ea păstrându-şi valabilitatea şi pentru strategiile de securitate. cu care se confruntă. generatoare de complexitate şi probabilitate. uşor adaptabil mutaŃiilor politice. izolat. iar alterarea caracterului războiului influenŃează scopurile politice care au stat la baza desfăşurării sale. SituaŃia politică unică este contextul care determină sistemul reprezentat de război. El susŃine că războiul nu este niciodată autonom. Totuşi.

” Este interesantă compararea acestei definiŃii cu cea oferită de filozoful şi strategul chinez Sun Tzu. căi strategice de comunicare. tensiunile legate de guvernare şi autoritate – bazate pe competiŃia pentru puterea politică şi participare în procesele politice de luare a deciziilor. tensiunile legate de crizele identitare – bazate pe competiŃia între grupuri identitare rivale etnice. Ei îi capturează oraşele fără să le ia cu asalt şi le răstoarnă statul fără întârziere”.Strategii de securitate naŃională. Concepte cheie: -strategie de securitate. precum suveranitatea de stat. bazată pe cauzele prevalente ale tensiunilor. cei talentaŃi la război îşi înfrâng inamicul fără luptă. Modele teoretice de analiză. ceea ce face dificilă stabilirea categoriilor. amintim: tensiunile legate de resurse – bazate pe competiŃia pentru putere economică şi acces la resurse naturale (teritoriu. pentru că forŃa morală nu există decât aşa cum este exprimată prin existenŃa statului şi prin lege – este deci instrumentul războiului. metale preŃioase etc. Cu toate acestea. balanŃa de putere (Hobbes) sau securitatea colectivă (bazată pe reguli – Grotius).). -Tipuri de război în epoca post război rece. petrol. Rezumatul capitolului: MODELE TEORETICE DE ANALIZĂ RelaŃiile internaŃionale şi strategiile de securitate naŃională ale statelor. cât de la dorinŃa de control asupra acestor resurse. În cadrul acestui curent de gândire au fost dezvoltate noŃiuni. -RelaŃia dintre război şi politică. stabilirea unor tipologii laxe.. sub aspectul concepŃiei strategice: „Astfel. -strategii cooperative. privite ca o conceptualizare a reacŃiilor statelor la lipsa de securitate. -Cauzele războaielor. Lista subiectelor: -Definirea războiului. apă. Ele nu pornesc atât de la lipsa de astfel de resurse. Printre aceste tipuri de ameninŃări la adresa securităŃii. în acelaşi timp. 8. -Războiul asimetric. Obiectivul de bază al acestui capitol este de a arăta ce este o strategie de securitate şi cum se construieşte aceasta. pentru acces la puterea politică şi economică şi la justiŃia socială. -strategii competitive.precis forŃa fizică. religioase etc. Ele au format. căi de navigaŃie. Cauzele războiului Diversele tipuri de riscuri constituie cauze potenŃiale ale războiului într-un context socio-politic şi economic mai larg. ajută la crearea unui cadru de examinare a naturii războaielor contemporane. instrumentarul realist al analizei strategiilor de securitate 23 . Modelul realist Realismul este şcoala de gândire preocupată cel mai mult de problemele securităŃii. -doctrina militară. Cauzele războaielor sunt complexe.

Ele au constituit. Conflictele dintre prinŃii catolici şi protestanŃi s-au sfârşit prin recunoaşterea puterii principelui de a hotărî singur religia supuşilor săi. într-o variantă consolidată. Sistemul securităŃii colective nu a împiedicat. Aplicarea sa a fost blocată în cei 40 de ani de „război rece”. care reglementează dreptul la autoapărare individuală sau colectivă. ConsecinŃa absenŃei unei autorităŃi centrale sau a unei guvernări mondiale este starea permanentă de război între statele geloase pe suveranitatea altora (Hobbes. deşi nu au acest drept. Astfel. În special. putere. Ordinea westfaliană a fost restaurată prin Congresul de la Viena (1815): autoritatea suverană aparŃinea statelor şi era exercitată de suveran sau de puterea legislativă. Articolul 51 Carta ONU. De asemenea. mai ales după cel de-al doilea război mondial. Leviathan. Această egalitate suverană a statelor era recunoscută tuturor. descentralizarea puterii. Autoritatea sa temporară în chestiuni seculare a fost curând extinsă: suveranii şi. DiferenŃa dată de aceste caracteristici (mărimea şi puterea statelor) rezidă în modul în care statele îşi folosesc suveranitatea: unele o folosesc pentru a constrânge alte state. a avut ca scop înlocuirea formării de alianŃe de menŃinere a balanŃei de putere.XVII şi este consacrat prin Pacea de la Westfalia (1648). Mecanismele de punere în aplicare a acestui principiu. statele au dobândit dreptul intern de a exercita jurisdicŃie deplină asupra propriului teritoriu şi dreptul extern de a fi autonomi în relaŃiile lor cu celelalte state şi cu ceilalŃi suverani. aşa cum a fost conceptualizată în sistemul Ligii NaŃiunilor. Acest principiu a fost recunoscut prin Pacea Westfaliană: îndepărtarea de sistemul feudal. ca expresie clasică a comportamentului statelor în 24 .Suveranitatea Conceptul izvorăşte din evenimentele secolelor XVI . După al doilea război mondial. ridicarea Germaniei naziste şi declanşarea celui de-al doilea război mondial. a funcŃionat drept corectiv sau complement al securităŃii colective. cauza primului război mondial. implicit. spre exemplu. permiŃând formarea unor alianŃe circumstanŃiale de tip tradiŃional. în perioada „războiului rece”. ea a jucat rolul dual de cauză şi obstacol în calea războiului. Securitatea colectivă. totodată. în sensul că prinŃii nu mai erau obligaŃi să asculte de o autoritate centrală (un împărat sau un papă) ca sursă a propriei lor autorităŃi. sistemul securităŃii colective a fost reinstaurat. Napoleon a perturbat această ordine europeană impunând autoritatea imperiului francez. bazate pe interesele de moment ale membrilor alianŃei. însă. indiferent de mărime. Pentru o scurtă perioadă. Teza egalităŃii suverane a fost suportul conceptual pentru mişcările de independenŃă naŃională în secolele XVIII şi XIX şi pentru decolonizare în secolul XX. precum şi a celui privind interzicerea folosirii forŃei s-au bazat pe acŃiunea statelor care respectă aceste reguli liber consimŃit şi sunt folosite împotriva statelor care încalcă aceste angajamente. în cadrul ONU. caracterul secret al unor alianŃe a fost considerat a sta la originea primei conflagraŃii mondiale. războaielor mici li s-a atribuit funcŃia de menŃinere a balanŃei de putere. BalanŃa de putere a funcŃionat drept soluŃie teoretică pentru menŃinerea echilibrului şi împiedicarea războiului în sistemul internaŃional anarhic. Ideea unei unităŃi temporare a Europei a fost compromisă prin izbucnirea războaielor ocazionate de reforma religioasă. constituirea de alianŃe a avut ca scop menŃinerea sau răsturnarea unor balanŃe de putere. cap. 13). În acelaşi timp. ce a antrenat fragmentarea creştinătăŃii.

Compararea modalităŃilor în care sunt abordate aceste elemente în fiecare stat relevă diferenŃele între strategiile de securitate ale diverselor naŃiuni. este legat de faptul că regula introduce predictibilitate şi un anumit grad de control de către state al mediului anarhic. Meritul acestui tip de arhitectură internaŃională. care include analiza corelată a mai multor elemente. 2. obiectivele naŃionale. pot fi considerate ca o aplicare a acestei teorii. Abordarea multidimensională a strategiilor de securitate naŃională. sau ajută la înŃelegerea mutaŃiilor apărute în timp în strategia de securitate a aceleiaşi naŃiuni. porneşte de la prezumŃia că planificarea bugetară reflectă direcŃiile de planificare politică într-un anumit domeniu. Regulile de reducere a înarmărilor. cu un mecanism colectiv de impunere a lor. zeul cu două feŃe al panteonului latin – are o faŃetă internaŃională şi una internă. cheltuielile pentru cercetare etc. Astfel. astfel încât analiza se poate îndrepta către factorii care semnalează indirect resursele alocate apărării: observarea dotării numerice a forŃelor armate. 1. Acesta recomanda ca modalitate de obŃinere a securităŃii stabilirea de regimuri guvernate de un set de reguli formale sau acceptate tacit. Ea este justificată de complexitatea naturală a domeniului care face obiectul cercetării. printre care: mediul internaŃional. procesul instituŃional intern de luare a deciziilor în materie de apărare. nu ar putea genera un sistem sancŃionator veritabil. 3.1645) despre guvernul mondial. Planificarea politică în domeniul strategic se reflectă asupra politicii de planificare bugetară. la care se reacŃionează inclusiv în mediul politico – economic naŃional. ca metodologie. Unele reguli pot avea caracter obligatoriu. Acest tip de abordare politică a arhitecturii mediului de securitate îşi găseşte corespondent în teoriile lui Hugo Grotius (1583 . este un demers complex. ModalităŃi teoretice de abordare a studiului comparativ al strategiilor de securitate naŃională Într-un demers teoretic de analiză a strategiilor de securitate naŃională. În acelaşi timp. Samuel Huntington descrie metaforic politica de apărare. Cheltuielile militare pot fi mascate în alte categorii. bazată pe reguli care circumscriu evenimentele spontane din mediul de securitate. obligatorii şi apriorice. Accentul asupra bugetului. alcătuit din actori suverani şi egali. O limitare substanŃială a unui astfel de demers pentru cercetătorul ştiinŃific este dată de gradul de disponibilitate a datelor. generată în mediul politico – economic internaŃional. bugetul este o modalitate la îndemână pentru o descriere comparativă a strategilor de securitate. exprimate în termeni monetari. strategia. ea presupune existenŃa unei ameninŃări potenŃiale sau materializate. Unul dintre acestea îl constituie doctrina militară. politica de achiziŃionare de armament.logica balanŃei de putere. doctrina de folosire a forŃei militare. ca fenomen dinamic. chiar dacă mediul internaŃional. cele de conducere a conflictelor – dreptul umanitar. există mai multe elemente care pot fi considerate relevante pentru înŃelegerea fenomenului şi dezvoltarea capacităŃii de previziune. procesul de luare a deciziilor. aspecte complementare: statutul forŃelor. care să reglementeze relaŃiile dintre state în diverse domenii. În măsura în care planificarea politică presupune alocarea unor resurse eminamente limitate. structura forŃelor armate. 25 . pe care o compară cu Janus. achiziŃionarea de armament. securitatea colectivă are în vedere obŃinerea păcii care se bazează pe principii de drept. Matricea de analiză pluridimensională poate lua în discuŃie o serie de elemente. aşa cum este perceput de statul subiect al analizei.

b. a. prin sublinierea costurilor şi riscurilor unui astfel de demers eventual. descurajarea inamicului de a întreprinde acŃiuni militare. Valoarea descurajantă a forŃelor militare se concretizează prin aceea că. ca element conceptual al analizei comparative a strategiilor naŃionale de securitate. puterea era abordată ca produs dintre voinŃa percepută şi capabilitate. c. Referitor la sistemul internaŃional bipolar al „războiului rece”. se testează aplicabilitatea tradiŃiei liberale. În special în epoca „războiului rece”. şi preferinŃelor manifestate de aceştia. strategia de securitate presupune descurajare şi apărare. 26 . relaŃionali. Această logică este ilustrată sugestiv prin cursa înarmărilor. Dimensiunea subiectivă a percepŃiei era considerată ca egal de importantă cu calculele obiective asupra capabilităŃilor. Din acest motiv. interdependenŃa şi percepŃiile sunt utilizate pentru funcŃia lor moderatoare. în general. în analiza structurii relative de putere. În abordarea pluridisciplinară a strategiilor naŃionale de securitate. descurajarea vizează intenŃiile inamicului. apărarea are ca obiectiv reducerea propriilor costuri şi riscuri atunci când descurajarea a eşuat. relaŃiile dintre civili şi militari. Statutul de superputere nu depindea numai de capacitatea nucleară. apărarea vizează capacitatea sa de a produce prejudicii. mediul internaŃional actual forŃează demersul analitic teoretic referitor la lansarea unor dezbateri asupra gradului de interdependenŃă. Calitatea actorilor în mediul internaŃional. Abordarea individuală a acestor factori ar putea duce la concluzii înşelătoare: astfel. precum marile companii transnaŃionale. puterea este luată în considerare ca un ansamblu integrat al mai multor factori: militari. Celelalte state îşi construiau politica naŃională în funcŃie de cea a marilor puteri. trebuie avute în vedere limitele puterii. care afirmă că ruperea legăturilor de dependenŃă este costisitoare versus concepŃiile autarhice. Keneth Waltz vorbeşte despre structura bipolară a distribuŃiei capabilităŃilor sau puterii în sistemul global. SUA şi URSS nu controlau politica altor state. d. achiziŃia şi controlul armamentului. ca variabilă – în mediul internaŃional foarte rar un stat are puterea de a acŃiona singur ca hegemon global. economici. Abordarea din perspectivă etatistă a relaŃiilor internaŃionale. O astfel de abordare ar trebui să facă faŃă unei coaliŃii de alte state. în timp de pace. În plus. mai ales în contextul contemporan. PercepŃia asupra configuraŃiei mediului internaŃional de securitate. care depăşesc eventualele beneficii. Astfel. dar efectele politicii lor naŃionale erau resimŃite global. nu furnizează instrumentele de studiu necesare analizei noilor actori nestatali.folosirea acestora. În acest mod. e. acelaşi demers îşi poate propune să răspundă la întrebarea de a şti în ce măsură interdependenŃa crescută între actorii internaŃionali are capacitatea de îndepărtare a conflictelor. f. care folosesc teza că interdependenŃa crescută duce la conflict. InfluenŃa puterii şi a distribuŃiei sale asupra strategiilor de securitate naŃională. Ca tehnică. În mod similar. În timp de război. actorii mediului internaŃional îşi modelează poziŃiile în funcŃie de gradul lor de dependenŃă. De asemenea. descendentă sau în caracterul său constant. Statutul SUA şi URSS în relaŃia cu alte state era dat şi de capacităŃile reziduale militare şi economice ale celor doi actori. relaŃiile dintre agenŃiile naŃionale. relaŃiile economice ale statelor blocului comunist nu puteau fi analizate distinct de relaŃiile lor de securitate cu cele două superputeri. în dinamica sa ascendentă.

inclusiv adversarilor. Analiza teoretică poate decela un anumit tip de comportament al actorilor în satisfacerea nevoilor de securitate. în unele abordări. de implicaŃii sociale sau de abilitatea de a alcătui alianŃe utile. afirmaŃia lui Tucidide. Strategia şi formarea de alianŃe: tipuri de reacŃii ale statelor la insecuritate. cât de mult determinism exercită structura relaŃiilor de putere în sistemul internaŃional. în ultimă instanŃă. h. formularea de strategii prin care urmăresc maximizarea poziŃiilor. Lista subiectelor: -Modelul realist al strategiilor de securitate. drept scop mărirea avantajului comun pe termen lung. Concepte cheie: -securitate naŃională. -Strategia şi formarea de alianŃe. -Modelul idealist al strategiilor de securitate. VoinŃa ca moderator al puterii statelor. obŃinerea unui grad de securitate etc. În acelaşi timp. drept un element foarte important de analiză şi înŃelegere a strategiilor de securitate. Dezbaterea despre voluntarism versus determinism implică discuŃia asupra gradului în care liderii politici pot influenŃa. De asemenea. construirea şi menŃinerea unor regimuri internaŃionale sunt activităŃi cooperative. 9. nu se verifică întotdeauna. ce nu pot fi influenŃate. PercepŃia pe care o au persoanele ce iau deciziile despre rolul pe care statul sau actorul ale cărui interese le promovează ar trebui să îl aibă pe scena internaŃională este considerată. Această abordare tinde să confere individului rolul de actor al sistemului internaŃional prin aceea că îi recunoaşte capacitatea de a influenŃa dinamica acestuia. Într-o concepŃie voluntaristă. în termenii teoriilor despre securitate de sorginte neorealistă. Aceste elemente de analiză îşi dovedesc relevanŃa dacă se acceptă drept valabilă premisa că eficienŃa forŃelor militare depinde şi de capacitatea tehnologică şi de coeziunea grupului. se poate afirma că spaŃiul pentru formularea politicii nu este întotdeauna dependent de putere. conform căreia cel puternic face ce vrea să facă. Strategiile de cooperare presupun jocuri cu sumă variabilă.AmeninŃările şi percepŃia asupra ameninŃărilor constituie un aspect important în studiile despre securitate. care dau tuturor actorilor. posibilitatea să câştige. rezultând din aplicarea strategiilor de cooperare şi au. în mod voluntar. iar cel slab ce i se spune să facă. Dezbaterea se circumscrie scopului de a stabili în ce măsură atingerea acestui scop depinde de voinŃa liderului şi cât depinde de alte împrejurări. Controlul armamentelor reflectă o astfel de abordare. Strategiile competitive presupun o relaŃie antagonică între părŃile în conflict.Strategia de securitate nationala a Romaniei Obiectivul principal al acestui capitol este de a face o prezentare a conŃinutului strategiei naŃionale de securitate a României. astfel încât câştigul uneia dintre părŃi antrenează o pierdere echivalentă pentru cealaltă parte. g. 27 . -Matricea analizei pluridimensionale.

constructia si dezvoltarea adecvata a capacitatilor nationale de raspuns la provocarile contemporane. Ea se realizeaza prin masuri active de natura politica. sociala. Valorile fundamentale pe temeiul carora poporul român îsi construieste destinul comune ca esenta cu valorile comunitatii euro-atlantice . juridica. În acest context. contrainformatii si securitate si prin gestionarea eficienta a crizelor. în consonanta cu prevederile conceptelor strategice ale Aliantei Nord-Atlantice si cu strategia de securitate a Uniunii Europene. -valori naŃionale. statului national si al organizatiilor politice si de securitate din care România face parte.în exercitarea atributiilor fundamentale încredintate de poporul suveran si în acord cu prevederile 28 . interesele si necesitatile nationale. si vizeaza. în cadrul sistemului de aparare comuna si al politicii externe si de securitate comuna. constituie pilonii de baza ai securitatii nationale.-interese naŃionale. în cadrul colectivitatilor. promovarea si apararea carora se asigura conditiile esentiale ale existentei si demnitatii românilor. aparare si cooperare regionala si globala. se fundamenteaza în ordinea constitutionala si se înfaptuieste în contextul securitatii regionale. securitatii publice si apararii nationale. fundamentate pe principiile si normele democratiei. precum si bazele existentei statului roman. cât si prin cooperarea cu aliatii si partenerii. cu prioritate. cât si a celor asimetrice. interese si obiective comune. al garantiilor de securitate oferite de institutiile europene si euro-atlantice si de relatiile de parteneriat strategic. diplomatica. prin strategii si forte proprii. Rezumatul capitolului: Securitatea nationala reprezinta conditia fundamentala a existentei natiunii si statului român care are ca domeniu de referinta valorile. statului de drept si economiei de piata. euro-atlantice si globale. sigurantei etateanului. prin activitatea de informatii.sunt acele elemente definitorii ale profilului national prin protejarea. -dezvoltare durabilă. -buna guvernare. Statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice. administrativa si militara. ofera tarii noastre conditii favorabile de dezvoltare economica si sociala durabila. precum si transformarea. Strategia de securitate nationala raspunde nevoii si obligatiei de protectie legitima împotriva riscurilor si amenintarilor ce pun în pericol drepturile si libertatile fundamentale ale omului. în conformitate cu normele de conduita ale comunitatii democratice internationale. de participare activa la actiunile de mentinere a pacii si stabilitatii în plan regional si global. domeniile si activitatile consacrate starii de legalitate. ca si procesul complex de integrare în Uniunea Europeana pe care îl parcurge România. actionând într-un spatiu de securitate care are la baza valori. economica. Securitatea nationala se asigura atât prin efort national intern. modernizarea sau adaptarea oportuna a acestor capacitati în functie de cerintele noului mediu de securitate. care ofera bazele operationale ale colaborarii sistematice cu organizatiile de securitate. Securitatea nationala este un drept imprescriptibil care deriva din suveranitatea deplina a poporului. Valorile nationale constituie premisele pe baza carora statul român . la contracararea eficienta atât a riscurilor si amenintarilor clasice.

-ofensivă. cultural. Concepte cu care operează strategia militară: Strategia militară operează atât cu conceptele generale ale ştiinŃei militare cât şi cu o serie de noŃiuni şi sintagme operaŃionale proprii. -lupta armată. Strategia acŃiunii militare (mai este denumită şi mica strategie ) cumulează toate cunoştinŃele ce permit folosirea în condiŃii de eficienŃă. în război sau pe timp de pace. luptă armată. Dintre acestea putem enumera: principiile strategice. teatrul de acŃiuni militare teatrul operaŃional. 10. tehnico-ştiinŃific. cooperarea strategică. desfăşurarea strategică. demografic. legile şi principiile luptei armate. Prin aceste concepte particulare strategia militară îşi dezvăluie caracterul şi conŃinutul şi se delimitează clar de celelalte componente ale artei şi ştiinŃei militare. militar etc.) şi de a conduce acŃiunile acesteia în vederea realizării scopului politic al războiului. -apărare. NoŃiunile specifice strategiei militare sunt acele elemente fundamentale pe care se întemeiază conŃinutul teoretic şi ştiinŃific al acestuia. periodizarea războiului. -Construirea noii identităŃi europene şi euroatlantice a României. puterea militară. prin îndeplinirea integrală a scopului confruntării militare. -Reperele bunei guvernări. armament strategic etc. operaŃia de tip strategic. ofensiva. contraofensiva strategică. legile războiului. diplomatic. spaŃiu strategic. economic. potenŃial militar. forŃele armate ale starului (alianŃei) precum şi conducerea acŃiunilor militare de nivel strategic (operaŃii strategice) în vederea participării la îndeplinirea scopului politic general al războiului. acŃiune militară. toate forŃele şi mijloacele de care dispune statul în diferite domenii (politic. Lista subiectelor: -ConŃinutul strategiei naŃionale. conducerea strategică.dreptului international . -Obiectivele de securitate ale României. Concepte cheie: -strategie militară. 29 . organizatiilor democratice si al actiunii civice.îsi construieste sistemul de organizare si functionare a societatii prin intermediul institutiilor. -strategia acŃiunilor militare. teatrul de război.Strategia militară Obiectivul fundamental al acestui capitol este de a prezenta ce este strategia militară şi care sunt conceptele cu care operează aceasta. valori strategice. resursele strategice. Rezumatul capitolului: Strategia războiului (mai este denumită şi marea strategie) conŃine cunoştinŃe despre modul de a întrebuinŃa. pe baza unui plan de ansamblu. apărare ofensivă. pe baza unei concepŃii de ansamblu. Dintre conceptele cu caracter general folosite atât în ştiinŃa militară cât şi în strategia militară putem aminti: război. şi operarea strategică.

regulilor. . . c. Strategia militară trebuie să propună alternativa ducerii războiului şi luptei armate. Strategia nu se rezumă doar la a cunoaşte fenomenul militar ci face predicŃii.Nu se consideră inamic (agresor) nici un stat vecin sau o altă putere militară. Ca orice domeniu ştiinŃific. FuncŃia predictivă.Vulnerabilitatea statului faŃă de o agresiune declanşată prin surprindere. prognoze.Legile Ńării. ModalităŃile de întrebuinŃare a forŃelor şi mijloacelor participante la război. 30 . . precum şi să ofere soluŃii temporare în legătură cu supravieŃuirea statului într-o situaŃie strategică deosebită.A doua constrângere a strategiei militare rezultă din principiile doctrinei militare. etc cu privire la modul de conducere şi întrebuinŃare a forŃelor armate strategice. FuncŃiile strategiei militare.VoinŃa instituŃiei prezidenŃiale Strategia naŃională trebuie să ofere soluŃii şi rezolvări care să concorde cu voinŃa naŃională. Latura practicaplicativă: a. Se au în vedere: . 2. b. Latura teoretică: a. Deci strategia militară investighează cu mijloace ştiinŃifice adecvate fenomenul război şi lupta armată la nivel strategic.VoinŃa executivului . . Această constrângere este rezultatul: .InsuficienŃei (nerealizării) unor sisteme de securitate regionale sau zonale. planuri de acŃiune cu privire la evoluŃia acŃiunilor militare strategice în timp şi spaŃiu. Scenariile strategice şi planurile de război sunt produsele cele mai elocvente care demonstrează şi justifică în acelaşi timp funcŃia predictivă.ConŃinutul strategiei militare este evidenŃiat prin: 1. Conducerea nemijlocită a acŃiunilor de mare amploare.Statul în cauză nu va desfăşura acŃiuni agresive asupra nici unui alt stat. Constrângerile impuse de strategiile militare actuale . cu întrebuinŃarea limitată (tactică) a mijloacelor militare performante. b. .Lipsei garanŃiilor de securitate şi apărare de care statul are nevoie. VoinŃa naŃională este un element dinamic al puterii statului şi este formată din: . norme. Fundamentarea principiilor. . dar cu o forŃă acŃională considerabilă. Rezultatele cercetărilor sunt aplicate în practica militară atât pe timp de pace cât şi pe timpul acŃiunilor militare strategice.VoinŃa legislativului . DirecŃionează activităŃile desfăşurate în vederea pregătirii Ńării şi a armatei pentru război. . dintre putere şi opoziŃie. . cu valenŃe reale de descurajare şi cu o viabilitatea acŃională corespunzătoare. FuncŃia practic aplicativă. reguli.IneficienŃei S.Ap. care exprimă justeŃea şi ceea ce este „drept” în pregătirea şi desfăşurarea războiului (luptei armate).Constrângerile legale afectează dezvoltarea teoretică şi latura practic-aplicativă ale strategiei militare.AtribuŃiile organelor abilitate în problemele apărării. desfăşurarea şi conducerea războiului în ansamblu şi acŃiunilor militare de mare amploare. Obiectul de studiu al strategiei îl constituie pregătirea . . Problemele conducerii războiului şi a acŃiunilor militare. Din punct de vedere doctrinar: . .VoinŃa publică VoinŃa puterii . FuncŃia gnoseologică (de cunoaştere). principii. nici strategia nu face ştiinŃă de dragul ştiinŃei ci are un scop practic precis delimitat. Rezultatele acestor investigaŃii sunt exprimate în teze. idei.AcŃiunile militare vizează numai grupările de invazie ale adversarului.N.VoinŃa naŃională exercită o altă constrângere asupra strategiei militare.RelaŃiile statornicite dintre legislativ şi executiv.Acceptarea premeditată a ducerii acŃiunilor militare principale pe teritoriul naŃional. procedeelor şi normelor de pregătire şi ducere ale acŃiunilor militare.

axiologic. Apărarea naŃională cuprinde ansamblul de măsuri şi activităŃi adoptate şi desfăşurate de 31 . -Strategia războiului. -apărare colectivă. caracteristicile fizico-geografice ale spaŃiului.Constrângerile geografice au o mare influenŃă asupra strategiei militare. -apărare totală (generalizată).Structura forŃelor armate şi riscul . Concepte şi principii ale apărării nationale Una din dimensiunile securităŃii naŃionale este apărarea naŃională care are drept scop prevenirea. . Strategia militară trebuie să plece în elaborarea concepŃiilor militare de la definirea foarte clară a intereselor (scopurilor. O concepŃie strategică satisface realizarea unor obiective politice faŃă de anumite ameninŃări. praxiologic şi teleologic. descurajarea şi respingerea oricărei agresiuni militare la adresa României. obiectivelor) apoi urmează stabilirea forŃelor şi mijloacelor necesare. Analiza evenimentelor istorice petrecute din evul mediu până în zilele noastre ne oferă o multitudine de situaŃii în care entităŃile sociale au creat alianŃe sau coaliŃii pentru promovarea unor interese prin acŃiuni defensive sau ofensive. care are determinări de ordin ontologic. Lista subiectelor: -Raportul politică militară – strategie militară. structura forŃelor armatei şi risc. a entităŃilor sociale pentru a putea preveni şi înlătura un pericol comun reprezintă un drept natural. -alianŃă militară. mărimea teritoriului naŃional. Strategia militară recomandă pentru descurajarea războiului şi anihilarea într-o bună măsură a superiorităŃii unui adversar puternic. iar structura forŃei militare asigură potenŃialul necesar aplicării strategiei. Elaborarea strategiei militare va Ńine cont de: poziŃia geostrategică a statului.InerŃia birocratică-constituie o constrângere a strategiei militare bazată pe rutină şi rezistenŃă la inovaŃii şi modificări strategice. 11. . -Strategia acŃiunii militare. sunt modelate în prezent şi sunt destinate viitorului. -FuncŃiile strategiei militare. nomologic. crearea alianŃelor militare. Concepte cheie: -apărare naŃională. În concluzie fundamentele strategiei militare actuale îşi au originile în trecut.Apărarea naŃională şi apărare colectivă Obiectivul principal al acestui capitolul este de a elucida conceptele de apărare naŃională şi apărare colectivă şi de a evidenŃia corelaŃia dintre acestea. vecinii. infrastructura teritorială. Rezumatul capitolului: Unirea oamenilor. -apărare colectivă. -doctrină militară.. -Constrângerile impune strategiei militare.Se manifestă o strânsă relaŃie între concepŃiile strategice militare. accesul la mare. natura şi configuraŃia frontierelor.

N. sunt ceea ce în cazul "apărării naŃionale" numim "măsuri de pregătire a teritoriului şi economiei pentru apărare". Autoapărarea individuală este specifică statelor nealiate şi neintegrate în alianŃe sau coaliŃii. În cadrul alianŃei. schimbarea expresiei "în timp de război".. Din punct de vedere teoretic "apărarea naŃională" este definită ca fiind ". − adoptarea doctrinei şi strategiei militare naŃionale.O. − pregătirea teritoriului. apărarea naŃională se concepe şi se planifică într-un sistem integrat pe baza principiilor cuprinse în tratat. Primul..O. − conducerea şi executarea nemijlocită a operaŃiilor de apărare a teritoriului naŃional. situaŃia şi interesele specifice. amintim: − stabilirea de alianŃe politico-militare. Din experienŃa N. precum şi misiunile de îndeplinit. menŃinerii stabilităŃii şi securităŃii internaŃionale. În schimb.T. precum şi a ordinii constituŃionale în cadrul statului de drept. decât dacă această definiŃie este completată cu două aspecte.A. integrităŃii teritoriale a Ńării şi a democraŃiei constituŃionale". Scopul şi obiectivele apărării naŃionale se pot realiza cel mai eficient în cadrul apărării colective.U.statul român în scopul de a garanta suveranitatea naŃională. Dintre principalele atribute şi elemente de conŃinut ale "apărării naŃionale". în final. când doar o parte din acestea sunt comune. În afara obligaŃiilor pe care statele naŃionale le au în cadrul alianŃei. În ce ne priveşte. ca scop al acŃiunilor şi măsurilor specifice. cel puŃin în actualul stadiu de evoluŃie a N. Este un atribut inalienabil al statului român şi se poate realiza prin autoapărare individuală sau colectivă. Al doilea aspect. atunci când toate obiectivele ei se regăsesc în cele ale apărării colective sau complementară. − stabilirea valorii. pe baza unui tratat sau înŃelegere.la pace. se presupun şi se intercondiŃionează reciproc. nu putem fi satisfăcuŃi de această abordare a problemelor.. economiei şi a populaŃiei pentru apărare. Prima poate fi considerată ca parte a apărării colective. un sistem instituŃional politicomilitar şi capacităŃi militare comune şi cele ale statelor naŃionale. independenŃa şi unitatea statului. şi a modului de aplicare a Tratatului Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949 putem defini apărarea colectivă ca un ansamblu de măsuri şi acŃiuni desfăşurate în toate domeniile de un grup de state reunite într-o alianŃă sau coaliŃie. un prim aspect de 32 . În situaŃii excepŃionale statele naŃionale integrate în aliante pot fi puse în postura de a se apăra în mod individual sau în cadrul unor coaliŃii formate pe baza unor înŃelegeri conjuncturale. a independenŃei şi suveranităŃii naŃionale a Ńării. Ceea ce poate fi găsit doar în forme incipiente. în scopul apărării valorilor şi intereselor fundamentale comune împotrivă oricărei agresiuni armate. integritatea teritorială a Ńării şi democraŃia constituŃională. cerinŃă impusă de faptul că aceste "acŃiuni şi măsuri" se desfăşoară în forme specifice.totalitatea măsurilor şi acŃiunilor adoptate şi desfăşurate de autorităŃile constituŃionale ale statului român în timp de război. AlianŃele pot cuprinde principii şi norme prevăzute în tratate. avem în vedere introducerea. independenŃei şi unităŃii statului. "apărarea şi promovarea intereselor naŃiunii române în raporturile cu alte naŃiuni". Apărarea naŃională şi apărarea colectivă nu sunt incompatibile. în situaŃii de criză şi la război. structurii şi înzestrării forŃelor militare active şi teritoriale. în conformitate cu prevederile Cartei O. Între apărarea naŃională şi cea colectivă există o relaŃie biunivocă. în scopul garantării suveranităŃii naŃionale.T. Privind corelaŃia dintre "apărarea naŃională" şi "apărarea colectivă". în toate stările organismului militar . ele pot să-şi dezvolte capacităŃi militare în funcŃie de posibilităŃile. pregătirea populaŃiei pentru apărare este un atribut exclusiv naŃional.A.

InterferenŃa. care derivă.N. după cum şi capacităŃile similare actuale ale membrilor marcanŃi ai N. misiunile alianŃei şi modalităŃile de organizare şi funcŃionare a acesteia. trebuie menŃionat că fiecare Ńară membră a AlianŃei. determină o altă trăsătură a raportului în discuŃie şi anume.A.A. dar înainte de toate economic şi politic. unitatea. Deciziile se iau la nivelul politic prin unanimitatea voturilor exprimate de către statele membre. din integrarea teritoriului naŃional al României în zona de acoperire a prevederilor art. În fine. aceasta fiind în acelaşi timp şi o cerinŃă pentru optimizarea ambelor domenii. militar. în funcŃie de riscurile pe care şi le asumă. chiar şi indirect.U. ca structură politico-militară integrată. reciproca fiind adevărată şi în acest caz. Apărarea colectivă se desfăşoară pe baza unor tratate elaborate şi adoptate de un grup de state constituite în alianŃe sau coaliŃii cu respectarea strictă a Cartei O. care este aprobată de parlamentele statelor membre. De asemenea. Orice stat poate deveni membru al unei alianŃe politico-militare depunând un instrument de aderare dacă se angajează să respecte prevederile tratatului care stă la baza alianŃei. existenŃa unor elemente ale "apărării naŃionale" care se întrepătrund cu cele ale "apărării colective" şi invers . existenŃa manifestă a unor capabilităŃi operativ-tactice şi procedurale de înaltă calitate şi eficienŃă. participarea cu o cantitate de forŃe la efortul colectiv de apărare în cadrul AlianŃei Nord-Atlantice. participarea la dezvoltarea şi menŃinerea unui mediu de securitate favorabil protejării intereselor sale.O.O. În acelaşi timp. aşa cum se poate vedea clar din cele prezentate. o strategie politico-militară corespunzătoare. influenŃează. Aceasta presupune. care poate fi punctul de plecare al corelaŃiei. În acest sens..N. după cum aplicarea unor măsuri adecvate de către Ńările membre poate avea un efect favorabil asupra securităŃii României. în scopul apărării valorilor şi intereselor fundamentale comune împotrivă oricărei agresiuni armate. orice stat poate înceta a mai fi parte a tratatului prin depunerea 33 . menŃinerii stabilităŃii şi securităŃii internaŃionale. este de natură să determine creşterea capacităŃii operaŃionale a AlianŃei. creşterea potenŃialului acŃional al forŃelor noastre armate. în ansamblu. aplicată de către statul român. primeşte invitaŃia de aderare.N. în al doilea rând. trebuie să acŃioneze pentru: întărirea forŃelor proprii. în conformitate cu prevederile Cartei O. să fie aduse imediat la cunoştinŃa Consiliului de Securitate şi să nu afecteze în nici un fel puterea şi îndatoririle acestuia.5 al Tratatului de la Washington şi. Aceasta face ca o Românie puternică în primul rând. şi a modului de aplicare a Tratatului Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949 putem defini apărarea colectivă ca un ansamblu de măsuri şi acŃiuni desfăşurate în toate domeniile de un grup de state reunite într-o alianŃă sau coaliŃie. din comunitatea de interese existentă între România şi AlianŃă. În cuprinsul tratatelor sunt incluse scopul. astfel încât să fie în măsură să ducă un război de apărare naŃională.T.T. în primul rând.U. să contribuie la tăria organismului integrat. Conceptul de apărare colectivă Din experienŃa N. De asemenea. obiectivele.U.subliniat este interferenŃa dintre cele două concepte. Orice acŃiune întreprinsă de o alianŃă politico-militară ce vizează pacea şi securitatea internaŃională trebuie să fie compatibilă cu scopurile şi principiile Cartei O. după cum şi puterea mai mare a acestuia aduce un plus de securitate pentru Ńara noastră. o alianŃă politico-militară nu poate acorda sprijin unui stat supus unor constrângeri din partea Consiliului de Securitate. poate avea efecte benefice pentru securitatea celorlalŃi membri. pe baza unui tratat sau înŃelegere. la nivelul structurilor decizionale şi acŃionale ale Armatei României. AlianŃele politico-militare pot fi folosite de către Consiliul de Securitate pentru aplicarea acŃiunilor de constrângere a unor state sub autoritatea obligatorie a acestuia.

8.ArătaŃi diferenŃele dintre risc.În lucrarea sa “Istoria Războiului peloponezian”. Scopul şi obiectivele alianŃei se realizează prin acŃiuni separate ale statelor membre sau în comun în cadrul apărării colective în care scop statele membre vor creşte capacitatea lor individuală şi colectivă de rezistenŃă împotriva unui atac armat şi îşi vor oferi asistenŃa mutuală necesară.FaceŃi un studiu corporativ ale modelelor de securitate. istoricul antic Tucidide exprima idei caracteristice curentului idealist de gandire. -Pregătirea teritoriului pentru apărare. 6. a.U.Şcoala realistă de gândire postulează că acŃiunile statelor trebuie judecate potrivit valorilor morale universale.Nicolo Machiavelli a fost un admirator al violenŃei politice a lui Cezare Borgia 3. 10. 6. Lista subiectelor: -Conceptele şi principiile apărării naŃionale.DemonstraŃi caracterul multidimensional al securităŃii. -Raportul dintre apărarea naŃională şi apărarea colectivă. -Dezvoltare şi progres social.MenŃionaŃi dacă anunŃurile următoare sunt adevărate sau false: 1. ameninŃare. ExplicaŃi raportul dintre politica militară şi strategia militară 11. 7.Exemple de teste de autoevaluare: Răspunsurile pot fi date prin parcurgerea bibliografiei obligatorii. riscurilor şi responsabilităŃilor. 5.N.AplicaŃii 1. pericol şi vulnerabilitate.Care este raportul dintre apărarea naŃională şi apărarea colectivă în cazul României?. 2. -Conceptul de apărare colectivă. 34 . 9. un atac împotriva unuia dintre ei este considerat un atac împotriva tuturor.unui instrument de denunŃare în condiŃiile stabilite prin tratat. alianŃa politico-militară elaborează strategii de acŃiune pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor comune şi instituŃii militare adecvate. 2. Partajarea echitabilă a rolurilor.PrezentaŃi principalele modele de analiză a strategiilor de securitate. Pe baza tratatului. 7.Care este conŃinutul principal al strategiei naŃionale de securitate?. AlianŃele politico-militare nu se consideră adversarul nici unei Ńări decât în condiŃiile prevederilor Cartei O.ExplicaŃi dilema de securitate. AlianŃa politico-militară asigură indivizibilitatea securităŃii aliaŃilor.ExplicaŃi raportul dintre valorile naŃionale şi interesele naŃionale. 4. 3.Care sunt tendinŃele probabile din mediul internaŃional de securitate la începutul secolului XXI. Ce este războiul asimetric?. cât şi avantajelor legate de apărarea comună reprezintă unul din principiile care dau substanŃa şi coeziune alianŃei.

4. 3. motivaŃiile care determină acŃiunea statelor pe plan internaŃional Ńin. 14.Prin concepŃia sa asupra noŃiunii de securitate.securitatea statului ca entitate politică. A+B A+C B+C 13. b. c.În lucrarea sa “Principele”.realistă. 2.In viziunea lui Carl von Klausewitz. 7. virtuŃii şi îmbunătăŃirii moralităŃii poporului.Potrivit şcolii realiste de gândire. 9.securitate a statului – naŃiune.Conceptul “securităŃii colective” este de sorginte: 1. razboiul este „ un act de forta pentru a-l determina pe inamic sa ne indeplineasca vointa” 10. 6. b. în principal. ca şi concept elaborat în cadrul situaŃiei de securitate specifice războiului rece. 4. 5. care duce la extinctia combatantilor.AlegeŃi varianta de răspuns corectă: 11. B.apărarea drepturilor omului prin mijloace juridice.soluŃionarea problemelor minorităŃilor naŃionale prin dialog inter 35 . 3. C.InterdependenŃa economică este o modalitate de asigurare a securităŃii naŃionale. 16. 2. considerente umanitare.Teoria balanŃei de putere este o modalitate de explicare a dinamicii relaŃiilor internaŃionale de sorginte liberală. 8.În spiritul teoriei contractului social. de: A. Barry Buzan este un reprezentant al şcolii realiste de gândire.securitatea militară. păstrarea şi mărirea puterii.securitatea statului ca entitate teritorială.Hans Morgenthau a definit conceptul de “securitate naŃională” drept “integritatea teritoriului naŃional şi a instituŃiilor sale”. statul are obligaŃia să asigure securitatea individuală a cetăŃenilor săi.acumularea de putere şi menŃinerea siguranŃei propriului stat 12.păstrării păcii şi bunei înŃelegeri cu statele vecine. 2.Conceptul restrâns despre securitate se referă la: 1.Teoria realistă analiză conceptul de securitate dept: 1. „razboiul total” reprezinta razboiul nuclear. menŃinerea securităŃii naŃionale.abŃinerea reciprocă. Nicolo Machiavelli sfătuieşte conducătorii de state să acorde importanŃă următoarelor aspecte: a.Teoria “securităŃii comune”. presupunea: 1. 2.renunŃarea la competiŃie şi cooperarea între state 15.In conceptia lui Eric von Ludendorf.liberală.securitate statului ca unic actor al relaŃiilor internaŃionale.

3. 2. 19.Evaluarea computerizată sub formă de teste tip grilă: Întrebările cu răspunsurile vor fi predate cu cel puŃin 30 de zile înainte de începerea sesiunii. 36 .Sun Tzu. autarhie economică. este inspirată de ideile gânditorului: 1. precursoarea Uniunii Europene.Afirmatia despre razboi potrivit careia: „ Astfel. C. Ei îi capturează oraşele fără să le ia cu asalt şi îi răstoarnă statul fără întârziere” apartine autorului: 1.Hans Morgenthau 18.Eric von Ludendorf 10. descurajarea nucleara.Immanuel Kant.Friedrich Hegel. 2.In perioada Razboiului Rece. A+B A+C B+C 8. cei talentaŃi la război îşi înfrâng inamicul fără luptă. mecanismele de mentinere a unui anumit echilibru al violentei intre cele doua blocuri ideologice erau: A.Crearea ComunităŃii Cărbunelui şi OŃelului. razboaiele periferice.Teoria “păcii democratice”. potrivit căreia statele cu regim intern democratic nu comit acte de agresiune la adresa altor state.interdependenŃa economică. este expresia teoriei de menŃinere a securităŃii bazată pe: 1. confruntarile militare directe intre cele doua mari super – puteri. 2.Carl von Clauzewitz.etnic. 17. 3.diversificarea resurselor de aprovizionare. B. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->