Sunteți pe pagina 1din 14
EXTRAS DIN KSGQULAMENTUL DB consteuemi si AuNwiERi AL MUMUPiuLwi BUCURESTI 41939, TITUL IT DESPRE PARCELARS SI CONDITIUNILS 23 CLADIRS FS TERENURILS PARCSLATS Gap. I Dreptul de parcelare. Art.4i.Se intelege prin "parcelare" izpirtirea une fn~ tinderi de terea,constituind o singura proprietate,in dou sau nai sulte piri, recultind astfel parcele noi,cu destinajia de a fix sau nu instreinate prin vinstri,cediri gi utiliziri pentra coastructiuni permise de lesile si regulonentele in vigoare. Se intolege prin parcelt,in prezentul regulament,orice intindere de teren,constituind o singurd proprietate,publicd sau particulert,indivizs gi care poate fi utilizata fn conformitate cu legile $i rogulamentela in vigoare. Din punct de vedere al dispozitiunilor regulamentului de construc}ii,se deosebesc: . 1. Farcole existente,adicd ccelea care se giiseec in forma gi dimensiunile lor ectuale le data intrurii fn vigoare gx @ regulamentului de fai. 2. Parcele nou creiate, resultate dia parcelurile apro~ vate dup cata ibtrarii fn vigosre a acestui regulanent. Denumirea sinpli de parcelA ee utilizeazé fa prezeatul fatre parce- reguiament,cind au este cazul a sefface diverenti lele exietente $1 nou create. fe Faptul de a proiecta sau de a construi sai mult de Gouk clidiri pe o parcel&,constituind un singur trup, este con- siderat,din punct de vedere al eutoriztrii de constractie,ca 0 parcelare fn sensul celor previizute la art.3o gi 31. Art.45. Proprietarii suprafetelor de teren, pe a cro: intindere se pot clidi doufi sau sai multe locuinte,fabrici sau intreprinderi de orice naturi,au dreptul sti le parceleze, Droptul de parcetare este supus,inafart de prevederil: fiascrise in legile i regulanentele publice ,dispozitaunile Pix Planului de Sistemetizare gi ele prezentului Regulament. Art.46. Se poate autoriza parcelarea unui teren: 1. Dac&é terenul se afl& in intregine sau fn parte in- e-o gon construibila sau in zone de spatii verzi (art.9,elin. csi f); 2. Pentru fiecare portiune ée teren se vor aplica pre- vederile zonei gi clasei respective sau ale clasei inferioare, conform art.éo. 2. Dach asezarea si notura teronului ingduie ridicar de cladiri igienice si rezistente. 3. Deck au trecut cel puyin lo ani de le ucplerea gro- piloz,zentru terenurile nivelate in scest aod. CAP. 2 Autorizatia de parcelare Art.47- Pentru a putea obtine autorizatia de parcelere proprizterul terenului trebuie s&-gi procure fn prealabil certil catul de aliniere gi regin,care se obyine de la Priniria Kunici- piului fn condijiunile prevuzute fn art.15 si urmitoarele ale pr zentului regulenent. dri Cererea de autorizare a percel&rii se depune le Frintria Kunicipiului,pe um formuler-tip,cu arditarea suprafet. adress propriettjii,numele si adresa vroprietarului gi a arhitec: sului sau inginerului care a executat planul gi care trebuie ot fie dintre persoanele calificate a face aceste lucrari,precum gi nuzele propristarului vecin. Art.49. Cererea trobuie insotitt de: a) Un "plen de cituajie” al proprietttii 1a sc.1/1looo sau 1/500 po care trebuie s&ifigureze: 1. Ar&tarea propeietitilor vecine si a constructiilor és pe ccesto proprietiti care ar fi agezate pe linité cau fn apronisre. whe =a Eee ee =3i = dul de agezare gi de grupare a construcyiilor in parcelo. Iucririle edilitare aflatoare pe acest teren sau in ve nktatea cea mai apropiatk pe cale public&,fnscriindu-se natura $i distanta lor exact fay& ée proprietabea respectiva. Pentru {nsennerea lucrarilor edilitare prevazute mai s serviciile tehnice ale unicipiului,Uzinele Comunale gi Soc.de Gea gi Slectricitete sfnt datoare a da la cererea scris& a propr etarului,toate limuririle gi planurile exacte ele lucrarilor edi tare restective, in ternen de lo zile de la inresistrarea cereri Aceste indicatiuni se vor trasa pe plamul de situayie prezentat de parcelator, b) Planul de parcelare la sc.1/250 gi 1/500 cu ar&tare: suprafetei torenului gi a fiectirei parcele fn parte.Pe planul de Pparcelare se vor artita toate striizile proiectate conjinfnd eleme: tele analitice pentru aplicarea lor pe teren (unghiuri,distante, raze de curvurt,etc.), precum gi toate terenurile rezervate,pent: spafii libere, seu destinate a fi trecute fn domeniul public duri eur se cere la ert.63,precum gi egezarea clidirilor fn parcele. ¢) Sectiunile longitudinale gi transversole ele strazi- lor gi pieyelor proicctate, la scara 1/loo cu inéicares niveluri- lor. a) Tabloul cu parcelele figurate in proiect,nunerotate gi cu aritarea suprafejei fieciruia. e) Un nenoriu justificativ al proiectului de parcelare, continind gi o evaluare a costului lucririlor edilitere,calcula- 8 dug& prejurile unitare, ne care Uzinele éconunale,Soc.de Gaz s! Blectricitate gi serviciile technice ale Kunicipiului,in baze pregentului regulament, sint datorate et le stabileasct le cerer £) Le acestea,proprietarul este fn crept si aldture si un plan de Satadd wnitar sau norma generale privitoare 1a uni- tatea de stil arhitectonic,dupu care urmeazi a se face toate cli- dirile pe parcelele terenului respectiv. Flanurile prevézute fn acest aliniat,trebuie si fie Antcemite de un arhitect,figurind int tabloul Corpului Arhitecti- lor, ) Recipisele pentru plata tuturor taxelor lecale. Toate planurile trebuie ef poarte in efard de senniture proprietarului,araitectului sau inginerului projectant,in mod mxi: ite citey, umnBtoarele indicatiuni: Sus in stinga: = 32) =: Nunele proprietarului gi adresa terenului care se pe coleazt; Jos fn dreapta: Nunele si adresa projectantului,cu gtampila aplicata. preeuz gi sem&tura in criginel pe fiecare copie. Data gi numirul de ordine pentru fiecare plange pre- zentatt,cft gi fiecare pies a proiectalui. Pe cerere sau pe planuri,proiectantul va face mentiu- ne de derogtirile 1a Regulament,dac& acestea exist&.Proiectantui este responsabil de omisiuni. Plangele gi riesele de la aliniatele a,d,c,d,9,94 f, vor fi prezentate in gase exemplare ¥ din care: 2 exemplare se trimit la UCR si Soc.de Gez gi Zlectri citate gart.52); 3 exemplare rimin la serviciile Frimiriei; 1 exemplar ce fnapoiaz’ prop rietarului dupA aprobare provizorie a parcelarii, Flengele se execut& fn reproducere heliograficd pe fond deschis gi prezentate fndoite in fornat ministerial {my@at (4,21 m x 0,33 =), dupt= normele ariitete in anexa prezentului Regulanent.?iecare serie de planuri va ‘crue cite un fascicol prins intr-o paple Art.5o. Directiunea Planului $i Sistematisarii Kunict iului va verifica fa tergen de cel mult lo zile dact proiectul de parcelare corespunde cu datele din certificatul de aliniere gi dact s-au respectat prevederile din prezentul regulanent rel: tiv la parcelari. Art.51. Cererea de parcelare izpreunk cu toate actele gi planurile aliturate,se supune spre exaninare "Comisiunei de aplicare s Planului" (3.4.P.) previzut& le art.226,cu un refera: notivat fn raport cu prevederile Planului de Sistematizere gi a: prezentului Fegularent. Comisiunea {gi d& avizul pentru cau contra aprobirii pareelrii, avind indatorirea de a artita nodificiritile ce tre- buiese fticure pentru respectarea tuturor ingridirilor gi condi- $iunilor impuse de Planul de Sistematizare gi scest Regulament. Gind se va socoti necesar,se va putea cere refacerea complect4 a proiectului percelrii pentru a intra fn cadrul Regu lamentului. fs =a eS -33- Avigul Comisiunii trebuie dat in cel ault 15 zile de la primirea cererii. Art.52. a) Pentru parcelarile cari comporti deschidere de strizi,se trizite cite o serie de planuri,vizate de rimirie, le UCB gi Soc.de Gez gi Electricitate,care vor artita deci parcel: rea respectivi poate fi prevaautd cu canalizdri de ap4 gi electri citate gi in caz favorabil vor intocai devizul lucririlor necesa~ re. Pe baza avizului favorabil al UCB-ului si Soc.de Gaz gi Electricitate,Primirie Yunicipiului va aproba autorizayia srovi- sorie de parcelare,care va fi supust fmpreund cu avizul Conisiu- nei de aplicare a Pianului,ratificarii orgenelor previzute de lege. In cagul cind se admite executarea lucririlor edilitare pe portiuni din terenul sarcelat,se va elibera autorizatia numai pentru por¢iunea pentru care s-au executat lucrarile edilitare d< citre parcelator gi au fost receptionate de organele ardtate mai sus. In autorizatia provizorie se vor fixa conditiile ce trebuiesc Sndeplinire de parcelator gi lucrarile &@ ce trebuiesc executate pe cheltuiala sa,in vederea autorizatiei definitive. Autorizatia definitiva de parcelare,se elibereazd de c&tre Primarul Wunicipiului,numai dup ce lucrarile edilitare prevzute in autoriza}ia provizorie vor f1 executate gi recep- fionate de Primarie Municipiului,de UCB de Soc.de Gaz gi Electri- citate gi luate in primire de serviciile respective, bd) Cererile pentru parcelarile furs deschidere de strizi se supun {mpreun4 cu evizul Comisiunei de aplicare a Planului gi al Directorului Planului gi Sistenatiatirii,aprobirii gt 2rimaru- lui,care aprobare constituie eutorizarea definitiva. frt.53. 2) Sint interzise parcelarile pe terenurile si- tuate pe strazi,unde nu exists lucrari de canalizare pentru ap potabil’ si pentru evacuarea apelor uzote gi unde Primaria nu face incK,sau nu poate face lucrari la care sf se racordeze ace lea ale parcelarilor. b) Se poate totugi adaite parcelarea acestor terenuri dact proprietarul executd sau plitegte costul executirii racordt- rii lucrfrilor edilitere ale parcelurii,la ecelea ale oregului confora conditiunilor cerute de UCE gi Soc.de Gaz si Clectricitet fe = 34 <) °e strazile oragului precum gi in comunele suburban unde nu exist& conducte pentru elimentarea cu ep potebila gi ca- naliz&ri pentru evacuares apelor uzate gi unde nici nu urmeaz e se executa de cdtre -rindrie sau particulari,lucriri de racordar: la refelele oragului,se poate totugi eutoriza,cu avigul CA>. parce lari pentru care se aplicd regimul prevazut pentru cl.2-B cu par: le cu suprafaja ainiat de 2.500 ap. In acest caz trebuie si se execute de citre parcelator lucrati locale separate pentru fiecare parceld in parte,cari si esigure alinentarea cu apd potabilad gi evacuarea apelor uzate,pre cum puturi de apd,heznake obignuite, hezaele septice cu puturi absorbante. Pentru toate aceste lucréri se va cere fa prealabil avi ul U.C.Beului. b) Dac ulterior executariii parcel&rilor in conditiile de sai sus (adicd regimul céasei I.8.),se vor fnfiinta pe strada respectivi canalizirile necesare, fie de citre -rimtrie,fie de particulaéri,garcelatorii sau proprietarii riverani,vor putea reduce prin divizare suprafata parcelelor de 2500 ap.,conform prc vederikor regulenentere,dara numai dupa ce vor fi platit costul sau vor fi executat racordurile necesare la conductele de apd gi ca al pentru aleele gi strazile noi creiate prin parcelare. izt,54. sutorizatia provizorie de parcele se conunict in copie de *rimirie, Uzinelor Comunale,Soc.de Gaz gi Electricite te gi tuturor serviciilor technice ale iunicipiului,fa atributiit cireia intra lucrarile edilitare gi urbanistice. art.55. In publicatia de vinzare a parcelelor,propriet: rul este dator a arta in fntregime textul autorizatied provizori eliberete de ?rimrie sub rezerva sanctiunilor prevaaute d= lege: aduinistrativa. 4rt.56.Velabilitatea autorizetiei de parcelare este de 2 ani de ia data aprobirii ei,fn care timp trebuie 84 fie execute te de citre proprietar si receptionate de srganele ~rimfriei,toat lucrarile edilitare prevazute fm plenurile aprobste, Dac lucrarile edilitare au fost facepute $i actermiact infuntrul acedui teraen de 2 ani, se va cere o visi de prelungirt pentru tersinare, farapde care autorizatia igi pierde valoarea. Dureta acestei vize ca gi a celor umitoare este dow w an. Decl in aceste intervale s-au introdus schimburi fn 1: nul de Sistematizare sau in regulanentuk prviectul trebuie refitc pentru a se conforms schimbrilor decretate plitindu-se nunsi ev se al = wwe eee eS Ss eT eel = =: 55 = tuela diferenta intre taxele echitate gi cele ce s-ar percepe atunci pentru un project asemiaator cu cel care contine toate modifictrile. In caz de introducerea unor modifictri fn PLanul de Sistenatizare sau fn Regulament,>rivind proprietatea respectiva, printria,prin organele sale, va face o coastatare la fata loculu privind lucrarile ce au fost executate. Art.57. Dup& aprobarea provizorie a parcelurii gi fnai: tea inceperii lucrarilor edilitare,proprietarii, fete priatr-o persoand calificeti, va face pe teren,prin horhe de dimensiu dle gi foraple indicate de Directia Planului gi Sistenatizarii,linit le terenurilor rezervate gi alinierea strazilor decretate. Dup& eplicarea pe teren a parcel&rii, proprietarul va fasinta Directiei Slenului gi Sistenetizdrii un plan cotet,fa trei exemplare,la scara 1/500 a lucrurilor specifice mai sus,ia- tocmit gi semnat de persoane calificate,confora art.48. In acest plan se va arta @&c& aplicarea pe teren s-a c&fut conform cu datele din certificatul de eliniere gi cu res- pectarea dispozitiunilor ecestui regulanent,privitoare la parce- lari. Pe terenul parcelat se va afiga ia aod vizibil plenul percelirii purtind num4zul si date eutorizatiei,aumele gi edrese proprietarului,el proiectantului parcelurii gi al entreprenorului care executa lucririle edilitare, Pentru lucririle e@ilitare a caror executie cade fa sarcina parcelatorului,acesta va preveni Primfria Wumicipialui cu 5 zile inainte de inceperea sor, pentru ca serviciile respective s& poatd urmMri executarea acestor lucrari. Qian car. 3. Dimensinni minine pentru percele.Suprafata,fatada gi adincisea. irt.58. Tentru cae parcelare s& voata fi autorizata, trebuie ca parcelele care se creazi si aib& suprefata,fatada gi adincimea,prevdgute mai jos,pentru fiecare clad de constructie. Piacare coadifiune de ainimun se va considera separat pentru fiecare dimensiune cit si pentru suprefatt,ele trebuind s% fie respectate fiecare in parte. i. In clasa I de constructii gi anum fs a 3e= a) In clasa I 4 de construcyii, cuprafata percelelor pentru ferme $i exploatiri agricole (art.3) trebuie si fie de cel putin 2 hectare daci sint situate la sosele pavete sau pie truite gi de col putin 4 hectare,daci scint situate pe drumuri @e cimp. Fetjada $i adincinea parcelelor trebuie st fie de cite cel putin So ml. b) In clase I B de constructii,cuprafsta parcelelor trebuie st fie de cel putin 2.500 ap.cu fatada minin& de 30 a gi adincimes ée cel puyin 5o 2.1. Prevederile ecestei clase se aplicd la toate terenuri situate pe strizi unde nu se distribuie ine apa potadild sau : exist& canalizare,precun gi pentru parcelele particulare exis- tente situate fn zona de spatii versi,din raza oragului sau vo- tra suburbanelor,prevazute fn Planul de Sistematizare (art.53) ‘ Fe aceste parcele se admite a se construi o singart casi de locuit cu cel mult un etej gi ea suprafata construits cit meximun arétet la art.85 (art.19 Legea pentru Orgsnizarea Municipéului, 4 Esrtie 1939). 2. In clasa II de constructii gi anume: 8) Iq clasa II A suprafata parcelelor trebuie st fie ge cel putin Goo mp, avind feyede minim& de 20 ml.gi adfncinea de cel putin 2c al. b) In clasa II B, suprafata parcelelor trebuie sti fie de cel putin 200 ap. cu =x Satada minim& de lo m.1.gi adfncinec de cel pufin 20 n.1. In nod exceptional,in regim Snchie pentru grupe de cel putin 2ece parcele gi pentru cladiri cari se vor executa, dup planuri tip de locuinje ieftine ce vor fi supuse in prealabil aprobirii "Comisiei de aplicare a Planului" (CAP) se permite o suprafeyd rinim& de perceld de loo mp.,cu fatada de cel putin 5 ol. : Farcelele terninate ale acestor grupe trebuie st aiba fns& o fayad& de minimum lo a1. ¢) In clasa II ¢ suprafaga parcelelor trebuie si fie de cel putin 300 mp.,cu fatada minimA de 15 m.1. gi adincinea de c putin 20 a1. 3. In clasele III, IV i V, suprafata percelelor i rebui 8% fie de cal putin Zoo m.p.,cu fatada minim& de 15 m.l.gi cu adincinea de cel putin n.1.20. 4, In clasa VI,pentru constructii industriele,suprefata parcelei trebuie si fie de cel putin Soo mp,evihd o fatad& mini de 2c m.1.,gi edincimea de cel putin 20 n.1. a a a es el ——$T$ -37- 5. Pentru cludirile care se pot construi fn zene cu re~ gim special, dinensiunile parcelelor gi procentul construibil dia euprefata parcelelor,vor fi deterainate pentru Siecare can in perte, avind fn vedere cireumstentele specisle precum gi vec! natayiie. Acesse con¢itiuni speciale se vor inpune numei cu avizu misiunei pentru aplicarea Planului de Sistematizare, Art.59. Numei una din dimensiurile pentru fajadi sau agineine poate corespunde cifrelor cinimele aritate nai sus,cea— lalt& dimensiune trebuind s& aib’ co valoare suficiecth pentru a deteruina o suprafaya cel puyin egala eu suprafete cinind cerute pentru fiecare clasd fn parte,sau cu aceea regultind prin eplice- rea telerantelor prevazute lu art.6l. Art.6o, Pentru clidirile care se vor ridice ye parcelel ereate prin psrcelari {n interiorul blocurilor de constructii, Trimiria, fs urza avigului Comisiunei de oplicare a Fleqmului,poa- te impune prevederile corespunzatoare unei clese de constructii infericere aceleia a terenurilor care au fateda re etrazile existente fa afara percelirii gi care aarginese blocul ¢e cons- tructii consideret. Fria clas& de constructie inferiosram alteis, se fatele, aceea care este ia caté cu un nuctr mai mic seu cu o litera an- terioaré ia vordine alBabetict, de ex.cl.II A,este inferioar& cl: selor II 3 sau claselor III,IV ete. Art.6l. La o parcelare cu cel mult 5 parcele,se adaite pentru o singura parceld,o toleranyd de 25% pentru suprafati,fatt de ainizum aduis de Regulement. Za o parcelare cu un nuodr wei mare da loturi,o cincine din nua’ rul total al loturilor Bot a ée toleranta de 25% pentru suprecatd gi nunei dacd conZiguratia terenului nu permite realizerea tuturor parcelelor contorm prescrirtiunilor Regulnmen- ntru percelele care au Satada epre ungaiurile intrinde elo deschise prin parcelere,se adnite o fated& sud eceea Tevazuté de Reculazent, pin la 5 m.lungine,ins& susai pantru iru total al parcelelor create. rea parcelelor pe dou& rinduria unele le spre furd,dact x fiecare percold de fund are cite o trecere liberf,separatt,spre drumul. public fn de- plind proprietate,cu lurginen miniad de 3m gi cu o ad. nexinuz 23 2, dia eliaierea strazii. ale alinierea strazi. -38- Fe terenurile care se parceleaz& ‘Uri a se creia stréz gicare auo a¢incine nai mic decit miniaum previzut de Regulc. nent,se admite c toleranta de 25% la edincine pentru toate parc lele.Fentru suprafatt ce admite de asemenea in acest caz 0 tole rant@ de 95% din mini un permis,fasd aumei pentru o cincime din sunfirul total ol parcelelor credate. car, 4 C&i’ publice deschise prin parcelare. A Orice parcelere in care nu toate parcelele au acces direct la un drum public existent,trebuie s& aib& cel pu- fin o stradi deschis& la ambele cepete seu o strad& fnfundatt, Striizile sou aleele vor indeplini conditiunile artitate fn ali: tele urmitoare. Accesul direct 12 drum public,se fntelege in sensul cé erea strazii pe o fntindere de fatada parcelei s& fie la al. cel putin 3 a In toate clasele de constructii,afara de cl.II B,striz aleele gi fundtturile care se creiaz prin percelare trebuie st aib& mininun 8,50 2 lirgine totel,cu 5,50 m parte cHruyabil& ¢ dou trotuare de cite 1,50 m 1utime. In clesa II B struzile gi eleele deschise trebuie e& eib& lirgimes tptel& de cel puyin 6 m cu 5,50 m perte carutebili gi Gou& dorduri a 0,25 m ldtine. In orice clas& de constructie,o proprietate cu adincic: are se poate divide fn dou percele, una la elinierea strazii gi alta spre fund,cu condijia ca parcela de las fund s& aib& un acces cu lirgirea efectiva de minimum 3 m creiet pe teren propr: Aleele infundate,nu pot trece de loo m lungime,socotitt do le alinieree -StrWzii pin Te fundul aleei. La partea terminataé aleea trebuie si prezinte o lurgi- re de o formM gi cu dimensiunile astfel alese,incit s& asigure Sntoarcerea unui vehicul din cel mult trei mige&ri,fnscriindu-se in curbe cu raza exterioaraé de lo m mininum.Aceste curbe trebu- iese desenate ce planuri cu rezele lor. Aceast& largire este cuprins& si ea fr portiunea de te- ren care trebuie cedatt gratuit Municipiului,confora art.63. Strtizile din parceluri deschise la anbele capete,cu di- mensiunile minime ardtate fin acest articol nu pot depiigi lungize de 200 a.1.; deck ins depisesc aceast&é lungine, treduie si ale ——_— —_— = ee eso -39- traversate de alte strizi, seu st prezinte lurgiri cu diametru minin de 20 m pentru fatoereeres vehiculelor, le distanye de cel sult 200 B. Pe cit @ posibil,se va evita ca o arter& de mare cir- culayie si Sie Intrerupt& prea des de astfel de striizi provenite dintr-o parcelare. Art.63. strizi,alei,pieje si treceri spre parcele'fn conditiunile prezen- Regulane: i Toate aceste suprafeye,ccuplect Inzestrate cu toate cheituicla parceletorului,£: rroiectul de parcelsre trebuie si provadtt rile edilitere executate + conformitate cu art.€7-71 inclusiv,se predau Municipiului fo mod obligater gi gratuit de citre proprictar, | La parcel&rile unor terenuri cu suprafata nai mare de 1o.coo mpsatit pe regiunea urband cit gi fr regiunea suburband, a,yte conditiuni de parceler trebuis fn afere Endeplinirii celor stl se cedaze gratuit comunei,pe ling terenul necesar deschideri. strizilor,o suprafaj& de teren pentru scopuri publice (gcoala, biseric, terenuri de sport ete.) rates va i de 1c¥ din Intinderee totale Aceastét s 8 tersnului pentru cele cu suprefaya cuprinst fatre looco gi 200 mp gi cu 15% pentru terenurile fn suprafayé mai maree de 20000 (art.19,legea pentru organizaree Hunicipiului Bucuregti,s Kertie 1979), car. 5 Usitetee de ceracter arhi i é arhit irilor eines Seton geBitectonic al oladiriior ArtrGi. Toate cludirile co urceaai 2 se construi wercelele rezultate din diviziunes unei singure ater Dey Ss inciviziune,trebuie st fie concapute Sx gi executete gat watate de caracter arhitectonic,astie! fneft toate cludirile si apard ca un fntreg arsonios. : ° Sint exeeptate parcely. en lo existente cu autorizatii terioare intrarii ig a : fa vigoare a prezentului Regularest gi fc are au S-au prevazut esemenea disporitiua: De asenenea se vor res : v pect. ‘ tor la estetica. S Pravederile ‘art.139 privi, fe = 40 - Art.€5. Daca proprietarul terenului a caru parcelare se cere nu prezint& odata cu cererea de autorizayie a parce|s- rii proiectul s&u general de cludiri, curyi sf EFSdiwi saw ma- ale dup& care urmeazd ear un numir indestultitor de r0rme a fi sistesetizeta construires grupului de cladiri gi: mfrome- setarea lui cu plantagii gi opere de art,atuned Frintza va astfol de norme generale chiar prin autorizahe putea imp in& le eliberarea cMreia proprietarul trebuie sd de parcelare @epunt plenuri in consecinta. In orice caz dispozitiunile Mitlului ¥ din partes. te tatea de caracter arhitectonic, privitoare la estetica gi unita trebuiesc aplicate i: fntregine. CAF. 6 SubSmpiirtirea gi vinzarea parcelelor Art.€6. Parcelele 1a se pot subfmpartyi si nici micg: pa decit sunai dacK noile parcele sau cele astfel nicgorate fndeplinese conditiunile cerute de acest Regulament. Autorizatia de subiepirtire se au de Primtrie cu avi ctiv zul gefului serviciului res; nulgi proprietar: ai unei singure pereele vor pu respectind re- tea cere fnpreunk o autorizay gieul percelarii, 2 de constructii Gladirile vor forma ua singur crap, regulaneater fa tonte privingele si cu obligayia de a avea aceeagi fnaltine gi construite in ccolag caracter arhitectonic paitru a da Sor sia urei sii Exec eril ilitare si atori nurile pereelrte Art. ares uerurilor edilitere,cari 1 reprezi: cad fa sercine :r.prietarului, acesta sau cel care tu este deter s& gepunt le Usinele Comunale gi la $i Zlectricitcte,costul luerarilor ée cazel,coz t Executeren acestor lucruri,se face pe daze unui devi dupa preturile uritare fixate de serviciile respective gi cu decont la sfirgitul lucrarii. rebuie s& execute lacrarilo stayiile prevéizute fn elanul de parcelare,impu fe eelator etenctizare sau de Comisiunea de eplicare a prin lam. ée s Fla aului, sud controlul si dup preiectele aprobate £1 preale- vil de verviciile respective. Farcelatorul trebuie s& anunje ser lucrarilor de paves, ieiul drunurite cu cek ruyin 5 zile Suainte de Srceperce peutru ca Trindiria s& puatt supraveghea executin lucrarilor arte57)« Iucrarile ée va (con: vag mu pot fi fncepute decit numai dupli ce s-au terminat ‘toate lucr&rile subterace precus gi bra: ganentele gi recordurile pectra aptl,cenal,gaze,electricitate pint 1+ limite Tiee&irei parcele. Art.68. I: mcd excepyicnal se vor putea peraite lu- erari f+ etepe eu evizul Cozisiunai de aplicare a Piasului (CA 8 de planu? deck ru regult& din eceasta vre-un inconverient general de parcelere. G.-Cind tonte lucriirile edilitare sint complec te,squ cunui pestru partea eprobatH conform articolul terni precedent,proprictarul percelelor,trebuie st anuate Prinlr: ipiului care,, crganele sale,sa constats gi conasemac 1 de receptic previzorie,executeren tutur: portiunes autorizaty. ilor edilitare exec rie,ze seann sex onres lucririlor ed nere. is eventuale reparetiui ul ge Gintregi recentia provizorie edilitare sau 2 celor de cerantarea lucritr os Fen Aceastt ga: se vor executa £7 co: orului f+ nere care se fixeazd 8 rua ay EI + 9 a i 4 & J EB 7 aru se 5 a restului Je go- rartie se va free in urma urei coustatéri la Sota locuiui,coa- semiath Gatr-ua proces verbal de receptie 4efinitivn In cazul executiei partiele a lucruritor edilit garaazie de Lxtroyinere ve fi retinuta f. Gstregime gi pina 1c teraicarea definitiva a lucrarilor. Autorizarea de clidiri fa parcele rou ereic le art.21-32,°Hra a » Ish numai dupt se aprooa i: conformitate cu dispoziti ficetul de slinieri gi regi: fncheierea procesului verbal de receptie srovizorie. fe -42- Pentru parceldri existente cu aprobizi antericare intr&rii fn vigoare a prezentului raguisnest so adnite egezarca clidirilor esa cua au fost aritate, cotat,fie desenat la varcelare ie nentioaate £2 scart,pze plasurile de 5 rizatey sutorizayie de parcetere. In cagul cfnd autorizajia unei parceluri oxistente, aprobat& cu toste Sormele legale,nu prevede nici o agezara pen- tru cludiri, cotat& sau desenst& fn autorizatie gi parcelarea este construité $n proporyie mai nara de 1/3 din numarul total, al parcelelor,stunci egezeree cl&dirilor pe eestul percelelor so va face contorn prevederilor regulanentului din 1928,cu ob unea fne& ca fn cazul cind o Satedd trebuie retrasi#, aceestd re- tragere de la vecini sé fie de cel yuyin 2,50 a. Deca conditiurea de a sa fi construit cel putin 1/3 din aumirul parcelelor su este Sndeplinita& gi daca totugi pe vreuna cin strazile percelMrii e-cu coastruit 1/3 din numiirul parcelelor,dap& regulenentul din 1928, séunci restul de percele situate pe dtrada respectivd vor putea fi construite tot dup& re~ gulemsntul dir 1928,fns& cu o retragere de mininun 2,50 a de la vecini. 9g erort de i suprefata percelei,ae vor respecte cele a te toate celelelte dispozitiu: 2 de prezestul regulaneat. TITUL ITT NDIGIUNT GENERATE FSNTRU CLADIRE car. I Teresurile pe care se poate cladi, Art.72. Nu se poute cladi decft pe purcelale cere au acces direct la un rua public. Se excepteez& parcelele cere se folosesc de o servitu: te de trecere in confimitate cu art.€16 gi urm&toarele dia codu evederilor de la art.81-84 din p civil gi cu respectares 2 tul Rogulanest. Art.7%. Fe treseul strizilor noi prevtsute i Flanul de Sistematizare $i seceschise,se permit constructiuni conferme eu prozentul reguluzeat gi numai dec aceste cludiri se pot lege 4 refelele publice de canal,ep& gi electricitnte. oe ee eee eee eee oer