Sunteți pe pagina 1din 16

c 

 
  c   al bunului imobil ± fragment din planul cadastral al teritoriului eliberat
deoficiul cadastral teritorial pe care se reprezintă informatia grafică, date despre amplasament,număr
cadastral, proprietar, data ultimei actualizări si alte date despre bunul imobil;
c 
  document tehnic, întocmit în urma lucrărilor cadastrale în care se
indicăhotarele terenului si a tuturor constructiilor amplasate pe acesta, precum si alte date stabilite
deprezenta InstrucŃiune;

|    

 

   

  


Legea Republicii Moldova a cadastrului bunurilor imobile Nr.1543-XIII din 25.02.98,


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998, Capitolul III, LUCRĂRILE
CADASTRALE

Articolul 18. Planul cadastral şi planul geometric

(1) Pe planul cadastral se indică în mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale şi alte
caracteristici ale terenului şi pot fi reprezentate construcţiile capitale amplasate pe el.
(2) Planul geometric se întocmeşte la cererea titularului de drepturi, în baza măsurărilor pe
teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitură ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau
la obiectele capitale din apropiere, a numărului cadastral al terenului şi amplasamentului tuturor
construcţiilor de pe teren. Planul poate conţine şi alte date.
(3) Conţinutul planului cadastral şi al planului geometric, precum şi modul de elaborare şi
actualizare a acestora se stabilesc de Agenţie.
(4) Planul cadastral şi/sau geometric pot fi modificate numai în cazul:
a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale căror interese
sînt atinse, în condiţiile ca această modificare să fie conformă normelor tehnice caracteristice pentru
bunurile imobile respective, să fie necesară pentru o mai bună administrare a acestor bunuri şi să nu
contribuie la tăinuirea tranzacţiilor cu suprafeţele de teren;
b) emiterii unei hotărîri a instanţei de judecată privind modificarea lor;
c) necesităţii corectării erorilor care nu influenţează hotarele terenului sau nu ating alte
interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile;
d) deciziei proprietarului privind formarea bunului imobil.
(5) La modificarea planului cadastral şi/sau geometric în cazul prevăzut la alin.(4) lit.a),
specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, va întocmi actul de constatare pe teren,
de un model aprobat de Agenţie, în care vor fi descrise modificările efectuate în plan, inclusiv
modificările de suprafaţă, cauzele necesităţii de modificare şi se va notifica îndeplinirea sau
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acest caz. Actul de constatare pe teren, planul cadastral
sau geometric nou şi acordul scris al titularilor de drepturi ale căror interese sînt atinse se anexează
la documentul ce confirmă drepturile asupra bunului imobil, constituind parte componentă a
acestuia. În cazul în care specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, constată că nu
sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(4) lit.a), oficiul cadastral teritorial refuză să modifice
planul. Refuzul de a modifica planul poate fi atacat în instanţa judecătorească.
(6) Modificarea planului cadastral şi/sau geometric în condiţiile prevăzute la alin.(5)
constituie temei pentru rectificarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile.
(7) În cazul modificării planului cadastral sau planului geometric, fiecărui titular de drepturi
ale cărui interese sînt atinse i se expediază un preaviz privind modificările efectuate.
[Art.18 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]
ë| º 

 
   
 
 
 

 
Lucrările cadastrale sînt executate de oficiile cadastrale teritoriale, de întreprinderi de stat
sau private, in conditiile prevazute de legislatie. La bunurile imobile aparţinînd Ministerului
Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova şi Serviciului Grăniceri lucrările cadastrale sînt executate de numitele ministere în limitele
fondurilor alocate. Informaţia despre hotarele acestor obiecte se prezintă gratuit oficiilor cadastrale
teritoriale respective.

¦| 
   

Xotarul terenului pe planul geometric si/sau pe planul cadastral se caracterizează prin, tipul
sistemului de coordinate, tipul hotarului, coordonatele punctelor de cotitură.
Coordonatele punctelor de cotitură a hotarului terenului se indică în catalogul decoordonate.
Lucrările de întocmire a planului geometric se execută în sistemul national decoordonate
MOLDREF-99.Drept bază geodezică pentru întocmirea planului geometric servesc, punctele Retelei
geodezice nationale (RGN);punctele retelelor geodezice de îndesire (RGÎ).În unele cazuri,
argumentate în scris de executantul lucrărilor cadastrale (lipseipunctelor RGN sau RGÎ pe o rază
mai mare de 2 km de la terenul hotarele căruia urmează a fistabilite; terenul este amplasat în
localitătile în care piata imobiliară este slab dezvoltată, delimitarea terenurilor proprietate publică în
extravilan), planului geometric se va elabora însistemul national de coordonate aproximative,
determinate grafic prin identificarea si extragereacoordonatelor planimetrice ale punctelor bine
determinate (minimum 3 puncte comune între plansi teren) pe planul ortofoto, planuri topografice
sau planuri cadastrale existente. În asemeneacazuri lucrările de întocmire a planului geometric se vor
considera executate în sistemul decoordonate MOLDREF-99 (grafic).
Fiecare punct de cotitură a hotarului terenului se caracterizează prin tipul punctului
decotitură, care indică dacă acesta a fost determinat precis sau aproximativ, materializat sau nu
înteren, coordonat sau nu cu adiacentii. Punctul de cotitură determinat precis ± este punctul,
coordonatele căruia suntdeterminate prin metoda geodezică în sistemul national de coordonate
MOLDREF-99. Punctulde cotitură determinat aproximativ ± este punctul determinat în sistemul de
coordinate MOLDREF-99 (grafic).Punctul de cotitură materializat ± este punctul fixat în teren cu
borne de hotar, sau alte puncte de lungă durată, utilizate pentru determinareaamplasării hotarului
terenului (coltul constructiilor capitale, coltul gardului, stâlpi, etc.). Punctulde cotitură nematerializat
este punctul care nu este fixat în teren cu borne sau alt mod.Punctul de cotitură coordonat cu
adiacentii este punctul care la etapa stabilirii hotaruluieste coordonat cu titularii terenurilor
adiacente. Actul coordonării punctului se confirmă prinsemnătura titularului de drept (a terenului
adiacent) în actul de stabilire a hotarului sau actul deconstatare pe teren.Punctul de cotitură
determinat precis, materializat si coordonat cu adiacentii are statutde punct fix, iar punctul de
cotitură determinat în alt mod ± are statut de punct general.
Xotarul fix este linia ce uneste două puncte fixe.Numai punctele fixe pot fi restabilite în
teren cu precizia care corespunde cerintelor. Bornele de hotar se instalează, la cererea titularului de
drepturi, la punctele de cotiturăale hotarului terenului, dacă acestea nu trec pe obiecte naturale sau
elemente de amenajare ateritoriului care coincid cu hotarele sectorului de teren.Dacă un punct de
cotitură a hotarului este situat într-un loc inaccesibil pentru marcare(mlastină, râu, etc.), în locuri
accesibile se materializează două sau mai multe puncte de la carese determină pozitia punctului de
hotar inaccesibil, pentru care se calculează coordonatele x, y.Datele obtinute se înscriu în formulare
care se anexează la dosarul tehnic.
În functie de situatia concretă din teren, drept borne de hotar pot servi pilonii din
beton,marca, diblul, bulonul, bordurile, stâlpii, tevile.
În locurile unde este imposibilă păstrarea punctelor pe o perioadă mai îndelungată,semnele
de hotar sunt compuse din două părti (piloni): pilonul de sus si pilonul de jos. În locurile unde se
poate asigura păstrarea îndelungată a punctelor de stabilire a hotarelorse instalează pilon din beton.
În jurul bornei de hotar pe terenurile fără constructii se sapă unsantîn formă de pătrat.
În cazul în care punctul de cotitură se află la încheietura hotarelor si una din liniilehotarului
trece pe obiecte artificiale (perete, gard, etc.) punctul de cotitură se indică printr-unsemn de perete.
Precizia lucrărilor cadastrale la determinarea sau restabilirea punctelor de cotitură ahotarului
este specificată în tabela urmator:

În cazul realizării măsurărilor într-un sistem de coordonate aproximative, cu încadrareaîn


sistemul national de coordonate cu ajutorul unor puncte determinate grafic, eroarea limită depozitie
a punctelor de cotitură a hotarului nu va depăsi 3,00 m.

| {
 
 


  
 6


{
 
 Planul geometric poate fi elaborat în mod selectiv, la cererea titularului de drepturi, sauîn
mod masiv în cadrul înregistrării primare masive conform Programului de stat de creare
acadastrului. Planul geometric se elaborează în următoarele scopuri:
a. pentru înregistrarea primară a bunului imobil.
b. pentru actualizarea planului cadastral ce necesită modificarea hotarelor bunurilorimobile
si/sau înscrierea sau actualizarea datelor despre constructie în Registrul bunurilorimobile.
c. pentru formarea bunurilor imobile. Procedura de formare a bunurilor imobile estestabilită
prin Legea privind formarea bunurilor imobile.

º   
 

 

Lucrările de întocmire a planului geometric prin metoda selectivă includ:
a. lucrări pregătitoare pentru obtinerea si examinarea documentelor ce confirmădreptul
asupra sectorului de teren, precum si a materialelor geodezice sicartografice;
b. cercetări pe teren si evaluarea stării punctelor Retelei geodezice nationale (RGN),retelei
geodezice de îndesire (RGÎ) si a semnelor de hotar ale sectorului de terenale cărui hotare urmează a
fi stabilit pe teren;
c. înstiintarea titularilor de drepturi asupra terenului ale căror hotare urmează a fistabilite pe
teren si a terenurilor adiacente despre executarea lucrărilor de stabilirea hotarelor sectorului de teren
± în cazul coordonării hotarelor cu adiacentii;
d. coordonarea hotarelor cu titularii de drepturi asupra terenului ale cărui hotareurmează a fi
stabilite pe teren si a terenurilor adiacente ± în caz de stabilire ahotarelor fixe;
e. efectuarea măsurărilor cadastrale;
f. prelucrarea datelor si determinarea suprafetei terenului;
g. redactarea si verificarea lucrărilor de întocmire a planului geometric;
h. întocmirea dosarului tehnic;
i. receptia lucrărilor;
j. eliberarea documentelor beneficiarului.
Planul geometric se întocmeste la cererea persoanei interesate. Solicitantul va
prezentadocumentele ce confirmă dreptul asupra bunului imobil.
În cazul întocmirii planului geometric pentru înregistrarea primară a bunului imobil seva
prezenta unul din documente: decizia autorităŃii publice locale de atribuire a terenului sischema
terenului atribuit, titlul provizoriu, extrasul din registrul cadastral al detinătorului deteren, etc.În
cazul procurării terenului proprietate publică aferent constructiei privatizate se vaanexa schema
terenului aferent, elaborată de întreprinderile licentiate în domeniul urbanismului.Executantul
lucrărilor cadastrale, va analiza situatia existentă, conform datelor sidocumentelor prezentate de
beneficiar, va stabili locul amplasării bunului imobil pe planul deîncadrare, tipul lucrărilor
cadastrale ce urmează a fi executate si termenul de realizare alucrărilor.
Lucrări pregătitoare
În procesul lucrărilor pregătitoare se examinează documentele ce confirmă dreptulasupra
bunului imobil prezentat de beneficiar, în mod obligatoriu se solicită informatii aflate înbaza de date
a oficiului cadastral teritorial sau în baza centralizată de date a Întreprinderii de stat³Cadastru´
(schema si lista de coordonate ale punctelor RGN si RGÎ, lista de coordonate alepunctelor
terenurilor adiacente, planuri de încadrare a terenului în zona cadastrală, planuriortofoto, informatia
din cadastrul bunurilor imobile).Solicitarea de date si informatii aflate în baza de date a cadastrului
se face la cerereaexecutantului lucrărilor cadastrale, conform tarifelor în vigoare, pentru serviciile
prestate de Î.S.ÄCadastru´ si filialele sale.
Examinarea pe teren a punctelor retelei geodezice nationale si a semnelor de hotar:
Examinarea pe teren a punctelor retelei geodezice nationale se efectuează cu
scopulverificării stării punctelor retelei geodezice si stabilirii tehnologiei de lucru.Rezultatele
examinării se reprezintă pe schemele RGN, RGÎ sau pe desenul tehnic delucru întocmit anterior.În
urma examinărilor pe teren se determină posibilitatea utilizării anumitor metode siutilaje pentru
executarea lucrărilor cadastrale.Se întocmeste actul verificării stării semnelor de hotar ale terenului
fixate anterior.
La etapa lucrărilor pregătitoare se întocmeste programul de lucru în care se
stabilesccontinutul, volumul lucrărilor, starea retelei geodezice, lucrările executate anterior,
tehnologiaexecutării lucrărilor.
Înstiintarea titularilor de drepturi asupra terenurilor adiacente în cazul coordonării
hotarelor
În cazul în care a fost solicitată întocmirea planului geometric în hotare fixe sau lucrăride
modificare a hotarului terenului înregistrat, titularii de drepturi asupra terenului hotarelecăruia
urmează a fi stabilite pe teren în scopul întocmirii planului geometric, precum siproprietarii
terenurilor adiacente, sunt înstiintati din timp, cu cel putin 2 zile înainte de începerealucrărilor,
despre initierea lucrărilor de stabilire a hotarelor fixe a sectorului de teren.Avizul despre înstiintare
se înmânează prin recipisăcu indicareadatei înmânării. Avizul despre înstiintare si recipisa se
întocmesc în 2 exemplare, unul dintrecare se anexează la dosarul de stabilire a hotarelor sectorului
de teren.
Stabilirea si coordonarea hotarelor
Stabilirea hotarelor terenului se efectuează cu deplasare la fata locului, în prezentatitularului
de drepturi asupra terenului hotarele căruia urmează a fi stabilite pe teren si areprezentantului
autoritătii publice locale (inginerul funciar), precum si - în cazul fixăriihotarelor - a proprietarilor
terenurilor adiacente sau a reprezentantilor acestora, împuternicirilecărora sunt confirmate prin
procuri eliberate în modul stabilit.
Titularilor de drepturi sau reprezentantilor lor li se comunică procedura de stabilire
ahotarelor, drepturile si obligatiile lor.Pentru bunurile imobile pentru care se întocmeste dosarul
tehnic pentru efectuareaînregistrării primare, proprietarul în comun cu executantul lucrărilor
cadastrale si reprezentantulautoritătii publice locale procedează la identificarea amplasamentului
bunului imobil pe hotarele naturale sau virtuale, în vederea stabilirii hotarelor si materializării
acestora cu tărusi de lemn saude metal, precum si prin marcare cu vopsea, în baza documentelor ce
confirmă dreptul asuprabunului imobil. Materializarea cu borne de hotar se efectuează doar la
solicitarea titularului dedrept si din contul acestuia.
În cazul în care nu se poate realiza identificarea amplasamentului, executantul nu vaexecuta
lucrarea.Rezultatele stabilirii si coordonării hotarelor se stipulează în actul de stabilire ahotarelor,
care se semnează de titularul de drept asupra terenului hotarele căruia aufost stabilite pe teren,
reprezentantul autoritătii publice locale si executantul lucrărilor cadastrale,iar în cazul coordonării
hotarelor ± si de titularii de drepturi asupra terenurilor adiacente sau dereprezentantii acestora.
În cazul în care titularul de drept asupra terenului adiacent refuză să semneze actul
destabilire a hotarelor pe teren, sau dacă acesta nu s-a prezentat la lucrările de stabilire a
hotarelor,segmentul de hotar dat se consideră stabilit ca hotar general.
Efectuarea măsurărilor cadastrale
După marcarea si fixarea pe teren a punctelor de cotitură ale hotarelor terenului, sepurcede la
executarea măsurărilor cadastrale.
Executarea măsurărilor cadastrale constă în:
a. măsurările pentru realizarea retelelor geodezice de îndesire si ridicare în sistemulnational
de coordonate, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limitasi în interiorul bunului
imobil, culegerea datelor (caracteristicile tehnicoeconomice)despre bunul imobil. Punctele retelei de
ridicare vor fi materializateconform cerintelor actelor normative.
b. la ridicarea detaliilor planimetrice se va avea în vedere :
- hotarul între bunurile imobile se determină la jumătatea grosimii gardului,cu exceptia
cazurilor în care proprietarii vecini indică altceva;
- pentru constructiile amplasate pe teren se va determina limiteleconstructiilor capitale la
nivelul solului.
Particularitătile de executare a măsurărilor cadastrale la nivel de constructii si încăperiizolate
sunt descrise în Instructiunea privind modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivelde
constructii.
In dependenta de starea punctelor retelelor geodezice, se vor utiliza următoarele metodede
efectuare a măsurărilor cadastrale:
a. măsurări cadastrale cu racordarea la retelele geodezice;
b. efectuarea măsurărilor cadastrale cu racordarea la elementele de lunga duratacoordonatele
cărora sunt identificate (pe teren si plan) si extrase de pe materialulcartografic existent (planuri
cadastrale, planuri ortofoto, planuri topografice).
Pentru efectuarea măsurărilor sunt utilizate:
a. receptoare GPS;
b. taheometre electronice sau teodolite;
c. statii fotogrammetrice.
În urma măsurărilor cadastrale, fotogrammetrice si cartometrice se determinăcoordonatele
punctelor de hotar.
crelucrarea datelor si determinarea suprafetei sectorului de teren
Datele din teren se prelucrează la calculator, cu utilizarea programelor specializate.La
determinarea coordonatelor punctelor de cotitură a terenului se vatine cont cacoordonatele punctelor
de cotitură a terenului nou format să coincidă cu punctele de cotitură aterenurilor adiacente
înregistrate în baza de date grafică.
În cazul în care coordonatele punctelor de cotitură a terenului nou format nu depăsestelimita
erorii admisibile, în raport cu punctele de cotitură a terenuriloradiacente înregistrate (sistemul
national de coordonate MOLDREF-99), executantul va preluacoordonatele punctelor de cotitură a
terenurilor adiacente înregistrate. În caz contrar executantul,va coordona segmentul de hotar
respectiv cu titularul de drepturi a terenurilor respective.În acelasi mod se va proceda si în cazul în
care punctele de cotitură a terenurilor adiacenteînregistrate, sunt calculate în sistemul national de
coordonate MOLDREF-99 (grafic) si seprezintă spre receptie un teren nou format, coordonatele
punctelor de cotitură a căruia suntcalculate de asemenea în sistemul national de coordonate
MOLDREF-99 (grafic).
În cazul în care punctele de cotitură a terenurilor adiacente înregistrate, sunt calculate
însistemul national de coordonate MOLDREF-99 (grafic) si se prezintă spre receptie un
terenadiacent nou format (fapt confirmat în actul de stabilire a hotarelor sau actul de constatare
peteren), coordonatele punctelor de cotitură a căruia sunt calculate în sistemul national decoordonate
MOLDREF-99 si nu depăseste limita erorii admisibile de pozitie a punctelor decotitură a hotarului
(3,00 m), lucrarea va fi receptionată (cu conditia că executantul lucrărilor vareaduce (sistematiza)
sectorul de teren adiacent, înregistrat în sistemul national de coordinate MOLDREF-99 (grafic) la
situatia sistemului national de coordonate MOLDREF-99, fără a fimodificată configuratia terenului
în cauză). În asemenea conditii, după caz, pe planul cadastral alteritoriului se vor permite unele
suprapuneri sau goluri, care necesită a fi înlăturate ulterior înmodul stabilit.
Suprafata terenului se determină prin metoda analitică, în baza coordonatelor punctelorde
hotar si se compară cu suprafata indicată în documentul ce confirmă drepturile (acteleadministrative
emise de organele publice, certificate de mostenire, contracte, etc.).
În cazul în care la întocmirea primară a planului geometric a bunului imobil,
suprafataterenului în localitătile urbane si rurale este mai mare decât suprafata înscrisă în
documentul ce
confirmădrepturile (atît la lucrările executate prin metoda selectivă cît si cea masivă), seprocedează
ca si în cazul prevăzut în Regulamentul cu privire la modul de transmitere înproprietate privată a
loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localitătile urbane, aprobat prinXotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 984 din 21 septembrie 1998, si anume:
a. dacă suprafata este până sau egală cu 10 %, se elaborează planul geometric si seîntocmeste
dosarul tehnic pentru a fi prezentat spre receptie oficiului cadastralteritorial;
b. dacă diferenta este mai mare de 10 % lucrările se stopează, până la solutionareachestiunii
de către autoritatea publică locală (ex. rectificarea suprafetei prin altact).
îrearea si verificarea planului geometric al terenului
Planul geometric al terenului se întocmeste pe fisiere electronice si fisiere de hârtie.Partea
grafică în formă digitală se elaborează cu respectarea prevederilor stipulate înIndicatiile tehnico±
redactionale privind crearea planurilor digitale aprobate de Agentia RelatiiFunciare si Cadastru.
Planul geometriccontine următoarea informatie:
a. hotarele terenului si dimensiunile lui;
b. punctele de cotitură ale hotarelor;
c. reprezentarea constructiilor de pe teren;
d. enumerarea adiacentilor (numele prenumele sau numerele cadastrale);
e. scara la care a fost întocmit planul;
f. sistemul de coordonate;
g. tipul hotarelor ( generale, fixe);
h. date referitoare la teren, constructii amplasate pe acesta (amplasamentul sauadresa bunului
imobil, modul de folosintă, suprafata);
i. denumirea întreprinderii care a executat lucrările;
j. data întocmirii planului geometric si semnătura persoanei autorizate;
k. orientarea geografică a planului.
Pe planul geometric se reprezintă toate constructiile (autorizate si ne-autorizate)amplasate pe
teren.La planul geometric se anexează catalogul de coordinate.
În procesul lucrărilor de întocmire a planului geometric si la finalizarea lorîntreprinderea
care a executant lucrările efectuează verificarea curentă a lucrărilor.Verificarea lucrărilor de
întocmire a planului geometric este efectuată în scopulstabilirii corespunderii acestora prevederilor
prezentei Instructiuni. În urma verificării seîntocmeste nota de verificare, în care se nominalizează
toate deficientele constatate sicompletările necesare.Persoana responsabilă de verificarea lucrărilor,
după necesitate, efectuează măsurărisuplimentare, verifică semnele de hotar pe teren si stabileste
corespunderea executării lucrărilorcerintelor.La formarea initială a terenului, planul geometric
trebuie se aprobă, în mod obligatoriu,de autoritatea publică locală.
Întocmirea dosarului tehnic
După verificarea planului geometric executantul lucrărilor întocmeste dosarul tehnic. Încazul
în care lucrarea a fost executată pentru înregistrarea primară a bunului imobil, dosarultehnic va
contine:
a. foaia de titlu;
b. nota explicativă;
c. comanda (cererea, contractul);
d. copia documentului ce confirmă dreptul sau după caz, certificatul din registrulbunurilor
imobile;
e. planul de încadrare a terenului (pe planul ortofoto);
f. schema si inventarul cercetării retelei geodezice, fisele corectate privind
instalareapunctelor retelei geodezice, sau după caz, lista de coordonate extrase dinmaterialul
cartografic existent;
g. recipisele despre înstiintarea adiacentilor privind începerea lucrărilor de stabilire
ahotarelor sectorului de teren si procurile persoanelor împuternicite de a participala stabilirea
hotarelor, după caz;
h. actul de stabilire a hotarelor;
i. actul de constatare pe teren, la care se va anexa planul de încadrare a terenului (peplanul
ortofoto) ± în cazul suprapunerii virtuale din planul cadastral;
j. desenul lucrărilor cadastrale si raportul prelucrărilor geodezice;
k. planul geometric;
l. catalogul de coordonate;
m. nota de verificare.
În cazul în care lucrarea a fost executată pentru modificarea planului cadastral, dosarultehnic
va contine aceleasi materiale, plus informatii din cadastru (planul cadastral, certificat dinregistrul
bunurilor imobile, etc.) si în locul actului de stabilire a hotarelor se va include actul de constatare pe
teren.
În cazul în care lucrarea a fost executată în scopul formării bunurilor imobile, dosarultehnic
se perfectează pentru fiecare bun imobil format si va contine:
a. foaia de titlu;
b. nota explicativă ;
c. comanda (cererea, contractul);
d. informatii din cadastru (planul cadastral, certificat din registrul bunurilor imobile,etc.);
e. planul de încadrare a terenului (pe planul ortofoto);
f. avizul (studiul) privind posibilitatea formării bunului imobil, iar în cazulconstructiilor,
încăperilor izolate - raportul de expertiză tehnică în constructii încare se va mentiona posibilitatea
formării bunurilor imobile ca obiect (e) de dreptindependent;
g. schema si inventarul cercetării retelei geodezice, fisele corectate privind
instalareapunctelor retelei geodezice, sau după caz, lista de coordonate extrase dinmaterialul
cartografic existent;
h. recipisele despre înstiintarea adiacentilor privind începerea lucrărilor de stabilire
ahotarelor sectorului de teren si procurile persoanelor împuternicite de a participala stabilirea
hotarelor, după caz;
i. actul de constatare pe teren;
j. desenul lucrărilor cadastrale si raportul prelucrărilor geodezice, după caz;
k. proiectul de formare a bunurilor imobile coordonat cu structurile cointeresate;
l. certificat de atribuire a adresei postale, după caz;
m. planul geometric;
n. catalogul de coordonate;
o. decizia de formare a bunurilor imobile sau alt document reiesind din calea deformare;
Dosarul tehnic întocmit pe suport de hîrtie si pe suport digital, precum si un exemplarseparat
al planului geometric se anexează la cererea privind receptia lucrărilor cadastrale care sedepune în
modul stabilit, pentru receptie la OCT.
eceptia lucrărilor cadastrale
Receptiei sunt supuse toate lucrările cadastrale executate de întreprinderi private si destat si
se efectuează de către Întreprinderea de stat ÄCadastru´ si filialele acesteia.Receptia lucrărilor este
efectuată de către persoanele responsabile pentru receptialucrărilor din cadrul OCT sau aparatul
central (în continuare ± persoana responsabilă),nominalizate prin ordinul directorului Întreprinderii
de stat ÄCadastru´.
Procedura de receptie a lucrărilor constă în primirea cererii de receptie a lucrării,verificarea
lucrării, documentarea verificării.Primirea cererii de receptie a lucrării se efectuează la ghiseul
oficiului cadastralteritorial sau, după caz, în incinta aparatului central al Întreprinderii.Depunerea
cererii de receptie a lucrărilor cadastrale se face de către executantullucrărilor cadastrale.Cererea de
receptie a lucrărilor cadastrale se depune în 2 exemplare, la care se anexeazăcel putin un exemplar al
dosarului tehnic pe suport de hîrtie si pe suport digital, un exemplarseparat al planului geometric,
precum si bonul de plată conform tarifului în vigoare.Dacă la depunerea cererii se constată lipsa
unor compartimente din dosarul tehnic sauunele neconcordante, cererea nu se înregistrează în
condica de cereri, iar documentatia cadastralăse restituie solicitantului în vederea
completării.Dosarul tehnic prezentat spre receptie se transmite, în modul stabilit,
persoaneiresponsabile.Termenul de verificare a documentatiei cadastrale nu trebuie sădepăsească 5
zilelucrătoare din ziua primirii cererii.
Receptia lucrării constă în:verificarea continutului dosarului tehnic;verificarea existentei în
baza de date a Agentiei Relatii Funciare si Cadastru ainginerului cadastral certificat care a întocmit
documentatia si valabilitatea certificatului;respectarea tehnologiei măsurărilor cadastrale si erorile
admisibile la efectuareamăsurărilor;localizarea amplasamentului bunului imobil în baza de date
grafică (planulcadastral digital), cu verificarea corectitudinii încadrării în limitele acestuia;
corespunderea între atributele descriptive si elementele grafice.
Informatia grafică receptionată (în formă digitală) se transferă în baza de date grafică
acadastrului, iar originalul dosarului tehnic cu parafa ÄReceptionat´ se transmite în arhivaoficiului
cadastral teritorial.Solicitantului i se restituie exemplarul separat al planului geometriccu parafa
ÄReceptionat´.În cazul în care lucrarea nu este întocmită corect, aceasta se respinge. În cazul în care
lucrarea se respinge se întocmeste nota de constatare a defectiunilor în care se nominalizează toate
deficientele constatate si completările necesare, care serestituie solicitantului împreună cu toate
materialele prezentate spre receptie.Executorul lucrărilor este obligat să corecteze si să prezinte
dosarul corectat în termen de10 zile lucrătoare după eliberarea actului de constatare a defectiunilor.
3    
 

 

 


 
92. Baza geodezică pentru elaborarea planurilor geometrice o constituie:
- reŃeaua geodezică naŃională (RGN);
- reŃelele de îndesire (RGÎ).
93. Pentru elaborarea planurilor geometrice se utilizează planurile cadastrale, planurile
topografice existente, planurile ortofoto, la următoarele scări:
1:5 000 si mai mari - pentru extravilan;
1:2 000 si mai mari - pentru intravilan.
94. Metodele, conŃinutul si precizia întocmirii planului geometric sunt expuse în prezenta
InstrucŃiune, precum si în InstrucŃiunea provizorie privind executarea lucrărilor cadastrale,
Partea
I. (Crearea bazei geometrice a cadastrului).
95. Drept plan geometric pentru terenurile cu destinaŃie agricolăservesc proiectele de
organizare a teritoriului, elaborate în corespundere cu InstrucŃiunea provizorie privind
elaborarea
proiectelor de organizare a teritoriului MD-36-02-03-97, aprobată prin ordinul AgenŃiei
NaŃionale Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie nr.96-a din 09.12.1997.
96. Lucrările de elaborare a planului geometric includ :
a. selectarea executantului lucrărilor cadastrale;
b. lucrări pregătitoare;
c. identificarea bunului imobil;
d. conferirea numerelor cadastrale;
e. verificarea si redactarea planului geometric;
f. întocmirea dosarului tehnic;
g. recepŃia lucrărilor cadastrale.
Lucrări pregătitoare
97. În scopul elaborării planului geometric în cadrul înregistrării primare masive
executantul lucrărilor cadastrale va acumula si analiza următoarele materiale si documente:
a. lista coordonatelor punctelor geodezice;
b. planul cadastral existent si planul ortofoto;
c. planul hotarului unităŃii administrativ - teritoriale;
d. lista titularilor de drepturi ale bunurilor imobile înregistrate în registrul bunurilor
imobile;
e. registrul cadastral al deŃinătorilor de teren, registrul de evidenŃă a gospodăriilor,
planul de evidenŃă grafică, materialele de atribuire a terenurilor, alte materiale ce
conŃin date cadastrale păstrate în arhiva autorităŃilor publice locale;
Reprezentarea hotarelor localităŃilor pe planul geometric se va coordona cu serviciul
relaŃii funciare si cadastru al autorităŃilor publice de nivelul II.
{dentificarea bunului imobil
98. Pe parcursul executării lucrărilor de identificare a bunurilor imobile se culeg date
despre starea punctelor geodezice din cuprinsul masivului, pe care urmează a fi executate
măsurări cadastrale.
99. În cadrul lucrărilor de identificare a bunurilor imobile se precizează datele despre
titularul de drept, adresa fiecărui bun imobil, hotarele terenurilor, precum si nivelul
corespunderii
acestor date cu datele din documentele ce confirmă drepturile.
100. Terenurile aferente caselor de locuit vor fi reprezentate pe planul geometric în limitele
hotarelor juridice care de regulă coincid cu contururile fixe (garduri, haturi), documentelor
juridice (cu planul terenului) sau în baza schemelor de stabilire a hotarelor. Schemele de
stabilire
a hotarelor (pentru terenurile hotarele cărora nu coincid cu contururi fixe) se coordonează cu
primăria (primarul si inginerul cadastral) si conŃin date privind hotarele juridice ale
terenurilor,
dimensiunile acestora, numerele cadastrale.
101. Terenurile blocurilor de locuit vor fi reprezentate pe planul geometric în limitele
perimetrului soclului construcŃiei. În cazul în care obiectul este constituit din mai multe
tronsoanesi au acelasi număr postal hotarele bunului imobil vor fi formate cu suportul OCT
si a
reprezentantului primăriei, consultându-se materialele din arhivă.
102. Terenurile pe care sunt amplasate obiectele de menire social ± culturală ( scoli,
grădiniŃe de copii, case de cultură, obiectelor de cult, etc.), de uz public (pieŃe, grădini
publice,
parcuri, cimitire, etc.), obiectele industriale si comerciale, vor fi identificate conform
documentelor de atribuire, iar în cazul lipsei acestora vor fi reprezentate pe plan în hotarele
existente (garduri). În cazul în care terenul este în proprietatea publică, iar hotarele nu sunt
stabilite (nu există garduri), hotarele vor fi prezentate si confirmate de către reprezentantul
primăriei în schema de stabilire a hotarelorÀ
103. Pentru terenurile din extravilan transmise în proprietate conform art. 11 si 12 al Codului
funciar se va proceda astfel:
se va examina materialele de atribuire a terenurilor în proprietate sau folosinŃă, registrul
deŃinătorilor de teren;
se va obŃine de la primăria respectivă si se vor examina listele si schemele de amplasare a
proprietarilor în teren. Listele si schemele respective vor fi aprobate de primărie;
se va solicita si obŃine informaŃii despre titlurile de autentificare a drepturilor deŃinătorilor
de teren perfectate anterior, copiile deciziilor de atribuire a terenurilor în proprietate si/sau
folosinŃă.
104. Planul geometric pentru terenurile fără construcŃii (grădini, fondul de rezervă) poate fi
întocmit pe două căi (metode):
- metoda ridicărilor de teren a situaŃiei existente. În acest caz sunt executate ridicări de
teren pentru fiecare punct de cotitură a hotarului terenului. Titularii de drepturi în
comun cu reprezentantul autorităŃii publice locale vor stabili hotarul terenului pentru
executarea măsurărilor de determinare a coordonatelor;
- elaborarea proiectului de organizare a teritoriului (grădini, fondul de rezervă) conform
listelorsi schemelor prezentate de primărie. În acest caz sunt executate ridicări de
teren a câmpului în întregime si terenurilor ocupate cu plante perene, cu elaborarea
proiectului de organizare a teritoriului, conform cerinŃelor InstrucŃiunii provizorie
privind elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului MD-36-02-03-97, aprobată
prin ordinul AgenŃiei NaŃionale Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie nr.96-a din
09.12.1997. Metoda dată admite formarea terenurilor în dependenŃă de suprafeŃele
atribuite în proprietate conform legislaŃiei.
Organul administraŃiei publice locale va aproba decizia referitoare la metoda executării
lucrărilor cadastrale. Metoda acceptată va fi adusă la cunostinŃa proprietarilor terenurilor în
cauză.
îonferirea numerelor cadastrale si calculul suprafeŃelor
105. După finisarea lucrărilor de identificare se întocmeste planul geometric. Fiecărui teren
reprezentat pe plan i se conferă un număr cadastral.
InformaŃia grafică despre hotarele raioanelor, zonelor, masivelor si sectoarelor cadastrale,
precumsi numerele acestora se conŃine în harta de bază a teritoriului.
106. La numerotarea terenurilor se vor lua în consideraŃie numerele cadastrale atribuite deja
de OCT în cadrul înregistrării selective. Aceste numere nu se modifică, cu excepŃia
cazurilor:
existenŃa numerelor cadastrale convenŃionale. În acest caz numărul convenŃional se va
substitui prin numere cadastrale de bază;
când două sau mai multe numere identice s-au atribuit la bunuri imobile diferite. În
acest caz, unul din aceste numere va fi schimbat.
Ulterior, modificările respective vor fi operate în dosarul cadastral si registrul bunului
imobil.
107. După atribuirea numerelor cadastrale terenurilor, se va efectua verificarea
corespunderii datelor despre bunul imobil din baza de date descriptive (adresa, numărul
cadastral) cu datele din planul geometric.
108. În cazul în care coordonatele punctelor de cotitură a terenurilor, conform planului
întocmit, în mod selectiv, la atribuirea terenurilor, nu corespund coordonatelor hotarelor
terenurilor stabilite în baza măsurărilor efectuate pentru întocmirea planului cadastral în
cadrul
înregistrării masive, dacă aceste măsurări au fost efectuate conform cerinŃelor prezentei
InstrucŃiuni, iar ne-corespunderea este generată de erori de măsurare la atribuirea
terenurilor, pe
planul geometric vor fi reprezentate hotarele terenurilor conform măsurărilor efectuate în
cadrul
înregistrării primare masive. În acest caz, Oficiul cadastral teritorial, după modificarea
planului
cadastral va elibera proprietarului de teren al cărui plan a fost modificat, planul cadastral al
bunului imobil actualizat, care va fi parte componentă a documentului ce confirmă
drepturile.
109. Planul geometric digital va fi elaborat cu respectarea prevederilor cuprinse în
IndicaŃiile
tehnico-redacŃionale privind crearea planurilor digitale, elaborate si aprobate de AgenŃie.
110. Planul geometric întocmit în mod masiv va conŃine:
- punctele reŃelei geodezice;
- hotarele unităŃii administrativ-teritoriale;
- hotarele intravilanului;
- hotarele zonei, masivului, sectorului cadastral;
- hotarele terenurilor;
- reprezentarea grafică a construcŃiei de bază;
- numerele postale ale construcŃiilor;
- numerele cadastrale;
- denumirea întreprinderii care a întocmit planul geometric, anul si luna executării lui.
erificarea si redactarea planului geometric
111. Executantul lucrării de elaborare a planului geometric este obligat să efectueze
verificarea calităŃii lucrărilor atât pe parcurs, cât si la terminarea fazelor de lucru în teren si
la
birou.
112. Verificarea corectitudinii elaborării planului geometric se efectuează si de către oficiul
cadastral teritorial în cadrul recepŃiei lucrărilor cadastrale.
113. Verificarea fiecărei etape de lucru are drept scop asigurarea respectării prevederilor
instrucŃiunilor respective, condiŃiile tehnice de execuŃie si forma de prezentare a
rezultatelor, în
scopul excluderii greselilor ce ar putea influenŃa negativ lucrările în cadrul următoarelor
etape.
114. După verificarea lucrărilor, executantul lucrărilor prezintă autorităŃii publice locale
spre
examinaresi aprobare următoarele documente:
a) planul geometric;
b) schemele de stabilire a hotarelor juridice, care nu coincid cu contururile fixe (garduri,
haturi);
c) lista persoanelor ale căror date din buletinul de identitate (pasaport) nu au fost
identificate;
d) lista persoanelor cărora li sa atribuit anterior terenul în proprietate, lista terenurilor -
proprietatea autorităŃii administraŃiei publice locale;
e) alte documente prevăzute în contract.
115. După aprobarea planului geometric de către autoritatea publică locală, executantul
lucrărilor întocmeste dosarul tehnic.
Întocmirea dosarului tehnic
116. Toate documentele prevăzute de prezenta InstrucŃiune si contract se vor întocmi pe
forme tipizate, fiind indicată data si locul întocmirii lor, denumirea întreprinderii, a
executantului, verificatorilor si semnăturile lor.
117. Toate materialele întocmite în rezultatul lucrărilor se îndoseliază în dosarul tehnic, iar
datele se stochează pe suporŃi magnetici si se prelucrează. Pe acestea se aplică etichetele de
recunoasteresi identificare a masivelor de lucru la care se referă, numerele unităŃilor
cadastrale
(raionul, zona, masivul, sectorul).
118. Dosarul tehnic va conŃine:
- nota explicativă;
- materialele de examinare a punctelor geodezice;
- materialele măsurărilor geodezice de câmp;
- formularele tip completate;
- actele de constatare pe teren;
- copia deciziei de aprobare a planului geometric;
- planul geometric aprobat de consiliul local;
- notele de verificare a lucrărilor cadastrale;
- alte materiale stipulate în contract.
119. Dosarul tehnic întocmit pe suport de hîrtie si pe suport digital, în formate standardizate
care permit tipizarea, conform modelelor anexate la contract, se prezintă OCT pentru
recepŃie.
ecepŃia lucrărilor cadastrale
120. RecepŃia lucrărilor cadastrale constă în analiza si verificarea materialelor prezentate
spre recepŃie, având drept scop urmărirea respectării întocmai a prevederilor din
instrucŃiunile
tehnice. RecepŃia lucrărilor cadastrale se efectuează contra plată, conform tarifelor în
vigoare.
121. Persoana responsabilă este obligată să controleze toate componentele lucrărilor
cadastrale, verificând pentru fiecare operaŃie până la 10 % din totalul elementelor. Toate
etapele
verificate se semnează de către executant si verificator, cu menŃiunea datei la care s-a făcut
recepŃia.
122. Verificările pe teren constau din confruntarea planului geometric cu datele din teren,
pentru a se constata dacă conŃinutul si reprezentarea detaliilor sunt executate în
conformitate cu
prevederile prezentei InstrucŃiuni. În acest scop se va verifica dacă:
- s-au analizat pe teren delimitările anterioare si dacă modificările survenite au bază
legală;
- pe planul geometric s-au reprezentat corect hotarele bunurilor imobile, după caz,
denumirea străzilor si numerele postale ale construcŃiilor;
- existăconcordanŃă de date între informaŃia textuală culeasă în teren si planul cadastral
existent;
- măsurările din teren s-au executat în conformitate cu prevederile instrucŃiunilor
respective;
- existăconcordanŃă între schiŃele de teren si planul geometric;
- conŃinutul planului geometric corespunde cerinŃelor instrucŃiunilor în vigoare;
- elementele planului geometric pe suport de hârtie aprobat de consiliul local corespund
cu elementele planului geometric pe suport digital;
- datele bazei de date descriptive corespund datelor bazei de date grafice (numerele
cadastrale ale bunurilor imobile, adresa bunurilor imobile, etc.).
123. Rezultatele recepŃiei vor fi consemnate pe dosarul tehnic prin aplicarea parafei
ÄRecepŃionat´, data, numele si semnătura persoanei responsabile.
124. În cazul în care lucrarea necesită remedieri sau completări importante, se întocmeste
nota de constatare a defecŃiunilor, în care se nominalizează toate deficienŃele constatate si
completările necesare, precum si termenii de refacere a lucrării.

Ñ
  
 

Se execută în cazurile:
a.| corectării erorilor evidenţiate la întocmirea planului cadastral;
b.| la întocmirea planului geometric în hotare fixe;
c.| la formarea bunurilor imobile, inclusiv edificarea noilor construcţii;
d.| Reprezentarea construcţiilor pe plan.


3   

  
 
Elaborarea planului cadastral
125. Oficiile cadastrale teritoriale elaborează planul cadastral pentru suprafaŃa teritoriului
din raza de activitate a acestuia.
126. Planul cadastral se elaborează prin introducerea în baza de date a informaŃiei grafice si
descriptive despre bunurile imobile în temeiul dosarelor tehnice recepŃionate de oficiile
cadastrale teritoriale si documentul ce confirmă dreptul asupra bunului (lor) imobile.
127. Baza de date grafice conŃine următoarele date despre bunurile imobile înregistrate în
registrul bunurilor imobile:
a. hotarele terenurilor;
b. conturul clădirilor, plantaŃiilor perene si altor obiecte înregistrate în registrul
bunurilor imobile;
c. planul (releveul) încăperilor izolate;
d. structurizarea cadastrală;
e. punctele ridicărilor de teren;
f. numerele cadastrale ale bunurilor imobile;
g. coordonatele punctelor de cotitură;
h. tipul hotarelor;
i. data ultimei actualizări.
Baza de date grafice poate săconŃină si altă informaŃie stabilită de AgenŃia RelaŃii
Funciare
si Cadastru.
128. Precizia planului cadastral corespunde preciziei planului geometric întocmit.
129. Întreprinderea de stat ÄCadastru´ Ńine (elaborarea, actualizarea, păstrarea, restabilirea)
informaŃia grafică pe întreg teritoriul Ńării, formând baza de date centrală. Formarea si
actualizarea bazei de date centrale se efectuează prin transmiterea datelor din bazele de date
locale.
Ñctualizarea planului cadastral
130. Planul cadastral al teritoriului si/sau planul cadastral al bunului imobil poate fi
actualizat în cazurile:
a. înregistrării primare sau curente, prin introducerea modificărilor în registrul
bunurilor imobile (construcŃii noi pe terenul înregistrat, demolarea sau
reconstrucŃia clădirii, efectuate în modul stabilit etc);
b. corectării erorilor tehnice, care nu ating hotarele terenurilor sau nu lezează alte
interese ale titularilor de drepturi (alin. 3, art. 38 din Legea nr. 1543 din
25.02.98);
c. corectării erorilor care lezează interesele unuia sau a mai multor titulari de
drepturi (alin. 3, art. 38 din Legea nr. 1543 din 25.02.98);
d. corectarea erorilor ce Ńin de coordonatele hotarelor, evidenŃiate la transpunerea
proiectelor de organizare a teritoriului (aliniatul 4.1 art. 55 din Legea nr. 1543 din
25.02.98);
e. formarea bunurilor imobile.
f. suprapunerilor virtuale a terenurilor;
g. transformării coordonatelor punctelor de hotar din sistemul de coordonate
convenŃional (local) în sistemul de coordonate naŃional (MOLDREF-99)
131. Actualizarea planului cadastral poate fi efectuată în temeiurile:
a) documentelor ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile la efectuarea
înregistrării curente privind formarea bunurilor imobile, modificării componenŃei
obiectului înregistrării;
b) deciziei registratorului OCT privind corectarea erorilor tehnice emisă în temeiul
articolului 38 a Legii cadastrului bunurilor imobile;
c) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale căror
interese sunt atinse, în temeiul articolului 38 a Legii cadastrului bunurilor imobile;
d) hotărârii instanŃei de judecată;
e) deciziei consiliului local privind corectarea erorii în temeiul art. 55, alin. 4.1 al
Legii cadastrului bunurilor imobile);
f) actului de constatare pe teren si/sau actului de stabilire a hotarelor, a planului
geometric nou întocmit.
132. Modificarea planului în scopul corectării erorilor tehnice, se efectuează, fără acordul
titularului, astfel:
a. executantul lucrărilor cadastrale, care a identificat eroarea tehnică, va întocmi
actul de constatare a suprapunerii virtuale sau a transformării coordonatelor
punctelor de cotitură, care va fi semnat de reprezentantul autorităŃii publice locale
respective. Actul de constatare a suprapunerii virtuale sau a transformării
coordonatelor punctelor de cotitură, trebuie să conŃină următoarea informaŃie:
descrierea greselii, data descoperirii, cauza nasterii ei, va descrie situaŃia din
planul cadastral digital, va conŃine propuneri privind modalitatea de corectare a
acestuia cu anexarea extraselor din planul cadastral cu situaŃia anterioară si
ulterioarăcorectării erorii de poziŃionare din planul cadastral;
b. persoana responsabilă pentru recepŃia lucrărilor al oficiului cadastral teritorial va
examina actul de constatare si va actualiza planul cadastral prin re-poziŃionarea
terenului conform propunerilor.
133. În cazul în care actualizarea planului atrage după sine modificarea hotarelor bunului
imobil sau atingere în alt mod intereselor legitime ale titularilor de drepturi, o astfel de
modificare se efectuează în baza acordului scris al tuturor celor ale căror interese sunt atinse.
134. Persoanele ale căror interese sunt atinse la modificarea planului cadastral pot fi:
proprietarii vecini, coproprietarii, creditorii gajisti si alte persoane conform legislaŃiei.
135. La cererea unuia sau mai multor titulari de drept, specialistul în lucrări cadastrale va
executa lucrările de identificare a bunului imobil si de elaborare a planului geometric pentru
actualizarea planului cadastral.
136. Identificarea bunului imobil se efectuează prin confruntarea datelor din cadastru cu
datele constatate pe teren.
137. Lucrările de identificare a bunului imobil (teren, construcŃie, încăpere izolată,
plantaŃii
perene, etc.) sunt începute de executant având la dispoziŃie copiile documentelor din
dosarul
tehnicsi informaŃia din cadastru ( extras din planul cadastral, copia documentului ce
confirmă
drepturile, extrasul din registrul bunurilor imobile, etc.).
138. Terenul se identifică după următoarele caracteristici: amplasarea (adresa), parametrii si
configuraŃia hotarelor, suprafaŃa bunului imobil, destinaŃia (modul de folosinŃă), iar
construcŃiile
după± amplasare (adresa), date generale (numărul de etaje, numărul de încăperi izolate, anul
construcŃiei), modul de folosinŃă, caracteristicile elementelor constructive (fundaŃia,
pereŃii,
acoperisul, etc.), suprafaŃa bunului imobil.
139. Identificarea bunului imobil se legalizează prin actul de constatare pe teren, care va
conŃine informaŃii referitoare la gradul de corespundere a datelor despre componenŃa,
suprafaŃa si
alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru.
140. Modificarea planului poate fi efectuată prin hotărârea instanŃei de judecată dacă
coproprietarii unui bun imobil sau proprietarii bunurilor imobile adiacente nu ajung la un
acord
privind formarea bunului imobil, stabilirea hotarelor sau privitor la alte chestiuni.
141. În temeiul hotărârii instanŃei de judecată si a planului geometric nou întocmit, se
introduc modificări în planul cadastral si în registrul bunului imobil.
142. Modificările în plan pot fi efectuate si în scopul corectării următoarelor erori ceŃin de
coordonatele hotarelor, evidenŃiate la transpunerea proiectelor de organizare a teritoriului:
a. proiectul de organizare a teritoriului, nu se încadrează în limitele masivului din
cauza erorilor geodezice sau de proiectare comise la elaborarea proiectului de
organizare a teritoriului;
b. titularii de drepturi de fapt posedă terenurile în alt mod decât cel indicat în
proiectul de organizare a teritoriului.
143. În cazul în care actualizarea planului atrage după sine modificarea coordonatelor
hotarelor, evidenŃiate la transpunerea proiectelor de organizare a teritoriului, o astfel de
modificare se efectuează în baza deciziei consiliului local emisă pe marginea noului plan
cadastral (art. 55 a Legii cadastrului bunurilor imobile).
144. La cererea unuia sau mai multor titulari de drept sau la iniŃiativa autorităŃii publice
locale de corectare a erorilor, specialistul în lucrări cadastrale va întocmi actul de constatare,
care
trebuie să conŃină următoarea informaŃie: descrierea greselii, data descoperirii, cauza
nasterii ei,
va descrie situaŃia din planul cadastral si ce-a din teren, va conŃine propuneri privind
modalitatea
de corectare a acestuia cu anexarea planului cadastral cu situaŃia anterioară si ulterioară
corectării
erorii.
145. Actul de constatare va fi semnat de autoritatea publică locală. În baza actului de
constatare executantul lucrărilor va elabora planul geometric (proiectul de organizare a
teritoriului), care va fi aprobat prin decizia consiliului local si transpus în teren.
146. Decizia consiliului emisă pe marginea noului plan geometric va servi drept temei
pentru modificarea planului cadastral. Oficiul cadastral teritorial, va elibera proprietarilor de
teren a cărui plan a fost modificat, planul cadastral al bunului imobil, cu indicarea
suprafeŃei
acestuia, care va fi parte componentă a documentului ce confirmă dreptul de proprietate
asupra
terenului.
147. Modificările în planul cadastral digital se efectuează conform prevederilor stipulate în
IndicaŃiile tehnico±redacŃionale privind modificarea planurilor cadastrale digitale aprobate
de
AgenŃia RelaŃii Funciare si Cadastru.