P. 1
ghid2010

ghid2010

|Views: 84|Likes:
Published by Ioan Ardelean

More info:

Published by: Ioan Ardelean on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă. pe locurile stabilite în acest scop.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. b) pe locuri cu taxă. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. 4 . Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii.

afişarea rezultatelor. 1.17 septembrie 2010 . În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere. glisări etc.1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.00 -16. informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului. 1.6 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective.18 . De asemenea.150 RON Taxa de înmatriculare .150 EURO 5 .confirmări. departamentele şi domeniile de licenŃă existente.00.25 .30 iulie 2010 .28 iulie 2010 .afişarea rezultatelor . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . Tineretului şi Sportului.21 septembrie 2010 . prin afişare.18 .100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) . lista probelor şi a manualelor pentru concurs. la sediile facultăŃilor.23 septembrie 2010 . Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor.septembrie 2010 .00-12.150 RON Taxa pentru contestaŃii . luni-vineri între orele 9.12 .25 septembrie 2010 . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.3.2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri. prin orice fel de mijloace. normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.27 .Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1.19 .înscrierea candidaŃilor . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .24 iulie 2010 .25 . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: . vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei. cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. după caz.00. Cercetării.înscrierea candidaŃilor .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . iar sâmbăta şi duminica între orele 9.

în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. 6 . III.129 /14. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.D. Spania. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români.3. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. • Documentul personal de identificare. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere. Cercetării. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere.2. Cercetării. astfel : • premiile I. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. de către C. II. 1. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.4 – sau alt act de identitate. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice).N. De asemenea.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. Tineretului şi Sportului.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu.următoarele categorii de candidati. CandidaŃii. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă .1. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. CandidaŃii. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. în copie: paşaport .E. • Diploma de absolvire a liceului. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. în scris. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. universităŃii. menŃiuni. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga.copie după paginile 1.R. II. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. Diplomele din Italia.09. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. Grecia. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul.

În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. Potrivit H. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata.dacă este cazul. sub semnătură proprie. nr. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. prin concurs. 7 . i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.G. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. vor preciza în cererea de înscriere. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) .CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. stabilite de consiliul facultăŃii respective. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. g)AdeverinŃa medicală tip. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. cetăŃini români. toate datele solicitate în formularul respectiv. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. la cerere. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat. în original sau copie legalizată. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. b) Foaia matricolă de la liceu. Neprezentarea diplomei în original. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). în care vor menŃiona. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. în limita locurilor disponibile. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. 1. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

cetăŃeni români. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. cu aprobarea preşedintelui comisiei. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). • Certificat de naştere tradus în limba română. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. 8 . • Copie paşaport sau C. după verificarea fiecărui dosar. pensionat sau decedat). Dacă listele au fost scrise la calculator. legalizată. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. până la editarea cataloagelor fără note. legalizată.D. În caz contrar. • Certificat medical. 1. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Dovada echivalării studiilor de către C. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). după caz. • Certificat de competenŃă lingvistică. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. iar copia legalizată la cealaltă facultate. • Patru poze tip paşaport.N. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. domeniile. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă.R. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. copie. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români.E. precum şi disciplinele sau probele de concurs.I. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea .

În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). conform reglementărilor. culturale sau politice a rromilor legal constituită. conform metodologiei de admitere. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. la nivel de universitate. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. la nivel de facultate. alocate UniversităŃii din Oradea. În acest caz. În prima fază. special destinate lor. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În acest caz. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În prima fază. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. În limita locurilor bugetate special alocate. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. special destinate lor. Astfel. 9 . au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. candidaŃii participă. special destinate acestei categorii de candidaŃi. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. la nivel de universitate. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. 1. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. candidaŃii participă. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. special destinate acestei categorii de candidaŃi. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. În limita locurilor bugetate special alocate.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs.1. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. conform metodologiei de admitere.

Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. 10 . versiunea în limba română.uoradea. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. obligatoriu gratuit. pe baza actelor de identitate.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www. la cerere.uoradea.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 1. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată.ro. în cadrul butonului “Admitere”.

2. sponsorizări. 11 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . iar absolvenŃii primesc diploma de master. respectiv facultăŃii.25 septembrie 2010 . Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat.S.6 . atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci).18 .23 septembrie 2010 . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă. un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.18 . a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului.afişarea rezultatelor. etc. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni.25 . la sediile facultăŃilor.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. 2. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională.2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .24 iulie 2010 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.confirmări.septembrie 2010 .înscrierea candidaŃilor . din venituri proprii. criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare.U. Bursa se acordă semestrial din veniturile I.27 .înscrierea candidaŃilor .19 .afişarea rezultatelor .12 .28 iulie 2010 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 . (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat.4 semestre.M. în perioada iulie şi septembrie 2010. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu.25 .30 iulie 2010 .21 septembrie 2010 .17 septembrie 2010 .1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii. Media minimă de admitere. care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare. La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii.O. Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii. donaŃii. se încheie cu o disertaŃie.

absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia. indiferent de numărul de ani de studii.2. 2.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . • Certificat de competenŃă lingvistică. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă.I.D. în ciclul II – studii universitare de masterat . cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial.150 EURO 2.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere.cetăŃeni români. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. legalizată. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate.100RON . • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. • Copie paşaport sau C.R.150 RON . pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea. • Certificat de naştere tradus în limba română. ambele în original.N. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. • Certificat medical. legalizată.E. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. legalizată. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. 12 . ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. • ChitanŃă-taxa de înscriere.150 RON . • Patru poze tip paşaport. Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene. copie. • Dovada echivalării studiilor de către C. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere.

la cerere. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. 13 .Rezultatele concursului de admitere. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia.

• Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). conform reglementărilor în vigoare. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Buletin/Carte de identitate (copie xerox).1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . 3. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). conform Legii nr.absolvenŃii studiilor universitare de masterat. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. . Universitatea din Oradea poate asigura. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată).a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. curs pregătitor de limba română. de regulă în luna septembrie. • Curriculum Vitae. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată).2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români.Partea a III . 288/2004. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). 14 . 3. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează.3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. la cererea doctorandului străin. CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. • Certificat de naştere(copie legalizată). Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat.

se face la propunerea conducătorilor de doctorat. conform programului afişat la decanate. 06 – 17 septembrie 2010 . b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine.Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere. în limita locurilor disponibile.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe.Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. conform programului afişat la decanat.170 lei 15 .4 Calendarul concursului de admitere 01 . c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii.150 lei . Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale.Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale. În termen de 30 zile de la înmatriculare. examenul de competenŃă nu mai este necesar. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt).100 lei .300 lei . conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. 20 – 27 septembrie 2010 . fiind declaraŃi admişi. 3. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 . în ordinea inversă a notelor. 3.Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională.

departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu... 114... 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu.a A... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr...: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr.. 114........ B.…... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.....40% Desen liber ..probă eliminatorie.......................... locuri bugetate Nr........50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu... 39.................1..... credite Durata şcolariz Taxă şcol... decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen......... Nr........... Criterii de admitere 16 .P..10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică..... nr..... Taxă şcol.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.447 Domeniul de studiu Nr... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ....….....................10% ConstrucŃii civile.....30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică.............. Oficiul Poştal 1.. 410058 Oradea Tel..... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C......40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu......... 2600 lei/an 2... .30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale...... Str.ZI 1....Partea a IV ...10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……...…...........probă eliminatori...... P-Ńa IndependenŃei nr.…….... Nr. Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic .............. nr.. Oficiul Poştal 1..Delavrancea nr........ locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice. Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu .. credite Durata şcolariz.St...70% Media bacalaureat ......…....10% 4 ani/zi Media bacalaureat……... 4.P.

.... FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.... Taxă şcol.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.3..... UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1...70% Media generală de absolvire…... UniversităŃii nr...... 1... 114. nr. Nr..P. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic ….. 114.... nr. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică.. UniversităŃii nr...... Oficiul Poştal 1. Str.. credite Durata şcolariz..…... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric. 4 ani/zi 2300 lei/an 5.106 Domeniul de studiu Nr... credite Durata şcolariz. locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr.P..... 1.... 4.P... Str. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C... electronic şi energetic Nr. 1. locuri Nr..104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.... Oficiul Poştal 1. Nr.. 114. Taxă şcol. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric. nr. electronic şi energetic 2300 lei/an 17 .30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice..... Str.. credite Durata şcolariz..258 Domeniul de studiu Nr.... Taxă şcol..

.....................…........30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …. locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr.. Istorie.............. Taxă şcol..... Campus II.........P...... 1. Oficiul Poştal 1.408.... Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu. 1. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7...30% Media disciplinei Limba şi Literatura română...30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu...30% Media disciplinei Limba şi Literatura română.........30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu............ nr. credite Durata Specializări şcolariz.............141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr.... 180 credite ŞtiinŃe sociale...30% Media generală a anilor de studiu din liceu…. 114......40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu........... Istorie...... UniversităŃii nr......…...….......…......... Nr............ 114..... FACULTATEA DE ISTORIE..... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.....40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat .. Str.... Oficiul Poştal 1...P. locuri bugetate 40 12 Nr.............. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C...................167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr...... UniversităŃii nr.........60% Media generală a anilor de studii din liceu... locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr...... Geografie..... credite Durata şcolariz................... Geografie. 410087 Oradea Tel: 0259 ...…. . Taxă şcol.. 18 .... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 180 credite ŞtiinŃe sociale.. Str.......40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat ….... 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat ......6..... nr.40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu.

. UniversităŃii nr. la alegere........... Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză......... ......... Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză...8.....80% Media bacalaureat ..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408......20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică........33% Media anilor de liceu la specializarea B ...... Taxă şcol........ 0259 / 418........ franceză. P-ta 1 Decembrie nr...... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr. locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr...Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A ....680.. Nr...................Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză... 114.. 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză........ nr...267.... Taxă şcol.. FACULTATEA DE LITERE C.. 10........ 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris.80% Media bacalaureat .33% Media bacalaureat....... Oficiul Poştal 1.............P.. germană) 3 ani/zi ......... FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C.... locuri locuri bugetate cu taxă Nr....... Biologie sau Chimie... credite Durata şcolariz...... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii...20% 19 .. 114............ Str.... 0259 / 408..................... credite Durata Specializări şcolariz... Oficiul Poştal 1.... la alegere....34% Obs..... 1....P.. 410073 Oradea Tel: 0259 / 415........ germană) 3 ani/zi ........ eventual...266. Nr...... În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa.... franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe ...... nr.178 Domeniul de studiu Nr........Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9....

Daniela Bogdan. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). sistemul muscular-sistemdigestiv.16. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. Analizatorii: cutanat. Alcadiene.digestiv. CirculaŃia. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. 14. 6. Aminoacizi. 2005 CHIMIE C1. 6. Sistemul reproducător. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. LuminiŃa Vlădescu. 7. Editura :Art. Alcooli. 7. Sensibilitatea. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Fenoli. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Zaharide. Alcadiene. Sistemul respirator. Editura :Art. FuncŃia de reproducere. 8. Sistemul excretor. Sistemul excretor. Sistemul digestiv. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Alcani. ExcreŃia. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Grăsimi. acusticovestibula. vizual. RespiraŃia. reproducător. CLASA a XI-a. Arene. Sensibilitatea.La specializările AsistenŃă medicală generală. CLASA a X-a. 5. Organismul uman – un tot unitar. respirator. Ion Baciu. CLASA a XI-a. 2. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. 2. 3. 13. Compuşi halogenaŃi. Fenoli. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 3. 3. Alchene. 4. 2. Sistemul digestiv. 2. excretor. Alchine. 4. 2006 CHIMIE C1. 6. acusticovestibula. Reglarea metabolismului. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. LuminiŃa Irinel Doicin. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. 5. 6. łesuturile. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. Sistemul nervos. 2006. Alcani. Alchene. 7. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Sistemul respirator. 9. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. 10. Celula. łesuturile. 3. Compuşi hidroxilici. LuminiŃa Vlădescu. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Sistemul reproducător. Compuşi 20 . sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Alcooli. Sistemul vascular. Ştefan Tomas. Reglarea metabolismului. reproducător. ExcreŃia. 8. 5. sistemul muscular-sistemdigestiv. Compuşi carbonilici. Celula. Metabolismul. 4. Analizatorii: cutanat. Acizi carboxilici. respirator. 12. 5. Metabolismul. 7. Irinel Adriana Badea. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. FuncŃia de reproducere. 15. Arene. Sistemul nervos. Alchine. vizual. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. circulator. Acizi carboxilici. 4.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Editura: Mistral Info Media. 9. Amine. LuminiŃa Irinel Doicin. Organismul uman – un tot unitar. excretor. RespiraŃia. CirculaŃia. Sistemul vascular. 11. circulator.

Irinel Adriana Badea. mitoza şi meioza. 12. Metabolismul. excretor. RespiraŃia. 2. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. LuminiŃa Irinel Doicin. Daniela Bogdan. 15. 7. Grăsimi. LuminiŃa Irinel Doicin. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. Alcadiene.Sistemul excretor.-acusticovestibular. CLASA a XI-a. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. 8. reproducător. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. Ion Baciu.halogenaŃi. Celula eucariotă. 13. 11. Ştefan Tomas. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. Amine. -sistem digestiv. 5. Structura.14. Arene. Compuşi hidroxilici. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula.-CirculaŃia. : -cutanat. Sistemul digestiv. Regnul Fungi : 21 . unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii.a X-a. 16. 2005 CHIMIE C1. 6. a XI-a. Sensibilitatea. 2005 CHIMIE C1. Compuşi hidroxilici. Celula procariotă. Editura :Art. Ion Baciu. Irinel Adriana Badea. Editura :Art. circulator.FuncŃia de reproducere. CLASA a X-a. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Alcani. LuminiŃa Irinel Doicin. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. -sistemul circulator. cls. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Editura :Art. respirator. Sistemul respirator. -sistem respirator. 10. cls. Amine. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. Zaharide. Aminoacizi. Ştefan Tomas. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. Analizatorii. Acizi carboxilici. łesuturile. 16. Sistemulnervos. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Zaharide. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia. 9. -vizual. Compuşi carbonilici. 3. -sistemul muscular. Editura: Mistral Info Media. Compuşi carbonilici. LuminiŃa Vlădescu. CompoziŃia chimică a materiei vii. -sistemul excretor. 10. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Compuşi halogenaŃi. Sistemul reproducător. Alcooli. 12. 2006.ExcreŃia. Celula. Organismul uman – un tot unitar. 5. Diviziunea celulară. Clasificarea organismelor vii. 11. 14. 2006 CHIMIE C1. LuminiŃa Irinel Doicin. Aminoacizi. CLASA a XI-a. Daniela Bogdan. 4. a XI-a. 2006 CHIMIE C1.Sistemulvascular. Alchene. Editura: Mistral Info Media. 6. LuminiŃa Vlădescu. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. 15. 7. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. cls. 2. 13. Proteine. Fenoli. LuminiŃa Vlădescu. 4. Alchine. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. Grăsimi. LuminiŃa Vlădescu. 3. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. Reglarea metabolismului. Editura :Art.

Corneanu Gabriel. Nacovei Florica... NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. Biologie.Biologie. Biologie. 7. Mihail Aurora. Grăsimi. Încrengătura Lichenophyta. Încrengătura Ascomycota. Editura Didactică şi Pedagogică. manual cls. SoluŃii apoase. 2004 CHIMIE C1. EcuaŃia de stare a gazelor. 10. manual clasa IX. 7. 2005 Mohan Gheorghe. fructul. RespiraŃia la plante. Compuşi halogenaŃi. Editura :Art. 2004 Aurel Ardelean. 16. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. Compuşi carbonilici. 9. Compuşi hidroxilici. manual cls. Biologie. 5. 14. Editura Corint. Subîncrengătura Gymnospermae. Kerekes Adelhaida . IX. 6. manual cls.X. 2006 Mihail Aurora. 11.IX. Editura ALL. CLASA a XI-a. manual cls. Echilibrul chimic. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. limba maghiară. Graminae. Alcadiene. Editura Mistral Info Media.. Ardelean Aurel.A. mixotrofă.Biologie. manual cls. Amine. Alchene. LiŃescu Sanda. LuminiŃa Irinel Doicin. manual cls. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Copil Violeta. 3.X..IX. . R. 8. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. 15. Ph-ul soluŃiilor apoase. .IX. ReacŃii redox. chemosinteza. IX.IX. Braghina Valeria. Costache Ştefan Viorel. şi molecule. 2006 łiplic Tatiana. CLASA a XI-a. 2. Biologie. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. Acizi carboxilici. IX. 4. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Biologie. 2004 HuŃanu Elena. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. Biologie. LuminiŃa Vlădescu. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. LuminiŃa Irinel Doicin. Marilena Şerban. Starea gazoasă. sămînŃa. 6. Editura LVS Crepuscul. 5. 2004 Ariniş Ioana.Încrengătura Zygomycota. Proteine. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Editura: Art.Biologie. Liliaceae. Viorica Zaharia. 2003 Mohan Gheorghe. 13. . Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena.Biologie.D. LuminiŃa Vlădescu. Biologie . manual cls. X. Ardelean Aurel.X. Editura Aramis. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica.IX. manual cls. CLASA a IX-a. parazită. Iridacea. Ariniş Ioana. Amarylidaceae. Editura Corint. Aminoacizi. Ardelean Aurel. Corneanu Gabriel. Paraschiva Cerasela. Elena Alexandrescu. 2006 22 . 2. Editura Petrion. -Biologie. Legături chimice. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Alchine. Organe de reproducere ale plantei: floarea. manual cls. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. CLASA a X-a. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. Organe vegetale vegetative. atomi. Solanaceae. manual cls. manual cls. Fenoli. Biologie. Alcani. Ionel Roşu. Editura LVS Crepuscul. Editura Corint 2005 Tesio C. Editura ALL. 2005 CHIMIE C1. Încrengătura Bazidiomycota. 2006 Mohan Gheorghe. InteracŃiuni între ioni. 8. Editura All Educational. CHIMIE ORGANICĂ 1. 4. Daniela Bogdan. 12. Arene. Cruciferae. Ion Baciu. CLASA a IX-a. Ştefan Tomas. 2005 CHIMIE C1. Papilonaceae. 3. Umbeliferae.łesuturile vegetale. Rosaceae. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. Zaharide. Compositae. manual cls. Alcooli. Iliescu Maria.Biologie. Irinel Adriana Badea. Călin Istrate. Atomul. Acizi şi baze. Editura ALL. Apa. manual cls. IX.

..modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică.... FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.game...lied. Str. Oficiul Poştal 1. Nr. General Magheru nr. . 114. la alegere. 180 credite .. Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: ... 3 ani/zi .. Probă de interpretare ... 410048 Oradea Tel: 0259 / 408. Oficiul Poştal 1.. nr.... interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice..50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 . credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz.. Nr. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice.interpretarea unei piese vocale. .P... 0259 / 412..P.. Taxă şcol. UniversităŃii nr. credite Durata şcolariz.. desfăşurată pe baza a două subprobe: A. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11.550 Domeniul de studiu Nr. ..două arii de stil şi factură diferite..recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete... Instrument/Canto clasic .vocaliză.... Str. Taxă şcol. FACULTATEA DE MUZICĂ C..piesă preclasică.. (75% din nota finală) B.10.. 114.. .129 Domeniul de studiu Nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator.... Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini. locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr. .. (75% din nota finală) B..….……… . nr.poezie (fabulă) sau monolog. desfăşurată pe baza a două subprobe: A.... Aptitudini vocale şi scenice: .o lucrare din repertoriul universal... 26.solfegiu la prima vedere.... ..... 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.273. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.... 1.50% Media bacalaureat .. la alegere.

locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Taxă şcol. credite Durata şcolariz..... 1. Str..….. UniversităŃii nr..161 Domeniul de Nr... 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.....70% 3 ani/zi Media bacalaureat……. Oficiul Poştal 1. locuri cu taxă 25 Biologie Nr. 114..30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu...P.Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.... 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 .. nr......

..... FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C.. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.............525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr.. credite Durata şcolariz.. Str..... locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr........13... Taxă şcol........ FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C............. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…. locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr.980 0259 / 408. nr...media generală a anilor de studiu din liceu.. 114. Traian Blajovici nr.. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C... 114....... Gen.P.. criteriu de rangul II .. Magheru nr. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu …..33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I . Nr... 1. 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului. Drept AdministraŃie publică 15..... Oficiul Poştal 1.….media generală la examenul de bacalaureat 14. nr. 410048 Oradea Tel: 0259 / 479....... 2..... nr..50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 .... 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr..... 114....50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie... Oficiul Poştal 1. Str.......P.. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455...34% Media bacalaureat . Str.. credite Durata şcolariz........... turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu. Taxă şcol. Oficiul Poştal 1....... Nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....50% Media bacalaureat........276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr....... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr.. UniversităŃii nr. credite Durata Criterii de admitere şcolariz.... 26.33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului.......... Taxă şcol.P.... Nr.... .

credite Durata şcolariz................. Str.......................... Campus II.................... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...........50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) .. 114......50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu.................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română .......................... UniversităŃii nr.......439 Nr................25% Media bacalaureat .40% Media bacalaureat ......... Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ........25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 .......16..25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …........................... 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu ........25% Media bacalaureat ...........................25% Media bacalaureat .................. Oficiul Poştal 1.50% Media bacalaureat ................. Taxă şcol......................................... nr................. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C...............40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie)....................20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu.................................. locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr........................................ Domeniul de Nr..............P............................. Media generală a anilor de studiu din liceu …...................... 1..50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară .......................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …..

.....….. Fizică.P..... Taxă şcol.......... locuri cu taxă 50 Nr.......448 Domeniul de studiu Nr..2..... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C... 114............33% gestiune 2400 lei/an 50 27 ... credite Durata Specializări şcolariz.... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică... credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz....... Marketing..... Oficiul Poştal 1..... Delavrancea nr............. 4.. 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă .. Economie...........20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar .. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.......... Taxă şcol...... nr............ locuri locuri bugetate cu taxă Nr... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408..... Str.. Nr. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ...17........ Nr. UniversităŃii nr..60% Media bacalaureat ........182 ... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C... 1..... 114.......20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18............. nr...50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat.... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr........P...... 114....... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat …………….. Şt........33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului.......25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie...... Str..... UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1...34% Economia comerŃului.......... Oficiul Poştal 1... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.........P...25% Media bacalaureat…….. disciplină piele şi de specialitate) .........ID 1.....276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr... credite Durata şcolariz.. 1........ locuri locuri bugetate cu taxă Nr........ Taxă şcol.. nr...... Str.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ............... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...... B..

locuri studiu cu taxă Nr......4.439 Domeniul de Nr.408.. Oficiul Poştal 1................ nr. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1............. Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A.. Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu ........ UniversităŃii nr.. Taxă şcol.... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.. nr. Campus II....3...... 3. credite Durata şcolariz............ 114. 410087 Oradea Tel: 0259 . credite Durata şcolariz... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..141 Domeniul de studiu Nr... locuri cu taxă Nr.............25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A...... locuri subvenŃionate de la buget 27 28 ..P.25% 2000 lei/an Media bacalaureat ...... Str..................P...... 114...Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2... Taxă şcol........ UniversităŃii nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C. 1.. Oficiul Poştal 1..... Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr.......... Str.......50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română .

bugetate cu taxă Taxă şcol... UniversităŃii nr. 1. 114. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1. 1.. credite Domeniul de Nr.P..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .... Oficiul Poştal 1. absolvenŃi de studii liceale în România Nr. credite Domeniul de Durata Nr.. nr. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice.. 410058 Oradea Tel. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1.. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C. nr.....419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol.P. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă .....1.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 . 114. 39.. Oficiul Poştal 1. Domeniul de Nr.50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3.... FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.. nr.....5... Str. 114.. bugetate cu taxă Taxă şcol...106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr...A.. Oficiul Poştal 1. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz..... Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2. locuri subvenŃionate de la buget 7 B. Str. locuri Nr.. locuri Durata Specializări studiu şcolariz.5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 ... Str... P-Ńa IndependenŃei nr.. UniversităŃii nr.. locuri Nr..: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr...P... credite Nr......

bugetate Taxă şcol.408. Str. credite Nr. Oficiul Poştal 1.4. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. UniversităŃii nr.4 ML + 0. 410087 Oradea Tel: 0259 . UniversităŃii nr. nr. Str.P.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. 114. locuri Durata şcolariz.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 .P. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. 1. credite Nr. 0259 / 408.104. locuri Nr. bugetate cu taxă Taxă şcol. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 1. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. Oficiul Poştal 1. Nr. 114. nr.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr.

..178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.... conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U.267. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7. FACULTATEA DE LITERE C... 1. Nr...P...... credite Nr.E.. Str.6.. UniversităŃii nr. Oficiul Poştal 1.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă. 0259 / 408.. UniversităŃii nr..50% Media generală a anilor de studiu..... 1.P...167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.. bugetate cu taxă Taxă scol.... Durata locuri locuri şcolariz. credite Nr...XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea... 114. Durata locuri locuri şcolariz. Str.. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C. Campus II..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec... bugetate cu taxă Taxă şcol.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. nr. Oficiul Poştal 1..... evaluarea..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 .... 114... 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură .. 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă... nr.. Nr. FACULTATEA DE ISTORIE..50% Media generală a anilor de studii..

Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere..... locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz. Domeniul de Nr. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă . nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz.în curs de acreditare 32 . FACULTATEA DE MUZICĂ C. Str.... FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument... Proba 1: Probă practică.273.. Oficiul Poştal 1. bugetate cu taxă Taxă şcol. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.. respectiv din voce. bugetate Taxă şcol.... muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. Str. 0259 / 412... 1....550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *. nr... 410048 Oradea Tel: 0259 / 408...50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă . 114....50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă.. credite Nr. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală.P. UniversităŃii nr.... locuri Nr. General Magheru nr. 114.8. Oficiul Poştal 1. 26. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei... 9... în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură)..129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta. credite Domeniul Durata Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.P. verificarea aptitudinilor vocale a candidatului..……..

UniversităŃii nr. Oficiul Poştal 1. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. Str. credite Domeniul de Nr. Str. 1. 114.bănci . nr.P. Tel: 0259 / 408. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. 410087 Oradea. credite Domeniul Nr.10. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă.P. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. 114. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr. 410087 Oradea. 1. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. Oficiul Poştal 1.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . Taxă şcol. locuri Nr. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. nr. Tel: 0259 / 408. Taxă şcol.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. mijlocii 120 credite FinanŃe . auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. UniversităŃii nr. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea.

Taxă şcol........... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C.... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz....... Psihologie clinică................50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ....... credite Domeniul de Nr. nr.........…. consiliere Interviu individual ..….…. Traian Blajovici nr...................... locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz...…….... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr............…….......50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă .. UniversităŃii nr..... Str.25% Psihologie Psihologie educaŃională.....…….................. 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ............... campus II..................50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr....... 2...25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare ...... Oficiul Poştal 1....50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.......25% Interviu-competenŃe de comunicare......... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455..... Media la examenul de licenŃă ..P.... consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă...................... Oficiul Poştal 1..... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.....50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare . locuri Nr..... bugetate cu taxă Taxă şcol.P...... locuri Nr.........25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ....50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14.. Media examenului de licenŃă ….... nr................ 114.. .50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite .... Media examenului de licenŃă….. 1.. credite Nr............ Str..…....50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.....................13........ 114...

. locuri Nr.182 .…. 4. credite Domeniul de Nr..P.……... B.. – 50% Interviu .. credite Durata şcolariz.. locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă….. nr.... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C... Taxă şcol.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr. 1.. Delavrancea nr. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă...... Taxă şcol..P. Şt. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C... Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 .. credite Domeniul Durata Nr.... nr..... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1... 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Oficiul Poştal 1.P. Oficiul Poştal 1.. locuri Nr.. UniversităŃii nr.. 114. 1.20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .... bugetate cu taxă Taxă şcol. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C... Str.. 114.. 114.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C... Str..... Str.. Oficiul Poştal 1.... 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă ...... 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.. locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz...106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr..... UniversităŃii nr.15... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... nr.

..../zi 1200 lei/sem.. Taxă şcol.. ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă... 410087 Oradea.. nr. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană ... Taxă şcol.2..... credite Domeniul Durata Nr.. FACULTATEA DE ŞTIINłE C....50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem.. UniversităŃii nr. nr.... Campus II.. credite Domeniul de Durata Nr.. Oficiul Poştal 1. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz....... FACULTATEA DE ISTORIE......167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.... Tel: 0259 / 408.aspecte educative Biologie Colectarea.. locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz... 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr.50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu….. 114.. 1. 114... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C..P.P.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Str. Oficiul Poştal 1.50% Media generală a anilor de studiu….... UniversităŃii nr.. credite Domeniul de Nr. Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie... Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă...... Str.161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr. Taxă şcol. 1.... prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 ......50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3.... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz.....

şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. Taxă şcol. UniversităŃii nr. Domeniul de studiu Nr. 1. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 . Taxă şcol.148 . 90 credite Profesor documentarist 1. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . 114. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. credite Nr.5 ani/zi 500 lei/sem. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. locuri Durata Specializări şcolariz. 120 credite 4 semestre Nr.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C. CURSURI DE FORMARE Nr. Oficiul Poştal 1. credite Durata şcolariz. Str.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem.5ani/zi 500 lei/sem. nr. cu taxă Taxă şcol.P.

va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. Filologie 9. În caz contrar. Inginerie industrială 3.D. Istorie 8. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. crt. Inginerie electrică 2. Medicină 5. Economie 10. 38 . Inginerie energetică 4. Geografie 7. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. cu taxă – 40. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Biologie 6. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->