UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

4 . pe locurile stabilite în acest scop. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. b) pe locuri cu taxă.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă.

17 septembrie 2010 . după caz.150 RON Taxa de înmatriculare .3. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor. 1.00. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.150 RON Taxa pentru contestaŃii . luni-vineri între orele 9.100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) .00. lista probelor şi a manualelor pentru concurs. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .27 .150 EURO 5 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri. prin afişare.septembrie 2010 . vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.23 septembrie 2010 . Cercetării. la sediile facultăŃilor.28 iulie 2010 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului.00-12.18 . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile.2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate. Tineretului şi Sportului.înscrierea candidaŃilor . De asemenea.înscrierea candidaŃilor .6 .Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.18 . prin orice fel de mijloace. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .25 .12 . iar sâmbăta şi duminica între orele 9. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. glisări etc.00 -16.afişarea rezultatelor.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .30 iulie 2010 .25 .25 septembrie 2010 .24 iulie 2010 .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.21 septembrie 2010 . departamentele şi domeniile de licenŃă existente. 1. facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri.19 .afişarea rezultatelor .confirmări.

09. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. astfel : • premiile I. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga. II. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr. 1.următoarele categorii de candidati. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea.D. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. Cercetării. Diplomele din Italia. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. universităŃii. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Tineretului şi Sportului. II. 6 .2. în copie: paşaport . ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. Spania. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus.4 – sau alt act de identitate. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea.copie după paginile 1. de către C. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . Cercetării. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat.3.R. Grecia. III.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. • Diploma de absolvire a liceului.N.1. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere. De asemenea. menŃiuni. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. CandidaŃii. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. CandidaŃii. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. • Documentul personal de identificare. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. în scris. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice).129 /14.E. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate.

b) Foaia matricolă de la liceu. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. Neprezentarea diplomei în original.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . 1. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. vor preciza în cererea de înscriere.dacă este cazul. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. sub semnătură proprie. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. în original sau copie legalizată. prin concurs. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. cetăŃini români. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.G. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. nr.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. toate datele solicitate în formularul respectiv. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. la cerere. g)AdeverinŃa medicală tip. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. 7 . Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. în limita locurilor disponibile. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). stabilite de consiliul facultăŃii respective. în care vor menŃiona. Potrivit H.

• Copie paşaport sau C. după verificarea fiecărui dosar. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). • Patru poze tip paşaport. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). precum şi disciplinele sau probele de concurs. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Certificat medical. 1. iar copia legalizată la cealaltă facultate. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe.I. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. • Certificat de naştere tradus în limba română. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze.N. domeniile. 8 . Dacă listele au fost scrise la calculator. legalizată.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene.D. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. copie.. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. pensionat sau decedat). până la editarea cataloagelor fără note. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă.E. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română.R. • Certificat de competenŃă lingvistică. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. după caz. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. cu aprobarea preşedintelui comisiei. cetăŃeni români. În caz contrar. legalizată.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. • Dovada echivalării studiilor de către C. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi.

9 . candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. special destinate acestei categorii de candidaŃi. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. special destinate lor. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. În acest caz. Astfel. la nivel de facultate. candidaŃii participă. candidaŃii participă. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În prima fază.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova.1. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. culturale sau politice a rromilor legal constituită. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. la nivel de universitate. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). conform metodologiei de admitere. alocate UniversităŃii din Oradea. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). conform reglementărilor. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. Astfel. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. special destinate lor. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În limita locurilor bugetate special alocate. În acest caz. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. special destinate acestei categorii de candidaŃi. la nivel de universitate. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. 1. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. În limita locurilor bugetate special alocate. conform metodologiei de admitere. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În prima fază. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii.

ro.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www.uoradea. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. pe baza actelor de identitate. la cerere.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. în cadrul butonului “Admitere”. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. obligatoriu gratuit. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. versiunea în limba română. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. 10 . Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată. 1.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie.uoradea.

U.S. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii. La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: . respectiv facultăŃii.21 septembrie 2010 . criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare. Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. sponsorizări. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni. a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului. Media minimă de admitere.23 septembrie 2010 . atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci).1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare. Bursa se acordă semestrial din veniturile I.17 septembrie 2010 . un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.O.4 semestre. Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii.18 .afişarea rezultatelor . iar absolvenŃii primesc diploma de master. (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat.12 .30 iulie 2010 . În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. în perioada iulie şi septembrie 2010. la sediile facultăŃilor.24 iulie 2010 .M.înscrierea candidaŃilor . se încheie cu o disertaŃie.afişarea rezultatelor.19 .2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .confirmări. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. etc.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.înscrierea candidaŃilor .27 . 2.25 .18 . Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat. 2.Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă. din venituri proprii.25 .6 .25 septembrie 2010 .septembrie 2010 .28 iulie 2010 . 11 . donaŃii.

pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea.I. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. legalizată. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. • Certificat de competenŃă lingvistică.150 EURO 2. • Patru poze tip paşaport. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie).4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. • Certificat medical. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. legalizată. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. 12 . cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene. • Copie paşaport sau C. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.cetăŃeni români.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) .R. • Certificat de naştere tradus în limba română. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă.E. în ciclul II – studii universitare de masterat . • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia.2. indiferent de numărul de ani de studii.100RON . • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate.D. • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. copie.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere.N.150 RON . ambele în original. • Dovada echivalării studiilor de către C. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). legalizată.150 RON . instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. • ChitanŃă-taxa de înscriere. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română. 2.

Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora.Rezultatele concursului de admitere. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. la cerere. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. 13 .

Partea a III .3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. conform reglementărilor în vigoare. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată). • Buletin/Carte de identitate (copie xerox). Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. Universitatea din Oradea poate asigura.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. la cererea doctorandului străin. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). • Certificat de naştere(copie legalizată). 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Curriculum Vitae. la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. de regulă în luna septembrie.a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. . se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). 14 . curs pregătitor de limba română. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.absolvenŃii studiilor universitare de masterat. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează.2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat.1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . 3. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). 3. conform Legii nr. 288/2004. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată).

fiind declaraŃi admişi. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt).4 Calendarul concursului de admitere 01 . d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat. 3.300 lei . 20 – 27 septembrie 2010 . în ordinea inversă a notelor. În termen de 30 zile de la înmatriculare. în limita locurilor disponibile. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale.Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale.170 lei 15 . precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 .Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere.100 lei . conform programului afişat la decanate.150 lei . Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. 06 – 17 septembrie 2010 . conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. examenul de competenŃă nu mai este necesar.Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. conform programului afişat la decanat. b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri. se face la propunerea conducătorilor de doctorat. Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale.Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională. 3.

....30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică..........P.......... B..10% ConstrucŃii civile.......... Str....……......probă eliminatori.. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .... Oficiul Poştal 1..a A............... P-Ńa IndependenŃei nr...probă eliminatorie...... 114... 114...St............ 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu.......... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C....…....: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr...... decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen..50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu............. Criterii de admitere 16 ........ departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.......10% 4 ani/zi Media bacalaureat……. Oficiul Poştal 1...70% Media bacalaureat ...... nr. Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu ........ZI 1.. 39..... 2600 lei/an 2...Delavrancea nr...…. 410058 Oradea Tel.. Nr. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.....…............... locuri bugetate Nr...40% Desen liber ....30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale..10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică... credite Durata şcolariz.. Taxă şcol.......Partea a IV .1. .. Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic .... credite Durata şcolariz Taxă şcol......10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……......447 Domeniul de studiu Nr... Nr..... nr. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C..............40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu........ locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice.P.......….. 4..

locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr... Oficiul Poştal 1....... Str... Oficiul Poştal 1....258 Domeniul de studiu Nr. Taxă şcol. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric.30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice. nr. nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... credite Durata şcolariz. Str. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric..…... 114. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic …......3. credite Durata şcolariz. Nr....... Taxă şcol... electronic şi energetic 2300 lei/an 17 . 4 ani/zi 2300 lei/an 5. Nr.. nr...70% Media generală de absolvire…. 1.. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Str... credite Durata şcolariz.. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.... locuri Nr.106 Domeniul de studiu Nr....104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. UniversităŃii nr... 114. electronic şi energetic Nr. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică. Oficiul Poştal 1..P. 114.... FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C..... UniversităŃii nr... Taxă şcol. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.... UniversităŃii nr....P.. 1.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 4..P. 1....

.... 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat .. Taxă şcol..................... ... UniversităŃii nr.. 114.. 18 .... Istorie..... Str. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu.............30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu....…......... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C......... 1.... 180 credite ŞtiinŃe sociale.. 410087 Oradea Tel: 0259 ..... Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu..…......... Oficiul Poştal 1....408.30% Media generală a anilor de studiu din liceu…...30% Media disciplinei Limba şi Literatura română..... nr.. 180 credite ŞtiinŃe sociale... nr....40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu.. locuri bugetate 40 12 Nr... Istorie................. credite Durata Specializări şcolariz......... 1.….... FACULTATEA DE ISTORIE....P.............................30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu..................... Campus II.... Nr.. Taxă şcol..... 114.. Str............ locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr..P.......30% Media disciplinei Limba şi Literatura română..40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat ….......6. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.. Geografie..... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7.. Geografie..….......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr.... locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr.60% Media generală a anilor de studii din liceu.................40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu...........…..40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat .30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat ….. credite Durata şcolariz........ Oficiul Poştal 1.167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr...... UniversităŃii nr.

.....................8.80% Media bacalaureat .....20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică.... franceză........ germană) 3 ani/zi ... Oficiul Poştal 1...... franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe ... 10............. 1..... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr...... locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr......... credite Durata Specializări şcolariz. 0259 / 418.........178 Domeniul de studiu Nr. locuri locuri bugetate cu taxă Nr. În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa......................20% 19 ..........Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.......33% Media anilor de liceu la specializarea B ... eventual... Taxă şcol...P.266. Str..... credite Durata şcolariz. germană) 3 ani/zi ...... 114... ..... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415. 0259 / 408.... la alegere. Biologie sau Chimie. Nr. Taxă şcol.... Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză..... P-ta 1 Decembrie nr..34% Obs....... Nr.. 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză......33% Media bacalaureat.....267.... la alegere....Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A .80% Media bacalaureat ... UniversităŃii nr.............. altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii........... Oficiul Poştal 1.... 114... nr..Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9....... 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris.....P................................ FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C..... nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. FACULTATEA DE LITERE C.... Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.680.....

Arene. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. 9. Celula. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. 2006 CHIMIE C1. 2. Sistemul digestiv. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 2005 CHIMIE C1. 12. Metabolismul. Editura: Mistral Info Media. 2. Sistemul excretor. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Fenoli. Editura :Art. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. Alcadiene. acusticovestibula. 4. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Sistemul digestiv. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. vizual. Acizi carboxilici.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Analizatorii: cutanat. 11. 8. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. 6. sistemul muscular-sistemdigestiv. respirator. 8. 15. CLASA a XI-a. CirculaŃia. Sistemul reproducător. Sensibilitatea. ExcreŃia. Reglarea metabolismului. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. Alcani. 5. 2. excretor. circulator. reproducător. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . Metabolismul. Daniela Bogdan. FuncŃia de reproducere. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Alcani. Celula. Alcooli. Sistemul reproducător. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Compuşi carbonilici. Sistemul nervos. Reglarea metabolismului. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Ion Baciu. RespiraŃia. 9. Amine. LuminiŃa Irinel Doicin. łesuturile. ExcreŃia. 13. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Fenoli. FuncŃia de reproducere. Compuşi 20 . Compuşi hidroxilici. 4. 3. Grăsimi. 7. Editura :Art. vizual. RespiraŃia. Compuşi halogenaŃi.16. respirator. Acizi carboxilici. reproducător. 5. excretor. CirculaŃia. Alcadiene. Alchene. Sistemul respirator. CLASA a XI-a. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 2006. 5. Aminoacizi. 7. LuminiŃa Vlădescu. 7. Sistemul nervos.La specializările AsistenŃă medicală generală. sistemul muscular-sistemdigestiv. 10. Sistemul respirator. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie.digestiv. 7. 14. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. 6. Organismul uman – un tot unitar. Alcooli. Sistemul vascular. circulator. 4. Zaharide. CLASA a X-a. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. 3. 5. 3. 3. Arene. 4. LuminiŃa Vlădescu. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. acusticovestibula. Irinel Adriana Badea. Sistemul vascular. LuminiŃa Irinel Doicin. Alchene. Ştefan Tomas. Alchine. Sistemul excretor. łesuturile. 2. Sensibilitatea. 6. Analizatorii: cutanat. 6. Organismul uman – un tot unitar. Alchine.

Amine. Clasificarea organismelor vii. 6. LuminiŃa Irinel Doicin. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. 6. -sistemul circulator.FuncŃia de reproducere. Celula eucariotă. 10. Zaharide. Alcani. 15. cls. Daniela Bogdan. 2. 2. Fenoli. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. CLASA a XI-a. Sensibilitatea. RespiraŃia. Editura: Mistral Info Media. Sistemul digestiv.Sistemulvascular. a XI-a. Organismul uman – un tot unitar. LuminiŃa Vlădescu. Alcooli.14. Regnul Fungi : 21 . Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. 2006 CHIMIE C1. Acizi carboxilici. Sistemul reproducător. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. 10. Compuşi carbonilici. 5. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia. Celula procariotă. 12. Zaharide. 11. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. -sistemul excretor. reproducător. Daniela Bogdan. Editura :Art. Arene. respirator. 3. a XI-a. Editura: Mistral Info Media. 14. Alchene. Editura :Art. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. 2005 CHIMIE C1. Grăsimi. Proteine. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. 5.Sistemul excretor. Sistemulnervos. excretor. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. cls. Irinel Adriana Badea. 12. Ştefan Tomas. Compuşi halogenaŃi. Compuşi hidroxilici. CLASA a XI-a. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 15. 16.-acusticovestibular. 16. Alcadiene. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. Reglarea metabolismului. Analizatorii. Editura :Art. Celula. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. 4. Aminoacizi. LuminiŃa Vlădescu. 7.a X-a.-CirculaŃia. CompoziŃia chimică a materiei vii. Alchine. Diviziunea celulară. LuminiŃa Vlădescu. Aminoacizi. 11. Compuşi hidroxilici. -sistemul muscular. : -cutanat. circulator. -sistem digestiv. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Grăsimi. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. mitoza şi meioza. LuminiŃa Irinel Doicin. 13. -vizual. Ion Baciu.ExcreŃia. 2006 CHIMIE C1. 4. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. Ion Baciu. 9. Metabolismul. 2006. Irinel Adriana Badea. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. Structura. LuminiŃa Irinel Doicin. 3. Editura :Art. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 7. Compuşi carbonilici. cls. LuminiŃa Vlădescu. CLASA a X-a. Sistemul respirator. 13. łesuturile. Ştefan Tomas. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Amine. 2005 CHIMIE C1.halogenaŃi. -sistem respirator. 8. LuminiŃa Irinel Doicin. ultrastructura şi rolul componentelor celulei.

manual cls.. Legături chimice. CLASA a XI-a. 11. Editura Corint 2005 Tesio C. CHIMIE ORGANICĂ 1. Iridacea. 2005 CHIMIE C1.D.Biologie.IX. manual cls. Organe vegetale vegetative. Elena Alexandrescu. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. 3. LuminiŃa Vlădescu. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. Papilonaceae. Aminoacizi. LuminiŃa Irinel Doicin. 16. 2004 HuŃanu Elena. şi molecule. Editura Corint. CLASA a X-a. Compositae. X. 2005 CHIMIE C1. .Biologie. 2. Atomul. 8. LuminiŃa Irinel Doicin. Ardelean Aurel.IX. CLASA a IX-a. manual cls. 2006 22 . Alcani. 3. 14. Încrengătura Ascomycota. mixotrofă. Alcadiene.Biologie. Ion Baciu. 2004 Aurel Ardelean. manual cls. Organe de reproducere ale plantei: floarea. Irinel Adriana Badea. Nacovei Florica. Editura Aramis. LiŃescu Sanda. Alcooli.. Echilibrul chimic. manual cls. atomi. IX. SoluŃii apoase. Umbeliferae. Biologie. chemosinteza. Biologie . Biologie. Editura ALL. Ardelean Aurel.Biologie.Biologie. manual cls. limba maghiară. Arene. Subîncrengătura Gymnospermae. .łesuturile vegetale. 2006 Mohan Gheorghe. Apa. 9. Editura: Art. 4.A. Editura LVS Crepuscul. Călin Istrate. Amine. 8. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme.. Biologie. Marilena Şerban. Acizi carboxilici. 2006 Mihail Aurora. Zaharide. sămînŃa. EcuaŃia de stare a gazelor. 2006 łiplic Tatiana. parazită. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. Compuşi carbonilici. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. fructul. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. Încrengătura Bazidiomycota. manual cls. Graminae. 12. Liliaceae. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Ardelean Aurel. 15. Biologie. manual cls. Corneanu Gabriel. IX.X. Costache Ştefan Viorel. LuminiŃa Vlădescu. Editura All Educational. Biologie. manual cls. Ph-ul soluŃiilor apoase.X. RespiraŃia la plante. Compuşi halogenaŃi. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. Ariniş Ioana. manual cls. 2005 Mohan Gheorghe. manual clasa IX. 7. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. Corneanu Gabriel. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. 2004 CHIMIE C1. Fenoli. Biologie. Încrengătura Lichenophyta. 6. Braghina Valeria. Editura ALL. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. Editura Corint. CLASA a IX-a. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. Grăsimi. 13. Iliescu Maria. Rosaceae. Editura Mistral Info Media. Editura :Art. Editura LVS Crepuscul.. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 2003 Mohan Gheorghe. 6. . Viorica Zaharia. IX. manual cls. 7.IX. ReacŃii redox. Alchine. InteracŃiuni între ioni. Amarylidaceae. 2004 Ariniş Ioana. Editura Petrion. 10. manual cls. Ştefan Tomas.X. Starea gazoasă. -Biologie.Încrengătura Zygomycota. Ionel Roşu. 2.IX. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Editura ALL. Compuşi hidroxilici. Proteine.IX. Alchene. Acizi şi baze. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. manual cls. 5. IX. Biologie. Solanaceae. Cruciferae. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. 4. 5. Paraschiva Cerasela. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. Copil Violeta. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. Kerekes Adelhaida . Daniela Bogdan. CLASA a XI-a. Mihail Aurora.

Instrument/Canto clasic .. 1.129 Domeniul de studiu Nr. nr.o lucrare din repertoriul universal. la alegere.. . Str. Taxă şcol.273... Oficiul Poştal 1. interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice... Oficiul Poştal 1.poezie (fabulă) sau monolog.recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete..piesă preclasică. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. General Magheru nr. .50% Media bacalaureat .... nr..... Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice.game.... . Probă de interpretare . desfăşurată pe baza a două subprobe: A. 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. . locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. credite Durata şcolariz. (75% din nota finală) B....interpretarea unei piese vocale. Nr..550 Domeniul de studiu Nr. 0259 / 412.....……… . .vocaliză.. desfăşurată pe baza a două subprobe: A.. locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr. 114. la alegere.. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz.. (75% din nota finală) B.. 26. FACULTATEA DE MUZICĂ C.50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 ...... Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator. 114....lied.P.modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică. 3 ani/zi . FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. Nr..10.. Aptitudini vocale şi scenice: . . (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11..P..…. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.. Taxă şcol.......două arii de stil şi factură diferite.. Str. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice..... 180 credite ...solfegiu la prima vedere. UniversităŃii nr.

Oficiul Poştal 1...... locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr.... FACULTATEA DE ŞTIINłE C... 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu.... credite Durata şcolariz.... 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 ... nr.P.. UniversităŃii nr...70% 3 ani/zi Media bacalaureat…….. Taxă şcol.161 Domeniul de Nr. locuri cu taxă 25 Biologie Nr. 1.. Str. 114.….30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.

.50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 ......33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului........... Nr.....50% Media bacalaureat.34% Media bacalaureat ... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr.... 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului. credite Durata şcolariz.. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu.. Oficiul Poştal 1...50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie. 26.. 114.. 114. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…. Oficiul Poştal 1...P... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr.... 114.. Magheru nr. .... criteriu de rangul II ...... Str. Gen..525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr.......P...... UniversităŃii nr...media generală la examenul de bacalaureat 14.. nr.... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C....980 0259 / 408... 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr.... credite Durata Criterii de admitere şcolariz.. Taxă şcol.... 410048 Oradea Tel: 0259 / 479.. Drept AdministraŃie publică 15.media generală a anilor de studiu din liceu..... Nr...... 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.......33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I .... Nr... nr. 2.P.... credite Durata şcolariz.........….... FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C... Taxă şcol... 1.... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455....... Str.. Str... Traian Blajovici nr. locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr......... Taxă şcol......13....... locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr.. nr. Oficiul Poştal 1...... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ….... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...

........................................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ...............25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu ….............................50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu.............P.........................................25% Media bacalaureat ..................................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408......439 Nr............................................ Campus II...............20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu.. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.................................. 114...50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) .... UniversităŃii nr..................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu ….....40% Media bacalaureat ..... Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu . 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu .. Oficiul Poştal 1.................................... 1. Media generală a anilor de studiu din liceu …. locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr. credite Durata şcolariz.........50% Media bacalaureat .........16..................40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie).................25% Media bacalaureat ........ Domeniul de Nr...................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 ............................. Str.25% Media bacalaureat ......... nr................. Taxă şcol.....

....... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.... Taxă şcol......2... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.…. Nr.....276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr.... 4........... Nr.... UniversităŃii nr....448 Domeniul de studiu Nr.. nr. credite Durata Specializări şcolariz....... locuri cu taxă 50 Nr..... 114.P. 1...... UniversităŃii nr... locuri locuri bugetate cu taxă Nr.... Delavrancea nr.......33% gestiune 2400 lei/an 50 27 ..... 114............... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr..........P............ Economie...34% Economia comerŃului.... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………......60% Media bacalaureat ... 1.... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică. Taxă şcol......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... Fizică... disciplină piele şi de specialitate) .. locuri locuri bugetate cu taxă Nr...........25% Media bacalaureat……..ID 1...... Taxă şcol........... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .... Şt. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408..... nr...... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.............. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ... credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz.............182 ... B. Oficiul Poştal 1.P........... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C.... Str......... Oficiul Poştal 1........... Str. 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă ..20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18. 114. nr.......50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat. credite Durata şcolariz.........20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar ......................25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie.......... Marketing.....33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului...17.. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.. Str..... Oficiul Poştal 1...

locuri studiu cu taxă Nr......25% 2000 lei/an Media bacalaureat ......P..... Taxă şcol. 410087 Oradea Tel: 0259 . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr.. Oficiul Poştal 1. 3.... nr...... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.408........ UniversităŃii nr. Taxă şcol....... locuri cu taxă Nr................... Str. locuri subvenŃionate de la buget 27 28 .3.. 1.439 Domeniul de Nr.... Str...P.25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A. UniversităŃii nr. Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu ........Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2........4.. credite Durata şcolariz.. Campus II...50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română . FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C................... Oficiul Poştal 1...... credite Durata şcolariz....... 114......... 114....141 Domeniul de studiu Nr....................... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1. nr.

. 39...50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3........1. nr. 114.... Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă . 410058 Oradea Tel. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova..P.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr.A.. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C...... Str.. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1.... locuri subvenŃionate de la buget 7 B.......5...... bugetate cu taxă Taxă şcol. nr.. UniversităŃii nr.419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1...P. Oficiul Poştal 1. nr.. 1... credite Domeniul de Durata Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol. credite Nr. UniversităŃii nr.. Domeniul de Nr.... credite Domeniul de Nr. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. locuri Nr. Str. 114...: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr. Str..50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz.. Oficiul Poştal 1. Oficiul Poştal 1. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice. Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2... 1..P.... absolvenŃi de studii liceale în România Nr.... P-Ńa IndependenŃei nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 .. 114. bugetate cu taxă Taxă şcol.. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova..5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 .... locuri Durata Specializări studiu şcolariz... FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C...

114. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz.104. 1.4. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.4 ML + 0. bugetate Taxă şcol.P. Nr. locuri Nr. 1.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. bugetate cu taxă Taxă şcol.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 . UniversităŃii nr. 114. Str. 410087 Oradea Tel: 0259 . FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.408. 0259 / 408.P. credite Nr. Str. credite Nr. locuri Durata şcolariz.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. nr. UniversităŃii nr. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. nr. Oficiul Poştal 1. Oficiul Poştal 1.

bugetate cu taxă Taxă şcol....167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr. credite Nr..Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă........ GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C..XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Durata locuri locuri şcolariz..6.... Durata locuri locuri şcolariz... Str... FACULTATEA DE ISTORIE.P... 114.178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr. nr. credite Nr.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec.... Oficiul Poştal 1.. evaluarea..... Nr.267..... 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7.... FACULTATEA DE LITERE C.. nr.50% Media generală a anilor de studii. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 1. conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U..... UniversităŃii nr.50% Media generală a anilor de studiu.. UniversităŃii nr... Campus II. 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă. 1. Str.. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură . bugetate cu taxă Taxă scol.. Nr. 0259 / 408.P.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 ... 114. Oficiul Poştal 1..E....

în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură). UniversităŃii nr..……....... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... Str.. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta.. nr.8. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. Oficiul Poştal 1. respectiv din voce. General Magheru nr. nr.P. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.P. credite Nr... bugetate Taxă şcol... credite Domeniul Durata Nr.550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz.. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală.. Str. 26. bugetate cu taxă Taxă şcol. 0259 / 412.... Oficiul Poştal 1. Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408...... FACULTATEA DE MUZICĂ C. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă . verificarea aptitudinilor vocale a candidatului. 114. 9....273. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei...... Proba 1: Probă practică. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz.50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă. 1..în curs de acreditare 32 .. 114.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Domeniul de Nr. muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie...50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă .

asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . FACULTATEA DE ŞTIINłE C. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă.10. Taxă şcol.P. 114. mijlocii 120 credite FinanŃe . 410087 Oradea.P. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz. 410087 Oradea. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. UniversităŃii nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. Oficiul Poştal 1. UniversităŃii nr. credite Domeniul Nr. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. Taxă şcol. 114. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr. nr.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Oficiul Poştal 1. Tel: 0259 / 408. Str. nr. Tel: 0259 / 408. credite Domeniul de Nr. Str. 1. locuri Nr. 1. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă.bănci .

.50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare ...... Str...... 1......50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă .... 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ................…. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C........50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... UniversităŃii nr. Oficiul Poştal 1... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C............. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.P...50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite ... Media examenului de licenŃă….....…..... 2.50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ..….. credite Domeniul de Nr................. Media la examenul de licenŃă ......... Str......25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .... . Oficiul Poştal 1......... Psihologie clinică... locuri Nr........ credite Nr....50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .......13........ Media examenului de licenŃă ….................50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14..........…….. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455............ bugetate cu taxă Taxă şcol.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... nr.. nr.... locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz...........P............ 114.….......... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz.............……........ 114......... locuri Nr. consiliere Interviu individual ..... campus II...525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr.25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare ......... Traian Blajovici nr.................…….. Taxă şcol....... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.....25% Psihologie Psihologie educaŃională.................439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr..25% Interviu-competenŃe de comunicare.........

. locuri Nr.P........ 1. nr...P. UniversităŃii nr... Str. Oficiul Poştal 1. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C... B.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr..... 114. Şt............. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz... nr..……. locuri Nr.. UniversităŃii nr... STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1.. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr. 114... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.. 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă ... 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16. bugetate cu taxă Taxă şcol.20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C...... Str. Oficiul Poştal 1. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.182 .. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 . credite Domeniul Durata Nr... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C..15. Oficiul Poştal 1. nr.. 114.…. credite Domeniul de Nr..... – 50% Interviu ..P....448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr. credite Durata şcolariz. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C. Str.. locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz.... Taxă şcol. Delavrancea nr... 1. Taxă şcol.... 4. locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă….

... ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă. locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz...P. Taxă şcol.... Str....167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 . 410087 Oradea....P.. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană .....aspecte educative Biologie Colectarea. UniversităŃii nr.. Str.....50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3. Taxă şcol. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Campus II.. 1.. Taxă şcol. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.. 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz. FACULTATEA DE ISTORIE....... credite Domeniul de Nr../zi 1200 lei/sem...50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem. credite Domeniul Durata Nr..50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu….......... 114... Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă. Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie... credite Domeniul de Durata Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz...... 114...161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr.2.. 1..... nr.. nr. Tel: 0259 / 408...50% Media generală a anilor de studiu…. Oficiul Poştal 1.. Oficiul Poştal 1. UniversităŃii nr.

30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . CURSURI DE FORMARE Nr. 90 credite Profesor documentarist 1. 1. Domeniul de studiu Nr. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. credite Durata şcolariz. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. cu taxă Taxă şcol. Oficiul Poştal 1. Taxă şcol. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem.5ani/zi 500 lei/sem.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem.148 . ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1.P.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. 120 credite 4 semestre Nr. locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 . Str.5 ani/zi 500 lei/sem. nr. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C. UniversităŃii nr. credite Nr. locuri Durata Specializări şcolariz. Taxă şcol. 114.

În caz contrar. Inginerie industrială 3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. crt. Geografie 7. 38 .D. Medicină 5. Istorie 8. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Filologie 9. Inginerie energetică 4. Inginerie electrică 2. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. cu taxă – 40. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Economie 10. Biologie 6. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful