UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. pe locurile stabilite în acest scop. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. b) pe locuri cu taxă. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. 4 .

departamentele şi domeniile de licenŃă existente. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . luni-vineri între orele 9.27 . Tineretului şi Sportului.00.150 RON Taxa pentru contestaŃii . glisări etc. lista probelor şi a manualelor pentru concurs.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .înscrierea candidaŃilor .00.2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate.25 .3.afişarea rezultatelor.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1. vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.confirmări. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor.23 septembrie 2010 . 1.19 .12 .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.28 iulie 2010 .100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) .18 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.înscrierea candidaŃilor .afişarea rezultatelor . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . iar sâmbăta şi duminica între orele 9.25 . informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului. după caz. Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile.150 RON Taxa de înmatriculare .25 septembrie 2010 . Cercetării.00 -16. 1.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .18 .150 EURO 5 .21 septembrie 2010 .00-12. De asemenea. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.17 septembrie 2010 .24 iulie 2010 . cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective.30 iulie 2010 . facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri. În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri.6 . la sediile facultăŃilor. prin orice fel de mijloace. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .septembrie 2010 . normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. prin afişare.

premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu. De asemenea.N. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul.R. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii.copie după paginile 1. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate.3. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). astfel : • premiile I. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. Grecia. în scris. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. Cercetării. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. în copie: paşaport . III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. CandidaŃii.1. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii.D. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. Spania. 1. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Diplomele din Italia. Tineretului şi Sportului. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere.129 /14. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Cercetării. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.următoarele categorii de candidati. CandidaŃii.4 – sau alt act de identitate.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate.09.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. 6 . Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. universităŃii. • Diploma de absolvire a liceului. II. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I.2. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. • Documentul personal de identificare.E. menŃiuni. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga. II. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. III. de către C.

g)AdeverinŃa medicală tip. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. la cerere. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat.dacă este cazul.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). prin concurs.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. Potrivit H. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . Neprezentarea diplomei în original. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. în care vor menŃiona. toate datele solicitate în formularul respectiv. cetăŃini români. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. nr. în limita locurilor disponibile. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. în original sau copie legalizată. b) Foaia matricolă de la liceu. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. 1. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. 7 . e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). vor preciza în cererea de înscriere. sub semnătură proprie. cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. stabilite de consiliul facultăŃii respective.G.

• adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Certificat medical. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. Dacă listele au fost scrise la calculator. cu aprobarea preşedintelui comisiei. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. domeniile.I. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. • Certificat de naştere tradus în limba română. precum şi disciplinele sau probele de concurs. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.R. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. iar copia legalizată la cealaltă facultate.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). legalizată. 1. • Certificat de competenŃă lingvistică. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. • Copie paşaport sau C. după verificarea fiecărui dosar. până la editarea cataloagelor fără note. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. În caz contrar. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. 8 . CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). după caz. cetăŃeni români. copie.D. legalizată. • Dovada echivalării studiilor de către C. pensionat sau decedat). • Patru poze tip paşaport.N.E.

candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. În prima fază. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. 9 . După finalizarea admiterii la nivel de facultate. În acest caz. alocate UniversităŃii din Oradea. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. special destinate acestei categorii de candidaŃi. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. culturale sau politice a rromilor legal constituită. În limita locurilor bugetate special alocate. la nivel de universitate. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. În prima fază. conform metodologiei de admitere. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel. Astfel. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. În limita locurilor bugetate special alocate. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. În acest caz. 1. candidaŃii participă. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). special destinate acestei categorii de candidaŃi. special destinate lor. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. candidaŃii participă.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate.1. la nivel de facultate. conform metodologiei de admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. conform reglementărilor. special destinate lor. la nivel de universitate. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. După finalizarea admiterii la nivel de facultate.

InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www.uoradea.uoradea. versiunea în limba română. la cerere. pe baza actelor de identitate. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. în cadrul butonului “Admitere”. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată. 10 . obligatoriu gratuit. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii. 1. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii.ro.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci).O. Media minimă de admitere. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat.30 iulie 2010 . care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare. 2.27 . iar absolvenŃii primesc diploma de master. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională.18 .18 . Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .28 iulie 2010 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .confirmări.afişarea rezultatelor .25 .afişarea rezultatelor. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni. 2. se încheie cu o disertaŃie. La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. din venituri proprii. respectiv facultăŃii.septembrie 2010 . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .24 iulie 2010 . La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 .23 septembrie 2010 .predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .M.21 septembrie 2010 .17 septembrie 2010 . În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii.1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii. la sediile facultăŃilor. 11 .25 septembrie 2010 .înscrierea candidaŃilor .25 .6 .U.12 . a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii. în perioada iulie şi septembrie 2010. Bursa se acordă semestrial din veniturile I. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu.4 semestre. (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat.S.înscrierea candidaŃilor .Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă. criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare. donaŃii. etc. sponsorizări.19 .

sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). indiferent de numărul de ani de studii. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). în ciclul II – studii universitare de masterat . ambele în original. 2.R. legalizată. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Copie paşaport sau C.100RON . • Certificat medical. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea.E. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română.I.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere.2. 12 . • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. • Certificat de naştere tradus în limba română. copie.150 RON .3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene.150 EURO 2. • Patru poze tip paşaport. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. legalizată. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). • Certificat de competenŃă lingvistică. absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia.150 RON . ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.cetăŃeni români. instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. legalizată. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • ChitanŃă-taxa de înscriere. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate. • Dovada echivalării studiilor de către C. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.D.N. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română.

Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia. 13 . iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011.Rezultatele concursului de admitere. la cerere.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. Universitatea din Oradea poate asigura. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3.absolvenŃii studiilor universitare de masterat.2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. 3. 3. curs pregătitor de limba română. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată). se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). de regulă în luna septembrie. la cererea doctorandului străin. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Curriculum Vitae. . 288/2004. • Buletin/Carte de identitate (copie xerox).1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . • Certificat de naştere(copie legalizată). 14 . indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează. conform Legii nr.3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului).Partea a III . conform reglementărilor în vigoare. • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată). 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

în limita locurilor disponibile.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 . candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt).Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere.4 Calendarul concursului de admitere 01 . Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii.300 lei . 20 – 27 septembrie 2010 . b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri.150 lei .Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat.100 lei . examenul de competenŃă nu mai este necesar. conform programului afişat la decanate. Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat.170 lei 15 . fiind declaraŃi admişi. se face la propunerea conducătorilor de doctorat. c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale. conform programului afişat la decanat. Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. în ordinea inversă a notelor. 3.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . 3. 06 – 17 septembrie 2010 .Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale.Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională. În termen de 30 zile de la înmatriculare. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine. conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament.

........ Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic ...... 2600 lei/an 2.. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408................. Taxă şcol..probă eliminatorie.50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu...10% 4 ani/zi Media bacalaureat……. decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen.. Nr... 4... nr. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C......... locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice...…...P.……..... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.. ...….. 114.... 410058 Oradea Tel.......1........ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .......Delavrancea nr.. Str........... Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu ........ departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu..70% Media bacalaureat .30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică........ B.….. 39..... 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu..............St. locuri bugetate Nr.10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……......40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu.30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale... nr.. credite Durata şcolariz.10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică.: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr..Partea a IV .. 114..........ZI 1. Nr.......probă eliminatori......447 Domeniul de studiu Nr....... P-Ńa IndependenŃei nr. Oficiul Poştal 1............a A.P.......... credite Durata şcolariz Taxă şcol.............10% ConstrucŃii civile...... Oficiul Poştal 1. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr......................…........40% Desen liber ..... Criterii de admitere 16 ......

P.... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric....70% Media generală de absolvire…. 1. Taxă şcol.P. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C... Str....104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C... credite Durata şcolariz... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. UniversităŃii nr.. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic …... Taxă şcol.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. credite Durata şcolariz.... 114..….. Taxă şcol. Oficiul Poştal 1.. 1..... UniversităŃii nr. Oficiul Poştal 1.P..258 Domeniul de studiu Nr.. 4 ani/zi 2300 lei/an 5.... 4..... electronic şi energetic 2300 lei/an 17 ...30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice.. locuri Nr.. UniversităŃii nr... locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr...... electronic şi energetic Nr. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric... nr. 114.. Nr.106 Domeniul de studiu Nr. 1.3.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. nr.. 114...... credite Durata şcolariz.. Nr. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică. Oficiul Poştal 1.. Str.. nr.. Str.

locuri bugetate 40 12 Nr.............30% Media disciplinei Limba şi Literatura română..............P.............. ......... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr........30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat ….... Istorie. 180 credite ŞtiinŃe sociale......... Str... 1.................. UniversităŃii nr......... Geografie....... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C. 114.... 114........ Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu....60% Media generală a anilor de studii din liceu........ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 410087 Oradea Tel: 0259 ...….30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu... locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr... nr.141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr.............6... 180 credite ŞtiinŃe sociale.. Str....40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat …. Oficiul Poştal 1.. UniversităŃii nr...... 1... 18 ......40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu..... Oficiul Poştal 1..........…. credite Durata şcolariz......30% Media generală a anilor de studiu din liceu….......40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7............... credite Durata Specializări şcolariz...... locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr.........…..... Geografie.. Taxă şcol... Taxă şcol.... nr. Nr.......30% Media disciplinei Limba şi Literatura română....30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu.. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu............. Istorie.........….......40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat .........P..........…..... Campus II. FACULTATEA DE ISTORIE.408. 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat .

... Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.............. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C........ locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr....... germană) 3 ani/zi ....80% Media bacalaureat ...........20% 19 ... 0259 / 418............178 Domeniul de studiu Nr.266. 114. Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.680......... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii........P...... nr... UniversităŃii nr...... locuri locuri bugetate cu taxă Nr... În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa.Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9.. 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408............ nr.. P-ta 1 Decembrie nr. eventual. Nr.......... 0259 / 408.. Taxă şcol.......... Oficiul Poştal 1...20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică......... germană) 3 ani/zi ... 10..33% Media bacalaureat.. 114....... FACULTATEA DE LITERE C....8... la alegere. credite Durata şcolariz.. ...................................... la alegere.. Biologie sau Chimie.............. franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe .Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A .......... Taxă şcol... Oficiul Poştal 1....... 1......33% Media anilor de liceu la specializarea B ....Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr.. 410073 Oradea Tel: 0259 / 415. credite Durata Specializări şcolariz.. franceză...P...... Str....34% Obs... Nr................ 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris...267......80% Media bacalaureat .

6. 8. Reglarea metabolismului. łesuturile. 5. FuncŃia de reproducere. circulator. Sensibilitatea. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. Amine. 2006. Sistemul digestiv. Compuşi halogenaŃi. excretor. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Sistemul reproducător. Alchine. Grăsimi. Metabolismul. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia.digestiv. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 2005 CHIMIE C1. 5. 2. 3.16. 6. 11. ExcreŃia. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. Compuşi 20 . 7. CLASA a X-a. Organismul uman – un tot unitar. respirator. Metabolismul. respirator. Aminoacizi. Alcadiene. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Editura: Mistral Info Media. vizual. RespiraŃia. 13. acusticovestibula. 2. Alcooli. FuncŃia de reproducere. excretor. CirculaŃia. Alcadiene. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). 12. Arene. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. CirculaŃia. CLASA a XI-a. Sistemul digestiv. 15. circulator. LuminiŃa Vlădescu. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. reproducător. Alchene. 4. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. sistemul muscular-sistemdigestiv. Zaharide. sistemul muscular-sistemdigestiv. Acizi carboxilici. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. 7. 6. acusticovestibula. Editura :Art. Reglarea metabolismului. 2006 CHIMIE C1. Editura :Art. Celula. Ion Baciu. Alchene. 3. 14. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 3. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Analizatorii: cutanat.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Sistemul excretor. RespiraŃia. LuminiŃa Vlădescu. 7. reproducător. 4. Arene. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Irinel Adriana Badea. Sensibilitatea. Sistemul vascular. Fenoli. 2. łesuturile. 8. CLASA a XI-a. Compuşi hidroxilici. Alcani. 5. Sistemul nervos. Alchine. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Organismul uman – un tot unitar. Sistemul respirator. 9. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Alcani. Compuşi carbonilici. 4. 10. Ştefan Tomas. vizual. Acizi carboxilici. 4.La specializările AsistenŃă medicală generală. Fenoli. 5. Analizatorii: cutanat. Sistemul excretor. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . Sistemul reproducător. 3. Sistemul nervos. ExcreŃia. Daniela Bogdan. Sistemul respirator. 7. LuminiŃa Irinel Doicin. Celula. Sistemul vascular. 2. Alcooli. 9. 6. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. LuminiŃa Irinel Doicin.

8. a XI-a.-acusticovestibular. Ion Baciu. circulator. 16. 2005 CHIMIE C1. a XI-a. Regnul Fungi : 21 . LuminiŃa Irinel Doicin. Zaharide. CLASA a X-a. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. Ştefan Tomas. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. 13. 15. -sistemul circulator. 7. 10. Alcooli. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. mitoza şi meioza. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia.a X-a. Daniela Bogdan. Irinel Adriana Badea. 15. Acizi carboxilici. Alchene. Proteine. Editura :Art. 16. cls. Editura :Art. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. cls. Analizatorii. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Editura :Art. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Alcadiene. 6. 11. 5. Alcani. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Compuşi hidroxilici. CompoziŃia chimică a materiei vii.-CirculaŃia. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Editura: Mistral Info Media. 3. 3. -sistem respirator. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. Compuşi hidroxilici. cls. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Daniela Bogdan. 4. 10.Sistemul excretor. 12. -vizual. Sistemul respirator. Editura: Mistral Info Media. Sistemul digestiv. Sistemul reproducător. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. reproducător. -sistemul muscular. : -cutanat. Celula eucariotă. 2. Organismul uman – un tot unitar. Amine. Ion Baciu. LuminiŃa Vlădescu. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. 2006. Metabolismul. Sensibilitatea. Zaharide. CLASA a XI-a. 4. Alchine. 2006 CHIMIE C1. Structura. 11. 7. Clasificarea organismelor vii. Sistemulnervos. -sistemul excretor. 14. Fenoli.halogenaŃi. 12. RespiraŃia. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. Irinel Adriana Badea. -sistem digestiv. 2006 CHIMIE C1. Celula. respirator. Amine.ExcreŃia. Celula procariotă. Compuşi carbonilici. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. LuminiŃa Irinel Doicin. Grăsimi. Editura :Art. Arene. 13. LuminiŃa Vlădescu. LuminiŃa Irinel Doicin. Aminoacizi. Diviziunea celulară. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. Compuşi carbonilici. Ştefan Tomas. 6. 2005 CHIMIE C1. Grăsimi. CLASA a XI-a. łesuturile. LuminiŃa Vlădescu.FuncŃia de reproducere.Sistemulvascular. LuminiŃa Vlădescu. 5. Reglarea metabolismului. 2. 9. Compuşi halogenaŃi. excretor. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. Aminoacizi.14. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. LuminiŃa Irinel Doicin.

2006 22 . IX. InteracŃiuni între ioni. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. manual cls. RespiraŃia la plante. fructul. manual cls. Alcooli. Editura Corint 2005 Tesio C. Alcadiene. Ariniş Ioana. 3. Marilena Şerban. Cruciferae. Amarylidaceae. Alchine. 2004 Ariniş Ioana. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Arene. Organe de reproducere ale plantei: floarea. 10. Încrengătura Ascomycota. Subîncrengătura Gymnospermae. manual cls. 8. manual cls. LuminiŃa Vlădescu. CLASA a IX-a.Biologie. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. 6. Editura Petrion. 2004 Aurel Ardelean. manual clasa IX. Editura Didactică şi Pedagogică. Echilibrul chimic. limba maghiară. Editura: Art. Biologie. Copil Violeta.Încrengătura Zygomycota. IX.. manual cls. Rosaceae.X.. Solanaceae. 2. Paraschiva Cerasela. Organe vegetale vegetative. Biologie. mixotrofă. atomi.X.IX. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. Încrengătura Lichenophyta. CHIMIE ORGANICĂ 1..IX. 2005 Mohan Gheorghe. chemosinteza.IX.łesuturile vegetale. 16. Apa. Mihail Aurora. . Irinel Adriana Badea. 5. Alchene. 2004 CHIMIE C1. 2003 Mohan Gheorghe. 9. Iridacea. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. 2. Biologie .Biologie. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. Alcani. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. LuminiŃa Vlădescu. Biologie. 14. Viorica Zaharia.A. SoluŃii apoase. Braghina Valeria. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. Nacovei Florica. Graminae. Încrengătura Bazidiomycota. Călin Istrate. Fenoli. 2005 CHIMIE C1. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. Ştefan Tomas. IX. Daniela Bogdan. sămînŃa. Ionel Roşu. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. CLASA a X-a. Corneanu Gabriel.. Zaharide. manual cls. LuminiŃa Irinel Doicin. Ion Baciu. Ardelean Aurel. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 4. Biologie. Amine. Ardelean Aurel. manual cls. Aminoacizi. Acizi şi baze. Editura ALL. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. Proteine. manual cls. . parazită. 7. Costache Ştefan Viorel. Ardelean Aurel. Editura All Educational.D.Biologie. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Biologie. . IX. CLASA a IX-a. Editura :Art. Editura Corint. Editura Aramis. 2004 HuŃanu Elena. Compositae. 11. manual cls. Liliaceae. 5. Starea gazoasă. 2006 Mohan Gheorghe. Editura Mistral Info Media. 6. LiŃescu Sanda. Ph-ul soluŃiilor apoase. manual cls. CLASA a XI-a. X. Corneanu Gabriel. 2005 CHIMIE C1. Biologie. Compuşi hidroxilici. Editura Corint. 3.IX. CLASA a XI-a. Elena Alexandrescu. Kerekes Adelhaida . manual cls. Biologie. -Biologie. Grăsimi. manual cls. Compuşi halogenaŃi. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. EcuaŃia de stare a gazelor. 7. Legături chimice. 13. Atomul. R. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Acizi carboxilici. Iliescu Maria.Biologie. 8.IX. 2006 Mihail Aurora. 4. manual cls. 2006 łiplic Tatiana. Editura ALL. Papilonaceae.X. Compuşi carbonilici. LuminiŃa Irinel Doicin. 12.Biologie. şi molecule. Editura LVS Crepuscul. Umbeliferae. ReacŃii redox. Editura LVS Crepuscul. 15. Editura ALL.

.P. .....două arii de stil şi factură diferite. nr. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice..273. .. 3 ani/zi . Oficiul Poştal 1.game. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11.. General Magheru nr. desfăşurată pe baza a două subprobe: A. Str..solfegiu la prima vedere... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. la alegere.modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică. (75% din nota finală) B.. credite Durata şcolariz. ..o lucrare din repertoriul universal... Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.. nr. desfăşurată pe baza a două subprobe: A.. 114. Probă de interpretare . Taxă şcol.. Instrument/Canto clasic .vocaliză......129 Domeniul de studiu Nr.P. Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: .. Nr. .. 26.550 Domeniul de studiu Nr.. la alegere..... FACULTATEA DE MUZICĂ C...10...interpretarea unei piese vocale. . 180 credite . 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. Aptitudini vocale şi scenice: . interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.. 114.. 0259 / 412..……… ..piesă preclasică....poezie (fabulă) sau monolog. Nr. Oficiul Poştal 1.... Taxă şcol.... UniversităŃii nr.. . locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr. 1..…..lied.recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete.50% Media bacalaureat . reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator... Str..... (75% din nota finală) B. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.

Taxă şcol.30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 114. UniversităŃii nr.. nr. 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 . 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu..P...161 Domeniul de Nr..70% 3 ani/zi Media bacalaureat…….. Oficiul Poştal 1... credite Durata şcolariz.. locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr.. 1.......…. locuri cu taxă 25 Biologie Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Str.....Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.....

525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr..P..... turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu. Nr. 410048 Oradea Tel: 0259 / 479........ Taxă şcol.. Nr. ....media generală a anilor de studiu din liceu..33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I ... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C... criteriu de rangul II .. 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului.. Str.. Traian Blajovici nr... Magheru nr...... Oficiul Poştal 1.......P...50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 ...... Taxă şcol....... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu …. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455..........50% Media bacalaureat... credite Durata şcolariz.. 114..…. nr..... credite Durata şcolariz....... 114.50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie.. locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr.33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului................ Oficiul Poştal 1...... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C....... UniversităŃii nr...... Str. 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr......media generală la examenul de bacalaureat 14. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... nr... nr.... 2. Drept AdministraŃie publică 15..276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr...... Nr.13... Str.. 26... Oficiul Poştal 1.... locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr. 1...980 0259 / 408.. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.... Taxă şcol.P.. credite Durata Criterii de admitere şcolariz. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat….... Gen....... locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C....34% Media bacalaureat ... 114.....

.... nr........40% Media bacalaureat ........ Campus II...................... Domeniul de Nr......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie)............ FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C..25% Media bacalaureat ....................50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu...........................50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) ....50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ............P...............................................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară .. UniversităŃii nr..............................................25% Media bacalaureat ........................................... Media generală a anilor de studiu din liceu …... locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr......... Taxă şcol........ 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu .......439 Nr........................ Str.................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 ..... 1.........20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu............................ Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ...... 114... credite Durata şcolariz.......50% Media bacalaureat ..........25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu ….......................................................................25% Media bacalaureat ...........16........................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu ….............. Oficiul Poştal 1........

. Marketing.. 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr.....25% Media bacalaureat……... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A. Fizică...........50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat...............…... Str. 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă .........P............. Oficiul Poştal 1.20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18... 114.....................34% Economia comerŃului.............. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C............... 114..... UniversităŃii nr..20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar ...25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie... 1.. nr. Nr.60% Media bacalaureat .... Taxă şcol..... credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz......................... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică... credite Durata şcolariz. disciplină piele şi de specialitate) .... Economie.....448 Domeniul de studiu Nr................... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ...... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408........ Oficiul Poştal 1... Str.... B.276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C..... UniversităŃii nr......182 .... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………..... locuri cu taxă 50 Nr.. nr....... Nr......ID 1..... 114.P... locuri locuri bugetate cu taxă Nr. locuri locuri bugetate cu taxă Nr.. 1. Oficiul Poştal 1...33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului.... Str.... Taxă şcol.................... credite Durata Specializări şcolariz... Şt...... Delavrancea nr....33% gestiune 2400 lei/an 50 27 ... 4. nr....... Taxă şcol...P..2............ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408......17....

.......... Str...... 3.. 1. UniversităŃii nr........Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2.... credite Durata şcolariz.. 114........... Campus II..408.......3..... Oficiul Poştal 1...25% 2000 lei/an Media bacalaureat .... Oficiul Poştal 1....141 Domeniul de studiu Nr... Taxă şcol.... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A. nr.. credite Durata şcolariz...P.... Str........... 410087 Oradea Tel: 0259 ... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1....P... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C....... Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu ....25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A.... 114.....4............ Taxă şcol.. nr..... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C... UniversităŃii nr..50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română ........ Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...... locuri cu taxă Nr... locuri studiu cu taxă Nr...439 Domeniul de Nr....... locuri subvenŃionate de la buget 27 28 ....

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1.... Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2... Str. UniversităŃii nr.. 114...A. locuri Durata Specializări studiu şcolariz.P...P.. Domeniul de Nr.... 39.. 114... bugetate cu taxă Taxă şcol..... 120 credite 2 ani/zi Arte plastice.. credite Domeniul de Nr. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă ..... Str... nr. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz.50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .1.. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova. 114....419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr....... 1..50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3. nr.5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 . Oficiul Poştal 1... 410058 Oradea Tel.. 1. locuri subvenŃionate de la buget 7 B. Str. nr...106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1.P. locuri Nr. absolvenŃi de studii liceale în România Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.......... credite Domeniul de Durata Nr.. UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C. bugetate cu taxă Taxă şcol. Oficiul Poştal 1........ credite Nr. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.. locuri Nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 ... P-Ńa IndependenŃei nr..: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C...5.

1. 1. bugetate Taxă şcol. credite Nr.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 .269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. Str.104.P. 114. locuri Nr. Oficiul Poştal 1. nr. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. locuri Durata şcolariz. Oficiul Poştal 1. Str. UniversităŃii nr.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr. 0259 / 408. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. credite Nr. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie.4. bugetate cu taxă Taxă şcol. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz.4 ML + 0.408. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.P. 114. Nr. nr. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. UniversităŃii nr. 410087 Oradea Tel: 0259 .

Campus II. Durata locuri locuri şcolariz.. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură .50% Media generală a anilor de studii.. nr..267..167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr. 0259 / 408. Nr.... nr.P....XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea...50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 ...... evaluarea.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.P... FACULTATEA DE LITERE C. bugetate cu taxă Taxă scol...50% Media generală a anilor de studiu.. 114. Oficiul Poştal 1. Str. 114. 1. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă... 1... Str. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1..178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr..... 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă....... FACULTATEA DE ISTORIE... bugetate cu taxă Taxă şcol.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec... conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U. Nr....6. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7. credite Nr..... Durata locuri locuri şcolariz... UniversităŃii nr....E.. credite Nr.

. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie... 1. credite Nr... Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă ... bugetate cu taxă Taxă şcol.P..în curs de acreditare 32 . respectiv din voce.……..50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă.. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală. FACULTATEA DE MUZICĂ C.50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă . credite Domeniul Durata Nr... în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură). verificarea aptitudinilor vocale a candidatului.. 26... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie....... UniversităŃii nr. 114. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz. nr.. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument.8. Domeniul de Nr.273. Str.. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. 9.. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz... General Magheru nr.. bugetate Taxă şcol. 114.P. Oficiul Poştal 1. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr..... nr.. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei. Oficiul Poştal 1..550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. locuri Nr. Proba 1: Probă practică. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *... 0259 / 412.. Str...

114. locuri Nr. Str. credite Domeniul de Nr.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 .P. 410087 Oradea. 410087 Oradea. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. locuri Nr. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire.P. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Tel: 0259 / 408. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz. Taxă şcol. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. 114. nr. mijlocii 120 credite FinanŃe . Taxă şcol. Oficiul Poştal 1. 1. Tel: 0259 / 408.10. Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. credite Domeniul Nr. Str. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. UniversităŃii nr.bănci . 1. UniversităŃii nr. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă. nr.

.......50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare ..... locuri Nr................. Psihologie clinică...50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite .......25% Psihologie Psihologie educaŃională...................…... consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă... Str..............……....439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Taxă şcol.…... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455... credite Domeniul de Nr.... locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz. locuri Nr............... ...525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr... nr............... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.........…….. Oficiul Poştal 1...... consiliere Interviu individual ......50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.......... bugetate cu taxă Taxă şcol......................... UniversităŃii nr..50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ......25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .25% Interviu-competenŃe de comunicare......25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare .....50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ......... campus II...... Oficiul Poştal 1..............13.................... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C...…..... Str....……......50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ....…............. credite Nr..... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz. 2..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... 114...... Media examenului de licenŃă….. Media la examenul de licenŃă ........ nr..........P..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă....50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14.P.. Traian Blajovici nr....... 1. 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ... 114.. Media examenului de licenŃă …....

P..... Str...... 1.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C. 1.. nr. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C... locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă….…. locuri Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă .. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1.. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408. 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16. UniversităŃii nr......... 114.... nr.....182 .. B..106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr. Delavrancea nr... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz....……... credite Domeniul Durata Nr.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr. Oficiul Poştal 1...... 114.. – 50% Interviu ...20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ..15.P... credite Domeniul de Nr.P.... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.. Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 . bugetate cu taxă Taxă şcol. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.... Oficiul Poştal 1.... 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C. Oficiul Poştal 1.. locuri Nr. Şt.. Taxă şcol. Str... locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz. 4. Taxă şcol.... nr.. credite Durata şcolariz...... Str. 114. UniversităŃii nr..

. 114.161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr. Oficiul Poştal 1. Campus II. 1. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.. FACULTATEA DE ISTORIE....50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu…... Str..167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr...... ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă..P. prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 . GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3.. 410087 Oradea...... Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană ... Tel: 0259 / 408...2. Taxă şcol..... Oficiul Poştal 1.50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... 1.... UniversităŃii nr.... Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie. 114.P. nr......aspecte educative Biologie Colectarea.. UniversităŃii nr. credite Domeniul de Durata Nr..... credite Domeniul Durata Nr.......50% Media generală a anilor de studiu…. Taxă şcol..... locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz........ Taxă şcol... nr. locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz.. Str.. credite Domeniul de Nr.../zi 1200 lei/sem.. 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr...

CURSURI DE FORMARE Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. nr. cu taxă Taxă şcol. Oficiul Poştal 1. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz.5 ani/zi 500 lei/sem.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. 114. Taxă şcol.148 . ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. Str. Domeniul de studiu Nr. 120 credite 4 semestre Nr. credite Durata şcolariz. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. UniversităŃii nr. Taxă şcol. 90 credite Profesor documentarist 1. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică .P.5ani/zi 500 lei/sem. locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. credite Nr. 1. locuri Durata Specializări şcolariz. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 .

În caz contrar. Inginerie electrică 2. Inginerie industrială 3. Economie 10. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. Istorie 8. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. Inginerie energetică 4. 38 .D. Biologie 6. Filologie 9. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. Medicină 5. crt. Geografie 7. cu taxă – 40. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr.