UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. 4 . Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. pe locurile stabilite în acest scop. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. b) pe locuri cu taxă. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă.

18 . glisări etc. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: . În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor. 1.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .25 .100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) .00. Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile. Tineretului şi Sportului. la sediile facultăŃilor.înscrierea candidaŃilor .25 septembrie 2010 .2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.25 . vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .28 iulie 2010 . 1.21 septembrie 2010 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .6 .3. Cercetării. după caz. facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri. informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului. normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. luni-vineri între orele 9.23 septembrie 2010 .17 septembrie 2010 .00 -16. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere . departamentele şi domeniile de licenŃă existente.150 RON Taxa pentru contestaŃii . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.19 .00-12. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .00. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective. lista probelor şi a manualelor pentru concurs.înscrierea candidaŃilor .27 .septembrie 2010 .150 EURO 5 .afişarea rezultatelor .12 .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.18 .30 iulie 2010 . FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere. prin orice fel de mijloace.150 RON Taxa de înmatriculare . prin afişare. cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. iar sâmbăta şi duminica între orele 9.confirmări. De asemenea.24 iulie 2010 .afişarea rezultatelor.

pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare.D. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. Cercetării. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. Tineretului şi Sportului. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. 6 .N. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii.2. menŃiuni. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat.09. universităŃii. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. Cercetării. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. II. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Diplomele din Italia. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. de către C.4 – sau alt act de identitate. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. astfel : • premiile I.copie după paginile 1.E.1. în scris. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. 1. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. III. • Documentul personal de identificare.129 /14. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei.următoarele categorii de candidati. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. II. CandidaŃii. De asemenea. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. în copie: paşaport .3. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. CandidaŃii. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. • Diploma de absolvire a liceului. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Spania. Grecia. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus.R. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.

l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. stabilite de consiliul facultăŃii respective.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. în original sau copie legalizată. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. în limita locurilor disponibile.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. 7 .G. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. cetăŃini români. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. sub semnătură proprie. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. toate datele solicitate în formularul respectiv. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. în care vor menŃiona. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). vor preciza în cererea de înscriere. nr. g)AdeverinŃa medicală tip. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. la cerere. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. b) Foaia matricolă de la liceu. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. 1.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat.dacă este cazul. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. Neprezentarea diplomei în original. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata. prin concurs. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. Potrivit H.

până la editarea cataloagelor fără note. după verificarea fiecărui dosar. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali.. În caz contrar. 8 . 1. copie. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). domeniile. pensionat sau decedat). sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă.E. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. • Certificat de naştere tradus în limba română. • Certificat medical.R. după caz. • Certificat de competenŃă lingvistică. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. iar copia legalizată la cealaltă facultate.I. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate.D. legalizată. • Patru poze tip paşaport. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. Dacă listele au fost scrise la calculator. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. • Copie paşaport sau C. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. legalizată.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. cu aprobarea preşedintelui comisiei. precum şi disciplinele sau probele de concurs.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. • Dovada echivalării studiilor de către C. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. cetăŃeni români.N. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate.

la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget.1. În prima fază. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. special destinate lor. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. special destinate lor. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. Astfel. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. În acest caz. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. Astfel. În limita locurilor bugetate special alocate. În limita locurilor bugetate special alocate. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. 9 . Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. la nivel de universitate. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. conform metodologiei de admitere.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. candidaŃii participă. conform reglementărilor. special destinate acestei categorii de candidaŃi. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). conform metodologiei de admitere. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. culturale sau politice a rromilor legal constituită. candidaŃii participă. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. În prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. special destinate acestei categorii de candidaŃi. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. 1. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. la nivel de facultate. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. la nivel de universitate. În acest caz. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. alocate UniversităŃii din Oradea.

în cadrul butonului “Admitere”. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. 10 . 1. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. versiunea în limba română.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www. pe baza actelor de identitate.uoradea. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată.uoradea.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. la cerere.ro. obligatoriu gratuit.

iar absolvenŃii primesc diploma de master.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni.O.23 septembrie 2010 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. 2. respectiv facultăŃii. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului.înscrierea candidaŃilor . un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă. din venituri proprii. Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat.Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă.25 .25 . La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. 2. Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii.confirmări.M.30 iulie 2010 . (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat. donaŃii. la sediile facultăŃilor.12 .afişarea rezultatelor .27 . La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 .21 septembrie 2010 . etc. în perioada iulie şi septembrie 2010. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .U. atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci).predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii. 11 .18 . care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare.1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii.septembrie 2010 .afişarea rezultatelor. criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare. se încheie cu o disertaŃie. Bursa se acordă semestrial din veniturile I.6 .25 septembrie 2010 .înscrierea candidaŃilor .18 . Media minimă de admitere.2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .S.17 septembrie 2010 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . sponsorizări. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu.19 .24 iulie 2010 .4 semestre. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .28 iulie 2010 .

12 .3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . 2.150 RON . absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia.I. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea. • Certificat de competenŃă lingvistică. • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.D. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română. • Copie paşaport sau C.2. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. • Dovada echivalării studiilor de către C. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). indiferent de numărul de ani de studii.150 RON . • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia).4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. ambele în original. legalizată. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere.100RON . Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). legalizată. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene. • Certificat medical. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene.cetăŃeni români. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate.E. legalizată. copie. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • Certificat de naştere tradus în limba română.N. • Patru poze tip paşaport. în ciclul II – studii universitare de masterat .R. • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. • ChitanŃă-taxa de înscriere.150 EURO 2.

la cerere. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor.Rezultatele concursului de admitere. Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. 13 . în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia.

la cererea doctorandului străin. de regulă în luna septembrie. se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. . 3. conform reglementărilor în vigoare. CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. 14 .a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. curs pregătitor de limba română. 288/2004. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată).3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată.Partea a III . • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. • Curriculum Vitae. 3. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată). Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). • Buletin/Carte de identitate (copie xerox).absolvenŃii studiilor universitare de masterat. la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). • Certificat de naştere(copie legalizată). conform Legii nr. Universitatea din Oradea poate asigura. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români.1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. examenul de competenŃă nu mai este necesar. În termen de 30 zile de la înmatriculare. 3. fiind declaraŃi admişi. conform programului afişat la decanat. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine. Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale.Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: .31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 . 3. în ordinea inversă a notelor. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe.150 lei .170 lei 15 .Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale. 20 – 27 septembrie 2010 . c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10.300 lei .100 lei .Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt). conform programului afişat la decanate. în limita locurilor disponibile. conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. se face la propunerea conducătorilor de doctorat. b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat.4 Calendarul concursului de admitere 01 . Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. 06 – 17 septembrie 2010 .Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale.

........ 410058 Oradea Tel: 0259 / 408............. Criterii de admitere 16 . locuri bugetate Nr...P....Partea a IV ..............30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale.............. 39.... 114.. 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu.......... credite Durata şcolariz Taxă şcol.St... Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic ..1........ Str. Taxă şcol..40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu..70% Media bacalaureat ...... nr.Delavrancea nr... Oficiul Poştal 1. nr. 114.. Nr..... locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice.......... credite Durata şcolariz...10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……...... departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu.... B.40% Desen liber ..... P-Ńa IndependenŃei nr....…......: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ............ locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu......10% ConstrucŃii civile....... decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.. Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu ........ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C..........a A....30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică..probă eliminatorie.. 410058 Oradea Tel....ZI 1.……..P.............10% 4 ani/zi Media bacalaureat……......447 Domeniul de studiu Nr.... .... 4..... Oficiul Poştal 1....…........ Nr.................probă eliminatori..…...…....10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică... 2600 lei/an 2...

. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.P.... UniversităŃii nr... electronic şi energetic Nr... locuri Nr.104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.... Taxă şcol... UniversităŃii nr.. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric.. Str. UniversităŃii nr.. 1.. 1.. Str....... locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr. Nr... FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. Taxă şcol.. nr. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C...30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice.. electronic şi energetic 2300 lei/an 17 ... 4 ani/zi 2300 lei/an 5...... credite Durata şcolariz. Oficiul Poştal 1.. Oficiul Poştal 1.. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică. 1.. Nr... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C. nr..P. 114. 114. Str.........3... Taxă şcol.…. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric... 114. nr. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.......258 Domeniul de studiu Nr. credite Durata şcolariz. Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....P. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic …. 4.... credite Durata şcolariz..70% Media generală de absolvire….106 Domeniul de studiu Nr...

. 114... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C..40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat …........ Istorie...P.….141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr....... 1.. UniversităŃii nr............…. credite Durata şcolariz.40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu.........30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu.................... Taxă şcol. UniversităŃii nr..........30% Media disciplinei Limba şi Literatura română......... Str. 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7.. nr.…. 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat ... 410087 Oradea Tel: 0259 ..60% Media generală a anilor de studii din liceu....................….... 1....... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C..... Nr.................408.. 18 ...... Geografie. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu..30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu...... Str... 114.. FACULTATEA DE ISTORIE.................. credite Durata Specializări şcolariz.…..... ..167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr................30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …. locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr.40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu....... Taxă şcol.P...30% Media disciplinei Limba şi Literatura română..40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat .. Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu..... Oficiul Poştal 1...... Geografie........ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr. Campus II..... Oficiul Poştal 1.................. 180 credite ŞtiinŃe sociale. 180 credite ŞtiinŃe sociale...........6................ nr............. locuri bugetate 40 12 Nr......30% Media generală a anilor de studiu din liceu…. Istorie.

......8..... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii..........33% Media anilor de liceu la specializarea B . 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză....266...680... locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr....... Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.. Oficiul Poştal 1... FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C.........Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A ...........20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică...... Taxă şcol.......Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză. credite Durata Specializări şcolariz.. credite Durata şcolariz.... 0259 / 408...... 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris......Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9.... la alegere...80% Media bacalaureat .................... P-ta 1 Decembrie nr.33% Media bacalaureat.34% Obs...P........ germană) 3 ani/zi ........ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 1. Biologie sau Chimie................. la alegere. 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr...... .... 114.. UniversităŃii nr... 114. În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa. Nr....... eventual............ nr.................. Str....178 Domeniul de studiu Nr..267......... 10...80% Media bacalaureat ......... locuri locuri bugetate cu taxă Nr.... franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe . Oficiul Poştal 1.... germană) 3 ani/zi ....P.... nr.... Taxă şcol...... 0259 / 418.. Nr..... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415........... FACULTATEA DE LITERE C... franceză............ Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.......20% 19 ..

Compuşi hidroxilici. 7. łesuturile. Compuşi halogenaŃi. Alcadiene. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. LuminiŃa Vlădescu. 7. Sistemul respirator. Daniela Bogdan. sistemul muscular-sistemdigestiv. 3.16. circulator. Sensibilitatea. Grăsimi. Ion Baciu. ExcreŃia. reproducător. 8. 3. RespiraŃia. 5. Fenoli. 7. Metabolismul. CirculaŃia. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Sistemul digestiv. 14. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . Sistemul reproducător. Reglarea metabolismului. Compuşi carbonilici. 6. 9. 9. 15. Celula. Sistemul nervos. FuncŃia de reproducere. Alcooli. 10. Sistemul vascular. Amine. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Alchine. Metabolismul. 4. 3. Alcani. 11. respirator. 2006 CHIMIE C1. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. 6. CirculaŃia. Alchene. Fenoli. 8. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. CLASA a XI-a. Organismul uman – un tot unitar. Editura :Art. 2. Sensibilitatea. excretor. 5. Acizi carboxilici. Sistemul nervos. 5. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Organismul uman – un tot unitar. Sistemul digestiv. LuminiŃa Irinel Doicin. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. reproducător. Alcadiene. excretor.digestiv. LuminiŃa Vlădescu. 2006. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). Ştefan Tomas. CLASA a XI-a. Alcani. Sistemul reproducător.La specializările AsistenŃă medicală generală. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. acusticovestibula. 4. Alchene. 2. Irinel Adriana Badea. 4. Editura: Mistral Info Media. Analizatorii: cutanat. Celula. Aminoacizi. Arene. vizual. circulator. Sistemul excretor.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Sistemul vascular. 7. CLASA a X-a. łesuturile. 4. acusticovestibula. Alchine. 2005 CHIMIE C1. Alcooli. RespiraŃia. 5. respirator. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Sistemul excretor. Sistemul respirator. Editura :Art. 2. 6. Analizatorii: cutanat. Compuşi 20 . ediŃii 20042009 CHIMIE 1. 3. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. ExcreŃia. 6. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Acizi carboxilici. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. 12. Reglarea metabolismului. Zaharide. sistemul muscular-sistemdigestiv. 13. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. FuncŃia de reproducere. vizual. LuminiŃa Irinel Doicin. Arene. 2.

11. Diviziunea celulară. Reglarea metabolismului. Editura: Mistral Info Media. Metabolismul. Editura :Art. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. Editura :Art. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. mitoza şi meioza. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. 6. 7. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Clasificarea organismelor vii. CLASA a XI-a. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. excretor. 16. Alcadiene. Acizi carboxilici. 9. Sensibilitatea. 2006 CHIMIE C1. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. -sistem respirator. Daniela Bogdan. LuminiŃa Vlădescu. Structura. 8. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. 10. LuminiŃa Irinel Doicin. Celula. Grăsimi. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Compuşi carbonilici. 10. LuminiŃa Irinel Doicin. Amine. Sistemul digestiv. Celula eucariotă. circulator. Analizatorii. 4. 2. reproducător. 2. 6. 2006. Aminoacizi. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. 3. respirator. -sistem digestiv. 4. Alcooli.Sistemulvascular. Compuşi hidroxilici. : -cutanat. Alchene. Celula procariotă.-acusticovestibular. 2005 CHIMIE C1. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. Ştefan Tomas. Ion Baciu. 12. Amine. 15. 3. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia.halogenaŃi. Editura :Art.a X-a. Grăsimi. Proteine. cls. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. 2005 CHIMIE C1. -sistemul circulator. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. CLASA a XI-a.Sistemul excretor. cls. Alcani. Arene.14. 14. -vizual. Aminoacizi. 16. Sistemul reproducător. CLASA a X-a. Irinel Adriana Badea. a XI-a. a XI-a. Editura :Art.ExcreŃia. LuminiŃa Vlădescu. 11. Compuşi carbonilici. LuminiŃa Vlădescu. Sistemulnervos. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. 7. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Irinel Adriana Badea. 12. 5. Ştefan Tomas. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. Fenoli. Editura: Mistral Info Media. 13. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Ion Baciu. Compuşi halogenaŃi. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. 15. 5. LuminiŃa Irinel Doicin. łesuturile. Alchine. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. 2006 CHIMIE C1.FuncŃia de reproducere. LuminiŃa Vlădescu. Zaharide. LuminiŃa Irinel Doicin. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. 13. cls. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Compuşi hidroxilici.-CirculaŃia. -sistemul muscular. Daniela Bogdan. Regnul Fungi : 21 . RespiraŃia. Sistemul respirator. CompoziŃia chimică a materiei vii. Zaharide. Organismul uman – un tot unitar. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. -sistemul excretor.

Biologie.Biologie. Ph-ul soluŃiilor apoase. Organe vegetale vegetative. LiŃescu Sanda. 2005 CHIMIE C1. 5. Braghina Valeria. Biologie. Editura Mistral Info Media.IX. manual clasa IX. 3. 14. LuminiŃa Irinel Doicin. Editura ALL. . Daniela Bogdan. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. Editura Corint. 12. Costache Ştefan Viorel. limba maghiară. 2004 Ariniş Ioana. Compositae. Ariniş Ioana. Călin Istrate. Apa. Kerekes Adelhaida . Grăsimi. şi molecule. Papilonaceae.. Alcadiene. 7. manual cls. Starea gazoasă. Biologie. Editura ALL. Editura Corint 2005 Tesio C. Aminoacizi. Amine. .IX. Atomul. Compuşi hidroxilici. CLASA a X-a. Corneanu Gabriel. Iliescu Maria. Rosaceae. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. R. Biologie. Alchene. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. 2004 Aurel Ardelean.D. SoluŃii apoase. Proteine. 10. manual cls. X.Biologie. Fenoli. manual cls. EcuaŃia de stare a gazelor. Biologie. Ion Baciu. Editura LVS Crepuscul. fructul. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. manual cls. ReacŃii redox. 9. LuminiŃa Irinel Doicin. Corneanu Gabriel. Editura Petrion. Compuşi halogenaŃi. Graminae. 2006 22 .Biologie. Editura Aramis. Ştefan Tomas. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. Editura Didactică şi Pedagogică. Zaharide.IX. manual cls. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Marilena Şerban. 5. 6. Editura ALL. InteracŃiuni între ioni. Editura :Art. manual cls. Încrengătura Lichenophyta. 2006 Mohan Gheorghe. Încrengătura Bazidiomycota. LuminiŃa Vlădescu. Cruciferae. Editura LVS Crepuscul. IX. atomi. Arene.Biologie. Alchine. Ionel Roşu. Liliaceae. Echilibrul chimic. 2005 CHIMIE C1. 2006 łiplic Tatiana. 2004 CHIMIE C1. Elena Alexandrescu. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. IX. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. -Biologie. Iridacea.łesuturile vegetale. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. mixotrofă. CHIMIE ORGANICĂ 1.. manual cls. Nacovei Florica.Biologie. Viorica Zaharia. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. 16. 4. 11. 6. Editura Corint.X. CLASA a IX-a. Irinel Adriana Badea. 13. Paraschiva Cerasela.IX. manual cls. Ardelean Aurel. Solanaceae. 4. Ardelean Aurel. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. 2003 Mohan Gheorghe. . Legături chimice.A. Copil Violeta. Alcani. Subîncrengătura Gymnospermae. 8. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. 2. Încrengătura Ascomycota.Încrengătura Zygomycota. 2006 Mihail Aurora. CLASA a XI-a. manual cls. Amarylidaceae. Editura: Art. CLASA a IX-a.. sămînŃa. Editura All Educational. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. Acizi şi baze. Biologie. Umbeliferae. 7. 2. Organe de reproducere ale plantei: floarea. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. manual cls. manual cls. 2004 HuŃanu Elena.IX. RespiraŃia la plante. IX. IX. 8. Compuşi carbonilici.X. Acizi carboxilici. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. 15. Alcooli.X. 3. Mihail Aurora. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Ardelean Aurel. manual cls. 2005 Mohan Gheorghe. CLASA a XI-a. chemosinteza. parazită. LuminiŃa Vlădescu. Biologie.. Biologie . manual cls.

.vocaliză.……… .modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică..... locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr.... Aptitudini vocale şi scenice: .. nr. FACULTATEA DE MUZICĂ C.550 Domeniul de studiu Nr.......P. . 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu ….game.. Instrument/Canto clasic .. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice.. . Oficiul Poştal 1. la alegere.. 26. Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: . (75% din nota finală) B.129 Domeniul de studiu Nr...P. Taxă şcol...solfegiu la prima vedere.. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.. credite Durata şcolariz. 180 credite .o lucrare din repertoriul universal. UniversităŃii nr..273.. la alegere..10..50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 . desfăşurată pe baza a două subprobe: A.... 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. Probă de interpretare . (75% din nota finală) B.. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.lied.două arii de stil şi factură diferite. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.... . interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice. nr.. Str. Nr. .. 3 ani/zi . (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11..interpretarea unei piese vocale. Taxă şcol. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator. 114... .. Oficiul Poştal 1...…. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. Str. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. 114....poezie (fabulă) sau monolog.50% Media bacalaureat . 1.recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete. Nr. General Magheru nr. ...piesă preclasică.... 0259 / 412... desfăşurată pe baza a două subprobe: A... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.

.161 Domeniul de Nr....70% 3 ani/zi Media bacalaureat…….. Str.. 1.. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.... UniversităŃii nr. Taxă şcol........ 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 .. 114..Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.. locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr.…. credite Durata şcolariz. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu.P..30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu... Oficiul Poştal 1. nr.. locuri cu taxă 25 Biologie Nr..

.. Str.13... Oficiul Poştal 1. locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr... ... criteriu de rangul II .... Gen... Oficiul Poştal 1.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 479.50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 ...276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr. Str. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu …..........50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie... 2... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... Nr.. Taxă şcol.... 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.. UniversităŃii nr. Taxă şcol.. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat….......... 114....34% Media bacalaureat . Nr. 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr... Str.. credite Durata şcolariz...............33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I ..... 114...…....media generală la examenul de bacalaureat 14..........525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr.media generală a anilor de studiu din liceu. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu. Magheru nr....P...980 0259 / 408.... 114...P. Nr...50% Media bacalaureat.... nr........ Oficiul Poştal 1... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C........... credite Durata şcolariz... 1.33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului.. locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr............P.. 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului.. 26. Traian Blajovici nr........ Drept AdministraŃie publică 15. FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C.... credite Durata Criterii de admitere şcolariz........ nr.. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455.. Taxă şcol. nr.

..................20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu......25% Media bacalaureat .................. Media generală a anilor de studiu din liceu ….....439 Nr..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..................................................................... Taxă şcol....50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ................... Str.......25% Media bacalaureat . Oficiul Poştal 1.............. locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr..................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …....50% Media bacalaureat .. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C................... Domeniul de Nr..P..... 1....50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu..50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ................................................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 .. Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu .....25% Media bacalaureat ........................ credite Durata şcolariz.............................40% Media bacalaureat ........ Campus II....................50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) ............. UniversităŃii nr............16............40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie)..................... 114.......... 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu ................ nr..........................

....182 ..... Taxă şcol..... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz...... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Str...........33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului. UniversităŃii nr........ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .P.. 4.25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie........33% gestiune 2400 lei/an 50 27 . Şt... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr..34% Economia comerŃului............. Nr... credite Durata Specializări şcolariz................. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408...........17... locuri locuri bugetate cu taxă Nr....... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...........448 Domeniul de studiu Nr...276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr........ 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă ..........60% Media bacalaureat ...20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18.... Nr..ID 1.....P..... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C.. Oficiul Poştal 1. Fizică. Oficiul Poştal 1...... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C........ nr... nr... 114....... Taxă şcol........50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat........ Economie.......20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar .......... disciplină piele şi de specialitate) ........ nr. 114.…. Delavrancea nr.......... Oficiul Poştal 1.25% Media bacalaureat……. UniversităŃii nr.........P. 1........ Marketing. credite Durata şcolariz...... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………......... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.......... B...... Taxă şcol.. locuri locuri bugetate cu taxă Nr.... 114.. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ... locuri cu taxă 50 Nr........2........ 1........ Str....... Str...........

............ 410087 Oradea Tel: 0259 ... Str......25% 2000 lei/an Media bacalaureat . nr. Taxă şcol........ credite Durata şcolariz......Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2... credite Durata şcolariz..3.... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C........... Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr.25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A...... UniversităŃii nr... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C......... nr... Taxă şcol............P.439 Domeniul de Nr.. 114.. locuri subvenŃionate de la buget 27 28 . Oficiul Poştal 1. locuri cu taxă Nr.......... Campus II........50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română .. UniversităŃii nr... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1.. Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu .... Str..P......... 1........................ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 114... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A..408.141 Domeniul de studiu Nr. locuri studiu cu taxă Nr.... 3.. Oficiul Poştal 1.......4.

..1.... Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice..... UniversităŃii nr..A...... 1.5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 . 114. Oficiul Poştal 1.. locuri Durata Specializări studiu şcolariz. locuri subvenŃionate de la buget 7 B. P-Ńa IndependenŃei nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. credite Domeniul de Nr... Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1..P. Str. locuri Nr. locuri Nr.. 39.... nr. 114.. absolvenŃi de studii liceale în România Nr....P. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova.. Oficiul Poştal 1. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova... 1... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 . nr.P....... Domeniul de Nr.106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr. Oficiul Poştal 1. nr. Str..50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol...419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. 114..... credite Nr. bugetate cu taxă Taxă şcol...... bugetate cu taxă Taxă şcol.. UniversităŃii nr.5.50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz. credite Domeniul de Durata Nr. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.. Str...... 410058 Oradea Tel....... FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C..: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.... Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă .

104. Nr.408.4. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. 0259 / 408.P. UniversităŃii nr. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. Str. locuri Nr. 1. 410087 Oradea Tel: 0259 . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 114. UniversităŃii nr. credite Nr. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr.4 ML + 0.P. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 . FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. bugetate cu taxă Taxă şcol. nr. nr. locuri Durata şcolariz. credite Nr. Str. Oficiul Poştal 1. 1. Oficiul Poştal 1. bugetate Taxă şcol. 114.

. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.267... credite Nr... Str..50% Media generală a anilor de studii.P.... FACULTATEA DE ISTORIE.. Durata locuri locuri şcolariz.. bugetate cu taxă Taxă şcol. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură ..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... 1.. UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1.... Str... UniversităŃii nr. 114... nr. 0259 / 408.. 1. credite Nr. Nr.... FACULTATEA DE LITERE C...... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C..Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă.. Durata locuri locuri şcolariz. evaluarea.E. Nr. Oficiul Poştal 1.P. 114...6... nr.. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec...50% Media generală a anilor de studiu.... 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă.167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.... conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U... bugetate cu taxă Taxă scol..XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea. Campus II.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 ...178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr..

…….... respectiv din voce...8.. Proba 1: Probă practică. Oficiul Poştal 1... în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură).50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă...P. Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz.550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta.. locuri Nr..P... 26. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408..273. credite Domeniul Durata Nr. Oficiul Poştal 1.. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz. bugetate Taxă şcol.. bugetate cu taxă Taxă şcol. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. nr. nr... Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă . verificarea aptitudinilor vocale a candidatului. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.. 114.. UniversităŃii nr... General Magheru nr. 0259 / 412. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument... FACULTATEA DE MUZICĂ C. credite Nr.. 1. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *. Domeniul de Nr... cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia..50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă .. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală.în curs de acreditare 32 . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr... Str. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei. Str. 9.. 114.... muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie....

Taxă şcol. credite Domeniul de Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. credite Domeniul Nr. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. Oficiul Poştal 1. mijlocii 120 credite FinanŃe . Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă.P. Taxă şcol. 410087 Oradea. Str. nr.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr. 114. Tel: 0259 / 408. 1. nr. 114. UniversităŃii nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. UniversităŃii nr. Str. 1.P.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.10. Oficiul Poştal 1. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . 410087 Oradea. locuri Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire.bănci . FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Tel: 0259 / 408. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea.

..............50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă........13. campus II. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.. locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz.................. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..........25% Interviu-competenŃe de comunicare.... Taxă şcol......50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite .525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr..50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . 2.. 114.. Media la examenul de licenŃă ...439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr........ Media examenului de licenŃă…..... consiliere Interviu individual ..... Str..... Oficiul Poştal 1..50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ..…...........50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14........................ bugetate cu taxă Taxă şcol....... nr..........….…….... credite Domeniul de Nr..……... Psihologie clinică.. Oficiul Poştal 1.. locuri Nr.......…….............25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare ...... Str........... 114.. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455.....................P....... Media examenului de licenŃă ….50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă .................…...........50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă......25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ............. locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz.. 1. FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C........ UniversităŃii nr............ nr.... locuri Nr......... credite Nr....…..... Traian Blajovici nr...25% Psihologie Psihologie educaŃională........... ....... 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ...P.50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare ........

...P..P... – 50% Interviu .448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr... – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . Oficiul Poştal 1...... Taxă şcol.. 114... locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz.. Str..15.. Delavrancea nr... UniversităŃii nr.…... STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1... B.. 4...... locuri Nr. credite Domeniul Durata Nr. Taxă şcol... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă…. Str. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.. 1. Str..... 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16. Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 .. UniversităŃii nr. nr....182 ...... nr. Şt.. locuri Nr....... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.. 114. nr. 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C. 114..... bugetate cu taxă Taxă şcol.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.……. Oficiul Poştal 1. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă . credite Durata şcolariz. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă...P.. Oficiul Poştal 1. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr. credite Domeniul de Nr. 1.......

.. Taxă şcol...aspecte educative Biologie Colectarea...167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr...... Tel: 0259 / 408.. Taxă şcol.. Str.50% Media generală a anilor de studiu…...... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz...2....... FACULTATEA DE ŞTIINłE C...50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu…... prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 ... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz. ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă.. Oficiul Poştal 1. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă.... credite Domeniul de Nr. Str. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană .. UniversităŃii nr.. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.. Campus II. locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz.. Taxă şcol. 1..... UniversităŃii nr./zi 1200 lei/sem... 410087 Oradea... credite Domeniul de Durata Nr. 114...50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem..... credite Domeniul Durata Nr....50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3.........161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr. 1. FACULTATEA DE ISTORIE.. Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie. nr. 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr.P. nr.... 114.P.... Oficiul Poştal 1.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..

locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. Domeniul de studiu Nr. nr. CURSURI DE FORMARE Nr. 120 credite 4 semestre Nr. Taxă şcol.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. UniversităŃii nr.P. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 . 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . Oficiul Poştal 1. credite Durata şcolariz. Str. credite Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 90 credite Profesor documentarist 1.5 ani/zi 500 lei/sem. cu taxă Taxă şcol. Taxă şcol. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem.5ani/zi 500 lei/sem.148 . 1. 114. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. locuri Durata Specializări şcolariz.

Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Biologie 6. Medicină 5. Inginerie energetică 4. 38 . Geografie 7. Inginerie industrială 3. Inginerie electrică 2. crt. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. cu taxă – 40. În caz contrar. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. Filologie 9. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Istorie 8. Economie 10.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful