P. 1
ghid2010

ghid2010

|Views: 83|Likes:
Published by Ioan Ardelean

More info:

Published by: Ioan Ardelean on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. 4 .NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. b) pe locuri cu taxă. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă. pe locurile stabilite în acest scop. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă.

1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor. prin afişare. prin orice fel de mijloace.înscrierea candidaŃilor . Tineretului şi Sportului.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .19 . De asemenea. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective.septembrie 2010 .6 . Cercetării.afişarea rezultatelor .2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate.25 septembrie 2010 .25 .17 septembrie 2010 .afişarea rezultatelor. În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri. lista probelor şi a manualelor pentru concurs. iar sâmbăta şi duminica între orele 9. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere. după caz. 1.00. luni-vineri între orele 9.100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) .27 .30 iulie 2010 . cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor.150 RON Taxa pentru contestaŃii . vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.12 . normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.00-12.23 septembrie 2010 . informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului.28 iulie 2010 . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile.00 -16.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . 1. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .confirmări. facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri. glisări etc. departamentele şi domeniile de licenŃă existente.21 septembrie 2010 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.18 .18 .150 EURO 5 . Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .24 iulie 2010 . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .150 RON Taxa de înmatriculare .înscrierea candidaŃilor .25 .3.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.00. la sediile facultăŃilor.

absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat.3. 1. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. Spania. II. Diplomele din Italia. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. menŃiuni. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.E. CandidaŃii. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat.R. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.N. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare.D. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. II. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga.copie după paginile 1. Cercetării. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. de către C. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. 6 . Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. III. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. în scris.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. De asemenea. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate.4 – sau alt act de identitate. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu. în copie: paşaport . Cercetării. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. Tineretului şi Sportului. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. CandidaŃii. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere. astfel : • premiile I.129 /14. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români.2.09.1. • Diploma de absolvire a liceului. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. universităŃii. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial.următoarele categorii de candidati. • Documentul personal de identificare. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Grecia.

f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . cetăŃini români. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). d)Diploma de licenŃă şi/sau master.dacă este cazul. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. toate datele solicitate în formularul respectiv. în limita locurilor disponibile. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor.G. 7 . la cerere. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). prin concurs. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). în original sau copie legalizată – dacă este cazul.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. g)AdeverinŃa medicală tip. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat. Neprezentarea diplomei în original. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. Potrivit H. cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. în care vor menŃiona. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. sub semnătură proprie. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). nr. vor preciza în cererea de înscriere. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. 1. în original sau copie legalizată. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. stabilite de consiliul facultăŃii respective. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. b) Foaia matricolă de la liceu.

până la editarea cataloagelor fără note. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. precum şi disciplinele sau probele de concurs.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. pensionat sau decedat). Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. iar copia legalizată la cealaltă facultate. 1.R. cetăŃeni români. Dacă listele au fost scrise la calculator. cu aprobarea preşedintelui comisiei. legalizată. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. domeniile. • Certificat de naştere tradus în limba română.E. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. • Certificat medical.N.D. • Copie paşaport sau C. legalizată.. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. • Certificat de competenŃă lingvistică. după caz. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali.I. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. copie. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. 8 . după verificarea fiecărui dosar. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. • Dovada echivalării studiilor de către C.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). • Patru poze tip paşaport. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. În caz contrar.

el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. conform metodologiei de admitere. În limita locurilor bugetate special alocate. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. 9 . la nivel de facultate. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. candidaŃii participă. special destinate acestei categorii de candidaŃi. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). conform reglementărilor. la nivel de universitate. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. În acest caz. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. În prima fază.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). În cazul în care candidatul este respins fără taxă. au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. la nivel de universitate. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. În limita locurilor bugetate special alocate. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci).8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. Astfel. candidaŃii participă. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. culturale sau politice a rromilor legal constituită. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. 1. special destinate acestei categorii de candidaŃi. alocate UniversităŃii din Oradea. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. În acest caz. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. În prima fază. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. conform metodologiei de admitere. special destinate lor.1. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. special destinate lor. Astfel.

ro. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www. în cadrul butonului “Admitere”. 1.uoradea. obligatoriu gratuit. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.uoradea. versiunea în limba română. 10 .Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie. la cerere. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii. pe baza actelor de identitate.

O.18 . Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii. un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.confirmări. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu.1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii. 11 . la sediile facultăŃilor.afişarea rezultatelor .30 iulie 2010 .afişarea rezultatelor. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă.23 septembrie 2010 .6 . La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. donaŃii.M. se încheie cu o disertaŃie.4 semestre.septembrie 2010 . Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. în perioada iulie şi septembrie 2010. (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .28 iulie 2010 .S.21 septembrie 2010 . care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii.27 . 2.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci). Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. respectiv facultăŃii.U. 2.24 iulie 2010 .înscrierea candidaŃilor .19 . Bursa se acordă semestrial din veniturile I. sponsorizări. a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului. La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 . din venituri proprii. Media minimă de admitere. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.25 .17 septembrie 2010 .25 septembrie 2010 .2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . iar absolvenŃii primesc diploma de master. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .înscrierea candidaŃilor .12 .25 .18 . etc. criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare.

• ChitanŃă-taxa de înscriere. indiferent de numărul de ani de studii. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. ambele în original. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial.R. legalizată. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română.150 RON . • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie).D.2. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. • Patru poze tip paşaport. în ciclul II – studii universitare de masterat . • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox).N. 2. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.I. 12 . Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene.100RON . pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea.cetăŃeni români. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate.E.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi.150 RON . • Certificat de naştere tradus în limba română. legalizată. • Dovada echivalării studiilor de către C. absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. copie. • Certificat medical. • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. • Copie paşaport sau C. • Certificat de competenŃă lingvistică.150 EURO 2.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. legalizată. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox).

13 . în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia.Rezultatele concursului de admitere. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. la cerere. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat.

Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată). conform reglementărilor în vigoare. • Buletin/Carte de identitate (copie xerox). CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală.a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3.1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . • Certificat de naştere(copie legalizată). Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. la cererea doctorandului străin. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată).2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. 14 . Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. conform Legii nr. 288/2004. se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea.3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. .absolvenŃii studiilor universitare de masterat. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. 3. de regulă în luna septembrie. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată). Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. curs pregătitor de limba română.Partea a III . • Curriculum Vitae.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români. 3. Universitatea din Oradea poate asigura. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

170 lei 15 . c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10. 20 – 27 septembrie 2010 . Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. în limita locurilor disponibile.100 lei . cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine.Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. 3. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt). 06 – 17 septembrie 2010 . conform programului afişat la decanat. fiind declaraŃi admişi.150 lei . examenul de competenŃă nu mai este necesar. 3.4 Calendarul concursului de admitere 01 . se face la propunerea conducătorilor de doctorat.300 lei .31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 . În termen de 30 zile de la înmatriculare.Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere. b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri. în ordinea inversă a notelor. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. conform programului afişat la decanate.Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale.Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională.

.... credite Durata şcolariz Taxă şcol......................... departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu..........447 Domeniul de studiu Nr...St...................probă eliminatorie....... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.…….....30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică..... 39.. Taxă şcol.Partea a IV ..: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr.ZI 1...70% Media bacalaureat .......10% ConstrucŃii civile..…................. 114.10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică... locuri bugetate Nr..40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu... Oficiul Poştal 1............... 410058 Oradea Tel.... Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic ...... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen.Delavrancea nr.... 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu. Nr.probă eliminatori.….50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu.........30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale. 2600 lei/an 2......... nr....................... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……....1.....a A............ nr... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408. P-Ńa IndependenŃei nr..…..10% 4 ani/zi Media bacalaureat……. 4......….. Criterii de admitere 16 . locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice...... ... Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu .P.......... credite Durata şcolariz.... FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C. 114....40% Desen liber ....... Nr.. Str...... B. Oficiul Poştal 1.....P...

. locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr.…... Taxă şcol.. 114. 114.. electronic şi energetic Nr. credite Durata şcolariz.. UniversităŃii nr. Nr......3. 1.. 4 ani/zi 2300 lei/an 5.. Oficiul Poştal 1... Oficiul Poştal 1......... Taxă şcol... 1. 114. Str. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric.P. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică. 1... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.....106 Domeniul de studiu Nr.. credite Durata şcolariz. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Str..... locuri Nr. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. Str. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic …. 4...... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. credite Durata şcolariz...P.. Nr.. nr. Oficiul Poştal 1......30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice...104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric......70% Media generală de absolvire…. Taxă şcol.. UniversităŃii nr...... electronic şi energetic 2300 lei/an 17 .. UniversităŃii nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. nr....P..258 Domeniul de studiu Nr. nr...

....6.30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu.141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr......…..........…....…..P............. 180 credite ŞtiinŃe sociale...... locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr.60% Media generală a anilor de studii din liceu........... Taxă şcol..... 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat .......... locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. Taxă şcol.. nr.... UniversităŃii nr........ FACULTATEA DE ISTORIE.... 18 ....40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat . UniversităŃii nr. Campus II.....…..40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu....30% Media generală a anilor de studiu din liceu…...... credite Durata Specializări şcolariz............... 114. Str... Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu.................40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat …..... credite Durata şcolariz........ ..... Oficiul Poştal 1.. nr...P......408.... 1........30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu. 410087 Oradea Tel: 0259 ... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7.. Istorie.. 1. Oficiul Poştal 1. 114................ locuri bugetate 40 12 Nr.............167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr.... Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu................... 180 credite ŞtiinŃe sociale... Istorie..30% Media disciplinei Limba şi Literatura română... Str..30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …............ Nr.….......... Geografie....30% Media disciplinei Limba şi Literatura română.... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C........ Geografie...............40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu........

....................... franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe .... Biologie sau Chimie. Oficiul Poştal 1........ la alegere....267.....178 Domeniul de studiu Nr.. eventual... ...........33% Media anilor de liceu la specializarea B . Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.......Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A .. 114. Nr. 0259 / 408.................. germană) 3 ani/zi ................ Taxă şcol. locuri locuri bugetate cu taxă Nr......... locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr..... nr.. 0259 / 418..680......... germană) 3 ani/zi ............. Str........... FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C........... FACULTATEA DE LITERE C....266... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. UniversităŃii nr......... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii.......... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr....... credite Durata şcolariz.. 1.. În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa...8. credite Durata Specializări şcolariz......... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415....33% Media bacalaureat. Oficiul Poştal 1.... 114...........Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză. Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.... 10....... 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză..20% 19 . Taxă şcol..P.....20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică..... la alegere... 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris. Nr.... P-ta 1 Decembrie nr.... nr.........80% Media bacalaureat ........Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9... franceză...34% Obs.P......80% Media bacalaureat ....

Sistemul excretor. Alcadiene. 6. Sistemul digestiv. excretor. Sistemul excretor. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. excretor. 8. FuncŃia de reproducere. 6. Alcani. 5. ExcreŃia. Daniela Bogdan.La specializările AsistenŃă medicală generală. sistemul muscular-sistemdigestiv. 8. 7. Alcani. 7. 2. 2006. 10. 3. Editura: Mistral Info Media. 3. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 9. RespiraŃia.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Reglarea metabolismului. Celula. Fenoli. Editura :Art. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. respirator. 5. 2. Sistemul vascular. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. 4. LuminiŃa Irinel Doicin. Alchene. Sistemul nervos. Sensibilitatea. acusticovestibula. Organismul uman – un tot unitar. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Alcadiene. circulator. Reglarea metabolismului. Compuşi 20 . Sistemul reproducător. łesuturile. CirculaŃia. Editura :Art. Sistemul reproducător. respirator. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. Sistemul nervos. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. CirculaŃia. LuminiŃa Irinel Doicin. Alchine. 2005 CHIMIE C1. 2. Metabolismul. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. circulator. 15. Ion Baciu. 2. Analizatorii: cutanat. sistemul muscular-sistemdigestiv. CLASA a XI-a. Arene. Alcooli. 14. 5. Compuşi hidroxilici. Compuşi halogenaŃi. Sistemul vascular. acusticovestibula. 6. 5. Sistemul digestiv. Arene. CLASA a XI-a. Metabolismul. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 4. LuminiŃa Vlădescu. Alchene. Zaharide. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. RespiraŃia. LuminiŃa Vlădescu. Grăsimi. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. FuncŃia de reproducere. ExcreŃia. 2006 CHIMIE C1. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Compuşi carbonilici. 11. CLASA a X-a. 4. Amine. 6. Organismul uman – un tot unitar. 3. 4. Aminoacizi. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . Celula. Acizi carboxilici. 3. reproducător. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. vizual. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie.digestiv. Sensibilitatea. Analizatorii: cutanat. Acizi carboxilici. 7. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. łesuturile. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Sistemul respirator. Fenoli. reproducător. 9. 13. Ştefan Tomas. 7. Alcooli. Sistemul respirator. 12.16. vizual. Alchine. Irinel Adriana Badea.

Clasificarea organismelor vii. Ştefan Tomas. Amine. 11. 15. 12. 13. CLASA a XI-a. Proteine. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. Aminoacizi.ExcreŃia. 4. CompoziŃia chimică a materiei vii. 6. 10. LuminiŃa Irinel Doicin. -sistemul circulator. Acizi carboxilici. 2. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Arene. LuminiŃa Vlădescu. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. Ion Baciu. LuminiŃa Irinel Doicin. Daniela Bogdan. 11. Celula procariotă. 9. Aminoacizi. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 4. 2. excretor. Metabolismul. Alchine. Alcani. cls.-acusticovestibular. a XI-a. Editura :Art. 15. a XI-a. 8. 7. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta.14. Diviziunea celulară. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. RespiraŃia. mitoza şi meioza. cls. 16. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. LuminiŃa Irinel Doicin. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. Ştefan Tomas. CLASA a XI-a. Structura. Compuşi halogenaŃi.Sistemul excretor. Editura: Mistral Info Media. : -cutanat. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia. -sistemul excretor. LuminiŃa Irinel Doicin. 16.Sistemulvascular. Celula. Sensibilitatea. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. Irinel Adriana Badea. Amine. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. -sistemul muscular. Sistemulnervos. Sistemul digestiv. Editura :Art. Editura: Mistral Info Media. 2005 CHIMIE C1. respirator. 2006 CHIMIE C1. Regnul Fungi : 21 . Editura :Art. cls. Compuşi hidroxilici. Zaharide. Zaharide. 5. Reglarea metabolismului. Sistemul respirator. Analizatorii. -vizual. Alcooli. Daniela Bogdan. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. Irinel Adriana Badea.a X-a.halogenaŃi. Grăsimi. LuminiŃa Vlădescu. reproducător.-CirculaŃia. Fenoli. -sistem respirator. 2006. 6. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Compuşi carbonilici. 2005 CHIMIE C1. 7. Editura :Art. Organismul uman – un tot unitar. 14. Alcadiene. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. 10. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. -sistem digestiv. LuminiŃa Vlădescu. 3. Alchene. 13. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. CLASA a X-a. Compuşi carbonilici. LuminiŃa Vlădescu. Sistemul reproducător. Compuşi hidroxilici. Celula eucariotă. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. 5. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. łesuturile.FuncŃia de reproducere. circulator. 2006 CHIMIE C1. Grăsimi. 12. Ion Baciu. 3.

Editura ALL. 2004 HuŃanu Elena.IX. Cruciferae. Alcani. Editura :Art. mixotrofă. Acizi şi baze. Ph-ul soluŃiilor apoase. LiŃescu Sanda. Biologie. . Alcadiene.łesuturile vegetale. R.IX. CLASA a XI-a. Ardelean Aurel. Biologie. Editura All Educational. Nacovei Florica. 2003 Mohan Gheorghe. manual cls. Fenoli.X. SoluŃii apoase. şi molecule. Zaharide.IX. Costache Ştefan Viorel. Irinel Adriana Badea.X. 2006 łiplic Tatiana. 16. Marilena Şerban. Elena Alexandrescu. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. parazită.A. Papilonaceae. Corneanu Gabriel. Iridacea. Atomul. Corneanu Gabriel. Amine. Liliaceae. manual cls. 12. Viorica Zaharia. Starea gazoasă. 10. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. Editura ALL.IX. 2006 Mihail Aurora. Ariniş Ioana. . manual cls. chemosinteza. Compuşi halogenaŃi. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. 2006 Mohan Gheorghe. 6. LuminiŃa Irinel Doicin. Organe de reproducere ale plantei: floarea. Grăsimi. CLASA a XI-a.IX. Paraschiva Cerasela. Biologie. manual cls. X. manual cls. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1.. Alchine. manual cls. EcuaŃia de stare a gazelor. Amarylidaceae. Editura LVS Crepuscul. manual cls. 2. 2004 CHIMIE C1. Copil Violeta. Încrengătura Bazidiomycota. 6. InteracŃiuni între ioni. manual clasa IX. 2004 Ariniş Ioana. CHIMIE ORGANICĂ 1. Editura Petrion. 4. Biologie. 8. IX. manual cls.. Iliescu Maria. Încrengătura Ascomycota. Editura ALL. Braghina Valeria. atomi. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana.Încrengătura Zygomycota.X. ReacŃii redox. 5. 5.. RespiraŃia la plante. Ardelean Aurel. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. -Biologie. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. Editura Aramis. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. LuminiŃa Irinel Doicin.Biologie. Subîncrengătura Gymnospermae.Biologie. 2005 CHIMIE C1.Biologie. Editura Corint. Biologie. 14. Rosaceae. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. Biologie. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită.Biologie. IX. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. Compuşi carbonilici. Kerekes Adelhaida . Aminoacizi. Graminae. 2005 CHIMIE C1. Călin Istrate. Apa. 2004 Aurel Ardelean. Biologie. 15. Mihail Aurora. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă.. Solanaceae. Ştefan Tomas. Arene. LuminiŃa Vlădescu. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. manual cls. Legături chimice. 2. 7. CLASA a IX-a. sămînŃa. Umbeliferae. 3. CLASA a X-a. Daniela Bogdan. 7. Compuşi hidroxilici. Acizi carboxilici. manual cls. manual cls.D. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Organe vegetale vegetative. 9.Biologie. CLASA a IX-a. manual cls. manual cls. . LuminiŃa Vlădescu. Editura: Art. 3. fructul. Proteine. Editura LVS Crepuscul. 13. Compositae. Ion Baciu. Alchene. Echilibrul chimic. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. Alcooli. Editura Corint. Editura Corint 2005 Tesio C. 11. Editura Didactică şi Pedagogică. 4. IX. 2006 22 . IX. 8. limba maghiară. Ionel Roşu. Biologie . Ardelean Aurel. Încrengătura Lichenophyta. 2005 Mohan Gheorghe. Editura Mistral Info Media.

desfăşurată pe baza a două subprobe: A.piesă preclasică. Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: .... interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice...vocaliză. (75% din nota finală) B. .. la alegere. desfăşurată pe baza a două subprobe: A.P. Probă de interpretare .50% Media bacalaureat ..... 1. credite Durata şcolariz. nr..recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini... (75% din nota finală) B. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice. Str. ..550 Domeniul de studiu Nr. Oficiul Poştal 1. locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. Taxă şcol.poezie (fabulă) sau monolog.. 0259 / 412.. Nr.50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 .. Str. Nr.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408....game.. . 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.o lucrare din repertoriul universal. la alegere.. .. General Magheru nr.....10.. Taxă şcol. nr.. Aptitudini vocale şi scenice: .……… ..interpretarea unei piese vocale... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.. 26. FACULTATEA DE MUZICĂ C...273..modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator.. 3 ani/zi .…. . 114.P...... Instrument/Canto clasic .. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11........două arii de stil şi factură diferite..129 Domeniul de studiu Nr.. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.solfegiu la prima vedere. UniversităŃii nr.. 114... ..lied. 180 credite . Oficiul Poştal 1.

. Str.. locuri cu taxă 25 Biologie Nr. nr. credite Durata şcolariz..…... 1. 114....70% 3 ani/zi Media bacalaureat……. 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 .... Taxă şcol.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.. UniversităŃii nr.P.... Oficiul Poştal 1... 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu...30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu... locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr..161 Domeniul de Nr...

... FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C..... 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu... locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr.. Nr..........P......... Oficiul Poştal 1..............P...…. locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr....33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului.50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie.... Drept AdministraŃie publică 15....... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455.. Traian Blajovici nr..... turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu. 1..525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr. 114. 114.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 479. credite Durata şcolariz.. credite Durata şcolariz.. locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr.media generală a anilor de studiu din liceu. FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C. nr.. ..50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 . Nr.... Oficiul Poştal 1......... criteriu de rangul II .... UniversităŃii nr.33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I .............. Str...... 114.. nr. 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului.. Gen.....276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr... 2... Nr. Taxă şcol.50% Media bacalaureat. Str...... nr........... Oficiul Poştal 1...... Str...13..34% Media bacalaureat . 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr..... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ….... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.media generală la examenul de bacalaureat 14... 26... credite Durata Criterii de admitere şcolariz..... -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…. Magheru nr.. Taxă şcol. Taxă şcol.......980 0259 / 408.P....

..............439 Nr........................ FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C............................. credite Durata şcolariz.. 114.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... UniversităŃii nr...40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie).......................................................... nr....50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) .................P. Domeniul de Nr..............................20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu....... Taxă şcol..................... 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu ...................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ..50% Media bacalaureat ...................50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu........................... Media generală a anilor de studiu din liceu ….............40% Media bacalaureat ..................... locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr................. 1.......................25% Media bacalaureat .25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …...... Oficiul Poştal 1....................25% Media bacalaureat ............. Str...........................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …..............25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 ................... Campus II.....................16....................... Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ....50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ..........25% Media bacalaureat ................

turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C...... Taxă şcol... Str.. Oficiul Poştal 1.... locuri locuri bugetate cu taxă Nr.34% Economia comerŃului.. locuri cu taxă 50 Nr.... Str... 114..….. nr.. Marketing..... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică.....17....... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ....P. UniversităŃii nr........... nr....................25% Media bacalaureat……...... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408...... Oficiul Poştal 1................ FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C.... Delavrancea nr.................P............ UniversităŃii nr.........276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr....33% gestiune 2400 lei/an 50 27 ....25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie... disciplină piele şi de specialitate) ...20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar ......ID 1... 4. 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă ... Str......... 1..60% Media bacalaureat ....... Taxă şcol.. 1.......33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului........ B...... 114. Taxă şcol..182 ..2.......... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.... Şt. credite Durata şcolariz....... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr.... Nr. 114.......... credite Durata Specializări şcolariz...448 Domeniul de studiu Nr...P..50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...........................20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18. Oficiul Poştal 1................ FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz... Economie.......... Nr... locuri locuri bugetate cu taxă Nr..... Fizică........ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ... nr.

.. Taxă şcol..... 3.25% 2000 lei/an Media bacalaureat ...... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A...408......... credite Durata şcolariz... 114. 410087 Oradea Tel: 0259 . locuri subvenŃionate de la buget 27 28 .. 1...141 Domeniul de studiu Nr.. UniversităŃii nr... Oficiul Poştal 1... Taxă şcol.Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2... nr. Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr....439 Domeniul de Nr.......50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română ... UniversităŃii nr.........P. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.......... Str..P.. credite Durata şcolariz.4....... Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu ............... Str... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1.............. locuri studiu cu taxă Nr.. locuri cu taxă Nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...... Oficiul Poştal 1.... 114. nr.............. Campus II.. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.......3.........25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A...........

.. credite Nr... Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova. locuri Durata Specializări studiu şcolariz... nr..... 39... 114. absolvenŃi de studii liceale în România Nr... Oficiul Poştal 1... UniversităŃii nr. locuri Nr. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice.1..... P-Ńa IndependenŃei nr. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C..... Str...50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3...106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr. 1... Oficiul Poştal 1.... Str.419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.5.. credite Domeniul de Nr....... Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2. locuri Nr. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă . locuri subvenŃionate de la buget 7 B..P.. Oficiul Poştal 1... bugetate cu taxă Taxă şcol... locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol.A... locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C... Domeniul de Nr. nr.... absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova.: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr...P... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 .50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă ... 114. 410058 Oradea Tel.. Str.P. 1.....5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 .. 114. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1. bugetate cu taxă Taxă şcol. UniversităŃii nr. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1... credite Domeniul de Durata Nr.. nr.

408. Oficiul Poştal 1. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. locuri Durata şcolariz. Str. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. 410087 Oradea Tel: 0259 . Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.P. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz. nr.P. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. UniversităŃii nr. 0259 / 408. 114. UniversităŃii nr.4.104. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. credite Nr. Str. bugetate cu taxă Taxă şcol. bugetate Taxă şcol.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 .4 ML + 0. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. nr. 1. 114. 1. Nr. credite Nr. locuri Nr.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr.

.. 1. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură . UniversităŃii nr... UniversităŃii nr.. Durata locuri locuri şcolariz. 114........... conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U.P... Str..... Str...167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr...50% Media generală a anilor de studii.. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.......XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea.. 114.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec.. nr... Campus II....E. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..P. credite Nr... 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă.6. FACULTATEA DE LITERE C.267..Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă... nr.... evaluarea. Oficiul Poştal 1.50% Media generală a anilor de studiu.. bugetate cu taxă Taxă scol.178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr. Durata locuri locuri şcolariz.. bugetate cu taxă Taxă şcol... Nr..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 .. Oficiul Poştal 1. 1.. Nr. FACULTATEA DE ISTORIE.. credite Nr. 0259 / 408. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.

550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 1..129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr..273... Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta. respectiv din voce. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz. credite Domeniul Durata Nr. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz.. Str.8.. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie... Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei... 114.. Oficiul Poştal 1. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument. 114.. verificarea aptitudinilor vocale a candidatului. nr...P. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.……... FACULTATEA DE MUZICĂ C.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. credite Nr. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă .. nr.. 0259 / 412.P.. 9..50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă ....50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *.. Str. General Magheru nr. Oficiul Poştal 1... 26. locuri Nr.. UniversităŃii nr. în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură). Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere. bugetate cu taxă Taxă şcol.. Domeniul de Nr.. Proba 1: Probă practică.în curs de acreditare 32 . bugetate Taxă şcol..

credite Domeniul Nr.bănci . 410087 Oradea. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă. nr. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz.10.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. nr. credite Domeniul de Nr.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . UniversităŃii nr. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. locuri Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. UniversităŃii nr.P. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. Taxă şcol.P. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. 114. locuri Nr. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. 1. 1. Tel: 0259 / 408. 410087 Oradea. Str. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. mijlocii 120 credite FinanŃe . Oficiul Poştal 1. 114. Taxă şcol. Oficiul Poştal 1. Tel: 0259 / 408. Str. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.

........................... credite Nr....... Psihologie clinică....P........... Media examenului de licenŃă…............50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. bugetate cu taxă Taxă şcol....... Oficiul Poştal 1......……........ nr...50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14.50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă. 114.......50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare ..... Traian Blajovici nr.. campus II....25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare .....……. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C......525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr.......... Str.....P...........50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite . 114....50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .….….. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.13. Str. locuri Nr..439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.................. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455......... ....... Media examenului de licenŃă …... 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ............ consiliere Interviu individual .50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ...... nr....…...... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz... 1.....25% Psihologie Psihologie educaŃională. 2............... Media la examenul de licenŃă ......... locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz..…….... credite Domeniul de Nr...... locuri Nr.... Taxă şcol........................….. UniversităŃii nr......50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ....25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ...25% Interviu-competenŃe de comunicare....... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C................................. Oficiul Poştal 1......

1.. UniversităŃii nr. 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16. 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr....... Şt.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.. locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz...... 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr.. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C. credite Durata şcolariz.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C.. Str.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr. nr. Str..... locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă…. UniversităŃii nr.. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă .......... credite Domeniul de Nr...182 .….. 114.... Oficiul Poştal 1. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.. bugetate cu taxă Taxă şcol.... Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 . 4.... Taxă şcol...20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă. – 50% Interviu ..15. locuri Nr. 1. nr.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.. credite Domeniul Durata Nr....P... 114.... Oficiul Poştal 1..... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C. locuri Nr. Oficiul Poştal 1....……..... STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1..P.. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C. Taxă şcol.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr.... Delavrancea nr..... Str.. nr.P. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. B. 114.

Tel: 0259 / 408. nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.... FACULTATEA DE ISTORIE... Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană .. Taxă şcol. Taxă şcol... UniversităŃii nr....2. 1. 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. Str. locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă. 1.....50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu…......P.P......50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem.... 114. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C. Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie./zi 1200 lei/sem....50% Media generală a anilor de studiu…..... credite Domeniul de Nr.aspecte educative Biologie Colectarea... credite Domeniul de Durata Nr.. 410087 Oradea........... ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă.. locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz. Oficiul Poştal 1. credite Domeniul Durata Nr.......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Str... Taxă şcol... UniversităŃii nr...50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3....167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr. Campus II...... prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 . FACULTATEA DE ŞTIINłE C.. nr. Oficiul Poştal 1... 114.

credite Durata şcolariz.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. 1. credite Nr.5ani/zi 500 lei/sem. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . Oficiul Poştal 1. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. 90 credite Profesor documentarist 1. Str.148 .P. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem.5 ani/zi 500 lei/sem. 120 credite 4 semestre Nr. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C. Domeniul de studiu Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. UniversităŃii nr. 114. Taxă şcol. cu taxă Taxă şcol. nr.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. CURSURI DE FORMARE Nr. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 . Taxă şcol. locuri Durata Specializări şcolariz.

Medicină 5. În caz contrar. Geografie 7. Filologie 9. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Istorie 8. cu taxă – 40. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. Inginerie energetică 4. Economie 10. Inginerie electrică 2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr.D. 38 . Inginerie industrială 3. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. Biologie 6. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. crt. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->