UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. b) pe locuri cu taxă. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. 4 . pe locurile stabilite în acest scop. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010.

afişarea rezultatelor. Tineretului şi Sportului.18 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. iar sâmbăta şi duminica între orele 9. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere . departamentele şi domeniile de licenŃă existente. 1.23 septembrie 2010 . cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. prin orice fel de mijloace.19 . luni-vineri între orele 9. 1.30 iulie 2010 .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor. la sediile facultăŃilor.3.00.25 septembrie 2010 .28 iulie 2010 .24 iulie 2010 . informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului. vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1.12 .27 . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .înscrierea candidaŃilor .150 RON Taxa pentru contestaŃii . facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri.18 .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .25 .00-12.00 -16. De asemenea. prin afişare.25 .septembrie 2010 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .6 . după caz. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective. În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri.17 septembrie 2010 .înscrierea candidaŃilor .confirmări.afişarea rezultatelor . glisări etc. normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Cercetării.150 EURO 5 .00. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor.150 RON Taxa de înmatriculare .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . lista probelor şi a manualelor pentru concurs.100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile.21 septembrie 2010 .2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate.

Cercetării. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. 6 . absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. în scris.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere.D. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. CandidaŃii. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . II. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu. II. 1. astfel : • premiile I. Spania. Tineretului şi Sportului. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. de către C.E. Cercetării.129 /14. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii.R. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial.copie după paginile 1. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere.4 – sau alt act de identitate. menŃiuni. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. recunoscute de Ministerul EducaŃiei.3. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. universităŃii. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. Grecia. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză.2.următoarele categorii de candidati. • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. • Documentul personal de identificare.09. CandidaŃii. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. • Diploma de absolvire a liceului. III.1.N. în copie: paşaport . MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. De asemenea. Diplomele din Italia. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. vor preciza în cererea de înscriere. 1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. în care vor menŃiona. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. toate datele solicitate în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. cetăŃini români. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. sub semnătură proprie. nr. în limita locurilor disponibile. g)AdeverinŃa medicală tip.dacă este cazul. b) Foaia matricolă de la liceu. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. stabilite de consiliul facultăŃii respective.G. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). la cerere. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . Potrivit H.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. Neprezentarea diplomei în original. prin concurs. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. 7 . în original sau copie legalizată. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs.

1.N. • Certificat de naştere tradus în limba română. pensionat sau decedat). legalizată. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. precum şi disciplinele sau probele de concurs. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . copie.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. • Certificat medical. • Patru poze tip paşaport. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. În caz contrar. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. cu aprobarea preşedintelui comisiei.R. domeniile.I. până la editarea cataloagelor fără note. după verificarea fiecărui dosar. • Copie paşaport sau C. după caz. 8 .D. • Dovada echivalării studiilor de către C. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. cetăŃeni români.. • Certificat de competenŃă lingvistică. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. legalizată. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). Dacă listele au fost scrise la calculator. iar copia legalizată la cealaltă facultate. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă.E. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate.

În cazul în care candidatul este respins fără taxă. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. 1. În prima fază. la nivel de universitate. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. alocate UniversităŃii din Oradea. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). la nivel de universitate. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. culturale sau politice a rromilor legal constituită. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor.1. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). În limita locurilor bugetate special alocate. special destinate lor. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. conform metodologiei de admitere. Astfel. conform metodologiei de admitere. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. În acest caz. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. special destinate acestei categorii de candidaŃi. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. În acest caz. special destinate lor. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. la nivel de facultate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). Astfel. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. 9 . Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În limita locurilor bugetate special alocate. În prima fază. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. conform reglementărilor. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. candidaŃii participă. special destinate acestei categorii de candidaŃi. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. candidaŃii participă.

InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. obligatoriu gratuit.ro.uoradea.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. în cadrul butonului “Admitere”. la cerere. pe baza actelor de identitate. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. 10 . Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată. 1.uoradea. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie. versiunea în limba română.

concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu. respectiv facultăŃii.S. atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci). care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare.afişarea rezultatelor .6 .12 .23 septembrie 2010 .18 . se încheie cu o disertaŃie. la sediile facultăŃilor. donaŃii. Media minimă de admitere. a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului.25 septembrie 2010 . din venituri proprii.25 .predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. sponsorizări.Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă.înscrierea candidaŃilor . La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 . Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .4 semestre.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă.28 iulie 2010 . Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii.18 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .17 septembrie 2010 .27 . criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare.confirmări.2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii.19 .M. etc. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii.24 iulie 2010 .afişarea rezultatelor.30 iulie 2010 . (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat.septembrie 2010 . 11 . 2.21 septembrie 2010 . La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni.înscrierea candidaŃilor .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . iar absolvenŃii primesc diploma de master.U. în perioada iulie şi septembrie 2010. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. 2. Bursa se acordă semestrial din veniturile I.25 .O.

• Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. • Certificat de naştere tradus în limba română. • Patru poze tip paşaport. legalizată. absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia. ambele în original. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.I. legalizată. în ciclul II – studii universitare de masterat . Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice).D.150 RON .100RON .cetăŃeni români. • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Dovada echivalării studiilor de către C.150 RON . copie.R. legalizată. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial.E.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere. 2. • Certificat medical. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate. indiferent de numărul de ani de studii. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea.2. • Certificat de competenŃă lingvistică. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • Copie paşaport sau C.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) .4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). • ChitanŃă-taxa de înscriere. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. 12 . care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română.N.150 EURO 2.

13 . Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. la cerere. Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia.Rezultatele concursului de admitere.

• Curriculum Vitae. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar.1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 3. la cererea doctorandului străin. Universitatea din Oradea poate asigura. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. curs pregătitor de limba română. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). conform reglementărilor în vigoare. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. conform Legii nr. de regulă în luna septembrie. • Certificat de naştere(copie legalizată). 14 . indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată). . 3.absolvenŃii studiilor universitare de masterat.2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat.a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. • Buletin/Carte de identitate (copie xerox). Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată).3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români. la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 288/2004.Partea a III . CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală.

conform programului afişat la decanat. c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10.Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. în ordinea inversă a notelor. 3. b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri. conform programului afişat la decanate. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat. 20 – 27 septembrie 2010 .300 lei . conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe.Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale. fiind declaraŃi admişi. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine. examenul de competenŃă nu mai este necesar.170 lei 15 .5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . 06 – 17 septembrie 2010 . se face la propunerea conducătorilor de doctorat. În termen de 30 zile de la înmatriculare. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt). în limita locurilor disponibile. Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 .4 Calendarul concursului de admitere 01 . cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale. 3.100 lei .Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională.150 lei .Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere.

......…................. 2600 lei/an 2..1..50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu......40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu...…. B.. ... locuri bugetate Nr................. credite Durata şcolariz Taxă şcol........ credite Durata şcolariz..10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică.. Str.P.......10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat…….10% ConstrucŃii civile.. 114......... Oficiul Poştal 1.... Taxă şcol.a A.........…......Partea a IV .. Oficiul Poştal 1... Criterii de admitere 16 .. 410058 Oradea Tel........ nr....P.. 4...70% Media bacalaureat ..... decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen.................... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.... 114........ Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic ............ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ...... Nr... departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C...…....40% Desen liber .. Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu .....probă eliminatori.. nr. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr... 39...... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.probă eliminatorie....: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr.Delavrancea nr. Nr...............ZI 1... P-Ńa IndependenŃei nr.30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică.....…….... locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice....447 Domeniul de studiu Nr.. 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu.30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale........10% 4 ani/zi Media bacalaureat……..........St............

. 1... electronic şi energetic 2300 lei/an 17 .30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice..P. UniversităŃii nr.. Taxă şcol.......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... electronic şi energetic Nr.70% Media generală de absolvire…. nr. 114.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..106 Domeniul de studiu Nr..…. credite Durata şcolariz..P. UniversităŃii nr. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric....... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Taxă şcol..... Oficiul Poştal 1. nr.. 4 ani/zi 2300 lei/an 5.. 114.... Str.... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. UniversităŃii nr.. Str. 114. 4. credite Durata şcolariz. Nr.. locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr...258 Domeniul de studiu Nr..... locuri Nr.3... nr.104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr..... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.. 1... locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric.. Oficiul Poştal 1. Taxă şcol... FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C... Nr.. 1.... credite Durata şcolariz.... Str. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic …. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică.P.. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C... Oficiul Poştal 1.

.40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu.40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat ........... Oficiul Poştal 1...... nr........... UniversităŃii nr....... 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat .. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu.. 114..30% Media generală a anilor de studiu din liceu…..…... 114........…. Nr... 1..30% Media disciplinei Limba şi Literatura română.....40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu...... Taxă şcol...........141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr..... Taxă şcol...167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr....... Istorie................ Campus II................. Geografie.....30% Media disciplinei Limba şi Literatura română.... Str.... locuri bugetate 40 12 Nr....6..... 180 credite ŞtiinŃe sociale........ 180 credite ŞtiinŃe sociale......... 1.. 410087 Oradea Tel: 0259 ........60% Media generală a anilor de studii din liceu.. Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu.30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu.......P..... Oficiul Poştal 1................................... credite Durata şcolariz... 18 .. Geografie. credite Durata Specializări şcolariz... ........ GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.....30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu......40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat …....... Str.408.30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …..... UniversităŃii nr.......P.. locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr..…... Istorie.....…. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C................... locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr.. 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7........ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. nr.…...... FACULTATEA DE ISTORIE...

franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe .... 10......... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii. Oficiul Poştal 1.....................80% Media bacalaureat ....... Nr..... Nr......... locuri locuri bugetate cu taxă Nr.. locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr...... Oficiul Poştal 1............266. În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa........... Taxă şcol. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C..... la alegere.. eventual..... Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.33% Media bacalaureat..34% Obs......680. 0259 / 408......... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415..... 114.................178 Domeniul de studiu Nr.33% Media anilor de liceu la specializarea B ..20% 19 ......... nr..80% Media bacalaureat .......... Str. franceză.. credite Durata şcolariz...Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9... UniversităŃii nr.. la alegere......P......Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A .........20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică.......... 114. 0259 / 418..... FACULTATEA DE LITERE C...... Biologie sau Chimie......P..... germană) 3 ani/zi . 1....8..... nr.Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză. 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr........ Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză...... credite Durata Specializări şcolariz................ 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. P-ta 1 Decembrie nr...................267...... Taxă şcol... 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză. germană) 3 ani/zi .... .

łesuturile. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Fenoli. sistemul muscular-sistemdigestiv. 2. Alchine. acusticovestibula. Sistemul digestiv. Alcooli. 4. Zaharide. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. RespiraŃia.16. Compuşi halogenaŃi. Editura: Mistral Info Media. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. CirculaŃia. Aminoacizi. 13. Sistemul respirator. excretor. Sensibilitatea. FuncŃia de reproducere. 15. Sistemul nervos. 2. 5. ExcreŃia. Analizatorii: cutanat. CLASA a XI-a. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Arene. 6. Sistemul vascular. 12. respirator. Compuşi carbonilici. Organismul uman – un tot unitar. Organismul uman – un tot unitar. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. LuminiŃa Irinel Doicin. 4. 2006. Alcani. 8. Sistemul reproducător. Reglarea metabolismului. Alcadiene. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia.digestiv. CLASA a XI-a. 7.La specializările AsistenŃă medicală generală. Analizatorii: cutanat. Acizi carboxilici. 2. 9. 7. Irinel Adriana Badea. łesuturile. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. LuminiŃa Vlădescu. 8. Alcani. LuminiŃa Vlădescu. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. excretor. 5. acusticovestibula. vizual. 6. Alchene. Sistemul digestiv. 3. circulator. FuncŃia de reproducere. Compuşi 20 . circulator. 2006 CHIMIE C1. Celula. Sistemul vascular. 2005 CHIMIE C1. RespiraŃia. 6. reproducător. Daniela Bogdan. Amine. Alcadiene. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. vizual. 4. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. 3. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. 3. 6. reproducător. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. respirator. Alchine. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . 14. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. 7. 2. 3. Reglarea metabolismului. Ştefan Tomas. 7. CLASA a X-a. 10. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. 9. Metabolismul. 4. 11. LuminiŃa Irinel Doicin. Fenoli. Grăsimi. Sistemul reproducător. Ion Baciu. Acizi carboxilici. Alcooli. Metabolismul. Editura :Art. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. Sistemul excretor. 5. Arene. Sistemul excretor. Editura :Art.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Sensibilitatea. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Compuşi hidroxilici. ExcreŃia. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). sistemul muscular-sistemdigestiv. CirculaŃia. Sistemul nervos. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Alchene. Sistemul respirator. 5. Celula.

2006. -sistem digestiv. cls. Daniela Bogdan. Sistemul reproducător. 13. LuminiŃa Irinel Doicin. 13. 4. Alcadiene. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. LuminiŃa Vlădescu. Compuşi carbonilici. mitoza şi meioza. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. Alchine. 7. LuminiŃa Irinel Doicin. 10. Compuşi halogenaŃi. 5. Clasificarea organismelor vii. 2. Amine. reproducător. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. Editura: Mistral Info Media. 3. 10. Compuşi hidroxilici. CLASA a X-a. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Grăsimi. 15. -sistemul muscular. Celula. Reglarea metabolismului. CLASA a XI-a. Sistemul respirator. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. Sistemul digestiv. Aminoacizi. 12. -vizual. Metabolismul. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. 16. 2. Editura :Art. Zaharide. Irinel Adriana Badea. 11. 14.14. -sistemul excretor.a X-a. LuminiŃa Irinel Doicin. Aminoacizi.ExcreŃia. a XI-a.Sistemul excretor. LuminiŃa Irinel Doicin. Alcani. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. Celula procariotă. 8. RespiraŃia. 9. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. Ion Baciu. Ştefan Tomas. 5. 12. circulator. 2005 CHIMIE C1. 2005 CHIMIE C1. 3. 4.-acusticovestibular. Diviziunea celulară.halogenaŃi. Ion Baciu.-CirculaŃia. 2006 CHIMIE C1. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. Sensibilitatea. łesuturile.Sistemulvascular. Fenoli. LuminiŃa Vlădescu. Editura :Art. Structura. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. 11. Acizi carboxilici. Zaharide. respirator. -sistem respirator. cls. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. Proteine. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. Alcooli. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Sistemulnervos. Grăsimi. Compuşi hidroxilici. 6. a XI-a. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. excretor. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. Daniela Bogdan. -sistemul circulator. Regnul Fungi : 21 . : -cutanat. 15. Alchene. Editura: Mistral Info Media. Editura :Art.FuncŃia de reproducere. Amine. Irinel Adriana Badea. Editura :Art. 16. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Ştefan Tomas. cls. LuminiŃa Vlădescu. Celula eucariotă. 7. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. 6. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. CLASA a XI-a. Analizatorii. LuminiŃa Vlădescu. 2006 CHIMIE C1. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Compuşi carbonilici. Organismul uman – un tot unitar. Arene. CompoziŃia chimică a materiei vii.

Umbeliferae. 3. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae.łesuturile vegetale. Acizi carboxilici. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. Editura ALL. manual cls. Ardelean Aurel. 2006 Mohan Gheorghe. 2006 22 . EcuaŃia de stare a gazelor. Elena Alexandrescu. 4. . Editura Aramis.Biologie. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. Biologie . Factorii care influenŃează echilibrul chimic. limba maghiară. IX. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana.. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. CLASA a IX-a. LuminiŃa Irinel Doicin. Editura Corint.Biologie. CLASA a XI-a. manual cls. Alcooli. Echilibrul chimic. Costache Ştefan Viorel. CLASA a XI-a. Viorica Zaharia. CHIMIE ORGANICĂ 1. Iliescu Maria. Biologie. 14. 11. Editura ALL. atomi. 8. Ionel Roşu. Zaharide.IX. Editura Corint 2005 Tesio C. 2006 Mihail Aurora. Amarylidaceae. Compositae. LiŃescu Sanda.Biologie. 2.Biologie.IX. . X. Ardelean Aurel. CLASA a X-a. Editura Mistral Info Media. IX. manual cls. 7. Aminoacizi. Alchine.IX. manual cls. Daniela Bogdan. 12. Rosaceae. Marilena Şerban. mixotrofă. Amine. Corneanu Gabriel. 2003 Mohan Gheorghe. Fenoli. Biologie. CLASA a IX-a. Editura Didactică şi Pedagogică. manual cls.IX. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Editura ALL. Biologie.A. 7. -Biologie. LuminiŃa Irinel Doicin. 5. Papilonaceae. R. Editura Corint. Corneanu Gabriel. 2005 CHIMIE C1. Alcani. manual cls. IX. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. fructul. chemosinteza. Mihail Aurora. 8. sămînŃa. Paraschiva Cerasela. Arene. 2. manual cls. 4. Kerekes Adelhaida .X. Alchene. Starea gazoasă. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. ReacŃii redox. LuminiŃa Vlădescu. Ion Baciu. Acizi şi baze. Cruciferae. 13. Graminae. Organe de reproducere ale plantei: floarea. Atomul. 16. Solanaceae. Compuşi carbonilici. 2005 CHIMIE C1. Iridacea. . şi molecule. Editura :Art. Alcadiene. 2004 Ariniş Ioana.. 2004 HuŃanu Elena. IX. manual cls. 15. Călin Istrate. Biologie. manual cls. 2004 Aurel Ardelean. 6. 2006 łiplic Tatiana. Editura Petrion. Editura All Educational. manual cls.Biologie.IX. SoluŃii apoase. manual cls. Irinel Adriana Badea. Ariniş Ioana. Legături chimice. Încrengătura Lichenophyta. Încrengătura Ascomycota. 5. manual cls. 10. RespiraŃia la plante. InteracŃiuni între ioni. Ştefan Tomas. manual cls.Încrengătura Zygomycota. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. 3. 2005 Mohan Gheorghe.D. Liliaceae. Braghina Valeria. Subîncrengătura Gymnospermae. Grăsimi. Biologie. Ardelean Aurel. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Biologie.X. Compuşi halogenaŃi. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită.. LuminiŃa Vlădescu. 2004 CHIMIE C1.X. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. Apa. Organe vegetale vegetative. 6. Ph-ul soluŃiilor apoase. Nacovei Florica. parazită. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. Compuşi hidroxilici. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. 9. Proteine. manual clasa IX. Editura LVS Crepuscul. Biologie.. Încrengătura Bazidiomycota. Copil Violeta. Editura LVS Crepuscul. Editura: Art.

.. credite Durata şcolariz. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11.......lied....... desfăşurată pe baza a două subprobe: A.273. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. Probă de interpretare . .vocaliză.interpretarea unei piese vocale.o lucrare din repertoriul universal.. (75% din nota finală) B. 26.... UniversităŃii nr...solfegiu la prima vedere. 114. Nr.129 Domeniul de studiu Nr. Str.. 3 ani/zi .……… .10. la alegere. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator.... 180 credite .modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică. nr. la alegere. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.P.…... . . 1. 0259 / 412.. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice. desfăşurată pe baza a două subprobe: A. locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr. Str. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.P... Aptitudini vocale şi scenice: ..550 Domeniul de studiu Nr..... interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice. Oficiul Poştal 1. Oficiul Poştal 1..... Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: .50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 . Nr... 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. nr. General Magheru nr... 114.....50% Media bacalaureat .game.. FACULTATEA DE MUZICĂ C. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.poezie (fabulă) sau monolog. . 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Instrument/Canto clasic ..piesă preclasică..... (75% din nota finală) B.... FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. Taxă şcol.. . .două arii de stil şi factură diferite. Taxă şcol.recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete..

. 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu. 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 . Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. nr... credite Durata şcolariz. Taxă şcol. locuri cu taxă 25 Biologie Nr. Str.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..….161 Domeniul de Nr..P.. locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr...Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.....70% 3 ani/zi Media bacalaureat……........ 114.. 1.... UniversităŃii nr.30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu...

..... ....980 0259 / 408........ FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C...... 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr.. locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr......... locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Nr.media generală la examenul de bacalaureat 14.......... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr.. nr....... Str...34% Media bacalaureat .. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…... credite Durata şcolariz. nr.... Traian Blajovici nr...50% Media bacalaureat... Oficiul Poştal 1..... Taxă şcol...... Drept AdministraŃie publică 15. FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C..... credite Durata şcolariz....... Nr....P. Gen... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C. 114... 114. Taxă şcol. Magheru nr. UniversităŃii nr.. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 ............. 114. Str..... 26... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455..13.... 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului..... turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu..33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I ..P.. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu …. 2.......276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr. 1...50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie... Str...…. Oficiul Poştal 1...P. credite Durata Criterii de admitere şcolariz.33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului...... Nr.. Oficiul Poştal 1.. nr.... 410048 Oradea Tel: 0259 / 479.. Taxă şcol............525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr........ criteriu de rangul II .media generală a anilor de studiu din liceu..

........25% Media bacalaureat ............... 1......................................50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu................ Campus II.................................. Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ...............439 Nr.......................P................ credite Durata şcolariz...50% Media bacalaureat .......................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …..... nr............................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …..................50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ........ locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr..................... Oficiul Poştal 1................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 ......25% Media bacalaureat .... Domeniul de Nr................................. Taxă şcol........................16.............25% Media bacalaureat .........20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu...............................40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie).......... Media generală a anilor de studiu din liceu ….... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ....40% Media bacalaureat ............. 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu ..................................... Str....................... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C............... UniversităŃii nr....... 114......50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) ..

180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ...2..... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C... nr.. locuri locuri bugetate cu taxă Nr. nr.... 114.... UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1.25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie...... UniversităŃii nr......... 114.. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz................. credite Durata şcolariz....... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 1..... Oficiul Poştal 1.. Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului.......P................33% gestiune 2400 lei/an 50 27 ..17....... Delavrancea nr... Şt. Taxă şcol.... locuri locuri bugetate cu taxă Nr.....60% Media bacalaureat ....... Marketing...... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr..... nr..... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C..... disciplină piele şi de specialitate) .34% Economia comerŃului.. turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………. 1.ID 1......25% Media bacalaureat……. Taxă şcol..…........ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ........................ credite Durata Specializări şcolariz.... Str. Str.... 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă .P.182 ........ Nr...P........... Nr............448 Domeniul de studiu Nr....... Taxă şcol............. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat.......... B... 4.. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C..... Oficiul Poştal 1...... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408..... Fizică..........20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar . şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică........... Str... 114............276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr..... Economie................. locuri cu taxă 50 Nr.....20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18..

. 114. nr.. 3..... Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu .. Str. Oficiul Poştal 1............439 Domeniul de Nr..141 Domeniul de studiu Nr........50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română . Oficiul Poştal 1............... Taxă şcol... Str............ Taxă şcol............... credite Durata şcolariz..... Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr.... locuri cu taxă Nr... locuri subvenŃionate de la buget 27 28 ............Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2..... 1....3... 410087 Oradea Tel: 0259 . FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.25% 2000 lei/an Media bacalaureat .. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C..P... Campus II.......4.. credite Durata şcolariz..408.P.. locuri studiu cu taxă Nr.. Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A........... UniversităŃii nr. nr............ UniversităŃii nr.. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1......... 114....

.. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz.... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1... nr.1.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 .A.. UniversităŃii nr. credite Nr.. 114...... 120 credite 2 ani/zi Arte plastice..... bugetate cu taxă Taxă şcol.. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova.. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă . P-Ńa IndependenŃei nr.. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C... Oficiul Poştal 1.. Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2.. bugetate cu taxă Taxă şcol. 410058 Oradea Tel.... Domeniul de Nr.. Str.... 39. locuri Nr....: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.P. credite Domeniul de Nr. nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.... locuri subvenŃionate de la buget 7 B.. 114.........5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 .. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova. locuri Durata Specializări studiu şcolariz. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. 1.P...50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3.. credite Domeniul de Durata Nr...P.419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.... locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol. locuri Nr.. Str...5. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.. 1.. absolvenŃi de studii liceale în România Nr.50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .. Oficiul Poştal 1. nr.. 114.. Str. Oficiul Poştal 1.... UniversităŃii nr..106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr.

120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior.P.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr. bugetate Taxă şcol. UniversităŃii nr. credite Nr. 1. nr.104. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie.P.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 . locuri Durata şcolariz. credite Nr. UniversităŃii nr. 114. bugetate cu taxă Taxă şcol. locuri Nr. Oficiul Poştal 1. Nr.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.4 ML + 0. 0259 / 408. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5.4. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Str. Oficiul Poştal 1. 114.408. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. nr. 1. 410087 Oradea Tel: 0259 . Str.

..... bugetate cu taxă Taxă scol..P.... 114....267. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură .50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec.... 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă.. Str. Oficiul Poştal 1. Durata locuri locuri şcolariz...XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea.... nr.... 0259 / 408... UniversităŃii nr...... 1.. UniversităŃii nr.. FACULTATEA DE LITERE C. Durata locuri locuri şcolariz.178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.6.. 1.... nr... bugetate cu taxă Taxă şcol. conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7..... FACULTATEA DE ISTORIE.167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr. Campus II.. Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. credite Nr. Str...E. 114. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 ... Nr.. evaluarea..P..... credite Nr. Oficiul Poştal 1.Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă..50% Media generală a anilor de studiu..50% Media generală a anilor de studii..

410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz.... 1.. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. 114.273.8. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument.. FACULTATEA DE MUZICĂ C. General Magheru nr... locuri Nr.. nr..550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr... camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. credite Domeniul Durata Nr.. 0259 / 412.P.…….50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă . Proba 1: Probă practică..P. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.. 9. bugetate cu taxă Taxă şcol... Domeniul de Nr. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta. Str. bugetate Taxă şcol. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *... Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. respectiv din voce. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă ... UniversităŃii nr. credite Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz. 114..... în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură). nr....... Str..50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă.. Oficiul Poştal 1. verificarea aptitudinilor vocale a candidatului. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie..în curs de acreditare 32 . Oficiul Poştal 1.. 26.. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei..

auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. 410087 Oradea. UniversităŃii nr.P. Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea.10.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. credite Domeniul Nr. Tel: 0259 / 408. Taxă şcol. 1. mijlocii 120 credite FinanŃe . locuri Nr. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. Str. Oficiul Poştal 1. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea. 114. 1.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 .161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. Taxă şcol. nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. 114. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. nr. credite Domeniul de Nr. UniversităŃii nr. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă.P. Tel: 0259 / 408. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. Str. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz. locuri Nr.bănci .

... Taxă şcol.............. locuri Nr........ locuri Nr................................. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ... Traian Blajovici nr.....……...25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare .P....50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă .......... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz....... nr.......525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr.......... Str... nr. campus II. UniversităŃii nr.....….......25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .... consiliere Interviu individual ... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.. Media examenului de licenŃă ….. credite Domeniul de Nr......P....... locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz.. 114...439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Media examenului de licenŃă….... 1...............50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ....…..…....... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455....13..50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... Media la examenul de licenŃă ..........50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare . Oficiul Poştal 1..... .......25% Interviu-competenŃe de comunicare.........50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.……....... Psihologie clinică....... bugetate cu taxă Taxă şcol................... credite Nr.....50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14....25% Psihologie Psihologie educaŃională....…... 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ......... Oficiul Poştal 1..... 2....... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C.... Str.......50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite ................. 114.......................……......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.

... 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr.. nr.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.. credite Durata şcolariz... nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... Taxă şcol.. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C... nr... Oficiul Poştal 1. Oficiul Poştal 1.. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă... 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. locuri Nr..P.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz. – 50% Interviu .......P. 114..... Oficiul Poştal 1.... B..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... 1... 4.. UniversităŃii nr.....15. Str. Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 ... credite Domeniul de Nr.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr. Str. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă .. locuri Nr.20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .. locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz..……..….. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1.. 1.... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C. Delavrancea nr...182 . Str.... locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă….. bugetate cu taxă Taxă şcol.. 114. Taxă şcol. credite Domeniul Durata Nr. 114..P. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C. Şt...... UniversităŃii nr.....

UniversităŃii nr.aspecte educative Biologie Colectarea........ UniversităŃii nr.... 410087 Oradea. Oficiul Poştal 1... prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 .....161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr...... credite Domeniul de Durata Nr. 114... 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.......P..... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz. Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE ISTORIE. Taxă şcol.... nr.. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană ... credite Domeniul de Nr. Taxă şcol. 114..... Campus II.. Str..... Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie...50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.. Str.....2.. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...... 1../zi 1200 lei/sem.167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr. 1..P.50% Media generală a anilor de studiu…. nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE C...50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu….50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3.. credite Domeniul Durata Nr... locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz.. Taxă şcol... ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă. Tel: 0259 / 408..

P. UniversităŃii nr. Taxă şcol. locuri Durata Specializări şcolariz. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C.5 ani/zi 500 lei/sem. credite Durata şcolariz. credite Nr.5ani/zi 500 lei/sem. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem. nr. Str. Domeniul de studiu Nr. Taxă şcol. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. cu taxă Taxă şcol. Oficiul Poştal 1.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. 114. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 .148 . locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. CURSURI DE FORMARE Nr. 1.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. 120 credite 4 semestre Nr. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. 90 credite Profesor documentarist 1.

locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. Istorie 8. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. Geografie 7. Biologie 6. 38 . crt. cu taxă – 40. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. Inginerie electrică 2. Medicină 5. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. Economie 10. Inginerie energetică 4. În caz contrar. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Filologie 9. Inginerie industrială 3.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful