UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. 4 . Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. b) pe locuri cu taxă. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. pe locurile stabilite în acest scop. Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă.

00. informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .28 iulie 2010 .înscrierea candidaŃilor . În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri.00. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile. Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.12 .27 . Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii. Cercetării. prin orice fel de mijloace.septembrie 2010 . numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1.25 .2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate.100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) . FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere. cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor. normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri. 1. după caz.00 -16. luni-vineri între orele 9. Tineretului şi Sportului.confirmări.18 . De asemenea. 1. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: .150 RON Taxa de înmatriculare . la sediile facultăŃilor.30 iulie 2010 . lista probelor şi a manualelor pentru concurs.21 septembrie 2010 .24 iulie 2010 . glisări etc.00-12.23 septembrie 2010 .predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare.înscrierea candidaŃilor .25 .17 septembrie 2010 . departamentele şi domeniile de licenŃă existente.6 . vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.afişarea rezultatelor .150 EURO 5 .3.afişarea rezultatelor.18 .25 septembrie 2010 . iar sâmbăta şi duminica între orele 9.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .150 RON Taxa pentru contestaŃii .19 . prin afişare.

• Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea.următoarele categorii de candidati.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . Cercetării. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.R. CandidaŃii. Spania.129 /14. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate.N. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate. • Documentul personal de identificare. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga. II. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. 6 . Diplomele din Italia. Tineretului şi Sportului. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. universităŃii. menŃiuni. de către C. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I.09.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. II. De asemenea. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). CandidaŃii. Grecia.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. în scris. în copie: paşaport . în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. 1.E.2. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea.D. • Diploma de absolvire a liceului. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere.1. astfel : • premiile I. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. III.4 – sau alt act de identitate. • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Cercetării.copie după paginile 1. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu. recunoscute de Ministerul EducaŃiei. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei.3. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.

StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. sub semnătură proprie. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. stabilite de consiliul facultăŃii respective. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. toate datele solicitate în formularul respectiv. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). 1. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. în care vor menŃiona. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. la cerere. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. nr. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor. 7 . cetăŃini români. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. Neprezentarea diplomei în original. vor preciza în cererea de înscriere. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat. într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. în original sau copie legalizată. prin concurs. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. b) Foaia matricolă de la liceu. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează.G. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. în limita locurilor disponibile. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . vizată la Cabinetul medical studenŃesc.dacă este cazul. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. g)AdeverinŃa medicală tip. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. Potrivit H.

Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. iar copia legalizată la cealaltă facultate. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate. cu aprobarea preşedintelui comisiei. după caz. • Dovada echivalării studiilor de către C. • Certificat medical.N.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. până la editarea cataloagelor fără note. efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă.R. • Patru poze tip paşaport. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor.. 1. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). după verificarea fiecărui dosar. • Certificat de competenŃă lingvistică.D. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate. 8 . legalizată. copie.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi).E. pensionat sau decedat). corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. legalizată. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). precum şi disciplinele sau probele de concurs. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. cetăŃeni români. domeniile. Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale.I. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . • Copie paşaport sau C. se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. • Certificat de naştere tradus în limba română. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. În caz contrar. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. Dacă listele au fost scrise la calculator. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. În limita locurilor bugetate special alocate. În prima fază. au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). După finalizarea admiterii la nivel de facultate. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. În prima fază. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. În acest caz. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. culturale sau politice a rromilor legal constituită. În limita locurilor bugetate special alocate. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. conform metodologiei de admitere. la nivel de universitate. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. special destinate lor. În acest caz. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. special destinate lor. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. special destinate acestei categorii de candidaŃi. conform metodologiei de admitere. candidaŃii participă. la nivel de facultate. Astfel. alocate UniversităŃii din Oradea. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. conform reglementărilor. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). Astfel. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. candidaŃii participă. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). 1. special destinate acestei categorii de candidaŃi. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea.1. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. la nivel de universitate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. 9 .

la cerere. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor. pe baza actelor de identitate. obligatoriu gratuit.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie.uoradea.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.uoradea.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www. în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. în cadrul butonului “Admitere”. versiunea în limba română.ro. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii. 10 . 1. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată.

concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu. criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs . 2. iar absolvenŃii primesc diploma de master.6 . 2.25 septembrie 2010 .12 .24 iulie 2010 .înscrierea candidaŃilor .2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . Media minimă de admitere.28 iulie 2010 .S.confirmări. sponsorizări. Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii.Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă.septembrie 2010 .afişarea rezultatelor. donaŃii.25 . Bursa se acordă semestrial din veniturile I.27 . etc.17 septembrie 2010 . un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.M.23 septembrie 2010 . se încheie cu o disertaŃie. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. 11 . din venituri proprii.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .25 . La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: . Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară. în perioada iulie şi septembrie 2010. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii. Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni.înscrierea candidaŃilor .O. a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului.21 septembrie 2010 . respectiv facultăŃii.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat.U. (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat. La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 . atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci). care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare. la sediile facultăŃilor.30 iulie 2010 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .19 .18 .4 semestre.1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii.afişarea rezultatelor .18 .

• Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere.150 RON . • Patru poze tip paşaport.N. legalizată. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere. absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi.I. • ChitanŃă-taxa de înscriere. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea. 12 .cetăŃeni români.D. copie.150 RON . 2. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. legalizată.E. • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate.2.R.150 EURO 2. • Copie paşaport sau C. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. • Certificat medical. • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.100RON . ambele în original. • Dovada echivalării studiilor de către C. indiferent de numărul de ani de studii. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). în ciclul II – studii universitare de masterat .4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene. • Certificat de competenŃă lingvistică. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . • Certificat de naştere tradus în limba română. legalizată. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor. la cerere. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011.Rezultatele concursului de admitere. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 13 . Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia.

3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea. • Curriculum Vitae. 288/2004.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. 3. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). curs pregătitor de limba română. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează.Partea a III . CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată). Universitatea din Oradea poate asigura. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului).a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. de regulă în luna septembrie. conform Legii nr. . • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică. la cererea doctorandului străin. 14 . la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. • Certificat de naştere(copie legalizată).2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată).1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: . conform reglementărilor în vigoare.absolvenŃii studiilor universitare de masterat. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 3. • Buletin/Carte de identitate (copie xerox).

Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe. examenul de competenŃă nu mai este necesar. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat. 06 – 17 septembrie 2010 . 20 – 27 septembrie 2010 .Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. 3.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: .300 lei .100 lei . b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 .Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională. se face la propunerea conducătorilor de doctorat.Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere. în limita locurilor disponibile. c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10.170 lei 15 . În termen de 30 zile de la înmatriculare. Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt).Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale. conform programului afişat la decanate.4 Calendarul concursului de admitere 01 . în ordinea inversă a notelor. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale. conform programului afişat la decanat. conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. fiind declaraŃi admişi. 3.150 lei . precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine.

Oficiul Poştal 1...10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică...... Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu .......... nr.... B. P-Ńa IndependenŃei nr. Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic ........ Nr...……...........…...40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu.40% Desen liber ..... Str.P........ 114..Delavrancea nr..... departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu............probă eliminatorie.probă eliminatori..... nr.447 Domeniul de studiu Nr.......10% ConstrucŃii civile.......P..... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.......... credite Durata şcolariz Taxă şcol.... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.. Taxă şcol. 410058 Oradea Tel... Criterii de admitere 16 .....30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale............ CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ .ZI 1..a A....... 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu...... Nr.......1....10% 4 ani/zi Media bacalaureat…….. decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen........ 2600 lei/an 2...…........................ credite Durata şcolariz..70% Media bacalaureat ........: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr..30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică....... .....50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu.... 39.. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.…... 4.10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat……......... locuri bugetate Nr. Oficiul Poştal 1....St.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C........…....... 114.....Partea a IV .... locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice.......

electronic şi energetic 2300 lei/an 17 .. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic ….. locuri Nr.106 Domeniul de studiu Nr.. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C... UniversităŃii nr.. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică. 4 ani/zi 2300 lei/an 5... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. credite Durata şcolariz... 1. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. Oficiul Poştal 1. credite Durata şcolariz.. Str.. Nr.... Nr...P.... nr.. nr.... credite Durata şcolariz.258 Domeniul de studiu Nr. Str...70% Media generală de absolvire…...104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr...P.. Taxă şcol..30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric... Oficiul Poştal 1.. UniversităŃii nr.......….....3.. Oficiul Poştal 1.. nr..P. 114. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 114.. 114. electronic şi energetic Nr....... 1. Taxă şcol... UniversităŃii nr. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric.. 1.. Str.. 4. Taxă şcol. locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr....... FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.....

.......408..…... Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu..............40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu............40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu........ 180 credite ŞtiinŃe sociale.. locuri bugetate 40 12 Nr......... UniversităŃii nr...........167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr......... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.... Oficiul Poştal 1....30% Media generală a anilor de studiu din liceu….... Nr.... 18 ........ ..60% Media generală a anilor de studii din liceu.. locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr.... UniversităŃii nr. Oficiul Poştal 1.. 1..6................... Taxă şcol........40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat . nr.. Istorie.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu.................. Campus II...... credite Durata Specializări şcolariz........... locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr...... 114............... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7....…...…...... Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu. nr...40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat …......141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr... FACULTATEA DE ISTORIE..... Str.30% Media disciplinei Limba şi Literatura română....30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …. credite Durata şcolariz..... 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat .....….….. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. 180 credite ŞtiinŃe sociale... 114........ Str.. 1.P.........30% Media disciplinei Limba şi Literatura română... Geografie. 410087 Oradea Tel: 0259 .......30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu.P.... Geografie........................ Taxă şcol...... Istorie........

. franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe . locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr................ 114..........680..... la alegere..... 10. credite Durata şcolariz.....34% Obs.8......20% 19 ................ germană) 3 ani/zi ........ franceză.... nr....... 0259 / 418.Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9..............Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A ............. În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa...20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică.. 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză.. germană) 3 ani/zi ................... Nr....... 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris...... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...33% Media bacalaureat.. credite Durata Specializări şcolariz.... nr. Str. Taxă şcol..267..... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415.................. . Oficiul Poştal 1........ Taxă şcol....... Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză............... Nr.. UniversităŃii nr...... Biologie sau Chimie..P...........266. 0259 / 408.... 1.... la alegere......80% Media bacalaureat ... locuri locuri bugetate cu taxă Nr. Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.. FACULTATEA DE LITERE C.. 114........Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.......... FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C.. altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii........80% Media bacalaureat . P-ta 1 Decembrie nr.. eventual... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr....178 Domeniul de studiu Nr.. Oficiul Poştal 1....33% Media anilor de liceu la specializarea B .P.....

sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Aminoacizi. Editura :Art. 6. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. 6. Metabolismul. excretor. RespiraŃia. 4. Alcadiene. 6. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. sistemul muscular-sistemdigestiv. acusticovestibula. 4. Alcooli. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. 12. Arene. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. Metabolismul. 5. LuminiŃa Irinel Doicin. Compuşi 20 . 5. RespiraŃia. Alcooli. Sistemul excretor. ExcreŃia. vizual. Sistemul nervos. 15. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului). Sistemul digestiv. FuncŃia de reproducere. Compuşi hidroxilici. 14. 5. Alchene. 11. 5. CLASA a XI-a. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Zaharide. Compuşi halogenaŃi. Alchene. CLASA a XI-a. 2. Sistemul respirator. 7.16. 7. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Ion Baciu. 2. 4. Reglarea metabolismului. LuminiŃa Irinel Doicin. 6. Sistemul excretor. 2. Sistemul digestiv. Sensibilitatea. CirculaŃia. respirator. Fenoli. Alcadiene. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Reglarea metabolismului. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. 3. Fenoli. 2006. Sistemul reproducător. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. Compuşi carbonilici. respirator. Sensibilitatea. Analizatorii: cutanat. Editura :Art. excretor.La specializările AsistenŃă medicală generală. Reglarea funcŃiilor sistemelor: . łesuturile.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Celula. reproducător. Grăsimi. 8. 3. Alchine. CLASA a X-a. Arene. vizual. Celula. 7. łesuturile. Alcani. Alchine. ExcreŃia. Sistemul vascular. sistemul muscular-sistemdigestiv. FuncŃia de reproducere. Sistemul reproducător. Daniela Bogdan. 7. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Analizatorii: cutanat. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Organismul uman – un tot unitar. Editura: Mistral Info Media. 2005 CHIMIE C1. Sistemul vascular. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. circulator. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. LuminiŃa Vlădescu. 2. Sistemul respirator. 10. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului.digestiv. 4. Organismul uman – un tot unitar. 3. acusticovestibula. 2006 CHIMIE C1. CirculaŃia. Irinel Adriana Badea. 13. Amine. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Ştefan Tomas. circulator. 9. reproducător. LuminiŃa Vlădescu. 8. Alcani. Sistemul nervos. Acizi carboxilici. Acizi carboxilici. 9. 3.

LuminiŃa Vlădescu. 2006 CHIMIE C1. CompoziŃia chimică a materiei vii. Celula. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Ion Baciu. Grăsimi. Ştefan Tomas. Compuşi carbonilici. LuminiŃa Irinel Doicin. Sensibilitatea. Editura :Art. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. 2005 CHIMIE C1. -sistemul excretor. 2.-CirculaŃia. Compuşi halogenaŃi. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. 11. Analizatorii. Aminoacizi. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ. RespiraŃia. Ştefan Tomas. 16. LuminiŃa Vlădescu. respirator. 13.-acusticovestibular. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. a XI-a. Editura: Mistral Info Media.a X-a. Editura :Art. Alcadiene. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia.14. -sistem respirator. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Ion Baciu. LuminiŃa Vlădescu. 4. CLASA a XI-a. 8. 10. Daniela Bogdan. Editura :Art. Clasificarea organismelor vii. 5. Compuşi hidroxilici. CLASA a XI-a. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. cls. Compuşi hidroxilici. reproducător. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. 15. Proteine. -sistem digestiv. Zaharide.halogenaŃi. Alcani. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. 2005 CHIMIE C1. 6. 16. a XI-a. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Compuşi carbonilici. 7. 2006. excretor. Arene. Celula procariotă. Sistemul digestiv. CLASA a X-a. -sistemul circulator. 3. Aminoacizi. Organismul uman – un tot unitar. Fenoli. Daniela Bogdan. Reglarea metabolismului. : -cutanat. 6. Zaharide. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. LuminiŃa Vlădescu. Acizi carboxilici. circulator. Alcooli. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. -sistemul muscular. 13. Editura: Mistral Info Media. Structura. Metabolismul. 4. Irinel Adriana Badea. Regnul Fungi : 21 . Amine. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv.Sistemul excretor. Amine. 11. 15. Grăsimi. 2006 CHIMIE C1. łesuturile. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1.FuncŃia de reproducere. Alchene. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Diviziunea celulară. mitoza şi meioza.Sistemulvascular. 2. Irinel Adriana Badea. Celula eucariotă. Sistemul reproducător. 7. Alchine. 9. LuminiŃa Irinel Doicin. Sistemul respirator. 3. 10. 12. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. cls. 14. LuminiŃa Irinel Doicin.ExcreŃia. Sistemulnervos. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. -vizual. Editura :Art. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. 12. cls. 5. LuminiŃa Irinel Doicin.

10. manual cls. LuminiŃa Irinel Doicin.Biologie. Paraschiva Cerasela. Iliescu Maria. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. .X.X. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. . Solanaceae. manual cls. Compositae. CLASA a X-a.A. manual cls. Biologie. Kerekes Adelhaida . 4. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. Nacovei Florica. Amine. Încrengătura Lichenophyta. IX. Ardelean Aurel. 14.. Liliaceae. manual cls. Copil Violeta. fructul. 2004 HuŃanu Elena. IX. Editura: Art. Biologie. 5. Mihail Aurora. sămînŃa. 9.Biologie. 2005 Mohan Gheorghe. atomi. manual clasa IX. manual cls. Compuşi halogenaŃi. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. chemosinteza. 15. Ion Baciu. Cruciferae. 2005 CHIMIE C1. Compuşi carbonilici. Editura LVS Crepuscul. Ionel Roşu. manual cls. Biologie . Editura Didactică şi Pedagogică. Starea gazoasă. Proteine. 13. 2. Zaharide. InteracŃiuni între ioni. 7.Biologie. 11. R. LuminiŃa Vlădescu.IX. CLASA a IX-a. parazită. -Biologie. mixotrofă. Corneanu Gabriel.IX. Editura Corint. Ardelean Aurel. IX. RespiraŃia la plante. Amarylidaceae. Acizi carboxilici. Biologie. Alcooli. Biologie. SoluŃii apoase. 2. Apa. 2004 CHIMIE C1. Alcadiene. 2006 22 . 8. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic. . manual cls. Rosaceae. Grăsimi. Editura Corint. manual cls.IX. Aminoacizi. Biologie. 2005 CHIMIE C1. LiŃescu Sanda. 5.. IX. manual cls.D. Ariniş Ioana. Biologie.. manual cls.IX. Alchine. Editura ALL. 4. limba maghiară. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. LuminiŃa Irinel Doicin. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Subîncrengătura Gymnospermae. Editura Mistral Info Media. 2006 Mohan Gheorghe. Ştefan Tomas. 6.Încrengătura Zygomycota. manual cls. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. LuminiŃa Vlădescu. EcuaŃia de stare a gazelor. Încrengătura Bazidiomycota. 16. Elena Alexandrescu. Biologie. Factorii care influenŃează echilibrul chimic. Organe vegetale vegetative. Editura Petrion. CHIMIE ORGANICĂ 1. Alchene. CLASA a IX-a. 2004 Ariniş Ioana. Costache Ştefan Viorel. Editura All Educational. CLASA a XI-a. 3. Irinel Adriana Badea.łesuturile vegetale.Biologie. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena. Marilena Şerban. 3. Încrengătura Ascomycota. Atomul. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. Editura LVS Crepuscul. Legături chimice. Corneanu Gabriel. Editura Aramis. şi molecule. manual cls. Organe de reproducere ale plantei: floarea.IX. Daniela Bogdan. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. Editura Corint 2005 Tesio C. ReacŃii redox. Editura ALL.. manual cls. Arene. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. 6. Editura ALL. Fenoli. 2004 Aurel Ardelean. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Ph-ul soluŃiilor apoase. Graminae. X.Biologie. Braghina Valeria. Acizi şi baze. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă.X. 7. Editura :Art. 12. Umbeliferae. Compuşi hidroxilici. Călin Istrate. Alcani. Ardelean Aurel. Viorica Zaharia. Iridacea. Papilonaceae. 2006 łiplic Tatiana. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. 8. CLASA a XI-a. 2006 Mihail Aurora. Echilibrul chimic. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. 2003 Mohan Gheorghe.

. Oficiul Poştal 1. (75% din nota finală) B. 0259 / 412.. Taxă şcol.. la alegere. General Magheru nr.solfegiu la prima vedere. ...... Str. 26.. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator. 180 credite .. Probă de interpretare .. ...... Aptitudini vocale şi scenice: . 1. ..... locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr.10. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice.. Taxă şcol..recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408. .. nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …...... . la alegere.modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică.. interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice. . 114.... desfăşurată pe baza a două subprobe: A. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. FACULTATEA DE MUZICĂ C... Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice.273. UniversităŃii nr...P. nr.129 Domeniul de studiu Nr....P. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.două arii de stil şi factură diferite.interpretarea unei piese vocale.. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.....……… .….. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.. 3 ani/zi . Instrument/Canto clasic . Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: .vocaliză.. Nr.game.50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 .o lucrare din repertoriul universal..... credite Durata şcolariz. Nr.poezie (fabulă) sau monolog. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11. Str..50% Media bacalaureat .550 Domeniul de studiu Nr. Oficiul Poştal 1... (75% din nota finală) B.lied. desfăşurată pe baza a două subprobe: A. 114.piesă preclasică..

. 114.. locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr... Str.... UniversităŃii nr.…..... 1. 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu..70% 3 ani/zi Media bacalaureat……. locuri cu taxă 25 Biologie Nr..P.30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu.. credite Durata şcolariz..161 Domeniul de Nr.. nr.... 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 . FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Oficiul Poştal 1..Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.. Taxă şcol..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..

525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr..P... turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu. nr...33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului..... 26....... Nr............ . FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C.... 410048 Oradea Tel: 0259 / 479...…...... nr. 410238 Oradea Tel: 0259 / 455...276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr.. 114..980 0259 / 408.......50% Media bacalaureat..... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C....media generală a anilor de studiu din liceu.34% Media bacalaureat ........ nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.........33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I ... 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului. criteriu de rangul II . 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu …. credite Durata şcolariz.... FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C......... 2.. Oficiul Poştal 1...P......P....... 1. Taxă şcol.. Taxă şcol...... 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr..... Str........ Gen. Magheru nr.. Oficiul Poştal 1. UniversităŃii nr....... -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…... 114........media generală la examenul de bacalaureat 14..... Nr.... Str... Oficiul Poştal 1........ Taxă şcol..50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 ... 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu.. Drept AdministraŃie publică 15. 114. locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr..50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie.13.. Nr. credite Durata şcolariz... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr... credite Durata Criterii de admitere şcolariz. locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr.... Traian Blajovici nr. Str..

..................25% Media bacalaureat ..................................... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ..................25% Media bacalaureat .....25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 .............25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …........... Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu..........................40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie).......................... 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu ............ 114....... Oficiul Poştal 1.16.............................................. Taxă şcol.... credite Durata şcolariz.............50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română .................................................................................25% Media bacalaureat .... locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr.............................................50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) .......20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu.. Domeniul de Nr......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... Media generală a anilor de studiu din liceu …............. Str...............................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu ….......... Campus II. UniversităŃii nr........... nr........................439 Nr......40% Media bacalaureat .................. 1.P..............50% Media bacalaureat ........

... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. UniversităŃii nr... 114.. locuri cu taxă 50 Nr........ 1..........................276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr.......182 .....2........ 4.................. Fizică........... UniversităŃii nr............. 1................. Nr..........448 Domeniul de studiu Nr...... 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr.. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C..33% gestiune 2400 lei/an 50 27 . Şt..... Oficiul Poştal 1.......... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………. credite Durata Specializări şcolariz.25% Media bacalaureat……... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C.. Delavrancea nr....34% Economia comerŃului.. 114...P............. Str..50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat.. 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu .. nr................... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A....ID 1......... nr...25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie.. 114.. Str.. Marketing... Economie..... Taxă şcol. locuri locuri bugetate cu taxă Nr... disciplină piele şi de specialitate) ........... Oficiul Poştal 1...33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului.... Nr....17.. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz..... 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă ..P.. credite Durata şcolariz......…... Taxă şcol..60% Media bacalaureat .............. Oficiul Poştal 1. şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică.. Str.......... locuri locuri bugetate cu taxă Nr....... nr....... B..20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar .....20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408..... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ..... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Taxă şcol.P.....

. locuri subvenŃionate de la buget 27 28 .. UniversităŃii nr......141 Domeniul de studiu Nr............... Oficiul Poştal 1. locuri cu taxă Nr.3. 114. Campus II.... UniversităŃii nr......25% 2000 lei/an Media bacalaureat . Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu ......... Taxă şcol.25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A.. credite Durata şcolariz.. Str. 114.... FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C........ nr...439 Domeniul de Nr.. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1...Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A.... 410087 Oradea Tel: 0259 .. credite Durata şcolariz. 3... Taxă şcol...........................4..............P. locuri studiu cu taxă Nr........ Oficiul Poştal 1.........408......50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română . Str. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.......... FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.... nr.....P. 1..... Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr......

..... credite Nr... credite Domeniul de Durata Nr...1.......P.419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.. locuri Nr.. credite Domeniul de Nr..... 1. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice.. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă . P-Ńa IndependenŃei nr.. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C... Str. UniversităŃii nr.. nr. nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 .A. bugetate cu taxă Taxă şcol. UniversităŃii nr.50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3. 39. absolvenŃi de studii liceale în România Nr.. 114.P.. locuri subvenŃionate de la buget 7 B.. 114... absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova. Oficiul Poştal 1.... Domeniul de Nr... locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.. locuri Nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.... 410058 Oradea Tel.... bugetate cu taxă Taxă şcol... nr... Oficiul Poştal 1... Str. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova... Str..50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă . Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2.. locuri Durata Specializări studiu şcolariz..106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr. 114.. Oficiul Poştal 1.5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 .5...: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr...... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1. 1....P.

410087 Oradea Tel: 0259 .408. 114. 1. locuri Durata şcolariz. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. 0259 / 408. Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. Oficiul Poştal 1.104. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. 114. credite Nr. Str. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. UniversităŃii nr.P. UniversităŃii nr.4. bugetate Taxă şcol. bugetate cu taxă Taxă şcol.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. Str. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. Nr. 1. nr.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 .P. nr. credite Nr. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz.4 ML + 0. locuri Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.

nr.XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea... 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă.... UniversităŃii nr. Durata locuri locuri şcolariz..E. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.....6... conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U.... credite Nr.. credite Nr.178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 ... evaluarea... 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7. 0259 / 408.... Oficiul Poştal 1. nr.. Oficiul Poştal 1. 1.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec. Str. FACULTATEA DE LITERE C.... Nr......... Str.. FACULTATEA DE ISTORIE..P. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.267... Nr... 114. bugetate cu taxă Taxă şcol.. Durata locuri locuri şcolariz.167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr..Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă.50% Media generală a anilor de studii... Campus II. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură . UniversităŃii nr. 114... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. bugetate cu taxă Taxă scol....... 1...50% Media generală a anilor de studiu..P..

a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *..8.P.... Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta.…….. în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură).. verificarea aptitudinilor vocale a candidatului.. bugetate cu taxă Taxă şcol... cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia... muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie... Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C. credite Nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..P. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz. locuri Nr.. UniversităŃii nr... 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă . 114..50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă..50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă . credite Domeniul Durata Nr... Str.273.. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie. FACULTATEA DE MUZICĂ C. 1. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.. Str. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală.... 0259 / 412. nr... bugetate Taxă şcol...550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Proba 1: Probă practică... Oficiul Poştal 1... General Magheru nr. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei.. 9. respectiv din voce. constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument. nr. Domeniul de Nr. 26.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.în curs de acreditare 32 . Oficiul Poştal 1.. 114..

Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Taxă şcol. Oficiul Poştal 1. 1. credite Domeniul Nr. Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . UniversităŃii nr. locuri Nr. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. locuri Nr. Taxă şcol. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea. 114. UniversităŃii nr. credite Domeniul de Nr.P. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. mijlocii 120 credite FinanŃe .P. 1. nr. Str.10.bănci . 114. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. Tel: 0259 / 408. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. nr. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. Str. 410087 Oradea. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. Tel: 0259 / 408.

........ Oficiul Poştal 1....……........ bugetate cu taxă Taxă şcol...….......... Media examenului de licenŃă…....... credite Nr. 114.......25% Interviu-competenŃe de comunicare.....….......... Oficiul Poştal 1. Traian Blajovici nr...........13........... consiliere Interviu individual .... Media examenului de licenŃă ….. locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz.…….525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr........... ....50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14...... Media la examenul de licenŃă .........50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă .25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ................. credite Domeniul de Nr.......50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare .....25% Psihologie Psihologie educaŃională............50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă............ nr....... locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C. Taxă şcol..................... Str............P.……............…....... UniversităŃii nr... locuri Nr................. 1.. 2.439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr....... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C.........50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455.... 114....….............. campus II. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408....... Str...50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă . 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 ..50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ........25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare ............... nr. locuri Nr.50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite ...... Psihologie clinică.........P..

. nr..P.... Oficiul Poştal 1... Taxă şcol. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr...15. Oficiul Poştal 1. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1.. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.……. locuri Nr...P.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz.... locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz. 4.. 1.…. Str. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C.20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . bugetate cu taxă Taxă şcol. credite Domeniul Durata Nr..... – 50% Interviu ... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408.... B. nr.. credite Durata şcolariz. Delavrancea nr....P.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.....182 ...... UniversităŃii nr. Şt.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr...... 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă .. 1... 114.. locuri Nr... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... Oficiul Poştal 1... FACULTATEA DE ENERGETICĂ C. 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr.. UniversităŃii nr... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C. 114... locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă…... Str.. credite Domeniul de Nr. nr.. 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 114... Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 . FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C....... Taxă şcol. Str......

50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem. 1. Str. prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 ../zi 1200 lei/sem.... UniversităŃii nr.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3....2.....50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu…..aspecte educative Biologie Colectarea. 410087 Oradea....161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr.. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă. 114.. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană ..50% Media generală a anilor de studiu…..167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr. Oficiul Poştal 1....P............... Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie. Taxă şcol.. credite Domeniul de Nr..P....... nr. locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz..... Campus II.. 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr... FACULTATEA DE ISTORIE.... UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1. credite Domeniul de Durata Nr.. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz... credite Domeniul Durata Nr.. nr. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. Str..... Taxă şcol. Taxă şcol. ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă... 1. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 114...... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz.. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.. Tel: 0259 / 408.....

şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. 90 credite Profesor documentarist 1.5 ani/zi 500 lei/sem. Domeniul de studiu Nr. credite Nr. cu taxă Taxă şcol. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. CURSURI DE FORMARE Nr. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1. credite Durata şcolariz.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. Oficiul Poştal 1. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. Taxă şcol. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. 120 credite 4 semestre Nr. 114. 1.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 . locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4. nr.P. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C.5ani/zi 500 lei/sem. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică . locuri Durata Specializări şcolariz. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. Str. Taxă şcol. UniversităŃii nr.148 . 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem.

În caz contrar.D. Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. Geografie 7. Economie 10. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Istorie 8. Medicină 5. 38 . CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Inginerie electrică 2. crt. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. Inginerie industrială 3. Biologie 6. Inginerie energetică 4. Filologie 9. cu taxă – 40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful