UNIVERSITATEA DIN ORADEA

GHIDUL ADMITERII 2010

Oradea -2010-

CUPRINS
pag. NORME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE.. 4 DispoziŃii generale.............................................................................................................. 4 PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ................................................. 5 1. 1. Calendarul concursului de admitere ..........................................………………......... 5 1.2. Informarea candidaŃilor .............................................................................................. 5 1.3. Taxe admitere.............................................................................................................. 5 1.4. Scutiri de taxe ............................................................................................................. 6 1.5. Dreptul de înscriere la concursul de admitere ............................................................ 6 1.6. Înscrirerea la concursul de admitere ........................................................................... 7 1.7. Înscrierea pentru candidaŃii proveniŃi dinUniunea Europenă, ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi din ConfederaŃia ElveŃiană .................... 8 1.8. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din R.Moldova, absolvenŃi de licee din România ...................................... 9 1.9. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor ........................................................................................ 9 1.10. DispoziŃii finale ......................................................................................................... 10 PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ............................................. 11 2.1. Norme de organizare şi criterii generale de admitere .................................................. 11 2.2. Calendarul concursului de admitere............................................................................. 11 2.3. Taxe admitere ...............................................................................................................12 2.4. Scutiri de taxe .............................................................................................................. 12 2.5. CondiŃii generale de înscriere la admitere ................................................................... 12 PARTEA a III-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ............................................ 14 3.1. Eligibilitatea candidaŃilor ............................................................................................ 14 3.2. Criterii specifice .......................................................................................................... 14 3.3. Organizarea şi desfăşurarea concursului ..................................................................... 14 3.4. Calendarul concursului de admitere ............................................................................ 15 3.5. Taxe admitere .............................................................................................................. 15 PARTEA a IV-a A.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ZI ......................................... 16 1. Facultatea de Arhitectură şi ConstrucŃii ......................................................................... 16 2. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 16 3. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 17 4. Facultatea de Energetică ..................................................................................................17 5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 17 6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................18 7. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................18 2

8. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 19 9. Facultatea de Medicină şi Farmacie ............................................................................... 19 10. Facultatea de Muzică .................................................................................................... 23 11. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................. 23 12. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 24 13. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................. 25 14. Facultatea de ŞtiinŃe Juridice ........................................................................................ 25 15. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 25 16. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 26 17. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 27 18. Facultatea de Textile şi Pielărie .................................................................................... 27 A.2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – ID .......................................... 27 1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice .................................................................................... 27 2. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică ...................................................... 28 A.3. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR ......................................... 28 1. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane ................................................................................. 28 A.4. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU CANDIDAłII DIN ETNIA RROMILOR ............................................................................................................. 28 A.5. LOCURI SUBVENłIONATE DE LA BUGET PENTRU TINERII DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN REP. MOLDOVA, absolvenŃi de studii liceale în România.......... 29 B.1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ZI ...................................... 29 1. Facultatea de Arte Vizuale .............................................................................................. 29 2. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport ............................................................................ 29 3. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 29 4. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia InformaŃiei ........................................... 30 5. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică .......................................................30 6. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................31 7. Facultatea de Litere ........................................................................................................ 31 8. Facultatea de Muzică ...................................................................................................... 32 9. Facultatea de ProtecŃia Mediului .................................................................................... 32 10. Facultatea de ŞtiinŃe ..................................................................................................... 33 11. Facultatea de ŞtiinŃe Economice ...................................................................................33 12. Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi ŞtiinŃele Comunicării ................................................ 34 13. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane .............................................................................. 34 14. Facultatea de Teologie Ortodoxă .................................................................................. 35 15. Facultatea de Textile si Pielărie .................................................................................... 35 17. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 39 C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) ................................. 39 1. Facultatea de Energetică ................................................................................................. 35 2. Facultatea de Istorie, Geografie şi RelaŃii InternaŃionale ................................................36 3. Facultatea de ŞtiinŃe ....................................................................................................... 36 4. Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic …………... 37 D. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ................................................ 38

3

Pentru eventualele locuri rămase neocupate în sesiunea iulie se va organiza o nouă sesiunede admitere. pe locurile stabilite în acest scop. pe liste separate ale candidaŃilor ca şi la forma de învăŃământ zi.NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE DispoziŃii generale Prezentul Ghid de admitere a fost elaborat în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2010-2011. Forma de învăŃământ la distanŃă şi frecvenŃă redusă este organizată numai în regim cu taxă. Admiterea la forma de învăŃământ la distanŃă. nu mai târziu de data de 25 septembrie 2010. Admiterea se organizează în facultăŃi şi departamente astfel: a) pe locuri subvenŃionate de la bugetul de stat. b) pe locuri cu taxă. 4 . Locurile rămase neocupate şi după această sesiune vor fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii. frecvenŃă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. Admiterea la Universitatea din Oradea se susŃine în două sesiuni – iulie şi septembrie 2010.

informaŃii privind structura facultăŃii sau departamentului. departamentele şi domeniile de licenŃă existente.00. vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea UniversităŃii din Oradea şi de Ministerul EducaŃiei.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenŃă. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: .2 Informarea candidaŃilor În fiecare facultate şi departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate. 1.00-12.18 . Taxe admitere Taxa de înscriere la concursul de admitere .3.înscrierea candidaŃilor . Toate informaŃiile aduse la cunoştinŃa candidaŃilor. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.150 RON Taxa de înmatriculare . Cercetării.23 septembrie 2010 .25 .00. prin orice fel de mijloace.17 septembrie 2010 .afişarea rezultatelor . iar sâmbăta şi duminica între orele 9.înscrierea candidaŃilor . la sediile facultăŃilor.100 RON Taxa procesare dosar (pentru studenŃii străini) .25 . lista probelor şi a manualelor pentru concurs. numai însoŃite de notă justificativă semnată de decanul facultăŃii respective. FacultăŃile şi departamentele nu au voie să modifice în avans datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.Partea a I a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ 1. De asemenea.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .21 septembrie 2010 .septembrie 2010 .150 RON Taxa pentru contestaŃii . Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultăŃile. prin afişare.confirmări. În zilele de după 27 septembrie 2010 până la înmatricularea candidaŃilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri. 1. redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii .30 iulie 2010 . glisări etc.12 . Tineretului şi Sportului.150 EURO 5 .afişarea rezultatelor.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .27 .25 septembrie 2010 . după caz.24 iulie 2010 .1 Calendarul concursului de admitere Înscrierile se fac la secretariatele facultăŃilor şi departamentelor.28 iulie 2010 .18 .6 . luni-vineri între orele 9.19 . facultăŃile pot prelungi programul de înscrieri.00 -16.

1.R. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei.D. menŃiuni. de către C. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate.129 /14. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere 2010 – pentru studii universitare de licenŃă . • Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri internaŃionale au dreptul să fie înmatriculaŃi fără admitere. 1.2009 Toate documentele menŃionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. care au obŃinut performanŃe recunoscute în concursuri naŃionale sau pe grupe de Ńări pot fi înmatriculaŃi fără admitere.09. II. Departamentul de RelaŃii InternaŃionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. Cercetării. care au vârsta până la 25 de ani: • Orfanii de ambii părinŃi. II. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaŃi sau în cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus. Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. Tineretului şi Sportului. • Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. premii speciale) în cel puŃin unul din ultimii doi ani de studiu.N. Acestea vor cuprinde următoarele documente: • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii.3. universităŃii. Tineretului şi Sportului la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. absolvenŃi de liceu cu diplomă de bacalaureat. în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul EducaŃiei. • Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice).E. MenŃionăm că această taxă a fost hotărâtă de Senatul UniversităŃii prin HS nr.4 – sau alt act de identitate. Diplomele din Italia. în copie: paşaport . • Dovada plăŃii taxei de procesare dosar 150 euro în contul UniversităŃii din Oradea. astfel : • distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I. Cercetării şi Inovării la facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaŃionale în unul din cei 4 ani de studii. III la concursurile şcolare la nivel naŃional sau pe grupe de Ńări. CandidaŃii.5 Dreptul de înscriere la concursul de admitere La concursul de admitere în învăŃământul superior se pot înscrie cetăŃeni ai României. iar adeverinŃele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităŃii.următoarele categorii de candidati. cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. recunoscute de Ministerul EducaŃiei.copie după paginile 1. III. • Diploma de absolvire a liceului. 6 . CandidaŃii. astfel : • premiile I. Grecia. în scris. Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila ConvenŃiei de la Haga.2. • Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. • Documentul personal de identificare. Spania. în cel puŃin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. De asemenea. Cercetării.

Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu. i)Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). cea de a doua specializare poate fi urmată cu finanŃare de la bugetul de stat. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăŃi sau domenii din aceeaşi instituŃie sau din instituŃii diferite de învăŃământ superior. în care vor menŃiona. c) Viza / recunoaşterea studiilor absolvite – în cazul studiilor absolvite în străinătate. din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează. b) Foaia matricolă de la liceu. în limita locurilor disponibile.1004/2002 studenŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale pot urma. care renunŃă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultatea în cadrul aceleiaşi universităŃi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenŃia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanŃarea de la buget la specializarea iniŃială). e)Certificat de naştere (original pentru conformitate şi copie xerox). StudenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat înmatriculaŃi în anii precedenŃi pe locuri finanŃate de la bugetul de stat. j)Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul k Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul. în original sau copie legalizată. Neprezentarea diplomei în original. Potrivit H. nr.G. disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susŃină probele în limba respectivă. la specializări care aparŃin aceluiaşi domeniu de licenŃă cu specializările absolvite în cadrul învăŃământului superior de scurtă durată şi a metodologiilor proprii. Candidatul admis la mai multe universităŃi sau facultăŃi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenŃionat de la bugetul de stat. în original sau copie legalizată sau adeverinŃă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoŃia 2010). 1. f)Certificat de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) . într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. d)Diploma de licenŃă şi/sau master. dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenŃionate de la buget pentru durata normală de studii. fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăŃi în instituŃii de învăŃământ superior de stat. 7 .dacă este cazul. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. h)2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăŃile care susŃin examen de admitere cu probe de concurs.6 Înscrierea la concursul de admitere Pentru înscrierea la concursul de admitere. din vina exclusivă a candidatului admis în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanŃat de la buget. l) ChitanŃă de plată a taxei de admitere. toate datele solicitate în formularul respectiv. prin concurs. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. candidaŃii vor completa o cerere-tip de înscriere. vizată la Cabinetul medical studenŃesc. stabilite de consiliul facultăŃii respective. pot continua studiile pentru a obŃine licenŃa în cadrul ciclului I – studii univresitare de licenŃă conform Legii 288/2004. la cerere. g)AdeverinŃa medicală tip. sub semnătură proprie.CandidaŃii care au obŃinut performanŃele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităŃile de mai sus. în original sau copie legalizată – dacă este cazul. În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaŃia să depună în cele 7 zile menŃionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăŃii. vor preciza în cererea de înscriere. CandidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. cetăŃini români. AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului de scurtă durata. prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor.

În caz contrar. • Certificat de competenŃă lingvistică. 8 .R. candidaŃii vor fi anunŃaŃi că nu pot susŃine probele respective în limbile minorităŃilor naŃionale. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea (în activitate.7 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii proveniŃi din Ńări ale Uniunii Europene. • Certificat medical.I. 1. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene CetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. Secretariatele facultăŃilor primesc dosarele personale întocmite de candidaŃi. • Dovada echivalării studiilor de către C. • adeverinŃe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaŃi în această situaŃie). se constată că: cererile-tip de înscriere sunt completate corect.. după caz. • Foaia matricolă pentru studiile liceale în original tradusă în limba română. domeniile. iar copia legalizată la cealaltă facultate. comisia va verifica dacă disciplinele pentru care se solicită acest lucru au fost predate în liceu în limba respectivă. pensionat sau decedat). legalizată. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. • adeverinŃe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate.N. aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaŃilor. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea . inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare.D. copie. corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate. CandidaŃii care se înscriu şi urmează două facultăŃi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenŃionate de la buget. după verificarea fiecărui dosar. ai statelor aparŃinând Spatiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. pensionat sau decedat) a susŃinătorilor legali. cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe. • Patru poze tip paşaport. Orice sesizare a candidaŃilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat. cetăŃeni români. Dacă listele au fost scrise la calculator. Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere: • Diploma de bacalaureat în original şi tradusă în limba română.CandidaŃii care solicită scutirea de taxe de admitere va prezenta unul din următoarele documente: • copii după certificate de deces ale părinŃilor (în cazul celor orfani de ambii părinŃi). efectuează înscrierea şi eliberează legitimaŃiile de concurs (numai pentru candidaŃii care susŃin probe de concurs) numai dacă. • Copie paşaport sau C. candidaŃii au precizat facultatea şi forma de învăŃământ la care doresc să concureze. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie). Pentru candidaŃii din rândul minorităŃilor naŃionale. legalizată. până la editarea cataloagelor fără note. • Certificat de naştere tradus în limba română. care solicită susŃinerea unor probe de concurs în limba maternă. cu aprobarea preşedintelui comisiei. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. precum şi disciplinele sau probele de concurs.E.

candidaŃii participă. la nivel de universitate. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). După finalizarea admiterii la nivel de facultate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În limita locurilor bugetate special alocate. conform reglementărilor. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. În acest caz. În limita locurilor bugetate special alocate. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităŃii.9 Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii din etnia rromilor Se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenŃionate de la buget. Astfel. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. au obŃinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. absolvenŃi de studii liceale din România Se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenŃionate de la buget alocate UniversităŃii din Oradea. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În cazul în care candidatul este respins fără taxă. prin care se atestă apartenenŃa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaŃii). Acest statut va fi transmis facultăŃii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă.8 Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaŃii de origine etnică română din Republica Moldova. special destinate acestei categorii de candidaŃi. În prima fază. În prima fază. culturale sau politice a rromilor legal constituită. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. el revine la statutul iniŃial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci). la nivel de facultate. absolvenŃi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii). pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. pe locurile subvenŃionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăŃii. special destinate lor. candidatul va depune o cerere tipizată la Secretarul Şef al UniversităŃii (clădire Rectorat. alocate UniversităŃii din Oradea. candidaŃii participă la concursul de admitere la nivel de facultate. Astfel. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. În acest caz. 9 . etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la Secretarul Şef al UniversităŃii) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaŃii civile. pe baza mediei obŃinute la concursul de admitere la nivel de facultate. În faza a II-a participă doar candidaŃii care au obŃinut media la admitere cel puŃin 5 (cinci) şi care. la nivel de universitate. special destinate acestei categorii de candidaŃi.1. candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. După finalizarea admiterii la nivel de facultate. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. după finalizarea admiterii la toate facultăŃile şi centralizarea datelor. la concursul pentru ocuparea locurilor subvenŃionate de la buget. candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenŃionate de la buget alocate distinct candidaŃilor cetăŃeni ai Republicii Moldova. pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs. special destinate lor. conform metodologiei de admitere. conform metodologiei de admitere. 1. candidaŃii participă. candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă sau admis cu taxă sau respins cu taxă.

obligatoriu gratuit. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare o singură dată.uoradea. la cerere. versiunea în limba română. 10 . în funcŃie de costurile şcolarizării şi vor fi anunŃate cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea înscrierii la concursul de admitere la avizierul universităŃii şi pe pagina de Web la adresa www. pe baza actelor de identitate.ro InformaŃiile referitoare la admitere sunt afişate pe pagina de Web a UniversităŃii din Oradea la adresa : www.10 DispoziŃii finale Universitatea din Oradea percepe taxă de la candidaŃi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. în cadrul butonului “Admitere”. 1. în cel mult 48 ore de la depunerea cererii.Dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie.uoradea.ro. Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul universităŃii. InformaŃiile privind nivelul taxelor şi condiŃiile de plată se afişează la secretariatele facultăŃilor sau departamentelor.

25 . Admiterea se poate organiza într-una sau două sesiuni. din venituri proprii.4 semestre.înscrierea candidaŃilor . 11 .S.2 Calendarul concursului de admitere Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2010: . iar absolvenŃii primesc diploma de master.12 . (InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) provenite din sumele alocate de la bugetul de stat. În această din urmă situaŃie candidaŃii au dreptul de a alege unul din programele aflate în oferta universităŃii. etc. un altul poate fi urmat doar în regim cu taxă. 2. La admitere pot candida absolvenŃii din învăŃământul superior cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2010: . Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur program de masterat.1 Norme de organizare şi criterii generale de admitere Concursul de admitere la masterat se organizează de către facultăŃi pe baza prezentei metodologii.17 septembrie 2010 . redistribuiri Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii . Masterandul înscris la forma de învăŃământ cu frecvenŃă beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiŃiile legii. respectiv facultăŃii. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaŃie internaŃională. Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează de regulă pentru fiecare program sau pe programe apropiate ca arie curriculară.predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor după semnare. se încheie cu o disertaŃie. Bursa se acordă semestrial din veniturile I.30 iulie 2010 . donaŃii.27 .afişarea rezultatelor.19 . atât pentru locurile finanŃate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă este 5 (cinci). criteriile de selecŃie fiind stabilite de senatele universitare.O.23 septembrie 2010 . Media minimă de admitere.afişarea rezultatelor . a metodologiilor proprii şi a Ordinului Ministrului.6 .28 iulie 2010 .18 .Partea a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diploma de licenŃă.susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .susŃinerea probelor la specializări la care se organizează probe de concurs .septembrie 2010 . 2. la sediile facultăŃilor.25 septembrie 2010 .confirmări. Pentru confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăŃi din cadrul universităŃii.24 iulie 2010 .18 .21 septembrie 2010 .M. care vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi prin publicare şi/sau afişare.25 . în perioada iulie şi septembrie 2010.U. La Universitatea din Oradea studiile universitare de masterat au durata de 2 .înscrierea candidaŃilor . sponsorizări. concursul de admitere trebuie să conŃină şi verificarea competenŃelor lingvistice pentru limba de studiu.

12 .I. pentru limba în care se desfăşoară şcolarizarea. • Copie paşaport sau C.E. • Certificat de competenŃă lingvistică. • Carte de identitate sau document de călătorie (original pentru conformitate şi copie xerox). • Certificatul de naştere (originalul pentru conformitate şi copie xerox). • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate. legalizată. indiferent de numărul de ani de studii. Cei ai căror părinŃi sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea. • Certificat medical.150 RON . ambele în original.100RON .N. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene sunt necesare următoarele acte: • Diploma de bacalaureat în original tradusă în limba română. • Patru poze tip paşaport.4 Scutiri de taxe Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de masterat următoarele categorii de candidaŃi. • Certificat de naştere tradus în limba română. • Foaia matricolă pentru studiile universitare în original tradusă în limba română. Cei aflaŃi în centrele de plasament sau case de tip familial. • Diploma de bacalaureat şi diploma de licenŃă (sau echivalenta acesteia). • Certificate ce dovedesc faptul că este orfan sau dintr-o familie monoparentală (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul • Certificat de dizabilitate (handicapat) (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.2. legalizată. • Dovada echivalării studiilor de către C. instituŃia şi anul în care candidatul a obŃinut diploma de licenŃă sau echivalentul acesteia. • Certificat de căsătorie (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie).150 EURO 2. Pentru candidaŃii proveniŃi din statele membre ale Uniunii Europene.D.3 Taxe admitere Taxa de înscriere Taxa pentru contestaŃii Taxa de înmatriculare Taxa procesare dosar (doar pentru studenŃii străini) . în ciclul II – studii universitare de masterat . absolvenŃi cu diplomă de licenŃă sau echivalentul acesteia. legalizată. Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte: • Cererea de înscriere. • Certificatul de căsătorie (original pentru conformitate şi copie xerox) – dacă este cazul.5 CondiŃii generale de înscriere la admitere Se pot înscrie la concursul de admitere. sau declaraŃie că pâna la data înmatriculării (1 octombrie 2010) vor prezenta această dovadă. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de înscriere şi de şcolarizare. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. care au vârsta până la 25 de ani: Orfanii de ambii părinŃi. Profilul şi specializarea licenŃei necesare pentru înscrierea la fiecare program de masterat sunt stabilite de fiecare facultate. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. copie. • ChitanŃă-taxa de înscriere.150 RON .cetăŃeni români. 2. Cei care au părinŃi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice). • Diploma de licenŃă în original tradusă în limba română.R. cît şi cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene.

la cerere. verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere. Examenul este valabil numai pentru specializările pentru care s-a organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2010-2011. se aduc la cunoştinŃă prin afişare la sediul instituŃiei organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii acestuia. 13 . Eventualele contestaŃii se depun la Secretariat. Actele candidaŃilor respinşi se restituie acestora. iar rezultatele acestora se comunică în 2(două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaŃiilor.Rezultatele concursului de admitere. în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

indiferent de forma de învăŃământ în care se organizează. • Curriculum Vitae. Acte necesare la înscriere: • Certificat de competenŃă lingvistică.1 Eligibilitatea candidaŃilor Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: .3 Organizarea şi desfăşurarea concursului Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conŃine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenŃă lingvistică pentru o limbă de circulaŃie internaŃională. eliberate până în anul absolvirii primei promoŃii de licenŃă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. • Diploma de Masterat sau Studii Postuniversitare (copie legalizată). Universitatea din Oradea poate asigura. • Certificat de naştere(copie legalizată). 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. Regimul de studii doctorale al cetăŃenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăŃenilor români.absolvenŃii studiilor universitare de masterat. CandidaŃilor reînscrişi li se pot recunoaşte creditele obŃinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Admiterea la studii a cetăŃenilor străini se reglementează prin Ordin al Ministerului tutelar. Examenul de competenŃă lingvistică se susŃine la catedrele de limbi străine ale universităŃii şi precede concursul de admitere la doctorat. • Diploma de bacalaureat (copie legalizată). de regulă în luna septembrie. CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie o singură dată. • Diploma de LicenŃă + Foaia matricolă (copie legalizată). la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. fără a fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenŃă sau de masterat.Partea a III . • Buletin/Carte de identitate (copie xerox). se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea.2 Criterii specifice Admiterea la studii universitare de doctorat. conform reglementărilor în vigoare. conform Legii nr. la cererea doctorandului străin. 3. 288/2004.a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 3. • Act de schimbare a numelui(copie legalizată). 3. • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului). curs pregătitor de limba română.absolvenŃii învăŃământului universitar cu diplome de licenŃă sau echivalente. 14 . • Memoriu de activitate profesional – ştiinŃifică • Lista de lucrări communicate sau publicate. .

se face la propunerea conducătorilor de doctorat. 3. 3.Dacă un candidat a obŃinut în ultimii 2 ani un certificat de competenŃă lingvistică cu recunoaştere internaŃională. conform programului afişat la decanat. 20 – 27 septembrie 2010 . fiind declaraŃi admişi. conform programului afişat la decanate. examenul de competenŃă nu mai este necesar. 06 – 17 septembrie 2010 . Coordonarea admiterii la doctorat se face de către comisia de la nivelul Şcolii Doctorale.Colocviul de admitere la doctorat – la facultăŃile care au domenii de doctorat. În termen de 30 zile de la înmatriculare.4 Calendarul concursului de admitere 01 .100 lei .Înscrierea pentru admitere la doctorat – la secretariatul Şcolii Doctorale. conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa contractul de studii şi contractul disciplinelor după modelul anexat prezentului regulament. în ordinea inversă a notelor. Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaŃilor reuşiŃi la concurs se fac prin decizii ale Conducerii Şcolii Doctorale aprobate de către rectorul universităŃii. candidaŃii care au obŃinut cel puŃin nota 8 (opt). b) probele se susŃin în faŃa unei comisii formate din 3-5 membri.5 Taxe admitere Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa de înscriere la examen de doctorat pentru candidaŃii angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: Taxa pentru susŃinerea testului de limbă pentru candidaŃii care nu sunt angajaŃi ai UniversităŃii din Oradea: . în limita locurilor disponibile. d) cunoştinŃele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate anunŃate din timp de către conducătorii de doctorat.300 lei . c) notarea candidaŃilor se face cu note de la 1 la 10.Înscrierea şi susŃinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere. cu avizul Consiliilor FacultăŃilor şi al Consiliului Şcolii Doctorale.150 lei . Constituirea Comisiilor de Admitere pe domenii. precum şi absolvenŃii specializărilor de limbi străine.31 iulie şi 25 august – 10 septembrie 2010 . Derularea concursului de admitere se face astfel: a) toŃi candidaŃii din cadrul unui domeniu de doctorat susŃin aceleaşi probe.170 lei 15 .

....... departajarea 2800 lei/an candidaŃilor se va face luându-se în considerare media generală din liceu. B...... 114..... 2600 lei/an 2....10% ConstrucŃii civile.447 Domeniul de studiu Nr. credite Durata şcolariz Taxă şcol.... 2600 lei/an Media la Matematică a anilor de liceu.... FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCłII C.....50% industriale şi agricole Media la Fizică a anilor de liceu......probă eliminatorie..... Nr......... nr.....Delavrancea nr..St......ZI 1.... locuri cu taxă Specializări Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice. decorative şi design Pedagogia artelor plastice şi 35 35 decorative Arte decorative Conservare şi restaurare Design Desen.. locuri bugetate Nr..40% Desen liber .….......... 4.P.... Criterii de admitere 16 ... FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.........10% Arhitectură 6 ani/zi Media bacalaureat…….....P........ Taxă şcol... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408...Partea a IV .a A. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ... 410058 Oradea Tel.. Nr....….....probă eliminatori.……. Str.... Criterii de admitere Arhitectură 22 20 Inginerie civilă 40 100 Inginerie geodezică 20 30 Desen tehnic .........70% Media bacalaureat ..........10% 4 ani/zi Media bacalaureat……..…......10% 3000 lei/an Departajarea la medii egale: media anilor de liceu la disciplina Matematică.............40% 360 credite Media la Matematică din anii de liceu. 114......30% 240 credite Măsurători terestre şi Departajarea la medii egale: media anilor de liceu 4 ani/zi cadastru la disciplina Matematică................................ 39. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr..... Inginerie sanitară şi Concurs de dosare: protecŃia mediului 240 credite Media generală a anilor de liceu . nr................30% 180 credite 3 ani/zi În caz de medii egale.......: 0259 408464 Domeniul de studiu Nr.........1.…. P-Ńa IndependenŃei nr.. ......... Oficiul Poştal 1......... credite Durata şcolariz.. Oficiul Poştal 1..

..... Oficiul Poştal 1....... Str...... 4 ani/zi 2300 lei/an 5.. Nr..3..... UniversităŃii nr. locuri bugetate cu taxă 36 60 Specializări Calculatoare Tehnologia informaŃiei Sisteme electrice Inginerie electrică Electromecanică 40 70 InstrumentaŃie şi achiziŃii de date Electromecanică (Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaŃii Ingineria sistemelor ŞtiinŃe inginereşti aplicate Inginerie şi management 32 18 20 12 Electronică aplicată Nr. UniversităŃii nr..…. Str.104 Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. 114.... nr... electronic şi energetic 2300 lei/an 17 ... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.70% Media generală de absolvire….. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr. Criterii de admitere EducaŃie fizică şi sportivă EducaŃie fizică şi sport 38 75 Kinetoterapie şi motricitate specială Probă de aptitudini motrice (eliminatorie) – 180 credite practic ….. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.... Oficiul Poştal 1.. 114....... Oficiul Poştal 1.. credite Durata şcolariz. nr... credite Durata şcolariz.. 1. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..P.. Taxă şcol... credite Durata şcolariz.. Nr. locuri Nr... UniversităŃii nr. 4.. Taxă şcol. Criterii de admitere 240 credite Media la examenul de bacalaureat 4 ani/zi 2300 lei/an Departajarea la medii egale: media pe toŃi anii de liceu a mediilor la disciplina 240 credite Matematică.....P.30% 3 ani/zi 2400 lei/an Departajarea la medii egale va fi dată de media cea mai mare obŃinută la proba aptitudini motrice.. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C.. 114. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an Criterii de admitere Media de admitere = Media de la 2400 lei/an bacalaureat (Beiuş) 15 5 16 14 240 credite 4 ani/zi Departajarea la medii egale: media de la ReŃele şi software de telecomunicaŃii 2300 lei/an proba Matematică la examenul de bacalaureat 240 credite 4 ani/zi Automatică şi informatică aplicată 2300 lei/an 240 credite 4 ani/zi Inginerie medicală 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi electric.106 Domeniul de studiu Nr. electronic şi energetic Nr.. nr. 1.. locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie şi management 50 20 Energetică industrială Termoenergetică 24 10 Inginerie economică în domeniul electric....258 Domeniul de studiu Nr....P.. Str. 1.. Taxă şcol..

........... locuri bugetate 40 12 Nr.....................30% 1800 lei/an Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Media bacalaureat …....... nr. 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Criterii de admitere Media bacalaureat ... credite Durata Specializări şcolariz.. FACULTATEA DE ISTORIE. Str. UniversităŃii nr.... Oficiul Poştal 1....P.141 Domeniul de studiu Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Mecatronică şi robotică Inginerie şi management Nr.. 114..…. locuri locuri cu taxă bugetate 30 30 29 29 20 50 21 21 Nr.. 18 ............. Limbi străine (la 3 ani/zi alegere) din anii de studiu din liceu............. Istorie...30% Media generală a anilor de studiu din liceu…....... Taxă şcol............. Geografie.....6.....30% Media la disciplina Istorie din anii de studiu din 180 credite liceu.....….......... 1..... 1.......30% 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu..............…...............40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat Test eliminatoriu de limba engleză Media bacalaureat ….............. Nr....….. Limbi străine (la 3 ani/zi 2000 lei/an alegere) din anii de studiu din liceu...P....30% Media disciplinei Limba şi Literatura română. ... Str...40% Departajarea la medii egale: media de la bacalaureat 31 RelaŃii internaŃionale şi studii europene – limba de studiu engleză TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAłIE INTERNAłIONALĂ Testul de limbă străină constă dintr-o conversaŃie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză Testul este oral şi are caracter eliminatoriu.. Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea Tel: 0259 ........ 114.. Taxă şcol..408.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Campus II. Istorie. credite Durata şcolariz... GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.............167 Domeniul de studiu Geografie ŞtiinŃa mediului Nr..40% 3 ani/zi Media generală a anilor de studii din liceu. 180 credite ŞtiinŃe sociale.....30% Media disciplinei Limba şi Literatura română...................60% Media generală a anilor de studii din liceu..... 240 credite Tehnologia construcŃiilor de maşini 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Autovehicule rutiere 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Robotică 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie economică în domeniul 4 ani/zi mecanic 2300 lei/an Criterii de admitere MA = MB unde: MA – media admitere MB – media bacalaureat Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat 7. locuri cu taxă 110 13 Specializări Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Nr...….. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C............40% Departajarea la medii egale: media generală a anilor de studii din liceu Istorie 26 34 Istorie 12 RelaŃii internaŃionale şi studii europene 14 73 RelaŃii internaŃionale şi studii europene Media bacalaureat ..... Geografie..... UniversităŃii nr...... 180 credite ŞtiinŃe sociale.................. nr..

..20% 19 ........33% Media anilor de liceu la specializarea B ..... 3 ani/zi germană) 2100 lei/an Limba şi literatura engleză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (franceză.....P...... 1........................... În cazul în care una dintre cele două specializări nu este cuprinsă în foaia matricolă a candidatului (absolventului de liceu) comisia de admitere pe facultate va fixa.. la alegere.80% Media bacalaureat .....266..34% Obs......... altă disciplină filologică pentru calcularea mediei admiterii. credite Durata Specializări şcolariz...8......... .....33% Media bacalaureat...... la alegere....267........... franceză.......... germană) 3 ani/zi ... Limbă şi literatură 80 120 Limba şi literatura germană – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză....... 0259 / 408271 Domeniul de studiu Nr.. locuri locuri bugetare cu taxă 95 5 Specializări Nr.. UniversităŃii nr.Limbă şi literatură română 2100 lei/an ultimul loc bugetat) clasamentul decisiv va fi dat de media anilor de liceu la specializarea A 9.... 410073 Oradea Tel: 0259 / 415...Limbă şi literatură română 2100 lei/an Criterii de admitere Media anilor de liceu la specializarea A ......... 114..... 10.. 0259 / 418....... Limba şi literatura română – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză.. nr.. 0259 / 408... FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE C. P-ta 1 Decembrie nr.... Biologie sau Chimie.... germană) 3 ani/zi ... Nr.... Str.......... FACULTATEA DE LITERE C.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. Nr........178 Domeniul de studiu Nr.................. Taxă şcol.................... Oficiul Poştal 1. 114....... Taxă şcol......... eventual....... nr.20% 0 6 1 3 50 100 24 19 27 0 Test scris la Biologie şi Chimie organică sau Chimie anorganică.P... locuri locuri bugetate cu taxă Nr....... Oficiul Poştal 1.Limbă şi literatură română 2100 lei/an Limba şi literatura franceză – O limbă şi 180 credite literatura modernă (engleză...........680. 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 360 credite 6 ani/zi 6800 lei/an 360 credite 6 ani/zi 5300 lei/an 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 60 credite 1 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an 300 credite 5 ani/zi 5300 lei/an Criterii de admitere Medicină Medicină (cu predare în limba engleză) Medicină dentară AsistenŃă medicală generală AsistenŃă medicală generală (continuare de studii) Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Radiologie şi imagistică Tehnică dentară Farmacie 0 40 6 Sănătate 50 0 14 Test scris..80% Media bacalaureat . franceză) 3 ani/zi Pentru departajare (egalitate de medii pe . credite Durata şcolariz..........

4. Sistemul respirator. Organismul uman – un tot unitar. 6. 5. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. Sistemul reproducător. Alcooli. LuminiŃa Irinel Doicin. 7. 11. 3. 3. vizual. Grăsimi. Acizi carboxilici. excretor. 3. 2. respirator. Analizatorii: cutanat. Metabolismul. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. LuminiŃa Vlădescu. Sistemul respirator. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor. circulator. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. acusticovestibula. ExcreŃia. Arene. Sensibilitatea. Sistemul excretor. LuminiŃa Irinel Doicin. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman: FuncŃiile de relaŃie. Zaharide. 4.Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Reglarea metabolismului. vizual. reproducător. Irinel Adriana Badea. 8. 9. Sistemul digestiv. 4. Daniela Bogdan. Ion Baciu. Ştefan Tomas. Fenoli. 4. 2005 CHIMIE C1. 6. Compuşi 20 . CLASA a XI-a. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 14. 2. Analizatorii: cutanat. FuncŃia de reproducere. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Alcani. BIBLIOGRAFIE : BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. 6. excretor. Sistemul reproducător. TEMATICA SPECIALIZAREA: MEDICINĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Arene. Organismul uman – un tot unitar. 6. respirator. Fenoli. łesuturile. Amine. 5. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. Sistemul vascular. 13. Aminoacizi. ExcreŃia. Editura: Mistral Info Media. Editura :Art.La specializările AsistenŃă medicală generală. 3. Radiologie şi imagistică şi Tehnică dentară se organizează examen de admitere pentru continuare studii. 12. Editura :Art. Organe şi sisteme ale corpului uman: sistemul osos. 15. Alcooli. CLASA a XI-a. Alchene. BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. Sensibilitatea. 7. 2006. LuminiŃa Vlădescu. SPECIALIZAREA: MEDICINĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIOLOGIE 1. Celula. RespiraŃia. Alcadiene. CirculaŃia. RespiraŃia. Sistemul excretor. Alcadiene. Alchene. Criteriul de admtere – concurs de dosare (se va lua în considerare media examenului de absolvire a colegiului).digestiv. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. łesuturile. Alchine. reproducător. 5. Sistemul nervos. 2006 CHIMIE C1. 7. CLASA a X-a. Sistemul digestiv. 8. Compuşi hidroxilici. 9. 7. Reglarea metabolismului. Compuşi carbonilici. sistemul muscular-sistemdigestiv. Alcani. sistemul muscular-sistemdigestiv. 2. Metabolismul. CirculaŃia. Sistemul vascular. Celula. Alchine. 2. Acizi carboxilici. Reglarea funcŃiilor sistemelor: .16. 5. acusticovestibula. Sistemul nervos. Compuşi halogenaŃi. 10. FuncŃiile de nutriŃie: Digestia şi absorbŃia. FuncŃia de reproducere. circulator. sistem respirator-sistemul circulator-sistemul excretor.

Sistemul respirator. Ştefan Tomas.halogenaŃi. 2005 CHIMIE C1. Compuşi carbonilici. Sistemulnervos. CLASA a XI-a.Sistemul excretor.14. 6. BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE. 10. Ion Baciu. 10. Structura. excretor. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Sistemul digestiv. reproducător. LuminiŃa Vlădescu. Editura :Art. Ion Baciu. 3. circulator. LuminiŃa Vlădescu. LuminiŃa Vlădescu. 16. LuminiŃa Irinel Doicin. mitoza şi meioza. Regnul Monera – Procariote: Încrengătura Bacteriilor – Bacteriophyta. Încrengătura Virusurilor – Virophyta. LuminiŃa Vlădescu. Grăsimi. Editura :Art. CLASA a XI-a.Sistemulvascular.ExcreŃia. 7.-CirculaŃia. 3. Compuşi carbonilici. Regnul Protista – Eucariote: Încrengătura algelor verzi – Clorophyta. Grăsimi. RespiraŃia.a X-a. unitatea structurală şi funcŃională a lumii vii. SPECIALIZĂRILE: ASISTENłĂ MEDICALĂ GENERALĂ. : -cutanat. Amine. 11. a XI-a. 12. Compuşi halogenaŃi. Editura :Art. respirator. FuncŃiile de nutriŃie : -Digestia şi absorbŃia. Analizatorii. 4. LuminiŃa Irinel Doicin. Amine.FuncŃia de reproducere. łesuturile. Zaharide. CompoziŃia chimică a materiei vii. Sensibilitatea. ultrastructura şi rolul componentelor celulei. LuminiŃa Irinel Doicin. Ştefan Tomas. Zaharide. 4. Acizi carboxilici. Celula eucariotă. 14. 5. 12. -sistem respirator. -sistemul muscular. Irinel Adriana Badea. Diviziunea celulară. Alcani. Sistemul reproducător. BIOLOGIE – orice manual pentru clasa XI aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. FuncŃiile fundamentale ale organismului uman : FuncŃiile de relaŃie. Alcadiene. Editura: Mistral Info Media. Încrengătura algelor brune – Phaeophyta. 2. Compuşi hidroxilici. Celula procariotă. CLASA a X-a. Organismul uman – un tot unitar. 15. -sistemul circulator. Aminoacizi. 2006 CHIMIE C1. Arene. Reglarea metabolismului. Editura: Mistral Info Media. Metabolismul. Irinel Adriana Badea. cls. 9. Organe şi sisteme ale corpului uman : -sistemul osos. Alcooli. ediŃii 20042009 CHIMIE 1. Fenoli. Încrengătura algelor roşii – Rhodophyta. 11. Proteine BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. 7. Alchine. Compuşi hidroxilici. Daniela Bogdan. Reglarea funcŃiilor sistemelor: -digestiv. 2005 CHIMIE C1. 2006 CHIMIE C1. Alchene. 13. -sistemul excretor. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Clasificarea organismelor vii. a XI-a. BIBLIOGRAFIE: CHIMIE C1. Editura :Art. cls. TEHNICĂ DENTARĂ 80% Test scris Biologie sau Chimie 20% Media bacalaureat BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE 1. 2006 SPECIALIZAREA: FARMACIE 80% Test scris Biologie si Chimie organica sau Chimie anorganica la alegere 20% Media bacalaureat BIOLOGIE Celula. cls. 6. Regnul Fungi : 21 . 8. -sistem digestiv. 15. Încrengătura algelor albastre-verzi – Cyanphyta. Daniela Bogdan. 2006. RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ.-acusticovestibular. 13. -vizual. LuminiŃa Irinel Doicin. 5. 16. 2. Proteine. Aminoacizi. Celula.

Graminae. Zaharide. Editura :Art. ExcreŃia la plante BIBLIOGRAFIE: BIOLOGIE clasa a IX-a Medan Viorica. Alcadiene.Biologie. Alchine. Editura All Educational.A. 8.IX. Editura Mistral Info Media. 13. 11. manual cls. Editura ALL. 7. ProprietăŃile elementelor şi sistemul periodic.. 8. CLASA a IX-a. Biologie. Costache Ştefan Viorel. Liliaceae. 2006 22 . . IX.Biologie. Editura ALL. 2005 CHIMIE C1.X.Biologie. 2004 HuŃanu Elena. Marilena Şerban. Kerekes Adelhaida . LuminiŃa Vlădescu. LuminiŃa Irinel Doicin. CLASA a XI-a.. Ariniş Ioana. Corneanu Gabriel.IX. Organe de reproducere ale plantei: floarea. Atomul. 6. 2004 Ariniş Ioana. BIBLIOGRAFIE : CHIMIE C1. manual cls. 12. parazită. . Biologie . 2006 łiplic Tatiana. Editura ALL. IX. Biologie. 15. IX. Alchene. Editura LVS Crepuscul.Încrengătura Zygomycota. 3. Biologie. Iliescu Maria. Starea gazoasă. Cruciferae.D. manual clasa IX. şi molecule. Biologie. Regnul Plantae: Încrengătura muşchilor – Bryophyta. manual cls. Amarylidaceae. 2004 CHIMIE ANORGANICĂ 1. Iridacea. 2004 BIOLOGIE clasa a X-a Ene Stelica. Ionel Roşu. 2005 Mohan Gheorghe. manual cls. mixotrofă. Încrengătura Ascomycota. Apa. Ph-ul soluŃiilor apoase. Ion Baciu. InteracŃiuni între ioni. Editura Corint 2004 łiplic Tatiana. Corneanu Gabriel. atomi. -Biologie. Editura Corint 2000 Mihail Aurora. manual cls. sămînŃa. RespiraŃia la plante. Irinel Adriana Badea. X. CLASA a X-a. Arene. Ştefan Tomas. 2003 Mohan Gheorghe. Mihail Aurora. Organe vegetale vegetative. 2004 CHIMIE C1. LiŃescu Sanda. 4. Editura Corint 2005 Tesio C. 2006 Mohan Gheorghe. EcuaŃia de stare a gazelor. fructul. Felicia NuŃă: Editura Aramis 2004 CHIMIE C1. Călin Istrate. Alcani.IX. manual cls. Alcooli. Viorica Zaharia. Papilonaceae. CHIMIE ORGANICĂ 1. CLASA a XI-a. 10. Fenoli. 2. Aminoacizi. chemosinteza. Grăsimi. Ardelean Aurel. IX.X. 2006 Mihail Aurora. Acizi şi baze. Biologie. Biologie. 2. Nacovei Florica. Editura Corint. Rosaceae. Paraschiva Cerasela. Ardelean Aurel. Editura LVS Crepuscul.. Editura Didactică şi Pedagogică. Încrengătura Bazidiomycota. manual cls. Acizi carboxilici. manual cls.Biologie. manual cls.IX. 14. Subîncrengătura ferigilor – Pteridophyta. Legături chimice. NutriŃia heterotrofă : -nutriŃia saprofită. Copil Violeta. Compuşi halogenaŃi. LuminiŃa Vlădescu. Subîncrengătura Angiospermae – familia: Rannuculaceae. Editura Corint. 5. Proteine. CirculaŃia la plante: structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme. manual cls. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. Compositae. Daniela Bogdan. Braghina Valeria. .łesuturile vegetale. Solanaceae. NutriŃia autotrofă : -fotosinteza. 9. Încrengătura Lichenophyta. 6. Ardelean Aurel. Editura: Art. Compuşi carbonilici.X. manual cls. Biologie. Amine. CLASA a IX-a. Echilibrul chimic. 2005 CHIMIE C1. Compuşi hidroxilici. ReacŃii redox. 7. manual cls. Factorii care influenŃează echilibrul chimic.Biologie. limba maghiară. manual cls. 4. LuminiŃa Irinel Doicin. Umbeliferae. SoluŃii apoase. Subîncrengătura Gymnospermae. 16. Elena Alexandrescu. Editura Petrion. 2004 Aurel Ardelean. Editura Aramis 2004 HuŃanu Elena.IX. Editura Aramis.. 3. 5. R.

o lucrare din repertoriul universal.. la alegere. .game. nr.. (75% din nota finală) B.. Aptitudini vocale şi scenice: .. UniversităŃii nr. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408.solfegiu la prima vedere.interpretarea unei piese vocale.50% 240 credite Horticultură 4 ani/zi Peisagistică 2300 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 240 credite egale: media generală a anilor de studiu din Silvicultură 4 ani/zi liceu Exploatări forestiere 2300 lei/an 240 credite Ingineria sistemelor biotehnice şi 4 ani/zi ecologice 2300 lei/an Agronomie Horticultură 21 39 Silvicultură Ingineria mediului 24 18 126 62 23 ... Taxă şcol...lied.. credite Durata şcolariz. locuri locuri bugetate cu taxă 13 27 Nr..vocaliză. reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator.modul la alegere (facultativ) Interpretare muzicală (Instrumente) Probă de tehnică... desfăşurată pe baza a două subprobe: A...piesă preclasică.. 26.. Probă de interpretare ...550 Domeniul de studiu Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Str... Oficiul Poştal 1.... Instrument/Canto clasic . Oficiul Poştal 1. la alegere.. General Magheru nr. FACULTATEA DE MUZICĂ C.... nr. Str. 3 ani/zi .. (25% din nota finală) Muzică 38 15 Interpretare muzicală instrumente 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an Interpretare muzicală canto 240 credite 4 ani/zi 3300 lei/an 11...poezie (fabulă) sau monolog...... Nr.. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice (25% din nota finală) Interpretare muzicală (Canto) Probă de aptitudini.. ...50% Media bacalaureat .273. 114. 180 credite .. . locuri locuri bugetate cu taxă Specializări Nr.....129 Domeniul de studiu Nr..10. interpretare instrumentală şi verificarea cunoştinŃelor teoretice...……… .. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C..P.două arii de stil şi factură diferite. . 0259 / 412.. credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. desfăşurată pe baza a două subprobe: A. interpretare şi verificarea cunoştinŃelor teoretice. . Taxă şcol. 240 credite Agricultură 4 ani/zi Media generală a anilor de studiu 2300 lei/an din liceu …. .….. 114...... (75% din nota finală) B. Nr.recunoaşterea (după pian) a intervalelor simple şi a 3300 lei/an acordurilor de trei–patru sunete.. 1. Interviu în vederea evaluării cunoştinŃelor teoretice.P. Criterii de admitere Pedagogie muzicală Interviu în care se va urmări nivelul aptitudinilor muzicale şi cunoştinŃele de specialitate pe care le are candidatul: .

.. credite Durata şcolariz.....161 Domeniul de Nr. 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite Media mediilor anuale din liceu.Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Zootehnie Inginerie şi management 11 14 Ingineria prelucrării lemnului 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 26 274 Tehnologia prelucrării produselor 240 credite agricole 4 ani/zi Controlul şi expertiza produselor 2300 lei/an alimentare Zootehnie 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 240 credite Inginerie şi management în 4 ani/zi alimentaŃia publică şi agroturism 2300 lei/an 14 26 17 158 12.. locuri cu taxă 25 Biologie Nr.. 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 1900 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere Chimie 19 25 Chimie Fizică Fizică 26 25 Fizică medicală Fizică informatică Matematică Matematică 20 25 Matematică informatică Matematici aplicate Informatică 20 25 Informatică Chimia mediului ŞtiinŃa mediului 13 25 Ecologie şi protecŃia mediului 24 ....P.. Str. Oficiul Poştal 1. locuri studiu bugetate Biologie 20 Nr. nr.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.70% 3 ani/zi Media bacalaureat……. 114..... FACULTATEA DE ŞTIINłE C.......30% 1900 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii 180 credite egale: media mediilor anuale din liceu.. 1. Taxă şcol.….. UniversităŃii nr..

Str.. locuri locuri bugetate cu taxă 40 19 200 80 Nr.. 114. 240 credite 4 ani/zi 2300 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2300 lei/an Specializări Criterii de admitere Media generală a anilor de studiu din liceu. nr.......... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu ….....276 Domeniul de studiu Administrare a afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaŃionale FinanŃe Management Marketing Nr....P........ FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C..... Nr..P.34% Media bacalaureat . FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.... 457 Domeniul de studiu Drept ŞtiinŃe administrative Nr.......... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455... Oficiul Poştal 1.. Oficiul Poştal 1...... Nr..... criteriu de rangul II ..... 26. 114. Oficiul Poştal 1......... Taxă şcol.. 2.. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Criterii de admitere 20 50 19 50 Afaceri internaŃionale Media generală a anilor de studiu din liceu... Str.media generală a anilor de studiu din liceu.....media generală la examenul de bacalaureat 14... Magheru nr. UniversităŃii nr. 1........ 114...... Gen... Taxă şcol.... Traian Blajovici nr. locuri locuri bugetate cu taxă 20 50 Nr. credite Durata Criterii de admitere şcolariz....…...... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. Taxă şcol. Drept AdministraŃie publică 15.....50% Media bacalaureat..13.....525 Domeniul de studiu ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe ale comunicării Nr..33% Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la una din disciplinele Economie sau Matematică în funcŃie de opŃiunea candidatului.. nr. 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2400 lei/an Specializări Economia comerŃului.....980 0259 / 408..... Str.. .. FACULTATEA DE ŞTIINłE JURIDICE C.........P... credite Durata şcolariz. nr...... locuri locuri bugetate cu taxă 17 13 Nr...... 410048 Oradea Tel: 0259 / 479.. -50% 3 ani/zi Media bacalaureat…........50% Criteriul de departajare în caz de medii egale este media pe cei 4 ani din liceu la disciplina Istorie... Nr..33% 20 20 19 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: criteriu de rangul I .. credite Durata şcolariz.....50% 2000 lei/an Criteriul de departajare în caz de medii egale: media 180 credite la disciplinele Filosofie şi Istorie din ultimul an de 3 ani/zi liceu (pentru ŞtiinŃe politice) şi media la disciplina 2000 lei/an Limba şi literatura română (pentru Jurnalism) Specializări ŞtiinŃe politice 18 17 Jurnalism 25 .

............... Str.... 180credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Specializări Criterii de admitere AsistenŃă socială Media generală a anilor de studiu din liceu .25% Media bacalaureat .............................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 8 17 Psihopedagogie specială 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an ŞtiinŃe ale educaŃiei 16 24 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (la Beiuş) 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 8 22 4 21 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) 180 credite 3 ani/zi 2200 lei/an 26 .....439 Nr...........P. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C................. Domeniul de Nr..50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale : media generală a anilor de studii din liceu..........................................................25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …........................40% Media obŃinută în liceu la disciplina Psihologie (sau Filosofie pentru seriile care nu au studiat în liceu disciplina Psihologie).............. UniversităŃii nr...........20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu......... 1.25% Media bacalaureat .... locuri locuri studiu bugetate cu taxă AsistenŃă socială 30 30 Nr..... credite Durata şcolariz.25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu Media generală a anilor de studiu din liceu …..........................................................40% Media bacalaureat ................................... Taxă şcol. nr.................16.............. Campus II................ 410087 Oradea Tel: 0259 / 408........................... Media generală a anilor de studiu din liceu …......50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura română ............................ Sociologie 22 28 Sociologie Filosofie 17 8 Filosofie Psihologie 23 52 Psihologie 180 credite 3 ani/zi 2000 lei/an Media generală a anilor de studiu din liceu ...................50% Media bacalaureat ......... 114........50% Media la disciplina de specialitate Limba şi literatura maghiară ............25% Media bacalaureat ................50% Media la disciplina de specialitate (Psihologie) ......................................... Oficiul Poştal 1.............

......... UniversităŃii nr.......... Taxă şcol.…........... Oficiul Poştal 1..... FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C..... Oficiul Poştal 1........P. nr.. Str... Taxă şcol.. locuri locuri bugetate cu taxă Nr.... 114...... turismului şi 3 ani/ID Media bacalaureat ……………................. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C.... 114....... B..........448 Domeniul de studiu Nr...25% Media bacalaureat……. 4............. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ ...... locuri locuri bugetate cu taxă Nr...... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C....ID 1... locuri cu taxă 50 Nr. nr.P.. Marketing. 0259/ 408 143 Domeniul de studiu Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408............60% Media bacalaureat ..182 ..... 240 credite 4 ani/zi Teologie ortodoxă pastorală 2000 lei/an 180 credite 3 ani/zi Teologie ortodoxă didactică 2000 lei/an Teologie ortodoxă asistenŃă 180 credite 3 ani/zi socială 2000 lei/an Criterii de admitere Interviu: ÎnvăŃătură de credinŃă ortodoxă . nr......... 180 credite Media generală a anilor de studiu din liceu . disciplină piele şi de specialitate) ...............50% 240 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: 4 ani/zi 2300 lei/an media de bacalaureat.33% serviciilor 2400 lei/an Nota de la bacalaureat a disciplinei Economie sau Matematică sau media generală obŃinută în liceu la 180 credite una din disciplinele Economie sau Matematică în Contabilitate şi informatică de 3 ani/ID funcŃie de opŃiunea candidatului.20% Media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar ........2.... credite Durata Specializări Criterii de admitere şcolariz. UniversităŃii nr..... Taxă şcol.P............... Fizică..25% 4 ani/zi Media aritmetică la o disciplină la alegere designul 2300 lei/an (Chimie........ Str. credite Durata şcolariz.. 1.20% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu sau seminar Teologie 46 24 18..276 Domeniul de studiu Administrarea afacerilor Contabilitate Nr.17............. Nr............................. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.... Oficiul Poştal 1.. Economie.............. Str.... 410058 Oradea Tel: 0259 / 408........34% Economia comerŃului...... Nr... credite Durata Specializări şcolariz...... Delavrancea nr. 114......33% gestiune 2400 lei/an 50 27 .. Şt...... şi Specializări Tehnologia tricotajelor confecŃiilor Criterii de admitere Inginerie industrială 24 20 Tehnologia confecŃiilor înlocuitori şi din Media aritmetică la disciplina 240 credite Matematică. 1.... Inginerie şi management 12 10 Inginerie economică industrială A.......

locuri cu taxă Nr. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C.. Locuri subvenŃionate de la buget pentru candidaŃii din etnia rromilor CandidaŃi CandidaŃi din etnia rromilor Nr...141 Domeniul de studiu Nr.........439 Domeniul de Nr......... nr... 1............................... nr.............25% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din liceu 50 Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (continuare de studii) 60 credite Media la examenul de absolvirea Colegiului de 1 an/zi Institutori 2000 lei/an A.. Str.P.. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C....... locuri subvenŃionate de la buget 27 28 .4...... UniversităŃii nr......... 3. credite Durata şcolariz...25% 2000 lei/an Media bacalaureat . Oficiul Poştal 1.. UniversităŃii nr. 114. Oficiul Poştal 1...3..... 114. credite Durata şcolariz..Economie şi afaceri internaŃionale 50 Afaceri internaŃionale 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an 180 credite 3 ani/ID 2400 lei/an FinanŃe Management Marketing 50 50 50 FinanŃe şi bănci Management Marketing 2..... Taxă şcol....... Specializări Criterii de admitere 75 ŞtiinŃe ale educaŃiei Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar Media generală a anilor de studiu din liceu .... Taxă şcol...... Specializări Criterii de admitere Inginerie şi management 80 Inginerie economică în domeniul mecanic Formula de calcul: MA = MB unde: 240 credite MA – media admitere 4 ani/ID MB – media bacalaureat 2400 lei/an Departajarea la medii egale: calificativul la proba Matematică a examenului de bacalaureat A.. Str................P. Campus II. locuri studiu cu taxă Nr..408....... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ – FR 1... 410087 Oradea Tel: 0259 ....... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408...50% 180 credite Media la disciplina de specialitate Limba şi 3 ani/zi literatura română ..

credite Domeniul de Durata Nr. FACULTATEA DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT C....P.. bugetate cu taxă Taxă şcol.A......1..50% fizică şi 2 an/zi sport Departajarea candidaŃilor în caz de medii Kinetoterapie în reeducare 2200 lei/an 14 40 egale: media aritmetică a mediilor din ciclul funcŃională de licenŃă 3. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz bugetate Taxă şcol. bugetate cu taxă Taxă şcol....106 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii Nr. Media aritmetică a mediilor din ciclul de EducaŃie fizică şi antrenament licenŃă ... 1.P.... nr. 39.... credite Nr.. locuri Nr. absolvenŃi de studii liceale în România CandidaŃi CetăŃeni de origine etnică română din Republica Moldova..P. Locuri subvenŃionate de la buget pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova. Str.. nr... locuri Nr.. credite Domeniul de Nr. absolvenŃi de studii liceale în România Nr. UniversităŃii nr.. Oficiul Poştal 1... Sculptură şi ambient 2800 lei/an Interviu – Mapa pe o temă aleasă de decorative şi 24 16 candidat design *Pictură 120 credite 2 ani/zi * în curs de acreditare 2800 lei/an 2. nr.5 ani/zi 2700 lei/an Inginerie Managementul sistemelor de 120 credite energetică 35 25 energie 2 ani/zi Energii regenerabile 2700 lei/an 288/2004) Criterii de admitere Media de absolvire a studiilor de licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media la examenul de licenŃă 29 . FACULTATEA DE ENERGETICĂ C.50% EducaŃie 13 40 sportiv 120 credite Media examenului de licenŃă .: 0259 408464 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. 410058 Oradea Tel.. Sisteme electroenergetice 90 credte performante 1... Oficiul Poştal 1. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408 ........ Str....... locuri subvenŃionate de la buget 7 B. locuri Specializări Criterii de admitere studiu şcolariz..... FACULTATEA DE ARTE VIZUALE C.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 114.... locuri Durata Specializări studiu şcolariz.. Str. 114. P-Ńa IndependenŃei nr. Domeniul de Nr. UniversităŃii nr. 114. 120 credite 2 ani/zi Arte plastice..... CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT -ZI 1...... 1...5..419 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. Oficiul Poştal 1...

4. locuri Durata şcolariz. UniversităŃii nr. 1. bugetate cu taxă Taxă şcol.P. Str. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 31 30 Media admitere = Media licenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii în învăŃământul superior. Oficiul Poştal 1. 1. Oficiul Poştal 1. bugetate Taxă şcol. nr. 0259 / 408. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ C. Specializări Securitatea sistemelor de calcul Management în tehnologia informaŃiei Tehnologia informaŃiei şi Multimedia Tehnici informatice în ingineria electrică Sisteme avansate în inginerie electrica Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaŃii Tehnologii audio-video şi telecomunicaŃii Sisteme electronice avansate Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Management şi comunicare în inginerie Criterii de admitere Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaŃii 35 34 25 30 Ingineria sistemelor Inginerie şi management 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 20 22 20 5. 114.269 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Calculatoare şi tehnologia informaŃiei Nr.104. 114. UniversităŃii nr.408. credite Nr. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAłIEI C. locuri Durata locuri cu taxă şcolariz. credite Nr. fabricaŃie management asistate calculator Inginerie economică management pentru afaceri Criterii de admitere MA = 0. şi 120 credite de 2 ani/zi 16 14 2700 lei/an şi 16 24 în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an în 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 20 5 16 30 35 14 Specializări ConcepŃie. nr.4 ML + 0.P. 410087 Oradea Tel: 0259 . Nr. locuri Nr.141 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniu de studiu Inginerie industrială Nr. Str.6 NI unde: MA = media admitere ML = media examenului de licenŃă NI = nota obŃinută la interviu Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media examenului de licenŃă Inginerie şi Inginerie şi management management domeniul autovehiculelor Inginerie şi management domeniul construcŃiilor Mecatronică şi Mecatronică aplicată robotică 30 .

Campus II.. conservarea 120 credite şi protecŃia mediului 2 ani/zi 2100 lei/an Dezvoltare regională şi 120 credite RelaŃii 2 ani/zi internaŃion comunicare instituŃională în U. nr..E.. 114.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii de licenŃă Specializări Gestiune şi amenajare turistică Criterii de admitere Geografie Gestionarea şi planificarea 120 credite teritoriului asistată de GIS 2 ani/zi Evaluarea calităŃii şi protecŃia 2100 lei/an mediului Management and tourism planning * *numai în caz de acreditare Istoria vestului românesc 120 credite 2 ani/zi Studii euroregionale şi relaŃii 2000 lei/an transfrontaliere Introducere în relaŃii internaŃionale la începutul sec.XXI Integrare europeană Istorie Gestiunea. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C.Cultură şi civilizaŃie europeană Criterii de admitere Media examenului de licenŃă.. 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 55 100 2100 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2100 lei/an Specializări Limba şi literatură .. Oficiul Poştal 1. 1.167 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr.... Nr. 114. 2000 lei/an ale şi studii Securitate europeană europene ŞtiinŃa mediului 7. evaluarea. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408... bugetate cu taxă Taxă scol.. credite Nr.... 1.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studii Limbă şi Limbă şi literatură – Literatură literatură română – RelevanŃe europene Limbă şi literatură – Tipuri de modernitate în spaŃiul anglofon şi francofon 31 . Str.50% Media generală a anilor de studiu. Nr.... Str. UniversităŃii nr.. Durata locuri locuri şcolariz... credite Nr.... UniversităŃii nr... Oficiul Poştal 1. Durata locuri locuri şcolariz..P. 20 8 0 0 15 0 7 0 8 7 7 40 22 25 30 25 25 53 25 22 53 53 Media examen de licenŃă..P... FACULTATEA DE ISTORIE... nr....178 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Nr... bugetate cu taxă Taxă şcol..6......50% Media generală a anilor de studii.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..... FACULTATEA DE LITERE C..... 0259 / 408.267.....

0259 / 412. a crizelor si dezastrelor Ingineria mediului şi securitate în muncă *. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor 25 55 pădurii moderne în Agronomie Tehnologii Media examen licenŃă ...50% Horticultură Tehnologii horticole moderne 15 15 120 credite Factori de mediu în siguranŃa 2 ani/zi Departajarea candidaŃilor în caz de medii alimentară şi sănătatea publică 2700 lei/an egale: media generală a anilor de studiu de la Dezvoltare durabilă – regională şi învăŃământul de licenŃă...8.. 410048 Oradea Tel: 0259 / 408. Ingineria agroturistică mediului Politici noi de mediu privind 67 183 integrarea europeană Managementul situaŃilor de urgenta. credite Domeniul Durata Nr. camerală 3300 lei/an Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie.... bugetate Taxă şcol.....273. respectiv din voce. Proba 1: Realizarea concepŃiei gestice (practic) şi argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă 120 credite Pedagogia artei 2 ani/zi publicată la avizierul facultăŃii cu 48 ore înaintea datei dirijorale 3300 lei/an datei de susŃinere a probei.. FACULTATEA DE MUZICĂ C.. Proba 1: Probă practică.129 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.. 1.... în arta muzicală 2 ani/zi (CandidaŃii pot cânta şi din partitură). Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE PROTECłIA MEDIULUI C.50% 15 25 exploataŃiile agricole şi Media generală a anilor de studiu de la zootehnice învăŃământul de licenŃă . Oficiul Poştal 1.. Proba 1: Interviu pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi Elemente de 120 credite aptitudinilor muzicale: solfegiu la prima vedere. locuri Durata Specializări Criterii de admitere locuri studiu cu taxă şcolariz. exerciŃii de memorie 28 10 pentru educaŃia 3300 lei/an muzicală. bugetate cu taxă Taxă şcol. 9... 26.. General Magheru nr. Str.în curs de acreditare 32 . nr.. credite Nr. nr.P... constând din interpretarea a două piese Vocal şi instrumental 120 credite de stiluri diferite la instrument.... 114.. locuri Nr. locuri Specializări Criterii de admitere de studiu şcolariz. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. 114.... UniversităŃii nr...550 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. cu Muzică complementaritate 2 ani/zi analiza teoretică a acestuia.. muzicală Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie..P.……. Domeniul de Nr.. Str. verificarea aptitudinilor vocale a candidatului. Proba 2: Probă practică de susŃinere a unui plan proiect al unei teme pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaŃie...

Oficiul Poştal 1.161 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr.P. locuri Durata Specializări Criterii de admitere de studiu bugetate cu taxă şcolariz.P. 120 credite RelaŃii economice Se pot înscrie numai absolvenŃi cu diplomă în 2 ani/zi 11 40 europene domeniu. 114. 2700 lei/an Economie şi afaceri Administarea afacerilor 120 credite Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: internaŃionale interne şi internaŃionale a 2 ani/zi media generală a anilor de studiu de la 9 50 intreprinderilor mici şi 2700 lei/an învăŃământul de licenŃă. locuri Nr. Economia şi 120 credite 2 ani/zi administrarea afacerilor în 11 90 turism şi industria 2700 lei/an Administrarea ospitalităŃii afacerilor 120 credite Administrarea afacerilor 2 ani/zi 9 30 regionale 2700 lei/an 120 credite Contabilitatea. FACULTATEA DE ŞTIINłE C. nr. Str. credite Domeniul Nr. auditul şi Contabilitate Media aritmetrică simplă între media de licenŃă şi 2 ani/zi gestiunea afacerilor 11 60 media generală a anilor de studii la învăŃământul 2700 lei/an de licenŃă. 114. Tel: 0259 / 408. UniversităŃii nr. credite Domeniul de Nr. locuri Nr. nr.276 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr. 410087 Oradea. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu bugetate cu taxă şcolariz. Tel: 0259 / 408. UniversităŃii nr. Str. Fizică explorărilor şi terapiilor biomedicale 120 credite 13 60 Fizică computaŃională 2 ani/zi Fizică 2100 lei/an Fizică didactică Structuri matematice fundamentale 120 credite şi aplicaŃii 23 60 2 ani/zi Matematică Matematică didactică 2100 lei/an Matematici informatică aplicată 11. Chimie structurală şi aplicativă 120 credite 2 ani/zi 9 20 Chimie Departajarea candidaŃilor în caz de 2100 lei/an medii egale: media de absolvire. Taxă şcol. Taxă şcol.bănci . 1. mijlocii 120 credite FinanŃe . 410087 Oradea.10. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE C. 1.asigurări 2 ani/zi FinanŃe 11 90 2700 lei/an 120 credite Managementul 2 ani/zi Management 11 60 organizaŃiei 2700 lei/an 120 credite Marketing şi comunicare 2 ani/zi Marketing 11 40 în afaceri 2700 lei/an 33 . Oficiul Poştal 1. Biologia celulelor procariote şi 120 credite eucariote 2 ani/zi 2100 lei/an Biologie 15 40 Diploma de licenŃă Biodiversitatea şi monitorizarea 120 credite Ordinea ierarhică a mediilor ecosistemelor 2 ani/zi aritmetice între media de absolvire şi 2100 lei/an media examenului de licenŃă.

bugetate cu taxă Taxă şcol.50% 2 ani/zi AsistenŃă Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an socială Managementul serviciilor sociale 14 36 egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă SusŃinerea unui proiect de cercetare .. locuri Nr. Media la examenul de licenŃă .........................25% SusŃinerea unui proiect de 120 credite cercetare ... Psihologie clinică......…. ....... consiliere Interviu individual .13...................…….......... FACULTATEA DE ŞTIINłE POLITICE ŞI ŞTIINłELE COMUNICĂRII C. credite Nr........... campus II.. Str........……........ Media examenului de licenŃă ….........…….......439 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr... Oficiul Poştal 1... 410238 Oradea Tel: 0259 / 455......... UniversităŃii nr..... Media examenului de licenŃă….......50% ŞtiinŃe Politici publice europene 2 ani/zi politice 24 6 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: susŃinerea unui eseu cu o temă dată pentru ocuparea unui loc bugetat 14..50% 2 ani/zi Sociologie Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an 13 37 Dezvoltare socială şi instituŃională egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..25% Psihologie Psihologie educaŃională. Traian Blajovici nr. locuri Durata Specializarea Criterii de admitere studiu şcolariz. nr....50% Media anilor de studiu la învăŃământul de licenŃă 120 credite ..................... Str............ credite Domeniul de Nr......….......…......... Oficiul Poştal 1. FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIO-UMANE C.525 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004 Nr.......50% Politici publice în asistenŃă socială 13 37 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă ...................25% Media examenului de licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă ...... Taxă şcol.... nr.........50% 14 26 psihologică şi psihoterapie Media la licenŃă + Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . 1......................…........ locuri Nr............ locuri Domeniul Durata Criterii de admitere Specializarea bugetate cu taxă de studiu scolariz.. consiliere 2 ani/zi 13 17 şcolară şi vocaŃională Departajarea candidaŃilor în caz de medii 2100 lei/an egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă..... 120 credite ŞtiinŃe ale EducaŃia integrată în învăŃământul 2 ani/zi 2100 lei/an preşcolar şi primar educaŃiei 14 56 34 . 114.... 114...50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă....P........P.......... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..50% Gestiunea resurselor umane 14 56 Media anilor de studii la învăŃământul de 120 credite licenŃă .....25% Interviu-competenŃe de comunicare...... 2........

4. locuri Nr. locuri Specializarea Criterii de admitere de studiu scolariz. Str.. 410058 Oradea Tel: 0259 / 408..... Str.... 1..15.P....... locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz. Şt. 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an 120 credite 2 ani/zi 2700 lei/an Nr. 114. Oficiul Poştal 1.. 0259/ 408 143 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Nr..P. Oficiul Poştal 1. nr...….. 1.... 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.80% 120 credite Teologie sistematică pe fundamente 2 ani/zi Teologie 35 20 biblice şi patristice 2000 lei/an Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă. UniversităŃii nr.. Elaborarea bilanŃurilor 90 ore/zi electroenergetice 1000 lei Media de absolvire a studiilor de licenŃă Inginerie energetică Elaborarea bilanŃurilor termoenergetice Gestiunea energiei 90 ore /zi 1000 lei 90 ore/zi 1000 lei 90 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 35 ..20% Istorie bisericească şi gândire creştină 2000 lei/an Media anilor de studii la învăŃământul de licenŃă . Oficiul Poştal 1..... UniversităŃii nr..... credite Domeniul de Nr..... locuri Nr.448 CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) Domeniul de studiu Inginerie industrială Nr... Taxă şcol.... 120 credite 2 ani/zi Teologie pastorală aplicată 2000 lei/an 16.. – 50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media generală a anilor de la învăŃământul de licenŃă.. FACULTATEA DE ENERGETICĂ C... FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ C..... bugetate cu taxă Taxă şcol.182 .. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408.. locuri bugetate cu taxă Specializarea Ingineria si designul produselor textile şi din piele Criterii de admitere Media examenului de licenŃă….. FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE C....……......P.. 120 credite 2 ani/zi Media examenului de licenŃă .. Taxă şcol. 114. Str.. – 50% Interviu ... 114. Delavrancea nr.106 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr..... STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) 1. credite Domeniul Durata Nr. credite Durata şcolariz..... nr. nr.. B. 12 10 Inginerie şi Managementul calităŃii şi protecŃia în domeniul management consumatorului textile-pielărie 12 10 C...

. Campus II... Taxă şcol. Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice Sănătate umană .167 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECłIONARE (CPP) Nr... Oficiul Poştal 1. 114. 1...P.... Taxă şcol...P......161 CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PERFECTIONARE (CPP) Nr...... Str.. ŞtiinŃele 60 credite Media examenului de licenŃă.....50% 1200 lei/an Gestiunea patrimoniului instituŃiilor publice Organizarea de evenimente ŞtiinŃe administrative Managementul proiectelor 60 credite 1 an/zi 1200 lei/an 30 credite 1 sem. credite Domeniul de Nr...50% 1 an/zi Studii culturale informării şi documentării 25 Media generală a anilor de studiu…. credite Domeniul Durata Nr.........50% Media generală a anilor de studiu….... locuri Specializarea cu taxă de studiu şcolariz.... 25 Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 25 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr...2... credite Domeniul de Durata Nr..aspecte educative Biologie Colectarea. 114.. UniversităŃii nr.. 410087 Oradea.. Oficiul Poştal 1.. Taxă şcol. GEOGRAFIE ŞI RELAłII INTERNAłIONALE C. Str. Cercetarea şi valorificarea 60 credite turistică a patrimoniului istoric 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an Biblioteconomie. locuri Durata Specializări Criterii de admitere studiu cu taxă şcolariz. nr. FACULTATEA DE ISTORIE..... UniversităŃii nr.. Tel: 0259 / 408.. 1.... prepararea şi conservarea 16 credite 6 săptămâni materialului biologic în scop didactic 300 lei/curs Studii de impact şi monitorizarea ecosistemelor acvatice Tehnici de cultivare “in vitro” a celulelor şi Ńesuturilor vegetale Chimie Metode fizico-chimice de analiza calităŃii apelor Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs 20 20 20 20 20 20 20 Diploma de licenŃă Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă Criterii de admitere 36 ........./zi 1200 lei/sem... nr. Organizarea şi administrarea 60 credite arhivelor în instituŃiile publice 1 an/zi Istorie 25 1200 lei/an 60 credite AsistenŃă şi secretariat european 1 an/zi ŞtiinŃe 25 1200 lei/an administrative Criterii de admitere Media examenului de licenŃă... locuri Specializări studiu cu taxă şcolariz.50% Departajarea candidaŃilor în caz de medii egale: media anilor de studii de licenŃă 3.. FACULTATEA DE ŞTIINłE C.. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408..

CURSURI DE FORMARE Nr. UniversităŃii nr.Organizarea şi integrarea didactice în lecŃiile de fizică Fizica experimentelor 20 20 20 20 16 credite Utilizarea mijloacelor informatice moderne în 6 săptămâni descrierea fenomenelor fizice 300 lei/curs Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei 16 credite 6 săptămâni 300 lei/curs Matematica Matematici financiare STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Domeniul de studiu Specializarea Nr. Taxă şcol. 30 credite 25 ŞtiinŃe sociale Formare în psihopedagogie şi metodică .P. Domeniul de studiu Nr. 90 credite Profesor documentarist 1. locuri Durata Specializări şcolariz. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECłIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC C. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE (SPS) Nr. locuri cu taxă Criterii de admitere Diploma de licenŃă Informatică Informatică 25 Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice între media de absolvire si media examenului de licenŃă 4.Modul II 1 semestru 600 lei/sem. ŞtiinŃe sociale şi politice 90 credite EducaŃie tehnologică 1.5 ani/zi 500 lei/sem. cu taxă Taxă şcol. 120 credite 4 semestre Nr. nr. şi politice 30 credite 1 semestru Formare în psihopedagogie specială 600 lei/sem. Taxă şcol. 30 credite Formare în psihopedagogie şi metodică – Modul I 1 semestru 25 600 lei/sem. credite Durata şcolariz. Oficiul Poştal 1. credite Nr. credite Domeniul de Durata Specializări studiu şcolariz. locuri cu taxă Criterii de admitere 25 Interviu 25 Interviu Criterii de admitere Interviu Interviu Interviu Interviu 37 .5ani/zi 500 lei/sem. 114. 410087 Oradea Tel: 0259 / 408. În funcŃie de solicitarea 30 credite candidaŃilor 1 semestru Pedagogia adulŃilor 600 lei/sem. Str.148 . 1.

crt. Geografie 7. 38 . Domeniul de doctorat Conducatorii de doctorat care îndeplinesc criteriul 2 3 3 2 6 2 5 6 3 3 1 34 Nr. Istorie 8. Sociologie TOTAL LOCURI NOTĂ: Dacă Facultatea de Medicină şi Farmacie – domeniul Medicină obŃine calificativul “încredere” la evaluarea externă ARACIS.D. locuri fără taxă 3 3 2 0 2 4 5 3 3 1 26 cu taxă 5 10 5 0 6 20 25 8 15 6 100 1. locurile fără taxă se repartizaează la celelalte domenii. Filologie 9. Inginerie industrială 3. În caz contrar. Inginerie electrică 2. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr. cu taxă – 40. Medicină 5. va primi următoarele locuri: fără taxă – 4. Economie 10. Biologie 6. Inginerie energetică 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful