P. 1
PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

|Views: 2,118|Likes:
Published by Mirela_Scortes_8328

More info:

Published by: Mirela_Scortes_8328 on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

“Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil”
George Bernard Shaw

1. Premise

„Educaţia de calitate este generată de oameni de calitate”

1. Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2010-2011 este marcat de continuarea eforturilor de a racorda sistemul educaţional românesc la standardele şi cerinţele europene. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde. 2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Scoala cu clasele I-VIII în anul şcolar 2009-2010 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari

Puncte slabe

atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;
1

lipsă de comunicare reală (coordonare- cooperare) între cadrele didactice pentru armonizarea influenţelor educative („toţi avem

Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne.• oferta variată de programe şcolare şi extra-şcolare care conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ • ACELAŞI ELEV şi în acelaşi timp o DIVERSITATE de elevi”) Lipsa motivaţiei învăţării la elevi Insuficienta utilizare a materialelor didactice. tinere.E. care promovează valori contrare celor ale şcolii.T pentru dezvoltarea bazei materiale şi posibilitatea de a accesa surse de finanţare • • lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a cadrelor didactice sistemul centralizat de luare a deciziei şi de angajare bazat pe criterii irelevante insuficienţa fondurilor alocate de către Consiliul local creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate. Oportunităţi cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile • • o circulaţie internă a informaţiei deficitară Ameninţări • • • preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale precum şi a părinţilor pentru dezvoltarea bazei materiale alocarea unor sume importante de către M. precum şi a numărului de elevi care pleacă cu aceştia. after school” • • Posibilitatea de a colabora cu ONG-uri care urmăresc interesul superior al copilului • 2 . a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic. step by step” şi pentru . Prezenţa unor alte instituţii de învăţământ gimnazial în apropierea şcolii • • • Interesul părinţilor pentru alternative educaţională .. Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale.C. • • • • bază materială bună • relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea o conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale cadre didactice titulare.. interesate de creşterea prestigiului şcolii.

deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 3 . activ integrat în viaţa socială. competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.a fi cel mai bun în domeniul său de activitate Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul. • Valorizarea experienţei personale • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere. de a formula şi de rezolva probleme. de a acţiona onest în gând şi în faptă. gândire critică) • Formarea autonomiei morale II. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã. a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: • Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii. relaţionând cunoştinţe din diferite domenii. Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri Valori promovate : Profesionalismul. • Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală. Filosofia educaţională Viziunea managerială Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist. cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră. la standarde instrucţionale şi morale înalte.Demersul managerial pentru anul şcolar 2010-2011 are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii. 4 . Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni. utilizarea TIC ca instrument de învăţare Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC. faţă de proprietate şi. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi . Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni.profesori. Orientarea managementului scolii in directia mentinerii si dezvoltarii instituţionale . 2. vom orienta întreaga activitate. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar. 4. asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. III. demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice: • • • • • Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice . Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să permită: 1. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia. faţă de propria persoană. comunitate şi asigurarea disciplinei interne. cuvinte. Misiunea Şcolii Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. faţă de autorităţi. Realizarea cooperarii reale in cadrul scolii vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului. nu în ultimul rând. 3. responsabilitate şi profesionalism . Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ. punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să-i permită continuarea studiilor pentru desăvârşirea formării profesionale în concordanţă cu nevoile personale şi cerinţele sociale.Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune. Priorităţi strategice Pentru anul şcolar 2010-2011. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice. părinţi. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE. De asemenea.În anul şcolar 2010-2011 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în derularea acesteia. considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea. în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. 5 . toate cadrele didactice. activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Cadrele didactice propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an. Planurile de muncă vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. construind şi realizând activităţile specifice propuse. Credem că. adaptate domeniului căruia îi aparţin. în acest fel. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus.

crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Asigurarea accesului la mapa legislaţiei din învăţământ şi la documentele bibliografice privitoare la reformă. 6. OBIECTIVE 1. a reglementărilor şi ordinelor M. alte regulamente şi metodologii Consiliul de curriculum din unitate Prof. Coord. 8. 9. coord Resurse umane Conducerea unităţii şcolare şefii comisiilor metodice Resurse materiale Internet Copiator.J. Asigurarea documentelor curriculare. a manualelor si a bazei logistice necesare desfasurarii activitatilor curriculare Dezvoltarea elementelor de natură organizaţională modernă existente la nivelul unităţii noastre.C. Asigurarea desfasurarii activitatii extracurriculare si a concursurilor scolare Organizarea colectivelor de catedra si a comisiilor metodice Asigurarea si abilitarea consultantului in probleme de curriculum pentru cadrele didactice Asigurarea organizarii si desfasurarii examenelor nationale Asigurarea calităţii în actul educaţional. planuri cadru în vigoare.S. metodologiii Septembrie 2010 6 . prin multiplicarea lor pentru cancelarie.D. 11. 7. Documente şcolare. asigurarea aplicării corecte a legislaţiei şcolare prin asumarea priorităţilor definite de Programul Guvernamental privitor la învăţământ. ordine şi reglementări în domeniul educaţiei Întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectelor de lecţie în conformitate cu Compartiment responsabil Prof. şi ale I. Evaluarea periodică a activităţii desfăşurate în şcoală pe baza standardelor specifice: 3. consumabile Termen Perma nent Prelucrarea documentelor şcolare în Consiliul profesoral Regulamentul şcolar.CURRICULUM I .PLAN MANAGERIAL 2010-2011 PE DOMENII FUNCŢIONALE Domeniu funcţional . 5. Educarea in spiritul integrarii europene Nr. in raport cu interesele si aptitudinile elevilor. Elaborarea proiectului C.Ş. 10. 2.E. Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltare de competenţe metodice şi sociale 12. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional. Rezultate asteptate (masurabile) Intocmirea unei mape de curriculum care sa cuprindă programe şcolare actualizate. Distribuirea informaţiei privitoare la activitatea din învăţământ. cu misiunea scolii 4.

Profesor oordonator Cadre didactice Septembrie 2010 Februarie 2011 Permenent. Responsabilul cu comitetul de părinţi Consilier educativ Prof.J.T. Transmiterea documentelor comisiilor metodice si colectivelor de catedra. părinţi Învăţători. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor şcolii Elaborarea unui CDŞ concordant cu nevoile şcolii şi societăţii Formarea unei clase Step by Step cu un număr suficient de elevi Colaborarea cu Comitetul de Părinţi pentru îmbunătăţirea activităţii şcolare Completarea mapei de curriculum Întocmirea la timp a situaţiilor solicitate de ISJ.curriculum-ul la decizia şcolii .standardele educaţionale atinse de elevi. Coordonator activitatea educativă Învăţători.E. . cadre didactice Responsabili manuale Secretariatul unităţii Cadre didactice Internet Internet. si M. probleme ale evaluării. .C. Comisia învăţătorilor Cadre didactice IT 7 . etc.banca de date Copiator Consumabile Computer Baza de date referitoare la manualele existente şi necesare Financiare Computer Consumabile Copiator Statistici Referate Programe de pregătire Permanent Permanent Sem II FebruarieMai Permanent Alegerea si procurarea manualelor. părinţi Învăţători. elevi.pregătirea copiilor capabili de performanţe deosebite şi pregătirea pentru reducerea decalajelor Asigurarea schimbului informaţional cu comunitatea părinţilor. Coordonator activitatea educativă Învăţători. Intocmirea orarului.tendinţe . Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice.S.documentele oficiale Organizarea periodică a unor dezbateri pe teme ca: . Insistarea pe dezvoltarea in scoala a alternativei Step by Step pentru invatamant primar 2 Culegerea informatiilor si documentelor prin Internet de la I.T. conform distribuirii fondurilor de către MECT. Matematică.evaluarea rezultatelor profesionale.: “şcoala ca sistem de servicii pentru comunitate”. materialelor si mijloacelor didactice.09. diriginţi. profesori Secretariat. părinţi. diriginţi.E.C. Prof coord Prof coord. profesori Prof coord.2010 Procurarea aparaturii. Prezentarea ofertei şcolii în contextul reglementat de M. Elaborarea unui orar care sa ţină cont de principiile didactice şi de igienă a muncii elevilor Prof. ISJ 13. centrul bugetar. Dotarea cu manuale şcolare şi întocmirea comenzilor de manuale pentru anul şcolar 2010-2011 Dotarea cabinetelor şcolare şi a bibliotecii Responsabili comisii metodice si Colective de catedra Prof.

fonduri extrabugetare 1 martie – 30 iunie 2011 4 Planificarea activitatilor extracurriculare: cercuri. Numirea sefilor comisiilor metodice si a colectivelor de catedra Planificarea activitatilor comisiilor Intocmirea planificarilor calendaristice Prof. Comisia metodica a invatatorilor si dirigintilor 15 – 30 septembrie 2010 5 Activităţile desfăşurate în cadrul programelor extracurriculare se coordonează de profesorul consilier fiind avizate de unul dintre directori. etc.2010 conform indicatiilor primite la cercurile pedagogice 6 Informari in cadrul comisiilor metodice si colectivelor de catedra Participarea la cercuri pedagogice Responsabilii comisiilor metodice si colectivelor de catedra Cadre didactice Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice Cadre didactice Documente de la ISJ si CCD Permanent Conform planificarii ISJ Conform planificarii Participarea la cursuri de formare in sistemul traditional si in alternativa Step by Step Cadre didactice 8 . Profesori propunatori Responsabili comisii metodice si colective de catedra. Se aleg în mod democratic organismele de conducere pe clasă şi şcoală (consiliile elevilor) Se iniţiază participarea elevilor la spectacole artistice. parteneri de proiecte. coord. Învăţătorii şi diriginţii vor aborda tematica educaţiei ecologice şi a celei rutiere. Concursurile şcolare vor fi coordonate de personalul didactic din consiliul de administraţie. coord Învăţători Diriginţi Logistica Fonduri extrabugetare Conform planificaril or Întocmirea planurilor de munca specifice fiecărei comisii Întocmirea mapei cuprinzând planificările calendaristice la fiecare disciplină în parte Îmbunătăţirea actului didactic Directiune Responsabili de comisii metodice si colective de catedra Director Cadre didactice si responsabilul comisiei Programe si ghiduri metodologice 16.09. Funcţionarea eficientă a consiliului elevilor într-un spaţiu special destinat activităţilor acestui for.3 Inlocuirea ofertei de discipline optionale. profesori propunători Cadre didactice si elevi Computer. realizarea şi aprobarea programelor Realizarea de sondaje în rândul elevilor şi părinţilor referitor la nevoile de pregătire a acestora Întocmirea unui grafic de activităţi extraşcolare interne şi completarea lui pe parcurs cu activităţi propuse de ISJ. activitati culturale si sportive Responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Prof.

cadre didactice. sprijin material oferit pentru aplicarea in bune conditii a alternativei in scoala Resurse materiale. elevi Director. promovează şi controlează introducerea şi utilizarea metodelor moderne interactive.E. a sedintelor cu parintii Vizite la unitati scolare de invatamant liceal Mobilizarea resurselor interne si externe pentru obtinerea de rezultate cat mai bune in invatare. Activitati metodice in cadrul colectivelor de catedra constand in : Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. elevi Director. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice. invatatori Step by Step Resurse financiare.ISJ 7 Afisarea regulamentului si graficului de desfasurare a teyelor cu subiect unic la clasele a VII a şi a VIII a precum şi a metodologiei de admitere Prelucrarea metodologiei de concurs Informarea parintilor si elevilor Planificarea meditatiilor si consultatiilor. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Tot personalul Responsabilii comisiilor Diriginţii Tot personalul Responsabilii Director. Permanent Conform programul 9 . Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director. relevante pentru lumea viitoarelor lor ocupatii si compatibile cu lumea valorilor societatii democratice in care traim Întocmirea mapei de admitere Responsabili comisie ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Profesori diriginti Documente de la ISJ si MECT In functie de publicarea de catre M.T.C. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director. documente oficiale Permanent 8 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala Mijloace de invatamat Permanent Stimularea dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice incadrate in unitatea noastra in vederea obtinerii rezultatelor superioare la concursuri Participarea elevilor la concursuri şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora Director. Sprijinirea dezvoltarii alternativei Step by Step in scoala Mărirea numărului de elevi care solicită intrarea în sistemul Step by Step Director. scăderea ratei absenteismului Stimilarea afirmarii personale in interesul afirmarii unitatii scolare in ansamblu. cadre didactice. invatatori Step by Step Propuneri de programe din partea organizatorilor directi. scăderea ratei absenteismului Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Responsabili Permanent 9 Asigurarea educaţiei de bază prin educaţia formală: asigură verificarea periodică a formării competenţelor de bază. Conform graficelor MECT Director.

Director. lecţii deschise. serviciul secretariat Permanent cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step. Promovarea comunicării directe cu comunitatea parinţilor şi asigurarea şi pe această cale a suportului necesar pentru o evaluare corectă. strategii şi metode. scăderea ratei absenteismului Promovarea alternativei Step by Step Responsabil Comisia pentru Curriculum. în vederea însuşirii lor de către membrii comisiei. cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step. tehnici de sprijinire a elevilor cu ritmul lor de învăţare. Comisiile pe specialităţi vor aborda tematic problemele de evaluare. schimburi de experienţă. 5. 2. fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor. axându-se pe: 1. 4. 10 Stabilirea unei oferte de discipline optionale care sa concorde cu nevoile elevilor si ale comunitatii locale scăderea ratei absenteismului comisiilor Diriginţii Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice existente Bibliografie Copiator Consumabile ui de activitati propriu fiecarui colectiv de catedra Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. 3. Director. Prezentarea unor variante de fişe de evaluare pe specialităţi. serviciul secretariat Logistica Sprijin financiar si logistic 10 . În cadrul managementului pe orizontală. 3. modalităţi de stimulare şi motivare a elevilor capabili de performanţă. 2. Dezbaterea de către colectivele metodice a instrumentelor şi a metodologiei de evaluare la nivelul claselor de elevi. se va asigura planificarea tezelor respectându-se cerinţele pedagogice şi regulamentare faţă de acestea Va fi asigurat controlul şi îndrumarea activităţii la clasă prin asistenţe. 7.1. Asigurarea diagnozei calitative a activităţii didactice prin organizarea unor testări pe clase. Iniţierea unei evidenţe corecte a standardelor profesionale realizate de către personalul didactic şi cel administrativ 6.

Orele de cultură civică vor clarifica şi unele probleme ale globalizării şi ale relaţiilor dintre statele democratice Cunoaşterea de către elevi a problematicii europene Logistica Materiale tiparite Financiare in masura posibilitatilor si in functie de nevoi 11 . scăderea ratei absenteismului Director. Inspectoratul Scolar Judetean al Judetului Timis Stimularea implicarii in viata comunitatii careia apartine scoala Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Responsabilii comisiilor Comisia dirigintilor Colective de catedra Comisia metodica a invatatorilor Comisia dirigintilor Colectivul de catedra al profesorului de cultura civica Cadre didactice Sprijin financiar si logistic Permanent Cadre didactice Logistica Permanent 12 Se elaborează teste de evaluare pentru clasele I-VIII pe trepte de nivel de catre fiecare cadru didactic cu avizul responsabilului de colectiv de catedra Diriginţi Învăţători Respons. cadre didactice. Responsabilii comisiilor Director. Casa Corpului Didactic. scăderea ratei absenteismului Proiecte de parteneriat educaţional realizate cu reprezentanţii comunităţii locale Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. comisiei metodice Diriginti Profesori de cultura civica Logistica Conform planificarii evaluarilor curente si sumative Conform p l a n i f i c a r i l o r c a l e n d a r 13 Tematica orelor de dirigenţie la toate clasele a V-a vor cuprinde cel puţin o dezbatere referitoare la relaţiile comunitare şi integrarea euro-atlantică.11 Stimularea participarii la cursurile Universitatii de Vest Timisoara. cadre didactice.

2. 4. aplicarea Programului Guvernamental privind conectarea la reţeaua INTERNET. a Clubului Elevilor Dotarea cu calculatoare Fonduri bugetare si extrabugetare Calculatoare Noiembrie 2008 permanent 12 . donatii Amenajarea laboratorului pentru informatica (pentru 25 de elevi) Realizarea retelei strucurale retea de calculatoare.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE II . 3. sponsorizari. Nr. conectare la Internet) Dotarea bibliotecii fond de carte scolara Achizitionarea materialelor pentru igienizare si a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar Amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor Consiliului Elevilor Amenajarea Clubului Elevilor Logistica permanent 2 Amenajarea laboratorului de informatica. OBIECTIVE 1. Rezultate asteptate (masurabile) Realizarea de proiecte şi parteneriate Compartiment responsabil Responsabil proiecte si programe Responsabilii comisiilor metodice Director Biblioteca Contabilitate centru bugetar Resurse umane Consiliul profesoral Responsabil comisie desemnat de consiliul profesoral Responsabilii comisiilor metodice Director Bibliotecar Profesoradministrator Contabil Centru Resurse materiale Termen Actiuni pentru atingerea obiectivului Constituirea Comisiei pentru proiecte si parteneriate Contactarea firmelor si partenerilor economici pentru continuarea/ demararea unor proiecte. a sălii de activităţi a Consiliului Elevilor.i s t i c e Domeniu funcţional . crt 1 Asigurarea desfasurarii activitatilor financiare Repartizarea fondurilor bugetare conform prioritatilor pe articole si capitole Asigurarea burselor elevilor Dezvoltarea bazei didactico-materiale existente.

disponibilizare in stransa legatura cu misiunea scolii 2. utilizare. didactic auxiliar si nedidactic conform cu criteriile de recrutare. cumul de functii . OBIECTIVE 1. Rezolvarea eficienta a conflictelor in unitate Nr. Asigurarea incadrarii scolii cu personal didactic.S. Crearea unui climat favorabil pentru elevii scolii. 6. scăderea ratei Compartiment responsabil Secretariat Resurse umane Secretar Logistica Directiune Secretariat Director Secretar Logistica Acte normative si legislative Resurse materiale Termen Septembrie octombrie 2008 Februarie 2009 Septembrie 2008 iunie-august 2 13 . Formarea competenţelor -cheie. asigurarea şanselor egale de studiu. Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional 8. privind: *miscarea personalului didactic: Incadrarea scolii cu personal didactic. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Consiliul de Administratie Fonduri extrabugetare noiembrie 2008 Noiembrie 2008 4 Domeniu funcţional – RESURSE UMANE III. documentele scolare Normarea posturilor pentru personalul de ingrijire Incheierea Contractelor de munca Realizarea Fisei Postului pentru personalul unitatii Evaluarea activitatii personalului didactic si Rezultate asteptate (masurabile) Proiectul de încadrare cu personal didactic. 5. Realizarea planului de scolarizare 4. evidentele elevilor. crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Intocmirea documentelor solicitate de I. Se va investi in conectarea la internet a reţelei de calculatoare Intocmirea bayei de date cu elevii şcolii Dotarea cu internet a şcolii Comisia de acordare a burselor si alocatiilor de stat pentru copii Consi liul de Administratie Comitetul de parinti pe scoala Responsabil comisie Comitetul de parinti pe scoala. fişe de evidenţă. Cuprinderea şi şcolarizarea copiilor de vârstă şcolară.J. catedre vacante. îndeplinirea integrală a principiului educaţie de bază pentru toţi. Asumarea responsabilă a obligaţiilor legale privitoare la formarea continuă a personalului didactic. pentru personalul unitatii 7.bugetar 3 Distribuirea alocatiilor Aprobarea dosarelor de bursa si intocmirea statelor de plata a burselor Toate fondurile extrabugetare vor fi dirijate cu precădere pentru dotări cu mijloace de învăţământ şi mobilier. Optimizarea nivelului de pregatire a personalului didactic auxiliar si asigurarea consilierii pentru toate categoriile de personal 3.

potrivit cerinţelor curriculare. Analiza periodică a frecvenţei şi evitarea abandonului şcolar. Secretar.nedidactic Stimularea materiala si morala a personalului unitatii Participarea la stagii de formare continua atat de specialitate cat si metodica Participarea cadrelor didactice cuprinse in alternativa Step by Step la stagii specifice de formare si la comisia metodica a alternativelor 3 Recensamantul copiilor de gradinita de 6 – 7 ani Intocmirea ofertei scolare si difuzarea ei Promovarea alternativei Step by Step prin organizarea de schimburi de experienta cu gradinitele si scolile din cartier si din intreg orasul Organizarea “Zilei portilor deschise” si participarea la “Targul ofertei educationale” Elaborarea proiectului planului de scolarizare Organizarea si desfasurarea examenelor nationale Promovarea alternativei Step by Step in randul parintilor copiilor de varsta scolara Repartizarea copiilor pe clase potrivit evidenţei statistice. Evaluarea activităţii întregului personal pe baza criteriilor evaluative validate instituţional 5 Constituirea comisiilor de specialitate se va face concomitent cu alcătuirea rapoartelor analitice şi a programelor pe anul în curs. evidenţa situaţiei elevilor cu probleme sociale deosebite. învăţători şi diriginţi. în scopul orientării corecte a sarcinilor didactice. scăderea ratei absenteismului septembrie 2008 Periodic Logistica Consiliu de Administratie Comisia dirigintilor Directiune Îmbunătăţirea calităţii actului didactic Directiune Colective catedra de Responsabilul din CA Responsabil comisia dirigintilor August 2009 Directorul şcolii Directorul şcolii. Martie2009 Logistica Conform graficelor MECT şi ISJ 4 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Testarea iniţială a elevilor de la clasele de început. consilier educativ responsabili colective de Logistica Septembrie 2008 Permanent 14 . Se va asigura accesul la informaţiile privitoare la formarea continuă şi cerinţele privind participarea absenteismului Colective de catedra Consiliul de Administratie Responsabil cu perfectionarea Responsabilii comisiilor Responsabil perfectionarea cu 2009 Decembrie 2008 Permanent Conform graficelor desfasurare Iunie 2008 – de august Atragerea cât mai multor elevi către şcoală prin oferta educaţională atractivă Comisia metodica a invatatorilor Invatatori Step by Step Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Directiune Comisia invatatorilor Comisii metodice si colective de catedra Directiune Secretariat Personalul didactic Invatator clasa a IV –a Responsabilii ariilor curriculare Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Director Învăţători din alternativa Step by Step diriginţi Directorul şcolii. Analize periodice asupra ritmicităţii notării şi frecvenţei elevilor.

Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor conform legislatiei in vigoare 15 . rezolvarea rapidă. Asigurarea coerenţei relaţiilor comunitare. organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii de interes local şi naţional. OBIECTIVE 1. Desfasurarea orelor de curs conform orarului. scăderea ratei absenteismului Comisii metodice si colective de catedra Comitetul de parinti pe scoala Directiune Secretariat catedră şi comisii metodice Liderul sindical pe scoala Responsabilii comisiilor metodice membrii Consiliului de Administratie (desesmnati cu atributii). a meditatiilor si consultatiilor conform planificarii fiecarui organizator Incadrarea cu personal didactic Colaborarea cu parintii Desfasurarea examenului de corigenta Directiune Responsabili comisii metodice si colective de catedra Sindicat Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare Cadre didactice Permanent Septembrie – octombrie 2008 Logistica Iulie 2009 – august 7 Planificarea activitatii Consiliului Profesoral Consiliu profesoral Consiliu de Administratie Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 8 Constituirea si functionarea Consiliului Profesorilor Clasei Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 Domeniu funcţional – DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE IV. Asigurarea cadrului organizatoric pentru implicarea organizaţiei sindicale în programul deciziţional. Evaluarea continuă a interesului personalului didactic pentru formarea profesională şi pentru aplicarea în practică a conţinuturilor însuşite. transparentă a problemelor din domeniu.6 personalului la toate aceste activităţi. 2. a colaborării cu sindicatul.

Primariei Municipiului Timisoara. noiembrie 2008 Termen Permanent Actiuni pentru atingerea obiectivului 1. Protectiei Civile.2002 privind distribuţia cornului şi a laptelui pentru elevi. Politiei Municipale. a activitatilor antisociale Cultivarea unei atitudini responsabile a elevilor fata de viata. Nr.. Alcătuirea comitetelor de părinţi pe clase şi pe şcoală. Realizarea ritmică a informărilor către Primărie şi a contactelor cu comisiile de specialitate ale Consiliului local precum şi a unor întalniri cu primarul. Intalniri cu directorii liceelor si scolilor profesionale pentru cunoasterea ofertei educationale Învăţători Diriginţi Sala special amenajata pentru parinti Comisia dirigintilor Comisiil metodice si colectivele de catedra Diriginţi Învăţători Profesor limbi străine Învăţători 2 3 Prof. D. coord Comisii metodice si colective de Prof.08.. consilierii. coord permanent Responsabilii comisiilor Logostica permanent 16 . implicarea in viata comunitatii Cresterea veniturilor extrabugetare prin atragerea unor parteneri interesati in derularea de proiecte si programe de finantare a invatamantului Rezultate asteptate (masurabile) Consituirea Comitetului părinţi pe şcoală funcţionarea acestuia concordanţă regulamentele şcolare de si în cu Compartiment responsabil Comisia invatatorilor Colectivele de catedra si comisiile metodice Resurse umane Învăţători Diriginţi Directorul şcolii Resurse materiale Calculatoare. Participarea la intalniri cu reprezentantii I. copiatoare. viceprimarii.P. 5. în cadrul proiectelor omogene cu unităţi de învăţămant similare. 7. 3. mobilier Permanent Pe parcursul anului şcolar 1. 4. 96/2002 şi a Notei Prefecturii şi Consiliului Judeţean nr. 4. 4160/23. imprimante. Pompierii. Îndeplinirea cu responsabilitate a obligaţiilor privitoare la OU nr. 5.S. 6. Stabilirea principalelor acţiuni educative şi de şcolarizare ale şcolii cu comunitatea părinţilor şi Primărie.S. Direcţia pentru sănătate publică şi includerea în proiectele educative a unor teme adecvate. Stabilirea unor contacte stabile. 6. 2. Identificarea problemelor sociale ale comunităţii părinţilor şi realizarea unor forme viabile de sprijin a copiilor defavorizaţi. crt 1 Adecvarea ofertei educationale la specificul Comunitatii locale Prevenirea si combaterea delincventei juvenile. Transmiterea informaţiilor privitoare la rolul comunităţii părinţilor şi a programului de lucru al învăţătorilor şi diriginţilor cu aceştia.3. 8.J. Realizarea relaţiilor formale cu Poliţia.

J. artistice cuprinse in calendarul I. Jandarmeriei. la actiuni de binefacere Colaborarea cu institutiile sanitare Participarea la activitatile culturale.) Intocmirea de proiecte de parteneriat Director 17 . etc.J.S. psihologi. Opera Romana.S. Comisiei Antidrog. catedra metodice si a colectivelor de catedra Responsabilul comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare 4 Intalniri cu reprezentanti ai Politiei. cu parintii elevilor 5 Participarea la activitati culturale organizate de institutii de cultura. sportive. Euroholding. Comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Directiune Consiliu de Administratie Consilier educativ permanent Responsabili de comisii metodice Consilier educativ Decembrie 2005 Aprilie 2006 Lunar.Intalniri si lectorate cu parintii pentru prezentarea oportunitatilor de scolarizare Popularizarea ofertei educationale si implicit a alternativei Step by Step prin impartirea pliantelor si a documentelor primite de la scoli si I. consilieri. conform planificarilor 6 Scrisori de intentie adresate firmelor ce sunt interesate in sprijinirea unitatilor de invatamant (Procter & Gamble.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->