P. 1
PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

|Views: 2,118|Likes:
Published by Mirela_Scortes_8328

More info:

Published by: Mirela_Scortes_8328 on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

“Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil”
George Bernard Shaw

1. Premise

„Educaţia de calitate este generată de oameni de calitate”

1. Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2010-2011 este marcat de continuarea eforturilor de a racorda sistemul educaţional românesc la standardele şi cerinţele europene. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde. 2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Scoala cu clasele I-VIII în anul şcolar 2009-2010 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari

Puncte slabe

atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;
1

lipsă de comunicare reală (coordonare- cooperare) între cadrele didactice pentru armonizarea influenţelor educative („toţi avem

. Oportunităţi cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile • • o circulaţie internă a informaţiei deficitară Ameninţări • • • preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale precum şi a părinţilor pentru dezvoltarea bazei materiale alocarea unor sume importante de către M.E. Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne. after school” • • Posibilitatea de a colabora cu ONG-uri care urmăresc interesul superior al copilului • 2 . tinere.• oferta variată de programe şcolare şi extra-şcolare care conduc la personalizarea procesului instructiv-educativ • ACELAŞI ELEV şi în acelaşi timp o DIVERSITATE de elevi”) Lipsa motivaţiei învăţării la elevi Insuficienta utilizare a materialelor didactice..T pentru dezvoltarea bazei materiale şi posibilitatea de a accesa surse de finanţare • • lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a cadrelor didactice sistemul centralizat de luare a deciziei şi de angajare bazat pe criterii irelevante insuficienţa fondurilor alocate de către Consiliul local creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate. step by step” şi pentru .C. • • • • bază materială bună • relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea o conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale cadre didactice titulare. Prezenţa unor alte instituţii de învăţământ gimnazial în apropierea şcolii • • • Interesul părinţilor pentru alternative educaţională . a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic. interesate de creşterea prestigiului şcolii. Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale. care promovează valori contrare celor ale şcolii. precum şi a numărului de elevi care pleacă cu aceştia.

activ integrat în viaţa socială. cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră. competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. gândire critică) • Formarea autonomiei morale II. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã. Filosofia educaţională Viziunea managerială Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist. deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: • Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii. • Valorizarea experienţei personale • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare. 3 . relaţionând cunoştinţe din diferite domenii. a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale. de a formula şi de rezolva probleme. la standarde instrucţionale şi morale înalte. • Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală. de a acţiona onest în gând şi în faptă.Demersul managerial pentru anul şcolar 2010-2011 are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.a fi cel mai bun în domeniul său de activitate Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere. Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri Valori promovate : Profesionalismul.

Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar. 4 .profesori. faţă de autorităţi. cuvinte. 3. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi . nu în ultimul rând. faţă de propria persoană. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să permită: 1. Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni. comunitate şi asigurarea disciplinei interne. vom orienta întreaga activitate. faţă de proprietate şi. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia. punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să-i permită continuarea studiilor pentru desăvârşirea formării profesionale în concordanţă cu nevoile personale şi cerinţele sociale. Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ. prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Orientarea managementului scolii in directia mentinerii si dezvoltarii instituţionale . Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC.Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune. Priorităţi strategice Pentru anul şcolar 2010-2011. asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice: • • • • • Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice . Realizarea cooperarii reale in cadrul scolii vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului. 4. dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii. Misiunea Şcolii Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. III. responsabilitate şi profesionalism . utilizarea TIC ca instrument de învăţare Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi. părinţi. 2.

întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Credem că. 5 . construind şi realizând activităţile specifice propuse.În anul şcolar 2010-2011 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în derularea acesteia. De asemenea. Planurile de muncă vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea. activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. adaptate domeniului căruia îi aparţin. misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus. Cadrele didactice propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an. toate cadrele didactice. în acest fel. în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul.

Documente şcolare. Evaluarea periodică a activităţii desfăşurate în şcoală pe baza standardelor specifice: 3. in raport cu interesele si aptitudinile elevilor. a manualelor si a bazei logistice necesare desfasurarii activitatilor curriculare Dezvoltarea elementelor de natură organizaţională modernă existente la nivelul unităţii noastre. Educarea in spiritul integrarii europene Nr. alte regulamente şi metodologii Consiliul de curriculum din unitate Prof. Coord.PLAN MANAGERIAL 2010-2011 PE DOMENII FUNCŢIONALE Domeniu funcţional . Rezultate asteptate (masurabile) Intocmirea unei mape de curriculum care sa cuprindă programe şcolare actualizate.E. prin multiplicarea lor pentru cancelarie. Elaborarea proiectului C. 7. Distribuirea informaţiei privitoare la activitatea din învăţământ. Asigurarea documentelor curriculare. 5. 8. 10.D.J. planuri cadru în vigoare. şi ale I. coord Resurse umane Conducerea unităţii şcolare şefii comisiilor metodice Resurse materiale Internet Copiator. 11. 6. consumabile Termen Perma nent Prelucrarea documentelor şcolare în Consiliul profesoral Regulamentul şcolar. cu misiunea scolii 4.Ş. Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltare de competenţe metodice şi sociale 12. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional. a reglementărilor şi ordinelor M. crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Asigurarea accesului la mapa legislaţiei din învăţământ şi la documentele bibliografice privitoare la reformă.C. ordine şi reglementări în domeniul educaţiei Întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectelor de lecţie în conformitate cu Compartiment responsabil Prof. Asigurarea desfasurarii activitatii extracurriculare si a concursurilor scolare Organizarea colectivelor de catedra si a comisiilor metodice Asigurarea si abilitarea consultantului in probleme de curriculum pentru cadrele didactice Asigurarea organizarii si desfasurarii examenelor nationale Asigurarea calităţii în actul educaţional. 2.CURRICULUM I . asigurarea aplicării corecte a legislaţiei şcolare prin asumarea priorităţilor definite de Programul Guvernamental privitor la învăţământ. 9. OBIECTIVE 1.S. metodologiii Septembrie 2010 6 .

09. . Comisia învăţătorilor Cadre didactice IT 7 .evaluarea rezultatelor profesionale. Insistarea pe dezvoltarea in scoala a alternativei Step by Step pentru invatamant primar 2 Culegerea informatiilor si documentelor prin Internet de la I.pregătirea copiilor capabili de performanţe deosebite şi pregătirea pentru reducerea decalajelor Asigurarea schimbului informaţional cu comunitatea părinţilor. Matematică.2010 Procurarea aparaturii.T. cadre didactice Responsabili manuale Secretariatul unităţii Cadre didactice Internet Internet. probleme ale evaluării.E.curriculum-ul la decizia şcolii . Elaborarea unui orar care sa ţină cont de principiile didactice şi de igienă a muncii elevilor Prof. Coordonator activitatea educativă Învăţători. elevi. părinţi Învăţători. ISJ 13. profesori Secretariat. materialelor si mijloacelor didactice. părinţi Învăţători.documentele oficiale Organizarea periodică a unor dezbateri pe teme ca: . Prezentarea ofertei şcolii în contextul reglementat de M.C.: “şcoala ca sistem de servicii pentru comunitate”. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor şcolii Elaborarea unui CDŞ concordant cu nevoile şcolii şi societăţii Formarea unei clase Step by Step cu un număr suficient de elevi Colaborarea cu Comitetul de Părinţi pentru îmbunătăţirea activităţii şcolare Completarea mapei de curriculum Întocmirea la timp a situaţiilor solicitate de ISJ. Responsabilul cu comitetul de părinţi Consilier educativ Prof. diriginţi. Profesor oordonator Cadre didactice Septembrie 2010 Februarie 2011 Permenent.S. Dotarea cu manuale şcolare şi întocmirea comenzilor de manuale pentru anul şcolar 2010-2011 Dotarea cabinetelor şcolare şi a bibliotecii Responsabili comisii metodice si Colective de catedra Prof. Prof coord Prof coord.C.J. Intocmirea orarului. părinţi. Transmiterea documentelor comisiilor metodice si colectivelor de catedra. etc. Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice. . si M. profesori Prof coord. conform distribuirii fondurilor de către MECT.T.tendinţe . diriginţi. centrul bugetar.banca de date Copiator Consumabile Computer Baza de date referitoare la manualele existente şi necesare Financiare Computer Consumabile Copiator Statistici Referate Programe de pregătire Permanent Permanent Sem II FebruarieMai Permanent Alegerea si procurarea manualelor.standardele educaţionale atinse de elevi.E. Coordonator activitatea educativă Învăţători.

coord. activitati culturale si sportive Responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Prof. parteneri de proiecte. Comisia metodica a invatatorilor si dirigintilor 15 – 30 septembrie 2010 5 Activităţile desfăşurate în cadrul programelor extracurriculare se coordonează de profesorul consilier fiind avizate de unul dintre directori.09.2010 conform indicatiilor primite la cercurile pedagogice 6 Informari in cadrul comisiilor metodice si colectivelor de catedra Participarea la cercuri pedagogice Responsabilii comisiilor metodice si colectivelor de catedra Cadre didactice Comisii metodice si Colective de catedra Cadre didactice Cadre didactice Documente de la ISJ si CCD Permanent Conform planificarii ISJ Conform planificarii Participarea la cursuri de formare in sistemul traditional si in alternativa Step by Step Cadre didactice 8 . Numirea sefilor comisiilor metodice si a colectivelor de catedra Planificarea activitatilor comisiilor Intocmirea planificarilor calendaristice Prof. profesori propunători Cadre didactice si elevi Computer.3 Inlocuirea ofertei de discipline optionale. Se aleg în mod democratic organismele de conducere pe clasă şi şcoală (consiliile elevilor) Se iniţiază participarea elevilor la spectacole artistice. Învăţătorii şi diriginţii vor aborda tematica educaţiei ecologice şi a celei rutiere. Profesori propunatori Responsabili comisii metodice si colective de catedra. Funcţionarea eficientă a consiliului elevilor într-un spaţiu special destinat activităţilor acestui for. etc. coord Învăţători Diriginţi Logistica Fonduri extrabugetare Conform planificaril or Întocmirea planurilor de munca specifice fiecărei comisii Întocmirea mapei cuprinzând planificările calendaristice la fiecare disciplină în parte Îmbunătăţirea actului didactic Directiune Responsabili de comisii metodice si colective de catedra Director Cadre didactice si responsabilul comisiei Programe si ghiduri metodologice 16. fonduri extrabugetare 1 martie – 30 iunie 2011 4 Planificarea activitatilor extracurriculare: cercuri. realizarea şi aprobarea programelor Realizarea de sondaje în rândul elevilor şi părinţilor referitor la nevoile de pregătire a acestora Întocmirea unui grafic de activităţi extraşcolare interne şi completarea lui pe parcurs cu activităţi propuse de ISJ. Concursurile şcolare vor fi coordonate de personalul didactic din consiliul de administraţie.

Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director. sprijin material oferit pentru aplicarea in bune conditii a alternativei in scoala Resurse materiale. invatatori Step by Step Resurse financiare. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice. invatatori Step by Step Propuneri de programe din partea organizatorilor directi. scăderea ratei absenteismului Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Responsabili Permanent 9 Asigurarea educaţiei de bază prin educaţia formală: asigură verificarea periodică a formării competenţelor de bază. a sedintelor cu parintii Vizite la unitati scolare de invatamant liceal Mobilizarea resurselor interne si externe pentru obtinerea de rezultate cat mai bune in invatare. promovează şi controlează introducerea şi utilizarea metodelor moderne interactive.ISJ 7 Afisarea regulamentului si graficului de desfasurare a teyelor cu subiect unic la clasele a VII a şi a VIII a precum şi a metodologiei de admitere Prelucrarea metodologiei de concurs Informarea parintilor si elevilor Planificarea meditatiilor si consultatiilor.E. Sprijinirea dezvoltarii alternativei Step by Step in scoala Mărirea numărului de elevi care solicită intrarea în sistemul Step by Step Director.T. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Tot personalul Responsabilii comisiilor Diriginţii Tot personalul Responsabilii Director. elevi Director. asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea deprograme metodice in scoala Mijloace de invatamat Permanent Stimularea dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice incadrate in unitatea noastra in vederea obtinerii rezultatelor superioare la concursuri Participarea elevilor la concursuri şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora Director.C. Activitati metodice in cadrul colectivelor de catedra constand in : Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Permanent Conform programul 9 . cadre didactice. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice. cadre didactice. relevante pentru lumea viitoarelor lor ocupatii si compatibile cu lumea valorilor societatii democratice in care traim Întocmirea mapei de admitere Responsabili comisie ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Profesori diriginti Documente de la ISJ si MECT In functie de publicarea de catre M. elevi Director. Responsabili Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice Director. Conform graficelor MECT Director. scăderea ratei absenteismului Stimilarea afirmarii personale in interesul afirmarii unitatii scolare in ansamblu. documente oficiale Permanent 8 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

strategii şi metode. Dezbaterea de către colectivele metodice a instrumentelor şi a metodologiei de evaluare la nivelul claselor de elevi. În cadrul managementului pe orizontală. schimburi de experienţă. se va asigura planificarea tezelor respectându-se cerinţele pedagogice şi regulamentare faţă de acestea Va fi asigurat controlul şi îndrumarea activităţii la clasă prin asistenţe. serviciul secretariat Permanent cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step. 3. în vederea însuşirii lor de către membrii comisiei. 7. 2. cadre didactice propunatoare Invatatori Step by Step. 10 Stabilirea unei oferte de discipline optionale care sa concorde cu nevoile elevilor si ale comunitatii locale scăderea ratei absenteismului comisiilor Diriginţii Colective de catedra si comisii metodice Cadre didactice existente Bibliografie Copiator Consumabile ui de activitati propriu fiecarui colectiv de catedra Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Iniţierea unei evidenţe corecte a standardelor profesionale realizate de către personalul didactic şi cel administrativ 6. serviciul secretariat Logistica Sprijin financiar si logistic 10 . Asigurarea diagnozei calitative a activităţii didactice prin organizarea unor testări pe clase. Director. fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor.1. scăderea ratei absenteismului Promovarea alternativei Step by Step Responsabil Comisia pentru Curriculum. Comisiile pe specialităţi vor aborda tematic problemele de evaluare. axându-se pe: 1. modalităţi de stimulare şi motivare a elevilor capabili de performanţă. lecţii deschise. Director. 2. Prezentarea unor variante de fişe de evaluare pe specialităţi. 4. Promovarea comunicării directe cu comunitatea parinţilor şi asigurarea şi pe această cale a suportului necesar pentru o evaluare corectă. 5. tehnici de sprijinire a elevilor cu ritmul lor de învăţare. 3.

Responsabilii comisiilor Director. Inspectoratul Scolar Judetean al Judetului Timis Stimularea implicarii in viata comunitatii careia apartine scoala Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. cadre didactice. Orele de cultură civică vor clarifica şi unele probleme ale globalizării şi ale relaţiilor dintre statele democratice Cunoaşterea de către elevi a problematicii europene Logistica Materiale tiparite Financiare in masura posibilitatilor si in functie de nevoi 11 . comisiei metodice Diriginti Profesori de cultura civica Logistica Conform planificarii evaluarilor curente si sumative Conform p l a n i f i c a r i l o r c a l e n d a r 13 Tematica orelor de dirigenţie la toate clasele a V-a vor cuprinde cel puţin o dezbatere referitoare la relaţiile comunitare şi integrarea euro-atlantică. cadre didactice.11 Stimularea participarii la cursurile Universitatii de Vest Timisoara. Responsabilii comisiilor Comisia dirigintilor Colective de catedra Comisia metodica a invatatorilor Comisia dirigintilor Colectivul de catedra al profesorului de cultura civica Cadre didactice Sprijin financiar si logistic Permanent Cadre didactice Logistica Permanent 12 Se elaborează teste de evaluare pentru clasele I-VIII pe trepte de nivel de catre fiecare cadru didactic cu avizul responsabilului de colectiv de catedra Diriginţi Învăţători Respons. scăderea ratei absenteismului Proiecte de parteneriat educaţional realizate cu reprezentanţii comunităţii locale Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. scăderea ratei absenteismului Director. Casa Corpului Didactic.

2. a sălii de activităţi a Consiliului Elevilor.RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE II . donatii Amenajarea laboratorului pentru informatica (pentru 25 de elevi) Realizarea retelei strucurale retea de calculatoare. Nr. a Clubului Elevilor Dotarea cu calculatoare Fonduri bugetare si extrabugetare Calculatoare Noiembrie 2008 permanent 12 .i s t i c e Domeniu funcţional . OBIECTIVE 1. Rezultate asteptate (masurabile) Realizarea de proiecte şi parteneriate Compartiment responsabil Responsabil proiecte si programe Responsabilii comisiilor metodice Director Biblioteca Contabilitate centru bugetar Resurse umane Consiliul profesoral Responsabil comisie desemnat de consiliul profesoral Responsabilii comisiilor metodice Director Bibliotecar Profesoradministrator Contabil Centru Resurse materiale Termen Actiuni pentru atingerea obiectivului Constituirea Comisiei pentru proiecte si parteneriate Contactarea firmelor si partenerilor economici pentru continuarea/ demararea unor proiecte. aplicarea Programului Guvernamental privind conectarea la reţeaua INTERNET. conectare la Internet) Dotarea bibliotecii fond de carte scolara Achizitionarea materialelor pentru igienizare si a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar Amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor Consiliului Elevilor Amenajarea Clubului Elevilor Logistica permanent 2 Amenajarea laboratorului de informatica. crt 1 Asigurarea desfasurarii activitatilor financiare Repartizarea fondurilor bugetare conform prioritatilor pe articole si capitole Asigurarea burselor elevilor Dezvoltarea bazei didactico-materiale existente. 3. sponsorizari. 4.

Consiliul de Administratie Fonduri extrabugetare noiembrie 2008 Noiembrie 2008 4 Domeniu funcţional – RESURSE UMANE III. Optimizarea nivelului de pregatire a personalului didactic auxiliar si asigurarea consilierii pentru toate categoriile de personal 3. utilizare. Asigurarea incadrarii scolii cu personal didactic. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. asigurarea şanselor egale de studiu. îndeplinirea integrală a principiului educaţie de bază pentru toţi. pentru personalul unitatii 7. Realizarea planului de scolarizare 4. Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional 8. 5. Cuprinderea şi şcolarizarea copiilor de vârstă şcolară. Formarea competenţelor -cheie. OBIECTIVE 1. cumul de functii . 6. didactic auxiliar si nedidactic conform cu criteriile de recrutare. fişe de evidenţă. Asumarea responsabilă a obligaţiilor legale privitoare la formarea continuă a personalului didactic. evidentele elevilor. catedre vacante. disponibilizare in stransa legatura cu misiunea scolii 2. crt 1 Actiuni pentru atingerea obiectivului Intocmirea documentelor solicitate de I. documentele scolare Normarea posturilor pentru personalul de ingrijire Incheierea Contractelor de munca Realizarea Fisei Postului pentru personalul unitatii Evaluarea activitatii personalului didactic si Rezultate asteptate (masurabile) Proiectul de încadrare cu personal didactic. scăderea ratei Compartiment responsabil Secretariat Resurse umane Secretar Logistica Directiune Secretariat Director Secretar Logistica Acte normative si legislative Resurse materiale Termen Septembrie octombrie 2008 Februarie 2009 Septembrie 2008 iunie-august 2 13 . Crearea unui climat favorabil pentru elevii scolii. privind: *miscarea personalului didactic: Incadrarea scolii cu personal didactic.J.S.bugetar 3 Distribuirea alocatiilor Aprobarea dosarelor de bursa si intocmirea statelor de plata a burselor Toate fondurile extrabugetare vor fi dirijate cu precădere pentru dotări cu mijloace de învăţământ şi mobilier. Se va investi in conectarea la internet a reţelei de calculatoare Intocmirea bayei de date cu elevii şcolii Dotarea cu internet a şcolii Comisia de acordare a burselor si alocatiilor de stat pentru copii Consi liul de Administratie Comitetul de parinti pe scoala Responsabil comisie Comitetul de parinti pe scoala. Rezolvarea eficienta a conflictelor in unitate Nr.

învăţători şi diriginţi. potrivit cerinţelor curriculare. Evaluarea activităţii întregului personal pe baza criteriilor evaluative validate instituţional 5 Constituirea comisiilor de specialitate se va face concomitent cu alcătuirea rapoartelor analitice şi a programelor pe anul în curs. Martie2009 Logistica Conform graficelor MECT şi ISJ 4 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor.nedidactic Stimularea materiala si morala a personalului unitatii Participarea la stagii de formare continua atat de specialitate cat si metodica Participarea cadrelor didactice cuprinse in alternativa Step by Step la stagii specifice de formare si la comisia metodica a alternativelor 3 Recensamantul copiilor de gradinita de 6 – 7 ani Intocmirea ofertei scolare si difuzarea ei Promovarea alternativei Step by Step prin organizarea de schimburi de experienta cu gradinitele si scolile din cartier si din intreg orasul Organizarea “Zilei portilor deschise” si participarea la “Targul ofertei educationale” Elaborarea proiectului planului de scolarizare Organizarea si desfasurarea examenelor nationale Promovarea alternativei Step by Step in randul parintilor copiilor de varsta scolara Repartizarea copiilor pe clase potrivit evidenţei statistice. consilier educativ responsabili colective de Logistica Septembrie 2008 Permanent 14 . în scopul orientării corecte a sarcinilor didactice. Analiza periodică a frecvenţei şi evitarea abandonului şcolar. Analize periodice asupra ritmicităţii notării şi frecvenţei elevilor. Secretar. scăderea ratei absenteismului septembrie 2008 Periodic Logistica Consiliu de Administratie Comisia dirigintilor Directiune Îmbunătăţirea calităţii actului didactic Directiune Colective catedra de Responsabilul din CA Responsabil comisia dirigintilor August 2009 Directorul şcolii Directorul şcolii. Testarea iniţială a elevilor de la clasele de început. Se va asigura accesul la informaţiile privitoare la formarea continuă şi cerinţele privind participarea absenteismului Colective de catedra Consiliul de Administratie Responsabil cu perfectionarea Responsabilii comisiilor Responsabil perfectionarea cu 2009 Decembrie 2008 Permanent Conform graficelor desfasurare Iunie 2008 – de august Atragerea cât mai multor elevi către şcoală prin oferta educaţională atractivă Comisia metodica a invatatorilor Invatatori Step by Step Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Directiune Comisia invatatorilor Comisii metodice si colective de catedra Directiune Secretariat Personalul didactic Invatator clasa a IV –a Responsabilii ariilor curriculare Responsabil comisie consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Director Învăţători din alternativa Step by Step diriginţi Directorul şcolii. evidenţa situaţiei elevilor cu probleme sociale deosebite.

rezolvarea rapidă.6 personalului la toate aceste activităţi. a colaborării cu sindicatul. OBIECTIVE 1. a meditatiilor si consultatiilor conform planificarii fiecarui organizator Incadrarea cu personal didactic Colaborarea cu parintii Desfasurarea examenului de corigenta Directiune Responsabili comisii metodice si colective de catedra Sindicat Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale elevilor. scăderea ratei absenteismului Comisii metodice si colective de catedra Comitetul de parinti pe scoala Directiune Secretariat catedră şi comisii metodice Liderul sindical pe scoala Responsabilii comisiilor metodice membrii Consiliului de Administratie (desesmnati cu atributii). responsabilul comisiei ariei consiliere si orientare Cadre didactice Permanent Septembrie – octombrie 2008 Logistica Iulie 2009 – august 7 Planificarea activitatii Consiliului Profesoral Consiliu profesoral Consiliu de Administratie Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 8 Constituirea si functionarea Consiliului Profesorilor Clasei Profesorii diriginti Logistica Septembrie 2008 Domeniu funcţional – DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE IV. organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii de interes local şi naţional. Asigurarea coerenţei relaţiilor comunitare. Evaluarea continuă a interesului personalului didactic pentru formarea profesională şi pentru aplicarea în practică a conţinuturilor însuşite. Asigurarea cadrului organizatoric pentru implicarea organizaţiei sindicale în programul deciziţional. Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor conform legislatiei in vigoare 15 . Desfasurarea orelor de curs conform orarului. 2. transparentă a problemelor din domeniu.

Îndeplinirea cu responsabilitate a obligaţiilor privitoare la OU nr. 5. 6. Protectiei Civile. în cadrul proiectelor omogene cu unităţi de învăţămant similare. a activitatilor antisociale Cultivarea unei atitudini responsabile a elevilor fata de viata. 5. Direcţia pentru sănătate publică şi includerea în proiectele educative a unor teme adecvate. 96/2002 şi a Notei Prefecturii şi Consiliului Judeţean nr. imprimante. Alcătuirea comitetelor de părinţi pe clase şi pe şcoală.J. 4160/23. consilierii. Intalniri cu directorii liceelor si scolilor profesionale pentru cunoasterea ofertei educationale Învăţători Diriginţi Sala special amenajata pentru parinti Comisia dirigintilor Comisiil metodice si colectivele de catedra Diriginţi Învăţători Profesor limbi străine Învăţători 2 3 Prof. 4.2002 privind distribuţia cornului şi a laptelui pentru elevi. mobilier Permanent Pe parcursul anului şcolar 1. Politiei Municipale. 6. noiembrie 2008 Termen Permanent Actiuni pentru atingerea obiectivului 1.S.3. 3. viceprimarii. Transmiterea informaţiilor privitoare la rolul comunităţii părinţilor şi a programului de lucru al învăţătorilor şi diriginţilor cu aceştia.08. 7. Participarea la intalniri cu reprezentantii I. copiatoare. Primariei Municipiului Timisoara. coord permanent Responsabilii comisiilor Logostica permanent 16 . Identificarea problemelor sociale ale comunităţii părinţilor şi realizarea unor forme viabile de sprijin a copiilor defavorizaţi. implicarea in viata comunitatii Cresterea veniturilor extrabugetare prin atragerea unor parteneri interesati in derularea de proiecte si programe de finantare a invatamantului Rezultate asteptate (masurabile) Consituirea Comitetului părinţi pe şcoală funcţionarea acestuia concordanţă regulamentele şcolare de si în cu Compartiment responsabil Comisia invatatorilor Colectivele de catedra si comisiile metodice Resurse umane Învăţători Diriginţi Directorul şcolii Resurse materiale Calculatoare. Realizarea ritmică a informărilor către Primărie şi a contactelor cu comisiile de specialitate ale Consiliului local precum şi a unor întalniri cu primarul. 8. 2. Pompierii. D. Realizarea relaţiilor formale cu Poliţia. coord Comisii metodice si colective de Prof. Stabilirea unor contacte stabile.P. crt 1 Adecvarea ofertei educationale la specificul Comunitatii locale Prevenirea si combaterea delincventei juvenile.. Stabilirea principalelor acţiuni educative şi de şcolarizare ale şcolii cu comunitatea părinţilor şi Primărie. Nr. 4..S.

conform planificarilor 6 Scrisori de intentie adresate firmelor ce sunt interesate in sprijinirea unitatilor de invatamant (Procter & Gamble. Euroholding.) Intocmirea de proiecte de parteneriat Director 17 .S. consilieri. etc. artistice cuprinse in calendarul I. la actiuni de binefacere Colaborarea cu institutiile sanitare Participarea la activitatile culturale. sportive.Intalniri si lectorate cu parintii pentru prezentarea oportunitatilor de scolarizare Popularizarea ofertei educationale si implicit a alternativei Step by Step prin impartirea pliantelor si a documentelor primite de la scoli si I.J. psihologi. Comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare Comisiei ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitatilor extracurriculare Directiune Consiliu de Administratie Consilier educativ permanent Responsabili de comisii metodice Consilier educativ Decembrie 2005 Aprilie 2006 Lunar. cu parintii elevilor 5 Participarea la activitati culturale organizate de institutii de cultura. catedra metodice si a colectivelor de catedra Responsabilul comisia ariei consiliere si orientare (dirigentie) si activitati extracurriculare 4 Intalniri cu reprezentanti ai Politiei. Opera Romana. Jandarmeriei.S.J. Comisiei Antidrog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->