CAPITOLUL I FONDUL DE COMERŢ SECŢIUNEA I Noţiuni generale privind fondul de comerţ Legea nu defineşte fondul de comerţ.

Există o singură referire legală ce foloseşte această expresie: art. 21 lit. a din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, unde se vorbeşte despre operaţiunile ce au ca obiect fondul de comerţ – „ donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ”. Legea nr. 99/1999, Titlul VI, în art. 10 alin. 3, garanţia reală mobiliară poate avea ca obiect şi fondul de comerţ. De asemenea, Legea nr. 11/1992 privind combaterea concurenţei neloiale, în art. 1 1 lit. c, defineşte fondul de comerţ astfel: constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale. Separat de asta, Codul Comercial 1938, reglementează actele juridice privind fondul de comerţ1. Noţiunea, caracterele, elementele şi natura sa juridică au fost precizate de doctrină. S-a arătat că2, orice activitate comercială obligă pe întreprinzătorii, persoane fizice ori juridice să utilizeze anumite instrumente, din cele mai variate, care să-i ajute să-şi realizeze scopul economic propus. Aceste lucruri, instrumente ale exerciţiului comerţului sunt separate din punct de vedere economic, prin destinaţia lor de celelalte bunuri ce intră în patrimoniul comerciantului. Teoria fondului de comerţ nu încalcă principiul unităţii patrimoniului înscris în art.1718 Cod Civil deoarece “acest patrimoniu are numai o valoare economică, nu şi o valoare juridică, independentă de voinţa titularului său”3. Definiţia Fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei, şi implicit obţinerii de profit4 .
P.Demetrescu,I.L.Georgescu, Codul Comercial “Carol al II-lea”. Raportul Consiliului Legislativ. Comentarii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1940; P.Poruţiu, Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial, Sibiu, 1943. 2 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p. 119; I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 515-516; P.Poruţiu, Tratat de drept comercial, vol.I, Cluj, 1946, pag.352. 3 I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, p.515. 4 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p.119; O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.164; O.Căpăţână, Caracteristici generale ale societăţilor comerciale, articol, Dreptul nr.9-12/1990, p .23.
1

1

Alături de fondul de comerţ pot există din punct de vedere economic şi alte fonduri: fonduri ale meşteşugarilor, fonduri ale persoanelor care desfăşoară activităţi libere (arhitecţi, medici, avocaţi).Ca să vorbim despre existenţa unui fond de comerţ trebuie ca activitatea căreia îi sunt afectate bunurile să fie comercială. Exploatarea acestor bunuri trebuie să fie făcută de un comerciant ce urmăreşte atragerea de clientelă şi obţinerea unui profit economic, patrimonial. Fondul de comerţ şi intreprinderea Noţiunea de intreprindere se foloseşte mai rar de dreptul pozitiv. Art.3 C. com. enumeră, spre exemplu, tipurile de intreprindere care sunt considerate acte obiective comerciale – „Orice întreprinderi de furnituri; întreprinderile de spectacole publice; întreprinderile de comisioane, agenţii şi oficiuri de afaceri; întreprinderile de construcţii; întreprinderile de fabrici, de manufactura şi imprimerie; întreprinderile de editura, librarie şi obiecte de arta, când altul decât autorul sau artistul vinde” Această noţiune o întâlnim frecvent în ştiinţele economice. Intreprinderea este definită, în general, ca ansamblul tuturor elementelor materiale şi umane grupate şi organizate de comerciant, persoana fizică ori juridică, pe riscul său în vederea obţinerii unui produs destinat schimbului1. Ea se constituie ca un organism economic ce are ca scop obţinerea de profit şi care presupune, în mod obligatoriu combinarea factorilor productivi- natura, capital, munca- în aşa fel încât să producă rezultate economice şi riscul pe care intreprinzatorul şi-l asumă. Numai activitatea economică, sistematică şi complexă, în întregul său , organizată (nu şi actele izolate), cu scopul de a aduce un câştig poate fi considerată intreprindere. Evident că, conceptul de intreprindere a evoluat în timp2. Concepţiile mai noi evidenţiază funcţiile sociale ale intreprinderii, de a promova un echilibru între interesele divergente ale intreprinzatorului ce-şi asumă riscul acţiunii, ale salariaţilor şi ale clienţilor3. Vedem, astfel că fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri cuprins într-o intreprindere comercială, adică într-o structură economică ce are ca scop efectuarea de acte de comerţ de către intreprinzătorul comerciant. Deci, avem de a face cu două noţiuni distincte4 . Sfera noţiunii de intreprindere cuprinde şi pe cea a noţiunii de fond de comerţ. Adică, structura globală a intreprinderii include ca parte componentă şi fondul de comerţ 5.

A.Jauffret, Manuel de droit commercial,L.G D.J.,1982,p.77 Pentru precizări suplimentare a se vedea: O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.169; D.Gălăşescu, Pyk, Drept Comercial, Bucureşti, 1948, p.350; I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. .241-253; C.Petrescu Ercea,Curs de drept comercial,Cluj, 1948, vol.I, pag.73. 3 O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.170 4 Există opinii foarte diferite în legătură cu corelaţia dintre cele două noţiuni. Pentru date suplimentare a se vedea : I.L.Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti.,vol.I, p.252; E.Cristoforeanu, Introducere în studiul juridic al intreprinderilor comerciale, Pandectele romane , 1942, IV, p.18. 5 O.Căpăţână, Societăţile comerciale, Bucureşti, 1991, p.172
2

1

2

SECŢIUNEA a II-a Natura juridică a fondului de comerţ In doctrină s-au emis diferite teorii în legătură cu natura juridică a fondului de comerţ. S-a căutat să se dea răspuns unor întrebări: care este regimul juridic al ansamblului bunurilor căruia comerciantul îi atribuie o destinaţie economică precisă?; cum se explică faptul că ansamblul are un regim juridic diferit de cel al componentelor sale? a) Teoria personificării fondului de comerţ Se apreciază că fondul de comerţ devine el însuşi subiect de drept, distinct de persoana comerciantului. El se detaşează de intreprinzător, are drepturi şi datorii, patronul nefiind decât un reprezentant al fondului. Această concepţie contravine principiului înscris în art.1718 Cod Civil privind unitatea patrimoniului. O persoană nu poate avea decât un singur patrimoniu, cu care răspunde pentru toate obligaţiile asumate, civile şi comerciale1. b. Teoria universalităţii de drept Fondul de comerţ este văzut ca o universalitate juridică, universalitate ce presupune implicit un patrimoniu autonom, cu drepturi şi obligaţii distincte de drepturile şi obligaţiile civile2. Văzut ca universalitate de drept fondul de comerţ “ar proceda după modelul universalităţilor consacrate de legiuitor cum este patrimoniul falitului, un activ si un pasiv propriu în conexiune indisolubilă, adică ar fi echivalentul patrimoniului general “3. Dobânditorul unei asemenea universalităţi ar fi continuatorul succesorului său şi trebuie să plătească datoriile acestuia. Adică, fondul de comerţ ar cuprinde şi datoriile, idee cu consecinţe neacceptabile în momentul în care fondul de comerţ ar fi înstrăinat ori gajat. Ideea este neproductivă deoarece nimeni nu este interesat să cumpere datorii4. Mai mult, acceptarea acestei concepţii ar duce la ideea că un comerciant titular de mai multe fonduri de comerţ ar avea mai multe patrimonii. c) Teoria universalităţii de fapt Fondul de comerţ ar fi o universalitate de fapt creată prin voinţa intreprinzatorului. Universalitatea de fapt este văzută ca un complex de bunuri, o asamblare de lucruri, a bunurilor individuale. Această asamblare se realizează numai prin voinţa comerciantului care desprinde din patrimoniul său o cantitate de bunuri şi cărora le dă o destinaţie şi o unitate. Izvorul universalităţii de fapt este numai voinţa proprietarului (această spre deosebire de universalităţile legale pe care legea le crează şi le stabileşte natura juridică) 5, care unifică masa amorfă de bunuri ce formează fondul de comerţ într-o entitate nouă. Ideea are semnificaţie practică deoarece în acest caz fondul de comerţ poate fi vândut, gajat, închiriat, grevat de sarcini6.

St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, pag. 121; I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 522 2 St.D.Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007, p. 121 3 I.L. Georgescu, Drept Comercial Român, Bucureşti, 1946, vol.I, pag. 524 4 Acest fenomen se observă în mod pregnant în procesul actual de privatizare. Eventualii investitori nu sunt dispuşi să cumpere fondurile de comerţ în care se includ şi datoriile. 5 Exemplu de universalitate legală: succesiunea sub beneficiu de inventar. 6 H.et J.Mazeaud,Lecons de droit civil,vol.II,Paris,1960,p.296.

1

3

Practică judiciară în materie comercială. dreptului muncii. Separat de asta.Perju.L.D.C. De aici rezultă că. D. Cas. 1946. Or. 2 I. pag.Deşi teoria universalităţii de fapt a fost recunoscută de practică 1 .I. In această ipoteză transmiţătorul garantează pentru vicii şi evicţiune precum vânzătorul unui bun mobil. pentru că majoritatea componentelor sale sunt bunuri mobile. Drept comercial român.G D. Drept Comercial Român.c.487.U. Această concepţie creează o ficţiune juridică simplă şi cu consecinţe practice.277/46.I. a se vedea St. 1930. 1993. El nu are toate caracterele dreptului de proprietate definit de Codul civil şi nici toate particularităţile drepturilor intelectuale prevăzute de legi speciale. p. S-a formulat şi teza că fondul trebuie privit ca un drept de clientelă ce conferă titularului un monopol de exploatare4. Georgescu.Cărpenaru.I. 83 7 S-a susţinut şi (în mod izolat) că este un bun imobiliar: P. Universul Juridic. destinat realizării unui scop (exerciţiul comerţului)2.Jauffret.D. Bucureşti. s-a spus că 5 fondul de comerţ este: 1) Un bun unitar. 1946.J. poate fi gajat şi că poate fi executat silit după regulile executării silite a bunurilor mobile7 . Ediţia a VII-a. continuarea comerţului de către înstrăinător cu aceeaşi clientelă are semnificaţia unei tulburări de folosinţă. Drept Comercial Român. Jurisprudenţa generală. primind protecţia legală specifică a ansamblului. Cas. în cadrul celorlalte bunuri (deoarece Codul Civil nu recunoaşte decât existenţa bunurilor mobile şi imobile. d) Teoria patrimoniului de afectaţiune Fondul de comerţ a fost calificat şi ca un patrimoniu de afectaţiune. pag. vol. ea nu explică totuşi natura juridică a fondului de comerţ ci se mărgineşte să facă o simplă constatare.Cărpenaru. Această teorie reprezintă în esenţă o reluare în alţi termeni a ideii de universalitate juridică. Bucureşti. p. Evident că trăsăturile acestui drept special nereglementat de vreo lege au fost scoase în evidenţă de doctrină.. Sinteza teoretică şi de practică judiciară a instanţelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava. e) Teoria proprietăţii incorporale. dreptului familiei şi contenciosului administrativ.64-66. Bucureşti. Astfel. 2007.28. Comerciantul poate considera ansamblul bunurilor destinate activităţii sale comerciale fie ca un singur bun. Manuel de droit commercial. Se evidenţiază însă ideea că avem de a face cu o creaţie intelectuală ce constă în îmbinarea elementelor ansamblului în aşa fel încât să se atragă clientela. chiar dacă nu există clauza expresă în acest sens. 4 . articol. calitatea de universitas facti a fondului de comerţ dă naştere la dificultăti privind stabilirea locului acestui bun. Fondul de comerţ ar fi un bun asupra căruia se exercită un drept de proprietate incorporală similar cu dreptul de proprietate asupra creaţiei intelectuale3 Spunem că este o ficţiune juridică deoarece se consideră că titularul fondului de comerţ este titular şi asupra unor bunuri corporale. p. Essai d’une theorie generale de l’obligations. 525. In caz de înstrăinare a fondului înstrăinătorul nu poate face concurenţa dobânditorului. Cas. Bucureşti. vol.Georgescu în Drept Comercial Român.C. 525 6 A. citată de I. diferit de elementele ce îl compun.Saleille. 1 D.L.I. Paris 1902.1982.III.L. a unei evicţiuni8 . p. 8 D. 1998. p. 108 5 I. 2) Un bun mobil6. Din acest motiv majoritatea autorilor o acceptă. în materiile dreptului comercial.. Dreptul 8/1994. 3 St.283/1930. Revista drept comercial 1930.228. drept ce trebuie apărat ca atare. fie în componentele sale când fiecare element îşi păstrează regimul juridic obişnuit. 121 4 Pentru precizări.1462/1930. cu regimuri juridice bine conturate). pag. revăzută şi adăugită. p. pp.S.148. vol.

asemenea dezbateri scot în evidenţă câteva reguli de bază care fundamentează folosirea de către practicienii dreptului comercial a acestui concept2: . 1996.N.3/1934 Cas. aceste din urmă indicând regimul juridic al întregului3 . Curs de drept comercial. în cazul fondului de comerţ nu se aplică regulile înscrise în art. Drept comercial roman. Concluzii Numeroasele discuţii teoretice cu privire la natura juridică a fondului de comerţ au mai mult semnificaţia unui exerciţiu intelectual de explicăre a creaţiei practicii şi mai puţine consecinţe juridice.Petrescu Ercea.în principiu.bunurile cuprinse în ansamblu îşi păstrează individualitatea şi regimul juridic şi pot fi considerate ca atare de titularul fondului sau de terţi. 1948.Georgescu.fondul de comerţ este o asamblare făcută numai prin voinţa intreprinzatorului pe criterii economice.I.L. ce urmează regulile derogatorii ale dreptului comercial. 3) Este un bun incorporal.c. .158. p. Cluj. sunt incorporate printr-o ficţiune juridică în cele esenţiale. 1 D. altele necorporale care nu pot fi enumerate în totalitate. . . 5 . El este compus din elemente diferite. Mai mult. vol. Justificarea teoretica a acestui procedeu poate fi găsită în teoria accesiunii. de bunuri eterogene sub aspectul regimului lor juridic.regimul juridic al ansamblului îl dau elementele cele mai numeroase ce alcătuiesc fondul de comerţ. Dictionar de drept civil. Totuşi. . Totuşi. 4 C. el are permanent câteva elemente definitorii care diferenţiază un fond de comerţ de alte fonduri economice chiar dacă aparţin aceleiaşi persoane4 SECŢIUNEA a III-a Elementele fondului de comerţ Precizări Aşa cum am arătat. unele corporale.Dacă fondul de comerţ cuprinde şi imobile (este de precizat că literatura juridică românească acceptă fără rezerve teza potrivit căreia imobilele destinate exerciţiului comerţului. Revista de drept comercial 935. Buureşti. fondul de comerţ nu are o alcătuire stabilă. vol.797. Totuşi. Drept Comercial Român. Bucureşti.III. Este posibilă cel mult o enumerare exemplificativă. 909 Cod civil privind prescripţia instantanee. urmărirea şi transmisiunea se face respectând reglementările privind circulaţia imobilelelor. dacă titularul fondului este şi proprietarul imobilelor fac parte din fondul de comerţ1 . p. 1946. Ca o consecinţă a acestei caracterizări deducem că dacă fondul este vândut succesiv la mai multe persoane dobânditor va fi primul cumpărător chiar dacă următorul are posesia fondului. Ursa. p. I. 1980.131. fondul de comerţ nu are o alcătuire omogenă şi nu este stabil ca un bun imobil..I. p. Bucureşti. Elementele disparate. p. 3 M.Petrescu.ansamblul poate fi privit şi ca un bun unitar. 517 2 R. definirea ca bun mobil a ansamblului face ca operaţiunile asupra imobilelor contopite în masa fondului să fie considerate operaţiuni comerciale.Costin.Muresan. M. mai puţin importante.10.această asociere făcute în scopul dobândirii de clientelă şi implicit de câştig are semnificaţia unei creaţii intelectuale care trebuie ocrotită invocând principiile dreptului privat.

de comerţ si de serviciu. precum şi executarea silită a lor urmează regulile dreptului comun.Codul Comercial “Carol al II-lea”.Codul Comercial “Carol al II-lea”.Cărpenaru. 1928.D.Vivante. Raportul Consiliului Legislativ. 1 2 St. Bucureşti. 1998. drepturile asupra denumirilor de origine şi a indicaţiilor de provenienţă.p. Principii de drept comercial.D. acesta (imobilul) suferă o transformare a naturii lui juridice. Manuel de droit commercial. drepturile de proprietate industrială.1982. cu toate aceste obiecţiuni se admite că mărfurile fac parte din fondul de comerţ deoarece soluţia este în favoarea creditorilor şi a creditului în general3. precum şi mărfurile.L.. prin natura lor nu sunt instrumente pe care comerciantul să le destineze exerciţiului profesiunii sale ci. Elementele corporale Din această categorie fac parte bunurile mobile corporale şi bunurile imobile. b) Bunurile imobile. Georgescu I..Unele din ele.Cartea Româneasca. mobilier. drepturile asupra brevetelor de invenţii.Nu toate elementele componente au aceeaşi semnificaţie juridică. Comentarii.Cărpenaru. Ori de câte ori se face referire la fondul de comerţ ca ansamblu de bunuri. se admite că materiile prime destinate prelucrării. Drept Comercial Român.L. Ed. Bucureşti. Elementele incorporale Sunt considerate elemente incorporale drepturile asupra numelui comercial (firmei). p. mărfurile trebuie socotite ca element component în afară de stipulaţie contrară4. 109 C. Iaşi. 7 St. materiile prime şi mărfurile. Comentarii. drepturile asupra emblemei sau a altor semne distinctive. 1992. Totuşi. pag.Jauffret. Ed. dacă este proprietarul lor5. 1940. fac parte din fondul de comerţ1 In legătură cu cuprinderea mărfurilor s-au exprimat rezerve2. 83 6 I. 1940. a) Bunurile mobile corporale cuprind bunurile materiale ce servesc la exploatarea fondului (utilaje. aparatură. dau însăşi caracterizarea juridică a fondului de comerţ. constituind obiectul comerţului. Bucureşti. 109 6 . Drept Comercial Român. 31 5 În sens contrar: A. In general.L. Bucureşti. etc6.p. transmiterea dreptului de proprietate asupra lor când transmisiunea se face printr-o operaţiune ce vizează fondul de comerţ. Mărfurile sunt bunuri mobile corporale destinate a fi vândute. Această apreciere are o singură consecinţă practică semnificativă: faptul de a considera operaţiunea cu un imobil cuprins într-un fond de comerţ ca o operaţiune comercială. drepturile asupra mărcilor de fabrică. Ele sunt calificate a fi drepturi privative deoarece conferă titularului dreptul exclusiv de a le exploata în condiţiile stabilite de lege7.Cartea Româneasca.227.127.Turcu. mai degrabă rezultatul sau obiectul activităţii ce o desfăşoară. In general doctrina şi practica admit că imobilele de care comerciantul se foloseşte în activitatea sa fac parte din fondul de comerţ. etc.J. 3 Demetrescu P.. 30 4 Demetrescu P. p. drepturile de autor. pe care le considerăm esenţiale.G D. p. Raportul Consiliului Legislativ. Teoretic prin cuprinderea unui imobil în fondul de comerţ. Ele. mărfurile nu pot fi gajate deoarece această operaţiune ar bloca derularea normală a activităţii comerciale. Georgescu I.. In lipsa unei reglementări exprese. Bucureşti. drepturile asupra clientelei. pag. 1998.. maşini. Mai mult.). Dreptul afacerilor.

Fiecare denumire trebuie să aibă suficiente elemente de noutate care să le deosebească de alte nume comerciale. 524 7 .I. 3. a) Numele comercial (firma). institut. El conferă acele prerogative prin care se poate apăra o intreprindere proprie. 30 alin. titularul poate cere instanţei să-l oblige pe uzurpator să înceteze actele de tulburare şi să plăteasca despăgubiri. în circumscripţia teritorială în care a fost stabilit sediul social. 1946. Georgescu. Se interzice înmatricularea unui nume comercial care poate să creeze confuzie între comercianţi. pag.L. 4. universitar.In teorie s-a arătat că dreptul privativ nu se exercită asupra unui bun corporal ci. este interzisă înscrierea unei firme care conţine următoarele cuvinte ori derivatele acestora: ştiinţific. „Firma este numele. denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează”. Dreptul privativ oferă mijloacele prin care se înlătură orice tulburare. acest drept nu va fi apărat printr-o acţiune în revendicare propriu-zisă ci. dispune: „Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comeţului”. român. Articolul 30 alin. universitate. Este un element de individualizare asemănător numelui persoanei fizice. 1 I. De asemenea. Faptul înmatriculării conferă titularului un drept exclusiv şi absolut de folosinţă asupra firmei. Este reglementată de Legea nr. academie. Drept Comercial Român. Totusi. Inmatricularea cu rea-credinţă a unei firme ce poate produce confuzie în paguba titularului legitim poate realiza conţinutul infracţiunii speciale de concurenţă neloială (art. Firma (numele comercial) se înmatriculează în registrul comerţului în mod obligatoriu. nu poate fi interzis unui omonim să exercite comerţul sub nume propriu însă. Dacă actul de tulburare se realizează prin înmatricularea numelui se poate cere prin instanţă radierea. Acest tip de protecţie juridică asigură iniţiativei şi spiritului intreprinzător al comerciantului o forţă economică evaluabilă în bani.45 Legea nr. Avem de a face astfel cu un drept absolut asemănător cu dreptul de proprietate în sens clasic care oferă prerogativa folosinţei (ius utendi) şi a dispoziţiei (ius abutendi). clientela ori o creaţie intelectuală (artistică. exprimă puterea titluarului de a exploata exclusiv o sursă de venituri determinată1. vol. şcolar. sau după caz. şcoală. sau derivatele acestora ori sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. tehnică). 39 alin. Oficiul registrului comerţului are obligaţia să refuze înscrierea unei firme ce nu conţine suficiente elemente de individualizare. 26/1990 privind registrul comerţului. respectiv al municipiului Bucureşti. i se poate impune să adauge suficiente elemente care să-l distingă şi să evite confuzia. Pentru înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului. printr-o acţiune ce tinde să înlăture orice tulburare ce vine din partea terţilor. Ea (protecţia). Potrivit art. academic. Potrivit art. 1. 11/1991 privind concurenţă neloială). ştiinţifică. se fundamentează pe reputaţia comerciantului şi se bazează pe superioritatea produselor şi a organizării muncii sale. Insă. înscrierea unei firme care conţine cuvintele naţional. Bucureşti. uzurpare a unei producţii necorporale intelectuale cu o eventuală valoare economică. Dacă acest drept este încălcat prin utilizarea unui nume comercial ce produce confuzie.

1 din Legea nr. Singura cerinţă ce o impune legea este că ea trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului. Dreptul asupra emblemei are toate caracterele juridice enunţate când am făcut referire la dreptul asupra numelui comercial. Ele au mai mult o semnificaţie economică. De aici. 41 alin. Nu există obligativitatea înscrierii emblemei în registrul comerţului. în comadită pe acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată. Ea va asigura un supliment de individualizare faţă de numele comercial şi nu este obligatorie. un simbol. 1998.Dreptul exclusiv asupra firmei este patrimonial şi este calificat ca fiind un drept de proprietate incorporală1. emblema poate fi transmisă separat de fondul de comerţ. pentru acelaşi fel de comerţ. o denumire fantezistă. 29/1990 dispune. c) Clientela şi vadul comercial Aceste noţiuni nu sunt definite de lege. Păstrarea firmei precedente este permisă societăţii pe acţiuni. Din punct de vedere practic emblema trebuie să fie suficient de sugestivă încât să atragă atenţia şi. 111 I. b)Emblema.227. Este un atribut de identificare în activitatea comercială3. Iaşi. care cuprinde numele unui comerciant persoană fizică sau al unui asociat al unei asociaţii familiale. cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor. Consacrarea ideii că ele aparţin fondului de comerţ imprimă noţiunilor şi un conţinut juridic al cărui regim încercăm să-l definim. Dreptul afacerilor. 29/1990: Dobânditorul cu orice titlu al unui fond de comerţ va putea să continue activitatea sub firma anterioară. Firma şi emblema comercială. etc. pag. precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. art. 29/1990 rămân aplicabile. 42 din Legea nr. Totuşi. fără cerinţa menţionării raportului de succesiune. Concluzia se impune câtă vreme legea nu prevede ca în cazul firmei posibilitatea de transmitere numai împreună cu fondul de comerţ. El are un caracter real (se exercită fără intervenţia activă a altor persoane) şi absolut (opozabil tuturor)2.Turcu. În cazul în care firma unei societăţi cu rsăpundere limitată cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi. Bucureşti. astfel cum le-am definit mai înainte.D. 3 I. 1 St.2 din Legea nr. rezultă că acest drept poate fi înstrăinat. 26/1990 defineşte emblema ca fiind semnul ori denumirea ce deosebeşte un comerciant de altul cu acelaşi fel de activitate. Art. Noi îl includem în categoria drepturilor privative. Există libertate deplină în alegerea emblemei: o figură grafică. 1998 2 8 . p. Băcanu.că firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată. un animal. societăţi în nume colectiv ori comandită simplă. legea prevede în art. Totuşi. Bucureşti. Editura Lumina Lex. implicit clientela. dispoziţiile art. ca dreptul de proprietate. o îmbinare de culori. 1992. Drept Comercial Român.Cărpenaru. 41 din Legea nr.30 al. De aici rezultă că registrul comerţului nu trebuie să cerceteze elementele de noutate ale emblemei şi să refuze înscrierea.

Indepărtarea clientelei semnifică micşorarea vânzărilor şi implicit micşorarea cifrei de afaceri şi a câştigului.D. 127-128 9 . 2007. Drept comercial român. vânzare ce-i aduce profit. Societăţile comerciale. p. Din acest motiv ele sunt analizate împreună din punct de vedere juridic. revăzută şi adăugită. 2007. neorganizat şi variabil2. Ediţia a VII-a. Dreptul afacerilor. din punct de vedere economic. Regăsim în această schemă caractere specifice ale drepturilor reale.Cărpenaru.Cărpenaru. cărora li se pretinde să aibă o anumită conduită negativă. Iaşi. localul). Căpăţână.Cărpenaru. 1991. Pe de o parte. p. Drept comercial român. este alcătuită dintr-o diversitate de persoane. este interesat să nu fie împiedicat să-şi mărească numărul de cumpărători şi să nu fie împiedicat să obţină realizarea acestui deziderat. Ediţia a VII-a. Comerciantul este interesat să menţină mereu trează atenţia consumatorilor de mărfuri şi servicii şi să înlăture orice acte care l-ar despărţi de clienţii săi indiferent de forma în care se produc manifestările tulburătorii. Din punctul de vedere al comerciantului. au fost considerate ca elemente distincte aflate într-o permanentă corelaţie5. s-a reţinut că ele sunt două feţe ale aceluiaşi fenomen economic. 1992. Găsim o astfel de precizare normativă în Legea nr. clientela constă în realizarea faptică a potenţialităţii pe care o reprezintă vadul comercial. p. pentru a-şi proteja interesele economice legate de clientelă şi vadul comercial. In esenţă. prerogativele sale de subiect activ se adresează tuturor. Drept comercial român.Turcu. iar pe de altă parte de elemente organizatorice (priceperea în realizarea reclamei. Normele dreptului comun nu oferă o reglementare care să acopere şi un astfel de raport social. promptitudinea serviciilor). Definirea conţinutului juridic al dreptului pe care comerciantul îl are asupra clientelei şi vadului comercial nu poate fi realizată numai prin utilizarea terminologiei dreptului comun. Deci. în Revista de drept comercial. St. Clientela comercială. calitatea mărfurilor. corporal. revăzută şi adăugită. Universul Juridic. 2007. clientela este principalul factor de prosperitate a comerciantului. p. pe de o parte de elemente obiective (locul unde este situat magazinul. Din punctul de vedere al practicii aceste teorii prezintă mai puţină importanţă. Vadul comercial este definit ca fiind aptitudinea fondului de comerţ de a atrage publicul3 La realizarea acestei finalităţi concură mai mulţi factori ce ţin. Se pune problema dacă comerciantul are un veritabil drept la clientelă si care este izvorul legitimării sale.Inţelegem prin clientelă toate persoanele fizice şi juridice care apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant pentru procurarea celor necesare1. Doctrina a exprimat puncte de vedere diferite cu privire la relaţia dintre clientelă şi vadul comercial4. p. de elemente subiective (atitudinea personalului faţă de potenţialii cumpărători). Are un caracter nedeterminat. 5/1998. nr. 10-12 3 O. numai că “bunul” în legătură cu care se exercită prerogativele nu este un lucru determinat. Bucureşti. p. 127 4 I.D. clientela are valoare economică. Este important să observăm prerogativele pe care comerciantul le are. active şi pasive pentru a se apăra împotriva celor care-l tulbură în exerciţiul normal al activităţii sale. revăzută şi adăugită. Deci. Mai mult.236-238 5 Pentru amanunte a se vedea St. Universul Juridic.Căpăţână.166. 1 2 St. Universul Juridic. 127 O. Ea (clientela). conform legii. iar pe de altă parte.D. deoarece dă stabilitate raporturilor sale juridice şi asigură în mod constant vânzarea de mărfuri şi servicii. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. Ediţia a VII-a. Clientela şi vadul comercial nu pot fi separate. să se abţină de acte tulburătorii. sediul.

Ele pot fi ocrotite fie separat.D. Bucureşti. 1971. desenele şi modelele industriale. vol. 405 /1922. d) Drepturile de creaţie intelectuală Avem în vedere drepturile de proprietate industrială cât şi drepturile de autor (invenţii.c. incorporal. Creaţii noi. 2007. Altfel spus. 1946. un drept privativ. D. Fondul de comerţ nu este o universalitate juridică şi nu poate cuprinde toate elementele active şi pasive ale patrimoniului comerciantului5.Civ). un drept exclusiv de exploatare. p. Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate prin brevetul de inveţie. St. neindividualizaţi sunt obligaţi să se abţină să săvârşească actele considerate interzise. p. izvorul obligaţiei constând într-un fapt ilicit cauzator de prejudicii (art. apelând la proceduri diferite (civile sau penale). pag.O. Observăm deci. în consecinţă. dreptul asupra clientelei şi vadului comercial este absolut. în alt mod a operei şi. Universul Juridic. 17. 1987.III. p. Drept comercial român. B. orice creaţie ştiinţifică şi artistică)2. şi conferă titularului său. L. p. Editura Academiei. f) Regimul creanţelor şi datoriilor ce fac parte din patrimoniul comerciantului. Editura Didactică şi Pedagogică. Toţi comercianţii şi numai comercianţii. 212 /1991. Drepturile de creaţie intelectuală. p.60/1996. Ediţia a VII-a. Din aceste caracteristici putem deduce apoi consecinţe practice1. Drept civil. pe durata valabilităţii acestuia. fie o dată cu fondul de comerţ dacă sunt cuprinse în ansamblul acestuia. Bucureşti.Mai mult. Titularul fondului de comerţ în calitate de dobânditor are dreptul să le folosească şi să le culeagă beneficiile patrimoniale în condiţiile prevăzute de normele speciale. Aceste drepturi fac parte din fondul de comerţ şi sunt reglementate prin legi speciale3. 1982. de comerţ şi de serviciu. 129. eliberat de OSIM. 4 St. Deci. denumirile de origine. 1923. Din punct de vedere juridic le calificăm a fi drepturi privative. 50-52 5 Practica veche a considerat la un moment dat că fondul de comerţ este o universalitate de drept şi a cuprins şi datoriile.Cas. Pandectele romane. III. Dreptul de proprietate industrială. M.64/1991 privind brevetele de invenţii.I. Ada Petrescu. interzis. e) Drepturile de autor Titularul fondului de comerţ. Drept Comercial Român. Georgescu. Opozabilitatea erga omnes. know-how-ul. Doctrina este unanimă în a considera în prezent că drepturile de creanţă şi obligaţiile nu fac parte din fondul de comerţ.998 C. Dacă există vreo pagubă se pot obţine despăgubiri. ocrotirea unei potenţialităţi ce rezultă dintr-o activitate organizatorică de creaţie intelectuală. 544 Yolanda Eminescu. ne obligă să vorbim despre existenţa unui drept privativ în sensul indicat mai înainte.O. L. Cărpenaru. Intâlnim aici aceleaşi caracteristici ale drepturilor incorporale specifice dreptului exercitat asupra fondului de comerţ. indicaţiile de provenienţă. revăzută şi adăugită. 8 3 L. Succesiunile. Tipografia Universităţii Bucureşti. că obiectul dreptului ocrotit în persoana comerciantului este un bun necorporal faţă de care toţi comercianţii au obligaţia să se abţină să săvârşească anumite acte pe care normele le indică a fi interzise.Cărpenaru. în sensul precizat. normele indică conduita interzisă.28/1967 privind mărcile de fabrică. în compunerea fondului de comerţ trebuie să intre anumite creanţe si obligaţii legate 1 2 I. comerciantul este legitimat activ să ceară prin instanţă oricui să respecte sarcinile unei obligaţii de a nu face ceva. de reprezentare sau folosire. Tratat de proprietate industrială. Bucureşti. Totuşi. are dreptul de reproducere şi difuzare.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe acestuia. vol.L. ce duce la rezultate economice. D.O. în calitate de dobânditor al drepturilor patrimoniale de autor. I. M. Mihai. dreptul la foloasele patrimoniale corespunzătoare4. mărcile de fabrică de comerţ şi de serviciu.114/1967. L. să impună încetarea oricărui act tulburător.33 10 .Comerciantul tulburat în exerciţiul normal al activităţii sale poate cere instanţei.

C. Apărarea fondului de comerţ se realizează prin acţiuni specifice.direct. p.D. 1998.. Prin ele se tinde să se înlăture tulburările aduse fondului şi elementelor componente ale acestuia. Textul art.c. SECŢIUNEA a V-a Exploatarea şi gestionarea fondului de comerţ Cel mai adesea fondul este exploatat şi gestionat de către proprietarul însuşi.C. 14-15 din Legea 1 R.p. Aceste drepturi şi obligaţii se vor transmite o dată cu fondul de comerţ. St. 11 . Bucureşti.93.Carpenaru. Bucureşti. Or. pag. 11/1990 privind combaterea concurenţei neloiale. telefon etc). El îşi asumă responsabilitatea exploatării. 116 2 D.. vătămată. Cel tulburat va putea utiliza procedurile prevăzute de această lege şi să ceară încetarea tulburării şi recuperarea eventualei pagube. Numele colaboratorilor ce au puteri de administrare trebuie făcute publice prin registrul comerţului. Acele tulburări ce constituie acte de concurenţă neloială intră sub incidenţa reglementărilor Legii nr. De asemenea. Drept Comercial Român.156. El asigură conducerea.Petrescu.Dreptul 3/1996. SECŢIUNEA a IV-a Apărarea fondului de comerţ Caracterizarea fondului de comerţ ca fiind un bun mobil ne îndreaptă spre ideea că fondul poate fi apărat prin acţiunea în revendicare. Dacă fapta constituie infracţiunea de concurenţă neloială. fondul de comerţ cuprinde drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele de muncă ale persoanelor ce lucrează utilizând elementele fondului de comerţ. 1996.S.S. se pot utiliza acţiuni în pretenţii prin care se solicită repararea pagubelor produse urmare a actelor tulburatorii. Ne referim la drepturile de creanţă şi obligaţiile ce rezultă din contractul de închiriere a sediului magazinului şi din contractele obişnuite de furnitură (apă. dată fiind legătură lor indisolubilă.D. Nimic nu împiedică însă pe comerciant să-şi apere separat fiecare element component al fondului sau prin acţiunile recunoscute de lege. pentru ocrotirea acestuia nu se poate utiliza acţiunea în revendicare deoarece fondul de comerţ este şi un bun incorporal asupra căruia titularul are drepturi privative ce conferă puteri exclusive de exploatare. statul ca titular al acţiunii penale va trage la răspundere penală pe tulburător în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală. energie.J. acţiunea în revendicare foloseşte pentru apărarea drepturilor ce se exercită în legătură cu bunuri corporale.c.Revista de drept comercial 9/1996. De asemenea. el încasează beneficiile şi el suportă pierderile. Lor li se vor aplica dispoziţiile acestei legi.451/1995.71. singur sau cu ajutorul colaboratorilor. Totuşi. Practica a consacrat ideea că drepturile şi obligaţiile ce rezultă din închirierea magazinului fac parte din fondul de comerţ deoarece localul este un element esenţial ce atrage clientela2. în funcţie de natura corporală ori necorporală a părţii din ansamblu.p. nemijlocit de alte elemente ale fondului1. Drept comercial roman.J.160/1996.

Deducem însă din obligaţia înscrisă în art.1982. Vânzarea fondului de comerţ. închiriat. este greu de închipuit o exploatare şi o gestionare a unui fond comercial distinctă de exploatarea şi gestionarea unei societăţi comerciale. 26/1990 ca acest contract 1 2 St. gajat. Precizări Fondul de comerţ poate face obiectul unor operaţiuni juridice foarte diferite. Fiind un fapt de comerţ va putea fi dovedită.21 din Legea nr. In acest din urmă caz proprietarul păstrează riscul afacerii sale. Legea nu prevede expres aceste posibilităţi însă deducem regula din principiul mai general al libertăţii actelor juridice. iar gestionarul va controla şi dirija exploatarea fondului. după caz. Manuel de droit commercial. Proprietarul poate să-l cointereseze asigurându-i participarea şi la beneficii. adus cu titlu de aport în societate. Cel care controlează activitatea de exploatare va avea calitatea de prepus nu de comerciant.Carpenaru.J. pag. Condiţii de formă Vânzarea fondului de comerţ este un fapt de comerţ deoarece se realizează din nevoi comerciale şi are ca scop continuarea unor fapte de comerţ începute de vânzător. vândut. Bucureşti. 1998. Drept Comercial Român. nimic nu împiedică pe cei interesaţi să uzeze de asemenea formule juridice. El va fi resposabil în faţa proprietarului în condiţiile contractului de muncă sau de mandat. Nimic nu impiedică pe proprietar să încredinţeze gestionarea fondului unui terţ. Comerciantul va rămâne în acest caz proprietarul. Distincţia capătă semnificaţie practică cel mult în cazul comercianţilor persoane fizice. ea are anumite particularităţi ce rezultă din natura juridică specială a bunului ce constituie obiectul operaţiunii.nr.D. In principiu această vânzare este supusă regulilor vânzării comerciale. Subsecţiunea a II-a . condiţie ad probationem. Totuşi. 26/1990 se aplica si celor ce administreaza sau gestioneaza fondul de comerţ din aceleaşi raţiuni pentru care legiuitorul a prevăzut obligativitatea înregistrării acelor date. Totuşi fiind necesară înregistrarea la registrul comerţului se impune redactarea actului în forma scrisă. el exercitând comerţul pentru altul1. In lipsa unei reglementări făcute de legea comercială aceste acte vor fi supuse regulilor de drept civil şi comercial. Nici o normă nu indică ce anume va cuprinde contractul de vânzare cumpărare al unui fond de comerţ. De altfel.. percepe beneficiile şi suportă pierderile. in condiţii prestabilite prin contract. poate fi grevat de un uzufruct2.L. al exploatării fondului. In practica românească aceste acte nu se prea utilizează însă.Jauffret. 83 12 .G D. salariat sau angajat printr-o convenţie de drept comun (mandat). Vom examina în cele ce urmează cele mai importante acte juridice ce au ca obiect fondul de comerţ. SECŢIUNEA a VI-a Operaţii juridice având ca obiect fondul de comerţ Subsecţiunea I. El poate fi donat. în principiu prin orice mijloc de probă. 68 A. p.

Drept Comercial Român. Se impune.Carpenaru. Lipsa înregistrării nu duce la nulitatea actului ci. Monitorul Oficial nr. Bucureşti.26/1990 prevede obligaţia înregistrării menţiunilor referitoare la vânzarea fondului. 1998. fără alte precizări. Lipsa acestor menţiuni ar putea fi invocată de creditori ca dovadă de fraudare într-o eventuală acţiune revocatorie. pag. Singura cale a creditorului chirografar de a se proteja rămâne acţiunea pauliană. cifra de afaceri ce a rezultat din exploatarea fondului pe perioada precedentă vânzării. Problema publicităţii vânzării fondului de comerţ Din păcate legea română nu prevede nici o formă de publicitate a vânzării fondului de comerţ (excepţie fac vânzările de fonduri aparţinând statului aflate sub regimul reglementărilor privind privatizarea)2. cel mult la sancţiuni de ordin administrativ. 2 13 . Pentru creditorii vânzătorului această operaţiune este esenţială câtă vreme fondul de comerţ cuprinde o parte însemnată din activele patrimoniale ale comerciantului şi sumele încasate din vânzare pot fi risipite practic cu mare uşurinţă. Fiind un bun mobil alcătuit şi din bunuri imobile trebuie să se menţioneze şi să se individualizeze imobilele ce se consideră a fi vândute odată cu fondul de comerţ. lichidă şi exigibilă3.trebuie să cuprindă un minimum de menţiuni care ar prezenta importanţă pentru terţii creditori (înregistrarea are ca efect opozabilitatea actului faţă de terţi şi ca scop protejarea intereselor creditorilor): preţul vânzării. a) Vânzătorul trebuie să predea bunul vândut şi să-l garanteze pe cumpărător de evicţiune şi pentru vicii ascunse. că transmisiunea imobilelor urmează şi reguli de drept comun şi trebuie să se facă formalităţile de publicitate imobiliară. mai ales. Art.124. o acţiune de drept comun. Bucureşti. în care sarcina probei aparţine reclamantului care trebuie să dovedească frauda şi reaua credinţă a cumpărătorului. cei fraudaţi printr-o astfel de vânzare nu au nici un mijloc procedural eficient pentru a-şi proteja interesele şi drepturile. Aceasta. Condiţii de fond Acest contract este supus regulilor generale ce guvernează vânzarea comercială. 169/1991 3 Liviu Pop. 118 Legea nr. Teoria generală a obligaţiilor. Practic. Deducem că un contract neînregistrat produce efecte între părţi dar nu poate fi opus terţilor pentru că înregistrarea are numai un efect de opozabilitate1. p.D. 58/ 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale. 1997. reclamantul ca să i se primească acţiunea trebuie să aibă o creanţă certă. de lege ferenda reglemetarea unei proceduri prin care creditorii să-şi poată proteja drepturile şi interesele. Efectele contractului Orice vânzare dă naştere la drepturi şi obligaţii în sarcina vânzătorului şi a cumpărătorului. De asemenea. vânzătorul trebuie să permită cumpărătorului accesul la registrele sale comerciale pentru a putea verifica îndeplinirea acestei obligaţii. 1 St. Neprocedarea în acest mod are semnificaţia neîndeplinirii obligaţiei de predare. beneficiul rezultat în anii precedenţi. Mai mult.21 din L. în astfel de vânzări. Predarea fondului constă în punerea la dispoziţia cumpărătorului a tuturor elementelor corporale cel alcătuiesc.

Carpenaru. Ea urmează regimul general comercial. Legea română nu prevede garanţii speciale în acest sens. în circuitul comercial îl face.9 pct. de asemenea. Inceperea de către vânzător a aceluiaşi gen de comerţ imediat după vânzare poate avea semnificaţia unei evingeri a cumpărătorului.6 rezultă că regimul special instituit de această lege vizează toate bunurile mobile corporale sau necorporale aduse în gaj. vânzătorul fără garanţii preconstituite va avea poziţia unui creditor chirografar. Fiind vorba de derularea unor sume mai mari deseori o parte din preţ se va plăti la termen. 99/1999). 118 14 .3. în practică. In cazul fondului de comerţ această predare ar însemna lipsirea debitorului de posibilitatea de a-şi putea derula afacerile aducătoare de venituri. Gajarea fondului de comerţ Nici gajul asupra fondului de comerţ nu este supus vreunei reglementări speciale care să-l facă mai atractiv pentru creditori. titlul VI din Legea nr. de la caz la caz: să prezinte clienţii săi cumpărătorului. licenţelor pe seama cumpărătorului. etc. Astfel.D. fondul de comerţ este un bun mobil necorporal. In acest caz cumpărătorul nu trebuie să facă dovada existenţei unei pagube ci.5 Cod civil deoarece fondul de comerţ este un bun mobil. Fondul de comerţ poate constitui obiectul unui veritabil gaj dar deprecierea sa rapidă (privită ca şi posibilitate). Drept Comercial Român. De obicei. vânzătorul nu are drept de urmărire asupra acestuia (dacă nu a preconstituit un gaj). Ca să se evite acest inconvenient în acest sector se poate practica gajul fără deposedare (art. Deşi fondul de comerţ nu face parte din bunurile enumerate expres în art. 99/1999. să înregistreze cesiunea brevetelor. El va avea.1700 pct. Orice proprietar îl poate atribui cu titlu de garanţie mobiliară unui creditor al său. Garanţia pentru evicţiune prin fapta terţilor şi pentru vicii ascunse o imaginăm greu într-o astfel de vânzare. în art. Dacă fondul se revinde înainte de încasarea integrală a preţului. vânzătorii se angajează să nu practice acelaşi gen de comerţ pe o perioadă determinată de timp. Neplata preţului îndreptăţeşte pe vânzător şi la acţiunea în rezoluţiune a contractului. or. Insă. Patrimoniul cumpărătorului va constitui gajul său general şi creditorul vânzător va intra în concurs cu alţi creditori ai cumpărătorului. Gajarea se realizează convenţional printr-un contract de gaj. 1 St. De aici deducem importanţa ce o are pentru vânzător garantarea plăţii unei părţi din preţul stabilit pentru fondul de comerţ vândut şi predat.1 se precizează că această lege se aplică tuturor garanţiilor reale mobiliare. practic să fie lipsit de interes. din interpretarea textelor deducem că acestui bun mobiliar i se aplică dispoziţiile titlului VI al Legii nr. clauza înregistrată expres în registrul comerţului. vânzătorul trebuie să procedeze corespunzător. Bucureşti. 1998. pag. Este de natura contractului de gaj ca bunul gajat să fie remis creditorului. obligaţia garantării pentru evicţiune prin fapta personală a vânzătorului este foarte probabil să fie invocată.6. b) Cumpărătorul trebuie să plătească preţul stabilit. Pentru a face operabil acest privilegiu este recomandabil ca vânzătorul să introduca în contract o clauză de interzicere a revânzării fondului până la achitarea integrală a preţului. privilegiul prevăzut de art. doar dovada actelor tulburătorii1.In ce priveşte elementele necorporale. Subsectiunea a III-a. din art.

Efectele gajului Din caracteristicile gajului asupra fondului de comerţ deducem că creditorul gajist nu are posesia fondului care rămâne la debitor cu dreptul de a-l înstrăina.11 pct. Noi rămânem la punctul de vedere ca legea română nu exclude gajul fără deposedare şi că textul legii (art. Câtă vreme considerăm fondul de comerţ un bun unitar şi mobil reţinem că nu există nici un impediment pentru ca fondul de comerţ să fie supus unui sechestru judiciar sau sechestru asigurător în condiţiile comune înscrise în art.să se enumere elementele fondului de comerţ care vor constitui garanţia creditorului. dar admite sechestrul judiciar D. predare ce ar realiza şi publicitatea specifică gajurilor2.1700 C.civ3. Georgescu. 26/1990 nu prevede expres înregistrarea sechestrului judiciar şi al sechestrului asigurător asupra fondului de comerţ.proc. dubla înregistrarea are raţiuni practice.Jauffret. 99/1999. Dreptul creditorului gajist intră sub incidenţa art. titlul VI din Legea nr. 1946. 15 . p. condiţie ad validitatem.106 din L. 3 I.contractul este supus înregistrării la registrul comerţului (art. el va fi înregistrat de asemenea ca garanţie pentru a se realiza publicitatea faţă de terţi.Pentru ca gajul sa fie valabil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . acest fapt trebuie consemnat în registrul comercianţilor alături de publicitatea comună tuturor garanţiilor. 26/1990 şi art. p. vol. numai în acest mod pot fi protejate interesele terţilor.363.64/1995.21 din Legea nr. cel de-al doilea asupra bunurilor enumerate în contract).2. Manoperele frauduloase ale debitorului îl decad pe acesta din beneficiul termenului (art. Nu trebuie enumerate elementele incorporale (numele comercial. întinderea puterii de urmărire-primul asupra preţului global al fondului.1982.591-601 C.26/1990).Gălăşescu. clientela. O parte a doctrinei reţine că gajul fondului de comerţ este un gaj cu deposedare şi că la încheierea lui se face o remitere simbolică a bunului gajat prin predarea documentelor privitoare la fondul de comerţ. Se pune problema dacă asupra unui fond de comerţ se pot institui măsuri asigurătorii de către instanţă. p. 1934. să le descrie şi să le indice locul unde se află. p.civ.128/14.a L.2 lit. Cas.477. Deşi Legea nr.. 475 . C. lit.G D. 9 pct.J.I. Creditorul are însă drept de urmărire şi preferinţa asupra fondului astfel cum va fi descris în actul de constituire a gajului. Manuel de droit commercial.c. or.-D.deoarece acest sechestru se referă la imobile4. Buletinul Curtii de Apel.491.1946. 96 D. Pyk. pag.c.I.C.contractul să se încheie în forma scrisă.05.de Apel Chisinău. 1948.21. Bucureşti. Nu se va putea constitui însă sechestrul prevăzut de art. 99/1999). 475 . rangul de preferinţă.13 pct. Revista de drept comercial 1946.L. Este evident că gajul nu poate cuprinde mărfurile deoarece prin specificul lor nu pot să fie urmărite. este necesară realizarea atât a înregistrării gajului la registrul comerţului cât şi publicitatea specifică garanţiilor. Bucureşti. Drept Comercial. gajarea fondului de comerţ vizează însăşi realitatea pe care o reprezintă comerciantul în viaţa economică. publicitatea acestor măsuri este obligatorie 1 2 A. 532 4 Practica reţine că nu este admis sechestrul prevăzut de art.477 C.40. Intre privilegiul vânzătorului (art.225/1933. dreptul asupra spaţiului închiriat) deoarece ele ţin de natura fondului de comerţ1.3.civ. Regula o deducem din dispoziţiile art.99/1999) nu exclude fondul de comerţ dintre bunurile pentru care nu se face deposedarea.b din Legea nr.Civ) si gajul creditorului există deosebiri (natura juridică a prerogativelor. Drept Comercial Român.L. .proc. titlul VI din Legea nr. .p.

Numai prin publicitate creditorii pot lua la cunoştinţă despre operaţiune şi pot să pună în discuţie valabilitatea şi opozabilitatea aportării. Per a contrario. Ediţia a VII-a. Nu sunt prevăzute condiţii speciale de formă pentru încheierea contractului. Dacă persoana locatarului este esenţială pentru contract (contractul este intuitu personae). Dacă unele bunuri aparţinând fondului se consumă în timpul exploatării lor se va restitui proprietarului contravaloarea.Cărpenaru. locatarul nu poate subînchiria fondul primit în exploatare.4 al acestei legii. Actul de locaţiune a fondului de comerţ are caracter comercial. Drept comercial român. în special pentru creditorii transmiţătorului care riscă să fie privaţi de o valoare importantă a patrimoniului debitorului lor. ca parte a fondului de comerţ. Ediţia a VII-a. revăzută şi adăugită. obiect al locaţiunii poate fi şi numele comercial. Fondul de comerţ poate fi adus ca aport social într-o societate comercială. Drept comercial român. cu condiţia să se menţioneze calitatea de succesor în exploatare a locatarului (art.).civ). să se nominalizeze şi localizeze elementele componente ale fondului supus măsurilor conservatorii şi asigurătorii1. p. 133-134 16 . Locaţiunea trebuie înregistrată în registrul comerţului (art.pentru că măsurile de sechestrare afectează direct activitatea celui ce administrează fondul ( se aduc modificări înregistrărilor anterioare).D. Pentru un plus de claritate se impune. exceptând ipoteza enunţată deja. ca în cazul gajului. atât ca aport la o societate care se înfiinţează. Dacă proprietarul acceptă. Universul Juridic. 41 din Legea nr.Stoenescu. ea nu intră sub incidenţa titlului VI al Legii nr. Universul Juridic. 2007. 99/1999.Zilberstein . 26/1990).21 Legea nr. condiţie ad probationem (art. Subsecţiunea a IV-a Aducerea fondului de comerţ ca aport social într-o societate comercială. Deci. Titularitatea dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă asupra fondului se transmite de la asociat la societatea nou înfiinţată.S. Deci nu poate aduce schimbări în organizarea şi structura fondului de comerţ. 26/1990).Cărpenaru. St. operaţiunii trebuie să i se facă publicitatea specifică prin intermediul registrului comerţului. Din acest motiv operaţiunii i se vor aplica regulile ce guvernează constituirea societăţilor comerciale. dacă se au în vedere dispoziţiile al. 1977. locatar. cât şi ca aport la mărirea capitalului unei societăţi existente deja2. Efectele locaţiunii Intre părti: Locatarul trebuie să exploateze fondul conform destinaţiei sale şi ca un bun proprietar (art 1429 C.2.D. Bucureşti. Subsecţiunea a V-a Locaţiunea fondului de comerţ.Drept procesual civil. Este necesară totuşi forma scrisă.civ.1191 C. p. revăzută şi adăugită. Locatarul va exploata pe riscul său fondul şi va plăti proprietarului-locator un preţ (redevenţa). sublocaţiunea este admisă. art. Prin contractul de locaţiune proprietarul (locator) fondului de comerţ transmite folosinţa totală sau parţială unei alte persoane. Această operaţiune are efect translativ de drepturi. 2007. 1 2 I.255-260. schimbând destinaţia unor bunuri ori înstrăinându-le3. Transmiterea dreptului de proprietate ca aport social nu este totuşi o vânzare comercială a fondului de comerţ. p. Ea (publicitatea) prezintă importanţa. locatorul fondului de comerţ nu poate avea ca obiect al activităţii locaţiunea propriului fond de comerţ. 133 3 St.

Concluzii Toate ideile expuse până acum sunt inspirate din creaţia practicii şi a doctrinei. etc. H. Suntem de părere că acestui contract nu i se poate aplica art. ateliere. Bucureşti. Regula o deducem din principiile îmbogăţirii fără justă cauză. 17 .1228/1990 din M. afară de situaţia în care proprietarul ar înregistra o creştere patrimonială corelativă unei pierderi a locatarului1. secţii. Teoria generală a obligaţiilor.202/1992.140/1991 din M. din aceleaşi raţiuni care pretind înregistrarea tuturor operaţiunilor cu fondul de comerţ.civ. Prin locaţie de gestiune specială se transmite exploatarea acestor fonduri unor persoane fizice sau juridice. contraproductivă pentru toţi comercianţii.In lipsă.O.98/1990. Tratat de drept civil. că îşi va respecta obligaţiile. Teoria generală a obligaţiilor. 15/1990 privind organizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale.48/1991.O. care preiau controlul. C. Încetarea locaţiunii Locaţiunea se face pe perioadă determinată (art. p. fără îndoială nevoia ce se resimte în activitatea economică a unor reglementări care să precizeze în mod clar regulile acestei instituţii juridice. p. C. H.G.G.O. 1 Liviu Pop.Locatorul trebuie să pună la dispoziţia locatarului folosinţa fondului şi să garanteze de evicţiune prin fapta sa proprie (locatorul trebuie să se abţină de la desfăşurarea unui comerţ de acelaşi gen pe o durată predeterminată de timp). Prelungirea locaţiunii trebuie menţionată obligatoriu în registrul comerţului. 129-134 2 Legea nr.O.1436 C. La sfârşitul locaţiunii proprietarul nu preia datoriile fondului dat în exploatare altcuiva. Din acest moment ei pot promova acţiuni revocatorii dacă consideră că sunt fraudaţi prin încheierea contractului de locaţiune. drept garanţie. A gândi altfel înseamnă a accepta o stare de incertitudine. Locaţia de gestiune a fondului de comerţ Prin norme speciale2 este reglementată locaţiunea unor fonduri de comerţ în care proprietar este statul.143-148. 1991. Preocuparea teoreticienilor şi a practicienilor pentru stabilirea regimului juridic al fondului de comerţ demonstrează. republicata in M. Bârsan. care-şi exercită titularitatea prin regii autonome sau societăţi comerciale. Fondurile de comerţ supuse unor astfel de reglementări se referă la părţi ale unor regii autonome sau societăţi comerciale: uzine. precizările speciale vor fi completate cu normele de drept comun. câtă vreme locaţiunea este înregistrată în elementele ei esenţiale la registrul comerţului. Bucureşti. In lipsa de dispoziţie contrară locatarul răspunde personal de datoriile contractate în timpul exploatării fondului de comerţ închiriat.). 1997. civ.1437 C. Incetarea locaţiunii înainte de termenul stipulat în contract trebuie înscrisă în registrul comerţului. Faţă de terţi: Faţă de creditorii proprietarului şi cei ai locatarului contractul îşi produce efectele din momentul înregistrării actului la registrul comerţului. Contractele de acest fel sunt supuse regulilor detaliate impuse în actele normative emise în acest scop. Stătescu.140/1990.. Legea română nu obligă pe proprietar să depună în prealabil o sumă. fabrici. gestiunea şi riscurile fondurilor astfel închiriate. M.

1928 13.11. I.J.Stătescu. 1977 Turcu.. Dicţionar de drept civil. C. Pandectele romane. JURISPRUDENŢĂ 3 Codul comercial cu raportul consiliului legislativ M.I Petrescu. vitregiile istoriei ne-au împiedicat să beneficiem de o lege clară în acest domeniu3. Sibiu. Georgescu. Bucureşti.V.1998 Costin. Bucureşti.. 17. Tratat de drept civil. 22.9-12/1990 Căpăţână O. S. 8. Tratat de drept comercial.1946 Saleille.. Dreptul 8/1994 Petrescu.L.I.G D. 12. 1946. Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial..vol. Drept Comercial Roman. vol. Manuel de droit commercial. Curs de drept comercial. 6.1948. 1942.I Jauffret. D. Drept Comercial.N.dreptului muncii. P. Zilberstein..Ursa.Pyk. Bucureşti. 5.. Essai d’une theorie generale de l’obligations. I. Bucureşti. Lecons de droit civil. 1996. Bucureşti. Raportul Consiliului Legislativ..Gălăşescu...II. Bucureşti.. Introducere în studiul juridic al intreprinderilor comerciale.L. Bârsan. Cluj. Societăţi comerciale. 11.1938. .O. Principii de drept comercial.1982 H.. P. 1960 Perju.Stoenescu. Paris.... 3. 21. R.. A.IV Demetrescu. E. Drept Comercial Român.1943. Codul Comercial “Carol al II-lea”. Drept procesual civil. Dreptul nr. în ţara noastră au existăt preocupări pentru reglementarea regimului juridic al fondului de comerţ. P. Cărpenaru. Dreptul afacerilor. I.. Editura Cartea Românească. 1997 Poruţiu. Caracteristici generale ale societăţilor comerciale. Rămâne.Cluj. 19.Deşi. articol. 10. C.vol. Mureşan. Drept comercial român. 4. V. Poruţiu.L. 1948 I. Ercea. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1.Sinteza teoretică şi de practică judiciară a instantelor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Suceava. Bucureşti. în materiile dreptului comercial. C. Bucureşti.Teoria generală a obligaţiilor. Iaşi.262/10. Georgescu. M.Paris 1902 C. Comentarii. 1980 Cristoforeanu. deci în sarcina generaţiilor viitoare de jurişti îndeplinirea acestui deziderat mai vechi de satisfacere a nevoilor vieţii economice şi adoptarea unei legi care să stabilească regulile ce guvernează ansamblul bunurilor destinate de comerciant exerciţiului profesiei sale. Bucureşti. Bucureşti. 1996 Pop.. I.L.vol.. 16. 1992 Vivante. C.Mazeaud. St.. Liviu. 7. P. 18 . 2. 18. 1991 I. M. 1940 D.et J. 14. articol.. 20. I. 15. D. 9. dreptului familiei şi contenciosului administrativ. Căpăţână.. O... Teoria generală a obligaţiilor.

277/46.451/1995.c.c.S.c..III D.Georgescu D.C.III.1946.Cas.c.III.de Apel Chisinau.c.I. Buletinul Curtii de Apel. Cas. citată de I.S.vol.U. Jurisprudenta generala.c.I.1923.Revista de drept comercial 1946 19 .Cas.225/1933.C.1930.160/1996.Revista de drept comercial 1935 D.Practica judiciara in materie comerciala.Dreptul 3/1996 D..Buc.L.c.3/1934 Cas.C.I.J.1934 D.1993 D.C.. Revista drept comercial 1930 D.Revista de drept comercial 9/1996 D.C.III.283/1930.Cas.1462/1930.Pandectele romane.405 /1922.S.05.128/14.J.D.Cas.

Bucureşti. Subsecţiunea a II-a Caracteristicile generale ale mărfurilor a) Mărfurile nu poartă în ele o valoare intrinsecă prestabilită.D. imposibil de enumerat (enumerare şi clasificare ce nu are semnificaţie juridică). p. Bucureşti. 61. pag. . b) Mărfurile se disting prin materia ce o conţin şi prin forma lor într-o infinitate de specii. p. utilizăm acest concept în scop juridic pentru a desemna toate produsele muncii omeneşti care se află in circuitul juridic comercial.G D. 1996. Avem de a face cu un concept al teoriei economice care desemnează în mod generic produsul muncii omeneşti susceptibil să satisfacă o necesitate socială şi este destinat schimbului prin vânzare3 Totuşi. Dimpotrivă. Drept comercial român. Cum bunurile imobile nu intrî în regimul circulaţiei comerciale4.. Le spunem fungibile acelora care satisfac în mod egal aceleaşi nevoi şi. 1998. vol. care se pot substitui în mod reciproc. Asta. 1996. c) Mărfurile cuprind atât bunuri mobile cât şi bunuri imobile. separat de fondul de comerţ.L. Bucureşti.CAPITOLUL II REGIMUL JURIDIC AL CIRCULAŢIEI UNOR DREPTURI AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMERCIANTULUI. Precizări Mărfurile pot face parte din fondul de comerţ1.eventual la regimul vamal. Notiunea de marfă are cu precădere un înţeles economic şi mai puţin juridic. în principiu regulile obişnuite ale dreptului comercial. I. Valoarea lor este dată de piaţă în funcţie de cerere şi ofertă. chiar dacă unii autori contestă acest lucru2. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Drept Comercial Român. 251 4 R. Paris. d) Mărfurile se deosebesc după natura lor în mărfuri fungibile şi mărfuri nefungibile. p. facem asemenea analiza şi pentru a indica diferenţele existente între regimul juridic al produselor industriale şi manufacturiere în antiteză cu regimul juridic al titlurilor de credit. 1996.N.Cărpenaru. p. mărfurile care prin natura lor au caractere deosebite de toate celelalte şi 1 St. Bucureşti. spre deosebire de titlurile de credit care au o valoare nominală incorporata în ele. Separat de asta.Jauffret.1982. În imensa majoritate a cazurilor. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Petrescu. 76 M. I. Incercăm să găsim caracterele juridice gnerale ale circulaţiei mărfurilor aflate sub regimul Legii comerciale. În sens general. circulaţia lor urmând.N. însă mărfurile circulă independent de fondul de comerţ. Costin. Costin. Manuel de droit commercial. 109 2 3 A. vol. In termeni economici vorbim despre o valoare de schimb a mărfii. circulaţia lor nu face obiectul analizei noastre. M. tot ceea ce formează obiect al activităţii comerciale se poate chema marfă.J. Dacă o astfel de clasificare are importanţă juridică aceasta se referă doar la posibilităţile de transport şi . SECŢIUNEA I Mărfurile şi circulaţia lor Subsecţiunea I. Tot ceea ce estre produs de activitatea omului şi destinat schimbului este socotit a fi marfă. 35 20 .

pag. vol. contractul va trebui executat oferind mărfuri de acelaşi fel după calităţile de întrebuinţare pe care le au. Principii de drept comercial.D. pentru daunele pricinuite. Bucureşti. cu condiţia ca dobânditorul să fie de bună-credinţă în momentul primirii bunului. etc.care. T. Totuşi în dreptul comercial transmiterea mărfurilor se realizează şi prin predarea titlurilor ce le reprezintă (pentru economie de timp şi de cheltuieli). Dacă cumpărarea s-a făcut din loc public sau de la un negustor. magazionerul. Bucureşti. Prin acest mijloc simplu mărfurile imobilizate în mijlocul de transport sau în magazii generale. Subsecţiunea a III-a Circulaţia mărfurilor Transmiterea mărfurilor de la o persoană la alta se face. Exemplificăm în acest sens: poliţa de încărcare. scrisoarea de trăsură la ordin sau la purtător. recipisele de gaj.ultim C. III.1901 al. în care mărfurile sunt descrise. 110 3 V. acordânduse cumpărătorului de bună credinţă drept de regres contra celui de la care a cumpărat.civ. 54 21 . etc. Cumpărătorul poate apăra marfa cumpărată contra oricui vrea să o revendice prin posesia sa şi prin buna credinţă. animale de rasă. de obicei. Revista de drept comercial 7-8/1998. acela ce le posedă dobândeşte posibilitatea de a dispunde de ele ca şi cum le-ar avea în stăpânire efectivă. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. prin predarea reală a lor sau prin predare simbolică (predarea cheilor depozitului în care sunt depozitate). dacă au fost indicate în mod generic fără ca să li se stabilească calitatea sau individualitatea. e) Când este vorba de transmisiunea unor mărfuri se acceptă valabilitatea vânzării bunului altuia. p. 1998. contractul va trebui executat cu ele şi nu altfel. cărăuşul. Însă dacă este vorba de mărfuri pierdute sau furate se aplică principiul de drept comun care dă dreptul adevăratului proprietar să-şi revendice bunurile sale de oriunde le-ar găsi.Cărpenaru. proprietarul trebuie sa restituie preţul plătit de cumpărătorul de bună-credinţă. sunt date în gaj. cărăuşul. deoarece căpitanul vasului.1 C.1909 al. nu se pot considera echivalente şi substituibile sunt nefungibile. fără cheltuieli şi fără să ţină seama de întârzierile transportului. circulă cu uşurinţă.(opere de artă. p. Bucureşti. Norma dă un titlul suficient oricărui dobânditor de mărfuri aflate în circuitul comercial. Drept Comercial Român. acesta din urmă având drept de retenţie asupra mărfii (art. Avem o regulă ce rezolvă conflictul între mai mulţi achizitori ai aceleiaşi mărfi3. Ele formează obiectul a numeroase şi rapide operaţiuni fără pericole. Luha.). nu le pot preda decât posesorului legitimat al titlului. prin denumiri speciale. Stelian. 1928. Şi acest lucru este valabil chiar dacă vânzătorul care a dispus de marfă a comis un abuz sau o fraudă vânzând-o. Prin mijlocirea acestor titluri. certificatele de depozit. deci. ce garantează obţinerea proprietăţii asupra bunului mobil dobândit chiar şi de la un neproprietar. 1 2 C. p. magazionerul. 389. Vivante.). Legea stabileşte o normă fundamentală (art. Obligaţia constând în predarea unor mărfuri nu se interpretează în favoarea debitorului1. Aceste titluri reprezintă marfa aflată la cei ce o păstrează: căpitanul vasului. Drept comercial. sunt vândute. etc. 127 St. Dacă părţile nu specifică starea calitativă a mărfii generice ea (calitatea) trebuie să fie la un nivel calitativ mediu faţă de particularităţile mărfurilor ce circulă pe piaţă.) Dacă mărfurile au fost indicate în contracte în mod individual. Circulaţia mărfurilor este supusă regulilor circulaţiei bunurilor mobiliare. Se admite ca transmiţătorul poate vinde mărfurile pe care le va procura sau produce până la scadenţa obligaţiei sale de predare2. 1916.civ.

E. Bucureşti. nu se mai poate teme de nici o revendicare. acela care le cumpără cu bună-credinţă primind prin gir în regulă certificatul de depozit. instrument general al schimbului”3. p. Târgu Mureş. Numai aşa se explică ideea promovată de lege că proprietarul care revendică bunul ce i s-a furat trebuie să ramburseze cumpărătorului ceea ce acesta a plătit (dacă a cumpărat la licitaţie publică. care îndeplineşte funcţia de echivalent general al valorii tuturor celorlalte mărfuri.04. din târg. I. In acest caz cel ce dobândeşte marfa cu bună-credinţă şi se legitimează ca posesor al titlului şi implicit al mărfii reprezentate poate să respingă revendicarea proprietarului păgubit. Caracterul general sau universal al schimbului pe care îl poate realiza moneda nu ne împiedică să analizăm această marfă ca un bun generic. I. pentru a respecta regula impusă de contract creditorul are dreptul să fie plătit cu mijlocul prevăzut şi nu cu altul. Pentru a înlesni banului să îndeplinească această funcţie se permite în principiu debitorului să-şi plătească datoriile în moneda naţională. Bucureşti. Subsecţiunea a IV-a Banii ca marfă Şi banii sunt o marfă. Luha. p. 1993. realizându-se interesele legitime ale creditorilor de a încasa orice fel de monede aflate în circulaţie legală. 53 C. ”o marfă generală şi specială desprinsă de celelalte mărfuri şi . Un asemenea pact este permis de legislaţia românească5. Costin. o valoare nominală indicată de banca emitentă şi o valoare reală determinată de criterii economice indicate de politica economică şi financiară a statului emitent2 Banii sunt o marfă deoarece sunt destinaţi schimbului. Bistriceanu. contabilitate şi informatică financiar contabilă.. Astfel. p. în acest caz se utilizează moneda prevăzută în contract (art. urmând regimul circulaţiei acestora. Ei se prezintă sub forma unor titluri care au o valoare intrinsecă nesemnificativă (cu excepţia monedelor din metale preţioase). Alexandrescu. Nici de revendicarea titlului pentru că posesorul unui titlu la ordin nu poate să fie privat de el dacă i-a parvenit în baza unui şir neîntrerupt de giruri şi nici de revendicarea mărfurilor pentru că nimeni nu poate pretinde asupra lor un drept real dacă nu posedă titlul. însă o marfă cu caractere speciale ce rezultă tocmai din funcţiile economice pe care le îndeplineşte orice valută. Lor nu le pot fi opuse excepţiile antecesorului vânzătorului prin titlu reprezentativ. 69 5 M. 1994.41 Cod comercial). In această situaţie. Relaţii valutar financiare internaţionale. Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România. 84 4 M. Revista de drept comercial 7-8/1998. banii se analizează şi ca titluri de valoare la purtător şi la vedere. dacă mărfurile furate sunt depozitate într-un magazin general (în sensul Legii nr. 1978. autonom1. vol.D. Nimic nu împiedică însă părţile să convină ca plata să se facă în altă monedă şi. pentru că ei vor primi un drept originar..1937). p.N. Din această însuşire rezultă o putere bivalentă: de cumpărare şi de stingere a obligaţiilor prin plată4 . Separat de asta. 177 22 .Observăm că această reglementare este cuprinsă în dreptul comun şi că realizează un compromis între interesele proprietarului şi cele ale cumpărătorului de bună-credinţă. 1981. Macovei.G. fungibil cu toate consecinţele juridice ce rezultă din această calificare.I. Este evident că in circuitul comercial sunt mai bine protejaţi cei ce cumpără mărfuri prin titluri reprezentative. Demetrescu.. din depozit). Carasteristici generale ale titlurilor de credit. p. 153/7. Lexicon de fianţe. din magazin. Kiriţescu. Vol. Oradea. când buna-credinţă asigură mai multă protecţie urmare a publicităţii cumpărării. Tratat de drept comercial. 35 3 G. 1 2 V. Teoria generală a obligaţiilor. C.

Spre deosebire de alte mărfuri banii sunt consideraţi a avea o productivitate continuă. Ei nu sunt destinaţi să rămână nefructificaţi în casă ci pentru a fi întrebuinţaţi cu folos pentru diferite operaţiuni aducătoare de câştig. De aceea orice debitor ce întârzie plata după scadenţă şi care este somat să achite datoria şi nu o face, trebuie să plătească daune interese constând în dobânzi din ziua în care s-a făcut punerea în întârziere (art.1088 C.Civ). Mai mult, pentru că întrebuinţarea imediată a banului este o condiţie indispensabilă pentru o bună gestiune comercială se poate considera că acela care întârzie plata, beneficiază deoarece poate să fructifice capitalul rămas în mâna sa. Pe cale de consecinţă, el trebuie să plăească dobânzi sumelor ajunse la scadenţă şi pe care ar fi trebuit să le achite creditorului chiar dacă acesta nu se prezintă să le încaseze (art.43 si art.372 al.2 C.Com.)1 Banul poate constitui obiect de contract ca orice altă marfă. Aceasta se întâmplă în fiecare zi în operaţiunile caselor de schimb care, schimbă monede de un fel cu altele de alt fel şi în operaţiunile valutare de arbitraj (în schimbul de monede de pe o piaţă pe alta) 2, precum şi în contractele de împrumut maritim3 (art.601-615,C Com) Valoarea acestei mărfi este fluctuantă şi creează riscuri mari mai ales în contractele de comerţ internaţional. Pentru a preîntâmpina riscurile valutare părţile inserează în contractele lor fie clauze de consolidare valutară, prin efectul cărora valoarea mărfii, constând în bani, este subordonată unui etalon stabilit, fie clauze ce conferă anumite opţiuni creditorului4. In dreptul comun, este înscris principiul nominalismului monetar (art.1578 C.civ.), principiu care stabileşte că moneda îşi păstrează totdeauna aceeaşi valoare cu suma numerică indicată în contract. Doctrina a arătat, pe bună-dreptate, că nominalismul monetar este adecvat unei perioade de stabilitate monetară5. In contextul instabilităţii monetare practica a acordat prioritate principiului mai general al menţinerii echilibrului prestaţiilor în contracte şi al recuperării integrale a pagubelor6. Doctrina recomandă practicienilor comerţului utilizarea clauzelor de evitare a riscurilor valutare pentru a putea corela dispoziţiile anacronice ale legii cu nevoile lor7. SECŢIUNEA a II-a Creanţele şi circulaţia lor Regula ce rezultă din principiul libertăţii contractuale este că toate creanţele, certe şi ajunse la scadenţă, incerte şi viitoare, care au ca obiect un bun determinat în mod individual sau o cantitate de bunuri generice, o obligaţie de a da sau face şi care rezultă dintr-un contract sau din lege pot fi cedate. Interzicerea prin contract de a ceda o creanţă poate produce efect între părţile contractante, dar nu poate avea putere faţă de terţi, chiar şi când aceştia ştiu pentru că dreptul de proprietate
1

I.G. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzarecunpărare comercială, Bucureşti, 1994, p. 52 2 M.N. Costin, Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. II, Bucureşti, 1996, p. 303 3 Decizia civ. Din 5.05.1926, Curtea de Apel Galaţi, citată în Buletinul jurisprudenţei maritime, I, Constanţa, 1998, p. 116 4 M.N. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, Vol. II, Bucureşti, 1995, p. 152-163; D.A. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional. Tratat, Vol. II, Bucureşti, 1996, p. 72-114 5 M.N. Costin, Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 71 6 D.C. 623/1982, Tribunalul Suprem C.D. 1982, p. 296; D.C. 82/1983, C.D. 1983, p. 239 7 M.N. Costin, Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 73

23

este incompatibil cu interdicţia de a fi cedat1. O asemenea interdicţie nu poate impune decât legiuitorul. Transmisiunea creanţelor de orice fel se realizează pin cesiune, operaţiune reglementată de Codul Civil (art.1391-1358,1402-1404)2. Creditorul cedent transmite creanţa unui dobânditorcesionar, debitorul cedat ramânând terţ faţă de convenţie. Cesiunea nu este perfectă decât atunci când debitorul creanţei cedate a fost încunoştiinţat printr-o notificare sau a recunoscut-o printr-o manifestare de voinţă autentificată3. Acesta pentru că din acest moment, debitorul ştie că nu mai are creditor precedent ci pe cesionar. Legea nr.99/1999, Titlul VI, art.2 lit. a instituie obligaţia ca cesiunii să-i fie realizată publicitatea specială instituită de această lege. Publicitatea cesiunii nu înlătură obligaţia notificării; publicitatea are ca scop protejarea intereselor terţilor iar notificarea vizează relaţiile cedent – cesionar – debitor. Cesionarul dobândeşte pe baza cesiunii dreptul de a i se plăti chiar dacă nu este în posesiunea documentului ce probează dreptul său. In caz de cedare succesivă a aceleiaşi creanţe către mai mulţi cesionari va deveni titular cel care a notificat primul operaţiunea debitorului. Cel ce a notificat va fi preferat chiar dacă un altul este în posesia documentului probator al creanţei. Cedentul va garanta existenţa creanţei şi a accesoriilor sale nu şi solvabilitatea debitorului cedat. Părţile pot să-şi agraveze sau să-şi micşoreze răspunderea de garanţie. Acestă schemă juridică comună dreptului civil şi comercial presupune o schimbare a subiecţilor raportului juridic existent iniţial. Prin ea se realizează o schimbare a creditorului sau chiar o schimbare a debitorului4. In dreptul comercial însă există situaţii în care regulile de bază ale cesiunii nu se aplică întocmai datorită specificului unor raporturi obligaţionale speciale ce apar în circuitul comercial. Imaginăm următoarea situaţie: In raporturile de succesiune între comercianţi persoane juridice când operează o transmisiune universală sau cu titlu universal, succesorul va prelua şi creanţele autorului său. In asemenea situaţie, succesorul nu trebuie să notifice operaţiunea fiecărui debitor al transmiţătorului. Publicitatea schimbărilor subiecţilor raportului juridic iniţial se înfăptuieşte altfel prin notificarea sau acceptarea cesiunii. Publicitatea se realizează conform legii prin registrul comerţului. O situaţie similară întâlnim în materia drepturilor intelectuale (înţelese în sens larg de drept privativ asupra oricărei creaţii intelectuale ce intră în circuitul comercial). Aceste drepturi sunt reglementate prin norme speciale. Natura lor juridică este controversată 5 şi nu interesează din punctul de vedere al temei ce o abordăm. Reţinem doar că aceste drepturi se transmit prin cesiune6 şi că în obiectul lor intră şi prerogative specifice drepturilor de creanţă. Publicitatea acestei cesiuni nu se realizează ca în dreptul comun pentru că nu există un debitor determinat căruia să i se notifice operaţiunea prin mijloacele prevăzute de dreptul comun. Această publicitate se realizează prin mijloacele prevăzute de normele speciale ce constituie izvor
1 2

C. Vivante, Principii de drept comercial, Bucureşti, 1928, p. 132 Liviu Pop, Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1998, p. 458 3 C. Stătescu, C. Bârsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1981, p. 349 4 A. Pop, Gh. Beleiu, drept civil. Partea generală, Bucureşti, 1975, p. 139 5 În acest sens: Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982; Y. Eminescu, Dreptul de autor, Bucureşti, 1994; Y. Eminescu, Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Bucureşti, 1993; V. Ursa, dreptul de proprietate industrială, Vol. I, Cluj Napoca, 1987 6 Ideea că o astfel de operaţiune este o cesiune de creanţă rezultă clar din Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982, p. 63

24

de drept în domeniu. Publicitatea realizată în condiţiile normei speciale aduce la cunoştinţa tuturor titularitatea prerogativelor ce rezultă din aceste drepturi, inclusiv titularitatea ce rezultă ca efect al cesiunii. Dreptul comercial cunoaşte reguli diferite de cele ale dreptului comun şi în materia cesiunii drepturilor de creanţă litigioase. Codul civil admite retractul litigios: dacă se cedează drepturi litigioase, debitorul cedat se va putea libera valabil plătind, nu valoarea creanţei, ci preţul de cesionare al creanţei (cu accesoriile sale)-art.1402 -1404 C.Civ. Practic, debitorul cedat poate opri cesiunea liberându-se de obligaţii prin manifestarea sa unilaterală, dezdăunându-l pe cesionar. Normele comerciale interzic însă retractul şi, implicit validează cesiunea, indiferent de voinţa debitorului cedat1 Dreptul pozitiv românesc nu reglementează, din păcate, contractul de factoring. Acest instrument de cedare a creanţelor este practicat numai în raporturile de drept comercial internaţional. Titularul unei creanţe (aderent), transmite oneros drepturile sale ce rezultă din vânzarea de mărfuri pe credit către un factor, ce-şi asumă obligaţia să le încaseze, scop în care se substituie în toate drepturile pe care partenerul său contractual le are faţă de debitorii-cumpărători de marfă. Aderentul înmânează facturile sale către factorul-cesionar pe baza unui borderou, întocmit periodic, împreună cu toate garanţiile, factorul dobândind proprietatea creanţelor. Pentru plata facturilor primite factorul deschide un credit cu un anumit plafon pentru clienţii agreaţi ai aderentului. BIBLIOGRAFIE Alexandrescu, M., Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România, Oradea, 1994 2. Bistriceanu, G.D., Macovei, E.I., Demetrescu, C.G., Lexicon de fianţe, contabilitate şi informatică financiar contabilă, vol. I., Bucureşti, 1981 3. Cărpenaru, St. D., Drept Comercial Român, Bucureşti, 1998 4. Costin, M.N., Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. I, Bucureşti, 1996 5. Costin, M.N., Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol. II, Bucureşti, 1996 6. Costin, M.N., Tratat de drept comercial. Teoria generală a obligaţiilor, Vol. I, Târgu Mureş, 1993 7. Costin, M.N., Deleanu, S., Dreptul comerţului internaţional, Vol. II, Bucureşti, 1995 8. Eminescu, Y., Tratat de proprietate industrială, Vol. I., Bucureşti, 1982 9. Eminescu, Y., Dreptul de autor, Bucureşti, 1994 10. Eminescu, Y., Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Bucureşti, 1993 11. Georgescu, I.L., Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzare-cunpărare comercială, Bucureşti, 1994 12. Jauffret, A., Manuel de droit commercial,L.G D.J.,1982, Paris 13. Kiriţescu, C., Relaţii valutar financiare internaţionale, Bucureşti, 1978
1.
1

I.G. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vânzarecunpărare comercială, Bucureşti, 1994, p. 63

25

Bucureşti. Bucureşti... Tratat de drept civil. Tratat. Beleiu. Bucureşti. I. 1996 19. 1982. p. Bârsan. 1987 21. Teoria generală a obligaţiilor. C. V.14. Teoria generală a obligaţiilor. C. Din 5. Vol.D.. Pop. 1975 16. citată în Buletinul jurisprudenţei maritime. I. vol. 82/1983.. Stelian. A. D. Sitaru. Stătescu.. Bucureşti. A.C. 1998 17. Bucureşti. Gh. Dreptul comerţului internaţional. C. Vol. C. Drept comercial. V. Bucureşti. Liviu. III.. 1983 26 . Revista de drept comercial 78/1998 15. Vivante. T. 296. 623/1982. Cluj Napoca. 1998 D. 1916 20. Tribunalul Suprem C. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. Constanţa. 1928 JURISPRUDENŢĂ Decizia civ.D. II. Luha.1926..05. Curtea de Apel Galaţi.C. Principii de drept comercial. Partea generală. Pop.. Dreptul de proprietate industrială.. D. Ursa. 1981 18.. Drept civil.

p. 1991. (un înscris). 200. P. Bucureşti. Ionescu. Drept civil. Partea generală. Potolea. Legea nr. Dragoescu. Pop. Efectele de comerţ. Dragoescu. Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă. In realitate nu întâlnim un titlu de credit în stadiu pur. concret. mecanismele bursiere în economia de piaţă. 59/1934. dar care în acelaşi timp au elemente particulare prin care se diferenţiază unele de altele. Hossu. p. Lupan. 1994.. p. 31/1990 privind societăţile comerciale 5 A. H. 1994.M. 28 3 Alte legislaţii cuprind astfel de reglementări: art. 1992. Cluj Napoca. Din păcate. De obicei în viaţa economică apar figurile tipice de titluri de credit pe care le cunoaşte legislaţia noastră.C. 60 6 E. ca actualele specii de titluri de credit recunoscute de lege să nu mai corespundă exigenţelor. I. Intr-un asemenea raport 1 G. 10. 58/1934. Bucureşti. P. din Codul civil italian 4 Legea nr. Conceptul este oprera doctrinei care constituie o adevărată cucerire a dreptului modern. art.Trăsăturile titlurilor de credit a) Caracterul necesar al înscrisului. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. 126. Noţiunea de titlu de credit are la bază o construcţie juridică întemeiată pe ideea de drept şi obligaţii autonome aflate într-o succesiune de transmisiuni făcute după reguli speciale.. 1992. p. acest efort colectiv nu-l regăsim în domeniul legislativ. 41 27 . Avem doar texte ale unor acte normative în care indică regimul juridic al unor specii ale titlurilor de credit4 Această stare de lucruri nu este normală. Drept civil. 24 2 S. p. 1934. p. Expresia titlu de credit desemnează un document. De aceea este necesar de lege ferenda o consacrare legislativă a principiilor care să permită apoi utilizarea de către comercianţi a acelui document care să răspunda cel mai bine intereselor lor. ci documente în care regăsim caracteristicile generale ale acestei categorii juridice1 . Vol. fapt ce indică nevoia permanentă de mijloace juridice adecvate. Bucureşti. Vlachide. Legea nr. E. A. 1981. Repetiţia principiilor de drept civil. hârtiile de valoare. Cluj Napoca. de obicei această valoare este nesemnificativă din punct de vedere economic)5. Dreptul nostru pozitiv nu cuprinde o reglementare generală în acest domeniu3. Din timpurile cele mai vechi s-a consacrat ideea că scrisul consemnat pe un document conţine manifestarea de voinţă adevărată a aceluia care l-a emis6 şi că actul dresat sau semnat de una din părţi conţine voinţa sa în raportul dintre ea şi ceilalţi. Beleiu. Demetrescu.CAPITOLUL III TITLURILE DE CREDIT SECŢIUNEA I Conceptul general de “titlu de credit” 1. Gh. 1975. 1997. un bun mobil prin natura lui. 2. art. Însă fenomenele economice sunt într-o continuă mişcare şi transformare. Nu este exclus în acest context. In sistemul juridic românesc expresia titlu de credit indică produsul unei opere generale efectuate de doctrina românească şi străină care a elaborat un pachet de principii juridice aplicabile unei întregi categorii de documente constatatoare de drepturi şi obligaţii. Cluj Napoca.Reglementarea titlurilor de credit Noţiunea de titlu de credit nu indică ceva determinat. Partea generală. cu valoare intrinsecă (chiar dacă. ”datorită căreia se poate spune că economia contemporană apare aproape transfigurată datorită rolului deosebit de important dobândit de aceste titluri”2.

regula suficienţei. Obligaţia există independent şi poate fi dovedită şi prin alte mijloace de probă. Bucureşti. documentul având un caracter de necesitate. B. în practică. deşi specifică. o manifestare a formalismului cerut pentru valabilitatea sa. Legătura nu este însă permanentă. Spre exemplu. necesitatea documentului o întâlnim în exerciţiul drepturilor în toate ipotezele de creditare născute din raporturi juridice pentru care dreptul pozitiv preferă forma scrisă ad probationem sau ad solemnitatem. în sensul că servesc la dovedirea existenţei unei obligaţii. p. vol.înscrisurilor li s-a recunoscut. Popescu. Observăm totuşi că această legătură de necesitate. Practic. Părţile nu au dreptul să se refere şi alte elemente din afara de titlu. cantitatea. Nici suficienţa documentului pentru exerciţiul unui drept.Existenţa. Nu 1 2 O. Dreptul comerţului internaţional. pentru naşterea şi exerciţiul dreptului şi pentru stingerea obligaţiei corelative. întrucât odată ce obligaţia are dreptul corelativ născut în mod legal. Caracterul literal al titlului nu este decât consecinţa. Tratat de drept comercial internaţional. Pe de o parte dreptul şi obligaţia corelativă nu se nasc decât prin consemnarea voinţei subiecţilor într-un document.R. iar pe de altă parte “dreptul nu poate fi exercitat de către titulari decât prin posesiunea materială a înscrisului. nu este singură. Alteori înscrisurilor li s-a recunoscut şi o funcţie constitutivă. Deci sub aspectul conţinutului titlului constatăm existenţa unei strânse conexiuni între document şi drept. Elemente de drept civil şi comercial comparat. încât posesia primului constituie întotdeauna condiţia suficientă şi necesară pentru exercitarea celuilalt3.titluri de credit. 333 4 T. deşi sunt titluri de credit au la baza utilizării lor. Posesorul titlului nu poate. Bucureşti. Bucureşti. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Intre înscris şi obligaţie nu există o legătură deosebită. Obligaţia pe care partea vrea să o asume nu poate lua naştere fără ca ea să fie consemnată într-un document. b) Caracterul literal al dreptului Prin acest caracter se înţelege că atât conţinutul cât şi întinderea dreptului creditorului şi a obligaţiei debitorului. Referitor la titlurile de credit. care împreună cu caracterul necesar al documentului să le definească precis şi inconfundabil. nu este prin ea însăşi absolut definitorie numai pentru documentele . p. 1934. Curs de drept. unica trăsătură definitorie a titlului de credit. Conexiunea durează cât timp există dreptul şi obligaţia. Demetrescu. doctrina relevă că între obligaţie şi înscris legătură nu este numai constitutivă ci şi permanentă1. Aşa-zisele documente de legitimare. II. Urmează deci să găsim şi alte trăsături specifice ale titlurilor de credit. funcţii probatorii. dacă debitorul nu o recunoaşte ori nu este contestată într-un act scris. sau mai bine spus. Deci între document şi obligaţie există o legătură ce dă înscrisului o valoare juridică mult mai mare decât aceea a înscrisurilor probatorii. calitatea şi modalitatea dreptului ce titularul are şi. 1976. p. indisolubilă. 28 3 I Rucăreanu. Acelaşi lucru îl putem spune despre exerciţiul unui drept rezultat dintr-un act solemn în ipoteza în care creditorul nu poate depune actul scris şi dreptului nu i s-au făcut formalităţile de opozabilitate faţă de terţi. Georgescu. iar debitorul nu se poate elibera valabil decât cerând şi obţinând restituirea înscrisului fără de care riscă să mai plătească o dată în mâinile celui ce se va prezanta ca posesor legitim al aceluiaşi înscris”2. chiar dacă acestea au ocazionat naşterea sa. sau pot să exercite vreo influenţă asupra lui4 . Căpăţână. P. p. Ionescu. 412-414 28 .L. fără putinţa de a completa cu alte acte sau probe exterioare titlului. ele au o evoluţie independentă de existenţa înscrisului. nimeni nu poate obţine realizarea unei creanţe mai mari de 250 lei. sunt determinate de cuprinsul înscrisului şi numai de acest cuprins. deci exercita dreptul decât în limitele înscrisului. în general. 1980. 87 S. I. Ştefănescu. deci şi ale obligaţiei sunt fixate numai prin menţiunile inserate în documentul scris.

In materie de transmisiune de drepturi corporale se aplică principiul “nemo plus juris in alium tranferare potest quam ipse habet”1. Natura juridică a titlurilor de credit. obligaţia are cauză însă soarta ei nu este influenţată de cauză. a fost căutată de numeroşi doctrinari şi astfel au fost elaborate numeroase teorii. Această abatere de la regula tradiţională indicată mai sus atribuie dreptului posesorului titlului caracterul unui drept autonom. o latură pasivă şi una activă. 160 29 . c) Caracterul autonom al dreptului. Întrucât în sistemul nostru de drept nu există norme relative la titlurile de credit explicăţiile au fost căutate în principiile generale ale dreptului privat. Circulaţia titurilor de credit este asimilată astfel cu transmisiunea bunurilor mobile corporale. Revista de drept comercial 7-8/1996. asigurând titlului integralitatea valorii patrimoniale pe care o constată îi sporeşte creditul şi posibilitatea de circulaţie. Pe temeiul acestei reguli achizitorul unui asemenea drept este nevoit să suporte toate excepţiunile pe care debitorul le-ar fi putut opune cedentului sau diferiţilor transmiţători intermediari. Carasteristici generale ale titlurilor de credit. Explicţia juridică a acestui fenomen. determinarea naturii juridice a obligaţiei izvorâte din titlul de credit. Circulaţia titlurilor de credit presupune o derogare de la principiul că nimeni nu poate transmite mai mult decât are. Man. ci un drept originar. 72 2 V. în sensul că achizitorul unui asemenea titlu este considerat că a dobândit dreptul la prestaţia menţionată pe document direct de la emitentul acestuia. Dreptul dobândit va avea un caracter derivat. acea persoană este obligată să satisfacă faţă de orice purtător de bună credinţă a documentului. adică nu un drept derivat. Luha. Regula „nemo plus juris ad alium trasfere potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă. Caracterul literal nu este decât o consecinţă a formalismului. transferarea înscrisului implică şi transmisiunea dreptului respectiv. dar nu lipsită de cauză). Se încearcă să se explice cum se realizează juridic derogarea de la principiul că nimeni nu poate transmite mai mult decât are şi de ce dreptul achizitorului unui titlu de credit este un drept originar. publicitatea faţă de terţi fiind îndeplinită în acest caz prin însăşi remiterea materială a înscrisului în posesiunea dobânditorului. In concluzie se poate spune că autonomia obligaţiei arată că obligaţia este independentă de cauza sa (independentă de cauză. obligaţie asumată aşa cum rezultă literal din înscris. Revista de drept comercial 7-8/1998.trebuie să se facă confuzie între caracterul literal al înscrisului şi formalismul acestuia. se mai ştie că pentru opozabiltatea unor asemenea drepturi este necesară şi îndeplinirea unor formalităţi ce ţin loc de publicitate şi anume formalitatea notificării transmisiunii faţă de debitorul cedat. p. obligaţia fiind încorporată în înscris. autonomie care. 1 I. motiv pentru care nu i se pot opune nici una din excepţiile personale opozabile primitorului sau diferiţilor posesori intermediari ai titlului2. Elementul formal constituie baza celui literal. 3. Obligaţia născută dintr-un titlu de credit pune faţă în faţă un debitor şi un creditor. p. A. Adică. Pe de altă parte. ea este înlăturată la titlurile de credit pe considerarea sa. Albu. In ce priveşte această din urma formalitate. a) Din punctul de vedere al laturii pasive reţinem că din moment ce o persoană semnează un titlu de credit.

Deci teoriile unilateraliste susţin că titlurile de credit ar apare ca o ofertă de plată făcută tuturor ce s-ar găsi în posesiunea titlului la scadenţă. voluntar sau involuntar nu este decât o condiţie suspensivă. în momentul închiderii circulaţiei titlului. iar faţă de purtătorii succesivi ai titlului. ci voinţa semnatarului de a se obliga. dovedind. Georgescu. pentru titlurile la ordin sau prin transfer în materie de titluri nominative). p. ci pur şi simplu dreptul său de proprietate asupra înscrisului. Bucureşti. Deci. că între emitent şi beneficiar obligaţia ia naştere dintrun raport contractual coexistent cu raportul fundamental ce stă la baza emiterii titlului. Teoria creaţiunii . 1934. acesta va fi obligat să satisfacă obligaţia faţă de purtatorul de bună credinţă şi care nu a comis o greşeala gravă. . S-au emis următoarele teorii: . 34 şi urm. -teoria pendentei: obligaţia debitorului există şi subzistă chiar de la crearea sau semnarea titlului. emitentul se angajează printr-o declaraţie unilaterală de voinţă.L. printr-o serie de giruri neîntrerupte. P. terţ de buna credinţă. Susţin că obligaţia se divide în două. Teoria emisiunii. b) Sub aspectul laturii active s-a încercat să se explice drepturile purtătorului de bună credinţă al titlului.teoriile caracterului unilaterial al obligaţiei: acestea prezintă obligaţia născută din titlul de credit ca un rezultat al manifestării de voinţă unilaterale a emitentului prin care acesta se recunoaşte debitor faţă de oricine s-ar găsi în posesia titlului la scadenţă. S.teoriile posesiunii de bună credinţă. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. pe când dreptul de creanţă corelativ obligaţiei nu se determină şi nu ia fiinţă decât ulterior. Chiar dacă titlul a intrat în circulaţie peste voinţa emitentului.susţine că obligaţia ia naştere chiar din momentul în care emitentul şi-a pus semnătura pe document indiferent dacă l-a pus în circulaţie sau nu.pretinde că ceea ce dă naştere obligaţiei nu este remiterea materială a titlului. că drepturile cocreditorului.Cum se explică sub raport juridic această obligaţie faţă de o persoană cu care debitorul niciodată nu a tratat. Acest grup de teorii susţine că debitoul. 30 . dreptul de creanţă corelativ obligaţiei se află în stare de pendenta şi nu se va putea exercita decât de acela care va justifica posesia legitimă asupra înscrisului. nu lanţul diferitelor transmisiuni ale unui raport de obligaţie. prin sustragere sau pierdere. creaţia titlului este dătătoare de măsura pentru a judeca existenţa obligaţiei.teoriile caracterului contractual al obligaţiei. voinţă care se materializează prin punerea în circulaţie a titlului. Ionescu. I. iar faptul punerii în circulaţie. încheie un contract prin care se obligă la o prestaţie atât faţă de primul beneficiar cât şi oricui s-ar găsi în posesia legitimă a titlului în ziua scadenţei. care-l apără de excepţiile care ar fi putut fi opuse antecesorului sau de drept. 3 Amănunte în legătură cu aceste teorii. rezultă din însăşi faptul bunei credinţe. în materia titlurilor la purtător. după natura titlului (prin remitere de posesie. faţă de care nu s-a obligat şi despre care nu află că e debitor decât în momentul scadenţei? S-au formulat în doctrină următoarele tipuri de teorii3: . Până în acest moment. pe lângă raportul fundamental ce stă la baza emiterii titlului. care dă naştere unei obligaţii eventuale în favoarea celui ce s-ar găsi în posesia legitimă a titlului la scadenţă. susţin în esenţă. Demetrescu. -ateoriile caracterului mixt al obligaţiei. drepturi ce depăşesc pe cele ale cesionarului unei creanţe de drept comun. proprietate care se dobândeşte în condiţii specifice. Ea se prezintă sub mai multe variante.

astfel încât dobânditorul nu obţine un drept originar. de desdăunare şi nu un caracter real. 346 31 . Chiar dacă se verifică vreunul din riscuri. Astfel: a) Problemele şi riscurile dobândirii creditului după regulile cesiunii. Gidro. Pop. al bogăţiei. Aşadar să vedem urmările: Din punct de vedere substanţial orice achiziţie printr-un titlu derivativ este supusă regulii potrivit căreia transferul nu poate da achizitorului o poziţie jurdică mai bună decât poziţia celui care a renunţat la drept. întrucât nimeni nu poate primi mai mult decât a avut cel ce i-a transmis3. această lipsă se răsfrânge asupra cesionarului.Remiterea de posesie. 1982. Toate aceste teorii apărute ca să explice pe plan juridic efectele titlurilor de credit nu prezintă importanţă practică deosebită. trebuie preîntâmpinat riscul ca dobânditorul neştiutor despre cesiune să plătească vechiului titular. dacă cel ce cedează nu este efectiv titularul creditului cedat (pentru că dreptul său nu este valabil de la constituire sau dreptul său este vulnerabil la excepţii ale debitorului care reduc total sau în parte prerogativele creditorului). Iaşi. Transmisiunea presupune o renunţare de drept din partea cedentului şi o achiziţie din partea cesionarului (primitorului). El (cesionarul) se vede frustat în realizarea scopului pentru care a făcut achiziţia. Tocmai aici titlurile de credit îşi realizează funcţiunile înlăturând riscurile dobânditorilor de credite. Fenomenul este consecinţa raportului ce se stabileşte între cel ce cedează şi primitor. de bogaţie mobilizată. acesta din urmă trebuie să se legitimeze faţă de debitor dovedind achiziţia făcută. p. In opinia noastră funcţiunea titlurilor de credit s-ar circumscrie într-un cadru mai larg al mobilizării creditelor. R. Cluj. Mobilizarea creditelor prin cedarea lor (prin transmisiune). Cesiunea de creanţă este un act juridic prin care un creditor transmite dreptul său de creanţă unei alte persoane2. Acţiunea are însă un caracter personal. prin notificarea operaţiunii4. cum tot aşa este reglementată transmisiunea bogăţiei mobile între diferiţi subiecţi (1909 Cod civil). Acest transfer produce şi unele consecinţe negative ce rezultă din caracterul derivat al titlului prin care se realizează achizitţia. Desigur nu putem absolutiza aceste riscuri. girul şi transferul nu sunt mijloace de transmisiune ale unor raporturi de obligaţie ci mijloace de transferare a proprietăţii asupra înscrisului care încorporează sau materializează obligaţia menţionată pe document1. Dacă sunt mai mulţi achizitori succesivi. Curs de drept cambial. Analizăm pe rând riscurile dobândirii bogăţiei după regulile de drept comun. Fiecare din aceste situaţii pot fi inconveniente pentru dobânditorii succesivi ai aceleiaşi creanţe. Lupaş. Însă aceste transmisiuni crează probleme cedenţilor şi fac pe dobânditori să suporte riscuri. De asemenea. substanţiale şi formale. Teoria generală a obligaţiilor. raport guvernat de principiul potrivit căruia nimeni nu poate transmite mai mult decât are. p. adică să urmărească obiectul 1 2 S. Curs de drept cambial. 1948. Cluj. Teoria generală a obligaţiilor. 8 4 L. 32 Liviu Pop. p. Cluj Napoca. 455 3 S. p. 1948. Ele sunt încercări teoretice de a încadra în şabloane juridice clasice o realitate de fapt şi juridică creată de viaţa economică şi comercială modernă. In consecintă. Drept civil. Asta înseamnă că dobânditorul preia toate inconvenientele antecesorului său. achizitorul se poate despăgubi având acţiune împotriva celui care i-a provocat paguba. Drept civil. ultimul dobânditor trebuie să dovedească lanţul de achiziţii până la el. 1993. Lupaş. Din punct de vedere formal: întrucât obţinerea dreptului este rezultatul unei negocieri între cel care cedează şi cesionar. nu este o noutate adusă de doctrină ci o instituţie juridică pe care dreptul român o reglementează amănunţit prin instituţia cesiunii de creanţă (1391-1404 Cod civil).

N. Siguranţa transmisiunii se bazează pe operaţiunea însăşi şi nu pe un fapt exterior acesteia.1909 Cod civil) ce garantează obţinerea proprietăţii asupra bunului mobil dobândit de la neproprietar. Buna credinţă în raporturile juridice civile. 1991. Totalmente diferită este protecţia achizitorului ce a dobândit prin cumpărare un bun mobil (protecţia sa capătă un caracter real)2. Avem de a face. Drept civil.un titlu valabil sub orice aspect. 202 4 D. El trebuia sa facă numai dovada posesiei sale. Ionaşcu. 58 3 A. Deleanu. notorii. I. buna credinţă acoperă în principiu (există excepţii înscrise în art. 1978. c) Problema extinderii protecţiei specifice transmiterii mobilelor la obţinerea creditelor. b) Protecţia dobânditorului în circulaţia bunurilor mobile. Radu. S. Bucureşti. excepţiile specifice titlurilor deverivative îngreunează situaţia dobânditorilor de credite care este dependenta de formalismul notificării cesiunii. 154 5 T. deoarece operaţiunea în sine nu dă siguranţa specifică transmisiunii mobilelor şi legea nu crează pentru ea nici o situaţie exterioară care dă certitudine în cazul transmisiunii bunurilor mobile. dobânditor al unui credit cedat1. O dată obţinută posesia bunului. p.civ). 30-34 I. M. a unei stări de fapt evidente şi.cedat şi să menţină stabilă şi necontestată poziţia obţinută de creditor. Deci. devine realitate în momentul în care se realizează un titlu de credit (adică 1 2 M. De aici rezultă niste avantaje specifice circulaţiei bunurilor mobile în raport cu circulaţia creanţelor. S-a observat că acest dezavantaj al sistemului de circulaţie al creditelor în raport cu sistemul de circulaţie al bunurilor mobile a fost înlăturat prin apariţia unui instrument juridic nou. Beleiu. Bucureşti. de buna credinţă. Bucureşti. Din punct de vedere formal. Drepturile reale prinicipale în dreptul României. dacă se împlineşte condiţia de a nu fi cunoscut că înstrăinătorul nu este titularul dreptului transmis. De aici deducem şi consecinţa: o regulă ce rezolvă conflictul între mai mulţi achizitori ai aceloraşi bunuri mobile. Brădeanu. Partea generală. Pop. circulaţia creditelor prin cesiune asigură o slabă protecţie cumpărătorului. dobânditorul este scutit de a face dovada dreptului antecesorului său şi al proprietarilor precedenţi ai acestui antecesor. deci. Din punct de vedere substanţial. orice viciu pe care-l prezintă titlul înstrăinătorului4. 194 32 . 1993. p. Minea. Creaţia acestui instrument aparţine practicii şi practicienilor în activitatea comercială.1909 al. 1994. Norma dă un titlu suficient oricărui dobânditor de bunuri mobile. Finalitatea dorită de achizitorii de creanţă se realizează numai aplicând regulile proprii circulaţiei bunurilor mobile. Costin. p. cu condiţia ca dobânditorul să fi fost de bună credinţă în momentul primirii bunului. p. Bucureşti. Gh. inclusiv al înstrăinărilor succesive. circulaţiei creditelor. Gherasim. I. Iaşi. Această certitudine nu o întâlnim în cazul transmisiunii creditelor prin cesiune. cu o reglementare simplă şi eficienţa care măreşte încrederea cumpăratorilor în operaţia făcută. vol. I. de obicei. Cesionarul îşi vede periclitată poziţia atât în situaţia în care creditul transmis este vulnerabil la excepţiile pe care le-ar putea invoca debitorul cât şi la excepţiile terţilor dacă acelaşi credit a fost transmis succesiv mai multor cesionari. Interesul achizitorului este acoperit. 1975.2 C. dobânditorul este ocrotit de orice risc. Legea stabileşte o normă fundamentală (art. Leş. Va fi proprietar cel ce a obţinut posesia necunoscând înstrăinările precedente3. Legiuitorul nu face altceva decât să consacre juridic acest instrument. fără să mai fie obligat să facă vreo formalitate5. riscurile fiind totalmente înlăturate. Posibilitatea de a face creditele să circule ca şi bunurile mobile.acela al titlurilor de credit. Procedură civilă. Dicţionar de drept procesual civil. p.

în sensul că obţinerea dreptului este un efect al obţinerii proprietăţii documentului. In titlul de credit se stabileşte o legătură între document şi drept nu numai în ce priveşte constituirea dreptului ci şi în ce priveşte circulaţia lui. însuşirile “bunului mobil “ care se transmite. Voinţa subscriitorului unui titlu de credit este dată numai de semnificaţia literală a cuvintelor folosite şi este interzisă 1 2 V.unitatea dintre dreptul de proprietate asupra documentului ce conţine obligaţia debitorului şi dreptul asupra creditului . în baza unui raport juridic obişnuit între cei doi subiecţi (creditor-debitor). care corespunde creditului şi circulă după regula ce spune că oricine devine proprietar asupra documentului devine şi titular al dreptului de creanţă ce este constatat de document. d) Incorporarea dreptului în titlu. legătura exprimată prin formula încorporării nu are caracter absolut ci un caracter instrumental. Bucureşti. într-un document pe baza căruia îşi asumă obligaţia unilaterală de a efectua prestaţia în favoarea oricăruia ce se va găsi în proprietatea acelui document. Fenomenul încorporării se poate analiza pornind de la crearea unui titlu de credit. necesare şi suficiente pentru a identifica conţinutul şi modalitatea prestaţiei la care s-a obligat. Semnificaţia juridică a acestei formule. alături de acest raport. Legătura ce se stabileşte între proprietatea documentului şi creditul înscris. redusă la elementele sale esenţiale. 167 I. Operaţiuni şi contracte bancare. De aici deducem unele consecinţe. Revista de drept comercial. Intinderea dreptului şi obligaţiei ce rezultă din titlu. care exprimă caracteristicile esenţiale ale titlurilor de credit şi anume: literalitatea şi autonomia dreptului. determinate prin menţiunile de pe înscris exprimă indirect calităţile. în care creditul corespondent va circula după regulile cesiunii. Creditorul poate transmite acest drept de creanţă cu maximum de siguranţa unui beneficiar transferîndu-i proprietatea documentului constatator al obligaţiei unilaterale asumate de debitor. ci o unitate pe care o denumim unitate funcţională: legătură dintre dreptul de creanţă şi proprietatea titlului trebuie să asigure în mod egal şi permanent o funcţie constitutivă şi de condiţie necesară pentru exerciţiul creditului1. Luha. Principiul literalităţii se manifestă ca o regulă de protecţie a intereselor debitorului. nr. Turcu. întâmplătoare. dependenţa numai de voinţa părţilor. Practic se realizează o extindere a legislaţiei privitoare la circulaţia bunurilor mobile asupra circulaţiei drepturilor de creanţă. Relaţia ce se stabileşte între document şi credit este diferită de alte forme de conexiune pe care le-am amintit anterior (ce izvorăsc din raporturi juridice ce se constată în forma scrisă.titularitatea creditului). Creditorul devine subiect în două raporturi juridice: un raport fundamental. Această expresie redă ideea că situaţia creditorului este legată de poziţia sa reală ce priveşte documentul. Calitatea de subiect activ al unui asemenea raport juridic care se naşte prin emiterea unui titlu de credit este condiţionată de existenţa unui drept real asupra înscrisului constatator al creanţei. există un raport specific apărut prin crearea titlului. 1994. Adică. se realizează un mijloc (instrument) tehnic de a extinde protecţia ce o dă legea circulaţiei bunurilor mobile asupra circulaţiei creditelor. 123 33 . p. de o poziţie reală faţă de document. posibilitatea cererii îndreptate împotriva debitorului. In literatura juridică această unitate se exprimă prin formula . 7-8/1998. Avem un subiect care are faţă de altul o datorie rezultată dintr-un raport juridic determinat. rezultat dintr-o relaţie juridică tipică dintre cel ce emite titlul de credit şi cel care îl primeşte. p. în sensul că din proprietatea acestuia din urmă rezultă titularitatea dreptului de creanţă.încorporarea dreptului în titlu2. Trăsăturile generale ale titlurilor de credit. Desigur nu este o unitate oarecare. ad probationem şi ad solemnitatem). El transpune obligaţia sa.

p. Popescu. Teoria generală a obligaţiilor. Asta înseamnă că oricare ar fi motivul care ar fi determinat emiterea titlului. Titularul creditului are o poziţie reală faţă de document (un drept de proprietate). Drept civil. ca să stingă în totul sau în parte pretenţia creditorului. Dacă dăm acestei reguli o valoare de principiu şi admitem că ea este valabilă într-un raport ce transmite un drept derivat. In această formă. Din interpretarea art. în literalitatea lui. Se crează astfel o ficţiune juridică prin care se extinde regimul juridic al bunurilor mobile asupra regimului creanţelor şi implicit se stabileşte regula. Construcţia juridică a încorporării şi a caracterului originar al dreptului născut la dobânditor. aşa cum am formulat-o naşte o întrebare: pe ce text de lege se bazează ? Aşa cum am arătat ea nu se fundamentează pe un text legal expres. de ce nu am admite că principiul este valabil şi într-un raport în care dobânditorul are o pozitie reala faţă de creditul primit. Autonomia dreptului pune pe creditor într-o stare de independenţă faţă de situaţia juridică a oricărui purtător al titlului. cu valoare de principiu. Fiecare nou posesor devine titular al dreptului aşa cum este el înscris în document. propriu şi nu un drept cedat.orice căutare a intenţiilor declarate sau ascunse.1395 C. Aceasta. Formularea este improprie însă. iar dobânditorul prin posesia de bună credinţă a documentului este proprietar şi creditor.excepţiile ce pot fi invocate contra emitentului unui titlu de credit nu pot fi opuse dobânditorilor succesivi ai acestuia (ai titlului). Bârsan. reflectă o situaţie juridică reală ce acoperă o nevoie economică practică: creditul este legat de document. circulaţia titlurilor de credit investeşte pe dobânditor cu un drept originar. pun pe debitor în imposibilitatea de a invoca faţă de purtătorii succesivi ai titlului excepţiile ce ar rezulta din raportul personal pe care el îl are cu primul din ei. Stătescu.1909 C. titular legitim al creditului. Dreptul creditorului este stabilit în baza unei situaţii ce rezultă din proprietatea înscrisului şi continutul său nu mai poate fi fixat prin interpretare1. Chiar dacă titlul circulă prin mai multe mâini fiecare posesor are un drept nou. cum este incorporat prin scriere în document şi va circula numai în acest mod indiferent de subiecţii prin mâna cărora trece. Atât principiul literalităţii cât şi al autonomiei drepturilor specifice titlurilor de credit. Circulaţia titlurilor de credit spre deosebire de cesiunea creditelor. deoarece dreptul s-a născut aşa şi numai aşa.1391-1396 şi art. Bucureşti. Dacă cesiunea creanţelor transmite un drept derivat.civ. documentul.Civ. după care cineva poate dobândi mai mult decât îi transmite autorul său. C. Deci. (ce transmite un drept de creanţă) presupune circulaţia unui bun mobil. nu se mai poate invoca o excepţie ce rezultă din raportul existent între cedent şi debitor după ce dreptul de credit a fost dobândit de cesionar. p. deducem că debitorul nu mai poate invoca compensaţia pentru o creanţă ce s-a născut împotriva cedentului ulterior notificării sau acceptării cesiunii2. Dreptul comerţului internaţional. literalitatea titlului imită calităţile fizice imuabile şi notorii ale bunului mobil aflat în circulaţia sa juridică. 1 2 T. 1994. cel ce l-a emis este ţinut să îndeplinească prestaţia la care s-a obligat. 414 C.R. e) Justificarea legală a teoriei titlurilor de credit. Bucureşti. Adică. Obţinerea proprietăţii titlului duce implicit la investirea cu titularitatea creditului menţionat pe document. obţinut după regulile generale ale dobândirii proprietăţii bunurilor mobile. 318 34 . 1976. ci numai pe interpretarea logică a principiilor de drept cuprinse în art.

fie unei persoane arătate de acesta în titlu. 4.există titluri ce reprezintă un drept real. bilete de loterie. căpitanul vasului nu pot să le predea decât aceluia ce-i prezintă titlul. conosamentul. Acest inconvenient nu poate fi preîntâmpinat de posesor prin înscrierea numelui său pe titlu sau prin aplicarea vreunui semn distinctiv. creanţa va fi plătită la ordinul acestuia. prin semnarea celui ce transmite pe dosul titlului (de unde şi numele de andosare). Vor purta scris pe ele numele primului creditor. un drept care se valorifică asupra unui bun determinat: scrisori de trăsură. Cine-şi pune semnătura pe titlu se obligă în aceleaşi condiţii ca cel care l-a emis. Trebuie. în special asupra circulaţiei şi stingerii sale. Titlul emis la purtător îşi păstrează caracterul şi posesorul nu poate să-i schimbe regulile de circulaţie printr-o declaraţie unilaterală de voinţă. după cum trebuie să rezulte de aici şi orice act făcut pentru a opri circulaţia. certificatul de gaj. Cristoforeanu. . cu menţiunea că. biletul la ordin şi cecul. p.ordinele î producte. Titlurile la ordin. El va continua să circule şi pe mai departe ca titlu la purtător. 1946. poliţa de încărcare. bilete la ordin. Din această cauză aceste titluri prezintă pe lângă avantajul de a putea circula cu mare uşurinţă un mare inconvenient în caz de pierdere sau furt. cărăuşul. Va putea fi transformat în titlu la ordin sau nominativ însă numai prin acordul dintre posesor şi emitent. timbre. magazionerul. ci indreptăţeşte pe oricine s-ar găsi în posesia titlului să exercite drepturile consemnate în document. posesor legitim. Cât timp titlul circulă el va purta cu sine dreptul menţionat în toată integritatea sa1.există titluri ce dau dreptul la o prestaţie din partea debitorului: o sumă de bani-titluri de rentă. 1 E.documente de transport. Creditul există în măsura în care este consemnat în titlu şi nici o limitare nu poate să restrângă valoarea lui contrazicând cuprinsul său. bonuri de tezaur. După modalitatea de circulaţie distingem: titluri la purtător. mărci poştale. Conţinutul titlurilor de credit poate fi foarte diferit: . cambii. . 444 35 . titluri nominative. neputându-se obliga mai sever sau mai uşor. Titlurile la purtător. un serviciu. Sunt titlurile în care nu se indică un creditor căruia să i se facă plata în mod exclusiv sau la ordinul său.Această concepţie fundamentată pe mecanismul încorporării are valoare practică întrucât permite să se elimine sau să se reducă la minimum inconvenientele formale şi substanţiale ce însoţesc circulaţia creditelor după regulile cesiunii de creanţă. Despre titlurile de credit la purtător. cecuri. deci fie creditorului însuşi.deosebim şi titluri care dau posesorului anumite drepturi de reprezentare cu beneficiile lor: acţiunile. titluri la ordin. Ele circulă prin tradiţiune. certificatele de părţi sociale. bilete de bancă. Orice act ce are ca scop restrângerea valorii titlului trebuie să rezulte numai din document. Cine este în posesia legitimă a documentului se consideră în posesia mărfurilor pentru că depozitarul. Transmiterea se face prin gir. Titlul de credit spre deosebire de orice alt înscris are o influenţă esenţială asupra soartei creditului. Oricine se găseşte în posesia unui asemenea titlu este presupus. deci pentru aceasta concursul debitorului. Asemenea titluri plătibile la ordin sunt prin excelenţă cambia. recipisa de depozit. voinţa posesorului fiind insuficientă. până la proba contrară. Revista de drept comercial.Definiţia şi clasificarea Faţă de cele expuse deducem că titlul de credit este un înscris necesar pentru a transfera sau pretinde dreptul literal şi autonom înscris în el. o anumită cantitate de mărfuri.

I. 5. dreptul modern a obţinut o spectaculoasă cucerire. Prin teoria titlurilor. Despre titlurile de credit la purtător. vol. Ştefănescu. Procedură civilă. 2. Acestea au o eficacitate juridică mai limitată. Revista de drept comercial 7-8/1996 Căpăţână. I. (bilete de tren. Exemplu tipic în acest sens este factura (desi unele sisteme legislative admit circulaţia ei în condiţiile specifice titlurilor de credit). Albu. Ele sunt de două feluri: -documentele de legitimare-efectul lor constă în aceea că posesiunea documentului constituie proba titularitătii dreptului. II Costin. Man.. în sensul că încorporarea nu este deplină.. tichete de garderobă.. deşi se aseamănă cu titlurile propriu-zise prin structura exterioară sau prin termenii prin care sunt numite. Ele amintesc de titlurile de credit prin forma lor. 1994 36 .. Regula „nemo plus juris ad alium trasfere potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă. Mişcarea legislativă din ţara noastră va trebui să aibă în vedere acest lucru şi va trebui să constate că domeniul titlurilor de credit este slab reprezentat. Aplicarea în practică a teoriei enunţate va aduce numai beneficii oricărui sistem economic bazat pe principiile pieţei libere.. 1946 Deleanu. Asemenea titluri circulă pe cale de cesiune.. Leş.Tratat de drept comercial internaţional. Titlurile nominative. Acestea poartă scris pe document numele creditorului. . Revista de drept comercial.Debitorul nu trebuie încunoştinţat în legătură cu această transmitere. Radu.. Problematica titlurilor de credit este vastă şi complexă. vol. dacă asemenea registre sunt prevăzute de lege. de tramvai.). Titularul dreptului înscris pe document nu va putea pretinde dreptul său decât atâta timp cât este în posesia titlului. Titluri de credit improprii. Însă o asemenea probă nu este decât o simplă prezumţie care-şi produce efectele numai până la proba contrarie.N. I. In realitate nu au nici una din trăsăturile specifice titlurilor de credit. Dicţionar de drept procesual civil. Sunt doar simple înscrisuri de credit.. M. etc. 1993 Cristoforeanu. In anumite împrejurări dreptul poate fi exercitat chiar în lipsa documentului.titluri aparente. Persoana străină ce s-ar găsi în posesia acelui titlu. fără a putea justifica dobândirea lui pe cale legală nu va putea folosi înscrisul. 3. Bucureşti.. Minea. M.. 4. Acesta va lua la cunoştinţă despre gir în momentul în care i se va prezintă titlul la plată şi va trebui să urmarească numai regularitatea formală a andosării şi succesiunea neîntreruptă a girurilor.I. iar debitorul nu se poate libera valabil decât achitând valoarea titlului în mâna acelui creditor. Asemenea documente îndeplinesc funcţiunea de mijloc de probă a unui raport contractual. cesiune ce trebuie înscrisă atât pe titlu cât şi în scriptele debitorului. De aceea se spune că sunt titluri improprii. Iaşi. aproape inexistent în ansamblul normelor de drept pozitiv. BIBLIOGRAFIE 1. I. Această teorie a realizat o penetraţie a principiilor de drept care dă posibilitatea unei mobilizări de bunuri ce se întâlnesc în activitatea comercială curentă. B. bilete de teatru. O. A. E. O politică legislativă şi economiă raţională va trebui să dea titlurilor de credit o reglementare unitară şi ea se va impune cu uşurinţă comercianţilor la orice nivel. Există o categorie de documente care primesc numai unele din caracteristicile titlurilor de credit.

Curs de drept. Vol. Drept civil. Liviu. p. mecanismele bursiere în economia de piaţă. 1994 Turcu. 1976 Potolea. R. Bucureşti.. Iaşi. Gh.. Cluj Napoca.L. Curs de drept cambial. 19. Teoria generală a obligaţiilor. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin.. V. Teoria generală a obligaţiilor. 12.6. Elemente de drept civil şi comercial comparat. Partea generală.. Repetiţia principiilor de drept civil. E. 20. Cluj Napoca. Drept civil. I. I. Drept civil. Bucureşti. 123 Vlachide.. Demetrescu. Buna credinţă în raporturile juridice civile.. Drept civil.. Trăsăturile generale ale titlurilor de credit. Bucureşti. 16. 23...Georgescu. 1993 Pop. 13. 78/1998 Lupan. 18. 1948 Pop.M.. Dreptul comerţului internaţional.. S. Bucureşti.. 1991 Gherasim. T. 60 37 . A. 22.. Partea generală. 1992 Rucăreanu.. P.. 10.. Bucureşti. Demetrescu. I. 1981 Lupaş. Bârsan. G. C.. Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă.. E. 1991 Ionaşcu. Cluj. 7. 11. I. 1980 Stătescu.. Teoria generală a obligaţiilor. Brădeanu. 1994. Dragoescu... Revista de drept comercial. Drept civil. 21. Operaţiuni şi contracte bancare. Bucureşti. 1975 Pop. Drepturile reale prinicipale în dreptul României. Revista de drept comercial 78/1998 Luha. 17. 1934 Ionescu. Hossu. Bucureşti. 1982 Popescu. A. 1934 Luha. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Dragoescu. 15.. Bucureşti. Cluj Napoca. 8.C. 1994. nr.. hârtiile de valoare. L. H. Cluj Napoca. 14. C.. Beleiu. 9. V. P.. S.. I. p. D. Efectele de comerţ. T.R. Carasteristici generale ale titlurilor de credit.. Bucureşti. Gidro. P. 1978 Ionescu. Bucureşti. I.

pentru adaptarea la dreptul pozitiv românesc. OUG nr. p. Izvoarele dreptului cambial. 11/1993.C. Ca instituţie juridică în sensul celei de astăzi cu caracterele ei esenţiale. Legea nr. Legea română adaugă la normele uniforme mai mult decât îi permit rezervele.1673. Legea uniformă privind cambia. îşi lua angajamentul de a face să se plătească de către un corespondent al său dintr-o altă localitate. La început cambia nu a fost altceva decât un instrument destinat a permite executarea unui contract de schimb prin care o persoană. o convenţie destinată a reglementa conflictele de legi în materie şi o convenţie referitoare la timbrarea cambiei. Caractere. de obicei bancher. Ulterior această lege a fost modificată prin OG nr. formal şi complet care conţine o obligaţie de plată sau de a face să se plătească o sumă determinată. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. astfel că în curând s-a simţit nevoaia unei legiferări uniforme.1934. Legea cambială română a fost modificată prin O. în aceeaşi monedă. Funcţii Legea nu defineşte cambia. Aceasta a dus la o diversitate de legislaţii. Această scrisoare nu era altceva decât dovada plăţii făcută bancherului şi a obligaţiei luate de acesta. Ele au fost ratificate de majoritatea statelor europene2. In virtutea acestui titlu o persoană numită trăgător dă ordin altei persoane numite tras să execute acea obligaţie în favoarea unei a treia persoane numite beneficiar la împlinirea scadenţei şi în locul menţionat. sau într-o monedă diferită. V. Modificările aduse sunt nesemnificative din punctul de vedere al concepţiei iniţiale a legiuitorului asupra cambiei. Definiţie. 36-47 38 . Scurt istoric. Cambia se prezintă ca un titlu de credit esenţialmente girabil. 100/1.N. s-a realizat mai degrabă o 1 Legea nr. o sumă de bani. 163/2009 2 Pentru amănunte a se vedea: M. 5/1995. Revista de drept comercial nr. In secolul XIX fiecare stat a codificat în felul său normele privitoare la cambie. oferă doar o reglementare detaliată a acestui titlu1. 39/2008 şi Legea nr. Aceste modificări sunt de obicei preluate din legea italiană sau sunt adaptări româneşti. De altfel. Ea este o traducere a legii italiene din 1933. 58/1934 cunoscută în mod obişnuit ca legea cambială (L. Definirea a oferit-o doctrina. 83/1994.SECŢIUNEA a II-a CAMBIA Subsecţiunea I . Luha. cu unele modificări neesenţiale. Legea română nu este legea uniformă chiar dacă în marea lor majoritate textele au corespondenţă.Codul Savary . In acest fel se evita transportul de numerar într-o vreme în care drumurile erau nesigure. O serie de congrese şi conferinţe interstatale între care cele mai semnificative au fost cele de la Haga din 1912. putem vorbi despre cambie din secolul al XVIIlea. La rândul său legea italiană este o adaptare a legii uniforme. In 1930 s-a realizat semnarea a trei convenţii: Convenţia asupra legii uniforme referitoare la cambie şi biletul la ordin. au rămas fără rezultate pozitive.11/1993 pentru modificarea legii asupra cambiei şi biletului la ordin. Legea cambială a intrat în vigoare la 1 mai 1934 şi a realizat unificarea dreptului cambial românesc.nr. Atributele care caracterizează cambia au apărut cu timpul şi şi-au găsit consacrare legislativă în Ordonanţa asupra comerţului terestru . 58/1934. unui client care plătise bancherului o sumă corespunzătoare. Costin. In 1929 a fost convocată la Geneva o conferinţă care şi-a asumat sarcina de a realiza unificarea în materie.05.G. Se consideră că acest titlu de credit ar fi apărut în secolul XIII.).

interpretarea normelor cambiale trebuie 39 . sunt. 16372009. . prin trunchiere. actul normativ are drept obiect: reglementarea trunchierii (prezentării electronice la plată a cambiei şi biletului de ordin). Altfel spus dacă normele de drept comun. putând recurge la această posibilitate de procesare numai dacă au agreat acest lucru prin semnarea unor acorduri bilaterale. articolul de lege care făcea referire la acest format a fost modificat corespunzător). În vederea uşurării procesării cambiilor şi biletelor la ordin. Ca atare. Dacă îl acceptă îi urmează regulile cu stricteţe. Aceasta deoarece practica bancară consemnează faptul că foile de prelungire sunt foarte puţin utilizate. de la dispoziţiile legii. civil şi comercial pot completa lacunele regulilor istituite prin L.adaptare a reglementărilor iniţiale la realităţile economice şi instituţionale existente în acest moment în România. şi Legea nr. . legea uniformă nu este izvor de drept pentru dreptul cambial românesc deoarece România nu a aderat la Convenţia de la Geneva. Ele au acest drept numai în cazurile în care posibilitatea le este acordată expres de legiuitor. nu pot pierde ulterior această calitate şi invers. Totuşi. Susţinem că normele de drept comun cu valoare de principiu pot să completeze cu succes lacunele legii cambiale. eliminându-se sintagma „numele şi prenumele sau firma celui care se obligă”.pe document se trec numai clauzele. Insă. pot fi izvoare de drept în materie. Astfel. pentru a nu fi necesară captarea şi transmiterea. multilaterale sau prin semnarea contractului de participare la un sistem de plăţi. trunchierea nu este obligatorie şi nu produce efecte decât dacă este agreată în mod formal de instituţiile de credit implicate. incompatibile cu legea sunt socotite. în principiu. .părţile nu pot valida cambia nevalabilă formal prin voinţa lor. prin aducerea elementelor de pe verso-ul acestora pe recto. considerată prea generală. 39/2008 (Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. completări sau modificări minore ale legii pentru facilitarea trunchierii: eliminarea foii de prelungire (allonge) şi eliminarea referirilor la verso-ul instrumentelor. imperative. 83/1994. ulterior legea a fost modificată prin Legea nr. actul care nu a luat naştere în forma cambială nu poate căpăta mai târziu această poziţie nici ca efect al unei hotărâri judecătoreşti. manifestarea de voinţă nu are eficacitate cambială. definirea mai clară a cuprinsului semnăturilor de pe cambie şi bilet la ordin. şi deci. Normele stabilite prin L. instituţiile de credit au convenit schimbarea formatului instrumentelor de plată. pe lângă imaginea instrumentului de debit. Drepturile şi obligaţiile cambiale sunt fixate de legiuitor în mod rigid. 58/1934 asupra cambiei şi biletului de ordin. Ordonanţa mai prevede eliminarea foii de prelungire (allonge) pe care se puteau înscrie girurile sau avalurile. De aceea. renunţarea la acestea neproducând inconveniente pentru utilizatorii cambiilor sau biletelor la ordin. Raportul cambial şi titlul care a luat naştere cu efecte cambiale. modalităţile şi condiţiile prevăzute de lege. în general. Definirea cuprinsului semnăturilor de pe cambie sau bilet de ordin se va face prin sintagma „semnătura olografă a persoanei”. De aici decurg unele consecinţe: .C. în principiu. Părţile nu au altă libertate decât de a accepta sau nu raportul cambial. Instituţiile de credit nu sunt obligate să aplice trunchierea. Părţile nu pot deroga .când lipseşte vreuna din condiţiile pe care legea le impune circuitului cambial.orice manifestare care încalcă legea trebuie observată şi invocată din oficiu. Clauzele străine. In literatură s-a discutăt dacă dreptul cambial este sau nu un sistem legislativ independent care să asigure prin el însuşi relgementarea titlului atât din punct de vedere material cât şi formal. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.C. oferă posibilitatea procesării cambiei şi biletului la ordin prin mijloace electronice. nescrise. a imaginii acesteia.

sunt determinate numai de cuprinsul înscrisului. p. In acelaşi timp indicaţiile din titlu trebuie să excludă orice incertitudine (regula certitudinii). .cambia este un document complet. Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. In consecinţă şi cambia este un document necesar întrucât dreptul pe care-l conţine nu poate fi exercitat de titlular decât prin posesiunea materială a înscrisului însuşi. Luha. originar2 Pe lângă trăsăturile comune oricăror titluri de credit. incompatibile cu legea cambială sunt socotite nescrise. . Acest caracter este definit foarte expresiv de dictonul “quod non est in cambio. Adică dreptul posesorului legitimat nu este identic cu dreptul transmiţătorului care poate fi grevat de orice sarcini ci este un drept propriu. trebuind să cuprindă anumite menţiuni obligatorii. modalităţile şi condiţiile prevăzute de lege pot fi trecute în înscrisul cambial. 1996. ceea ce impune că dreptul purtătorului să fie determinat prin titlu care i-a fost remis într-un mod care să nu dea naştere nici unei îndoieli. din acest motiv este necesar să fie cunoscută. Bucureşti. Existenţa înscrisului este cea dintâi condiţie pentru existenţa înscrisului. Aceste două trăsături le vom examina separat în secţiunile ce urmează. 19 40 . care nu cunosc raportul iniţial şi nici raporturile juridice dintre semnatarii anteriori. Curentul juridic 2/1998. Astfel: . Economu. Fiind un titlu de credit cambia întruneşte toate trăsăturile ce caracterizează aceste titluri. Ea trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime a dreptului.să ţina seama de scopul emiterii titlului şi acest scop este exprimat foarte precis în cuprinsul legii uniforme.conţinutul cambiei trebuie să fie consemnat într-un document (înscris). Sunt literale pentru că conţinutul şi întinderea drepturilor. neputând exista cambie verbală. Debitorul nu se poate elibera valabil decât cerând şi obţinând restituirea înscrisului fără de care riscă să mai plătească o dată în mâinile altei persoane ce se va prezenta ca posesor legitim al aceluiaşi înscris. Numai clauzele. Formalismul cambiei este impus în primul rând prin faptul că titlul este destinat să circule în mâinile diferiţilor purtători succesivi. Menţiunile pe care le poartă titlul sunt de aşa natură încât din ele trebuie să rezulte toate informaţiile necesare din care decurg obligaţiile cambiale. cambia fiind un act complet prin el însuşi. p. Legea românească urmează a fi interpretată în spiritul raţional şi practic al legii uniforme şi. Pe de altă parte. 11 2 R. Nu se poate uza de alte înscrisuri sau de alte mijloace de probă pentru a completa conţinutul unei cambii.cambia face parte din categoria titlurilor la ordin. Funcţiile cambiei 1 V. Cambia cuprinde drepturi literale şi autonome. . Nu există obligaţie cambială să nu fie cuprinsă într-un act scris. non est in mundo” (ceea ce nu este în cambie nu există în lume). regulile cambiale mai prevăd şi altele specifice cambiei. Sunt autonome întrucât posesorul legitim şi de bună credinţă al înscrisului exercită un drept care s-a născut în persoană să şi nu un drept derivat. Ea este înconjurată de un rigorism excesiv pentru a putea să corespundă scopului său de a circula uşor şi de a asigura o deplină securitate creditului.cambia este un titlu riguros formal. rigurozitatea formei atrage atenţia semnatatului asupra responsabilităţii ce şi-o asumă prin semnarea titlului. Manual practic de drept cambial. Târgu Mureş.cambia este un titlu executoriu.1 Caracterele titlului cambial. Aceasta este regula suficienţei. Clauzele străine. .

Excepţie fac doar situaţiile când cambia este la vedere. . de pildă în materia vânzării comerciale. Costin. o scrisoare către corespondentul acestuia aflat în localitatea respectivă. Această cambie este suscceptibilă de onorare la o bancă chiar înainte de scadenţă. . Popescu. pentru că în perioada respectivă acea persoană să poată vinde mărfurile şi să obţină astfel sumele necesare achitării preţului. c) Constituie un instrument de credit. prin scontare.cel care are nevoie de o sumă de bani într-o anumită monedă în altă localitate.Cambia a apărut din necesităţi economice şi îndeplineşte anumite funcţii1 care-i asigură o atenţie specială din partea mediilor economice. p. Garanţia pe care poate să o asigure cambia o privim sub mai multe aspecte (luăm în considerare sensul larg al noţiunii de garanţie . pentru a i se pune în evidenţă acest rol. Când este legată de operaţii bancare.adică toate drepturile.se transmite simplu şi rapid prin gir. Bucureşti. . în vederea achitării preţului. asupra cumpărătorului. . necorespunzând unei livrări de mărfuri sau de prestări de servicii se numeşte efect financiar. obţinând de la banca respectivă suma ce reprezintă preţul. d) Constituie un mijloc de garantare a unei obligaţii.cel care are de primit o sumă de bani în altă localitate redactează o scrisoare către debitorul său şi o dă unei persoane care are de efectuat o plată în acea localitate şi care. Este consecinţa faptului că de regulă cambiile nu se plătesc de îndată. adică la o dată ce coincide cu expirarea termenului acordat prin contractul respectiv. urmând ca plătitorul să primească. în baza scrisorii. prin care semnatarul scrisorii îi cere să pună la dispoziţia aducătorului ei suma de bani prevăzută în scrisoare. realizându-se schimbul într-o altă localitate. 1976. Posesorul mai multor cambii plătibile într-o anumită localitate poate face plăţi dând acele cambii în loc de numerar. 3/1995. Cambia constătă un contract de schimb a cărui realizare poate fi schematizată după cum urmeaza2.este garantată solidar de giranţi. In acest mod se înlătură riscul şi cheltuielile pe care le-ar fi implicat transportul de bani în numerar. A fost concepută cu o atare menire fiind denumită şi “lettre de change” (scrisoare de schimb). -faţă de beneficiar nu sunt opozabile excepţiile pe care trasul le-ar fi putut opune purtătorilor succesivi ai titlului. pentru sumele prevăzute în cuprinsul lor. Un producător vinde produsele sale unei persoane (cumpărător) acordându-i pentru plata preţului un termen de câteva luni. Dreptul comerţului internaţional. pe o altă piaţă sau într-o altă ţară. pe credit. In scopul acoperirii creditului astfel acordat vânzătorul emite la momentul perfectării contractului o cambie în beneficiul său.conferă certitudine beneficiarului de vreme ce a fost acceptată de tras.R. Când cambia constătă o creanţă izvorâtă dintr-o livrare de mărfuri ori prestare de servicii se numeşte efect de comerţ. Revista de drept comercial nr. în schimb îi plăteşte de îndată suma corespunzătoare. diminuată însă cu taxa de scont. 2233 2 T. suma de la destinatarul acesteia. invitându-l să o plătească la scadenţă. V. p. Funcţiile cambiei. Luha.N. obţine de la o altă persoană (de regulă bancher). b) Serveşte ca instrument de plată. Utilizarea cambiei într-un atare scop s-a impus în virtutea avantajelor pe care le prezintă acest titlu de credit. Se utilizează cu un atare rol. 421 41 . Anume: . mijloacele şi instrumentele 1 Pentru amănunte a se vedea: M. a) Constituie un procedeu de schimb în materie monetară.

V. 2 2 I. 586 3 Pentru amănunte a se vedea: M. o operaţiune juridică. prin cambie se asigură executarea unei promisiuni de plată incertă. 4/1995. Creanţa emitentului împotriva debitorului său.N. Debitorul emitentului nu mai poate invoca faţă de posesorul legitim al cambiei nici o excepţie ce ar rezulta din contractul său cu emitentul şi va fi nevoit să-şi îndeplinească obligaţia sa. Ca orice raport juridic. print-un gir adecvat. mandatul şi fideiiusiunea. Subiecţii raportului cambial 1 V. iar creanţa beneficiarului împotriva emitentului care justifică transmisiunea cambiei o numim valoare furnizată. Georgescu. C Turianu. p. împrumutul. după care o remite unui creditor al său pentru a nu-l plăti în numerar. de cele mai multe ori. Astfel de posibilităţi oferă cambia în alb. Garanţiile creditorului. Beneficiarul cambiei în alb poate completa titlul numai dacă obligaţia ia naştere. raportul cambial cuprinde structural trei elemete constitutive: subiecţii. Cambia de complezenţă purtătoare a unei semnături de favoare asigură terţilor creditori posibilitatea de a-şi satisface creanţele din patrimoniul celui ce a dat semnătura. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental. Nu există obligaţie cambială care să se nască dintr-un raport pur cambial.prin care se poate proteja cineva de consecinţele păgubitoare ale unui fapt determinat şi mijloc juridic ce întăreşte şansele de executare a obligaţiilor)1. ”Cum toate actele juridice au o cauză nici cambia nu face excepţiune de la această regulă de viaţă. 1994. 1937. ce constituie temeiul de fapt al emiterii cambiei o numim proviziune sau acoperirea cambiei. Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale. Subsectiunea a II-a Raportul juridic cambial Temeiul naşterii unui raport juridic cambial îl constituie. 38-49 42 .fie sub forma unei semnături de favoare ce realizează o garanţie personală.D. indirect creditorul obligaţiei ce rezultă din raportul fundamental beneficiază şi de avantajele ce le aduce legea cambială: caracterul executoriu al titlului. V.L. în executarea obligaţiilor ce rezultă din ele sunt: vânzarea-cumpărărea. pentru a evita să i se opună vreo excepţie care ar ridica contractului eficacitatea juridică. Deci cambia în alb stă la dispoziţia creditorului ca un instrument ce îi garantează şi îl ajută să execute obligaţia ce iniţial i-a fost incertă. girul de garanţie. Pătulea. Separat de aceasta emiterea sau transmiterea cambiei pot constată sau realiza raporturi specifice de garanţie în sens restrâns (de mijloc juridic ce conferă creditorului prerogative speciale faţă de alţi creditori). Creditorul dintr-o astfel de operaţiune. De asemenea. p. . Caracteristici structurale ale cambiei. 1970. Bucureşti. Revista de drept comercial. Zlătescu. deduse din raportul primar sau fundamental pentru dobânditorii subsecvenţi. garantare prin avalizare.fie prin darea cambiei în gaj. Revista de drept comercial nr. numai că pentru a proteja pe terţii dobânditori de bună credinţă şi a asigura scopul economic al unei circulaţiuni eficace a bunurilor s-a recurs la principiul inopozabilităţii excepţiilor. Bucureşti. p. fundamental. Cele mai importante operaţiuni juridice care duc la emisiunea cambiilor. Luha. 31. Costin. p. conţinutul şi obiectul3 . prin gir ai cambiei”2. Raportul cambial se naşte astfel în executarea unui alt raport juridic primar. Raportul cambial se alătură unui raport juridic cauzal şi. Acest lucru se înfăptuieşte în două forme: . răspunderea solidară. emite asupra debitorului său o cambie. Cambia oferă posibilităţi de realizare a creanţelor pe care dreptul comun nu le oferă.

pe de o parte si beneficiarul. a avalistului. Ea se naşte prin subscrierea cambiei. . Plata făcută de oricare alt obligat eliberează definitiv doar pe semnatarii ulteriori şi lasă solvensului posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricărui semnatar de grad anterior lui. şi în măsura în care declară propria acceptare asupra titlului şi . Obligaţia cambială. când debitorul răspunde numai dacă creditorul s-a adresat fără succes debitorului cambial principal. acceptantul prin intervenţie. Din punct de vedere al persoanelor care asumă obligaţia vorbim despre obligaţia emitentului (a trăgătorului). Trăsătura specifică a cambiei este aceea că la obligaţia cambială a subscriitorului iniţial se poate adăuga cea a altor subiecţi: a trasului care acceptă. Face excepţie posesorul legitim al titlului care apare doar în postura de creditor.Cambia presupune existenţa a trei subiecţi: persoana care crează titlul-trăgătorul-ce emite ordinul necondiţionat de plată şi care-şi asumă răspunderea în caz de neexecutare a acesteia. Raportul cambial este un raport obligaţional particular.beneficiarul-persoana în favoarea căreia se face plata. Dispunerea pe grade diferite a obligaţiilor cambiale are consecinţe în situaţia îndeplinirii de către unul din ei a obligaţiei asumate. adică prin asumarea obligaţiei prin depunerea semnăturii autografe pe documentul cambial. adică după ce a fost refuzată acceptarea şi plata din partea destinatarului ordinului de plată. a acceptantului prin intervenţie. Obligaţiile cambiale sunt directe când debitorul poate fi urmărit nemijlocit de creditorul cambial fără să se fi adresat mai înainte către alt debitor şi indirecte (de regres). trasul. acei cărora te poţi adresa direct la scadenţă. . fiecărei subscrieri îi urmează atribuirea unui grad după un criteriu logic şi nu cronologic. Obligaţia cambială este abstractă si autonomă. Obiectul său constă în acţiunea concretă la care este îndatorat subiectul pasiv şi la care este îndreptăţit subiectul activ. obligaţia acceptantului (a trasului). Forţa sa obligatorie rezultă numai din titlu.cel căruia i se adresează ordinul şi care devine parte a raportului numai dacă. In raporturile interne între diferiţii semnatari ai titlului. Nu se acordă nici o semnificaţie juridică motivului pentru care subiectul se 43 . Acest raport se poate analiza sub aspect pasiv al obligaţiilor ce le conţine şi sub aspect activ. Conţinutul său este format din drepturile şi obligaţiile pe care le au subiecţii acestui raport. pe de altă parte şi reflectă modul diferit în care se exercită dreptul subiectiv cambial. Abstractă pentru că din contextul în care se naşte obligaţia nu rezultă scopul (cauza) pentru care ea este asumată. în sfârşit a celui ce garantează prin angajament propriu plata titlului din partea unui terţ.obligaţii de regres -subiecţi cărora te adresezi numai după ce s-a cerut inutil plata obligatului principal. a girantului care răspunde şi el de neacceptarea sau neplata faţă de toţi beneficiarii succesivi. Conţinutul si obiectul raportului cambial. respectiv o prestaţie pozitivă de a da sau de a face ceva. Numai plata făcută de un obligat de gradul I-ii stinge toate obligaţiile cambiale şi ca urmare blochează orice acţiune cambială. a acceptantului prin intervenţie şi. Aceştia sunt trăgătorul. a girantului . pentru plata-trasul acceptat şi avaliştii săi. a avalistului.obligaţi direcţi . al drepturilor la care dă naştere. criteriu ce ţine de însăşi natura declaraţiei cambiale. Subiecţii cambiali sunt şi obligaţi cambiali întrucât fiecare din ei îşi asumă câte o obligaţie. Această distincţie priveşte raporturile ce se statornicesc între semnatarii titlului. giranţii şi avaliştii lor. Obligaţii cambiali se împart în două catagorii.

etc. indiferent de natura raportului juridic care ia dat naştere.C. vol. Obligaţia cambială rezultă şi se alătură unui raport fundamental din care derivă obligaţia de plată a unei sume de bani. a posesorului titlului. Sunt comerciale toate operaţiunile cambiale precum şi acţiunile ce rezultă din ele1 . 1 2 D. Socotim că.L. Obiectul obligaţiilor debitorilor de regres nu este permanent acelaşi. Este autonomă în sensul că obligaţia fiecărui semnatar al cambiei trebuie să fie considerată separat. Valabilitatea semnăturii puse pe titlu nu depinde de valabilitatea celorlalte semnături. mobilizarea creanţelor. el dobândind proprietatea prin prescripţia instantanee prevăzută de art. rente. figurând între actele obiectiv comerciale. un drept de credit. I. In literatura se discută că sub aspect activ conţinutul raportului cambial ni se prezintă din unitatatea a două elemente: un drept de creanţă şi un drept asupra unui document. Specific cambiei este faptul că între dreptul la credit şi înscrisul constatator al acestui drept există o legătură constitutivă pentru exerciţiul creditului. nici cambiile ce exprimă sume plătibile prin compensaţie. raport de care. Toate obligaţiile cambiale sunt guvernate de principiul independenţei semnăturilor. Nu de puţine ori părţile înţeleg să emită titlu în scop de garantare a executării prestaţiei din raportul cambial. In sistemul cambial românesc nu se acceptă cambiile în producte sau în mărfuri. Obligaţia cambială este formală deoarece pentru a fi valabilă trebuie să cuprindă anumite indicări prescrise de lege. în funcţie de motivul (scop mediat). prin alte titluri. Revista de drept comercial. însă se desprinde şi cu care nu mai păstrează decât anumite puncte de interferenţă. Cambia este considerată un titlu abstract în sensul că din conţinutul său nu rezultă cauza emiterii sale. Obiectul acestor obligaţii constă în a da o sumă de bani determinată.civ.obligă. al emisiunii cambiei. Ori emiterea titlului urmăreşte punerea în circulaţie a unui drept de creanţă. scop imediat al obligaţiei cambiale. Cambia are o cauză însă valabilitatea obligaţiei ce o conţine nu este condiţionată de indicarea ei. Obligaţiei de a plăti o sumă determinată îi corespunde dreptul creditorului. în ce-i priveşte pe obligaţii direcţi şi de a-i face pe alţii să plătească această sumă pentru obligaţii de regres. 1909 C. Motivele pentru care se emite o cambie sunt foarte variate. Bucureşti.18 L. 178 I. 1937. Se poate emite cambia când se doreşte novarea raportului din care derivă. Obligaţia de a fece să se plătească se poate transforma în temeiul legii într-o obligaţie de a da în momentul în care obligatul principal refuză să-şi îndeplinească sarcinile. Gălăşescu Pyk. Sau se justifică pentru obţinerea unui document de plată către un creditor-giratar. independent de celelalte. Georgescu. Raportul cambial şi raportul fundamental. adică complexul faptelor juridice care îi dă naştere şi-i determină modul de a fi. Fiecare din aceste motive prezintă importanţa în sensul că indică legăturile ce le păstrează raportul fundamental cu raportul cambial nou format. deşi acest motiv există întotdeauna. Obligaţia cambială constituie un act de comerţ. Insă proprietăţii sale i se aplică regulile speciale înscrise în art. 1939. de a pretinde această sumă la scadenţă. bun mobil cu valoare intrinsecă nesemnificativă. dar care scop nu face parte din titlu2 . Cambia şi biletul la ordin. Legea nu caracterizează dreptul asupra documentului. 586 44 . element esenţial al oricărui act juridic ce justifică plata unei sume de bani. p. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental. Cauza dreptului sau a raportului exprimat în titlul cambial nu poate fi alta decât acea a tuturor raporturilor de drept. p. creditorul cambial este un proprietar al documentului.

cât şi în ce priveşte raportul de proviziune. Subsecţiunea a III-a Condiţii de formă şi de fond ale cambiei CONDIŢII DE FORMĂ In dreptul cambial condiţiile de formă au o importanţă deosebită. poliţe). Denumirea trebuie sa fie înserată gramatical încât să apară evident şi logic legătura denumirii cu ordinul cambial. numit şi convenţie de execuţie sau convenţie de eliberare a cambiei (dintre debitorul si creditorul raportului de valoare furnizată). P. Ionescu.L. ci şi la faptul că sensul obligaţiilor asumate este determinat uneori chiar de locul unde se află menţiunile şi chiar prin semne dispuse în mod diferit. 1 S. ce se prezintă sub forma cambiei de favoare. Această cerinţă a legii exprimă într-o formulă specifică formalismul tipic cambial. In realitate ceea ce lipseşte în cambia de favoare este un debit cauzal. Un astfel de raport rezultă din aşa zisa convenţie de favoare.C.Putem deci spune că obligaţia cambială are cauză însă acesteia nu i acordă importanţă ca într-un raport de drept comun. cambia de favoare nu este decât o abatere aparentă de la principiile ce guvernează coexistenţa raportului cambial cu cel fundamental. Bucureşti. Menţiuni obligatorii: sunt obligatorii următoarele menţiuni. In atare situaţie putem să considerăm angajamentul de a elibera o semnătură cambială de favoare ca un raport fundamental. Legea pretinde că denumirea de cambie să fie trecută în însuşi textul titlului. Potrivit art. pe lângă celelalte care sunt facultative. p. impunând în contextul documentului folosirea unei expresii care indică toate urmările ce derivă din natura cambială a obligaţiei asumate. 102 45 . 1 din Legea nr. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Altfel spus. Felul cum se interferează raportul fundamental şi cel cambial depinde de convenţia de emitere a cambiei (dintre creditorul şi debitorul raportului de proviziune). Demetrescu. 58/ 1934 – „Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu” Denumirea de cambie. Formalismul nu se referă numai la cerinţa unui înscris care să cuprindă obligaţiile părţilor.menţiuni obligatorii.1 L. Totuţi există un raport juridic care justifică asumarea obligaţiei cambiale. deci ca denumirea să se facă sub forma unui titlu. Nu este obligatoriu. corespunzător debitului cambial care să poată genera o acţiune alăturată celei cambiale. De la principiile enunţate până acum practica ne oferă o derogare (aparentă). Nu este permisă utilizarea altor denumiri (trată . de complezenţă. Acest formalism riguros vrea sa garanteze conştientizarea subscrierii. se emite o cambie fără să existe în prealabil un raport juridic fundamental de proviziune. indicate de art. Adică. Cambia este un act formal într-un sens mai riguros decât în cazul unor acte formale. Georgescu. 1934. I. Legea pretinde că titlul cambial să cuprindă anumite menţiuni determinate. Este denumită astfel orice intervenţie în nexul cambial al unui favorizator care-şi pune semnătura pe titlu cu scopul de a credita un alt subiect -favorizatul. Excepţiile cambiale se întemeiază şi vor putea fi invocate în conformitate cu acest “pactum de cambiando”1. Cambia de favoare. convenţii care ne indică scopul emisiunii sau al punerii în circulaţie. 1. Raportul cambial este autonom atât faţă de raportul ce intervine la primul purtător al titlului (raport de valoare furnizată). 1 alin.

În cazul în care numele trasului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu. fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cambiei. Practic prin această formulă a ordinului de plată. să fie unică (nu se admit cambii cu scadenţe succesive) şi să rezulte precis din textul cambiei. Popescu. . săptămâni. respectiv denumirea trasului. în limita spaţiului special alocat.C. sau. fiind sigur că titlul nu-i va fi prezentat anticipat ca debitor de regres. Se pot utiliza şi formule echivalente: la cerere.cu scadenţă la zi fixă: este cea mai utilizată în practică. Numele celui care trebuie sa plătească (tras). luni. Aceasta din urmă formulă păcătuieşte prin incertitudine.R. trăgătorul va fi obligat de regres. Constă în cererea sau autorizarea expresă dată trasului de a face plata în mâna beneficiarului. Se pot indica mai mulţi traşi.scadenţa la un anumit termen de la o emisiune. 392-395 46 . 1 T. 4. Daca în titlu nu se indică o altă scadentă se prezumă ca este făcută la vedere (iuris et de iure). adică a zilei din care titlul devine exigibil. în clar. El nu trebuie să conţină condiţii încât să facă incert faptul plăţii. Indicarea scadentei. ani. in litere sau cifre. respectiv numele şi prenumele. Chiar dacă există mai mulţi trăgători toţi se angajează pentru aceeaşi sumă şi ea este prevăzută pentru executarea aceleiaşi creanţe. adică la un anumit număr de zile.2. iar creditorul este obligat să facă toate formalităţile pentru conservarea regresului. Scadenţa trebuie să indice ziua. . admite ca ordinul de plată sa fie adresat trăgătorului însuşi. Alin. adică la un anumit număr de zile. Anca. L. anul . Scadenţele sunt de mai multe feluri: . Trasul trebuie să fie o persoană existentă chiar dacă se individualizează printr-un nume fictiv. Desemnarea lor este cumulativă şi nu alternativă. locul plăţii. Bucureşti. Natura juridică a ordinului de plată sub formă de delegare explică posibilitatea revocării ordinului până la acceptare. săptamâni. (şi nu un mandat dat trasului): una a posesorului de a exercita unele drepturi şi una a trasului de a îndeplini anumite obligaţii. Chiar dacă legea nu prevede o anumită formulă ordinul trebuie să fie clar şi precis.la vedere: înseamnă că plata cambiei trebuie să se facă la prezentarea ei în acest scop. Teoria generală a obligaţiilor. Necesitatea de a indica o sumă determinată este o derogare de la principiul de drept comun după care poate să existe o obligaţie determinabilă. Stipulaţia de dobanzi se consideră nescrisă cu excepţia cambiilor la vedere sau cambiilor la un anumit timp de la vedere care admit plata de dobânzi. se vor înscrie pe cambie primele caractere din numele şi prenumele. complet sau prin precizări uzuale. respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului 5. 3. Scadenţa trebuie să fie posibilă (să nu fie înaintea emiterii sau o zi neindentificabilă). Legea spune ca trasul se indica cu numele său de persoana fizica sau cu numele de persoana juridică. 1968. ale persoanei fizice. p. In principiu nu se pot înscrie accesorii. dacă nu există prezentare. 2 al aceluiaşi articol prevede: „Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani determinată”. Suma de plată este unică şi indivizibilă pentru că proviziunea cambială este unică. din ziua următoare a datei emisiunii cambiei. ani din ziua prezentării la acceptare. scadenţa sau câtimea obligaţiei. din ziua protestului. P. respectiv denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. Cambia nu poata să cuprindă decât obligaţii constând în sume de bani. trăgătorul îşi rezervă posibilitatea de a asuma o obligaţie directă. la prezentare. Codul trasului. luni. imaginar.scadenţa la un anumit termen de la vedere. . luna. O astfel de cambie se deosebeşte de un bilet la ordin deoarece în cazul în care trasul refuză acceptarea. să fie certă (să indice cu precizie ziua sau termenul până la care beneficiarul trebuie să se prezinte la încasare). Ordinul de plata este considerat o dublă delegare1.

Data emiterii este certă şi opozabilă tuturor până la proba contrară. domiciliatarul este stabilit de obicei de trăgător. trasul poate indica şi el pe domiciliatar în condiţiile art. Când indicarea se face alternativ dreptul este exercitat de cel ce are documentul. loc al plăţii.Semnătura celui care emite cambia (trăgător) Cambia este un titlul sub semnatură privată şi se fundamentează pe subscrierea celui care emite titlul. alternativ sau succesiv. Când cambia este plătibilă la domiciliul trasului. determinarea valabilităţii drepturilor semnatarilor privind acţiunea cambială (protest. Ele pot să coincidă sau nu şi problemele se rezolvă după următoarele reguli: trasul poate indica în localitatea ce reprezintă locul plăţii şi adresa plăţii. Deci fiecare din noţiunile. Locul unde trebuie făcută plata.Titlul trebuie prezentat obligatului pentru plată. calculul perioadei de dobândă. adică persoana căreia trebuie să i se plătească suma din cambie. Aceasta este cambia domiciliata. pe faţa titlului.30 L.C. Neindicarea locului plătii nu duce la invalidarea titlului. loc al plăţii efective. Data emiterii permite determinarea mai multor elemente: calculul datei de scadenţă. acceptantul este socotit că s-a obligat să plătească el însuşi la locul plăţii. Noţiunea are înţeles de localitate (teritoriu administrativ) unde se face plata şi nu locul unde se plăteşte efectiv (adresa plăţii). regres). Dacă indicarea este cumulativă.dacă locul plăţii nu coincide cu domiciliul trasului şi trăgătorul nu l-a desemnat. Indicarea beneficiarului. luna. trasul îl va putea arăta odată cu acceptarea. pe partea stângă sus şi trebuie să cuprindă ziua. Suma din cambie este cherabilă nu portabilă. Posesorul poate prezenta titlul la oricare din locurile indicate la alegerea sa. indivizibilă şi cu aceeaşi scadenţă. 8 din Legea nr.6. domiciliatarul. anul emiterii. Toţi trăgătorii vor răspunde solidar. posibilă şi certă. Locul emisiunii este important pentru a stabili legea aplicabilă titlului. Dacă lângă semnătură nu este indicat vreun loc titlul este nul. constatarea capacităţii legale (vârsta) a semnatarilor. acesta poate să arate în acceptare o adresă în aceeaşi localitate unde plata trebuie să fie făcută” . cumulativ sau alternativ. Localitatea de plată trebuie să existe. 58/1938 – Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă: în clar. (adresa plăţii) şi domiciliul trasului au semnificaţia lor. Dacă nu se indică locul emisiunii se prezumă iuris et de iure ca loc al emisiunii este locul arătat lângă semnătura trăgătorului. Domiciliatarul nu are drepturi şi obligaţii cambiale. de obicei. 7. numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. 9. astfel creanţa cambială este nerealizabilă. dreptul se exercită colectiv şi integral. Se pot indica mai mulţi beneficiari. domiciliatar. . 8. Conform art. Arătarea datei şi a locului emisiunii Se menţionează. În lipsa unei atari arătări. Se admite pluralitatea locului de plată cumulativ. – „Dacă trăgătorul a arătat în cambie un loc de plată. Cambia domiciliată. Cambia poate fi semnată de mai mulţi trăgători şi în acest caz va lua naştere o obligaţie unică. fără însă să arate un terţiu la care plata trebuie să fie făcută. Legea prevede şi posibilitatea ca loc de plată să fie indicat domiciliul unui terţ. Data trebuie sa fie unică. Locul plăţii este un element esenţial în sensul că trebuie să aibă acoperire în context. altul decât cel al domiciliului trasului. Locul plăţii se referă la locul unde posesorul are obligaţia de a prezenta cambia la plată. Obligaţiile şi drepturile sunt stabilite de dreptul comun şi rezultă din convenţia ce o are cu cel ce l-a desemnat. respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau a împuterniciţilor 47 . semnătura olografă a persoanei fizice. precum şi locul emiterii.

Pluralitate de documente şi unicitatea obligaţiei cambiale. Insă cambia imperfectă rămâne un document care recunoaşte un debit cauzal 1. Duplicatul. L. Menţiunile care contrazic natura titlului sunt interzise şi duc la nulitatea titlului însuşi (condiţionarea obligaţiei cambiale. Numărul de exmplare trebuie să rezulte din numerotarea cuprinsă în însăşi textul titlului. Soluţia o deducem din principiul relativităţii efectelor actelor juridice. In principiu se poate înscrie pe titlu orice menţiune ce nu contravine naturii sale. 1 A. ”clauza de negaranţie pentru acceptare”. 967 Cod civil. Posesorul trebuie să valorifice drepturile fără să fie obligat să ofere toate exmplarele deaorece există o singură obligaţie. Când lipseşte vreuna din condiţiile esenţiale. Pe lângă clauzele definitorii. p. după caz.clauze care nu influenţează obligaţia cambială: clauza “după aviz”.clauze care afectează obligaţiile cambiale: clauza “nu la ordin”. Pentru persoanele juridice. Există menţiuni care sunt în contradicţie cu natura titlului dar nu duc la nulitatea acestuia ci se socotesc nescrise (descărcarea trăgătorului de responsabilitatea de plată. Când posesorul cambiei incomplete este străin de raportul fundamental. plata în rate). persoană juridică sau entitate care acceptă la plată cambii. în sensul că cel în favoarea căruia este făcută cambia nu trebuie să facă dovada cauzei creditului pe care îl invocă şi care se prezumă că există până la proba contrară din partea debitorului. . Manuel de droit commercial. Efectele acestui document sunt însă limitate. Nevalabilitatea sa este absolută şi obiectivă în sensul că poate fi invocată de orice debitor faţă de orice posesor. Paris. îl leagă de alte raporturi juridice. Girantul ce obţine duplicatele este obligat să nu imprime acestora circulaţii distincte. pe cambie se aplică şi ştampila persoanelor juridice implicate în procesul cambial. însa ele nu definesc actul ci îl precizează. Clauze neobligatorii. scadenţe succesivă. clauza ”valoare primită în mărfuri”. transmiţându-le la persoane diferite întrucât rămâne obligat faţă de toţi purtătorii succesivi ai oricărui exemplar. îi restrâng efectele. C. fie sub formă de copii. îl explică.altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente. 305 48 . protejează interesele ce le are posesorul titlului de a obţine de la trăgător multiplicarea documentului cambial fie sub forma de duplicate. prin semnătura trasului se înţelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de tras sau. Totuşi. Dacă titlul este în circulaţie trebuie să se reproducă autograf şi semnăturile celorlalţi semnatari. Prin excepţie. Este o reproducere originală a titlului efectuată cu respectarea autografă a semnăturii trăgătorului. micşorarea forţei executorii a cambiei). a reprezentantului legal ori a împuternicitului trasului. 1992. etc. persoană fizică. etc. titlul nu este nul ci nu are eficacitate cambială. ”netransmisibil prin gir”. documentul nu face dovada cesiunii creditului numai prin faptul posesiei titlului. Inscrierea lor nu este interzisă. dacă trasul acceptă mai multe exemplare îşi multiplică obligaţia. Indeplinirea obligaţiei anulează valoarea cambială a tuturor exemplarelor aflate în circulaţie. Astfel: . In acest raport se face aplicarea art. Jauffred. obligatorii părţile obişnuiesc să înscrie pe titlu şi alte menţiuni. Cambia incompletă formal.

Titluri de credit în comerţul internaţional.V. să valorifice dreptul către cei ce au subscris-o. nu corespunde voinţei subiectului cu privire la obligaţia pentru care a subscris. Regulile falsului cambial Avem în vedere situaţia în care conţinutul original al titlului suferă modificări. Capacitatea se ia în considerare în momentul subscrierii obligaţiei. Reprezentarea cambială Obligaţiile cambiale pot fi asumate şi prin reprezentant. O. Ceilalţi semnatari îşi asumă însă obligaţii valabile şi vor fi ţinuţi cambial aplicânduse principiul autonomiei obligaţiilor cambiale. CONDIŢII DE FOND Legea nu cuprinde dispoziţii privind condiţiile de fond. o anumită semnătură (sau mai multe). Sachelarie. acolo unde se termină reproducerea. Pătrăşcanu. Deci cambiei i se vor aplica regulile de drept comun în materie. Insă. O semnatură este contrafăcută când este scrisă de o altă persoană decât aceea care este indicată în iscălitură sau când semnătura autografă a fost modificată încât semnătura nouă apare ca fiind a unei alte persoane. Ea nu se foloseşte pentru a se da acceptarea. în baza posesiei ei. Se ţine seama ca operaţiile cu cambii sunt acte de comerţ şi acte de dispoziţie şi ca atare nu pot fi efectuate de minori sau de către persoane puse sub interdicţie. Legea arată ca cel care semnează ca reprezentant al unei persoane fără a avea împuternicire este ţinut personal pentru obligaţia subscrisă. Copia trebuie să reproducă întocmai originalul cu girurile şi toate celelalte menţiuni care figurează în cambie. Obligaţia asumată de un incapabil este lovită de nulitate relativă. însă ea nu va avea aceeaşi valoare către semnatarii de pe original fără posesia şi a documentului original. 1975. Răspunderea îi este înlăturată prin ratificarea operaţiunii. In această materie este suficient un mandat general din cuprinsul căruia să rezulte că mandatarul are dreptul să emită cambii. Temeiul acestei responsabilitati este faptul ilicit cu consecinţa de responsabilitate obiectivă.Copia este o reproducere identică a titlului original efectuată de acelaşi posesor care consemnează în noul document textul cu toate subscrierile. In temeiul principiului autonomiei obligaţiilor cambiale celelalte obligaţii ramân însă valabile. Când mandatarul subscrie este necesar să-i rezulte această calitate. de asemenea. 89 49 . cu indicaţia “copie”. p. Dreptul său nu este autonom cu subiecţii aflaţi în relaţie directă (reprezentatul cu reprezentantul) cei doi subiecţi ai raportului de reprezentare se vor desocoti după regulile de drept comun. Cambia este valabilă din punct de vedere formal şi obligaţiile asumate. legală. Semnatarul aparent nu se obligă şi nu obţine nici un drept întrucât semnătura nu a fost făcută de el. Dacă semnătura trăgătorului este falsificată girantul îşi asumă o obligaţie cambială şi şirul girurilor nu este întrerupt. Purtătorul copiei girate va putea. Craiova. Se distinge intre contrafacerea semnăturii si alte alterări ale cambiei1. putând să se îndrepte împotriva tuturor obligaţilor cambiali. 1 P. Deci falsul reprezentant care a plătit titlul are aceleaşi drepturi ca şi pretinsul reprezentat.

Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună credinţă. ca un angajament al trăgătorului de a face să se plătească această sumă. semnatarii posteriori alterării sunt ţinuţi în limitele textului alterat. Nerespectarea termenului de completare duce la decăderea din drept. Completarea se face până la prezentarea cambiei la plată dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii. ipoteza prevăzută în art. Situaţia este reglementată de dispoziţiile art. 50 . Legea foloseste noţiunea de cambie necompletată. Completarea abuzivă îndreptăţeşte pe cei interesaţi să invoce excepţia completării abuzive dacă au încercat un prejudiciu. Conţinutul dreptului de completare rezultă din conţinutul înţelegerii dintre trăgător şi primul beneficiar. Deci documentul poate fi completat succesiv. afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.C.C. Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani de la data emisiunii cambiei. Acest drept este patrimonial. Subsecţiunea a IV-a Acceptarea Poziţia trasului înainte de acceptare Cambia se prezintă în momentul creării sale în dublă ipostază: ca ordin de a se plăti o sumă de bani beneficiarului titlului. a fost completată fără a se ţine seama de înţelegerile intervenite.C. Această norma face distincţie între cel ce a semnat înainte de alterare şi cel ce a semnat după. Primul este ţinut în limita textului original şi cel din urmă conform conţinutului alterat. În cazul în care din titlu nu rezultă sau nu dovedeşte că semnătura a fost pusă înainte sau după alterare. Completarea tardivă produce o cambie nevalabilă deoarece la data când trebuia completată îi lipseau elementele esenţiale. Fiecare giratar va completa cambia şi va răspunde după indicaţiile date de girantul său. Dacă dovada nu este posibilă se prezumă că semnătura a fost pusă înainte de alterare. irevocabil şi transmisibil prin tradiţia documentului. neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului. chiar dacă ordinul de plată îşi găseşte justificarea în creanţa ce o deţine trăgătorul împotriva trasului. căruia titlul i-a fost transmis completat”. – „În cazul alterării textului unei cambii. Dobânditorul titlului va primi un drept autonom deoarece primeşte prin gir. necompletată la emitere. Trasul nu are în acest moment nici o obligaţie. iar doctrina vorbeste despre cambie în alb.12 L. Dreptul de completare îl are primul dobânditor şi posesorii succesivi. Sarcina probei aparţine posesorului deoarece el are interesul să dovedească valabilitatea titlului actual.88 L. O cambie în alb trebuie să conţină cel puţin subscrierea trăgătorului. Momentul alterării trebuie dovedit deoarece de el se leagă întinderea obligaţiilor subscriitorilor. care prevede: „Dacă o cambie. Convenţia iniţială de completare nu este opozabilă primitorilor succesivi prin gir.Alterarea titlului presupune modificarea conţinutului documentului fără voinţa celor interesaţi. semnatarii anteriori sunt ţinuţi potrivit textului original. SITUAŢII SPECIALE Cambia în alb Principiul L. este că toate condiţiile formale trebuie să existe în momentul în care se valorifică dreptul contra oricărui obligat cambial. Ultimul giratar nu este obligat să cunoască conţinutul înţelegerii iniţiale de completare. se presupune că a fost pusă înainte”.

Inainte de acceptare. „voi plăti”. Obligaţia asumată este autonomă. irevocabila dupa ce ajunge la destinatie. deoarece acceptarea este fapt personal al trasului. Nu se primeşte acceptare prin act separat. p. 100 51 . 1 V Luha. pentru că se consideră a fi o acceptare limitată şi nu condiţionată. creditorul poate agrava unilateral poziţia debitorului. în ipoteza în care nu va accepta. Prezentarea la acceptare este în principiu facultativă. Asta deoarece răspunderea cambială este mai severă decât răspunderea contractuală a trasului faţă de trăgător din raportul fundamental1. In această ipoteză trasul nu va avea o răspundere faţă de trăgător pentru că refuză să accepte cambia. aşa cum a promis. s-ar ajunge la concluzia că. literală şi abstractă. Când există mai mulţi traşi prezentarea se face tuturor. Dacă se indică mai multe locuri prezentarea se face la oricare dintre ele. Revoarea acceptării echivalează cu o neacceptare. Dacă figurează şi indicaţi la nevoie. Se admite însă acceptarea parţială. deoarece nu a subscris încă titlul. Prezentarea se face la domiciliul trasului. Cambia. Acceptarea se poate face şi pe duplicat. Simpla semnătură a trasului pusă pe faţa cambiei este socotită acceptare. Acceptarea se scrie prin formula “acceptat”. Refuzul de datare se constată prin protest de nedatare. Problema este mai delicată când lipseşte autorizarea de emitere a cambiei. poziţia trasului este nesemnificativă cambial. Titluri de credit. In principiu acceptarea nu se dateaza. Trasul răspunde contractual faţă de trăgătorul autorizat să emită cambia. Acceptarea pentru o suma mai mare se socoteşte nescrisă în ce priveşte partea ce depăşeşte obligaţia cambială. apoi nu-şi va respecta această obligaţie va răspunde faţă de beneficiar contractual şi nu cambial. Datarea este obligatorie la cambiile cu scadenţă la un anumit timp de la vedere şi la cele unde s-a fixat termen pentru prezentare. Trasul poate cere timp de gândire o singură dată. dar nu mai lung de o zi. considerată neacceptare). 1998. se va solicita şi acceptarea lor. Aducerea la cunoştinţă a acceptării se face prin restituirea cambiei purtătoare a semnăturii de acceptare. Dacă s-ar accepta contrariul. Stipularea acestei clauze se face scris pe document indicându-se persoana de la care provine. Daca trasul se va angaja faţă de beneficiar că va acepta cambia şi. Acceptarea este necondiţionată (acceptarea condiţionată este nulă. ea este semnată de tras. Dacă nu ajunge la cunoştinţa celor interesaţi poate fi revocată chiar dacă a fost scrisă pe titlu. Ea se prezintă la domciiliul trasului chiar dacă se indică un domiciliatar. Daca vreunul refuză acceptarea se întocmeşte protest de neacceptare. principiu neadmis de dreptul comun. Revocarea după restituire se consideră o alterare a înscrisului. „voi onora” pe cambie. Se acceptă totuşi ca orice detentor poate prezenta cambia la acceptare. Prezentarea la acceptare poate deveni obligatorie prin voinţa trăgătorului sau a giranţilor. Conţinutul şi forma acceptării Acceptarea este o manifestare de voinţă prin care trasul. In acest caz neprezentarea sau refuzul acceptării nu produc consecinţe. Prezentarea cambiei la acceptare Titlul este prezentat la acceptare de către posesor până în preziua scadenţei. un terţ intervine în nexul cambial şi se obligă direct să plătească suma de bani înscrisă în titlu. Acceptarea este în principiu. Bucureşti.

giranţi şi avaliştii lor. Creditorul îl poate urmări pe trasul acceptant deoarece el este obligat cambial. prin specificul ei evită neajunsurile ce rezultă din formele de transmitere a titlurilor de credit. sau le primeşte în lipsa oricărui acord. Transmisiunea face ca dobânditorul să primească şi titularitatea dreptului încorporat în document. 52 . Cambia.Trăgătorul poate fixa termen în care cambia să fie prezentată la acceptare. Circulaţia voluntară se bazează pe un contract valabil de transmisiune prin care se atribuie proprietatea titlului. Subsecţiunea a V-a Circulaţia cambiei Titlurile de credit sunt destinate circulaţiei. Nerespectarea ordinului impus de giranţi duce la decăderea dreptului de regres împotriva girantului. Cambia. Aceasta circulaţie poate fi voluntară sau involuntară. Dacă trasul plăteşte se stinge raportul cambial.1909 al. faptul se constată într-un protest de neplată şi se activează dreptul de regres al creditorului. Dreptul asupra proviziunii nu se transmite o dată cu girul. Termenul poate fi fixat precizând atât începutul cât şi sfârşitul sau poate fi indicat numai sfârşitul acestuia. iar ceilalţi de a face să se plătească. Circulaţia involuntară constă într-o transmisiune în care dobânditorul nu primeşte drepturile în urma unui acord valabil.1 C. Dacă clauza de prezentare în termen nu se respecta posesorul este decăzut din dreptul de regres faţă de toţi debitorii cambiali. Acest lucru se realizează în cambiile cu scadenţă la un anume termen de la vedere.Civ care spune ca posesia de bună credinţă valorează titlu. primitorului. O astfel de situaţie se poate răsfrânge asupra transferurilor ulterioare cu efecte nedorite. Obligativitatea prezentării la acceptare rezultă şi din lege. de art. De aici rezultă urmatoarele: trasul acceptant plătitor nu are acţiune cambială contra trăgătorului ci numai acţiune de drept comun. Trăgătorul poate interzice prezentarea la acceptare a unei cambii cu formula “fără obligaţie de acceptare”. în sensul că trasul are obligaţia de a plăti. sarcina probei inexistenţei proviziunii revine trasului. Dacă nu plăteşte. Legea româna nu reglementează cambial proviziunea. Clauza de interdicţie nu este posibilă în cambiile cu scadenţă la un anumit termen de la vedere şi nici în cele ce sunt plătibile la un terţ. Efectele acceptarii Prin acceptare trasul devine obligat cambial principal. El este ţinut faţă de creditor în solidar alături de trăgător. pot fixa termene în acest sens. Prezentarea se va face în timp de un an de la emisiune. Dacă clauza este înserată de trăgător produce efecte faţă de orice obligat cambial. Clauza de obligativitate a prezentării la acceptare poate fi trecută şi de giranţi care. prev. trăgătorul poate revoca ordinul de plată al trasului de a accepta şi de a plăti cambia. Excepţia poate fi invocată numai de girant si garanţii săi. prezentarea la acceptare determinând scadenţa. ca titlu de credit nu-şi poate realiza funcţiunile economice decât prin circulaţie. pe ascuns sau împotriva voinţei posesorului legitim. In asemenea ipoteză dobânditorul poate obţine legitimarea pretinderii dreptului dar nu şi proprietatea documentului. Situaţia este acoperită de principiul prescripţiei instantanee.

În acest din urmă caz. In asemenea ipoteza giratarul va trebui să-şi completeze singur numele. printr-o declaraţie scrisă şi subscrisă pe titlu. adică girantul să nu indice numele giratarului. celelalte modalităţi de transmitere fiind permise. Pentru lichidarea sau garantarea unei datorii. 15.Efectul acestei manifestări de voinţă constă în transmiterea proprietăţii documentului. Girul are la bază o convenţie cauzală anterioară. complexă exprimată în scris. numele giratarului. Prin gir se transmit drepturi autonome si literale. Implicit s-a ajuns la formula valabilă după care girul poate conţine numai subscrierea girantului. Cambia “nu la ordin” si cambia netransferabila Cambia este un titlu la ordin ca efect al dispoziţiilor legale.. Dobânditorul unei cambii “nu la ordin” va fi obligat să demonstreze transferul în baza căruia a obţinut cambia. iar sub aspectul conţinutului. Este complexă pentru că vizează sub aspectul formei două acţiuni concrete: dispoziţia asupra documentului prin remiterea acestuia şi subrogarea giratarului în drepturile girantului. adică printr-o manieră specifică ce înlătură. prevede că girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). Asemenea gir îşi realizează funcţiile 53 . pe de o parte şi a legitimităţii pretinderii prestaţiei la care s-a obligat debitorul cambial.C. se are în vedere proprietatea documentului şi dreptul de creanţă pe care titlul îl încorporează. Se pune problema dacă ar fi admisibilă o clauză care să interzică transmiterea cambiei sub orice formă. Mai mult decât atât. Natura juridică Înţelegem prin gir mijlocul tipic de circulaţie al cambiei prin care un girant transmite unei alte persoane numite giratar. Raportul dintre girant şi giratar este abstract deoarece cambia circulă dezbrăcată de raportul fundamental dintre cei doi subiecţi. odată cu predarea acestuia. alin. Girul. sub forma unor menţiuni scrise şi semnate. debitorul convine cu creditorul să-i transmită titlul cambial aflat în posesia sa. el primind un drept derivat. Legea permite însă introducerea unei clauze “nu la ordin”. toate inconvenientele. Deci. In acest caz cambia poate circula dar cu efectele unei cesiuni de creanţa. prin scrierea unei formule specifice. Forma girului Potrivit art.C. care interzice girarea. girul se analizează ca o manifestare de voinţă. constituindu-se el însuşi ca garant pentru plata sumei la scadenţă. trebuie să fie scris pe cambie Cambia poate fi transmisă în alb. care din punct de vedere juridic reprezintă o declaraţie scrisă şi subscrisă şi cuprinde: numele girantului. toate drepturile consemnate literal pe document. prin particularităţile dreptului transmis. 15 din L. transmiţătorul asumă faţă de primitor şi faţă de toţi cei care-i succed obligaţia de a face să se plătească titlul (garanţia acceptării şi plăţii cambiei). In opinia noastră o asemenea clauză nu este valabilă deoarece afectează însăşi natura titlului. girul pentru a fi valabil. pe de altă parte. De obicei se scrie pe dosul titlului. către o altă persoană.Acest lucru este posibil deoarece cambia este un titlu la ordin şi se transmite de cele mai multe ori prin gir. Deci principalul efect al clauzei este interzicerea transmisiunii cambiei prin gir. data şi semnătura girantului.. el trebuie semnat de girant. 2 din L. Art. girul trebuie scris pe cambie.

primitor prin astfel de gir se comportă ca un veritiabil giratar. sau până când protestul poate fi făcut. se face o nouă girare în care giratarul devine girant iar mandatarul giratar. deoarece circulaţia normală a cambiei durează numai până la scadenţă. Girul se poate face numai până în momentul adresării protestului.C. Se poate spune că girul pentru procură este o formă în care giratarul mandatează o altă persoană pentru a încasa banii. girantul cedează cambia la un preţ mai scăzut datorită problemelor apărute cu încasarea acesteia. Girul pentru garanţie se dă de către beneficiar pentru a garanta anumite obligaţii. Girul dupa protest transmite drepturile cu efectele unei cesiuni. Girul pentru procură ( gir pentru încasare). Nu este acceptat nici girul parţial. Girul după scadenţă (gir făcut între momentul scadenţei şi termenul pentru adresarea protestului). în baza unui gir în garanţie. Girul în alb păstrează caracteristicile circulaţiei cambiale chiar dacă uneori se rezumă la o simplă înmânare a documentului. girantul garantează numai existenţa creanţei nu şi plata acesteia. primind cambia. posesorul poate să exercite toate drepturile inzvorând din cambie. putând transmite în continuare titlul. însă girul ulterior protestului produce numai efectele unei cesiuni ordinare. iar în cazul girului alternativ. prin gir de întoarcere. Girul trebuie să fie pur şi simplu. sau orice altă menţiune care implică gajul. Legea nu interzice girul după acest moment însă.C. stipulează că pe cambie se fac menţiunile „valoare în garanţie”. dar nu o poate gira decât cu titlu de procură. prin girare în favoarea băncii.deoarece după completare se transformă în gir complet. Articolul 21 din L. 20 din L. Dacă titlul ajunge în mâna unui debitor cambial. „pentru încasare”. „pentru procură”. În acest al doilea caz. înainte de scadenţă. Cei obligaţi nu pot opun e posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul. De fapt. este considerat ca fiind un gir obişnuit. Cei obligaţi nu pot opune în acest caz posesorului decât excepţiunile ce ar fi putut opune girantului. În ambele cazuri. oricare dintre giratari care se află în posesia girului poate exercita drepturile cambiale.Potrivit legii girul la purtător este considerat gir în alb. In această situatie vorbim despre gir de întoarcere. Girul ulterior scadenţei/ ulterior protestului. Totuşi nu este admis girul la purtător . el nu va avea efectul său specific. înainte de scadenţă. Efectele girului 54 . prin acordul comun al acestora. Dacă girul cuprinde menţiunea „valoarea pentru acoperire”. Condiţionarea girului se socoteşte nescrisă. Girul în favoarea băncii (operaţiunea de scontare prin care posesorul cambiei poate obţine prin gir resurse de la o bancă. a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului. prin incapacitatea sau restrângerea capacităţii acestuia. În cazul girului cumulativ. pe baza menţiunilor enumerate mai sus. Girul ulterior scadenţei produce aceleaşi efecte ca şi girul anterior. „valoare în gaj”. dar un gir făcut de el este socotit ca făcut cu titlu de procură. Giratar poate fi orice persoană din nexul cambial. Potrivit art. cum ar fi garanţia pentru bună execuţie a unor lucrări de investiţii. exercitarea drepturilor cambiale urmează să se facă de către toţi giratarii. raportul cambial nu se stinge prin confuziune deoarece datoria nu este exigibilă. urmând ca giratarul să se preocupe de recuperarea sumei înscrise în cambie. Debitorul cambial. poate să execute toate drepturile care decurg din cambie. neafectat de modalităţi. sau orice altă menţiune care implică un simplu mandat. afară numai dacă posesorul. Mandatul cuprins printr-un gir „de procură” nu încetează prin moartea mandantului. Posesorul cambiei. Girul cumulativ/ alternativ în cazul în care pe titlu se înscriu mai mulţi giratari.

1950 V. predarea cambiei. Bucureşti. Când girul finalizează o convenţie de mandat avem de a face cu un gir pentru procură. Când girul finalizează un contract de garanţie şi titlul este dat în gaj vorbim despre un gir în garanţie. Girantului i se ridică legitimarea obţinerii prestaţiei cambiale. de a-l da în garanţie. 588 3 T.L. Dreptul comerţului internaţional.C. Această excludere poate să privească fie acceptarea şi plata fie una din acestea două. dreptul de a gira în continuare titlul. reţine că girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie.R. c) Efectul legitimativ al girului. 1976. de a-l ceda. dreptul de a se întoarce în regres contra debitorilor de regres.Doctrina recunoaşte girului trei efecte: este translativ de drepturi. Şirul neîntrerupt de giruri prezumă până la proba contrară că ultimul giratar este şi creditorul dreptului de creanţă şi proprietarul cambiei. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. Giratarul prin procură este un mandatar al girantului şi primeste documentul numai ca să-şi dovedească împuternicirea de a îndeplini ceea ce este necesar pentru conservarea dreptului mandantului-girant sau pentru realizarea acestui drept. dreptul de a prezenta cambia la acceptare şi plata. Obţinerea cambiei prin plată Art. a) Efectul translativ de drepturi. Într-un lanţ cambial legitimarea aparţine numai posesorului care justifică dreptul său printro serie neîntreruptă de giruri. In acest caz giratarul va exercita un drept cambial propriu. 432-433 55 . creanţa cambială. Controversa a fost soluţionată prin D. Ca să existe un şir neîntrerupt de giruri trebuie ca primul giratar să fie beneficiarul titlului. Revista de drept comercial. p.C.A.55 L. Urmare a girului numai giratarul este abilitat să exercite dreptul cambial. garantează pe primitor de acceptarea şi plata cambiei şi legitimează pe posesor să pretindă creditul. Efectul de legitimare al girului nu poate fi înlăturat prin voinţa părţilor. stabileşte că orice obligat împotriva căruia se exercită sau ar putea fi exercitat regresul poate cere în schimbul plătii. Dacă titlul este plătit creditorul poate reţine pentru sine parte din suma încasată până la concurenţa creanţei sale sau poate reţine întreaga sumă până la scadenţa creanţei când se va satisface preferenţial.XI. In practică se discută dacă prin gir se transmit şi garanţiile reale constituite pentru garantarea creanţei cambiale. iar fiecare din următorii giranţi să fi fost indicaţi ca giratari în girul precedent. autorul acestuia este prezumat că a dobândit titlul în baza girului în alb. In sarcina girantului se naşte întotdeauna şi obligaţia subsidiară faţă de posesor de a răspunde dacă debitorul refuză acceptarea sau plata. 3673/19401 în sensul că prin gir se transmit aceste garanţii dacă garanţiile sunt menţionate în titlu ca garanţii ale obligaţiei cambiale şi nu ale obligaţiilor raportului fundamental2. Georgescu. Girantul poate exclude răspunderea sa printr-o clauză de negaranţie. Daca între giruri figurează unul în alb şirul nu este întrerupt dacă el este semnat de cel ce figurează giratar în girul anterior plin3 . Avem de a face cu un fenomen particular al circulaţiei cambiale prin care cambia este transferată de la creditorul cambial la cel care a plătit. Textul indicat reglementează o consecinţă a exercitării regresului şi are în vedere plata efectuată de un obligat cambial. Popescu. 104/16. Terţul de bună credinţă şi care a dobândit fără greşeală gravă devine titlular al dreptului cambial chiar dacă autorul său nu a avut această calitate. p. L. 1939. Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir. Va transmite dreptul de proprietate asupra documentului. Nimic nu ne impiedică să observăm fenomenul şi în situaţia în care plata este făcută de un obligat de categorie diferită (garantul obligatului principal) sau chiar 1 2 Decretul Lege 3673/1940 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. b) Efectul de garanţie.

el care plăteşte ia locul unui obligat cambial (plata prin intervenţie) şi va obţine drepturile împotriva celui pentru care a plătit şi contra celor ce sunt obligaţi faţă de acesta din urmă. Bucureşti. dobânditorul se legitimează printr-un şir neîntrerupt de giruri rămas după ştergerea girurilor ulterioare lui. însă nu cambial. a proprietăţii lui şi a drepturilor încorporate în el. Legitimarea lor rezultă din textul legal.35 si 82 L. se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului. Totuşi nu sunt excluse neregularităţi de acest fel câtă vreme titlul poate circula prin gir în alb.C. chiar anterior scadenţei. Exerciţiul lor este condiţionat de dobândirea titlului. De asemenea. Primitorul dobândeşte un drept derivat. Circulaţia neregulată Transferul proprietăţii titlului cambial urmează regula generală după care acest efect este subordonat existenţei unui contract valabil de transmisiune. La fiecare din aceste cazuri drepturile cambiale trec de la cedent la cesionar. obţinând în schimbul plătii. 58/1934. Transmiţătorul nu garantează. Această legitimare este specifică circulaţiei cambiale. 351 56 . Teoria generală a obligaţiilor. derivând fie dintr-un gir făcut posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru facerea protestului. ori ca efect al unui act de fuziune al unor societăţi.de către un străin de raportul cambial. Lipsa unui astfel de suport dă naştere unei circulaţii neregulate (involuntare) ce vizează fie legitimarea creditorului. subiecţi ai unui raport cambial. Cambia este mai puţin expusă la astfel de situaţii. art. In cazul răscumpărării.23. Legea nr. p. Stătescu. In acest caz. afară de stipulaţie contrară. proprietatea titlului. nici plata cambiei. Când vorbim despre subrogaţi în drepturile altuia legitimarea se face după regulile de drept comun coroborate cu art. Cesiunea urmează regulile expuse mai înainte cu câteva precizări. sau despre o subrogare în drepturile altuia în cazul în care plata se face de un terţ1 (20). C. nu şi de solvabilitatea debitorului. 1981. Avem deci mai multe ipoteze în care există interes din partea celui care a plătit cambia de a-şi exercita drepturile împotriva obligaţilor cambiali. Prin aceste operaţii dobânditorul obţine poziţia juridică a autorului său şi legitimarea se face după reguli de drept comun. Imaginăm şi situaţia în care creditorul gajist poate dobândi cambia gajată după reguli de drept comun. fie dintr-un act sparat. căruia i se vor putea opune toate excepţiunile opozabile acestuia. Sunt reglementate două ipoteze în care se obţin efectele cesiunii: girul întârziat şi transmisiunea prin act separat. dacă cesiunea a fost oneroasă. fie titularitatea proprietarului documentului.C.55. Drept civil. prin cesiunea cambiei. 43 L. Bârsan. nici acceptarea. In acest caz vorbim despre o răscumpărare a cambiei în cazul în care cel ce a plătit era obligat cambial. Efectul prevăzut de textele de lege (art.). Transmisiunea prin mijloace de drept comun Cambia poate fi transmisă prin succesiune legală sau testamentară. El va răspunde. se poate realiza o transmisiune a unei cambii izolate sau prin vânzarea unui fond cu activele sale. de existenta creanţei. Debitorul poate opune cesionarului excepţiile ce le-ar fi putut opune cedentului chiar dacă posesorul este de bună credinţă. se poate explica prin structura specifică a raporturilor cambiale: legea atribuie celui ce a plătit posibilitatea de a acţiona contra celor obligaţi cambial de grad precedent şi drepturile cambiale sunt atribuite în baza proprietăţii titlului. care obligă pe creditorul plătit să preda titlul cu menţiunea de achitare. ori situaţia cambiei confiscate. 1 C. cesionarului având dreptul la predarea cambiei. deoarece el îşi îndeplineşte obligaţia sa.

Consecinţele vânzării lucrului altuia în lumina soluţiilor practice. Subsecţiunea a VI-a Avalul Natura juridică a avalului Legea nu defineşte avalul. ipoteza generală în care o persoană a pierdut posesia unei cambii. Observăm deci că avalul se încadrează în categoria garanţiilor obligaţiilor. 33 alin. Pierderea titlului presupune furtul (ori alte sustrageri). Titulari ai acţiunii pot fi: proprietarul cambiei.C (respectiv: dacă un gir este urmat de un alt gir. posesiunea unei cambii. numită avalist. ori deposedarea voluntară prin abuz de încredere sau înşelăciune. Macovei. In principiu nu se poate dobândi un bun de la un non domino1. 1978. pot fi titulari debitorii acceptanţi sau de regres care trebuie să primeasca titlul urmare a plăţii. p. 33 57 . 2 al art. 18 din L. Nu poate fi titular cel ce a înstrăinat titlul nefiind îndreptăţit chiar dacă dobânditorul a fost de rea-credinţă. Se spune numai că plata unei cambii poate fi garantată printr-un aval pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea – art. pentru toată suma menţionată pe titlu sau pentru o parte din 1 I. Într-o astfel de acţiune posesorul trebuie să prezinte titlul şi să-şi dovedească legitimarea. creditorul gajist care apară propriile sale drepturi. Revista română de drept.C.18 al. Ocrotirea dreptului cambial prin acţiune în revendicare este consecinţa ideii de încorporare a dreptului de creanţă într-un document. dând dovada de un minimum de diligenţă. afară numai dacă a dobândit-o cu rea-credinţă. prin orice întâmplare. Buna credinţă este apreciată mai sever decât în dreptul comun. De asemenea. Contractele civile. Acţiunea în revendicare cambială este o acţiune de drept comun şi urmează normele procedurale obişnuite. Avalul este o garanţie dată de o persoană. Culpa gravă există când dobânditorul ar fi trebuit să ştie.Art. 2/1975. numit avalizat. bun mobil. Cluj Napoca. Buna lui credinţă se prezumă. Sarcina probei contrare revine reclamantului. Zinveriu. 1 din Legea nr. Legea însă oferă o soluţie: dobânditorul nu este ţinut să predea cambia afară numai dacă a dobândit-o cu rea-credinţă sau a săvârşit o culpă gravă.3 L. pierderea propriu-zisă. Dacă plata s-a făcut. semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb). noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat la alin. că acela care a transmis titlul nu avea dreptul să dispună de el. posesorul trebuie să restituie titlul.adică. şi giratarul prin procură. nu este ţinut să predea cambia. 62-63. care garantează plata pentru unul din obligaţii cambiali. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. 58/1934. sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei . prin orice întâmplare. prevede: Dacă o persoană a pierdut. Reaua-credinţă presupune că purtătorul titlului l-a dobândit ştiind că cel ce a transmis nu avea dreptul de a dispune de bun. Dacă se face dovada relei credinţe. I. Oprează deci o uzucapare a dreptului cambial. Acţiunea în revendicare cambială Cel ce se consideră îndreptăţit să posede cambia şi nu are titlul îl poate revendica de la cel care îl posedă. cambia fiind înmânată solvensului pârâtul va restitui suma încasată. p.

Nu poate fi dat condiţionat. Pe lângă toate aceste forme de garantare a obligaţiilor cambiale legea recunoaşte şi posibilitatea avalizării. Doctrina şi practica recunosc posibilitatea garantării prin fidejusiune a unei obligaţii cambiale. Girul cambial nu transmite garanţiile. Avalul se foloseşte atunci când sunt anumite rezerve privind capacitatea de plată a trasului sau nu sunt disponibile suficiente informaţii despre bonitatea acestuia. Prin aval se naşte o nouă obligaţie cambială. Totuşi obligaţia sa este independentă şi autonomă. p. Cambia şi biletul la ordin. Creditorul trebuie să îndeplinească faţă de avalist toate formalităţile prevăzute pentru conservarea drepturilor sale pentru ca avalistul este şi rămâne un obligat cambial independent. Nu este valabil pe act separat. deoarece în dreptul cambial nu interesează cauza asumării obligaţiei. În asemenea situaţii. El dobândeşte rang egal cu avalizatul sau obligaţia lui are aceeaşi întindere cu cea a avalizatului. Insă avalul produce efecte dacă obligaţia garantată este lipsită de valabilitate din alte motive decât cele formale. Existenţa mai multor obligaţi cambiali sporeşte încrederea în titlu şi garantează plata acestuia.Aceste garanţii pot fi reale sau personale. Se menţionează întotdeauna cine este avalizatul. ”pentru garanţie”. Gălăşescu Pyk. Daca nu se face menţiunea se prezumă că a fost dat pentru trăgător. 497. O garanţie personală poate fi garantată cambial şi altfel decât în condiţiile fidejusiunii. Aceste reguli le deducem din aplicarea principiului independenţei semnăturilor. Bucureşti. Plata unei obligaţii cambiale poate fi asigurată (garantată) şi prin asumarea unei alte obligaţii cambiale. D. pe un adaos sau pe copie. Curierul juridic. p. Se înscrie cu formulele ”pentru aval”. Avalul se dă numai până la scadenţă. Avem de a face cu o garanţie tipic cambială recunoscută astfel de lege şi nu dedusă din alte norme sau din alte mecanisme pe care le crează raportul cambial. Drepturile avalistului care plăteşte 1 E.ea. abstracta din care rezultă garanţie pentru stingerea creditului cambial. Avalistul este ţinut în acelaşi mod ca şi avalizatul. Ca să existe o garanţie a obligaţiei cambiale ea trebuie să fie consemnată pe document1. “în obligaţie solidară”. Avalul dat pentru o semnatură nevalabilă din punct de vedere formal nu produce efecte deoarece garanţia unei obligaţii inexistente este şi ea nevalabilă. 178 58 . El rezultă din document: se poate scrie pe titlu. Distingem între garanţii ale obligaţiilor ce rezultă din raportul fundamental pe care se întemeiază emiterea unei cambii şi garanţii ale obligaţiilor cambiale. Cristoforeanu. Răspundea avalistului este ca cea a unui obligat obişnuit: răspundere solidară. Ea va fi reglementată după regulile de drept comun. vol. ”pentru siguranţă”. Forma avalului si individualizarea avalistului Ca orice obligaţie cambială avalul trebuie să îndeplinească formalismul specific. Exemplificăm situaţia când creditorul ce nu are încredere în solvabilitatea debitorului sau cere să fie subscrisă cambia şi de un alt subiect ce va figura ca şi coemitent care are o solvabilitate notorie. beneficiarul solicită avalizarea cambiei. Cel care garantează se numeşte avalist şi cel garantat este denumit avalizat. I. Legea permite avalul parţial. 1939. 1939. ”pentru fidejusiune”. Nu se datează şi nici nu se localizează.

a trăgătorului şi a avaliştilor lor.C. care prevede cî între mai mulţi obligaţi care au o situaţie egală în cambie nu se poate exercita acţiunea cambială. în temeiul cambiei (art. Din acest motiv se susţine că avalul este o garanţie tipic cambială.60 L. . pe care-i urmăreşte în regres. independenţa rezultă din natura obligaţiei cambiale. această autonomie nu poate fi privită în mod absolut din următoarele motive: . accesorietatea .dacă avalul este dat pentru un girant el se întoarce contra girantului avalizat şi predecesorilor lui. Intre cei care au avalizat acelaşi obligat cambial nu există raporturi cambiale ci numai raporturi de solidaritate. Legea nu reglementează decât plata făcută de debitorul principal. Subsecţiunea a VII-a Plata cambiei Plata constituie finalitatea şi esenţa oricărui negoţ cambial. . 136 59 .Totuşi. novaţia. raporturile dintre aceste persoane vor fi reglementate după normele relative la obligaţiunile solidare.Avalistul care achită cambia dobândeşte toate drepturile ce izvorăsc din ea atât împotriva celui garantat cât si împotriva acelora care sunt ţinuţi către acesta din urmă. cum şi împotriva acelora care sunt ţinuţi către acesta din urmă.avalizatul indică rangul cel ocupă avalistul în ierarhia subscrierilor cambiale. Bucureşti. Ca să exercite drepturile avalistul trebuie să obţină titlul şi documentele de conservare ale regresului. Legea reglementează stingerea obligaţiei cambiale prin plată. Prezentarea la plată o face posesorul legitim.particularitate a oricarei garanţii şi independenţa -particularitate a oricărei obligaţii cambiale. Lor li se aplică dispoziţiile art. 1 C. mutandis şi plăţilor efectuate de ceilalţi debitori cambiali.35 al. ierarhie statornicită de şirul neîntrerupt de giruri. 1945. Obligaţia cambială este cherabilă şi nu portabilă pentru că debitorul nu cunoaşte până la scadenţă cine este creditorul.dacă a semnat pentru trăgător are acţiune numai contra trăgătorului. Accesorietatea şi autonomia obligaţiei avalistului Cele două caractere. fuziunea. p. Doctrina şi practica acceptă că regulile se aplică mutatis.C. el dobândeşte drepturile izvorând din ea împotriva celui garantat. care prevede: Când avalistul plăteşte cambia.obligaţia avalistului se sprijină întotdeauna pe o altă obligaţie valabilă din punct de vedere formal.3 L. Totuşi. Asta nu exclude însă posibilitatea de stingere a acesteia şi prin alte mijloace de drept comun: remitere de datorie. Cambia.. Vicol. Deci : . Aceste ultime două observaţii definesc caracterul accesoriu al garanţiei date prin aval. în temeiul cambiei) Avalistul intra în şirul de obligaţi cambiali în mod autonom ca urmare a poziţiei sale. Doctrină şi jurisprudenţă.dacă a garantat pentru acceptant se îndreaptă numai contra acestuia. In caz de achitare parţială avalistul dobândeşte drepturile cambiale până la concurenţa sumei plătite de el1.. par a fi incompatibile. Autonomia. compensaţia. . In materie cambială se aplică regula proprie titlurilor de credit după care obţinerea plăţii presupune îndeplinirea unei condiţii esenţiale: prezezentarea documentului de către creditor către debitor pentru plată. aceste două caractere ale avalului sunt reale şi nu pot fi neglijate.

Dacă este indicat un domiciliatar prezentarea se va face acestuia. dar în aceste condiţii nu se mai poate dresa protestul. In subsidiar cambia va fi prezentată acceptantului prin intervenţie sau indicatului la nevoie. Termenele de prezentare la plată Posesorul unei cambii plătibile la zi fixă sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie să o prezinte la plată fie în ziua în care este plătibilă.reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic – imaginea cambiei originale trebuie să respecte standardele stabilite prin convenţii. constituie momentul prezentării la plată.să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă şi conţinut prevederile legale. Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare. potrivit art. inclusiv regularitatea succesiunii girurilor. cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi a giranţilor. 58/1934 art. plata se cere în ziua lucrătoare următoare şi termenul de două zile se prelungeşte încât posesorul are trei zile lucrătoare pentru prezentare.să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cambia în original.transpunerea în format electronic a infomaţiilor relevante de pe cambia originală. prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: . 461 prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere. Cambia nu va fi prezentată avalistului trasului pentru plată. În sensul prezentei legi. Daca există mai mulţi traşi sau domiciliatari cambia va fi prezentată tuturor în ordinea aleasă de posesor. cu condiţia ca această din urmă să fi fost emisă cu respectarea prevederilor legii Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii. prin utilizarea oricăror mijloace tehnice admise de lege. Între prevederile introduse de OUG nr. Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca prezentarea la plată a cambiei originale. 39/2008 se numără reglementarea trunchierii. prin trunchiere trebuie astfel realizată încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora. 462 din L.Prezentarea se face trasului indiferent dacă acesta a acceptat sau nu. . iar posesorul decade din drepturile de regres. adică prezentarea electronică la plată a cambiei. precum şi conformitatea imaginii cambiei cu cambia în original. Din neacceptare nu se poate deduce că trasul nu va plăti. Obiectul trunchierii îl constituie numai cambiile acceptate. Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cambiei. . Instituţia de credit este obligată. când se prezintă la plată o cambie prin trunchiere: .C.transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute mai sus către instituţiile de credit plătitoare. Cererea plăţii împotriva trasului acceptant se poate face oricând în temenul de prescripţie. Răspunderea pentru pierderea suferită prin nerespectarea acestor obligaţii revine instituţiei de credit. fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează. Potrivit Legii nr.. 60 . Dacă scadenţa este zi nelucrătoare. . respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivei cambii. cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.

Plata în monedă străină Legea reglementează condiţiile în care se face plata altfel decât în moneda naţională. Operaţia se realizează prin înlocuirea cambiei cu o alta nouă. Noul titlu cuprinde aceleaşi clauze. Reînnoirea nu este admisibilă decât cu acordul tuturor semnatarilor. Consemnarea liberează pe debitori de sarcina plăţii şi stinge raportul cambial. afară de scadenţă. prevede că dacă prezentarea cambiei este împiedicată de un obstacol de neînlăturat termenul se prelungeşte. Ei vor putea fi urmăriţi doar pentru diferenţă. băncile domiciliatare atenţionează în prealabil pe traşi despre scadenţele cambiilor ce li se vor prezenta. Lipsa prezentarii titlului Neprezentarea titlului la plată produce efecte atât în ce-i priveşte pe debitorii de regres cât şi în ce-l priveşte pe debitorul principal. poate să efectueze un depozit liberatoriu la o instituţie bancară pe cheltuiala şi pe riscul creditorului. Avem astfel o excepţie de la principiul general de drept comun după care creditorul nu este ţinut să accepte îndeplinirea parţială a obligaţiei. Fiecare giratar trebuie sa procedeze la fel cu girantul său.2 C.2 L. existenţa situaţiei de forţă majoră. Plata anticipată Întrucât scadenţa cambială este şi în interesul creditorului în materie cambială nu se aplică regulile de drept comun conform cărora debitorul poate face plata şi creditorul este obligat să o 61 . Reînnoirea cambiei.C. Art. ca să se respecte exigenţa literalităţii titlului şi se numeşte reînnoirea cambiei. Prezentarea se va face imediat după încetarea impedimentului. Se aplică principiul că în situaţia în care moneda titlului nu are curs la locul plăţii debitorul are posibilitatea de a se elibera plătind cu moneda curentă după valoarea plăţii în ziua scadenţei. Dacă posesorul refuză plata parţială debitorii de regres sunt descărcaţi de garanţia de achitare pentru suma oferită şi pentru accesoriile sale. Daca situaţia durează mai mult de 30 zile drepturile de regres se pot exercita fără prezentare la plată şi fără protest. precizează că posesorul nu poate refuza o plată parţială. numai părţile pot conveni prorogarea scadenţei cambiei. In practică.C.59 L. Debitorul însă poate retrage suma depusă. Debitorul principal poate fi urmărit cât timp dreptul nu este prescris.43 al.Civ). debitorul poate plăti în moneda natională la cursul stabilit legal.1001 al. însă posesorul trebuie să aducă la cunoştinţa girantului sau prin scrisoare recomandată. Prorogarea termenului de prezentare la plată Contrar principiilor de drept comun (art. Recipisa se va depune la instanţa locului de plată. Neprezentarea la plată îl decade pe creditor din drepturile de regres. ori caz fortuit. Debitorul principal însă. creditorul neputându-l constrânge să procedeze într-un fel sau altul.Termenul stabilit de lege este în favoarea creditorului şi al debitorului: creditorul nu este ţinut să primească plata anterior scadenţei şi nici nu poate cere plata anticipat. Când moneda străină are curs. Plata parţială Art. Debitorul are drept de opţiune.

Decăderea debitorului principal din beneficiul termenului Debitorul principal are beneficiul termenului pentru că creditorul este în imposibilitate să-i ceară plata anticipată. dar are şi facultatea de a o accepta2. Extinderea efectelor liberatorii depinde de poziţia pe care o are cel ce plăteşte în lanţul cambial: dacă plăteşte trasul sunt liberaţi toţi obligaţii cambiali.C. 44 al. constituie dovada refuzului de plată. 1 L. p. debitorul este decăzut din beneficiul termenului3. Efectele plăţii Art. p. II. Va fi liberat şi cel ce plăteşte anticipat dacă posesorul este titularul dreptului şi nu intervine vreo situaţie care ar invalida plata. Bucureşti. refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă electronică. Art. Insă.C. Curs de drept cambial. cu respectarea dispoziţiilor art..C. Debitorul săvârşeşte greşeala gravă atunci când plăteşte deşi. instituţia de credit care deţine cambia originală va înscrie pe aceasta: . fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează).N. 173 E. p. Cluj Napoca.declaraţia de refuz. Adică. de către instituţia de credit plătitoare. vol.primeasca înainte de scadenţă1. In baza refuzului. 1993. . Cluj. Refuzul total sau parţial al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere Conform art. Menţiunile înscrise pe cambia originală. plata făcută înainte de scadenţă chiar cu acordul creditorilor se face pe riscul şi pericolul trasului plătitor. III. 90 62 .48 lit.b L. 463 L. datată şi semnată de către reprezentanţii legali sau împuterniciţi ai acestora. plata obligatului de regres liberează pe toţi garanţii succesivi ai girului celui ce plăteşte. Deci posesorul legitim poate refuza plata anticipată. spre a constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut de lege ( în ziua în care ea este plătibilă. 1946. 1936. Tratat de drept cambial. precizează că drepturile de regres pot fi exercitate anticipat dacă trasul este în faliment sau în stare de încetare de plăţi constatată ori nu prin hotărâre judecătorească. din aceeaşi raţiune este posibilă şi solicitarea antiticipată a plăţii. Dacă la scadenţă posesorul legitim solicită plata trasul va fi obligat să o repete (acesta se poate întâmpla deoarece creditorul plătit anticipat poate transmite prin gir altei persoane titlul legitimându-l ca şi creditor). 46 3 S.. dacă ar fi uzat de precauţia de care trebuia să dea dovadă cel mai neglijent om de afaceri ar fi putut cunoaşte lipsa de legitimare activă a posesorului şi ar fi putut să demonstreze cu uşurinţă această stare de lucruri. stabileşte că cel ce plăteşte la scadenţă este valabil liberat afară numai dacă nu a fost fraudă sau greşeală gravă din partea sa. 49 alin. Lupaş.ultim L. Cristoforeanu.data prezentării acesteia la plată. Costin. Doctrina a arătat că dacă este posibil regresul antiticipat. 1 2 M. Cel ce plăteşte se liberează pe sine şi totodată şi pe semnatarii ulteriori. Debitorul trebuie să se opună plăţii când ştie că sunt întrunite condiţiile pentru că achitând plata să nu fie valabilă. vol. ci este necesar ca debitorul să aibă la dispoziţia sa probele pentru a dovedi că posesorul legitim nu este titularul dreptului sau că nu este îndreptăţit să primească.C. Marile instituţii ale dreptului civil român. Pentru a exista fraudă nu este suficient ca debitorul să ştie că posesorul nu este titular al dreptului cambial. Toţi ceilalţi giranţi precum şi trăgătorul rămân obligaţi faţă de cel ce a plătit.

Putem discuta cel mult despre o decădere a debitorului din beneficiul termenului. nesiguranţa ce rezultă din falimentul său ori din încetarea de plăţi. Plata făcută de un debitor de regres nu stinge decât raporturile fundamentale ce justifică girurile ulterioare girantului care face plata şi lasă neatinse celelalte raporturi cauzale care au dat naştere la crearea şi punerea în circulaţie a cambiei. Condiţii formale pentru exerciţiul dreptului de regres Refuzul acceptării şi plăţii se constată de un singur subiect al raportului cambial. creditorul se poate îndrepta în regres împotriva celor care au asumat obligaţia subsidiară. Faptul de a participa la punerea în circulaţie a unei cambii comportă obligaţia subscriitorului de a garanta plata cambiei: trăgătorul. Condiţionările pe care le presupune exerciţiul drepturilor de regres au ca scop să facă de necontestat şi opozabile tuturor realitatea refuzului executării obligaţiei directe.prima conditie.nesiguranţa economică a trasului acceptant. legiuitorul a optat pentru constatarea faptului nerealizării cambiei într-un act oficial numit protest.Plata făcută valabil de tras influenţează şi raportul fundamental stingând şi acţiunea cauzală ce rezultă din raportul de proviziune. dar produce efectul asupra tuturor. situaţie ce învederează o criză economică a debitorului care face neprobabilă plata la scadenţă. Art. Legiuitorul a considerat inutil să se aştepte scadenţa titlului. chiar dacă ea (neacceptarea) nu face să se prezume că plata nu va avea loc. 63 . adică de a plăti ei înşişi titlul dacă trasul nu-şi va îndeplini obligaţiile. Acţiunea lui este directă şi nu este supusă vreunei formalităţi speciale.47 L. Aceste evenimente sunt următoarele: .a doua condiţie constă în necesitatea de a constata refuzul plătii sau acceptării într-o formă determinată. Obligaţia de regres şi acţiunea corespunzătoare se diferenţiază de cea directă prin faptul că realizarea ei este subordonată existenţei unor condiţii substanţiale şi formale: . giranţii si avaliştii lor îşi asumă sarcina subsidiară de acceptare şi plata a cambiei. prestabilită. . Condiţii substanţiale pentru exerciţiul acţiunii de regres a) neplata din partea celui desemnat să plătească pe cale principală: este necesar ca posesorul să solicite plata în condiţii legale şi să fie refuzat. Posibilitatea exerciţiului anticipat al regresului nu indică o scadenţă anticipată. . creditorul îl poate urmări direct pe el sau pe avaliştii săi.execuţia infructuoasă asupra bunurilor trasului. Subsecţiunea a VIII-a Regresul cambial Precizări Regresul este o instituţie specifică dreptului cambial. dacă acceptarea şi plata sunt refuzate şi nu există intervenţie pentru acceptare sau plată. o constituie neplata sau neacceptarea din partea celui indicat în titlu ca desemnat să plătească pe cale principală. . deoarece el fiind în faliment nu va mai putea garanta pentru plată.C. prin protest. Şi neacceptarea face superfluă aşteptarea scadenţei titlului. Uneori legea ia în considerare evenimente care pot face superfluă aşteptarea scadenţei şi solicitarea de plată.falimentul trăgătorului unei cambii nesupuse acceptării. b) Neacceptarea din partea trasului. Ca să se facă opozabil refuzul tuturor. arată că acţiunile posesorului cambial sunt directe sau de regres: daca trasul acceptă cambia.

Protestul va fi intocmit de executorul judecătoresc sau notarul public3 . O. corecturile şi scrisul printre rânduri sau cu semne de trimitere. În lipsa arătării unei adrese. trasul acceptant sau nu. cambia trebuie să fie prezentată pentru plată: la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el. p. trebuie să fie aprobate de acela care întocmeşte actul de protest.V. 89 C. Drept civil. cambiile protestate. 1975. Conform art. Actul de protest trebuie să conţină în mod obligatoriu menţiunile prevăzute la art. Ştersăturile. acceptantul prin intervenţie. Facerea protestului se realizează în ordinea prevăzută de art. într-un registru special.71 L. Pătrăşcanu.C. În caz de pierdere. . Sachelarie. fiind opozabil tuturor. Cluj. Revista de drept comercial. Originalul protestului se remiteaceluia care a derut protestul. Titluri de credit în comerţul internaţional. să fie subscris de cel care l-a dresat. Legitimare activă şi pasivă în cererea de dresarea protestului Va fi legitimat activ posesorul legitim al cambiei şi cesionarul titlului. Este un act public. .deoarece se întocmeşte de un funcţionar public şi nu poate fi înlocuit în principiu cu nici un act.protestul de neplată . Forme de protest In principal întâlnim două forme de protest: . Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale. vol. ţinut de judecătorii. . p. Protestul de neacceptare poate fi cerut şi de un detentor.. Nu se face protestul contra avaliştilor. 712 64 . el dovedind îndeplinirea obligaţiilor de diligenţă cambială. .el este o condiţie necesară pentru conservarea drepturilor cambiale.dă garanţii de publicitate în legătură cu soarta obligaţiilor cambiale.C. .. dovedind indiscutabil ca prestaţia cambială a fost cerută şi îndeplinirea ei a fost refuzată. 69 L. 1 2 P. el se face în una din cele două zile următoarei zilei plăţii. III. 1923. zilnic şi în ordinea datei. Căpăţână. 4/1995. p.este obligatoriu pentru exercitarea regresului. Protestul trebuie dresat contra subiectului desemnat la acceptare sau plată: trasul sau indicatul la nevoie. originalul poate fi înlocuit printr-o copie legalizată după registrul de proteste. care dispune: Cambia trebuie prezentată spre plată la locul şi adresa indicate în cambie. 275 3 O.devine şi un act de conservare al acţiunii de regres deoarece drepturile de regres nu vor putea fi realizate fără întocmirea acestui act. Raporturi de obligaţiuni.Protestul are o funcţie probatorie. 42 L.este obligatoriu când posesorul are obligaţia de a prezenta cambia pentru acceptare într-un anumit termen sau doreşte să exercite regresul înainte de scadenţă. Un terţ străin de raportul cambial poate cere dresarea protestului de neplată într-o activitate de gestionare a afacerilor posesorului legitim2 . domiciliatarul. Negrea.el fixează definitiv conţinutul titlului1 . indicatul la nevoie pentru plată.protestul pentru neacceptare . zi cu zi. după ordinea datei. la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta. cu efectuarea menţiunilor cerute pe articolele precedente. în care se înregistrează. Craiova.C. la domiciliul celui indicat la nevoie. cel care face protestul este dator să treacă protestele în întregime.

”fără protest”.C. pentru rest se aplică dispoziţiile art. de refuz. Sarcina avizului Art. dreptul de regres poate fi exercitat fără a fi nevoie de prezentare la plată şi regres. numele şi prenumele persoanei împotriva căreia s-a dresat protestul. prin scrisoare recomandată. Cei care determină facerea unui protest nelegitim. Acest tabel trebuie să indice data protestului. Turianu. fără întârziere. Cazuri de scutire de prezentare la plată şi de dresare a protestului a) Creditorul nu este obligat să prezinte titlul la plată în caz de faliment al trasului sau al trăgătorului unei cambii interzise supunerii la acceptare. 59 L.C.în caz de declaraţie. Cluj Napoca. astfel încât continuându-se această acţiune. datată şi este subscrisă de tras.): Când prezentarea cambiei sau facerea protestului în termenul prescis este împiedicată de un obstacol de neînlăturat (prevedere legală. făcute în cursul săptămânii precedente. 1978. în cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care a primit încunoştinţarea trebuie să informeze pe girantul său despre comunicarea primită. Creditorul este scutit de facerea protestului în următoarele situaţii: . 49 L. p. Dreptul nr. al celei care a cerut protestul. . suma datorată şi scadenţa titlului protestat. Protestele se pot publica din iniţiativă particulară.C. p. Se plătesc în astfel de cauze daune morale.73 L.50 L. La rândul său fiecare girant.N. arătând totodată şi numele şi adresa acelora care au făcut încunoştinţările anterioare. la cunoştinţa girantului său.). Conţinutul creditului de regres Pe cale de regres se pot pretinde următoarele: 1 2 C. însă cu precizarea că nu orice lezare a unui interes cu semnificaţii morale va produce în mod necesar şi o pagubă ce trebuie acoperită 1. Cei interesaţi pot înscrie în titlu clauza “fără cheltuieli”. să se ajungă la trăgător. Evenimentul de forţă majoră prelungeşte termenul de prezentare la plată la 30 zile. cazul fortuit ori de forţă majoră şi să facă pe cambie menţiunea datată şi semnată de el de această încunoştinţare. caz fortuit ori de forţă majoră). 11 Despre acest mod de evaluare a daunelor morale a se vedea: M.C. Răspunderea civilă pentru daune morale. Există o pagubă morală ce trebuie acoperită atunci când celui lezat i se produce un dezechilibru evident şi cert în raporturile personale şi de afaceri pe care le are2. Ea exonerează pe purtător de obligaţia de a dresa protestul.În prima zi a fiecărei săptămâni. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Dacă evenimentul continuă. sau fac publicitate unor proteste nelegale răspund material în faţa celor păgubiţi prin astfel de act. fiecare judecătorie trimite Camerei de comerţ şi Industrie Judeţene/ a municipiului Bucureştiureşti. 213-217 65 . 4/1993. însă nu-l exonerează de obligaţia de a prezenta cambia la plată.în caz de existenţă a clauzei fără cheltuieli. de acceptare şi plata (art. prevede că posesorul cambiei trebuie să încunoştinţeze pe girantul său şi pe trăgător despre neacceptare sau neplată în patru zile ce urmează protestului. un tabel cu protestele de neplată a cambiilor. aceste termene sunt prelungite. Potrivit prevederilor art. Posesorul este dator să aducă. b) Creditorul nu se va prezenta la plată în caz de forţă majoră. Declaraţia se scrie pe titlu sau pe hârtie separat. numele şi prenumele trăgătorului . Costin. Această formă de publicitate face să fie cunoscuţi toţi răi platnicii.

însă scadenţa o va avea „la vedere”. acelea ale încunoştinţărilor făcute. În cazul când contracambia este emisă de către unul din giranţi care a fost obligat la plată prin regres. . trasă de la locul unde trăgătorul contracambiei are domiciliul asupra locului domiciliului girantului. dobânda calculată începând cu data de la care a plătit suma. . . suma este fixată după cursul unei cambii „la vedere”.cheltuieli de protest. . deoarece plătitorul fiind în posesia titlului şi a protestului este deplin legitimat să exercite regresul chiar şi fără să şteargă girurile ce figurează după el. Efectele exerciţiului dreptului de regres Exercitarea regresului. va fi preferat cel ce eliberează cel mai mare număr de debitori de regres. în cazul beneficiarului. Contracambia trebuie să cuprindă aceleaşi menţiuni obligatorii ca şi cambia. În situaţia în care contracambia este emisă de beneficiarul deţinător al cambiei neacceptate sau neplătite.un drept de curtaj ( remuneraţia celui care a făcut operaţiunea) 66 . trasă de la locul unde cambia originară este plătibilă asupra locului domiciliului girantului. în cazul beneficiarului. Toate cheltuielile făcute în exercitarea regresului şi pretinse trebuie justificate printr-un cont de întoarcere (un document). în mod succesiv va mări suma ce trebuie achitată datorită dobânzilor şi cheltuielilor care se acumulează.cheltuielile de protest şi cheltuielile de aviz.cheltuielile legate de executarea cambiei sau cele legate de exercitarea acţiunii cambiale (la cheltuieli nu se calculează dobânzi). Orice debitor plătitor are dreptul să primească titlul. pe care cel care plăteşte are dreptul să-l pretindă de la creditorul său. împreună cu dobânda (dacă a fost menţionată în titlu).. spre deosebire de cambia care este un instrument de plată şi de credit.dobânda legală socotită cu începere de la scadenţă. Contracambia este un mijloc de încasare.57 L. ambele justificând suma de plată trecută în contracambie.suma prevăzută în cambia neplătită sau neacceptată plus dobânzile comerciale ce curg după scadenţă.C. înscris in art. Debitorul care a achitat cambia are dreptul să şteargă girul său şi cel al giranţilor următori lui cu avalurile lor.dacă există dobânzi convenţionale şi ele intra în dreptul de regres. iar posesorul acesteia – beneficiarul – care doreşte să recupereze mai repede suma ce i se cuvine trage o nouă cambie ( adică o nouă cambie) asupra unuia din giranţi cu plata la domiciliul acestuia. Contracambia va fi remisă la plată. în situaţia unuia din obligaţii cambiali care a plătit-o prin acţiunea de regres . . „Contul de întoarcere” este un document adiţional al contracambiei şi trebuie să cuprindă: . Este vorba de un drept şi nu de o obligaţie. Contracambia este o categorie de cambie mai deosebită întrucât ia naştere numai în situaţia în care nu se achită cambia la scadenţă. odată cu cambia neplătită şi cu contul sau socoteala de întoarcere. suma de plată este fixată după cursul unei cambii „la vedere”. întreaga sumă plătită. Contracambia Drepturile de regres pot fi urmarite si printr-un mijloc extrajudiciar. In această situaţie dacă se oferă mai mulţi debitori să plătească. în cazul unuia dintre obligaţii care au achitat titlul prin acţiunea de regres.suma arătată în cambia neacceptată sau neplătită. protestul şi contul de întoarcere. iar locul de plată va fi domiciliul aceluia asupra căruia contracambia a fost trasă.

intervenientul trebuie să declare că plata este făcută pentru onoare. posesorul trebuie să se adreseze lor dacă trasul a refuzat plata şi s-a dresat protestul.taxa de timbru pentru cambie. Plata cambiei de către intervenientul pentru onoare Intervenientul pentru onoare este un terţ care. iar în al doilea caz. el este răspunzător. de paguba cauzată prin neglijenţa sa. Dacă şi indicatul la nevoie ori acceptantul prin intervenţie refuză plata. prin manifestarea lui îşi schimbă poziţia în nexul cambial. intervenientul pentru onoare se poate îndrepta împotriva semnatarilor anteriori celui pentru care a intervenit. Intervenţia constă în înserarea în raportul cambial a unui nou subiect ce intervine pentru a evita o acţiune de regres împotriva celor obligaţi prin semnarea titlului în mod succesiv. Făcând plata.C. dacă va fi locul. Plata cambiei de către indicatul la nevoie sau acceptantul prin intervenţie In situaţia în care există indicat la nevoie pentru plată sau acceptant prin interventie. Formal. legea a imaginat posibilitatea intervenţiei care are ca scop înlăturarea sau atenuarea efectelor exercitării regresului. In caz de neobservare a acestui termen. De aici rezultă unele incoveniente: cheltuieli suplimentare şi discreditarea semnatarilor. 74alin. dar care are un interes juridic ca acceptarea sau plata cambiei să nu fie refuzată şi intervine să ia locul persoani obligate prin cambie. posesorul trebuie să facă din nou un protest ca să-şi conserve drepturile de regres. Ca să se evite aceste inconveniente.. se obligă din proprie iniţiativă să facă plata în cazul în care trasul o refuză. să încunoştinţeze de intervenţia sa pe acel pentru care a intervenit. Subsecţiunea a IX-a Intervenţia Precizări Neacceptarea cambiei şi neplata acesteia are ca şi consecinţă posibilitatea exercitării drepturilor de regres contra celor care şi-au dat semnătura pe document. evitând un regres anticipat sau pentru a plati titlul paralizând acţiunea de regres pentru neplată. Intervenient în acest sens poate să fie şi un obligat cambial care. fără însă ca daunele interese să poată întrece suma din cambie (art. Intervenientul trebuie ca în termen de două zile lucrătoare ce urmează intervenţiunii. In primul caz. intervenientul este numit indicat la nevoie sau recomanditar. când subiectului intervenient i se cere faptul intervenţiei de către o altă persoană şi intervenţia spontană când intervenientul se oferă din proprie iniţiativă să accepte sau să plătească titlul. având în vedere poziţia originară a intervenientului între: intervenţia provocată. vorbim despre un intervenient pentru onoare. Doctrina distinge. 4 din L. Subsecţiunea a X-a Procesul cambial Precizari 67 . Intervenientul este o terţă persoană care nu a participat la procesul cambial.) Se poate interveni pentru a accepta titlul în locul trasului.

Adică. deoarece ei îşi desfăşoara activitatea sub îndrumarea şi controlul preşedintelui instanţei pe lângă care ei funcţionează.377/19604. pentru capital şi accesorii.89 L. Cambia. Revista de drept comercial.pr. p. 67 E. Există acţiuni directe ce se intentează contra obligaţilor principali care nu sunt condiţionate de dresarea protestului. Acţiunea cambială Prin acţiune cambială înţelegem procedura judecătorească prin care creditorul va constrânge pe debitori la plata sumei la care aceştia s-au obligat. Căpăţână. Noi reglementări procedurale. 1994. Opoziţia se judecă de instanţa ce a investit cambia cu formulă executorie. Cambia titlu executor. Executarea cambială Cambiei i se recunoaşte valoarea de titlu executor 2. Competenţa materială în materie cambială Competenţa pentru judecarea litigiilor cambiale aparţine judecătoriilor . 12/1998. 279 3 P Demetrescu. Oponentul este îndreptăţit să pună în discuţie validitatea efectului de comerţ. competenţa revine instanţelor în raport de valoarea materială a pretenţiilor.Creditorul cambial ca să-şi realizeze creanţa are două posibilităţi: .5 In ce priveşte acţiunile cambiale directe sau de regres.61.o procedura specială execuţională care se întemeiază pe ideea că titlu cambial este un titlu executor. Cambia şi biletul la ordin.Legea impune însă obligaţia investirii titlului cu formulă executorie3. Debitorul somat poate face opoziţie în cinci zile de la primire. biletul la ordin şi cecul. 161 5 O.a C. care obligă pe debitor sa execute prestaţia la care s-a obligat. 9-12 68 . art. Hotărârea dată va fi supusă căilor de atac de drept comun. proces ce începe printr-o acţiune cambială. revista de drept comercial. Judecătorul care investeşte nu poate cenzura valabilitatea cambiei cu precizarea însă. 1 2 V. Drept comercial. care se promovează numai după scadenţă şi sunt supuse prescripţiei extinctive. Executarea cambială.art. sunt condiţionate de dresarea protestului. care se pot promova uneori înainte de scadenţă şi în care titular va fi totdeauna creditorul dreptului de regres. Executorii competenţi să facă protestele sunt executorii de pe langă judecătorii. neexistând norme speciale se vor aplica dispoziţiile art. procedura civilă. mobiliară şi care tinde la realizarea unui drept1. 1941. precum şi alte acţiuni legate de cambie. . p. 89 4 P. Luha. personală.procedura unui proces cambial în care dreptul este constatat de judecător. Cristoforeanu.V. Refuzul investirii se atacă cu plângere conform D. Revista de drept comercial.2 pct. p. Procesul cambial. patrimonială. Împotriva investirii se poate face opoziţie. iar pârât oricare din obligaţii ce figurează pe titlu. art. p.civ. Reclamant va fi posesorul legitim al cambiei.46. p. 1/1994. că el nu poate investi decât o cambie. 1941. Există acţiuni de regres care se intentează contra debitorilor de regres. termenul fiind de decădere. Acţiunea cambială este declaratorie. art. Revista de drept comercial. Bucureşti.72. art.62. Pătrăşcanu.C. Investirea se face prin încheiere.1 lit. După investire debitorul este somat să plătească. Procesul cambial este un proces de drept comun care se derulează după normele de procedură obişnuite.

nevalabilitatea subscrierii cambiale.plata făcută de actualul posesor în calitate de debitor de regres ultimului posesor. 69 G. Debitorul cambial poate opune creditorului. Particularităţile raportului cambial (dreptul autonom transmis şi independenţa semnăturilor cambiale) îşi pun amprenta asupra modului în care se derulează procesul cambial. Rigurozitatea specific cambială o regăsim şi în materia probării excepţiilor ce pot fi invocate de pârât în procesul cambial şi în regulile după care se derulează acest proces. ca mijloacele de realizare ale creditului să fie precise. . pe lângă excepţiile privitoare la forma titlului. . iar circulaţia îngreunata. In această categorie de excepţii (personale). excepţiile bazate pe reaua credinţă sau greşeala gravă a posesorului sau pe invaliditatea obligaţiei cambiale. . părţile interesate pot invoca excepţii prin care să demonstreze nevalabilitatea titlului. . Revista de drept comercial. Procesul cambial. Porumb. iar altele sunt denumite personale când pot fi opuse numai unui creditor. Codul de procedură civilă. este stabilit că toate excepţiile cambiale se invocă la primul termen de înfăţişare2. deoarece pot fi opuse oricui. Pe de o parte. p. comentat şi adnotat. intră: . . Este de esenţa dreptului procedural cambial. sumare şi expeditive1. Luha. deşi acesta era decăzut din dreptul de regres.excepţii ce izvorăsc din raporturi ulterioare creării cambiei. Dacă excepţiile unui subiect ar fi opozabile oricui. următoarele categorii de excepţii: . inopozabile terţilor şi care nu pot fi opuse decât de debitor creditorului. p. Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanţă când procedura este îndeplinită şi părţile pot pune concluzii în fond. Circulaţia normală a cambiei se bazează pe caracterul abstract autonom al dreptului dobândit de posesor.dobândirea titlului de către terţi lucrând cu ştiinţă în paguba debitorului. .invocarea lipsei originalului cambiei. inexistenţa dreptului şi a obligaţiei. Personalitatea excepţiei se referă la persoana creditorului şi nu la cea a debitorului.lipsa de titularitate sau de legitimare a creditorului. 12/1998. 314-315 69 . chiar dacă pârâtul sau oponentul 1 2 V. .lipsa vreuneia dintre condiţiile esenţiale ale titlului. 1960.excepţii privitoare la consimţământ. Pornind de la aceste consideraţii ar trebui să nu se accepte posibilitatea de a se opune creditorului o excepţie ce izvorăşte dintr-un raport preexistent actualei relaţii creditor-debitor. . Unele din aceste excepţii sunt denumite excepţii reale (obiective). Sunt excepţii personale excepţiile opozabile numai aceluia care exercită acţiunea cambială. Dacă excepţia poate fi invocată de oricine este o excepţie absolută. Sunt excepţii strict personale.completarea abuzivă a cambiei în alb. I. iar dacă o poate ridica numai un anumit subiect va fi o excepţie relativă.neidentificarea posesorului cu persoana care rezultă din cambie. Excepţiile reale pot privi trei aspecte: .excepţie referitoare la raportul fundamental care a determinat emiterea şi transmiterea cambiei.Excepţiile cambiale Într-un proces cambial (acţiune sau opoziţie). încrederea în titlu ar fi distrusă. vol. Bucureşti.

Revista de drept comercial.01. 1 Dec. a cărei anulare a cerut-o. Cei interesaţi sunt îndreptăţiţi să facă opoziţie contra hotărârii de amortizare. Legea cambială conţine o reglementare derogatorie de la cea a D. că termenele de prescripţie nu se supun dispoziţiilor art. Orice altă probă decât cea scrisă nu poate fi admisă. Legea cambială nu prevede reguli speciale pentru întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie. Pe de alta parte. legea prevede că excepţiile trebuie să fie de grabnică soluţiune şi întemeiate pe proba scrisă. care a rămas pasiv un anumit timp îşi pierde dreptul de a acţiona în justiţie şi totodată posibilitatea obţinerii executării silite a obligaţiei asumate de debitorul său. pentru recuperarea sumei achitate urmează să se intenteze acţiunea în justiţie într-un anumit termeb prevăzut în art. III.167/1958. Acţiunea de regres ulterior care revine celui ce a fost chemat să plătească în regres. creditorul va putea exercita toate actele de conservare ale drepturilor sale. Deducem că în acest caz se vor aplica regulile de drept comun. 94 L.167/1958.89-93 L.19 din D. de asemenea. ultimului posesor se prescrie în termen de şase luni socotite de la data în care girantul a plătit cambia sau din ziua în care regresul a fost pornit împotriva sa. prin neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege. Până la judecarea procesului de amortizare. p. Acţiunea de amortizare este reglementată de art.nu se prezintă. In acest context. Grabnica soluţiune presupune că soluţionarea lor nu comportă nici o întârziere1. Socotim. hotărârea judecătorească va ţine loc de înscris cambial şi pe baza ei se vor exercita toate drepturile. În cazul unui refuz de plată total sau parţial. Acţiunea directă se prescrie în termen de trei ani de la data scadenţei. Amortizarea cambiei Notiunea de amortizare desemnează o procedură specială prin care se reconstituie înscrisul cambial furat. iar dacă titlul ajunge la scadenţă va putea cere plata cambiei.C. Hotărârea de amortizare va anula cambia a cărei amortizare se cere şi se va publica în monitorul oficial. Prescripţia cambială Prescripţia reprezintă modul dde stingere a dreptului la acţiune în sens material. în materie cambială beneficiarul. Din 12. Normele amortizării au în vedere că drepturile cambiale nu pot fi exercitate fără document. pierdut sau distrus. debitorul nu va mai putea ridica nici o excepţie cambială dacă nu a făcut-o la prima instanţă. Creditorul cambial nu poate fi repus în termen. Aceasta pentru protejarea intereselor terţilor.C. Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză se prescrie în termen de un an de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti asupra acţiunii cambiale rămase definitive. sau în situaţia în care acela care plăteşte nu este principalul obligat. în exerciţiul unei căi de atac. plătind o cauţiune. De aceea.1937. titularul unui drept subiectiv sau creditorul. Cas. Acţiunea de regres a ultimului purtător al titlului împotriva trăgătorilor şi a giranţilor se prescrie într-un an socotit de la data protestului făcut în timp util. Deci. In dreptul comun nu se obişnuieşte ca pentru acelaşi drept de creanţă să se recunoască termene diferite de prescripţie în funcţie de subiectul care (ori împotriva căruia se) exercită acţiunea. 1938. 43 70 .

Pe cale de consecinţă. 71 .Normele cambiale sunt de ordine publică. subiecţii raportului cambial nu pot renunţa la prescripţie şi instanţa poate pune din oficiu această excepţie.

Acţiunea cauzală are un caracter eventual1. Sachelarie.Subsecţiunea a XI-a Acţiuni extracambiale legate de cambile Precizări Emiterea şi circulaţia cambiei dau naştere în afară de acţiuni cambiale. 1975. Exercitarea lor trebuie să fie realizată în aşa fel încât să nu se obţină acelaşi rezultat de două ori. p. rezolvă situaţia precizând că dacă din raportul fundamental care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cambiei derivă o acţiune cambială aceasta rămâne în fiinţă în afară de cazul în care se dovedeşte novaţiunea. plata creditorului. Din acest motiv este necesar ca posesorul titlului să constate lipsa plăţii prin protest. care deşi nu au fundament în conţinutul documentului sunt legate. Ele sunt reglementate prin legea cambială. Craiova. aşa cum am precizat. Chiar dacă în esenţă sunt de natură diferite ele au o trăsătură comună: nu sunt cambiale. 89 72 . ceea ce este evident nenormal. El (posesorul) trebuie să dovedească că trasul a refuzat plata. Mecanismul juridic conceput de lege are ca scop evitarea putinţei titularului dreptului de a utiliza ambele acţiuni. Daca nu ar proceda astfel. Titularul dreptului uzează de ea în ipoteza în care nu doreşte să utilizeze mijloacele cambiale pe care i le oferă dreptul de creanţă încorporat în titlu. realizând drepturile cambiale. s-ar crea posibilitatea ca reclamantul să obţină câştig şi în acţiunea cauzală şi să uzeze de cambie. totuşi prin origine şi funcţiuni de soarta cambiei. Aceste acţiuni (cea cambială şi cea cauzală). O. dar asta nu înseamnă că existenţa lui nu se face şi simţită. Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză Acţiunea este reglementată de art. Când posesorul a pierdut acţiunea cambială contra tuturor obligaţilor şi nu are contra lor acţiune cauzală. fapt ce ar crea dezechilibre patrimoniale între subiecţii raportului juridic cambial. poate exercita contra trăgătorului. sunt deosebite însă urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv.C. Utilizarea acţiunii este condiţionată. 64 L. Coexistenţa raportului fundamental cu raportul cambial pune şi problema coexistenţei acţiunii cambiale cu cea cauzală (prin aceasta din urmă s-ar urmări realizarea pretenţiilor ce izvorăsc din raportul fundamental). fundamentate pe subscrierea titlului. directe sau de regres. Acest raport nu este relevant în raportul cambial. Dacă posesorul vrea sa uzeze de acţiunea cauzală trebuie să ofere debitorului restituirea documentului.V. ipoteza în care debitorul ar fi obligat să plătească dublu. atât cea cambială cât şi pe cea cauzală. de conservarea drepturilor celorlalţi subiecţi ai raportului cambial şi de depunerea titlului la dispoziţia pârâtului. 1 P. Acţiunea cauzală Orice emitere sau transmitere a cambiei ca şi asumarea oricărei obligaţii cambiale presupune existenţa între părţi a unui raport cambial. caracterizate prin trăsături specifice de drept cambial şi altor acţiuni în pretenţii. Titlurile de credit în comerţul internaţional.65 L. putându-se uza de ele pentru a urmări o pretenţie care este legată de un credit cambial. Art.C. Plata cambiei la scadenţă va stinge şi raportul fundamental. Pătrăşcanu. însă în aşa fel încât ăa conserve toate drepturile subiecţilor nexului cambial. Paralelismul acestor acţiuni impune ca titularul drepturilor să opteze spre una din ele. prin depunerea lui la grefa instanţei sesizate cu acţiunea cauzală.

Luha. Cambia.N.. iar acţiunea legată de cambie reprezintă o atenuare a unor efecte ce se constituie într-o pagubă rezultată dintr-o împrejurare prevăzută de legea cambială. Funcţiile cambiei. Legea are în vedere o îmbogăţire efectivă a debitorilor cambiali şi nu una abstractă ce ar rezulta numai din faptul pierderii de către posesorii cambiei a acţiunilor cambiale. 5/1995 3. Luha. Judecătorul trebuie sa aprecieze de la caz la caz dacă există cu adevărat o îmbogăţire pentru subiectul pasiv al acţiunii şi o pierdere suferită de posesorul cambiei. Termenul curge de la data pierderii acţiunilor cambiale. 1993 2. III. M.N. iar subiecţi pasivi pot fi trăgătorul. Avem de aface cu o acţiune necambială care atenuează efectele severe ale rigurozităţii termenelor de prescripţie şi de decădere cambială care ar putea duce la o pierdere ireparabilă a drepturilor cambiale.. Revista de drept comercial nr. M. V. M.acceptantului sau girantului o acţiune pentru plata sumei cu care aceştia s-au îmbogăţit în mod injust şi în paguba sa. Costin. In noţiunea de pierdere a acţiunilor cambiale nu se cuprinde şi situaţia în care ele nu au fost exercitate practic din cauza imposibilităţii de realizare a pretenţiei datorită insolvabilităţii obligaţilor cambiali. Luha. Cluj Napoca. M. Bucureşti. Revista de drept comercial nr. 3/1995 4. 1978 1 V. îmbogăţire în raport de cauzalitate direct cu paguba produsă prin pierderea drepturilor cambiale ce se cuvin posesorului titlului. BIBLIOGRAFIE 1. Caracteristici structurale ale cambiei.. Costin. acceptantul şi giranţii. indiferent de vreo justificare formală.N. Titluri de credit.N. Subiectul activ al acţiunii este beneficiarul titlului. Cluj Napoca. Legea pretinde dovada îmbogăţirii subiectului pasiv al acţiunii. 1998. vol. Costin. Costin. Acţiunea civilă este un remediu pentru reglarea oricărui dezechilibru patrimonial.. relaţia dintre cele două acţiuni este una de la general la special.. Costin. Marile instituţii ale dreptului civil român. V.. Revista de drept comercial nr. Acţiunea se prescrie în termen de un an. 4/1995 5.. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Legea uniformă privind cambia.N. p. 265 73 .. M. V.Luha. de îmbogăţire fără justă cauză. Comparativ cu acţiunea de drept comun. Ambele acţiuni au o justificare socială (echitatea şi echilibrul patrimonial) şi un caracter subsidiar (adică exerciţiul lor este posibil numai acolo unde nu se poate evita prejudiciul prin realizarea unei alte pretenţii)1 Acţiunea specială este subordonată pierderii acţiunilor cambiale către toţi obligaţii cambiali.

. Cristoforeanu. Cas. Bucureşti. Titluri de credit în comerţul internaţional. Ionescu. Cluj Napoca. Cambia. Negrea. 1941 11. Cambia şi biletul la ordin. 1960 30. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. Zlătescu..L. Bucureşti... O. V. 1941 12. 1937 15. P.. Cristoforeanu. I.. Georgescu. 12/1998 21. Bucureşti. C.V.. S.V. Bucureşti.1994 25. Girul cambial nu transmite garanţiile. biletul la ordin şi cecul. 2/1975 23. Revista de drept comercial.. Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale. Gălăşescu Pyk. Anca.1976 29. Demetrescu. Teoria generală a obligaţiilor. I 14. 1975 26. Noi reglementări procedurale. Teoria generală a obligaţiilor. Revista de drept comercial.A. Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. Raporturi de obligaţiuni. Cristoforeanu. Drept civil. Pătrăşcanu. V. Curs de drept cambial.. Popescu. 1970 JURISPRUDENŢĂ 1.... V. Turianu. O. 1992 18. Bucureşti. Curentul juridic 2/1998. R. Revista de drept comercial. Georgescu.. Consecinţele vânzării lucrului altuia în lumina soluţiilor practice. vol. Bucureşti. I. III. E. 1996 13.1945 33. C. Pătrăşcanu. P. Zinveriu. C. C. Popescu. 1/1994 8. Bucureşti... 1936 9. S. Contractele civile. 1978 34.1937. P. Sachelarie. Revista de drept comercial. Bucureşti.. Dreptul comerţului internaţional. V. comentat şi adnotat. Drept civil. V. Luha. Craiova... Din 12.. Garanţiile creditorului. 1939 16. Drept comercial. Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin. Paris. Cambia titlu executor. Târgu Mureş 19. Răspunderea civilă pentru daune morale. 1939 10. Porumb. Vicol.1934 17. P.L. T. V.1994 27.. Căpăţână. Dec. Cambia.R. Codul de procedură civilă.1981 31. 1923 24. Revista de drept comercial. Bucureşti.. I. C. Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale. vol. Tratat de drept cambial. 1968 28. Cambia. Economu. G. Bucureşti.. Cluj. vol. 4/1993 32. Bucureşti. Bucureşti. D. 1938 74 . Bârsan. 1939.R. Raporturile dintre obligaţiunea cambială şi raportul fundamental. Lupaş.. 1998 20...6. Cluj. Revista de drept comercial. Georgescu.. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. 1946 22.. P. Pătulea. Macovei. Curierul juridic. I. A. Luha. Turianu. Bucureşti. Manual practic de drept cambial. I. O. Stătescu. III. T.. C. II. Manuel de droit commercial. Luha.. Doctrină şi jurisprudenţă.. Căpăţână. Executarea cambială. E. Jauffred... 4/1995 7. Demetrescu. Titluri de credit.01. Dreptul nr. E.D. vol. Revista română de drept. Cambia şi biletul la ordin.. Procesul cambial. Revista de drept comercial. Revista de drept comercial...

a titlurilor cambiale. după ce beneficiarul a girat biletul la ordin. respectiv cel care se obligă.Beneficiarul. debitor. Luha. amândouă specii ale „genus cambiale” 3 T. dar încă neachitate.R. biletul la ordin este emis pornind de la existenţa unui raport fundamental între debitor şi creditor. Când titlul conţine obligaţia de a plăti este bilet la ordin (poliţă) şi când cuprinde obligaţia să se plătească ne găsim în faţa unei cambii propriu-zise (trată)2. numită beneficiar. p. Nu este admisă nici de practică. De aceea privim şi tratăm în mod unitar aceste două titluri specie1 care. Emitentul are calitatea de debitor în raportul fundamental. Dreptul comerţului internaţional. un document ce încorporează un drept de creanţă şi prin a cărui transmisiune dobânditorul primeşte un drept autonom. Cărpenaru. Spre deosebire de cambie. Această definiţie nu este cuprinsă în lege şi este formulată de doctrină4.SECŢIUNEA a III-a BILETUL LA ORDIN Precizări Reglementării cuprinse în art. p. 4/1995. Prin emiterea titlului el se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă.448 6 Folosim termenul “cambial”deoarece şi biletul la ordin este o specie a “genus cambiale”.C. Ca şi în cazul cambiei. 1976. aceea a biletului la ordin. care în afara unor norme particulare. Bucureşti. 1976.Subscriitorul sau emitentul. Evident. p. . exportator. 1998.1-103 L. dispune şi efectuează plata şi care este în situaţia de cumpărător. Drept comercial român. creditor. Dreptul comerţului internaţional. împreună formează “genus cambiale”. Definirea biletului la ordin Biletul la ordin este un înscris.R. Bucureşti. beneficiar al unei prestaţii de servicii deja executate. sau la ordinul acesteia. stabileşte principiul potrivit căruia dispoziţiile referitoare la cambii sunt aplicabile şi biletului la ordin în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu. biletul la ordin realizează o structură juridică cu doi subiecţi: emitentul (debitor) şi beneficiarul (creditor). privit ca un titlu de credit ce cuprinde obligaţia de a face să se plătească o sumă determinată celui ce-l prezintă la scadenţă. prin care o persoană numită emitent. p. importantor. care este deţinătorul efectului de comerţ şi este în postura de vânzător. Revista de drept comercial. Asemănarea este numai formală deoarece biletul la ordin este un titlu de credit.Popescu. Bucureşti. Doar doctrina foloseşte termenul pentru a desemna cambia propiu-zisă. cel care efectuează prestări de servicii Doctrina învederează o asemănare vădită cu o recunoaştere de datorie a debitorului faţă de creditorul său5. o sumă de bani la scadenţă3. deosebind-o de biletul la ordin. Insă. . Din acest motiv art.C. în realitate nu face altceva decât să repete normele precedente. Caracteristici structurale ale cambiei.Popescu. îi urmeaza art. ce presupune un raport juridic cu trei subiecţi.106 din L. date fiind relaţiile directe între cei doi subiecţi se pot invoca excepţiile raportului fundamental. se obligă să plătească altei persoane. 42 Noţiunea de trată nu este folosită de lege.104-107 ce priveşte o altă specie a titlurilor de credit.448 4 St. titlu de credit. Raportul juridic cambial6 se suprapune peste raportul fundamental şi coexistă cu acesta dacă nu a intervenit novaţia.513 5 T. Beneficiarul este creditorul raportului fundamental şi dobânditorul dreptului autonom ce rezultă din biletul la ordin emis. D. 75 . 1 2 V.

Data va fi indicată prin indicarea zilei. în clar. locul plăţii va fi identic cu locul emiterii titlului. complet şi care încorporează o obligaţie abstractă. autonomă şi necondiţionată1. 601. în Revista de drept comercial. Condiţii de forma ale biletului la ordin Art. . 103 76 . Ediţia a VII-a. biletul la ordin este un titlu de credit la ordin.C.precizarea scadenţei. .Cărpenaru. respectiv din denumirea emitentului. respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului. p. a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului. Caracterul de titlu la ordin rezultă din lege. revăzută şi adăugită. Este complet pentru că trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime a dreptului. Dacă nu se menţionează scadenţa. T.data şi locul emisiunii. formal. Titlul are acest specific chiar dacă emitentul nu a făcut precizare expresă în acest sens. . . prevede menţiunile obligatorii ce trebuiesc cuprinse în titlu. În cazul în care numele emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu. Medeanu. Şi biletul la ordin este un titlu executoriu. . respectiv numele şi prenumele. . fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin. 1 St. Drept comercial român. Este formal deaorece trebuie să cuprindă anumite menţiuni obligatorii ca să i se recunoască particularităţile specific cambiale. Dacă nu se fac menţiuni speciale.numele celui care (sau la ordinul căruia) urmează să se facă plata. Legea prevede următoarele menţiuni obligatorii: .C.promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă de bani determinată.codul emitentului. 11/2003. iar locul se stabileşte prin indicarea localităţii geografice unde s-a emis titlul. Caracteristicile biletului la ordin Ca şi cambia. .semnătura emitentului. Biletul la ordin în cadrul relaţiilor comerciale. excepţii decurgând din raportul fundamental. Documentul este un înscris sub semnătura privată chiar dacă în practică se utilizează formulare tipizate. 2007. în limita spaţiului special alocat. după caz. Această promisiune constă chiar în angajamentul emitentului ca va plăti suma de bani menţionată pe document. ale persoanelor fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii are se obligă. persoană juridică sau emitent care utilizează astfel de instrumente. In lipsa unei menţiuni privitoare la locul emisiunii se socoteşte că biletul a fost emis la locul arătat lângă numele emitentului. p.locul unde trebuie să se facă plata. se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele şi prenumele. Obligaţia de plată trebuia să fie necondiţionată. .denumirea de bilet la ordin trebuie trecută în însuşi textul titlului şi să fie exprimată în limba folosită pentru redactarea textului.numele emitentului. Felurile scadenţei sunt cele admise şi pentru cambie. Regulile specifice cambiei cu privire la executarea directă se aplică si biletului la ordin. persoană fizică. respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau.giratarului nu-i mai pot fi opuse excepţiile pe care emitentul le-ar fi putut opune beneficiarului. nr.D. titlul este considerat la vedere. lunii şi anului de emisiune.104 din L. Universul Juridic.

. Luha. Apar unele situaţii specifice în cazul plăţii biletului la ordin. Neplata datoriei de către emitent deschide creditorului posibilitatea de a promova acţiuni cambiale. creditorul are posibilitatea să execute pe debitorul emitent investind titlul cu formula executorie. Dreptul comerţului internaţional. nr. legea nu mai prevede formalitatea prezentării biletului la ordin la acceptare. de asemenea. Biletul la ordin în cadrul relaţiilor comerciale.1998 Cărpenaru. Universul Juridic. în Revista de drept comercial. De asemenea. Drept comercial român. 1976. Refuzul vizării se constată printr-un protest. Drept comercial român. Cărpenaru. Ediţia a VII-a.. Refuzul plătii se constată.C. p. Biletul la ordin poate circula şi prin mijloace de drept comun. Dacă biletul are scadenţa la un anumit timp de la vedere este necesar să fie prezentat pentru viză. 4/1995 Medeanu. chiar dacă în principiu. directe sau de regres în condiţiile precizate de legea cambială. Acest protest are semnificaţie juridică numai în momentul în care biletul la ordin a fost girat.. T. acestuia nu i se va recunoaşte calitatea de bilet la ordin. Particularităţi ale circulaţiei şi plăţii biletului la ordin In principiu biletului la ordin i se aplică toate regulile specifice cambiei. Girul are efect de transmitere a drepturilor consemnate pe document de garantare a plăţii titlului şi de legitimare a posesorului. Aceasta deoarece în raport de momentul vizării i se stabileşte scadenţa. 3. 2. Caracteristici structurale ale cambiei. Întrucât plata se va face chiar de emitent. Bucureşti..R. prin protest de neplată. Revista de drept comercial. St. revăzută şi adăugită. V. Biletul la ordin circulă în mod obişnuit prin gir.. 5. T.Dacă nu se respectă condiţiile înscrise în lege cu privire la valabilitatea titlului. 4. Bucureşti. 11/2003 Popescu. Din punctul de vedere al avalizării. titlul se prezintă direct la plată. St. Prezentarea la viză se face în termen de un an de la data emiterii. Sunt admise şi în materia biletului la ordin toate tipurile de gir specifice cambiei. i se aplică acelaşi reguli ca în cazul cambiei. 2007 V. Deci. BIBLIOGRAFIE 1. D. Biletul la ordin poate fi avalizat. D. biletul la ordin nu are particularităţi care să-l deosebească de cambie.448 77 .

Titlul emis fără observarea acestor condiţii valorează totuşi ca cec. Cei care au disponibil bănesc în bancă vor efectua plăţile prin această instituţie financiară. 127/2009 3 St. disponibil asupra căruia are dreptul de a dispune prin cec pe baza unei convenţii exprese sau tacite. 394/1943 (abrugată prin Legea nr. Curs de drept cambial. Subsecţiunea a II-a Definiţia. Legea a fost modificată prin: Legea nr. Lupaş. 3 prevede: Cecul nu poate fi tras decât asupra societăţii bancare. Drept comercial român. revăzută şi adăugită.59/1936. La cec.1934. 38/2008. In toate cazurile în materie de cec. 1946. ca şi la cambie. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Cărpenaru. afară de cazul când se dovedeşte novaţiunea. pierdere sau distrugere. 1 2 S. Este necesar să facem precizarea că dacă cecul este tras şi plătibil în străinătate el este valabil chiar dacă trasul nu este o societate bancară. Cecul a apărut ca urmare a observării de către comerciant a avantajelor utilizării conturilor din bancă. Cu toate acestea. Ordonanţa Guvernului nr. p. aceasta rămâne în fiinţă. Legea 515/1946. Aceste raporturi rămân în fiinţă pe întreaga perioadă cât cecul există sau circulă. 18/1948). Precizări Şi cecul este un titlu de credit care se aseamănă cu cambia. tras şi beneficiar.D. In materie de cec se aplică Legea nr. a adoptat convenţia pentru uniformizarea reglementărilor asupra cecului (legea uniformă asupra cecului). Universul Juridic. Primitorul cecului va putea să încaseze el însuşi numerarul echivalent valorii nominale a titlului sau să-l gireze. Definiţia a formulat-o doctrina. cu deosebirea că trasul nu poate fi decât o bancă. să plătească. ca şi în cazul cambiei la această convenţie însa i-a respectat în cea mai mare parte prevederile. Din acest motiv unii autori îi spun cambie la vedere trasă asupra unei bănci1. 604 78 . ca şi în materie cambială. Această lege cuprinde în esenţă regulile adoptate prin conferinţa de la Geneva din 1931 care. Cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil la tras. 100/1. Cecul este un titlu de credit prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci la care are un disponibil bănesc. caracterele şi condiţiile de emitere ale cecului Legea nu defineste cecul. Aceasta.SECŢIUNEA a IV-a CECUL Subsecţiunea I. Cluj. 2007. la prezentarea titlului o sumă de bani unei alte persoane numită beneficiar3. risc constând în furt. Cei care folosesc aceste conturi se descarcă de riscul pe care l-ar avea păstrând banii acasă sau purtându-i cu sine.56 din Legea nr. Legea nr.) Nici în materie de cec nu se pune problema transmisiunii proviziunii pe care o are emitentul cecului depusă la bancă . trei subiecţi. raporturile juridice dintre cei trei subiecţi au la bază raporturi juridice cauzale. 39/1934 – Dacă din raportul care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cecului derivă o acţiune cauzală. Legea nr. p. numită tras. cecul tras şi plătibil în străinătate este valabil ca cec. ca urmare a transmiterii cecului. cu toată emiterea sau transmiterea cecului. chiar dacă trasul nu este o sicetate bancară. raportul juridic specific se stabileşte între trei persoane: trăgător. 59/1934 art. legea asupra cecului2. Legea nr.05. 170 Publicată în Monitorul Oficial nr.tras. Ediţia a VII-a. 11/1993. România nu a aderat. cu precizarea că trasul nu poate fi decât o bancă. 83/1994. afara de situaţia în care se dovedeşte novaţiunea (art. Avem şi în raportul juridic care ia naştere prin emiterea cecului.

fără echivoc a dreptului de creanţă pe care-l poartă. Natura juridică a cecului Este demn de interes că in literatură s-au emis diferite păreri care au încercat să definească natura juridică a cecului2. Dacă se trec şi alte clauze ele se socotesc nescrise. Certificarea are doar semnificaţia confirmării existenţei proviziunii şi împiedică pe trăgător să retragă disponibilul. iar beneficiarul delegatar va încasa suma. 42 S. cecul are nevoie de un maximum de celeritate şi de siguranţă. care circulă după regulile circulaţiei bunurilor mobile. un cec girabil. circulaţia documentului asigură circulaţia dreptului de creanţa. ori al unui terţ). Biletul la ordin şi Legea asupra cecului. .p. I. Pentru a răspunde scopului său. dacă asemenea clauză este înscrisă pe document. la vedere. Din punctul nostru de vedere cecul rămâne un tilu de credit cu toate caracteristicile ce rezultă din această afirmaţie: în document este încorporat un drept de creanţa. Sunt admise numai clauzele. Turcu.L. Totuşi cecul prezintă o mai mare siguranţă în circulaţie şi în efectuarea plăţilor. .este o delegaţiune în care trăgătorul este delegantul pentru trasul delegat la a plăti suma scrisă pe titlu. Emiterea de cecuri fără acoperire este infracţiune dacă produce pagubă (art.este o cesiune prin care trăgătorul cesionează unei terţe persoane sumele pe care le are la tras. dobânditorul titlului primeşte un drept originar. articol. . Nu se poate uza de alte înscrisuri sau de alte mijloace de probă pentru a completa conţinutul cecului. Posesorul va avea siguranţa că va fi plătit deorece cecul va fi emis numai dacă trăgătorul are disponibil la tras. Cecul este un titlu riguros formal trebuind să cuprindă menţiunile obligatorii prevăzute de lege. Acest din urmă tip de cec îl întâlnim în situaţia în care pe document nu este trecut numele beneficiarului. P. care serveşte ca instrument de plată (oricine are o sumă disponibilă la o bancă va putea dispune de ea în tot sau în parte în folosul său.6) ca cecul plătibil unei anumite persoane fără clauză expresă este un cec la purtător. Separat de asta este admis şi cecul la purtător. este admis cecul “nu la ordin “. Legea precizează (art. cu clauză expresă sau fără clauză. la ordin.). Este un titlu la vedere deoarece se plăteşte întotdeauna în momentul în care va fi prezentat trasului. cecul barat. Georgescu. Ionescu. p. Fiind un instrument de plată el nu trebuie acceptat. Trasul nu ia asupra lui obligaţia de a plăti. Cecul. Totuşi. Singura menţiune de cec defineşte natura titlului ca fiind la ordin.Cecul este prin natura sa un titlu de credit. Bucureşti. El va circula prin cesiune obişnuită. Noua lege asupra cambiei. Este un document complet pentru că trebuie să cuprindă toate elementele necesare determinării în întregime.215 al. I. . documentul este un bun mobil. etc). fapt pentru care trebuie prezentat la plată în termene scurte de la emisiune.este o stipulaţie pentru altul prin care trăgătorul transmite primitorului cecului o proviziune ce o are la tras. Demetrescu. Cecul se aseamănă cu biletul de bancă. formal şi complet. aceste forme de cecuri uşurează plăţile şi favorizează compensările1. Mai mult.este un mandat de plată dat de trăgător trasului în folosul unui terţ. 1/1993.4 C. Practica bancară şi legiuitorul au creat forme diferite de cecuri care să întărească siguranţa posesorului (cecul circular. Revista de drept comercial. modalităţile şi condiţiile pe care legea le admite expres. prezumându-se că 1 2 I. 1934 79 .

605 5 Normele tehnice nr. Ediţia a VII-a. 9/1994. revăzută şi adăugită. Monitorul Oficial nr.1 C. Aceasta.dreptul s-a născut în persoana posesorului. această calificare a dreptului dobânditorului se explică prin prescripţia achizitivă instantanee reglementată de art. 2007. Înşelăciunea prin cecuri.1909 al. Este o formulă juridică care nu contrazice normele legii 59/1934 şi care. Disponibilul trebuie să existe în momentul emiterii cecului şi să se prezinte sub forma unei sume certe şi exigibile asupra căreia trasul să poată dispune la primirea cecului la plată. Acest disponibil rezultă de obicei dintr-un depozit la banca tras ( nu este exclusă nici o creditare prealabilă din partea băncii). p. p. Depozitul în numerar la bancă are caracterul unui depozit neregulat. administrative sau chiar penale2. uzuală care să facă documentul funcţional. el (bancherul). titlul emis fără acoperire valorează ca şi cec. Universul Juridic.civ1.D. 119 bis/ 14.1 Legea nr. Existenta unui disponibil la bancă (proviziunea ). Ediţia a VII-a. p. Revista de drept comercial. Banca va autoriza pe trăgător să tragă asupra ei cecul. Bancherul va suporta riscurile provenite din furt. 160 D. Se discută dacă emiterea de cecuri fără autorizare prealabilă este infracţiune sau atrage numai o răspundere patrimonială4 Subsecţiunea a III-a Condiţii de valabilitate a cecului Cecul este un titlu formal şi trebuie să cuprindă toate menţiunile pe care le prevede legea (art. Ciuncan. Dreptul. este autorizat să utilizeze banii în orice fel de operaţiuni aducătoare de cîştig. Cecul este valabil din punct de vedere juridic şi dacă nu este emis pe formular tipizat însa.1995 6 N. O asemenea convenţie împreună cu convenţia de constituire a proviziunii constituie raportul fundamental ce întemeiază emiterea cecului. Universul Juridic. 2007. Fiind un titlu de credit. ea obligându-se să facă plăţile la ordinul dat3. De obicei cecurile se tipăresc pe formulare tipizate. Existenţa unei convenţii prealabile de emitere a cecului. Trăsături generale ale titlurilor de credit. chiar dacă emitentul va fi supus unor răspunderi patrimoniale. inclusiv asupra cecului6 1 2 V. 1. nu va fi funcţional pentru că băncile(traşii). De asemenea. 7-8/1999.Cărpenaru. Dreptul 10/1998. pierdere sau distrugere a numerarului depus în depozit. mandatul. 95 şi urm. Condiţiile de emitere ale cecului Din caracterizarea cecului deducem şi condiţiile lui de emitere.D. 80 . Teodosescu. 3/1994. 605 4 St. chiar dacă în circulaţia cecului regăsim şi schemele juridice ale instituţiilor amintite: cesiunea. delegaţia sau stipulaţia pentru altul. drepturile şi obligaţiile se consemnează pe un document printr-o scriere inteligibilă. 89 3 St. 2. Banca Naţională a României. Drept comercial român. oferă un control administrativ şi financiar al băncii de emisiune asupra instrumentelor de plată. Aceasta cerinţă este impusa prin norme metodologice5 . Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte. Luha. Drept comercial român. în sensul că banca nu este obligată să restituie depunătorului moneda care i-a fost depusă ci numai moneda în valoare corespunzătoare. In aceste condiţii şi trăgătorii trebuie să se supună normelor impuse încă din momentul constituirii provizionului în vederea utilizării cecurilor. 59/1934 asupra cecului).06. p. p. revăzută şi adăugită. sunt obligate să respecte normele metodologice şi nu vor autoriza pe trăgător să emita cecuri în altă formă. Totuşi.Cărpenaru.

Semnătura celui care emitre cecul (trăgătorul). susţinem şi ideea valabilităţii cecului în alb. adică indicarea trasului. D. 232 81 . Drept comercial român. p. p. Cecul spre deosebire de cambie nu indică numele beneficiarului chiar dacă practica recunoaşte şi existenţa cecurilor nominative. 1987. preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului. aproape nesemnificative în activitatea economică. De asemenea. Dacă. Cărpenaru. Bucureşti. Ediţia a VII-a. 519 3 Ch. nu este obligatorie scrierea scadenţei deoarece cecul este un titlu la vedere. 1998. Fiind vorba de o bancă se menţionează numele comercial al băncii plătitoare. adică ziua. Insă. Din acest motiv. Universul Juridic. 606 St. ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. Stoufflet. luna anul. lângă denumirea trasului există mai multe locuri cecul va fi plătit la primul loc arătat1 .Locul unde se face plata.D.Numele celui care trebuie să plătească.Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani. Nu excludem însă mecanisme juridice prin care să se realizeze şi creditări prin emiterea de cecuri3.Data şi locul emiterii cecului. 2007. Dacă lipseşte această menţiune.Codul trăgătorului. 1 2 St. Nu se admit condiţionări ale acestui ordin. p. s-a emis cecul. . Cartes de paiement et de credit. bun mobil ce încorporează un drept de creanţă. Deducem această regulă din natura juridică a cecului. cecul este numai un instrument de plată nu şi unul de credit2. respectiv un număr unic de identificare. Gavalda. respectiv numele şi prenumele în clar. Momentul subscrierii cecului este esenţial pentru constituirea titlului. . Effet de commerce. funcţiunile de creditare sunt reduse. Dacă nu fac aceste menţiuni. Drept comercial român. . Paris. împiedicăm cecul să-şi îndeplinească funcţiunile pentru care a fost emis. Dacă nu este menţionat nici un astfel de loc. În cazul în care numele trăgătorului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu. se vor înscrie pe cec primele caractare din numele şi prenumele. respectiv din denumirea trăgătorului. Droit du credit. J. în limita spaţiului special alocat.în sens de localitate geografică unde. Această prevedere este facultativă şi depinde de convenţia de emitere a cecurilor dintre trăgător şi tras. aşa cum am expus-o mai sus.Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprinată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu. locul plăţii va fi locul indicat lângă numele trasului. respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente. locul emiterii va fi cel indicat lângă numele trăgătorului. Cheques. emiterii şi locul . . Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă: în clar numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului. Numele trăgătorului.Emiterea cecului constă în subscrierea acestuia de către trăgător. In legătură cu această din urmă caracterizare s-a făcut afirmaţia că. ordin adresat băncii de a plăti suma înscrisă pe document. Aceleaşi raţiuni care justifică recunoaşterea cambiei în alb ne îndeamnă sa reţinem valabilitatea cecului în alb. . Ea trebuie cuprinsă în textul documentului şi atrage atenţia asupra semnificaţiei juridice a înscrisului. semnătura olografă (de mână) a persoanei fizice.Cărpenaru. revăzută şi adăugită. Nu se admite nici menţionarea de dobânzi deoarece dacă gândim altfel. Menţiuni obligatorii . cecul se va plăti la sediul principal al trasului. .

girul scris pe el nu-i schimbă natura. Cărpenaru. Girul are aceleaşi caracteristici şi aceleaşi funcţiuni ca şi girul cambial. Transmisiunea se face. de regulă. Subsecţiunea a IV-a Circulaţia cecului Fiind vorba de un titlu la ordin cecul poate să fie girat. el poate fi transmis altor beneficiari care.. De asemenea. El (girul) trebuie să fie necondiţionat şi integral. 95-96 82 . dacă se legitimează ca posesori legitimi pot pretinde dreptul de creanţă încorporat pe document. 1976.R. titularitatea dreptului de creanţa consemnată pe document. Cecul la ordin Legea recunoaşte că cecul este un titlu la ordin. II. In caz că este menţionat numele beneficiarului. 1986. El poate interzice un nou gir şi în acest caz el nu va răspunde către persoanele cărora le-a fost girat ulterior cecul. vol. la purtător în altul. 451 St. Ştefănescu. Posesorul unui cec la ordin este socotit posesor legitim dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntrerupta de giruri. Girantul răspunde de plata cecului. Ca să fie deosebit de titlul la ordin. Subsecţiunea a V-a Avalizarea cecului Avalul este o garanţie personală prin care o persoană denumită avalist. p. De asemenea. Bucureşti. garantează obligaţia asumată de una din persoanele obligate prin cec. p. Bucureşti. Prin el se transmit toate drepturile rezultând din cec: dreptul de proprietate asupra documentului. plata va fi făcută oricărui posesor al titlului. p. din lege. orice purtător al titlului poate cere plata. el trebuie să poarte menţiunea la purtător. Girul poate fi făcut chiar şi în folosul trăgătorului sau a oricărui alt obligat2. Popescu. trebuie scris pe cec. titlul nu are valoare de cec. dar este indicată menţiunea la purtător.Legea nu prevede dispoziţii speciale în legatură cu condiţiile de fond ale emiterii cecului. D. Aceste condiţii sunt reglementate de dreptul comun. girul are efect de legitimare. după cum el este la ordin. 1998. 519 3 Pentru opinie difierită: O. direct sau pe cale 1 2 T. garanţiile. Girul pus pe un cec la purtător face pe girant răspunzător de plată. respectiv acela care dă avalul. Dacă ulterior pe cec se menţionează numele unui beneficiar cecul îşi păstrează caracterul de titlu la ordin. Modalităţile de transmitere a cecului depind de tipul cecului. B. Căpăţână. Seria neîntrerupta a girurilor se apreciază după aceleaşi reguli ca în cazul legitimării cambiale1. Tratat de dreptul comerţului internaţional. Bucureşti. la purtător sau nominativ. prin tradiţiune. Cecul la purtător Nu cuprinde numele beneficiarului şi deci. dar nu transformă titlul din unul. Deci el poate fi transmis prin gir. Cecul nominativ Acest cec trebuie să cuprindă numele beneficiarului şi menţiunea “nu la ordin”. Se poate realiza şi girarea dar. la ordin. Acest caracter nu rezultă din clauza expresă în acest sens ci. Dreptul comerţului internaţional. Drept comercial român. Dacă nu se respectă cerinţele legale privind menţiunile obligatorii ale cecului. Girantul în acest caz îşi asumă obligaţia de plată. El va fi transmis prin cesiune3.

Fiind un titlu la vedere el nu este supus acceptării. Potrivit art. Pe cale de consecinţă. Cecul poate fi garantat şi printr-un aval. sub sancţiunea pirderii dreptului de regres împotriva giranţilor. transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original. 1 Legea nr. 1 St. fie de o terţă persoană. Trasul este obligat sa verifice condiţiile de formă ale cecului. 2 din Legea nr. Avalistul este ţinut în acelaşi mod ca şi persoana pentru care s-a dat avalul. Spre deosebire de cambie. trasul nu-şi asumă o obligaţie de a plăti şi el nu poate fi urmărit pentru a face plata. Prin plată toţi semnatarii cecului sunt liberaţi. identitatea posesorului titlului şi legitimitatea acestuia. Cărpenaru. Termenul arătat se socotesc din ziua arătată în cec ca dată a emiterii. Neprezentarea la plată atrage pierderea drepturilor de regres împotriva giranţilor şi avaliştilor săi şi nu dreptul de a se încasa cecul de la tras. Persoana ca dă avalul trebuie să aibă capacitatea juridică de a putea realiza acest act juridic. imperativ şi de decădere. 520 83 . Nu poate da aval trăgătorul sau trasul ( art. Plata poate fi şi parţială. Legea interzice avalul dat de tras deoarece ar echivala cu o acceptare a cecului1. persoană denumită avalizat. avalul se dă pe cec. prevăzute în art. 59/1934: a. 59/1934. garanţie specifică titlurilor de credit. Regulile avalului sunt în principiu identice cu regulile avalului dat pentru cambie: se poate avaliza pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea. avalul se consideră dat pentru trăgător. cecul are o particularitate. 1998. sau numai pentru o parte din ea. Legea stabileşte în general termene scurte şi variabile în funcţie de distanţele dintre locul emisiunii şi al plăţii. Prezentarea cecului la plată Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere. 26 alin. 59/1934). 321 din Legea nr. avalist poate fi orice persoană sau chiar un semnatar al cecului. Dacă avalistul plăteşte cecul el dobândeşte drepturile ce rezultă din cec împotriva persoanei pentru care a garantat precum şi împotriva acelora care sunt ţinuţi faţă de acesta din urmă în baza cecului. în caz de nemenţionare a avalizatului. pentru toată suma menţionată pe cec. Răspunderea pentru plata cecului va reveni trăgătorului şi girantilor care au asumat obligaţia subsidiară de garantare a plăţii. p. Dacă există provizion şi trasul refuză plata el va răspunde după regulile de drept comun faţă de emitentul cecului. acesta din urmă fiind obligat numai faţă de posesorii care dobândesc cecul după ce i-a foat girat. Trasul va plăti în limita provizionului existent. Posesorul cecului nu poate refuza plata parţială. Termenul de prezentare la plată este un termen legal. se exprima prin formula “pentru aval” ori prin expresii asemănătoare. Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive. avalizat poate fi oricare din purtătorii succesivi ai titlului. Aceasta deoarece o asemenea formulă este în favoarea întregului circuit al cecului. Drept comercial român. Avalul poate fi dat. se indică întotdeauna persoana avalizatului. Subsecţiunea a VI-a Plata cecului Plata cecului presupune în primul rând prezentarea cecului pentru a fi plătit. dipune: Cecul emis şi plătibil în România trebuie. Bucureşti. avalul se dă prin subscriere autografă. să fie prezentat la plată în termen de 15 zile”. fie de către girant. 30 alin. D.de regres.

Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original. respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivului cec. de către instituţia de credit plătitoare. trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora. inclusiv regularitatea succesiunii girurilor. Instituţia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus.declaraţia de refuz. Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare. transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. constituie momentul prezentării la plată. cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.să verifice dacă cecul original respectă în formă şi conţinut prevederile legale. El este un simplu plătitor pentru trăgător. Regresul în materia cecului In caz de refuz al plătii posesorul cecului nu are acţiune directă împotriva trasului deoarece trasul nu s-a angajat să plătească.să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original. Creditorul are în acest caz acţiune de regres. prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege. precum şi conformitatea imaginii cecului cu cecul original. este necesar ca solicitarea plăţii să se facă în termenele prevăzute de lege. 84 . În baza refuzului. Refuzul total sau parţial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică. Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului. Pentru a o putea promova trebuia să se constate oficial refuzul trasului printr-un protest de neplată dresat chiar pe cec sau printr-o declaraţie a trasului scrisă şi datată pe titlu.data prezentării acestuia la plată. şi c. sunt stabilite potrivit convenţiilor prevăzutede lege. spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului de 15 zile. Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii. Informaţiile relevante pentru trunchiere. prin trunchiere. . . cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor. cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi. Obligaţiile instituţiei de credit la prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere: .b. Pentru a se exercita acţiunea de regres. reproducerea imaginii cecului original în format electronic. Posesorul unui cec neachitat este obligat să notifice girantul său în condiţiile dreptului cambial. faptul neplătii. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit convenţiilor prealabile în contextul aranjamentelor de plată sau convenţii constând în aderarea la un sistem de plăţi. datată şi semnată de către reprezentanţi legali sau împuterniciţi ai acestora. cuprinse în cecul original. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare. instituţia de credit care deţine cecul original va înscrie pe acesta: .

afară de cazul când se dovedeşte novaţiunea. depunându-l la grefa instanţei competente şi justificând în acelaşi timp îndeplinirea formalităţilor necesare pentru conservarea faţă de debitor a acţiunilor de regres ce-i pot aparţine”. dobânda legală.cecului). se prescriu în şase luni. In litigiile privind aceste acţiuni se opun aceleaşi excepţii ca şi în domeniul cambial (art.73 din L. Posesorul cecului nu poate exercita acţiunea cauzală decât oferind debitorului restituirea cecului. 41 3 Noţiunea folosită desemnează în accepţiunea nostră atributul raportului juridic ce provine din emisiunea sau transmisiunea unui titlu de credit.Acţiunea de regres se păstrează contra trăgătorului şi giranţilor chiar dacă cecul nu a fost prezentat în timpul prevăzut de lege. este o reproducere exactă a art.cecului).El trebuie investit cu formula executorie in condiţiile dreptului cambial2. Cecul este un titlu executor atat pentru capital cat si pentru accesorii. ce curge de la prezentare. termen de curge de la data exprirării termenului de prezentare a cecului la plată (art. termen ce curge din ziua în care obligatul a plătit cecul sau din ziua în care acţiunea de regres a fost pornită împotriva sa1.56 din L. Drept comercial român. Ea urmează aceleaşi reguli ca şi acţiunea în revendicare a cambiei. 1 2 St. Cărpenaru. Prescripţia în materie de cec Acţiunea posesorului contra obligaţilor de regres se prescriu în termen de 6 luni. Aceeaşi acţiune se poate exercita şi contra giranţilor.cecului care. p.C. Obiectul acţiunii de regres constă în suma arătată în cecul neplătit. Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare. 520 I. Este reglementată de art. Legiuitorul apără buna-credinţă a posesorului şi reţine că posesorul va fi obligat la restituire numai în măsura în care a dobândit titlul cu rea-credinţă sau a săvârşit o culpă gravă la dobândire. De altfel. cheltuielile de protest şi cheltuielile de urmărire. Bucureşti. unii contra altora.C. oricare ar fi el. Există însă o diferenţă în materie de cec:”când posesorul cecului a pierdut acţiunea cambială contra tuturor obligaţilor şi nu are contra acestora o acţiune cauzală poate acţiona pe trăgătorul care nu a avut disponibil la tras ori s-a îmbogăţit pe nedrept în dauna sa”. Debitorii de regres sunt ţinuţi solidar faţă de posesorul titlului. Obligatul de regres care a facut plata cecului poate cere de la giranţii săi suma scrisă pe titlu. Cernaianu. p. 64 din L. 4/19912. Subsecţiunea a VII-a Acţiuni extracartolare3 legate de cec a) Acţiunea în revendicare a cecului. 22 din L.cecului. dobândă ce curge de la momentul plăţii şi cheltuielile pe care le-a făcut. enunţă acelaşi principiu ca şi art. D. 1998. Revista de drept comercial. c) Acţiunea de îmbogăţire fără cauză este reglementată de art. aceasta rămâne în fiinţă.55 din L. Utilizarea atributului de cambial pentru caracterizarea raporturilor juridice ce rezultă din emisiunea sau circulaţia cecului este nepotrivită dacă avem în vedere că atât cambia.64 din Legea cambială. b) Acţiunea cauzală funcţionează şi în materie de cec în condiţii identice cu cele prevăzute în art. art.65 din L. Acţiunile de regres ale obligaţiilor de regres plătitori. cât şi cecul sunt specii ale titlurilor de credit 85 .cecului: „ Dacă din raportul care a dat naştere emisiunii sau transmisiunii cecului derivă o acţiune cauzală. cu toată emiterea sau transmiterea cecului.57 a L.

deoarece capătă caracterul unei circulare emise de bancă către sucursale şi corespondenţi de a plăti cecul. creează prezumţia că acesta s-a îmbogăţit fără cauză în paguba posesorului. sarcina probei revine pârâtului. 80 alin. Subsecţiunea a VIII-a Diferite forme de cecuri Cecul circular Este cecul emis de o societate bancara la care s-a depus provizionul. Această trăsătură deosebeşte cecul circular de cecul ordinar unde banca nu este obligată prin cec (mai mult i se interzice băncii asumarea vreunei obligaţiuni în vreo formă oarecare). 79 din Legea nr.cecul se poate încasa în orice localitate unde emitentul are sucursale sau corespondenţi.art. Din acest motiv i se spune şi cec circular. . Astfel trăgătorul apare în acelaşi timp ca şi tras spre deosebire de ceea ce se întâmplă în cazul celorlalte cecuri. Certificarea indică doar creditorilor existenţa acoperirii cecului.promisiunea necondiţionată de a plăti la vedere o anumită sumă de bani. El poate fi plătit la orice sucursală a băncii emitente. Acest tip de cec este folosit de cei care au de transportat sume mari de bani pe care se folosesc în diferite locuri fără să ştie dinainte unde au nevoie de ele. Cecul circular este un titlu de credit la ordin. Certificarea nu presupune asumarea unei obligaţii din partea trasului. beneficiarul are certitudinea încasării cecului. protest. şi regres afară de situaţia în care legea dispune altfel. anume autorizate pentru sume ce le are disponibile de la primitorii cecurilor în momentul emisiunii. Acest cec prezintă avantaje: . Suntem de părere că avem de a face cu o prezumţie relativă însă. 2 din Legea nr.data şi locul emiterii cecului. provizionul nu mai poate fi retras până la momentul împlinirii scadenţei de plată a cecului. plătibil la vedere în oricare din locurile arătate de emitent – art. Banca emitentă devine direct obligată faţă de beneficiar. Băncile ce emit cecuri circulare trebuie să primească autorizare de la Banca Naţională după ce a depus în prealabil o cauţiune de minim 40% din valoarea cecurilor emise. . 86 . în cazul în care trăgătorul nu avea provizion.Acest text nu mai cere celui care reclamă să facă dovada că pârâtul s-a îmbogăţit fără cauză în dauna sa ci. Certificarea măreşte încrederea titularilor în titlu. Odată făcută certificarea. în cuprinsul textului. . 59/1934. . Cecul certificat In acest tip de cec trasul certifică dinainte existenţa provizionului.beneficiarul poate să încaseze numerarul în locul unde are nevoie de el. emis de o societate bancară sau o altă societate de credit. sau la orice bancă cu care emitentul se află în relaţii de corespondenţă.numele şi prenumele primitorului. 59/1934 Acest cec este supus normelor legii cambiale cu privire la gir. .denumirea de cec circular. .câtă vreme banca îşi asumă obligaţia de a plăti. Cecul circular va cuprinde obligatoriu urmatoarele menţiuni: .semnătura societăţii bancare sau a societăţii de credit Titlul căruia îi lipseşte vreuna din condiţiunile mai sus arătate nu are valoare de cec circular. .

Prin asemenea cecuri, se uşurează circulaţia titlurilor. Eventualii primitori sunt dispuşi să fie plătiţi cu astfel de cecuri şi din partea unor persoane necunoscute sau cu solvabilitate incertă. Cecul barat Cecul devine barat prin înscrierea pe faţa titlului a două linii paralele. Bararea o poate face trăgătorul sau posesorul cecului. Bararea poate fi generală sau specială. a) Bararea generală presupune trasarea liniilor fără nici o indicaţie între ele, sau cu menţiunea generală “banca” sau “Bancher”. Prin barare generală cecul nu mai poate fi achitat decât unei bănci sau unui client al trasului. In acest ultim caz, trasul se găseşte în relaţii constante şi de încredere cu clientul său. De obicei se utilizează asemenea procedeu când trăgătorul şi beneficiarul sunt clienţii aceleiaşi bănci. Găsitorul unui asemenea cec nu-l poate folosi şi nu-l poate gira deoarece nimeni, în afara unei bănci, sau al unui clinet de încredere nu-l va putea încasa. Cecurile barate ajută, astfel, la descoperirea rapidă a fraudelor. b) Bararea specială constă în înscrierea între bare a numelui unei bănci. In acest caz plata nu se poate face decât băncii consemnate între barele cecului. In acest fel riscurile ce rezultă prin prezentarea la plată a cecurilor pierdute sau furate sunt înlăturate. Dacă o bancă nu respectă regulile barării şi utilizează, prin prezentarea la plată, cecuri furate sau pierdute se expune la daune. Bararea aplicată nu poate fi stearsă. Ştergerea, în orice formă ar fi făcută, se consideră nerealizată. Bararea generală se poate transforma în barare specială prin nominalizarea unei bănci. Cecul de călătorie (turistic) In acest tip de cec trăgătorul subordonează plata titlului existenţei pe cec, la momentul prezentării la plată, a unei a doua semnături la fel cu a primitorului. Dacă cineva pleacă în călătorie şi nu transportă numerar, depune la o bancă o sumă de bani şi primeşte un carnet cu cecuri turistice. Cecurile sunt emise la valori nominale, beneficiarul neputând înscrie alte sume pe ele. In momentul ridicării cecurilor, beneficiarul semnează în faţa bancherului, iar a doua semnătură o depune în faţa celui căruia îi remite cecul. Plătitorul va verifica identitatea beneficiarului comparând cele două semnături. Acest sistem măreşte siguranţa utilizării cecurilor. Cecul de călătorie are două părti: un talon şi cecul propriu-zis. Prima semnătură se depune pe talon, a două pe cec, în momentul prezentării la plată. In literatura juridică se discută dacă acest titlu este cu adevărat un cec1. Cecul plătibil în cont Acest cec poartă menţiunea pe faţa titlului “plătibil în cont”, “numai prin virament”. Trăgătorul interzice plata în numerar a cecului. Decontarea se va realiza numai scriptic, prin virament sau compensaţie2. Dacă se face plata efectivă, aceasta se realizează pe riscul plătitorului care se expune la daune echivalente cu valoarea cecului, când plata a fost trecută unui fals creditor. Cecul netransmisibil
1 2

T.R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, 1976, p. 454 St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Bucureşti, 1998, p. 523

87

El poarta clauza “netransmisibil” şi nu poate fi plătit decât primitorului. Deci, cecul nu poate fi girat decât unei societăţi bancare pentru încasare, în ipoteza în care posesorul solicită plata cecului în contul său deschis la banca ce a primit prin gir pentru încasare. Alte tipuri de cecuri Comerciantii sunt interesaţi să utilizeze acele tipuri de cecuri care să le confere garanţii că, vor fi platiţi în condiţiile consemnate pe titluri. Din acest motiv statul şi instituţiile financiar bancare sunt preocupate să găsească acele instrumente care să satisfacă interesele comercianţilor, fie în toate cazurile, fie în situaţii particulare. Din acest motiv legiuitorul poate statornici prin lege orice alt tip de cec, orice instrument care să realizeze funcţiile economice ce sunt recunoscute titlurilor reglementate prin L.59/1934. De asemenea, Banca Natională a României a emis norme metodologice, cu caracter tehnic1 care fac precizări detaliate cu privire la modul în care trebuie să se comporte subiecţii ce participă la raporturile juridice născute din emiterea unui cec. Mai mult, Banca Naţională ca unitate de control bancar, şi care realizează o politică financiară şi monetară proprie, adaptată conjuncturilor economice impune unele restricţii în legătură cu emiterea cecurilor şi cu circulaţia lor. Ele au ca scop creşterea siguranţei circulaţiei acestor titluri şi evitarea fraudelor prin emiterea unor astfel de documente. Mai mult, aceste norme metodologice, crează o tipologie specifică de instrumente de plată. Din punct de vedere teoretic, fiecare din aceste tipuri de instrumente poate fi analizat pentru a se vedea dacă are sau nu caracteristicile unui cec. Dacă aceste instrumente cuprind elementele înscrise în Legea nr. 59/1934 asupra cecului, vorbim despre existenţa unor noi tipuri de cecuri, dacă nu cuprind aceste elemente avem de-a face cu alte instrumente de plată. BIBLIOGRAFIE
1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Cărpenaru, St.D., Drept comercial român, Bucureşti, 1998 Cărpenaru, St. D., Drept comercial român, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, 2007 Căpăţână, O., Ştefănescu, B., Tratat de dreptul comerţului internaţional, vol. II., Bucureşti, 1986 Cernaianu, I., Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare, Revista de drept comercial, 4/1992 Ciuncan, D., Înşelăciunea prin cecuri, Dreptul, 3/1994 Gavalda, Ch., Stoufflet, J., Droit du credit. Effet de commerce. Cheques. Cartes de paiement et de credit, Paris, 1987 Ionescu, S., Demetrescu, P.I., Georgescu, I.L. Noua lege asupra cambiei. Biletul la ordin şi Legea asupra cecului, Bucureşti,1934 Luha, V., Trăsături generale ale titlurilor de credit, Revista de drept comercial, 7-8/1999 Lupaş, S., Curs de drept cambial, Cluj, 1946 Popescu, T. R., Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti,1976 Teodosescu, N., Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte, Dreptul 10/1998 Turcu, I., Cecul, articol, Revista de drept comercial, 1/1993

1

Normele tehnice nr.9/1994, B.N.R. , MO 119 bis/14.06.1995.

88

SECŢIUNEA a V -a. WARANTUL Precizări Denumirea se referă în realitate la două înscrisuri de natură diferită care îndeplinesc funcţii distincte deşi sunt emise concomitent dintr-un carnet matcă sub forma unui document cu două părţi1. Regimul lor juridic se întemeiază pe Legea nr. 153 din 7.04.1937, pentru magazinele generale şi warantarea mărfurilor şi cerealelor. In completare se aplica Legea nr. 58/1934 privind cambia în măsura în care reglementările privitoare la cambie nu contravin recipisei warant. Recipisa propriu-zisă constituie titlul reprezentativ al unor mărfuri care se află în depozitele magazinelor generale. Recipisa nominalizează pe deponent şi îi asigură exerciţiul dreptului de proprietate asupra produselor pe care le descrie, fiind un certificat de depozit. Warantul are o dublă natură juridică, fiind un bilet la ordin prin care deponentul se obligă să plătească o sumă în numerar la o anumită dată, în schimbul împrumutului obţinut prin gajarea mărfurilor aflate în depozit2. El conferă beneficiarului cât şi posesorilor succesivi calitatea de titulari ai dreptului de gaj asupra acestora ( a mărfurilor aflate în depozit). Magazinele (magaziile) generale Ele sunt depozite puse la dispoziţia publicului3. Magazinele generale pot beneficia de regimuri vamale sau fiscale speciale şi sunt autorizate să emită titluri capabile de a reprezenta mărfurile depozitate în ele. Autorizarea de a emite titluri reprezentative vine de la lege sau din statutele recunoscute prin acte normative. De obicei, se construiesc pe pieţele care concentrează mari cantităţi de mărfuri generice. Sunt dotate cu mecanisme care înlesnesc încărcarea, descărcarea, dispun de experţi în afacerile de expediţie, vamale, de conservare , de ambalare. Ele au un triplu scop: - de a face depozitarea mai economicoasă, mai uşoară. - de a înlesni creditul pentru cei care fac depozite oferindu-le împrumuturi pe garanţia mărfurilor depozitate şi prin girarea către creditor a documentului de gaj eliberat din magazie. - de a înlesni vânzarea mărfurilor prin licitaţie publică şi prin eliberarea de ceritificate de depozit care transmit proprietatea şi posesiunea fără să fie nevoie de a mişca mărfurile de la locul lor4. Acest sistem de magazine funcţionează cu deosebit succes de la începutul secolului XIX în Anglia şi Olanda, extinzându-se apoi în toate ţările, mari puteri economice ale lumii şi în marile pieţe comerciale. Depozitul în magazinele generale este reglementat de normele generale ale contractului de depozit obişnuit, regulat în care subiecţi sunt, pe de o parte, deponentul, iar pe de altă parte, magazinul5. Magazinul trebuie să primească toate mărfurile, putând refuza primirea doar pe

1 2

C. Petrescu Ercea, Drept comercial. Teoria obligaţiilor comerciale, vol. III, Cluj, 1945, p. 212 C. Vivante, Principii de drept comercial, Bucureşti, 1928, p. 124 3 C. Petrescu Ercea, Depozitul în magazinele generale, Cluj, 1947, p. 3-8 4 Ch. Gavalda, J. Stoufflet, Droit de credit. Effets de commerce, Cheques. Cartes de paiement et de credit. Paris, 1987, p.258 5 C. Petrescu Ercea, Depozitul în magazinele generale, Cluj, 1947, p. 11-36

89

Marfa este verificată. Gavalda.recipisa şi warantul (certificatul de gaj). Pe verso-ul titlului se scrie suma garantată cu mărfurile depozitate. sortată. Warantul (certificatul de gaj) Notiunea de warant are două înţelesuri: . Posesiunea buletinului. p. 1928. Cluj. Buletinul de intrare ( biletul de depunere. Deci. Cheques.un sens restrâns ce desemnează o parte a documentului. El reprezintă un gaj constituit în beneficiul unui creditor care primeşte de la deponent acest titlu de credit prin mecanismul girului2. Cine cere restituirea în baza buletinului de intrare nu exercită un drept autonom neatacabil de excepţiile ce se pot opune posesorilor precedenţi.un sens larg ce desemnează documentul. Acest titlu se transmite prin gir şi are semnificaţia unui gir în garanţie în sensul constituirii unui gaj în favoarea giratarului. . ambalată şi introdusă în magazin. acest document nu este un titlu de credit pentru că îi lipseşte calitatea indispensabilă pentru un titlu de credit ca documentul să reprezinte marfa. în întregime. Chiar dacă titlul nu poartă clauza la ordin este considerat un titlu la ordin. în sensul că nu poate reprezenta marfa şi nu poate circula în locul acesteia. Principii de drept comercial. J. Buletinul de gaj este un titlu de credit reprezentativ al mărfii încredinţate spre păstrare de către deponent depozitarului. cantitatea. Vivante. Petrescu Ercea. Effets de commerce. Stoufflet. El este un titlu de credit la ordin care se transmite prin gir conform regulilor privitoare la cambie. 39 2 Ch. Recipisa (certificatul de depozit) Oricine vrea să facă un depozit se adresează în scris administraţiei magazinului general. certificatul de depozit. dovedeşte cel mult mandatul1. Pentru confirmarea depozitului se eliberează buletinul de intrare sau biletul de introducere. numărul curent din registrul unde au fost înscrise mărfurile depozitate şi data emiterii. indicând numele său. calitatea şi cantitatea mărfurilor sale. calitatea mărfii depuse.263 90 . Cartes de paiement et de credit. 1947. buletinul de gaj. prin care se confirmă deponentului primirea mărfurilor consemnate în cuprinsul lui. Bucureşti. certificatul de depozit cuprinde: denumirea şi sediul magazinului. Droit de credit. 6 1 C. termenul de păstrare. Magazinul este responsabil de orice pagube şi este îndreptăţit să elibereze recipise warant. Warantul se analizează ca o formă particulară a contractului de gaj comercial. p. La cererea deponentului magazinul eliberează titlul dublu. p. Certificatul de depozit dă posibilitate posesorului său să facă diferite tranzacţii. Paris. Girul certificatului de depozit conferă girantului facultatea de a dispune de mărfuri cu respectarea drepturilor personale ale posesorului buletinului de gaj. De regulă. eliberat de depozitar. care la cerere poate fi înlocuit cu un certificat de depozit sau mai multe. numele şi domiciliul deponentului. Cel ce solicită în baza buletinului acţionează ca un mandatar al deponentului şi este expus la toate excepţiile opozabile acestuia. Depozitul în magazinele generale. 1987. Ele sunt scrise pe aceeaşi filă divizibilă în două părţi. 129 C. certificatul de depunere) nu are caracterul juridic al certificatului de depozit. Ele sunt detaşate dintr-un registru cu cotor unde sunt repetate aceleaşi indicaţii ca pe documentele eliberate la cerere. natura.motive de forţă majoră (lipsa de spaţiu)6.

cele două titluri emise. dacă acela care a girat nu plăteşte la scadenţă. Noul dobânditor când primeăte recipisa. p. St. Posesorul certificatului de gaj poate să acţioneze la alegerea sa pe oricare din giranţii posteriori constituirii gajului sau poate să-i acţioneze pe toţi . Respectarea dreptului personal al creditorului nu se poate realiza decât depunând valoarea împrumutului şi accesoriile la administraţia magazinului care va îndeplini funcţia de casier. posesorul recipisei îi remite creditorului gajist warantul care reprezintă însăşi marfa respectivă. Pentru diferenţa rămasă neachitată creditorul împrumutător se poate îndrepta în regres împotriva împrumutatului şi a celorlalţi giranţi. Transmiterea incompletă a titlului dublu face publicitate deplină a existenţei gajului şi a dreptului personal al împrumutătorului. 1 2 Fr. Girul în garanţie astfel constituit nu are ca efect trecerea posesiei mărfurilor gajate asupra creditorului gajist. Cluj. Recipisa de depozit serveşte la transmiterea dreptului de proprietate (dreptul de a dispune de marfă). Cine posedă amândouă documentele poate dispune în mod liber de marfă: să o retragă. D. Circulaţia titlurilor Remiterea recipisei are efect translativ de drepturi. Warant-urile sunt supuse regimului de publicitate instituit prin Legea nr. Principii de drept comercial. p. Când creditorul gajist constată refuzul de plată al debitorului el poate cere vânzarea mărfii la licitaţie după un anumit termen de la data exigibilităţii warantului. Contracte civile şi comerciale. Petrescu Ercea. titlu reprezentativ al mărfii. posesor al certificatului de gaj. Vivante. Instrăinarea operează ca efect al transmiterii recipisei. p. Cine are posesiunea legitimă a recipisei are puterea de a dispune de mărfuri cu condiţia să respecte dreptul creditorului gajist. Bucureşti. Exercitarea acestei acţiuni se face după regulile acţiunii cambiale2 . Posesorul certificatului de gaj are dreptul de a face să se vândă marfa şi de a fi plătit având privilegiu asupra preţului. Termenul pentru exercitarea acţiunii de regres curge din ziua în care s-a efectuat vânzarea pentru că numai din acest moment se poate cunoaşte diferenţa dintre împrumut şi preţul încasat. să o împartă. 233 3 C. Posesorul documentului dublu poate transmite marfa altora prin girul documentului. dar care consemnează şi contractul de depozit încheiat cu magazinul. 1928. prin mijlocirea certificatului de gaj. Cărpenaru. Deci. giratar al certificatului de depozit. Acest gaj este un gaj cu deposedare1 de obiect pentru că proprietarul mărfii. sunt destinate să îndeplinească funcţii esenţial deosebite. Dar el poate gira recipisa de depozit separat de warant: asta fie că a dat deja în gaj mărfurile. fără warant este în cunostinţă de cauză că marfa respectivă este gajată şi că va putea dispune de marfă numai dacă va consemna la administraţia magazinului suma pentru care a fost constituit gajul. Depozitul în magazinele generale. 134 91 . Bucureşti. titlul VI. efect specific girului. ei răspunzând solidar3. într-un document unic dar format din două părţi. Deak. să o vândă. Aceste mărfuri rămân depozitate în magazie. pe când certificatul de gaj serveşte pentru a gaja mărfurile. fie că-l ţine pentru sine pentru garanţia preţului sau a restului de preţ ce i l-ar datora cumpărătorul. 1993. Warantul conferă deponentului posibilitatea de a-şi înstrăina marfa din depozit în ciuda faptului că este gajată.99/1999.Menţiunile de pe warant se pot scrie şi pe cotorul care se păstrează la registrul magazinului. 187-208 C. girul documentului dublu transmite toate drepturile sale asupra mărfii. 1947.

Paris. III... Contracte civile şi comerciale. C. Actualul posesor al certificatului de depozit care cunoaşte scadenţa gajului va putea preveni vânzarea depunând la administraţie suma pentru care mărfurile au fost gajate. Gavalda. Petrescu Ercea. BIBLIOGRAFIE Deak. J. 1945 4. 1987 3. Drept comercial. D. Vivante. 1993 2. Stoufflet. Cluj. Cărpenaru.. Bucureşti. Dacă debitorul a transmis certificatul de depozit atunci el se substituie. Ch.. CAPITOLUL IV 92 . fără a avea obligaţia să caute pe actualul posesor al ceritificatului de depozit. în baza plăţii făcute în drepturile posesorului warantului şi va putea provoca vânzarea bunurilor. Cartes de paiement et de credit. Principii de drept comercial. Cheques. Effets de commerce. Droit de credit. vol. Fr.Dacă posesorul certificatului de gaj încasează suma de la primul girant. Teoria obligaţiilor comerciale. 1928 1.. acesta din urmă este îndreptăţit să primească warantul şi îşi reia libera dispoziţie asupra mărfii (cu condiţia să se afle în posesia certificatului de depozit). St. Bucureşti. C.

o Bucureştiată de hârtie. la o cantitate de mărfuri consemnează o obligaţie patrimonială. scadenţa. ce depăşeşte limitele unei gândiri obişnuite crează avantaje. 3. vicii ele se transmit la primitor. se ajunge acolo încât vânzătorul să dea mai mult decât are. obţine acelaşi drept care a existat în mâna antecesorului său. Circulaţia titlurilor presupune obligatoriu să ştim natura lor. la o parte socială. operaţii în cont etc. Asemenea concepţie. Precizări introductive Operaţiunile comerciale se realizează din cele mai vechi timpuri. purtând nume diferite dă dreptul la o sumă de bani. lipsuri. tradiţie. cine transmite un titlu ştie că împotriva lui nu se mai pot invoca excepţii din transmisiune şi nu i se vor mai cere desdăunări. garanţia executării (obişnuită sau suplimentară). se socoteşte că dreptul s-a născut direct în mâna sa. Ultimul posesor poate invoca oricând aceste lipsuri împotriva autorului său cerând compensaţii. fiind curăţat de toate defectele. dacă acest drept are defecte .CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL OPERAŢIUNILOR CU VALORI MOBILIARE SECŢIUNEA I Schema generală a operaţiunilor cu titluri 1. nimeni nu va cumpăra un drept de creanţă despre care nu ştie şi nu poate afla nimic. ea transmite drepturi derivate. transmisiunea este autonomă. O circulaţie obişnuită a bunurilor presupune transmiterea derivată a dreptului de proprietate prin mâini succesive. creată prin manifestări de voinţă. Cum fiecare comerciant doreşte să-şi vândă creanţele s-a observat că cesiunea de creanţă crează mari neajunsuri. obiectul operaţiunii personale angajate. Dobânditorul primeşte drepturi derivate. active patrimoniale. Tehnica lor s-a dezvoltat foarte mult încât mecanismele moderne contractuale apar astăzi ca o maşină ultra sofisticată faţă de o unealtă primitivă. Oricâte obiecţii s-ar aduce nu putem concepe că un astfel de mecanism se dezvoltă în afara relaţiei credit-debit. şi invers: cine cumpără este sigur că poate sâ vândă din aceleaşi motive sau poate să-şi realizeze dreptul pentru că debitorul nu poate invoca nici o excepţie. Natura juridică a titlurilor de credit Nimeni nu contestă faptul că titlurile de credit sunt bunuri. dreptul există aşa cum este consemnat literal pe document. Conceptul de titlu Operaţiunile juridice comerciale sunt realizate prin circulaţia titlurilor. 93 . forma de execuţie. Teoria a căutat explicaţii pentru un asemenea fenomen. 2. Titlurile comerciale sunt negociabile: pot fi transferate de la o persoană la alta cu uşurinţă prin diferite procedee: gir. În cazul circulaţiilor titlurilor de credit dobânditorul va primi un drept originar. Teoria dreptului face mari eforturi pentru a încadra aceste mecanisme moderne în conceptele clasice ale teoriei generale a obligaţiilor. dreptul viciat ajunge în mâna succesorului fără aceste vicii. Apariţia lui se explică prin nevoi practice. Din acest motiv i se mai spune titlu de credit: consemnează un drept al creditorului.

4. poate să se piardă şi să fie furată. Toate aceste stabilimente sunt indispensabile comerţului modern.au apărut organismele profesionale de depozit şi compensare. unităţi de cont creditoare sau debitoare. Intervenţia specialiştilor Nişte operaţiuni atât de precise nu pot fi realizate decât de nişte specialişti. căreia i se dă semnificaţie juridică. Pe această înlocuire conceptuală se bazează întreaga teorie juridică a valorilor mobiliare. cine are documentul este titularul dreptului. S-a observat că Bucureştiata de hârtie are din punct de vedere juridic defectele oricărui bun material: este perisabil. Deci conceptul juridic de bun mobil se înlocuieşte cu un concept economic. Datoriile se reglează prin compensare. 5. Negocierea titlurilor presupune alt gen de specialişti. despre modalităţi ale obligaţiilor. prin valori şi devin valori mobiliare. ţin conturile clienţilor lor. şi invers. Nu se mai poate discută despre calitate. posesia de bună credinţă a bunului valorează proprietate. se realizează o uniune atât de strânsă încât dreptul de creanţa nu poate fi exercitat fără existenţa titlului. valoarea mobilă. depozitarea şi retragerile de fonduri monetare sunt înscrise în conturi de cecuri: avem. deci o monede scripturală. fac creditări sub toate formele. creditor în faţă căruia nu se poate ridica nici o excepţie. pe de altă parte nu poate fi păstrat secretul operaţiunii atunci când valoarea reală a titlului. bursa de mărfuri care realizează operaţiile de vânzare de mărfuri prin intermediul unor instituţii specializate de lichidare. din raţiuni economice nu trebuie făcută publică. Comerţul cu titluri are nevoie de tehnicieni care crează titlurile. bogăţia se exprimă prin cifre consemnate într-un cont. dreptul de creanţă se materializează. posesia cu bună credinţă a titlului îl face titular de necontestat pe dobânditor. Pe această schemă s-au creat şi alte instituţii specializate. 6. uneori plasează valori mobiliare în public. Cel mai mare inconvenient rezultă din erorile de contabilitate. Dreptul comercial a făcut un nou efort: a înlocuit titlul cu o înscriere într-un cont. Tot în acest sens se pot cita magazinele generale ce primesc în depozit mărfuri şi sunt îndreptăţite să evită warant-uri. din iniţiativa particularilor sau a statului. drepturile încorporate în titluri îşi pierd individualitatea. devine bun corporal mobil. etc. chiar dacă realitatea faptică nu este aşa. care vor ţine conturile şi vor înregistra operaţiunea. vicii de consimţământ. Ei operează pe seama clienţilor lor. stabilite de lege (regulamente) de la care nimeni nu se poate abate. Caracterul mecanic al operaţiunilor Aceste operaţiuni se vor derula după proceduri standard. ele nu se mai exprimă decât prin unităţi de cont. desemnaţi cu termenul generic de agenţi de schimb. o contabilitate şi o gestionare exactă fac să dispară riscurile. Aşa s-au născut băncile: ele primesc monedă şi titluri în depozit. El se va transmite după regimul juridic al circulaţiei bunuri mobile. le păstrează (gestionează). Nu mai avem un consimţământ obişnuit al celui care face 94 . depozitele de titluri. bunuri mobile se realizează prin înscrieri de conturi curente de titluri. creanţele şi datoriile devin articole ale unui cont curent. Titlurile devin astfel o bogăţie fiduciară (bazată pe încredere comună). Schema de circulaţie a titlurilor Circulaţia lor obişnuită scuteşte pe persoane de efortul intelectual necesar pentru a concepe transmisiunea şi de efortul fizic de a înfăptui tradiţiunea. păsând însă şi funcţiuni de natură exclusiv economică.Atunci s-a inventat titlul care încorporează creanţa. ori în nume propriu pe pieţe publice create de burse de valori. din viciile de gestiune ale conturilor.

personală. Ele nu sunt emise de orice persoană (spre deosebire de efectele de comerţ). bilete la ordin. Avem. cel puţin în parte. Există un veritabil monopol în comerţul cu ele. pentru viramente. se dau ordine pentru bursă. în sfera 95 . Insă nici nu vom putea susţine că ele nu există. drepturile de preferinţe. dar odată actul iniţial fiind făcut. Emisiunea şi punerea în circulaţie este strict controlată. Teoria şi practica arată că raporturile dintre societăţi şi deţinătorii de acţiuni şi obligaţiuni sunt raporturi comerciale. titlurile de stat. formularea este nevalabilă în sistemul nostru de drept pozitiv. Sunt legate de sistemul dreptului comercial. el aderă la un standard procedural. titluri ce se vor crea respectând norme imperative. instrumente destinate pieţelor speciale. operaţiunea devine acauzală. nu mai analizăm cauza operaţiunii.operaţiunea. operaţiunea se înfăptuieşte având în vedere o cauză. Operaţiunile se derulează singure. dar moralitate. obligaţiunile. El dă o comandă şi totul se derulează de la sine. După care legea enumeră exemplificativ: acţiunile. el este diligent sau face greşeli. Deci dreptului civil îi este specifică o moralitate individuală. Definirea valorii mobiliare Legea cadru defineşte valoarea mobiliară: instrument negociabil material sau dematerializat ce conferă drepturi asupra emitentului. operaţiunea îşi urmează cursul şi îşi produce consecinţele aşteptate. Se găseşte uneori. 2. în consecinţă. care poate proteja bine sau rău interesele comunităţii de afaceri. deşi ea este indispensabilă în orice act juridic. o manifestare de voinţă. deci o definiţie largă. Ele pot mobiliza valorile imobiliare. care constă în voinţa de adeziune la procedura prestabilită. în operaţiunile cu titluri vorbim de o moralitate formală. abstractă. Legea indică cine le pune în circulaţie şi cum anume. Operaţiunile cu valori sunt supuse însă unor reglementări speciale ce rezultă din lege ori din regulamentele şi intrucţiunile emise de autoritatea ce supraveghează comerţul cu ele. Deci există consimţământ. Teoria este mai precisă şi. sinonimie între sintagmele valoare mobiliară şi titlu bursier. pentru că există valori mobiliare care nu sunt în circuitul bursier. Dreptul comercial va fi drept comun pentru operaţiunile cu valori mobiliare b. SECŢIUNEA a II-a Natura juridică a valorilor mobiliare 1. însă acestei cauze nu i se dă importanţă. exprimată în termeni juridici există în ambele cazuri. Aceste reguli (cele civile) ţin de situaţia personală a subiectului participant la raportul juridic: el este de bună sau de rea credinţă. instrumentele financiare derivate şi sfârşeşte cu o formulare generală “orice titlu încadrat astfel de către CNVM”. exemplificativă şi lăsată la bunul plac al autorităţii. Se fac emisiuni de cambii. chiar dacă aceştia din urmă nu sunt comercianţi. mai logică: valoarea mobiliară este un titlu negociabil reprezentând dreptul de asociere şi de credit pe termen lung. Ele există însă trebuie înţelese altfel: respectarea regulii ce o presupune procedura specifică ţine loc de bună credinţă şi înlătură greşeala. căreia i se dă autoritate deplină de interpretare. deşi adeseori se spune că sunt străine de dreptul comercial modern. Caracteristici distinctive a. Intrăm deci. ele presupunând doar voinţa celui ce doreşte să declanşeze o procedură tipizată. Nu vom regăsi în aceste operaţii regulile de drept civil. Ele sunt bunuri mobile chiar dacă reprezintă şi imobile. fiecare presupune o putere de decizie. deşi el există.

un obligatar. Considerăm că la restituirea valorilor cei interesaţi pot solicita rematerializarea titlurilor lor. d. Adică. Explicaţia este de natură economică. tocmai pentru că valoarea mobiliară este un titlu de credit. c. Valoarea mobiliară este un titlu de credit atipic. iar dreptul său este exprimat abstract. Valoarea mobiliară se naşte prin incorporare. o fungibilitate puţin diferită de cea specifică dreptului civil (unde bunul nu este individualizat). prin materializarea creanţei. 96 . de drept economic ce indică intervenţia masivă a statului în relaţiile particularilor. bun mobil corporal. În negocierea valorilor mobiliare apare un fenomen curios. intrument de credit în circulaţie. titlurile reprezentative odată intrate în circuitul pieţei speciale. Ele sunt bunuri fungibile. Formularea noastră pune în discuţie ideea rematerializării care nu este reglementată. dar se valorifică prin dematerializare. ceea ce ar crea inconveniente (după cum vom vedea). prin transformare în unitate de cont.relaţiilor de drept public. Caracterul său fungibil este de ordin economic. lucrul este individualizat prin nominalizarea titularului sau prin număr de ordine. Titularul rămâne un acţionar. În materie. Dreptul subiectiv al titularului are în continuare regimul unui drept real. pierzându-şi individualitatea. prin mecanismele sale se transformă în unităţi de cont ce indică doar valoarea lor patrimonială. într-o unitate de cont. valoarea mobiliară ar trebui considerată un drept de creanţă. Totuşi teoria dreptului arată că dreptul titularului nu se transformă într-un drept de creanţă. Dacă nu am reţine această calificare. Fenomenul se numeşte dematerializare.

regulile acestui depozit sunt regulile conturilor. dintre care cel mai important este simplificarea operaţiunilor ce se reduc la nivelul unor înscrieri în cont. valoarea depersonalizându-se. Efectuează operaţii de compensare între conturile tuturor clienţilor săi. Evident un astfel de depozit se supune în principiu regulilor generale ale teroriei juridice a contului. oneros. Transferurile de proprietate pentru valorile mobiliare au o formă de publicitate specială diferită de publicitatea supusă regulilor de drept comun. regulat. Este un depozit comercial. devenind cu adevărat un bun fungibil. a. Nimic nu împiedică pe cel ce deţine titlu în forma materializată să şi le păstreze în depozit. Asemenea depozit este voluntar. Depozitarea şi înregistrarea valorilor mobiliare A. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. depozitul de titluri se transformă în depozit de unităţi de valoare. Proprietarul pierde dreptul de dispoziţie materială asupra titlului. ce nu se explică prin reglementări civile (chiar dacă s-au făcut încercări de al califica astfel – s-a spus. La nivelul subiecţilor investitori legea permite formarea de societăţi de depozitare ce primesc în conturi activele fondurilor de investiţii (societăţilor de investiţii) şi valorile dematerializate. Fiind destinate să circule pe o piaţă special organizată. o administrează urmând dispoziţiile date de proprietar prin agenţii săi. conţinuu şi public (pentru că depozitarul are obligaţia să facă publice activele nete ale investitorilor) b. necolectiv.titlurile nominative sunt înscrise în registrele acţionarilor ţinute de emitent (art.98 Legea 31/1990). Întregul sistem de depozite se transformă într-o casă regională sau centrală. decontare şi subdepozitare prin delegare (custodie). B. Juridic conceptul de proprietate este înlocuit cu conceptul de valoare. Ele sunt date în depozit unor subiecţi pregătiţi în a le păstra în conturi de depozit de titluri. că deponenţii ar fi coproprietari pe valorile depozitate). agenţii custode. în această formă. Investitorul delegatar rămâne proprietarul valorii şi raportul se reglează după regulile delegaţiei. obligatoriu. Această formulă crează numai avantaje. Un asemenea depozit pe care îl crează practica necesită un concept nou: titlul în cont curent (titlul unitate de cont). Când investitorul se înscrie să facă operaţiuni la bursă depozitul va fi delegat unei unităţi de depozitare şi compensare colectivă. neregulat.3. c. care prevede: Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu. Între deponent şi depozitar se stabileşte o relaţie juridică fundamentată pe contractul de depozit comercial. Depozitarul conservă valoarea. pentru decontări pe seama terţilor are o natură juridică specială. Pentru titlurile de drept comun ce nu intră în regimul pieţei organizate publicitatea transmisiunilor se face după cum urmează: . în forme prestabilite aceste titluri nu sunt ţinute. delegantul (societatea de depozitare a investitorului). Aceasta din urmă devine delegatul pentru obligaţiile depozitarului. Realizarea obiectivului (compensarea. Depozitul colectiv. Acest depozit precum şi depozitul efectuat de SNCDDC ia din raţiuni practice forma unui depozit în cont curent. Numai în acest mod se pot realiza decontările valorilor pe seama unor terţi. Dreptul de proprietate asupra 97 . spre exemplu. decontarea) nu se poate înfăptui fără o prealabilă dematerializare a titlului. după o prealabilă înregistrare într-un registru independent. de obicei în mâna proprietarului. Astfel: a. el deţinând doar dovada de depozitare care nu este o valoare mobiliară. în sistem de cont curent. Legea indică acele societăţi (precum şi alte stabilimente financiare) care au atribuţii de compensare.

acţiuni. Dreptul dobânditorului este stabilit în toate cazurile prin înscriere în registru. o cerere adresată publicului pentru dobândire de valori. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital. Exprimarea legii pare să indice un asemenea regim. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Nici nu se poate altfel dată fiind modalitatea de definire a valorii mobiliare. Contează mai puţin pentru el că înstrăinătorul nu a fost titular şi nu a putut să vândă. Când operaţiunile se fac fără respectarea condiţiilor de formă operaţiunea este nulă. Legislaţia este foarte contradictorie în legătură cu definirea societăţilor închise şi deschise. Emiterea şi plasarea titlului Fiecare titlu este creat după reguli propri. Înscrierea va face dovada absolută a dreptului vânzătorului. . indirect se realizează o dirijare a capitalului privat. SECŢIUNEA a III-a Comerţul cu valori mobiliare 1. Sistemul creează avantaje şi dezavantaje dar pune numeroase probleme. Cel ce deţine în baza unei înscrieri regulat făcute nu poate pierde dacă se promovează împotriva lui o acţiune în revendicare. Însă reginul lor juridic este bine precizat de teorie. socotiţi de la data când s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul acţionarilor. 52/1995. titularitatea nevalabilă şi fără efecte? Într-o asemenea situaţie înregistrarea îl mai protejează pe dobânditorul de bună credinţă? Se poate invoca reaua credinţă într-o acţiune în revendicare? După cum este formulat art. Societăţile deschise emit şi plasează prin ofertă publică. deţinut în cantităţi mici 98 . ultimii intră într-un circuit mai larg organizat şi-şi plasează emisiunile pe o piaţă strict organizată (piaţa primară). Este evident că înscrierea are şi efect de opozabilitate. analog cu întabularea (transferul dreptului de proprietate este considerat efectuat numai în momentul în care se face înregistrarea). Concluzia vine în contradicţie cu art. după ce în prealabil au fost dematerializate după o procedură ce are ca scop eliminarea titlului în formă materială (evitarea unei dubluri de titlu reprezentativ pentru aceeaşi valoare). 52/1994 răspunsul nu poate fi decât afirmativ pentru că publicitatea furtului are efect analog notării în cartea funciară. Primii emit şi transmit într-un cerc restrâns pe o piaţă simplă. când un dobânditor îşi transmite valorile primite aceasta se realizează pe o piaţă secundară. Subscriitorii şi cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acţiunilor timp de 3 ani. Emitenţii sunt de două feluri: unităţi închise şi unităţi deschise. Faţă de formularea legii se pune problema dacă înscrierea nu are şi efect constitutiv. Inscripţia prezumă proprietatea titularului înscris.acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor.76 din Legea nr.33 din Legea nr. Titlurile ce vor intra în circuitul pieţelor organizate se înregistrează în registre independente organizate sub formă de societăţi pe acţiuni.publicitatea transferului titlurilor la purtător se înfăptuieşte prin tradiţiune urmându-se regulile de drept comun b. Totuşi dobânditorul nu trebuie să fie preocupat de condiţiile de valabilitate ale transmisiunii dreptului său. nedezvoltată. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.

pentru a le cumpăra. 4. În al doilea caz activitatea este monopolul societăţilor de valori mobiliare. Vânzările prin intermediar sunt efectuate la bursă sau pe alte tipuri de pieţe şi sunt cuprinse în ceea ce teoria numeşte monopolul agenţilor de schimb. Noţiunea de plasament Noţiunea de plasament are un dublu înţeles: fie găsirea de eventuali subscriitori pentru emisiunile iniţiale. supus unor presiuni economice imediate. Cesiuni directe se pot face numai cu acţiuni emise de o societate închisă. rău informaţi nu primesc decât un drept imaginar. Întelegem prin negociere cesiunea valorii mobiliare folosind un procedeu ce depinde de forma titlului. deşi în realitate nu este aşa. Ele urmează regulile de drept comun însă transferul proprietăţii nu se realizează decât prin înregistrare (art. nr. Ea (infracţiunea) trebuie înţeleasă ca un mijloc juridic de protecţie a cumpărătorilor. 52/ 1995: intermedierea de valori fără autorizare. etc). fragil. fie de găsire de cumpărător însoţită de executarea vânzăriicumpărării pe seama altuia. În primul sens considerăm că plasamentul poate fi realizat de comercianţi specializaţi (inclusiv de bănci) activitatea lor intrând sub regimul juridic al contractului de prestări de servicii. Infracţiunea o înţelegem ca făcând parte din genul înşelaciunii.4/1996 care nu este publicată). adică răspândirea de valori în condiţii nepermise. în dreptul comercial operaţiunea trebuie să producă efecte şi faţă de terţi. Bursa de valori aşa cum este reglementată nu admite o astfel de cesiune (deşi există o instrucţiune nr. legea română este lacunară în a reglementa publicitatea. Publicitatea mincinoasă este interzisă şi poate fi socotită o formă de participaţie la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în convenţii. 3. oferirea de titluri emisă prin ofertă publică la domiciliu. Legiuitorul prin instituirea unui regim sever doreşte să protejeze pe investitor. ord. Pericolul constă în aceea că deţinătorii fondurilor. titlurile la purtător rămase în mâna proprietarului se transmit ca lucruri corporale prin tradiţiune.11.114 din Legea nr. cele depuse în conturi curente se transmit prin virament în cont.de un număr mare de persoane. fuziuni. Negocierea titlurilor a. încât pentru înţelegearea juridică a problemei suntem obligaţi să apelăn la principii. care se cunosc şi nu au nevoie să ducă operaţiunea lor pe o piaţă publică. abstract. al societăţilor de valori mobiliare. prezint titlul ca valoare circulând regulat. de art.24/1996 99 . nu trebuie să se dovedească producerea unei pagube. Vânzărilor pe pieţe organizate li se opun cesiunile directe. 2. la locul de muncă. între cedent şi cesionar. Titlurile nominative se transmit prin cesiune după o prealabilă înscriere în registrul emitenţilor. Activitatea economică presupune şi alte mutaţii patrimoniale în folosul sau în detrimentul unor proprietari de valori mobiliare (succesiuni. Pentru realizarea cesiunii nu este suficient acordul de voinţă al părţilor ci este necesară înfăptuirea şi îndeplinirea unor forme de publicitate (pentru a o face opozabilă tuturor). Prin prisma acestei distincţii putem înţelege infracţiunea prev. însă ceea ce este specific constă în aceea că autorului nu trebuie să i se dovedească reaua credinţă. în locuri publice de către persoane neautorizate. fără ca un astfel de intermediar să primească ordine de vânzare. Publicitatea financiară Plasarea titlurilor presupune atragerea doritorilor pentru a le subscrie. doritori să investească pe o piaţă ce trebuie să fie sigură. Se pedepseşte şi cel ce cumpără şi cel ce vinde. activitatea oneroasă şi profesională. Credem că este important ca informaţia transmisă să fie exactă (numai aşa piaţa poate fi socotită transparentă).

sau juridică. În acest caz. Intermediarul răspunde şi el pentru aceste vicii (o răspundere mai severă decât în dreptul comun). c. Rezultă că valorile mobiliare pot fi urmărite prin acţiuni în revendicare. Vânzătorul de valori mobiliare. Îndeplinirea sarcinilor impusă de normă şi declararea dătătorului de ordin înlătură răspunderea intermediarului (art. b. Problema capătă importanţă în caz de faliment al intermediarului.al preş. de cele mai multe ori. dispariţia titlului presupune obligatoriu proceduri de reconstituire (amortizare). lipsa posesiei sale. eliberează deponentului un document. exerciţiul drepturilor presupune deţinerea materială a acesteia. 100 . această răspundere are la origine conduita sa delictuală în timpul derulării unei operaţiuni. În ce priveşte viciile ascunse este de reţinut că intermediarul are obligaţia să verifice starea titlului: materială. o încorporare a unei creanţe pe un document. de proprietate. dacă este cazul. Titlul este instrumentul juridic fără de care dreptul nu poate fi exercitat. ca orice vânzător are dubla obligaţie de a livra bunul vândut şi să garanteze pentru vicii ascunse. În acest ultim caz avem un proprietar. din raţiuni practice. Lipsa titlului. titlurile sunt în mâna intermediarilor. Obligaţiile vânzătorului.edintelui CNVM pentru aprobarea regulamentului nr. de obicei băncilor. Totuşi poate fi considerat un titlu la purtător care va putea fi cedat prin tradiţiune. Drepturile titularului de valori mobiliare Valoarea mobiliară fiind un titlu de credit. b. ce le ţin la dispoziţia cumpărătorului. încredinţează îndeplinirea acestor sarcini unei instituţii adecvate. totodată pot fi gajate şi urmărite mobiliar (nu prin poprire). dovadă a depozitului şi implicit a dreptului de a dispune juridic (de obicei documentul este numit cupon). mandatul pentru exercitarea drepturilor. 5. intermediarii sunt detentori precari şi au obligaţia de a individualiza titlurile prin numărul de ordine. privativ. De asemenea. Putem observa. depozitarul.76 Legea nr. Debitorul nu poate. indirect. e. 13/1996 privind funcţionarea unui registru independent autorizat). f. Cuponul nu este o valoare mobiliară dar serveşte la dovedirea dreptului şi. distrugerea. când proprietarul poate revendica împotriva creditorilor bunurile sale. înseamnă neputinţa exercitării prerogativelor. 52/1995). posesia prin sine sau prin altul este indispensabilă. lucru imposibil dacă ar fi fost titularul unui drept de creanţă. Există deosebire între un cont curent bancar şi un cont curent de valori mobiliare în depozit colectiv. Drepturile patrimoniale ale posesorului cuponului sunt prescriptibile. Pierderea. la scadenţă. Acest caz individualizarea nu poate fi realizată decât ca o individualizare de bunuri fungibile. la exerciţiul dreptului. să presteze serviciile la care s-a obligat la sediul social. Domiciliatarul este un delegat imperfect al debitorului. Cum titlurile sunt date în depozit. domiciliază valorile. Proprietarul poate revendica împotriva creditorilor bunurile sale. totuşi următoarele: a. Situaţia se complică atunci când titlurile sunt în depozite colective. Posesia titlului prezumă proprietatea. Livrarea presupune individualizarea titlului. Pentru că drepturile de creanţă incorporate sunt foarte variate şi exerciţiul prerogativelor titularului pune în discuţie în ce măsură şi cum anume documentul poate fi folosit pentru obţinerea avantajelor pe care le presupune. Dreptul titularului unei valori mobiliare este un drept real. trebuie să se ţină seama că. iar în cazul titlurilor nominative. Titularul are dreptul să i se restituie capitalul investit. oricare ar fi el. d. titular de drepturi reale şi nu a unor drepturi de creanţe.

după caz. Când însă se fac operaţiuni în nume propriu. În consecinţă agenţii nu pot face operaţiuni în nume propriu. . Situaţii juridice ce pot să apară În activitatea curentă toate ordinele sunt aduse pe piaţă. Fiecare agent caută un confrate pentru a realiza operaţiunea. 576/05. adică . Ele (societăţile) au calitatea de comerciant ce face operaţiuni de intermediere astfel cum activitatea este definită de lege (OUG nr. 3. cumpără sau schimbă pe cont şi pe risc propriu. Intermediarii recunoscuţi pot apărea în dublă postură: . când vând. clauză implicită (comisionarul garantează solvabilitatea clientului său. Dar un intermediar poate primi şi ordine în sens contrar. Ordinul este obligatoriu.Of. Se admite să se invoce.512/2002 publicată în M. Ordinul de bursă Piaţa valorilor mobiliare se constituie sub două forme: la bursă şi la ghişeu.intermediari operatori în nume propiu. Forma ordinului depinde de natura operaţiunii ce urmează a se executa. În sistemul românesc intermedierea se face numai de persoane autorizate. Schema este simplă: proprietarul dă ordin intermediarului care face vânzarea sau cumpărarea valorii mobiliare. Societăţile de intermediere desfăşoară activitatea efectivă prin persoane fizice. autorizaţi care au poziţia unor prepuşi.intermediari comisionari. fie mandatari. operaţiunea trebuie însă înregistrată şi decontată la cursul din momentul operării.38/2002. El presupune capacitatea deplină şi consimţamântul valabil al celui ce-l emite. întâi trebuie să se execute ordinele clienţilor şi abia pe urmă să facă afaceri pe risc propriu. Relaţiile lor juridice (între intermediari şi prepuşi) sunt supuse reglementărilor contractului de muncă sau de mandat.2002). societăţi de valori mobiliare.SECŢIUNEA a IV-a Comerţul prin bursa de valori şi pe pieţe organizate 1. în anumite faze asemenea excepţii. în funcţie de ordinul primit.08. Ei execută cele ce li se ordonă având obligaţii de diligenţă sau de rezultat. Intermediarii nu sunt purtători de autoritate chiar dacă au regim de unităţi de interes public (nu pot refuza primirea vreunui ordin). Autorizarea se dă numai persoanelor juridice. ce presupune clauza specială “dell credere”. Ordinul de bursă este un mandat dat unui agent de schimb de către un client pentru a cumpăra sau vinde un titlu determinat. agenţi de valori mobiliare. livrarea titlului sau plata preţului). după caz. sub forma remiterii titlurilor sau depunerii de fonduri în prealabil pentru operaţiunile de execuţie imediată. nr. 101 . Agentul de schimb poate cere garanţii de executare. când fac operaţiuni în nume propriu dar pe seama dătătorului de ordin. în speţă. nu poate fi refuzat. El se poate da direct sau prin mandatar. Ei sunt persoane specializate să facă aceste activităţi şi dispun de logistica şi informaţia necesară. Pentru a proteja clienţii. El poate să opună cele două ordine fără să trateze cu un altul. fie angajaţi. Relaţia lor juridică se reglează după regulile contractului de comision. aprobată prin Legea nr. Intermediarii Este specific operaţiunilor cu valori mobiliare ca acestea să se deruleze în cvasitotalitatea lor prin intermediari (denumiţi într-un termen general agenţi de schimb). 2. Se poate concepe şi formula în care operaţiile de vânzare cumpărare se fac în nume propriu de către intermediari. Sistemul românesc permite cumularea celor două ipostaze. făcând operaţiuni cu sine însuşi.

tot el crează un sistem scriptic paralel. ce va putea servi ca mijloc de probă în caz de conflict. dacă sunt semnate devin acte sub semnătură privată ce se opun agentului. când e cazul. atât în ce priveşte valorile individualizate cât şi în ce priveşte valorile înscrise la cote oficiale la bursă. pentru a se permite intermediarului să execute operaţia contestată în sens invers. 4. operaţiunile se derulează printr-un sistem electronic care. Dacă am accepta o asemenea idee ar rezulta că fapta de a dispune neconform de informaţia confidenţială ar atrage o răspundere penală (abuz de încredere). În practică. ce apoi vor constitui suport probator pentru părţile interesate: între client şi intermediar. prin reprezentaţi statutari sau prepuşi. compartimentele de depozitare. Pentru valorile înscrise în conturi curente livrarea valorilor se face prin ordine de virament în conturile deschise la instituţiile de depozit colectiv. Este esenţial ca eventualele greşeli să se descopere înainte de închiderea ciclului de operaţiuni pentru a putea fi corectate. Avizul neprotestat prezumă că operaţia a fost executată conform ordinului. 102 . de proprietate. între intermediar şi agenţii săi. Esenţa funcţionării juridice a sistemului constă în aceea că operaţiunile sunt listate la o imprimantă şi păstrate scriptic în evidenţă. Este recomandabil şi posibil ca clienţii să ceară subscrierea documentelor de către subiecţii participanţi la operaţiuni. Teoria modernă a drepturilor reale tinde să facă asemenea evaluări. între compartimentele firmelor de intermediere.Când ordinul este executat agentul trimite dătătorului de ordin un aviz de execuţie. Proba operaţiunilor Derularea unor operaţiuni atât de complexe de obicei în formă electronică presupune un circuit precis de documente contabile. în raporturile dintre intermediari reglările se fac prin compensaţie. Avizul. Altfel spus. de obicei nu se semnează pentru că se execută mecanic sau electronic. în spatele fiecărei operaţiuni se află un drum lung al documentelor. Secretul profesional Intermediarii şi agenţii lor trebuie dă respecte secretul profesional. Responsabilităţile pentru pagubele suferite şi culpe se stabilesc în raport de normele impuse în regulamentele de derulare a pieţei. înregistrare şi ale bursei (back-offices) În concluzie. SECŢIUNEA a V-a. însă dătătorul de ordin poate cere borderouri semnate de agent cu operaţiile făcute. Informaţiile ce le deţin au valoare economică şi nu pot fi aduse la cunoştinţa oricui. Nerespectarea secretului profesional poate atrage o răspundere civilă delictuală. Problemele ce se ridică sunt de obicei de natură tehnică: adică documentele nu se pot face în ritmul derulării operaţiunilor. În acest caz documentele de evidenţă devin acte sub semnătură privată Documentele nesubscrise au regimul juridic al registrelor comerciale. indiferent de forma de intermediere. În caz de dezacord clientul trebuie să adreseze imediat contestaţia la bursă. Se poate discută dacă informaţia ce trebuie ţinută secretă poate fi socotită un bun şi dacă asupra acestuia se poate exercita un drept real. Aceste documente nesemnate au valoarea unor registre comerciale. între acestea din urmă. fie prin înscrierea în contul clientului. document scris. În relaţia client-agent de schimb execuţia se face fie prin tradiţiune titlului.

Bucureşti.N. Căpăţână O.I. Mureş 1993 20. Cristoforeanu E. vol. 30.Leş.. 1991 27.. Societăţi comerciale. Ştefănescu B... Georgescu I. Cărpenaru St. 1993 19.. Bucureşti. 13. Bucureşti. Bucureşti. 1995.Costin M. M. vol. I-II. vol. Bucureşti.III. Effets de commerce. Căpăţână O. Schiau I.1996 18. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Cartes du paiement et de credit. Costin M. Băcanu I.N.B. 1940.. Demetrescu C. Drept comercial român.D. 17.Bucureşti.Codul Comercial “Carol al II-lea”. Editura Lumina Lex. Galasescu D. Bucureşti. Vol. Bucureşti.. Deleanu S. 1982 29. 31. 1996. Tratat de proprietate industrială. Bucureşti. 1998.Radu. vol. Prescure T. II. 4.. I.I.I. Ed. vol. 6. 1997. II.Ghid practic de cunoaştere a regimului valutar în România. Anca P. vol. Costin M..I.. 1996. Deak Fr. Bucureşti. 1998. Deak Fr. Anghel I. Procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Dreptul comerţului internaţional. 1994. Cheques.. 15.R.D. Elementele dreptului civil.Tratat de drept comercial.. vol. 1994. Bucureşti.II. 7.... contabilitate şi informatică financiar contabilă. Alexandrescu M. Popa I. Cantacuzino M.. Drept civil român. Bucureşti. 1996. I. Finţescu I. 16.. Cambia si biletul la ordin. Beleiu Gh. Academia. Lucrări cu caracter general 1. Bucureşti. ClujNapoca. 1994 25. Tratat de drept civil. Bucureşti.N. Bucureşti. Dreptul de autor. Societăţi comerciale. 1946...G. 14.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ I.Droit de credit. Bucureşti. I... Bucureşti. Vol.. Economu R. 1969. Costin M. Deak Fr. Lexicon de finanţe.. Gavalda Ch. 1995 10. 3. Bucureşti.L. Bistriceanu G. 23. Bucureşti..N. Stoufflet J. Comentarii. Regimul juridic al dobânzilor. Ed... Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă. Dragoescu E. Bucureşti. 1972.Pyk.. Tratat de drept cambial. Dictionar de drept international al afacerilor. 1987 103 .N. Oradea 1994 2. 9. Dragoescu A.. 1994.1939. Bucureşti.. 1997 12. Macovei E. Bucureşti. Bucureşti. 5... Dicţionar de drept procesual civil. Eminescu. Contractele civile şi comerciale.L.I.Teoria generală a obligaţiilor. vol. Tratat de drept comercial internaţional. Bucureşti. 33. Ed. Costin M..F. Costin M. 1994.. D. Băcanu I. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Răspunderea civilă delictuală. Modificarea capitalului social al societăţilor comerciale.N. vol. Paris. Popescu T. 34. Raportul Consiliului Legislativ.Costin M..N.Cartea Românească. Bucureşti.. Lumina Lex.. Cluj-Napoca 21.. Protecţia desenelor şi modelelor industriale. 1936 22.1981 8. Teoria generală a obligaţiilor.I. 11. Tg. Bucureştiureşti. 24. Deleanu I. II. Iasi. Eminescu Y. 1996 28. 1948. Contractul comercial de transport. Bucureşti. vol.. Marile instituţii ale dreptului civil român. I.. Procedură civilă. Bucureşti. vol. Capriel A. Y... 1997.Minea. Cărpenaru Şt.. 26. 1995. Demetrescu P. 1993. Eminescu Y. Drept comercial român. Căpăţână O.. Manual practic de drept cambial .

hârtiile de valoare. Pop A. Partea generală.1975. Depozitul în magazinele generale. Bucureşti. Bucureşti. 1993. 67.. Iaşi. Bucureşti.1994 52. Porumb G. Cus de drept. 1994. Pop L. Cluj 1945.. Beleiu Gh. Bucureşti. Tratat de drept comercial.I. Patrascanu P.Lupan E.. Relaţii valutar financiare internaţionale. Drept comercial român. Manual de droit comercial.. 37. 1975. Titluri de credit în comerţul internaţional. Drept civil. Jauffret A. 1987. Georgescu I. Drept civil. Lupas S. 1945. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor.. Bucureşti. Contracte de intermedieri în comerţul exterior al României.Curs de drept comercial.. Bucureşti. 65.1981 47. Popescu T.35. Codul de procedură civilă... 1993. Subiecţii de drept comercial. Bucureşti. Bucureşti. 50. Bucureşti. 54. Bucureşti.. Drept comercial român. Bârsan C. vol. Efectele de comerţ. 1998.. Cambia. Sibiu. Georgescu I. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Bucureşti.L.1997 66.1992 70.Georgescu. 1976. Cluj.L. Munteanu R. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. comentat şi adnotat.. 1998 46. 49. I. 1975 53. Demetrescu P.1960 71. Drept comercial român. Petrescu C. Teoria generală a obligaţiilor.Ercea. Pop A.Cluj. Elemente de drept civil şi comercial comparat. Drept civil.Curs de drept cambial. III. 1994. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor. 61. vol. Drept comercial. Iaşi. Probele. Bucureşti.III. Bucureşti... Piperea. Petrescu-Ercea C.1934 41.I . 1982. Petrescu R.. 59.1943 72. Kiritescu C. Cluj-Napoca.L. Noua lege asupra cambiei si biletului la ordin. mecanismele bursiere în economia de piaţă. Lefter C. Bucureşti. Cambia si biletul la ordin..vol. Luha V. 55. Bucureşti. Drept comercial. Tratat de drept civil român.. Poruţiu P. Drept civil. Stătescu C. 1980 73.. Georgescu I. Cluj.1946 48. Potolea G..Partea generală. Bunurile.. Bucureşti. Raporturi de obligaţiuni. 1998.. Rucareanu I... Ionescu S. vol.1991 39.. Cluj 1947 58. Luha V. Gh. Cluj 1923 51. 56. 40. Craiova. Cluj-Napoca. Negrea C. I.1968 68. vol. Bucureşti. Gh.. Hamangiu C. Teoria obligaţiilor comerciale.V. Buna credinţă în raporturile juridice civile. 45. 42.61. Bucureşti.. Pop L. p. Contractul de vânzare-cumpărăre comercială. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. 62.200. 1993 63. 44. Dreptul comercial internaţional. 1998.1994 38.Teoria generală a obligaţiilor. Fondul de Comerţ în noul nostru Cod Comercial. 69.R. Băicoianu Al.. Petrescu R. Bucureşti. Popescu T. Drept civil.1978 43. Paris.R.. Matiş.. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comercial.. Bucureşti. I.. Drept comercial. Pop L. Sachelarie O. Pop L. 1994. Gherasim D.... Bucureşti.1948 57.L. Drept civil. Hossu H. Bazele contabilităţii agenţilor economici din România.V. Bucureşti. P.M. II Societăţile comerciale.. Beleiu.Bucureşti. 1998. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. Drept comercial român.Ercea. p. Alba Iulia. Teoria generală a obligaţiilor. Petrescu R. 1981 104 ..Anca. vol. Titluri de credit.1996..Porutiu P. Patrascanu P. Drept civil. vol. 64.. Roseti Bălănescu I. Teoria generală a obligaţiilor. D.. Deva. Petrescu C. 1998 60. 1946. 1948... 36..

Zinveliu I. Revista de drept comercial. Clocotici D.. Dreptul 7/94 13. Bucureşti..8/1996 2. Interzicerea concurenţei în raporturile dintre comerciant şi prepus sau alţi salariaţi. Zilberstein S. Teoria impreviziunii. Cluj Napoca. Garanţia creditorului. Despre titlurile de credit la purtător.. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Gheorghiu Gh. 4/1992 6. Bucureşti. Bucureşti. Bârsan C. Man A.Teoria generală a obligaţiilor. 1970.Ursa. Revista de drept comercial... Despre vânzarea gajului comercial. 1/1994 7. V. Stătescu C. Dreptul 7/96. 1977 77.... Cernaianu I. Vivante C. 83.. Revista de drept comercial 2/1995 11.. 75. Costin M. Revista de drept comercial. Luha V.N. Bucureşti. Căpăţână O.. Regula “nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet” şi abaterile de la această regulă. 3. 1996. Dreptul 10-11/95 9..N. 1987. Înscrisurile în domeniul actelor juridice civile. 1981. Contractele comerciale. Despre prospectul de emisiune şi subscrierea acţiunilor. biletul la ordin şi cecul. Turcu I. Revista de drept comercial . Repetiţia principiilor de drept civil. I-II. Giurcă G. 4/1992 10.. Repetiţia principiilor de drept civil. 79. Revista de drept comercial. Mandatul comercial. 1972. Inşelăciunea prin cecuri. Revista de drept comercial. Dreptul de properitate industrială. Vlachide P. 82. Bucureşti. vol. 1928. Zlătescu V.Turcu I.74. 80.1945 84. vol. Unele consideraţiuni privind contractul de agent şi contextul relaţiilor comerciale internaţionale. 1997. 1946 105 . Revista de drept comercial 3/1995 15. Vol. Principiile dreptului comercial.... Stătescu C......Operaţiuni şi contracte bancare. Căpăţână O.Costin M..Bucureşti. vol. Turcu I. 1978. Cambia. nr. Bârsan C. 1998. Drept procesual civil. Căpăţână O. 1934 17. Witzman M. Luha V. 5. Turcu I. ClujNapoca. Bucureşti. Clocotici D. P. Cambia. Albu I... Iaşi. Doctrina şi jurisprudenţă.. Dreptul 3/1994 14.. Man A.. Spre un drept economic socialist.I. Albu I. 4.. Bucureşti.. Ciuncan D. Drept civil... p. Bucureşti. Beleiu Gh. comerciale şi de dreptul muncii. Articole 1. I.1994. 89. Cârcei E. Stoenescu I. I-II. Teoria generală a obligaţiilor. 88. Competenţa notarilor publici de a întocmi proteste cambiale.. 87. 85... 1994 76.. Chelaru E. 5/1995 16. Vicol C. 81. 1992. Bucureşti. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. 7 . Revista de drept comercial 11/1996 12.C. Rebus sic stantibus în dreptul civil.. Cambia titlu executor.. Tratat de drept civil. Dreptul 10-11/1993.. Dreptul 3/93. Revista de drept comercial... vol. II.123. Libertatea contractuală. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Cristoforeanu E. Funcţiile cambiei. II. Noi reglementări procedurale. Vlachide. Legea uniformă privind cambia. Turcu I. Executarea directă a cecurilor neonorate la prezentare. Revista de drept comercial 4/1995 8.D. 1994 86. Contractele civile.. Teoria şi practica dreptului comercial român. Dreptul afacerilor. 1994.C. Albu I. Cristoforeanu E. 78.

Trib. T. com..A. Bucureşti. Consecinţele penale ale emiterii unui cec fără acoperire în totul sau în parte. Dec. 159/1993. Dec. 16.Mureş 30. 11/1927. David S. C. vol. Jurisprudenţa generală 3. Executarea cambială.. 445/1995.. Deosebiri faţă de administratorii şi lichidatorii de drept comun. din 6. C.. Dreptul 3/96 7. Procesul cambial. Georgescu V. Ilfov. 1253/95. Teoria generală a obligaţiilor.1935. III. Implicaţii pe planul contenciosului administrativ. Dec. C. Regimul general şi de drept internaţonal privat al răspunderii pentru produse.S. 1994 10. 842/1975. Revista de drept comercial. Dreptul 6/92 26. Deteşan A..Revista de drept comercial. Con. 1930. 1939 25. Condiţiile şi procedura de numire..S. Gruiu M. I-II. Revista de drept comercial 4/1993 23. 152/1995. Pandectele romane...Com. 487/1935. Girul cambial nu transmite garanţiile . Dacă bunurile comune ale soţilor pot constitui aport la capitalul social. Funcţiile cambiei. 22/1938. Turcu I.J. din 5. Dreptul 9/91 22. Prescure T. Cas. 2/1996 32. III 17. 1974 21. Pandectele Romane. 372/1995..11. Revista de drept comercial.J. Alba. Raporturile dintre obligaţiunea cambială si raportul fundamental. 1937 24. S. 15.18. Petrescu R. Luha V. Trăsături generale ale titlurilor de credit.. Particularităţile reglementărilor cambiale în dreptul românesc. III. Teodosescu T. 1936. Revista de drept comercial.. 243/1996..28.1/1993 34. 232. Trib. 7-8/1998 28. David S. Cecul.L. Dec.J.02. Dec.. Caos III. Dec. 1926 9. nepublicată.K.. Trib. Pandectele romane. Dreptul 1/97 8. 1969-1975 11. S.articol. civ.Dr. Curentul juridic 2/1998. 1936. Răspunderea civilă pentru daune morale. S. Dec. Dec. Luha V. S. nepublicată 13.Com. Curierul judiciar. 141/93.... Com. Administratorii şi lichidatorii juridici. Săscioreanu... Repertoriu de practică civilă. Trib. Demetrescu P. Dreptul 10/92 31. Contractul de concesiune. Turianu C.. Cas. Vânzarea comercială internaţională.. Trib.1941 20.. Dreptul 4/1993 JURISPRUDENŢA 1. II. I. Luha V. Dec. Practică judiciară în materie comercială.J.11. Cas. 5675/1993. Alba. III 12. 5/93 106 . S. Ilfov. citată de Petrescu R. din 29. Efectul translativ al girului cambial asupra garanţiilor reale accesorii. Pandectele romane.Revista de drept comercial.. C. Luha V. cu notă de G. Mustaţă I. Trib. Bucureşti. Alba Iulia. Cristoforeanu E. Jud.. Revista economică. Georgescu I. 1991 2. II 5.. nepublicată 4. Dreptul 10/1998 33.93. p. Alba.S.. 3/1995 27. 12/1998 29. nepublicată 6. Dec. 1928. Dec. Criterii de distingere între actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale statului. Revista de drept comercial. Curierul judiciar 1939 19. R. Alba..S. Revista de drept comercial. Dec. I.. Revista de drept comercial. Dec. com. Tg.S. nepublicată 14.C. 1109/1996. Dec. Dec.

Dec. Condiţii care trebuie îndeplinite pentru a fi parte în a unui raport juridic comercial litigios a.. în care conduita părţilor este reglementată de normele de drept comercial şi a căror formare. Dec. Cas.D. Minea. C. C. I 19.07.. Raportul juridic comercial: . Sediul materiei judecării litigiilor comerciale îl constituie art.este raport de drept material. Cas. C. Leş. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. care se aplică numai în cauzele pentru soluţionarea cărora au impus şi determinat un atare regim2.S.J. 1078/1935. capacitatea de folosinţă este recunoscută tuturor persoanelor.18. I 21.D. 2 ca fiind aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii. 104 107 . Constituie proceduri speciale numai complementările. Dec. M. 5 alin. Bucureşti. 1983. care este definită. 219 din 6. Capitolul XIV1 numit Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială.S. 591/94. În cazul persoanelor fizice. 56 Cod comercial. Dicţionar de drept procesual civil.S. Dec. în măsura în care legislaţia comercială nu oferă o normă specială. I 20. 442/37. modificarea adusă Codului de procedură civilă a prevăzut introducerea unei proceduri speciale şi în această materie. 1978 22. Adaptându-se necesităţii dezvoltării relaţiilor economice specifice economiei de piaţă. Radu.drepturile şi obligaţiile au conţinut preponderent patrimonial. 138/2008. derogările sau dispoziţiile deosebite – faţă de procedura de drept comun – care alcătuiesc prin număr conţinut şi sistematizare o reglementare aparte.părţile unui raport comercial sunt calificate (cel puţin una dintre părţi trebuie să aibă calitatea de comerciant). Dreptul 6/95 CAPITOLUL I RAPORTUL JURIDIC COMERCIAL Raporturile juridice născute din fapte de comerţ sunt guvernate de Codul comercial şi legile speciale. I. D. Particularităţi Raporturile juridice comerciale sunt raporturi sociale preponderent patrimoniale. legii comerciale. dispune: Dacă un act este comercial numai pentru una din părţi. ca fiind un complex de norme procedurale. 720 1 – 72020 Cod procedură civilă. este o însuşire 1 2 Capitolul XIV a fost reintrodus prin OUG nr. Costin.. a fost introdus prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Capacitatea procesuală de folosinţă (capacitatea de a fi parte în proces) Capacitatea procesuală de folosinţă este un aspect al capacităţii civile definită în Decretul nr. aprobată prin Legea nr. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale este o procedură specială. 1938.. Dec.. toţi contractanţii sunt supuşi. afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea ar dispune altfel. p. 867/1955.2005 M. încât priveşte acest act.N. Art. T. 138/78. modificare sau desfiinţare se produce prin intervenţia unei fapte de comerţ. complementare sau derogatorii de la procedura de drept comun. T. Pandectele Romane. . III. Cartea a VI-a – Proceduri speciale. 1955. 138/2000. . se aplică normele Codului civil şi ale legislaţiei civile speciale. 31/1954 art.S. Raportul juridic comercial. după care se soluţionează numai anumite pricini expres determinate prin lege. I. care impun soluţionarea cu promptitudine a litigiilor în materie comercială. Prectica judiciară şi în materie comercială.

. legea nu pretinde şi condiţia capacităţii procesuale de exerciţiu ( cerinţă necesară pentru exercitarea acţiunii). 34 Decret 31/1954 este prevăzut că persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. Prin urmare persoana fizică sau persoana juridică poate deveni parte în judecată în calitate de reclamant. după caz. Altfel spus. Editura All Beck.H. b.esenţială şi inerentă persoanei fizice. Editura Junimea. Din definiţie rezultă că legitimarea procesuală poate fi activă şi pasivă. 1974. în calitate de părţi. Interesul afirmat în justiţie trebuie să fie legitim (pretenţiile formulate se nasc dintr-un raport juridic recunoscut de lege). Editura All Beck. 84 4 Laura Cetean-Voiculescu. În art. Calitatea procesuală presupune justificarea dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a participa ca parte în proces. Justificarea interesului judiciar incumbă reclamantului. care trebuie să justifice ulterior actele procedurale îndeplinite. Interesul de a fi parte Interesul este o condiţie de ordin subiectiv. Calitatea procesuală Părţile procesului în materie comercială trebuie să beneficieze de calitate procesuală. Radu. la soluţionarea litigiilor comerciale sunt societăţi comerciale. p. evidenţiat atât în persoana celui care acţionează în justiţie. Condiţiile pentru a sta în judecată 1 2 Ioan Leş. p. pentru a fi parte în proces. În cursul activităţii judiciare. care conferă cumpărătorului. faţă de debitorul cedat. Deoarece majoritatea persoanelor care participă. Iaşi. 173 3 Ioan Leş. pârât etc. Tratat de drept procesual civil. Modalitatea de stabilire a capacităţii de folosinţă a persoanei juridice este determinată de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a acesteia.în baza acordului de voinţă a părţilor (transmisiune convenţională). e. d. 2007. c. 2001. Bucureşti. actul de înfiinţare sau statut. capacitatea de folosinţă a persoanei juridice. Prin noţiunea de calitate juridică procesuală se înţelege atât îndreptăţirea unei persoane de a reclama în justiţie. 79 D. Bucureşti. preluării datoriilor. care conferă cesionarului calitate procesuală activă. Editura C. Transmisiunea legală a calităţii procesuale active sau pasive are loc în cazul succesiunii sau al reorganizării persoanelor juridice. 41 Cod procedură civilă:”Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată”. p. trebuie avută în vedere. cât şi în persoana adversarului acestuia. născut şi actual (interesul judiciar există şi este actual din momentul încălcării unui drept subiectiv). p. 1974. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. este necesar ca litigiul în cauză să aibă natură comercială4. fapt pentru care se dobândeşte o dată cu naşterea şi încetează la moartea acesteia sau la data morţii stabilită prin hotărâre judecătorească irevocabilă1. cât şi obligaţia unei alte persoane de a răspunde faţă de pretenţiile ridicate împotriva sa2. Acţiunea în procesul civil. calitatea procesuală poate fi transmisă: . Beck. în faza iniţială a procesului. . personal ( propriu celui care promovează acţiunea sau celui care se apără în proces). 52 108 . Transmisiunea convenţională a calităţii procesuale poate interveni în cazul: cesiunii de creanţă. Comercialitatea litigiului Pentru a fi parte într-un proces având ca obiect soluţionarea litigiilor comerciale şi pentru a se aplica în cauză procedura specială instituită de 7201 – 72020 Cod procedură civilă. Potrivit art. Bucureşti.în temeiul legii (transmisiune legală). 2001. legitimare procesuală activă sau pasivă3. p. precum şi pârâtului. chiar dacă nu are capacitate procesuală de exerciţiu. vânzării bunului litigios. Tratat de drept procesual civil. şi persoane juridice.. care conferă cumpărătorului calitate procesuală pasivă.

138-141. 2000. însă acele acte vor fi semnate şi de persoana. iar în lipsa acestora prin tutore. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.. Editura Junimea. vol. participă la activitatea judiciară prin reprezentare. Bucureşti. Acţiunea în procesul civil. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. I. actele juridice făcute de organele persoanei juridice. Leş. Tratat de procedură civilă. îi întregeşte capacitatea 2. Leş. M. vol. p. minorul care a împlinit vârsta de 14 ani trebuie asistat de către ocrotitorii săi legali. conform principiului specialităţii. Beck. Autorizarea este necesară pentru îndeplinirea actelor de dispoziţie de către reprezentantţii persoanelor juridice. p. D. G. vol. I. Asistarea operează în cazul persoanelor care nu au capacitate de exerciţiu deplină.. Tratat de procedură civilă. Editura All Beck. Editura Servo-Sat. Persoanele fizice lipsite total de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie). Porumb. Minorii sunt reprezentaţi prin părinţii lor. asistate ori autorizate în chipul arătat în legile sau statutele care rânduiesc capacitatea sau organizarea lor”. Ioan Leş. 2000. Bucureşti.. Editura All Beck. Radu. 149 109 . 2007 2. 2001 5. Capacitatea de a sta în judecată sau capacitatea procesuală de exercuţiu este definită ca fiind aptitudinea unei persoane care are folosinţa unui drept de a şi-l apăra în proces. 152 2 Gh. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.N. I. sunt actele persoanei juridice însăşi. 35 din Decretul nr. acestea îşi exercită drepturile şi obligaţiile. Editura Servo-Sat. Bucureşti. I. prin organele sale. Autorizarea vizează împrejurarea în care reprezentantul sau ocrotitorul legal al unei persoane are nevoie pentru îndeplinirea unor acte de o autorizare specială dată de organul competent. 2001. Codul de procedură civilă comentate şi adnotat. Editura C. Tratat de drept procesual civil. Deleanu. Deleanu. f. Iaşi. I 6. Radu.Potrivit art 42 Cod procedură civilă: “Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt reprezentate.. I.Persoanele care nu dispunde capacitate deplină de exerciţiu participă la activitatea judiciară numai dacă sunt reprezentate. de scopul pentru care a fost înfiinţată. asistate sau autorizate. Condiţii pentru exercitarea acţiunii comerciale Pentru exercitarea acţiunii comerciale trebuie îndeplinită condiţia afirmării unui drept subiectiv sau a unei situaţii juridice care trebuie protejată prin intermediul instanţei judecătoreşti. Laura. În proces. I. potrivit art. În cazul persoanelor juridice.. care potrivit legii.H. M. Dicţionar de drept procesual civil. Persoana pusă sub interdicţie este reprezentată de tutorele desemnat de autoritatea competentă. 1974 1 G. personal sau prin mandatari aleşi 1. Bucureşti.. Bibliografie: 1. 1983 3. p. p. vol. Laura Cetean-Voiculescu. vol. I 4.. care vor fi citaţi alături de minor şi vor semna alături de el toate actele adresate instanţei. Tratat de procedură civilă. D. Minea. 136. Capacitatea procesuală de exerciţiu a comerciantului persoană juridică este limitată. 31/1954. Porumb.S. Ioan. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Partea care se găseşte în această situaţie îndeplineşte actele de procedură şi este citată personal în proces. Porumb.. Costin.

Tratat de procedură civilă. Cererea de sechestru asigurător sau de poprire se formulează odată cu intentarea acţiunii În materie comercială. după deosebirile mai jos enunţate.sechestrul asigurător. 908 alin. 907. în Revista de drept comercial. 27-57 3 Ioan Leş. în principal. 614 şi următoarele din procedura civilă. să urmărească şi să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său sumele sau efectele datorate debitorului său de către un al treilea. 456 şi următoarele din codicele de procedura civilă”. Acţiunea comercială este o formă specifică de exprimare a acţiunii civile. Buta. art. reguli speciale. Beck. Bucureşti.au caracter accesoriu în raport cu acţiunea principală. să ceară să pună sechestru asigurător asupra averii mobile a debitorului său. de la care împrumută trăsături care pot fi considerate constante ale acţiunii civile. Editura All Beck. acţiune comercială se particularizează şi. Gh. care exprimă particularitatea acţiunii comerciale. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. de asemenea.CAPITOLUL II ACŢIUNEA CIVILĂ ŞI LITIGIUL COMERCIAL Acţiunea comercială este mijlocul legal prin intermediul căruia se poate formula o cerere adresată instanţelor judecătoreşti. având calitatea de comercianţi1. 2001. Sechestrul asigurător este măsura destinată să indisponibilizeze bunurile mobile şi imobile ale pârâtului. Acţiunea comercială. poprirea şi sechestrul judiciar . p. p. Codul comercial. reprezintă mijloacele puse la dispoziţia reclamantului de bună credinţă. Procesele în materie comercială sunt cele rezultate din încălcarea drepturilor născute ca urmare a săvârşirii unor fapte de comerţ – obiective. deodată cu intentarea acţiunei. Editura C. Deleanu. dar sunt 1 Laura Cetean-Voiculescu. prevede că “partea interesată în o cauză comercială va putea. pe de altă parte. conform art. 10/2000. cerere privitoare la fapte de comerţ între orice persoane. 161 110 . p. subiective. 1 Cod comercial dispune: “Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune. nr. Asigurarea acţiunii comerciale Măsurile asigurătorii . art. dar Legea comercială şi procedura specială de soluţionare a litigiilor comerciale. afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător. în scopul de a garanta reclamantului posibilitatea de a-şi realiza creanţa constatată prin hotărârea ce se va pronunţa3. 53 2 I. se detaşează de acţiunea civilă2. într-o anumită măsură. darea de cauţiune aste obligatorie. în acest sens. 2007. Bucureşti. protestat de neplată”. Va putea. prin care se urmăreşte indisponibilizarea şi conservarea bunului care formează obiectul litigiului. poate cuprinde derogări. până la terminarea procesului.H. unilaterale sau mixte. conformându-se dispoziţiunilor art. Legea generală în materia acţiunilor comerciale este Codul de procedură civilă.

pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. executarea sau desfiinţarea lui. 26 111 . capitalurile sunt apte să producă beneficii din momentul posedării lor. mai mult. Necesitatea unei proceduri speciale în materie comercială Trasăturile specifice ale raporturilor obligaţionale comerciale care impun o procedură distinctă. iar banii sunt “fructiferi”. raportat la cea din dreptul comun: 1. Ediţia a II-a. chiar dacă săvârşeşte fapte de comerţ obiective cu caracter izolat poate deveni parte într-un proces în materie comercială. iar evaluarea acestei productivităţi se face fie la nivelul dobânzii legale. Neplata la 1 Laura Cetean-Voiculescu. j. emise în temeiul art. În comerţ. precum şi litiile prevăzute de art. precum şi litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestei activităţi se soluţionează de către instanţele care au competenţa de judecată a proceselor şi cererilor în materie comercială. unde conexiunea şi celeritatea operaţiunilor comerciale. Editura C. p. 72010 Cod procedură civilă. Băcanu. p.este orice litigiu derivat dintr-un contract comercial. cu alte cuvinte. În art.sitpulate şi unele excepţii referitoare la existenţa unei cambii sau a unui efect de comerţ prestat de neplată. 70 2 I. art.de regulile de procedură arbitrală ale Camerei de Arbitraj Bucureşti. Regula specială a lipsei formalităţii de punere în întârziere a debitorului în materie comercială se justifică şi prin specificul comerţului.. 11 şi 13 din Decretul Lege nr. 908 alin. fie prin evaluare convenţională2. Plata dobânzii de la data la care datoria devine exigibilă se întemeiază pe principiul potrivit căruia. Beck.H. 2007. ea este însă supusă legilor şi jurisdicţiunii comerciale pentru toate contestaţiunile ce se pot ridica din această operaţiune”. inclusiv referitor la încheierea. Litigiul va fi comercial dacă priveşte fapte de comerţ definite de art. în materie comercială capitalul este productiv. Bucureşti. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România . 3 Cod comercial este prevăzut expres că sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma. 3 Cod comercial. capital. De asemenea. precum şi apărarea creditorilor impun o respectare riguroasă a termenelor. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Regimul juridic al dobânzilor. persoana fizică sau juridică. există o prezumţie economică a productivităţii banilor. potrivit dispoziţiilor prezentului cod şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii”. conform art. Editura Lumina Lex. interese şi cheltuieli. In cazul raportului obligaţional comercial nu este necesară punerea în întârziere Codul comercial art. nu este nevoie de punerea în întârziere. 5 lit. în materie comercială există o prezumţie de comercialitate a tuturor contractelor şi obligaţiunilor unui comerciant. ca şi alte raporturi juridice comerciale1. proprie. 43 prevede: “Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile”. Litigiul comercial Definiţia dată litigiului comercial . nu poate fi considerată ca comerciant. Bucureşti. 9 Cod comercial: “Orice persoană care într-un chip accidental face o operaţiune de comerţ. potrivit prevederilor art. 4 Cod comercial. 2000. care dispune: “Litigiile privind desfăşurarea activităţii în scopul privatizării prin înstrăinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societăţilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat.

p. în materie comercială. 362/2002 112 .: când răspunderea ar aparţine necomercianţilor. 2. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Codebitorii comerciali răspund solidar Art. 6 din OG nr. este solidaritatea (dacă părţile nu au stipulat altfel). obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii. dar numai în cazul operaţiunilor care nu sunt fapte de comerţ în ceea ce-i priveşte. care garantează o obligaţiune comercială. şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie. la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.01. fiecare dintre aceştia garantând cu bunurile sale executarea de către ceilalţi a părţii ce le revine din întreaga datorie. 7 din Codul comercial. 42 Cod com. acesta poate urmări pe oricare dintre debitori. Dacă debitorul comercial nu plăteşte la scadenţă. publicată în Monitorul Oficial nr. îmbogăţindu-se fără justă cauză de pe urma creditorului1. 9/2000: “ Dobânda legală se stabileşte. Dobânda In cazul în care. a fost aprobată prin Legea nr. şi societăţile comerciale. chiar dacă acesta este necomerciant. sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ. ponderată cu volumul tranzacţiilor. între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţională a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul. 9/21. mai ales în condiţiile deprecierii monetare. Nicolae. Regula stabilită de art. Ea nu se aplică şi la necomercianţi pentru operaţiuni care. şi nu de creditor2. Celeritatea operaţiunilor comerciale reclamă înlăturarea formalităţilor de felul celei de punere în întârziere. la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului”. 26/2000. el se foloseşte de bani. Regula specială a fost instituită în vederea protecţiei creditorilor şi asigurării securităţii operaţiunilor prin posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricărui codebitor. anatocismul este admis în anumite condiţii şi cumulul dobânzii cu despăgubirile este permis a. 3 al art. 42 alin. In toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Bucureşti. Excepţia de la regula solidarităţii codebitorilor este prevăzută de alin. în cazul în care garantează o obligaţie comercială. este cel din prima zi lucrătoare a anului. afară de stipulaţiune contrarie. 2007. Aceeaşi presumpţiune există şi contra fidejusorului. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs. Editura C. 3 din OG nr. nu sunt fapte de comerţ”. 112-124 3 O. potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale. In materie comercială dobânda curge de drept. 3. Nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a 1 Laura Cetean-Voiculescu. iar riscul insolvabilităţii unuia va fi suportat de codebitorii săi. 1 Cod com. nr. Potrivit art. Beck. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs. în Revista de drept comercial. Dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României se calculează ca medie. Cuantumul dobânzi este stabilit potrivit art.termen a unei obligaţii comerciale poate antrena efecte negative în lanţ. având comerţul ca o profesiune obişnuită. în funcţie de care se stabileşte dobânda legală. Principiul comercial ocrotit prin acestă dispoziţie este cel al protecţiei creditorului. 42 Cod comercial: “În obligaţiunile comerciale codebitorii sunt ţinuţi solidariceşte.2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti.G nr. dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. se va plăti dobânda legală. datorită interdependenţei operaţiunilor comerciale. chiar necomerciant. p. 12/1997.H. 96-97 2 Pentru detalii a se vedea: M. încât îi priveşte. prezumţia se aplică şi în privinţa fidejusorului. 9/20003 “… sumele socotite în bani cu acest titlu. Nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. diminuat cu 20%. Dobânda este definită în art.

nu sunt debite decât din ziua cererii în judecată. iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. 44. Bucureşti. afară de regulile speciale în materie de comerţ. pentru detalii: T. asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite. dobânda legală este de 6% pe an. 65 ali 2 din Legea nr. dauneleinterese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală.României va fi publicat în Monitorul Oficial al României. 1088 Cod civil: . chiar penală. (art. 4. art. 8 din ordonanţă. dobânzile se cumulează cu daunele interese în cazurile arătate de art. este o condiţie esenţială pentru derularea în bune 1 St.dobânzile să fie datorate pe cel pe un an. Schiau. . e dator dobânda la aceste sume din ziua în care le-a primit. p.2/2000 sunt stabilite condiţiile în care este permis anatocismul: Astfel. p. I. dobânda curge de drept”. în Revista de drept comercial. 84 alin. răspunde de suma datorată. deosebit de daune interese provenind din neîndeplinirea mandatului şi de orice altă acţiune. 1088 Cod civil şi deci este admis cumulul dobânzilor cu depăgubirile. prin grija Băncii Naţionale a României”. În mod excepţional. dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. Anatocismul (capitalizarea dobânzilor) Anatocismul reprezintă o convenţie prin care părţile stipulează ca dobânda să se capitalizeze prin adăugarea la suma datorată şi prin producerea de dobândă în continuare. 31/1990. Actualizarea pretenţiilor şi evaluarea daunelor în materie comercială. care se particularizează prin aceea că ele sunt anticipat evaluate de către legiuitor. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. . Anatocismul nu este permis în cazul contractului de cont curent şi atunci când legea dispune altfel. . 48-49 113 . 8 OG 9/2000): . Drept comercial român. cu dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor (art.în acţiunea de regres contra debitorului. nr. Universul Juridic. 31/1990). 2007. D. anatocismul fiind permis cu respectarea următoarelor condiţii (alin. afară de cazurile în care.dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedat. Interdicţia acordării termenului de graţie în cazul obligaţiilor comerciale se explică prin faptul că executarea obligaţiei. asociatul. Dobânzile nu se pot cumula cu dauneleinterese1. In relaţiile de comerţ exterior sau în alte relaţii economice internaţionale. în afară de daune. Cărpenaru. În materie comercială nu poate fi aplicat art. Prescure. . . Legea admite şi excepţii. de fidejusiune şi societate. încheiată în acest sens. 2 Legea nr. Partea I. potrivit art. după lege. la termen. fidejusorul beneficiază de cumulul dobânzilor şi al daunelor interese (art 1669 Cod civil). 2. 1021 din Codul civil”. Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul să fie ţinut a justifica despre vreo pagubă.mandatarul care schimbă destinaţiunea sumelor primite în socoteala mandantului. 422. 4 OG 9/2000) b.existenţa unei convenţii a părţilor. în caz de dol sau fraudă (art. 383 Cod comercial). deoarece dobânzile sunt în realitate daune-interese de întârziere (daune moratorii).dobânzile să fie scadente. Cumulul dobânzii cu despăgubirile Potrivit art. Inadmisibilitatea acordării termenului de graţie Codul comercial art. c. 1088 Cod civil: “ La obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare. atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină.potrivit art. prevede că: ”În obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de graţie permis de art. 12/1999. Prin OG nr.

facilitează circulaţia mărfurilor5. nr. acordarea termenului de graţie ar duce la dezorganizarea activităţii comerciale. 5. putând duce la executări silite. 1932. aplicarea procedurii insolvenţei2. 424. p. Reguli speciale instituite de lege privind preţul în obligaţiile comerciale Când urmează a se hotărî adevăratul preţ sau preţul curent al productelor. afară numai dacă contractul poartă clauza "efectiv" sau o altă asemenea”. 157-158 5 St. sau. obligaţia debitorului trebuie să aibă caracter comercial3. teoria generală a obligaţiilor comerciale. art. 6. iar când în acea localitate n-ar fi un curs de schimb. Termenul de graţie. 2007. Deleanu. dispune: “Când moneda arătată într-un contract nu are curs legal sau comercial în ţară şi când cursul ei n-a fost determinat de însăşi părţile. În contractele comerciale. Drept comercial român. Bucureşti. 44 Cod civil rezultă condiţiile în care operează interdicţia legală a acordării termenului de graţie: obligaţia debitorului trebuie să rezulte dintr-un contract sinalagmatic. Pentru detalii: D. cu martori. 2007. proba să fie uşor de administrat. al primelor de asigurare. sau după orice fel de probă. D. Georgescu. 1932. la rândul său. In raporturile comerciale. p. Gerota. teoria generală a obligaţiilor comerciale.L. Nu este permis retractul litigios 1 2 I.D. el se ia după listele bursei sau după mercurialele locului unde contractul a fost încheiat. 32-39 3 St. Drept comercial român. In materie comercială operează principiul libertăţii probaţiunii Specificul probelor în dreptul comercial este definit Potrivit art. Universul Juridic. transporturilor. după acelea ale locului celui mai apropiat. Bucureşti. pot fi utilizate ca mijloace de plată şi efecte de comerţ. 41 Cod comercial. prin orice alte mijloace de proba admise de legea civilă” Libertatea contractuală este principiul fundamental al obligaţiilor comerciale. Cărpenaru. 1191 din codul civil. D. 1994. Universul Juridic. înRevista de drept comercial. Imprimeria Naţională. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. Editura Lumina Lex. navlului. pentru a asigura securitatea în justiţie a cauzelor comerciale4. mărfurilor. să fie uşor de confecţionat pentru a nu stânjeni celeritatea în circulaţia bunurilor comerciale. cursul schimbului. după cursul ce va avea schimbul la vedere în ziua scadenţei şi la locul plăţii. Gerota. 7. plata va putea fi făcută în moneda ţării. p. Din prevederile art. implicit. p. în contract să fie stipulat termenul de executare. 4/2001. (art. 57 I. după cursul pieţei celei mai apropiate. Bucureşti. 46 Cod comercial “Obligaţiunile comerciale şi liberaţiunile se probează: cu acte registrele părţilor. 418 114 . preţul poate fi stabilit şi în monedă străină.condiţii a activităţii comerciale. în materie comercială. Necesitatea apărării creditorului şi a circulaţiei bunurilor cere ca obligaţia să se execute întocmai şi la termenul stipulat 1. Cărpenaru. pentru a consolida creditul comercial. Neefectuarea unei plăţi la termen poate avea repecusiuni asupra obligaţiei pe care creditorul. Drept comercial român. Bucureşti. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. Imprimeria Naţională. o are faţă de alţii. de câte ori autoritatea judecătorească ar crede că trebuie să admită proba testimonială şi aceasta chiar în cazurile prevăzute de art. p.D. De asemenea. 121 4 D. p. al efectelor publice şi al titlurilor industriei. are drept corolar libertatea probei în litigiile comerciale. 40 Cod comercial) Regulile speciale privind determinarea preţului asigură criterii pentru soluţionarea litigiilor şi. în lipsă. Instrumentul probatoriu al unui drept comercial trebuie: să facă deplină credinţă. Bucureşti.

Bucureşti. nr.. Prescure. Gh. Drept comercial român. Buta. Regimul juridic al dobânzilor. nr.. Bucureşti. 45 Cod comercial “Contractul litigios prevăzut de art.. Leş. Acţiunea comercială. la formarea contractului. Bibliografie: 1. Gerota. I. Georgescu. atunci predarea se va face în acel loc”. 1994 7. 4/2001 6. 12/1997 10. prevede: “Orice obligaţiune comercială trebuie să fie executată în locul arătat prin contract.L. 1932 8. 1402. I. ori din intenţiunea părţilor contractante. în Revista de drept comercial. în Revista de drept comercial. Editura All Beck. 2007 3. Imprimeria Naţională. care după cunoştinţa părţilor se găsea într-altă parte în momentul formării contractului. Legea comercială a instituit reguli speciale pentru determinarea locului executării obligaţiilor comerciale Articolul 59 Cod comercial. Bucureşti.. 10/2000 5. 2001 9. în Revista de drept comercial. D.. Ediţia a II-a. I. Editura Lumina Lex. 2000 2. Cărpenaru. Bucureşti. Deleanu. În lipsa de o clauză expresă. Ioan. Potrivit art. T. Termenul de graţie. St. Deleanu. Băcanu.Retractul litigios este o măsură de protecţie a debitorului împotriva actelor de speculaţie ale cumpărătorilor de drepturi litigioase. Tratat de procedură civilă. Beck. nr. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. 2007 4. D... Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. I. sau în locul care ar rezulta din natura operatiunei. Actualizarea pretenţiilor şi evaluarea daunelor în materie comercială... I.D. Dacă însă urmează a se preda un lucru determinat. Universul Juridic. Editura C. sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa. Drept comercial român. M. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Schiau. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. contractul trebuie să fie executat în locul unde cel ce s-a obligat îşi avea stabilimentul său comercial.. nr. Editura Lumina Lex. 12/1999 115 . 1403 şi 1404 din codul civil nu poate avea loc în caz de cesiune a unui drept derivând dintr-un fapt comercial” 8. Laura Cetean-Voiculescu.. în Revista de drept comercial.H. Nicolae.. Laura.

judecătorul citează părţile. 4. dimensiune esenţială a oricărei economii funcţionale. există autorii care susţin caracterul contencios2 al procedurii somaţiei de plată. în Dreptul. 5/20011 s-a urmărit imprimarea unei dinamici pozitive circuitului economic al banilor. 295/2002. Onica-Jarka. iar unii autorii susţin că faza soluţionării cererii de către tribunalul. Aspecte noi în legătură cu procedura somaţiei de plată din perspectiva modificărilor survenite cu privire la această cale de satisfacere a creanţelor.este o procedură necontencioasă. Papadopol. pentru explicaţii şi lămuriri. prin intermediul căreia aceştia îşi pot recupera creanţele băneşti lichide. Procedura specială a somaţiei de plată.CAPITOLUL III TIPURI DE ACŢIUNI COMERCIALE Acţiunea comercială În funcţie de domeniul sau instituţia de drept comercial din care fac parte. Somaţia de plată Creditorii au la dispoziţie o procedură judiciară mult simplificată. 10 3 I. B.R. Acţiuni privitoare la fondul de comerţ ??????????????? 2. Procedura somaţiei de plată în P. 90-107 116 . Prin OG nr. B. nr. 5/2002. 1 2 OG nr. p. Nicolae. In cadrul procedurii necontencioase. în Dreptul nr. D. Caracterele procedurii somaţiei de plată: . Acţiuni pentru aplicarea unor măsuri asigurătorii ????????????????????? b. . 5/2001 modificată prin Legea nr. în Dreptul nr. 1/2002.este o procedură facultativă ( nu exclude utilizarea acţiunilor de drept comun pentru valorificarea creanţelor şi obţinerea titlului executoriu). iar faza soluţionării cererii în anulare a ordonanţei de somare are caracter contencios3. S. p. nr. mult mai rapid decât înainte. 5/2001 şi a modificărilor aduse prin Legea nr. 195/2004 C. precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată. are caracter necontencios. 3/2003. Acţiuni în unele proceduri speciale a. Deleanu. Leaua. p. Procedura somaţiei de plată în lumina OG nr. majoritatea autorilor susţin opinia caracterului necontencios. putem vorbi despre: 1. 170-171. In doctrină. certe şi exigibile. 9/2002. p. respectiv tribunalul comercial. Petre.

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi admisă procedura somaţiei de plată: Potrivit art. lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani. Bucureşti.sumele de bani datorate trebuie să rezulte dintr-un înscris. la cererea creditorului. 1 din OG nr.creditorul – persoană fizică sau persoană juridică – să dispună de o creanţă certă (existenţa rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte. Editura C. emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul). fie recunoscute de dânsul.. chiar neautentice. derogatorie de la dreptul comun în materia executării silite.este o procedură specială.să nu existe hotărâre judecătorească de respingere a acţiunii creditorului privind valorificarea creanţei băneşti.temeiul de drept al obligaţiei de pltă să fie de natură contractuală . asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut. 5/2001 “ Procedura somaţiei de plată se desfăşoară. Competenţa materială să judece o astfel de cerere o are instanţa căreia i-ar reveni cauza respectivă în fond.să nu existe hotărâre judecătorească de obligare a debitorului la plata creanţei2.creanţele să reprezinte obligaţii de plată a unei sume de bani. .Dacă creditorul primeşte plata datoriei ori se declară că este mulţumit cu întelegerea asupra plătii.03. . p. 1 Dec nr.2002. adm. Pe parcursul desfăşurării procedurii: . lucrări sau orice alte prestaţii. s. deci a cărei executare poate fi cerută imediat de către creditor). 9/2002. în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe.H.1 . 233/7. care constituie titlu executoriu. dacă s-ar judeca conform procedurii de drept comun. Obiectul cererii îl formează suma ce reprezintă obligaţia principală a debitorului. . 114 117 . majorările sau penalităţile datorate potrivit legii care se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabile la data plăţii efective. p. fie contract încheiat între părţi. 2007. fie emanând de la debitor. Beck. întrucât puterea de lucru judecat se impune şi în cadrul procedurii somaţiei de plată.cont.A. Cererea de emitere a unei ordonanţe care să conţină o somaţie de plată se adresează preşedintelui instanţei de la domiciliul debitorului persoană fizică sau sediul debitorului persoană juridică.înscrisul să ateste drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. C. majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective”. lucrări sau orice alte prestaţii. regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.dreptul la acţiune să nu fie prescris. . Suma ce reprezintă obligaţia prevazută de lege. ori determinate potrivit unui statut. precum şi dobânzile. lichidă (câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice. . însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii. fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă. 178-179 2 Laura Cetean-Voiculescu. regulament sau altui înscris. chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală) şi exigibilă (creanţă cu scadenţa împlinită. . Timişoara. precum şi dobânzile.com. judecătorul închide dosarul şi pronunţă o încheiere irevocabilă.în contractul care constată obligaţia de plată a sumei de bani să nu existe clauze compromisorii. .. publicată în Revista de drept comercial nr.

civ. litigiile referitoare la lucrurile care nu sunt în comerţ. arbitrajul instituţional beneficiază de structuri permanente. este o formă de justiţie privată. ordonanţa iniţială devine irevocabilă prin hotărâre judecătorească.. Dacă acţiunea în anulare este admisă. Arbitrajul va avea aceeaşi natură şi când este organizat de către un terţ. potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civila. fie a acţionat în acest sens. 341 Cod proc. Potrivit art. Persoanele care dispunde capacitate de exerciţiu pot conveni să soluţioneze litigiile patrimoniale dintre ele. Bucureşti. pentru arbitrajul ocaziţional. tribunalul arbitral”. Totodată titlul. judecătorul admite în tot sau în parte cererea creditorului. Tăbârcă. dacă părtile nu se înţeleg altfel). sau litigiile privind lichidarea judiciară). două modalităţi prin care ordonanţa iniţială să rămână irevocabilă: fie debitorul nu a apelat la acţiunea în anulare în termenul legal de 10 zile.Dacă se constată existenţa unei datorii. care se eliberează creditorului. p. Există. Regula generală este prevăzută în art. prin convenţia arbitrală. pe calea arbitrajului. învestite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie să judece litigiul şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele. 340 şi art. ordonanţa constituie titlu executoriu. Editura Universul juridic. precum şi în cazul în care prin ordonanţă cererea sa a fost admisă în parte. litigiul soluţionându-se după regulile stabilite de această instituţie. Cartea a IV-a. cât şi prin instanţa competentă să o judece . vol. se comunica şi debitorului. o astfel de ordonanţă irevocabilă va fi investită cu formulă executorie. precum şi termenul de plată (între 10 şi 30 de zile. Astfel investită. după caz. La cererea creditorului. potrivit convenţiei părţilor1. uneia sau mai multor persoane. 10 din OG nr. 313 118 . 5/2001. Dacă acţiunea în anulare este respinsă. dar acţiunea i-a fost respinsă. Despre arbitraj. emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor. în sensul dispoziţiilor de faţă. în copie. În această situaţie debitorul nemultumit poate introduce o acţiune în anulare a ordonanţei (acţiune specifică procedurii somaţiei de plată. derogatorie de la căile de atac de drept comun atât prin termenul în care poate fi introdusă -10 zile de la data înmânării sau comunicării ordonanţei.instanţa căreia i-ar reveni cauza respectivă în fond.civ: “Arbitrajul poate fi încredinţat. conflictele colective de muncă. dar numai în cazul în care nu a formulat cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului. Arbitrul unic sau. judecatorul respinge cererea creditorului şi emite o ordonanţă irevocabilă.. creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. II. Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu. potrivit dispozitiilor Codului de procedura civilă. referitor la organizarea arbitrajului părţile pot alege între arbitrajul ocaziţional ( când părţile dispun de libertatea deplină de a-l organiza şi de a-i stabili procedura potrivit înţelegerii dintre ele. care au rolul 1 M. în afara de cele referitoare la drepturile asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţii (litigiile privind statutul persoanelor. In acest caz. specificul constă în faptul că îşi încetează activitatea odată cu pronunţarea sentinţei sau cu expirarea termenului arbitrajului) şi arbitrajul instituţional (când părţile încredinţează organizarea arbitrajului unei instituţii specializate. arbitrii învestiţi constituie. 2005. Potrivit art. Acţiuni derivate din procedura arbitrajului comercial Arbitrajul comercial reglementat în Codul de procedură civilă. .Dacă se consideră că nu îndeplineşte condiţiile cerute de această procedură. cel interesat poate face contestaţie la executare. judecătorul anulează ordonanţa iniţială şi pronunţă o hotărâre irevocabilă. 340 Cod proc. In România. c. Drept procesual civil.

să asigure constituirea tribunalului arbitral, respectiv Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie. Avantajele arbitrajului - judecarea mai rapidă, mai puţin formală, mai suplă – fac din acesta o modalitate privilegiată de soluţionare a litigiilor. Avantajul major al arbitrajului îl constituie confidenţialitatea1, reglementată în art. 353 lit. c, Cod procedură civilă, care se impune ca o regulă fundamentală opusă publicităţii proprii procesului judiciar care se poate constitui uneori ca o gravă sancţiune comercială cu caracter destabilizator pentru părţi. Convenţia arbitrală reprezintă un contract bilateral, consensual şi comutativ; este un act de dispoziţie (pentru că părţile renunţă la garanţiile specifice justiţiei de stat, iar pe de altă parte se obligă să execute o sentinţă arbitrală, ce poate impune plata unei sume de bani sau transferul proprietăţii asupra unui bun). Potrivit art. 343 Cod proc.civ. , convenţia arbitrală se încheie, în scris, sub sancţiunea nulităţii. Ea se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis. Forma depinde de momentul în care intervine acordul de voinţă (înainte de naşterea litigiului sau după). - clauza compromisorie. Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă. - Prin compromis părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. Dacă în contractul principal părţile au inserat clauze compromisorii sau au realizat o înţelegere de sine stătătoare, în forma compromisului, litigiul comercial în cauză va fi soluţionat pe calea arbitrajului, competenţa instanţelor judecătoreşti fiind exclusă. Cu toate acestea instanţa va reţine spre soluţionare procesul: dacă pârâtul şi-a formulat apărările în fond, fără nici o rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală; dacă convenţia arbitrală este lovită de nulitate sau inoperantă; dacă tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vădit imputabile pârâtului în arbitraj. În celelalte cazuri, instanţa judecătorească, la cererea uneia dintre părţi, se va declara necompetentă, dacă va constata că există convenţie arbitrală. În caz de conflict de competenţă, hotărăşte instanţa judecătorească ierarhic superioară instanţei înaintea căreia s-a ivit conflictul. (art. 3434 Cod proc.civ.) Efectele convenţiei arbitrale se produc numai între cei care au încheiat-o sau au semnat-o – în urma clauzei compromisorii – ea nu poate fi opusă terţilor chiar dacă aceştia sunt în contractul principal. Pentru atragerea terţilor în cadrul procedurii arbitrale, sub forma intervenţiei voluntare sau forţate, trebuie ca terţul să fie şi el parte în convenţia arbitrală, sau ulterior declanşării litigiului arbitral părţile iniţiale şi terţul să încheie un compromis în acest sens. Efectele de natură procedurală se referă la excluderea competenţelor instanţelor judecătoreşti pentru litigiul în cauză şi instituirea competenţei arbitrilor de a soluţiona litigiul. Instanţele judecătoreşti au competenţa de a rezolva trei categorii de cereri: cele privind soluţionarea incidentelor privind organizarea şi desfăşurarea arbitrajului; cererile de anulare a unei hotărâri arbitrale; cererile de investire cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale. Potrivit art. 342 Cod proc.civ: “ Pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea

1

O. Calmuschi, R. Munteanu, Fundamentul competiţiei arbitrajului comercial în soluţionarea litigiilor, în Registrul de Drept Privat nr. 2/2002, p. 17

119

arbitrajului, partea interesată poate sesiza instanţa de judecată, care în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond, în primă instanţă”. Sentinţa arbitrală se comunică părţilor în termen de o lună de la data pronunţării, are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive. Desfiinţarea sentinţei arbitrale se poate obţine numai prin acţiune în anulare (numai pentru motivele prevăzute în art. 364 Cod proc.civ.), care poate fi introdusă în termen de o lună de la data comunicării şi este de competenţa instanţei judecătoreşti imediat superioare celei ce ar fi competentă dacă nu s-ar fi încheiat convenţia arbitrală. Hotărârea instanţei judecătoreşti cu privire la acţiunea în anulare poate fi atacată numai cu recurs. Acţiunea în anulare are o natură juridică controversată, fiind calificată drept recurs, cale de atac extraordinară, acţiune principală de control judecătoresc, cale de atac specială1, până la a o considera o formă de control judecătoresc ce se realizează pe cale de acţiune, opinie împărtăşită şi de noi. d. Acţiuni privitoare la procedura insolvenţei Procedura insolvenţei este o procedură specială căreia îi vor fi aplicabile prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Art. 1 din Legea nr. 85/2006 precizează sfera persoanelor fizice şi a persoanelor juridice care pot intra sub incidenţa acestei legi, iar procedura insolvenţei a fost defalcată în două categorii2: - procedura generală: se aplică societăţilor comerciale, societăţilor cooperative, organizaţiilor cooperatiste, societăţilor agricole, grupurilor de interes economic, oricăror alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice; - procedura simplificată: se aplică comercianţilor, persoane fizice, acţionând individual; asociaţiilor familiale; comercianţilor enumeraţi la alin. 1 în anumite condiţii; debitorilor care fac parte din categoriile prevăzute la alin. 1 în anumite condiţii; societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive şi debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară. Este considerată procedură specială deoarece: - organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul (art. 5 din Legea nr. 85/2006); - procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sunt de competenţa tribunalului, respectiv a tribunalului comercial specializat, în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului şi sunt exercitate de judecătorul-sindic; - hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi pot fi atacate separat cu recurs (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 85/2006); - judecătorului-sindic care a pronunţat o hotărâre într-o etapă a procedurii insolvenţei, nu-i sunt aplicabile prevederile art. 23 şi art. 24 Cod de procedură civilă privind incompatibilitatea şi abţinerea.
1

V.M Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997, p. 612; Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări legale recente asupra arbitrajului, în Revista de drept comercial, nr. 12/2002; Despre natura juridică a acţiunii în anulare a hotărârii arbitrale în Dreptul nr. 1/2002, p. 76-83; Ioan Leş, Comentariile Codului de procedură civilă, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 256-258; E. Oripencu, M. Cozmanciuc, Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale, în Dreptul nr. 9/1995, p. 15 2 Laura Cetean-Voiculescu, Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 126-127

120

În cadrul procedurii insolvenţei pot fi exercitate următoarele acţiuni şi cereri: - cererile introductive pentru începerea procedurii, sunt formulate de către creditor, debitor sau de către orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege – art. 26 alin. 1 Legea nr. 85/2006; - contestaţiile debitorilor împotriva cererilor introductive ale creditorilor pentru începerea procedurii (art. 11 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006) - opoziţiile creditorilor la deschiderea procedurii; - cererile de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; - cererile de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă; - acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; - contestaţiile debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; - cererile administratorului judiciar, prevăzută în art. 105 Legea nr. 85/2006: “ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi următoarele. Înregistrarea cererii nu suspendă continuarea activităţii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei, prin încheiere”. e. Ordonanţa preşedinţială Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială reglementată de lege în scopul luării unor măsuri vremelnice în cazuri urgente. În materie comercială, ordonanţa preşedinţială poate constitui un mijloc procedural deosebit de util pentru prevenirea unei pagube iminente sau pentru luarea oricăror măsuri ce reclamă o intervenţie promptă a justiţiei1. Folosirea ordonanţei preşedinţiale în litigiile comerciale este supusă condiţiilor privind urgenţa şi neprejudecarea fondului cauzei, vremelnicia măsurii luate. Ordonanţa preşedinţială nu poate fi folosită: - pentru evacuarea dintr-un spaţiu comercial când părţile îşi dispută chiar dreptul de proprietate asupra acestuia2; - pentru încetarea calităţii de administrator prin modalitatea de revocare; - pentru excluderea unui asociat din societate; - asupra valabilităţii unui contract de credit sau a unui contract de garanţie, prin radierea lui din cartea funciară3; - pentru înregistrarea în registrul de acţiuni a emitentului uneri cesiuni 4. Legea nr. 31/1990 prevede în art. 133 alin. 1: “O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate”, prin lege specială se face trimitere expresă la posibilitatea folosirii ordonanţei preşedinţiale. 3. Acţiuni privitoare la societăţile comerciale
1 2

Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 719 C.S.J., s. com., dec. nr. 147/1996, în Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 1996, p. 319 3 Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 719 4 C.S.J., s.com., dec. Nr. 815/1995, în Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 1995, p. 376

121

judecătorul delegat. va respinge. i-a pus în întârziere. la data constituirii societăţii.acţiunea în regularizare a neregularităţilor constatate după înmatriculare Legea nr. în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularităţi. primii membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea.H. sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii. p. 5/2005. nu s-a respectat numărul minim de asociaţi. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societăţii. primii administratori sau. fondatorii. 2007. prin încheiere. potrivit legii. prevăzut de lege. Beck. din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie. s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim.recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului delegat referitoare la înmatriculare sau la oricare înregistrări în registrul comerţului. Bucureşti.a. În doctrină2.cererea de înmatriculare a societăţilor comerciale în registrul comerţului Articolul 36 din LSC prevede: În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. . . prin notificare sau scrisoare recomandată. Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societăţii. 31/1990. dacă este cazul. iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire (art. 47 LSC). fie că atrag nulitatea societăţii. p. . oricare asociat poate cere oficiului registrului comerţului efectuarea înmatriculării. fie că nu atrag această sancţiune. motivat. obiectul său de activitate. cererea de înmatriculare. toţi fondatorii au fost. Acţiuni referitoare la constituirea societăţilor comerciale1 (acţiunile se referă la cererile de regularizare a societăţilor comerciale în cazul încălcării condiţiilor de fond sau de formă pentru constituirea societăţilor). se susţine că neregularităţile. societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor. art.acţiunea în declararea nulităţii societăţii înmatriculate în registrul comerţului Potrivit art. lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii. 76-84 122 . Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate.acţiunea în regularizare a neregularităţilor existente înainte de constituirea societăţii comerciale Potrivit art. . Leaua. după ce. Editura C. 130-133 2 C. actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii. Dacă societatea nu se conformează. 48 dispune: “În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare. subscris şi vărsat. 46 LSC: Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii.cererea de înmatriculare a societăţii în registrul comerţului În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii societăţii nu au cerut înmatricularea ei în termen legal. 56 Legea nr. lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii. aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris. incapabili. Ei răspund în mod 1 Laura Cetean-Voiculescu. în afară de cazul în care asociaţii înlătură asemenea neregularităţi. nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când: lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică. . să le regularizeze. obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice. vor putea fi invocate în cadrul unei acţiuni în regularizare. 31/1990. . Acţiunea în regularizarea societăţii comerciale. în Dreptul nr.

. 227 lit.acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care directoratul constată că.solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei obligaţii.acţiunea în dizolvarea societăţii la cererea oricărui asociat. Bucureşti. tribunalul de la sediul societăţii. activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şi adunarea generală nu hotărăşte reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă. în Dreptul nr.acţiunea în declararea nulităţii prospectului de emisiune (art. prin încheiere. efectuarea unei expertize. Leaua. în contul părţilor. de către oficiul registrului comerţului. Editura C.H. 2/2003. poate fi introdusă şi acţiunea în stabilirea drepturilor asociatului exclus. Acţiunile ce pot fi exercitate cu privire la dizolvare1 sunt: . 1 C. 138. în condiţiile art. p. La începutul fiecărui an judecătoresc.acţiunea în declararea nulităţii societăţii comerciale.acţiunea în dizolvarea societăţii pentru cazul imposibilităţii realizării obiectului de activitate sau realizarea obeictului de activitate stabilit.143 123 .recursul îndreptat împotriva hotărârii pronunţate în urma opoziţiilor. 2 LSC. pe lângă acţiunea în excludere. în cazul în care durata societăţii a expirat. 31/1990. ori în condiţiile Codului de procedură civilă. în cazurile prevăzute de art. efectuarea consultării. în urma unor pierderi. sau prin agenţi ai oficiului registrului comerţului. b. g. 228 şi art. la cererea oricăruia dintre asociaţi.acţiunea în excludere a asociatului. . sunt prevăzute în art. 212 LSC). . 56 Legea nr. . Laura Cetean-Voiculescu.opoziţiile. fără ca asociaţii să decidă prelungirea duratei acesteia. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 2007. soluţionarea aparţine instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. 36 alin. Dizolvarea societăţilor comerciale – unele probleme procedurale. Documentele care trebuie anexate cererii. prin poştă. 31/1990. c. Acţiuni privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale Acţiunile ce pot fi exercitate sunt: . precum şi administrarea altor dovezi. 1 din Legea nr. 119 alin. 1.acţiunea în încuviinţarea retragerii din societate.(art. . se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat. art. c. e. . Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai în condiţiile prevăzute de art. cu scrisoare recomandată. 3 din Legea nr. Citarea părţilor în faţa judecătorului delegat şi comunicarea actelor sale se fac. . 83-102. b. Beck. prin încheiere motivată. f. . 37 LSC) Cererile şi căile de atac sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. p. preşedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerţului unul sau mai mulţi judecători ai tribunalului. potrivit legii. . Acţiuni privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale Dizolvarea societăţiilor se dispune direct de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de art. 229 din Legea nr. coroborat cu art 153 24 alin. Judecătorul delegat va putea dispune. 31/1990. .acţiunea în constatarea dizolvării societăţii.cererea de înregistrare în registrul comerţului a actului modificator. ataşându-se recipisa la dosar. 31/1990. Controlul legalităţii actelor sau faptelor care. poate dispune. 222 LSC.cererea de efectuare a consultării asociaţilor privind prelungirea duratei societăţii. conform art. pentru motive temeinice. Dacă asociaţii nu sunt consultaţi în legătură cu eventuala prelungire a duratei societăţii. 228 lit.

1 Legea nr.acţiunea în faliment a societăţii comerciale. .cererea de înscrierea menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. p. . când. Acţiunile şi cererile din această categorie sunt: . d.acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care mumărul acţionarilor scade sub minumul legal. datorită acestor cauze. precum şi cererea de radiere a acelei menţiuni. 31/1990 prevede unele norme procedurale referitoare la această acţiune.cererea de anulare sau de modificare a titlului în baza căruia s-a făcut o menţiune în registrul comerţului.opoziţia la hotărârea asociaţilor de revenire asupra hotărârii de dizolvare a societăţii comerciale. la mutarea sediului sau la forma societăţii1.cererea de înmatriculare în registrul comerţului. . incapacitatea. acţiuni ale societăţii împotriva administratorilor 1 Laura Cetean-Voiculescu. Bucureşti. . f.acţiunea în anularea hotărârii asociaţilor de dizolvare a societăţii comerciale. încheierile acestuia au natura juridică de hotărâri judecătoreşti. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. . . 2007.cererea de retragere a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate. societăţilor în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni prin falimentul. Editura C. .acţiunea în nulitate a hotărârilor adunării generale pentru cazurile în care se invocă motive de nulitate absolută.recursurile declarate de persoanele nemulţumite împotriva rezoluţiilor sau încheierilor pronunţate de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului. Deşi atribuţiile judecătorului delegat au dublu caracter: litigios şi administrativ. retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi. Acţiuni ale societăţii împotriva administratorilor şi ale acestora împotriva societăţii 1. . Beck. excluderea. . 31/1990.. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur.cererea de radiere ( a societăţii comerciale în urma dizolvării şi a unor înregistrări) din registrul comerţului. . . 132 din Legea nr. în condiţiile art. 10 alin.acţiunea în dizolvarea societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată. e. Acţiuni privind activitatea Oficiului Registrului Comerţului Caracteristica acţiunilor privind activitatea Oficiului Registrului Comerţului constă în faptul că sunt în competenţa judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului.acţiunea în dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care capitalul social se reduce sub minimul legal.acţiunea în anularea hotărârii asociaţilor de revenire asupra hotărârii de dizolvare a societăţii comerciale. 148-149 124 . Acţiuni privind hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor . Art. formulată de către persoana fizică sau persoana juridică prejudiciată prin înmatricularea sau menţiunea în registrul comerţului.H.opoziţia la hotărârea asociaţilor de dizolvare a societăţii comerciale. .

Acţiunile societăţii împotriva asociaţilor şi ale asociaţilor împotriva societăţii . Luha. Gălăşescu Pyk. D. 1 E. pe cont propriu sau al altei persoane.acţiunea pentru anularea titlului pierdut. . 5. p. Creditorul cambial care doreşte să-şi realizeze creanţa are la dispoziţie: procedura unui proces cambial şi o procedură specială execuţională întemeiată pe ideea că titlul cambial este un titlu executor. Bucureşti. Asociatul care contravine acestor dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate societăţii. fără votul său. acţiuni ale administratorilor împotriva societăţii . pe nedrept. 1998. . nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţiune.răspunderea contractuală este atrasă de neexecutarea sau neexecutarea la timp a obligaţiilor asumate prin contracte. .acţiunea în răspundere pentru cazul în care un administrator ia iniţiativa unei operaţiuni care depăşeşte limitele operaţiunilor obişnuite comerţului pe care-l exercită societatea.acţiunea în daune pentru cazul în care au fost revocaţi. cenzori sau asociaţi cu răspundere limitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect.acţiunea în pretenţii pentru beneficiile rezultate din operaţiunea (când administratorul şia substituit o altă persoană pentru a administra societatea. II.opoziţia. Tiparul Românesc. administratori.răspunderea delictuală este atrasă de săvârşirea unor fapte ilicite producătoare de pagube. . p. şi pe de altă parte. Alba Iulia. Acţiuni în răspundere contractuală sau delictuală . 31/1990). Tratat de drept cambial.acţiunea în daune ce aparţine societăţii împotriva asociatului care. bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane. dacă. .acţiunea în revocare însoţită de răspunderea pentru daune a administratorilor care sunt concomitent şi fără autorizarea consiliului de administraţie. din funcţia de administratori g. Cristoforeanu. fără a avea în mod expres această facultate. p. .cereri de investire cu formulă executorie. Drept comercial. 455-476. fără a-i anunţa în prealabil pe ceilalţi administratori. 1936.acţiunea în restituirea beneficiilor şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate de asociatul care a întrebuinţat capitalul. vol. membri ai comitetului de direcţie sau directori ai unei societăţi pe acţiuni.. Bunurile. interese contrare acelora ale societăţii. Editura Continental. 4. sustras sau distrus ( acţiune numită în doctrină. amortizarea cambiei1). membri în comitetul de direcţie. II. are. 79 Legea nr. Editura Curierul Judiciar. 112 125 . 2. Bucureşti. vol.acţiunea în revendicare cambială. . într-o operaţiune determinată. pe cont propriu sau pe contul altuia. V. . Cambia şi biletul la ordin. Acţiuni în materia efectelor de comerţ Principalele categorii de cereri: . 1947. 622-690. ori exercită acelaşi comerţ sau altul concurent.acţiunea în răspundere împotriva comanditarului care a încheiat operaţiuni în contul societăţii fără a avea o procură specială dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută (art. fără consimţământul scris la celorlalţi asociaţi ai societăţii în nume colectiv.

11 consideră ca fapte de comerţ obiective. Procedura somaţiei de plată în P. Editura Curierul Judiciar. 2/2002 Cetean-Voiculescu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Dacă debitorul nu-şi îndeplineşte de bunăvoie obligaţiile asumate prin încheierea contractului de credit cu o bancă. în vederea promovării intereselor consumatorilor.M.. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 7. 12/2002 Ciobanu. nr. acesta va solicita judecătoriei încuviinţarea executării silite a debitorului în temeiul contractului de credit sau a contractului de garanţie imobiliară încheiat cu banca. 2007. O. iar litigiile apărute sunt guvernate de prevederile Codului de procedură civilă cu privire la soluţionarea acestor litigii1. operaţiunile de bancă şi schimb. L. 3 pct. Laura. Editura C. Bucureşti. Bucureşti. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 7. II. 6/2003.H. R. 2.. precum şi de efectuare a prestărilor de servicii. Statutul dreptului bancar. 2007 Ciobanu. Bibliografie: 1. Bucureşti. art. Constituie concurenţă neloială orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor.. în Revista de drept comercial. E. menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal. vol. V. V. 8. Tratat de drept cambial. Bercea.6. (art. nr. 7 din Legea nr. 1). (Legea nr. 5/2002 Laura Cetean-Voiculescu. Beck. dreptul comercianţilor care speculează asupra monedei şi creditului2. art. 6. potrivit uzanţelor cinstite... în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului sau inculpatului. în Revista de drept comercial. o măsură necesară a fost cea referitoare la protecţia. în Revista de drept comercial. Statutul dreptului bancar. 11/1991) In vederea aderării României la Uniunea Europeană. Editura Naţional. Acţiuni din domeniul bancar Codul comercial. 1 Bercea. Bucureşti. 169 2 L. p. 1997 Ciobanu. 5. p. cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale. nr.. Beck.. 11/1991). 130-136 126 . 6/2003 Calmuschi. Acţiunile izvorând dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului sau inculpatului. V. 4. 1/2002 Cristoforeanu. II.. de execuţie a lucrărilor. Acţiuni rezultate din fapte de concurenţă neloială Comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă. 21/1996. va interveni procedura executării silite prin intermediul unui executor bancar. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări legale recente asupra arbitrajului.. 1936 Deleanu. Despre natura juridică a acţiunii în anulare a hotărârii arbitrale în Dreptul nr.M. 2 din Legea nr. Munteanu. Dreptul bancar este definit în doctrină.H.R. vol.M. în Registrul de Drept Privat nr. nr. Fundamentul competiţiei arbitrajului comercial în soluţionarea litigiilor. ca fiind un drept profesional. I. Editura C. Banca este un comerciant şi încheie acte juridice şi operaţiuni comerciale. (art. 3.

Timişoara.. 2001 Leş.. B. II Dec nr. dec. 9/1995 Papadopol. Procedura somaţiei de plată în lumina OG nr. 1998 Leş.. S.com. D. vol. Drept comercial.J.. B. C. Onica-Jarka. Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Dizolvarea societăţilor comerciale – unele probleme procedurale. 11. 1/2002 Leaua. Petre. Tiparul Românesc. 17.S.. C. adm.2002. Editura All Beck.. E. 3/2003 Tăbârcă. 10. Ioan. 21. Comentariile Codului de procedură civilă. 18... nr.. Bucureşti.A. în Buletinul Jurisprudenţei. Tratat de drept procesual civil.03. 815/1995. II. II. 5/2001 şi a modificărilor aduse prin Legea nr.... Ioan. Acţiunea în regularizarea societăţii comerciale. s. 20. Aspecte noi în legătură cu procedura somaţiei de plată din perspectiva modificărilor survenite cu privire la această cale de satisfacere a creanţelor.. în Dreptul nr. Cambia şi biletul la ordin. 14. s. s. 19. Editura All Beck. 2/2003 Luha. 147/1996. C. Alba Iulia.cont. Cozmanciuc. dec. Bucureşti. V. 15. 233/7.. com. 13.. 295/2002.. C. în Dreptul. 1947 Leaua. nr. 16. 2001 Nicolae. Procedura specială a somaţiei de plată. Bunurile.S. D. vol. 2005.. Drept procesual civil.com. în Dreptul nr. în Dreptul nr. M. 9/2002 Oripencu.J.9. M. Culegere de decizii pe anul 1995 127 . Bucureşti. 5/2005 Leaua. Nr. în Dreptul nr. 12. 22. Gălăşescu Pyk. Culegere de decizii pe anul 1996 C. în Dreptul nr. în Buletinul Jurisprudenţei.. publicată în Revista de drept comercial nr.. Bucureşti. vol. Editura Universul juridic. Editura Continental. 9/2002 C.

Bucureşti. 117/2003. numai de a exercita funcţia de control financiar asupra statului şi unităţilor administrativ teritoriale. în calitate de persoane juridice de drept public. . Cazurile şi condiţiile în care un organ judiciar are îndreptăţirea legală de a soluţiona o anumită cauză se determină prin intermediul regulilor de competenţă.H. p. 176 128 . 1 2 Ioan Leş. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Bucureşti. exercită controlul cu privire la respectarea de către autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării a metodelor şi procedurilor de privatizare prevăzute de lege. 166 Laura Cetean-Voiculescu. Competenţa generală desemnează instituţia procesuală prin intermeniul căreia se delimitează activitatea instanţelor judecătoreşti de atribuţiile altor autorităţi statale sau nestatale1.Competenţa organelor arbitrale în materie comercială Arbitrajul comercial reprezintă instituţia juridică reglementată pentru soluţionarea unor litigii comerciale născute sau care se vor naşte din acte. Tratar de drept procesual civil. Editura C. acestea sunt stabilite în primele articole ale Codului de procedură civilă. 2007. precum şi asupra modului în care se asigură respectarea clauzelor contractuale stabilite pri contractele de privatizare. între persoane fizice şi persoane juridice care au calitatea de comercianţi.CAPITOLUL IV COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE Competenţa desemnează capacitatea unei instanţe de judecată de a soluţiona anumite cereri sau litigii. Datorită importanţei acordate determinării regulilor de competenţă. . 2001. în momentul înserării în contract a clauzei compromisorii sau în momentul încheierii compromisului2. p. de asemenea. Curtea de Conturi nu mai are competenţa de a soluţiona litigiile comerciale. Beck. Formele de competenţă: a. Editura All Beck. fapte sau operaţiuni comerciale.Competenţa organelor Curţii de Conturi în materie comercială După adoptarea OUG nr.

inclusiv. judecătoria este competentă în privinţa investirii cu formulă executorie a biletului la 1 Ioan Leş. p. p. cauzele cu minori şi de familie. Competenţa materială (de atribuţiune) a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Competenţa materială sau de atribuţiune este forma competenţei prin care se delimitează. imparţială şi egală pentru toţi. cu personalitate juridică. judecătorii”. prevede: Judecătoriile judecă: în primă instanţă. este unică. 1 alin. care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor legii.noua instanţă are competenţa să soluţioneze litigiile comerciale. în vederea promovării intereselor consumatorilor. Bucureşti.000 lei. Excepţii de la această regulă sunt prevăzute în legi speciale (astfel Legea nr. instanţe militare. prevede: “Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. sfera de activitate a diferitelor categorii de instanţe care fac parte din sistemul nostru judiciar2. curţi de apel.civ. 26 din Legea 26/1996. înfiinţat prin Legea nr. 167 Ioan Leş. Competenţa judecătoriei în materie comercială nu este prevăzută de art.noua instanţă va avea plenitudinea de jurisdicţie în materie comercială pentru orice procese şi cereri din domeniul comercial. Criteriul de delimitare a competenţei instanţelor judecătoreşti faţă de competenţa organelor arbitrale îl constituie existenţa convenţiei arbitrale.se realizează transferul efectiv de dosare de la tribunalul de drept comun la tribunalul comercial specializat. 2. cauze de contencios administrativ şi fiscal. Consiliul Concurenţei îndeplineşte o funcţie corectivă privind restabilirea şi menţinerea unui mediu competitiv normal şi o funcţie prevenitvă de monitorizare a piueţelor în scopul protejării şi stimulării concurenţei pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal.Competenţa Consiliului Concurenţei în materie comercială Consiliul Concurenţei este autoritatea administrativă autonomă în domeniul concurenţei. 21/1996. Judecătoria este competentă să judece litigiile comerciale patrimoniale al căror obiect are o valoare de până la 100. 2001. 179 2 129 . 304/2004. Efectele înfiinţări tribunalelor comerciale specializate constau în aceea că: . în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. Atribuţiile Consiliului Concurenţei sunt cele stabilite prin art. Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. art. 1. în afară de cele date în competenţa judecătoriei sau de cele date de legi speciale în competenţa altor instanţe.1 lit. . Tratar de drept procesual civil. . de asemenea. 1 Cod proc.1 care prevede competenţa tribunalului. b. însă reiese din art. Editura All Beck. tribunale specializate.La procedura arbitrajului comercial se recurge frecvent în litigiile comerciale şi în special în litigiile de comerţ internaţional. dar nu şi litigiile care au obiect neevaluabil în bani. 2001. toate procesele şi cererile. 61 alin.Competenţa Curţii Constituţionale în materie comercială Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei şi realizează o veritabilă juridicţie specială1. tribunale. legea prvede înfiinţarea tribunalelor specializate pentru cauzele comerciale. . cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale.Competenţa materială (de atribuţiune) a judecătoriei în materie comercială Art. . 1 Cod proc. 58/1934 prevede că este competentă pentru a investi cambia cu formulă executorie judecătoria – art. pe linie verticală. 2. . Tratar de drept procesual civil. 2 pct. Bucureşti. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Legea nr..civ. Editura All Beck.

precum şi litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestei activităţi se soluţionează de către instanţele care au competenţa de judecată a proceselor şi cererilor în materie comercială. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.” In materie comercială.H. a cecului.a Cod proc. ca instanţe de recurs. recursurile în interesul legii.(dacă pârâtul are domiciliul în 1 Laura Cetean-Voiculescu. 3 şi 4. în orice alte materii date prin lege în competenţa sa. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Tribunalul este instanţa cu plenitudine de competenţă în materie comercială. nu sunt supuse apelului. 2. 3 pct. competenţă teritorială excepţională. care nu pot fi atacate cu apel. Tratar de drept procesual civil. Sub incidenţa procedurii de soluţionare a litigiilor comerciale intră litigiile comerciale propriu-zise – toate contestaţiile relative la fapte de comerţ. care prevede: “Litigiile privind desfăşurarea activităţii în scopul privatizării prin înstrăinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societăţilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat.). 1 lit.000 lei. 4 prevede: “ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă: recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri. art.civ. care. Bucureşti. între persoane.Competenţa materială (de atribuţiune) a tribunalului în materie comercială Tribunalul judecă: în primă instanţă procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100. recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale. 5 Cod proc. precum şi în privinţa contestaţiei la executare în cazul urmăririi silite a unui comerciant). .: “Cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului” . precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani (art. în cazurile prevăzute de lege.civ. din Cod proc. a. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă.civ. 72010 Cod proc.Competenţa materială (de atribuţiune) a Curţii de apel în materie comercială Potrivit art. competenţa teritorială generală aparţine instanţei din circumscripţia teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul.civ1. potrivit dispoziţiilor prezentului cod şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii”.. 212-213 2 Ioan Leş. 2007. “Curţile de apel judecă: …. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti în materie comercială Prin normele de competenţă teritorială se realizează delimitarea de atribuţii pe linie orizontală între diferitele instanţe judecătoreşti de acelaşi grad. Competenţa teritorială generală în materie comercială Pentru soluţionarea litigiilor comerciale. competenţă teritorială alternativă.ordin. precum şi cele asimilate lor prin dispoziţiile art. Se distring următoarele forme: competenţă teritorială generală.Competenţa materială (de atribuţiune) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie comercială Cod proc. 196 130 . Editura C. 2001. Editura All Beck. Beck.” . 2. 2 pct. p. potrivit legii. Bucureşti. recursurile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate de către curţile de apel în primă instanţă. competenţă teritorială convenţională2. cele privitoare la calitatea de comerciant sau la existenţa unei societăţi comerciale -. instanţa supremă este competentă să soluţioneze recursurile îndreptate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către curţile de apel sau în situaţiile de excepţie.civ. . Principiul este enunţat în art. ca instanţe de apel. precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege. p.

. . conţine o normă de competenţă teritorială generală în privinţa persoanelor juridice: “Cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanţa sediului ei principal”.în cererile izvorâte dintr-un contract de transport. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea. cec sau bilet la ordin. instanţa locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii.civ. iar dacă nu are nici reşedinţă cunoscută. Dacă persoana juridică are una sau mai multe reprezentanţe. a obligaţiunii.în cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit. în afară de domiciliul său. 7 Cod proc. în acţiunile în justificare sau în prestaţiune tabulară. Cazuri de competenţă teritorială alternativă comune cu domeniul civil (pct. comerciale sau industriale. de competenţa instanţelor judecătoreşti. 12 Cod proc. proc.în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil.civ. 3. Regula este enunţată în mod expres în art. se soluţionează de instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal”. rezoluţiunea sau rezilierea unui contract.litigiul să fie comercial. Norme de competenţă teritorială sunt cuprinse în art. Prevederile art. 2 al art. b. instanţa locului unde se află imobilul.în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie.civ. instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit acel fapt. trebuie îndeplinite două condiţii: . în materie de asigurare. cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletniciri. enumeră cazurile de competenţă teritorială alternativă.civ. instanţa locului de plată. care dispune: “Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege.. 4 şi 5): . Competenţa teritorială alternativă în materie comercială Competenţa teritorială alternativă este forma competenţei teritoriale care consacră dreptul reclamantului de a alege între două sau mai multe instanţe deopotrivă competente. fie chiar în parte. Pentru ca reclamantul să poată alege instanţa competentă teritorial între cea corespunzătoare domiciliului pârătului şi cea a aşezării comerciale. 11 Cod proc. cererea se face la instanţa reşedinţei sale din ţară.în cererile privitoare la executarea. In domeniul comercial este importantă norma de competenţă teritorială alternativă prevăzută de art. civ. “Când pârâtul. atunci când bunul asigurat este obiect al comerţului sau cel puţin unilaterală. 1. 6 Cod proc. la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. 63 Legea nr. 7 permite introducerea cererii de chemare în judecată şi la instanţa locului unde persoana juridică are reprezentanţă. 31/1990. Prevederile art. Cazuri de competenţă teritorială alternativă care se referă expres la domeniul commercial (pct. are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe aşezări agricole. pentru obligaţiile patrimoniale şi care sunt născute sau care urmează să se execute în acel loc”.. anularea. atunci când e vorba de asigurări asupra vieţii sau a unor bunuri care nu fac obiectul 131 . dar numai pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârşite de acesta. 2 şi 8) . alin. Dacă pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliu cunoscut. caz în care raportului juridic de asigurare i se va aplica tot legea comercială.obligaţiile să fie născute sau urmează să se execute în acel loc.ţară). instanţa locului de plecare sau de sosire.în cererile privitoare la obligaţii comerciale. “Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente” Articolul 10 Cod. . în condiţiile în care intreprinderea de asigurare este faptă de comerţ bilaterală. . .

cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află: domiciliul asiguratului. ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecate de alte instanţe decât acelea care. bunurile asigurate. 15 Cod proc. dacă acesta este proprietarul lor3. 19 Cod proc. sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. Beck. Leş. Doctrina şi practica judiciară admit că imobilele de care comerciantul se foloseşte în activitatea sa fac parte din fondul de comerţ. Cetean-Voiculescu. Zilberstein. vol. Laura. Editura C.H. 2007 2. 2007. până la sfârşitul lichidării în fapt. Tratar de drept procesual civil. “ Părţile pot conveni.civ. Deleanu. Editura All Beck. potrivit prevederilor art. Editura C. 251 4 Ioan Leş. 6 Cod comercial. p. astfel “În materie de asigurare. In materia reorganizării judiciare şi a falimentului. S.civ. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.. 1994. Ioan. 2007. I. Editura Servo-Sat. prin acordul lor de voinţă. Editura All Beck. cu excepţia cazurilor de competenţă teritorială exclusivă reglementate prin norme de competenţă absolute. 60. p.:”Cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanţa în circumscripţia căreia se află imobilele”. prevede un alt caz de competenţă teritorială exclusivă: Cererile în materie de societate. 2000 3. 206 3 Laura Cetean-Voiculescu. 1 Cod proc. Bibliografie: 1. vol. Cererile în materie de societate (atât societăţi comerciale. Editura Lumina Lex. Bucureşti. c. Art. sunt de competenţa instanţei locului unde societatea îşi are sediul principal. 426 132 . 13 alin. Tratar de drept procesual civil. 2000. Procesul civil internaţional. Editura All Beck. 17-18 şi art. cererile sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul principal al debitorului. p. S. Competenţa teritorială convenţională în materie comercială Părţile au posibilitatea de a stabili. Bucureşti. locul unde s-a produs accidentul” c.comerţului1 – art. Tratat de procedură civilă. p. cât şi cele civile)4. Editura C. Bucureşti. avem: competenţă absolută (se întemeiază pe norme imperative de la care părţile nu se pot abate în nici un mor) şi competenţă relativă (se întemeiază pe reguli care nu presciu norme obligatorii pentru părţi şi pentru instanţă)2. potrivit legii. I. 16 Cod proc. Tratat de procedură civilă. Bucureşti. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.H.civ.. 250 2 Ioan Leş. Editura Lumina Lex.H. Zilberstein. până la sfârşitul lichidării în fapt. 1994 1 Laura Cetean-Voiculescu. 204-205. Bucureşti. Bucureşti. Arad. Beck. Bucureşti. Editura Servo-Sat. 2001. Potrivit art. au competenţă teritorială. Conform art.civ.. Competenţa teritorială exclusivă în materie comercială Competenţa teritorială exclusivă este forma competenţei teritoriale prin care se stabileşte capacitatea unei instanţe judecătoreşti de a soluţiona în exclusivitate o anumită cauză. prin înscris sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei. I. p. I. Tratar de drept procesual civil. p. Procesul civil internaţional. Deleanu. Arad. competenţa unei anumite instanţe judecătoreşti în soluţionarea unui litigiu. Bucureşti. 2001. Beck. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. În funcţie de caracterul normelor care consacră reguli referitoare la atribuţiile instanţelor judecătoreşti. 2001 4. 3 pct.

7201 care stabilesc regulile care se aplică procedurii concilierii trebuie coroborate cu prevederile art. Litigiile juridice din acest domeniu au ca participanţi în primul rând persoanele juridice – în special societăţile comerciale. p. înainte de introducerea cererii de chemare în judecată. 2 Cod proc. 803 133 . în condiţiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată”. Bucureşti. 2001. dar şi persoanele fizice. Caracterele procedurii prealabile a concilierii . Tratar de drept procesual civil. Dispoziţiile art. sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile. reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte. aria de aplicabilitate şi de interes a noţiunii de conciliere este foarte largă. 109 alin. . noţiunea de conciliere directă are o importanţă deosebită pentru cauzele apaţinând materiei comerciale. 7201 determină considerarea ca obligatorie a procedurii de conciliere).civ.: în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani. 7201 Cod proc. Editura All Beck.procedura prealabilă a concilierii este obligatorie ( redactarea imperativă a dispoziţiilor art.civ: „În cazurile anume prevăzute de lege.este directă ( forma directă presupune prezenţa faţă în faţă a participanţilorla domiciliul sau sediulul eventualului pârât ori la locul convenit de părţi pentru a-şi comunica pretenţiile referitoare la obiectul litigiului).CAPITOLUL V JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ Concilierea părţilor Concilierea în litigiile comerciale – procedură prealabilă şi obligatorie1 Din perspectiva reglementărilor Codului de procedură civilă. 1 Ioan Leş. Conform art.

în Revista de drept comercial. Bucureşti. p. Arad. în care a treia parte asistă părţile să negocieze o înţelegere. nemijlocită. 2007. în cadrul procedurii somaţiei de plată (concilerea este incompatibilă cu caracterele şi scopul procedurii somaţiei de plată). atunci când împăcarea nu este posibilă. Din interpretarea restrictivă a art. în Dreptul nr. în timp ce consilierea vizează menţinerea sau restabilirea raporturilor dintre părţi prin împăcarea lor9. Medierea – un alt fel de justiţie. p. 67-97. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Gh. p.A. 7/2000. Medierea – un alt fel de justiţie. fără a se distinge între cele 1 2 I. 7-8/2002. Beck. nr. concentrându-se asupta înlesnirii procedurii în sine.medierea este modalitatea extrajudiciară de soluţionare a conflictelor. II.M. 126-129 5 A. 281. Bucureşti. Editura C. în Revista de drept comercial nr. 109 alin.le ajută să rezolve neînţelegerile dintre ele prin utilizarea unor metode şi tehnici specifice.negocierea reprezintă comunicarea orientată spre încheierea unei înţelegeri. Editura C. Medierea un alt mod de soluţionare a litigiilor civile.H. considerate alternative la procesul judiciar6. 283 8 F. Concilierea este obligatorie în privinţa litigiilor comerciale patrimoniale (al căror obiect este evaluabil în bani). p. p. fără conciliator1. alături de conciliere pot fi incluse: medierea. rezultă că este vorba de cazurile în care legea reglementează o procedură prealabilă. 2007. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Concilierea directă. Servo-Sat. p. G. fără a interveni în conţinutul propriu-zis al negocierii. 2000. 1/2006. 8/2002. Baias.civ.facilitarea este o formă de negociere asistată. 15. Buta.. Beck. cât şi dovada îndeplinirii procedurii prealabile). V. 275 Laura Cetean-Voiculescu. în Revista de drept comercial nr. Bădescu. Luncean. . în Revista de drept comercial nr. 7 Laura Cetean-Voiculescu. p. Jurisprudenţă comercială comentată. 2 Cod proc. atunci când părţile au atât interese comune. 78 9 V.este formulată în scris ( atât convocarea la conciliere. Tratat de procedură civilă. în cadrul procedurii insolvenţei comerciale4. 64-73 6 Laura Cetean-Voiculescu. 274 3 Pentru detalii:V. Belegante. . p. c. p.A. Editura C. negocierea. Diamant. V. cât şi competiţia în găsirea unui acord7. Medierea vizează ajungerea la o soluţie de compromis. cât şi interese divergente. bazate pe comunicare şi negociere8. nr. 7-8/2002. 7201 din Codul de procedură civilă referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. Concilierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale (II). b. facilitarea. p. . . Categorii de litigii care nu necesită procedura concilierii a. în materie de arbitraj ( Tribunalul arbitral poate fi sesizat fără îndeplinirea procedurii concilierii3). p. F. Dănăilă. . proces care include atât cooperarea. Baias. 9/2005. Bucureşti. V. Procedura prealabilă de conciliere în materie comercială. vol. Ciobanu. 253-256 134 . Belegante. 12/2002. Beck. imparţială şi fără putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile . prin care mediatorul – o terţă persoană neutră. Roşu. Conexiunea concilierii cu alte proceduri prealabile În categoria modalităţilor alternative de soluţionare a conflictelor5. un proces de rezolvare a unui conflict.este o procedură contradictorie. 45-46. Procedura concilierii a fost introdusă ca obligatorie în materie comercială b. 139-144 4 B. 2007. Deleanu. în Juridica nr. 5/2002. în Revista de drept comercial.H.obligaţia de conciliere este o obligaţie de diligenţă2 Categorii de litigii care necesită procedura prealabilă a concilierii a. Ed. în Revista de drept comercial nr. p. Litigii în materie comercială. Probleme de ordin procesual pe care le ridică prevederile art.H. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări recente asupra arbitrajului. arbitrajul.

în procesul verbal de conciliere. Roşu.. iar prevederile sale devin obligatorii pentru cele două părţi (atât reclamant. prin telegramă.trebuie să existe corespondenţă între conţinutul procedurii prealabile şi conţinutul cererii de chemare în judecată2. Bucureşti. Editura C. 2003. 311. 2003. In concluzie. Costin. Pentru realizarea procedurii concilierii prealabile. Bucureşti. în Dreptul nr. Convocarea se poate face şi prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire. Jurisdicţia comercială. Beck. p.facultative şi cele obligatorii. Dovada îndeplinirii obligaţiei de conciliere Potrivit art. p. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire. C. 2 din Codul de procedură civilă. 313 6 M. reclamantul fixează o dată la care pârâtul se va prezenta ca să încerce soluţionarea litigiului pe cale amiabilă. . dar nu mai repede de 30 de zile de la data primirii convocării la conciliere de către reclamant. data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate. forma scrisă a convocării la conciliere este obligatorie în toate cazurile. Teorie şi jurisprudenţă. 107 3 Gh. să stabilească un alt loc pentru desfăşurarea concilierii5. p. Editura All Beck. 109 alin. 7201 alin. în Dreptul nr. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Locul de desfăşurare a procedurii concilierii nu este precizat în lege. respectiv data primirii convocării. 9-28 7 Laura Cetean-Voiculescu. precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. 7/2001. în Revista de drept comercial. fax sau orice alt mijloc de comunicare3 care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. În doctrină1 s-a afirmat că această concepţie ar contribui la accelerarea judecăţilor şi la degrevarea instanţelor judecătoreşti şi la armonizarea legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene. Buta. A.se desfăşoară în condiţii stabilite de lege. În procesul verbal vor fi precizate clar pretenţiile părţilor cu privire la obiectul litigiului. Bucureşti. Nimic nu împiedică părţile ca prin acordul lor de voinţă. Tratar de drept procesual civil. Potrivit art. ori la sediul societăţii comerciale. 2 Cod proc. Jurisdicţie comercială. p. 3 Cod proc. 2 din Codul de procedură civilă. telex. iar temeiul legal al acestor pretenţii să fie însoţit de înscrisuri pe care părţile îşi întemeiază punctele de vedere7. Fanu-Moca. nr.civ. Consideraţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. 99-111 2 M. Petrovici. Dovada primirii convocării la conciliere se anexează la cererea de chemare în judecată. Miff. cât şi pârât). Buta. Teorie şi jurisprudenţă. În situaţia în care pârâtul dă curs solicitării primite din partea reclamantului şi se prezintă la data la care este convocat se consemnează în scris.N.civ. 4/2004. 109 alin. Bucureşti. 7201 alin. comunicându-i în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal.H. rezultatul discuţiilor. 2001. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art. nr. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art. În situaţia în care pârâtul nu dă curs solicitării de a se prezenta la conciliere.: reclamantul va convoca partea adversă. 803 5 Gh. ori la sediul uneia dintre părţile litigante6. 4/2004. p. 2007. Editura Lumina Lex. p. 12/2001. Îndeplinirea procedurilor prealabile trebuie verificate întrucât: . p. A.159-167 4 Ioan Leş. în Revista de drept comercial. Editura Lumina Lex. p. ce va fi semnat de fiecare dintre părţi. reclamantul poate introduce împotriva acestuia cererea de chemare în judecată. Petrovici. Convocarea. Aspecte de ordin procedural privind soluţionarea litigiilor comerciale. 296 135 . acesta trebuie să fie la domiciliul pârâtului dacă este vorba de comerciant sau necomerciant persoană fizică. dar ţinând cont de normele de competenţă teritorială generală sau principiile de echitate4. 1 M.

. 112 Cod proc. 112 prevede că în cazul în care reclamantul locuieşte în străinătate.) b. va pune în discuţia părţilor excepţia prematurităţii acţiunii formulateşi va respinge cererea ca inadmisibilă. în faţa primei instanţă. când este cazul. 7203 Cod proc. Bucureşti.se introduce cererea de chemare în judecată ( se investeşte instanţa competentă pentru soluţionarea litigiului).obiectul şi valoarea cererii. (În cazul persoanelor fizice. numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice.civ. .se citează părţile.numele şi calitatea celui care angajează partea şi ale celui care o reprezintă în litigiu. 2. cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: . 114. 2: Pârâtul va fi citat cu menţiunea că este obligat să depună întâmpinare la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. Întâmpinarea Întâmpinarea este actul procedural prin intermediul căruia pârâtul răspunde la pretenţiile formulate de către reclamant. menţionându-se care dintre aceste înscrisuri au fost comunicate în condiţiile prevăzute de art. iar în procesele 1 Ioan Leş. Tratar de drept procesual civil. Prevederile art. . La cererea de chemare în judecată se vor anexa copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia.Avantajele procedurii concilierii constau în: faptul că neînţelegerile pot fi soluţionate de către părţi într-un timp cât mai scurt. . denumirea şi sediul lor. în acelaşi timp. La primirea cererii de chemare în judecată potrivit art. Dacă instanţa de judecată este sesizată cu judecarea unei cauze în care procedura concilierii directe este obligatorie şi aceasta nu a fost îndeplinită.civ. pentru persoanele juridice. 368 136 . după caz. codul fiscal şi contul bancar. art. după caz. Potrivit art. Editura All Beck. 7204 alin. domiciliul sau reşedinţa părţilor ori. care nu a fost comunicat pârâtului la convocarea pentru conciliere. la alin. precum şi probele pe care se întemeiază cererea. p. Etapa scrisă pregătitoare Etapa scrisă pregătitoare reprezintă prima etapă a dezbaterilor judiciare.motivele de fapt şi de drept. reclamantului i se va pune în vedere să depună orice act invocat în susţinerea cererii. 2001. În această etapă: .se depune întâmpinarea şi cererea reconvenţională.civ. şi apărările sale1. anexându-se dovada calităţii. 1 pct. cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. dacă instanţa constată îndeplinirea procedurii concilierii. precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori. Potrivit art. (art. arătând. . 7201alin. Cererea de chemare în judecată este actul procedural prin care reclamantul investeşte instanţa de judecată cu soluţionarea pretenţiilor sale. a. . 1 Cod proc. va putea trece la administrarea dovezilor şi judecarea fondului cauzei. precum şi. în cererea de chemare în judecată trebuie să se arate şi domicliul ales în România. dimpotrivă. . 7203 se completează cu cu cele ale art.numele. 7204 alin. faptul că reclamantul evită plata taxelor de timbru în situaţia unui proces. unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul.

civ. reclamantul va depune întâmpinare până la prima zi de înfăţişare. d.se realizează egalitatea în ceea ce priveşte poziţia procesuală a părţilor.contribuie la urgentarea soluţionării procesului. Editura C. Bucureşti. p. Beck. după aprecierea instanţei.: Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic. în litigiile comerciale nu pot fi inovecate pretenţii civile. 313 2 Ioan Leş. 7205 Cod proc. legate special de celeritate. 115. 7203 alin. Cererea reconvenţională trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de chemare în judecată şi va fi introdusă în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării. prin motivarea ei. 372 3 Laura Cetean-Voiculescu. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea reconvenţională: . Citarea părţilor în litigiile comerciale Primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea. c. La cererea părţii interesate.H. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Disjungerea cererilor se va pronunţa în materie comercială numai în cazuri extreme. iar în procesele urgente. determinată de necercetarea fondului. . 86 din Cod proc. prevede modalităţile de comunicare a cererilor şi a actelor de procedură: Comunicarea cererilor şi a tuturor actelor de procedură se va face. Bucureşti. precum şi pentru studierea acesteia de către pârât. p. În pricinile urgente. 7201 nu este necesară o altă încercare de conciliere. 2001.reclamantul este pus în situaţia de a cunoaşte apărarea şi dovezile pe care se sprijină pârâtul.H. în sensul de a deriva din acelaşi raport juridic. sub pedeapsa nulităţii. Editura C. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Pentru termenele următoare şi primul termen fixat după casarea cu trimitere. 2007. .civ. 317-318 137 . prin arătarea dovezilor. ţinând seama de complexitatea cauzei.urgente. Tratar de drept procesual civil. . În cazul în care pârâtul a introdus cerere reconvenţională. citaţia. Art. În cazul litigiilor prevăzute de art. menţionându-se şi datele arătate la art.obiectul cererii reconvenţionale să fie de natură comercială. Cererea reconvenţională Cererea reconvenţională este actul procedural prin intermediul căruia pârâtul urmăreşte valorificarea unui drept propriu faţă de reclamant2. Este deosebit de important depunerea întâmpinării în materie comercială. precum şi prin faptul că instanţa are posibilitatea de a cunoaşte cadrul în care-şi va desfăşura activitatea1. 2007. din oficiu. Bucureşti. va fi înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Editura All Beck. cu cel puţin 3 zile. cel puţin 5 zile. instanţa. termenul poate fi şi mai scurt. prin 1 Laura Cetean-Voiculescu. întrucât: . 1 lit. Întâmpinarea va avea cuprinsul prevăzut de art. poate fixa un termen scurt pentru completarea întâmpinării. Potrivit art. Beck. a) şi b). el poate face cerere reconvenţională. p.cererea de chemare în judecată şi cererea reconvenţională se judecă împreună. datorită avantajelor pe care le oferă soluţionarea concomitentă a celor două cereri3.pretenţiile pârâtului să aubă legătură cu cererea principală. .

85/2006. potrivit legii. asistarea şi concursul la efectuarea în termen a expertizelor. potrivit legii. judecata. 1 Cod proc. b. în Revista de drept comercial nr. În cadrul procedurii insolvenţei. realizarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale părţilor. Instanţa solicitată. când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanţă. 7 alin. în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. în ziua următoare sau la termene scurte. precum şi pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termen. Dezbaterea cauzei în şedinţă publică Din dispoziţiile Codului de procedură civilă pot fi desprinse două reguli importante care sunt destinate soluţionării eficiente şi rapide a procesului: a. este obligată să ia de îndată măsurile necesare. soluţionarea cu celeritate a procesului. Fanu-Moca. a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. dacă procedura de citare nu este îndeplinită. relaţii scrise. care pot contribui la soluţionarea cu celeritate a litigiilor comerciale şi dau posibilitatea administrării oricăror probe1.) Când procedura de citare este legal îndeplinită. când este cazul. 2. La aceste termene instanţa poate stabili. iar excepţia este acordarea de termene normale.agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia. Pentru motive temeinice. procesele se judecă cu precădere faţă de alte litigii. Comunicarea se va face prin poştă. citarea părţilor. vor lua măsuri de refacere a acestor proceduri. 7206 alin. date în cunoştinţa părţilor. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură. precum şi desfăşurarea cu celeritate a procesului (art. O particularitate a litigiilor comerciale constă în existenţa unei noi excepţii procesuale – lipasa procedurii prealabile – ce poate fi ridicată în faţa instanţei. în acelaşi timp: 1 C. precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei. 1 din Legea nr. editat de Oficiul Naţional al registrului Comerţului. p. Procesele şi cererile în materie comercială se judecă cu precădere. îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea dovezilor cu înscrisuri. În doctrină. Dacă au fost invocate mai multe excepţii. Considerţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. chiar şi asupra fondului. succesive. Roşu. cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Instanţa este datoare să asigure. poate continua în şedinţă publică sau în camera de consiliu. potrivit art. în materie comercială. Judecătorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi. şi să trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii. 222. 7-8/2001. Regula stabilită este acordarea termenului de judecată “în ziua următoare sau la termene scurte”.civ. care nu a fost legal citată sau căreia nu i-au fost communicate actele de procedură. Sancţiunea aplicabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a procedurii de citare sau de comunicare a actelor de procedură este nulitatea relativă (întrucât poate fi invocată numai de către partea interesată. se consideră că este mai potrivită acordarea de termene scurte. A. precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe. de la săptămână la săptămână. pentru parte sau pentru cel care o reprezintă. răspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 159-167 138 . alte termene se vor acorda numai în cazul în care judecata nu poate continua potrivit alin.

motivarea sau considerentele – motivele de fapt şi de drept şi dispozitivul). Tăbârcă. Editura C. Motivarea hotărârii se va face în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare. 7209 Cod proc.. (7202 Cod proc. Asistarea părţilor Asistarea presupune punerea la dispoziţia mandantului a cunoştinţelor prin oferirea de consultanţă juridică sau prin consiliere în formularea de acte la diferite autorităţi publice. Art.sunt prevăzute de Codul comercial. Hotărârii judecătoreşti pronunţate în materie comercială sunt executorii şi sunt supuse atât apelului cât şi recursului. p.civ. 2007.partea introductivă. (art. în condiţiile legii.civ. şi de la comunicare. 6 Cod proc. poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. art. constituie titlu executoriu. Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute de 1141 alin. excepţia de procedură a necompetenţei şi excepţia lipsei procedurii prealabile. În procesele şi cererile în materie comercială părţile sau reprezentanţii lor pot fi asistaţi de experţi ori de alţi specialişti.H. preşedintele va putea însărcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii. în Dreptul nr. preşedintele va putea încuviinţa.civ. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea. întrucât admiterea ei duce la respingerea cererii. în cazul proceselor şi cererilor în materie comercială. 11/2003. În art.civ. Hotărârea se dă în numele legi şi va cuprinde elementele obligatorii (care alcătuiesc cele trei părţi esenţiale ale oricărei hotărâri judecătoreşti: practicaua. 261 alin. deliberarea se va face în confom prevederilor cuprinse în Cartea II Titlul III Capitolul IV. purtând menţiunea că este irevocabilă. iar potrivit 7204 alin. p. Beck. fără efectuarea altor formalităţi (art. trebuie cercetată mai întâi excepţia lipsei procedurii prealabile. instanţa va cerceta mai întâi excepţia de necompetenţă. hotărârea. prevăzute de art. 4 Cod proc.1. 7208 Cod proc. Ordinea de soluţionare a unor excepţii procesuale invocate concomitent înaintea instanţei în procesul civil. sechestrarea navelor. 7208 şi art.civ.) Alte aspecte specifice judecăţii în primă instanţă în materie comercială a. sunt prevăzute două reguli derogatorii de la dreptul comun: 1.civ. Dacă instanţa a fost alcătuită din mai mulţi magistraţi. care se aduce la îndeplinire prin executare silită. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială. excepţia lipsei procedurii prealabile şi excepţia conexităţii.darea de cauţiune. b. 326 2 M. 2. prevede: De asemenea. dacă a fost dată fără citarea lor. Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. întrucât nu mai sunt dosare de conexat2. 107-123 139 . 2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti Întrucât dispoziţiile speciale privind soluţionarea litigiilor comrcaile nu prevăd norme speciale. asigurarea acţiunii comerciale Măsurile asigurătorii .civ. măsuri asigurătorii. 6 Cod proc. precum şi măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de fapt. prin încheiere executorie. dacă a fost dată cu citarea părţilor. 1 Cod proc. 7209 Cod proc. astfel încât nu se mai pune problema analizării celeilalte excepţii.). Bucureşti. momentul la care poate fi formulată cererea de sechestru asigurător sau poprire asigurătorie. deoarece numai instanţa competentă poate verifica cea de-a doua excepţie1. 7209 alin. în materie comercială.civ) 1 Laura Cetean-Voiculescu. ridicarea sechestrului asighurător.

A. Buta. 9/2005 9. nr. c.. Bucureşti.H. V. contestaţie. 5/2002 5.: Orice cerere de chemare în judecată. nr.M. Impactul modificărilor Codului de procedură civilă şi a altor reglementări recente asupra arbitrajului. apel. Se observă că în cazul litigiilor comerciale. 7/2000 3. chiar împotriva incapabililor. Editura C. V. Hotărârea pronunţată nu poate fi atacată nici cu apel. M. Gh. Bucureşti. Laura. Gh. Tratat de procedură civilă. prin înţelegerea părţilor. g.: Contractul litigios prevăzut de art. instanţa este datoare să asigure desfăşurarea cu cleritate a procesului. 44: În obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termenul de graţie permis de art. Miff. Jurisdicţia comercială. în Juridica nr. Aspecte de ordin procedural privind soluţionarea litigiilor comerciale. Partea nu se socoteşte în vină. 1402. recurs. 7-8/2002 2. potrivit legii. 1021 din Codul civil.. în Revista de drept comercial. În materie comercială termenul de perimare este de şase luni.A. Perimarea judecăţii în litigiile comerciale Potrivit art. Ciobanu. Concilierea directă. 2007 6. Stăruinţa instanţei pentru soluţionarea litigiului prin înţelegere În cursul judecăţii asupra fondului procesului. f. Belegante. G. I. nr. fără vina părţii. II. e. Arad. Termenul perimării nu curge cât timp. se întemeiază pe caracterul complex al litigiilor comerciale. Baias. în Revista de drept comercial. vol. V. Costin. 1403 şi 1404 din codul civil nu poate avea loc în caz de cesiune a unui drept derivând dintr-un fapt comercial. Editura Lumina Lex. Litigii în materie comercială.. Inadmisibilitatea acordării termenului de graţie de către instanţă în cazul obligaţiilor comerciale Potrivit prevederilor Codului comercial. d. Dănăilă. 7206 Cod proc. care dispune că: procesele şi cererile în materie comercială se judecă cu precădere. Inadmisibilitatea retractului litigios In materie comercială. 12/2002 7. Jurisprudenţă comercială comentată. 12/2001 8....Regula potrivit căreia părţile sau reprezentanţii lor pot fi asistate de experţi ori de alţi specialişti. Înţelegerea se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie. Deleanu. Gh. realizarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ale părţilor. Teorie şi jurisprudenţă. Procedura prealabilă de conciliere în materie comercială. Bibliografie 1. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. în Revista de drept comercial. Bădescu. Medierea – un alt fel de justiţie. 248 Cod proc.N. judecătorul este obligat să stăruie pentru soluţionarea prin înţelegerea părţilor. în Revista de drept comercial nr. cererea n-a ajuns încă la instanţa competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată. în Revista de drept comercial nr. F.. 45 Cod com.. potrivit art. instanţa va stărui pentru soluţionarea lui. nici cu recurs. Asigurarea celerităţii Regula este prevăzută expres de art.. dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an.civ. revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept. când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. în tot sau în parte. 2003 4. 2000 140 .civ.. Buta. Beck. Ed. art... Medierea un alt mod de soluţionare a litigiilor civile. Cetean-Voiculescu. Servo-Sat. instanţa este datoare să asigure.

Tratat de drept procesual civil. în Dreptul nr. în Revista de drept comercial. A. 7-8/2001 Tăbârcă. Căile de atac şi Procedurile speciale.. Concilierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale (II). 2001 Petrovici. 2001.. 11/2003 CAPITOLUL VI JUDECATA IN CONTROL JUDICIAR Controlul judiciar se declanşează prin intermediul căilor legale de atac prevăzute în Codul de procedură civilă. 9. 530 141 . Drept procesual civil. p. p. Luncean. 14. Probleme de ordin procesual pe care le ridică prevederile art. Consideraţii referitoare la instituţia procedurii prealabile din perspectiva art. 13. Codul de procedură civilă. Bucureşti.. Editura All Beck.. 1/2006 Roşu. 4/2004 Roşu.. 15. Potrivit art. 12. .10.”Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii. A. Ordinea de soluţionare a unor excepţii procesuale invocate concomitent înaintea instanţei în procesul civil. Diamant. stabileşte două reglementări distincte referitoare la hotărârile pronunţate în materie comercială: 1. 2 din Codul de procedură civilă. B. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea”. 1981. în condiţiile şi cu procedura stabilită de lege. M. Fanu-Moca. Ioan. Ioan Leş..civ. Consideraţii referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială.. în Revista de drept comercial nr. 1 I. Controlul judiciar reprezintă dreptul şi obligaţia pe care le au în cadrul unui sistem judiciar instanţele judecătoreşti superioare de a verifica. nr. 7201 din Codul de procedură civilă referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. 109 alin.. Bucureşti. Tratar de drept procesual civil. M. V. C. 7208 Cod proc. 11. S. Editura All Beck. 8/2002 Leş. în Dreptul nr. Editura Didactică şi Pedagogică. Stoenescu. Bucureşti. în Dreptul nr. Zilberstein. legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti inferioare lor şi de a casa ori modifica acele hotărâri ce sunt greşute sau de a le confirma pe cele ce sunt legale şi temeinice1.

De asemenea. pentru cel lipsă. cât şi în materie comercială. p. 7209 Cod proc.2. litigii al căror obiect are o valoare de până la 100.civ. p. Existenţa a trei sau mai multe grade de jurisdicţie este de natură să complice în mod inutil sistemul de organizare a unei justiţii democratice şi eficiente1. luarea măsurilor asigurătorii şi în alte cazuri prevăzute de lege”. Încheierea prin care preşedintele instanţei admite cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă nici unei căi de atac”. hotărârile pronunţate în primă instanţă sunt susceptibile de apel. 12/2004. 539. V. iar cele pronunţate în apel sunt susceptibile de recurs. 327-328. Apelul Apelul reprezintă calea ordinară de atac prin care oricare dintre părţile litigiului comercial poate solicita jurisdicţiei imediat superioare reformarea hotărârii pronunţate de instanţa de fond2. hotărârea.M. 1 Cod proc. potrivit art. În materie comercială.:”Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială. 1 Ioan Leş. 3 din Legea nr. dispune:” Încheierea prin care preşedintele instanţei respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanţă a titlului executoriu în cazurile prevăzute de lege poate fi atacată cu recurs de către creditor. Bucureşti. Gheorghiu. Dispoziţii speciale prevăd că anumite hotărâri judecătoreşti nu sunt supuse apelului sau că pot fi atacate numai cu recurs. şi de la comunicare. 2821 alin. În legi speciale comerciale se regăsesc texte care prevăd că anumite hotărâri judecătoreşti pot fi atacate doar cu recurs. 1 din Legea nr. sunt derogatorii de la norma generală care instituie că hotărârile pronunţate în materie comercială sunt susceptibile de apel. Sistemul dublului grad de jurisdicţie în dreptul procesual civil actual. fără efectuarea altor formalităţi”. Ciobanu. 3 N.civ. care se aduce la îndeplinire prin executare silită. vol. purtând menţiunea că este irevocabilă. Actuala reglementare asigură principiul dublului grad de jurisdicţie. în doctrină s-a afirmat că numai promovarea consecventă a principiului celor două grade de jurisdicţie poate da eficienţă imperativului de realizare a unei justiţii eficiente şi rapide. Bucureşti. p. 31/1990: “Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului”. p. nr. ale art. Tratat de drept procesual civil. 2001. 431 142 . Un punct de vedere privind interpretarea prevederilor alin.civ. Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la pronunţare. II. 1 al art. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 2007. în Revista de drept comercial. atât în materie civilă. constituie titlu executoriu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Editura All Beck. 24 2 Ioan Leş. Astfel. Potrivit art. Dacă cererea cuprinde atât capete patrimoniale. p. 62 alin. art. Editura C. :“Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere.civ. dispoziţiile art. 60 alin. pentru că dispoziţiile 2821 alin. Exemplificăm în acest sens. Laura Cetean-Voiculescu. cât şi nepatrimoniale s-a exprimat opinia3. 3733 Cod proc. 282 1 din Codul de procedură civilă. în Revista de drept comercial. 1 Cod proc. pentru creditorul prezent. 6/2003.H.000 lei inclusiv. Beck. acţiunile posesorii. 31/1990: “Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului”. 102-103. nr. că este susceptibilă de apel. precum şi cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă.

oficiul registrului comerţului înaintează recursul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii. citarea părţilor se face prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Contestaţia în anulare obişnuită2 ( poate fi exercitată împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile. Bucureşti. 1. În dispoziţiile Codului de procedură civilă sunt consacrate două forme ale contestaţiei în anulare: 1. Beck. p. 2001. 317 alin. Hotărârile 1 Laura Cetean-Voiculescu. 301 Cod proc. în cazul nesocotirii unor norme procedurale1.Legea nr. . recursul va fi soluţionat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curta de apel. In materie comercială sunt prevăzute reguli pentru soluţionarea recursului: . termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. În cazul admiterii recursului. 31/1990 la art. Potrivit art. termenul de recurs este de 10 zile. Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.civ. curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului. 438 2 Ioan Leş. pentru orice alte persoane interesate. dacă legea nu dispune altfel.H.. Editura All Beck. Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României.civ.). Partea a IV-a.civ. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 12 prevede că hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi pot fi atacate separat cu recurs. 1 Cod proc. p. 2007. dacă legea nu dispune altfel (art. 85/2006 art. În termen de 3 zile de la data depunerii.Legea nr. nci în cazul în care acest termen nu a fost respectat. 304 Cod proc.civ. Bucureşti. Contestaţia în anulare Contestaţia în anulare reprezintă o cale de atac extraordinară. de retractare.. In materie comercială. Tratat de drept procesual civil. apelul nu are efect suspensiv nici în cazul în care a fost declarat în termen. prin intermediul căreia părţile sau procurorul pot obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru cazurile prevăzute în mod limitativ de art. Recursul Recursul este o cale extraordinară de atac prin intermediul căruia ser poate cere desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în apel sau fără drept de apel. dar numai dacă motivele care o legitimează nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului). prevede unele norme procedurale cu privire la soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârilor judecătorului-sindic. 8. cu cel puţin două zile înaintea termenului de judecată”. în condiţiile şi pentru motivele expres prevăzute de lege. Instanţa de recurs este Curtea de apel. 609 143 . 60 dispune: “Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului. 284 alin. pentru motivele prevăzute în art. iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ. 317-318 Cod proc. Editura C. Fiind o cale extraordinară de atac poate fi exercitat numai pentru motivele prevăzute limitativ de art. 85/2006 art. Motivele recursului se pot depune la instanţă.Legea nr.

Revizuirea Revizuirea reprezintă o cale de atac extraordinară. Ciobanu. 207-208 144 . Laura. fără a implica reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor2. 2007 2. Potrivit art. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 1 Cod proc. să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.civ. Contestaţia în anulare specială1 (poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor pronunţate de instanţa de recurs şi numai pentru cazurile prevăzute de art. Bucureşti.civ. II 1 2 Ioan Leş. Soluţiile se pronunţă numai în interesul legii. Tratat de drept procesual civil. Deciziile prin care se soluţionează sesizările se pronunţă de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se publică în Monitorul Oficial al României. 329 Cod proc. (art.. Bibliografie: 1. 2382/2. 5/2004. V.civ..S. precum şi colegiile de conducere ale curţilor de apel au dreptul.04. pentru ziua când s-a judecat pricina. Recursul în interesul legii Recursul în interesul legii este calea extraordinară de atac ce are ca scop asigurarea unei practici unitare pe întreg teritoriul ţării.M. nr.irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare.. Cetean-Voiculescu. Bucureşti. dec.: Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa.H.. s. pentru motivele arătate mai jos. vol. Editura C. publicată în Revista de drept comercial nr. 1 Cod proc. 2001. de retractare prin intermediul căreia se obţine desfiinţarea unei hotărâri definitive şi reînnoirea judecăţii în cazurile prevăzute în mod limitativ de dispoziţiile art. 318 alin. respingând recursul sau admiţându-l numai în parte. Partea I. numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: când procedura de chemare a părţii. Beck.com. din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei. nu au efect asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese. 317 alin.: Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare Contestaţia în anulare este o cale de atac de retractare şi vizează numia hotărârea instanţei de recurs. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 616-617 C.2002.J. Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe. 2.322 Cod proc.civ). p. Editura All Beck. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă. pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României. p. nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii.

Stoenescu. Căile de atac şi Procedurile speciale.. dec. în Revista de drept comercial. N. care se aduce la îndeplinire prin executare silită. s. Zilberstein. Art. Leş. nr.com. Sistemul dublului grad de jurisdicţie în dreptul procesual civil actual. 1 al art. 2382/2. în cazul în care dispoziţiile speciale ale procedurii speciale de soluţionare a litigiilor comerciale sau cele cuprinse în legi comerciale speciale nu prevăd altfel. 5/2004 CAPITOLUL VII EXECUTAREA SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE COMERCIALĂ Executarea silită în materie comercială urmează regulile dreptului comun cu privire la executarea silită. 1981 7. Ioan... Ioan.04.2002.3.J. C. 7209 Cod proc. I. 7208 şi art. publicată în Revista de drept comercial nr.. 14 . Bucureşti.S. Drept procesual civil. Exercitarea apelului nu suspendă de drept executarea. purtând 145 . Editura All Beck. Bucureşti... nr.civ. Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială.Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială. Editura Didactică şi Pedagogică. Un punct de vedere privind interpretarea prevederilor alin. Gheorghiu. hotărârea. Tratat de drept procesual civil. 12/2004 4. S. în Revista de drept comercial.. 2821 din Codul de procedură civilă. au relevanţă în privinţa executării silite a hotărârilor judecătoreşti: „Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii.. Cap. 2001 5. nr. 6/2003 6. Leş.

care dacă vor constata creanţe certe şi lichide au putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acestora. afară de încheierile executorii. Adică. care nu este supusă principiilor procesual civile privind publicitatea şi contradictorialitatea. Conform art. de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege. Alături de hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele judecătoreşti în materie comercială. de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri”. 36/1995 art. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu. fără să fi fost stabilit cuantumul acestora. în cazul urmăririi bunurilor. iar în conformitate cu art. 1. 269 alin. 59/1934. executorul judecătoresc are de stabilit valoarea actualizată a obligaţiilor de plată.2005 146 . 2. 374: Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prevăzută de art.civ. Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea.XI. ele vor fi calculate de organul de executare. 484 din 29 septembrie 2005. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii. 368 dispune: Hotărârea arbitrală învestită cu formulă executorie constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească. este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă acestea. În cadrul acestei proceduri.menţiunea că este irevocabilă. Potrivit Legii nr. biletul la ordin sau cec ul au forţă executorie. “Hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea ori. Executarea hotărârilor judecătoreşti Potrivit art. constituie titlu executoriu. există şi alte înscrisuri care au valoarea unor titluri executorii: 1. fără a mai fi nevoie de investirea cu formulă executorie. Operaţia de actualizare efectuată de executorul judecătoresc este una tehnico-administrativă. 373 Cod proc. şi la actualizarea acestei sume. potrivit legii. Decizia nr. indiferent de izvorul ei. Hotărârile pronunţate în materie comercială fac parte din categoria excepţiilor şi nu trebuie investite cu formulă executorie. se va proceda. 1040 din 23. 372 Cod proc. la cererea creditorului. calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau. Legea nr. constituie titlu executoriu. 66. Textul de lege reglementează1 o procedură execuţională dată în sarcina organului de executare. 4. Împotriva acestei operaţii. pblicată în Monitorul Oficial nr. Legea nr. Pentru a proteja drepturile părţii care a obţinut câştig de cauză Codul de procedură civilă. potrivit legii. în cazul celorlalte titluri executorii. potrivit elementelor şi criteriilor cuprinse în titlul executoriu. fără efectuarea altor formalităţi”.civ: Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care. organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei. putere de lucru judecat. în afara cazurilor în care legea dispune altfel”. 58/1934 şi Legii nr. persoana 1 Curtea Constituţională. hotărârea judecătorească pronunţată în materie comercială reprezintă titlu executoriu. forţă probantă şi forţă executorii. cambia. penalităţi sau alte sume. care se execută fără formula executorie. 3712 alin. 3. Dacă titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani. 2 şi 3 dispune: “În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi. art. Codul de procedură civilă la art. de către executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care se află acestea. actele autentificate de notarii publici. 105/1992 recunoaşte hotărârilor judecătoreşti străine.

Beck. 399-404 Cod proc. numită prin ordin al preşedintelui (art. în condiţiile legii. De asemenea. Valorificarea unor active bancare. 58/1934. întinderea sau aplicarea titlului executoriu. 2007. 61. expertul desemnându-se de AVAB pe bază de contract. 20 din lege. Bucureşti. precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege”. În vederea executării silite a titlurilor executorii. în termen de 30 de zile de la primirea notificării. Beck. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale.Reguli privind executarea silită sunt statuate prin Legea nr. 34/2006 4 Laura Cetean-Voiculescu. prevede: cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii. creitorul ipotecar va trimite împrumutatului. se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul. p. Bucureşti. prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. Potrivit art. p.U. executarea creanţelor ipotecare se va face de către executorii proprii ai instituţiilor autorizate sau de către executorii judecătoreşti. o notificare prin scrisore recomandată cu confirmare de primire sau prin executor judecătoresc sau bancar. 23. 190/1999 a fost modificată şi completată prin Legea nr. dacă împrumutatul nu execută obligaţiile asupra cărora a fost notificat. p.civ. 399 alin. Nr. Termenul în care cel somat urmează să-şi execute de bunăvoie obligaţia prevăzută în titlul executoriu este de 5 zile lucrătoare de la primirea titlului executoriu. pentru valorificarea activelor bancare. după caz. 1945. 2/2002. dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. dispune: “ Împotriva executării silite. potrivit art. Fuduli. la ultima adresă comunicată. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. ori îşi poate organiza corpul de executori proprii. în caz contrar creditorul poate proceda la executarea silită fără nicio altă somaţie. În conformitate cu prevederile art. î Revista de drept comercial. numiţi prin ordin al preşedintelui AVAB2. 1944 din OUG 51/1998 ).Legea nr. art. Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. Potrivit art. 1 Cod proc. Art.care se consideră vătămată în drepturile sale –debitorul sau creditorul obligaţiei de plată – are deschisă calea contestaţiei la executare. Părţile sau terţele persoane prejudiciate prin actele de executare silită. acestea trebuie investite cu formulă executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul4. 451 147 . cu dobânzile aferente la data operării rezilierii. Editura C. contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare se consideră reziliat de plin drept şi întreaga sumă a creditului. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare3.G nr. devine exigibilă. .H. 51/1998 prevede norme derogatorii de la procedura de executare silită instituită de Codul de procedură civilă. 108-131 3 Legea nr. 2811. precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. preţul de pornire la licitaţiei se stabileşte prin expertiză. AVAB poate folosi executori judecătoreşti.H. calea de atac împotriva acestora este contestaţia la executare. nr. în cazul întârzierii la plată. 2007. Derogări de la procedura de executare silită instituită de Codul de procedură civilă .O.civ1. Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitaţie publică organizată de o comisie din cadrul AVAB. 449 2 A. 1 Laura Cetean-Voiculescu. precum şi garanţii reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii. Editura C. .

creditorul va putea obţine măsuri de asigurare. Opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formulă executorie.H.Legea nr. 2/2002 3. 62 din Legea nr. 58/1934: În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii. A. Cambia emisă în străinătate are aceleaşi efecte executorii. 59/1934 prevede: Cecul are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii. Cecul emis în străinătate are aceleaşi efecte executorii. Editura C. Laura. Potrivit art. în Revista de drept comercial. 2007 2. 1040 din 23. pblicată în Monitorul Oficial nr. Valorificarea unor active bancare. 484 din 29 septembrie 2005.Inscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără investire cu formulă executorie. precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorită. înaintea oricărei alte pricini. 59/1934 prevede dispoziţii derogatorii cu privire la executarea silită Art. Fuduli. dacă acestea sunt admise şi de legea locului unde cambia a fost emisă. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă. Beck. Bucureşti. în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. Somaţia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cecului sau a protestului. înaintea oricărei alte pricini. sau nu recunoaşte procura. Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.2005 148 . Curtea Constituţională. somaţia va face menţiune şi de actul din care rezultă mandatul. Potrivit art. Somaţia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului. debitorul poate face opoziţie la executare. Pentru obligaţiunile cambiale subscrise prin procură. 53 din Legea nr. nr. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă. Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. 54 din Legea asupra cecului. . debitorul poate face opoziţie la executare. înscriindu-se în fals. Bibliografie: 1. Decizia nr. precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorată. de urgenţă şi cu precădere. În caz de suspendarea executării..XI. dacă acestea sunt admise şi de legea locului unde cecul a fost emis. Cetean-Voiculescu.. de urgenţă şi cu precădere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful