Sunteți pe pagina 1din 1

R OM Â N IA

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI


SPORTULUI
U N I V E R S I TAT EA D I N O RAD EA
Adresa: Str. UniversităŃii nr. 1, 410087 Oradea, România
Telefon: +40 259 408113 sau +40 259 432830
Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro
RECTORAT 19.11.2010
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2010/2011

SEMESTRUL I
Perioada Activitatea Nr. săptămâni
de la data până la data
04.10.10 24.12.10 Activitate didactică 12 săptămâni
25.12.10 09.01.11 VacanŃă de Crăciun 2 săptămâni
10.01.11 22.01.11 Activitate didactică 2 săptămâni
24.01.11 12.02.11 Sesiune de examene 3 săptămâni
14.02.11 19.02.11 VacanŃă 1 săptămână
21.02.11 26.02.11 Sesiune de restanŃe şi 1 săptămână
măriri de note
SEMESTRUL II
28.02.11 04.06.11 Activitate didactică 14 săptămâni
06.06.11 25.06.11 Sesiune de examene 3 săptămâni
27.06.11 02.07.11 Sesiune de restanŃe şi 1 săptămână
măriri de note
04.07.11 Practică + VacanŃa de
vară
05.09.11 17.09.11 Sesiune de restanŃe şi 2 săptămâni
măriri de note
‫ ٭‬- corespunde specializărilor cu durata de 14 săptămâni activitate didactică în semestrul II.
NOTĂ:
1. Facultatea de Medicină şi Farmacie va susŃine examenul de licenŃă în luna septembrie 2011;
2. FacultăŃile care potrivit planului de învăŃământ sau cerinŃelor ARACIS, nu se pot încadra în
structura propusă, vor solicita aprobarea prin Senat a unei structuri specifice până la începutul
anului universitar.
Obs. : Nu se poate acorda vacanŃă de Paşte deoarece absolvenŃii nu vor putea participa la
concursul de titularizare în învăŃământ din luna iulie (în jurul datei de 07.07.2011).
VacanŃa de Crăciun va începe cu data de 24.12.2010, iar orele din 24.12.2010 vor fi
recuperate în data de 18.12.2010.
Pentru sărbătorile de Paşte se vor acorda 3 zile libere care se vor recupera astfel:
Zilele libere acordate de Sărbătorile de Paşte Data recuperării orelor
22.04.2011 16.04.2011
26.04.2011 30.04.2011

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Cornel Antal