DEN477WD

RO

Instruc]iuni de utilizare Frigider congelator

Cuprins

1. Aten]ion\ri - 1 2. ~nainte de utilizare - 3 Instruc]iuni de transport - 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat - 3 Sfaturi pentru reciclarea ambalajului - 3 3. Prezentare aparat - 3 4. Instalarea [i punerea `n func]iune - 3 Re]eaua electric\ - 3 Instruc]iuni de instalare - 4 Verificarea final\ - 4 Repozi]ionarea u[ilor - 4 5. Set\ri si func]ii - 4 Controlul [i ajustarea temperaturii - 5 Func]iile afi[ajului electronic - 5 Utilizarea accesoriilor - 5 Depozitarea alimentelor congelate - 6 Congelarea alimentelor proaspete - 6 Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n frigider - 7 Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i - 7 6. ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului - 8 7. M\suri `nainte de a contacta service-ul - 9 8. Service - 10 Fi[a tehnic\ [i declara]ia de conformitate - 11

1 .1 2 3 16 17 4 5 6 5 7 5 8 5 9 10 11 12 13 14 15 18 20 20 19 20 21 20 20 Fig.

6 .Fig.5 Fig.2 Fig.3 1 2 12 8 7 9 3 11 6 5 10 4 Fig.4 Fig.

10 Fig. 7 Fig. 9 Fig.12 . 8 Fig.11 Fig.Fig.

17 Fig.15 Fig.16 Fig.18 .14 Fig.Fig.13 Fig.

21 .20 Fig.19 Fig.Fig.

22 .Fig.

Capitolul 1 ATEN}ION|RI ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. Nu atinge]i niciodata par]i metalice reci sau alimente congelate daca ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. Nu lasati alimentele in aparat daca acesta nu functioneaza. Daca nu utilizati aparatul câteva zile. balcon. cu cât ne `ndepartam de aceasta. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. Daca nu-l utilizati o perioada mai mare de timp. etc. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 100 C. (catre 00 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare.goliti frigiderul si congelatorul. c\mar\). Pentru a deconecta aparatul de la retea trageti de fisa si nu de cablu! Nu v\ urca]i pe aparat.) `n congelator: sticla poate sa explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. care s-a dovedit a fi unul dintre modelele preferate de c\tre consumatorii Beko. lampi. Nu p\stra]i bauturi acidulate (sucuri. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune. Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. apa mineral\ carbogazoas\. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea. Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. [ampanie. 1 . pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci. situat\ `n interior pe partea lateral\. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\.). Acest aparat a fost conceput sa func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i `n manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 100 C si 430 C (clasa climatica N). aparatul tinde c\tre o func]ionare continu\. Nu se recomand\ amplasarea acestui aparat `ntr-o `nc\pere rece (ex. P\stra]i instruc]unile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. Tensiunea [i volatajul re]elei electrice trebuie s\ fie compatibile cu cele necesare aparatului. lumânari. tip curent. Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.scoateti fisa cordonului de alimentare din priza. Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. nu este recomandat sa-l opriti. pe partea superioara\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile.V\ felicit\m pentru alegerea acestui aparat. Aparatul dumneavoastra este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc. nu va l\sa]i pe u[i. etc. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. anexe. garaj. La temperaturi ambiante peste limita superioara de 430C. Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive. ghivece. care m\re[te [i consumul de energie. gr\tare sau etajere. . veti proceda in felul urmator: . Sper\m c\ `l ve]i folosi pentru mult timp [i c\ ve]i fi mul]umi]i de designul [i performan]ele sale deosebite.

Ambalajul trebuie sa fie intact in timpul transportului. Inainte de punerea in functiune. IMPORTANT! Produc\torul nu `[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube cauzate de nerespectarea condi]iilor men]ionate mai sus.. Este permis [i transportul aparatului in pozitie orizontala conform marcajelor de pe amabalaj. 4 ore. . V\ rug\m contacta]i reprezentan]ele Service autorizate pentru instruc]iuni privind locurile de depozitare a aparatelor vechi. 2 . Nu da]i foc aparatelor vechi. Aparatele pot con]ine substan]e f\r\ CFC. In aceasta situatie se recomanda ca inainte de punerea in functiune sa-l lasati in repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.lasati usile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplacute. Nerespectarea acestora poate anula dreptul la service gratuit `n perioada de garan]ie. Cordonul de alimentare poate fi inlocuit doar de catre o persoana autorizata. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea motocompresorului si scoaterea aparatului din garantie. Pentru a ob]ine performan]e optime este foarte important s\ citi]i aceste instruc]iuni cu mare aten]ie.dezghetati si curatati. care sunt inflamabile. Recomandam ca transportul aparatului sa se faca numai in pozitie verticala. lasati aparatul in repaus min.

marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la pamânt de protec]ie. Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european. Nu v\ a[eza]i pe aparat. din joac\.`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[a pentru a evita blocarea `n interior.Capitolul 2 ~nainte de utilizare Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. . ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. T\vi]\ pentru ou\ 20. Lumina interioar\ 8.1) 1. Rafturi r\citor 6. Capacul absorbantului de umiditate 12.`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l). a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. Rafturi u[\ compartiment congelator 18. Butonul termostat al r\citorului 5. asigura]i-v\ c\ voltajul [i frecven]a men]ionate (`nscrise [i pe eticheta aparatului) corespund celor de la re]eaua electric\. Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . ambalajul aparatului trebuie sa fie intact. umezelii sau a altor condi]ii atmosferice neprielnice. Butonul de control al absorbantului umidit\]ii 11. Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin. Capac fant\ inferioar\ de aerisire 15. Aten]ie! Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. Raft congelator 2. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ 3. Capitolul 3 Prezentare aparat (Fig. Afi[aj electronic 17. Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor. . Compartimentele de r\cire intermediar\ / control umiditate 10. Aparatul trebuie protejat `mpotriva ploii. Picioru[e ajustabile 16. ~nainte de a conecta aparatul.deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. v\ pute]i accidenta. v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urmatoarele aspecte: Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. Dac\ este necesar. monta]i un cablu de alimentare mai lung dar având acelea[i . l\sa]i aparatul `n repaus min. Buton de control fantele de aer rece ale compartimentelor de r\cire intermediar\ 9. Cutie pentru colectarea cuburilor de ghea]\ 4. Acesta nu a fost construit `n acest scop [i se poate deterioara iar dvs. Rezervorul dozatorului pentru ap\ 19. 3 Capitolul 4 Instalarea [i punerea `n func]iune Re]eaua electric\ Aparatul este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune de 230V/50Hz. 4 ore. Este permis [i transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. Rafturi u[\ compartiment r\citor Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat ~n cazul `n care noul aparat achizitionat `nlocuieste un aparat mai vechi. Important! Se recomand\ verificarea cablului de alimentare pentru a nu fi prins sub aparat `n timpul transport\rii. Cutie de legume rotativ\ 13. ~nainte de punerea `n func]iune. Nu permite]i copiilor s\ se joace cu aparatul sau cu comenzile acestuia. Separator cutii de legume 14. Suporturi orizontale pentru sticle 7. Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvata.

Când u[a frigiderului este deschis\. prezint\ riscuri care pot avea consecin]e grave pentru utilizator. iar accesoriile necesare asambl\rii lor `n cutia de legume. Lichidul [i gazul din sistemul frigiderului pot produce zgomot chiar dac\ motocompresorul nu este `n stare de func]ionare. Observa]i c\: Ve]i auzi un zgomot atunci când motocompresorul intr\ `n func]iune. Pentru a le monta proceda]i ca `n fig. Pentru schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor va rug\m s\ contacta]i service-ul autorizat. Pozi]ia MAX corespunde celei mai mici valori a temperaturii. Aparatul este proiectat s\ func]ioneze la o temperatura ambiant\ cuprins\ `ntre +10 0 si +43 0 C. pânã când sunt pozi]ionate ferm pe suprafa]a de contact. La temperaturi mai sc\zute aparatul poate s\ nu func]ioneze. Capacul fantei inferioare de aerisire pe care `l g\si]i `n interiorul aparatului trebuie montat la baza frigiderului a[a cum se arat\ `n fig. Pentru o func]ionare eficient\ a aparatului trebuie s\ existe un spa]iu de min.Interiorul este curat a[a cum se recomand\ `n capitolul “Cur\]area [i `ngrijirea” . ~n acest scop se monteaz\ distan]ierele. Capitolul 5 Set\ri [i func]ii Controlul [i ajustarea temperaturii Temperaturile din interiorul r\citorului [i al congelatorului pot fi reglate cu ajutorul butoanelor termostat corespunz\toare fiec\rui compartiment. Acest lucru este normal. f\cute de persoane neautorizate. 3) Mânerele u[ilor pot fi gasite `n interiorul aparatului. (fig. Pentru a v\ asigura c\ aparatul este `n pozi]ie vertical\ regla]i cele dou\ picioru[e frontale `nvârtindu-le. Interiorul este uscat si aerul poate circula liber. ~n cazul `n care instala]i aparatul `n apropiere unei surse de c\ldur\ sau a unui alt aparat frigorific. Acesta nu este un defect.25 mm fa]\ de alt aparat frigorific Asigura]i spa]iul minim necesar `n jurul aparatului pentru a permite o bun\ ventilare a aerului. sau `n lumina directa a soarelui. Termostatul poate fi setat la orice valoare `ntre MIN [i MAX (fig. a radiatoarelor. A[tepta]i pân\ când a fost ob]inut\ temperatura corect\ de depozitare. Nu `nc\rca]i aparatul imediat dup\ pornire. Instruc]iuni de instalare Nu ]ine]i aparatul `n `nc\peri unde t e m p e r a t u r a p o a t e s c \ d e a s u b 1 0 0C `n timpul nop]ii sau iarna. Nu a[eza]i aparatul `n apropierea ma[inilor de g\tit cu gaz. Repara]iile la re]eaua electric\ trebuie f\cute doar de un electrician calificat. Cele dou\ picioru[e frontale pot fi ajustate.Picioru[ele au fost reglate corespunz\tor. pe care le g\si]i de asemenea `n interiorul frigiderului. Anumite zone din interiorul r\citorului pot fi mai calde sau mai reci (ex. becul interior se va aprinde. O u[oar\ ondulare a top-ului frigiderului este normal\ datorit\ procesului de produc]ie. acest lucru conducând la o reducere a duratei de conservare a produselor alimentare depozitate. Repara]iile incorecte.30 mm fa]\ de ma[ini de g\tit . 22. Verificarea final\ ~nainte de pornirea frigiderului verifica]i dac\: .iuni de utilizare caracteristici cu cel al produsului. 4 Repozitionarea u[ilor U[a frigiderului dumneavoastr\ poate fi montat\ pe oricare din cele dou\ p\r]i (stânga / dreapta) `n func]ie de preferin]e. . 2.Aparatul este conectat la re]eaua electric\.: zona cutiilor de legume sau partea superioar\ a . 5 cm `ntre acesta [i perete. pe unul din rafturi. 4). pentru c\ acest lucru va afecta buna func]ionare a aparatului. Aparatul trebuie a[ezat pe o suprafa]\ neted\. Temperatura medie din interiorul r\citorului trebuie s\ fie `n jur de +5 0 C. Pozi]ionarea corect\ a picioru[elor `mpiedic\ vibra]iile excesive si reduce zgomotul.300 mm fa]\ de radiatoare . p\stra]i urm\toarele distan]e: .

Dac\ deschide]i u[a aparatului sau schimba]i set\rile. De fiecare dat\ când ap\sa]i acest buton vor fi afi[ate urm\toarele temperaturi: -18. Unitatea de m\sur\ este grade C ( 0C). Se aprinde când este selectat\ func]ia Congelare Rapid\. iar led-ul func]iei se va aprinde. Func]ia Congelare Rapid\: Selecta]i aceast\ func]ie când introduce]i alimente pentru prima dat\ `n congelator. Func]ia Smart: Aceast\ func]ie este folosit\ pentru r\cirea rapid\ a compartimentului r\citorului. -20. aparatul va func]iona mai economic `n week-end-uri. iar func]ia Eco-Fuzzy se va activa `n cazul `n care nu interveni]i asupra aparatului `n interval de 6 ore. fapt care este normal. Func]ia poate fi dezactivat\ ap\sând butonul corespunz\tor. Pentru cur\]area filtrului anti-miros urm\ri]i capitolul ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului. Pentru congelator afi[ajul electronic va ar\ta -27 0 C. Important! Când temperaturile din r\citor [i din congelator sunt setate la valoari minime. Func]ia Eco Fuzzy: Rolul s\u este de a economisi energie electric\ atunci când aparatul nu este deschispentru o perioad\ mai `ndelungat\. func]ia Smart se va activa automat. 6. 10. -22. Valorile afi[ate sunt temperaturile selectate pentru congelator. Cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capacul absorbantului de umiditate. Butonul de reglare a umidit\]ii Aceasta op]iune a fost creat\ pentru men]inerea legumelor `n stare proasp\t\ f\r\ a se pierde umiditatea. Se aprinde când este selectat\ func]ia Smart. alimentele depozitate sub termostatul din r\citor pot `nghe]a. 4 1. 2. Când aceast\ func]ie este activ\. -24. 3. Dac\ dori]i s\ anula]i func]ia ap\sa]i butonul corespunz\tor. Ap\sa]i butonul Smart. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul r\citorului. Pentru reglarea gradului de umiditate a alimentelor fixa]i puternice iar pozi]ia “`nchis” unei r\ciri mai pu]in puternice [i men]inerii umidit\]ii pe o perioad\ mai . Se aprinde când este selectat\ func]ia Eco-Fuzzy. iar alimentele risc\ s\ se altereze. Aerul rece circul\ `n jurul acestui sistem iar cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capac. Când temperatura din r\citor va atinge valoarea dorit\ led-ul va `nceta s\ 5 clipeasc\ [i va r\mâne in acest mod pân\ când se vor introduce alimente proaspete `n acest compartiment. Când introduce]i alimente calde `n r\citor. 7. Utilizarea accesoriilor Filtrul anti-miros Acest filtru este situat `n partea de sus a compartimentului r\citor [i are rolul de a preveni acumularea mirosurilor nepl\cute `n interiorul acestuia. Când alimentele sunt congelate. Afi[eaz\ temperatura setat\ pentru interiorul congelatorului. Temperatura din interiorul r\citorului depinde de volumul de aer schimbat `ntre cele dou\ compartimente ale aparatului. 4. Func]iile afi[ajului electronic Fig. iar led-ul va `ncepe s\ clipeasc\. Deschiderea frecvent\ a u[ilor aparatului poate duce la cre[terea temperaturii `n compartimentele acestuia. 9. iar led-ul func]iei Congelare Rapida se va aprinde. 11. Ap\sa]i butonul func]iei pentru a o activa. Avertizarea pentru temperaturi ridicate: este activat\ când valoarea temperaturii cre[te. 8. ceea ce `nseamn\ func]ionare `n modul economic. Func]ia poate fi anulat\ ap\sând butonul corespunz\tor func]iei Smart. motiv pentru care este bine ca u[ile s\ fie `nchise cât de repede posibil. Butonul de setare a temperaturii `n congelator: Pute]i stabili cu ajutorul s\u temperatura din congelator. Aceast\ func]ie poate fi activ\ cel mult 5 ore. 12. Se aprinde când temperatura din congelator este setat\ la -18 0 C. led-ul se stinge [i aparatul revine la set\rile ini]iale. acesta va `ncepe s\ func]ioneze la valorile nou setate. vacan]e sau pe durata nop]ii. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul congelatorului.r\citorului). 5.

lapte. Ghea]\ va fi gata `n 2 ore. Depozitarea alimentelor congelate Congelatorul dumneavostr\ poate men]ine alimentele congelate pentru o perioad\ `ndelungat\ de timp. se recomand\ verificarea alimentelor. se umple cu apa. Prin retragerea paharului. Pentru a alimenta dozatorul de ap\ se deschide capacul rezervorului din frigider. Congelarea alimentelor proaspete Pentru a ob]ine rezultate optime v\ rug\m s\ citi]i urm\toarele instruc]iuni . Compartiment r\cire intermediar\ / Compartiment alternativ pentru controlul umidit\]ii Prin ac]ionarea butoanelor de control al fantelor de aer rece (fig. (Fig. Nu dep\[i]i capacitatea de congelare prev\zut\ pentru aparatul dumneavoastr\ .15). Nu congela]i o cantitate prea mare de alimente `n acelasi timp. Dac\ ve]i pune ap\ `n ea aceasta se va sparge. Suportul orizontal pentru sticle Acesta este destinat depozit\rii sticlelor `n pozi]ie orizontal\. aceasta putând fi scoas\ pentru a le folosi (fig. Aten]ie! Cutia pentru cuburi de ghea]\ are doar rolul de a le colecta. 11). Poate fi folosit pentru a dezghe]a alimentele congelate sau pentru a depozita alimentele `nainte de congelare. Este suficient s\ `l roti]i cu 90 de grade spre dreapta [i cuburile vor c\dea `n cutia de dedesubt. Acest lucru va duce la o economie de energie electric\. ~n cazul unei pene de curent nu deschide]i u[a congelatorului. care va deveni compartiment de r\cire intermediar\. 13-14). Compartiment pentru controlul umidit\]ii Poate fi folosit `n aceast\ variant\ dac\ `mpinge]i `n sus butoanele de control al fantelor. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ defec]iunea dureaz\ mai pu]in de 7 ore. sucuri. Compartiment rotativ pentru legume Acesta este destinat p\str\rii fructelor [i legumelor. Calitatea alimentelor se p\streaza cel mai bine atunci când acestea sunt complet congelate `ntr-un interval de timp cât mai scurt posibil.15-16-17)Aten]ie! Rezervorul este destinat a fi umplut doar cu apa. Pozi]iile intermediare asigur\ reglarea temperaturii [i umidit\]ii dup\ dorin]\. ~n cazul unei defec]iuni de durat\ mai mare.`ndelungat\. b\uturi gazoase sau alcoolice. De asemenea poate fi folosit pentru `nghe]area si p\strarea alimentelor proaspete. 8-9. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ Se umple aparatul pentru ghea]\ cu ap\ [i se a[eaz\ la locul lui. Pute]i de asemenea muta sertarele conform fig. Nu puneti in dozator apa cald\. 9) jetul de aer rece p\trunde `n compartiment. 12). Aten]ie! Depozita]i alimentele `n compartimentele men]ionate conform selec]iei pe care a]i f\cut-o. ~n caz contrar alimentele pot fi r\cite exagerat sau insuficient. Prin `mpingerea cu paharul a clapetei se va deschide robinetul pentru curgerea apei. se pune la loc capacul. 8) aceste compartimente pot avea dou\ destina]ii: Compartiment r\cire intermediar\ Dac\ impinge]i `n jos butoanele de control al fantelor de aer rece (fig. clapeta va reveni la pozi]ia in]ial\ iar apa se va opri (Fig. Pentru a `ndep\rta acest suport se scoate mai `ntâi raftul de sticl\ de deasupra iar apoi se trage suportul (fig. Cu ajutorul separatorului din compartiment alimentele se pot depozita separat (fig. Dozatorul pentru ap\ Acest accesoriu v\ permite sa ob]ine]i 6 ap\ rece f\r\ a fi necesar\ deschiderea frecvent\ a u[ii frigiderului precum [i men]inerea temperaturii selectate `n interiorul frigiderului. Nu este nevoie s\ scoate]i aparatul pentru a folosi cuburile de ghea]\.

Bauturile carbogazoase nu trebuie `nghe]ate.Alimentele pe care dori]i s\ le congela]i trebuie s\ fie proaspete. Cantit\]ile de alimente mai mici de 1/2 kg pot fi congelate f\r\ ajustarea temperaturii.trei zile. .Con]inutul frigiderului trebuie verificat regulat. P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite.Compartimentul r\citor este destinat depozit\rii pe perioade scurte a alimentelor proaspete [i a b\uturilor.Compartimentul congelator este evaluat [i este destinat congel\rii [i depozit\rii alimentelor. Ambalajul nu trebuie s\ fie rupt [i trebuie s\ fie rezistent la congelare. . Când congela]i alimente prospete regla]i butonul termostat la pozi]ia din mijloc.Nu ]ine]i uleiul vegetal pe rafturile de pe u[\. . .Nu atinge]i carnea cruda de alimentele g\tite pentru a evita contaminarea acesteia.Alimentele si b\uturile fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. .Alege]i `ntotdeauna alimente proaspete [i cur\]a]i-le `nainte de congelare. . . . . . Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i . Ave]i grij\ s\ nu amesteca]i alimentele deja congelate cu cele proaspete.NU ]ine]i bananele `n frigider.Alcoolul `n concentra]ie mare trebuie depozitat `n pozi]ie vertical\ `n recipiente bine `nchise. P\stra]i alimentele cât mai pu]in posibil [i verifica]i termenul de valabilitate al acestora.Carnea cruda trebuie `mpachetat\ `n pungi de plastic [i p\strat\ pe raftul cel mai de jos.Pâinea trebuie bine ambalat\ pentru a se p\stra proasp\t\. .Brânza trebuie ambalat\ mai `ntâi `n hârtie [i apoi `n pungi de plastic pentru a nu intra `n contact cu aerul. Nu introduce]i alimente calde `n congelator.Ambala]i toate alimentele `n folie de aluminiu sau plastic astfel `ncât s\ nu p\trund\ aerul. .Alimentele fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. .Produsele recent `mpachetate pot fi ]inute pe rafturi.Unele fructe [i legume se altereaz\ dac\ sunt p\strate la temperaturi de aproximativ 0 0 C. tuburi cu crem\. De aceea se recomand\ `mpachetarea lor `n pungi de plastic.Produsele lactate trebuie depozitate `n compartimentele speciale.Alimentele g\tite trebuie depozitate `n recipiente `nchise ermetic. Acestea prezint\ riscuri de explozie.Nu depozita]i niciodat\ produse care con]in gaze inflamabile (ex. . . . . .Pentru o eficien]\ maxim\. Pentru siguran]\. alimentele trebuie s\ fie ambalate pentru a evita uscarea lor. .Sticlele pot fi ]inute `n rafturile de pe u[\. berea sau apa mineral\ `nainte de a le servi. nu p\stra]i carnea cruda mai mult de doua . . La depozitarea trebuie luate `n considerare [i specifica]iile de pe etichetele alimentelor. nu acoperi]i 7 rafturile cu hârtie sau alte materiale care ar putea `mpiedica buna circula]ie a aerului rece.NU acoperi]i rafturile cu materiale ce ar putea `mpiedica circula]ia aerului.Por]iona]i alimentele `nainte de a le `nghe]a pentru a asigura o congelare rapid\. . Acest lucru va duce la o func]ionare continu\ a aparatului pân\ când alimentele vor fi congelate [i din aceast\ cauz\ se poate ob]ine temporar o temperatur\ mai sc\zut\ `n interiorul r\citorului. Fructele [i legumele proaspete trebuie cur\]ate [i ]inute `n compartimentul pentru fructe. Conservele `ncepute nu trebuie p\strate `n ambalajul original. . aflate pe u[a aparatului frigorific.R\ci]i vinurile. Chiar dac\ nu le depozita]i pentru o perioad\ mare de timp. . deodorante spray).Alimentele deja congelate trebuie p\strate conform instruc]iunilor de pe ambalaj. .Ambala]i imediat alimentele deja congelate [i introduce]i-le `n congelator cât mai curând posibil. Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n r\citor Idei pentru ob]inerea unei depozit\ri [i a unei igiene optime: . . .in interval de 24 h.

(folosit\ la autoturisme)pentru a proteja vopseaua. Aceast\ opera]ie trebuie f\cut\ o dat\ pe an. Asigura]iv\ c\ acesta este fixat corect `n suportul s\u. Nu folosi]i instrumente ascu]ite sau substan]e abrazive. ~n cazul `n care se arde becul. detergent sau cear\ de lustruit. 9.NU introduce]i sticle `nchise ermetic `n congelator pentru c\ acestea pot exploda. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Conecta]i aparatul. . se colecteaz\ `n tava inferioar\. apa va curge. cur\]a]i-l [i l\sa]i u[a `ntredeschis\. se recomand\ a fi p\strate pentru o perioad\ scurt\ de timp `n compartimentul de r\cire intermendiar\. acestea trebuie mai `ntâi eliberate iar apoi ridicate pu]in de la baz\ [i abia apoi scoase complet. Se spal\ rezervorul cu ap\ fierbinte. (Fig.NU introduce]i alimente fierbin]i `n r\citor sau congelator. 6. .NU p\stra]i alimentele care au fost congelate dup\ ce s-au dezghe]at. Cur\]area rezervorului dozatorului pentru ap\ Se scoate rezervorul din suportul s\u de sus]inere [i capacul acestuia prin desprinderea clemelor de prindere. .Alimentele care au fost dezghe]ate [i nu au fost consumate imendiat.5l ap\) pentru a cur\]a interiorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. . Asigura]i-v\ c\ apa nu p\trunde `n compartimentului de control al temperaturii din interiorul r\citorului [i `n cutia pentru lampa de iluminare. Dac\ becul tot nu se aprinde. 4. 2. Dac\ aparatul nu va fi folosit pentru o perioad\ lung\ de timp. Tava de colectare a pic\turilor de ap\ Apa care picur\ `n timpul folosirii dispersorului pentru ap\. `nlocui]i dulia model E14 . 6).15 W.NU consuma]i alimente care au fost congelate un timp prea `ndelungat.NU ]ine]i `n frigider otr\vuri sau alte substan]e periculoase. Cur\]area filtrului anti-miros Pentru a cur\]a acest filtru. 10. . 19-20-21). Pentru a scoate rafturile de pe u[\. 8. scoate]i toate alimentele. 7. Nu expune]i aparatul la temperaturi `nalte [i nu-l cur\]a]i cu materiale abrazive. Cum s\ `nlocui]i becul interior Aten]ie! Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. . Capitolul 6 ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului 1. 5. Folosi]i o cârp\ `nmuiat\ `ntr-o solu]ie de ap\ cu bicarbonat de sodiu (1 linguri]\ de bicarbonat la 0. Verifica]i regulat garniturile de la u[\ pentru a v\ asigura c\ sunt curate [i nu au resturi de alimente. s\pun. Folosi]i ap\ c\ldu]\ pentru a cur\]a exteriorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. p\r]ile laterale) s\ fie cur\]ate cu o cear\ siliconat\ 8 . se [terge [i se rea[eaz\ la loc.NU p\stra]i `n acela[i compartiment alimentele proaspete cu cele g\tite. Atunci cand aceasta se umple se trage spre exterior.NU scoate]i alimentele din congelator cu mâinile ude. exteriorul u[ii. scoate]i filtrul [i l\sa]i-l la soare timp de o zi. ~n acest timp filtrul se va cur\]a iar apoi `l ve]i putea a[eza la locul lui (fig. Se recomand\ ca p\r]ile metalice ale aparatului (ex. 3.. Se recomand\ deconectarea aparatului de la re]eaua electric\ `nainte de cur\]are. Aparatul este destinat exclusiv produselor comestibile. . Nu folosi]i niciodat\ pentru cur\]are materiale necorespunz\toare sau produse inflamabile. deconecta]i-l de la re]eaua electric\. se scurge de apa dupa care se introduce la loc. `ndep\rta]i capacul de plastic. Acestea trebuie r\cite in prealabil. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. altfel.

Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce motocompresorul merge. . m\surat\ `n interiorul aparatului la un moment dat. . Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. . . Sunete `n timpul func]ion\rii .Sertarele. Nu trebuie considerate anomalii . El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta porne[te. se demonteaza becul [i se `nlocuie[te cu altul.verifica]i componentele deta[abile [i monta]i-le eventual la loc.Zumzetul este produs de motocompresor.Siguran]a este ars\.Pocniturile se aud `n timpul procesului de 9 dezghe]are automat\. .regla]i picioru[ele anterioare.Exist\ o `ntrerupere de curent electric. .Aparatul nu a fost amplasat corect.Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ . sunt sunete normale de func]ionare. va rugam sa contactati biroul local. .amplasa]i aparatul astfel `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte aparate.Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent. co[urile sau rafturile au joc sau sunt `n]epenite . . . .Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor.Exist\ ap\ `n partea inferioara a compartimentului r\citor. . pere]ii aparatului se dilat\ [i se contract\ [i produc acest sunet.Capitolul 7 M\suri `nainte de a contacta service-ul ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaza verifica]i dac\: . .Faptul c\ partea frontal\ a compartimentului congelator este cald\. .U[ile nu au fost `nchise `n mod corect. Conform directivei europene 2002/96/EC.Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de caldur\.Becul este ars.Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe care a]i reglat-o. ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor. Se deconecteaza aparatul de la re]ea. trebuie predat la punctul de colectare corespunzator. .Clinchetul scurt se aude atunci când termostatul activeaz\ sau dezactiveaz\ motocompresorul. . motocompresorul aparatului porne[te periodic. . Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul. .O diferen]\ de pâna la 20 0c `ntre valoarea afi[at\ a temperaturii [i cea. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat. consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul frigorific care circula prin conductele aparatului. v\ rug\m s\ apela]i numarul verde 0800 840 040 (apelabil gratuit `n re]eaua de telefonie fix\). serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat. eventual. Sunetele produse `n timpul func]ion\rii pot fi cauzate când : . pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\tarie). Orice repara]ie facut\ de persoane neautorizate este periculoas\ pentru utilizator [i duce la pierderea garan]iei. Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia.Aparatul este proptit .pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE). Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs.Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute. Sunetele care se produc `ntr-o astfel de situa]ie sunt normale.Sticlele sau vasele se ating `ntre ele deplasa]i sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\. Dac a]i urm\rit indicatiile anterioare [i nu a]i reu[it s\ gasi]i defec]iunea. .

12 Fax: 0245/71 10 24.jud. nr.ro Rela]ii tehnice: Tel: 0245 605 111 0723 202 771 0745 605 111 Centru de apeluri program: luni .Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti .vineri 7:30 – 20:00 sâmb\t\ 8:30 – 17:00 10 . Dâmbovi]a: str. Giurgiului. e-mail: service@arctic.

.. congelator (l) BEKO DEN477WD / DEN477MWD FRIGIDER CONGELATOR A 445 470 440 350 90 Nr.....G (A+ = mai eficient. frigider/comp. stele comp. r\citor (l) Volum util comp. G=mai pu]in eficient) (2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale aparatului 11 .. congelator Autonomie (ore) Capacitate de congelare (kg/24h) Clasa climatica Zgomot (dB(A) re 1 pW) 5 SN-T 43 (1) Clase energetice A+ .FI{A TEHNIC| Marca MODEL (cod comerial) TIP APARAT Clasa de eficien]\ energetic\ (1) Consum de energie (kWh/an) (2) Volum brut total (l) Volum util total (l) Volum util comp.

48 3154 0002 .