DEN477WD

RO

Instruc]iuni de utilizare Frigider congelator

Cuprins

1. Aten]ion\ri - 1 2. ~nainte de utilizare - 3 Instruc]iuni de transport - 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat - 3 Sfaturi pentru reciclarea ambalajului - 3 3. Prezentare aparat - 3 4. Instalarea [i punerea `n func]iune - 3 Re]eaua electric\ - 3 Instruc]iuni de instalare - 4 Verificarea final\ - 4 Repozi]ionarea u[ilor - 4 5. Set\ri si func]ii - 4 Controlul [i ajustarea temperaturii - 5 Func]iile afi[ajului electronic - 5 Utilizarea accesoriilor - 5 Depozitarea alimentelor congelate - 6 Congelarea alimentelor proaspete - 6 Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n frigider - 7 Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i - 7 6. ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului - 8 7. M\suri `nainte de a contacta service-ul - 9 8. Service - 10 Fi[a tehnic\ [i declara]ia de conformitate - 11

1 .1 2 3 16 17 4 5 6 5 7 5 8 5 9 10 11 12 13 14 15 18 20 20 19 20 21 20 20 Fig.

3 1 2 12 8 7 9 3 11 6 5 10 4 Fig.6 .Fig.4 Fig.5 Fig.2 Fig.

Fig.11 Fig.10 Fig. 7 Fig. 9 Fig.12 . 8 Fig.

14 Fig.13 Fig.17 Fig.18 .15 Fig.Fig.16 Fig.

21 .Fig.19 Fig.20 Fig.

22 .Fig.

care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. anexe. situat\ `n interior pe partea lateral\. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Tensiunea [i volatajul re]elei electrice trebuie s\ fie compatibile cu cele necesare aparatului. ghivece. Aparatul dumneavoastra este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. garaj. Nu atinge]i niciodata par]i metalice reci sau alimente congelate daca ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. gr\tare sau etajere. care m\re[te [i consumul de energie. Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. Acest aparat a fost conceput sa func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i `n manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 100 C si 430 C (clasa climatica N). aparatul tinde c\tre o func]ionare continu\. Pentru a deconecta aparatul de la retea trageti de fisa si nu de cablu! Nu v\ urca]i pe aparat. Sper\m c\ `l ve]i folosi pentru mult timp [i c\ ve]i fi mul]umi]i de designul [i performan]ele sale deosebite. Capitolul 1 ATEN}ION|RI ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea. ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. Daca nu utilizati aparatul câteva zile. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive. . veti proceda in felul urmator: . etc. cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta. lumânari. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. [ampanie. lampi. Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. Daca nu-l utilizati o perioada mai mare de timp. nu este recomandat sa-l opriti. tip curent. pe partea superioara\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 100 C. (catre 00 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc. balcon. Nu lasati alimentele in aparat daca acesta nu functioneaza. P\stra]i instruc]unile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune. Nu se recomand\ amplasarea acestui aparat `ntr-o `nc\pere rece (ex. pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. care s-a dovedit a fi unul dintre modelele preferate de c\tre consumatorii Beko.scoateti fisa cordonului de alimentare din priza. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\. Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. Nu p\stra]i bauturi acidulate (sucuri. La temperaturi ambiante peste limita superioara de 430C. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. c\mar\). cu cât ne `ndepartam de aceasta. etc.goliti frigiderul si congelatorul.). apa mineral\ carbogazoas\. 1 .) `n congelator: sticla poate sa explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. nu va l\sa]i pe u[i.V\ felicit\m pentru alegerea acestui aparat.

Nu da]i foc aparatelor vechi. lasati aparatul in repaus min.. Inainte de punerea in functiune. Cordonul de alimentare poate fi inlocuit doar de catre o persoana autorizata. Nerespectarea acestora poate anula dreptul la service gratuit `n perioada de garan]ie. Recomandam ca transportul aparatului sa se faca numai in pozitie verticala. Pentru a ob]ine performan]e optime este foarte important s\ citi]i aceste instruc]iuni cu mare aten]ie. Aparatele pot con]ine substan]e f\r\ CFC. 4 ore. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea motocompresorului si scoaterea aparatului din garantie. V\ rug\m contacta]i reprezentan]ele Service autorizate pentru instruc]iuni privind locurile de depozitare a aparatelor vechi. 2 .lasati usile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplacute. care sunt inflamabile. In aceasta situatie se recomanda ca inainte de punerea in functiune sa-l lasati in repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. Este permis [i transportul aparatului in pozitie orizontala conform marcajelor de pe amabalaj. Ambalajul trebuie sa fie intact in timpul transportului. IMPORTANT! Produc\torul nu `[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube cauzate de nerespectarea condi]iilor men]ionate mai sus.dezghetati si curatati. .

Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin. . T\vi]\ pentru ou\ 20. Acesta nu a fost construit `n acest scop [i se poate deterioara iar dvs. Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european. Rafturi u[\ compartiment congelator 18. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor.deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Separator cutii de legume 14. a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. Aten]ie! Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege.1) 1. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ 3. Lumina interioar\ 8. Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . ambalajul aparatului trebuie sa fie intact. Important! Se recomand\ verificarea cablului de alimentare pentru a nu fi prins sub aparat `n timpul transport\rii. l\sa]i aparatul `n repaus min.`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l). ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. umezelii sau a altor condi]ii atmosferice neprielnice. Capac fant\ inferioar\ de aerisire 15. Raft congelator 2. Nu v\ a[eza]i pe aparat. Aparatul trebuie protejat `mpotriva ploii. Capacul absorbantului de umiditate 12. ~nainte de punerea `n func]iune. v\ pute]i accidenta. ~nainte de a conecta aparatul. asigura]i-v\ c\ voltajul [i frecven]a men]ionate (`nscrise [i pe eticheta aparatului) corespund celor de la re]eaua electric\. Rezervorul dozatorului pentru ap\ 19. monta]i un cablu de alimentare mai lung dar având acelea[i . marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la pamânt de protec]ie. v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urmatoarele aspecte: Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare.Capitolul 2 ~nainte de utilizare Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. Buton de control fantele de aer rece ale compartimentelor de r\cire intermediar\ 9. Compartimentele de r\cire intermediar\ / control umiditate 10. 4 ore. Suporturi orizontale pentru sticle 7. Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvata. Rafturi r\citor 6. . Butonul termostat al r\citorului 5. Dac\ este necesar. Cutie de legume rotativ\ 13. Butonul de control al absorbantului umidit\]ii 11. Picioru[e ajustabile 16. Este permis [i transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. 3 Capitolul 4 Instalarea [i punerea `n func]iune Re]eaua electric\ Aparatul este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune de 230V/50Hz. Nu permite]i copiilor s\ se joace cu aparatul sau cu comenzile acestuia. Capitolul 3 Prezentare aparat (Fig.`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[a pentru a evita blocarea `n interior. Afi[aj electronic 17. Cutie pentru colectarea cuburilor de ghea]\ 4. Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. din joac\. Rafturi u[\ compartiment r\citor Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat ~n cazul `n care noul aparat achizitionat `nlocuieste un aparat mai vechi.

Repara]iile incorecte. 22. Acesta nu este un defect. acest lucru conducând la o reducere a duratei de conservare a produselor alimentare depozitate. Termostatul poate fi setat la orice valoare `ntre MIN [i MAX (fig. . 4 Repozitionarea u[ilor U[a frigiderului dumneavoastr\ poate fi montat\ pe oricare din cele dou\ p\r]i (stânga / dreapta) `n func]ie de preferin]e. Pentru o func]ionare eficient\ a aparatului trebuie s\ existe un spa]iu de min. 4). ~n cazul `n care instala]i aparatul `n apropiere unei surse de c\ldur\ sau a unui alt aparat frigorific.Interiorul este curat a[a cum se recomand\ `n capitolul “Cur\]area [i `ngrijirea” . Nu `nc\rca]i aparatul imediat dup\ pornire. Verificarea final\ ~nainte de pornirea frigiderului verifica]i dac\: . Interiorul este uscat si aerul poate circula liber. p\stra]i urm\toarele distan]e: .Picioru[ele au fost reglate corespunz\tor. pentru c\ acest lucru va afecta buna func]ionare a aparatului. a radiatoarelor. pe care le g\si]i de asemenea `n interiorul frigiderului.: zona cutiilor de legume sau partea superioar\ a . Instruc]iuni de instalare Nu ]ine]i aparatul `n `nc\peri unde t e m p e r a t u r a p o a t e s c \ d e a s u b 1 0 0C `n timpul nop]ii sau iarna. Lichidul [i gazul din sistemul frigiderului pot produce zgomot chiar dac\ motocompresorul nu este `n stare de func]ionare. La temperaturi mai sc\zute aparatul poate s\ nu func]ioneze. f\cute de persoane neautorizate.30 mm fa]\ de ma[ini de g\tit .25 mm fa]\ de alt aparat frigorific Asigura]i spa]iul minim necesar `n jurul aparatului pentru a permite o bun\ ventilare a aerului. (fig. Pozi]ionarea corect\ a picioru[elor `mpiedic\ vibra]iile excesive si reduce zgomotul. prezint\ riscuri care pot avea consecin]e grave pentru utilizator. Capacul fantei inferioare de aerisire pe care `l g\si]i `n interiorul aparatului trebuie montat la baza frigiderului a[a cum se arat\ `n fig. 5 cm `ntre acesta [i perete. A[tepta]i pân\ când a fost ob]inut\ temperatura corect\ de depozitare.300 mm fa]\ de radiatoare . Pentru schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor va rug\m s\ contacta]i service-ul autorizat. ~n acest scop se monteaz\ distan]ierele. Capitolul 5 Set\ri [i func]ii Controlul [i ajustarea temperaturii Temperaturile din interiorul r\citorului [i al congelatorului pot fi reglate cu ajutorul butoanelor termostat corespunz\toare fiec\rui compartiment. Nu a[eza]i aparatul `n apropierea ma[inilor de g\tit cu gaz. pânã când sunt pozi]ionate ferm pe suprafa]a de contact.Aparatul este conectat la re]eaua electric\. Când u[a frigiderului este deschis\. sau `n lumina directa a soarelui. Cele dou\ picioru[e frontale pot fi ajustate. becul interior se va aprinde. Anumite zone din interiorul r\citorului pot fi mai calde sau mai reci (ex. Pozi]ia MAX corespunde celei mai mici valori a temperaturii. 2. Aparatul trebuie a[ezat pe o suprafa]\ neted\. Pentru a v\ asigura c\ aparatul este `n pozi]ie vertical\ regla]i cele dou\ picioru[e frontale `nvârtindu-le. Observa]i c\: Ve]i auzi un zgomot atunci când motocompresorul intr\ `n func]iune. Aparatul este proiectat s\ func]ioneze la o temperatura ambiant\ cuprins\ `ntre +10 0 si +43 0 C. Pentru a le monta proceda]i ca `n fig. Acest lucru este normal. iar accesoriile necesare asambl\rii lor `n cutia de legume.iuni de utilizare caracteristici cu cel al produsului. pe unul din rafturi. Repara]iile la re]eaua electric\ trebuie f\cute doar de un electrician calificat. 3) Mânerele u[ilor pot fi gasite `n interiorul aparatului. O u[oar\ ondulare a top-ului frigiderului este normal\ datorit\ procesului de produc]ie. Temperatura medie din interiorul r\citorului trebuie s\ fie `n jur de +5 0 C.

8. motiv pentru care este bine ca u[ile s\ fie `nchise cât de repede posibil. Când temperatura din r\citor va atinge valoarea dorit\ led-ul va `nceta s\ 5 clipeasc\ [i va r\mâne in acest mod pân\ când se vor introduce alimente proaspete `n acest compartiment. Se aprinde când temperatura din congelator este setat\ la -18 0 C. Ap\sa]i butonul func]iei pentru a o activa. iar led-ul func]iei Congelare Rapida se va aprinde. Func]ia Congelare Rapid\: Selecta]i aceast\ func]ie când introduce]i alimente pentru prima dat\ `n congelator. Când introduce]i alimente calde `n r\citor. led-ul se stinge [i aparatul revine la set\rile ini]iale. 9. Ap\sa]i butonul Smart. -24. 10. iar led-ul va `ncepe s\ clipeasc\. Butonul de reglare a umidit\]ii Aceasta op]iune a fost creat\ pentru men]inerea legumelor `n stare proasp\t\ f\r\ a se pierde umiditatea. Aerul rece circul\ `n jurul acestui sistem iar cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capac. 3. 7. iar alimentele risc\ s\ se altereze. Func]iile afi[ajului electronic Fig. Important! Când temperaturile din r\citor [i din congelator sunt setate la valoari minime. 6. ceea ce `nseamn\ func]ionare `n modul economic. aparatul va func]iona mai economic `n week-end-uri. Func]ia Eco Fuzzy: Rolul s\u este de a economisi energie electric\ atunci când aparatul nu este deschispentru o perioad\ mai `ndelungat\. 2. alimentele depozitate sub termostatul din r\citor pot `nghe]a. Func]ia poate fi anulat\ ap\sând butonul corespunz\tor func]iei Smart. 11. Avertizarea pentru temperaturi ridicate: este activat\ când valoarea temperaturii cre[te. iar led-ul func]iei se va aprinde. Butonul de setare a temperaturii `n congelator: Pute]i stabili cu ajutorul s\u temperatura din congelator. 4. Aceast\ func]ie poate fi activ\ cel mult 5 ore. Se aprinde când este selectat\ func]ia Congelare Rapid\. 12. Se aprinde când este selectat\ func]ia Smart. Cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capacul absorbantului de umiditate. iar func]ia Eco-Fuzzy se va activa `n cazul `n care nu interveni]i asupra aparatului `n interval de 6 ore. -22. Când alimentele sunt congelate. De fiecare dat\ când ap\sa]i acest buton vor fi afi[ate urm\toarele temperaturi: -18. Se aprinde când este selectat\ func]ia Eco-Fuzzy. acesta va `ncepe s\ func]ioneze la valorile nou setate. Afi[eaz\ temperatura setat\ pentru interiorul congelatorului. 4 1. Func]ia Smart: Aceast\ func]ie este folosit\ pentru r\cirea rapid\ a compartimentului r\citorului. Temperatura din interiorul r\citorului depinde de volumul de aer schimbat `ntre cele dou\ compartimente ale aparatului. Func]ia poate fi dezactivat\ ap\sând butonul corespunz\tor. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul r\citorului. Pentru congelator afi[ajul electronic va ar\ta -27 0 C. vacan]e sau pe durata nop]ii. func]ia Smart se va activa automat.r\citorului). fapt care este normal. Când aceast\ func]ie este activ\. Pentru reglarea gradului de umiditate a alimentelor fixa]i puternice iar pozi]ia “`nchis” unei r\ciri mai pu]in puternice [i men]inerii umidit\]ii pe o perioad\ mai . Pentru cur\]area filtrului anti-miros urm\ri]i capitolul ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului. Valorile afi[ate sunt temperaturile selectate pentru congelator. Dac\ dori]i s\ anula]i func]ia ap\sa]i butonul corespunz\tor. Deschiderea frecvent\ a u[ilor aparatului poate duce la cre[terea temperaturii `n compartimentele acestuia. Unitatea de m\sur\ este grade C ( 0C). Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul congelatorului. -20. 5. Utilizarea accesoriilor Filtrul anti-miros Acest filtru este situat `n partea de sus a compartimentului r\citor [i are rolul de a preveni acumularea mirosurilor nepl\cute `n interiorul acestuia. Dac\ deschide]i u[a aparatului sau schimba]i set\rile.

Pozi]iile intermediare asigur\ reglarea temperaturii [i umidit\]ii dup\ dorin]\. Prin retragerea paharului. Compartiment r\cire intermediar\ / Compartiment alternativ pentru controlul umidit\]ii Prin ac]ionarea butoanelor de control al fantelor de aer rece (fig. Acest lucru va duce la o economie de energie electric\.15-16-17)Aten]ie! Rezervorul este destinat a fi umplut doar cu apa. Pute]i de asemenea muta sertarele conform fig. Compartiment rotativ pentru legume Acesta este destinat p\str\rii fructelor [i legumelor. 13-14). Calitatea alimentelor se p\streaza cel mai bine atunci când acestea sunt complet congelate `ntr-un interval de timp cât mai scurt posibil. Ghea]\ va fi gata `n 2 ore. se recomand\ verificarea alimentelor. care va deveni compartiment de r\cire intermediar\. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ defec]iunea dureaz\ mai pu]in de 7 ore. 8) aceste compartimente pot avea dou\ destina]ii: Compartiment r\cire intermediar\ Dac\ impinge]i `n jos butoanele de control al fantelor de aer rece (fig. Cu ajutorul separatorului din compartiment alimentele se pot depozita separat (fig. ~n caz contrar alimentele pot fi r\cite exagerat sau insuficient. Pentru a alimenta dozatorul de ap\ se deschide capacul rezervorului din frigider. Nu dep\[i]i capacitatea de congelare prev\zut\ pentru aparatul dumneavoastr\ . Dozatorul pentru ap\ Acest accesoriu v\ permite sa ob]ine]i 6 ap\ rece f\r\ a fi necesar\ deschiderea frecvent\ a u[ii frigiderului precum [i men]inerea temperaturii selectate `n interiorul frigiderului. ~n cazul unei defec]iuni de durat\ mai mare. 8-9. Dac\ ve]i pune ap\ `n ea aceasta se va sparge. Nu este nevoie s\ scoate]i aparatul pentru a folosi cuburile de ghea]\. Nu puneti in dozator apa cald\. Compartiment pentru controlul umidit\]ii Poate fi folosit `n aceast\ variant\ dac\ `mpinge]i `n sus butoanele de control al fantelor. ~n cazul unei pene de curent nu deschide]i u[a congelatorului. 11). Congelarea alimentelor proaspete Pentru a ob]ine rezultate optime v\ rug\m s\ citi]i urm\toarele instruc]iuni .15). se umple cu apa. Suportul orizontal pentru sticle Acesta este destinat depozit\rii sticlelor `n pozi]ie orizontal\. Prin `mpingerea cu paharul a clapetei se va deschide robinetul pentru curgerea apei. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ Se umple aparatul pentru ghea]\ cu ap\ [i se a[eaz\ la locul lui. clapeta va reveni la pozi]ia in]ial\ iar apa se va opri (Fig. Aten]ie! Cutia pentru cuburi de ghea]\ are doar rolul de a le colecta. (Fig. 12).`ndelungat\. sucuri. 9) jetul de aer rece p\trunde `n compartiment. aceasta putând fi scoas\ pentru a le folosi (fig. b\uturi gazoase sau alcoolice. Poate fi folosit pentru a dezghe]a alimentele congelate sau pentru a depozita alimentele `nainte de congelare. De asemenea poate fi folosit pentru `nghe]area si p\strarea alimentelor proaspete. lapte. Este suficient s\ `l roti]i cu 90 de grade spre dreapta [i cuburile vor c\dea `n cutia de dedesubt. Pentru a `ndep\rta acest suport se scoate mai `ntâi raftul de sticl\ de deasupra iar apoi se trage suportul (fig. Depozitarea alimentelor congelate Congelatorul dumneavostr\ poate men]ine alimentele congelate pentru o perioad\ `ndelungat\ de timp. Nu congela]i o cantitate prea mare de alimente `n acelasi timp. Aten]ie! Depozita]i alimentele `n compartimentele men]ionate conform selec]iei pe care a]i f\cut-o. se pune la loc capacul.

Pentru o eficien]\ maxim\.Compartimentul congelator este evaluat [i este destinat congel\rii [i depozit\rii alimentelor. . . .Nu depozita]i niciodat\ produse care con]in gaze inflamabile (ex.Bauturile carbogazoase nu trebuie `nghe]ate. . .Alimentele g\tite trebuie depozitate `n recipiente `nchise ermetic. Chiar dac\ nu le depozita]i pentru o perioad\ mare de timp. De aceea se recomand\ `mpachetarea lor `n pungi de plastic. Acest lucru va duce la o func]ionare continu\ a aparatului pân\ când alimentele vor fi congelate [i din aceast\ cauz\ se poate ob]ine temporar o temperatur\ mai sc\zut\ `n interiorul r\citorului.Brânza trebuie ambalat\ mai `ntâi `n hârtie [i apoi `n pungi de plastic pentru a nu intra `n contact cu aerul. Acestea prezint\ riscuri de explozie.Alege]i `ntotdeauna alimente proaspete [i cur\]a]i-le `nainte de congelare.Carnea cruda trebuie `mpachetat\ `n pungi de plastic [i p\strat\ pe raftul cel mai de jos.Alimentele si b\uturile fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. . . . .Produsele recent `mpachetate pot fi ]inute pe rafturi. Ave]i grij\ s\ nu amesteca]i alimentele deja congelate cu cele proaspete.Nu atinge]i carnea cruda de alimentele g\tite pentru a evita contaminarea acesteia. . deodorante spray). Conservele `ncepute nu trebuie p\strate `n ambalajul original. Ambalajul nu trebuie s\ fie rupt [i trebuie s\ fie rezistent la congelare.Nu ]ine]i uleiul vegetal pe rafturile de pe u[\.Produsele lactate trebuie depozitate `n compartimentele speciale. .trei zile.Unele fructe [i legume se altereaz\ dac\ sunt p\strate la temperaturi de aproximativ 0 0 C. . nu p\stra]i carnea cruda mai mult de doua . Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i .NU acoperi]i rafturile cu materiale ce ar putea `mpiedica circula]ia aerului. alimentele trebuie s\ fie ambalate pentru a evita uscarea lor. .Por]iona]i alimentele `nainte de a le `nghe]a pentru a asigura o congelare rapid\. . . berea sau apa mineral\ `nainte de a le servi.Con]inutul frigiderului trebuie verificat regulat. Pentru siguran]\. .Pâinea trebuie bine ambalat\ pentru a se p\stra proasp\t\. . nu acoperi]i 7 rafturile cu hârtie sau alte materiale care ar putea `mpiedica buna circula]ie a aerului rece. .Alimentele deja congelate trebuie p\strate conform instruc]iunilor de pe ambalaj. aflate pe u[a aparatului frigorific. . Fructele [i legumele proaspete trebuie cur\]ate [i ]inute `n compartimentul pentru fructe. Când congela]i alimente prospete regla]i butonul termostat la pozi]ia din mijloc.Alimentele pe care dori]i s\ le congela]i trebuie s\ fie proaspete.NU ]ine]i bananele `n frigider.Ambala]i imediat alimentele deja congelate [i introduce]i-le `n congelator cât mai curând posibil. . Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n r\citor Idei pentru ob]inerea unei depozit\ri [i a unei igiene optime: . .Compartimentul r\citor este destinat depozit\rii pe perioade scurte a alimentelor proaspete [i a b\uturilor. P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite. tuburi cu crem\. P\stra]i alimentele cât mai pu]in posibil [i verifica]i termenul de valabilitate al acestora. . La depozitarea trebuie luate `n considerare [i specifica]iile de pe etichetele alimentelor.Alcoolul `n concentra]ie mare trebuie depozitat `n pozi]ie vertical\ `n recipiente bine `nchise. .Alimentele fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider.Sticlele pot fi ]inute `n rafturile de pe u[\. Cantit\]ile de alimente mai mici de 1/2 kg pot fi congelate f\r\ ajustarea temperaturii. . .in interval de 24 h. Nu introduce]i alimente calde `n congelator.R\ci]i vinurile.Ambala]i toate alimentele `n folie de aluminiu sau plastic astfel `ncât s\ nu p\trund\ aerul. .

5l ap\) pentru a cur\]a interiorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. Folosi]i ap\ c\ldu]\ pentru a cur\]a exteriorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. Nu expune]i aparatul la temperaturi `nalte [i nu-l cur\]a]i cu materiale abrazive. se recomand\ a fi p\strate pentru o perioad\ scurt\ de timp `n compartimentul de r\cire intermendiar\. Nu folosi]i instrumente ascu]ite sau substan]e abrazive. 5. Conecta]i aparatul. 9. Aceast\ opera]ie trebuie f\cut\ o dat\ pe an. apa va curge. s\pun.NU p\stra]i alimentele care au fost congelate dup\ ce s-au dezghe]at. 6). `nlocui]i dulia model E14 . ~n cazul `n care se arde becul. Capitolul 6 ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului 1. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. Se spal\ rezervorul cu ap\ fierbinte. se scurge de apa dupa care se introduce la loc. Verifica]i regulat garniturile de la u[\ pentru a v\ asigura c\ sunt curate [i nu au resturi de alimente. Aparatul este destinat exclusiv produselor comestibile. exteriorul u[ii. (Fig. Dac\ becul tot nu se aprinde. Cur\]area filtrului anti-miros Pentru a cur\]a acest filtru.NU consuma]i alimente care au fost congelate un timp prea `ndelungat. p\r]ile laterale) s\ fie cur\]ate cu o cear\ siliconat\ 8 . Tava de colectare a pic\turilor de ap\ Apa care picur\ `n timpul folosirii dispersorului pentru ap\. Asigura]i-v\ c\ apa nu p\trunde `n compartimentului de control al temperaturii din interiorul r\citorului [i `n cutia pentru lampa de iluminare. 4. 2. Cum s\ `nlocui]i becul interior Aten]ie! Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. . `ndep\rta]i capacul de plastic. se colecteaz\ `n tava inferioar\. 7. detergent sau cear\ de lustruit. 10. . 6.NU p\stra]i `n acela[i compartiment alimentele proaspete cu cele g\tite. se [terge [i se rea[eaz\ la loc. Asigura]iv\ c\ acesta este fixat corect `n suportul s\u. acestea trebuie mai `ntâi eliberate iar apoi ridicate pu]in de la baz\ [i abia apoi scoase complet. Cur\]area rezervorului dozatorului pentru ap\ Se scoate rezervorul din suportul s\u de sus]inere [i capacul acestuia prin desprinderea clemelor de prindere. . ~n acest timp filtrul se va cur\]a iar apoi `l ve]i putea a[eza la locul lui (fig. Folosi]i o cârp\ `nmuiat\ `ntr-o solu]ie de ap\ cu bicarbonat de sodiu (1 linguri]\ de bicarbonat la 0. . 19-20-21). cur\]a]i-l [i l\sa]i u[a `ntredeschis\..NU introduce]i alimente fierbin]i `n r\citor sau congelator. Se recomand\ deconectarea aparatului de la re]eaua electric\ `nainte de cur\]are.NU introduce]i sticle `nchise ermetic `n congelator pentru c\ acestea pot exploda. Pentru a scoate rafturile de pe u[\. altfel. . deconecta]i-l de la re]eaua electric\.NU scoate]i alimentele din congelator cu mâinile ude. . scoate]i toate alimentele. 3. scoate]i filtrul [i l\sa]i-l la soare timp de o zi. 8. (folosit\ la autoturisme)pentru a proteja vopseaua.NU ]ine]i `n frigider otr\vuri sau alte substan]e periculoase. Dac\ aparatul nu va fi folosit pentru o perioad\ lung\ de timp. . Atunci cand aceasta se umple se trage spre exterior. Acestea trebuie r\cite in prealabil. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Nu folosi]i niciodat\ pentru cur\]are materiale necorespunz\toare sau produse inflamabile.15 W. Se recomand\ ca p\r]ile metalice ale aparatului (ex.Alimentele care au fost dezghe]ate [i nu au fost consumate imendiat.

Sunetele produse `n timpul func]ion\rii pot fi cauzate când : .Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent. Sunetele care se produc `ntr-o astfel de situa]ie sunt normale. .O diferen]\ de pâna la 20 0c `ntre valoarea afi[at\ a temperaturii [i cea. . v\ rug\m s\ apela]i numarul verde 0800 840 040 (apelabil gratuit `n re]eaua de telefonie fix\). se demonteaza becul [i se `nlocuie[te cu altul. . Orice repara]ie facut\ de persoane neautorizate este periculoas\ pentru utilizator [i duce la pierderea garan]iei. .Aparatul nu a fost amplasat corect.Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor. . . va rugam sa contactati biroul local. . ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor. Dac a]i urm\rit indicatiile anterioare [i nu a]i reu[it s\ gasi]i defec]iunea.regla]i picioru[ele anterioare. co[urile sau rafturile au joc sau sunt `n]epenite .Clinchetul scurt se aude atunci când termostatul activeaz\ sau dezactiveaz\ motocompresorul. . . . eventual.pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE). Nu trebuie considerate anomalii . .Sticlele sau vasele se ating `ntre ele deplasa]i sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\. m\surat\ `n interiorul aparatului la un moment dat. pere]ii aparatului se dilat\ [i se contract\ [i produc acest sunet.Pocniturile se aud `n timpul procesului de 9 dezghe]are automat\.Capitolul 7 M\suri `nainte de a contacta service-ul ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaza verifica]i dac\: . trebuie predat la punctul de colectare corespunzator. motocompresorul aparatului porne[te periodic.Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ . pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\tarie). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.Faptul c\ partea frontal\ a compartimentului congelator este cald\.Zumzetul este produs de motocompresor. Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce motocompresorul merge.Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul frigorific care circula prin conductele aparatului. .Sertarele.U[ile nu au fost `nchise `n mod corect.Exist\ o `ntrerupere de curent electric. Se deconecteaza aparatul de la re]ea.Exist\ ap\ `n partea inferioara a compartimentului r\citor. Sunete `n timpul func]ion\rii . serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat. . El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta porne[te.Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de caldur\.verifica]i componentele deta[abile [i monta]i-le eventual la loc. Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul. consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe care a]i reglat-o.Aparatul este proptit . . Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia. . sunt sunete normale de func]ionare. Conform directivei europene 2002/96/EC. .Siguran]a este ars\. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat. .amplasa]i aparatul astfel `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte aparate.Becul este ars. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs.Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute. .

nr.Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti . Giurgiului. 12 Fax: 0245/71 10 24. e-mail: service@arctic.vineri 7:30 – 20:00 sâmb\t\ 8:30 – 17:00 10 .ro Rela]ii tehnice: Tel: 0245 605 111 0723 202 771 0745 605 111 Centru de apeluri program: luni . Dâmbovi]a: str.jud.

frigider/comp.... G=mai pu]in eficient) (2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale aparatului 11 ... r\citor (l) Volum util comp.FI{A TEHNIC| Marca MODEL (cod comerial) TIP APARAT Clasa de eficien]\ energetic\ (1) Consum de energie (kWh/an) (2) Volum brut total (l) Volum util total (l) Volum util comp.. congelator (l) BEKO DEN477WD / DEN477MWD FRIGIDER CONGELATOR A 445 470 440 350 90 Nr. stele comp.G (A+ = mai eficient.. congelator Autonomie (ore) Capacitate de congelare (kg/24h) Clasa climatica Zgomot (dB(A) re 1 pW) 5 SN-T 43 (1) Clase energetice A+ .

48 3154 0002 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful