P. 1
ghid Beko DEN477

ghid Beko DEN477

|Views: 4,578|Likes:
Published by Andreea Costea

More info:

Published by: Andreea Costea on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

DEN477WD

RO

Instruc]iuni de utilizare Frigider congelator

Cuprins

1. Aten]ion\ri - 1 2. ~nainte de utilizare - 3 Instruc]iuni de transport - 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat - 3 Sfaturi pentru reciclarea ambalajului - 3 3. Prezentare aparat - 3 4. Instalarea [i punerea `n func]iune - 3 Re]eaua electric\ - 3 Instruc]iuni de instalare - 4 Verificarea final\ - 4 Repozi]ionarea u[ilor - 4 5. Set\ri si func]ii - 4 Controlul [i ajustarea temperaturii - 5 Func]iile afi[ajului electronic - 5 Utilizarea accesoriilor - 5 Depozitarea alimentelor congelate - 6 Congelarea alimentelor proaspete - 6 Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n frigider - 7 Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i - 7 6. ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului - 8 7. M\suri `nainte de a contacta service-ul - 9 8. Service - 10 Fi[a tehnic\ [i declara]ia de conformitate - 11

1 2 3 16 17 4 5 6 5 7 5 8 5 9 10 11 12 13 14 15 18 20 20 19 20 21 20 20 Fig.1 .

Fig.6 .2 Fig.3 1 2 12 8 7 9 3 11 6 5 10 4 Fig.4 Fig.5 Fig.

8 Fig. 9 Fig.12 .11 Fig.10 Fig.Fig. 7 Fig.

14 Fig.16 Fig.18 .15 Fig.17 Fig.Fig.13 Fig.

19 Fig.20 Fig.Fig.21 .

Fig. 22 .

Aparatul dumneavoastra este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. Daca nu-l utilizati o perioada mai mare de timp. Nu se recomand\ amplasarea acestui aparat `ntr-o `nc\pere rece (ex. Acest aparat a fost conceput sa func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i `n manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 100 C si 430 C (clasa climatica N). balcon. ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. ghivece. [ampanie. Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. 1 . gr\tare sau etajere.). Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea.goliti frigiderul si congelatorul. garaj. La temperaturi ambiante peste limita superioara de 430C. care m\re[te [i consumul de energie. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci. nu va l\sa]i pe u[i. Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta. . Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc.V\ felicit\m pentru alegerea acestui aparat. nu este recomandat sa-l opriti. situat\ `n interior pe partea lateral\. cu cât ne `ndepartam de aceasta. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. (catre 00 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare. Nu atinge]i niciodata par]i metalice reci sau alimente congelate daca ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. c\mar\). Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. Nu lasati alimentele in aparat daca acesta nu functioneaza. lampi.) `n congelator: sticla poate sa explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. Sper\m c\ `l ve]i folosi pentru mult timp [i c\ ve]i fi mul]umi]i de designul [i performan]ele sale deosebite. veti proceda in felul urmator: . Pentru a deconecta aparatul de la retea trageti de fisa si nu de cablu! Nu v\ urca]i pe aparat. care s-a dovedit a fi unul dintre modelele preferate de c\tre consumatorii Beko. Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. Daca nu utilizati aparatul câteva zile. apa mineral\ carbogazoas\. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. Tensiunea [i volatajul re]elei electrice trebuie s\ fie compatibile cu cele necesare aparatului. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune.scoateti fisa cordonului de alimentare din priza. Nu p\stra]i bauturi acidulate (sucuri. etc. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. etc. Capitolul 1 ATEN}ION|RI ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. tip curent. iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. P\stra]i instruc]unile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\. lumânari. aparatul tinde c\tre o func]ionare continu\. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. pe partea superioara\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile. anexe. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 100 C. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive.

Nerespectarea acestora poate anula dreptul la service gratuit `n perioada de garan]ie. . 2 . In aceasta situatie se recomanda ca inainte de punerea in functiune sa-l lasati in repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. Este permis [i transportul aparatului in pozitie orizontala conform marcajelor de pe amabalaj. care sunt inflamabile.. Pentru a ob]ine performan]e optime este foarte important s\ citi]i aceste instruc]iuni cu mare aten]ie.lasati usile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplacute. 4 ore. Aparatele pot con]ine substan]e f\r\ CFC. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea motocompresorului si scoaterea aparatului din garantie. Nu da]i foc aparatelor vechi. Recomandam ca transportul aparatului sa se faca numai in pozitie verticala.dezghetati si curatati. V\ rug\m contacta]i reprezentan]ele Service autorizate pentru instruc]iuni privind locurile de depozitare a aparatelor vechi. IMPORTANT! Produc\torul nu `[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube cauzate de nerespectarea condi]iilor men]ionate mai sus. Cordonul de alimentare poate fi inlocuit doar de catre o persoana autorizata. Inainte de punerea in functiune. lasati aparatul in repaus min. Ambalajul trebuie sa fie intact in timpul transportului.

Dac\ este necesar. ~nainte de punerea `n func]iune.Capitolul 2 ~nainte de utilizare Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. Aten]ie! Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. asigura]i-v\ c\ voltajul [i frecven]a men]ionate (`nscrise [i pe eticheta aparatului) corespund celor de la re]eaua electric\. 4 ore. Buton de control fantele de aer rece ale compartimentelor de r\cire intermediar\ 9. Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. Lumina interioar\ 8. Rafturi u[\ compartiment r\citor Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat ~n cazul `n care noul aparat achizitionat `nlocuieste un aparat mai vechi. Separator cutii de legume 14. Butonul termostat al r\citorului 5. Afi[aj electronic 17. Cutie de legume rotativ\ 13. Raft congelator 2. Nu permite]i copiilor s\ se joace cu aparatul sau cu comenzile acestuia. Compartimentele de r\cire intermediar\ / control umiditate 10. Butonul de control al absorbantului umidit\]ii 11. l\sa]i aparatul `n repaus min. Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvata. Cutie pentru colectarea cuburilor de ghea]\ 4. Capitolul 3 Prezentare aparat (Fig. Capac fant\ inferioar\ de aerisire 15. umezelii sau a altor condi]ii atmosferice neprielnice. v\ pute]i accidenta. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor. Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin. monta]i un cablu de alimentare mai lung dar având acelea[i . ~nainte de a conecta aparatul. . Aparatul trebuie protejat `mpotriva ploii. ambalajul aparatului trebuie sa fie intact.`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[a pentru a evita blocarea `n interior. marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la pamânt de protec]ie. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ 3. Este permis [i transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urmatoarele aspecte: Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. T\vi]\ pentru ou\ 20. Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. . a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora.1) 1. Rafturi r\citor 6. Important! Se recomand\ verificarea cablului de alimentare pentru a nu fi prins sub aparat `n timpul transport\rii. 3 Capitolul 4 Instalarea [i punerea `n func]iune Re]eaua electric\ Aparatul este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune de 230V/50Hz. Nu v\ a[eza]i pe aparat. Acesta nu a fost construit `n acest scop [i se poate deterioara iar dvs.deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Rafturi u[\ compartiment congelator 18. Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european. ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l). Picioru[e ajustabile 16. Capacul absorbantului de umiditate 12. Suporturi orizontale pentru sticle 7. din joac\. Rezervorul dozatorului pentru ap\ 19.

Repara]iile la re]eaua electric\ trebuie f\cute doar de un electrician calificat. f\cute de persoane neautorizate. Pozi]ia MAX corespunde celei mai mici valori a temperaturii. Capacul fantei inferioare de aerisire pe care `l g\si]i `n interiorul aparatului trebuie montat la baza frigiderului a[a cum se arat\ `n fig. Cele dou\ picioru[e frontale pot fi ajustate. Pentru a le monta proceda]i ca `n fig. pânã când sunt pozi]ionate ferm pe suprafa]a de contact. pe care le g\si]i de asemenea `n interiorul frigiderului. (fig.30 mm fa]\ de ma[ini de g\tit . Interiorul este uscat si aerul poate circula liber. Instruc]iuni de instalare Nu ]ine]i aparatul `n `nc\peri unde t e m p e r a t u r a p o a t e s c \ d e a s u b 1 0 0C `n timpul nop]ii sau iarna. A[tepta]i pân\ când a fost ob]inut\ temperatura corect\ de depozitare. ~n acest scop se monteaz\ distan]ierele. 2. Acest lucru este normal. a radiatoarelor. Pozi]ionarea corect\ a picioru[elor `mpiedic\ vibra]iile excesive si reduce zgomotul. 22. 3) Mânerele u[ilor pot fi gasite `n interiorul aparatului.300 mm fa]\ de radiatoare . prezint\ riscuri care pot avea consecin]e grave pentru utilizator. Pentru schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor va rug\m s\ contacta]i service-ul autorizat. Nu `nc\rca]i aparatul imediat dup\ pornire. acest lucru conducând la o reducere a duratei de conservare a produselor alimentare depozitate. 5 cm `ntre acesta [i perete. La temperaturi mai sc\zute aparatul poate s\ nu func]ioneze. Pentru o func]ionare eficient\ a aparatului trebuie s\ existe un spa]iu de min. O u[oar\ ondulare a top-ului frigiderului este normal\ datorit\ procesului de produc]ie. Pentru a v\ asigura c\ aparatul este `n pozi]ie vertical\ regla]i cele dou\ picioru[e frontale `nvârtindu-le.Picioru[ele au fost reglate corespunz\tor. Când u[a frigiderului este deschis\.: zona cutiilor de legume sau partea superioar\ a . Observa]i c\: Ve]i auzi un zgomot atunci când motocompresorul intr\ `n func]iune. Verificarea final\ ~nainte de pornirea frigiderului verifica]i dac\: . Capitolul 5 Set\ri [i func]ii Controlul [i ajustarea temperaturii Temperaturile din interiorul r\citorului [i al congelatorului pot fi reglate cu ajutorul butoanelor termostat corespunz\toare fiec\rui compartiment. 4). p\stra]i urm\toarele distan]e: . Aparatul este proiectat s\ func]ioneze la o temperatura ambiant\ cuprins\ `ntre +10 0 si +43 0 C.25 mm fa]\ de alt aparat frigorific Asigura]i spa]iul minim necesar `n jurul aparatului pentru a permite o bun\ ventilare a aerului. Lichidul [i gazul din sistemul frigiderului pot produce zgomot chiar dac\ motocompresorul nu este `n stare de func]ionare. Anumite zone din interiorul r\citorului pot fi mai calde sau mai reci (ex.Aparatul este conectat la re]eaua electric\. iar accesoriile necesare asambl\rii lor `n cutia de legume. Temperatura medie din interiorul r\citorului trebuie s\ fie `n jur de +5 0 C. becul interior se va aprinde.Interiorul este curat a[a cum se recomand\ `n capitolul “Cur\]area [i `ngrijirea” . pentru c\ acest lucru va afecta buna func]ionare a aparatului. Aparatul trebuie a[ezat pe o suprafa]\ neted\.iuni de utilizare caracteristici cu cel al produsului. . 4 Repozitionarea u[ilor U[a frigiderului dumneavoastr\ poate fi montat\ pe oricare din cele dou\ p\r]i (stânga / dreapta) `n func]ie de preferin]e. Nu a[eza]i aparatul `n apropierea ma[inilor de g\tit cu gaz. Termostatul poate fi setat la orice valoare `ntre MIN [i MAX (fig. sau `n lumina directa a soarelui. Repara]iile incorecte. ~n cazul `n care instala]i aparatul `n apropiere unei surse de c\ldur\ sau a unui alt aparat frigorific. pe unul din rafturi. Acesta nu este un defect.

Utilizarea accesoriilor Filtrul anti-miros Acest filtru este situat `n partea de sus a compartimentului r\citor [i are rolul de a preveni acumularea mirosurilor nepl\cute `n interiorul acestuia. -22. 6. led-ul se stinge [i aparatul revine la set\rile ini]iale. Ap\sa]i butonul func]iei pentru a o activa. 4 1. Când aceast\ func]ie este activ\. Func]ia Congelare Rapid\: Selecta]i aceast\ func]ie când introduce]i alimente pentru prima dat\ `n congelator. Se aprinde când este selectat\ func]ia Congelare Rapid\. Când alimentele sunt congelate. Se aprinde când este selectat\ func]ia Eco-Fuzzy. Aceast\ func]ie poate fi activ\ cel mult 5 ore. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul congelatorului. Avertizarea pentru temperaturi ridicate: este activat\ când valoarea temperaturii cre[te.r\citorului). Func]iile afi[ajului electronic Fig. Important! Când temperaturile din r\citor [i din congelator sunt setate la valoari minime. Ap\sa]i butonul Smart. ceea ce `nseamn\ func]ionare `n modul economic. 8. 4. 11. Temperatura din interiorul r\citorului depinde de volumul de aer schimbat `ntre cele dou\ compartimente ale aparatului. iar led-ul func]iei Congelare Rapida se va aprinde. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul r\citorului. Func]ia poate fi anulat\ ap\sând butonul corespunz\tor func]iei Smart. Se aprinde când este selectat\ func]ia Smart. 5. iar led-ul va `ncepe s\ clipeasc\. 2. Unitatea de m\sur\ este grade C ( 0C). Deschiderea frecvent\ a u[ilor aparatului poate duce la cre[terea temperaturii `n compartimentele acestuia. iar alimentele risc\ s\ se altereze. iar led-ul func]iei se va aprinde. Pentru congelator afi[ajul electronic va ar\ta -27 0 C. fapt care este normal. acesta va `ncepe s\ func]ioneze la valorile nou setate. Când temperatura din r\citor va atinge valoarea dorit\ led-ul va `nceta s\ 5 clipeasc\ [i va r\mâne in acest mod pân\ când se vor introduce alimente proaspete `n acest compartiment. Func]ia Smart: Aceast\ func]ie este folosit\ pentru r\cirea rapid\ a compartimentului r\citorului. -24. 3. Pentru cur\]area filtrului anti-miros urm\ri]i capitolul ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului. Când introduce]i alimente calde `n r\citor. Aerul rece circul\ `n jurul acestui sistem iar cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capac. -20. Afi[eaz\ temperatura setat\ pentru interiorul congelatorului. 9. vacan]e sau pe durata nop]ii. 10. Cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capacul absorbantului de umiditate. 12. func]ia Smart se va activa automat. Pentru reglarea gradului de umiditate a alimentelor fixa]i puternice iar pozi]ia “`nchis” unei r\ciri mai pu]in puternice [i men]inerii umidit\]ii pe o perioad\ mai . Butonul de setare a temperaturii `n congelator: Pute]i stabili cu ajutorul s\u temperatura din congelator. Butonul de reglare a umidit\]ii Aceasta op]iune a fost creat\ pentru men]inerea legumelor `n stare proasp\t\ f\r\ a se pierde umiditatea. Valorile afi[ate sunt temperaturile selectate pentru congelator. Se aprinde când temperatura din congelator este setat\ la -18 0 C. aparatul va func]iona mai economic `n week-end-uri. Func]ia poate fi dezactivat\ ap\sând butonul corespunz\tor. 7. alimentele depozitate sub termostatul din r\citor pot `nghe]a. motiv pentru care este bine ca u[ile s\ fie `nchise cât de repede posibil. Dac\ deschide]i u[a aparatului sau schimba]i set\rile. De fiecare dat\ când ap\sa]i acest buton vor fi afi[ate urm\toarele temperaturi: -18. iar func]ia Eco-Fuzzy se va activa `n cazul `n care nu interveni]i asupra aparatului `n interval de 6 ore. Func]ia Eco Fuzzy: Rolul s\u este de a economisi energie electric\ atunci când aparatul nu este deschispentru o perioad\ mai `ndelungat\. Dac\ dori]i s\ anula]i func]ia ap\sa]i butonul corespunz\tor.

Compartiment r\cire intermediar\ / Compartiment alternativ pentru controlul umidit\]ii Prin ac]ionarea butoanelor de control al fantelor de aer rece (fig. 13-14). Este suficient s\ `l roti]i cu 90 de grade spre dreapta [i cuburile vor c\dea `n cutia de dedesubt. Pentru a `ndep\rta acest suport se scoate mai `ntâi raftul de sticl\ de deasupra iar apoi se trage suportul (fig. Pozi]iile intermediare asigur\ reglarea temperaturii [i umidit\]ii dup\ dorin]\. 12). Prin `mpingerea cu paharul a clapetei se va deschide robinetul pentru curgerea apei. Congelarea alimentelor proaspete Pentru a ob]ine rezultate optime v\ rug\m s\ citi]i urm\toarele instruc]iuni . se umple cu apa. Nu dep\[i]i capacitatea de congelare prev\zut\ pentru aparatul dumneavoastr\ . Dozatorul pentru ap\ Acest accesoriu v\ permite sa ob]ine]i 6 ap\ rece f\r\ a fi necesar\ deschiderea frecvent\ a u[ii frigiderului precum [i men]inerea temperaturii selectate `n interiorul frigiderului. Depozitarea alimentelor congelate Congelatorul dumneavostr\ poate men]ine alimentele congelate pentru o perioad\ `ndelungat\ de timp. clapeta va reveni la pozi]ia in]ial\ iar apa se va opri (Fig. Ghea]\ va fi gata `n 2 ore. 8-9. b\uturi gazoase sau alcoolice. Poate fi folosit pentru a dezghe]a alimentele congelate sau pentru a depozita alimentele `nainte de congelare.`ndelungat\. se pune la loc capacul. Compartiment rotativ pentru legume Acesta este destinat p\str\rii fructelor [i legumelor. Suportul orizontal pentru sticle Acesta este destinat depozit\rii sticlelor `n pozi]ie orizontal\. aceasta putând fi scoas\ pentru a le folosi (fig. 9) jetul de aer rece p\trunde `n compartiment. Cu ajutorul separatorului din compartiment alimentele se pot depozita separat (fig. lapte. De asemenea poate fi folosit pentru `nghe]area si p\strarea alimentelor proaspete. Dac\ ve]i pune ap\ `n ea aceasta se va sparge. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ Se umple aparatul pentru ghea]\ cu ap\ [i se a[eaz\ la locul lui. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ defec]iunea dureaz\ mai pu]in de 7 ore. se recomand\ verificarea alimentelor. ~n caz contrar alimentele pot fi r\cite exagerat sau insuficient. Nu congela]i o cantitate prea mare de alimente `n acelasi timp. ~n cazul unei pene de curent nu deschide]i u[a congelatorului. Nu puneti in dozator apa cald\. 8) aceste compartimente pot avea dou\ destina]ii: Compartiment r\cire intermediar\ Dac\ impinge]i `n jos butoanele de control al fantelor de aer rece (fig. care va deveni compartiment de r\cire intermediar\. ~n cazul unei defec]iuni de durat\ mai mare.15-16-17)Aten]ie! Rezervorul este destinat a fi umplut doar cu apa. Nu este nevoie s\ scoate]i aparatul pentru a folosi cuburile de ghea]\. Acest lucru va duce la o economie de energie electric\. Prin retragerea paharului. Calitatea alimentelor se p\streaza cel mai bine atunci când acestea sunt complet congelate `ntr-un interval de timp cât mai scurt posibil. sucuri. Pute]i de asemenea muta sertarele conform fig. Pentru a alimenta dozatorul de ap\ se deschide capacul rezervorului din frigider. (Fig. Aten]ie! Depozita]i alimentele `n compartimentele men]ionate conform selec]iei pe care a]i f\cut-o.15). Compartiment pentru controlul umidit\]ii Poate fi folosit `n aceast\ variant\ dac\ `mpinge]i `n sus butoanele de control al fantelor. 11). Aten]ie! Cutia pentru cuburi de ghea]\ are doar rolul de a le colecta.

alimentele trebuie s\ fie ambalate pentru a evita uscarea lor. Acestea prezint\ riscuri de explozie. . P\stra]i alimentele cât mai pu]in posibil [i verifica]i termenul de valabilitate al acestora. . . .Pâinea trebuie bine ambalat\ pentru a se p\stra proasp\t\.Alimentele si b\uturile fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. Cantit\]ile de alimente mai mici de 1/2 kg pot fi congelate f\r\ ajustarea temperaturii.Bauturile carbogazoase nu trebuie `nghe]ate. .Alimentele deja congelate trebuie p\strate conform instruc]iunilor de pe ambalaj.Unele fructe [i legume se altereaz\ dac\ sunt p\strate la temperaturi de aproximativ 0 0 C. .Compartimentul congelator este evaluat [i este destinat congel\rii [i depozit\rii alimentelor. . .Por]iona]i alimentele `nainte de a le `nghe]a pentru a asigura o congelare rapid\.R\ci]i vinurile. .Pentru o eficien]\ maxim\.Produsele lactate trebuie depozitate `n compartimentele speciale. . deodorante spray). P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite. .Alimentele fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. . Nu introduce]i alimente calde `n congelator.Carnea cruda trebuie `mpachetat\ `n pungi de plastic [i p\strat\ pe raftul cel mai de jos.NU acoperi]i rafturile cu materiale ce ar putea `mpiedica circula]ia aerului.Brânza trebuie ambalat\ mai `ntâi `n hârtie [i apoi `n pungi de plastic pentru a nu intra `n contact cu aerul. Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i .Alege]i `ntotdeauna alimente proaspete [i cur\]a]i-le `nainte de congelare.Alcoolul `n concentra]ie mare trebuie depozitat `n pozi]ie vertical\ `n recipiente bine `nchise. . .NU ]ine]i bananele `n frigider. .Sticlele pot fi ]inute `n rafturile de pe u[\.Nu ]ine]i uleiul vegetal pe rafturile de pe u[\. Ambalajul nu trebuie s\ fie rupt [i trebuie s\ fie rezistent la congelare.in interval de 24 h. .Nu atinge]i carnea cruda de alimentele g\tite pentru a evita contaminarea acesteia. berea sau apa mineral\ `nainte de a le servi. . . Conservele `ncepute nu trebuie p\strate `n ambalajul original.Ambala]i imediat alimentele deja congelate [i introduce]i-le `n congelator cât mai curând posibil. La depozitarea trebuie luate `n considerare [i specifica]iile de pe etichetele alimentelor. Fructele [i legumele proaspete trebuie cur\]ate [i ]inute `n compartimentul pentru fructe. De aceea se recomand\ `mpachetarea lor `n pungi de plastic. Când congela]i alimente prospete regla]i butonul termostat la pozi]ia din mijloc.Ambala]i toate alimentele `n folie de aluminiu sau plastic astfel `ncât s\ nu p\trund\ aerul. Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n r\citor Idei pentru ob]inerea unei depozit\ri [i a unei igiene optime: . . Acest lucru va duce la o func]ionare continu\ a aparatului pân\ când alimentele vor fi congelate [i din aceast\ cauz\ se poate ob]ine temporar o temperatur\ mai sc\zut\ `n interiorul r\citorului. Pentru siguran]\.Con]inutul frigiderului trebuie verificat regulat. tuburi cu crem\.Produsele recent `mpachetate pot fi ]inute pe rafturi. . .Nu depozita]i niciodat\ produse care con]in gaze inflamabile (ex. aflate pe u[a aparatului frigorific. . . . nu acoperi]i 7 rafturile cu hârtie sau alte materiale care ar putea `mpiedica buna circula]ie a aerului rece. nu p\stra]i carnea cruda mai mult de doua .Alimentele g\tite trebuie depozitate `n recipiente `nchise ermetic.Alimentele pe care dori]i s\ le congela]i trebuie s\ fie proaspete. Chiar dac\ nu le depozita]i pentru o perioad\ mare de timp. Ave]i grij\ s\ nu amesteca]i alimentele deja congelate cu cele proaspete. .trei zile. .Compartimentul r\citor este destinat depozit\rii pe perioade scurte a alimentelor proaspete [i a b\uturilor.

Se recomand\ ca p\r]ile metalice ale aparatului (ex. 19-20-21). Cur\]area filtrului anti-miros Pentru a cur\]a acest filtru. Dac\ becul tot nu se aprinde. Cum s\ `nlocui]i becul interior Aten]ie! Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. 5. (folosit\ la autoturisme)pentru a proteja vopseaua. Aparatul este destinat exclusiv produselor comestibile. Conecta]i aparatul. (Fig. 6). Se spal\ rezervorul cu ap\ fierbinte. .NU introduce]i alimente fierbin]i `n r\citor sau congelator.NU consuma]i alimente care au fost congelate un timp prea `ndelungat. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. 2.NU p\stra]i `n acela[i compartiment alimentele proaspete cu cele g\tite.NU ]ine]i `n frigider otr\vuri sau alte substan]e periculoase. . Dac\ aparatul nu va fi folosit pentru o perioad\ lung\ de timp.15 W. Atunci cand aceasta se umple se trage spre exterior. s\pun. se recomand\ a fi p\strate pentru o perioad\ scurt\ de timp `n compartimentul de r\cire intermendiar\. 9. . Se recomand\ deconectarea aparatului de la re]eaua electric\ `nainte de cur\]are. `ndep\rta]i capacul de plastic. cur\]a]i-l [i l\sa]i u[a `ntredeschis\. ~n acest timp filtrul se va cur\]a iar apoi `l ve]i putea a[eza la locul lui (fig. . Verifica]i regulat garniturile de la u[\ pentru a v\ asigura c\ sunt curate [i nu au resturi de alimente. exteriorul u[ii. Nu folosi]i niciodat\ pentru cur\]are materiale necorespunz\toare sau produse inflamabile. p\r]ile laterale) s\ fie cur\]ate cu o cear\ siliconat\ 8 . 7. Folosi]i ap\ c\ldu]\ pentru a cur\]a exteriorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. 4. . Asigura]i-v\ c\ apa nu p\trunde `n compartimentului de control al temperaturii din interiorul r\citorului [i `n cutia pentru lampa de iluminare. 8. deconecta]i-l de la re]eaua electric\. se colecteaz\ `n tava inferioar\. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Tava de colectare a pic\turilor de ap\ Apa care picur\ `n timpul folosirii dispersorului pentru ap\. scoate]i toate alimentele. 6.5l ap\) pentru a cur\]a interiorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. Aceast\ opera]ie trebuie f\cut\ o dat\ pe an. Cur\]area rezervorului dozatorului pentru ap\ Se scoate rezervorul din suportul s\u de sus]inere [i capacul acestuia prin desprinderea clemelor de prindere.NU introduce]i sticle `nchise ermetic `n congelator pentru c\ acestea pot exploda. Acestea trebuie r\cite in prealabil. Nu expune]i aparatul la temperaturi `nalte [i nu-l cur\]a]i cu materiale abrazive. `nlocui]i dulia model E14 . acestea trebuie mai `ntâi eliberate iar apoi ridicate pu]in de la baz\ [i abia apoi scoase complet. Asigura]iv\ c\ acesta este fixat corect `n suportul s\u. se scurge de apa dupa care se introduce la loc.NU scoate]i alimentele din congelator cu mâinile ude.Alimentele care au fost dezghe]ate [i nu au fost consumate imendiat. ~n cazul `n care se arde becul. Folosi]i o cârp\ `nmuiat\ `ntr-o solu]ie de ap\ cu bicarbonat de sodiu (1 linguri]\ de bicarbonat la 0. . apa va curge.NU p\stra]i alimentele care au fost congelate dup\ ce s-au dezghe]at. detergent sau cear\ de lustruit. 10. Capitolul 6 ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului 1. se [terge [i se rea[eaz\ la loc. Pentru a scoate rafturile de pe u[\. altfel.. scoate]i filtrul [i l\sa]i-l la soare timp de o zi. . Nu folosi]i instrumente ascu]ite sau substan]e abrazive. 3.

Sunetele care se produc `ntr-o astfel de situa]ie sunt normale. co[urile sau rafturile au joc sau sunt `n]epenite .amplasa]i aparatul astfel `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte aparate. . va rugam sa contactati biroul local. Orice repara]ie facut\ de persoane neautorizate este periculoas\ pentru utilizator [i duce la pierderea garan]iei. Conform directivei europene 2002/96/EC. . ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor. trebuie predat la punctul de colectare corespunzator.Aparatul nu a fost amplasat corect. .Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor. . Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat.Pocniturile se aud `n timpul procesului de 9 dezghe]are automat\. v\ rug\m s\ apela]i numarul verde 0800 840 040 (apelabil gratuit `n re]eaua de telefonie fix\).Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de caldur\. Sunetele produse `n timpul func]ion\rii pot fi cauzate când : .Becul este ars.Exist\ o `ntrerupere de curent electric. . El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta porne[te.O diferen]\ de pâna la 20 0c `ntre valoarea afi[at\ a temperaturii [i cea. . .Faptul c\ partea frontal\ a compartimentului congelator este cald\.Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute. . . . Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs. pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\tarie). . Se deconecteaza aparatul de la re]ea.verifica]i componentele deta[abile [i monta]i-le eventual la loc.pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE). serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat. Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce motocompresorul merge. motocompresorul aparatului porne[te periodic. Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia. . m\surat\ `n interiorul aparatului la un moment dat.Exist\ ap\ `n partea inferioara a compartimentului r\citor. sunt sunete normale de func]ionare. . Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul.Capitolul 7 M\suri `nainte de a contacta service-ul ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaza verifica]i dac\: .Aparatul este proptit . .Zumzetul este produs de motocompresor. Nu trebuie considerate anomalii . . eventual. Dac a]i urm\rit indicatiile anterioare [i nu a]i reu[it s\ gasi]i defec]iunea.Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul frigorific care circula prin conductele aparatului. .Clinchetul scurt se aude atunci când termostatul activeaz\ sau dezactiveaz\ motocompresorul.Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent. .Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe care a]i reglat-o. Sunete `n timpul func]ion\rii .U[ile nu au fost `nchise `n mod corect.Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ .regla]i picioru[ele anterioare.Sticlele sau vasele se ating `ntre ele deplasa]i sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\.Siguran]a este ars\. . pere]ii aparatului se dilat\ [i se contract\ [i produc acest sunet. se demonteaza becul [i se `nlocuie[te cu altul. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Sertarele.

e-mail: service@arctic. Giurgiului.vineri 7:30 – 20:00 sâmb\t\ 8:30 – 17:00 10 . Dâmbovi]a: str. nr.Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti . 12 Fax: 0245/71 10 24.ro Rela]ii tehnice: Tel: 0245 605 111 0723 202 771 0745 605 111 Centru de apeluri program: luni .jud.

congelator (l) BEKO DEN477WD / DEN477MWD FRIGIDER CONGELATOR A 445 470 440 350 90 Nr. frigider/comp. G=mai pu]in eficient) (2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale aparatului 11 .G (A+ = mai eficient. congelator Autonomie (ore) Capacitate de congelare (kg/24h) Clasa climatica Zgomot (dB(A) re 1 pW) 5 SN-T 43 (1) Clase energetice A+ ...FI{A TEHNIC| Marca MODEL (cod comerial) TIP APARAT Clasa de eficien]\ energetic\ (1) Consum de energie (kWh/an) (2) Volum brut total (l) Volum util total (l) Volum util comp. r\citor (l) Volum util comp.. stele comp.....

48 3154 0002 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->