P. 1
ghid Beko DEN477

ghid Beko DEN477

|Views: 4,713|Likes:
Published by Andreea Costea

More info:

Published by: Andreea Costea on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

DEN477WD

RO

Instruc]iuni de utilizare Frigider congelator

Cuprins

1. Aten]ion\ri - 1 2. ~nainte de utilizare - 3 Instruc]iuni de transport - 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat - 3 Sfaturi pentru reciclarea ambalajului - 3 3. Prezentare aparat - 3 4. Instalarea [i punerea `n func]iune - 3 Re]eaua electric\ - 3 Instruc]iuni de instalare - 4 Verificarea final\ - 4 Repozi]ionarea u[ilor - 4 5. Set\ri si func]ii - 4 Controlul [i ajustarea temperaturii - 5 Func]iile afi[ajului electronic - 5 Utilizarea accesoriilor - 5 Depozitarea alimentelor congelate - 6 Congelarea alimentelor proaspete - 6 Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n frigider - 7 Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i - 7 6. ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului - 8 7. M\suri `nainte de a contacta service-ul - 9 8. Service - 10 Fi[a tehnic\ [i declara]ia de conformitate - 11

1 .1 2 3 16 17 4 5 6 5 7 5 8 5 9 10 11 12 13 14 15 18 20 20 19 20 21 20 20 Fig.

2 Fig.5 Fig.6 .Fig.4 Fig.3 1 2 12 8 7 9 3 11 6 5 10 4 Fig.

12 . 8 Fig.11 Fig. 7 Fig.10 Fig.Fig. 9 Fig.

18 .15 Fig.14 Fig.13 Fig.16 Fig.17 Fig.Fig.

21 .19 Fig.Fig.20 Fig.

22 .Fig.

pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci. lampi. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. La temperaturi ambiante peste limita superioara de 430C. tip curent. Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive. cu cât ne `ndepartam de aceasta. Acest aparat a fost conceput sa func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i `n manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 100 C si 430 C (clasa climatica N). Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Daca nu utilizati aparatul câteva zile. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. situat\ `n interior pe partea lateral\. Tensiunea [i volatajul re]elei electrice trebuie s\ fie compatibile cu cele necesare aparatului. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. etc. apa mineral\ carbogazoas\. care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. . cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta.scoateti fisa cordonului de alimentare din priza. Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. 1 . Daca nu-l utilizati o perioada mai mare de timp. aparatul tinde c\tre o func]ionare continu\. [ampanie.V\ felicit\m pentru alegerea acestui aparat. Nu atinge]i niciodata par]i metalice reci sau alimente congelate daca ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\. Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. lumânari.goliti frigiderul si congelatorul. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. care s-a dovedit a fi unul dintre modelele preferate de c\tre consumatorii Beko. ghivece. P\stra]i instruc]unile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior.) `n congelator: sticla poate sa explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. garaj. care m\re[te [i consumul de energie. etc. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea. Nu p\stra]i bauturi acidulate (sucuri. Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. (catre 00 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare. veti proceda in felul urmator: . Nu lasati alimentele in aparat daca acesta nu functioneaza. Nu se recomand\ amplasarea acestui aparat `ntr-o `nc\pere rece (ex. anexe. Sper\m c\ `l ve]i folosi pentru mult timp [i c\ ve]i fi mul]umi]i de designul [i performan]ele sale deosebite. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune. Capitolul 1 ATEN}ION|RI ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege.). nu este recomandat sa-l opriti. Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. Aparatul dumneavoastra este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. Pentru a deconecta aparatul de la retea trageti de fisa si nu de cablu! Nu v\ urca]i pe aparat. c\mar\). gr\tare sau etajere. iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc. balcon. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 100 C. Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. nu va l\sa]i pe u[i. pe partea superioara\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile.

lasati usile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplacute. IMPORTANT! Produc\torul nu `[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube cauzate de nerespectarea condi]iilor men]ionate mai sus. Este permis [i transportul aparatului in pozitie orizontala conform marcajelor de pe amabalaj.dezghetati si curatati. Cordonul de alimentare poate fi inlocuit doar de catre o persoana autorizata. V\ rug\m contacta]i reprezentan]ele Service autorizate pentru instruc]iuni privind locurile de depozitare a aparatelor vechi. Inainte de punerea in functiune.. lasati aparatul in repaus min. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea motocompresorului si scoaterea aparatului din garantie. In aceasta situatie se recomanda ca inainte de punerea in functiune sa-l lasati in repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. Ambalajul trebuie sa fie intact in timpul transportului. 2 . . Nerespectarea acestora poate anula dreptul la service gratuit `n perioada de garan]ie. Nu da]i foc aparatelor vechi. 4 ore. Pentru a ob]ine performan]e optime este foarte important s\ citi]i aceste instruc]iuni cu mare aten]ie. Recomandam ca transportul aparatului sa se faca numai in pozitie verticala. care sunt inflamabile. Aparatele pot con]ine substan]e f\r\ CFC.

`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l).deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\.`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[a pentru a evita blocarea `n interior. Butonul termostat al r\citorului 5. Compartimentele de r\cire intermediar\ / control umiditate 10. Important! Se recomand\ verificarea cablului de alimentare pentru a nu fi prins sub aparat `n timpul transport\rii. . ambalajul aparatului trebuie sa fie intact. 3 Capitolul 4 Instalarea [i punerea `n func]iune Re]eaua electric\ Aparatul este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune de 230V/50Hz. Aten]ie! Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la pamânt de protec]ie. Butonul de control al absorbantului umidit\]ii 11. Cutie de legume rotativ\ 13. asigura]i-v\ c\ voltajul [i frecven]a men]ionate (`nscrise [i pe eticheta aparatului) corespund celor de la re]eaua electric\. Buton de control fantele de aer rece ale compartimentelor de r\cire intermediar\ 9. Este permis [i transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. din joac\. Cutie pentru colectarea cuburilor de ghea]\ 4. v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urmatoarele aspecte: Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. Rafturi r\citor 6. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. Suporturi orizontale pentru sticle 7. Separator cutii de legume 14. Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor. a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. ~nainte de punerea `n func]iune. 4 ore. Rafturi u[\ compartiment congelator 18. Rezervorul dozatorului pentru ap\ 19. Acesta nu a fost construit `n acest scop [i se poate deterioara iar dvs. Raft congelator 2. Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin. Picioru[e ajustabile 16. ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. Afi[aj electronic 17. Capac fant\ inferioar\ de aerisire 15. Capitolul 3 Prezentare aparat (Fig. monta]i un cablu de alimentare mai lung dar având acelea[i . Nu v\ a[eza]i pe aparat. Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. T\vi]\ pentru ou\ 20. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ 3. Aparatul trebuie protejat `mpotriva ploii. Capacul absorbantului de umiditate 12. Nu permite]i copiilor s\ se joace cu aparatul sau cu comenzile acestuia. Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . v\ pute]i accidenta. ~nainte de a conecta aparatul. Rafturi u[\ compartiment r\citor Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat ~n cazul `n care noul aparat achizitionat `nlocuieste un aparat mai vechi. l\sa]i aparatul `n repaus min. Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european.1) 1. Dac\ este necesar. .Capitolul 2 ~nainte de utilizare Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. umezelii sau a altor condi]ii atmosferice neprielnice. Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvata. Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. Lumina interioar\ 8.

Pozi]ionarea corect\ a picioru[elor `mpiedic\ vibra]iile excesive si reduce zgomotul.Picioru[ele au fost reglate corespunz\tor. O u[oar\ ondulare a top-ului frigiderului este normal\ datorit\ procesului de produc]ie. Verificarea final\ ~nainte de pornirea frigiderului verifica]i dac\: . . Pozi]ia MAX corespunde celei mai mici valori a temperaturii. Pentru o func]ionare eficient\ a aparatului trebuie s\ existe un spa]iu de min.: zona cutiilor de legume sau partea superioar\ a . 3) Mânerele u[ilor pot fi gasite `n interiorul aparatului. Temperatura medie din interiorul r\citorului trebuie s\ fie `n jur de +5 0 C.25 mm fa]\ de alt aparat frigorific Asigura]i spa]iul minim necesar `n jurul aparatului pentru a permite o bun\ ventilare a aerului. 4 Repozitionarea u[ilor U[a frigiderului dumneavoastr\ poate fi montat\ pe oricare din cele dou\ p\r]i (stânga / dreapta) `n func]ie de preferin]e. Instruc]iuni de instalare Nu ]ine]i aparatul `n `nc\peri unde t e m p e r a t u r a p o a t e s c \ d e a s u b 1 0 0C `n timpul nop]ii sau iarna. Când u[a frigiderului este deschis\.iuni de utilizare caracteristici cu cel al produsului. 4). Pentru a v\ asigura c\ aparatul este `n pozi]ie vertical\ regla]i cele dou\ picioru[e frontale `nvârtindu-le.Aparatul este conectat la re]eaua electric\. Lichidul [i gazul din sistemul frigiderului pot produce zgomot chiar dac\ motocompresorul nu este `n stare de func]ionare. Capitolul 5 Set\ri [i func]ii Controlul [i ajustarea temperaturii Temperaturile din interiorul r\citorului [i al congelatorului pot fi reglate cu ajutorul butoanelor termostat corespunz\toare fiec\rui compartiment. Nu `nc\rca]i aparatul imediat dup\ pornire. ~n acest scop se monteaz\ distan]ierele. Observa]i c\: Ve]i auzi un zgomot atunci când motocompresorul intr\ `n func]iune. A[tepta]i pân\ când a fost ob]inut\ temperatura corect\ de depozitare. ~n cazul `n care instala]i aparatul `n apropiere unei surse de c\ldur\ sau a unui alt aparat frigorific. pe unul din rafturi. pânã când sunt pozi]ionate ferm pe suprafa]a de contact. acest lucru conducând la o reducere a duratei de conservare a produselor alimentare depozitate. sau `n lumina directa a soarelui. (fig. Nu a[eza]i aparatul `n apropierea ma[inilor de g\tit cu gaz. Aparatul trebuie a[ezat pe o suprafa]\ neted\. Cele dou\ picioru[e frontale pot fi ajustate. Interiorul este uscat si aerul poate circula liber. Pentru a le monta proceda]i ca `n fig.300 mm fa]\ de radiatoare . p\stra]i urm\toarele distan]e: . Anumite zone din interiorul r\citorului pot fi mai calde sau mai reci (ex. a radiatoarelor.Interiorul este curat a[a cum se recomand\ `n capitolul “Cur\]area [i `ngrijirea” . prezint\ riscuri care pot avea consecin]e grave pentru utilizator. Pentru schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor va rug\m s\ contacta]i service-ul autorizat. Acesta nu este un defect. f\cute de persoane neautorizate. Termostatul poate fi setat la orice valoare `ntre MIN [i MAX (fig. pentru c\ acest lucru va afecta buna func]ionare a aparatului. La temperaturi mai sc\zute aparatul poate s\ nu func]ioneze.30 mm fa]\ de ma[ini de g\tit . becul interior se va aprinde. 2. Capacul fantei inferioare de aerisire pe care `l g\si]i `n interiorul aparatului trebuie montat la baza frigiderului a[a cum se arat\ `n fig. Acest lucru este normal. Repara]iile incorecte. iar accesoriile necesare asambl\rii lor `n cutia de legume. Repara]iile la re]eaua electric\ trebuie f\cute doar de un electrician calificat. 5 cm `ntre acesta [i perete. Aparatul este proiectat s\ func]ioneze la o temperatura ambiant\ cuprins\ `ntre +10 0 si +43 0 C. pe care le g\si]i de asemenea `n interiorul frigiderului. 22.

Cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capacul absorbantului de umiditate. Când temperatura din r\citor va atinge valoarea dorit\ led-ul va `nceta s\ 5 clipeasc\ [i va r\mâne in acest mod pân\ când se vor introduce alimente proaspete `n acest compartiment. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul congelatorului. Butonul de setare a temperaturii `n congelator: Pute]i stabili cu ajutorul s\u temperatura din congelator. Dac\ deschide]i u[a aparatului sau schimba]i set\rile. Pentru cur\]area filtrului anti-miros urm\ri]i capitolul ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul r\citorului. -24. 9. func]ia Smart se va activa automat. alimentele depozitate sub termostatul din r\citor pot `nghe]a. Avertizarea pentru temperaturi ridicate: este activat\ când valoarea temperaturii cre[te. 7. Aerul rece circul\ `n jurul acestui sistem iar cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capac. Afi[eaz\ temperatura setat\ pentru interiorul congelatorului. ceea ce `nseamn\ func]ionare `n modul economic. Ap\sa]i butonul func]iei pentru a o activa. 12. 6. Se aprinde când este selectat\ func]ia Eco-Fuzzy. 4 1. led-ul se stinge [i aparatul revine la set\rile ini]iale. 10. Când introduce]i alimente calde `n r\citor. -20. -22. Pentru congelator afi[ajul electronic va ar\ta -27 0 C. Când aceast\ func]ie este activ\. Unitatea de m\sur\ este grade C ( 0C). Important! Când temperaturile din r\citor [i din congelator sunt setate la valoari minime. 11. fapt care este normal. Deschiderea frecvent\ a u[ilor aparatului poate duce la cre[terea temperaturii `n compartimentele acestuia. iar led-ul func]iei se va aprinde. aparatul va func]iona mai economic `n week-end-uri. iar led-ul func]iei Congelare Rapida se va aprinde. Butonul de reglare a umidit\]ii Aceasta op]iune a fost creat\ pentru men]inerea legumelor `n stare proasp\t\ f\r\ a se pierde umiditatea. 3. Se aprinde când temperatura din congelator este setat\ la -18 0 C. Aceast\ func]ie poate fi activ\ cel mult 5 ore. Func]ia Eco Fuzzy: Rolul s\u este de a economisi energie electric\ atunci când aparatul nu este deschispentru o perioad\ mai `ndelungat\. 2.r\citorului). vacan]e sau pe durata nop]ii. Func]ia Congelare Rapid\: Selecta]i aceast\ func]ie când introduce]i alimente pentru prima dat\ `n congelator. Utilizarea accesoriilor Filtrul anti-miros Acest filtru este situat `n partea de sus a compartimentului r\citor [i are rolul de a preveni acumularea mirosurilor nepl\cute `n interiorul acestuia. iar led-ul va `ncepe s\ clipeasc\. iar alimentele risc\ s\ se altereze. motiv pentru care este bine ca u[ile s\ fie `nchise cât de repede posibil. iar func]ia Eco-Fuzzy se va activa `n cazul `n care nu interveni]i asupra aparatului `n interval de 6 ore. Se aprinde când este selectat\ func]ia Congelare Rapid\. Pentru reglarea gradului de umiditate a alimentelor fixa]i puternice iar pozi]ia “`nchis” unei r\ciri mai pu]in puternice [i men]inerii umidit\]ii pe o perioad\ mai . Func]iile afi[ajului electronic Fig. 8. Dac\ dori]i s\ anula]i func]ia ap\sa]i butonul corespunz\tor. 5. 4. acesta va `ncepe s\ func]ioneze la valorile nou setate. Valorile afi[ate sunt temperaturile selectate pentru congelator. Temperatura din interiorul r\citorului depinde de volumul de aer schimbat `ntre cele dou\ compartimente ale aparatului. Se aprinde când este selectat\ func]ia Smart. Func]ia Smart: Aceast\ func]ie este folosit\ pentru r\cirea rapid\ a compartimentului r\citorului. Func]ia poate fi anulat\ ap\sând butonul corespunz\tor func]iei Smart. De fiecare dat\ când ap\sa]i acest buton vor fi afi[ate urm\toarele temperaturi: -18. Ap\sa]i butonul Smart. Func]ia poate fi dezactivat\ ap\sând butonul corespunz\tor. Când alimentele sunt congelate.

15-16-17)Aten]ie! Rezervorul este destinat a fi umplut doar cu apa.15). se pune la loc capacul. Pute]i de asemenea muta sertarele conform fig. lapte. Dac\ ve]i pune ap\ `n ea aceasta se va sparge. Aten]ie! Cutia pentru cuburi de ghea]\ are doar rolul de a le colecta. Nu este nevoie s\ scoate]i aparatul pentru a folosi cuburile de ghea]\. care va deveni compartiment de r\cire intermediar\. ~n cazul unei defec]iuni de durat\ mai mare. Ghea]\ va fi gata `n 2 ore. Nu puneti in dozator apa cald\. Nu congela]i o cantitate prea mare de alimente `n acelasi timp. Pentru a alimenta dozatorul de ap\ se deschide capacul rezervorului din frigider. Pozi]iile intermediare asigur\ reglarea temperaturii [i umidit\]ii dup\ dorin]\. clapeta va reveni la pozi]ia in]ial\ iar apa se va opri (Fig. Cu ajutorul separatorului din compartiment alimentele se pot depozita separat (fig.`ndelungat\. 13-14). sucuri. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ Se umple aparatul pentru ghea]\ cu ap\ [i se a[eaz\ la locul lui. (Fig. Calitatea alimentelor se p\streaza cel mai bine atunci când acestea sunt complet congelate `ntr-un interval de timp cât mai scurt posibil. 8-9. b\uturi gazoase sau alcoolice. 11). Depozitarea alimentelor congelate Congelatorul dumneavostr\ poate men]ine alimentele congelate pentru o perioad\ `ndelungat\ de timp. Este suficient s\ `l roti]i cu 90 de grade spre dreapta [i cuburile vor c\dea `n cutia de dedesubt. Aten]ie! Depozita]i alimentele `n compartimentele men]ionate conform selec]iei pe care a]i f\cut-o. Compartiment rotativ pentru legume Acesta este destinat p\str\rii fructelor [i legumelor. ~n cazul unei pene de curent nu deschide]i u[a congelatorului. Compartiment r\cire intermediar\ / Compartiment alternativ pentru controlul umidit\]ii Prin ac]ionarea butoanelor de control al fantelor de aer rece (fig. ~n caz contrar alimentele pot fi r\cite exagerat sau insuficient. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ defec]iunea dureaz\ mai pu]in de 7 ore. Prin retragerea paharului. se recomand\ verificarea alimentelor. se umple cu apa. Pentru a `ndep\rta acest suport se scoate mai `ntâi raftul de sticl\ de deasupra iar apoi se trage suportul (fig. aceasta putând fi scoas\ pentru a le folosi (fig. 9) jetul de aer rece p\trunde `n compartiment. 8) aceste compartimente pot avea dou\ destina]ii: Compartiment r\cire intermediar\ Dac\ impinge]i `n jos butoanele de control al fantelor de aer rece (fig. Poate fi folosit pentru a dezghe]a alimentele congelate sau pentru a depozita alimentele `nainte de congelare. Prin `mpingerea cu paharul a clapetei se va deschide robinetul pentru curgerea apei. Compartiment pentru controlul umidit\]ii Poate fi folosit `n aceast\ variant\ dac\ `mpinge]i `n sus butoanele de control al fantelor. Dozatorul pentru ap\ Acest accesoriu v\ permite sa ob]ine]i 6 ap\ rece f\r\ a fi necesar\ deschiderea frecvent\ a u[ii frigiderului precum [i men]inerea temperaturii selectate `n interiorul frigiderului. Nu dep\[i]i capacitatea de congelare prev\zut\ pentru aparatul dumneavoastr\ . De asemenea poate fi folosit pentru `nghe]area si p\strarea alimentelor proaspete. Congelarea alimentelor proaspete Pentru a ob]ine rezultate optime v\ rug\m s\ citi]i urm\toarele instruc]iuni . Acest lucru va duce la o economie de energie electric\. Suportul orizontal pentru sticle Acesta este destinat depozit\rii sticlelor `n pozi]ie orizontal\. 12).

Alcoolul `n concentra]ie mare trebuie depozitat `n pozi]ie vertical\ `n recipiente bine `nchise. Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i . . .Compartimentul congelator este evaluat [i este destinat congel\rii [i depozit\rii alimentelor.NU ]ine]i bananele `n frigider.in interval de 24 h. Conservele `ncepute nu trebuie p\strate `n ambalajul original.Alimentele si b\uturile fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider.Pâinea trebuie bine ambalat\ pentru a se p\stra proasp\t\. . aflate pe u[a aparatului frigorific.Produsele lactate trebuie depozitate `n compartimentele speciale. Acestea prezint\ riscuri de explozie.Alimentele pe care dori]i s\ le congela]i trebuie s\ fie proaspete.Pentru o eficien]\ maxim\. . De aceea se recomand\ `mpachetarea lor `n pungi de plastic. Cantit\]ile de alimente mai mici de 1/2 kg pot fi congelate f\r\ ajustarea temperaturii. .Bauturile carbogazoase nu trebuie `nghe]ate. . .trei zile. P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite. .Nu ]ine]i uleiul vegetal pe rafturile de pe u[\.Ambala]i toate alimentele `n folie de aluminiu sau plastic astfel `ncât s\ nu p\trund\ aerul.Brânza trebuie ambalat\ mai `ntâi `n hârtie [i apoi `n pungi de plastic pentru a nu intra `n contact cu aerul.Alimentele fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. .Unele fructe [i legume se altereaz\ dac\ sunt p\strate la temperaturi de aproximativ 0 0 C. . Ambalajul nu trebuie s\ fie rupt [i trebuie s\ fie rezistent la congelare. Chiar dac\ nu le depozita]i pentru o perioad\ mare de timp. nu acoperi]i 7 rafturile cu hârtie sau alte materiale care ar putea `mpiedica buna circula]ie a aerului rece. . Acest lucru va duce la o func]ionare continu\ a aparatului pân\ când alimentele vor fi congelate [i din aceast\ cauz\ se poate ob]ine temporar o temperatur\ mai sc\zut\ `n interiorul r\citorului. .Por]iona]i alimentele `nainte de a le `nghe]a pentru a asigura o congelare rapid\.Alimentele g\tite trebuie depozitate `n recipiente `nchise ermetic. .Produsele recent `mpachetate pot fi ]inute pe rafturi. .R\ci]i vinurile. . . . berea sau apa mineral\ `nainte de a le servi.Con]inutul frigiderului trebuie verificat regulat. Nu introduce]i alimente calde `n congelator.Alege]i `ntotdeauna alimente proaspete [i cur\]a]i-le `nainte de congelare. .Nu atinge]i carnea cruda de alimentele g\tite pentru a evita contaminarea acesteia. . . . Când congela]i alimente prospete regla]i butonul termostat la pozi]ia din mijloc. . Fructele [i legumele proaspete trebuie cur\]ate [i ]inute `n compartimentul pentru fructe.Compartimentul r\citor este destinat depozit\rii pe perioade scurte a alimentelor proaspete [i a b\uturilor. deodorante spray).Carnea cruda trebuie `mpachetat\ `n pungi de plastic [i p\strat\ pe raftul cel mai de jos. P\stra]i alimentele cât mai pu]in posibil [i verifica]i termenul de valabilitate al acestora. Ave]i grij\ s\ nu amesteca]i alimentele deja congelate cu cele proaspete.Alimentele deja congelate trebuie p\strate conform instruc]iunilor de pe ambalaj.Nu depozita]i niciodat\ produse care con]in gaze inflamabile (ex. alimentele trebuie s\ fie ambalate pentru a evita uscarea lor. . La depozitarea trebuie luate `n considerare [i specifica]iile de pe etichetele alimentelor. Pentru siguran]\. tuburi cu crem\. .Sticlele pot fi ]inute `n rafturile de pe u[\.Ambala]i imediat alimentele deja congelate [i introduce]i-le `n congelator cât mai curând posibil. Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n r\citor Idei pentru ob]inerea unei depozit\ri [i a unei igiene optime: .NU acoperi]i rafturile cu materiale ce ar putea `mpiedica circula]ia aerului. nu p\stra]i carnea cruda mai mult de doua . . .

~n acest timp filtrul se va cur\]a iar apoi `l ve]i putea a[eza la locul lui (fig. Se recomand\ deconectarea aparatului de la re]eaua electric\ `nainte de cur\]are. Aceast\ opera]ie trebuie f\cut\ o dat\ pe an. 2. Acestea trebuie r\cite in prealabil. 9. ~n cazul `n care se arde becul. Dac\ becul tot nu se aprinde. 19-20-21). Cur\]area rezervorului dozatorului pentru ap\ Se scoate rezervorul din suportul s\u de sus]inere [i capacul acestuia prin desprinderea clemelor de prindere. Verifica]i regulat garniturile de la u[\ pentru a v\ asigura c\ sunt curate [i nu au resturi de alimente. Nu expune]i aparatul la temperaturi `nalte [i nu-l cur\]a]i cu materiale abrazive. cur\]a]i-l [i l\sa]i u[a `ntredeschis\.NU consuma]i alimente care au fost congelate un timp prea `ndelungat. 8. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. Dac\ aparatul nu va fi folosit pentru o perioad\ lung\ de timp. Asigura]iv\ c\ acesta este fixat corect `n suportul s\u. 10.NU introduce]i sticle `nchise ermetic `n congelator pentru c\ acestea pot exploda. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. . 7. se [terge [i se rea[eaz\ la loc. . . Folosi]i o cârp\ `nmuiat\ `ntr-o solu]ie de ap\ cu bicarbonat de sodiu (1 linguri]\ de bicarbonat la 0. . `nlocui]i dulia model E14 . (Fig. Conecta]i aparatul. Cum s\ `nlocui]i becul interior Aten]ie! Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. Nu folosi]i instrumente ascu]ite sau substan]e abrazive. se colecteaz\ `n tava inferioar\. Aparatul este destinat exclusiv produselor comestibile. deconecta]i-l de la re]eaua electric\. 5. s\pun.NU p\stra]i `n acela[i compartiment alimentele proaspete cu cele g\tite. Asigura]i-v\ c\ apa nu p\trunde `n compartimentului de control al temperaturii din interiorul r\citorului [i `n cutia pentru lampa de iluminare. Folosi]i ap\ c\ldu]\ pentru a cur\]a exteriorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. . apa va curge. Se recomand\ ca p\r]ile metalice ale aparatului (ex. altfel.Alimentele care au fost dezghe]ate [i nu au fost consumate imendiat. exteriorul u[ii.15 W. 6). 4. p\r]ile laterale) s\ fie cur\]ate cu o cear\ siliconat\ 8 . Nu folosi]i niciodat\ pentru cur\]are materiale necorespunz\toare sau produse inflamabile. se recomand\ a fi p\strate pentru o perioad\ scurt\ de timp `n compartimentul de r\cire intermendiar\. se scurge de apa dupa care se introduce la loc. Se spal\ rezervorul cu ap\ fierbinte. Atunci cand aceasta se umple se trage spre exterior. acestea trebuie mai `ntâi eliberate iar apoi ridicate pu]in de la baz\ [i abia apoi scoase complet.NU scoate]i alimentele din congelator cu mâinile ude. (folosit\ la autoturisme)pentru a proteja vopseaua. Tava de colectare a pic\turilor de ap\ Apa care picur\ `n timpul folosirii dispersorului pentru ap\. scoate]i toate alimentele. 3. scoate]i filtrul [i l\sa]i-l la soare timp de o zi. detergent sau cear\ de lustruit.NU introduce]i alimente fierbin]i `n r\citor sau congelator.NU ]ine]i `n frigider otr\vuri sau alte substan]e periculoase. `ndep\rta]i capacul de plastic. . Pentru a scoate rafturile de pe u[\. .NU p\stra]i alimentele care au fost congelate dup\ ce s-au dezghe]at. Cur\]area filtrului anti-miros Pentru a cur\]a acest filtru. Capitolul 6 ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului 1.5l ap\) pentru a cur\]a interiorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\.. 6.

pere]ii aparatului se dilat\ [i se contract\ [i produc acest sunet. .Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul frigorific care circula prin conductele aparatului. se demonteaza becul [i se `nlocuie[te cu altul. . ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor. Sunete `n timpul func]ion\rii .Aparatul nu a fost amplasat corect. v\ rug\m s\ apela]i numarul verde 0800 840 040 (apelabil gratuit `n re]eaua de telefonie fix\). .Exist\ o `ntrerupere de curent electric. trebuie predat la punctul de colectare corespunzator. .Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ .pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE). .Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe care a]i reglat-o.O diferen]\ de pâna la 20 0c `ntre valoarea afi[at\ a temperaturii [i cea. . . co[urile sau rafturile au joc sau sunt `n]epenite .verifica]i componentele deta[abile [i monta]i-le eventual la loc.Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor. Se deconecteaza aparatul de la re]ea. Orice repara]ie facut\ de persoane neautorizate este periculoas\ pentru utilizator [i duce la pierderea garan]iei.Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de caldur\.Sticlele sau vasele se ating `ntre ele deplasa]i sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\.Siguran]a este ars\. . El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta porne[te.Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent.Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute.U[ile nu au fost `nchise `n mod corect. .Becul este ars.Faptul c\ partea frontal\ a compartimentului congelator este cald\. sunt sunete normale de func]ionare. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat.Capitolul 7 M\suri `nainte de a contacta service-ul ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaza verifica]i dac\: . Conform directivei europene 2002/96/EC. . motocompresorul aparatului porne[te periodic. .Pocniturile se aud `n timpul procesului de 9 dezghe]are automat\. . serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat. pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\tarie).amplasa]i aparatul astfel `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte aparate. va rugam sa contactati biroul local. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs. Nu trebuie considerate anomalii . . eventual.Clinchetul scurt se aude atunci când termostatul activeaz\ sau dezactiveaz\ motocompresorul. .Aparatul este proptit . . . m\surat\ `n interiorul aparatului la un moment dat. Dac a]i urm\rit indicatiile anterioare [i nu a]i reu[it s\ gasi]i defec]iunea.regla]i picioru[ele anterioare.Zumzetul este produs de motocompresor. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. . Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia.Exist\ ap\ `n partea inferioara a compartimentului r\citor. consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs. Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce motocompresorul merge. Sunetele produse `n timpul func]ion\rii pot fi cauzate când : . Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul. .Sertarele. Sunetele care se produc `ntr-o astfel de situa]ie sunt normale.

ro Rela]ii tehnice: Tel: 0245 605 111 0723 202 771 0745 605 111 Centru de apeluri program: luni .jud. Dâmbovi]a: str. Giurgiului. e-mail: service@arctic. 12 Fax: 0245/71 10 24.Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti . nr.vineri 7:30 – 20:00 sâmb\t\ 8:30 – 17:00 10 .

congelator Autonomie (ore) Capacitate de congelare (kg/24h) Clasa climatica Zgomot (dB(A) re 1 pW) 5 SN-T 43 (1) Clase energetice A+ . stele comp..FI{A TEHNIC| Marca MODEL (cod comerial) TIP APARAT Clasa de eficien]\ energetic\ (1) Consum de energie (kWh/an) (2) Volum brut total (l) Volum util total (l) Volum util comp. congelator (l) BEKO DEN477WD / DEN477MWD FRIGIDER CONGELATOR A 445 470 440 350 90 Nr. r\citor (l) Volum util comp..... G=mai pu]in eficient) (2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale aparatului 11 . frigider/comp..G (A+ = mai eficient..

48 3154 0002 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->