DEN477WD

RO

Instruc]iuni de utilizare Frigider congelator

Cuprins

1. Aten]ion\ri - 1 2. ~nainte de utilizare - 3 Instruc]iuni de transport - 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat - 3 Sfaturi pentru reciclarea ambalajului - 3 3. Prezentare aparat - 3 4. Instalarea [i punerea `n func]iune - 3 Re]eaua electric\ - 3 Instruc]iuni de instalare - 4 Verificarea final\ - 4 Repozi]ionarea u[ilor - 4 5. Set\ri si func]ii - 4 Controlul [i ajustarea temperaturii - 5 Func]iile afi[ajului electronic - 5 Utilizarea accesoriilor - 5 Depozitarea alimentelor congelate - 6 Congelarea alimentelor proaspete - 6 Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n frigider - 7 Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i - 7 6. ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului - 8 7. M\suri `nainte de a contacta service-ul - 9 8. Service - 10 Fi[a tehnic\ [i declara]ia de conformitate - 11

1 .1 2 3 16 17 4 5 6 5 7 5 8 5 9 10 11 12 13 14 15 18 20 20 19 20 21 20 20 Fig.

5 Fig.4 Fig.2 Fig.Fig.6 .3 1 2 12 8 7 9 3 11 6 5 10 4 Fig.

7 Fig.Fig.12 .11 Fig. 9 Fig. 8 Fig.10 Fig.

13 Fig.Fig.15 Fig.17 Fig.18 .14 Fig.16 Fig.

21 .20 Fig.Fig.19 Fig.

Fig. 22 .

V\ felicit\m pentru alegerea acestui aparat. Pentru a deconecta aparatul de la retea trageti de fisa si nu de cablu! Nu v\ urca]i pe aparat. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\.scoateti fisa cordonului de alimentare din priza.). Nu p\stra]i bauturi acidulate (sucuri. Acest aparat a fost conceput sa func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i `n manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 100 C si 430 C (clasa climatica N). aparatul tinde c\tre o func]ionare continu\. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune. Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. P\stra]i instruc]unile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior.) `n congelator: sticla poate sa explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. Tensiunea [i volatajul re]elei electrice trebuie s\ fie compatibile cu cele necesare aparatului. Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. Daca nu utilizati aparatul câteva zile. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta. Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. pe partea superioara\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile. La temperaturi ambiante peste limita superioara de 430C. lumânari. cu cât ne `ndepartam de aceasta. etc. Nu lasati alimentele in aparat daca acesta nu functioneaza. situat\ `n interior pe partea lateral\. nu este recomandat sa-l opriti. anexe. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive. (catre 00 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 100 C. nu va l\sa]i pe u[i. [ampanie. Nu atinge]i niciodata par]i metalice reci sau alimente congelate daca ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. balcon. Aparatul dumneavoastra este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. veti proceda in felul urmator: . 1 . lampi. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. etc. Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. Capitolul 1 ATEN}ION|RI ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. apa mineral\ carbogazoas\. ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea. care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. Nu se recomand\ amplasarea acestui aparat `ntr-o `nc\pere rece (ex. pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci. Daca nu-l utilizati o perioada mai mare de timp. care s-a dovedit a fi unul dintre modelele preferate de c\tre consumatorii Beko. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. c\mar\).goliti frigiderul si congelatorul. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. garaj. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc. ghivece. Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. . Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. care m\re[te [i consumul de energie. gr\tare sau etajere. Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. Sper\m c\ `l ve]i folosi pentru mult timp [i c\ ve]i fi mul]umi]i de designul [i performan]ele sale deosebite. tip curent.

lasati usile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplacute. V\ rug\m contacta]i reprezentan]ele Service autorizate pentru instruc]iuni privind locurile de depozitare a aparatelor vechi. IMPORTANT! Produc\torul nu `[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube cauzate de nerespectarea condi]iilor men]ionate mai sus. Pentru a ob]ine performan]e optime este foarte important s\ citi]i aceste instruc]iuni cu mare aten]ie. Recomandam ca transportul aparatului sa se faca numai in pozitie verticala. Ambalajul trebuie sa fie intact in timpul transportului. lasati aparatul in repaus min. Nerespectarea acestora poate anula dreptul la service gratuit `n perioada de garan]ie. Este permis [i transportul aparatului in pozitie orizontala conform marcajelor de pe amabalaj. Nu da]i foc aparatelor vechi.dezghetati si curatati. Inainte de punerea in functiune. care sunt inflamabile. . 2 . Cordonul de alimentare poate fi inlocuit doar de catre o persoana autorizata. 4 ore. Aparatele pot con]ine substan]e f\r\ CFC. In aceasta situatie se recomanda ca inainte de punerea in functiune sa-l lasati in repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea motocompresorului si scoaterea aparatului din garantie.

v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urmatoarele aspecte: Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. umezelii sau a altor condi]ii atmosferice neprielnice. . Rafturi u[\ compartiment congelator 18. Important! Se recomand\ verificarea cablului de alimentare pentru a nu fi prins sub aparat `n timpul transport\rii.Capitolul 2 ~nainte de utilizare Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. Butonul de control al absorbantului umidit\]ii 11. v\ pute]i accidenta. asigura]i-v\ c\ voltajul [i frecven]a men]ionate (`nscrise [i pe eticheta aparatului) corespund celor de la re]eaua electric\. ~nainte de a conecta aparatul. Afi[aj electronic 17. Butonul termostat al r\citorului 5. Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvata. Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . l\sa]i aparatul `n repaus min. din joac\. Picioru[e ajustabile 16. Capac fant\ inferioar\ de aerisire 15.`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[a pentru a evita blocarea `n interior. Aten]ie! Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prevazut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. Compartimentele de r\cire intermediar\ / control umiditate 10. monta]i un cablu de alimentare mai lung dar având acelea[i . 3 Capitolul 4 Instalarea [i punerea `n func]iune Re]eaua electric\ Aparatul este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune de 230V/50Hz. Cutie pentru colectarea cuburilor de ghea]\ 4. ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 12 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. Suporturi orizontale pentru sticle 7.deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. T\vi]\ pentru ou\ 20. a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. Cutie de legume rotativ\ 13. Capitolul 3 Prezentare aparat (Fig. Rafturi u[\ compartiment r\citor Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat ~n cazul `n care noul aparat achizitionat `nlocuieste un aparat mai vechi. Dac\ este necesar. Acesta nu a fost construit `n acest scop [i se poate deterioara iar dvs. Capacul absorbantului de umiditate 12. Aparatul trebuie protejat `mpotriva ploii. Nu permite]i copiilor s\ se joace cu aparatul sau cu comenzile acestuia. Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. Inaintea efectuarii probei de functionare in magazin. Separator cutii de legume 14. Raft congelator 2. Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. ambalajul aparatului trebuie sa fie intact. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. 4 ore. Nu v\ a[eza]i pe aparat. Este permis [i transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. Lumina interioar\ 8. Rafturi r\citor 6. Rezervorul dozatorului pentru ap\ 19. Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor. . Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european.`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l). Aparatul pentru cuburi de ghea]\ 3. marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la pamânt de protec]ie.1) 1. ~nainte de punerea `n func]iune. Buton de control fantele de aer rece ale compartimentelor de r\cire intermediar\ 9.

Când u[a frigiderului este deschis\. Cele dou\ picioru[e frontale pot fi ajustate. pânã când sunt pozi]ionate ferm pe suprafa]a de contact. Pentru schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor va rug\m s\ contacta]i service-ul autorizat. Capitolul 5 Set\ri [i func]ii Controlul [i ajustarea temperaturii Temperaturile din interiorul r\citorului [i al congelatorului pot fi reglate cu ajutorul butoanelor termostat corespunz\toare fiec\rui compartiment. Anumite zone din interiorul r\citorului pot fi mai calde sau mai reci (ex. a radiatoarelor. pentru c\ acest lucru va afecta buna func]ionare a aparatului. Acesta nu este un defect. Aparatul trebuie a[ezat pe o suprafa]\ neted\. Verificarea final\ ~nainte de pornirea frigiderului verifica]i dac\: . Capacul fantei inferioare de aerisire pe care `l g\si]i `n interiorul aparatului trebuie montat la baza frigiderului a[a cum se arat\ `n fig.iuni de utilizare caracteristici cu cel al produsului. becul interior se va aprinde. 5 cm `ntre acesta [i perete. Repara]iile la re]eaua electric\ trebuie f\cute doar de un electrician calificat. 3) Mânerele u[ilor pot fi gasite `n interiorul aparatului. 4 Repozitionarea u[ilor U[a frigiderului dumneavoastr\ poate fi montat\ pe oricare din cele dou\ p\r]i (stânga / dreapta) `n func]ie de preferin]e. Temperatura medie din interiorul r\citorului trebuie s\ fie `n jur de +5 0 C. Instruc]iuni de instalare Nu ]ine]i aparatul `n `nc\peri unde t e m p e r a t u r a p o a t e s c \ d e a s u b 1 0 0C `n timpul nop]ii sau iarna. Acest lucru este normal. acest lucru conducând la o reducere a duratei de conservare a produselor alimentare depozitate. Lichidul [i gazul din sistemul frigiderului pot produce zgomot chiar dac\ motocompresorul nu este `n stare de func]ionare. Pentru a v\ asigura c\ aparatul este `n pozi]ie vertical\ regla]i cele dou\ picioru[e frontale `nvârtindu-le.Picioru[ele au fost reglate corespunz\tor. La temperaturi mai sc\zute aparatul poate s\ nu func]ioneze. (fig. Nu a[eza]i aparatul `n apropierea ma[inilor de g\tit cu gaz. prezint\ riscuri care pot avea consecin]e grave pentru utilizator.Interiorul este curat a[a cum se recomand\ `n capitolul “Cur\]area [i `ngrijirea” . sau `n lumina directa a soarelui.Aparatul este conectat la re]eaua electric\. 22. ~n acest scop se monteaz\ distan]ierele. pe unul din rafturi.30 mm fa]\ de ma[ini de g\tit . ~n cazul `n care instala]i aparatul `n apropiere unei surse de c\ldur\ sau a unui alt aparat frigorific.300 mm fa]\ de radiatoare . Interiorul este uscat si aerul poate circula liber. f\cute de persoane neautorizate. Pentru o func]ionare eficient\ a aparatului trebuie s\ existe un spa]iu de min. Pozi]ia MAX corespunde celei mai mici valori a temperaturii.: zona cutiilor de legume sau partea superioar\ a . . 4). pe care le g\si]i de asemenea `n interiorul frigiderului. Nu `nc\rca]i aparatul imediat dup\ pornire. O u[oar\ ondulare a top-ului frigiderului este normal\ datorit\ procesului de produc]ie. Pentru a le monta proceda]i ca `n fig. p\stra]i urm\toarele distan]e: . Aparatul este proiectat s\ func]ioneze la o temperatura ambiant\ cuprins\ `ntre +10 0 si +43 0 C. Observa]i c\: Ve]i auzi un zgomot atunci când motocompresorul intr\ `n func]iune. A[tepta]i pân\ când a fost ob]inut\ temperatura corect\ de depozitare.25 mm fa]\ de alt aparat frigorific Asigura]i spa]iul minim necesar `n jurul aparatului pentru a permite o bun\ ventilare a aerului. Repara]iile incorecte. 2. iar accesoriile necesare asambl\rii lor `n cutia de legume. Termostatul poate fi setat la orice valoare `ntre MIN [i MAX (fig. Pozi]ionarea corect\ a picioru[elor `mpiedic\ vibra]iile excesive si reduce zgomotul.

fapt care este normal. Important! Când temperaturile din r\citor [i din congelator sunt setate la valoari minime. -20. Dac\ dori]i s\ anula]i func]ia ap\sa]i butonul corespunz\tor. aparatul va func]iona mai economic `n week-end-uri. Pentru congelator afi[ajul electronic va ar\ta -27 0 C. Se aprinde când este selectat\ func]ia Smart. iar led-ul va `ncepe s\ clipeasc\. alimentele depozitate sub termostatul din r\citor pot `nghe]a. 2. Cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capacul absorbantului de umiditate. Func]ia Smart: Aceast\ func]ie este folosit\ pentru r\cirea rapid\ a compartimentului r\citorului. Butonul de setare a temperaturii `n congelator: Pute]i stabili cu ajutorul s\u temperatura din congelator. acesta va `ncepe s\ func]ioneze la valorile nou setate. Pentru cur\]area filtrului anti-miros urm\ri]i capitolul ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului. 4.r\citorului). motiv pentru care este bine ca u[ile s\ fie `nchise cât de repede posibil. iar led-ul func]iei Congelare Rapida se va aprinde. 12. Se aprinde când este selectat\ func]ia Eco-Fuzzy. Dac\ deschide]i u[a aparatului sau schimba]i set\rile. 7. Când alimentele sunt congelate. func]ia Smart se va activa automat. Deschiderea frecvent\ a u[ilor aparatului poate duce la cre[terea temperaturii `n compartimentele acestuia. Aceast\ func]ie poate fi activ\ cel mult 5 ore. -22. Când aceast\ func]ie este activ\. Butonul de reglare a umidit\]ii Aceasta op]iune a fost creat\ pentru men]inerea legumelor `n stare proasp\t\ f\r\ a se pierde umiditatea. 8. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul r\citorului. Avertizarea pentru temperaturi ridicate: este activat\ când valoarea temperaturii cre[te. De fiecare dat\ când ap\sa]i acest buton vor fi afi[ate urm\toarele temperaturi: -18. Afi[eaz\ temperatura setat\ pentru interiorul congelatorului. 9. Func]iile afi[ajului electronic Fig. vacan]e sau pe durata nop]ii. Func]ia poate fi anulat\ ap\sând butonul corespunz\tor func]iei Smart. iar alimentele risc\ s\ se altereze. -24. Unitatea de m\sur\ este grade C ( 0C). Se aprinde când este selectat\ func]ia Congelare Rapid\. Utilizarea accesoriilor Filtrul anti-miros Acest filtru este situat `n partea de sus a compartimentului r\citor [i are rolul de a preveni acumularea mirosurilor nepl\cute `n interiorul acestuia. ceea ce `nseamn\ func]ionare `n modul economic. Ap\sa]i butonul func]iei pentru a o activa. Func]ia Eco Fuzzy: Rolul s\u este de a economisi energie electric\ atunci când aparatul nu este deschispentru o perioad\ mai `ndelungat\. Când introduce]i alimente calde `n r\citor. Se aprinde când temperatura din congelator este setat\ la -18 0 C. Ap\sa]i butonul Smart. Când temperatura din r\citor va atinge valoarea dorit\ led-ul va `nceta s\ 5 clipeasc\ [i va r\mâne in acest mod pân\ când se vor introduce alimente proaspete `n acest compartiment. 5. Temperatura din interiorul r\citorului depinde de volumul de aer schimbat `ntre cele dou\ compartimente ale aparatului. Func]ia Congelare Rapid\: Selecta]i aceast\ func]ie când introduce]i alimente pentru prima dat\ `n congelator. 4 1. iar led-ul func]iei se va aprinde. Afi[eaz\ temperatura existent\ `n interiorul congelatorului. Aerul rece circul\ `n jurul acestui sistem iar cantitatea de aer care `l str\bate poate fi reglat\ prin butonul aflat pe capac. iar func]ia Eco-Fuzzy se va activa `n cazul `n care nu interveni]i asupra aparatului `n interval de 6 ore. led-ul se stinge [i aparatul revine la set\rile ini]iale. Pentru reglarea gradului de umiditate a alimentelor fixa]i puternice iar pozi]ia “`nchis” unei r\ciri mai pu]in puternice [i men]inerii umidit\]ii pe o perioad\ mai . 3. Valorile afi[ate sunt temperaturile selectate pentru congelator. 11. 10. Func]ia poate fi dezactivat\ ap\sând butonul corespunz\tor. 6.

b\uturi gazoase sau alcoolice. ~n cazul unei defec]iuni de durat\ mai mare. clapeta va reveni la pozi]ia in]ial\ iar apa se va opri (Fig. Depozitarea alimentelor congelate Congelatorul dumneavostr\ poate men]ine alimentele congelate pentru o perioad\ `ndelungat\ de timp.15). ~n cazul unei pene de curent nu deschide]i u[a congelatorului. lapte. aceasta putând fi scoas\ pentru a le folosi (fig. Compartiment r\cire intermediar\ / Compartiment alternativ pentru controlul umidit\]ii Prin ac]ionarea butoanelor de control al fantelor de aer rece (fig. Dac\ ve]i pune ap\ `n ea aceasta se va sparge. Prin retragerea paharului. Aten]ie! Depozita]i alimentele `n compartimentele men]ionate conform selec]iei pe care a]i f\cut-o. Aparatul pentru cuburi de ghea]\ Se umple aparatul pentru ghea]\ cu ap\ [i se a[eaz\ la locul lui. 9) jetul de aer rece p\trunde `n compartiment. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ defec]iunea dureaz\ mai pu]in de 7 ore. Calitatea alimentelor se p\streaza cel mai bine atunci când acestea sunt complet congelate `ntr-un interval de timp cât mai scurt posibil. Nu este nevoie s\ scoate]i aparatul pentru a folosi cuburile de ghea]\. Congelarea alimentelor proaspete Pentru a ob]ine rezultate optime v\ rug\m s\ citi]i urm\toarele instruc]iuni . 8-9. sucuri. 8) aceste compartimente pot avea dou\ destina]ii: Compartiment r\cire intermediar\ Dac\ impinge]i `n jos butoanele de control al fantelor de aer rece (fig. Pozi]iile intermediare asigur\ reglarea temperaturii [i umidit\]ii dup\ dorin]\. Prin `mpingerea cu paharul a clapetei se va deschide robinetul pentru curgerea apei. se recomand\ verificarea alimentelor. De asemenea poate fi folosit pentru `nghe]area si p\strarea alimentelor proaspete. 12).15-16-17)Aten]ie! Rezervorul este destinat a fi umplut doar cu apa. Compartiment rotativ pentru legume Acesta este destinat p\str\rii fructelor [i legumelor. Nu congela]i o cantitate prea mare de alimente `n acelasi timp. se umple cu apa. Compartiment pentru controlul umidit\]ii Poate fi folosit `n aceast\ variant\ dac\ `mpinge]i `n sus butoanele de control al fantelor. Nu dep\[i]i capacitatea de congelare prev\zut\ pentru aparatul dumneavoastr\ . Acest lucru va duce la o economie de energie electric\. se pune la loc capacul. Cu ajutorul separatorului din compartiment alimentele se pot depozita separat (fig.`ndelungat\. Pute]i de asemenea muta sertarele conform fig. Suportul orizontal pentru sticle Acesta este destinat depozit\rii sticlelor `n pozi]ie orizontal\. Aten]ie! Cutia pentru cuburi de ghea]\ are doar rolul de a le colecta. (Fig. Este suficient s\ `l roti]i cu 90 de grade spre dreapta [i cuburile vor c\dea `n cutia de dedesubt. 11). Pentru a `ndep\rta acest suport se scoate mai `ntâi raftul de sticl\ de deasupra iar apoi se trage suportul (fig. Poate fi folosit pentru a dezghe]a alimentele congelate sau pentru a depozita alimentele `nainte de congelare. Dozatorul pentru ap\ Acest accesoriu v\ permite sa ob]ine]i 6 ap\ rece f\r\ a fi necesar\ deschiderea frecvent\ a u[ii frigiderului precum [i men]inerea temperaturii selectate `n interiorul frigiderului. Nu puneti in dozator apa cald\. care va deveni compartiment de r\cire intermediar\. 13-14). ~n caz contrar alimentele pot fi r\cite exagerat sau insuficient. Pentru a alimenta dozatorul de ap\ se deschide capacul rezervorului din frigider. Ghea]\ va fi gata `n 2 ore.

Por]iona]i alimentele `nainte de a le `nghe]a pentru a asigura o congelare rapid\. . De aceea se recomand\ `mpachetarea lor `n pungi de plastic. alimentele trebuie s\ fie ambalate pentru a evita uscarea lor.Alege]i `ntotdeauna alimente proaspete [i cur\]a]i-le `nainte de congelare. . . Conservele `ncepute nu trebuie p\strate `n ambalajul original. nu p\stra]i carnea cruda mai mult de doua .Nu atinge]i carnea cruda de alimentele g\tite pentru a evita contaminarea acesteia. .Ambala]i toate alimentele `n folie de aluminiu sau plastic astfel `ncât s\ nu p\trund\ aerul. . .NU acoperi]i rafturile cu materiale ce ar putea `mpiedica circula]ia aerului. . tuburi cu crem\.Unele fructe [i legume se altereaz\ dac\ sunt p\strate la temperaturi de aproximativ 0 0 C. P\stra]i alimentele cât mai pu]in posibil [i verifica]i termenul de valabilitate al acestora.Sticlele pot fi ]inute `n rafturile de pe u[\. Nu introduce]i alimente calde `n congelator. . .Bauturile carbogazoase nu trebuie `nghe]ate. . Ambalajul nu trebuie s\ fie rupt [i trebuie s\ fie rezistent la congelare.R\ci]i vinurile. nu acoperi]i 7 rafturile cu hârtie sau alte materiale care ar putea `mpiedica buna circula]ie a aerului rece. Când congela]i alimente prospete regla]i butonul termostat la pozi]ia din mijloc. Ave]i grij\ s\ nu amesteca]i alimentele deja congelate cu cele proaspete. .Alimentele fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider. .Alimentele deja congelate trebuie p\strate conform instruc]iunilor de pe ambalaj. Ce trebuie [i ce nu trebuie s\ face]i .NU ]ine]i bananele `n frigider. . . . .Pâinea trebuie bine ambalat\ pentru a se p\stra proasp\t\. .Produsele recent `mpachetate pot fi ]inute pe rafturi. Cantit\]ile de alimente mai mici de 1/2 kg pot fi congelate f\r\ ajustarea temperaturii. Fructele [i legumele proaspete trebuie cur\]ate [i ]inute `n compartimentul pentru fructe. aflate pe u[a aparatului frigorific.trei zile. . . . .in interval de 24 h. Acest lucru va duce la o func]ionare continu\ a aparatului pân\ când alimentele vor fi congelate [i din aceast\ cauz\ se poate ob]ine temporar o temperatur\ mai sc\zut\ `n interiorul r\citorului.Compartimentul r\citor este destinat depozit\rii pe perioade scurte a alimentelor proaspete [i a b\uturilor. Sugestii pentru aranjarea alimentelor `n r\citor Idei pentru ob]inerea unei depozit\ri [i a unei igiene optime: . P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite.Nu ]ine]i uleiul vegetal pe rafturile de pe u[\.Brânza trebuie ambalat\ mai `ntâi `n hârtie [i apoi `n pungi de plastic pentru a nu intra `n contact cu aerul.Carnea cruda trebuie `mpachetat\ `n pungi de plastic [i p\strat\ pe raftul cel mai de jos. deodorante spray). La depozitarea trebuie luate `n considerare [i specifica]iile de pe etichetele alimentelor.Alimentele pe care dori]i s\ le congela]i trebuie s\ fie proaspete. Acestea prezint\ riscuri de explozie.Nu depozita]i niciodat\ produse care con]in gaze inflamabile (ex.Alimentele g\tite trebuie depozitate `n recipiente `nchise ermetic. Pentru siguran]\.Alimentele si b\uturile fierbin]i trebuie r\cite `nainte de a fi introduse `n frigider.Compartimentul congelator este evaluat [i este destinat congel\rii [i depozit\rii alimentelor.Con]inutul frigiderului trebuie verificat regulat. . berea sau apa mineral\ `nainte de a le servi.Ambala]i imediat alimentele deja congelate [i introduce]i-le `n congelator cât mai curând posibil.Alcoolul `n concentra]ie mare trebuie depozitat `n pozi]ie vertical\ `n recipiente bine `nchise. .Pentru o eficien]\ maxim\. . . Chiar dac\ nu le depozita]i pentru o perioad\ mare de timp.Produsele lactate trebuie depozitate `n compartimentele speciale. .

~n cazul `n care se arde becul. Asigura]iv\ c\ acesta este fixat corect `n suportul s\u. `nlocui]i dulia model E14 . . s\pun. deconecta]i-l de la re]eaua electric\. Pentru a scoate rafturile de pe u[\. . se colecteaz\ `n tava inferioar\. Nu folosi]i instrumente ascu]ite sau substan]e abrazive.5l ap\) pentru a cur\]a interiorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. 4. scoate]i filtrul [i l\sa]i-l la soare timp de o zi. Asigura]i-v\ c\ apa nu p\trunde `n compartimentului de control al temperaturii din interiorul r\citorului [i `n cutia pentru lampa de iluminare. se [terge [i se rea[eaz\ la loc. acestea trebuie mai `ntâi eliberate iar apoi ridicate pu]in de la baz\ [i abia apoi scoase complet. ~n acest timp filtrul se va cur\]a iar apoi `l ve]i putea a[eza la locul lui (fig. Nu expune]i aparatul la temperaturi `nalte [i nu-l cur\]a]i cu materiale abrazive.NU consuma]i alimente care au fost congelate un timp prea `ndelungat. Conecta]i aparatul. 6). se recomand\ a fi p\strate pentru o perioad\ scurt\ de timp `n compartimentul de r\cire intermendiar\. 8. Dac\ aparatul nu va fi folosit pentru o perioad\ lung\ de timp. 7. apa va curge.NU ]ine]i `n frigider otr\vuri sau alte substan]e periculoase.NU introduce]i sticle `nchise ermetic `n congelator pentru c\ acestea pot exploda.. Se recomand\ deconectarea aparatului de la re]eaua electric\ `nainte de cur\]are. Acestea trebuie r\cite in prealabil. Se recomand\ ca p\r]ile metalice ale aparatului (ex. Folosi]i o cârp\ `nmuiat\ `ntr-o solu]ie de ap\ cu bicarbonat de sodiu (1 linguri]\ de bicarbonat la 0. 5. Folosi]i ap\ c\ldu]\ pentru a cur\]a exteriorul frigiderului [i apoi [terge]i-l cu o cârp\ uscat\. 9. 3. Tava de colectare a pic\turilor de ap\ Apa care picur\ `n timpul folosirii dispersorului pentru ap\. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. Cur\]area rezervorului dozatorului pentru ap\ Se scoate rezervorul din suportul s\u de sus]inere [i capacul acestuia prin desprinderea clemelor de prindere. . Cur\]area filtrului anti-miros Pentru a cur\]a acest filtru. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. . 2. Aceast\ opera]ie trebuie f\cut\ o dat\ pe an. . Aparatul este destinat exclusiv produselor comestibile. Cum s\ `nlocui]i becul interior Aten]ie! Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. Dac\ becul tot nu se aprinde. altfel.NU p\stra]i `n acela[i compartiment alimentele proaspete cu cele g\tite. Capitolul 6 ~ntre]inerea [i cur\]area aparatului 1. `ndep\rta]i capacul de plastic. 19-20-21).Alimentele care au fost dezghe]ate [i nu au fost consumate imendiat. Se spal\ rezervorul cu ap\ fierbinte.NU scoate]i alimentele din congelator cu mâinile ude. se scurge de apa dupa care se introduce la loc. scoate]i toate alimentele. 6. Atunci cand aceasta se umple se trage spre exterior. detergent sau cear\ de lustruit. 10. Nu folosi]i niciodat\ pentru cur\]are materiale necorespunz\toare sau produse inflamabile. exteriorul u[ii.NU p\stra]i alimentele care au fost congelate dup\ ce s-au dezghe]at.NU introduce]i alimente fierbin]i `n r\citor sau congelator.15 W. (Fig. (folosit\ la autoturisme)pentru a proteja vopseaua. p\r]ile laterale) s\ fie cur\]ate cu o cear\ siliconat\ 8 . cur\]a]i-l [i l\sa]i u[a `ntredeschis\. . . Verifica]i regulat garniturile de la u[\ pentru a v\ asigura c\ sunt curate [i nu au resturi de alimente.

Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia. Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate si nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.U[ile nu au fost `nchise `n mod corect.Clinchetul scurt se aude atunci când termostatul activeaz\ sau dezactiveaz\ motocompresorul. sunt sunete normale de func]ionare. Orice repara]ie facut\ de persoane neautorizate este periculoas\ pentru utilizator [i duce la pierderea garan]iei.verifica]i componentele deta[abile [i monta]i-le eventual la loc.Becul este ars. Conform directivei europene 2002/96/EC. va rugam sa contactati biroul local. . . .Zumzetul este produs de motocompresor.pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE).Aparatul este proptit . Se deconecteaza aparatul de la re]ea. . .Sertarele. Nu trebuie considerate anomalii . . . Sunetele care se produc `ntr-o astfel de situa]ie sunt normale.Exist\ ap\ `n partea inferioara a compartimentului r\citor. Sunete `n timpul func]ion\rii . m\surat\ `n interiorul aparatului la un moment dat.Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent.O diferen]\ de pâna la 20 0c `ntre valoarea afi[at\ a temperaturii [i cea. Iluminatul interior nu func]ioneaz\ `n timp ce motocompresorul merge.regla]i picioru[ele anterioare. .Exist\ o `ntrerupere de curent electric.Siguran]a este ars\. . . . . co[urile sau rafturile au joc sau sunt `n]epenite .Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de caldur\. . . .Aparatul nu a fost amplasat corect.Pocniturile se aud `n timpul procesului de 9 dezghe]are automat\. ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor. consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs. pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\tarie).Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor.Aparatul nu st\ `n pozi]ie orizontal\ . . se demonteaza becul [i se `nlocuie[te cu altul.Sticlele sau vasele se ating `ntre ele deplasa]i sticlele sau vasele astfel ca `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\.Gâlgâiturile [i zuruiturile provin de la agentul frigorific care circula prin conductele aparatului. Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs.Faptul c\ partea frontal\ a compartimentului congelator este cald\.amplasa]i aparatul astfel `ncât s\ nu se sprijine pe mobil\ sau alte aparate. Dac a]i urm\rit indicatiile anterioare [i nu a]i reu[it s\ gasi]i defec]iunea. Sunetele produse `n timpul func]ion\rii pot fi cauzate când : . v\ rug\m s\ apela]i numarul verde 0800 840 040 (apelabil gratuit `n re]eaua de telefonie fix\). El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta porne[te. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat. .Pentru a men]ine temperatura la valoarea pe care a]i reglat-o. pere]ii aparatului se dilat\ [i se contract\ [i produc acest sunet.Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute. . eventual. serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat. motocompresorul aparatului porne[te periodic.Capitolul 7 M\suri `nainte de a contacta service-ul ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaza verifica]i dac\: . trebuie predat la punctul de colectare corespunzator.

e-mail: service@arctic.vineri 7:30 – 20:00 sâmb\t\ 8:30 – 17:00 10 .Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti .jud. nr. Giurgiului.ro Rela]ii tehnice: Tel: 0245 605 111 0723 202 771 0745 605 111 Centru de apeluri program: luni . 12 Fax: 0245/71 10 24. Dâmbovi]a: str.

. stele comp.FI{A TEHNIC| Marca MODEL (cod comerial) TIP APARAT Clasa de eficien]\ energetic\ (1) Consum de energie (kWh/an) (2) Volum brut total (l) Volum util total (l) Volum util comp.. congelator Autonomie (ore) Capacitate de congelare (kg/24h) Clasa climatica Zgomot (dB(A) re 1 pW) 5 SN-T 43 (1) Clase energetice A+ . frigider/comp... G=mai pu]in eficient) (2) Consumul real de energie electric\ depinde de condi]iile de utilizare [i de amplasare ale aparatului 11 . congelator (l) BEKO DEN477WD / DEN477MWD FRIGIDER CONGELATOR A 445 470 440 350 90 Nr..G (A+ = mai eficient... r\citor (l) Volum util comp.

48 3154 0002 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful