Sunteți pe pagina 1din 10

Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la debitarea directă

Nr. 374 din 15.12.2005


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.176-181/644 din 30.12.2005
***

În scopul reglementării modalităţii de efectuare a plăţilor prin debitarea directă şi în temeiul art.11 din Legea
cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la debitarea directă.
2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.151 din 26.06.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind debitarea directă
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.149-152/204 din 18.07.2003).
3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 21 aprilie
2006.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chişinău, 15 decembrie 2005.


Nr.374.

1
REGULAMENT CU PRIVIRE LA DEBITAREA DIRECTĂ

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prevederi generale
1.1. În temeiul art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 se
emite prezentul Regulament, avînd ca obiect reglementarea efectuării plăţilor în moneda naţională prin debitarea
directă.
1.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică asupra Băncii Naţionale a Moldovei, băncilor din
Republica Moldova (în continuare bănci) şi clienţilor acestora la utilizarea debitării directe pe teritoriul Republicii
Moldova.
1.3. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
Banca beneficiară - banca care acordă servicii beneficiarului în conformitate cu angajamentul privind
debitarea directă.
Banca plătitoare - banca care acordă servicii plătitorului în baza mandatului de debitare directă.
Beneficiar - clientul băncii beneficiare care emite cerere de plată.
Cerere de plată - documentul de plată în baza căruia se efectuează debitarea directă.
Plătitor - clientul băncii plătitoare care a împuternicit banca să execute cererile de plată emise de beneficiar.

2. Debitarea directă, modalitatea de organizare


2.1. Debitarea directă este o modalitate de plată care constă în debitarea de către banca plătitoare a contului
bancar al plătitorului cu suma plăţii indicată în cererea de plată emisă de beneficiar şi creditarea corespunzătoare de
către banca beneficiară a contului bancar al beneficiarului.
2.2. Debitarea contului bancar al plătitorului de către banca plătitoare se efectuează în conformitate cu
mandatul de debitare directă, iar creditarea corespunzătoare de către banca beneficiară a contului bancar al
beneficiarului în conformitate cu angajamentul privind debitarea directă.
2.3. Mandatul de debitare directă este un act juridic prin care plătitorul acordă o împuternicire unui anumit
beneficiar pentru a emite cereri de plată, precum şi băncii plătitoare pentru a-i debita contul cu sumele indicate în
cererile de plată.
2.4. Mandatul de debitare directă se întocmeşte în 3 exemplare în conformitate cu cerinţele din Anexa 1 la
prezentul Regulament, se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite ale plătitorului şi beneficiarului, şi
se prezintă de către plătitor la banca plătitoare.
2.5. Banca plătitoare verifică dacă mandatul de debitare directă este legalizat de către persoanele
împuternicite ale plătitorului să dispună de mijloacele băneşti din contul plătitorului şi după caz acceptă mandatul
de debitare directă prin legalizarea tuturor exemplarelor acestuia cu semnăturile persoanelor împuternicite ale
băncii.
2.6. Primul exemplar al mandatului de debitare directă se păstrează la banca plătitoare, iar exemplarele doi şi
trei ale mandatului de debitare directă se restituie plătitorului.
2.7. Al doilea exemplar al mandatului de debitare directă se păstrează la plătitor, iar al treilea exemplar se
prezintă de către plătitor beneficiarului.
2.8. Angajamentul privind debitarea directă este acordul încheiat între beneficiar şi banca beneficiară, ce
cuprinde obligaţiile acestora în cadrul utilizării debitării directe.
2.9. Angajamentul privind debitarea directă se întocmeşte de către beneficiar în 2 exemplare în conformitate
cu cerinţele din Anexa 2 la prezentul Regulament şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite ale
beneficiarului şi ale băncii beneficiare.

2
2.10. Primul exemplar al angajamentului privind debitarea directă se păstrează la banca beneficiară, iar al
doilea la beneficiar.
2.11. Prin debitarea directă pot fi efectuate plăţile în lei moldoveneşti de la rezidenţi sau nerezidenţi ai
Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor pentru orice tip de servicii prestate, lucrări executate şi mărfuri livrate.

Capitolul II. Efectuarea debitării directe

3. Întocmirea şi prezentarea cererii de plată


3.1. Debitarea directă se efectuează în baza cererii de plată emise de către beneficiar, care în funcţie de
mijloacele tehnice disponibile poate utiliza formularul cererii de plată prezentat în Anexa 3 sau Anexa 4 la
prezentul Regulament.
3.2. Cererea de plată se întocmeşte în limba de stat, în conformitate cu Modul de completare a cererii de
plată (Anexa 5 la prezentul Regulament). În cererea de plată nu se admit corectări şi / sau ştersături.
3.3. Cererea de plată se prezintă de către beneficiar sau de către persoana împuternicită a acestuia la banca
beneficiară în 2 exemplare. Primul exemplar al cererii de plată se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept
de semnătură şi ştampila beneficiarului.
3.4. Cererea de plată urmează a fi prezentată la banca beneficiară cu 3 zile lucrătoare înainte de data
finalizării plăţii. Data finalizării plăţii se indică de către beneficiar în cererea de plată şi reprezintă data în care
banca beneficiară urmează să crediteze contul beneficiarului.
3.5. Banca beneficiară primeşte spre executare cererea de plată, dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) beneficiarul are deschis cont bancar în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
b) cererea de plată este întocmită în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
c) banca dispune de angajamentul privind debitarea directă al beneficiarului.
3.6. În cazul în care banca beneficiară nu primeşte cererea de plată spre executare, aceasta se restituie
beneficiarului cu indicarea motivului refuzului.
3.7. Pe primul şi al doilea exemplare ale cererii de plată primite spre executare se aplică menţiunile necesare
în conformitate cu p.1.14 - 1.17 din Anexa 5 la prezentul Regulament.
3.8. Banca beneficiară transmite cererea de plată în Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (în continuare
SAPI) cu 2 zile lucrătoare înainte de data finalizării plăţii.
3.9. Beneficiarul poate anula o cerere de plată prezentată la banca beneficiară în termenul şi modul convenit
cu banca beneficiară.

4. Executarea cererii de plată de către banca plătitoare


4.1. Cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost primită cererea de plată din SAPI, banca
plătitoare efectuează controlul posibilităţii executării acesteia verificînd următoarele:
a) corectitudinea indicării contului bancar şi codului fiscal al plătitorului;
b) corespunderea cererii de plată mandatului de debitare directă;
c) posibilitatea debitării contului bancar al plătitorului cu suma integrală indicată în cererea de plată;
d) nu sînt aplicate restricţii din partea organelor abilitate prin lege de a utiliza mijloacele din contul
plătitorului.
4.2. În cazul în care cererea de plată nu este acceptată spre executare, banca plătitoare transmite în SAPI
notificarea privind refuzul executării acesteia.
4.3. În cazul în care cererea de plată este acceptată spre executare, banca plătitoare debitează contul bancar al
plătitorului, iar SAPI efectuează compensarea şi decontarea cererii de plată.
3
4.4. Notificarea privind refuzul executării cererii de plată, precum şi compensarea şi decontarea cererii de
plată se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi
interbancare.
4.5. În ziua debitării contului bancar al plătitorului, banca plătitoare imprimă pe suport hîrtie două exemplare
ale cererii de plată pe care aplică menţiunile necesare în conformitate cu p.1.15 - 1.20 din Anexa 5 la prezentul
Regulament.
4.6. Primul exemplar al cererii de plată se include de către banca plătitoare în dosar. Al doilea exemplar al
cererii de plată se remite, alăturat la extrasul de cont, plătitorului. 5. Finalizarea debitării directe de către banca
beneficiară
5.1. Cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost primită din SAPI informaţia cu privire la
compensarea şi decontarea cererii de plată banca beneficiară creditează contul beneficiarului cu suma indicată în
cererea de plată şi aplică menţiunile necesare pe primul şi al doilea exemplare ale cererii de plată în conformitate cu
p.1.18 - 1.20 din Anexa 5 la prezentul Regulament.
5.2. Primul exemplar al cererii de plată se include de către banca beneficiară în dosar. Al doilea exemplar al
cererii de plată se remite, alăturat la extrasul de cont, beneficiarului.
5.3. În cazul în care banca beneficiară primeşte din SAPI informaţia privind neexecutarea cererii de plată,
aceasta informează beneficiarul în forma convenită cu acesta.

Capitolul III. Dispoziţii finale

6.1. Modalitatea de efectuare a debitării directe în cazul în care plătitorul şi beneficiarul se deservesc în
aceeaşi bancă se elaborează de sine stătător de către bancă, ţinînd cont de modul de completare şi utilizare a cererii
de plată expus în prezentul Regulament.
6.2. Particularităţile efectuării debitării directe prin intermediul sistemelor informaţionale de deservire a
clientelei la distanţă sînt descrise în Regulamentul privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă.

4
Anexa 1
Mandatul de debitare directă trebuie să includă:
a) datele de identificare a plătitorului/beneficiarului (denumirea/ numele şi prenumele, codul fiscal, numărul
contului bancar);

b) denumirea şi codul băncii plătitoare/băncii beneficiare;


c) împuternicirea revocabilă dată de plătitor beneficiarului de a emite cereri de plată asupra contului
plătitorului deschis la banca plătitoare, precum şi autorizarea dată băncii plătitoare pentru a debita contul
plătitorului cu sumele indicate în cererile de plată emise de beneficiar;
d) limitele predefinite de timp (spre exemplu, săptămînal, lunar, la intervale stabilite, în zile stabilite sau
ocazional) şi de sumă (fixă, variabilă sau maximă);
e) termenul şi modul de notificare prealabilă de către beneficiar a plătitorului cu privire la suma plăţii şi data
finalizării plăţii, cu excepţia cazului în care plătitorul şi beneficiarul au convenit să renunţe la notificarea prealabilă;
f) dreptul plătitorului să anuleze şi să modifice în orice moment mandatul de debitare directă, pe baza unei
notificări făcute beneficiarului şi băncii plătitoare;
g) modul de prezentare beneficiarului a mandatului de debitare directă;
h) semnăturile persoanelor împuternicite ale beneficiarului, plătitorului, băncii plătitoare;
i) alte date în conformitate cu actele normative în vigoare asupra cărora pot conveni părţile.

5
Anexa 2
Angajamentul privind debitarea directă trebuie să includă:
a) obligaţia beneficiarului să prezinte spre executare băncii beneficiare cereri de plată întocmite în
conformitate cu mandatele de debitare directă acceptate de către banca plătitoare şi valabile la momentul întocmirii
acestora;
b) obligaţia beneficiarului să despăgubească banca beneficiară pentru orice daune pe care aceasta le-a
suportat în urma executării unei cereri de plată din vina beneficiarului;
c) obligaţia beneficiarului privind veridicitatea informaţiei indicate în cererea de plată;
d) obligaţia beneficiarului de a prezenta băncii beneficiare, la solicitarea acesteia copia mandatului de
debitare acceptat de banca plătitoare;
e) semnăturile persoanelor împuternicite ale beneficiarului şi băncii beneficiare;
f) alte date în conformitate cu actele normative în vigoare asupra cărora pot conveni părţile.

6
Anexa 3

7
Anexa 4

:----------------------------------------------------------------:
:CERERE DE PLATA NR.: TIP.DOC. 3 :
: DATA EMITERII: :
:================================================================:
:PLATITI: LEI :
: :
: :
:================================================================:
:PLATITOR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: :
: :
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:BENEFICIAR CONTUL BANCAR: :
: CODUL FISCAL : :
: CONTUL TREZORERIAL :
: : :
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA CODUL BANCII:
: : :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII: :DATA FINALIZARII :
: :PLATII : :
: : :
: : :
: : :
: : :
: : ___________ :
:===================================: ___________ L.S. :
:DATA PRIMIRII : : SEMNATURILE :
: : EMITENTULUI :
: :----------------------------:
: ___________ CODUL TRANZACTIEI: :
: SEMNATURA L.S. :
: BANCII :
:DATA INREGISTRARII :
:IN CONT : :
: :
: ___________ :
: SEMNATURA L.S. :
: BANCII :
: :
:MOTIVUL REFUZULUI :
:----------------------------------------------------------------:

8
Anexa 5
Modul de completare a cererii de plată

1. Rubricile cererii de plată se completează în felul următor:


1.1. "Nr." - cu numărul cererii de plată, maximum 10 simboluri;
1.2. "DATA EMITERII" - cu data emiterii cererii de plată (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
1.3. "PLĂTIŢI" - cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează
cratima (-), maximum 15 simboluri, urmată după înscrisul "LEI" de suma exprimată în litere, începută cu
majusculă, aliniată la stînga, maximum 150 simboluri;
1.4. "PLĂTITOR" / "BENEFICIAR"- cu denumirea completă sau abreviată /numele şi prenumele
plătitorului /beneficiarului în conformitate cu documentul care certifică înregistrarea acestuia de către organul
abilitat cu acest drept (în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei
de Stat, rubrica dată se completează cu denumirea trezoreriei teritoriale respective, urmată de denumirea instituţiei
publice) sau cu numele şi prenumele plătitorului /beneficiarului (în cazul în care acesta este o persoană fizică care
nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate) în conformitate cu actul de identitate al acestuia,
maximum 105 simboluri;
1.5. "CONTUL BANCAR" - cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la banca plătitoare, respectiv
cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la banca beneficiară, maximum 21 simboluri;
1.6. "CODUL FISCAL" - cu codul fiscal al plătitorului, respectiv cu codul fiscal al beneficiarului, maximum
13 simboluri, după caz urmat prin bară de codul subdiviziunii al plătitorului, respectiv de codul subdiviziunii al
beneficiarului, atribuit de către Inspectoratul Fiscal de Stat, indicarea căruia se prevede conform actelor normative
în vigoare, maximum 4 simboluri, în total maximum 18 simboluri (în cazul în care plătitorul este o persoană
nerezidentă care nu deţine cod fiscal conform actelor normative în vigoare, rubrica dată nu se completează);
1.7. "CONTUL TREZORERIAL" - cu numărul contului trezorerial al beneficiarului, în conformitate cu
Registrul conturilor trezoreriale de venituri, maximum 29 simboluri, rubrica dată se completează numai în cazul în
care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat;
1.8. "BANCA PLĂTITOARE" / "BANCA BENEFICIARĂ" - cu denumirea băncii (filialei băncii) plătitoare
/băncii (filialei băncii) beneficiare, maximum 50 simboluri;
1.9. "CODUL BĂNCII" - cu codul băncii (filialei băncii) plătitoare, respectiv cu codul băncii (filialei băncii)
beneficiare, maximum 11 simboluri;
1.10. "DESTINAŢIA PLĂŢII" - cu denumirea plăţii (pentru ce se efectuează plata), numărul şi data
mandatului de debitare directă, alte date, maximum 210 simboluri;
1.11. "DATA FINALIZĂRII PLĂŢII" - cu data la care beneficiarul cere băncii beneficiare să crediteze
contul bancar al acestuia cu suma înscrisă în cererea de plată (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
1.12. "SEMNĂTURILE EMITENTULUI" - se aplică semnăturile beneficiarului care trebuie să corespundă
specimenelor din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", iar în cazul în care beneficiarul este o
bancă se aplică semnăturile persoanelor cu drept de semnătură ale băncii. În cazul în care beneficiarul este o
persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate se aplică semnătura care trebuie
să corespundă specimenului de semnătură din formularul elaborat de către banca beneficiară de sine stătător.
Semnăturile trebuie să fie autografe şi aplicate cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;
1.13. "L.Ş." - se aplică ştampila rotundă a beneficiarului, amprenta căreia trebuie să corespundă
specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", iar în cazul în care emitentul este o
bancă se aplică ştampila rotundă a băncii. În cazul în care beneficiarul este o persoană care conform legislaţiei în
vigoare nu dispune de ştampilă rotundă, aceasta nu se aplică;
1.14. "CODUL TRANZACŢIEI" - cu codul tranzacţiei (de către banca beneficiară), în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, maximum 3 simboluri;
1.15. "DATA PRIMIRII" - se aplică data primirii cererii de plată de către banca beneficiară de la beneficiar,
respectiv de către banca plătitoare de la SAPI (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
9
1.16. "SEMNĂTURA BĂNCII" - se aplică semnătura funcţionarului responsabil al băncii beneficiare, la
primirea cererii de plată de la beneficiar sau la indicarea motivului refuzului de a primi cererea de plată de la
beneficiar, respectiv semnătura funcţionarului responsabil al băncii plătitoare, la primirea cererii de plată de la
SAPI. Semnătura trebuie să fi autografă şi aplicată cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;
1.17. "L.Ş." - se aplică ştampila dreptunghiulară a băncii beneficiare, la primirea cererii de plată de la
beneficiar sau la indicarea motivului refuzului de a primi cererea de plată de la beneficiar, respectiv ştampila
dreptunghiulară a băncii plătitoare, la primirea cererii de plată de la SAPI;
1.18. "DATA ÎNREGISTRĂRII ÎN CONT" - se aplică data debitării contului plătitorului de către banca
plătitoare, respectiv data creditării contului beneficiarului de către banca beneficiară cu suma înscrisă în cererea de
plată (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
1.19. "SEMNĂTURA BĂNCII" - se aplică semnătura funcţionarului responsabil al băncii beneficiare, la
creditarea contului bancar al beneficiarului, respectiv semnătura funcţionarului băncii plătitoare, la debitarea
contului bancar al plătitorului, cu suma înscrisă în cererea de plată. Semnătura trebuie să fi autografă şi aplicată cu
cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;
1.20. "L.Ş." - se aplică ştampila dreptunghiulară a băncii beneficiare, la creditarea contului bancar al
beneficiarului, respectiv ştampila dreptunghiulară a băncii plătitoare, la debitarea contului bancar al plătitorului, cu
suma înscrisă în cererea de plată;
1.21. "MOTIVUL REFUZULUI" - cu motivul refuzului băncii beneficiare de a primi cererea de plată de la
beneficiar.

10