Sunteți pe pagina 1din 24

Teste grilă

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI
1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în:
A. Asigurări de viaţă
B. Asigurări obligatorii
C. Asigurări de persoane
D. Asigurări facultative
E. Asigurări de bunuri
F. Asigurări de răspundere civilă
G. Asigurări maritime
a) A, B, D, E, F
b) A,B, C, E
c) C, E, G
d) B, D
2. Beneficiul asigurarii este:
a) Persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina
calitatea de asigurat
b) Persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca
aceasta sa fie parte la contractul de asigurare
c) Persoana fizica sau juridica care in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului,
isi asigura bunurile impotriva unor calamitati naturale sau accidente.
d) Persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata sa
3. Atomizarea pieţei asigurarilor se caracterizeaza prin:
A. Piaţa asigurărilor este încă departe de a fi atomizată
B. Organizaţiile de asigurări iau decizii în limitele capacităţii lor financiare
C. Număr mare de ofertanţi şi solicitanţi astfel încât nici unul dintre participanţi sa nu
poata influenţa de o manieră sensibilă funcţionarea pieţei
D. Societăţile de asigurări pot intra sau ieşi oricând de pe piaţă
a) A, B, D
b) A, B, C
c) C, D
d) A, C
4. Asigurarile, ca şi restul componentelor sistemului financiar, au urmatoarele funcţii:
A.Funcţia de control
B.Funcţia de distribuţie
C.Funcţia de repartiţiei
D.Funcţia de stabilizare
a) A, B
b) B, D
c) A, C
d) C, D
5. Asigurarile, după sfera de cuprindere în profil teritorial, pot fi grupate în:
A. Asigurări interne
B. Reasigurări
C. Asigurări externe
D. Asigurări indirecte
E. Asigurări directe
a) B, C
b) C, E
c) A, D
d) A, C
6. Care sunt categoriile de asigurari pe care societatile de asigurari din Romania nu le
pot practica tinand cont de obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate şi
statut:
A. Asigurări de autovehicule
B. Asigurări de viaţă
C. Asigurări agricole
D. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă
E. Asigurări de incendiu
F. Asigurări de aviaţie
G. Asigurări de credite şi garanţii
H. Asigurări maritime
a) A, B, C, D, F
b) A, C, G, H
c) A, B, C, D, E, F, H
d) nici un răspuns nu este corect
7. Norma de asigurare reprezinta:
a) Valoarea reala a bunului cuprins in asigurare
b) Partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea
c) Pierderea in expresie baneasca, intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii
fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea
d) Suma asigurata stabilita prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind intalnita
numai in cazul asigurarilor de bunuri obligatorii
8. Pentru ca un risc sa devina risc asigurat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
1. Producerea riscului sa fie posibila
2. Trebuie sa aiba un caracter intamplator
3. Actiunea riscului este necesar sa fie inregistrata intr-o evidenta statistica
4. Producerea riscului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii
a) 1, 2, 3
b) 1, 2, 4
c) 2, 3, 4
d) 1, 2, 3, 4
9. În practica asigurărilor, pierderea totală prezumată se determina în funcţie de
următoarele:
A. Nava este abandonată în mod deliberat datorita faptului ca pierderea ei totală reală
apare inevitabilă
B. Nava nu poate fi salvată de la o pierdere totală reală fără o cheltuială care ar depăşi
valoarea ei comercială
C. Nava este atât de avariată încât costul reparaţiilor ar depăşi valoarea ce ar avea-o după
reparaţie sau valoarea asigurată.
a) A, B
b) A, C
c) B, C
d) A, B, C
10. Principiul raspunderii proportionale coiencide cu principiul primului risc in
urmatoarele cazuri:
A. Asigurarea nu este totala
B. Paguba nu este totala
C. Valoarea reala este egala cu suma asigurata
D. Paguba este egala cu valoarea reala
E. Paguba este mai mica ca suma asigurata
F. Paguba este mai mica ca valoarea reala
a) A, B, E
b) C, D
c) A, B, C, D, E
d) A, B, F
11. Fenomenul sau evenimentul asigurat care a fost deja produs poarta denumirea de:
a) Risc asigurat
b) Eveniment asigurat
c) Caz aleatoriu
d) Sinistru
12. Care dintre afirmaţiile de mai jos cu privire la omogenitatea produsului de asigurare
este cea adevarata:
a. Cu excepţia câtorva produse, printre care asigurarea autovehicolelor şi asigurarea
locuinţelor, celelalte produse sunt lipsite de omogenitate
b. Omogenitatea produsului de asigurare presupune ca asiguraţii să fie informati cu
privire la avantajele aceastuia
c. Toate produsele de asigurare sunt omogene
d. Omogenitatea constă în libertatea de a intra sau de a ieşi oricând de pe piaţă.
13. Dimensiunea pieţei asigurărilor este dată de:
a) Cererea de asigurare
b) Oferta de asigurare care provine din partea persoanelor fizice şi juridice
c) Rata daunei
d) Gradul de cuprindere în asigurare
14. Cererea de asigurare vine din partea:
A. Personelor fizice
B. Persoanelor juridice
C. Societăţilor de asigurări
D. Societăţilor de reasigurări
E. Societăţilor de asigurări – reasigurări
a) A, D, E
b) A, B, D
c) A, B, C, D
d) A, B
15. Identificati afirmatia adevarata:
a) Asigurarea contractuală nu constituie o modalitate de dobândire a securităţii
individuale de către asiguraţi
b) Asigurarea obligatorie oferă protecţie de asigurare anumitor categorii de persoane
fizice sau juridice din considerente de ordin social şi economic naţional
c) Asigurarea obligatorie este mai scumpă iar cea contractuală este mai puţin costisitoare
d) Asigurarea obligatorie este selectivă
16. Care dintre afirmatiile de mai jos, cu privire la transparenta pietei asigurarilor este
corecta:
a. Desi există un număr mare de ofertanţi pe piaţa asigurărilor, nici unul dintre aceştia
nu pot influenţa funcţionarea acesteia
b. Piaţa asigurărilor este aproape opacă pentru cei neavizaţi
c. Societăţile de asigurări pot intra sau ieşi oricând de pe piaţă
d. Fiecare societate de asigurări ia decizii în limitele capacităţii sale financiare
17. Se considera ca piaţa asigurărilor este perfectă dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
A. Libertatea de intrare-ieşire a participanţilor
B. Omogenitatea produselor
C. Transparenţa pieţei
D. Descentralizarea deciziilor
E. Atomizarea piaţei
a) A, C
b) A, C, D, E
c) A, B, D, E
d) A, B, C, D, E
18. Contractul de asigurare este un contract:
a) Consensual, adică la încheierea acestuia părţile nu cunosc existenţa sau întinderea
exectă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract
b) Sinalogmatic, adică se încheie valabil prin acordul de voinţă al părţilor
c) De adeziune, adică deşi este redactat şi imprimat de asigurător, la el aderă asiguratul
d) De bună credinţă, adică fiecare parte urmăreşte să obţină un folos, o contraprestaţie în
schimbul obligaţiei ce-şi asumă
19. Caracteristicile fondului de asigurare sunt:
a) Se formează în mod centralizat
b) Se poate constitui numai în natură
c) Se constituie în vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene viitoare şi
nesigure
d) Se utilizează numai pentru indemnizarea pagubelor
20. Contractantul asigurari este:
a) Persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina
calitatea de asigurat
b) Persoana fizica care incheie o asigurare in numele altei persoane fizice fara insa ca
aceasta sa obtina calitatea de asigurat
c) Persoana fizica sau juridica care in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului,
isi asigura bunurile impotriva unor calamitati naturale sau accidente.
d) Persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata sa
21. Indemnizaţia de asigurare este definita ca fiind:
a) Despăgubirea sau suma asigurată plătită de asigurător, asiguratului sau beneficiarului
la producerea riscului asigurat
b) Suma de bani cu care este recompensat brokerul sau agentul de asigurare pentru
fiecare contract de asigurare incheiat
c) Reducerea de care trebuie sa beneficiaze asiguratul atunci când nu se confruntă cu
riscul asigurat
d) Suma de bani pe care o plateste un asigurat, asigurătorului pentru ca acesta să preia
riscul asigurat
22. Cum se grupeaza asigurarile, după domeniul la care se referă,:
A. Asigurări de bunuri
B. Asigurări de viaţă
C. Asigurări de persoane
D. Asigurări de răspundere civilă
E. Asigurări de locuinţe
F. Asigurări maritime
a) A, D, E
b) A, B, F
c) B, D, E, F
d) A, C, D
23. Selectia riscurilor reprezinta:
a) Operatiunea efectuata de asiguratori de a elimina riscurile cu probabilitate mare de
producere
b) Preocuparea potentialilor asigurati de a selecta bunurile in vederea plasarii in asigurare
a acelor bunuri in legatura cu care detine elemente potrivit carora sunt mai expuse si mai
vulnerabile la actiunea fenomenelor acoperite prin asigurare
c) Operatiunea de dispersare a riscurilor intre membrii comunitatii
d) Operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in
asigurare
24. Identificati afirmatia adevarata:
a) Adaosul de risc reprezinta media aritmetica simpla a indicilor anuali de despagubire
b) Adaosul de risc reprezinta abaterea medie patratica a indicilor anuali de despagubire
c) Adaosul de risc este egal cu diferenta dintre prima neta si adaosul de prima
d) Adaosul de prima este egal cu adaosul de risc minus indicele mediu de despagubire
25. Evaluarea in vederea asigurarii reprezinta:
/
b) Operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in
asigurare
c) Operatiunea prin care se determina valoarea despagubirii
d) O operatiune specifica asigurarilor de persoane
26.Cine estimeaza pagubele şi cheltuielile admise în avaria comună precum şi
repartizerea acestora între părţile interesate:
a) Dispaşarii
b) Armatorii
c) Asiguraţii
d) Reasigurătorii
27. Din avaria comună fac parte urmatoarele cheltuieli:
A. Costul asigurării
B. Hotărârea judecătorească de salvare
C. Cheltuielile de dispaşă
D. Taxe de cautiune şi costurile legale
E. Întreţinerea echipajului şi combustubilul consumat
F. Comisioane şi dobânzi
G. Reparaţii la nava deplasată în altă parte decât la destinaţie
a) A, B, C, D, E
b) A, C, E, G
c) A, C, D, E, G
d) A, B, D, E
28. Identificati afirmaţiile adevarate referitoare la comunitatea de risc:
A. Paguba provocată de producerea riscului asigurat se împarte între membrii
comunităţii de risc după principiul mutualităţii.
B. Membrii comunităţii de risc consimt să contribuie la suportarea în comun a
pagubelor pe care le va pricinui producerea fenomenelor
C. Comunitatea de risc se formează în mod spontan prin simpla participare la
constituirea fondului de asigurare la dispoziţia unei societăţi de asigurări
D. Împărţirea pagubei între membrii comunităţii se întemeiază pe faptul că
posibilitatea producerii riscului vizeaza pe fiecare membru al acesteia
a) A, C
b) A, C, D
c) B, C, D
d) A, B, C, D
29. Indicele de despagubire reprezinta:
a) Despagubirile achitate de asigurator la fiecare 100 u.m. suma asigurata
b) Despagubirile achitate de asigurator la fiecare 100 u.m. prima de asigurare
c) Raportul dintre suma asigurata si valoarea reala
d) Raportul dintre primele de asigurare si despagubiri
30. Care din cheltuielile de mai jos nu pot fi asigurate cu titlu de cheltuieli ce intră în
avaria comună:
A. Reparaţiile la nava deplasată în altă parte decât la destinaţie
B. Pretenţiile pentru sacrificii şi daune la cargo şi navlul aferent
C. Orice altă cheltuială efectuată la destinaţie
D. Cheltuieli de dispaşă
E. Taxa ce conţien şi costurile legale
a) B, C, D, E
b) A, B, C, E
c) A, B, D, E
d) A, B, C
31. Nu pot fi asigurate cu titlu de cheltuieli ce intră în avaria comună:
A. Pretenţiile pentru sacrificii şi daune la cargo şi navlul aferent
B. Întreţinerea echipajului şi combustibilul consumat care nu a fost înlocuit în cursul
voiajului
C. Comisioane şi dobânzi
D. Costul asigurării
E. Cheltuieli portuare efectuate în portul de refugiu
a) B, D, E
b) A, B, D, E,
c) B, C, D, E
d) A, B, C
32. Principiul raspunderii proportionale reprezinta:
a) Despagubirea este egala cu paguba
b) Despagubirea este direct proportionala cu suma asigurata si paguba, si invers
proportionala
cu valoarea reala
c) Despagubirea nu este egala cu valoarea asigurata
d) Despagubirea este direct proportionala cu suma asigurata si invers proportionala cu
valoarea reala si paguba
33. Avaria comună se refera la:
a. Degradarea sau paguba materială a unui obiect indiferent de marimea şi de cauza care
a provocat-o.
b. Paguba sau cheltuiala extraordinară a fost facută de comandant în mod intenţionat şi
raţional pentru salvarea de la pericolul care le ameninţa interesele tuturor celor care
participau la expediţia maritimă
c. Sacrificarea involuntară a unei părţi din averea aflată în pericol
d. Paguba materială adusă unor bunuri este consecinţa directă a forţei majore, a unei
greşeli de navigaţie sau a viciilor proprii bunurilor
34. Alegeti din cheltuielile de mai jos pe cele care fac parte din avaria comună:
A.Cheltuieli portuare din portul de refugiu
B.Reparaţiile efectuate la navă în portul de refugiu, având caracter temporar sau
definitiv,
C.Salariile şi retribuţia aferentă orelor suplimentare cuvenite echipajului navei
D.Conbustibilul consumat precum si intreţinerea echipajului
E.Pretenţiile pentru sacrificii şi daune la cargo şi navlul aferent
F. Întreţinerea echipajului precum şi combustibilul consumat care nu a fost înlocuit în
cursul voiajului
a) A, B, C, E, F
b) A, C, D, E, F
c) A, B, C, E
d) A, B, C, D
35. Identificati formula corecta pentru indicele anual de despagubire:
a) I = NV / S
b) I = S / NV
c) I = N / VS
d) I = SV / N
unde: S = suma totala a despagubirilor
V = valoarea medie a sumei asigurate
N = numarul bunurilor asigurate
36. Care dintre formulele de mai jos exprima probabilitatea daunei :
a) q= abaterea medie patratica / coefficient de stabilitate financiara σ/k
b) q= suma asigurata pe bun / suma asigurata totala
c) q= prima neta pe bun / prima neta totala
d) q= prima neta pe bun / suma asigurata pe bun
37. Adaosul de prima este folosit pentru:
A. A acoprii cheltuielile privind constituirea si administrarea fondului de asigurare
B. Finantarii unor masurii de prevenire a pagubelor
C. Constituirea fondurilor de rezerva
D. Realizarea de catre asigurator a unui beneficiu
a) A, B
b) A, C, D
c) A, B, C, D
d) A, B, D
38. In conformitate cu principiul primului risc avem:
a) Despagubirea nu este egala cu suma asigurata
b) Despagubirea este egala cu paguba
c) Despagubirea este invers proportionala cu paguba si suma asigurata
d) Despagubirea este egala cu paguba in limita sumei asigurate
39. Avaria particulară are urmatoarele caracteristici:
A. Are un caracter accidental şi nu deliberat
B. Paguba materiala adusă unor bunuri este consecinţa directă a forţei majore, a unei
greseli de navigaţie sau a viciilor proprii bunurilor respective.
C. Este efectul unor riscuri produse în afara voinţei oamenilor
D. Pagubele şi cheltuielile care se incadrează în avaria particulară privesc interesul uneia
dintre părţile care participă la expediţia maritimă
a) A, B, C, D
b) A, C, D
c) B, C, D
d) A, B, C
40. Identificati afirmatia adevarata:
a) Asigurarea ex lege are la bază principiul voluntariatului
b) Asigurarea ex contractu are la bază principiul obligativităţii
c) Asigurarea ex contractu are un grad de cuprindere în asigurare de 100%
d) Asigurarea ex contractu se încheie din proprie iniţiativă
41. Care din urmatoarele egalitati este adevarata?
a) prima neta + adaos de prima = prima bruta
b) prima bruta + adaos de risc = prima neta
c) prima bruta + adaos de prima = prima neta
d) prima neta - adaos de risc = prima bruta
42. Despagubirea de asigurare reprezinta:
a) Suma de bani pe care asiguratul o plateste asiguratorului pentru formarea fondului de
asigurare
b) Suma asigurata pe unitatea de obiect asigurat
c) Suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii
pagubei
produse de riscul asigurat
d) Partea din valoarea reala pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea
43.Caracteristicile avariei particulare sunt:
a. Comandantul, in mod intentionat a provocat paguba sau cheltuiala extraordinara.
b. Paguba materială adusă unor bunuri este consecinţă directă a forţei majore, a unei
greşeli de navigaţie sau a viciilor proprii bunurilor respective.
c. Măsura luată de comandant trebuie să fie cu intenţie
d. Actiunea nu are ca scop salvarea de la o primejdie comuna a navei
44. Paguba este suportata, in cazul avariei particulare, de catre:
a. Se repartizează între navă, si încărcătură
b. Se repartizează între încărcătură si navlu
c. Fie de navă fie de încărcătură în funcţiei de bunul care a fost supus avariei sau
pentru care s-au efectuat cheltuieli de salvare
d. Se repartizează între cele trei interese, adică între navă, încărcătură şi navlu
45 Asigurările obligatorii se caracterizează prin:
A. Sunt fără termen
B. Sunt normate
C. Iau naştere în mod automat
D. Sunt asigurări totale
E. Răspunderea asiguratului ia naştere în mod automat
a) A, C, D
b) B, D, E
c) A, B, C, D, E
d) A, B, C, E
46. Probabilitatea de a platii despagubiri (D) mai mari decat prima neta totala (Pnt) este
egala cu:
a) P(D>Pnt) = k/2, k – coeficientul de stabilitate financiara
b) P(D>Pnt) = k
c) P(D>Pnt) = 2/k
d) P(D>Pnt) = 2/k2
47. Paguba sau dauna reprezinta
a) Pierderea in expresie baneasca, intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii
fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea
b) Limita maxima a raspunderii asiguratului
c) Suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului
d) Limita minima a raspunderii asiguratului
48. Asigurarea obligatorie fata de asigurările sociale se deosebeste prin:
a) Aceea că se bazează pe primele încasate de la asiguraţi şi nu pe resursele provenite de
la asiguraţi şi/sau nonasiguraţi
b) Aceea că este mai cuprinzătoare dar şi mai scumpă
c) Faptul că are la baza principiul voluntariatului
d) Aceea că are un caracter obligatoriu
49. Care dintre elementele de mai jos sunt luate in calculul indicelui de despagubire
anual:
A. Numarul bunuriloe despagubite
B. Numarul bunurilor asigurate
C. Valoarea medie a sumei asigurate
D. Valoarea medie a despagubirilor acordate
E. Valoarea veniturilor financiare nete
a) A, B, C, D, E
b) A, C, E
c) A, B, C, D
d) A, B, E
50. Stabilitatea financiară a societăţilor de asigurări poate fi îmbunătăţită prin:
A. Majorarea numărului bunurilor cuprinse în asigurare
B. Majorarea primei nete
C. Reasigurare
D. Cresterea numărului de bunuri cuprinse în asigurare
a) B, D
b) A, C, D
c) B, C, D
d) A, B, C
51. Care din formula de mai jos exprima numarul de ani de la care unul este nerentabil :
a) Numar de ani = 2k
b) Numar de ani = 2/k
c) Numar de ani = k/2
d) Numar de ani = k3/2
k = coeficientul de stabilitate financiara
52. În cazul avariei comune paguba este suportata de catre:
a. Se repartizează între navă, si încărcătură
b. Se repartizează între încărcătură si navlu
c. Fie de navă fie de încărcătură în funcţiei de bunul care a fost supus avariei sau
pentru care s-au efectuat cheltuieli de salvare
d. Se repartizează între cele trei interese, adică între navă, încărcătură şi navlu
53. După felul raportărilor ce se stabilesc intre asigurat si asigurător asigurările pot fi
clasificate astfel:
A. Asigurări directe
B. Reasigurări
C. Asigurări indirecte
D. Asigurări externe
E. Asigurări de răspundere civilă
F. Asigurări interne
G. Asigurări de persoane
H. Asigurări de bunuri
a) A, C, D, F
b) D, F, G, H
c) D, F
d) A, C
54. Asigurările facultative au urmatoarele caracteristici:
A. Sunt fără termen
B. Sunt valabile numai o perioadă de timp
C. Nu sunt totale
D. Nu sunt normate
E. Iau naştere în mod automat
F. Sunt totale
a) A, C, D, E
b) A, D, F
c) B, C, E, F
d) B, C, D
55. Ce se intelege prin valoarea bunurilor la data asigurarii:
A.La mijloacele fixe si obiectele de inventar valoarea din nou a acestora din care se scade
uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective
B.La materiile prime, materiale, produse finite, marfuri si altele asemanatoare - pretul de
cost al acestora
C.La obiectele de muzeu sau de expozitie si la lucrarile de arata pe sticla, din sticla ori pe
placi de marmura - sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie
a) A, B, C
b) A
c) B, C
d) A, C
56. Identificati egalitatea adevarata:
a) indicele mediu de despagubire + adaos de risc = prima neta
b) indicele mediu de despagubire + adaos de risc = prima bruta
c) indicele mediu de despagubire - adaos de prima = prima bruta
d) indicele mediu de despagubire + adaos de prima = prima tarifara
57. Scăderea numărului de bunuri cuprinse în asigurare are drept efect:
a) Creşterea gradul de stabilitate financiară
b) Scăderea gradului de stabilitate financiară
c) Nu influenţează gradul de stabilitate financiară
d) Scade coeficientul de solvabilitate
58. Identificati egalitatea adevarata
a) prima neta - adaos de prima = prima bruta
b) adaosul de risc + adaos de prima = adaos de asigurare
c) adaos de risc + indice mediu de despagubire = prima tarifara
d) prima neta - adaos de risc = indicele mediu de despagubire
59. Cum se numeste partea din cota de prima tarifara destinata pentru plata
despagubirilor:
a) Adaos de risc
b) Prima neta
c) Anuitate
d) Adaos de prima sau de risc
60. Care dintre urmatoarele formule reprezinta suma asigurata maxima (X) pentru un risc
asigurat pe care ar trebui sa-o pastreze pentru a avea stabilitate financiara
corespunzatoare:
a) X=2Pntσ2
b) X = 2k2Pnt
c) X=2k2q
d) X=2k2σ
unde k = coeficient de stabilitate financiara
σ=abaterea medie patratica
q = probabilitatea daunei
n = numarul de bunuri cuprinse in asigurare
Pnt= prima neta totala
61. Pentru ca o pagubă sau o cheltuială să fie acceptată ca avarie comună, ea trebuie să
indeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
A. Paguba sau cheltuiala extraordinară să fie rezultatul unei acţiuni întreprinsă cu intenţie
de către comandant, iar măsura să fie raţională
B. Acţiunea să aibă ca scop salvarea de la primejdia comună a navei, a încărcăturii şi a
navlului
C. Sacrificiul să fie real
D. Acţiunea să aibă loc într-o situaţie excepţională
E. Sacrificarea voluntară a unei părţi din averea aflată în pericol, cheltuieli de salvare, ca
şi toate cheltuielile care intră în avaria comună, se suportă atât de bunurile salvate, cât şi
de cele specificate, în mod proporţional cu valoarea lor netă la la data şi la locul unde
expediţia maritimă s-a încheiat.
a) A, B, C, D
b) B, C, D, E
c) A, B, C, D, E
d) B, C, D
62. Care din urmatoarele riscuri sunt riscuri reasigurabile chiar cu o primă suplimentară:
A. Viermi, rozătoare, insecte
B. Fermentare
C. Dol
D. Râncezire
E. Întârziere în livrarea încărcăturii
F. Pierderi provocate de confiscarea mărfii sau a nevei de către autorităţile unui
stat
G. Greşeli de navigaţie (coleziune)
a) A, B, C, F
b) B, D, E, F, G
c) A, D, E, G
d) A, B, C, D, E
63. Atunci cand creşte coeficientul de solvabilitate inseamna ca:
a) Scade gradul de stabilitate financiară
b) Creşte gradul de stabilitate financiară
c) Creşte numărul de bunuri cuprinse în asigurare
d) Creşte prima bruta
64. Asigurarile de personae se caracterizeaza prin:
a) Au caracter reparatoriu
b) Despagubirile se calculeaza in raport cu paguba si suma asigurata a bunului
c) Nu au caracter reparatoriu
d) Asiguratul are dreptul la o despagubire limitata la valoarea daunei
65. Care din urmatoarele caracteristici sunt specifice asigurarilor de deces:
a) Protejeaza asiguratul impotriva riscului de imbolnavire
b) Protejeaza asiguratul impotriva riscului de deces
c) Asiguratorul plateste suma asigurata doar daca asiguratul este in viata
d) Asiguratorul plateste suma asigurata indiferent daca asiguratul este in viata sau nu
66. Care din urmatoarele caracteristici sunt specifice asigurarilor de supravietuire:
a) Suma asigurata se plateste urmasilor in cazul in care asiguratul decedeaza
b) Suma asigurata de plateste asiguratului daca acesta este in viata
c) Asiguratorul plateste suma asigurata numai daca asiguratul decedeaza
d) Suma asigurata platita de asigurator nu depaseste valoarea reala
67. Asigurarea de sănătate permanentă are drept obiectiv:
a) Protejarea persoanelor fizice de consecinţele nefaste ale unor evenimente care la
afectează integritatea corporală ori capacitatea de munca
b) Să se elimine sărăcia, adesea asociată cu o incapacitate de muncă de durată, provocată
de un accident sau de o boală
c) Protejează asiguratul împotriva riscului de deces
d) Protejează asiguratul împotriva riscului de supravieţuire
68. Obiectul asigurarilor de persoane este:
a) Garantare platii unei sume de bani de catre asigurator in cazul producerii unui
eveniment legat de persoana fizica a asiguratului
b) Refacerea valorii bunului de dinainte de producerea riscului asigurat
c) Recuperarea pierderii suferite de asigurat
d) Repararea in parte a bunului avariat
69. Asigurarea de boală are drept obiectiv:
a) Protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporară de muncă determinată
de boală
b) Obligaţia asigurătorului de a plăti o sumă de bani asiguratului, căruia i s-a născut un
copil
c) Protejarea persoanelor fizice de consecinţele nefaste ale unor evenimente care la
afectează integritatea corporală ori capacitatea de munca
d) Să se elimine sărăcia, adesea asociată cu o incapacitate de muncă de durată, provocată
de un accident sau de o boală
70. Asigurarile mixte de viata au urmatoarele caracteristici:
a) Protejeaza asiguratul impotriva riscului de deces
b) Asiguratorul se angajeaza sa plateasca asiguratului la expirarea contractului, suma
asigurata cu conditia, ca acesta sa fie in viata
c) In cazul decesului asiguratului, beneficiarul asigurarii intra in posesia sumei asigurate,
iar in caz de supravietuire asiguratul incaseaza personal suma asigurata prevazuta de
contract
d) Protejeaza persoanele fizice de consecintele nefaste ale unor evenimente care le
afecteaza
integritatea personala
71. Asigurarea totală se caracterizează prin faptul că:
a) Asiguratul onorează această asigurare, dacă beneficiarul asigurării este în viaţă la data
atingerii majoratului, când asigurarea devine exigibilă
b) Protejează persoanele care au suferit o incapacitate temporară de muncă determinată
de boală
c) Plata unei sume de bani asiguratului, dacă acesta se căsătoreşte înainte de a împlini o
anumită vârstă.
d) Asigurătorul plăteşte suma asigurată doar dacă asiguratul decedează până la scadenţa
asigurării
72. Asigurările de accidente vizeaza:
a) Protejarea persoanelor fizice de consecinţele nefaste ale unor evenimente neprevăzute
care le afectează viaţa, integritatea corporală ori capacitatea de muncă
b) Protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporară de muncă determinată
de boala
c) Să elimine sărăcia, adesea asociată cu o incapacitate temporară de muncă
d) Protejează asiguratul împotriva riscului de deces
73. Care este singurul eveniment viitor si cert:
a) Dolul
b) Accidentele
c) Decesul
d) Imbolnavirea
74. La asigurarile de personae suma asigurata se calculeaza:
a) In functie de paguba si despagubire
b) In mod forfetar de catre asigurator in functie de nevoile si de posibilitatile sale
financiare
c) In limita valorii reale a bunului
d) Tinand cont de valoarea reala a bunului
75. Reasigurarea reprezinta:
a) Cedarea de catre asigurator, catre alte societati a partii din riscul subscris care
depaseste
retinerea sa proprie
b) Participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mare
c) Participarea mai multor asigurati la procurarea unui produs de asigurare
d) Aceea ca un asigurator care a subscris riscuri in mai multe ramuri de asigurare
niciodata nu va inregistra daune maxime in toate ramurile si la toate riscurile
76. Coasigurarea reprezinta:
a) Participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mare
b) Cedarea de catre asigurator catre alte societati a riscului subscris care depaseste
retinerea sa proprie
c) Participarea mai multor asigurati la procurarea aceleiasi asigurari
d) Participarea mai multor beneficiari la subscrierea unui produs de asigurare
77. In cazul contractului de reasigurare mixta:
a) Reasiguratul are libertatea sa cedeze sau nu anumite riscuri in reasigurare, in timp ce
reasiguratorul este obligat sa le accepte
b) Asiguratorul este obligat sa instiinteze pe reasigurator de fiecare risc individual pe care
doreste sa-l reasigure
c) Reasiguratul poate propune si reasiguratorul poate sa refuze reasigurarea
d) Reasiguratorul poate propune si reasiguratul poate sa refuze reasigurarea
78. Fransiza atinsa presupune:
a) Asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta
este mai mare decat fransiza
b) Se scade din valoarea asigurata a bunului
c) Asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta
este mai mica decat fransiza
d) Este egala cu paguba in limita sumei asigurate
79. Suma asigurata reprezinta:
a) Valoarea reala a bunului cuprins in asigurare
b) Partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea
c) Suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului
d) Suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii
pagubei produse de riscul asigurat
80. Retinerea consta in:
a) Acea parte din suma asigurata, din riscul asumat sau din dauna produsa de un sinistru,
pe care o societate de asigurari intelege sa o pastreze pentru contul sau propriu
b) Limita maxima a raspunderii fata de asigurator
c) Partea din paguba ramasa in sarcina asiguratului
d) Limita minima a raspunderii fata de asigurat
81. Contractul de reasigurare facultativa se caracterizeaza prin:
a) Actioneaza in mod automat
b) Reasiguratorul se obliga sa accepte riscurile subscrise de asigurator
c) Reasiguratul poate propune si reasiguratorul poate sa accepte sau sa refuze
reasigurarea
d) Asiguratorul nu este obligat sa anunte reasiguratorul de fiecare risc pe care doreste sa-l
reasigure
82. Fransiza deductibila se caracterizeaza prin:
a) Daca paguba este mai mica decat fransiza atunci asiguratorul acopera in intregime
paguba
b) Daca paguba este mai mare decat fransiza atunci asiguratorul acopera in intregime
paguba
c) Se scade in toate cazurile din paguba, indiferent cat este volumul acesteia din urma
d) Se acorda despagubiri pentru pagubele care se incadreaza in limitele fransizei
83. Cum se numeste operatiunea prin care reasiguratorul cedeaza o parte din riscul
acceptat in reasigurare catre alte societati de asigurari sau reasigurari:
a) Autoasigurare
b) Asigurare
c) Retrocesiune
d) Coasigurare
84. In cazul contractului de reasigurare obligatoriu:
a) Reasiguratul are libertatea sa cedeze sau nu anumite riscuri in reasigurare, in timp ce
reasiguratorul este obligat sa le accepte
b) Asiguratorul este obligat sa instiinteze pe reasigurator de fiecare risc individual pe care
doreste sa-l reasigure
c) Asiguratorul se oblige sa cedeze si reasiguratorul se oblige sa accepte in reasigurare
categoriile de riscuri prevazute in contract
d) Reasiguratul nu poate propune si reasiguratorul nu poate sa refuze reasigurarea
85. Societatea de asigurare care cedeaza in reasigurare devine:
a) Asigurat
b) Cedant
c) Beneficiar
d) Reasigurator
86. Un bun evaluat la 31 mil. u.m. este asigurat la doua societati de asigurare pentru
sumele de 16 mil. u.m. respectiv 21 mil. u.m. Se produce o paguba in valoare de 26 mil.
u.m. Stiind ca ambele societati practica principiul primului risc calculati valoarea
despagubirilor:
a) 11.24 mil. u.m. respectiv 14.75 u.m.
b) 16 mil. u.m. respectiv 21 mil. u.m.
c) 10 mil. u.m. respectiv 16 mil. u.m.
d) 15 mil. u.m respectiv 11 mil. u.m.
87. Stiind ca un asigurator practica principiul primului risc, sa se calculeze despagubirea
unui bun daca se produce o paguba in valoare de 35 mil. Valoarea reala a bunului este de
60 mil. u.m. iar suma asigurata este de 45 mil. u.m.
a) 35 mil.
b) 45 mil.
c) 24.52 mil.
d) 26.25 mil.
88. O societate de asigurari a primit in asigurare 1 500 de bunuri, fiecare bun fiind
asigurat pentru suma de 100 u.m.. Care este gradul de stabilitate financiara stiind ca,
coata de prima utilizata este de 1,6% din care 80% este prima neta de asigurare. egal cu:
a) 0,637
b) 0,578
c) 0,226
d) 0,579
89. Un bun asigurat la valoarea de 77 mil. u.m. este evaluat la valoarea de 101 mil. u.m.
Calculati despagubirea incasata de asigurat daca se produce o pagubă în valoarea de 88
mil. u.m. iar societatea de asigurari practică principiul primului risc.
a) 77 mil. u.m.
b) 88 mil. u.m.
c) 90 mil. u.m.
d) 101 mil. u.m.
90. Sa se calculeze paguba in cazul unui evaluat la 70 mil. u.m. si asigurat pentru suma
de 65 mil. u.m. Se stie ca, asiguratul primeste o despagubire in valoare de 54 mil. u.m.
calculata dupa principiul proportionalitatii.
a) 65 mil.
b) 58.15 mil.
c) 54 mil.
d) 51.85 mil.
91. Un bun este asigurat de catre o societate de asigurari pentru suma de 66 mil. u. m.,
valoarea reala fiind de 88 mil. u.m. Societatea practică o fransiză deductibilă la 10%. Cat
este despagubirea stiind ca paguba înregistrată este de 44 mil. u.m.:
a) 44 mil u.m.
b) 33 mil. u.m.
c) 28.05 mil. u.m.
d) 66 mil u.m.
92. In cazul unui bun asigurat pentru suma de 44 mil. u.m. are loc riscul asigurat. Se
constata
urmatoarele:
- cheltuieli cu limitarea pagubei ...... 2 mil. u.m.
- cheltuielile cu reparatiile ..... 15 mil. u.m. (materiale noi)
- cota de uzura ...... 25%
- recuperari materiale ........ 5 mil. u.m.
Stiind ca asiguratorul practica sistemul primului risc, despagubirea incasata de asigurat
este:
a) 11.5 mil. u.m.
b) 12.50 mil. u.m.
c) 8.25 mil. u.m.
d) 17 mil. u.m.
93. O societate de asigurari are in asigurare 1 400 de bunuri pentru o cota de prima neta
de 5%. Bunurile sunt asigurate la suma de 6 000 u.m. Calculati numarul de bunuri astfel
incat societate sa-si mentina cota de prima neta si sa creasca gradul de stabilitate
financiara cu 22%.
a) 2 103
b) 1 600
c) 1 203
d) 2 301
94. Sa se calculeze valoarea reala a unui bun asigurat la valoarea de 90 mil u.m. si care se
confrunta cu o paguba in valoare de 50 mil. u.m. Despagubirea incasata de asigurat este
de 35 mil u.m. fiind calculate in conformitate cu principiul proportionalitatii.
a) 111,11 mil.
b) 133.33 mil.
c) 122.22 mil.
d) 128,57 mil.
95. Un bun evaluat la 60 mil. u.m. este asigurat la doua societati de asigurari pentru
sumele de 26 mil u.m. si 31 mil. u.m. Se produce o paguba de 40 mil. u.m. Stiind ca
societatile de asigurari practica o fransiza deductibila de 10% despagubirile incasate de
asigurat sunt:
a) 18,75 mil. u.m. si 22,2 mil u.m.
b) 13,36 u.m. si 16,35 u.m.
c) 16,2 mil. u.m. si 19.06 mil. u.m.
d) 26 mil. u.m. si 31 mil. u.m.
96. O societate de asigurari a primit in asigurare 1 900 de bunuri asigurate pentru suma
de 900 u.m. Cota de prima neta practicata este de 5,1%. Daca in perioada urmatoare
societatea creste numarul de bunuri cuprinse in asigurare cu 27%, cu cat creste sau scade
gradul de stabilitate financiara:
a) creste cu 11,26%
b) scade cu 11,26%
c) creste cu 4,7%
d) scade cu 4,7%
97. Un bun evaluat la suma de 55 mil. u.m. este asigurat la valoarea de 33 mil. u.m. Care
este despagubirea incasat de asigurat stiind ca asiguratul practică o fransiză deductibilă de
10% iar paguba este de 2.3 mil. u.m.
a) 0 u.m.
b) 1.5 mil. u.m.
c) 2.3 mil. u.m.
d) 3.3 mil. u.m.
98. Paguba produsa unui bun este in suma de 66 mil. u.m. iar despagubirea incasata de
asigurat calculata dupa principiul proportionalitatii este de 33 mil. u.m. Sa se calculeze
suma asigurata stiind ca valoarea reala a bunului este de 77 mil.:
a) 44.5 mil.
b) 76.5 mil.
c) 35.6 mil.
d) 38.5 mil.
99. Se produce o pagubă în valoare de 44 mil. u.m. Valoarea reală a bunului este de 55
mil. u.m. iar principiul utilizat de asigurator este principiul primului risc. Ştiind ca
asigurarea este totală calculati despăgubirea:
a) 55 mil.u.m.
b) 11 mil. u.m.
c) 44 mil. u.m.
d) 20 mil. u.m.
100. Pentru anul viitor, la nivelul unei societati de asigurari se estimeaza ca la o suma
asigurata de 200 000 u.m. se asigura 7 000 bunuri. Calculati prima neta totala stiind ca
pentru doi ani societatea are urmatoarele date:
Indicatori
Anul I II
Suma asigurata 1400 1600
Numar bunuri asigurate 4000 6000
Numar bunuri despagubite 400 600
Despagubirea 40 60
a) 5 719 614.4
b) 0.00325
c) 5 362 361.5
d) 0.00371
101. O societate de asigurari practica o cota de prima de 4,4% din care 88% reprezinta
prima neta. Numarul de bunuri cuprinse in asigurare este de 1 800 asigurate la suma de 4
200 u.m. Care este suma maxima asigurata de la care societatea de asigurari cedeaza in
reasigurare:
a) 9 960 u.m.
b) 4 488 u.m.
c) 4 200 u.m.
d) 8.074 u.m.
102. Valoarea reala a unui bun este in valoare de 78 mil. u.m. Daca se produce o paguba
de 50 mil. u.m. calculati valoarea despagubirii stiind ca asigurarea este totala iar
despagubirea se calculeaza dupa principiul proportionalitatii.
a) 40 mil.
b) 78 mil.
c) 50 mil.
d) 60 mil.
103. Sa se calculeze despagubirea unui bun stiind ca paguba este totala, valoarea reală a
bunului este de 88 mil u.m. iar suma asigurată este de 66 mil u.m.. Asigurătorul practică
principiul proporţionalităţii.
a) 88 mil u.m.
b) 33 mil. u.m.
c) 11 mil. u.m.
d) 66 mil. u.m.
104. Valoarea reala a unui bun este de 22 mil. u.m. Care este despagubirea platita de
asigurator pentru o paguba de 1.1 mil. u.m stiind ca bunul este asigurat în totalitate iar
franşiza deductibilă practicată de asigurător este de 10%.
a) 2.2 mil u.m.
b) 1.1 mil u.m.
c) 0 u.m.
d) 0.5 mil. u.m.
105. Se dau urmatoarele date:
- numar de bunuri asigurate ....... 200
- adaosul de prima ......0,061
- cota de prima bruta ........0,256
- indicele mediu de despagubire .... 0,084
- suma asigurat pe bun ........ 500
Prima neta totala este:
a) 15 400 u.m.
b) 14 500 u.m.
c) 16 300 u.m.
d) 13 600 u.m.
106. Valoarea reală a unui bun este de 50 mil. u.m. Bunul este asigurat pentru suma de 30
mil. u.m. iar paguba este de 20 mil. u.m. Asigurătorul practică o franşiză nedeductibilă de
10%. Despăgubirea încasată de asigurat este de:
a) 20 mil. u.m.
b) 18 mil. u.m.
c) 17 mil. u.m.
d) 12 mil. u.m.
107. Calculati despagubirea unui bun stiind ca valoarea reală a bunului este de 99 mil.
u.m. iar suma asigurată este de 88 mil. u.m. Se stie ca asigurătorul practică principiul
primului risc:
a) 99 mil. u.m.
b) 88 mil. u.m.
c) 77 mil. u.m.
d) 10 mil. u.m.
108. Se stie ca, un bun evaluat la 110 mil. u.m. este asigurat la valoarea de 77 mil. u.m. In
cazul in care paguba este totală iar principiul utilizat de asigurător este principiul
primului risc
calculati despăgubirea
a) 110 mil. u.m.
b) 77 mil. u.m.
c) 187 mil. u.m.
d) 35 mil. u.m.
109. In cazul unei asigurari totale, despagubirea calculata in raport cu principiul
proportionalitatii este egala cu:
a) Suma asigurata
b) Valoarea reala
c) Fransiza
d) Paguba
110. O societate de asigurari a stabilit urmatoarea distributie a indicilor de despagubire
I = 07 09 02
01 02 07
Stiind ca adaosul de prima este de 3 % calculati cota de prima bruta:
a) 0.109
b) 0.000309
c) 0.156
d) 0.0375
111. Se produce o pagubă in valoare de 66 mil. u.m. Valoarea reală a bunului sigurat este
de 133 mil. u.m. Fransiza deductibilă practicată de asigurător este de 10%. Care este
valoarea despagubirii stiind ca asigurarea este totală:
a) 13.3 mil. u.m.
b) 50 mil. u.m.
c) 66 mil u.m.
d) 52.7 mil. u.m.
112. Despagubirea incasata de asigurat este de 30 mil. in conditiile in care bunul este
asigurat la 40 mil. Stiind ca societatea de asigurari utilizeaza principiul proportionalitatii
iar pagaba este de 35 mil. atunci valoarea reala a bunului este de:
a) 44,44 mil.;
b) 30 mil;
c) 47,77 mil;
d) 46,66 mil.
113. Valoarea reala a unui bun este de 90 mil u.m. se produce o paguba de 50 mil iar
bunul este asigurat pentru suma de 40 mil. Determinati despagubirea stiind ca societatea
de asigurari practica principiul primului risc.
a) 30 mil;
b) 50 mil;
c) 40 mil;
d) 22,22 mil
114. O societate de asigurari a primit in asigurare 1800 de bunuri asigurate pentru suma
de 2.500 u.m. cota de prima neta este de 3.6%. Coeficientul de stabilitate financiara este
egal cu:
a) 0.0609;
b) 0.036;
c) 0.181;
d) 0.121
115. Un bun evaluat la valoarea de 111 mil. u.m. este asigurat pentru suma de 88 mil.
u.m.. Seproduce o pagubă în valoare de 55 mil. u.m. din care se recuperează valoarea de
11 mil. u.m.Daca asigurătorul practică principiul proporţionalităţii atunci valoarea
despăgubirii este:
a) 88 mil. u.m.
b) 44 mil. u.m.
c) 55 mil. u.m.
d) 34.88 mil. u.m.
116. Se dau urmatoarele date:
- suma asigurat pe bun ........ 40 000
- adaosul de prima ......0,03
- indicele mediu de despagubire .... 0,04
- adaosul de risc ......... 0,012
- numar de bunuri asigurate ....... 300
Cat este prima bruta achitata de asigurat:
a) 270 000 u.m.
b) 330 000 u.m.
c) 250 000 u.m.
d) 984 000 u.m.
117. O societate de asigurari practica o cota de prima de 1,7% din care 88% reprezinta
prima neta. Numarul de bunuri cuprinse in asigurare este de 1 400 la o suma asigurata de
2 500 u.m. Daca in perioada urmatoare societatea de asigurari creste cota de prima neta
cu 22% atunci gradul de stabilitate financiara:
a) scade cu 9,61%
b) creste cu 9,61%
c) creste cu 92,32%
d) creste cu 20,18%
118. Portofoliul unei societati de asigurari se prezinta astfel:
Grupa de risc
Numar de bunuri asigurate
Suma asigurata
Cota de prima neta
I 1 000 800 0,015
II 2 000 900 0,016
III 3 000 1 000 0,019
Numarul de ani de la care un an nu este rentabil pentru societatea de asigurari este:
a) 29,5 ani
b) 11,12 ani
c) 10,10 ani
d) 20,53 ani
119. Portofoliul unei societati de asigurari se prezinta astfel:
Grupa de risc
Numar de bunuri asigurate
Suma asigurata
Cota de prima neta
I 1 000 800 0,015
II 2 000 900 0,016
III 3 000 1 000 0,019
Calculati coeficientul de stabilitate financiara
a) 0,0497
b) 0,0779
c) 0,0479
d) 0,0974
120. O societate de asigurari practica o cota de prima de 1,6% din care 77% este prima
neta. Numarul de bunuri cuprinse in asigurare este de 1 600 pentru o suma asigurata de 2
100 u.m.Numarul de ani de la care un an poate fi rentabil este:
a) 9,9 ani
b) 11,11 ani
c) 12,12 ani
d) 8,96 ani
121. O societate de asigurari care practica o cota de prima neta de 3,1% a primit in
asigurare 1 700 de bunuri asigurate pentru suma de 4 100 u.m. Probabilitatea ca
societatea de asigurari sa plateasca despagubiri mai mari decat prima neta este:
a) 4,5%
b) 3,1%
c) 6,77%
d) 12%
122. O societate de asigurari are urmatorul portofoliu:
Grupa de risc
Numar de bunuri asigurate
Suma asigurata
Cota de prima neta
I 1 000 800 0,015
II 2 000 900 0,016
III 3 000 1 000 0,019
Suma asigurata maxima de la care societatea cedeaza in reasigurare este:
a) 1075,06
b) 1855,6
c) 1955,7
d) 97 800
123. O societate de asigurari care a primit in asigurare 1 600 de bunuri asigurate pentru
suma de 3 600 u.m. practica o cota de prima de 2,9% din care 77% reprezinta prima neta.
Cota de prima neta practicata pentru a creste gradul de stabilitate financiara cu 17% este:
a) 0,0623
b) 0,0776
c) 0,0954
d) 0,032

RĂSPUNSURI CORECTE
1)d,2)b 3)d 4)c 5)d 6)d 7)d 8)d 9)d 10)b 11)d 12)a 13)a 14)d 15)b 16)b 17)d 18)c 19)c
20)a 21)a 22)d 23)a 24)b 25)b 26)a 27)a 28)d 29)a 30)d 31)d 32)b 33)b 34)d 35)d 36)d
37)c 38)d 39)a 40)d 41)a 42)c 43)b 44)c 45)c 46)a 47)a 48)a 49)c 50)d 51)b 52)d 53)d
54)d 55)a 56)a 57)b 58)d 59)b 60)b 61)c 62)d 63)a 64)c 65)b 66)b 67)b 68)a 69)a 70)c
71)a 72)a 73)c 74)b 75)a 76)a 77)a 78)a 79)b 80)a 81)c 82)c 83)c 84)c 85)b 86)a 87)c
88)c 89)a 90)b 91)c 92)c 93)d 94)d 95)c 96)a 97)c 98)d 99)c 100) c 101) d 102) c 103) d
104) c 105) b 106) d 107) c 108) b 109) d 110) c 111) d 112) d 113) c 114) d 115) d
116) d 117) b 118) d 119) d 120) d 121) c 122) b
123) d

S-ar putea să vă placă și