Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA DE LITERE

METODOLOGIE PENTRU ELABORAREA


LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

Prezenta metodologie cuprinde precizări referitoare la:

Alegerea temei lucrării


Termenul de solicitare a coordonării ştiinţifice pentru lucrare
Organizarea lucrării
Structura lucrării
Dimensiuni şi punere în pagină
Stilul lucrării
Depunerea lucrării

Alegerea temei lucrării de licenţă / disertaţie

Tema lucrării de licenţă / disertaţie se alege:


 dintre temele propuse de colectivele didactice ale fiecărei catedre;
 la propunerea studentului către un cadru didactic coordonator ştiinţific.

Studenţii pot propune teme proprii pentru lucrarea de licenţă / disertaţie numai în
condiţiile prezentării în cadrul unor manifestări ştiinţifice a minim unei lucrări care
ilustrează interesul pentru respectiva temă şi originalitatea abordării. Manifestările
ştiinţifice vizate sunt reprezentate de:
– sesiunea studenţească de comunicări ştiinţifice organizată în luna
aprilie a fiecărui an în cadrul Universităţii “Dunărea de Jos”;
– colocviul Shakespeareana;
– alte simpozioane, colocvii, conferinţe ocazionale locale, naţionale,
internaţionale.
În scopul realizării lucrării de licenţă / disertaţie, studenţii îşi pot determina interese
de studiu particulare
– referitoare la un anumit capitol din materia studiată,
– pornind de la un studiu anterior din bibliografia consultată,
– valorificând un subiect de seminar studiat individual sau în echipă,
– prin raportarea la cotidian.

Termenul de solicitare a coordonării ştiinţifice pentru lucrarea de licenţă / disertaţie

Tema lucrării de licenţă / disertaţie se alege până la data de 1 iunie a fiecărui an, la
sfârşitul activităţilor didactice din semestrul al patrulea (anul II, sem. 2) pentru candidaţii
cu studii de licenţă de 3 ani, respectiv semestrul al şaselea (anul III, sem. 2) pentru
candidaţii cu studii de licenţă de 4 ani şi la sfârşitul semestrului al doilea (an I, sem. 2)
pentru candidaţii la obţinerea titlului de master.
Este absolut obligatorie consultarea cu cadrul didactic coordonator al respectivei
teme, precum şi aprobarea acestuia pe cererea tip anexată prezentei metodologii. Ulterior
obţinerii acordului cadrului didactic coordonator, formularul 3 se păstrează de către
student, formularul 2. se depune la cadrul didactic coordonator, iar formularul 1. se
înaintează secretariatului ştiinţific al facultăţii.

1
Organizarea lucrării de licenţă / disertaţie

Lucrarea de licenţă / disertaţie este o lucrare originală, organizată pe două


componente, una teoretică şi una aplicativă.
Componenta teoretică are o pondere de aproximativ o treime din lucrare, iar cea
aplicativă o pondere de aproximativ două treimi. Componenta teoretică vizează
prezentarea conceptelor, teoriilor, cercetărilor fundamentale în domeniul temei, având
drept scop să demonstreze parcurgerea bibliografiei de specialitate de către candidat şi să
susţină demersul aplicativ. Componenta aplicativă vizează realizarea unui studiu original
într-un subdomeniu umanist considerat de actualitate în aria cercetării naţionale, europene
şi /sau internaţionale realizat prin doumentare şi expus pe baza unei argumentaţii în
sprijinul problemei de studiu. Realizarea lucrării de licenţă / disertaţie în ansamblu are
drept obiectiv să ilustreze competenţele candidaţilor în domeniul de referinţă, punându-le
în relaţie cu alte competenţe interdisciplinare. Se apreciază caracterul transdisciplinar al
cercetării teoretico-aplicative.
Specificul domeniului face posibilă şi propunerea ca temă a lucrării de licenţă /
disertaţie a unor traduceri originale realizate de candidaţi (literatură, bibliografie de
specialitate). În acest caz, lucrarea de licenţă / disertaţie va cuprinde, în mod obligatoriu:
– o prezentare a autorului şi lucrării propuse pentru traducere / domeniului de
referinţă pentru domeniul ales (20%),
– elemente de teoria traducerii utilizate (10%),
– traducerea propriu-zisă (50%),
– dificultăţile şi problemele întâlnite, soluţiile propuse şi motivaţia acestora (20
%).

Structura lucrării

1. Prima pagină
2. Pagina de titlu
3. Cuprinsul (1-2 pagini)
4. Rezumatul lucrării (aprox. 500 cuvinte)
5. Argumentul lucrării (1-2 pagini: problematica supusă investigaţiei)
6. Prezentarea lucrării (1-2 pagini: structurarea pe părţi şi capitole)
7. Partea I (componenta teoretică)
8. Partea a II-a (componenta aplicativă
9. Concluzii (2 pagini)
10. Sursele exemplelor, corpusului, etc. (1-2 pagini)
11. Bibliografie (1-2 pagini)
12. Anexe (număr nelimitat de pagini / suport electronic)

Părţile I şi a II-a reprezintă corpul lucrării, proporţiile indicate anterior referindu-se


la acestea, iar paginile care cuprind secvenţele din lucrare nominalizate sub 1. – 6. şi 9. –
12. mai sus se adaugă la corpul lucrării.

Rezumatul se face ansamblului lucrării, incluzând referinţe la problematica abordată şi


tema propusă, demersul teoretic, demersul aplicativ, concluziile studiului.
A nu se confunda cu prezentarea lucrării.
Problema studiată este exprimată într-o singură frază. Nu se includ motivaţiile cercetării
întreprinse, acestora fiindu-le rezervat un spaţiu special în argumentul lucrării.
Aproximativ 500 cuvinte.

2
Prima pagină, identică cu coperta lucrării, va conţine următoarele precizări:

Universitatea “Dunărea de Jos” – Galaţi


Facultatea de Litere
Specializarea _______________

Lucrare de licenţă / disertaţie

Coordonator ştiinţific _______________


Student _______________

Galaţi
Anul

Pagina de titlu va conţine toate precizările de pe prima pagină, la care se va adăuga titlul
temei alese, sub “Lucrare de licenţă / disertaţie”.

Sursele exemplelor şi corpusului sunt distincte de bibliografie, acestea putând include


operele unor autori (poezie, proză, teatru, critică literară etc.), dicţionare, tezaure, emisiuni
radio, tv, pagini Internet, saituri Web, înregistrări personale, etc.

Bibliografia se realizează din lucrările citate în corpul lucrării, nejustificându-se prezenţa


unor titluri care nu se regăsesc ca funcţionale în cadrul studiului întreprins.

Dimensiuni şi punere în pagină

Lucrarea de licenţă / disertaţie nu are dimensiuni impuse, acestea fiind stabilite de


candidat sub îndrumarea cadrului didactic coordonator al lucrării. Dimensiunile acesteia
trebuie să fie suficiente pentru a:
– explica problema de studiu;
– motiva alegerea temei şi traseul urmat;
– argumenta punctul de vedere personal asupra temei alese;
– expune starea cercetării şi demersul teoretic şi metodologic;
– prezenta materialul de studiu aplicativ;
– face cunoscute concluziile studiului.

Lucrarea de licenţă / disertaţie se tehnoredactează respectând următoarele cerinţe:


– pagini de format A4, cu toate marginile de 3,5 cm, caractere Times New Roman
12 la un rând şi jumătate;
– primul paragraf după titluri neindentat, următoarele indentate cu 1,25 cm.

Stilul lucrării

Lucrarea de licenţă / disertaţie se elaborează într-un stil clar, precis, destinat lecturii
de către un public care are cunoştinţe generale în domeniu. Este necesară definirea
conceptelor de bază în domeniu şi clarificarea elementelor terminologice cheie.
Este indicat să se precizeze cu claritate şi limpezime:
– elementele de dificultate în studiul temei şi problemelor abordate;
– soluţiile identificate, chiar dacă nu sunt definitive;
– elementele de originalitate ale studiului înteprins, ale demersului urmărit, ale
lucrării în ansamblul ei.

3
Este indicat să se prezinte concluzii şi la sfârşitul capitolelor, prezentarea
concluziilor finale ale lucrării fiind, în acest caz, mult facilitată.

Lucrarea de licenţă / disertaţie şi susţinerea acesteia în cadrul examenului de licenţă


/ disertaţie este menită a face dovada că absolventul este capabil:
 să formuleze o problematică de studiu în cadrul temei propuse – stabilirea unor
obiective coerente ale studiului şi delimitarea materialului de studiu;
 să parcurgă etapele necesare desfăşurării studiului propus (documentare,
identificare de concepte de lucru, identificarea unei metodologii de cercetare)
 să conceapă un demers de studiu util, eficient şi original;
 să confere studiului întreprins caracteristicile unui produs finit, cu valoare de
utilizare în procesul didactic sau în procesul de cercetare ştiinţifică;
 să prezinte rezultatele studiului în impecabilă formă scrisă şi orală;
 atunci când este cazul, să integreze studiul personal în cel de echipă, în situaţiile în
care tema lucrării de licenţă poate fi corelată cu cele ale altor absolvenţi, în cadrul
unor proiecte de studiu comune.
Aceste competenţe sunt cele necesare absolventului pe piaţa muncii, indiferent de
domeniile profesionale abordate.

Depunerea lucrării de licenţă / disertaţie

Lucrarea de licenţă / disertaţie se depune la termenul stabilit anual, după cum


urmează:
- un exemplar tipărit la secretariatul facultăţii;
- un exemplar tipărit însoţit de copia lucrării pe suport magnetic (dischetă /
CD) la profesorul coordonator.

Colectivul de elaborare Coordonator: Prof. dr Anca Gâţă


Membri:
Prof. dr Michaela Praisler, Prodecan; Conf. dr Floriana Popescu, Secretar ştiinţific
Prof. dr Virginia Veja, Conf. dr Sofia Dima, Conf. dr Doiniţa Milea, Conf. dr Doina Bejan,
Conf. dr Simona Antofi, Lect. dr Carmen Andrei

Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în Consiliul Profesoral al facultăţii din


______ septembrie 2006.

4
FACULTATEA DE LITERE ŞI TEOLOGIE – SECRETARIAT ŞTIINŢIFIC

1.
CERERE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE1

Doamnă Secretar Ştiinţific,


Subsemnata / ul, _____________________________________ , student în anul ____,
Specializarea _________________________________________________________ ,
vă rog să binevoiţi a-mi aproba realizarea lucrării de LICENŢĂ / DISERTAŢIE cu
TEMA
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ,

sub îndrumarea cadrului didactic _________________________________________ ,


Acord cadru didactic coordonator (SEMNĂTURA): __________________________
Catedra / Departamentul ________________________________________________ .
Data: ________________________
SEMNĂTURA STUDENTULUI _________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
FORMULAR PENTRU CADRUL DIDACTIC COORDONATOR ŞTIINŢIFIC
Student: ______________________________________________________________
SPECIALIZAREA: ____________________________________________________
TEMA lucrării de LICENŢĂ / DISERTAŢIE: _______________________________
____________________________________________________________________ ,
Cadru didactic – Coordonator ştiinţific: ____________________________________ ,
Catedra / Departamentul ________________________________________________ .

Luare la cunoştinţă (SEMNĂTURA STUDENTULUI): ________________________


Data: ________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
FORMULAR PENTRU STUDENT
Student: ______________________________________________________________
SPECIALIZAREA: ____________________________________________________
TEMA lucrării de LICENŢĂ / DISERTAŢIE: _______________________________
____________________________________________________________________ ,

Cadru didactic – Coordonator ştiinţific: ____________________________________ ,


Acord cadru didactic coordonator (SEMNĂTURA): __________________________
Catedra / Departamentul ________________________________________________ .
Data: ________________________
Prezentul formular se detaşează pe liniile punctate după completare, înaintându-se de către student
cadrului didactic coordonator al lucrării de licenţă şi secretariatului ştiinţific al facultăţii.

1
Se barează LICENŢĂ sau DISERTAŢIE, după caz.
5

S-ar putea să vă placă și