Sunteți pe pagina 1din 8

Ansambluri rezidenþiale

Standardele de via]ã sunt din ce în ce mai Vã recomandãm:


Solu]ii pentru instala]ii electrice
ridicate [i permanent apar noi provocãri
în materie de aparataj electric.

Asigura]i disponibilitatea maximã la alimentarea cu


energie:
< monta]i în cât mai multe puncte prize de curent -de
exemplu la fiecare intrare în camerã [i la fiecare 3 m o
prizã pentru alimentarea aspiratorului
< instala]i rame multiple pentru aparatele care sunt
alãturate, cum ar fi: telefon, prize de date [i prizã de
curent sau întrerupãtoarele de la intrarea în locuin]ã
sau din living

Realiza]i o instala]ie electricã modernã:


< prin utilizarea de func]ii de control [i de monitorizare
a consumatorilor electrici: termostate, variatoare,
detectoare de mi[care. Oferta completã pentru:
< distribu]ie electricã
de medie [i joasã tensiune
Încuraja]i utilizarea sistemelor de comunica]ie: < aparataj electric de interior
< permite]i sã fie disponibile la conectare cât mai multe
sisteme de comunica]ie, în orice col] al locuin]ei:
sisteme de telefonie, TV, acces internet, muzicã.
< nu uita]i cã o re]ea cablatã este mult mai eficientã
decât o re]ea de tip „wireless” pentru cã nu o împãr]i]i
cu vecinii!

Pentru a putea primi noua tehnologie în casa


dumneavoastrã [i pentru a pãstra tonul elegant al
acesteia, documenta]i-vã care sunt produsele
Schneider Electric de care ave]i nevoie!
Produsele noastre sunt disponibile în peste 250 de
puncte de vânzare ale partenerilor no[trii distribuitori
din toatã ]ara.
Idei [i sfaturi suplimentare pute]i gãsi la adresa
www.casa.schneider-electric.ro.

Schneider Electric Bvd. Ficusului 40, Clãdirea "Apimondia", Sector 1, Bucure[ti În conformitate cu evolu]ia normelor [i a produselor,
România S.R.L. Tel: +(40) 21 203.06.60 datele indicate în textul [i imaginile din acest material
Fax: +(40) 21 232.15.98 nu ne angajeazã decât dupã consultarea agen]iilor
www.schneider-electric.ro Schneider Electric.
www.casa.schneider-electric.ro
Centrul Suport Clien]i
Tel: +(40) 21 203.06.06
csc-ro@ro.schneider-electric.com
1 2

Solu]ii Schneider Electric


pentru investitori, constructori
[I beneficiari

Instala]ia electricã a unui imobil pentru Schneider Electric ofer\ solu]ii tradi]ionale de distribu]ie electric\ cât Posturi de transformare
locuit trebuie s\ fie proiectatã pentru a [i tehnologii de ultim\ or\ ce permit realizarea de numeroase aplica]ii < `n anvelopa de beton sau din metal;
oferi siguran]\ [i confort locatarilor. de automatiz\ri în cl\dirile de locuit. < dimensiuni reduse [i nivel ridicat de Post de transformare
Acestea trebuie s\ fie valorile esen]iale, protec]ie;
indiferent dacã este vorba de vânz\tori < instalare u[oara [i rapid\.
sau de cumpãrãtori!

Bare capsulate prefabricate Canalis:


< coloane verticale montante de la 400 A
Instala]iile electrice realizate cu aparataj la 5000 A;
Ofertele noastre sunt concepute pentru o implementare simpl\ de
Schneider Electric oferã siguran]ã, siguran]a `n exploatare, flexibilitate
c\tre partenerii dumnevoastr\ tradi]ionali [i sunt disponibile la nivelul <
confort [i economie de energie! mare;
fiec\rei agen]ii teritoriale.
Pentru a putea beneficia de toate < montare rapid\;
avantajele unei instala]ii electrice Cofret modular Kaedra
moderne, este necesar sã vã implica]i în
proiectarea [i alegerea aparatajului Tablouri electrice generale sau Tablouri Prisma echipate cu aparataj
electric fãrã a face rabat de la calitatea secundare, o solu]ie pretestat\ sau de joas\ tensiune
acestuia! universal\:
< tablouri electrice generale Prisma Plus
pân\ la 4000A, cu teste de tip, conform
SR EN 60439-1; Tablou electric
Schneider Electric oferã solu]ii unitare - < tablouri electrice universale Himel; de apartament Domae
de la alimentarea cu medie tensiune [i < tablouri modulare: de la Mini Pragma
pân\ la priza de apartament - ceea ce pentru tablourile de apartament, Pragma
implicã o calitate maximã a alimentãrii cu (capacitate pân\ la 6 rânduri cu 18
energie electricã þi o deplinã siguran]ã în module pe rând) la Kaedra - cu un grad
utilizare, în conformitate cu cele mai de protec]ie pân\ la IP65 pentru spa]ii
stricte norme na]ionale þi interna]ionale tehnice;
din domeniu. < aparataj de joas\ tensiune - game
Unica Plus

extinse de `ntrerup\toare automate de


putere complet coordonate.
Bara capsulata

Oferta de aparataj electric de interior: Unica Allegro


< diverse game de prize [i
întrerupatoare, atât pentru montaj pe
doz\ rotund\ cât [i pe doz\ rectangular\
(standard italian);
game cu finisaje personalizabile: Unica
Post de transformare
<
Top, Unica Plus, Unica Allegro;
Tablou electric Tablou electric Tablou electric < gama standard Inteea; Inteea

gama economic\ Zet;


de scarã de etaj de apartament
<
gama Cedar Plus cu grad de protec]ie
Tablou electric
principal <
IP44 pentru montaj `n medii grele;
Bar\ capsulat\ de
distribu]ie electric\ Canalis
1 2

Solu]ii Schneider Electric


pentru investitori, constructori
[I beneficiari

Instala]ia electricã a unui imobil pentru Schneider Electric ofer\ solu]ii tradi]ionale de distribu]ie electric\ cât Posturi de transformare
locuit trebuie s\ fie proiectatã pentru a [i tehnologii de ultim\ or\ ce permit realizarea de numeroase aplica]ii < `n anvelopa de beton sau din metal;
oferi siguran]\ [i confort locatarilor. de automatiz\ri în cl\dirile de locuit. < dimensiuni reduse [i nivel ridicat de Post de transformare
Acestea trebuie s\ fie valorile esen]iale, protec]ie;
indiferent dacã este vorba de vânz\tori < instalare u[oara [i rapid\.
sau de cumpãrãtori!

Bare capsulate prefabricate Canalis:


< coloane verticale montante de la 400 A
Instala]iile electrice realizate cu aparataj la 5000 A;
Ofertele noastre sunt concepute pentru o implementare simpl\ de
Schneider Electric oferã siguran]ã, siguran]a `n exploatare, flexibilitate
c\tre partenerii dumnevoastr\ tradi]ionali [i sunt disponibile la nivelul <
confort [i economie de energie! mare;
fiec\rei agen]ii teritoriale.
Pentru a putea beneficia de toate < montare rapid\;
avantajele unei instala]ii electrice Cofret modular Kaedra
moderne, este necesar sã vã implica]i în
proiectarea [i alegerea aparatajului Tablouri electrice generale sau Tablouri Prisma echipate cu aparataj
electric fãrã a face rabat de la calitatea secundare, o solu]ie pretestat\ sau de joas\ tensiune
acestuia! universal\:
< tablouri electrice generale Prisma Plus
pân\ la 4000A, cu teste de tip, conform
SR EN 60439-1; Tablou electric
Schneider Electric oferã solu]ii unitare - < tablouri electrice universale Himel; de apartament Domae
de la alimentarea cu medie tensiune [i < tablouri modulare: de la Mini Pragma
pân\ la priza de apartament - ceea ce pentru tablourile de apartament, Pragma
implicã o calitate maximã a alimentãrii cu (capacitate pân\ la 6 rânduri cu 18
energie electricã þi o deplinã siguran]ã în module pe rând) la Kaedra - cu un grad
utilizare, în conformitate cu cele mai de protec]ie pân\ la IP65 pentru spa]ii
stricte norme na]ionale þi interna]ionale tehnice;
din domeniu. < aparataj de joas\ tensiune - game
Unica Plus

extinse de `ntrerup\toare automate de


putere complet coordonate.
Bara capsulata

Oferta de aparataj electric de interior: Unica Allegro


< diverse game de prize [i
întrerupatoare, atât pentru montaj pe
doz\ rotund\ cât [i pe doz\ rectangular\
(standard italian);
game cu finisaje personalizabile: Unica
Post de transformare
<
Top, Unica Plus, Unica Allegro;
Tablou electric Tablou electric Tablou electric < gama standard Inteea; Inteea

gama economic\ Zet;


de scarã de etaj de apartament
<
gama Cedar Plus cu grad de protec]ie
Tablou electric
principal <
IP44 pentru montaj `n medii grele;
Bar\ capsulat\ de
distribu]ie electric\ Canalis
3 4

Confort [i economie de energie Siguran]a [i confort pentru


locuin]a ta!

Pentru instala]ia electric\ a spa]iilor Produsele Schneider Electric îti ofer\


de acces `n comun v\ propunem: libertatea de a alege designul [i
Idei pentru a cre[te valoarea < automate de scar\ - de la varianta func]ionalitatea instala]iei electrice din
economic\ pân\ la solu]ii mai sofisticate, locuin]a ta.
imobilului pe care îl construi]i
cu multiple posibilit\]i de programare [i
cu avertizare.
< detectoare de mi[care cu reglaj la
pragul de luminozitate exterior [i al Pe lâng\ func]iile tradi]ionale de protec]ie
timpului de ac]ionare pot fi utilizate pe o se pot realiza [i alte numeroase aplica]ii,
scar\ de bloc sau la intrare. cum ar fi:
< teleruptoare pentru comand\ - pot fi < comanda din diferite puncte a
utilizate pentru comanda din mai multe iluminatului [i comanda temporizat\ a
puncte a iluminatului spa]iilor de acces acestuia.
comun. < reglarea intensit\]ii luminoase.
< `ntreruptoare orare programabile: care < avertizarea sonor\ sau luminoas\ a
se pot programa încât interfonul s\ fie detect\rii mi[c\rii.
deschis între anumite ore [i s\ aib\ cod < reglarea temperaturii.
de acces doar în anumite intervale de < controlul automat al jaluzelelor.
timp. < toate aceste aplica]ii faciliteaz\
< `ntrerup\toare crepusculare pentru utilizarea sistemelor de instala]ii electrice
iluminatul exterior în anumite intervale de c\tre consumatorul final oferind un
orare, func]ie de nivelul de iluminare confort sporit locuin]elor.
exterior.

Pentru mai multe idei vizita]i Pentru ca locuin]a de care v\ îngriji]i s\


www.casa.schneider-electric.ro. fie cât mai trainic\ [i confortabil\, alege]i
produsele care se potrivesc cel mai bine
proiectelor, din oferta Schneider Electric.
Conceptul cheie al companiei Schneider
Electric este asigurarea protec]iei [i a
confortului persoanelor!

~ntrerup\tor programabil Aparate de control [i protec]ie grupate Tablou de distribu]ie


electronic ~ntrerup\tor programabil mecanic Automate de scar\ Detector de miscare Releu multifunc]ional ~ntrerup\tor crepuscular Aparataj de protec]ie Domae într-un tablou elegant Minipragma electric\ Pragma
3 4

Confort [i economie de energie Siguran]a [i confort pentru


locuin]a ta!

Pentru instala]ia electric\ a spa]iilor Produsele Schneider Electric îti ofer\


de acces `n comun v\ propunem: libertatea de a alege designul [i
Idei pentru a cre[te valoarea < automate de scar\ - de la varianta func]ionalitatea instala]iei electrice din
economic\ pân\ la solu]ii mai sofisticate, locuin]a ta.
imobilului pe care îl construi]i
cu multiple posibilit\]i de programare [i
cu avertizare.
< detectoare de mi[care cu reglaj la
pragul de luminozitate exterior [i al Pe lâng\ func]iile tradi]ionale de protec]ie
timpului de ac]ionare pot fi utilizate pe o se pot realiza [i alte numeroase aplica]ii,
scar\ de bloc sau la intrare. cum ar fi:
< teleruptoare pentru comand\ - pot fi < comanda din diferite puncte a
utilizate pentru comanda din mai multe iluminatului [i comanda temporizat\ a
puncte a iluminatului spa]iilor de acces acestuia.
comun. < reglarea intensit\]ii luminoase.
< `ntreruptoare orare programabile: care < avertizarea sonor\ sau luminoas\ a
se pot programa încât interfonul s\ fie detect\rii mi[c\rii.
deschis între anumite ore [i s\ aib\ cod < reglarea temperaturii.
de acces doar în anumite intervale de < controlul automat al jaluzelelor.
timp. < toate aceste aplica]ii faciliteaz\
< `ntrerup\toare crepusculare pentru utilizarea sistemelor de instala]ii electrice
iluminatul exterior în anumite intervale de c\tre consumatorul final oferind un
orare, func]ie de nivelul de iluminare confort sporit locuin]elor.
exterior.

Pentru mai multe idei vizita]i Pentru ca locuin]a de care v\ îngriji]i s\


www.casa.schneider-electric.ro. fie cât mai trainic\ [i confortabil\, alege]i
produsele care se potrivesc cel mai bine
proiectelor, din oferta Schneider Electric.
Conceptul cheie al companiei Schneider
Electric este asigurarea protec]iei [i a
confortului persoanelor!

~ntrerup\tor programabil Aparate de control [i protec]ie grupate Tablou de distribu]ie


electronic ~ntrerup\tor programabil mecanic Automate de scar\ Detector de miscare Releu multifunc]ional ~ntrerup\tor crepuscular Aparataj de protec]ie Domae într-un tablou elegant Minipragma electric\ Pragma
5 6

Unica Top Unica Plus Game de prize [i `ntrerup\toare concepute


Noble]ea stilului tãu Rafinament [i elegan]\ pentru pentru decorare [i confort
Investi]ia în sistemele electrice nu este o locuin]e moderne
risip\, în afara utilit\]ii de ordin practic, Designul clasic [i elegant al gamelor
aceasta investi]ie spore[te valoarea Unica, realizat de Costa Design, permite
locuin]ei. De aceea, Schneider Electric un finisaj perfect al instala]iilor electrice [i
îmbin\ func]ionalitatea cu elegan]\, confer\ distinc]ie oric\rui spa]iu în care
Pentru oricare design ales, lemn sau metal, oferindu-]i produse moderne, cu un sunt montate aparatele, fiind în armonie
exist\ func]ii cu finisaj aluminiu sau grafit design interesant [i cu un stil aparte. cu stilul care se dore[te s\ fie imprimat.
special concepute pentru confort [i armonie.
< gama Unica Plus, oferind 58 de modele
diferite de finisare, care se potrivesc cu
La Schneider Electric ave]i la dispozi]ie o orice interior [i stil decorativ, permite un
selec]ie a celor mai nobile [i elegante finisaj personalizat, cu mecanisme albe [i
materiale: de culoarea filde[ului.
< lemnul [i metalul sunt special alese, < Unica Allegro: pentru cei care prefer\
pentru a se asorta cu oricare stil de stilul italian - pe doz\ rectangular\ - [i cu
design interior, de la clasic la rame rectangulare într-o palet\ coloristic\
avangardist; larg\, de peste 20 de culori.
< pute]i opta pentru finisajele naturale,
din lemn de culoare stejar, cire[, venghe
sau pentru rame metalice din aluminiu
sau crom;
< oferta include peste 150 de func]ii Inteea
special concepute pentru a spori Standardul de pia]\ cu un nivel al
confortul oric\rei locuin]e: sta]ie meteo, calit\]ii garantat:
termostate electronice, detectoare de < la un cost redus pute]i beneficia de o
mi[care pentru b\i sau holuri. gam\ de produse standard, complet\
care garanteaz\ un nivel de confort
ridicat;
< de la func]iile standard: prize simple,
Sistemele oferite de Schneider Electric duble, `ntrerup\toare cu sau f\r\ led,
v\ permit utilizarea de prize pentru boxe, prize informatice pânã la variatoare
întrerup\toare pentru jaluzele sau comandabile cu orice telecomandã;
variatoare pentru lumin\. Toate acestea < posibilit\]i de montaj `n doz\
asigur\ „infrastructura” pentru un individual\ sau multipl\, încastrat sau
adev\rat sistem home-cinema. aparent.

Unica Plus

Unica Allegro

Unica Top Inteea


5 6

Unica Top Unica Plus Game de prize [i `ntrerup\toare concepute


Noble]ea stilului tãu Rafinament [i elegan]\ pentru pentru decorare [i confort
Investi]ia în sistemele electrice nu este o locuin]e moderne
risip\, în afara utilit\]ii de ordin practic, Designul clasic [i elegant al gamelor
aceasta investi]ie spore[te valoarea Unica, realizat de Costa Design, permite
locuin]ei. De aceea, Schneider Electric un finisaj perfect al instala]iilor electrice [i
îmbin\ func]ionalitatea cu elegan]\, confer\ distinc]ie oric\rui spa]iu în care
Pentru oricare design ales, lemn sau metal, oferindu-]i produse moderne, cu un sunt montate aparatele, fiind în armonie
exist\ func]ii cu finisaj aluminiu sau grafit design interesant [i cu un stil aparte. cu stilul care se dore[te s\ fie imprimat.
special concepute pentru confort [i armonie.
< gama Unica Plus, oferind 58 de modele
diferite de finisare, care se potrivesc cu
La Schneider Electric ave]i la dispozi]ie o orice interior [i stil decorativ, permite un
selec]ie a celor mai nobile [i elegante finisaj personalizat, cu mecanisme albe [i
materiale: de culoarea filde[ului.
< lemnul [i metalul sunt special alese, < Unica Allegro: pentru cei care prefer\
pentru a se asorta cu oricare stil de stilul italian - pe doz\ rectangular\ - [i cu
design interior, de la clasic la rame rectangulare într-o palet\ coloristic\
avangardist; larg\, de peste 20 de culori.
< pute]i opta pentru finisajele naturale,
din lemn de culoare stejar, cire[, venghe
sau pentru rame metalice din aluminiu
sau crom;
< oferta include peste 150 de func]ii Inteea
special concepute pentru a spori Standardul de pia]\ cu un nivel al
confortul oric\rei locuin]e: sta]ie meteo, calit\]ii garantat:
termostate electronice, detectoare de < la un cost redus pute]i beneficia de o
mi[care pentru b\i sau holuri. gam\ de produse standard, complet\
care garanteaz\ un nivel de confort
ridicat;
< de la func]iile standard: prize simple,
Sistemele oferite de Schneider Electric duble, `ntrerup\toare cu sau f\r\ led,
v\ permit utilizarea de prize pentru boxe, prize informatice pânã la variatoare
întrerup\toare pentru jaluzele sau comandabile cu orice telecomandã;
variatoare pentru lumin\. Toate acestea < posibilit\]i de montaj `n doz\
asigur\ „infrastructura” pentru un individual\ sau multipl\, încastrat sau
adev\rat sistem home-cinema. aparent.

Unica Plus

Unica Allegro

Unica Top Inteea


Ansambluri rezidenþiale
Standardele de via]ã sunt din ce în ce mai Vã recomandãm:
Solu]ii pentru instala]ii electrice
ridicate [i permanent apar noi provocãri
în materie de aparataj electric.

Asigura]i disponibilitatea maximã la alimentarea cu


energie:
< monta]i în cât mai multe puncte prize de curent -de
exemplu la fiecare intrare în camerã [i la fiecare 3 m o
prizã pentru alimentarea aspiratorului
< instala]i rame multiple pentru aparatele care sunt
alãturate, cum ar fi: telefon, prize de date [i prizã de
curent sau întrerupãtoarele de la intrarea în locuin]ã
sau din living

Realiza]i o instala]ie electricã modernã:


< prin utilizarea de func]ii de control [i de monitorizare
a consumatorilor electrici: termostate, variatoare,
detectoare de mi[care. Oferta completã pentru:
< distribu]ie electricã
de medie [i joasã tensiune
Încuraja]i utilizarea sistemelor de comunica]ie: < aparataj electric de interior
< permite]i sã fie disponibile la conectare cât mai multe
sisteme de comunica]ie, în orice col] al locuin]ei:
sisteme de telefonie, TV, acces internet, muzicã.
< nu uita]i cã o re]ea cablatã este mult mai eficientã
decât o re]ea de tip „wireless” pentru cã nu o împãr]i]i
cu vecinii!

Pentru a putea primi noua tehnologie în casa


dumneavoastrã [i pentru a pãstra tonul elegant al
acesteia, documenta]i-vã care sunt produsele
Schneider Electric de care ave]i nevoie!
Produsele noastre sunt disponibile în peste 250 de
puncte de vânzare ale partenerilor no[trii distribuitori
din toatã ]ara.
Idei [i sfaturi suplimentare pute]i gãsi la adresa
www.casa.schneider-electric.ro.

Schneider Electric Bvd. Ficusului 40, Clãdirea "Apimondia", Sector 1, Bucure[ti În conformitate cu evolu]ia normelor [i a produselor,
România S.R.L. Tel: +(40) 21 203.06.60 datele indicate în textul [i imaginile din acest material
Fax: +(40) 21 232.15.98 nu ne angajeazã decât dupã consultarea agen]iilor
www.schneider-electric.ro Schneider Electric.
www.casa.schneider-electric.ro
Centrul Suport Clien]i
Tel: +(40) 21 203.06.06
csc-ro@ro.schneider-electric.com

Evaluare