CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

Drept constituţional şi instituţii politice.128 2 I RUSU. organice şi ordinare Astfel. 73. 2004. „Lumina lex”. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). în general vorbind. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere. pct. pag.Edit.pag. Bucureşti.poate contraveni în nici un fel Constituţiei. organice ordinare. 2 din Constituţie.463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. Edit. iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Legea. Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice. Bucuresti . Drept Constituţional şi Instituţii politice. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale. Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Proarcadia. ________________________________________________________ 1 I MURARU. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie. . Conform dispoziţiilor art.

r) regimul general al cultelor.răspunderea tuturor structurilor.de exemplu.cele care se referă. n) organizarea generală a învăţământului . j) statutul funcţionarilor publici. k) contenciosul administrativ. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti .a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă.b) organizarea.a legalităţii. sindicatele. precum şi regimul general privind autonomia locală. etc.3 Magistraturii. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. q) statutul minorităţilor naţionale în România. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. asigurarea ordinei interne. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. p) regimul general privind raporturile de muncă. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora.patronatele.a instanţelor . o) organizarea administraţiei publice locale. h) infracţiunile. la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. protecţia proprietăţii. a teritoriului.asigurarea pluralismului politic. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. pedepsele şi regimul executării acestora.precum şi protecţia socială.

(3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral.465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. op.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. legi organice şi legi ordinare. pedepsele şi regimul executării acestora. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. h) infracţiunile. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. b) organizarea. n) organizarea generală a învăţământului. Parlamentul adoptă legi ordinare. 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale. cit. a teritoriului. s) regimul general al cultelor. j) statutul funcţionarilor publici. p) regimul general privind raporturile de muncă. precum şi regimul general privind autonomia locală. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. ART. sindicatele. 74 . f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. patronatele şi protecţia socială. k) contenciosul administrativ.. pag. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. a instanţelor judecătoreşti. fără de care nu se pot adopta acte juridice. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. o) organizarea administraţiei publice locale. r) statutul minorităţilor naţionale din România.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective.

(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. o). ART. n). senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. ca primă Cameră sesizată. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care. articolul 120 alineatul (2). articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). În caz contrar.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. articolul 117 alineatul (3). articolul 40 alineatul (3). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. respectiv în municipiul Bucureşti. 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor.Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. articolul 79 alineatul (2). articolul 102 alineatul (3). Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. deputaţilor. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. articolul 118 alineatele (2) şi (3). articolul 105 alineatul (2). care va decide definitiv în procedură de urgenţă. (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. articolul 73 alineatul (3) literele e). articolul 58 alineatul (3). Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. ca primă Cameră sesizată. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5. numai pentru prevederea respectivă. articolul 55 alineatul (2). l). amnistia şi graţierea. (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată.000 de cetăţeni cu drept de vot. (4) Deputaţii. ca primă Cameră sesizată. după caz. . senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. potrivit alineatului (1). Senatului. (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. cele cu caracter internaţional. intră în competenţa sa decizională. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. ca primă Cameră sesizată. (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. iar în fiecare din aceste judeţe. k). 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Guvernului. precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte. ART.

După adoptarea ei de către Parlament. (2) Înfiinţarea. Preşedintele poate cere Parlamentului. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. o singură dată. ART. . unificării şi coordonării întregii legislaţii. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. se supune aprobării cetăţenilor. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. prin referendum.72 alin. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. ART. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. Legea este actul normativ. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. format din norme juridice. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. spre promulgare. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art.3 din Constituţie. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. ART. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ). (2) Înainte de promulgare. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei. • organizarea şi desfăşurarea referendumului. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. Pentru ca statul să funcţioneze. • organizarea şi funcţionarea partidelor politice. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. reexaminarea legii. Preşedintelui României. 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului.

a instanţelor judecătoreşti. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. • regimul general privind raporturile de muncă. precum şi regimul general privind autonomia locală. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. • contenciosul administrative. • celelalte domenii pentru care. • infracţiunile. • statutul funcţionarilor publici. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. a teritorului. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. • oraganizarea administraţiei locale. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. . sindicatele şi protecţia socială. • acordarea amnistiei sau a graţierii collective. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii. c) Legea ordinară.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. pedepsele şi regimul de executare a acestora. • regimul general al cultelor. în Constituţie. se prevede adoptarea de legi ordinare. • organizarea generală a învăţământului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful