CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

în general vorbind. 2 din Constituţie. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. Legea. ________________________________________________________ 1 I MURARU.463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice. pag. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie. Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral.128 2 I RUSU. Edit. „Lumina lex”. iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale. Drept constituţional şi instituţii politice. Bucuresti . . Bucureşti. Conform dispoziţiilor art.Edit. organice şi ordinare Astfel. 2004. organice ordinare.poate contraveni în nici un fel Constituţiei. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Drept Constituţional şi Instituţii politice. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.pag. 73. pct. Proarcadia.

3 Magistraturii.de exemplu. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti . asigurarea ordinei interne.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. r) regimul general al cultelor. h) infracţiunile.răspunderea tuturor structurilor. q) statutul minorităţilor naţionale în România. j) statutul funcţionarilor publici. a teritoriului.a legalităţii. p) regimul general privind raporturile de muncă.asigurarea pluralismului politic. n) organizarea generală a învăţământului . la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. etc.cele care se referă. precum şi regimul general privind autonomia locală. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. pedepsele şi regimul executării acestora.patronatele.a instanţelor . sindicatele. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului.b) organizarea. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. o) organizarea administraţiei publice locale. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării.precum şi protecţia socială. protecţia proprietăţii. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. k) contenciosul administrativ. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor.

pedepsele şi regimul executării acestora. pag. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. (3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Parlamentul adoptă legi ordinare. ART. (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. j) statutul funcţionarilor publici. precum şi regimul general privind autonomia locală. 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora.465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. sindicatele. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. s) regimul general al cultelor. h) infracţiunile. fără de care nu se pot adopta acte juridice. op. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. o) organizarea administraţiei publice locale. patronatele şi protecţia socială. cit. b) organizarea. a instanţelor judecătoreşti. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. k) contenciosul administrativ.. legi organice şi legi ordinare. n) organizarea generală a învăţământului. a teritoriului. 74 . m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. p) regimul general privind raporturile de muncă. r) statutul minorităţilor naţionale din România. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului.

ca primă Cameră sesizată. potrivit alineatului (1). (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. articolul 105 alineatul (2). (4) Deputaţii. . articolul 73 alineatul (3) literele e). (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care. (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte. care va decide definitiv în procedură de urgenţă. (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. intră în competenţa sa decizională. ca primă Cameră sesizată. articolul 102 alineatul (3). după caz. articolul 40 alineatul (3). k). În caz contrar. cele cu caracter internaţional. precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. ca primă Cameră sesizată. l). Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. deputaţilor. 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. articolul 79 alineatul (2). ca primă Cameră sesizată. (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. Guvernului. n). Senatului. articolul 58 alineatul (3). numai pentru prevederea respectivă. senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. ART. articolul 120 alineatul (2). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. amnistia şi graţierea.000 de cetăţeni cu drept de vot. 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. articolul 117 alineatul (3). ART. articolul 118 alineatele (2) şi (3). articolul 55 alineatul (2). prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. o). respectiv în municipiul Bucureşti. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. iar în fiecare din aceste judeţe. articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră.

. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. • organizarea şi funcţionarea partidelor politice. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. reexaminarea legii. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ). ART. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare. • organizarea şi desfăşurarea referendumului. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei. (2) Înainte de promulgare. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. ART. a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. o singură dată. unificării şi coordonării întregii legislaţii. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. se supune aprobării cetăţenilor. Preşedintelui României. (2) Înfiinţarea. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. După adoptarea ei de către Parlament. spre promulgare.3 din Constituţie. stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. Preşedintele poate cere Parlamentului. prin referendum.72 alin. Legea este actul normativ. format din norme juridice. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. ART. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. Pentru ca statul să funcţioneze.

• organizarea generală a învăţământului. precum şi regimul general privind autonomia locală. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. a instanţelor judecătoreşti.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. • oraganizarea administraţiei locale. • acordarea amnistiei sau a graţierii collective. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii. • regimul general privind raporturile de muncă. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. • statutul funcţionarilor publici. în Constituţie. • infracţiunile.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. sindicatele şi protecţia socială. • celelalte domenii pentru care. c) Legea ordinară. a teritorului. pedepsele şi regimul de executare a acestora. se prevede adoptarea de legi ordinare. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă. . • regimul general al cultelor. • contenciosul administrative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful