CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Drept constituţional şi instituţii politice. pag. Edit. 73. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale. Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. organice şi ordinare Astfel.Edit. „Lumina lex”. Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). . 2 din Constituţie. în general vorbind. organice ordinare. pct. Proarcadia.463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. Legea. Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice.pag. Drept Constituţional şi Instituţii politice. ________________________________________________________ 1 I MURARU. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie. Conform dispoziţiilor art. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.poate contraveni în nici un fel Constituţiei. 2004. Bucuresti . Bucureşti. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere.128 2 I RUSU.

c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. precum şi regimul general privind autonomia locală. etc. asigurarea ordinei interne.precum şi protecţia socială. pedepsele şi regimul executării acestora.a legalităţii.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.răspunderea tuturor structurilor.a instanţelor . s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. j) statutul funcţionarilor publici.3 Magistraturii.asigurarea pluralismului politic. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. p) regimul general privind raporturile de muncă. q) statutul minorităţilor naţionale în România.cele care se referă. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război.b) organizarea. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. o) organizarea administraţiei publice locale.patronatele. r) regimul general al cultelor. sindicatele. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti . la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. a teritoriului. h) infracţiunile. protecţia proprietăţii. n) organizarea generală a învăţământului . k) contenciosul administrativ. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice.de exemplu. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora.

(3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. j) statutul funcţionarilor publici._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. k) contenciosul administrativ..cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale. pedepsele şi regimul executării acestora. precum şi regimul general privind autonomia locală. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. h) infracţiunile. fără de care nu se pot adopta acte juridice. s) regimul general al cultelor. legi organice şi legi ordinare. cit. r) statutul minorităţilor naţionale din România. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. a teritoriului. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. patronatele şi protecţia socială. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. op.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. ART. p) regimul general privind raporturile de muncă. b) organizarea. pag. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Parlamentul adoptă legi ordinare. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. a instanţelor judecătoreşti. o) organizarea administraţiei publice locale. n) organizarea generală a învăţământului. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. 74 . sindicatele.

. articolul 102 alineatul (3). intră în competenţa sa decizională. În caz contrar. respectiv în municipiul Bucureşti. l). proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. numai pentru prevederea respectivă. prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte. 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor. articolul 58 alineatul (3). (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. articolul 40 alineatul (3). amnistia şi graţierea. articolul 73 alineatul (3) literele e). (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5. (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. Guvernului. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. cele cu caracter internaţional. n). articolul 118 alineatele (2) şi (3). 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Senatului. articolul 55 alineatul (2).Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care. proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. ca primă Cameră sesizată. care va decide definitiv în procedură de urgenţă.000 de cetăţeni cu drept de vot. ART. articolul 120 alineatul (2). k). articolul 117 alineatul (3). precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. ca primă Cameră sesizată. senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. (4) Deputaţii. iar în fiecare din aceste judeţe. articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. după caz. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. ART. articolul 105 alineatul (2).000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. ca primă Cameră sesizată. ca primă Cameră sesizată. deputaţilor. articolul 79 alineatul (2). potrivit alineatului (1). (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. o). senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.

• organizarea şi desfăşurarea referendumului. reexaminarea legii. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. Preşedintele poate cere Parlamentului. ART. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. Pentru ca statul să funcţioneze. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare. • organizarea şi funcţionarea partidelor politice. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. . unificării şi coordonării întregii legislaţii.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. se supune aprobării cetăţenilor. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. format din norme juridice. prin referendum. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. o singură dată. stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. ART. 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ). a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. spre promulgare. Legea este actul normativ.72 alin. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. (2) Înainte de promulgare. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă.3 din Constituţie. După adoptarea ei de către Parlament. (2) Înfiinţarea. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei. Preşedintelui României. ART. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale.

se prevede adoptarea de legi ordinare. • contenciosul administrative. . • celelalte domenii pentru care. sindicatele şi protecţia socială. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. • acordarea amnistiei sau a graţierii collective. • infracţiunile. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. • oraganizarea administraţiei locale. • regimul general al cultelor. pedepsele şi regimul de executare a acestora.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. • statutul funcţionarilor publici. a instanţelor judecătoreşti. în Constituţie. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. • regimul general privind raporturile de muncă. precum şi regimul general privind autonomia locală. • organizarea generală a învăţământului. c) Legea ordinară. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. a teritorului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful