CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale.463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie.poate contraveni în nici un fel Constituţiei.pag. . Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. „Lumina lex”. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). 73. Drept Constituţional şi Instituţii politice. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Bucureşti. pct. Edit. Drept constituţional şi instituţii politice.128 2 I RUSU. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale. în general vorbind. Proarcadia. ________________________________________________________ 1 I MURARU. Conform dispoziţiilor art. Bucuresti . Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice. Legea. organice şi ordinare Astfel. 2 din Constituţie. 2004. organice ordinare. pag. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ.Edit.

la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora.asigurarea pluralismului politic. r) regimul general al cultelor. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora. o) organizarea administraţiei publice locale.b) organizarea.3 Magistraturii. n) organizarea generală a învăţământului . funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului.de exemplu.a instanţelor . c) statutul deputaţilor şi al senatorilor.patronatele. j) statutul funcţionarilor publici. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti . s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. p) regimul general privind raporturile de muncă. a teritoriului. etc. q) statutul minorităţilor naţionale în România.a legalităţii.cele care se referă. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. sindicatele. pedepsele şi regimul executării acestora. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii.precum şi protecţia socială. k) contenciosul administrativ.răspunderea tuturor structurilor. precum şi regimul general privind autonomia locală. asigurarea ordinei interne. protecţia proprietăţii. h) infracţiunile. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective.

b) organizarea. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. a teritoriului. op. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. pedepsele şi regimul executării acestora. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. o) organizarea administraţiei publice locale. a instanţelor judecătoreşti. j) statutul funcţionarilor publici..Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. patronatele şi protecţia socială. sindicatele. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. fără de care nu se pot adopta acte juridice. 74 . (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. k) contenciosul administrativ. Parlamentul adoptă legi ordinare. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. (3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. p) regimul general privind raporturile de muncă. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. h) infracţiunile. legi organice şi legi ordinare. n) organizarea generală a învăţământului. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. precum şi regimul general privind autonomia locală. cit. ART. s) regimul general al cultelor. r) statutul minorităţilor naţionale din România. pag.465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale.

cele cu caracter internaţional. respectiv în municipiul Bucureşti. articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). articolul 73 alineatul (3) literele e). articolul 58 alineatul (3).000 de cetăţeni cu drept de vot. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. amnistia şi graţierea. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. ART. o). l). ca primă Cameră sesizată. precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor. n). articolul 40 alineatul (3). (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte. (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. ca primă Cameră sesizată. intră în competenţa sa decizională. ca primă Cameră sesizată. (4) Deputaţii. articolul 105 alineatul (2). articolul 79 alineatul (2). (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. potrivit alineatului (1). Senatului. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5. ca primă Cameră sesizată. senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. articolul 102 alineatul (3). k). senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. articolul 55 alineatul (2). Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. ART. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. articolul 118 alineatele (2) şi (3). . (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. iar în fiecare din aceste judeţe. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. Guvernului. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. numai pentru prevederea respectivă. după caz. În caz contrar. care va decide definitiv în procedură de urgenţă. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. articolul 120 alineatul (2). articolul 117 alineatul (3). deputaţilor.

• organizarea şi funcţionarea partidelor politice. a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. spre promulgare. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ). (2) Înainte de promulgare. Pentru ca statul să funcţioneze. ART.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei.72 alin. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. o singură dată. format din norme juridice. 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. reexaminarea legii. Preşedintele poate cere Parlamentului. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. • organizarea şi desfăşurarea referendumului. se supune aprobării cetăţenilor. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare. prin referendum.3 din Constituţie. Preşedintelui României. După adoptarea ei de către Parlament. ART. Legea este actul normativ. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. (2) Înfiinţarea.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. ART. unificării şi coordonării întregii legislaţii. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. . stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

• oraganizarea administraţiei locale. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. pedepsele şi regimul de executare a acestora. precum şi regimul general privind autonomia locală. a instanţelor judecătoreşti. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. . • regimul general privind raporturile de muncă. • contenciosul administrative. sindicatele şi protecţia socială. • regimul general al cultelor. • infracţiunile. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. • celelalte domenii pentru care. în Constituţie. • statutul funcţionarilor publici. c) Legea ordinară. • organizarea generală a învăţământului. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. • acordarea amnistiei sau a graţierii collective. a teritorului. se prevede adoptarea de legi ordinare.