CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.poate contraveni în nici un fel Constituţiei. Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral.128 2 I RUSU. Bucureşti. organice şi ordinare Astfel. Drept Constituţional şi Instituţii politice. pag. Proarcadia. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Conform dispoziţiilor art. 2004. Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice. 2 din Constituţie. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere. Drept constituţional şi instituţii politice. ________________________________________________________ 1 I MURARU. Edit. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie. 73. iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale. pct.Edit. Bucuresti . organice ordinare. „Lumina lex”. .pag. în general vorbind. Legea.

protecţia proprietăţii. precum şi regimul general privind autonomia locală. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. q) statutul minorităţilor naţionale în România.b) organizarea. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării. k) contenciosul administrativ. etc.precum şi protecţia socială. j) statutul funcţionarilor publici. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. h) infracţiunile. n) organizarea generală a învăţământului . s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. a teritoriului.asigurarea pluralismului politic.a instanţelor . c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti . p) regimul general privind raporturile de muncă. sindicatele. pedepsele şi regimul executării acestora. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora.patronatele. o) organizarea administraţiei publice locale. r) regimul general al cultelor.cele care se referă. asigurarea ordinei interne. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război.de exemplu.răspunderea tuturor structurilor.3 Magistraturii. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii.a legalităţii.

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. ART. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. p) regimul general privind raporturile de muncă. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Parlamentul adoptă legi ordinare. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. (3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral.465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. fără de care nu se pot adopta acte juridice.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă). a teritoriului. a instanţelor judecătoreşti. sindicatele. 74 . cit. s) regimul general al cultelor. h) infracţiunile.. k) contenciosul administrativ. r) statutul minorităţilor naţionale din România. 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale. (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. op. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. n) organizarea generală a învăţământului._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. pag. legi organice şi legi ordinare. o) organizarea administraţiei publice locale. b) organizarea. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. pedepsele şi regimul executării acestora. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. patronatele şi protecţia socială. j) statutul funcţionarilor publici. precum şi regimul general privind autonomia locală. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.

articolul 102 alineatul (3).000 de cetăţeni cu drept de vot. ca primă Cameră sesizată. numai pentru prevederea respectivă. ART. articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte. articolul 73 alineatul (3) literele e). . senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. l). articolul 55 alineatul (2). articolul 79 alineatul (2). precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). articolul 120 alineatul (2). articolul 40 alineatul (3). cele cu caracter internaţional. articolul 118 alineatele (2) şi (3). proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. intră în competenţa sa decizională. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. Senatului. ca primă Cameră sesizată. respectiv în municipiul Bucureşti. iar în fiecare din aceste judeţe. articolul 117 alineatul (3).000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. o). trebuie să fie înregistrate cel puţin 5. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. articolul 58 alineatul (3). (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. deputaţilor. articolul 105 alineatul (2). În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care. amnistia şi graţierea. după caz. potrivit alineatului (1). ca primă Cameră sesizată. n). Guvernului.Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor. proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. În caz contrar. ART. (4) Deputaţii. ca primă Cameră sesizată. (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. k). care va decide definitiv în procedură de urgenţă.

ART.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. (2) Înfiinţarea. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ).3 din Constituţie. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. • organizarea şi desfăşurarea referendumului. format din norme juridice. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art. Preşedintele poate cere Parlamentului. se supune aprobării cetăţenilor. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. ART. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei.72 alin. prin referendum. Legea este actul normativ. unificării şi coordonării întregii legislaţii. (2) Înainte de promulgare. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. Preşedintelui României. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare. spre promulgare. o singură dată. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. ART. . • organizarea şi funcţionarea partidelor politice. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. Pentru ca statul să funcţioneze. 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. După adoptarea ei de către Parlament. reexaminarea legii.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei. stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere.

• acordarea amnistiei sau a graţierii collective. . precum şi regimul general privind autonomia locală. • celelalte domenii pentru care. a instanţelor judecătoreşti.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. • oraganizarea administraţiei locale. • regimul general privind raporturile de muncă. c) Legea ordinară. pedepsele şi regimul de executare a acestora. a teritorului. • statutul funcţionarilor publici.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. în Constituţie. • contenciosul administrative. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. se prevede adoptarea de legi ordinare. sindicatele şi protecţia socială. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. • regimul general al cultelor. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. • organizarea generală a învăţământului. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii. • infracţiunile.