Religia musulmana Islamul este o religie avraamic , monoteist , fondat în secolul al VII-lea în peninsula Arab , pe teritoriul actual

al Arabiei Saudite, de c tre profetul Muhammad i bazat pe textul religios cunoscut sub numele de Coran. Pe parcursul timpulu s-a r spîndit pe un un larg teritoriu care se întinde în Europa, Asia i Africa de Nord. Centrul religios se afl în ora ele sfinte Mecca i Medina. i înseamn Coranul (în araba : Qur'an) este cartea sfânt a islamului. În original se nume te "recitare". De i este numit "carte", când un musulman se refer la Coran, se refer la text, la cuvinte, nu la lucrarea tiparit . Coranul a fost p strat de-a lungul timpului prin memorarea întregului text, cuvânt cu cuvânt. Coranul a fost revelat, conform tradi iei islamice, profetului Muhammad de c tre îngerul Gabriel (Gavriil; ar.: ibr l) în numeroase ocazii între anii 610 i moartea lui Muhammad în 632. Pe lâng faptul c îi memorau revela iile, unii dintre înso itorii s i le-au notat, sporadic, pe pergamente, pietre, omopla i de c mil .

Cei mai multi musulmani privesc Coranul cu venera ie, înf urându-l într-o pânz curat , p strându-l pe un raft înalt i sp lându-se ca pentru rug ciuni înainte de a citi din Coran. Vechile exemplare ale Coranului nu sunt distruse ca hârtia obi nuit , ci arse sau depozitate în cimitire pentru Coran. Coranul este, pentru musulmani, o c l uz infailibil pentru pietatea personal i via a în comunitate, un adev r istoric i tiin ific. Tip rirea în mas a Coranului în arab i traducerea în alte limbi sunt considerate facilit i ) a revelat în mod direct cuvântul S u modMusulmanii consider c Dumnezeu (în arab c tre omenire prin Muhammad (circa 570±632) i al i profe i, printre care Adam, Avraam, Moise i Iisus. Baza credin ei islamice se g se te în shah dat n ("dou m rturii"): l il h ill -ll hu; muhammadur-ras lu-ll hi ² "Nu exist (dumne)zeu în afar de Dumnezeu; iar Muhammad este trimisul lui Dumnezeu". Pentru a deveni musulman, o persoan trebuie s recite i s cread aceste cuvinte. Sunni ii privesc aceast formul ca pe unul din cei Cinci stâlpi ai islamului. Musulmanii consider c principala înregistrare scris a revela iei c tre omenire este Coranul, pe care îl consider perfect, reprezentând revela ia final a lui Dumnezeu. Musulmanii cred c p r i ale Bibliei i ale Torei au fost pierdute, interpretate gre it sau distorsionate de credincio i. Din aceast perspectiv Coranul este v zut ca o corectur adus car ilor sfinte iudaice i cre tine.
Allah este un alt cuvânt arab, i este numele sfânt al divinit ii. Un musulman trebuie s foloseasc denumirea de Allah i nu de Dumnezeu Rug ciunea (ar.: sal t),ce const într-un ansamblu de gesturi - prostern ri, îngenuncheri, înclin ri înso ite de rostirea unor formule rituale, se desf oar de cinci ori pe zi, în momente bine precizate, anun ate de muezin (fie direct prin vocea sa , fie printr-o înregistrare): rug ciunea din zori (subh), de la prânz (zuhr); de dup -amiaz ('isr), de dinainte de apusul soarelui (ma rib), de dup l sarea serii (i ). Vinerea, la prânz, are loc rug ciunea comunitar la moschee, rug ciune înso it de predica (khutba) imamului.(o indatorire)

În ce prive te croiala. culoarea i forma es turii din care este confec ionat. dar i de convingeri i valori individuale. Importanta ei ca mama si ca sotie a fost aratata clar de Profetul Muhammed (SAAS). i început s pronun e primeleprofe ii atunci când avea în jur de 40 de ani. În felul acesta. In aproximativ doua secole de la apatitia sa in secolul VII .in secolele urmatoare religia islamica s-a raspandit in Balcani si la nord de Balcani. Primele moschei au ap rut în secolul al VII-lea. India . desene cu p uni i inimi sunt încorporate în desen. Moscheile erau specifice Peninsulei Arabe. îns s-au r spândit odat cu religia islamic în multe alte zone ale lumii. . Voalul islamic este un element de îmbr c minte feminin purtat cel mai adesea din motive religioase de c tre femeile musulmane. Uneori ini ialele numelor mirilor sunt ascunse printre simboluri pentru a fi g site în intimitate în noaptea nun ii.Sistemul de credinta si fundamentele civilizatiei islamice au fost stabilite de Mahomed prin Coran. Profetul Islamului este Muhammad.in timpul invaziilor turco-tatare islamul a prins radacini si la noi in tara. Africa de Nord . simboluri ale fertilit ii i dragostei. Astfel se a eaz mai întâi b rba ii i apoi femeile. trebuie respectate reguli privind locul unde se a eaz b rba ii i femeile. exist o mare varietate. Acestea i-au fost inspirate de c tre Allah. ace tia formând rânduri paralele cu peretele qiblah. el a devenit un reformator i un profet. Adesea. fiind unul dintre primele daruri oferite mirelui de c tre mireas . Cele mai importante moschei sunt Moscheea Quba i Al-Masjid al-Nabawi din Medina. Pentru a se ruga în sala de rug ciuni a moscheii. Spania . "masjid") este un l ca de cult. Dup scrierile profetului Mohamed ar trebui ca femeile s se roage acas . cât i modul în care este purtat de c tre posesoare. Muhammad nu a avut prea mul. apoi. asemenea lui Moise în religia iudaic . La început. Femeile î i tatueaz mâinile i picioarele. unde ace tia se roag i se Moscheea (arab întrunesc în scopul unor activit i de educa ie religioas .Este considerata religia cu cea mai rapida raspandire in lume. func ie de ar i cutumele comunit ii care o populeaz . moscheea Omaiazilor din Damasc etc. prin intermediul arhanghelului Gabriel. într-un trib din Mecca. Persia .Femeile ocupa un loc foarte important In societatea islamica. religia islamica s-a raspandit din zona sa de origine Arabia in Siria . Egipt . Islamul tine femeia la mare faima.Din punct de vedere istoric musiulmanii dateaza inceputurile religiei lor inca din timpul lui Mahomed . pentru musulmani. dar în anumite ri islamice chiar de c tre toate femeile. îns nu este interzis ca acestea s se roage i în moschee. Fiecare moschee are un imam care conduce rug ciunile. Acesta s-a n scut în secolul al VI-lea în Peninsula Arabia. Spre deosebire de alte religii. i adep i Tatuarea cu henna este folosit cel mai adesea la nun ile indiene i musulmane. indiferent de religia sau convingerile lor în materie de religie islamic . Moscheea Al Aksa din Ierusalim.

. Este înconjurat de cimitirul mahomedan ce con ine morminte vechi de peste 300 de ani.Moscheea "Esmahan Sultan" din Mangalia este cel mai vechi l ca de cult musulman din România. ridicat în anul 1575.