Sunteți pe pagina 1din 1

Raportul „Studii diagnostice transfrontiere ale bazinului rîului Nistru”

Recent a ieşit de sub tipar Raportul „Studii diagnostice transfrontiere ale


bazinului rîului Nistru” elaborat în cadrul OSCE/CEE ONU. Raportul include 9
capitole în care este prezentată caracteristica fizico-geografică a bazinului,
descrierea potenţialului de resurse naturale şi activităţilor antropogene, starea
ecologică actuală a bazinului şi caracteristica factorilor determinatorii. În Raport
sunt redate problemele ecologice prioritare ale bazinului şi ale sectoarelor
transfrontaliere.
Rîul Nistru, ce are o lungime de 1380 km izvorăşte din munţii Carpaţi şi
curge pe teritoriul Moldovei vărsîndu-se în Marea Neagră. În bazinul lui locuiesc
mai mult de 5 mln. de oameni. În perioada sovietică bazinul rîului era gospodărit
ca un sistem unic, dar începînd cu 1991 Ucraina şi Moldova gestionează separat
componentele bazinului aflate pe teritoriul lor. Rîul Nistru serveşte drept sursă de
bază pentru aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei Moldovei şi a unei părţi
considerabile a Ucrainei, inclusiv a or.Odesa. În prezent problemele de bază ale
Nistrului sunt poluarea apelor şi influenţa regimului cursurilor de apă. Situaţia
fluviului se acutizează şi din cauza existenţei regimului separatist în zona
transnistreană. În general, specificul problemei este legat de faptul că în cursul său
superior Nistrul aparţine Ucrainei, în cel de mijloc, pe o bună parte serveşte drept
linie de frontieră, iar în cursul său inferior, inclusiv gurile – rîul aparţine iarăşi
Ucrainei.
Raportul „Studii diagnostice transfrontiere ale bazinului rîului Nistru” a
definitivat problemele-cheie şi a cauzele nemijlocite ale problemelor ecologice ale
bazinului. De rînd cu aceasta raportul include propunerile coordonate cu ambele
ţări de realizare a activităţilor comune pentru îmbunătăţirea stării ecologice a
bazinului. Parlamentele ambelor ţări, la sfîrşitul secolului trecut au adoptat decizii
privind elaborarea şi semnarea unei convenţii bilaterale asupra rîului Nistru. În mai
2000 un proiect de convenţie privind utilizarea apelor şi protecţia resurselor
biologice ale Nistrului, elaborat de către ministerul moldovean al mediului, a fost
remis spre examinare colegilor din Ucraina. Autorităţile ucrainene în fond au
acceptat proiectul convenţiei corelîndu-l cu acordurile deja semnate. În 2003, prin
decretul Preşedintelui Republicii Moldova au fost iniţiate tratative privind
semnarea unei convenţii bazinale a rîului Nistru. În prezent Ucraina gestionează
porţiunile de rîu conform acordurilor deja în vigoare. În prezent sunt în plină
elaborare programele naţionale de îmbunătăţire a stării rîului Nistru.
Raportul întocmit recent este un document tehnic, ce include o analiză
profundă a diverselor aspecte ale managementului resurselor acvatice. Orice
trimitere la regiunea transnistreană utilizată în raport sub nici un aspect nu poate fi
interpretată ca acceptarea independenţei acestei regiuni din partea OSCE/EEC
ONU, Republicii Moldova şi Ucrainei.
Raportul a fost întocmit în limbile engleză şi rusă.
Varianta electronică a raportului poate fi accesată la adresa: www.eco-
tiras.org/docs/dniester-osce-tda-finalreport_rus.pdf