Sunteți pe pagina 1din 17

Conf.dr.ing.

Gheorghe CHIRITÃ

Anexa A

Lista comenzilor AutoCAD 12


Comandã - descriere Optiuni
APERTURE - controleazã mãrimea
cursorului selector, caracteristic modului
object snap.
ARC - traseazã un arc de cerc de orice A - unghi inclus
dimensiune. C - centru cercului
D - directia de start
E - punct final
L - lungimea corzii subîntinse
R - raza cercului
AREA - calculeazã aria unei figuri. A - seteazã modul Add
S - seteazã modul Substract
E - calculeazã aria cercului sau
poliliniei selectate
ARRAY - realizeazã copii multiple ale P - selecteazã modelul polar
entitãtilor grafice selectate, dispunându- R - selecteazã modelul rectangular
le rectangular sau polar.
ATTDEF - creeazã o definitie de atribut I - controleazã vizibilitatea atributului
care poate fi asociat unui bloc. C - stabileste tipul atributului
V - stabileste modul de verificare
P - predefineste valoarea atributului
ATTDISP - controleazã global starea de ON - seteazã starea “vizibil” pentru
vizibilitate a atributelor. toate atributele
OFF - seteazã starea “invizibil” pentru
toate atributele
N - mentine starea de vizibilitate
stabilitã prin ATTDEF pentru fiecare
atribut
ATTEDIT - asigurã editarea atributelor,
indepedent de blocurile cãrora apartin.
ATTEXT - extrage informatiile C - fisierul text va avea formatul CDF
atributelor dintr-un desen si le depune (informatiile sunt separate prin virgulã)
într-un fisier text, pentru a le folosi în S - fisierul text va avea formatul SDF
afara desenului. (informatiile sunt separate prin spatii)
D - fisierul text va avea formatul DXF
(un format AutoCAD folosit pentru
schimbarea fisierelor desen între mai
multe programe)
AUDIT - determinã diagnosticarea unui Y - corecteazã erorile din fisierul desen
fisier desen si permite corectarea N - semnaleazã dar nu corecteazã
erorilor identificate. erorile din fisierul desen
BASE - stabileste punctul de inserare
pentru desenul curent, în vederea
inserãrii ulterioare a acestuia.
BHATCH - hasureazã un contur definit
automat cu un model de hasurã dintr-o
casetã de dialog.
BLIPMODE - activeazã sau ON - activeazã afisarea marcajelor de
dezactiveazã afisarea marcajelor prin puncte
care se reprezintã punctele. OFF - dezactiveazã afisarea
marcajelor de puncte
BLOCK - permite definirea unei entitãti ? - listeazã numele blocurilor definite
de tip bloc din entitãti existente. de utilizator
BPOLY - defineste, prin intermediul
unei casete de dialog, un contur polilinie
ce înconjoarã o suprafatã.
BREAK - sterge pãrti ale unei entitãti F - stabileste primul punct al portiunii
sau separã o entitate în segmente. de sters
CHAMFER - permite realizarea P - determinã aplicarea comenzii
tesiturilor. asupra poliliniilor
D - stabileste distantele de tesire
CHANGE - asigurã modificarea unor P - asigurã modificarea proprietãtilor
caracteristici ale entitãtilor grafice de culoare, elevatie, tip de linie, strat
selectate. de desenare si înãltime.
C - schimbã culoarea unei entitãti
E - modificã pozitia entitãtilor fatã de
axa Z
LA - schimbã layer-ul pe care se aflã
entitatea
LT - modificã tipul de linie al entitãtii
T - modificã înãltimea entitãtii
<implicit> - deplaseazã sau
deformeazã entitatea
CHPROP - Modificã proprietãtile C - schimbã culoarea unei entitãti
entitãtilor LA - schimbã layer-ul pe care se aflã
entitatea
LT - modificã tipul de linie al entitãtii
T - modificã înãltimea entitãtii
CIRCLE - permite trasarea cercurilor: 2P - prin douã puncte diametral opuse
3P - prin trei puncte pe circumferintã
D - prin specificarea diametrului
TTR - prin specificarea razei si a douã
entitãti la care cercul va fi tangent
COLOR - seteazã culoarea pentru numãr - numãrul culorii entitãtii
entitãtile grafice care urmeazã a fi BYLAYER - entitãtii îi este asociatã
desenate, indepedent de layer sau culoarea layer-ului
culoarea blocului. BYBLOCK - entitãtii îi este asociatã
culoarea blocului
COMPILE - afiseazã o casetã de dialog
pentru compilarea fisierelor shape/font.
CONFIG - afiseazã optiuni pentru a
reconfigura AutoCAD.
COPY - realizeazã copii ale entitãtilor M - permite realizarea de copii multiple
selectate.
COORDONATES -
activeazã/dezactiveazã afisarea
coordonatelor pe linia de stare.
DBLIST - listeazã informatii referitoare
la toate entitãtile din desen
DDATTDEF - defineste atributele cu
ajutorul unei casete de dialog
DDATTE - editeazã atributele prin
intermediul unei casete de dialog
DDATTEXT - extrage atribute prin
intermediul unei casete de dialog
DDCHPROP - modificã proprietãtile
entitãtilor prin intermediul unei casete de
dialog
DDEDIT - editeazã o linie de text într-o
casetã de dialog
DDEMODES - modificã proprietãtile
entitãtilor prin intermediul unei casete de
dialog
DDGRIPS - controleazã afisarea grip-
urilor prin intermediul unei casete de
dialog
DDIM - controleazã stabilirea
variabilelor de cotare si crearea de stiluri
de cotare prin intermediul unei casete
de dialog
DDINSERT - permite inserarea de
blocuri prin intermediul unei casete de
dialog
DDLMODES - modificã proprietãtile
layer-elor prin intermediul unei casete
de dialog
DDMODIFY - permite vizualizarea si
modificarea entitãtilor prin intermediul
unei casete de dialog
DDOSNAP - seteazã modurile object
snap prin intermediul unei casete de
dialog
DDRENAME - redenumeste obiecte prin
intermediul unei casete de dialog
DDRMODES - seteazã diferitele
ajutoare pentru desenare, prin
intermediul unei casete de dialog
DDSELECT - schimbã modurile de
selectie a entitãtilor, mãrimea casetei de
selectie si metoda de sortare a
entitãtilor, prin intermediul unei casete
de dialog
DDUCS - controleazã UCS-ul prin
intermediul unei casete de dialog
DDUNITS - controleazã unitãtile folosite
de AutoCAD prin intermediul unei
casete de dialog
DELAY - întârzie executia comenzii
urmãtoare dintr-un fisier script
DIM - asigurã intrarea în modul de
cotare
DIM1 - seteazã modul de cotare pentru
o singurã subcomandã de cotare
DIST - calculeazã distanta dintre douã
puncte
DIVIDE - asigurã marcarea entitãtilor B - utilizeazã ca marcatori blocuri
grafice cu un numãr precizat de puncte definite de utilizator, cu posibilitatea
situate la distante egale. alinierii acestora cu entitatea graficã

DONUT - permite constructia cercurilor


sau inelelor umplute cu o texturã de tip
solid.
DRAGMODE - controleazã modul drag ON/OFF - activeazã/dezactiveazã
de specificare dinamicã a entitãtilor modul drag
grafice. A - permite specificarea dinamicã în
toate cazurile când aceasta este
posibilã în mod automat
DTEXT - determinã specificarea Vezi optiunile comenzii TEXT
dinamicã a textelor în fisierele desen
DVIEW - defineste dinamic vederii CA - specificã pozitia camerei relativ la
paralele sau în perspectivã a obiectelor tintã
3D. TA - specificã pozitia tintei relativ la
camerã
D - seteazã distanta dintre camerã si
tintã
PO - modificã pozitia atât pentru
camerã cât si pentru tintã, cu ajutorul
coordonatelor X,Y si Z
PA - asigurã deplasarea ferestrei de
afisare
Z - asigurã facilitãti de zoom
TW - permite rotirea vederii în jurul
directiei de vedere
CL - defineste si activeazã planele de
sectionare
H - înlãturã liniile ascunse din entitãtile
selectate curent
OFF - dezactiveazã vederea în
perspectivã
U - anuleazã ultima optiune DVIEW
executatã
X - încheie comanda DVIEW
DXBIN - asigurã importul de fisiere de
tip DXB
DXFIN - importã fisiere de tip DXF
DXFOUT - creeazã un fisier DXF E - permite sã selectãm doar entitãti
specifice pentru a fi memorate în fisier
B - creeazã fisiere DXF binare
EDGESURF - permite construirea unei
retele poligonale, care aproximeazã o
suprafatã bicubicã de interpolare între
patru curbe adiacente.
ELEV - seteazã elevatia si înãltimea
pentru entitãtile grafice care urmeazã a
fi construite
ELLIPSE - asigurã desenarea elipselor . - prin specificarea punctelor finale ale
celor douã axe
C - prin specificarea centrului elipsei
R - prin specificarea axei mari si a
rotatiei unui cerc în jurul acesteia
END - asigurã salvarea desenului,
iesirea din AutoCAD si întoarcerea în
sistemul de operare.
ERASE-asigurã stergerea obiectelor
selectate
EXPLODE - descompune entitãti grafice
compuse (blocuri, polilinii, cote etc.) în
entitãti elementare.
EXTEND - determinã prelungirea
entitãtilor grafice selectate pânã la
intersectarea unor granite definite de
alte entitãti grafice.
FILES - permite efectuarea câtorva
operatii cu fisierele de pe disc direct din
AutoCAD.
FILL - controleazã vizibilitatea ON - activeazã modul FILL
suprafetelor “umplute” ale poliliniilor, OFF - dezactiveazã modul FILL
urmelor si solidelor.
FILLET - permite realizarea racordãrilor. R - stabileste raza arcului de racordare
P - racordeazã o polilinie 2D.
FILMROLL - creeazã fisiere .FLM
utilizate pentru rendering de cãtre
AutoSHADE
GRAPHSCR - comutã ecranul din
modul text în modul grafic
GRID - afiseazã o retea de puncte cu o ON/OFF - activeazã/dezactiveazã
rezolutie specificatã. afisarea retelei
A - specificã densitatea retelei diferitã
pe cele douã axe
S - distantele dintre puncte vor fi egale
cu pasul de incrementare al modului
snap
HANDLES - ataseazã o etichetã ON - ataseazã etichete de identificare
(handle) unicã pentru fiecare entitate a tuturor entitãtilor din desen
dintr-un desen. DESTROV - distruge toti identificatorii
entitãtilor din desen
HATCH - permite hasurarea nume - se utilizeazã numele modelului
suprafetelor închise. de hasurã predefinit
? - se afiseazã lista modelelor de
hasurã definite în ACAD.PAT
U - permite utilizatorului sã defineascã
un model simplu de hasurã
INSERT - insereazã în desenul curent nume - încarcã fisierul bloc cu numele
blocuri sau alte fisiere desen. nume
nume=nume.dwg - apeleazã ca bloc
un fisier desen
? - listeazã numele blocurilor definite
C - specificã un colt pentru indicarea
scãrii de inserare
XYZ - permite specificarea factorilor de
scarã pe x, y si z
~ afiseazã o casetã de dialog
standard
ISOPLANE - schimbã planul izometric L - alege planul din stânga
curent R - alege planul din dreapta
T - alege planul de sus
Enter - comutã la planul izometric
urmãtor
LAYER - creeazã si modificã layer-e. ? - afiseazã numele tuturor straturilor
definite, precum si atributele lor
M - permite crearea unui strat nou,
care devine strat curent
S - selecteazã un alt strat curent;
N - permite crearea de noi straturi, fãrã
a modifica stratul curent;
ON - seteazã straturile precizate de
utilizator la starea “vizibil”;
OFF - seteazã straturile precizate de
utilizator la starea “invizibil”;
C - permite modificarea atributului de
culoare asociat straturilor;
L - permite modificarea tipului de linie
asociat straturilor
F - permite setarea stãrii “înghetat”
pentru un strat sau un grup de straturi;
T - permite dezghetarea straturilor
specificate de utilizator
LO - permite blocarea straturilor
prevenind astfel accesul la editarea
entitãtilor continute de acestea
U - permite deblocarea straturilor
LIMITS - stabileste limitele de desenare, 2 puncte - seteazã coltul stânga-jos si
permitând verificarea respectãrii lor. coltul dreapta-sus ale spatiului alocat
ON/OFF - activeazã/dezactiveazã
mecanismul de verificare a limitelor de
desenare
LINE - traseazã linii din segmente de Enter - forteazã punctul de start în
dreaptã. punctul final al celei mai recent trasate
entitãti de tip linie sau arc
C - închide linia poligonalã cu un
segment de dreaptã
U - sterge ultimul segment de dreaptã
desenat
LINETYPE - permite crearea si ? - afiseazã lista tipurilor de linii
încãrcarea tipului de linie curent. disponibile
C - creeazã un tip de linie
L - încarcã un tip de linie
S - stabileste tipul de linie curent
LIST - listeazã baza de date pentru
entitãtile selectate.
LOAD - încarcã fisiere compilate (.SHX) ? - listeazã numele fisierelor .SHX
create de utilizator pentru definirea de încãrcate
fonturi/forme.
LTSCALE - modificã scara tipurilor de
linie din desen.
MEASURE - marcheazã entitãtile B - utilizeazã ca marcatori blocuri
grafice selectate la intervale de lungime definite de utilizator
precizate.
MENU - încarcã fisiere de descriere a
meniurilor (.MNU).
MINSERT - permite inserarea multiplã a nume - încarcã fisierul bloc cu numele
unui bloc, dispunându-l liniar sau nume
matricial. nume=nume.dwg - apeleazã ca bloc
un fisier desen
? - listeazã numele blocurilor definite
C - specificã un colt pentru indicarea
scãrii de inserare
XYZ - permite specificarea factorilor de
scarã pe x, y si z
~ afiseazã o casetã de dialog
standard
MIRROR - permite crearea unei imagini
în onglindã a unei entitãti.
MOVE - deplaseazã entitãtile selectate
într-o nouã pozitie.
MSLIDE - permite crearea unui fisier
slide (.SLD) continând imaginea
viewport-ului curent.
MSPACE - determinã trecerea din
spatiul hârtie în spatiul model.
MULTIPLE - determinã repetarea
urmãtoarei comenzi pânã la o comandã
de anulare (Ctrl/C)
MVIEW - creeazã entitãti de tip viewport First point - este optiune implicitã si
în spatiul hârtie. solicitã primul colt al unei noi ferestre
de afisare, dupã care se solicitã coltul
opus al ferestrei.
ON/OFF - determinã
activarea/dezactivarea entitãtilor de tip
fereastrã de afisare;
H - impune sistemului AutoCAD sã
declanseze o procedurã de ascundere
a liniilor la tipãrirea unei ferestre din
spatiul hârtie.
F - asigurã crearea unei entitãti de tip
ferestrã de afisare, dimensionatã astfel
încât sã ocupe toatã zona graficã.
2/3/4/ - au acelasi rol cu optiunile
similare ale comenzii VPORTS.
R- transformã o configuratie de
ferestre de afisare salvatã în spatiul
model cu comanda VPORTS (inclusiv
cea curentã), în ferestre de sine
stãtãtoare în spatiul hârtie.
NEW - permite deschiderea unui nou
desen.
OFFSET - deseneazã o entitate numãr - reprezintã distanta dintre
paralelã cu entitatea originalã. entitatea care va fi desenatã si
entitatea originalã
T - specificã punctul prin care sã
treacã noua entitate
OOPS - recupereazã ultimul grup de
obiecte grafice sterse.
OPEN - încarcã un fisier desen existent
pe disc.
ORTHO - forteazã ca desenarea si ON - activeazã modul ortho
editarea sã se facã doar dupã directiile OFF - dezactiveazã modul ortho
ortogonale (relativ la reteaua snap).
OSNAP - permite localizarea precisã a NEA - selecteazã cel mai apropiat
unor puncte de referintã ale obiectelor. punct fatã de colimatorul suprapus
peste entitate.
END - selecteazã cel mai apropiat
punct terminal al unui cerc sau al unei
linii.
MID - selecteazã un punct situat la
jumãtatea unui arc sau al unei linii.
CEN -selecteazã centrul unui arc sau
cerc.
NOD - selecteazã o entitate de tip
Point.
QUA - selecteazã capetele fiecãrui
cvadrant al unui arc sau cerc (puncte
pe un cerc sau arc situate la 0, 90, 180
sau 270 de grade).
INT - selecteazã punctul de intersectie
a douã entitãti grafice de tipul Line,
Arc sau Cerc.
INS - selecteazã punctul de inserare al
unei entitãti de tip Text, Attribute,
Block sau Shape (formã)
PER - selecteazã un punct apartinând
unui arc, cerc sau linie aflat pe
perpendiculara coborâtã din punctul
curent la entitatea respectivã.
TAN - selecteazã punctul apartinând
unui arc sau cerc care determinã
împreunã cu punctul curent tangenta la
entitatea respectivã.
QUI - selecteazã, în cazul activãrii
simultane a mai multor moduri
OSNAP, primul punct care
îndeplineste conditiile cerute (nu cel
mai apropiat).
NON - dezactiveazã modurile object
snap.

PAN - deplaseazã fereastra de


vizualizare într-o nouã pozitie, în cadrul
spatiului alocat.
PEDIT - permite editarea poliliniilor 2D C - permite închiderea unei polilinii
si 3D. retelelor poligonale 3D deschise . O - are ca efect
deschiderea poliliniei prin stergerea
segmentului final.
J - permite concatenarea (asamblarea)
de linii, arce sau polilinii la polilinia
initialã;
W - permite specificarea unei noi
grosimi constante pentru întreaga
polilinie.
E - permite editarea vertex-urilor în
nodul selectat
F - determinã calcularea unei curbe de
interpolare care va trece prin toate
vertex-urile poliliniei
S - realizeazã o curbã de interpolare
de tip spline utilizând vertex-urile
poliliniei de bazã ca puncte de control.
D - asigurã recuperarea poliliniilor
initiale din curbele obtinute cu ajutorul
optiunilor Fit curve si Spline curve.
L - determinã generarea unui anumit
tip de linie între vertex-urile poliliniei.
U - anuleazã efectul celei mai recente
operatii de editare efectuate cu
comanda PEDIT.
X - determinã iesirea din comanda
PEDIT
Suboptiuni de editare a vertex-urilor:
Next si Previous deplaseazã
marcatorul X la nodul urmãtor,
respectiv precedent al poliliniei.
B - memoreazã pozitia nodului marcat
pentru operatia de înlãturare a unui
segment
I - permite adãugarea de noi noduri
în polilinie între nodul curent si nodul
urmãtor.
M - permite deplasarea nodului curent
într-o altã pozitie specificatã.
R - permite regenerarea poliliniei.
S - permite înlãturarea vertex-urilor
situate între douã vertex-uri
specificate.
T - permite specificarea directiei de
tangentã pentru nodul curent.
W - permite modificarea grosimii
segmentelor individuale.
PEDIT (Mesh) - permite editarea E- permite editarea vertex-urilor
retelelor poligonale 3D (Mesh) S - oferã posibilitatea potrivirii prin
interpolare a unei suprafete netede pe
reteaua poligonalã
D - permite readucerea retelei la forma
initialã;
M - permite închiderea retelei în
directia M;
N - închide reteaua în directia N;
U - anuleazã efectele operatiei PEDIT
anterioare;
X- încheie comanda si revine la
prompt-ul de comandã al AutoCAD-
ului
PFACE - permite desenarea retelelor
poligonale tridimensionale.
PLAN - determinã afisarea vederii plane C- realizeazã o vedere planã în UCS-ul
a desenului în UCS-ul curent, într-un curent
UCS specificat, sau în WCS. U- realizeazã o vedere planã în UCS-ul
specificat
W - realizeazã o vedere planã în WCS
PLINE - permite desenarea poliliniilor Modul linie:
2D compuse din segmente de dreaptã Arc - comutã în modul ARC, rezultând
si/sau arce de cerc. un alt set de optiuni:
C - închide polilinia cu un segment de
la punctul curent la primul punct al
poliliniei curente.
H - permite specificarea semilãtimii
unui element "polylinie"
L - permite desenarea unui segment
cu aceeasi înclinare ca cel anterior
specificându-se doar lungimea.
U - sterge ultimul element (arc,
segment) revenind la pozitia
anterioarã.
W - precizeazã lãtimea urmãtorului
element.
- Indicarea unui punct are ca efect
interpretarea acestuia ca punct final al
unui segment de dreaptã.
Modul arc:
A - permite specificarea unghiului
inclus;
CE - permite specificarea explicitã a
centrului cercului din care face parte
arcul;
CL - determinã închiderea poliliniei cu
un arc de cerc;
D - permite specificarea explicitã a
unei directii de start pentru arc;
L - determinã comutarea poliliniei în
modul LINE;
R - permite specificarea razei cercului;
S - permite specificarea arcului prin
trei puncte;
- Specificarea unui punct are ca efect
trasarea arcului tangent la segmentul
precedent al poliliniei si cu punctul final
în punctul respectiv.
PLOT - permite tipãrirea pe hârtie a
unui desen prin intermediul unui plotter
sau al unei imprimante.
POINT - permite reprezentarea
punctelor în desen, conform setãrii
PDMODE.
POLYGON - permite desenarea E - specificã latura poligonului
poligoanelor regulate. C - circumscrie poligonul unui cerc de
razã datã
I - înscrie poligonul unui cerc de razã
datã
PSFILL - permite umplerea contururilor
unei polilinii 2D, folosind modelele de
umplere PostScript.
PSIN - permite importarea fisierelor
EPS (Encapsulated PostScript)
PSOUT - permite exportul unui fisier
EPS
PSPACE - asigurã trecerea din spatiul
model în spatiul hârtie.
PURGE - permite îndepãrtarea A - înlãturã toate obiectele definite si
(purjarea) obiectelor definite (blocuri, neutilizate
tipuri de linie etc.), neutilizate, din baza B - înlãturã blocurile neutilizate
de date a desenului. D - înlãturã stilurile de cotare
neutilizate
LA -înlãturã layer-ele neutilizate
LT - înlãturã tipurile de linie neutilizate
SH - înlãturã formele neutilizate
ST - înlãturã stilurile de text neutilizate
QTEXT - asigurã înlocuirea textelor din
desen cu niste casete dreptunghiulare
QUIT - determinã iesirea din AutoCAD.
REDEFINE - readuce la definirea
originalã o comandã AutoCAD care a
fost redefinitã cu comanda UNDEFINE.
REDO - anuleazã ultima comandã U
sau UNDO.
REDRAW - redeseneazã entitãtile
vizibile din viewport-ul curent.
REDRAWALL - redeseneazã entitãtile
vizibile din toate viewport-urile.
REGEN - determinã regenerarea
entitãtilor din viewport-ul curent.
REGENALL - determinã regenerarea
entitãtilor din toate viewport-urile.
REGENAUTO - determinã regenerarea ON - seteazã regenerarea automatã
în mod automat pentru toate comenzile OFF - valideazã aparitia unui mesaj de
care o efectueazã implicit. avertizare înainte de executarea
regenerãrii
RENAME - permite modificarea numelor B - redenumeste un bloc
obiectelor care au asociate un nume. D - redenumeste un stil de cotare
LA - redenumeste un layer
LT - redenumeste un tip de linie
S - redenumeste un stil de text
U - redenumeste un UCS
VI - redenumeste o vedere
VP - redenumeste un viewport
RESUME - asigurã continuarea
executiei unui fisier script.
REVSURF - permite generarea unei
suprafete de revolutie, prin rotatia unei
curbe generatoare în jurul unei axe.
ROTATE - permite rotirea obiectelor R - specificã unghiul de rotatie relativ
selectate la o entitate din desen
RSCRIPT - asigurã reluarea executiei
unui fisier script.
RULESURF - creeazã o suprafatã
riglatã între douã curbe.
SAVE - determinã salvarea desenului
într-un fisier .DWG pe disc.
SAVEAS - cere utilizatorului un nume
de fisier si salveazã desenul sub acest
nume.
SCALE - permite scalarea obiectelor. R - specificã un factor de scarã relativ
la lungimea unei entitãti din desen
SCRIPT - permite executia unui fisier
script .
SELECT - creeazã o multime de
selectie pentru a fi utilizatã în cadrul
comenzilor ulterioare.
SETVAR - permite vizualizarea si ? - afiseazã lista variabilelor de sistem
modificarea valorii unei variabile de si valorile acestora
sistem.
SH - permite executarea unei singure
comenzi a sistemului de operare, din
interiorul AutoCAD.
SHADE - permite umbrirea desenului
3D din viewport-ul curent, operatie
denumitã rendering.
SHAPE - asigurã introducerea de forme ? - listeazã numele tuturor formelor
(shape-uri) într-un desen. deja definite
SHELL - permite accesarea comenzilor
sistemului de operare din interiorul
AutoCAD-ului.
SKETCH - permite desenarea cu P - permite coborârea sau ridicarea
ajutorul mouse-ului (realizarea “creionului” de pe hârtie;
schitelor). X - asigurã salvarea desenului realizat
si iesirea din comanda SKETCH.
Q - permite iesirea din modul
SKETCH, fãrã salvarea desenului
realizat.
R - determinã salvarea desenului
realizat fãrã iesirea din modul
SKETCH.
E - sterge segmentele desenate prin
miscarea suprapusã a cursorului.
C - conecteazã noi segmente la
sfârsitul ultimului segment desenat;
- Optiunea punct (.) deseneazã o linie
dreaptã între ultimul punct desenat si
pozitia curentã a cursorului
Sketch nu este o optiune, ci indicã
faptul cã se lucreazã în modul
SKETCH.
SNAP - stabileste mãrimea pasului numãr - seteazã densitatea retelei
discret de deplasare a cursorului snap
(incrementul de deplasare). ON/OFF - activeazã/dezactiveazã
modul snap
A - seteazã densitãti diferite pe x si y
R - roteste reteaua snap
S - selecteazã formatul retelei:
standard sau izometric
SOLID - permite desenarea suprafetelor
solide 2D, triunghiulare sau patrulatere.
STATUS - permite afisarea parametrilor
de stare ai desenului curent.
STRETCH - permite deformarea
obiectelor, prin deplasarea unor pãrti ale
acestora.
STYLE - asigurã încãrcarea unui font ? - listeazã numele stilurilor disponibile
(stil) pentru entitãtile text.
TABLET - configureazã tableta ON/OFF - activeazã/dezactiveazã
digitizoare. modul tablet
CAL - permite calibrarea tabletei
CFG - permite configurarea meniului
pentru tableta digitizoare
TABSURF - creeazã o suprafatã
tabulatã pe baza unei curbe
generatoare si a unui vector de directie.
TEXT - permite introducerea textelor în un punct - punctul introdus reprezintã
desen. punctul de început al textului
S - cere un nou stil de text
J - permite specificarea uneia dintre
cele 14 optiuni de pozitionare a
textului:
A - aliniazã textul între douã puncte
F - potriveste textul între douã puncte
C -centreazã textul pe orizontalã
M - centreazã textul atât pe verticalã
cât si pe orizontalã
R - aliniazã textul la dreapta
TL/TC/TR - aliniazã textul la
stânga/centru/ /dreapta relativ la cota
de sus
ML/MC/MR - aliniazã textul la
stânga/centru/ /dreapta relativ la cota
de mijloc
BL/BC/BR - aliniazã textul la
stânga/centru/ /dreapta relativ la cota
de jos
TEXTSCR - comutã ecranul din modul
grafic în modul text.
TIME - asigurã contorizarea timpului de D - afiseazã timpul/data curente
lucru pentru un desen. ON/OFF - porneste /opreste ceasul
utilizator
R - reseteazã ceasul utilizator
TRACE - permite desenarea unei linii cu
grosime specificatã de utilizator.
TRIM - ajusteazã entitãtile grafice dupã U - anuleazã ultima operatie efectuatã
o muchie de tãiere. în cadrul comenzii.
U - anuleazã efectul ultimei comenzi
AutoCAD efectuate.
UCS - defineste sau modificã un UCS. O - defineste un nou UCS, specificând
locatia noii origini a sistemului prin
coordonatele X,Y,Z.
ZA - defineste un nou UCS cu o
origine diferitã si o nouã axã Z;
3point - defineste un nou UCS
solicitând trei puncte: originea, axa X
pozitivã si axa Y pozitivã
E - defineste un nou UCS prin alinierea
lui la o entitate existentã pe care o
selectãm
V - defineste un nou UCS a cãrui axã
Z este paralelã cu directia curentã de
vizualizare;
X/Y/Z - rotesc UCS-ul curent în jurul
axelor respective; se cere unghiul de
rotatie;
P - restaureazã ultimul UCS;
R- restaureazã un UCS salvat anterior
S - salveazã UCS-ul curent sub un
nume precizat de utilizator
D - sterge unul sau mai multe UCS-uri
din lista UCS-urilor salvate;
? - listeazã UCS-urile salvate,
specificând pentru fiecare
coordonatele originii si axele X,Y, Z,
relativ la UCS-ul curent;
W - determinã setarea sistemului de
coordonate al lumii WCS (World
Coordinate System).
UCSICON - controleazã vizibilitatea si ON - determinã afisarea simbolului
pozitionarea icon-ului sistemului de UCS;
coordonate al utilizatorului. OFF - inhibã afisarea simbolului UCS;
A - asigurã activarea/inhibarea afisãrii
simbolului UCS în toate ferestrele
active de lucru definite cu ajutorul
comenzii VPORTS
N - determinã afisarea simbolului (în
cazul în care acesta este activ) în
coltul din stânga jos al ferestrei de
lucru curente, indiferent de pozitia
originii UCS-ului curent;
OR - forteazã afisarea simbolului
chiar în originea sistemului de
coordonate curent
UNDEFINE - sterge definitia unei
comenzi înglobate a sistemului
AutoCAD.
UNDO - anuleazã efectul comenzilor numãr - precizeazã câte operatii
anterioare si controleazã modul în care anterioare vor fi anulate.
se face acestã anulare. M si B - marcheazã momentul curent
în istoria comenzilor, pentru a se sti
pânã unde sã se execute ulterior
revenirea prin UNDO. Subcomanda
BACK va aduce desenul în starea în
care a fost în momentul introducerii
celei mai recente subcomenzi Mark.
G si E - încadreazã un grup de operatii
care vor fi tratate de U sau UNDO ca o
singurã si indivizibilã operatie.
A - cere specificarea lui ON sau OFF.
Când optiunea Auto este activã (ON),
orice rubricã selectatã din meniu,
oricât ar fi de complicatã, va fi tratatã
ca o singurã comandã, recuperabilã
printr-o singurã comandã U.
C - asigurã limitarea sau chiar
dezactivarea operatiei UNDO; duce la
afisarea urmãtoarei cereri:
All/None/One <All>:
All - autorizeazã executarea completã
a operatiei UNDO.
None - dezactiveazã în întregime
operatiile U si UNDO.
One - limiteazã U si UNDO la o
singurã operatie.
UNITS - stabileste formatul de afisare si
precizia unitãtilor de mãsurã pentru
desenare.
VIEW - salveazã si restaureazã vederile ?- afiseazã lista vederilor salvate
denumite din cadrul desenului. D - permite stergerea unei vederi din
listã
R - restaureazã pe ecran o vedere
care a fost salvatã anterior
S - salveazã pe disc vederea curentã
cu un nume dat de utilizator
W - permite definirea mai multor vederi
fãrã a fi necesarã apelarea comenzii
ZOOM.
VIEWRES - controleazã precizia si
viteza de regenerare a cercurilor si
arcelor.
VPLAYER - controleazã vizibilitatea F si T - permit “înghetarea”
layer-elor în viewport-urile din spatiul ,respectiv “dezghetarea” layer-elor în
hârtie. viewport-uri individuale specificate de
utilizator
? - Listeazã numele straturilor
înghetate într-o anumitã fereastrã
specificatã de utilizator
R - restabileste starea implicitã de
vizibilitate a straturilor din viewport-
urile de afisare:
N - creeazã noi straturi care au
atributul “înghetat” în toate viewport-
urile de afisare:
V - stabileste vizibilitatea implicitã în
viewport-urile de afisare
VPOINT - permite vizualizarea unui <View point> - permite specificarea
desen în trei dimensiuni. noului punct de vedere prin coordonate
R - permite precizarea unui nou punct
de vedere prin specificarea a douã axe
VPORTS - creeazã viewport-uri S - permite salvarea configuratiei
alãturate în spatiul model. curente de ferestre, sub un nume dat
de utilizator
R - restaureazã o configuratie de
ferestre care a fost salvatã anterior;
dacã se rãspunde cu “?” se afiseazã
numele tuturor ferestrelor salvate
D - sterge de pe disc o configuratie
salvatã cu optiunea Save
J - uneste douã ferestre alãturate în
una singurã mai mare;
SI - configureazã întregul ecran într-o
singurã fereastrã, preluând imaginea
din fereastra curentã
? - determinã afisarea numerelor de
indentificare si pozitia pe ecran a
fiecãrei ferestre, localizatã prin
coordonatele colturilor stânga-jos si
dreapta-sus ale spatiului rectangular
de afisare.
2,3,4 - determinã divizarea ferestrei
curente în 2, 3 sau 4 ferestre
VSLIDE - permite vizualizarea fisierelor
slide create anterior.
WBLCK - salveazã pe disc o copie a - Un nume de bloc, dacã numele
unui bloc (sau un întreg desen), ca fisier blocului diferã de numele fisierului în
desen. care se face salvarea acestuia;
- Caracterul = , dacã blocul are
acelasi nume cu al fisierului;
- Caracterul * , dacã se doreste
salvarea întregului desen ca bloc;
- Enter sau Space, dacã se doreste
definirea blocului, exact ca la comanda
BLOCK.
XBIND - permite inserarea permanentã B - adaugã un bloc
în desenul curent a unor pãrti ale D - adaugã un stil de cotare
referintelor externe (blocuri, stil de LA - adaugã un layer
cotare, layer etc). LT - adaugã un tip de linie
S - adaugã un stil de text
XREF - permite atasarea unui alt desen ? - listeazã numele referintelor externe
(referintã externã) desenului curent, fãrã B - integreazã fisierele desen
a-l adãuga permanent si fãrã a-l altera. specificate, în desenul curent
D - eliminã referintele externe
specificate
P - modificã numele cãii pentru o
referintã externã
R - reîncarcã o referintã externã
A - ataseazã un fisier desen ca
referintã externã în desenul curent
ZOOM - permite mãrirea sau A - desenul ocupã tot spatiul de
micsorarea portiunii vizibile a desenului. afisare
C - desenul este centrat în spatiul de
afisare
D - stabileste dinamic spatiul de
afisare
E - ecranul va cuprinde desenul întreg,
indiferent de zona alocatã
L - spatiul de afisare este localizat în
coltul stânga-jos precizat de utilizator
P - restaureazã suprafata de afisare
anterioarã
V - afiseazã desenul la dimensiunea
datã de limitele ecranului virtual
(ecranul care nu necesitã regenerarea
desenului)
W - specificã suprafata de afisare prin
intermediul unei ferestre
Scale(X/XP) - introducând o valoare
numericã urmatã de X, aceasta este
consideratã factorul de scarã. De
exemplu, prin 5X se va cere mãrirea
de 5 ori a imaginii (scara 5:1).
Optiunea XP este utilizatã la scanarea
desenului în spatiul hârtie la pregãtirea
desenului pentru plotare.
3DFACE - permite desenarea I - face urmãtoarea muchie invizibilã
suprafetelor plane în 3D.
3DMESH - permite crearea retelelor
poligonale 3D prin specificarea
dimensiunii retelei si localizarea fiecãrui
nod.
3DPOLY - permite desenarea poliliniilor C - închide polilinia
3D, formate numai din segmente de U - sterge ultimul segment trasat
dreaptã. Enter - încheie comanda 3DPOLY

Anexa B

ERORI AutoLISP
În aceastã anexã va fi prezentatã lista mesajelor de eroare pe care utilizatorul le poate
întâlni scriind si depanând programe AutoLISP. Cele mai multe dintre acestea indicã erori tipice de
programare în LISP, ca de exemplu:
• nume gresite de functii sau simboluri
• tip sau numãr gresit de argumente de functii
• paranteze neîmperecheate
• apostrofuri neîmperecheate (siruri neterminate) etc.

Exemple de erori posibile:

• AutoCAD rejected function


AutoCAD a respins functia. Argumentele transmise unei functii AutoCAD au fost incorecte sau
functia însãsi este invalidã în contextul curent. De exemplu, nu puteti aplica o functie getxxx
de intrare utilizator din interiorul unei functii command.

• AutoLISP stack overflow


Depãsire a stivei AutoLISP. Spatiul stivã de stocare al AutoLISP-ului a fost depãsit. Aceasta poate
fi datoratã recursivitãtii excesive a unei functii sau a unor liste de argumente prea mari pentru o
functie.

• bad argument type


Tip gresit de argument. Unei functii i s-a transmis un argument de tip incorect. De exemplu, nu
puteti transmite un numãr întreg ca argument pentru functia strlen.

• bad association list


Listã gresitã de asociere. Lista transmisã functiei assoc nu constã în liste.

• bad conversion code


Cod de conversie gresit. Aceasta aratã cã un indentificator de spatiu invalid a fost transmis functiei
trans.

• bad ENTMOD list


Listã ENTMOD gresitã. Argumentul transmis lui entmod nu este o listã de date entitãti
corespunzãtoare (ca cea returnatã de entget).

• bad formal argument list


Listã gresitã de argumente formale. Când a evaluat aceastã functie, AutoLISP a detectat o
listã gresitã de argumente formale. Probabil cã “functia definitã cu defun” nici nu este functie,
ci o listã de date.
• bad function
Functie gresitã. Primul element din listã nu este un nume de functie validã. Probabil este un
nume de variabilã sau un numãr. Acest mesaj poate indica de asemenea cã functia numitã
este definitã impropriu - a nu se uita lista cerutã de argumente formale.

• bad grvecs list value


Valoare a listei grvecs gresitã. Ceva transmis într-o listã grvecs nu este un punct 2D sau 3D.

• bad list
Listã gresitã. O listã formatã impropriu a fost transmisã unei functii. Aceasta poate apãrea
dacã un numãr real începe cu un punct zecimal; trebuie sã folositi un 0 în fatã în acest caz.

• bad node
Nod gresit. Tip de articol invalid întâlnit de functia type.
• bad node type in list
Tip de nod gresit în listã. Tip de articol invalid întâlnit de functia foreach.

• bad point argument; bad point value


Argument/valoare de punct gresitã. Un punct (listã de douã numere reale) gresit definit a fost
transmis unei functii care asteaptã un punct. A se avea în vedere cã un numãr real nu începe
cu un punct zecimal; într-un astfel de caz trebuie folosit un zero în fatã.

• bad real number detected


Numãr real detectat gresit. O încercare a fost fãcutã pentru a transmite un numãr real gresit din
AutoLISP în AutoCAD.

• bad ssget list


Listã ssget gresitã. Argumentul transmis cãtre (ssget “x”) nu este o listã corespunzãtoare de date
(ca cea returnatã de entget).

• bad ssget mode string


ªir mod ssget gresit. Aceastã eroare este cauzatã când lui ssget îi este transmis un sir invalid în
argumentul mod.

• can’t evaluate expression


Nu pot evalua expresia. Aceastã eroare poate fi cauzatã de plasarea incorectã a punctului
zecimal sau alte expresii gresit formulate.
• can’t open (file) for input - LOAD failed
Nu pot deschide (fisierul) pentru intrare - încãrcare esuatã. Fisierul mentionat în functia load
nu poate fi gãsit (în directorul curent) sau utilizatorul nu are acces de citire la respectivul fisier.

• console break
Întrerupere consolã. Utilizatorul a introdus un CTRL/C (^C) în timp ce functia era în executie.

• divide by zero
Împãrtire prin zero. Împãrtirea prin zero nu este permisã.

• divide overflow
Depãsire la împãrtire. Împãrtirea printr-o valoare foarte micã a condus la un cât invalid (foarte
mare).

• extra right paren


Parantezã dreapta în plus. Au fost întâlnite una sau mai multe paranteze dreapta (închise) în
plus fatã de cele deschise.

• file not open


Fisier nedeschis. Specificatorul de fisier dat la o operatie de intrare/iesire nu este al unui fisier
deschis.

• function cancelled
Functie anulatã. Utilizatorul a introdus un CTRL/C ca rãspuns la un prompt de intrare.

• function undefined for argument


Functie nedefinitã pentru argument. Argumentul transmis unei functii log sau sqrt este în
afara gamei de valori admise.
• function undefined for real
Functie nedefinitã pentru real. S-a transmis un argument un numãr real unei functii care cere
un numãr întreg.

• improper argument
Argument impropriu. Argument nul sau negativ pentru functia gcd.

• incorrect number of arguments to a function


Numãr incorect de argumente pentru o functie. Numãrul de argumente pentru o functie
definitã de utilizator nu se potriveste cu numãrul de argumente formale specificat în defun.
• incorrect request for command list data
Cerere incorectã pentru o listã de date a unei comenzi. A fost întâlnitã o functie command,
dar ea nu poate fi executatã datoritã unei alte functii active.

• insufficient node space


Spatiu “node” insuficient. Nu este spatiu “heap” suficient pentru asigurarea actiunii cerute.

• insufficient string space


Spatiu sir insuficient. Nu este spatiu “heap” suficient pentru a încãpea textul sir specificat.

• invalid argument
Argument invalid. Tip impropriu de argument, sau argument în afara gamei de valori permise.

• invalid character
Caracter invalid. O expresie contine un caracter impropriu.

• invalid integer value


Valoare întreagã invalidã. A fost întâlnit un numãr mai mic decât cel mai mic numãr întreg sau
mai mare decât cel mai mare numãr întreg.

• malformed list
Listã gresit constituitã. O listã în curs de citire dintr-un fisier s-a terminat prematur (nu s-au
închis toate parantezele deschise sau sunt greseli de sintaxã).

• malformed string
ªir gresit constituit. Un sir în curs de citire dintr-un fisier s-a terminat prematur (nu s-au închis
toate ghilimelele deschise pentru a pune în evidentã sirurile de caractere).

• null function
Functie nulã. S-a încercat evaluarea unei functii care are definitie nil.

• quit / exit abort


Abandon quit/exit. Acesta este rezultatul apelului functiei quit sau exit. Aceste functii nu sunt
folosite de AutoLISP.

• too few arguments


Prea putine argumente. S-au transmis prea putine argumente unei functii înglobate.