Sunteți pe pagina 1din 5
Hugo von Hofmannsthal Srinoarea Lori Chandos Tevomtne eM te) {n'imeral donor Proce asec modea, Rabloge cis nate Ds Sle. at os es 1968 (4202) Accasta este scrisearea pe care Phillpp Lord Chan os, fiul mal mie al’ lui [Earl of Bath, a serio hut Francis Bacon, mai tirzu Lord Verulam i Viscount St. Albans, spre ase scuza Tati de acest prieten pen fu renunfarea totali la activtatea litera te foarte amabil din partea dumitale, mult sti- mvaio prietene, de ami troee eu vederea ticevos de + doi ani si de ami serie astlel Este mat malt d faniabil faptul de a da fagrijoriri’ Jumitale ea privire Ja mine st ulmi referiteare 1a amorjeala spuituala Sn care mi culund, expresia gratiei gi glumel, pe care ro stipinese dee't oamenii mati, pittunsi de exrac- terul primejdios al viet si, totus, nedescurajat. Tit fnchos terivoaea eu) aforismul lui Hippocrst Out graci morbo correplt dolares non sentiwnt, dit mons aogrotate' si ejti de plrere ci am nevoie de medicind nu numal pentia a stivil raul, 3h mal ‘mult pentru ami ascuti mintea in vederea'stirit mele Hiuntrice, Ag vieo si-{i Fispund asa un men{i din partea mea, 25 viea si-mi deschid intru totul inima 1 nu sin cum trebule si proceder pentru acta, Av reape el nich au gtiu dack mai sint acclagi om etre Cai cae my spt dures atunet ind sn carving de @ Dall‘, antea e & Dobe tat oe airunte, pe care Ie iureamy tn zilele noasre de fru- ine Gm tad oa fiver print ani de guvernare. ai_glriosula} nostra sureraal raposat, Enne- at optulen { inseniatleri muse de Tnvbunicul meu, ducele de Exter,referitoare in negocienie- sale cr Fianfa sf Portugal, mean o- {exit um fel de temel, Tar din Salistin, fn acele ‘ile fevcite $h hsufletite, cargea. in mine ca prin igo tert nicipdata astupste, cmoagterea formed, ance {Grme interonre adinel si adevirate co rat poate £5 fx deet alia dincolp de domeniul rezervat ar flallor etorice. a acclet forme despre care nu se Mai poate spine vindlete ater, intra ie Trane inal creind fn acelai Gimp = poczic si Mier nn joe al lartelor cterne, in Taermfuiiat. 08 nvviea salgeba, Acesta era planol met prefera ‘Dar ce onl ea foe planet! Mam joeat siew-alte planus, Amabile dunitle gate Te secate sh pe dcestea Ta supratatt. Tm rate ffecare, cv ce un strop din singele meu, ele ‘Gunseac’ pe dinaintew ohilor ca niste masculte tiste po un 2d stmbe, pe care fu ee mal relat farele huninos al 2ilelor fericie ‘Am vrut sa deselrez fabulele pe care ni Te-am Tisat mogtenite an Torii s)sealptosti sisese 0 plcere infnstt a sinduri — ca la hieroglifle une fatelepciant take nice, ineptizabile, 2 elie! adiere aveam impresta ch cat neon, ca indratul ual vl Timi amintese de acest plan. La temelia fui sta au sila cs plicere sensual sau sphituall + aja cum cer- Bul hiitut doveste si se cufunde-n opi, aga cram en sipinit de nostalgia de-a mi adinei fn ceste trupri goale si seihuitoare, fn aceste porestirile antice rene si driade, 19 care te sdreseazi pretentioasa, dumitale sertoare : sint en cel cam in virsth de dovlaecissase de. oni care Ta noutsprezece a seris acol Mon Pari, acal Vis al hii Daphne, acel Epithalamtum, acele pastorale ce se eating sub fastal cuvintelor lor fat de care © nd Givind i chiva lorat si domo) sint malt prea ulgentt pentra a-si aminti de ele ? $i sint tot ea, faragty cel care ia doulzedigite! de ant a gisit. ub bolle de plat ale’ mart plete din’ Venetia cea aledtuire de perioade Tntinest al etre plan spi= tual si stracturt Law inetatat mai mult tniSentrul sa, ech constructie din Palldio. #1 Sansovin, ce 30 wean din mare ? §4 dacd, alicum, stat wt acelas! om, ‘am putut eu oare sf pierd Tntratlta, din interioral ‘meu, toute urmele 51 ceatrcele acestei producti ale incl mole cele mai incordate, ineit In scrisoarea umitale, pe care 9 ara in fat, ital acehut mic trae tat simi apard stdin gi rece. ba chiar af mel pot pri ‘cope numidectt ca imagine obigauits a cuviatler reamite, ei doar cuvint eu cuvint, de parck aceste ou vinte latinesti mi-ar apirea pentru prima oark tna incea oehilo astfl ftrelegate ? Numai cb int-adevit feu aint acela si In gceste Intrebini este retoril, ree tocied bund pentru feme’ sau pentru Camera Coma nelor, dar ale citei milloace violente, ait de apreciate fn epoca noastrd. ma sint suficiente pentra a pltruade inten miezal Tucrurilor. Dar trebuio «3-41 nll {nterioral meu, — 0 eiudienio, o isclenfi, dacd tre © beali a spritulut meu, dacd trebute sf tjelegh eh 9 asemenca pripastie, ara punjl de trecere peste ea, mt separ de lhcrinle Iterare’ce par siml stea Ta fara, ea sf de cele din rma, pe ctre sovdiese sto umes proprictatea mea, atit de sttdine imi par, Na stu died trebuie si admir mai mult instante bunei “dumitale tong saw incredibila acuitate ‘a memorici, clad imi evoei din nou diferitele planurt acest Narcis! si Proteu®, Persea # i Akteon* ; voiam ik disper cu (otul fn et 9i sit vorbesc din ef cu dife- rite limbi. Voiam, Mai voiam ined multe altele. Gin- leam sé pun bazele net eulegert Apophtagmaia, de felul celet alsituite de Tulin Cezar. Amintesti de men- ionarea Tui Cicero tntr-o.serisoare. Acolo intentio- am si prevint, unele ling altele, cele. mai. remar- cabile maxime pe eare as fizbutt «i le adun in eursul oamenilor invitati si a femeilor pline de dul din epoca nnastea sav a oamenilor deesebifi din por ori a persoanelor culte si distinse din cikito- fe mele ; deestora voiam si le alitur sentinfe si re- fi framcase din operele anticilor ‘si italienilor. si rico. altceva ay fi intihit, ca podosbe spiritual, Prin cieti, manserise si discatti: mai departe, rin Guiala sisbitoribr si procesiunilor deosebit de fru- ‘moase, erime ciudate 51 cazori de actiuni demente descrietea celor mai mar si mai caracteristice com struc din Tate de Jos, Franja gi Italia, gf inet multe altele, Intreaga opeti inst trebuia si poarte titlul Nosee te ipsum Pentru a mii exprima pe scurt : intreaga existent imi apirea pe-atunei inti-un fel de euforie durabilé, [EGO Sue wa net Laon: deo nt tune, ‘ea Indrigtt de propria sin chip. rofleetat tata ; Sate pea Be amncat A font profueut fm Honea cane poset eu mari care a, font inzestat de, Nephin, wal si dara“pootetiet doe el fun ade 8 proceed. $ po tract pei solctatort, se prema in ceca ce dora "Eran fal hi a Dany cara tlt 0 tpeciedo aur dinaridha Tespendelor a ebertea” po Ae MMgeust virktor, fal Tal Cains sal Ast; serpiezindo pe Digna tn bate, ex Tar preachimbat inten Gedy fia doe Sot de props cn Feciatstte ne He tt Cat ~ “on ca o mare unitate : lumea spirituald gi fiziek imi pi- reau cio constituie un antagonism, tot aga ca gt cxistenja de la curte $1 cea animalicd, arta §1 nearta, singuritatea gi societates ; simfeam natura In toate, alit in raticirile nebuniet, eft gt in extremele rafina- mente ale unui ceremonial spaniol ; in necioplirea, tinerilor {arani ow mai putin decit in cele mai dulet alegorit; sf in erfeo natura mi simgeam pe mine in Sumi; cind, la. «aban de vinitoare, inghijeam cu nesat Taptele cillu si spumos. pe care o mulere cin- flit i! malgea inte-un sistar de lema din ugerul vaci frumoase, eu ochi blinzi era la fel ca atunci cind, ayezat pe bancheta incastratdt Ia fereastra studioulul rnc, sdrbeamn din vroun foliant brana dulce gi spu- nioast a sphitului. Una era be fel cu cealalta: ni ‘na nu coda inttietatea celedlalte, nigi fa privinta, naturit fantastice suprapamintesti, nici iu aovea a fietet izice, gi astlel ne continua, in toatd futinderea viet, pe dreapia si pe stinga ; pretutindeni, ew exam fn mierul lucruviler s{ n-am sestzat niciodat ceva a- parent: sa aveam senzatia ci parabola si fiecare hela celeialte, far eu ma simgeam, de seami, cel fn stare sf apuee fiecare chee. una dupit alta. de ureche si si desea ex ea atitea altelo, cite era in stare $3 descaie. In misura asta se explica Uilul pe cave intentionam sil daw acelet cir enciclo- pedice. Celt, cin sot ancostile seomenen intent poate si-j apari ca un plan bine aledtuit al amet pro: vidente divine faptul cd spiritul meu ea prébusit, de pe eulmile une! atit de umflate cutezante, In aceasta extrema descurajace gl slibiciune, care este acsuin con ffitatia permanent 9 interioruhi men, Dar asem conceptif religioae n-aw nici 0 putere asu ele fae parts din pinzele de piianjen, prin care tis: nese gindurile mee af s-au revirsat unele In ale tele de asemenen mavier’, incit am depinat fraza cobrit atit de ingetor ett dat espero aad e do deat cL ee 2 cao Sh etn Ta radu anes i | | dintre tovarisele lor rimin iamvejite In’ ele sisi gi tese odiina. Pentru mine, tainclo credinfel sam" con- densat intr slegorie sublimt, care planeazi peste ‘imple vielt mole ca un curcubes dtriluciton, Ia 0 Aepirtare permanentl, totdeatioa gata si se retragi mai departe, dic mi-ar trece prin minte si vreau si alerg ping Ia el si si mi fnf’sor in poala mantit hui D te prictene, char s1 nottunile paintatest rag th acelayi mod. Cum sf fncere ei eseria aceste strani chinuri spirituale. aceasts ti nim eu a cent ov fructe mel as dest pot 2 junge mile mele scrintite, aceasti retragere & 4 in fata bazclor mele imctate? Fe scurt, eazil_mew este acest: mi-am_pierdut complet capacitatea dea indi sau dea vorbi éoerent despre cova anume. ‘La inceput mica doventt impostbil st diseut o tema mai inal sau general’ i smi vind, cu acest prileh pe bize, acele euvinte de care obignaiese ai se alu. JeaseX in mod eurent toli oamenii, fark exitare, Am Yesimiit 0 neplicere inexplicabili chiar si numai in faptul de ¢ sti cuvintele «spirits, esuflet» san straps. Mi s-a pit, interior, impoaibil ok da 0 pcos cu privire la ticbarile curt, a intimplarile din parla. ment sau la otice altceva vrei. $i asta nu din eonsi- erent de eu art oc, eel mi cana Sr voritatca ce merge pint Ta limita ujusintel: el peatee EE tanto cavintele Shsvacte, do care limbs Gebute 8% se slujessei prin firea Iucrurilor, pentru a da la fvealé orice apresiere, mi se dezagregau in gurk nigte clopercl putrede. Mi s-a intimplat <8 vreau s-0 dojenese pe filea mea de prisprezece ani, Katharina Pomnpilia, pentru o minciond copiliveases, de care s2 fuse vinovath, si si vresu $0 conduc la necesitatea de a spime totdeauna adevarul; si, cu acest pile), nofiunile ce mi se grimidemu pe limb an Iuat un ae 40 mi ame{ese daci privesc in ele, care se favirt ne- fontenit s prin interior cirora’jungi Tn. gol ‘Heat o inascare dea ma salva din accastt stare; Wecind Ta homes spiritual a anticlor, Be Plax ton ham cvitst; ciei micra.groasd do caractorul Primejdios ak shorulal stu figurat. Mam gindit ni finer mat mult pe Seneca st pe Closro. Speran sa mi Srainitosese ey sjutore! aerate) armen de-20- tar Tine dame Notre ace le inte ream, bine vedeam minanatal lor joc de raportii ‘Cenciod in faa mea cane splendid febucie > rol in vital civora_joucd ming! de avc- Putoam si Dlotexe tn joral lor 3st id cum se facau inte cle thr le nave ace dest ule eal len ce era mai profund, ltura personalica gindiringnee, imines exchest din hora kre dn milocal tor mi eb Prindsa sentimental fngeczitoncel. singerataqs mi Eimear ca wnol care sar veden inchs intro. gr Sink pli toa numa de stat fk och j vam re= Fuga din nou imp deschis, }e atunedincoace sin dus 0 existent pe, eare mi tom cel tes nls, it de se, do le indurt xe tcurge 0 existent ear, ficete, aba vo doescbeyle de acren « vevinlor mah a rade: lor mele gia celor mal mul diate nolil’ poses mos i aes reie cre ate omg He Sti de momente placute fl frsulleiteare, Nu mie selitez ince coastau aceste clips bune :co- Wintelo mi pitisese din non. Cict exe eva complet Teamoscat ji de bunk soa apreape impos de Acteamioat ceca ce mise yesteyte in ascinenea clipe, ‘umplind view» fenomen din medial meu ambiant €o- Hidlan, ca pe tn vas, cu Valul Gebordant al une viet superioare. Nu mi pot astepta si mm tntelgl fio txempliicare ¢ trebuie ste 10g sf no fer) penta erorla exemple mele, O stropitoare, 0 Reap Pi 408

S-ar putea să vă placă și