P. 1
model-ancheta-sociala

model-ancheta-sociala

|Views: 4,906|Likes:
Published by Ionela Dade

More info:

Published by: Ionela Dade on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

-.

--'+:;

to !a truIe dotlogia p riv in d orI aniza r ea Si .fanc!i o nur ea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu ltuntlicctlt

-:

.

.-,,

::: :.i '-.-: .r , .: -: - j:.;"'."1 :: .. : ' .
.---

+I:r.

. A ngXA 6
.r

PRIMARIA

(modelcadru)
l)ataevaluirii:.......... .....:.....r.....

nchctei sociale: stabilireastatutului$i al contextuluisocial in carepersoanatrdieqte.

I. PERSOANAEVALUATA
Adtesa:Str'..,......................'.... cod pogtal

Sfudii:trfXr6'[primare,fl.girnnaziale,trmedii,:..n*up",iou," eliberat .--'-"..... de: ni.',..,.................., Seria C.N./C,P.its.L/C.I.: ....:,..,...,, ..........,nalabilit'ate: I ... .......... "......i la clata (lNI': l-_ i-'i-*l-jj_*|j.j-ljj-j_j,religia '-.,1 . ZNNNNNC; SAALLZ

"",.""""-';

.,din....''.''-"--'.'.-'-.-.:i.grad.....'.'.""'"'. Certificatdeincadrareingraddehandicap(alterior)nr. revizuire..:..-.-......'-cbrtificatului:datCde vatabiiitatea ....-........ codhandicap ' \'.',:,

ilvdduv'dehdata.r..... trc6s6torit, Stareacivild: flnecdsatorit, idesplrtitin tapt, . Copii: Jdallnu(dacdda,completatitabeluldemaijos):"

fldivorlatdeladata

:r"

...'"...'.. / larnilie curant(nurneqiprenume) i,,!cCic
:' rifgsi

i,*ie;bn

Necesitd ajutor . Necesitdajutor Depinde alfii(telefon/alarm6/soneria) de 2 I .sc€lun rulant .rddispozitive. .integraf Incontinenfd ocazionard imbricaUdezbricat: Autonomd .parfial .baston .padial .II. Dispozitive interiorultocuinfei in Necesitd'ajutor lmobilizat pat la Dispozitivein exteriorullocuinlel Singuri.aftele Singuri. Dispozitive utitizate deptasare: ta Fi. Utilizareamijloacelorde comunicare Necesitd ajutorpa(ial Depinde aftii de Singurd.cadru _ cadru .integraf Seryireqi hrinire: Singurd. dispozitive Cu .REPREZENTANT LEGAL 1' AUTONOMIA STATUTUL SI FUNCTIONAL PERSOANEI: AL ncnwrAry ztLNtcE lgiena corporali: Fdrdajutor. Necesitiingrijire rajutor .pa(ial . Dependentde aftd persoand .integral Necesitd ajutor/ingrijire .pa(iaf " permanent Mobilizarea: Singurd.

spdlathaine"vase.....erc......... ) total .... Nu poate/Este indiferentd 4...) Activitili rcalizate: r.rdturi etc... etc...... spontan 2.........) if i poatcaducearninte qi le poateindeplinimai t6rziu(un mesajde la locul de instructiunile I)oa{c ttt'ttta instrucliune o sinrplS carepoatefi indeplinit6atuncigi in acelloc ....'ITi TI I NSTRUM ENTALE : l'repararea hranei / Hrlnirea: Singurd Necesitiajutor Depindede allii la preparare Iaservire Singur6 Laactivitiili ugoaresedescurcd Esteincapabild (curdfeniecamerd.4CTI }........\..partial $tie Necesitdajutor Esteincapabild Singurd Necesitdajutor Depindedealfii r\ctivit5{i gospodireqti : Ccstionrrea propriilorvenituri: El'cctuarea cumplrlturi: de Conf'ormarea la recomandi rile medicale: Singuri Necpsitii dozareqi pregdtire Depindede allii Utilizare mijloace de transport: Singuri Numai insotiti Participarea Ia activitfl{i pe timp liber: (ascult6radio..... antrenat 3........ illod dc rcnlizarea instructiunilor: isi poarc aduccamintegiindeplinio secvenlAde (o instrucfiuni listddecurmpf.vizioneaz6TV citeqte................

ire: E ffird. iEl.in spa{iu ..i inteligibil..esteinlelesdoarde cei careiJ cunoscbine de Se fbloseqte gesturiatuncicdndvrea sdcomunice cu Nu r[spundecdndi sevorbeqte.A[-UlatttlA Acuitatevizuall: AcuitatevizualScompletd Distinge tbte... [J 1etaj. Afectatd in totalitate 0rientarea: I\{emoria: Problemecomportamentale: se evaluatd rineqtesingurd Persoana fizicat{6 deallii Agresiune Acfiuni exagerate Distrugeobiecte de Arenevoie multdatenlie totalitate Afectatdin SOCIALA tII. excepliapropriului sig nume frdrdprobleme Dezorientare: . il Il [lduq. altesiruagii Aplcurenti:D Oonditii de locuit: luminozitate:f} adecvata" El neadecvati' urniditate: Eladecvati. f] neadecvatd. Situatdla: din: Seconrpune f} nr.fl baie.: bucdtarie. ftr gaze' rece/D cald6..iTtJLt]I 2.. t. inclfz.'tri: I adecvatS...intimp .PSI*{OAFECTTVALPERSOANEI: SENZORTAL$I s"['AT'..carnefe.evita obstacole) (vedenumai umbreqi lumini) Cecitateabsolutd Comunicarea: capabilsi ofcrc un bine. 13 iiigider.foloseqte limbaj carepoatefi inteles: VcrrbeEte infbrrnafii exacte tjnele diticultali in vorbire. I igrasie' IgicnI: l)ct. E wc: . Afectatlparfial. n nraqinidespilat' I radio fl aragaz. personali. n-l apartamentlabloc. da..] situatininterior/ilinexterlor' Dcucombustibillichid- centrald. [1 parter.a maqinldegltit. fl]culemne/cdrbuni. lipsaclariti$i qi a fluenfei(aretendinfade a sebdlbAi)dar un firloseqte limbaj carepoatefi infeles Diticultdti in vorbire.ocuin([: n cas6.etc') Situaliajuridici a locuinfei(proprietate f} acces\ft. fl asPirator. D lctcrizor. . EVALUARE [J altesituagii' A.obiectede dimensiunimari Cecitaterelativd(sepoateorienta.fagddealtepersoane P[strat5.

. trcuso1/so1ie.trculqidatanaEterii.. care asiguri spriiin't Aten$e!!! va fi menfionati persoana/persoanere evaluatei persoanei .. adresa' gradderudenie' (nume9iprenume.... E cualtepersoane.. il fiu/fiici'' il rud6"rela1iaderudenie"""""""' 'altePersoane """"""' I.. D bune. tr cualterude. Releadefamilie: !triieqtesingur.. l'cletbnacasi ""'' servlctu"""""\""" fax """""" tr relatiideintrajutorare in fn deplasare exterior .'.. E dependentadealcool' I nu.' I re ('alitatea: tri sot/sofie.. ..''. tr da: fl cubani.I ..Concluzii privind riscul ambiental: cucopii...tldrisc de neglijare: Dinu trda (daca spccitica[i: da.l.specifica{i:"""""" B care locuiesccu persoanaevaluatd percoanele Informa(ii relevantedespre telefon). B.... ..'j.. tr cudizabilitSli/handicap. tr activitalidemenaj. ttnu dinlre persounelec:ucare locuie$teeste: D bolnavd. exi. il cu Probleme ... esleaittlul deJamilie: E cumancare../amiliasunl: O fErnrelatii . relaliile cu.t """"""""""'' \ qilsau ingrijirea D Numg DE PERsoArvA coNTAcr lN cAz DE URGENTA Prenume ""'. """""' ... exisldriscdeabuzare: Dnu Eda (tlac[da.

.t1..!:!ar..../ alocafie statpentrucopii de altevenituri .. ... ... se de .../ \/ { \/ pensie'pentruagricultori pensieI.......'...O.. sevorprec Nevoile 2..'. ....V.viciipoat€acoperiurmatoarelenevoiidentificatei 1... .REZULTATELE EVALUARTT' Tratarnentulgi ingrijirea socio-medicali../ pensiede asigurdri socialede stat .1 ...../ ..j:. .ai ' Otbrtalocaladeser.'....i " Venit lunar propriu... ...... qi Bunuri mobile imobile in aflate posesie: C." ....EVALUAREASITUATIEIECONOMICE: ..'.. . ..iar unde nu este cazul.. [nu Dacdnu. . .. .. .. . " - CONCLUZII SI RECOMNNDARI: /isisie sociai: nt i. sepotrealizaladomiciliul persoanei: [da..a!1:. ..... ....:.. traseazi linie): .D..e t c ..'. ...R.............:'..... .'. .. indernniza[ie pentrupersoand handicap cu pensiedeuffna$ .ir.:... 2 .....1.. reprezentat (inscrie{i 3umeleacolo undeestecazul..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->