Sunteți pe pagina 1din 95

POLITICI SOCIALE SI OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA

Bucuresti 2002

1
La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:
Experti:
ILEANA PASCAL
STEFAN DEACONU
CODRU VRABIE
NICULAE FABIAN

Supervizare:
AUREL CIOBANU - DORDEA
ELENA SIMINA TANASESCU

În cadrul proiectului
„Campanie de informare a functionarilor publici privind
continutul acquis-ului comunitar“
au fost elaborate brosuri privind primele
15 capitole de negociere.

© CRJ 2002

ISBN 973-8338-62-x

2
Lista capitolelor în care este împartit acquis-ul comunitar,
în vederea negocierilor cu statele care adera
la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor
Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor
Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor
Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului
Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale
Capitolul 6: Politica în domeniul concurentei
Capitolul 7: Agricultura
Capitolul 8: Pescuitul
Capitolul 9: Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10: Impozitare
Capitolul 11: Uniune economica si monetara
Capitolul 12: Statistica
Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca
Capitolul 14: Energie
Capitolul 15: Politica industriala
Capitolul 16: Întreprinderi mici si mijlocii
Capitolul 17: Stiin ta si cercetare
Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret
Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor
Capitolul 20: Cultura si politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
Capitolul 22: Protectia mediului înconjurator
Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii
Capitolul 24: Justitie si afaceri interne
Capitolul 25: Uniune vamala
Capitolul 26: Relatii externe
Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna
Capitolul 28: Control financiar
Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare
Capitolul 30: Institutii
Capitolul 31: Diverse

3
ABREVIERI
SEE Spatiul Economic European
ANOFM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Art. articol
I Informare
CASPIS Comisia Guvernamentala Anti Saracie si Promovare a
Incluziunii Sociale (CASPIS)
CE Comunitatea Europeana
CEE Comunitatea Economica Europeana
CEEP Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publica
CODES Comisia consultativa interministeriala în domeniul
egalitatii sanselor între femei si barbati
COM Comunicare a Comisiei Europene
CNPAS Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari
Sociale
ECSA Asociatia Armatorilor din Comunitatea Europeana
ETUC Confederatia Sindicatelor Europene
EWON Reteaua Europeana de Organizare a Muncii
FSE Fondul Social European
FST Federatia Sindicala a Angajatilor din Transport din
Uniunea Europeana
HG Hotarâre de Guvern
JHA Justitie si Afaceri Interne
L Legislatie
OIM Organizatia Internationala a Muncii
OJ Jurnalul Oficial
OUG Ordonanta de Urgenta a Guvernului
PNAO Planul National de Actiune a Ocuparii fortei de munca
TVA Taxa pe valoarea adaugata
UNICE Confederatia Asociatiilor Patronale din Europa
UE Uniunea Europeana

4
Actele normative adoptate la nivel comunitar

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor


si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si
Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia
în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea
Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces
gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).

În temeiul si în conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive,


institutiile UE cu competente în procesul legislativ adopta, în esenta,
urmatoarele acte normative:
• Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data
intrarii lor în vigoare atât pentru statele membre, cât si pentru
persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora.
Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le
este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri
care ar putea îngradi aplicarea lor directa. Daca în text nu este
precizata data intrarii în vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de
a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
• Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii
pentru statele membre, lasând la latitudinea acestora modalitatile de
atingere a lor. În text este precizata data pâna la care statele membre
trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva în cauza.
Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar
numai dupa expirarea termenului de transpunere.
• Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele
membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au
caracter individual (având un singur destinatar sau un numar limitat
de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru
toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul acestora).

5
• Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter
obligatoriu, jucând rolul de instrumente indirecte pentru apropierea
legislatiilor si practicilor nationale.
• Acordurile si conventiile sunt întelegeri în forma scrisa supuse
dreptului international dar încheiate fie de catre Comunitati cu state
terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai
între statele membre, în conformitate cu competentele stabilite prin
tratatele constitutive.
Într-o serie de domenii, în afara actelor normative mai sus aratate,
institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea
vor fi aratate si explicate în cadrul prezentarii domeniilor respective.

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în


vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare :
1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
în functie de domeniu);
2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei
dupa termeni cheie ordonati alfabetic);
3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial în care s-a publicat actul
legislativ;
4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod
format automat de catre facilitatea de cautare);
5. Cautare dupa cuvinte cheie în text.
Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea
unui act legislativ sau a actelor legislative încadrate la un anumit
domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea
mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie
(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind împartit cel putin pe
subcapitole).

6
CUPRINS

I. Introducere ...............................................................................9
II. Acquis-ul comunitar în domeniul politicilor sociale si ocuparea
fortei de munca .................................................................................9
1.Temeiul juridic ........................................................................9
2.Obiective .............................................................................. 11
3.Ocuparea fortei de munca...................................................... 12
4.Legislatia muncii si conditiile de munca ................................. 18
Conditiile de munca ...........................................................18
Sanatatea si protectia muncii..............................................20
5.Protectia sociala .................................................................... 21
Grupurile cu nevoi speciale ................................................22
Asigurarile sociale si libera circulatie a persoanelor ...........23
Integrarea sociala..............................................................24
6.Dialogul social...................................................................... 24
7.Egalitatea de sanse între barbati si femei................................. 25
8.Lupta împotriva rasismului si xenofobiei................................ 28
III. Transpunerea acquis-ului comunitar în România.................... 29
Ocuparea fortei de munca ........................................................ 29
Legislatia muncii si conditiile de munca .................................... 30
Legislatia muncii ...............................................................30
Conditiile de munca ...........................................................31
Sanatatea si protectia muncii..............................................32
Protectia sociala...................................................................... 33
Grupurile cu nevoi speciale ................................................33
Protectia persoanelor în vârsta...........................................34
Integrarea sociala..............................................................35
Dialogul social.................................................................................. 35
Egalitatea de sanse între barbati si femei............................................. 37
Combaterea discriminarii................................................................... 39
05.20.05 – Prevederi generale ..................................................42
05.20.10 – Fondul Social European ..........................................50
05.20.20 – Conditii de lucru .....................................................52
05.20.20.10 – Protectia muncii .................................................55

7
05.20.20.20 – Salarii, venituri si durata muncii..........................70
05.20.20.30 – Relatii industriale ...............................................76
05.20.30 – Ocuparea fortei de munca si somajul........................78
05.20.30.10 – Programe si statistici..........................................80
05.20.30.20 – Protectia angajatilor...........................................81
05.20.30.30 – Stimulente pentru ocuparea fortei de munct..........86
05.20.40 – Asigurarile sociale ..................................................87
05.20.40.10 – Principiile securitatii sociale ...............................88
05.20.40.20 – Muncitorii migranti.............................................90
05.20.50 – Armonizarea anumitor dispozitii sociale .....................94

8
I. Introducere
Politicile sociale si ocuparea fortei de munca acopera domenii vaste, dar
strâns legate între ele. Dintre aceste domenii se pot mentiona: legislatia
muncii si conditiile de lucru, egalitatea de sanse între barbati si femei,
protectia sociala, protectia muncii, eliminarea excluderii sociale si lupta
împotriva discriminarii, crearea unui sistem de dialog social functional
atât la nivel de intreprindere, de ramura, national, cât si comunitar, care
sa asigure consultarea partenerilor sociali în luarea celor mai importante
decizii economico-sociale.

Implementarea politicilor în fiecare domeniu este însotita de programe


specifice, planuri de actiune si masuri ce sunt luate pentru punerea în
practica a acestor politici, care vor face obiectul Capitolului II: Acquis-ul
comunitar în domeniul politicilor sociale si ocuparea fortei de munca.
Transpunerea acquis-ului comunitar în Romania va fi analizata în
Capitolul III.

II. Acquis-ul comunitar în domeniul politicilor sociale


si ocuparea fortei de munca
1. Temeiul juridic

Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se regaseste în


dispozitiile Tratatului instituind Comunitatea Europeana referitoare la
asigurarea liberei circulatii a persoanelor (articolele 39-42) si dreptul de
stabilire (articolele 43-48) în contextul pietei unice.

Prin adoptarea, în 1992, odata cu Tratatul de la Maastricht, a Protocolului


privind politica sociala (anexat Tratatului instituind Comunitatea
Europeana), statele membre si-au exprimat dorinta ca Uniunea sa

9
continue eforturile în domeniu. Mai mult, conform protocolului, Uniunea
putea „recurge la institutiile, procedurile si mecanismele prevazute de
Tratat în scopul adoptarii actelor si deciziilor necesare pentru a pune în
practica acest acord”. În urma intrarii în vigoare în 1999 a Tratatului de
la Amsterdam, Protocolul privind politica sociala a fost încorporat în
Tratatul institutind Comunitatea Europeana.

Ca urmare a acestor modificari, în prezent, baza legala a politicii sociale


europene se regaseste în Tratatul instituind Comunitatea Europeana, în
primul rând sub forma unor dispozitii cu caracter de principiu si
„orizontal” – trebuind sa fie respectate de oricare din celelalte politici
comunitare si de actele normative care le materializeaza. Ele sunt
completate de dispozitii speciale privind politica sociala, care se regasesc
în Titlul XI, Capitolul 1 (articolele 136-145) ale aceluiasi tratat.

Astfel, Art. 2 arata ca între obiectivele Comunitatii, si deci si ale Uniunii în


ansamblul sau, se numara „un nivel înalt de ocupare a fortei de munca si de
protectie sociala, si asigurarea egalitatii între barbati si femei”, iar Art. 3
prevede ca – în vederea realizarii scopurilor aratate – în toate activitatile
sale Comunitatea va urmari eliminarea inegalitatilor si promovarea
egalitatii între barbati si femei. Art. 12 al Tratatului interzice discriminarea
pe baza de cetatenie, în timp ce Art. 141 întareste principiul nediscriminarii
dintre barbati si femei. De asemenea, Art. 13 da posibilitatea institutiilor
Uniunii sa întreprinda actiuni de sine statatoare pentru combaterea
diverselor forme de discriminare. Articolele 136 si 137 vizeaza promovarea
masurilor de combatere a excluderii sociale. Promovarea egalitatii privind
persoanele cu deficiente este impusa de Art. 95, în timp ce Art. 119 impune
principiul platii egale pentru munca egala.

Rolul partenerilor sociali este recunoscut în Tratatul de la Amsterdam


prin Art. 137, prin care statele membre trebuie sa asigure un dialog între
angajati si angajatori. La nivelul Comunitatii, Comisia Europeana are
sarcina de a promova consultarile cu patronatele si sindicatele si sa ia
masurile considerate necesare pentru facilitarea dialogului prin acordarea
unui sprijin echilibrat partilor (Art. 138).

10
2. Obiective

Politica sociala se numara printre competentele partajate între statele


membre si Uniune, în unele dintre componentele acesteia, Uniunea fiind
chemata sa asigure numai o coordonare a politicilor nationale, în timp ce
în altele poate initia masuri ale caror modalitati de aplicare concrete sunt
lasate în seama statelor membre. Carta Sociala Europeana (atât în forma
sa initiala, semnata la Torino în 1961, cât si în cea revizuita în 1996),
Cartea Alba „Politica Sociala Europeana” (1993), precum si „Carta
comunitara privind drepturile sociale fundamentale” (1989) au stabilit
obiectivele politicii sociale. Obiectivele se refera la:
• promovarea ocuparii fortei de munca;
• îmbunatatirea conditiilor de viata si de munca;
• protectie sociala corespunzatoare;
• asigurarea unui dialog între angajati si angajatori;
• dezvoltarea resurselor umane în vederea obtinerii si mentinerii
unei rate înalte de ocupare si a fortei de munca;
• combaterea excluderii sociale.

Obiectivul referitor la obtinerea si mentinerea unei rate înalte de ocupare


a fortei de munca se va face fara subminarea concurentei. Pentru
atingerea acestui obiectiv, Comunitatea si statele membre au dezvoltat
Strategia europeana de ocupare a fortei de munca, strategie axata pe
urmatoarele linii directoare:
• masuri si actiuni de ocupare a fortei de munca;
• spirit antreprenorial;
• adaptabilitate;
• sanse egale.

Adoptarea directivelor se face de catre Consiliu în procedura de codecizie


cu Parlamentul European, dupa consultarea prealabila a Comitetului
Economic si Social si a Comitetului Regiunilor (Art. 137). Aceasta
procedura se aplica în domenii ca: sanatate si securitate în munca,
conditii de munca, integrarea persoanelor excluse de pe piata fortei de
munca, informarea si consultarea angajatilor, sanse egale pentru barbati si

11
femei cu referire la accesul si mentinerea pe piata muncii si tratament
egal la locul de munca ca si la încurajarea combaterii excluderii sociale.
Consiliul adopta actele normative în aceste domenii cu majoritate
calificata.

Pentru alte domenii, Consiliul are nevoie de unanimitate în adoptarea


actelor normative. Aceste domenii se refera la: protectia sociala, protectia
angajatilor în momentul încheierii contractului de munca, reprezentarea si
apararea intereselor colective ale angajatilor, conditiile de angajare a
persoanelor din terte tari cu resedinta pe teritoriul Comunitatii, ca si
contributiile financiare pentru promovarea ocuparii fortei de munca si
crearea de locuri de munca.

Statele membre au competente în reglementarea drepturilor la asociere, la


greva, precum si a conditiilor de salarizare.

3. Ocuparea fortei de munca

La Consiliul European de la Essen (1995) au fost identificate cinci


domenii prioritare de actiune pentru ocuparea fortei de munca:
promovarea investitiilor în învatamântul profesional, reducerea costurilor
indirecte ale fortei de munca, cresterea economica bazata pe ocuparea
intensiva a fortei de munca, cresterea eficientei utilizarii fortei de munca,
întarirea masurilor de ajutorare a grupurilor expuse riscului excluderii de
pe piata muncii.

Acestor prioritati Comisia Europeana le-a raspuns prin comunicarea sa


privind „Dezvoltarea sistemelor de ocupare a fortei de munca în Uniunea
Europeana progrese recente si tendinte” [COM (95) 465].

Ocuparea fortei de munca a fost declarata ca obiectiv prioritar al Uniunii


prin modificarile aduse tratatelor constitutive prin Tratatul de la
Amsterdam. Ca urmare, guvernele statelor membre au hotarât sa sprijine
dezvoltarea unei strategii coordonate la nivel comunitar privind ocuparea
fortei de munca. Dezvoltarea strategiei se bazeaza pe:

12
- luarea în considerare a ocuparii fortei de munca în formularea si
implementarea politicilor si activitatilor la nivelul Comunitatii;
- introducerea la nivelul Comunitatii a mecanismelor de
coordonare, cum ar fi:
• un raport anual comun al Consiliului si al Comisiei privind
ocuparea fortei de munca, pe baza caruia Consiliul
European sa adopte concluzii;
• adoptarea de catre Consiliu, la propunerea Comisiei, a unor
linii directoare privind ocuparea fortei de munca si care sa
ia în considerare politica economica;
• un sistem de monitorizare privind implementarea liniilor
directoare, din care sa poata fi facute recomandari statelor
membre asupra politicilor privind ocuparea fortei de
munca;
• crearea unui Comitet pentru ocuparea fortei de munca care
sa promoveze coordonarea politicilor statelor membre
privind ocuparea fortei de munca si piata muncii, si care sa
formuleze opinii pertinente fata de aceste subiecte;
• adoptarea de catre Consiliu a unor masuri de încurajare,
sub forma unor proiecte pilot.

La Consiliul European extraordinar de la Luxemburg din 1997 au fost


adoptate liniile directoare ale politicii în domeniul ocuparii fortei de
munca:
• îmbunatatirea masurilor si actiunilor de ocupare a fortei de
munca. Dintre aceste masuri se pot enumera cele referitoare la:
- ajutorarea tineretului a si a adultilor ce nu a avut un loc de
munca în ultimele luni prin programe de formare;
- revizuirea sistemelor de asistenta prin care somerii sa poata
accede la un loc de munca sau la un curs de formare
profesionala;
- revizuirea sistemelor de învatamânt, care sa duca la
reducerea numarului de tineri ce parasesc scoala si
introducerea de programe scolare care sa fie în concordanta
cu cerintele pietei muncii.

13
• dezvoltarea spiritului antreprenorial. În acest sens, statele
membre au fost chemate sa adopte o legislatie clara, stabila si
previzibila pentru crearea de noi afaceri, sa reduca barierele
administrative pentru întreprinderile mici si mijlocii. De
asemenea, au fost chemate sa ia masuri în vederea reducerii
impozitarii fortei de munca, în special a celei necalificate, si a
reducerii cotelor de TVA aplicate serviciilor ce folosesc munca
intensiva.
• incurajarea adaptabilitatii în afaceri. Partenerii sociali negociaza
acorduri care sa duca la modernizarea organizarii muncii prin
care sa se ajunga la un echilibru între flexibilitate si securitate,
cum ar fi: numarul anual de zile de munca, extinderea sistemului
timpului partial de munca sau a muncii cu jumatate de norma,
reducerea numarului de ore de munca. Statele membre iau în
considerare posibilitatea includerii în legislatie a unor tipuri de
contracte flexibile care sa diversifice formele de ocupare a fortei
de munca.
• întarirea politicilor privind sansele egale. Prin aceste politici,
statele membre urmaresc sa reduca diferenta dintre ratele de
angajare dintre barbati si femei, încurajând angajarea femeilor.
De asemenea, sunt puse în aplicare masuri care au în vedere
îmbunatatirea relatiilor dintre viata de familie si munca, cum ar
fi: întreruperea temporara a muncii, acordarea de concedii pentru
îngrijirea copiilor, contracte de munca cu durata fractionata.

Aceste linii directoare au fost transpuse în politici nationale prin planurile


nationale de actiune pentru ocuparea fortei de munca, elaborate de statele
membre si supuse spre examinare Comisiei si Consiliului.

Consiliul European de la Köln din 1999 a îmbunatatit Strategia europeana


de ocupare a fortei de munca, hotarând ca acesta trebuie sa tina seama de
toti factorii economici ce afecteaza situatia fortei de munca. Reuniunea a
declansat asa-numitul ”Proces de la Köln” de urmarire si ameliorare
continua a strategiei de ocupare a fortei de munca, expresie a importantei
acesteia pentru Uniune, si a încurajat dialogul dintre toate partile

14
implicate în politica economica si întarirea încrederii în raporturile lor, în
vederea asigurarii cresterii economice si a crearii de locuri de munca,
obiectivul major al „Pactului european de ocupare a fortei de munca”,
adoptat de Consiliul European de la Köln (1999).

Elementele esentiale ale Pactului sunt:


- coordonarea politicii economice si îmbunatatirea relatiilor dintre
dezvoltare si politicile monetare, bugetare si fiscale, având ca
scop o dezvoltare economica neinflationista (procesul Koln);
- dezvoltarea în continuare si o mai buna implementare a strategiei
coordonate de ocupare a fortei de munca (procesul Luxemburg);
- o ampla reforma structurala care sa duca la îmbunatatirea
capacitatii si eficientei pietei muncii si a pietei bunurilor,
serviciilor si capitalului (procesul Cardiff).

Liniile directoare pentru anul 2000 constau într-un pachet de documente


ce cuprind, în afara de liniile directoare, si Decizia Consiliului de
înfiintare a Comitetului privind ocuparea fortei de munca (Decizia nr.
2000/98/CE) si recomandarile Comisiei privind implementarea politicilor
în statele membre. În politicile pe anul 2000 se subliniaza întarirea rolului
serviciilor de ocupare a fortei de munca în domeniul public (PES).

Prezentarea obiectivelor strategice pe perioada 2000–2005 a avut loc cu


ocazia Consiliului European de primavara de la Lisabona (2000).
Consiliul a luat în vedere schimbarile profunde ce au loc în societate:
globalizarea reprezinta pentru Europa o intensificarea a concurentei în
toate sectoarele economice în timp ce dezvoltarea si diversificarea
tehnologiilor informationale poate duce la o schimbare radicala a
întregului sistem de învatamânt si educatie, deschizând perspectivele
posibilitatii de a învata si a acumula cunostinte pe tot parcursul vietii.
Consiliul a stabilit ca obiectiv strategic fundamental ca, pâna în anul
2010, UE sa devina cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere.
S-a considerat ca cea mai importanta problema a majoritatii statelor
membre o reprezinta somajul. Eradicarea somajului poate fi facuta daca
vor avea loc reforme consistente în domeniul ocuparii fortei de munca,

15
vor fi înlaturate obstacolele existente si se vor folosi resursele necesare.
Eradicarea somajului pâna în anul 2010 a fost definita ca o alta prioritate
a Uniunii Europene.

Daca pâna la reuniunea de la Lisabona, strategia europeana se baza pe


masuri luate la nivel national si comunitar, odata cu publicarea liniilor
directoare pe anul 2000, ocuparea fortei de munca capata o dimensiune
locala. La nivel local se pot dezvolta strategii care sa tina cont de
particularitatile locale si de avantajele comparative oferite de aceste
particularitati. Dintre aceste avantaje se pot enumera:
- proximitatea – autoritatile locale sunt cele mai în masura sa
evalueze problemele si sa dea solutii;
- putere economica – autoritatile locale au la dispozitie un buget ce
poate fi folosit în crearea directa de locuri de munca, ca raspuns
la cerere;
- puterea de a lua decizii – având la dispozitie bugetul, autoritatile
locale pot stimula forta de munca prin intermediul întreprinderilor
locale;
- contact strâns cu societate informationala – datorita legaturilor cu
institutiile de învatamânt si cu firmele de tehnica de calcul,
autoritatile locale pot furniza accesul la informatii si la tehnologii
de comunicare.

Dintre masurile si actiunile intreprinse pentru punerea în aplicare a


strategiei pot fi amintite urmatoarele actiuni cu caracter general:
- Initiativa Comisiei din 1996 intitulata „Actiuni pentru ocuparea
fortei de munca în Europa: Pactul de Încredere”, având ca
obiective majore implicarea tuturor partilor, a face din forta de
munca o problema pan-europeana si a lupta împotriva somajului
într-o perspectiva pe termen mediu si lung.
- Încheierea de „pacte teritoriale pentru ocuparea fortei de munca”,
având ca obiectiv capacitarea autoritatilor locale de a crea noi
locuri de munca în zone cu somaj ridicat.
- Initiative de dezvoltare si ocupare a fortei de munca la nivel
local;

16
- Analize, cercetari si cooperari care sa duca la o politica activa de
informare si la identificarea si diseminarea celor mai bune
practici;
- Asistenta financiara acordata întreprinderilor mici si mijlocii ce
creaza noi locuri de munca;
- În vederea exploatarii si utilizarii eficiente a surselor posibile de
creare de locuri de munca, în 1996, Comisia a lansat comunicarea
„Sa utilizam serviciile”. Comunicarile din anii urmatori se
refereau la locurile de munca create de întreprinderile mici si
mijlocii si de industria turismului.
- Posibilitatea crearii de noi locuri de munca în societatea
informationala a fost studiata în Raportul privind oportunitatile
de ocupare a fortei de munca în societatea informationala:
„Exploatarea potentialului revolutiei informationale”, raport
urmat de comunicarea Comisiei din anul 2000 „Strategii de
creare de locuri de munca în societatea informationala”;
- Comunicarea Comisiei COM (1998) 219 privind munca ilegala.
Ca urmare a acestui comunicari a fost adoptata rezolutia referitor
la codul de conduita privind cooperarea dintre autoritatile statelor
membre în vederea combaterii obtinerii de beneficii
transnationale de pe urma securitatii sociale si care contribuie la
frauda si combaterea muncii la negru ca si la angajarea fortei de
munca din alte tari. S-a decis astfel asupra unui program de
cooperare si asistenta administrativa reciproca.
- Adoptarea Directivei nr. 99/85/CE prin care, pe baza
experimentala, pentru serviciile ce folosesc munca intensiva se
aplica cote reduse de TVA .
- „Modernizarea serviciilor de ocupare a fortei de munca în
domeniul public” (PES) care sa vina în sprijinul Strategiei
Europene de ocupare a fortei de munca (Comunicarea Comisiei
din anul 1998). În acest comunicat sunt cuprinse concluziile
consultarilor rezultate în urma lansarii Cartii Verzi din 1997;
- Lansarea în anul 2001 a „Planului de Actiune privind Mobilitatea
si Forta de munca calificata” [COM (2002) 72]. Prin planul de
actiune Comisia promoveaza obiective care sa conduca la o piata

17
a muncii mai deschisa si usor accesibila, punându-se accentul pe
promovarea resurselor umane.
- Crearea retelei „EURES”, care vine în ajutorul persoanelor în
cautarea unui loc de munca. Reteaua faciliteaza mobilitatea în
interiorul Comunitatii fiind constituita de 450 de consilieri pe
probleme de ocupare a fortei de munca.

La rândul sau, Fondul Social European reprezinta principalul instrument


financiar pentru actiuni structurale al Uniunii Europene ce prevede
mijloacele de punere în aplicare a obiectivelor Strategiei europene de
ocupare a fortei de munca: protectia si promovarea fortei de munca,
combaterea somajului, a discriminarii si a excluderii sociale.

Fondul finanteaza acele actiuni ale statelor membre pe perioada


2000-2006 (Regulamentul nr. 1784/1999) care au ca scop prevenirea si
combaterea somajului, dezvoltarea resurselor umane si integrarea sociala
pe piata muncii, sanse egale pentru barbati si femei, dezvoltare durabila si
coeziune economica si sociala. Asistenta este acordata pe baza
prioritatilor nationale stabilite în planurile nationale de actiune pentru
ocuparea fortei de munca a fiecarui stat.

4. Legislatia muncii si conditiile de munca

Îmbunatatirea conditiilor de lucru si a respectarii drepturilor muncitorilor


sunt unele din cele mai importante obiective ale Uniunii, prin care aceasta
urmareste ca dezvoltarea pietei unice sa nu fie însotita de scaderea
standardelor de lucru si de distorsiuni. Prioritatile Comunitatii în
domeniul legislatiei muncii se îndreapta spre definirea cerintelor minime
de lucru si nu spre armonizarea legislatiei.

Conditiile de munca

În cea mai mare masura, îmbunatatirea acestora este de competenta


statelor membre, prin intermediul legislatiilor nationale. Comisia
Europeana considera ca este util sa defineasca cerintele minime la nivel

18
european sau cel putin sa examineze principalele probleme în domeniu.
În acest context, chiar daca fixarea salariilor se face de catre partenerii
sociali, Comisia si-a exprimat opinia fata de drepturile muncitorilor la un
venit echitabil [COM (93) 388].

La protejarea angajatilor au contribuit cele trei directive adoptate


referitoare la concedierile colective de personal (Directiva nr. 98/59/CE),
transferul întreprinderilor (Directiva nr. 2001/23/CEE) si insolvabilitatea
angajatorilor (Directiva nr. 80/987/CEE). Mai mult, Consiliul a adoptat si
Directiva nr. 91/533/CEE, prin care angajatorii au obligatia de a-si
informa angajatii asupra conditiilor aplicabile contractului de munca, ca
si Directiva nr. 91/383/CEE referitoare la contractele de munca pe durata
fixa sau nedeterminata.

Alte directive adoptate au fost cele privind protectia femeilor însarcinate


(Directiva nr. 92/85/CEE), a protectiei tinerilor angajati (Directiva nr.
94/33/CEE), Directiva nr. 96/71/CE referitoare la conditiile de lucru
aplicabile angajatilor detasati pentru a presta servicii temporare într-un alt
stat. În ceea ce priveste organizarea timpului de lucru au fost adoptate
decizii care sa protejeze sanatatea si siguranta angajatilor din diferite
sectoare (transport rutier, naval), cum ar fi directivele nr. 93/104/CE,
99/63/CE si 99/95/CE.

Comisia a introdus procedura de consultare si informare a angajatilor


[COM (95) 547] prin care se doreste ca un numar de propuneri ce contin
prevederi referitoare la participarea angajatilor sa-si gaseasca rezolvare.
În acest sens, în 2002 a fost adoptata Directiva nr. 2002/14/CE a
Parlamentului European si a Consiliului ce stabileste cadrul general de
informare si consultare a angajatilor în Comunitatea Europeana ca si
Directiva nr. 2001/86/CE si Regulamentul nr. 2001/2157 privind statutul
societatii comerciale europene.

Prioritatile Comunitatii se îndreapta spre un acord privind standardele


sociale minime în care sa fie luate în considerare atât schimbarile rapide
din domeniul muncii cât si de diferentele dintre statele membre.

19
Sanatatea si protectia muncii

Obiectivele specifice stabilite în diferitele programe de actiune referitoare


la sanatatea si protectia muncii sunt:
- îmbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si
protectia sanatatii angajatilor;
- cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor
profesionale, identificarea si evaluarea riscurilor si
implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a
acestora;
- promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si
siguranta în munca.

Transpunerea în practica a acestor obiective a fost facuta prin adoptarea


unui program comunitar privind siguranta, igiena si protectia sanatatii la
locul de munca, prevazut a se desfasura pe perioada 1996-2000 [COM
(95) 282]. În prezent, legislatia privind sanatatea si protectia muncii are
trei componente:
a) asigurarea generala a sanatatii si protectiei muncii, ce cuprinde
masuri luate ca urmare a directivei-cadru 89/391/CEE referitoare la
drepturile si responsabilitatile angajatilor si angajatorilor;
b) protectia împotriva riscurilor, ce cuprinde masuri luate ca urmare a
directivei-cadru 89/1107/CEE referitoare la riscurile expunerii la
agenti chimici, fizici sau biologici.
c) prevederi exhaustive, ce acopera anumite grupuri vulnerabile sau
ocupatii.

Directivele-cadru sunt completate cu directive privind grupuri specifice


de angajati, locul de munca sau substante, respectiv agenti specifici.
Reteaua Europeana de Organizarea Muncii (EWON) are ca scop
dezvoltarea unor noi forme de organizare a muncii si întreprinde o serie
de actiuni bazate pe schimbul de experienta între Statele Membre. Pentru
culegerea si diseminarea informatiilor tehnice, economice si stiintifice
privind sanatatea si siguranta în munca ca si pentru promovarea
schimburilor de informatii si experiente între statele membre, a fost

20
înfiintata Agentia Europeana de Siguranta si Sanatate în Munca, cu sediul
la Bilbao (Regulamentul nr. 2062/94/CE).

În 2002 a fost adoptata noua „Strategie a Comunitatii privind sanatatea si


siguranta în munca”, ce acopera perioada 2002-2006 [COM/2002/118].
Prin aceasta strategie este abordata o noua cultura a muncii care tine
seama de calitatea muncii, prevenirea riscurilor si construirea de
parteneriate.

5. Protectia sociala

Sistemele de securitate sociala din statele membre nu au la baza acelasi


model, dat fiind traditia, istoria si cultura specifice fiecarei tari. Din acest
motiv, nu se poate vorbi de armonizarea acestor sisteme, dar trebuie avute
în vedere masuri si actiuni care sa nu aduca prejudicii drepturilor
fundamentale, în special a liberei circulatii a persoanelor, si la agravarea
disparitatilor regionale. Acestea au fost motivele lansarii, în anul 1990, a
programului „MISEP”, ce are ca obiectiv promovarea schimburilor de
informatii privind sistemele si politicile de protectie sociala din statele
membre.

Chiar daca politica privind protectia sociala este responsabilitatea fiecarui


stat, Comisia a considerat ca poate veni în ajutor, prin promovarea unor
masuri de cooperare si actiuni comune. Astfel în 1995, a fost lansata
„Comunicarea privind viitorul protectiei sociale”, ce propune un cadru
european de dezbatere a acestui domeniu. Drept urmare, în 1997,
comunicarea „Modernizarea si îmbunatatirea protectiei sociale în
Uniunea Europeana” prezinta propuneri specifice de sprijin la nivel
european. La baza comunicatului sta conceptul prin care protectia sociala
trebuie privita ca un factor productiv si cel privind întarirea legaturilor
dintre protectia sociala si politica de ocupare a fortei de munca. În 1998
este publicat „Raportul privind protectia sociala în Europa” (1997) în care
sunt revazute masurile adoptate de statele membre si analizate tendintele
sistemelor de protectie sociala.

21
În anul 2000, Consiliul a hotarât constituirea Comitetului pentru Protectie
Sociala (Decizia nr. 2000/436), cu responsabilitati în urmarirea evolutiei
politicilor de protectie sociala si schimburi de informare si de experienta
între statele membre si este adoptata „Agenda privind politica Sociala”
[COM (2000) 379] care, printr-o serie de actiuni si initiative, sa duca la
modernizarea modelului social european.

Grupurile cu nevoi speciale

Masurile privind grupurile de persoane cu nevoi speciale, cum ar fi


persoanele în vârsta sau persoanele cu deficiente, au început sa fie
adoptate dupa intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam. Se poate
mentiona lansarea initiativei „TIDE” (Decizia 93/512/CEE) care vine în
sprijinul stimularii tehnologiilor ce faciliteaza integrarea persoanelor cu
deficiente si a persoanelor în vârsta ca si continuarea sistemului de
informare „Handynet” (Decizia 89/658/CEE). Programul „HELIOS”,
desfasurat în perioada 1993 – 1996, a sprijinit integrarea persoanelor cu
deficiente. Programul s-a desfasurat la nivel local, cu ajutorul
organizatiilor non-guvernamentale implicate în reabilitare functionala si
în integrare educationala (Decizia 93/136/CEE). Programul a fost
complementat cu sistemul computerizat de informare si documentare
„Handynet” - faza a doua.

Alte masuri întreprinse de Comisie au fost cele legate de angajarea


persoanelor cu deficiente (Decizia nr. 86/379/CEE si Rezolutia
Consiliului din 1999 privind sanse egale de angajare a persoanelor cu
deficiente) sau cea referitoare la integrarea copiilor si a tinerilor cu
deficiente în sistemul normal de învatamânt.

Pe baza comunicarii „Sanse egale pentru persoanele cu deficiente”,


Comisia pregateste o noua politica în favoarea persoanelor cu deficiente,
bazata pe egalitatea de sanse si cooperarea cu asociatiile din domeniu.
Odata cu desavârsirea pietei interne unice, Comisia a facut o analiza a
implicatiilor economice si sociale a îmbatrânirii populatiei si a revazut
legislatia existenta pentru a propune noi masuri la nivelul Comunitatii

22
[COM (90) 80]. Astfel, este adoptata Decizia nr. 91/49/CEE referitoare la
actiunile Comunitatii privind persoanele de vârsta a treia în care se
subliniaza contributia pozitiva a persoanelor în vârsta la dezvoltarea
Comunitatii, comunicatul referitor la sprijinirea actiunilor în favoarea
persoanlor în vârsta [COM (95) 53] sau initiativa „TIDE”.

În ceea ce priveste schemele suplimentare de pensii, Comisia a lansat în


anul 1991 o comunicare [SEC (91) 1332] privind rolul acestora in
protectia sociala. Dat fiind importanta coordonarii schemelor la nivelul
Comunitatii, a fost lansata spre dezbatere Cartea Verde privind pensiile
suplimentare în cadrul pietei interne unice [COM (97) 283], urmata de
Directiva 98/49/CE referitoare la protejarea drepturilor persoanelor
privind pensia suplimentara.

Pentru a raspunde schimbarilor demografice si a schimbarilor intervenite


pe piata muncii, Consiliul a adoptat o rezolutie privind schemele flexibile
de pensionare (1993) ca si comunicarea „Catre o Europa a tuturor
vârstelor” (1999/221).

Asigurarile sociale si libera circulatie a persoanelor

Pentru a nu prejudicia dreptul de libera circulatie a persoanelor, Consiliul


a adoptat Regulamentul nr. 1408/71/CEE ce prevede coordonarea
legislatiei nationale privind asigurarile sociale. Regulamentul prevede
protejarea drepturilor de asigurari sociale ale persoanelor ce-si schimba
domiciliul dintr-un stat membru în altul. Procedurile de aplicare a
legislatiei se regasesc în Regulamentul nr. 574/72/CEE. Comisia a facut o
propunere de îmbunatatire a celor doua regulamente, propunere aflata la
Parlament pentru a fi examinata [COM (98) 779].

Simplificarea procedurilor administrative si schimbul de date dintre


statele membre cu privire la persoanele ce-si schimba domiciliul a fost
lansata prin programul „TESS”. Programul a fost initiat pentru
dezvoltarea serviciilor telematice concepute pentru coordonarea

23
schemelor de securitate sociala între statele membre (Regulamentul
nr. 99/307/CEE).

Pentru combaterea fraudelor în domeniul asigurarilor sociale si a muncii


ilegale, a fost adoptata o rezolutie referitoare la codul de conduita privind
cooperarea între autoritatile statelor membre. Conform rezolutiei,
autoritatile statelor membre se ajuta reciproc prin furnizare de date si de
informatii.

Integrarea sociala

Masurile de integrare sociala s-au bazat pe analiza comparativa a


politicilor existente în statele membre (Rezolutia din 1989 privind
combaterea excluderii sociale), analiza ce face obiectul Comunicarii
Comisiei „Intensificarea luptei împotriva excluderii sociale: promovarea
integrarii” (1992). Prin acest comunicat sunt stabilite liniile directoare de
actiune, tinând cont de principiul subsidiaritatii. În sprijinul actiunilor de
integrare sociala, în special cele privind informarea cetatenilor, Comisia
colaboreaza cu organizatiile voluntare si cu fundatiile de profil [COM
(97) 241].

Pentru a dezvolta modele de actiune preventive care sa combata


excluderea sociala si a saraciei, Comisia a stabilit un program de actiune
pe termen mediu pentru grupurile defavorizate (Decizia nr. 89/457/CEE)
si se propune crearea unui Fond European pentru Refugiati pentru
protejarea acestei categorii (Decizia nr. 2000/596/CE).

6. Dialogul social

Dialogul cu partenerii sociali reprezinta piatra de temelie a modelului


social european. Rolul acestuia a fost mentionat în strategia de ocupare a
fortei de munca si în Pactul European de Ocupare a fortei de munca.

Primele progrese au fost facute odata cu adoptarea Directivei


nr. 96/34/CE privind concediul parental. Directiva nr. 97/81 se refera la

24
acordul dintre partenerii sociali, prin care reprezentantii marilor industrii
au hotarât ca muncitorii implicati în forme flexibile de munca sa
primeasca un tratament comparabil cu a celor ce lucreaza cu contracte de
munca cu norma întreaga. În 1999 se semneaza un nou acord-cadru ce
stipuleaza principiile referitoare la contractele de munca pe termen fix
(Directiva nr. 99/70/CE).

În ceea ce priveste relatiile dintre conducerile companiilor si sindicate,


Comisia a dezvoltat o procedura de continuare a dialogului, manifestata
prin opinii comune. Opiniile comune au fost exprimate asupra domeniilor
prioritare la nivel european cum ar fi: educatie si formarea personalului,
organizarea pietei muncii sau politica economica.

În 1970 a fost infiintat Comitetul Permanent privind Ocuparea Fortei de


Munca, responsabil cu asigurarea continuarii dialogului dintre Consiliu,
Comisie si partenerii sociali în vederea facilitarii coordonarii politicilor
privind ocuparea fortei de munca. În 1998 au avut loc reforme ale
comitetului privind compozitia si modul sau de functionare si au fost
înfiintate comitete sectoriale de dialog social care au înlocuit comitetele
ce exprimau opinii comune ca si grupurile de lucru informale (Decizia
nr. 98/500/CE).

Dintre dialogurile sociale sectoriale se pot aminti cele din domeniul


agriculturii, din sectorul cailor ferate sau al transportului naval (Directiva
nr. 99/63/CE). În urma acestor dialoguri au fost stabilite elemente
esentiale privind relatiile de munca, cum ar fi cele legate de numarul
maxim de ore de munca prestate saptamânal, perioade de odihna, durata
pauzelor sau durata maxima a schimburilor de noapte.

7. Egalitatea de sanse între barbati si femei

Egalitatea dintre barbati si femei este un principiu de baza al democratiei.


Cu toate acestea, inegalitatile continua sa existe, numarul femeilor fiind
preponderent în ocuparea locurilor de munca mai putin avantajoase,
precum cele ocazionale sau a celor cu durata fractionata. Pentru a pune

25
în aplicare principiul conform caruia femeile ar trebui sa primeasca
aceeasi plata cu barbatii pentru aceeasi munca prestata, Comisia a
adoptat o serie de masuri, printre care:

a) Masuri ce promoveaza accesul la munca si învatamânt


profesional:
- stabilirea principiului „plata egala pentru munca egala” prin
Directiva nr. 75/117/CEE, suplimentat cu un cod de conduita
privind masurile ce trebuie luate pentru a asigura implementarea
efectiva a principiului platii egale.
- egalitatea de sanse privind accesul la munca, învatamânt
profesional, avansare în cariera si conditii de munca (Directiva
nr. 76/207/CE), prin care se prevede eliminarea discriminarilor
(directe sau indirecte), în mod special a celor legate de statutul
marital sau familial.
- egalitatea de sanse între barbatii si femeile ce desfasoara activitati
economice pe cont propriu (Directiva nr. 86/613/CEE), inclusiv
activitatile agricole;

b) Masuri de protectie sociala:


- aplicarea progresiva a tratamentului egal privind regimul legal de
securitate sociala (Directiva nr. 79/7/CE) privind protectia
împotriva riscurilor la îmbolnaviri, invaliditate, batrânete,
accidente de munca, boli profesionale, somaj si asistenta sociala;
- aplicarea egalitatii de tratament privind regimul ocupational al
asigurarilor sociale (Directiva nr. 86/378/CE);
- reconcilierea vietii de familie cu a vietii profesionale (concediu
parental) (Directiva nr. 96/34/CE, ca si Recomandarea
nr. 92/241/CEE privind îngrijirea copiilor);
- îmbunatatirea sanatatii si securitatii femeilor însarcinate sau care
alapteaza (Directiva nr. 92/85/CEE).

26
c) Masuri privind demnitatea la locul de munca:
- Directiva 97/80/CE privind sarcina probatorie în cazurile de
discriminare sexuala, potrivit careia acuzatii au sarcina de a
demonstra ca nu au violat principiul tratamentului egal;

d) Masuri de combatere a violentei si a exploatarii sexuale a femeilor:


- Comunicarea Comisiei privind combaterea traficului de fiinte
umane si combaterea exploatarii sexuale a copiilor si
pornografiei juvenile, în urma careia au fost facute doua
propuneri de decizii aflate în prezent în dezbatere. Prima
propunere se refera la combaterea traficului de fiinte umane iar
cea de-a doua se refera la combaterea exploatarii sexuale a
copiilor si la pornografie, un accent deosebit punându-se pe
folosirea internet-ului (96/700/JHA).
- Între statele membre a fost initiat un program de schimb de
informatii privind traficul de fiinte umane, programul „STOP”,
urmat de programul „STOP II” ce va fi finalizat în anul 2002.
- Decizia nr. 2000/293/CE privind desfasurarea programului
„Daphne”, ce cuprinde masuri de prevenire a violentei împotriva
copiilor, a tinerilor si a femeilor, program prevazut a se desfasura
pe perioada 2000-2003.

e) Masuri de promovare a cooperarii:


- Regulamentul Consiliului nr. 2836/98 referitor la integrarea
problemelor de egalitate între sexe în politicile de dezvoltare a
cooperarii.
- Comunicarea Comisiei si Rezolutia Consiliului privind „Femeile
si stiinta” având ca scop dezvoltarea unei strategii care sa tina
cont de implicarea femeilor în cercetare (Rezolutia nr. 99/716).
În formularea si implementarea masurilor, Comisia este ajutata de un
Comitet Consultativ pentru sanse egale între barbati si femei (Directiva
nr. 82/43/CEE). La nivelul Consiliului au fost adoptate o serie de
recomandari, dintre care se pot mentiona cele referitoare la „participarea
echilibrata a barbatilor si femeilor în procesul luarii deciziilor” (1996) ca
si comunicatul privind „Încorporarea sanselor egale în toate politicile si

27
activitatile Coumunitatii”. La nivelul Parlamentului European
functioneaza, din 1984, Comitetul Parlamentar pentru Drepturile
Femeilor.

Promovarea masurilor specifice privind egalitatea dintre barbati si femei


s-a facut printr-o serie de programe de actiune multianuale dezvoltate si
implementate cu ajutorul statelor membre. De asemenea, Comisia
prezinta rapoarte periodice privind integrarea pricipiului egalitatii dintre
barbati si femei în Uniunea Europeana în care sunt prezentate dezvoltarile
si tendintele politicii în domeniu. În raportul anual pe anul 1999 au fost
prezentate noile abordari ale mileniului urmator [COM (99) 106]. În acest
sens a fost adoptata Directiva nr. 2000/78/CE ce stabileste cadrul general
pentru tratament egal în ocuparea fortei de munca.

8. Lupta împotriva rasismului si xenofobiei

Chiar daca pâna în 1999 nu a existat o baza legala explicita pentru


dezvoltarea unei politici autentice care sa combata rasismul si xenofobia,
totusi dupa 1986, a fost adoptat un raport al Parlamentului European
privind situatia rasismului în statele membre. Au urmat o serie de masuri
întreprinse în cadrul politicii în domeniile justitiei si afacerilor interne
(Actiunea comuna 96/443/JHA), iar anul 1997 a fost declarat „Anul
european de lupta împotriva rasismului”.

În acelasi an a fost înfiintat Centrul European de Monitorizare privind


Rasismul si Xenofobia (Regulamentul nr. 97/1035/CE) ce se ocupa de
studierea acestor fenomene. În 1998 Comisia a prezentat planul de
actiune împotriva rasismului, bazate pe urmatoarele componente:
- initiative legislative adoptate în baza Art. 13 al Tratatului
instituind CE;
- integrarea luptei împotriva rasismului în politicile si programele
Comunitatii;
- dezvoltarea unor noi modele de lupta împotriva rasismului;
- întarirea retelei de informare si comunicare.

28
În baza acestui plan de actiune, statele membre au fost încurajate sa
întocmeasca planuri nationale de combatere a rasismului.
Dupa intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam (1999), în urma
consultarilor cu statele membre, sindicatele, conducerile companiilor si
organizatiile non-guvernamentale, Comisia Europeana a prezentat un
pachet de proiecte legislative pentru combaterea discriminarii: prima se
refera la interzicerea oricarei forme de discriminare a muncii (Directiva
nr. 2000/78/CE); a doua face referire la discriminarea pe baza etnica si
rasiala (Directiva nr. 2000/43/CE); cea de-a treia stabileste programul de
actiune pe perioada 2001-2006. Aceste directive vor fi complementare
altor initiative comunitare cum ar fi initiativa „EQUAL”.

III. Transpunerea acquis-ului comunitar în România

Ocuparea fortei de munca

a) Armonizarea legislatiei

Ocuparea fortei de munca a fost considerata ca obiectiv prioritar,


facându-se eforturi pentru adaptarea sistemului românesc pentru punerea
în aplicare a Strategiei europene de ocupare a fortei de munca. În acest
sens, în anul 2001, a fost întocmit primul Planul de Actiune în domeniul
ocuparii fortei de munca (PNAO) însotit de Programul pentru stimularea
ocuparii fortei de munca si reducerea somajului, care transpune Rezolutia
nr. 99/312/CE privind liniile directoare în domeniul ocuparii. Actiunile
sunt derulate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
(ANOFM) si monitorizate prin indicatorii de performanta furnizati de
agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca.

Actiunile derulate în anul 2001 si obiectivele stabilite pentru anul 2002 au


stat la baza fundamentarii Strategiei de Ocupare a Fortei de Munca pe
perioada 2002-2004, parte integranta a strategiei în domeniul protectiei
sociale elaborata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

29
Ca urmare a concluziilor desprinse de catre ANOFM din urmarirea
aplicarii PNAO, au fost elaborate o serie de acte normative care sa creeze
noi locuri de munca si sa stimuleze mobilitatea fortei de munca. Astfel,
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca si Hotarârea Guvernului nr. 174/2002
privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, prevad
cresterea importantei masurilor active de combatere a somajului,
sustinerea financiara a încadrarii somerilor în vederea realizarii unor
lucrari de interes comunitar; acordarea de credite în conditii avantajoase
pentru IMM-uri.

b) Capacitatea administrativa

Capacitatea administrativa priveste în primul rând ANOFM, înfiintata în


baza Legii nr. 145/1998, modificata si completata prin Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 249/2000. Fundamentarea orientarilor si
solutiilor de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca (Directiva
nr. 98/171/CE) este asigurata de Institutul National de Cercetare
Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, constituit prin
Hotarârea Guvernului nr. 1305/1996. Institutul are atributii în efectuarea
de studii si prognoze privind piata muncii si protectia sociala.
Responsabilitatile de administrare, coordonare si monitorizare a
implementarii programelor finantate din Fondul Social European revin
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ca Autoritate de
Management, si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, ca
Autoritate de Plata.

Legislatia muncii si conditiile de munca

a) Armonizarea legislatiei

Legislatia muncii

Legea-cadru ce stabileste principiile generale ce guverneaza relatiile de


munca, drepturile si obligatiile persoanelor angajate ca si jurisdictia

30
muncii este Codul Muncii. În cooperare cu reprezentantii confederatiilor
patronale si sindicale a fost elaborat un nou Cod al Muncii trimis
Parlamentului spre adoptare în anul 2002.

Conditiile de munca

În domeniul concedierilor colective, Directiva 98/59/CE a fost transpusa


în legislatia romana prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/1999
privind protectia sociala a persoanelor a caror contracte individuale de
munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective , ce ofera un
cadru unitar pentru aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective. Ordonanta a fost modificata
ulterior prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 185/1999 si
nr. 77/2000, potrivit carora compensatiile banesti se suporta din fondurile
angajatorului.

Obligatia angajatorului de a furniza informatii privind conditiile


aplicabile contractului de munca (Directiva 91/533/CEE) este prevazuta
în Legea nr. 130/1999 privind protectia persoanelor angajate, în Legea
nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, ca si în Legea
nr. 108/1999 privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

Protectia sociala a salariatilor în cazul transferului dreptului de


proprietate este prevazuta de Legea nr. 51/1998 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor masuri de
protectie sociala a salariatilor în cazul transferului dreptului de proprietate
asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale, fiind
partial armonizata cu Directiva nr. 77/187/CEE. Ordonantele Guvernului
nr. 23/1996 privind repartizarea profitului în regiile autonome si nr.
26/1995 privind impozitul pe dividende armonizeaza partial legislatia
romana cu cea europeana (Recomandarea nr. 92/443/CEE). Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
transpune partial Directiva nr. 80/987/CEE privind insolvabilitatea
angajatorului.

31
Legislatia privind contractele de munca pe durata determinata este
reprezentata de dispozitiile actualului Cod al Muncii si ale Legii
nr. 108/1999. Organizarea timpului de lucru este reglementata de Codul
muncii, Decretul-lege nr. 95/1990 privind trecerea la saptamâna de lucru
de 5 zile în unitatile de stat si Legea nr. 6/1992 privind concediul de
odihna si alte concedii ale salariatilor prin care sunt transpuse
reglementarile Directivei nr. 93/104/CEE si ale Recomandarii
nr. 75/457/CEE. Reglementarile privind orele de lucru ale personalului
navigant se regasesc în Ordonanta Guvernului nr. 16/2000, prin care se
ratifica Conventia OIM nr. 180 si se transpun prevederile Directivei nr.
99/63/CE si ale Recomandarii nr. 99/130/CE.

Sanatatea si protectia muncii

Legislatia elaborata în domeniul sanatatii si protectiei muncii asigura


transpunerea directivelor europene, pastrând principiile de baza ale
acestora. Politica si directiile de actiune privind activitatea de protectie a
muncii sunt stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, functia
de control al respectarii legislatiei fiind îndeplinita de Inspectia Muncii.

Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii este legea de baza în


domeniul sanatatii si securitatii muncii. Legea defineste cadrul
organizatoric al protectiei muncii si responsabilitatile privind coordonarea
si controlul acestei activitati, transpunând Directiva cadru 89/391/CEE.
Completarea cadrului legislativ este asigurata de 8 nome metodologice
pentru aplicarea legii, Normele Generale de Protectie a Muncii, de 105
norme specifice privind protectia muncii în sectoare de activitate având
riscuri comune, si de Normativul cadru de acordare a echipamentului
individual de protectie.

Toate aceste acte normative au transpus în legislatia romana urmatoarele


directive: Directiva Cadru 89/391/CEE, Directiva 89/655/CEE (privind
echipamentele tehnice), Directiva 89/656/CEE (privind echipamentele
individuale de protectie), Directiva 90/270/CEE (echipamente cu ecrane
de vizualizare), Directiva 90/269/CEE (privind manipularea manuala a

32
sarcinilor), Directiva 89/654/CEE (privind locurile de munca), Directiva
92/91/ CEE (privind extractia prin forare), Directiva 92/104/CEE (privind
extractia de minerale), Directiva 93/103/CEE (privind vasele de pescuit),
Directiva 92/58/CEE (privind semnalizarea), Directiva 90/679/CEE
(privind agentii biologici), Directiva 92/85/CEE (privind protectia
femeilor însarcinate sau care alapteaza), Directiva 92/29/CEE (privind
asistenta medicala la bordul navelor).

b) Capacitatea administrativa

În domeniul ocuparii fortei de munca, capacitatea administrativa este


asigurata de Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (creata prin
Legea nr. 145/1998). Aceasta este institutia abilitata sa asigure furnizarea
seviciilor de pre-concediere colectiva, de acordare a platilor
compensatorii si a masurilor active si pasive de protectie sociala a
persoanelor disponibilizate. La rândul sau, Inspectia Muncii are atributii
de control al aplicarii prevederilor legate de relatiile de munca, sanatate si
securitate în munca si protectia angajatilor care lucreaza în conditii
deosebite. Inspectia Muncii a fost înfiintata în baza Legii nr. 108/1999, la
nivel judetean functionând inspectoratele judetene. În domeniul sanatatii
si sigurantei în munca, aplicarea legislatiei este asigurata de directiile
judetene de sanatate publica care asigura si supravegherea si controlul
bolilor transmisibile.

Protectia sociala

a) Armonizarea legislatiei

Grupurile cu nevoi speciale

Pentru garantarea dreptului la asistenta sociala a persoanelor dependente


social a fost promovat un pachet legislativ care cuprinde: Legea
nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si Legea nr. 116/2002
privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Acest pachet

33
legislativ este un prim pas în transpunerea recomandarilor 92/442/CEE si
92/442/CEE si a rezolutiei 89/1031/CEE.

Pentru a veni în ajutorul grupurilor cu nevoi speciale se stimuleaza


implicarea societatii civile în actiunile de asistenta sociala, în baza Legii
nr. 34/1998 privind acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor care
înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. A fost infiintat
Fondul de Dezvoltare Sociala (Legea nr. 129/1999) si Fondul National
de Solidaritate (Legea nr. 366/2001 de aprobare a Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului
national de solidaritate.

Dezvoltarea programelor antisaracie este facuta de Comisia


Guvernamentala Anti Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale
(CASPIS) care este responsabila si de elaborarea Planului National Anti-
Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale.

În ceea ce priveste protectia persoanelor cu handicap, Ordonanta de


Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si
încadrarea în munca a persoanelor cu handicap se aliniaza standardelor
europene transpunând: rezolutia 92/124/CEE si recomandarea 98/376/CE
(privind accesul la mijloacele de transpost si parcari), rezolutia
90/703/CEE (privind integrarea copiilor si tinerilor cu handicap în
sistemele de educatie), rezolutia 97/113/CE (privind egalitatea sanselor
pentru persoanele cu handicap), recomandarea 86/379/CEE (privind
angajarea persoanelor cu handicap).

Protectia persoanelor în vârsta

Reforma sistemului de pensii a demarat odata cu introducerea Legii


nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii. Masurile de reforma
privind sistemul de pensii tin cont de schimbarile economice, sociale si
demografice ca si de resursele disponibile (Recomandarile 92/441/CEE si
92/441/CEE). Legea prevede înfiintarea Consiliului National al

34
Persoanelor Vârstnice în scopul institutionalizarii dialogului social dintre
persoanele vârstnice si autoritatile publice.

Integrarea sociala

a) Armonizarea legislatiei

Regimul refugiatilor este reglementat de Ordonanta Guvernului


nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor. Ordonanta este în
concordanta cu rezolutiile 90/627/CEE si 95/1110/CE. Autoritatea
responsabila de implementarea politicii este Oficiul National pentru
Refugiati.

b) Capacitatea administrativa

Administrarea si gestionarea sistemului public de pensii este asigurata de


Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS),
înfiintata în baza Legii nr. 19/2000 si Hotarârii Guvernului nr. 258/2001
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a CNPAS.

Cadrul institutional pentru implementarea legislatiei în domeniul


protectiei sociale a persoanelor cu handicap cuprinde: Secretariatul de
Stat pentru Persoane cu Handicap ce functioneaza în baza hotarârilor
Guvernului nr. 22/2001 si nr. 287/2001. În subordinea Secretariatului se
gasesc inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap în
cadrul carora functioneaza comisiile de expertiza medicala.

Dialogul social

a) Armonizarea legislatiei

Legislatia româna ce instituie dialogul social tripartit (guvern, sindicate,


patronate) este reprezentata de Legea nr. 109/1997 privind organizarea si
functionarea Consiliului Economic si Social. Hotarârea Guvernului
nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor

35
consultative de dialog social în cadrul ministerelor si prefecturilor
institutionalizeaza dialogul social sectorial, armonizând în acest fel
legislatia romana cu cea europeana (Directiva 98/500/CE). Sistemul
legislativ este completat cu Legea nr. 54/1991 privind organizarea si
functionarea organizatiilor sindicale, Legea nr. 130/1996 privind
contractul colectiv de munca si Legea nr. 168/1999 privind solutionarea
conflictelor de munca.

De asemenea, a fost înfiintata Comisia Nationala de Promovare a


Ocuparii Fortei de Munca (prin Legea nr. 76/2002, ce are ca scop
elaborarea de strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii
ocuparii fortei de munca si pentru dezvoltarea resurselor umane. Comisia
este organismul de legatura cu Comitetul pentru Ocupare si Piata Muncii
(Directiva 97/16/CE) având rolul de corelare a strategiilor nationale cu
cele europene.

b) Capacitatea administrativa

Prin descentralizarea deciziei administrative în domeniul raporturilor de


munca, partenerii sociali sunt implicati în coordonarea politicilor sociale
privind formarea profesionala, ocuparea fortei de munca, asigurarile,
asistenta si protectia sociala.

În acest sens functioneaza: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de


Munca, cu atributii în domeniul ocuparii; Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor, cu rol consultativ în promovarea politicilor si
strategiilor privind formarea profesionala a adultilor; Consiliul pentru
Standarde Ocupationale si Atestare cu rol în certificarea si evaluarea
competentelor profesionale; Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de
Asigurari Sociale care gestioneaza sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale; Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
care asigura coordonarea si functionarea unitara a sistemului de asigurari
sociale de sanatate.

36
În domeniul ocuparii fortei de munca, Consiliul de Administratie tripartit
si consiliile consultative tripartite judetene ale Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca au responsabilitatea administrarii Fondului
pentru plata ajutorului de somaj.

Egalitatea de sanse între barbati si femei

a) Armonizarea legislatiei

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati si femei


contine masuri de sanctionare a discriminarilor pe baza de sex si
stipuleaza egalitatea în drepturi privind accesul la angajare, formare
profesionala si promovare fiind aproximata cu Directivele Consiliului
75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE, Decizia Comisiei 95/420/CE (ce
amendeaza Decizia 82/43/CEE).

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii, ca si Codul Muncii,


asigura transpunerea partiala a prevederilor directivelor 92/85/CEE si
96/34/CE. Masuri de îmbunatatire a securitatii si sanatatii în munca a
angajatelor gravide sau care alapteaza au fost avute în vedere la
elaborarea proiectului de lege privind protectia maternitatii, familiei si
copilului, ca si a proiectului de lege privind ratificarea Conventiei O.I.M.
nr. 183/2000 referitoare la protectia maternitatii.

Planul National de Actiune pentru egalitatea de sanse între femei si


barbati (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1273/2000), ca si Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, asigura transpunerea
Directivei 79/7/CEE privind tratamentul egal în domeniul securitatii
sociale.

Prevederile Directivei 86/613/CEE privind tratamentul egal pentru


barbatii si femeile ce îndeplinesc activitati independente pe baza liberei
initiative se regasesc în totalitate în Legea nr. 507/2002 privind
organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoanele
fizice.

37
Acordul-cadru privind concediul parental ce face obiectul Directivei
96/34/CE se regaseste partial în legislatia romana, si anume: Legea
nr. 210/1999 privind concediul parental si Normele metodologice de
aplicare a acesteia (aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 244/2000) ca
si Legea nr. 19/2000 ce include prevederi privind concediul platit
optional uneia din parti.

Principiul salarizarii egale pentru munca egala este prevazut în


Constitutie, Codul Muncii, Legea nr. 14/1991 privind salarizarea, Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul
bugetar, contractul colectiv de munca la nivel national, ca si Ordonanta
Guvernului nr. 137/2000 pentru prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, aprobata prin Legea nr. 48/2002. Aceste acte
normative transpun prevederile Directivei 75/117/CEE referitoare la
eliminarea discriminarii în stabilirea remuneratiei.

Egalitatea de tratament între barbati si femei privind accesul la angajare


(Directiva 76/207/CEE si 97/80/CE) este regasita în legislatia nationala în
Codul Muncii si în Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor,
iar Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, aprobata prin Legea nr. 48/2002
prevede sanctionarea tuturor formelor de discriminare. Noul proiect de
lege privind egalitatea de sanse dintre femei si barbati introduce notiunile
de discriminare directa si indirecta, completând astfel prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000.

Directiva nr. 86/378/CE privind asigurarea egalitatii de tratament în


cadrul regimul ocupational al asigurarilor sociale este transpusa partial
prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii.

Comitetul consultativ, ce face obiectul Deciziei 82/43/CEE, se regaseste


în legislatia nationala, în Hotarârea Guvernului nr. 967/1999 de
constituire si functionare a Comisiei consultative interministeriale în
domeniul egalitatii sanselor între femei si barbati (CODES).

38
b) Capacitatea administrativa

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS)


este principala institutie activa în domeniu, având în subordine casele
judetene si locale de pensii; Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca; Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor; Inspectia
Muncii si filialele sale teritoriale.

Sanctiunile contraventionale prevazute de Ordonanta Guvernului nr.


137/2000, aprobata prin Legea nr. 48/2002, sunt puse în aplicare de
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si de tribunale (prin
completele specializate în solutionarea litigiilor de munca ori de asigurari
sociale, înfiintate prin Ordonanta Guvernului nr. 179/1999 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
judecatoreasca.

Combaterea discriminarii

a) Armonizarea legislatiei

Protectia drepturilor fundamentale ale cetatenilor ocupa un loc important


în legislatia româna. În acest sens, Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, prevede prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare. Legea transpune prevederile directivelor
2000/43/CE si 2000/78/CE referitoare la tratamentul egal aplicat
persoanelor fara a tine cont de originea rasiala sau etnica si, respectiv
tratamentul egal în privinta ocuparii.

În ceea ce priveste combaterea rasismului si a xenofobiei, a fost adoptata


OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor
vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii.

39
b) Capacitatea administrativa

În baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, a fost adoptata


Hotarârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a carui misiune
este urmarirea aplicarii si respectarii principiului egalitatii între cetateni.

La nivelul Guvernului functioneaza Departamentul pentru Relatii


Interetnice, înfiintat prin Hotarârea Guvernului nr. 17/1997 si reorganizat
prin Hotarârea Guvernului nr. 13/2001, având ca responsabilitate
dezvoltarea de proiecte de acte normative referitoare la protectia
minoritatilor nationale.

40
ANEXA
Legislatia comunitara relevanta în domeniul
politicii sociale si ocuparii fortei de munca

Legenda:

32002R1221 Codul alocat actului normativ,


sub care acesta poate fi cautat
în original în limbile oficiale
ale UE în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Regulation/Directive/Decision Denumirea actului normativ în
limba engleza
Regulamentul/Directiva/Decizia Denumirea actului normativ în
limba româna
Publicatia: Publicatia oficiala a UE în care
actul normativ a fost publicat
initial
Continut: Xxxxxxxxxx Prezentarea pe scurt a
continutului actului normativ
(rezumatul are valoare strict
orientativa)
Key words: Cuvinte-cheie în limba engleza
cu care pot fi operate cercetari
tematice în bazele de date
legislative Celex si Eur-Lex
Cuvinte cheie: Cuvinte-cheie în limba româna
cu care pot fi operate cercetari
tematice în baza de date
legislative a Centrului de
Informare al Comisiei Europene
la Bucuresti, www.infoeuropa.ro,
si a Centrului de Resurse
Juridice, www.crj.ro

41
05.20.05 – Prevederi generale

32001D0051
2001/51/EC: Council Decision on the 20 th of December 2000
establishing a Programme relating to the Community framework
strategy on gender equality (2001-2005).
Decizia nr. 2001/51/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind
înfiintarea Programului referitor la strategia cadru a Comunitatii privind
egalitatea între sexe (2001-2005).
Publicatia: OJ L 017 19.01.2001 p.22
Amendamente:
Continut: Programul este stabilit pe perioada 2001 – 2005.
Decizia cuprinde principiile, obiectivele si actiunile la
nivelul Comunitatii, modul de implementare a
programului si a cooperarii dintre Statele membre,
prevederi privind implementarea, monitorizarea si
evaluarea.
Key words: action programme; Community programme; equality
between men and women; EC countries.
Cuvinte cheie: program de actiune, program al Comunitatii, egalitatea
dintre barbati si femei, state membre CE.

32000D0436
2000/436/EC: Council Decision on the 29th of June 2000 setting up a
Social Protection Committee.
Decizia nr. 2000/436/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 privind
înfiintarea Comitetului pentru Protectie Sociala.
Publicatia: OJ L 172 12.07.2000 p.26
Amendamente:
Continut: Decizia se refera la înfiintarea Comitetului pentru
Protectia Sociala, cu rol consultativ, care va
monitoriza dezvoltarea politicilor privind protectia
sociala dintre statele membre, va promova
schimburile de informatii, de experienta si de bune

42
practici. Decizia stabileste componenta comitetului si
lasa la latitudinea acestuia procedura de functionare.
Key words: cooperation policy; rules of procedure; social security;
European social policy; EC committee.
Cuvinte cheie: politica de cooperare, reguli de procedura, asigurari
sociale, politica sociala europeana, comitet CE.

32000D0293
Decision No 293/2000/EC of the European Parliament and of the
Council on the 24th of January 2000 adopting a programme of
Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on
preventive measures to fight violence against children, young persons
and women.
Decizia nr. 293/2000/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
24 ianuarie 2000 privind adoptarea programului de actiune al Comunitatii
(programul Daphne) (2000-2003) referitor la masuri de prevenire a
violentei împotriva copiilor, tinerilor si femeilor.
Publicatia: OJ L 034 09.02.2000 p.1
Amendamente:
Continut: Decizia stabileste programul de actiune pentru
combaterea violentei asupra copiilor, tinerilor si
femeilor pe perioada 2000 – 2003. Scopul
programului este de a contribui la protectia sanatatii
fizice si mentale, prevenirea violentei, precum si de a
acorda sprijin victimelor violentei.
Key words: action programme; child; violence; woman; young
person; Community action.
Cuvinte cheie: program de actiune, copil, violenta, femeie, tânar, actiune
a Comunitatii.

32000L0078
Council Directive 2000/78/EC on the 27th of November 2000
establishing a general framework for equal treatment in employment
and occupation.

43
Directiva nr. 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind
stabilirea cadrului general pentru aplicarea tratamentului egal în ocuparea
fortei de munca.
Publicatia: OJ L 303 02.12.2000 p.16
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste cadrul general de combatere a
discriminarii pe baza de religie sau credinta,
deficiente, vârsta sau orientare sexuala privind
tratamentul egal în ocuparea fortei de munca. Sunt
definite: conceptul de discriminare, domeniile de
competenta si cerintele ocupationale. Statele membre
sunt invitate sa promoveze dialogul social si legaturile
cu organizatiile ne-guvernamentale.
Key words: employment policy; equal treatment; measures to combat
discrimination; social policy.
Cuvinte cheie: politica de ocupare a fortei de munca, egalitate de
tratament, masuri de combatere a discriminarii, politica
sociala.

32000L0043
Council Directive 2000/43/EC on the 29th of June 2000 implementing
the principle of equal treatment between persons irrespective of
racial or ethnic origin
Directiva nr. 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 pentru aplicarea
principiului tratamentului egal aplicabil persoanelor indiferent de originea
rasiala sau etnica
Publicatia: OJ L 180 19.07.2000 p.22
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste cadrul general de combatere a
discriminarii pe baza de religie sau credinta.
Aplicarea principiului tratamentului egal se face prin
introducerea unor masuri ca: dreptul la aparare,
sarcina probei, diseminarea informatiei, dialogul
social sau dialogul cu asociatiile ne-guvernamentale.

44
Key words: employment policy; equal treatment; measures to combat
discrimination; racial discrimination; social policy
Cuvinte cheie: politica de ocupare a fortei de munca, egalitate de
tratament, masuri de combatere a discriminarii,
discriminare rasiala, politica sociala.

31999Y0716(01)
Council Resolution on the 20 th of May 1999 on women and science.
Rezolutia Consiliului din 20 mai 1999 privind femeile si stiinta.
Publicatia: OJ C 201 16.07.1999 p.1
Amendamente:
Continut: Rezolutia recunoaste ca femeile sunt putin
reprezentate în domeniul cercetarii stiintifice si
tehnice si invita Comisia sa produca date si indicatori
comparabili privind reprezentarea femeilor în
activitatea de cercetare-dezvoltare, sa încurajeze
participarea femeilor în cercetare, propunând
initiative pentru promovarea femeilor în domeniu.
Key words: Community programme; research and development;
applied research; participation of women; equal rights of
men and women.
Cuvinte cheie: program al Comunitatii, cercetare si dezvoltare, cercetare
aplicativa, participarea femeilor, egalitatea în drepturi
între barbati si femei.

31998R2836
Council Regulation (EC) No 2836/98 on the 22 nd of December 1998 on
integrating of gender issues in development cooperation.
Regulamentul nr. 2836/98 (CE) al Consiliului din 22 decembrie 1998
pentru integrarea problemelor egalitatii între sexe în politica de cooperare
pentru dezvoltare.
Publicatia: OJ L 354 30.12.1998 p.5
Amendamente:
Continut: Potrivit regulamentului, Comisia va acorda asistenta
financiara si expertiza tehnica în cadrul politicii si

45
actiunilor de cooperare pentru dezvoltare.
Regulamentul stabileste activitatile eligibile,
beneficiarii activitatilor si perioada de finantare.
Key words: developing countries; diplomatic representation;
economic cooperation; equality between men and
women; joint action; Community aid.
Cuvinte cheie: state în curs de dezvoltare, reprezentare diplomatica,
cooperare economica, egalitate între barbati si femei,
actiune comuna, ajutor comunitar.

31998H0376
98/376/EC: Council Recommendation on the 4th of June 1998 on a
parking card for people with disabilities.
Recomandarea nr. 98/376/CE a Consiliului din 4 iunie 1998 privind
cartelele de parcare pentru persoanele cu deficiente.
Publicatia: OJ L 167 12.06.1998 p.25
Amendamente:
Continut: Prin aceasta, Consiliul recomanda statelor membre sa
introduca cartele de parcare pentru persoanele cu
deficiente. Modelul standard al cartelelor este
prezentat în anexa recomandarii.
Key words: facilities for the handicapped; harmonization of
standards; parking area; EC recommendation; EC
Council.
Cuvinte cheie: facilitati pentru handicapati, armonizarea standardelor,
parcare, recomandare CE, Consiliul CE.

31997L0080
Council Directive 97/80/EC on the 15 th of December 1997 on the
burden of proof in cases of discrimination based on sex.
Directiva nr. 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind
sarcina probei în cauzele privind discriminarea pe baza de sex.
Publicatia: OJ L 014 20.01.1998 p.6
Amendamente:

46
Continut: Scopul directivei este de a permite persoanelor care se
considera prejudiciate în urma unui tratament
discriminatoriu pe baza de sex sa recurga la
procedurile judiciare dupa ce s-au adresat unei
autoritati competente. Dispozitiile principale ale
directivei se refera la alocarea sarcinii probei asupra
pârâtului.
Key words: equal treatment; proof; sexual discrimination; European
social policy.
Cuvinte cheie: egalitate de tratament, proba, discriminare sexuala,
politica sociala europeana.

31992H0241
92/241/EEC: Council recommendation on the 31st of March 1992 on
child care
Recomandarea nr. 92/241/CEE a Consiliului din 31martie 1992 privind
îngrijirea copilului
Publicatia: OJ L 123 08.05.1992 p.16
Amendamente:
Continut: Statelor membre li se recomanda sa încurajeze
initiativele care au ca scop îngrijirea copilului.
Initiativele recomandate privesc serviciile de îngrijire
a copilului, concediile pentru îngrijire si împartirea
responsabilitatilor între parinti.
Key words: equal rights of men and women; ergonomics; vocational
training; child care; family policy
Cuvinte cheie: egalitatea în drepturi între barbati si femei, ergonomie,
învatamânt profesional, îngrijirea copilului, politica
privind familia

41989Y1031(01)
Resolution of the Council and of the ministers for social affairs
meeting within the Council on the 29 th of September 1989 on
combating social exclusion.

47
Rezolutia Consiliului si a ministrilor afacerilor sociale adoptata în cadrul
reuniunii Consiliului din 29 septembrie 1989 privind combaterea
excluderii sociale.
Publicatia: OJ C 277 31.10.1989 p.1
Amendamente:
Continut: Rezolutia subliniaza faptul ca statele membre trebuie
sa combata excluderea sociala si sa promoveze
integrarea economica si sociala a grupurilor
dezavantajate. Masurile de combatere a excluderii
sociale trebuie sa includa asigurarea accesului la
educatie, programe de formare, politici de ocupare a
fortei de munca, asigurarea de locuinte, de servicii
medicale si ale comunitatii.
Key words: marginalization; measures to combat discrimination;
social policy.
Cuvinte cheie: marginalizare, masuri de combatere a discriminarii,
politica sociala.

31986L0613
Council Directive 86/613/EEC on the 11 th of December 1986 on the
application of the principle of equal treatment between men and
women engaged in an activity, including agriculture, in a self-
employed capacity, and on the protection of self-employed women
during pregnancy and motherhood.
Directiva nr. 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind
aplicarea principiului egalitatii de tratament între barbatii si femeile
angajati într-o activitate, inclusiv agricultura, activitatile economice
desfasurate pe cont propriu, precum si protectia femeilor care desfasoara
activitati economice pe cont propriu în timpul sarcinii si al alaptarii.
Publicatia: OJ L 359 19.12.1986 p.56
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p. 484)
Continut: Conform directivei, statele membre trebuie sa
asigure aplicarea principiului tratamentului egal

48
persoanelor care nu se numara printre destinatarii
Directivelor nr. 96/207/CEE si 97/7/CEE.
Key words: equal treatment; equality between men and women; self-
employed person; care of mothers and infants.
Cuvinte cheie: egalitate de tratament, egalitatea între barbati si femei,
persoana care desfasoara activitati economice pe cont
propriu, protectia mamei si copilului.

31982D0043
82/43/EEC: Commission Decision on the 9 th of December 1981
relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal
Opportunities for Women and Men.
Decizia nr. 82/43/CEE a Comisiei din 9 decembrie 1981 referitoare la
înfiintarea unui Comitet Consultativ privind Egalitatea de Sanse între
Femei si Barbati.
Publicatia: OJ L 020 28.01.1982 p.35
Amendamente: 185I
Amended by 194N
Amended by 31995D0420 (OJ L 249 17.10.1995 p.43)
Continut: Comitetul consultativ ajuta Comisia în formularea si
punerea în aplicare a politicii privind egalitatea
sanselor între femei si barbati si promovarea ocuparii
fortei de munca feminine. Decizia stabileste
componenta comitetului, procedurile privind
circulatia opiniilor si a rapoartelor, durata
mandatului. Decizia prevede posibilitatea înfiintarii
în cadrul Comitetului consultativ a unor grupuri de
lucru specializate.
Key words: EC advisory committee; equal rights of men and women.
Cuvinte cheie: comitet consultativ al CE, drepturi egale între barbati si
femei.

49
31976L0207
Council Directive 76/207/EEC on the 9th of February 1976 on the
implementation of the principle of equal treatment for men and
women as regards access to employment, vocational training and
promotion, and working conditions.
Directiva nr. 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 pentru
aplicarea principiului egalitatii de tratament între barbati si femei în
privinta accesului la locuri de munca, învatamântului profesional si
promovarii, precum si a conditiilor de munca.
Publicatia: OJ L 039 14.02.1976 p.40
Amendamente : 194N
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Conform directivei, statele membre trebuie sa
asigure aplicarea principiului egalitatii de tratament
între barbati si femei privind accesul la ocuparea
fortei de munca, inclusiv promovarea, si la
învatamânt profesional. Statele membre vor lua
masurile necesare pentru ca toate actele normative
contrare principiului tratamentului egal sa fie abolite.
Masurile privind tratamentul egal vor fi introduse în
contractele colective de munca, contractele
individuale de munca, în regulamentele interne ale
întreprinderilor si vor fi aplicate si profesiunilor
liberale.
Key words: equality between men and women; job access; on-the-job
training; promotion; working conditions.
Cuvinte cheie: egalitatea între barbati si femei, accesul la locuri de
munca, formare în timpul serviciului, promovare, conditii
de munca.

05.20.10 – Fondul Social European

31999R1784
Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of
the Council on the 12 th of July 1999 on the European Social Fund.

50
Regulamentul nr. 1784/1999 (CE) al Parlamentului European si
Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul Social European.
Publicatia: OJ L 213 13.08.1999 p.5
Amendamente:
Corrected by.. 399R1784R(01)..
Continut: Fondul sprijina masurile de prevenire si combatere a
somajului, de dezvoltare a resurselor umane si de
integrare sociala. Masurile sunt îndreptate spre
promovarea ocuparii fortei de munca, egalitatii
sanselor, dezvoltarii durabile si coeziunii economice si
sociale. Actiunile sunt îndreptate în special spre
sprijinirea Strategiei Europene privind Ocuparea
Fortei de Munca si a liniilor directoare anuale.
Key words: ESF; fight against unemployment; social integration;
employment policy; equality between men and women;
sustainable development.
Cuvinte cheie: FSE, combaterea somajului, integrare sociala, politica de
ocupare a fortei de munca, egalitate între barbati si femei,
dezvoltare durabila.

31999R1260
Council Regulation (EC) No 1260/1999 on the 21st of June 1999
laying down general provisions on the Structural Funds.
Regulamentul nr. 1260/1999 (CE) al Consiliului din 21 iunie 1999 pentru
stabilirea dispozitiilor generale privind fondurile structurale.
Publicatia: OJ L 161 26.06.1999 p.1
Amendamente:
Corrected by.. 399R1260R(01).....
Corrected by.. 399R1260R(02).....
Corrected by.. 399R1260R(03).....
Amended by.... 301R1447.......... Amendment ART 29.3 from 01/01/2000
Amended by.... 301R1447.......... Amendment ART 29.4 from 01/01/2000
Continut: Regulamentul stabileste obiectivele fondurilor
structurale, eligibilitatea în functie de amplasarea
geografica, reguli privind managementul si

51
contributiile financiare, modul de organizare,
programarea proiectelor si activitatilor,
monitorizarea, controlul si evaluarea, modul de
raportare si asigurarea publicitatii.
Key words: structural funds; regional aid; development aid;
economic conversion; social situation; employment
policy.
Cuvinte cheie: fonduri structurale, ajutor regional, ajutor pentru
dezvoltare, conversie economica, situatie sociala, politica
de ocupare a fortei de munca.

05.20.20 – Conditii de lucru

31998D0500
98/500/EC: Commission Decision on the 20th of May 1998 on the
establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the
Dialogue between the social partners at European level (notified
under document number C(1998) 2334) (Text with EEA relevance).
Decizia nr. 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 pentru crearea
Comitetelor de Dialog Sectorial care promoveaza Dialogul între
partenerii sociali la nivel european (notificat sub documentul numarul C
(1998/2334) (Act normativ aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 225 12.08.1998 p.27
Amendamente:
Continut: Comitetele sectoriale de dialog sunt stabilite în acele
sectoare în care partenerii sociali fac o cerere comuna
de a face parte dintr-un comitet de dialog la nivel
european. Decizia stabileste criteriile ce trebuie
îndeplinite pentru a face parte dintr-un astfel de
comitet, responsabilitatile si componenta comitetelor.
Key words: economic sector; employers organization; labour
relations; management and labour; trade union
confederation; Community social dialogue.

52
Cuvinte cheie: sector economic, organizatie patronala, raporturi de
munca, management si munca, confederatie sindicala,
dialog social comunitar.

31997L0081
Council Directive 97/81/EC on the 15 th of December 1997 concerning
the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE,
CEEP and the ETUC - Annex : Framework agreement on part-time
work.
Directiva nr. 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind
Acordul Cadru asupra muncii prestate cu fractiune de norma, încheiat
între UNICE, CEEP si ETUC. Anexa: Acordul Cadru asupra muncii
prestate cu fractiune de norma.
Publicatia: OJ L 014 20.01.1998 p.9
Amendamente: 31998L0023 (OJ L 131 05.05.1998 p.10)
Continut: Directiva priveste acordul asupra muncii prestate cu
fractiune de norma. Anexa stabileste conditiile de
munca pentru angajatii ce presteaza munci cu
fractiune de norma si modul de aplicare a directivei.
Acordul stabileste principiile generale referitoare la
contractele de munca fractionate, eliminarea
discriminarii angajatilor cu astfel de contracte si
ajuta la dezvoltarea oportunitatilor rezultate din
contractele de munca fractionate de care pot beneficia
atât angajatii cât si angajatorii.
Key words: equal treatment; framework agreement; anti-
discriminatory measure; part-time employment;
professional association; European social policy.
Cuvinte cheie: egalitate de tratament, acord cadru, masura anti-
discriminatorie, munca prestata cu fractiune de norma,
asociatie profesionala, politica sociala europeana.

53
31996L0071
Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council
on the 16 th of December 1996 concerning the posting of workers in
the framework of the provision of services
Directiva nr. 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16
decembrie 1996 privind angajatii detasati în cadrul prestarilor de servicii
Publicatia: OJ L 018 21.01.1997 p.1
Amendamente:
Continut: Directiva este aplicabila angajatilor care sunt detasati
într-un alt stat membru pentru a presta servicii în
baza unui contract de munca. Directiva stabileste
conditiile de angajare aplicabile si modul de
monitorizare si cooperare dintre autoritatile
competente.
Key words: labour law; labour mobility; services company;
transnational corporation; worker information; working
conditions.
Cuvinte cheie: dreptul muncii, mobilitatea fortei de munca, societate
comerciala prestatoare de servicii, societate
transnationala, informarea angajatilor, conditii de munca.

31993L0104
Council Directive 93/104/EC on the 23 rd of November 1993
concerning certain aspects of the organization of working time.
Directiva nr. 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind
anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru.
Publicatia: OJ L 307 13.12.1993 p.18
Amendamente: 32000L0034 (OJ L 195 01.08.2000 p.41)
Continut: Directiva stabileste cerintele minime de siguranta si
sanatate necesare organizarii timpului de munca, si
anume: perioadele minime de odihna din timpul zilei
si saptamânii, concediul anual, numarul maxim de
ore de lucru prestate saptamânal, ca si anumite
aspecte legate de lucrul în schimb de noapte.

54
Key words: arrangement of working time; humanization of work;
occupational safety; organization of work; working time.
Cuvinte cheie: reglementarea timpului de lucru, umanizarea muncii,
siguranta ocupationala, organizarea muncii, timp de
munca.

31992H0443
92/443/EEC: Council recommendation on the 27 th of July 1992
concerning the promotion of participation by employed persons in
profits and enterprise results (including equity participation).
Recomandarea nr. 92/443/CEE a Consiliului din 27 iulie 1992 referitoare
la promovarea participarii angajatilor la profiturile si rezultatele
întreprinderii (inclusiv prin dobândirea de actiuni emise pe piata).
Publicatia: OJ L 245 26.08.1992 p.53
Amendamente:
Continut: Consiliul recomanda statelor membre sa asigure
mecanismele juridice necesare introducerii schemelor
financiare participative prin care angajatii sa poata
beneficia de rezultatele si profiturile societatilor
comerciale. Aplicarea schemelor participative poate fi
facuta regulat sau prin acordarea unor bonusuri
anuale. Participarea se face în baza unei formule de
calcul prestabilite, care tine cont de performanta
societatii pe o anumita perioada de timp.
Key words: competitiveness; information transfer; shareholding;
worker participation; report; job satisfaction.
Cuvinte cheie: competitivitate, transfer de informatii, actiuni,
participarea angajatilor, raport, satisfactia muncii.

05.20.20.10 – Protectia muncii

32000L0054
Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council
on the 18 th of September 2000 on the protection of workers from
risks related to exposure to biological agents at work (seventh

55
individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive
89/391/EEC).
Directiva nr. 2000/54/CE a Parlamentului European si Consiliului din 18
septembrie 2000 privind protectia angajatilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenti biologici la locul de munca (a saptea directiva
individuala, conform Art. 16 (1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 262 17.10.2000 p.21
Amendamente:
Continut: Directiva are ca scop prevenirea si protejarea
angajatilor împotriva riscurilor expunerii la agenti
biologici la locul de munca. Sunt descrise activitatile
ce determina astfel de riscuri si stabilite obligatiile
angajatorilor, modul de informare a autoritatilor
competente si a angajatilor, ca si modurile de
consultare ale angajatilor. Anexa directivei stabileste
o clasificare a agentilor biologici si o lista indicativa
de activitati.
Key words: biotechnology; employer; health risk; national
implementation of Community law; occupational health;
occupational safety.
Cuvinte cheie: biotehnologie, angajator, risc de sanatate, aplicarea
nationala a dreptului comunitar, sanatate la locul de
munca, siguranta la locul de munca.

31999L0092
Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council
on the 16 th of December 1999 on minimum requirements for
improving the safety and health protection of workers potentially at
risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 1999/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
16 decembrie 1999 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea
sigurantei si protectiei sanatatii angajatilor aflati în potential pericol în

56
medii explozive (a cincisprezecea directiva individuala, conform Art.
16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE ).
Publicatia: OJ L 023 28.01.2000 p.57
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste cerintele minime necesare
protectiei angajatilor expusi riscurilor legate de
munca în medii explozive. Sunt stabilite obligatiile
angajatorilor, care trebuie sa evalueze riscurile, sa
coordoneze actiunile, sa asigure echipamente de
protectie. Anexa I a directivei face o clasificare a
locurilor în care se pot produce accidente, iar Anexa
II stabileste cerintele minime a echipamentului de
protectie.
Key words: explosive; occupational health; occupational safety;
prevention of risks; safety standard.
Cuvinte cheie: mediu exploziv, sanatate la locul de munca, siguranta la
locul de munca, prevenirea riscurilor, standard de
siguranta.

31998L0024
Council Directive 98/24/EC on the 7th of April 1998 on the protection
of the health and safety of workers from the risks related to chemical
agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning
of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protectia
sanatatii si sigurantei angajatilor împotriva riscurilor legate de agentii
chimici la locul de munca (a paisprezecea directiva individuala, conform
Art. 16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE ).
Publicatia: OJ L 131 05.05.1998 p.11
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste cerintele minime necesare
protectiei angajatilor expusi riscurilor legate de
agentii chimici sau agentii chimici periculosi. Sunt
stabilite obligatiile angajatorilor, care trebuie sa
evalueze riscurile expunerii angajatilor la agenti

57
chimici si sa ia masurile de prevenire si protectie.
Anexele directivei stabilesc valorile admisibile pentru
expunerea la agenti biologici si masurile de
supraveghere la locul de munca.
Key words: occupational safety; occupational health; accident
prevention; chemical product; dangerous substance;
prevention of risks.
Cuvinte cheie: siguranta la locul de munca, sanatate la locul de munca,
prevenirea accidentelor, produs chimic, substanta
periculoasa, prevenirea riscurilor.

31994R2062
Council Regulation (EC) No 2062/94 on the 18 th of July 1994
establishing a European Agency for Safety and Health at Work.
Regulamentul nr. 2062/94 (CE) al Consiliului din 18 iulie 1994 privind
înfiintarea Agentiei Europene pentru Siguranta si Sanatate la locul de
munca.
Publicatia: OJ L 216 20.08.1994 p.1
Amendamente: 31995R1643 (OJ L 156 07.07.1995 p.1)
Continut: Agentia este înfiintata în scopul furnizarii de
informatii în domeniul sanatatii si sigurantei la locul
de munca. În acest sens, agentia va functiona ca o
retea de informatii cuprinzând autoritati din statele
membre. Este stabilita componenta Consiliului de
administratie, procedurile de întocmire a planului
anual de lucru, modul de adoptare si implementare a
bugetului si de recrutare a personalului.
Key words: health policy; information network; occupational safety;
Basque country; European organization; information
transfer.
Cuvinte cheie: politica în domeniul sanatatii, retea de informatii,
siguranta la locul de munca, Tara Bascilor, organizatie
europeana, transfer de informatii.

58
31994L0033
Council Directive 94/33/EC on the 22 nd of June 1994 on the
protection of young people at work.
Directiva nr. 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protectia
tinerilor la locul de munca.
Publicatia: OJ L 216 20.08.1994 p.12
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste vârsta de la care pot fi angajati
tinerii si interzice efectuarea muncilor de catre copii.
In cazul activitatilor artistice, culturale sau sportive
este necesara o autorizatie prealabila emisa de
autoritatile competente. Directiva stabileste conditiile
aplicabile angajatorilor, timpul maxim de munca
efectuat saptamânal, conditiile efecuarii unor munci
pe timpul noptii, perioadele de odihna si concediul
anual.
Key words: child labour; child protection; health policy; occupational
safety; youth employment; working time.
Cuvinte cheie: munca prestata de copii, protectia copilului, politica în
domeniul sanatatii, siguranta la locul de munca,
angajarea tinerilor, timp de lucru.

31993L0103
Council Directive 93/103/EC on the 23 rd of November 1993
concerning the minimum safety and health requirements for work on
board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the
meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind
cerintele minime de siguranta si sanatate care se aplica în cadrul muncii
la bordul vaselor de pescuit (a treisprezecea directiva individuala,
conform Art. 16 (1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 307 13.12.1993 p.1
Amendamente:
Continut: Conform directivei, statele membre au obligatia de a
verifica starea tehnica a vaselor de pescuit si a

59
echipamentelor acestora. Directiva stabileste
obligatiile proprietarilor de nave si a personalului
navigant si cerintele minime de formare profesionala
în cazul personalului si al comandantilor. Anexele
stabilesc cerintele tehnice aplicabile vaselor noi, ca si
a celor aflate în folosinta.
Key words: crew; fishing vessel; occupational health; occupational
safety; worker information.
Cuvinte cheie: echipaj, nava de pescuit, sanatate la locul de munca,
siguranta la locul de munca, informarea angajatilor.

31992L0104
Council Directive 92/104/EEC on the 3rd of December 1992 on the
minimum requirements for improving the safety and health
protection of workers in surface and underground mineral-
extracting industries (twelfth individual Directive within the meaning
of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind
cerintele minime pentru îmbunatatirea protectiei sigurantei si sanatatii
angajatilor din industria extractiva de minereuri la suprafata sau la
adâncime (a douasprezecea directiva individuala, conform Art. 16 (1) din
Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 404 31.12.1992 p.10
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste obligatiile angajatorilor
(asigurarea de echipamente de protectie împotriva
incendiilor sau exploziilor, de adaposturi si iesiri de
siguranta, dotarea cu sisteme de alarma, prevenire si
comunicare). Anexa stabileste cerintele minime
generale si specifice necesare protectiei angajatilor
atât pentru industria extractiva de suprafata cât si
pentru cea de adâncime.
Key words: mining extraction; occupational safety; occupational
health; working conditions; document.

60
Cuvinte cheie: extractie miniera, siguranta la locul de munca, sanatatea
la locul de munca, conditii de munca, document.

31992L0091
Council Directive 92/91/EEC on the 3 rd of November 1992 concerning
the minimum requirements for improving the safety and health
protection of workers in the mineral- extracting industries through
drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article
16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind
cerintele minime pentru îmbunatatirea protectiei sanatatii si sigurantei
angajatilor din industria extractiva de minereuri prin forare (a
unsprezecea Directiva individuala, conform Art. 16 (1) din Directiva nr.
89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 348 28.11.1992 p.9
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste obligatiile angajatorilor
(asigurarea de echipamente de protectie împotriva
incendiilor sau exploziilor, de adaposturi si iesiri de
siguranta, dotarea cu sisteme de alarma, prevenire si
comunicare). Anexa stabileste cerintele minime
generale si specifice necesare protectiei angajatilor
atât pentru industria extractiva de suprafata cât si
pentru cea de adâncime.
Key words: occupational safety; mining of ore; workplace;
humanization of work; mining extraction; safety
standard.
Cuvinte cheie: siguranta la locul de munca, extragerea minereurilor, loc
de munca, umanizarea muncii, extractie miniera,
standard de siguranta.

31992L0085
Council Directive 92/85/EEC on the 19th of October 1992 on the
introduction of measures to encourage improvements in the safety
and health at work of pregnant workers and workers who have

61
recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind
introducerea masurilor de încurajare a îmbunatatirilor în domeniul
protectiei sanatatii si sigurantei la locul de munca a angajatelor
însarcinate, lauze sau care alapteaza (a zecea Directiva individuala,
conform Art. 16 (1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 348 28.11.1992 p.1
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste conditiile în care angajatele
însarcinate, lauze sau care alapteaza pot presta munci
expuse riscului agentilor chimici, fizici sau biologici.
Sunt stabilte cazurile în care expunerea la astfel de
riscuri este interzisa, conditiile pentru a lucra în
schimburi de noapte, durata concediului de
maternitate si garantarea pastrarii locului de munca.
Anexa stabileste lista exhaustiva a agentilor chimici,
fizici sau biologici.
Key words: occupational safety; job security; female work; care of
mothers and infants; humanization of work.
Cuvinte cheie: siguranta la locul de munca, protectia muncii, angajata,
grija fata de mame si copii, umanizarea muncii.

31992L0057
Council Directive 92/57/EEC on the 24th of June 1992 on the
implementation of minimum safety and health requirements at
temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind aplicarea
cerintelor minime de siguranta si sanatate în cadrul santierelor temporare
sau mobile (a opta Directiva individuala, conform Art. 16(1) din
Directiva nr. 89/391/CEE ).
Publicatia: OJ L 245 26.08.1992 p.6
Amendamente:

62
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
antreprenor, dirigintele de santier, clienti si angajati.
Anexele stabilesc lista constructiilor, cladirilor si
lucrarilor care pot aduce prejudicii angajatilor, a
cerintelor minime din organizarea de santier si din
punctele de lucru.
Key words: building industry; safety standard; public health;
occupational safety; public works.
Cuvinte cheie: industria constructiilor, standard de siguranta, sanatate
publica, siguranta la locul de munca, lucrari publice.

31992L0029
Council Directive 92/29/EEC on the 31st of March 1992 on the
minimum safety and health requirements for improved medical
treatment on board vessels.
Directiva nr. 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind
cerintele minime pentru siguranta si sanatate necesare îmbunatatirii
tratamentului medical la bordul navelor.
Publicatia: OJ L 113 30.04.1992 p.19
Amendamente:
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
nave si de personalul navigant. Sunt astfel prevazute
cerintele minime de formare profesionala,
responsabilitatile, modul efectuarii inspectiei si
posibilitatea acordarii de consultatii medicale prin
radio. Anexele stabilesc categoriile de nave, lista
medicamentelor, a echipamentelor medicale si
chirurgicale si a antidoturilor.
Key words: medicament; medical and surgical instruments;
occupational health; crew; vessel.
Cuvinte cheie: medicament, instrumente medicale si chirurgicale,
sanatate la locul de munca, echipaj, nava.

63
31990L0394
Council Directive 90/394/EEC on the 28 th of June 1990 on the
protection of workers from the risks related to exposure to
carcinogens at work (Sixth individual Directive within the meaning
of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind
protectia angajatilor împotriva riscurilor cauzate de expunerea la agenti
cancerigeni în timpul lucrului (a sasea Directiva individuala, conform
Art. 16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 196 26.07.1990 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 31997L0042 (OJ L 179 08.07.1997 p.4)
Amended by 31999L0038 (OJ L 138 01.06.1999 p.66)
Continut: Directiva se aplica activitatilor întreprinse de angajati
care sunt sau ar putea fi expusi la agenti cancerigeni
în timpul lucrului. Sunt stabilite conditiile ce trebuie
îndeplinite de angajator (prevenirea si reducerea
expunerii, informarea autoritatilor, accesul în zonele
de risc, protectie si igiena, informarea, formarea si
consultarea angajatilor). Anexele stabilesc lista
substantelor cancerigene si recomandari privind
supravegherea la locul de munca.
Key words: occupational health; occupational safety; accident
prevention; protective equipment; carcinogenic
substance.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
prevenirea accidentelor, echipament de protectie,
substanta cancerigena.

31990L0270
Council Directive 90/270/EEC on the 29 th of May 1990 on the
minimum safety and health requirements for work with display

64
screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerintele
minime de siguranta si sanatate necesare angajatilor ce folosesc
echipamente cu ecrane pentru vizualizare (a cincea directiva individuala,
conform Art. 16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 156 21.06.1990 p.14
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
angajator (analiza punctelor de lucru, informarea si
formarea angajatilor, întreruperea activitatii pe
anumite durate, teste oftalmologice). Anexa stabileste
cerintele minime ale echipamentelor, conditiile de
mediu si interfata operator – computer.
Key words: occupational health; occupational safety; protective
equipment; accident prevention; video display unit work.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
echipament de protectie, prevenirea accidentelor, punct
de lucru cu ecran video.

31990L0269
Council Directive 90/269/EEC on the 29 th of May 1990 on the
minimum health and safety requirements for the manual handling of
loads where there is a risk particularly of back injury to workers
(fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of
Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerintele
minime de siguranta si sanatate necesare în cazurile de manevrare
manuala a încarcaturilor care sporesc riscul vatamarii spinale a
angajatilor (a patra directiva individuala, conform Art. 16(1) din
Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 156 21.06.1990 p.9
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)

65
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
angajator (organizarea punctelor de lucru,
informarea, formarea si consultarea angajatilor).
Anexele stabilesc caracteristicile încarcaturii, ale
mediului de lucru, efortul fizic necesar si factorii de
risc individual.
Key words: occupational health; occupational safety; handling;
Community worker; accident prevention.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
manevrare, muncitor comunitar, prevenirea accidentelor.

31989L0656
Council Directive 89/656/EEC on the 30 th of November 1989 on the
minimum health and safety requirements for the use by workers of
personal protective equipment at the workplace (third individual
directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive
89/391/EEC).
Directiva nr. 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind
cerintele minime de sanatate si siguranta privind folosirea de catre
angajati, la locul de munca, a echipamentelor individuale de protectie (a
patra Directiva individuala, conform Art. 16(1) din Directiva nr.
89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 393 30.12.1989 p.18
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
angajator (evaluarea echipamentului personal de
protectie si regulile de folosire). Anexele stabilesc lista
echipamentelor pentru protectie si a activitatilor si
sectoarelor ce ar necesita folosirea acestor
echipamente.
Key words: occupational health; occupational safety; protective
equipment.

66
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
echipament de protectie.

31989L0655
Council Directive 89/655/EEC on the 30 th of November 1989
concerning the minimum safety and health requirements for the use
of work equipment by workers at work (second individual Directive
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).
Directiva nr. 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind
cerintele minime de siguranta si sanatate pentru utilizarea utilajelor de
catre angajati la locul de munca (a doua Directiva individuala, conform
Art. 16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE ).
Publicatia: OJ L 393 30.12.1989 p.13
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 32001L0045 (OJ L 195 19.07.2001 p.46)
Amended by 31995L0063 (OJ L 335 30.12.1995 p.28)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
angajator (reguli de folosire a echipamentului de
lucru, informarea, formarea si consultarea
personalului). Anexa stabileste cerintele minime
aplicabile echipamentelor de lucru.
Key words: occupational safety; occupational health; dissemination
of information; worker participation; on-the-job training
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
diseminarea informatiei, participarea angajatilor,
formarea personalului la locul de munca.

31989L0654
Council Directive 89/654/EEC on the 30 th of November 1989
concerning the minimum safety and health requirements for the
workplace (first individual directive within the meaning of Article 16
(1) of Directive 89/391/EEC).

67
Directiva nr. 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind
cerintele minime de siguranta si sanatate ale locurilor de munca (prima
Directiva individuala, conform Art. 16(1) din Directiva nr. 89/391/CEE).
Publicatia: OJ L 393 30.12.1989 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Directiva stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite de
angajator (reguli de folosire a locului de munca
pentru prima data, a celor deja date în folosinta,
modificarile locurilor de munca). Anexele stabilesc
cerintele minime aplicabile locurilor de munca.
Key words: occupational safety; occupational health; accident
prevention; worker participation; workplace.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
prevenirea accidentelor, participarea angajatilor, loc de
munca.

31989L0391
Council Directive 89/391/EEC on the 12 th of June 1989 on the
introduction of measures to encourage improvements in the safety
and health of workers at work.
Directiva nr. 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind
introducerea masurilor de stimulare a îmbunatatirii protectiei sigurantei si
sanatatii angajatilor la locul de munca.
Publicatia: OJ L 183 29.06.1989 p.1
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Directiva introduce masuri de încurajare a
îmbunatatirilor în domeniul protectiei sanatatii si
sigurantei angajatilor si se aplica tuturor sectoarelor
de activitate, atât public cât si privat, stabilind
obligatiile angajatorului si ale angajatului.

68
Key words: occupational safety; occupational health; accident
prevention; humanization of work; dissemination of
information; worker participation.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
prevenirea accidentelor, umanizarea muncii, diseminarea
informatiilor, participarea angajatilor.

31986L0188
Council Directive 86/188/EEC on the 12 th of May 1986 on the
protection of workers from the risks related to exposure to noise at
work.
Directiva nr. 86/188/CEE a Consiliului din 12 mai 1986 privind protectia
angajatilor împotriva riscurilor cauzate de expunerea la zgomot în timpul
lucrului.
Publicatia: OJ L 137 24.05.1986 p.28
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 31998L0024 (OJ L 131 05.05.1998 p.11)
Continut: Directiva introduce masuri de protectie a angajatilor
împotriva zgomotelor. Este stabilit nivelul de zgomot
admisibil, durata expunerii, masurile ce trebuie luate
în cazul depasirii limitelor admise ale poluarii sonore.
Anexele prezinta masuri indicative pentru masurarea
zgomotelor si indicatii privind verificarile medicale
periodice.
Key words: occupational safety; occupational health; noise
protection.
Cuvinte cheie: sanatate la locul de munca, siguranta la locul de munca,
protectia împotriva zgomotului.

31983L0477
Council Directive 83/477/EEC on the 19 th of September 1983 on the
protection of workers from the risks related to exposure to asbestos

69
at work (second individual Directive within the meaning of Article 8
of Directive 80/1107/EEC).
Directiva nr. 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind
protectia angajatilor împotriva riscurilor cauzate de expunerea la azbest în
timpul lucrului (a doua directiva individuala, conform Art. 8 din
Directiva nr. 80/1107/CEE).
Publicatia: OJ L 263 24.09.1983 p.25

Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 31991L0382 (OJ L 206 29.07.1991 p.16)
Amended by 31998L0024 (OJ L 131 05.05.1998 p.11)
Continut: Directiva se aplica activitatilor în care angajatii sunt
sau pot fi expusi riscurilor cauzate de expunerea la
azbest. Directiva stabileste nivelul maxim admisibil al
concentratiei de azbest din aer, masurile ce trebuie
luate de angajator si modul de efectuare a masu-
ratorilor. Anexele prezinta metodele de masurare si
indicatii privind verificarile medicale.
Key words: asbestos; occupational safety; Community worker.
Cuvinte cheie: azbest, siguranta la locul de munca, angajat aflat pe
teritoriul Comunitatii.

05.20.20.20 – Salarii, venituri si durata muncii

32000L0079
Council Directive 2000/79/EC on the 27th of November 2000
concerning the European Agreement on the Organisation of
Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation concluded by the
Association of European Airlines (AEA), the European Transport
Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association
(ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the

70
International Air Carrier Association (IACA) (Text with EEA
relevance).
Directiva nr. 2000/79/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind
Acordul european referitor la organizarea timpului de munca al
personalului navigant din aviatia civila, încheiat între Asociatia
Companiilor Aeriene Europene (AES), Federatia Europeana a
Lucratorilor din Transporturi (ETF), Asociatia Europeana a Personalului
de Cabina (ECA), Asociatia Europeana a Companiilor Aeriene Regionale
(ERA) si Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IACA)
(Act normativ aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 302 01.12.2000 p.57
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a implementa Acordul
european referitor la organizarea timpului de munca
al personalului navigant din aviatia civila. Statele
membre vor asigura punerea în aplicare a directivei.
Anexele stabilesc conditiile de lucru ale personalului
navigant, durata concediilor, asigurarile de sanatate,
numarul maxim de ore de munca pe an.
Key words: carrier; crew; organization of work; professional
association; trade union; working time.
Cuvinte cheie: transportator, echipaj, organizarea muncii, asociatie
profesionala, sindicat, timp de lucru.

31999L0095
Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council
on the 13 th of December 1999 concerning the enforcement of
provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships
calling at Community ports.
Directiva nr. 1999/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
13 decembrie 1999 privind aplicarea prevederilor referitoare la orele de
munca ale navigatorilor de la bordul navelor care fac escala în porturile
Comunitatii.
Publicatia: OJ L 014 20.01.2000 p.29

71
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a crea un mecanism pentru
verificarea respectarii si asigurarea conformarii
angajatorilor cu prevederile Directivei nr. 99/63/CE
referitoare la orele de munca a personalului navigant.
Conform directivei, autoritatile statelor membre pot
efectua inspectii la bordul navelor ancorate în
porturile Comunitatii. Directiva prevede procedura
de efectuare a inspectiei si modul de rectificare a
deficientelor constatate.
Key words: crew; harbour installation; organization of work; rest
period; working time.
Cuvinte cheie: echipaj, instalatie portuara, organizarea muncii, perioada
de odihna, timp de lucru.

31999L0070
Council Directive 1999/70/EC on the 28th of June 1999 concerning the
framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC,
UNICE and CEEP.
Directiva nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 referitoare la
acordul-cadru privind contractele de munca pe durata determinata,
încheiat între ETUC, UNICE si CEEP.
Publicatia: OJ L 175 10.07.1999 p.43
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a pune în practica acordul-
cadru privind contractele de munca pe durata
determinata. Statele membre vor asigura punerea în
aplicare a directivei. Anexa prezinta acordul-cadru
între ETUC, UNICE si CEEP.
Key words: framework agreement; inter-professional agreement;
professional association; social partners; working time;
temporary work.
Cuvinte cheie: acord-cadru, acord interprofesional, asociatie
profesionala, parteneri sociali, timp de lucru, munca
temporara.

72
31999L0063
Council Directive 1999/63/EC on the 21st of June 1999 concerning the
Agreement on the organisation of working time of seafarers
concluded by the European Community Shipowners' Association
(ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the
European Union (FST) - Annex: European Agreement on the
organisation of working time of seafarers.
Directiva nr. 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul
asupra organizarii timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între
Asociatia Armatorilor din Comunitatea Europeana (ESCA) si Federatia
Sindicala a Angajatilor din Transport din Uniunea Europeana (FST).
Anexa: Acordul European privind organizarea timpului de lucru a
navigatorilor.
Publicatia: OJ L 167 02.07.1999 p.33
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a pune în practica acordul-
cadru privind organizarea timpului de lucru al
navigatorilor. Anexa prezinta acordul-cadru între
ETUC, UNICE si CEEP.
Key words: carrier; crew; organization of work; professional
association; trade union; working time.
Cuvinte cheie: transportator, echipaj, organizarea muncii, asociatie
profesionala, sindicat, timp de lucru.

31991L0533
Council Directive 91/533/EEC on the 14 th of October 1991 on an
employer's obligation to inform employees of the conditions
applicable to the contract or employment relationship.
Directiva nr. 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind
obligatia angajatorului de a informa angajatul asupra conditiilor
aplicabile contractului sau raportului de munca.
Publicatia: OJ L 288 18.10.1991 p.32
Amendamente:

73
Continut: Directiva se aplica oricarui angajat remunerat care a
încheiat un contract sau se afla într-un raport de
munca. Conform directivei, angajatorul are obligatia
de a informa angajatul asupra elementelor esentiale
ale contractului sau raportului de munca.
Key words: working conditions; work contract; personnel management;
worker information; approximation of laws.
Cuvinte cheie: conditii de munca, contract de munca, administrarea
resurselor umane, informarea angajatului, apropierea
legislatiilor nationale.

31991L0383
Council Directive 91/383/EEC on the 25 th of June 1991
supplementing the measures to encourage improvements in the safety
and health at work of workers with a fixed- duration employment
relationship or a temporary employment relationship.
Directiva nr. 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 pentru
suplimentarea masurilor de încurajare a îmbunatatirilor în domeniul
protectiei, sigurantei si sanatatii angajatilor cu contractele de munca pe
durata determinata sau temporara.
Publicatia: OJ L 206 29.07.1991 p.19
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Scopul directivei este ca persoanele angajate cu
contracte de munca pe durata determinata sau
temporara sa primeasca aceeasi protectie, în ceea ce
priveste siguranta si sanatatea la locul de munca, cu
ceilalti angajati. Conform directivei, angajatorii au
obligatia de a forma si informa angajatii si de a
furniza aceeasi asistenta medicala si supraveghere.
Key words: temporary work; worker information; health policy;
occupational safety
Cuvinte cheie: munca temporara, informarea angajatului, politica în
domeniul sanatatii, siguranta la locul de munca

74
31975H0457
75/457/EEC: Recommendation of the Council on the 22 nd of July
1975 on the principle of the 40-hour week and the principle of four
weeks’ annual paid holiday.
Recomandarea nr. 75/457/CEE a Consiliului din 22 iulie 1975 privind
principiul saptamânii de lucru de 40 de ore si principiul concediului anual
platit cu o durata de patru saptamâni.
Publicatia: OJ L 199 30.07.1975 p.32
Amendamente:
Continut: Consiliul recomanda statelor membre sa adopte
masurile necesare în vederea introducerii principiului
saptamânii de lucru de 40 de ore, fara a afecta
salariile angajatilor, ca si principiul unui concediu
anual platit cu o durata minima de patru saptamâni.
Key words: working time; industry-wide collective agreement; paid
leave.
Cuvinte cheie: timp de lucru, acord colectiv la nivel de ramura, concediu
platit.

31975L0117
Council Directive 75/117/EEC on the 10 th of February 1975 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the
application of the principle of equal pay for men and women.
Directiva nr. 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind
apropierea legislatiei statelor membre în privinta aplicarii principiului
platii egale pentru barbati si femei.
Publicatia: OJ L 045 19.02.1975 p.19
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Conform directivei, statele membre vor introduce în
legislatia nationala masurile necesare pentru
aplicarea principiului platii egale pentru barbati si
femei.

75
Key words: equality between men and women; equal pay;
approximation of laws.
Cuvinte cheie: egalitatea dintre barbati si femei, plata egala, apropierea
legislatiilor nationale.

05.20.20.30 – Relatii industriale

32002L0014
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council
on the 11 th of March 2002 establishing a general framework for
informing and consulting employees in the European Community -
Joint declaration of the European Parliament, the Council and the
Commission on employee representation.
Directiva nr. 2002/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
11 martie 2002 privind stabilirea unui cadru general de informare si
consultare a angajatilor în Comunitatea Europeana. Declaratie comuna a
Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei privind reprezentarea
angajatilor.
Publicatia: OJ L 080 23.03.2002 p.29
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a stabili un set de cerinte
minime pentru exercitarea dreptului angajatilor
operatorilor economici de pe teritoriul Comunitatii de
a fi informati si consultati. Directiva stabileste
reglementarile privind informarea si consultarea,
confidentialitatea informatiei si protectia
reprezentantilor angajatilor. Statele membre vor
introduce în legislatia nationala masurile necesare
pentru aplicarea directivei.
Key words: social dialogue; worker consultation; worker
information; labour law; approximation of laws;
judgment of the EC Court; transfer of businesses;
collective dismissal.

76
Cuvinte cheie: dialog social, consultarea angajatilor, informarea
angajatilor, dreptul muncii, apropierea legislatiilor
nationale, hotarâre a Curtii Europene de Justitie,
transferul afacerilor, concediere colectiva.

31994L0045
Council Directive 94/45/EC on the 22 nd of September 1994 on the
establishment of a European Works Council or a procedure in
Community-scale undertakings and Community-scale groups of
undertakings for the purposes of informing and consulting
employees.
Directiva nr. 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind
înfiintarea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri la
nivelul întreprinderilor de dimensiuni comunitare si a grupurilor de
întreprinderi de dimensiuni comunitare, în scopul informarii si consultarii
angajatilor.
Publicatia: OJ L 254 30.09.1994 p.64
Amendamente: 31997L0074 (OJ L 010 16.01.1998 p.22)
Continut: Scopul directivei este de a îmbunatati dreptul la
informare si consultare al angajatilor din
întreprinderile Comunitatii. În acest sens, în fiecare
întreprindere sau grup de întreprinderi va fi înfiintat
un consiliu al angajatilor care îsi va alege
reprezentantii în grupul de negociere. Directiva
stabileste reglementarile privind responsabilitatile
consiliului, a grupului de negociere si a conducerii
întreprinderii.
Key words: group of companies; labour law; worker consultation;
worker information; works council; European
undertaking.
Cuvinte cheie: grup de societati, dreptul muncii, consultarea angajatilor,
informarea angajatilor, consiliul angajatilor, întreprindere
europeana.

77
31992H0131
92/131/EEC: Commission Recommendation on the 27 th of November
1991 on the protection of the dignity of women and men at work.
Recomandarea nr. 92/131/CEE a Comisiei din 27 noiembrie 1991 privind
protectia demnitatii femeilor si barbatilor la locul de munca.
Publicatia: OJ L 049 24.02.1992 p.1
Amendamente:
Continut: Comisia recomanda statelor membre sa ia masurile
necesare pentru protectia demnitatii angajatilor la
locul de munca. Statelor membre li se recomanda ca
în sectorul public sa puna în aplicare codul de
conduita privind combaterea hartuirii sexuale
prezentat în Anexa recomandarii.
Key words: working conditions; sexual discrimination; equal
treatment; freedom of self-determination; mental stress.
Cuvinte cheie: conditii de munca, discriminare sexuala, egalitate de
tratament, libertatea de a dispune de sine însusi, stres
psihic.

05.20.30 – Ocuparea fortei de munca si somajul

32000D0098
2000/98/EC: Council Decision on the 24 th of January 2000
establishing the Employment Committee.
Decizia nr. 2000/98/CE a Consiliului din 24 ianuarie 2000 pentru
înfiintarea Comitetului privind ocuparea fortei de munca.
Publicatia: OJ L 029 04.02.2000 p.21
Amendamente:
Continut: Pentru coordonarea politicilor privind ocuparea
fortei de munca si piata muncii dintre statele
membre, Consiliul a decis înfiintarea Comitetului
consultativ privind ocuparea fortei de munca. Este
stabilita componenta comitetului, modul de

78
functionare, grupurile de lucru ale acestuia si
raporturile cu alte institutii.
Key words: Community employment policy; Community institution;
EC committee.
Cuvinte cheie: politica comunitara de ocupare a fortei de munca,
institutie comunitara, comitet CE.

31999L0085
Council Directive 1999/85/EC on the 22nd of October 1999 amending
Directive 77/388/EEC as regards the possibility of applying on an
experiment basis a reduced VAT rate on labour-intensive services.
Directiva nr. 1999/85/CE a Consiliului din 22 octombrie 1999 pentru
modificarea Directivei nr. 77/388/CEE privind posibilitatea aplicarii pe
baza experimentala a unei cote reduse de TVA pentru serviciile ce
folosesc munca intensiva.
Publicatia: OJ L 277 28.10.1999 p.34
Amendamente:
Continut: Consiliul autorizeaza statele membre sa aplice o cota
redusa de TVA pentru o perioada maxima de trei ani
pentru anumite categorii de servicii. Anexa directivei
prezinta categoriile de servicii ce pot beneficia de cote
reduse de TVA.
Key words: approximation of laws; fight against unemployment; tax
harmonization; testing; VAT; VAT rate.
Cuvinte cheie: apropierea legislatiilor nationale, combaterea somajului,
armonizare fiscala, testare, TVA, cota de TVA.

31990Y0627(06)
Council Resolution on the 29 th of May 1990 on action to assist the
long-term unemployed.
Rezolutia Consiliului din 29 mai 1990 privind actiunile de combatere a
somajului de lunga durata.
Publicatia: OJ C 157 27.06.1990 p.4
Amendamente:

79
Continut: Consiliul recunoaste ca problemele cauzate de
somajul de lunga durata sunt reflectate în economiile
statelor membre si în cea a Comunitatii în ansamblu
si politicile de combatere trebuie îndreptate spre
nevoile si circumstantele fiecarei persoane în parte.
Key words: long-term unemployment; fight against unemployment;
Community employment policy; employment policy;
employment service.
Cuvinte cheie: somaj de lunga durata, combaterea somajului, politica
comunitara de ocupare a fortei de munca, politica de
ocupare a fortei de munca, servicii de ocupare a fortei de
munca.

05.20.30.10 – Programe si statistici

31974Y0709(01)
Council Resolution on the 27 th of June 1974 establishing the initial
Community action programme for the vocational rehabilitation of
handicapped persons.
Rezolutia Consiliului din 27 iunie 1974 privind stabilirea unui program
initial de actiune al Comunitatii pentru reabilitarea profesionala a
persoanelor cu handicap.
Publicatia: OJ C 080 09.07.1974 p.30
Amendamente:
Continut: Obiectivul urmarit de Consiliu este ca persoanele cu
handicap sa poata fi capabile de a duce o viata
independenta, fiind totodata deplin integrati în
societate. Este stabilit modul de organizare al
programului, proiecte ce se desfasoara concomitent
cu programul si modul de consultare si informare.
Key words: Community programme; social development;
handicapped person; dissemination of information.
Cuvinte cheie: program comunitar, dezvoltare sociala, persoana cu
handicap, diseminarea informatiei.

80
05.20.30.20 – Protectia angajatilor

32002L0014
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council
on the 11 th of March 2002 establishing a general framework for
informing and consulting employees in the European Community -
Joint declaration of the European Parliament, the Council and the
Commission on employee representation.
Directiva nr. 2002/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
11 martie 2002 privind stabilirea unui cadru general pentru informare si
consultare a angajatilor în Comunitatea Europeana. Declaratie comuna a
Parlamentului European, a Consiliului si a Comisiei privind reprezentarea
angajatilor.
Publicatia: OJ L 080 23.03.2002 p.29
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a stabili un cadru general al
cerintelor minime în privinta dreptului la informare
si consultare al angajatilor din întreprinderile aflate
pe teritoriul Comunitatii. Directiva stabileste
reglementarile privind informarea si consultarea,
confidentialitatea informatiei si protectia
reprezentantilor angajatilor. Statele membre vor
introduce în legislatia nationala masurile necesare
pentru aplicarea directivei.
Key words: social dialogue; worker consultation; worker
information; labour law; approximation of laws;
judgment of the EC Court; transfer of businesses;
collective dismissal.
Cuvinte cheie: dialog social, consultarea angajatilor, informarea
angajatilor, dreptul muncii, apropierea legislatiilor,
hotarâre a Curtii Europene de Justitie, transferul afacerii,
concediere colectiva.

81
32001R2157
Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the 8th of October 2001 on
the Statute for a European company (SE).
Regulamentul nr. 2157/2001 (CE) al Consiliului din 8 octombrie 2001
privind statutul societatii comerciale europene.
Publicatia: OJ L 294 10.11.2001 p.1
Amendamente:
Continut: Consiliul stabileste statutul societatii europene pe
actiuni. Regulamentul cuprinde reglementari privind
formarea întreprinderii, structura, dispozitii
financiare, precum si modul de încetare a platilor si
lichidare.
Key words: European company; company law; national law;
Community law - national law; EC countries.
Cuvinte cheie: societate comerciala europeana, dreptul societatilor
comerciale, dreptul intern, raporturile dintre dreptul
comunitar si dreptul intern, state membre CE.

32001L0086
Council Directive 2001/86/EC on the 8 th of October 2001
supplementing the Statute for a European company with regard to
the involvement of employees.
Directiva nr. 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 pentru
completarea statutului societatii comerciale europene în vederea
implicarii angajatilor.
Publicatia: OJ L 294 10.11.2001 p.22
Amendamente:
Continut: Scopul directivei este de a implica angajatii în
conducerea societatilor europene. Implicarea se va
face conform procedurilor stabilite de directiva.
Directiva stabileste si procedurile de negociere,
durata negocierilor, legislatia aplicabila ca si regulile
standard. Mai sunt stabilite reguli privind
confidentialitatea si protectia reprezentantilor
angajatilor.

82
Key words: European company; worker participation; worker
consultation; labour law; information transfer.
Cuvinte cheie: societate comerciala europeana, participarea angajatilor,
consultarea angajatilor, dreptul muncii, transfer de
informatii.

32001L0023
Council Directive 2001/23/EC on the 12th of March 2001 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the
safeguarding of employees' rights in the event of transfers of
undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses.
Directiva nr. 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind
apropierea legislatiei statelor membre referitoare la garantarea drepturilor
angajatilor în cazul transferului întreprinderilor, afacerilor sau a unor
parti din întreprindere sau afacere.
Publicatia: OJ L 082 22.03.2001 p.16
Amendamente:
Continut: Directiva se aplica atât sectorului public cât si celui
privat, în momentul în care are loc schimbarea
proprietarului. Directiva stabileste ca drepturile si
obligatiile legate de contractele de munca sau de
relatiile de munca ale fostului proprietar se transfera
noului proprietar, care are obligatia sa respecte
drepturile si obligatiile contractuale de munca pâna la
data expirarii acestora. Directiva stabileste obli-
gativitatea informarii si consultarii repre zentantilor
angajatilor.
Key words: labour law; transfer of businesses; worker information;
approximation of laws; worker consultation.
Cuvinte cheie: dreptul muncii, transferul întreprinderilor, informarea
angajatilor, apropierea legislatiilor, consultarea
angajatilor.

83
31999H0130
1999/130/EC: Commission Recommendation on the 18 th of November
1998 on ratification of International Labour Organisation (ILO)
Convention 180 concerning seafarers' hours of work, and ratification
of the 1996 Protocol to the 1976 Merchant Shipping (minimum
standards), Convention notified under document number C(1999)
372).
Recomandarea nr. 1999/130/CE a Comisiei din 18 noiembrie 1998
privind ratificarea Conventiei nr. 180 a Organizatiei Internationale a
Muncii (O.I.M.) privind orele de lucru ale personalului navigant, precum
si ratificarea Protocolului încheiat în 1996 la Conventia privind navigatia
comerciala (standarde minime) privind orele de lucru ale personalului
navigant (notificata sub documentul numarul C(1999) 372).
Publicatia: OJ L 043 17.02.1999 p.9
Amendamente:
Continut: Comisia recomanda Statelor membre sa ratifice
Conventia nr. 180 a O.I.M. privind orele de lucru al
personalului navigant, precum si Protocolul din 1996
la Conventia privind (standardele minime în)
navigatia comerciala din 1976. Statele membre au la
dispozitie un an pentru a lua masurile necesare
implementarii.
Key words: crew; merchant fleet; ratification of an agreement;
working time; ILO.
Cuvinte cheie: echipaj, flota comerciala, ratificarea unui acord, timp de
lucru, OIM.

31998L0059
Council Directive 98/59/EC on the 20 th of July 1998 on the
approximation of the laws of the Member States relating to collective
redundancies.
Directiva nr. 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea
legislatiilor statelor membre referitoare la concedierile colective.
Publicatia: OJ L 225 12.08.1998 p.16

84
Amendamente:
Continut: Directiva defineste notiunea de concediere colectiva si
instituie procedura de informare si consultare a
reprezentantilor angajatilor, precum si procedura de
concediere.
Key words: approximation of laws; cessation of trading; collective
dismissal; job cuts; worker consultation; worker
information.
Cuvinte cheie: apropierea legislatiilor, încetarea activitatii, concediere
colectiva, reducerea locurilor de munca, consultarea
angajatilor, informarea angajatilor.

31996L0034
Council Directive 96/34/EC on the 3rd of June 1996 on the framework
agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the
ETUC.
Directiva nr. 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-
cadru referitor la concediul parental, încheiat intre UNICE, CEEP si
ETUC.
Publicatia: OJ L 145 19.06.1996 p.4
Amendamente: 31997L0075 (OJ L 010 16.01.1998 p.24)
Continut: Directiva stabileste durata în care acordul-cadru
urmeaza sa fie pus în aplicare de statele membre.
Anexa prezinta acordul-cadru privind concediul
parental.
Key words: equality between men and women; family policy;
framework agreement; social partners; parental leave;
European social policy.
Cuvinte cheie: egalitatea între barbati si femei, politic a familiala, acord-
cadru, parteneri sociali, concediu parental, politica
sociala europeana.

85
31980L0987
Council Directive 80/987/EEC on the 20 th of October 1980 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the
protection of employees in the event of the insolvency of their
employer.
Directiva nr. 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 privind
apropierea legislatiilor statelor membre în privinta protejarii angajatilor în
cazul insolvabilitatii angajatorului.
Publicatia: OJ L 283 28.10.1980 p.23
Amendamente: 194N
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 31987L0164 (OJ L 066 11.03.1987 p.11)
Continut: Directiva stabileste ca în cazul în care patronul este
insolvabil, angajatii sa fie platiti de o institutie
garanta. Plata este facuta în baza unui anumit plafon
stabilit de fiecare stat membru în parte. Statele
membre vor stabili regulile de organizare si
functionare a institutiilor garante. Anexa directivei
prezinta categoriile de angajati care nu sunt supusi
aplicarii directivei.
Key words: approximation of laws; social security; pay; financial
solvency; employer; occupational safety.
Cuvinte cheie: apropierea legislatiilor, asigurari sociale, plata,
solvabilitate financiara, angajator, siguranta la locul de
munca.

05.20.30.30 – Stimulente pentru ocuparea fortei de munca

31986H0379
86/379/EEC: Council Recommendation on the 24 th of July 1986 on
the employment of disabled people in the Community.
Recomandarea nr. 86/379/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind
angajarea persoanelor cu deficiente în Comunitate.
Publicatia: OJ L 225 12.08.1986 p.43

86
Amendamente:
Continut: Statelor membre li se recomanda sa ia toate masurile
necesare pentru promovarea sanselor egale pentru
persoanele cu deficiente, în vederea asigurarii
accesului acestora la ocuparea fortei de munca si la
învatamânt profesional. Pentru promovarea sanselor
egale, statelor membre li se recomanda, de asemenea,
sa revizuiasca politicile privind persoanele cu
deficiente, care sa elimine discriminarea negativa si sa
întreprinda actiuni pozitive prin crearea de locuri de
munca si utilizarea de noi tehnologii.
Key words: handicapped worker; equal treatment; job access;
vocational training; measures to combat discrimination.
Cuvinte cheie: angajat cu deficiente, egalitate de tratament, acces la
munca, învatamânt profesional, masuri pentru
combaterea discriminarii.

05.20.40 – Asigurarile sociale

31992H0442
92/442/EEC: Council Recommendation on the 27 th of July 1992 on
the convergence of social protection objectives and policies.
Recomandarea nr. 92/442/CEE a Consiliului din 27 iulie 1992 privind
convergenta între obiectivele si politicile de protectie sociala.
Publicatia: OJ L 245 26.08.1992 p.49
Amendamente:
Continut: Statelor membre li se recomanda sa asigure fiecarei
persoane rezidente în Comunitate accesul la protectie
sociala, asistenta sociala, beneficii, ajutoare de boala,
maternitate, somaj. Statelor li se recomanda sa
acorde atentie persoanelor cu deficiente, persoanelor
vârstnice si familiei.
Key words: European social policy; subsistence level income; labour
law; approximation of policies; social security.

87
Cuvinte cheie: politica sociala europeana, venit de subzistenta, dreptul
muncii, apropierea politicilor, asigurari sociale.

31992H0441
92/441/EEC: Council Recommendation on the 24 th of June 1992 on
common criteria concerning sufficient resources and social assistance
in social protection systems.
Recomandarea nr. 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind
criteriile comune referitoare la asigurarea resurselor suficiente si a
asistentei sociale în sistemele de protectie sociala.
Publicatia: OJ L 245 26.08.1992 p.46
Amendamente:
Continut: Statelor membre li se recomanda sa recunoasca
dreptul fiecarei persoane la resurse suficiente si la
asistenta sociala pentru a avea un mod de trai
compatibil cu demnitatea umana. Statelor li se cere sa
introduca masurile necesare pentru implementarea
acestui drept.
Key words: European social policy; poverty; human relations; social
security; welfare; subsistence level income.
Cuvinte cheie: politica sociala europeana, saracie, relatii umane,
asigurari sociale, bunastare, venit de subzistenta.

05.20.40.10 – Principiile securitatii sociale

31986L0378
Council Directive 86/378/EEC on the 24 th of July 1986 on the
implementation of the principle of equal treatment for men and
women in occupational social security schemes.
Directiva nr. 86/378/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind
aplicarea principiului egalitatii de tratament între barbati si femei în
sistemele profesionale de asigurari sociale.

88
Publicatia: OJ L 225 12.08.1986 p.40
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Amended by 31996L0097 (OJ L 046 17.02.1997 p.20)
Continut: Directiva se aplica schemelor de asigurari sociale
proprii diferitelor profesiuni care si-au organizat
astfel de sisteme în cazuri cum ar fi: îmbolnaviri,
invaliditate, pensii, accidente industriale si boli
profesionale, precum si somaj. Principiul egalitatii se
refera la conditiile de acces, obligatia de a contribui,
calculul contributiei si calculul beneficiului.
Key words: equal treatment; equality between men and women;
social security; social-security benefit; family benefit.
Cuvinte cheie: egalitate de tratament, egalitatea între barbati si femei,
asigurari sociale, beneficii ale securitatii sociale,
beneficii familiale.

31979L0007
Council Directive 79/7/EEC on the 19 th of December 1978 on the
progressive implementation of the principle of equal treatment for
men and women in matters of social security.
Directiva nr. 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind
aplicarea progresiva a principiului egalitatii de tratament între barbati si
femei în problemele de asigurari sociale.
Publicatia: OJ L 006 10.01.1979 p.24
Amendamente:
Incorporated by 21994A0103(68) (OJ L 001 03.01.1994 p.484)
Continut: Scopul directivei este de a pune în aplicare progresiv
principiul egalitatii de tratament între barbati si
femei. Directiva prevede categoriile de persoane si
schemele profesionale de asigurari sociale carora li se
aplica.
Key words: social security; equality between men and women; equal
treatment.

89
Cuvinte cheie: asigurari sociale, egalitatea dintre barbati si femei,
egalitate de tratament.

05.20.40.20 – Muncitorii migranti

32000D0596
2000/596/EC: Council Decision on the 28th of September 2000
establishing a European Refugee Fund.
Decizia nr. 2000/596/CE a Consiliului din 28 septembrie 2000 privind
înfiintarea unui Fond European pentru Refugiati.
Publicatia: OJ L 252 06.10.200 p.12
Amendamente:
Continut: Fondul European pentru Refugiati este înfiintat în
scopul sprijinirii si încurajarii eforturilor facute de
statele membre pentru primirea refugiatilor. Decizia
stabileste conditiile primirii fondurilor, actiunile si
masurile ce trebuie întreprinse si modul de verificare
si evaluare.
Key words: admission of aliens; aid to refugees; co-financing;
refugee; EC fund.
Cuvinte cheie: admisia strainilor, ajutor pentru refugiati, cofinantare,
refugiat, fond CE.

31999R0307
Council Regulation (EC) No 307/1999 on the 8th of February 1999
amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social
security schemes to employed persons, to self-employed persons and
to members of their families moving within the Community and
Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for
implementing Regulation (EEC) No 1408/71 with a view to extending
them to cover students.
Regulamentul nr. 307/1999 (CE) al Consiliului din 8 februarie 1999
pentru modificarea Regulamentului nr. 1408/71 (CEE) privind aplicarea

90
schemelor de asigurari sociale persoanelor angajate, persoanelor ce
desfasoara activitati economice pe cont propriu si membrilor famililor
acestora, care îsi schimba resedinta în interiorul Comunitatii, precum si a
Regulamentului nr. 574/72 (CEE) privind stabilirea procedurilor pentru
aplicarea Regulamentului nr. 1408/71 (CEE), în vederea includerii
studentilor între beneficiarii sai.
Publicatia: OJ L 038 12.02.1999 p.01
Amendamente:
Continut: Prevederile Regulamentului nr. 1408/71 se extind si
altor categorii de persoane cum ar fi persoanele
angajate, persoanele care desfasoara activitati din
proprie initiativa si studentilor.
Key words: family; self-employment; social security; student;
vocational training.
Cuvinte cheie: familie, desfasurarea de activitati economice pe cont
propriu, asigurari sociale, student, învatamânt
profesional.

31998L0049
Council Directive 98/49/EC on the 29 th of June 1998 on safeguarding
the supplementary pension rights of employed and self-employed
persons moving within the Community.
Directiva nr. 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind garantarea
drepturilor la pensia suplimentara ale angajatilor si a persoanelor ce
desfasoara activitati economice pe cont propriu si se deplaseaza in
interiorul Comunitatii.
Publicatia: OJ L 209 25.07.1998 p.46
Amendamente: 32002D0154 (OJ L 054 25.02.2002 p.1)
Continut: Scopul directivei este de a garanta drepturile la
pensia suplimentara a persoanelor care si-au
schimbat domiciliul dintr-un stat membru în altul.
Directiva stabileste masurile de garantare a pensiei
suplimentare.

91
Key words: free movement of workers; pension scheme; social
security; transfer of pension rights.
Cuvinte cheie: libera circulatie a fortei de munca, scheme de pensii,
asigurari sociale, transferul drepturilor de pensie.

31972R0574
Regulation (EEC) No 574/72 of the Council on the 21st of March 1972
fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
on the application of social security schemes to employed persons and
their families moving within the Community.
Regulamentul nr. 574/72 al Consiliului (CEE) din 21 martie 1972 pentru
stabilirea procedurii de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 (CEE)
privind aplicarea schemelor de asigurari sociale în cazul angajatilor si
familiilor acestora care se deplaseaza în interiorul Comunitatii.
Publicatia: OJ L 074 27.03.1972 p.1
Amendamente: SE SER1 I p.0159
Amended by 179H
Amended by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(56) (OJ L 001 03.01.1994 p.327)
Interpreted by 32000D0749 (OJ L 302 01.12.2000 p.71)
Amended by 32001R1386 (OJ L 187 10.07.2001 p.1)
Derogation in 31982R0620 (OJ L 075 19.03.1982 p.1)
See 31985R1661 (OJ L 160 20.06.1985 p.7)
Amended by 31993R1945 (OJ L 181 23.07.1993 p.1)
Amended by 31995R3095 (OJ L 335 30.12.1995 p.1)
Amended by 31997R0118 (OJ L 028 30.01.1997 p.1)
Amended by 31997R1290 (OJ L 176 04.07.1997 p.1)
Amended by 31998R1223 (OJ L 168 13.06.1998 p.1)
Amended by 31998R1606 (OJ L 209 25.07.1998 p.1)
Amended by 31999R0307 (OJ L 038 12.02.1999 p.1)
Amended by 31999R1399 (OJ L 164 30.06.1999 p.1)
Amended by 32002R0410 (OJ L 062 05.03.2002 p.17)

92
Continut: Regulamentul stabileste procedurile pentru punerea
în aplicare a dispozitiilor generale ale regulamentului
aratat. Anexele stabilesc autoritatile, institutiile
competente, autoritatile de legatura, prevederile ce
sunt înca aplicabile în virtutea conventiilor bilaterale
si procedurile de plata a alocatiilor.

Key words: social-security harmonization; Community worker;


social legislation; social-security benefit; family benefit;
national implementation of Community law.
Cuvinte cheie: armonizarea securitatii sociale, angajat în cadrul
Comunitatii, legislatie sociala, beneficii de securitate
sociala, beneficii familiale, aplicarea la nivel national a
legislatiei comunitare.

31971R1408
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council on the 14 th of June 1971
on the application of social security schemes to employed persons and
their families moving within the Community.
Regulamentul nr. 1408/71 al Consiliului (CEE) din 14 iunie 1971 privind
aplicarea schemelor de asigurari sociale în cazul persoanelor angajate si a
familiilor acestora care se deplaseaza în interiorul Comunitatii.
Publicatia: OJ L 149 05.07.1971 p.2
Amendamente: SE SER1 I p.0416
Amended by 172B
Amended by 179H
Amended by 185I
Amended by 194N
Incorporated by 21994A0103(38) (OJ L 001 03.01.1994 p.206)
Incorporated by 21994A0103(56) (OJ L 001 03.01.1994 p.327)
Interpreted by 32000D0141 (OJ L 047 19.02.2000 p.30)
Amended by 32001R1386 (OJ L 187 10.07.2001 p.1)
Implemented by 31972R0574 (OJ L 074 27.03.1972 p.1) (SE SER1 I
p.0159)

93
Amended by 31972R2864 (OJ L 306 31.12.1972 p.1) (SE SER1 I
p.0015)
Amended by 31973D0101(01) (OJ L 002 01.01.1973 p.1)
Amended by 31981R1390 (OJ L 143 29.05.1981 p.1)
Interpreted by 31991D0424 (OJ L 235 23.08.1991 p.9)
Amended by 31992R1247 (OJ L 136 19.05.1992 p.1)
Amended by 31993R1945 (OJ L 181 23.07.1993 p.1)
Amended by 31995R3095 (OJ L 335 30.12.1995 p.1)
Interpreted by 31996D0555 (OJ L 241 21.09.1996 p.31)
Amended by 31997R0118 (OJ L 028 30.01.1997 p.1)
Amended by 31997R1290 (OJ L 176 04.07.1997 p.1)
Amended by 31998R1223 (OJ L 168 13.06.1998 p.1)
Amended by 31998R1606 (OJ L 209 25.07.1998 p.1)
Amended by 31999R0307 (OJ L 038 12.02.1999 p.1)
Amended by 31999R1399 (OJ L 164 30.06.1999 p.1)
Continut: Regulamentul se refera la persoanele carora li se
aplica legislatia dintr-un alt stat, sunt apatride sau
sunt refugiate. Regulamentul prevede aplicarea unui
tratament egal (sprijin în caz de îmbolnaviri, ajutoare
de maternitate, invaliditate, pensie, somaj). Statele
membre au obligatia de a trimite Comisiei actele
normative privind tratamentul egal în vederea
publicarii.
Key words: social-security harmonization; Community worker;
social legislation; social-security benefit; family benefit.
Cuvinte cheie: armonizarea securitatii sociale, angajat în cadrul
Comunitatii, legislatie sociala, beneficii ale securitatii
sociale, beneficii familiale.

05.20.50 – Armonizarea anumitor dispozitii sociale

31998D0500
98/500/EC: Commission Decision on the 20th of May 1998 on the
establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the

94
Dialogue between the social partners at European level (notified
under document number C(1998) 2334) (Text with EEA relevance).
Decizia nr. 98/500/CEE a Comisiei din 20 mai 1998 privind înfiintarea
Comitetelor Sectoriale de Dialog Social, care sa promoveze dialogul între
partenerii sociali la nivel european (notificat sub documentul nr. C (1998)
2334) (Act normativ aplicabil în cadrul SEE).
Publicatia: OJ L 225 12.08.1998 p.27

Amendamente:
Continut: Comitetele sectoriale de dialog social sunt înfiintate în
acele sectoare în care partenerii sociali fac o cerere
comuna de a participa la dialogul social la nivel
european. Decizia stabileste criteriile ce trebuie
îndeplinite pentru a înfiinta un comitet sectorial de
dialog social. Comitetele sectoriale de dialog social
vor inlocui comitetele comune de dialog.
Key words: economic sector; employers' organization; labour
relations; management and labour; trade union
confederation; Community social dialogue.
Cuvinte cheie: sector economic, organizatie patronala, raporturi de
munca, parteneri sociali, confederatie sindicala, dialog
social comunitar.

95