Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor:

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: …………………


CLASA: a V-a……………………………………………………………………………………….
ARIA CURRICULARĂ / ACADEMICĂ: Om şi societate………………………………….…………
DISCIPLINA: Istorie………………………………………………………………….……………..
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Roma Antică…………………………………………
SUBIECTUL: …Roma Regală…………………………………………………………….………………...
DURATA ACTIVITĂŢII: 50 minute………….…………………..
DATA: …2. Aprilie 2010………………………………………………...
TIPUL ACTIVITĂŢII: …predare-învăţare……………………………...
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tabla, creta, manualul, atlasul şcolar, hărţti, documentare, calculatorul.
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Elevii să analizeze fenomenelor economice, sociale şi politice specific Romei Regale.
COMPETENŢE SPECIFICE:
La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să:
1. Facă distincţia între legenda şi adevăr în interpretarea izvoarelor istorice.
2. Să plaseze în timp perioada Romei Regale.
3. Să prezinte organizarea şi structura societăşii romane.

1
4. Să prezinte instituţiile Romei Regale.
5. Să înţeleagă cauzele înlăturării regalităţii.
6. Să definească termenii: patrician, plebeu, senat, gintă, curia, tribul.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode, procedee, tehnici: explicaţia, conversaţia, problematizarea, demonstraţia; metoda cubului.
b) Mijloace de instruire: fişe de lucru cu fragmente din diferite surse istorice; retroproiectorul; eseul de cinci minute.
c) Moduri de organizare a instruirii: activitate frontală, activitate individuală; pe grupe.

BIBLIOGRAFIE: . V. Băluţoiu, C-tin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Ed. All Educational; Marcel Bordet, Istoria Romei antice, Ed. Lider,
Bucureşti, 1998; Ghe. C. Vorona, Istoria universală a arhitecturii ilustrată, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986.

2
DESFĂŞURAREA OREI

1. Momentul organizatoric (3’)

Activitatea profesorului de predare sau de organizare: notează absenţele; pregăteşte mijloacele de învăţare.
Activitatea elevului de învăţare: răspund profesorului; deschid caietul de notiţe; raportează profesorului.
Resurse procedurale: metoda conversaţiei.
Mijloace didactice: ----
Forme de organizare: frontal.
Forme de evaluare: ----

2. Evaluare. Revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (7’)

Se foloseşte metoda cubului.


a. Descrie imaginea de ansamblu a Italiei.
b. Compară cadrul natural al Italiei cu cel al Greciei.
c. Asociază aşezarea Italiei în plină mare Mediterană cu naşterea unei noi civilizaţii.
d. Analizează relieful, clima, hidrografia Italiei.
e. Aplică cunoaşterea cadrului geografic în stabilirea ocupaţiilor locuitorilor Italiei.
f. Argumentează importanţa cunoaşterii cadrului geografic în explicarea unei civilizaţii.
Activitatea elevului de învăţare: răspund profesorului; deschid caietul de notiţe; raportează profesorului.
Resurse procedurale: metoda conversaţiei; explicaţia elevilor; metoda cubului.

3
Mijloace didactice: table, manualul, harta, atlasul.
Forme de organizare: frontal, pe grupe.
Forme de evaluare: evaluare iniţială

3. Anunţarea lecţiei noi, a planului ei de predare- învăţare, a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei. (5’).

Activitatea profesorului de predare sau de organizare:

- În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de Roma antică. Astăzi vom continua să discutăm următoarele probleme:
- Oferă informaţii suplimentare.
Activitatea elevului de învăţare: răspund solicitării profesorului; pun întrebări acestuia.
Resurse procedurale: metoda conversaţiei; explicaţiei.
Mijloace didactice: table, manualul.
Forme de organizare: frontal.
Forme de evaluare: -----

4. Dobândirea noilor cunoştinţe (35’)

Conţinutul instruirii

- Se va studia imaginea de la pagina 93 din manual- Lupoaica symbol al Romei şi Legenda întemeierii Romei. Elevii vor nota în căsuţe
personajele în ordinea cronologică a evenimentelo în sensul acelor de ceasornic.
- Întemeierea Romei 21 aprilie 753 î. Hr.

4
- Descoperiri arheologice de pe Colina Palatin confirm tradiţia
- 7 regi legendari: 2 latini, 2 sabini, 3 etruşti. Elevii folosesc documentul istoric (descoperirea).
- Societatea romană: organizare - Familia (clanuri) sau ginta: Emilia, Horaţia, Cornelia
- Curia (10 ginţi)
- Tribul (Ramnes, Tities şi Luceres)- Populus Romanus.
- Structura socială - Aristocraţia- patricieni;
- Clienţi- depindeau de patricieni, îi serveau în războaie, în munca câmpului, iar patricieni îi protejau. Proveneau din rândul
Populaţiilor învinse, străini, ţărani, datornici, scalvi eliberaţi;
- Plebei- oamnei liberi, meşteşugari, negustori lipsiţi de drepturi politice;
- Sclavi în număr redus.
- Instituţii sociale: - Regele : comandant militar, judecător suprem, mare preot, ales de adunarea poporului, părinte al poporului; puterea regelui
deşi era aproape nelimitată nu se transmitea urmaşilor; la moartea regelui puterea trecea asupra senatului, iar în timpul în care locul pe tron era
vacant, până la alegerea unui rege de către popor, fiecare senator exercita funcţia de rege timp de cinci zile.
- Senat- era alcătuit din şefii ginţilor şi avea rolul de a ratifica hotărârile adunării poporului şi de a-l consilia pe rege.;
era considerat păstrătorul tradiţiilor şi datinilor poporului roman..
- Adunarea poporului- formată din patricieni, clienţi, alege regale, prin aclamaţii propunerile acestuia.

- Înlăturarea regalităţii: nemulţumirea patricienilor şi a latinilor va conduce la alungarea ultimului rege etrusc în anul 509 î.Hr.

Activitatea elevului de învăţare: notează, pun întrebări, respecăt cerinţele profesorului.


Resurse procedurale: metoda conversaţiei, explicaţiei,
Mijloace didactice: tabla, manualul, fişe de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual.
Forme de evaluare: evaluare formativă.

5
5. Fixarea noilor cunoştinţe (8’)

Activitatea profesorului de predare sau de organizare:


- Prin Eseul de cinci minute elevii vor reuşi să îşi adune ideile legate de tema lecţiei, şi anume aceştia vor scrie un lucru pe care l+au învăţat
din lecţie şi vor formula o întrebare pe care o mai au în legătură cu aceasta. Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de
scris şi le foloseşte pentru a-şi planifica la aceaşi clasă lecţia următoare.
Activitatea elevului de învăţare: respect cerinţa profesorului.
Resurse procedurale: metoda conversaţiei, explicaţiei.
Mijloace didactice: -----
Forme de organizare: frontal, individual.
Forme de evaluare: sumativă

6. Tema pentru acasă (2’)

Activitatea profesorului de predare sau de organizare:


- Exerciţiile 1,2,3, de la pagina 92 din manualul de istorie.
Activitatea elevului de învăţare: respect cerinţa profesorului, notează în caiet.
Resurse procedurale: metoda conversaţiei, explicaţiei.
Mijloace didactice: manualul.
Forme de organizare: frontal, individual.
Forme de evaluare:--------.