Sunteți pe pagina 1din 17

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////
/ Subiecte descarcate de pe site-ul: http://spiruharet.routernet.org
/
/ Informatii si Contact la: spiruharet@universitati.org
/
/ Gazduire Gratuita de Fisiere: http://routernet.org
/
/ Postati aceste teste si pe forumul nostru: http://spiruharet.routernet.org/f
orum /
/
/
/ Multumim
/
/
/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////

1Cum se clasifica obligaNiile în funcNie de izvorul lor.


obligatii nascute din acte juridice
- obligatii nascuzte din acte juridice unilaterale
- obligatii nascute din contracte
obligatii nascute din fapte juridice
- obligatii care rezulta din fapte juridic licite
- obligatii nascute din îmbogatirea fara just temei
- obligatii nascte din gestiuna de afaceri
- obligatii nascute din plata nedatorata
- obligatii care rezulta din fapte juridce licite
2. Cum se clasifica obligaNiile în raport de obiectul lor.
- obligatii de a da
- obligatii de a face
- obligatii de a nu face
- obligatii determinata
- obligatii de diligenta si prudenta
-obligatii pozitive si obligatii negative
.3 Cum se clasifica obligaNiile dupa sancNiunea lor.
- obligatia civila perfecta
- obligatia civila imperfecta sau naturale
.4 Cum se clasifica obligaNiile dupa opozabilitatea lor.
- obligatii obisnuite
- obligatii opozabile si tertilor
- obligatii reale
.5 Care este definiNia contractului. - prin contract se întelege acordul de vointa
între doua sau mai multe persoane prin care se nasc se modifica sau se sting drep
turi si obligatii adica un raport juridic de obligatii (in doctrina).potrivit ar
t.942.Contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane,pentru a constit
ui sau a stinge intre dansii raporturi juridice.
.6 Cum se clasifica contractele dupa modul de formare.
- contracte consensuale
- contracte solemne
- contracte reale
7. Cum se clasifica contractele dupa conNinutul lor.
- contracte unilaterale
- contracte bilaterale (sinalagmatice)
.8 Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parNi.
- cu titlu oneros
- cu titlu gratuit

.9 Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros.


- comutativ
- aleatori
10. Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit.
- contractul dezinteresat
- liberalitatile
.11 Cum se clasifica contractele dupa efectele produse.
- contractele constitutive
- contractele translative
- contractele declarative de drepturi
.12 Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare.
- cu executare imediata
- cu executare succesiva
.13 Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor în legislaNie. - contracte
numite
- contracte nenumite
.14 Cum se clasifica contractele dupa corelaNia dintre ele.
- contractele principale
- contractele accesorii
15. Cum se clasifica contractele dupa modul în care se exprima voinNa parNilor.
- contractele negociate
- contractele de adeziune
- contractele obligatorii
16. Care sunt condiNiile cerute pentru validitatea contractelor.
- Capactatea de a contracta
- consimtamântul valabil al parti care se obliga
- un obiect determinat
- o cauza licita
17 Ce este capacitatea de a contracta.
- este expresia care desemneaza capacitatea în dreptul civil
18. Care sunt incapacitaNile generale în materia capacitaNii de a contracta.
- nulitate absoluta în cazul în care incapacitatea a avut ca scop protejarea unui int
eres public
- nulitate relativa în cazul în care incapacitatea a avut drept scop doar protectia
incapabilului sau a anmite persaone
- în raport de art. 11 din decretul nr. 31/1954, incapacitatile generale îi viteaza
pe minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani si interzisii judecatoresti.
19. Care sunt incapacitatile partiale sau speciale în materia capacitatii de a con
tracta.
- vânzarea între soti este interzisa
- tutorii nu pot cumpara bunurle persoanelor de sub tutela lor
- mandatarii atât conventionali cât si legali, împuterniciti a vinde un lucru nu pot s
a-l cumpere
- persoanele ce administreaza bunuri ce apartin statului,
- functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului
- judecatorii, procurorii si avocatii nu pot devenii cesionari (cumparatori) de
drepturi letigioase care sunt de competenta Curtii de Apel ..
- persoanele insolvabile

20. Care sunt conditiile consimtamântului.


- sa emane de la o persoana cu discernamânt
- sa fie exprimat cu intentia de aproduce efecte juridice
- sa fie exteriorizat
- sa nu fie alterat de vicii de consimtamânt
21 Ce este oferta de a contracta (policitatiunea). - este propunerea pe care o p
ersoana o face unei alte persoane sau publicului, de a încheia un contract în anumit
e conditii
22 Care este forNa obligatorie a ofertei.
- se analizaeaza anterior acceptarii ei, deoareace dupa ce a fost acceptata se înc
heie contractul iar contractului i se aplca regulile privind puterea obligatorie
a contractului (se disting doua situatii dupa cum oferta a ajuns sau nu la dest
inatar)
daca oferta a ajuns la destinatar
- daca oferta nu a ajuns la destinatar
- daca oferta este cu termen
- daca oferta nu este cu termen
23 Care sunt condiNiile cerute pentru acceptarea ofertei.
- sa fie pura si simpla
- daca oferta a fost adresata unei anumite persoane numai acea persoana o poate
acepta
- acceptarea trebuie sa intervina înainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi
fost revocata
.24 Care este momentul încheierii contractului.
- este acela în care se realizeaza acordul de vointa prin întâlnirea acceptarii cu ofe
rta de a contracta
25 Care este importanNa determinarii momentului încheierii contractului.
Determinarea locului încheierii contractului prezinta importanta în cadrul relatiilo
r de drept international privat atunci când apare un conflict de legi în spatiu, pen
tru stabilirea legii aplicate.

26Care este locul încheierii contractului.


- între partile prezente, locul încheierii contractului este acela în care se afla par
tile.
- daca încheierea contractului se realizeaza prin telefon locul încheierii contractu
lui este acela unde se afla ofertantul
- în cazul contractului încheiat prin corespondenta având în vedere sistemul receptiei l
ocul încheierii contractului este acela unde se afla destinatarul ofertei
27. Care este importanNa determinarii locului încheierii contractului.
- Determinarea locului încheierii contractului prezinta importanta în cadrul relatii
lor de drept international privat atunci când apare un conflict de legi în spatiu, p
entru stabilirea legii în spatiu, pentru stabilirea legii aplicabile.
28. Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului.
- obligativitatii
- relativitatii
- opozabilitatii
29. Ce înseamna interpretarea contractului.
- a interpreta înseamna a determina întelesul exact al clauzelor unui contract prin
cercetarea manifestarii de vointa a partilor în strânsa corelatie cu voinata lor int
erna
30. Ce înseamna principiul obligativitaNii contractului.
- conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante
31. Care sunt excepNiile de la principiul obligativitaNii contractului în raportur
ile dintre parNi.
-denuntarea unilaterala a contractuli
- încetarea contractelor intuitu personae
- suspendarrea fortei obligatorii a contractului
- prorogarea legala
32. Ce este principiul relativitaNii efectelor contractului.
- regula potrivit careia contractul produce efecte numai fata de partile contrac
tatante neputând sa profite sau sa dauneze altor persoane conventile n-au efect decât
între partile cntractului
33. Care sunt excepNii de la principiul relativitaNii efectelor contractului.
- exceptii aparente
- promisiunea faptei altuia sau conventia de porte-fort (promisiuna pentru altul
)
- actiunile directe
- exceptii reale sau veritabile
- stipulatia pentru altul (contractul în folosul unei terte persoane)
34. Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul).
-este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o
terta persoana sa-si asume un angajament juridic în folosul creditorului din contr
act
35. Cum este definita stipulaNia pentru altul.
- numita si contractul în folosul unei terte persoane este un contract prin care o
parte, numita stipulant dispune ca ceallata parte numita promitent, sa dea, sa
faca sau sa nu faca ceva în folosul uni terte persoane numita tert beneficiar care
nu participa la încheierea contratului

36. Care sunt aplicaNiile stipulaNiei pentru altul.


- în materia donatiei cu sarcina în favoarea unui tert
- a rentei viagere
-în cazul contractului de asigurare
-în cazul contractului de transport de bunuri
37. Care sunt condiNiile de valabilitate ale stipulaNiei pentru altul.
- vointa de a stipula (animus )
- persoana tertului beneficiar trebuie sa fie determinata La momentul încheierii c
ontractului sau sa fie detreminabila în raport cu momentul executarii acestuia
38. Care sunt efectele stipulaNiei pentru altul.
- capacitatea de a contracta
-consimtamântul valabil al partii care se obliga
- un obiect determinat
- o cauza licita

39. Ce este acNiunea directa prin invocarea contractului de catre terN.


- reprezinta posibilitati recunoscute de lege unor personae straine de un contra
ct de a actiona împotriva uneia din partile contractante invocând contractul la a ca
rui încheiere nu a participat
????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????? p 58
40. Cum este definita simulaNia.
- o operatiune în cadrul careia doua personae încheie un contract public apparent mi
ncinos care nu reflecta vointa lor reala, prin care se creaza o alta situate jur
idica decât cea creata printr-un contract secret contraânscris care exprima vointa r
eala a partilor
41. Care sunt condiNiile simulaNiei
- este necesar ca actul secret sa se încheie anterior sau concomiten t cu actul pu
blic
42. Care sunt formele simulaNiei.
- fictiv
- deghizat
- prin care se realizeaza o interpunere de personae
43. Care sunt scopurile urmarite prin simulaNie.
- general
- abstract
- concret
44. Care sunt efectele simulaNiei.
- Un asemenea act nu poate avea nici un effect în contra altor persoane
45. Ce este acNiunea în declararea simulaNiei.
- este acea actiune civila prin care se urmareste constatarea caracterului publi
c si existenta contractuli secret care modifica total sau partial contractul pub
lic.
46. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.
- obligatiile reciproce ale partilor trebuie sa fie executate simultan
- daca una din parti nu-si executa culpabil obligatiile cealalta parte are drept
ul sa ceara în justitie rezolutiunea sau rezilierea contractului
- daca un eveniment independent de vointa sa împiedica o parte contractanta sa-si
execute obligatiile contractul înceteaza , cealalta parte fiind exonerata de oblig
atiile sale

47. Care este notiunea exceptiei de neexecutare.


- este un mijloc de aparare aflat la dispozitiea unei dintre partile contractulu
i sinalagmatic în cazul în care I se pretinde executarea obligatiei ce-I incuba, far
a ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propria obligatie
48. Care sunt cazurile practice ale excepNiei de neexecutare.
- obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul în acelasi contract
- partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile re
ciproce
49. Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului.
- reciprocitatea si interdependenta obligatiilor dintr-un contract sinalagmatic
50. Care sunt condiTiile exceptiei de neexecutare.
- obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul în acelasi contract
- este necesar ca din partea celuilalt contractant sa existe o nerexecutare chia
r partiala, dar sufficient de importanta
- neexecutarea sa nu se datoreze faptei insesi a celui ce invoca exceptia fapta
ce la împiedicat pe celalalt sa-si execute obligatia
- partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre oblgatiile rec
iproce
- pentru invocarea execeptiei de neexecutare nu se cere ca debitorul sa fi fost
pus în întârziere
51. Ce este rezolutiunea contractului.
R: - sanctiunea neexecutarii culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare
imediata, constând în desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor în si
tuatia avuta anterior încheierii contractului
- desfiintarea pe cale judiciara sau conventionala,a contractului sinalagmatic,c
u executare uno ictu,în cazul în care nu se îndeplinesc ,în mod culpabil,obligatiile asu
mate prin conventie,desfiintare care produce efecte retroactive
52. Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului.
R: -cauzele nulitatii sunt întotdeauna concomitente cu momentul încheierii contractu
lui-cauza rezolutiunii este întotdeauna posterioara încheierii contractului;
-nulitatea se întemeiaza pe ideea ca un contract nu a fost valabil încheiat rezolutiu
nea are ca premisa un contract valabil încheiat care însa nu a fost executat din cul
pa uneia dintre parti
53. Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului.
R: reciprocitatea si interdependenta obligatiilor din contractul sinalagmatic,împr
ejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalt
e
54. Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare.
R: -una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;
- - - neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a îndeplinit obligatia;
- debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus în întârziere,în conditiile prevazute
de lege

55. Ce sunt pactele comisorii.


R: clauzele contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractu
lui pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele.
56. Care sunt efectele rezolutiunii contractului.
R: - între parti rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor în sutiatia an
terioara,partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate în temeiul con
tractului desfiintat;
- fata de terti rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drep
turilor consfintite în favoarea lor de catre dobânditorul bunului sau bunurilor ce a
u format obiectul contractului rezolvit conform principiului resulto jure dantis
resolvitur jus occipientis .

57. Ce este rezilierea contractului.


R: este sanctiunea care se aplica în cazul neexecutarii culpabile a unui contract
cu executare succesiva
58. Ce este riscul contractului.
R: o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fort
uite, adica a unei cauze independente de orice culpa a vreuneia dintre parti.
59. Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori.
R: - în materie de închiriere,daca în timpul locatiunii lucrul închiriat piere în totalita
te,prin caz fortuit,contractul se considera de drept desfacut,ceea ce înseamna ca
locatarul nu va avea dreptul sa pretinda chiria de la chirias;
-în materia contractului de antrepriza,daca înainte de predare,lucrul confectionat d
e antreprenor piere fortuit,antreprenorul nu va putea pretinde de la comitent pl
ata pentru munca investita în confectionarea lucrului.

60. Cine suporta riscul în contractele sinalagmatice translative de proprietate.


R: acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii
fortuite a acestuia (res perit domino)
R: în cazul contractelor translative de proprietate,riscul contractului îl suporta a
cea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului în momentul pieirii fortui
te a acestuia (res perit domino).

61. Ce este raspunderea civila contractuala.


R: Nerespectarea unei obligatii nascute dintr-un contract

62. Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale.


R: -fapta ilicita care consta în neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de
debitor;
-existenta unui prejudiciu în patrimoniul creditorului;
-existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita a debitorului si prejudi
ciul creditorului;
-vinovatia debitorului.

63. Cum se clasifica despagubirile sau daunele interese.


R: despagubiri compensatorii si despagubiri moratorii

64. Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese.


R: evaluare judiciara, evaluare conventionala si evaluare legala
65. Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale.
R: clauze exoneratoare de raspundere
clauze de limitare a raspunderii
clauze de agravare a raspunderii
66. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare.
R: contract consensual, contract bilateral( sinalagmatic) , contract cu titlu on
eros, contract comutativ si contract translativ de proprietate

67. Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara.


R: - vânzarea între soti este interzisa
- tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor de sub tutela lor cât timp socotelil
e definitive ale tutelei n-au fost date si primite
- mandatarii, atât conventionali, cât si legali, împuterniciti a vinde un lucru nu pot
sa-l cumpere
- persoanele ce administreaza bunuri ce apartin statului, comunelor, oraselor, m
unicipiilor sau judetelor, nu pot cumpara bunurile aflate în administrarea lor
- functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administr
ativ-teritoriale care se vând prin mijlocirea lor
- judecatorii, procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari de drepturi litigi
oase care sunt de competenta Curtii de Apel în a carei circumscriptie îsi exercita f
unctia sau profesia; iar în cazul judecatorilor de la Curtea Constitutionala, Înalta
Curte de Casatie si Justitie si al procurorilor de la Parchetul de pe lânga Înalta
Curte de Casatie si Justitie, interdictia se întinde pe tot teritoriul tarii.
68. Ce este promisiunea de vânzare.
R: -este un antecontract din care se naste un drept de creanta
-oricare dintre partile antecontractului se poate adresa instantei de judecata p
entru a pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract de vânzare-cumparare
69. Ce este pactul de preferinta.
R: promisiunea de vânzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca în cazul când îl
va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal
70. Ce este dreptul de preemtiune.
R: dreptul prioritar la cumparare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept c
e reprezinta o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor si de la
principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul sau
71. Ce este promisiunea unilaterala de vânzare.
R: obligatia în sarcina promitentului ( o persoana primeste promisiunea proprietar
ului de a vinde acel bun rezervându-si dreptul de a-si manifesta ulterior consimta
mântul de a cumpara acel bun)
72. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca lucrul vândut.
R: sa fie în comert, sa existe în momentul încheierii contractului sau sa poata exista
în viitor, sa fie determinat sau determinabil, ilicit si posibil , sa fie proprie
tatea vânzatorului

73. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca pretul.


R: pretul sa fie stabilit în bani
pretul sa fie determinat sau determinabil
pretul sa fie sincer(real) si serios
74. Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului.
R: sa corespunda valorii lucrului vândut
75. Ce este predarea lucrului vândut.
R: punerea bunului la dispozitia cumparatorului, astfel încât acesta sa-l aiba în pose
sie efectiva si sa-l poata folosi în calitate de proprietar.
76. Ce este obligatia de garantie contra evictiunii.
R: - vânzatorul este obligat de drept sa-l garanteze pe cumparator de evictiune to
tala sau partiala a lucrului vândut,precum si de sarcinile care n-au fost declarat
e la încheierea contractului.

77. Ce reprezinta evictiunea.


R: pierderea, în tot sau în parte, a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparator
ului în exercitarea prerogativelor de proprietar
78. Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultând din fapta unui tert
.
R: - existenta unei tulburari de drept
- cauza tulburarii sa fie anterioara vânzarii
- cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii
79. Care sunt efectele garantiei în caz de evictiune consumata.
R: evictiunea totala sau evictiunea partiala
80. Care sunt conditiile care se cer întrunite pentru a opera obligatia de garanti
e contra viciilor lucrului vândut.
R: - viciul sa fie ascuns
- viciile sa fi existat în momentul vânzarii
- viciul sa fie grav
81.Care sunt efectele raspunderii vânzatorului pentru vicii.
R: rezolutiunea vânzarii, reducerea pretului, plata daunelor - interese
82. Când datoreaza cumparatorul dobânda pretului.
R: când întârzie la achitarea pretului daca exista conventie în acest sens, daca lucrul
vândut si predat este producator de fructe, daca a fost pus în întârziere printr-o notif
icare de plata
83. Care este sanctiunea neplatii pretului.
R: - obligarea cumparatorului la executarea în natura a obligatiei,
- invocarea exceptiei de neexecutare cu refuzul de a preda lucrul vândut , daca cu
mparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv
84. Ce este luarea în primire a lucrului vândut.
R: obligarea cumparatorului de a lua în primire lucrul vândut , la locul si termenul
la care vânzatorul este obligat sa-l predea
85. Cine suporta cheltuielile vânzarii.
R: cumparatorul este obligat sa suporte cheltuielile vânzarii,respectiv cheltuieli
le propriu-zise ale contractului,taxele de timbru,taxele de publicitate imobilia
ra
86. Care sunt varietatile de vânzare.
R: - vânzarea cu gramada
- vânzarea dupa greutate, numar sau masura
- vânzarea pe gustate
- vânzarea pe încercate
- vânzarea cu pact de rascumparare
- vânzarea unei mosteniri
- vânzarea de drepturi litigioase si retractul litigios

87. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie.


R : - caracterul translativ de proprietate;
- solemnitatea
88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii.
R: minorii si persoanele puse sub interdictie, sub sanctiunea nulitaNii absolute
a actului încheiat
89. Care sunt incapacitatile de a primi donatii.
R: incapacitati absolute si incapacitati relative
90.Care este obiectul contractului de donatie.
R: bunuri mobile si imobile care se afla în circuitul civil, sunt determinate sau
determinabile, posibile, licite, care exista sau pot sa existe în viitor.
91.Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie.
R: - toate donatiile se fac prin act autentic,sub sanctiunea nulitatii absolute.
92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor.
R: -un act juridic valabil încheiat este irevocabil,nu poate sa fie desfiinta prin
manifestarea de vointa a unei singure parti
93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor.
R: - conditiile potestative
- plata datoriilor viitoare nedeterminate
- dreptul donatorului de a dispune în continuare de bunul donat
- rezervarea dreptului de denuntare unilaterala
94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor.
R: - donatia poate fi afectata de un termen, deoarece termenul nu afecteaza vala
bilitatea dreptului transmis , ci doar exercitiul acelui drept
- donatia poate fi afectata de o conditie cauzala sau mixta
- în contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului , precum
si cele viitoare, daca sunt specificate în contractul de donatie
- reîntoarcerea conventionala a bunurilor donate pentru cazul în care donatarul ar m
uri înainte de donator, precum si situatia în care donatarul sau descendentii acestu
ia ai deceda înaintea sa.
95. Ce este revocabilitatea donatiilor între soti.
R: -sotul donator poate revoca oricând donatia,în mod expres sau tacit si nu are pos
ibilitatea sa renunte la dreptul de revocare
96. Ce forma îmbraca donatiile simulate.
R: donatia deghizata si donatia prin interpunere de persoane

97. Ce sunt donatiile deghizate.


R: donatie simulata care, sub aparenta unui contract cu titlu oneros, ascunde na
tura gratuita a unui contract secret.
98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane.
R: Donatiile pot fi facute si prin persoane interpuse. Se recurge la aceasta for
ma a simulatiei în cazul în care se urmareste sa se faca o liberalitate unei persoan
e incapabile sa primeasca liberalitati de la donator. Persoana interpusa, capabi
la de a primi donatia, va remite apoi bunul donat donatarului incapabil.
Potrivit art. 812 C. civ., sunt prezumate a fi persoane interpuse parintii, copi
ii si sotul persoanei incapabile
99.Ce sunt donatiile indirecte.
R: liberalitati realizate pe calea unui alt act juridic, diferit de contractul d
e donatie, cele mai folosite în acest scop fiind renuntarea la un drept, remiterea
de datorie si stipulatia în favoarea unei terte persoane
100.Ce sunt darurile manuale.
R: o donatie realizata prin traditiunea (remiterea materiala) a bunului mobil co
rporal, transmis de la dispunator la gratificat, pe baza acordului de vointa al
partilor contractante
101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual.
R: - traditiunea reala a bunului
- respectarea regulilor de fond cerute de lege pentru donatii
102.Care sunt obligatiile donatarului.
R: daca donatia este cu sarcina donatarul are obligatia de a executa sarcina
daca contractul de donatie este pur gratuit, donatarul nu are nicio obligatie
103.Care sunt obligatiile donatorului.
R: predarea bunului donat donatarului
104. Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune.
R: - când a promis expres garantie pentru evictiune
- când evictiunea provine dintr-un fapt personal
- când donatia este cu sarcini, în limitele valorilor acestora
105. Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrul
ui.
R: - daca s-a obligat expres în acest sens;
- în caz de dol (culpa grava a donatorului), pentru pagubele rezultând din viciile a
scunse, cunoscute de el si necomunicate donatarului;
- atunci când donatia este cu sarcina, în masura în care contractul este cu titlu oner
os si sinalagmatic.

106. Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti în materie de donatie.


R: - prin transmiterea posesiei bunului
- prin notificarea cesiunii catre debitor
107. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiilor conform art. 829 Cod civi
l.
R: - revocarea pentru neexecutarea sarcinii
- revocarea pentru ingratitudine
- revocarea pentru survenienta de copil

108. Când se revoca donatia pentru ingratitudine.


R: - atentatul la viata donatorului savârsit de donatar , fara a fi necesara pronu
ntarea unei hotarâri de condamnare, fiind suficienta intentia manifestata
109. Ce caracteristici prezinta actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudin
e.
R: - trebuie introdusa în termen de 1 an, care se calculeaza de la data producerii
faptului sau din ziua când donatorul l-a cunoscut;
- este o actiune personala care poate fi introdusa doar de donator
- actiunea nu poate fi intentata decât împotriva autorului faptului de ingratitudine
;
- admiterea actiunii nu produce efecte retroactive fata de tertii care au dobândit
ulterior bunul de la donator ori acel bun a fost grevat în favoarea lor.
110.Cînd se revoca donatia pentru survenienta de copil.
R: daca donatorului,care în momentul încheierii contractului nu avea copii sau alti
descendenti,i se naste ulterior,chiar si postum,un copil viu,din casatorie sau d
in afara casatoriei.

111. Cine poate formula actiunea în revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcini
i.
R: donator, de succesorii sai în drepturi (mostenitori legali sau testamentari), p
recum si pe cale actiunii oblice, de creditorii chirografari ai acestor persoane
112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept.
R: revocarea pentru survenienta (nasterea unui copil ) de copil
113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune.
R: - contract consensual
- contract bilateral (sinalagmatic)
- contract cu titlu oneros
- contract comutativ
- contract cu executare succesiva
- contract translativ de folosinta

114. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor în cazul contractului de loca


tiune.
R: - daca obiectul locatiunii este un bun imobil,iar durata locatiunii depaseste
termenul de 5 ani,prin lege,locatiunea este considerata act de dispozitie,iar p
artile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie,în caz contrar loc
atiunea reducându-se la 5 ani,dar numai la cererea partii incapabile.

115. Ce reguli se aplica în cazul în care contractul de locatiune se încheie de un coi


ndivizar.
R: - vânzarea de catre unul dintre coproprietari
- teoria mandatului tacit reciproc
- gestiunea de afaceri
116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune.
R: - lucrul închiriat si chiria
117. Cum se stabileste chiria în contractul de locatiune.
R: - în raport cu durata contractului, în mod global sau pe unitati de timp si se pl
ateste la termenele stabilite

118. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca chiria în contractul de locatiune.


R: - sa fie determinata în momentul încheierii contractului sau determinabila;
- sa fie sincera sau serioasa sub sanctiunea nulitatii absolute
- sa fie fixata, de regula, în bani

119. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si r


especta obligatia de predare a lucrului.
R: obligatia de predare silita a lucrului si plata de daune interese
120. În ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosin
tei provenind din viciile lucrului.
R: raspunderea locatorului se angajeaza indiferent daca este de buna sau rea-cre
dinta,dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului,deoarece pentru viciile apar
ente locatarul este prezumat ca le-a acceptat.
121. Care sunt obligatiile locatorului.
R: obligatia de predare, obligatia efectuarii reparatiilor si obligatia de garan
tie

122. În virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul.


R: pentru tulburarile provenind din propria fapta, de la terti si din viciile lu
crului
123. Ce actiune are la îndemâna locatorul în cazul în care locatarul refuza sa restituie
lucrul.
R: - o actiune personala, care îsi are izvorul în contract, care este supusa prescri
ptiei extinctive
- o actiune în revendicare, daca are calitatea de proprietar, care este imprescrip
tibila
124. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca contractul de sublocatiune.
R: - încheierea lui sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a contractului pri
ncipal;
- sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal
125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune.
R: - cesiunea constituie o vânzare a dreptului de folosinta, adica o creanta cu ti
tlu oneros
126. Care sunt cauzele de încetare a contractului de locatiune.
R: - denuntarea unilaterala
- expirarea termenului
- rezilierea contractului
- pieirea lucrului
- desfiintarea titlului locatorului
- efectele înstrainarii lucrului prin acte între vii

127. Contractul de locatiune înceteaza în cazul pieirii totale a lucrului.


R: - daca în timpul locatiunii bunul se strica în totalitate prin caz fortuit, contr
actul este de drept desfacut
- în cazul pieirii totale a lucrului sau când acesta nu mai este apt pentru întrebuint
are conform destinatiei, contractul de locatiune se desfiinteaza.
128. Cât timp ramân valabile locatiunile încheiate de uzufructuar dupa desfiintarea ti
tlului locatorului.
R: cel mult 5 ani
129. Ce presupune tacita relocatiune.
R: încheierea unui nou contract de locatiune,ceea ce înseamna ca nu se prelungesc ef
ectele vechiului contract,iar noul contract opereaza pe durata nedeterminata.
130. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la încetarea locatiunii.
R: prin vointa partilor,iar în lipsa conventiei partilor,în functie de natura lucrul
ui si dupa obiceiul locului
131. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii
R: nu se cere o forma speciala,dar trebuie facuta în scris ,iar daca partea conced
iata refuza sa dea o dovada de primire,acest lucru se realizeaza prin intermediu
l executorilor judecatoresti.

132. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de cat
re una din partile contractului de locatiune.
R: da dreptul celeilalte parti sa ceara,dupa punerea în întârziere a debitorului,rezil
ierea contractului cu daune-interese.
133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat.
R: contract cu titlu gratuit, contract sinalagmatic, contract consensual, contra
ct intuitu personae.
134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat.
R: contract cu titlu gratuit, contract sinalagmatic, contract consensual, contra
ct intuitu personae.
135. Care este obiectul principal al contractului de mandat.
R: încheierea de acte juridice

136. Ce conditii se cer îndeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, în


cazul contractului de mandat.
R: - referitor la mandant,daca actul care se va încheia este un act de conservare
sau de administrare,acesta poate avea capacitate restrânsa de exercitiu,dar daca a
ctul care se încheie este un act de dispozitie,se cere sa aiba capacitate deplina
de exercitiu. -referitor la mandatar,acesta trebuie sa aiba capacitatate deplina
de exercitiu,indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l încheie.
137. Cum se interpreteaza mandatul dat în termeni generali.
R: în sensul ca a fost dat doar cu privire la acte de administrare
138. Ce este manadatul în interes comun.
R: este un contract prin care mandatarul are,pe lânga dreptul la remuneratie,un in
teres propriu la încheierea actului pentru care a fost însarcinat de mandant
139. Ce este autocontractul în materia contractului de mandat.
R: operatiunea juridica în care mandatarul actioneaza,pe de o parte,ca reprezentan
t al unei alte persoane,iar pe de alta parte,pentru sine.

140. Cum se produc efectele revocarii mandatului.


R: numai pentru viitor-ex nunc
141. Care sunt cauzele speciale de încetare a mandatului.
R: - punerea sub interdictie
- insolvabilitatea
- falimentul uneia din partile contractului
142. Care sunt obligatiile mandantului.
R: -despagubirea mandatarului pentru toate cheltuielile facute de mandatar precu
m si pentru pierderile suferite cu ocazia îndeplinirii mandatului;
-obligatia de plata a remuneratiei,daca partile au convenit încheierea unui contra
ct cu titlu oneros.

143. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare.


R: - este contractul prin care una din parti,împrumutatorul de nume,este împuternici
ta de cealalta parte sa îndeplineasca
- unul sau mai multe acte juridice pe seama acestuia din urma,dar ascunzând fata d
e tertii contractanti calitatea de intermediar în care lucreaza pentru altul.
- reprezinta un caz de simulatie prin interpunere de persoane.

144. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta în caz de nerespect


area pactului prin vânzarea bunului unui tert.
R: poate solicita numai plata daune-interese
145. Când trebuie sa fie îndeplinita conditia existentei obiectului contractului.
R: la momentul încheierii acestuia
146. Care este sanctiunea care se aplica în sistemul dreptului civil român care inte
rvine pentru nevalabilitatea cauzei contractului.
R: nulitatea absoluta a contractului
147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, când sedatoreaza:
R: -lipsei obiectului contraprestatiei în contractelesinalagmatice;
-lipsei remiterii bunului în contractele reale;
-lipsei elementului aleatoriu-riscu-în contractele aleatorii.
148. În ce cazuri se considera ca tacerea poate sa însemne acceptare a ofertei.
R: -legea admite tacita reconductiune-tacita reînchiriere;
-partile pot sa fi convenit,mai înainte,ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa
aiba valoare de acceptare;
-atunci când oferta este facuta exclusiv în interesul celeilalte parti,ea poate fi c
onsiderata ca fiind acceptata chiar daca partea careia i-a fost adresata tace.
149. Care sunt consecintele pe care le produce momentul încheierii contractului.
R: -din momentul încheierii contractului acesta poate sa-si produca efectele,nascând
u-se drepturile si obligatiile partilor contractante;
-în raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare,precum si caduci
tatea ofertei;
-viciile de consimtamânt se analizeaza în raport de momentul încheierii contractului;
-în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri certe,trans
miterea dreptului de proprietate are loc în momentul încheierii contractului,iar ris
cul pieirii bunurilor se suporta de cumparator;
-în caz de conflict de legi în timpul contractului i se va aplica legea în vigoare la
momentul încheierii sale;
-determina locul încheierii contrac tului.

150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor.


R: -clauzele îndoielnice se interpreteaza în sensul care reiese din natura contractu
lui; - clauzele îndoielnice se interpreteaza în sensul în care ele pot produce un efec
t; -în cazul în care exista îndoiala clauzele contractului se interpreteazadupa obicei
ul locului unde s-a încheiat contractul;
-regula in dubio pro reo, când este îndoiala,conventia se interpreteaza în favoarea ce
lui care se obliga;
-oricât de generali ar fi termenii contractului,acesta are ca obiect numai prestat
iile la care partile s-au obligat;
-atunci când în contract se da un exemplu pentru aplicarea obligatiilor,nu se restrâng
e numarul si întinderea acestora la exemplul dat.
151. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului.
R: -denuntarea unilaterala a contractului -încetarea contractelor intuiti personae
- - suspendarea fortei obligatorii a contractului; - prorogarea legala;
152. Ce este denuntarea unilaterala a contractului.
R: -revocarea contractelor se poate realiza nu nunai prin consimtamântul mutual da
r si din cauze autorizat de lege; între aceste cauze se înscrie si denuntarea unilat
erala a contractului care poate sa intervina în materia contractului de închiriere f
ara termen,a contractului de mandat sau a contractului de depozit.
153. Ce este încetarea contractelor intuitu personae.
R: -contractele intuitu personae sunt încheiate în considerarea calitatilor deosebit
e ale unei parti,iar daca partea a decedat contractul înceteaza de plin drept.

154.Ce este prorogarea legala.


R: -prelungirea legala a contractului dincolo de termenul stabilit de parti.
155. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia.
R: -tertul nu este obligat prin contractul încheiat între promitent si creditorul pr
omisiunii,iar obligatia sa se va naste numai daca adera la contract sau încheie un
nou contract;
-ceea ce se promite este fapta personala a debitorului de a determina o terta pe
rsoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor; - - - debitorul nu es
te obligat sa garanteze fata de tert executarea angajamentului de catre terta pe
rsoana.

156. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil.


R: -în materia contractului de antrepriza;
-în materia contractului de mandat
157. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul.
R: -în materia donatiei cu sarcina în favoarea unui tert si a rentei viagere;
-în cazul contractului de asigurare;
-în cazul contractului de transport de bunuri
158. Ce presupune simulatia prin încheierea unui contract fictiv.
R: -o disimulare totala a realitatii,în sensul ca actul public este lipsit de oric
e continut juridic,fiind anihilat de prevederile contraînscrisului.
159. Când trebuie încheiat actul secret pentru a ne afla în prezenta simulatiei.
R: anterior sau concomitent cu actul public
160. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii în rezolutiune.
R: -una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale; neexecutarea sa fi f
ost imputabila partii care nu si-a îndeplinit obligatia;
-debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus în întârziere,în conditiile prevazute d
e lege.
161. Care este sanctiunea aplicabila în cazul în care în momentul vânzarii lucrul vândut e
ra pierit în tot.
R: nulitatea absoluta
162. Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit în parte.
R: -sa renunte la contract;
- sa ceara executarea supra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala
din pret.
163. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vânzare cumpara
re este un teren, iar la predare, întinderea terenului este mai mica decât cea menti
onata în contract.
R: -completarea,daca vânzatorul mai are alaturi teren;
-o reducere din pret proportionala cu întinderea gasita lipsa;
-rezolutiunea contractului daca imobilul nu poate fi folosit pentru destinatia a
vuta în vedere la momentul încheierii contractului
164. În ce termen se prescrie actiunea cumparatorului împotriva vânzatorului având ca ob
iect garantie pentru evictiune.
R: în termenul general de prescriptie de 3 ani
165. În ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie.
R: -6 luni;
-daca viciile au fost ascunse cu viclenie în termenul general de prescriptie.
166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor.
R: -prin conventia partilor care pot sa înlature,limiteze sau sa agraveze printr-o
clauza expresa aceasta obligatie.
167. În ce termen se poate intenta actiunea vânzatorului având ca obiect plata pretulu
i.
R: : în termenul general de prescriptie de 3 ani
168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual..
R: -bunurile mobile corporale,susceptibile de traditiune,iar prin exceptie si ti
tlurile la purtator
169. În ce termen trebuie introdusa actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitud
ine.
R: -1 an care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua când donat
orul l-a cunoscut
170. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucru
l.
R: -o actiune personala,care îsi are izvorul în contract,care este supusa prescripti
ei extinctive;
- o actiune în revendicare,daca are calitatea de proprietar ,care este imprescript
ibila.