Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV


ANUL UNIVERSITAR? 2008 – 2009
DISCIPLINA? BAZELE CONTABILITĂłII
ANUL I ZI, MANAGEMENT
TITULAR DISCIPLINĂ? LECT. UNIV. DRD. GRIDEANU NICOLETA

TESTE GRILĂ

1. PrecizaŃi cui aparŃine prima definiŃie dată contabilităŃii?

2. Contabilitatea reprezintă principala componentă a sistemului informaŃional, orientat


spre cunoaşterea valorilor economice dintr-o întreprindere. În această calitate, ea se
constituie?

3. Ca activitate practică, organizată în fiecare întreprindere, contabilităŃii îi sunt


atribuite o serie de sarcini specifice. PrecizaŃi care din sarcinile enumerate mai jos nu
îi revin contabilităŃii, în această calitate?

4. FuncŃia de analiză şi control reprezintă o funcŃie de bază a contabilităŃii.


Care din următoarele afirmaŃii este conformă cu scopul acestei funcŃii?
5. În conformitate cu legislaŃia în vigoare au obligaŃia să organizeze şi să conducă
contabilitatea proprie?
6. PrecizaŃi în funcŃie de care criteriu, dintre cele enumerate mai jos, societăŃile sunt
grupate în societăŃi de persoane, societăŃi de capitaluri şi societăŃi mixte?
7. Ponderea cea mai mare a informaŃiilor, utilizate de managerul întreprinderii, sunt de
natură contabilă şi se clasifică în mai multe categorii, astfel?
8. Utilizatorii informaŃiilor contabile se clasifică în utilizatori interni şi externi.
Utilizatorii externi nu includ?
9. Contabilitatea trebuie să furnizeze informaŃii despre poziŃia financiară şi
performanŃele întreprinderii. PoziŃia financiară a întreprinderii este dată de relaŃia?

10. Din definiŃia patrimoniului, rezultă un echilibru global, o egalitate. Acest echilibru se
exprimă astfel?

11. Din punct de vedere al modului în care bunurile economice se investesc, se


întrebuinŃează, se consumă şi se înlocuiesc, capitalul este de două feluri.
12. ConcepŃia financiară consideră că obiectul de studiu al contabilităŃii îl constituie
elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenŃă, calcul, analiză şi control, în expresie
valorică, a existenŃei şi stării, precum şi a mişcării şi transformării?
13. Metoda contabilităŃii este?
14. În scopul realizării obiectului contabilităŃii, metoda sa foloseşte o serie de procedee,
printre care şi procedee comune tuturor ştiinŃelor.
Care procedeu din cele enumerate mai jos este specific numai contabilităŃii?

15. Două dintre procedeele specifice metodei contabilităŃii pentru cercetarea şi studierea
obiectului său, sunt contul şi bilanŃul. Legătura dintre cele două se realizează cu
ajutorul altui procedeu. PrecizaŃi care este acesta.
16. Procedeele metodei contabilităŃii, comune şi altor discipline economice sunt?
17. Principiul permanenŃei metodelor constă?
18. PrecizaŃi care sunt structurile calitative folosite în cadrul bilanŃului pentru modelarea
patrimoniului?
19. Prin aplicarea prevederilor legale în vigoare( art.10,al Directivei aIV a UE) toate
tipurile de întreprinderi utilizează?
20. O datorie reprezintă?
21. Elementele ce compun activul bilanŃier, sunt reflectate după destinaŃia şi lichiditatea
bunurilor economice. Lichiditatea reprezintă?
22. Activele imobilizate sunt prezentate în bilanŃ pe capitole. PrecizaŃi care capitol dintre
cele enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate?
23. Imobilizările necorporale nu includ o structură dintre cele prezentate mai jos?
24. Imobilizările corporale cuprind bunuri?
25. Imobilizările financiare, numite şi investiŃii financiare pe termen lung includ?
26. Un activ este circulant când?
27. Activele circulante de natura stocurilor sunt clasificate astfel?
28. CreanŃele numite şi valori în curs de decontare nu includ?
29. La ieşirea din entitate a investiŃiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru
deprecieri de valoare?
30. Acreditivele sunt?
31. Capitalul propriu este prezentat sub formă de elemente rânduri care desemnează
rezervele constituite de întreprindere pe parcursul desfăşurării activităŃii, astfel?
32. În normele contabile introduse prin Programul de Dezvoltare a ContabilităŃii din
România ,provizioanele sunt definite?
33. PrecizaŃi care element dintre cele enumerate mai jos nu se include în structura
datoriilor curente şi pe termen lung?

34. Sumele încasate în exerciŃiul curent, în vederea livrării de bunuri în exerciŃiul


următor, sunt considerate?
35. Se dau în consum materii prime în sumă de 50.000. ÎncadraŃi operaŃia într-una din
următoarele tipuri de modificări?
36. OperaŃiile care modifică elementele din structura bilanŃului, direct legate de
evaluarea poziŃiei financiare a întreprinderii, sunt analizate prin intermediul ecuaŃiei
bilanŃiere?
37. ActivităŃile întreprinderii, consumatoare de resurse şi producătoare de efecte sunt
analizate prin contul de profit şi pierdere, care evidenŃiază performanŃa prin prisma
raportului de echilibru?
38. Veniturile din subvenŃii de dezvoltare (grupa 74) sunt considerate?
39. Cheltuielile cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate (grupa 63) sunt
considerate?
40. Contul funcŃionează pe baza următoarei relaŃii matematice?
41. Ca instrument de lucru reprezentativ al contabilităŃii, contul trebuie să răspundă
cerinŃelor şi sarcinilor acesteia, îndeplinind o serie de funcŃii?
42. Întrucât modificările pe care le suferă elementele reflectate cu ajutorul conturilor
constau în creşteri şi micşorări, contul a trebuit să adopte o formă care să permită
înregistrarea separată a celor două feluri de modificări. Aşa s-a ajuns la forma
bilaterală a contului. Ea este aceea?
43. Structura contului este formată din mai multe elemente.
PrecizaŃi elementul greşit din cele enumerate?
44. Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regulă de funcŃionare a conturilor este
45. Ca trăsătură de bază a metodei contabilităŃii, dubla înregistrare?
a. se întâneşte la toate formele evidenŃei economice;

46. CorespondenŃa conturilor se poate realiza?


47. Analiza contabilă constă în?
48. Efectuarea analizei contabile a operaŃiilor economice şi financiare în vederea
înregistrării în conturi, parcurge în general o serie de etape. Una este greşită.
IdentificaŃi-o!
49. Formula contabilă are următoarele părŃi componente?
50. OperaŃia de aprovizionare cu materii prime de la un furnizor, în sumă de 50 lei,
generează una din următoarele formule contabile?
51. Formula contabilă de stornare în roşu a fost concepută?
52. Conturile din clasa 8?
53. Clasificarea conturilor în conturi de activ, pasiv şi bifuncŃionale are la bază unul din
următoarele criterii de clasificare?
54. BalanŃa de verificare conŃine conturile utilizate de o întreprindere, având înscrise în
coloanele sale, pentru fiecare cont, o serie de elemente. Unul din elementele ce
urmează a fi prezentate este greşit. Care este acesta?
55. FuncŃia balanŃei de verificare, de legătură dintre conturile sintetice şi bilanŃ, se
concretizează?
56. lasificarea balanŃelor de verificare în? balanŃe de verificare a conturilor sintetice şi
balanŃe de verificare a conturilor analitice, are la bază unul din următoarele criterii?
57. Întocmirea balanŃei de verificare presupune efectuarea unor lucrări premergătoare?
58. Orice operaŃie efectuată în cadrul întreprinderii, se consemnează letric şi cifric,
cantitativ şi valoric, într-un document. Aceasta înseamnă că documentul contabil
răspunde în principal la una din următoarele funcŃii?
59. PrecizaŃi cum se clasifică documentele contabile după modul de tipărire?
60. PrecizaŃi care este operaŃia la care sunt supuse documentele justificative după ce au
fost înregistrate în registrele contabile?
61. Una din afirmaŃiile ce urmează este greşită. Care este aceasta?
62. PrecizaŃi în ce sunt înregistrate şi grupate datele sursă privind operaŃiile economice şi
financiare consemnate în documentele justificative?
63. Folosirea datelor contabile în procesul decizional impune centralizarea şi sintetizarea
lor periodică.
64. În cadrul tuturor formelor de înregistrare contabilă se folosesc, în principal, aceleaşi
genuri de registre. Care categorie din cele enumerate mai jos nu este componentă a
niciunuia dintre sistemele de organizare a înregistrărilor în contabilitate?
65. Evaluarea reprezintă pentru metoda contabilităŃii?
66. În contabilitate, în vederea realizării unei imagini fidele a poziŃiei financiare şi a
performanŃelor obŃinute de o întreprindere, la evaluare trebuie respectate o serie de
principii.

67. La intrarea în entitate bunurile sunt evaluate la valoarea de intrare (valoarea


contabilă). Care din valorile prezentate în continuare nu reprezintă valoare de
intrare?
68.Evaluarea bunurilor la inventariere se face?

69. Care din afirmaŃiile următoare, referitoare la evaluarea la încheierea exerciŃiului


financiar nu este adevărată?
70. Care din elementele de activ prezentate mai jos nu constituie obiect al reevaluării?
71. După conŃinutul economic şi după funcŃia contabilă contul 456 “Decontări cu
acŃionarii/asociaŃii privind capitalul” este?
72. Una dintre căile de majorare a capitalului social o reprezintă conversia unui
angajament financiar în capital. PrecizaŃi care este motivul recurgerii la această
modalitate?
73. Rezultatul exerciŃiului?
74. Soldul creditor al contului 121 “Profit sau pierdere” reflectă?
75. Caracteristica generală a conturilor de imobilizări necorporale constă în aceea că?
76. AlegeŃi dintre variantele de mai jos pe cea corectă referitoare la conŃinutul economic
şi funcŃia contabilă a contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”?
77. IndicaŃi înregistrarea corectă privind cumpărarea de materii prime în sumă de 50 lei,
T.V.A. 19%?
78. PrecizaŃi care afirmaŃie nu este conformă cu realitatea?
79. Ce semnificaŃie are următoarea formulă contabilă? 351 = 301
80. Contul 403 “Efecte de plătit” evidenŃiază obligaŃiile de plată stabilite pe bază de
efcte comerciale. PrecizaŃi ce reflectă creditul contului?
81. Ce semnificaŃie are următoarea formulă contabilă? 641 = 421
82. Contul 431 “Asigurări sociale” Ńine evidenŃa decontărilor privind contribuŃia
angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuŃiei pentru
asigurările sociale de sănătate. Este un cont de pasiv.
83. În urma analizei contabile se stabileşte următoarea formulă contabilă?
Impozitul pe profit = Conturi la bănci în lei 10.000lei
84. Contul 267 “CreanŃe imobilizate”, după cum arată şi denumirea, Ńine evidenŃa
creanŃelor imobilizate, respectiv?
85. PrecizaŃi ce semnifică soldul debitor al contului 169 “Prime privind rambursarea
obligaŃiunilor”?
86. După conŃinutul economic şi după funcŃia contabilă contul 269 “Vărsăminte de
efectuat pentru imobilizări financiare” este?
87. Ce semnificaŃie acordaŃi formulei contabile? 1091 = 5311
88. PrecizaŃi ce poate reflecta soldul debitor al contului 5121?
89. Deschiderea unui acreditiv,la dispoziŃia unui furnizor în vederea aprovizionării cu
marfă de la acesta, pentru suma de 50.000 lei generează una din următoarele
înregistrări contabile?
90. Care din afirmaŃiile următoare, referitoare la avansurile de trezorerie nu este
conformă cu realitatea?
91. Consemnarea în extrasul de cont a operaŃiei de depunere a unei sume de bani din
casierie în contul curent de la bancă generează înregistrarea?
92. Ce semnificaŃie are următoarea formulă contabilă? 681 = 151
93. PrecizaŃi care afirmaŃie nu este conformă cu realitatea?
94. PrecizaŃi care afirmaŃie nu este conformă cu realitatea?
95. Ca disciplină ştiinŃifică, contabilităŃii îi revin o serie de sarcini. PrecizaŃi care din
sarcinile enumerate mai jos îi revin contabilităŃii, în această calitate?
96. Utilizatorii informaŃiilor contabile se clasifică în utilizatori interni şi externi.
Utilizatorii interni includ?
97. ConcepŃia economică consideră că obiectul de studiu al contabilităŃii îl constituie
elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenŃă, calcul, analiză şi control, în expresie
valorică, a existenŃei şi stării, precum şi a mişcării şi transformării?
98. InformaŃiile privind poziŃia financiară a unei întreprinderi sunt oferite în primul rând
de?

99. Elementele vizate direct de evaluarea poziŃiei financiare sunt?

100. În funcŃie de exigibilitatea surselor de finanŃare, în bilanŃ sunt delimitate


următoarele grupe de elemente?

101. Cheltuielile înregistrate în avans nu includ?

102. Se cumpără mărfuri pe credit în sumă de10.000 lei ÎncadraŃi operaŃia într-una din
următoarele tipuri de modificări?
103. Se plătesc salariile cu cec bancar. ÎncadraŃi operaŃia într-una din următoarele tipuri
de modificări?

104. Se plăteşte cu cec ,o dobândă datorată băncii în sumă de 5000 lei. ÎncadraŃi
operaŃia într-una din următoarele tipuri de modificări?

105. Contul de rezultate exprimă, într-o formă analitică, rezultatele obŃinute, prin
prisma?
106. Recunoaşterea în contul de profit şi pierdere a unui element atunci când acesta?
- duce la o creştere a beneficiilor economice viitoare prin creşterea unui activ sau diminuarea
unei datorii;
- modificarea aceasta poate fi evaluată credibil.

107. Recunoaşterea în contul de profit şi pierdere a unui element atunci când acesta?
- duce la o scădere a beneficiilor economice viitoare prin scăderea unui activ sau creşterea unei
datorii;
- modificarea aceasta poate fi evaluată credibil.
108. Una dintre trăsăturile de mai jos nu poate fi atribuită contului. Care este aceasta ?
109. Contul este procedeul specific metodei contabilităŃii cu ajutorul căruia se reflectă
existenŃa şi mişcarea fiecărui element în parte. ConvenŃional, s-a stabilit ca partea
stângă a contului să poarte denumirea de?
110. Conturile bifuncŃionale au la sfârşitul perioadei de gestiune sold?
111. Dubla înregistrare se realizează cu ajutorul?
112. Legătura reciprocă dintre debitul unui cont şi creditul altui cont, stabilită cu ocazia
înregistrării operaŃiilor economice sau financiare în contabilittea curentă poartă
denumirea de?

113. Formulele contabile de stornare se utilizează pentru?


114. Utilizarea formulelor contabile de stornare în negru duce la?
115. Una din funcŃiile de mai jos nu poate fi atribuită balanŃei de verificare. Care este
aceasta?
116. BalanŃa de verificare oferă posibilitatea descoperirii erorilor de înregistrare în
conturi. Unele dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balanŃei de
verificare. Care sunt acestea?
117. Cu ajutorul balanŃei de verificare se identifică?

118. BalanŃa de verificare nu îndeplineşte funcŃia de?


119. Nevoia de armonizare şi uniformitate în producerea şi utilizarea informaŃiilor
contabile impune?
120. Una din funcŃiile de mai jos nu poate fi atribuită contabilităŃii financiare. Care este
aceasta?

121. Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezintă?


122. O informaŃie este semnificativă dacă?

123. Ce semnifica inregistrarea contabila următoare?


421 = 444

125. Capitalul propriu reprezinta?

126. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. Care
este acesta?

127. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea


unuia dintre conturile?

128. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare?

129. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care
este acesta?

130. Principiul non conpensatiilor constă?

131. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv constă?

132. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului constă?

133.Principiul prudenŃei presupune?

134.Principiul prevalenŃei economicului asupra juridicului înseamnă?

135. Conform legii contablităŃii sunt patru momente în care întreprinderea trebuie să procedeze în
mod obligatoriu la evaluarea elementelor patrimoniale, dintre care unul este eronat?
136. În contul de profit şi pierdere nu se reflectă
137.Imobilizarile necorporale nu cuprind?
138.Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor, conform IAS 2 Stocurile.
139.Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Care este ecesta?
140.Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Care este ecesta?
141. Rezultatul exercitiului nu cuprinde?
142. Chitanta este?
143. Total activ = Total pasiv, este?
144.Indicati afirmatia incorecta?
145. Functiile bilantului contabil sunt?
146. Articolele contabile simple sunt?
147. Capitalul intreprinderilor mici se mai numeste si?
148. Relatia ?
mijloace = resurse
economice economice, este?

149. Se achită ,în numerar,datoria faŃă de furnizor în sumă de1.000 lei ÎncadraŃi operaŃia într-
una din următoarele tipuri de modificări?

150. Întreprinderea majorează capitalul cu suma de 3000 lei,prin încorporarea de rezerve.


ÎncadraŃi operaŃia într-una din următoarele tipuri de modificări?

151. Achitarea ,din bancă a contravalorii facturii furnizorului,reprezentând aprovizionarea cu


materii prime generează înregistrarea?
152.Primirea de materii prime de la furnizori,TVA19% generează înregistrarea?
153. Acordarea unui avans în numerar unei persoane împuternicite din firmă,pentru a cumpăra
materiale de curăŃenie generează înregistrarea?
.
154.Intreprinderea ABC deŃine un stoc de cafea achiziŃionatîn valoare de 4000.La sfârşitul
exerciŃiului financiar ,valoarea de piaŃă a acestui stoc este de numai 3800.IdentificaŃi înregistrarea
corectă.
155.Se eliberează spre consum materiale consumabile.IdentificaŃi înregistrarea corectă.

156.Se înregistrează factura privind consumul de energie electrică,TVA 19%.IdentificaŃi


înregistrarea corectă.

157.Se recepŃionează lucrările de reparaŃii efectuate de un terŃ,TVA 19%.IdentificaŃi


înregistrarea corectă.
158.Se achită factura de energie electrică furnizorului,din contul deschis la bancă.IdentificaŃi
înregistrarea corectă.
159.Se achită unui terŃ factura privind lucrările de reparaŃii executate,în numerar.IdentificaŃi
înregistrarea corectă.

160.Se achită,în numerar,avansul chenzinal salariaŃilor.IdentificaŃi înregistrarea corectă.


161.La sfârşitul lunii,se calculează drepturile de salarii brute cuvenite personalului.IdentificaŃi
înregistrarea corectă.
162.Se achită,salariile nete personalului,din casieria firmei.IdentificaŃi înregistrarea corectă.
163.În cursul lunii se obŃin,din producŃie proprie,produse finite.IdentificaŃi înregistrarea corectă.
164.Se facturează şi se livrează produse finite unui client,preŃ de vânzare ,TVA 19%.IdentificaŃi
înregistrarea corectă.
165.Se încasează contravaloarea facturii privind produsele finite livrate prin contul deschis la
bancă.IdentificaŃi înregistrarea corectă.
166.Se aprovizionează cu mărfuri de la furnizori,TVA 19%(deductibilă).IdentificaŃi înregistrarea
corectă.
167.Se vând mărfuri unui client,TVA 19%(colectată).IdentificaŃi înregistrarea corectă
168.Se încasează contravaloarea mărfurilor vândute,în numerar.IdentificaŃi înregistrarea corectă

169.Se încasează contravaloarea serviciilor prestate prin factură în contul deschis la


bancă.IdentificaŃi înregistrarea corectă.

170.La sfârşitul perioadei de gestiune se procedează la închiderea conturilor de cheltuieli(privind


mărfurile) prin contul de profit şi pierdere.IdentificaŃi înregistrarea corectă.
171.Ca activitate practică, organizată în fiecare întreprindere, contabilităŃii îi sunt atribuite o
serie de trăsături. PrecizaŃi care din cele enumerate mai jos nu aparŃine contabilităŃii ?

172.Ponderea cea mai mare a informaŃiilor, utilizate de managerul întreprinderii, sunt de natură
contabilă şi se clasifică în mai multe categorii, astfel?

173.Ca element al metodei contabilităŃii, dubla reprezentere?

174.ConŃinutul documentelor justificative este dat de existenŃa următoarelor elemente?


175.ConŃinutul documentelor justificative este dat de existenŃa următoarelor elemente?
176.Formularele tipizate sunt?
177.Întocmirea documentelor justificative presupune?
178.Registrul jurnal este?
179.Registrul Cartea –mare este?
180.Registrul inventar este?
181.Documentele contabile de sinteză se compun din?
182.Gestiunea documentelor contabile presupune?
183.Verificarea de fond a documentelor contabile vizează?
184.Corectarea erorilor din documentelor contabile presupune?
185.Evaluarea are în vedere următoarele componente?
186.Contul constiuie un model care presupune?
187.Soldul contulului se stabilşte pe baza relaŃiilor?
188.Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regulă de funcŃionare a conturilor este greşită.
189.Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regulă de funcŃionare a conturilor este greşită.
190.Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regulă de funcŃionare a conturilor este greşită.
191.Din cele cinci trăsături prezentate mai jos, una nu aparŃine conturilor
bifuncŃionale.IdentificaŃi-o!
192.Clasificarea conturilor prezintă o importanŃă deosebită ,deoarece?
193.Capitalul străin nu include?
194.PrecizaŃi ce semnifică soldul creditor al contului 371 “Măfuri”?
195.PrecizaŃi ce semnifică soldul debitor al contului 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”?

S-ar putea să vă placă și