Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Data: 7. 05 2007
Clasa: a III- a B
Învăţător: Boloca Veronica
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Tema: Factorii de mediu- Apa. Aerul. Solul.
Tipul: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
Obiectivul fundamental:
- cunoaşterea caracteristicilor factorilor de mediu, a importanţei
acestora pentru vieţuitoare;

Obiective operaţionale:
O1 - să completeze rebusul utilizând termenii ştiinţifici studiaţi;
O2 - să definească fiecare factor de mediu;
O3 - să demonstreze prin experiment însuşiri ale factorilor de mediu;
O4 - să prezinte importanţa fiecărui factor de mediu;
O5 – să dea exemple de acţiuni pe care le pot face oamenii pentru protejarea
mediului înconjurător;
O6- să dovedească spirit de întrajutorare în munca pe grupe;

Strategii didactice:
Resurse de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse procedurale: rebusul,experimentul, metoda Ciorchinelui, metoda
Bulgărele de zăpadă, exerciţiul , concursul
Resurse materiale: foi albe, markere, fişe de lucru ,carioca,apă, eprubetă,
spirtieră, chibrituri, pahar, sol,

Bibliografie: Manualul de Ştiinţe ale Naturii, clasa a III- a, Anina Bădescu


Editura Aramis
Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar,
Gabriela Bratu, Editura Humanitas Educaţional

1
2
Momentele Ob. Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluare

Durata
lecţiei
Resurse Resurse Resurse
de procedurale materiale
organizare
1. Moment 1’ Se asigură ordinea şi liniştea în Frontal Explicaţii
organizatoric clasă.

2.Captarea
şi 5’ Se completează rebusul ( anexa 1). Fişe de - completarea
orientare O1 Pe verticala A- B elevii vor Frontal Rebusul lucru rebusului;
atenţiei descoperi titlul lecţiei: Factori de Markere - rezolvarea
mediu . cerinţelor;
- Ce sunt factorii de mediu? - descoperirea
- Care sunt factorii de mediu? Frontal soluţiei;
2’
Se anunţă tema lecţiei precum şi
3. câteva obiective.
Anunţarea Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi pe
temei caiete.
şi a -
obiectivelor Se împarte clasa în 3 grupe. Fiecare concursul apă, definirea
25’ grupă va reprezenta un factor de Pe grupe Experimen- eprubetă, fiecărui factor
mediu. tul spirtieră, de mediu;
4. Dirijarea G1- Solul G2- Apa G3.- chibrituri, - enumerarea
învăţării Aerul pahar, sol, însuşirilor;
Fiecare echipă va primi un set de -
cerinţe pe tema primită . realizarea

3
1. Definiţi factorii de mediu experimentului;
O2 2. Demonstraţi printr-un - comunicarea
O3 experiment o însuşire observaţiilor;
O4 3. Arătaţi importanţa factorilor de foi albe, - redarea
mediu (după metoda carioca importanţei
Ciorchinelui) factorilor de
Se va organiza un concurs între mediu;
grupe. Pentru fiecare răspuns corect
se acordă 2 puncte, parţial 1 punct
şi 0 puncte pentru un răspuns
incorect.
Fiecare grupă trebuie să răspundă
cerinţelor date. Dacă nu cunosc
răspunsurile sau răspund parţial vor
da posibilitatea celorlalte echipe să
răspundă şi să câştige puncte . - rezolvarea
exerciţiilor;
5. Fixarea şi 10’ Fiecare grupă va primi o fişă cu Pe grupe Ciorchinele fişă de - colaborarea
consolidarea O1 exerciţii diferite. La semnalul lucru, elevilor;
cunoştinţelor O2 învăţătoarei se schimbă fişele între carioca
O3 grupe.
( metoda Bulgărele de zăpadă). - identificarea
Bulgărele caietul unor acţiuni de
6. Evaluare O5 5’ Fiecare elev va da în scris câteva Individual de zăpadă elevului protejare a
exemple de acţiuni pe care le pot mediului,
face oamenii pentru protejarea - pregătirea
3’ mediului înconjurător. iniţială a
7. Încheiere Se citesc proverbe şi zicători despre frontal exerciţiul proverbelor şi

4
apă, aer, sol. zicătorilor;
Se apreciază grupele de elevii care
şi-au îndeplinit mai bine sarcinile şi
elevii care s-au remarcat prin
răspunsuri bune.

5
Fişă de lucru nr. 1
1.Completează corect rebusul următor pentru a descoperi pe verticala A- B titlul lecţiei:

1. „ Bucătăria plantei”

2. Extrage apa şi substanţele hrănitoare

3. Adăpostesc seminţele
4 . Transportă apa şi substanţele hrănitoare
5. Vestitorii primăverii
6. Denumire populară a lunii mai
7. Se află în interiorul fructelor
8. Animale ce trăiesc pe lângă casa omului
9. Au corpul acoperit cu solzi, se înmulţesc prin ouă
10. Fiinţă superioară
11. Coordonează activitatea întregului organism
12. Cu ajutorul lor fărâmiţăm hrana
13. Pompează sângele în corp
14.Adăposteşte organele interne

6
Fişă de lucru

Completează enunţurile alegând noţiunile potrivite din paranteză:

Apa este o substanţă …………….., fără ……….., şi ………………….. .


Ea este ………. .
Fără apă , vieţuitoarele nu pot …………… . În lipsa apei , lacurile devin
…………….. .
Pentru unele vieţuitoare , apa reprezintă chiar …………………………. .
( mediu de viaţă, miros, lichidă, gust, transparentă,
culoare, seci , trăi)

TOPIRE FIERBERE CONDENSARE SOLIDIFICARE

gheaţa

( aburi, gheaţă, apă, apă )

7
Fişă de lucru

Notează A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

Aerul este transparent.


În natură, aerul se mişcă.
Învelişul din aer al Pământului se numeşte „ atmosferă”.
Aerul cald este mai greu decât aerul rece.
Aerul este un amestec de gaze.
Pentru a respira vieţuitoarele folosesc dioxidul de carbon .
Pentru a se hrăni , plantele verzi folosesc din aer oxigenul.
Aerul este mai „uşor” decât apa .
Aerul este o substanţă lichidă.
Mişcarea aerului în natură formează vântul.
Ozonul este un gaz care protejează planeta noastră de razele ultraviolete.
În sol există aer.

8
Fişă de lucru

Alege varianta corectă de răspuns:

Solul este:
a. permeabil; b. lucios; c. lichid;

Solul conţine:
a. numai aer; b. numai apă; c. aer şi apă;

Solul este format din:


a. grăuncioare de pământ; b. resturi de plante şi animale; c. aer şi apă;

Solul de culoare neagră este bun pentru cultivarea:


a. pomilor fructiferi, b. cerealelor c. legumelor;

Solul este un mediu de viaţă pentru:


a. cârtiţă; b. porumbel; c. râme;

Solul calcaros este bun pentru cultivarea:


a. pomilor fructiferi; b. viţă de vie; cereale;

Din solul argilos se obţine:


a. plante; b. oale; c. legume;

Solul asigură plantelor:


a. apa; b. sărurile minerale; c. aerul;

9
Nume: ………………………………… Data: ……………
Disciplina: Ştiinţe ale naturii

Evaluare finală

1. Completează fiecare răspuns:

1. „ Bucătăria plantei” … … … … … …

2. Extrage apa şi substanţele hrănitoare … … … … … … … …

3. Adăpostesc seminţele … … … … … …
4 . Transportă apa şi substanţele hrănitoare … … … … … … …

5. Se află în interiorul fructelor … … … … … … …


6. Nasc pui vii şi - i hrănesc cu lapte … … … … … … … …
7. Mamifere care se hrănesc cu iarbă … … … … … … … …
8. Animale ce trăiesc pe lângă casa omului … … … … … … … … …
9. Au corpul acoperit cu solzi, se înmulţesc prin ouă … … … … … … …
10. Fiinţă superioară … …
11. Coordonează activitatea întregului organism … … … … … …
12. Cu ajutorul lor fărâmiţăm hrana … … … … …
13. Pompează sângele în corp … … … … …
14.Adăposteşte organele interne … … … … … … …

2. Completează enunţurile alegând noţiunile potrivite din paranteză:

Apa este o substanţă …………….., fără ……….., şi ………………….. . Ea este


………. .
Fără apă , vieţuitoarele nu pot …………… .
Pentru unele vieţuitoare , apa reprezintă chiar …………………………. .
( mediu de viaţă, miros, lichidă, gust, transparentă, culoare, trăi)

TOPIRE FIERBERE CONDENSARE SOLIDIFICARE

gheaţa

( aburi, gheaţă, apă, apă )

3. Notează A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

Aerul este transparent.


Învelişul din aer al Pământului se numeşte „ atmosferă”.
Aerul este un amestec de gaze.
Pentru a respira vieţuitoarele folosesc dioxidul de carbon .
Pentru a se hrăni , plantele verzi folosesc din aer oxigenul.

10
Aerul este o substanţă lichidă.
Mişcarea aerului în natură formează vântul.
Ozonul este un gaz care protejează planeta noastră de razele ultraviolete.
În sol există aer.

4. Alege varianta corectă de răspuns:

Solul este:
a. permeabil; b. lucios; c. lichid;

Solul este format din:


a. grăuncioare de pământ; b. resturi de plante şi animale; c. aer şi apă;

Solul de culoare neagră este bun pentru cultivarea:


a. pomilor fructiferi, b. cerealelor c. legumelor;

Solul este un mediu de viaţă pentru:


a. cârtiţă; b. porumbel; c. râme;

Solul calcaros este bun pentru cultivarea:


a. pomilor fructiferi; b. viţă de vie; cereale;

Din solul argilos se obţine:


a. plante; b. oale; c. legume;

5. Enumeră sursele de energie inepuizabile:…………, ………….., ………… .


6. Enumeră sursele de energie epuizabile: …………., …………., …………… .
7. Enumeră tipurile de cărbuni:……………., …………, ……………, ……………… .
8. Dă 3 exemple de activităţi ale oamenilor în care folosesc combustibilii:
…………………………….. ………………………. …………………………
9. Redactează un dialog între vieţuitoarele care trăiesc lângă un râu poluat de deşeuri.
Cine ar putea să le salveze? Cum?

11
12