Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA 12

EMISIUNEA ŞI
EVALUAREA ACŢIUNILOR
Obiective
 Studierea particularitatilor actiunilor
 Determinarea valorii unei actiuni
 Evaluarea fundamentala a actiunilor
Conţinut
 12.1. Valoarea unei acţiuni
 12.2. Evaluarea fundamentală a acţiunilor
 Concepte cheie
 Teste de evaluare
 Bibliografie
4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI

 Acţiunea este valoarea mobiliară care reprezintă o cotă-


parte din capitalul social al unei societăţi comerciale şi care
încorporează drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.
Acţiunea conferă posesorului:
● drept de coproprietate asupra activelor emitentului,
● drept de lichidităţi în caz de cesiune a activelor,
● drept la distribuirea profitului,
● drept de vot, ceea ce reprezintă un control asupra
gestiunii emitentului.
Acţiunea comportă şi un risc major, acela de pierdere a
capitalului investit.
4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI

a. Valoarea nominală (,,face value’’),


egală cu suma capitalului social
(CS) divizată la numărul de acţiuni
emise (N);
Valoarea nominală este o valoare
convenţională, pe baza căreia este
împărţit capitalul între acţionari.
Acţiunile nu pot fi emise pentru o
sumă mai mică decât valoarea
nominală. Valoarea nominală a unei
acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1
de lei . În funcţie de această
valoare, este prevăzută prin statut o
remunerare de bază a acţionarilor.
4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI

b. Valoarea patrimonială, exprimată prin


valoarea contabilă şi valoarea
intrinsecă.
Valoarea contabilă reflectă partea din
activul net ce revine pe o acţiune
Activul net este reprezentat de partea
din activele societăţii neafectate de
datoriile contractate de aceasta.
Valoarea intrinsecă exprimă activul net
corectat cu plusurile sau minusurile de
active latente ce revin pe o acţiune.
Activele latente sunt provizioanele
pentru riscuri şi cheltuieli care nu au
apărut în exerciţiul încheiat şi care nu s-
au soldat prin conturile de venituri.
4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI

c. Valoarea de rentabilitate, interpretată


ca valoare financiară şi valoare de
randament.
Valoarea financiară exprimă
capitalul financiar care s-ar fructifica
printr-un dividend comparabil cu rata
medie a dobânzii pe piaţă.

Valoarea de randament este


considerată o formă de exprimare a
valorii financiare, fiind calculată ca
raport între profitul net repartizat ce
revine pe o acţiune şi rata medie a
dobânzii de piaţă.
4.1. VALOAREA UNEI ACŢIUNI

 Vânzarea acţiunilor în momentul


emisiunii sau în orice moment pe
piaţa de capital se realizează la
preţul de emisiune sau la preţul
pieţei.
 Astfel se deosebesc:
d. Valoarea negociată sau
preţul de emisiune, care este
determinat prin adăugarea la
valoarea nominală a primei de
emisiune:
e. Valoarea de piaţă,
respectiv preţul la care se
efectuează tranzacţiile cu acţiuni.
12.2. EVALUAREA FUNDAMENTALĂ
A ACŢIUNILOR
Evaluarea fundamentală se realizează pe baza unor
indicatori financiari, dintre care cei mai utilizaţi sunt
prezentaţi în cele ce urmează:

a) PROFITUL PE ACTIUNE
b) RATA DE DISTRIBUIRE A DIVIDENDULUI
c) DIVIDENDUL PE ACTIUNE
d) RANDAMENTUL UNEI ACTIUNI
e) COEFICIENTUL PER
12.2. EVALUAREA
FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR
a. Profitul pe acţiune, care
exprimă capacitatea emitentului
de a obţine profit

b.Rata de distribuire a
dividendului, care reflectă
partea din profitul exerciţiului
financiar distribuită acţionarilor.
12.2. EVALUAREA
FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR
c. Dividendul pe acţiune, calculat
atât ca dividend brut repartizat,
cât şi ca dividend net. Dividendul
pe acţiune reprezintă, pentru
posesorul acţiunii, venitul produs
de investiţia sa, deci este un flux
financiar.

d. Randamentul unei acţiuni, care


este produs atât de dividende,
cât şi de creşterea valorii de
piaţă a acţiunii.
12.2. EVALUAREA
FUNDAMENTALĂ A ACŢIUNILOR
e. Coeficientul ,,PER’’ (,,price-earning
ratio’’), reprezintă indicatorul cel mai
utilizat pentru a caracteriza eficienţa
plasamentului în acţiuni.
PER arată cât trebuie să plătească un
investitor pe o acţiune pentru a obţine
o unitate monetară din profiturile
firmei emitente. Când PER este
relativ mare, acţiunea este scumpă,
ea poate fi supraevaluată şi deci
deţinerea sa nu s-ar mai justifica;
invers, când PER este relativ mic,
acţiunea este ieftină şi se recomandă
cumpărarea acesteia.
Concepte cheie

Acţiuni, valoare nominală, valoare patrimonială,


valoare contabilă, valoare intrinsecă, valoare
de rentabilitate, valoare financiară, valoare de
randament, preţ de emisiune, valoare de piaţă,
profitul pe acţiune, rata de distribuire a
dividendului, dividendul pe acţiune,
randamentul unei acţiuni, coeficientul PER
Evaluarea cunostintelor
 Ce drepturi conferă posesorului acţiunile?
 Cum se calculează valoarea nominală a unei acţiuni?
 Ce este valoarea patrimonială?
 Cum se calculează preţul de emisiune?
 Ce este valoarea de piaţă?
 Ce este profitul pe acţiune?
 Ce este rata de distribuire a dividendului?
 Cum se calculează dividendul pe acţiune?
 Cum se calculează randamentul unei acţiuni?
 Cum se calculează coeficientul PER?
Bibliografie
 Anghelache G.- Piaţa de capital, Editura Economică,
Bucureşti, 2004
 Niţu A.,- Burse de mărfuri şi valori, Editura Tribuna
Economică, Bucureşti, 2002
 Stancu I - Finanţe. Teoria pieţelor financiare, Editura
Economică, Bucureşti, 1996

S-ar putea să vă placă și