Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA CURRICULARĂ 

1. Planificarea calendaristică 
Planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază elemente ale programei 
(obiective de referinţă şi conţinuturi, respectiv competenţe specifice şi conţinuturi) cu alocarea de timp 
considerată optimă de către învăţător/profesor pe parcursul unui an şcolar. 
În elaborarea planificărilor, recomandăm parcurgerea următoarelor etape:
· Realizarea  asocierilor  dintre  obiectivele  de  referinţă  şi  conţinuturi,  respectiv  dintre 
competenţele specifice şi conţinuturi;
· Împărţirea în unităţi de învăţare;
· Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;
· Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare, în concordanţă cu 
obiectivele de referinţă/competenţele specifice şi conţinuturile vizate. 
Planificările pot fi întocmite pornind de la următoarea rubricaţie: 
Şcoala: 
Profesor: 
Disciplina/Modulul: 
Clasa/Profil/Calificare: 
Planificare calendaristică orientativă 
Nr. ore alocate: 
Unităţi de  Conţinutul tematic  Obiective de  Număr  Săptămâna  Observaţii
învăţare  referinţă/  ore 
Competenţe  alocate 
specifice vizate 

· Unităţile de învăţare se indică prin titluri (teme) stabilite de către profesor;
· Conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei şcolare;
· În  rubrica  Obiective  de  referinţă/Componente  specifice  se  trec  numerele  obiectivelor  de 
referinţă/competenţelor specifice vizate din programa şcolară;
· Numărul  de  ore  alocate  se  stabileşte  de  către  învăţător/profesor  în  funcţie  de experienţa 
acestuia şi de nivelul de achiziţii ale elevilor clasei.


2 Proiectarea unităţii de învăţare 

Proiectul unei unităţi de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea rubricaţie: 

Unitatea de învăţare………………… 
Număr ore alocate………………….. 
Proiectul unităţii de învăţare 
Conţinuturi  Obiective de  Activităţi de  Resurse  Evaluare 
(detalieri)  referinţă/  învăţare 
Competenţe specifice 

Pentru acest tabel:
· În rubrica referitoare la Conţinuturi apar inclusiv detalieri de conţinut necesare;
· În  rubrica  Obiective  de  referinţă/Competenţe  specifice  se  trec  numerele  obiectivelor  de 
referinţă/competenţelor specifice din programa şcolară;
· Activităţile  de  învăţare  pot  fi cele  din  programa  şcolară,  completate,  modificate  sau chiar 
înlocuite  de  altele,  pe  care  învăţătorul/profesorul  le  consideră  adecvate  pentru  atingerea  obiectivelor 
propuse;
· Rubrica Resurse cuprinde specificări de timp, de loc, forme de organizare a clasei etc.
· În rubrica Evaluare se menţionează instrumentele aplicate în clasă. 
Totodată, finalul fiecărei unităţi de învăţare presupune evaluare sumativă. 
Deşi  denumirea  şi  alocarea  de  timp  pentru  unităţile  de  învăţare  se  stabilesc  la  începutul  anului 
şcolar prin planificare, este recomandabil ca proiectele unităţilor de învăţare să se completeze ritmic pe 
parcursul  anului,  având  în  avans  un  interval  de  timp  optim  pentru  ca  acestea să  reflecte  cât  mai  bine 
realitatea.