Sunteți pe pagina 1din 1

Model Act Aditional de reziliere a contractului de prestari servicii

MODEL
Act Aditional de reziliere contract prestari servicii

ACT ADITIONAL Nr. ....

la contractul de prestari servicii nr. N1 din 01.01.2007


intre SC. Firma X SRL si SC. Firma Y SRL

Autoritatea contractanta Firma X SRL, cu sediul in Loc. …………………..…., Str……………………… ….. nr. …,
judetul ………………., număr de înmatriculare J..../ .../ ..., codul fiscal RO ........................., cod
IBAN: ............................................, deschis la banca ........................................., reprezentată
prin Dl. ..........................., functia РAdministrator, ̨n calitate de Prestator,

Si

Autoritatea contractanta Firma Y SRL, cu sediul in Loc. …………………..…., Str……………………… ….. nr. …,
judetul ………………., număr de înmatriculare J..../ .../ ..., codul fiscal RO ........................., cod
IBAN: ............................................, deschis la banca ........................................., reprezentată
prin Dl. ..........................., functia РAdministrator, ̨n calitate de Beneficiar, hotarasc
modificarea contractului anterior enuntat, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Incetarea contractului de prestari servicii, incepand de azi, data semnarii prezentului act
aditional, incetare intervenita inainte de termen (zi/ll/an), ca urmare a acordului partilor.

Prezentul act aditional s-a incheiat la ………….., azi …………., in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

SC. Firma X SRL                         SC. Firma Y SRL


Dl. ……………….                              Dl. ………………..
Semnatura                                 Semnatura

HR FACTOR :: modele acte aditionale :: modele acte aditionale :: modele acte aditionale ::

 inapoi 2007-01-18

S-ar putea să vă placă și