Sunteți pe pagina 1din 120

LISE BOURBEAU

Este autoarea a 15 carti, }_)rintre nurnara best-sellerul "Asculta-ti mai bun prieten pe care 11ai pe Cursu rile ei practice si filozofia simpla pe care 0 trans mite au ajutat mai mult de un milion de persoane sa obtina schimbari concrete in modul lor de a trai. Este fondatoarea celei mai renumite scoli de dezvoltare personala din Quebec, a carei filozofiede viata este difuzata in prezent in 22 de tari si in 9 limbi.

Lise Bourbeau si-a inceput specializarea in metafizica in urma cu 20 de ani. In timpul stagiilor conduse de ea a lucrat direct, incepand din 1982, cu mai mult de 15.000 de persoane. A ajutatun mare numar adevaratele cauze ale =,_'-'"

'".

ordin reprezinta """"nu unei porbleme inconstiente pe emotional si mental. Astfel, fizicul ne avertizeaza pentru a reveni pe 0 cale a armoniei si iubirii. Metafiiiqa, care are capacitate a de a ajunge dincolo de nivelul fizic, nu are pretentia de a inlocui tratamentele medicale. Din contra, este necesara ca o varianta complementara, deoarece tratamentul fizic reprezinta doar 0 solutie temporara. Cartea de fata reprezinta rezultatul cercetarilor si observatiilor autoarei, intreprinse timp de cincisprezece ani. Autoarea ne dezvaluie cu multa bucurie secretele metafizicii. Obiectivul cartii 11constituie sustinerea fiecarei persoane pentru a deveni propriul ei terapuet si a dobandi posibilitatea de a-I ajuta si pe ceilalti.

ISBN 978-973-1859-10-1

j IIjl~~llil ~~llllllll

LISE BOURBEAU

..

editia a 11-8

>

} •

, !

Corpui

tdu lJl spune: .,Iubefte-teJ"

C Copyright 1997. Use Bourbeu Ton corps die: "Alme-toi'"

MULTUMIRI
Editor: Clara Toma Traducere: Doina AntlteJ Coperta si tehnor.dactare: Magda Clpraru

D.ler .....

CIP a .'bllotecll

Nallon .. _ a Rombl_1

BOURBEAU, LISE Corpul tiu ill spun. : lubefte-te! I Lise Bourbeau; trad.: Dolna . An&f\el;ed.: Clara Toma. - Ed. a 2-a, rev. - Bucul'8§ti : Axendent. 2008

ISBN 978-973-1859·10-1

I. An&hel. Oolna (trad.) II. Toma. Clara (ed.)

15"'.016.1 15",23.2

Le mul~umesc tuturor celor care m-au invi~t ce inseamna metafizica. in special doamnei Louise Hay din Statele Unite ale Americii. prima metaflziciana care a avut rolul de a mi Inllia in aeeasti minunata descoperlre. Mul~umesc celor din echlpa Asculti-~I cerpul, care lucreaza cu mine de mai mulp ani care sunt intotdeauna aliturl de mine pentru a ma aJuta sa-mi imbuniti~sc tehnicile de decodare ale afecliunllor ,i ale boliler. Le multumesc Monical Bourbeau Shields. lui Odette Pelletier. Bernard Combes ,i Laurette Cyr care au colaborat la corectura I"edactarea acestel ca~. Mul~umiri speciale Ooctorului Luc Lupien. interesat de procesul de insinito,ire. eel care a fost prlmul meu consilier in descrlerea fizica a bolilor descrlse in aceasti carte. Tn lncheiere. MULTUMESC din toati Inima tuturcr particlpan~lor la st<lgiile Asculti-p corpul, care ml-au perm Is scrierea unei marl pa!1i din ateasti carte datoriti mirturiilor lor legate de procesul de vindecare, obtfnut in urma in~elegeril mesajelor lor.

,I

,I

Toate drepturile apartln Edituril Ascendent. Reproducerea Integrati sau partlall. sub orice formi. I textulul din aceastA carte este poslbill doar cu Icordt" scris aJ Edlturll Ascendent.

Cu mult drag.

Lise Bourbeau

Copyright@2008 Editura Ascendent www.edituraascendent.ro E-mail: office@edituraascendenc.ro

Corpul tdu lfl spune: n/ube,te-te!n

Corpu' tdu 'FIspune: H'"be,te-tel"

CUPRINS
Introducere .
.................................................... 7 12 "C8nd dneva i~i do~te sa fie sonatas, trebu;e sa it intrebam rna; intQi dacCi est. pregdrit sd fnlmure cauze/e bali; sale. Door atund vom fellJi so it ajutOm. ..

Sfatur; pentru folosirea acestei cir1i Citeva explica~1Isupllmentare pentru afectiunile fi bolile mentionate in aceasti carte Semnificatia metafizicl a boillor in ordine alfabeticl. .

,I

13

a afectiunllor, .

Hippocrate, (pirintele mediclnel)

I7

PentrU a oblin. rnal multe preci%irl cu prlvlre Ia caU%a problemel tale fizlce, rispunde la urmltoarele intreblrl Concluzii Index alfabetic aI belllor ,I afe~unllor

225 225 228

Corpul tdu ill spune: ..lube~1e-te!"

Corpul tdu

Ifl

.puna: ..Iub.,t ...te!"

INTRODUCERE
Oupli douizeel de ani de cercetlri ,i diferite experlen~e in domenlul metafizic:ii. m-am hodrit II .CMU0 noul carte despre acest sublect. FoIosesc: tennenul d. metafizlcl in locul celui de pslhosomatlzare, din lrmltcJarele motive: Somatic inseamni: c_ ce line de fizlc, de corp, lar psycho: CHI ce fine de s~et. Chiar ,I medldna tradi1fonall accapd in pr.enc ideea eli eel Putln 75% din boll sune plihosomauce, adlci boaIa fizlcl ate cletennlnatl de 0 cauzI emoponall sau mentali. Termenul pslhosomatlc. ute destul de I'WJ acceptat. HaJoritatea oamenllor se slme tnaukall c4nd II se Ipune cI boaIa pe care 0 au este pslhosomadcl, deoareee fn1ieIec prln acest lucru 0 boalilmacinarl anonnall sau mlntall ,Inu vor II vadl nlmlc dincolo d. planul ftzic. De ac_ prefer II vld afec1iunile boNle lub aspectul lor metaflzlc, adlcl sl unnIresc: ceea ce Ie Indmpll dlncolo de planul flzlc. Asemenl fieclrel fll~ uman.. sunt intr'-un eontinuu procu de invl~ mli nnsform " cotul devine mal clar pentru mine. Cu cit iI invlf mal mult pe c.'lalll cu adt fnvlf ,i au insImi mal mult. Tot ceea ce am reUflt 51 descoplir in cincisprezece ani de practieli este atit de interesant, incit am deell II inplrtlfesc alcora aceste exp.rlenfe. Ac_d carte s. vrea a fI un dlcfionar, 0 carte d. referlnfli, car. n va permit. orlclirel penoane ce luterl de 0 afeqlune sau de 0 boali, Ii devlnl con,tIend d. 0 moclalltate de a aindl care nu 11ute beneflel. Acest lucru, chiar dael fntr-un fel IncOMftlent,ne dluneazl fcarte mult. Jar acunel clnd apare boal .. ea apare pentru I ne spuMed !!Stetimpul sli ne schlmblim acea modalltate d. a ,,"ell AU leea eonvlfl&ere nocIvI. Ne Ipuna eI am ajuna la IImltele noastre hie .. emOfionai. ,I m.ntaI .. Vel! remarca faptui eI in ac_d carte vol continua II folosese adresare diracd, (ata cum am flcut in toate cirlil. mele). Acest lucru vi va ajuta II vlldentlficafi mal ",or cu ceea ce este deserls a1ci,cind vell cIuta semnlflc:aflaunei afeqiunl lau a I.n8I

,I

,I

boiL
Dad este pentru prima oarl clnd auzill vorblndu-se despre metaflzici, Ie peate au, pulIn prea Ilmplisd. P.eaqia yoastrli ar puta fI ace. pe care 0 au muIJIcamenl atunel elnd aborcleui un IUbiec:t nou, .dlel ifl pun urmltoarea intrebare: "de unde provln toate Informa"Ue acesteal Cum at puta Ii cred ceea ce este sens in aceasti cartel" Reaqia yoastri este le&itlml, de aceea vi IU&er. II nu credel! imedlat ee clei" prima oarli cartea. De asemenea, lli nu resplnpli totuI. Vi rlimine varlanta 51 aI~ intre cere doul opliuni, add II c:itIfi cartea cu clesehidere ,i II vi sp~: "oare exilti ceva adevlrat sau utII pentru mine in eeel ce citesc in aceasd cartel" tnalnta ca medieln.. in fonna tn care 0 cunolftem nol asthl, sli fie atit de predominantl, mecafizica era mal cunoscud. Aceasd ,tilnti a fost redeseoperitl 0 dad cu inceputurile psihanaiizel. Freud ins",1 .punea eli psihlcul ,I corpul pot 6 asociate. Elevul
II conslderall m.toda pe care y-o propun
6

Corpul tdu ff/ spune: .. /ubeyte-te/"

Corpu/ tdu ", spune: ../ubefte-te!"

luI. Carl Jung spunea eli: "dupa cum eon~tientul ~i ineon,tientul sunt permanent in relalie, la fel ,I psihicul ,I spiritul stint lntr-o interactiune constanta," Aceste afjrma~i au fost F.icute in urma cu mai bine de clnclzeci de ani. De atund, alti cercetatori precum: Wilhelm Reich. Pierrakos. Fritz Pearls. Louise Hay fi al~ii au contribult substanlialla redescoperirea metaflzicii. Din pacate. medicina tradllionali (,I chiar anumlte forme de medi~ln3 aJa-zis •.naturiste") continui sl sus~nl ldeea ci beala este un obstacol in calea fericlrll camenllor. Ace,tl medici se lupta eu boala fncercind sl facl sl disparl slmptomul firl a alunge la cauza profundi (non-orpnld). aclioneazi ca " cum ar vrea sf stingl becule~1 rOfu aprlns pe panoul de bord al unel rna,lnl Cel care a~oneazl asdel, Sri 51 descopere problema pe care 0 semnallzeazli acal becuJet rofU, vor face slCur 0 forml " mal gravl a bolil, Am descoperlt, spre marea mea fericire, d boola este inalnte de teate un cadou pentru a ne reechilibra FIINTA. De fapt, (;orpul lizlc nu constituie cauza bolitor. 8 slngur. nu poate 51 facl nlmlC:.Viata care iI mentfne este clad: de suflet, 'de spirit. Corpul este doar reflectarea a ceea ce se intimpll in Interlorul nostru. Dec~ un corp bolnav estle un corp care ineearci sl se reeehilibreze deoarece starea naturali a corpulul este cea de sanitate, Acest lueru este valabil ath pentTU corpul emotional cSt ,I penO'Ucel mental, Nu aveli nlmic de p1erdut dael ci1i~ aceasd: clll'1e.mlcar pentru a gisl 0 cauzl ,"sau 0 solUlie pentru boala de care suferitl, VI previn el se poatleintimpla ca ego-ul vostru sl rezlste foam tare in fa~ Icleiide a gisl 0 solutfe. deoareee acest clemers impliel faptul de a vi pune pe vol in,1vi in dlsculie ,I de a vi schimba convingerlle, far acest lueru este tot in relalie cu ego-ul fieclruia. CE ESTE EGO-UL1 Este totaUtatea mernorillor noastre, care, devenind tot mal Importante pe parcursul anilor, aJung sl fie destul de pUtlemlce pentru a ne Invacla Indlvldualitatea, 0 sf expUc mal pe larg. De exemplu. felul Tncare am perceput un evenlment anume a fost captat in memoria noasri Deoarece acel eVer)lment a fost deoseblt d. ferlclt sau de dureros. am hotirit Ii nu n uttlm, lar din acea memorle, am tras 0 concluzle, care mal apoi a devenit 0 convlngere. care ne va face sl uttam acea suferlnti. dael evenlmentul a fost dureros. sau Si reped:m acea situape. daca a fost un eveniment ferielt. Toate aceste memoril au devenit proprlile noastre personahtlll ,I au proPria lor volnll de a triI. cleoarece se hrinesc cu energia pe care le-o dim de fiecare dad: cAnd aceste memorli sau aceutl manle~ de a gindl ne condue vlatil- Acute personalitltl sunt asemenea unor flinte umane care au capacitatea de a ne vorbl. Sunt acele numerOll$e voel pe care Ie auzim venlnd din interiorul nostru, Este Important sl ne amlntlm ci, atunei cind am crezut Tnceva, credeam cl este un lueru bun ,I eram convin,' ci acest lueru ne va ajuta 51 flm mal ferlcl1!. Din nefericire. majoritatlea convlngerilor adunate ineepind din copilirle, nu ne mal su!l1: utile, Unele dintre ele au fost utile la un moment dae. dar majoritatea nu mai sunt. De exemplu. un blietel clrula Ii este greu 51 invete 51 citeasel corect ,i ciruia I se spuna. de citre unul dintre pirin\i sau de dtre profesor: ..nu e¢ bun la nimic, efti prea distrat Nu vei rellii nidodatci sa foci ceva bun in viafo to". Daci coptlul a suferlt in urma
8

acelei experlente. cum ar fi fost normal. ,I va dec:ide sa creadi in ce i s-a spus toati viata. va auzi mereu 0 voce interioara care ii va reaminti di nu este bun de nimic, de fiecare dad: dind va dor; sl invete sau si intreprinda ceva nou, Aceasti parte din el (convingerea lui) este convinsa ca il va ajuta sa nu sufere incercand sa faei ceva nou. Asdel. ascultlndu-,i aceasti convingere. acel biiat. chlar fi adult fiind. va face oriee pentru a nu I se mai spune vreodata ca este nul, iar aceasta convingere care acum face parte din ego-ul lui. va gisl tot felul de seuze pentru ca eI sl nu faca nlmic. precum: •.nu ma Interesean" sau ..m-am rizgindlt" sau ..nu a soslt momentul potrivit", Ego-ul este c:onstltuit din anumite credinte de care trebule 51 devenim CO"fti~. altfe! acestea ne vor impledlca si ne indepllnlm dorintele, care sunt ale insele esentlale pentru a ne aluta sl ne exprlmlm propria personalitate. Tnconcluzle aceasta este cauza tuturor afectiunllor ,I boillor noastre: puterea prea mare a ego-ulul nostru, De fapt. atuncl clnd. ne 135lm ego-ul sa ne conducl vlata. acesta ne Tmpledlel si devenim ceea ce vrem 51 flm. lar mal multe dintre dorintele noastre vor fl asdel blocate. tar acest lucru va determlna blocarea unei pI~i a corpului lizlc care ar fI necesrim Tndeplinlrea acelel dorlnte, o Ii vi dau un caz real: 0 femele tlnirl,care a venit intr-o zl la consultalie, avind o tendlnltl I~ bralUl drept. Am intrebat-o ce anume nu poate sl facl din cauza ace!eI durerl. Hi-a rlspuns el durerea 0 impledlcl si joac:e tenis, Ar fI putut sl-ml spuna cl durerea 0 impiedid 51-" tlnl coptlul in brate sau 51 fad treburile casnice (atunci cSnd pUtlem spuna ce anume ne impledlel sl facem acea durere, este mal u,or Ii gislm cauza acele! durerl) , Tn urma rlspunsulul acelel femel, mi-am dat seama imediat cl avea 0 convlngere sau 0 atltudlne care Ii ficea rau in felul in care juca tenis. Tn contlnuare am intrebat-o care a fest in~a sau dorin13 ei in momentul in care s-a inscrls la cursurlle de tenls. Mi-a spus cl a flcut acest lucru pentru a-fi acorda a modalltate de a se destlnde. deoarece este genul de persoanl care la vlata foarte in serios, are un sot care se ocupl de afacerl ,I dol coplt acasl. Dupl acestle intrebiri, ml-a povestlt ci s-a i~eles cu altle crel doamne de la cursul de tenls pentru ia se intilni sl joace in doul eehlpe, in f1ecare slptlmW, Jocul. care ar fI trebult Ii fie dlstractlv, a devenlt asdal 0 cempetille serloasl. Atunel cind ficea 0 grefeall, partenera eI II spunea c:1ar trebul 51 invete si joace mai blne. Datoritl acelel tendlnlte a descoperit cl. pana atuncl. nu indriznea 5i se afirme din teama de a nu fi lubltl de eltre cellalti. Convlngerea ei Interloarl, conform elrela vlata crebule sl fle serioasl. n Intenlcea sljeace un joe doar pentru a se amuza, A cO"ftlentizat faptul ci mama e! avea ace83f1 convlngere ,I era foarte severi cu ea inslfl, Avea atit de multe de ficut ineit nu mal avea timp ,i pentTU joael. Este Important de preelzat faptul el tlendlnita, nu insemna sf nu mal joace tf!nis. cl sA t$1 SCHIMBEPERCEPTIAfall de loe. Se intimpll adesea ca oamenll sl creadl cli durerea Ie Indica c:eanume sl fael sau 51 nu fael la un moment dat. Acea tiniri ar fI putut si spuni: "bratul meu care ml doare atit de tare. poate vrea sl-mi spuni ci ar fI mai bine pentru mine 51 nu mal joe tenls," ATENTIE insi! Aceste ginduri pot fi nlfte trucuri ale ego-ului pentru a nu-i clescoperi convingerile. Oare de ce~ Deoarece ego-ul este convins de faptul d ceea ce crede .1 este ceea ce este mai bun pentru noi.

i"

Corpu! t6u If I spune: .,/ul.>e,te-te!"

Cc.rpu! tilu Ifl spune: ,,!ubefte-te!"

Va sugerez sa fJ~iin mod special atenp atunei eand afeqlunea sau boaJa de care suferi~ vi se pare exclusiv fizica..0 sa dau diteva exemple: • boala cauzata de 0 carenti de vitamine. iar imediat ee persoana bolnava ia vitaminele. boala dispare; • and eineva cade fi ifi rupe mana; • and clneva mWnci prea muhi clocolacl ,i face Indigestie; • cineva care face efore flzlc:prea mare ,I are. amp de citeva zlle, durer! musculare. Elite foarte tentant, in asdel de cawri. sa eredem a boala are doar cauze fizice. Oat (lInd faptul ca este Impollbil Ii disoclem corpul fizlc aI fllnt-I umane de eel emoponal fi de cel mental. va sfitulesc sl nu vi lhatl din nou Influel'1iBtI e ego-ul d vostru. care vrea neapirat III atrlbuftl mereu cauza unul factor exterior. Repet faptul ci, motlv~ pentru care ego-ul refuzi responsabilitatea pentru boli consti in convlngerea (0 parte a ego-ulul) aflati in Ipatele unu; accident, inelig_tie etIC. este slgura cl ea are dreptate fl nu vrea sl fie descoperltl. 51 nu uitim a ego-ul nu poate conduce vlali culva. Este Incapabll II cunoud nevolle adevirate ale culva, dat fllnd d nu se bazeazli dedt pe amlntirile din trecut. Ego-uleste dear 0 creatle a mentalului uman. Ego-ul are propria lui volnfi de a triI ,i nu poate devenl stipinul nostru dedt atunel dnd ne Iham condUfI de proprlile noastre convingeri. Am explicat aceste notiunl mai in detaliu. in eelelalte ciry ale mele. Deoarece toate fiintele umane au propriul lor ego. acest lucru lInl confirml convingerea cl toate bollle, fira niclo exceptle. au 0 lepturl cu corpul mental ,I cu cel emotional. A aceepta ldeea ci afectiunile ,I bollle sunt doar de ordln flZic. precum 0 rani provocati in urma unui accident. 0 Indigestie, 0 durere de mlsea etc. ar rnsemna II dlsoclem persoana bolnavl de celelalte doui tipurl de corp ale sale_ fnvell,ul malarial este format din tre! corpur! care nu pot fi separate in nlcI un fel de sltuatle. Pentnl a demonstra acest lueru, sl anallzim de exmplu pe clneva care glndette AU slmte ceva, reactia pe care 0 are in corpul fizlc este automacl. O. exernplu. inima care bate foane repede cind slmtlm 0 teamI sau 0 emolie. cauza este dlncolo de nlvelul fizlc. Cauzele cele mal freevente ale bolilor sunt aatudlnHe ,I .mOllile negative. culpabillzarea. dorlnta de a fl in in centrul atenpel celoriaill. sau folollrea bolll in scopul de a evlta, de a full dlntr-o sltuatie nepllcuti. Existi persoane Influenliblle care suferi ad.sea de boh cauzate de anumlte credint- popular. precum ..curenru poate provoca reumatism." Acest gen de persoane s. vor imbolnlvt ufOr de 0 boall comagioasa Oupl cum am sugerat in titlul clrtii. fiecare boali ne spune sa ne lublm mal mult. Cum am aJuns la aceascl eoncluzle! Datoricl faptulul ci, lubindu-ne ne vom lisa condufi de citre suflet, nu de catre ego. A te iubi inseamnl a-ti acorda dreptul de trii diferlte experientt ,I de a-f lubl pe ceilalli.de a Ie da dreptul sa-fi triiasd propriile experiente. Acest lucru inseamnA 51 ili acorzl dreptul de a fl 0 fiinli umanA. cu temerlle. convingerlle. limitele. fortele. slabiciunile. dorintele ,i aspiraFi'e tale. de fapt de a-1I da

'cane

dreptul sa fii A?A CUM ~TI ACUM. lar acest lucru trebuie facut fara 0 judecata morala daei este bine sau rlu. corect sau ineorect. trebuie doar trait ca 0 experien~ ~tiind ca intotdeauna existi consecinte placute sau nu, care decurg din deciziile luate la un moment dat. Aeesta este motivul pentru care aceasta lucrare se doreste a fi mijlocul prin excelenli. pentru a revenl la starea naturala a corpului nostru. cea de sanitate. ferlelre. lublre fl armonle. Atuncl cand atl descoperit atitudlnea mentala care va blocheazi intr-atit incit vi creeazi 0 probleml fizlci, va trebul 5i treceli apoi la etapa de acceptare necondilionatA a ceea ce sunte~. inainte de a lurveni orice tip de transformare mentalli. De aceea am adiugat, in azul fieclrei boll. cateva aspecte personale, pentru a putea merge ,I mal departe. Corpul vostru fizlc se va transforma apoi cu placere. Corpul fizlc nu este decat 0 reflectare a ceea ce se intimpli in Interiorul nestru, Am auzit adesea particlpantf de la atelierele AsQlItQ.fi corpul care 1mispuneau cl nu inteleg de ce 0 afeqlune sau 0 boala nu se vtndeci din momentulin care au reu,lt sa n inteleagi mesajul. Nu este suficient sl in~elegem sau 51 acceptlm 0 sltuatfe exterioara sau 51 acceptlm 0 alta penoanl. CEl MAl IMPORTANT lUCRU ESTE ACCEPTAREA DE SINE, ADICA IERTAREA DE SINE, explicaclpe ial'lla sfar,ltui acestei ciJ1i. Mai muir. if vea sa preciZez ci, faptul de a gasi voi singuri cauza unei boli de care suferiti. nu inseamni ci nu mai trebule sl mergetf la un medic. p~ Ii fJll ajutatf in plan flzie. in timp ee continuatl clutlrile la nlvel mental. emotfonal ,I spiritual. De aldel. este mult mal Ufor 51 faci 0 cercetare a ceea ce se intimpli in Intenorul tAu, atune I cand nu e,t1 deranjat de durere. Poate vetl avea pllcuta surprlzi de a descopen un medic care crede cl fHnt<! umanA nu este fermatl doar din corpul fizle. cI are de asemenea alte corpuri subtile. care au 0 influenli foarte mare asupra psihlcului. Sunt fenciti sl constat cl numlr~ doctorllor care i::red in aceastl legiturl corp-mlnte c:refte foarte repede in civillntia noasri oceldentall. Doctorli orientall au crezut dlntotdeauna ac:est lucru. Existl c:hiar mal mull! doctori din aceasti zonA care au scrls despre metafizlca bolilor. Ex!stl. de asemenea. 0 mare varietate de forme de medlcini alternativi. care pot constitul un bun prllej pentru voi pentru a vi exersa puterea de a alege. PinA la urml. vorblm de eorpul vostrU, aveti intreap rbpungere de a vi ocupa de el de a-I menline in stare de sinltate. Nu vi mal rimane acum decat sa aveli splrltele deschlse 5i acceptatf faptul cl perceperea metafizlcl a unei boll sau afecliunl face parte din noutllUe aduse de energia adusi de era Virsitorl.iul (energia anulul 2000). care va afecta toate domeniile. Vom parasi 0 rume in care domina mentalul. pentru a trece la 0 lume mal splrituali. adlcl 0 lume in care FliNTA UMANA trebuie 51 i~i rec~t1ge locul. Persoanele care refuzi sll accepte aceasta transformare vor avea tot mal multe difleultali in a fj fericlli. slnito,i ,i a face fali vietil.

,i

,i

10

II

Corpul tilu

If' spune: ~/ubefte-tel"

Corpul tilu '" spune: ..Iubefte-tet"

Cateva explica~iisupfimentare pentru afecttunlle bolile mentlonaee in aceasti carte Sfaturi pentru folosirea acestei cit1i
Cum se po ate explica din punct de vedere metafizic 0 boalii congenitald? Acest gen de boalil Indlc! faptul ca sufletul persoanei care se incarneazil aduce cu sine ceva ce nu a inchelat in vla13 precedenti. Fiecare vlali pe pamint. in cazul unul suflet, poate fI comparata cu 0 zi din vla13 unel persoane. Dacl clneva se rinl!Jte ,I nu se reface complet in acee",1 zI. In zlua urmltoare seva trezl avind in continuare acea rani pe care trebuie sa 0 ingrlieasci. Foarte adesea, persoana care sufera de 0 boalil congenitala. accepti mai ufor aceasti sltua~e. decat cel din jurul el. Trebule sa vada c:e anume 0 Impledlci 51 facl acea boall ,I asde! ii va Intelege mesajul. 0 Invlt decl sa foloseasd Intrebirile menponate la sfirlltul ~I. Tnceea ce n prlve,te pe plrlnlil acestel persoane, este Important ca aCeftia 51 nu se slmta vlnovali de alegerea copllulul lor, deoarece aceasti alegere a fost ficuti de citre copUinalnte de a se n3fte sau in stare fetali. Cum se poala explica din punct de vedere metafizic 0 boald ereditard sau geneticd? Cind cineva are 0 boali ereditari. acest Iuc:ruinseamnl ci a mOftenlt modul de a ,andi ,I de a tril al pirintelui care avea acea boala. In realitate nu este verba cu adevirat de 0 mo,tenire. ace! pirinte a fost ales deoarece amindoi au nevole 51 inve~e aceea,1 leelie de viali. Refuzul de a accepta acest lucru se manifesti in general prln culpabillzarea Vilti de acel pirlnte ,I acuzarea plrlntelul de citre copil. Mal mult, copllul va face, de oblcel, tot poslbilul pentru a nu devenl ca acel pirlnte. ceea ce Ii va produce un disconfort ,I 0 emotie ,I mal mare parlntelui. Persoana care suferi de 0 boal! eredltari, va prlml ded mesajul de a accepta aceastii alegere. decarece unlversul iI di 0 ocazle mlnunati pel1tl"ua parcurge un drum Important in evolutia sa spiritual!. Atita timp cit nu va fi ficuti 0 acceptare prin lubke. acea boall \'a continua sa se transmltii de la 0 generape la alta. . Ce se intampld atund cand mii de persoane se Tmbolndvesc sau mor Tn timpul unel epldemHl Oare au toate aceeatl 'ecfle de rnviIJat? Dintotdeauna epidemlile au afec:tat un numir foarte mare de oamenl. Din punct de vedere metaftzlc:.se poate deduce ci intinderea unei epldemll este propoJ1lonall cu intensltatea convingerli populare care 0 men~ne. Aldel spus. tot! eel afeetali de acea epldemle au nevole sl con,tientizeze raul pe care fl-I fac prin faptul de a se lisa Invada~1 modul de a ,andl al celorlalti. de Aeeastii expllcape se apllc:amal ales acelul gen de epidemie care afec:teazi mil de persoane intr-un timp relativ scurt, in cateva saptimani sau diteva tunl. Eu consider ca. exlsti mai multe boll care au devenit epldemice: cancerul. SIDA. dlabetul. distrofia musculara. bolile de inlma. astmul etc. deoarece acestea afeeteazi
12

,i

I. 2. 3.

Dupl ce gislti problema de care suferlp. in Iista alc:ituit;i in ordlne alfabetici, verific:apsemnificapa afectiunll sau a be!1Irespective. Notap ceea se vi em0tioneazi sau vi prlvefte mal mult din ceea ce citi~. Cltip cu atenpe ,i rispundeti la intreb!rile sugerate la sft'fitul ciflll pentru a determlna mal exact cauza afec:punlide care suferl~. Citip cu atenpe concluzla, partea cea mal importanti. pentru a demara procesul de transform are Interioarl ,I flzid. spre 0 stare mai buna. De asemenea, vi sfituiese sa citi~ expliea~ile suplimentare in cazul afeeliunllor ,I a bolilor descrise in continuare.

4.

5.

13

Corpul tau i11 spune: .. Iubefte-tel"

Corpu/lau

Ifl

spune: .. Iubefte-tel"

milioane de persoane ;n fiecare an. iar numarul acestora continua sa creasci. in cercetarilor fi descoperirilor importante ale oamenilor de ftiinra fi a companiilor farmaceutice. Ajungem 101 concluzia ca. cu siguranra. oamenii trebule sa faca altceva. lar acest altceva consta In a-fi dezvolta iubirea de sine prin i"termediul unei iertari adevarate. lar etapele acestei iertiri sunt definite la sfirfitul carJ:li.
ciuda

rinilor pe care Ie are. Cele mai importante rinl traite de oameni, adesea refulate in ineon,tilOnt sunt: respingerea. abandonul. umilirea. tradarea ~i nedreptatea. Care erte panicularitatea bolilor inflamatorii (ce/e a coror denumire se termincJ de oblcel in H-itd'~ precum slnuzitd, bronfitd, arrritd ·etc.)? In urma studlerll lucririlor unui medic german Dr. Geerd Hamer. am consld_rat rezultatul cercewilor lui foarte interesant. referltor la ceea ce el num8fte NOUA MEDICINA. tn oplnla lui, 0 boall Inflamatorie (a e1rel denumlre se termina in ..-itl·') se manlfll$ti in unna rezolvlrll unul conflict biologiC. Afirma ci Imediat ce un conflict ute ind_partat sau rezolvat. corpul (cu aJutorui ereierului) Intrl intr-o etapl de vlndecare ,I Tn acel moment se manlfesti boala Infecpoasa sau inflamatorie (de exemplu: un blrbat care nu i,1 mal suporti fatui ,I vrea sa piece in vac:an~. AJuns in loc:ulLIlda i,1 petrece vacan~ face 0 slnuzltli.) (Un conflict biologic este un foe violent in fa~ drula ne sim~im neputlnciofi. Incapablll ,I react!onim ,I care este trilt in slnguritate. Este un dificil care ne la prln surprlndere. Confllctele nonnale din vla~ obl,nulti nu au un impact atit de bruQJ deoarace ne putem pregitl uneori in fa~ lor.) Tn achlmb, chlar dad corpul este intr-o etapl de vindecare, acest lucru nu iI impledicl pe bolnav sl apeleze Ia ajutorul unui medic. Dar vi sfitulesc sl verificap dad ace! conflict a fost intr-adevar rezolvat (in lubire ,i iertare) sau dad solu~a este doar temporari. Asdel, in opinla doctorului Hamer, din cele 1000 de boli cunoscute, jumatate dlntr. el. sunt "cald." lar jumltate sunt ,,reci". Cele ..calde" (ex: inflamatlile) Indid faptul cl confllctul este indeplirtat sau rezolvat. iar corpul este pe cale sa sa refacl. Expllcl fapwl d bolile pot fi bifazice. adlcl cele 500 de boll, care intr-o priml etapl aunt ..recl" (etapa in cursul cirela conflictul este inca actlv), vor deveni •.calde" dupl ac_ (etapl in tlmpul drela corpul este vindecat. in urma iOOepartiril conflictului). tn c:azul oamenilor, ca ,i in cel al animalelor. durerile au un sens biologic fundamenQJ, acela de a imobillza organlsmul intreg fi organul afectat, asdel incit vlndecarea 51 poati fi ficutl in cel mal bun mod. ExIst!. de asemenea, durerl ce apar Tnfan activi a bolii (boala ..rece"), cum se intimpll in cazul unel anglne pectorale sau a unui ulcer gastric. Aceste dureri, in tlmpul fazel de vlndecare (boala •• cald:i"') sunt provocate de inflamafii, infecpl. edem sau cicatrlzlirl. ConsIder cercetirlle doctorulul Hamer foarte interesante, pracum ,i pe cele ale a1tor mediCi, prlntre care se numlrli Dr. Siegel, Dr. Simonton etc. ACEfti medici ne propun formule ce deschid noj orizonturl. Nu pot sa afirm eli totul este ademat. pentru cl cine deline adevarul! Este mal inlE!lept ca fiecare sa caute in interiorul lui propriul sau adevar.

Din ce cauzd, majoritatea bolilor se man/fesed 10 0 anumitd v6rstd, din moment ce se afjrmiJ cd ifi au originea in convi",eri formate Tncd din copl/drie? Boala se manifesti atunel dnd 0 persoana ajunge Ia limitele ei fizice. Aecare dl~e nol are 0 Iimlti de energie fiziea, emoponala fl mentall diferiti. Ne n~tem avand aceste limite difer!te. Tn funcpe de numarul manlfestirilor aeelei3f1 durer! (Interne) ,I in func:pe d. rez.e~a de energie a fieelruia. se poate determlna momentul in care clneva ajunge la IImltele sale. Cu Cat este mal mare rezerva de energie a culva. cu atit va ajun,. ":,31 ~rzlu b limlta sa fizici. Acea persoani va aJunge la IIml~ sa fizlel dupl ce a aluns Inalnte la Ilmlta emoTionahi cea mentall. . 51 luam exemplul unui copU care triie,t. 0 experlenpl legati de nedreptate. F,ecare noua experienpl de acel gen va reactiva fi va amplifica durerea 1riIti tn copilirle. Tn ziua in care aeel cop II, devenit adult. va 1riI 0 altl experleOti de nedreptate fi nu va mal putea aduna nlmic in plus, boala va aplirea din nou.

,I

,OC

PUCem so ne v;ndeccJm arunci cand nu suntem noastre (izlce?

cOOftlenfi de eQuza bolil

Binein~les! Acest lucru se intlimpli fracvent. Se poate ca parsoana bolnava sl flcur un travallu Interior de acceptare sau de lertare firl a fI cO"ftlentli de asta. Oat filnd faptul cl suntem conftlenp doar in 10% din tlmpul nestru, este normal 51 triim top blocale, emopl, ranchiuna. chiar ,I uri. firi sl fim cO"ftlenti de acest lucru. Dad se intimpla asdel, vindecarea va fi definltivl. I~schlmb. se poate intimpla sa eXiste 0 vindecare mentall. adic:i persoana sufennda a crezut a~t de mult in medic, in medicamente, in ti"lltamente. intr-o gindire pozitlva incit s-a vlndecat. Tn acest caz, este vorba despre 0 vlndecare temporara iar afectlunea sau boala va revenl 0 dati cu urmitorul element daclanfator care va reactiva vecbea rani Interloari nevlndecara, care nu a fost incl iertati. Care SUM factoril care determind docd 0 persoaniJ va fi atlnsc1 de 0 boalif foone grovD, chiar monoId sou de 0 afeqiune ma; ufoorii1 Primul factor determinant este gravitatea suferin~1 triiti in copUlirle, adlcl cum anume a fost interpretat ,i prim it de catre copil acel incident dureros. Un alt factor Indispensabil in cazul unei boll grave este acela ca durerea a fost trilti in I%olare. Adica, acel copU nu a avut pe nimeni pentru a-fl exprima durerea. Clneva predlspus la 0 boali grava este acel gen de persoani care nu ifi arati. gradul de Intensltate al

'1

* ........
15

14

Corpul

tdu TJI spune: ,.Iubefte-te/"

Corpul tau", spun.: _IubeJfe-te/"

Eu personal, cunosc cafiva medici care aplici aceste leg; ale Noii Medicini. formulate de Dr. Hamer $i au rezultate foarte bune. Au reuslt sa combine elementele din medicina tradiponaJa cu cele din noua medicinal pentru sanatatea pacienti10r lor, F;ecare dintre voi ve1:ihotiri singuri ce anum e vet; erede. Chiar atunci cand corpul este in etapa de vindecare, acest lucru nu va imp;edica sa apelap la un medic, dar fip cOMftientJ cl in timp ce medicina se ocupi de corpul vostru fiz;c, voi i",iva trebuie sl vi ocupa~ de eel emotional. mental fi spiritual. Ceea ce veau si adaug eu fa cercetirile doctoruJui Hamer este faptul cl nu trebuie doar si indepirtim un conflict. ci chiar sa reUfim si if rezofvlm pentru a evlta ca acesta 51 recidiveze. SI luim de exemplu, povestea blrbatulul care are 0 slnLlZltllmedlat ce se indeparteaxi de patronul lui pe care nu i1 mal poate suporta. Problema lui ute rezolvatl doar temporar, Pentru a 0 rezolva definitiv, va trebti si tread prin etapele de lertare rnenttenate la sfi~itul cartii. Doar astfe! va evita sa lacl alte sinuzite. Este deci important si facem 0 diferenli intre a te indepirtl de un conflict ,I a rezolva .... eonflict.

,i

Semnificatia metafizici
a bolilor

,i a afectiunilor,

mentionate ,

in ordine aJfabetica

16

17
.,

-. .

Corpultdil

Ifl spune: Hlub"~te-t.I"

Corpu/ldu

1fl spune: Hlubeft ..

te/N

ABCES

----------------, __ J

BLOCAJ FIZIC Un abces este 0 colectare de puroi localizati. Se poate dininge abcesul ..cald" ,i abcesul "rece" in cazul celul ..cald", aeut, colectarea de purol se dezvolta repede ,I este insopti de alta semne ale InflamArllor: tumori, inro,lre, caldurA " durere. Abcesul "rece", neacut este caracterlzat prlntr.o colectare d.. IIchld mal lenti, fliri a avea slmptomele tlplce inflamapllor. BLOCAj EMOTIONAL Un abces indica 0 furie re.fulatlide mal mult timp, insOliti de 0 depresle Interioarli, un sentiment de neputlnti ,I de efec. Plicerea de a trii est.e inecati in tristate ,I hrle. Oat Rind faptul d este yorba despre 0 afeqiune dureroasli. exlsti de asemenea 0 culpabilltate triitl in relape cu acea furie. Pentru a afta in ce aspect rilefte perseana afectadi atea furl.. trebule sa vorbeasd despre Iocu!in care se manifesti abcesul. Dad est.e la piclor. ftria este slmli1i 10 relafle cu direcfla in care se indreapti vlafa atelel persoane, viltorul el sau in relape cu un Ioc:in care vrea sa ajungi. BLOCAJ MENTAL

La fel ca peste tot, dad nu ne facem ordlne ,I curalenle in gandurl. se pot


Instala Infectla ,I murdlirla. Ar fi momentul poate 51 va facet' curalenie in gindurl. Este poslbil sl avep gindurl rele indreptate impotriva voua in,ivl sau a unel alte persoanel tn furia voawl v-atl dorl sl facep riu culva ,I afl refulat acele gandurl intr-atit incit acum nu Ie mal putep controlal

C*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII Pantru a cun~te blocajul emoponal cate te impledici sa rlispunzl unei nevol Importante a fUntei tale. va trebul si foloseftl intreblirile menponate la sfir,kul c:iJ1i1. Rispunsurile la aceste intrebirl ip vor aduce ,I mal multe c1arlfiearl referltoare Ia cauza reala a problemei tale fizlce. ABDOMfN (DURfRI A8DOMINALf)
BLOCAj FIZIC Abdomenul este partea antarloari a cavitlpi care conline Intestinele. Deflnipa urmltoare se referi la 0 durere abdominali fira 0 cauzl aparenti. firi si fie in legituri eu 0 alta boala sau afectiune. BLOCAJ EMOT'ONAL Cand durerea este locall%ati in partea superioara a abdomenulul. mesajul transmls este tA. persoana afectati ifi face prea multe grlli pentru cellalp. Cand este afectad partea inferioarli. mesalul transmis este eli. persoana in .::auza este prea mult afec:tati de eeea ce se intimpli in jurul el in prezent. Ii este teaml
18 19

Cor"u' tdu ifl ."une: ,./lJbefte-te!"

Corpu' tdu ", splJne:•• 'ubefte-tel"

pentru ea ins~; in rela~ie eu aceste sltuafli. Poate avea Impresia ca. c:inevavrea si 0 foloseasca pentru a-~I indepUnl scopurile. sau ii este teamS ea va Ii pusi in situaf!a de a se umili in fafa eulva, pentru a-~Iat/nge un seop. BLOCAJ MENTAL Durarea in partea superioara a abdomenului it! spune si nu mai crezl ca scopul tau in vlafi este aeela de a-l face pe alfli ferlelfi. Pofi sl slmfi compaslune pentru cel dragl. dar nlmeni nu ifi cere Ii te imbolnlve,tI de dragul lor. Ar fI blne sa invefi 51 if I~i pe ceilaltl si ifl trilasci propriile lor expedente ,i 51 if ajutl doar atuncl clnd Ifi eer aeest lueru, respectindu-~ in acel~1 tlmp proplile tale limite. Durerea in partea Inferloara a abdomenului exprlma eonvlngerea ta ca. Bcind mal mult pentru cellaltl. Bdindu-ti multi! grijl. vel putea asde! 51 nu mai slmll teaml in fafa unor evenimente sau persoane care te sperle in pre:zent. Cind eftl nelinlftlt, deemile pe care Ie lei sunt bazate pe teama. in loc 51 fie luate in funcfie de adeviratele tale nevol. ("') BLOCAj SPIRITUAL ,I CONCLUZtI. Vezl pagina 19.

ACCIDENT
BLOCAJ FIZIC Deoareee este un eveniment neprevazut, accldentul este eonsiderat de obicei ca fiind hazard pur. Dar din ee in ce mai des. in ultlmul tlmp auzim spunandu-se eli nu existii hazard. Eu personal. ered cl hazardul este un mijloc: folosit de cltre Dumne:zeu, pentru a ne vorbi. La fel esm 1i un ac:cldent. Trebuie ,:Ii nodm ce parte a corpulul a fost rinltii. preeum ,I gravltatea ranli. Daca in accident s-a produs 0 FRACTURA, ne vom referl mal tirzlu la aeeasta. BLOCAj EMOTIONAL Accldentul iJ arad celul drula I se intimpli. faptul ci se slmte vlnovat, cii se acuzl de ceva la nlvelul lui A Fl. De exemplu, 0 mami ocupati cu treburlle easel, n aude pe flul el strigind-o din ceala'd cameri a easei. Se face cl nu it aude, deoarece simte ci acel lucru peate 51 mal ~tePte ,I. contlnuind sa-,I faci treaba cade ,i se rinl!fte la plelor. Punindu-,I intrebarea "oare la ee ml gandeaml" i,1 va da seama Imedlat cl se acuzase cl ena 0 mami rea. Prin urmare s-a lovlt in loeul care a contrlbuit la faptul de a Ii 0 asdel de maml. A avea un accident reprezlnti una dlntre formele prln care oamenll vor sl i,1 neutralizeze sentlmentul de vlnovifle. Din pacate. toate aeestea se fac la nlvellneon,tient. BLOCAj MENTAL Trebule sa vi revlzul1=i perceptla mentall asupra culpabllitif!i. Conform sistemului nostru juridic. cineva este dedarat vinovat atunci cand a fost dovedlt acest 'ucru. fira niei 0 indolal Ii asupra faptulul ca persoana acuzata a vrut sa facli riiu in mod intenflonat. Va sugerez sl vi intreball. de fiecare dad eind va aeuzall de
20

ceva, dad intr-adevar aveati Intenfia sa facet; eeva rau. Daea nu ati avut aeeasta intentie. nu va mai acuzati. lar astfel nu va mai trebul sa va pedepslti, In exemplul citat mai sus. credefl ea aeea mama ehlar voia sa ii faca rau eopilului el1 Mai mult, atunei dnd dneva este vinovat cu adevarat, legea cauza-efeet funcfloneaza imediat. decareee primim inapol ceva in fune~ie de eeea ce am transmis no I. 0 persoana inteleapt1i ,i responsabila este aceea care i,1 recunoaste vlnovapa. atunel cind este eazul, if cere lertare persoanel pe care a rlnit-o fl aeeept1i Ideea cli, Intr-o zl I se va intoarce acel lucru. Rind astfel cO"'tlenti de toate aeestea, acea persoanl va trlIl eeea ee prlme,te prln eompensatie. intr-un mod armonlos. in acee.Ptare. Va cl totul se intimpll intr-o anumlt1i ordlne. conform justitiel divine. Dael accidentul a fost provocat Incon,tlent, pentru a c~tiga tlmp de exemplu. este Important 51 ,tif! d at' fj putut 51 vi acordt' acel timp Bri sA vi faceli rau. folosind un mijloc mult mal slmplu, care este cel de a vi exprlma cererlle. Dacl accldentul este important ,I vi provoaca 0 durere mare, de exemplu 0 FRACTURA, acest lucru Indid faptul el aveti ind ginduri vlolente fmpotriva eulva, Indlferent daca acele gindurl sunt eO",tiente sau nu. lar cum nu vii puteti permlte 0 asdel de atltudine. lar aeea vlolenfli nu mai poate n retinut;i, se va intoarce impotriva voastrl. Va trebul si vi eliberati fl 51 exprlmatJ ceea ce simtill in relatJa eu persoana vlzad fi sa nu ultafl 51 vi lertatl pentru a fI avut aeele gindurl.

,tI

(*) BLOCAj SPIRITUAL

,. CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

ACHILE (TENDONUL LUI)


Se refeTA la cALcAi. la care se adaugl faptul el persoana care are durerl in ac:est lee vrea prea mult 51 i,1 arate puterea.

ACNEE
BLOCAJ FIZIC Aceastli afectiune a pieWse manifestli. in general. in p3rfl'e mal grase ale tenulul fefel. Debutind eel mal adesea in aproplerea pubertitli. poate 51 se manifeste doar pe durata adolescentel. dar uneorl se poate prelungl pin! in Jurul virstei de treizeel de ani. De obleel, acneea obl,nultl se vlnded in cat!va ani, Bri a lisa dcatrlcl. tn scl1lmb. acneea nodulari. care evoluea:zl un tlmp mal indelungat, are ade5ea conseclnte supiritoare pe plan estetic ,I poate lasa clcatrlcl foarte nepUicute la
vedere.

BLOCAJ EMOTIONAL Putem deci constata faptul ci acneea este un mljloc de a-I resplnge pe eeilaltl. de a nu n prlvlt prea mult de catre cellaltl. mal ales din aproplere. Aceastii problema 1I pielli se manifest! la persoane care nu 5e lubesc. care nu ,tfu cum sl se lubeascl.
21

Corl'ul tau if' sl'une: ••Iube~e-te!"

Corpul tau ", spune: ••Iubefte-te'"

pentru ea ins~i in rela~ie cuaceste sltua~li. Poate avea impresia ca, cineva vrea 51 0 foloseasca pentru a-,I indep~nl scopurile. sau ii este teama ca va fi pusi in situapa de a se umili in fata culva, pentru a-,i atinge un scop. BLOCAJ MENTAL Durerea in partea superioari a abdomenului i~ispune 51 nu mai creli eli scopul tiu in vla~ este aeela de a-l face pe a~i fericJti. Pop sa simp compaslune pentru cei dragi. dar nlmenl nu ~i cere II te imbolnive,ti de dragul lor. Ar Ii blne 51 inveti sl n l3fi pe eellalp sl i,1 trllasei propriile lor expe~iente ,i si iI ajuti doar atune I and ill cer ac:est lueru, respectindu-t! in aeela,' tlmp propJile tale limite. Durerea in partea Inferloari a abdomenului exprlmi convlngerea ta c:i, Scind mal mult pentru cellalp. Bcindu-fl multe griJI. vei putea astfel 51 nu mai slm~i teaml in fa~ unor evenlmente sau persoane care te sperle in prezent. C3nd e,tl nelinl,tlt. decizlile pe care Ie lei sunt bazate pe teaml, in loc sl fie luate in functle de adeviratele tale nevol. ("') BLOCAj SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezl pagina 19.

ACCIDENT
BLOCAJ FIZIC Deoareee este un evenlrnent neprevizut, accidentul este considerat de obieei ea flind hazard pur. Dar din ce in ce mal des. in uftlmul timp auzim spunindu-se ci nu existll hazard. Eu personal. c:red cI hazardul este un mljloc folosit de citre Dumnezeu. pentru a ne vorbi. La fel est.i.l1i un accident. Trebuie si notam ce parte a corpulul a fost rlnlti. precum ,I gravltatea rinli. Dacl in accident s-a produs 0 FRACTURA, ne vom referl mal tirzlu la aeeasta. BLOCAj EMOTIONAL Aecldentul n arati celul cirula I se intimpll. faptul cI se slmte vlnovat, d se ac:uzi de ceva la nlvelul lui A Fl. De exemplu. 0 mama ocupati cu treburlle easel. if aude pe flul el strigind-o din cealalti cameri a casei. Se face cI nu iI aude, deoarece simte cl acel lucru peate 51 mai 3ftepte ,I. contlnuind sil-,I facl treaba cade ,I se rln.,te la pleior. Punindu-,I intrebarea "oare la ce ml gindeaml" i,1 va da seama Imedlat cl se acu:zase cl este 0 maml rea. Prin urmare s-a lovit in locul care a contribuit la faptul de a Ii 0 astfel de maml. A avea un accident reprellnti una dlntre formele prln care oarnenil vor 5i i,1 neutralizele sentlmentul de vlnovifie. Din pacate. toate ac:estea se fac:la nlvellneon,tient. BLOCAJ MENTAL Trebuie si va revlzulli pereeptia mentaHi asupra eulpabllitlitii. Conform sistemului nostru juridic. cineva. este declarat vinovat atunci cand a fost dovedlt aeest lucru, fir;!!niei 0 indolala asupra faptului cl persoana acuzatli a vrut si faei ,au in mod intenponat. Va sugerel sa va intreba~. de fiecare dati c:ind vi aculati de
20

ceva, dad lntr-adevar aveafi Inten~la sa fac:ep c:eva rau. Daca nu ati avut aceastli intenfje. nu va mal acuzatl. iar astfel nu va mai trebul sa va pedepsi~i. Tnexemplul cltat mai sus. c:redefi ea aeea mama chiar voia sa ii fad riu copilului el! Mal mult, atunci dind cineva este vinovat c:u adevarat, legea cauza-efect func~ioneaza imediat. deoarece primim inapol ceva in func:~e de ceea ce am transmis noi. 0 persoani inteleaptll ,I responsabill este ac:eea care if I recuno3fte vlnovlpa. atunc:1 cAnd este cazul. n cere lertare persoanel pe care a rinit-o ,I acceptll Ideea ci, intr-o II I se va intearce acel lucru. Rind astfel cOllftlentll de toate acestea, ac:ea persoanl va tril eeea ce prlme,te prln compensape. intr-un mod armonlos. in acceptare, Va ttl ca totul se intimpll intr-o anumlti ordine. conform Justltiel divine. ' Dad accidentul a fost provoeat incon,tlent, pentru a c~tiga tlmp de exemplu. este trnperrane d ,tip d ap fi putut si vi acord~ acel timp Sri 51 vi faceli riu. foJosind un mijloc:mult mal slmplu. eare este eel de a vi exprlma cererile. Dael accidentul este important ,I vi provoacl 0 durere mare, de exemplu 0 FRACTURA. acest lucru Indld faptul cl avet! inc:l ginduri vlolente Tmpotriva culva, Indlferent dac:1aeele gindurl sunt eon,tlente sau nu. lar cum nu vi putep permlte 0 astfel de atltudine. lar ac:ea vlolenti nu mal poate fI repnutl, se va intoaree impotriva voastri. Va trebul sl vi eliberat! ,I sl exprlmati c:eea ce slmp~1in relapa cu persoana vizati ,i 51 nu ultafi Ii vi lerut! pentru a fI avut aeele gindurl. (.) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Veli pagina 19.

ACHILE (TENDONUL LUI )


Se referil fa cALcAl. la care se adaugl faptul cl persoana care are durerl in acest loc:vrea prea mult $I i,1 arate puterea.

ACN££
BLOCAJ FIZIC Aeeastli afecliune a plelil se manifesti. in general. in pIrtile mal grase ale tenulul fetel. Debutind cel mai adesea in apropierea pubertitn. poate s:lise manifeste doar pe durata adolesce~el. dar uneorl se poate prellM'lglpini in Jurul virstei de trellecl de ani. De obicel. acneea obl,nultll se vlndeca in capva ani, firI. a lisa clcatricl. In sehlmb, acneea nodularl, care evolueazii un timp mal indelungat. are adesea conseclnte supiritoare pe plan estetic ,I peate lisa cicatrlcl foarte neplicute la vedere. BLOCAJ EMOTIONAL Putem deci constata faptul d acneea este un mlJloc de a-l respinge pe ceilalti. de a nu Ii prlvit prea mult de catre ceila.ltl. mai ales din aproplere. Ac:easti problema a pielii se manifesti la penoane care nu se lubesc. care nu ,tlu cum si se lubeasei,
21

Corpul tdu Tfl spune: Hlube~I"-le/H

Corpul tdu 1f1spune: "lubefte-telH

8LOCA} MENTAL
Din nefericire, de obice; nu cei bo/nav; vor sa se vindece de aceasti boa/a. Ci

AMIBIAZA

__

J
Se

mai degraba, persoane/e din juru/ lor VOl· sa i; vadfi v;ndeca;i. Persoana afectati crede ca pentru ea aeesta este singurul mij/o, pe eare i/ are la dispozifie pentru a se rubuna. A suferit in liniJte din eauza unel anumite situa~;;, lar aeum are 0 seuza buna pentru a face ce vrea ea. Daca suferl de aceasti boala ~; cltefti aceste randuri, este important penuu tine sa ,tli a ceilalli se pot ocupa de tine fl daca nu ai aeeasti afec:flune. Accepti ideea d po~i si fii 0 persoana importantfi ,i lublti, ehiar daci nu mal vrel sa te ocupl de toate fi mai ales sa ili aminte,tI totu!' Este Important sa vorbeftl des pre ceea ce tTiietti in prezent despre ceea ee ai trait in trecut. Privefte ali ani frumo,1 mai ai de triit dad te hotfirlifti sa triilefti eu adevirat. De asemenea ill sugerez sa pareurgi etapele de iertare, menponate la sfirtltul drpi. Daea cltetti aceste randurl pentru altclneva, ip sugerez si ii spul acelel persoane sa elteasca singura textul.

Este 0 infectie a intestinului gros, se manifesta prin diaree intermitenti. refera la INTESTIN DIAREE.

,I

AMIGDALITA
BLOCAj FIZIC Amigdalele sunt organe de aparare ale organismulul constituie 0 bariera antimicrobiana, plasati la Intrarea spre diile aero-digestive. Amigdalita se manifestii atunel cind apare 0 infeqi .. a amlgdalelor. Aceasti Infeclie face dificila mal ales inghiflrea allmentelor. BLOCAj EMOTIONAL Aceasti afe~une indica 0 furle triiiti atunei cand exista ceva ce nu funcponeaza cum trebule, care nu poate fi inghiflt. Care este situafla sau persoana care nu este eum trebuie in acest moment1 Care este bucilica ce p se pare atit de mare pentru a 0 putea inghlp~ BLOCAJ MENTAL Daca nu pop si inghlp ceva pe moment. inseamna ci existi 0 parte in tine (0 parte a ego-ulul tiu) care e situatii prea mult in eritld judecare. Intrepi in continuara ginduri de revoltii. Acestea pot fi indreptate impotriva ta sau impotriva a1tculva. Crez:i ca aI dreptate. Va trebul Ii triiietti aceastii situatie cu mai multi lublre ,I acceptara. Tnplus. vem face referire ,lla problemele de GAT.

,I

,I

(oil) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

r-----------------~A7M~E=T=EA~U~-----------------'
BLOCAJ FIZIC Arneteala este 0 tulburare ce se manifesti print-o senzafle de virtej, de amorpre care poate duce la 0 stare semi·con,tienti, afectind vederea auzul.

,I

BLOCAj EMOTIONAL o persoana suferi de ame~1i atunci elind vrea sa fuga de ceva sau de clneva, deoarece aeea situa~e 0 face si retriilasci 0 rani nevindecatil inei. De asamenea, peate fi yorba despre cineva care se conslderii 0 persoani amepti. care acponeazi firii si se gandeasca. distrati nedisc:iplinatii.

II
I
f

,I

,I

(.) BLOCAj SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

AMNEZIE
BLOCAj FIZIC Amnezla ate 0 pierdene totaIii sau par1IaIi a memorlel. Spre deosebire de Alzheimer, persoana care sLleri de arTII"leZIe estIe jnc:apablll sa ifi amlnteasciifaptele fixate de memoria ei. BLOCAJ EMOTIONAL Amnezia este un fel de alibi care amintiri dificile.

BLOCAJ MENTAL Daei aI des ame~eli, incearca sa repl ceea ee s-a spus chiar inainta, sau ce 50a intiimplat atunci sau ce ip imaginezi ci soar fi putut intimpla chlar in momentele urmatoare. Ateste ame~1i se datoreazi unel imaginapi bogate ,I faptulul ci pretlral prea mult de la tine. Este poslbll sa ai tendin~ de a exagera ceea ce se intiimpll, din cauza unel fricl mari sau a unel suferlni8 tralte in trecut, sltuape pe care incl nu ai rezolvat-o. Acum triiie,ti 0 alta sltua~ie care ill reamintefte ceea ce s-a intimplat in ereeue, pentru a avea ocazla si rezolvl aeea situafle definitlv, urmand etapele procesulul de iertare (pe care Ie vel gisi men~lonate la sfarfitul carpi). (oil) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

ili

per mite si respingi una sau mal multe

I
f t

i
30

BLOCAJ MENTAL Daci te recuno,tI in aceasti stare, trebuie sa ,tii ei prin reluarea contactului cu dlvinul din tine, poll sa reUfe,ti d·li deplfe,ti limitele anterioare. Mentalul tiu este cel care a aJuns la limiti ,i te face sa alegi aeeasti alternativi. Este poslbil ca, in treeut sa nu fl putut face fa~ anumitor amintiri, dar este foarte probabll ea
31

Corpul tdu TfJ spune: Nlubefte-re!"

Corpul tdu IfI spune: N/ubefte-te!"

persoana care e~ti astazi sa fie capabilli de acest lucru. lneepe prln a-ti acorda timp pentru a'1:i pregati mentalul in ideea di vei reu~i. lar apoi cauta mijloacele necesare pentru a face acest lueru. Le vei gasi mai ales dad i~ vei permite sl cauti ajutor.

evaeuarea unei piirii a dioxidului de carbon (CO,). Simptomele de anemie sunt: paloarea pielli ~i a muccaselor. aecelerarea respira~iei ~I aritmului cardiac ,I 0 oboseahi foarte aecentuata. De asernenea pot aparea ,i dureri de cap. vertij ,i vajalt in urechi (semn al unei proaste oxigenarl a ereierului). BLOCAI EMOTIONAL in limbaj metafizlc. sangele reprezint<i bueuria de a trlii. Persoana care suferi de anemle fl-a plerdut bucurla de a trii. Poate chlar si alba 0 dlfleultate In a-fi accepta lncarnarea, intr·atat Ineat nu mal vrea sl traiascli. Se lasl prea mult invadati de descurajare ,I nu mal are contact cu derlntele ,I nevoile sale. Slmte cli se stlnge ,I moare. BLOCAj MENTAL I Dad suferl de anemie in prezent, va trebul sa relei eontactul cu capaeltatea ta de a-tl erea propria viati. flirt sl deplnzl de alfll. Sli devii mal constient de gandurlle negative care te ·Impiedlc:ii d aduci bueurie in "lata tao ss 13f1sl lasi la suprafatii copilul din tine. cel care vrea si se [eace ~I sa nu la vlata tot tlmpul in serlos. , (.) BLOCAj SPIRITUAL!;I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

(,I') BLOCAI

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

AMORTIRE
BLOCAJ FIZIC AmoJ"tirea este 0 senzatle de paralizie treCliitoare. ufor dur.roasl, ales la nlvelul membrelor.

reslmliti

mal

BLOCN EMOT'ONAL Oat fHnd eli amoqirea se manifesti mai ales la nivelul picioarelor. aI milnllor sau aI brateler, are 0 legliturl eu a faee. Apare la 0 persoani anxloasi dar car. nu yrea si simti anumlte lucrurl. Fie vrea sl l,i aseundl senslbllitatea in eelorlalli. fl. pretinde prea mult de la ea Tn ceea ce face fl nu vrea sl slmti ceea ce trll8ft •. Se blocheazi astlel din a f persoana sensiblll care este in realltate ,I se lasllnvadatl de stirile de anxietate. .

fa,.

BLOCAI

MENTAL

ANEVRISM
BLOCAJ FIZIC Anevrismul este a dllatare pUna de sange a unui vas de singe. care comunlti direct cu un canal sau 0 arter!. limltati de 0 niembrani in forma de sac. Pre%lnta un rise erescut de flsurare sau rupere a yasulul de singe. Adesea se manlfesti prin durerl in zona toraeelul. tuse ,I dlfleultitl in a lnghltl. Dael este In zona abdominala. va fi insotit de dureri ,I manifestirl digestive. ce se simt de oblcel Ia palpare. Un anevtism cerebral este considerat drept 0 consec:lntii a unel malfonnatll eongenltale ce s-a manlfestat tiirziu. Daei este 0 problema c<;>ngenitali, vezi pagina 14. BLOCAj EMOTIONAL Aceasti afeetlune poate survenl in urma unei suferinte mario de oblcel referitoare la famllie. ceea ee blochea~ bueuria sii se manifeste ea ,I mai lnainte. Persoana eare suferi de anevrism traiefte sau vrea si trllasci 0 rupturi. astfel lneat are senza1:la ci aeea rupturi II rupe Inima. Se slmte astlel. lncenstlerrt, vinovatii pentru hotirarea pe eare a luat-o. A acumulat prea rnult, lar aeum a ajuns la propriile sale limite. Dedzia ei de a avea 0 rupruri a fost luati atunci cand nu mal poate, deoarece esteprea mult in reacuonal, BLOCAJ MENTAL Faptui ci suferi de anevrlsm este un mesaj urgent pentru a inceta. sl mai acumulezi In tine suferlnta pentru a lua decizia de II Ie vorbi eelor '{Izarl despre

Cand slmtl 0 amorpre a unuia dintre membre. mesaJul transmls este urmltorUl: 'inceteazl sa mai crezl ci nu te afec:teazi nimic din ceea ee se intimpll ,I a efd Insenslbila·'. Aceasta atitudine te lncetinefte Tn tot eeea ce vrei sl facl. fneera II vezi de ee anume tl.ar fl frica dati aI indrunl si recuno,ti fa~ de tine insuli sau fa~ de cellalti. eeea ee slmti. Verlfla dael anxletatea ta este Justlflcati. Acordl-li dreptul de a lua deelzll dlferlte in ceea ce facl (in cazul amortirli mlnllor sau a bratelor] ,I in prolectele tale de vlitor (amortirea plcloarelor). Dati amol1lrea se produee In alti parte a corpulul. verlfia care este funCJla aeelel pal1l pentru a afla in ce domenlu yrel si 1~ ascunzi senslbllitatea. (.) BLOCN SPIRITUAL !;I CONCLUZII. Vezl paglna 19.

ANDROPAUzA

(PROSUME

DE)

Este un fenomen natural eonsdnd in seaderea funcfillor sexuale. ce se peate manlfesta la un barbat in jurul varstel de ,alzecl de ani. Referire la MENOPAUzA.

ANEMIE
BLOCAJ FIZIC

Anemia Inseamni. de obicei reducerea numirului de globule ro,li din singe. Globulele ro,ii sunt necesare pentru distrlbu~la oxigenului (0,) in celule ,I pentru

,i

33

Corpul t"u iJi spun«: ••/ubefte-teJ"

Corpul tli" Ili spulle: "/ubefte-te!"

ceea ce triil!fti. in loc sa piistrezi totul in tine. Poate nu vrei sa iti ara.i sensibilltarea pronunptta. dar nu prea ai de ales: 0 exprimi sau po~i sa mori din cauza ei. T~ sugerez de aldel. sa lucrezi pe indpalinarea tao Aceasta te determlna si lei decizii radicale, de rupturi. care nu sunt benefice pentru tine. lnlma ta vrea exact contrariul. Nu te lasa invadat de gindurile negative. Acestea pro'/in din durere a tao lar exprlmind acea durere. ifi vel regisl bucuria de a tril cu eel apropiafi.

C·) BLOCAJ

SPIRITUAL

,I CONCLUZIJ.

Vezl pagina 19.

ANGINA
Oat flind faptul ci angina este descrlerea AMIGOALITEI.
0

inflamar. acuti a aml,dalelor. a se vedea

ANGINA PECTORA

LA

Aceasta afeqlune se manifesta atuncl cind exist! 0 Insullcien~ a aportulul de oxigen in mlocard. mUfchiul ce constltule cea mal mare parte a Inlmll. Aceasti insuficien~ duce 10afectarea m~chlulul cardiac:. ceea ce decia",eazi durer •. C.I care suferi de angini pectorala se plinge de senzatia de greUtate. de strinsoare sau de sufocar e. Oacl durerea ate Intend. poate lradia in umir, bra~uI sting. maxllar, git sau incheletura mil nil. Este in r.'apa cu INIMA ,I trebuie adlugat faptul cll persoanel afectate n este teaml 51 trliuci e altA suplrare fl ifI frineazi elanul. Vrea sI se elib.reze de problemale vletil in care are Impresla cl 5e sufoci, flri nicl o ,ansi de sclpare.

I
!

I
i

I I

in mai multe cazuri se poate observa de asemenea albirea ~ilipsa de tonus a pichi. Aceasta problema este rnai frecventii mai ales la fetele sau fE::meile unere, mai rar in cazul baieplor sau al barbafllor tineri. Tow,l. am afIat de eur;ind ,a in prezent numarul eazurilor de anorexie cr~te fi in cazul baieti'or. Adeseori anorexicul sufera ,i de bulimle. Cand nu se mai pcate ccntrola pentru .. se priva de hrami. se indoapa cu mancare. iar dupa aceea ifI provoad viirsaturl (3 se vedea referlrlle la BULiMIE). BLOCAJ EMOTIONAL Anorexicul respingind mancarea. slmbolul mamei hrinltoare. planeta Pimant, fJl respinlle. de tape, mama. Respingindu-ii mama, modeiul lui pentru principlul femlnln. aceasta persoana va respinge partea feminina din ea sau din el. Femeia anorexlcl are 0 mare nevole de a r6invaFl si tralasca ,I de a-fl acorda dreptul de a II femele. mal degrabl decat si incerce sa evadeze. Tn esen~ persoana anorexici plead ~or in astral sau in lumea el Imaglnn deoarece ar vrea sa trilasci dincolo, Imedlal, in loc sI-fi indeplineasci sareinlle pe care Ie are de rezolvat pe Pimant. Nu mal are pofta de mancafe deoarece ,I-a bloc at dorin13 de a trai fi de a aCliona. BLOCAJ MENTAL Oaca suferi de anorexie. in primul rand va trebui sa i~i schlmbi percep~a despre mama ta. Trebuie sa accepti faptul ci a facut ce a conslderat ea mai blne fi are dreptul de a avea temerl ,i limite. ca oriee alta persoani. Este posibil si te fi dezamiglt la un moment dat, cand eral cop II, dar ceea c:e te face sa suferi este perceptia ta asupra evenimentelor ,i nu evenimentele in sine. AI puterea de a sehlmba aceuti percep~le. Acceptind-o pe mama ta ,I modul el de a te hranl afectlv. vei invita si accepp femela din tine ,I ili vel regasi udel pofta de via" ,I de maneare. (~ BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezi pagina 19.

ANGOASA
Argoasa 58 defil1efte ca 0 teami Bra 0 cauziiaparenti, sau, in cazul in care exlsti un factor decl~ator. este cauzati de un stlmul ce nu prcvoacl nicl un tel de reaqle Ia un pacient normal. Oeserie S1area a unel persoane care se retrage in fata unul obstacoL Nu mal vrea sll~te. din auza lipsel de incredare in propriile sale capacitiiti. Fe parcursul anilor am observat cll majoritatea persoanelor care 58 plinge:lu de angoasl sufereau de fapt de agorafoble. in diverse grade de evolu~je. Vi sugerez decl si facet! legitura eu AGORAFOBIA.

ANORGASM
Se referi la ORGASM.

ANtiS (AFECT'UNI ALE ANUSUL._U_.!..I)

---'

ANOREX/E
BLOCAJ FIZIC Anorexia este 0 diminuare mal mica sau mal mare a poftei de mancare. care ancreneazi, in functie de gradul de Intensltate ,I de cauza el. pe termen mal lung sau mal scurt, 0 sliblre care are repercursiuni asupra stirli generale de sanitate.

BLOCAJ FIZIC Anusul este orificlul terminal al tubulul dig65tiV ,i poate fI loeul in care se formeazi LEZIUNI benigne sau maligne, SANGEAARI. ABC ESE. DURERI sau URTICARIE. BLOCAJ EMOTIONAL Oat filnd di anusul este terrnlnatla a ceva, in plan metaftzlc, rep.-ezlnti de asemenea st.k,itul unei Idei. a unel relatii sau lnchelerea unui proces oareeare. Oadi
35

Corpul tau

it'

spune: ..Iube~te-te!"

Corpul tau iii spune: .. Iubefte-tel"

suferi de cureri in zona aceasta. acest lucru reprezinta culpabilizarea in fat" terminarii unui anumit lucru. in fata ideii de a te aseza la locul tau. adica sa nu te mai agifi pentru asta. Dad durerile te impiedia sa te ~ezi confortabil. Inseamna cli iti dor'esti sa inchei ceva. Mancarimile reprezintii dorintele nesatisfacute de a "rea sa inchei un anumit lucru, in cazul unui abces. vern face referire la ABCES, ~nand cont cii acest lucru are 0 legatura cu Ideea de a incheia ceva, o sangerare in zona anusului are 0 semnificape asemanatoare cu cea a abcesului, la care se adauga in plus pierderea bucuriei de a trai, legat'i de furie ~ifrustrare. BLOCAJ MENTAL Este esential sa nu mai vrei sa te oprefti in trecut, $-' i~ permit! sa termini ceva pentru a putea trec:e intr-o etapa noua. dar intotdeauna in iubire. bucurie fi armonie. De asemenea este important sa conJtienti%ezl ell nu este nevoie sa depinzi de alpl pentru a fi capabil sa iel decizii. Acorda-~i tlmp pentru a reflecta la vocea Interioara care te face sa te indoi~ti de calit;1tJle tale. Spune-I ca acum te pop ocupa de tine fi pop lua declzii deoarece eftl pregatit d iti asumi conseclrrtele. ("') BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezi pagina 19.

,......---_._--_._---------:-------------, APENDICITA
BLOCAJ FIZIC Aceastii afecpune este 0 inflamare a apendicelui. care provoadi 0 durere ce iradiaza in intreg abdomenul. inso~itii de rulburarl digestive. greapi. varsaturi. blocarea tranzitului intestinal. constipatie fi intoleranta allmentara. 0 apendicitii ignorat'i prea mult timp se poate transforma in peritonitii, ce c:onstituie 0
cernpllcape grava.
I

BLOCAJ EMOTIONAL La fel ca in cazul tuturor maladiilor a caror denumire se termimi. in ..-Itii". apendiclta se manifestii atunci dnd persoana afectata triilefte 0 furle refulatii, deoarece este prea. nesigura fi dependenta de alpi pentru a-fi putea acorda dreptul de a se exprima. De asemenea. II este foarte teamli de autorltate, de cineva care ii comanda. dar nu indrli7.nefte sa exprime acest lucru. Are senzatla ca nu mal existii nlei 0 le~ire. Frica aceasta are legatura cu 0 sltuatie petrecuta chiar inalnte de prima criza de apendicita. BLOCAJ MENTAL Dat fiind faptul ca aceastii afecpune se poate transform a lntr-e cornplicape grava. mesa;ul pe care ni-l transmite corpul este sa nu mai afteptiim pentru a ne exprima sentimentele. Au fost retinute mult prea mult timp fl totul poate Izbucni dad continua refularea. Corpul nu i~ transmite sli evlp acea situat!e care i~ provoaci furle fi teama. ci mai curand sa traie,ti acea sltua~e in lubire. tlnand cont de propriile tale limite precum ,i de cele ale celorlalti. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezl pagina 19.

A~N~X~,~ET.~A~T~E

~~

BLOCAJ FIZIC Anxletatea este 0 frld tara un oblect anume. Persoana care sufera de acestii afectiune trillefte intr-o 3fteptare dureroasa a unui pericol neprecizat, imprevi%ibil. BLOCAj EMOTIONAL Anxietatea are ca efect, asupra persoanei afectate, blocarea capacit'itii de a triii momentul prezent. Acea persoana este neliniftit'i tot tlmpul. Se raporteazii mereu la trecutul ei. Ia ceea ee a triit sau la ceea ce a trait altcineva. Are 0 lmaginatie bogata fi 0 preocupa prea mult sa ililmagineze tot felul de lucruri care nici macar nu sunt pnobabile. Pandefte mereu semne care sa-i demonstreze d are dreptate sa fie neiinl,titii. BLOCAJ MENTAL Imediat ce sirntl 0 crlza de anxletate care se manifestii, trebuie sa devil conftlent de faptul cli e,ti condus de Imaginarul tiiu, care te impiedldi sa tr.'iiefti in prezent. Asuma-p declzia d nu ai nimic de demonstrat. qti ceea ce efti, cu defectele ,I ealit'iple tale. asemeni tuturor. lasa-te Iturtat in fa?! necunoscutulul avand de ac:um inainte incred ere in intuitia ta care va fti cum sa te orienteze daea jj dai aceastii fansa. De asemenea ar trebul sa 3i mal multii inc:redere in persoanele din ;urul tiiu. Permite-Ie sa te a;ute asa cum pot ele. Anxietatea poate fi provocata fi de 0 crizi de AGORAFOBIE.
(*) BLOCAJ SPIRITUAL

APNfE
BLOCAJ FIZIC Apneea este 0 oprire involuntara :I resplratlel, Nu poate fj prelungltii mai mult de un timp strict deoarece ar duce la asflxiere, in ~psa aportulul necesar de oxlgen " a reten~el de dioxid de carbon. Se intiimpla adesea ca persoana bolnava sa nu fie cOl"l:1tientii inceput de afectlunea ei. la BLOCAJ EMOTIONAL Crizele freevente de apnee provoac:li angoasa deoarece persoana afectata ajunge sa se teama ca urmatoarea crizava dura prea mult fl va fi in pericol de rnoarte. Trebuie sa se verifice in ce moment se produc crizele. Dat flind ca, in general. se produc in stare de repaus, acest lucru inseamna di persoana afectatii ifi blocheaza circulatla "itala (oxigenul) fi retine prea mult (dloxid de carbon). nu se Cldihne~tesuficlent.
37

~I CONCLUZII,
36

Vezi pagina ! 9.

Corpu; tdu

1fJ spun«:

.. JutJf:"jte-te!"

I
Corpul tau

I
't; spune:
.. Jubefte-te!"
0

f'

i
BLOCA) MENTAL Oadi suferi de aceas ei Inaiadie. iti sugerez sa ip r evizurestt atitudinea fara de odihna, data ai aceste crize in s"tare de repaus sau in somn. Este posibil sa crezi ca. ~~unei eand dormi. nu mai triiiefti? Ca ai 0 dificultate atuncl cand te odihne~ti. dnd 'tI .opr~ti a:tiVita~e~? Daca apneea se produce in timpul activita~ii. va trebui sa ip pUIaeele~1 Intrebarl. In le~tura cu munca tao ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.
I

i~1permite acel lucru sau ceva sau cineva 0 deranjeaza pe moment. fapt care determina sii simta 0 furie puternicii (a se vedea pagina 14).

LL

A_R_T_E_RE (PROBLEME. ALE. ARTE.R~LOR).

--,

ARITMIE
Oat fiind ca este yorba despre 0 afec:pune eli se manlfesta prin rttmul cardiac neregulat, este in relape cu INIMA.eu 0 specificare in plus. aceea cil atitudinea peDoanel afectate este incoostanti, nerEBUladl, adicii vial'! el se destiifoara intr-un mod dezechillbrat. In anumite perloade are urCUfuri,in anumite perioade are cobor3.futi. Acea persoana va trebul sa verlfice c:e al,ume 0 impiedica sa-fi traiasca vial'! cu buc:urie. Oar nu trebule sa uite sa inceapa prin a·,' acorda dreptul de a Ii ceea,ce este in prezent.

I
,

BLOCAJ FIZIC Arterele sunt vasele de singe care conduc sangele trimls din inimii spre diverse tesuturi ale organismului. (Venele sunt vasele de sange care aduc la Inirna sangele provenlt din toate piirple corpului.) Arterele pot avea 0 problema atunci cand existi un factor care impledica buna lor functlcnare. BLOCAJ EMOTIONAL Arterele sunt ciile care aduc, care comunlcli fotta de viati. la nivel fizic fi slmbollc. 0 persoana ce are 0 problema a arterelor. este genul de persoana care nu ,tie sa se bucure suficlent de mult in vlatil. Ii IIpsefte comunlc:area in mai multe domenil ale vietii. Poate fi vorba de comunicarea la nivel social! Aceasti persoana are 0 dificultate in a-,I exprima sentimentele fl nu indraznefte sa traiasca din plin situa~lile care ii aduc bucurle, veselle. BLOCAJ MENTAL Trebuie sa incetezi sa itl mai faci grlji pentru toate problemele fi sa reflectezi la lucrurile care te pot bucura. Nu mal trebule sa oscilezl mereu intre plicerile fizice fi cele spirituale. adica intre donnte ,I valorile tale splrituale. Acorda-ti toate aceste F,aceri. chiar daca sunt mai neinsemnate la inceput. Trebuie sa inveti sa lafi sa se manifeste orlce forma de bucurle, in mod frecvent, nu doar in anumite momente. Vial'! este prea importanti pentru a 0 lua tot timpul in serlos. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

ARsuRA

__

:=1

BLOCAJ FIZIC Arsura este 0 leziune a tesutului pielii provocata de ealdura, sub orlce formi, dar ,I prin electricltate, substan~ chimice ,I radiapi. Sa nu uitap sa verlflcaTi la ee anume servefte partea corpului care a fost arsa. BLOCAJ EMOTIONAL o arsuri, fiind un accldent, va sugerez sa facep I~tura cu descrierea acestuia. Este Important s~ re~nem ideea d, eu cat este mai mare sufennta, cu adt este mai putemic sentimentul de culpabilitate. BLOCAJ MENTAL Putem adiuga la definipa accldentului faptU c:ii 0 senzatie de arslri indica de asemenea un mod de a gandi care arde. Ce anume te ustura adt de tare in faptul ca te s_lml! I~~t? Tnloc sa Judea atat de mult, ar fj bine sa iii mal bland,mal tolerant fa? de v tine insup " fa~ de ceil~i. Asdel vei inceta sa te mal pedepsEfti ,I sa te facl sa slien. ~*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

II

! !

I
I
f
f

ARTERIOSCLERozA
A se vedea ARTEROSCLEROZA.

ARTEROSCLERozA
Aceasti boalii. denumiti ,i ARTERIOSCLEROzA este 0 afeqiune a peretelui arterelor mari ,i mijlodi. Se manifesta prlntr-o depunere de colesterol ,i 0 a1terare a structurii conjunctive elastJce a arterei, ceea ce duce la intarirea acesteia. Ateroscler cza poate cauza angina pectorala ,i infarct. dolfi afectiunl cardiace. De asemenea. este cauza principala a anevrismului arterial. Este in relatie cu ARTERElE ,i cu INIMA. cu observapa eii aceasti maladie este cauzata de 0 prea mare acumulare de suferinra, de critici ~i de lipsa bueuriei de trai, ceea ce provoaca 0 intirire interioari.
39

_2AR~S~U~RA~s~~o~~~C~AU~

-~

Ceea ee se nurneste arsura stomacala sau gastriti este 0 inflamatie sau 0 iritalie a stomac:ului. Este in rela~ie cu afec~iunile STOMACULUlla care se adaugii faptul cli persoana afectati poate avea 0 pelta puternidi pentru ceva (0 dorinti). dar inca nu
38

t I !
\

Corpul tCfu 1fi spune: "Iube~te-te!"

Corpul tau 'Ii spune: "Iubefte-t,,'"

A.RTICULA Til (PROBLEME ALE ARTICULA ----------~--------------

T"LOR)

Articulatltle sunt formate din ansamblul elementelor care Ie permite oaselor sa se uneasca intre ele. Problemele acestora se pot manifesta prin durere sau prin dificultatea de pHere. Are aceea,i semnlflcaue metafizidi ca ~i A.RTRIT A. In plus. se adauga faptul eli problemele articulatlilor indica faptul di persoana afectatii are dlficultiiF in a lua declzii referltoare 111. viata sa. Este moale ,i nu are energie sa actioneze, r,i blocheaza articulaplle " se mi~ca tot mai putin,

ARTRIT.A
BLOCAJ FIZIC

exagerezi ~i e~ti prea egoist. i~i sugerez sa verifici dad acest lucru esre adevarat. De asemenea. este indicat sa analizezi mai atenr termenul de egoist. Accepd ideea ea po~ refuza anumite sarctru, dnd nu vret sa Ie Indeplinesti, iar dnd iei hotiir.lrea sa Ie inclepline~ti. trebuie sa fad acest lucru cu place.-e ~i nu cr+ncand mereu in sinea tao _ Dad i~i impui prea multe lucruri, deoarece vrei sa fi reeunoscut de catre cellaltl, recunoaste acest lucru ~i faptul d if fad pentru tine ~i nu pentru di altcineva te obliga. Acorda-~ dreptul de a primi recuno,tin13 atune! dnd fad cev apentru ceilalti. indeplinindu-~i obliga~iile cu bucurie in loc de a Ie critica tot timpul. via~ ti se va parea mai blanda. iar tu vei deveni mai suplu ~i mai agil.

Este 0 afecttune reLimatoida a articula~iilor de natura inflamatorie. avand toate simptomele caracteristice afeqiunllor inflamatorii (inflamape. ro~eatii. dldura. durere) semne care pot aparea la nivelul uneia sau mai multor ardculapi. Durerea este resimtid ,I in momente de repaos. iar bolnavul sufer.l ,i ziua ,i noaptea. Articula;iile dureroase ,i Inflamarea aparute in timpul nOPFi sunt relevante pentru artritii. Aceasd afeqiune poate provoca de asernenea redoarea articulatillor care it deranjeaza mult pe bolnav. BLOCAj EMOTIONAL

c===

("') BLOCAJ

SPIRITUAL!?I

CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

~A~R~TR~O~Z~A~

BLOCAJ FIZI C Aceasta rnaladle atinge articulapile intr-o maniera cronici. iar diferen)a fata de artrita consta in faptul ca nu prezinta semne inflamatorii. Persoanele afectate sutera mai ales diminea~ la trezire ,i au nevoie de timp pentru a-,i putea mi,ca articulapa bolnava, Articulapa aiectatii nu poate efectua anumite mi,cari ~i exisd riscul sa se fisureze. BLOCAJ EMOTIONAL Existii 0 asemanare evidend intre artritii ,i artroza, cu djferen~ eli. in eazul artrozei. persoana afectad rral",te mult:l furie ,i ranchiuna mai ales fata de altcineva ,i nu fatii de ea ins~~ cun se intiimpla in cazul ~itei. Nu i,i asuma responsabilitiili'e li prefera s.a ~ acuze pe eellalli pentru nefericirea el. Intretine un sentiment de nedreptate. Ar trebul sa invete ri aiba mai multii compasiune pentru ceilalp ,I sa aiba mal mult entuziasm. Pentru eontinuare, a se vedea referirile la ART RITA. ("') BLOCAJ SPIRITUAL !?I CONCLUZII. Vezi pagir·a 19.

in functie de clasiflcarea din medicina. existii mal multe tip uri de artrltii. Gravltatea afeqiunil indica gravitatea blocajului emeticnal, mental ,i spiritual. in. general. artrita se manlfesd la 0 persoana foarte exigend cu sine ins~l. care nu i,1 acorda dreptul de a se odlhnl ,I a face ceea ce ii place ,i care ;,1 exprima foarte greu eererile. Prefera ca ceilalp sa 0 recunoasta sufieient inciit sa ii of ere ceea ce are ea nevole. Cand eeilalp nu raspund a,teptiirilor el, este dezamagitii. suparatii ,i resentimentara. Este poslbil chiar sa aiba anumlte dorinte de razbunare. de,i se simte neputincioasa. Astfel traie,te 0 furie refulatii. Are de asemenea un spirit autoerltie foarte prenuntat, Articulapa uncle este loealizata artrita indica ee domeniu al vietii bolnavului este afectat. De exemplu. dad este verba de artlculapile mainilor. persoana afectad ar trebui sa i,1 schimbe atitudinea atunel dnd lucreaza foloslndu-li mult mainile. Dadi are nevole de ajutor. trebuie sa il ceara in loe sa ~tepte ca eeilalp sa ghiceasca faptul ca ea are nevoie de ajutor. Persoanele eare sufera de artritii au adesea un aer docil, dar in realltate. simt 0 furie interioara ,i i,i poarta pica pentru ca au astfel de sentimente. A,a cum artrita paralizeaza. emotiile sunt paralizate la dindul lor. lar aceste persoane ar trebui sa ineeteze sa mal acumuleze astfel de emotil care paralizeaza, BLOCAJ MENTAL

ASFIXIE
BLOCAJ flZIC Asfixia este 0 tulburare respiratorie extrema. care pune in perieol de moarte viafa persoanei afectate. in doar eateva minute. in acela,1 timp exisd oxigenare Insuficiend a sangelui. din lipsa de aer proaspat ,i 0 acumulare de dioxid de carbon din eauza neevacuarii aerului viciat. BLOCAJ EMOTIONAL Asfixia este traita de 0 persoana foarte mult timp in interlorul ei. Poate

Data suferl de arvid. lncerca sa afli de ee iti !!!Ste atilt de greo sa i,1 exprlmi cererile. Dad. este din cauza ca. atund cand fad ceea ce ip place consideri ea 40

care are 0 team a paralizanta. ingropad de a reuslt sa controleze aceasta teama pana in

41

f
acel moment. o contro/eze. dar un anurnit eveniment i-a reacnvar frica f'e care nu rnai reu~~te sa

I
Corpui tdu ill spun,,: "Iubelte-te!"

BLOCAJ MENTAL
Este important sa reiei contactul cu forja ta inter'ioara, ~tiind ca tu ~ti singurul responsabil pentru viata ta. Trebuie sa devii stapan pe gandurile tale ~i sa faci fa;a acelei parp din tine care crede ca ceva i~ poate provoca 0 frica atat de mare ineit pOfi sa morl din cauza el. Oat fiind ca exista un blocaj la nive/ul respira~iei, e important sa vezi ,i referirea la PLAMANI.

-- .. ...----------·----··ASTM -- BLOCAJ FIZIC

._---_._--_._-_._.-.---_.---------

... -

=oJ

(01<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

cBLOCAJ FIZIC BLOCAJ EMOTIONAL

A STIGMA TfSM

I
0

Astmul este 0 maladie ClJ manifest:'iri intermltente. Se marlifesta sub forma de aceese de sufocare. ee survin in timpul expirc.~ei care devine grea ~i anevoloasa, in timp ce inspinl~ia esce ~oara ~i rapida Sufoc:area este in_so~ita d~ ~lJierat~ri '. ce pot fi auzlte atat cu stetoscopul cat ~i cu urechea libera. Intre enze, resprrapa este normalii, jar toracele liniftit.

BLOCAJ EMOTIONAL

. _.

Acesta afecpune a oehilor este cauzata de cchlulu], ceea ce provoac;i 0 vedere distorsionata.

variape

a curburii

suprafe~ei

Oat flind ea astmaticul Inspira cu u~urinta ,i expira cu difieultat~ corpul lUI ~ transmlte astfel ca vrea sa ia prea mult. la mai mult decit ar trebui ~I nu poate sa dea dedit eu greurate. Vrea sa para mal puternie dedit este in realitate. pe~tru ~ se face lublt de eellaltJ. ii este greu sa i~i recuncasca limitele. Vrea ea luerunle ~a ~~ desfifoare cum vrea el ~i atunei eand nu se poate, pentru a atra~e aten~la ..fulera Tn timpul unei crize. Are astfel 0 seuza pentru faptul ea nu este atat de pueerruc cum ar f vrut el sa fie.

BLOCAJ MENTAL
Crizele de astm i~i transmit un mesaj urgent. Atitudinea ta interioara de a .vrea sa iei prea mult" te otravefte ,i te sufoca. Este momentul sa iti ~ecepti sl~biciunile. ,~ limitele, adiea sa fi pur ,i simplu 0 fiin~ umana. Nu trebuie sa mal vr,el.sa dom'_nI pentru a fi Important ,I lubit, astfel nu vei mal Ineerea sa ii domini pe eel din urul tau prin maladia pe care 0 ai. . _ In plus se poate face legatura eu referirile la ALERGIE ,I la PLAMANI.

Astigmatismul denota 0 djscrepan~ intre "iata interioarii ,I vlata sociala. Este 0 afeqiune de care sufera 0 persoana care vede lucrurile dlferit pentru ea insifi fa~ de cum Ie vede pentru ceilalti, Ii este greu sa "ada luerurile intr-un mod oblectiv. Cind modul ei de a pndi nu este in concordanta eu eel al persoanelor din jur, acest lucru iI provoaca un conflict interior. Ii ene mult mai greu sa aecepte 0 schimbare venind din partea celorlalp dedt 0 schimbare pe care 0 face ea iosiJl. Oe asemenea are 0 dificultate in a aecepta coerenta unei sehimari in programul du, care II este Impusii de citre altcineva. Oaea. in schimb, aeea sehimbare vine din proprle inlpativii, se va conforma destul de bine. Se simte ranita foarte Ufor.

(~ BLOCAJ SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezi pagina 19. AUTISM BLOCAJ FIZIC
Acest tennen este folosit in pslhiatrle pentru a defini 0 atitudine de rupere ~ reabtate. care eonsra in retragerea in sine a bolnavului. intors in intregime spre lu~~ I~I Interion Printre simptome se numiirii m~nia. retragerea af~etiva. _r~1 manearn, absenta pronumelul EU din propozi~i ,I difieultatea de a privi pe cmeva In ochl.

BLOCAJ MENTAL
Oe ce anume ip este teama daea vezi luerurile oblectlv, prin oehii eelorlal~l Este poslbll c:a, foarte tinar flind, sa fi horarat sa nu te mallaJi inf1uentat de ceilalti ,I ci, in vlitor vel privl viata cu felul tau de a vedea luerurile. Poate, in acel moment a fost 0 dedzie buna pentru tine. dar eu siguran~ nu mai este beneflca acum, eel putin nu intotdeauna. Trebuie sa Ie dai eelorlalli dreptul de a nu fi de aeord cu tine, lira rosa sa te devalorizezl in proprii tai oehi. Astfel, vor disparea numeroasele conf1lete eu eel din jurul rau, mentinand liniftea ta interioara. Exlstii 0 rela~ie cu afeqiunile OCHILOR.

BLOCAJ EMOT'ONAL

Col<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Conform cercet:i.rilor efectuate eu prlvire la aeest subiect, eauzele autisrnului pot aparea la un copil Inainte de varsta de 8 luni. In opinia mea,. copilul ~utist are 0 legatura karrnlca foarte puternica cu mama lui. Copilul alege autisrnnul (Incon!tle~t) pentru a tugi din realltate. Este posibil ca, intr-o viata anterioara. aeest .eopll sa fi trait 0 sltuatie foarte difieila In relatle eu mama lui din prezent, tar autlsmul este modullul de a se riizbuna. refuzand hrana ,i afecpunea date de ea.
43

42

Corpu! tau

'V

spun»: f1'ubp~te ..te!"

Dad e~ti mama unui copil aunst ~i citestt aceste randuri. iri sugerez sa ii cltesr! copiiului acest pasaj. eu voce tare. deoarece sufletul lui va intelege. BLOCAJ MENTAL Copilul autist trebuie sa aceepte faptul ca. dad a revenit pe Pamant. Inseamna cii are Inca multe experienta de trait. Ar fi bine sa cread! ca are tot ce Ii trebuie pentru a putea face fa~ acestei vietl ~i doar prin diverse experienre va putea evolua. Parinrii unui copi! autist nu trebuie sa se culpabilizeze ~i este bine sa incerce sa aecepte ideea ci boala este alegerea coplluhn, face parte din experien!ele lui de viara· Doar el poate sa horarasd sa iasa intr-o %idin aceasra experienta. Fie vrea sa traiasca aceasti experien~ toati viata, fie va vrea sa profite de acesta noua viara pentru a erai mai multe experienre. Parinpi pot avea un rol important iubind acest eopil necondi~ionat ~i d1indu-i dreptul sa decida ceea ce vrea, indusiv '.lad vrea sa dep~easca aceasti etapa sau nu. Este important de asemenea ca cei apropiap copilului sa ii miirturisesd ce triiiesc ei, dificultiple pe care Ie au in relape cu alegerea facutii de el. fira insa sa-I fuca sa se simti vinovat. Fiecare persoana apropiati de un copi! autist are ceva de 1nvarat datortta acestei experiente. Pentru a descoperi acest lueru, e nevoie sa observam ce anume este dificil pentru fiecare. Adultul care cite~te aceste randuri pentru un copil autist poate sa it vorbeasc:i despre acest text. Copilul va putea capta totul prin vibratii. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

II
r

I
timpul perloadei de sarcina. exista 0 comunicare intre mama ~i copil. la nivelul sufletului. Este posibil ca acelasi suflet. sa se intoard la aceeasi mama. dnd aceasta va Ii din nou insarcinati. Este doar 0 prima etapa. Cand mama decide In mod voluntar sa avorteze. insearnna til simte 0 mare tearna. Daca apar cornplicapl in urma avortului, va sim~ ~i vinovatie din cauza avortului. Este important ca mama sa 11explice foetusului teama pe care 0 simte ~I sa i~i dea dreptul de a avea limite. Daca nu face acest lucru, culpabilitatea poate provoca alte compllcatlt dnd va fi din nou insarcinata ~i se va gandi la acest prim copil nenaseut pe care a refuzat sa 11nasca la terrnen, in cazul unui avort terapeutic provocat, mama traie~te acelasi lucru, dar nu peate lua singur.l hotiirarea fi prefera sa-i lase pe medici sa dedda pentru ea. S-ar sim~i prea vinoyara sa ia aceasta decizie ea ins~i. Un avert sau 0 sarcina falsa coincide adesea cu un proiect avortat, care nu a. reuslt, un e~ec. Acea femeie nu poate sau nu vrea 53 duca pana la capat proiectur. BLOCAJ MENTAL Am observat in mal rnulte cazuri femei tinere care, in urma unui avort. aveau mereu probleme in zona genitala. Se simteau foarte vinovate pentru dl au pus capat une! vlep fi se pedepseau astfel, Unele dintre aceste femei continua sa poarte Ia nlvel psihologic acel copil, adidi au abdomenul umflat ca fi cum ar fi in continuare insarcinate. Altele pot avea fibrom uterin. Acest lucru indica faptul cli nu s-au acceptat inca pentru faptul de a fi facut aceast:i alegere. Daca te numeri printre cele care au suferit un avert, este important sa i~i spui eli in acel moment Ideea de a avea Lin copil era mult peste limitele tale. • Dad te gande~ti sa faei un avorr, ip recomand sa te gandefti serios inainte. In opinla mea, dnd 0 femeie ramane insarcinata. inseamna ca acest lucru face parte dintr-o experienra pe care 0 are de trait ~i dad nu se lasa invadata de temeri ,i se lasa In voia divin!ra~ii, luo:rurile se rezolva in favoarea el. Multe persoane cred ci au ajuns la limita. in timp ce mal au inca multa putere des pre care nu ,tiu nimic. De asemenea, este important sa nu te I~I influen?1ta de alte persoane. Acorda-~i timp pentru a comunica cu copilul fila singura decizia Daca te hota~tI sa fael un avort, va trebui sa accepti ca faptul de a-l resplnge pe copil se va intoarce intr-o zi. in functle de motiva;ia pe care ai avut-o. Dad e,ti lini~tita fara de tine insa~i. va fi mai u~or sa aceeptl conseeintele deciziei tale. C persoana inreleapta. in loc sa vada partea rea dlntr-e situalie, va admlte faptul ca exista consecinte pentru toate actele ~i deeiziile sale. Astfel. vel putea accepta mental ~I emotlcnal ideea ca. intr-e zi vei trai la randul tau 0 forma de respingere. in pius. acordii-p dreptul de a nu rellfi mereu in ceea ce faci, de a nu incheia anumite luerur!. Recunoa~t.e-p limitele in tot ceea ce faci. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZn. Vezl pagina 19.

AVORT
BLOCAJ FIZIC Avortul ene expulzarea foetusulul inainte de luna a ~asea de sarcina. adic:i inainte de mementul in care copilul poate supravierui ~i se poate dezvolta. Dupa acest termen, nu se mai poate vorbi despre avort, cI despre e n~tere prematura. Un avort se poate prezenta sub mai multe forme: Avortli sperean care este 0 sarcina mica. Survine spontan fl ajunge la eliminarea embrionului, adesea mort ~i a placentei. Este ceea ce se numeste SARCINA FALSA. Avortul provocat vol un tar. Cand este realizat intr-un spital. inainte de a doua luna de sarcina, frecventa comp licariilor este foarte scazuta. in compara~ie cu cele prod use de avorturile clandestine. Avortul terapeutic provocat, este realizat sub control medical, la 0 femeie insarcinata, a carei stare de sanatate nu permite ducerea sardnli pana la termenul normal. exitand riscul unor r ornplicatll grave. BLOCAJ EMOTIONAL in majoritatea cazurilor, un avort spontan sau 0 sarcina falsa sunt cauzate de 0 alegere incon~tienti a mamei ~i a sufletului copilului pe care il poarra. Fie bebelusul s-a razgandit, fie mama nu se simte pregatit:i sa aiba un copll in acel moment. 'In 44

45

Corpu; tdu Iii spulle: •.Iub.~t"-te!n

Corpu! tau ifi sp"ne: .. 'ube~te-te!"

BASEDOW

(MALA D/A_ LUI)

--------]

. Aceasta afecpune se ~atore~ unE; hipertiroidii. 0 acnvitate exeesiYa a glande/ t,rolde. la care ". adauga gu~a ~, exoftalmia (Ie~;rea fn afara a globilor ocular; ~i retragerea pleoape, superioere}. Esre In re/a~;e eu GU~A TIROIDA.

,I

ca dcrmrele tale IOU sunt jus rificare. Pop sa ip permlr' ce vrei, deaarece. aricum. i~i vei asurna consecintele alegerilor pe care le faci. Fiecare dintre no. are acestii responsabilitate. Crezi cii ceilalrl sunt auroritart, dar exista ~i in nne 0 parte aurortrara, care vrea sa se exprime. Cand vei accepta ca acesta parte autoritara nu esc e rea ~i ca. mai mult, poate chiar sa te ajute sa te afir nu, aces r lucru ip va permite sa re inrelegi eu eei pe care ii consideri a utoritari.

BLOCA} FIZIC

0_ batat~ apare de obieei la picior (pe talpa ~; degete) fila nivelul miini/or. Ac~ta formapune apare mal ales in zonele supuse unei presiun; sau freeiir; eo.nnnue_ sau repetate. Corespunde une; jngro~r; eonsiderabile a stratului de ep.derma.
BLOCAJ EMOTIONAL

_ O~.menjj care sufera de bataturi la picior au 0 teama in maniera lor de a face fata Ylltorului. T,i blocheaza elanul natural ,i i,i blocheaza astfel dorintele re{erit~are la viltor. Daca este 0 bliCitura la mana, sernnlfieatta este aceeasi cu exceppa faptul . . _ _ - t' -r • u. ca teama se manifest<! fata de prezent mai mult dec:at lata de viltor, BLOCAJ MENTAL

,I

! i
,
f

(*) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONClUZII.

Vezi pagina

19.
---I

__ B_fL_L (SEMN~L_LU___!,I)

Acesta maladie erte numitii ,i PARALIZIA LUI BELL Este 0 paralizie faclala, care atinge doar 0 parte a ferei se daroreaza atingerii unui nerv facial. Cand persaana afectatii Incerca sa inchida ochu, pleoapa din partea paralizata ramane intredeschisa. Va sugerez sa venficatl notiunea de PARALIZIE. cu specificarea .:ii. acesta afe~iune apare atunci cand a siim c:eva in fata celui afectat. iar acesta nu mai vrea sa faca fa~ situaflel respective. De asemenea este in relape cu definifla afecJ:iunilor FETEI.

,i

BOALA ,--------- FANULUI ---------------------~

Batiitu,,:, la picio: sau la mana iti transmite sa Incetezi sa c"ezi ca nu pop sa faci ceea ce vre. cu adevarat. Descopera teama care ip blocheazii energia naturala. Oare este verba de teama de a nu fi placut de c:ineva pe care II iubefti? Sau teama de a nu reu,l. deoarece Eft! prea eXigent cu tine insup? Corpul I~i transmite sa I~i folose~ti toate capacitiiple, sa nu Ie mal constriingl. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl pagina 19.

BLOCAJ FIZIC Este 0 alergle periodica, a c:arel cauza este polenul plantelor. incepe manifeste pe la mijlocul lunii mal dureaza timp de ,apte - opt ~aptiimani.

,i

sa se

BALSA/ALA
BLOCAJ FIZIC d e I' bai care im a,. apare in general ;n c:opllarle ~l

BlOCAJ EMOTIONAL Aceastii afectiune, care revlne mereu, in aceeasl pericada a anului, indica In general, reaetivarea unei vechi rani, traite in anul in care a aparut alergia. A fost vorba des pre un incident gray, pe care persoana in cauza nu a vrut sa II simtii, Chiar dadi a refulat aceastii rani, in adiinc:urlle el, In fiecare an. In momentul in care plantele 4i elibereaza polenul. rana este reactivata. BLOCAJMENTAL Corpul ip spne cii este timpul sa realizezi un proces de iertare. Faptul de avea acele~i simptome fiZice In c:orpul tau, in fiecare an, indicii faptul ca. continui sa alimentezi 0 ranchiuna fata de persoal1a pe care 0 c:rezi responsablla de suferlnta ta. Responsabila cu adevarat pentru durerea ta, este de fapt reactia ta la ceea ce s-a intiimplat in trecut. fi nu acea persoanii carela il porfl pica. Doar prin procesul de iertare po~ sa schimbi ceea ce trai~ti acum. (A se vedea etapele acestui proees. descrise la sftirfitul cartil). ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl pagina 19.

Balbaiala este 0 tulburare evolueazii pana la viirsta adultii. BLOCAJ EMOTIONAL

". Pes~ana care se bilbale era, in copilarie, 0 persoanii careia Ii era foarte {rica sii .~. exprl~e cererile ,i mal ales dorln~le. Tn continuare ii este teama de oric:e forma de autorttata, mai ales cand are nevole sa exprime ceea ce vrea. BLOCAJ MENTAL

Este timpul sa realizeze ca ai dreptul sa ai dorlnte, chiar dacii mintea Ip spune eli nu este un lucru rezonabll sau chlar daca lti este teama di altclneva va putea crede
46

t, t

47

Corpul tdu it; .pune: ..Iube~te-tel"

BOLl fRED/TARE.

------~---.-----J
la copii. A se vedea

Corpul tdu if; spune: .. 'lJbe~te-t.l" cineva. Avem nevoie de b rate pentru a imbrijti~a pe cineva ~i de as ernenaa pentru ne [uca. 0 durere de brat poate afecra una sau mal multe din aceste functil. a

o boa/a ereditara explicatnle suplimentare

este 0 boala transmtsa de la inceputul c3r~ii.

de la parinp

BOLILE COPILARIEI
BLOCAj FIZIC Bolile copi/ariei cele rubeola Ji varkela. mai frecvente sunt tusea convu/siva. oreionul. rujeola.

BlOCAj EMOTIONAL Este interesant de remarcat d majoritatea bolilor copilariei afectea'Za mai ales ochl], nasul, urechile, gatul ~ pielea. 0 astfel de boala este un mesaj primit de dtre copil, prin faptul d este deranjat de ceea ce se intampla in juru//ui ~i trii~te 0 furie interioara Are o dificu/tate in a exprima ceea ce tr3i~te, deoarece nu ~tie cum sa fad acest lucru sau, adul~i nu ii dau voie sa fadi ce simte. Aceste" boli apar adesea in momentul in care copiluJ nu prirneste destula atel1~e sau nu este admirat destuJ de muJt. Jar cum in general sunt lnsoslte de ro~ea1"i pielii. a se vedea referirile Ja RO~EATA A PIEllJ. BLOCAj MENTAL Dad te ocupi de un eopil boJnav ~i cit~ti aceasta carte, ar fj util sa Jtii eli acel copiJ poate sa in~eleaga foarte bine exphcatille din carte, indiferent ee varsta are, chiar ~i dad este sugar. Pou sa ii expliei d boala lui este 0 expresie a reactiel lui fata de lurnea din juruJ lui ~i ca este normal sa Ii fie greu sa se adaptaze la lumea aeeasta noua pentru el. Trebuie totu~i sa inve~e di a venit in acesta lume cu un anumit bagaj de credinte Ji d aeum va trebui sa se adapteze la convingerile, limitele. dorintele ,i temerile eelorlal? Trebuie sa aceepte faptul ea eei din jurul lui au propriile lor ocupatii ,i nu pot sa ii acorde tot timpul atentie. Jar aceste lucruri i Ie puteti spune imecliat. De asemenea, copilul poate sa i? acorde dreptul de a tra; 0 stare de furle ~i de a 0 exprima ehiar dadi acel lucru nu este problema adul~ilor. Va intelege astfel eli ,I eel din jurul lui au dificultaple lor de adaptare, iar dad acestia nu reUJesc sa se adapteze. el nu are niei 0 vim. A se vedea in plus referirile la boala respectivli. deserlsa in carte. ("') BLOCAj
L-

SLOCAJ EMOTIONAL Este 0 problema des intiilnita la 0 persoana care nu se simte destul de util;; la locul de munca ,i care nu are ineredere in capacitatile sale. Simte multa triste~e ~i suparare, ceea ce 0 indeamna sa se inchida in sine. autocompatimandu-se. De asemenea poate fi afeetata 0 persoana care are 0 dificultate in imbrati~a pe cineva dintre eei aproplati, fa1"i de care se simte vinovata. Va trebui sa afle ce anume 0 impiedica sa fad acest lucru. Cineva poate avea 0 durere de brat deoarece se simte incapabil sa i~i arate ferta pentru a putea ajuta pe altcineva. Bratul drept are 0 legatura cu a da, iar eel stang cu a primi. Durerea de brat poate apiirea de asemenea la 0 perseana descnisa pentru a intampina 0 noua situatie, dar care se lasa prea muir inflentata de propriile sale idei sau de ceilalti, ceea ee 0 impiedid sa acticneze. Dat flind ca bratele sunt 0 extensie a zonei lnimii, acest lucru indica faptul d trebuie sa ne folosim bratele pentru a ne exprima sentimentele de iubire. mai degraba decat sa simpm 0 greutate produsa de cineva sau de ceva, adid sa credem ca trebuie sa ne ocupam de acel lucru sau de acea persoana, sau sa ii protejam. Nu intamplator bratele sunt plasate exact in aceastii zona a corpului. T rebuie sa imbrati~am 0 persoana sau 0 situape cu dragoste ~i sa munc:lm cu placere. Este ceea ce vrea inima noastra. in cazul in care este 0 durere la bratui drept, este posibil ca persoana care 0 resimte sa nu se simta la inaltimea cuiva, BlOCAJ MENTAL Dac:a nu ai ineredere in tine. in capacitaple tale. in utilitatea tao inseamna ea te lasi influentat de 0 voce Interioara care incearca sa te eonvlnga d nu e~ti destul de capabil, sau ca nu ai competenta necesara pentru a face ceea ce vrei. De asemenea, pop sa crezi ca nu ai destule cuno'tin~e pentru a face aeest lucru. Dadi iti este teama sa devli bratul drept al cuiva, ai verifieat daca aceasta teama este Intr-adevar justificata1 Oricare ar fj mesajele ego-ului tau. trebuie sa te hotar~ti sa actlonezl cu ineredere ~i sa crezi ca ai capacitatile necesare pentru a reu,i. indoiala te poate face sa ratezl, sa nu iri atingi scopul. Dad ar fj fost bine pentru tine S2 nu actionezl, nu ai avea 0 durere la brate. Durerea se manifesta pentru a-p transmite ca felul tau de a gandi ip poate face rau. Dad ai observa pe cineva care seamana cu tine. Indepllntndu-sl scepurlle, ce calita~ i-ai gasi acelei persoane1 Faptul de ate admira iti va face mai bme decat a nu avea incredere in tine. Dad durerea este cauzatli de faptul ca ip este greu sa ip ara~i iubirea ~i afectiunea fata de.cellalp ,I nu pop sa ii iei in brate, mesajul acesta ip transmite ca al de trait 0 noua experien~ pentru a indriizni sa fact acest lucru. Asta nu inseamna eli va trebui sa faci mereu aceste lucruri, ci sa i~i acorzi dreptul de a-ti sehimba atitudinea mentala fa1"i de felul in care i~i manife~ti afectiunea. Nu va trebui sa mai consideri eli e,tl 0 peroana reee.
49

SPIRITUAL

~I CONCLUZIJ.

Vezi pagina 19.

B~RA~T~(D_U_R_E_RI_D_E~)

BLOCAJ FIZIC Bratele sunt membrele cele mai mult utillzate, deoareee indeplinesc multiple funcpl. Sunt neeesare pentru a face 0 actiune precum ~i pentru a lua ceva sau pe

48

Corpul cau fp spune: ~Iube~te-te!" Dad durerea esre afe,puniJor COTULUi. 10,aIizati la nive/ul cotuu», esre in re/arie cu descrierea

CorpuJ tau iIi spun«: u/ubefte-tel"

BUFEURI DE CALDURA

("') BLOCA) SPIRITUAL fJ CONCLUZII.

Vezipagina19.

BRIGHT (MALADIA LUI) -I ----~-----~--------~


Acest:i maladie este 0 insuficienra renala, insopdi de hipertensiune fi cr&Jterea treptat:i a gradului de urlna din singe. Este denumidi Ji nefrit:i c:ronica. Este deci in relape cu RINICHII. HIPERTENSIUNEA ti NEFRITA

I'

-.---~

Un bufeu este 0 senzaue de caldura. un puseu congestiv la nivelul fetei, ce poate fi insopr de transpiratie abundendi ~I senzatle de sufoeare. Apare ~i dispare foarte repede. Poate indica 0 tulburare dlgestiva, cu senzane de flatulenpi. Poate de asemenea aparea la femei in timpul menopauzei. Este in relatie cu DIGESTIA ~I MENOPAUZA. Este de retinut faptul ca 0 senza~ie brusea de caldura poate surveni de asemenea in cazul unei deblocari de energie, in urma rezolvarii unui conflict.

BULIMIE
BLOCAJ FIZIC

J
0

BRONHO-PNEUMONIE
A se vedea BRON~ITA JI PNEUMONIA.

Persoana care sufera de bulimie are mai tot timpul foarne, ajungind sa manince des. pe fuga mult.

,I

senzape Incontrolabila

de

BRON~ITA ~--------------~------------ _j BLOCAJ FIZIC


Bronhiile au rolul de a conduce aerul spre phlminl bronhiolele au un rol mai nuantat: prin contracpe sau prJn relaxare pot ventila sau pot lipsi de aer 0 zona mal mult sau mal p~n Important:i a plamanllor. BronJlta 0 inflamape a muc:oasel bronnilor.

BLOCAJ EMOTIONAL
Este 0 problema de ordin afectiv, la fel ca ~i anorexia, cu deosebirea ca. in aeest caz, persoana afectat:i are un conflict in relatla cu mama el. Anorexia este legata de teama de respingere. in timp ee bulimia are 0 legatura cu teama de a fi abandonat. Se manifesti in cazul unei persoane care a vrut sa rupa relatia cu mama. dar care, la un mome.nt dar. nu mai poate sa se priveze de aceasta relatie ~i cade in cealaltli extrema. adica are nevoie mereu de prezenta ei. Se intimpla frecvent Col persoana afectat:i sa fi simlit di mama ei era prea acaparatoare, chiar pinii in punctul de a it impiedica pe copil sa i~i iubeasdi tatal. Persoana care sufera de bulimie trai~te 0 mare furie, Bulimia flind 0 forma de pierderea a controlului, este logic sa presupunem cii persoana afectat:i ,i-a retinut prea mult sentimentele de iubire Ji a avut 0 rezerva in a-~I reeuneasre mama ~i mai ales in a-fi accepta mama in calitatea ei de femeie. Acest lucru provoaca, atilt in cazul femeilor cit fi al barbatilor. 0 mare dificultate de a aecepta principiul feminin din ei. Acest lucru este frecvent 101persoanele rigide care nu if; cunosc nevoile ~i care nu i,i permit sa ifi Impllneasca dcrlntele.

BLOCAj EMOTIONAL
Tn sens metafizic. bronhiile au 0 legatura cu familia. 0 bronJit:i se peare manifesta atunei cind persoana afectadi tralefte 0 situape dificlla in familie (disput:i. cearti) Ji este in reacponal. Simte multa furie tl se simte amenintata in terltoriul el, in IImitele sale. Poate chiar sa ifi doreasca sa rupa relatiile cu unul sau mal mull' membri ai familiei. dar nu indraznefte deoarece soar simp vlnovat:i. Nu indrazneJte sa if; exprime opozipa. Slmte laJitate Ji descurajare. Nu obpne ceea ce iJ; dorefte. dar nu spune acest lucru. Ar trebui sa ifi rei a locul in propria sa familie Ji sa nu ~tepte Col eeiialp sa ii faca loc printre ei.

Daca eJti afectat de aceasta maladie. este timpul sa te bucuri mal mult de via~ fi sa nu mal iel atit de in serios situapa din famille. Trebuie sa con;.tientizezi faptul eli nu existi famllil in care toat:i lumea sa fie de acord. Membrii familie; tale nu pot avea top aceleafi convingeri pe care Ie ai tu. in loc sa crezi eli nu trebuie sa ip manif&Jti opozipa, pop sa facl acest lucru. flira sa te simp vinovat ,I astfel sa te aflrmi in ceea ce reprezlnt:i spatiul tau vital. teritorlul tau. Ceilalti pot de asemenea sa tralascli dupa propriile lor principii (a se vedea referlrile de 101 pagina 104).

BLOCAJ MENTAL

BLOCAJ MENTAL
Dad suferi de bulimie. este posibil sa fl crezut, in copilarie. di mama ta era prea acaparatoare sau ca tu ocupai un loe prea mare in vtata marnei tale. 0 parte din tine 0 respinge pe mama tao lar cealalta parte se teme sa nu fie abandonata, ded are nevoie de ea. Cind traie,tl 0 criza de bullmle, acesta a doua parte din tine este cea care vrea sa reg~tige tot timpul in care t1-ai ignorat mama. in plus. este foarte poSibii sa f trait 0 situalie in care li-a fost ruslne fa~ de mama ta. Este important sa verifici daca reacpa aceea in fata el a fost justificata ,I sa darificl sttuapa cit mai repede posibi!. Vei censtata ea ,i ea a trait acee;)~i situatie ca ~i tine. cu parintele ei de acela,1 sex ca ,I tine. ,I cii te-a iubit mult mai mult dedit

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.


50

51

Corpul tau rf; spune: ,,/ub"ft"-te!" credeai tu. Sursa problemei nu este ceea ce s-a inramplat eu mama tao ci perceptla ta asupr ... a ceea ee s-a lntamplat. (0<) BLOCAJ SPIRITUAl!?1 CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Corpu/ tau

it'

spun«: "Iubeft"-t"!" energia. Persoana ci pentru ca este

fi rnai fericit. 0 pers eana fericitii poate sa iti reinnoiasca mereu afectata de burnout nu este epuizata pentru ea nu mal areenergie. epuizata capacitatea sa de a 'ubi.

BURNOUT
BlOCAJ FIZ'C

~r=

(*) SlOCAJ

SPIRITUAL

~I CONClUZII.

Vezi pagina 19.

~B_UR~S~/T.~A~

Burnout este 0 expresie curenta folosita in mediclna ,i pslhoteraple pentru a deserie EPUIZAREA PROFESIONALA. Este ecnsiderata 0 problema de adaptare cu inhibitie la locul de mundi. Se adauga de obicei anxletatea ~I depresia. Printre simptome se numara 0 oboseala mare. pierderea poftei de viata ~i pierderea dorirrtel, Persoana afectata are senzatla ea se lupta cu un slstem Intreg. eu ceva mult mai mare decat ea. Aceasta afecpune se reg:is~te mai ales in eadrul angajatilor unor flrrne, a infirmierelor, a profesorilor. in meseriile In care munca este eondusa de un intreg sistem. Este confundata adesea cu depresla. vs sugerez sa vedep descrierea DEPRESIEI. pentru a face elar diferen~ Intre eele doua. SlOCAJ EMOTIONAL in urma observatlilor mele am constatat ea acest gen de afeqiune apare la persoanele care au de incheiat 0 situape in relatla cu parintele de acel~i sex. Tineri ftind, au incereat sa if impresioneze pe acest parinte. facind totul pentru a-I fl pe plac, dar nu au obtlnur recunoasterea pe care 0 voiau. S-au sim~it controlate ~i neputincioase. Oat fiind ca nu cred prea mult in capacitafjle lor. aeest geT! de persoane au oblcelul sa fie perforrnarrte in ceea c:e fac, pentrlJ a demonsrra de c!'! sunt in stare. Amestedi A FACE cu A FI. Au reputatla un or persoane muncitoare, dar adesea se simt acuzate, Au multe a~teptari ~i se simt foarte singure cand ceilalti nu Ie recunosc meritele. Ajung sa se descurajeze ,i I~I spun: la ce serveste tot eeea ce fael Nu mai sunt capabile. se simt neputineioase ~i abandoneaza foarte repede. Nu mai pot face nirnle, niel macar nu i~i mai doresc ceva. Daca te recunesn in descrierea de mai sus. este important sa recunosti ceea ce e~ti cu adevarat. Sa accepp ide ea ca tu al hotarat. in copilarie. ca. daca vei face mai multe. parintele de acelasl sex te va iubi mai mult. Tu singul' poti sa schlrnbl aceasta decizie. Nimeni nu are dreptul Sa-? ceara mai mult decat pot:! face, nlei macar tu insup. A te iubi inseamna sa iti r ecunosn talentele. limitele. slableiunilt::. cu tot ceea ce implidi aceste luerurl, Daca aveai senzatia ea aeel parinte iti cerea prea mult. probabil di nu se int5.mpla a~a in realitate. i~i anita de fapt ceea ee i~i cereal tu slngur. Mai t5.rziu ai faeut un transfer. mediul tau de luc:ru a devenit acel parinte ,i ai continuat sa vrei sa fij iubit pentru performantele tale. Ai nevoie, incepand de acum, sa i~i facl munea cat mal bine posibil ~i sa verlficl ce anume 1'01' superiorii tai de la tine. in Icc sa presupul ca va trebui sa ii impresionezi mereu. Mai multo al dreptul sa spui ~u atunci c:and c:rezi c:a este prea mult pentru tine. Respectandu-ti limitele vei fi mai putin critic c:u ceilal~i ~i vei putea 52

BLOCAJ FIZIC Acesta afectiune este 0 inflamatie a p3J1ilor membranoase ale artieulatiilor. Se situeaza de obieei Ia nlvelul cotului ~I a umarului. iar uneori la genunchi. Se manifesta print-o Inflama\ie bine delimitat:a. de consisten~ elastica, destul de dureroasa. acoperit3. de pielea r~ie ~i calda. Este in relape cu UMARUL. COTUl, GENUNCHIUL BlOCAj EMOTIONAL Acesta afec~iune se intaln~te la 0 persoana care ar vrea sa loveascli pe cineva, dar if I repne furia. Adesea este vorba depre un perfeqionist care nu vrea sa i~i acorde dreptul de a se infuria. lar furla aceasta se va locali:za in ar ticulatla afectata. Daca persoana respectiva vrea sa loveasd pe cineva fa~ de care se simte prea responsablla, bursita se va locali:za mai ales la umar. se localizeaza 101 genunc:hl atund cand ar vrea sa love~ca cu piciorul pe c:ineva. Daca este ceva legat de sport. afeetiunea se va locallza la cot. Este adesea 0 persoana care simte 0 furle cand loveste mingea, lagolf. tenis sau base-ball etc. in plus, i,i poartii plea pentru c:eva ~i jj este greu sa se aec:epte a~a cum este. BLOCAJ MENTAL Cand suferi de bursita. este timpul sa con,tientizezl eli nu mai trebuie sa supo'1i o situape pana intr-atat incat sa suferl din cauza ei. Asta nu inseamna c:a 0 sa love~ti pe cineva. ci sii te exprimi ~I sa te afirmi a~a cum vrei tu. in plus. faptul de a te autcccrnpatiml nu este c:eva benefic pentru tine ~i nu te ajutii C'J nimic. Amint~te-p exemplul pe care I-am dat la inceputul carpi; referiter la doamna aceea care ~i-a dat seama cli nu voia sa Joac:e tenis intr-un mod competitiv. Voia sa joace tenls doar pentru placerea de a juca. Traia 0 furie de fiecare data cand juca in ec:hipa deoarece partenera de joc: 0 acuza de faptul c:a nu juca bine ~i ca nu ca~tiga din cauza ei meclurfle, in plus. se acuza pentru faptul de a se lasa lnfluen~ta, de a nu se afirma ~i mai ales. de a nu indrlizni sa joace doar pentru placerea de a juea. Imediat ce s-a hotarat sa nu mai [oace, burslta a aparut . (*) BlOCAJ SPIRITUAL!j:' CONCLUZII. Vezi pagina 19.

L_

BUzA DE IEPURE ----------------------------~

Se refera la MALFORMATIE. 53

t
Corpu/ldu lJI spun.: ulube~te-tel"

c=__

Corpul tliu 'Ii .pune: ..Iube~te-Ie!"

BUZE (A FECf/UNI

ALE BUZELOR)

----]

CALV'T'E
BLOCAJ FIZIC Calvltia este absenta totala sau parpala a parului. BLoeAJ EMOTIONAL Calvlfia este un semn de autorltarism sau a unei persoane care face abuz ~e autorltatea sa. ate 0 persoana care vrea ea ceilalp sa I se supuna cu orice pre~. 1,1 impune parerila tara a Ie respecta pe ale celorlalp. 0 persoana autorltara echllibratii este cea care are 0 pozlpe de autoritate intr-un anumit domeniu. {ira insa sa simtii nevoia de a se impune. Autorltatea sa este respectatii in mod natural. 0 persoana autorltarlstii este cea "iflimpune cunofdnfele ,I care nu se acceptii a,a cum este in realltate. Se priveaza astfel de relalii frumoase fl trilefte multe emopi. BLOCAI MENTAL Conform acestei descrieri, corpul itJ transmlte mesajul de a te recuneaste a~a cum e,d. nu mai este necesar sa ill impul punctul de vedere sau cunostlntele in fa~ celorlalp. Accepta ideea ca 8fti 0 persoana autoritara. in lee sa crezi ca nu e,tl, vei inva~ repede sa til autorltar intr-un mod echilibrat. Astfel, vei fl mal desehis in fafa noului ,i vel ti in contact c:uceea ce 8fti in realitate, in loc sa vrei sa tii ceea ce crezi ca vor ceilalp sa vada in tine. Este in relalie cu alecpunl legate de PAR. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezl pagina 19.

Suzele au functia de a strange ahmentele, de a ajuta 13pronuntia cuvintelor, de a fluiera. a zambi. a saruta ~I de a proteja dantura. Problemele ce POt aparea la nivelul buzelor sunt urmatoarele: umflatura. fisura. herpes bucal. arnortire, uscatea buzelor. buza de lup (malforma~le). parallzie fl cancer. Pentru uscarea buzelor, a se vedea referirile la PIELEUSCATA. Tnsens metafizic. buza superloarli este in relafie cu derintele pe care Ie purtiim in noi, lar bUla inferloarl are 0 legoitura cu mediul in care eveluam, A-fi mUfca buzele, inseamna a ttli 0 furle in urma a ceva ce ai spus, de unde provine ,i expresia (in limba francezli) a-f1mUlca buzete pentru eli ai vorbit prea mult.

CALCUL
BLOCAJ FIZIC Prln termenul de calc:ul se definefte 0 pletriclca care se form em prln sedimentarea unor mlnerale sau substante organice (amesteeate uneori cu alte elemente), care se formeaza in anumlte cond~i anormale. Unele pietricele de abla sunt viziblle cu ochlul IIber ,i in general sunt adunate in gramada. Altele au 0 marime de capva centimetrl fl sunt de oblcei izolate. Calculil se pot forma in veziea biliara, la rinichi, prostatii etc. BLOCAJ EMOTIONAL Tn funClie de partea corpulul in care sunt locallzatJ, semnificapa metaflZica a calculilor poate varia. Vi sugerez sii verlticatJ funClia acelel part! a corpului pentru a avea 0 definlpe exacti. In general. pentru a ajunge sa al destule sedlmente pentru a forma una sau mal multe pietre, 0 persoana trebule si intrelini giinduri pllne de agreslvitate sau de nemultumlre, invidle sau gelozie, pentru mal mult timp. Sunt gandurl ascunse, nu sunt exprimate. De asemenea, 0 persoana rigida, care i,1 blocheaza slmturile este mal predlspusa la form area calcuillor sau pletricelelor. BLOCAJ MENTAL Calculii biliari se datoreali adesea unel erori de calcul. Ceea ce inseamna cli cineva gandefte intr-un fel fl aCfioneaIi altfel. De exemplu, vrea sa rnearga inainte ,i se lasa opriti de ceilalfi sau vrea sa lnainteze " nu face nimlc. Acest lueru ii produce ganduri de nemultumire ,i de agresivltate care se acumulem ,i se pietrifica in interiorul ei, 0 astfel de persoana ar trebui sa nu mal calculeze totul atiit de mult ,I sa aqioneze mai repede:, in tunqie de propriile dorlnfe. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

CANCER
BLOCA,JFIZIC Caneerul reprezinti 0 alterare a celulei in sine precum ,I 0 alterare grava a mecanismului de reproducere a unul intreg grup de celule. Se face 0 referire in plus la partea corpului in care se manifestii cancerul ,i la funqia aces tela, pentru a avea mal multe Informapi in funcf'e de partlcularititi. BLOCAj EMOTIONAL Acesti boala se manifesti la 0 persoani care a suferit 0 rani importanti in copilarie (in relalia cu un pannte sau cu ambli parinp). rana tr.iitii in singuratate. Ranile importante care pot cauza maladii grave sunt: respingerea, abandonul, umilirea, triidarea ,i nedreptatea. Unele persoane pot tr.ii mal multe rani in timpul copiliriei. Tngeneral, persoana care suferl de cancer este 0 persoana care a vrut atiit de mult sa tr.ilasca doar cu sentimente de iubire, incat ,i-a refulat mult timp ranchluna, resentimentele sau ura triite fafi, de unul dintre pirinfl. Mal multe persoane sunt revoltate chlar ,I pe Dumnezeu din cauza a ceea ce au trait sau ce tralese in prezent. Nu i,1 permit sa recunoasci aceste senti mente. Toate aceste sentimente se acumuleaza de fiecare dad ,and 0 anumlti situafie Ie reaetiveaza ranile. lar dnd 5S

54

Corpul

tdu i!i 'pune: "/ube~t"-t"!" izbucnesc a reusrr roare aceste

Corpul

tdu Tfi spune: "lube1te-te!"

o astfel de pers eana ajunge la Iirnira sa emotion"'.. sentimente ~i pat produce 0 forma de cancer. Boala se poate manifesra fie dupa conflictul, fie in timpul blocajului.

ce pers o ana afectat5

sa rezolve

BLOCA) MENTAL
Dad suferi de cancer, este indicat sa recunosn faptul eli ai suferit in timpul copilarlel ~I sa I~i acorn dreptul de a fi uman. adicii de a avea resentimente lata de unul dintre parinti sau fatii de arnandot, Cele rna; grave probleme sunt cauzate de faptul ca aceste rani au fost traite in singur2tate. Este posibil S3 crezi cli dad vei reu~i sa te eliberezi de aceste probleme. vei fi mai liber. Din contra. cea mai mare nevoie, in cazul tau, este sa te apropii de 0 forma adeviirata de iubire. lar mijlocul pentru a obtine acesr lucru este iertarea. Sa nu uitam ea a ierta nu inseamna doar a nu mal avea resentimente fa~a de ceilal~i. Cea mai mare dificultate a unei persoane care sufera de cancer este de a se ierta pe ea Il1sa~i pentru gandurile pe care le-a avut, sentimentele de ura, ideile de riizbunare, chiar dad erau traite in mod lnconstient, Ar fi bine sa ii ie~i copilulu! tau interior. care a suferit ,n tiicere ~i a simpt furle, ranchiuna ~i care nu avea pe nimeni sa if sprijine sau sa it asculte. T rebuie sij incete:z.i sa mal crezi ca a avea resentimente fatii de cineva. ,nseamnll 55 Iii 0 perscana rea. Nu insearnna sa fjj niu. ci pur ~i slrnplu uman. i~i sugerez sa urrnez! etapele procesului de iertare. asa cum sunt ele deserise la sfar~itul acestel car~i. (*) BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19_

Dupa cateva zile, tesutul afectat incepe s5 cada in fa~jj. Principalele cauze ale cangrenei sunt artrita care obtureazii tr eptat arterele ~i diverse rlpuri de traurnatlsrne, care lezeaza fesutul vascular. A se vedea referirile '01 ART ERE. la car-e se adauga faptul ca. mesajul este mult mai urgent. Persoana care sufera de cangrena are atat de pufina bucurie de a trai. incat a ajuns sa vrea sa se alltodistruga. Se distruge din interior, deoarece crede di nu mai meritli nimic,

c==
BLOCA) FIZIC

.~CA~P~(~D~U~R=E~R~/D~E~C~A~~~

__

Descrierea ce unneaza se referii la 0 durere de cap norrnala. PentrU problemele rnai grave, precurn Ji pentru mlgrene. ase vedea referirile speciflcate in carte.

BLOCAJEMOTIONAL
Capul. are 0 legatura directli eu nivelul lui A FI. lar 0 durere de cap. simbolizeaza faptul cl persoana afectata i,i da in cap eu 0 multlrne de devalorjzarL Se acuza pentrU 0 serie de lucruri ,i mai ales pentru Iaptul di nu este destul de Inteligenta. fjjnd foarte exigentii cu ea insa~;_ Spune sau crede adeseori una dintre urmatoarele expresii: ..ma doane capul' •.simt ca iml crapa capul .. ,_tu rna Iaci sa imi crape capul' ..m-am saturat pana peste cap" ..parca am cazut in cap" (sunt putln nebun sau nebuna] ..imi vine sa ma dau eu capul de perett" ..acest lucru iml va cadea mie pe cap" (vol fI acuzat. acuzatli de ceva) ..sunt tare de cap" "mi-am pierdut capul" etc. Persoana in cauza se devalorizeaza in loc sa se aprecieze. Pentru cei care au senzatia ca Ie explodeaza capul. mesajul este nu mal acumuleze atiit de multe luerurt, din teama de a fj judecap de ceilal~i. Este posibil sa fie verba despre 0 persoana care nu se acceptli pe sine ~a cum este, Se acuza eli este prea distratli.. Sau 0 persoana cweia ii este frica sa fie eapul unei actiunl. adica sa conduca, sa fie prima. o durere de cap. mai ales la frunte, indica Iaptul ca acea persoana se forleazi sa in~eleaga totul. Ar trebui sa ~i acorde timpul de a acumula destule infermapi,. pentru ca inteligen~ sa sa poatli opera sintezele ~i conexiunile necesare,

[.

C;_:_A~NDIDOZA

.--'--'--~

Candidozele sunt Infec~ii cauzate de anumit.e duperci. bacterii de tipul Candida. Cele mai freevente eandidoze sunt cele bucale ~i eele genitale_ lar ciuperca cea mal des inralnita este Candida Albicans. CANDIDOZA BUCALA se manifesta printr-o Inmugurlre, rnic! pete albe situate pe limba, pe mucuoasa bucala sau pe amigdale. CANDIDOZA GENITALA (mai ales in cazul ferneilor) se manifesta prin mancarimi in zona vaginala sau pe vulve. pot: fi dureroase in timpul actului sexual. Dad este verba de candidoza bucala, este in relatla cu GURA. iar daca este genitala. este in relatie cu VAGINUL. La acestea se adauga Iaptul ea persoana afectat5 i~i regreta candoarea pierduta ~i ar vrea ca ceilalti sa 0 considere In continuare inocent5. lar dat fiind c3 este vorba de 0 infeqie. se adauga ~i aspectul unei furii traite de catre acea persoana.

C---------CANGREi~X-----] -----_ .._-------------------------------'


Cangrena. din cuvantul gl'ec gaggraina. i"seamna "purreztr e". ln urrna putrezirii ~esutIJrilor (necro:za). cangrena debuteaza printr·o zona midi neagra ~i dureroasa_ 56

BLOCAj MENTAL
Fiind sediul celor cinci slrnturi, capul este 0 parte foarte importanta a corpului. Cand apare 0 durere, aceasta te impiedicii sa vezl, sa auzi. sa miro~i ~i sa spui ceea ce corespunde cu adevarat propriilor tale nevoi. ceea ce te indeparteaza de ce vrei sa fii cu adevarat. Prime~ti mesajul de a relua contactlll cu fiin~ ta interioara, adica 57

Corpul tdu tu spune: .,Iubefte-te!"

Corpul tau ifi spune: »Iube~te-[e!"

cu p~rs~ana care e~ti ,n prezenr. Este inutil sii te iortez! sii fii a~a cum ar vrea cel/a/f, sa fi,. Nimeni nu poare sa ajunga sa fie ceea ce vor ceila/fi sa devina. persoanii care i, fr.'runci pe ceila1t:i. din nou te impiedici sa {ii tu este sa te destinzi, sii nu mai vrei cu ortce pret sa ,nfe1egj totut. ~enrru _a re~j astfel sa fij tu 'nsup. Daca fofose~ti expresjile menticnare mai sus. Incearca sa conJtientizezi ca teama care se ascunde in spatele acelor expresii nu ette un lucru benefic pentru tine.
0

sunt 0 u~oara intunecare a vederu, aparitia unor puncte ~i nuci pete negre precum ,i perceptia dubla sau multiplii a unui obiect. BLOCAJ EMOTIONAL Acestii afeeliune a ochiului da senzatia unui val care acopera ochii. Persoana afectatii are astfel 0 percepue voalata a c:eea ce se intiimpla in jurul ei. Prefera sa nu vadi mal degraba decat sa vada un e~ec sau un blocaj anume. Daca este vorba despre 0 eataractii interna. prefera sa aiba 0 viziune umbritii a evenimentelor. decat sa-,I rec:unoasci propriul e~ec. Vede astfel via~a Iipsltli de lumina. sumbra, eeea c:eii provoacii tristete ,i amarac:iune. BLOCAJ MENTAL Cataraeta trans mite ea mesaj sa ceri mai pupn celorlalp precum Ji ~ie ins up. Friea ta cea mare in fa~ unei virtuale prabu,iri, sau a unui s~it oarecare. a unui efec sau a unei fatalitiip. te impiedica sa vezi partea frumoasa a viefii. Da la 0 parte dlul de pe ochi fi privefte tot ceea ce ai realizat pan a acum. Ai fieut rnult mai multe lucrur] bune decat crezi.

~acii e~tj

msup. Mesaluf

(*) BLOCAJ SPIRITUAl.

~I CONCLUZII,

Vezi pagina 19.

CARlA DENTARA
BLOCAJ FIZIC . Este una dintre cele mai importante ,i rnai frecvente afectiuni ale dinplor. 0 carle este cauzatii de acizi (mai ales cei din dulciuri) care ataca smaltul dinplor. Treptat ~c~t atac.duce_'a.fo~marea unei carli. Tnacel moment apare sensibilitatea fl durerea In tl~pul mgerar" ahmentelor reel, dulci sau acide. Cind este atinsa pulpa. se produce 0 .nflama~lecare atlnge nervll. Durerea devine foarte puternica. BLOCAJ EMOTIONAL ~t fiin~ ~jn~i sunt necesari pentru masticalie. add in prepararea dinli'or pentru Ogesoe, cana Indd f.Jptul d persoana afectatii nu vrea $I accepte pe clneva sau ceva. deoarece este simte 0 fune prea mare. Are un blocajin a aqiona fi a-fi exprima dorintele. Caria dentara indicil de asemenea faptul ci acea persoani 5e reline eand vrea sa ridi ..la via~ foarte in serios. Pentru mai multe detalll vii 5ugerez sii eltit! referirile la afecpunile DINTILOR. penrru a alia mal multe despre domeniul in care nu sunt manifestate aceste dorinte.

cALCAI (DURERI DE cALCAI)


BLOCAJ FIZIC Calcalul este exrremitatea posterioara a piciorului pe care ne sprijinim penuu a merge. Majoritatea durerilor din aceastli zona nu au 0 caw fizica aparentli. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana pe care 0 doare calcaiul primette un mesaj conform caruia sa indriizneasd sa mearga inainte spre scopul sau, chiar daci ezltii, deoarece nu se simte sprijinitii. Este genul de persoanl ciireia ii place sa aiba conslmtimantul sau aprobarea culva inainte de a acpona, Nu indrunEfte sa spuna ca i-ar placea sa fie suslinuti de cineva. Se slmte vinovatii eand este yorba des pre aprobarea celorlalti. ~I sufera atuncl clod este obligatii sa ramina pe loc. BI_OCAJ MENTAL Durerea de eakai indica faptul ea po~ sa te sprijinl pe tine insup pentru a lua hotiiririle bune ,i a avansa. qti eel mal bun sprijin pe care n poll gas!. Nu mal rrebuie sa crezi ca, penrru a-ti demonsrra dragostea sau penrru a fi iubit, ceilal? rrebuie sa fie mereu de acord cu tine. Este Imposibil ca toati lumea sa fie mereu de acord. Daci cu to~i am avea acele3fi opinii despre ertce, viata ar fj foarte plictisitoare. Nu uita, ca nimeni nu este obUgat sa te sprijine in proieetele tale ,i niei tu, la randul tiiu nu efti obligat sa Ii sprijini pe toli cel pe care Ii iubetti. Pop sa accept] sa fli urmat de aproape. mergand singur spre scopul tiiu.

BLOCAJ MENTAL Caria indid faptul ei inciipalinarea nu este un lucru benefic penrru tine, it! provoad la fel de mult rau in interior ea " durerea provocatli de carie. Tnloc sa ~trezl toatii fW"l~ .tine. ar fi mai utli sl-ti revizuletti pereeppa lucruriloe care se in ,"Clm~1i in .jur~ ta~ ,. si aceepli d ,eilalt! nu por gindl mereu fa fel ca tine. invati sa de tine .nsup. 51 ~ezl partea comld a oamenilor ,I a situatiilor. Asdel, nu va mal trebul sJ mlinincl atat de multe dulclurl, crezand ea a5tfel ip vel indulci via~.

:ax'

(") BLOCAJ SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pag(na 19.

CATARACTA
BLOCAJ FIZIC . Aeeastii afeqiune a oehiu!ui se manifestii prin opacifierea eristalinului. Lentila ifi p.erde treptat transparenta, rar vederea este tot mai compromisi. Primele semne
58

59

r-------· ---------_.
'--

Corpul tdu if; .pune: "lube1te-te!"

Corpul tau if I .pune: ..Iube~e-te!"

..

CELULITA

~=_:_---J

BLOCA} FIZIC Este 0 afeq;une ce se manifesta in mod special in cazul femeilor. Apare rnai ales pe gat. trunchi, fese, coapse ~i prezinta mai ales probleme de ordin estetic. Este 0 inf/amape a tesutului celular care poate manifesta printr-o intarire dureroasa a regiunii afectate. Celulita este vizibila prfn aspectul de coaja de portocala al pieltl, atunci dnd este pliata pielea prezinta mici gauri ~i umflaturi. La pa!pare. se simt mici structuri granulare, dure. BLOCAJ EMOTIONAL Este 0 afecpune care denotii de eblcei un blocaj al creativitiilli persoanei afectate. In funette de zona in care apare, vern ~ti ce domeniu al creativjtiipj este blecat, jar apoi se poate verlfica ce funqie are zona respectiva, Este verba despre 0 persoana care este prea retinuta. nu are destula incredere in ea. Oat IIInd c3 este afectata ~i partea estetica. persoana in cauza este ingrijoratii de ceea ce cred ceilalti de.spre ea. Este foarte influentabila ~i nu ac~ioneaza pentru a-~i exprima creativitatea. Ii este team a sa se arate asa cum este, sa iii arate capacitatea de a crea. De asemenea. celulita poate indica faptul c3 acea persoana trilie~te multe emo.ii. deoarece ar vrea sa ii controleze pe cei apropiatl, dar nu vrea ca ceil alp sa-i vada aeeasta dorinra de a controla, i~i pastreaza ernoplle in interior. Este rigida in fata un or situatii. incerdind sa se convinga ca nu 0 deranjeaza nimic. BLOCAj MENTAL fntrebarea pe care poti sa ti-o pul este: •.De ce iml aSte teama sa iml exprim creativltatea1 De ce 0 sa rna tern daca 0 sa atrag atentia prin talentul meu, daca 0 sa arat tot ceea ce pot face! Oare lmi este teama la gandul ea nu vol face fata situa~iei1 Ma consider 0 persoana slaba~" ceea ce nu este benefic pentru tine este faptul cli, fiind retras. vrel sa ii retragi ~i pe ceilal~. De multe ori fad acest lueru Incon~tlent Ar fl mal blne sa te desprinzi de trecut deoarece acesta te impledld sa traie~tI cu adevarat prezentul. POfl sa ili perm if! sa fil suficient de special pentru a-ll arata forta, sa accepp sa prirnestl complimente ~I sa fii admlrat in ceea ce e~ti, cu toate talentele tale.

BLOCAJ EMOT'ONAL Persoana afectata de acesta problema nu vrea sa foloseasdi boala sau accidentul pentru a lnvata ceva sau pentru a imbunatap 0 situatie. Continua sa i~i imre;ina vechile probleme. Poate chlar sa i~ifoloseasca rana ca pe un mijloc de ~antal pentru a avea in continuare atenna celorlalti.

MENTAL sa veriflcl, in aceasta carte, care este afectiunea, boala sau. accidentul ce au cauzat rana, pentru a intelege mesajul transmis de corpul tau. Intrepnand vechile rani. iti faci rau doar tie insup. Te impiedici sa mergt mai departe ~i sa iti traie~ti prezentul. Ai ramas blocat in trecut. lar corpul if! trans mite sa ill folose~tI energia pentru a crea alte planuri de vllter, in loc sa iii consumi energia pentru

it! sugerez

BLOCAJ

intretinerea

vechilor rani. SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

(*) BLOCAj

CIFozA
BLOCAj FIZIC Aceasta afec~une. caracterizatii prin accentuarea normale a coloanei. apare mai ales la copli li adolescen~. incovoierea spatelui. exagerata a convexitii~1 in specialla baieti· Duce la

BLOCAj EMOT'ONAL Copilul afectat de acestii boala are senzatla ci poarta toata lumea pe spatele lui. Traie~te adesea intr-o familie care are aspiratJi foarte mari in ceea ce iI priv~te. Faptul de a trebui sa i~icreeze un viitor demn de un barbat 11apasa foarte mult pe spate ,i il sperie. A se vedea de asemenea referirile la afec~unile SPATELUI. BLOCAj MENTAL Dad e~ti un copil care sufera de aceasta afectiune. este timpul sa devil conftient de ceea ce vrei cu adevarat pentru vtlter, respectandu-ti limitele. tn plus. trebuie sa realizezl faptul ca parin1=iitai (sau cei apropiall) care te inconjoarli cu atentia lor. iT-idoresc doar binele. Tn loc sa ip dore,ti sa dispara din spatele tau. ar fi mai bine sa vezi ca tot ceea ce provine din exterior nu este dedit 0 expresie a ceea ce se intampla in tine. Cind va f clar pentru tine ca poll re~i prin propriile tale calitii~. fara a cara totul in spate. cei din jurul tau se vor bucura sa te lase sa te ocupi singur de viitorul tau.

(*) BLOCAj

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

CICATRIZARE
BLOCAj

(PROBLEME

DE CICATRIZARE)

problema de cicatrizare rana nu se poate vindeca

FIZIC apare atunei dnd


0

plaga.

arsura sau orice alta

(*) BLOCAj

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

60

61

Corpul tau it; spun«: "Iubefte-te!"

Corpul tdu if; spune: ,.Iubefte-tet"

'--

C_'_R_C_U_LA(PROBLEME DE C'RCULA T'E.~)__ TIE


A se vedea referirile la ARTERE.

f -----~

[_.

CLAUSTROFOBI E

CIRozA

Ciroza este 0 deteriorare grava a funqiilor fiziologice ale ficatului. CaUZ3 principala este alcoolismul (90% in azul barbaplor ,i 75% in cazul femeilor.) In prima faza a bolii. tulburarile sunt de ordin digestiv (Iipsapoftei de mancare. digestie dificila~ilend. arsuri gastrice) fi de ordin general (oboseala, scadere in greutate.) in urmatoarele etape, tulburarile devin mult mai grave fi de ordin vascular. A se vedea descierea FICA TULUI. Oat fiind ca ciroza este 0 boala a fieatululfoarte Importanti. ar trebui sa luam in considerare faptul ca, persoana bolnava ar trebul sa se responsabilizeze foarte urgent. Corpul ii transmite astfel un mesaj foarte important. Ji spune ca a ajuns la lirnitele sale fizice. emotionale fi mentale ,I ca doar prin fOrfe proprii se poate ajuta. Modul ei de via~ este pe cale sa 0 distrugi. Ar trebui sa nu se mai revolte atit de mult fi sa creada ca vial" este atit de nedreapta.

BLOCAJ FIZIC Clausrrctobia este 0 forma de nevrcza, opusa agcrafobiet, care se manifesd ca o angoasa insuportabila pe care 0 traiette 0 persoana imediat ce intra intr-un spatiu inchis. Se inlirnpla freevent ca 0 persoana claustrofoba sa fie de asemenea ~i agora(oba (simte 0 angoasa imediat ce se indeparteaza de mediul ei protector ,i intra in spa~jjdeschise.) Daca este cazul, a se vedea referirile la AGORAFOBIE. BLOCAJ EMOTIONAL Claustrofobia se rnanifesd la 0 persoana angoasati. stresati de problemele de servlclu, de prolecte fl in general de tot ceea ce face. Se simte prizoniera in propriile sale actividp. 1,1 refuleazii pulsiunile. atit derintele cat ,i agresivitatea. BLOCAJ MENTAL Este important sa cOOftientizezl faptul ca claustrofobia iii indica ceea ce tralefti in interiorul tiu. prin atitudinea de a te inchide in obsesia ta de a face totul perfect. Este timpul si te eliberezi din acesti inchisoare. Doar de tine deplnde acest lucru. de a te destinde fi de a-p acorda dreptul sa Iiiuman cu propriile tale slabicil.ni. emeri ,i limite. t (.) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19

CISTITA
BLOCAJ FIZIC Este 0 Infeqie urinara insopta sau nu de febra. dar cu 0 senzape de usturime. earacterizati prin nevoia frecventa de a urina. chlar dadi Ia fiecare micfiune cantitatea de urlna este foarte mica. BLOCAj EMOTIONAL Persoana care sutera de 0 infectie urinara simte 0 mare frustare fali de sentimentele pe care Ie tra;ette. 0 usturi faptul ci cellalfl nu i,i dau seama de ceea ce ii provoaca. Aslmlleaza cu dlficultate evenimentele exterioare ,i ifi manlfesti vointa intr-un mod dezordonat. A,tepti prea mult dupa ceilalfl. lar furla ei interloara ustura de asemenea. BLOCAj MENTAL Corpul iii transmite mesajul ca este timpul sa devii responsabil pentru ceea ce traietti. Nimeni nu are misiunea de a te face pe tine ferjcit ,i de a se ocupa de emopile tale. Dad a,tepfi ca fericirea sa vina de la ceilalp. poti sa a,tepp ani de zile. Tu slngur ettl responsabil de acest lucru, exprimand ceea ce Simp persoanelor apropiate. Amintefte-p cii atunci dnd traiefti 0 emotie, se intimpla pentru d al acuzat pe cinevade ceva anume. Invatind sa iube,ti fara sa aftepti ceva in schhnb, vel trai multe emotii frumoase. (.) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
62

CLAVICULA (PROBLEME ALE CLAVICULEI)


BLOCAJ FIZIC Clavicula ene osul care se intinde. oblic de la stem pana la ornoplat. Sunt frecvente fracturile de claviculaprecum fi entorsele. De asemenea, existi persoane care slmt 0 durere brusca de claVicula.fira a avea 0 caun aparenti. BLOCAj EMOTIONAL La fel ca in cazul tuturor problemelor referitoare Ia oase, existi 0 legatura cu autoritatea. Persoana care simte 0 durere brusd de clavicula traie~te adesea 0 problema de autoritate in relape C!J eel sau cu cea care ii impune ceva ,i in fa? carula ii este greu sa se afirme. Problema este in rei ape in special cu ceea ce vrea sa faca acea persoana comparativ cu ceea ce ii este impus. BLOCAj MENTAL Este importat sa con,tientlzezl ca ai dreptul la propriile tale opinii ,i daca te la,i condus de temerl, vel continua sa ii l3.Jipe ceilalli sa it! impuni ceva. De altfel. cum orlce durere indica faptul ca persoana afectati vrea sa se pedepseasdi pentru ceva, este posib!1sa te simp vinovat pentru gandurile de revolti Ji sa te acuzi pentru cii nu ai curajul de a face ceea ce vrei.

Vezi pagina 19.


63

Corpul tdu ifi SplJnE: .. /ube~te-te!" Chiar dad in copilarie p s-au impus mulre lucruri. deoarece iii era teama de unul dintre piirinlii tii. acest lucrLJnu inseamnii di vei continua asa toadi via!<i.Exprimandu.i/ sentimentele }i dorintele, ye~ vedea c5 remerile tale nu vor mai (j f..Jstificare~i iii va f mult mai usor sa te atirllli. A se vedea in plus referirile la OASE. tar daca fractura de clavicula esre prod usa in urrna unui ACCIDENT. a se vedea de asemenea referitile la acesta din urma.

Corpul tdu iJi spune: ulube~te-Ie!" este eel mai frecvent, durerea resirntita refac in general des wi de blne. cand suntem a~eza~i. Fracturlle de coccis se

..

("') BLOCAJ SPIRITUAL!?'

CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

COAPSE. (DURE.RI DE. COAPSE.)

BLOCAj FIZIC In general. dnd cineva are 0 durere de coapsa. diagnostldim cauza fizid reali. Dad este verba despre vedea ~i referirile la CRAMPA,

este destul de greu sa crampa musculara. a se

BLOCA} EMOTIONAL Coceisul. fllnd partea inferioara a ccloanel, slmbolfzeaza nevoile de bua. Persoana afectata este nelini~tita in legatura cu nevclle ei de baza ,i nu are destulii incredere in universul care 0 poate ajuta. Ar vrea mult ca altcineva sa se ocupe de ea. dar nu vrea S3 i~1 recunoasci dependenta, Daca durerea se manifesta dear in pozi~ie ",ezati. lnsearnna ea persoana suferindii se slmte vinovata pentru eli ea sta ~I altcineva se ocupa de ea. Ar vrea d pari foarte activa in ochii celorlal~i ,i sa nu i,1 recunoasd dependenta, De asemenea. poate fl 0 persoanj care se slmte vinovata daca sta jos in tlmp ce altcineva lucreaza sau se simte vinovata ca sta undeva pentru propria ei placere. ca de exemplu la cinema sau dnd se inscrle la un curs. Dat fiind d este 0 persoana dependenta, este convinsa ca ,I ceilai~i deplnd de ea. BLOCAJ MENTAL Prima etapa consta in a devenl mal con,t1ent de propriile tale ganduri ,i in a recuneaste eli vrei ca altcineva sa se ocupe de tine deoarece nu al destula incredere in tine sau in univers. De ce este atit de greu sa recunosrl cia. pentru moment ai vrea ca cellaltl sa se ocupe de tine? Acest lucru nu inseamna ca va fj asa toad vlata, Cu cat vei nega mai mult ca !!ftl 0 persoana dependenta. ell aut vei devenl mai dependenta. indrazne~ta sa i~1acorzi dreptulde a fl dependent. spunandu-1i d este doar 0 sltuatle temporara. deoarece cum totul se mi,ca in via~. aceastli atltudine interioara pe care 0 ai acum. se va schimba de asemenea. P.fa se manifesta lubirea de sine. in plus. inaime de a hotiri ca li ceilal~ deplnd de tine ,I ca nu te pot! bucura fara prezenta sau acordul celor pi! care ii iubesti, este Important pentru tine sa verifici inainte dad este adevarat. Fie d raspunsul e da, fie cii este nu. acest demers va permlte fledruia sa I~i exprlme nevoile personale. in cazul unei fracturi a cocclsului, a se vedea referlrlle la FRACTURA. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

BLOCAj EMOTIONAL Coapsa este zona intermediara Intre plclor (care ne duce lnainte) ,I bazin. Semniflcatia ei metafizica este legata de dorlnte ,I sen%a~ii. Este traversata de importante artere ~i vena, care asigura vascularlzarea picioarelor. Cum vasele de sange au 0 legatura cu clrculatia bucuriei. durerea de coapsa este legad de dificultatea de a ne bucura referitor la proiectele din vilter, din cauza unel par-p adulte prea serioase din noi. Persoana care are 0 durere la coapsa se retine li nu vrea sa i~i demonstreze valoarea In fa~ eelerlaltt, BLOCAjMENTAL Mesajul pe care if prim~ti este acela de a-ti permite sa implirlefti dorin~le copOulul din tine care vrea sa se joace. sa se bucure. sa se distreze. Asta nu inseamni ca trebule sa uili de latura ta serioasa. d sa inve~i sa echilibrezj mai blne nevoile tale cje adult ,I cele de copil. Nu mai trebule sa crez! di ~ti obligat sa ascul~ vocea adultulul din tine (care este ecoul vocii mamei sau a tatiilui). ~ti propriul tau stapan acum. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezt pagina 19.

COASTA (FRACTURA DE. COASTAl

--~
afectata

L__
_]

COLE.STEROL

A se vedea referirile de la FRACTURA. la care se adauga faptul eli persoana are impresia ea i s-a dat la 0 parte armura. Nu se mai poate apiira ~i proteja.

COCCIS (PROBLE.ME. ALE. COCCISULUI)


BLOCAJ FIZIC

__ .

Coccisul este partea termlnala a coloanei verrebrale. Acest os, format din primele cinci vertebre cocciglene, este foarte sensibil. Problema legati de coccis
64

Colesterolul este 0 lipida (grasa) necesara corpului. Una dintre func~ille lUI este aceea de a proteja pere~1i vaselor de sange impotriva uzurtl aduse de sangele care clrcula tot timpul in vase. Ficatul sintetizeaza in geleral substantele de care are nevole corpul. Surplusul de colesterol obtlnut prin alimentatle este trimls in vezica biliara. de unde ajunge in intestln pentru a fi eliminat. Cand aeeasra funqie natural a este blocata, se produce 0 crestere a gradulut de. colesterol in sfillge. numiti HIPERCOLESTEROLEMIE. Astfel, se pot forma depozite de colesterol la nivelul
6S

Corpul tdu f1' spune: "Jubefte-te!" pielil ,i al tendoanelor, in cornee f I pe pleoape ~i, mai ales, in cel mai g;-av caz, pe perepi arterelor. A se vedea referirile la ARTERE ~i ARTEROSCLEP.OZA.

Carpu! tau if; .pune: "Jubej-te-te!"

COLIC).

----.---- ..--

---_._-]

L__ .
o

-------------------------_. ._._----, J COLOSTOMIE --._----_ ... _----------_._---- ___

__

Colica este 0 durere abdomlnaJi care provoad un fond dureros permanent. Durerea poate fi difuza. in tot abdomenul, sau din contra. localizata. (A nu se confunda cu colita care este 0 inflarnatie a colonului.) Cohea se manifesti de obicei prin nevoia de scaune repetate. Cind este mai acuti devine dureroasi ti este insopti de dlaree. A se vedea de asemenea referirile la DIAREE fi INTESTINE.

coiostomie este crearea unui anus artiticial prin Imbinar ea unei pcruunt a colonului cu piele de pc peretele abdominal. Anusul artificial este creat de obicei in urma unui cancer la intestin. (A se vedea referirile ia ANUS, INTESTIN ~i CANCER.)

COMA
BLOCAJ FIZIC Coma este 0 pierdere prelungltii a conitiin,el. cu perturbar] vegetative " metabolice mal mult sau mai pupn grave. Persoana afectati pare adormita, dar este Incapabila sa raspunda ncrmal unor stimuli exterlerl sau nevoilor interne. (La nivel energetic se spune ca. firul de argint care leaga eorpul energetic de eel fizie. in erei locurl. este parpal rupt). BLOCAJ EMOTIONAL Persoana aflati in coma traie~te 0 teama f-4~ de moarte fi fa~ de via~. Prefera sa se refugieze lntr-o stare intermediara. Ii este loarte greu sa ia 0 decizie Imporatnca. Problema ei esu eaU2.ati de teama de necunoscut. in fata rncrtu. sau de difieultatea de a se desparp de de eei pe care ii iubefte sau de bunurile pe care le-a acumulat. BLOCAJ MENTAL Acesca persoana erebuie sa con,tientizeze faptul ea doar ea poate lua deciziile care 0 privese. Daca cuno~ti pe cineva in acesti sltuatie, in prezent, po~i sa ii cite~ti aceste randurl deoarece, persoana aflati in coma poate auzi tot ceea ce se intimpla sau se erileite in jurul ei. Are intotdeauna puterea de a alege. Spune-i ca este omenesc sa it fie teama de necunoseut. Are de lieut 0 alegere: poate hotari sa continue sa traiasca sau poate decide sa piiraSe3$ca aeeasca planeti. ~tiind ca va trebui sa se intoarca pentru a rezolva ceea ce a r-amas neincheiat _ (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~l CONCLUZII. Vezi pagina 19_

CO_Ll __ TA

=:J

Colita este 0 inflamape a colonulu~ portfunea cea mai lungi ti mai importanti a intestinului gros. Prevoaca dureri abdominale puternice. diaree alternand cu constipape. cboseali generala, iar uneori febra. A se vedea referirile la DIAREE. CONSTIPATIE ,i INTESTINE. la care se adauga 0 furie putenicii (vezi ,i referirile de la pagina 14).

COLOANA VERTEBRALA(DURER' DE COLOANA)


A se vedea referirile la SPATE.

COLON (PR08LEM£ ALE CO LON ULlii)----

Colonul sau intestinul gros ene 0 parte a aparatului digestiv. situati intre: intestinul subpre fl recto Este un rezervor in care se acumuleaza resturtle de alimente digerate, cum are capacitatea de a absoarbe apa prin rnucoasa, poate solidifica resturile pentru a Ie trece mai Utor in rect. (A se vedea referirlle la INTESTIN.)

COLON IR/TABIL

_____
senzape de referirUe la iritat foarte ceea ce se

intiimpla in jurul Qu. nu doar sa wei sa schimbi totul conform convingerilor ,i valorilor tale. Tncearca sa vezi care sunt temerile pe care Ie traieiti. acceptii-Ie deoarece sunt prezente doar temporar fi exprima-~ sentimenteie persoanelor in cauza. ~tiind di frica provine din perceptia ta ~i sensibilitatea prost gestionati
66

Colonul iritabll este 0 perturbare a func~iilor colice cu dureri fi f1atulen~, in absenta leziunilor organice ale colonului. A se vedea INTESTINE. la care se adauga: Corpul i,i transmite mesajul d .• din cauza sensibilitii~ii tale, te Idfi usor, mai ales de citre membrii familiel. Ar trebui sa inveti sa observi

~------------------ COMOT/f

CEREBRAU

Rezulti din zdruncinarea puternlca a creierului, in urma unui traumatism cranian. 0 comope, in general. este cauzati de un accident sau de 0 lovitura la cap. A se vedea descrierea de la ACCIDENT ~i CREIER. la care se adauga ideea cii persoana afectati a trait un ~oc. 0 erncne violenti. 0 tulburare puternica.

67

Corp'" tilu

't; spun«: ..lube1te-te!"


CONGENITALA)
Se vede de la

Corpul tau if I spune: .. !Libefte-te!" afectiune sau bani. Cand da ceva, face acest lucru pentru a nu se simp vlncvata, dar ar prefera sa pastreze pentru sine acele lucruri. Poate fi ~i 0 persoana care are idei fixe referitor la un incident din trecut ~i drarnattreaza acel incident. Nu poate renunta la ideile ei. Acest stres. provocat de dificultatea de a se detasa de trecut, duce la ingrijorare. ganduri negre, furie. teama de a fi umilit ~i chlar gelozie. BLOCAJ MENTAL Dad! suferi de constipatle, corpul i~i transmite mesajul ca este timpul sa renun~i la vechile convlngeri. care nu i~i mai sunt benefice. Va trebui sa Ie faci loc celor noi. Cerpul it! spune ca are neveie sa evacueze Intestinul gres. p~tru ca tu. sa p~p Ingera alimente noi. Este valabll ,I in cazul gindurilor tale. Tngrljorarea. gandurtle negre etc. trebuie tratate ca nl,te de~euri la nivel mental ,I evacuate, faptul de a crede ca trebuie sa fii mereu refinut din teama de a pierde pe cineva sau ceva, nu este un lucru bun pentru tine. Ar fj mult mal bine sa verlflcl daca este adevarat ca vei pierde. in cazul in care iti vei pennite sa spul sa sa fac; ceea ce vrel. Este 0 neua atitudlne care cu slguranti va fj benefica pentru tine. (..) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

CONGENITALA

(MALADIE

o maladie congenitala i~i are originea in timpul vie~ii intrauterine. nastere. A se vedea expllcatille suplimentare de la inceputul cartl;.
CONJUNCT/VITA

Conjunctivita este 0 inflama~;e a membranei conjunctive. care lmbraca interiorul pleoapei ~i a globului ocular. Se manifestii prin trel simptome: in primul rand. persoana care suferii are 0 d;fieultate dind deschlde ochll, dlmineata, la trezire. din cauza genelor I;plte cu 0 secrepe. AI doiles slmptom este inflamarea pleoapel. lar cel de al trellea. ochiu! rOtU ,; umflat Est. 0 afecpune superficialii, iar vederea nu este de obleei afec:tatii. A se vedea referirile la OCHI. la care se adal,lgi furla cauzatii de 0 s;tuape pe care persoana afectatii a vazut·o ~i care iti inchide ochii de teama sa nu vada iar acel lucru. Ar trebui sa inve~e sa vada eu oehii inlmll ~i nu eu oehii minpi care judeca ee este bine sau rau. Oehii vor sa i,i regaseascli entuzlasmul obisnuit,

CONN

(SINDROMUL

LUI CONN)
din glanda suprarenala. A

CONTUZIE
Se poate verbi despre 0 contuzie dnd existi 0 leziune provocata de preslunea sau tocul l,!nui corp care nu penetreza sau rupe plelea A s~ vedea referirile fa ACCIDE~T sau PIELE. la care se adauga faptul c:1i, contuzille survin In momente de oboseala ,I cand ne simtim ranitl de via~ este un sernn flZicpentru 0 apasare interioari.

Aeeasta maladie este 0 hlperseeretle se vedea glandele SUPRARENAlE.

a unui hormon

CONSTIPA

FE.

BlOCAJ FIZIC persoani sufera de constfpaTle eand are scaun destul de rar, iar ritrnul evacuarii intestinale este ineetJnlt, intr-un mod varlabll, iar seaunul este tare fi useat. Pentru a putea vorbi despre eonstlpatie trebuie sa existe un seaun tare fi useat. Dad existi un ritm incetinit, dar scaunul este normal. nu este yorba despre constipape.

CONVULSII
BLOCAJ FIZIC persoanii are cenvulsii atunci dnd face ml~cari Involuntare ,I sacadate, insotite de obicel de plerderea cunottin~el. Se manifesta mai ales la copli. 0 persoana care are convulsil peate produce 0 violen~ corpulul el.

BlOCAJ EMOTIONAL Oat fiind ca functla intestinulul gros este aceea de a evacua ceea ee nu rnai este util pentru corp. constlpatla are 0 legatura cu renuntarea la veehea mentalltate, care nu mal este folositoare. 0 persoana care i,1 repne scaunul este 0 persoanii care se reline din a 'pune sau a face ceva, din teama de a nu fi placutii sau de a nu fi eorectii, sau din teama de a plerde pe clneva sau ceva. Se poate, de asemenea. sa fie 0 persoana meschlna, care se ata~eaza prea mult de lucrurlle ei ~i direia ii este greu sa arunce ceea ce nu mai foloseste, gandindu-se ca Ie va mai folosl vreodatii, eeea ce nu prea se intampla. Constlpatia poate aparea ti atunei d\nd 0 persoana se simte obligatii sa dea ceva. sa des din timpul el, 68

BlOCAJ EMOTIONAL • Or ice persoana care i,1 agreseaza corpul in acest fel este 0 persoana care 1,1 face rau ,I pe plan emotional ~I mental. Traie~te multii aglta~ie interioara. tn gen~ral, acea persoana s-a rellnut mult in fa~ euiva, iar aeea violen~ pe care nu a reu,lt sa o exprime se intoarce acum asupra lui. Nu trebuie sa credem cii, chiar dad aceste convulsli se manifestii la un copil mic, este foarte probabil sa aiba 0 vlolen~ refulati. Trebuie sa ne reamintim d acel copil~ este un suflet care vine deja cu multe amintiri imprirnate in corpul sau emetlcnal ti mental. (..) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONClUZII. 69 Vezi pagina 19.

Corpultdll

it'

spune; ,.luoeiCe-te'"

earpul tdu ifi spune; ../ubefte-t"!"

A se vedea referirile la OCHi la <are se adauga faptul eli realitatea. ~a cum es te vazutii de persoana afec:tata. ste foarts dureroasa. Vedea vi'ltaintr-o perspecnva prea sumbra. e

.__

CO$MA~

.--~

BLOCAJ MENTAL Cand suferi de a crarnpa, verifica in ce parte a corpului s-a instalat ~i 13 ce foloseste acea parte. De exernpl, •. 0 cramps musculara la pieior poate indica faptul ca i~iesre tearna sa continui un protect sau !a mergi la serviciu. De cine sau de ce vrei sa te aga~i! Teama sau tensiunea interioara pe care 0 traie~ti in acel moment;e face sa iii rigid in lac sa ~i dai drumul ~i sa fad ceea ce ai de tacut. cu bucurie. In plus. ifi sugerez sa verifici celelalte semnifica~ii in funcfle de locul in care este loc:alizatlicrampa. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZIJ. Vezi pagina 19.

BLOCAJ FIZIC C~marut este un vis mai mult sau mal puttn nepiacut. care de obicel se fnchele sau se intrerupe printr-o trezlre brusca ~Icare lasa UIHaori amintire greu de suportat. 0 BLOCAJ EMOTIONAL Persoana care are un cOfmar traie~te 0 angoasa in timput sernnulul, ceea ce Indlclifaptul d slmte aceea,1 angoasa fi in stare de veghe. dar nu este cOl1ftienta de acest lucru, din teama de a nu ii obligat sa-i faea fatli. Visul este extensie a ceea ce traim in stare conftlenta fi este refulat de obicel. Cand persoana in cau~ ajunge Ia preprla sa limita. visul it permite sa lase sa apara ceea ce a fesr refulat. Visul ne ajuta sa cOl1ftientizam ceva. la fel ca fi e afeqlune sau 0 boala.

eRElER

(AFECTIUNI

ALE CREIE.RULUI)

BLOCAJ MENTAL Dad ai des ccsrnarur], psihic:ul vrea sa itl transmita sa iti exprlmi m•.i mult dorintele fl. mal ales. sa nu mai crezl c:i nu eft! in stare sa faei acest lucru, De exemplu. daca ai un cesmar in care eft! urmarit ,i simp 0 frica puternid, acel vis vrea sa if! transmita ca traie,t!. in stare de veghe, impresia ca eft! urmarit de cineva sau de 0 idee ebsedanta. Ai vrea sa il faci fata. folcslndu-t! capac itatile creative, dar existli e convingere care te face sa crezi ca nu vei reusl, Daca. in vis reufEfti sa te intorci spre acea persoana care te urmarefte ,i sa ii faci fata. lntreband-o ce anume vrea ,i filncj curajos. acest lucru te va ajuta sa faei la fel fi in realitate. Cu cat se repeta mai des acel3fi cosmar, cu atat este mai urgent sa faei fata angeasei pe care o trai~ti, apel vel obti ne in sfartit liniftea dorita_ (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII_ Vezi pagina 19.

BLOCAJ FIZIC Cele mai frecvente afeqiunl ale creierulul sunt durerlle de CAP ,i MIGRENELE (a se vedea referirile la acestea). Printre problemele mal grave ale creierului. se numara uaumatismul cerebral. care este adesea cauzat de un traumatism cranian, in urma unui accident. de exemplu. Tromboza cerebrala ,I accidentele vasculare cerebrale (AVC) care sunt provocate prin cbstrucpa sau ruperea unei artere ,i tumorile cerebrale, ferma~iuni benigne sau maligne. formate in ~esutul cerebral. BLOCAJ EMOTIONAL Orice problema a creierului indica 0 problema la nivelul lui A FI • EU SUNT Ceea ce inseamna ca persoana afec:tata la nivelul crelerului, prlrneste un mesaj fearte important. deoarece crelerul reprezintii organul cel mal important. Este organut eel mal bine protejat din tot corpul. prin carapac:ea lui osoasa care if adapostefte de contactele directe cu factori externi. Ar trebul sa faeem la fel ,i cu individualitatea noastra. cu acel EU SUNT, adici S3 0 protejam de orice atingere exterioara. Persoana care nu face acest lucru if I uita individualitatea ,I se lasi convinsa sa devina ceea ce afteaptii ceiial~i sa fie. Este nefericita deoarece nu mai ,tie cine este cu adevarat. BLOCAJ MENTAL Este evident ca dad primestl un mesaj aut de important din partea corpului tau, inseamna ca existii 0 urgenti sa devil mal conftlent de faptul ca felul tau de a gandi. fa~ de tine insuti nu este in concordanja cu ceea ce efti ,i cu ceea ce vrei sa fii. Creierul fiind organul care conduce restul ccrpulul, individualitatea. EU SUNT. ar trebui in acelasi timp sa iti directloneze viata. Este momentul sa relei contactul cu cele care efti cu adevirat ,i sa-p creezi via~ pe aceste coord onate. A fost probabll 0 perioada in care nu sufereai atat de mult pentru faptul de a nu fi tu insuti. dar acum, corpul tau ip transmite eli nu mal este un lucru benefic pentru tine. (*) BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
71

CRAMPE
BLOCAJ FIZIC Crampa este 0 centracpe involuntara. brusca ,I durereasa a unuia sau mai multer mUfchi. Se manifesta mal ales la membrele mferioare. Existi, de asernenea, crampe stomacale. intestinale. iar uneori la maini. BLOCAJ EMOTIONAL o cramps apare frecvent la 0 persoana care traie~te vrea sa se aga~e de cineva sau de ceva.
70

teama, tensiune sau care

Vezi pagina 19.

Corpul tdu

'Ii spune:

.. Iubert .... e!" t

L.__ .

CROHN

(SOALA LU'_CROHN)

--~--.-----------

Aceast;i boala denumlt<i ~i ILEfT},. este c inflama~ie a pa~1i terminale a intestinului subpre. Debutul boW poate fi bruse, simuland 0 apendicltii. dar eel mai freevent este lent: se manifesta printr-c dlaree continua sau intermitentii. asociatii eu durer; abdomlnafe. Evolu~ia boli! este cronidi " poate inregistra mal multe compllcap]. A se vedea referlrlle la INTESTINE ~I DIAREE. In plus. persoana a~ectatii ~e acesta boala prlm~te un mesal urgent sa renunte la a se simfi respinsa " la dormla de a respinge tetul, Acestei persoane 11 este foarte frld sa 11U fie la in;ilrimea ~tepti.rilor eelor pe care jj lube,te.

tt

I
I

f t

Corpu/ tilu 1'fI spune: "I!!be~te-te!" BLOCA} EMOT'ONAL Deficitul de atentie este cauzat in mare parte de rana de respingere. Un copil mit care sufera de respingere este tentat sa respinga tot ceea ce nu il intereseaza ~i ii este foarte user sa se retraga in Iumea lui imaginara. Se spune des pre el ca "e dzut din luna" sau ..plecat in astral". Poate sa fuga astfel de nenurnarate ori pe zi, timp de diteva secunde sau mult mai mult timp. Copilul simte nevoia sa fuga deoarece se simte respins in ceea ce traie~te. Fuga iI ajuta sa sutere mai putln, Ccpilul care este foarte ocupat sa faca tot felul de farse ~i sa ii distraga pe ceilal~ dezvoltii 0 hiperexcitabilitate care poate fi eonsideratii de catre cellaltl drept hiperactivitate. in realitate copilul este de fapt hiperexpresiv ~i sufera de abandon mal degraba dedit de respingere. Copilul hiperexpresiv se recuncaste dupa eapacitatea sa de a fi foarte atent dnd face 0 activltate care it intereseaza mult. Copllul hiperactiv in schlrnb, nu poate sta locului niei macar dad activitatea respectiva il intel'eseaza. Este foarte important sa nu i se administreze un medicament pentru hiperactivitate copilului. deoarece acesta nu sufera de a~a ceva. iar efectele ar fi daunatoare pentru el. BLOCAJ MENTAL Persoana care sufera de 0 rana de respingere crede ca nu valoreaza nimic ~i di este bUlla de nimic. Ii este greu sa creada in dreptul ei la existen~. Copilul care crede cii nimanui nu ll va piisa daca el dispare de acasa, de la ,coala sau chiar de pe planetii, sufera foarte mult. lar acestii suferin~a il face sa vrea sa fuga din vlata cotidiana. prin diverse mijloace. Copilul hiperactiv trai~te rana de respingere in relatla cu parintele sau de aeel~i sex. Are nevoie sa recunoasca ,i sa aceepte ca acel parinte face tot ceea ce poate pentru el. lar acel parinte a trait, in general. aceea~1 rana ca ~i cepllul. ii este il1'lposlbll sa dea ceva ce niei el nu a primit. Copilul trebule sa recunoasca cii ,i el il respinge pe parinte. Amandol ar trebui sa aiba mai multii compasiune unul fa~ de eelalalt. CopHul hiperexpresiv i~i traie,te rana de abandon in rela~a cu parintele de sex opus. Crede d acesta din urma nu ii acorda destula atenpe. Nu se poate tubi decat prin intermediul aten~iei pe care 0 prime,te. Imediat ce piirintele lUI se ocupa de ;uteineva, sau este absorbit lntr-o activitate • precum munca lui. copilul se slmte dat la 0 parte ~i crede cii parintele lui nu it mal iube,te destul. Tn conduzie, eopilul devine hiperexpresiv din cauza unei nevoi cronice de a priml atentia celor din jur. Prefera chlar sa fie certat, sa se imbolnaveasca sau sa aiba un accident (ceea ce ii aduce toatii atentia de care are nevoie). decat sa sufere de singuritate. Ar trebut sa lnvete ca poate fi iubit ~i dad nu i se acorda atenpe. De asemenea. trebuie sa recuncasca ca, parintele lui de sex opus. a fac:ut tot posibilul in relatla eu el, avand in vedere ea ~i el a trait cu siguran~ aceeasl rana de abandon in relatia eu par-intele sau de sex opus. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

I,
!
r

CUPERozA
Cuperoza este 0 afec~iune benlgna a pie Iii. cauzatii de 0 dilatare sau 0 distensie perma~entii a vaselor mid superliclale, se manlfestii mal ales pe fa~ sau pe umeri. Pe pteloare se num~te VARICOZITA. A se vedea referirile la PIELE. la care se adauga !ipsa acutii a bucuriei de a trai. la fel ea ,I in cazul descrieril afeCliunllor legate de ARTERE.

CUSHING

(SOALA

LUI CUSHING)

I
I
I

Acestii boala. denumltii de asernenea sindromul lui Cushing, este 0 afecfJune manlfestatii plner-c hlpersecrefie de cortizol. un hormon secretat de glandele cortko-renale. A se vedea referirile la glandele SUPRARENALE.

I!

CUTiCULA
Cuticula este 0 piele foarte fina care acopera de obicel baza ,i conturul unghiilor. Cand devine iritantii, afecteaza mai ales varful degetelor. A se vdea referirile la DEGETE.

[
BLOCAJ FIZIC

DE.FICIT DE. A TENT'E.

Deflcitul de atenfie, in cazul coplilor se manifesta printr-o tendin~ exageratii s~~e.lipsa de concentrare ,i dlstragere. Se manifesti. adesea intr-un fel mal p~in vlz,b,l. derutant, selectiv ,i ocazional. Se dezvolta mai tiirziu 0 data cu aparilia constriingerilor pedagogice ,i educative pe miisura ce eopllul creste ,i avanseazii in viirsta. T endinta spre distragere este considerata uneori reavoinlii. lipsa de interes ~i de motiva~ie. un soi de lene intelectuala 0 (falsa) stare depreslva sau ,I. mal grav. o psihoza.

73

CorpuJtiJu if I spune: ..Iub~fte-te!"

COl put rdu if' spune:

.. Iubefte-te!"

pentru eeva. D..di este verba despre aceasta. Degetele sunt elernentele mobile ale exrremitattlor mainilor care permit numeroase mi~cari ce pot ajunge la 0 precizie remarcabila. Se consldera 0 problema a degetelor oriee DURERE. ,A.MORTEALA.FRACTURA care poate impiedica sau afecta aceastii precizie. BLOCAJ EMOT'ONAL Dat fiind di degetele ne ajuti sa tim preci~i. atunci cand 0 persoana are 0 problema la unul sau mal multe degete, prlmeste mesajul ca. cautarea preciziei nu are motivapa corecta. Acest lucru nu inseamna sii nu se mai ocupe de detalii, ci sa faca acest lucru rntr-un alt fel. Se poate intiimpla astfel cand cineva ifi mu~ca degetele (regrea) sau are impresia ca este jucat pe degete (este padlit, influenfat) sau se cauza cli nu face nirnic cu cele zece degete ale lui (este "en~. no~alant). Fiecare deget are propria sa sernnificape metafizidi. DEGETUL MARE. opozabil. mai este numit fi degetul Stap-an,deoarece dirljeaza celelalte degete. Simbolizazli parte; noasva vohmtara fi responsablla, Este degetul care ne ajuta cel mai mult sa impingem lucrurile mai departe 0 afeq;une a degetulul mare indica faptul ca persoana in cauza vrea prea mult sa Intervina in treburile ceJorlaJp ,i se pierde prea mult in anumite detalii. De asemenea, se poate sim~i impinsa sau se streseaza prea mult sa faca ceva sau preseaza pe altcineva. Vrea prea mult sa controleze. AM TATORUL: este degetul care indica fOrfa de caracter fi puterea deciziilor. Este degetiJl pe care II fclcsim ca sa araam cu degetuJ, sa dam ordine. sa ameninfiim sau sa facem pe cineva sa inteleaga ceva. Este degetul care simbolizeaza autorltatea. Se poate intampla de asemenea ca 0 persoanii sa se simta aratata cu degetul prea insistent de catre 0 alta persoanii care slmboJizeaza autoritatea. DEGETUL MI)LOCIU: este degetul legat de restricpe ,i vla~ interioari. Are de asemenea raporturi cu sexualitatea. Persoana care are 0 afecpune la acest deget cautii prea mult perfectlunea in acest domeniu fi se slmte respinsa cu u,urlnti in Intlmitatea ei. INELARUl: este un deget care se mifca foarte pupn tara acordul celorlalte degete. Reprezintii idealul visat intr-o relape de cuplu fi dependenta unel persoane pentru a ajunge la cel ideal. A avea 0 durere la acest deget inseamna a suteri in relape eu via~ ta intima. lar persoana afectatii nu poate avea 0 viziune de ansamblu asupra luerurilor. Obiceiul ei de a nu vedea dedit anumite detalii ru, este benefic. DEGETUL MIC: reflectii agilitatea minfii ,i u~urin~ de a eomunica. indrazneala eu care se detafeaza de celelalte degete indica nevoia de independenfii ~I curiozitatea sa naturala. Reprezinta de asemenea intuipa unei persoane, de unde vine ,I expresia (in limba franceza): mi-a ~optit degetul meu eel mic. Este 0 persoana influenfatii de eeea ce spun ceilalti des pre ea. Nu indraznefte sa-fi afirme independenfa ~i i~i folosefte intuitia deoarece vrea sa iasa mereu in eviden~. Poate fi de asemenea 0 persoana care se acuza di nu intervine. nu face eel rnai mic efort
74

FRACTUR.A.a

Sf:

vedea in plus referirile la

BLOCAj MENTAL _ in general. toate problemele Ia degete transmit ca m~saj ideea _de a lasa la 0 parte detaliile care nu sunt esen~iale pe moment. Perfee~lonl~mul. tau ~st_ead~ea prost intrebuin\At. Este bine sa vezi reate detaliile. dar ar fl Indl~t s~ _lnve~1de asemenea sll eaut' aceastii perfec~une dear la nivelul a ceea_ ce eftJ. adlca c~ea c~ alegi d faci sau sa ai ar trebui sa te ajute sa fii in armonie. In plus. este indicat sa renunp la detaliile care Ii privesc pe alpi. (... BLOCAJ SPIRITUAL ) ~I CONClUZII. Vezi pagina 19.

DfGfTE.LE. DE. LA PIC'OARE.


BLOCAJ FIZIC . Degetele de 13 picioare sunt 0 prelungire a :c~stora. P~o~leme~~_cele mal frecvent intlilnite sunt; deformar], fracturi, crarnpe, batatun. rana ,I unghll Incarnate. BLOCAJ EMOTIONAL Dat fiind ca pleioareJe reprezinta modul in care avansarn in .vi~fii.'d~etele de la picioare reprezintll perceppa noastra asupra detaliil~r ~ce~t~1 ~nalntan. Cea mal mare parte a afecliunilor degetelor de la picioare ne Impledlca sa mergem normal. indicind faptul ca persoana afectata ifi creaza temeri inutile referitoere I~.felul el de a avansa sau de a-fl percepe viitorul. Se ingrijoreaza mai ales in fa~a detalulor ca~e 0 impiedica sa vada ansamblul unei SitU3pidate. Nu ved~ padu.rea din cauza ~opac~o_'-, Alunge sa ifi piarda contaetul cu proprlile sale donn~ ,I este tot mal lenta In entuziasmul sau. in general, degetul eel mai afectat este cel mare. un exemplu de afeqiune ~ind unghia incarnatii. lar cum acest deget Ie direqloneaza pe celelalte. o. problem~ ce apare aiel reprezintii culpabilitatea fafii de 0 direcpe aleasa sa~. culpab~l~tatea fa~ de directla pe care vrea sa 0 urmeze acea persoana. lar aceasta eulpablhtate va avea influen~ ,I asupra viitorului ei. 1n eazul in care este yorba despre referirlle la aeestea.
0

FRACTu

1 IV\

sau

CRAMPA. a se vedea

BLOCAJ MENTAL Problema Ia degetele picioarelor trimite un mesaj de a relua contactul eu ceea ee vrel cu adeviirat pentru viitorul tau ,i de a nu te lasa detumat de prea .multe detalli. Aeceptii ideea d este absolut uman sa i~ fie teama de necunoascut ,I doar prin actiune vei putea verifica ceea ce este_b_u~_peno:~tine ~~cee~ ce nu est.e bun. Daca te lafi oprit de detalii. vei continua sa IP Intre~1 te~enle ~I It I blo~hezl astfel ceea ee vrei. Tn plus. ar Ii bine sli ftii ca, oricare ar fi declzla ta pentru VII tor. faptul
75

Corpu! tdu ifi spline: "lube~tP-le!" de a avea regrete nu peate dedit sa i~i amplifice temeri!e. existii decar experiente care i~ vor folosi in viitor {*} BLOCAj SPIRITUAL ~I CONClUZII. Nu existii gre~eli. nu

Corpul tdu

iJf

spune: ..Iube~te-te!"

Vezi pagina 19.

depresia sau psthoza maniaco-depresiva. durerea a fost traita cu siguran~ in izolare. Copil fiind. acea persoana nu " avut pe nimeni cu care sa vorbeasca. caruia sa ii imparta~easdi pr oblernele ~i angoasele ei. Astfel nu a imii,,1t sa aiba incredere in cellalti. ~i-a blocat dorlntele, iar apoi s-a retras in sine ins~i. allrnenrand mai departe ranchiuna sau ura. BLOCAJ MENTAL Dat fiind faptul ca persoana depresiva nu vrea, in g=r:eral. sa iie ajutatii. cei din jurul ei sum eei care ineerca sa rezolve acesta problema. Daca te numeri printre aeele persoane, ip sugerez sa fii fcarte ferma cu persoana depr'esiva ~i sa it spui ell nimeni nu va putea sa 0 sc.:>atiidefinitiv din starea in care se afla. nimeni altcineva dedit ea ins~i. L.ucrul eel mai important pe care trebuie sa i1 accepte este ca. starea ei depresiva este cauzatii de durerea puternici pe care a trait-o, in fiin~ ei, in copilarie. Refuzll ceea ce este in prezent, De cblcei, rana care se manifestii este respingerea sau teama de a fj respins. lar persoana afectata ar trebui sa i,i dea seama eii, chiar daca a fost respinsa in eopllarie. acest lueru nu inseamna neapai-:lt di parintele ei nu 0 iubea. Parintele care i,i respinge copilul a fost cu siguranp r espms ~i eI in eopilarie ii continua sa se respinga pe sine. lar inceputul procesului de vindecare consta in schimbarea atitudinii faFi de acel parinte. avand eompasiune. iemndu-1. Tn continuare. etapa cea mal importanta va fj procesul de auto-iertare, pentru resentimentele trliite impotriva acelui parinte. lar ceea ce va rlimane de facut va fi 5a-1 exprime parintelui ceea ce a trait. fara niei 0 acuzatie, (A se vedea etapele procesului de iertare rnentionate la sf3r~itul ca~ii.) Este un lueru omen~c ca un copll sa simta ranehiuna sau ura. atunci dind sufera intens in singuratate. In plus it sugerez persoanei afectate de depresie sa la decizla de a-~i recunoaste propriile sale valori, Dad are 0 dificultate. poate sa ii intrebe pe cei aprepiatl ce calitii~ vad la ea. Dad persoana depresiva are idei suicidare. se intampla ca. 0 anum ita parte din ea sa vrea sa moara. pentru a putea face loc pentru ceva nou. Amestedi partea din ea care vrea sa moara. cu ea insiiii. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

[A se vedea referirile la NEBUNIE.

DELfR

DEMENTA
A se vedea referirile la ALZHEINER.

SENlLA

DEPRESIA
BLOCAJ FIZIC

Descrierea de fata se adreseaza mai mult persoanelor care sufera de DEPRESIE PSIHOTICA ~i nu celer care au momente depresive treditoare sau reactionale in urma unui eveniment dificil de aeeeptat. in cazul aeestora din urma este mai potrivita descierea AGORAFOBIEI. ANGOASEI sau a ANXIETA TIl. Simptomele majere ale depresiei sunt pierderea interesului sau a pilicerii in efectuarea aetivitiitilor cotidiene, sentiment de disperare sau trlste~. asoeiat cu oboseala, sciidere~ energlel, dezinteres, descurajare, retrage,,; in sine ,I fixarea asupra acelcrasl idei. In general. persoana bolnava refuzll ajutorul specializat. prefera sa se schimbe eeilal~i. Are un somn dificil. chiar ,i cu ajuterul somniferelor. Se exprirna lapidar ,i are tendlnta de a se retrage din lume. Poate avea de asemenea idei suicidare. Destul de freevent. depresia se confunda cu burnout.(A se vedea referirile la BURNOUT pentru a putea diferentia net cele doua nopunl). BlOCAj EMOTIONAL Depresia este mijlocul folosit de persoana afectatii pentru a nu mai tral 0 presiune. mai ales cea de ordin afectiv. Are senzapa ca nu mai suportii, a ajuns la limitii. Conform observatfllor mele, din ultimii ani. persoanele eu tendinte depresive au de rezolvat un conflict in rela~ia eu parintele lor de sex opus. ACI'.st lucru expllca de ceo foarte adesea, persoana care sufera de depresie vrea sa Se descarce pe partenerul ei, asupra caruia face un transfer. lar eeea ee iI face sa triiascii pe acel partener. este eeea ce ar vrea de fapt sa it fuca acelul parinte. dar s-a re~lnut. Refuzand ajutorul, va continua sa i~i alimenteze ranch luna ~i ura faFi de acel parlnte ~i i~i accentueazii astfel suferlnta. Cu cat este mai grava starea depresiva. cu atat mai devreme a fost traltii acea ran a de ditre persoana afecratii. Riinile pot fi umarcarele: respingere. abandon, umilire. eradare, ncdreptare. lar pentru a eauza 0 tulburare atat de grava precum 76

DERMATITA
BlOCAJ FIZIC Este 0 midi inflamape 13 suprafata

u~oARA

pielii.

BlOCAj EMOTIONAL Daca este vorba doar de aparltii sporadice a unor mid bubulite, acest lucru indica 0 lipsa de rabdare *i faptul eli nu acceptl sa !p fie deranjate planurile. ceea ce duce la 0 u~oara furie refulata. Pentru a ~ti in ee domeniu anume este traitii acea nerlibdare. este important sa notiim la ce este folosit:5 acea parte a corpului unde "pare inflarnatla pie Iii. Dad este 0 afectiune free'/entil ~i jenantii vern face .referire la afectlunlle PIELI!.
77

Corpul tau iJI spune: nlub~~te-te!"

Co cpu! tou lJi 'pune:

.. Iubefle-te!"

BLOCAJ MENTAL
Daea e~t; 0 persoana nerebdaroare, va trebui sa ineerci sa devil rna; pupn dominatoare ~i mai f1ex;bila atunci Gnd lucrurile nu se des~oara conform voin~ei tale. Ai nevoie sa te adaptezi mai bi ne la situapile neprevazute. Foarte adesea. aeest neprevazue apare pentru a te face sa traie~ti diferite experierite sau if; aratii ca ceea ce ai prevazut tu nu este neaparat eel mal bun lucru pentru tine. Daca ai 0 dermatitii extinsa ce apare brusc, pe faf;l.. probabil este verba despre o sltuape in care ip este teama ca ili vei strica imaginea in fa\", celorlalti. sugerez sa nu rna; ai convingerea ca ceilalp s unt la fel de exigenfi cu tine. ~a cum ~ti tu fafii de tine insup. Sa ;nveti sa te respecp mai mult.

insulina. Unele C;;ZU,.; de diabet sum provoc are de de exemplu in anurnite cazun de obezitate.

reziste:nI,a la actiunea

insulinei,

BLOCAJ EMOTIONAL
Pancreasul este glanda iegata de centrul de energi", din plexul solar. 0 problema a acestei glande Indica 0 tulburare '3 nlvelul emotillor. De altfel. acest centru de energie administreaza ernotille, dorintele ~i lntelectul, Persoana care sufera de diabet este emotivii ,i adeseori are prea multe dorinte. i~i doreste ceva. de: multe on nu doar pentru ea ins~i ci ~i pentru eel apropiatJ. Ar vrea ca fie,,;;re sa aiba bucatica lui de bucurie. Dar totu~i. poate deveni geloasa dad cineva are mai mult decat ea. De obicei este 0 persoana foarte devotati. dar care are multe ~teptiiri. Se poartii ca 0 mamicii cu toatii lumea fi se culpabilizeazii u~or dad dorinrele ei pentru ceilal~ nu se implinesc. Are 0 activitate rnentala intensa. datoratii unei cautiiri frecvente a mijloacelor necesare pentru a rispunde ~teptiirilor ei. Faptul ca lntretine atiit de multe dcrinte rnascheaza 0 triste~e intenoara care provine de obicei dintr-o nevoie Importantii de tandrete " iubire care nu a fost niciodatii impJiniri. In cazul unui copil, diabetul se manlfesta atunel dnd aeesta nu se simte reeunoscut. Tristetea Ii provoaca un gol interior care cauta 0 cornpensatie. Astfel, va caut:a sa atraga atenpa celor'[alti.

It;

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZIJ. Vezi pagina 19. DE.SHIDRA TARE. BlOCAJ FIZIC
Deshidratarea se observa atune; dnd cineva pierde mal multii apa decat prlmeste. Aceste pierderi se fae prin urina. piele ~i tubul d;gestiv. Semnele deshidratiirii sunt urrnatcarele: pielea i~i pierde elastlcitatea normala, cearcane profunde. pulsul rapid fl tensiunea arteriala scazuta.

BLOCAJ MENTAL
Diabetul este un semn de avertizare pentru a deveni mai destins. pentru a lasa lucrurile sa vina spre tine. in loc sa vrei sa controlezl totul. Trebuie sa renunp ca convingerea ca misiunea ta este sa organlzezi fericirea celorlalti, Tu pop sa jmpline~ti ceea ce vrel pentru tine. dar cei din jurul tiiu poate nu au pentru ei aceleasl dortnte pe care Ie ai ru, Tncerca sa te bucuri de momente de blande~e. de momente dulci pe care Ie traiefti in via~. in prezent, in loc sa fil preocupat de ce vei face maine. Pana acum ai preferat sa crezi cii tot ce dore~ti tu este pentru fericirea celorlalp. Acceptii ideea ca aceste dertnte sunt in primul rand ale tale. iar apoi recuncasre tot ce ai reufit sa obtii pentru tine pana acum. Accepta, de asemenea. ideea ca. chiar dad ai avut la un moment dat 0 dorinF importanta care nu s-a indeplinit. acest lucru nu' te impiediea sa apreciezi faptul ca au fost altele, poate mai mlci, care s-au implinit. Pentru un copil diabetic. este tirnpul sa nu mai creada di el este copilul pierdut al familiel. EI singur ifi va gasi locul care i se cuvine.

BLOCAJ EMOTIONAL
Oat fiind d apa are 0 legatura direetii eu corpul emotional, persoana afeetatii de deshidratare este cea care i~;blocheaza sentimentele plaelJte faf;l. de ea inu,1. Se lasa golitii de ceea ee se intiirnpla in jurul ei. in ea. iar uneori de ideile obsesive. Nu se revigoreaza suficient de mult.

BLOCAJ MENTAL
A suferi de deshidratare este un mesaj important pe care If transmite corput, deoarece apa este eel de al doilea element important de care are nevoie eorpul uman. dupa aero Trebuie sa te obi~nuie~ti sa bei mai multii apa in fiecare D. sa inveti sa te sim~i mai bine singur. cu tine ins~i. sa te lubefti mai mult. T~isugerez de asemenea sa vezi definltla OBSESIEI.

(*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. DIA8ET BLOCAJ FIZIC
Diabetul este 0 afecpune a pancreasului. glanda importantii a corpului uman, cu multiple functil, Una dintre aceste func;;i este de a produce insulina. hormon neeesar pentru a pastra un grad normal de glucozii in sange. Cauza diabetului este 0 deficlen~ a funq:iei endocrine pancreasului. care se traduce prlntr-un deficit de
78

(*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. DIARE.E BLOCAJ FIZIC
Diare:ea este un simptom de perturbare a tranzitului intestinal. Se manifestii prin scaun lichid sau semi-lichid. Este adesea inso~ltii de: dureri abdomina le, de tipul colicilor. in general sunt prcvocate de 0 disfuncpe a aparatului digesciv.
79

Corpul tdu it; spun«: ..Iube~t"-tel" BlOCAJ EMOTIONAL

in plan fizic, diareea reprezinta faptul de a respinge hrana inainte ca trupul sa asimileze substantele de care avea nevoie. ia,.-persoana afectata face acelasi tucru l:a nivel ernotlonal ~i mental. Problema apa,.-ela 0 persoana care respinge prea repede ceva ce poate fi bun pentru ea. Crede eli ceea ce i se intamplii este greu de asimilat. Nu vede utilitatea acelui Iucru, Astfel. se privea:za de bucuria de a trai viata din plln, ceea ee duee la 0 lipsa de recunoastera. Triiie~te respingere ~i culpabilitate mai des decat recuneasrere, Respingerea triiita de 0 astfel de persoam este mai degraba la nivelul lui a avea ~I a face. dedit la nivelul lui a ft. ii este teama ca nu va avea ceva sau ca nu va face destul. de a face prost sau de a face prea mult. Sensibilitatea sa emotiva este bulversata. Atunci are tendinp! de a respinge repede 0 sltuatte, daca se confrunta cu propriile temerl, in loc sa triiiasca acea situape.
BLOCAJ MENTAL

I
BLOCAJ F'Z'C

Carpul tdu If; spun«: "/ube1te-te!"

DINTi'(AFECTIUNI ALE DINT'LOR)

.--~

Se considera 0 problema a dinfilor orice durere caUZ3ta de CARIE DENTARA. sau FRACTURAREA UNUI DINTE sau PIERDEREA SMAlTULUI. Se intampla frecvent ca persoanele care au dln~ii prost aliniarl sa considere ca au 0 afectlune. dar. in realitate este 0 problema de ordin estetic. 0 sc~nlre a dnplor poate fl de asemenea 0 problema.
BLOCAJ EMOT'ONAL Dat ftind laptul eli dlnpi servesc

Diareea te ajuta sa realizezi ca nu te respecil suficient de mult ,i c:rezi eli nu meriil ceea ce este bun pentru tine. Dacii nu poil sa ai ganduri pozltive. fa~ de tine Insufi. este dificil sa a,tepp ca ceilalp sa fad acest lucru. Po~i sa aftepp astfel mult timp! Orrcurn ceea ce vine de la ceilaliJ este temporal'. • o sa va dau un exemplu personal pentru a ilustra mai bine acest proces. In primii ani cand am inceput sa fin conferin~e In public. chlar inainte de a intra in sala. mi se facea foarte teama cii nu voi fi suficient de buna sau til vol fl respinsli ,i alergam la toaleta din cauza diareei. Corpul imi transmitea astfel sa ma consider buna. fara insii sa ma c:red 0 alta persoana. Aveam dreptul de a rna considera bunii. Credeam ca. dad ,,.,;i vol e::lIl!'ide-rabunii nu voi mai incerea sa ma perfecfio~z. ceea ce nu era adevarat. Nu incetez niciodata sa caut performanta in ceea ce fac ,i nu voi inceta niclodata. (*) BlOCAJ
SPIRITUAL :" CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

r-_-

D_IF_T_E_R_'_E

-:-_--'

la strtvlrea alinnentelor. au 0 legatura cu macinarea idellor nol, inainte ca acestea sa fie asimllate. Persoana afectad de 0 durere de dlnp este adesea cea c:are are 0 dificultate in luarea decizlllor. inalnte de a analiza in detal'u situatille, De asemenea, dln~1Ifolosesc pentru a m~c:a din alimente. lar 0 problema la un dint'! poate indica faptul ca persoana respectlva se simte neputincioasa ~i incapabllil sa m~te in anumite sltuapi. pentru a se a~lIra. • o sa citez. referitor la acest subiect. rezultatul cercedrllor doamnel Michele Caffln, chirurg stomatolog din Fran~: Cel opt dinti din partea superloarll dreapta au 0 legiitura c:u d~rin~ une~ persoane de a arata ceea ceovrea in exterior. iar 0 problema la unul dlntre acettl dlnfl exprlmi 0 dlflcultate in a-tl g.ui locul in exterior. eel opt dlnti din partea superioara stanga au 0 legilturli cu derlnta unel persoane de a~fI. manlf:sta sentimentele interioare. iar 0 problema la unul dintre ac~tl dm~1 expnmll dificultatea de a-p indeplini derlnta de a ft. Cei opt dint! din partea inferloarii dreaptii au 0 legaturii CIJ concretizarea a ceva, de exemplu un aspect legat d~ profesie. jar 0 problema Ia unul dintre aces~ti dinp exprima dificultat:a ~e a-1l construl via~ intr-un mod concret. Cei opt dinti din partea inferioara stanga au 0 legiltura cu c:oncretizarea sensibilltapi unel persoane. a to~ ceea ce are in Interior. lar 0 problema la unul dlntre aceft! din~1exprima un sentiment de nerecu,:o~tere afectiva in mediul familial. Dintil strambi, prost aliniati au de asemenea 0 legaturll cu semnificapile c:itate mal sus.
BLOCAJ MENTAL

Difteria este 0 boala contagioasa caracterizatii prin prezenta unor false membrane albicioase pe mucoasele gatului fi ale laringelui. Anglnele difterice sunt manifestiirile cele mai frecvente ale acestei maladii. A se vedea referlrlle la GAT ,i LARINGE.

~D~IG=E=S~~T='E~(P~R~O~B~L~E~M~E~D~E lE~) __D~IG_E_S_~_

Digestia cuprinde totalitatea transformsrllor suferite de alimente in tubul digestiv. lar cum stomacul este primul organ al tubului digestiv. care prlme-tte bolul alimentar. persoanele care sufera de afec~uni digestive pot consulta referirile la STOMAC. Daca descrierea nu este adecvatii. puteri sa verificap de asemenea referirile la FleAT ~i la INTESTINE. care fac parte. de asemenea, din tubul digestiv.
80

Dat fiind ca partea dreaptii a corpului este direct legad de relatia cu tadl. problemele de din~i.'n aceasd parte Indid faptul dl existii inci conflicte de r~zol:at in rela~ cu acest parinte. adidi ar fi mai in~elept pentru tine 51 at 0 atltudl~e diferlta fara de acesta. avand mal muld ac.ceptare pentru el. Dacli-problema este In partea stanga este valabil acelasl lucru, dar referitor la rela~ia cu mama ta. • tn plus. eei patru Incisivisuperiori. slmbolizeaza loc:ul pe care v~el sa n ocu~i In relapa cu parintii tai. iar Inclsivll inferiori reprezlntii locul pe eare II ocupa plirlntii tii;. Mesajul. in cazul unei probleme la un dinte, este de a trece la actlune, la conc:retlzarea dorintelor. invati si vezl situaliile ~a cum sunt in realitate. far dad este necesar. acceptii ajutorul cuiva pentru a avea un discernamant mai bun. in loc
81

Corpul du trl spline: ..Iubefte-te'"

Corpul tau fli spuu«: u1ubefre-t ..l"

sa fii rese!1timentar fa~ de cineva. e mai indicat sa te ocupi de ceea ce vrei tu cu adevarat. lneearcii sa i;i regase~ti '"rfa interioara ,i acorda-~i dreptul sii te aperi. Dad este yorba despre 0 uzur.i a dlnpior. iar smal~1 dispare trepeat. acest lucru poate simboliza fapUJI ca te "qi folosit prea mult de ditre cei apropiap. De obrcet 0 penoana care se lasa influen~ti de ceilalp.este cea care critica mult. in sinea ei, dar care nu ~i expr;ma aceste critici. Ar vrea C3 ceilalp sa se schimbe. lar cea mai buna formi de protecpe. pentr'Ua nu mai fj folosit este iublrea adevarati pentru cei apropiap. Sc~nirea din dinp. care Ie manifesti mai aiel in tlmpul $omnulul, indica faptul d persoana respeaiva a acumulat in timpul zlle; multi furie ,i tenslune. Corpul. prin inteli,en~ lui, folosette frecvent noaptea. momentel. de somn. pentru a ne elibera de tenslunlill tralte in timpul zjlel. Dar aceastl eliberar. esce temporar.i. Va trebuie sa vrei sa te ocupl de acea furie refjnuti. inalnc. ca ateuta sa genereze probleme mult mal grave dedit Icrifnirea din dintl. Pentru a reu,I, ip lugerez sa pui in practidl etapele procesului de iertare, menfjonate la .fi'litul cirtii.
(*) BLOCAJ SPIRITUAL

1-

r-------________

DISLE.X_IE.

------------"]

BLOCAJ FIZIC este 0 tulburare in procesui de invii<lre a cititi.ilui. Dislexia "".1 trebuie sa se confunde cu preblemele de inva\<ire a citirulul, provocate de slruapi stresanre sau emotionale pe care Ie traiefte copilul Ia un moment dat. Copilul sau adultul afectat are 0 dificultate in organizarea spa~iului. lar grefelile speclfice pe care Ie face dod citEfte persista sau se agraveaza.
Dislexia

" CONCLUZII. DISC DEPLASAT

Vezi pagina 19.

BLOCAJ EMOTIONAL Acesti tulburare se produce de obicei la un copil care s-a slmpt impins sau fOr{at sa aiba performante Intelectuale. ji este greu sa ifi foloseaaca in acelafi timp ambele emisfere cerebrale. Pe plan metafizlc acest lucru slmbolizeazi faptul cii ii este dlficil sa armonizeze principiul sau masculin cu principiul sau feminin. Sufletul siiu este Indecis. nesigur. fa~ de sexul pe care l-a ales in via~ actuali. Este 0 tulburare profunda fi inconftienti. Creierul lui are aceeafi dificultate in a echilibra schimburile dlntre cele doua emisfere. BLOCAj MENTAL Daca suferi de dlslexle, primul sfat pe care ~-I dau este sa consult! un kinetoterapeut care iti va recomanda cateva exercitii care sa te .aiute in restabilirea echllibrului intre cele doua emlsfere ale creierului. Apol va fi Important sa te decizl definitiv care este sexul pe care l-al ales fi pe care vrei sa it pastrezi in viata tao Este o alegere pe care trebuie sa 0 faci eu multi fermltate. explorind zolele cele mai profunde din tine. Tnplus. nu ai nevoie de acesti problema fiziei pentru a te scuza ci nu efti perfect la nivel intelectual. Acest lucru nu te impiedica sa fii 0 persoani inteligentl, plina de talente. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ,. CONCLUZII. DISPEPSIE Dispepsia este un termen care desemneaza totalitatea formelor de digestie dificili. printre care se disting doua categorii importante: dispepsia gastrica (a se vedea referirile la STOMAC) ~i dispepsia intestlnala (a se vedea descrlerea INTESTINELOR). DISPNEE Dispneea. flind 0 problema respiratorie. a se vedea referirile la pLJ,MANI. Vezi pagina 19.

BLOCAJ FIZIC Coloana vertebrali este formata din trelzeci ,i trei de vertebre iar suplefea ei elte dati de Interpunerea intre fiecare vertebra. a unui disc in formi de lentlli biconvexi, numlt disc Interverubral. Un disc care se deplaseaza afecteaza imediat flexlbilitatea coloanei poate obliga p.,noana afectati sa nu se mai poati mitca. Durerea este, in general destul de intensi.

,I

BLOCAj EMOTIONAL Se foloseite adesea expresia barat. anulat atunei cind clneva suteri de deplasarea unui disc. Acest incident indica faptul ci penoana afectati intretlne anumite ginduri care_0 blocheazi, care 0 impiedicii sa meargi inainte. cu planurile pe care le-a stabllit. II este ,reu sa ia 0 decizie sau mai multe decizii. Afteapti sa aiba mai multi fansa in via~ sau sa fie ajutati de affii pentru a putea lua 0 decizie. BLOCAj MENTAL Daci eftl 0 persoana care sufeni de acesti afeqiune.ar trebui sa te obifnuie~ti sa lei decizii mai repede. Incerca sa devil tu proprlultiu sprilin in loc sa a,tepp dupi ceUalp sau si aftep\1 ca toate circumstantele sa i~ fie favorablle. AI mai multi incredere in tine fl til mal flexibil in fa~ IImitelor tale. Acorda-~ dreptul sa triiiefti anumite experlen~ ,I sa invep din ele. Cuvantul disc este folosit de asemenea in sensul de suport de inregistrare pentru muzici, de exemplu. Poate este t1mpul sa i~ schimbi refrenul din viat;i. (*) BLOCAJ SPIRITUAL!11 CONClIJZII.
82

Vezi paglna 19.


63

e_==:==-=
BLOCA} FIZIC

Corpul tau iti spun«: "Iuberte-!e!"

Corpul tdu ifl spune: Hlube~te-te!" conduetele venind de 13 ficat ~i pancreas_ Este un organ important al sistemului digestjv_ Ulcerul duodenal este de patru ori mai frecvent intalnit dedit ulcerul stomacal, jar factorul cel mai riispandit este hipersecretia sucului gastric venind din stomac. A se vedea referirile la STOMAC. la care se adauga faptul eli perscana 3(ectata se gande~te aut de mult la acelasi lucru, indit ajunge sa se roadii in Interior. Ceva a ramas in stomae ~i nu mai trece mai departe_ Este foarte iritabila ~i traie~te un sentiment de neputinf;i ~i de revoltii_ Ar fi indieat sa exprlme c:eea ce trai~te. recunoscand djficllitatea pe care 0 are in a se aecepta a~a cum este.

---D~~TROFrX~~E~AR.(~-=~-~~~~_=~-- _J

distrofie Inseamna 0 tulburare in alimentarea unui organ sau a unel intreg; par;i anatomice. iar toate modif;carile produse due la 0 atroflere (reducerea in volum ~i in greutate) sau la 0 hipertrofiere [crestere in velum) BlOCAJ EMOTIONAL Oat fiind c;i se prduce ci pierdere de control asupra rnuschllor, 3eestii afeqiune indica faptul ca persoana in cauzii s-a controiat atat de mult in trecut indit acum nu mal poate face acest lucru, A. ajuns la limitii. Are idei autodestruc:tive. incon~tient ~i adesea joaca rolul victimei penrru a obtine atentla celorlalfi_ incerca sa ascunda aceste aspecte Ji se devalori:zeaza (carte user. h este greu sa aiba sentlmente de lubire faf;i de ea insaJi. De aceea devine tot mai dependentii de cellal~. BLOCAJ MENTAL Dad suferi de dlstrofle, prime~ti un mesa; important fi urgent: este timpul sli inve"ti sa te iube~ti ,i sa nu mal a~tepfi ca solufiile sa vinli de la ceilaltl. Panii aeum. ai erezut eli fiind belnav sau avand probleme. vei obtine mai multa atenlie ~i iubire. Dar a crede eli 0 problema Ji mai grava i;i va aduee ~i mai multa iubire dIn partea celorlaltl este 0 solufie daunatoare pentru tine_ E,ti eu adevarat pregatit sa plat'~$ti acest pret pentru a deveni total depene!en~i de ceilalli "de un sistem. pentru a ob~ine mai multa atenlie? Ar fj mult mai in~elept pentru tine sa devii eOI),tient de toate eapac:ita;lIe " talentele tale. si Ie valorizezi ~I sa ob~ii astfel atenpa eelor din jur. in loe sa faei acesr lucru pritt Interll\lIdilJI u'l"i bell,

I!

DUODENITA
confundatii la care se

I
,

I ;

Duodenita este 0 afeqiune Inflamatorie a duodenului. Este adesea eu gastrita sau enterita. A se vedea referirile la uleerul DUODENAL, adauga 0 furie reful;o.tl, in plus a se vedea referirile de la pagina 14.

DURERE SPONTANA
BLOCAJ FIZIC durere spontana se caracterizeaza apirea bruse, in or lee parte a corpului.

prlntr-o durere

inexplicabilli

care poate

(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONClU211. DIVENTRICULITA


BLOCAJ FIZIC

Vezi p'lgina 19.

-----,,--------

diventneulita este inflamatia unui diventricul (0 midi hernie a mueoasei intesdnale)_ Semnele cliniee ale acestei inflama~jj sunt: 0 durere la baza abdomenului, insotita de febra. precum ~i posibile sangerari. Barbatii sunt mal freevent a(et;tap decat fernelle. Simptomele sunt foarte asemanatoare ell eele ale apendic:itel. Uneori se fat;e e,onfU;:ie intre cele dcua. .A. se vedea refertrlle 1:\ INTESTINE. !a care 5E> adauga furia.

r-----.

_EY._ODEN_AL (U,=-r:~R DyODENAL~

--------------------__

Ulcer-ul duodenal este ero dar ea mucoasel in partea supe"ioarii a duodenului. care este in legatura cu sucul gasyrk din stornac. Duodenul este de (apt prtmul segment al inrestinulu! sub tlre. In partea de miJloc a duodemukn 5e yarsa
84

I -===-=~~] I
-r

BLOCAJ EMOT'ONAL Asemeni sistemului dreptului penal. care preveda ca atuncl cand 0 per50ana este vinovata aeeasta trebuie sa plateasea 0 amenda sau sa fie inchisa. fiin~ umana, atune I eand se declara vinovata. insista sa 5e pedepseasc:a. dar intr-un mod lnconstlent, Durerea spontana este unul dintre mijloacele pe care Ie folosim pentru a ne pedepsi: ne faeem rau. Durerea a fost folosita dintotdeauna ca mijloc punitlv. o astfel de durere indica faptul ea persoana afectatii s-a declarat vinovatii pentru eeva ee a faeut sau nu, sau vrea sa fad sau nu, Bri macar sa verifiee dad! lntr-adevar este vinovata. Notiind care este funcua patiil eorpului unde apare durerea. persoana in cauza va ~ti in care domeniu al vietii triiie~te sentimentul de eulpabilitate. BlOCAJ ME NT Al Data e~ti genul de perscana care se aeuza u~or ~i se declar.'i vinovata, erezl in aeel~i timp ca. printr-o pedeapsii ili vei neutrali:za culpabilltatea. Din neferielre acest lucru nu rezolva nimie deoareee va trebui sa 0 lei de la eapat de fiecare data cand re sjmti vinovat. Durerea resimpta are mal multe f'lnse sa dispara atuncl cine! verifid daca e~ti intr-adevar vtnovat, Majoritatea persoanelor care se aeuza eu ~urin~ sunt foarte rar vinovati, A fi vinovat inse;;rnna a face rilu CiJiV3 sau rie insuli. intenponat. A te simp vinovat atune cand nu ai f3eut nimic lrsearnnf c5 ai nevole sa iii revizuie~ti intre sistemul de valorl, de

! , i

I I

as

CorpuJ tau 'Ii

,pu",,, ••JubeJt&-td!"

Corpul tdu iJi spun ..: H'ubefte-tel" conflict lntre ego-ul sau ~i inima sa (eonflietul elaslc inuE: a pistra un conflict fi a-l rezelva). lar parrea corpuhn unde apare edemul ~i funcfia acestei parfi a corpului indica in ce domeniu al viepi este rita acea repnere. De exemplu. un picior umflat indica faptul ca 0 persoana se impiedica sa avanseze 'pre un anumit scop. d~i a gasit solupa.

credinTe. Este a ~j cum 0 voce inle riaoara. din n·.intea ta ip spune di ~ti vmovar ~I nu inima, Dumnezeul tau interior. lar voeea aceasta este ecoul vocii altcuinva (de obicei a unui parinte) pe care ai inregittrat-·o ~I in care te-ai hotariit sa en, ..i. P.evizuind notkmea de culpabilitate. ve; evita sa te mai smp ,!novat atune, .:and nu este eazul.

(of<) 8l0CAJ

SPIRITUAL ~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

ECHIMozA

----

Dad. suferi de edem. corpul if! spune c:a al retlneri din caUIa lipsei de lneredere Tn proprlile tale capacitip ip creezl barlere ,i limite. Mesalul pe care il prime,ti este sa te relaxexi ,I sa ip asuml anumite riscurl pentru a face ceea ee vrei. Alege c•• a ce vrel, in lee si Intrepl confllctul pe care if trile,tI.

BLOCAJ MENTAL

,i

Edlimoza este 0 un epanlament dlfuz al sangelui prin ~esuturi. La inceput este o pad rOfle. apol culoarea se sctlmba suceslv treeand prin negru. albastru. verzui. Dupa aeeasti etapa pata se i~bentl'te. lar dupa aproximativ douazeci de zlie dispare. De obkel apar in urma une; contuzf], A se vedea referirile la ACCIDENT fi SANGE. la care se adaup faptul ca persosna afectati se simte vinovati pentru di este slaba sau fragila in anumlte sltuatii. Peate de asemenea sa aiba mi~drj bruste, din cauza unellmpulslvitap prea accentuate.

(oj<) BLOCAj SPIRITUAL ,I CONClUZlI,

Vezl paglna 19.

EJACULAR£(IMPOS'S'UTATEA DE A EJACULA)
A se vedea referirile la IMPOTENT'!'.

ECZEMA

.---~
BlOCAJ FIZIC

EM80LlE PULMONARA

Eczema este 0 afecflune foarte frecventa a pielii. Evolueaza prin puseuri, cu 0 fazi acuti ,i 0 faza cronlea caracterlzats prin intarirea ,i colorarea pielii. La copii mici este adesea insof!ta de astm sau alte forme de alergie_ A se vedea referirile la plele, la care se adaup faptul ca, persoana alectati triiiefte anxietate ,I frica pentru ea insifi. Prin lipsa de incredere in sine, este anxioasa in faTa v;ltorulul ei, chiar disperata. neftiilld cum va evolua via~ el. Ar trebui sa se exprime mai mult. Daci exlsti ,I mincirime, a se vedea referirlle corespunzitoare acesteia. lar daca eczema este prod usa de folosirea unor produse externe, precum cele chlmice. de curifare etc. se va adauga ideea ca persoana afectati se lasa influenTata de ceea ce se intimpla Tn ;urul ei.

Embolia pulmonari rezuld din obturarea brusca, pallial! sau totahi, pulmonare sau a uneia din ramurlle el, de catre migrarea unui corp circulape, de obicei un cheag de singe. Este adesea rezultatul unel feb lite.

a arterei strllin in

8l0CAJ

EMOT'ONAL

Embelia are un debut destul de brutal indlcind asdel faptul ca persoana slierindi trliie,te 0 emofle foarte putemica. cu un elect ea at unei lovituri de pumnal. Este 0 problema de viall ,I de moarte. Triiefte multi culpabilltate pentrU un anumlt lucru pe care l-a facut sau nu, senzaJia est. atit de putemlci. incit i,1 dor~te sa meari.

EDEM
BlOCAj FIZIC

Aceasti alecf!une if! transmite un mesa; foarte urgent. sa incetezi sa te mai slm~ vlnovat. Nlmenl nu poate fl responsabit de vlafa sau de moartea altcuiva sau pentru decizlile celorlalp_ Trebuie $I con,tientizezi faptul eli ai ficut tot posibilul ,i nu

8LOCAJ MENTAL

Edemul este 0 acumulare de lichid in spapile intereelulare. Perreru a se forma un edem trebuie sa se inregi5treze 0 crestere cu 10% a cantitapl de lichid_ Se recuno3fte prlntr-o umflaturi ,i prin amprenta degetului ce ramine dupa presare. Poate fi cauzat de 0 obstrucpe a venei sau 0 obstructie limfatici.

m~rip si

te pedepse,ti

atit de mult. Vezl pagina 19.

(oj<) BlOCAJ

SPIRITUAL ,I CONCLUZII.

EMFIZ£MA PUlNIONARA
Emfizema pulmonara ciilor aeriene in partea bronfite cronice, esre 0 afeqiune a cailor resplratorii inferioara a bronhiilor. De oblcei afectata cauzati de dilatarea apare in urma unel are marl dificultati in respiratie. 87

BLOCAJ MENTAL
ReJinerea de api sau alt lichid este semnul unei re~nerl emoionale. Perseana afectati se umfla pentru a se proteja, Edemul se poate produce de asemenea In urma une! soluJioniri sau rezolvan a unui conflict. Persoana respectiva tr.i.i~te atl.nci un
86

iar persoana

Cnrpul tdu 'II spun ..: ..lubeJte-te!" A se vedea referirlle la BRON$ITA. adaugand faptul ca aceasra afectiune reprezinra e urg .. n~ medlcalii. in sens metafizlc. plamanii au 0 legatLrra directa cu capacit.,tea de a asprra viata, lar persoana afect,lta de emflzemii prtrneste rnesajul de a-~i ocupa spa~lul pe care II rnerita in vlata.

mDOCARDIT.4
Endocardita este 0 infectle a valvelor inimil sau a stratului sau Intern (endocardul). A se vedea refenrlle la INIMA. precum II explicaj:lile de 101 agina 14. p

I I

Corpul tdu ifi .pun,,: .. Il/b~~!e-te!"

ENTO.~~

----'-----.=_ J

BLOCAJ FIZIC Entorsa este 0 leziune a unei articlIlafii cauzata de executa rea brusca a unei mi~dri, dincolo de limita fiziologidi a acesteia. tara deplasarea permanents a articula~iei. Se rnanifesta prtntr-o durere intensa, ir-termitenta. Articulariile cele mal frecvent afectate sunt eele de la glezna, genunchl ~i incheietura mainii. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana afectad de 0 en~orsi este 0 per~oan3 care se sim·e obligatii. sa mearga Intr-o an.Jmita dlree;ie (entorsa plciorului) sau sa fad! eeva anume (entorsa ineheieturii manH}, contrar volntel ei. Se lasa condusa ~i i,i poarta pica pentru c::ii nu poate spune nu celorlal~1. Ii este teama ci nu poate sa respecte anumite reguli. lar entorsa il da un rnotiv pentru a nu face un anumit lucru. BLOCAJ MENTAL Faptul de a avea 0 entorsa indica gradul de suferin>;a pe care 0 trai",ti insistind sa vezl lucrurile ~a cum vrei tu, in ful1(:~ie de propriile tale reguli. Ar trebui sa devii mal f1exibila. In loc sa consideri eli ~i se impune ceva contrar a ceea ce vrei tu, i~i sugerez sa ani care sunt motlvatflle celorlaltt, Dupii aceea este posibil sa acceptl varianta celorlalti sau sa devii censtienr de faptul d nu po;i sa Ie indepli~ti a~teFtirile deoarece aeest lucru este peste limitele tale. ~i va trebul sa spul acest lucru persoanelor in cauza. Daca i~i impui tu insup 0 anumita direc~ie, atunci verifica ce teama te motiveaza ,i dad aceasta teama este justi(icata. Devenind mai flexibil fa~ de tine insup ,ifa~ de cellalti, ip va fj mai u~or sa i~i impline~ti propriile tale nevoL

~
BLOCAJ FIZIC

~EN_.D~O~M~E~TR~/_O~~Z~A

Endometrloza este 0 afee~iune glneco!ogica foarte frecventi 101 femel pana In perloada de menopauza. Se defjne~te prin prezenea anermala a mucoasei uterine in locuri neobifnulte ale aparatulul genital. Aceasta muceass reconstituie un uter in miniaturi. BLOCAJ EMOTIONAL

Cel mai important bloeaj In cazul acesral boli iI constituie incapacitatea de a avea copll. Femeia afectati este, in general. genul de persoana care creeazi. ca,"e controleaza totul in alte domenli. Vrea sa aiba un copil. de~i il este foarte frlca de poslbilele conseclnte ale ra,terii. De exemplu, teama de moarte sau de a suferl la n~tere, la fel ca mama ei. Aceasd frlca este suficient de putemidi pentru a-l bloca dOrinta de aavea un copil. Se intalnesc chlar cazuri in care teama aceasta provenea dintr-o exjsten~ anterioari. BLOCAJ MENTAL

(*) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

Mesajul pe care iI prime,ti prin aceasta afeqiune este acela de a conlientiza faptul ca. convingerea pe care 0 al, conform drela oriee n~tere este un proces anevoios ,i perlculos. este destul de puternicli pentru a crea un obstacol flZic care te impledlcli sa fli insarcinad, Este interesant de observat d' aceast<'! maladie creem aparenta unui al doilea utero Acest lucru indid! cat de mult i;i dorestl un copil: p"al format chiar ,i un al dotlea utero . Am observat, in plus. ca aceste convingeri intre~inute de ditre majoritatea femellor care sufera de endometrioza se refera mal ales 101na,tere ,i nu la consecin~ele aces tela, adidi obffgapa de a se ocupa de copll, Este timpul si real!zezi eli ai crezut destul tlmp intr-un lucru care i~i provoca teama, iar acum ai dreptul de a-~i indeplinl derinta de a avea un copiJ. in plus. acordii-;i dreptul de a nu fi invincibila, de a ff uneori invinsa in ceea ce fad sau atunci din.:! vrei sa dai n~~ere unor proiecte noi.

ENUREZIA
BLOCAJ FIZIC Enurezia sau incontinenta urlnara este em ISla lnveluntara ,i incon,tientii. de urina, cel mai frecvent in timpul noptli, care se manifesta la copii dupi virsta normala dind ~tie sa se controleze, deci dupi varsta de trei ani. Nu este vorba despre r:azuri ale unor copii care fac acest lucru intlimplator. in urrna unui cesrnar sau a unei emo?i puternice. BLOCAJ EMOTIONAL Acesti afec~iune indid faptul d. copilul in cauz~ se retine prea mult in timpul zllel, iar neaptea nu mai reu~e~te sa se controleze. Este genul de copil dirui ii este foarte frica de autoritate. mai ales cea a o:.3t3luisau celui care lndepllneste rolul tatilui. Acest lucru nu inseamna neaparat eli acel copil triiie~te 0 spaima fizica in fata 89

(*) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII. 88

Vezl pagina 19.

Co,p"IIQ~

iIi spun»: "Iubefte-te!"

Corpul tau fti spune: ulube1te-te!"

tatilui lUI.Ii esre teama ca nu esre iubit. eli nu este la inalpmea a~teptar"or acestuia. Pentru copil, a nu f plkut de piinntele lui esre un lucru la fel de r usinos ca ,i aceJa de a face pipi in pat. BLOCAJ MENTAL Dad ai un copil care are aceasti problema, este important sa Ii citqti acest text ,i sa ,tii ell el are nevoie de incurajari. Pentru un copil care cere deja foarte mult de ~aeJ.insufi, faptul de a-i 'pune ea este bun. de a-i valorin talentele fi de a-I repeta ca, chiar daeli face grefeli. piirln{ii lui iI vor iubi mereu, iI va ajuta sll alunga si creada in aceste lucruri fi sa se controleze la un moment dat. De asemenea, este Indica~ pen~u ~OPil sll ver!fice dac:a ceea ce crede el referitor la 3fteptirlle parln~"or lUI(ma. ales ale tatalUi) este justificat. (.) BLOCAj SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezl pagina 19.

fcarte periculoase pentru cineva care nu este iI-,di pregatit. Acorda-~i timpul necesar ~i vei vedea ca. avand multi! dragoste pentru tine ~i pentru ceilal~. aceste capaciti.p se vor dezvelta de la sine ~i intr-un mod foarte armonios. (... BLOCAJ SPIRITUAL ) ~I CONClUZII. Vez; pagina 19.

fPIFIZITA

A se vedea SCHEUERMANN, prec:um ~i referirile de la pagina 14.

E.PILE.PSIE. L----------------------------~
BLOCAj FIZIC Epilepsia este 0 tulburare neurologici cronlca, caracterizati prin repetarea mal mult sau mal p~n frecventa a crizelor convulsive, generale sau localizate. cu 0 desf;lifurare nereotlpi. Aparitla craei este imprev;zibila fi, in general, de scurti. durati.

EPIDfMlf
A se vedea referirile de la pagina 14.

fPIFIZA (PROBLfMf

ALf fPIFIZfl)

BLOCAj FIZIC Epifin eerebralli (sau glanda pinealli) esteo glanda de marlmea unui bob de mazare, situatli la baza crelerului, de obicei este denumitii al treilea oo::hl.Functia exacti fl rolul epifizel constltule indisubiectul a numeroase controverse. BLOCAJ EMOTIONAL :ersoana ?re are 0 problema ~ acesti glanda este adesea dneva care are capacitlitJ psihic:e,dar carelol i este teamli sa Ie foloseasci. Este poslbil sa II riit 0 experienti nepl3cuti in copllirie, se ~pbi cliar ca acea experie~ sa fl avut loc intr-o yja~ anterioarli. A~~ persoa~ pnmqte mesaj~ sa inv~e sa folo5easeli cu dntgoStll " resp~ capacrtatile sale ps.hlce. pentru a-I ",uta pe ceilalli. Orice talent, fizlc sau psihlc, treb~ s~ ft_e folosit ~entru .a te ajuca sau pentru a-l ajuta pe ceilaltl ,i nu pentru a profrta de Cetlalp J' a cleven. orgohos. De asemenea, aceastii afeqiune se polite manilesta la 0 persow care se fo~eazli prea mult pentru a-~Idezvolta capacitiitile psihice. BLOCAJ MENTAL Prin acest mesaj eorpul iti transmite sa itl acorzl dreptul de a vedea dlncolo de ~eea ce, maioritat~ oamenilor pot vedea. iti transmite ca, daca aI aceste capacltliti ~n aces: moment. Inseamna ea trebuie sa inveti sa Ie folosqti pentru a rlispindi .ublrea 111 lume. Nu mai trebule sa te lifi influenFit de trecutul care te blocheazli. Da~ in schi~b aI aceasti afeqiune deoarece vrei sa ip dezvolti anumlte capacitliti pslhlce, este Important pentru tine sa te opre,ti. deoarece fortele psihice pot fi
90

BLOCAj EMOTIONAL Persoana afectati este 0 persoana care nu i~i iarti. grefelile sau lapsusurile. lnceard prin toate mijloacele sa itl asc:unda grefelile, se acuzii rnult, prin urmare ii Ilpsqte lubirea de sine. Pentru a compensa. incerc:a sa inloculasd ac:este lipsuri cu altele. Are uneori accese de violen~ interioara care sa intorc impotriva ei. lar pi-intr-o crizi de epilepsie if I provoaca el insa,' 0 violen~. Este posibil ca persoana bolnava. in timpul prime lor crize din copilarie sa fi prlmit asuel coati atentia, afec{iunea sau sa Ii deturnat, prin aceste crhe, atentla celorlalti de la gre,e1i1e sale. De asemenea, este poslbil ca afecJIunea copilulul sa fi ascuns grEfelile parinplor, deoarece timpul ac:ordat ingrijirii c:opilului Ie permltea sa se aprople. BLOCAj MENTAL Dad suterl de acesti afeqlune, corpul itl trans mite mesajul ca trebuie sa cOJlftientizezl eli, pentrU a primi afeCliunea celorlaltt sau pentru a simp ca ii afectezi pe ceilalp, trebuie doar sa daruiefti aceasti afeqiune fl vel priml la randul tiu. Ai primit deja mult mai mult decat crezi, dar nu vezl acest lucru. Ar II Indicat sa verifici cu eel pe care il lubefti. pentru a afla ce reprezlnp pentru el. Pop sa itl acorzi dreptul de a face gretell, fara a te culpabiliza fi fira sa crezi ci ceilalti nu te vor mal iub] din cauza aceasta. Asdel vei evita sa continui sa trilEfti furie Ji agresivitate interioara Ji vei putea sa exprimi toati blandefea pe care 0 ai. A se vedea in plus referirile la CONVULSII. (.) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

91

Corpu! 'du

Ili spu'le: .,Iu""~~-t"!,,

Corpul tdu if; spune: ..Iube~te-te!" lucrurlle noi mai mult dedit p<:rso3n2 care sufera de probleme I;; stomac. Are 0 critid intenoar.i Ioarte acuta, ~eea ce 0 face sa fie contracmta atLII1Cicand nu j se indeplinesc

A se vedea BURNOUT

dorintele.

L__.
[---

-~.~~~_-E~~~.i[f_(P-ROBL~E .
A se veciea referirile la IMPOTENTA.

DE ERECPE)

- -.----------.---.-----[ _-----------_., _

ESOFAGiTA-'--------

__

,=:J

____ .

~~UCTATIE

----------_--

BLOCAJ FIZIC Eructatla, numlta in llrnbaj famlilar RAGAIALA. este 0 emitere sonora. prin gura. a gazului provenit din s tornac. Dad! se produce in sene. dupa masa. a se vedea referirile Ia AEROFAGIE. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana afectatii inghite prea mult aero eeea ce duee la producer-ea gazuluL Se spune ca a inghi~i aerul. in loc de a-I respira Sf! produce din cauza unei spaime subite. Acestii {rica poate fj eauzatii de un eveniment neprev3:zut sau de un gand. Dat fiind ca eructatiile se produc de obicei dupa ingE".stia lichidelor sau a alimentelor. acestii persoana are 0 anum ita teama fa~ de alimenta~ie, In plus Ii este &reu sa primeasdi gandurile frumoase. gesturile sau eornportamentele care ar ajutao sa-~i dezvolte respectul de sine. Le trimite inapoi in loc sa Ie primeasca. Inten~iile bune ale celorlalti pot fi prost interpretate. ceea ce ii provoaca temer; sublte. BLOCAJ MENTAL Mesa;ul transmis de corpul diu este sa te accep? asa cum e,tl. sa te simp confortabil ehiar dad nu corespunzi a~teptiirilor celorlalp. Accepta ceea ce it! ofert ceilal? ~i incearca sa vezi ce anume apreciaza acestia la tine. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Esofagita esre 0 inflamare 2 esofagului. datorata eel mai adesea reflexului gastroesofaglan. A se vedea referirile la ESOFAG la care se adauga rnantiunea c:1 existii 0 furle refulatii. lar cauza aeelel furii urea mereu. provodind 0 Iurie ~i mai mare care o impiedidi pe persoana afectati 53 inghita ceea ce ~ine de trecutul ei. A se vedea de asemenea referirile de la pagin" 14_

L__.

F,_A_R_IN_G_I_TA

--'

Faringita este inflamarea faringelul, tubul dintre fosele nazale ~i laringe. Pere~ii sai musculari sunt responsabill de conducerea bolului alime ...tar de la gura spre esofag. Faringele joaca de asemenea un 1'01 important in formarea sunetelor, A se vedea ,i referirile la GAT. la care se adauga furia r'efulatii ~i. in plus. referirile de la pagina 14.

~F~Af.~A_(~P_RO_BL_bM E._A_L_E._F_E~T_E/~) __

BLOCAJ FIZIC Fa~ este partea anterioara a capuJui. De obieei este prima parte pe care 0 prlvim Ia cineva. Este partea care a jutii la identiflcarea persoanei respective. Pl"oblemeie ce pot apiirea sunt numeroase. a;ungand de la simple cosurt la desfigurarea totaJii in urma unei boli sau a unul accident. BLOCAJ EMOTIONAL general. problemele fe~ei. au 0 legatura directii cu urmatoarele expresil: a avea 0 fa~ veseJa, a face 0 fata frumoasa cuiva (a fj amabil). a scuipa cuiva in fa~ (a-~i manifesta dlspret,d) etc. Persoana cea mai predispusa la asttel de probleme este cea direla i se face foarte UfOI' ~ine. care se simte umilit:1 la eea mai midi rernarca, Persoanele care se culpabilizeaza cel mai u~or ~I care se fo'1eaza sa fie ceea ce vor c:eilalp. care incearc:1 sa lase 0 impresie buna celer din jur, sunt de asemenea predispuse la afecpuni in zona fetaL

in

E.SOFAG
Esofagul este partea aparatului digestlv care face leg<ir.ura dintre faringe ~I stomac. Trece prin gat. torace ~i diafragm<i pentru a se deschide in stomac. Problemele care afecteaza esofagul pot fi diventriculi. HERNIE sau INFLAMATIE. DurerHe pot fi cauzate de lin corp strain care r;;mane blocat in esofag sau de 0 senzatle de a avea un corp strain in a:esta zona, Oat fjind c:a esofagul se situeazii la lnceputul "paratului dige<;tiv. problemele ce pot aparea in acest loc indica 0 difkuh:ate in a accepta lucrurile nol. A se vedea referirile la GUM ~i STOMAC. la care SI! adal ..ga faptul ca. persoana afect:m'i re(:_1Ziia primeasca s 92

BLOCAJ MEN'TAL Aceas!ii problema care ill afec:teaza fata indica faptul ca trebuie sa devil mal ccnstient de faptul di ip fad prea multe griji de ceea ce cred ceilal~i despre tine. Acest lucru te impiedid ("') BLOCAJ sa fij tu lnsutl. ~I CONClUZII. Vezi pagina 19.

SPIRITUAL

Carpul

to...if' ·

spune: ..;ube~te-t"!"

COI'pul tau i1i

.puoe: N'ube~t.,._te!"

FEBL/TA

_._---

--.---~

Feblita este 0 inflamape a peretelui venei, asociata cu forma rea umn cheag in interiorul acelei vene. in general. localizarea illifiala a cheagului se face la nivelul veneloe piciorulul. al pulpei sau al coapsei. A se vedea referirile la PICIOR fi la TROMBOzA. la care se adauga faptul ca, persoana afectata IfI face singe rau. adid se neliniftette prea mult, se framanta in Incertitudlne ,i 3fteptare ,i simte multi furie. A se vedea in plus referirile de la pagina 14. FESE (OURERE DE ....;FE_S_;;_:E!_)
___J

BlOCAJ EMOTIONAL F,bromul creeaza 0 masa car", poate fi inter pr etata, simbolic. ca fiind un bebelus psihologic. Orice escrescenta sau crester e a unui resut care nu es te necesar eorpului are legiitura eu pervistenta penrru prea mult timp a :lcelela~i supariiri. iar fibromul indica faptul ea ferneia afectatil. I~I Intretine supal·area. in mod inconscient de oblcei, mai ale! in urma pier'derii unui copi!. Acesta pierdere poate fl tr<iita in urma unul avort, a unei sarcini false sau dupa ce mama a luat holirarea de a-fi lisa copilul intr-un centru de adop~i sau Inrr-un loc speclalizat pentru h"rodicapa~i. Ene poslbil sa fie 0 femeie care nw i,i acorda dreptul de a refuza sa aiba coph. Sau 0 femele care i~i dorette un copil. dar nu are 0 relafie serioasa cu un barbat ,I i,1 creeazi atunci un eopll pslhologic. 8LOCAJ MENTAL Este Imporant, daci suferi de acesli afecpune. sa devil con~tienta de faptul d. eorpul tau ip spune si renunp la durerea pe care ai simllt-o la pierderea unui copil. Nu mal trebule 51 crezl d efti 0 persoana buna dad. vel continua sa suferi. Nu trebuie si te teml ea vel fj considerali 0 persoana fara i"imli. Dac! nu al avut un copU. e bine sa ill acorzl acest drept, de a nu avea copii. Nu mal trebuie sa intrepi convingerea conform eireia 0 femeie este implinita doar atunci dnd are un copll. Este 0 credlnta care nu mal este valablla. Toate femeile pot triil micar 0 viata lira a avea copil, pentru a fi capablle sa se iubeasca chiar daca nu devin marne. Dad it! doretti un copil, dar ip este teama de rela~ia cu un barbae. ar fj intelept sa clarifici acea teama inainte de a avea un copil. lar prima etapa consta chiar in a-p acorda, pentru moment. dreptul de a sim~iacesli teama. (... BLOCAJ SPIRITUAL ) ~I CONCLUZII. FIBROMIALGIE 8LOCAJ FIZIC Fibromlalgla este considerara un ansamblu de patologii ,i mal ales de dureri musculare difuzate in tot eorpul ¥ care dureaza mai mult de trei luni. Este 0 afecpune prezenti mai mult la feme;. BLOCAJ EMOTIONAL Acesta afecpune se manifesta in cazul unei persoane care triiiefte un sentiment profund de cUlpabilitate inca din copilarie. S-a simpt zdrobiti de 0 anumlta situape in care se simtea vinovata pentru eli exilita. Oe exemplu. 0 fetili care se simte in plus ti ~I Imagineazi eli pirinplor ei Ie-ar fi mai bine liri ea. lar apoi se simte zdroblta ti are impresia ca oasele ei se vor slirima. Devine rigida din cauza aceasta. BLOCAJ MENTAL Corpul iti transmlte sa nu mai crezi eli etti in plus ti ca ceilalti nv vor sa se ocupede tine. Nu e nevoie sa te imboln3l1e~ti pentru ca ceilalti sa se ocupe de tine.
95

BLOCAJ FIZIC Zona feslera contine mutchl care au un rol important in mltcarea membrelor Inferioare ,i in exerclpul mersulul. Oefinlpa urmitoare sereferi la 0 durere generali in zona feselor. Dad durerea este simpta in pozi~ie ,ezut, a se vedea referirile la COCCIS. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana care sutera de 0 durere a feselor. triiefte 0 emope deoarece nu poate controla 0 situape sau 0 persoana. Problemele sale sum legate rnai ales de aspeete de ordin flzlc, precum banli, serviciul sau planurile de viitor. TIeste greu dad nu are rolul principal in evenimentele pe care Ie traiefte. Vea si contl"oleze ~Ituatla pentru a evlta sa fie respinsa de cellalti. BLOCAJ MENTAL Ourerea de fese Indld! faptul ca trebuie sa renunp la Ideea de a controla totul. chiar dadi ai idel excelente. Trebule sa i; Iafi pe ceilalp lii la propriile lor decizii ,i mal ales sa Ie dal dreptul de a nu te consulta pe tine pentru alegenle pe care Ie fae. Nu trebuie sa crezi ci este cazul sa te protejezi de ceilalp. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pa8ina 19.

Yezi pagina 19.

~F='B~R=O~M~U~T~E~R~IN~

BLOCAJ FIZIC Fibromul este 0 tumorii benigna. constituili exclusiv din ~esllt fibres, are se dezvolti de obicei in zona uterina. Nu este dureros. dar poate da 0 senzatie de greutate in zona pelviana sau tulburari urinare. Aceasta tumor.1 poate fi foarte mid sau poate crBfte pina la a ajunge la citeva kilograme. 0 femeie poate avea un fibrom tlmp de ani de zlle, lira sa ,tie acest lucru.
94

Cc rput tdu ill 'pun,,: ..tube~t"-t"!"


\

Corpul tdu

if I spun.:

"tllbefte-te!" in plus, ip spune eli ai tot ceea ce .

Accepta ideea di ceilaltl se ocupa de tine mai mult dedit iti imaginezi [U. lar modul tau de a g,bdi te impiediea sa vezi realitatea. Devenind mai felxibil ~i rnai lrxrezator. i~i va f rnai user sa iti da! seama de iubir'ea celorlalti pentru tine. ehiar dad! nu 0 exprimii pe in~elcsul tau. in funerie de asteptarile tale. A se vede;! ~i referirile la

se intlimpla in Jurul tau, inainte si tragi conciuzille. rrebuie pentru a te putea apiira.

(oO) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezt pagina 19.

PROBLEME t1USCULARE. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

FISTuLA

[_

FICAT (PROBLEME BLOCAJ FIZIC

ALE FICA TULUI)

Ficatul reprezintii organul eel mal voluminos din corp. Dateritii funclillor sale esre unul dintre eele mal trnportante ~i compelxe organe. I~i varn secre~ile [bila] in intestin, participand astfel la procesul de digestie. Inter v ine aetiv in metabolismul glucidelor, al proteinelor ~i al llpldelor. Ajutii fa coagularea singelui ,I are ,I un rol antitoxic. Dadi. una dintre aceste fun~1 este deranjatii inseamna eli existl 0 problema la ficat.

este un canal anormal intre dova organe sau deva cavltiip naturale ale organismului. prin care Se $eu'lle un lie hid. fie de la un organ la altul. fie in afara flstulli se produce cand 0 persoani amestredi prea multe lucruri intre ele. Se lasi influentatii " are 0 dlflc:ultate in a separa lucrurile. Acest lucru 0 face sa fie confuza. agreslva. chiar deprimatl. Este Important si veriflee care parte a corpului este afectata pentru a fa in ce domeniu al vie~1i predomina acea atitudine. A se vedea. de asemenea. referirile la partea corpulul care es!e afectatl.

o fistula

BLOCAJ FIZIC

BLOCAJ MENTAL
Daca suferi de acestii afecllune, prlme,t1 mesa;ul de a te inchide in fala Influentel anumitor persoane din jurul tlu. pentru a putea separa singur lucrurile. Acest lueru nu inseamna ca aeele persoane VOl' sa ip faca rau. Din centra, au 0 motlvape (oarte buna. dar este mal bine pentru tine, in acest moment. sa lei singur declziile. incepe prln a-p folosl discernamantul mal mult, avind incredere in ceea ce vrel ,i in ceea ce simp. Triilette-p proprlile tale experiente.

BLOCAJ EMOTIONAL
Expresia ..a-ti face sange rau", sugerem destul de bine problemele flcatului. Aceste afectiuni apar atunci cand 0 persoana i,i face prea multe grill. pentnJ c.eea ce se intiimpla in [urul ei, in loc sa se adapteze la ceea ce se intimpla. II este 18aml de censeclnte. mai ales de a pierde anumi18 lucruri. lar difkultatea de a se adapta la j !'Clva situatie 0 fac·~sa sirrta fur!e nem IJll'Jm ire. Aceste probleme indica de asemenea 0 atitudine depresiva. chiar daci este refulata. aproape Incon~tienta. in sens metafizic. ficatul este Iocul in care se acumuleati furia refulata. Persoana care suferl de afeqlunl ale flcatului este adeseori 0 persoana care nu i,i exprima furla. Se slmte dezarmatl. lipsitli de aparare in fata jignirilor altora. Nu este de acord cu cei care i,1 manifestii violent enervarea. mai ales cu cei care i,i pierd controlul. deoarece se face un efort atit de mare pentru a nu se vedea nlmie din furia pe care 0 simte. Astfel triie,te tristete ,I suparare, Dupa prea mult timp de retinere. in loc sa faca 0 crlu de nervi ,I sa se descarce, va face 0 criza de ficat.

,i

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZIL Vezl pagina 19. FISURA BLOCAJ FIZIC
Fisura este 0 mlel tlieturi in plele. A se vedea de asemenea funcpa pe care 0 are partea corpului un de apare acea flsu,a ,i referirile la acea parte. De exemplu. dad este yorba despre 0 ftsura analli, a se vedea referlrile la ANUS.

BLOCAJ EMOT'ONAL
Fisura se produce atuncl cand persoana afectatii se simte tllati in doua. impartitli intre doul op~lunl. Se poate sim~i prlnsa intre doul persoane sau intre dova situapl. TrIi",te 0 Inc;ertltudlne In fata unel declzil. Cu cat este mai dureroasa fisura produsa ,I cu cat este acea sltua~le mal gravi, cu ad! revlne mai puternlc furia trilta. Este foarte potrlvitli expresla rna usturi. ..

Oat fiind di ficatul joacii un rol important de coordonare a diferitelor functii ale corpului uman, 0 problema la acest organ indica faptul cii ul~1 sa iti coordonezi evenimentele care se intarnpHi in vlata tao in loc sa te adaptez] evenimentelor ,I persoanelor, Ie [udeci, vrei sa Ie schimbi ~i te blochezi astfel in interior ascultiind prea rnult ceea ce se intiimpla in mintea tao Fiecare furie interioara Indld faptul di vrei sa judeci in locul celcrlalti ~i vrei sa ai mereu dreptate. Te simp ilg"it fearte user, Ficatul iti transmite rnesajul ca trebuie sa i~ acorzl timp sa fixezi atent ceea ce

BLOCAJ MENTAL

BLOCAJ MENTAL
In loc sa te sim~ impiirllt in doua de acea sltuatle. este important sa veriflci ce anume vrei eu adevarat ~i sa actlcnezl in conseC;inPi. Se prea pcate ea ceea ce faci sa 97

96

Corpul tau ifi _pune: ..Iubefte-te!"

Corpul tdu
\

if I spun.:

.. lllbefffl-te!"

Accepta ideea ca ceilal~i se e cupa de tine mai mult dedit i~i imaginezi tu, lar modul mu de a gibdi te impiedidi sa vezi r ealitatea. Oevenind mai felxibil ~i rnai lncrezatcr. i~i va fi mal user sa ili dai seama de iubirea celorlalti pentru tine, chlar daca nu 0 exprirna pe intelesul tau. in funcrie de asteptarile tale. A se vedea ~i referirile la

Sf! intilmpHI in [urul tilu. inainte sl tragi eoncluaille. trebuie pentru a te putea apara.

ln

plus, i.i spune di al tot ceea ce .

(..) BlOCAj

SPIRITUAL ~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

PROBLEME f1USCULARE.
(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

FISTULA

FICAT BlOCAJ FIZIC

(PROBLEME

ALE._F_'CA_T_U_L_U....:'}

_,]

Ficatul reprezinta organul eel rnai voluminos din corp. Datorita func~lIlor sale este unul dintre cele mai importante fi compelxe organe. i~i varn secreliile (bila) in lntestin, participand astfel la procesul de digestie. Intervine activ in metabollsrnul glucidelor. al proteinelor ~i al lipldelor. Ajutil la coagularea sangetui ,I are ,I un rol antitoxic. Daca una dintre aceste funelil este deranjata inseamna ca exlstil 0 problema la ficat,

este un c~nal anormal intre doua organe sau doua cavltip naturale ale organlsrnulul, prin care se scurge un lie hid, fie de 13 un organ la altul. fie in afara fistula se produce cand 0 persoanl amestreeli prea multe lucruri intre ele. Se lasi Influeni'!ti ,I are 0 dlflc:ultate in a separa lucrurlle. Aeest lucru 0 face sa fie confuza. agresivl. ehiar deprlmati. Este Important 51 verlflce care parte a corpulul este afectalji pentru a fti in ee domenlu al vletll predomina acea atitudine. A se vedea. de asemenea, referirile la partea corpulul care este afectatil.

o fistula

BLOCAJ FIZIC

BlOCAJ

MENTAL

BlOCAj

EMOTIONAL

Expresia ..a-tl face sange rsu", sugereaza destut de bine problemele ficatului. Aceste afectiuni apar atunci cand 0 persoana i,i face prea multe griji. pentru ceea ce se intilmpla in [urul el, in loc sa se adapteze ta ceea ce se intimpla. II este teami de consecinte, mai ales de a pierde anumite Jucruri. lar dificultatea de a se adapta la :I ",ouii situa~ie o fac·~ sa sirrta fur!e fi nemull·.Jmire. Aceste probleme indica de asemenea 0 atitudine depresivii. chiar daci este refulati. aproape Incon,tienti. In sens metafizic. ficatut este tocut in care se acumuteaza furta refulatii. Persoana care stiera de afectlunl ate ficatuJui este adeseori 0 persoana care nu if I exprima furla. Se slmte de:zarmatil. tlpslti de aparare in fai'! jignirilor altora. Nu este de acord cu cei care i~1 manifesti violent enervarea. mai ales cu eel care i~i plerd controlul. deoarece se face un efort atit de mare pentru a nu se vedea nlrnlc din furia pe care 0 slmte. Astfel triiie,te trlstete tl suparare, Oupi prea mulr timp de retinere. in loe sa faca 0 crizi de nervi ,lsi se descarce, va face 0 criza de ficat.

Daci stieri de acestii afec~une. prlmefti mesajul de a te inchide in fata Influentel anumltor persoane din Jurul ljiu. pentru a putea separa singur lucrurile. Acest lucru nu inseamna ca acele persoane vor 51 itl facl rau. Din contri. au 0 motivatie_foarte bunl. dar este mal bine pentru tine. in acest moment. si lei singur declzille. lneepe prln a-ti folosl discernlmantul mal mult, avand incredere in ceea ce vrel ,I in ceea ce slmli. Trlilefte-p proprlile tale experiente.

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONClUZIL FISURA BLOCAJ FIZIC

Vezi pagina 19.

Fisura este 0 mica tilletura in plele. A se vedea de asemenea funcpa pe care 0 are partea corpului un de apare acea flsuri ,i referirile la acea parte. De exemplu. dad este verba despre 0 fisura anali, a se vedea referlrile la ANUS.

BLOCAJ EMOTIONAL
Fisura se produce atund cand persoana afecati se simte tillati in doul. implrtiti intre doul op~lunl, Sa poate slmtl prinsi intre doul persoane sau intre doui sltuatil. TrIIClfte 0 Inc:ertltudlne In hi'! unel decizil. Cu cat este mal dureroasa fisura produsa ,i cu cat este acea situafie mal gravi. cu atat revlne mal puternlc furla triiita. Este foarte potrivitil expresla rna Usturi. ..

BlOCAJ MENTAL
Oat fiind tii ficatul joad un rol Important de coordonare a diferltelor fun<:til ale corpulul uman. 0 problema la acest organ indica faptul ci ul~1 sa iti coordonezi evenimentele care se inti.npHi in vlata tao in loc sa te adaptezl evenlmentelor ,I persoanelor, Ie judeci. vrei si Ie schimbi ~i te blochezl astfel in interior ascullind prea rnult ceea ce se intimpta in mintea tao Fiec:are furie interioara Indica faptul di vrei sa judeci in locul celcrlalti ~i vrei sa ai mereu dreptate. Te simti jlgnit foarte user, Flcatul ili transmite rnesajul ca trebule sa iti acorzl timp sa flxezi atent ceea ce

BLOCAJ MENTAL
in loc d te simti impartJt in doua de acea sltuatle, este Important sa veriflci ce anume vrei eu adevarat ~i sa aqionezi in consecin~. Se prea peate ca ceea ce faci sa 97

96

~..

CorpuJtau

Ifi spunez »lube1te-te!"

Cc.rpuj to" i!i splJIle: "',,bette-te!"

nu intereseze pe nimeni. dar esre timpul sa ;nye~i sa i~icraie,ti propria via~ in loc sa vrei mereu sa traiefti Yi,,~ape care crezi ca ceilaln vor sa 0 ai, C*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. FLATULENTA BLOCAJ FIZIC Aatulen~ este 0 producere exagerata de gaze in stomac fi intestin. care provoaea durere. eructatie sau balonari. preeum fi 0 tenslune abdomlnali, colici sau crampe locaJizate. BLOCAj EMOT'ONAL Oat flind ca gazul prevlne dintr-o deglutitle anormala de aero din tlmpul allmentapel sau aJ vorblrii. Indica de obleei 0 teama generata de 0 lipsa, tema care provoaca 0 stare de nelinlfte. Acesta din urma se aeumuleaza pana in momentul in care este prea multa fl trebule sa lasa cumva afara. BLOCAj MENTAL Flatulen~ este un mesaj pentru faptul d ill faci prea multe grlji. Teama ta fali de 0 anumlta lipsi nu este justificata. lneearca sa devil eonttlent de tot ceea ce ai paoa acum. in loe sa te gandetti la te ip lipsefte. inva?, sa renunp. nu mai incerca sa iTipistrezl toatefucrurile pe care Ie al. Daci ftatulen~ este insopta de erucla~ii. pe lingi gaze. a se vedea referiril. la ERUCTATIE. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. FRACTURA Fractura este ruptura osului provocata eel mai freevent de citre un traumatism violent. excepcand cazul persoanelor in varni. ale ciror oase au devenit fragile din cauza osteoporozei. Este important sa verificam care este tuncpa partii corpului unde s-a produs fractura. pentru a afta mal multe despre semnificapa acesteia. in afara referirilor la partea corpului afectata. a se vedea de asemenea referirile Ia OASE fl ACCIDENT. la care se adaugi ldeea. persoana in cauzi refuzi sa accepte 0 ruptura sau triie,te 0 teami fa?, de 0 posibila rupturi. FRIEDREICH (BOALA SAU ATAXIA LUI FRIEDREICH) Vezi pagina 19. Vezi pagina 19.

br a ~elor. Vocea d"vine sciizuta. iar per soana aiectata F':;nlln~.a cuvintele sperand silabele. T oate aceste sernne indica a af~c~iune a crE:lerullll. BlOCAJ Ei>of0TiONAl Acesta boala transrnite rnesajul conform dil"'~ia.pt:rsoana "fectata SE:lasa prea mult influenFlta de farnilie. Este 0 depend ..nl2 afectiva prin care prefera sa nu faca nimic dedit sa nu fie pe placul celor apropiati. dad ar fi ea insa~i. BLOCAj MENTAL Daca e~tl afectat de aceasti malad;e. in lee sii te sim~i total n~~~~ci~s in fa~ afteptirilor parinplor tlli (mai ales cele ale marne; tale) sau ale famlhel ~I sa te $~lrIgl treptat, eorpul ill transmite sa iei decizia dE: a redeveni tu insutl. Este p~slbll ca afteptarile mamei tale sa existe inca inainte de n~terea tao Tr~u~e si.1I aC0r21 dreptul de a avea aceste ~teptari. In general. parinfil care au a~teptarl marl sun~ ce! care ar vrea pentru copill lor sa re~&ascii sa realiz&ze ceea ce ei nu au reuJlt sa aibi in \lia?,. . .. . . It; sugerez sa ai mai multi cornpasiune faf;i de mama ta ~i fa~_ de r~tul. famlh~1.~' sa nu ai resentimente fa?, de ei. lncearci sa vezl ce vrel cu adevarat ~, acnoneaza In acel scop. Accepta ideea d alegerile tale 0 pot dezamagi pe mama tao dar atribui~-~ doar ei responsabilitatea pentru deceppa pe care 0 simte. Doar de ea depindea sa I~I implineasca visele. ~a cum doar de tine depinde sa Ie realizezi pe ale tale.

r==

(*) BLOCAJ SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19. ~

~FR~I~G~~~E~N~ZA~T~I~E~D~E~R~R=~~

BLOCAJ FIZIC Descrierea care urmeaza este \lalabila pentru persoana care simte trig. chlar daca nu este expusa la 0 temperatura rece.

senzatie de

BLOCAJ EMOTIONAL _ ._ Senzapa de frig apare 101 persoana tensionati., ciireia it esee greu sa se destmda. 0 Se blocheaza sa tie 0 persoana calduroasa. chlar d2ca. 7n exterior pare astfel. 11este teama ca ceilal~ sa nu profite de ea sau sa se atafeze prea mult de ceilalti, BLOCAJMENTAL . Daca i\i este des trig. repne in care partea a eorpului simti senzalia de frlg: deoarece func\ia aeelei parfi it' indid in ce domeniu simli team~ de ~ fi ~ p~rsoana cilduroasa. Mesajul este sa ai mai multi incredere, sa gandettl mal. p~tJn ~~ '~c~1 c:elorlal? fi de asemenea, sa dramatize:zi mal pu{in vlitorul. incearca ~a..trale~tl In prezent fi acorda-li dreptul sa fij 0 persoani calduroasa. ~a cum \Ire' sa fll. (.) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
99

w=J

BLOCAj FIZIC Ateasti boala este 0 afeqiune genetlcli care se manifesta la inceput prlntr-o inSlabilitate a persoanel afeetate dnd sta in picioare. aparent f;ira niei 0 cauza. in a doua etapa se constata 0 stare de slabiciune ,i tremuratul mainilor. iar apoi 011·
98

Vezi pagina 19.

CorpuJ tdu if I spurie: "Iubefte-tl!!"

Corput tdu If; spune: "tubefte-te!"

C=-_·_-.

FRIGIDITATE.

=-=J

BLOCA} FIZIC Frigiditatea este terrnenul medical lolesit pentru a indica absenta placerii traite de femeie in tirnpul aetului sexual. A nu se confunda eu termenul de anorgasm, care reprezinta absenta orgasmului ~i nu absenta placerii ssxuale. BLOCAJ EMOTIONAL Femeia care sutera de frigiditate este 0 persoana care a decis, inca din copil:irie sau adolescen~ sa se priveze de placere, de oriee fel de placere. In ,_"", este 0 persoana eu caraeter rigid, care incearca sa i, I suprime sentimentele. b est. team~ ineo'ltient, sa fie 0 persoana cilduroasa. ToW,I, este 0 persoana care are 0 mare nevoie de a avea 0 viali' sexuala nonnali, ca a majorltatii femeilor, poate chiar mai mult, Controlul strict pe care if exercit'i la nlvelsexual 0 va duee sa ~i piarda controlul in alte domenli. BLOCAJ MENTAL Daca suteri de frlgiditate. probabil considerl d placere este sinonim cu p:icat, rau, incorect. Aeeste convlngerl trebuie sa fle foarte putemic:e din moment ce reu~~ti sa te eontrolezi atat de mult. TetLlfi, este important sa con~tientizezi faptul ca. orice fiinFi umana are preprlile sale limite, lar atunci dind Ie vei atlnge pe ale tale, ip vei pierde eontrolul asupra tao Daca nu se va manifesta la nivel sexual. va fi in alte lueru-i: rnancare. alccel. lacrlml, crize de lipsa de control. tremurat etc. faptul de a nu slmti placere sexuala este pentru tine 0 pedeapsa muh mai mare decat pentru partenerul tau. Acorda-p dreptul de a deveni persoana calduroasa care al dori sa fii. la nivel ernepcnal. Altfel. rimal asemen; unel bombe gata sa e.xplodeze. AcordindU-ll dreptul de a simp piacere. va fl c:a 0 r~tere pentrU tine. 0 noua viata (.) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. FURUNCUL Vezi pagina 19.

BLOCA} EMOTIONAL C5nd un ganglion se umfla ~i se inrofe~te. indica faptul di persoana afectata a acurnulnr in acel moment foarte multe sentlmente de regret fa!a de 0 alta persoana sau fa~a de 0 siruatle anume. Ar vrea ca luerurile sa decurg:i cum vrea ea. dar ii este greu sa comunice eu perseana in cauza. Blochea:za 0 relape a~a cum blecheaza ctrculapa limfatica in corpul ei. Atitudinea ei 0 incetin~te in ceea ce are de facut in via~.se devalorizeaza deoarece se considera neindeminatica in relafia eu ceilalp. Ganglionii umflati. la axlla stanga indica 0 devalorizare in caliatea de parinte. iar la cea dreapta. .in alte. relapi (partener. angajat etc.), iar in zona Inghlnala. 0 devalorlzare in rela~a sexuall. BLOCAJ MENTAL Este important sa reallzezi e5 nu po~ controla toate situapile din jurul tau " pe toate persoanele. Aceasta atitudine. te face si trite,tl regrete. Toate lucrurile pe care crezi ca trebuie sa Ie faei pentru a avea rela~iI mai bune. reprezinta 0 povara prea mare pentru tine. Corpul ip transmite mesaJul sa incepi sa ip respec~i limitele. Tncearca sa vezl situatia sub alt unght. Cu siguran~. exista 0 parte buna. adlca 0 ocazle pentru tine de a renunta la probleme ,i de a te tubi mai mult. Tnplus. a vrea sa abandonezi sau sa ineetin~tllucrurile. nu este 0 solutie buna pentru tine. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. GASTRITA Gastrita mai este numiti ,i arsura stomacali. a se vedea referirile la STOMAC. cu mentiunea d. persoana afectata tr.iie,te sau a triit multa furie. lar ceea ce slmte ii produce arsuri. A se vedea ~Ireferlrile la pagina 19. GASTROENTERITA Gastroenterita transmite un dublu mesal. Este 0 inflamape simultani a stomacului ,i a intestinului suhpre. 510 manifesti prln virsiituri. diaree ~i durerl abdominale. A se vedea referlrile la VARSATURI. DIAREE ,I STOMAC. tinind cont de faptul di mesajul este mai important deoarece mai multe convingeri sunt puse sub semnul intrbaril. dec! exista mai multe teme.ri in cazul persoanel afectate. A se vedea ~i referirile de la pagina 14. Vezi pagina 19.

--~

Un furuncul este 0 Inflama~ subcutanata infec~asa ~i dureroasa. care forme.aza un abces eu supurare abundenti. Este fermat in jurul unui fir de par. A se vedea referirile la ABCES.eu men~iunea ca, persoana afectata slmte 0 mare furle. angoasi ,i teami in fata line! situa~ilcare ii otraV~ viata. Este tulburata ,i nu poate exprima nimic.

L__

GANGLIONI

UMFLATI

L__

BLOCAJ FIZIC Ganglionii seamana cu mici urnfHituri~i sunt repartlzati in tot ccrpul, de-a lungul sisternului limfatic. flecare dintre ei drenand 0 zona determinat!.i. Ajuta organi5mul 13 eliberarea resturilor celulare, pe care Ie intoarce in sange. Fac parte din sistemul de aparare al organlsrnulut impotrlva Infeqiilor.
100

GAT (AFECT,IUNI ALE GATULUlJ --------~~---------~------~

BLOCAJ FIZIC Gatul ene 0 intersectle a cailor aerlene ~I digestive. in forma de horn. care permite comunicarea foselor nazale cu laringele ~i a cavitipi bucale eu esofagul. joadi un rol important in procesul de resplratie, limba] ~i degluti~e.
101

Corpu/ tdu if' spun»: "Iubefte-te!"

Corpul tllu

if!

spun e: N/llbefte-te!"

BLOCAJ EMOTIONAL Gatul are un rol foarts important pentru corp. j'1esajullui esre triplu. Daca durerea de gat este insofita de 0 dificultate in respirape, acest lucru indica faptul cii persoana afeetata are 0 diflcultatein a respira ~al'l. A se vedea ~i refermle fa pLAMANI. Dadi durerea de gat te impiedidi sa vorbe~ti corect deoarece ip pierzi vecea, a se vedea referirile la LA.RINGIT A.. Dad! este yorba despre 0 sera:ape de str3ngere in gat. persoana in caw se simte strama de gat, adlca se simte qlOstransa sa faca sau sa ,puna eeva, de catre 0 alta persoana. 5e simte sub presiune. Dad durere se produce atunei cand persoana afeetata inghlte ceva, intrebarea corectli este: ce anume, sau pe cine imi este greu sa .nghit in acest moment? Care este bucata care nu vrea 51 treadl Poate fi verba despre 0 emolie devenitli drama, adt de mare incit nu mal poate trece. Sau persoana respectlvl poate avea 0 dificultate de a accepta pe cineva sau ceea ce a creat. Din aceastli cauza simte furie ,; agreslvitate fa~ de ea inslifi sau fa13 de altcineva. Cand ceva nu p cate trece, persoana afectatli are 0 atitudine de victima. se autocompiitlmette. BLOCAJ MENTAL in gat se afta centrul creativitalii. Este deci important sa ip acerzl dreptul de a creea ceea ce vrei ,i de a trii experien~le dorite fara sa te culpabilizezi sau sa ip fie frica ca Ii vel deranja pe al~il. Trebuie sa invep sa accepp cu dragoste ceea ce creezl, in loc sa fa suparat pentru ca ai facut sau ai decis ceva. Asdel iti vel gasl adevarata individualitate. o sa va dau un exemplu personal: in anumite perioade am avut dureri marl de git. la inceputul unei seril de conferinte ,i stagii. tmi era greu sa accept faptul ca aveam clncl sed de conferinte sau de stagli, lntr-un timp foarte ,curt ,i in plus fa~ de celelalte activltap curente ale mele. Credeam a corpul iti transmltea ci este prea mult ,i iml era mila de mine insaml. Tn realitate, iml spunea cl eu eram cea care planlficase acest orar ,i ci nimeni nu ma for~e sa fac acest lucru, Imediat dupa ce am acceptat sa pn toate c:onferinfele cu placere, chiar daa ml se parea ca era cam mult, durerea de git a disparut. Este interesant sa ebservam ea gatul face trecerea intre iniml ~i cap. deci, in limbaj metafizic, intre iubirea de sine fi "eu sunt". Proiectiinclu-p "ia~ in funcpe de adevaratele tale nevol. vel fi mai mult tu insuti ,i te vei deschide spre implinlre. De aceea a-li acorda dreptul de a-p erea via~ 3fa cum vrei te ajut:3 sa ip dezvolp creativltatea. Trebuie. de asemenea, sa renunti la a spune nu este normal atunei dncl iei 0 decizie care nu ii convine poate anturajului tau. Dad te slmli strans de git, acesta este dear perceppa ta. Nimeni nu te peate vedea ata. dear tu te poll lisa prins asdel. Malmult, nu ii mai lisa pe ceilalti sa te deranjeze. sa devini bucap care nu mai tree. deoarece nu ii pOll controla. Vrind sa-i controlezi pe ceilall1.nu iti rlimine niei energia. niei ampul nec:esarpentru a-p crea propria ta viata.
{*} BLOCAJ SPIRITUAL

[----.---- ...

---_.

-.

GAT (OURERE

LA GAT)

BLOCAJ FIZIC Gatul este 0 parte foarte importar,tli a corpului care uneste eapul de restul corpului. lar in sens metafizlc. unette spiritualul de material. Durerea la gat este mal mult sau mai pupn intensa, atunci cand persoana afectata iti mifca capul lntr-o oarecare direqie. Tncazul in~epenirli gatului. a se vedea referirile la TORTICOLl5. BLOCAJ EMOTIONAL Cum gatul este una dintre pa'1ile flexlblle ale corpulul. orlce problema la git denoti Inflexibilitatea persoanei suferlnde. Acea persoani 00 vrea sa faca fati unei situa~1ideoarece nu 0 poate contrc:iJa3fa cum ar vrea ea. 11 este frica si audi sau sa vada ceea ce se intiimpli in spatele el, la fel cum inflexibilitatea gitulul 0 impiedica sol intoarci capul in spate. Vrea si para ca situapa nu 0 deranje~ dar. in realitate. este foarte emoponati. BLOCAJ MENTAL Durerea la gat iti Indica faptul ca motivul pentru care nu vrei sa faci fata acelei situa~1inu este bun pentru tine. Aceasta atitudine mentall te face sa fil Inflexibil " nu te ajuta sa gasefti 0 solupe potrivita. Daca it! este teami de ceea ce se poate indmpla in spatele tau. incearca sa realizezi ca acea teama este mal mult rodul imagina~iei tale decat realitate. Tp sugerez sl verlfici eu persoana sau persoanelein caw fi sa Ie spui ceea ce crezi fi de ce it! este teama. Pentru a te ajuta ,I mal mult, verlfidi daca inflexibilitatea gitului te impiedlca sa faci mifcarile pentru da ~I 00_ Dad mifcarea pentru da este mal greu de ficut. motlvul pentru care nu pop spune da cuiva sau intr-o anumita situape, nu este benefic pentru tine. Descoperi teama care te impiedica sa spui da, lar apol verlfica cu cei in caw daca teama ta este cu adevlrat justificati_ Daci durerea te impiedica sii spui cia. corpul it! transmite asdel ci ar fi mai benefic pentru tine sa spui acel da. tp trans mite ca. incapatinarea ta, inflexibilitatea til, it' fac mult riu. nu te ajutli deloe in situaplle pe care Ie triiefti. Dacl este greu sa exprlmi nu ai de Bcut acel3fi procedeu. dar pentru nu. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

GE.NE.TICA (MALADIE.

GE.NE.TIC}.)

BLOCAJ FIZIC Cuvintul genetic: inseamna ereditar. A se vedea referirile suplimentare de la inceputul car~ii. referitoare la maladille gentice.

din explicatiile

~I CONCLUZII.
102

Vezi pagina 19.


103

c==-===-=
o durere

Cor"ul ttlu

I'fl

."un ..: ~/ub"fte-te!"

CDrpul tau ifi spune: "/ubefte-te!"

GE.NUNCH_!_

----'--'--=-~=--l

GINGIE

(~URERE

DE.G__IN_G_'_E.!.,>

-=:J

BLOCAJ FIZIC Genunchiul este articula~ia cea mal import;Inti a plciorului. Articufa~ia genunchiulUi poam greutatea corpulul ,i este indispensabiliipentru mers fara a ~chiopata. pentru a urea ,I a cobor! 0 scant pentru a te a,eza. pentru a te apleea ~i a te ridlca. Deflnlpa ce urmeazll se refer I la orlce problemil.ee poate afecta func~ia naturala a genunchiului ,lor-Ice durere de genunchi.

BLOCAJ FIZIC Gingia este pO'fiunea din mucoasa bucala care acopera baza dlntllor. Definitia urrnatcare se refra la 0 durere de gingie. Daca gingia sangereaza; a se vedea in plus referirile la SANGERARI. BLOCAJ EMOTIONAL Este important pentru tine sa verifici dad temerile tale sunt justificate ~i reale. Dadi Inalnte nu ai reu~it in ceea ce ~-ai prop us, nu inseamna ca de aeum inainte va fj la fel. Este bir;e sa I~ reaminte,tI faptul ca. In vla~ nu existii gr~eli. ci doar experien~e care te vor face sa te de%volp ~i ifi vor fi necesare intr-o zl. Corpul if! rransmite sa Indrizne~ti sa i~i expriml cererlle pentru a face ceea ce vrei ,I sa triiie~ti elite 0 etapli pe rand, in loc sa vrei sa ajungi imediat la rezultatul dorit. incearca sa crezi mal mult In puterea ta ,i in capacitatea de a-ti erea propria ta via~. ,

BLOCAJ EMOTIONA'la genunehl sau 0 problema care leneaza una dlntre funefUlesale este semnul unei lipse de flexlbilltate in modul de a vedea viitorul. 0 astfel de durere se manifesti la 0 per-soana orgolloasa. Tncapa~nata. care nu vrea d 5e plleze in fa~ idcilor sau sfaturilor celorlalp. 1,1 face mai mUlt rau eu 0 astfel de atitudine Inflexlbiladeoarece se blocheazii in a gasI mljloace mal useare pentnu a face fa~ vlitorulul ei. Dad durerea este eauzatii de ARTRITA sau ARTROzA. a se vedea refer-irilela aeeste boli. BLOCAJ MENTAL. Aeeast:'l durere te ajuta s1ldevii corutient d este tlmpul sa nu mal erezi d e,ti o persoana flexlblla.Corpu! vrea intotdeauna sa te avertizeze de un lucru de care nu efti cO"ftient. Nu mal ai nevole sa ip fie frid eli itl vei pierde controlul d<ldi acceptl idelle nol ale celor-lal~ii daca ip imaglnezlaltfel viiforul tiu sau pe al celor , pe care ii lube,t1. Nu trebuie sa erezi ea a te plla Inseamna a Sta in genunehl In fa~ cuiva sau a fi 0 persoana supusa. Inflexlbilitatea ta poate proveni din teama de a devenl asemenea plirinplor tal. Ene bine sa ,tii d ~t1 dlferit fa~ de parin~iitlli. e~tl o flin~ distincta. chiar dad existii anumite asemanar~ po~i sa it! condud viata a~a cum vrei tu. Tetust, uneorl. avem cu to~ii nevoie sa lim alutap. ("') BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezipaglna 19. GENUNCHI VALGUM ~I VARUM

C=::.-_--_-_.

.....:G.....:'N_G_,_V_'T._A

---.J

Gingivita este 0 reactie inflamatorie locali%atiifa gingie. a se vedea referirile la GINGIE.fa care se adaugafuriarefulatii.a se vedea de asmenea referirHede la pagina 14. GLAUCOM BLOCAJ FIZIC Glaucomul este 0 afectiune a ochiului, caracterlzata prin hipertensiune oculars, insotltll de degenerescenta mal mult sau mal putin tardiva a nervului optic. datoratii unei suferinfe prin compresie. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana care sufera de glaucom este e persoana care are 0 dificultate in a accepta ceea ce vede ~i mal ales ceea ce a viizut in trecut. referitor la viata sa afectiva. Aceastii afecpune provine dintr-o suferin~ emoponala. care a purtattoatii acea neincredere timp de mal mulp ani ,i care a eauzat 0 mare acumulare de suferln~. Aceastll re~inere a provoeat tensiunl care s-au acumulat panli cand persoana afectatll a ajuns la limita sa emoTjonala. Oehlul este afeetat atunci clnd acea persoana refuza sa vada ce anume a rt;!activatvechea rana. BLOCAj MENTAL Acesti problema indica faptul cii ar trebui sa te eliberezi de trecut. iar mijlocul de a face acest hrcnu este lertarea. (a se vedea etapele procesului de iertare rnentlenate la sfa~itul carpi). Dezvoltii-ti capacitatea de a accepta diferentele pe care Ie vezi la eel pe care ii iub",ti " care te lubese. Sensibilltatea ta este prost folositii deoarece s-a transformat Intr-o emotivitate care iti face rau ,i care te
lOS

in cazul genunehiului valgum (indreptat spre interior). axa piciorului este intoarsa in alara, lar in cazul genunehiulul varum (intors spre exterior). axa piciorului esre intoarsa spre interior. cauzand picloarele arcuite. A se vedea referirile la PICIOARE. eu meritlunaa ca. persoana care sufera de aceasta anomalie are 0 dificultate in a sta dreapta ,i a se mtsca drept spre scopul ei sau spre viltor.

104

Corpul tdu iii 'punf,: ..Iub e ~t.,..·te!"

Corpul

tau

iV

spune: ~Iube~t ..-te!"

impi~dica sa ai r elatii frumoase. autentice. F3ptul de G vedea suferinta ~i Iimi~le celorlalti te va ajuta sa Ie vezi ~j sa Ie accepti p~ ale tale. Ar trebui sa ai mal multa incredere in ceilal~i.A se vedea in plus referirile la OCHI. (oj<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19

GLE.ZNE (PROSlJEME ALE GLEZNELOR)

BLOCAJ FIZIC Greata este senzatia de varsaturi iminente. Aceastli af~tiun~ este resim~iti d~ obicei la nivelul gatului. CLI 0 senza~e de disconfort ~i dezgust fa;a de alimente. Daca este insot1ta de VARS.A.TURI. se vedea referirile la aces tea. a BLOCAJ EMOTIONAL Persoana care sufera de grea~ se simte amenin~ti in acel moment de ceva sau de cineva. Simte un dezgust falii de ceea ce se intimpla decarece nu se ~tepta la acel lucru. Sau 5imte c averslune puternica pentru cineva sau pentru ccva, Poate fj ehlar inveninati impotrlva cuiva sau din cauza a ceva . Este interesant de cbservat ca. numeroase femel in5arcinate sufera de greturt• deoarece au 0 dificultate in a accepta schjmbarjie pe care noua lor stare Ie va produce in vjata lor. Fie sunt ingrijorate de faptui cii se ingrata. jar corpul lor va fi deformat de crepe rea copilului. fie Ie este team a ca i~i VOl' pierde libertatea sau nu vor mai fj suportate de tatil copilului sau alte terneri de acest gen. BLOCAJ MENTAL Me5ajul pe c:are il prime~ti prin greturi. este de a i~ schimba viata din. pr~zent. tn loc sa te pregite,ti 5a respingi ceva sau pe cineva din cauza ave~slunll tale. privefte mai degraba ceea ce te sperie, referitor la acea persoana s~u acel eveniment. Este posibil sa dramatizezi sjtuatia sau sa nu fj destul de c0nttlent d~ toc.te posjbilititile ,i capacititilepe care Ie pentru a face fa~ situat!ei.lubette-te mal mult ,I in loc sa simti 0 grea~. vei avea 0 inima fericita. (oj<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Yezi pagina 19.

A se vedea referin~ele la PICIOARE. la care se adauga !ipsa de flexlbilitate in modalitatea de a trece la acpune, de a schimba direclia fa~ de viitor. Daca problema este auzad de un accident. a se vedea referirile la accident. GLOBULE (PROBLEME ALE GLOBULELOR)

BLOCAJ FIZlC Globulele albe sunt celulele care circula in sange. fl in majoritatea fesuturilor. asigurind imunitatea organismului. Globulele rOfii au rolul de a mentine hemoglobina in stare activa. Acesta, condusa de curentul sanguin. transpord oxigenul de la plamani 13tesuturi. BLOCAJ EMOTIONAL A avea 0 problema cu globulele albe indica faptul cli persoana afeCtad are dlflculdti in a se apara. Nu indraznette sa se afirme. A avea prea multe globule albe indica faptul ca persoana in caun vrea prea mult sa se bad. Se simte Imediat atacad. lar a avea prea Putine globule albe inseamnli. din contrl. ca persana afectad abandoneazi lupta. 0 IIpsa de glcbule ro~ii provoaci de oblcel ANEMlE (a se vedea refenrile la aCeasd afectiune). . BLOCAJ MENTAL Daca al prea pupne globule albe, este timpul sa itl recapllli increderea in tine, in capacititile ,I talentele tale. Doar tu pot! sa fad 0 diferenta. Ceea ce crez! nu este neaparat ace~1 lucru cu realltatea. Daci nu ai incredere in tine. ili sugerez sa veriflcl cu cei care te cunosc mai bine ,i sa ii intrebi ce anume vad ella tine. A1tfel. ri,ti sa devil tot mal descurajat ,i sa vez! viata a pe 0 povari. Prin acesta afectiune inlrna it! spune:"aJutor. vreau sa ma bucur de via;a!". Ai toate resursele pentru a face acest lucru, trebule doar si Ie folosetti. Dad ai prea multe globule albe, nu mal trebuie sa crezi ci trebuie sa te lup~1 atit de mult pentru ca cellalt! sa vada cine eiti tu cu adevarat ,i sa iubeasci ~a cum ~ti. A te lupta mereu este foarte obositor. Primefti astfel un mesaj important de ali revizui parerea falii de tine insuti fi de a crede in valoarea pe care 0 al, inainte de ate descuraja " inainte ca problema ta fizica sa se agraveze.
(II<) BLOCAJ SPIRITUAL

L r-

_ GRIPA

BLOCAJ FIZIC Gripa este 0 afeqiune virala a aparatulu! respirator. care are urmatoarele simptome: oboseala. curbatura. febri. tuse usati, dureri de cap tl _toate simptomele unei riiceli sericase. tn majoritatea cazurilor persoana are sufera este imobilizati la pat timp de cateva zile. BLOCAJ EMOTIONAL . _ Prin gripa corpul vrea sa trans mid: nu se mai poate continua afa. Se manifesta adesea la 0 persoanii care are 0 dificultate in a-~i exprima cererile dorintele._ Se simte sufocatii de 0 anumiti sltuatle. Poate chiar folosi gripa ca milloc de a scapa dintr-o situatie. De exemplu. 0 secretara care nu mai supoid sa lucreze cu un anurnit ~ef. ifi atrage 0 gripa pentru a rimane acasa timp de 0 saptimina. Adevaraea

~I CONCLUZII.
106

Yezi pagina 19.


107

Corpul tiiu

ifl spune:

"/ubefte-teJ"

Corpul tdu Ifl spun .., "IUbeft ..-t ..l"

ei dorin;.1i este sa lucreze. dar av:ind 0 atitudine intotdeauna legat:! de relatia noastra eu cineva BLOCAJ MENTAL

interioara

diferit:i.

Gripa

este

Gravitatea formei de gripii indica cat de mult l~i face rau atitudinea ra interioarii. fa~ de ceea ce vrei sa fad sau. de ceea ce efti. in loc sa mal crezi cii gripa este singurul mijloc pe care il ai pentru a iefi dintr-o situape sau de 0 persoanii, ar trebui sa veriflci ceea ce trai~ti in Interior ,I sa Ip schimbi atitudinea. Adeseori este yorba despre 0 atitudine de victima. Poate dramatizezi prea mult lucrurile? fp sugerez sa gasefti un mijloc. pentru a face ceea ce OIlde faeut. cu mal multa bucurte ,i sli destinzi. acceprand ca ai tot ceea ce ip trebuie pentru a reu,i.

GUfa este 0 afectiune a glandei tiroide. earaeterlzati prin eresrerea in volum a g:itului. A se vedea referirile la TIROIOA. lu:ind in ccnsiderare faptu] ea mesajul are legatura eu vlata afeetiva.

GUTA
BLOCAj FIZIC Guta este c boalli de metabolism. asoelatii cu eresterea nivelulul de add uric. din sange. Acesta boalii afecteazii mal ales barba~ii. jar in proportfe de 60% din cazurl. afecteazli degetul mare de la pieior. Daca nu, sunt atinse genunchiul sau pieiorul. BLOCAj EMOTIONAL C:ind este afectat degetul mare de la plclor, acesta boala Indica faptul ca. persoana afectata vrea 51 domine dar nu ifi acorda acest drept. Adeseori nu pare 0 persoanii dominatoare. dar poate devenl prln diverse mljloace. Aceasta boala indica ,i 0 Jipsa de flexibilitate, cmar 0 ineipa;anare fa~ de viitor. De asemenea, poate insemna dezgust fata de ceva sau de eineva. BLOCAj MENTAL Acesta boalii. consideratii ca fiind 0 forma de artrlta. i~ trans mite sa renun\i la incapa~are. sa fil mal mult tu insu~ ,I sa ip perml~i sa vrel sa controlezi uneori, in loc sa te prefaci ea nu vrei asta. Vel putea constata cii temerile tale cu prlvire la viitor nu sunt fondate ,i sa vorbesti mal mult despre acest lucru. Va sugerez sa vede~ in plus referirlle la ARTRIT A. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

GUM (PROBLEME LA)


BLOCAJ FIZIC

Gura este cavitatea fetei care comunlci cu aparatul digestiv,i cu cille respiratonl. Defjni~a de mai jos se refera la toate afectlunile guni precum: ulcer. durere etc. BLOCAJ EMOTIONAL Gura, flind partea superioara a sistemului digestiv. 0 afec~une poate insemna d exista un refuz de a accepta 0 idee nouii. pentru a putea sa 0 digeri fl sa 0 folos .. t!. Acesta noui idee poate proven; de la sine sau de Ia altclneva. Refuzul se datoreaza unei reac~ii prea rapide. tara a avea timp sa analizezl toate aspectele sltua~iei respective. Gura, prin afecpunea ei, i~1 transmlte ci ar trebul sa fi mal calm. mal desehis. deoarece ideea aeeea noui ar putea si-~ foloseasdi. Persoana care l,i mUfei partea interioarii a gurll este 0 persoani care se frineazi pentru a nu spune anumite lucrurl pe care vrea si Ie aseundi ,I care 0 nelinlftesc. BLOCAj MENTAL

Cand al 0 astfel de afectlune, trebuie si con,tientlzezl ca ~ti cuprlns de 0 teamii, ca ai actlonat foarte repede ,i ca nu p se va intiimpla nlmic neplicut dad ip permit! sii revii asupra decizlel. pe care ai luat-o prea repede. Din conn va fl ceva benefic pentru .tine fl cu siguran~ va plieea fi altculva. De asemenea e bine si incepi sa erezi in utilitatea ideilor noi. Afecpunlle gurli provln de asemenea din ginduri urite. care nu au fost exprimate. Tncerca sa devil cOOftiem de aceste gSnduri. pentru a nu Ie lasa sa persiste prea mult timp. Permite-tl sa spul eeea ee ai de spus. tara sa erezl ea vei fi res pins de ceilal~. ("') BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi paglna 19.

HALlTOzA

(HALENA)

BLOCAJ FIZIC Halena este mlrosul aerului explrat. Tn mod normal este inodori. Daca resprlratla urat mirositoare este C3uzata de 0 afecpune fizicii. precum 0 problema de DIGESTIE. CARIE DENTAAA etc. a se vedea referirile la acea problema. Descrlerea unnatoare se refera in special la persoanele la care aeest simptom nu provine dintr-o afecpune patologka. BLOCAJ EMOTIONAL Resplrana urit mirositoare pare sa pl'ovinii din adancurile persoanei afectate. Indica faptul eli acea persoana traie~te 0 mare durere interioara ,i are sentimente de ura. razbunare sau de furie fa~ de 0 persoana care a r1init-o. Aceste ginduri. de

108

109

Corpul

tau ill spune: •.Iubefte-tel"

Corpul [tlu

ffi

spun«: Nlubeffe-tE:!"

care ii este ruslne ~i de care nu este constiema, 0 fac sa se stinga rreptat in intoOriot. Astfel. respiratia Urat mirositoare 0 face sa ~ina la distan~ persoanele ap(opiate. d~i in realitate ~i doreste foarte muir prezenja acestora. BLOCAJ MENTAL In azul in care nu efti sigur daea ai aceasta problema. ip sugerez sa ii intrebi pe eei apropiap. Apoi, este important sa veriftci daca problema este cauzata de 0 afeqiune mica. Daea nu, mesajul en:e foarte important penuu tine. deoarece te poate ajuta sa sehimbi 0 atitudine interioari foarte nesanatoasa pentru tine. Nu exlsta practic rana atat de grava ca re sa nu poati fi vindecati prin iertare. Nu mal trebuie sa te simp neputincios fi po~ 5i ip exprimi rUfinea pe care 0 simli. Aeeepti faptul ea efti 0 persoani amabila fi redescoperi-p generozltatea. (Etapele procesului de ierrare sunt explicate in ultimul capitol al c:irtii.) C*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi paglna 19.

BLOCAJ EMOTIONAL in limbaj metafizic. sangele reprezinta dragestea de via~. bucurla de a trai. Cand cineva pierde mult sange. corpul jj transmite mesajul ca. din cauza atitudinii sale lntericare, bucuria sa de a trai este blocara pentru moment. lar cum hemoragia se produce inu-un mod impreyiZibil. spontan ~i agresiv. se peate presupune ea persoana in caw ~i blocheaza de mult timp bucuria de a trlii. Este repnuti in a-~i arata 13fltatea morala ~i angoasa pe care 0 trilefte. Cand ajunge la IImiti ,i nu se mai poate controla. cedeaza brusc. Pentru a afla in ce domenlu aI vietii s-a pierdut bucuria de a trlii. trebuie doar sa consta~ in ce parte a corpulul s-a produs hemoragia, adid ce func~e indepline,te acea parte. Aceste explica~i sunt vafabilein cazul unei hemoragii exteme. Cit despre hemoragia interna. aceasta are aceeafi semnificalie. cu precizarea ea se manlfesta in cazul unel persoane care suferi in tic ere ,i care vrea ca nimeni sa nu ,tie ce i se tntimpll. TraiEfte 0 mare durere in singuratate. deoarece crede ci nu are pe nimeni cu care sa vorbeasca ,i care sa 0 poati a;uta. BLOCAJ MENTAL Hemoragia te averizeaza asupra faptului ci este timpul sa i~ revizuiEfti perc:eppa asupra vietil. in domeniul respec:tlv. Ip transmite ca iei via~ mult prea in serios ,i ci este timpul sa te bucuri mai mult, sa faci ,i lucruri amuzante in loc sa ili consumi toad enrgia pe lucruri care te epuizeaza. POfi sa invetJ sa faei cu bucurle anumite lucruri pe care. pentru moment Ie fael cu graVitate. Este doar 0 problema legad de percep~e ,i de atitudinea ta interioara. Daea hemoragia survine in urma unui accident, a se vedea referirile la acesta. C*) BLOCAJ SPIRITUAL ~J CONCLUZII. HEMOROIZI BLOCAJ FIZIC Hemoroizii sunt dilatali; varicoase ale venelor din regiunea rectului. Una dintre princlpalele cauze ale aparitiei lor 0 constituia constlpatJa. De asemenea ,i diareea este un factor important. BLOCAJ EMOTIONAL HemoroiZjj indici!i0 presiune cre.ata de stir; emotJonale ,i de ternerl despre care nu vrei sa vorbefti sau pe care nu vrei sa Ie lifi sa se vada. lar aceasti rellnere devine 0 povara. Se manifesti in cazul unel persoane care se forteaza rnult, ifi creem 0 presiune. mai ales in domeniul material. De exemplu. cineva care face eforturi pentru a profesa intr-un domeniu care nu ii place cu adevirat. lar cum hemoroizii se formeaza in zona rectului. partea terminala a intestinulul gros. persoana afectata sa forteaza mult pentru a term ina ceva. Tfi cere prea mult. lar tensiunea provine din dorinta de a avea ceva sau pe cineva din cauza unei nesigurante materiale ii a unei dificultifi de a lua decizlt,
III

HALUCINAT"
A se vedea referirile la NEBUNIE.

_j

HEMATOM
A se vedea referirile la ECHIMOZA. HE.MOFILlf maladieereditara care coosta in prelungireatimpuluide coagulare a 0 boali care se manlfesti dear in azul barba~lor. d~i este transmis de catre marne. tn cazul in care suferi de acesta afectil.ne ill sugerez sl veriflciexpIicalidereferitoare Ia maladlile ereditare. de la inceputul cir1ii. A se vedea in plus referirile fa HEMORAGIE. di~d a meliunea c:i, persoana care suferi de hemofilleare de rezolvat situalia cu mama el. pe care a Iasat-o sl ocupe un lee prea important in viap ai. Nu vreau sa spun ca este yorba despre 0 Influen13 dar persoana afeCtataare nevoie sl invete sa itl pistreze bucuria rea, de a trlil in funelie de ceea ce este, nu de cum ar vrea mama ej sa fie. Tnplus. ar trebui sa iti manifestemai mult latura sa feminina.
0

Vezi pagina 19.

Hemofiliaeste

singelui. Este periculoasi in azul une! ran; sau a sindromuh.i hemoragic. Este

HEMORAGIE

BLOCAJ FIZIC Hemoragla este 0 scurgere abundenta de sange din artere sau vene. Poate fi interna sau externa, iar acest ultim caz este foarte gray.
110

Corpul tdu Ffi spune: ..Iubefte-te'"

Corpul

tdu It' spune: •.Iubefte-te!"

BlOCAJ MENTAL Cu cat este mal pronun!ati atitudinea ta interioara de nesiguranTa. cu atat vei suferi mai rnult de hem oro iZi.Pentru a anula starea de nesiguranta t7 fertez! sa faci

ceva pentru a avea mai mult. Iar cand nu obtii rezultatele repede. devli nerabdator ~i nervos. Ar trebui sa ai mai multii incredere in fortele universulul. adidi sa ai mal multi incredere in faptul cii lucrurile se vor rezolva In functie de nevoile tale. Ar fi bine sa invefl sa te relaxezi. sa ai mal multi incredere in tine fl sa ill expriml sentimentele. acordandu-~i dreptul de a-~i fi frica uneorl, legat de domeniul material. ill sugerez sa vezi in plus referirile la CONSTIPATIE fi la HEMORAGIE, in cazul in care exista 0 pierdere de sange.
("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.

dezgus~t~r. Este ~i un mijloc de a evita sa sarufi pe elneva ~i poate. pe 0 anumitli persoana In particular. fa~ de care sim~1furle deoarece crezi di te-a urnIIit. Ai vrut sa exprlrnl acea furie. dar a fost refinuta chiar inalnte de a 0 elibera. A ramas pe virful buzei.
BLOCAJ MENTAL

Vezl pagina 19.

Herpesul ip trans mite mesajul eli este timpul sa al ganduri pline de dragoste, in loc de ganduri critice fata de persoanele de sex opus. Daca herpesul revine des. mesajul este ,I mai urgent pentru tine. I~indlcii astlel ca modul tau de a gandi te impiedic:il51 te apropil de pencanele de sex opus. d~1 aceasta este cea mal mare dorintii a tao Faptul de a te indep:ilrta i~ face rau. chlar daca tu crezl ca. astlel 0 pedepse'ti pe acea perscani de sex opus.
("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.

HEPATITA
Hepatita este 0 afec~iune inflamatorle a ficatului. cauzati de un agent Infecpos. anumitl agen~i chlrnicl sau un virus. A se vedea referirile la RCAT. 1n cazul hepatitei infeqioase. a se vedea de asemenea referirile la EPIDEMIE, e la pagina 14. d

Vexl paglna 19.

HE.RPE.S BUCAL
Herpesul bucaJ este 0 eruptie cutanatll. Este care se manifestii mal ales in re&iunea bucala.
0

afeqlune vlraia foarte frecventa.

HE.RNIE:
BLOCAJ FIZIC

HE.RPES
BLOCAj FIZIC

GE.NITAL

Hernia este 0 umflatura formata prin iefirea totala sau partialii a unui organ din cavltatea sa naturala. Se manifesta de oblcel in partea inferioari a corpulul.
BLOCAj EMOTIONAL

Persoana afectata este 0 persoana care se simte inghesuiti. strimtoratii. Ar vrea sa iasa dintr-o situatie printr-o rupturi. 0 despar1ire. dar 0 impiedica teama ei de a pierde Iucrurile materiale.
BLOCAj MENTAL

Herpesul este 0 afeqiune virala foarte frecventi. Virusul care cauzeaza infeqia se aflii in regiunea genltalii (vulva, vagin. col uterin) sau paragenitala (anus. fese). Acesta in/ectie se manifestii prin ba~icu~ ,I lezluni foarte dureroase care au nevoie de aproximativ cincisprezece zile pentru a se cicatriza.
BLOCAJ EMOTIONAL

In loe sa ramai inel'lis introO situalie pe care nu 0 mal supotji. incearca sa con,tientizezi ceea ce vrei eu adevarat. Atitudinea ta interioara te impiediea 51 giise,ti 0 solulfe te face sa crezi ci nu vel re~i singur. Corpul ip spune ci ai toate mlpoacele de care aI nevoie pentru a dep~i aeesta situalie. Treptat. vei relJfl sii fad eeea ce vrel.
("') BLOCAJ SPIRITUAL!11 CONCLUZII.

Acesta afecfiune provine dintr-o cuipabiUtate manifestatii Ia nivel sexual. Persoana afectatii se pedepSefte astfel pentru faptul de a Ii grefit in relaliile sexuale. Este 0 persoani care ifI dorefte relatli sexuale. dar noflunile sale de moralltate 1n acest domeniu. fcarte blne insclse in mlnte, iI blocheazli dorin~1e. Adeseorl. persoanele care sllerii de herpes genital acuza pe altc:inevain loe sa ~I ree:unoasca propride lor dorin~.
BLOCAj MENTAL

Vezi pagina 19.

.
BLOCAj EMOTIONAL

H_E._R_PE:_S

A avea un herpes inseamna a fi prea critic impotriva CUiV3 sex opus. cu de tendinta de a [udeca astfel toate persoanele de sex opus. Clneva sau ceva ti se pare
112

Durerile reslmtite din cauza herpesului simbolizeaza durerlle provocate de atitudinea ta mentala referltor la via~ ta sexuala. Ar fi bine pentru tine sa iti acorzi dreptul de a avea aceste dorinte ,i sa iti revlzuie,ti educatia sexuala. Acesta din urma. In forma pe care li-ai Insustt-o pani acum. te impiedidl sa fii tu insu~i ~i te face sa fil refinut in plan sexual. Cand 0 voce interioari iti spune ca este rau. co",tlentizeaza ci aceastii eonvingere provine din educafie ,I reprezlnta credlntele altcuiva. Trebuie sa te hotar~ti 0 data pentru totdeauna daca vrei s:l continui sa
113

Corpul tdu ifl spune: »lube1te-te!"

crezi i~ aceste lucruri. in plus. bjodindu-p sexualitatea. iti bloehE:zicapacitarea de a aea fJ de a te manJfesta pe deplin. C,.Ie dow specte sunt strins legate intre ele, deoarece energia sexuala slmbolizeazii puterea de a crea. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

BLOCAJ EMOTIONAL Persoana afectata este 0 perscana c3reia ii este frleii si ~ada lucrurile de prea aprollpe. Are nevoie de mult timp de gandire inainte de a face ceva. Ii este greu sa vada detaliile Intr-o situa~ie data deoarece nu are destulii lncredere in ea insa~i. BLOCAJ MENTAL Mesajul transmls este sa te apropii mai mult de oameni ti de situafii. lara sa i~ fie teama ca nu vei putea centrcla ceea ce SI! va intimpla. Temerile tale 101 nivei mental te impiedica sa triiettl mai multe experiente care ar putea fi foarte bune pentru tine. In lee d-p riiefti vial"' cu adevirat 0 privetti cum treee pe langa tine. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

HIOROCEFALlf
BLOCAJ FIZIC Aeesta afectiune este 0 aeumulare excesiva d. lichid cefalorahidian in membranele crejerului. 'nsopa de atrofta ae.stuia, iar Ia cop;i este 'nsofita de crefterea progresivi a cutiei cranlene, incomplet osifieatii. BLOCAJ EMOTIONAL Oat flind faptul ci apa are 0 legitu~. In sens meta(jzie. cu corpul emotional. persoana care aeumuleazi prea mult Iichld in cutia eraniani esre persoana care aduni in Interiorul el prea multe emolii. Ajunge ehiar sa creadi c~ este formata doar din emoliile sale. De asemenea. n este greu 51 ftie cine este cu adevirat fi ii este teama eil ceilalll vor rade de ea.

HIPfRTE.NSIUNE

BLOCAJ FIZIC Hipertensiunea arteriala reprezinta cretterea peste nivelul normal a presiunii singelui in artere. Acesta afecfiune poate antrena fezluni vasculare la niveiul inimii. al crererulul, 'II rinichilor sau af ochiior. BLOCAJ EMOTIONAL Numele afecpunii explic:a ciar ceea ce se intimpfa. adicii. persoana afeetati i,1 ae:eazi presiune puternica din cauza hiperemotiviti~i sale. Traiette mereu sltuati care n reamintesc rani afectlve nevindecate. Are tendinl"' de a drannatiza sltuati'ile din cauza une; activitip mentale foarte active. care 0 fac sa traiasca multe emopi. Este 0 persoana foarte sensubila care ar vrea Col to~ eei din jurul el si fie fericip fi care trii~te fcarte multi tensiune fi preslune pentru a gisi mil'oacele de a reUfi sa faca pe toata lumea fericia. Hipertenslunea ip transmlte mesajul sa te gande~ti in primul rand la tin~. sa nu mal crezl d exifti pentru a aranja vieple tuturor celor pe care ii iubq;ti. Acest lucru nu inseamni sa nu te mai ocupl de ac~tla. ci sa nu te mai simti responsablla pentrU fericirea lor. Ai nevoie sa .p redefjll~tJ nOfiunea de responsabilitate pentru a reUfI sa vezi via13 mal plina de farmee. lar asdel. vel scipa de 0 presiune inutila care te Impiedid sa traiefti in prezent fi sa te bucuri de viata·

BLOCAJ MENTAL Daca suferi de acesti afE:Cliune. este urgent sa inveti diferen?1 dintre sensibilitate ,I emotivilate ,i de asemenea 51 inveti si exprimi ceea ce simp. in loc 51 acumulezl toate emoliile in tine (a se vedea etapele pentru a exprima 0 ernotie fi pentru a realiza procesul de jertere, prezentate la sfi'fltul cartli). Daea citeftJ acesta descriere, deoarece ai un copU mie care sutera de acesta afecliune, este vorba despre un suflet care aduce cu sine acesti boala. dintr-o viap anterioari. Pop si ii citofti aceste rinduri. ftiind ca va recepta cu sufletul aceste informalii. fl are responsabilltatea de a rezolva ceea ce flY Ii convine aeum. Adulpi pot doar sa il indrume in acest sens. Nu pot face demersul in locuilul. (to) BLOCAj SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezi pagina 19.

HIPERCOLESTfROLfMIE
A se vedea referirile la COLESTEROL.

HIPfRT1ROIDIE

H1PERMETROPIE
8LOCAJ FIZIC Este un defect de vedere cauzat de faptuf ca focarul imaginii este s;tuat dincolo de retina. iar obiectele se vid dar doar la 0 distanti considerabil3.
, 11

Hipertiroidia este 0 secrel:ie excesivi de hormoni de catre glanda tiro ida. A se vedea referirile la TIROlDA.

115

CorpuJ tdu ~I spune: ..Iube~te-te!"

Corpu! tau 'Ii spune: ..Iubefte.·te!"

crezi in aceste lucruri. in plus. f)1odindu-p sexualitatea. iti blcchezi capacitatea de a crea ,i de a te manifesta pe deplln. Cele doua specte sum strins legate intre ele, deoarece energia sexuala slmbolizem puterea de a crea. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. HIDROCEFALIE BLOCAj FIZIC Acestli afecpune este 0 acumulare excesiva d. hchld cefalorahidian in membranele creierulul. insopti de atrofia acestuia, iar Ia copii este insotita de cr!!fterea progresiri a cutiei cranlene, Incomplet osificati. BLOCAj EMOTIONAL Oat flind faptul cil apa are 0 legaturi, Tn 5ens metafizic, cu corpul emotional. persoana care acumuleaza prea mult liehid in cutia craniana este 0 persoani care aduna in interlorul ei prea multe emotii. A;unge chiar sa creada ca este formata dear din emopile sale. De asemenea, Ii este greu sa ttie cine este cu adevarat ,i ji este teama cl ceilalp vor ride de ea. 8LOCAJ MENTAL Daca suferi de acesti afectiune, este urgent sa invep diferenta dintre senslbilltate ,I emotivitate ,i de asemenea sll inveti sa exprimi ceea ce simp. in loc sa acumulezl toate emotiile in tine (a se vedea etapele pentru a exprima 0 ernotie ~i pentru a reaJiza procesul de iertere, prezentate la sta'1ltul carpi). Daca citefti acesti descriere. deoarece ai un copil mic care suferi de acesti afecpune, este verba despre un suflet care aduce cu sine acesti boala. dintr-o viat3 anterioarll. Pop sa iI cit8fti aceste rinduri, ftiind ca va recepta cu sufletul aceste Intermatil. EI are responsabilitatea de a rezolva ceea ce nu ii convine acum. Adultii pot doar sa il indrume in acest sens. Nu pot face demersul in locuilul. (*) BLOCAJ SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezi pagina 19. HIPERCOLESTEROLEMIE A se vedea referirile la COLESTEROl. HIPERMETROPIE 8LOCAJ FIZIC Este un defect de vedere cauzat de faptul ca focarul imaginii este situat dincolo de retlni. iar obiectele se rid dar doar la 0 di5tama con5iderabila.
114

BLOCAj EMOT'ONAL Persoana afectata este 0 persoana dreia ii este fa-ieasa vada lucrurile de prea aproape. Are nevoie de mult timp de gandire inainte d~ ~ face ,e\"~. Ii e:te_greu sa vada detaliile lntr-c ~itua~iedata deoarece nu are destula incredere In ea msas),

8LOCAj MENTAL Mesajul transmis este sa te apropii mai mult de oameni ,i de situapl, tara s~ ip fie teama c:a nu vei putea controla ceea ce se va intimpla. Temerile tale la mvel mental te impiedica sa traie,ti mal multe expelien~e care ar putea fi foarte bune pentru tine. in loc sii-p triiefti viata cu adevarat 0 prive,ti cum trece pe linga tine. (*) BLOCAj SPIRITUAL !iiI CONCLUZII. Vezi pagina 19. HIPERTENSIUNE BLOCAj FIZIC Hipertensiunea arteriala reprelinta cresterea peste nivelul normal a presiunii singelui in artere. . Acesti afec~iune poate antrena lezluni vasculare la nivelul inimil. al creierulul, al rinichilor sau al ochiior. BLOCAJ EMOTIONAL __ Numele afeqiunii explicii clar ceea ce se intimpla. adid. persoana afectata 1,1 cre:eazi 0 presiune puternici din caUla hiperemotivitipi sale. Traiefte mer.eu sltuatii care Ii reamintesc rani afectlve nevindecate. Are tendinta _de : d~matlza situaliile din cauza unei activlti~i mentale foarte active, care 0 fac sa traiasca multe emopi. Este 0 persoana foarte sensubila care ar vrea ca toti cei din ;urul el sa fie fericip fi care triil!fte fcarte multi tensiune ,i preslune pentru a gasi mijloacele de a reUfi sa faca pe toati lumea fericiti. Hipertenslunea itl transmlte mesajul sa te gande~ti in primul rand la tine, sa nu mai crezl cl exifti pentru a aranja vieple tuturor celor pe care ii iubqti. Ac~st lucru nu inseamni sa nu te mai ocupl de aCl!ftla. ci d nu te mai sim~i responsabila pentrU fericirea lor. Ai nevole sa it! redefinl!fti no~iunea de responsabilitate pentru a reu,1 sa vezi viata mal pllna de farmec. Jar asttel. vel scipa de 0 presiune inutila care te impiedica sa traiefti in prezent fi sa te bucuri de vialli. HIPERTIROID/E

Hipertiroidia este 0 secreue excesivi de hermoni de catre glanda tiroida. A se vedea referirile la TIROIDA.

115

Corpul tdu If/ spune: "Iubefte-te!"

Corpul tdu if; spune: "Iubeftr>-tef"

H_I_PERVENTILAT'E

L[

HIPOGLICEMIA

BLOCAJ FIZIC Hiperventilap3 se produce atunei dnd raportul dintre aerul inspirat ~i aerul expirat nu ~te egal. <:and cineva inspira mai mult aer decat expira. se ereeazi un surplus de oxigen in organism. Uneori simptomele hiperventila~iei e eonfunda cu 0 s crlzli cardiaca. BLOCAJ EMOTIONAL Hiperventila~a se produce aturte! eand E.xistii0 teama d. apierde controlul. Persoana afectati se refine prea mult nu i~i da drumul pentru a trii cu adeviirat. 11 este teama de neprevlizut ,i nu are 1ncredere in ea insifl. BLOCAJ MENTAL Dad! ai aceasti afectlune freevent. incearci 51 nu te mal afli in situapl care te soliciti prea mult. Accepti-fi temerile ,i Iimitele. incereli sa te deschizl treptat spre necunoscut. spre nol experiente. Nu mal bloca aceste noi experien~ deoarece astfel ip blochezl derlntele. Este verba despre a nu asplra vla~ prea repede. vrand sa experimentezi totul dlntr-e datli. HIPOFIZA (PROBLEME ALE GLANCEI)

BLOCAJ FIZIC Hipoglicemia este 0 afeqiune a pancreasului. care se manifesti prin scaderea dincolo de limitele normale a glicemiei. Se recunoaste prin cateva semne precum 0 pofti sublti de dulce. stare general a de rau. vertil. crampe digestive. palpitalii. paloare ~i mal ales transplratle rece. BLOCAJ EMOTIONAL In limbaj metaflzfc. pancreasul are 0 legituri cu emopile. dorin~ele ,I intelectul unel perseane, Persoana afectatli este genul de persoan~ care se ocupa mal mult de dorintele celorlali decat de prop rille sale dormte. Nu se sfmte libera. Corpul if transmlte mesaju! ca are nevole sli se bucure pentru ea insiJf Bra sa se simd vinovati. Este prea preocupatli de ferlclrea celor din jurul ei. Sufera. de asemenea. din cauza multor temeri ,i este predlspusi la AGORAFOBIE (a se vedea referirile la aceasti afectlune). BLOCAJ MENTAL Este timpul si ip pastrezi energia pentru tine ,I sa nu te mal consideri mama sau tata celorlaltl, Tine cont ,I de copllul tliu interior care are nevole de joaca fi de bucurie. Probabil. copil fiind al Invi1:3tca nu ai dreptul sa te gand~tI la dorintele tale. lar cum nu te lubeai destul de mule, ~teptal sa prlme,tI acea iublre de la ceilalti. dar niciodati nu primeai suficlent. AI hotlirit astfel eli lubirea te face sa suferl deoarece nu primeai niclodati destul de multi lubire. Via~ te-a Bcut sa cr~ti prea repede. dar nu este tiirzlu sa rezolvi acesti lipsa In prezent. Nu mal trebuie sa crezi ca a te ocupa de tine Inseamni sa fil egOist. o peBoani egolsta este cea care Ifi Impune dorln~le el celorlalp. in propnul sau Interes. 0 persoani care se gand~te la ell, inalnte de a se gandl Ia cellal~ este 0 persoana care se iube,te pe sine. Dad 'te vei lubl mal mult vel prlmi mal multi dragoste ,I din partea celorlaflj. ("') BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. HIPOTENSIUNE Vezl pagina 19.

BLOCAj FIZIC Glanda hlpofi73(numitii ~iglanda pituitari) are grosimea unui bob de mazare ,I este situatli la baza creierului. BLOCAj EMOT'ONAL Este 0 glanda superloara celorlalte glande ,I aslgura legatura intre creier ,i nivelul mental superior al fiintei umane. Prln acest nlvel putem ajunge sa ne cuno~tem cu adevirat Identltatea spintuala. lar problema a acestei glande indid un bloca) intre nivelul material ,i nivelul spiritual. Se manifestli in cazul unel persoane care nu vrea sa accepte partea divini ce se gas~te in fiinta umana ,i mai ales propria sa parte divlna.Se considera lipsitlide Importan~.

BLOCAJ MENTAL Oricare ar f motivele care te impiedici sa. itl recuno,ti adevarata valoare. nu sunt benefice pentru tine. Corpul ;1:1ransmite un mesa; foarte puternlc pentru a-p t schlrnba perceptla asupra propriei tale persoane. Este 0 problem:! atlit de subtila incat este destul de complicat pentru medicina actuala sa ii stabileasca adeviratele cauze. Pentru tine. este momentol sa vezi viata dlncelo de planul el fizlc. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezlpagina 19.

A se vedea referirile Ia TENSIUNEScAZUTA. H'POT/ROIO/E A se vedea referirile la TIROIDA.

116

117

Corpul

too

it; spune ... Iub"~te-te!"

C----=="HODGKIN

(MALADIA LUIHODGKIN)
.__

._--------

------.1
/

c---.

Corpul tdu if; spune: Nlube~te-te!"

IMPETIGO

Acesta maladie este caracterizatii f'rin cresterea progresiva ~i nedureroasa a velomuloi ganglionilor limfatici. Se mal nurnesre ~i cancer al sistemului Ijmfatic. A se vedea referirile la CANCER ,i GANGLIONIUMFLATI. HOLERA H~lera este. 0 bo~li camati de Infectia intestinulul subfire. provocati de 0 bactene. Unul dmtre snnptorne este diareea putemid. care duce la dezhidratare ,I tulburiri ale echilibrulul Ionic. A se vedea de asetnenea refertrile la INTESTINE. la care se adaugi faptul ci, persoana afectatli nu mal trebulEt 51 se considere rea, dfunitoare. 0 adevirati paeoste.

BLOCAJ FIZIC Este 0 boala de piele de origine infeqioasa. foarte frecventi la copii ~i la adolescentl. Se caracterjzeaza prln aparitia unor ba~icuie seroase ~i purulente care se spargo forrnand cruste galbui care nu lasa urrne. Afecteaza frecvent persoane cu imunitatea sciZuti. A se vedea in plus referirJle la PIELE. BLOCAJ EMOT'ONAL Impetigo apare mal ales la 0 persoana care nu se lasa atinaa de ceilalp. in plan afectlv. Vrea sa se protejeze deoarece ii este teama sa nu fie influenpti prea mult de ;:eilalti. Dezvolti asdel 0 rlgiditate ,i i,i blocheazi sentimentele. BLOCAJ MENTAL Acesti afecpune a pielil iP transmlte mesajul de a nu te mai proteia atat de mult in tali celorlal~1,I sa ip acorzi dreptul sa aI nevoie de ceilalp. Este mal blne pentru tine si te la,1 influentat de catre cellalp decat sa te inehizi in tine. Nu mai al nevole 51 crez! ea sensibilitatea este un semn de slibiclune " ci 8ft! incapabil sa te aperi atunei cand este necesar. (01<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl pagina 19.

IHTlozA
BLOCAJ FIZIC Ihtioxa este 0 boala de plele caracterlzati prln uscarea ,I descuarnarea tegumentelor sub forma de lamele sau de solzi de pette. Apare de obicei inci de 13 naftere sau in prlmele IUNde vla~_ A se vedea in plus referirile la PIELE. BLOCAJ EMOTIONAL Atunel dnd 0 afeqliJne apare foarte devrerne, in primele luni de vla~ este foarte probabil sa fie preluati dintr-o vla~ anterioara. Orice forma de uscare a pleJiieste in relape cu 0 atltudine uscati. rigidi. Pielea. reprez!nti personalitatea pe care 0 afi,im fi indica foarte elar ceea ce vrea 0 persoana sa arate celorlalti. tn acest caz, nu vrea d ifi· expuni vulnerabilitatea fl senslbliitatea. BLOCAJ MENTAL Daei suferl de aeesti afequne. corpul itl transmlte mesajul ca poll sli devil mal ingfduitor fa~ de tine insup ,I fa~ de ceilalli. Nu mai trebuie sa 2fifezi 0 anumlti peronalitate. care te obligf sa te controlezi tot timpul. tnceardi sa ebservl, la 0 persoani pe care 0 admiri. felul in care itl arati sensibilitatea ,i faptul cf prln acest lucru nu este mal ufor Influenpti de ceilalp_ Vei deveni astfel mai f1exibil,i mai plin de viatf. _ Daci al u.n copit care suferi de ihtiozi, pop sa 11citetti acesti descriere. va mteJege mesalul, chiar " la un nlvel incon,tient. Dar reactta in fap acestui mesaj ii aparpne doar lui. (01<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

IMPOTENTA
BLOCAJ FIZIC Impotenta este 0 tulburare a barbaplor destul de frecventi. earacterixata prin imposibilitatea de a avea 0 erectle normalf pentru sivir,irea actului sexual. BLOCAJ EMOT'ONAL Fiecare barbat a fest sau va fi impotent la un moment dat din vlali sa, erectia este in fond un fen omen fragil. Cand se produce acest lucru, situatia nu trebule sa fie dramatixati sau rldicullxata. Este bine sa se verlfice in ce slwalie anterioara, acel birbat Sea mal simtit neputinelos. Pierderea erecpei in mod repetat in relapa eu acee3fi femele poate insemna faptul di acea femeie se comporti ca 0 mama in relapa cu partenerul ei sau ci barbat in cauza nu vrea sa 0 dezonoreze pe femeia respectiv!. Este posibit de asemenea ca impotenta sa fie un mijloc IncoOftient de a 0 priva pe parteneri de plicerea sexual!. BLOCAJMENTAL Impotenp este un mesaj pentru a-,' arata faptul ca te consideri neputlncios intr-o anumiti sltuatie, dlntr-un alt domeniu al vietil. iar aeesti convlngere nu este beneficf pentru tine. Se lntimpJa frecvent ca cineva sa fie Impotent deoarece i,1

118

119

Corpul tdu if 1spune: •./ube~te-te!" doreste prea mult ceva anume pentru altcineva. Ar fi ma; bil'le pentru acea persoana sa ii lase pe cellal,i sa i,1 rezolve singurl problemele. / Daca suferi de impoten13 din eaura unel experlente anterioare nepfacute. mesajul transmis de eorpul taU este sa nu mal continui sa crezl ca acea experlenp se va repeta. Doar tu, menpnand aceana convingere po;1 face posibil acest lucru. Se spune de altfel di ni se intimpbi pana la urma ceea ce credem ea se va intampla. Daca folos~ti Impotenta drept un mijloc de a-.I priva partenera. de fapt tU e,t! eel pe care iI pnvezi deoarece. a·..and acest BLOCAJ FIZIC. i~ blochezl astlef energia creativa. lar acesta at;tudlne iff alimenteaza dcar ego-ufo nu ,i relatlile. Daci suteri de Impoten~ deoarece partenera ta joadl rolul unel mame, trlilt! de fapt 0 relape mama-tata, nu 0 relape de cuplu. Este 0 relape in care flecare partener incearci sa if controleze pe celalalt. lucru foarte nesanatos pentru un cuplu. Este bine slI ip redescoperi fo'1" interloara ,I sa nu mai ai convlngerea d e,tI puternic doar atuncl cind it! exereltl pueerea asupra unei persoane de sex opus. Descrlerea aceasta este valablla ,i In cazul problemelor legate de ejaculare (a se vedea in plus referinle la PENIS).

Corpul tdu if; spune: .. llJbe~e-te!"

INFARCT
in majoritatea cazurilor, infarctul miocardic este cauzat de LIn cheag care obtureazs brusc 0 artera atrofiata deja de arterosclerozii. A se vedea la INlt1A fi la ARTERE. la care se adauga metiunea ca persoana bolnava aceasti obturatie pentru a incerca sa opreascl emopile prea multe care ii bucuria de a triil. Daca Infarctul se produce lntr-o altii parte a corpului rinichi, intestln, creier) a se vedea in plus referirile la partea respectiva. de sange referirile sufera de blecheaza (plamanl.

INFECflE
BlOCAJ FIZIC
Infe~ia este totalitatea efectelor consecutive cauzate de agresiunea patogen asupra organismului. Sistemul imunitar nu protejeaza suflcient in acest caz, unui agent organlsmuf

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

BlOCAJ EMOTIONAL
Infectla este semnul unei fragilitiiti in domenlul vie;!i care are 0 legatura partea corpului afectatii. Persoana in cauza se lad usor afectatii de gandurile. vorbele sau de gestunle celorlalti, care nu ii convin 0 fae sa sufere. Nu recunoa,te forta ,i capacltatea de a se afirma. Infeqia poate aparea de asemenea cazul unei persoane negativiste sau peslmiste care i,i spune mereu :·'ce rost toate astea?". Nu malluptii pentru nimic. Se spune despre ceva infect eli provoacii mare repulsie. Este poslbil sa te acuzi ca e,ti respingator in aeest moment!

INCONTINfNTA

UR/NARA

,I

lncontinenta urinara se manifesta atunei dnd exlsta 0 Imposibllitate de a repne urina. Daea apare 11'1 eazul unui copil (de obicel in tlrnpul noppi) a se vedea referirile la ENUREZIE. Dac:i este yorba des pre un adult. cele de la VEZICA URINARA. Dad lneentlnenta apare in timpul noppl. in cazul unul adult. a se vedea referirile la ENUREZIE. cu rnenttunea ell. persoana afectatii retraiefte in prezent sltuapi asemiinatoare cu cele triite in copilirie. Traie,te 0 situatle in care se simte copil in fata unul alt adult. in loe sa se simtii egalul acestuia. Once relape de genul parinte-copil. existentii intre doi adulli este foarte nesanatoasi greu de suportat. Persoana afectata trebuie sa i,i reia locul ce i se cuvine ,i sa i,~ redobindeascl forta inter·ioari.

cu de ifi in au
0

BlOCAJ

MENTAL

,I

INDIGESTIE
fndigestia euprinde manifestiirile digestive cele mai diverse, datorate unul exces de alimente. bauturi alcoolice, precum ,i unel intolerante digestive pentru un anume tip de alimente sau unei intoxlcatii alimentare. A se vedea referinle la STOMAC ,i la INTOXICATIE. Dad este acuzatii de un exces de alimente sau de alcool, se adauga mentfunea eli persoana afectat3 aeumuleaza prea multe in interior. referttor la perseana sau la 0 sltuatie care i se pare dificila. lar acest sentiment de greutate provine din atitudinea sa Interloara ,i nu din exterior.

Nu trebule si te slmti agresat de cellal~. Teama ta de a fi agresat te face si te reglise,ti in situatil sau in fata unor persoane care ti se par agresive. Este posibil ca ceea ce percepl tu ca flind agreslv s;!i nu corepunda cu modul in care vid cellalt! acest lucru. Este Indlcat sa iti recapep forta Interioara ,i si renun~ la convingerea ell trebuie sa pari fragi! ,I vulnerabil pentru a te bucura de atentia ,I de iubirea celorlalti. AI mult mal multa forti dedt crezi. Daca te acuzl ea e,t1 respingator, it! sugerez si iti revizui~tI atltudinea sa con,tlentizezl faptul d nu e,t1 corect fa~ de tine insuti.

,I

("') BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONClUZII.


LA se vedea referirile

Vezi pagina

19.
~

~ __ ~~ URINARA INFfCT/f la CISTITA.

120

121

Corpultdu

if' spune: ..Iubep.f:-te!"

Corpul tau ili spun ..: .. Iube~te-te!"

L_--_

INFLAMATJE

-_.. --/ ~-=-_j INSOMNIE Insomnia este absenta anorrnala a somnuhn, Somnul este afectat atit cahtativ fi cantitativ. Studiile psihologice all demonstrat ca persoanele care suferi de Insomnie sunt emotive ,i anxioase. Va sugerez deci sa consultati descrierea ANXIETA Til ,I sa invo1taP sa devenip 0 persori senslbili, mai degraba decat emotivi. Dad 0 persoam considera ca noaptea este un sfetnic bun este posibil ca toate nelini,tile din via~ ei sa 0 impiedice sa doarma, pentru a putea gisi 0 solutie. Aceasta persoani ar trebui sa invefe mai degraba ca somnul este un sfetnic bun.

Inflamatia se manifesta de obleei prin forma unej distrugeri a ~e,sutului,mal mult sau mal pupn extinsa. A se vedea explicariile suplimentare din primul capitol, conform ciirora, 0 inflama~ie este un semo al faptului ca organismul tau este intr-un proces de refacere, in urma rezolvarii unu; centhct. Acest lucru nu 0 va impiedica pe persoana afectata s~ la medicamente antiinflamatcril. dad medicul recomanda acest lucru, Dar vindecarea se produce mal repede daca va mul~umi corpulul pentru acest semn. in loc sa vada acest proces ca pe 0 boala. IN/MA (PROSL£ME

cat

DE IN/MAJ
INTESTINE (PROBLEME ALE INTEST/NELOR) BLOCAJ FIZIC Intestinul sau tubul intestinal. incepe de la duoden ,i se termina la anus. Este format din intestinul suhlire care are un rol esential in absorbpa elementelor nutritive " intestinul gros (colonul), care indeplinefte un rol secundar fa~ de eel al intestinulul sublire. Are rolul de a pregati degradarea anumitor resturi alimentare ,i de a reabsorbl apa, pentru a da scaunului conslntenta normala. Este rezervor pentru resturile alimentare. adid reziduurile de care eorpul nu mal are nevoie. Problemele ee pot ap~rea la intestinul subtlre sunt TUMORA. CANCERUL DIVERTICULI.MALADIA LUI CROHN, DIAREEA. Problemele colonului sunt: CONSTIPATIA. COLICILE. COLlTA, GAZELE INTi:STINALE. TUMORA. CANCERUL, CRAMPELE. GASTRO-ENTERITA ~I VIERMIINTESTINALI. BLOCAj EMOTIONAL Cand este vorba despre 0 problema a intestinului subpre, existil 0 legitura eu incapacltatea persoanei afectate de a repne ,I de a absorbi ceea ce este bun pentru ea. in evenlmentele din via~ cotidiana. Este 0 persoana care se aga~ prea mult de detalii. in loc si vada situatia in ansamblul ei. Chiar dad dear 0 singura parte din ceea ce se petrece cu ea nu if convine, va avea tendinfl de a respinge totul. Dad if lipsqte eel mal nelnsemnat lucru, va spune d nu are eeea ce ii trebuie. problema a intestinului gros apare in cazul unel persoane care are 0 dificultate In a renun~ la vechlle idei sau convmgerl, care nu ii mai sunt necesare (constipalia de exemplu) sau care respinge prea repede idei care ar putea sa il faca bine (diaree). Sufera adesea din cauza unor contradietil, care i se par imposibil de digerat. Este genul de persoam care spune: "nu mai pot sa suport", In loc sa vada partea buna a situatiei sau a persoanei care ii activeaza teama de a pierde ceva.

BLOCAJ FIZIC Inlma este moton.d circulapei sanguine. functioneaza ca 0 pompa ce asplra ,i expira_ Bolile de Inimi se situeaza in prezent pe primul lee printre eauzele mortalitapi_ Este interesant de observat laptul ca acest organ vital prln exc.lenta este situat in plin centrul corpuluL BLOCAJ EMOTIONAL CSnd vorblm despre 0 persow centrata. vorblm des pre elneva care ifl ascuhi inima. care triJette in armonie. bucurie ,I lubire. Orice problemi de inimi Indici 0 atitudine contrari, adici persoana afectata ifl trii~te vla~ cu prea multa incordare. Etorturile ei II depifesc mult limitele emepcnale, astfel Ineat se epuizean fizle. Cel mal important mesaj al problemelor de inlma este: IUB~TE- TE! Persoana care suferi de afeqluni ale inimi este cea care ifi uiti propriile nevol fi vrea si fad prea multe pentru a fj lubita de cellalli.Cum ea nu se iubette destul. cauti iubirea celorl~ prin ceea ce face. BLOCAJ MENTAL Acest gen de problema Ili transmite ci este timpul si i1i schimbl percep1i;l despre tine hUli in loe si crezl ci iublrea nu poate venl decat de fa ceilalli. ar fj mult mal Intelept pentru tine si ifi oferi aeeastil lubire singur. Astfe~ acea lublre va fj mereu in tine, nu va trebui si 0 lei mereu de fa capit. Atunel cSnd cineva depinde de altclneva, va reface mereu demersul spre iubirea de sine. Cind vei descoperi ci ~tl 0 persoani speciala ,i cind vei avea mal mult respect pentru tine. aeest sentiment va fj mereu prezent. Tlisugerez si ili facl cel pUlin zece complimente pe zJ pentru a relIfi si reiei contactul cu inima tao Cind vel parcurge acest demers Interior, va urma dupi aeeea demersLl de refaeere a inimiipe plan fizlc.0 lnimi samtoasa peate sa SUporte deceppile amoroase ,I afective. Nu if este teami ci nu va mal fj iubiti.. Acest lucru nu vrea si insemne d nu vei mal face r1mk pentTUceila~l. din contri, vel continua sa 0 fad. dar avand 0 motivafie diferitli. Vei face acest lucru din placere ,I nu pentru a ~tiga dragostea celorlalti sau pentru a Ie demonstra ca 8fti amabil. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
122

Vezi pagina 19.

BLOCAJ MENTAL Problema la intestin este un mesa; important conform diruia trebuie sa inveti din nou sa te hrane~ti cu ganduri pozitive, in loc de devalorluri. Astfel. nu vei mai
123

Corpul tdu I'fl spun«: "lube1te-te!" crede ca iri lipse~te increderea. increderea De asemenea ar accepn pe cele noi. A ceva important la nivel material. Trebuie sa i~i exersezi in divinitate ~i in tine ins up. fi mai ine pentru tine s5 renunp la lue~urile vechi fi sa Ie se vedea in plus referirile la BURT A.

Corpul tdu if I spune: ..Iubefte-te!" lua deciziile. Aceasta persoana nu i~i acorda dreptul de a i~i folosi m:iinile pentru ceea ce ii place. din teama de ~ nu fj la inal~lme sau de teama ca nu va avea dreptate. i~i folose~te miiinile pentru a face altceva, incerdind sa i,i demonstreze astfel valoarea. Este adeseori 0 persoana care munceste prin propriile sale mijloace. f;jdjnd eforturi mario

(*) BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

BLOCAj MENTAL
Corpul tiu it' spune eli felul tau de a gandi este prea rigid. Dadl consideri ci ceea ce vrei sa facl este prea mult pentru tine. ca nu ~ti la inal~imea ace/ei sarcinl. corpul ip transmite mesajul ~a acest lucru nu este adevarat: d~ci crezi ca cineva abuzeaza de tine. p~in ceea ce facio corpul ip trans mite di niei aceasti convingere pe care 0 ai nu este adeviratii. Sarcinile pe care Ie ai de facut trebuie indeplinite cu placere fi nu cu teama. culpabilitate sau avind a,tept:iiri. Dad este afectata incheletura dreapti. aceasta are 0 legitura cu capacitatea ta de a da, lar daca este yorba de partea stanga. este lepti de capacitatea ta de a prim I. Mesajul pe care if prim~tI este acela de a te relaxa ,i de a acpona. cu iubire. acceptare ,I recuno,tlnt:i. Poti. de asemenea. sa iti acon:i dreptul de a fi ajutat sau indrum:!t de ceilalp. (*) BLOCAj SPIRITUAL "

IN TOXICA T'E.
BLOCAj FIZIC
Intoxicapa reprezintii totalitatea tulburari!or datorate acpunii unul produs nociv, in dozi suficient:ii. Produs .. le toxice pot fi produse chiar in Interiorul organlsmului. in cantitate normala. Sau pot fi absorbite fie prln respiratie, ingestle sau prin prolectie.

BlOCAj EMOT'ONAL
Atunei dind intoxicapa este cauzatii din interiorul organismului. persoana afectatii prirneste mesajul ea if! otriv~te vlata prln gindurile nesanatoase pe care Ie are. lar aceste ginduri nu corespund deloc nevoilor sale. 0 blocheaza chiar sa I se intample lucruri frumoase in viat:i. Cand Intoxicatia provine din exterior. persoana afectata prlmeste mesajul ca se lasa prea mult influentatI de catre ceilaltl. adt de mult incit se simte otr:iivit:ii de cineva. lar aceasta atltudine alunge sa 0 otraveasci atat la nivel psihic cat ~I la nlvel fizic.

CONClUZII. Vezi pagina 19.

fNTE.pATURA
Jn~epatura. fie a unei insecte. fie intr-un obiect ascupt, este senzatia produsa de usturlme ,i de minelirime in zona afectata. A se vedea referirile la cele doua descrieri.
0

Este timpul sa realizezl ca nimeni altcineva nu are puterea de a te onvi. doar tu insuti pop face acest lucru. Atltudinea ta mentala este cea care te determina sa te la,; otrav;t de ceilalti sau de convlngerile tale. A; nevoie sa fli mai mult tu insutl ,; sa ip dezvolp compasiunea fa~ de tine insup sau fa~ de persoana care crezl ci iti otrive,te vlata,

BLOCAJ MENTAL

[
BLOCAJ FIZIC

U B_'R_'N_~_'_TA __

(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

INCHE.IE.TuRA.
incheietura este articulat!a care une,te bratul de mani. Traumatlsmele in zona incheieturii sunt freevente ,I perlculoase. pentru 0 articulape atit de fini ,i de complexa. Afecpunile ce mal freevente sunt : DURERI. ENTORSA. FRACTUAA ,i blocarea tunelului carpi a. A se vedea referirile cele mentlenate.

Lablrlntita este 0 inflama~ie a labirintulul urechii lrrterne, care constituie un ansamblu de cavit:iti ~I conducte ce comunica intre ele. Simptomele pot fi vertij. ameteali. varsaturi. greali, 0 senzatie de plin in ureehe, ,ulerat. sau zgomote in urechi. in funcpe de tipul de labirintlti.

BLOCAj EMOTIONAL
Aceastii afectiune indica faptul ea persoana in cauza tr:iie,te 0 furie ,i un stres deoarece nu ~i mal poate asculta propri!le nevol ,i dorin~e. Se impr~tie ,i are Impresia c3 se invarte in cere ~I nu mai ,tie cum sa iasa din acesti situatie. Se simte prinsa Intr-un labirint.

'3

BlOCAJ EMOT'ONAL

..

BLOCAJ MENTAL
Corpul iti transmite mesajul sa respiri listii cu tot ceea ce ai vrea in "iali. daci
125

Oat flind faptul ci orice ar'tlculatle slmbolize~ia flexibilitatea unei persoane. 0 problema la incheietura mainii indica 0 lipsa de f1exibilitate a persoanei afectate. in a
124

adanc. sa iti acorzi timp pentru a face toate convingerile tale ar fi perfecte.

In

Corpul tdll i~;.pune: ../ub e ~te--te!" plus, acordap timp pentru a~i asculta propriile tale nevoi. Pe masu:a ce vel relua contactul cu energia ta intericara Ii te vel asculta mal mule, i? vel regaSi drumul fi vei ie,i din labirint. A se vedea in plus referirile de la pagina 14. cu privire la bolile inflamatorii.

corput tau if; spune: "/ubefte--te!" teamii, cii nu va fl asculrata sau cli culva nu ii va placea ceea ce va spune ea. r~i inghite astfel propriile cuvinte. dar are senzatia cii acestea raman blocate undeva in gat {ceea ce provoaca frecvent durerea de gat). Cuvintele sunt pregatite sa iasa. dar persoana afectatii nu reufette sa Ie exprime. Persoana care sufera de laringiti, poate de asemenea sa se teama ca nu va fi la inal~mea atteptirilor cuiva, daca va spune ceea ce vrea sa spuna. ii poate fi frica de judecata culva, pe are it consldera 0 autoritate intr-un anumit domeniu. Sau, cineva a spus ce ... cuiva ti apoi este suparati pentru eli a vorblt prea mult ti iti promite sa a nu mai spuna nlmlc, Astfel. iti blocheaza vocea pentru a nu mal spune din nou cuvinte in plus. Este posibll ca. persoana in auzi sa vrea sa exprime 0 cerere Importanti. dar prefera sa taca dedit sa itl asume riscul de a fi respinsa. Ajunge chlar sa ocoleasci 0 persoani, pentru a nu fl obllgati sa vorbeasca cu ea.

(*) BLOCAJ SPIRITUAL LACRlMI BLOCAJ FIZIC

~I CONClUZII.

Vezi pagina 19.

(LIPSA LACRIMILOR)

Lacrimile joaeli un rol protector in privin13 comeil. Sunt Indispensabile pentru menpnerea luciului corneii ti pentru nutritia acesteia. Upsa lacrimilor poate provoa 0 uscaciune la nivelul ochllor, precurn ti 0 senzape de iritare, de anura ,I disconfort. Este mai marcanti atunei dnd persoana afectati nu cllpEttl! destul din oml.

BLOCAJ MENTAL
Orlcare ar fi teama pe care 0 triietti, nu este buna pentru tine, deoarece te impledici sa te exprlml ;qa cum vrei. Dadl insltti sa crezl cii este mai bine pentru tine sa nu te exprimi. toate aceste refutari vor ajunge sa it! diuneze foarte mult. lar atunei nu va mal fi afectat doar gatu!. Tn plus, faptul de a te exprlma, te va ajuta sa it! deschizi centl"ul de energle, legat de creativitate tl situat in zona gitului. Accepti Ideea ca niciodati nu te vel putea exprima intr-un fel care sa placa tuturor. Acordindu-~ dreptul de a te exprima ata cum vrei, vel observa ea ti ceilalp it! vor acorda acest drept. De asemenea, ar fl blne sa conttientizezi faptul ea opinia ta este la fel de importanti a ,I a celorlalti ti ai acelati drept ca tOP ceilal~I, de a te exprlma. Gnd al de exprimat 0 cerere, eel mal r3U lucru care p se poate intimpla este ca celilalt sa 'puna nu. Daca refuzii sa ip dea ceva, acest lucru nu inseamni ei nu te iube,te ,I nu spune nu impotriva ta, a ceea ce Efti w. Spune nu doar cererii tale. A se vedea'in plus referirile de la pagina 14.

BlOCAJ

EMOTIONAL

Penoana afeetati incearca adesea si iti ascunda senslbilitatea. Se impledici si fie prea drag~ sau politicoasa. deoarece crede ea daci ar fi astfel, ar fi un semn de slabiclune. fi este teama ca ceilaltl vor profita de ea. Crede ca face deja destul pentru celJalti. deci vedea mult din problemele celorlalp. Persoana care nu clipette destul de des, simte 0 teama faf! de ceva din jurul ei tl face un efert sa fie fcarte atenti, pentru a nu fi luati prin surprindere.

BlOCAJ

MENTAL

Aceasta afecpune iii transmite mesajut de a-p schlmba perceptia despree persoanele amablle ,I politicoase. Poll sa it! aconi dreptul sa fil cit de amabll vrel ,I chiar sa protejezi ceea ce lubetti, tara sa crezi ca trebuie sa it! depi,e,d Iimiteie. Pentru tine este un lucru natural sa fii 0 persoani amabila. Amabil. drigut nu inseamni slab ,I supus. Ar fi blne sa verifici daca temerile tale, care te obligi sa fii atent mereu la ce se intimpla in jurul tiu. sunt eu adevirat justificate ,i reale. (*) BLOCAj

(.) BLOCAj

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

SPIRITUAL

" CONCLUZII.

Ve:zi pagina 19.

LARINGITIt DIFTERICA
Se manifesti mai ales la cop IIImici. Primele simptome sunt: tulbur.iri ale vocii ,i tuse, vocea devine ragut1ti, apol mai slaba. Tusea, la inceput violenti, devine treptat tot mai slaba. fn etapa urmatoare. respirapa devine tot mai dificila, iar inspira~la este zgomotoasa. A se vedea referin~ele la LARINGITA, ANGINA. TUSE.

LARINGITA
BLOCAJ FIZIC
Laringita este inflamarea laringelui, organul esential in producerea sunetelor. Se manlfesti prin ragUfeala ,i uneorl printr-o dificultate de a respira. (Pentru laringita difterica. a se vedea referirile la TUSE.)

LEPRA
BLOCAJ FIZIC
lepra este 0 boala infec;ioasa care debuteaza prin aparipa pe piele a unor mid pete pigmentate. insopti de tulburari nervoase. Lezlunile contureaza mici suprafete
127

BLOCAJ EMOTIONAL
Oat fUnd faptul eli persoana afectati .ti pierde vocea. corpul ii transmite mesajul ca. iti blocheaza vorbirea din cauza unei friei. Ar vrea sa spuna eeva dar ii este
126

Corpul tdu i~1 spune: "/ube1te-te!" ale pielii. de un centimetru sau rnai rnult, care se caracterizeaza prln diminuarea senzatillor sau chiar 0 anestezie in zona respectiva. T ulburiirile nervoase constau adesea in paralizii care provoaca deformari ale mainii ~i mai ales. degete lncruclsate. Un semrr important este arrofierea rnuschllor dintre oase. 0 altii forma de lepra produce bacili. care. invadand corpul. due la disparifia spranceneler ~I a barbli. dar nu ~i a parului. .

c===-_. -----··---uucfMiE-LEUCOPENIE
Leucopenia reprezintii sange. A se vedea referirile
0 scidere patologicl la GLOBULE.

Corpul tau ifl spune: ..Iubeft~te/"

Leucemia este 0 a(ectiune a sangelui care il a(ecteaza mal ales pe batrani. Senmele sunt crelterea numarului de globule albe din sange, numarului ~e globule rosll, provodind astfel anemia, precum ~i cresterea hemoragil. In plus. se constatii er~terea conslderabila in volum a splinei. rer'!rlrile la GLOBULE, SPUNA ,i CANCER.

copli ,I pe miqorarea riseului de A se vedea

BLOCAj EMOTIONAL
Oat fiind faptul cii lepra este 0 bOlita respingatoare. persoana afectatii se respinge in totalitate. nu se censidera nlei bunii. niel eurata, nlel sufielent de pura pentru ca ceilal~ sa fie interesa~ de ea. Se macinii arat de mult in interior. indt i~i abandoneaza planul de viatii. Se simte neputindoasa in fafa a ceea ce se inrampla in vial<! ei. ~i ajunge sa nu mal simtii absolut nimic.

a numlrulul

globulelor

albe

din

Chiar dad aceasta boala este bine controlatii in America ~I in Europe. este inca destul de frecventii in restul Iurn II. Persoanele afectate slmt. in general. 0 n~lne pe care nu indriiznese sa 0 marturlseasca celor din jurul lor. Dad este cazul tau, con~tientizeaza ,i care te roade pe dinauntru. lar faptul de a te simp arat de resplns ~I de neputincios. este de fapt 0 creape a mlntil tale. AI lasat ego-ul sa te convlng~ cii nu e~ti capabil de nlmlc ~i ca nu valorezi nimlc in propril tiil ochl ,I in ochil celorlalp. Doar tU e~ti capabil sa ip revlzuie~ti acest mod de a vedea lucrurlle. Corpul iti trlmite un mesaj Important. este urgent sa relel contactul cu persoana extraordinarii care e~ti. hi sugerez sa incepl sa itl fad complimente ~I sa scrii 0 IIsta cu roate calitii~le tall! ,i cu utilitatea ta, In locul in care triile,ti.

BLOCAJ MENTAL

LEUCOREE BLOCAJ FIZIC


Leucoreea este 0 scurgere vaglnall de lichld albic los. vascos, uneorl purulent, numitii popular ~I poala alba. Daca existii ,I 0 Infecpe. a se vedea referlrile la VAGINITA.

BLOCAj EMOTIONAL
Femeia care sufera de leucoree. traie~te 0 furie, referitor la vial<! eI sexuala. Se slmte abuzatii in acest domeniu. 1,1 acuza partenerul de faptul cl vrea prea mult de la ea sau se acma pe sine ca se lasil sedusa ,I nu poate spune nu. Este genu! de persoanil care ar vrea sa controleze. ,I slrnte 0 furie deoarece nu re~e,te sa del!nii controlul in acest domeniu. in plus, se slmte vlnovatl, deoarece conslderi sexualitatea ca fiind un lucru murdar. Ar vrea ca ea sa fie considerata 0 persoana curatii (albi), inocend.

(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

c==.
BLOCAj FIZIC BLOCAj EMOTIONAL

-=LE2~~m~--------------~

BLOCAJ MENTAL
Acest mesal i~ indicil faptul di este timpul sa i~ schlmbi percep~ fata de relapile tale sexuale. Fact in ~a fel indt sa nu pot! sa facl dragoste atuncl cind corpul tau vrea de fapt acest lueru. lar modul tiiu de a gandl te impledica sa fil Jlber sa fae ce vrei. Ar fI blne sa folos~ti vlafa sexuala pentru a inva13 sa te relaxezl. lucu care va imbunatii~ mult relapa cu partenerul tau. Acest lucru nu inseamna ea trebule sa spui mereu da, partenerulul tau. dar indraznefte sa ill acorzl dreptul de a iubi ,I a face dragoste ,I de a marturlsl acest lucru. far!! sa-t! fie teaml ea partenerul tau profitij de tine sau c3 te eontroleaza. Acceptii Ideea ca a-t! pl!!cea sii facl dragoste nu este un lucru rau. Este mal degraba un milloc de comunicare ,I de fuzlune cu fiinta luJ:.itii. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Le,inul este pierderea cuno~tintei: care apare de obicei brusc ,I este de scurtii duratii. Vederea scade ,I se percep puncte ,I pete luminoase. alte simptome sunt paloarea. transpirapa rece, iar apoi pierderea totala a cuno,tlntel.

L~lnul este 0 forma de fuga pentru cineva care nu vrea sa faca fata unei anumlte situapi. Cand aceastii situape dureaza de ceva timp. astfel incat persoana in cauza ajunge la disperare ,I descurajare ~I se simte neputlncioasa, le~inul devine un mijloc pentru a fugi.

(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl pagina 19.

128

129

Corpul

'''Ii ip .pune: u1ubef'e-te!"


----~-------

Corp",

tau if; spune: "Jubefte-te/"

LIGAMENT ~--------------

(RUPTURA DE UGAMENT)

Problemeie sisternului Iimt~tie sum; GANGLIONII UI1FLATI fi CANCERUL. A se vedea referirile corespunzatcare acestora.

ligamentele sunt elemente care au rolul de a lega ;ntre ele, in artkula~jj diferite, parp ale scheletului sau ajuta la fixarea viscerelor. Sunt elastice ,I re:zlstente. Daca sunt solicitate dincolo de limita lor, ligamentele cedeaza ,I se rup. A se vedea referlrile la ENTORSA. ~nind cont ,I de iocul in care s-a produs afeqiunea. lar in funcpe de semnifica~a acestuia. vep ,ti in ce domeniu al vielii este valabilmesajul transmls.

LlPOM
lipomul este 0 tumolii subc ... anati, benigna. formata din tesut adipos. Este de t forma rotunda. de consistenli moale. iar volumul lui poate varia de la marimea unei alune la cea a unui ananas. Poate fi unul singur sau pot fl mal mulp lipoml ,i pot aparea in orice :zona a corpulul. A se vedea re(erirlle la CHIST. tinind cont de zona eorpului 1n care apare. TnfunctJe tie utllitatea acelel zone. pop afla in ee domeniu al vielii este valabil mesaju! transmls. LOMSALGlf Este 0 durere locali:zatiiin reglunea lombara. adld in zona de mlj!oc a spatefuL A se vedea referirile la SPATE.

LlMsA

(PROBLEME

ALE L1MBII)

BLOCAJ FIZIC limba este un organ muscular fl care joad un re] Important Tn masticare, vorblre ,I deglutipe. Ea permlte, de asemenea, datoriti papilelor gustative, diferenperea gu'turilor dulce, acru, sirat ,I amar. Alecpunlle limbii sUnt urmitoarele: ulcer. cancer. Iwunl. Ilmba tncircatl, arsuri, mUfdtura. BLOCAJ EMOTIONAL Majoritatea afecpunllor limbii sunt in relape cu culpabilitatea fa~ de ceea ce maninci persoana afectati. De asemenea, poate Ii vorba despre 0 persoana care se acurl ca nu "~oatinut "mba. adlci a fost Indlsaeta. lar cum limba are mai multe funcPi. ar fI utll 5i folosili intrebarile siplimentare sugerate pentru a determina domeniul in care se manifesti culpabilltatea. A'1i mUfea Iimba are 0 legatura eu culpabilltatea fa~ de ceea ce a spus sau ceea ce vrea sa spuna cineva. BLOCAJ MENTAL Daei te acuzi freevant pentru faptul ca itl place sa manand sau ci efti prea gurmand. li se potrlvefte eu slguranli %lealaurmatoare: "ceea ce ne hrane,te eu advirat nu ute eeea ce Inri pe guri, cl ceea ce lese". Indiferent de genul de culpabilitate pe care 0 trii8fti. afeqlunea ta te averti:zea:zi asupra faptulul ci, prlnclplile de bine ,i de tau pe eare te sprijinl. iti fac rlu. Nu iti mai sunt necesare. Ar trebui &1 i~ perml~ 51 rilefti anumlte experien~. care te vor ajuta sa ip dezvolp iublrea necondilionati. Trebuie 51 ip acorZl dreptul de a te exprima indiferent dad al dreptate sau nu.

LORDOzA
BLOCAJ FIZIC este opusul seoliolei. flind coloanel vertebrale. in regiunea lombara.
Lordeza

curburl

cu convexltatea

anterioara

BLOCAj EMOTIONAL Observind poz~a unei persoane ce sufera de lordoza. putem eonstara ci are bazlnul impins in fara lar partea superioara a spatelui. aplecat in spate. DI sen:zatia ca se iJi lasi jle spate partea de sus a eorpului atuncl dnd se afla in fata celorlalp. Acest lucru Indld faptul cl are 0 dlficultate in a priml ceva. Vrea 51 fad totul slnguri fl ii este greu Ii aecepte sus!=inerea culva. Este 0 persoanl care. probabil. sa slmlit resplnsa in copil3rle. BLOCAj MENTAL Tnloe si crezi d FlU pop fj ajUt4t deoareee te ,rezi obligat sa dal ceva in schlmb sau crezi ci nu meriti acel hicru, ar fj mal bine petru tine sa inveli sa prime,tl normal. spunand un simplu mulfumesc ,i d slmfi placerea pe care 0 au ceilalp dnd i~ dau ceva sau vor sii te aJute. Aceasti noua atitudine te va ajuta sa mergl mal departe. sl te afirmi mai mult fl si it! mentil echllibrul in fa~. A se vedea in plus referirile Ia SPATE. (01<) ~1.0CAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Ve:zipagina 19.

C·) BLOCAj

SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

LlMFATle

(PROSLEME ALE SISTEMULUI

UMFA TIC)

Sistemul limfatlc este un slstem vascular ce asigura drenarea permanenta a limfei ,i poate fi asimilat cu 0 adevaratl circulape. Limfa este un lichid incolor sau arimlu. care are funcpa de a reallu sthlmburi la nivelul singelul. Hran8fte celulele aducind elemente nutritive singelui fi aduee inapoi in sange elementele reztduale,
130

131

C:orpul tdu

if I .pune:
_

"fube~te-t"!"

Corpul tau i'fi .pune: ffiuberte-fe!"

r-------------._____
Lumbago este regiunea lcrnbara.

LUMBAGO
print-o

_ durere

-_._---:]
MALADIA LUI MARFA N
localizatii la mu~chii din Este 0 maladie ereditani Se caracterizeaza printr-o evidenfiati. dlsproportlenate MALFORMATII. care afecteaza flbrele elastice ale res utul ui conjunctiv. inal~ime exagerata, brare subtiri, eu rnuschi slab fi prin extrernltatile defer mare. A se vedea refer!rile la

° afec~une

manifestatii

Apare atunei cando de exemplu. 0 persoana se apleaca, simte 0 durere puternid in regiunea lornbara, care 0 impiedid sa se ridice imediat. Este inso~itii de 0 infepenire a zonei lombare. iar persoana afectatii se mi~ca doar eu mare dificultate. A se vedea referirile la SPATE. la care se adauga faptul ca. persoana afectatii simte 0 furie. asociatii cu culpabilitate. deoarece crede di nu va putea face fafii tuturor responsabilitiiplor materiale pe care Ie are. Acest mesa; indica 0 stare de urgenta pentru acea persoana. deoarece infJexibilitatea el jj creeaza probleme pe care ar fj putut sa Ie evi1:e, fiind mal relaxatii ~i renunfiind la a controla totul. Este timpul sa fie mal deschisa la luerurile noi ~i sa se lase ajutatii de cafre ceilal~. aceeptllnd modul lor de a actiona.

M_A_LFO~.~TI_E
BLOCAJ FIZIC Malforma~ii1e sunt anomalii congenitale corpului.

care pot afecta orice

organ sau te5ut al

LUPUS

__ =:J .__

BLOCAJ FIZIC Este 0 boalii a pielii care afecteaza mai ales femelle. Lupusul cronic se caracterizeaza prin aparitia unor pete ro~ii, care se intiiresc, mai ales in zona fe~l. Este afectlune rezistentii. care recidlveaza frecvent. Lupusul impr~tiat. mai gray. poate afecta orice organ. periodic. cu alrernante active ~i retragerl. Este insotit adesea de febra. durer], ebeseala, anorexie ~i pierde,ea in greutate.

BLOCAJ EMOTIONAL Este dificil sa gasim cauza unel rnalformatll congenltale. deoareee acestii cauza este, in maioritatea cazurilor, legatii de 0 viafii anterioara. Este foarte Important ca parin~ii copilulul afectat sa nu mai creada c:a el pot fj responsabill de boala copllului lor. Dadi este verba despre 0 boal5 ereditarii. a se vedea defini~ia BOLILOR EREDITARE, in explieapile suplimentare de la inceputul cart:il. In general. 0 malformape din n~tere este traitii pentru a putea invlip ee inseamnli dragostea neeondi~ionatii. atilt pentru persoana afectatil cat ~i pentru apropia~ii acesteia. Existii pentru a-I ajuta pe acestia din urmii sa vada luerurile extraordinare ascunse in spatele acele! malferrnatl]. BLOCAJ MENTAL Dad suferi de 0 malfcrmatle congenitala. accept! ideea ca ai ales aceastii stare inalnte de a te n~te ~I nlmic nu te impiedici sa triiie~ti 0 viata armonloasa. deoarece acesca armonie vine din interiorul tiiu. Nimie nu este Imposlbil pe lumea aceasta. Tn plus, chirurgia llctual5 poate remedia multe malformatf], dar este Important sa nu vrei doar sli repari aspeetul fizic. ci s5 vrei sa invep astfel 0 leepe foarte ImporT..antii. eea a iub!rii necondltlonate, adica sa i~ acorzi dreptul de a Ii ~a cum e~ti ~i de a realiza ca. corpul care W pune in rnlscare flinta nu este decat un inveli,. A se vedea de asemenea referirile la partile corpului afectate de 0 malformatie_

BLOCAj EMOTIONAL in cazul lupusului cronk, a se vedea referirlle la PIELE. lar in cazul celui imp~tiat. acesta Indica faptul ca. persoana afectatii se autodistruge. Nu mai are 0 ra~iune de a tr:ii ~i ar prefera s5 moara. dar nu se poate hotiiri cu adevlirat. d moara. in aelancul el. vrea sa triiiasca ~i sa aiba lin motiv foarte serios pentru asta. Este 0 persoana care Ie lasa adeseori dominatii ~i care nu se alirma destul de mult. MENTAL lupus vine de la lup, Este posibil sa te considerl 0 persoanii pe care ferece, aserneni unui lup ~i pe care 0 ~ti pentru acest lucru. Pentru a avea 0 astfel de atitudine autodistructiva. probabil ea ai avut un inceput dificil in viali. dar nu este e prea tarziu sa revii asupra decizlel, conform direia viata nu poate f triiid. Acorda-~i timp pentru a verifica ceea ce vrei cu adevarat ~i ia deeizia sa reu~e~ti acest lucru.concentrandu-te pe ceea ce vrei, eblar dad mai lent. vei gasi ratiunea de a fi pe care 0 cautai, ( ..) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
I.H

BLOCAJ Cuvantul

(*) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina

19.

L __
A se vedea referirile

MALARIE
la PALUDISM.

Vezi pagina 19. 133

CorpuJ tau ifl spune: •.Iubefte-tel"

Corpu/ tilu lSi spune: ../"be~te-te!"

MAN1E '------:---------------_._--_.
A se vedea NEBUNIE.

Corpul i? spun" ca este timpul sa facl lata aces tor problerne, deoarece ai tot ce este necesar pentru a reusi, Dad este yorba despre 0 fractura, a se vedea referirile la aceasta.

MASTITA--

______

:=1
L_

(*) BLOCAJ SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezl pagina 19.

Mastlta este 0 boaJa ee eonst! jn Inflamarea glandel mamare. in tlmpul aliptirll. A se vedea referlrlle la ABCES fila SANI. la care se adaugi faptul eli furla trllt! de penoana afeetati are 0 legaturi eu modul de a trli aeest! nou! stare de matemitate. A se veda in plus referlrile de la paglna 14.

~M~A~~=R~~~~

Mitreata este 0 pelicula de pe suprafata plelii capului. care se desprinde. Poate Ii uscata sau grasa. A se vedea referirlle la PIELEfl PAR.

MASTOIDITA

MANA (OURERE DE MANA)


BLOCAJ FIZIC Mina este una dintre p5r1ile cele mal senslbile fl mobile ale corpului. Cele mal frec:vente probleme ce pot aparea sunt: DURERE. FRACruAA. ARTRITA. REUMATISM,i ECZEMA. A se vedea in plus referirile la fiecare dintre aces tea. BLOCAJ EMOTIONAL Mana are mal multe funclil. Pentru a ee anume slmbolizeaza 0 durere de mana. este Important sa verifidm ce anume ne impiedlea acea durere sa facem fi ce domeniu aI viepi este afectat cel mai mult. Mainlle. la fel ca brafale sunt extensia regiunli inlmii. 0 durere la mini indica faptul ca. teea ee este fleut cu mainile nu este facut cu dragoste. mai ales cu lubire de sine. Mllinile trebuie si fie foloslte pentru a ne exprima lubirea pentru ceilalp ,i pentru nol illfine. Este bine :sa ne reamintim ci mana stingli. are 0 legitura eu capaeitatea de a priml. lar mana dreapta are 0 legituri cu capacitatea noastrl de a ada. Este poslbil ca durerea de mana sa provlni din faptul ei penoana afectati se tmpledlci si faea ceea ce vrea cu acea mana. Nu i,i asculti nevolle, ceea ce t,1 dorefte inima ei. BLOCAJ MENTAL Daca durerea de mana ip afectea::z:i capacitatea de a priml (durere la mana stangl). este timpul sa ttl revizuletrl felul in care primefti ceva. De ce anume iti este frici daca prlmetti 0 mini de ajutor? ~til sa primefti cu bucurle sau te simp dator sa dai ceva tn schimb pentru a nu fl considerat Ingrat sau egoist! Crezl ci, atunci cind cineva ili da ceva, 3iteapti sa ii dai ceva in schimbl Din cauza acestor convlngerl, te impiedici si prime,ti. lucru care ip afectea:zi bueurla de a tril. lnva~nd sa primeftl cu placere. vei admite ci merip acel lucru ,i ca efti 0 penoani speclali carel a ceilalp vor sa ii faea 0 bucurie. Oaea durerea se manlfesta la mana dreapta. partea dreapta avind 0 legatura cu capacitatea ta de a da, este posibil sa dal avand prea multe Bftept:lrl sau te crezl obligat sa dal ceva! l~i este teama sa dai 0 mana de ajutor cuiva! AI 0 repnere de teama ca ceilalp sa nu profite de tine deoareee nu ftii sa spui nu? Crezi ei va trebul
135

BLOCAj FIZIC Mastoidita este 0 Inflamare a rnueoasel osului temporal. sltuat in dlnapola ureehll. Aeest! afeepune este de obleel 0 manifestare lecundari a unel otlte medii acute. A se vedea refenrile la URECHI. precum ,I cele de la pagina 14.

MAXILAR (PROBLEME ALE MAXILARULUI)


BLOCAJ FIZIC Maxilarul este termenul folosit pentrU a definl partea seheletului fefal format! din maxllarul inferior ,i cel superior, in care sunt implantap 41npl. Problemele cele mai frecvente sunt: durerl, fracturl. paralizle. BLOCAJ EMOTIONAL Maxilarul este mdispensabil pentru funcponarea dlnplor precum ,I pentru vorbire, lar in cazul unei probleme este important sa ~erlficam daei este afectati mai mult vorblrea sau mastlcapa. Persoana care are 0 diflCultate in a se exprima, pnmette mesajul d a aeumulat prea multi furie interioari. care 0 impiedid sa se exprime ap cum vrea. Dad penoana in cauzi se repne alit de mult ineat maxilarul se blocheaza, nu se mai poate mlfea. aeest lucru indica faptul e1 acea penoana s-a eontrolat prea mull, lar acum nu mal suporta. ~I·a plerdut eontrolul asupra el insifl. la fel cum a pierdut eontrolul asupra maxilarului. Are 0 nevoie urgenti de a se exprima, iar aeesta retinere este foarte daunitoare pentru ea. Penoana care are 0 dificultate in a rnusca fi mesteca a1imentele. prlm8fte mesajul d se implediea sa muste eu adevarat din vlata sau sa mUfte eu toli dinpi din eeea ce ifI dorette. BLOCAJ MENTAL Mesajul pe care p-I transmite corpul este faptul ca este urgent pentru tine sa verlflCl daca temerile care te fac sa te controlezi ,lsi fli rep nut, sunt justificate.
13<1

,ti

Corpul tau Ifl spune: .. Iubefte-tel"

Corpul tdu iti spune: »Iubefte-te!"

sa (aci totul singur? Ciind dai ceva, ar trebui sa dai din placerea de ada. iar dad persoana carela il dai ceva nu prlrneste acel lucru cu placerea cu care sperai tu 5a-1 prtmeasca, acordli-i dreptul de a nu avea acelea~i gusturi ,I acelea,i dcrlnte ca tine. Durerea ta de manli poate avea. de asemenea, 0 legiitura cu munca tao Vrea sa ip transmlta di trebuie sa i;i folose,ti miinile cu dragoste ~Icu placere, deci. acordafi timp sa Ie feliclti ,i d Ie mul~ume~ti pentru tot ceea ce pot sa (aca. POfi sa ifi permi~ sa iei in miini 0 sltuafie (lira sli ifI fie teama eli ceilal~ ver profita de tine. AI tot ceea ce itl trebuie pentru a face fa~ acestei experienfe. Dad una dlntre convingerile tale (preeum ,I durerea) te impledid sa faei ceva cu mainlle. ceva ce ill place. ea de exemplu 52 ii atingi mal mult pe ceilaJt!. sli canll fa plan. sa plctezl etc. verlfica de ee anume ill este fricii. lar acesti teama este oare justificata pentru tine. avand in vederea persoana care ~ti asmi? Pentru a ,ti dad i~ lips~te ceva, ce flieeai folosindu-t! miinile. amlnt~te-fi ce anume ifi pllieea sli (ael cand erai mal tinlir. in copillirie ,i permite-fl sa fael aeest lucru aeum. tara sa it! fie teama de criticile celorlalfi. fn ceea ce prive,te celelalte probleme ee pot aparea la maini. a 5e vedea re(eririle menfionate in carte pentru fiecare in parte. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZJI. Vezi paginll 19. M£LANOM Mel3IlOmui este 0 tumora maJignli a pielii. de ongme pigmentarii. Nu este intotdeauna u~or sa diagnostidm un melanom. Adeseori se confundi cu un neg sau cu 0 alta forma de tumorii benigna Este deci important sa facem invesligaJiilela microscop. A se vedea referirile la C".ANCER la PIELE.1n plus. observati funcpa piir1iicorpului uncle ,I apare melanomul pentru a in ce domeniu aJvielii este pr;mit mesajuL

o stare generala proasta. frisoane. varsaturi fi poate deveni rigida dureroasa.

,i

febrli foarte mare. in plus. eeafa

BLOCAj EMOTIONAL Dat flind faptul di aceasta boala poate cauza moartea persoanei afectate. dad nu este tratati la tirnp, mesajul pe care if trans mite are legaturli cu moartea fi cu vlaf3. Se manifesta in cazul unei persoane care triii~te brusc, ceva foarte greu de acceptate. astfel incit va simJi 0 furie putrenidi. Pentru ea. aeel eveniment brusc ,i brutal este 0 mare nefericire. Se afJa intr-o stare de ~oc emotional. Face un mare efort intelectual pentru a in~elege ce se intimpla ,I ii epuizeza astfel meningele. BLOCAj MENTAL Mesajul pe care il prime~ti prin acestii beaUl este foarte important. Corpul vrea d i~ transmita asttel faptul ca ru crezi in ceva foarte noel v pentru tine in' acest moment. lar furia pe care e simfi ,i aeeasti eulpabilitate pe care 0 triiiefti deoarece ifi interziei sa te bucuri ,I sa fii fericit, pot sa ip provoace moartea. Corpul i~i spune cli este momentul sa iti acorzi dreptul de a trai deoarece te-al nascut cu acest scop precis ,I atita timp cat nu vei reusl, ifi va Iipsi eeva pentru a fl fericit cu adevarat. Ai dreptul sa traie;ti la fel ca orice (iinTi vie de pe acesti planeta. A se vedea in plus re(eririle de la pagina 14. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. M£NOPAUzA BLOCAj FIZIC Menopauza este un (enomen natural care apare la 0 femeie in jurul varstei de dncizeci de ani. Femeia este pregiititi. ,tilnd cii menopauza este 0 perioada dificlla, de instabilltate pslhica' ,i emofionala, la fel de greu de depiflt ca fl pubertatea. Femeia suteri de bufeurl de cliklura, Insomnie ,I anxletate. (Barbatll pot triil un fenomen aseman:itor in Jurul virstel de ~aizeci de ani. fenomen nurnlt ANDROPAUzA. a se vedea referlrile la acesta.) BLOCAj EMOTIONAL Menopauza este 0 stare naturalli de tranzl~ie in pareursul vieFi unei (emei. Femela care trece prln acesta stare accepti greu faptul cli imbatrine~te. lar dat mnd ca se incheie pentru ea fi perioada de fertilitate. va trai 0 dificultate legati de acceptarea incheieril uneia dintre cele mal importante functll ale femell. Va trebui sa treaci de la procreare la crearea propriel ei vieF. lar femeia pe care 0 define,te rolul de mama. va trai ,i mai di(icil acesti perloadi. Identifidindu-se atit de mult cu acest rol a pierdut practic contactul cu nevolle el de femele. I se pare greu acum sa faca completirile neeesare in vlata ei de (emeie. Adeseori, continua sa ifi ioace rolul de mama nu doar cu cop iii ei. ci ~i cu alte persoane din jurul el,
137

,Ii

M£N'£R£

(SINDROMUL

LUI M£N'£R£)

ate 0 afecJiune a urechii interne. caracterizata printr-un vertlJ intens. care poate duee chlar la cadere ,i obliga persoana a(ectati d stea culcati. Vertijul poate fl insofit de angosa. grefUrl. varsaturl ,I senza~e de 1~ln iminent. Persoana afectati nu ifI pierde insa cunosnnta. Criza este precedati de obleei de un vSjait in urechi. A se vedea referirile la URECHI. precum ,I la VERTIj, luind in considerare faptul ca, mesajul transmls de acesti afecFune este fearte important ,i urgent, iar persoana afectati tr~ii~te 0 intensa culpabllitate care nu este justificati. De asemenea. acesta poate simti frici de genul celor cauzate de agorafobie. MEN/NGITA.

_____

:=1

BLOCAj FIZIC Menlngita reprezinta inflarnarea meningelui. adldi a membrane! care aeoper:'! ,i protejeaza creieruJ ~i rnaduva spinarii. in general. debutul meningitei este brutal. cu
136

COrpU/lQU

i'Ji spun«:

Mlut>e~te-Ie!"

Corpul tau iJ; spune: ,./ube~e-tej"

BLOCAJ MENTAL Cu cat este mai dificil5 perioada de menopauza. cu atat mesajul earpului tau este mai puternie; sa nu iti fie teama de trecerea aceasra natural a spre batranefe. Nu inseamnii eli. dad corpui tau ete mal pu~n competent, nu vei mai putea sa i~i creezi viata cum vrei tu. Ar trebui sa i~i revizuj~ti definitia batranetii. A imbatran; nu inseamna a muri, a deveni invalid sau neputrncios, a nu mai fj dorlt de ceilalp. a ramane singur sau a deven; ;nutil ~i nu mai putea face lucruri noi. 0 data cu inalntarea in virstli. de abicei, oarnenli devin mal intelepfi. d6!Oarece au acumulat mul~ experienp ,I aLI mal multe cunoJtinfe pentru a putea face fafii oricarei siwapi. Ar trebui sa ip permip sa ip creezi vlata. pentru tine, incepand de acum. In general, inainte de menopauza, femela este oeupata sa proereze sa ereeze ceva pentru ceilalp. Aeum este rindul tau. A crea pentru tine inseamna a-Ii folosi propriul principiul fernlnin pentru a alia care este direcpa pe care 0 vei da acestui nou ciclu din viata tao lar aceasta meditape, insotita de 0 Introspecpe, neeesita timp pe care if vei petreee slngura cu tine insati. 0 data ce ai aflat acest luau. folos~te-p principiul masculin pentru a organiza 4i a-p structura noua ta via~.

L.

MENS_TRi.iA'TtE

(PROBLEME

LEGATE

DE M ENSTRUA

T'E)

,i

BLOCAJ FIZIC Menstruapa este 0 funqie fiziologica. caracterizata prin scurgerea singelui ~in utero manifestati la femel, eu exceptla perioadelor de sarcina. Durata normala a clclului menstrual este de 28 de zile, dar este considerata normali Ji 0 durati ee variaza intra 25 ~i 32 de zlle. Problemele ce pot aplirea ~n tim~u~ menstrua~~' sunt: amenoreea (absenta cidului menstrual], balonare. duren ale sanllor, dureri In zona pelvlani. menoragie (scurgere abundenta de singe). metroragie (sangeriri in afara perioadel de cielu menstrual). BLOCAJ EMOTIONAL problemi legata de menstrualie indid faptul ci femeia afeetata are _0 d1ficultate in a-,I accepta femlnitatea. Mai ales. incepind din adolescenf3: este In raactJonal fata de mama ei. care a reprezentat primul ei model de femele. Acest lucru n ... inseamrA ci nu este feminina, ei mal degraba faptul eil i se pare greu de suportat rolul de femele. deoarece trebuie sa urmeze prea ~ult.e re~uli (j~. raneezi. f cuvintul regl. inseamni. pe lingi reguli ,I ciclu menstrual. In Iimbaj familiar). Ar fi preferat, de oblcei in mod Ineonftient, sa fie barbat, intr·atat incat Ie. poarti pica birbatilor pantru faptul d ac~tia pot tra; anumite lueruri pe care fernelle nu I~ pot trii. Adeseori se fOl"feaza si joace rolul de barbat. dar apoi. Inconftient se stmte vinovati.

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezj pagina 19.

MENORAGIE
BLOCAJ FIZIC Menoragia este 0 af~une a uterulul caracterizatl prin pier-derea unei camitap excesive de sange in timpul menstrualiel. Apare foarte des Iifemeile are au un sterilet. BLOCAJ EMOTIONAL Faptul de a plerde mult sange are 0 legatura eu pierderea bucuriel de a ri. Dad fluxul abundent apare dupi montarea steriletulul. femeia afectata primefte mesajul d traie,te 0 durere la ideea de a impiedia aparlpa unei sarciol. t,1 dor~te un copil. dar se lasi bloata fie de temerile el, fie de 0 influenti exterioari. Dad seurgerea excesivi de singe nu are legitura eu sterilerul. a se vedea referirile la MENSTRUATIE. BLOCAJ MENTAL Acorda-p timp pentru a verifica ee s-ar putea int3mpla atat de neplicut dad fial permite sa ai un copil. Apoi. verifici daca aeesta este realitatea sau tu al 0 imaglnalie foarte bogata. deoareee te lafi prea mult influentata de eeilalli. Dati Ineradevar. nu vrei sa ai un copil acum, aeorda-p dreptul de a amina acest proiect pentru mai tarziu, fara sa te simp vinovata.
{*} BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
138

Vezi pagina 19.

BLOCAJ MENTAL . . Prln probleme!e legate de menstruape, corpul tiu i9 spune d. C~ea ce al decl~ in adolescenta. referitor la femei in general, nu este conform eu reahtatea. Aceasta modalitate de a vedea femelle ili face rau ,I if! afecceaza ferleirea. Faptul de a fi freevent in reacpune. te faee sa trii~ti emolii care it! tulbura ,I ma~ mult linl'te~ Incerioara. Pop sa fael ceea ce vrel, mal ales ca in prezent, tot mal multe femei joaci rolun care altidata erau rezervate doar birbaplor. . Nu mai trebule si urmezi regulile inviitate inainte. referltoare la diferentele dintre femel ,i barbat!. in loc sa n Invidie:zlpe barbali. ar fl. mal bi~e it! d~r~ti. u~ barbat. pentru a avea 0 relape frumoasa femeie-birbat. Chtar da:a une~r~ ~Ieg~sa jocl rolul birbatului. acorda.p dreptul de a avea nevole de un b~at. fir_a msa s~ deVil dependenti de acesta. and nu vei mal juca toate aceste rolun de barbat, vel avea mal multe ,anse sa if gise,ti pe barbatul pe care li-I doretti. De asernenea, este posibil a problemele tale sa provini din eredinteJe populare, vehieulate in familia taoEste posibil si ti se fi s~us a~olesc~nfii c1. a avea elelu menstrual este un luau ruslenes, un piat, 0 boala! AI Invatat a este anormal sa ai probleme in timpul menstruapeil Dad da, de tine deplnde si iii sehimbi aceste convingeri ,I si accept! faptul ci menstruatia este 0 functie nedureroasa. absolut naturala " necesara pentru 0 femeie.

!~

(... BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. )


139

Vezi pagina 19.

Corpul tllu fJJ spune: "Iub"fle-te!"

Corpul tdu

tt'

spune: "Iubefte-te/"

/--_._--L

METRORAGIE

Metroragia este 0 hemoragie Llterina,care survine in afara perioadelor de ciclu menstrual. A se vedea referirile 101 HEMORAGIE. Daca este verba de 0 cauza endometriala. a se vedea referirile la ENDOMETRIOZA. MIALGIE Mialgiaeste 0 durere musculara ce apare dupa un efort fizic sau in stare de repaos. A se vedea referirile la problemele MUSCULARE,luind in considerare faptul ca, daca durerile sunin doar in stare de repaos, persoana afectata nu i~i acordi dreptul de a se odihnl sau a lua 0 pauza. In plus. itl sugerez sa verlfici functia parpl corpului care este afectata de durere pentru a afla drui domenlu al vle?1 i se adreseaza mesajul transmis. MIOCARDIE Este 0 afectiune a mu,cl-iului inimil (mlocardul). care afecteaza persoanele tinere, mal ales barbatii. Se caracterizeaza prln Insuficlentlicardiaca ,I 0 cre,tere considerabila in volum a inlmii. A se vedea referirile la INIMA,Mind In considerare faptul ci, cu cat problema este mai grava. cu atat este mal urgent mesalullube~te-te! MIOPIE BLOCAj FIZIC Miopla este 0 anomalie a vederil. Ochiul mlop nu vede la distantli. Nu vede clar decat oblectele din apropiere ,i vede mai greu obiectele situate la dlstan~. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana afectata de mlopie slmte 0 frlci fatli de ceea ce s-ar putea intimpla in viitor. Pentru a cuno~te cauza miopiel. este suficlent si aflim de ce anume ne era froicain momentul apafiliei afecpunil. Mentionez faptul ei tot mal multi adolescent! ,i adolescente devin mlopl incli de la inceputul pubertit!l. Le este teami sa devini adultl. deoarece considera lurnea adulplor ca flind lipsita de slguran~ pentru el. in plus. persoana mioapll este adesea 0 persoana prea preocupati de ea ins~i fi mal put!n Interesata de cellalJ:i. re 0 dificultate in a fi mai deschisi la ideile celerlaltl. Ii A lips",te deschiderea fa nivelulmenta. BLOCAJ MENTAL Dad suferi de miopie. acceptli ideea eli evenimentele de care itl era teama in trecut nu inai pot sa te sperie fi in prezent. Ri mai deschis in fafa Idellor nol care
140

vin din exterior ~i recuneaste faptul cii nu rna; e~ti aceea~i persoan5 care erai in trecut. incerca sa faei fata situa~iilor pe masura ce aces tea apar ~i nu mai anticipa viitorul. Invata.sa i;i imaginezi viitorul cu mai multi bucurie de a trai. Accepti de asemenea. sa vezl idelle ~i opiniile celorlalti cu mai multli bucurie. chlar dadi nu corespund ideilor tale.

rL_

MONONUCLEOzA ~~~~~------

_j

Mononuc:leoza este 0 afec?une care apare de obicei la tineri. caracterlzati prlntr-e angina acuti. ganglionlumflati in zona gatulul. care rezlsta la tratamentul cu antibiotice deoarece este cauzad e un virus. Se manifesta prln cr~terea numarului de globule albe din sange. A se vedea referirile la ANGINA. GLOBULE ,i la SPUN).., deoarece este legata direct de splina. Daca sunt afectate ~I alte organe. de exemplu FICATUL. a se vedea ,i descrlerea acestora. Adaug men~unea ca. mononucleoza indica 0 rezlsten~ mare din partea persoanei afectate. Aceasta ar trebui sa fie mal destinsi. Soala apare frecvent la adolescentli care nu se impaca cu ideea d se indragostesc prea repede. MUSCULARE (PROBLEME MUSCULARE)

BLOCAJ FIZIC M~cnli sunt organe formate din tesuturl care asigura functia ml~carJivoluntare prin contractare, datoritii controlulul Indivldului. In descrferea urmatoare nu voi vorbl despre m~chil care nu sunt eentrolatl de voln~. de exemplu rnuschful cardiac. Problemele musculare cele mal freevente sunt durerile musculare sau sciderea tonusului muscular. BLOCAJ EMOTIONAL Oat fiind faptul ca mUfchiiajutii la mifcare. 0 problema. musculara Indid 0 lipsa de motivat!e ,I mal ales 0 lipsi de volnta. pentru a inainta spre ceea ce Ifl dore~e persoana afectatli. BLOCAj MENTAL Ceea ce te impledid sa te mi~ti nu este durerea sau slabiclunea museulara, ci mai degraba slibiciunea ta interloara. provocati de teama de a nu reUfi sa iti atlng! scopul. Corpul iti transmlte mesajul sa te tortifici. sa i~ regise,ti vointa de a actlena, deoarece al tot ceea ce este necesar pentru a reusl, Rimane sa redevil cOOftient de fort3 ta interioara. Gisefte un motiv suficient de puternic pentru a relua drumul spre ceea ce it! dore,ti. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

141

CorpullQU 1;1 spune: NI"I>efte-te1"

NACROLfPS/f

..

_--_.--,
_J

Curpul iau

ill spun«:

.. lubeftEr·ter

.. ---__

BLOCAJ FIZIC Aceastii boala. denumitii ~i maladia somnului. este 0 tulburare a procesului normal al somnului ,i al stiirii de trezire. Se manifesti printr-un atac brusc de somn, nean~p.t. fi imp~eVizibil.Acest somn, de obiceJ foarte scurt, poate ajunge fa aproXlmativ 0 suta deepisoade pe zi. Se poate manifesta in orice moment fi poate Ii insot!t de 0 paralizie pa'1iala fi temporar.i. BLOCAJ EMOTIONAL Aceastii aleq:lune se manifestii fa 0 persoani care. in stare de trezire. este ocupati tot timpul. Din nefericire, nu ifi acorda timp per.tru a verifica ce anl.me vrea cu adevarat in viati- Acest gen de persoani este de oblcel IIpsiti de capacitatea de a fti dad se simte bine sau nu. Are de asemenea 0 dlficultate in a tril momeotul prezent. Antic:ipeazamereu viitorul. BLOCAJ MENTAL Dad· suferl de aceastii afeCjlune. corpul i~ spune ci ar fj foarte important fentr~ tine sa ramii treaz in viata. dar din cauza lipsel de placere de bucurie in Indephnlrea anumltor activita1:i,pe care fl Ie Impul. te retragi. destul de free vent in somn. A~.fi bine s.liver~fic!c!.a.ca eea ce decizi si faci te indreaptii intr-adevir spre c ceea ce rp dore,a in vla~. Ip va fj asdel mal ufor si-p tr3ie,ti din plin momentul prezent. (... BLOCAJ Sf'liUTUAL ~I CONCLUZII. Vezi paglna 19. ) NAS (PROBLfMf LA NAS)

sufc=risau de a sirn~i suferinta cuiva pe care TIillbe~te. s~u arunci ,and persoan a afectatii nu mai pc-ate sim~ipe cine•• sau 0 anumita sttuarre dll, ,ia\a ei. Este posibil ca persoana afectata sa creada ca cineva sau ceva nu miroase bine. Este nelncrezarcare ~i plina de teama. EstE: interesant do:obs ervat ca, problemele la r.as (de exemplu 0 rac.eala) se manlfestii des in nrnpul iernii cand ne apropiem mai mult de camera, deoarece petrecern mai mult timp in interior. Acesr lucru indica 0 dificultate de adaptare sociala. BLOCAJ MENTAL Cind te afecteazii aceast1i problema incearci sa ip p'Ji u,miil:oarea intrebare. "ce anume sau pe cine nu pot sa simt in acest moment?" Far•ul de a crede ca dad .t nu mal simfi nimic, nu va mai trebul sa facl lata unei sn:uapi. no te ajutii cu nimic. Verifld de ce anume iti este teama cel mai rnult in aCESdisitua~ie. Conform observati"or mele. persoanele care se impiedica sa sirndi eel mai mult sunt cele cirora Ie este teami de nedreptate. }ncerca sa yezi sitlla?a din prezent cu mai multi dragoste. adica mal muld acceptare ,i compaslune, in loc sa 0 percepi prin ego-ul tiu critic, care ar vrea sa schimbe 0 persoana sau 0 ~ituatie, pentru Coltu sa al dreptate. Dati triiefti des acesti problema, efti cu siguranFi 0 persoana foarte sensibila, care vrea sa ip blocheze acesti senslbllitate, din teama de a nu vai prea multe emoti'. Ar fi mal blne sa if' folosefti acesti capacitate de a simp de a primi aceasta sensibllitate. ceea ce te va ajuta sa ip dezvolti capacitatea de a iubi. De asemenea. acest luau te poate ajuta sa il suspi mal mult pe cei din jurul tiu. Dar .este lmpertane sa Tnve?sa nu te mai sim~ responsabil pentru fertclrea celorlalti ,i pentru rezultatele e.xperlenfelor lor. Facind diferenp. intre sensiblitatea ta ,i emotiile tale. itl vel putea folosi mal bine potenfialul ~i vei putea aspira ~iafa din plin.

,i

(*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Voazi agina 19. p

BLOCAJ FIZIC N~uI are trei funCjliprincipale: I) Mucoasa nazali aslgura um~irea fl incilzirea aerulUI. ceea ce este absolut necesar pentru ca schimbul de gaze sa se produci normal. 2) mucoasa nazali asigura prote~a ciilor resplratorii. deoarece este un filtru pentru pariculele nedorite. 3) nasul este sediul ,i organul mirosului. Cele mal frecvente probleme ce pot apirea Ia nas sunt cele care impledlci resplrapa normali pe nas. sau cum se spune in limba; familiar a avea nasul infundat. Nu mi vol referi aici la problemele legate de marimea nasului. deoarece aceasta alecteazi armonia fetei ,i provoadi probleme de ordin estetic. Acest ,en de p~oblema este trijt mal ales de persoanele care sunt preocupate mai mult de a parea decat de a fi. Daca ave~ un copll care suferi de ADENOIDA.. a se vedea referlrile la aceasti afecpune. .Oat flind ca nasul este principalul organ folosit pentru a aspira aerul. ded a asprra vla~, a avea nasul infundat are 0 legatura cu a slmfi cu adevarat vla~. Este c problema care apare la 0 persoana care ifi blocheaza sentimentele din frica de a
112

NEBUNlf
BLOCAJ FIZIC Nebunia este 0 tulburare minuhi. 0 dereglare. 0 ratiicire a spirltului. Diferltele forme de nebunie. cu grade mal rnult sau mai pu~n importante, sunt alienarea, dellrul, dementa, halucinatla, mania. nevroza, paranoia. psihoza ,i schizofrenia. BLOCAJ EMOTIONAL o boala mlntala are 0 legatura directii cu nivelul de a fi al persoanei afectate. Aceasta trii~te 0 problema de identitate. Nu mal ~tie exact cine este. Ifi reprima sentimentele ,I compenseazii acest lucru printr-o incrancenare de a vrea sa in~eleagil lucrurile ,i oamenil. in loc sa se deschida ,i sa simtii anumite lucruri. Prlntre tulburarile mintale menflonate mai sus. am observat ci, in majoritatea cazurilor. persoana alectati invefine c ranchiuna profunda sau chiar ura fata de un pa~inte. de obicei eel de sex opus.
113

Corpul tau If! spune: .. Iubefte-te/" Pentru a vedea cum se poate trai 0 afecpune atat de grava la varsca adultii. trebuie sa diutiim cauza in copilaria mica. Copilu!. devenit acum adult. a fost impiedicat sa fie el insu~i. astfel inat st-a creat 0 lume interioara in care se putea refugia De aceea, 0 data ajuns adult, ii este atat de greu sa se regaseasca in lumea reala. . Adeseori. persoanele afectate de 0 maladie mincala au tot felul de obsesii. I~i arunca toata nelntelegerea asupra unei alte persoane sau a unui lucru, ceea ce Ie permite sa evadeze. Astfel evitii sa se priveasci pe sine. lar tntr-e zl, dind nu mai poate fugi de obsesiile sale. va fugi prin nebunie. asa cum allii evadeaza in aleoel, medicamente sau droguri. BLOCAJ MENTAL Tn urma experientei mele. am constatat ca !lngurul remedlu care funcponeaza in acest caz este iercarea adevarata. Dar pentru ciii persoana afectata de nebunle nu vrea neaparat sa iasa din aceasti stare. deoarece pentru ea ene 0 formi de evadare. cei care vor sa 0 ajute trebuie sa 0 fad cu multi dragoste ~I ribdare. ajutand-o sa ierte ~i sa se ierte. De asemenea. persoana afectata crede. de obicei. in Dumnezeu ,i in Satan. care sunt doua personaje ce exlsta pentru a judeca sau pentru a condamna. Astfel. trai~te multa frica. De aceea astfel de persoane sunt adesea obsedate de religle ,i traiesc cu team a de Satan. ~a cum l-a fost teama in copilirie de unul dintre pirlnlii ei. Pentru a se putea vindeca trebuie sa accepte 0 alta conceppe asupra notlunllor de Dumnezeu ~i diavol: sa ajunga sa creada ci acestea nu sunt ni~te personale. ci mai degraba forme de energie. de dragoste sau de uri interioariii. 0 energie c:reativi sau distructiva. 0 stare de a fllntel ,i nimic mai mult. (Etapele proc:esulul de iertare ~'Jnt explicate in dl't<'!liu la sfjj,~ftul c:ar1ii.) ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Corpul tau Tfl spun,,: u/ubefte-tel" BLOCAJ EMOT'ONAL Persoana afectata de 0 nevralgie incearca sa se fuga de 0 durere simpa in trecut. lar dind 0 anum ita sltuatie din prezent if reannintefte de durerea traiti in trecut, retrai~te acelea~i temeri ~I mai ales culpabilftatea trlifti in acele momente. Se slmte invadata de 0 agltape interloari. plini de supirare. fncearca sa ifi blocheze sentimentele. sperand ca astfel sa nu mal sufere. BLOCAJ MENTAL A vrea sa ascunzi sau si respingl acea durere din trecut, in Inconftientul tau. va duce doar la alimentarea acesteia. in defavoarea ta. Ar fl mult mal inte1ept pentru tine sa fi faci fata aeum, in loc sa continui sa crezi cli nu e~tf capabil sa faci acest lucru. Accepti faptul ca. in acea perioada aveal anumlte limite ,i nu al motive sa te acuzl pentru nlmlc ,I nlci sa acuzl pe altclneva. Din contra. limltele tale de astlizl nu sunt acel~1 de altlldati, jar cele pe care Ie vei avea maine. nu vor fi ca cele de azi.

C*) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezl pagina 19.

NEVROzA
BLOCAJ FIZIC nevroza este 0 afec~iune bolnavulul. dar care nu altereaza cazul pslhozei. Sublectul, care dureroasa de a Ii prada acestor neputlncioasa. ,i. avand derinta sens.

nerovoasi legati foare strans de via\,! psihica a arat de mult personalitatea. a,a cum se intampli in 1,1 recuno~te boala. are 0 co~tilnta acutli ,I tulburari. fata de care voln\,! lui se d()v~ed~te a fl sinceri de a se vindeca. vrea sa fie ajutat in acest

NE.FRITA
A se vedea refulata. referirile la RINICHI. fa care se adauga
0

furie traiti

,I adeseori

NERVI SCIATlCI
A se vedea referirile la SCIATIC

c===.

~N~E~V~RA~L~G~/E~ __.

_j

BLOCAJ FIZIC Nevralgia este un sindrom caracterizat prin dureri spontane ce apar pe tralectul nervilor. A se vedea, de asemenea. ,i functia parl1i corpului afectata de nevralgie. pentru a ,ti pentru ce domeniu 31 vietii este transmis mesa)ul.

BLOCAJ EMOTIONAL Dat fllnd ell maJoritatea persoanelor care sufera de nevroza sunt in acel~i tlmp persoane cu un caracter obsesional. 0 astfel de afecpune indica 0 flsura importanti in psihicul persoanei afectate. lar 0 astfel de fjsu~ este cauzati. conform numeroaselor observatll ficute pina in prezent, de 0 ranchluni nerezolvati fata de unul sau ambll parinli. Tn plus. este yorba despre persoane care au 0 imensa nevole de atenlie ,I care suferi deoarece le-a lipsit acesti atenpe inca din coplllrie. Nu au prlmlt aten~a de care aveau nevole. Acest lucru nu inseamni ca nu au prlmit de loc atentie. ci cea pe care au primit-o nu era deloc sufklenti pentru nevola lor. Au devenlt astfel persoane foarte dependente. lar in lipsa unel persoane de care sa depindi, se indreapra spre alta formi de dependenta. de care pot deveni obsedal=i (de exemplu: obsesia proprietii~I). BLOCAJ MENTAL Prin nevroza. corpul tiu i~ transmite mesajul ca este foarte urgent sa i~ revlzuie,tI convingerile deoarece acestea iti fac foarte mult riu. Aceste credlnte

'44

145

Corpul tilu

lfi spune: ••lubelre-te!"

Corpul tau

lJi

spune: ,,'ubefle-teJ"

perststente re fac sa te simp neputmdcs, sa nu po~i opr; durerile pslhlce pe care Ie ai in momentele acestea. Mijlocul cel mai eficient ar fj sa revii asupra momentelor ferieite din trecut, aceeptind faptul c:i parin~jjtai sau eei care au indeplinit acest ret, au facut tot eeea ce au ft;Ut ei mai btne, Ai nevole sa i·nve~ sa devli autonom fi sa crezi mai mult in capac;tiitUe tale f; in puterea ta de a crea acea via~ m;nunatii pe care 0 tauti atit de mult. Cind alegi sa caUli un ajutor din exterior. nu uita faptul ca, daca deplnzi in totalitate de acel ajutor perotru a rE:Zolva problema. vei continua sa inrrepi convio1gereaca nu pop sa reufefti slngur ,i iF vel alimenta ~I mal mult dependenta pe care 0 triiE:ftl in acest moment. Este Important sa folosE:fti acest ajutor ca pe un suport sau un ghid. dar amintindu-~ ca dear tu singLr vei putea sa te ajUli cu adevarat. lar mljlocul cel mal indicat, in cazul tau, este procesul de lertare, deseris in ultlmul capitol aI cartil. Colo) BlOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

devalorizeaz:i in fata unei autoritati. in reaqiune, lncearca sa devina autoritara sau dominatoare pentru ca nimeni sa nu l,i exercite autoritatea asupra ei. Pentru bolile a caror denumire incE:pe cu ..osteo- .. ,i se termini prin ..-iti·', ase vedea referirile de la pagina 14. BLOCAJMENTAL Prin aceste prebleme ale oaseler, corpul i~ trans mite mesajul de a crede mai mult in forta pe care nu crezi ca 0 al. De asemenea. it! spune c:a este timpul sa te stabllE:ftiin viaF. facind lucrurl care i~ plac, fira a te simli vinovat ,i cu multi iubire fa~ de tine insup. Corpul itl spune ca al tot ceea ce ifi trebuie penrru a-~i crea propria ta stabilitate. fira a deplnde de ceilalli. Nu mai e nevoie sa crezi ca 8fti prea mutt sau prea pulln din ceva, pentru II Te consldera 0 persoana importantii. Acorda-li dreptul de a te vaJoriIa prin ceea ce 8ft! cu adevirat, nu prln rezultatele celorialp. a celor pe care it iubetti. lar in ceea ce priv8fte atitudinea ta in fa~ unei autoritiip. ar fi bine sa ,tii ca. faptul ci cineva este 0 autoritate iotr-un anumit domenlu, acest lucru nu inseamna c:a acea persoani valoreazi mai mult decit tine. tncearca sa te manif8fti mal mult in domeniile in care ai ceva de aratat celorla~. Fiecare dintre noi avem talente. Daca tu nu pop sa iF g3sE:ft!aceste talente. ~ sugerez sa ii intrebi des pre a acest lucru. pe c~ care te cunosc bioe. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONClUZII. OBEZITATE BLOCAj FIZIC Obezltatea este 0 crettere excesiva in greutate. mult peste greutatea normala, prin acumularea in exces a griisimilor depuse in tesuturile adipoase. Este con5iderati 0 problema in momentul in care persoana obezi are un rise asupra sWtitil. din cauza excesului ponderal. BLOCAj EMOTIONAL Existi mal multe cauze care stau la baza producerll obexltitil. dar. oricum. penoana afectati a trilt 0 rani de umilire in ,opilarle. lucru considerat foarte nlfionos pentru ea. sutera in continuare deearece ii este friea ca ii va fi rUfine sau va face pe cineva de rUfine. Asociazi ideea de a fi umll;t (a se simt! inl05it) cu acea de a-ti fi ru,lne (a vrea sa te ascunzi). Surplusul de greutate ute 0 protecpe impotrlva celor care it cer prea multe, deoareee ,tie ca ii este greu sa refuze ,I are tendinta de a lua toate riispunclerile pe umeril el. Este posibil de asemenea, sa fi 0 persoani care se simte prinsi intre alte doui persoane. de mult timp. Se simte prlnsa intre doui situapi ,i trebule sa faca tot posibUul pentru a-l face fericlti pe cei doi. Cu cat va vrea mai mult si ii fad fericip pe a1pi. pentru a Ie demonstra ca nu it este r~ine de el, cu atiit it va fl mal greu sa i,1 recunoasca adevaratele nevol.
147

NODULI

Nodulii sunt nifte mid formatiuni sub piele care, la palpare. se simt ca nifte mici noduri. mal mult sau mai pu~in dUN. elastice ,I mobile. A se vedea referirlle la CHIST. OASE (PROBLEME ALE OASELOR)

Vezi pagina 19.

BLOCAJ FIZIC Oasele. fiind elementele constitutive ale scheletului. aSigura stabilitatea staturii ~Iparticipa la mi~care. Prin probleme ale oaselor se rewma toate afecpunile a caror denumlre incepe prln prefixul osteo- (preeum osteoporoza) preeum fl 0 durere a oaselor. Pentru 0 FRACTuRA. a se vedea in plus referlrile la acesta. BLOCAJ EMOTIONAL Oasele. fiind partea solida a corpului. reprezlnti suspnerea acestuia. 0 problema a oaselor are intotdeauna 0 legatura cu 0 frica de a nu fi sulieient sustinut sau de a nu putea sa il suspi pe eeilalp. Aeeste afecpuni apar la 0 persoana care se devaJorizeaza sau nu se slmte destul de puter ....ca pentru a se ocupa ea insifi de i viata ai. Persoana care se simte adesea obJigatii sa it ajute pe ceilal~ este cea care are nevoie ca ceilalti sa fie depende~i de ea, pentru ca ea sa se simti astfel Importanti. Nu reuf8fte aeest Iucru singura. Se devalorjzeaza imediat ce nu se mal simte utili. De aceea, 0 persoana. inaintind in varsta. este predispusi sa sufere de osteoporoza sau 0 alti boala de acest fel. 0 problema la oase poate, de asemenea. sa se manifeste in cazul unel persoane carela ii este ceami de autoritate. Aceasta se

146

Corpul tdu Yfl.pune: .. /ube1fe-te!" intlimpla adesea ca cineva sa se ingr~e mult pentru a nu mai fi atragator persoanele de sex opus. sau din teama de a nu Ii abuzat, umilit. Persoana este in acela~i timp 0 persoana care ar vrea sa i~i ocupe locul pe c:are it in via?7i. dar careia Ii este greu sa faca acest lucru. Nu i~i da searna, ca totusl, ocupa deja mult spa~iu (~i nu doar prin flzicul ei.} Se pentru obeza merita

Corpul tau ill spune: .. /ube~te-tel" ceva concret, la nivelul lui a face ~i a avea. Corpul nostru emotional este fericit atunci dnd ave"! cel putin un scop pe termen scurt. unul pe termen mediu fi unul pe termen lung. In loe sa actieneze pentru a indeplini aceste scopuri, persoana care slmte 0 stare de oboseala generala este prea prins a de propriile ei ganduri, pline de ingrijorare ,i de temeri care 0 blecheaza ,i ii tin vlata pe loc.

Am observat ca unei persoane obeze II este greu sa se priveasca. din c:auza sensiblill13pi sale foarte marl. qti in stare sa-t! prive~ti cu atenpe, in og!inda. fiecare parte a c:orpului? Capacitatea de a-p prlvl c:orpul frzlc: are 0 legatura cu c:apacltatea ta de a vedea dincolo de corpu! flZic, adica in interlorul tau, pentru a descoperl cauza surpiusulul 13u de greutate. Este motlvul pentru care rezl,ti atunei cSnd c:i~ti ac:este randuri. hi sugerez sa reci~tI de mai multe ort sa faci legaturile, in proprlul tau rltrn. Faptul de a fi trait 0 rana de umilire cand erai mic, te-a Bcut sa vrei sa te protejezi ,i sa hotar3~ti sa nu te mal I~i pacal;t de alt;i. Prln acesta decizle ai vrut sa fii cu orice pre~. 0 persoanii buna " de aceea lei atit de multe responsabilltap asupra tao Este timpul sa accepp sa prlme,t1 ceva fara sa c:rezi ca iel ceva de la celiilalt " va trebui sa il dai acel lucru inapol. Ip sugerez ca, la sfar,ltul fieciirei zile, sa facl 0 retrospectiva ,i sa notezi ceea ce s-a intiirnplat in tlmpul zilel, fiecare incident care poate avea vreo legatura cu umilirea sau cu ruslnea, Apoi, verifi-:a daca Intr-adevar este yorba despre un lucru de care sa it! fie ruslne, Veriflcii acest lucru cu alte persoane. Astfel. fa-p un obicei din a te intreba: "ce vreau eu cu adevarat1" inainte de a spune DA tuturor cererilor din exterior fi lnainte de a-p oferi serviciile celorlal~. lar iubirea " respectul pe care Ie simt ceiialp pentru tine, nu se vor diminua. Din contra. vor accepta faptul ca te respecti pe tine InSUli te poziponezi. Ene adeviirat cii vei fi mereu 0 persoanii serviabilii. dar este important sa facl acest lucru pnind cont de nevoile tale. Tn plus, acorda-~ dreptul de a fi 0 persoana Important! de a-p ocupa locul cuvenit (nu doar pe plan fizic) in via~ celor pe care ii iubeftl. AI incredere in faptul ca ~tJ 0 persoana importanta.

BLOCAJ MENTAL

BLOCAJ MENTAL
Daca ai aceasti problema. este poslbil sa crezi ca nu meriti anumlte lucruri sau lei via? prea In serios. Activitatea ta mentala ocupa prea mult fa~ de actlvitatea ta fiIica. inva?7i sa apreciezl tet ceea ce aI obpnut in via~ ,I acorda-li timp pentru a simti tralrile frumoase din anumite momente. Apol. fa 0 list! cu lucrurile pe care ~_ ar placea sli Ie fad ,I un plan concret pentru a re~1 sa Ie concretizezi Intr-o zl. Nu este important de cit t1mp vel avea nevole, ceea ce c:onteaza este ca dorintele tale sa fie alimentate. lar astfel iti vel recapata pofta de vla?7i. Oboseala este nermala dupa rezolvarea unui conflict important. Poate fj de asemenea un debut pentru BURNOUT (a se vedea referlrile la aceastli problema).

,I

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezi pagina 19. OSSES/E


Obsesia este 0 idee care se impune in gandire fi Invadeaza cSmplul con,tiinfei unui individ care nu mal reUfe,te sa alunge acea Ideea. Obsesia are legatura de oblcei cu idei ce tin de zona religioasa sau moral a, preocuparea pentru precizie " ordine sau teama de pericole mal mult sau mai putin Justfficate. Persoana obsedatii traiefte ,I 0 mare anxietate. A se vedea referlrile la NEVROzA ,i ANXIETATE.

,I

,I

OCH' (PROSLEME ALE OCHILOR)


BLOCAJ FIZIC
<Xhii sunt organele vederli. exist! numeroase frecvente sunt c:ele care afecteazii vederea naturala de asemenea afeqiunile precizate in carte. afec~luni ale acestora. Cele mal a persoanei bolnave. A se vedea

("') BLOCAJ SPIRITUAL!?I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

L.__

BLOCAJ FIZIC Defin~a urmateare se adreseazii


fara a avea aparent. senzatie de toropeala,

OBOSEALA ------------------------ J
persoanelor care se simt frecvent un motiv serios. Starea de oboseala se manifesta de !ipsa de energie ~Ide tonus muscular. obosite. printr-o

BLOCAJ EMOTIONAL
Orice afec~une Inchida oehll la ceea cineva. Este 0 forma fie atentii la toate udllzate: legata de vedere indica faptul ca persoana in cauza. prefera sa ce se intampla in jurul el, dedit sa ri,te sa piarda ceva sau pe de a se proteja. Este posibil ca acea persoana sa nu accepte sa detaliile. ExiS13 dlteva expresii. referitoare la ochl, mai des

BLOCAJ EMOTIONAL
Persoanei afectate if lipseste un scop concret in via~. Pentru a alimenta corpul emotional, ftin? umana are nevoie de dorinte. Un scop. este 0 dar!n?7i de a realiza
148

A fi scump ca ochii din cap A sari In oehi (ceva ce este (oorte evident) A accepta eu oeil;; inchifi ceva (0 aveCl Tncredere)
149

Corpultdu

1J1 spune: u1ube,ce-te!H

COlput tdu if; spune: ..tube~t"-te!"

A face ceva cu ochii inchifi (a avec in credere in propria persoano) etc. Folosirea repetata a unor expresil este suficienta pentru a afecta ochii sau vederea. Atunei dnd problema de ochi afecteazi vederea lucrurilor din apropiere. mesajul este c:a penoana in cauza are dificultap in a vedea lucrurlle apropiate de ea sau situa~jjle " persoanele din viafa ei aetuaia. Ceea ce vede 0 sperie, iar acea teama o impiedlci sa vada ceea ce se indmpla eu adevirat, deformeaza realltatea. 1i convine sa nu vada anumlte detalli din apropierea ei. 3fa poate fI linlftiti, deoarece are impresla cli se poate det3fa ,I ei nu va fi deranjata. A se vedea in plus definitla pentru PREZ81TISM. Cind afectiunea oehilor deterloreazi vederea Ia dlstan~ persoana afectati prlme,te mesajul a i,1 face prea multe grljl ,I temerl. nejustlficate. pentru viitorul eI. Se poate si nu vrea 51 vada la distafl1i, din 13f1tate.lene AU incljferen~ sau fiind dezamaglta de vla~ Ochiul sdng reprezind ceea ce vedem in noi 1n,lne. Iar aceasta vizlune est!! influen~ta de ceea ce am invli~t de la mama noastri, deoarece partea stii,gi esu legata de relapa cu prlneiplul nostrU feminin. Ochlul drept reprezlnti ceea ce vedem in exterior. lar (elul acesta de a vedea exteriorul este influen~t de ceea ce am afIat de Ia tatil nestru, deoarece partea dreapta a corpulul este legari de princlpiul masculln. BLOCAJ MENTAL Este timpul si realizezi faptul eli nimic nu se poate schlmba in via~ chiar daca refuzi sa vezi adevirul inchizind ochii la ceea ce se petrece in jur. 1n loc sa crezi a pOF sa pierzl pe cineva sau ceva, ar fi mai i~lept sa facl fa~ sltuapilor ,i 51 Ie rezolvi pe masuri ee acestea evolueazi. Daa conslderi a vezi totul foarte blne. nu iF vel acorda dreptul de a Vefl. lar aceasti convingere nu este beneficli pentru tine. Nu e>dsti experlen~ firi grefeli ,I nu exista evolupe firi experien~ Se spune ci ochii sunt oglinda sufletulul. Acest lucru India faptul cli orice problema a ochilor este un mesal foarte Important care India faptul a nu mergi in dlrectla eea buni. Trebuie sii accepF faptul a nu este normal. nlcl ereditar sii ai 0 vedere sliiblti. Doar 0 convlngere mentalli putemici poate Influe~ felul in care vezi lucrurlle. Ttl sugerez si folosefti intrebirile menponate la sfirlitul carpi pentru a descoperi credin~le care ~i afectem vederea. (~BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZn. OLiGURIE Oliguria este sciderea cantita?1 de urina eliminatli intr-un interval de 24 de ore, avind drept consec:ln~ insuflcien~ in ellmlarea reziduurilor toxice pentru organism. A se vedea referirile la DEZHIDRATARE ,i RINICHI. Vezi pagina 19.

OMOPLA

T (DURERE

DE O~_O_P_L_A_T.;..)

Oat fiind ca ornoplatul este un os mare ~i plat. care face legaturaintre umiir. clavicula ~i brat. a avea dureri in acest loc afecteaza de obicei ~i celelalte zone. Este recomandat sa vede? referirile la partea corpului care este eea mai afectatli de durere. precum ~i cele de la OASE.

r--

ONYXIS I----------------------------~ Este 0 inflamape a unghii!or. A se vedea referirile la UNGHII. precum ~i cele de la pagina 14. OREION BLOCAj FIZIC Oreionul. numit ,I parotida, este 0 boala infectloasa. contagioasi. chiar epldemlca ,I aproape mereu benigna. Este cauZ3ta de un virus al glandei salivare. Se caracterizeaza printr-o durere ce iradiaza spre ureehe, asociati eu inflama~ie ce da fe~el un aspect de para. Poate deranja. de asemenea. procesul de masticape. BLOCAJ EMOTIONAL Oat fllnd a aceasta boala are 0 legatur; eu saliva ,i se manifesta in general la copil. acest luau India faptul cli, copil afectat se slmte scuipat in fara. Este posibil ca un aft copil chiar sii iI sculpe in reafitate. dar problema apare atunei and se slmte sculpat din punct de vedere psiho'ogic. de catre cineva care iI impiedicli sa ob?nii ceea ce vrea, care ii face repro, ... i sau il ignora. Are .:Ieeini,te dorin~e ascune, de a sculpa ,I eI asupra acelel persoane. dar se repne. se face ca nu aude. aeumulind nemultumirea in el. lucru care va cauza Inflamapa. BLOCAj MENTAL Daci eft! adult ,i suferl de aceasti afeqiune. prime~ti mesajul eli vaiettl 0 situape care ftI amintefte ceva ce ai trait in copilarie ,i care te riinette inca. Continui si te eomporp ca un copi!. lar aceasti afeqlune ip transmite eli, daeli ai senzapa cii cineva te scuipii. face aeest lucru deoarece tu jj permit! sa se com porte asdel. Pot! sii folosetti acesta situaFe pentru a te afirma ,i a nu te mal simp Inferior. Con,t1entizeaza faptul cli ,i celuilaft ii este teama de tine. Recuno3fte teama din el, simte eompaslune pentru eI ,I mirturisqte-I ceea ce simp. Celilalt este acolo pentru a-t! rita cii. din cauza a ceea ce crezl despre tine inslJtl. tu slngur te subestlmezi ,i te consideri inferior. A se vedea de asemenea referirile de la pagina 14. Dadi este verba despre un copil care sufera de aeeasta boala. incearca sa ii cit~ti aceste rinduri, explieindu-i ca are puterea de a se vlndeca, afa cum a avut
151

150

Corpul tdu 1~1 spune: Nlube1te-te!"

Corput tdu l~j spune: Nlubeflf'-te!"

puterea de a-~icrea boala. prin modul lui de a gandi. A se vedea in plus referirile la BOULECOPJLARIEI. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezipagina 19.

OSTEOPOROzA A se vedea referirile la OASE. OTALGIE Este 0 durere resimf!ta la nivelul urechli. A se vedea refririle la URECHI ,I DURERE.

ORGASM (LiPSA ORGASMULUI) BLOCAj FIZIC Deflnltla care urmead se refer-a la persoana care. in tlmpul actului sexual, nu ajunge la orgasm, cel mal inalt grad al plicerli sexuale. BLOCAj EMOT'ONAL Oat fUndfaptul el orgasmul reprezintl deschiderea tuturor eentrilor de energie ai eorpulul (ehakrele), persoana afectatl de aeest bloea] este cea care folos~te absenta orgasmului pentru a refuza ceea ce prim~te de la eelalalt. Are 0 dificultate in a aecepta ceea ce vine de la 0 persoana de sex opus. Prefera sa se controleze dedit sA se abandoneze celuilalt fi sli se bucure de prezen~ acestuia. Este, in general, 0 persoana careia if place sa se controleze. In plus, cum orgasmul fizic este slnonlm cu placerea, este 0 persoana carela if este greu sa i~i acorde dreptul sa slmtli placere in vlata sa cotldiana, tara a se Simp vinovati. BLOCAj MENTAL Dati conslderl cli if pedepse~tl pe celalalt blodindu-~i orgasmul, te in~eli, deoareee te pedepse,ti de fapt pe tine ins~l. Orgasmul este mijloeulprin exeelen~ de a fuziona eu 0 persoana de sex opus, deci de a te deschide in fa~ unel fuzluni Interloare intre cele doua principii, masculin ,I feminin. in plus, 0 relalie sexuala este 0 experlen~ foarte energizanti, atunci cand este tralta cu dragoste ,i dliruire de sine. Orgasmul fllie ip reamln~te de marea fuziune a sufletulul ,I a splritului, spre care aspiram eu topl. fnvatii 51 te iub~ti mal mult ~i acceptl Ideea cli merlli sa slm\:!placere in via~ Este responsabilitatea ta sa ill creezi 0 viatii ~a cum itl place tie ,I nu urmand modelele aitora. Ceilaf1J ill pot da eeea ce nu ip pop da tu singur (Iegea spirituala nu eauzl-efect). Ar fi indlcat sa inve~ sa te relaxezl in viatii,si te abandonezl mal mult, dec:it sa crezi ca, daca nu controlezi lucrurllre, te vor eontrola ceilalp pe tine. {*} BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezi pagina 19.

rL

OTITA ~~~

Otita este un proees infecllos la n!velul urechil exteme sau a ureehii medii. A se vedea referlrlle la URECHI,precum ,i cele de la pagina 14.

o TRAVIR E
A se vedea descrierea de la INTOXICATIE. OVARE

(PROBLEME

ALE OVARELOR)

BLOCAJ FIZIC Cele doui ovare sunt glandele sexuale ale femeil (opusul testiculelor masculine), care secreta hermonii feminini ~i formeazi ovulele pentru fecundare. Problemele Inerente ce apar la ovare sunt durerlle, infJamarea (ovarita), cancerul ,i ablallunea. BLOCAJ EMOTIONAL . Ovarele sunt glandele care leagi corpul fillc al femell de chakra (centrul de energie) sacra. Aeeastli ehakri este leptli de energia creatoare a femeii. lar cele doui functll ale ovarelor, reproducerea (n~terea unui copil) ,i femlnitatea sunt afeetate in eazul femell care sufera de 0 problema a ovarelor. Corpul if trans mite faptul ci nu comunlci cu puterea ei creatoare. Se situeazi prea mult la nivelul lui eu nu sunt capabili. Se ingrijoreaza foarte u,or atunci clnd este tlmpul de a crea ceva pentru ea ins~I, mal ales deoarece este 0 femeie. Poate ehiar sa aiba 0 dificultate in a incepe ceva. BLOCAJ MENTAL Corpul ill spune ci este timpul sa invetl sa crezl ea eft! in stare sa fad ceea ee vrel prin propriile tale forte. Daca ~ti femeie, nu inseamna ea pop face mal pu~ne lucruri. Persoana care se subestimeazi mult deoarece este 0 femeie, are, in plus ,i probleme legate de menstruatie. ineearca adesea sa Ie demonstreze barbaplor eeea ce poate face. in timp ce in sinea el. nu se simte capabila.
153

O_s.L_E~R~(~M_A_U __D_M_L_u~Q

Acestii boala este 0 endocardita (partea Intema a inimlij infectloasa. Dat fiind eli este valvulara ,i este inso~ita de febra. a se vedea refririle la INIMA,i la FEBRA.

152

Corpul tdu til spune: ••Iuberre-te!"

Corpul tdo.! Ili spune: .. Iube~te-te!"

Nu uita ca pentru a crea un copi!, este nevoie de un barbat ,i 0 femeie. ACE:st lucru este valabil pentru toate luerurile: pentru a erea viata, este nevoie ~i de puterea elementului masculin din tine. ~tiind c:i pop avea ineredere in princ.ipiul masculin din interiorul tau, vei putea astfel sa atribui 0 forti ferneii tale interioare. pentru a crea ~a cum vrea. Pentru a reusl, ar trebui sa ai ineredre ,i in barbatii din via~ taoAi incredere mal ales in ideile tale ,i in im:uipa tao (01<) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. OXIUROU Oxluroza este 0 infestare a intestinului de catre niJte viermlJori albi. numip oxiuri. Sunt paraziti intestlnali. foarte frecvent intilnlp la copii. A se vedea referirile fa PARAZITI. PAGET (BOALA LUI PAGET) Este 0 afectlune cronici a mameionulul ,I a aureolel sanului, ce se manifesta la femei. Pe san apare ,0 suprafatl ro~ie. care face 0 crusta, iar uneori sangereaza. A se vedea referirile la SANI. PAGET (MALADIA OSOAsA A LUI PAGET) Vezi pagina 19.

cursul careia, temp"ratura ajunge la 40 - 42" C. numit acces cald, urmat de 0 de transpira~ie. in urma c:areia bolnavul este epuizat. A se vedea referinle la FEBRA fi la PARAZITI.
perlcada

PANARIS

Un panaris este 0 infecpe datorati unor germeni variall ,i responsabili de distrugerea prin nee rod (moartea eelulelor) a unel parp a degetelor. A se vedea referirile la DEGETE ,i la ABCES. la care 5e adaugi faptul ea persoana afe:ctati are 0 stare de letargle. 0 l"fitate spirltuali, 0 lipsli de interes de a-l ajuta pe ceilalp sau de a muncl. PANCAROITA

o pancardlti est. 0 Inflamare a trel inveU,url ale Inimil. manifestati mai ales in cursuJ unul reumatism articular acut. Este determinati de 0 insuficienti cardiaea inso~1ti de leziunl ale valvei reacpl pericardice. A se vedea referirile la INIMA ,i R.EUMATISM. recum ,i eele de la pagina 14. p

,I

PANCREAS A se vedea referirile fie fa PANCR.EATITA. fie la HIPOGLICEMIE. DIABET sau CANCER. [ PANCREATITA pancreatiti este un slndrom uneorl dramatic. ce rezulti1i din inflamarea pancreatic ,i a vaselor de singe. A se vedea referirea la DIABET. eu exceplla d. in cazul blocajulul emotional. trebuie adiugat faptul ca acesti mal~die se manlfesta fa cineva care care toemai a trait un eveniment pe care l-a dramatlzat ,I care n face sa triiasci 0 emope puternlc:i ~i furte, din cauza 3fteptirilor marl pe care Ie are. 1n general. pancreatita Sol manifesti la cineva care i,i face prea multe griji pentrU familia sa. A se vedea in plus referirile la pagina 14.

Aceastl maladie este 0 osteita deformanta cronica. caracterizata printr-o crettere anormali a volumului oaselor, mal ales a oaselor lungi ,I a calotei cranlene. A se vedea referirile la OASE, precum ti cele de la pagina I... PALPITATII Palpltapile reprezlnti perceptla de dtre 0 persoani a propriilor bitll cardlace, batai care in mod normal nu se slmt. Aceasti senzape a Inimil care sare, corespunde in general un or neregularitap ale iniml. A se vedea referlrlle la INIMA, la care se adauga faptul cli aceste palpltalii se produc in general atunci cand persoana afectati are 0 dificultate in a accepta sa triiasca ceva emotlonant. Ar vrea sa sari de bucurie sau de teami. dar nu i~1permlte acest lucru. PALUDISM Paludismul este 0 boali infeqioasi datorati unui parazlt transmis prin intepitura unor ~n~ri. Se caracterizeazi prin frisoane. febra, anemie fi 0 evelupe cronica intrerupti de recidive. Accesul tipic debuteazi prin frisoane ce dureaza de fa douizecl la ~ajzeci de minute. numit acces reee, in opozifie cu urmitoarea fazi. in
151

tesutulul

PARALIZIE BLOCAJ FIZIC Termenul de paralizie este foloslt pentru a caraeteriza 0 oprire a unei funqii. fie senzitive. fie motrice. Se disting urmitoarele aspecte: Monoplegia, cand paralizia afecteazii un mic grup muscular.
155

Corpul tau i'f/tpune:

ulube1te-t~!"

Corpul tdu TJI spune: nlubeJte-te/"

Diplegia, cand poronzia cuprinde 2 membre superioare sou in(eriaore, Cuadriplegia, ceind paralizia atinge 4 membre, Paraplegia, (and este atinsa partea inferioara a corpului, Hemiplegia. cand paralizia atinge jumatatea dreaptii sou stanga a corpului. BlOCN EMOTIONAL Parallzia se manifesta la 0 persoanll care trai~te 0 situape pe care 0 considerll prea dificili ,i din care ar vrea sa iasll. adicii sll fuga sau sa fuga de 0 persoana. Acea situafie 0 paralizeaza. Este mljloeul Ideal pentru ea de a fi ingrijitii de catre altclneva. Astlel. nu va mai trebui sa facll fa~ singurli situatiei sau persoanei nedorite. Pentru a fti in ee domeniu se situe32ll problema, observa;i care este functia pa'1ii corpulul a(ectate. BLOCAj MENTAL Daci suferi de paralizie este important pentru tine sll realizezi faptul ca dear tu potl sll ifl fixezi limite. Doar tu erez! cl nu vei putea sa fad fa~ unei situatii. Corpul tau if! spune ell po;! sll fUg! daea vrei, dar. in realitate. problema ramane neschimbatli. fntr-o zl, va trebui sa ii faei fata. poate chlar intr-o alta vlatli. daell va fi neeesar. Orlee flin~ umana gas~te. inca din momentul in care apare problema fl 0 solutJe. Cand nu va mai fi eoneentrata doar pe problema. poate gasi solufla la aeea p~oblem_ll, are era aeolo, undeva foarte la indemanll. Doar te tine depinde sa incepi c sa erezl In puterea ta ereatoare. care se va manifesta ,i te va ajuta sll tnii~ti din plin experienta careia trebuie sa il faei fa~. ("')BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONClUZII. Vezi pagina 19. PARANOIA A se vedea referlrile la OBSESIE,I NEBUNIE. PARAZITI BLOCN FIZIC Parazitii SUnt organlsme animale sau vegetale care tniiesc. temporar permanent, intr-o alta specie vie (gazda lor) rnroiinsll sa 0 dlstrugll pe aceasta.

Copiii sufera freevent de paraztt], deoarece se lasll prea mult invada~ de lumea adul~lor. Se fo~eaz3 sa nu mai fie ei in~i~i pentru a Ie face pe plac adultller. Se intimpla adeseori ea 0 persoana, afiati in calatorie intr-o alta tara. sa atraga parazitll. Cu cat cineva se va lasa mai mult paraztrat, cu atit este mai puternic mesajul ca aeordii prea mare atentle detaliilor care nu au importantli prea mare. Aeestea 0 Invadeazi. if ocupa prea mult din spapul ei vital. BLOCAJMENTAL Datoriti aces tor paraziti. eerpul tau iF spune ca nlmen! nu are puterea de a te parazita, dacll nu ii permi~ tu acest lucru. Nu trebule sa te fortez! sll fil 0 alta persoanll, crezand ea astfel vel fi iubit. Ai deja tot eeea ce i~ trebuie pentru a fj 0 persoanll iublta " aeceptata. Daca te respect! pe tine insutJ, te vor respecta ,I eeilaltl. Nu llisa sll te afecteze nlel 0 Idee sau convlngere Inutilli. exact 3fa cum nu l3fi oriee strain S3it! intre in easll. ("')BLOCAJSPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. PARUA Pareza este 0 paralizie u~oaroi sau Ineompletll, care se traduce prin diminuarea fortei musculare. A se vedea referirile la PARALIZIE ,i la SLABICIUNE. PARINAUD (SINDROMUL LUI PARINAUD)

Aeest sindrom este 0 paralizie vertlcali a priviril. A se vedea referirile la PARALIZIE.la care se adauga faptul ci persoana afectati nu vrea sa vada eeea ee se intimpla. Felul el de a vedea 0 situatle sau 0 persoana. 0 paralizeaza. PARKINSON (MALADIA LUI PARKINSON)

sau

BlOCN EMOTIONAL Se spune ea majoritatea oamenllor sufera de parazitJ, in diverse grade. intr-un mod mai mult sau mal pupn daunator. Este interesant de observat colse folose,te expresia a fi un paraxit. in eazul oamenilor care tnilesc pe eheltuiala altora. de,1 ar putea sa-,i aeopere slnguri nevolle. Persoan:t care sufera de parazlp. se lasa parazltati de eatre ceilalp. de clltre Idelle acestora ,i de mediuI lor de vlat-li.
156

BLOCAJFIZIC Simptomele caracteristiee acestel boli 3SOCIaza. in proportii varlabile, urmatoarele manifestari: tremur. riglditate ,I tulburliri complexe ale motrleltatii voluntare ,I involuntare. fata este Imobila. eapul inclinat inalnte, vorbirea sehimbati. timbrul voeii devine surd ,I tot mai slab. serisul este afectat, lar toate celelalte gesturl din viata cotidiana sunt efeetuate mult mai lent. BLOCN EMOTIONAL Acesta boala se manlfesta in general la persoanele care simt 0 teama de a nu putea re~ine ceva sau pe cineva. De aeeea boala debuteaza prin tremuratul miinilor. Persoana afectata este 0 persoanll rigida. care ,I-a aseuns mult timp sensibilitatea. vulnerabilitatea. anxietatea ,I temerlle. mai ales atunei cand este Indecis:li .A vrut . mult sa controleze totul. iar aeum, boala sa ii spune ell a ajuns la limitele sale ,I nu
157

Corpul Iliu ifi spune: "Iubefte-tet"

Corpl.ll tllu tfl spun ..: ../ubefte-te!"

mai poate control a totul. Sisternul ei nervos este obostt sa trajasc:i aceasta tensiune interioara pe care ~i·a creat-e pe ascuns. BLOCAJ MENTAL Fiind yorba despre 0 boala care evolueaza lent. acest lucru jj da 0 ~ansa persoanei afectate sa inverseze procesul bolil. Dad ~ti afectat de aceastii afeqlune. invati sa ai mai multii incredere in univers fi in oameni in general. Revizule,te-ti nopunea de destindere referitor la rezultatele tale fl ale celorlalp. Partea din tine care crede d tu ,I ceilalp ar trebuie sa 1IJi repnLJt:i.pentru ca totul sa fie perfect, a obosit. Acorda·~i dreptuJ de a nu fi perlect, de a Ii Indecis fl chiar sa ~ i",el~. Astfel. ip va Ii mai u~or sa acorzi acel~i drept ,i altora. in plus. acceptii ideea ca este foarte uman sa al temeri fi d nu mal pop fi persoana blonid, cum credeai eli ~ti inalnte. pAOUCHI Paduchli sunt mici insecte care if contamineaza mai ales pe copii. A 5e vedea referirile la PARAZITt.

[----

PELAGR.4

Este 0 boala provoeatii de lipsa unor vitamine din ahrnentatie (vitamina B). care se manifesta prin leziuni ale pielii. inflamapa mucoasei bucale Ji tulburari digestie Ji nervoase. A se vedea referirile la PIELE fi la AFECT'UN' ALE GURII. la care se adauga faptul ca.persoana afec.13tasimte ~i 0 furie retlnuta. PENIS (PROBLfME ALE PfN/SULUI)

BLOCAJ FIZIC Penisul este organul genital extem al birbatului. organul care permite actul sexual ,I orgasmuL Cele mai frecvente afeqiuni sunt: urticaria. Impotenta. ejacula rea precoce. malformapile. tumora sau chistul. Ase vedea referirUe Ia fiecare dintre acestea. luind in acel3fi 1:impin considerare descrlerea ce urmeazi. BLOCAJ EMOTIONAL Problemele care pot afecta actul sexual Indica faptul cii barbatul afectat 'ifi dorette u faca dragoste. dar se blocheaza. de obieel inco~tient. Fie se slmte vinovat, fie simte 0 teama. De asemenea. poate fi yorba despre un barbat care nu crede d merltii sa slmta pliicere, in orice dorneniu, nu dcar pe plan sexual. Oat flincld energia sexuali este necesari pentru a da n3ftere unui copil. aceasti este in acelaJi timp simbolul capacitiipi unei persoane de a·,1 crea propria via~. Acest mesal poate indica ,I faptul ca barbatul in cauzii triiiefte 0 teami sau un sentiment de culpabUitate fa~ de Ideea de a-,I crea vla~ afa cum i,1 dor~te. BLOCAJ MENTAL Daci ai 0 astfel de problema. corpul Ttl Indica mesajul si i~i acorzi dreptul de a face dragoste ,I de ate bucura de acest lucru. tneeareli sa ip mai alimentezi fricile 11 culpabilitatea. lar tot ceea ce al inya~t des pre sexualitate nu este neapirat un lucru bun pentru tine. Actul sexual este un excelent mijloe de comunicare ,i de exprimare a sentimentului de lublre fa~ de persoana iubiti. Tnva~ sa faci acest lucru cu dragoste ,i vel simli astfel pliicerea de a triii acesta experienli intr-un mod natural. ate timpul sa te apreciezl mai mult ,I sa iti permitl si simt! placerea. nu numai in ceea ce priv~te sexualitatea. ci in orice domeniu al vietti. AJ tot ceea ce este necesar pentru a crea. trebule doar si ip acorzl dreptul de a·p folosi aceasti putere creatoare. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl paglna 19.

PELAoA
BLOCAJ FIZIC Pelada este 0 boala de piele care se caracterizeazi prin eaderea parulul de pe cap. pe anumlte propuni rotunjlte. Tn Jurul aces tor parp. pirul rimine in starea normala. Existi fl 0 forma de peladi to13la. BLOCAJ EMOTIONAL Dat flind faptul ca pirul este 0 proteqie suplimentara a pielil. plerderea unei cantitiifl marl de pir indici faptul ci persoana afectatii if I distruae sistemul de proteqie. Tnurma unui inclnent sau a unei decizll, aceasti persoarll nu se mal slmte protejatii ,i simte 0 teamii mare. precum cea de a nu se descurca singuri. Are 0 dlflcultate in a cere protec!ia celorlalp. Poate fl ,I 0 persoani care incearcl 51 if protejeze pe ceilalp pentru a-,I ascunde teama de a nu Ii protejati ea ;nsifl. BLOCAJ MENTAL Dad suferi de pelada. prlme,ti mesajul de a relua contactul cu tine insup. ftilnd ca vei Ii mereu protejat de dumnezeul tiiu interior. Tnplus. inainte sa cral cl nimenl nu vrea sa te protejeze sau ci trebuie sa ii protejezi pe ceilalp. este recomandat si verifici cu cei aproplap dad ac~tia au intr·adeviir nevoie de protecpa ta fl. de asemenea. sa itl formulezl cererile atunel cand al nevoie. fndriznefte sa spui d Ttl este teami. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.
158

PERFORATIE
BLOCAJ FIZIC Perloratia reprezlnta gaurirea unui organ, a unui tesut, a unui os, a membrane a corpuhn, in urma unui proces patologic.
159

unei

Corpul tdu Ttl spune: ..Iubefte-te!"

CorpuJ !<lu If; spune: "Iubefte-te!"

BLOCAJ EMOT'ONAL perforatie se produce atunci dnd persoana afectata este strapunsa de 0 sltuatie, un incident sau de catre 0 alta persoana. Are impresia ca cineva vrea sa in/ature 0 parte din corp.

BLOCAj MENTAL Prin aeest mesaj. eorpul ip transmite sa pr!ve~tI reaJitatea eu alp oehi ,i s4 verifici cu cel din jurul tau dadi ceea ee erezi tu reprezintii cu adev4rat realltatea. qtl. cu siguran~. 0 persoana foarte senslbil<i,i te impliclprea mult in ceea ce fac cellalp. Nu ceilaJpsunt cei care te invadeaza. ci tu ~tI eel care se lasa Invadat de cellalp. Schimband felul tau de a gandi. vei putea sil verlficlfaptul ca ceilaJp nu au neaparat Inten~ii1e care crezi tu ca Ie au. pe ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

arata temerile inseamna di vei parea 0 persoanii slaba in ochii celorlaltl. Corpul tau iti spune ea este timpul sa i~iarap vulnerabilitatea ~i sa IiU mai pretinzi atat de multe de la tine. Nu ai nevoie sa te pedepsesti, nu e~ti 0 persoana bionicii. care poate face totul. qti un om ~i. acceptand aceasra stare. vei putea fl ajutat sa depafe,ti mai usor . situafia dificilape care 0 traie~ti. A se vedea in plus referirile de la pagina 14. (... BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. )

______

PIC/OR - PARTEA INFERIOAAA (~G_A __ M_B_A~$~/_U_B_A __P'_C_'O_R_U __LU_/~,_A_F_£C_T~I_U_N~ij~~

PERICARDITA
Pericardita este 0 inflarnalieacutii sau cronlca a pericardulu. inve., al Inlmllformat dintr-o folta seroasa una fibroasa. A se vedea referirfle fa INIMA.Ia care se adaugi 11"1 sentiment de furie relulati. A se vedea de asemenea referirilede la pagina 14.

BLOCAJ FIZIC Partea inferioara a picioarelor. permite corpulul sa avanseze. Problemele ce apar in acesta zona sunt numeroase. Cand este yorba despre un os al pirfil inferioare a piciorului, a se vedea referirile la OASE. BLOCAj EMOTIONAL Picioarele sunt un mijloc prin care avansam, acestea reprezlntii, In IImba) metaiizic, miJlocul de a inainta spre viitor. 0 problema in aceastii zona a corpulul Indica faptul ca persoana a(ectata nu gase~te 0 modalitate 'pentru a avansa In vla~. Fie trll~te 0 frica prea mare sau se simte oprita de ceilallJ. Este neslgura de ce directie trebuie sa aleaga. Aceasti problema poate. de asemenea. sa dea Impresia de a Ii blocat Intr-un lee, firli a putea avansa, de a bate pasul pe lee, poate fi vorba despre 0 persoana care ar vrea sil fuga deoarece nu este suflcient de alicorata in lumea fizlca. Din ClIUZ3 temerilor sale i,1 blocheaza accesul la lumea materlala. 0 durere jn zona Inferloari a piciorulul poate aparea, de asemenea. la 0 persoana care acceptil greu sau carela iI este teama sa nu fie suspendata din functiile pe care Ie are.

,I

PERITONITA
BLOCAJ FIZIC Peritonita este inf!amarea peritoneulul. n.embranl care captu,e,te peretele eavita~iIabdominale. Un semn al aeesteia este 0 durere continua. foarte puternlcil. chiar atroce. La inceput loealizati. durerea se dlfuzeazi ape! rapid in tot abdomenul. Poate Ii inso~ita de varsaturl. func~ionarea anormala a intestinelor. pu's accelerat febril. Tntimpul palpiril. se slmte eentractla abdomenulul. BLOCAj EMOTIONAL Aceasti boaJa indica 0 furle refulata ,I culpabilitate. Persoana afectati tril~te 0 situafie ca pe 0 lovlturl de purnnal, 0 agresiune. Re~ine toati furla in ea. iar din cauza rigidita~iisale i,i blocheaza sentimentele. Ar vrea mai degraba sa creadl ciI lucrurile se vor rezolva de la sine fi nu vrea sa arate ca este atinsa de ceea ce se indmpll in jurul ei. Vrea sa para curajoas:i. lar foarte adesea nu vrea sa ,tie ea simte multa teama. Furia ,I culpabilitatea pe care Ie trllefte sunt indreptate impotrlva ei inslifi, deoarece ifI poartii pica pentru ca nu poate scbimba 0 situatie pe care 0 considera insuportabila. BLOCAJ MENTAL Prin aceasta boala. primefti mesajul foarte important de a Ii mal tolerant fata de tine insup ,i de a inva~ sa i~i respectl limitele. Ar trebui sa incetezl sa crezl di a-ti
160

,I

,I

BLOCAj MENTAL PicioareJe sunt foarte Importante pentru corpul fizlc. tp suportii corpul fl te ajuta sa avansezl in vla~. Indica faptul c3 trebuie sa inalntezl eu bucurie " sa te destlnzi. Picioarele. sunt partea corpului care este in contact direct cu piimantul. lar o problema a acestora iti Indica faptul de a rarnane blne ancorat in realitate, in alcl acum, avSnd in acela,i timp incredere in unlvers in propria ta intuitie. 'ndrizne,te. nu evlta sl folosestl toate mljloacele necesare pentru a avansa. I'Ju te 'asa c31cat in picloare de catre ceilalti. Astfel, vel putea 51 trale~tl dlferlte experiente fl sa it' descoperi talentele ascunse. Dad; al lncredere, vlata te va sustine in tot ceea ce ("ci.

,i

,I

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII, Vezl pagina 19.

161

Corpul tdu rfl spune: ..lubefte-teJ"

Corpul tClu

1P

spun«: ..Iubelle-te!"

PIC/OR (OURERE- PAR TEA SUPERIOAM PIC/ORULUI- COAPSA)

BLOCAJ FIZIC Partea superioara a piciorului cuprinde segmentul membrulul inferior. situat intre coapsa ,i genunchi. Durerea de picior apare de cbicei in timpul mersulul sau cind stirn in plcloare. BLOCAJ EMOTIONAL Est. evident faptul ci, fari picar e, este imposlbil 51 mergem Tnalnte. A suferi de 0 durer. la pieior are 0 legitura eu modul in care ne raportim fali de vlltor. cu capaeltatea noastri de propulsare de a avansa Tn vlatA. Durerea de picior Indlcl temerile triIte la accest nlvel. sau teama de a risca ceva nou AU d. a aCliona lntr-un scop actual. Poate fi yorba, de exemplu despre un nou Ioc de munci sau despre 0 relaJie de cuplu. Daci durere d. pidor apare in repaos. mesalul transml* eSte ci. persoana afectati nu are datu! tlmp pentru as. preptl corespunz:itor pentru un scop nou. Dd durerea este callZati d. un ACCIDENT. a se vedea referirile la acesta.

,I

BLOCAJ MENTAL Dacl durerea survlne in timpul unei mi,cin. mesalul este clar: nu este un lucru benefic pentru tine faptul de a reileeta prea mult inainte de a avansa in ceva. Perloada de gindlre. prea lungi. sau nehotir.irea ta, provin su siguranti dlntr-o temere. lar acesti frlel, te bocheazi. pentru moment, sl triieftl una sau mal multe experlente care i~ sunt necesare. 'ncearel si Ii mal muti inc:redere Tnunlvers fl tn tine ins~. astfel vel avea enerzia necesar.i pentru a avansa. Dac:i, din contri, durer. de picior apare doar in stare de repaos. efti genul d. persoani care yr. 51 facI prea mult ,I prea repede. Corpul ~ transmite 51 renunti Ia convingerea ci, daci te oprettl p~n Ii te odihllefd. vei fi considerat Ienet sau Ingrat. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

infine. 0 persoana poate afla ce imagine are des pre sine prjn descrlerea pielii. ~e exemplu: 0 piele moale simbolizeazii mesalul: eu ma consider 0 persoanl blandl. In cazul in care pielea este uscata, a se vedea referirile Ia IHTIOzA. Problema de piele are 0 legatura cu sentimentul de rUflne trait de persoana afectati. fa~ de ea insafi. Aceasti persoana este prea mult inte,'esati de ceea ce cred ceila", despre ea ,i de judecata ceJorialti. Nu 1,1 permite suficient 51 fie ea ins"i ,i se respinge pe sine. Adeseori se simte atinsl in Integritatea ei. In acellfi timp. este 0 persoani foarte senslblll la ceea ce se intimpla In exterior. care se lad foarte ufor atinsa (in sens figurat) de citre ceilal~i,i care are 0 dificultate in a se iubl pe sine Ifa cum este in realitate. Atuncl dind afe~unea pielll este insotiti de puro], acest lucru reprezint:i faptul c:a ceva sau clneva te Irl1:ifoarte tare. astlel Incat ajungi 51 i~ provod 0 astlel de problemi pentru a te indeplrta d. callZl irltirii tale. o problemi serloasi a plelil este astlel un milloc excelent de a-I indeplrta pe ceilal¥. Plelea ne ajuti 51 stabillm un contact cu cellal~. dar poate fj in acelafl dmp un millcc pentru a nu Intra tn contact cu ceilal~l. 0 persoanl peare trii un sen1iment de rutine foarte acut fati de ceea ce este sau ce ar putea fi. astfel incat refuzi sa se atatea de clneva ,I folose,te problema de plele drept scuza. Devine asdel de neatins. Ar vrea sa se schimbe in totalitate. tn <:aZulin care persoana afectati.- incercat Bra succes sl se apropie de cineva fi apoi acumuleazi multi ranc:hlunl ,I ura. poate 51 Ifi provoace asdel un cancer de plele. Oaca afectiunea pielil provoaci mancarlme. a se vedea referirile la MANcARIME. Daei problema in cauD afecteua doar epiderma. de exemplu VITILIGO. persoana afectati are 0 dificultate legati de 0 separare, 0 pierdere de contact sau de comunicare. Reslmte acest lucru ca pe 0 respingere sau ca pe 0 ruptur.i definidvl. Este genul de persoanl care vrea sa Ii salveze pe ceilal? mal ales pe cei de sex opus. Partea afectati a corpului reprezlnti domeniul in care este triiti acea probleml (de exemplu - 0 problemi ce apare pe fa~ 5imbolizeazl teama de a-fi deteriora Imaglnea in fa~ celorlalfi). BLOCAJ MENTAL Pielea. fiind un organ foarte vizibil. atit pentru tine cit fi pentru ceilalti. 0 problema de plele indica faptul ca modul tiu de a gindl ,I convingerile tale In ceea ce te priv8fte. te deranjeazii ,i este urgent sa Ie schlmbl, Pentru a-ti reface propria Imagine. ip sugerez slip notezl calitifile. sa fad 0 listi cu acestea. la care sa adaugl o calitate in fiec:are zl. Cere-le ,i celorlalli 51 te ajute. daci i~i este greu sa faci acest lucru singur. Primefti un mesal important. acela de a-p acorda dreptul de a fi uman. cu slabiciunile. cu limitele fi fricile tale. fira si crezi cl. din cauza acestora. e~ti lipsit de valoare. Ai dreptul de a lua 0 decizie pentru a-p salva pielea. fira sa te acuzj. chiar daci acea decizie nu Ie convine celor pe care Ii iube~ti. Propria ta valoare provine
163

PIELE (AFECT'UNI

ALE PIELII)

BLOCAJ FIZIC Plelea, inveli,~ exterior al corpului. este formati dintr-un strat profund (derma) ,I un strat superficial (eplderma). Este protec~la corpulul fl exerciti un contact permanent cu medlul exterior. Afe~unile plelli, foarte numeroase, sunt mentionace in textul de fati. BLOCAJ EMOTIONAL Pielea, in general. are 0 semnificape cu valoriz;).rF.aunei persoane. fati d~ exterior. Fiind un inveli, al corpulul. reprezlnti imaginea pe care 0 avem despre nOI
162

Corpu! tilu itl spune: "Iube,te-Ie!"

Corpuf tilu iJI spuri«: "fube~e-te!"

din calitatea ta sufleteasca, intampla in extertor. (+) BLOCAJ

din faptul c:i e~ti

p ersoana

speciala ~i nu din ceea se

SPIRITUAL

!?'

CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

~[

P_'E_P_T~{D_U_R_E_R_E_D_E_P_'_EP_T~)

==:J
con~nand

disperata atat de mult incat ~i smuge piirul din cap. De asemenea este posibil sa se aeuze pentru di a pierdut ceva sau de a fi facut pe cineva sa piarda ceva. din cauza unei hotarari pe care a luat-o ea. in general. este verba despre 0 persoana care i~i face foarte multe griji pentru partea materiala a vie~ii sale ,I direia ii este frica de cpinia celorlalti, de ce va spune lumea. BLOCAJ MENTAL

BLOCAJ FIZIC Pieptul este partea corpului care se intinde de la umeri la abdomen. Inima ,i pHimlnii. Defini1:ia urmatoare se aplid doar durerilcr de piept.

BLOCAJ EMOTIONAL in limbaj metafizlc. pieptul reprezinta familia. lar 0 durere de piept poate indica o durere tralta in urma unei dorinte nesatisfacute de a Ii iubit mai mult de eitre unul dintre parlntl. Sau poate Indica faptul ca. persoana afectati sufera deoarece Ifi blochea:za sentimentele pentru altcineva. ln ace~1 timp. poate fi verba des pre 0 persoana care I,i umfJa pieptul. erezand di este indispensabila pentru familia ei fl care cere prea mult de la cellalti. Tn plus. arice durere Indica 0 cUlpabilitate provocata de 0 aute-acuzatie sau de acuzarea altcuiva. Persoana afectati poate acuza pe altil sau se poate aeuza pe sine pentru faptul de a nu se fi ocupat de unul dintre membrii familiei. BLOCAJ MENTAL Prin aceste dureri de piept. corpul ip indica faptul de a te insup ,I de a ip acorda dreptul de a fi ceea eEl ~ti, adica defectele. shiblciunile ,I limltele tale. Nu mal ai nlel un motiv pentru ferlclrea ta, adld sa nu mai vrei ca cellalti sa te lubeasca. iube,ti tu Insup. {*} BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.

Dad este cazul tau. Incearca sa vezi ce anume ai pierdut sau de ce iti este teama di ai putea sa pierzi ,i vei vedea ea pam acum credeai ca E~TI cineva datorlti acestor lucrurl. Nu este umilitor sa pierzi ceva sau pe eineva. T e identifici prea mult . cu ceea ce AI sau ~ACI. In loe sa te identifici cu ceea ce E~TI. Crezl ca daci AI ceva . sau pe clneva. ceilalti vor considera ca ~TI 0 persoan:t mai buna.. incearcli sa ill spul cli, dad unlversul face in 3fa fel incat ceva sau cineva sa dispara din viata ta, are cu sigurantii un motiv justificat. Ai nevoie sa Invep sa nu mai fi dependent de ceea ce ai pierdut sau de ceea ce ili este teama ci vei pierde. Vel invata astlel sa te detafezl. Accepti faptul ea decizille tale sunt luate cum ai ,tiut tu mal bine. iar consecinfeie acestor decizii sunt intotdeauna ey.petien~e care te vor Invata eeva (vezi In plus referirile la pAR fi PELADA..) (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

PILOZITATE
iubi mai mult pe tine de a te accepta cu sa depinzi de cellalp pentru a reu,1 sa te BLOCAJ Pilozitate corpului. BLOCAJ FIZIC inseamna prezenta exceslva a flrelor de par intr-o anumlta zona a

EMOT'ONAL

Vezi pagina 19.

PtERDEREA

pARULUI

BLOCAJ FIZIC Exlsta aceasti problema atunci cand parul cade brusc, In eantitate mai mare decat de obicei. Cand parul cade intr-un mod natural. obi,nult exista: mereu 0 eantitate de par care iI va Inlocui pe eel eazut. Pentru pierderea completa: a parulul a se vedea referlrile la CAL VITIE. BLOCAJ EMOT'ONAL o persoana I,i pierde piirul atunei cand traie,te 0 pierdere sau 0 teal11a de a pierde eeva sau pe cineva. Acea persoana se identifid prea mult eu ceea ee risea sa piarda sau cu ceea ce a pierdut fi traieite un sentiment de neputintii sau este
164

. Oat fllnd eli. ~ar femeile sunt deranjate de aceasti problema (birba~ii 0 aecepta: mal Ufor), defin1lla ce urmeaza se adreseaza in prlmul rand femellor. Aceasta problema este In legatura cu sentimentul de rUfine Ji de dorinta de a ascunde ~artea cu plr in exces. Femeia eare sufera de aeeasta problema, poate face legiitura tntre sentlmentul de ru~lne ,i partea corpulul eu pilozitate. Dacl de exemplu. este vorba despre fata. persoanel in cauu Ii este ruJine de felul in care ar putea-o vedea ceilalp. BLOCAJMENTAL 'nceara ~a .devll con,titmta de faptul ca. pllozitatea, atrage atentia asupra partil tale masculin'!. Ip este teama ca ceilalti vor vedea femela din tine? Ar II mal blne sa Inveti sa i!Jb~ti mal mult partea feminlna din tine. iar mijlocul ideal in aeest sens (,I eel mal rapid) este sa 0 accept! pe mama tao 3fa cum este ea. Asdel. vel scoate mal mult la SUprafat3 propria ta feminltate. (*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
165

Vezi pagina

19.

.-..'1:

Corpu J t ilLI

'"

SpU ne:

uJubefle-te!'"

CorpuJ t4u 1f1spun.: _lubefte-teJ"

j....._-

_.

...

~-_-

.~_-

P_JN_TE_N_CA_LC_A_N_~_N

"'_· _ .. - __ _

BLOCAJ FIZIC Un pinten este 0 proeminen~i osoasi mai mutt sau rnai pupn dezvoltati. Pintenul calcanean este sltuat sub cilcai sau aproape de cilcai .. Durerea pe care 0 cauzeaz:i se manlfesti mal ales cAnd se exerciti 0 presiune asupra acestei proeminente osoase.

BLOCAJ EMOTIONAL Oat fUnd ci ac.asti afeqiune tmpiedlci persoana $uferindi sa stea prea mult timp Tn plctoare, 'nd~ faptul cl perloana in caU%l s. tmpledici astfel de a sta in pldoare in fata a c.. ce vrea II facl tn vlltor. Nu tnalnteazl din teaml de a nu dezamigi pe clneva, foarte adese.. 0 persoani care r~pre'Zinti 0 autoritate. Poate avea de asemenea 0 atltudlne neptivlsd fati de '(lItorui el,
BLOCAJ MENTAL Atltudinea mentaJi pe care 0 intre~1 fali de vlitorul tiu iti face la fel de riu ca ,I afectiunea de care suferl pe plan falc. Este timpul si aJ mal multi incredet·e in tine, si accep\i sa itJ asurni rlscurl fi sl ,til ci. arlee s..ar intimpla. vel fi capabil sl faci fali conseclntelor actelor tale. Accepti ideea ci eei din jurul 'tiu nu pot Ii toii de acord eu planurile tate de viitor. Au proprille lor temeri fi IImlte~Acest lucru nu te impiedici 51 perseverezi sa ftil ci tot ceea ce ai ficut ,I ce vei face nu es~ inutll ,I vel 1Til noi experlente· Corpul ill Indici as tfe I 5i ttl asuml mai muJte riscuM, cIeoarece ai tot ce ill trebuie pentru a mer,e mai departe..

simte sufocati de 0 situatie sau de 0 persoani, lucru care 0 impiedica si se bucure din plin de viap. Poate trii sentimentul de a nu ma; avea spatiu necesar pentru a se mi,ca. lar frica de moarte sau teama de a vedea pe altcineva murind. de a suferi. afecteazi, de asemenea, pliminii.. 0 persoani care crede ci ar fi mai bine si moari dec:it si mai triiasci asdel, t,1 pierde enerzja. dorin~le Ii bucuria de a trii. A respira inseamnl a fj Independent,. liber. P~lma Insplrap~ cind ne nqtem, ne elibereazi de mami. lar 0 diflcultate In respira,e poate Indica asdel, 0 angoasi produsi de ideea de a Ii aueoncrn, de a se s.para de mama " a face fail
necunoscutu luI.

(*) 8LOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZI,. VezJ pagina 19.

=.=
.LOCAJ FIZIC
PJeoapeJe sunt organ. mobile care protejeazi ochfi impotriva agres;unilor excerJoare (prat, fril. lumini)~ Alte afecpuni posiblle sunt Jritaplle eaema.

,i

,I
1

BLOCAj EMOTIONAL a durere de pleoape indici faptul ci perscana afectad nu se proteJea:z1 destul in falB azresiunllor exterloare. se lasi prea mult Influen'p:ti de c~a ce vede. De ase~.nea. poate fi vorba dapr. 0 persoanl care nu acordi dreptul de a, inchlde pieoapele pena-u a se odihnJ.'Yrea prea mult 51 vaell totuJ.

"I

(.) BLOCAj

SPIRITUAL ,I CONCLUZII ..Vezi P2Iina 19.

[ ~==-

~ == = .==. p~~Ml':11

- _.

--~~

_-

BLOCAJ FIZIC

PliminJj sunt prln~paJele organe ale aparatulul respirator, Ja nivelul lor au loc schimburile intre aer sange (transformarea sangelui din vene in sange arterial). . .,~Aprovizjoneazi organismul cu oxigen, carburantul celulelor, eUminlncl tn acel3fi ~ .. tirnp dioxidul de carbon. reziduu aI combustJei celulare. Problemele ce pot apirea Ia plimint sunt foarte nwneroase Includ toate afecliunile respiratorii.

,I

BLOCAj MENTAL Dacl sufert de Iritati I ale pleoapelor, ceea ce te lritl de fapt este perceplia ta faJi de ceea ce se Indmpll Tn juruJ tiu nu intimplirlle exterioare propriu... %ise. Oaci nu pc~ Ii tolerezi ceea ce se tnd:mpll, ar fi mai bine pena-u tJ ne 51 te r.trali, 51 te odihllefd. Acest lucru ip va permlte, dupl odihnl. sl te afirmi mal mult ,I sl i\i exprimi clar eererlle, firi insl si vrel sl tt controlezl pe ceilalli sl qtepli sl i~1 respecte cu orlee pret cererile. Ar Ii rnai indtcat pentru tine sl fli mai tolerant. In cazul in care este yorba despre 0 eaema sau 0 aid probleml de piele. a se vedea referirile la EczEMA sau PIELE•

,I

,i

,I

(*) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

BLOCAj EMOTIONAL Ptiminli au 0 legi~ri directa cu via~ dorln~ de a trli. deoarece pliminii aduc oxigenul in celule, deci alimenteazi vlap. 0 afec~une a pliminilor indici faptul ci persoana respectivi. triiette 0 dificultate lepti de propria sa via'Ji. Este tristi. fie are un sentiment de disperare sau de descurajare ,I nu mal vrea 51 trilasci. fie se

_.

Pleurezla ute inflamarea acutl sau cranici a pleurel, inveli,ul seros care acoperJ plimimil. Se manifesti prin urmitoarele simptcme: Q durere in zona toracici. tuse uscati iritati fi dureroasi, dificultatea de a resptra, febri accelerarea bitiilor inlmii~ A se vedea referirile la pLAMANI, la care se adaugi
167

,I

166

Corf>ul tdu if; spune: "Iubefte-te!"

Corpul tdu TJi$pune: .,Iubefte-te!"

faptul ca. persoana afectata traie~te 0 mare nemulturnire ~i ernotii refulate. Ar fl indicat sa fnddzneasca sa pHinga$i sa i~iarate emetule.

[---=~----

PNE.UMONIE.

Pneumonia este 0 boala pulmonara de origine de origine Infec~ioasasau virala. Are un debut bruse, cu temperatura mare. 0 stare de ,-augeneralii. obosea!a, dureri musculare. dureri de cap. ruse ,I dureri in zona toracic:ii. A se vedea referirile la pLAMANI,la care se adaug3 faptul ca, persoana afectadi a trait un eveminent care a apal'Utbruse in viafa el. un lucru care 11 afectea2ii sp3pUI. POLIOMIELtTA Poliomiellta este 0 boala infec;ioasa eauzata de un virus specific,care produce leziuni anatom ice in substanta cen~ie a miiduvei spinarii.atingand celulele nervoase motorii. Este 0 afee;iune grava din cauza poslbllit:i~1de paralizie a membrelor. insotlt:i de secllele funcponale. precum ~i posibile blocaje respiratorli. Dad sunt afectate membrele. a se vedea referirile la PARALIZIE.ar daca este vorba despre 0 i paralizie respiratorle, a se vedea descrierea pLAMANILOR,luW in c:onsiderare faptul cli, cuv5ntul «polio» se refera la «poluare», astfel incat. persoana afectat:i de aceasta boala se poate simp murdara. poluat:i in interior. ceea ce ii provoaci 0 disprerare profunda. A se vedea ill plus referirile de la pagina J 4, referitoare la bolile Infecpoase. [ POLIPI ------------~---------------J
0

BLOCAJ EMOTIONAL Conform opiniei medicale. este normal sa se manifeste aceast:i !ipsa de acomodare a ochlulul, la persoanele in varsta de peste 4S de ani. Este interesant de observat ca. euvantul adaptare. referitor la vedere, are urmatoarea defini~ie:proc;es realizat de echl in fune~a sa vizuala, iar sensul propriu al cuvantului. lnsearnna capacitatea de a se acomoda ~or fata de persoane sau situa~i diferite. Tnllrnba]metafizic. se poate deduce ea. persoana afectat:i, are 0 difieultate in a se adapta la eeea ee se int:impla in apropierea ei. fi este greu sa se priveasca in oglinda. d vada cum imbatrine~te ~i sa nu se mai considere la fel de atriigitoare. De asemenea, poate fi dificil pentru aceast:i persoana sa-~i prlveasca situafia famllialasau cea profesionala din prezent. BLOCAJ MENTAL Faptul de a nu mal vedea bine luerurile din apropiere, este un mesaj transmis de corp. pentru a afla ca te la~1prea mult deran;at de ceea ee vezi in apropierea fa. . Este tlrnpul sa nu mal erezi ca imbatr5nind. aI mal putJne capacitip. Corpul flzic. este adevarat. incepe sa se deterioreze. ata cum este firese, dar, din contra, la nlvel emo~ional fi mental. te int:ire~ti 0 data eu inaintarea in v5rst:i, datorita experientel ~Ia intelepciunli acumulate. Primefti mesajul c:a insiftl prea mult, ~ti prea preocupat de dlmensiunea fizlca. lar acest fapt ill altereaza vederea interloara fl nu mai distingi valoarea pe care 0 ai, pe care ai dobandit-o de-a lungul anilor. Nu uita ea. felul in care vezl acum via~, i~ va determina vlitorul. Dexvoltarea capaeit:itll de a te adapta user situaliilor ~i persoanelor pe care Ie vei int:ilniin viitor. ili va imbunata~i mult vederea fl ealitatea viepi. ("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. PROBLEME ALE pARULUI

Reprezlnt:i CHIST.

midi tumora sau

tumefiere benlgna. A se vedea referirile la

c==

~P_O~TT~(M~O~R_B_U_L_L_U_'P~O_T_T~}

Aeeast:i boala este 0 forma de tuberculoza, localizat:ila vertebre. Incepe printro intepare a diseului vertebrei. nespeeiflca. Apol, discul vertebral este atlns, iar dlstrugerea sa poate fi pa!1ialasau poate duce la 0 deterioarare completi a discului. Proeesul se extinde in urmatoarea etapa in toat:i coloana vertebrala. A se vedea referirile la TUBERCULOzA li SPATE. PREZBITISM BLOCAJ FIZIC Prezbitismul este 0 anomalie a vederii. defectul unui ochi care nu distinge dar obiectele apropiate. din cauza unei !ipsede adaptare a ochiulu].
168

BLOCAJ FIZIC Se consideri 0 problema a parului orice stare anormala a acestula. precum: calvifie,alblrea parulul, parul gras, pelada. matra?l- pierderea brusca a parului etc. BLOCAJ EMOTIONAL Factoril care eontribuie la deterlorarea parului pot fi: un 'OC putemic, 0 reaqie de neputinta ,I de dlsperare aecentuat:i, 0 surescitare provoeati de prea mult:i nelinl,te. Firele de par sunt, simbolie vorbind. asemenea unor antene care coneeteaza mintea (acel EU SUNl) la energia cosmic:a (DIVINUL). 0 problema a piirulul indica adesea faptul d nu avem destula incredere in energia divinii care ne ajut:i sa reluam leg.itura cu fOI13 de a ne erea propria via~. Aceast:i lipsa de incredere ne consuma energia vitala. Parul este de asemenea 0 protee~ie pentru plele. Exist:i pentru a ne reaminti cii trebuie sa ne sirn~im prote;ati de Dumnezeul nostru interior.
169

CorpuJ tdu if) spun«: MJubefte-te/"

Corpul

tdu 111spune: "/ut>efte-te!"

BLOCAJ MENTAL . Pr~blemele parulul apar peneru a-p reaminti sa {ii tu Insup, sa ai incredere tine JI In Uni~ers ~e~tru a. te ajuta Partea materiala poate fi importanta in viapi dar nu trebuie sa ~e ..mal pres us de partea spirituala. adiea de ceea ce efti adevar:at. fneearca sa iii mal reeeptiv faJii de elementul dj-ofin tine fi vei vedea din vel gas. solufll mutt mal ufor. (ara si te ingnjorezi.
In

tao cu ea

uneori, universul ne transmite anumite situapi pentru a ne ajuta sa renurrtarn la ceva, pentru a putea sa eream altceva. Atunei dnd un birbat are un sentiment de neputin1i, traiefte in acelifi timp 0 scadere a ltbldc-ului, Aeeasta seadere refleeta

ceea ce se intimpla in interiorul lui. BLOCAj MENTAL Orlee afecJiune a prostatei are ca seop sa te ajute in a-fi regasi contactul cu propria ta creatlvitate. Ar II bin. sa nu mal erezl c~ daci imbatrin8ftl. vei fi mal pUlin puternlc mal pupn capabll sa iii reereezl vlaJa. Este ademat, corpul se uzeaza in amp. dar acum vel avea ocula 51 iii foloseltl toate capacitiiFle emoFonale mentale, dezvoltate de-a lungul anilor. pentru a crea altceva pentru a te lasa ajutat, in plan fizk: de citre cel mal tlnerl decit tine. Este Indlcat sa nu mal conslderi c:I, daci n lifl pe alpl sa faci ceva pentru tine. ill pierzi propria valoare. Din contri. este cea te se num8fte inteleptiune.

C*) BLOCAj SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

PROLAPS
BLOCAj FIZIC .. Este deplasarea in jos a unul organ faJii de pozifia sa nonnala, datoriti slabirii ITHJloaceiorsale de 'beare. Cele mal freevente cazuri sunt cele de prolaps genital. in special in cazul uterulul al vezicil. A se vedea referirile la orpnul respectiv. la care se adauga faptul deplasarea este c:auzatl de. sliblrea mUfChilor sau a Jesuturilor de focare. Genul acesta de sliblre este intilnltl in cazul persoanelor dependente. care sufera de abandon. Corpul trans mite mesajul de a Ii mal ferm. in domenlul care este in relaJie cu orpnul afectat.

,I

,I

,I

,I

ca.

("') 8l.0C~

SPIRITUAL

,. CONCLUZII.

Vezi paglna 19.

PRURIT
BLOCAJ FIZIC Prurltul este 0 senul'e la nlvelul epidermel. care produce scirpinarea. Este mal mult sau mal PUlln lritanti, in funcJie de gradul de mancarlme . BLOCAj EMOTIONAL Mindirimea se produce atunei cind perseana afectati are 0 pofta foarte mare de ceva, dar nu i,1 permite acel hscru, sau se slmte blocatii de citre dneva sau de circumstante. Este preocupati. iar aeest lucru 0 face sa devinii nerabditoare exasperata.

.~tunel cind deplasarea organului produce presiune. de exemplu in cazul vezle". corpul transmlte mesajul ci este timpul de a mlesora preslunea pe care 0 slmJi de a te relaxa. Penoana afectata are nevoie si se slmti eliberatl de greutatea pe care a purtat-o tlmp indelungat.

,I

PROSTATA (AFECfIUNI ALE PROSTATEI)


BLOCAj FIZIC Prostata este 0 glandi auxillara a aparatului genital masculin. sltuati in jurul uretrei. sub vezica ~'nara. Acesta "and a secreti un lichid ce constltule parfea Importantl a ~permet. Rolul acestula este de a dilua sperma, de a hrini ,i a proteja spermatozolzH " de a asigura activitatea acestora. Problemelece pot apiirea Ia prostati sunt INFLAMATIl. TUMORI. CANCER. a se vedea in plus referlrile la acestea.

,I

,I

BLOCAj EMOTIONAL Aceasti glandi este 0 legawrl intre corp ,I centrul lui de energie (chakra) sa~ra. care reprezinti energla puterli de a crea. Problemele de prostati sunt mult mal frecve~~ dupa virs~ de SO de ani. Indici celul afectat.faptul ca se lasa deranjat de 0 sltualie In care se srrnte neputinclos. 0 situatte pe care nu 0 peate controla ifa cum ar vrea. Aceste probleme ii arati faptul ca nu poate controla totul in viaJii. iar
170

BLOCAj MENTAL Cind suferi de mincirime, locul unde este 'ocaJlzati este 0 IndlcaFe clara pentru nl~e1ul pe care te slmll bloat unde se manifestii pofta respectlva. Apol. cauti referlrlle Ia aeea parte a corpulul. lar cum mineiirimea afecteua plelea, iar plelea are 0 legaturi cu penonalltatea. probabll iF refuzl acea potta din teama de a nu rini pe cineva sau fiindu-Ii teama de ce ar putea crede cellalli despre tine. Tnloc sa ajungi in punctul in care dorlnJa te minincii intr-atilt incit iii vine sa te scarpin! pW iii slafii pielea. ar fl mai inJelept sa veriflel dati acea dorlnJi se poate indeplinl sau daci nu este yorba doar de un capriciu. Daci este un capriciu. trebuie sa iii permili sa n amini pentru mai tirzlu. renunJiind la el ,i oprindu-te din a vrea sa controlezl totul ,I sa faci lucrurlle cum vrei tu. Daca dorinJa este realizabili. indrizn8fte sa iii infrunp temerile. sa itl exprimi cererile ,i sa actloneal.

,I

(*) BLOCAJ SPIRITUAL

~I CONCLUZII.
171

Vezi paglna 19.

[-=--=====_~-_. _!:~I_!-IO_ZA==-._-_- _-_BLOCAJ FIZIC

Corpul tou iff spun»: ..tubeste-te!"

Corpul tou

ilf

.pune: "lube1te.te!"

[-----------~=_PSORIAZI.-S-------------'
Este 0 afeqiune a pielii. foarte frecventa. care se manifesta la toate categoriile de varsra. Se caracterizeza prin dsscuamarl abundente. localizate mai ales in regiuni ale corpului expuse la trallmatisme. precum cot. genunchi. p~e~ea capului. palm:. talpl. iar uneori pot aparea ,i in alte locurl. Aceste descuaman sunt. formate din stratlrrl ~ezate unele peste altele. Cele mai vechi. mai dese, sunt albe ~I se desprlnd la contactul cu hamele. A 5e vedea referirile I" PIElE, la care se adauga faptul ca. persoana afectata ar trebul sa i~1imoiasca via~. Nu se simte blne in pieJea ei ~i ar fi bine sa c schlmbe. Acest lucru indica faptul ca nu se mai simte recunoscuta pentru ceea ce este. Poate de asemenea suter! de 0 problema de identitate ~i sa ~i doreasea sa aiba 0 noua personalitate. Are 0 dlflcultate in a accepta one este cu adevlirat. Mesajul pe care it prim~t:e este de a 5~ accepta ~a cum este aeum, cu wate calita~i!e. defectele, temerile. slabiciunile. foJ1ele ~I talentP.le sale. Fan sa II fie tealTla ca va Ii resplnsi!i ,I fara sa ii fie rusine,

Psihoza este 0 afectiune rnintala care at:inge psihicul in intregime. perturband gray persoana afectata. carac:terizata prin simptome care tradeaza grave tulburarl de comportament. Subiectul psihotic este prizonier intr-un univers in care doar el are acces ~I sufera de 0 stare mal rnult sau mal pupn accentuata de depersonallzere. Poate fl insopta de diverse tipuri de halucinatii sau delir.

BLOCAJ EMOTIONAL
Aceastii boalii mintala se manifestii in cazul unei persoane care ,i-a pierdut contactul cu propria fil~. Am observat, la mai multe persoane afectate de diverse forme de pSihozii. faptul ca aveau in comun aversiunea fa~ de parlntele de sex opus. Sufera ind din copilarie din cauza faptului cii nu au fost recunoscute pentru ceea ce sunt. Au incercat sa fie altcineva, pentru a se face recunoscuti de acel parinte. Psihoza apare atunci c:ind persoana in cauza este redusa la propria sa limitii de a nu fi ea ins~i. A vrut adt de mult sa aiba diverse personalitiiti. incat ,i-a pierdut contactu! cu propria fiin~. in general. persoana pslhotidi refuza a;utorul exterior. deoarece jj place mal mult sa il facl pe ceila!p responsabili pentru nefericirea sa. mai ales pe persoanele de sex opus.

PTozA BLOCAj FIZIC


PtO%a este e anomalie constlind in deplasarea in jos slablrii fl deplasarii unor ligamente. Aceastii descriere este care aceastii pozitie creeaza 0 problema fizjca. Daca este na~tere fl nu produce niel un inconvenient, inseamna ca pentru acea persoanii, chiar dad in medicinii este considerata

.
a unui organ. datonta valablla doar in azul in pozitia exis~ntii de I~ est:e 0 po:~e naturala anormala.

Dad suferi de psihoza sau de tendinfe pslhetlee, ar fj blne sa realizezi. 0 datii pentru totdeauna. faptul c:a doar tu pop stabili contactul eu fiinfa care efti cu adeviirat. Oricare ar fl suferin~ele nite in copilarie. nu este nic:odatii prea tirziu.sa depiife,ti acest blocaj. MI;locul cel mai indicat este iertarea adeviiratii, al ciir'ei proces este descrls la sfarfttul clfFi. Conform observatillor mele, acest remediu are rezultate extraordinare fi de lungii duratii. Dad cite~ti aceasta descriere pentru 0 alta persoana, ar fi indicat sa ftii ca nu aI cum sl rezolvl 0 problema aLit de gravii. pentru altcineva, oridlt de bune ar fi IntenFile tale. Pop doar sa ii sugerezi sa citeasca acest text, dar Bra sa Insl,ti. In schimb. ceea ce poate sa ajute acea persoana este sa 0 incurajezl. cu dragoste pentru a reallza procesul de iertare pentru parlntele de sex opus. Este preferabil ca persoana afectata sa fie ajutatii de 0 persoana de acel~i sex. mal ales daca este yorba des pre un stadiu avansat al bolii. A se vedea de asemenea referirile la NEBUNIE.

BLOCAIMENTAL

tn funcpe de organul afectat, mesajul transmis de corp este diferit. De exemplu. in cazul unei femel care are sanll poziponap mai los. acest lucru Indica faptul di acea femeie sufera. in dimenslunea ei de mama. din cauza faptului di se simte mal los decit ar vrea sa fie. Recare persoana ifi determlna propria sa nopune pentru a fi mal jos fata de ceva sau cineva. Poate insemna faptul de a nu fi la inilpmea ~teptarllor culva sau de a nu acpona :suficient pentru atingerea pro~rlulul scop etc. Dadi este yorba despre un alt organ. cautati legatura cu func~a pe care 0 are acest organ ,i veriflcati ce slmbolizeaza acesta. In ge.neral. aces.t tip de a~ecpune poate aparea la 0 persoana dependentii, care are nevote de atenna celcrlaltl pentru a se simp lubitii ,I importantii.

BLOCAJ EMOT'ONAL

("') BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. [________ PSIHozA MANIACO-DE.PRESIVA _

BLOCAJ MENTAL

A se vedea referir"ile la PSIHOzA. NEBUNIE ,i DEPRESIE.

Acest mesa; te ajuta sa devil co~tient de propria ta valoare fl. mal ales sa incetezi sa te mai compari cu ceilalti sau cu un ideal pe care l-al creat, avand p~e~ multe prete npI de la tine. Acorda-ti dreptul de a avea limite ~i. dad nu re~e,tl sa iti descoperi propria valoare, nu ezita sa Ie cerl ceilalaltl sa te ajute pentru a recunoaste aceasta valoare. In acelasl timp. corpul ip rransrnlte mesaju! ca doar tu
173

172

Cotpul tdu

i'fi spune:

..lube1fe-te!"

Corpu/ tau fJI spline: u1ubefte-te/»

insup dep; capacrtataa de a dezvclta respecrUI de sine. Daca Ie ceri ce!orlalp sa te ajute, acestia nu pot decat ~a ip de. sfatur], nu vor putea sa intre in profunzime. Nu Ultafaptul ca, corpul ip demonstrea:za fizic:, eea ce crezi la nivel mental. c

cu 0 foarte mare nevole afectlva. Se impled;c;'i in procesul normal de crestere, sperand ca, ramanand mic va primi ,i mai departe ingrljirlle ~i atentia celor apropiap. BlOCAJ MENTAL Daca etti parintele unui copil care suferi de rahitlsm. este blne sa ,til ci, chiar ,i administrindu-i vitamina D. de care are nevoie, este Important sa vorbetti cu el. Bebelut1i pot capta limba;ul nostru. la nivelul vibrapllor. Nu ezitati 5i il vorbiti ca unul adult. spuneti-I d intr-o zi va trebul si inve~ si devina autonom. Dad va continua sa creadi ci va mai fl iubit dad va fi dependent de atentia celorlalp, mai tirziu va fi foarte dezamigit. Ceilalli nu vor avea mal mult timp pentru el, daci va rimtne copU mlc. Trebule si accepte faptul ci pirinlll sau care indepJinesc rolul de pirinli. se ocupi de el cat pot el mal bine, in functJe de Ilmltele ,I de capac:iti~ile lor. ("') BLOCAJ SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezi pagina 19.

C"')

BlOCAJ

SPIRITUAL

~I CONClUZII. RABIE

Vezi pagina 19.

BLOCAJ FIZIC Rabia sau turbarea este 0 boala Wall a animalelor, din neferlcire, transmlslblll fa om, prin Intermediul sallvei, transmlse prln mlifC3tura unui animal bolnav. Simptomele sunt de orIgine nervoasi: excitape, lritabilitate, agreslvltate, apoi paralizle. BLOCAJ EMOTIONAL care este mUfcati de un animal bolnav de turbare, ute 0 persoana care triie,te 0 mare furie Interioan. de un anumlt tlmp, tn urma unui Inddent (oarte Irltant, chlar parallzant. ~i-a refulat aceasti furle fntr-atit de mult Tncit acum este parallzati din cauza el. Nu mal poate tril normal, in cotidianul ei.

o persoani

RECT (PROSLEME

ALE RECTULUI)

BLOCAJ MENTAL ,",:cesti boa~i ~ transmlte mesajul de a-p exprima funa interioari ,i de a nu mai EXlsta cu sigutanli 0 frica accentuatl care te impledlei si te expriml. Prob~bli et~ genul de persoani care secontroleaza foarte bine, care ~~ mal ales si ili retiM funa. Tncopilirie. probabil d a; fost invitat d nu era blne sa simp ,I sa Tli exprlmi hlria. I.a~ac~ti furie_interloara reflectl 0 mare durere ,I ranchluni fa~ de dneva care te Iriti " pe care " consider! agreslv. Corpul iti indici faptul ci a; ajuns la capitul capacltiplor tale ,I nu ma; poll si te controlezl. lncearc~ $I ai mai multi compasiune fali de tine insup ,I acordi-tJ ~reptul de a sufen. Tn plus. este foarte indicat si urmezl etapele procesulul de lertare descrise fa sfirtitul drpi acestela.
triI s'"gur.

Rectul este segmentul terminal aI Intestinulul gros, deci al tubului digestiv. Problemele frecvente sunt: HEMOROIZI. POLIPI. HEMORAGIE. TUMORA. CANCER. A se vedea definipa fieeirel afecliuni in parte. la care se aclaugi menliune3 ci, persoana afectati este 0 persoani care 5e forteaza mult. trilette multi preslune, pentru a termina ceva. Are prea multe pretentil de la ea ins~l. REGURGITAT'E BLOCAJ FIZIC Regurgltalia este resplngerea, firi eforr, a continutulul esofagulul (din cauza unui obst3Col) ,I a cOllfinutulul stomaculul, in guri. BLOCAJ EMOTIONAL in genera~ acest tip de respingere indica faptul ci, in acel moment. corpul nu avea nevole de ceea ce a inghillt. Tn acel3f1 timp. se poate manifesta atunei dnd persoana in cam resplnge ceva ce a auzit sau a vizut in acel moment. BLOCAJ MENTAL Dad regurgitatia exprima 0 resplngere a ceea ce se intimpli in exterior, corpul itl transmite mesajul sa veriflci in tine teama de respingere care a fost activatl de ace! incident. Aceastl frici are probabll 0 legituri cu mama ta. deoarece hrana fizici simbolizeaza mama. Este important sa verifid daci este vorba despre 0 teama justificata. ("') BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
175

C"')

BlOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII, RAHITISM

Vezi pagina 19.

BlOCAJ

FIZIC

Rahi~mul este 0 boala care afectean organismul in perioada de crettere. Se manlfesti.,n c.az~ c,:,piilor mlcl, iar incetinirea procesului de crettere se datoreazi, mal ales, "pse! vltamlnei D din organism. BLOCAJ EMOTIONAL ~opilu~ care sufera de rahitlsm, sufera de 0 carenFi afectlva. Nu inseamna neaparat ca este un copil ai carui parintf nu se ocupa de el, ci mai degraba. un copil
171

Vezi pagina 19.

r-.---[

Corpul tCiu iflspune: ..Iubefte-t ..!"

Corpul tCiu1f; .pune: .. 'ube,te-tel"

RfSPIRA TORII (PROBLfMf

RfSPIRA TOR II)

RIGIDITAT£4

ARTICULAT"LOR

A se vedea referirile la pLAMANL R_f_TT~(S_'N_D_R~O~M~U_L_L~U~/~R~fTT~J ~

BLOCAJ FIZIC Acest sindrom este 0 tulburare neorologid grava. care poate provoca un handicap mental. asociat cu 0 infrnnitate motorie progreslva. Pana aeum, afecpunea a fost constatata doar in cazul fetifelor. intre fase !unifi doi ani. BLOCAJ EMOTIONAL Dat filnd ci aceasta maladie este progreslv5, iar copilul este normal la naftere. fetil'l afectata, ia hotararea. dintr-un motiv necunoscut, ci nu va putea face fali vlepl. Devine. treptat handlcapatii, la picioare fila maiol. practle dependenta in totalitate. Este posibil ca aeest suflet, inalnte de a se n3fte, avea 3fteptarl mari de 13 aceasta noua viat:i.iar aeum, $-3 hotlirit ci nu va putea impllnlaeeste 3fteptari. Nu are incredere in fortele proprli. Simte multa np.slguranl!.mal ales pe plan material. BLOCAJMENTAL Pentru un adult. care cit~te acest text, ip sugerez sa n vorbe~tI fetitel despre aceste·lueruri. Va in~elege, la nivelul vlbrapllor, chiar dad nu va intelege la nivel intelectua!. Spune-I ca trebuie sa aceepte faptul ca, dadi a ales sa se nascii. inseamna eli are experienfe de triit fl are tet ceea ce n trebuie pentru a reUfi in acest sens. Va putea deveni eonftientii de propriile sale capaclta1:i.doar eand va tril aceJe experiente. Dac;i nu 0 va face in aceastii vial!. va trebui sa se intoarci pentru a Ie face Intr-e alta vla~. Parintii acestel fetlfe nu trebule sa se ;nvinovateasdi. Boala aceasta este 0 alegere a copilului. face parte din experientele lui de vial!. lar rolul pirinf!lor este de a-l iubl pe acest copil necondiponat. dandu-I dreptul de a decide dad vrea sii se descurce sau nu. in scblmb, parintli n pot explica copilulul ceea ee triiese el referltor la alegerea lui fi de asemenea, trebuie sa ifi respecte propriile lor limite. Apropiafil acestor copii eu handicap au astfel fl ei de inval'lt din aeeastii experienti(*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezipaglna 19. [ REUMATISM Reumatismul, sau mal precis bolile reurnatlce, afec:teazaarticulapile. Chlar dadi forme!e cunoscute au anumite caracteristici comune (durere, incapacitatea funcponala, rigiditate etc.) se pot distinge doua mari categorli de afectiuni: reumatismul degenerativ (ARTOZELE),i reumatismul inflamatoriu (ARTRITELE).
176

Rigiditatea articulatlllcr se caracter~eazjj prin diminuarea mobilitii~i articulatlllor, care poate duee la anehilozare. A se vedea referirile la ARTICULA Til. la care se adauga faptul d, persoanei afectate ii lipse~te flexibilitatea, este prea rigida. mai ales fata de ea inslifi. Pentru a ~ti in ee domeniu al vletli traie~te aceastii inflexibilitate. poate gasl semnificapa ~ifunctla partll corpului care este afectad! ~i sa verifice defini1:ia cestora. a R/NICHI (AFECTIUNI ALE RIN/CHILOR)

BLOCAJ FIZIC Rlnichlisunt organele a drir funqle este aceea de a elimina reziduurile azotice (urina. acidul uric, pigmenil biliarl etc.) ,I de a partlclpa la evacuarea substantelor straine Introduse in organism (medicamente ,I substante toxice). Sunt, de asemenea, organele prin care ,I datorita drora se efectueaza reglarea volumului ,i a preslunii osmotice a lichidelor din corp. Structura rinlehilor este foarte complexa. iar afectiunile posibile sunt foarte variate. BLOCAJ EMOTIONAL Dat fiind faptul d rinichliajutii la men{inerea echilibrului volumului ,I a preslunli lichldelor din corp. unul dintre mesajele transmlse este lipsa echilibrulul la nivel emepenal. Persoana afectata demonstreaza 0 IIpsa de discernamant sau 0 incapacitate de a lua decizii pentru implinirea unor nevoie pe care Ie are. Este adeseorl 0 persoani foarte emotiva, care itl face multe grijl pentru eellalp. Un rinichi bolnav indica faptul ea persoana afectatli nu se slmte in stare sa faca fa~ sltuatiilor' din viatli.se simte neputineioasii. fie in ceea ce face, fie in relalle cu 0 alta persoam. Slmte ;adeseori nedreptate fatli de situatlile diflelle. De asemenea, poate fj 0 persoana care se lasa prea mult influenl'lta de convlngerile celorlalp ,I. vrind prea mult sa it ajute, i,1 plerde discernamintul. nu ,tie sa se[ectioneze lucrurile care sunt bune pentru ea. Are tendin13 de a idealiza situatle sau 0 persoana ,I se slmte frlJstrata atunci cind 3fteptarlle sale nil sunt impllnite. Pe termen lung, aceasta persoana poate deveni 0 victima a vie~ii.avand tot mal multe a,teptarl de la cellaltl. BLOCAJ MENTAL Cu dit este mal grava problema de rlnlchi, cu Iltit. mesaju! transmis de corp este mal urgent. Corpul vrea sa te ajute si relel contactul cu ferta ta interloari ,I sa ineetezl sa mai crezl di nl.!pof! face fati. la fel ca cellalf!, !ituapilor dlfkile. Faptul de a crede ca viata este nedreapti pentru tine, te impledica sa ttl gisefti forta interioari. E,ti prea ocupat sa ii critlcl pe ceHaltl,I sa te eomparl cu ei. Sensibilitatea ta aceentuatii este prost folosid, iar activitatea mentala Intensa. te face sa trile~ti multe ernotil. dar te impiedic:asa al discernamintul necesar pentru a
177

Corpul tCiuif; spune: ../ubefte-te/"

Corpul tilu III spune: ../ubelfe-te!"

face fa;a situa~iilor dificile. Ar fi ind;~at sa vezi lucrurile ,I persoanele ata cum sunt in realitate. fara sa ai un ideal imaginar. Astfel, avand mai putine a~teptari, sentimentul de nedreptate Sf: va dirmnua la randul sau. (*) BLOCAJ SPIRITUAL!?' CONCLUZII. Vezi pagina 19.

ROGER (MALADJA

LUI ROGER)

RINITA
BLOCAJ FIZIC Rinlta (numita ,I corizii sau gutural) este 0 Inflamape a mucoasei nazale. Se manifesta prin curgerea nasulul. crize de stranut ,i 0 ob5trucpe nazaJa. BLOCAJ EMOT'ONAL Rinlta se produce frecvent atunci dnd exlsta 0 senzape de prea plin la nivel mental. lar persoana afectata nu ftie la ce sa se gindeasd mai intil. Este 0 persoanii care Insistii uneori prea mult asupra detaliilor lipsite de Importan~ Astfel triie,te multi furle. deoarece ar vrea ea totul sa fie rezolvat foarte repede. Confuzia sa mentali 0 impiedicli sa simtii care sunt eu adevirat nevolle sale II sa se bucure de prezent. Se poate intimpla. de asemenea. sli exlste. ~ineva sau ceva ce nu poate suporta momentan. Rinita 0 ajutii astfel, pe persoana in ~auza. sa evite persoanele pe care nu Ie poate suporta, deoarece afecliunea sa este contagioasa. BLOCAJ MENTAL Cel mal mare BLOCAJ MENTAL, raportat la rinita. este c:onvingerea populara. ~onform cireia. Imediat ce se face frig. rateala, guturaiul este ceva absolut normal. o credint-i. cu dt este mal popuiari Ii mal extinsa. cu atit are un efect mai puternic asupra societapi. Chiar daca cineva nu este cOOltient de faptul dare anumite credinte. ajunge totUfi si creadi in ceea ee cred ceilaili. De asemenea, aceeatl credin~ populara spuna d, rinita, raceala, se poate transmlte de la 0 persoana la alta. lar acest lucru 5e manifestii doar in cazul celor care credo Este Important sa nu temaila.ilnfluen~tdetoateacute~redln~epopulare.Astfel.fo~ acestora se va diminua. Dar. dat flind ca orice boalli are Ii partea el folositoare. faptul de a te lisa influeirfat de 0 credint-i populara. demonstreazi di !!fti Ufor de influen~t in viat-i. Adevaratul mesaj transmis de rlnlta este sa renunfi sa te mal consuml pentru detaliile lipsite de important-i. Nu este nevoie sa it' blochezi sentimenteJe pentru a rellli 51i fad tot ce ip propui. In plus. a acuza pe cineva sau 0 situape pentru ceea ce triielti tu, nu este 0 ,olupe. deoarece ip blochezl sentimentele de care al avea nevoie pentru a-fl dlscerne mal bine prloritiiple, Ase vedea in plus. referirfle la afecpunile NASULUI. (*) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Aceasta boala. este 0 malformatie cardiaca congenltala. caracterizata printr-o trecere ,'ab ita a debltului saguin. din ventriculul sting. spre ventriculul drept. A se vedea referirile la INIMA ~i informatiile din primul capitol aI carpi, referitoare la maladiile congenitale. RO$£A

rA

A PIELII

BLOCAJ FIZIC Descrierea unnatoare se referi la manifestiirile normale ale pielii.care nu ~reeazi probleme particulare, adici inrotiri care nu fac rau tl nu suntinsopte de prurlt. BLOCAJ EMOTIONAL Ro,ea~ poate indica faptul ca 0 persoana se controleazi pentru a arita 0 anumiti personalitate. astfel incit se simte prinsa in acel rel, ceea ce 0 face sa reaqioneze. Se fo~azli deoarece ii este teama cli ii va fi ru~ine de a nu se fj ridicat la inilpmea propriilor ei 5tandarde. Trebuie verificat in ce parte a corpului a aparut rOlea~ pre~um ,i func~ia celel parp. pentru a afla in ce domeniu vrea persoana in cauza sli controleze. in cazul persoanelor care care rotese utor. pe gat ,I pe fa~. adeseori este yorba des pre 0 teamli pe care 0 traie5C brusc. Este yorba mai ales de teama de a nu fi la inlilpmea atteptirilor celorlalfi. adi~a de a nu avea personalitatea doritii. Acest gen de persoana are dificultip in a se accepta pe sine 3fa cum este. BLOCAJ MENTAL Corpul ill transmlte ci. incercl 5i itl creezi un ideal foarte greu de atins. iar ceilalp nu au. eu slgura~. atit de multe afteptari de la tine. tn plus teama pe care 0 al, fa;a de felul in care te vid ceilalti. este exageratii Ii nejustificati.

C.) BLOCAJ

SPIRITUAL

~I CONCLUZII.

Vezi pagina 19.

RUBEoLA
Ene 0 maladie Infecpoasa acuta. conta&loasl. Imunlzanta. ce aparpne grupului de febre eruptive. Etapele sunt foarte aseminatoare cu cele ale rujeolei. A se vedea de asemenea referirile la BOLILECOPIl..ARIEI.PIELE,i FEBRA.

RUJEoLA
Rujeola este 0 boali infectloasa acutii. care apartine grupului de febre eruptive. ce se deruleazi in patru etape diferite: I) mcubana, timp de 10 zile. 2) invadarea
179

178

Corpul tdu itl spune: ..Iubeffe-te!"

Corpu/ldu

if; spune: ..Iubefle-t.t"

c=

organismului(febra. rinitii.tuse. pete pe obraji). 3) eruptia, care incepe de la cap ~i se extinde treptat pe tot corpul. 4) convalescenta [disparlpa eruppel ~i descuamarea petelorJ. A ~e vedea referirile la BOLILE COPILARIEI. PIELE FEBAA. ,I SAL/VARE (PROBLEME ALE GLANDELOR SALIVARE)

SALPINGITA Este inflamarea sau infecpa trompelor uterine. A se vedea referirile la TROMPE UTERINE. cu mentiunea ca. persoana afectata. trale~te multa furie refulata. A se vedea ,i referirile de la pagina 14.

BLOCAJ FIZIC Glandele salivare secreta sahva, indepllnind diteva rolurl imporatante: saliva umecteazii cavitatea bucala. imblbi alimenteie. ceea ce ajutli la formarea bolulul alimentar ,i preglit~te digestia amldonurilcr. Problemele cele mal des intalnite sunt: hlpersallvapa, hlposalivapa ,I oreionul. BLOCAj EMOTIONAL Expresia a saliva. inseamna a-fl llisagura apa dupa ceva, adidi a avea 0 dorlnFi foare puternlcli pentru ceva anume. Persoana care saUveazaprea mult are prea multe dorln~ in aeel3fi timp. Este nerabdatoare deoarece se grab~te prea mult sa inghlta idelle net, nu i,1 lasi destul timp pentru a verifica daci are intre-adevar nevole de ele. Vrea prea rnult, adeseorl pentru a Ie face pllk:ere celorlalfi sau pentru a-l face fericip pe ac~tia. Este posibil. de asemenea. sa fie 0 persoana care are destula salivapentru a putea scuipa pe cineva. Ar vrea sa faea acest lueru, dar se abtine, lar salivase acumuleazi in gura. A avea prea pUflnasaliva. este fenomenul invers. care se produce la 0 persoani foarte banultoare. care nu vrea sa la nimlc de la cellalp. il este teama ca va fi paciilita. eviclnd astfel mal multe experlente noi. Are 0 atltudine rigid~ care 0 face sa para mai Indiferenti dedit este in realitate. Este posibil. de asemenea. sa i,i blocheze propriile sentlmente. BLOCAj MENTAL Dacii ai 0 problema cu salivarea prea abundenta. corpul if! transmite mesajul de a inceta sa crezl ca trebuie sa inghi1itotul de la cellaltl. Nimeni hu poate face pe altcineva fericit. POfisa oferi toata lubirea pe care 0 al celorlalti, dar doar ei pot hotari daca acest lucru il face fericlfi sau nu. Astfel. plistrandu-p energia pentru a te ocupa de proprille tale nevoi ~i de propria ta fericire, nu vei mai simtl furle sau agreslvltate fafii de ceilalp fi nu vel mal vrea sa il scuipi. Este important, in acela,i tlmp. sa piistrezi contactul cu nevolle tale ~I sa fii realist in afptul de a-f! indeplini acele derinte. AI putea sa gase~ti 0 cale de mljloc. Dad suferi pentru al prea pUfinasaliva. corpul ip spune sa devii con~tient de faptul ca trebule sa al 0 atitudine mal deschlsa fafii de cellaltl ~i faFi de Idelle nol. Acorda-fl dreptul de a-p arata sensibilltatea ,i de a avea incredere in ceilalfi. Orlcum, fiecare culege ceea ce a semanat. prin urmare da-ti dreptul de a culege lucrurile bune pentru tine. l.asa-le sa intre in viata tao in ceea ce prive~te OREIONUL. a se vedea descrierea din aceasta carte. (*) BlOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII.
IBO

L_

~sA~N~G~E~(~A~~=C~T~IU=N~/~A=U~sA~N~G=E=L~U~~ ~

BLOCAJ FIZIC SSngele este format din celule aflate in suspensle. Iner-un lichid numit plasma. Joacll rolul de intendent al organlsmulul: aduce fesut1.Jrilor elementele nutritive provenlnd din pillmani (oxigenul). din tubuJ digestiv (allmentele nutritive) ,i din alte organe (de exemplu. substantele transformate la nivelul flcatului). Du~a acee.a. recupereaza. la niveluJ fesuturllor. rezlduurile care vor fi apoi elimInate din organism. Tnacel",1 timp are un rol de informator. vehieuland herrnenli. Definitia urmatoare se referi la toate problemele ce pot afecta calitatea sangelui ~i diversele sale funcpl. BLOCAj EMOTIONAL Intendentul este persoana responsabila de admlnistrape. Atunci cand clneva are o problemll de sange. acest lucru inseamna cii are 0 dificultate in a-~i admlnlsrra corect viafa, in functle de adevaratele sale nevol. A tral cu adevarat. inseamna pentru 0 filn~ uman~ a trece prin diferite experiente. in acceptare ,i bucurie. Persoana care nu ifl mai poate administra proprIa sa via~. este. de oblcel, genul de persoani care dramatizeaza prea mult anumite situapi. ceea ce 0 impiedici sa aiba 0 vlzluneglobala asupra viepi. T,i face sange rau.. adid! este ingrljorata pentru tot ,i pentu toati lumea. Este foarte emotiva ,I i,1 blocheaza senslbilitatea. Are nevoie sa i,i acorde 0 transfuzle de acceptare nec:ondlflonata. a proprlel persoane. aceasta for~a ~e iublre neconditionata filnd elementul cel mal important pentru a amehora caJitatea

~~~

. 0 alta modaJltate de a-,I bloca sensibllitatea este aceea de a avea mult singe reee, adid a fi 0 persoana rece. impasibilii,care i,1 ascunde bine sentimentele_ De asemenea. se poate face 0 legatura intre sang (fr. -sSnge) ,I sans (in limba franc~ insemnand tara - ambele cuvlnte avind aceeasl prenunne). Persoana afectata este lipsita de bucurie din cauza unui profund sentiment de !ipsa. BLOCAJ MENTAL hnportanta sangelul pentru corpul tau Indica Importanta de a-ti adminlstra corect viafa. cu bucurie ~i acceptare a ceea ce e,ti. Aceasta problema indica faptul d este tlmpul sa incepi sa crezi in faptul eli e,ti diferlt de ceilalp. Ai mult mal multe decat it! imaginezi. Fii con,tient de propria ta valoare. de ':_levolle tale autentlce ~~ inceardi sa intelegl ca doar tU pop sa iti admlnistrezi via? In loc sa crezi ell nu vel
IBI

..

Yezi paglna 19.

Corpul tau iIi spune: ../ubefte-te!"

I
a. mesaJul transmis

Corput tdu i~; spune: .. Iubeft"-te!"

putea face singur acest lucru ,I sa a~tePfl sa te ajutE:ceilalp. mal bine faci 0 listi cu toate talentele. capaeititilt: tale lieu ceea ce 3i reaUzat pana acum. Astfel, vel incepe. treptat sa itl ascultl proprlilor nevei, realizand di ~ti tu persoana eea mal importanti din viata ta. Efti In aceasti vlatii pentru a-p implini propria ta evolupe ,i nu pentru pe eea a altora. (.) BLOCAj SPIRITUAL " CONCLUZII. Vezi paglna 19.

BLOCAJ EMOTIONAL Aeesti problema Indid 0 nehotarare. fie din partea sufletului viitorului copll, fie din partea viitoarei marne. Ar fi bine ea acesta decizie S3 se ia. Este posibil COl aceast:i nehotirire sa fie mutuala Mama care are 0 astfel de lndecizie, se sirnte vinovat:i. deoarece folos~te un mijloc care ii poate provoa complicatii grave. in general. toate aeeste lucrun sunt captate 101nivel inconsrlent, lar acest gen de sarcina peate aparea in cazul une! f.ole! care a hotirit sa aiba un copil pentru a face pe plae altcuiva sau pentnJ a fi iubiti. d~i 0 sarcina este ceva peste limitele ei in momentul respectiv. BLOCAj MENTAL Trebuie sa itl aeorzi dreptul de a avea propriile tale limite ~i terneri. Cand descoperl d ideea de a avea un copil este peste limitele tale aetuale, ifI sugerez sa vorb~ti cu sufletul aeelul copll ,I sa ii marturis~tI ceea ce traiefti ~i 51 accepp faptul d ai dreptul si iei deciziile pe care vrel tu .sa Ie leI. Oricum doar tu ip poti asuma consecintele faptelor tale. Faptul de a-p impune sa tii insireinatl, este mai riu pentru tine decat faptul de a nu avea un copil. lar daca mai tirziu iti vel dori un copil. vel avea timp sa reiel aeest aspect. (.) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

SANGfMRI
este mal Putln putemlc. in tlmpul Inei singrirl

A se vedea referlrile la HEMORAGlE, luind in conslderare Ufoare.

I'

SANGERARfA NASULUI
a nasulul. Dad aceasta

BLOCAJ FIZIC Deflnl~a urmitoare se refera Ia slingerarea intermitend nu poate fI oprltii, a se vedea referirile Ia HEMORAGIE.

BLOCAJ EMOTIONAL Atuncl cand sinlereaza nasul. fara un motiv aparent, persoana afectati tliiiefte o pierdere temporari a bucuriei de a trai. lar singerarea reprezinti adeseorl. dorinta de a plinge. In cazul unel persoane care nu "I per mite sl planga cu lacrlmi normale. Are nevole sa se elibereze de un stres emoponal. Sangerarea poate reprezenta 0 lipsa de bucurle in activitatea prezenti, devenind astiel 0 scuD pentru aeea activitate. BLOCAJ MENTAL Corpul itl trans mite mesajul de a te opri din ceea ee facl sau de a inceta sa mal vrel sl atragi atentia eelorlaltl. al nevo!e sa vezi partea pozitlvi a ceea ce faci tu ins~. In plus. acorda-ti dreptul de a trai experl.ote stresante " de a te elibera de acel stres, prin lacrlml !ldevarate. (.) BLOCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezl paglna 19.

SARCINA (PROBLfME LEGATE DE SARCINA)


Problemele care apar cel mai frecvent in perioada sarcinii sunt G RETURILE. VARsATURILE sau SANGERARILE. A se vedea referirile 101fiecare dintre aceste slmptome. avind in vederea ca adeseori pot fi semne ale temerilor legate de Il3fterea copilului.

SANI (PR08LfME

ALE SANILOR)

BLOCAJ FIZIC Sinli sunt organele care adapostesc glandele mamare, responsabile de secrepa laptelul. Cele mal frecvente probleme sunt: dureri. intirire. mastite. mastozi, chist, tumori, cancer. Pentru CANCER. a se vedea in plus referirile 101cesta. a BLOCAj EMOTIONAL Sinli sunt 0 parte a corpului strins legati de funqia materna. -de copll, de familie. sot sau lumea exterloara in general. 0 problema la sini. reprezlnti 0 stare de nesigurantii mlti fap de teama de a nu hrini sau proteja cum trebuie eeea ce creftem. A materna inseamna a continua si il tratezi pe celalalt COl " cum ar fi un copll, dependent de marna sa. Persoana afectati este genul de persoana care se foqeaza pentru a avea 0 Imagine materna. pentru a fi un parintre bun. ifi face prea multe griji pentru persoanele pe care Ie lubeste, in detrimentul propriilor ei nevol. Astfel. ajunge sa Ie pearte pica acestora. Incon,tient. pentru faptul ca nu mai are
183

SARCINA EXTRA -liTERINA


BLOCAJ FIZIC este considerata extra-uterina (sau cum mal este numiti, ectopie~) atuncl cand fatui se dezvolti in afara uterulul. tn mod normal. dupl fecundare. ovulul se direcponeazl spre uter pentru a se dezvolta dar. in acest caz mecanismul este perturbat, lar ovulul "I urmeaza crefterea in trompa unde a fost fecundat.

o sarcina

182

Corpul tdu '11 spune: "Iubeffe-te!"

suficient timp pentru ea insa~i. din cauza cererilor lor. Este adeseori 0 pers oana foarte directiv3 in felul ei de a ~ materna. o problema pcate, de asemenea. semnifica faptul ca. persoana afectatii este prea eXigenta cu ea insa~i. astfel incat este materna. devenlnd foarte prudentii. Pentru 0 persoana care foloseste mana dreaptii mai mult. sanul drept are 0 legatura directii cu partenerul sau familia sau alte persoane apropiate. Sanul sung. are leg;ltur.i cu copit el. chlar ~i cu copilul sau interior. In cazul unei persoane stiingace. care i~ifoloseste mal mult mana stanga. funqiile fi semnlflcatlllese Inverseaza. Dadi este yorba despre 0 problema de ordin estetic. persoana afectata prime~te mesajul de a nu se mai oeupa atat de mult de imaginea ei, in calitate de mama. Ar trebul sa i~iaeorde dreptul sa fie mam5 in masura propriilor ei limite. BLOCAJ MENTAL Traind 0 problema in relafie cu functla ta materna. prlm~ti un mesaj conform diruia. este nevoie sa faci un proces de iertare fati de propria ta mama. Dad rolul tilu de mama iti provoaca 0 problema. este vizlbllfaptul d. felul in care ai fost creseuti de mama ta a cauzat 0 problema. Tnlee sa te f0rtezi sau sa te plangi atii.t de mult. de ceea ce triie~ti. este timpul sa realizezi d nu trai~tJ pentrU a-l hrlini pe tot! cei pe care ii lubesti, Daca ceilaltlif!solieid ajutorul. lar tu ~ti in masur.i sa Ie oferi acest ajutor. fara sa iti fortezi limitele, respectiindu-te pe tine insutl. nu ezlta sa it ingrlje~tlpe ceilaltl. dar facand acest lucru cu dragoste ~i bucurie. Dad nu poti sau nu vrei sa it aJuti. marturlse~te acest lucru ,I acorda-t! dreptul de a' face nimic pentru moment. limitele tale actuale nu vor fi aceleasl toatil viata. Sensul datorlei este pentru tine prea important. ar fi bine sa invetl sa it la~iliberi pe cei pe care it iub~ti. Daca ei devin autonoml nu inseamna ell nu te mai iubesc. lar iubirea materna poate exista ,I tara sa continui sa te portl intr-un mod maternal cu toad lumea.
(*) BLOCAJ SPIRITUAL!11 CONCLUZII. Vezi pagina 19.

Corpul tau it; spune: "/ube1te-te!"

Pielea corpulul este acoprita aproape complet. A se vedea referirile la FEBAA. ANGINA. PIELE~i RO$EATA PIELII.la care se adauga faptul d. persoana afectat3 trai~te 0 puternidi furie. in urma unei situatll neafteptate. ce a aparut brusc in vlata sa. SCHE.UE.RMANN (BOALA LUI SCHEUERMANN)

Aceastll boalil este 0 epifiziti dureroasa. intiilniti destul de freevent la adolescenli. Se manifestll prin dureri dorsale ,I lombare, lar dupa dteva luni de evollJtle. apare 0 deformare: spatele devine bombat, curbat. rotunjit in exterior. In plus apare a rigldlt:lte anarmala a spatelul. A se vedea referirile la SPATE.la care se adaugl faptul cl. persoana afectatll inceard sa fie rigida. deoarece are Impresia ca mai duce in spate una sau mai multe persoane. Are nevo.e sa se afirme mai mult ,i de a recun~te, nu doar c:iIceilalalli nu n stau in spate. ci ~i faptul c:a.ea ins~i if lasl sa 0 acapareze. SCHIZOFRENIE Schlzofrenia este a pslhoza. adid 0 boala mlntala. in care bolnavul nu este conftlent (spre deoseblre de nevroza) ,I se earacterlzeaza prin pierderea eontactului cu realitatea ,i prin tulburari de personalitate, mal mult sau mai PuFn grave. A se vedea PSIHOZA.

SCHULLER (MALADIA

LUI SCHULLER)

Aceasti boali consta intr-o osteoporoza' c:Ircumscrisi craniulul. Se manlfestll prin durer! cranlene foare accentuate ,I 0 dlfleultate in efec:tuarea mifelrilor capulul. A se vedea referirile la OASE ~ICAP. SCIATICA BLOCAJ FIZIC Sciatica este un slndrom corespunzator atingeril nervulul sciatic. Acest nerv este eel mal lung nerv din corp. lncepe din partea lombara a caloanei vertebrale. coboar.i apol spre fese. eoapsa. gamba. pentru a se incheia in laba piclorului. Debutul seiaticli este adeseori bruse, marcat de 0 durere pUternica pe 0 parte a nervului sciatic. BLOCAJ EMOTIONAL Persoana care sutera de nevralgia nervului sciatic: este de obic:ei 0 persoana care traie~te un sentiment de nesiguranti fa~ de viitorul ei. sau care, tr:iie~te 0 teama Inconftienta de a nu avea bani sau alte bunuri materiale. Am spus
185

SCABIE
Seabta, numitil familiar. raie. este 0 afectiune benigni ,i foarte contagloasi a pielli, care se transmite prin contact direct. Netratati, aceast:i boala se poate suprainfecta ~I se poate forma 0 eczema. A se vedea referirile la piele.la care se adauga faptul c:iipersoana care are aceastil problema se lasa prea mult inf1ue"l3ti de ceilaltl. se enerveazi din nimic ~i ene cu nervii foarte tragili. lar cum scabla da 0 senzatle Irezistibili de a te scirplna. a se vedea in plus referirlle la MANCARIME.

SCARLATINA Scarlatina este 0 boala eruptiva care apare in urma unei infec~ii.Debutul. in general brutal. este marcat de febra. angina $i apoi. in 24 de ore eruppa cutanatil.
184

Corpul fau

ifi

'puna: Nlub,,~te-te!"

incon,tienta, deoarece am remarcat ca acest gen de problema apare mai ales in cazul une; persoane care triiie~te foarre greu faptul de a fi pierdut ceva ce ii apartinea. Aceast<i atecpune este deci legati ir, mod special de nivelul lI.:ia avea. Persoana afectati este Inconftient<i, deoarece nu se considera atapta de bunurile materiale. S-ar simil vlnovat<i claci soar atafa de material, deoarece a invafat ca nu este bine sau nu este spiritual si te atafezl de lucrurl materiale. lar aceasti culpabilitate 0 impledica sa avanseze. si;i triiasci vlafa din plin fl sa rifte mal mult. 0 durere a nervului sciatic. indicl de asemenea 0 ranchiuna. agresivitate reilnuta ti un refuz de a 5e 5upune in fata unei Idel sau a unei persoane. legate in continuare de nivelul material. BLOCAJ MENTAL Corpul ill transmite mesajul de a-iI schimba modul de a gindi. De ce anume vrel si te pedeps8ftll Intensitatea dUl'erii Indicl gradul de pedeapsa pe care co nsIderi ca 0 meriti. Pentru inceput. trebuie sa devii conftient de faptul ca e!Jti atafat de lucrurile materiale, pentru ca apoi sa ill acorzi acest drept. Tndrizne,te 51 admit! ca iii esm teami sl pierzi ceva. Dadi a risca mal mult, trece mult peste limltele tale. deoarece iii este prea teama ca ip vel pierde bunurile materiale, accept<i-p limitele in momentul in care vel lua declzla de a action a, atuncl dnd vel Ii pregitit. tn plus. este important si nu mal crezi ci este un lucru nu sa te atafezi de lucrurile materlale, este un lucru fcarte omenesc. Cind vel avea destula incredere in capacitatea ta de a crea treptat, tot ceea ce vel avea nevoie. nu ill va mal fI teami de a pierde ,i vel putea si \il in continuare la bunurile materiale, clar flira sa mal fi atafat de acestea. tn ceea ce prlvefte ranchiuna. este blne 51 consult! referlrile la etapele procesului de lertare. mentionate in ultlmul capitol al ci'lii. lertarea it' va da f1exlbilltatea ,i suplefaa necesare. Te vel elibera de impresia ci te supul celorlalti. (*) BLOCAJ SPIRITl!AL ~I CONCLUZII. SCLERODERMIE Este 0 afecpune intilnita mal ales Ia femei. Se manifesti prin intirlrea ,I ingro,area pielil care nu se pliazi ,i se lipe,te de sehelet, La nlvelul fetel. pleoapele sunt retrase, far gura redusi la linie subpre. Tnceea ce privette miinile. sunt rnlcl, cu plelea lntlnsi, eu mlfclrile [enate, deoarece degetele sunt foarte rlglde. Sclerodennia pcate atinge intreg corpul, inchlzind bolnavul intr·o carapace de piele. A se vedea referlrlle la SCLEROzA TN PLACI. PIELE. la care se adaugl faptul ci. persoana afectati prim"fte un mesaj important, de a nu se mal inchlde in carapacea sa. S-a intirit atit de tare indit ,i-a blocat total sensibilitatea. Ar vrea si lase Impresia unei persoane dure. de,i are nevoie si-,i exprlme in primul rind tandretea interioari. Are nevoie si fie mai Pulln exigenti cu ea insifi ,I si nu se mai controleze atat de mult.
186

I I

Curpul tdu

i"

spun«: .. Iube~te-tel"

[-

SCLEROzA

TN

PLACI

BLOCAJ FIZIC Scleroza este intarlrea unui organ sau a unui ~esut. Scler~za in placi se caracterizeaza prin existenfa unor leziuni multiple. imp~tiate in tot 51Stemulnerves. BLOCAJ EMOTIONAL •_ • Persoana suferindi este 0 persoani care vrea 51 se Intareasca p~ea ~~It.pe~tr~ a nu suferi in anumite situapl. tfl pierde 5upletea. luau care 0 Impledlca sa 5 adapteze in fata unei sltuaili sau a unei penoane. Are impres.ia ci ~Ine~a se loacl cu nervii el Ie slmte revoltati impotriva acelel persoane. DepiflOdU-fl IImltele. renunt;i complet ,I nu mal ,tie incotro sa meargi. fj Se spune de asemenea, despre 0 persoant afectati de scleroza, ca este xata intr-un punct, nu mal evolueaza. Ar vrea ca altclneva sa se oc~pe de ea. dar incearcl si nu pari dependenti. deoarece nu vrea si ifi ree.unoasc:. dependenF· Este genul de persoant care ar vrea ca totul sa fie perfect ,I care Ifl_:e:e f~art~ multe de la ea in",i. Ar vrea si placi cu orice pret- ~i cum nu poate sa IfI satlsfac~ slngurl Idealul neimpnnlt. devenlnd handicapati. gis8fte astfel ~ scOII pentru a nu f reUflt sl aiba viafa perfecta pe care fi-o dorea. Are.o mare dlficultate in a accepta faptul ca ceilalp. care fac mai putin. au mai multe decat ea.

anumk

Vezi pagina 19.

BLOCAj MENTAL . Cu cit boala este mal gravi, cu atit este mai Important ,I mal urge~t mesajul transmis de corp. Acesta iti spune sa iii expriml sensibilitatea naturall f~ sa nu. te mal intir"ftl• 51 nu mal fli dur cu tine insuti ,lsi nu mai al ~d~rl. aspre Impotrlv~ celorlalp. Acordi-il dreptul de a fi dependent. la nivel afecttv. lnalnte de a devenl dependent, in totafitate. prln boala ta. . .. Renu~t' la a avea atitea 3fteptirl de la tine insuti. tli sugerez sa pnv8ftl .Id~alul de penoani care al vrea sa fli ,lsi iii dal seama ci, acel Ide~. este .~este hml.tele tale. Nu al nlmlc de demonstrat niminul. Nu ai nlcl un motlv sa Intrettl teama ca nu vel fi iubit de ceilal\i. teama care te impiedldi si fil to insull· • • Este poslbil si fI f05t dezamlgit de plrlntele de sex opus. atat ~e mult, ~ncat acum faci tot poslbilul pentru a nu fi ca acesta, astfel incit ai ajuns sa fil prea eXigent fat' de tine insuil· .d •d Acceptarea ,I lertarea (mal ales fatl de tine. pentru ca te-al IU ecat atat e mult) pot avea un efect important pentrU vindecarea tao
(*) BLOCAJ SPIRITUAL

~I CONCLUZII. SCQuoIA

Vezi pagina 19.

Scolioza este 0 deviape laterala a coloanei vertebrale. car~ in I?c si fi~ a,eza~ pe verticala, atunci clnd bazinul este echilibrat, prezinta 0 deVlatle In forma de ..5 .
187

Corpul tdu 1t/ spune: .. /ube1te-tel"

Corpul tdu if/ spune: ..Iube1te-lel"

A se vedea referirile la SPATE, mentionand ca. persoana afectata de scolioz~ nu se consldera suficient de puternic::i pentru a lua decizii. Se aplead prea mult lntr-o parte. spre ceilalp. SCORBUT BLOCAJ FIZIC Scorbutul este 0 boala cauzata de carenta sau Insuficienta vitaminei C din regimul alimentar. Se manifesta prln oboseala accentuata. slabirea genunchilor. dureri musculare, lezluni ale plelil, leziunl bueale, glngli umflate care sangereazii " caderea brusca a dinplor. BLOCAj EMOTIONAL Cand se produce 0 caren~ pe plan mlc. exlsta 0 carentii ,I pe plan emoponal. Persoana afectatii, primefte mesajul cii este prea dependenta de cellalli. cii are nevoie de iublrea lor. de atentla ,I de ingrijirile lor pentru a se simp lubltii. Ar fI mal util sii invete 51 ifI implineasca slngura nevolle, iar ceea ce primefte de la ceilalti sa fie un cadou supllmentar. Foarte rar indraznefte sii i,1 exprime cererlle ,i sa acponeze pentru a-p indeplinl dorlntele. BLOCAJ MENTAL Faptul de a suferl de aceastii boa!;i indica ideea ca este urgent sii crezi ca trebule sa facl totul pentru a e simp bine. In primul rand. rela contactul cu ceea ce vrei sa fli, lar apoi la hotararea ci vei face acel lucru slngur. Acest lucru nu teimpiedicii sii cerl ajutorul celorlalp. dar va trebul sii invep si nu mal deplnzi de alpi pentru a te putea hotari. 0 persoanii autonomi nu inseamni neapirat 0 persoana care face totul ea slngurii. CI. mal degrabi 0 persoani care ifl asumi proprlile decizll ,I atune! dnd clneva 0 refuzi. nu se probu,e,te, ci gisefte un alt mijloc pentru a ajunge la ceea ce ,i-a propus. ("') BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. SCUIPAT BLOCAj FIZIC Scuipatul este actiunea de a arunca saliva ,I alte mucozltip din gura. BLOCAj EMOTIONAL Persoana care are 0 problema legata de scuipat prea frecvent. traiefte un dispret puternic fa~ de clneva sau fa~a de 0 situaTie. Ar vrea sa poatii seulpa pe acea sltuatie sau pe acea persoana. Se blocheaza astfel in a ..inghif'" acea situafie ~i a evolua. Respinge ceea ce este bun pentru ea. in 10(: sa asimileze acellucru.

BLOCAj MENTAL Este timpul sa verifici care sunt temerile care te impiedica sa renunti sau sa simfi compasiune pentru acea persoana sau acea situape din vtata tao Accepta ideea ci acea situatie nu a aparut intiimplator in vlata tao A continua sa 0 disprefuiefti if! face mal mult diu tie. dedit persoanel respective. Aceste temeri de care te lifi condus nu i~ sunt folositoare. SE.NILITA TE. BLOCAj FIZIC Senilitatea este 0 stare de slibire progres Iva a activititii psihlce ,i mice. care se observi in procesul de imbatranire. dar ,I in cazul unel activltip Intense. prelungite. Functille senzoriale, relation ale ,i intelectuale sunt gray afectate. BLOCAj EMOTIONAL Aceasta stare este rita de 0 persoana in varsta care vrea si fie rasfatati ,I vrea ca ceifalt! si se ocupe de ea. deoarece nu accepta sa retrilasca lipsa de atenpe de care a suferit mult in copilar-ie. Este 0 persoana care a avut ,I are in continuare 0 mare lipsi afectiva. BLOCAj MENTAL Dadi te ocupl de 0 persoani senila. trebuie sa facl acest lucru cu lublre ,i acceptare. Dad nu, sltuatia risci sa devlni foarte nepliicuti. Poll sa explicl persoanei afectate ci nu este necesar sii fie atat de bolnava pentru a I se acorda atenpe. Ar putea gisl alte mljloace mal pu~n dureroase pentru a reu,1 acest lucru. Poti si if oferl aJutorul prln aceste mijloace. Fiind asiguratii ell va fi risfitatii ,I dad nu este bolnavi, persoana in cauzli are marl ,anse de a se recupera. In plus. at avea nevoie si if I lerte par-Intil pentru faptul cli nu l-au ingrljit suficlent in copilarie. acceptind faptul ci ,I ella rindul lor au prlmlt la fel de putini afecpune fi nimenl nu ,tie sa ofere ceea ce nu are. Apol. sa se lerte pe ea insifl pentru resentimentele fafii de pirlnti sa i,i acorde dreptul de a gisl alte forme de rasfa~ pentru ea. A se vedea. de asemenea. etapele lertirli. descrlse in ultimul capitol al carPi.

,I

(*) BLOCAj SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19. SE.PTICE.MIE. Septicemia este 0 infeqie generali gravi, datoratii dlfuzirii masive in tot organismul. a bacteriilor. plecand dintr-un focar septic (care produce infec~la). Este o raspandire repetatii ,I prelungita. Este 0 forma de otrivire a sangelui. A se vedea referirile la SANGE ,i la FEBRA. la care se adauga faptul ci persoana afectatii. de

188

189

Corpul tou if; spun»: "/ubefte-te!" acesta boala traie~te 0 anumita obs esre, care 0 otriive~te. Primefte mesajul r.:aesre urgent sa parcurga un proces de iertare. asa cum este descris la sfar~itul car~ii.

Corpulldu

If; spune: ••Iube~te-t"!"

SFORAIT
BLOCAj FIZIC
Sforaitul este resplratla zgomotoasa din timpul somnului.

aceeasi pers oana sa fi seropozitiva ~i. toate aceste simptome VOl' deveni dintr-o data ..sidatice". Este important sa snrn ea a fi seropozitiv nu insearnna a fi afectat de SIDA. 0 persoana este seropozitiva dad testul de sange indid prezerita anticorpilor HIV (Human Immunodeficitary Vtrus). Se spune ca 99% dintre persoanele seropozltive nu prezinta niei un simptom al bolii.

BLOCAJ EMOTIONAL
SIDA are 0 legatura directa cu iubirea de sine. Aceasta maladie se manifesta la 0 perosana care nu se iubefte pe sine ~i care. mal ales. nu ifi accepti sexul. Este poslbil sa fi preferat sa se nascii de sex opus. Este 0 boala intilnita atat la homosexuali cat ,i la heterosexuali. in anumite piirti ale planetei. percum Africa. Asia India. populapa heterosexuala este eea mal afectati. din cauza prostitu\iei ti a aetelor sexuale neprotejate. Tot mai mUlti copU se nase boinavi de SIDA. Unii considera ea este doar 0 boala sexuali. dar E:Ste in primul rand. boala celor care nu se lubese ,i incearca sa compenseze acest lucru la nivel sexual. pentru a-tl crea iluzia ea sunt lubip. acceptali de ceilalp. Devin foarte dependen~i. Aceste persoane, care slmt culpabilitate ,i dezamagire fa~ de ele insele, se devalorlzeaza mult. Sunt de multe ori tara scop in viati. Boala devine pentru ele un mijloc de a se pedepsi. speriind ca astfel ifi vor neutrallza culpabilitatea. Se pedepsesc. blocandu-se la nivelul sexual. mo'dul lor de expresle eel mai des utilizat pentru a se slm~1 lubite.

BLOCAj EMOTIONAL
.n timpul somnului. profitlim pentru a ne elibera de ceea se se intampla in stare de veghe. De aceea visam cu tolii. lar persoana care sforaie este adeseorl 0 persoana care ar fi vrut sa fad mai multii galagie in timpul zjlei, dar care s-a re";;1Ut sau nu a avut ocazla sa faea acest lucru. Este adesea genul de persoani care are Imp."esl~ d nu e~te suficlent de bine auzlti. Asdel. rela totul in timpul nOPliI. Daca nu Indrazllefte sa vorbeasca in timpul zilei. de teama d va fi respinsi, orlcum va slmfl .0 respingere. din cauza sforaitului. care iI indepirteaza pe ceilalp in timpul nOPlil.

,I

BLOCAJ MENTAL
Cel mai important lucru este sa verifici cum anume te deranjeazi faptul d sforai ". Daca este yorba despre faptul cli, astfel Ii indepirtezl pe ceilalp, mesaul trans,:"IS este pentru a te ajuta sa devii conftient de faptul d tu insuli te respingi. nu cedalp. Dac:a es~ vorb~ ~espre faptul ci sforiitul este prea zgomotos. mirturlsette acest lucru fl acorda-~I dreptul de a primi atenlia celorlalli ,i de a fi inteles. Tu eftl ~e1 care crede d ceilalp nu te vor in~lege, deoarece nu te conslderl suficient de Important pentru a Ii ascultat. Este posibil. de asemenea, ca, dad ceilalp nu te ~eulti. ~cest lucru. sa reflecte ~e ~pt, propria ta incapacitate de a asculta. Corpul Ip_spune: ..Asculti-I pe ceilalli fl cell alp te vor asculta la riindul lor. Le va face chiar placere sa te asculte astfel."

C·) BLOCAJ SPIRITUAL

,I CONCLUZII. Vezi pagina 19. SIDA

BLOCAJ FIZIC
SIDA sau sindromul imunodeflcitar dobandit, contine simptome caracteristice a 2S d~ bo.li. S-au sc:ris ~ulte studii despre aceastii boala. de catre oamenl de ,uinta am~rJcalll sau europe",. A constituit subiectul unor mari controverse. Daca un pacient nu este seropozitiv. dar suferi, de exemplu de cancer. reumatism articular penu.monle. diaree. mico.za: tub~rculoza. febra. diverse slmptome neurologlce sa~ deflClen~e. atunel nu eXlsta nlel un motive de ingrljorare. deoarece este yorba despre boli obifnuite. normale. conform concep~iilor curente. Dar. este suficient ca
190

Aceasti maladie nu este mortala. daca vrei sa ineetezi sa mai crezl ca nu merili sa trilet1i. Acceptii ideea ca fiecare decep-pe triiti, pe care 0 consideri nedreapti, este provocati de prea multe atteptiiri de a fi iublt de dtre al~ii. Vrei sa fil lubit deoarece nu, erezi suficient de mult in propria ta valoare, fji~ extraordinari care efti. Corpul ip transmlte mesajul de a incepe urgent sa te lubefti. ata cum efti. din toati inima. De fapt, este foarte interesant de constatat faptul ca. persoanele afectate de SIDA. au 0 inlma atit de mare. indt ar putea sa lubeasca 0 lume intreagi. fara probleme. Ar fj bine sa reiei contactul cu acea inima generoasa din interiorul tau fi sa 0 folosefti pentru a te lubi. ata cum etti. avand sexul pe care I-ai ales la nattere. ln adincul sufletuiui tau. ai avut un motiv important sa alegi acest sex pentu vla~ aceasta. Chiar daea alegerea ta nu a fost pe placul tuturor (de exemplu nu le-a placut parlnplor). acest lu::ru nu inseamni ci nu au fi aceftia de inva~t 0 leclie ,I de a trai anumite experlente, in dragoste. acceptand alegerea tao Ceea ce este important pentru tine este sa fii atent la propria ta evolupe, sa te dezvolp prin lubke, singura ratlune de a fl a oamenilor, pe acest pimant.

BLOCAJ MENTAL

(.) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi paglna 19. [ SIFILIS


Este 0 boala infeqioasa cronica. cauzatii de 0 bacterie contact sexual. A se vedea referlrile la bolile VENERICE.
191

fi tra,'1smisibila prin

Corpul tdu if; spune: ..'ubefte-te!"

[~------~:.--..

..

SILIcozA

[===~~~=~_~:..

Corpul tdu 'f/ spun~: ,,'ubefte-te!"

SOMN (PROBLfME

DE SOMN)

Silicoza este 0 afec~une pulmonara datoratii inhalarii repetate a prafului. con~inand siliciu hber, Gravitatea afec~iunii se datoreaza. in parte. faptului di aceasta continua sa evolueze. chlar ~i dupa ce organismul nu mai este expus la sursa de rise, A se vedea referirile la PLAMiNI. la care se adauga faptul ca. mesajul este direct legat de modul de a gandi al perseanel afectate. in relape cu munca ei. Este interesant de censtatat ca; mulp muncitorl. expusi la acela~i praf, nu se imbolnavesc. Ego-ul fiin~ei urnane are mereu nevoie de un agent fizk pentru a re~i sa acuze pe eineva sau 0 situatie. pentru cauza boW sale. Aeesta este un exemplu eoneret a unei cauze a bolli. ce pare pur fizica. deoarece a fost stabihtii exact existenta siliciului in prafui inspirat de persoanele afectate. Lecpa de invatat ar II acea ea. oamenll ar trebui sa ramana prudenfi ~i sa nu se mai lase eonvi~1 de propriul lor ego ,i de aparen~ele fjzjce. SINUZITA Sinuzitaeste inflamareamucoasei nazaJe~ia sinusurilor.A se vedea referirile Ia NAS, Ja care se aclaugafaptul d. persoana afectatii tr;ii~te 0 fune cfeoarece simte cl ceva, sau dneva ii opune rezistenp ,i 0 contrazice. A se vedea de asemenea referirile de Ia pagfna 14. SLAS/CIUNE
BLOCAJ FIZIC
0

Problemele eele mai frecvente sunt: CO$MAR. ENUREZIE. INSOMNIE. NARCOLEPSIE. SOMNAMBULISM.A se vedea descrierea fiecaruia in carte. SOMNAMSUUSM Se manifest! mai ales la copU ,i adolescen~i. Se earacterizeaza prin deplasarea celul afectat, in plin somn, cu 0 coordonare normali a gesturilor " chlar pronuntarea unor Fraze cereee construlte. Somnanbulul revlne apol in pat, lar somnul continua Bra nici 0 alti perturbare. A doua zl acesta nu i,i amlnt~te nimlc din ceea ce s-a intamplat in timpul somnului. Din punctul meu de vedere. flU r6prezlnti 0 problema pentru eel care triiiiesc xest tip de afec~lune. Reprezinti .0 problemi. mal degrabi pentru cel aproplali lor. Acestera Ie este frIea pentru penoana somnambuli. Eplsodul are loe noaptea. cind copllul afectat visem un vis. pe care iJ tril~te foarte Intens. In acele momente nu face dlferenta intre lumea vlselor ,i lumea fizici. Acest lucru se manifesti in special la copil care au 0 Imaginatie bogata ,I care nu if I pot triiilvisele in stare de veghe, Se regisesc in vlsele din dmpul noptii, SPASMOFILIE Simptomele elinice ale spasmofiliei sunt identice cu cele ale FIBROMIALGIEI. A se vedea referlrile la aceasti afeCliune. la care se adaugi faptuJ ca. persoana in caw are sentimentul d Inima ei generoasi nu este recunoscutii de cellal;!. [
BLOCAJ FIZIC

SlabJciunea este
BLOCAJ

stare de lipsa de forti, de vigoare fizica.

EMOTIONAL

SPATE (DURERI

DE SPATE)

Persoana care suferi de stari de sliblclune gas~te tot felui de motive pentru a nu pirea puternici ,i a se responsabiliza pe deplln in viatiii, Este Interesant de observat eli persoana in ca02i sufera. de obicei " de dureri de dln~. Se compara mereu cu ceilalp ,I astfel trece pe langa oeazille frumoase pe care Ie peate avea. Daci starea de slabiciune afecteaza doar 0 parte a corpulul. verlflci funclia acelel par~ pentru a afla in ce domeniu al vietil se situzeazi problema pe care 0 ai,
BLOCAJ MENTAL

ate important si verifici de ce anume nu al incredere in propriile tale fo~ ,i de ce nu trai~ti viata din plin. Corpul tau ip spune:" ajutor! Nu te mal considera 0 persoani slaba. Ferja ta Interioara va exploda precum 0 bambi dad nu 0 vel folosi!" far acest! izbucnire se poat: manifesta printr-o boaJa. deoarec:e energla nefolositii trebuie si se consume in ceva. In plus. ip sugerez sa consul~ referirile la BURNOUT. in cazul in care este verba despre mai mai mult decat 0 stare de sla.biciunegenerala. (*) BLOCAJ SPIRITUAL
~I CONCLUZII.
191

Spatele are numero,1 m~chi. dar cand vorblm despre durerile de spate. ne referlm mal ales '3 coloana vertebraJa. care este ca 0 lungi tiji osoasi f1exlblli. incepiind de Ia cap. pe care i1 sus;ine. pana. la bazin, care ° sust'ne. Coloana vertebrali este 0 forma;iune de JJ de vertebre repartlzate dupi cum urmeazi: vertebrele cervicale. dorsale. lombare. osul sacru ,i vertebrele cocclglene. Descrlerea referiteare la durerile de spate. care va urma, acoperi reglunile osului saeru. lombari ,i dona Ii. Pentru eecels, a se vedea refer'irile la aeesta, iar pentru zona cervlc:aJa.referirile la GAT.
BLOCAJ EMOTIONAL

Persoana care sufera de durere de spate. in zona de la baza coloanei. in zona osului sacru, este cea pentru care libertatea este 0 notiune sacra ,I carefa Ii este

Vezi pagina 19.


193

Corpul tau

if' spune: ufubelte-te!"

CorpUI ,du

ifl

spune: ../ub~fte-te!"

teami sa i~i piardii libertatea de mi,care. dind ceilalfi au nevoie de ajutorul ei. Este adesea 0 persoana care se teme pentru supravie~uirea ei. A suferl de 0 durere intre vertebrele cinci lombani ,i unsprezece dorsala, de la baza coloanei pan:i la talie are 0 leglitura cu lipsurile cauzate de 0 insecuritate materiala. Spatele fiind zona de sus~nere a corpului. durerea in acea 20na indica faptul d nu te simp suficient de suspnut. Partea de la baza spatelui estf: in relape cu a avo. De exemplu: a avea bunuri materiale. a avea bani. a avea un partener. a avea o casl, a avea cepn, a avea 0 profelie bunl, a avea diplome etc. Durerea in acest loc indica faptul cl persoana afectata are nevole sl aiba cat mai multe lucruri pentru a se. simp susflnutl, dar nu vrea si recunoasca acest lueru niel fali de ea insiifl niel fali de ceilalp. Cari multe in spate. deoarece vrea si faci totul slngurl. ate foarte activi in domenlul fizlc. deoareee teama el de lipsuri se manifesta mai ales fa nivel material. ceu ce pentru ea reprezlnta 0 sus1inere buM. In plus. Ii este greu si cearl ajutorul eelorlal1l. iar cind in sfi"it se hot3r3fte si if cearl ,I nu it prlmette. se slmte ,I mal strimtorati iar durerea de spate persista. Persoana care suferi de 0 durere in parcea superioari a spatelul. de la partea dorsala pW in 20na cervleall, de la talie pinlla git, este 0 persoanl care sutera de Insecuritate atectlvi. ate 0 persoanl pentru care a face este un element foarte Important, deoarece avind aslgurat acest nlvel se slmte in sigurallfi. and a1tclneYa face ceva pentru ea se slmte lublti. Ea ins"i. de altfel. i,1 manifesta iubirea pentru eeilalp tacind anumite lucrurl pentru el, Tnschimb. poate si aibl 0 durere destul de intensa fa spate pentru a-,I psi sCU%a nu facl totul pentru cellal1l. decarece n si este teaml cl dacl va face prea mult, nu va mal fI ajutata la randul ei. Are multe 3fteptirl fali de ceJlalp jar cind aceste 3fteptirl nu sunt implinite. are Impresla ea duee prea multe in spate. Cum are 0 dlflcultate in a-,I exprlma cererile. se va slmt! ,I mai tlmorata cinc! in stir,it a indriznlt 51 fael aeest hieru, lar eelilalt nu a raspuns eererilor sale. 5e peaee, de asemenea, ca durerea de spate si se manifeste fa 0 persoani supravegheati in ceea ce face. Simte adesecrl ci cineva sta in spatele ei. BLOCAj MENTAL Dad suferi de 0 durere in partea inferioari a spatelui. in zona osului sacru, in loc si erezl ci ip vei plerde libertatea ajutindu-I pe eeilalli. ar trebul 51 deVil mal cOllftient de propriile tale limite. exprlma-Ie persoanel in cauzi ,I aclioneaziin consecinfi· Aminte,te-ti cl, daci vrel sa obti! ajutorul celorlalti trebuie si ii alUli tu inainte. Este posibil ca in treeut sl fl triit 0 experlenfi in care ai simpt ci ee!lalp te foloseau atunci cind ii ajutal. dar aeeasti teaml de a tril aceeafl experienli te impledic:i sa dai fI astfel sa ,I primelti in schimb. Daci ip este teami eu privlre Ia supra.vie~uirea tao trebuie sl eonitientizezi ei dear partea afectivi din tine crede ell nu eftl in stare sa trile,tI slngur. Ai tot ceea ce ip trebule pentru a reUfI. Tneeea ce prlvefte durerea in zona de milloc a spatelul. de la bazi la tali.. este bine sa accepli faptul ci ai dreptul sa vrei si ob~i bunurl materlale sau altceva pentru a te sim~i in slguranti. Clliar dacl. undeva al eonvlngerea ei nu este toarte bine sa te atafe2i prea mult de lucrurile materiale. va trebui sl ip acorzi acest drept.
191

pentru ca apoi sa fii capabil sa te slmfi sus tinut chiar dad nu vei mai avea toate aceste lucruri. in loc sa consideri tii nimeni nu se ocupa de tine. i~1sugerez sa ifi exprimi mai mult cererile. Totusi, sa ip dai seama ca nu este suficient sa cerl ceva pentru ca ceilalp sa ifi dea imediat. Cum alte persoane au mai pu~ina nevoie de lucrurile materiale. poate ci nu ip vor in~elege cererile. Acordandu-fi dreptul de a avea aceste nevoi. iti va fi mal uior sl Ie explici II celorlalti. 1n cazul unei dureri in partea superioari a spatelul. de la talie pana la gat. trebule sa incetezi sa mai crezi ca ~ti darer sa faci totul pentru fericirea celorlalp. Tli va pllcea mereu sa fad ceva pentru ceilal~. dar motiva~a ta trebuie si se schimbe. and vel vrea .1 faci ceva pentru cineva, fa acest lucru cu dragoste, pentru plaeerea de a face placere celuilalt. Nu ai nevole 51 IIisprijinul afeetiv aI tuturor. Tnplus. accepta ideea cii ceilaill nu gindese toll ca ,i tine i I ca nu trebuie sa faca totul pentru ea tu si fli fericlt. Pot 51 te lubeascl ,i tara sa fad ceva pentru tine sau sa rispunda 3fteptarilor tale. Va trebul sl inveli si i~ exprimi cererile. spunindu-Ie d al nevoie ca ei si fad anumlte lucruri pentru tine pentru a te simfJ iubit. lar intr-o zi, cand te vellubi destul de mull, nu vei mai avea nevoie de sprijinullor. (*) BI.OCAJ SPIRITUAL ~I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

SPUNA (AFECTIUNI

ALE SPLINEI)

BLOCAj FIZIC Splina este un organ sltuat la baza plaminului sting. Joaca un rol important in protejarea impotriva infecfJilor. De asemenea, partlcipli la curi~rea sangelul fi constituie un important rezervor de singe care. in caz de nevoie. poate elibera urgent in circulape globule rOili. suplinind astfel. parfial. 0 eventuall pierdere de sange. Afeqlunlle splinei pot II contuzll, rupturi. splenomegalie (splina miriti). tumori sau cancer. BLOCAj EMOTIONAL o afeCfiune a splinel Indica faptul ca. persoana in cauzi ~i face prea multe griji. triieJte prea multi nelini,te. este aproape obsedati. lucru eareH blocheaza bucurla de a tr:ii. Se impledlca 51 faca ceea ce ii face pllcere. ~I-a pierdut fo'13 de a lupta ii se lasi descurajati. Se simte golitil, nu mai are rezerve pentru a face falii obstacolelor obifnuite ale viepi. in mod paradoxal. acee;qi persoana poate rade in acel;qi timp de propria ei durere. Riide in exterior. dar plinge in interior. BLOCAJ MENTAL Prin aceasta problema. corpul ip transmite si reiei eontactul cu propria ta fortii interioara fi capacitate de a face fali vie~iI. cu bueurie.in ac~t sens. trebuie sa incetezi sa mai crezl ca via~ este 0 draml il ca trebuie sa suferi atiit de mult. Splina are misiunea de a pastra integru singele ,i de a combate infeqiile. MesajuJ pe eare p-I trans mite este de a prelua ~i tu aceeafi misiune. de a avea grija de
195

..

t,
,

.,

~,

Corpul tcJu 1J1 spune: "/ubefte-te!J'


~

CorpuJ tdu 1f1spune: "'uberte-tel" BLOCAJ EMOTIONAL o persoana foarte slab~ este, in general. 0 perseana care se respinge pe sine. se simte inferioara cand se cornpara cu eellalp. far acesta teama de a f resp.insa 0 face s·a actioneze impotriva nevoilor ei poate chiar sa 0 blocheze in a actiona. De asemenea. poate f 0 persoana care depinde de ceilalti pentru a se simti cineva ,i care impresia ca nu i se acordi niciodati destuli atentie sau grija .. Are tot timpul impresla ca ii lipsefte ceva.

integritatea vietii tale ,i de a combate influen~le exterioare. Trebuie sa i~i acorzi dreptul de a avea dorlnte. Ai tot ceea ce i~i ste necesar pentru acest lucru. Nu i~ e ram~ne dedt sa te decizi sa nu mai consideri ca nu e~ti sufident de putrenic. In cazul in care este yorba despre 0 tumor.1 sau un cancer, a se vedea referirile la acestea.

,t
t

,i

", .,

,
t,

,i

(Ife) BLOCAJ SPIRITUAL ,. CONCLUZII. Vezi pagina 19.

:.~.
I~.

;.

BLOCAJ FIZIC

Starea de riu in mijloacele de transport apare in azul transportului cu maslna, autobuzul, vaporul. avionul trenul. Tulburirlle provocate de diversele mifcari ale mijlocului de transport mi,ciri sunt paloarea, transpiratia rece fi varsaturile precedate de grea~. A se vedea in plus referlrile la GREATA. VARSATURI. SOMNOLENTA fi CAP. BLOCAJ EMOTIONAL Foarte frecvent. starea de riu in mijloace de transport ascunde 0 frica de moarte. lar acest gen de friei se manifesta eel mal des in cazul unei persoane care vrea sa controleze totul pentru a nu se simtl luad prin surprlndere intr-c situalie noua, din care nu elf mal cum sa iasi. Aceasd persoana se impiedica sa i,i riiasc3 eu adevarat prezentul ,i sl proflte de bucuriile trecitoare. Ene 0 stare de r.lu foarte des intilniti in cazul celor care sufera de AGORAFOBfE (a se vedea referirile la aceasti afectiune).
t,
c

,I

';j-

,
c

,ti

.. .'
"

BLOCAJ MENTAL O·aca efti subpenderal, inca. din copUirie, acest lucru indica faptul ca,- ti-ai dezvoltat inca de mic convingerea ca ai fost r.espins sau abandonat, Este posibil ca aceasta credin~ sa se f dezvoltat inainte de a te nafte, .decarece unul dintre parinlH tii nu t,1 dorea un copil sau ifi dorea un copil de alt sex decat tine. Este important sa verifici, cu parintii mi, daca intr-adevat te-au resplns ..sau de fapt. respingeau in acel moment:. vlata pe care 0 triiau ei in momentul n3J~n~ tale. Chiar daca ai fcst cu adevarat respins sau parintii tal nus-au ocupat suflciene de mult de tine, ar fi bine sa ,tii ca, atunci cand cineva respinge 0 alta persoana, in realltate, i,i exprima astfel 0 limita. Ac~oneaza astfel deoarece este peste limitele at sa faca altfel. Nu gise,te 0 ald·solutie, in momentul respectiv. Depinde doar te tine sa incepi sa crezi ca ai tot ceea ce ili trebuie pentru a ili crea singur propria ~ via~: faptul ca ai fost respins este 0 experienti pe care ai triit·o. Doar tu po~ hotar~ daca vei continua sa traiefti acceptind acest lucru sau nu.. Alegerea ta, precum conseclntele acesteia reprezinta responsabilitatea tat

,I

BLOCAj MENTAL Daca ai des stare de riu intr-un mil'oc: de transport ment!onat mai sus, corpul incearca sa ip transmit! sa nu mai incercl si controlezi tetul ,i si ili permit! sa iti exprimi temerile. Este interesant de remarcat ca acest gen de afectiune se manifesta foarte rar awnci cand persoana in cauzi este singuri. Observi ce se intimpli in momentul in care i~ este riu. In cine nu ai inc:rederel Crezi ca ceilalti nu pot avea un raspuns sau 0 solutie pentru tinel Fii mai deschis la ceea ce fae sau decid ceilalfJ· CorpuJ ~ transmite astfel ea trebuie sa te destinzi scI ai increclre in oameni ,i in unlvers in general. Acesta din urmi ,tie foarte blne sa aiba griJ~ de cei care cred in el,

.,t'
.,'

,:,
!

" -,

.)

,I

BLOCAJ FIZIC . Sterilitatea se definefte ca flmd incapacitatea de a procrea, adica de a produce sau .a elibera spermatozoizi sau ovule avand capacitatea de a fecunda ,i. de a ,fi fecundate sau de a perrnlte intilnirea acestora (a nu se ccnfunda cu IMPOT.ENTA masculina) .. BLOCAj EMOTIONAL Am avut de nenumarate on ocazia de a constata ca persoanele, declarate sterile de catre medic, au avut apoi un copil sau dol, iar alte persoane, care nu
aveau nici
0

..

,:~
.~

(Ife) BLOCAJ SPIRITUAL ,I CONCLUZII. Vezi pagina 19.

'{

.,
, .,

,'. ,.

Pentru din experien~ pe care 0 au de trait in aceasta viati. Poate i,i daresc un copil dear pentru ca au convingerea c:i ~a este normal. sau pentru ca. parinlii lor se g~be~cs~ devi~
-,

anomalie, deci erau fertile, nu puteau avea copli. anumite persoane, faptul de a f sterile. face parte

..

'c'

bunlcl. Mai multe femei vor un copil doar pentru a se putea slm~ mat femel, deoarece au 0 dificultate in a-,i accepta. feminitatea. 0 femeie poate fi astfel sterili,

Este starea unei persoane a carei greutate este inferioara celei normale pentru inaJ~jmea ei.
196
'.

~
,

doar pentru a inva~a sa fie fericiti ~i sa se accepte in totalitate. fira sa ai.ba copii. . Pentru alte persoane, de~i i,i doresc un copil, teama pe care 0 Sl~t ."'" "'" puternic;a decat dorlnta. Sterilitatea este astfel un mijloc mconstlent fOlloslt pentru
197

., "