P. 1
Abdicarea lui Cuza

Abdicarea lui Cuza

|Views: 277|Likes:
Published by online scoala

More info:

Published by: online scoala on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Simbolistica momentului 11 februarie 1866 a fost amplu dezb tut în presa vremii cât i în scrierile cu, caracter istoriografic din

deceniile ce au urmat. Legat de momentul abdic rii s-au creat de-a lungul timpului o serie de stereotipuri, manipulate inteligent în favoarea regimului politic existent la un anumit moment dat. Putem astfel distinge dou tabere care se plaseaz pe pozi ii diametral opuse în ceea ce prive te abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Se sus ine pe de o parte necesitatea schimb rii i aducerea prin ului str in datorit regimului corupt i ineficient existent, iar pe de alt parte se încearc mitizarea persoanei domnitorului i prezentarea Ä comploti tilor´ ca ni te persoane avide de putere, care pun interesul propriu mai presus de cel al rii. Lucrarea de fa î i propune s prezinte o parte din izvoarele care pot sta la baza oric reia din cele dou teorii. Textele avute în vedere sunt lucr ri având un caracter memorialistic i prezentând o not ridicat de subiectivitate. Acestea apar in atât unor participan i activi la via a politic a acelor vremuri ( I.G.Valentineanu, Ion B l ceanu sau Titu Maiorescu) cât i unor persoane apar inând altor segmente de popula ie ( Dimitrie Severeanu, Nicu Gane sau Radu Rosetti). Vom începe demersul nostru prin a relata succesiunea de evenimente care au contribuit la sc derea popularit ii domnitorului în rândul poporului, sau dup p rerea taberei adverse, cre terea nemul umirii în rândul opozi iei parlamentare. ÄCuza vinde ara Rusiei´ I.G.Valentineanu, în memoriile sale, se folose te de o relatare a lui Alexandru Beldiman, prefect de poli ie în timpul lui Cuza, pentru a justifica felul în care opozi ia i-a construit demonstra ia în favoarea schimb rii. Inamicii domnitorului îl acuzau pe acesta c tinde la cezarism, dorind s aduc pe tronul rii un membru al familiei imperiale ruse. Compunerea ultimului minister, ce avea s fie condus de Alexandru Constantin Moruzzi, cunoscut pentru sentimentele sale rusofile, a fost suficient pentru adversarii lui Cuza ca s concluzioneze c :Cuza vinde ara Rusiei (1). Argumentele celor care îl acuzau pe Cuza c ine partea ru ilor se leaga de incidentul de la Constangalia, din vara anului 1863. Radu Rosetti descrie pe larg acest eveniment. Se pare c un grup de solda i polonezi sub conducerea lui Milkowski, ar fi dorit s ajung în Rusia tranzitând sudul Basarabiei. Cuza a ordonat îns colonelului C linescu, comandantul garnizoanei Ismailului, s pun cap t incursiunii poloneze. Totu i polonezii captura i au fost pu i în libertate, cu îng duin a de a trece Dun rea spre a se întoarce pe teritoriul rusesc(2). Momentul 2 mai 1864 este considerat de acela i autor o decizie absolut necesar pe care Cuza a trebuit s o ia, c ci altfel ara ar fi putut s se confrunte cu o teribil r scoal r neasc . Dac asupra acestei afirma ii poate plana un semn de întrebare, cert este c resentimentele celor care nu doreau o schimbare a legilor deja existente au c p tat amploare(3). ³Schimbarea lui Cuza trebuia s se fac pe cale violent ´ Ion B l ceanu consider c planificarea loviturii de stat a început acum. Liberalii radicali, modera ii i conservatorii au constituit un comitet în care cele trei ³partide´ urmau s fie reprezentate în propor ii egale. De la primele edin e ace tia au ajuns la concluzia c mijloacele legale erau ineficiente i astfel schimbarea trebuia s se fac pe cale violent . Primul deziderat era s se ob in sprijinul armatei, în cazul în care poporul ar fi ripostat. Relat ri privitoare la o posibil conspira ie reg sim i în memoriile lui Nicu Gane. Fiind numit membru al Cur ii de Apel Ia i acesta men ioneaz existen a unui ziar revolu ionar Clopotul redactat în str in tate de un comitet secret, care se introducea în ar din când în când i se împ r ea clandestin, i care predica f i r sturnarea lui Cuza Vod . Întruniri secrete aveau loc la Ia i, la care luau parte persoane cunoscute,

Sim indu-se inta resentimentelor întregii societ i. Nicolae u u consider c cei apte ani de putere. Faptul c acesta nu a luat m suri preventive s-ar datora în acest caz în crezul domnitorului c nu va fi for at s abdice(11). Se pare c refuzul a survenit pe fondul insinu rii c înl turarea lui Cuza se va face chiar de ar fi vorba de o crim . memorialistul se declar mul umit cu o posibil înl turare a lui Cuza. preocupat fiind de a supraveghea opozi ia.G. care doreau separarea Principatelor. Desf urarea complotului . Cuza declara în acest scrisoare c singurul mijloc de a restabili în elegerea între partidele gata s se sfâ ie între ele i s scape România de marasmul care o amenin a îl constituia aducerea uni principe ereditar str in. cert este c au existat conspiratori. În ianuarie 1866. numeroase grup ri care doreau înl turarea din domnie a lui Cuza. mul umit se se ispr veasc cu domnia lui Cuza. Ion B l ceanu relateaz episodul scrisorii trimise c tre împ ratul Napoleon al III-lea. dorin sus inut de argumentul conform c ruia el i-a f cut datoria c tre ar iar urm torul pas logic este aducerea unui prin str in. Aceasta ar fi alc tuit pentru Cuza o adev rat apoteoz i i-ar fi asigurat pentru tot restul restul vie ii o influen marcant asupra vie ii politice române ti(10). considerând c momentul pentru a aduce un prin str in nu a venit înc . autorul este consternat de faptul c toat lumea vorbea despre c derea lui Cuza ca despre un lucru sigur. Celor dou partide nu le putea conveni ca abdicarea s se produc de maniera aceasta. devenit în cele din urm dictatorial . Lui Iacob Negruzzi îi este propus de c tre colonelul Alecu Mavrocordat s fac parte din conspira ie. I. nici nu se gândea la revolu ie. Întors în Ia i. este dorin a real a lui Cuza de a abidica. conform spuselor aceluia i Iacob Negruzzi. Argumentele sunt urm toarele: guvernul din Bucure ti este r u i nepriceput. De i declin oferta. Urmeaz în acest caz o întrebare cât se poate de legitim : De ce nu a luat Cuza nicio m sur ? Scrierile memorialistice propun mai multe ipoteze. ad ugând c era gata s -l proclame înainte de a abdica el însu i(9). i care p strau o discre ie total . lucru care alarma. f r a ti în ce mod avea s se întâmple. Cuza avea în capitala Moldovei prea pu ini partizani(7). Domnitorul îl ruga pe Napoleon s desemneze acest principe. De i nu au avut înc de la început un plan bine pus la punct sau m car o concep ie unitar asupra a ceea ce avea s se întâmple. În cazul valid rii acestei ipoteze putem s ne explic m atitudinea de nep sare a lui Cuza din noaptea de 11 februarie i lipsa oric ror m suri de a preveni ac iunea comploti tilor.venite din capital în acest scop.Valentineanu ne spune c domnitorul indolent i încrez tor în armat i în popor. mergând pe filiera pierderilor suferite de Moldova ca urmare a unirii. O alt idee vehiculat în epoc i preluat ulterior de istoriografia problemei. Toat lumea de la Ia i era. La toate aceste elemente de animozitate s-au asociat speran ele numero ilor competitori la tron. îi provocaser principelui Cuza o atitudine de dispre pentru toat lumea. Se vorbe te despre o atitudine personal de nep sare. nu se mai îngrije te de administra ia rii. Cuza nu ar fi dorit neap rat s abdice. Autorul î i exprim îngrijorarea în privin a posibilit ii de a p stra starea de lucruri consacrat la 24 ianuarie(5). ÄToat lumea vorbea despre c derea lui Cuza´ Starea de incertitudine în care se g sea ara îi atrage aten ia i lui Iacob Negruzzi. l sând-o prad abuzurilor(6). s-a retras într-o izolare total (8). Înafar de câ iva prieteni personali. De ce nu a luat Cuza nicio m sur împotriva conspiratorilor? Existau deci. În Ia i. acesta face un drum la Bucure ti pentru a ap ra un proces la Curtea de Casa ie i ajunge la concluzia c se preg tesc evenimente politice însemnate. Se pare c autorul prezint o cu totul alt ipotez . mi carea politic prindea propor ii. Radu Rosetti consider îns c aceast atitudine a lui Cuza dorea s descurajeze opozi ia.

om de încredere la Palat i-a comunicat lui Cuza c se preg tea ceva. dar mai ales.i rolul jucat în ac iunea nocturn . Înafar de acest colonel Solomon. Rapoartele primite indicau c Bucure tiul era lini tit. acesta era compus din ofi eri cu interese funciare. Se pare c . un individ se prezint la Palat.000 de oameni s fie preg ti i de revolt . lui Cuza i-au r mas fideli i prefectul de poli ie. Diferen ele apar datorit stilului fiec ruia de a scrie. Comandantul regimentului de Artilerie era nimeni altul decât colonelul Haralambie. F r a-l l sa s termine Cuza.000 de oameni sunt preg ti i s sune clopotele de la toate bisericile. acesta i-a comunicat c revolu ia va izbucni în acea sear . Alexandru Beldiman. i prin urmare Cuza trebuia s plece din armat ). Dac este s lu m aceast informa ie drept una veridic . Din regimentele de Infanterie unul era comandat de colonelul Cre ulescu. a dat ordin ca toate tunurile regimentului de artilerie s aib roatele înf urate cu funii de fân ca s nu fac zgomot noaptea i s fie a ezate în jurul Palatului. Garnizoana Bucure tilor era format din trei regimente de Infanterie. cât i colonelul Alexandru Zefkari. Singurul colonel fidel era Solomon(14). Dup ce Beldiman a p r sit Palatul. iar poli ia s nu tie nimic. Se pare c acesta îl întreba pe C. Cuza i-a întrebat pe Beldiman i Zefkari cum se poate ca 4. nu a f cut mare vâlv . Încercând s evit m o explica ie simplist cum ar fi dorin a de putere. Beldiman are o ultim întrevedere cu Cuza în jurul orelor 23:30. încercând s vorbeasc cu domnitorul. Batalionul de Vân tori era condus de Lecca. Au existat îns câteva zvonuri: un anume Nae Or anu. de unde la orele 02:00 va fi arestat de c tre colonelul Dimitrie Cre ulescu. îi va fi al turi(15). numele unor conspiratori din cadrul armatei. în paragraful anterior. un batalion de Vân tori i un batalion de Geniu. iar vizita sa a avut ca unic scop s anun e c la miezul nop ii 4. c ci li se spusese c . s se n pusteasc asupra cazarmei Malmaison pentru a se înarma. acesta l-a v zut pe colonelul Haralambie strigând. R spunsul str inului a fost prompt: nu dore te poman . Pe data de 10 februarie. conspira ia s-a f cut cu atâta îndemânare încât nimeni nu a b nuit nimic. Cuza i-a îndeplinit termenul de apte ani ( acesta era durata serviciului militar. domnitorul i-a p strat p n la final convingerea c Batalionul de Vân tori.În ceea ce prive te desf urarea propriu-zis a evenimentelor relat rile memoriali tilor prezint relativ pu ine diferen e. crea ia sa în armat . se pare c domnitorul l-a chemat pe George Lecca. La auzul ve tilor. Este important s descoperim cauzele care au dus la implicarea armatei în lovitura de stat. Dimitrie Severeanu consider c . Ca urmare a acestor constat ri. mare parte asumându. a fost arestat(13). Când l-a întâlnit pe Cuza. În pofida nep s rii domnitorului i a unei p r i din anturajul acestuia. Dup episodul anun at anterior. vom apela la memoriile lui Ion B l ceanu pentru a detalia rolul militar în momentul 11 februarie. A c zut armata victima unei manipul ri din partea politicului? Beldiman pleac spre locuin a personal . datorit rela iei avute de fiecare în parte cu domnitorul sau cu cei implica i în complot. care trecuse i el de partea conspiratorilor. în jurul orelor 19. Persoanele implicate în complot sunt în marea lor majoritate cunoscute. ca ulterior s vin la Palat i s -l sileasc pe Cuza s abdice(12). cel lalt de colonelul C linescu-amândoi modera i i prieteni personali ai lui Ion Ghica. al invidului care inea cu orice pre s vorbeasc cu domnitorul. unul de Artilerie.Rosetti. Colonelul Solomon. unde e poporul pe care omul politic promisese c va veni la r sturnarea lui Cuza(16).A. În poporul de jos i în rândul armatei. Armata i conspira ia Am pomenit. ce apar inea liberalilor radicali. anterior men ionat. f r a nega c ea a existat. s-a dus la prefectur unde a dispus convocarea personalului superior p n la orele 22:00. obi nuit cu asemenea denun uri se oferi s -i d ruiasc str inul o lir . Cât despre batalionul de Geniu. care nu intrase în complot i care era de temut. comandantul vân torilor din gard i i-a spus s înt reasc garda Palatului. Colonelul Haralambie. Trecând sub escort prin pia a Teatrului. se impune o întrebare: a c zut armata victima unei manipul ri din partea politicului? . conspira ie era destul de r spândit .

Dac este s consider m acest ipotez ca fiind cea mai plauzibil .Em.i ascund gestul sub masca patriotismului. Acesta a partcipat la câteva întâlniri secrete ale conspiratorilor. B l ceanu are un schimb de replici interesant cu Alexandru Beldiman. medic în acea vreme la Spitalul Colentina.Conspira ia includea numeroase personalit i ale vremii. La auzul acestor cuvinte. radicalii la C. comandantul o tirii (21). În acea i sear . pe care l-au îmb tat. Într-o camer a restaurantului ÄHugues´ membri ai conspira iei îl re ineau la mas pe eful poli iei. dup însu i spusele lui. argumentând c sentimentele sale pentru Cuza l-au determinat s refuze a merge la Palat pentru a-l sili pe domnitor s semneze actul detron rii(19). Pentru a fi în rând cu lumea civilizat . În seara decisiv . S-a format o nou locotenen i un nou guvern. acum ministru de r zboi. Oamenii din Ia i vor separatism. iar ciocoii vor domn p mântean. Însemn rile sale din jurnal sunt lapidare. replica lui B l ceanu fiind s -l întrebe de revolu ie.Rosetti. Ulterior. Cuza ar fi spus:´Candiano este unul dintre cei mai buni i iubi i ofi eri ai mei´. Se pare c rela ia personal care exista între Cuza i Candiano-Popescu era destul de cordial . prefectul izbucnind în râs (26). este i încercarea de a-l atrage pe Dimitrie Severeanu. Beldiman îî spune c se duce la culcare. i mai târziu vom da jos pe acest domn p mântean pentru a-l înlocui cu un prin str in´(18). În conformitate cu m rturia autorului. Severeanu avea s decline partciparea la orice fel de ac iune împotriva lui Cuza (22). este foarte probabil s fie men ionat i numele lui Maiorescu. La orele 12:00 este vizitat de Iacob Negruzzi. Lui Cuza îi datora îns respect i dorea înlocuirea sa nu ca persoana fizic . Äz cea mort de be ie´(20). i astfel în loc ca acesta s -l apere pe Cuza. Alexandru Candiano-Popescu. În scenariul înl tur rii domnitorului. iar conservatorii la Ioan Cantacuzino. mân liber corup iei i abuzului. care începe cu. Un caz aparte.A. i-ar fi m rturisit lui Ion B l ceanu c pentru cariera lui ar fi îngrozitor s r mân printre epavele regimului lui Cuza i c dac se preg te te ceva. c pitan în 1866. Principele se afl în arest la Bucure ti. Trebuie s avem de asemenea în vedere rela ia pe care acesta o avea cu Iacob Negruzzi. (24) Se înclin ast zi spre a nega orice fel de implicare a lui Titu Maiorescu în complot. ca fiind unul dintre cei care se opune unei astfel de ac iuni (25). În memoriile lui Candiano reg sim o alt versiune a ceea ce s-a întâmplat cu Beldiman. În primul guvern de dup abdicarea lui Cuza acesta devine eful de cabinet al colonelului Haralambie. Regimul lui Cuza a dat. Frunta ii partidei moderate se întruneau la Ion Ghica.Rosetti însu i privea domnia lui Cuza ca pe un moment trec tor: Ävom alege un singur domn român peste rile surori. care nu a fost pe deplin elucidat nici ast zi este cel al lui Titu Maiorescu.Florescu. comitetul se întrunise la Ion Ghica. Candiano încearc s . dup p rerea lui. ce aveau loc noaptea în Pasagiul Român. Bucuria general este de nedescris. unde din or în or curierii aduceau proclama iile ce se tip reau în tipografia ÄRomânului´.A. . ci înlocuirea domnului p mântean cu cel str in. Potrivit m rturiilor autorului. un tân r la acea vreme. Când acesta a refuzat implicarea în complot. abdicarea lui Cuza trebuia s fie voluntar . Un argument suplimentar pentru a sus ine întinderea conspira iei în toate cercurile înalte ale societ ii. el se ofer s se pun în slujba acestui ideal (17). A fost oare necesar? (23) O alt not cu trimitere la evenimentele în cauz este cea din 13 februarie. ministru de r zboi i I. cuvintele nimic nou. C. Participarea dezinteresat a lui Candiano în mi care nu se confirm . Pe tot parcursul m rturisirii. Candiano figura cu misiunea arest rii generalilor Savel Manu. Petre Carp. Dan M nuc consider c Maiorescu nu s-ar fi implicat în mi care în primul rând datorit convingerilor personale. care îl anun c domnitorul a fost detronat în cursul dimine ii în jurul orelor 05:00. s-a implicat în detronarea lui Cuza din ra iuni patriotice. se ridic întrebarea de ce nu a fost m car contactat.

Pân la trecerea peste hotar. dar putea privi la fereastr . Nicu Gane consider c ora ul îl regreta pe vechiul domnitor. Abdicarea Precum se tie. fu numit prefect(32). Nicolae u u pomene te de un grup de circa 2. un cuzist înfocat. Ora s-a inut doar de form c ci atât profesorul cât i elevii doreau s afle mai multe despre cursul evenimentelor(34). Mâhnirea i-a cuprins pe cei doi.Cuza nu avea partizani în stratul politic ie ean. Acesta se afla în cabinetul de fizic unde î i inea orele profesorul Petru Poni. Militarii îl adorau i nu a lipsit mult ca a doua zi armata s se pun în mi care. Dac este s d m crezare unei alte relat ri. Domnul a fost dus la casa lui Ciocârlan. Era p zit de o santinel i îi era interzis s ias pe balcon. iar Beldiman era la urma urmei prefectul poli iei. Vestea abdic rii lui Cuza l-a surprins în egal m sur i pe George Panu. pe care l-au g sit în pat cu amanta sa Maria Obrenovici. îl lu cu el în sanie i se duse s -l îngroape la biserica Sf. i lui Gheorghe Racovi . eful garnizoanei era colonelul Duca. Cuza nu semnase înc abdicarea. Acesta din urm . Cuza i-a trimis o scrisoare generalui Golescu. sau poate c pentru mentalul colectiv era prea mult s se cread c . care fusese implicat în mi care. Dac Iacob Negruzzi înclin spre a considera c Ia iul se bucura de abdicarea lui Cuza. ie eni care se ar tau conservatori afi ând o atitudine de îngrijoararea fa de starea de nesiguran de la nivel politic(33). Tat l autorului a primit vestea cu triste e i a exprimat îngrijorarea fa de viitorul rii. Neculai. prin care îi spunea c de vreme ce faptul este împlinit. Din membrii Societ ii Junimea. Se poate c nu s-a crezut în reu ita planului. Iacob Negruzzi se afla la Curtea de Apel când generalul Nicu Mavrocordat a primit o depe ce anun a r sturnarea lui Cuza. putem constata o stare general de confuzie. Teodor L escu intr în tribunal. s-au f cut i desf cut planuri.Aceast conversa ie apare totu i ca una improbabil . Peste trei zile. crede c arestarea lui a devenit inutil i cere îng duin a de a i se permite s plece în str in tate(31). în noaptea abdic rii au escladat palatul. Din memoriile amintite mai sus afl m deasemenea c . Acestuia i s-ar fi pus revolverul în gât i ar fi fost for at s semneze abdicarea.I. iar lumea care trecea prin dreptul acesteia îl putea vedea. Constantin Ciocârlan. dar starea sa de arest era oarecum fictiv . de unde se îndrept spre Viena pentru a nu se mai întoarce(28). dar c ruia îi lipsea clarviziunea în . pe care nu-l g se te acas . Vasile Pogor. Ofi erii de vân tori au prezentat actul de abdicare i pentru ca lucrurile s mearg mai repede C pitanul Pilat a întors spatele pe care s-a pus hârtia i Cuza a semnat-o(27). Au existat zvonuri în cercurile înalte despre complot. consider c tirea a fost primit cu. Cuza a fost într-adev r dus la casa prefectului de Ilfov. consternare. Negruzzi pleac s le comunice vestea lui Titu Maiorescu. sp rgând u ile i intrând în cabinetul lui Cuza. dar era foarte iubit de gloat . Al. fostul domnitor ar fi fost inut prizonier trei zile la Cotroceni(30). tefan Scarlat D sc lescu descrie i mai dur scenele: batalionul de vân tori ce era de gard la Palat a fost corupt de banii Ä ro ilor´.Cuza nu se mai afla pe tronul Principatelor. rupse portretul lu Cuza din perete. c ci Vod Cuza se bucura aici de simpatia ie enilor. dar luând în considerare memoriile celor care au tr it în prim planul evenimentelor. Al. apoi trecut peste grani la Predeal.I. Vestea abdic rii lui Cuza În Ia i domnea confuzia. ofi erii de vân toare au p truns în iatacul lui Cuza.000 de persoane ce a str b tut strada sco ând strig te de triumf i vociferând împotriva principelui c zut i a partizanilor lui(29).

O parte din garnizoana de la Palat. nu avea ce s primeasc decât îndemânarea de a fi cinstit. Dac s-ar impune o compara ie între Cuza i Carol I. a refuzat spunând c nu se socotea absolvit de jur mântul f cut principelui Cuza înainte ca o autoritate constituit legal s fi venit s sanc ioneze faptul împlinit. i excep ii. Un alt factor care i-a determinat pe unii contemporani s se delimiteze strict de tot ce a însemnat actul de la 11 februarie.Cuza nu mai era domnitor(37). în care destinele lor au fost conduse de acesta. Au existat. Severeanu trimite un soldat s se intereseze de starea de lucruri care domnea la Palat. deoarece Cuza a fost detronat. Momentul 11 februarie a fost tr it de c tre personalit ile epocii diferit. Cert este c s-a produs o serioas sl bire în disciplina i inuta armatei. care striga de zor ÄUra! Tr iasc !´. . valoarea lor const tocmai în faptul c trecutul nostru a fost prezentul lor. ar fi nedrept fa de primul dac nu s-ar ine cont de educa ia primit de fiecare. de la care viitorul domn. finan ele rii nu erau puse în ordine. R mânând pe terenul considera iilor personale cu privire la detronare. i cu care nu s-ar fi putut niciodat înfiin a o dinastie trainic i cu prestigiu în ar (38). Nu trebuie îns s generaliz m în ceea ce prive te atitudinea armatei. iubitor de ar i cu frica lui Dumnezeu(41). dar nu avea ca mo tenitori direc i. Dar tot el conchide c acest act a fost pe termen lung unul benefic pentru ar . F r a avea preten ia c ilustreaz un adev r absolut. a fost singurul care a avut o atitudine demn . Ca s fac o diversiune de la sentimentul dominant. Întors la spital.. familia Rosetti se aboneaz imediat. dup p rerea autorului. Unii l-au considerat cel mai bun lucru pentru ar la acel moment.momentele cheie. O manier bizar de a afla despre detronare poate fi cea în care Dimitrie Severeanu a ajuns s afle ve tile. decât pe fii s i nelegitimi înfia i ulterior. iar via a particular a domnitorului l sa de dorit. i au p strat un profund respect pentru domnul Unirii în anii ce au urmat. Al ii au regretat cei apte ani. au refuzat în mare parte s se prezinte(36). Radu Rosetti ideatizeaz comportamanetul colonelui Haralambie care. Acesta î i exprimase anterior regretul în ce prive te maniera în care a fost obligat Cuza s abdice. i f r cultur . Administra ia era deplorabil . s-a întâlnit cu un cunoscut pe numele s u Ioni Geamba u. care urma s fie noul domnitor. Somat . Acesta ar fi m rturisit c prin înc lcarea jur mântului s u i-a dezonorat uniforma i s-a retras din armat (39). Acesta a considerat în final c nu trebuie r spuns ac iunii de detronare de la Bucure ti printr-o ac iune militar (35). R spunsul primit l-a ocat. remarac m i atitudinea lui Nicu Gane. P rin ii lui Radu Rosetti sperau în alegerea unui prin str in. Acesta îns prive te evenimentul cu regret datorit rela iilor bune pe care le avea cu domnitorul. dovad fiind i faptul c au riscat s se compromit implicându-se în planurile celor care nu-l mai doreau pe Cuza. l-a reprezentat comportamnetul armatei. Cuza era domn pe via . La dorin a doctorului de a afla l muriri i s-a spus c cel c ruia îi erau adresate cuvinte era chiar prin ul Ghica. ziarele partidului extremist n-au ezitat s -i ridice în sl vi pe eroii de la 11 februarie(40). Atitudinea armatei este justificat ulterior de acela i autor prin raportare la regimul lui Cuza. care au murit de tineri. de i nu agreau tonul articolelor. Întorcându-se spre cas . ulterior. Scrierile memorialiste care surprind acest moment sunt gândurile intime ale celor ce le-a fost dat s tr iasc în acele vremuri. s presteze jur mânt Locotenen ei. ranii de pe mo iile familiei chema i s voteze la plebiscitul pentru aducerea lui Carol în ar . dup cum am precizat i anterior. Aflând c ziarul ÄRomânul´ apare din nou. nu a dorit s participe la mi care. În familia Rosetti domnea o stare de bucurie general . Cuza era fiul unui boier moldovean f r cre tere.. Un mare num r de ofi eri au fost aresta i i mul i al ii i-au dat demisia.

1929.113-114. Editura Funda iei Culturale Române...I. Imprimerie Funda iei Ä Principele Carol´. 2002. op. p.Bucure ti.Ion B l ceanu. 16.p. Amintiri din ÄJunimea´. p. 1984. p. Amintiri din via a-mi. op.111. 8.371. 24. Editura Eminescu. Amintiri politice i diplomatice (1848-1903).101.106-107. 7..106.15.II. 1923.cit. 18. op. Bucure ti. 23. 3.I.p.cit.36. op. p.208209. op. p.cit. Memoriile Principelui Nicolae u u-mare logof t al Moldovei 1798-1871.Titu Maiorescu. op.103..cit.205.. p.cit.p. p.Ion B l ceanu.Note 1. 19. 1997.Valentineanu.192-193. Ibidem. Bucure ti. Editura Minerva. Din memoriile mele( O pagin de istorie modern ). Amintiri-din copil rie. Alegerea. Editura Ä Cartea Româneasc ´. vol. 6. 10. p. Alexandru Candiano-Popescu. 1939.Iacob Negruzzi. 1898. Bucure ti. 15.Radu Rosetti. p.105-106.Radu Rosetti. op.Dimitrie Severeanu.99.. V. 2. Amintiri (1848-1891).103-104. 22.Radu Rosetti. vol.Ibidem.Nicu Gane.I. Editura Cavallioti. 13...200-203. Editat de ÄSocietatea de Chirurgie´. 9. Din amintirile mele (1853-1929).G.Nicolae u u. Craiova. p. 90.Valentineanu. p. Bucure ti. p.103. 12. op.cit.23.G. Editura Ä Scrisul Românesc´. p. p.111-113.Ion B l ceanu.op.56. 20. p. 11. p. 1941..Valentineanu. p.Iacob Negruzzi.cit. 5.Dimitrie Severeanu.Jurnal i Epistolar.55-56. 1998. vol.Ibidem. p. 21. detronarea i înmormântarea lui Cuza Vod . 4. op.I. . p.32.Ibidem.Ion B l ceanu.Ibidem. p. 14. 17. Bucure ti. p.G.cit.108.cit..cit.Titu Maiorescu.

28. Negruzzi.cit. Titu. p.. Amintiri din prima tinere e.Nicu Gane. p. Amintiri (1848-1891). Amintiri din copil rie-op. Iorga.Iorga. Bucure ti.. 1932. Iacob.47. p. p.op. op.cit. Gane. 26.9. Maiorescu.Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului. 30. 33.cit. Imprimerie Funda iei Culturale ÄCarol I´.Nicu Gane. Ion.25. N. p. op. p.100. 31.Nicolae u u. vol.cit.10. 29.372-373. Un cuget tor politicmoldovean dela jum tatea secolului al XIX-lea: tefan Scarlat D sc lescu. Bucure ti. Alexandru. Bucure ti.. Bucure ti.Radu Rosetti..210-211.cit.36.Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului. Amintiri politice i diplomatice (1848-1903).Jurnal i Epistolar.cit..p. Amintiri din ÄJunimea´.Dimitrie Severeanu.38.cit.. Un cuget tor politicmoldovean dela jum tatea secolului al XIX-lea: tefan Scarlat D sc lescu.cit. p. Candiano-Popescu. Amintiri din via a-mi. p. 1941.George Panu.Ion B l ceanu..Nicolae u u.Radu Rosetti. 34.cit.372.102.. Editura Societ ii Anonime pe Ac iuni Adeverul. op. Editura Minerva. 40. Bibliografie B l ceanu.. Editura Eminescu. 2002. 1984. 1998.cit. p.. op. 1939. 1908. Nicu. op. p. V.Ibidem. p. p.206. Amintiri dela ÄJunimea´ din Ia i. p.Iacob Negruzzi.cit. 27.209. op.George Panu.Dimitrie Severeanu.15-23. Craiova. 41.N. 35. op. 36. op.Radu Rosetti. vol.Radu Rosetti. op.33. Amintiri din copilarie-op. op. p. Bucure ti. Editura Cavallioti. 1932.57.. 1927. p.cit. Bucure ti. 39. Bucure ti. Editura Ä Cartea Româneasc ´.cit. 37.106-107.I. p. .. 38. Dimitrie Severeanu. 34. Editura Ä Scrisul Românesc´. 32.

1929. Amintiri-din copil rie.Panu. . Editura Societ ii Anonime pe Ac iuni Adeverul. Imprimerie Funda iei Ä Principele Carol´. Memoriile Principelui Nicolae u u-mare logof t al Moldovei 1798-1871. I. detronarea i înmormântarea lui Cuza Vod . Rosetti.Bucure ti. Din amintirile mele (1853-1929).George. Amintiri dela ÄJunimea´ din Ia i. Severeanu. Amintiri din prima tinere e. Radu. Bucure ti.. 1908. Imprimerie Funda iei Culturale ÄCarol I´. u u. Valentineanu. Alegerea. Bucure ti. 1997. Nicolae.G.II. Editat de ÄSocietatea de Chirurgie´. Bucure ti. 1923 Rosetti. Radu. Dimitrie. vol.. Din memoriile mele( O pagin de istorie modern ). 1898. Editura Funda iei Culturale Române. Bucure ti. 1927.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->