Sunteți pe pagina 1din 384

Ghidul Arhivelor Militare Române

Statul Major General

Serviciul Istoric al Armatei Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor


Militare Istorice

GHIDUL
ARHIVELOR MILITARE
ROMÂNE
Coordonator: General-maior conf. univ. dr. Mihai CHIRIŢĂ

Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei


Bucureşti – 2010
Ghidul Arhivelor Militare Române

Autori: Comandor dr. Marian MOŞNEAGU


Locotenent-colonel dr. Petrişor FLOREA
Dr. Cornel ŢUCĂ
Drd. Lucian DRĂGHICI
Manuel STĂNESCU

Consultanţi de specialitate:
Elena COJUHARI
Drd. Vasilica MANEA
Nineta NICOLAE
Locotenent-colonel Constantin NIŢĂ
Dr. Alina PAVELESCU
Plutonier Claudiu Constantin POPUŞOI

Referenţi ştiinţifici::
Gl. bg. dr. Liviu SCRIECIU
Col. (r) Emil ION

Tehnoredactare computerizată: Oana BURGHELEA, Mirela CONSTANDA, Cristian


ENACHE, Mihaela OLTEANU, Felicia ŢUCĂ, ing. Simona CALCAN

Coperta: Cătălin PINTILIE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MOŞNEAGU, MARIAN
Ghidul arhivelor militare române/cdor dr. Marian Moşneagu,
lt. col. dr. Petrişor Florea. – Bucureşti: Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2010
ISBN 978-606-524-078-0

I. Florea, Petrişor

930,25:355(498)

Editură recunoscută de C.N.C.S.I.S.

2
CUVÂNT ÎNAINTE

Realizarea „GHIDULUI ARHIVELOR MILITARE ROMÂNE” reprezintă o iniţiativă


notabilă a Serviciului Istoric al Armatei, instituţie care, împreună cu Centrul de Studii şi Păstrare
a Arhivelor Militare Istorice Piteşti şi depozitele intermediare de arhivă, administrează
patrimoniul arhivistic militar şi facilitează valorificarea ştiinţifică a acestuia.
Lucrarea este în conexiune directă cu precedentul „Ghid de orientare istorico-arhivistică
asupra fondului creat de Consiliul Superior al Apărării Ţării (Secretariat) (1924, 1927)”,
Bucureşti, 1996 şi inventarele arhivistice „Structuri militare române care au lucrat pentru
aplicarea Convenţiei de Armistiţiu şi a Tratatului de Pace” (Vol. I 1944-1948, Editura Militară,
Bucureşti, 1999 şi Vol. II 1944-1947, 2000).
Actualul Ghid al Arhivelor Militare este destinat unui public larg de istorici, cercetători,
arhivişti, cadre didactice, studenţi şi petenţi, civili şi militari, români şi străini, fiind un util
instrument de lucru menit să înlesnească cunoaşterea organizării şi evoluţiei organismului militar
românesc, familiarizarea cu principalele entităţi creatoare de arhivă, documentarea şi
aprofundarea investigaţiilor la sălile de studiu.
În acelaşi timp Ghidul marchează şi momentul aniversar prilejuit de împlinirea a 90 de ani
de la înfiinţarea Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti şi de
sărbătorirea, la 26 iulie, a Zilei Arhivelor Militare.
Pentru a crea o imagine de ansamblu asupra acestui vast domeniu arhivistic, autorii
prezintă evoluţia organizatorică, profilul tematic şi sfera de competenţă a Serviciului Istoric al
Armatei, detaliind multe dintre temele de cercetare şi demersurile ştiinţifice proprii menite să
satisfacă diversele solicitări din partea instituţiilor şi structurilor militare şi civile din ţară şi din
străinătate, cadrelor militare active, în rezervă şi în retragere, ale foştilor combatanţi şi urmaşilor
acestora, manifestările ştiinţifice organizate sau onorate de arhiviştii militari, precum şi
activitatea editorială proprie.
În consens cu responsabilităţile profesionale şi atribuţiile specifice instituţiei, autorii
prezintă 6200 de fonduri aflate în patrimoniul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militar
Istorice Piteşti, oferind totodată, selectiv, şi istoricele creatorilor de fond, respectiv ale
regimentelor din organica Armatei României.
Inspirată este şi ideea de a oferi o imagine de ansamblu a patrimoniului arhivistic creat
de Armata României de-a lungul anilor prin prezentarea şi altor fonduri de arhivă deţinute de
Arhivele Naţionale, aferente perioadei 1859-1930, precum şi a unor colecţii deţinute de Biblioteca
Naţională a României.
Apreciem diversitatea tematică, structura şi utilitatea lucrării şi salutăm
profesionalismul, disponibilitatea şi eforturile specialiştilor Serviciului Istoric al Armatei şi ai
Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti de a reconfirma transparenţa
instituţiei militare printr-o invitaţie elevată şi sinceră la cunoaşterea trecutului Armatei României
şi a tradiţiilor de luptă ale poporului român prin recurgerea neîngrădită la sursele adevărului
istoric.

General-maior conf. univ. dr. Mihai CHIRIŢĂ


Şeful Direcţiei Instrucţie şi Doctrină
din Statul Major General
3
PARTEA I
ARHIVELE MILITARE ROMÂNE –
COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A PATRIMONIULUI
ARHIVISTIC NAŢIONAL
ARHIVELE MILITARE ROMÂNE – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ
A PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NAŢIONAL

SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU

Evoluţia Serviciului Istoric al Armatei (S.I.A.) se confundă cu însăşi evoluţia Statului Major
General (S.M.G.). De-a lungul celor 143 de ani de existenţă, acesta a purtat diferite denumiri:
Secţia a II-a Lucrări Istorice (1867; 1870 - 1893), Biroul 3 Istoric (1893 – 1896; 1897 - 1904),
Biroul 1 (1896 - 1897), Biroul 4 (1904 - 1906), Biroul 3 Istoric (1906 - 1907; 1918 - 1920), Biroul
6 Informaţii (1907 - 1918), Secţia a VI-a Istoric (1 aprilie 1920 - 1922), Secţia a VIII-a Istoric
(1922 - 1927), Secţia a VII-a Istoric (1927 – 30 ianuarie 1928), Serviciul Istoric (30 ianuarie 1928
– 18 martie 1949), Secţia XI Istoric (18 martie 1949 – 1 august 1950), Secţia Istoric (1 august
1950 – 1 aprilie 1959), Secţia Istorie şi Geografie Militară (1 aprilie 1959 – 16 mai 1962), Secţia
Studii Istorice (16 mai 1962 – 11 octombrie 1969), Secţia Arhivelor Militare (11 octombrie 1969 –
1 aprilie 1973), Arhivele Ministerului Apărării Naţionale (1 aprilie 1973 – 25 ianuarie 1984),
Secţia Arhive (24 ianuarie 1984 – 1 martie 1998), Arhivele Militare Române (1 martie 1998 –
1 decembrie 2000), Serviciul Arhivistic Militar (1 decembrie 2000 – 1 aprilie 2002), Serviciul
Arhive şi Documentare Militară (1 aprilie 2002 – 1 mai 2006) şi Serviciul Istoric al Armatei
(1 mai 2006 - prezent)1.
Necesitatea unei structuri specializate în structura Marelui Stat Major (M.St.M.) a fost
resimţită încă de la înfiinţarea acestuia. Astfel, în ,,Monitorul Oastei”, vol. II/1864, apărea
următoarea Publicaţie, semnată de ministrul de Război, generalul Alexandru Iacovache2: ,,Având
în vedere folosul ce trage ţara şi armata din răspândirea instrucţiei în oaste; având în vedere cât de
nimerit este de a se pune în mâna soldatului cărţi de citit care, aducându-i aminte glorioase
suvenire şi nobile exemple, să fie în acelaşi timp în raport cu gusturile şi poziţia sa; având în
vedere lipsa ce are oastea de o istorie militară a României; având în vedere crearea şcolilor prin
regimente, am hotărât un concurs pentru adoptarea a două opere destinate şcolilor regimentare ale
corpurilor.
Întâia lucrare va cuprinde o adunătură de faptele cele mai însemnate de bravură, de
generozitate, umanitate, patriotism, dezinteresare şi eroism prin care ostaşii români s-au deosebit
în toate epocile istoriei noastre.
Autorii trebuie să se silească a căuta tot ce poate inspira soldaţilor sentimentele cele mai
nobile. Nu trebuie să piardă din vedere că (sic!) cartea ce vor face este destinată pentru soldaţi, din
care cea mai mare parte are prea puţină instrucţie şi mulţi deloc.
Trebuie să fie dar proprie pentru toate inteligenţele şi prin urmare, un stil simplu este de
neapărată trebuinţă. Drept model se poate însemna concurenţilor episodul istoric Sobieschi şi
plăieşii români (sln.ns.), descris de C. Negruzi şi Circulara din 1 noiembrie 1860 a domnului
M. Kogălniceanu, atunci ministru din Năuntru către săteni.
Această lucrare va trebui să aibă materia cel puţin a unui volum în 12, imprimat cu Cicero
şi gros de 150 pagini.

1
Comandor dr. Marian Moşneagu, „Serviciul Istoric al Armatei – promotorul istoriografiei militare naţionale”, în
,,Gândirea militară românească”, nr. /2009, p. 109-117.
2
Ministrul de Război între 12 octombrie 1863-12 aprilie 1864.
7
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

A doua lucrare va fi Istoria militară a României3 (sln.ns.). Această istorie va cuprinde cu


amănuntul toate evenimentele militare ale istoriei noastre. Autorii vor insista mai cu seamă asupra
epocilor lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, precum şi a acelora în care s-au organizat pentru
întâia oară armate regulate.
Afară de acestea, autorii vor descrie, pe lângă istoria războaielor Principatelor, tot ce este
indispensabil a se cunoaşte din istoria generală a ţărilor. Concurenţii nu trebuie să piardă din
vedere că această carte este destinată mai cu seamă la instrucţia subofiţerilor; prin urmare, trebuie
a se preciza bine faptele, a nu se dezvolta decât cele care au o adevărată importanţă în analele
noastre şi să evite disgresiile politice, cu totul străine destinării acestei lucrări.
Pentru amândouă lucrările se vor admite la concurs operele imprimate şi manuscrise. Toate
trebuie depuse la Ministerul de Război (Direcţia I, Divizia 1), înainte de 31 decembrie 1864”4.
Prin Înaltul Decret nr. 380 din 17 martie 1867, în cadrul Administraţiei Centrale a
Ministerului de Război, sub directa autoritate a acestuia, a luat fiinţă Depozitul General al
Războiului, ca direcţie independentă. Acesta era format din Secţia I Harta României. Lucrări
topografice interioare şi Secţia a II-a Lucrări istorice. Statistica militară şi lucrări regimentare.
Şefii de secţie erau numiţi de domnitor, ceilalţi ofiţeri fiind numiţi de ministrul de Război5. Această
structură a avut o existenţă efemeră, fiind desfiinţată prin Î.D. nr. 1163 din 11 august 1867.
Prin Înaltul Decret nr. 181 din 3 februarie 1870, regele Carol I a aprobat ,,Regulamentul
relativ la serviciul ofiţerilor din corpul de stat major”, prin care s-a stabilit reînfiinţarea
Depozitului de Război. Conform art. 68, Secţia a II-a Lucrări istorice şi statistica militară avea ca
atribuţii ,,clasarea şi conservarea arhivelor privitoare la operaţii de război. Redactarea oricărei
operaţii militare. Istoricul regimentelor de la crearea lor şi, în general, toate lucrările istorice.
Adunarea tuturor documentelor necesare pentru istoria militară a României şi a puterilor străine.
Lucrări şi opere publicate în străinătate. Conservarea bibliotecii şi arhivei Depozitului. Examinarea
lucrărilor şi operelor militare publicate în România şi în străinătate”6. Un regulament ulterior urma
să stabilească în detaliu toate chestiunile care reglementau activitatea Depozitului7.

3
Printre lucrările de istorie militară de referinţă pentru perioada de început a istoriografiei militare naţionale se numără
,,Armata Română”, 1902, Locotenent-comandor Constantin Ciuchi, ,,Istoria Marinei Române în curs de 18 secole”, Tipografia
Ovidiu, Constanţa, 1906, General Grigore Crăiniceanu, ,,Istoria Armatei Române”, comunicare Academia Română, 1912, N.
Ştefănescu-Iacint, ,,Războiul româno-bulgar”, Bucureşti, 1914, General M. Aslan, ,,Memoriu asupra căderii capului de pod
Turtucaia”, Iaşi, 1918, General Ion Popovici, ,,Bătălia de la Sibiu”, Roman, 1918, C. Stere, ,,Marele Războiu şi politica României”,
Bucureşti, 1918, General I. Culcer, ,,Note şi cugetări asupra campaniei din 1916”, Iaşi, 1919, General C. Găvănescu, ,,Războiul
nostru pentru întregirea neamului”, Iaşi, 1919, C.R. Munteanu, ,,Bătălia de la Mărăşeşti”, Bucureşti, 1919, General A. Stoenescu,
,,În ploaia de gloanţe”, Bucureşti, 1919, Maior Răzvan Trăznea, ,,Mărăştii”, Bucureşti, 1919, General Basarabescu, ,,Silistra-
Turtucaia”, Bucureşti, 1920, Contraamiral N. Negrescu, ,,Rolul Marinei în războiul pentru întregirea neamului”, Bucureşti, 1920,
Maior Teodor Radu, ,,Vânătorii de munte”, Târgovişte, 1920, Mircea V. Rădulescu, ,,Războiul neamului românesc”, Bucureşti,
1920, A. Stegărescu, ,,Luptele din Dobrgea, câmpia Munteniei de jos şi din jurul Mărăşeştilor”, Buşteni, 1920, Constantin
Kiriţescu, ,,Istoria Războiului pentru Întregirea României 1916-1919”, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1921, General
Constantin Ştefănescu-Amza, ,,Istoric grafic al războiului neamului românesc”, Bucureşti, 1921, General C. Teodorescu,
,,Turtucaia”, 1921, General G.D. Mărdărescu, ,,Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei”, Bucureşti, 1922,
General A. Teodorescu, ,,Turtucaia, studiu tactic şi cauzele înfrângerii”, Braşov, 1922, General Alexandru Averescu, ,,Operaţiunile
de la Flămânda”, Bucureşti, 1923, General Alexandru Averescu, ,,Bătălia de pe Argeş”, Ţara noastră, Cluj, 1923, Dr. G. Miron,
,,Note din războiul pentru întregirea Neamului”, Bucureşti, 1923, Pr. N.V. Hodoroabă, ,,Din războiul de întregire”, Iaşi, 1923, Mih.
C. Vlădescu, ,,Generalul Averescu, sămănătorul de ofensive”, Bucureşti, 1923, General D. Iliescu, ,,Documente privitoare la
războiul pentru întregirea României”, Bucureşti, 1924, George Lungulescu, ,,Eroismul cavaleriei române”, Bucureşti, 1924,
General Sc. Panaitescu, ,,Turtucaia în războiul mondial”, Bucureşti, 1924, Alexandru Dăscălescu, ,,Jurnal operativ de pe câmpul de
războiu (cu Reg. 56 Infanterie. Antologie eroică)”, Roman, 1925, I. Ursu, ,,Generalul Grigore Eremia”, Oradea Mare, 1925, M.
Văgăonescu, ,,Viaţa în războiu, însemnări zilnice de pe front 1916-1918”, Bucureşti, 1925, Locotenent-colonel V. Nădejde, ,,Istoria
Armatei Române. Vol. I Din primele timpuri cunoscute până la întemeierea Principatelor Române”, onorată cu premiul Academiei
Române ,,Gheorghe Asache”, Tipografia ,,Cultura Românească“, Iaşi, 1930, General Ion I. Anastasiu, ,,Oastea română de-a lungul
veacurilor”, Tipografia M.St.M., 1933, Maior R. Dinulescu din Marele Stat Major, ,,Armata modernă. Concepţiuni moderne în
organizarea armatelor”, Editura Ramuri, Craiova, lucrare premiată de Academia Română ş.a.
4
,,Monitorul Oastei”, vol. II/1864, pp. 44-46.
5
Serviciul Istoric al Armatei (în continuare se va cita S.I.A.), Registrul Istoric al Marelui Stat Major, fila 24.
6
S.I.A., fond Microfilme, rola P.S.E.M. 1208, c. 130.
7
S.I.A., Registrul Istoric al Marelui Stat Major, f. 30.
8
Ghidul Arhivelor Militare Române

Prin Î.D. nr. 158 din 17 ianuarie 1884 a fost aprobat ,,Regulamentul serviciului de stat
major”, prin care se menţinea împărţirea M.St.M. în cele trei secţii, în cadrul Secţiei I regăsindu-se
ca atribuţiune distinctă ,,jurnalul şi istoricul în timp de pace şi război”8.
În organigrama M.St.M. din anul 1893, devenit direcţie superioară în compunerea
Ministerului de Război, în conformitate cu noul ,,Regulament asupra serviciului de stat major”,
aprobat prin Î.D. nr. 1170 din 13 aprilie 1891, Biroul 3 din cadrul Secţiei I avea ca atribuţii,
printre altele, ,,chestiunile statistice şi Istoricul”9. În anul 1896, Istoricul M.St.M. se regăseşte în
cadrul Biroului 1 al Secţiei I Organizarea, mobilizarea şi instrucţia armatei10 iar în anul 1897 în
cadrul Biroului 311.
În anul 1899, denumirea consacrată devine Istoricul campaniilor şi marilor operaţiuni ale
armatei”12.
În anul 1904, problematica istorică se regăseşte în responsabilitatea Subbiroului B, Biroul 4
din cadrul Secţiei a II-a, cu denumirea ,,Etape. Mijloace de corespondenţă militară şi
regulamentele respective. Istoricul campaniilor”13.
De la 5 iulie 1904, Biroul VI din cadrul Secţiei a II-a reuneşte ca responsabilităţi ,,Studii
istorice, geografice şi statistice. Biblioteca. Redacţia revistei ,,România militară”14.
În 1905 în cadrul M.St.M. a fost întocmit ,,Istoricul războiului ruso-japonez”15.
În anul 1906, Istoricul campaniilor se găsea printre atribuţiile Biroului 3 din cadrul Secţiei I16,
birou care din 1907 s-a numit Istoric şi Bibliotecă, cu compartimentele Studii istorice şi statistică,
Referate istorice. Biblioteca, Contabilitatea Bibliotecii ,,România militară” şi Cazarmarea17.
De la 25 mai 1907, atribuţiile Biroului 6 Informaţii din cadrul Secţiei a II-a includeau
Istoria militară generală. Studii asupra campaniilor moderne; istoria militară naţională; Istoricul
organizării armatei române, Istoricul manevrelor şi al taberelor de instrucţie, Istoricul
regulamentelor de exerciţii şi manevre ale celor trei arme18. Către sfârşitul anului 1909, Biroul 6
Informaţii încorpora la loc de cinste Istoricul Statului Major General19.
Prin Referatul nr. 6660 din 4 iunie 1918, şeful Secţiei a II-a din M.St.M., colonelul
Constantin Ştefănescu-Amza20 raporta că în baza informaţiilor furnizate de Biroul 3 Istoric,
Serviciul Fotografic al M.C.G. cuprindea ,,albume de fotografii din război, catalogate, filme
pozitive de cinematograf cu scene de război, în ambalajul lor special, clişee şi filme negative,
material prim şi aparate”, primele urmând să fie predate Biroului Istoric. Închirierea filmelor sau
reproducerea lor şi a clişeelor fotografice urma să se facă numai cu aprobarea M.St.M., sumele
încasate fiind vărsate în fondul orfanilor de război şi pentru procurarea materialelor necesare
Biroului Istoric.

8
Ibidem, f. 73.
9
Ibidem, f. 99.
10
Ibidem, f. 110.
11
Ibidem, f. 116.
12
Ibidem, f. 124.
13
Ibidem, f. 137.
14
Ibidem, f. 139.
15
Ibidem, f. 145.
16
Ibidem, f. 151.
17
Ibidem, f. 157.
18
Ibidem, f. 166.
19
Ibidem, f. 185.
20
Constantin Ştefan s-a născut la 23 iulie 1875, la Budeşti, judeţul Călăraşi. Prin Jurnal al Consiliului de Miniştri, în
anul 1904 i s-a aprobat să-şi adauge la numele său patronimic de Ştefănescu, pe acela de Amza (după mama). A absolvit
clasele primare la Şcoala Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi. Încadrat în
Regimentul 1 Geniu, între anii 1903-1905 a fost trimis de Ministerul de Război în Austria la Batalionul 6 Imperial de
Pionieri din Klosternenburg, servind cu gradul de locotenent în armata austro-ungară. A îndeplinit funcţiile de inspector
general al Armatei şi apoi ministru de Război în guvernul Iorga (1931-1932). A fost preşedinte al Societăţii de
Radiodifuziune (1936-1940), vicepreşedinte şi administrator delegat al Societăţii de Industrie Chimică (1940-1944) şi
preşedinte al Sindicatului Agricol de Ilfov (1944-1946). A decedat la 13 februarie 1964, la Bucureşti.
9
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Locotenentul Georgescu, fost şef al Serviciului Fotografic la M.C.G., rămânea ataşat la


Biroul 3 Istoric pentru folosirea fotografiilor, înlocuindu-l în serviciu pe căpitanul Constantin
Zagoritz, căzut prizonier21.
Pe Referatul nr. 75 din 5 iunie 1918 al maiorului Jinga referitor la confecţionarea din fondul
de război a unor dulapuri speciale necesare conservării diferitelor grupuri de documente ale
comandamentelor şi a hărţilor Istoricului, şeful Secţiei a II-a a pus următoarea rezoluţie: ,,Am
onoare a înainta acest referat al Biroului 3 Istoric, relativ la înfiinţarea dulapurilor speciale,
pentru păstrarea arhivei de campanie a Biroului Istoric. Arhiva operativă a tuturor
comandamentelor, anexele ei, hărţi, documente, lucrările Biroului, monografiile etc vor forma
pentru viitor tezaurul învăţămintelor ce trebuie a se trage din acest război. De aceea, susţin cererea
Biroului 3 a se aproba înfiinţarea acestor dulapuri, în număr de 8 (opt)”22.
Acelaşi maior Jinga solicita ca Biroul 3 Istoric să cumuleze arhivele unităţilor desfiinţate după
partea I a campaniei, arhiva Armatei I şi a II-a a campaniei (arhiva birourilor de stat major) şi arhiva
Corpului 5 Armată (desfiinţat în partea a doua a campaniei, după încheierea păcii). Ca urmare, pentru
ca Biroul 3 Istoric să poată corespunde diferitelor cereri şi pentru a putea lucra ulterior pe bază de
acte la istoricul campaniei, ofiţerul mai solicita ,,toate arhivele din timpul campaniei ce nu aparţin
Armatelor 1-5 Armată şi Diviziilor 1-15, precum şi oricărei unităţi, comandament şi serviciu care a
existat în timp de campanie”. În plus, ,,toate comandamentele (Corpurile 1-5, Diviziile 1-15,
brigăzile de infanterie, artilerie şi cavalerie), precum şi unităţile şi serviciile care au existat pe timpul
campaniei cu acelaşi titlu să trimită la Marele Stat Major Biroul 3 Istoric un dosar cu copie după
ordinele primate şi după ordinele date în cursul campaniei, precum şi copie după registrul istoric al
comandamentului unităţii sau formaţiunii. Toţii ofiţerii activi obligatoriu şi cei de rezervă benevol să
înainteze ierarhic un memoriu al activităţii lor în cursul campaniei, arătând în special chestiunile
operative cu critica obiectivă corespunzătoare”. M.St.M. urma să stimuleze cu premii, recompense
etc lucrările personale cu caracter istoric, psihologic etc sau de critică obiectivă a diferitelor episoade
din campania primului război mondial23.
Prin Referatul nr. 241 din 26 iunie 1918, şeful Biroului 3 Istoric, locotenent-colonelul I.
Motaş solicita ,,rezumatele birourilor din Marele Cartier General, precum şi acel al unităţilor mari,
întrucât cercetarea amănunţită a tuturor dosarelor campaniei nu este posibilă acum”. Cum la Biroul
Operaţiilor însărcinat cu această lucrare fusese desemnat locotenent-colonelul Condeescu,
coordonat în întreprinderea sa de locotenent-colonelul Ţenescu, se solicita mutarea primului la
Biroul Istoric. În rezoluţie, colonelul Ştefănescu-Amza conchidea: ,,Am onoare a înainta acest
referat al Biroului 3 Istoric, pe care îl susţin în părţile sale de la nr. 1, 2, 3, 4, adică în sensul a se
interveni la Birourile din M.St.M. foste ale M.C.G., şi anume la Biroul Organizării, Biroul
Operaţiilor, Biroul Informaţii şi Biroul Transporturilor a se întocmi şi înainta Biroului Istoric o
dare de seamă rezumativă şi cronologică, care să servească ca bază de sprijin sau schelet al
lucrării, ce se va dezvolta apoi de Biroul Istoric.
Cât priveşte însă şi Corpurile de armată şi diviziile să întocmească câte un rezumat istoric
aşa cum îl cere Biroul Istoric, nu sunt de aceeaşi părere, căci cred propunerea imposibil de realizat
în circumstanţele actuale, şi mai ales în ceea ce priveşte prima parte a campaniei, când foarte multe
arhive operative s-au pierdut. De aceea, în locul acestei soluţii, propun ca corpurile de armată şi
diviziile să trimită copii de pe registrul/jurnal de operaţii cu anexele şi crochiurile respective,
însărcinându-se cu această lucrare un ofiţer, care să nu mai aibă altă însărcinare, luat la nevoie de
la un corp de trupă, şi lucrând sub supravegherea şefului de stat major”. La rându-i, şeful S.M.G.,
generalul Constantin Christescu24 a decis: ,,Se aprobă referatul Biroului, dându-se ordinele
necesare. Propunerea Secţiei pentru corpuri de armate şi divizii se admite numai pentru operaţiile
campaniei asupra cărora nu s-ar mai avea arhiva necesară”25.

21
S.I.A., fond Microfilme, P II 1 640, c. 751.
22
Ibidem, c. 752.
23
Ibidem, c. 754.
24
Şeful Statului Major General între 3 decembrie 1913-1 aprilie 1914, 1 aprilie-8 octombrie 1918 şi 1 aprilie 1920-8 mai 1923.
25
S.I.A., fond Microfilme, P II 1 640, c. 756-758.
10
Ghidul Arhivelor Militare Române

Întrucât rezumatul istoric al comandamentelor şi diviziilor desfiinţate nu putea fi redactat


decât la M.St.M., unde se afla vărsată arhiva acestora, cu referatul nr. 564 din 16 august 1918,
generalul Christescu a solicitat detaşarea la Biroul Istoric, pentru maxim patru luni, a unor ofiţeri
care au activat în cadrul acestor comandamente şi divizii26.
Rezumatul istoric, semnat de comandant şi contrasemnat de ofiţerul desemnat cu redactarea
acestuia, urma să fie înaintat Biroului Istoric din M.St.M. până la 1 ianuarie 1919.
Cu adresa nr. 307 din 4 iulie 1918, şeful Secţiei a II-a din M.St.M., colonelul Constantin
Ştefănescu-Amza, transmitea Diviziilor I şi a II-a necesitatea de a dispune întocmirea istoricului
rezumativ al operaţiunilor executate de cele două comandamente. Acesta trebuia să cuprindă
ordinea de bătaie a comandamentului şi modificările care au survenit, respectiv ordinele care au
stat la baza acestora, situaţia efectivelor, operaţiunile mai importante proiectate, operaţiunile
executate, legăturile pe verticală şi pe orizontală, trupele şi unităţile inamicului cu care s-au
confruntat, modul de hrănire şi aprovizionare cu muniţii, aprecieri asupra operaţiunilor executate,
crochiurile necesare etc. Acest istoric rezumativ urma să fie completat cu o hartă sau schiţă la
scara 1/200.000, pe care se va trasa cu negru itinerarul Diviziei pe tot timpul campaniei27.
În urma trecerii armatei pe picior de pace, în baza Î.D. nr. 3179 din 28 octombrie 1918, în
cadrul Secţiei a II-a Istoric şi Etape se regăseau două birouri - Biroul 3 Istoric, condus de
locotenent-colonelul Dumitru Motaş şi Biroul 4 Etape şi Biblioteca M.St.M.28.
Prin Referatul nr. 1294 din 10 decembrie 1918 al Biroului 3 Istoric, şeful M.St.M. arăta că
deşi Ministerul de Război aprobase înfiinţarea unui post de bibliotecar –arhivar la Biroul Istoric ,,care
să ţie firul lucrărilor, deoarece ofiţerii biroului se schimbă destul de des”, din lipsă de personal,
Direcţia Personalului nu încadrase funcţia. ,,Cum Biroul Istoric are menirea a primi o mare
dezvoltare pe viitor – argumenta generalul – şi a se ocupa nu numai cu istoricul campaniei din 1916-
1918, ci a îmbrăţişa toate chestiunile în legătură cu istoricul armatei române şi din trecutul mai
îndepărtat, iar noile provincii dobândite prin acest război lărgind încă câmpul de activitate al acestui
serviciu, este nevoie ca bibliotecarul-arhivar al Biroului Istoric să fie un om cu cultură superioară,
posedând o diplomă universitară, condiţie care nu este cerută funcţionarilor Ministerului de Război.
Domnul Vasile Lambru, licenţiat în Drept de la Facultatea din Bucureşti şi fost magistrat,
dorind a ocupa această funcţie, după cum se vede din alăturata petiţiune, cu gradul de şef de birou
clasa I, grad echivalent cu cel avut în magistratură, cu onoare vă rog să binevoiţi a aproba această
numire pe ziua de 15 decembrie”29.
La 11 martie 1919, şeful Biroului Istoric, locotenent-colonelul Dumitru Motaş, solicita crearea
Secţiei Istorice în cadrul M.St.M. Principalul argument consta în faptul că Biroul Istoric având de
întocmit o lucrare cu totul independentă de lucrările celorlalte secţii, ofiţerul considera că ,,înglobarea
lui la una din secţii nu prezintă niciun avantaj, ci dimpotrivă are dezavantajul de a se trece şi
înregistra arhiva şi corespondenţa acestui birou pe la o secţie cu care nu poate avea nicio comunitate
de lucru”. În plus, argumenta ofiţerul, ,,Pentru a se putea continua lucrările pregătitoare întocmirii
rezumatului istoric al campaniei, este nevoie a se dispune deocamdată de personalul strict necesar
pentru: clasarea arhivei de război, însărcinându-se cu această operaţiune cel puţin câte un ofiţer
pentru fiecare corp de armată şi unul pentru diferite servicii ale armatei; centralizarea rezumatelor
istorice ce au început să sosească de la Divizii, precum şi coordonarea lor în timp şi spaţiu; studierea
diferitelor reclamaţii privitoare la operaţiuni; redactarea rezumatului istoric al operaţiunilor”.
În acest scop, ofiţerul propunea extinderea urgentă a Biroului Istoric, care la data respectivă nu
dispunea nici măcar de personalul necesar clasării arhivelor de campanie, clasare care nu putea fi făcută
decât de către ofiţeri care să posede cunoştinţe militare suficiente (absolvenţi ai Şcolii Superioare de
Război sau ofiţeri care au servit la comandamentele de corp de armată, divizii sau brigăzi).

26
Ibidem, P II 1 640, c. 767.
27
Ibidem, P II 1 606, c.759-760.
28
Ibidem, f. 272.
29
Ibidem, c. 724-725.
11
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Soluţia era crearea unei Secţii Istorice în cadrul M.St.M., condusă de un colonel, organizată
pe trei birouri: Biroul 1 Istoric, Biroul 2 Arhivă şi Biroul 3 Registratură30.
Ca urmare, în baza Ordinului de Zi nr. 51 din 14 mai 1919, Secţia a II-a Istoric s-a transformat în
Secţia a III-a Instrucţie, Regulamente şi Istoric, având în compunere trei birouri31. Printre acestea figura
şi Biroul 3 Istoric, cu trei subbirouri care aveau ca atribuţii: ,,1. Adunarea, clasarea şi coordonarea
datelor şi documentelor operative ale tuturor marilor unităţi ale armatei, precum şi întocmirea acestui
istoric. Întocmirea istoricului campaniei 1916-1919. 2. Lucrările Comisiei de monografie şi comisii
similare. Învăţămintele trase din istoria campaniilor relativ la organizare, instrucţie şi conducere.
3. Supravegherea lucrărilor particulare cu caracter istoric mai vechi ale oştirii române. Monumente
istorice, tratamentul prizonierilor şi lucrări ce decurg. Arhiva istorică” 32.
În ordinea de bătaie a M.St.M. de la 1 noiembrie 1920 întâlnim Secţia a VI-a Istoric în
cadrul Diviziei a II-a, înfiinţată la 1 aprilie 1920, pe baza Referatului nr. 224 din 28 martie 1920,
aceasta fiind organizată pe două birouri, Biroul 1 Istoric al Armatei Române şi Biroul 2 Istoric al
armatelor străine33. Fiecare birou era încadrat cu trei ofiţeri şi câţiva referenţi. Secţia a început să
lucreze efectiv abia în aprilie 1921, când a fost numit un nou şef al secţiei şi s-a trecut la
conceperea planurilor pentru întocmirea rezumatelor operaţiilor militare în campaniile 1916-1918
şi 1918-191934.
Primii ofiţeri care au încadrat Secţia a VI-a Istoric, după înfiinţarea ei, la 1 aprilie 1920, au
fost: colonelul Constantin Tănăsescu – şef de secţie, locotenent-colonelul Constantin Petrovicescu –
şef birou, locotenent-colonelul Barbu Pârâială – şef birou, maiorul Aurel Aldea, locotenentul
Grigorie Basarabescu şi căpitanul Mihai Vitzu. Celelalte funcţii au fost acoperite prin detaşarea
unor ofiţeri de la corpurile de trupă. În cursul aceluiaşi an, colonelul Constantin Tănăsescu a fost
mutat la comanda Regimentului 22 Artilerie, fiind înlocuit de colonelul Dumitru Paladă, fost
comandant al aceluiaşi regiment, iar în martie 1921, la conducerea Secţiei a fost numit colonelul
Laurenţiu Bârzotescu.
În anul 1921, Secţia a VI-a din cadrul Diviziei a II-a s-a reorganizat pe trei birouri: Biroul I
Istoricul perioadei neutralităţii şi Campania 1916 până la 1 ianuarie 1917, Biroul II Istoricul
Campaniei 1 ianuarie 1917 – 1 aprilie 1921 şi Biroul III Campanii vechi şi arhivă35.
De la 1 aprilie 1922, întâlnim Secţia a VIII-a Istorică în cadrul Diviziei a III-a, cu două
birouri, Biroul 1 Perioada neutralităţii şi operaţiunile până la 1 ianuarie 1917 şi Biroul 2
Operaţiunile de la 1 ianuarie 1971 până la trecerea armatei pe picior de pace36.
În 1923, Secţia a VIII-a Istoricul Campaniei are două birouri, Biroul 1 Arhive, Cercetări,
Muzeul Militar şi Biroul 2 Studiul Campaniilor37. În această perioadă, Secţia a VIII-a Istoric a
completat cu documente din arhivele de război istoricul părţii a doua a campaniei 1 ianuarie 1917 –
1 august 1918, reorganizarea Armatei Române iarna 1916 – 1917, evenimentele şi operaţiunile
dintre 27 noiembrie 1916 şi 1 ianuarie 1917 şi ofensiva Armatei a II-a la Mărăşti. De asemenea, a
redactat o serie de lucrări cu caracter istoric, precum Acţiunea cavaleriei române în campania 1916 –
1918 (Şarja de la Robăneşti, Acţiunea de la Prunari, Acţiunea Diviziei I şi a II-a Cavalerie în
partea a doua a campaniei) şi rezumatul operaţiunilor armatei române în Transilvania (noiembrie
1918 - mai 1919) pentru Ministerul de Externe38.

30
Ibidem, P II 1 524, c. 355-356.
31
S.I.A., Registrul Istoric al Marelui Stat Major, f. 273.
32
Ibidem, f. 283.
33
Registrul istoric al Marelui Stat Major. Primul şef al Secţiei a VI-a Istoric a fost colonelul (general din ianuarie
1926) Constantin Tănăsescu.
34
Luminiţa Giurgiu, Manuel Stănescu, Lucian Drăghici, Cornel Ţucă, ,,În slujba muzei Clio. O istorie a Serviciului
Istoric al Marelui Stat Major 1920-1945”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006, p. VII.
35
S.I.A., Registrul Istoric al Marelui Stat Major, f. 299-300.
36
Ibidem, f. 318.
37
Ibidem, f. 322.
38
Ibidem, f. 349.
12
Ghidul Arhivelor Militare Române

În anul 1924, Secţia a VIII-a Istorică cuprindea Biroul 1 Arhive şi Biroul 2 Studiul
campaniilor39.
De la 1 octombrie 1927, Secţia a VIII-a Istoric s-a transformat în Secţia a VII-a Istoric,
regăsită în structura Diviziei I, cu Biroul 1 Cercetări istorice, Biroul 2 Arhive, Biroul 3 Istoric şi
Muzeul Militar Naţional40.
La 30 ianuarie 1928, Secţia a VIII-a Istoric (între timp i se schimbase numărul), având în
subordine Muzeul Militar Naţional şi Depozitul Central de Arhivă al M.Ap.N., a luat denumirea de
Serviciul Istoric, funcţia de şef al acestuia fiind încredinţată unui general, având ca ajutor un
colonel.
Prima misiune a echipei Secţiei a fost să obţină dispoziţiile necesare pentru adunarea arhivei
operative. Astfel, până în anul 1937, Secţia a reuşit să adune 25.558 de dosare, 117 mape de hărţi, 2091
de cărţi, 187 de exemplare ale „Monitorului Oastei” şi 11.250 de registre diverse41. Secţia era informată
despre celelalte documente de arhivă rămase la Comandamentele Teritoriale şi despre arhiva preluată la
Depozitul de Arhivă al M.Ap.N. de la Otopeni, pe care îl avea în responsabilitate directă.
Aşadar, în perioada interbelică, organizarea Serviciului Istoric a fost conformă cu misiunile
specifice, urmând exemplul oferit de serviciul similar din armata franceză. De altfel, în 1929, şeful
Serviciului, generalul Grigore Constandache42, a efectuat un stagiu de documentare de trei luni la
Serviciul Istoric francez.
La 1 octombrie 1944, Serviciul Istoric al M.St.M. mai dispunea de 45.864 de dosare, dintre
care 35807 priveau numai participarea armatei române la Primul Război Mondial (mai bine de
18000 de dosare fuseseră distruse ca urmare a bombardamentelor). De asemenea, Biblioteca
Serviciului dispunea de 3.365 de volume, alte 40.000 fiind referitoare la Primul Război Mondial43.

Serviciul Istoric – for tutelar al Muzeului Militar Naţional

Una dintre atribuţiile Serviciului Istoric a fost şi „supravegherea conducerii Muzeului


Militar Naţional”, instituţie aflată în subordinea M.St.M. şi în coordonarea Serviciului Istoric.
Nucleul viitorului Muzeu Militar Naţional l-a constituit Secţia Militară, creată în cadrul
Muzeului Naţional prin Decretul nr. 1789 din 22 aprilie 1914, la iniţiativa maiorului Radu R.
Rosetti. Conform decretului, cu organizarea secţiei – subordonată administrativ Ministerului de
Război – a fost însărcinată o comisie alcătuită din Vasile Pârvan, Al. Tzigara-Samurcaş şi maiorul
Rosetti, care s-a preocupat de strângerea pieselor vizate pentru a putea fi expuse. Numeroase alte
obiecte de patrimoniu au fost obţinute prin achiziţii directe sau donaţii.
În septembrie 1923, Serviciul Istoric a înaintat Ministerului de Război un raport-sinteză
cu propuneri detaliate privind conţinutul ştiinţific al tematicii Muzeului Militar, care trebuia „să
adune tot materialul privitor la arta şi istoria militară a neamului din tot teritoriul locuit de români”
şi, în egală măsură, să înfiinţeze „secţiuni militare pe lângă muzeele regionale din cuprinsul ţării”,
să organizeze „în muzeele militare din ţările aliate secţiuni reprezentând armata română în războiul
mondial, şi a da posibilitatea ţărilor aliate să organizeze secţiuni militare corespunzătoare în
muzeul nostru”44. Ca urmare a acestui raport, prin Decretul 6064 din 18 decembrie 1923 s-au pus
bazele Muzeului Militar Naţional.

39
Ibidem, f. 459.
40
Ibidem, f. 624.
41
Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A.M.R.), fond 948/52d, dosar nr. 152, f. 2.
42
Generalul Grigore Constandache, fost şef al Serviciului Istoric între 1928-1936, a fost membru al Academiei de
Ştiinţe şi al Societăţii de Arheologie şi Numismatică, iar din luna februarie 1928, membru în consiliul de conducere al
Muzeului Militar Naţional. A publicat ,,Cavalerismul, originea şi evoluţia sa” (1931), ,,Problema responsabilităţilor
războiului 1914-1916” (1933), ,,Reflecţiuni asupra şefului” (1933), ,,Problema războiului” (1936), ,,Fiinţa şi rostul Istoriei”
(1936) ş.a.
43
A.M.R., fond 948/53d, dosar nr. 337, f. 11.
44
A.M.R., fond 948/52c, dosar nr. 43, f. 156.
13
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Muzeul şi-a deschis porţile pentru public în anul 1924, fiind amenajate 17 săli şi 8 galerii
în care era prezentată istoria militară a poporului român, de la întemeierea principatelor până în
anul 1922, anul încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, la Alba Iulia. Secţii speciale
erau dedicate armelor infanterie, marină, aviaţie, aerostatic, artilerie, geniu şi serviciul sanitar. În
primul an de funcţionare, muzeul a fost vizitat de 11.648 de oaspeţi.
Activitatea muzeului a fost îndrumată de un Consiliu de conducere, din care au făcut parte
profesorii Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, I. Andrieşescu, I. Ursu, Constantin Moisil, C.C. Giurescu,
Aurelian Sacerdoţeanu, Vl. Dumitrescu şi generalii Radu R. Rosetti, Constantin Ştefănescu-Amza
– socotit întemeietorul muzeului – şi Grigore Constandache.
În centrul preocupărilor au stat colecţiile muzeului, asupra cărora s-au făcut studii
îndelungate şi amănunţite pentru identificarea, fişarea şi catalogarea pieselor deţinute, precum şi
întocmirea unor cataloage şi albume tematice. Printre acestea se numără ,,Albumul uniformelor
armatei române (1830-1930)”, catalogul steagurilor, al armelor de foc (neterminat), al clişeelor
fototecii ş.a. Dezvoltarea patrimoniului s-a realizat şi prin participarea specialiştilor muzeului la
diverse campanii de săpături arheologice, precum cele de la Fedeleşeni, Cristeşti, Turnu Severin,
Târgu Mureş etc. Din 1924, Muzeul Militar şi-a alcătuit o bibliotecă proprie, dotată cu lucrări de
istorie militară, adăpostite, din 1935, într-un pavilion special construit în acest scop, în Parcul
„Carol I”.
Muzeul dispunea şi de o secţie fotocinematografică, înzestrată cu filme (peste 42.000
metri de peliculă) şi clişee (peste 17.000, în 1937), înfăţişând momente importante, reconstituite,
din Războiul de Independenţă, scene din Primul Război Mondial, diferite solemnităţi militare sau
vizite ale reprezentanţilor ţărilor străine în România.
Muzeul Militar Naţional a creat secţii militare româneşti în muzee din străinătate, precum
în Cehoslovacia, Franţa, Italia, Iugoslavia şi Belgia, dar şi în muzeele regionale din Arad,
Timişoara, Sibiu, Cluj, Craiova şi Constanţa. Filialele de la Mărăşeşti45 şi Craiova, inaugurate în
1933, au completat „zestrea” Muzeului.
Sub coordonarea specialiştilor Serviciului Istoric a fost organizată Biblioteca M.St.M.,
aflată, temporar, în subordinea sa, precum şi numeroase expoziţii la Muzeul Militar Naţional.

Activitatea documentar-editorială

Încă din anul 1915, Secţia Istoric a demarat redactarea istoricului campaniilor Armatei
Române în Războiul de Independenţă şi în Războiul pentru Întregire (o cronică foarte valoroasă
despre Războiul de Independenţă, existentă deja la M.St.M., a fost capturată de inamic în luna
decembrie 1916, cu ocazia ocupării Capitalei. În aceste circumstanţe, deplângând lipsa unei
monografii a participării Armatei Române la Războiul de Independenţă, s-a constituit, abia în
noiembrie 1941, la iniţiativa generalului Radu R. Rosetti, ministru al Culturii Naţionale şi
Cultelor, o comisie desemnată să realizeze o istorie a participării Armatei Române la războiul
ruso-româno-turc din 1877-1878, din compunerea căreia făceau parte reprezentanţi ai Academiei
Române, ai Ministerului de Externe şi ai Serviciului Istoric al M.St.M.46. Din cauza lipsei
fondurilor şi a reeşalonării priorităţilor în cercetarea istorică, comisia, fără a fi reuşit să dea la tipar
măcar o parte din preconizata monografie, şi-a suspendat activitatea, la 26 ianuarie 194847.
În perioada interbelică, specialiştii Serviciului Istoric au realizat numeroase lucrări, studii
şi documentare, printre care reprezentativă rămâne monografia ,,România în războiul mondial
1916-1919”, care a presupus o activitate laborioasă de documentare. Lucrarea, pe care Nicolae
Iorga o aprecia ca fiind „bine făcută din punct de vedere militar” şi prin intermediul căreia se

45
Maior Ioan Th. Dumitru, ,,Muzeul Militar Naţional – Secţiunea Mărăşeşti”, în „Buletinul Muzeului Militar
Naţional”, Anul II, nr. 3-4/1938-1939.
46
A.M.R., fond 948/52d, dosar nr. 304, f. 8.
47
A.M.R., fond 948/52d, dosar nr. 302, f. 84.
14
Ghidul Arhivelor Militare Române

puteau cunoaşte „toate mişcările de trupe, toate succesele şi toate neizbânzile”48, a fost astfel
structurată:
- volumul I: 671 de pagini, cu 42 de anexe, însoţit de un volum de documente de 737 de
pagini şi o mapă cu 92 de hărţi şi schiţe;
- volumul II: 885 de pagini, cu 12 anexe, însoţit de un volum de documente de 328 de
pagini şi o mapă cu 65 de hărţi şi schiţe.
- volumul III, partea I: l 112 de pagini, însoţit de un volum de documente de 498 de
pagini şi o mapă cu 42 de hărţi şi 64 de schiţe.
- volumul III, partea a II-a: 906 de pagini, cu 12 anexe, însoţit de un volum de
documente de 475 de pagini şi o mapă cu 43 de hărţi şi schiţe.
Primele trei volume tratau doar perioada august – septembrie 1916.
Volumul al IV-lea cuprindea operaţiile din perioada octombrie – decembrie 1916,
volumul al V-lea era dedicat operaţiilor militare de la 1 ianuarie 1917 pe frontul din Moldova până
la pacea de la Bucureşti şi unirea Basarabiei cu România, iar volumul al VI-lea era proiectat să
cuprindă operaţiile Armatei Române în Transilvania şi Ungaria (octombrie 1918 - iunie 1920).
Primul volum a apărut abia în anul 1934, iar în aprilie 1944 fuseseră publicate doar
primele trei volume (al treilea în două părţi) şi era proiectat să apară volumul al IV-lea.
La redactarea acestei lucrări monumentale, realizată sub coordonarea generalului Grigore
Constandache, şeful Serviciului Istoric în perioada 28 ianuarie 1928 – 31 octombrie 1936 şi
ulterior consilier tehnic şi a colonelului Constantin Drăgănescu, şeful Serviciului Istoric între
1 noiembrie 1938 – 10 februarie 1942, au contribuit coloneii Epaminonda Arghiropol, Ioanichie
Filimon, Ioan P. Georgescu, Marin Manafu şi Victor Renescu, locotenenţii-colonei Paul Alexiu,
Petre Andreescu, Ioan Cristescu, Constantin Drăgănescu, Romulus Dumitrescu, Carol Franc,
Alexandru Ioaniţiu, Scarlat Momiceanu, Ioan Muţiu, Isaia Popa şi Emil Procopiescu, Nicolae
Stătescu şi Nicolae Tretinescu, căpitan-comandorul Preda Fundăţeanu, maiorii Alexandru
Dumitrescu, Gheorghe A. Ionescu şi Vasile P. Nicolau şi căpitanii Ioan Constantinov, Vasile
Garaiac, Traian Lărgeanu şi Vasile Nicolau.
Serviciul Istoric s-a preocupat de întocmirea unor cronologii pentru secţii, servicii,
inspectorate şi unităţi şi a asigurat schimbul de documente de arhivă cu armatele iugoslavă,
poloneză, ungară şi cehoslovacă. De asemenea, a selecţionat un volum impresionant de documente
din străinătate prin ataşaţii militari, a identificat şi clasat o cantitate imensă de arhivă militară
găsită în Banat, Transilvania şi Basarabia, a clasat şi păstrat arhiva câtorva comandamente ruseşti,
rămasă la Iaşi şi a tradus foarte multe documente de un real interes istoric. Reprezentanţii
Serviciului Istoric au acordat o atenţie sporită strângerii arhivelor referitoare la români, aflate la
Viena şi a desfăşurat o muncă intensă de recuperare a unor obiecte de interes istoric risipite în
lume, precum două tunuri de cireş care ar fi aparţinut lui Avram Iancu.
Iniţial, Serviciul Istoric a depins de şeful M.St.M. (ulterior, rapoartele curente erau
adresate primului sau celui de-al doilea subşef al M.St.M.) şi era organizat pe trei birouri cu câte
patru ofiţeri, doi desenatori, dactilografi şi traducători. Biroul nr. 4 Studii şi Arhive era mai mare şi
gestiona arhiva de la sediul Serviciului, dar şi din teritoriu.
În această componenţă, atribuţiile sale de bază erau: să redacteze istoricul campaniilor
Armatei Române, să redacteze istoricul M.St.M., începând cu anul 1831, prin Biroul 4; să facă
studiul critic al campaniilor pentru a folosi la redactarea doctrinei militare a României.
O altă îndatorire a Serviciului a fost să identifice, să trieze, să adune şi să controleze
arhivele armatei, instituţia fiind autorizată să emită ordine, dispoziţiuni, recomandări şi să dea aviz
la proiectele de lege în domeniu. Pe lângă regulamentele generale, activitatea Serviciului a fost
reglementată de „Regulamentul privitor la adunarea şi conservarea arhivelor armatei” („Monitorul
Oficial” nr. 11 din 10 iulie 1933) şi „Regulamentul provizoriu referitor la arhivele de război şi
Registrul Istoric” (Înaltul Decret nr. 944 din 2 aprilie 1934).

48
„România”, 30 iulie 1938.
15
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Serviciul Istoric s-a preocupat constant de redactarea istoricului M.St.M., reuşind să se


realizeze o lucrare monumentală de 920 de pagini, cu două schiţe, lista şefilor M.St.M. între anii
1859 şi 1934 – „pentru a se aplica pe placă sintetică” – monografia localului M.St.M. şi multe alte
lucrări, parţial dispărute, din nefericire, în timpul bombardamentelor din aprilie 1944, în gara
Turnu Severin.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Serviciul Istoric a continuat redactarea
volumului IV Istoricul Campaniei 1916, care cuprindea operaţiunile dintre 10 noiembrie –
31 decembrie 1916: Trecerea Dunării şi Oltului de către inamic. Operaţiunile din Muntenia între
10 – 12 noiembrie 1916, Bătălia de pe Argeş şi Neajlov. Operaţiunile din zilele de 12 – 15 (inclusiv)
noiembrie 1916, Operaţiunile din Dobrogea între 10 – 20 noiembrie 1916 şi Retragerea. Situaţia în
seara de 20 noiembrie 1916 şi operaţiunile din zilele de 21 – 27 (inclusiv) noiembrie 1916,
concomitent cu adunarea arhivelor şi a materialului documentar pentru Istoricul evenimentelor din
perioada 15 martie 1939 – 21 iunie 1941 şi al Campaniei contra Rusiei Sovietice.
Până la 1 februarie 1943 a fost întocmit un ,,Istoric rezumativ al raporturilor istorice
dintre români şi ruşi pentru tineretul şcolar” şi un altul, pentru şcolile militare şi s-au pus bazele
,,întocmirii planului unui istoric al pregătirii de război a armatei noastre sub toate raporturile, din
1921 – când armata a trecut pe picior de pace – până în 1941, la începerea actualului război”.
Din ordinul Cabinetului Militar al Conducătorului statului a fost redactată lucrarea
,,Valoarea aportului adus de forţele române în Bătălia de la Odessa, în ansamblul dispozitivului
aliat de la aripa de Sud a frontului de Est”49.
În timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, Serviciul Istoric a avut în organică un
Birou de Informaţii, care s-a străduit să consemneze date importante despre mişcările extremiste,
ponderea şi influenţa lor în societatea românească, despre riscurile la care erau expuse depozitele
de arhivă şi patrimoniul Muzeului Militar Naţional. Acest birou a făcut o descriere aproape
completă despre distrugerea arhivei aflată în două vagoane de tren, bombardate la Turnu Severin
în noaptea de 15/16 aprilie 1944. Multe informaţii preţioase, care se regăsesc în fondul Serviciului
Istoric, se referă la arhiva predată comandamentelor sovietice după 12 septembrie 1944 şi la
iniţiativa ofiţerilor din Serviciu de a copia jurnalele de operaţii ale unităţilor înainte de a fi luate de
sovietici.

Activitatea postbelică a Serviciului Istoric al Armatei (1949-1968)

La începutul anului 1949, Serviciul Istoric al Marelui Stat Major (M.St.M.) era
subordonat pe linia sarcinilor de serviciu celui de-al doilea subşef al M.St.M., generalul-maior
Constantin Verdeş50.
Prin Ordinul de zi de comandament nr. 88 din 10.03.1949, Serviciul Istoric a luat
denumirea de Secţia a 11-a Istoric, cu aceeaşi subordonare. Structura organizatorică a secţiei a
rămas neschimbată ca birouri, însă în cadrul fiecărui birou au apărut funcţii noi51.
În luna martie 1949, colonelul Ioan N. Popescu, şeful Secţiei a 11-a Istoric a fost mutat la
Regiunea 3-a Militară, fiind înlocuit de colonelul Virgil Dumitrescu52.

49
S.I.A., fond Marele Stat Major. Serviciul Istoric, dosar nr. 852/1942, f. 2-5.
50
Detalii privind evoluţia Serviciului Istoric al Armatei în perioada de început în Luminiţa Giurgiu, Lucian Drăghici,
Manuel Stănescu, Cornel Ţucă, „În slujba muzei Clio. O istorie a Serviciului Istoric al Marelui Stat Major 1920-1945”,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006.
51
Vezi şi Comandor dr. Marian Moşneagu, „Despre trecutul Armatei României, la timpul prezent şi viitor”, în
„Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, Anul XIII, nr. 1(47)/2010, p. 2-14.
52
Serviciul Istoric al Armatei, Fond Marele Stat Major, „Registrul istoric al Secţiei Studii Istorice şi Arhivele
Ministerului Apărării Naţionale 1949-1968”, f. 2.
16
Ghidul Arhivelor Militare Române

La 23 martie 1949 a fost creat „Biroul registru istoric”, încadrat cu un ofiţer şi un


funcţionar civil dactilograf, şef al biroului fiind numit locotenent-colonelul Vladimir P. Tutoveanu.
Totodată a fost redus necesarul la Biroul l Studii cu un ofiţer, iar la Biroul 2 Arhive Istorice cu un
funcţionar civil dactilograf.
La l aprilie, locotenent-colonelul Vladimir Tutoveanu a fost numit operator administrativ
al Bibliotecii M.St.M., iar funcţionarul civil Vasile Creţu ca bibliotecar gestionar.
În luna mai, plutonierul major Aurel Gh. Morariu a fost detaşat la cursul de pregătire din
cadrul Şcolii de Ofiţeri de Administraţie, în vederea acordării gradului de sublocotenent.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 1949 de către personalul Secţiei a 11-a Istoric au
constatat în definitivarea broşurii de popularizare a participării Armatei Române la războiul
antihitlerist, întocmirea unui studiu rezumativ al acestei participări destinat cadrelor armatei:
fascicola I 23 august - 16 septembrie 1944; fascicola a II-a 17 septembrie - 25 octombrie 1944;
fascicola a III-a Eliberarea Ungariei; fascicola a IV-a Eliberarea Cehoslovaciei, întocmirea fişelor
rezumative pe zile de operaţiuni (lupte) ale Armatelor l şi 4 Române în războiul antihitlerist şi
întocmirea jurnalului de operaţii al M.St.M. pe perioada 1946-1948, lucrare executată împreună cu
Secţia Operaţii, şi a registrului istoric al M.St.M. pe anul 1940.
Privind activitatea pe linie de arhivă, secţia a continuat munca de triere a arhivei aflată în
depozite şi întocmirea registrelor de evidenţă a acesteia. Totodată s-a întocmit tabulatorul arhivei
armatei.
Ofiţerii din secţie au mai desfăşurat şi alte activităţi legate de popularizarea luptelor duse
de trupele române împotriva fascismului. Astfel, locotenent-colonelul Constantin Andriade, şeful
Biroului l Studii, a publicat mai multe articole pe această temă în paginile revistei „Cultura
militară” şi ziarului „Glasul armatei”.
În februarie 1949, lucrarea „Participarea României la războiul împotriva fascismului
1944-1945” a fost înaintată şefului M.St.M.
La cererea Secţiei a 4-a a M.St.M., în luna aprilie 1949, Biroul 1 Studii a întocmit o
situaţie cu diviziile de infanterie române care s-au distins pe frontul antihitlerist şi în Primul
Război Mondial. Situaţia a fost trimisă Secţiei a 4-a pentru a fi folosită ca material documentar.
În luna iulie 1949, situaţia depozitelor de arhivă se prezenta astfel: Depozitul de arhivă
regional al Regiunii l Militare la Bârlad, Depozitul de arhivă regional al Regiunii 2 Militare la
Otopeni, Depozitul de arhivă regional al Regiunii 2 Militare la Floreşti-Cluj şi un subdepozit la
Timişoara, Depozitul central de arhivă al M.Ap.N. la Otopeni.
Depozitul de arhivă al M.St.M., compus din jurnalele de operaţii şi arhivă istorică din
războiul antihitlerist, arhive istorice noi (1921-1944) şi arhive vechi, (valoarea a 25 de vagoane)
era adăpostit în clădirea M.St.M. şi la Otopeni.
O activitate importantă desfăşurată de Secţia 11-a Istoric pe linie arhivistică a constituit-o
organizarea, la 18 iulie 1949, a unei convocări cu toţi şefii de depozite de arhive. Scopul acesteia l-a
constituit stabilirea nivelului cunoştinţelor şefilor Depozitelor de arhivă asupra regulamentului
arhivelor armatei, comunicarea ordinelor M.St.M. relativ la depozitarea şi conservarea arhivelor,
precizarea responsabilităţilor ce revin şefilor de depozite pe linia cercetării arhivei, trierii acesteia
şi furnizarea datelor solicitate de eşaloanele superioare. Consfătuirea şi-a atins obiectivele propuse,
participanţii realizând un util schimb de experienţă în privinţa activităţii arhivistice în armată.
În luna august, cu Ordinul ministrului adjunct al ministrului Ap.N. nr. M 0604 din
9.08.1949, Depozitul central de arhivă al M.Ap.N., depozitele regionale şi subdepozitul Timişoara
au fost subordonate Direcţiei Superioare Politice a Armatei (D.S.P.A.), numai din punct de vedere
operativ (aprobări pentru cercetarea arhivei, eliberarea actelor de vechime în armată, copii cerute
de diferite instanţe de judecată etc.). Din punct de vedere administrativ (asigurarea materială, lo-
caluri, amenajări interioare, paza şi încadrarea cu personal), depozitele rămâneau mai departe în
subordonarea M.St.M.
În decursul anului 1949, secţia a ajutat la pregătirea pentru deschiderea Muzeului Militar
Central prin procurarea de date referitoare la armament, procedeele de luptă din epoca lui Ştefan
cel Mare, 7 copii de pe ordinele de zi ale comandamentelor sovietice prin care au fost citate trupele
române în perioada războiului antihitlerist şi 10 copii de pe ordinele ministrului de Război român.
17
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

O preocupare principală a secţiei a constituit-o activitatea de centralizare a fondurilor


arhivistice aflate la comandamentele de arme, regiuni militare şi formaţiuni, precum şi trierea
arhivei. Selecţionarea a fost efectuată de comisii compuse dintr-un ofiţer de la comandamentul
căruia aparţinea depozitul de arhivă, un ofiţer de intendenţă, un ofiţer din aparatul politic, un ofiţer
de birou şi şeful depozitului de arhivă.
În vederea creării unei baze de documentare complete, la Depozitul de arhivă al M.St.M.
s-au centralizat registrele jurnale de operaţii ale unităţilor, marilor unităţi şi comandamente
participante la războiul antihitlerist, precum şi la războiul antisovietic.
Ca urmare a aprobării şi intrării în vigoare a Instrucţiunilor D.S.-50, de la 15 februarie 1950
în cadrul secţiei, în locul Biroului 5 Secretariat a luat fiinţă Biroul 12 Documente Secrete.
Tot în cursul lunii februarie, locotenent-colonelul Vladimir Tutoveanu a fost mutat de la
Secţia 11 Istoric la Secţia 8 Regulamente, fiind înlocuit de maiorul Alexandru Bălaşa.
În luna iulie, colonelul de artilerie Virgil Dumitrescu a fost eliberat din funcţia de şef al
Secţiei 11 Istoric. Cu începere de la 12 iulie 1950, şef al Secţiei 11 Istoric a fost numit locotenent-
colonelul Nicolae Dobrescu. De asemenea, maiorul Alexandru Bălaşa a fost mutat la Secţia a 8-a
a M.St.M53.
În conformitate cu Ordinul de zi pe comandament din 1 august 1950, Marele Stat Major a
fost reorganizat. Cu această ocazie, Secţia 11 Istoric s-a transformat în Secţia Istoric. În urma
acestei reorganizări a secţiei, Biroul Registru Istoric a fost desfiinţat. Până la data desfiinţării,
ofiţerii care încadraseră această funcţie întocmiseră registru istoric al M.St.M. până în anul 1948.
Din anul 1949 la Marele Stat Major nu s-a mai întocmit acest document.
În cursul anulul 1950, ofiţerii din Biroul l Studii au întocmit un istoric rezumativ al
participării Armatei Române în războiul împotriva fascismului, cuprinzând: Partea I-a - operaţiunile
pentru eliberarea Ardealului 23 august – 10 septembrie 1944 şi Partea II-a - Participarea Armatei
Române la eliberarea Ardealului 16 septembrie -25 octombrie 1944.
A fost definitivat Registrul istoric al M.St.M. pe anii 1947 şi 1946 şi s-a întocmit, de
asemenea, o lucrare sinteză privind participarea trupelor române la eliberarea Ungariei.
În luna aprilie s-a întocmit un documentar cerut de ministrul Forţelor Armate referitor la
judecarea şi condamnarea generalului Alexandru Socec în perioada Primului Război Mondial,
acuzat de părăsire de post în prezenţa inamicului în timpul bătăliei de pe Argeş şi Neajlov, pe când
era comandant al Diviziei 2/5 Infanterie.
La solicitarea revistei „Cultura militară”, locotenent-colonelul Constantin Andriade a
întocmit şi publicat un documentar cu tema „Despre elementele progresiste ale artei militare în
trecutul poporului nostru”.
La cererea eşaloanelor superioare, secţia a întocmit un documentar cu tema: „Relaţii
vechi militare ruso-române de la Marele Principat al Moscovei până la Petru cel Mare” şi broşura
de popularizare „Colaborarea sovieto-română în războiul împotriva fascismului”.
În vederea îmbogăţirii fondului de documentare al secţiei şi mai ales pentru o descriere
obiectivă a luptelor trupelor române în Ungaria şi Cehoslovacia, respectiv stabilirea corectă a
numelui localităţilor şi formelor de relief ale ţărilor respective, s-a cerut, prin Biroul Legături
Externe, procurarea hărţilor R.P. Ungare şi Republicii Cehoslovacia.
Ofiţerii şi subofiţerii din Biroul 2 Arhivă Istorică au lucrat la întocmirea inventarului
arhivei din perioada Primului Război Mondial aflată în depozitul M.St.M. La terminarea
inventarierii, această arhivă a fost predată pentru păstrare la Depozitul Central M.F.A. Otopeni.
Până la data predării, arhiva istorică a M.St.M., însumând circa 10 vagoane, era depozitată în
localul Cotroceni şi se ridica.
De asemenea, personalul acestui birou a verificat conţinutul jurnalelor de operaţii şi
registrelor istorice din perioada 1941-1944, păstrate în Depozitul de arhivă al M.St.M.

53
Ibidem, f. 13.
18
Ghidul Arhivelor Militare Române

Regulamentele, instrucţiunile şi broşurile vechi aflate asupra secţiilor din M.St.M. au fost
strânse şi depozitate la Secţia Istoric.
În cursul anului 1950, arhiva ordinară a M.St.M. din perioada 1921-1946 a fost vărsată
pentru păstrare la Depozitul central M.F.A. Otopeni. La fel s-a procedat şi cu arhiva austro-ungară
din perioada 1850-1914.
Secţia Arhivă a luat fiinţă prin Ordinul nr. 122229 din 06.07.1950 al şefului M.St.M. În
cursul anului 1950, secţia a funcţionat împreună cu Secţia 11 Istoric a M.St.M., în aceleaşi încăperi,
activitatea arhivistică fiind coordonată de şeful Secţiei 11 Istoric. După apariţia ordinului de înfiinţare
a Secţiei Arhivă, a început încadrarea acesteia cu personalul prevăzut în statul de organizare.
Printre activităţile mai importante desfăşurate de cei trei ofiţeri ai Secţiei Arhivă, s-a
numărat începerea strângerii fondurilor de arhivă existente asupra unităţilor. Astfel, sub
îndrumarea secţiei au fost ordonate circa 10 vagoane de arhivă aflată la Turnu Severin, arhivă
creată de Comandamentul 2 Teritorial în perioada 1920-1944.
După terminarea ordonării, arhiva a fost transportată la Depozitul regional nr. 2 Otopeni.
În urma înfiinţării, în iulie 1950, a Secţiei Arhivă a M.St.M., Secţia Istoric nu a mai avut
sarcini pe linie arhivistică. În perioada de formare a noii secţii, personalul i-a ajutat pe ofiţerii
veniţi să încadreze funcţiile pe linie de arhivă. Acest lucru a fost posibil întrucât ambele secţii au
funcţionat la început în acelaşi local.
Deşi pe tot parcursul anului 1951 secţia a lucrat cu o încadrare necorespunzătoare, totuşi
prin străduinţa ofiţerilor prezenţi au fost întocmite o serie de lucrări necesare bunului mers al
revistelor militare şi unele documentare solicitate de M.St.M. În acest sens, ofiţerii din Biroul
Studii Istorice au redactat lucrarea „Participarea armatei române în războiul antihitlerist -
eliberarea Cehoslovaciei”, întocmită împreună cu ofiţerii din Secţia Arhivă a M.St.M54.
S-a continuat, de asemenea, redactarea registrului istoric al M.St.M. pe anii 1944-1948,
strângându-şi materialele de la secţiile şi direcţiile din M.St.M.
Sub conducerea locotenent-colonelului Constantin Andriade s-a întocmit un studiu asupra
unităţilor participante la războaiele din anii 1877-1878, 1916-1917 şi 1944-1945, conţinând
unităţile române care s-au distins în lupte, care a fost pus la dispoziţia Direcţiei Propagandă şi
Agitaţie a D.S.P.A. şi Direcţiei Operaţii a M.St.M.
De asemenea, la cererea Direcţiei de Contrainformaţii Militare, în luna februarie 1951 a
fost întocmit un „Studiu rezumativ asupra evoluţiei organizatorice şi atribuţiunilor Secţiei
Informaţii - Contrainformaţii a M.St.M. de la înfiinţare şi până în anul 1945”.
În ceea ce priveşte coordonarea revistelor de armă, secţia a întocmit observaţii critice
asupra îndeplinirii sarcinilor de către revistele militare pe anul 1951, care au fost înaintate
ministrului adjunct şi şef al M.St.M., precum şi o dare de seamă referitoare la activitatea acestor
reviste, care a fost prezentată de şeful M.St.M. ministrului Forţelor Armate.
Pentru ministrul Forţelor Armate a fost întocmit Ordinul general asupra activităţii
revistelor militare în anul 1951 şi sarcinile ce reveneau acestora în anul 1952.
În cursul anului 1951, secţia a controlat activitatea publicaţiilor de armă, a studiat şi avizat
planificarea generală şi de detaliu a acestora, dând indicaţii colegiilor de redacţie în vederea
îmbunătăţirii activităţii pe linia generalizării experienţei pozitive în cadrul fiecărei categorii de armă.
Personalul bibliotecii M.St.M. a continuat operaţiunea de triere şi reorganizare a
fondurilor de cărţi, pe compartimente, în funcţie de caracterul lor.
În vederea completării fondului de documentare al fiecărui comandament de armă şi
regiune militară s-au făcut abonamente la publicaţiile militare străine şi cu caracter general pentru
anul 1952.
Printr-o decizie a Sfatului Popular al Capitalei, în luna ianuarie 1951 a fost formată o
comisie de nomenclatură a străzilor, menită să studieze denumirile străzilor din Bucureşti şi să facă
propuneri pentru schimbarea celor care nu mai corespundeau (sic!) cu o altă nomenclatură nouă.

54
Ibidem, f. 24.
19
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Din partea M.St.M., ca delegat în comisie a fost desemnat locotenent-colonelul Constantin


Andriade, şeful Biroului Studii Istorice.
La cererea generalului-maior Floca Arhip, locţiitorul şefului M.St.M. şi şef al Direcţiei
Operaţii, secţia a întocmit un documentar referitor la operaţiunile de curăţire a Capitalei de trupele
hitleriste în perioada 23-28 august 1944.
În cursul lunii ianuarie, maiorul inf. Gheorghe A. Nistor din Direcţia Cadre a fost mutat
în funcţia de şef al Secţiei Arhivă. Prin numirea şefului secţiei, cu începere de la 1 februarie 1951,
aceasta a început să lucreze ca organ central de conducere şi control a activităţii arhivistice
(sln.ns.).
În vederea reglementării muncii arhivistice în armată, în februarie 1951 au fost trimise
organelor centrale M.F.A., comandamentelor de armă şi regiunilor militare, pentru avizare,
„Instrucţiunile pentru sistematizarea, trierea şi exploatarea materialelor arhivistice” şi „Instrucţiunile
pentru sistematizarea, păstrarea şi folosirea arhivelor militare”, întocmite de Secţia Istoric a M.St.M.
Prin Ordinul de zi pe comandament nr. 124 din 5.06.1951, Secţia Arhivă a fost
subordonată locţiitorului şefului M.St.M. şi şef al Direcţiei Organizare-Mobilizare, generalul-maior
Petre Ivănescu.
La 1 martie 1952, ca urmare a modificării statului de pace al M.St.M., Biroul Bibliotecă
din Secţia Istoric a fost trecut la Secţia Politică.
La 21 iulie 1952, locotenent-colonelul de infanterie Nicolae Dobrescu a fost mutat din
funcţia de şef al Secţiei Istoric din M.St.M. în funcţia de şef al Catedrei de pregătire militară a
studenţilor la Institutul Pedagogic şi Institutul de Minereuri din Timişoara.
Potrivit Ordinului pe M.St.M. nr. 76, la l august 1952 s-a trecut la o nouă reorganizare a
Marelui Stat Major.
La 15 septembrie 1952, locotenentul Nicolae Matei a fost mutat din funcţia de ajutor II
al şefului Biroului 3 apărare antiaeriană a teritoriului din Secţia Operaţii a M.St.M. în funcţia de
ajutor II al şefului Biroului l Studii Istorice din Secţia Istoric.
La 20 octombrie 1952, locotenenţii majori Constantin A. Stănculescu şi Rotaru V. Mircea,
absolvenţi ai Academiei Generale, au fost repartizaţi La Secţia Istoric a M.St.M. în stagiu de
încercare.
La 28 noiembrie 1952, locotenentul major Rotaru Mircea Vasile a fost numit în funcţia
de girant şef al Biroului 2 Coordonare activitate reviste de armă din cadrul Secţiei Istoric.
În vederea îmbunătăţirii activităţii revistelor de armă, la 15 mai 1952 secţia a organizat
împreună cu D.S.P.A. convocarea organelor de conducere ale revistelor militare, la care, din partea
M.St.M. au participat colonelul Ion Tutoveanu, locţiitorul şefului Direcţiei Operaţii, locotenent-
colonelul Nicolae Dobrescu, şeful Secţiei Istoric, locotenent-colonelul Constantin Andriade,
locotenentul Mihai Dărîngă, locotenentul Gheorghe Oprea din Secţia Istoric şi locotenent-colonelul
Ioan Chirilă, şeful Secţiei Cenzură Militară. De la D.S.P.A. au participat maiorul Costache Ranga, şeful
Secţiei Presă şi căpitanul Mircea Bolohan din Secţia Presă. De asemenea, au fost prezenţi toţi secretarii
de redacţie ai revistelor, un număr de referenţi şi lucrători politici din secţiile politice ale
comandamentelor, precum şi ofiţeri delegaţi ai revistelor „Cultura militară” şi „Armata”55.
Printre rapoartele prezentate cu acest prilej se numără „Cum a tratat revista problemele
pregătirii de luptă” – locotenent-colonel Gheorghe Ştefănescu, „Revista pregătirii de luptă”, „Cum
a folosit materialul sovietic în scopul pregătirii artileriştilor” - maior Şerban Lupu, „Revista
artileriei”, „Cum s-a preocupat revista de ridicarea nivelului pregătirii militare de specialitate a
cadrelor cărora se adresează” - maior Octavian Cocote, „Revista geniului şi căilor ferate”, „Cum a
contribuit revista la ridicarea nivelului politico-ideologic al cadrelor” - locotenent Nicolae Dinu,
„Revista transmisiunilor”, „Cum a contribuit revista la pregătirea cadrelor în raport cu specificul
armei şi ce măsuri a luat pentru publicarea de materiale referitoare la artileria antiaeriană” - maior

55
Ibidem, f. 39.
20
Ghidul Arhivelor Militare Române

Grigore Stafiescu, „Revista forţelor aeriene militare”, „Cum a tratat revista problema asigurării
politice a pregătirii de luptă” - căpitanul de rangul 3 Nicolae Marinescu, „Revista marinei”, „Cum
a planificat şi organizat munca pentru a asigura pregătirea militară a sergenţilor şi cartnicilor din
forţele armate” – locotenent-colonel Ioan Teodorescu, „Revista sergenţilor şi cartnicilor”, „Ce
mijloace a folosit revista în asigurarea legăturii cu cadrele, în recrutarea şi mobilizarea autorilor” -
maior Ilie Cristea, „Revista Spatele forţelor armate” şi „Cum a organizat colegiul de redacţie
munca internă de redacţie pentru ca revista să-şi îndeplinească sarcinile trasate de ministrul
Forţelor Armate în anul de instrucţie 1951-1952” - maior Candid S. Cioca, revista „Tanchistul”.
A doua zi, locotenent-colonelul Nicolae Dobrescu, şeful Secţiei Istoric a expus referatul
cu tema „Activitatea generală a revistelor de armă în cursul anului 1951 şi contribuţia lor la
pregătirea de luptă şi de specialitate a cadrelor”. În continuare, colonelul Ion Tutoveanu,
locţiitorul şefului Direcţiei Operaţii din M.St.M. a prezentat „Sarcinile ce stau în faţa revistelor
militare în anul 1952 în pregătirea militară şi politică a cadrelor”, iar şeful Secţiei Presă din
D.S.P.A., maiorul Costache Ranga „Apreciere critică generală asupra revistelor de armă pe anul
1951 privind problemele politico-ideologice şi problemele asigurării politice a pregătirii de luptă,
precum şi sarcinile revistelor militare în anul 1952”.
De asemenea, maiorul Ioan Rădăşanu din Secţia Cenzură Militară a prezentat
„Colaborarea colegiilor de redacţie ale revistelor militare cu organele cenzurii militare pentru a
asigura păstrarea secretului militar şi de stat”.
În final, colonelul Ion Tutoveanu a apreciat că această convocare şi-a atins scopul propus,
ea constituind un bun prilej pentru a se realiza un larg schimb de experienţă în munca redacţională
şi un pas înainte pe drumul îmbunătăţirii activităţii revistelor militare.
În cursul anului 1952, secţia a primit de la colegiile de redacţie planurile tematice şi
articolele pentru fiecare număr în vederea avizării lor. Secţiei îi revenea şi sarcina aprobării
componenţei colegiilor de redacţie de la fiecare revistă de armă şi avizarea unor subiecte cu teme
istorice care urmau să fie publicate în revista „Cultura militară”.
Concomitent cu îndrumarea revistelor de armă, ofiţerii din Secţia Istoric au întocmit şi
„Schiţa cu acţiunile militare din Capitală din august 1944” şi „Schiţa cu luptele din jurul
Capitalei”, care au fost expuse la Casa Centrală a Armatei în cadrul expoziţiei „Relaţiile militare
româno-ruse de-a lungul veacurilor”.
La cererea Studioului Cinematografic Bucureşti, secţia a asigurat documentaţia şi
materialele necesare turnurii filmului „Nepoţii gornistului”.
În anul 1952, revista „Cultura militară” a organizat un concurs de lucrări cu caracter
istorico-militar. Pentru aprecierea lucrărilor prezentate la acest concurs, M.St.M. a desemnat o
comisie formată din preşedinte – locotenent-colonel Constantin Andriade din Secţia Istoric,
locotenent-colonel Ioan Cupşa şi căpitanul Ioan Marin Constantin, ca membri. Comisia a apreciat
cu premiul I lucrarea maiorului Mihai Argintaru, intitulată „Bătălia de la Călugăreni” şi cu premiul II
lucrarea maiorului Victor S. Atanasiu, cu tema „Bătălia de la Baia”.
La cererea Ministerului Afacerilor Externe al Cehoslovaciei, secţia a trimis punctul de
vedere şi toată documentaţia în legătură cu eroii români căzuţi în zona Zvolen în perioada
războiului antihitlerist, care a servit autorităţilor cehoslovace în vederea ridicării mausoleului de la
Zvolen în memoria ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea poporului cehoslovac.
La sfârşitul anului 1952 s-au întocmit „Observaţii critice asupra activităţii revistelor de
armă” înaintate şefului M.St.M., „Darea de seamă asupra activităţii revistelor de armă în 1952” şi
„Ordinul general al ministrului Forţelor Armate cu sarcini în anul 1953”.
De asemenea, prin grija Secţiei s-au asigurat abonamentele la revistele sovietice pe anul
1953, precum şi abonamente la revistele de armă pentru comandamentele, direcţiile centrale şi
unităţile militare.
La începutul anului 1952, o comisie formată din ofiţerii secţiei au verificat, decupat şi
distrus o parte din tipăriturile militare cu caracter secret aflate asupra personalului. Comisia a
predat pentru păstrare la Biroul documente secrete tipăriturile secrete aflate la ofiţeri, iar o parte
din paginile revistelor de armă care conţineau date secrete au fost decupate şi distruse prin ardere.
21
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Prin Ordinul M.St.M. nr. 58 din 29.05.1952, locotenentul major Gheorghe N. Fulger a
fost mutat în Secţia arhivă, şef Biroul l Studii şi Instrucţiuni în cadrul aceleaşi secţii.
În cursul anului 1952 au fost întocmite proiectele „Instrucţiunilor privind sistematizarea
materialelor arhivistice din depozitele militare de arhivă, trierea şi exploatarea lor” şi
„Instrucţiunilor privind organizarea, păstrarea şi folosirea arhivelor militare”.
De asemenea, Secţia a luat măsuri pentru ca în cadrul fiecărui depozit să se formeze şi să
înceapă activitatea comisiile de triere a arhivei.
Concomitent, s-au luat măsuri pentru ca toată arhiva până în anul 1950 aflată asupra
unităţilor să fie centralizată la divizii, prin grija şefilor Birourilor documente secrete şi pregătită
spre a fi predată la depozitele regionale de arhivă.
Tot prin grija secţiei s-au eliberat adeverinţe şi copii după documentele aflate în arhivă
referitoare la activitatea unor ofiţeri în perioada războiului şi documente solicitate de instanţele de
justiţie care judecau crimele de război.
În urma unei noi organizări a M.St.M. cu scopul micşorării efectivelor, în cursul lunii
februarie 1953 efectivele Secţiei Istoric au fost reduse la numai 6 ofiţeri şi un angajat civil56.
Printre activităţile prioritare ale Secţiei s-au numărat trierea materialului informativ şi
contrainformativ din Arhiva M.St.M. pentru identificarea şi predarea documentelor originale din
perioada 1919-1944 privitoare la activitatea ilegală a Partidului Comunist Român în armată,
selecţionarea şi studierea materialelor documentare referitoare la influenţa Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie 1917 asupra Armatei Române (sic!), strângerea materialului documentar
pentru întocmirea părţii a 3-a a istoricului rezumativ „Participarea Armatei Române la războiul
antifascist” (organizare, dotare, pierderi, funcţionarea spatelui marilor unităţi), întocmirea
statutului pentru funcţionarea colegiilor de redacţie ale revistelor de armă, controlul activităţii
organizatorice redacţionale şi administrative a revistelor de armă, întocmirea „Instrucţiunilor
pentru difuzarea şi evidenţa financiară şi materială a revistelor militare” şi sprijinirea realizării
filmului „Nepoţii gornistului” seria 2-a (mai - noiembrie 1953). Biroul 2 s-a transformat în
„Biroul 2 arhivă regiuni militare şi cercetări arhivistice”.
Cu Ordinul nr. G.L. 009602 din 13.10.1953, Depozitul Central de Arhivă a fost
subordonat M.St.M., pe linie de specialitate şi Regiunii 2-a Militară pe linie administrativă.
Depozitele regionale de arhivă au rămas subordonate nemijlocit regiunilor militare.
De la 15 octombrie 1953, D.S.P.A. nu mai avea atribuţii în ceea ce priveşte conducerea
activităţii arhivistice în armată.
La data de 3 noiembrie 1953 la D.S.P.A. a avut loc o convocare, la care au participat şeful
Secţiei Informare din Direcţia Organizare - Instructaj a D.S.P.A., şeful Secţiei Arhivă din M.St.M.
şi şefii depozitelor de arhivă.
În cursul anului 1953, ofiţerii din Secţia Arhivă au centralizat la M.St.M. toate volumele
din lucrarea „România în războiul mondial 1916-1919”, editată de Secţia Istoric. Din această
lucrare s-au oprit câte 50 de exemplare din fiecare volum, care s-au predat cu forme legale la
Depozitul Central de arhivă Otopeni, celelalte fiind valorificate în circuitul economic. Hărţile
anexe la această lucrare au fost predate Direcţiei Topografice Militare.
În anul 1953 au fost strânse şi predate la Depozitul regional de arhivă Otopeni 21 vagoane
arhivă mai veche de anul 1949.
O activitate deosebită pentru reglementarea activităţii arhivistice desfăşurată de ofiţerii
din Secţia arhivă şi Secţia Istoric a constituit-o definitivarea „Instrucţiunilor pentru organizarea,
păstrarea şi folosirea Arhivelor militare”. Acest lucru se impunea ca o necesitate majoră, întrucât
vechiul Regulament al arhivelor nu mai corespundea noilor condiţii create în armată după anul 1947.
La 5 martie 1954, locotenentul major Mircea V. Rotaru a fost numit şef al Biroului 2
Coordonare activitate reviste de armă în Secţia Istoric a M.St.M57.

56
Ibidem, f. 46.
57
Ibidem, f. 57.
22
Ghidul Arhivelor Militare Române

Odată cu noua organizare a M.St.M., la 25 martie 1954, Secţia Arhivă din M.St.M. a fost
desfiinţată, începând din luna aprilie 1954, problemele arhivistice în armată fiind rezolvate de
Secţia Istoric a M.St.M. prin Biroul Arhivă, în care au fost numiţi ofiţeri din fosta Secţie Arhivă.
De asemenea, depozitul de arhivă al M.St.M. a trecut în subordinea Secţiei Istoric.
În perioada 25 noiembrie - 3 decembrie 1954 a început mutarea Depozitului de arhivă al
M.St.M. din localul aflat în str. Ştirbei Vodă în localul M.St.M.
Prin raport adresat şefului M.St.M., Comandamentul trupelor de geniu şi căi ferate a
solicitat aprobarea apariţiei separat a „Revistelor geniului” şi „Revistei căilor ferate şi
transporturi”, care până în luna februarie 1954 apăreau întrunit. La propunerea Secţiei Istoric, şeful
M.St.M. a aprobat apariţia celor două reviste, lunar.
În luna martie 1954, Academia Militară Tehnică a solicitat ca „Revista tehnică militară”
să apară bilunar, dat fiind volumul mare de materiale scrise de personalul acestei academii
(profesori şi ofiţeri-elevi). Secţia Istoric a propus şi şeful M.St.M. a aprobat ca începând din martie
1954 revista să apară bilunar.
Pentru reglementarea activităţii publicistice în Forţele Armate ale R.P. Române, în luna
mai 1954 la D.S.P.A. a avut loc o consfătuire la care au participat locotenent-colonel Gheorghe
Niţu, şeful Secţiei Istoric a M.St.M., maiorul Virgil Atanasiu, redactor responsabil al revistei
„Cultura militară” şi ofiţeri din Direcţia Pregătirii de luptă. Participanţii la consfătuire au făcut
propuneri privind restructurarea revistelor militare. Ca urmare, prin raportul şefului M.St.M.
nr. C.E. 072/1954 s-a cerut aprobarea ca revistele de armă să-şi înceteze apariţia. Prin rezoluţia pe
acest raport, ministrul a hotărât ca începând de la l iunie 1954 revistele de armă să-şi înceteze
apariţia, iar ca publicaţii militare să-şi continue activitatea, cu apariţie lunară, doar revistele
„Cultura militară” în cadrul M.St.M., „Propagandistul şi agitatorul” şi „Viaţa militară” în cadrul
D.S.P.A. şi „Revista armelor” în cadrul Direcţiei Pregătire de luptă.
Intrată sub coordonarea Secţiei Pregătire operativă din Direcţia Operaţii a M.St.M.,
revista „Cultura militară”, începând din luna iunie 1954 aceasta a apărut ca organ al Ministerului
Forţelor Armate.
Prin noua sa organizare din luna aprilie 1954, Secţia Istoric a M.St.M. nu a mai avut ca
atribuţii coordonarea activităţii revistelor militare şi a buletinelor secrete de armă, întrucât biroul
care răspundea de această activitate a fost scos din statul acestei secţii.
În luna august 1954, personalul Secţiei Istoric a pregătit documentarea (jurnalele de operaţii
ale armatelor, corpurilor de armată şi diviziilor române care au participat la luptele pentru eliberarea
Ungariei de sub jugul fascist) necesară aspirantului Daniel Csatari, şeful Catedrei de Istorie la Şcoala
superioară de partid din Budapesta. La sosirea acestuia în ţară în luna septembrie 1954, pe baza
documentaţiei pusă la dispoziţie şi-a extras date în legătură cu rolul trupelor române în eliberarea Ungariei.
O activitate deosebită au desfăşurat ofiţerii din Biroul Studii Istorice pentru întocmirea unei
ample documentări în ceea ce priveşte unităţile române participante la războiul antihitlerist. Astfel, au
fost întocmite un tabel cu marile unităţi şi unităţi care au participat la lupte în perioada 23 august 1944 -
9 mai 1945, numele comandanţilor acestora; ordinea de bătaie a Diviziei Tudor Vladimirescu - Debreţin
la 10 februarie 1944 şi tabelul cu marile unităţi şi unităţi şi comandanţii respectivi, citate prin ordine de
zi pentru fapte de arme săvârşite în războiul antihitlerist. Aceste lucrări au fost trimise Direcţiei Cadre
pentru a fi folosite ca sursă de documentare în elaborarea lucrărilor ce le avea de întocmit în legătură cu
aniversarea a 10 ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist.
La solicitarea Institutului de Istorie al C.C. al P.C.R., Secţia Istoric a întocmit în cursul
lunii noiembrie 1954 documentarele „Date extrase din arhiva M.F.A. privind acţiunea
Detaşamentului Păuliş împotriva trupelor germano-fasciste în luna septembrie 1944” şi „Curăţirea
teritoriului de trupele hitleriste”.
Pentru comemorarea a 450 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare, Secţia
Istoric a întocmit împreună cu Academia Militară conferinţa „Izvorul şi importanţa victoriilor
militare în timpul domniei lui Ştefan cel Mare”, care a fost difuzată, prin grija D.S.P.A. Direcţia
Propagandă şi Agitaţie, tuturor unităţilor şi formaţiunilor militare.
23
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

În cadrul ciclului „Diviziile româneşti pe frontul antihitlerist”, Secţia a întocmit conferinţa


„Acţiunea Grupului 2 Vânători de munte în perioada 17 septembrie -26 octombrie 1944”.
În urma înfiinţării Biroului 2 Arhivă, au fost eliberate adeverinţe pentru cetăţenii români
şi străini care au satisfăcut stagiul în Armata Română, pentru a le servi la întocmirea dosarelor de
pensii.
De asemenea, la cererea unor instituţii din ţară, în special organe de judecată şi ale
M.A.I., au fost înaintate acestora copii de pe unele documente de arhivă. Pentru facilitarea acestei
activităţi, secţia a trimis ordin comisariatelor militare să înainteze până la 15 iunie 1954 situaţia
arhivei aflate în păstrarea acestora.
Din cauza condiţiilor necorespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei, la sfârşitul
anului 1954 s-a luat măsura ca Depozitul regional de arhivă Otopeni să fie mutat la Urziceni.
Pentru ca Birourile de arhivă de la regiunile militare să aibă un îndreptar în activitatea lor,
Biroul arhivă din Secţia Istoric a întocmit atribuţiile acestora.
Secţia Arhivă era subordonată Direcţiei Organizare Mobilizare. Pentru bunul mers al
activităţii arhivistice în armată, au fost definitivate „Instrucţiunile asupra mânuirii, evidenţei şi
păstrării documentelor de arhiva „I.A.-54”.
Sub conducerea secţiei a continuat trierea arhivei mai vechi de 1940 aflată în Depozitul
central Otopeni.
Ca urmare a intrării în vigoare a noilor registre de evidenţă, s-au inventariat şi au fost
trecute pe aceste registre toate jurnalele de operaţii existente în păstrare la Depozitul de arhivă al
M.St.M. Împreună cu Comandamentul Marinei Militare, Secţia Istoric a pregătit pentru predare
arhiva acestui comandament aflată la Depozitul Tunari.
La 15 martie 1954, a avut loc o nouă reorganizare a M.St.M., în noul stat
nemairegăsindu-se Secţia Arhivă în Direcţia Organizare-Mobilizare.
Pentru conducerea activităţii arhivistice, în armată a fost creat Biroul Arhivă în cadrul
Secţiei Istoric a M.St.M.
Cu Ordinul M.St.M. nr. 05 din 10.01.1955, locotenent-colonelul (av) Gheorghe M. Niţu a
fost desărcinat din funcţia de şef al Secţiei Istoric, fiind mutat profesor de tactica aviaţiei la Şcoala
Militară de Aviaţie „Aurel Vlaicu”. Cu acelaşi ordin, şef al Secţiei Istoric a fost numit locotenent-
colonelul (A) Leonida Ion58.
Ca urmare a încadrării secţiei cu personal corespunzător şi conform statului de
organizare, în cursul anului 1955 activitatea desfăşurată a cunoscut o îmbunătăţire substanţială,
atât pe linia studiilor istorice, cât şi pe cea privind munca de arhivă. Astfel, în cursul lunii ianuarie,
la cererea Direcţiei Superioare Politice a armatei ungare, au fost întocmite materiale în legătură cu
acţiunile trupelor române în operaţiile Debreţin şi Budapesta, în raionul Szolnok, pe valea râurilor
Bodrog şi Hernad, precum şi în Munţii Bukk. Materialele au fost trimise revistei maghiare
„Nephadsereg” pentru a fi publicate la rubrica „Contribuţia Armatei Române la eliberarea
Ungariei de sub jugul fascist”.
La 1o iunie 1955, Academia Militară Politică „Gheorghe Gheorghiu-Dej” a solicitat să se
pună la dispoziţia grupului de lectori jurnalele de operaţii ale Diviziei „Tudor Vladimirescu” şi
cele 4 volume ale lucrării întocmite de Secţia Istoric „Contribuţia Armatei Române la războiul
antifascist”.
În cursul lunii iulie 1955, s-a întocmit un articol de 40 de pagini referitor la tradiţiile de
luptă ale armatei noastre populare, articol pus la dispoziţia Institutului de Istorie Militară
din Praga.
Tot în aceasta lună, la solicitarea Institutului de Istorie de pe lângă C.C. al P.C.R., ofiţerii
cu studii istorice au întocmit şi o situaţie statistică cu privire la numărul morţilor, răniţilor şi
prizonierilor din rândul Armatei Române participanţi la Primul Război Mondial.

58
Ibidem, f. 69.
24
Ghidul Arhivelor Militare Române

Ca urmare a desfiinţării bibliotecii politice a M.St.M., în luna noiembrie 1954, au început


lucrările de lichidare a gestiunii, sarcina asigurării cu cărţi a cadrelor urmând să se asigure de către
bibliotecile de garnizoană.
În urma aprobării ministrului Forţelor Armate, prin Ordinul nr. M 918 din 10 octombrie 1955
au intrat în vigoare „Instrucţiunile asupra mânuirii, evidenţei şi păstrării documentelor de arhivă -
I.A. 55”. Prin aplicarea noilor instrucţiuni, activitatea arhivistică era reglementată în mod unitar pe în-
treaga armată, ele constituind un îndrumar preţios pentru personalul care efectua munca în depozitele de
arhivă şi la comandamentele de armă, regiuni militare, mari unităţi, unităţi şi formaţiuni.
Personalul secţiei a mai întocmit o evidenţă alfabetică a arhivei unităţilor aflate în
păstrare în depozitele regionale, evidenţa arhivei unităţilor desfiinţate şi contopite în perioada
1944-1945, inventarele cu arhiva aflată în Depozitul Central M.F.A. Otopeni, Depozitele regionale
Urziceni şi Bârlad şi comisariatele militare, situaţia arhivei mai vechi de 1945 existentă asupra
comandamentelor şi unităţilor partea introductivă a lucrării „Participarea Armatei Române la
războiul împotriva fascismului”. De asemenea, a colaborat cu D.S.P.A. şi colectivele care lucrau la
redeschiderea Muzeului Militar Central, a redactat lucrarea „Participarea Armatei Române la
războiul ruso-turc din anii 1877-1878” şi a triat documentele privitoare la participarea Armatei
Române la războiul ruso-turc din anii 1877-1878 din culegerea de documente întocmită de
Serviciul Istoric.
Întrucât în anul 1954, când biblioteca istorică a M.St.M. a fost luată în primire de la
Secţia Politică, aceasta nu era inventariată, în cursul anului 1955 s-a executat luarea în evidenţă,
trierea şi aranjarea cărţilor în noul local din B-dul Dacia nr. 2-4.
O parte din arhiva aflată în depozitul M.St.M. a fost predată spre păstrare la Depozitul
central de arhivă M.F.A.
La cererea generalului-locotenent Maslenikov, au fost trimise pentru consultare de către
specialiştii Catedrei de Istoria artei militare a Academiei „Frunze”, jurnalele de operaţii ale
Corpurilor 4 şi 6 de Armată Române din august 1944, necesare pentru redactarea lecţiei „Orga-
nizarea şi execuţia ruperii apărării inamicului în august 1944 de către marile unităţi şi unităţi de
izbire ale Frontului 2 ucrainean”.
În vederea întocmirii unei lucrări referitoare la „Acţiunile Diviziei „Tudor Vladimirescu”
în războiul contra fascismului”, secţia a intervenit la Direcţia Cadre pentru ca generalul-maior
Constantin Ionescu să predea jurnalele de operaţii ale diviziei, care găseau asupra sa.
Documentarul întocmit a fost trimis de şeful M.St.M., Secţiei de Istorie Militară a M.St.M. bulgar,
împreună cu un alt documentar referitor la acţiunile detaşamentelor de voluntari bulgari, români şi
sârbi în secolul al XIX-lea, constituite în România şi care au luptat contra turcilor.
În conţinutul Ordinului nr. M.112 din 21.0l.1956, semnat de generalul Iacob Teclu s-a
arătat rezultatele bune obţinute în munca arhivistică în armată, lipsurile care mai persistau, precum
şi măsurile ce se impuneau a fi luate pentru lichidarea acestora59.
În vederea îmbunătăţirii activităţii arhivistice în armată, în ziua de 17 iulie 1956 la Secţia
Istoric a avut loc o convocare de instruire cu şefii depozitelor de arhivă şi ofiţerii cu arhiva de la
regiunile militare. Cu această ocazie a fost analizată activitatea depozitelor de arhivă şi s-au stabilit
măsuri concrete pentru lichidarea neajunsurilor.
În vederea executării lucrărilor de triere şi inventariere a arhivei aflată în depozite, şeful
M.St.M. a aprobat detaşarea a 220 de militari în termen.
În perioada 2-20 aprilie 1956, prin intermediul Institutului Român pentru relaţiile
culturale cu străinătatea, secţia l-a avut ca oaspete pe colonelul Marin Ivanov Mihov, profesor
universitar, şeful Catedrei de Istoria U.R.S.S. la Universitatea din Sofia, care a studiat documente
referitoare la războaiele ruso-turce din secolul al XIX-lea.
La 16 iunie 1956, la cererea Comitetului naţional al localităţii Slavicin din Republica
Cehoslovacă, s-a întocmit şi expediat un documentar în legătură cu luptele Regimentului 2 Roşiori
român pentru eliberarea acestei localităţi, precum şi militarii căzuţi şi înmormântaţi în cimitirul

59
Ibidem, f. 82.
25
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

orăşenesc, necesar pentru întocmirea monografiei localităţii cehoslovace cu ocazia sărbătoririi


a 700 de ani de la înfiinţare.
Conform H.C.M. nr. 1310 din 27 iulie 1956, ofiţerii cu arhiva din Secţia Istoric, împreună
cu ofiţerii delegaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au executat trierea arhivei aflată în depozitele
armatei în scopul depistării unor dosare de judecată care interesau securitatea statului, dosare care
au fost predate pentru păstrarea organelor M.A.I.
În conformitate cu dispoziţiunile Ordinului M.F.A. nr. M 127/1956 referitoare la trierea şi
distrugerea prin topire a literaturii militare vechi, editată înainte de 23 august 1944 aflată în
păstrarea depozitelor militare, din fiecare lucrare s-au oprit câte două exemplare care urmau să fie
păstrate permanent de către Depozitul central de arhivă Otopeni.
În conformitate cu Ordinul ministrului Forţelor Armate pus în rezoluţie pe nota- raport a
şefului M.St.M. nr. CE 0341 din 16.04.1956, pentru întocmirea unei lucrări de „Istoria artei
militare româneşti” au fost constituite: 1. Colectivul redacţional de avizare, format din generalul-
maior Haralambie Florescu, şeful Direcţiei Operaţii a M.St.M., colonelul Emil Iepure, şeful Secţiei
Pregătire operativă în Direcţia Operaţii a M.St.M., colonelul Aurel Ardeleanu din D.S.P.A.,
locotenent-colonelul Leonida Ion, şeful Secţiei Istoric şi câte un delegat de la Institutul de Istorie
de pe lângă M.St.M., respectiv de la Institutul de Istorie al Academiei R.P.R. 2. Istoria artei
militare a poporului român în orânduirea feudală sec. 14-17: general-maior Constantin Bodea din
Academia Militară „I.V. Stalin”, colonel Ion Cupşa, locotenent-colonel Traian Mutaşcu,
locotenent-colonel Atanasiu Victor, maior Dumitru Ţuţu, din Academia Militară Politică
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” 3. Istoria artei militare a poporului român în orânduirea capitalistă - de
la răscoala de la 1821 la primul război mondial inclusiv: colonelul Ion Focşeneanu, şeful Muzeului
Militar Central, locotenent-colonel Ion Sandu şi colonel Mihai Cucu din Academia Militară „I.V.
Stalin”, maior Dumitru Matei şi locotenent-colonel Gheorghe Niţu din Academia Militară Politică
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” 4. Participarea Armatei Române la războiul antifascist: colonel Ion
Cupşa, colonel Ion Stănescu, locotenent- colonel Traian Mutaşcu şi locotenent-colonel Ion Dini
din Academia Militară „I.V. Stalin”, colonel Eugen Bantea din Academia Militară Politică
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” şi maior Aurel Ştefănescu din Secţia Istoric M.St.M.
În luna august 1956 s-a întocmit şi trimis un documentar referitor la istoricul Muzeului
Militar Central, solicitat de Ambasada R.P. Polone la Bucureşti.
De asemenea, la cererea Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucureşti s-a întocmit şi trimis
o situaţie cu toate cimitirele unde sunt înmormântaţi militari iugoslavi morţi în Primul Război
Mondial pe teritoriul României.
Ofiţerii cu studii istorice au mai întocmit un articol de 40 de pagini cu privire la tradiţiile
de luptă ale Armatei R.P.R., solicitat de Institutul de Istorie Militară al armatei polone şi un
documentar pentru revista „Znamia” care elabora o lucrare referitoare la participarea Armatei
Romane la războiul antihitlerist.
În cursul anului 1956 a mai fost întocmit proiectul de decret în legătură cu trecerea
operelor comemorative de război de la M.F.A. la Ministerul Culturii, a fost avizat proiectul de
decret privind înfiinţarea fondului arhivistic al R.P.R. şi a fost redactată o lucrare privind eroii
utecişti căzuţi în războiul antihitlerist, cu propuneri pentru acordarea de pensii părinţilor acestora.
Prin grija secţiei s-a asigurat difuzarea pe teritoriu a „Instrucţiunilor arhivistice I.A.-55” şi
s-a trecut la întocmirea, împreună cu Direcţia Organizare Mobilizare a M.St.M. şi Direcţia
Arhivelor Statului, a unui proiect de instrucţiuni pentru sortarea şi inventarierea arhivei din
depozitele militare.
Şeful Secţiei, locotenent-colonelul Leonida Ion a fost numit consilier militar la filmele
„Când se ridică ceaţa” şi „În câmpia de sânge a Mărăşeştilor”, turnate de Centrul de producţie
cinematografică Bucureşti.
Deoarece condiţiile de depozitare a arhivei în fortul Otopeni erau necorespunzătoare, s-a
solicitat M.F.A. aprobarea mutării acestuia la Tunari. Din cauza ploilor, în luna mai 1956 fortul
Tunari, destinat noului depozit, a fost inundat şi s-a renunţat la mutarea de la Otopeni. Totuşi, a
26
Ghidul Arhivelor Militare Române

început să se întocmească documentaţia tehnică în vederea amenajării la Tunari a unor magazii la


suprafaţă, urmând ca la terminarea acestora să se mute Depozitul de arhivă de la Otopeni.
Conform Ordinului şefului M.St.M. nr. 018 din 05.10.1957, căpitanul de infanterie
Antone Marinescu a fost numit ofiţer 2 pentru studii istorice în Secţia Istoric60.
La 11 ianuarie 1957, la solicitarea generalului-locotenent Danielo Lekici, redactorul
Enciclopediei militare iugoslave, secţia a întocmit şi trimis materiale referitoare la drumul de luptă
al Diviziei „Tudor Vladimirescu - Debreţin”, acţiunile Armatei Române în Primul Război Mondial
şi participarea Armatei Române la războiul antihitlerist.
La 1 februarie 1957, M.St.M. al Armatei polone a solicitat să i s-au trimis articolul „Din
tradiţiile de luptă ale poporului român şi ale armatei sale”, pentru a fi publicat în revista militară
„Mysl Wiskowa”.
Pentru întocmirea unor lucrări de istorie militară, la 19 februarie 1957 s-a aprobat
constituirea unui colectiv de cercetări ştiinţifice, sub îndrumarea şefului Secţiei Istoric, prevăzut pe
statul anexă la statul de organizare al M.St.M., încadrată cu următorii ofiţeri de rezervă: general-
colonel Dan Gavrilescu, colonel Mihail Focşeneanu, colonel Gheorghe Pătraşcu şi locotenenţi-
coloneii Nicolae Heliade, Ion Gh. Pană, Eduard Dragomirescu şi Ion Stănciulescu.
La 27 martie 1957 s-a finalizat şi înaintat lucrarea referitoare la „Localităţi de pe teritoriul
R.P. Române în care au avut loc lupte mai importante contra trupelor hitleriste, mari unităţi şi
unităţi luptătoare, cadrul lor şi pierderile suferite”, cuprinzând 60 pagini de text şi schiţele anexe,
cu principalele lupte.
La 27 aprilie 1957 - secţia a solicitat generalului de armată A.I. Antonov, locţiitorul
şefului M.St.M. al armatei sovietice, printr-o scrisoare, copii de pe directivele operative ale
Frontului 2 ucrainean şi de pe ordinele de luptă ale armatelor sovietice care au avut în subordonare
operativă Armatele l şi 4 române, în perioada războiului antihitlerist, necesare pentru întocmirea
lucrării „Participarea Armatei Române alături de armata sovietică la războiul împotriva fascismului”.
Pentru a se asigura o conservare corespunzătoare a celor 3000 de volume din fondul de
carte al bibliotecii M.St.M. care se găsea depozitat în subsolul fostului local al Spatelui Armatei
din Bd. Dacia nr. 2-4, la 15 mai 1957 acesta a fost mutat în încăperile Cazărmii nr. 1254 din
Bd. Dacia nr. 1, pavilionul D.
Prin Ordinul şefului Marelui stat major nr. C.L. 002000 din 14.05.1957 s-a aprobat
înfiinţarea unei grupe de triere a arhivei la Depozitul central de arhivă, formată din 40 de angajaţi
civili, care să înlocuiască grupa de triere compusă din 40 de militari din prisosul de contingent şi
care urmau să fie lăsaţi la vatră.
În perioada 16 mai – 5 noiembrie 1957, locotenent-colonelul Leonida Ion, şeful Secţiei, a
fost detaşat la Institutul de Istorie de pe lângă C.C. al P.M.R. pentru a participa la întocmirea
lucrării „Contribuţia României la războiul antifascist”. La conducerea secţiei a rămas maiorul
Aurel Ştefănescu, ofiţer 1 cu studii istorice.
La 22 noiembrie 1957, Direcţia Generală a Arhivelor Statului a făcut cunoscut Secţiei că
va edita „Instrucţiunile generale pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor organelor şi
instituţiilor de stat, ale organizaţiilor economice socialiste şi ale organizaţiilor obşteşti” şi „Indica-
torul tip cuprinzător al termenelor de păstrare a materialelor comune acelor orcane, instituţii şi
organizaţii”. Pentru activitatea arhivistică din armată, Secţia Istoric a comandat 2000 de exemplare.
În cursul anului 1957 au mai fost finalizată lucrarea „Bătălia de la Mărăşeşti”, întocmită
cu ocazia a 40 de ani de la acest eveniment. De asemenea, cu acest prilej s-a obţinut aprobarea
ministrului Forţelor Armate pentru alocarea fondurilor necesare reparării Mausoleelor de la
Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja şi Focşani de către Direcţia generală de construcţii şi cazarea trupelor.
S-a întocmit lucrarea „Armata română în războiul pentru independenţă” dedicată
aniversării a 80 de ani de la acest memorabil eveniment şi „Harta cu contribuţia Armatei Române
la războiul antihitlerist”.

60
Ibidem, f. 90.
27
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

La solicitarea Academiei Militare Politice „Gheorghe Gheorghiu-Dej” s-a întocmit


lucrarea „Pregătirea şi desfăşurarea din punct de vedere militar a Primului Război Mondial”, iar
pentru Institutul de Istorie de pe lângă C.C. al P.M.R. lucrarea „Contribuţia României la războiul
antihitlerist”.
La cererea D.S.P.A. şi Direcţiei Operaţii a M.St.M. s-au întocmit lucrările „Ştefan cel
Mare, mare comandant de oşti” şi „Arta militară la români pe timpul domnitorului Radu Şerban”.
Locotenent-colonelul Leonida Ion a continuat să asigurare materialele necesare turnării
filmelor „Când se ridică ceaţa” şi „Bijuterii de familie” iar maiorul Leonida Loghin pentru pelicula
„Dincolo de brazi”.
Pentru crearea fondului de documentare al secţiei s-au procurat lucrări sovietice de istorie
militară, Marea Enciclopedie sovietică, dicţionarele Larousse etc., lucrările editate de Institutul de
Istorie de pe lângă C.C. al P.M.R. şi de Academia R.P. Române.
La 27 mai 1958, generalul maior în rezervă Marcel Mihăilescu a fost numit să conducă
activitatea colectivului de cercetători ştiinţifici în locul generalului-colonel în rezervă Dan
Gavrilescu, decedat. Începând cu 15 iunie 1958, în colectivul de cercetători ştiinţifici a fost cooptat
şi colonelul în rezervă Nicolae Răducu61.
La 3 februarie 1958 s-a primit de la ataşatul militar cehoslovac la Bucureşti, ca donaţie
pentru Secţia Istoric a M.St.M., o colecţie de hărţi cu localităţile din Cehoslovacă unde au dus
lupte trupele române în perioada războiului antihitlerist.
La 25 mai 1958, secţia a trimis 5 exemplare din lucrarea „Contribuţia României la
războiul antihitlerist” şi din „Harta Participarea României la războiul antihitlerist”, ministerelor
apărării, muzeelor şi academiilor militare ale ţărilor de democraţie populară.
La 17 iunie 1958, Biblioteca istorică a secţiei a fost mutată din localul Dacia nr. 4, în
cazarma 1118 din Calea 13 Septembrie, în spaţiul lăsat liber de Direcţia Proiectare a M.F.A.
La 2 iulie 1958, ministrul Forţelor Armate a aprobat ca doi inspectori de la D.G.A.S. să
scoată fotocopii de pe documentele aflate în Depozitul central de arhivă Otopeni în legătură cu
acţiunile trupelor ruse în Moldova în anul 1917 şi ale trupelor române în Basarabia după 1917,
date în legătură cu generalul rus Brusilov şi despre emigranţii ruşi în România.
În lunile septembrie-octombrie 1958, pentru asigurarea unei mai bune conservări a
arhivei, secţia a mutat circa 120 vagoane de arhivă din forturile de la Otopeni şi Tunari, în cazarma
541 Pantelimon.
În decursul anului 1958, specialiştii secţiei au întocmit harta „Participarea României la
războiul antihitlerist”, un documentar referitor la acţiunile trupelor române pe timpul operaţiilor
Budapesta, Viena şi Praga, trimis M.St.M. al Armatei cehoslovace.
De asemenea, s-a definitivat şi litografiat la Academia Militară Tehnică lucrarea
„Participarea Armatei Române la războiul antihitlerist”.
S-au mutat în condiţii optime depozitele de arhivă de la Cluj-Floreşti la Bistriţa Năsăud şi
de la Otopeni-Tunari la Pantelimon.
În scopul intensificării activităţii de studii şi cercetării ştiinţifice la l aprilie 1959, prin
Ordinul M.St.M. C.L. 00918/1959, la M.St.M. a fost înfiinţată Direcţia de Studii şi Cercetări
Ştiinţifice (D.S.C.S.), având ca şef pe generalul-maior Gheorghe Lefter62.
Secţia Istoric şi-a schimbat denumirea în Secţia Istorie şi geografie militară, intrând în
compunerea D.S.C.S. Noua secţie era prevăzută cu două sectoare: Sectorul Studii Istorice şi
Sectorul Arhivă, fiecare cu câte doi ofiţeri. Grupa de cercetări ştiinţifice formată din generali şi
ofiţeri de rezervă a rămas în continuare sub îndrumarea şefului secţiei. La 9 septembrie, în această
grupă a fost cooptat şi generalul-maior în rezervă Constantin Bodea.
Colectivul de cercetători ştiinţifici, împreună cu ofiţerii secţiei au întocmit, în perioada
februarie 1956 - mai 1959, lucrarea „Participarea armatei noastre la războiul antihitlerist” în mai
multe volume şi cu o descriere amplă a acţiunilor de luptă. Într-o primă formă, această lucrare

61
Ibidem, f. 100.
62
Ibidem, f. 111.
28
Ghidul Arhivelor Militare Române

totaliza 1700 pagini şi 130 de scheme. Partea referitoare la marină urma să fie redactată de
Comandamentul Forţelor Maritime Militare.
Colectivul care a lucrat la redactarea primei forme era format din coloneii Leonida Ion şi
Ion Sandu, maiorii Loghin Leonida şi Antone Marinescu, generalii-maiori în rezervă Marcel
Mihăilescu şi Dan Grigore, coloneii în rezervă Andrei Miclescu, Panait Gavrilescu, Adrian Niţă şi
Nicolae Răducu şi angajaţii civili Elena Alexandru, Silvia Ioniţă, Lina Stoica şi Silviu Cărămănuş.
Grupa de cercetători ştiinţifici şi-a desfăşurat activitatea în clădirea din Calea Plevnei nr. 145,
iar de la 30 iunie 1959, în localul din Bd. Dacia nr. 4.
Până la 31 ianuarie 1959, personalul Bibliotecii M.St.M. reuşise să trieze literatura
interzisă. Fondul de cărţi valoroase era aranjat pe rafturi, pe formate, urmând să fie inventariat şi
catalogat.
Biblioteca M.St.M. funcţiona în Calea Plevnei nr. 145, iar după mutarea grupei de
cercetători ştiinţifici în bulevardul Dacia nr. 4, a fost mutată şi ea în această clădire.
La 5 iunie 1959, arhiva aflată în Cazarma 541 Pantelimon a fost mutată în Cazarma 961
(Regimentul 19 Artilerie Antiaeriană), compusă din două pavilioane şi 8 barăci. Era a treia mutare
executată în perioada 1957-1959.
Începând cu luna ianuarie 1959, Depozitul de arhivă M.F.A. a primit indicativul Unitatea
Militară 02405 Pantelimon.
O activitate importantă a ofiţerilor din Sectorul Studii Istorice a constat în avizarea şi
verificarea articolelor referitoare la evenimentele din august 1944 - mai 1945, care urmau să apară
în presă în legătură cu aniversarea 15 ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist. De asemenea,
ei au întocmit o situaţie cu generalii care s-au distins în luptele purtate pe frontul antihitlerist.
La solicitarea Muzeului din Arad, la 6 august 1959 secţia a trimis fotocopii de pe
documentele de luptă ale şcolilor militare care au luptat contra fasciştilor în zona Arad în toamna
anului 1944, urmând ca acestea să fie expuse în muzeu.
La 10 noiembrie 1959, Secţia de Istorie şi Geografie Militară a executat pentru Muzeul
Militar Central opt schiţe referitoare la acţiunile trupelor române şi sovietice în cursul lunii august 1944.
Ca urmare a cererii adresată Ministerului Apărării al U.R.S.S., în cursul anului 1959 s-au
primit copii de pe documentele de luptă ale Diviziei de voluntari români „Tudor Vladimirescu”.
În vederea realizării unor filme cu tematică istorico-militară, maiorul Antone Marinescu a
fost numit consilier militar la filmul „La miezul nopţii va cădea o stea”, iar maiorul Leonida
Loghin la filmul „Valurile Dunării”.
În luna aprilie 1960, a avut loc o nouă modificare a statului de organizare al Secţiei istorie
şi geografie militară, care a rămas în continuare în compunerea D.S.C.S. din M.St.M63.
Căpitanul Traian Gavrilă, ofiţer 4 (cu arhiva) în Secţia istorie şi geografie militară a fost
mutat la Direcţia organizare-mobilizare a M.St.M., în funcţia acestuia fiind numit căpitanul
Gheorghe Cişmigiu.
Pentru întocmirea lucrărilor cu caracter istoric, întreaga arhivă operativă a marilor unităţi
şi unităţilor care au luptat pe frontul antihitlerist, totalizând 40000 dosare, a fost centralizată şi
depozitată în Cazarma din Calea 13 Septembrie. Biblioteca M.St.M. avea 60000 volume. Atât
dosarele, cât şi cărţile erau deteriorate în proporţie de 60% din cauza deselor mutări şi a depozitării
în clădiri necorespunzătoare.
La 6 ianuarie 1960, Comandamentul Forţelor Maritime Militare a înaintat Secţiei spre
avizare, „Istoricul Marinei Române”, întocmit de un colectiv format din căpitanul de rangul 1 Dan
Nicolaescu, căpitan de rangul 2 Nicolae Istrate, căpitanul de rangul 3 Victor Inceu şi căpitanul-
locotenent Nicolae Bîrdeanu.
La 14 ianuarie 1960, personalul secţiei a selecţionat dosarele aflate în Depozitul central de
arhivă pentru Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri în vederea întocmirii unei
sinteze statistice comparative. Documentele se refereau la economia ţării înainte de 23 august 1944,
bugetul alocat M.Ap.N. pentru nevoile armatei şi alte date referitoare la înzestrarea armatei.

63
Ibidem, f. 123.
29
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

În vederea îmbogăţirii fondului de documentare al secţiei aflat în localul din


13 Septembrie, la 31 martie 1960 s-au dat dispoziţii tuturor şefilor de arhivă să trieze şi depoziteze
separat arhiva referitoare la al Doilea Război Mondial, respectiv jurnalele de operaţii, registrele
istorice, ordinele de luptă, decorări, sinteze operative şi tot ce era în legătură cu participarea
trupelor la acţiuni militare, separat perioada 23 august 1944 – 9 mai 1945.
La l aprilie 1960, Comandamentul Forţelor Maritime Militare a înaintat lucrarea
„Contribuţia marinei militare la războiul antihitlerist”, lucrarea urmând să fie inclusă în cea
întocmită de secţie şi colectivul de cercetători sub titlul „Participarea Armatei Române la războiul
antihitlerist”.
În urma reorganizării Forţelor Armate ale R.P. Române din aprilie 1960, o serie de unităţi
militare au fost desfiinţate. Ca urmare, la 30 aprilie 1960 secţia a dat ordin ca acestea să predea
arhiva la depozitele de arhivă regională, iar registrele istorice, jurnalele de operaţii şi albumele la
Secţia Istorie şi geografie militară.
La solicitarea ministrului Afacerilor Interne, ministrul Forţelor Armate a aprobat să se
selecţioneze şi să se predea M.A.I. documentele de arhivă create de cele 10 curţi marţiale care au
funcţionat pe lângă corpurile de armată până în 1947 şi care se refereau la securitatea statului.
În conformitate cu Ordinul adjunctului M.F.A. şi şef al M.St.M. nr. C.L. 001360 din
l.06.1960, la 15 iunie 1960 s-a aprobat contopirea tuturor depozitelor de arhivă în Cazarma 458
Râmnicu Sărat. Astfel, a luat fiinţă Depozitul de Arhivă al M.F.A., respectiv U.M. 02405 Râmnicu
Sărat, subordonat D.S.C.S. din M.St.M.
În iulie 1960, Grupa de cercetători ştiinţifici a înaintat spre aprobare şefului D.S.C.S.
capitolele l, 2 şi 3 ale lucrării „Participarea Armatei Române la războiul antihitlerist”.
Capitolele 4-10 erau bătute la maşină în forma definitivă şi au fost trimise pentru avizare
la D.S.P.A., Institutului de Istorie a Partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. şi Institutului de Istorie
al Academiei R.P.R.
Capitolele 11 şi 12, repartizate spre a fi întocmite de ofiţerii din Sectorul Studii Istorice al
Secţiei istorie şi geografie militară se aflau în următoarea situaţie:
- Capitolul 11 - Desfăşurarea generală a operaţiei Budapesta. Rolul trupelor române în
această operaţie - era în curs de refacere şi definitivare de către colonelul Ion Sandu;
- Capitolul 12 - Luptele Corpului 7 Armată Român în ofensiva pentru eliberarea
Budapestei - urma să fie refăcut tot de colonelul Ion Sandu, după terminarea Capitolului 11;
- Capitolele 13-24 şi încheierea era întocmite în ciornă şi se băteau la maşină;
- Capitolul 25 - Introducerea aparatului politic în armată - era neîntocmit.
În cursul lunii iulie 1960 ofiţerii din secţie au întocmit „Tabele cu militarii care au
săvârşit fapte de arme în războiul antihitlerist şi au fost citaţi prin ordine de zi”, care urmau să fie
incluşi în lucrarea ce se întocmea de colectivul de cercetători ştiinţifici şi secţie.
De asemenea, a fost aprobată predarea definitivă Institutului de Istorie a Partidului de pe
lângă C.C. al P.M.R. a documentelor selecţionate din fondul de arhivă al armatei de ofiţerii din
Sectorul Arhivă al secţiei care se refereau la mişcarea muncitorească din perioada 1920-1943.
În urma predării Sfatului Popular al Capitalei a Teatrului Armatei, la 30 septembrie arhiva
secretă a acestui teatru a fost luată de D.S.P.A. şi predată la Depozitul de arhivă Râmnicu Sărat.
La 30 octombrie 1960, Secţia istorie şi geografie militară a intervenit prin Secţia Legături
Externe pentru a se procura de la Ministerul Apărării al U.R.S.S.. un tabel cu datele referitoare la
numele şi prenumele generalilor şi ofiţerilor sovietici, funcţiile acestora şi unităţile din care au
făcut parte pe timpul acţiunilor din România - perioada 20 august – 25 octombrie 1944.
La 21 noiembrie 1960, Secţia istorie şi geografie militară a întocmit împreună cu grupa de
cercetători ştiinţifici lucrarea „Participarea Armatei Române la războiul antihitlerist”.
Între l-5 decembrie 1960 a avut loc la Praga Conferinţa internaţională a istoricilor militari
din ţările socialiste, iniţiată de Direcţia Superioară Politică a armatei populare cehoslovace şi
organizată de Institutul de Istorie Militară cehoslovac. Armata Română a fost reprezentată de
30
Ghidul Arhivelor Militare Române

maiorul Leonida Loghin, care a prezentat comunicarea cu tema „Acţiunile de luptă ale Armatei
Române în cadrul Frontului 2 ucrainean pentru nimicirea trupelor fasciste de pe teritoriul
Cehoslovaciei în timpul războiului antihitlerist”.
Conform ordinului adjunctului ministrului Forţelor Armate şi şef al M.St.M. nr. C.L. 007l2 din
15.05.1961, la 15 iunie 1961 Direcţia de studii şi cercetări ştiinţifice a fost desfiinţată. Secţia istorie şi
geografie militară a devenit secţie independentă a M.St.M., având aceeaşi organizare şi încadrare ca
a l ianuarie 1961. Grupa de cercetători ştiinţifici a trecut sub conducerea secţiei64.
Pentru a întări colectivul de cercetători al M.St.M., la 1 septembrie 1961 s-a hotărât ca şi
cercetătorii ştiinţifici de la D.S.P.A. să fie aduşi la M.St.M. Noul stat de organizare anexă la statul
M.St.M. prevedea două funcţii de cercetători principali istorico-militari şi şefi de grupă,
11 cercetători istorico-militari, l bibliotecar, 3 dactilografi şi l desenator.
La 15 decembrie 1961 s-a aprobat reducerea unui post de cercetător principal istorico-
militar şi şef grupă şi două posturi de cercetători istorico-militari, funcţiile desfiinţate fiind
înlocuite cu două funcţii de funcţionar principal.
În afara lucrării „Participarea armatei române la războiul antihitlerist”, Grupa de
cercetători ştiinţifici şi ofiţerii secţiei au mai colaborat la întocmirea monografiei „Insurecţia
armată de la 23 august 1944” şi lucrarea „Istoricul luptei antifasciste a poporului român”, care
urmau să fie publicate sub egida Institutului de Istorie a partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. în
cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist.
La sfârşitul anului 1961, personalul secţiei şi grupa de cercetători a redactat monografia
„Acoperirea frontierelor şi participarea armatei române la luptele din Transilvania şi Banat pe
timpul pregătirii operaţiei Debreţin (23 august - 5 octombrie 1944)”.
Ofiţerii cu arhiva şi arhivarul au lucrat la inventarierea separată a dosarelor operative
păstrate în Calea 13 Septembrie, pe două fonduri: fond războiul antihitlerist şi fond războiul
antisovietic.
La solicitarea Secţiei Propagandă a C.C. al P.M.R. a fost întocmit documentarul „Locali-
tăţile unde au avut loc lupte mai importante pe teritoriul patriei în perioada războiului antihitlerist”.
În acest an au fost rezolvate 60 000 cereri de eliberare a unor adeverinţe de vechime în
armată.
La cererea Centrului de Producţie Cinematografică Bucureşti, şeful secţiei, colonelul Leonida
Ion a fost numit consilier pentru problemele istorice, iar maiorul Leonida Loghin consilier pentru
problemele de instrucţie la realizarea filmelor „Pădurea spânzuraţilor” şi „Oameni urgent căutaţi”.
În 1962, secţia era organizată pe două sectoare, Sectorul Studii istorice şi Sectorul Arhivă.
Prin noul stat de organizare nr. C.L. 001050/1962, secţia şi-a schimbat denumirea în
„Secţia Studii Istorice”65.
Personalul secţiei şi grupa de cercetători ştiinţifici au continuat lucrul la monografia
„Acoperirea frontierelor şi participarea armatei române la luptele din Transilvania şi Banat pe
timpul pregătirii operaţiei Debreţin – 23 august 1944 – 5 octombrie 1944.
La 9 aprilie 1962, au fost expediate Muzeului regional al Banatului fotocopii de pe unele
documente operative referitoare la acţiunile trupelor române în luptele împotriva ocupanţilor
hitlerişti de pe teritoriul Banatului din anul 1944.
Între 14 mai - 2 iunie 1962, colonelul Leonida Ion, şeful secţiei s-a deplasat în Ungaria
pentru documentare asupra acţiunilor trupelor române pe teritoriul acestei ţări în perioada
războiului antihitlerist. Au fost aduse microfilme de pe documentele operative ale Armatelor l şi 2
ungare din perioada 24 august – 15 octombrie 1944, activitatea organizaţiilor de partid din nordul
Transilvaniei şi ale Corpului Aerian Român.
În ziua de 18 iulie 1962, la ora 15.40, în urma unei ploi torenţiale cu puternice descărcări
electrice, la una din magaziile Depozitului de arhivă Râmnicu Sărat s-a produs un incendiu. Din
cele 8 vagoane de arhivă existente în magazie, două vagoane au ars complet, două vagoane parţial,
iar patru vagoane de arhivă au putut fi recuperate. Pagubele materiale s-au cifrat la 30467 lei.

64
Ibidem, f. 139.
65
Ibidem, f. 149.
31
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

La solicitarea Institutului de Istorie a partidului, a fost întocmit un documentar în legătură


cu marile unităţi şi unităţile armatei române care au participat la luptele pentru curăţirea teritoriului
în perioada 25 august – 1 septembrie 1944.
La solicitarea M.A.I. au fost identificate în arhivă documente referitoare la activitatea
generalului nazist Heusinger în perioada războiului antisovietic. Au mai fost întocmite un
documentar referitor la generalul rus Pavel Kiseleff, un documentar referitor la unităţile armatei
române participante la insurecţia armată din august 1944 şi s-au tradus din limba rusă părţile care
privesc România din lucrarea „Marele Război pentru apărarea Patriei”.
Colonelul Leonida Ion, locotenent-colonelul Dumitru Matei şi angajatul civil Neculai
Condurachi au lucrat o perioadă la Institutul de Istorie a Partidului de pe lângă C.C. al P.M.R.,
participând la elaborarea lucrării „Contribuţia României la războiul antifascist”.
S-a continuat inventarierea cărţilor din Biblioteca M.St.M. din 13 Septembrie şi au fost
selecţionate dosarele referitoare la activitatea refugiaţilor polonezi în România. De asemenea, au
fost întocmite 17 tabele cu militarii căzuţi în perioada 1877-1878, 1916-1918 şi 1944-1945, al
căror nume urma să fie atribuit unor străzi din Capitală şi provincie.
Majoritatea lucrărilor de studii istorice efectuate în 1962, au fost întocmite în colaborare
cu Institutul de Istorie de pe lângă C.C. al P.M.R. şi cu D.S.P.A. Astfel, la elaborarea lucrării
„Participarea României la înfrângerea Germaniei hitleriste” au participat colonelul Leonida Ion,
locotenent-colonelul Leonida Loghin, maiorul Antone Marinescu şi angajaţii civili Gheorghe
David şi Panait Gavrilescu.
Locotenent-colonelul Dumitru Matei a făcut parte din colectivul Institutului de Istorie de
pe lângă C.C. al P.M.R. pentru elaborarea lucrării „Lupta maselor populare împotriva monarhiei”.
De asemenea, personalul din compartimentul studii istorice a întocmit un documentar şi o
sinteză privind „Contribuţia României la războiul antihitlerist”, care au fost puse la dispoziţia
Ministerului Afacerilor externe.
Au mai fost redactate documentare în legătură cu istoricul unor mari unităţi participante la
aplicaţiile de cooperare din luna octombrie 1962, drumul de luptă al Regimentului 92 Infanterie,
predat Muzeului Militar Central, arhiva referitoare la lupta maselor populare împotriva
fascismului, necesar istoricului sovietic Lebedev.
Pe linia activităţii de rezolvare a cererilor, au fost primite 3143 cereri din care 2775 (circa
87%) au fost rezolvate pozitiv şi 350 (13%), negativ.
În cursul anului 1963, Secţia a fost subordonată locţiitorului şefului M.St.M., generalul-
locotenent Constantin Şandru, iar în a doua jumătate a anului prim-locţiitorului şefului M.St.M.,
generalul-maior Ion Coman66.
La 31 ianuarie 1963, biblioteca M.St.M., cu 62715 titluri, a fost transferată Muzeului
Militar Central.
Din anul 1960, după centralizarea arhivei la Râmnicu Sărat, activitatea personalului
depozitului s-a axat pe rezolvarea cererilor - 20000 anual, primirea a 50 de vagoane arhivă de la
comandamente de armă, direcţii centrale, mari unităţi şi unităţi şi formaţiuni militare. Cantitatea
arhivei, cuprinzând fonduri din perioada 1860-1960, se ridica la 550 vagoane, formată din dosare
şi 15 vagoane volante.
La 8 martie 1963, maiorul Aurelian Miriţă a luat în primire comanda Depozitului de
arhivă al M.F.A. de la căpitanul Nicolae Chiriţă.
La 10 iulie 1963 - Ministerul Învăţământului a luat iniţiativa întocmirii unei monografii
referitoare la istoricul învăţământului superior din România, capitolul despre dezvoltarea
învăţământului tehnic militar fiind repartizat locotenent-colonelului Dumitru Matei din Secţia
Studii Istorice.

66
Ibidem, f. 162.
32
Ghidul Arhivelor Militare Române

La 31 iulie 1963, locotenent-colonelul Leonida Loghin a fost desemnat consilier militar al


Studioului cinematografic Bucureşti pentru realizarea filmului artistic „Pădurea spânzuraţilor”
după romanul omonim al scriitorului Liviu Rebreanu.
Armata Română a fost reprezentată în perioada 22-27 octombrie 1963 la Varşovia la cea
de-a II-a sesiune a Academiei de Ştiinţe a R.P. Polone şi M.Ap.N. consacrată războiului de eliberare
dus de poporul polonez în anii 1939-1945, organizată cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea
Armatei populare poloneze, de colonelul Leonida Ion, şeful Secţiei Studii Istorice a M.St.M. şi
colonelul Constantin Nicolae de la Institutul de Istorie a Partidului de lângă C.C. al P.M.R.
Specialiştii români au prezentat în cadrul sesiunii referatul cu tema „Insurecţia armată antifascistă din
august 1944 - începutul revoluţiei populare din România. Participarea armatei române la războiul
antihitlerist. Principalele trăsături ale procesului de făurire a Armatei populare române”.
La 10 noiembrie 1963 a sosit în România locotenent-colonelul Witold Beganski de la
Institutul de Istorie Militară din Varşovia, pentru a studia în Arhivele Militare documente
referitoare la refugiaţii polonezi în România în perioada 1939-1940.
În acest an, au fost întocmite noile „Instrucţiuni asupra mânuirii, evidenţei şi expertizării
arhivei”, au fost inventariate şi opisate arhiva operativă şi dosarele referitoare la lupta partidului în
armată în perioada 1921-23 august 1944, a fost întocmit indicatorul anexă la Instrucţiunile
arhivistice „I.A.-64” şi a fost inventariată şi pregătită arhiva din Depozitul M.St.M. pentru a fi
predată Depozitului de arhivă Râmnicu Sărat.
Locotenenţii-colonei Leonida Loghin şi Dumitru Matei şi angajaţii civili Ştefan Stan,
Alexandru Neamţu şi Neculai Condurachi au fişat materialul documentar referitor la „Jaful şi
atrocităţile trupelor hitleriste în România (1940-1944)”.
În colaborare cu Institutul de Istorie a Partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. colonelul
Leonida Ion şi angajaţii civili Alexandru Neamţu, Gheorghe David, Panait Gavrilescu şi Neculai
Condurachi au conlucrat la definitivarea lucrărilor „Participarea României la înfrângerea
Germaniei hitleriste” şi „Insurecţia armată de la 23 august 1944”.
Colectivul condus de a.c. Ştefan Stan a întocmit culegerea de documente în legătură cu
activitatea antifascistă în rândurile armatei (1940 – 23 august 1944) şi participarea armatei române
în înfăptuirea insurecţiei şi la războiul antihitlerist.
Printre alte documentare întocmite se numără „Organizarea comenzii în principalele
bătălii din secolele XIX şi XX”, „Efectivele şi pierderile armate în războiul antihitlerist”,
„Pierderile provocate de aviaţia anglo-americană şi hitleristă pe teritoriul României”, „Contribuţia
Corpului Aerian Român în războiul antihitlerist”, „Situaţie referitoare la militarii sovietici
înmormântaţi în cimitirele de pe teritoriul României”, „Situaţia armatei române la darea ordinului
de încetare a ostilităţilor faţă de armata sovietică, precum şi raportul de forţe româno-german la
acea dată”.
S-a asigurat asistenţa de specialitate în calitate de consultanţi la filmele „Pădurea
spânzuraţilor” şi „Sărutul de dimineaţă”.
În compartimentul arhivă, au fost rezolvate 1137 cereri, din care 1000 pozitiv şi
65 nefavorabil.
În anul 1964, Secţia Studii Istorice a fost subordonată pentru lucru generalului-maior
Constantin Popa, locţiitorul şefului Marelui Stat Major67.
La 14 ianuarie 1964 au fost trimise Muzeului Militar Central „Tabelele cu militarii
sovietici înmormântaţi pe teritoriul României in perioada celui de-al Doilea Război Mondial”.
Începând cu 6 martie 1964, Neculai Condurachi a început să lucreze la documentarul
„Înzestrarea tehnică a armatei în anul 1938”, care a fost înaintat D.S.P.A.
La 18 martie 1964, locotenent-colonelul Dumitru Matei a întocmit un documentar privind
cetăţenii români de naţionalitate sârbă care în anii celui de-al Doilea Război Mondial au luptat în
armata de eliberare iugoslavă condusă de mareşalul Tito.

67
Ibidem, f. 180.
33
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Începând cu 19 martie 1964, şeful secţiei, colonelul Leonida Ion a lucrat la Institutul de
Istorie a Partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. la definitivarea lucrării „România în războiul
antifascist”.
Cu Ordinul nr. M. 67 din 05.10.1964 s-a aprobat intrarea în vigoare, cu data de l ianuarie
1965, a Instrucţiunilor „I.A.-64”.
În cursul anului a continuat documentarea în vederea redactării lucrării „Jaful şi
atrocităţile săvârşite de trupele hitleriste pe teritoriul României” şi s-au întocmit documentarele
„Concepţia manevrelor regale şi a celorlalte manevre executate în perioada dintre cele două
războaie mondiale”, „Comenzile de armament efectuate de statul român în perioada interbelică”,
„Organizarea armatei române după Regulamentul organic”, „Localităţile mai importante de pe
teritoriul R.P.R. în care au avut loc lupte cu trupele hitleriste precum şi descrierea sumară a acestor
lupte”, „Harta privind participarea armatei române la războiul antihitlerist”, lucrare executată de
locotenent-colonelul Antone Marinescu şi tipărită la Direcţia Topografică Militară, precum şi
12 lecţii în legătură cu acţiunile trupelor române în diferite regiuni ale ţării în perioada insurecţiei
din august 1944.
Ofiţerii şi cercetătorii istorico-militari din secţie au publicat o serie de articole referitoare
la acţiunile trupelor române şi perioada războiului antihitlerist şi au asigurat asistenţă de
specialitate la realizarea filmelor „Pădurea spânzuraţilor” (locotenent-colonel Leonida Loghin) şi
„Şoseaua nordului” (locotenent-colonel Antone Marinescu).
Au mai fost întocmite un documentar în legătură cu denumirea unor străzi care poartă
nume de militari, o lucrare referitoare la desprinderea trupelor române pe frontul din Moldova,
relaţiile cu trupele sovietice, însumând 150 de pagini dactilografiate, documentarele „Aspecte din
articolele publicate în presa străină privind actul de la 23 august 1944”, „Participarea românilor la
bătălia de la Varna – 1444”, „Convenţii încheiate între România şi Germania în anii 1939-1944”,
precum şi conferinţa „Acoperirea frontierelor ţării în august-septembrie 1944”.
Specialiştii secţiei au selectat documentele de arhivă necesare organizării expoziţiei
jubiliare de la sala Dalles şi expoziţiei armatei populare.
La 1 ianuarie 1965 a intrat în vigoare noul stat de organizare al secţiei cu nr. C.L.
001530/1964, în cadrul Secţiei Studii Istorice fiind mutaţi locotenent-colonelul Costică Ucrain -
ofiţer 1 pentru studii istorice, maiorul Ion Tudor şi maiorul Constantin Toderaşcu - ofiţeri 2 pentru
studii istorice. Funcţiile de ofiţer cu arhiva au fost desfiinţate68.
La începutul anului 1965, secţia a întocmit „Dispoziţiuni pentru aplicarea Instrucţiunilor
„I.A.-64”, pe care le-a difuzat tuturor comandamentelor de armată, armă, direcţii centrale şi
comisariatelor regionale.
La 24 martie 1965, în fondul documentar al Depozitului operativ al Secţiei Studii Istorice
au fost primite de la Secţia Operaţii 2290 de dosare cuprinzând probleme referitoare la operaţii din
anii 1920-1945. Toate acestea au fost incluse în fondul 1200.
Începând din luna aprilie 1965, un colectiv condus de locotenent-colonelul Dumitru
Matei a trecut la culegerea datelor din arhivă referitoare la întocmirea lucrării „Dezvoltarea
Armatei Române în secolul al XIX-lea”, prevăzută în planul de perspectivă al secţiei.
Între 14-16 aprilie 1965, la Moscova a avut loc o conferinţă ştiinţifică consacrată celei de
a XX-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste, la care au participat istorici din Anglia,
Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Finlanda, Franţa, R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia,
Mongolia, Polonia, România, S.U.A., Ungaria şi U.R.S.S. Din partea ţării noastre a participat o
delegaţie formată din Ion Popescu-Puţuri, Gheorghe Zaharia, Walter Roman, N.N. Constantinescu,
generalul-maior Constantin Popa şi locotenent-colonelul Leonida Loghin. În Secţiunea a II-a
pentru istoria luptei forţelor armate şi istoria artei militare, generalul-maior Constantin Popa a
prezentat referatul „Cercetarea arhivistică privind participarea Armatei Române, umăr la umăr cu
armata sovietică, la războiul antihitlerist”.

68
Ibidem, f. 194.
34
Ghidul Arhivelor Militare Române

La 8 mai 1965 a fost redactat un documentar despre Armata României care a fost
expediat Editurii militare iugoslave pentru a fi inclus în „Enciclopedia militară”.
La 20 mai 1965, angajaţii civili Gheorghe David şi Panait Gavrilescu au întocmit un
documentar referitor la „Organizarea şi funcţionarea fostelor cercuri militare din Bucureşti, Cluj,
Timişoara şi Turnu Severin”.
La 23 iunie 1965, Comitetul de partid raional Zvolen din Cehoslovacia a solicitat un
material documentar în legătură cu luptele trupelor române pentru eliberarea localităţilor Viglas şi
a raionului Zvolen.
La 27 iulie 1965, locotenent-colonelul Dumitru Matei a fost desemnat consilier militar pe
lângă Studioul Cinematografic Bucureşti pentru realizarea filmului artistic de lung metraj
„Tunelul”, care ilustra un episod din luptele armatei noastre duse împotriva ocupanţilor hitlerişti în
august 1944.
La 29 iulie 1965, Secţia a întocmit un documentar referitor la organizarea şi funcţionarea
Marelui Cartier General român în Primul Război Mondial.
Între l – 20 septembrie 1965, la Potsdam a avut loc o conferinţă organizată de M.Ap.N. al
R.D. Germane, în vederea pregătirii celei de a X-a aniversări a înfiinţării armatei populare
naţionale a R.D. Germane, la care au participat delegaţiile ţărilor socialiste membre ale Tratatului
de la Varşovia. Din partea României a participat, ca observator, colonelul Leonida Ion, şeful
Secţiei Studii Istorice.
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 1965, generalul-colonel Voronţov şi colonelul
Maslenikov au studiat culegerea de documente pregătită de Secţia Studii Istorice şi C.P.S.A.
referitoare la participarea Armatei Române în războiul antihitlerist, în vederea elaborării
capitolului „Întărirea frăţiei de arme dintre armatele ţărilor Tratatului de la Varşovia”, care urma să
fie inclus în lucrarea „50 de ani de existenţă a Forţelor Armate ale U.R.S.S”.
Pe parcursul anului au fost întocmite 5 hărţi privind participarea armatei la războiul
antihitlerist, care au fost predate Muzeului Militar Central, au fost redactate lecţiile „Acoperirea
frontierelor”, „Operaţiile Rpznava, Javorina şi Banska Bystruca-Zvolen”, a fost definitivată o nouă
broşură cuprinzând unităţile participante la războiul antihitlerist, documentarele „Relaţiile româno-
sârbe de-a lungul veacurilor. Participarea armatei de eliberare a Iugoslaviei la înfrângerea
Germaniei fasciste”, „Participarea armatei române la eliberarea Cehoslovaciei”, „Funcţionarea
comandamentului unic pe frontul occidental în cel de-al Doilea Război Mondial”, „Istoricul
Marelui Stat Major Român”, „Relaţiile militare româno-germane în perioada 1939-1944”, precum
şi traducerea din limba franceză a capitolului „Războiul 1877-1878” din lucrarea „Războaiele unui
secol” de căpitan G. Romagny.
Locotenenţi-coloneii Leonida Loghin şi Dumitru Matei şi maiorul Ion Tudor au colaborat
timp de o lună la Institutul de Istorie al Partidului la definitivarea lucrării „Contribuţia României la
victoria asupra Germaniei fasciste” şi a unui volum de memorii ale comandanţilor de mari unităţi
şi unităţi pe frontul antihitlerist.
La 19 septembrie 1966, maiorul Aurelian Miriţă a fost numit ofiţer 2 pentru studii istorice
iar începând cu 8 septembrie 1966, contraamiralul Florea Diaconu a fost numit cercetător militar
principal pentru studii istorice în Secţia Studii Istorice69.
La sesizarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în legătură cu existenţa
asupra acestui minister a 600 metri liniari de arhivă aparţinând fostului Minister al Înzestrării
Armatei şi care se referea la anii 1912-1945, la 18 aprilie 1966 secţia i-a delegat pe locotenent-
colonelul Dumitru Matei şi Neculai Condurachi pentru a prelua şi preda Depozitului de Arhivă
Râmnicu Sărat cele 14.581 dosare.
La 25 aprilie 1966, Secţia Studii Istorice a întocmit un documentar referitor la prizonierii de
război din perioada războiului antisovietic, din care a rezultat că au fost daţi dispăruţi 287845 de militari.

69
Ibidem, f. 213.
35
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

Până la 31 august 1948 s-au repatriat din captivitate din U.R.S.S. 144097 prizonieri români. În
acest număr sunt incluşi şi foştii prizonieri români încadraţi în Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi
„Horia, Cloşca şi Crişan”, respectiv 19612 militari. Au rămas cu situaţia neclară 156913 militari
români declaraţi dispăruţi pe front în anii 1941-1944.
La 5 mai 1966 ofiţerii din secţie au finalizat lecţiile „Acoperirea frontierelor ţării pe
timpul insurecţiei armate şi a concentrării forţelor sovietice şi române”, „Acţiunile trupelor române
în cadrul operaţiei Roznava” „Armata 1 română în luptele din munţii Javorina”, „Acţiunile
trupelor române în cadrul operaţiei Zvolen; Banska-Bystrica” ş.a.
La cererea patriarhului României, Justinian la 21 septembrie 1966 a fost întocmită o
situaţie privind mormintele militarilor germani înhumaţi în cimitire pe teritoriul patriei noastre.
Pe 15 noiembrie 1966, la sediul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române a avut loc o consfătuire la care au participat delegaţi de la Institutul de Istorie al
partidului, Academia de Studii Social-Politice şi Economice „Ştefan Gheorghiu”. Din partea
M.F.A. au participat coloneii Leonida Ion, şeful Secţiei Studii Istorice, Victor Militaru, şeful
Muzeului Militar Central şi Gheorghe David, cercetător istorico-militar în Secţia Studii Istorice.
În cursul anului au fost finalizate documentarele „Pregătirea operativă a teritoriului în
perioada 1920-1945”, „Războiul din Spania”, „Învăţămintele militare rezultate din conflictul
sovieto-finlandez”, „Relaţiile dintre comandamentele şi trupele sovietice şi române în războiul
antihitlerist”, „Înfiinţarea diferitelor arme în cadrul armatei române”, „Tendinţe actuale ale
strategiei occidentale”, „Folosirea mascării şi dezinformării în războaie”, „Din experienţa de luptă
a trupelor române pe frontul antihitlerist, privind activitatea de cercetare”, „R.P. Ungară”, „R.P.
Polonă”, „R.P. Bulgaria”, R.S. Cehoslovacia”, referatele „Dezvoltarea Armatei Române după
Unirea Principatelor”, „Ştefan cel Mare - luptător neînfricat pentru apărarea gliei străbune”,
culegerea de documente „Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz” ş.a.
În anul 1966 a apărut în Editura Militară lucrarea „România în războiul antihitlerist”, la
care au colaborat şase ofiţeri şi cercetători din cadrul secţiei.
În cursul anului 1966 au fost soluţionate 1202 cereri.
Ca urmare a intrării în vigoare a unui nou stat de organizare a M.St.M., în 1967 secţiei
i-au fost adăugate două funcţii de ofiţer 2 (cu arhiva), încadrate de maiorii Dumitru Ionaş şi
Aurelian Miriţă70.
La 17 ianuarie 1967, ofiţerii din secţie au întocmit un documentar referitor la „Unele date
în legătură cu unităţile (detaşamentele) constituite din români pe timpul războiului civil şi
contribuţia Armatei Române la războiul antihitlerist” şi un „Tabel cu militarii români
internaţionalişti care au luptat în rândurile Armatei Roşii în anii războiului civil, în Marele Război
al Uniunii Sovietice pentru Apărarea Patriei, precum şi în detaşamentele de partizani pe teritoriul
ocupat al Uniunii Sovietice”, care au fost trimise părţii sovietice pentru a le folosi în redactarea
unei lucrări editate de Ministerul Apărării al U.R.S.S.
La 23 martie 1967, maiorul Ion Tudor a fost numit consilier militar la filmul „Cerul
începe la etajul 5”, realizat de regizorul Francisc Munteanu.
La 2 iunie 1967, locotenent-colonelul Costică Ucrain a fost desemnat consilier militar la
filmele „Răpirea fecioarelor” şi „Răzbunarea haiducilor”.
În semestrul I/1967, secţia şi depozitul de arhivă au primit 26882 cereri, din care au
soluţionat favorabil 11892. La începutul lunii iulie erau în curs de rezolvare 12643 cereri.
La solicitarea amiralului Verner Waldemar, între 4-13 septembrie 1967, Secţia Studii
Istorice a primit vizita locotenent-colonelului Rudolf Studanski, directorul Arhivelor Militare ale
R.D. Germane, cu sediul la Potsdam, pentru un schimb de experienţă şi studierea documentelor
referitoare la activitatea economică, politică şi militară a Wehrmacht-ului în România, în anii
1940-1944.
În cursul anului 1967, ofiţerii secţiei au întocmit documentarele „Incidentele de frontieră
din vara anului 1940”, „Organizarea şi funcţionarea cercurilor militare în Armata Română”,

70
Ibidem, f. 226.
36
Ghidul Arhivelor Militare Române

„Organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de ofiţeri de rezervă”, „Organizarea şi dezvoltarea


Armatei Române de la înfiinţare şi până la Primul Război Mondial”, „Organizarea şi funcţionarea
centrelor de instrucţie în Armata Română” şi „Ofiţerul de stat major în trecutul Armatei Române”,
„Participarea românilor la evenimentele revoluţionare, din anul 1918, care au avut loc în
Cehoslovacia”, „Formarea şi dezvoltarea Armatei Române naţionale în anii 1831-1900”, o
culegere de documente referitoare la activitatea Wehrmacht-ului în România 1940-1944 (circa 300
de pagini dactilografiate), 11 lecţii şi conferinţe pe teme ca „Mascarea operativă”, „Organizarea
Armatei Române în perioada bătăliei de la Plevna”, „Mărăşeşti, Oituz epopee a luptei poporului
român”, „20 de ani de la abolirea monarhiei”, „Personalitatea lui Ştefan cel Mare” ş.a.
Compartimentul Arhivă a rezolvat 4100 de cereri, de peste 3 ori mai multe faţă de 1966.
De asemenea, în urma reorganizării administrative pe judeţe, s-a centralizat arhiva
fostelor comisariate militare regionale şi raionale.
Între 13-15 februarie 1968, generalul-maior Constantin Popa, colonelul Leonida Loghin
din M.St.M. şi locotenent-colonelul Mihai Arsintescu din C.P.S.A. au participat la sesiunea
ştiinţifică festivă de la Moscova, organizată cu prilejul celei de-a 50 aniversări a armatei sovietice.
La l martie 1968, numărul cererilor nerezolvate era de 69412.
La 20 martie 1968, locotenent-colonelul Antone Marinescu a fost delegat consilier militar
pe lângă Studioul Cinematografic Bucureşti, pentru realizarea, în colaborare cu firma vest germană
Film-Berlin, a lung metrajului „Bătălie pentru Roma”.
În perioada 21-29 martie 1968, colonelul Leonida Ion şi locotenent-colonelul Antone
Marinescu a efectuat o vizită în R.D. Germană.
La 1 iunie 1968, Secţia Studii Istorice a trimis şefului M.St.M. al Armatei populare a R.D.
Germane o culegere de documente privind Wehrmacht-ul în România în perioada 1940-1944.
Între 27 iunie - 6 iulie 1968, colonelul Leonida Ion a participat, alături de delegaţi din
ţările socialiste europene, precum şi din Anglia, Belgia şi Italia, la simpozionul organizat de
Institutul de Istorie Militară din Belgrad, care s-a ţinut la Sarajevo, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de
la luptele purtate de armata populară iugoslavă pe râurile Neretva şi Sutjeska în vara anului 1943.
Pentru aniversarea centenarului generalului francez Ferrie, creatorul radiotelegrafiei
militare, Secţia Studii Istorice a pregătit un documentar incluzând fotocopii de pe scrisorile
inginerului Emil Giurgea, care a purtat corespondenţă cu generalul francez, coperta cărţii „Radio-
telegrafia şi radiotelefonia” de maior Tiberiu Petrescu, cu o prefaţă scrisă de generalul Ferrie,
pagina de titlu a cărţii „Descrierea aparatului de recepţie şi transmisiuni în telegrafia fără fir prin
undele hertziene”, care se referă la activitatea căpitanului Ferrie, scrisă de locotenentul Constantin
L. Bottez, coperta „Revista geniului” din martie 1932 şi articolul „Generalul Ferrie”, de
locotenent-cololonelul N. Tiberiu Petrescu, precum şi o mapă cu informaţii din presă, lucrările de
specialitate şi din arhivă referitoare la activitatea generalului Ferrie.
Pe perioada septembrie-octombrie 1968, maiorul Constantin Toderaşcu a fost numit
consultant militar la filmul de lung metraj „Cetatea Neamţului”, la cererea Studioului
Cinematografic Bucureşti.
La 12 decembrie 1968, locotenent-colonelul Costică Ucrain a fost numit consultant militar
pentru probleme de artilerie la filmul „Mihai Viteazul”, epopee istorică realizată de Studioul
Cinematografic Bucureşti, după scenariul lui Titus Popovici în regia lui Sergiu Nicolaescu.
În anul 1968, personalul secţiei a mai întocmit documentarele „Activitatea fostului
general Dănilă Papp”71, „Relaţiile româno-sârbe şi româno-iugoslave”, „Acţiunile Diviziei de
voluntari sârbi pe frontul din Dobrogea în anul 1916”, „Cheltuielile efectuate de statul român cu
întreţinerea trupelor italiene, a materialului de război de provenienţă italiană, precum şi valoarea
tehnicii de război folosită de armata română”72, „Evenimentele istorice desfăşurate pe teritoriul

71
Documentarul a fost solicitat de cetăţeanul american Ioan Crişan a elabora o lucrare despre istoria Transilvaniei, în
special a evenimentului unirii cu România din 1 decembrie 1918.
72
Din documentaţie rezultă că statul român a cheltuit în folosul trupelor italiene suma de lei 139151073. Valoarea
tehnicii şi bunurilor armatei italiene primite de statul român se ridică la suma de 74997725 lei.
37
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

patriei determinate de poziţia geografică a României”, „Lucrările cu conţinut militar publicate de


ofiţeri şi generali înainte de 23 august 1944”, „Aspecte ale desăvârşirii unităţii naţionale a poporu-
lui român în anul 1918”, „Problema frontierelor României înainte şi după Primul Război
Mondial”, „Aspecte ale acţiunilor de luptă de la Oradea şi Debreţin ale Diviziilor „Tudor
Vladimirescu” şi „13 Munte”, „Ordinele pe care le dădea ministrul apărării naţionale în perioada
dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial”, „Convenţii militare în perioada 1877-1910”,
„Batalioanele fixe regionale”, „Scurt istoric al formării şi dezvoltării Armatei Române”, „Relaţiile
româno-franceze de-a lungul veacurilor”, „Bombardamentele anglo-americane din anul 1944
efectuate asupra teritoriului României”, referatul ştiinţific „Aspecte militare în revoluţia burghezo-
democrată din 1948 în Transilvania”, propuneri de denumiri istorice care se pot atribui unor
unităţi şi mari unităţi, o nouă broşură cuprinzând marile unităţi şi unităţi române participante la
războiul antihitlerist ş.a.
Până la 31 decembrie 1968, secţia a primit 6700 cereri din care a soluţionat 6250, 450
fiind în lucru.

Arhivele Militare Române între anii 1969-1989

În anii ‘60 a fost reluată cercetarea unor teme de interes pentru istoria militară, însă fără
vigoarea şi amploarea celor anterioare războiului. Serviciul s-a concentrat să rezolve cu precădere
probleme administrative, de gestionare a arhivelor şi de explicare a evenimentelor de la 23 august
1944, a campaniei antihitleriste şi a „frăţiei de arme“ româno-sovietice73.
La 27 ianuarie 1969 a intrat în vigoare un nou stat de organizare a Secţiei nr. 006/1969. ca
urmare, Secţia a fost organizată pe două birouri – Biroul 1 Studii Istorice, cu funcţii noi de ofiţer 1,
2 şi 3 şi Biroul 2 Arhivă, cu ofiţer 474.
În sarcinile deosebite încredinţate Secţiei s-a numărat amenajarea Muzeului Marinei
Române la Constanţa şi a unui Muzeu Militar la Alba Iulia, drept pentru care au fost repartizaţi
consultanţi ştiinţifici în cadrul colectivului constituit de C.P.S.A. căpitanul de rangul 1 (r) Dan
Nicolaescu, respectiv maiorul Constantin Toderaşcu, pentru a participa la întocmirea tematicii
acestora75.
La 8 martie 1969, Secţia a difuzat în întreaga armată noile Instrucţiuni arhivistice IA-98,
care au intrat în vigoare la 1 iunie 1969.

73
Chiar şi în aceste condiţii, istoriografia militară s-a îmbogăţit cu lucrări memorabile, precum ,,Războiul pentru
independenţa naţională, 1877-1878. Documente militare”, Editura Militară, 1971, Nicolae Bârdeanu, Dan Nicolaescu,
,,Contribuţii la istoria Marinei Române. Vol. I din cele mai vechi timpuri până în 1918”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1979, monografiile general-locotenent Ion Şuţa, ,,Infanteria română”, vol. I, Editura Militară,
1982, colonel dr. Gheorghe Romanscu, colonel dr. Gheorghe Tudor, colonel Mihai Cucu, colonel Ioan Popescu, ,,Istoria
infanteriei române”, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, Florin Zăgănescu, ,,Aviaţia”, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, ,,România în primul război mondial”, Editura Militară, 1986, ,,Istoria trupelor
de grăniceri”, Editura Militară, 1987, ,,România în anii celui de-al Doilea Război Mondial”, vol. I-III, Editura Militară,
1989, ,,Istoria militară a poporului român”, vol. I-VI, Editura Militară, 1984-1989, colecţia ,,File din istoria militară a
poporului român”, ,,Istoria Artileriei Române”, Editura Militară, Bucureşti, 1977, urmate, după 1990, de George Petre, Ion
Bitoleanu, ,,Tradiţii navale româneşti”, Editura Militară, 1991, Colonel Vasile Pricop, colonel Gheorghe Suman, colonel
Marin Zaharia, ,,Epopeea vânătorilor de munte din armata română”, Editura Militară, 1992, General-maior ing. Constantin
Nicolescu, ,,Transporturile şi comunicaţiile în armata română”, Editura Militară, 1992, colonel Petre Zaharia, colonel
Emanoil Ene, colonel Florea Pavlov, ,,Istoria armei geniu din armata română”, Editura Militară, 1995, ,,Logistica armatei
române în Al Doilea Război Mondial. Campania din Vest (23 august 1944-9 mai 1945), Bucureşti, 1995, Cornel I. Scafeş,
Horia Vl. Şerbănescu, Ioan I . Şcafeş, Cornel Andonie, Ioan Dănilă, Romeo Avram, ,,Armata Română 1941-1945”, Editura
RAI, Bucureşti, 1996, Cornel I. Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu, Cornel Andonie, Ioan I . Şcafeş, ,,Armata Română în
Războiul de Independenţă 1877-1878”, Editura Sigma, Bucureşti, 2002, albumele ,,Armata Română în Al Doilea Război
Mondial. Romanian Army in World War II”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, ,,Marina Română în Al Doilea Război
Mondial. Romanian Navy in World War II”, Editura Modelism, Bucureşti, 1996 ş.a.m.d.
74
S.I.A., Registrul Istoric al Secţiei Arhivelor Militare din Marel Stat Major, Vol. II, f. 2.
75
Ibidem, f. 2 v.
38
Ghidul Arhivelor Militare Române

Printre documentarele întocmite în cursul acestui an s-au numărat „Mareşalii României


Alexandru Averescu şi Constantin Prezan”, „Misiunea Diviziei a 8-a Infanterie în Bucovina în
anul 1918”, „Şefii Marelui Stat Major în perioada 1932-1936 şi 1945-1969”, trimise Muzeului de
Istorie al Armatei austriece din Viena, „Istoricul Aviaţiei Române” cerut de ataşatul militar aero al
Turciei la Bucureşti, „Istoricul Regimentului 2 Mecanizat, Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare,
Şcolii Militare de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie şi Batalionului 21 Vânători de
Munte”, „Acţiunile trupelor române pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist”, „Ceremonia
drapelului de stat în diferite state ale lumii şi în România”, „Navele de război şi comerciale române
şi germane din perioada 1939-1944”, „Istoricul instituţiei copiilor de trupă în Armata Română
(1859-1948)”, „Învăţământul în Armata Română în perioada 1939-1945”, „Lagărele de prizonieri
sovietici, sârbi şi alte naţionalităţi care au existat pe teritoriul României, organizate şi administrate
de comandamentele militare române în perioada 1941-1944” etc.
Şeful Secţiei, colonelul Ion Leonida a participat în perioada 25-28 aprilie 1969, la
Colocviul de Istorie Militară organizat la Paris de Comitetul Internaţional de Istorie Militară. S-a
numărat, de asemenea, printre participanţii la Simpozionul internaţional cu tema „Rolul
organizator şi conducător al partidelor comuniste şi muncitoreşti din centrul şi estul Europei
privind organizarea forţelor armate populare şi ducerea luptei armate împotriva ocupaţiei fasciste
în anii celui De-al Doilea Război Mondial”, organizat în perioada 25-28 noiembrie 1969 de
Institutul de Istorie Militară din Varşovia.
Prin Ordinul C.L. 001470 din 11 octombrie 1969, Secţia Studii Istorice a Marelui Stat
Major a fost desfiinţată, urmând ca problematica şi atribuţiile acesteia să fie preluate de către
Centrul de Studii şi cercetări de Istorie şi teorie militară subordonat C.P.S.A76. Prin acelaşi ordin a
fost înfiinţată Secţia Arhivelor Militare, subordonată locţiitorului şefului M.St.M., cu Biroul 1
Documentare, Biroul 2 Arhivă şi Biroul D.S.
La 1 mai 1970 au intrat în vigoare „Instrucţiunile privind întocmirea Registrului istoric şi
Jurnalului acţiunilor de luptă”, întocmite de şeful Biroului 1 Documentare, locotenent-colonelul
Antone Marinescu77.
Specialiştii Secţiei Documentare au întocmit documentarele „Istoricul trupelor de
paraşutişti din Armata Română”, „Aviaţia Română în timpul celor două războaie mondiale”, la
solicitarea unor istorici elveţieni, „Trimiterea pe front a Regimentului 2 care de luptă”, „Istoricul
Regimentului 7 Prahova”, „Dotarea Armatei Române cu armament şi tehnică de luptă la 22 iunie 1941”,
„Legislaţia privitoare la mobilizarea şi recrutare”, „Acţiunile Armatei Române în războiul
antisovietic în perioada 22 iunie 1941 – 19 noiembrie 1942”, „Operaţia „Debreţin””, „Călătoriile
de studii organizate în Armata Română în perioada 1859-1944”, „Miniştrii Apărării Naţionale din
perioada 1937-1944” etc.
Până în luna noiembrie 1970, Secţia a primit două aparate de microfilmare „Dokumator”,
un aparat pentru copiat, un aparat de developat, un aparat de mărit şi un aparat de citi. Cu aceste
echipamente a demarat, în premieră în Armata Română, operaţiunea de mocrofilmare a arhivei
istorice în vederea conservării şi securizării patrimoniului arhivistic militar naţional78.
În anul 1970, Secţia Arhivelor Militare şi Depozitul de Arhivă al M.F.A. a primit 97132
cereri, dintre care au fost soluţionate favorabil 88127 cereri79 de asemenea, au fost expertizate
30 de vagoane de arhivă, dintre care 26 de vagoane au fost reintroduse în circuitul economic.
La 1 ianuarie 1971, statul de organizare a Secţiei a fost completat cu două funcţii de
angajaţi civili şi 7 funcţii de tehnicieni în specialitatea fotoreproducere.
Specialiştii Secţiei au întocmit documentare referitoare la „Eroii satului Petreşti, comuna
Pânceşti căzuţi în cele două războaie mondiale”, „Luptele desfăşurate de trupele române pentru

76
Ibidem, f. 7.
77
Ibidem, f. 13 v.
78
Ibidem, f. 19.
79
Ibidem, f. 19 v.
39
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

eliberarea localităţii Téglás-Ungaria”, „Relaţiile dintre militarii români şi francezi în decursul


istoriei”, „Şefii Marelui Stat Major 1859-1971”, „Acţiunile Armatei 21 Române pe timpul
acoperirii frontierei” etc şi au participat la realizarea tematicii Muzeului de Istorie Naţională80.
În anul 1971, Secţia a soluţionat circa 4500 cereri.
În luna mai 1972, specialiştii Secţiei au pus la dispoziţia cercetătorilor americani Glenn
Torrey şi Keith Hitchins de la Universitatea din Kansas-SUA, lucrări şi documente de arhivă
referitoare la participarea României la Primul Război Mondial81.
În perioada 21-25 august 1972, colonelul Antone Marinescu şi locotenent-colonelul
Aurelian Miriţă au participat la lucrările celui de-al VII-lea Congres Internaţional al Arhivelor de
la Moscova.
În decursul anului, personalul Secţiei a întocmit 38 de lucrări cu 825 pagini, printre care
„Istoricul transporturilor militare în Armata Română”, „Schema de organizare şi atribuţiile
Subsecretariatului de Stat al Aerului” ş.a. şi a executat 249 zile de control tematic82.
În anul 1972 Secţia a rezolvat favorabil 5502 cereri din cele 6021 cereri înregistrate, iar
Depozitul de Arhivă al M.F.A. a soluţionat pozitiv 43554 de cereri din totalul celor 46933 de cereri.
În anul 1973 Secţia Arhivelor Militare a funcţionat cu o parte din personal în localul
Marelui Stat Major din Piaţa Walter Mărăcineanu şi cu o alta în localul din Calea 13 Septembrie83.
Secţia a întocmit documentare referitoare la „Pierderile suferite de trupele române în cel
de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Cehoslovaciei”, „Titulatura Diviziei 1 Mecanizate
„Tudor Vladimirescu”, „Istoricul Diviziei 1 Blindate Română”, „Situaţia vedetelor blindate
„Power” cumpărate de România din Germania în perioada celui de-al Doilea Război Mondial”,
„Memoriul lui Iuliu Maniu adresat lui Hitler şi Mussolini în anul 1940” ş.a.
Începând cu luna aprilie 1973, Depozitul de Arhivă al M.F.A.A s-a mutat din garnizoana
Râmnicu Sărat în garnizoana Piteşti.
La 1 aprilie 1973, Secţia Arhivelor Militare a ieşit din compunerea M.St.M. şi s-a
reorganizat în Arhivele Ministerului Apărării Naţionale, cu indicativul U.M. 02600 Bucureşti84.
La 5 mai 1973, colonelul Leonida Ion s-a pensionat, la 20 mai 1973 funcţia de şef al
Arhivelor M.Ap.N. fiind preluată de colonelul Antone Marinescu.
În cursul anului 1973 au fost grupate şi ordonate 574 din cele 1000 fonduri de arhivă
existente în colecţia arhivistică din Calea 13 Septembrie iar 132 au fost inventariate. De asemenea,
s-au înregistrat 50971 cereri, din care au fost soluţionate favorabil 44300 cereri.
În cursul anul 1974 au fost realizate documentare referitoare la „Directivele şi
instrucţiunile date de prof. Mihai Antonescu în şedinţa Consiliului Biroului Păcii din iunie 1942”,
„Acţiunile Armatei a III-a, Corpului 3 Armată, Diviziilor 2 şi 15 Infanterie şi Comandamentului
110 Infanterie în perioada 20-24 august 1944 pe frontul din Moldova”.
În cursul anului au intrat în vigoare noile Instrucţiuni arhivistice IA -7585.
La începutul anului 1975, Arhivele M.Ap.N. Bucureşti aveau un efectiv de 35 de angajaţi.
În cursul anului, arhiviştii militari au organizat instruiri în 15 centre din ţară, 22 controale
în comandamente, direcţii centrale, unităţi şi la depozitul propriu, precum şi un curs de arhivistică
cu personalului Depozitului de Arhivă al M.Ap.N. De asemenea, au fost selecţionate 61 de fonduri
arhivistice care însumau 150000 de dosare şi s-au întocmit o serie de documentare, printre care
„Luptele duse de trupele române în perioada războiului antihitlerist în zona localităţii Jihlava-
Cehoslovacia”, „Militarii români căzuţi în perioada războiului antihitlerist în localitatea Teglas-
Ungaria”, „Evidenţa veteranilor din războiul antihitlerist” ş.a.
În cursul anului 1976, Arhivele Militare Române au pus la dispoziţie documente de
arhivă profesorului american Glenn Edward Torrey de la Universitatea Kansas - S.U.A., care în

80
Ibidem, f. 28.
81
Ibidem, f. 32 v.
82
Ibidem, f. 36 v.
83
Ibidem, f. 39 v.
84
Ibidem, f. 41.
85
Ibidem, f. 56 v.
40
Ghidul Arhivelor Militare Române

luna august a participat la Consfătuirea istoricilor români şi americani care s-a desfăşurat la
Suceava, Comandamentului Artileriei şi locotenent-colonelului (r) dr. Fredrich Christian Stahl din
Freiburg - R.F.G86.
Printre documentarele întocmite s-au numărat „Pierderile Armatei Române în Primul
Război Mondial”, „Acţiunile Armatei Române la Plevna în Războiul de Independenţă 1877-1878”,
„Organizarea Subsecretariatului de Stat al Aerului” ş.a.
Ca urmare a deteriorării clădirii M.Ap.N. din cauza cutremurului din 4 martie 1977, s-a
hotărât evacuarea acesteia şi mutarea tuturor direcţiilor şi secţiilor M.St.M. în localul Armatei a
2-a din Drumul Taberei. Întrucât şi localul aflat în Calea 13 Septembrie a fost afectat de cutremur,
s-au luat măsuri pentru mutarea arhivei, microfilmotecii, arhivei de filme militare şi filmotecii
M.St.M. în Drumul Taberei, activitatea fiind finalizată la 14 martie 197787.
În perioada 3 septembrie – 2 octombrie 1977, colonelul Antone Marinescu, şeful
Arhivelor M.Ap.N. a efectuat o campanie de cercetare a arhivei militare din Freiburg - R.F.G.,
selecţionând 3000 de file de documente de arhivă referitoare la rapoarte ale ataşatului militar al
Marinei germane în România din perioada Primului Război Mondial, probleme privind istoricul
Dobrogei, în legătură cu perioada de ocupaţie a unei părţi din România de către trupele germane
din anii 1916-1918, precum şi la relaţiile militare româno-germane din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial88.
În cursul anului 1977 a fost constituită arhiva de filme militare din preluarea filmelor
aflate la Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, totalizând circa 928 acte cu o lungime de
233335 metri peliculă.
La 26 aprilie 1978, Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară a predat
Arhivelor Militare 827 copii ale unor documente selecţionate din Arhiva M.A.E., referitoare la
ajutorul acordat de poporul român militarilor şi civililor polonezi refugiaţi în România în anii
1939-1940, care au fost introduse în fondul 916, dosarele 340 şi 34889.
În cursul anului 1979 au fost întocmite documentare referitoare la „Activitatea aviatorilor
francezi pe frontul român în Primul Război Mondial”, solicitat de Asociaţia Veteranilor Aviatori
din Franţa, „Eroii români din Primul şi Al Doilea Război Mondial căzuţi pe teritoriul judeţelor
Constanţa şi Covasna”, „Organizarea şi funcţionarea Secţiei Mobilizare şi Organizarea naţională a
Teritoriului MONT”90 ş.a.
În perioada 16-20 iunie 1980, colonelul Antone Marinescu a participat la cea de-a VII-a
Consfătuire a conducătorilor de arhive din ţările socialiste care a avut loc la Muzeul de Istorie a
partidului a mişcării democratice şi revoluţionare din România din Bucureşti, iar între 8-18 august
la Conferinţa internaţională de istorie militară din cadrul celui de-al XV-lea Congres internaţional
de ştiinţe istorice91.
În cursul anului 1981 au fost finalizate documentarele „Localităţi din Cehoslovacia
eliberate de Armata Română pe timpul războiului antihitlerist”, „Istoricul Regimentului 19 Infanterie”,
„Cantonamentul trupelor în Armata Română între cele două războaie mondiale”, „Miniştrii
Apărării Naţionale şi şefii Marelui Stat Major ai Armatei Române în perioada 1877-1980”,
„Apărarea litoralului maritim românesc”, „Schema de organizare, încadrare şi atribuţiile Marelui
Cartier General în Primul şi Al Doilea Război Mondial”, „Efectivele şi înzestrarea regimentului de
infanterie, cavalerie, grup vânători de munte şi divizia blindată în anii 1941-1942”, „Istoricul
paraşutiştilor”, „Istoricul Corpului guarzilor de geniu şi artilerie”, s-au selecţionat documente
pentru Muzeul Judeţean Arad şi au fost acordate consultaţi de specialitate realizatorilor filmelor
„La răscrucea marilor furtuni”, „Detaşamentul Concordia” şi „Cutia cu libelule”92.

86
Ibidem, f. 68.
87
Ibidem, f. 72 v.
88
Ibidem, f. 75.
89
Ibidem, f. 81 v.
90
Ibidem, f. 93 v.
91
Ibidem, f. 96.
92
Ibidem, f. 97 v.
41
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

În anul 1982, arhiviştii militari au întocmit documentare referitoare la „Istoricul


Regimentelor 47 şi 55 Transmisiuni”, consultaţii de specialitate pentru realizatorii filmelor
„Aşteptând un tren”, „Pe malul stâng al Dunării albastre” şi „Întoarcerea din iad”. La Depozitul de
Arhivă Piteşti a avut loc un schimb de experienţă între personalul Secţiei Arhivelor M.Ap.N. şi
personalul Direcţiei Generale a Arhivelor Statului93.
În anul 1983, ofiţerii Biroului Arhive au selecţionat 45 fonduri arhivistice, totalizând
145890 dosare şi au fost întocmite documentarele „Istoricul Arhivelor Militare”, „Activitatea de
reperare a muniţiilor în Armata Română până în anul 1945”, „Scheme de organizare şi încadrare
cu personal a Marelui Cartier General”, „Organizarea şi încadrarea eşalonului I şi II armată, corp
de armată în timp de război”, „Militari români în perioada războiului antihitlerist căzuţi şi
înmormântaţi pe teritoriul Austriei” şi au fost soluţionate 1033 de cereri94.
La 1 iunie 1984 au intrat în vigoare noile Instrucţiuni arhivistice I.A. – 8495. În cursul
acestui an au fost selecţionate 115 fonduri arhivistice, totalizând 246815 dosare. Printre
documentele întocmite se numără „Planurile de campanie şi ipotezele operative întocmite de
M.St.M. în perioada 1913-1940”, „Mobilizarea Armatei Române în anii 1913, 1916 şi 1918”,
„Modalităţile de completare a pierderilor şi instruirea tinerelor contingente în timp de război şi
operaţia de refacere şi reorganizarea marilor unităţi şi unităţi române în iarna şi primăvara anului
1917”, „Încadrarea şcolii Superioare de Război”, „Organizarea şi compunerea unor direcţii şi
inspectorate de armă în perioada 1941-1943”, „Istoricul, organizarea şi atribuţiile inspectoratelor
de armată, armatelor şi atribuţiile inspectoratelor de armată, armatelor şi regimentelor militare”,
„Categoriile de funcţii din Armata Română prevăzute a fi încadrate cu ofiţeri de stat major” etc.96.
În anul 1985 au fost selecţionate 195 fonduri arhivistice, totalizând 328000 dosare şi au
fost întocmite documentarele „Manevrele cu dublă partidă în perioada interbelică”, „Participarea
Armatei la construirea Canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră”, „Legislaţia privind înfiinţarea
şi atribuţiile organelor care s-au ocupat cu înzestrarea Armatei în perioada 1938-1947”,
„Conţinutul planurilor de război elaborate de M.St.M. în perioada 1923-1942” şi au fost
soluţionate favorabil 935 de cereri dintr-un total de 100397.
În cursul anului 1986, au fost soluţionate 764 de cereri din 829 înregistrate.
La 16 februarie 1986 colonelul Antone Marinescu a fost trecut în rezervă, începând cu
această dată funcţia de şef al Secţiei Arhive din M.St.M. fiind îndeplinită de colonelul Aurelian
Miriţă98.
În cursul anul 1987 au fost întocmite 16 documentare la Secţia Arhive şi 6 la C.V.PA.M.,
printre care „Organizarea armatei de uscat în anul 1939”, „Aniversarea zilei unei arme în perioada
interbelică şi în prezent”, „Structura organizatorică a Şcolilor de ofiţeri şi subofiţeri la nivelul
anului 1939”, „Sistemul soluţionării cererilor în timpul guvernării mareşalului Ion Antonescu”,
„Istoricul Secţiei Arhive”, „Înfiinţarea, evoluţia organizatorică şi activitatea Batalionului Sportiv al
Clubului Steaua” ş.a. Din luna septembrie 1987, personalul cu studii superioare a fost cooptat în
colectivul de redactare a lucrării „Eroii români căzuţi în războiul antihitlerist pe teritoriul naţional,
precum şi în Ungaria, Cehoslovacia şi Austria”. Fondul documentar al Secţiei cuprindea 754 de
titluri din toate domeniile de activitate ale armatei. În cursul acestui an a fost pus în funcţiune un
nou sistem de microfilmare „Pentakta”99.
În cursul anului 1988 personalul Secţiei Arhive a întocmit documentarele „Structura
organizatorică a Subsecretariatului de Stat al Aerului (1932)”, „Organizarea şi amplasarea
punctelor de comandă la eşaloanele armată, corp de armată, divizie şi regiment (1939-1945)”,

93
Ibidem, f. 103.
94
Ibidem, f. 104-105.
95
Ibidem, f. 105.
96
Ibidem, f. 107.
97
Ibidem, f. 110.
98
Ibidem, f. 113.
99
Ibidem, f. 117.
42
Ghidul Arhivelor Militare Române

„Organizarea şi funcţionarea centrelor de recrutare (1939)”, „Organizarea şi înzestrarea Aviaţiei


Militare Române între anii 1918-1922”, „Bombardamentele aviaţiei engleze executate asupra
Capitalei şi oraşului Ploieşti (mai-august 1944)”, „Drepturile cuvenite personalului ambarcat pe
submarine”, „Organizarea şi activitatea centrelor de instrucţie ale armelor în perioada 1939-1945”,
„Preocupări pe linia organizării şi dotării marilor unităţi şi unităţi de tancuri din Armata Română în
perioada 1921-1945” ş.a. Fototeca s-a îmbogăţit cu peste 8000 de clişee, fotografii, ilustrate,
albume, afişe ş.a100.
În cursul anului 1989 au fost întocmite 26 de documentare, printre cele mai importante
numărându-se „Organizarea Comandamentului Apărării Litoralului (1960-1961)”, „Organizarea şi
efectivele M.St.M. în anii 1939-1940”, „Pierderile României în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial”, „Partizani, membri ai F.L.P., premilitari, luptători antifascişti, civili şi alte categorii de
personal decât cel aparţinând forţelor armate”, „Înfiinţarea, organizarea, atribuţiile şi efectivele
corpului de armată şi comandamentului teritorial de corp de armată în anii 1939-1940”,
„Organizarea şi funcţionarea unităţilor de marş române în perioada celui De-al Doilea Război
Mondial”, „Organizarea şi activitatea mişcării iredente maghiare în România în perioada 1939-
1945” ş.a101.

Serviciul Istoric al Armatei la începutul mileniului III

La 13 iulie 1990 la Bucureşti a fost semnat un Acord între Consiliul Memorial al


Holocaustului din Washington şi Ministerul Apărării Naţionale al României pe termen de 10 ani102.
În anul 1990 au fost întocmite peste 50 de studii, sinteze, documentare etc. referitoare la
„Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri de conducere, concepţie sau execuţie precum
Consiliul Suprem al Apărării Ţării, M.Ap.N., M.I.A.P.R., M.St.M., Cabinetul Militar al Conducătorului
Statului, Casa Militară Regală, inspectoratele de armă, birourile 2, Serviciul Cifru, mari unităţi şi
unităţile de gardă, organe ale jandarmeriei, poliţiei militare, pompieri, batalioane disciplinare şi închisori
militare”, „Participarea Oştirii la viaţa parlamentară (1921-1938)”, „Relaţia dintre Armată şi biserică şi
activitatea confesională în armată (1870-1947)”, „Relaţiile diplomatice şi politico-militare ale României
în perioada 1877-1947, bilaterale sau în cadrul unor alianţe”, „Ceremoniale - depunerea jurământului
militar, uniformele unităţilor de gardă, defilarea pe sub Arcul de Triumf”, „Instituţia copiilor de trupă în
Armata Română”, „Drepturile acordate în trecut veteranilor de război sau celor decoraţi pentru fapte de
arme”, „Sărbătorirea Zilei armelor” ş.a103.
În cursul acestui an Secţia Arhive a primit 1841 cereri, din care 1765 au fost soluţionate
favorabil.
În cursul anului 1991, au fost elaborate peste 60 de documentare, studii şi sinteze
referitoare la „Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile M.Ap.N., M.C.G., M.St.M., regimentelor
grănicereşti, jandarmeriei, poliţiei militare, colegiilor militare, asociaţiilor veteranilor de război,
ofiţerilor în rezervă” ş.a., „Tezaurul României transferat în Rusia (1916-1917)”, „Activitatea
confesională în armată”, Ceremonialul reînhumării Eroului Necunoscut”, „Liste de eroi”, „Galeria
comandanţilor unor organisme militare”, „Datele de înfiinţare, transformare sau desfiinţare ale
unor militari”104 etc. De asemenea, au fost înregistrate 5080 cereri, din care 4930 au fost
soluţionate favorabil.
La 26 iunie 1991, colonelul Aurelian Miriţă a predat funcţia de şef al Secţiei Arhive din
M.St.M. maiorului Alexandru Oşca.

100
Ibidem, f. 119.
101
Ibidem, f. 123 v.
102
Ibidem, f. 126 v.
103
Ibidem, f. 130.
104
Ibidem, f. 136-137.
43
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

În cursul anului 1992 au fost realizate 65 de studii, sinteze şi documentare referitoare la


evoluţia structurii şi atribuţiile unor organe militare, istoricul unor mari unităţi, unităţi şi formaţiuni,
legislaţie militară, conducerea superioară a Armatei în campanie, personalităţi militare etc.105.
În anul 1993 au fost elaborate peste 80 de documentare referitoare la „Conducerea
superioară a operaţiilor militare între 1913-1945”, „Legislaţia militară”, „Tratate şi convenţii
militare din perioada interbelică”, „Înfiinţarea, transformările şi activitatea pe front a unor unităţi şi
mari unităţi”, „Miniştrii Apărării Naţionale” şi „Şefii M.St.M. între 1859-1993”, „Situaţia cadrelor
militare arestate, judecate, condamnate, trecute în cadrul disponibil sau în rezervă în mod abuziv
după 23 august 1944”106 ş.a.
În anul 1994 au fost întocmite 43 de documentare107.
Prin Ordinul de Zi al Ministrului Apărării Naţionale nr. 11 din 18 iulie 1995, cu prilejul
sărbătoririi a 75 de ani de la înfiinţarea Depozitului de Arhivă al Secţiei 8 Arhive a M.St.M.,
26 iulie a fost instituită Ziua Arhivelor Militare108.
În decursul anului 1995 au fost soluţionate 41127 cereri109. La 1 iunie 1996 a intrat în
vigoare noua Lege a Arhivelor Naţionale.
În perioada 4 – 8 septembrie 1996, la Bucureşti s-au desfăşurat lucrările Colocviului
Internaţional de Arhivistică Militară, prilej cu care a fost lansat volumul „Confruntarea cu secolul
XXI – Abordarea provocărilor din domeniul Arhivelor Militare”110.
În cadrul proiectului de reorganizare a structurilor militare care se ocupă nemijlocit de
gestionarea arhivelor militare, la 30 iunie 1997 s-au iniţiat măsuri pentru înfiinţarea unor depozite
intermediare de arhivă pe lângă categoriile de forţe armate şi alte structuri importante ale armatei.
La 1 octombrie 1997 s-a lansat iniţiativa apariţiei revistei trimestriale „Document.
Buletinul Arhivelor Militare”111, primul număr fiind lansat la 30 septembrie 1998.
La 1 martie 1998, Secţia Arhive a Statului Major General şi-a schimbat denumirea în
Arhivele Militare Române112. De asemenea, au intrat în vigoare noile Instrucţiuni arhivistice I.A.-98.
În anul 1999 au fost finalizate şi aprobate „Instrucţiunile privind redactarea Registrului
istoric şi a Jurnalului acţiunilor militare”113.
În anul 2000 au fost definitivate volumele inventarului ştiinţific „Structuri militare
române care au lucrat pentru aplicarea Convenţiei de Armistiţiu şi a Tratatului de Pace”114.
La 11 decembrie 2000, Arhivele Militare Române şi-au schimbat denumirea în Serviciul
Arhivistic Militar115 iar la 1 aprilie 2002 în Serviciul Arhive şi Documentare Militară116.
În anul 2004 a fost constituită Comisia de Heraldică şi Denumiri a Ministerului Apărării
Naţionale, din care face parte şi un reprezentant al Serviciului Istoric al Armatei117.
În anul 2005, zestrea documentară a Serviciului Istoric al Armatei s-a îmbogăţit prin
preluarea fondului de arhivă preluat de Compartimentul Memorialistică al Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război, cu un număr de 120 unităţi arhivistice118.
La 28 ianuarie 2005 a fost constituit Grupul de lucru pentru studierea acţiunilor Armatei
în revoluţia din decembrie 1989.

105
Ibidem, f. 147 v.
106
Ibidem, f. 155 v.
107
Ibidem, f. 169.
108
Ibidem, f. 171 v.
109
Ibidem, f. 180 v.
110
Ibidem, f. 182.
111
Ibidem, f. 198 v.
112
Ibidem, f. 201.
113
Ibidem, f. 210 v.
114
Ibidem, f. 217 v.
115
Ibidem, f. 220 v.
116
Ibidem, f. 241 v.
117
Ibidem, f. 272.
118
Ibidem, f. 292 v.
44
Ghidul Arhivelor Militare Române

Revenirea, de la 1 mai 2006, la denumirea de Serviciul Istoric al Armatei, consacrată


tuturor instituţiilor similare din armatele ţărilor membre NATO – a reprezentat o reparaţie
necesară, de recuperare a unei tradiţii onorante dar şi de restabilire a domeniului de
responsabilitate în conformitate cu exigenţele conservării, cercetării şi valorificării tezaurului
arhivistic şi a tradiţiilor militare ale Armatei României.
Începând cu anul 2008, S.I.A. a realizat, în premieră naţională în domeniul arhivistic,
implementarea sistemului informatic de asigurare a managementului integrat al arhivelor militare,
menit să realizeze digitizarea şi arhivarea în format electronic a fondurilor de arhivă şi facilitarea
cercetării ştiinţifice a patrimoniului arhivistic militar naţional.
Concomitent, a fost gestionată activitatea de soluţionare a unui volum impresionant de
cereri din partea unor cetăţeni români şi străini privind eliberarea de certificate şi adeverinţe
necesare stabilirii calităţii de veterani de război, luptători în formaţiuni de rezistenţă, persecutaţi
politic, încadraţi în detaşamente de lucru, salariaţi ai M.Ap.N. etc. Astfel, în perioada 1991-2009
au fost examinate şi soluţionate peste 1.800.000 de cereri şi s-au emis peste 1.250.000 de
certificate şi adeverinţe.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a specialiştilor din sistemul arhivistic militar s-a
materializat în publicarea a numeroase culegeri de documente, precum Istoria Statului Major
General Român. Documente. 1859 – 1947 (Editura Militară, Bucureşti, 1994), Şefii Marelui Stat
Major Român. Destine la răscruce. 1941 – 1945 (Editura Militară, Bucureşti, 1995), Istoria Statului
Major General, 1859 -2004. Istorie şi transformare (Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
Bucureşti, 2004), Armata Română şi Răscoala din 1907 (Editura Militară, Bucureşti, 2008), Armata
Română şi Unitatea Naţională (Editura Pământul, Piteşti, 2008), Înzestrarea Armatei Române, vol. I
1919 – 1930 (Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2000) şi vol. II 1931- 1935 (Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2008), la care s-au adăugat, la împlinirea unui secol
şi jumătate de la înfiinţarea S.M.G., volumul Statul Major General în arhitectura organismului
militar românesc (Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009), prima
Enciclopedie a Armatei României (Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009) şi
Albumul Armatei României (Editura Militară, Bucureşti, 2009).
De asemenea, membrii consiliului ştiinţific al S.I.A. asigură apariţia trimestrială, din anul
1998, a revistei „Document – Buletinul Arhivelor Militare Române”, iar din anul 2009, a
,,Calendarului tradiţiilor militare”.
În scopul perfecţionării şi amplificării cercetării ştiinţifice şi a promovării imaginii
Armatei României în ţară şi peste hotare, S.I.A. promovează parteneriate de colaborare cu
Academia Română, Arhivele Naţionale, facultăţile de istorie din cadrul Universităţilor din
Bucureşti, Iaşi, Craiova, Constanţa şi Piteşti, Biblioteca Naţională a României, Institutul de Studii
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Muzeul Militar
Naţional ,,Regele Ferdinand I”, Muzeul Aviaţiei, Muzeul Marinei Române ş.a. De asemenea,
specialiştii instituţiei organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri
tematice şi călătorii de studii cu prilejul Zilei Serviciului Istoric al Armatei (17 martie) şi Zilei
Arhivelor Militare (26 iulie) şi participă cu regularitate la prestigioase manifestări ştiinţifice
organizate pe plan naţional, precum şi la congresele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară.
Cercetarea patrimoniului arhivistic militar este deschisă tuturor cercetătorilor români şi
străini la sediile Serviciului Istoric al Armatei din Bucureşti şi Centrului de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice din Piteşti, fondurile disponibile pentru cercetare şi informaţiile de
interes public fiind prezentate şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.defense.ro/sia/index.htm.

45
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

CENTRUL DE STUDII ŞI PĂSTRARE A ARHIVELOR MILITARE ISTORICE PITEŞTI

Locotenent-colonel dr. Petrişor FLOREA


dr. Cornel ŢUCĂ

Evoluţia arhivisticii militare româneşti a fost determinată şi influenţată de dezvoltarea


structurilor militare naţionale şi de creşterea rolului armatei ca factor definitoriu de apărare a
integrităţii teritoriale şi a independenţei naţionale a statului care a luat naştere după Unirea
Principatelor din 1859 şi s-a consolidat după Războiul de Independenţă din 1877.
Perfecţionarea structurilor armatei naţionale a avut drept rezultantă firească mărirea volumului
de documente create de unităţile militare, situaţie care a condus la obligativitatea de a elabora unele
reglementări vizând constituirea lor în anumite tipuri de dosare, evidenţa acestora, folosirea, păstrarea şi
conservarea lor. Ca urmare, la 15 septembrie 1860 s-a hotărât – în cadrul procesului de unificare a celor
două administraţii – mutarea cancelariei Ministerului de Război din Iaşi la Bucureşti.
Prin Înaltul Decret nr. 380 din 17 martie 1867, pe lângă administraţia centrală a armatei, a
luat fiinţă o direcţie nouă, cu denumirea de Depozitul General al Războiului119. Fiecare dintre cele
două secţii din compunerea depozitului avea atribuţii precise: prima se ocupa de lucrările de
topografie de care armata avea nevoie, cea de-a doua trebuia să adune toate documentele necesare
pentru întocmirea istoriei militare.
Anul 1869 a fost anul adoptării „Regulamentului Arhivelor Statului”, care avea în
conţinut şi dispoziţii referitoare la obligaţiile ministerelor şi instituţiilor diferite în privinţa
documentelor de arhivă pe care le creaseră.
Un an mai târziu a fost promulgat Înaltul Decret nr. 103 din 21 ianuarie 1870 „…relativ la
regularea arhivelor … Ministeriului de resbel …”, care decidea următoarele: „… Art. 1. Atât
arhiva generală a ministeriului de resbel cât şi direcţiile zisului minister vor vărsa la arhiva
generală a Statului prin îndeplinirea formalităţilor cerute de zisa arhivă generală a Statului, toate
dosierele, jurnalele, registrele şi diferite condici pe anii vechi, în cât să nu mai posede nisce
aseminea dosiere, jurnale, registre şi diferite condici mai mult de cât numai pe zece ani, şi pe
acelea ce încă nu vor fi încetat corespondenţa lor; vărsându-le regulat în viitor din an în an pe cele
din anul cel mai vechi …”120.
„Regulamentul asupra serviciului interior al Ministerului de Resbel” stabilea atribuţiile şi
îndatoririle fiecărei direcţii şi ale unor şefi de compartimente, precum „… directorele general …”,
„… directorele de serviciu …” şi „ … şeful de birou …”, inclusiv în ceea ce priveşte lucrul cu
documentele. Capitolul al V-lea – „Înregistrarea hârtiilor” – menţiona în termeni cât se poate de

119
„Monitorul Oastei” nr. 10 din 27 martie 1867, p. 115.
120
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice (în continuare se va cita C.S.P.A.M.I.), Biblioteca
arhivistică, „Monitorul Oastei”, nr. 3/1870, p. 80.
46
Ghidul Arhivelor Militare Române

clari faptul că „… registratorele de direcţiune … este special însărcinat cu conservarea şi îngrijirea


dosarelor, registrelor, actelor şi în fine tot ce constitue arhiva Direcţiunii …”121.
Aceste prime reglementări au fost ulterior completate cu noi acte normative, cu referire
directă la constituirea arhivei, aşa cum este „Regulamentul serviciului registraturei şi al archivelor
din administraţia centrală” publicat în 1897, cu aplicabilitate şi în armată122.
„… Participarea României la prima conflagraţie mondială, desăvârşirea procesului de
formare a statului naţional unitar român au influenţat în mod pozitiv evoluţia instituţiei militare.
Anii 1916-1919 au semnificat, pe plan militar, confirmarea valorii deosebite a armatei noastre, au
determinat vaste operaţiuni de reorganizare începute chiar în timpul retragerii forţate în Moldova,
au marcat o adevărată revoluţie în concepţie şi pe planul dotării. Aceste transformări au condus, în
mod obiectiv, la creşterea masivă a cantităţii de documente create în armată, ceea ce a impus, la
nivelul conducerii acesteia, studierea şi adoptarea unor măsuri menite să asigure constituirea
corectă …”123, evidenţa, prelucrarea şi păstrarea în condiţii cât mai bune a materialului arhivistic,
în vederea valorificării ştiinţifice a informaţiilor oferite de experienţa anilor de război şi în intenţia
de a elabora şi de a publica o istorie a participării trupelor române la Primul Război Mondial.
Iniţiativa centralizării tuturor documentelor operative originale şi a celor care aveau
legătură cu mişcările de trupe şi cu luptele, documente care să constituie sursa de informaţie şi
baza pentru elaborarea unor lucrări de teorie şi de istorie militară, a aparţinut Secţiei VI Istoric din
Marele Stat Major, care a fost înfiinţată la 1 aprilie 1920 şi care, până în 1949, s-a mai numit
Secţia VIII Istoric (1922-1927), Secţia VII Istoric (1927-1928), Serviciul Istoric (1928-1949).
Pe lângă această secţie, în luna iulie a anului amintit mai sus, a fost constituit un depozit
de arhivă istorică – nucleul viitorului depozit de arhivă al armatei –, având misiunea de a păstra
documentele operative create de marile unităţi şi de unităţile militare combatante în perioada 1916-
1919 şi de a le folosi pentru cercetarea ştiinţifică.
În anul 1923 un nou act normativ stabilea ce urma a se face cu dosarele păstrate 10 ani
asupra direcţiilor, deoarece „… ca consecinţă a războiului sau aglomerat lucrările şi deci numărul
dosarelor este enorm şi păstrarea lor la direcţiuni sau servicii, pe lângă că cer locale spaţioase dar
îngreuiază şi lucrul …”: având denumirea generică de Arhiva generală a Ministerului de războiu,
la 1 aprilie 1923 s-a înfiinţat, pe lângă Depozitul de unelte şi materiale, Depozitul de Arhivă al
Ministerului de Război în fortul Mogoşoaia, potrivit Deciziei ministeriale nr. 15 din
16 ianuarie124. Arhiva generală a ministerului era constituită din „… dosarele mai vechi de trei ani
a direcţiunilor şi serviciilor …”, Secretariatul general avea atribuţiuni în privinţa păstrării şi
manipulării acestei arhive, iar „… şeful depozitului de unelte şi materiale de la Mogoşoaia …” era
„ … şi şeful depozitului arhivelor …”.
Arhiva generală a Ministerului de Război a fost mutată la Obor, pe lângă Depozitul
general de imprimate în perioada martie-mai 1931.
Deşi armata dispunea deja, încă din primele decenii ale secolului XX, de două depozite
separate pentru depozitarea şi conservarea actelor emise şi primite de structurile sale, volumul de
arhivă a continuat să se mărească, antrenat de activitatea intensă de modernizare şi reorganizare a
instituţiei. O încercare de rezolvare a situaţiei a fost considerată înfiinţarea depozitelor regionale
de arhivă pe lângă cele 7 comandamente teritoriale, pusă în aplicare în urma aprobării
„Regulamentului arhivelor armatei” prin Decretul Regal nr. 1830 din 20 iunie 1933, publicat în
„Monitorul Oastei” nr. 11 din 10 iulie 1933125. Subtitlul cuprinzător şi în termeni precişi al acestui
act normativ, rămas în vigoare până în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, este semnificativ
pentru oricine este familiarizat cu arhivistica şi terminologia specifică acesteia:

121
Ibidem, nr. 2/1870, p. 41-59.
122
Ibidem, „Monitorul Oficial” nr. 79/10 iulie 1897, p. 2874-2877.
123
„România în ecuaţia păcii şi a Dictatului”, Culegere de studii şi comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică
dedicată aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Păstrare a „Arhivelor Militare Istorice „General
Radu Rosetti”, 28-30 iulie 2000, coordonator: colonel Gheorghe Nicolescu, 2001, Editura Paralela 45, Piteşti, p. 5.
124
C.S.P.A.M.I., fondul Marele Stat Major, Serviciul Istoric, crt. 71/1925, f. 25.
125
Ibidem, Biblioteca arhivistică, „Monitorul Oastei” nr. 11 din 10 iulie 1933, p. 13-32.

47
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

„Regulamentul privitor la:


- Depozitarea şi conservarea arhivelor Armatei;
- Organizarea şi funcţionarea Depozitelor Regionale de Arhivă ale Comandamentelor
Teritoriale;
- Organizarea şi funcţionarea Depozitului de Arhivă al Ministerului Apărării Naţionale
(Obor);
- Organizarea şi funcţionarea Depozitului de Arhivă al Marelui Stat Major, Serviciul
Istoric …”.
La fel, cele şase capitole (61 de articole) pe care a fost structurat acoperă întregul
domeniu al arhivisticii militare, începând cu „… Definiţia actului …”, „… Definiţia dosarului …”
din „ … Capitolul I. Noţiuni şi definiţiuni …” până la ultimul capitol „ … Controlul arhivelor şi al
Depozitului de Arhive …”. Revenind la nou-înfiinţatele depozite regionale, acestea urmau să
primească şi să păstreze:
„…a) toate arhivele din perioada 01.01.1903-31.12.1912, aflate în prezent asupra tuturor
autorităţilor militare ce se găsesc pe teritoriul Comandamentului Teritorial respectiv …;
b) Din arhivele de pace după data de 01.04.1921 se vor vărsa de către autorităţile
militare …;
Dosarele care sunt de utilitate istorică şi care rămân la dispoziţia Marelui Stat Major -
Serviciul Istoric …”.
Unificarea modului de păstrare şi de folosire a documentelor militare urmărită prin
promulgarea acestui regulament a fost nuanţată printr-un nou regulament - „Regulamentul
provizoriu al arhivelor de război şi registrul istoric” - publicat în aprilie 1934126, cu referire la
adunarea, clasarea şi evidenţa documentelor operative, documentaţia necesară pentru redactarea
istoricului campaniilor, funcţionarea Serviciului Istoric din Marele Stat Major în campanie.
Arhiva generală a Ministerului Apărării Naţionale a fost mutată, încă o dată, de la Obor la
fortul Otopeni în toamna anului 1939.
Pe toată durata războiului, Serviciul Istoric din Marele Stat Major a derulat o activitate
susţinută, concretizată în elaborarea şi emiterea unei serii de ordine circulare şi instrucţiuni, a căror
aplicare a şi urmărit-o, în măsura în care a fost posibil: „Instrucţiunile nr. 626 000 relative la
clasarea, inventarierea şi vărsarea arhivelor din perioada martie 1939 - 21 iunie 1941 şi a arhivelor
operative din campania contra sovietelor” în iunie 1942, „Ordinul Circular nr. 626 300 referitor la
constituirea, inventarierea şi predarea arhivelor create în perioada 1939 - 1942” în data de
5 septembrie a aceluiaşi an, urmat la 20 septembrie de „Instrucţiunile nr. 626 900 relative la
întocmirea dosarelor de campanie şi a jurnalelor de operaţii. Evacuarea arhivelor la organele de
mobilizare”. În octombrie 1943 erau publicate „Instrucţiunile nr. 7 000 relative la clasarea şi
păstrarea arhivelor din perioada 01.04.1921 - 15.03.1939; 15.03.1939 - 21.06.1941; de la
22.06.1941 – pe toată durata războiului”, completate cu „Norme pentru întocmirea registrelor
istorice şi jurnalelor de operaţii”.
Ordinul Circular nr. 7 200 din 17 iunie 1944 al Marelui Stat Major, referitor la „…
mărirea dispersării depozitelor de arhivă …” avea în vedere dislocarea acestora „… numai în
mediul rural, în localităţi lipsite de importanţă militară, industrială, feroviară …” pentru a proteja
arhivele de bombardamentele aeriene şi de eventualele incendii.
Anii 1945 - 1947, ani de profunde transformări politico-sociale pentru naţiunile din
Europa de Est, au rămas în memoria scrisă a instituţiei Arhivelor Militare drept momentul pierderii
definitive a unor dosare şi documente „predate din ordin” Comisiei Aliate de Control sovietice în
România: arhiva Cabinetului Militar al Conducătorului Statului, cea creată de unităţile militare
ruseşti care au luptat în Moldova în Primul Război Mondial, arhiva creată de Armata Republicii
Moldoveneşti şi de Sfatul Ţării.
Fostele „depozite regionale de arhivă ale comandamentelor teritoriale” au fost reduse ca
număr şi transformate, la 15 iulie 1947, în depozite regionale aferente fiecare unei regiuni militare,
potrivit reorganizării teritoriale a armatei, având dislocarea la Timişoara-Regiunea I, la Bucureşti-

126
Ibidem, Fond Marele Stat Major, Serviciul Istoric, nr. crt. 95/1934, f. 20.
48
Ghidul Arhivelor Militare Române

Regiunea a II-a, la Floreşti-Cluj-depozitul de arhivă al Regiunii a III-a şi la Bârlad-cel al Regiunii


a IV-a127. Cele patru depozite gestionau fondurile de arhivă primite de la unităţile militare din
subordinea regiunii militare respective, cu excepţia unităţilor subordonate direct Ministerului
Apărării Naţionale şi a unităţilor de aviaţie şi de marină, care îşi predau arhivele la Depozitul de
Arhivă - Otopeni al ministerului.
La 18 martie 1949 Serviciul Istoric din Marele Stat Major şi-a schimbat denumirea în
Secţia 11 Istoric128.
În toamna anului 1958 Depozitul de Arhivă Otopeni a fost mutat în comuna Pantelimon.
Depozitele regionale şi Depozitul de Arhivă al ministerului au funcţionat ca atare din 1947
până în prima jumătate a anului 1960, când au fost contopite sub numele de Depozitul de Arhivă al
Ministerului Forţelor Armate, având garnizoana fixată la Râmnicu Sărat. Noua structură primea,
pentru păstrare permanentă, arhivele create de către toate direcţiile din organica ministerului, cele aflate
până atunci în gestiunea depozitelor regionale – documentele comandamentelor, marilor unităţi militare –
precum şi documentele mai vechi de trei ani create de toate unităţile militare.
O nouă schimbare de garnizoană - la Piteşti - a fost ordonată pentru Depozitul de Arhivă
al armatei, dislocare executată în intervalul aprilie 1973 - ianuarie 1974. La Piteşti unitatea a
ocupat cazarma fostului Regiment de Infanterie 4-Argeş, unde a şi rămas până astăzi. Comparând
această perioadă de 37 de ani de stabilitate „locativă” cu celelalte intervale temporale mult mai
reduse care au jalonat existenţa Depozitului de Arhivă al Ministerului Apărării Naţionale, este
evident cât a fost de benefică, din toate punctele de vedere, atât pentru instituţie, cât mai ales
pentru documentele create de armată - adunate, dispersate, regrupate, centralizate de prea multe
ori, cu consecinţe nefaste şi ireparabile asupra integrităţii fondurilor de arhivă, a dosarelor şi a
documentelor. Tabloul sinoptic al dislocărilor Depozitului de Arhivă al Armatei de la
constituirea lui până în 2010 se prezintă astfel:
- 1923 – 1931 – fortul Mogoşoaia – 8 ani;
- 1931 – 1939 – Obor – 8 ani;
- 1939 – 1958 – fortul Otopeni – 18 ani;
- 1958 – 1960 – Pantelimon – 2 ani;
- 1960 – 1973 – Râmnicu Sărat – 13 ani;
- 1973 – 2010 – Piteşti – 37 ani.
Până în momentul unificării depozitelor de arhive militare la Râmnicu Sărat, activitatea
arhivistică, desfăşurată cu personal redus din punct de vedere numeric, se limita la lucrările de
evidenţă şi de gestiune primară a documentelor aflate în păstrare şi la rezolvarea cererilor
petenţilor, deoarece operaţiunile de prelucrare a arhivei intrau în atribuţiile unităţii militare
creatoare de fond. Sub acest aspect situaţia a rămas, practic, neschimbată şi în timpul celor 13 ani
de dislocare la Râmnicu Sărat. Dar anul stabilirii Depozitului de Arhivă al Ministerului la Piteşti
a inaugurat prelucrarea pe baze ştiinţifice a fondurilor gestionate şi a celor primite de la unităţi:
gruparea, ordonarea, inventarierea şi selecţionarea.
De asemenea, dezvoltarea organigramei depozitului - în anul 1973 - a făcut posibilă
încadrarea unor specialişti cu studii universitare de istorie şi de filologie şi, drept urmare,
efectuarea lucrărilor specifice acestei „ştiinţe speciale a istoriei” - arhivistică: planuri metodice de
lucru, note istorice, sinteze şi documentare de istorie militară, editarea unor volume de documente
militare şi publicarea unor articole de specialitate.
La 1 iunie 1984 unitatea a primit denumirea de Centrul de Valorificare şi Păstrare a
Arhivelor Militare (C.V.P.A.M.), denumire semnificativă în ceea ce priveşte importanţa şi
misiunile depozitului.
Conform experienţei europene în domeniu în martie 1998 s-au constituit, prin reorganizare:
- Arhivele Militare Române (A.M.R.) în compunerea Statului Major General;

127
„Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, nr. 1/1998, „Arhivele Militare Române”, colonel Gheorghe
Nicolescu, p. 59;
128
Ibidem, p. 60.

49
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

- Centrul de Cercetare şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice (C.C.P.A.M.I.), în


subordinea Arhivelor Militare Române;
- depozitele intermediare de arhivă, pe categorii de forţe, la principalii creatori de arhivă
din armată.
În martie 2002 unitatea a primit actuala denumire - Centrul de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice (C.S.P.A.M.I.) .

De la constituire până în anul 1973, Depozitul de Arhivă al Armatei a avut ca misiune


exclusivă depozitarea şi conservarea fondurilor de arhivă create de unităţile militare.
Anul 1973, în care a fost executată dislocarea depozitului în garnizoana Piteşti şi statul de
organizare al unităţii a fost extins, reprezintă iniţierea prelucrării ştiinţifice a arhivelor armatei,
concretizată în instrumentele de evidenţă primară întocmite, redactarea planurilor metodice de
lucru, a notelor istorice ale creatorilor de fond şi asupra fondurilor, a documentarelor interne şi a
celor ordonate de eşaloanele superioare. De fapt, colectivul iniţial a fost cel dintâi care a dat
coerenţă şi unitate lucrărilor de specialitate, urmărind evoluţia unui creator de fond de la înfiinţare
şi până la desfiinţarea sa, punctându-i transformările şi conexiunile cu alte unităţi militare, făcând
menţiuni în privinţa cantităţii de unităţi arhivistice, a constituirii dosarelor de către creator şi a
stării fizice a documentelor. Participarea la simpozioanele locale cu diferite comunicări ştiinţifice
pe teme de istorie militară, editarea – în regim de colaborare – a unor volume de documente
militare („Documente privind istoria militară a poporului român”, în două volume, publicată în
1984 sub egida Centrului de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară Bucureşti, cele cinci
volume din „Istoria militară a poporului român”, 1984 - 1989, organizarea primei sesiuni de
comunicări ştiinţifice la Depozitul de Arhivă al Armatei în mai 1982 şi editarea primului Anuar,
care a reunit lucrările personalului unităţii – reprezintă manifestări de cultură care au făcut
cunoscute preocupările colectivului din anii 1970-1980 în ceea ce priveşte completarea şi
clarificarea unor aspecte şi momente ale istoriei militare.
După Revoluţia din decembrie 1989 activitatea specifică – arhivistica militară – s-a
focalizat pe rezolvarea cererilor veteranilor de război, ale urmaşelor acestora, ale persoanelor care
au executat stagiul militar în unităţi aparţinând Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, a petiţiilor
privind atestarea funcţiilor şi a vechimii în muncă, trecerea imobilelor şi a terenurilor în
patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale etc. - potrivit legilor şi ordonanţelor guvernamentale
promulgate în intervalul 1990 - 2010.
Activitatea arhivistică propriu-zisă a rămas, practic, minimală în condiţiile în care numărul
personalului, angrenat majoritar în rezolvarea cererilor, a fost parţial redus, apoi mărit - după anul 2002 -
dovedindu-se totuşi insuficient pentru controlul acestui aspect de utilitate practică imediată.
Concomitent, cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu instituţiile omonime din celelalte ţări au
luat formă în volumele tematice de documente, s-au concretizat prin participarea personalului
Centrului la simpozioanele internaţionale de istorie militară - Bucureşti 1996 şi 2003 -, la sesiunile
de comunicări ştiinţifice şi la aniversările unor instituţii. Vizitele de lucru la arhivele militare din
Franţa, Germania, Italia, Turcia, Bulgaria şi din Federaţia Rusă au avut semnificaţia unei
deschideri către modernitate, trecută prin comparaţie şi prin efort către înnoire.

50
Ghidul Arhivelor Militare Române

Revenind la volumele de documente, exemplificăm prin titluri devenite de referinţă în


domeniu: „Relaţii militare româno-engleze (1918 - 1947)”, editat în 1998, „Armata Română de la
Ultimatum la Dictat - anul 1940 - Documente”, lucrare în trei volume publicată în 2000, „Relaţiile
militare româno-germane – 1939 - 1944 - Documente”, volum publicat tot în anul 2000, „Ataşaţii
militari transmit …”, lucrare editată în patru volume în perioada 2001-2004.

La 26 iulie 1995 a fost organizată prima aniversare a Centrului - la 75 de ani de la


înfiinţare; de atunci data de 26 iulie a fost instituită ca „Ziua Arhivelor Militare”.
Din 2003, această zi aniversară este prilejul pentru editarea unui volum de studii şi
comunicări, în semn de respect pentru instituţia în sine, longevivă comparativ cu alte structuri ale
Armatei şi pentru preocuparea constantă a personalului militar şi civil al Centrului în ceea ce
priveşte studierea documentelor militare şi cercetarea ştiinţifică.
Tot în sfera manifestărilor culturale se înscrie şi ridicarea unei Troiţe în incinta cazărmii
Centrului, sfinţită în octombrie 2007:

51
Arhivele militare române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic naţional

„… Ordin de Zi pe Unitate nr. 62/26.10.2007


Întru pomenirea jertfelor aduse de ostaşii Regimentului
4 Argeş în războaiele purtate de neamul românesc pentru
menţinerea fiinţei naţionale, de la a cărui înfiinţare se împlinesc
130 de ani şi drept mulţumire pentru ajutorul bunului Dumnezeu,
personalul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare
Istorice a ridicat prin contribuţie proprie o troiţă amplasată în
faţa clădirii de comandament. Troiţa a fost sculptată din lemn de
stejar masiv de către Rodoş Ion, meşter popular din comuna
Nucşoara, judeţul Argeş, iar postamentul a fost realizat prin
contribuţia firmei S.C. Construct ECI Company 2000 S.R.L. Piteşti. Slujba de Sfinţire s-a făcut în ziua
de 26 octombrie 2007 de Sărbătoarea Sfântului Dumitru izvorâtorul de Mir, care a devenit cu acest
prilej patronul spiritual al unităţii noastre.
Semnează comandantul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice,
colonel dr. Cornel Carp” 129.
În ultimii ani o parte dintre clădirile
cazărmii care adăposteşte fondurile de arhivă ale
armatei a fost modernizată ca, de exemplu, Sala de
studiu, care primeşte, anual, circa 130 de cercetători
români şi străini, totalizând 1500 de zile - studiu.
Biblioteca Centrului, structurată pe
compartimentele Biblioteca arhivistică, Depozitul
legal arhivistic şi Biblioteca enciclopedică, are în
custodie aproximativ 37000 de volume, fiind un
spaţiu de informare de primă importanţă pentru
toate faţetele activităţii arhivistice şi de istorie
militară specifice acestei instituţii.
Biroul Colecţii arhivistice, înfiinţat în
anul 2003, are misiunea de a constitui colecţii, de a le păstra, a le studia şi a le completa pe cele
deja constituite şi de a răspunde solicitărilor cercetătorilor interesaţi de anumite teme şi subiecte.
Punctul muzeistic amenajat din 2003 în Sala de briefing este un bun exemplu al activităţii
personalului care încadrează acest birou.
Structura care se ocupă de evidenţa informatizată a documentelor, inexistentă înainte de 1990,
în decurs de 20 ani s-a dezvoltat rapid, ajungând la o dotare de peste 37 calculatoare, plus aparate de
scanare şi de copiere, deservite de personal calificat. Din activitatea acestui compartiment decurg
evidenţa informatizată a întregului volum de cereri şi a fondurilor arhivistice, precum şi tehnoredactarea
răspunsurilor la cereri, a documentarelor numeroase şi a altor tipuri de lucrări, la fel de numeroase,
inclusiv a anuarelor.

Cei aproximativ 91000 de metri liniari de arhivă, constituiţi dintr-o multitudine de fonduri
arhivistice, care conţin documente unicate, precum ordine, rapoarte, sinteze, situaţii statistice,
registre control nominal, foi matricole, indexuri, jurnale de operaţii, scrisori, cărţi poştale, albume
şi colecţii de periodice, documente care dau mărturie, la modul propriu, despre evoluţia
organismului militar – parte esenţială a unei naţiuni – îşi aşteaptă cercetătorii.

129
„Istoricul Regimentului 4 Dorobanţi „Argeş” (1877 – 1946)”, volum colectiv, Piteşti, Editura Pământul, 2008, p. 240-241.
52
PARTEA A II-A
FONDURILE DE ARHIVĂ DESCHISE CERCETĂRII,
PĂSTRATE ÎN ORIGINAL LA CENTRUL
DE STUDII ŞI PĂSTRARE A ARHIVELOR
MILITARE ISTORICE

FONDURILE DE ARHIVĂ DESCHISE CERCETĂRII,


PĂSTRATE ÎN COPIE PE MICROFILM
LA SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI
FONDURILE DE ARHIVĂ DESCHISE CERCETĂRII, PĂSTRATE ÎN ORIGINAL
LA CENTRUL DE STUDII ŞI PĂSTRARE A ARHIVELOR MILITARE ISTORICE

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice

1 ACADEMIA MILITARĂ GENERALĂ 1949 1979 8255
2 ACADEMIA MILITARĂ POLITICĂ 1949 1971 1296
4 ACADEMIA MILITARĂ TEHNICĂ 1949 1970 3175
3 ACADEMIA SPATELUI ARMATEI 1948 1953 501
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ AUTONOMĂ A
125 1896 1948 2665
FABRICII DE PULBERI-DUDEŞTI
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ AUTONOMĂ
7 1939 1946 605
ARSENAL ARMATĂ-ROMAN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ AUTONOMĂ
8 1939 1947 947
ARSENAL ARMATĂ-SIBIU
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ AUTONOMĂ
9 1939 1943 327
ARSENAL ARMATĂ-TÂRGOVIŞTE
X2 ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI 1954 1979 826 *
18 APĂRAREA LITORALULUI BAZEI PRINCIPALE 1949 1958 1424
21 APĂRAREA ZONEI MARITIME NR. 214 1949 1952 401
23 ARMATA 1 1916 1979 3827 *
24 ARMATA A 2-A 1914 1979 6030 *
25 ARMATA A 3-A 1916 1944 8035 *
26 ARMATA A 3-A 1939 1979 8632
28 ARMATA A 9-A GERMANĂ 1914 1918 131
27 ARMATA DE DOBROGEA 1916 1917 95
115 ARMATA DE DUNĂRE 1916 1917 24
2577 ARSENAL DEPOZIT ARMAMENT SIBIU 1920 1945 818
29 ARSENALUL AERONAUTIC 1921 1945 487
30 ARSENALUL ARMATEI BUCUREŞTI 1864 1946 2478
34 ARSENALUL ARTILERIEI SIBIU 1951 1963 2480
ARSENALUL DEPOZITULUI DE ARMAMENT
35 1935 1939 156
TÂRGOVIŞTE
31 ARSENALUL GENIULUI 1921 1949 945
33 ARSENALUL MARINEI MILITARE 1913 1947 287
32 ARSENALUL MOTOMECANIZĂRII 1943 1949 263
ARSENALUL ŞI DEPOZITUL DE ARMAMENT
140 1936 1938 176
ROMAN
37 ASOCIAŢIA SCRIITORILOR MILITARI ROMÂNI 1940 1941 2
ASOCIAŢIA SURORILOR DE CARITATE DE
38 1929 1946 37
RĂZBOI DIN ROMÂNIA


Fondul continuă după 1979
55
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
ASOCIAŢIA VOLUNTARĂ "SPRIJINIREA
139 1953 1961 1654
APĂRĂRII PATRIEI"
ATELIERELE DE REPARAŢII GENERALE
124 1951 1957 431
TANCURI ŞI AUTOTUNURI NR.746
143/14 ATELIERUL ARTILERISTIC NR.156 1956 1973 53
61 ATELIERUL ARTILERISTIC NR.160 TIMIŞOARA 1960 1972 14
143/7 ATELIERUL ARTILERISTIC NR.925 1968 1973 19
143/12 ATELIERUL ARTILERISTIC NR.962 BRĂILA 1968 1973 20
143/16 ATELIERUL ARTILERISTIC REGIONAL NR.1 1960 1960 34
143/17 ATELIERUL ARTILERISTIC REGIONAL NR.2 1960 1960 9
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII AUTO
126 1956 1958 118
NR.1 (1048)
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII AUTO
65 1944 1952 299
NR.1 GĂEŞTI (705)
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII AUTO
71 1956 1960 620
NR.2 MEDIAS
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII AUTO
67 1941 1945 117
NR.32 CERNĂUŢI
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII AUTO
68 1941 1951 270
NR.33 (6) IAŞI
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII
116 1958 1961 81
MATERIALE PROTECŢIE ANTICHIMICĂ
ATELIERUL CENTRAL DE REPARAŢII
74 1951 1958 100
MIJLOACE TEHNICE AERODROM NR.834
ATELIERUL CENTRAL MATERIALE PROTECŢIE
118 1956 1957 17
ANTICHIMICĂ NR.849
ATELIERUL DE MINE DRAGAJ NR.744
135 1952 1956 42
CONSTANŢA
ATELIERUL DE REPARAT MATERIALE CHIMICE
119 1965 1968 50
NR.212
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 1
39 1918 1936 222
ARMATĂ
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 2
40 1916 1935 245
ARMATĂ
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 3
41 1919 1936 364
ARMATĂ
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 4
42 1916 1936 207
ARMATĂ
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 6
44 1916 1935 309
ARMATĂ
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI 7
45 1919 1935 189
ARMATĂ

56
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
ATELIERUL DE REPARAŢII AL CORPULUI
60 1942 1948 176
GRĂNICERILOR
ATELIERUL DE REPARAŢII ARMAMENT
46 1949 1951 93
ANTIAERIAN
ATELIERUL DE REPARAŢII ARMAMENT
47 1952 1959 891
MUNIŢII MÂRŞA-AVRIG
ATELIERUL DE REPARAŢII ARMAMENT
57 1951 1958 245
NR.1166 (617; 2)
48 ATELIERUL DE REPARAŢII ARMAMENT NR.121 1960 1968 417
123 ATELIERUL DE REPARATII ARMAMENT NR.183 1960 1967 265
55 ATELIERUL DE REPARAŢII ARMAMENT NR.679 1951 1958 68
138 ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO AVIAŢIE 1948 1951 191
ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO NR.157
143/4 1961 1973 133
TIMIŞOARA
ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO NR.211
143/11 1968 1973 14
BRĂILA
73 ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO NR.328 (791) 1956 1960 78
143/20 ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO NR.64 1965 1973 29
122 ATELIERUL DE REPARAŢII AUTO NR.86 1961 1972 12
ATELIERUL DE REPARAŢII MAŞINI DE LUPTĂ
103 1950 1958 88
NR.612
ATELIERUL DE REPARAŢII MATERIALE
117 1962 1973 271
CHIMICE NR.263
ATELIERUL DE REPARAŢII MATERIALE
95 1956 1960 198
NAVALE NR.324 (1172)
92 ATELIERUL DE REPARAŢII NAVE NR.337 1962 1970 61
101 ATELIERUL DE REPARAŢII TANCURI NR.73 1957 1972 215
ATELIERUL DE REPARAŢII TANCURI ŞI AUTO
104 1954 1959 170
NR.996 (71)
ATELIERUL DE REPARAŢII TEHNICĂ DE GENIU
143/1 1971 1973 42
NR.118
ATELIERUL DE REPARAŢII TEHNICĂ DE GENIU
143/9 1971 1974 39
NR.119 DEVA
ATELIERUL DE REPARAŢII TEHNICĂ MILITARĂ
143/6 1970 1973 37
NR.99 JUCU DE JOS
ATELIERUL FIX DE REPARAŢII AUTO NR.31
78 1941 1949 212
ROMAN (3)
ATELIERUL MOBIL DE REPARAT RACHETE
121 1963 1977 181
NR.62 MÂRŞA
ATELIERUL PENTRU CONFECŢIONAT
120 1951 1956 1458
MIJLOACE DE CONSTRUCŢII MÂRŞA-AVRIG

57
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
ATELIERUL PLUTITOR NR.127 (ATELIERUL
98 1953 1958 140
PLUTITOR NR.2)
113 AUTOBAZA NR.122 1959 1979 893 *
114 AUTOBAZA NR.386 1951 1958 169
*
949/197 BATALIONUL 137 GENIU 1977 1979 106

144 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.1 1919 1948 617


145 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.2 1920 1950 497
146 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.3 1914 1954 4170
147 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.4 1914 1956 5735
148 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.5 1921 1947 627
149 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.6 1920 1956 1172
150 BATALIONUL ADMINISTRATIV NR.7 1919 1945 872
BATALIONUL APĂRARE CONTRA GAZELOR -
171 1937 1945 109
CÂMPULUNG
BATALIONUL APĂRARE VALORI NAŢIONALE
601 1945 1945 102
FINANCIARE
BATALIONUL APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT
152 1961 1974 828
NR.128 ORADEA
BATALIONUL APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT
153 1965 1974 198
NR.198
BATALIONUL APROVIZIONARE TRANSPORT *
949/96 1961 1979 425
NR.127
BATALIONUL APROVIZIONARE TRANSPORT
602 1960 1975 360
NR.139
BATALIONUL APROVIZIONARE TRANSPORT
910 1961 1974 234
NR.168 CONSTANŢA
BATALIONUL APROVIZIONARE TRANSPORT
928 1968 1975 68
NR.443
BATALIONUL APROVIZIONARE TRANSPORT
949/116 1968 1974 118
NR.469 BRĂILA
902 BATALIONUL ARUNCĂTOARE FLĂCĂRI NR.342 1968 1979 341 *
BATALIONUL AUTOTUNURI TANCURI NR.1043
917 1956 1958 12
BASARABI
467 BATALIONUL AUTOTUNURI TANCURI NR.23 1959 1961 160
475 BATALIONUL AUTOTUNURI TANCURI NR.430 (7) 1951 1956 323
936/4 BATALIONUL CĂI FERATE NR.178 1951 1979 771 *
936/1 BATALIONUL CĂI FERATE NR.186 (335) 1959 1979 1030 *
BATALIONUL CERCETARE BRUIAJ RADIO *
949/159 1959 1979 266
ELECTRONIC NR.147 BUCUREŞTI
BATALIONUL CERCETARE CHIMICĂ
169 1950 1964 802
DEGAZARE NR.63/109 (42;399)

58
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
157 BATALIONUL CERCETARE MOTO NR.86 (1; 322) 1949 1960 394
906 BATALIONUL CERCETARE NR.101(161) 1964 1972 162
936 BATALIONUL CERCETARE NR.117 1961 1979 209 *
158 BATALIONUL CERCETARE NR.119 ORADEA 1964 1974 155
949/82 BATALIONUL CERCETARE NR.121 CRAIOVA 1964 1974 1531
159 BATALIONUL CERCETARE NR.166 1964 1977 179
BATALIONUL CERCETARE NR.169 (COMPANIA
160 1959 1971 295
271 CERCETARE)
BATALIONUL CERCETARE NR.185 CORBU-
913 1963 1974 212
CONSTANŢA
BATALIONUL CERCETARE NR.336 MIHAI *
949/103 1968 1979 647
BRAVU
918 BATALIONUL CERCETARE NR.40 BASARABI 1955 1961 24
949/92 BATALIONUL CERCETARE NR.422 1968 1974 234

949/117 BATALIONUL CERCETARE NR.528 BRĂILA 1968 1974 210

BATALIONUL CERCETARE ŞI BRUIAJ RADIO *


949/91 1966 1979 303
NR.108
BATALIONUL CONSTRUCŢII CĂI FERATE
949 1974 1978 66
NR.192
BATALIONUL CONSTRUCŢII CĂI FERATE
201 1951 1960 376
NR.306 CRAIOVA
198 BATALIONUL CONSTRUCŢII CĂI FERATE NR.4 1949 1951 110
BATALIONUL CONSTRUCŢII ENERGETICE *
949/178 1969 1979 308
NR.425 CRAIOVA
BATALIONUL CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE *
949/6 1956 1979 765
AMENAJARE PORT NR.1137
200 BATALIONUL CONSTRUCŢII LINII NR.22 1941 1945 382
BATALIONUL CONSTRUCŢII LINII
203 1952 1953 235
PERMANENTE NR.740 ABRUD
172 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.1 IANCA 1953 1959 95
BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.10 PĂULEŞTI-
176 1953 1958 640
PLOIEŞTI
177 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.11 1953 1957 555
178 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.12 1953 1958 616
179 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.13 1953 1957 232
180 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.14 1953 1958 1008
181 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.15 BUZĂU 1953 1957 359
189 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.202 1951 1951 41
190 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.203 1951 1951 50
187 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.21 1953 1953 20
191 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.309 1951 1953 62
59
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
193 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.400 1951 1954 94
194 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.431 1952 1953 45
196 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.503 1951 1953 36
173 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.7 1953 1958 476
174 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.8 1953 1959 253
175 BATALIONUL CONSTRUCŢII NR.9 1953 1958 365
BATALIONUL DE CONSTRUCŢII CĂI FERATE *
922 1959 1979 698
NR.171
BATALIONUL DE EXPLOATARE CĂI FERATE
923 1955 1962 32
NR.165
BATALIONUL DE EXPLOATARE CĂI FERATE
924 1947 1951 32
NR.3
BATALIONUL DE EXPLOATARE CONSTRUCŢII
921 1960 1962 60
CĂI FERATE NR.107 - AIUD
BATALIONUL DE INSTRUCŢIE ECHIPAJ
949/164 1965 1966 71
TANCURI SI AUTOTUNURI NR.100 BACĂU
BATALIONUL DE INSTRUCŢIE GRĂNICERI
949/61 1968 1974 9
NR.157
BATALIONUL DE INSTRUCŢIE OBSERVARE
568 INTERCEPTARE LOCALIZARE AERONAVE 1953 1955 144
NR.738
BATALIONUL DE INSTRUCŢIE PAZĂ *
949/163 1978 1979 180
AEROPORT NR.99
BATALIONUL DE INSTRUCŢIE PAZĂ *
949/162 1978 1979 77
OBIECTIVE SPECIALE NR.98 OTOPENI
BATALIONUL DESANT PARAŞUTARE NR.36
243 1950 1963 781
(597; 246; 1025)
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.103
905 1959 1975 564
(BAZA)
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.201 *
908 1965 1979 451
ALEXENI
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.302
220 1949 1958 983
(6)
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.325
221 1951 1958 589
GIARMATA
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.385
222 1949 1958 591
(3) PLOIEŞTI
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.425
223 1952 1963 575
CRAIOVA
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.441
224 1949 1958 623
(1) CLINCENI (BUCUREŞTI)

226 BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.463 (9) 1949 1958 623

60
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.480
228 1949 1958 423
(4) SIBIU
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.499
229 1951 1956 405
(14) OTOPENI
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.524
230 1952 1960 183
SILIŞTEA-GUMEŞTI
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.526
231 1949 1960 918
(5; 6) TURDA
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.695
236 1952 1953 67
BRAŞOV
949/101 BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.76 1956 1979 708 *

BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.8/545


643 1951 1960 812
(BAZA 99 DESERVIRE AERODROM)
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM ŞCOALA
240 1956 1957 56
FAZA I BUZĂU
BATALIONUL DESERVIRE AERODROM ŞCOALA
241 1952 1960 281
FAZA II
248 BATALIONUL DESERVIRE NAVE NR.212 1963 1970 131
251 BATALIONUL DISCIPLINAR NR.120 GĂEŞTI (751) 1952 1960 322
252 BATALIONUL DISCIPLINAR NR.135 CARACAL 1958 1978 216
253 BATALIONUL DISCIPLINAR NR.457 (135) IAŞI 1951 1959 401
327 BATALIONUL DRUMURI NR.1 1942 1945 93
949/5 BATALIONUL DRUMURI NR.144 (162) 1957 1979 1035 *
946 BATALIONUL DRUMURI NR.150 (192, 1085) 1956 1979 2890 *
949/7 BATALIONUL DRUMURI NR.167 (1034, 148) 1956 1979 3438 *
949/2 BATALIONUL DRUMURI NR.183 CORBENI 1974 1978 184
949/1 BATALIONUL DRUMURI NR.195 (1109, 183) 1956 1979 942 *
328 BATALIONUL DRUMURI NR.2 1941 1945 400
329 BATALIONUL DRUMURI NR.3 1941 1945 431
331 BATALIONUL DRUMURI NR.5 1942 1945 122
332 BATALIONUL DRUMURI NR.6 1942 1945 72
333 BATALIONUL DRUMURI NR.7 1941 1945 201
334 BATALIONUL DRUMURI NR.8 1942 1945 93
947 BATALIONUL DRUMURI PODURI NR.184 BICAZ 1960 1961 34
BATALIONUL ECHIPAJE AUTOTUNURI
916 1955 1958 16
TANCURI NR.902 BASARABI
BATALIONUL EXPLOATARE CĂI FERATE
207 1952 1958 408
NR.488
BATALIONUL EXPLOATARE CONSTRUCŢII CĂI
202 1949 1959 498
FERATE NR.553 AIUD (5)
256 BATALIONUL EXPLOATARE NR.15 1941 1945 257
949/9 BATALIONUL EXPLOATARE NR.2 1940 1945 196
61
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
603BATALIONUL EXPLOATARE NR.3 1940 1945 355
604BATALIONUL EXPLOATARE NR.4 1940 1945 65
255BATALIONUL EXPLOATARE NR.6 1940 1945 179
205BATALIONUL EXPOATARE CĂI FERATE NR.335 1956 1958 153
BATALIONUL EXPOATARE CĂI FERATE NR.544
206 1949 1958 469
CHITILA (2)
262 BATALIONUL FIX REGIONAL "SOMEŞ" 1943 1945 101
346 BATALIONUL GARDĂ PALAT 1931 1947 165
4885 BATALIONUL GENIU AERODROAME NR.170 1942 1979 1555 *
340 BATALIONUL GENIU FORTIFICAŢII NR.2 1940 1943 163
BATALIONUL GENIU MARINĂ (REGIMENTUL
338 1940 1949 373
GENIU MARINĂ)
BATALIONUL GENIU NR.18 (PIONIERI)
914 1917 1974 561
BASARABI
949/114 BATALIONUL GENIU NR.340 1968 1979 583 *
342 BATALIONUL GENIU NR.441 1968 1977 159
949/118 BATALIONUL GENIU NR.550 BRĂILA 1968 1974 253
306 BATALIONUL GENIU NR.83 (408) 1952 1979 751 *
349 BATALIONUL GRĂNICERESC NR.1 1933 1938 201
350 BATALIONUL GRĂNICERESC NR.2 1933 1943 1305
351 BATALIONUL GRĂNICERESC NR.3 1935 1943 1012
352 BATALIONUL GRĂNICERESC NR.4 1935 1939 62
949/56 BATALIONUL GRĂNICERI NR.104 BOTOŞANI 1970 1975 194
BATALIONUL GRĂNICERI NR.11 MOLDOVA
949/64 1965 1974 55
NOUĂ
BATALIONUL GRĂNICERI NR.179
949/59 1964 1974 576
(REGIMENTUL GRĂNICERI NR.74 RĂDĂUŢI
949/72 BATALIONUL GRĂNICERI NR.181 SATU MARE 1964 1974 96
949/36 BATALIONUL GRĂNICERI NR.182 OLTENIŢA 1965 1974 137
949/73 BATALIONUL GRĂNICERI NR.188 SIGHET 1964 1974 193
949/60 BATALIONUL GRĂNICERI NR.189 IAŞI 1964 1975 341
949/74 BATALIONUL GRĂNICERI NR.190 ORADEA 1963 1974 172
949/75 BATALIONUL GRĂNICERI NR.191 CONSTANŢA 1970 1974 67
949/57 BATALIONUL GRĂNICERI NR.193 GALAŢI 1964 1974 229
949/76 BATALIONUL GRĂNICERI NR.194 CONSTANŢA 1964 1974 438
BATALIONUL GRĂNICERI NR.197 TURNU
949/58 1964 1974 74
MĂGURELE
949/77 BATALIONUL GRĂNICERI NR.199 TULCEA 1965 1974 97
949/63 BATALIONUL GRĂNICERI NR.31 ORAVITA 1961 1974 49
949/79 BATALIONUL GRĂNICERI NR.335 TIMIŞOARA 1968 1974 144
949/69 BATALIONUL GRĂNICERI NR.59 DETA 1957 1962 85
BATALIONUL GRĂNICERI NR.67 DROBETA-
949/62 1961 1974 40
TURNU SEVERIN
62
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
949/65 BATALIONUL GRĂNICERI NR.80 CALAFAT 1959 1974 79
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
949/214 1941 1943 43
NR.420
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
405 1942 1945 88
NR.500
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
406 1942 1944 66
NR.550
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
407 1941 1944 83
NR.590
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
408 1941 1943 45
NR.660
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
409 1942 1944 95
NR.670
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
410 1942 1944 33
NR.750
BATALIONUL INFANTERIE INDEPENDENT
411 1941 1944 95
NR.760
424 BATALIONUL INFANTERIE MARINĂ NR.15 1940 1944 89
425 BATALIONUL INFANTERIE MARINĂ NR.16 1940 1944 60
426 BATALIONUL INFANTERIE MARINĂ NR.17 1940 1944 34
427 BATALIONUL INFANTERIE MARINĂ NR.21 1940 1941 28
419 BATALIONUL INFANTERIE MOTO NR.26 1949 1951 53
420 BATALIONUL INFANTERIE MOTO NR.28 1949 1951 61
422 BATALIONUL INFANTERIE MOTO NR.33 1949 1951 65
423 BATALIONUL INFANTERIE MOTO NR.438 1951 1955 68
BATALIONUL INFANTERIE USOARĂ NR.1
414 1931 1941 435
"PRINCIPELE CAROL"
416 BATALIONUL INFANTERIE USOARĂ NR.3 1931 1941 111
417 BATALIONUL INFANTERIE USOARĂ NR.4 1932 1942 58
BATALIONUL INSTRUCŢIE ECHIPAJ
927 1954 1975 498
AUTOTUNURI TANCURI NR.155
BATALIONUL INSTRUCŢIE ECHIPAJ
478 1951 1958 451
AUTOTUNURI TANCURI NR.508
BATALIONUL INSTRUCŢIE ECHIPAJ TANCURI
481 1954 1958 247
ŞI AUTOTUNURI NR.639
BATALIONUL INSTRUCŢIE GRĂNICERI NR.37
949/68 1968 1974 26
SIGHET
BATALIONUL INSTRUCŢIE REPARAŢII AUTO
430 1940 1946 955
NR.2 (DETAŞAMENTUL MOTO BUZĂU)
BATALIONUL INSTRUCŢIE REPARAŢII AUTO
432 1941 1945 131
NR.4
BATALIONUL INSTRUCŢIE REPARAŢII AUTO
436 1943 1951 632
NR.8
X54 BATALIONUL INSTRUCŢIE SPORT NR.100 1968 1979 639 *
63
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
BATALIONUL LUCRĂRI IRIGAŢII CONSTRUCŢII *
949/191 1969 1979 1771
NR.413 CONSTANŢA
BATALIONUL LUCRĂRI MINIERE NR.408 - *
949/157 1977 1979 404
"ACŢIUNEA 7000"
BATALIONUL LUCRU MANGALIA
452 1950 1956 212
(DETAŞAMENTUL DE LUCRU LACUL)
BATALIONUL LUCRU NR.930
448 1953 1954 103
(DETAŞAMENTUL DE LUCRU NR.9)
BATALIONUL LUCRU NR.975
449 1953 1954 61
(DETAŞAMENTUL DE LUCRĂRI SPECIALE NR.8)
357 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.1 1960 1961 25
359 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.2 1960 1961 31
360 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.3 1960 1961 30
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.39
369 1955 1956 248
VINGA-DEJ
375 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.466 1952 1955 251
377 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.484 1952 1955 177
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.53
370 1955 1958 281
CONSTANŢA
382 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.645 1952 1953 146
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.646
383 1952 1955 234
GELU-ARAD
389 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.700 1952 1955 264
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.714
391 1952 1955 173
GRUIA
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.748
392 1952 1955 225
PRISTOL-BRĂILA
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.754
393 1952 1955 319
PRUNDUL BÂRGĂULUI
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.766
394 1952 1955 250
SĂCĂLAZ
371 BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.84 1952 1960 54
BATALIONUL MITRALIERE ARTILERIE NR.869
399 1952 1955 210
TÂRGU MUREŞ
BATALIONUL PAZĂ AEROPORT NR.125 *
949/161 1978 1979 65
TIMIŞOARA
X59 BATALIONUL PAZĂ AEROPORT NR.155 1975 1979 654 *
X60 BATALIONUL PAZĂ AEROPORT NR.163 1978 1979 561 *
211 BATALIONUL PAZĂ CĂI FERATE NR.1 1932 1945 578
208 BATALIONUL PAZĂ CĂI FERATE NR.2 1932 1945 848
209 BATALIONUL PAZĂ CĂI FERATE NR.3 BRAD 1942 1945 189
210 BATALIONUL PAZĂ CĂI FERATE NR.4 1942 1945 266

64
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
212 BATALIONUL PAZĂ CĂI FERATE NR.5 1942 1945 334
455 BATALIONUL PAZĂ DEPOZIT NR.17 1942 1944 53
457 BATALIONUL PAZĂ DEPOZIT NR.342 (78) 1956 1959 190
BATALIONUL PAZĂ DEPOZIT NR.570
460 1951 1958 287
BUCUREŞTI
462 BATALIONUL PAZĂ DEPOZIT NR.965 1952 1953 117
324 BATALIONUL PIONIERI MUNTE NR.1 1922 1949 727
325 BATALIONUL PIONIERI MUNTE NR.2 1925 1944 250
326 BATALIONUL PIONIERI MUNTE NR.3 1937 1945 734
949/10 BATALIONUL PIONIERI MUNTE NR.4 1939 1945 357
263 BATALIONUL PIONIERI NR.1 1913 1945 406
274 BATALIONUL PIONIERI NR.13 1917 1944 244
275 BATALIONUL PIONIERI NR.14 1916 1944 467
276 BATALIONUL PIONIERI NR.15 1919 1974 728
277 BATALIONUL PIONIERI NR.16 1917 1940 160
278 BATALIONUL PIONIERI NR.17 1919 1940 98
279 BATALIONUL PIONIERI NR.18 (25; 590) 1917 1940 213
280 BATALIONUL PIONIERI NR.19 1919 1944 79
264 BATALIONUL PIONIERI NR.2 1913 1944 224
281 BATALIONUL PIONIERI NR.20 1919 1944 296
282 BATALIONUL PIONIERI NR.21 1919 1944 222
283 BATALIONUL PIONIERI NR.25(461) (GENIU) 1939 1974 850
284 BATALIONUL PIONIERI NR.27 1939 1945 194
265 BATALIONUL PIONIERI NR.3 1916 1949 166
285 BATALIONUL PIONIERI NR.30 1939 1945 187
BATALIONUL PIONIERI NR.31 (BATALIONUL
286 1939 1945 102
PIONIERI MUNTE NR.31)
BATALIONUL PIONIERI NR.312 (BATALIONUL
308 1939 1958 591
52 PIONIERI) CRAIOVA
BATALIONUL PIONIERI NR.338 CĂLĂRAŞI
309 1952 1958 154
(COMPANIA 338 PIONIERI)
289 BATALIONUL PIONIERI NR.34 1939 1940 81
BATALIONUL PIONIERI NR.346 MIERCUREA
310 1955 1958 137
CIUC
290 BATALIONUL PIONIERI NR.35 1939 1979 616 *
312 BATALIONUL PIONIERI NR.451 ARAD (53) 1939 1958 488
296 BATALIONUL PIONIERI NR.54 1939 1945 353
297 BATALIONUL PIONIERI NR.55 1939 1943 144
BATALIONUL PIONIERI NR.550 BUZIAŞ
318 1939 1974 907
(BATALIONUL 51 GENIU)
BATALIONUL PIONIERI NR.569 TIMIŞOARA (18)
321 1950 1956 213
(COMPANIA 18 PIONIERI)
65
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
299 BATALIONUL PIONIERI NR.57 1939 1945 272
300 BATALIONUL PIONIERI NR.58 1939 1944 335
322 BATALIONUL PIONIERI NR.590 (18) 1951 1970 248
268 BATALIONUL PIONIERI NR.6 1917 1942 242
301 BATALIONUL PIONIERI NR.60 1940 1940 28
302 BATALIONUL PIONIERI NR.61 1939 1941 31
269 BATALIONUL PIONIERI NR.7 (563) 1916 1956 232
303 BATALIONUL PIONIERI NR.75 1952 1960 380
270 BATALIONUL PIONIERI NR.8 1916 1944 445
304 BATALIONUL PIONIERI NR.81 1941 1944 232
307 BATALIONUL PIONIERI NR.87 1953 1976 591
271 BATALIONUL PIONIERI NR.9 1916 1943 85
925 BATALIONUL PODURI CĂI FERATE NR.123 1959 1979 836 *
BATALIONUL PODURI CĂI FERATE NR.334
936/2 1966 1969 91
ORŞOVA
BATALIONUL PODURI CĂI FERATE NR.381
247 1956 1958 65
AIUD (1)
BATALIONUL PODURI CĂI FERATE *
936/3 1949 1979 2248
NR.447(137)(6)
BATALIONUL PONTONIERI FLUVII NR.1 -
335 1946 1951 296
BRĂILA
336 BATALIONUL PONTONIERI FLUVII NR.2 1949 1951 125
949/105 BATALIONUL PONTONIERI NR.136 ALBA IULIA 1961 1979 631 *
949/104 BATALIONUL PONTONIERI NR.204 GIURGIU 1966 1979 167 *
BATALIONUL PREGĂTIRE CONDUCTORI *
949/160 1975 1979 128
AMFIBII BLINDATE NR.172 BUZIAŞ
BATALIONUL PROTECŢIE ANTICHIMICA
949/121 1963 1974 291
NR.173 VASLUI
BATALIONUL PROTECŢIE ANTICHIMICĂ
949/106 1963 1975 191
NR.187 ORADEA
BATALIONUL PROTECŢIE ANTICHIMICĂ
926 1965 1977 229
NR.202
556 BATALIONUL RADIOTEHNIC NR.104 1950 1965 1062
559 BATALIONUL RADIOTEHNIC NR.115 (329) 1950 1963 649
949/152 BATALIONUL RADIOTEHNIC NR.122 BRĂILA 1974 1979 51 *
260 BATALIONUL REGIONAL FIX CODRU 1943 1945 327
437 BATALIONUL REPARAŢII AUTO NR.345 1931 1954 1899
BATALIONUL REPARAŢII AUTO NR.493
429 (BATALIONUL 1 INSTRUCŢIE REPARAŢII 1941 1956 745
AUTO)
439 BATALIONUL REPARAŢII AUTO NR.515 (6) 1943 1956 424
BATALIONUL ŞCOALĂ GRADAŢI INSTRUCŢIE
949/78 1969 1974 32
NR.200

66
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
BATALIONUL ŞCOALĂ OFIŢERI ŞI SUBOFIŢERI
949/113 1965 1975 441
DE REZERVĂ SANITARI FOCŞANI
949/119 BATALIONUL ŞCOALA ŞOFERI NR.120 1972 1979 397 *
949/108 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.140 ORADEA 1972 1974 145
BATALIONUL ŞCOALA ŞOFERI NR.401 *
949/120 1973 1979 162
CONSTANŢA
949/81 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.403 1973 1979 772 *
934 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.404 1972 1979 42 *
BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.405 AL
949/107 1972 1974 13
DIVIZIEI 11 MECANIZATE CAREI - ARAD
949/100 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.414 1972 1979 103 *
949/145 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.416 BUCOV 1972 1979 181 *
949/90 BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.418 1972 1979 128 *
BATALIONUL ŞCOALĂ ŞOFERI NR.420 *
949/137 1978 1979 124
CRAIOVA
BATALIONUL ŞCOALĂ SUBOFIŢERI AUTO
949/183 1971 1979 62
ROMAN
915 BATALIONUL TANCURI ŞI AUTOTUNURI NR.85 1959 1961 12
BATALIONUL TEHNIC AERODROM NR.177 *
937 1969 1979 441
BACĂU
521 BATALIONUL TRANSMISIUNI LUCRU NR.202 1944 1944 18
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.110 SCHITU-
516 1956 1962 133
CONSTANŢA
518 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.124 (114, 355) 1951 1979 628 *
496 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.13 (1, 437) 1948 1979 823 *
497 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.14 (518) 1952 1975 502
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.149 *
519 1961 1979 428
TIMIŞOARA
501 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.20 1939 1945 127
502 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.29 (2; 591) 1939 1959 703
503 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.32 (2, 52, 478) 1939 1959 338
X78 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.34 1975 1979 1122 *
504 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.34 (25; 448) 1951 1974 418
949/93 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.343 1978 1979 44 *
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.354 BUZIAŞ
524 1939 1956 519
(BATALIONUL 5 TRANSMISIUNI)
526 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.361 (7) 1939 1956 331
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.368
527 1939 1956 328
CARANSEBEŞ (3)
529 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.398 1953 1958 222
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.402
530 1954 1956 80
BUCUREŞTI (ORADEA)
67
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
931
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.424 DEJ 1968 1975 623
505
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.43 (513;18) 1949 1977 701
507
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.51 1940 1945 56
539
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.534 (53) 1939 1958 761
540
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.536 1968 1974 125
510
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.54 (377) 1952 1971 471
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.559 (4)
541 1939 1958 509
CĂLĂRAŞI
542 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.564 (54) 1951 1958 352
543 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.576 (6) 1939 1954 227
511 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.68 (34;404) 1949 1961 590
512 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.74 (327) 1952 1977 669
949/38 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.8 1939 1945 74
513 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.88 1949 1951 43
BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.923
545 1952 1958 307
BUCUREŞTI
514 BATALIONUL TRANSMISIUNI NR.98 (416) 1950 1959 549
949/179 BATALIONUL TRANSPORT AUTO NR.180 1977 1978 79
BATALIONUL TRUPĂ - MARELE STAT MAJOR
464 1921 1949 449
(BATALIONUL DEPOZIT)
570 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.1 1923 1951 770
579 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.10 1923 1946 1580
580 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.11 1923 1949 1288
581 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.12 1923 1948 1378
598 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.123 1955 1958 223
582 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.13 1939 1945 853
583 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.14 1939 1951 891
584 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.15 1939 1947 642
585 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.16 1939 1951 980
586 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.17 1939 1946 963
587 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.18 1939 1945 963
588 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.19 1940 1945 299
571 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.2 1921 1948 546
589 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.20 1940 1979 1320 *
599 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.202 1955 1959 272
590 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.21 1940 1979 1379 *
591 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.22 1940 1979 1253 *
592 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.23 1940 1947 398
593 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.24 1940 1979 1066 *
594 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.25 1942 1951 190
BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.26 *
595 1942 1979 554
"AVRAM IANCU"

68
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
596 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.27 1943 1951 219
BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.274
600 1955 1959 296
BRAŞOV
949/83 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.28 1969 1979 505 *
597 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.29 1943 1951 235
572 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.3 1922 1951 810
BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.30 *
949/84 DRAGOSLAVELE (COMPANIA 234 ŞCOALĂ 1969 1979 662
ŞOFERI)
949/85 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.33 1969 1979 1362 *
573 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.4 1921 1949 562
574 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.5 1921 1951 1270
575 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.6 1921 1951 1222
576 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.7 1923 1949 1405
577 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.8 1923 1949 919
578 BATALIONUL VÂNĂTORI MUNTE NR.9 1923 1949 1148
949/88 BATERIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.308 1970 1979 23 *
949/89 BATERIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.321 1970 1978 6
BATERIA ARTILERIE COASTĂ NR.5 (BATERIA
618 1959 1961 77
ARTILERIE COASTĂ NR.260)
631 BATERIA COMANDĂ NR.252 1960 1979 86 *
948 BATERIA COMANDĂ NR.261 TÂRGU MUREŞ 1972 1977 23
660 BAZA LITORAL NR.298 (1157) MANGALIA 1956 1960 135
BAZA 141 REPARAT TEHNICA DE GENIU *
949/196 1961 1979 396
MOGOŞOAIA
BAZA 255 DE FABRICAT ŞI REPARAT TEHNICĂ *
919 1959 1979 561
DE APĂRARE ANTIAERIANĂ A TERITORIULUI
634 BAZA AERIANĂ NR.1 1940 1941 26
636 BAZA AERIANĂ NR.2 1940 1945 148
639 BAZA AERIANĂ PIPERA 1933 1940 95
BAZA APROVIZIONARE-DEPOZITARE *
X88 1975 1979 183
MATERIALE SANITAR - FARMACEUTICE
BAZA DE APROVIZIONARE DEPOZITARE
949/80 MATERIALE SANITAR - FARMACEUTICE 1958 1976 434
BUCUREŞTI
BAZA DE FABRICAT ŞI REPARAT INSTALAŢII *
949/95 1962 1979 684
PREGĂTIRE DE LUPTĂ NR.109
BAZA DE REPARAŢII ARMAMENT ARTILERIE *
904 1970 1979 186
ANTIAERIANĂ NR.257
BAZA DE REPARAŢII ARMAMENT NR.135
933 1965 1979 247
TÂRGOVIŞTE
935 BAZA DE REPARAŢII ARMAMENT NR.183 1960 1974 2296
69
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
BAZA DE REPARAŢII TEHNICĂ ANTIAERIANĂ
903 1956 1974 493
NR.268
BAZA DE REPARAŢII TEHNICĂ TRANSMISIUNI *
949/143 1949 1979 1307
NR.191
BAZA DESERVIRE DEPOZITARE DIRECŢIA *
949/144 1972 1979 5527
GOSPODĂRIE
672 BAZA FORŢELOR FLUVIALE 1949 1951 74
665 BAZA LITORAL NR.1144 GIURGIU 1955 1958 435
659 BAZA LITORAL NR.221 (BAZA 397 LITORAL) 1952 1960 587
663 BAZA LITORAL NR.581 MANGALIA 1953 1956 13
664 BAZA LITORAL SULINA NR.607 1955 1957 94
BAZA MARITIMĂ NR.283 (SECTORUL 1
658 1948 1955 745
MARITIM; GRUP INFANTERIE MARINĂ)
653 BAZA MARITIMĂ NR.36 (214) 1958 1960 435
BAZA MARITIMĂ NR.42 (127, 258) (SECTORUL
654 1949 1960 2029
MARITIM NR.4)
BAZA MOBILĂ TEHNICĂ RACHETE NR.95 *
932 1962 1979 789
PLOIEŞTI
671 BAZA NAVALĂ FLUVIALĂ 1918 1936 56
BAZA REGIONALĂ AERIANĂ NR.1 (GRUPAREA
635 1941 1946 330
DEPOZITE ŞI ATELIERE AVIAŢIE)
BAZA REGIONALĂ AERIANĂ NR.3 (GRUP
637 1941 1947 653
DEPOZITE ATELIERE AERO NR.3)
BAZA REPARAŢII ARMAMENT ANTIAERIAN *
X86 1976 1979 125
NR.257
X83 BAZA REPARAŢII ARMAMENT NR.183 1975 1979 712 *
676 BAZA REPARAŢII AUTO NR.428 (1048) CRAIOVA 1952 1956 313
949/194 BAZA REPARAŢII AUTO NR.85 CONSTANŢA 1977 1979 294 *
BAZA REPARAŢII AUTOCAMIOANE *
949/111 1955 1979 1562
AUTOSPECIALE NR.184
X85 BAZA REPARAŢII AUTOTRACTOARE NR.102 1975 1979 179 *
949/115 BAZA REPARAŢII AUTOTRACTOARE NR.102 1955 1974 499
BAZA REPARAŢII AUTOTURISME *
949/97 1965 1979 555
AUTOSPECIALE NR.144
909 BAZA REPARAŢII AVIOANE NR.322 CRAIOVA 1970 1978 433
949/112 BAZA REPARAŢII TEHNICĂ ARMAMENT NR.88 1974 1978 73
675BAZA REPARAŢII TRACTOARE NR.345 ROMAN 1955 1956 200
BAZA REPARAŢII UTILAJE HIDROTEHNICE *
949/190 1978 1979 140
GENIU NR.86
644 BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.112 1959 1979 824 *
BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.132 MIHAIL
646 1949 1974 861
KOGALNICEANU
BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.138 *
647 1952 1979 1126
(BATALIONUL DESERVIRE AERODROM NR.474)

70
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
648 BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.142 1956 1979 895 *
649 BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.143 BORCEA 1959 1975 682
650 BAZA TEHNICĂ AERODROM NR.175 1964 1979 349 *
652 BAZA TEHNICĂ NR.342 1963 1970 54
BIBLIOTECA CENTRALĂ A MINISTERULUI
949/124 1966 1974 30
APĂRĂRII NAŢIONALE
BIROUL ATAŞATI MILITARI - MARELE STAT
876 1896 1941 438
MAJOR
5448 BIROUL ISTORIC NR.3 - MARELE STAT MAJOR 1918 1918 2
BIROUL LEGĂTURĂ ARMATA ROMÂNĂ -
878 COMANDAMENTUL SUPREM GERMAN- 1918 1918 11
MARELE STAT MAJOR
BIROUL SPECIAL PLĂŢI EXTERNE - MARELE
877 1944 1950 50
STAT MAJOR
BRIGADA APĂRARE RAION MARITIM NR.24
849 1956 1960 307
(222) SULINA
BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXTĂ
748 1958 1959 150
NR.45
BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXTĂ
747 1951 1977 1198
NR.5
949/11 BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.1 1938 1946 196
949/12 BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.2 1942 1949 330
745 BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.3 1941 1960 324
746 BRIGADA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.4 1942 1974 1224
949/8 BRIGADA ARTILERIE ANTICAR NR.1 1945 1948 167
725 BRIGADA ARTILERIE ANTITANC NR.4 1949 1951 255
BRIGADA ARTILERIE ANTITANC NR.99
726 1952 1955 253
CARACAL
734 BRIGADA ARTILERIE GARDĂ 1933 1945 80
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
718 1916 1951 346
NR.2
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
723 1951 1954 106
NR.26 GALAŢI
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
732 1952 1956 82
NR.32
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
733 1951 1955 162
NR.54
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
721 1949 1951 362
NR.8
BRIGADA ARTILERIE GREA INDEPENDENTĂ
722 1950 1951 172
NR.9
719 BRIGADA ARTILERIE GREA MOTO NR.3 1949 1950 105
717 BRIGADA ARTILERIE GREA NR.1 1915 1951 296
BRIGADA ARTILERIE GREA TUNURI ARMATĂ
724 1951 1955 505
NR.85
71
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
741 BRIGADA ARTILERIE MITRALIERE NR.39 1952 1955 641
731 BRIGADA ARTILERIE MIXTĂ 1947 1948 98
735 BRIGADA ARTILERIE MUNTE NR.1 1916 1936 184
736 BRIGADA ARTILERIE MUNTE NR.2 1924 1936 140
679 BRIGADA ARTILERIE NR.1 1914 1944 238
688 BRIGADA ARTILERIE NR.10 1915 1944 103
689 BRIGADA ARTILERIE NR.11 1916 1945 357
690 BRIGADA ARTILERIE NR.12 1917 1940 77
691 BRIGADA ARTILERIE NR.13 1917 1944 307
692 BRIGADA ARTILERIE NR.14 1918 1944 44
693 BRIGADA ARTILERIE NR.15 1917 1944 79
694 BRIGADA ARTILERIE NR.16 1919 1940 196
695 BRIGADA ARTILERIE NR.17 1919 1940 284
696 BRIGADA ARTILERIE NR.18 1919 1945 165
697 BRIGADA ARTILERIE NR.19 1920 1945 191
680 BRIGADA ARTILERIE NR.2 1914 1945 167
698 BRIGADA ARTILERIE NR.20 1919 1940 249
699 BRIGADA ARTILERIE NR.21 1919 1946 273
700 BRIGADA ARTILERIE NR.25 1939 1940 32
X853 BRIGADA ARTILERIE NR.25 - S.M.G.P. BRĂILA 1968 1979 169 *
701 BRIGADA ARTILERIE NR.26 1939 1940 42
702 BRIGADA ARTILERIE NR.27 1939 1940 32
681 BRIGADA ARTILERIE NR.3 1916 1945 154
703 BRIGADA ARTILERIE NR.30 1939 1940 33
704 BRIGADA ARTILERIE NR.31 1939 1940 21
705 BRIGADA ARTILERIE NR.33 1939 1940 37
706 BRIGADA ARTILERIE NR.34 1939 1940 11
707 BRIGADA ARTILERIE NR.35 1939 1940 21
682 BRIGADA ARTILERIE NR.4 1916 1940 151
683 BRIGADA ARTILERIE NR.5 1915 1944 166
684 BRIGADA ARTILERIE NR.6 1916 1945 269
685 BRIGADA ARTILERIE NR.7 1913 1944 300
686 BRIGADA ARTILERIE NR.8 1918 1944 234
687 BRIGADA ARTILERIE NR.9 1912 1945 144
949/136 BRIGADA ARTILERIE RUPERE NR.17 1961 1974 1148
949/109 BRIGADA ARTILERIE TUNURI NR.8 FOCŞANI 1959 1974 1404
BRIGADA ARUNCĂTOARE MINE (MIXTĂ)
730 1954 1959 408
NR.175 GALAŢI
727 BRIGADA ARUNCĂTOARE MINE NR.20 1949 1951 320
728 BRIGADA ARUNCĂTOARE MINE NR.267 HUŞI 1952 1955 210
729 BRIGADA ARUNCĂTOARE MIXTĂ NR.26 1959 1961 367

72
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
772 BRIGADA CĂI FERATE 1919 1951 1182
920 BRIGADA CĂI FERATE NR.38 1959 1979 4263 *
771 BRIGADA CĂI FERATE NR.65 1950 1958 1364
765 BRIGADA CĂLĂRAŞI NR.11 1925 1929 64
863 BRIGADA CARE LUPTA NR.1 1945 1947 231
750 BRIGADA CAVALERIE NR.1 1930 1951 742
752 BRIGADA CAVALERIE NR.2 1930 1951 284
757 BRIGADA CAVALERIE NR.4 1929 1940 96
758 BRIGADA CAVALERIE NR.5 1929 1942 320
769 BRIGADA CAVALERIE NR.59 1951 1953 444
760 BRIGADA CAVALERIE NR.6 1941 1942 147
762 BRIGADA CAVALERIE NR.7 1937 1941 263
770 BRIGADA CAVALERIE NR.73 1951 1953 251
763 BRIGADA CAVALERIE NR.8 1941 1941 182
764 BRIGADA CAVALERIE NR.9 1941 1941 133
BRIGADA DE RACHETE OPERATIVE TACTICE
949/122 1961 1978 617
NR.32 TECUCI
851 BRIGADA DRAGAJ NR.33 1960 1961 126
907 BRIGADA DRUMURI NR.35 (20;40) 1956 1979 4663 *
841 BRIGADA FORTIFICAŢII NR.1 1939 1942 620
859 BRIGADA GENIU AERONAUTIC 1942 1949 235
949/177 BRIGADA GENIU NR.45 HOTARELE 1977 1979 1471 *
949/180 BRIGADA GENIU NR.47 CURCANI-CĂLĂRAŞI 1977 1979 341 *
BRIGADA GRĂNICERI NR.1 GIURGIU (212;19;51)
773 1915 1975 901
(REGIMENTUL 75 GRĂNICERI)
BRIGADA GRĂNICERI NR.2 DROBETA-TURNU
774 1921 1974 928
SEVERIN (191; 27)
775 BRIGADA GRĂNICERI NR.3 "MALINI" IAŞI 1930 1974 1353
BRIGADA GRĂNICERI NR.311 CONSTANŢA
780 1955 1960 206
(REGIMENTUL GRĂNICERI NR.311)
BRIGADA GRĂNICERI NR.4 CONSTANŢA (25;
776 1931 1974 670
48) (REGIMENTUL 78 GRĂNICERI)
777 BRIGADA GRĂNICERI NR.5 ORADEA (44) 1943 1974 517
949/66 BRIGADA GRĂNICERI NR.9 (6) TIMIŞOARA 1960 1974 665
842 BRIGADA INFANTERIE FORTIFICAŢII NR.2 1940 1942 387
949/33 BRIGADA INFANTERIE MOTO NR.1 1948 1949 22
840 BRIGADA INFANTERIE MOTO NR.207 "CRIŞAN" 1951 1954 285
839 BRIGADA INFANTERIE MOTO NR.25 1949 1951 338
838 BRIGADA INFANTERIE MOTO NR.4 1949 1951 332
783 BRIGADA INFANTERIE NR.1 1916 1943 201
792 BRIGADA INFANTERIE NR.10 1916 1944 78
793 BRIGADA INFANTERIE NR.11 1916 1944 113
73
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
794 BRIGADA INFANTERIE NR.12 1898 1940 341
795 BRIGADA INFANTERIE NR.13 1911 1944 267
796 BRIGADA INFANTERIE NR.14 1916 1944 264
797 BRIGADA INFANTERIE NR.15 1915 1944 355
798 BRIGADA INFANTERIE NR.16 1912 1940 297
799 BRIGADA INFANTERIE NR.17 1906 1940 164
800 BRIGADA INFANTERIE NR.18 1909 1941 384
801 BRIGADA INFANTERIE NR.19 1914 1945 246
784 BRIGADA INFANTERIE NR.2 1900 1945 226
802 BRIGADA INFANTERIE NR.20 1917 1944 166
803 BRIGADA INFANTERIE NR.21 1913 1945 481
804 BRIGADA INFANTERIE NR.22 1913 1923 42
805 BRIGADA INFANTERIE NR.23 1916 1922 29
806 BRIGADA INFANTERIE NR.24 1916 1943 52
807 BRIGADA INFANTERIE NR.25 1916 1943 79
808 BRIGADA INFANTERIE NR.26 1913 1940 62
809 BRIGADA INFANTERIE NR.27 1916 1940 36
810 BRIGADA INFANTERIE NR.28 1916 1922 25
811 BRIGADA INFANTERIE NR.29 1917 1940 39
785 BRIGADA INFANTERIE NR.3 1915 1945 245
812 BRIGADA INFANTERIE NR.30 1916 1940 77
813 BRIGADA INFANTERIE NR.31 1939 1940 19
814 BRIGADA INFANTERIE NR.32 1918 1940 61
815 BRIGADA INFANTERIE NR.33 1916 1940 64
816 BRIGADA INFANTERIE NR.34 1916 1940 102
817 BRIGADA INFANTERIE NR.35 1916 1940 75
818 BRIGADA INFANTERIE NR.36 1914 1919 11
819 BRIGADA INFANTERIE NR.37 1916 1916 10
820 BRIGADA INFANTERIE NR.38 1918 1940 298
821 BRIGADA INFANTERIE NR.39 1918 1939 19
786 BRIGADA INFANTERIE NR.4 1915 1944 139
822 BRIGADA INFANTERIE NR.40 1916 1920 7
823 BRIGADA INFANTERIE NR.41 1919 1919 15
824 BRIGADA INFANTERIE NR.42 1916 1923 45
825 BRIGADA INFANTERIE NR.43 1916 1923 28
826 BRIGADA INFANTERIE NR.44 1919 1940 160
827 BRIGADA INFANTERIE NR.45 1916 1940 82
828 BRIGADA INFANTERIE NR.46 1919 1940 166
829 BRIGADA INFANTERIE NR.47 1919 1939 65
830 BRIGADA INFANTERIE NR.48 1919 1923 35
831 BRIGADA INFANTERIE NR.49 1919 1919 8

74
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
787 BRIGADA INFANTERIE NR.5 1907 1944 309
949/23 BRIGADA INFANTERIE NR.50 1919 1919 1
834 BRIGADA INFANTERIE NR.57 1919 1923 25
788 BRIGADA INFANTERIE NR.6 1913 1945 499
789 BRIGADA INFANTERIE NR.7 1915 1944 322
790 BRIGADA INFANTERIE NR.8 1913 1944 203
791 BRIGADA INFANTERIE NR.9 1916 1945 214
949/146 BRIGADA LUCRĂRI MINIERE NR.54 1977 1979 346 *
743 BRIGADA MITRALIERE ARTILERIE NR.64 1952 1955 173
744 BRIGADA MITRALIERE ARTILERIE NR.98 1952 1955 124
737 BRIGADA MIXTĂ MUNTE NR.1 1937 1942 1037
738 BRIGADA MIXTĂ MUNTE NR.2 1937 1942 758
739 BRIGADA MIXTĂ MUNTE NR.3 1937 1942 661
740 BRIGADA MIXTĂ MUNTE NR.4 1939 1942 452
844 BRIGADA MIXTĂ NR.7 1916 1917 43
847 BRIGADA MOTOMECANIZATĂ NR.1 1939 1941 191
713 BRIGADA OBUZIERE NR.102 BÂRLAD 1951 1955 124
709 BRIGADA OBUZIERE NR.16 1950 1951 177
714 BRIGADA OBUZIERE NR.189 TECUCI 1952 1958 180
715 BRIGADA OBUZIERE NR.213 TECUCI 1952 1958 271
710 BRIGADA OBUZIERE NR.23 TECUCI 1950 1961 293
716 BRIGADA OBUZIERE NR.295 1954 1955 322
708 BRIGADA OBUZIERE NR.3 1950 1951 378
711 BRIGADA OBUZIERE NR.31 1959 1959 152
712 BRIGADA OBUZIERE NR.74 ROMAN 1955 1958 329
911 BRIGADA RACHETE ANTIAERIENE NR.1 1973 1979 617 *
BRIGADA RACHETE OPERATIVE TACTICE
949/110 1962 1974 726
NR.37 (BRIGADA 37 ARTILERIE)
860 BRIGADA RADIOTEHNICĂ NR.41 1966 1979 1549 *
861 BRIGADA RADIOTEHNICĂ NR.46 1965 1979 669 *
754 BRIGADA ROŞIORI NR.2 1916 1929 37
756 BRIGADA ROŞIORI NR.3 1914 1921 107
949/21 BRIGADA ROŞIORI NR.4 1916 1921 16
761 BRIGADA ROŞIORI NR.6 1916 1929 101
862 BRIGADA TANCURI NR.1 1948 1949 53
867 BRIGADA TANCURI NR.11 "CLOŞCA" 1949 1951 441
BRIGADA TANCURI NR.179 "TUDOR
873 1951 1954 345
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
BRIGADA TANCURI NR.2 "TUDOR
864 1948 1951 486
VLADIMIRESCU"
868 BRIGADA TANCURI NR.20 1959 1960 197
874 BRIGADA TANCURI NR.217 "HORIA" 1951 1955 339
75
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
875 BRIGADA TANCURI NR.296 "CLOŞCA" PITEŞTI 1952 1954 286
BRIGADA TANCURI NR.3 "TUDOR
865 1948 1949 91
VLADIMIRESCU"
869 BRIGADA TANCURI NR.40 1949 1951 369
945 BRIGADA TANCURI NR.75 TÂRGU MUREŞ 1955 1956 165
870 BRIGADA TANCURI NR.82 PITEŞTI 1955 1958 302
871 BRIGADA TANCURI NR.83 1951 1954 208
BRIGADA TANCURI NR.9 "TUDOR
866 1949 1951 329
VLADIMIRESCU"
BRIGADA TANCURI NR.94 INDEPENDENTĂ
872 1951 1957 487
LUGOJ
BRIGADA VÂNĂTORI MUNTE NR.2 *
930 1918 1979 2339
"SARMISEGETUZA"
949/87 BRIGADA VÂNĂTORI MUNTE NR.4 POSADA 1969 1979 5524 *
850 BRIGADA VEDETE NR.29 1963 1970 200
880 BRUTĂRIA CAMPANIEI NR.14 1939 1965 475
CABINETUL MILITAR AL CONDUCĂTORULUI
951 1941 1944 29
STATULUI
X265 CABINETUL MINISTRULUI 1966 1979 41 *
X266 CABINETUL MINISTRULUI 1954 1979 12 *
CABINETUL MINISTRULUI - MINISTERUL
1740 ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI PRODUCŢIEI DE 1938 1945 161
RĂZBOI
CABINETUL MINISTRULUI - MINISTERUL DE
950 1913 1950 2176
RĂZBOI
958 CASA ARMATEI - CLUJ 1949 1957 99
954 CASA ARMATEI BRAŞOV 1950 1979 228 *
966 CASA CENTRALĂ A ARMATEI - BUCUREŞTI 1893 1974 560
967 CASA DOTAŢIEI OASTEI 1860 1947 1264
CASA INVALIZILOR, ORFANILOR ŞI
968 1921 1948 640
VĂDUVELOR DE RĂZBOI
975 CASA MILITARĂ REGALĂ 1936 1947 15
971 CASA OŞTIRII 1900 1950 2181
1155 CENTRE INSTRUCŢIE GRĂNICERI 1948 1953 1017
CENTRUL 69 DE INSTRUCŢIE ECHIPAJE *
1945 1959 1979 1655
TANCURI ŞI AUTOTUNURI
CENTRUL DE CALCUL AL MINISTERULUI *
2064 1966 1979 762
APĂRĂRII NAŢIONALE
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1949 1967 1968 20
BUCUREŞTI
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1955 1967 1976 45
GEODEZIE/TOPOGRAFIE MILITARĂ
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
2040 1967 1974 347
MEDICO-MILITARĂ

76
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE CHIMIE
1940 1960 1970 270
MILITARĂ
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE DE *
X289 1977 1979 318
CHIMIE MILITARĂ
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE *
X302 1967 1979 172
GEODEZIE TOPOGRAFIE MILITARĂ
CENTRUL DE DEPOZITARE MATERIALE AL *
1958 DIVIZIEI 1 MECANIZATE "TUDOR 1961 1979 177
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
CENTRUL DE DEPOZITARE MATERIALE AL *
X309 1975 1979 102
DIVIZIEI 9 INFANTERIE MARINĂ MĂRĂŞEŞTI
1006 CENTRUL DE DEPOZITARE MATERIALE NR.1 1958 1960 57
1007 CENTRUL DE DEPOZITARE MATERIALE NR.2 1958 1961 150
CENTRUL DE DEPOZITARE MATERIALE TIP 1.
1948 1960 1974 95
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.9
CENTRUL DE DEPOZITARE TRANZIT RODAJ *
X312 1951 1979 4305
NR.77
1046 CENTRUL DE EXPLOATARE ALBA 1942 1946 150
1008 CENTRUL DE EXPLOATARE ARAD 1942 1946 198
1047 CENTRUL DE EXPLOATARE ARGEŞ 1942 1946 71
1009 CENTRUL DE EXPLOATARE BACĂU 1942 1946 78
1048 CENTRUL DE EXPLOATARE BAIA 1942 1946 360
1049 CENTRUL DE EXPLOATARE BĂLŢI 1942 1944 161
1050 CENTRUL DE EXPLOATARE BIHOR 1942 1946 396
1052 CENTRUL DE EXPLOATARE BRĂILA 1942 1946 184
1054 CENTRUL DE EXPLOATARE BUCUREŞTI 1942 1946 183
1010 CENTRUL DE EXPLOATARE BUZĂU 1942 1946 218
1055 CENTRUL DE EXPLOATARE CAHUL 1942 1944 106
1011 CENTRUL DE EXPLOATARE CARAŞ-ORAVIŢA 1942 1946 354
1056 CENTRUL DE EXPLOATARE CERNĂUŢI 1942 1944 126
1057 CENTRUL DE EXPLOATARE CETATEA ALBĂ 1941 1944 119
1012 CENTRUL DE EXPLOATARE CHILIA 1941 1944 80
CENTRUL DE EXPLOATARE CÂMPULUNG-
1013 1942 1946 72
MOLDOVENESC
1014 CENTRUL DE EXPLOATARE CIUC 1945 1946 89
1058 CENTRUL DE EXPLOATARE CLUJ 1945 1946 150
1015 CENTRUL DE EXPLOATARE CONSTANŢA 1940 1946 189
1059 CENTRUL DE EXPLOATARE COVURLUI 1942 1946 388
1016 CENTRUL DE EXPLOATARE DÂMBOVIŢA 1942 1946 218
1061 CENTRUL DE EXPLOATARE DOLJ 1942 1946 313
1060 CENTRUL DE EXPLOATARE DOROHOI 1942 1946 125
1017 CENTRUL DE EXPLOATARE FĂLCIU 1942 1946 101
1063 CENTRUL DE EXPLOATARE GORJ 1942 1946 247
77
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1018 CENTRUL DE EXPLOATARE HUNEDOARA 1942 1946 196
1065 CENTRUL DE EXPLOATARE IALOMIŢA 1942 1946 129
1064 CENTRUL DE EXPLOATARE IAŞI 1942 1946 221
1066 CENTRUL DE EXPLOATARE ILFOV 1942 1946 164
1067 CENTRUL DE EXPLOATARE ISMAIL 1942 1944 223
1068 CENTRUL DE EXPLOATARE LĂPUŞNA 1942 1944 78
1069 CENTRUL DE EXPLOATARE LUGOJ 1942 1946 349
1070 CENTRUL DE EXPLOATARE MEHEDINŢI 1942 1946 278
1071 CENTRUL DE EXPLOATARE MUREŞ 1945 1946 79
1019 CENTRUL DE EXPLOATARE MUSCEL 1942 1946 164
1020 CENTRUL DE EXPLOATARE NĂSĂUD 1945 1946 160
1024 CENTRUL DE EXPLOATARE NEAMŢ 1942 1946 101
1022 CENTRUL DE EXPLOATARE ODORHEI 1945 1946 187
1023 CENTRUL DE EXPLOATARE OLT 1942 1946 279
1021 CENTRUL DE EXPLOATARE ORHEI 1942 1944 142
1025 CENTRUL DE EXPLOATARE PRAHOVA 1942 1946 154
1026 CENTRUL DE EXPLOATARE PUTNA 1942 1946 308
1072 CENTRUL DE EXPLOATARE RĂDĂUŢI 1942 1946 157
1073 CENTRUL DE EXPLOATARE RÂMNICU-SĂRAT 1942 1946 165
1074 CENTRUL DE EXPLOATARE ROMANAŢI 1942 1946 66
1029 CENTRUL DE EXPLOATARE SĂLAJ 1945 1946 129
1028 CENTRUL DE EXPLOATARE SATU MARE 1945 1946 138
1030 CENTRUL DE EXPLOATARE SIBIU 1942 1946 288
1031 CENTRUL DE EXPLOATARE SOMEŞ 1945 1946 156
1032 CENTRUL DE EXPLOATARE SOROCA 1942 1944 174
1033 CENTRUL DE EXPLOATARE SUCEAVA 1942 1946 125
1034 CENTRUL DE EXPLOATARE TÂRNAVA MICĂ 1942 1946 187
1036 CENTRUL DE EXPLOATARE TECUCI 1942 1946 131
1037 CENTRUL DE EXPLOATARE TELEORMAN 1942 1946 336
CENTRUL DE EXPLOATARE TERITORIAL
1053 1942 1946 63
BOTOŞANI
CENTRUL DE EXPLOATARE TERITORIAL
1051 1942 1946 316
BRAŞOV
CENTRUL DE EXPLOATARE TERITORIAL
1062 1942 1946 316
FĂGĂRAŞ
CENTRUL DE EXPLOATARE TERITORIAL
1027 1942 1946 143
ROMAN
CENTRUL DE EXPLOATARE TERITORIAL TREI
1041 1945 1946 81
SCAUNE
1038 CENTRUL DE EXPLOATARE TIGHINA 1941 1944 129
1035 CENTRUL DE EXPLOATARE TIMIŞ - TORONTAL 1942 1946 402
1039 CENTRUL DE EXPLOATARE TULCEA 1940 1946 302

78
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1042 CENTRUL DE EXPLOATARE TURDA 1942 1946 296
1040 CENTRUL DE EXPLOATARE TUTOVA 1941 1946 179
1044 CENTRUL DE EXPLOATARE VÂLCEA 1942 1946 339
1043 CENTRUL DE EXPLOATARE VASLUI 1942 1946 162
1045 CENTRUL DE EXPLOATARE VLAŞCA 1942 1946 211
2004 CENTRUL DE HEMATOLOGIE BUCUREŞTI 1968 1979 16 *
CENTRUL DE HEMATOLOGIE *
X310 1968 1979 91
TRANSFUZIONALĂ AL ARMATEI
CENTRUL DE ÎNDRUMARE POLIŢIE NR.18
1117 1942 1945 173
"TIRASPOL"
1145 CENTRUL DE INSTRUCŢIE AVIAŢIE BUZĂU 1921 1953 878
1146 CENTRUL DE INSTRUCŢIE CAVALERIE 1924 1949 899
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL EDUCAŢIEI,
1147 1945 1949 274
CULTURII ŞI PROPAGANDEI - BREAZA
CENTRUL DE INSTRUCŢIE APĂRARE LOCALĂ
1115 1953 1967 223
ANTIAERIANĂ
1141 CENTRUL DE INSTRUCŢIE ARMATA 1 1917 1918 409
1142 CENTRUL DE INSTRUCŢIE ARMATA A 2-A 1916 1918 670
CENTRUL DE INSTRUCŢIE ARTILERIE MIHAI *
1144 1924 1979 1353
BRAVU
CENTRUL DE INSTRUCŢIE ARTILERIE
1139 1938 1953 1188
ANTIAERIANĂ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE ARTILERIE ŞI *
1986 1960 1979 601
RACHETE ANTIAERIENE - BOTENI
1942 CENTRUL DE INSTRUCŢIE AVIAŢIE BACĂU 1969 1979 256 *
CENTRUL DE INSTRUCŢIE DRESAJ CÂINI -
2021 1948 1975 735
CIORANI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE ECHIPAJE MAŞINI *
2057 1963 1979 826
LUPTĂ NR.92 ROMAN
CENTRUL DE INSTRUCŢIE ECHIPAJE TANCURI
2056 1959 1965 199
AUTO NR.58
1148 CENTRUL DE INSTRUCŢIE GENIU 1916 1970 1452
CENTRUL DE INSTRUCŢIE GRĂNICERI
1149 1942 1974 607
ORADEA
1150 CENTRUL DE INSTRUCŢIE INFANTERIE 1947 1951 532
CENTRUL DE INSTRUCŢIE INFANTERIE
1163 1949 1951 256
CAVALERIE
CENTRUL DE INSTRUCŢIE INFANTERIE
1164 1915 1952 1528
FĂGĂRAŞ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE INFANTERIE *
2032 1960 1979 1632
TANCURI FĂGĂRAŞ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE JANDARMI NR.10
4997 1929 1934 135
TÂRGU OCNA
79
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
CENTRUL DE INSTRUCŢIE JANDARMI NR.12
4995 1931 1934 84
ORADEA
CENTRUL DE INSTRUCŢIE JANDARMI NR.6
2071 1930 1934 187
ODORHEI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE JANDARMI NR.9
2086 1930 1941 179
TÂRGU NEAMŢ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE NR.5 SĂRATA
1153 1942 1945 1276
(TABĂRA DE REEDUCARE MILITARI-TIROL)
CENTRUL DE INSTRUCŢIE PÂNDĂ ŞI
1168 OBSERVARE INTERCEPTARE LOCALIZARE 1950 1953 267
AERONAVE
CENTRUL DE INSTRUCŢIE SPORTIVI
1121 1951 1953 203
VOLUNTARI ROTUNDA
1173 CENTRUL DE INSTRUCŢIE TRANSMISIUNI 1942 1979 1625 *
1174 CENTRUL DE INSTRUCŢIE TRUPE CHIMICE 1949 1979 875 *
CENTRUL DE INSTRUCŢIE TRUPE *
1169 1956 1979 615
RADIOTEHNICE
CENTRUL DE INSTRUCŢIE VÂNĂTORI MUNTE *
1167 1921 1951 384
PREDEAL
CENTRUL DE MECANICI CONDUCTORI *
2058 1975 1979 205
TRANSPORTOARE AMFIBII NR.64
2053 CENTRUL DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ 1973 1975 10
CENTRUL DE PERFECŢIONARE A CADRELOR
1176 1968 1976 167
DIDACTICE
CENTRUL DE PERFECŢIONARE PREGĂTIRE *
2033 1967 1979 517
CADRE LOGISTICĂ "CONSTANTIN ZAHARIA"
CENTRUL DE PRODUCŢIE/RECUPERARE
1125 1956 1960 70
MATERIALE SANITARE-VETERINARE
CENTRUL DE PROIECTARE CONSTRUCŢII
2019 1961 1974 834
MILITARE
1126 CENTRUL DE RECRUŢI NR.1 HUŞI 1917 1918 83
1987 CENTRUL DE RECRUŢI NR.2 NEGREŞTI 1917 1918 82
CENTRUL DE STUDII, CERCETARE ISTORIE ŞI *
2051 1970 1979 251
TEORIE MILITARĂ
CENTRUL DE TRAGERE/BOMBARDAMENT
1135 1941 1944 128
AERIAN MAMAIA SAT
CENTRUL DE TRANSMISIUNI AL *
X275 1973 1979 565
COMANDAMENTULUI PROTECŢIEI CIVILE
CENTRUL DE VALORIFICARE PASTRARE *
2882 1923 1979 12335
ARHIVE MILITARĂ
1075 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN ALBA 1968 1979 388 *
1076 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN ARAD 1968 1975 205
1077 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN ARGEŞ 1968 1979 745 *

80
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1078 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BACĂU 1968 1979 999 *
1079 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BIHOR 1968 1979 435 *
CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BISTRIŢA- *
1080 1968 1979 291
NĂSĂUD
1081 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BOTOŞANI 1968 1974 451
1083 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BRĂILA 1968 1979 488 *
1082 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BRAŞOV 1968 1979 509 *
1084 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN BUZĂU 1968 1979 192 *
CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN CARAŞ-
1085 1968 1975 193
SEVERIN
1086 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN CLUJ 1968 1979 842 *
1087 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 1968 1979 477 *
1088 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN COVASNA 1968 1979 289 *
1089 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 1968 1979 404 *
1091 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN GALAŢI 1968 1979 357 *
1092 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN GORJ 1968 1979 316 *
1093 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA 1968 1979 305 *
X314 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HUNEDOARA 1976 1979 102 *
1094 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HUNEDOARA 1957 1975 297
X317 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN IALOMIŢA 1975 1979 77 *
1095 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN IALOMIŢA 1968 1979 1465 *
1096 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN IAŞI 1968 1979 358
1097 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN ILFOV 1968 1979 349 *
1098 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ 1968 1979 710 *
1100 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI 1968 1979 255 *
1099 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MUREŞ 1969 1979 286 *
1101 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN NEAMŢ 1968 1979 1002 *
1102 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN PRAHOVA 1968 1979 674 *
1104 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN SĂLAJ 1968 1979 273 *
1103 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN SATU-MARE 1968 1979 409 *
1105 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN SIBIU 1968 1979 564 *
1106 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN SUCEAVA 1968 1979 789 *
X277 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN TELEORMAN 1968 1979 526 *
1107 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN TELEORMAN 1968 1979 682 *
1108 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN TIMIŞ 1968 1979 623 *
1109 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN TULCEA 1968 1979 286 *
1111 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VÂLCEA 1968 1979 444 *
1110 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VASLUI 1968 1977 199
1112 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VRANCEA 1968 1977 448
1113 CENTRUL MILITAR MUNICIPAL BUCUREŞTI 1969 1979 310 *
X274 CENTRUL MILITAR MUNICIPAL PETROŞANI 1976 1979 561 *
1114 CENTRUL MILITAR MUNICIPAL PETROŞANI 1956 1975 495
81
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1960 CENTRUL MILITAR SECTOR 1 1931 1979 277 *
1961 CENTRUL MILITAR SECTOR 2 1968 1979 230 *
X288 CENTRUL MILITAR SECTOR 3 1934 1979 450 *
1962 CENTRUL MILITAR SECTOR 3 1968 1979 217 *
1963 CENTRUL MILITAR SECTOR 4 1968 1979 166 *
1964 CENTRUL MILITAR SECTOR 5 1968 1979 211 *
1965 CENTRUL MILITAR SECTOR 6 1968 1979 275 *
1966 CENTRUL MILITAR SECTOR 7 1968 1979 87
1967 CENTRUL MILITAR SECTOR 8 1968 1979 110
2038 CENTRUL SANITAR ANTIEPIDEMIC AL ARMATEI 1952 1979 26 *
1267 CERCUL DE RECRUTARE "RADU NEGRU" 1913 1928 150
1193 CERCUL DE RECRUTARE ALBA 1919 1942 546
1194 CERCUL DE RECRUTARE ARAD 1919 1950 3673
1195 CERCUL DE RECRUTARE ARGEŞ 1916 1950 1254
1196 CERCUL DE RECRUTARE BACĂU (TERITORIAL) 1911 1950 1037
1197 CERCUL DE RECRUTARE BAIA 1902 1942 1572
1198 CERCUL DE RECRUTARE BALTI (TERITORIAL) 1919 1944 402
1956 CERCUL DE RECRUTARE BEIUŞ 1920 1927 133
1199 CERCUL DE RECRUTARE BIHOR 1919 1942 378
1205 CERCUL DE RECRUTARE BISTRIŢA-NĂSĂUD 1919 1940 755
1202 CERCUL DE RECRUTARE BOTOŞANI 1909 1942 580
1201 CERCUL DE RECRUTARE BRĂILA 1899 1942 423
1200 CERCUL DE RECRUTARE BRAŞOV 1919 1942 1032
1203 CERCUL DE RECRUTARE BUCUREŞTI 1913 1942 707
1204 CERCUL DE RECRUTARE BUZĂU 1913 1942 432
1207 CERCUL DE RECRUTARE CAHUL 1902 1942 168
CERCUL DE RECRUTARE
1213 1928 1942 461
CÂMPULUNG-MOLDOVENESC
1214 CERCUL DE RECRUTARE CARANSEBEŞ 1919 1927 187
1208 CERCUL DE RECRUTARE CARAŞ 1928 1942 570
1209 CERCUL DE RECRUTARE CERNĂUŢI 1921 1942 576
1210 CERCUL DE RECRUTARE CETATEA-ALBĂ 1918 1942 527
1212 CERCUL DE RECRUTARE CIUC 1923 1940 42
1215 CERCUL DE RECRUTARE CLUJ 1919 1940 388
1216 CERCUL DE RECRUTARE CONSTANŢA 1916 1942 189
1217 CERCUL DE RECRUTARE COVURLUI 1911 1942 701
1218 CERCUL DE RECRUTARE DÂMBOVIŢA 1913 1942 407
1219 CERCUL DE RECRUTARE DOLJ 1914 1942 843
1220 CERCUL DE RECRUTARE DOROHOI 1921 1942 357
1221 CERCUL DE RECRUTARE DUROSTOR 1914 1940 148
1222 CERCUL DE RECRUTARE FĂGĂRAŞ 1925 1942 716

82
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1223 CERCUL DE RECRUTARE FĂLCIU 1920 1942 496
1224 CERCUL DE RECRUTARE GORJ 1921 1942 392
1226 CERCUL DE RECRUTARE HUNEDOARA 1919 1942 1050
1228 CERCUL DE RECRUTARE IALOMIŢA 1916 1942 520
1227 CERCUL DE RECRUTARE IAŞI 1913 1942 912
1229 CERCUL DE RECRUTARE ILFOV 1920 1942 429
1231 CERCUL DE RECRUTARE LĂPUŞNA 1919 1942 504
1233 CERCUL DE RECRUTARE MARAMUREŞ 1919 1940 296
1928 CERCUL DE RECRUTARE MATEI BASARAB 1917 1927 76
1235 CERCUL DE RECRUTARE MEHEDINŢI 1916 1942 1196
1234 CERCUL DE RECRUTARE MUREŞ 1919 1940 300
1232 CERCUL DE RECRUTARE MUSCEL 1916 1942 423
1236 CERCUL DE RECRUTARE NEAMŢ 1902 1942 896
1978 CERCUL DE RECRUTARE ODORHEI 1928 1940 274
1237 CERCUL DE RECRUTARE OLT 1901 1942 690
1238 CERCUL DE RECRUTARE ORHEI 1919 1942 152
1239 CERCUL DE RECRUTARE PRAHOVA 1913 1942 413
1240 CERCUL DE RECRUTARE PUTNA 1917 1942 349
1241 CERCUL DE RECRUTARE RĂDĂUŢI 1919 1942 1146
1242 CERCUL DE RECRUTARE RÂMNICU-SĂRAT 1892 1942 952
1243 CERCUL DE RECRUTARE ROMAN 1902 1942 1293
1244 CERCUL DE RECRUTARE ROMANAŢI 1914 1942 829
1246 CERCUL DE RECRUTARE SĂLAJ 1928 1940 329
1245 CERCUL DE RECRUTARE SATU-MARE 1919 1940 943
1247 CERCUL DE RECRUTARE SEVERIN 1920 1942 921
1248 CERCUL DE RECRUTARE SIBIU 1919 1942 1077
1249 CERCUL DE RECRUTARE SOMEŞ 1929 1940 264
1250 CERCUL DE RECRUTARE SOROCA 1920 1942 279
1251 CERCUL DE RECRUTARE STOROJINEŢ 1928 1942 113
1252 CERCUL DE RECRUTARE SUCEAVA 1928 1942 766
1256 CERCUL DE RECRUTARE TÂRNAVA-MARE 1928 1942 683
1257 CERCUL DE RECRUTARE TÂRNAVA-MICĂ 1928 1942 492
1253 CERCUL DE RECRUTARE TECUCI 1922 1942 224
1265 CERCUL DE RECRUTARE TELEORMAN 1915 1942 522
1254 CERCUL DE RECRUTARE TIGHINA 1920 1942 157
1255 CERCUL DE RECRUTARE TIMIŞ-TORONTAL 1919 1942 1626
1258 CERCUL DE RECRUTARE TREI-SCAUNE 1928 1940 309
1260 CERCUL DE RECRUTARE TULCEA 1914 1942 640
1259 CERCUL DE RECRUTARE TURDA 1928 1942 405
1261 CERCUL DE RECRUTARE TUTOVA 1898 1942 813
1264 CERCUL DE RECRUTARE VÂLCEA 1913 1942 2290

83
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1262 CERCUL DE RECRUTARE VASLUI 1915 1942 356
1263 CERCUL DE RECRUTARE VLAŞCA 1919 1942 128
1270 CERCUL TERITORIAL ALBA 1943 1950 910
1274 CERCUL TERITORIAL BAIA 1943 1950 1009
1276 CERCUL TERITORIAL BIHOR 1943 1950 927
1282 CERCUL TERITORIAL BISTRIŢA-NĂSĂUD 1944 1950 813
1279 CERCUL TERITORIAL BOTOŞANI 1943 1950 516
1278 CERCUL TERITORIAL BRĂILA 1943 1950 464
1277 CERCUL TERITORIAL BRAŞOV 1943 1950 1814
1280 CERCUL TERITORIAL BUCUREŞTI 1943 1950 1215
1281 CERCUL TERITORIAL BUZĂU 1943 1950 1052
1283 CERCUL TERITORIAL CAHUL 1943 1944 177
CERCUL TERITORIAL CÂMPULUNG-
1289 1943 1950 566
MOLDOVENESC
1284 CERCUL TERITORIAL CARAŞ 1943 1950 1069
1285 CERCUL TERITORIAL CERNĂUŢI 1943 1944 172
1286 CERCUL TERITORIAL CETATEA-ALBĂ 1943 1944 178
1288 CERCUL TERITORIAL CIUC 1944 1950 542
1290 CERCUL TERITORIAL CLUJ 1944 1950 705
1291 CERCUL TERITORIAL CONSTANŢA 1943 1950 431
1292 CERCUL TERITORIAL COVURLUI 1943 1950 1171
1293 CERCUL TERITORIAL DÂMBOVIŢA 1943 1950 690
1294 CERCUL TERITORIAL DOLJ 1943 1950 876
1295 CERCUL TERITORIAL DOROHOI 1943 1952 579
1296 CERCUL TERITORIAL FĂGĂRAŞ 1943 1950 902
1297 CERCUL TERITORIAL FĂLCIU 1943 1950 543
1298 CERCUL TERITORIAL GORJ 1943 1950 570
1300 CERCUL TERITORIAL HUNEDOARA 1943 1950 1125
1302 CERCUL TERITORIAL IALOMIŢA 1943 1950 615
1301 CERCUL TERITORIAL IAŞI 1943 1950 1231
1303 CERCUL TERITORIAL ILFOV 1943 1950 727
1305 CERCUL TERITORIAL LĂPUŞNA 1943 1944 340
1307 CERCUL TERITORIAL MARAMUREŞ 1944 1950 531
1309 CERCUL TERITORIAL MEHEDINŢI 1943 1950 768
1308 CERCUL TERITORIAL MUREŞ 1944 1950 727
1306 CERCUL TERITORIAL MUSCEL 1943 1950 497
1310 CERCUL TERITORIAL NEAMŢ 1943 1950 807
1313 CERCUL TERITORIAL ODORHEI 1944 1950 672
1311 CERCUL TERITORIAL OLT 1943 1950 1077
1312 CERCUL TERITORIAL ORHEI 1943 1944 82
1314 CERCUL TERITORIAL PRAHOVA 1943 1950 646

84
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1315 CERCUL TERITORIAL PUTNA 1943 1950 683
1316 CERCUL TERITORIAL RĂDĂUŢI 1943 1950 610
1317 CERCUL TERITORIAL RÂMNICU SĂRAT 1943 1950 642
1318 CERCUL TERITORIAL ROMAN 1943 1950 766
1319 CERCUL TERITORIAL ROMANAŢI 1943 1950 359
1321 CERCUL TERITORIAL SĂLAJ 1944 1950 754
1320 CERCUL TERITORIAL SATU MARE 1944 1950 793
1322 CERCUL TERITORIAL SEVERIN 1943 1950 941
1323 CERCUL TERITORIAL SIBIU 1943 1950 1404
1324 CERCUL TERITORIAL SOMEŞ 1944 1950 446
1325 CERCUL TERITORIAL SOROCA 1943 1944 251
1326 CERCUL TERITORIAL STOROJINEŢ 1943 1944 39
1327 CERCUL TERITORIAL SUCEAVA 1943 1950 848
1331 CERCUL TERITORIAL TÂRNAVA-MARE 1943 1950 711
1332 CERCUL TERITORIAL TÂRNAVA-MICĂ 1943 1950 665
1328 CERCUL TERITORIAL TECUCI 1943 1950 352
1340 CERCUL TERITORIAL TELEORMAN 1943 1950 455
1329 CERCUL TERITORIAL TIGHINA 1943 1944 83
1330 CERCUL TERITORIAL TIMIŞ-TORONTAL 1943 1950 1467
1333 CERCUL TERITORIAL TREI SCAUNE 1944 1950 678
1335 CERCUL TERITORIAL TULCEA 1943 1950 397
1334 CERCUL TERITORIAL TURDA 1943 1950 413
1336 CERCUL TERITORIAL TUTOVA 1943 1950 837
1339 CERCUL TERITORIAL VÂLCEA 1943 1950 1388
1337 CERCUL TERITORIAL VASLUI 1943 1950 500
1338 CERCUL TERITORIAL VLAŞCA 1943 1950 601
2023 CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI "STEAUA" 1961 1973 275
X261 CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI "STEAUA" 1959 1979 364 *
COLEGIUL MILITAR "MAREŞAL ION
1867 1943 1947 282
ANTONESCU"/ŞCOALA PRIMARĂ NR.7 HUŞI
COLEGIUL MILITAR AL ORFANILOR DE
1868 1942 1948 149
RĂZBOI NR.3 BRAŞOV
COLEGIUL MILITAR AL ORFANILOR DE
1869 1942 1947 196
RĂZBOI NR.5 COZIA
COLEGIUL MILITAR AL ORFANILOR DE
1874 1942 1948 178
RĂZBOI NR.4 TÂRGU OCNA
1870 COLEGIUL MILITAR CURTEA DE ARGEŞ 1941 1948 221
1875 COLEGIUL MILITAR ROZNOV-NEAMŢ 1943 1948 319
COMANDAMENTUL 9 OPERAŢIONAL *
X301 1975 1979 2793
"DOBROGEA"
1972 COMANDAMENTUL AERO ARMATA 1-A 1939 1941 169

85
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
COMANDAMENTUL APĂRĂRII ANTIAERIENE A *
1726 1931 1979 16083
TERITORIULUI
1738 COMANDAMENTUL APĂRĂRII PASIVE 1943 1951 167
1692 COMANDAMENTUL ARMATEI DE NORD 1915 1916 293
COMANDAMENTUL ARTILERIA FORŢELOR *
1714 1948 1979 12644
ARMATE
1734 COMANDAMENTUL ARTILERIEI CĂLĂREŢE 1930 1936 17
1713 COMANDAMENTUL ARTILERIEI GRELE 1916 1923 466
1737 COMANDAMENTUL AVIAŢIEI 1950 1979 9271 *
COMANDAMENTUL CAPULUI DE POD
1732 1916 1916 57
TURTUCAIA
1704 COMANDAMENTUL CETĂŢII BUCUREŞTI 1907 1917 121
1709 COMANDAMENTUL DE COMBATEREA SECETEI 1946 1946 37
1712 COMANDAMENTUL DE POMPIERI MILITARI 1929 1954 68
COMANDAMENTUL DE TRANSMISIUNI - *
X300 1951 1979 126
DOCUMENTE DE MOBILIZARE-OPERAŢII
COMANDAMENTUL DEPOZITELOR
1678 1945 1947 190
AERONAUTICE
COMANDAMENTUL DETAŞAMENTELOR DE
1708 1941 1945 244
CĂI FERATE
1671 COMANDAMENTUL ETAPELOR - ARMATA 1 1915 1918 346
1672 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR.1 1945 1945 290
1673 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR.2 1943 1945 458
COMANDAMENTUL ETAPELOR AL ARMATEI
1688 1916 1918 293
A 2-A
COMANDAMENTUL ETAPELOR AL ARMATEI
1689 1916 1942 111
A 3-A
COMANDAMENTUL ETAPELOR AL ARMATEI
1690 1916 1916 194
DE NORD
1693 COMANDAMENTUL ETAPELOR DE EST 1941 1944 1626
1681 COMANDAMENTUL FORŢELOR FLUVIALE 1943 1951 604
1682 COMANDAMENTUL FORŢELOR MARITIME 1937 1951 737
1736 COMANDAMENTUL FORŢELOR AERIENE 1932 1950 2540
COMANDAMENTUL FORŢELOR DE APĂRARE
1707 1940 1941 63
INTERIOARĂ A TERITORIULUI
1687 COMANDAMENTUL GENERAL AL ETAPELOR 1913 1945 1182
COMANDAMENTUL GENERAL AL
1722 1944 1945 171
TERITORIULUI
1723 COMANDAMENTUL GENIULUI 1947 1950 738
1691 COMANDAMENTUL GRUPULUI DE NORD 1919 1919 67
COMANDAMENTUL INFANTERIE TANCURI - *
3254 1954 1979 101
DIRECŢIA ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ
2018 COMANDAMENTUL INFANTERIEI TANCURILOR 1951 1979 8947 *
86
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
COMANDAMENTUL LITORALULUI MARITIM
1679 1936 1949 827
FLUVIAL
1683 COMANDAMENTUL MARINEI MILITARE 1877 1974 18722
1676 COMANDAMENTUL MILITAR AL CAPITALEI 1939 1945 2204
COMANDAMENTUL MILITAR AL
1733 1941 1941 19
MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
1697 COMANDAMENTUL MILITAR BASARABIA 1921 1923 346
1677 COMANDAMENTUL MILITAR DOBROGEA 1944 1945 69
1675 COMANDAMENTUL MILITAR ODESSA 1941 1942 437
COMANDAMENTUL MILITAR TERITORIAL *
X267 1972 1979 1786
BUCUREŞTI
COMANDAMENTUL MILITAR TERITORIAL *
X297 1975 1979 1433
CLUJ-NAPOCA
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR MILITARE DE
1731 1921 1944 266
ARTILERIE
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR MILITARE DE
1729 1926 1939 247
INFANTERIE
1730 COMANDAMENTUL ŞCOLILOR DE CAVALERIE 1920 1945 229
1741 COMANDAMENTUL ŞCOLILOR MARINEI 1934 1945 34
COMANDAMENTUL SERVICII ARMATĂ-SECŢIA *
X271 1957 1979 625
ORGANIZARE MOBILIZARE PLANIFICARE
COMANDAMENTUL SERVICII ARMATĂ- *
1976 1952 1979 9143
SPATELE FORŢELOR ARMATE-SECŢIA CADRE
1968 COMANDAMENTUL TERITORIAL BACĂU 1969 1979 518
1698 COMANDAMENTUL TERITORIAL BASARABIA 1919 1923 83
1959 COMANDAMENTUL TERITORIAL BUCUREŞTI 1969 1979 739 *
1711 COMANDAMENTUL TERITORIAL CLUJ 1969 1979 706 *
1622 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.1 1896 1943 1447
1625 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.2 1916 1947 1384
1628 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.3 1920 1942 1182
1631 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.4 1920 1947 2392
1634 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.5 1920 1947 3122
1637 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.6 1920 1947 2493
1640 COMANDAMENTUL TERITORIAL NR.7 1920 1947 2451
1700 COMANDAMENTUL TRUPELOR AERONAUTICE 1926 1927 47
COMANDAMENTUL TRUPELOR BLINDATE ŞI
1716 1950 1956 1251
TANCURILOR MECANIZATE
COMANDAMENTUL TRUPELOR
1715 1943 1944 218
MOTOMECANIZATE
1717 COMANDAMENTUL TRUPELOR CHIMICE 1951 1979 2037
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE
1727 1918 1923 288
COMUNICAŢII
1694 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE EST 1920 1921 232
1724 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE GENIU 1949 1979 4688 *
87
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1674 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI 1945 1974 6840
1670 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE MUNTE 1921 1940 393
1728 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE PIONIERI 1918 1946 108
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE *
1720 1932 1979 5641
TRANSMISIUNI
1695 COMANDAMENTUL TRUPELOR DE VEST 1920 1923 162
COMANDAMENTUL TRUPELOR DIN
1696 1916 1920 668
TRANSILVANIA
COMANDAMENTUL UNIC PENTRU CAMPANIA
1710 1947 1947 10
ÎNSĂMÂNŢĂRILOR
COMANDAMENTUL ZONEI FOCŞANI -
1705 1944 1944 158
NĂMOLOASA BRĂILA
COMANDAMENTUL ZONEI ÎNTĂRITE FOCŞANI-
1706 1911 1918 64
NĂMOLOASA GALAŢI
COMANDAMENTULUI PROTECŢIEI CIVILE *
X273 1952 1979 3394
(INSPECTORATUL APĂRĂRII CIVILE)
COMENDUIREA MINISTERULUI FORŢELOR
1904 1949 1961 237
ARMATE
1885 COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI 1917 1979 602 *
1887 COMENDUIREA GARNIZOANEI CONSTANŢA 1919 1959 428
1894 COMENDUIREA GARNIZOANEI ROMAN 1919 1962 494
3572 COMENDUIREA GARNIZOANEI BUZĂU 1922 1977 213
1341 COMISARIATUL GENERAL BASARABIA 1918 1919 64
COMISARIATUL MILITAR "1 MAI"
1951 1951 1968 150
BUCUREŞTI/RAION
1999 COMISARIATUL MILITAR "23 AUGUST"/RAION 1951 1967 171
COMISARIATUL MILITAR "30 DECEMBRIE"/
2001 1955 1967 83
RAION
COMISARIATUL MILITAR "GHEORGHE
1944 1951 1970 310
GHEORGHIU-DEJ" BUCUREŞTI/RAION
COMISARIATUL MILITAR "GRIVIŢA ROŞIE"/
2000 1957 1967 86
RAION
COMISARIATUL MILITAR "NICOLAE
1943 1958 1967 113
BĂLCESCU" BUCUREŞTI/RAION
COMISARIATUL MILITAR "TUDOR
1998 1951 1967 258
VLADIMIRESCU"/RAION
COMISARIATUL MILITAR "V.I. LENIN"
1954 1951 1967 387
BUCUREŞTI/RAION
1375 COMISARIATUL MILITAR ADAMCLISI/RAION 1950 1968 215
1376 COMISARIATUL MILITAR ADJUD/RAION 1951 1968 485
1377 COMISARIATUL MILITAR AGNITA/RAION 1950 1968 438
1378 COMISARIATUL MILITAR AIUD/RAION 1950 1968 516
1379 COMISARIATUL MILITAR ALBA/RAION 1949 1968 589

88
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1380 COMISARIATUL MILITAR ALESD/RAION 1950 1968 428
1381 COMISARIATUL MILITAR ALEXANDRIA/RAION 1951 1968 409
1383 COMISARIATUL MILITAR AMARADIA/RAION 1950 1960 310
1982 COMISARIATUL MILITAR ARAD/ORAŞ 1950 1968 807
1580 COMISARIATUL MILITAR ARAD/REGIUNE 1950 1956 564
1581 COMISARIATUL MILITAR ARGEŞ/REGIUNE 1950 1967 1251
COMISARIATUL MILITAR BĂBENI/RAION -
1388 1952 1960 254
BISTRIŢA
1985 COMISARIATUL MILITAR BACĂU/ORAŞ 1950 1968 984
1582 COMISARIATUL MILITAR BACĂU/REGIUNE 1950 1967 567
COMISARIATUL MILITAR BAIA DE ARAMĂ/
1386 1951 1959 189
RAION
1983 COMISARIATUL MILITAR BAIA-MARE/ORAŞ 1951 1968 433
1389 COMISARIATUL MILITAR BĂILEŞTI/RAION 1950 1959 397
1387 COMISARIATUL MILITAR BALŞ/RAION 1951 1968 359
1391 COMISARIATUL MILITAR BÂRLAD/RAION 1950 1968 473
1584 COMISARIATUL MILITAR BÂRLAD/REGIUNE 1950 1955 468
1394 COMISARIATUL MILITAR BECENI/RAION 1950 1960 262
1395 COMISARIATUL MILITAR BECLEAN/RAION 1950 1960 406
1396 COMISARIATUL MILITAR BEIUŞ/RAION 1951 1968 456
1397 COMISARIATUL MILITAR BEREŞTI/RAION 1956 1960 10
COMISARIATUL MILITAR BIHOR
1592 1950 1968 480
(ORADEA)/REGIUNE (CRISANA)
1981 COMISARIATUL MILITAR BISTRIŢA/ORAŞ 1951 1952 89
COMISARIATUL MILITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD/
1393 1950 1968 456
RAION
COMISARIATUL MILITAR BOTOŞANI/ORAŞ/
2006 1950 1968 261
RAION
1586 COMISARIATUL MILITAR BOTOŞANI/REGIUNE 1950 1952 45
1399 COMISARIATUL MILITAR BOZOVICI/RAION 1960 1968 23
1400 COMISARIATUL MILITAR BRAD/RAION 1950 1968 463
1402 COMISARIATUL MILITAR BRĂILA/RAION/ORAŞ 1950 1968 533
1403 COMISARIATUL MILITAR BRĂNEŞTI/RAION 1951 1960 268
1345 COMISARIATUL MILITAR BRAŞOV 1950 1968 395
1585 COMISARIATUL MILITAR BRAŞOV/REGIUNE 1950 1967 1279
1348 COMISARIATUL MILITAR BUCUREŞTI 1951 1970 526
COMISARIATUL MILITAR
1587 1950 1968 1368
BUCUREŞTI/REGIUNE
1404 COMISARIATUL MILITAR BUHUŞI/RAION 1950 1961 283
1405 COMISARIATUL MILITAR BUJOR/RAION 1950 1968 210
1407 COMISARIATUL MILITAR BUZĂU/ORAŞ 1950 1967 654
1588 COMISARIATUL MILITAR BUZĂU/REGIUNE 1950 1952 193
89
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1408 COMISARIATUL MILITAR CALAFAT/RAION 1951 1959 254
1412 COMISARIATUL MILITAR CĂLĂRAŞI/RAION 1950 1968 447
1413 COMISARIATUL MILITAR CĂLMĂŢUI/RAION 1950 1961 313
1418 COMISARIATUL MILITAR CÂMPENI/RAION 1950 1968 592
COMISARIATUL MILITAR CÂMPINA/ORAŞ/
1420 1952 1968 149
RAION
1419 COMISARIATUL MILITAR CÂMPINA/RAION 1950 1968 565
COMISARIATUL MILITAR CÂMPULUNG-
1421 1950 1968 120
MOLDOVENESC/RAION
1409 COMISARIATUL MILITAR CARACAL/RAION 1950 1968 537
1411 COMISARIATUL MILITAR CARANSEBEŞ/RAION 1951 1968 525
1410 COMISARIATUL MILITAR CAREI/RAION 1951 1968 423
1414 COMISARIATUL MILITAR CEAHLĂU/RAION 1950 1958 231
COMISARIATUL MILITAR CEHUL SILVANIEI/
1415 1951 1968 286
RAION
1416 COMISARIATUL MILITAR CIACOVA/RAION 1950 1960 473
1417 COMISARIATUL MILITAR CISLĂU/RAION 1951 1968 417
1931 COMISARIATUL MILITAR CIUC/RAION 1950 1967 416
1351 COMISARIATUL MILITAR CLUJ/ORAŞ 1950 1968 797
1932 COMISARIATUL MILITAR CLUJ/RAION 1950 1961 477
1589 COMISARIATUL MILITAR CLUJ/REGIUNE 1950 1968 1531
1422 COMISARIATUL MILITAR CODĂEŞTI/RAION 1950 1955 199
1423 COMISARIATUL MILITAR CODLEA/RAION 1951 1961 505
COMISARIATUL MILITAR CONSTANŢA
1590 1950 1967 563
(DOBROGEA)/REGIUNE
1425 COMISARIATUL MILITAR CORABIA/RAION 1951 1968 361
1426 COMISARIATUL MILITAR COSTEŞTI/RAION 1951 1968 433
1353 COMISARIATUL MILITAR CRAIOVA/ORAŞ 1951 1956 372
COMISARIATUL MILITAR CRAIOVA/ORAŞ/
1428 1951 1959 332
RAION
COMISARIATUL MILITAR CRAIOVA/REGIUNE
1591 1950 1959 1134
(OLTENIA)
1429 COMISARIATUL MILITAR CREVEDIA/RAION 1950 1956 184
1431 COMISARIATUL MILITAR CRIŞ/RAION 1950 1968 315
COMISARIATUL MILITAR CRISTURUL
1432 1956 1961 215
SECUIESC/RAION
COMISARIATUL MILITAR CURTEA DE ARGEŞ/
1434 1951 1968 503
RAION
1435 COMISARIATUL MILITAR DĂRĂBANI/RAION 1950 1961 43
1436 COMISARIATUL MILITAR DEJ/RAION 1950 1968 570
COMISARIATUL MILITAR DETA/RAION
1437 1960 1968 38
(CIACOVA)
1354 COMISARIATUL MILITAR DEVA/ORAŞ/RAION 1951 1968 314

90
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1438 COMISARIATUL MILITAR DOMNEŞTI/RAION 1951 1956 150
1933 COMISARIATUL MILITAR DOROHOI/RAION 1951 1968 202
COMISARIATUL MILITAR DRĂGĂNEŞTI-OLT/
1439 1950 1968 377
RAION
COMISARIATUL MILITAR DRĂGĂNEŞTI-
1440 1956 1968 121
VLAŞCA/RAION
1441 COMISARIATUL MILITAR DRĂGĂŞANI/RAION 1950 1968 520
1443 COMISARIATUL MILITAR FĂGĂRAŞ/RAION 1950 1968 558
1442 COMISARIATUL MILITAR FĂGET/RAION 1952 1968 314
1444 COMISARIATUL MILITAR FĂLTICENI/RAION 1950 1968 238
1445 COMISARIATUL MILITAR FĂUREI/RAION 1951 1968 367
1446 COMISARIATUL MILITAR FETEŞTI/RAION 1951 1968 629
1447 COMISARIATUL MILITAR FILIAŞI/RAION 1951 1959 295
COMISARIATUL MILITAR FILIMON SÂRBU/
1448 1953 1959 296
RAION
COMISARIATUL MILITAR FOCŞANI/RAION/
1449 1951 1968 640
ORAŞ
1452 COMISARIATUL MILITAR GĂEŞTI/RAION 1950 1968 401
1451 COMISARIATUL MILITAR GALAŢI/ORAŞ/RAION 1950 1968 560
1593 COMISARIATUL MILITAR GALAŢI/REGIUNE 1950 1968 513
1453 COMISARIATUL MILITAR GĂTAIA/RAION 1956 1960 178
COMISARIATUL MILITAR GHEORGHIENI/
1454 1950 1968 596
RAION
1455 COMISARIATUL MILITAR GHERLA/RAION 1951 1968 331
1456 COMISARIATUL MILITAR GILORT/RAION 1960 1968 71
COMISARIATUL MILITAR
1458 1950 1968 575
GIURGIU/ORAŞ/RAION
1597 COMISARIATUL MILITAR GORJ/REGIUNE 1950 1952 62
1459 COMISARIATUL MILITAR GURA-HONŢ/RAION 1960 1968 54
COMISARIATUL MILITAR GURA-HUMORULUI/
1460 1952 1968 88
RAION
1463 COMISARIATUL MILITAR HÂRLĂU/RAION 1950 1963 340
1462 COMISARIATUL MILITAR HAŢEG/RAION 1960 1968 62
1464 COMISARIATUL MILITAR HOREZU/RAION 1951 1968 412
1465 COMISARIATUL MILITAR HUEDIN/RAION 1950 1968 709
COMISARIATUL MILITAR HUNEDOARA/ORAŞ/
1358 1959 1968 120
RAION
COMISARIATUL MILITAR HUNEDOARA/
1595 1950 1967 1107
REGIUNE
1596 COMISARIATUL MILITAR IALOMIŢA/REGIUNE 1950 1952 81
1359 COMISARIATUL MILITAR IAŞI/ORAŞ 1951 1962 296
1474 COMISARIATUL MILITAR IAŞI/RAION/ORAŞ 1950 1962 204
1598 COMISARIATUL MILITAR IAŞI/REGIUNE 1950 1968 843
91
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1470 COMISARIATUL MILITAR INEU/RAION 1951 1968 328
1471 COMISARIATUL MILITAR ISTRIA/RAION 1951 1968 104
1472 COMISARIATUL MILITAR JIBOU/RAION 1950 1960 359
1473 COMISARIATUL MILITAR JIMBOLIA/RAION 1956 1959 161
1475 COMISARIATUL MILITAR LĂPUŞ/RAION 1951 1968 303
1476 COMISARIATUL MILITAR LEHLIU/RAION 1951 1968 346
1477 COMISARIATUL MILITAR LIEŞTI/RAION 1950 1960 266
1478 COMISARIATUL MILITAR LIPOVA/RAION 1951 1968 233
1479 COMISARIATUL MILITAR LOVIŞTEA/RAION 1951 1955 179
1480 COMISARIATUL MILITAR LUDUŞ/RAION 1950 1968 315
1481 COMISARIATUL MILITAR LUGOJ/RAION/ORAŞ 1950 1968 494
1484 COMISARIATUL MILITAR MĂCIN/RAION 1956 1968 85
COMISARIATUL MILITAR MARAMUREŞ (BAIA
1583 1950 1974 1196
MARE)/REGIUNE
1483 COMISARIATUL MILITAR MARGHITA/RAION 1950 1968 315
1361 COMISARIATUL MILITAR MEDIAŞ/ORAŞ 1950 1954 105
1485 COMISARIATUL MILITAR MEDIAŞ/RAION 1950 1968 577
1487 COMISARIATUL MILITAR MIZIL/RAION 1950 1968 430
1488 COMISARIATUL MILITAR MOINEŞTI/RAION 1950 1968 509
COMISARIATUL MILITAR MOLDOVA-
1490 1951 1968 268
NOUĂ/RAION
COMISARIATUL MILITAR MUREŞ/REGIUNEA
1599 1950 1968 1298
AUTONOMĂ MAGHIARĂ
1491 COMISARIATUL MILITAR MURGENI/RAION 1950 1962 135
1489 COMISARIATUL MILITAR MUSCEL/RAION 1950 1968 480
1492 COMISARIATUL MILITAR NĂSĂUD/RAION 1951 1968 470
1493 COMISARIATUL MILITAR NEGREŞTI/RAION 1953 1968 74
1495 COMISARIATUL MILITAR OAŞ/RAION 1950 1968 148
1496 COMISARIATUL MILITAR ODORHEI/RAION 1950 1967 523
1934 COMISARIATUL MILITAR OLTENI/RAION 1957 1960 83
1497 COMISARIATUL MILITAR OLTENIŢA/RAION 1951 1968 314
1500 COMISARIATUL MILITAR OLTEŢU/RAION 1952 1968 386
COMISARIATUL MILITAR ORADEA/ORAŞ/
1499 1950 1968 110
RAION
1502 COMISARIATUL MILITAR ORAŞTIE/RAION 1950 1968 357
1501 COMISARIATUL MILITAR ORAVIŢA/RAION 1951 1968 274
1504 COMISARIATUL MILITAR PANCIU/RAION 1951 1968 115
1505 COMISARIATUL MILITAR PAŞCANI/RAION 1950 1962 280
1506 COMISARIATUL MILITAR PECICA/RAION 1956 1959 131
1507 COMISARIATUL MILITAR PETROŞANI/RAION 1950 1959 455
COMISARIATUL MILITAR PIATRA-NEAMŢ/
1508 1950 1967 330
ORAŞ
1511 COMISARIATUL MILITAR PITEŞTI/ORAŞ 1951 1968 830
92
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1513 COMISARIATUL MILITAR PLENIŢA/RAION 1951 1959 175
1365 COMISARIATUL MILITAR PLOIEŞTI/ORAŞ 1955 1968 135
1514 COMISARIATUL MILITAR PLOIEŞTI/RAION 1952 1968 174
1602 COMISARIATUL MILITAR PLOIEŞTI/REGIUNE 1950 1968 718
1515 COMISARIATUL MILITAR POGOANELE/RAION 1951 1961 201
1516 COMISARIATUL MILITAR POTCOAVA/RAION 1956 1960 146
1517 COMISARIATUL MILITAR PUCIOASA/RAION 1950 1960 482
1604 COMISARIATUL MILITAR PUTNA/REGIUNE 1950 1952 18
1935 COMISARIATUL MILITAR RĂCARI/RAION 1951 1968 333
1518 COMISARIATUL MILITAR RĂDĂUŢI/RAION 1950 1968 231
COMISARIATUL MILITAR RÂMNICU-SĂRAT/
1521 1950 1968 688
RAION
COMISARIATUL MILITAR RÂMNICU-VÂLCEA/
1574 1951 1968 504
RAION
1519 COMISARIATUL MILITAR REGHIN/RAION 1950 1968 444
1520 COMISARIATUL MILITAR REŞITA/ORAŞ 1950 1968 766
1605 COMISARIATUL MILITAR RODNA/REGIUNE 1950 1952 178
1368 COMISARIATUL MILITAR ROMAN/ORAŞ 1950 1952 67
1523 COMISARIATUL MILITAR ROMAN/ORAŞ/RAION 1950 1968 545
COMISARIATUL MILITAR ROŞIORI DE
1936 1951 1968 466
VEDE/RAION
1522 COMISARIATUL MILITAR RUPEA/RAION 1950 1968 362
1528 COMISARIATUL MILITAR SĂCUENI/RAION 1950 1959 339
1526 COMISARIATUL MILITAR SALONTA/RAION 1950 1968 318
COMISARIATUL MILITAR SÂNGEORGIU DE
1537 1950 1961 367
PĂDURE/RAION
COMISARIATUL MILITAR SÂNNICOLAUL
1538 1951 1968 263
MARE/RAION
1529 COMISARIATUL MILITAR SARMAŞ/RAION 1952 1960 387
1527 COMISARIATUL MILITAR SATU-MARE/ORAŞ 1951 1970 694
1938 COMISARIATUL MILITAR SĂVENI/RAION 1951 1968 54
1530 COMISARIATUL MILITAR SEBEŞ/RAION 1950 1968 408
1531 COMISARIATUL MILITAR SEGARCEA/RAION 1952 1959 314
1606 COMISARIATUL MILITAR SEVERIN/REGIUNE 1950 1952 188
COMISARIATUL MILITAR SFÂNTU-GHEORGHE/
1532 1950 1967 696
RAION
1533 COMISARIATUL MILITAR SIBIU/ORAŞ 1951 1968 710
1607 COMISARIATUL MILITAR SIBIU/REGIUNE 1950 1952 209
1534 COMISARIATUL MILITAR SIGHET/RAION 1950 1968 408
COMISARIATUL MILITAR SIGHIŞOARA/ORAŞ/
1939 1950 1968 498
RAION
COMISARIATUL MILITAR ŞIMLEUL SILVANIEI/
1544 1951 1968 317
RAION
93
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1535 COMISARIATUL MILITAR SINAIA/RAION 1951 1955 169
1536 COMISARIATUL MILITAR SIRET/RAION 1956 1961 21
1539 COMISARIATUL MILITAR SLATINA/RAION 1950 1968 490
1540 COMISARIATUL MILITAR SLOBOZIA/RAION 1950 1968 287
1541 COMISARIATUL MILITAR SNAGOV/RAION 1950 1961 203
COMISARIATUL MILITAR ŞOMCUŢA-MARE/
1545 1952 1956 189
RAION
1542 COMISARIATUL MILITAR STREHAIA/RAION 1950 1959 161
COMISARIATUL MILITAR SUCEAVA/ORAŞ/
1543 1950 1968 293
RAION
1608 COMISARIATUL MILITAR SUCEAVA/REGIUNE 1950 1967 481
COMISARIATUL MILITAR TÂRGOVIŞTE/ORAŞ/
1551 1950 1968 590
RAION
COMISARIATUL MILITAR TÂRGU-JIU/ORAŞ/
1997 1960 1967 111
RAION
1362 COMISARIATUL MILITAR TÂRGU-MUREŞ/ORAŞ 1950 1968 856
COMISARIATUL MILITAR TÂRGU-NEAMŢ/
1555 1950 1968 371
RAION
1556 COMISARIATUL MILITAR TÂRGU-OCNA/RAION 1962 1968 152
COMISARIATUL MILITAR TÂRGU-SECUIESC/
1557 1950 1968 631
RAION
1552 COMISARIATUL MILITAR TÂRNĂVENI/RAION 1950 1968 365
1563 COMISARIATUL MILITAR TĂŞNAD/RAION 1956 1961 126
1546 COMISARIATUL MILITAR TECUCI/RAION 1951 1968 396
1547 COMISARIATUL MILITAR TELEAJEN/RAION 1951 1968 665
COMISARIATUL MILITAR TELEORMAN/
1609 1950 1952 64
REGIUNE
1371 COMISARIATUL MILITAR TIMIŞOARA/ORAŞ 1960 1968 125
1548 COMISARIATUL MILITAR TIMIŞOARA/RAION 1957 1968 75
COMISARIATUL MILITAR TIMIŞOARA/
1610 1950 1967 777
REGIUNE
1549 COMISARIATUL MILITAR TITU/RAION 1960 1968 95
1558 COMISARIATUL MILITAR TOPLIŢA/RAION 1952 1968 260
1559 COMISARIATUL MILITAR TOPOLOVENI/RAION 1950 1960 319
1560 COMISARIATUL MILITAR TRUŞEŞTI/RAION 1951 1960 40
2003 COMISARIATUL MILITAR TULCEA/RAION 1950 1968 476
1973 COMISARIATUL MILITAR TURDA/RAION 1950 1968 621
COMISARIATUL MILITAR TURNU-MĂGURELE/
1564 1959 1968 177
RAION
1567 COMISARIATUL MILITAR URZICENI/RAION 1951 1968 391
1374 COMISARIATUL MILITAR VÂLCEA/ORAŞ 1950 1952 79
1611 COMISARIATUL MILITAR VÂLCEA/REGIUNE 1950 1952 84
1569 COMISARIATUL MILITAR VASLUI/RAION 1953 1968 85

94
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
COMISARIATUL MILITAR VATRA-DORNEI/
1568 1951 1968 122
RAION
1570 COMISARIATUL MILITAR VEDEA/RAION 1950 1964 306
1571 COMISARIATUL MILITAR VIDELE/RAION 1951 1968 124
1572 COMISARIATUL MILITAR VIDRA/RAION 1950 1959 343
1573 COMISARIATUL MILITAR VIŞEU/RAION 1951 1968 426
1577 COMISARIATUL MILITAR ZALĂU/RAION 1952 1967 350
1578 COMISARIATUL MILITAR ZELETIN/RAION 1950 1960 360
1579 COMISARIATUL MILITAR ZIMNICEA/RAION 1951 1968 442
1612 COMISARIATUL POLIŢIE CALAFAT 1909 1948 1016
COMISIA CONTROLULUI DE STAT - SECŢIA
1969 1952 1961 431
MILITARĂ
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1856 1921 1943 4689
CEHOSLOVACIA
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1855 1928 1944 2448
FRANŢA
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1854 1936 1941 469
GERMANIA
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1858 1935 1943 167
ITALIA
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1861 1926 1939 115
POLONIA
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1859 1936 1945 136
UZINA "ASTRA" ARAD
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1852 1935 1947 112
UZINA "ASTRA" BRAŞOV
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1853 1937 1944 135
UZINA "ASTRA" ORAŞTIE
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1850 1936 1947 307
UZINA "CONCORDIA"
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1851 1937 1946 170
UZINA "LE MAITRE"
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1862 1936 1947 206
UZINA "MALAXA" TOHAN
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1857 1934 1947 262
UZINA "REŞIŢA"
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1860 1938 1947 159
UZINA EMIL COSTINESCU
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1849 1936 1945 300
UZINE DIN STRĂINĂTATE
COMISIA MILITARĂ CONTROL/RECEPŢIE/
1848 1939 1945 606
UZINE DIN ŢARĂ
COMISIA RECEPŢIE MATERIALE/UNGARIA-
2037 1918 1921 147
SUBCOMISII
95
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
COMISIA REPARAŢII PARIS - DELEGAŢIA
1866 1917 1934 13
ROMÂNĂ
COMISIA ROMÂNĂ PENTRU APLICAREA
1834 1944 1948 2128
ARMISTIŢIULUI DE PACE
COMITETUL CONSULTATIV SANITAR AL
1864 1890 1946 39
ARMATEI
2063 COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 1953 1979 1244 *
COMITETUL ORGANIZORIC AL VETERANILOR *
2050 1964 1979 166
DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST
1752 COMPANIA 15 TRANSMISIUNI 1939 1943 58
1753 COMPANIA 21 TRANSMISIUNI 1939 1945 111
1820 COMPANIA 235 PAZĂ CĂI FERATE LĂCULEŢE 1957 1974 279
COMPANIA 245 PROTECŢIE ANTICHIMICĂ
1789 1960 1974 130
TIMIŞOARA
COMPANIA 263 PROTECŢIE ANTICHIMICĂ
2009 1969 1977 27
TÂRGU MUREŞ
1791 COMPANIA 305 PROTECŢIE ANTICHIMICĂ 1970 1975 41
1754 COMPANIA 32 TRANSMISIUNI 1939 1945 79
1755 COMPANIA 33 TRANSMISIUNI 1939 1940 20
1756 COMPANIA 35 TRANSMISIUNI 1939 1944 141
1757 COMPANIA 36 TRANSMISIUNI 1939 1944 50
1758 COMPANIA 40 TRANSMISIUNI 1939 1948 61
1771 COMPANIA 443 TRANSMISIUNI 1949 1955 270
1760 COMPANIA 98 TRANSMISIUNI 1960 1961 76
COMPANIA APROVIZIONARE TRANSPORT *
2028 1968 1979 393
NR.296
1952 COMPANIA BRUIAJ NR.290 1972 1978 25
1953 COMPANIA CERCETARE RADIOLOCATIE NR.208 1960 1977 256
COMPANIA CERCETARE NR.217 (592) TÂRGU
2010 1958 1964 23
MUREŞ
2031 COMPANIA CERCETARE NR.317 - HUEDIN 1969 1974 43
1957 COMPANIA FORAJE NR.286 1961 1963 9
2061 COMPANIA PAZĂ AEROPORT NR.204 1978 1979 34 *
2030 COMPANIA PROTECŢIE ANTICHIMICĂ NR.223 1965 1979 27 *
1946 COMPANIA RADIO NR.963 1957 1958 11
1808 COMPANIA SANITARĂ NR.1 1910 1946 773
1809 COMPANIA SANITARĂ NR.2 1911 1946 500
1810 COMPANIA SANITARĂ NR.3 1916 1944 335
1811 COMPANIA SANITARĂ NR.4 1903 1946 851
1812 COMPANIA SANITARĂ NR.5 1912 1946 933
1813 COMPANIA SANITARĂ NR.6 1919 1946 644
1814 COMPANIA SANITARĂ NR.7 1919 1945 598

96
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1863 CONSILIUL DE MINIŞTRI - DIRECŢIA SPECIALĂ 1952 1956 385
6809 CONSILIUL DE RĂZBOI AL CORPULUI 5 ARMATĂ 1910 1926 8385
2081 CONSILIUL POLITIC - DIRECŢII CENTRALE 1950 1979 918 *
CONSILIUL POLITIC AL COMANDAMENTULUI *
2082 1950 1979 917
SERVICIILOR FORŢELOR ARMATE
1656 CORPUL AERIAN 1943 1944 61
1657 CORPUL AERIAN NR.3 1944 1944 40
1620 CORPUL DE ARMATĂ NR.1 1884 1951 4412
1642 CORPUL DE ARMATĂ NR.10 1939 1941 330
1643 CORPUL DE ARMATĂ NR.11 1939 1941 359
1645 CORPUL DE ARMATĂ NR.19 BRĂILA 1951 1958 1045
1623 CORPUL DE ARMATĂ NR.2 1907 1951 3751
1646 CORPUL DE ARMATĂ NR.25 1953 1955 398
1626 CORPUL DE ARMATĂ NR.3 1897 1951 4073
1647 CORPUL DE ARMATĂ NR.38 TIMIŞOARA 1952 1958 999
1629 CORPUL DE ARMATĂ NR.4 1877 1947 8421
1648 CORPUL DE ARMATĂ NR.40 (84) 1952 1956 770
1632 CORPUL DE ARMATĂ NR.5 1910 1946 3409
1649 CORPUL DE ARMATĂ NR.52 CRAIOVA 1951 1957 1042
1635 CORPUL DE ARMATĂ NR.6 1916 1947 3607
1638 CORPUL DE ARMATĂ NR.7 1916 1947 4174
1641 CORPUL DE ARMATĂ NR.8 1939 1940 187
CORPUL DE ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.16
1644 1952 1959 1568
PLOIEŞTI
1650 CORPUL DE ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.81 1952 1959 2009
1662 CORPUL DE CAVALERIE 1917 1944 1414
1663 CORPUL DE GRĂNICERI 1904 1944 4161
1664 CORPUL DE MUNTE 1940 1945 2063
1665 CORPUL DE MUNTE NR.5 1945 1947 282
CORPUL DE TANCURI "TUDOR
1660 1949 1950 544
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
CORPUL DE TANCURI NR.47 "TUDOR
1659 1951 1954 892
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
CORPUL DE TANCURI NR.5 "TUDOR
1658 1950 1951 407
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
1667 CORPUL DE VÂNĂTORI 1919 1921 370
1666 CORPUL DE VÂNĂTORI MUNTE 1924 1938 1065
1927 CORPUL LUPTĂTORILOR NAŢIONALIŞTI 1941 1942 5
1669 CORPUL MOTO MECANIZAT 1944 1944 49
1621 CORPUL TERITORIAL NR.1 1942 1944 392
1624 CORPUL TERITORIAL NR.2 1941 1947 1036

97
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
1627 CORPUL TERITORIAL NR.3 1942 1944 943
1630 CORPUL TERITORIAL NR.4 1942 1945 697
1633 CORPUL TERITORIAL NR.5 1942 1944 414
1636 CORPUL TERITORIAL NR.6 1942 1945 895
1639 CORPUL TERITORIAL NR.7 1942 1947 944
CORPUL VOLUNTARILOR ROMÂNI,
1668 1917 1920 100
ARDELENILOR ŞI BASARABENILOR
2035 CRESCĂTORIE CÂINI SIBIU 1957 1961 38
CURS CENTRAL PERFECŢIONARE LUCRĂTORI
1918 1955 1957 81
POLITICI-PREDEAL
CURS DE CALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE *
1921 1954 1979 305
OFIŢERI EDUCAŢIE FIZICĂ
CURS DE CALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE
1920 1955 1959 496
OFIŢERI INFANTERIE-SFÂNTU GHEORGHE
CURS DE PERFECŢIONARE OFIŢERI ARTILERIE
1917 1954 1958 233
ANTIAERIANĂ BRAŞOV
CURS DE PERFECŢIONARE OFIŢERI
1919 1952 1958 839
INFANTERIE-FĂGĂRAŞ
1916 CURS DE PREGĂTIRE MEDICO-MILITAR 1953 1974 1306
CURS PLUTONIERI COMPANIE INFANTERIE-
2011 1953 1953 29
REGIUNEA I MILITARĂ
CURS SPECIAL - MINISTERUL FORŢELOR
1914 1948 1958 361
ARMATE
CURS SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL *
2066 ORGANIZĂRII MOBILIZĂRII - MARELE STAT 1975 1979 235
MAJOR
CURS TIP ŞCOALĂ REGIMENTULAR (ŞCOALA
1923 1949 1956 210
DE SUBOFIŢERI CONDUCTORI AUTO NR.1)
CURTEA MILITARĂ CASARE ŞI JUSTIŢIE
2017 1860 1952 4605
(CONSILIUL PERMANENT DE REVIZIE)
1865 CURTEA SUPERIOARĂ DE PRIZE MARITIME 1920 1931 306
3085 DEPARTAMENTUL APROVIZIONARE ARMATĂ 1949 1950 17
DEPARTAMENTUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI - *
X420 1975 1979 1347
DIRECŢIA PLAN - PRODUCŢIE
DEPARTAMENTUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI -
3040 1951 1974 10739
DIRECŢIA PRODUCŢIEI INTERNE
DEPOZITUL ARMAMENT MUNIŢII AL
2585 1926 1948 225
AERONAUTICII
DEPOZITUL ATELIERULUI DE REPARAT
2839 1942 1945 138
HARNAŞAMENT AL CORPULUI DE CAVALERIE
DEPOZITUL CENTRAL APĂRARE CONTRA
2784 1942 1952 277
GAZELOR
DEPOZITUL CENTRAL ARMAMENT NR.891
2576 1952 1960 291
BERCENI

98
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL CENTRAL ARMAMENT
2578 1910 1951 963
TÂRGOVIŞTE (1)
DEPOZITUL CENTRAL CARBURANŢI
2734 1956 1958 132
LUBRIFIANŢI NR.1092 (221)
DEPOZITUL CENTRAL CARBURANŢI
2703 1952 1961 315
LUBRIFIANŢI NR.201 (661) BASCOV
DEPOZITUL CENTRAL CARBURANŢI
2706 1959 1961 154
LUBRIFIANŢI NR.221
3177 DEPOZITUL CENTRAL CAUCIUCURI NR.396 IAŞI 1953 1979 892 *
2836 DEPOZITUL CENTRAL ECHIPAMENT 1915 1951 719
DEPOZITUL CENTRAL ECHIPAMENT
2829 1959 1960 206
HARNAŞAMENT NR.229
DEPOZITUL CENTRAL ECHIPAMENT NR.829
2834 1952 1958 309
BUCUREŞTI
DEPOZITUL CENTRAL HARNAŞAMENT
2837 1943 1951 284
BUCUREŞTI
DEPOZITUL CENTRAL HARNAŞAMENT SPATE
2830 1952 1958 462
NR.334 ROMAN
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE
2765 1921 1944 646
AERONAUTICE
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE AL
2764 1951 1952 349
FORŢELOR AERIENE MILITARE
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE AUTO
2749 1952 1958 493
NR.737 TÂRGOVIŞTE
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE AUTO
2757 1940 1951 300
TÂRGOVIŞTE (129)
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE GENIU
2767 1959 1961 108
NR.155
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE GENIU
2771 1921 1958 650
NR.857 MOGOŞOAIA
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE PROTECŢIE
2782 1952 1975 423
ANTICHIMICĂ NR.110 (849) UNGURIU
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE SANITAR-
3178 1951 1974 833
VETERINARE NR.227 (768) SEBEŞ
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE SANITAR-
2856 1949 1958 456
VETERINARE NR.768
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE TANCURI
2745 1952 1959 291
NR.316
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE
2785 1950 1951 47
TRANSMISIUNI
DEPOZITUL CENTRAL MATERIALE
2788 1952 1958 545
TRANSMISIUNI NR.789 BODOC
2586 DEPOZITUL CENTRAL MUNIŢII BUCUREŞTI 1919 1951 725
99
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL CENTRAL MUNIŢII NR.125
3067 1956 1974 670
(142,1090) ARGESTRU
DEPOZITUL CENTRAL MUNIŢII NR.133 (896) *
3189 1959 1979 932
PETREŞTI
DEPOZITUL CENTRAL MUNIŢII NR.793 (106)
2664 1952 1974 1121
APAŢA
DEPOZITUL CENTRAL SANITAR ARMATĂ
2861 1911 1948 1065
BUCUREŞTI
2813 DEPOZITUL CENTRAL SUBZISTENŢE ARMATĂ 1914 1951 1253
DEPOZITUL CENTRAL SUBZISTENŢE STOC
2812 1953 1954 68
NR.937 HEMEIUŞ-BACĂU
DEPOZITUL CENTRAL UNELTE MATERIALE
2775 1919 1945 428
GENIU IAŞI
X437 DEPOZITUL DE ALIMENTE NR.139 1975 1979 520 *
3176 DEPOZITUL DE ALIMENTE NR.139 BUCUREŞTI 1968 1974 74
DEPOZITUL DE ARMAMENT MUNIŢII CORPUL 7
2563 1919 1944 330
ARMATA
DEPOZITUL DE ARMAMENT MUNIŢII NR.154 *
2634 1954 1979 467
(914) PĂULEŞTI
DEPOZITUL DE ARMAMENT MUNIŢII NR.276
2568 1941 1978 398
(2;41;749) GHIRDOVENI
DEPOZITUL DE ARMAMENT MUNIŢII NR.749
2572 1952 1958 381
GHIRDOVENI
DEPOZITUL DE ARMAMENT MUNIŢII ŞI *
X401 1948 1979 998
MATERIALE TEHNICE NR.103
DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.121
3066 1959 1960 172
(ATELIERUL REPARAŢII ARMAMENT)
3157 DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.126 CĂLĂRAŞI 1967 1979 72 *
DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.167
2565 1959 1979 374
TÂRGOVIŞTE
2569 DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.310 1952 1953 201
2570 DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.616 1952 1958 393
2571 DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.719 TÂRGOVIŞTE 1952 1958 474
2573 DEPOZITUL DE ARMAMENT NR.783 CHITILA 1952 1958 607
DEPOZITUL DE ARMAMENT ŞI MUNIŢII MIJA
2625 1952 1963 478
CISLĂU NR.93 (872)
2598 DEPOZITUL DE ARMAMENT TIGHINA 1941 1945 140
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
3106 1958 1975 112
NR.101 COTEŞTI (1020)
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI *
3170 1967 1979 216
NR.143 (118) TIMIŞUL DE SUS
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2704 1942 1961 369
NR.182 (808; 97) CÂINENI

100
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2705 1951 1960 247
NR.217 (707) DĂEŞTI
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2708 1949 1960 182
NR.260 (852;8;880) BĂICULEŞTI
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI *
3169 1970 1979 46
NR.265 BRETEA STREIULUI-HUNEDOARA
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2709 1959 1960 4
NR.270(824) "ŢEPEŞ-VODĂ"
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI *
2710 1959 1979 120
NR.272 FURNICOŞI
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2711 1960 1975 108
NR.291 PIATRA NEAMŢ
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2714 1942 1960 196
NR.412 PIATRA NEAMŢ (291)
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2715 1951 1958 158
NR.633 SEBEŞ
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2717 1952 1955 130
NR.672
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI *
2720 1952 1979 235
NR.715 (294) CURTIŞOARA
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2721 1952 1957 128
NR.720 BRETEA STREIULUI
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2724 1952 1958 159
NR.765 TIMIŞUL DE SUS
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2726 1952 1958 372
NR.806 MEDIAŞ
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2727 1951 1958 148
NR.824 "ŢEPEŞ VODĂ" (270)
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2730 1952 1958 220
NR.868 BARU MARE
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2732 1952 1958 233
NR.881 FURNICOŞI
DEPOZITUL DE CARBURANŢI LUBRIFIANŢI
2701 1949 1960 84
NR.96 SEBEŞ
DEPOZITUL DE CARBURANŢI-LUBRIFIANŢI *
X455 1975 1979 1764
NR.105
2755 DEPOZITUL DE CAUCIUCURI WITING NR.3 1944 1958 36
DEPOZITUL DE ECHIPAMENT NR.138 *
3143 1960 1979 530
BUCUREŞTI
DEPOZITUL DE HĂRŢI MATERIALE *
X440 1975 1979 1121
TOPOGRAFICE NR.120
DEPOZITUL DE HĂRŢI MATERIALE
2870 1953 1976 273
TOPOGRAFICE NR.120 SINAIA
DEPOZITUL DE HĂRŢI MATERIALE
2871 1952 1958 129
TOPOGRAFICE NR.821 DOROHOI
DEPOZITUL DE MATERIALE A.L.A. NR.134
2875 1968 1973 98
BUCUREŞTI
DEPOZITUL DE MATERIALE A.L.A. NR.219
2876 1968 1973 167
MARGHITA
DEPOZITUL DE MATERIALE A.L.A. NR.222
2877 1968 1973 124
DRAGĂŞANI
101
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL DE MATERIALE A.L.A. NR.232
2878 1968 1973 102
NAZARCEA
DEPOZITUL DE MATERIALE AL FORŢELOR
2763 1952 1958 484
AERIENE MILITARE NR.818 CRISTIAN-BRAŞOV
DEPOZITUL DE MATERIALE APĂRARE CIVILĂ *
X418 1968 1979 824
NR.230
DEPOZITUL DE MATERIALE APĂRARE LOCALĂ
X423 1968 1973 1
ANTIAERIANĂ NR.134
DEPOZITUL DE MATERIALE ATELIERE
2773 1940 1948 320
FORTIFICAŢII GĂIEŞTI
DEPOZITUL DE MATERIALE CĂI FERATE
2792 1949 1959 333
NR.177 (801)
DEPOZITUL DE MATERIALE CAZARMARE
2796 1951 1961 77
NR.889(195)
DEPOZITUL DE MATERIALE COMUNE TRANZIT *
3219 1966 1979 69
NR.203 BUCUREŞTI
DEPOZITUL DE MATERIALE DE PROTECŢIE *
X397 1968 1979 780
CIVILĂ NR.209
DEPOZITUL DE MATERIALE GENIU CIORANI-
2772 1942 1949 145
PRAHOVA
DEPOZITUL DE MATERIALE GENIU NR.684
2769 1952 1957 43
CONSTANŢA
2781 DEPOZITUL DE MATERIALE GENIU SIBIU 1921 1951 117
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
2807 1950 1961 276
NR.137
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
X424 1975 1979 1722
NR.164
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3180 1950 1976 517
NR.164 HEMEIUŞ
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
X408 1975 1979 1134
NR.193
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3167 1959 1974 247
NR.193
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
X456 1975 1979 2809
NR.198
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3142 1968 1974 50
NR.198 BUZĂU
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
X410 1975 1979 167
NR.238
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3181 1950 1974 157
NR.238
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
3173 1959 1979 441
NR.241 CLUJ
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ *
X399 1975 1979 3472
NR.316
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3141 1952 1975 387
NR.316 BASARABI
DEPOZITUL DE MATERIALE INTENDENŢĂ
3158 1959 1974 394
NR.89 TIMIŞOARA
3062 DEPOZITUL DE MATERIALE NR.128 CRAIOVA 1967 1979 129 *
3150 DEPOZITUL DE MATERIALE NR.148 PLOIEŞTI 1968 1979 19 *
102
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL DE MATERIALE PREGĂTIRE LUPTĂ
3195 1966 1977 20
NR.202
DEPOZITUL DE MATERIALE PROTECŢIE CIVILĂ *
X417 1968 1979 851
NR.213
DEPOZITUL DE MATERIALE SANITAR-
2842 1947 1949 206
VETERINARE NR.1 CRAIOVA
DEPOZITUL DE MATERIALE SPECIALE MUNTE
2874 1923 1945 318
(DEPOZITUL DE ECHIPAMENT TRUPE MUNTE)
DEPOZITUL DE MATERIALE TANCURI AUTO
3174 1957 1960 52
NR.1164 SIBIU
DEPOZITUL DE MATERIALE TANCURI AUTO *
2742 1959 1979 783
NR.129 TÂRGOVIŞTE
DEPOZITUL DE MATERIALE TANCURI AUTO
3160 1971 1974 8
NR.131 FLOREŞTI-CLUJ
DEPOZITUL DE MATERIALE TANCURI AUTO *
3172 1956 1979 681
NR.72 SIBIU
DEPOZITUL DE MATERIALE TANCURI AUTO *
3204 1979 1979 54
NR.74
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE AVIAŢIE
2758 1956 1960 8
NR.258
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE AVIAŢIE *
2760 1959 1979 455
NR.286
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE AVIAŢIE
2761 1952 1955 107
NR.610 AL FORŢELOR AERIENE MILITARE
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE AVIAŢIE
2762 1952 1958 643
NR.773 AL FORŢELOR AERIENE MILITARE
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE AVIAŢIE *
2759 1959 1979 176
RADIOLOCAŢIE NR.279 - CRISTIAN
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE NR.103
3069 1958 1977 335
(SUBDEPOZITUL DE 188 MUNIŢII)
X449 DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE NR.147 1976 1979 1660 *
3068 DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE NR.147 1962 1975 269
X431 DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE NR.177 1952 1979 1698 *
DEPOZITUL DE MATERIALE TEHNICE NR.75
2740 1952 1960 349
(677) GĂEŞTI
DEPOZITUL DE MATERIALE TRANSMISIUNI *
X459 1951 1979 2813
NR.132
DEPOZITUL DE MATERIALE TRANSMISIUNI *
X457 NR.170 (CENTRUL 170 MENTENANŢĂ NIVEL 1967 1979 1962
3RTP)
DEPOZITUL DE MATERIALE TRANSMISIUNI *
X458 NR.66 (CENTRUL 66 MENTENANŢĂ NIVEL 1971 1979 1203
3RTP)
2800 DEPOZITUL DE MATERIALE TRANZIT NR.809 1956 1958 77
DEPOZITUL DE MUNIŢII AL CORPULUI 2
2603 1922 1951 567
ARMATĂ JEGĂLIA
DEPOZITUL DE MUNIŢII ARME SUB APĂ NR.303
2681 1940 1961 478
(830) (DEPOZITUL DE MINE MARINĂ TULCEA)
DEPOZITUL DE MUNIŢII ARME SUB APĂ NR.318
2683 1952 1961 277
(716)
2589 DEPOZITUL DE MUNIŢII BIRLAD 1924 1949 534
103
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL DE MUNIŢII FÂNTÂNELE
2592 (SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII FÂNTÂNELE 1929 1951 449
NR.63)
DEPOZITUL DE MUNIŢII MINE DRAGAJ NR.320
2684 1949 1960 196
(759)
2613 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.10 BUZĂU 1949 1951 237
X400 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.105 1975 1979 1987 *
5992 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.105 BASCOV 1941 1977 984
2629 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.113 FRÂNCEŞTI 1959 1974 172
X433 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.127 1975 1979 1279 *
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.127 (561;14)
2630 1946 1976 410
TRIFEŞTI
3072 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.130 IŢEŞTI-BACĂU 1960 1977 173
X432 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.149 1974 1979 1311 *
X451 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.153 1939 1979 1683 *
2635 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.158 VINŢU DE JOS 1959 1974 395
X450 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.159 1959 1979 625 *
2636 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.161 MUNCEL 1959 1975 537
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.163 (870;76)
2637 1949 1974 684
STREJEŞTI
X441 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.169 1975 1979 1458 *
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.171(90)(663)
3073 1951 1975 1276
BACESTI-VASLUI
6001 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.172 1943 1974 224
X461 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.178 1975 1979 2531 *
2638 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.178 (670) FILIAŞI 1959 1977 645
X435 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.187 1975 1979 1357 *
2593 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.187 JEGĂLIA 1959 1975 229
X446 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.192 1976 1979 940 *
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.192 ŢĂNDĂREI
3074 1959 1977 359
(SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.192)
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.194 (13;688;175)
3109 1946 1975 706
JUCU DE JOS
X447 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.199 1966 1979 1461 *
6071 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.199 ILIŞEŞTI 1960 1979 186
2641 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.301 (860) DULCEŞTI 1956 1961 185
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.326 (735) HINOG-
2685 1919 1961 515
CERNAVODĂ
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.5 BRAŞOV
2590 1949 1951 138
(DEPOZITUL DE MUNIŢII BRAŞOV)
2609 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.5 CISLĂU 1924 1951 343
2587 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.50 (106) APAŢA 1951 1951 61
2610 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.6 1947 1951 189
3078 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.620 BUCUREŞTI 1951 1956 19
2647 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.647 (1) BĂCEŞTI 1949 1953 136
2649 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.670 FILIAŞI 1952 1958 392
2650 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.675 (53) BREŢCU 1945 1959 452
2652 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.696 IŢEŞTI 1952 1958 375
2653 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.699 CURTIŞOARA 1952 1958 373
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.7 CURTIŞOARA
2611 1949 1951 343
(DEPOZITUL DE MUNIŢII TÂRGU JIU)
104
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.701 (149) NICOLAE
2654 1952 1974 180
BĂLCESCU
2655 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.703 JEGĂLIA 1952 1958 269
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.71 FRÂNCEŞTI
5989 1942 1951 72
(SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII FRÂNCEŞTI)
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.722 (158) VINŢUL
2656 1952 1958 452
DE JOS
2657 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.726 FRÂNCEŞTI 1952 1958 152
2660 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.741 ŢĂNDĂREI 1952 1958 312
2662 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.757 MEDIAŞ 1952 1958 387
3077 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.763 TUNARI 1951 1955 27
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.786 (161) MUNCEL-
3075 1951 1955 25
IAŞI
2666 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.798 (82) REGHIN 1946 1958 383
2612 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.8 SEBEŞ-ALBA 1941 1951 164
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.803 VALUL LUI
2667 1951 1958 134
TRAIAN
X448 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.81 1975 1979 1144 *
2669 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.814 CISLĂU 1952 1958 313
3076 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.827 BERCENI 1951 1953 16
2670 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.835 MUNCELU 1952 1958 348
2672 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.839 BUDIENI 1952 1958 334
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.848
2673 1945 1956 266
(SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII STEFĂNEŞTI)
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.859 AL FORŢELOR
2674 1952 1955 115
AERIENE MILITARE
DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.896 (133) PETREŞTI
2676 1946 1958 130
(SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.81)
2627 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.98 (796) (64) SIHLEA 1944 1975 1056
2677 DEPOZITUL DE MUNIŢII NR.983 ŞINTEREAG 1955 1974 495
DEPOZITUL DE MUNIŢII ŞI ARME SUB APĂ
2643 1959 1961 145
NR.340 CONSTANŢA
2596 DEPOZITUL DE MUNIŢII ŞTEFĂNEŞTI 1928 1945 162
DEPOZITUL DE SUBZISTENŢĂ AL CORPULUI 4
2805 1917 1946 465
ARMATĂ IAŞI
DEPOZITUL DE SUBZISTENŢE ECHIPAMENT
2804 1916 1945 183
NR.3
2809 DEPOZITUL DE SUBZISTENŢE NR.854 CLUJ 1952 1958 351
DEPOZITUL DE SUBZISTENŢE NR.893
2811 1952 1954 85
BUCUREŞTI
3097 DEPOZITUL DE SUBZISTENŢE ROMAN 1920 1944 55
DEPOZITUL DE TRANZIT RODAJ TEHNICĂ DE *
X398 1962 1979 1147
TANCURI ŞI AUTO NR.162
DEPOZITUL DIVIZIEI 18 MECANIZATE
3159 1961 1965 2
TIMIŞOARA
DEPOZITUL FLUVIAL ECHIPAJE MATERIALE
3079 1919 1948 773
(CORPUL DEPOZITELOR FLUVIALE)
2695 DEPOZITUL MARITIM ECHIPAJE MATERIALE 1936 1948 1330
X436 DEPOZITUL MIXT DE MATERIALE NR.130 1964 1979 1800 *
2697 DEPOZITUL MIXT NR.691 1952 1958 377

105
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
2696 DEPOZITUL MIXT NR.9 1948 1951 326
DEPOZITUL REGIONAL ARMAMENT MUNIŢII
2556 1919 1944 437
AL CORPULUI 1 ARMATA
DEPOZITUL REGIONAL ARMAMENT NR.1 (7)
2555 1945 1949 286
(ATELIERUL SI DEPOZITUL CORPULUI 7)
2557 DEPOZITUL REGIONAL ARMAMENT NR.2 1946 1951 331
DEPOZITUL REGIONAL ARMAMENT NR.3 (5)
2566 1946 1959 858
SIBIU
DEPOZITUL REGIONAL ARMAMENT NR.4
2581 1939 1951 1018
ROMAN
DEPOZITUL REGIONAL CARBURANŢI
2707 1950 1960 283
LUBRIFIANŢI NR.234 (680; 88) ONEŞTI
DEPOZITUL REGIONAL DE MUNIŢII AL CORPULUI
2607 1920 1944 168
3/4 ARMATĂ TRIFEŞTI-ROMAN
DEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢĂ AL
2806 1919 1945 38
CORPULUI 7 ARMATĂ
2823 DEPOZITUL REGIONAL ECHIPAMENT NR.2 1950 1951 106
DEPOZITUL REGIONAL ECHIPAMENT NR.224
2828 1959 1960 101
(DEPOZITUL 876 ECHIPAMENT)
2824 DEPOZITUL REGIONAL ECHIPAMENT NR.3 1950 1951 109
DEPOZITUL REGIONAL ECHIPAMENT NR.97
2827 1959 1960 248
TÂRGOVIŞTE
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
3197 1951 1960 20
CONSTRUCŢII CAZARE CLUJ
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
2797 1956 1960 147
CONSTRUCŢII NR.3 FOCŞANI
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
2831 1950 1953 163
ECHIPAMENT TREN NR.606 (1)
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
2832 1952 1958 471
ECHIPAMENT TREN NR.731 TÂRGOVIŞTE
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
2835 1952 1958 480
ECHIPAMENT TREN NR.876 CLUJ
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE
2873 1965 1974 27
INTENDENŢĂ NR.206 BUDA-PLOIEŞTI
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE SANITARE
2848 1947 1951 229
ŞI VETERINARE NR.3 (6)
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE SANITAR-
2859 1952 1959 287
VETERINARE NR.879
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE SANITAR-
2855 1960 1960 15
VETERINARE NR.248
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE SANITAR-
2851 1947 1951 218
VETERINARE NR.4 ROMAN
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE SANITAR-
2857 1951 1959 328
VETERINARE NR.812 FLOREŞTI
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE TEHNICE
2741 1959 1960 112
NR.115
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE TEHNICE
2750 1952 1958 321
NR.739
DEPOZITUL REGIONAL MATERIALE TEHNICE
2744 1956 1960 141
TANCURI AUTO NR.180 (1044)
2601 DEPOZITUL REGIONAL MUNIŢII NR.1 IŞALNIŢA 1944 1951 116
106
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DEPOZITUL REGIONAL MUNIŢII NR.3 VINŢU DE
2604 1925 1951 549
JOS
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR AL CORPULUI 1
2840 1915 1947 299
ARMATĂ
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR AL CORPULUI 2
2846 1921 1943 277
ARMATĂ
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR AL CORPULUI 3
2847 1916 1943 359
ARMATĂ
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR CORPUL 4
2849 1916 1947 426
ARMATĂ ROMAN
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR CORPUL 7
3117 1921 1946 99
ARMATĂ
DEPOZITUL REGIONAL SANITAR-VETERINAR
2844 1946 1951 262
NR.2
DEPOZITUL REGIONAL SUBZISTENŢĂ AL
2802 1922 1946 105
CORPULUI 2 ARMATĂ
DEPOZITUL REGIONAL SUBZISTENŢĂ NR.3
3088 1950 1951 180
CLUJ
2864 DEPOZITUL REMONTĂ ARMATĂ NR.4 1941 1944 104
2865 DEPOZITUL REMONTĂ CISLĂU 1923 1948 233
2866 DEPOZITUL REMONTĂ FLĂMÂNZI 1920 1948 422
2867 DEPOZITUL REMONTĂ JEGĂLIA 1921 1948 321
2868 DEPOZITUL REMONTĂ SOMOSCHES 1929 1939 75
DEPOZITUL SANITAR - VETERINAR CORPUL 5
2852 1920 1947 89
ARMATĂ
2863 DEPOZITUL SANITAR AERO BUCUREŞTI (NR.2) 1940 1951 144
DEPOZITUL SANITAR AL CORPULUI 6 ARMATĂ
2853 1921 1947 194
TÂRGU MUREŞ
2934 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE ILVA MICĂ 1934 1940 259
2914 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.46 1942 1945 186
2915 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.47 1942 1944 278
2916 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.48 1942 1944 277
DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.49 RÂMNICU
2917 1942 1945 258
VÂLCEA
2918 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.51 1942 1945 268
2919 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.53 FĂUREI 1941 1945 366
2920 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.54 1941 1945 276
2921 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.55 1941 1945 295
2922 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.57 1941 1945 70
2923 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.58 1942 1945 24
2924 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.60 1941 1944 266
2929 DETAŞAMENTUL CĂI FERATE NR.65 1941 1945 372
DETAŞAMENTUL CENTRULUI DE INSTRUCŢIE
3294 1943 1944 46
AL ARTILERIEI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII GENIU *
3239 1977 1979 493
NR.12 (BATALIONUL 134 GENIU)
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII GENIU *
3238 1977 1979 298
NR.15 (BATALIONUL 101 GENIU) OLTENIŢA
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII GENIU *
3237 1976 1979 3087
NR.16 (BATALIONUL 107 GENIU) HOTARELE

107
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII GENIU *
3236 1978 1979 248
NR.17 (BATALIONUL 114 GENIU)
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII GENIU *
3245 1977 1979 303
NR.18 BASARABI (BATALIONUL 111 GENIU)
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII *
3231 1967 1979 28
INDUSTRIALE NR.3 PLOIEŞTI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII LOCUINŢE *
3229 1977 1979 493
NR.14 BUCUREŞTI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII LUCRĂRI *
3250 1969 1979 192
IRIGAŢII NR.1 SLOBOZIA
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII LUCRĂRI *
3249 1977 1979 379
IRIGAŢII NR.2 (11)
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.1 *
3246 1968 1979 2995
BUCUREŞTI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.10 *
3220 1977 1979 366
ROVINARI
2899 DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.17 CLUJ 1953 1955 273
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.4 *
3120 1967 1979 1465
PITEŞTI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.5 *
3244 1968 1979 2083
TIMIŞOARA
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.6 *
3234 1966 1979 679
GALAŢI
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.7 *
3227 1970 1979 2160
CONSTANŢA
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.8 *
3233 1967 1979 442
RÂMNICU VÂLCEA
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII NR.9 *
3235 1968 1979 710
BRAŞOV
DETAŞAMENTUL DE CONSTRUCŢII
3114 1970 1974 48
TRANSFĂGĂRAŞAN NORD
2932 DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE BLAJ 1938 1939 147
DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE
2933 1939 1940 152
BREŢCU
DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE JUCU
2935 1939 1940 95
DE JOS
2925 DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE NR.61 1941 1945 121
DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE NR.62
2927 1941 1945 240
(63)
2930 DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE NR.66 1941 1945 216
DETAŞAMENTUL DE LUCRU CĂI FERATE NR.67
2931 1941 1945 591
BRAD
DETAŞAMENTUL DE LUCRU PERMANENT
3110 1959 1960 32
BICAZ
DETAŞAMENTUL DE MUNCĂ EVREI NR.509/49
3257 1942 1943 1
CARANSEBEŞ
3101 DETAŞAMENTUL EVREI DIGURI NR.100 1944 1944 12
DETAŞAMENTUL EVREI NR.101 VALEA
3102 1940 1944 64
SIRETULUI
3103 DETAŞAMENTUL EVREI NR.102 1943 1944 2
3104 DETAŞAMENTUL EVREI NR.103 1943 1943 1
2969 DETAŞAMENTUL GEODEZIC BUZĂU 1951 1961 497
108
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3132 DETAŞAMENTUL MARITIM ODESSA 1941 1944 218
DETAŞAMENTUL NAVE AUXILIARE NR.122
2948 1953 1960 146
(1118)
2946 DETAŞAMENTUL NAVE AUXILIARE NR.73 (360) 1951 1960 164
2973 DETAŞAMENTUL PAZĂ DEPOZITE 1940 1946 287
DETAŞAMENTUL PIROTEHNIC AL *
X419 1969 1979 402
COMANDAMENTULUI PROTECŢIEI CIVILE
DETAŞAMENTUL REGIONAL CONSTRUCŢII
2904 1953 1955 317
NR.22 ALBA IULIA
DETAŞAMENTUL REGIONAL CONSTRUCŢII
2905 1953 1955 235
NR.23
DETAŞAMENTUL REGIONAL CONSTRUCŢII
2906 1953 1955 249
NR.24 SĂCĂLAZ
DETAŞAMENTUL SPATE COMANDAMENTUL
2957 1949 1951 109
FORŢELOR MARITIME
2970 DETAŞAMENTUL TOPOGRAFIC BUZĂU 1951 1961 612
DIRECŢIA 1 INFANTERIE -MINISTERUL DE
3012 1910 1938 491
RĂZBOI
3004 DIRECŢIA 4 GENIU 1882 1929 1199
DIRECŢIA A 2-A CAVALERIE (DIRECŢIA
3013 1905 1940 498
CAVALERIEI)
2988 DIRECŢIA A 5-A MARINĂ 1898 1921 476
DIRECŢIA A 8-A ARMAMENT (DIRECŢIA
3017 1912 1933 1119
ARMAMENT)
DIRECŢIA A 12-A DOMENII MILITARE
2987 1907 1952 3459
(DIRECŢIA DOMENII MILITARE)
3016 DIRECŢIA A 3-A ARTILERIE 1874 1934 1273
3011 DIRECŢIA AERONAUTICĂ 1915 1932 1962
2980 DIRECŢIA APĂRARE ANTICHIMICĂ 1923 1951 678
3026 DIRECŢIA APĂRARE LOCALĂ ANTIAERIANĂ 1952 1966 10075
X439 DIRECŢIA ASISTENŢĂ MEDICALĂ 1961 1979 1354 *
2989 DIRECŢIA AUTO 1951 1953 301
DIRECŢIA AUTO CARBURANŢI - SPATELE
2992 1950 1951 379
ARMATEI
DIRECŢIA AUTOTRACTOARE CARBURANŢI -
2991 1953 1956 473
SPATELE ARMATEI
3042 DIRECŢIA CADRE ÎNVĂŢĂMÂNT 1867 1979 44012 *
3293 DIRECŢIA CARBURANŢI LUBRIFIANŢI 1952 1954 8
2984 DIRECŢIA CAZARE EXPLOATARE CAZĂRMI 1952 1958 9227
DIRECŢIA CERCETARE DEZVOLTARE - *
X409 1975 1979 1999
ÎNZESTRARE
3055 DIRECŢIA CHIMICĂ MILITARĂ 1925 1947 801
DIRECŢIA COMENZI ARMAMENT MUNIŢII -
3261 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI 1945 1947 115
PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
DIRECŢIA COMERŢ EXTERIOR (DIRECŢIA
3188 1952 1974 4656
TEHNICĂ DE APROVIZIONARE)
2986 DIRECŢIA CONSTRUCŢII CAZARE TRUPE 1953 1979 7140 *
2985 DIRECŢIA CONSTRUCŢII MILITARE 1950 1958 1804
2983 DIRECŢIA CONSTRUCŢII SPECIALE 1952 1957 3755

109
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3031 DIRECŢIA CONTABILITATE 1933 1948 1827
DIRECŢIA CONTABILITATE CONTROL
3035 1949 1950 908
FINANCIAR INTERN
3037 DIRECŢIA CONTENCIOS 1859 1950 4229
DIRECŢIA CONTENCIOS - MINISTERUL
3054 ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI PRODUCŢIEI DE 1938 1949 882
RĂZBOI
3032 DIRECŢIA CONTROL (SERVICIUL CONTROL) 1898 1951 1708
DIRECŢIA CONTROL - MINISTERUL
3052 ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI PRODUCŢIEI DE 1938 1946 148
RĂZBOI
X391 DIRECŢIA CONTROL FINANCIAR INTERN 1965 1979 2125 *
3034 DIRECŢIA CONTROL FINANCIAR INTERN 1958 1974 1557
DIRECŢIA CURSULUI DE COMANDAMENT-
3045 1930 1937 42
MARELE STAT MAJOR
3006 DIRECŢIA EDITURII MILITARE 1950 1958 259
DIRECŢIA FABRICAŢIE ARMAMENT ŞI
3260 1940 1945 485
TRĂSURI DE RĂZBOI
DIRECŢIA FABRICAŢIE MATERIALE DE RĂZBOI-
3050 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI 1937 1942 417
PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
DIRECŢIA FABRICAŢIE MUNIŢIE - MINISTERUL
3057 ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI PRODUCŢIEI DE 1940 1944 538
RĂZBOI
3002 DIRECŢIA FARMACEUTICĂ 1932 1941 113
DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ - SECŢIA *
X415 1965 1979 20
DECONTĂRI
DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ - *
X413 1960 1979 132
SECTORUL CONTABILITĂŢI CENTRALE
DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ (GESTIUNEA *
X414 1956 1979 82
FONDURILOR CHELTUIELILOR SPECIALE)
3029 DIRECŢIA FINANCIARĂ 1950 1979 8966 *
DIRECŢIA FORTIFICAŢII (SERVICIUL
3023 1916 1947 4469
FORTIFICAŢIILOR)
3039 DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII 1963 1978 1155
DIRECŢIA GENERALĂ A ŞCOLILOR MILITARE -
3021 1911 1947 1862
MNISTERUL DE RĂZBOI
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII -
3038 1961 1974 1452
DIRECŢIA PLANIFICARE
DIRECŢIA GENERALĂ POŞTĂ TELEFON
2982 1932 1949 638
TELEGRAF
2979 DIRECŢIA GOSPODĂRIE 1949 1979 4525 *
3251 DIRECŢIA GOSPODĂRIE - DEPOZITE "T" 1973 1979 3 *
DIRECŢIA GOSPODĂRIE - SECŢIA GESTIUNI
3107 1950 1959 293
SPECIALE "K"
DIRECŢIA INDUSTRIE RĂZBOI - MINISTERUL
3053 ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI PRODUCŢIEI DE 1937 1947 765
RĂZBOI
X392 DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1969 1979 599 *
3036 DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1901 1979 4177 *
3224 DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1951 1978 1834 *
110
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3019 DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR 1957 1970 3573
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
3020 1937 1950 100
MILITAR (MARELE STAT MAJOR)
DIRECŢIA INVESTIŢII CONSTRUCŢII ŞI *
X434 1975 1979 2070
CAZAREA TRUPELOR
3010 DIRECŢIA ÎNZESTRARE AERONAUTICĂ 1947 1949 393
2995 DIRECŢIA ÎNZESTRARE AUTO BLINDATE 1947 1948 337
3044 DIRECŢIA JOCULUI DE RĂZBOI 1950 1952 152
DIRECŢIA JUSTIŢIEI MILITARE (ACTE
5465 1900 1952 4455
CĂSĂTORIE - DOTĂ)
3248 DIRECŢIA LUCRĂRI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1972 1979 1464 *
DIRECŢIA MANEVRELOR - MARELE STAT
3047 1929 1939 214
MAJOR
3081 DIRECŢIA MATERIALE 1947 1949 66
3009 DIRECŢIA MATERIALE INSTALAŢII NOI 1915 1918 604
3061 DIRECŢIA MATERIALELOR 1933 1947 354
DIRECŢIA MECANIZARE ŞI AUTOMATIZAREA *
X443 1967 1979 711
CONDUCERII TRUPELOR
DIRECŢIA MEDICALĂ - MINISTERUL DE
2999 1959 1977 3423
RĂZBOI
3003 DIRECŢIA MOŞIILOR ARMATEI 1934 1941 299
2993 DIRECŢIA MOTOMECANIZARE 1945 1946 628
DIRECŢIA OPERAŢII (SECŢIA OPERAŢII; *
5418 1896 1979 7574
SECŢIA A 3-A OPERAŢII) - MARELE STAT MAJOR
DIRECŢIA ORGANIZARE MOBILIZARE -
3043 1951 1960 541
MARELE STAT MAJOR
DIRECŢIA PERSONAL EVIDENŢĂ RESURSE *
X395 1958 1979 182
UMANE
DIRECŢIA PERSONAL-MINISTERUL
3056 1938 1945 300
ÎNZESTRĂRII ARMATEI
DIRECŢIA PLANIFICARE MOBILIZARE -
3046 1950 1958 1633
MARELE STAT MAJOR
3049 DIRECŢIA PREGĂTIRE LUPTĂ 1949 1979 2973 *
DIRECŢIA PRODUCŢIE DE RĂZBOI -
3051 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI 1942 1944 117
PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
DIRECŢIA PROIECTARE (SECŢIA PROIECTARE;
3008 1951 1958 1329
INSTITUT STUDII PROIECTĂRI)
DIRECŢIA SĂNĂTĂŢII PUBLICE
3000 1916 1917 62
(DIRECTORATUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE)
DIRECŢIA SANITARĂ (SERVICIUL SANITAR
2996 1885 1941 2913
ARMATĂ; DIRECŢIA A 6-A SANITARĂ)
DIRECŢIA SECRETARIAT - OFICIUL *
3226 1947 1979 5387
RECLAMAŢII SESIZĂRI
DIRECŢIA SPECIALĂ DIN CADRUL *
X430 1952 1979 601
COMITETULUI DE STAT AL PLANIFICĂRII
3014 DIRECŢIA SUBZISTENŢE 1941 1947 617
DIRECŢIA SUPERIOARĂ LUCRĂRI
3024 1917 1917 25
FORTIFICAŢII
2994 DIRECŢIA SUPERIOARĂ MOTOMECANIZARE 1941 1944 900
111
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DIRECŢIA SUPERIOARĂ POLITICĂ A ARMATEI *
3027 1945 1979 12302
(CONSILIUL POLITIC SUPERIOR)
DIRECŢIA SUPERIOARĂ SANITARĂ
2997 1941 1948 720
FARMACEUTICĂ
DIRECŢIA SUPERIOARA ŞI COMANDAMENTUL
3005 1942 1944 651
GENIU
3058 DIRECŢIA SUPERIOARĂ TEHNICĂ 1941 1946 902
DIRECŢIA TANCURI AUTO -
2990 1956 1959 652
COMANDAMENTUL INFANTERIE TANCURI
3059 DIRECŢIA TEHNICĂ 1920 1949 2336
2981 DIRECŢIA TEHNICĂ COMENZI FABRICAŢII 1951 1960 2194
3007 DIRECŢIA TOPOGRAFICĂ MILITARĂ 1951 1979 2167
DIRECŢIA TRANSPORTURI COMUNICAŢII
3048 1951 1974 1265
MILITARE
DIRECŢIA TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII *
X394 1950 1979 1146
MILITARE
3121 DIRECŢIA TRIBUNALE MILITARE 1923 1974 884
3015 DIRECŢIA TRUPE GRĂNICERI 1953 1959 3753
3001 DIRECŢIA VETERINARĂ 1932 1953 579
2316 DIVIZIA 1 GARDĂ (DIVIZIA DE GARDĂ) 1933 1947 1947
DIVIZIA AERIANĂ NR.1 (COMANDAMENTUL
2352 1928 1935 238
DIVIZIEI 1 AERIENE)
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.1
2325 1945 1959 431
(COMPANIA 46 TRANSMISIUNI)
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.16 *
2328 1944 1979 1484
PLOIEŞTI
2326 DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.2 1949 1951 377
3122 DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.3 1951 1959 205
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.34 *
2329 1961 1979 1611
TIMIŞOARA
3123 DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.4 1951 1951 40
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.45
2330 1951 1958 1465
TÂRGU JIU
3124 DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.5 1951 1951 31
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.7
2327 1959 1961 596
BRAŞOV
DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.71
2331 1951 1958 753
BRAŞOV
2332 DIVIZIA ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.78 1952 1958 828
2322 DIVIZIA ARTILERIE RUPERE NR.17 1949 1961 2670
2324 DIVIZIA ARTILERIE RUPERE NR.74 1954 1955 388
3133 DIVIZIA AVIAŢIE 1946 1949 29
2361 DIVIZIA AVIAŢIE ASALT NR.68 BRAŞOV 1952 1958 594
2350 DIVIZIA AVIAŢIE NR.1 1949 1951 257
2351 DIVIZIA AVIAŢIE NR.2 1949 1951 208
3221 DIVIZIA AVIAŢIE NR.70 1978 1979 104 *
2359 DIVIZIA AVIAŢIE NR.87 1952 1953 318
2357 DIVIZIA AVIAŢIE TEHNICĂ NR.34 BUCUREŞTI 1953 1954 29
DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE CU REACŢIE
2358 1952 1958 529
NR.66 CRAIOVA

112
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
2353 DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.15 1955 1956 54
2354 DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.21 1959 1960 230
2356 DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.34 1959 1960 308
DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE REACTIVĂ
2355 1952 1958 567
NR.23 BUCUREŞTI-BRAŞOV
DIVIZIA AVIAŢIE VÂNĂTOARE REACTIVĂ
2360 1951 1959 737
NR.97 (3; 34)
DIVIZIA BLINDATĂ "TUDOR VLADIMIRESCU"
2319 1947 1949 410
DEBREŢIN
DIVIZIA BLINDATĂ NR.1 (DIVIZIA
2318 1941 1944 1017
MOTOMECANIZATĂ NR.1)
2340 DIVIZIA CAVALERIE NR.1 1913 1947 2348
2341 DIVIZIA CAVALERIE NR.2 1913 1940 1818
2342 DIVIZIA CAVALERIE NR.3 1925 1940 434
2343 DIVIZIA CAVALERIE NR.4 1929 1940 562
2344 DIVIZIA CAVALERIE NR.5 1942 1944 900
2349 DIVIZIA CAVALERIE NR.59 1953 1954 280
2345 DIVIZIA CAVALERIE NR.6 1942 1944 520
2346 DIVIZIA CAVALERIE NR.7 1942 1943 284
2347 DIVIZIA CAVALERIE NR.8 1942 1946 802
2348 DIVIZIA CAVALERIE NR.9 1942 1945 368
2368 DIVIZIA DE DUNĂRE 1897 1943 1328
2366 DIVIZIA DE MARE 1904 1943 1294
2369 DIVIZIA FORTIFICAŢII NR.1 1942 1943 1081
DIVIZIA GARDĂ NR.2 (DETAŞAMENTUL MIXT
2317 1940 1943 282
GRĂNICERESC)
2362 DIVIZIA GRĂNICERI NR.1 TIMIŞOARA 1933 1955 2786
2363 DIVIZIA GRĂNICERI NR.2 1951 1953 621
2364 DIVIZIA GRĂNICERI NR.3 1952 1953 586
2365 DIVIZIA GRĂNICERI NR.4 1951 1953 488
2262 DIVIZIA INFANTERIE NR.1 1877 1944 5206
DIVIZIA INFANTERIE NR.1 "TUDOR
2305 1943 1947 706
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
2273 DIVIZIA INFANTERIE NR.10 1910 1959 2881
2274 DIVIZIA INFANTERIE NR.11 1916 1951 2968
2275 DIVIZIA INFANTERIE NR.12 1913 1941 1407
2276 DIVIZIA INFANTERIE NR.13 1916 1951 3690
2277 DIVIZIA INFANTERIE NR.14 1916 1944 2278
2278 DIVIZIA INFANTERIE NR.15 1916 1944 2714
2279 DIVIZIA INFANTERIE NR.16 1916 1951 1984
2280 DIVIZIA INFANTERIE NR.17 1919 1940 1373
2281 DIVIZIA INFANTERIE NR.18 1916 1961 5142
2282 DIVIZIA INFANTERIE NR.19 1916 1945 2678
2263 DIVIZIA INFANTERIE NR.2 1877 1959 5153
DIVIZIA INFANTERIE NR.2 "HORIA, CLOŞCA ŞI
2264 1945 1949 1049
CRIŞAN"
2283 DIVIZIA INFANTERIE NR.20 1919 1944 2190
2284 DIVIZIA INFANTERIE NR.21 1916 1946 2173
2285 DIVIZIA INFANTERIE NR.22 1916 1916 19
2286 DIVIZIA INFANTERIE NR.23 1916 1916 45
113
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
2287 DIVIZIA INFANTERIE NR.24 1943 1943 317
2288 DIVIZIA INFANTERIE NR.25 1939 1941 372
2289 DIVIZIA INFANTERIE NR.26 1939 1940 271
2290 DIVIZIA INFANTERIE NR.27 1939 1941 310
2291 DIVIZIA INFANTERIE NR.28 1952 1956 1355
2265 DIVIZIA INFANTERIE NR.3 1914 1946 2902
2292 DIVIZIA INFANTERIE NR.30 1939 1941 343
2293 DIVIZIA INFANTERIE NR.31 1939 1941 401
2294 DIVIZIA INFANTERIE NR.32 1939 1941 211
2295 DIVIZIA INFANTERIE NR.33 1939 1942 297
2296 DIVIZIA INFANTERIE NR.34 1939 1940 354
2297 DIVIZIA INFANTERIE NR.35 1939 1958 1736
2266 DIVIZIA INFANTERIE NR.4 1912 1950 2148
2267 DIVIZIA INFANTERIE NR.4/24 1943 1944 126
2298 DIVIZIA INFANTERIE NR.41 1952 1954 741
2268 DIVIZIA INFANTERIE NR.5 1913 1951 2688
2269 DIVIZIA INFANTERIE NR.6 1910 1951 4130
2299 DIVIZIA INFANTERIE NR.63 1952 1958 1496
2270 DIVIZIA INFANTERIE NR.7 1900 1951 4248
2300 DIVIZIA INFANTERIE NR.76 1951 1956 1088
2271 DIVIZIA INFANTERIE NR.8 1911 1944 2825
2301 DIVIZIA INFANTERIE NR.86 1952 1958 1371
2302 DIVIZIA INFANTERIE NR.89 1952 1958 1368
2272 DIVIZIA INFANTERIE NR.9 1906 1947 2575
2303 DIVIZIA INFANTERIE NR.93 1952 1960 1068
2304 DIVIZIA INFANTERIE NR.95 1951 1958 1583
2367 DIVIZIA MARITIMĂ NR.42 1962 1966 275
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.1 "TUDOR *
2306 1959 1979 2019
VLADIMIRESCU" DEBREŢIN
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.10 "ŞTEFAN CEL *
2309 1959 1974 2834
MARE" IAŞI
2310 DIVIZIA MECANIZATĂ NR.11 "CAREI" ORADEA 1959 1971 784
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.18 "DECEBAL"
2311 1959 1974 1287
TIMIŞOARA
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.2 "MIHAI VITEAZUL" *
3162 1961 1979 864
CRAIOVA
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.37 "TUDOR
2313 1954 1958 1138
VLADIMIRESCU" BUCUREŞTI
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.49 BASARABI-
2314 1951 1957 1372
CONSTANŢA
DIVIZIA MECANIZATĂ NR.6 "HORIA CLOŞCA ŞI
2307 1959 1960 236
CRIŞAN"
3113 DIVIZIA MECANIZATĂ NR.67 BRĂILA 1968 1979 1038
2374 DIVIZIA MECANIZATĂ NR.81 DEJ 1968 1975 603
2308 DIVIZIA MECANIZATĂ NR.9 "MĂRĂŞEŞTI" 1957 1974 1057
2315 DIVIZIA MECANIZATĂ NR.91 1954 1958 749
2338 DIVIZIA MUNTE NR.4 1942 1945 1310
2370 DIVIZIA PAZĂ NR.1 1942 1943 408
2371 DIVIZIA PAZĂ NR.2 1942 1943 357
2372 DIVIZIA PAZĂ NR.3 1942 1943 158
114
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3151 DIVIZIA TANCURI NR.57 BUCUREŞTI 1968 1979 784 *
DIVIZIA TANCURI NR.6 "HORIA, CLOŞCA ŞI
2320 1961 1977 943
CRIŞAN" TÂRGU MUREŞ
2321 DIVIZIA TANCURI NR.75 1951 1955 628
2373 DIVIZIA TERITORIALĂ NR.1 1917 1918 6
3125 DIVIZIA TERITORIALĂ NR.4 1916 1917 5
2335 DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.1 1918 1951 3534
3124/1 DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.103 1944 1944 14
2333 DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.14 BRAŞOV 1952 1958 1884
2339 DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.18 1943 1944 735
DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.2 (COMPANIA 38
2336 1918 1951 4313
PIONIERI MUNTE)
2337 DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.3 1942 1945 1519
DIVIZIA VÂNĂTORI MUNTE NR.57
2334 1951 1956 984
CARANSEBEŞ
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
2477 1951 1952 124
INDEPENDENT MIXT NR.609 (38)
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
2480 1953 1957 186
INDEPENDENT NR.901
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
2466 1953 1955 92
INDEPENDENT TUNURI UŞOARE NR.477
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3144 1970 1979 74
NR.32 GIARMATA-TIMIŞOARA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3147 1970 1979 160
NR.397 MANGALIA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3148 1970 1979 53
NR.400 VALU LUI TRAIAN
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3145 1970 1979 66
NR.46 FETEŞTI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
2448 1949 1978 396
NR.52 (589) IANCA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3152/A 1970 1979 980
NR.62 DEVESELU-OLT
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
3146 1970 1979 131
NR.75 ALEXENI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
3156 1970 1978 73
NR.85 BUCUREŞTI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
2482 1953 1958 240
NR.941 INDEPENDENT PAZĂ AERODROM
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
2483 1953 1957 202
NR.946 INDEPENDENT PAZĂ AERODROM
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.102
2456 1958 1978 331
(278) PLOIEŞTI
2457 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.125 1958 1961 208
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.130
2458 1951 1960 251
(203, 643)
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.205
3163 1966 1974 156
CRAIOVA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.216
2460 1968 1977 239
TURDA

115
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.318
2461 1951 1960 398
(17) CRAIOVA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.324
2462 1951 1956 168
TIMIŞOARA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.333 *
3153 1968 1979 275
BUCUREŞTI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.336
2463 1952 1958 337
TIMIŞOARA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.346
3168 1968 1974 76
BRĂILA
2445 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.37 1958 1960 12
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.40 *
3063 1970 1979 251
CÂMPIA TURZII
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.427
2465 1954 1958 148
CARANSEBEŞ
2447 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.48 1959 1960 92
2467 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.485 1953 1958 285
2468 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.495 1952 1958 63
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.511
2469 1951 1958 217
BUZIAŞ
2470 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.529 1952 1953 59
2384 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.53 1949 1951 238
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.55
2449 1951 1974 395
(341) DEJ
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.565
2473 1951 1955 96
TÂRGU MUREŞ (1)
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.57 *
2450 1959 1979 603
TÂRGOVIŞTE
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.58
2451 1951 1974 439
(615) ORADEA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.61
2452 1952 1961 241
(541)
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.64
2453 1960 1971 215
TIMIŞOARA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.82
2454 1956 1975 443
(572) BOTOŞANI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
2455 1951 1974 370
NR.91(571) CONSTANŢA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.938
2481 1952 1955 135
MANGALIA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.964
2484 1954 1958 336
BUCUREŞTI
2485 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.969 1953 1956 251
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.984
2486 1953 1958 228
GIARMATA
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC MOTO
2411 1949 1951 135
INDEPENDENT NR.29
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC MOTO
2441 1949 1951 94
INDEPENDENT NR.31
2376 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC MOTO NR.1 1949 1951 133
2375 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.1 (390) 1951 1959 518
2399 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.1089 1955 1958 127
116
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.30
2381 1951 1961 261
(DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.445)
2385 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.308 1952 1953 62
2382 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.34 1949 1951 204
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.350
2387 1952 1958 124
(BATERIA 350 ARTILERIE ANTITANC)
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.357
2388 1952 1953 79
BRAŞOV
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.409
2391 1952 1956 139
TIMIŞOARA
2383 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.46 (343) 1956 1961 185
2394 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.492 1951 1958 435
2396 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.555 1948 1956 476
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.556
3175 1968 1974 255
GALAŢI
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.557
3100 1952 1957 79
(BATERIA 557 ARTILERIE ANTITANC)
2397 DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.678 1953 1958 227
DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.8
2380 1951 1961 275
(DIVIZIONUL 401 ARTILERIE ANTITANC)
2436 DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.2 1922 1939 351
2412 DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ NR.154 1956 1960 277
2413 DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ NR.160 1952 1960 375
DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ NR.307 CAPUL
2414 1952 1955 131
MIDIA
2416 DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ NR.573 1951 1958 186
DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ NR.842
2417 1952 1956 307
EFORIE
DIVIZIONUL ARTILERIE GREA INDEPENDENT
2400 1940 1944 183
NR.37
DIVIZIONUL ARTILERIE GREA INDEPENDENT
2404 1940 1945 95
NR.61
2401 DIVIZIONUL ARTILERIE GREA NR.52 1940 1944 183
2402 DIVIZIONUL ARTILERIE GREA NR.54 1940 1943 99
2403 DIVIZIONUL ARTILERIE GREA NR.57 1940 1945 227
2424 DIVIZIONUL ARTILERIE MUNTE NR.12 1949 1951 78
2422 DIVIZIONUL ARTILERIE MUNTE NR.5 1923 1951 596
DIVIZIONUL ARTILERIE MUNTE NR.6
2423 1923 1951 696
(DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.6)
DIVIZIONUL ARTILERIE NR.203 (DIVIZIONUL
3064 1965 1975 78
RACHETE TACTICE NR.203) CORBU
DIVIZIONUL ARTILERIE RACHETE TACTICE
2534 1965 1974 192
NR.207 LUGOJ
2406 DIVIZIONUL ARUNCĂTOARE MUNTE NR.13 1949 1951 80
DIVIZIONUL ARUNCĂTOARE REACŢIE
2407 1953 1955 207
INDEPENDENT NR.339 ROMAN
DIVIZIONUL ARUNCĂTOARE REACŢIE NR.945
2410 1954 1958 270
LUGOJ
3070 DIVIZIONUL AUTOTUNURI NR.324 TÂRGOVIŞTE 1967 1979 302 *
3140 DIVIZIONUL AUTOTUNURI NR.325 CARACAL 1968 1979 109

117
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
2535 DIVIZIONUL AUTOTUNURI NR.326 BASARABI 1968 1974 29
2536 DIVIZIONUL AUTOTUNURI NR.327 BACĂU 1968 1974 116
2537 DIVIZIONUL AUTOTUNURI NR.328 TIMIŞOARA 1967 1974 223
2491 DIVIZIONUL CAVALERIE INDEPENDENT NR.10 1950 1951 117
DIVIZIONUL CERCETARE ARTILERISTICĂ
2490 1948 1955 321
NR.371 (9) MIHAI BRAVU
2515 DIVIZIONUL DISTRUGĂTOARE NR.101 (418) 1951 1960 1160
2522 DIVIZIONUL DRAGAJ FLUVIAL NR.519 1952 1957 132
2524 DIVIZIONUL DRAGAJ NR.596 CONSTANŢA 1951 1959 939
2517 DIVIZIONUL DRAGOARE BAZĂ NR.146 (596) 1960 1966 364
2518 DIVIZIONUL DRAGOARE RADĂ NR.174 1959 1961 111
2510 DIVIZIONUL DRAGOARE RADĂ NR.19 1959 1966 243
2520 DIVIZIONUL MONITOARE NR.407 1951 1956 521
DIVIZIONUL MONITOARE VEDETE BLINDAJE
2514 1959 1960 88
SUBMARINE NR.95
DIVIZIONUL MONITOARE VEDETE BLINDATE
2526 SIGURANŢĂ NR.1027 (DETAŞAMENTUL DE 1956 1958 278
NAVE)
DIVIZIONUL NAVE GRĂNICEREŞTI NR.3
3135 1960 1974 35
DROBETA-TURNU SEVERIN
DIVIZIONUL NAVE GRĂNICEREŞTI NR.96
3136 1970 1974 218
GIURGIU
DIVIZIONUL NAVE GRĂNICEREŞTI NR.97
3139 1970 1974 67
CONSTANŢA
3138 DIVIZIONUL NAVE GRĂNICERI NR.60 BRĂILA 1969 1974 386
2418 DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.1 1937 1948 1034
2419 DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.2 1937 1949 771
DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.206 *
2426 1969 1979 267
HĂLCHIU
2420 DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.3 1937 1946 640
2421 DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.4 1942 1945 223
DIVIZIONUL OBUZIERE MUNTE NR.41 (100 mm) *
3149 1969 1979 423
RÂMNICU VÂLCEA
DIVIZIONUL PREGĂTIRE ECHIPAJE NAVE
3137 1972 1974 24
NR.399 GIURGIU
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.1 *
3206 1978 1979 28
BOTENI
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.1 *
3192 1979 1979 7
BRAŞOV
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.2 *
3207 1979 1979 23
BUCŞANI
3208 DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.3 1979 1979 25 *
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.3 *
3202 1979 1979 7
BRAŞOV
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.4 *
3209 1979 1979 30
MIHAI BRAVU
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.5 *
3210 1979 1979 26
HEREŞTI
DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.6 *
3211 1979 1979 22
SOHATU

118
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3213 DIVIZIONUL RACHETE ANTIAERIENE NR.8 1979 1979 30 *
3071 DIVIZIONUL RACHETE TACTICE NR.113 PLOIEŞTI 1962 1979 533 *
2538 DIVIZIONUL RACHETE TACTICE NR.151 ORADEA 1964 1975 320
DIVIZIONUL RACHETE TACTICE NR.180
3161 1963 1974 140
CRAIOVA
DIVIZIONUL RADIOTEHNIC ILUMINARE NR.950
2500 1953 1956 57
DEVESELU
2501 DIVIZIONUL RADIOTEHNIC ILUMINARE NR.954 1953 1958 117
2502 DIVIZIONUL RADIOTEHNIC ILUMINARE NR.957 1955 1957 61
2377 DIVIZIONUL REPERAJ NR.1 1941 1945 37
DIVIZIONUL SPECIALITĂŢI MOTO NR.1
2493 1947 1948 89
(DIVIZIONUL ARTILERIE ANTITANC NR.2)
2494 DIVIZIONUL SPECIALITATI MOTO NR.18 1947 1948 49
2523 DIVIZIONUL SUBMARINE NR.594 MANGALIA 1951 1958 216
3215 DIVIZIONUL TEHNIC NR.10 CIOROGÂRLA 1975 1979 17 *
3214 DIVIZIONUL TEHNIC NR.9 PANTELIMON 1979 1979 20 *
2504 DIVIZIONUL TREN NR.1 1914 1931 339
2505 DIVIZIONUL TREN NR.3 1916 1931 154
2506 DIVIZIONUL TREN NR.4 1913 1931 215
2507 DIVIZIONUL TREN NR.5 1916 1931 123
2508 DIVIZIONUL TREN NR.6 1919 1931 54
2509 DIVIZIONUL TREN NR.7 1919 1931 117
DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.1
2427 1923 1951 960
(DIVIZIONUL ARTILERIE MUNTE NR.1)
2428 DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.2 1915 1951 1571
DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.3
2429 1922 1945 850
(DIVIZIONUL ARTILERIE MUNTE NR.3)
2430 DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.4 1923 1947 949
2433 DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.8 1942 1946 243
2434 DIVIZIONUL TUNURI MUNTE NR.9 1942 1946 475
DIVIZIONUL VÂNĂTOARE SUBMARINE NR.1061
2527 1955 1958 121
MANGALIA
2511 DIVIZIONUL VÂNĂTOARE SUBMARINE NR.50 1959 1966 210
DIVIZIONUL VEDETE BLINDATE SUBMARINE
2525 1952 1956 143
NR.640 GIURGIU
2512 DIVIZIONUL VEDETE DRAGOARE NR.88 (1074) 1957 1961 152
3065 DIVIZIONUL VEDETE NR.133 MANGALIA 1964 1970 61
DIVIZIONUL VEDETE TORPILOARE NR.319
2519 1952 1958 299
MANGALIA
2513 DIVIZIONUL VEDETE TORPILOARE NR.93 1960 1970 85
3377 ECONOMAT MARELE STAT MAJOR 1945 1948 57
X586 EDITURA MILITARĂ 1957 1979 869 *
3378 EDITURA MILITARĂ 1959 1974 1120
X587 EDITURA MILITARĂ (REVISTE ŞI ZIARE) 1975 1979 181 *
ESCADRILA AVIAŢIE CERCETARE NR.31 *
3380 1978 1979 103
TIMIŞOARA
ESCADRILA AVIAŢIEI CERCETARE NR.38
3363 1964 1979 305
FETEŞTI
3370 ESCADRILA DISTRUGĂTOARE 1922 1945 526
ESCADRILA HIDROAVIAŢIE NR.1155 PALAZUL
3366 1956 1956 26
MARE-CONSTANŢA
119
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3364 ESCADRILA HIDROAVIAŢIE NR.256 1957 1958 89
3365 ESCADRILA HIDROAVIAŢIE NR.347 1947 1955 442
3371 ESCADRILA NAVE SIGURANŢĂ FLUVIALĂ 1948 1951 38
3369 ESCADRILA PREGĂTIRE MONITOARE 1937 1941 98
3416 FABRICA MILITARĂ CARTOGRAFIE 1951 1958 143
FABRICA MILITARĂ PRODUSE ALIMENTARE ŞI
3414 1938 1951 312
UNSORI TIMIŞOARA
3417 FARMACIA GARNIZOANA BACĂU 1928 1953 57
3439 FARMACIA MARINĂ CONSTANŢA 1941 1951 50
FILIALA DEPOZITUL DE MATERIALE SANITAR-
3437 1960 1968 87
VETERINARE NR.227
FILMOTECA MINISTERULUI APĂRĂRII *
3438 1976 1979 19
NAŢIONALE
3390 FLOTILA AEROSTAŢIE NR.1 1919 1944 521
3398 FLOTILA ASALT NR.3 1940 1951 86
FLOTILA AVIAŢIE TRANSPORT NR.50 *
3431 1971 1979 558
BUCUREŞTI
3391 FLOTILA BOMBARDAMENT NR.1 1937 1945 284
3394 FLOTILA BOMBARDAMENT NR.2 1939 1945 331
3400 FLOTILA BOMBARDAMENT NR.3 1940 1944 383
3402 FLOTILA BOMBARDAMENT NR.4 1945 1947 32
FLOTILA DE DUNĂRE (BRIGADA 230 NAVE
3404 1951 1961 2360
FLUVIALE; FLOTILA 145 DE DUNĂRE)
3407 FLOTILA DE LUPTĂ 1924 1933 26
3403 FLOTILA DRAGAJ 1940 1951 142
FLOTILA DUNĂRE-RAION 71 APĂRARE
3405 1956 1960 121
CONTRA MINE
FLOTILA HIDROAVIAŢIE (GRUP AVIAŢIE
3406 1924 1944 243
MARINĂ)
3392 FLOTILA INFORMAŢII NR.1 1930 1945 597
3408 FLOTILA INFORMAŢII NR.2 1921 1944 266
3395 FLOTILA INFORMAŢII NR.2 (6) 1945 1949 429
3399 FLOTILA INFORMAŢII NR.3 1921 1944 339
3393 FLOTILA VÂNĂTOARE NR.1 1938 1950 208
3396 FLOTILA VÂNĂTOARE NR.2 1939 1946 308
3401 FLOTILA VÂNĂTOARE NR.3 1940 1945 381
3560 GARNIZOANA AIUD 1920 1953 122
3561 GARNIZOANA ALBA IULIA 1921 1958 433
3562 GARNIZOANA ARAD 1919 1951 563
3563 GARNIZOANA BACĂU 1916 1954 151
3564 GARNIZOANA BALŢI 1920 1944 305
3566 GARNIZOANA BÂRLAD 1917 1957 144
3565 GARNIZOANA BAZARGIC 1930 1940 112
3567 GARNIZOANA BISTRIŢA 1923 1958 109
3568 GARNIZOANA BOTOŞANI 1915 1959 502
3571 GARNIZOANA BRĂILA 1910 1957 197
GARNIZOANA BRAŞOV (COMENDUIREA
3570 1920 1960 645
GARNIZOANEI ORAŞULUI STALIN)
3576 GARNIZOANA CĂLĂRAŞI 1923 1959 144
3580 GARNIZOANA CÂMPULUNG MOLDOVENESC 1942 1952 47
120
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3581 GARNIZOANA CÂMPULUNG MUSCEL 1921 1955 150
3575 GARNIZOANA CARACAL 1921 1960 353
3574 GARNIZOANA CARANSEBEŞ 1922 1959 95
3585 GARNIZOANA CLUJ 1919 1959 487
3586 GARNIZOANA CRAIOVA 1904 1952 321
3588 GARNIZOANA DEJ 1920 1951 140
3589 GARNIZOANA DEVA 1921 1959 126
3590 GARNIZOANA DOROHOI 1922 1952 280
3592 GARNIZOANA FĂGĂRAŞ 1919 1958 419
3591 GARNIZOANA FĂLTICENI 1913 1952 141
3593 GARNIZOANA FOCŞANI 1928 1952 226
GARNIZOANA GALAŢI (COMENDUIREA
3594 1923 1956 341
GARNIZOANEI GALAŢI)
GARNIZOANA GIURGIU (COMENDUIREA
3596 1920 1952 126
GARNIZOANEI GIURGIU)
3597 GARNIZOANA HUSI 1919 1955 131
3598 GARNIZOANA IAŞI 1917 1957 283
3600 GARNIZOANA INEU 1936 1960 88
3601 GARNIZOANA LUGOJ 1919 1958 463
3604 GARNIZOANA MOINEŞTI 1918 1952 22
3605 GARNIZOANA ODORHEI 1919 1951 176
GARNIZOANA ORADEA (COMENDUIREA
3608 1921 1959 329
GARNIZOANEI ORADEA)
3609 GARNIZOANA ORAŞTIE 1919 1945 160
3607 GARNIZOANA ORĂVIŢA 1925 1959 102
3610 GARNIZOANA ORŞOVA 1920 1951 202
3611 GARNIZOANA PIATRA NEAMŢ 1929 1950 91
3612 GARNIZOANA PITEŞTI 1919 1955 431
3614 GARNIZOANA RĂDĂUŢI 1920 1950 232
3616 GARNIZOANA RÂMNICU SĂRAT 1931 1968 97
3617 GARNIZOANA RÂMNICU VÂLCEA 1919 1955 182
3618 GARNIZOANA SATU MARE 1920 1951 212
3619 GARNIZOANA SEBEŞ ALBA 1921 1956 150
3620 GARNIZOANA SFÂNTU GHEORGHE 1921 1954 98
3621 GARNIZOANA SIBIU 1919 1958 691
3622 GARNIZOANA SIGHET 1919 1950 237
3623 GARNIZOANA SIGHIŞOARA 1929 1954 55
3626 GARNIZOANA SLATINA 1930 1953 290
3628 GARNIZOANA SUCEAVA 1922 1952 82
3634 GARNIZOANA TÂRGOVIŞTE 1919 1951 336
3631 GARNIZOANA TÂRGU JIU 1921 1955 348
GARNIZOANA TÂRGU MUREŞ (COMENDUIREA
3633 1921 1959 137
GARNIZOANEI TÂRGU MUREŞ)
3629 GARNIZOANA TECUCI 1921 1960 350
3635 GARNIZOANA TIMIŞOARA 1919 1959 1404
3638 GARNIZOANA TULCEA 1921 1955 120
3637 GARNIZOANA TURDA 1933 1952 64
3639 GARNIZOANA VASLUI 1924 1951 259
3640 GARNIZOANA ZALĂU 1924 1952 70
3471 GRUP AVIAŢIE NR.1 1916 1929 188
121
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3478 GRUP DESERVIRE HIDROAVIAŢIE NR.216 (1024) 1955 1959 170
3479 GRUPARE APĂRARE CONTRA AERONAVE NR.2 1937 1940 612
3481 GRUPARE APĂRARE CONTRA AERONAVE NR.3 1937 1941 416
3484 GRUPARE DEPOZITE NR.304 (1151) 1951 1961 186
3469 GRUPAREA DEPOZITE ATELIERE AERO NR.2 1945 1950 746
3499 GRUPUL APROVIZIONARE NR.57 1941 1945 96
3542 GRUPUL APROVIZIONARE SUBZISTENŢE NR.32 1942 1945 95
3543 GRUPUL APROVIZIONARE SUBZISTENŢE NR.52 1941 1945 73
3497 GRUPUL APROVIZIONARE SUBZISTENŢE NR.8 1941 1944 99
3524 GRUPUL ARTILERIE MUNTE NR.1 1937 1945 241
3525 GRUPUL ARTILERIE MUNTE NR.2 1937 1945 91
3526 GRUPUL ARTILERIE MUNTE NR.3 1937 1945 119
3552 GRUPUL CANONIERE 1921 1943 190
3512 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.1 1939 1940 387
3513 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.2 1938 1940 808
3514 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.3 1938 1940 626
3515 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.4 1938 1940 447
3516 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.5 1939 1940 667
3517 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.6 1938 1940 444
3518 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.7 1938 1940 601
3519 GRUPUL GRĂNICERI PAZĂ NR.8 1940 1940 101
3491 GRUPUL INFANTERIE MOTO NR.1 1948 1949 52
3490 GRUPUL MOBIL ETAPE NR.1 1940 1943 134
GRUPUL NAVE GRĂNICERI (COMPANIA DE
3520 1919 1945 1702
ECHIPAJE)
3553 GRUPUL PAZĂ DEPOZITE 1948 1951 645
3645 GRUPUL SERVICII NR.1 1947 1948 54
3510 GRUPUL SERVICII NR.88 1941 1944 105
GRUPUL SERVICII VOLUNTARI
3495 MOTOMECANIZAT NR.2 "HORIA, CLOŞCA ŞI 1947 1948 24
CRIŞAN"
GRUPUL SPECIALITATI MOTO NR.2 "TUDOR
3493 1947 1948 95
VLADIMIRESCU"
3494 GRUPUL SPECIALITĂŢI MOTO NR.4 1947 1948 123
3644 GRUPUL VÂNĂTOARE NR.2 1945 1949 113
3541 GRUPUL VÂNĂTORI CĂLĂRI 1923 1945 314
3527 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.1 1930 1949 138
3536 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.11 1944 1947 45
3537 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.12 1945 1947 55
3528 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.2 1921 1943 193
3529 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.3 1922 1945 157
3530 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.4 1923 1945 304
3531 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.5 1923 1949 264
3532 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.6 1923 1948 164
3533 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.7 1939 1948 101
3534 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.8 1939 1949 256
3535 GRUPUL VÂNĂTORI MUNTE NR.9 1939 1945 139
3467 GUVERNĂMÂNTUL BASARABIA 1941 1944 470
3749 ÎNCHISOAREA MILITARĂ JILAVA 1916 1949 829

122
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
3724 INSPECTORATUL PROTECŢIEI MUNCII 1966 1973 51
3719 INSPECTORATUL DE PREGĂTIRE PREMILITARĂ 1934 1945 821
INSPECTORATUL DE PROTECŢIE CIVILĂ *
X655 1958 1975 93
BUCUREŞTI - BIROUL MOBILIZARE
INSPECTORATUL DE PROTECŢIE CIVILĂ *
X654 BUCUREŞTI (STATUL MAJOR DE PROTECŢIE 1952 1979 468
CIVILĂ)
INSPECTORATUL GENERAL AL INFANTERIEI *
3714 1922 1949 1448
ŞI VÂNĂTORILOR DE MUNTE
3707 INSPECTORATUL GENERAL AL AERONAUTICII 1923 1932 463
INSPECTORATUL GENERAL AL ARTILERIEI
3706 1861 1947 1478
(DIRECŢIA APĂRARE CONTRA GAZE)
INSPECTORATUL GENERAL AL CAVALERIEI
3709 1917 1949 1399
(DIRECŢIA SUPERIOARĂ A CAVALERIEI)
INSPECTORATUL GENERAL AL
3718 1939 1947 344
FORMAŢIUNILOR MOTOMECANIZATE
INSPECTORATUL GENERAL AL GENIULUI
3710 1916 1946 1689
(DIRECŢIA TRANSMISIUNI)
3715 INSPECTORATUL GENERAL AL INTENDENŢEI 1917 1949 1606
3742 INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI 1942 1948 12
3716 INSPECTORATUL GENERAL AL MARINEI 1918 1947 1626
3701 INSPECTORATUL GENERAL DE ARMATĂ NR.1 1918 1948 298
3702 INSPECTORATUL GENERAL DE ARMATĂ NR.2 1918 1949 553
3703 INSPECTORATUL GENERAL DE ARMATĂ NR.3 1918 1947 422
3704 INSPECTORATUL GENERAL DE ARMATĂ NR.4 1920 1933 99
3725 INSPECTORATUL GENERAL SANITAR 1921 1940 442
3705 INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC ARMATĂ 1919 1947 1778
INSPECTORATUL MUZICII AL ARMATEI
3717 1935 1974 465
(SECŢIA MUZICILOR MILITARE)
X653 INSPECTORATUL MUZICII MILITARE 1975 1979 413 *
X656 INSTITUTUL MEDICO-MILITAR 1975 1979 1129 *
3727 INSTITUTUL GEOGRAFIC MILITAR 1896 1951 2174
3726 INSTITUTUL MILITAR SANITAR 1920 1953 373
INSTITUTUL TEHNIC DE CERCETĂRI
3743 1959 1974 638
ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI-CLINCENI
ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ DE STAT
3734 1950 1951 280
"RECUPERAREA" BRAGADIRU
ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ DE STAT
3733 1948 1949 461
"DELABORARE" BRAGADIRU
ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ DE STAT
3732 1948 1950 256
SIBIU
ÎNTREPRINDEREA MILITARĂ DE CONSTRUCŢII
3730 1951 1959 3124
NR.2 TIMIŞOARA
ÎNTREPRINDEREA MILITARĂ DE CONSTRUCŢII
3731 1953 1959 2654
NR.3 PLOIEŞTI
LABORATORUL FOTOGRAMETRIC ARTILERIE
3807 1961 1974 163
BUCUREŞTI
LABORATORUL ARTILERISTIC AL ARMATEI
3805 1960 1978 531
BUCUREŞTI

123
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
LABORATORUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
3785 1959 1959 7
EXPERIMENTE AVIAŢIE RADIOLOCAŢIE
LABORATORUL DE DOZIMETRIE MILITARĂ
3784 1969 1974 76
NR.212
LABORATORUL FOTOGRAMETRIC ARMATA
3806 1958 1974 98
A 3-A CRAIOVA
LAGĂRELE DE CONCENTRARE ALE
3810 1939 1941 0
MILITARILOR POLONEZI ÎN ROMÂNIA
3798 LICEUL MILITAR "D.A.STURDZA" CRAIOVA 1910 1948 871
LICEUL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" *
3797 1949 1979 2607
BREAZA
3800 LICEUL MILITAR "GENERAL MACAROVICI" 1906 1948 841
LICEUL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" TÂRGU
3802 1921 1947 413
MUREŞ
LICEUL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA- *
3809 1975 1979 82
IULIA
LICEUL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" GALAŢI
6632 1957 1960 260
(LICEUL MILITAR MARINĂ)
3803 LICEUL MILITAR "NICOLAE FILIPESCU" 1912 1948 625
3799 LICEUL MILITAR "REGELE FERDINAND" 1919 1945 260
LICEUL MILITAR "ŞTEFAN CEL MARE" *
3804 1924 1979 2030
CÂMPULUNG-MOLDOVENESC
3796 LICEUL MILITAR INDUSTRIAL 1940 1948 396
MANUTANŢA CENTRALĂ A ARMATEI -
3841 1907 1956 881
BUCUREŞTI
3831 MARELE CARTIER GENERAL 1913 1942 3969
X911 MARELE STAT MAJOR - SECŢIA MOBILIZARE 1950 1979 296 *
MARELE STAT MAJOR SECŢIA MOBILIZARE- *
X903 1970 1979 2205
DIRECŢIA ORGANIZARE MOBILIZARE
MARELE STAT MAJOR-SECŢIA COMPLETARE *
X890 MILITARI COORDONARE RECRUTARE- 1970 1979 818
ÎNCORPORĂRI
3995 MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI 1940 1944 211
3837 MINISTERUL AGRICULTURII 1935 1946 653
MINISTERUL COORDONĂRII - STATUL MAJOR
3836 1940 1941 129
ECONOMIC
3832 MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI 1936 1940 6135
3838 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 1909 1948 261
MINISTRUL ADJUNCT PENTRU
3835 1949 1952 427
ADMINISTRAŢIE ŞI SPATELE ARMATEI
MINISTRUL ADJUNCT PENTRU ARMAMENT ŞI
3833 1949 1953 215
TEHNICĂ
3840 MUNCA TINERETULUI ROMÂN BREAZA 1941 1945 111
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X754 1967 1979 281
CIVILĂ AL JUDEŢULUI ALBA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X755 1970 1979 14
CIVILĂ AL JUDEŢULUI ARGEŞ
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE
X756 1965 1967 4
CIVILĂ AL JUDEŢULUI BIHOR
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X757 1968 1979 137
CIVILĂ AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

124
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X758 1968 1979 27
CIVILĂ AL JUDEŢULUI BRĂILA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X760 1961 1979 490
CIVILĂ AL JUDEŢULUI BUZĂU
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X761 1964 1979 480
CIVILĂ AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X763 1950 1979 436
CIVILĂ AL JUDEŢULUI CONSTANŢA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X764 1953 1979 86
CIVILĂ AL JUDEŢULUI GIURGIU
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X765 1951 1979 2024
CIVILĂ AL JUDEŢULUI HARGHITA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X766 1954 1979 73
CIVILĂ AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X768 1961 1979 1110
CIVILĂ AL JUDEŢULUI OLT
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X769 1953 1979 571
CIVILĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X770 1968 1979 42
CIVILĂ AL JUDEŢULUI SIBIU
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X771 1965 1979 94
CIVILĂ AL JUDEŢULUI SUCEAVA
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X772 1972 1979 12
CIVILĂ AL JUDEŢULUI TELEORMAN
OFICIUL DE PROBLEME SPECIALE ŞI APĂRARE *
X774 1968 1979 71
CIVILĂ AL JUDEŢULUI VRANCEA
OFICIUL JURIDIC (DIRECŢIA SECRETARIAT- *
3902 1949 1979 1719
SECŢIA JURIDICĂ)
3994 OFICIUL MOBIL CALCUL - MARELE STAT MAJOR 1979 1979 150 *
ORGANIZAŢIA "ZONA 1 ODESSA" - MARELE
3991 1942 1943 636
CARTIER GENERAL
4040 PARCUL NAVELOR GRĂNICERILOR 1946 1951 590
4067 POLIGONUL DE EXPERIMENTĂRI CĂI FERATE 1971 1979 172 *
4043 POLIGONUL CENTRAL ARTILERIE CINCU 1954 1959 208
X789 POLIGONUL DE EXPERIENŢE AL ARMATEI 1975 1979 1138 *
POLIGONUL DE EXPERIENŢE STUDII ARMATĂ
4042 1927 1975 1318
SUDIŢI - JEGĂLIA
POLIGONUL DE TRAGERE ARTILERIE TANCURI
4046 1953 1975 198
AL ARMATEI A 4-A CINCU
POLIGONUL DE TRAGERE TIP 2 AL ARMATEI
4070 1956 1975 743
A 2-A SMÂRDAN
4068 POLIGONUL DE TRAGERE TIP 3 MIHAI-BRAVU 1964 1979 174 *
PORTUL MILITAR MANGALIA
4047 1960 1964 261
(DETAŞAMENTUL DE APROVIZIONARE NR.1)
X788 PRESA MILITARĂ (COLECŢIE ZIARE) 1945 1979 163 *
4039 PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 1918 1948 33
3272 PROCURATURA GENERALĂ MILITARĂ 1949 1955 160
4052 PUNCTE DE CONTROL TRECERE FRONTIERĂ 1946 1955 1208
RAION OBSERVARE TRANSMISIUNI NR.584
4913 1951 1956 233
GIURGIU
RAIONUL APĂRARE CONTRA MINE NR.46
4902 1956 1960 191
(RAION APĂRARE CONTRA MINE NR.1149)
125
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4903 RAIONUL APĂRARE CONTRA MINE NR.71 (1076) 1956 1960 268
4922 REDACŢIA REVISTEI "VIAŢA MILITARĂ" 1947 1974 118
X804 REGIA AUTONOMĂ ROMTEHNICĂ 1975 1979 7435 *
REGIMENTUL (DIVIZION) RACHETE *
3154 1977 1979 93
ANTIAERIENE NR.48 BUCUREŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
4748 1951 1958 674
INDEPENDENT NR.290
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT *
4710 1943 1979 911
NR.15 HUNEDOARA
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
4711 1959 1962 253
NR.16 CONSTANŢA
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT
4713 1959 1973 719
NR.18
4696 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.1 1929 1951 1005
4705 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.10 1944 1962 690
4722 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.103 1952 1959 556
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.11 *
4706 1949 1979 930
BRAŞOV
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
4723 1954 1958 515
NR.113 GIURGIU
4707 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.12 1949 1962 595
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
4724 1951 1958 417
NR.121 CONSTANŢA
4708 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.13 1949 1960 279
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
4725 1952 1958 601
NR.133 HUNEDOARA
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
4726 1951 1959 782
NR.137 PLOIEŞTI
4709 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.14 1959 1963 901
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.141
4727 1951 1958 615
SOMEŞENI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.143
4728 1951 1958 625
OTOPENI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.151
4729 1952 1959 522
FETEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ
4730 1952 1958 501
NR.168 PLOIEŞTI
4712 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.17 1949 1966 323
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.176
4731 1952 1958 422
TÂRGU JIU
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.187
4732 1951 1958 171
BUCUREŞTI
4714 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.19 1959 1973 544
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.193
4733 1951 1959 499
STREJNIC
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.194
4734 1951 1959 660
BUCUREŞTI
4697 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.2 1929 1951 4296
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.205
4736 1951 1958 348
BRAŞOV

126
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.212
4737 1952 1959 545
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.224
4738 1952 1959 357
BUCUREŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.233
4739 1951 1958 368
TÂRGU JIU
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.238
4740 1951 1958 661
BUCUREŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.240
4741 1955 1959 288
GALAŢI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.244
4742 1952 1959 690
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.252
4743 1951 1958 451
SOMEŞENI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.261
4744 1952 1958 575
BUCUREŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.266
4745 1951 1958 679
REŞIŢA
4718 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.27 1959 1961 59
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.278
4746 1951 1958 453
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.289
4747 1952 1957 349
GALAŢI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.292
4749 1951 1956 318
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.299
4750 1952 1956 373
BUCUREŞTI
4698 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.3 1941 1962 2205
4751 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.300 1957 1958 49
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.4 *
4699 1941 1979 2763
MIXT PLOIEŞTI
4700 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.5 1941 1962 2053
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.6
4701 1941 1974 3866
RÂMNICU SĂRAT
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.66
4720 1964 1978 514
FLOREŞTI-CLUJ
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.7
4702 1942 1949 373
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.77
4965 1964 1975 387
TÂRGU JIU
4703 REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.8 1942 1960 1919
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.89
4721 1964 1978 747
FLOREŞTI-CLUJ
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.9
4704 1942 1960 947
PLOIEŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE ANTIAERIANĂ NR.96
4966 1961 1974 396
TÂRGU JIU
4620 REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.1 1947 1949 94
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.24 *
4622 1948 1979 1621
LUGOJ
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.254
4631 1952 1955 71
ARGEŞ
127
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.268
4632 1952 1955 67
CARACAL
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.29 *
4623 1951 1979 1448
(153) ALEXANDRIA
4621 REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.6 1947 1951 208
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.612
4634 1968 1971 84
BAIA MARE
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.65
4625 1959 1977 919
BRĂILA
REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.79 *
4935 1969 1979 515
TECUCI
4627 REGIMENTUL ARTILERIE ANTITANC NR.99 1955 1959 59
REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.1
4664 1923 1947 770
(DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.1)
4665 REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.2 1939 1944 244
4670 REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.27 1949 1951 212
REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.3
4666 1925 1947 396
(DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.3)
REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.4
4667 1930 1944 427
(DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.4)
REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.5
4668 1940 1944 268
(DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.5)
REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.6
4669 1940 1946 387
(DIVIZIONUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.6)
4675 REGIMENTUL ARTILERIE CETATE NR.1 1905 1917 296
REGIMENTUL ARTILERIE COASTĂ NR.1
4678 1940 1949 739
(DIVIZIONUL ARTILERIE COASTĂ)
REGIMENTUL ARTILERIE COASTĂ NR.43
4679 1960 1961 247
(BATERIA ARTILERIE COASTĂ NR.4)
4951 REGIMENTUL ARTILERIE FORTIFICAŢII NR.1 1939 1943 322
4683 REGIMENTUL ARTILERIE FORTIFICAŢII NR.4 1940 1943 262
4673 REGIMENTUL ARTILERIE GARDA NR.2 1933 1947 631
4674 REGIMENTUL ARTILERIE GARDA NR.3 1940 1947 340
4690 REGIMENTUL ARTILERIE GRĂNICERI NR.1 1934 1947 538
4691 REGIMENTUL ARTILERIE GRĂNICERI NR.2 1940 1943 202
REGIMENTUL ARTILERIE GREA FORTIFICAŢII
4682 1939 1944 369
NR.1
4656 REGIMENTUL ARTILERIE GREA MOTO NR.1 1946 1949 255
4659 REGIMENTUL ARTILERIE GREA MOTO NR.8 1940 1944 139
4635 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.1 1915 1945 1110
4642 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.14 1949 1950 294
4644 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.16 1949 1950 283
4612 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.182 1951 1958 671
4657 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.2 1916 1950 879
4645 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.20 1949 1951 394
4646 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.23 1949 1950 267
4648 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.242 1951 1958 594
4688 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.264 1951 1958 224
4658 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.3 1915 1950 1658
4647 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.37 1949 1950 329

128
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4636 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.4 1916 1948 1210
4637 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.5 1923 1950 1590
4638 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.6 1923 1949 811
4639 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.7 1923 1949 2066
4640 REGIMENTUL ARTILERIE GREA NR.8 1948 1951 362
4933 REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.1 1939 1944 502
4649 REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.1 T.V. 1943 1959 503
4652 REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.12 1949 1951 108
REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.157
4653 1951 1955 101
(DIVIZIONUL ARTILERIE MOTO NR.157)
REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.211
4654 1952 1959 519
BUCUREŞTI
REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.286
4655 1951 1958 517
MEDGIDIA
4651 REGIMENTUL ARTILERIE MOTO NR.3 1943 1946 221
4681 REGIMENTUL ARTILERIE MUNTE NR.116 (5) 1951 1959 962
REGIMENTUL ARTILERIE NR.1 SLATINA *
4544 1913 1979 906
(REGIMENTUL 1 ARTILERIE "REGELE CAROL I")
REGIMENTUL ARTILERIE NR.10
4553 1914 1944 530
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.10)
4604 REGIMENTUL ARTILERIE NR.104 1943 1943 77
4554 REGIMENTUL ARTILERIE NR.11 1914 1951 1165
4605 REGIMENTUL ARTILERIE NR.111 CĂLĂRAŞI 1951 1958 592
REGIMENTUL ARTILERIE NR.117 BACĂU
4606 1951 1958 576
(BATERIA 343 ARTILERIE ANTITANC)
4555 REGIMENTUL ARTILERIE NR.12 1912 1944 731
4607 REGIMENTUL ARTILERIE NR.126 INEU 1951 1958 684
4556 REGIMENTUL ARTILERIE NR.13 MEDGIDIA 1911 1974 1567
4557 REGIMENTUL ARTILERIE NR.14 1913 1961 1402
4609 REGIMENTUL ARTILERIE NR.142 CARANSEBEŞ 1952 1958 629
REGIMENTUL ARTILERIE NR.15
4558 1914 1946 751
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.15)
4610 REGIMENTUL ARTILERIE NR.150 BUZĂU 1954 1958 196
REGIMENTUL ARTILERIE NR.16 (BRIGADA *
4559 1913 1946 1890
ARTILERIE ANTITANC NR.16) MIHAI BRAVU
4611 REGIMENTUL ARTILERIE NR.166 1952 1956 448
REGIMENTUL ARTILERIE NR.17 (REGIMENTUL
4560 1914 1944 970
OBUZIERE NR.17)
4561 REGIMENTUL ARTILERIE NR.18 1913 1947 856
4562 REGIMENTUL ARTILERIE NR.19 1914 1951 504
4613 REGIMENTUL ARTILERIE NR.191 ROMAN 1956 1959 388
4614 REGIMENTUL ARTILERIE NR.197 BUZIAŞ 1951 1959 612
REGIMENTUL ARTILERIE NR.2 (REGIMENTUL 2
4545 1916 1948 875
OBUZIERE UŞOARE)
4563 REGIMENTUL ARTILERIE NR.20 ROMAN 1913 1961 1086
4630 REGIMENTUL ARTILERIE NR.204 1951 1958 445
4564 REGIMENTUL ARTILERIE NR.21 1914 1946 1811
4565 REGIMENTUL ARTILERIE NR.22 1914 1951 607
4566 REGIMENTUL ARTILERIE NR.23 1914 1944 644
4567 REGIMENTUL ARTILERIE NR.24 1914 1944 983
4615 REGIMENTUL ARTILERIE NR.243 1951 1958 570
129
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL ARTILERIE NR.25 "OITUZ" -
4568 1916 1979 1281
BRĂILA
REGIMENTUL ARTILERIE NR.255 PRUNDU
4616 1951 1958 645
BÂRGĂULUI
4569 REGIMENTUL ARTILERIE NR.26 INEU 1913 1974 1419
4617 REGIMENTUL ARTILERIE NR.276 TIMIŞOARA 1952 1957 514
4571 REGIMENTUL ARTILERIE NR.28 1913 1951 736
4618 REGIMENTUL ARTILERIE NR.284 BUZĂU 1951 1956 450
4973 REGIMENTUL ARTILERIE NR.285 BRĂILA 1968 1974 315
4572 REGIMENTUL ARTILERIE NR.29 1917 1944 934
REGIMENTUL ARTILERIE NR.298 TÂRGOVIŞTE
4619 1951 1959 574
(DIVIZIONUL ARTILERIE NR.298)
REGIMENTUL ARTILERIE NR.3 "GRIVITA"
4546 1916 1975 1214
BACĂU
4573 REGIMENTUL ARTILERIE NR.30 1916 1946 1130
4574 REGIMENTUL ARTILERIE NR.31 1919 1940 669
REGIMENTUL ARTILERIE NR.315 ŞIMLEUL *
4957 1968 1979 231
SILVANIEI
REGIMENTUL ARTILERIE NR.32
4575 1918 1951 699
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.32)
4576 REGIMENTUL ARTILERIE NR.33 1919 1940 722
REGIMENTUL ARTILERIE NR.34
4577 1919 1940 283
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.34)
REGIMENTUL ARTILERIE NR.35
4578 1919 1961 2353
(REGIMENTUL ARTILERIE CĂLĂREAŢĂ NR.35)
REGIMENTUL ARTILERIE NR.36 (REGIMENTUL
4579 1919 1951 1159
ARTILERIE ANTITANC NR.36)
4580 REGIMENTUL ARTILERIE NR.37 1919 1945 774
REGIMENTUL ARTILERIE NR.38
4581 1919 1944 1087
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.38)
4582 REGIMENTUL ARTILERIE NR.39 TIMIŞOARA 1919 1979 2092 *
4547 REGIMENTUL ARTILERIE NR.4 1904 1944 1156
REGIMENTUL ARTILERIE NR.40
4583 1919 1944 557
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.40)
4584 REGIMENTUL ARTILERIE NR.41 1919 1944 1059
REGIMENTUL ARTILERIE NR.42
4585 1919 1960 1644
(REGIMENTUL OBUZIERE NR.42)
4963 REGIMENTUL ARTILERIE NR.43 1968 1979 553 *
4548 REGIMENTUL ARTILERIE NR.5 1914 1961 1062
4587 REGIMENTUL ARTILERIE NR.51 1939 1942 187
4588 REGIMENTUL ARTILERIE NR.52 1939 1941 89
4589 REGIMENTUL ARTILERIE NR.53 1939 1944 235
4590 REGIMENTUL ARTILERIE NR.54 1939 1942 111
4591 REGIMENTUL ARTILERIE NR.55 1939 1943 38
4592 REGIMENTUL ARTILERIE NR.56 1939 1943 125
4593 REGIMENTUL ARTILERIE NR.57 1939 1940 38
4594 REGIMENTUL ARTILERIE NR.58 1939 1940 102
4595 REGIMENTUL ARTILERIE NR.59 1939 1940 152
4549 REGIMENTUL ARTILERIE NR.6 1906 1947 1383
4596 REGIMENTUL ARTILERIE NR.60 1939 1940 40

130
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4597 REGIMENTUL ARTILERIE NR.61 1939 1942 98
4598 REGIMENTUL ARTILERIE NR.63 1939 1941 24
4599 REGIMENTUL ARTILERIE NR.64 1939 1944 94
4600 REGIMENTUL ARTILERIE NR.66 1939 1940 71
4601 REGIMENTUL ARTILERIE NR.67 1939 1941 40
4602 REGIMENTUL ARTILERIE NR.68 1939 1942 64
REGIMENTUL ARTILERIE NR.69 ŞIMLEU
4964 1959 1974 399
(REGIMENTUL 69 ARTILERIE TUNURI ARMATĂ)
4550 REGIMENTUL ARTILERIE NR.7 FLOREŞTI - CLUJ 1914 1977 1110
REGIMENTUL ARTILERIE NR.70 (REGIMENTUL
4603 1930 1941 611
ARTILERIE GARDĂ NR.1)
REGIMENTUL ARTILERIE NR.8 (REGIMENTUL
4551 1906 1944 863
OBUZIERE NR.8)
REGIMENTUL ARTILERIE NR.9 DROBETA
4552 1914 1974 2547
TURNU-SEVERIN
REGIMENTUL ARTILERIE TUNURI ARMATĂ
4684 1959 1974 195
NR.25 BRĂILA
REGIMENTUL ARTILERIE TUNURI ARMATĂ
4685 1955 1958 274
NR.54 (PLUTON 453 AUTO TRANSPORT)
4661 REGIMENTUL ARUNCĂTOARE MOTO NR.18 (3) 1947 1950 309
4662 REGIMENTUL ARUNCĂTOARE MOTO NR.30 1949 1950 199
4866 REGIMENTUL AVIAŢIE ASALT NR.167 TURDA 1950 1958 300
4875 REGIMENTUL AVIAŢIE ASALT NR.251 1951 1958 348
4876 REGIMENTUL AVIAŢIE ASALT NR.263 BRAŞOV 1953 1958 272
4864 REGIMENTUL AVIAŢIE ASALT NR.41 1959 1960 142
REGIMENTUL AVIAŢIE BOMBARDAMENT
4870 1951 1953 50
NR.190 (17)
REGIMENTUL AVIAŢIE BOMBARDAMENT
4878 1951 1958 372
NR.282 (REGIMENTUL 282 AVIAŢIE CERCETARE)
4874 REGIMENTUL AVIAŢIE CERCETARE NR.239 1949 1958 210
4868 REGIMENTUL AVIAŢIE LEGATURĂ NR.177 (9) 1949 1953 59
4846 REGIMENTUL AVIAŢIE NR.2 1949 1951 137
4938 REGIMENTUL AVIAŢIE NR.6 1949 1951 117
4851 REGIMENTUL AVIAŢIE NR.8 1949 1951 75
4883 REGIMENTUL AVIAŢIE ŞCOALA BOBOC 1958 1960 189
4882 REGIMENTUL AVIAŢIE ŞCOALĂ FAZA A II-A 1956 1957 164
4881 REGIMENTUL AVIAŢIE ŞCOALĂ FAZA I BUZĂU 1955 1957 121
REGIMENTUL AVIAŢIE TRANSPORT NR.108
4860 1952 1958 457
BUCUREŞTI
REGIMENTUL AVIAŢIE TRANSPORT NR.99
4937 1959 1979 281
BUCUREŞTI
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE *
4854 1959 1979 556
BOMBARDAMENT NR.49 IANCA
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE *
4863 1959 1979 609
BOMBARDAMENT NR.67 CRAIOVA
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE CU
4865 1952 1958 285
REACŢIE NR.158 CRAIOVA
4845 REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.1 1949 1951 94
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.135
4862 1951 1958 208
CARANSEBEŞ

131
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4867 REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.172 (14) 1951 1958 135
4869 REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.180 (2) 1951 1952 22
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.206
4872 1952 1959 116
IANCA
4873 REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.226 (1) 1951 1958 109
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.294
4879 1951 1958 138
GIARMATA (REGIMENTUL 12 AVIAŢIE)
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.3
4847 1949 1951 125
(REGIMENTUL 3 AVIAŢIE)
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.37
4853 1959 1960 37
CARANSEBEŞ
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.57 -
4855 1959 1979 502
MIHAIL KOGĂLNICEANU
4850 REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.7 1950 1951 94
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.71 *
4980 1971 1979 73
CÂMPIA TURZII
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.86 *
4856 1959 1979 424
FETEŞTI
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.91 *
4857 1959 1979 480
DEVESELU
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.93 *
4858 1959 1979 446
GIARMATA
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE NR.98
4859 1959 1960 93
SILIŞTEA GUMEŞTI
REGIMENTUL AVIAŢIE VÂNĂTOARE
4861 1951 1958 334
REACTIVĂ NR.125
REGIMENTUL CĂI FERATE NR.1 (BATALIONUL
4890 1913 1946 1112
CĂI FERATE)
REGIMENTUL CĂI FERATE NR.2 (REGIMENTUL
4891 1919 1949 1491
CĂI FERATE ŞI PAZĂ NR.2)
REGIMENTUL CĂI FERATE NR.3 (REGIMENTUL
4892 1941 1949 1193
CĂI FERATE ŞI PAZĂ NR.3) BRAŞOV
4758 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.1 1912 1948 1239
4770 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.10 1910 1947 1208
4771 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.11 1919 1945 662
4772 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.12 1919 1947 1402
4773 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.13 1919 1945 672
4776 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.16 1931 1937 203
4760 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.2 1913 1945 703
4761 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.3 1930 1946 338
4762 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.4 1914 1947 541
4764 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.5 1914 1944 719
4765 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.6 1913 1947 262
4766 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.7 1910 1940 428
4767 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.8 1901 1945 1232
4769 REGIMENTUL CĂLĂRAŞI NR.9 1913 1945 543
REGIMENTUL CARELOR DE LUPTĂ NR.1
4515 1920 1948 607
(REGIMENTUL CARELOR DE LUPTĂ)
4517 REGIMENTUL CARELOR DE LUPTĂ NR.2 1939 1948 646
4757 REGIMENTUL CAVALERIE NR.1 SEBEŞ-ALBA 1949 1951 213

132
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4777 REGIMENTUL CAVALERIE NR.119 TÂRGOVIŞTE 1952 1954 119
4778 REGIMENTUL CAVALERIE NR.163 1949 1954 188
4759 REGIMENTUL CAVALERIE NR.2 (119) 1949 1951 284
4779 REGIMENTUL CAVALERIE NR.228 SEBEŞ - ALBA 1952 1954 230
4780 REGIMENTUL CAVALERIE NR.245 1952 1954 333
4763 REGIMENTUL CAVALERIEI NR.4 1949 1951 339
4434 REGIMENTUL DE ESCORTĂ REGALĂ 1920 1935 36
4435 REGIMENTUL DE GARDĂ CĂLARE 1935 1947 178
X810 REGIMENTUL DE GARDĂ NR.30 1959 1974 129
4426 REGIMENTUL DE MARŞ 1917 1945 224
X808 REGIMENTUL DE TRANSMISIUNI NR.47 1975 1979 697 *
REGIMENTUL DESANT PARAŞUTARE NR.60 *
4887 1964 1979 1095
(REGIMENTUL 60 PARAŞUTIŞTI) BUZĂU
REGIMENTUL ELICOPTERE NR.58 SIBIU *
4981 1976 1979 135
(ESCADRILA 115 ELICOPTERE)
4982 REGIMENTUL ELICOPTERE NR.94 ALEXENI 1965 1979 539 *
REGIMENTUL GARDĂ REPUBLICANĂ
4436 1948 1959 868
(BATALIONUL 320 INFANTERIE INDEPENDENT)
4936 REGIMENTUL GENIU (PIONIERI) NR.52 1958 1975 650
4844 REGIMENTUL GENIU AERONAUTIC 1938 1942 980
REGIMENTUL GENIU NR.1 "ALEXANDRU IOAN *
4961 1944 1979 994
CUZA" RÂMNICU VÂLCEA
4969 REGIMENTUL GENIU NR.3 BUZĂU 1969 1979 348 *
4510 REGIMENTUL GRĂNICERESC NR.1 1939 1940 339
4513 REGIMENTUL GRĂNICERESC NR.4 1940 1943 239
4514 REGIMENTUL GRĂNICERI CĂARI 1933 1937 378
4495 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.1 1912 1955 8655
4504 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.10 ORADEA 1943 1963 1840
4952 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.11 SATU MARE 1950 1956 101
4505 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.13 1948 1955 1643
4506 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.14 1950 1953 650
4496 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.2 1915 1956 2675
4497 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.3 ORAVIŢA 1918 1955 3270
4498 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.4 TIMIŞOARA 1919 1953 3954
4499 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.5 1930 1955 5325
4500 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.6 1930 1955 2104
4501 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.7 BAIA MARE 1931 1956 4300
4502 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.8 1931 1955 2404
4503 REGIMENTUL GRĂNICERI NR.9 TURNU SEVERIN 1943 1955 2967
4431 REGIMENTUL INFANTERIE FORTIFICAŢII NR.1 1938 1943 1269
4432 REGIMENTUL INFANTERIE FORTIFICAŢII NR.2 1939 1943 995
REGIMENTUL INFANTERIE FORTIFICATII NR.53
4344 1912 1943 521
(53/65)
REGIMENTUL INFANTERIE MARINĂ
4430 1940 1948 449
(BATALIONUL MIXT DE MARINĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.1 "TUDOR
4287 1943 1948 198
VLADIMIRESCU"
REGIMENTUL INFANTERIE NR.1 (REGIMENTUL
4286 1906 1951 3392
1 DOROBANŢI "DOLJ")
REGIMENTUL INFANTERIE NR.10
4301 1907 1951 2875
(REGIMENTUL 10 DOROBANŢI "PUTNA")
133
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL INFANTERIE NR.104 ZALAU
4390 1951 1958 802
(REGIMENTUL 104 MECANIZAT)
4391 REGIMENTUL INFANTERIE NR.105 JEBEL 1919 1959 825
4392 REGIMENTUL INFANTERIE NR.106 1919 1920 24
REGIMENTUL INFANTERIE NR.107 (107/108)
4393 1919 1958 228
(REGIMENTUL 32 INFANTERIE)
4394 REGIMENTUL INFANTERIE NR.108 1919 1920 40
4395 REGIMENTUL INFANTERIE NR.109 1919 1956 128
REGIMENTUL INFANTERIE NR.11
4302 1906 1951 1500
(REGIMENTUL 11 DOROBANŢI "SIRET")
REGIMENTUL INFANTERIE NR.111
4396 1919 1944 252
(REGIMENTUL 111/112 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.113 "SPĂTARUL
4397 1919 1923 148
COMAN"
4398 REGIMENTUL INFANTERIE NR.114 1919 1954 92
4399 REGIMENTUL INFANTERIE NR.115 1941 1944 299
REGIMENTUL INFANTERIE NR.12
4303 1914 1951 1507
(REGIMENTUL 12 DOROBANŢI "CANTEMIR")
REGIMENTUL INFANTERIE NR.128
4400 1952 1959 662
(REGIMENTUL 38 INFANTERIE)
4304 REGIMENTUL INFANTERIE NR.13 1909 1951 807
4401 REGIMENTUL INFANTERIE NR.134 IAŞI 1952 1958 574
4402 REGIMENTUL INFANTERIE NR.139 1951 1958 660
4305 REGIMENTUL INFANTERIE NR.14 1900 1951 2731
4403 REGIMENTUL INFANTERIE NR.148 GIURGIU 1951 1954 194
4306 REGIMENTUL INFANTERIE NR.15 1904 1959 3043
4404 REGIMENTUL INFANTERIE NR.151 1940 1940 189
4405 REGIMENTUL INFANTERIE NR.152 1940 1940 88
4406 REGIMENTUL INFANTERIE NR.154 1951 1954 371
4307 REGIMENTUL INFANTERIE NR.16 1907 1944 2524
4308 REGIMENTUL INFANTERIE NR.17 1909 1944 1488
4407 REGIMENTUL INFANTERIE NR.173 SĂCĂLAZ 1951 1958 993
REGIMENTUL INFANTERIE NR.18
4309 1909 1959 1992
(REGIMENTUL INFANTERIE NR.288)
4408 REGIMENTUL INFANTERIE NR.185 BRĂILA 1941 1954 351
REGIMENTUL INFANTERIE NR.19
4310 1909 1951 1851
(REGIMENTUL 2 ROMANAŢI NR.19 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.192 ROMAN-
4409 1952 1958 641
BEIUŞ
REGIMENTUL INFANTERIE NR.195 TURNU
4410 1952 1956 502
SEVERIN
4411 REGIMENTUL INFANTERIE NR.199 ORADEA 1951 1956 452
REGIMENTUL INFANTERIE NR.2
4288 1909 1945 2802
(REGIMENTUL 2 DOROBANŢI VÂLCEA)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.2 "TUDOR
4289 1943 1948 118
VLADIMIRESCU" PANDURI
REGIMENTUL INFANTERIE NR.20
4311 1909 1945 811
(REGIMENTUL 20 DOROBANŢI TELEORMAN)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.209 BOCŞA
4412 1952 1956 492
ROMÂNĂ

134
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4312 REGIMENTUL INFANTERIE NR.21 1909 1951 2136
4413 REGIMENTUL INFANTERIE NR.215 1951 1959 751
4414 REGIMENTUL INFANTERIE NR.219 SLOBOZIA 1952 1958 679
REGIMENTUL INFANTERIE NR.22
4313 1909 1951 1464
(REGIMENTUL 3 DÂMBOVIŢA NR.22)
4415 REGIMENTUL INFANTERIE NR.223 ZALĂU 1952 1956 362
REGIMENTUL INFANTERIE NR.23
4314 1913 1945 1444
(REGIMENTUL 5 IALOMIŢA NR.23 INFANTERIE)
4416 REGIMENTUL INFANTERIE NR.231 BOTOŞANI 1952 1956 315
4315 REGIMENTUL INFANTERIE NR.24 TECUCI 1909 1951 1365
4417 REGIMENTUL INFANTERIE NR.241 BUZĂU 1952 1958 842
REGIMENTUL INFANTERIE NR.247
4418 1951 1956 642
BECICHERECUL MIC
REGIMENTUL INFANTERIE NR.25 (REGIMENTUL
4316 1912 1951 1353
7 RAHOVA NR.25 "GENERALUL C. PREZAN")
4419 REGIMENTUL INFANTERIE NR.257 1952 1959 650
REGIMENTUL INFANTERIE NR.26
4317 1906 1946 2209
(REGIMENTUL 26 DOROBANŢI "ROVINE")
4318 REGIMENTUL INFANTERIE NR.27 1880 1951 1392
4420 REGIMENTUL INFANTERIE NR.271 CARACAL 1952 1956 393
REGIMENTUL INFANTERIE NR.28
4319 1907 1951 880
(REGIMENTUL 28 INFANTERIE FORTIFICAŢII)
4421 REGIMENTUL INFANTERIE NR.280 MOINEŞTI 1952 1958 504
4422 REGIMENTUL INFANTERIE NR.285 1951 1959 516
REGIMENTUL INFANTERIE NR.288
4423 1957 1958 166
(REGIMENTUL 18 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.29
4320 1903 1944 1787
(REGIMENTUL 8 DRAGOŞ NR.29 INFANTERIE)
4424 REGIMENTUL INFANTERIE NR.291 CĂLĂRAŞI 1952 1958 645
4425 REGIMENTUL INFANTERIE NR.293 GĂTĂIA 1952 1958 601
REGIMENTUL INFANTERIE NR.3
4290 1906 1951 2043
(REGIMENTUL 3 DOROBANŢI)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.3 "TUDOR
4291 1943 1947 412
VLADIMIRESCU" PANDURI
REGIMENTUL INFANTERIE NR.30 (REGIMENTUL
4321 1909 1946 1623
30 DOROBANŢI; REGIMENTUL 30 MUSCEL)
4322 REGIMENTUL INFANTERIE NR.31 1909 1959 2768
4323 REGIMENTUL INFANTERIE NR.32 1904 1951 1542
REGIMENTUL INFANTERIE NR.33
4324 1911 1959 1436
(REGIMENTUL 33 DOROBANŢI TULCEA)
4325 REGIMENTUL INFANTERIE NR.34 1906 1951 1696
4326 REGIMENTUL INFANTERIE NR.35 1909 1946 2011
4327 REGIMENTUL INFANTERIE NR.36 "VASILE LUPU" 1909 1947 1357
4328 REGIMENTUL INFANTERIE NR.37 1911 1951 2018
REGIMENTUL INFANTERIE NR.38 "NEAGOE
4329 1911 1959 1163
BASARAB"
REGIMENTUL INFANTERIE NR.39 "PETRU
4330 1911 1944 2050
RAREŞ"
REGIMENTUL INFANTERIE NR.4
4292 1909 1946 2116
(REGIMENTUL 4 DOROBANŢI "ARGEŞ")
4331 REGIMENTUL INFANTERIE NR.40 1911 1947 673

135
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL INFANTERIE NR.41
4332 1912 1941 401
(REGIMENTUL NR.41/71 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.42
4333 1912 1941 398
(REGIMENTUL NR.42/66 INFANTERIE)
4334 REGIMENTUL INFANTERIE NR.43 (43/59) 1912 1941 440
REGIMENTUL INFANTERIE NR.44
4335 1912 1920 41
(BATALIONUL DE REZERVĂ ARGEŞ)
4336 REGIMENTUL INFANTERIE NR.45 1912 1923 45
REGIMENTUL INFANTERIE NR.47
4338 1912 1951 201
(BATALIONUL 7 REZERVĂ)
4339 REGIMENTUL INFANTERIE NR.48 1912 1951 430
REGIMENTUL INFANTERIE NR.49
4340 1913 1941 338
(REGIMENTUL 48/49 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.5
4294 1911 1944 495
(REGIMENTUL 5 DOROBANŢI)
4295 REGIMENTUL INFANTERIE NR.5 VOLUNTARI 1945 1948 275
4341 REGIMENTUL INFANTERIE NR.50 (50/64) 1912 1941 478
4342 REGIMENTUL INFANTERIE NR.51 (51/52) 1914 1940 144
REGIMENTUL INFANTERIE NR.52
4343 1913 1951 185
(BATALIONUL 12 REZERVĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.54
4345 1912 1940 591
(REGIMENTUL 54/56 INFANTERIE)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.55
4346 1914 1941 473
(REGIMENTUL 55/67 INFANTERIE)
4347 REGIMENTUL INFANTERIE NR.56 1913 1940 437
REGIMENTUL INFANTERIE NR.57 (57/58)
4348 1913 1938 219
(BATALIONUL NR.17 REZERVĂ )
4350 REGIMENTUL INFANTERIE NR.59 1914 1941 252
REGIMENTUL INFANTERIE NR.6 (REGIMENTUL
4296 1877 1951 3535
6 DOROBANŢI "MIHAI VITEAZUL")
4352 REGIMENTUL INFANTERIE NR.61 1912 1941 236
4353 REGIMENTUL INFANTERIE NR.62 1912 1940 200
4354 REGIMENTUL INFANTERIE NR.63 (63/79; 63/74) 1912 1938 337
REGIMENTUL INFANTERIE NR.64
4355 1912 1940 65
(BATALIONUL 24 REZERVĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.65
4356 1913 1940 167
(REGIMENTUL 65 INFANTERIE REZERVĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.66
4357 1912 1941 230
(BATALIONUL 26 REZERVĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.67
4358 1912 1941 173
(BATALIONUL 27 REZERVĂ)
4359 REGIMENTUL INFANTERIE NR.68 (44/68) 1912 1943 1041
4360 REGIMENTUL INFANTERIE NR.69 1913 1938 382
4298 REGIMENTUL INFANTERIE NR.7 1907 1944 611
4361 REGIMENTUL INFANTERIE NR.70 1912 1920 19
4362 REGIMENTUL INFANTERIE NR.71 1912 1941 257
4363 REGIMENTUL INFANTERIE NR.72 1912 1943 260
REGIMENTUL INFANTERIE NR.73 (73/78)
4364 1912 1941 113
(BATALIONUL 33 REZERVĂ)
4365 REGIMENTUL INFANTERIE NR.74 1912 1941 139
4366 REGIMENTUL INFANTERIE NR.75 (75/76;75/79) 1912 1941 396

136
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL INFANTERIE NR.76
4367 1913 1941 465
(REGIMENTUL 76/80 INFANTERIE)
4368 REGIMENTUL INFANTERIE NR.77 (69/77) 1913 1940 308
REGIMENTUL INFANTERIE NR.78
4369 1912 1943 323
(BATALIONUL 38 DE REZERVĂ)
REGIMENTUL INFANTERIE NR.8
4299 1882 1944 756
(REGIMENTUL 8 DOROBANŢI)
4372 REGIMENTUL INFANTERIE NR.81 1916 1941 694
4373 REGIMENTUL INFANTERIE NR.82 1916 1944 476
4374 REGIMENTUL INFANTERIE NR.83 1916 1944 1145
REGIMENTUL INFANTERIE NR.84
4375 1916 1940 293
(REGIMENTUL INFANTERIE BISTRIŢA)
4376 REGIMENTUL INFANTERIE NR.85 1916 1944 546
4377 REGIMENTUL INFANTERIE NR.86 1916 1939 261
REGIMENTUL INFANTERIE NR.87 (REGIMENTUL
4378 1920 1940 178
87 INFANTERIE "CEHOSLOVACIA")
4379 REGIMENTUL INFANTERIE NR.88 1919 1938 260
4380 REGIMENTUL INFANTERIE NR.89 1919 1944 518
4300 REGIMENTUL INFANTERIE NR.9 1907 1951 959
REGIMENTUL INFANTERIE NR.90 (REGIMENTUL
4381 1919 1959 1272
90 INFANTERIE GRĂNICERI MUNTE)
4382 REGIMENTUL INFANTERIE NR.91 1919 1944 622
4383 REGIMENTUL INFANTERIE NR.92 1919 1948 1737
4384 REGIMENTUL INFANTERIE NR.93 1919 1944 1107
4385 REGIMENTUL INFANTERIE NR.94 1919 1945 1452
4386 REGIMENTUL INFANTERIE NR.95 1919 1945 1190
4387 REGIMENTUL INFANTERIE NR.96 1919 1945 1289
4388 REGIMENTUL INFANTERIE NR.98 1919 1938 356
4293 REGIMENTUL INFANTERIE VOLUNTARI NR.4 1945 1947 156
REGIMENTUL INFANTERIE VOLUNTARI
4297 1945 1948 347
PURTAT NR.6
4820 REGIMENTUL INFORMARE ALARMĂ NR.2 1945 1946 203
REGIMENTUL INSTRUCŢIE ECHIPAJE TANCURI
4524 1952 1959 343
NR.58
4994 REGIMENTUL JANDARMI "CETATEA ALBĂ" NR.5 1921 1924 6
4999 REGIMENTUL JANDARMI CONSTANŢA NR.11 1921 1929 159
4992 REGIMENTUL JANDARMI NR.1 CRAIOVA 1926 1928 20
4895 REGIMENTUL JANDARMI NR.2 BUCUREŞTI 1924 1925 9
4993 REGIMENTUL JANDARMI NR.4 IAŞI 1926 1929 51
4896 REGIMENTUL JANDARMI NR.6 CHIŞINĂU 1919 1924 43
REGIMENTUL JANDARMI NR.7 (COMPANIA
4996 1922 1928 23
JANDARMI TURDA)
4989 REGIMENTUL JANDARMI NR.8 BRAŞOV 1918 1929 83
4897 REGIMENTUL JANDARMI NR.9 TIMIŞOARA 1920 1928 576
4438 REGIMENTUL MECANIZAT NR.1 1959 1979 878 *
4457 REGIMENTUL MECANIZAT NR.106 ARAD 1955 1959 198
4458 REGIMENTUL MECANIZAT NR.122 SEBEŞ 1955 1958 415
4459 REGIMENTUL MECANIZAT NR.147 TOPRAISAR 1951 1959 440
REGIMENTUL MECANIZAT NR.15 "RĂZBOIENI"
4444 1959 1975 1148
(REGIMENTUL 15 INFANTERIE) IAŞI
137
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL MECANIZAT NR.165 TÂRGU
4460 1955 1958 348
MUREŞ
REGIMENTUL MECANIZAT NR.18 "ECATERINA
4445 1959 1974 918
TEODOROIU" CARANSEBEŞ
4446 REGIMENTUL MECANIZAT NR.19 ARAD 1959 1974 681
4439 REGIMENTUL MECANIZAT NR.2 (279) 1954 1979 1822 *
4461 REGIMENTUL MECANIZAT NR.201 1957 1958 86
4447 REGIMENTUL MECANIZAT NR.21 ORADEA 1959 1974 579
4462 REGIMENTUL MECANIZAT NR.221 BISTRIŢA 1968 1975 278
4463 REGIMENTUL MECANIZAT NR.223 DEJ 1968 1976 275
4464 REGIMENTUL MECANIZAT NR.227 CLUJ-NAPOCA 1968 1977 430
4448 REGIMENTUL MECANIZAT NR.23 BEIUŞ 1959 1974 498
REGIMENTUL MECANIZAT NR.234 MIHAIL
4465 1951 1959 91
KOGĂLNICEANU
4466 REGIMENTUL MECANIZAT NR.248 CARACAL 1955 1958 345
REGIMENTUL MECANIZAT NR.26 "ROVINE" *
4962 1958 1979 790
CRAIOVA
4467 REGIMENTUL MECANIZAT NR.272 BUCUREŞTI 1954 1958 429
4967 REGIMENTUL MECANIZAT NR.282 FOCŞANI 1968 1974 362
4440 REGIMENTUL MECANIZAT NR.3 "OLT" 1959 1979 1309 *
REGIMENTUL MECANIZAT NR.301 "PETRU
4971 1968 1974 364
RAREŞ" GALAŢI
4955 REGIMENTUL MECANIZAT NR.31 PLENIŢA 1960 1979 572 *
REGIMENTUL MECANIZAT NR.32 "MIRCEA" *
4449 1960 1979 1121
TIMIŞOARA
REGIMENTUL MECANIZAT NR.321 RÂMNICU
4968 1968 1974 484
SĂRAT
REGIMENTUL MECANIZAT NR.33 "ALEXANDRU
4450 1956 1974 974
CEL BUN" BOTOŞANI
4451 REGIMENTUL MECANIZAT NR.34 CONSTANŢA 1959 1974 378
4452 REGIMENTUL MECANIZAT NR.36 "VASILE LUPU" 1959 1974 669
REGIMENTUL MECANIZAT NR.38 "NEAGOE
4453 1960 1974 810
BASARAB" - PIATRA NEAMŢ
REGIMENTUL MECANIZAT NR.4 "VOIEVODUL
4441 1959 1975 501
GELU" - ZALĂU
REGIMENTUL MECANIZAT NR.40
4454 1959 1974 408
"CĂLUGĂRENI" - MEDGIDIA
4931 REGIMENTUL MECANIZAT NR.7 PLOIEŞTI 1970 1979 613 *
4456 REGIMENTUL MECANIZAT NR.90 LUGOJ 1960 1979 1359 *
4694 REGIMENTUL MITRALIERE ARTILERIE NR.56 1958 1961 399
4692 REGIMENTUL OBUZIERE MUNTE NR.1 1913 1937 464
4693 REGIMENTUL OBUZIERE MUNTE NR.2 1923 1936 309
4941 REGIMENTUL PÂNDĂ AERO 1948 1950 97
4823 REGIMENTUL PIONIERI NR.1 1922 1951 1468
REGIMENTUL PIONIERI NR.159 BACĂU
4831 1922 1958 1341
(REGIMENTUL PIONIERI NR.5)
4832 REGIMENTUL PIONIERI NR.169 DEVA 1951 1959 707
4833 REGIMENTUL PIONIERI NR.198 ALBA IULIA 1952 1959 644
REGIMENTUL PIONIERI NR.2 (REGIMENTUL
4824 1925 1951 1102
PIONIERI GARDĂ)

138
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL PIONIERI NR.221 RÂMNICU
4834 1952 1958 451
VÂLCEA
4825 REGIMENTUL PIONIERI NR.3 1922 1944 1279
4826 REGIMENTUL PIONIERI NR.4 1922 1944 1152
4830 REGIMENTUL PIONIERI NR.54 DEVA 1959 1977 757
4828 REGIMENTUL PIONIERI NR.6 1922 1951 1537
4829 REGIMENTUL PIONIERI NR.7 1922 1947 1747
4842 REGIMENTUL PONTONIERI BRĂILA 1916 1945 1183
4838 REGIMENTUL PONTONIERI NR.118 BRĂILA 1951 1979 1148 *
REGIMENTUL PONTONIERI NR.2 "EFTIMIE
4836 1961 1979 593
CROITORU" TURNU MĂGURELE (216)
REGIMENTUL PONTONIERI NR.216 TURNU
4840 1951 1958 616
MĂGURELE
4841 REGIMENTUL PONTONIERI NR.270 ALBA IULIA 1952 1958 676
REGIMENTUL PONTONIERI NR.3 (BATALIONUL
4837 1942 1951 1147
2 PONTONIERI RÂURI)
REGIMENTUL PROIECTOARE NR.115 (1)
4755 1950 1957 386
(DIVIZIONUL 115 PROIECTOARE)
REGIMENTUL PROIECTOARE NR.259 (2)
4756 1950 1957 544
(DIVIZIONUL PROIECTOARE NR.259)
REGIMENTUL RADIO NR.112 BUZĂU
4816 1950 1958 427
(REGIMENTUL RADIO NR.3)
REGIMENTUL RADIO OBSERVARE
4815 1950 1955 445
INTERCEPTARE LOCALIZARE AERONAVE NR.110
4811 REGIMENTUL RADIOTEHNIC NR.22 (101) 1950 1965 808
4812 REGIMENTUL RADIOTEHNIC NR.61 CRAIOVA 1950 1966 943
4813 REGIMENTUL RADIOTEHNIC NR.87 1950 1966 1499
4947 REGIMENTUL RECRUŢI NR.1 1917 1918 61
4781 REGIMENTUL ROŞIORI NR.1 1913 1947 613
REGIMENTUL ROŞIORI NR.10 (REGIMENTUL
4790 1916 1944 273
ROŞIORI PURTAT NR.10)
4791 REGIMENTUL ROŞIORI NR.11 1916 1944 921
4792 REGIMENTUL ROŞIORI NR.12 1920 1945 362
4782 REGIMENTUL ROŞIORI NR.2 1911 1948 901
4783 REGIMENTUL ROŞIORI NR.3 1908 1945 560
4784 REGIMENTUL ROŞIORI NR.4 1914 1949 1112
4785 REGIMENTUL ROŞIORI NR.5 1907 1946 656
4786 REGIMENTUL ROŞIORI NR.6 1916 1944 655
4787 REGIMENTUL ROŞIORI NR.7 1907 1944 979
4788 REGIMENTUL ROŞIORI NR.8 1908 1944 391
4789 REGIMENTUL ROŞIORI NR.9 1916 1948 312
REGIMENTUL ŞCOALĂ AVIAŢIE VÂNĂTOARE
4880 1954 1960 356
REACTIVĂ
REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI
4537 1949 1955 451
INDEPENDENT NR.225 (10)
REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.130
4529 1952 1958 192
BASARABI
4523 REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.178 1952 1979 1404 *
REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.196
4533 1949 1959 681
(18) BASARABI
4534 REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.210 1951 1957 283
139
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.218
4536 1954 1958 236
BUZIAŞ
REGIMENTUL TANCURI AUTOTUNURI NR.227
4538 1952 1961 683
TURDA
REGIMENTUL TANCURI NR.1 "VLAD ŢEPEŞ" *
4516 1959 1979 1003
TÂRGOVIŞTE
4528 REGIMENTUL TANCURI NR.124 SIBIU 1954 1956 188
4521 REGIMENTUL TANCURI NR.18 BASARABI 1959 1974 301
4518 REGIMENTUL TANCURI NR.2 TÂRGU MUREŞ 1959 1977 943
4958 REGIMENTUL TANCURI NR.20 BUCUREŞTI 1968 1979 524 *
4522 REGIMENTUL TANCURI NR.21 (120) ORADEA 1955 1974 1011
4535 REGIMENTUL TANCURI NR.217 CARACAL 1955 1958 259
4959 REGIMENTUL TANCURI NR.22 BUCUREŞTI 1968 1979 422 *
4539 REGIMENTUL TANCURI NR.230 BAIA MARE 1968 1975 203
4541 REGIMENTUL TANCURI NR.236 TÂRGU MUREŞ 1951 1955 310
4543 REGIMENTUL TANCURI NR.260 1954 1955 35
4972 REGIMENTUL TANCURI NR.267 GALAŢI 1968 1974 326
4960 REGIMENTUL TANCURI NR.28 MIHAI BRAVU 1968 1979 645 *
REGIMENTUL TANCURI NR.5 "MUREŞ" - TURDA
4442 1959 1977 1037
(REGIMENTUL 5 MECANIZAT)
REGIMENTUL TANCURI NR.6 "ION BUTEANU"
4443 1959 1977 644
TURDA (REGIMENTUL 6 MECANIZAT)
REGIMENTUL TANCURI NR.63 BACĂU *
4525 1955 1979 860
(REGIMENTUL 63/632 TANCURI AUTOTUNURI)
4954 REGIMENTUL TANCURI NR.68 CARACAL 1959 1979 631
4526 REGIMENTUL TANCURI NR.75 1956 1958 204
4899 REGIMENTUL TRACŢIUNE AUTOMOBILĂ 1917 1939 66
4822 REGIMENTUL TRANSMISIUNI 1913 1932 825
REGIMENTUL TRANSMISIUNI AERO NR.1 (3)
4808 1942 1949 1282
(REGIMENTUL TRANSMISIUNI AERO)
4809 REGIMENTUL TRANSMISIUNI AERO NR.2 1944 1945 245
4793 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.1 1933 1951 1640
4803 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.132 BUCUREŞTI 1952 1959 600
4804 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.140 1941 1956 301
4805 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.161 (6) 1949 1958 526
REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.171 CLUJ-
4806 1952 1958 695
SOMEŞENI
4794 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.2 1932 1951 1100
4807 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.249 BUCUREŞTI 1951 1958 700
4795 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.3 1932 1949 719
4796 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.4 1942 1951 705
4798 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.45 1959 1962 298 *
REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.47
4970 1956 1974 767
(REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.112) BUZĂU
4799 REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.48 1959 1979 1295 *
REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.55 SOMEŞENI-
4800 1959 1978 596
CLUJ
REGIMENTUL TRANSMISIUNI NR.85 (161) *
4801 1959 1979 569
BUCUREŞTI
REGIMENTUL VÂNĂTORI GARDĂ NR.9
4482 1914 1947 921
(REGIMENTUL 2 VÂNĂTORI GARDĂ NR.9)
140
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
4479 REGIMENTUL VÂNĂTORI MOTORIZAT NR.3 1940 1944 313
REGIMENTUL VÂNĂTORI MOTORIZAT NR.4
4480 1940 1944 230
(GRUP 4 VÂNĂTORI MOTO)
REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.123
4489 1949 1955 419
(REGIMENTUL 8 VÂNĂTORI MUNTE)
4483 REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.2 1949 1952 423
REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.202
4491 1949 1955 567
(REGIMENTUL 4 VÂNĂTORI MUNTE)
REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.235 (5)
4492 1949 1956 581
(REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.235)
REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.274
4493 1949 1955 354
(REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.26)
REGIMENTUL VÂNĂTORI MUNTE NR.288 (7)
4494 1949 1956 438
(BATALIONUL 288 VÂNĂTORI MUNTE)
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.1
4469 1905 1948 1124
(BATALIONUL VÂNĂTORI NR.1)
4477 REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.10 1916 1944 910
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.2 (BATALIONUL
4470 1913 1949 688
VÂNĂTORI NR.2)
4471 REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.3 1916 1940 395
4472 REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.4 1915 1940 445
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.5 (BATALIONUL
4473 1910 1944 1186
VÂNĂTORI NR.5)
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.6 (BATALIONUL
4474 1912 1944 1136
6 VÂNĂTORI)
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.7
4475 1910 1944 1392
(BATALIONUL VÂNĂTORI NR.7)
REGIMENTUL VÂNĂTORI NR.8
4476 1913 1944 1164
(BATALIONUL VÂNĂTORI NR.8)
REGISTRATURA GENERALĂ - MARELE STAT
4919 1900 1952 13
MAJOR
4923 REGIUNEA 1 AERIANĂ 1937 1945 1189
4926 REGIUNEA 1 MILITARĂ 1947 1953 6001
4924 REGIUNEA A 2-A AERIANĂ 1937 1944 770
4927 REGIUNEA A 2-A MILITARĂ 1947 1960 18380
4925 REGIUNEA A 3-A AERIANĂ 1937 1945 811
4928 REGIUNEA A 3-A MILITARĂ 1947 1960 16587
4929 REGIUNEA A 4-A MILITARĂ 1947 1948 549
X805 RESTAURANTUL MILITAR BUCUREŞTI 1955 1979 1679 *
X815 RESTAURANTUL MILITAR CLUJ 1957 1979 150 *
X814 RESTAURANTUL MILITAR TIMIŞOARA 1963 1979 959 *
REVISTA "ROMÂNIA MILITARĂ, CULTURA
4921 1920 1958 391
MILITARĂ"
5826 SANATORIUL MILITAR "ELENA ERACLIDE" 1919 1949 162
SANATORIUL MILITAR "VASILE ROAITĂ"
5824 1929 1960 528
CONSTANŢA
5818 SANATORIUL MILITAR BAILE HERCULANE 1919 1960 1602
5819 SANATORIUL MILITAR BALOTEŞTI 1946 1948 27
5820 SANATORIUL MILITAR BORSEC 1951 1960 41
5821 SANATORIUL MILITAR BUZIAŞ 1926 1956 92
SANATORIUL MILITAR CĂLIMANEŞTI-
5823 1927 1960 161
CĂCIULATA
141
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SANATORIUL MILITAR DE BOLI PULMONARE
5822 1929 1938 41
BUCUREŞTI
5825 SANATORIUL MILITAR DOBRIŢA - GORJ 1939 1948 163
5827 SANATORIUL MILITAR GOVORA 1920 1960 288
5828 SANATORIUL MILITAR LĂCULEŢE 1929 1945 153
5829 SANATORIUL MILITAR OLĂNEŞTI 1925 1960 115
SANATORIUL MILITAR SINAIA (CASA
5831 1931 1960 659
MILITARĂ DE ODIHNĂ SINAIA)
5832 SANATORIUL MILITAR SLĂNIC MOLDOVA 1951 1960 338
ŞANTIERUL DE LUCRU NR.922 (ŞANTIERUL DE
5855 1955 1959 86
LUCRĂRI SPECIALE NR.1)
6671 ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA 1957 1974 1580
ŞCOALA APLICAŢIE INFANTERIE SIBIU
6641 1925 1939 314
(ŞCOALA SPECIALĂ INFANTERIE SIBIU)
ŞCOALA AVIAŢIE NR.2 FOCŞANI (ŞCOALA
6596 1950 1953 376
OFIŢERI NAVIGANŢI AVIAŢIE NR.2)
ŞCOALA CERCETARE INSTRUMENTALĂ
6644 1953 1958 30
ARTILERIE
6657 ŞCOALA CONDUCĂTORI AUTO NR.1 ROMAN 1956 1963 711
ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU PROTECŢIE *
X898 1962 1979 1438
CIVILĂ
ŞCOALA DE APLICAŢIE TRANSMISIUNI *
X899 1972 1979 780
INFORMATICĂ ŞI RĂZBOI ELECTRONIC
ŞCOALA MECANICI AVIAŢIE PIPERA
6607 1955 1958 292
(ŞCOALA SPECIALIŞTI INFERIORI)
6577 ŞCOALA MILITARĂ ARTILERIE NR.2 SIBIU 1951 1953 348
ŞCOALA MILITARĂ AVIAŢIE "AUREL VLAICU" -
6605 1954 1979 1486
BOBOC
ŞCOALA MILITARĂ DE ARTILERIE
6579 1950 1960 598
ANTIAERIANĂ BRAŞOV
ŞCOALA MILITARĂ DE MUZICĂ "IACOB *
X900 1974 1979 1306
MUREŞIANU"
6572 ŞCOALA MILITARĂ INFANTERIE NR.4 INEU 1952 1953 411
ŞCOALA MILITARĂ INTENDENŢĂ FINANŢE
6590 1948 1958 1173
CRAIOVA
ŞCOALA MILITARĂ MAIŞTRI AVIAŢIE "TRAIAN
6683 1929 1952 20
VUIA" - MEDIAŞ
ŞCOALA MILITARĂ MAIŞTRI SUBOFIŢERI *
6680 1961 1979 3715
"GHEORGHE LAZĂR"-SIBIU
ŞCOALA MILITARĂ MAIŞTRI SUBOFIŢERI *
6645 1960 1979 934
ARTILERIE ANTIAERIANĂ RADIOLOCAŢIE
ŞCOALA MILITARĂ MAIŞTRI SUBOFIŢERI *
6681 1960 1979 3080
TANCURI AUTO "BASARAB I" PITEŞTI
6624 ŞCOALA MILITARĂ MUZICĂ 1949 1974 583
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI AVIAŢIE
6603 1932 1944 162
BUCUREŞTI
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI CHIMIE FĂGĂRAŞ
6613 1951 1961 319
- CÂMPULUNG MUSCEL
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI GENIU RÂMNICU
6618 1920 1961 873
VÂLCEA
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI INFANTERIE NR.3
6570 1950 1953 275
IAŞI
142
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI TANCURI "MIHAI *
6623 1948 1979 5575
VITEAZUL" PITEŞTI
ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI TRANSMISIUNI
6614 1949 1961 1440
(ŞCOALA MILITARĂ TRANSMISIUNI)
ŞCOALA MILITARĂ PILOTAJ TECUCI (ŞCOALA
6601 1924 1940 744
PILOTAJ PERFECŢIONARE)
6602 ŞCOALA MILITARĂ PILOTAJ ZILIŞTEA 1948 1950 232
6582 ŞCOALA MILITARĂ POLITICĂ NR.1 INEU 1949 1952 365
6583 ŞCOALA MILITARĂ POLITICĂ NR.2 BEIUŞ 1949 1953 254
6584 ŞCOALA MILITARĂ POLITICĂ NR.3 BREAZA 1949 1954 513
ŞCOALA MILITARĂ RADIOLOCAŢIE
6581 1952 1960 493
BUCUREŞTI
ŞCOALA MILITARĂ SUPERIOARĂ DE OFIŢERI *
6580 1960 1979 1017
ARTILERIE ANTIAERIANĂ RADIOLOCAŢIE
ŞCOALA MILITARĂ SUPERIOARĂ MARINĂ
6626 1950 1961 844
(ŞCOALA MILITARĂ OFIŢERI MARINĂ)
ŞCOALA MILITARĂ TEHNICĂ DE ARTILERIE
6576 1948 1958 1833
SIBIU
ŞCOALA MILITARĂ TOPOGRAFIE (ŞCOALA
6617 1951 1955 98
MILITARĂ OFIŢERI TOPOGRAFIE)
ŞCOALA OFIŢERI ACTIVI INFANTERIE NR.1 *
6561 1946 1979 4854
"NICOLAE BĂLCESCU" SIBIU
6588 ŞCOALA OFIŢERI ADMINISTRAŢIE BUCUREŞTI 1922 1945 592
6575 ŞCOALA OFIŢERI ARTILERIE "CAROL I" SIBIU 1921 1974 2718
ŞCOALA OFIŢERI AVIAŢIE NR.1 SIBIU (ŞCOALA
6594 1947 1953 581
OFIŢERI NAVIGANŢI AVIAŢIE)
ŞCOALA OFIŢERI CAVALERIE SIBIU (CENTRUL
6608 1910 1953 607
DE INSTRUCŢIE CAVALERIE)
ŞCOALA OFIŢERI INFANTERIE NR.2
6567 1920 1945 1327
"PRINCIPELE CAROL" SIBIU
ŞCOALA OFIŢERI INFANTERIE NR.2 SFÂNTU
6566 1951 1955 697
GHEORGHE
ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ "DETAŞAMENTUL *
6564 1965 1979 1021
PĂULIŞ" NR.2 LIPOVA
ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE NR.1
6563 1920 1945 753
(2) PLOIEŞTI
ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE NR.2
6568 1921 1945 563
BACĂU
ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE NR.3
6569 1942 1944 28
CÂMPULUNG MUSCEL
ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE NR.6
6574 1943 1945 320
INEU
6562 ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ NR.1 BUCUREŞTI 1965 1977 685
6592 ŞCOALA OFIŢERI REZERVĂ NR.3 BACĂU 1965 1979 870 *
ŞCOALA OFIŢERI SUBOFIŢERI REZERVĂ
6573 1942 1945 336
INFANTERIE NR.5 GALAŢI
ŞCOALA PREGĂTITOARE OFIŢERI REZERVĂ DE
6578 1920 1945 778
ARTILERIE CRAIOVA
6679 ŞCOALA SERGENŢI LUGOJ 1950 1950 3
6609 ŞCOALA SPECIALĂ CAVALERIE SIBIU 1920 1939 333
6631 ŞCOALA SPECIALIŞTI CARTNICI TULCEA 1951 1958 355
ŞCOALA SPECIALIŞTI INFERIORI AVIAŢIE NR.1
6606 1951 1953 92
GALAŢI
143
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
6629 ŞCOALA SPECIALITĂŢI MARINĂ 1928 1947 194
ŞCOALA SUBOFIŢERI ADMINISTRAŢIE
6648 1928 1945 234
ODOBEŞTI
6643 ŞCOALA SUBOFIŢERI ARTILERIE MIHAI BRAVU 1926 1945 54
6653 ŞCOALA SUBOFIŢERI CONDUCTORI AUTO NR.2 1949 1962 604
6634 ŞCOALA SUBOFIŢERI INFANTERIE NR.1 BRAŞOV 1920 1939 672
ŞCOALA SUBOFIŢERI INFANTERIE NR.1
6635 1941 1947 947
FĂGĂRAŞ
6636 ŞCOALA SUBOFIŢERI INFANTERIE ORADEA 1920 1930 347
ŞCOALA SUBOFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE
6638 1942 1945 359
NR.3 SIBIU
ŞCOALA SUBOFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE
6684 1942 1943 19
NR.4 LUGOJ
ŞCOALA SUBOFIŢERI REZERVĂ INFANTERIE
6640 1943 1945 396
RADNA
ŞCOALA SUPERIOARĂ AERONAUTICĂ CIVILĂ -
6678 1971 1973 111
BOBOC
6559 ŞCOALA SUPERIOARĂ DE RĂZBOI 1908 1948 923
ŞCOALA TEHNICĂ AVIAŢIE "TRAIAN VUIA"-
6598 1951 1978 1217
MEDIAŞ
ŞCOALA TEHNICĂ AVIAŢIE NR.1 (ŞCOALA
6595 1924 1953 909
TEHNICĂ A AERONAUTICII)
SECRETARIAT GENERAL - MINISTERUL DE
5475 1887 1949 4420
RĂZBOI
SECRETARIATUL CONSILIULUI SUPERIOR AL
5460 1924 1949 179
APĂRĂRII ŢĂRII
SECRETARIATUL GENERAL AL ÎNZESTRĂRII ŞI
5484 1947 1948 24
ADMINISTRĂRII ARMATEI
SECRETARIATUL GENERAL INSTRUCŢIE
5461 1947 1948 304
ÎNVĂŢĂMÂNT - MARELE STAT MAJOR
SECŢIA 1 ORGANIZARE MOBILIZARE (SECŢIA
5416 1876 1969 7238
ORGANIZARE-MOBILIZARE)
143/22 SECŢIA DE REPARAŢII TANCURI NR.173 1961 1975 122
SECŢIA A 2-A INFORMAŢII - MARELE STAT
5417 1876 1949 1881
MAJOR
5419 SECŢIA A 4-A DOTARE - MARELE STAT MAJOR 1914 1950 1984
SECŢIA A 5-A INSTRUCŢIE - MARELE STAT
5420 1912 1949 1163
MAJOR
5449 SECŢIA A 6-A ISTORIC 1920 1921 46
SECŢIA A 6-A TRANSPORTURI - MARELE STAT
5422 1900 1950 1853
MAJOR
SECŢIA A 8-A APĂRARE ANTIAERIANĂ A
5425 1938 1945 195
TERITORIULUI - MARELE STAT MAJOR
SECŢIA A 8-A COMUNICAŢII - MARELE STAT
5424 1920 1921 70
MAJOR
5450 SECŢIA A 8-A ISTORIC 1922 1927 179
SECŢIA A 10-A PLANIFICARE - MARELE STAT
5430 1924 1950 359
MAJOR
5452 SECŢIA A 11-A ISTORIC - MARELE STAT MAJOR 1949 1952 74
5423 SECŢIA A 7-A TERITORIU - MARELE STAT MAJOR 1940 1950 895
144
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SECŢIA A 9-A CENTRALĂ COMUNICAŢII
5429 1950 1950 48
MILITARE - MARELE STAT MAJOR
SECŢIA A 9-A ETAPE SERVICII - MARELE STAT
5427 1916 1922 37
MAJOR
SECŢIA A 9-A MĂSURI EXCEPŢIONALE -
5428 1920 1921 75
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA A 9-A REGULAMENTE-DIRECŢIA
5426 1924 1979 984
OPERAŢII - MARELE STAT MAJOR
5431 SECŢIA ADJUTANTURĂ - MARELE STAT MAJOR 1902 1950 2013
SECŢIA APĂRARE ANTIAERIANĂ A AVIAŢIEI - *
6106 1949 1979 756
MARELE STAT MAJOR
5434 SECŢIA ARHIVE - MARELE STAT MAJOR 1951 1954 64
SECŢIA ARHIVE MILITARE - MARELE STAT *
6079 1953 1979 1700
MAJOR BUCUREŞTI
X984 SECŢIA AUDIT INTERN TERITORIALĂ NR.4 1979 1979 2037 *
5433 SECŢIA AUTO - MARELE STAT MAJOR 1941 1949 41
SECŢIA CADRE (SECŢIA A 5-A CADRE) - *
5421 1950 1979 1390
MARELE STAT MAJOR
6102 SECŢIA CAZARE NR.1 BUCUREŞTI 1961 1975 750
X952 SECŢIA CAZARE NR.3 1974 1979 715 *
6099 SECŢIA CAZARE NR.3 CRAIOVA 1958 1973 4622
X953 SECŢIA CAZARE NR.4 1975 1979 169 *
X967 SECŢIA CAZARE NR.5 FOCŞANI 1975 1979 490 *
6065 SECŢIA CAZARE NR.5 FOCŞANI 1961 1976 622
6119 SECŢIA CAZARE SIBIU 1961 1974 1731
5436 SECŢIA CENZURĂ - MARELE STAT MAJOR 1941 1978 384
SECŢIA CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ *
6161 AUTOMATIZARE CONDUCERE TRUPE - 1978 1979 78
BUCUREŞTI
X964 SECŢIA COMISARIATE MILITARE 1960 1967 162
SECŢIA COMPLETARE ŞI SERVICII LA UNITĂŢI -
5437 1950 1974 1942
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA CONTROL A MINISTRULUI FORŢELOR
5481 1952 1959 73
ARMATE
6136 SECŢIA CONTROL FINANCIAR INTERN NR.2 1973 1979 584 *
SECŢIA COORDONARE ORGANE MILITARE *
X894 1941 1979 1477
TERITORIALE ŞI ASIGURARE RESURSE
SECŢIA DE REPARAŢII ŞI VERIFICĂRI TEHNICĂ
5887 1964 1970 44
APARATURĂ NR.339 MANGALIA
SECŢIA DE REPARAŢII TEHNICĂ ARMAMENT
5885 1960 1977 99
NR.71 TURDA
SECŢIA DE REPARAŢII TEHNICĂ MATERIALE
5886 1974 1979 100
CHIMICE NR.263 CÂMPULUNG - ARGEŞ
SECŢIA DEPOZITARE MATERIALE *
6116 1971 1979 163
INTENDENŢĂ NR.225 CÂMPULUNG MUSCEL
SECŢIA DEPOZITARE MATERIALE *
6164 1978 1979 656
INTENDENŢĂ STOC NR.223 DEVA
SECŢIA ECONOMIE MILITARĂ - MARELE STAT
5446 1948 1954 143
MAJOR
5439 SECŢIA GOSPODĂRIE - MARELE STAT MAJOR 1948 1956 84

145
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SECŢIA ÎNZESTRARE CU MATERIALE DE *
6109 1958 1979 411
PROPAGANDĂ ŞI CULTURĂ
SECŢIA ÎNZESTRĂRII CU MATERIALE DE *
X959 1975 1979 188
PROPAGANDĂ ŞI CULTURĂ
SECŢIA MARINĂ - MARELE STAT MAJOR *
6107 (DIRECŢIA OPERAŢII-SECŢIA MARINĂ ŞI 1951 1979 551
GRĂNICERI)
SECŢIA MILITARĂ DE PE LÂNGĂ MINISTERUL
5883 1952 1962 149
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SECŢIA ORGANIZARE EVIDENŢĂ
5440 1907 1975 3009
COMPLETARE - MARELE STAT MAJOR
SECŢIA ORGANIZARE MOBILIZARE NAŢIONALĂ
5444 1940 1948 356
A TERITORIULUI - MARELE STAT MAJOR
SECŢIA PLANIFICARE ÎNZESTRARE - MARELE
6081 1959 1979 687
STAT MAJOR (SECŢIILE 1 ŞI 2 PLANIFICARE)
5432 SECŢIA POLITICĂ - MARELE STAT MAJOR 1945 1959 354
5874 SECŢIA POLITICĂ SPECIALĂ BACĂU 1953 1960 238
5876 SECŢIA POLITICĂ SPECIALĂ BRAŞOV 1953 1960 222
5877 SECŢIA POLITICĂ SPECIALĂ CLUJ 1953 1960 234
5878 SECŢIA POLITICĂ SPECIALĂ GALAŢI 1953 1960 221
5879 SECŢIA POLITICĂ SPECIALĂ LUGOJ 1953 1958 133
SECŢIA PREGĂTIRE OPERATIVĂ - DIRECŢIA
5438 1949 1973 1169
OPERAŢII - MARELE STAT MAJOR
5435 SECŢIA PRIZONIERI - MARELE STAT MAJOR 1913 1946 1142
5447 SECŢIA PROPAGANDĂ - MARELE STAT MAJOR 1941 1944 379
SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ ARMAMENT
6118 1965 1974 173
NR.168 ORADEA
SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ ARMAMENT
6122 1971 1974 35
NR.343 GALAŢI
6121 SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ ARMAMENT NR.83 1961 1974 362
6074 SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ MILITARĂ NR.179 1959 1979 1294 *
SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ MILITARĂ NR.256 *
6073 1963 1979 85
PLOIEŞTI
6133 SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ MILITARĂ NR.281 1963 1979 32 *
6113 SECŢIA REPARAŢII TEHNICĂ MILITARĂ NR.345 1969 1977 302
5442 SECŢIA SECRETARIAT - MARELE STAT MAJOR 1950 1979 1338 *
5445 SECŢIA STUDII ISTORICE - MARELE STAT MAJOR 1865 1947 338
6108 SECŢIA TEHNICĂ PROPAGANDĂ SPECIALĂ 1972 1974 28
5443 SECŢIA TRANSMISIUNI - MARELE STAT MAJOR 1949 1962 422
5834 SECTORUL DE LUCRU NR.1 1937 1942 669
5843 SECTORUL DE LUCRU NR.10 1940 1941 413
SECTORUL DE LUCRU NR.2 - DIRECŢIA
5835 1937 1940 234
FORTIFICAŢII
SECTORUL DE LUCRU NR.3 - DIRECŢIA
5836 1939 1940 323
FORTIFICAŢII
5851 SECTORUL DE LUCRU NR.363 TIMIŞOARA 1950 1955 4094
SECTORUL DE LUCRU NR.422 (ŞANTIERUL DE
5852 1952 1955 1582
LUCRU NR.922) CONSTANŢA
5853 SECTORUL DE LUCRU NR.444 BUCUREŞTI 1953 1959 681
SECTORUL DE LUCRU NR.5 - DIRECŢIA
5838 1939 1940 707
FORTIFICAŢII
146
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
5854 SECTORUL DE LUCRU NR.567 (3) 1951 1954 1137
5839 SECTORUL DE LUCRU NR.6 1939 1941 1055
5840 SECTORUL DE LUCRU NR.7 1939 1941 169
5841 SECTORUL DE LUCRU NR.8 1940 1941 441
5842 SECTORUL DE LUCRU NR.9 1939 1941 365
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.1 *
X843 1975 1979 2926
BUCUREŞTI
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.1
6101 1953 1974 6239
BUCUREŞTI
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.2 *
6100 1961 1979 3498
(247) BUCUREŞTI
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.3 *
X844 1975 1979 10448
CLUJ
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.3
6123 1962 1974 429
CLUJ
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.4 *
X845 1975 1979 3580
CONSTANŢA
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.4
6104 1958 1975 1818
CONSTANŢA
SECTORUL MILITAR DE CONSTRUCŢII NR.5 *
X975 1979 1979 3343
BUCUREŞTI
SERVICIUL ADMINISTRATIV - MARELE STAT
5455 1930 1949 277
MAJOR
5454 SERVICIUL BIBLIOTECĂ - MARELE STAT MAJOR 1888 1954 114
SERVICIUL CAPTURI AL ARMATEI -
5463 1942 1945 264
MINISTERUL DE RĂZBOI
5482 SERVICIUL CAPTURI ŞI RECUPERĂRI - ODESSA 1941 1941 170
5457 SERVICIUL CASIERIE - MARELE STAT MAJOR 1929 1949 65
SERVICIUL CENTRAL ORDONANŢARE -
5471 1930 1948 200
MINISTERUL DE RĂZBOI
3060 SERVICIUL CONTABILITĂŢII 1938 1947 4701
5458 SERVICIUL CULTURAL - MARELE STAT MAJOR 1945 1945 38
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5888 1959 1961 261
CAZĂRMI NR.1 BUCUREŞTI (5; 50)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5889 1950 1955 276
CAZĂRMI NR.1 IAŞI (58)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5900 1950 1955 331
CAZĂRMI NR.10 (65) CLUJ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5901 1951 1955 278
CAZĂRMI NR.11 BACĂU
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5902 1951 1955 138
CAZĂRMI NR.12 TÂRGU JIU
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5903 1959 1961 182
CAZĂRMI NR.13 CONSTANŢA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5905 1951 1955 215
CAZĂRMI NR.14 GALAŢI (56)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5906 1950 1955 348
CAZĂRMI NR.15 BRAŞOV (71)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5907 1950 1955 298
CAZĂRMI NR.16 ALBA IULIA (72)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5908 1950 1955 279
CAZĂRMI NR.17 ORADEA
147
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5909 1950 1955 235
CAZĂRMI NR.18 SIBIU
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5890 1951 1955 374
CAZĂRMI NR.2 CONSTANŢA (57;13)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5925 1959 1961 383
CAZĂRMI NR.2 PLOIEŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5911 1950 1954 396
CAZĂRMI NR.21 (59) FOCŞANI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5912 1950 1953 92
CAZĂRMI NR.22 BÂRLAD
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5914 1950 1953 259
CAZĂRMI NR.24 CĂLĂRAŞI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5915 1950 1953 115
CAZĂRMI NR.25 TURNU MĂGURELE
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5916 1950 1955 178
CAZĂRMI NR.26 (70) BISTRIŢA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5917 1950 1955 149
CAZĂRMI NR.28 TÂRGU MUREŞ (73)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5918 1950 1955 323
CAZĂRMI NR.29 ARAD (74)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5891 1950 1955 362
CAZĂRMI NR.3 BUZĂU
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
6126 1959 1961 546
CAZĂRMI NR.3 CRAIOVA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5920 1950 1955 251
CAZĂRMI NR.31 CARANSEBEŞ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5921 1954 1958 192
CAZĂRMI NR.32 CONSTANŢA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5893 1959 1960 55
CAZĂRMI NR.4 IAŞI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5892 1950 1955 632
CAZĂRMI NR.4 PLOIEŞTI (52; 2)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5894 1950 1955 300
CAZĂRMI NR.5 BUCUREŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5922 1955 1958 437
CAZĂRMI NR.50 BUCUREŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5923 1955 1958 704
CAZĂRMI NR.51 BUCUREŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5924 1955 1958 746
CAZĂRMI NR.52 PLOIEŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5926 1955 1958 461
CAZĂRMI NR.53 PITEŞTI (7)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5927 1955 1958 533
CAZĂRMI NR.54 CRAIOVA (8)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5928 1955 1958 434
CAZĂRMI NR.55 BACĂU
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5929 1955 1957 272
CAZĂRMI NR.56 GALAŢI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5930 1955 1958 410
CAZĂRMI NR.57 CONSTANŢA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5931 1955 1958 151
CAZĂRMI NR.58 IAŞI

148
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5932 1955 1958 264
CAZĂRMI NR.59 FOCŞANI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5895 1950 1954 314
CAZĂRMI NR.6 BUCUREŞTI (51)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5933 1955 1957 111
CAZĂRMI NR.62 BOTOŞANI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5934 1955 1958 524
CAZĂRMI NR.65 CLUJ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5935 1955 1958 619
CAZĂRMI NR.66 TIMIŞOARA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5936 1955 1957 273
CAZĂRMI NR.67 ORADEA (17)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5937 1955 1958 477
CAZĂRMI NR.68 LUGOJ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5938 1955 1959 334
CAZĂRMI NR.69 SIBIU (18)
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5896 1950 1955 500
CAZĂRMI NR.7 PITEŞTI
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5939 1955 1958 356
CAZĂRMI NR.70 BISTRIŢA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5940 1955 1958 359
CAZĂRMI NR.71 BRAŞOV
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5941 1955 1958 506
CAZĂRMI NR.72 ALBA IULIA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5942 1955 1957 179
CAZĂRMI NR.73 TÂRGU MUREŞ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5943 1955 1956 177
CAZĂRMI NR.74 ARAD
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5897 1957 1961 240
CAZĂRMI NR.8 CLUJ
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5898 1950 1955 341
CAZĂRMI NR.8 CRAIOVA
SERVICIUL DE CAZARE ŞI EXPLOATARE
5899 1950 1961 633
CAZĂRMI NR.9 TIMIŞOARA (66)
SERVICIUL DE CONTROL ŞI VERIFICĂRI -
6124 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI 1938 1946 149
PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
5464 SERVICIUL DE INFORMAŢII AL ARMATEI 1945 1950 98
SERVICIUL DE PLANIFICARE ŞI ÎNZESTRARE A
6132 1934 1946 394
ARMATEI ŞI EVIDENŢA FONDURILOR ARMATEI
5479 SERVICIUL DREPTURI PERSONAL 1942 1949 484
5459 SERVICIUL INTENDENŢĂ - MARELE STAT MAJOR 1941 1948 289
SERVICIUL INTENDENŢĂ -
5472 1946 1947 22
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL INDUSTRIEI
SERVICIUL INTENDENŢĂ STABILIMENTE
5478 1905 1947 538
CENTRALE
SERVICIUL ISTORIC (SECŢIA ISTORIC) -
5451 1928 1948 731
MARELE STAT MAJOR
SERVICIUL LICHIDĂRI ŞI DECONTĂRI CU
5467 1944 1947 147
TRUPELE ALIATE - MINISTERUL DE RĂZBOI
SERVICIUL MÂNUIRI BANI PUBLICI -
5480 1934 1949 626
MINISTERUL DE RĂZBOI
149
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
5453 SERVICIUL MEDICAL - MARELE STAT MAJOR 1931 1955 22
SERVICIUL RECRUTĂRI - MINISTERUL DE
5468 1899 1942 1562
RĂZBOI
SERVICIUL REGIONAL DE TRANSPORTURI
5946 1944 1955 493
MILITARE IAŞI
SERVICIUL REGIONAL DE TRANSPORTURI
5945 1949 1959 453
MILITARE NR.1 BUCUREŞTI
SERVICIUL REGIONAL DE TRANSPORTURI
5948 1959 1959 10
MILITARE NR.16 (1) BUCUREŞTI
SERVICIUL REGIONAL DE TRANSPORTURI
5949 1961 1974 285
MILITARE NR.18 CRAIOVA
SERVICIUL REGIONAL DE TRANSPORTURI
5950 1960 1974 142
MILITARE NR.22 BRAŞOV
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI *
6098 1953 1978 265
MILITARE NR.17 (2) IAŞI
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI
6097 1968 1974 122
MILITARE NR.12 GALAŢI
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI *
X973 1975 1979 331
MILITARE NR.17 (16)
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI
6094 1968 1973 135
MILITARE NR.19 DEVA
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI
6095 1951 1974 180
MILITARE NR.20 (5) TIMIŞOARA
SERVICIUL REGIONAL TRANSPORTURI
6096 1954 1974 195
MILITARE NR.21 (6) CLUJ-NAPOCA
5498 SERVICIUL RELIGIOS - MINISTERUL DE RĂZBOI 1915 1947 334
5462 SERVICIUL REMONTEI - MINISTERUL DE RĂZBOI 1916 1947 419
SERVICIUL SECRETARIATUL GENERAL -
5473 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI ŞI 1934 1946 562
PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
5456 SERVICIUL STATISTIC - MARELE STAT MAJOR 1915 1949 1046
5470 SERVICIUL STATISTIC - MINISTERUL DE RĂZBOI 1912 1945 5624
SERVICIUL TEZAURULUI ARMATEI -
6797 1916 1945 1598
MINISTERUL FINANŢELOR
SERVICIUL VERIFICĂRI - MINISTERUL
5466 1941 1949 651
APĂRĂRII NAŢIONALE
SOCIETATEA "CULTUL EROILOR" –
6070 1927 1943 22
REGIONALĂ SIBIU
SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ DE
5477 1931 1950 141
TELEFOANE
5491 SPATELE ARMATEI 1948 1960 3982
SPATELE ARMATEI - DIRECŢIA CARBURANŢI
5496 1952 1953 133
LUBRIFIANŢI
5495 SPATELE ARMATEI - DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1949 1960 1763
SPATELE ARMATEI - DIRECŢIA SANITAR-
5492 1949 1960 1749
FARMACEUTICĂ VETERINARĂ
SPATELE ARMATEI - DIRECŢIA
5494 1958 1960 227
TRANSPORTURI MILITARE
SPATELE ARMATEI - SECŢIA CARBURANŢI
5493 1949 1951 189
LUBRIFIANŢI
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "AVRAM *
X987 1971 1979 3509
IANCU" ORADEA
150
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR *
X913 1977 1979 2047
CENTRAL
5544 SPITALUL DE CAMPANIE NR.1 1939 1945 205
5553 SPITALUL DE CAMPANIE NR.10 1941 1945 221
5554 SPITALUL DE CAMPANIE NR.13 1939 1945 169
5556 SPITALUL DE CAMPANIE NR.15 1939 1945 231
5557 SPITALUL DE CAMPANIE NR.16 1941 1945 280
5548 SPITALUL DE CAMPANIE NR.5 1940 1945 242
5549 SPITALUL DE CAMPANIE NR.6 1941 1945 215
5552 SPITALUL DE CAMPANIE NR.9 1940 1944 218
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.103
5583 1941 1945 72
ALBA IULIA
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.104-
5584 1942 1945 113
SIGHIŞOARA
5585 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.105 MEDIAŞ 1941 1945 122
5595 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.126 BACĂU 1941 1944 101
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.128
5597 1941 1945 116
CETATEA ALBĂ
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.166
5610 1941 1941 25
BRAŞOV
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.180
5620 1941 1946 174
VATRA DORNEI
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.245
5645 1941 1945 290
FĂGĂRAŞ
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.252
5651 1941 1945 222
TÂRGU JIU
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.273
5663 1941 1946 167
CHIŞINĂU
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.300
5678 1941 1945 47
BUCUREŞTI
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.301
5679 1941 1945 94
BUCUREŞTI
5681 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.303 1941 1946 159
5683 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.305 1941 1945 95
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.306
5684 1941 1946 117
BUCUREŞTI
5695 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.321 1941 1945 160
5699 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.325 1941 1944 65
5701 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.329 1941 1945 49
5709 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.339 1941 1942 29
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.345
5712 1941 1946 244
BUCUREŞTI
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.350
5716 1941 1945 166
BUCUREŞTI
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.351
5717 1941 1945 84
BUCUREŞTI
5718 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.352 1941 1946 156
5725 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.367 1943 1945 142
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.391
5735 1941 1945 132
CÂMPULUNG MUSCEL
5743 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.415 SINAIA 1941 1946 224
5771 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.467 LUGOJ 1941 1946 173
151
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.531
5791 1941 1945 160
RÂMNICU VÂLCEA
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.539
5795 1941 1945 81
RÂMNICU VÂLCEA
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.611
5808 1941 1945 95
CHIŞINĂU
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.612
5809 1941 1943 149
TIGHINA
6128 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.613 1941 1941 3
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.620
5810 1941 1945 60
CHILIA NOUĂ
5812 SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.622 1941 1945 123
SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.623
5813 1941 1945 73
CETATEA ALBĂ
6117 SPITALUL LINIA 1 NR.134 CRAIOVA 1961 1975 84
SPITALUL LINIA 1 NR.145 - DIVIZIA 1 *
6072 1963 1979 42
MECANIZATĂ BUCUREŞTI
SPITALUL LINIA 1 NR.164 DE DIVIZIE-
5543 1961 1970 78
TIMIŞOARA
5504 SPITALUL MILITAR ALBA IULIA (Z.I.101) 1919 1946 354
SPITALUL MILITAR ARAD (SPITALUL DE
5501 1919 1949 347
ZONĂ INTERIOARĂ NR.109)
5502 SPITALUL MILITAR BĂLTI 1924 1944 182
5505 SPITALUL MILITAR BÂRLAD (Z.I.526) 1923 1946 347
5503 SPITALUL MILITAR BISTRIŢA 1919 1958 775
SPITALUL MILITAR BOTOŞANI (SPITALUL DE
5508 1908 1955 1451
ZONĂ INTERIOARĂ NR.144)
5507 SPITALUL MILITAR BRAD (Z.I. 268) 1942 1945 146
5509 SPITALUL MILITAR BRĂILA (Z.I.150) 1928 1949 359
5506 SPITALUL MILITAR BRAŞOV (Z.I. 160) 1919 1979 5944
5510 SPITALUL MILITAR BUZĂU (Z.I. 174) 1916 1957 1020
5511 SPITALUL MILITAR CĂLĂRAŞI (Z.I.197) 1941 1946 142
SPITALUL MILITAR CENTRAL - SECŢIA BOLI *
5500 1886 1979 45850
CONTAGIOASE
5512 SPITALUL MILITAR CERNAUTI (Z.I.129) 1919 1945 264
SPITALUL MILITAR CETATEA ALBĂ
5514 1921 1945 184
(SPITALUL DE ZONĂ INTERIOARĂ NR.247)
5515 SPITALUL MILITAR CHIŞINĂU (Z.I. 273) 1921 1943 235
5517 SPITALUL MILITAR CLUJ 1919 1979 10450 *
5518 SPITALUL MILITAR CONSTANŢA 1922 1974 3782
X841 SPITALUL MILITAR CRAIOVA 1975 1979 4893 *
5519 SPITALUL MILITAR CRAIOVA 1915 1978 5789 *
5520 SPITALUL MILITAR DE OCHI - DUMBRĂVENI 1920 1938 63
5540 SPITALUL MILITAR DE OCHI TEIŞ 1916 1948 249
SPITALUL MILITAR DE OCHI-CERNĂUŢI
5513 1921 1946 333
(Z.I.401) TIMIŞ
5516 SPITALUL MILITAR DE OCHI-CHIŞINĂU 1929 1944 231
X974 SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ GALAŢI 1975 1979 4124 *
5521 SPITALUL MILITAR FOCŞANI (Z.I.431) 1923 1979 4244 *
5522 SPITALUL MILITAR GALAŢI (Z.I. NR.205) 1918 1974 1308

152
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
5524 SPITALUL MILITAR IAŞI 1897 1979 8503 *
5526 SPITALUL MILITAR MANGALIA 1956 1960 148
5527 SPITALUL MILITAR ORADEA (Z.I.191 TURDA) 1919 1970 3178
X842 SPITALUL MILITAR PITEŞTI 1976 1979 2366 *
5528 SPITALUL MILITAR PITEŞTI (Z.I.117) 1921 1979 7957 *
5529 SPITALUL MILITAR PLOIEŞTI (Z.I. 417) 1920 1958 924
5530 SPITALUL MILITAR ROMAN (Z.I.445) 1909 1958 1143
5531 SPITALUL MILITAR SATU MARE 1921 1948 228
5532 SPITALUL MILITAR SIBIU 1914 1974 7436
5533 SPITALUL MILITAR SILISTRA 1923 1940 48
5534 SPITALUL MILITAR SLATINA 1927 1956 726
5539 SPITALUL MILITAR TÂRGOVIŞTE 1915 1959 732
5537 SPITALUL MILITAR TÂRGU MUREŞ (Z.I. 181) 1919 1958 1281
5535 SPITALUL MILITAR TIMIŞOARA (Z.I.517) 1919 1976 4948
5541 SPITALUL MILITAR TURNU SEVERIN 1916 1946 217
5542 SPITALUL MILITAR VETERINAR BUCUREŞTI 1921 1959 576
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X928 1952 1979 297
JUDEŢEAN MUREŞ
STATUL MAJOR DE APĂRARE LOCALĂ
6067 1958 1967 83
ANTIAERIANĂ - REGIUNEA CONSTANŢA
STATUL MAJOR DE APĂRARE LOCALĂ
6068 1958 1968 61
ANTIAERIANĂ - REGIUNEA CRIŞANA
STATUL MAJOR DE APĂRARE LOCALĂ
6069 1958 1967 61
ANTIAERIANĂ - REGIUNEA OLTENIA
5476 STATUL MAJOR AL AERULUI 1940 1946 1484
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE AL *
X887 1968 1979 614
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X846 1968 1979 93
ALBA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X847 1968 1979 209
ARGEŞ
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X848 1968 1979 90
BACĂU
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X849 1968 1979 89
BIHOR
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X850 1968 1979 108
BISTRIŢA-NĂSĂUD
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X851 1968 1979 119
BOTOŞANI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X852 1968 1979 151
BRAŞOV
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X960 1968 1979 152
BUCUREŞTI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X854 1968 1979 84
BUZĂU
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X856 1968 1979 56
CARAŞ-SEVERIN
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X857 1968 1979 79
CLUJ
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X858 1968 1979 121
CONSTANŢA

153
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X859 1968 1979 83
COVASNA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X860 1968 1979 119
DÂMBOVIŢA
X861 STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE DOLJ 1968 1979 374 *
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X862 1968 1979 35
GALAŢI
X864 STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE GORJ 1968 1979 152 *
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X865 1968 1979 116
HARGHITA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X866 1968 1979 130
HUNEDOARA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X988 1968 1979 20
IALOMIŢA
X867 STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE IAŞI 1968 1979 71 *
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X879 1968 1979 27
ILFOV
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X868 1968 1979 60
MEHEDINŢI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X869 1966 1979 74
MUREŞ
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X870 1968 1979 90
NEAMŢ
X871 STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE OLT 1968 1979 131 *
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X872 1968 1979 207
PRAHOVA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X873 1968 1979 32
SĂLAJ
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X874 1970 1979 32
SATU MARE
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X875 1968 1979 21
SECTOR 3 BUCUREŞTI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X876 1970 1979 34
SECTOR 4 (5) BUCUREŞTI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X877 1968 1979 72
SECTOR 6 (5) BUCUREŞTI
X880 STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE SIBIU 1968 1979 143 *
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X881 1968 1979 64
SUCEAVA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X882 1968 1979 95
TELEORMAN
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X883 1968 1979 81
TIMIŞ
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X884 1968 1979 49
TULCEA
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X885 1968 1979 72
VASLUI
STATUL MAJOR AL GĂRZILOR PATRIOTICE *
X886 1968 1979 183
VRANCEA
6066 STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ ARGEŞ 1961 1979 196 *

154
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X931 1968 1979 126
JUDEŢEAN ALBA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X920 1952 1979 200
JUDEŢEAN ARAD
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X925 1952 1979 403
JUDEŢEAN BACĂU
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X946 1952 1979 195
JUDEŢEAN BIHOR
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X929 1968 1979 180
JUDEŢEAN BISTRIŢA NĂSĂUD
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X918 1969 1979 295
JUDEŢEAN BOTOŞANI
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X939 1958 1979 386
JUDEŢEAN BRĂILA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X947 1952 1979 272
JUDEŢEAN BRAŞOV
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X940 1968 1979 284
JUDEŢEAN BUZĂU
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X924 1975 1979 191
JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X938 1952 1979 264
JUDEŢEAN CLUJ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X944 1952 1979 320
JUDEŢEAN CONSTANŢA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X948 1968 1979 278
JUDEŢEAN COVASNA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X942 1969 1979 331
JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X932 1952 1979 258
JUDEŢEAN DOLJ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X937 1961 1979 244
JUDEŢEAN GALAŢI
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X951 1961 1979 267
JUDEŢEAN GIURGIU
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X933 1973 1979 218
JUDEŢEAN GORJ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X921 1968 1979 132
JUDEŢEAN HARGHITA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X923 1952 1979 205
JUDEŢEAN HUNEDOARA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X941 1968 1979 197
JUDEŢEAN IALOMIŢA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X919 1952 1979 326
JUDEŢEAN IAŞI
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X914 1952 1979 288
JUDEŢEAN MARAMUREŞ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X943 1968 1979 227
JUDEŢEAN MEHEDINŢI
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X926 1968 1979 275
JUDEŢEAN NEAMŢ

155
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X949 1952 1979 212
JUDEŢEAN PRAHOVA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X915 1972 1979 96
JUDEŢEAN SĂLAJ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X916 1969 1979 157
JUDEŢEAN SATU MARE
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X930 1964 1979 284
JUDEŢEAN SIBIU
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X917 1951 1979 233
JUDEŢEAN SUCEAVA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X950 1968 1979 212
JUDEŢEAN TELEORMAN
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X922 1952 1979 300
JUDEŢEAN TIMIŞ
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X935 1968 1979 199
JUDEŢEAN TULCEA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X934 1968 1979 244
JUDEŢEAN VÂLCEA
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X927 1969 1979 280
JUDEŢEAN VASLUI
STATUL MAJOR DE APĂRARE CIVILĂ *
X936 1968 1979 242
JUDEŢEAN VRANCEA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6138 1973 1979 182
ACADEMIA STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6157 INSTITUTUL AGRONOMIC "NICOLAE 1973 1979 91
BĂLCESCU" BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6152 1973 1979 83
INSTITUTUL AGRONOMIC CLUJ-NAPOCA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6146 1973 1979 82
INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6139 INSTITUTUL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 1973 1979 131
BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6147 INSTITUTUL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 1973 1979 149
TÂRGU MUREŞ
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6149 1973 1979 77
INSTITUTUL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IAŞI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6142 1974 1979 24
INSTITUTUL DE MEDICINĂ TIMIŞOARA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6137 1973 1979 207
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6153 1973 1979 99
INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6155 1973 1979 150
INSTITUTUL POLITEHNIC IAŞI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6143 1974 1979 39
INSTITUTUL POLITEHNIC TIMIŞOARA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6148 1973 1979 213
UNIVERSITATEA BRAŞOV
156
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6156 1973 1979 116
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6151 1973 1979 96
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6141 1973 1979 45
UNIVERSITATEA CRAIOVA
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6145 1973 1979 30
UNIVERSITATEA GALAŢI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6150 1973 1979 80
UNIVERSITATEA IAŞI
STATUL MAJOR DE PREGĂTIRE MILITARĂ - *
6144 1973 1979 44
UNIVERSITATEA TIMIŞOARA
STATUL MAJOR DE PROTECŢIE CIVILĂ *
X897 1952 1979 275
JUDEŢEAN ARGEŞ
STATUL MAJOR DE PROTECŢIE CIVILĂ *
X888 1972 1979 269
JUDEŢEAN OLT
STATUL MAJOR GENERAL - DIRECŢIA *
X902 ORGANIZARE-MOBILIZARE ŞI PLANIFICAREA 1971 1979 1386
ÎNZESTRĂRII
X912 STATUL MAJOR GENERAL - SECŢIA CADRE 1958 1979 1593 *
STATUL MAJOR GENERAL - SECŢIA *
X838 1950 1979 2646
PLANIFICARE ÎNZESTRARE-MOBILIZARE
STATUL MAJOR GENERAL - SECŢIA *
X976 1957 1979 1301
PLANIFICARE ŞI PREGĂTIRE OPERATIVĂ
X962 STATUL MAJOR GENERAL - SECŢIA PSIHOLOGIE 1979 1979 160 *
X909 STATUL MAJOR GENERAL - SECŢIA RESURSE 1952 1979 590 *
STATUL MAJOR GENERAL - SERVICIUL *
X969 1952 1979 684
STRUCTURI
STATUL MAJOR GENERAL-SECŢIA SERVICIUL *
X891 1975 1979 399
LA UNITĂŢI ŞI POLIŢIE MILITARĂ
5489 STATUL MAJOR REGAL - BIROUL DECORAŢII 1916 1926 1175
6131 STUDIOUL ARTE PLASTICE AL ARMATEI 1952 1979 300 *
X901 STUDIOUL CINEMATOGRAFIC AL ARMATEI 1965 1979 1229 *
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC AL ARMATEI
6110 1963 1974 252
(SERVICIUL CINEMATOGRAFIC AL ARMATEI)
SUBDEPOZITUL 1160 AUTOVEHICULE STOC
6062 1956 1959 76
PIESE AUTO
SUBDEPOZITUL CENTRAL DE MUNIŢII NR.153
6080 1939 1976 505
(51,770) VLĂDENI
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII APAŢA NR.50
6077 1945 1951 59
(SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII APAŢA)
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII CURTIŞOARA
6011 1941 1974 884
(NR.70;136)
6014 SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.11 "GURASADA" 1939 1959 158
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.140 HANU
2646 1928 1974 927
CONACHI
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.145 POJOGENI-
5994 1950 1963 342
STEJEREŢ
5998 SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.166 1962 1962 9
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.169 (798)
5999 1951 1974 173
REGHIN

157
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în original la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.181 (498;61)
6003 1950 1974 417
BÂRLAD
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.197 (DEPOZITUL *
3080 1959 1978 277
DE MUNIŢII NR.197) BREŢCU-COVASNA
SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII NR.52 (836)
2671 1946 1955 283
GHEORGHIENI
6017 SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII ROŞIORI DE VEDE 1942 1949 120
6078 SUBDEPOZITUL DE MUNIŢII VALU LUI TRAIAN 1949 1950 21
SUBDEPOZITUL DE SUBZISTENŢE NR.887 (37)
6028 1949 1958 179
CEHUL SILVANIEI
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6031 1950 1958 163
NR.521 (24) IAŞI
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6033 1948 1958 113
NR.655 (28) ALBA IULIA
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6036 1950 1958 119
NR.717 BISTRIŢA
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6038 1950 1956 168
NR.729 (20)
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6041 1950 1958 146
NR.767 (21) SATUL NOU - MEDGIDIA
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6043 1953 1958 149
NR.776 BUDA-PLOIEŞTI
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6045 1950 1958 125
NR.790 (19) ORADEA
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6047 1948 1957 175
NR.820(18) (CENTRUL DE DISTRIBUŢIE NR.12)
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6048 1948 1958 230
NR.832 (34) TÂRGU MUREŞ
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6051 1951 1956 196
NR.851 (41) TIMIŞOARA
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6049 1950 1958 205
NR.883 (29) LUGOJ
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6054 1953 1956 72
STOC NR.952 FĂGET
SUBDEPOZITUL REGIONAL DE SUBZISTENŢE
6056 1953 1956 22
STOC NR.989 BUDA-PLOIEŞTI
SUBDEPOZITUL REGIONAL SUBZISTENŢE
6020 1950 1952 23
NR.15 BUDA-PLOIEŞTI
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL ARMATEI
5486 1940 1947 1150
DE USCAT
5487 SUBSECRETARIATUL DE STAT AL AERULUI 1932 1946 11916
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL
5490 1941 1947 1535
APROVIZIONĂRII ARMATEI ŞI POPULAŢIEI CIVILE
5488 SUBSECRETARIATUL DE STAT AL MARINEI 1929 1948 4621
TABĂRA INSTRUCŢIE - POLIGON TRAGERI *
6795 1959 1979 398
ANTIAERIENE MIDIA
6798 TIPOGRAFIA MILITARĂ SIBIU 1921 1979 126 *
TRIBUNALUL MILITAR AL DIVIZIEI 21
6812 1925 1940 1950
INFANTERIE
6813 TRIBUNALUL MILITAR BRAŞOV 1947 1964 61
6814 TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI 1949 1979 184 *
6815 TRIBUNALUL MILITAR CLUJ 1943 1974 278
158
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. An An Nr. unităţi


Denumire fond Obs.
fond minim maxim arhivistice
6816 TRIBUNALUL MILITAR CONSTANŢA 1941 1964 98
6817 TRIBUNALUL MILITAR CRAIOVA 1940 1964 131
6804 TRIBUNALUL MILITAR IAŞI 1945 1974 232
6818 TRIBUNALUL MILITAR ORADEA 1948 1958 113
6819 TRIBUNALUL MILITAR PLOIEŞTI 1952 1953 3
6820 TRIBUNALUL MILITAR REGIUNEA 1 MILITARĂ 1952 1953 5
TRIBUNALUL MILITAR REGIUNEA A 2-A
6821 1952 1974 198
MILITARĂ BUCUREŞTI
TRIBUNALUL MILITAR REGIUNEA A 3-A
6822 1952 1964 74
MILITARĂ CLUJ
6823 TRIBUNALUL MILITAR SIBIU 1944 1958 101
6824 TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI 1952 1964 26
6826 TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL TIMIŞOARA 1952 1956 32
6825 TRIBUNALUL MILITAR TIMIŞOARA 1938 1974 458
TRIBUNALUL MILITAR UNITĂŢI MINISTERUL
6827 1952 1956 20
AFACERILOR INTERNE
UNITATEA AEROFOTOGRAMETRICĂ -
6855 1950 1958 88
MARELE STAT MAJOR
X1064 UNITATEA DE CARTOGRAFIE FOTOGRAMETRIE 1975 1979 3086 *
UNITATEA DE CARTOGRAFIE
6849 1952 1976 1057
FOTOGRAMETRIE - MARELE STAT MAJOR
6848 UNITATEA DE GEODEZIE TOPOGRAFIE BUZĂU 1961 1979 1076
UNITATEA MILITARĂ TRANSPORT FEROVIAR
6850 1955 1962 94
NR.40 BUCUREŞTI

* Fondul continuă după 1979

159
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armate

FONDURILE DE ARHIVĂ DESCHISE CERCETĂRII,


PĂSTRATE ÎN COPIE PE MICROFILM LA SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2016 ACADEMIA MILITARĂ GENERALĂ 1949-1969 2189/57
2017 ACADEMIA MILITARĂ TEHNICĂ 1949-1958 2078
1916-1919;
1 ARMATA 1 2753/618
1939-1947
1 ARMATA 1 1939-1947 497/469
1914-1916;
2 ARMATA A 2-A 803/324
1939-1946
2 ARMATA A 2-A 1917-1918 11/10
3 ARMATA A 3-A 1916;1939-1940 3254/1142
3 ARMATA A 3-A 1939-1944 127/122
4 ARMATA A 4-A 1939-1947 3040/1151
4 ARMATA A 4-A 1939-1947 407/397
11 ARMATA A 9-A 1914-1918 131/122
10 ARMATA DE DOBROGEA 1916-1917 95/30
2005 ARSENALUL ARMATEI 1860-1943 4/4
7 ARSENALUL MARINEI REGALE 1939-1947 2/2
2006 ARSENALUL SIBIU 1946 1/1
AŞEZĂMÂNTUL "EFORIA
2008 1942-1945 1/1
OSTĂŞEASCĂ PENTRU MILITARI"
2291 BATALIONUL 1 JANDARMI OPERATIV 1941-1944 3
2322 BATALIONUL 1 PIONIERI 1941-1944 4
2363 BATALIONUL 1 PIONIERI MOTO 1941-1943 2
2357 BATALIONUL 1 PIONIERI MUNTE 1942-1944 4
BATALIONUL 1 VÂNĂTORI DE MUNTE
2223 1942-1945 1
SCHIORI
2224 BATALIONUL 1 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1947 8
BATALIONUL 10 INFANTERIE
2264 1942-1944 1
UŞOARĂ
2330 BATALIONUL 10 PIONIERI 1941-1944 2
BATALIONUL 10 TRANSMISIUNI
2303 1944 1
FORTIFICAŢII
2233 BATALIONUL 10 VÂNĂTORI MUNTE 1919-1946 26
2276 BATALIONUL 1000 B INDEPENDENT 1944 4
2252 BATALIONUL 101 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2311 BATALIONUL 1011 LUCRU 1944 1
2253 BATALIONUL 102 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
BATALIONUL 1020 LUCRU
2312 1944-1945 1
CONSTRUCŢII
2254 BATALIONUL 103 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2362 BATALIONUL 104 PIONIERI MUNTE 1944 1
2255 BATALIONUL 104 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2256 BATALIONUL 107 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2257 BATALIONUL 108 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2258 BATALIONUL 109 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2331 BATALIONUL 11 PIONIERI 1941-1944 3
160
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2234 BATALIONUL 11 VÂNĂTORI MUNTE 1925-1946 15
2259 BATALIONUL 110 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2307 BATALIONUL 12 PAZĂ 1942-1943 2
2235 BATALIONUL 12 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1946 5
2308 BATALIONUL 13 PAZĂ 1942 1
2332 BATALIONUL 13 PIONIERI 1944 1
2236 BATALIONUL 13 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1945 10
2278 BATALIONUL 14 MITRALIERE 1943-1944 1
2333 BATALIONUL 14 PIONIERI 1941-1944 2
2237 BATALIONUL 14 VÂNĂTORI MUNTE 1940-1945 6
2238 BATALIONUL 14/18 VÂNĂTORI MUNTE 1942-1944 4
2314 BATALIONUL 15 EXPLOATARE 1941-1942 1
2280 BATALIONUL 15 MITRALIERE 1941 1
2334 BATALIONUL 15 PIONIERI 1939-1941 2
2239 BATALIONUL 15 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 2
2240 BATALIONUL 16 VÂNĂTORI MUNTE 1939-1947 17
2309 BATALIONUL 17 PAZĂ 1944-1945 2
2241 BATALIONUL 17 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 2
2242 BATALIONUL 17/19 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 1
2335 BATALIONUL 18 PIONIERI 1919-1944 6
2243 BATALIONUL 18 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 1
2336 BATALIONUL 19 PIONIERI 1942-1944 3
2244 BATALIONUL 19 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1944 2
2317 BATALIONUL 2 ADMINISTRATIV 1939-1946 1
2310 BATALIONUL 2 LUCRU 1945 1
2305 BATALIONUL 2 PAZĂ CĂI FERATE 1938-1945 6
2323 BATALIONUL 2 PIONIERI 1908-1945 5
2358 BATALIONUL 2 PIONIERI MUNTE 1940-1945 2
2293 BATALIONUL 2 TRANSMISIUNI 1942-1945 9
2225 BATALIONUL 2 VÂNĂTORI MUNTE 1939-1947 10
2337 BATALIONUL 20 PIONIERI 1942-1944 2
2298 BATALIONUL 20 TRANSMISIUNI 1945 1
2245 BATALIONUL 20 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 1
2302 BATALIONUL 202 TRANSMISIUNI 1944 6
2338 BATALIONUL 21 PIONIERI 1939-1944 7
2246 BATALIONUL 21 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1946 2
2281 BATALIONUL 21/23 MITRALIERE 1939-1941 2
2304 BATALIONUL 22 CONSTRUCŢII LINII 1944-1945 3
2247 BATALIONUL 22 VÂNĂTORI MUNTE 1942-1946 3
2248 BATALIONUL 23 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 2
2249 BATALIONUL 24 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 2
2341 BATALIONUL 25 PIONIERI 1943-1944 1
2282 BATALIONUL 26 MITRALIERE 1939-1940 1
2283 BATALIONUL 27 MITRALIERE 1943-1944 4
2342 BATALIONUL 27 PIONIERI 1941-1945 3
2316 BATALIONUL 3 AUTOTRANSPORT 1942-1944 2
2324 BATALIONUL 3 PIONIERI 1913-1943 3
2359 BATALIONUL 3 PIONIERI MUNTE 1943-1944 1
2294 BATALIONUL 3 TRANSMISIUNI 1939-1944 2
161
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2226 BATALIONUL 3 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 2
2343 BATALIONUL 30 PIONIERI 1941-1945 9
2344 BATALIONUL 31 PIONIERI 1940-1944 2
2361 BATALIONUL 31 PIONIERI MUNTE 1941-1944 1
2250 BATALIONUL 31 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2345 BATALIONUL 32 PIONIERI 1941-1944 2
2251 BATALIONUL 33 VÂNĂTORI MUNTE 1944 1
2346 BATALIONUL 35 PIONIERI 1945 1
2347 BATALIONUL 36 PIONIERI 1939-1941 2
2366 BATALIONUL 4 DRUMURI 1944-1945 1
288 BATALIONUL 4 GENIU AERONAUTIC 1939-1940 1/1
2306 BATALIONUL 4 PAZĂ CĂI FERATE 1942-1944 2
2325 BATALIONUL 4 PIONIERI 1939-1943 4
2360 BATALIONUL 4 PIONIERI MUNTE 1943-1944 1
2295 BATALIONUL 4 TRANSMISIUNI 1944-1945 4
2227 BATALIONUL 4 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 4
2326 BATALIONUL 4/24 PIONIERI 1943-1944 1
2284 BATALIONUL 40 MITRALIERE 1940-1941 2
2348 BATALIONUL 40 PIONIERI 1941-1944 4
BATALIONUL 410 INFANTERIE
2265 1942-1943 1
INDEPENDENT
2266 BATALIONUL 480 INFANTERIE UŞOARĂ 1942 1
2277 BATALIONUL 5 MITRALIERE 1939-1941 1
2228 BATALIONUL 5 VÂNĂTORI MUNTE 1921-1947 7
2349 BATALIONUL 51 PIONIERI 1942-1945 6
2299 BATALIONUL 51 TRANSMISIUNI 1944-1945 4
2350 BATALIONUL 52 PIONIERI 1941-1945 5
2351 BATALIONUL 53 PIONIERI 1939-1941 1
2300 BATALIONUL 53 TRANSMISIUNI 1941-1945 2
2352 BATALIONUL 54 PIONIERI 1940-1945 15
2301 BATALIONUL 54 TRANSMISIUNI 1944-1945 1
2353 BATALIONUL 57 PIONIERI 1945 6
2354 BATALIONUL 58 PIONIERI 1942-1944 6
2319 BATALIONUL 6 ADMINISTRATIV 1921-1940 2
2313 BATALIONUL 6 EXPLOATARE 1943-1944 1
2315 BATALIONUL 6 REPARAŢII AUTO 1945-1946 1
2260 BATALIONUL 6 VÂNĂTORI MARS 1944 1
2229 BATALIONUL 6 VÂNĂTORI MUNTE 1942-1947 4
2364 BATALIONUL 61 PIONIERI 1941 1
BATALIONUL 660 INFANTERIE
2267 1941-1942 1
INDEPENDENT
BATALIONUL 670 INFANTERIE
2268 1943-1944 1
INDEPENDENT
2320 BATALIONUL 7 ADMINISTRATIV 1919-1943 1
2279 BATALIONUL 7 MITRALIERE 1941-1944 1
2327 BATALIONUL 7 PIONIERI 1941-1942 1
2296 BATALIONUL 7 TRANSMISIUNI 1944-1945 1
2261 BATALIONUL 7 VÂNĂTORI 1900-1910 1
2230 BATALIONUL 7 VÂNĂTORI MUNTE 1918-1947 11
162
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2269 BATALIONUL 720 INFANTERIE 1942-1943 1
2270 BATALIONUL 730 INFANTERIE 1942 1
BATALIONUL 750 INFANTERIE
2271 1942-1944 1
INDEPENDENT
BATALIONUL 760 INFANTERIE
2272 1939-1944 4
INDEPENDENT
2273 BATALIONUL 780 INFANTERIE 1942 1
2328 BATALIONUL 8 PIONIERI 1939-1944 5
2297 BATALIONUL 8 TRANSMISIUNI 1943-1944 2
2262 BATALIONUL 8 VÂNĂTORI 1901-1914 1
2231 BATALIONUL 8 VÂNĂTORI MUNTE 1942-1947 13
2355 BATALIONUL 81 PIONIERI 1943-1945 1
2356 BATALIONUL 82 PIONIERI 1941-1944 1
2329 BATALIONUL 9 PIONIERI 1941-1943 2
2232 BATALIONUL 9 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1946 4
BATALIONUL 990 INDEPENDENT
2274 1944-1945 2
(FOST 1000 A)
BATALIONUL 994 INFANTERIE
2275 1942-1945 2
INDEPENDENT
BATALIONUL APĂRARE CONTRA
2292 1941-1942 1
GAZELOR
2263 BATALIONUL DE GARDĂ REGAL 1930-1946 1
2365 BATALIONUL DE GENIU CETATE 1905-1918 1
BATALIONUL DEPOZIT AL
244 SUBSECRETARIATULUI DE STAT AL 1941-1945 1/1
AERULUI
2287 BATALIONUL FIX REGIONAL ARIEŞ 1944 1
2289 BATALIONUL FIX REGIONAL BIHOR 1944 4
2290 BATALIONUL FIX REGIONAL CLUJ 1944 2
2286 BATALIONUL FIX REGIONAL CODRU 1944-1945 3
2285 BATALIONUL FIX REGIONAL CRIŞ 1944-1945 3
2288 BATALIONUL FIX REGIONAL SOMEŞ 1943-1944 2
BATALIONUL TRUPEI MINISTERULUI
2321 1939-1947 2
DE RĂZBOI
2131 BAZA NAVALĂ MARINĂ 1924-1944 2
BIROUL REGULAMENTE ŞI BIROUL 4
245 DOTARE AL SUBSECRETARIATULUI 1943-1944 1/1
DE STAT AL MARINEI
2186 BRIGADA 1 ARTILERIE 1883-1944 3
123 BRIGADA 1 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1941-1946 10/10
2216 BRIGADA 1 ARTILERIE ANTICAR 1945-1948 3
2214 BRIGADA 1 ARTILERIE GARDĂ 1933-1944 2
2215 BRIGADA 1 ARTILERIE MUNTE 1933-1934 1
2182 BRIGADA 1 CARE DE LUPTĂ 1945-1946 1
2178 BRIGADA 1 GRĂNICERI 1944-1945 1
2132 BRIGADA 1 INFANTERIE 1939-1944 1
2159 BRIGADA 1 INFANTERIE GARDĂ 1939-1944 2
2163 BRIGADA 1 MIXTĂ CAVALERIE 1941-1942 1
2172 BRIGADA 1 MIXTĂ MUNTE 1939-1942 5
2184 BRIGADA 1 PIONIERI 1945 1

163
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2195 BRIGADA 10 ARTILERIE 1911-1945 9
2141 BRIGADA 10 INFANTERIE 1913-1945 5
2196 BRIGADA 11 ARTILERIE 1944-1945 2
2142 BRIGADA 11 INFANTERIE 1921-1945 3
2171 BRIGADA 11 ROŞIORI 1916-1918 1
2197 BRIGADA 13 ARTILERIE 1939-1944 1
2198 BRIGADA 14 ARTILERIE 1918-1944 2
2143 BRIGADA 14 INFANTERIE 1916-1944 2
2199 BRIGADA 15 ARTILERIE 1940-1944 2
2144 BRIGADA 15 INFANTERIE 1942-1944 3
2200 BRIGADA 16 ARTILERIE 1919-1940 1
2145 BRIGADA 16 INFANTERIE 1919-1940 2
2201 BRIGADA 17 ARTILERIE 1939-1940 1
2202 BRIGADA 18 ARTILERIE 1916-1945 15
2146 BRIGADA 18 INFANTERIE 1919-1945 17
2203 BRIGADA 19 ARTILERIE 1939-1945 2
2147 BRIGADA 19 INFANTERIE 1916-1945 4
2187 BRIGADA 2 ARTILERIE 1941-1945 1
124 BRIGADA 2 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1941-1946 4/4
2177 BRIGADA 2 FORTIFICAŢII 1941-1943 4
2179 BRIGADA 2 GRĂNICERI 1919-1945 9
2133 BRIGADA 2 INFANTERIE 1939-1945 6
2160 BRIGADA 2 MIXTĂ GARDĂ 1940-1941 1
2173 BRIGADA 2 MIXTĂ MUNTE 1941-1942 1
2170 BRIGADA 2 ROŞIORI 1916-1922 1
2204 BRIGADA 20 ARTILERIE 1939-1944 1
2148 BRIGADA 20 INFANTERIE 1920-1944 2
2205 BRIGADA 21 ARTILERIE 1939-1946 4
2149 BRIGADA 21 INFANTERIE 1938-1945 7
2161 BRIGADA 23 MIXTĂ INFANTERIE 1940-1941 1
2206 BRIGADA 24 ARTILERIE 1943-1945 1
2150 BRIGADA 24 INFANTERIE 1943-1944 1
2162 BRIGADA 24 MIXTĂ INFANTERIE 1940 1
2207 BRIGADA 25 ARTILERIE 1939-1940 1
2151 BRIGADA 25 INFANTERIE 1939-1941 1
2208 BRIGADA 26 ARTILERIE 1939-1940 1
2152 BRIGADA 26 INFANTERIE 1940-1943 1
2209 BRIGADA 27 ARTILERIE 1939-1941 1
2153 BRIGADA 27 INFANTERIE 1939-1940 1
2188 BRIGADA 3 ARTILERIE 1939-1945 8
125 BRIGADA 3 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1941-1945 18/17
2164 BRIGADA 3 CAVALERIE 1914-1941 3
2217 BRIGADA 3 GRĂNICERI 1944 1
2134 BRIGADA 3 INFANTERIE 1944-1946 6
2174 BRIGADA 3 MIXTĂ MUNTE 1941 1
2185 BRIGADA 3 PIONIERI 1942-1944 2
2210 BRIGADA 30 ARTILERIE 1939-1940 1
2154 BRIGADA 30 INFANTERIE 1940 1
2211 BRIGADA 31 ARTILERIE 1939-1940 1
164
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
2212 BRIGADA 32 ARTILERIE 1939-1940 1
2155 BRIGADA 32 INFANTERIE 1939-1940 1
2156 BRIGADA 33 INFANTERIE 1939-1940 1
2213 BRIGADA 35 ARTILERIE 1939-1941 1
2157 BRIGADA 35 INFANTERIE 1939-1940 1
2189 BRIGADA 4 ARTILERIE 1919-1944 2
126 BRIGADA 4 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1942-1945 2/2
2165 BRIGADA 4 CAVALERIE 1934-1935 1
2180 BRIGADA 4 GRĂNICERI 1944 1
2135 BRIGADA 4 INFANTERIE 1939-1944 1
2175 BRIGADA 4 MIXTĂ MUNTE 1939-1940 1
2158 BRIGADA 45 INFANTERIE 1939-1940 1
2190 BRIGADA 5 ARTILERIE 1916-1944 3
127 BRIGADA 5 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1942-1944 2/2
2166 BRIGADA 5 CAVALERIE 1939-1941 4
2181 BRIGADA 5 GRĂNICERI 1944 3
2136 BRIGADA 5 INFANTERIE 1939-1944 8
2176 BRIGADA 5 VÂNĂTORI GARDĂ 1920-1938 2
2191 BRIGADA 6 ARTILERIE 1929-1946 10
2167 BRIGADA 6 CAVALERIE 1941 3
2137 BRIGADA 6 INFANTERIE 1939-1944 18
2192 BRIGADA 7 ARTILERIE 1908-1943 1
2138 BRIGADA 7 INFANTERIE 1882-1941 3
2193 BRIGADA 8 ARTILERIE 1922-1944 1
2168 BRIGADA 8 CAVALERIE 1941-1942 1
2139 BRIGADA 8 INFANTERIE 1939-1944 3
2194 BRIGADA 9 ARTILERIE 1913-1945 10
2169 BRIGADA 9 CAVALERIE 1929-1941 1
2140 BRIGADA 9 INFANTERIE 1939-1944 10
2183 BRIGADA MIXTĂ CARE DE LUPTĂ 1946-1947 1
CABINETUL INVALIZILOR,
317 ORFANILOR ŞI VĂDUVELOR DE 1942-1945 1/1
RĂZBOI -SERVICIUL PENSII MILITARE
CABINETUL INVALIZILOR,
317 ORFANILOR ŞI VĂDUVELOR DE 1921-1943 243/15
RĂZBOI -SERVICIUL PENSII MILITARE
CABINETUL MILITAR AL
316 1941-1944 29/16
CONDUCĂTORULUI STATULUI
CABINETUL MILITAR AL
316 1940-1944 25/24
CONDUCĂTORULUI STATULUI
1913-1950 2130/1740;
333 CABINETUL MINISTRULUI DE RĂZBOI
1947-1948 46/20
1831-1905;1
333 CABINETUL MINISTRULUI DE RĂZBOI 156/155
934-1947
CABINETUL ŞEFULUI MARELUI STAT
332 1917-1951 228/180
MAJOR
442 CASA MILITARĂ REGALĂ 1936-1947 15/9
3110 CASA OŞTIRII 1939-1945 2
CENTRUL DE INFORMARE
409 1944 1/1
ANTIAERIANĂ TÂRNAVA MARE

165
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
CENTRUL DE INFORMAŢII
404 1944 1/1
ANTIAERIANĂ FOCŞANI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3050 1940-1943 1
ARTILERIEI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
405 1939-1946 4/4
ARTILERIEI ANTIAERIANĂ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3051 1944-1945 1
CAVALERIEI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3054 1944 1
CORPULUI DE GRĂNICERI CORABIA
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3055 1921-1945 3
GENIULUI
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3049 1939-1944 3
INFANTERIEI FĂGĂRAŞ
CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL
3064 1942-1945 1
TRANSMISIUNILOR
CENTRUL DE INSTRUCŢIE APĂRARE
3065 1939-1943 1
CHIMICĂ ŞI GAZE
CENTRUL DE INSTRUCŢIE
3056 1944-1945 7
MOTOMECANIZAT
CENTRUL DE INSTRUCŢIE NR. 5
3063 1942-1945 2
SĂRATA
3076 CERCUL DE RECRUTARE ALBA 1941 1
3077 CERCUL DE RECRUTARE CLUJ 1938-1939 1
3078 CERCUL DE RECRUTARE ROMÂN 1921-1930 1
3079 CERCUL DE RECRUTARE SIBIU 1942-1944 2
3066 CERCUL TERITORIAL BRĂILA 1945 2
3067 CERCUL TERITORIAL BUCUREŞTI 1945 1
3068 CERCUL TERITORIAL CONSTANŢA 1942-1946 1
3070 CERCUL TERITORIAL IALOMIŢA 1945 1
3071 CERCUL TERITORIAL ILFOV 1945-1947 2
3072 CERCUL TERITORIAL SEVERIN 1948 1
3073 CERCUL TERITORIAL TELEORMAN 1945-1946 1
3074 CERCUL TERITORIAL TULCEA 1945-1946 1
3075 CERCUL TERITORIAL VLAŞCA 1939-1946 2
AUGUST-
COLECŢIA ZIARELOR SCÂNTEIA ŞI
5252 DECEMBRIE -
ROMÂNIA LIBERĂ
1944
COLECŢIE DE DOCUMENTE DE
ARHIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA
3146 1941-1944 -
TRUPELOR ROMÂNE ÎN PERIOADA
IUNIE 1941-AUGUST 1944
COLECŢIE DE DOCUMENTE DE
ARHIVĂ PRIVIND ARMATA 9
3147 1914-1918 -
GERMANĂ ÎN PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL 1914-1918
COLECŢIE DE DOCUMENTE DE
ARHIVĂ PRIVIND REFUGIAŢII
3145 1939-1941 43/43
MILITARI ŞI CIVILI POLONEZI ÎN
ROMÂNIA PERIOADA 1939-1941
166
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
3087 COLEGIUL MILITAR COZIA 1942-1945 1
COLEGIUL MILITAR CURTEA DE
3088 1941-1945 1
ARGEŞ
3082 COLEGIUL MILITAR NR. 2 GALAŢI 1941-1945 1
3083 COLEGIUL MILITAR NR. 3 BRAŞOV 1942-1945 1
COLEGIUL MILITAR ŞCOALA DE
3089 GOSPODĂRIE SĂTEASCĂ ROZNOV- 1943-1945 1
NEAMŢ
COLEGIUL MILITAR ŞCOALA
3084 1942-1945 1
PRIMARĂ NR. 4 TÂRGU OCNA
COLEGIUL MILITAR ŞCOALA
3085 1942-1945 1
PRIMARĂ NR. 6 ARAD
COLEGIUL MILITAR ŞCOALA
3086 1943-1945 1
PRIMARĂ NR. 7 HUŞI
1913-1942;
3047 COMANDAMENTUL 1 TERITORIAL 1289
1896-1943
331 COMANDAMENTUL 102 MUNTE 1944 1/1
329 COMANDAMENTUL 110 INFANTERIE 1943-1945 18/6
3048 COMANDAMENTUL 119 INFANTERIE 1944 1
COMANDAMENTUL AERO-MARITIM
367 1941 1/1
DOBROGEA
COMANDAMENTUL APĂRĂRII 1931-1954; 1-3008; 3008-
452
ANTIAERIENE A TERITORIULUI 1955-1959 5469/923
1943-1945;
366 COMANDAMENTUL APĂRĂRII PASIVE 167/53
1950; 1953
366 COMANDAMENTUL APĂRĂRII PASIVE 1939-1945 4/4
COMANDAMENTUL ARMATEI DE
455/a 1915-1916 293/48
NORD
COMANDAMENTUL ARTILERIEI
319 1939-1945 54/51
ANTIAERIANĂ
COMANDAMENTUL ARTILERIEI
446 1930-1936 17/10
CĂLĂREŢE
COMANDAMENTUL ARTILERIEI
3112 1948-1968 8928/2980
FORŢELOR ARMATE
COMANDAMENTUL ARTILERIEI
451 1916-1923 472/37
GRELE
COMANDAMENTUL CAPULUI DE POD
450 1916 57/40
TURTUCAIA
COMANDAMENTUL CETĂŢII
455/c 1907-1917 121/22
BUCUREŞTI
COMANDAMENTUL
397 1941-1945 244/56
DETAŞAMENTELOR DE CĂI FERATE
COMANDAMENTUL ETAPELOR
412 1916-1918 293/32
ARMATEI A II-A
COMANDAMENTUL ETAPELOR 1916-1921;
413 111/31
ARMATEI A III-A 1941-1942
COMANDAMENTUL ETAPELOR
455/b 1916 194/13
ARMATEI DE NORD
COMANDAMENTUL ETAPELOR
411 1915-1918 346/72
ARMATEI I
167
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
COMANDAMENTUL ETAPELOR DE
328 1941-1944 1626/206
EST
COMANDAMENTUL ETAPELOR DE
328 1941-1944 6/5
EST
326 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR. 1 1945 290/115
326 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR. 1 1943-1945 12/11
327 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR. 2 1943-1945 458/166
327 COMANDAMENTUL ETAPELOR NR. 2 1944-1945 13/10
COMANDAMENTUL FORŢELOR
365 1932-1956 6746/1132
AERIENE
COMANDAMENTUL FORŢELOR
365 1939-1945 11/10
AERIENE
COMANDAMENTUL FORŢELOR DE
448 APĂRARE INTERIOARĂ A 1940-1941 63/49
TERITORIULUI
COMANDAMENTUL FORŢELOR
379 1943-1951 604-117
FLUVIALE
COMANDAMENTUL FORŢELOR
379 1941-1950 19/17
FLUVIALE
COMANDAMENTUL FORŢELOR
377 1937-1951 1-737/339
MARITIME
COMANDAMENTUL FORŢELOR
377 1942-1950 3/3
MARITIME
COMANDAMENTUL FORŢELOR
381 1939-1945 87/84
NAVALE MARITIME
COMANDAMENTUL GENERAL AL
443 1918-1919 64/15
BASARABIEI
1913, 1916-
COMANDAMENTUL GENERAL AL
325 1920, 1944- 1182/247
ETAPELOR
1945
COMANDAMENTUL GENERAL AL
325 1944-1946 27/25
ETAPELOR
1947-1950;
1949-1958;
738/140; 2293;
3017/369 COMANDAMENTUL GENIULUI 1973-1979;
421;346; 306
1959-1967;
1968-1972
COMANDAMENTUL LITORALULUI
3046 1936-1949 827
MARITIM
COMANDAMENTUL LITORALULUI
378 1942-1949 62/56
MARITIM ŞI FLUVIAL
COMANDAMENTUL MARINEI DE
5268 RĂZBOI; ÎNALTUL STAT MAJOR AL 08-28.08.1944 6
TRUPELOR AERIENE
COMANDAMENTUL MARINEI 1877-1962;
376 12878/947
MILITARE 1942-1974
COMANDAMENTUL MARINEI
376 1946-1950 28/23
MILITARE
375 COMANDAMENTUL MARINEI REGALE 1939-1945 17/16
COMANDAMENTUL MILITAR AL
373 1921-1923 346/50
BASARABIEI

168
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
COMANDAMENTUL MILITAR AL
445 1919-1923 83/18
BASARABIEI
COMANDAMENTUL MILITAR AL
321 1939-1945 2204-182
CAPITALEI
COMANDAMENTUL MILITAR AL
321 1939-1945 18/8
CAPITALEI
COMANDAMENTUL MILITAR AL
3109 1944-1945 1
FABRICII EXPLOZIV-NITRAMONIA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
444 1941 19/7
MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
COMANDAMENTUL MILITAR AL
388 1943-1945 4/4
PORTULUI BRĂILA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
390 1939-1944 1/1
PORTULUI CĂLĂRAŞI
COMANDAMENTUL MILITAR AL
389 1944-1945 3/3
PORTULUI CERNAVODĂ
COMANDAMENTUL MILITAR AL
384 1944-1945 1/1
PORTULUI DOLJ
COMANDAMENTUL MILITAR AL
396 1943 1/1
PORTULUI DRENCOVA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
395 1944-1945 1/1
PORTULUI GRUIA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
391 1941-1944 9/7
PORTULUI HÂRŞOVA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
385 1939-1945 4/4
PORTULUI OLTENIŢA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
392 1941-1945 3/3
PORTULUI OLTINA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
386 1941-1945 8/8
PORTULUI OSTROV
COMANDAMENTUL MILITAR AL
393 1941 1/1
PORTULUI TULCEA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
394 1940-1945 17/11
PORTULUI ZIMNICEA
COMANDAMENTUL MILITAR AL
323 1941 5/3
REGIUNII PETROLIFERE
322 COMANDAMENTUL MILITAR ODESSA 1941-1942 437/43
322 COMANDAMENTUL MILITAR ODESSA 1941-1942 10/3
1918; 1920;
371 COMANDAMENTUL PIONERILOR 1921; 1945; 108/9
1946
COMANDAMENTUL POMPIERILOR
410 1929-1954 68/49
MILITARI
COMANDAMENTUL PORTULUI ŞI
380 1940-1945 18/18
ZONEI CONSTANŢA
1920-1930;
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR DE 1932-1933;
383 229/121
CAVALERIE 1935-1937;
1944-1945
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR
3060 1934-1944 34/20
MARINEI

169
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR
453 1921-1944 266/53
MILITARE DE ARTILERIE
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR
454 1926-1939 247/128
MILITARE DE INFANTERIE
COMANDAMENTUL ŞCOLILOR ŞI
368 1939-1944 2/1
CENTRELOR DE AERONAUTICĂ
COMANDAMENTUL TRUPELOR
420 1926-1941 47/4
AERONAUTICII
COMANDAMENTUL TRUPELOR
382 1950-1956 1250/314
BLINDATE ŞI MECANIZATE
COMANDAMENTUL TRUPELOR
3111 1951-1979 2491/533
CHIMICE
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE
455 1918-1923 288/42
COMUNICAŢII
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE
334 1920-1921 232/69
EST
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE 1945-1950; 1-2457; 2458-
374
GRĂNICERI 1951-1952 4946/1016
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE 1921-1923;
449 393/30
MUNTE 1937-1940
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE
3113 1932-1958 2486/634
TRANSMISIUNI
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE 1920-1921;
335 162/47
VEST 1923
COMANDAMENTUL TRUPELOR DIN
370 1916-1920 668/151
TRANSILVANIA
COMANDAMENTUL TRUPELOR
320 1943-1944 218/31
MOTOMECANIZATE
COMANDAMENTUL TRUPELOR
320 1944 32/21
MOTOMECANIZATE
COMANDAMENTUL ZONEI DE
324 1941-1944 158/24
FORTIFICAŢIE NĂMOLOASA-BRĂILA
COMANDAMENTUL ZONEI DE
324 FORTOFOCAŢIE NĂMOLOASA- 1944 1/1
BRĂILA
COMANDAMENTUL ZONEI
372 ÎNAINTATE FOCŞANI-NĂMOLOASA- 1911-1918 64/4
GALAŢI
3108 COMENDUIREA PIEŢII SIBIU 1941-1942 1
COMISIA CONTROLULUI DE STAT-
441 1952-1961 431-170
SECŢIA MILITARĂ
COMISIA DE CONTROL ŞI RECEPŢIE -
5465 1936-1947 206/121
MALAXA - TOHAN
COMISIA DE CONTROL ŞI RECEPŢIE
5449 1936-1945 136/64
"ASTRA" ARAD
COMISIA DE CONTROL ŞI RECEPŢIE
5448 1936-1947 112/83
DE LA UZINELE "ASTRA" BRAŞOV
COMISIA MILITARĂ DE CONTROL ŞI
5456 1936-1947 307/167
RECEPŢIE LA UZINELE "CONCORDIA"
COMISIA MILITARĂ DE CONTROL ŞI
5464 1934-1947 262/113
RECEPŢIE REŞIŢA

170
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
COMISIA MILITARĂ DE CONTROL ŞI
5457 1937-1946 169/120
RECEPŢIE UZINELE LEMAITRE
COMISIA MILITARĂ ROMÂNA DE
5459 CONTROL ŞI RECEPŢIE DIN 1921-1943 4689/733
CEHOSLOVACIA
COMISIA PENTRU CONTROLUL
387 1930-1945 177/162
FONDURILOR ÎNZESTRĂRII ARMATEI
COMISII MILITARE DE CONTROL ŞI
5463 1916-1947 606/261
RECEPŢIE DIN TARA
COMISII MILITARE ROMÂNE DE
5462 CONTROL ŞI RECEPŢIE DIN 1936-1941 469/164
GERMANIA
COMISII MILITARE ROMÂNE ÎN
5461 1926-1943 115/25
POLONIA
COMISIILE DE CONTROL ŞI RECEPŢIE
5458 1928-1944 2449/573
DIN FRANŢA
COMITETUL CONSULTATIV SANITAR 1890; 1916-
447 39
AL ARMATEI 1946
3080 COMPANIA 2 SANITARĂ 1942-1946 2
3081 COMPANIA 5 SANITARĂ 1941-1944 17
CONSILIUL APĂRĂRII REPUBLICII *
2977 1965-1979 52
SOCIALISTE ROMÂNIA
359 CORPUL 1 AERIAN 1943-1944 61/21
359 CORPUL 1 AERIAN 1943-1945 24/22
336 CORPUL 1 ARMATĂ 1883-1944 103/75
347 CORPUL 1 TERITORIAL 1942-1944 392
347 CORPUL 1 TERITORIAL 1920-1944 15/13
344 CORPUL 10 ARMATĂ 1939-1941 1/1
345 CORPUL 11 ARMATĂ 1940-1941 10/9
337 CORPUL 2 ARMATĂ 1916-1947 350/318
348 CORPUL 2 TERITORIAL 1942-1947 977
348 CORPUL 2 TERITORIAL 1920-1946 20/9
360 CORPUL 3 AERIAN 1944-1945 40/3
360 CORPUL 3 AERIAN 1944 2/2
338 CORPUL 3 ARMATĂ 1884-1945 117/68
349 CORPUL 3 TERITORIAL 1920-1944 38/16
346 CORPUL 38 ARMATĂ 1952-1958 999/192
339 CORPUL 4 ARMATĂ 1907-1947 260/227
350 CORPUL 4 TERITORIAL 1920-1945 31/28
340 CORPUL 5 ARMATĂ 1910-1945 35/35
356 CORPUL 5 MUNTE 1945-1947 4/3
351 CORPUL 5 TERITORIAL 1942-1944 412
351 CORPUL 5 TERITORIAL 1939-1945 32/32
341 CORPUL 6 ARMATĂ 1923-1947 190/137
352 CORPUL 6 TERITORIAL 1939-1947 23/22
342 CORPUL 7 ARMATĂ 1939-1947 173/152
353 CORPUL 7 TERITORIAL 1939-1946 40/32
343 CORPUL 8 ARMATĂ 1939-1940 3/2
1917; 1939-
354 CORPUL DE CAVALERIE 1410/636
1944
354 CORPUL DE CAVALERIE 1939-1945 52/37
171
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
361 CORPUL DE CONSTRUCŢIE 1944 1/1
355 CORPUL DE MUNTE 1940-1945 2061/452
355 CORPUL DE MUNTE 1939-1947 94/80
362 CORPUL ECHIPAJELOR FLUVIALE 1927-1944 2/1
1904-1940;
357 CORPUL GRĂNICERILOR 4161/260
1941-1944
357 CORPUL GRĂNICERILOR 1904-1946 17/16
CORPUL LUPTĂTORILOR
364 1941-1943 5/4
NAŢIONALIŞTI
358 CORPUL MOTOMECANIZAT 1944 31/16
CORPUL VOLUNTARILOR ROMÂNI,
363 1917-1920 100/38
ARDELENI ŞI BASARABENI
CURSUL DE PREGĂTIRE OFIŢERI 1948-1949;
2989 361/43
SUPERIORI CURS SPECIAL 1949-1958
CURTEA MILITARĂ DE CASAŢIE ŞI
318 1939-1945 1/1
JUSTIŢIE
DEPARTAMENTUL APROVIZIONĂRII
491 ARMATEI (SERVICIUL DE 1949-1950 17/8
INFORMAŢII)
DEPOZITUL CENTRAL DE
3695 1944-1946 1
HARNAŞAMENT
DEPOZITUL CENTRAL DE MATERIALE
3694 1944-1946 7
AUTO TÂRGOVIŞTE
DEPOZITUL CENTRAL DE MATERIALE
3696 1942-1943 1
DE APĂRARE CONTRA GAZELOR
DEPOZITUL CENTRAL SANITAR DE
3693 1945 1
ARMATĂ NR. 4
DEPOZITUL DE MATERIALE DE GENIU
3699 1944 2
GĂEŞTI
DEPOZITUL DE MATERIALE DE GENIU
3697 1944 7
MOGOŞOAIA
DEPOZITUL DE MATERIALE DE GENIU
3698 1944 1
SIBIU
3701 DEPOZITUL DE MUNIŢII SEBEŞ-ALBA 1940-1944 1
DEPOZITUL REGIONAL DE MUNIŢII
3700 1946 1
NR. 2
DETAŞAMENTUL 106 INFANTERIE
577 1944 1/1
FORTIFICAŢII
572 DETAŞAMENTUL 121 INFANTERIE 1944 1/1
573 DETAŞAMENTUL 123 INFANTERIE 1944 1/1
574 DETAŞAMENTUL 133 INFANTERIE 1943-1944 2/1
575 DETAŞAMENTUL 138 INFANTERIE 1943-1944 1/1
DETAŞAMENTUL 18 PAZĂ ZONA
571 1944 1/1
PETROLIFERĂ
576 DETAŞAMENTUL 194 INFANTERIE 1943-1944 9/4
578 DETAŞAMENTUL MARITIM ODESSA 1941-1944 10/10
579 DETAŞAMENTUL MARITIM SULINA 1939-1944 14/14
1887-1888;
1894; 1897-
481 DIRECŢIA 3 ARTILERIE 1201/190
1898; 1900-
1940
172
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
480 DIRECŢIA 4 GENIU 1882-1929 1199/60
471 DIRECŢIA 5 MARINĂ 1898-1921 476/65
470 DIRECŢIA 8 ARMAMENT 1912-1931 1095/158
DIRECŢIA AERONAUTICII
490 1942-1943 1/1
COMERCIALE
DIRECŢIA ANALIZA POLITICO- *
3571 MILITARĂ ŞI RELAŢII 1946-1979 679
INTERNATIONALE
1923-1951;
3722 DIRECŢIA APĂRĂRII ANTICHIMICE 678/278; 801/996
1925-1947
568 DIRECŢIA AUTO 1951-1953 301/34
DIRECŢIA AUTO-CARBURANŢI
501 1950-1952 392/15
(SPATELE ARMATEI)
DIRECŢIA AUTOTRACTOARE ŞI
580 1953-1958 473/6
CARBURANŢI
489 DIRECŢIA AVIAŢIEI CIVILE 1933-1945 11/9
3747 DIRECŢIA CARBURANŢI LUBRIFIANŢI 1952-1953 133/24
1905; 1906;
3589 DIRECŢIA CAVALERIEI 1909; 1911; 498/32
1913-1940
3599 DIRECŢIA COLECTĂRI 1945-1946 2
DIRECŢIA CONSTRUCŢII
3601 1935-1941 1
AERONAUTICE
498 DIRECŢIA CONSTRUCŢII NAVALE 1938-1947 19/18
DIRECŢIA CONSTRUCŢII ŞI DOMENII
477 1918-1951 3479
MILITARE
DIRECŢIA CONSTRUCŢII ŞI DOMENII
477 1939-1947 78/3
MILITARE
3564 DIRECŢIA CONTABILITĂŢII 1933-1948 1990/331
3564 DIRECŢIA CONTABILITĂŢII 1934-1946 31/29
DIRECŢIA CONTENCIOS DIN
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5447 DIN SUBSECRETARIATUL DE STAT 1938-1949 882/306
PENTRU ÎNZESTRAREA ŞI
ADMINISTRAREA ARMATEI
457 DIRECŢIA CONTENCIOSULUI 1859-1950 4211
457 DIRECŢIA CONTENCIOSULUI 1939-1945 1/1
1898-1951;
DIRECŢIA CONTROL (DIRECŢIA 1950-1951; 1216/60; 110/31;
468
FINANCIAR INTERN) 1958-1967; 1199/460; 358
1964-1974
494 DIRECŢIA CONTROLULUI 1941 1/1
DIRECŢIA DOCURILOR GALAŢI-
500 1943-1944 1/1
BRĂILA
496 DIRECŢIA DUNĂRII MARITIME 1939-1944 1/1
566 DIRECŢIA EDITURII MILITARE 1950-1958 259/34
3749 DIRECŢIA FARMACEUTICĂ 1932-1941 139/67
3749 DIRECŢIA FARMACEUTICĂ 1935-1941 1
3680 DIRECŢIA FINANCIARĂ 1950-1961 7030/1252
482 DIRECŢIA FORTIFICAŢII 1916-1947 4469/679
173
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
482 DIRECŢIA FORTIFICAŢII 1941-1942 1
DIRECŢIA GENERALĂ POŞTĂ
1932; 1934-
3746 TELEFON TELEGRAF - SECŢIA 688/15
1949
MILITARĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII-
DIRECŢIA COMENZI ŞI FABRICAŢII; 1963-1972;
3683 1519
DIRECŢIA TEHNICĂ ÎNZESTRARE 1973-1974
PRODUCŢIE INTERNĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII-
3682 1961-1972 162/161
DIRECŢIA PLANIFICARE
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII-
3684 1969-1974 405
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII- 1974-1979;
3681 456; 511/581
SECŢIA SECRETARIAT 1963-1977
DIRECŢIA GENERALĂ A ŞCOLILOR
3563 1911-1947 1861
MILITARE
DIRECŢIA GENERALĂ A
497 STABILIMENTELOR INDUSTRIE 1943-1945 1/1
MATERIALE
487 DIRECŢIA GENIULUI AERONAUTIC 1939-1947 16/8
3678 DIRECŢIA GOSPODĂRIE 1949-1961 2019/129
1910, 1912-
582 DIRECŢIA 1INFANTERIE 545/146
1938
1949-1960;
3689 DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1763/608-3518
1901-1948
3689 DIRECŢIA INTENDENŢĂ 1930-1950 9
3679 DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR 1957-1970 3572/165
DIRECŢIA ÎNZESTRĂRII
567 1947-1949 299/6
AERONAUTICII
DIRECŢIA ÎNZESTRĂRII AUTO ŞI
483 1946-1950 337/37
BLINDATE
464 DIRECŢIA JUSTIŢIEI MILITARE 1915-1952 3790/1143
464 DIRECŢIA JUSTIŢIEI MILITARE 1939-1951 3/2
462 DIRECŢIA LICEELOR MILITARE 1939-1945 1/1
495 DIRECŢIA MARINEI COMERCIALE 1939-1945 2/2
DIRECŢIA MATERIALELOR
488 1940-1945 1/1
AERONAUTICE
DIRECŢIA MATERIALELOR ŞI
569 1915-1918 604/102
INSTALAŢIILOR NOI
505 DIRECŢIA MOŞIILOR ARMATEI 1934-1941 299/11
1941-1945;
476 DIRECŢIA MOTOMECANIZĂRII 999/122; 504/58
1945-1947
476 DIRECŢIA MOTOMECANIZĂRII 1939-1948 116/20
DIRECŢIA OPERAŢII - SECŢIA
5426 1949-1979 392/294
AVIAŢIEI ŞI APĂRARE ANTIAERIANĂ
DIRECŢIA ORGANIZARE MOBILIZARE
948/56 (ATELIERUL DE ŞTAMPILE AL 1951-1969 32/22
ARMATEI)
461 DIRECŢIA PERSONALULUI 1867-1922 3385
461 DIRECŢIA PERSONALULUI 1939-1947 87/9

174
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
DIRECŢIA PERSONALULUI -
5450 1938-1945 300/98
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
DIRECŢIA PORTURILOR MARITIME
499 1943-1945 1/1
CONSTANŢA
1949-1960;
469 DIRECŢIA PREGĂTIRII DE LUPTĂ 2769/386
1951-1969
3600 DIRECŢIA PROIECTARE 1951-1958 1329/54
473 DIRECŢIA REMONTEI 1916-1947 536/16
473 DIRECŢIA REMONTEI 1944-1946 24/5
504 DIRECŢIA SĂNĂTĂŢII PUBLICE 1916-1917 62/26
DIRECŢIA SANITAR FARMACEUTICĂ
3748 1949-1960 1749/419
VETERINARĂ
DIRECŢIA SANITARĂ (CU 1885-1941;
3565 3704/571
DENUMIRILE AVUTE ANTERIOR) 1941-1948
DIRECŢIA SANITARĂ (CU
3565 1917-1948 49/11
DENUMIRILE AVUTE ANTERIOR)
1947-1972, *
1947-1960,
1954/1960, 966/879; 1219/361;
467 DIRECŢIA SECRETARIAT
1951-1960, 519/42; 30/19
1968-1972,
1973-79
DIRECŢIA SPECIALĂ (CONSILIUL DE
503 1952-1956 385/381
MINIŞTRI)
3591 DIRECŢIA SUBZISTENŢELOR 1941-1947 617/38
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
456 1939-1945 4/1
ADMINISTRAŢIEI ARMATEI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
485 1916-1932 1959-58
AERONAUTICII
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
485 1941-1945 1/1
AERONAUTICII
474 DIRECŢIA SUPERIOARĂ A ARTILERIEI 1939-1946 15/4
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
463 1939-1945 7/1
CONTROLULUI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
472 1944-1945 3/3
INFANTERIEI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ A
484 1917 25/2
LUCRĂRILOR DE FORTIFICAŢIE
465/ DIRECŢIA SUPERIOARĂ POLITICĂ A 1945-1968; *
11422; 737
3570 ARMATEI 1969-1979;
DIRECŢIA SUPERIOARĂ ŞI
475 1942-1944 651/153
COMANDAMENTUL GENIULUI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ ŞI 1912-1913;
475 63/13
COMANDAMENTUL GENIULUI 1939-1946
581 DIRECŢIA TANCURI ŞI AUTO 1956-1959 652/36
486 DIRECŢIA TEHNICĂ A AVIAŢIEI 1939-1945 1/1
DIRECŢIA TEHNICĂ DIN DIRECŢIA
479
GENERALĂ A ÎNZESTRĂRII
DIRECŢIA TRANSPORTURILOR
570 1958-1960 227/45
MILITARE
175
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
1953-1954; 1/2190; 2191-
502 DIRECŢIA TRUPELOR DE GRĂNICERI
1955-1959 3753/1070
478 DIRECŢIA VETERINARĂ 1935-1949 11/2
3688 DIRECŢIA VETERINARĂ 1932-1953 669/186
562 DIVIZIA 1 AERIANĂ 1933-1947 2/1
563 DIVIZIA 1 ARTILERIE ANTIAERIANĂ 1945-1946 27/21
549 DIVIZIA 1 BLINDATĂ 1939-1944 11/8
554 DIVIZIA 1 CAVALERIE 1937-1948 138/81
550 DIVIZIA 1 FORTIFICAŢII 1940-1943 15/13
551 DIVIZIA 1 GRĂNICERI 1939-1943 5/5
506 DIVIZIA 1 INFANTERIE 1883-1944 62/42
DIVIZIA 1 INFANTERIE VOLUNTARI
540 1943-1948 92
“TUDOR VLADIMIRESCU”
542 DIVIZIA 1 MUNTE 1939-1947 61/25
552 DIVIZIA 1 PAZĂ 1942 2/1
516 DIVIZIA 10 INFANTERIE 1924-1945 99
546 DIVIZIA 103 MUNTE 1944 5/3
517 DIVIZIA 11 INFANTERIE 1934-1945 129
518 DIVIZIA 13 INFANTERIE 1916-1945 45
519 DIVIZIA 14 INFANTERIE 1939-1944 31
520 DIVIZIA 15 INFANTERIE 1917-1944 27/20
521 DIVIZIA 16 INFANTERIE 1939-1941 1/1
522 DIVIZIA 17 INFANTERIE 1939-1941 5/4
523 DIVIZIA 18 INFANTERIE 1919-1948 152
524 DIVIZIA 19 INFANTERIE 1939-1945 130
555 DIVIZIA 2 CAVALERIE 1914-1941 12/11
548 DIVIZIA 2 GARDĂ 1940-1943 9/7
507 DIVIZIA 2 INFANTERIE 1929-1948 180
DIVIZIA 2 INFANTERIE VOLUNTARI
541 1945-1948 8/2
“HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”
543 DIVIZIA 2 MUNTE 1932-1946 140/58
553 DIVIZIA 2 PAZĂ 1942-1943 3/2
525 DIVIZIA 20 INFANTERIE 1919-1944 87
526 DIVIZIA 21 INFANTERIE 1919-1947 246
527 DIVIZIA 26 INFANTERIE 1939-1941 4/4
528 DIVIZIA 27 INFANTERIE 1939-1941 4/2
508 DIVIZIA 3 INFANTERIE 1922-1946 138
544 DIVIZIA 3 MUNTE 1942-1945 60/37
529 DIVIZIA 30 INFANTERIE 1940-1941 5/4
530 DIVIZIA 31 INFANTERIE 1939-1941 4/4
531 DIVIZIA 32 INFANTERIE 1939-1941 1/1
532 DIVIZIA 33 INFANTERIE 1939-1941 1/1
533 DIVIZIA 34 INFANTERIE 1939-1940 1/1
534 DIVIZIA 35 INFANTERIE 1939-1941 1/1
556 DIVIZIA 4 CAVALERIE 1934-1940 12/8
509 DIVIZIA 4 INFANTERIE 1922-1948 29
545 DIVIZIA 4 MUNTE 1939-1944 19/18
510 DIVIZIA 4/24 INFANTERIE 1943-1944 4/4
557 DIVIZIA 5 CAVALERIE 1941-1944 46/38
176
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
511 DIVIZIA 5 INFANTERIE 1882-1944 46
558 DIVIZIA 6 CAVALERIE 1939-1944 16/11
512 DIVIZIA 6 INFANTERIE 1933-1947 131
559 DIVIZIA 7 CAVALERIE 1925-1943 2/2
513 DIVIZIA 7 INFANTERIE 1883-1944 12/11
560 DIVIZIA 8 CAVALERIE 1925-1943 182/109
514 DIVIZIA 8 INFANTERIE 1883-1944 8/8
561 DIVIZIA 9 CAVALERIE 1941-1945 42/21
515 DIVIZIA 9 INFANTERIE 1909-1947 160
565 DIVIZIA DE DUNĂRE 1938-1941 10/10
547 DIVIZIA DE GARDĂ 1933-1948 75/69
564 DIVIZIA DE MARE 1939-1944 13/10
DIVIZIONUL 1 ARTILERIE GREA
3651 1947 1
ANTICAR MUNTE
3687 DIVIZIONUL 1 OBUZIERE MUNTE 1943-1945 3/3
3692 DIVIZIONUL 1 SPECIALITĂŢI 1948 1
3652 DIVIZIONUL 1 TUNURI MUNTE 1922-1947 9
3637 DIVIZIONUL 104 ARTILERIE 1944 2
3686 DIVIZIONUL 105 TUNURI MUNTE 1944 1/1
DIVIZIONUL 12 ARTILERIE
608 1943-1945 3/3
ANTIAERIANĂ
3690 DIVIZIONUL 2 OBUZIERE MUNTE 1937-1947 14
3660 DIVIZIONUL 2 TUNURI MUNTE 1936-1948 15
DIVIZIONUL 21 ARTILERIE
609 1943-1945 6/6
ANTIAERIANĂ
3691 DIVIZIONUL 3 OBUZIERE MUNTE 1942-1943 6
3661 DIVIZIONUL 3 TUNURI MUNTE 1941-1944 1
3665 DIVIZIONUL 4 TUNURI MUNTE 1942-1947 5
611 DIVIZIONUL 42 PÂNDĂ RADIO 1943 1/1
3638 DIVIZIONUL 47 ARTILERIE GREA 1941-1943 2
DIVIZIONUL 5 ARTILERIE
606 1943-1944 3/3
ANTIAERIANĂ
3666 DIVIZIONUL 5 TUNURI MUNTE 1941-1947 6
3641 DIVIZIONUL 51 ARTILERIE GREA 1940-1941 1
3648 DIVIZIONUL 52 ARTILERIE GREA 1941-1942 1
3649 DIVIZIONUL 55 ARTILERIE GREA 1940-1941 1
DIVIZIONUL 57 ARTILERIE GREA
3650 1943-1944 2
PARTEA SEDENTARA
3668 DIVIZIONUL 6 TUNURI MUNTE 1943-1944 4
DIVIZIONUL 63 ARTILERIE
3626 1944-1945 2/2
INDEPENDENT
3636 DIVIZIONUL 64 ARTILERIE 1944-1945 7
3674 DIVIZIONUL 8 TUNURI MUNTE 1944-1946 2
DIVIZIONUL 9 ARTILERIE
607 1944-1945 5/5
ANTIAERIANĂ MOBIL
3685 DIVIZIONUL 9 TUNURI MUNTE 1943-1945 1/1
DOCUMENTE GERMANE CU PRIVIRE
5265 1916-1951 32/32
LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

177
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
DOCUMENTE PRIMITE DIN
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
5269 1939-1940 -
PRIVIND RELAŢIILE CU FRANŢA,
IUGOSLAVIA, U.R.S.S.
668 ESCADRILA 11 RECUNOAŞTERE 1944-1945 1/1
4268 ESCADRILA 114 LEGĂTURI 1944-1945 1
669 ESCADRILA 12 OBSERVARE 1944-1945 1/1
670 ESCADRILA 13 OBSERVARE 1944-1945 1/1
671 ESCADRILA 15 OBSERVARE 1944-1945 1/1
672 ESCADRILA 16 OBSERVARE 1944-1945 1/1
667 ESCADRILA 2 RECUNOAŞTERE 1942-1945 4/4
675 ESCADRILA DE DISTRUGATOARE 1941-1944 13/13
676 ESCADRILA DE MONITOARE 1939-1944 16/16
674 ESCADRILA MIXTĂ AEROTRANSPORT 1944-1945 1/1
4445 FIŞIERUL RĂNIŢILOR 1941-1945 2
712 FLOTILA 1 AEROSTAŢIE 1939-1945 15/6
708 FLOTILA 1 BOMBARDAMENT 1937-1944 3/3
702 FLOTILA 1 INFORMAŢII 1916-1943 3/3
705 FLOTILA 1 VÂNĂTOARE 1939-1943 2/2
709 FLOTILA 2 BOMBARDAMENT 1939-1944 2/2
703 FLOTILA 2 INFORMAŢII 1919-1944 3/3
706 FLOTILA 2 VÂNĂTOARE 1939-1943 4/4
710 FLOTILA 3 BOMBARDAMENT 1940-1941 1/1
704 FLOTILA 3 INFORMAŢII 1939-1943 2/2
707 FLOTILA 3 VÂNĂTOARE 1940-1943 4/4
715 FLOTILA DE DRAGAJ 1941-1945 3/3
714 FLOTILA DE SIGURANŢĂ 1944 1/1
711 FLOTILA HIDROAVIAŢIE 1939-1943 1/1
713 FLOTILA NAVALĂ FLUVIALĂ 1940-1941 2/2
4656 GARNIZOANA ARAD 1947-1948 1
4658 GARNIZOANA CĂLIMĂNEŞTI 1944 1
4657 GARNIZOANA CARANSEBEŞ 1941-1942 2
4659 GARNIZOANA CERNAVODĂ 1934-1935 1
4660 GARNIZOANA CONSTANŢA 1949 2
4661 GARNIZOANA LUGOJ 1941-1942 1
4662 GARNIZOANA OCNIŢA 1928-1929 1
4663 GARNIZOANA SIBIU 1941 1
803 GRUPAREA AERIANĂ DE LUPTĂ 1941-1943 3/3
4649 GRUPUL 1 ARTILERIE MUNTE 1943-1944 6
811 GRUPUL 1 BOMBARDAMENT 1941-1945 3/3
4602 GRUPUL 1 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1947 13
4622 GRUPUL 10 CERCETARE 1941-1945 3
4623 GRUPUL 11 CERCETARE 1944-1945 2
4611 GRUPUL 11 VÂNĂTORI MUNTE 1945-1947 1
4612 GRUPUL 12 VÂNĂTORI MUNTE 1945-1947 2
4624 GRUPUL 13 CERCETARE 1942-1943 1
4641 GRUPUL 132 CERCETARE 1943-1945 2
4625 GRUPUL 14 CERCETARE 1944 1
4626 GRUPUL 15 CERCETARE 1941-1944 2
178
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
4627 GRUPUL 18 CERCETARE 1941-1945 4
4613 GRUPUL 18 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 1
4628 GRUPUL 19 CERCETARE 1942-1945 9
4650 GRUPUL 2 ARTILERIE MUNTE 1943-1945 3
812 GRUPUL 2 BOMBARDAMENT 1941-1944 1/1
4617 GRUPUL 2 CERCETARE 1941-1945 7
806 GRUPUL 2 VÂNĂTOARE 1944-1945 2/2
4603 GRUPUL 2 VÂNĂTORI MUNTE 1929-1944 5
4629 GRUPUL 20 CERCETARE 1944 3
4630 GRUPUL 21 CERCETARE 1937-1945 4
4631 GRUPUL 25 CERCETARE 1943-1944 2
4651 GRUPUL 3 ARTILERIE MUNTE 1943-1945 3
813 GRUPUL 3 BOMBARDAMENT 1943-1944 2/2
4618 GRUPUL 3 CERCETARE 1944-1945 2
4643 GRUPUL 3 GRĂNICERI PAZĂ 1938-1945 1
807 GRUPUL 3 VÂNĂTOARE 1939-1942 2/2
4604 GRUPUL 3 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1945 5
4632 GRUPUL 36 CERCETARE 1941 1
4652 GRUPUL 4 ARTILERIE MUNTE 1941-1944 4
814 GRUPUL 4 BOMBARDAMENT 1944 1/1
4619 GRUPUL 4 CERCETARE 1941-1942 2
808 GRUPUL 4 VÂNĂTOARE 1939-1943 2/2
4605 GRUPUL 4 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1945 4
4633 GRUPUL 40 CERCETARE 1939-1944 1
815 GRUPUL 5 BOMBARDAMENT 1942-1944 3/3
4606 GRUPUL 5 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1947 11
4634 GRUPUL 52 CERCETARE 1941-1945 5
4635 GRUPUL 53 CERCETARE 1939-1941 2
4636 GRUPUL 55 CERCETARE 1941 1
4637 GRUPUL 57 CERCETARE 1944 2
4638 GRUPUL 58 CERCETARE 1943-1944 1
816 GRUPUL 6 BOMBARDAMENT 1943-1944 2/2
4620 GRUPUL 6 CERCETARE 1943-1945 17
4642 GRUPUL 6 GRĂNICERI PAZĂ 1939 1
GRUPUL 6 STUKA (FLOTILA 3
5272 1943-1944 17/16
BOMBARDAMENT)
4607 GRUPUL 6 VÂNĂTORI MUNTE 1939-1947 6
4639 GRUPUL 61 CERCETARE 1941-1943 2
4640 GRUPUL 63 CERCETARE 1943-1944 2
809 GRUPUL 7 VÂNĂTOARE 1943-1944 1/1
4608 GRUPUL 7 VÂNĂTORI MUNTE 1941-1947 6
817 GRUPUL 8 ASALT 1943-1945 3/3
818 GRUPUL 8 ASALT PICAJ 1944-1945 1/1
4609 GRUPUL 8 VÂNĂTORI MUNTE 1940-1945 4
4621 GRUPUL 9 CERCETARE 1940-1943 2
810 GRUPUL 9 VÂNĂTOARE 1943-1945 2/2
4610 GRUPUL 9 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1945 3
4614 GRUPUL 90 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 1
4615 GRUPUL 92 VÂNĂTORI MUNTE 1943-1944 2
179
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
GRUPUL AEROTRANSPORTURI
823 1942-1944 3/3
MILITARE
GRUPUL BATALIOANELOR FIXE
4647 1944 3
REGIONALE ARDEAL
736 GRUPUL DE ARMATE NR. 1 1939-1944 6/5
GRUPUL DEPOZITELOR ARTILERIEI 01.03.1945-
4653 1
ANTIAERIANĂ NR. 4 01.06.1946
4654 GRUPUL ETAPE MOBIL NR. 1 1942-1943 2
4655 GRUPUL ETAPE MOBIL NR. 2 1943-1945 2
4648 GRUPUL MARAMUREŞ 1939 12
4644 GRUPUL NAVE GRĂNICERI 1944-1945 2
GRUPUL OPERATIV AL BRIGĂZII DE
4646 1944-1945 1
CĂI FERATE ROMÂNE
4645 GRUPUL SPECIALITĂŢI MOTO 1942-1944 4
4616 GRUPUL VÂNĂTORI CĂLĂRI 1939-1941 1
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI -
841 1941-1944 470/206
CABINETUL MILITAR
4991
INSPECTORATUL CLERULUI MILITAR 1915-1947 334/253
(2 inv)
INSPECTORATUL CLERULUI MILITAR-
4991 1939-1945 1/1
EPISCOPIA ARMATEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
895 1923-1932 463/122
AERONAUTICII
INSPECTORATUL GENERAL AL
884 ARMATEI PENTRU CULTURĂ, 1939-1948 18/14
EDUCAŢIE ŞI PROPAGANDĂ
1861;1909;1911
INSPECTORATUL GENERAL AL
879 -1947;1917- 1664/181; 41/4
ARTILERIEI
1938;1941-1947
INSPECTORATUL GENERAL AL
879 1944-1946 27/8
ARTILERIEI
1917-1949;
INSPECTORATUL GENERAL AL
878 1941-1944; 1396/400
CAVALERIEI
1947-1949
INSPECTORATUL GENERAL AL
878 1939-1945 6/6
CAVALERIEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
876 1931-1939 1/1
COMANDAMENTULUI TERITORIULUI
INSPECTORATUL GENERAL AL 1916-
880 1645/480
GENIULUI 1941;1945-1946
INSPECTORATUL GENERAL AL
880 1941-1947 62/25
GENIULUI
INSPECTORATUL GENERAL AL
877 1922-1949 1391/245
INFANTERIEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
877 1939-1947 3/1
INFANTERIEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
893 1917-1949 1478/241
INTENDENŢEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
882 1942-1948 12/4
JANDARMERIEI
180
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
INSPECTORATUL GENERAL AL
882 1939-1949 10/2
JANDARMERIEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
892 1918-1936 1442/279
MARINEI
INSPECTORATUL GENERAL AL
881 1939-1947 359/70
MOTOMECANIZĂRII
INSPECTORATUL GENERAL AL
881 1944-1946 37/10
MOTOMECANIZĂRII
INSPECTORATUL GENERAL DE
4986 1918-1949 553/242
ARMATĂ NR. 2
INSPECTORATUL GENERAL DE
4987 1918-1947 422/144
ARMATĂ NR. 3
INSPECTORATUL GENERAL DE
894 1920-1935 99/41
ARMATĂ NR. 4
INSPECTORATUL GENERAL DE
4985 1918-1948 298/109
ARMATĂ NR.1
4992 INSPECTORATUL GENERAL SANITAR 1921-1940 442/128
1919; 1927-
INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC
890 1941; 1946- 1301/406
AL ARMATEI
1947
890 INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC 1929-1941;
257/226
AL ARMATEI 1945-1947
890 INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC
1928-1947 180/69
AL ARMATEI
INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC
890 1948 2
AL ARMATEI
INSPECTORATUL JANDARMERIEI
888 1918-1947 3/2
SIBIU
INSPECTORATUL MUZICILOR
883 1935-1948 193/29
MILITARE
INSPECTORATUL MUZICILOR
883 1939-1945 1/1
MILITARE
INSPECTORATUL PREGĂTIRII
4988 1934-1945 821/260
PREMILITARE
INSTITUTUL DE
887 1943-1945 1/1
AEROFOTOGRAMETRIE
948/44 INSTITUTUL GEOGRAFIC MILITAR 1896-1951 2169/400
885 INSTITUTUL GEOGRAFIC MILITAR 1939-1943 2/2
889 INSTITUTUL HIDROGRAFIC 1939-1945 1/1
886 INSTITUTUL SANITAR MILITAR 1939-1945 1/1
5277 LAGĂRUL DE PRIZONIERI NR. 12 1944-1945 2
5279 LEGIUNEA DE JANDARMI C.F.R. 1938-1944 1
LEGIUNEA DE JANDARMI
5278 1918-1947 1
HUNEDOARA
5274 LICEUL MILITAR "D.A. STURDZA" 1939-1945 1
LICEUL MILITAR "GENERAL DIVIZIE
5275 1939-1945 1
GH. V. MAKAROVICI" IAŞI
5276 LICEUL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" 1939-1946 1
LICEUL MILITAR "N. FILIPESCU"
5273 1939-1945 1
PREDEAL
181
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
LOCTIITORUL MINISTRULUI PENTRU
923 CONSTRUCŢIE ŞI SPATE - 1955 31/4
SECRETARIAT
LUCRĂRI DE ISTORIE MILITARĂ IN
5266 LIMBA GERMANĂ PRIMITE DIN 1682-1920 50/50
REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
MANIFESTE ALE P.C.R. ŞI ALE
960 1919-1944 1/1
COMANDAMENTULUI SOVIETIC
949 MARELE CARTIER GENERAL 1913-1942 3969/1880
949 MARELE CARTIER GENERAL 1916-1944 135/125
948 MARELE STAT MAJOR 1858-1960 1901/1662
948/28 MARELE STAT MAJOR - BIBLIOTECA 1888-1954 114/7
MARELE STAT MAJOR - BIROUL
948/29 1896-1941 401/273
ATAŞAŢI MILITARI
948/29 MARELE STAT MAJOR - BIROUL
1909-1921 37/27
BIS ATAŞAŢI MILITARI
MARELE STAT MAJOR - BIROUL DE
948/30 1918 11/9
LEGĂTURI
MARELE STAT MAJOR - BIROUL
948/31 1944-1950 50/2
SPECIAL PLĂŢI EXTERNE
MARELE STAT MAJOR - CERCUL
948/32
ARLUS
MARELE STAT MAJOR -
948/33 COMANDAMENTUL GENERAL AL 1944-1945 171/62
TERITORIULUI
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/35 1930-1937 42/8
CURSULUI DE COMANDAMENT
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/43 1945-1952 57/1
ECONOMAT
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/36 GENERALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1937-1950 100/6
MILITAR SUPERIOR
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/37 1950-1952 154/12
JOCURILOR DE RĂZBOI
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/38 1929-1939 212/37
MANEVRELOR MILITARE
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
MOBILIZARE ŞI PLANIFICARE; 1950; 1964;
948/55 201/11
SECŢIA COMPLETARE ŞI SERVICII LA 1966-1974
UNITĂŢI
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA *
5430 OPERAŢII - SECŢIA MARINĂ ŞI 1973-1979 125
GRĂNICERI
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA *
5429 1946-1979 783
OPERAŢII - SECŢIA OPERAŢII
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
ORGANIZARE MOBILIZARE ŞI
5428 1951-1968 226
PLANIFICARE ÎNZESTRARE - SECŢIA
ORGANIZARE STATE
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/40 1950-1958 1632/410
PLANIFICARE MOBILIZARE
182
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/41 PLANIFICARE SECŢIA ECONOMIE 1948-1954 143/31
MILITARĂ
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA 1951-1970;
948/54 1244/236
TOPOGRAFICA MILITARĂ 1951-1975
MARELE STAT MAJOR - DIRECŢIA
948/42 1951-1958 824/106
TRANSPORTURI MILITARE
MARELE STAT MAJOR - INSTITUTUL
948/44 1896-1951 2169/400
GEOGRAFIC MILITAR
MARELE STAT MAJOR - INSTITUTUL
948/44 1939-1944 16/16
GEOGRAFIC MILITAR
MARELE STAT MAJOR – ORGANIZARE,
MOBILIZARE ŞI PLANIFICARE
5420 ÎNZESTRARE, SECŢIILE 1 ŞI 2 1959-1979 687/578
PLANIFICARE ŞI SECŢIA
PLANIFICARE ÎNZESTRARE
MARELE STAT MAJOR - REVISTA
948/45 1920-1958 391/52
ROMÂNIA MILITARĂ
MARELE STAT MAJOR - REVISTA
948/45 1864-1866 1
ROMÂNIA MILITARĂ
MARELE STAT MAJOR - 1924; 1927-
948/46 SECRETARIATUL CONSILIULUI 1940; 1946- 191/101
SUPERIOR DE APĂRARE A ŢĂRII 1949
MARELE STAT MAJOR -
948/47 SECRETARIATUL GENERAL PENTRU 1947-1948 314/64
INSTRUCŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA 10
948/16 1924-1950 359/43
PLANIFICARE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA 9 (8)
948/12 1924-1958 392/12
REGULAMENTE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA 9
948/15 1950-1951 45/13
CENTRALA COMUNICAŢII MILITARE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA 9
948/13 1916-1922 37/28
ETAPE ŞI SERVICII
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA 9
948/14 1920-1921 75/11
MĂSURI EXCEPŢIONALE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/1 1902-1950 2013/1211
ADJUTANTURĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/17 1941-1959 323/52
CENZURĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/18 COMPLETARE ŞI SERVICIUL LA 1950-1965 1686/459
UNITĂŢI
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/26 1948-1956 83/10
GOSPODĂRIE
1918-1949;
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA I 36/17; 5571/1075;
948/2 1876-1950;
ORGANIZARE, MOBILIZARE 1648
1900-1969
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA II
948/3 1876-1949 1881/1456
INFORMAŢII

183
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
1896-1950; *
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA III 1929-1951;
948/4 3135/2085; 1175
OPERAŢII 1952-1956;
1957-1979
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA IV
948/5 1914-1950 1984-631
DOTARE SERVICII
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
5427 1951-1979 202/202
MARINĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/20 1951-1965 1347/114
ORGANIZARE STATE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/21 1945-1959 354/73
POLITICĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/22 1949-1959 673/80
PREGATIRE OPERATIVĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/23 1913-1946 1142/257
PRIZONIERI
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/24 1941-1944 374/35
PROPAGANDĂ
1950-1958; *
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/25 1952-1971; 657/149; 299/12
SECRETARIAT
1972- 1979
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA
948/27 1949-1958 342/74
TRANSMISIUNI
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA V 1950-1960;
948/7 513+287/407
CADRE 1962-1979
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA V
948/6 1912-1949 1163-510
INSTRUCŢIE
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA VI
948/8 1900-1950 1852/840
TRANSPORTURI
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA VII
948/9 1940-1950 961/481
LEGĂTURI EXTERNE TERITORIU
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA VIII
948/10 APĂRARE A TERITORIULUI 1938-1945 195/92
ANTIAERIANĂ
MARELE STAT MAJOR - SECŢIA VIII
948/11 1920-1921 70/10
COMUNICAŢII
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/48 1930-1973 276/34
ADMINISTRATIV
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/50 1945 38/8
CULTURAL
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/51 1941-1943 289/25
INTENDENŢEI
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/52 1922-1947 913/661
ISTORIC
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/52 1918-1954 1800
ISTORIC
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/52 1959-1979 1076
ISTORIC (SECŢIA ARHIVE)
1915-1924;
MARELE STAT MAJOR - SERVICIUL
948/53 1931; 1933; 1045/358
STATISTIC
1939-1948

184
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
MARELE STAT MAJOR -DIRECŢIA 1951-1957
948/39 541/203; 932/930
ORGANIZARE MOBILIZARE 1907-1975
MEMORII ALE UNOR DEMNITARI DIN
5267 1936-1944 -
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
946 MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI 1936-1938 6062/401
946 MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI 1936-1941 20/5
1933-1947;
MINISTERUL ARMAMENTULUI - 228/164; 125/88;
5466 1933-1937;
DIRECŢIA MATERIALELOR 66/25
1947-1949
MINISTERUL COORDONĂRII STAT
950 1940-1941 129/33
MAJOR ECONOMIC
MINISTERUL DE RĂZBOI-
1365 1887-1936 4420/907
SECRETARIATUL GENERAL
MINISTERUL DE RĂZBOI-
1365 1938-1945 7/5
SECRETARIATUL GENERAL
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI
5425 1909-1948 259/5
COMERŢULUI
947 MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI 1939-1944 6
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI -
5436 1938-1945 162/150
CABINETUL MINISTRULUI
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - COMISIA
5451 1937-1944 135/89
MILITARĂ DE CONTROL ŞI RECEPŢIE
"ASTRA" ORĂŞTIE
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - COMISIA
5453 1938-1947 159/104
MILITARĂ DE CONTROL ŞI RECEPŢIE
UZINELE "EMIL COSTINESCU"
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5454 COMISIILE MILITARE ROMÂNE DE 1936-1945 300/128
CONTROL ŞI RECEPŢIE DE PE LÂNGĂ
UZINELE DIN STRĂINĂTATE
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5455 1935-1943 167/60
COMISIILE MILITARE ROMÂNE DE
CONTROL ŞI RECEPŢIE DIN ITALIA
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5468 1940-1946 288
DETAŞAMENTUL DE PAZĂ ŞI
DEPOZIT
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5438 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1941-1946 902/296
DIRECŢIA SUPERIOARĂ TEHNICĂ
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5439 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1920-1949 2336/1018
DIRECŢIA TEHNICĂ
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5440 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1940-1944 538/266
DIRECŢIA FABRICAŢIEI MUNIŢIEI

185
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5441 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1937-1947 801/316
DIRECŢIA INDUSTRIEI DE RĂZBOI
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5442 1945-1947 115/63
DIRECŢIA COMENZI ARMAMENT ŞI
MUNIŢII
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5444 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1942-1944 117/40
DIRECŢIA PRODUCŢIEI DE RĂZBOI
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1937-1939;
5445 417/255
DIRECŢIA FABRICAŢIEI 1942
MATERIALELOR DE RĂZBOI
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5446 1940-1946 485/378
DIRECŢIA FABRICAŢIEI ARMAMENT
ŞI TRĂSURI DE RĂZBOI
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
5452 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - 1938-1947 4701/2443
DIRECŢIA CONTABILITĂŢII
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
1934; 1935;
5437 ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI - SERVICIUL 564/456
1937-1946
SECRETARIATUL GENERAL
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5443 1938-1946 149/81
SERVICIUL CONTROL ŞI VERIFICĂRI
(SERVICIUL CONTROL)
MINISTERUL ÎNZESTRĂRII ARMATEI
ŞI PRODUCŢIEI DE RĂZBOI -
5467 SUBSECRETARIATUL DE STAT AL 1946-1947 22/13
INDUSTRIEI DE STAT - SERVICIUL
INTENDENŢĂ
MINISTRUL ADJUNCT PENTRU
5424 1949-1953 215/50
ARMAMENT ŞI TEHNICĂ
5270 MISIUNEA MILITARĂ FRANCEZĂ 1901-1919 -
MIUZEUL MILITAR CENTRAL *
5433 1920-1979 262/206
(MUZEUL MILITAR NAŢIONAL)
1833-1946
951 MONITORUL OASTEI 8
1833-1866
MUNCA TINERETULUI ROMÂN
963 (PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE 1941-1944 111/26
MINIŞTRI)
980 NAVIGAŢIA FLUVIALĂ ROMÂNA 1939-1945 2/2
1877-1878;
OPERE COMEMORATIVE DE RĂZBOI
5251 1916-1918; -
DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1941-1945
ORGANELE MILITARE ALE COMISIEI
ROMÂNE PENTRU APLICAREA
1367 1944-1947 2247
ARMISTIŢIULUI ŞI A TRATATULUI DE
PACE

186
Ghidul Arhivelor Militare Române

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
1918; 1929-
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE
1000 1930; 1941- 33/24
MINIŞTRI - CABINET
1948
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE
1000 1922-1930 1/1
MINIŞTRI - CABINET
PRIMUL LOCŢIITOR AL MINISTRULUI
1003 1953-1955 135/65
(SECRETARIAT)
PROBLEME TERITORIALE ALE
1002 ROMÂNIEI (COLECŢIE U.M. 02405 1874-1948 142/29
PITESTI)
PROBLEME TERITORIALE ALE
1001 ROMÂNIEI (COLECŢIE U.M. 02600 1917-1945 59/59
BUCUREŞTI)
6035 REGIMENTUL 1 ARTILERIE 1860-1944 6
REGIMENTUL 1 ARTILERIE “TUDOR
6036 1943-1947 5
VLADIMIRESCU”
REGIMENTUL 1 ARTILERIE
1322 1939-1946 12-12
ANTIAERIANĂ
REGIMENTUL 1 ARTILERIE
5888 1941-1943 32
CĂLĂREAŢĂ
REGIMENTUL 1 ARTILERIE
5884 1940-1943 3
FORTIFICAŢII
REGIMENTUL 1 ARTILERIE
5895 1940-1947 7
GRĂNICERI ANTICAR (ANTITANC)
5899 REGIMENTUL 1 ARTILERIE GREA 1944-1945 21
5878 REGIMENTUL 1 ARTILERIE MOTO 1940-1944 4
6032 REGIMENTUL 1 CĂI FERATE 1941-1945 8
5977 REGIMENTUL 1 CĂLĂRAŞI 1942-1947 4
6001 REGIMENTUL 1 CARE DE LUPTĂ 1919-1947 8
5801 REGIMENTUL 1 DOROBANŢI 1830-1948 22
6022 REGIMENTUL 1 GENIU 1906-1908 1
6005 REGIMENTUL 1 GRĂNICERI 1940-1945 9
REGIMENTUL 1 INFANTERIE
5959 1940-1943 4
FORTIFICAŢII
REGIMENTUL 1 INFANTERIE
5953 1943-1947 9
VOLUNTARI “TODOR VLADIMIRESCU”
5917 REGIMENTUL 1 OBUZIERE MUNTE 1915-1936 2
6016 REGIMENTUL 1 PIONIERI 1922-1947 5
5989 REGIMENTUL 1 ROŞIORI 1941-1947 11
6027 REGIMENTUL 1 TRANSMISIUNI 1914-1947 3
5961 REGIMENTUL 1 VÂNĂTORI 1916-1948 21
6045 REGIMENTUL 10 ARTILERIE 1941-1945 1
REGIMENTUL 10 ARTILERIE
1331 1945 3/3
ANTIAERIANĂ
5984 REGIMENTUL 10 CĂLĂRAŞI 1939-1945 2
6015 REGIMENTUL 10 GRĂNICERI 1944 1
5809 REGIMENTUL 10 INFANTERIE 1940-1946 49
5998 REGIMENTUL 10 ROŞIORI 1939-1944 5
5971 REGIMENTUL 10 VÂNĂTORI 1913-1945 30
5877 REGIMENTUL 104 ARTILERIE 1943 1
187
Fondurile de arhivă deschise cercetării, păstrate în copie pe microfilm la Serviciul Istoric al Armatei

Nr. unităţi
arhivistice/ Nr.
Nr. fond Denumire fond/parte structurală Ani extremi Observaţii
unităţi arhivistice
microfilmate
6046 REGIMENTUL 11 ARTILERIE 1941-1946 4
REGIMENTUL 11 ARTILERIE
5886 1941 1
FORTIFICAŢII
5907 REGIMENTUL 11 ARTILERIE GREA 1940 2
5986 REGIMENTUL 11 CĂLĂRAŞI 1939-1944 10
5810 REGIMENTUL 11 INFANTERIE 1881-1946 24
5999 REGIMENTUL 11 ROŞIORI 1944 3
5949 REGIMENTUL 111/112 INFANTERIE 1943-1944 2
5950 REGIMENTUL 115 INFANTERIE 1943-1944 3
6047 REGIMENTUL 12 ARTILERIE 1892-1944 10
5987 REGIMENTUL 12 CĂLĂRAŞI 1931-1943 2
5811 REGIMENTUL 12 INFANTERIE 1935-1945 30
6000 REGIMENTUL 12 ROŞIORI 1939-1944 4
5908 REGIMENTUL 121 ARTILERIE GREA 1941 1
6048 REGIMENTUL 13 ARTILERIE 1916-1947 10
5988 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI 1920-1945 6
5812 REGIMENTUL 13 INFANTERIE 1872-1944 9
6049 REGIMENTUL 14 ARTILERIE 1939-1948 8
5813 REGIMENTUL 14 INFANTERIE 1872-1944 14
6050 REGIMENTUL 15 ARTILERIE 1939-1944 4
REGIMENTUL 15 ARTILERIE
1332 1943-1945 11/11
ANTIAERIANĂ
5814 REGIMENTUL 15 INFANTERIE 1930-1947 24
6051 REGIMENTUL 16 ARTILERIE 1942-1946 30
5815 REGIMENTUL 16 INFANTERIE 1877-1944 11
6052 REGIMENTUL 17 ARTILERIE 1909-1944 7
5816 REGIMENTUL 17 INFANTERIE 1830-1944 9
5911 REGIMENTUL 17 OBUZIERE 1909-1931 1
5846 REGIMENTUL 18 ARTILERIE 1939-1947 61
5817 REGIMENTUL 18 INFANTERIE 1933-1948 12
5912 REGIMENTUL 18 OBUZIERE 1916-1918 3
5847 REGIMENTUL 19 ARTILERIE 1911-1944 4
5818 REGIMENTUL 19 INFANTERIE 1939-1945 7
5913 REGIMENTUL 19 OBUZIERE 1916-1918 1
6037 REGIMENTUL 2 ARTILERIE 1941-1944 4
REGIMENTUL 2 ARTILERIE
1323 1929-1946 48-47
ANTIAERIANĂ
REGIMENTUL 2 ARTILERIE
5889 1941-1942 2
CĂLĂREAŢĂ
5882 REGIMENTUL 2 ARTILERIE DE GARDĂ 1939-1947 4
REGIMENTUL 2 ARTILERIE
5894 1940-194