Sunteți pe pagina 1din 8

Anul I, Nr.

ROBERT A SC|PAT DE ~NCHISOARE!


Adrian, Octavian, R\zvan [i Bebe, aresta]i `n Bulgaria pentru "tulburarea lini[tii publice" au pri-
mit 3 luni cu suspendare [i au sosit `n ]ar\ de acum 2 s\pt\mâni.
~n urma unui simulacru de proces, `n care proba video care `l disculpa nu a fost acceptat\ de
judec\toare, la care a participat nep\s\tor [i cu 2 ore `ntârziere [i "gospodin" Bojin, Robert, acuzat
de "agresiune", a primit vineri o condamnare de un an cu supendare
El se va `ntoarce acas\ de `ndata ce toate formalit\]ile sunt `ndeplinite, trebuind s\ treac\ 7 zile,
timp `n care se poate depunde apel [i dup\ ce va achita cheltuielie de judecat\ (cca 450 euro).

De la ru[inea autorit\]ilor la solidaritatea ultras


De la `nceput vreau s\ spun c\ nu am fost niciodat\
adeptul violen]ei. Utopic am sperat mereu c\ dup\ un meci
Steaua - Dinamo `n Ghencea, s-ar putea vedea la aceea[i
mas\ la "Drume]u" un dinamovist cu un stelist bând `mpre-
un\ o bere, sau la "Dealu Mare" dup\ meciul din Groap\.
Deocamdat\ imaginea asta r\mâne doar o speran]\,
de[i…
De[i miercuri [i sâmb\t\ mi-a fost dat s\ v\d, `n pre-
mier\ na]ional\, ultra[i dinamovi[ti bra] la bra] cu ultra[i
steli[ti, rapidi[ti, craioveni, ie[eni, timi[oreni, const\n]eni,
etc scandând ~MPREUN| pentru 5 tovar\[i de-ai lor, `n spa]iul pentru a pune toate `ntreb\rile care se ridic\ natural
primul rând români, apoi ultra[i, [i doar mai apoi dinamo- `n fa]a bandi]ilor cu uniform\ din ]ara "vecin\ [i prieten\".
vi[ti. De ce benzin\ria "devastat\" ar\ta a doua zi neatins\ [i cu-
Recunosc c\ nu m\ a[teptam la aceast\ form\ de soli- rat\? De ce superpoli]i[tii bulgari nu au intervenit `n for]\
daritate [i nu a[ fi crezut-o dac\ nu a[ fi v\zut-o cu ochii acolo, la locul incidentelor? De ce nu este nici un bulgar
mei! Este o victorie a suporterului român [i `n special a fe- arestat sau r\nit? De ce… De ce… `ntreb\ri f\r\ r\spuns.
nomenului ultras, `mpotriva a tot ceea ce `nseamn\ prostie, Acum, important este s\ ne facem cunoscut\ for]a ideat-
`ngr\dire, interzicere, indiferen]\, vi-o-len-]\ !!! Repet: VI-O-LEN- ic\ de grup, nu for]a brut\ cu care am fost "`ntâmpina]i" `n
}|!! Acea violen]\ care a reu[it `ntr-un mod nefericit s\ bulgaria! "Numai `mpreun\ vom reu[i" nu este doar un slo-
ridice barierele de culoare [i sim]ire dintre dinamovi[ti, ste- gan politic. Acum este realitatea. La indolen]a, nesim]irea,
li[ti, rapidi[ti, olteni, timi[oreni sau ploie[teni. Aceea[i vio- sfidarea cu care ne-au tratat consulul-slug\ a bulgarilor,
len]\ care a f\cut s\ fie re]inu]i cei 5 suporteri-martiri `n bul- autorit\]ile din ]ar\, de la Poli]ie [i Jandarmerie [i pân\ la,
garia. Cu b mic, nu-i o gre[eal\ de tipar. Spun martiri pen- din p\cate, clubul de fotbal Dinamo, pentru culorile c\ruia
tru c\ ei pl\tesc, cu mai mult sau mai pu]in temei, p\catele p\timim to]i, tuturor acestora trebuie s\ le r\spundem cu
altora… {tim to]i la ce m\ refer [i ar trebui s\ reflect\m to]i hot\râre, unitate, coeren]\ [i nicidecum cu violen]a de care
la acest lucru… Nu vreau s\ fac pe moralistul, dar via]a de atât a[teapt\ al]ii ca s\ ne acuze!!
zi cu zi ne arat\ tot mai des c\ e mai u[or de prevenit decât Fiecare meci de acum `ncolo trebuie s\ fie un prilej de
de reparat… manifestare cu for]\, dar pa[nic, a crezului nostru, a soli-
Asta nu scuz\ `ns\, cu nimic, atitudinea imposibil de ca- darit\]ii noastre `n fa]a c\reia nici un bovin, bojin sau al]ii ca
lificat a autorit\]ilor autointitulate "române", LA{E, INDIFE- el, f\r\ credin]\ [i neam, nu au decât alternativa pribegiei
RENTE PÂN| LA NESIM}IRE fa]\ de soarta unor RO- la "cur]ile" pe care le slujesc!
MÂNI care, pân\ la proba contrarie, sunt nevinova]i. Re- Patru dintre cei cinci tovara[i ai no[tri au ajuns, `n cele
pet: nu cred `n `ngeri, [tiu "poten]ialul" [i ZEL-ul Peluzei din urm\, acas\... Mai r\m`ne de venit Robert! Ceea ce va
Sud, dar, orice s-ar fi `ntâmplat acolo `n bulgaria, statul r\mâne peste ani [i ani vor fi ru[inea vremelnicilor con-
român nu avea voie s\-[i abandoneze "copii" sub nici o duc\tori ai momentului actual [i, infinit mai important, soli-
form\! Mai ales c\ toat\ nenorocirea din sudul Dun\rii a daritatea noastr\, a suporterilor, indiferent de combina]ia
fost cauzat\ VOLUNTAR de poli]ia bulgar\! Nu ne ajunge de culori pe care o iubim… (D.A.)
Pagina 2 TRIBUNA

UNITATE!
Manifesta]ia de solidaritate a grupurilor ultras din bului c\ruia cei cinci prieteni ai no[tri si-au dedicat
România cu suporterii dinamovi[ti re]inu]i `n Bulga- pasiunea [i tinere]ea, suportul moral nu putea s\ vi-
ria, de sâmb\t\ 12 noiembrie, a reprezentat, `nainte n\ decât de la cei al\turi de care au `mp\r]it bucuri-
de toate, momentul maturiz\rii acestui fenomen `n ile [i triste]ile `n peluz\. Iar acest suport nu a `ntârzi-
]ara noastr\. Dincolo de rivalit\]i [i de culori, supor- at s\ apar\, tocmai de la marii rivali, care prin matu-
teri din Muntenia, Moldova, Ardeal, Banat, Dobro- ritatea ar\tat\ au dat o lec]ie tuturor acelora care
gea sau Oltenia au r\spuns apelului la "REZIS- s-au "sp\lat pe mâini" de orice responsabilitate `n
TEN}A ULTRA", `ntr-un gest menit s\ arate unei acest caz. Suporterii prezen]i sâmb\t\ `n fa]a Mi-
societ\]i adormite ca `nc\ mai exist\ solidaritate, [i nisterului de Externe sunt un exemplu atipic pentru
mai ales, faptul c\ tocmai aceast\ "cast\", care a societatea noastr\ apatic\, dar egoist\, divizat\ de
fost de multe ori blamat\ pentru atitudinea [i com- interese m\runte [i `n acela[i timp incapabil\ s\-[i
portamentul membrilor s\i, este capabil\ s\ produc\ fixeze ]eluri [i programe de ac]iune. DINTR-O
un asemenea sentiment `n\l]\tor. MLA{TIN| DE GÂLCEAV| BALCANIC| {I DE
LENE MERIDIONAL|, GLASUL ULTRA{ILOR
DE CE ERA NEVOIE DE UN ASEMENEA ROMÂNI S-A RIDICAT CA UN APEL LA UNITATE,
LUCRU? PRE}UIREA LIBERT|}II {I A DREPTURILOR
~n primul rând pentru c\ cinci oameni NEVINO- FIEC|RUIA DINTRE NOI. A FOST UN MOMENT
VA}I aveau nevoie de un ajutor pe care nimeni nu ~N CARE FIECARE DINTRE CEI PREZEN}I S-A
s-a gr\bit s\-l ofere. De la momentul arest\rii lor [i SIM}IT LIBER {I MÂNDRU C| ESTE ROMÂN.
pân\ la ini]ierea procedurilor de judecat\ - pe baza {i nu `n ultimul rând deoarece fenomenul Ultras
unor acuza]ii inventate! - autorit\]ile române au stat din România avea nevoie de o astfel de manifestare
cu bra]ele `ncruci[ate, ascunzându-[i neputin]a [i de simpatie [i de unitate, `ntr-un moment `n care
lipsa ini]iativei sub pretextul "neimplic\rii `n actul de violen]ele pe stadioane escaladaser\, iar Ultraseria
justi]ie a unui stat suveran". Suntem de acord cu român\ era `n pericol s\ degenereze `n huliganism
acest principiu, dar cum r\mâne cu acordarea asis- de cea mai joas\ spe]\. Mitingul pa[nic, caracterizat
ten]ei juridice [i cu asigurarea translatorului? Aces- prin buna-cuviin]\ [i respectul pentru ordine al par-
tea sunt proceduri de lucru ale fiec\rei direc]ii con- ticipan]ilor a infirmat teoria tot mai larg r\spândit\
sulare. F\r\ s\ mai punem la socoteal\ faptul c\, conform c\reia suporterul de fotbal român nu este
de[i au existat r\ni]i `n urma incidentului `n care decât un fanatic, un individ absurd caracterizat de o
autocarele au fost atacate de huliganii bulgari, nici "ambi]ie oarb\", `n numele c\reia este capabil `n
un oficial român nu s-a interesat de starea lor de orice moment s\ s\vâr[easc\ fapte reprobabile.
s\n\tate. Asta nu se traduce prin "neimplicare `n Sâmb\t\, to]i adep]ii acestei opinii au v\zut altceva,
actul de justi]ie a unui stat suveran", este doar ne- anume c\ pasiunea pentru ceva, oricât de aprins\ [i
p\sare, [i, `n mod paradoxal, o nep\sare finan]at\ nebuneasc\ pare ea uneori, nu `i `mpiedic\ pe cei
din banii no[tri, ai p\rin]ilor no[ti [i chiar a celor ares- buni s\ uite c\, `nainte de toate sunt oameni [i este
ta]i! {i tot `n acest sens, merit\ de men]ionat "apor- datoria noastr\ s\ simpatiz\m [i s\ lupt\m pentru
tul" presei din România care a "`nghi]it" pe nemes- cei nedrepta]i]i. Sâmb\t\, to]i cei prezen]i la mani-
tecate toate informa]iile primite de la autorit\]ile [i
mass-media bulgar\, a acuzat [i a pus etichete su- festa]ie au ar\tat nu doar c\ sunt buni, ci c\ sunt cei
porterilor, f\r\ s\-[i fac\ meseria de "jandarm al so- mai buni.
ciet\]ii" [i f\r\ s\ aplice unul dintre principiile pe care TREBUIE {TIUT FAPTUL C|, ~N TOAT|
ar fi trebuit s\-l `nve]e to]i ziari[tii `n facultate, adic\ ACEAST| LUPT|, NIMENI DINTRE TO}I ACEIA
s\ `ncerce verificarea celor `ntâmplate din trei surse CARE NE PUTEAU AJUTA, NU AU RIDICAT UN
independente. De ce nu i-a `ntrebat presa român\ DEGET. NICI AUTORIT|}ILE STATULUI, NICI
nimic pe suporterii care au fost martori oculari [i OFICIALII DIN FOTBALUL ROMÂNESC (CU MICI
"actori" implica]i `n aceste evenimente? De ce tre- EXCEP}II), {I CU ATÂT MAI PU}IN PRESA DIN
buie acum s\ ne `ntreb\m dac\ a fost (doar) lipsa de ROMÂNIA. ~nc\ o dat\, am fost SINGURI ~MPO-
profesionalism sau rea-voin]\? TRIVA TUTUROR. Ajutorul pe care `l a[teptam de la
Apoi, ca s\ mai d\m un r\spuns la `ntrebarea ace[tia, sprijinul pe care ni-l puteau acorda, nu
noastr\, pentru c\ SUNTEM ROMÂNI, [i pentru c\ reprezenta o favoare acordat\ nou\, ci era o datorie
CINCI ROMANI au fost re]inu]i abuziv de c\tre po- [i o dovad\ de profesionalism din partea lor. De la
li]ia bulgar\, fiindu-le c\lcate in picioare drepturile ci- ni[te oameni care [i-au `mplinit voca]iile, [i care
vile [i demnitatea uman\. Pentru c\ ilegalitatea co- câ[tig\ bani din asta, [i care ar fi trebuit s\ se achite
mis\ `mpotriva lor de c\tre statul bulgar, prin ares- de acest gen de sarcini. Nu am cerut decât ca ade-
tarea lor [i târârea `ntr-un proces `n care acuza]iile v\rul s\ ias\ la suprafa]\, ca suferin]ele [i nedrep-
au fost inventate, iar accesul acuza]ilor la ap\rare t\]ile pricinuite prietenilor no[tri s\ nu fie date la o
restrâns, nu este doar o chestiune care s\ priveasc\ parte [i ascunse ca [i cum nu ar fi fost deloc. Iar re-
doar familia Dinamo, ci pe TO}I ROMÂNII. Ataca]i pararea acestui r\u era atât de simpl\, trebuia doar
atât de mass-media bulgar\, cât [i de cea român\, ca ni\te ROMÂNI pl\ti]i pentru acest lucru s\-[i fac\
lipsi]i de sprijinul autorit\]ilor [i al conduc\torilor clu- datoria fa]\ de al]i ROMÂNI… (Wizard)
TRIBUNA Pagina 3

AMINTIRI DIN INFERN - SOFIA 2005


Jurnal de r\zboi
Plec\m `n jurul orei 5,30 din Capital\, culegem tine[te `n dreptul unui popas situat pe stânga [i
de pe drum un „câine“ adormit ce nu auzise cea- se opre[te pe dreapta `ntr-o parcare aerisit\ de
sul [i pornim `ncrez\tori la drum. Apropiindu-ne lâng\ o benzin\rie. Al doilea autocar opre[te di-
de vam\ apar primele probleme: un TIR `nc\rcat rect la cca 50 m dup\ benzin\rie. Pân\ ca u[ile
cu nuci se r\sturnase pe mijlocul [oselei [i bloca s\ se deschid\, vedem câ]iva bulgari tuciurii ges-
traficul. Enerva]i de aceast\ situa]ie `ncerc\m s\ ticulând, dând indica]ii poli]i[tilor [i f\cându-ne
dirij\m circula]ia, temându-ne c\ nu vom ajunge gesturi obscene, `ns\ eram prea fl\mânzi ca s\
la timp la Sofia pentru a ne sus]ine echipa, `ns\ le d\m importan]\. Câ]iva traverseaz\ gr\bi]i
situa]ia se rezolv\ `n scurt timp. Trecem u[or de spre popas, atra[i de micii care sfârâiau pe
vama român\, `ns\ ni se interzice, f\r\ nici un te- gr\tar, `ns\ ]iganii bulgari `l bruscheaz\ pe primul
mei, s\ ne aprovizion\m din free-shop-uri cu ce- dintre noi ajuns acolo. ~ncuraja]i de prezen]a po-
le necesare pentru a rezista unei c\l\torii de pes- li]i[tilor bulgari, care d\deau impresia c\ `i cu-
te 5 ore. nosc, [i de sosirea unui Mercedes ML din care
Intra]i `n Bulgaria, suntem imediat prelua]i de au coborât gr\bi]i al]i 7 bulgari `narma]i cu bâte,
o escort\ local\ format\ din câ]iva poli]i[ti. Prima ]iganii `ncep s\ ne loveasc\.
oprire pe teritoriul bulgar survine din dorin]a de a V\zând acestea, am tranversat [i am s\rit `n
face câteva poze de grup. Atmosfera este una ajutorul celor ataca]i, lovindu-i pe bulgari cu
entuziast\, fredon\m câteva cântece, unele na- pumnii [i cu curelele. Din amplasament [i-au
]ionaliste, [i flutur\m tricolorul. Primele contre cu f\cut apari]ia câ]iva muncitori `narma]i cu bâte,
poli]i[tii bulgari apar `ntr-o benzin\rie, unde, de[i târn\coape, sape [i chiar un topor, fiind nevoi]i s\
]ineam la vedere monede [i bacnote bulgare, ni ne retragem. Ne-am regrupat `n dreptul primului
s-a interzis s\ cump\r\m ceva de mâncare sau autocar [i am respins ofensiva bulgar\, cu sticle
de b\ut, fiind brusca]i [i da]i afar\ f\r\ nici o ex- goale, o bât\ de bassebal [i mai multe curele. ~n
plica]ie. ~ncerc\m s\ dialog\m cu „organele“ `n acela[i timp, cel de al doilea autocar era atacat
englez\, `ns\ acestea, ca [i cum bulgara ar fi de bulgari cu tricouri portocalii, sus]in\tori ai
vreo limb\ de circula]ie interna]ional\, replicau echipei Litex Loveci.
pe un ton r\stit doar `n limba lor matern\. Treptat, num\rul atacatorilor cre[tea, a[a c\
Ne urc\m `n autocare [i pornim la drum. Dup\ am hot\rât s\ evacu\m zona, `ns\ câ]iva dintre
câ]iva zeci de km oprim pe câmp pentru nece- noi erau prin[i `n benzin\rie. Am `ncercat s\ ne
sit\]i fiziologice, `ns\ ne lovim din nou de agre- `ndrept\m c\tre ei, dar am fost surprin[i de un alt
sivitatea bulgar\, poli]i[tii blocând u[ile autocaru- grup de bulgari ce ocolise autocarul [i ne ie[ise
lui cu bastoanele scoase. Purt\m, `n sfâr[it, un `n spate. Eram `nconjura]i [i izola]i de restul
dialog cu ei `n bulgar\, ajuta]i de un membru Bri- grupului. Am reu[it cu greu s\ ie[im din `ncer-
gate care cuno[tea câ]iva termeni. Stabilim s\ ne cuire [i ne-am retras spre autocar, dar din drep-
oprim câteva minute `ntr-un local bulgar unde s\ tul celui de al doilea autocar se auzeau ]ipetele a
[i gust\m ceva specialit\]i culinare autohtone. Ni doi compatrio]i care erau prin[i si lovi]i cu o
se spune c\ ne `ndrept\m c\tre un asemenea lo- lopat\!
cal, care se afl\ la cca 5 km. ~ndur\m cu greu Una dintre fetele din autocar ]ipa cu lacrimi `n
foamea, setea [i nevoile fiziologice mai bine de ochi s\ s\rim c\ `i omoar\ [i am lansat `nc\ un
10 km, dar degeaba, iar oprim, iar discut\m, iar atac disperat, care a distras aten]ia bulgarilor.
mai mergem 10 km [.a.m.d.. Abandonându-i pe colegii no[tri, bulgarii s-au
Dup\ `nc\ o oprire de negociere cu oficialii `ndreaptat spre noi, cu târn\coapele `n mân\, `n
bulgari, smulgem promisiunea lor c\ nu ne vor timp ce noi `ncercam s\-i ]inem la distan]\ cu
duce direct pe stadionul din Sofia [i c\ vom opri curelele [i cu o sticl\ de plastic pe care o ridicam
la un popas s\ mânc\m, s\ ne satisfacem ne- `n aer ostentativ, pentru a le da un r\gaz celor
voile fiziologice [i s\ ne aprovizion\m. {i `ntr-ade- doi s\ urce `n autocar.
v\r, dup\ mai mul]i km, autocarul nostru `nce- Continuare `n pagina 4
Pagina 4 TRIBUNA

Continuare din pagina 3 parte de acela[i tratament. To]i, f\r\r nici o ex-
Eram clar dep\[i]i de situa]ie, geamurile auto- cep]ie! Izbi]i de caroseria autocarului, suntem
carelor se sp\rgeau unul dup\ altul, ]ipetele r\ni- perchezi]iona]i [i `ntr-o ploaie de lovituri suntem
]ilor sfârtecau cerul, sângele românesc curgea condu[i la o ramp\ de metal. ~n acest timp auto-
pe p\mânt bulg\resc. ~ntr-un târziu, poli]i[tii bul- carul ne era vandalizat de c\tre jandarmii bulgari
gari [i-au adus aminte c\ este de datoria lor s\ care au „confiscat“ o camera foto Sony, câteva
intervin\ [i ne-au „permis“ s\ urc\m `n autocar, telefoane mobile [i bani. Obiceiul locului, proba-
]inându-i relativ departe pe bulgarii care, `ns\, bil… Cu coada ochiului surprindeam o imagine
lansau `n continuare diferite proiectile ce avariau terifiant\, prietenii mei cu bra]ele ]inute la vedere
autocarul. Privind cel\lalt autocar am surprins pe marginea rampei [i poli]istii bulgari lovindu-i
scene de co[mar, b\ie]ii se `nghesuiau la u[ile cu s\lb\ticie. „Norocul“ meu a fost c\ una dintre
autocarului iar ]iganii bulgari `i loveau de la spa- lovituri la nivelul capului m-a ame]it, iar din cauza
te. Am `ncercat s\ `i ajut\m, `ns\ unul dintre bul- tensiunii, pe fondul unui trecut medical cardiac,
garii care erau ]inu]i la distan]\ de poli]i[tii bul- am necesitat `ngrijiri medicale. Fratele meu [i un
gari, a sc\pat de „cordon“ [i a `nfipt târn\copul `n alt „câine“ m-au luat `n bra]e ap\rându-m\ de
caroseria autocarului!! Am reu[im cu chiu, cu vai loviturile care nu se mai opreau. Am fost urcat `n
s\ ne `mbarc\m `n autocare [i am ie[it din ben- salvare `mpreuna cu al]i 4 colegi (2 dintre ei
zin\rie printr-un tir de proiectile [i lovituri de bâte, având capul spart) [i du[i la spital. Dup\ mai
târn\coape [i sape date cu largul concurs al po- multe investiga]ii si `ngrijiri medicale am fost du[i
li]i[tilor. Dup\ câ]iva metri am realizat, `ns\, c\ l\- la sec]ie, eu p\r\sind spitalul `nc\tu[at. La sec]ie
sasem `n spate câ]iva colegi. Ace[tia au reu[it s\ nu ni s-a dat nici o explica]ie [i nu am fost l\sa]i
fug\ printre atacatori [i s-au prins de u[a uneia s\ fum\m ori s\ bem ap\.
dintre ma[inile poli]i[tilor, fiind recupera]i de ~ntre timp, cele doua autocare poposiser\
ace[tia. `ntr-o garnizoan\ militar\ unde b\ie]ii [i cele do-
Co[marul, din p\cate, era abia la `nceput… u\ fete `ndurau cu greu frigul, fiind nevoi]i s\ stea
Parcurgem câ]iva km [i suntem opri]i `n dreptul `n autocarele ne`nc\lzite. Pentru satisfacerea
unui popas p\r\sit. Prezen]a foarte numeroas\ a nevoilor erau du[i pe câmp cu pistolul la cap [i
jandarmilor bulgari ne d\ de gândit. Ni se face „ilumina]i“ cu lanterna sau cu farurile.
semn s\ coborâm. Primii sunt lovi]i cu cruzime. Dup\ un timp am f\cut [i noi, cei r\ni]i, jonc-
Suntem cu greu convin[i s\ coborâm to]i [i avem ]iunea cu restul grupului, fiind transporta]i cu un
TRIBUNA Pagina 5

vehicul al trupelor speciale. Coloana sinistr\ a ni[te ostateci lua]i de ceceni din fa]a vreunui
celor dou\ autocare cu perdelele fluturând `n teatru moscovit?
b\taia vântului, `ncadrate de ma[inile jandarme- Aveam s\ aflu c\ se f\ceau apeluri disperate
riei, se `ndrepta spre vam\, `ns\ pe alt traseu, pentru solu]ionarea problemei, `ns\ ba secretara
ceea ce ne-a dat de gândit. Dup\ aproximativ o nu vroia s\-l deranjeze pe consul, ba reu[eau
or\ de mers, autocarele au fost `ntoarse [i am s\-l prind\ pe acesta, dar primeau o replic\ care
oprit `n dreptul unei cazarme militare. Co[marul `i `nlemnea: „Foarte bine v\ face, sunte]i huli-
re`ncepuse... Am fost imobiliza]i [i arunca]i `n gani, primi]i-v\ lec]ia, nu m\ deranjez s\ vin
acea cazarm\ unde am a[teptat o or\ f\r\ ap\ pân\ acolo“. Nu [tia decât varainta avansat\ de
sau mâncare, privind numai `n podea [i ]inând autorit\]ile bulgare, nu [tia condi]iile mizere `n
mâinile la vedere. Aici am avut din nou o criz\ de care erau de]inu]i ni[te cet\]eni români, nu [tia c\
inim\ [i mi s-a administrat o injec]ie care mi-a erau `nc\lcate cele mai elementare drepturi ale
blocat tricepsul mâinii stângi. Din autocare erau omului. {i interogatoriul continua, nu ]ineau cont
coborâ]i al]i suporteri dinamovi[ti [i târâ]i pân\ la de ce spuneam noi [i ni se cerea sa semn\m
intrarea `n cazarm\ printr-un [ir de poli]i[ti [i jan- ni[te hârtii scrise in bulgareste. A ap\rut la re-
darmi bulgari care d\deau cu ur\ [i mult\, mult\ cunoa[tere [i unul dintre cei care ne atacaser\,
pl\cere. un ]igan bulgar cu-n rânjet slinos de satisfac]ie `n
A urmat o recunoa[tere `n grup, pur [i simplu col]ul gurii. ~n cele din urma cel care credem ca
la `ntâmplare, o ru[ine pentru justi]ia bulgar\ ce este procuror, dar care se credea Dumnezeul
se vrea integrat\ `n Europa. ~n timpul acestei românilor, a plecat s\ delibereze... R\ma[i `n ca-
farse sinistre unul dintre cei care eram acolo a mer\, eram de-a dreptul dispera]i, temându-ne
facut un preinfarct si a fost dus la autocar. Am c\ ne vor opri [i ca vom fi din nou maltrata]i.
r\mas 10 re]inu]i. Unul a fost „recunoscut“ dup\ Dup\ câteva minute un poli]ist bulgar s-a `n-
urechi, bluz\ [i frez\ (!) c\ a dat `n cap unui po- tors ]inând `n mân\ 5 pa[apoarte. Nu cred c\ mai
li]ist, dar el purtase mereu geac\ [i [apc\ (!!) din respira vreunul dintre noi, vedeam pa[apoartele
cauza frigului care dominase ziua. Un altul era printre lacrimi, fiindu-ne clar c\ 5 dintre noi vor
acuzat c\ a incitat (!) [i c\ a spart u[a autocaru- r\mâne acolo. Cei 5 viza]i s\ r\mân\ priveau `n
lui, dar nici un poli]ist bulgar nu cuno[tea limba gol, nevenindu-le s\ cread\. P\r\sim camera `n-
român\ ca s\ `n]eleag\ ce vorbeam `ntre noi! {i m\rmuri]i de durere [i disperare deoarece, chiar
apoi era absurd s\ sparg\ unul de-al nostru u[a dac\ consideram c\ pentru noi co[marul se ter-
autocarului cu care urma s\ mai c\l\toreasc\ minase, 5 prieteni de-ai no[tri r\m\seser\ `n
peste 400 km!! Am intervenit `n favoarea lor ar\- mâinile bulgarilor. Ne urc\m in autocarele `n care
tând c\ sunt peste 70 de martori care ne sus]in domina frigul p\trunz\tor [i tensiunea cople[i-
cele spuse si c\ pentru a ne demonstra nevino- toare a celor care ne asteptau. Relat\m cele
v\]ia nu este necesar decât s\ fie aduse `nre- petrecute [i c\dem de acord s\ nu plec\m f\r\
gistr\rile video ale camerelor de supraveghere cei re]inu]i, `ns\ un nou val al brutalit\]ii bulgare
de la benzin\rie. Am vorbit cu pere]ii, bulgarii porne[te, parc\ din senin, motorul autocarului.
ne-au refuzat dolean]a [i sim]eam deja c\ Priveam f\r\ cuvinte geamurile `nc\perii `n care
ajunsesem `n pragul disper\rii.. Nu aveam tra- r\m\sesera fra]ii no[tri. Plec\m spre cas\, f\r\
duc\tor, nici avocat, iar dialogul se purta cu spri- 10 geamuri, cu perdelele fluturând `n bataia ae-
jinul a dou\ localnice, neavând nici o garan]ie a rului rece de munte. Aer ce `mpr\[tia mirosul de
traducerii acestora (dar care ne-au cerut [i au urin\ din recipientele din plastic `n care se „u[u-
primit la final o tax\ de 150 euro, f\r\ a ne eli- raser\“ b\ie]ii. ~ntunericul cr\pat de girofarele
bera, evident, nici o chitan]\).. poli]iei bulgare creaz\ un peisaj de groaz\. Ne
~n tot acest timp am avut ocazia s\ arunc o `nvelim cu perdele, ne `nghesuim câte 3 pe sca-
privire printre perdele. Ziua se `ngem\na cu noap- une pentru a ne `nc\lzi, ne leg\m tricourile de
tea, resturile de geam str\luceau, autocarele cap, ne b\g\m mâinile [i picioarele `n ghiozda-
fiind luminate de un reflector de tanc, c\l\torii ]i- ne, ne schimb\m locurile cautând un loc mai ferit
neau capul aplecat dupa instructiunile bulgarilor. de curent, cei `mbraca]i mai sub]ire sunt strân[i
Ce se `ntâmpl\ aici? Ei sunt oare prietenii mei, puternic `n bra]e de cei care au fost mai pre-
membrii unei peluze care au plecat printre str\ini v\z\tori la plecarea din Bucure[ti.
ca s\-[i sus]in\ echipa favorit\ sau oare sunt Continuare `n pagina 6
Pagina 6 TRIBUNA
spate, sentimentul de neputin]\ ne sfâ[ia sufle-
AMINTIRI DIN INFERN - tele [i, ajun[i `n vama român\, am povestit cele
SOFIA 2005 `ntâmplate cerând ajutor pentru fata noastr\. F\-
r\ nici o [ans\. {i vame[ii bulgari au `njosit-o ]i-
Jurnal de r\zboi nând-o `n frig, `n picioare [i nepermi]ându-i s\
Continuare din pagina 5 foloseasc\ toaleta. A ajuns sâmb\t\ acas\, de-
Din când `n când se auzea un strig\t de ne- vastat\ [i umilit\, dup\ ce [i-a recuperat pa[a-
putin]\, rând pe rând clacam nervos, vroiam s\ portul. Autorit\]ile bulgare nu au permis ca prie-
fim `n cel\lalt autocar, care sc\pase mai u[or, `n- tenul ei s\-i trimit\ banii necesari pentru a-[i
s\ autorit\]ile deciseser\: f\r\ opriri. Chiar dac\ cump\ra ceva de mâncare sau pentru a-[i pl\ti
reu[eam s\ a]ipim pre] de câteva minute, r\pu[i drumul spre cas\. A fost ajutat\ de un cet\]ean
român care a facut eforturi supraomene[ti `ntor-
de oboseal\ [i de durere, frigul ne trezea punând
când microbuzul ce plecase deja spre ]ar\, pl\-
din nou st\pânire pe corpurile noastre `nvine]ite.
tindu-i drumul, dându-i ceva de `mbr\cat [i cum-
Dup\ mai bine de 200 km am ajuns la vam\, am
p\rându-i de mâncare.
s\rit to]i fugind spre magazine, eram atât de `n-
Primele cuvinte `n român\, prezen]a unei sal-
ghe]a]i `ncât nu puteam p\[i, unii chiar c\zând v\ri [i privirile `nm\rmurite ale jandarmilor [i va-
pe treptele autocarului. La verificarea pa[apoar- me[ilor români ne-au smuls lacrimi de durere [i
telor din nou stupoare. O fat\, prietena unuia din- de disperare. Mai ales c\ [tiam c\ vor urma zile
tre cei re]inu]i, `[i uitase pa[aportul la acesta [i, `n care urma s\ ne zbatem aproape singuri s\-i
ca [i cum nu era destul de afectat\, a fost cobo- aducem acas\ pe cei 5 cu orice pre]. Pre] f\r\ de
rât\ din autocar, f\r\ bani [i f\r\ mâncare, [i dus\ pre], chiar dac\ ne-au trebuit 8000$ pentru a
la o ma[in\ de poli]ie. B\g\m `n mar[arier, `ns\ desp\gubi proprietarii celor 2 autocare [i 3000
bulgari ne a[teapta cu bastoanele scoase. Nu de euro ceru]i de avocat… {i asta dup\ ce am
avem de ales. A trebuit s-o l\s\m singur\… v\zut moartea cu ochii, iar juc\torii no[tri n-au
Era a doua oar\ când pierdeam pe cineva `n v\zut nici m\car poarta... (PoGo)
TRIBUNA Pagina 7

Mul]i sau pu]ini, dar uni]i


Mitingul de sâmb\t\, 12 noiembrie 2005, a con- STEAUA
firmat ceea ce miercurea precedent\ a p\rut doar - Peluza Sud
o surpriz\: exist\ solidaritate ULTRAS, [i nu numai. "Peluze greu `ncercate, `mpreun\ pentru lib-
~ntr-adev\r, fani ai marilor rivale (Dinamo - Steaua ertate"
- Rapid sau UTA - Poli Timi[oara) [i a altor echipe RAPID
fanion ale fotbalului românesc au stat unii lâng\ - Maniacs, O.H., Ultras Unione, Brigada 92
al]ii, uni]i de idealuri. Majoritatea grup\rilor ultra im- "Azi rivalitatea nu conteaz\, eliberarea lor ne
portante de la noi din ]ar\ au participat la ac]iunea intereseaz\"
de pichetarea a sediului MAE. "Dinamo, Rapid, Steaua uit\m de rivalitate,
Mesajele cu care au venit reprezentan]ii grup\- suntem români `nainte de toate"
rilor de suporteri din ]ar\ au `nsemnat, a[a cum toa- "România arat\ c\ `]i pas\, adu-i `ntregi
t\ lumea se a[tepta, clou-ul acestui eveniment. Ri- acas\"
sip\ de imagina]ie, idei marcate de ironii fine, me- FC Na]ional
saje spumoase [i, din p\cate, adev\rate, care pro- - Fans
babil intrig\ cet\]eanul român obi[nuit. Care, `n ba- "Libertate pentru ultra[i"
za manipul\rilor [i dezinform\rii zilnice din partea U Craiova
mass-mediei sportive din România, consider\ c\ - Sezione, Pretorians, Girls
suporterii români sunt ni[te golani, f\r\ cultur\ [i "Craiova contra represiunii"
f\r\ civiliza]ie, iar "huliganii \ia care au devastat - Peluza Sud '97
benzin\ria primesc ceea ce merit\", cum ar spune "Elibera]i-i" (scris `n bulgare[te [i care a fost
personajul sinistru de trist\ amintire pe nume bojin. pus pe gard vineri sear\ la meciul U Craiova-Dacia
Au acoperit strada [i gardurile din jurul intr\rii `n Mioveni)
MAE urm\toarele mesaje: Poli Timi[oara
DINAMO - Drojdierii, Urban Guerilla, Masseria, Ultranativ
- Peluza C\t\lin H`ldan - Supras "Certuri, scandaluri... uitate, uni]i pentru lib-
"Implicarea statului demonstrat\ prin aro- ertate"
gan]a consulatului" "Sute de bra]e `ncruci[ate, pentru 10 mâini
- Peluza Sud legate"
"Violen]\, abuz, [antaj, poli]ia bulgar\ acuz\ Farul Constan]a
de ultraj" - Pirates,
"5 români aresta]i, 0 bulgari vinova]i" "Prezen]i dincolo de rivalitate, cerem cei 5 `n
"Ce ]ar\ reprezin]i, vIctor bOjin?" libertate"
"Dreptate pentru suporteri" Poli Ia[i
- DOL -Gruppo Sado: "Mereu al\turi de voi"
"Drepturi ignorate, acuza]ii inventate“ UTA Arad
Pagina 8 TRIBUNA
- S.U.R. Astfel, grup\rile semnatare au fost de acord cu
"Culori, orgolii, rivalitate, azi trecem peste stoparea violen]ei pe stadioane [i `n afara lui.
toate" Aceast\ ini]iativ\ are `n vedere `n principal dorin]a
Au mai fost prezen]i fanii Petrolului (Knot) [i FC ultra[ilor de a nu mai agresa grupurile formate din
Arge[ (Ultras Viola), mul]i ultra[i independen]i sau simpli spectatori, de a nu se mai bate atunci când
doar simpli suporteri, iubitori de fotbal [i de drepta- nu sunt zile de meci, [i de a `ncerca s\ evite ata-
te. "Numai gestul de a fi aproape de du[manii curile dispropor]ionate numeric, sau cele cu pietre,
de o via]\ este l\udabil. Cei care au venit aici sticle sau arme albe.
fac parte dintr-o nou\ genera]ie de suporteri. De[i mai sunt unele aspecte care trebuie puse la
Sunt suporteri din Bucure[ti, Craiova, Ia[i. Este punct, aceast\ ini]iativ\ a ultra[ilor este l\udabil\ [i,
regretabil ce se `nt=mpl\ `n ]ara asta. Vine aici dac\ va fi pus\ `n practic\, va deveni un "moment
un american, omoar\ un rom=n [i pleac\, iar 0 al peluzelor" române[ti.
noi nu putem s\ ne salv\m compatrio]ii!" Oficial am `nceput s\ `n]eleg care e treaba. Mul]i
Comentariile sunt de prisos, respectul e imens. se `ndoiesc de ceea ce se petrece `n ]ara vecin\.
Eu cred ca ATÂ}I CÂ}I AU FOST, 800-1000, ~N- "Nu se poate s\ se `ntâmple a[a ceva, pentru c\
SEAMN| MULT MAI MULT, INFINIT MAI MULT vor [i ei ca s\ intre `n Uniunea European\". Da,
DECÂT O CIFR|... La miting au participat aproape ei vor s\ intre `n UE cu ac]iuni de acest gen, [i or
exclusiv suporteri, [i marea majoritate a lor UL- s\ intre f\r\ `ndoial\. Oricât de dureros e, hai s\ fim
TRA{I. Implicarea societ\]ii civile a lipsit cu des\- reali[ti [i s\ realiz\m c\, `n spatele integr\rilor, stau
vâr[ire. Evident chestie de mentalitate. Nu putem ra]iuni de ordin politic, economic [i militar, cu mult
urni masele, nu putem stârni vreun sentiment patri- peste soarta câtorva cet\]eni.
otic vizavi de cauza celor 5 b\ie]i, pentru c\, deloc {i v\ mai spun un secret: NU SPERA}I NIMIC
suprinz\tor ei, [i noi, cei care ne agit\m pentru DE LA AUTORIT|}ILE ROMÂNE, PENTRU C|
soarta lor, suntem `n primul rând ni[te huligani, NU VOR MI{CA UN PAI. Sunt cât se poate de con-
golani, derbedei, care n-avem alteva mai bun de vins. Pentru autorit\]ile noastre cei 5 b\ie]i sunt ni[-
f\cut decât s\ pierdem timpul pe stadioane [i prin te derbedei [i huligani, [i chiar dac\ neoficial [i-ar
deplas\ri `n loc s\ muncim [i s\ ne vedem de da seama c\ sunt ni[te b\ie]i OK [i sunt nevinova]i,
treab\ ca "oamenii". Egoism, interes personal, su- tot ceva de genul "ni[te fraieri, cine i-a pus s\
plece `n Bulgaria, nu puteau s\ stea linisti]i aca-
perficialitate, totul trece prin stomac. NA}IONA-
s\?". Sau te astep]i ca autorit\]ile noastre s\ `n]e-
LISM, SOLIDARITATE, NEAM, }AR|? Ni[te con-
leag\ [i s\ simpatizeze [i cu fenomenul Ultras? Aa,
cepte perimate, apuc\turi retrograde, manifest\ri
chiar, apropo c\ mi-am adus aminte, dup\ meciul
apar]inând trecutului, lucruri care trebuiesc eradi-
României de la Budapesta, când fanii români au
cate din educa]ia [i sim]irea viitorului cet\]ean/con-
fost ataca]i, b\tu]i, ma[ini distruse, s-a luat vreo po-
sumator/oaie `n turm\.
zi]ie oficial\?
Afla]i sub impulsul acestor ac]iuni, sau chiar
Nu sunt pesimist, `ncerc s\ fiu doar cât se poate
sim]ind c\ lucrurile `ncep s\ pornesc\ pe o pant\
de realist [i s\ nu visez cai verzi pe pere]i, pref\-
gre[it\, principalele grup\ri prezente la manifesta-
cându-m\ c\ nu `n]eleg ce se `ntâmpl\. E dureros,
]ia de sâmb\t\ au `ncheiat un PACT DE NEAGRE-
dar e, din p\cate, cât se poate de real...
SIUNE. Au participat la `ncheierea acestui pact: P.S. Calvarul s-a terminat. Cei 5 sunt liberi! {i,
Dinamo PCH (NG, F48, Tifosi, Panzer [i Supras) [i `ntr-adev\r, au luptat singuri, sprijini]i doar de famili-
Peluza Sud (Brigate [i fostul ZEL), Steaua Peluza ile lor [i de prieteni (din care fac parte [i to]i cei care
Nord (Desant) [i Peluza Sud (Stil Ostil, Vacarm, au participat la mitingurile de sus]inere). {i au `n-
Ultras, Sharks, Hunters), Rapid (Maniacs, Unione, vins (ei da, Dinamo NU). AU REU{IT!!!
OH), Poli Timi[oara (Ultras Viola), U Craiova (Se- Pentru c\ aceste pedepse, 3 luni respectiv 1 an
zione). cu suspendare, indic\ faptul c\ acuza]iile nu au pu-
Luând exemplul italian, acolo de unde ultraseria tut fi dovedite [i, pentru a nu c\dea `n derâdere,
`[i trage r\d\cinile [i seva, unde `n 1983, cu ocazia sistemul juridic din ]ara vecin\ a g\sit aceast\ so-
unui derby milanez amical, ultra[ii lui AC Milan [i ai lu]ie de compromis, a pedepselor cu suspendare.
lui Inter au semnat, dup\ zeci de ani de lupte crân-
cene p\tate de sânge, cu ocazia meciurilor din Mi- Exprima]i-v\ opiniile pe forumul site-ului
lano [i nu numai, un pact de neagresiune care, `n www.dinamo-online.net sau la e-mail
mare, este respectat [i `n zilele noastre. tribuna@dinamo-online.net