P. 1
Naratiune Si Dialog in Proza Romaneasca

Naratiune Si Dialog in Proza Romaneasca

|Views: 212|Likes:
Published by krys4ro

More info:

Published by: krys4ro on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

LILIANA lONESCU-RUXĂNDOli: 71 «• NARAłIUNE ŞI DIALOG IN PROZA ROMÂNEASCA — Elemente de pragmatică a textului literar — EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE Bucureşti

, T991 lf)ă NARRATIVE AND DIALOGUE IN THE ROM ANI AN FICTION — Elements of a Pragmatic Approach to the Literary Text 7 k -0SCUPRINS BDITURA ACADEMIEI ROMANE R—79717 Bucureşti, Calea Victoriei 125 Cuvînt înainte 7 I. INTRODUCERE 1. Pragmatica — domeniu al acŃiunii şi interacŃiunii comunicative 9 2. Concepte de bază ale pragmaticii 12 3. Textul literar din perspectiva pragmaticii 31 II. ASPECTE PRAGMATICE ALE NARAłIUNII LITERARE 1. Povestiri compacte — povestiri segmentate 38 1.1. Preliminarii 38 <>1.2. Povestirea compactă (rituală). Strategii conversaŃionale în naraŃiune 40 <J> 1.2.1. M. Sadoveanu, Hanu-AncuŃei 40 <$> <0> 1.2.2. Marin Preda, MoromeŃii, I (p. 259 — 265) 62 <> 1.3. Povestirea segmentată. Strategii narative în dialog 66 <J> 1.3.1. I.L. Caragiale: schiŃe 66 O Biibico 67 <> Cadou 68 <$>C.F.R. 70 <> DiplomaŃie 72 <> 1.3.2. G. Călinescu, Scrinul negrii (p. 62-68)75 <0> 1.4. ObservaŃii finale 77 2. Scrisoarea literară ca act particular de comunicare. Lectură reală — lectură fictivă 77 2.1. Preliminarii 77 <e> 2.2. [Scrisori ale autorului] 78 <> 2.2.1. [C. Negruzzi Negru pe alb. Scrisori la un prieten] 78 <£> 2.2.2. [I. Ghica, Scrisori către V. Alecsandri] 79 <£> 2.2.3. [Al. I. Odobescu, Pseudokinegetikos] 81 <0> 2.3 [Scrisori schimbate între personaje] 83 <> 2.3.1. [IX. Caragiale: Infamie, Dascăl prost, Antologie] 83 <£> 2.3.2. [Camil Petrescu, Patul lui Procust] 85 «O 2.3.3. [G. Călinescu, Scrinul negru] 88 <0> 2.3.4. [Aug. Bu-zura, Refugii] 89 <> 2.4. ObservaŃii finale 91 3. Forme ale implicării cititorului în structura textului narativ 92 3.1. Preliminarii 92 <> 3.2. [N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi] 92 <> 3.3. [SchiŃele lui I.L. Caragiale] 95 <> 3.4. ObservaŃii finale 100 III. ASPECTE PRAGMATICE ALE DIALOGULUI LITERAR 1. Structuri şi strategii conversaŃionale în schiŃele lui I.L. Caragiale 102 1.1. [Preliminarii] 102 <$> 1.2. [„ConversaŃia" la personajele lui Caragiale] 102 <> 1-3[Organizarea generală a conversaŃiei] 104 <$> 1.4.1. [Accesul la cuvînt] 109 <> 1.4.2. întreruperi ale replicilor în curs] 114 <$> 1.5. Perechile de adiacentă întrebare-răspuns 124 <> 1.6. Corectarea replicilor 134 <£> 1.7. fMişcări şi proceduri conversaŃionale strategice] .. 138 O 1.8. ObservaŃii finale 142 Strategii aJe po]iteŃii în textul narativ 143 2.1. G. Călinescu, Scrinul negru 143 O 2.2. M. Sadoveanu, Zodia Cancerului 156 <> 2.3. ObservaŃii finale 172 IV. ÎNCHEIERE 173 Bibliografie: (a) Lucrări de referinŃă 175 <0> (b) Surse 176 Abstract 177 Indice de materii 181 CUVÎNT ÎNAINTE Ceea ce caracterizează lingvistica ultimelor decenii este o concentrare a preocupărilor specialiştilor în direcŃia studierii mecanismului şi a formelor concrete de utilizare a limbii. Acest fapt se reflectă atît în constituirea unor discipline cum ar fi pragmatica sau gramatica textului, cît şi în apariŃia unor domenii interdisciplinare, cum ar fi sociolingvistica sau psiholingvistica. Este evident că studiul limbii ca sistem şi studiul limbii ca proces (pentru a folosi termenii glosematicii) sînt complementare şi că ultimul tip de cercetări beneficiază de achiziŃiile celui dintîi; după cum este evident şi că studiul limbii ca proces implică luarea în consideraŃie a unui ansamblu de variabile de natură extralingvistică, pe care cercetarea limbii ca sistem le exclude cu desăvîrşire. Examinarea modului în care vorbitorii folosesc limba presupune interpretarea celor mai diverse aspecte prin prisma funcŃiei primordiale a acesteia: comunicarea, numitorul comun al tuturor formelor uzului

lingvistic, de la conversaŃia curentă la creaŃia literară sau ştiinŃifica. Lucrarea de faŃă are ca obiect comunicarea prin literatură, abordată cu mijloacele puse la îndemînă de aparatul conceptual şi de metodologia pragmatică. Ea nu-şi propune să formuleze, din această perspectivă, o teorie a textului literar, ci să sugereze o modalitate de comentare a unei categorii de texte: cele de proză narativă, oprindu-se asupra unora dintre cele mai cunoscute creaŃii ale scriitorilor români, de la scrisorile lui C. Negruzzi la MoromeŃii lui Marin Preda. Această modalitate a fost elaborată şi definitivată pas cu pas, întrucît, cu puŃine excepŃii — între care poate fi notată cartea de pionierat a lui Mary Louise Pratt (Pratt, 1977) —, cercetările de pragmatică utilizează materialul oferit de conversaŃia curentă. Departe de a absolutiza valoarea comentariului pragmatic al textului narativ, îl considerăm drept una dintre căile de acces posibile spre înŃelegerea literaturii atît ca produs al manipulării unor tehnici de construcŃie la nivel macro- şi microstructural, cît şi, mai ales, ca produs al unui anumit tip de gîndire şi sensibilitate umană. Conceperea literaturii ca act de comunicare acreditează, de la început, ideea omniprezenŃei unei atitudini dialogale a autorului; el are în perma-nenŃă în vedere publicul, anticipîndu-i reacŃiile şi încercînd să se adapteze exigenŃelor acestuia. „Dialogizarea interioară a discursului", despre care vorbea M. Bahtin (cf. Bahtin, 1982, p. 134), reprezentînd una dintre premisele pragmaticii literaturii, am urmărit să relevăm şi să descriem întrepătrunderea, în forme specifice, a relatării şi reprezentării, modurile fundamentale ale textului narativ, semnalînd faptul că naraŃiunea se dovedeşte adesea permeabilă la anumite strategii conversaŃionale, după cum dialogul poate reflecta prezenŃa unor intenŃii şi strategii narative. Preocuparea pentru problema corelaŃiei dintre scriitură şi lectură este aceea care ne-a determinat să comentăm scrisoarea literară ca act adresat de comunicare şi să analizăm cîteva dintre procedeele de implicare a cititorului în structura textului narativ. tntrucît punctul de plecare al cercetării noastre l-au constituit studii de pragmatică a limbii vorbite, era firesc să ne întrebăm în ce raport se află strategiile comunicative din textul literar cu cele ale comunicării curente. Am încercat să oferim un răspuns prin analiza structurilor şi a strategiilor conversaŃionale din schiŃele maestrului român al dialogului, I. L. Caragiale, precum şi prin analiza strategiilor politeŃii la personajele din două cunoscute romane: Scrinul negru şi Zodia Cancerului. Desigur că, în acest capitol, se vor putea recunoaşte puternice ecouri din sociolingvistică. Nu este nimic surprinzător, de vreme ce specialişti cunoscuŃi în domeniul pragmaticii susŃin că sociolingvistica trebuie să fie o „pragmatică aplicată" (Brown, Levinson, 1978, p. 286). De altfel, trebuie să mărturisim că preocupările în domeniul sociolingvisticii ne-au orientat în mod firesc spre problemele pragmaticii. în intenŃia de a face ca această lucrare să fie accesibilă unui cerc cît mai larg de cititori, am introdus numai conceptele de bază ale pragmaticii, explicîndu-le succint într-un capitol introductiv şi degajînd astfel analizele de orice fel de paranteze teoretice. Poate că lectura cărŃii va declanşa întrebarea: în ce măsură aparŃin lingvisticii problemele discutate? O asemenea întrebare ni se pare a trăda un profesionalism îngust. Oferim drept răspuns cunoscuta parafrază după TerenŃiu a lui R. Jakob-son, care defineşte lingvistica drept ştiinŃă prin excelenŃă deschisă: „Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto" (Jakobson, 1963, p. 27). L Introducere 1. PRAGMATICA — DOMENIU AL ACłIUNII ŞI INTERACłIUNII COMUNICATIVE Delimitînd dimensiunile semiozeiăCh. Morris identifica, încă din 1938, alături de sintaxă şi semantică, pragmatica, studiu al relaŃiei dintre semne şi cei care le interpreteazăîVlorris, 1938, p. 6), şi considera retorica o formă mai veche şi restrînsă a unui astfel de studiu (ibidem, p. 30). Cu toate acestea, constituirea pragmaticii ca domeniu specific de cercetare, dispunînd de un metalimbaj şi de o metodologie proprie este produsul ultimelor trei decenii: „Colonizarea ei nu a fost decît ultimul stadiu al unei expansiuni în valuri succesive a lingvisticii de la o disciplină îngustă, ocupîndu-se cu datele fizice ale vorbirii, la o disciplină largă, incluzînd forma, sensul şi contextul" (Leech, 1983, p. 2). Crearea şi consolidarea pragmaticii marchează trecerea de la o perspectivă „auto-referenŃială", statică, asupra limbii, la una cu multiple deschideri spre condiŃionările exterioare, dinamică. Deplasarea centrului de interes al specialiştilor spre procesul utilizării concrete a limbii este legată, pe de o parte, de anumite orientări apărute în domeniul filozofiei limbajului, care au oferit premisele analizei componentei acŃionale a comunicării verbale, pe de alta, de dezvoltarea unor cercetări interdisciplinare, de tipul sociolingvisticii şi al psiholingvisticii, care au determinat redefinirea şi reevaluarea noŃiunii de context. Reintegrarea limbii în cadrul sociocultural şi psihologic în care este produsă şi interpretată a pus în evidenŃă existenŃa unor sensuri „contextuale", recunoscute ca atare de receptorii enunŃurilor. în funcŃie de datele

situaŃiei de comunicare în care este emis, un enunŃ poate exprima mai mult decît sensurile literale însumate ale componentelor sale (enunŃul E cam întuneric aici poate constitui, în anumite condiŃii, o sugestie şi deci, indirect, o rugăminte de a aprinde lumina) şi, prin aceasta, capacitatea sa de semnificare se diversifică situaŃional (enunŃul Am să vin mline poate constitui o afirmaŃie, o promisiune sau o ameninŃare, în funcŃie de condiŃiile în care este rostit). Nici una dintre gramaticile curente nu poate capta, prin sistemul său specific de reguli, aspecte ale comunicării de tipul exprimărilor aluzive, politicoase, ironice sau retorice. /Pragmatica este domeniul complementar semanticii, al cărui obiect îl constituie contribuŃia contextului la procesul de semnificare prin limbaj (Leech, 1983, p. 8), ceea ce St. Levinson a numit, printr-o formulă deosebit de sugestivă, „meaning minus semantics" (Levinson, 1983, p. 31), deci acele sensuri ale enunŃurilor care depăşesc cadrul explicativ oferit de regulile semanticeăe rifieînd tradiŃiile funcŃi Valorificînd tradiŃiile funcŃionaliste de analiză a limbii şi, în acelaşi timp, situîndu-se, conceptual şi metodologic, în aria integratoare a semioticii, pragmatica îşi defineşte identitatea prin cîteva elemente-/ (lăDistingerea consecventă a procesului emiterii de acela al receptării enunŃurilor, rezultat al considerării limbii prin prisma funcŃiei sale primordiale, comunicarea/o asemenea distincŃie este inoperantă din punctul de vedere al sistemului lingvistic, deci din perspectiva gramaticii. Utilizarea limbii implică, pentru emiŃător (E) şi receptor tR), soluŃionarea unor probleme diferite. E îşi pune probleme de planificare lingvistică: dintre mai multe formulări echiproba-bile, care este cea mai potrivită în raport cu condiŃiile concrete de comunicare şi cu propriile sale intenŃii? Demersul său este de tip pre-d ic tiv: E trebuie să prevadă reacŃiile partenerului faŃă de fiecare dintre formulările posibile. Problemele R privesc interpretarea enunŃurilor, deci înŃelegerea semnificaŃiilor şi, implicit, sesizarea intenŃiilor colocutorului. Demersul R este de tip euristic: el trebuie să opteze pentru acea ipoteză interpretativă pentru care nu dispune de contra-probe (Leech, 1983, p. 36-41). / J$L) Rolul esenŃial atribuit c o ntextului în procesul comunicării/ DefiniŃia pragmatică a noŃiunii de context include, alături de factorii lingvistici care condiŃionează codajui şi decodajul, factorii extralingvistici. Atît selecŃia materialului verbal (şi neverbal) pe care o operează E unui enunŃ, cit şi valoarea pe.care o atribuie R enunŃului respectiv sînt strict dependente nu numai de semnificaŃia unităŃilor lexicale care îl compun, ci, într-o măsură foarte importantă, de întregul ansamblu de enunŃuri (text) în care se înscrie — deci chiar conceptul de context lingvistic desemnează în pragmatică o realitate mai cuprinzătoare—, precum şi de datele situaŃiei de comunicare (identitatea interlocutorilor, relaŃia dintre aceştia, locul şi momentul în care se produce schimbul verbal), fondul de informaŃii comun şi specific partenerilor, intenŃiile acestora (Levinson, 1983, p. X, 5). (ăăConsiderarea folosirii limbii drept formă de bază a comportamentului social, caracterizată prin intenŃionalitate (cf. teoria actelor verbale) şi raŃionalitat e 62f. teoriile despre strategiile conversaŃionale, jocurile dialogice etc).Comunicarea verbală pune în funcŃiune nu numai filtrul gramaticalităŃii— al cărui mod de acŃiune a constituit obiectul permanent al preocupărilor lingviştilor —, ci şi filtrul reuşitei şi al e f i c i e n Ń e i./ăExistă deci enunŃuri corecte sau incorecte sub aspect gramatical, dar enunŃurile corecte pot fi reuşite sau nereuşite, după cum formularea aleasă de E permite sau nu R să sesizeze intenŃiile cu care au fost rostită iar enunŃurile reuşite, la rindul lor, pot fi eficiente sau ineficiente, după cum au sau nu asupra R efectul dorit de E, modifieîndu-i în mod corespunzător comportarea, ideile sau sentimentele. în măsura în care orice act de enunŃare este conceput ca orientat spre un anumit scop, deci se porneşte de la premisa că E foloseşte limba pentru a produce un anumit e f e c t asupra R, abordarea pragmatică a limbii este, în esenŃă, o abordare de tip retoric (Leech, 1983, p. 15). Gramaticalitatea este independentă de situaŃia de comunicare, dar reuşita şi eficienŃa enunŃurilor sînt în strînsă dependenŃă de acŃiunea unor factori sociali sau psihologici. Se poate vorbi deci nu numai despre o competenŃă lingvistică, în sens chomskian, exprimabilă prin reguli gramaticale, ci şi despre o competenŃă pragmatică, a uzului. „Există reguli ale uzului — afirma Dell Hymes — fără de care regulile gramaticii ar fi inutile" (Hymes, 1972, p. 278). FaŃă de relativa uniformitate a competenŃei lingvistice a adulŃilor, competenŃa pragmatică se caracterizează printr-o largă diversitate, achiziŃia acesteia putînd continua mult după vîrsta mijlocie (Green, Morgan, 1981, p. 178). CompetenŃa pragmatică include o latură comunicativă, referitoare la întregul ansamblu al principiilor şi convenŃiilor care guvernează comunicarea într-o anumită comunitate lingvistică, valabile prin urmare pentru toŃi membrii comunităŃii considerate, şi o latură socială, referitoare la capacitatea de folosire strategică a competenŃei comunicative pentru realizarea scopurilor propuse, variabilă în funcŃie de diversele subgrupuri ale unei comunităŃi. în orice comunitate lingvistică, deşi toŃi vorbitorii cunosc convenŃiile privind structurarea anumitor evenimente comunicative (de exemplu, convorbirile

fiecare enunŃ rostit în cadrul unei conversaŃii constituie un act verbal. una ilocuŃionară şi una perlocuŃionară(vezi Austin. Principiul „clasic" al adaptării la partener îşi păstrează pe deplin valabilitatea. evidenŃiate de rezultatele la care conduc schimburile verbale în raport cu interesele participanŃilor. in „în. Efectele produse asupra R de rostirea unor enunŃuri cu o anumită forŃă ilocuŃionară definesc a c t e 1 e p e . 284). 180). implicit. actele locuŃionare (cf. în care doi sau mai mulŃi participanŃi îşi asumă alternativ. în jurul căruia gravitează fără excepŃie aspectele de bază ale organizării pragmatice: actele verbale. citat anterior. în care o soluŃie conversaŃională este raŃională. p. supra. tipul familiar predominant de discuŃie. 2Dă avem în vedere aspectul acŃionai al utilizării limbii. ci şi „orientarea" reacŃiei interlocutorului. face-to-face — (Fil-lmore. locutio „vorbire") sînt independente de contextul comunicativ şi. 1970. 94—102. 152). cap. In aceste condiŃii. scuză etpf Filtrul specific nivelului ilocuŃionar este cel al reuşitei. inclusiv a modului său de manifestare în cursul schimbului verbal şi a capacităŃii sale de a raŃiona şi de a interpreta enunŃurile în curs (Green. rugăminŃilor.telefonice) sau mijloacele convenŃionalizate de exprimare a promisiunilor. Analiza utilizării strategice a limbii poate explica remarcabila varietate a tipurilor de schimburi verbale şi a formelor de realizare a acestora şi. Propunînd o tipologie a textelor. p. p. Alegerea strategiei adecvate într-o anumită situaŃie de comunicare presupune atît o perspectivă clară asupra obiectivelor conversaŃionale urmărite. implicaturile. drept promisiune sau ameninŃare). 248-249. Faptul că aceste rezultate sînt favorabile unuia sau altuia dintre parteneri. în mod liber. Toate celelalte uzuri ale limbii sînt derivate din acela reprezentat de conversaŃia curentă directă — engl. 1983. 1983. 236. 287). Morgan. iar ultimul — adăugăm noi—. pentru a identifica şi examina caracteristicile textului narativ. ultimele două fiind derivate din primul (Fillmore. putem proceda deci prin raportare la trăsăturile textelor dialogice ilustrînd conversaŃia curentă directă. determinată de intenŃiile comunicative ale E şi recunoscută ca atare de Răffio r Ń a i 1 o c uŃionară desemnează felul în care este „luat'e un enunŃ de către participanŃii la schimbul verbal: drept aserŃiune. Faptul este posibil pentru că unul şi acelaşi conŃinut propoziŃional poate fi asociat cu forŃe ilocuŃionare diferenŃiate sitnaŃional (vezi enunŃul Am să vin mîine. că sînt „negociabile" reflectă caracterul interacŃional al limbii. 7 — 8). 1981. 1981. 284). p. 1981. de situaŃia de comunicareăLa nivel locuŃionar. 1981. ordin. menajîndu-i însă susceptibilităŃile şi creîndu-i impresia că îi lasă posibilitatea de alegere a soluŃiei interpretative care îi convine (Edmondson. primul constituind un subtip al celui de al doilea (caracterizat prin identitatea dintre E şi R). 1978 p. lat. ca text dialogic scris. 2. tipul monologic. o schiŃă a structurii şi a modului de producere şi funcŃionare a ultimei categorii de texte ne apare ca necesară. în timpul'e — locutio) asociază conŃinutului propoziŃional al enunŃurilor o forŃă convenŃională specifică. I. lat. p. 1965. Fillmore distinge. 152—154). p. ca un mod de a c Ń iune şi de interacŃiu n e umană. uz nuclear. d i a 1 o g i c şi impersonal. în funcŃie de gradul. există diferenŃe între subgrupurile componente în ceea ce priveşte abilitatea conversaŃională. p. în acelaşi timp. formele deixisuhii (Levinson. un caz particular al aceluiaşi tip (caracterizat prin faptul că E şi R sînt indefiniŃi). Ch. şi (b) în funcŃie de relaŃia dintre ocazia producerii şi a interpretării textului. \)yk c t e 1 e ilocuŃionare (cf. ca urmare a unui codaj inadecvat. opŃiunea pentru un anumit codaj reprezintă mijlocul principal de dirijare a decodajului. filtrul care funcŃionează este cel al gramaticautăŃii (v. semnul eşecului unui act fiind identificarea incorectă a forŃei ilocuŃionare a enunŃului considerat. A spune ceva nu implică numai performarea unui act de către un vorbitor individual (E). care poate conta drept simplă afirmaŃie. (a) în funcŃie de modelul de construcŃie. Searle. tipul reprezentat de conversaŃia curentă d irectă. ordinelor etc. Folosirea limbii apare astfel. presupoziŃiile. Levinson. cît şi o bună cunoaştere a interlocutorului. poate conduce la detectarea sursei efectelor de accelerare sau de frînare a relaŃiilor sociale pe care le are interacŃiunea prin limbaj (Brown. în realitate. sau factorii care condiŃionează alegerea formelor politeŃii. cel reprezentat de convorbirea telefonică şi cel reprezentat de comunicarea scrisă. p. gramaticală şi semantică. scuzelor. promisiune. CONCEPTE DE BAZĂ ALE PRAGMATICII l/Trototipul utilizării limbii este conversaŃi a. de natură anticipativă: E trebuie să prevadă reacŃiile partenerului şi să-i dejoace rezistenŃa probabilă. în a cărui structură poate fi identificată o componentă locuŃionară. Componenta 10 11 interacŃională a comunicării verbale conferă oricărui act concret de enunŃare un caracter strategic. 23—30yHa acte de emitere a unor enunŃuri cu o anumită structură fonetica. rugăminte. rolul de E/acest rol nu este deci pre-alocat) şi care nu presupune un cadru instituŃional de desfăşurare (Levinson.

Imperativul însă. 100-104). a insulta. mai ales 34—39). TsjoŃiunea de act ilocuŃionar nu poate deveni operantă dacă nu se încearcă reducerea marii diversităŃi a actelor posibile la un număr finit de clase. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a mulŃumi. Searle (Searle. (2) acte directive: acte exprimînd încercarea E de a-1 determina pe R să facă o anumită acŃiune (ele sînt deci orientate spre R). există şi alŃi indici. unele acte ilocuŃionare sînt performate indirect. în primul caz menŃionat pentru exemplificare. ci presupun mecanisme exterioare planului verbal. Nu există încă un consens general în această privinŃă. enunŃ formulat ca răspuns la întrebarea Mergem miine la plimbare?). negreşit pentru promisiuni (Vin sigur miine să te văd). în schimb. a amuza. a consola. 1975. a sfătui. Multe solicitări. a ordona. a solicita. a promite. p. 12 13 Dar. rezultat al abilităŃii individuale a E. persoana I sg.t e naibii!) etc. a invita. prin intermediul" — locutio). exprimarea indirectă sau atenuată a intenŃiilor comunicative se realizează cu mijloace convenŃionalizate: în limbi foarte diferite. Natura interacŃională a comunicării explică faptul că. a ruga. a sugera. apare ca firească folosirea din ce în ce mai largă a denumirii „act verbal" pentru a desemna exclusiv actele ilocuŃionare. prin modificarea formei de exprimare a intenŃiei comunicative. a sfătui. a se angaja (să) etc. a felicita. forma negativă a verbului pentru refuz (Nu merg la teatru. . a presupune. delimitate în raport cu anumite criterii. verbe a căror folosire la indicativ prezent. p. este un procedeu ad-hoc. Ele pot fi însă desemnate prin verbe ca: a convinge. fiecare dintre soluŃiile de clasificare propuse determinînd o serie de obiecŃii. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a promite. avînd adesea un verb modal înaintea celui care desemnează acŃiunea solicitată (îmi dai şi mie cartea?. teoria actelor ilocuŃionare. (3) acte comisive: acte exprimînd angajarea E de a efectua o anumită acŃiune (ele sînt deci orientate spre E). Este evident că introducerea conceptului de act perlocuŃionar reflectă faptul că. D ă-mi cartea!). în afara performativelor explicite. Lakoff. folosindu-se indicatori ai altor acte (vezi Davidson. ai forŃei ilocuŃionare cu o eficienŃă mai redusă: modul imperativ al verbului şi intonaŃia imperativă pentru ordine (Vino aici!. ci şi realizarea acestuia (vezi Austin. diateza activă. (4) acte expresive: acte exprimînd o anumită stare psihologică. Exprimarea directă a intenŃiilor E poate avea uneori consecinŃe nefavorabile asupra relaŃiilor dintre interlocutori. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a afirma. 1977. conform căreia actele ilocuŃionare se pot grupa în 5 clase de bază: (1) acte reprezentative: acte exprimînd angajarea E faŃă de adevărul propoziŃiei asertate. precis. în condiŃiile în care aspectul locuŃionar constituie prin excelenŃă obiectul de studiu al gramaticii. 27 — 45. p. a invita. sînt formulate ca întrebări. în esenŃă. 14 lipsit de orice fel de marcă negativă. a provoca etc. dacă diversele forŃe ilocuŃionare au mărci formale proprii. a insista etc. de exemplu. 61 — 68). practic. Vrei să-mi arăŃi fotografiile?). 1965. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a ordona. actele eficiente fiind caracterizate prin coincidenŃa efectului real cu acela scontat de E. a felicita etc. 143-158. De o utilizare mai largă se bucură totuşi varianta lui J. p. PoŃi să-mi dai şi mie cartea?. efectele perlocuŃionare nu au indici expliciŃi în structura enunŃurilor. a se scuza. ci la exprimarea unui refuz (Cred că miine o să plouă. promisiunea nu are un astfel de rezultat. acŃiunea şi interacŃiunea verbală nu pot fi separate. a linişti. urări (FiŃi bine veniŃi!). Din această categorie fac parte verbe ca: a afirma. lat. teoria actelor verbale este astăzi. Filtrul care funcŃionează la nivel perlocuŃionar este cel al eficienŃei. exprimarea refuzului printr-un enunŃ declarativ. a flata etc. 1977. ForŃa ilocuŃionară a enunŃurilor este neambiguu exprimată prin aşa-numitele verbe performative. în anumite situaŃii.rlocuŃionare (cf. într-o anumită situaŃie de comunicare. iar cel perlocuŃionar este exterior enunŃului propriu-zis. determinată de o proprietate sau acŃiune a E sau a R. De remarcat însă că nu orice act ilocuŃionar are consecinŃe perlociiŃionare directe: dacă cererea orientează într-un sens precis reacŃia R. Un enunŃ declarativ poate servi nu la exprimarea — ca de obicei — a unei aserŃiuni. invective (Du . Actele indirecte oferă posibilitatea de a atenua efectul unui enunŃ. de exemplu. forma interogativă este un procedeu consacrat de uz pentru formularea unor solicitări. a cere. per „prin. anumite adverbe ca sigur. implică nu numai desemnarea unui anumit act. Nu doresc salată etc). llocuŃiile şi perlocuŃiile sînt dependente de contextul comunicativ. nespecifici (polifuncŃionali). sfaturi (între aba-l mai întîi dacă are cartea!). a porunci. poate fi utilizat şi pentru a exprima invitaŃii (TreceŃi miine pe la noi!).

în realitate. putem încerca să-i determinăm pe alŃii să facă anumite lucruri (actele directive). viăfăşurare a unor schimburi coop/erative: /e (a) neaxima c a n t. P. Respectarea principiului cooperativ presupune emiterea de către fiecare colo-cutor. Searle este de părere că posibilităŃile noastre sînt. de cele mai multe ori conturate pe parcurs — . p. Aşa cum observa St. ieCriu mijloacele raŃionaăde du. Levinson. exclusiv a replicilor adecvate conversaŃional. J.l7\ sub forma a patru maxim/ care /Principiul se coneielw:ea /asJ» .1/P rincipiul cooperativ asigură coerenŃa şi continuitatea discursivă. în cazul conversaŃiei curente. H. Austin: „ce putem face cu cuvintele ?". . 102). limitate. P.ă ru in ci . (5) declaraŃii: acte prin intermediul cărora se realizează o anumită stare de fapt şi a căror performare reclamă un anumit cadru instituŃional. Grice însă ne previne asupra înŃelegerii tale quale a maximelor formulate. formulat de H. (t\) mavimn m fl p i p r p i Se referă la modul în care trebuie. CorelaŃia dintre aceste principii reflectă corelaŃia specifică dintre obiectivele ilocuŃionare şi cele sociale ale comunicării. şi principiul politeŃii. descriu mijloacele raŃionau. două rămîn 15 fundamentale.i e a \ l l reclamă furnizarea de către colocutori a tuturor i n f o r m a Ńiilor Tie ce s a re în raport cu obiectivul conversaŃional şi cu stadiul discuŃiei.iajure ă.v e ee. în fiecare moment al discuŃiei. în ultima vreme. _. direcŃia schimburilor verbale este destul de lax definită. există tendinŃa de a se spori numărul acestor principii. 1ă83. reclamind claritatea. «y Recunoaşterea de către R a sensurilor pe care E le atribuie enunŃurilor în diverse situaŃii de comunicare — sensuri care adesea sînt foarte îndepărtate de cele literale — dovedeşte existenŃa unui sistem de principii care guvernează interacŃiunea verbalăăeşi. 1977. 1975). ne putem exprima propriile sentimente şi atitudini (actele expresive) şi putem realiza schimbări prin anumite enunŃuri (declaraŃiile) (Searle. a concedia etc încercînd să dea un răspuns la întrebarea lui J. inclusiv utilizarea concretă a limbii: principiul cooperativ. formulate intervenŃiile în cadrul unui schimb verbal. a deplînge etc. întrucît presupune formularea intervenŃiilor fiecărui participant la un schimb verbal în concordanŃă cu obiectivul sau direcŃia acceptate prin consens ale activităŃii comunicative respective. 3. (a2) contribuŃia fiecărui participant la schimbul verbal nu trebuie să furnizeze mai multă informaŃie decît este necesar. Levinson. Aceasta implică respectarea a două submaxime: (ax) contribuŃia fiecărui participant la schimbul verbal trebuie să furnizeze întreaga cantitate de informaŃii necesară. ionVersătfonal. nu orice mişcare conversaŃională este acceptabilă. prezentat în detaliu de P. iar complementaritatea lor permite explicarea satisfăcătoare a esenŃei mecanismului oricărei activităŃi care se întemeiază pe colaborare.— structurarea logică a enunŃurilor. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin verbe ca: a declara. Cu cuvintele putem spune celorlalŃi cum sînt lucrurile (actele reprezentative). ne putem angaja noi înşine să facem anumite lucruri (actele comisive). uv. maximele subsumate principiului cooperativ par a descrie mai degrabă „un paradis al filozofului" (deci o situaŃie ideală) decît o realitate curentă (Levinson. p. Aceasta implică respectarea a două submaxime: (h)) colocutorii nu trebuie să afirme lucruri pe care le consideră false. (b) maxi ni a călită ti i cere ca interlocutorii Să spună numai ceea ce cred că este adevărat. 1978). în momentul consideraiăCu toate că. a numi. ol-„e. dezarmîncîu-i pe participanŃi. manifestată prin: __ evitarea obscurităŃii expresiei — evitarea ambiguităŃii — evitarea prolixităŃii . Levinson (vezi Brown. "Este evident însă că respectarea întocmai e acestor maxime ar face conversaŃia extrem de plictisitoare. interlocutorii dispunînd de o mare libertate în alegerea şi alternarea subiectelor de discuŃie — cu totul excepŃional fixate de la început. (b2) colocutorii nu trebuie să susŃină lucruri pentru care nu dispun de dovezi adecvate.a se scuza. Grice (vezi Grice. 44—45). Brown şi St.-. le y a n Ń e i cere ca interlocutorii să nu facă decît afirmaŃii legate strict de subiectul discutat. (c) maxima re.

iar a condiŃionalului din regentă — deducŃia »„Nu m-am dus".aş f i dus. Este clar că deducŃia pragmatică făcută de A nu s-a întemeiat pe nici un element din structura lingvistică a enunŃului lui B. B evită forma directă de răspuns şi. sau interogaŃia retorică (E posibil aşa ceva?).insistînd asupra importanŃei lor nu atît în procesul de emitere. (B nu are ceas şi nu există nici un ceas în apropiere). F F Să imaginăm următorul fragment de conversaŃie: A: CU o fi ceasul? B: Văd că se închide farmacia. cum ar fi metafora (Are o voinŃă de fier) sau ironia (Ce băiat isteŃ eşti !) bazate pe încălcarea evidentă a maximei calităŃii. prezenŃa verbului a înceta determină deducŃia: »„Pînă acum a plouat". în mod deliberat. 109— 113). Există două tipuri de deducŃii pragmatice: (a) unele nu sînt propriu-zis dependente de structura lingvistică a unui enunŃ. A va încerca să găsească firul logic cară leagă răspunsul primit de întrebarea pe care a pus-o şi să refacă astfel coerenŃa discursului A va amplifica cele spuse de B utilizînd una dintre informaŃiile aparŃinînd tondulm posedat în comun cu colocutorul său: farmacia se închide la ora 8 seara. ele au un rol important în delimitarea universului conversaŃional şi poartă numele de presupoziŃii. prezenŃa condiŃionalei ireale determină deducŃia »„Nu m-a invitat". între altele. Interpretarea lor porneşte.ar fi invitat.. m . Orice abatere declanşează deducŃii ale I}. există un tip de implicaturi bazat pe abuz: E încalcă flagrant. 18 e preiurările concrete în care este rostit acest enunŃ în cadrul unui 1 himb verbal permiŃînd alegerea . 181—185). considerînd ca o axiomă atitudinea cooperativă a partenerului. AdmiŃînd că B respectă totuşi principiul cooperativ (deci că vrea să furnizeze informaŃia solicitata. — C-da 1354 1T cu precizarea că această maximă se dovedeşte. ci faptul că R interpretează întotdeauna enunŃurile colocutorilor drept conformîndu-se maximelor la un anumit nivel. Acest ultim tip este reprezentat de figurile de stil. una dintre maxime (sau mai multe). p. » „Ion i-a dat alt obiect" » „Ion i-a dat mai multe cărŃi" » „Ion i-a dat altcuiva o carte". cum ar fi tautologia (Legea e lege). bazată pe încălcarea maximei cantităŃii. EnunŃul Ion nu i-a dat o carte lui Gheorghe poate determina următoarele deducŃii:» „Ion i-a arătat o carte". PresupoziŃiile sînt deducŃii pragmatice al căror mecanism de funcŃionare este diferit de cel al implicaturilor conversaŃionale. (b) altele sînt mai direct legate de structura lingvistică a unui enunŃ. vezi Levinson. la un nivel mai profund. EsenŃial nu este faptul că Ńr ar adera necondiŃionat la cerinŃele menŃionate. ci pe un aspect apar-Ńinînd contextului comunicativ. în cazul de faŃă. Faptul că presupoziŃiile depind totuşi şi de anumiŃi factori ai contextului comunicativ este evidenŃiat. Aparent. mai slabă decît aceea a calităŃii: neavînd ceas. morfologice sau sintactice din structura unui enunŃ. Se poate spune că Ba implicat conversaŃional faptul că este ora 8. care au funcŃia unor mărci specifice (vezi lista principalilor declanşatori de presupoziŃii în Levinson. bazată pe încălcarea maximei calităŃii (întrebarea apare ca nesinceră. într-un enunŃ cum ar fi: Ploaia a încetat. pentru a nu da o informaŃie greşită (deci pentru a respecta maxima calităŃii). 1983. locutorul dînd impresia ca încalcă maxima cantităŃii şi a relevanŃei. maxima relevanŃei a fost respectata de B. depmzînd totuşi şi de factori contextuali. în fond. ci sînt legate de contextul comunicativ în care este emis enunŃul. construind enunŃuri a căror structură 'să se conformeze întru totul acestora. Alături de tipul de implicaturi conversaŃionale pe care l-am ilustrat prin exemplul comentat (implicaturi standard). care. ci şi de cele de construcŃie. Acelaşi lucru se poate spune şi despre maxima cantităŃii. cît în acela de receptare. de la recunoaşterea faptului că E se supune cerinŃelor principiului cooperativ (pentru acest mod de a concepe figurile de stil. de posibilitatea ca unul şi acelaşi enunŃ să declanşeze presupoziŃii diferite. ele au în vedere presupunerea esenŃială a naturii cooperative a interacŃiunii verbale şi au fost numite de Grice i m p 1 i c a t u r i conversaŃionale. încearcă să găsească o cale logică de a integra tot ceea ce înregistrează în universul discursiv conturat de replicile precedente. Se poate observa că presupoziŃiile sînt declanşate de anumite elemente lexicale. p. 1983. răspunsul fiind cunoscut). B nu poate indica ora exactă. replica Im B nu constituie un răspuns la întrebare. şi va face deducŃia simplă că este aproximativ 8 Aceasta înseamnă că. ca şi în cazul impli-caturilor standard. după cum într-un enunŃ ca: Dacă m . nu numai de cele semantice. „i-a vorbit despre ea" etc. furnizează întreaga cantitate de date de care dispune în momentul respectiv.

1972. Comunicarea între două (sau mai multe) persoane aflate întîmplător împreună pentru mai mult timp (în tren. şi o p o 1 i t e Ń e n rSvî integrativă. prhtr-un enunŃ al cărui ton imperativ nu va fi atenuat nici prin prefaŃarea printr-o propoziŃie condiŃionala: Daca sMdi bun. de menŃinere în stare de funcŃionare a canalului de comunicare.2/ Comunicarea verbală este o formă importantă de manifestare a relaŃiilor sociale/ O atitudine necooperativă. motivat numai prin „bună creştere" sau „civilitate". Dificultatea stabilirii dialogului între persoane necunoscute este legată tocmai de absenŃa fondului comun de presupoziŃii.variantei de interpretare adecvate. 91). Ştiu că aveŃi altceva de făcă etc. şi situaŃii în care absenŃa acŃiunii redresive este JnilS fâră ăă intervină o încălcare a principiului politeŃii. 3. 1970. Cooperarea verbală între indivizi nu este posibilă decît dacă se respectă principiul politeŃii. Ffpptnl 'intrinsec al unei anumite intenŃii comunicative asupra unei anumite reiaŃie sociale (de exemplu. p. pe baza unui şir de întrebări şi răspunsuri. IntuiŃia acestei situaŃii de fapt îl poate determina pe locutor să-eşi disimuleze în presupoziŃii punctul de vedere asupra problemelor discutate. de exemplu Ui nTrsoane i se face rău şi vrem să o ajutăm. Acestea definesc universul conversaŃiei. vezi Brown.2). încălcarea lui blocînd canalele de comunicare. care frîuează relaŃiile sociale. poate fi „modulat" . pe lîngă exprimarea neambigua intenŃiei coniunicative a E. aici prin apelul la formule de tipul vă rn« sau la foimule de scuză: Mă scuzaŃi că vă deranjez. refuzînd baza de discuŃie propusă. Cadrul oricărui dialog este definit de un nucleu de presupoziŃii c o-m u n participanŃilor. Un element prezentat de E drept presupoziŃie trebuie să fie recunoscut ca atare de R. din această perspectivă. p. Progresul conversaŃiei se realizează la nivelul elementelor asertate. 60 — 289). de respectarea aspiraŃiei fiecăruia 'd bucur? de aprecierea celorlalŃi. preferinŃe etc.) se încheagă pe măsură ce. prezenŃa unor acŃiuni redresive pinii ci te ă cazul politeŃii negative şi implicite în cazul nnlit/tii nozitive. PoliteŃea negativă constituie nucleul comportam deferente pe cînd politeŃea pozitivă constituie nucleul comportam Ft&ădeJgr. fmentinerii distanŃelor. în cadrul schimbului verbal considerat. respingerea unei anumite teme de discuŃie. se acumulează o cantitate suficientă de presupoziŃii. singurele susceptibile de a deveni obiect de controversă. care accelerează aceste relaŃii. Este vorba. pe de o parte. pe de altă parte. He resnectare™ reciprocă de către colocutori a dorinŃei fireşti de inde-nendentă în aăiune (dorinŃă care defineşte aşa-numita negative face a ndivizilor) ei. de a avea acordul acestora în privinła anumitor idei. politeŃea reprezintă. exprimate (aspiraŃie rare defineşte aşa-numita posilite-face). vom exprima direct solicitarea (AduceŃi) apă!. sub 3. impersonale (vezi infra. un adaos opŃional al comunicării. prin aceasta. inabilitatea conversaŃională reprezintă surse importante ale deteriorării raporturilor interumane/ Desfăşurarea normală a schimburilor verbale prin menŃinerea unor relaŃii de bunăvoinŃă între participanŃi şi a unei stări de echilibru social este reglementată de acŃiunea principiului politeŃii/ Conceptul pragmatic de politeŃe are o semnificaŃie mai larga şi mai profundă decît aceea care i se atribuie în mod curent (pentru întreaga prezentare teoretică. concepŃii. o componentă esenŃială a comportamentului comunicativ.prin alegerea strategica a nnn'r forme ă? expresie lingvistică. De aici cantonarea colocutorilor în aşa-numita conversaŃie fatică. într-o sală de aşteptare etc. Inter2e 19 2 ar-Hiinăa nriii limbaj trebuie să decurgă astfel încît imaginea publica ' eului indiviclual al fiecărui participant (face . apelul la subiectele „eterne". Pentru ambele Hnnri formularea enunŃurilor presupune. Abilitatea conversaŃională a unui individ este reflectată şi de modul de introducere a presupoziŃiilor. altfel R poate deveni necooperativ. _ NaturT alegerii strategice _ derivînd din atitudinea adoptata faŃa de interlocutor . ne nrimul Dla)i trec urgenŃa şi eficienŃa comunicării (dacă. presupoziŃiile nu pot fi contestate. 10).în terminologia iu Eroine Goffmen) să nu sufere prejudicii. Departe de a fi considerată drept un aspect de suprafaŃă.atenuat sau amplificat . dînd în felul acesta schimbului verbal orientarea dorită (vezi Todorov. Introducerea unei presupoziŃii are ca rezultat delimitarea ansamblului enunŃurilor care îl pot continua si al enunŃurilor care sînt excluse (Ducrot.permite distincŃia între o politeŃe negativă. constituie o sursa pro-babUă de conflict.) sau dacă „prejudiciul" adus este practic nu ca dlTxemDlu n cazul solicitărilor curente de tipul . Dacă puteŃi. afectarea libertăŃii de acŃiune a Rnăcare o indică formularea unei interdicŃii. după cum exprimarea mulŃumirilor pentru un act Wprinr al R facilitează adesea stabilirea unor raporturi amicale). asigurîndu-i unitatea şi coerenŃa. Ca bază de discuŃie acceptată prin consens. O asemenea ftrateSe este'justificată dacă. refuzul presupoziŃiilor introduse de partener şi. Levinson. 1978. p.

precizările legate de impli-caturile conversaŃionale). Nu este nici un cler ar j ie conduc pină la noua lui locuinŃă. reducerea gradului de interferenŃă prin apelul la elementeăsa construcŃii restrictive sau la litotă: Vă deranjez numai o secui (sau Na vă deranjez de cit o secunda). dor nu pot trece peOe pdrerea dumneavoastră. . LuaŃi loc! etc! în care'fi'Ptul că destinatarul trebuie să se supună nu este.IntraŃi!.' condiŃii însă. şi să-i ofere E posibilitatea de a retracta cele afirmate. Figurile de stil reprezintă iiijloacele lingvistice convenŃionalizate de exprimare indirectă a intenŃiilor comunicative (vezi şi supra. interferenŃa se manifestă sub forma cheltuielii de timp. în acest caz utilizarea unor modalităŃi de expresie indirecte. . exprimarea indirectă convenŃională a forŃei ilocuŃionare: Eşti bun să închizi uşa? (în locul formulării imperative închide uşa!). de bază ale Să se compare aceste strategii cu strategiile politeŃii pozitive: » . mărime variabilă atît situaŃional. exprimarea directă a intenŃiilor comunicaŃi p nnate afecta individualitatea destinatarului. 21 3. Dacă pentru politeŃea negativă sînt specifice mecanisme de atenuare a prejudiciului.'. chiar în condiŃiile nrezeStei unei acŃiuni redresive. determinată nu numai în raport cu atribute sociale stabile. sub 3. <ee do ni £ă JJăJ grabnica a awsfei pro&Zeme (evitarea referim la R). . pentru politeŃea pozitivă este caracteristică sublinierea emfatică a aprobării sau a interesului pentru tot ce se leagă de persoana R. neplăcerea de a interveni: Mi-e tare 1 / ->{>d în!. în fond. te f«e nimic (evitarea referirii la E). 8. (b) puterea. ca mod al irealităŃii. relaŃie asimetrică. prin prefaŃarea enunŃurilor cu elemente care au funcŃia unor scuze: Dacă nu te superi. folosit m locul indicativului). în anumit.. . care sa facă emnificaŃia enunŃului negociabilă. exprimarea deferentei prin diminuarea propriei personaj taŃi în contrast cu exagerarea valorii interlocutorului: Nu sin în stare rezolv această probkmă. formularea /nunŃurilor ca si cum E ar contracta o datone faŃa de R sau ca şi cum nu l-ar îndatora pe acesta: 7 1-0 ş ]i r y tor dacă mi-ai spilne adevărul. Ar fi.ut foarte dijicu. adoptarea uei atitudini pesimiste cu ?nf J posibilitatea R de 3 efectua o anumită acŃiune: Ai P«« dupâ-amiază pe Zac/? (condiŃionalul. . menŃionăm (după Brown şi Levinson): 1. dar şi sub forma discrepanŃei între imaginea individuală dorită şi cea rezultată din performarea actului. ntru a evita declanşarea unui conflict cu R. Aprecierea măsurii în care un act verbal afectează eul interlocutorului se realizează în funcŃie de trei variabile sociologice: (a) distanŃa socială dintre colocutori. referitoare la direcŃia exercitării controlului: dinspre E sau dinspre R.cn. a punctelor comune cu acesta. 2.tPQt„ interesul . care pentru dumneavoastră este un leac 6. prin apelul »< P în locul singularul".. de informaŃie. ci şi în raport cu frecvenŃa schimburilor verbale şi cu domeniile în care acestea se manifestă (dacă sînt schimburi cu caracter tranzacŃional sau (şi) cu caracter personal). a raporturilor de cooperare. capitolul acesta mi s-a pa.!: S« J e d e m ce p ti < e m face. cît şi în funcŃie de specificul sociocultural al comunităŃii considerate. Prin însumarea acestor date se poate determina nivelul optim de politeŃe pentru performarea unui act verbal: complicarea strategiilor politeŃii terbuie să fie direct proporŃională cu rezultatul acestei sume.pdin («cr». reducerea la minimum a presupunerilor privind dorinŃa R de a realiza o anumită acŃiune. „ . dar am aprobi emafoai «« «'9«ă aă exprimînd ezitarea. (c) gradul de interferenŃă implicat de actul respectiv în raport cu dorinŃa de autonomie sau de aprobare a individului. Principiul politeŃii reclamă. . implicînd trecerea E într-un plan secund. formularea de scuze direct: Vă rog sa mă »««»!' ™ mi-am permis să eă telefonez sau admiŃînd ca deranjez ■? aveŃi mult de lucru.1. alegerea unei strategii complicate în cazul unui prejudiciu minim adus R reflectă un comportament comunicativ la fel de nepotrivit ca şi opŃiunea pentru o strategie simplă în cazul prejudicierii importante a individualităŃii R. Dintre strategiile care definesc politeŃea negativă. •• ăprQnnnei I 7... sau prin folos re termenilor &de adresare. poŃi să-i duci tu Ioanei cartea?. ~rKnnalităti 5. în detrimentă acestuia). dată fiind multiplicarea interpretă-ilor acceptabile. „ipmpnte sau 4. . care fac indirectă referirea a ™eg°™™{ Domnule profesor. relaŃie simetrică. impersonalizarea enunŃurilor prin citarea folosirii persoaneiJ sau a II a în fumtie de natura actului verbal: Na s e p.

E poate avansa presupoziŃii privind dorinŃele sau opiniile R: Nu vrei o cafea?. De unde Ńi cump rai sandalele?: . . şi anume: (1) jP tăctului.spune şi de particularii. să gustăm! (e implicat numai E).. de fapt. afirmarea existenŃei unui „teritoriu comun" între colocutori (de obicei.. 7. Ai ales cea mai Duna o.ia semnificaŃiile în raport cu atitudinea R. Ca. (3) fiind centrate asupra <lorlalti (RP auditori. înaeu&cm m —~~. înlocuirea lui nu în răspunsuri printr-o construcŃie adversativă.£ > laievăraiă maşină. (2) a g e n e-rozitaŃii (3) a aprobări. a carm semnificaŃie este mteIpretata de R în functie de informaŃiile de care d. (5) a a c o rm 'A t-(J a ?TpatieVerimele patru sînt maxime perechi. Jacheta ace a sta Ń i-a r ă mas mic ă. (6) operează cu scale uni}ă.ă. furnizarea de motive pentru efectuarea unei acŃiuni dorite.. strategiile exprimării indirecte prezintă avantajul posibilităŃii E de a-şi declina responsabilitatea pentru anumite acŃiuni care pot aduce prejudicii R. Ca şi principiul cooperativ.in en£ ' es. sensul enunŃurilor devine astfel obiect de negociere între parteneri. aprobare / dezaprobare. De ce nu mi-ai da-o mie? Spre deosebire de strategiile exprimării neambigue a intenŃiilor comunicative./ărinci j ! litetii subordonează un număr de maxime. Exprimarea indirectă presupune declanşarea unor implicaturi conversaŃionale (v. a replicilor acestuia.. preocupareă de a spori interesul propriei expresie a atenŃiei acordate R şi exigenŃelor acestuia. admiraŃiei. p. dar. încălcarea evidentă a uneia dintre maximele conversaŃionale. 247). simpatiei fa a de • Ai o memorie extraordinară. în timp ce maximele (o) ş.1 acord> . sau un delect: limitare intelectuala. evitarea exprimării directe a dezacordului prin forme diverse. Folosirea unor astfel de strategii implică emiterea unor enunŃuri care admit cel puŃin doua interpretări. mod de a „pregăti terenul" pentra formularea unor solicitări). de tipul da. De remarcat că schimbarea de cod metaforică pe care o implică gluma nu este posibilă decît dacă colocutorii împărtăşesc nu numai acelaşi set de norme situaŃionale. j)rin alternarea vorbirii indirecte cu cea directă. sînt implicaŃi numai R). a timpurilor trecute cu prezentul etc. 11. formularea explicită a unor observaŃii care sa eJes£ ntercs şi atenŃia E faŃă de persoana Ti: Ai o rochie noua.• • rae5 ae r2. poate presupune că R cunoaşte persoanele sau întîmplările despre care vrea să relateze: Ştii ce i s-a intîmplat Măriei. exagerarea expresiei aprobării. ca de exemplu.! fondl'lui eh informaŃii posedat în comun de E şi de R şi. Interpretarea enunŃurilor care conŃin astfel de elemente în sensul dorit de E este posibi23 !?' £C dă°T?arte' da °nt. (4) . inC{lpacit£ de a lnteleăe lucrurile.ă cu care este rostit. .e poate re. drept relevînd o calitate a subiectului: stapînire de si energie) eficienŃă. sub 3. Vezi. al căror obiect îl constituie relatarea unor întîmplări. adesea prin manipularea presupoziŃiilor. de exemph.1).. exprimarea optimismului în privinŃa rezolvării problemelor în discuŃie: S ini s i g u r că ai să mă ajuŃi' 10. 6. . ci şi aceeaşi concepŃie asupra posibilităŃilor de a le încălca (Fishman.'. Nu crezi că e o carte foarte bună?.1. Forma de manifestare a strategiilor la care ne referim o reprezintă figurile de stil.lta. numai de E: E frumos afară. datorită unor trăsături suprasegmentale (intonaŃie frazare) sau nnn-verbn)e (£Ńest rf mimică) prezente în cursul enunŃam. Dacă ai făcut tu prăjiturile. gluma. folosirea ui\or mărci de identitate care subliniază apartenenŃa colo-cutorilor la acelaşi grup: apelul la persoana a Ii-a singular în locul pluralului. căutarea acordului cu R prin abordarea unor subiecte de discuŃie sigure" (conversaŃia fatică) sau prin reluarea. pe de '. ca formă de a evita posibila stînjeneală a R. (4) modestiei. deşi aceasta îl priveşte fie numai pe E5 fie numai pe R. E poate susŃine ca a atribuit enunŃului acelaşi sens c£ { R' Ambiguitatea creează un spaŃiu de manevra pentru E. (1 ş. In cazul dezacordului intre parteneri în privinta lui X. 5. de obicei. 1971.. E momentul să ne aşezăm la masă! (gazda către musafirii pe care urmează să-i servească. apelu\'ia'forme familiare de adresare. cei despre care este vorba) iar (2) ş. De ce să nu facem o plimbare ?. Acest rol îl are. ' ° . 4. 9. intervenŃiilor mai ample. în condiŃiile în care acesta nu este un interlocutor obişnuit pentru E sau în care mişcarea conversaŃională performată este inadecvată. Apelul la glumă apare astfel drept o dovadă a recunoaşterii apartenenŃei E şi R la acelaşi grup. integral sau parŃial.asur>ra E E1ăe operează cu scale bipolare: avantaje / dezavantaje. includerea E şi a R în realizarea acŃiunii pe care o exprima enunŃul considerat. 8. supra.

respectiv.. 284-295). SacP şi dezvoltat prin contribuŃiile lui Em.. evident influenŃată de modelul transformaŃional. S. 1981) şi cel iniŃiat de H.upune identificară unui set de unităŃi de bază ale discursului şi formularea unor rem11e care să exprime relaŃiile posibile între aceste unităŃi.yă Prima. de exemplu.. Edmondson. Heritage (eds. de obicei. 1983. Schegloff. replica lui B din următorul dialog posibil: . (b) mişcare (move) — combinaŃie de acte. lespectiv. p. al cărei obiect îl constituie. Petofi sau de T.: Vrej să încMzi u?a?. fie validînd mişcările precedente ale acestora drept contribuŃii la discuŃia în curs. în enunŃurile prin care se exprimă compasiunea pentrU R. G. (c) unele strategii ale politeŃii pozitive cum ar fi exagerarea interesului şi a siinpatiei faŃă de R.Ul dezavantajele unor acŃiuni viitoare pentru ceilalŃi şi. Este tipul de analiză practicat de J. (b) minimalizarea gesturilor proprii de generozitate este o expresie a respectării maximei modestiei (vezi f tul căj la 0 replică prin care se exprimă rdmiraŃia pentru un caclou adus unui prieten. A-Van Dijk.. fie incluzînd semnale de schimbare a E. p. (d) fază (phase) — combinaŃie de schimburi aflate în raporturi de subordonare (faŃă de un schimb de bază) sau de coordonare.. (c) schimb (exchange) — combinaŃie a unor mişcări performate alternativ de interlocutori. în locul celor care încep cu Nu . (b) strategiile impersonalizării E (vezi supra) sînt legate de respectarea cerinŃelor maximei generozităŃii. O mişcare interacŃională care conŃine un act principal poate fi integrată în structura discursului prin acte opŃionale. lui însuşi (vezi I eech 1983. faŃă de: închide uşa!. 1981. care reclamă.simpatie. ApHnde lumina!. (e) confruntare (encounter) — secvenŃă ordonată de faze. pornind de la premisa' izomorfis" mului frază — structuri transfrastice. (e) strategiile exprimării indirecte a unor opinii critice sau diferăe de ale partenerilor (vezi preferinŃa pentru răspunsurile care încep flU: Da. în ordine. se evită menŃionarea explicită a evenimentului care le declanşea2ă (cf. 1984) sînt interesante pentru bogăŃia observaŃiilor şi a sugestiilor pe care le prilejuieşte aplicarea lor. A-Pomerantz (vezi studiile din volumul Atkinson. pentru E> iar maximeie (3) si (4) au în vedere gradul in care enunŃurile E contră o evaluare pozitivă sau negativă celorlalŃi şi. Această ierarhie include. Astfel. 131-139). Jefferson.). în primul Hnd> diminuarea expresiei neajunsurilor unei acŃiuni pentru R (cf. dar . în concepŃia lui W. întrucît ea reprezintă rezultatul interacŃiunii dinte'e doi (sau mai mulŃi) indivizi ale căror obiective sînt adesea diver<We (Levinson. structura discursului vorbi1 este o structură interacŃională în care actele interacŃionale au ca suP" stanŃă acte ilocuŃionare (Edmondson. 80)/ E 1 e m e n t e 1 e structurii interacŃionale sînt ordonate într-o ierarhie 25 în care fiecare unitate de rang superior reprezintă o combinaŃie de unităŃi de rang inferior. 4. Vezi. analiza conversaŃiei (b) încearcă să găseasă tipare recurente într-un corpus amplu de înregistrări ale unor conversai" reale şi să sublinieze consecinŃele interacŃionale ale opŃiunii pentfă o anumită alternativă de formulare a enunŃurilor. 294). A/O trecere în revistă a cercetărilor privind structura schimburil0ă verbale conduce spre recunoaşterea a două orientări principale.) se explică prin respectară maximei acordului. următoarele tipuri de unităŃi: (a) act (interacŃional) — unitate minimală. cie exemplu: ' r (a) prefaŃarea enunŃurilor ca. Ea pres. Şi (b) analiza conversaŃiei. poŃi\să aprinzi lumina?.-e exprimă solicitări cu verbe modale şi adepterea unei forme interogaŃiă presupun respectarea maximei tactului. N[( e mme hicnl Ń etc). fe Dintre modelele de descriere care ilustrează această orientare m'}~ delul lui Willis Edmondson (Edmondson. faŃă de Îmi pare rău că Ńi-a murit frateăe) poate fi motivat de respectarea cerinŃelor maximei simpatiei. putem răspunde cu o formulă de tipul: £n „„ f/eflc/. (f) faptul că. Maximele (1) şi (2) au m vedere avantajele s. presupun respectarea cerinŃelor maximei aprobării. Îmi pare rău de ce am auzit. distinct sub aspectul bazei teoretice şi al metodologiei: (a) a n a 1 i z a discursului. 1983. care exclud orice posibilitate de refuz). astfel încît să pcr" mită delimitarea secvenŃelor corect şi incorect construite (coerente §i incoerente). abordare de tip inductiv (Vze Levinson. p. Premisa de la caăe se porneşte este aceea că structura conversaŃiei este fundamental diferiă de aceea a frazei. care trimit la intervenŃiile interlocutorilor. utilizeaă conceptele şi procedeele lingvisticii. abordare de tip deductiv. p. un text precis delimitaee InfluenŃată de anumite direcŃii de studiu conturate în cadrul soci0"-logiei (etnometodologia).1.

schimbul continuă pînă cînd se înregistrează o mişcare de Satisfacere. dar acesta este local. Vezi. dacă A îşi refor mulează oferta (ReProffer).7? A: De 0.A: Aş vrea să plec o săptămînă cu Ioana la munte.5 sau de 0. cu scopul de a contracara intenŃia E de a obŃine un anumit rezultat al schimbului (Counter). 1 validează mişcarea conversaŃională a lui A. B: D a1. (Satisfacere) Orice schimb se poate încheia numai cu o mişcare de Satisfacere. Si şi S2 avînd numai funcŃia de a „pregăti terenul". (Satisfacere) Uneori. de exemplu: A: Maz vrei o prăjitură? (Ofertă) B: Da. (Reformulare) B: Ai dreptate. de obicei. ă / A: Fără dumneavoastră nu m-aş fi descurcat. rolul de a testa atitudinea interlocutorului faŃă de o anumită temă. Vezi. Vezi. Schimburile ulterioare validează rezultatul schimbului de bază. care produce un rezultat. Vezi. [ A: O fi terminat de învăŃat? ă2 ( B: Mi-a spus că acum repetă capitolele mai dificile. ci reiterează. căruia îi sînt subordonate un număr de schimburi preliminare (pre-exchanges). ă f A: AŃi pierdui aiîta timp cu mine. şi una de Satisfacere a ofertei (Satisfij) de către interlocutor. mişcările care îl compun. j A: PoŃi să-i ceri cursul de istoria limbii pentru mine? S3 ( B: Cred că da. într-o discuŃie poate fi identificat un schimb de bază (principal).o. intern schimbului. Vezi. ulterioare (post-exchanges) sau inserate (pre-responding) în interiorul acestuia. S3 este schimbul de bază. Fazele constituite prin coordonare pot fi rezultatul î n 1 ă n Ń u i-r i i unor schimburi (chaining) sau al unor raporturi de reciprocitate (reciprocation). De remarcat că S2 este iniŃiat de interlocutor. îŃi trebuia o pauză după atîta muncă! (Satisfacere) (B acceptă idee a că A a muncit mult). de exemplu: A: Am lucrat toată ziua la articol. care iniŃiază schimbul introducînd un subiect. schimbul este o unitate închisă. ă2\ B: Tot ce susŃii în lucrare îŃi aparŃine. se ffi poate vorbi de un rezultat. asemenea schimburi fiind concretizări ale unor strategii ale politeŃii negative. de exemplu: A: Mai vrei o prăjitură? (Ofertă) B: Nu. Vezi. n u-i aş a?3 \ în care 2 este actul de bază. în altă formă. iar 3 este o invitaŃie adresată lui A de a-şi asuma din nou rolul de E. | dar trebuie să iii seama şi de părerea ei2 j . 3 l B: Tema era interesantă. în continuare: A: După plimbare m-am întors la masa de lucru. de exemplu: f A: Ai mai văzut-o pe Ioana? ăi | B: Chiar ieri ne-am întîlnit pe stradă. Vezi. Spre deosebire de unităŃile (a) şi (b). Această mişcare poate fi însă un răspuns la o mişcare de Respingere a ofertei (Contra) şi atunci rezultatul schimbului e negativ (partenerul nu acŃionează în conformitate cu intenŃiile perlocuŃionare ale E. B: Da. S2 şi S3 nu aduc elemente noi faŃă de Sv schimbul de bază. în vederea formulării unei mişcări de răspuns adecvate. interlocutorul poate să opteze nu pentru respingerea directă a mişcării precedente. Schimburile inserate în interiorul unui schimb de baza au funcŃia de a clarifica semnificaŃiile primei mişcări componente. ci pentru solicitarea unei reformulari a acesteia. Structura sa de bază reuneşte o mişcare de Ofertă (Proffer). (Respingere) A: Atunci nu-Ńi mai dau. (Ofertă) B: Intre o şi 7 ai fost la plimbare! (Contracarare) în acest caz. de exemplu: 27 SiA: AveŃi mine de creion? B: De 0. cel care le iniŃiază va iniŃia şi schimbul de bază. Vezi. Schimburile preliminare au. 1 \ B: Mi-a făcut plăcere să discutăm. funcŃia lor este de intensificare. de exemplu: . de exemplu (la sfîrşitiil consultaŃiei pe care i-o acordă profesorii unui student pentru lucrarea de diplomă): (A: Vă mulŃumesc foarte mult. Este evident că actele 1 şi/sau 3 sînt opŃionale. de exemplu. t f l 2\[ De remarcat că !S2 este mniai ue micuutuăi.

sintactic şi intonaŃio-nal) şi. pe de o parte. o serie de proceduri prin care substanŃa comunicării este transpusă în acte ilocutionare concrete. un set de reguli de transferare a rolului de E prin selectarea vorbitorului următor de către E replicii în curs sau prin autoselectare (vezi Schenkein. gîndeşte-te numai că . constituind o fază unică.. adică. De remarcat că mişcările de Amplificare şi de Dezarmare sînt adesea în strînsă legătură cu unele strategii ale politeŃii negative (vezi supra.2). A: Şi cu literatura cum stai? y ( B: De-abia am început. schimburi preliminare). 300). dînd posibilitatea F să reflecteze asupra felului cum îşi va continua intervenŃia (de obicei. care are în vedere 3—4 sau chiar mai multe replici (aflate întrun anumit tip de relaŃie sub aspectul informaŃiei pe care o vehiculează). Jefferson. una (sau mai multe) faze realizînd tranzacŃia propriu-zisă (Business) şi una (sau mai multe) faze de încheiere (Vale).. cu alte cuvinte etc). care are în vedere întreg ansamblul schimburilor verbale compunînd un anumit tip de conversaŃie (vezi şi Levinson. fazele introductive şi/sau finale sînt opŃionale. 12—15). declanşînd replica acestuia (ei. sub 3.. pauzele foarte scurte dintre replicile diverşilor interlocutori. p. Toate aceste categorii de mişcări limitează posibilităŃile de reacŃie ale R. a E (fumhlings). elemente care au funcŃia de a umple anumite goluri (aside). aşa... \\ Dar pe tine? ă2 [A: Ioana. Acest sistem presupune. fără să existe 0 ordine prestabilită a intervenŃiilor.2. stai să aprind lumina. p. prin clarificarea obiectivelor ilocutionare. 1978. Modelul adoptat de Sacks. se vorbeşte despre un comportament strategic al E (Edmondson. 4. de autoprotejare a E. autorii modelului menŃionat le interpretează drept argumente în favoarea ideii existenŃei unui sistem implicit de organizare. şi de Dezarmare a R (Desarming) şi.. elemente de flatare a R (ştii ca şi mine că .). nici acte ilocutionare. înŃelegi foarte bine că . 308-309). p. S3 sînt schimburi pe aceeaşi temă. de luare de contact. Confruntarea are. ci aparŃin unei categorii aparte. Comportamentul conversaŃional concret presupune manipularea structurilor interacŃionale. prin cumul de informaŃie. (2) f A: Ca/Ti te cheamă? MJB: Măria. o anumită structurare a replicilor. guvernînd numai tranziŃia intre doi E: cel care vorbeşte şi următorul. în fine etc).. 1983. nu vezi că . o structură tripartită. de obicei. A: Dar pe cel de limbă contemporană? B: Mai am cîteva capitole de citit.. Edmondson subliniază natura anticipaŃi vă a strategiilor comunicative. faptul că. Există. de A m p 1 i f i c a r e a informaŃiei despre ofertă (Expanding). integrate acestuia: mişcările de M otivare a ofertei E (Grounding). incluse într-o replică pe o anumită temă: s-a întunecat. tatonarea strategică.. şi anume: proporŃia redusă a suprapunerilor (5%) în conversaŃia curentă. pe de altă parte. p. stai să aduc cafeaua etc). indiferent de numărul de E 28 potenŃiali (Levinson. făcînd ca oferta E să apară ca justificată şi prevenind neînŃelegerile potenŃiale... Pomerantz şi alŃii identifică trei niveluri ale organizării conversaŃionale: (a) nivelul local. realmente) sau în raport cu R (nu-Ńi face probleme că . (c) nivelul general.. bine. 81). Cele două schimburi presupun furnizarea reciprocă de către interlocutori a aceluiaşi tip de informaŃii.. pot să-Ńi spun că) sau a poziŃiei E în sine (pe cuvînt. referiri la cadrul concret. S.i» S2. indiferent de numărul participanŃilor la o discuŃie.(1) q J A: łi-ai pregătit examenul de istoria limbii ? B: Pentru el am muncit cel mai mult. Pornind de la observarea cîtorva aspecte. Din această categorie fac parte elementele care marchează intrarea în rol a E. care face predictabilă încheierea lor (prin prezenŃa unor elemente de ordin lexical. 1981. elementele care introduc glose ale unor termeni sau expresii (vreau să spun. Unele proceduri conversaŃionale folosite în performarea actelor ilocutionare nu reprezintă nici acte interacŃionale. deadevăr'atelea. au o funcŃie strategică şi cîteva categorii de mişcări de sprijinire a actului comunicativ (supportive nwves). Schegloff. toŃi izbutesc să se manifeste. în esenŃă. care are în vedere numai două replici — cea în curs şi cea imediat următoare. . spaŃial sau temporal al discuŃiei. în acest caz. Pe lingă formele strategice e conveni ionalizate de testare a tipului de răspuns pe care l-ar putea obŃine E la un anumit subiect pus în discuŃie (vezi supra. conŃinînd una (sau mai multe) faze introductive (Ave). care operează local. etc). care sînt bazate pe piedicŃii asupra reacŃiei interlocutorului. 1983. implicit. (b) nivelul secvenŃelor recurente. Nu întotdeauna se poate recunoaşte o corespondenŃă de 1:1 între structura interacŃională de adîncime (care reflectă competenŃa comunicativă a individului) şi secvenŃele de acte comunicative actualizate în structura de suprafaŃă (care reflectă competenta socială). de asemenea. elemente de reliefare a problemei în discuŃie (problema este că. exprimînd ezitarea.

pentru 30 a se evita contrarierea partenerului printr-o grabă prea mare sau. creînd o diversitate de interlocutori şi situaŃii de comunicare ale căror caracteristici trebuie refăcute de cititor prin predicŃii. / (b) natura definitivă a formulărilor. cu structuri specifice fiecărui tip de discuŃii (de exemplu.ăPersonajele nu sînt decît în aparenŃă autoare ale replicilor lor. se individualizează prin modul aparte în care se constituie şi funcŃionează relaŃia emiŃător (E) — receptor (R). ofertă — acceptare/refuz.) A: Pardon. vezi Todorov. în fond. şi indirect — în pasajele de reprezentare a raporturilor de comunicare dintre personajăe (pentru distincŃia relatare — reprezentare. altele dependente de convenŃiile care definesc anumite forme literare. St. discuŃia cu conŃinut tranzacŃional etc). dar mai ales cea finală reclamă. legată de distribuŃia fixă a celor două roluri.. în legătură cu organizarea generală a conversaŃiei. dar este efectuată. esenŃială este ipostaza scriitorului creator de personaje. care decurg din condiŃia de mimesis a literaturii sau din cerinŃele anumitor genuri ori specii/Organizarea textului literar suportă deci rigorile a două tipuri de restricŃii: unele determinate de modul specific de manifestare în literatură a funcŃiei referenŃiale a comunicării. 392—394). compliment — acceptare/refuz etc. asupra cărora E nu poate reveni (de unde şi atenŃia deosebită acordată modului de codare a intenŃiilor comunicative). este semnal al unui comportament strategic. salut —salut. caracterizată prin faptul că.„. (A se autocorectează. care verifică oportunitatea abordării unui subiect şi se corelează strîns cu succesiunea de mişcări conversaŃionale care urmează. TEXTUL LITERAR DIN PERSPECTIVA PRAGMATICII M Interpretarea pragmatică a textului literar porneşte de la ideea că literatura. de cel care a comis eroarea (self-repair).. Levinson remarcă frecvenŃa relativ redusă a corectării de către alŃii (other-repair) a E (Levinson. en-counters în terminologia lui Edmondson). inclusiv cu un comportament verbal specific Autorul modelează o lume ficŃională după tiparul celei reale şi imită schimburile verbale curente. care implică.în pasajele de relatare. un comportament strategic. p. // (c) distanŃa variabilă care-i separă — în spaŃiu şi timp — pe E şi R /ăLiteraritatea se defineşte însă în raport cu o structură particulară a situaŃiei de comunicare. înzestrate cu toate atributele „umanităŃii". determinat. exprimînd intenŃiile acestuia. poate că . de obicei. printr-o întîrziere nedorită într-un moment sau altul al discuŃiei. adresarea către un anumit interlocutor. pe baza reperelor oferite de text.. . în asemenea cazuri (cred că . Nivelul secvenŃelor recurente include acel tip de schimburi care presupun corectări (explicite sau implicite) ale unor elemente dintr-o replică anterioară. etc). prin natura lor.. Vezi. invitaŃie — acceptare/refuz. PrezenŃa unui alt tip de replică (dispreferred / marked second).1ăTranzacŃia autor — cititor(i) se realizează. care posedă capacitatea de automultipli31 care . de exemplu: A: L-am văzut joi seara. 2. O competenŃă comunicativă deficitară a personajelor — excluzînd cazul nerelevant al scriitorilor inabili — devine astfel un indiciu clar al atitudinii critice. pentru că. de respectarea cerinŃelor principiului politeŃii. Desigur că unele dintre trăsăturile textului literar derivă din condiŃia sa de text scris: /(a) univocitatea relaŃiei E — R. de obicei. care constituie obiectul cercetării de faŃă. „manevrate" de scriitor. p. dimpotrivă. semnalînd adăugarea unor modulatori. 3. se poate menŃiona prezenŃa unor secŃiuni de iniŃiere (opening sections) şi de încheiere (closiny sections) (vezi şi structura confruntărilor.. se grefează alte relaŃii.Un rol important în acest sistem de organizare locală a conversaŃiei îl au aşa-numitele perechi de adiacentă (adjacency pairs): întrebare—răspuns. marcat printr-un grad mai ridicat de complexitate structurală (adesea prin apariŃia unor elemente care „prefaŃează" replica). schimburi preliminare — pre-exchanges în terminologia lui Edmondson). satirice a autorului. B: Joi? (B iniŃiază corectarea prin reluarea elementului considerat inexact. pe fundalul general al relaŃiei de bază E — R — concretizată ca relaŃie între scriitor şi cititor(i) —.. SecŃiunea iniŃială. conversaŃia telefonică. discuŃia între prieteni. ele sînt. în cazul prozei narative.) în categoria secvenŃelor recurente sînt incluse şi secvenŃele preliminare (pre-sequences. mediată şi regizată.. 341). vineri. nemarcat (preferred j unmarked second). In . toate enunŃurile dintr-un text sînt forme de manifestare ale unui E unic. am impresia că . 1972. Literatura are posibilitatea de a exprima o intenŃionalitate de gradul al doilea.. 1983. ca act de comunicare. de obicei. de fapt. sub o dublă formă: direct -. în naraŃiunea „clasică". Fiecare dintre replicile din prima parte a unei perechi are un corespondent relevant. Corectarea poate fi iniŃiată de un interlocutor.

ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic.. să se lase indus în eroare de aparenŃe.]. să atenueze sentimentul de „ficŃiune" al cititorului. unul dintre personajele romanului Scrinul negru. chioruie!» şopti atunci Moromete pentru el însuşi. în romanul Patul lui Procust. cel mai mare dintre copii. spre deosebire de textele aparŃinînd altor stiluri funcŃionale. La fel făcuse şi al doilea fiu. ci este programatică. [. Părea de la sine înŃeles că mama rămînea să aibă grijă ca ziua să se sfîrşească cum trebuie") şi scena imediat următoare: discuŃia dintre Moromete şi Bălosu (p. dar trecu peste asta")... se vedea că nu o astfel de apariŃie aştepta el. Tita şi Ilinca. Hanii-Ancutei.. iar cele două fete.]. cele mai multe schiŃe ale lui I. în textul literar. roman lipsit de o componentă finală a cadrului). naratorul-autor pre-tinzîndu-se a fi unul dintre auditori. Autorul poate abandona temporar rolul de narator şi. p... Al treilea băiat. Să nu uităm că.. posibilitatea de a-şi verifica predicŃiile asupra forŃei ilocuŃionare şi a semnificaŃiei enunŃurilor atribuite diverselor personaje şi împiedicîndu-1. Cara-giale. a modului de gîndire şi de acŃiune al eroilor săi. Aventurile şahului şi chiar Creanga de aur. Moromete tatăl trăsese căruŃa [. se dăduse jos din căruŃă [. Ultima noapte de dragoste.] Moromete se uită Ńintă la el înŃelegînd pentru ce ieşise vecinul şi nu răspunse la întrebare.]. la Proust. Să ne reamintim începutul romanului MoromeŃii al lui Marin Preda (p. iar omniscienŃa devine explicabilă prin caracterul adevărat sau pretins memorialistic al expunerii. p. „Autorul nu pretinde decît că ştie atît cît ştie orice om care trăieşte în societate" (ibidem. 7 — 8).. povestirile incluse sînt atribuite unor personaje diverse (ca în Hanu-Ancutei) sau aceluiaşi personaj (ca în Aventurile şahului). prin menŃiuni explicite asupra gesturilor şi atitudinilor personajelor. „Falsitatea" unei asemenea condiŃii a determinat căutarea unor modalităŃi de expresie care să permită o apropiere mai mare de datele situaŃiilor de comunicare obişnuite şi. de exemplu. chiar şi cel mai obiectiv autor îşi asumă. apoi răspunse foarte binevoitor: [. caz în care autorul ne apare ca unul dintre eroii întîmplărilor narate. [. Pasajele de relatare îi furnizează cititorului informaŃia cu caracter orientativ necesară decodajului. Relatarea capătă astfel valoarea unei confesiuni — reale sau mimate—.. L. [. în eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust. precum şi un contrei 32 total asupra psihologiei.. Reconstituirea biografiei lui Caty Zănoagă-Ciocîrlan.. oferindui.]. în mod necesar. ăJPxciza lui Augustin Buzura se caracterizează prin alternanŃa imprevizibilă între ampla confesiune a ...] Paraschiv. 8).. O astfel de modalitate o constituie substituirea relatării la persoana a IlI-a. şi propria sa biografie — vezi. 28). de exemplu. integral enunŃurile. de obicei. autorul adoptînd postura de simplu editor. Nilă. semnalînd contradicŃia intrinsecă a omniscienŃei romancierului. în acelaşi timp. de exemplu. în care intervenŃiile auctoriale relevă pentru cititor natura strategică specifică a conversaŃiei moromeŃiene. de fapt. îl plasează pe naratorul-autor în postura unui individ omniscient. Structura relatării în proza „clasică". care presupune situarea autorului pe poziŃia unui narator lipsit de „stare civilă". „Era începutul verii") şi personajele („Familia Moromete se întorsese mai devreme de la cîmp. structurile epice bazate pe raporturi de incluziune presupun. prin aceasta. se întemeiază pe stratagema literară consacrată a scrisorilor găsite într-o mobilă achiziŃionată accidental. 27) şi releva faptul că. apelează la pretinse documente introduse in extenso în text — foarte adesea scrisori schimbate de personaje — sau cedează eroilor săi dreptul de a relata anumite întîmplări ai căror martori sau protagonişti au fost. faŃă de Amintiri din copilărie). în Creanga de aur.. Sadoveanu apelează la convenŃia manuscrisului încredinŃat. fie că îşi asumă o identitate de împrumut (aceea a unui personaj — vezi. plecaseră repede la gîrlă să se scalde. se furişase în grajdul cailor. Camil Petrescu afirma: „Eu nu pot vorbi onest decît la persoana I" (Camil Petrescu. Această convenŃie literară implică o abatere fundamentală de la realitatea raporturilor de comunicare curentă: naratorul-autor are o libertate absolută de mişcare în spaŃiu şi în timp.] Vecinul avu bănuiala că aceste cuvinte nu sînt chiar atît de nevinovate cum s-ar fi putut înŃelege din glasul cu care fuseseră rostite. timpul („cu cîŃiva ani înaintea celui de al doilea război mondial".lumina acestor consideraŃii. diversificarea perspectivei naraŃiunii nu Ńine de o tehnică a configurării textului. Pe mă-ta şi pe tine. Rămas singur în mijlocul bătăturii. 1971. de exemplu.. fie că îi împrumută naratorului propria sa identitate (dar nu. Achim. prin relatarea la persoana I. manifestarea directă a „vocii" autorului numai în povestireacadru (vezi.. sporind caracterul verosimil al celor prezentate. în care naratorul-autor defineşte coordonatele de bază ale acŃiunii: locul („în cîmpia Dunării"). semnalînd capacitatea de dedublare a eroului („Se uită numai o dată la el. în care autorul tinde să se distanŃeze cît mai mult de enunŃurile sale. La Sadoveanu. părînd a recunoaşte implicit limitele posibilităŃilor sale de cunoaştere. [. Multiplicarea naratorilor se realizează în forme foarte variate. «. în care naraŃiunea este apersonală. întîia noapte de război).

p. ilustrativ pentru tutela exercitată de scriitor asupra cititorului: w— Bună ziua. Interpretarea acestor date nu este întotdeauna simplă. apelînd cu precădere la reprezentare şi reducînd elementele de relatare la rolul de a oferi cititorului succinte indicaŃii de cadru. pentru că ele modifică datele tranzacŃiei autor-cititor(i). a cărei ironie nu scăpă lui Gaittany. şi mă îngrozeam de răceala ce mă invada . desprins de orice temeiuri subiective. să trăieşti! Ce mai faci? Doctorul. cînd rămîneau numai ei doi şi încercau să se apropie. ca în acest fragment. înŃeles ca valoare absolută. ci şi schiŃe ca 0 lacună. dar există momente în care naratorul se manifestă el însuşi ca unul dintre drumeŃii de la han... ca spectator al unor scene în curs de desfăşurare.]").eroilor şi pasaje de naraŃiune apersonală. de exemplu. înŃelegeam înspăimîntător de limpede că nu mai este nimic de făcut. astfel încît.] Doctorul Zănoagă deveni grav: — Ce face Filip? — Băiatul? E bine. Romanul oferă însă posibilitatea unei viziuni mai cuprinzătoare asupra celor relatate prin apelul la un procedeu compoziŃional suplimentar: introducerea scrisorilor primite de Ioana Olaru de la fostul ei soŃ (pentru funcŃia scrisorilor în acest roman. la începutul eap„ 2. I. în ciuda diferenŃelor de structură formală a textului. dialogînd cu alte personaje (vezi.. ci şi în interiorul aceluiaşi capitol. surprins.Re atunci excludea posibilitatea unei rupturi. p.) ArăŃi foarte bine. sub 2. în romanul Refugii regăsim procedeele de relatare din Vocile nopŃii (cf. 214. Cadou. Acesta deschise braŃele în aer. pentru că referirile la biografia reală a lui Camil Petrescu se îmbina în text cu relatarea unor momente petrecute în compania personajelor a căror condiŃie ficŃională este subliniată explicit (vezi infra. în romanul Patul lui Procust. Ari. Gaitiany păru alarmat de ideea de a trebui să facă un gest de caritate. \utoriil îşi lasă personajele să se manifeste „liber".. cel mult. II.. Istorisirea Zahariei fîntînarul). in loc de alt răspuns. [. am întîlnit alŃi ochi. . în care se creează impresia că autorul descoperă poanta in final. gradul de ambiguitate a statutului autorului este şi mai ridicat. a III-a-+pers. 387) sau chiar în cuprinsul aceleiaşi fraze (pers. o dată cu cititorul. tovarăşe Gaittanyl Cuvîntul „tovarăşe" fu pronunŃat cu o subliniere subtilă. Să se compare. cu irişii şterşi.4). 42). ca Amici.3.. sub 2. mari.). cînd nu mai era nimic de făcut sau de pregătit.. m-am schimbat mult. trecerea de la pers. de exemplu. explicîndu-le în detaliu mişcările şi strategiile conversaŃionale. încît să confere la lectură valorilor implicate de scriitor transparenŃa necesară. să cumpere ceva. cu romanul Scrinul negru. Căută să scurteze întrevederea: — Te felicit! zise el dind drumul unui cuvînt absurd şi convenŃional.2.asistă" îndeaproape personajele. C. schiŃele lui Caragiale (nu numai cele structurate formal asemenea scenetelor. de aceea nu te-am recunoscut..R. a IlI-a.F. pentru care nu contează individul. schimbarea persoanei relatării se înregistrează nu numai la început de capitol (pers. în Hanu-AncuŃei. 12. 453: „Nimic nu-z semnala iminenŃa unui pericol. II. între-bîndu-ma: [. a III-a-»pers. 15. vezi infra. 34 care apare. Căli-nescu îşi . ci adevărul. cap. cap. însă. Confesiunea protagoniştilor poate lua şi forma unui amplu monolog interior. De remarcat că naratorul-autor îşi însuşeşte modul eroinei de a judeca lucrurile. zîmbind interogativ: — Cine sînteŃi? — Nu mă mai cunoşti.. cap. cercetîndu-ma îngrijoraŃi. (Cu ton confidenŃial. cap. în cursul aceleiaşi fraze: s. fără să se treacă la un alineat nou (pers. deşi după ce toată truda casnică lua sfîrşit. îi arătă marfa întinsă pe jos. Comentariul pragmatic al textului narativ trebuie să Ńină seama de asemenea „trucuri" literare care definesc perspectiva relatării. ca în romanul Gabrielei Adameşteanu DimineaŃă pierdută. în care G. Mici economii etc).. 79). la poartă. este cu . łi-ai ras mustaŃa." — p. a IlI-a la pers. I->pers. p. ce suna în acel Mici ca o ironie. RenunŃarea la autoanaliză este legată întotdeauna de momentele de confruntare directă a eroului sau de rememorare a unor confruntări ale acestuia cu o autoritate alienantă. I. Sînt doctorul Zănoagă. continuă vînzătorul de siringi cu aceeaşi politicoasă persiflare.3. ai tatii. Printre modalităŃile de „deficŃionalizare" a literaturii se numără suprimarea sau reducerea la minimum a intervenŃiilor naratorului-autor. I. se poate recunoaşte o perspectivă unică asupra întîmplărilor. — Ooh! se entuziasma factice Gaittany. statutul naratorului se caracterizează printr-o anumită ambiguitate: povestirea-cadru pare a fi realizată din unghiul de vedere al autorului. 3 — C-da 1354 33 în romanul Vocile nopŃii. Structura replicilor şi organizarea dialogului sînt însă astfel realizate.

5). cu aceea care explică. apelul la strategiile politeŃii integrative (pozitive) (vezi supra. 372). „AtenŃia" acordată de scriitor cititorului. îndeplinind aceeaşi funcŃie de a caracteriza o lume prin individualităŃi reprezentative. Revenit la poziŃia normală. nerespectarea principiului cooperativ sau a unor maxime conversaŃionale (vezi supra. în esenŃă. Diversitatea receptorilor literaturii — mult mai accentuată decît în cazul receptorilor altor categorii de texte — explică diferenŃele existente sub raportul capacităŃii de a identifica „semnalele" oferite de text pentru decodaj. reflectă tendinŃa oricărui scriitor de a se „plia" la exigenŃele cititorilor. p. precum şi raŃionalitatea sau iraŃionalitatea strategiilor conversaŃionale ale personajelor depind integral de intenŃiile scriitorului. abaterile în această privinŃă trădînd o anumită atitudine a autorului faŃă de personajele sale. Dialogul literar imită dialogurile reale. Aspecte pragmatice ale naraŃiunii literare 1. mimesisul literar angajînd. sub 2. 88 — 39. este cu Hangerlioaica. 205).). incită la meditaŃie etc.1) — elemente care constituie esenŃa unificatoare a tuturor varietăŃilor de dialog — în structura schimburilor verbale dintre personaje este deliberată. clar în permanenŃă activ. p.. rolul auditorului din situaŃiile de comunicare obişnuite: este un R privat de dreptul de replică. nu numai persoana socială. şi să-1 capteze prin maniera în care povesteşte. 1972. care explică atît aspecte legate de structura pasajelor de relatare (de exemplu. II. I. ordonarea necano36 nică a momentelor naraŃiunii sau modalităŃi de evitare a perspectivei omnisciente de tipul celor semnalate anterior). Aşa mi s-a spus cel puŃin. Dialogul literar se caracterizează. de ochii lumii. Chiar şi un examen superficial poate releva importante diferenŃe structurale între aceste două forme de comunicare dialogală. Din punctul de vedere al pragmaticii. într-un mod foarte îndepărtai. fost deputat şi senator sub monarhie. în comunicarea curentă. de obicei.2. Deşi constituie o creaŃie a autorului. pe baza datelor textului. toate trăsăturile specifice literaturii — caracterul ei mimetic. psihic. reprezintă auditorul căruia îi este destinat discursul ficŃional şi nu are responsabilităŃile care decurg în mod curent din actul receptării (Ohmann. cît şi la nivelul macro. p. 1981. ha". Nenorocitul! 3e 35 Gaittany mistifica insinuînd că cunoaşte superficial pe doctor. în mod similar. neobişnuite. ns. 197-198). Deosebirile de ordin sociocultural. pentru că sînt neprevăzute. lumea personajelor se autonomizează pentru cititor. condiŃionate. 3. Cititorul are. Aplecîndu-se cu gura la urechea doctorului. căruia ii solicitase în trecut numeroase servicii" (p. au repercusiuni importante în planul receptării.Gaittany privi în toate părŃile. astfel.. subl. I. ci şi individualitatea cititorului (Ohmann. sub diverse forme. Gaittany izbucni într-un „Ha. — E un unchi al Caterinei Ciocîrlan.şi al microstructurii discursului (pentru distincŃia hisloire — discours. sub 3. printr-un grad superior de coeziune şi coerenŃă (vezi Edmondson. al vîrstei. la rîndul lor. POVESTIRI COMPACTE-POVESTIRI SEGMENTATE . tocmai pentru că natura. 1981. „lumea" imaginată de scriitor. sexului etc. Doctorul rămăsese însă serios şi Gaittany curmă brusc hohotele. cap. vezi Todorov. 2. Natura anticipativă a strategiilor auctoriale. 2. Gaittany schiŃă un gest de insignifianŃă. Orice interpretare însă presupune raportarea concluziilor degajate astfel la relaŃia de bază scriitor — cititor(i). găsind inconvenabil a pronunŃa cuvîntul „prinŃesă" în public. Acceptarea rolului de R al unei naraŃiuni literare este deci în strînsă legătură cu selecŃia operată de autor atît la nivelul „histoire". ha. aşa cum s-a remarcat. etnic. cap. p. Autorul trebuie să-i creeze lectorului sentimentul că întîmplările pe care le prezintă merită să fie povestite. termină propoziŃia: — . — Cine era amicul? întrebă Ioanide. care a fost înmormîntată ieri.2). voind a sugera hazul pe care i-l provoca personajul de care pomenise şi pe care îl dezavua. e drept.3. relaŃiile şi comportamentul acestora putînd fi discutate ca atare. reconstruind. cît şi aspecte legate de structura pasajelor de reprezentare a comportamentului verbal al personajelor. şi prin alianŃă era rudă cu doctorul Zânoagă. se datorează faptului că asumarea condiŃiei de R al unui text literar este o chestiune de opŃiune personală. interpretînd totul în funcŃie de semnalele pe care le percepe în text. tendinŃă determinată de o atitudine similară. dar nu are spontaneitatea acestora. fiind elaborat în detaliu. 136—147). în esenŃă. 1977. retoric şi ludic — îl implică pe cititor: acesta este coparticipant la mimesis. 1981. (au acea calitate desemnată în engleză prin termenul tellabilitij — vezi Pratt. p. de preferinŃele sociale şi morale ale acestuia.

I. Preliminarii Povestirea este unul dintre aspectele majore ale activităŃii verbale. în mod obişnuit. determinate tocmai de prezenŃa unui interlocutor. de a le împărtăşi celorlalŃi şi de a le supune judecăŃii acestora (Ylad. Caracterul interacŃional al povestirilor este pus în evidenŃă atît de structura schimburilor preliminare. De remarcat că. ExistenŃa acestora permite identificarea unei secvenŃe narative cu faza. ca unitate interacŃională (pentru Ńoale conceptele utilizate în acest subcapitol. solicit]nd dezvoltarea anumitor secvenŃe. în cadrul povestirii rituale — fără să fie tipice — asemenea mişcări pot apărea ca foarte scurte întreruperi spontani. mai ample decît ale interlocutorului (ilor). iar (a) şi (d) — schimburile preliminare şi. componenta (b) confirmînd existenŃa unui schimb verbal. în procesul concret al povestirii — indiferent de tipul de situaŃie în care se desfăşoară—. a formulelor de introducere a unor „glosări" ale enunŃurilor. 219): (a) o prefaŃă a povestirii. 105). p. respectiv. care are valoarea unei acŃiuni redresive. reprezentînd inserŃii sau confirmări ale unor mişcări locale. 131). a aparte-urilor care marchează momente de pauză în naraŃiune etc. respingerea unor afirmaŃii izolate ale naratorului echivalează. de tipul Ofertă sau Satisfacere a unei mişcări anterioare de iniŃiere a conversaŃiei — este cazul povestirii rituale—. pentru că aceasta ar însemna respingerea povestirii înseşi. Ca relatări ale unor experienŃe personale. p. ci un constituent marcat. 1978. Cerere de reformulare. Asumarea de către un individ pentru un timp înai îndelungat a rolului de emiŃător impune o anumită negociere cu ceilalŃi. 14). condiŃia formală minimală pare a fi prezenŃa a mai mult decît un enunŃ {ibidem. care intervine cu întrebări. 1978. care are consecinŃe importante asupra structurii naraŃiunii. (a) verificînd posibilitatea iniŃierii schimbului principal. cu o Cerere de reformulare a datelor povestirii. fiind determinată de cerinŃele politeŃii negative. p. de obicei. ' Multe dintre povestirile realizate în conversaŃie sînt declanşate de întrebări ale unui interlocutor. (b) înscrierea celui (celor) de faŃă ca R(i) al (ai) povestirii: (c) povestirea propriu-zisă.I. sau forma unei succesiuni de mişcări conversaŃionale de tipul Ofertă. 1972. vezi supra. cît şi de utilizarea unor proceduri conversaŃionale curente. o mişcare de răspuns de Respingere a Ofertei interlocutorului nu este posibilă. semnalate de prezenŃa elementelor de declanşare a intervenŃiei verbale. 1ă77. Pe lingă acest tip ritual de povestiri. particulare. se pot recunoaşte patru componente (Jefferson. povestirile din literatură au dubla funcŃie specifică acestor . p. Schimburile preliminare. ăd) comentariile receptorului(ilor) asupra povestirii. Povestirea este completată adesea la cererea interlocutorului. Ryawe. prcsupunînd colaborarea dintre emiŃător şi receptor(i). în cel de al doilea caz. decurgînd din înclinaŃia firească a oamenilor de a rememora acŃiuni — proprii sau ale altora —. sub. Ceea ce le distinge este forma specifică de realizare a acestei alternări de roluri. a formulelor de flatare a interlocutorului. Faptul că povestirea nu este constituentul obişnuit al unei perechi de adiacentă întrebare-răspuns. care alternează în diverse moduri — cazul povestirii în conversaŃie. de obicei însă fără a suprima secvenŃe constitutive. Satisfacere. ca şi schimbul principal pot include mişcări preliminare de răspuns. cap. prima mişcare de Satisfacere aparŃine povestitorului. 4. ulterioare. care nu au consecinŃe asupra desfăşurării ulterioare a naraŃiunii.l. de Amplificare sau de Dezarmare. Dimensiunile nu sînt deci relevante pentru definiŃia povestirii. în fond. Se poate admite că povestirea tinde să-şi stabilească propriile ei norme de acordare a dreptului la cuvînt (Pratt. povestirea este concepută ca o succesiune compactă de enunŃuri (block of talk) ale unui emiŃător. există şi povestiri a căror construcŃie este seg mentală şi care se încheagă prin conversaŃie (cf. prezent în aşa-numitele situaŃii de performanŃă (situaŃii de comunicare avînd ca obiect povestitul). pentru că ambele implică asumarea succesivă de către acelaşi individ a celor două roluri posibile. ale cărui intervenŃii sînt. Reformulare. Schimbul verbal principal poate avea forma unei mişcări conversaŃionale ample a unui singur emiŃător. p. care relatează unuia sau mai multor auditori o anumită întîmplare.1): (c) reprezintă schimbul 38 verbal principal. Considerate dintr-o perspectivă comunicativă. 2. nota 1). ambele tipuri de povestiri au caracter interacŃional. ExistenŃa unor schimburi preliminare se justifică prin faptul că povestirea introduce o dereglare în modul normal de distribuire a rolurilor de emiŃător şi receptor. subordonate schimbului principal prin aceea că sint rezultate ale unei strategii comunicative. are drept consecinŃă o tendinŃă a naratorului de a-şi compri39 ma relatarea. 131. care cuprind mişcări conversaŃionale de sprijinire a actului comunicativ: mişcări de Motivare. ale naratorului. iar (d) validînd rezultatele acestui schimb.

c o m p licăre şi rezolva r e a acŃiunii. „Trebuie să ştiŃi dumneavoastră că hanul acela al AncuŃei nu era han. FuncŃia evaluaŃi v ă îşi găseşte expresia în forme variate. prin juxtapunerea unor naraŃiuni independente. să sublinieze varietatea modalităŃilor concrete de realizare a acestor tipare la acelaşi autor şi la autori diferiŃi.relatări: de transmitere a unor infor-piaŃii şi de evaluare. Accentul va cădea asupra rolului interacŃiunii verbale în configurarea naraŃiunilor. avînd ca obiect texte tipice pentru povestirea rituală şi pentru povestirea în conversaŃie.2. în majoritatea cazurilor. o p r e f a Ń ă — realizată sub forma unei discuŃii între cîŃiva dintre oamenii adunaŃi la han. îndeplinind funcŃii conversaŃionale precise. este sugerat caracterul particular al substanŃei epice a textului. 1. apare ca naturală. imaginate sau realizate) (pentru structura si funcŃiile relatărilor despre experienŃe personale. 38 — 78). 1978.. în cadrul secvenŃei narative se actualizează numai rolurile de emiŃător şi de auditori. „Dar asta s-a întîmplat într-o depărtată vreme . ci de momente de tăcere.1. 12—14). vezi Labov. IntervenŃiile de acest tip au rolul ca. Pratt. subordonate schimbului principal. — era cetate" — p. de obicei.. Dacă fixarea coordonatelor temporale şi spaŃiale ale naraŃiunii de bază se realizează simultan cu rezumatul („întro toamna aurie"." — p. Prima funcŃie. compoziŃionale şi de realizare lingvistică. se realizează prin secvenŃele obligatorii de orient a r e. auditori. (a) PrefaŃa este constituită dintr-o secvenŃă de schimburi verbale preliminare. Structura celor mai multe povestiri subordonate include. şi. testînd disponibili- . 7). prezentarea personajelor — cealaltă componentă a orientării — este discontinuă. martori ai acŃiunii. M. 1977. Am folosit termenul naraŃiune pentru a desemna forma de comunicare specifică povestirilor.2. p. care îndeplineşte funcŃia de rezumat: „într-o 40 toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul AncuŃei" (p. cu participarea celui care urmează să relateze întîmplarea menŃionată în titlul capitolului — şi povestirea propriu-zisă—. de comunicare. respectiv. Waletzky. Povestirea compactă (rituală). în acest caz. în Pratt. de fapt. HanuAncutei Considerat exemplu tipic pentru tehnica . Sacks et al. drept componente de bază. povestirile cuprind şi pasaje dialogate.povestirii în povestire". 1981. indiferent de faptul că. 5—6. Ca atare. povestirile nu sînt urmate de comentarii sau de referiri ale celor care au ascultat-o. romanul Hanu-Ancufei este construit prin integrarea celor nouă povestiri ale personajelor ca unităŃi componente ale complicării naraŃiunii-cadru. în raport cu acest rezumat.. şi. Considerînd fiecare povestire drept o fază conversaŃională specific configurată. p. infra) fiecare dintre naraŃiunile individuale. p. neîntreruptă de intervenŃii ale auditorilor. relatate. dacă în secvenŃa care prefaŃează naraŃiunea se actualizează toate cele trei tipuri de roluri posibile: emiŃător. Aceste schimburi reprezintă o modalitate convenŃionalizată de utilizare strategică a limbii.. SimilarităŃile privind situaŃia de comunicare între naraŃiunile spontane şi cele literare explică similarităŃile de structură dintre acestea (vezi demonstraŃia realizată de M. receptor. Dialogurile sînt. 288 — 300). paginile imediat următoare detaliind informaŃiile primare (cf. „la Hanul AncuŃei"). tranziŃia spre episoadele care prefaŃează (v. Analizele care urmează. la elemente incluse în Ńesătura narativă: comentarii ale eroului sau ale altor personaje. constituite tocmai de „poveştile" ascultate. deci semnalează faptul că rolul de emiŃător a devenit disponibil. pe nesimŃite. prin auto-selectarea ca emiŃător a personajului care îşi va asuma rolul de narator după momentele de tăcere care încheie faza precedentă (excepŃie fac numai povestirile Fîntîna dintre plopi. configurarea lineară a complicării. care marchează crearea aşa-numitelor transition releuance places (cf. Modul de structurare a orientării constituie un important element de racord între povestirea-cadru şi povestirile subordonate. Momentul înscrierii celorlalŃi ca auditori nu este concretizat în mod sistematic în structura textului. integrate în grade diverse în structura narativă: de la elemente exterioare: comentariul naratorului. începutul unei faze noi este marcat. Strategii conversaŃionale în naraŃiune 1. de obicei. în acelaşi timp. Orb sărac şi Istorisirea Zahariei ftntînarul). presupunîrd exprimarea propriului punct de vedere asupra celor relatate. L. în afara relatării propriu-zise. după cum diferenŃele importante care separă cele două tipuri de situaŃii comunicative se reflectă în deosebiri esenŃiale. De asemenea. mai ales. a nucleului narativ. deci subsumate principalei modalităŃi de expunere. Sadoveanu. precum şi prin două secvenŃe opŃionale: rezumat şi cod a. în dependenŃă strînsă de momentul în care fiecare dintre drumeŃii de la han îşi asumă rolul de povestitor. 5). urmăresc să pună în evidenŃă existenŃa uncr tipare structurale unice şi. De la prima frază. elemente integrate sintaxei narative: intensificatori sau comparatori (elemente prin care acŃiunea relatată este raportată la alte acŃiuni posibile. cel care include naraŃiunea propriu-zisă. Aducerea succesivă în scenă a povestitorilor prin pasaje portretistice realizează.

p. Răspunsul comisului implică două mişcări coordonate: una de Satisfacere — cuplată cu întrebarea disjunctivă: „Se-nŃelege" (p. de exemplu.. 10). Schimburile preliminare sînt reduse la un minimum de mişcări conversaŃionale şi în JudeŃ al sărmanilor. în interiorul unei mişcări conversaŃionale unice. 101). 133). printre argumente. Mi-a povestit cîte a pătimit. subordonată.41 taica auditorilor pentru un alt proces de receptare. carele mi-a spus că. solicită printr-o întrebare („Ce întîmplare?" — p. ReflecŃia cu care se deschide povestirea: „într-adevăr. 9). Respingînd interpretarea zodierului. 120—121). Cum enunŃurile în care apar reprezintă. Centrul de interes se deplasează spre noul emiŃător şi. elemente unilateral cunoscute. Dar pot spune că. este mişcarea sub forma căreia se realizează naraŃiunea însăşi. Cererea lui moş Leonte de reformulare a acestui enunŃ. nu-mi mai pot aduce decît cu greu aminte de-o întîmplare ca aceea" (p. în vremea veche. prin mijloace tactice diferite. subordonata introdusă prin ici) care.]. personajul care rupe tăcerea vrea să verifice dacă există posibilitatea materializării intenŃiei sale de a povesti ceva. în Cealaltă AncuŃă. 9). care capătă explici rolul de declanşator al povestirii.. sub aparenŃa acordului cu interlocutorul („într-adevăr" — p. rezumatul naraŃiunii (vezi infra. şi să nu spun la nimeni ce i s-a întîmplat lui într-o vreme. 9). întreruptă de o scurtă intervenŃie de încuviinŃare (deci de o mişcare de Satisfacere) a comisului IoniŃă. în majoritatea cazurilor. Paralela care urmează între vremea de acum şi „vremea veche" serveşte la integrarea progresivă a naraŃiunii în cadrul conversaŃional creat. 1978. prin introducerea unor elemente de clarificare.. explicaŃiile necesare se structurează sub forma unei relatări închegate. a noii teme. integrată unui schimb preliminar. PrefaŃa se continuă în mod firesc în naraŃiune. sub (c 1)). de fapt. consolidează caracterul de Strategie anticipativă inerent acestui tip de schimburi. structurată sub forma următoarei succesiuni de mişcări conversaŃionale: Ofertă-» OpoziŃie exprimată ironic -> Respingere a obiecŃiilor & Motivare -> Ce re re de reformulare parŃială-> Satisfacere parŃială & Ofertă a unei teme subordonate celei clintii —►Satisfacere. Schema ar fi deci: Ofertă—►Cerere de reformulare —► Reformulare= Satisfacere Schimb preliminar NaraŃiune Povestirea Iapa lui Vodă este prefaŃată de o discuŃie între comisul IoniŃă — viitorul narator — şi moş Leonte Zodierul. de cele mai multe ori. şi alta. una mai generală: „Cum s-a uitat cu uimire?".]. conştientizată sau. TranziŃia de la dialog la naraŃiune urmează traiectorii de o complexitate variabilă. Sugerarea temei se realizează n cadrul unei mişcări de Motivare (cf. în locurile acestea. Aceste elemente funcŃionează ca declanşatori ai povestirii următoare. îndeplineşte. «O) — şi alta — cuplată cu prima întrebare — de Ofertă a unei noi teme. dacă m-asc uitaŃi" (p. de propunere a unei teme (Ofertă). de altfel. Reformularea. cu care m-am fudulit eu în tinereŃele mele şi la care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa Vodă Mihalache Sturza" (p. pentru că interlocutorii cer clarificarea semnificaŃiei lor. comisul motivează mişcarea iniŃială incluzînd. ReflecŃiile comisului introduc o temă de discuŃie („Cal ca mine n-are nimeni" — p. fiind percepută de ceilalŃi ca semnal neambiguu al unei intenŃii de a relata.. Altfel spus. Schimburile preliminare determină impunerea. 9). prilej pentru moş Leonte ca. Mişcarea următoare. ReflecŃia menŃionată constituie. cel puŃin. să determine declanşarea schimbului principal. pe acela care va constitui rezumatul (vezi infra sub (c 1)) povestirii următoare: „Se trage dintr-o iapă tot pintenoagă. [. putem identifica o mişcare conversaŃională amplă a celui care îşi asumă de la început rolul de emiŃător — Ienache coropearul —. povestirea este elicitată prin întrebări. Adesea. se realizează prin două întrebări. Prima intervenŃie conversaŃională a ciobanului Constandin Motoc include referirea aluzivă la tema pe care acesta intenŃionează să o dezvolte: „Dar eu rîd. să restrîngă valabilitatea afirmaŃiei acestuia la situaŃia utilizării ironice. personajul care iniŃiază o fază conversaŃională introduce în replicile sale. o dublă funcŃie: de evaluare — separată printr-un mare interval de timp— a povestirii (sau chiar a povestirilor) precedente şi de declanşare a povestirii celui care o formulează. de tip disjunctiv: „Era tot aşa de slabă?" (p. căci mi-am adus aminte de-un prietin. s-au întîmplat lucruri care astăzi nu se mai văd" (p. Procedura este convenŃionalizată. o probă a faptului că relaŃia dintre istorisirile care compun HanuAncuŃei este o relaŃie tipică de series of slories (Ryawe. [. prin „glosarea" termenului „întîmplare". echivalînd cu Satisfacerea cererii de explici tare. concepute ca o ilustrare printr-un alt exemplu a validităŃii acestei afirmaŃii. aparŃinînd comisului IoniŃă. ca presupoziŃii aparŃinînd fondului comun participanŃilor la discuŃie. 133) reformularea parŃială a enunŃurilor interlocutorului. . subordonate celei iniŃiale: „Asta-i o poveste pe care aş putea să v-o spun. intuită de emiŃători.

Fîntîna dintre plopi sau Istorisirea Zahariei fîntînarul. Prima prefaŃă la Fîntina dintre plopi se configurează în cadrul structurii interacŃionale Ofertă -»Satisfacere. iar cealaltă — viitorului povestitor. 41) cu una de Propunere a altei teme. moş Leonte." — p. Relatările sale nu sînt anticipate de alte secvenŃe. prima mişcare aparŃinîndu-i întotdeauna comisului IoniŃă. căpitanul se angajează să dea o explicaŃie. Nici cele două povestiri ale orbului sărac: cea autobiografică şi cea despre vremea Ducăi-Vodă. fragmentată prin scurte inserŃii dialogale. Schimburile înlănŃuite realizează structuri interacŃionale de tipul Ofertă-ăSatisfacere. 44). avînd valoarea unei inserŃii cu funcŃie Sl Trificare. Vezi. El îşi cîştigă dreptul la cuvînt după ce cîntă si foloseşte prilejul de a fi selectat ca vorbitor de către comisul IoniŃă. în acest caz. în ansamblu. de exemplu. respectiv. valoarea de Respingere a mişcării conversaŃionale precedente. inclus în enunŃurile preliminare ale naratorului printre presupoziŃii. văd că ai pierdut o lumină" — p. 68). există uşoare variaŃii ale schemei descrise. nu au prefaŃă. pentru a dilata răspunsul într-o suită narativă. PrefeŃele acestor povestiri combină un schimb iniŃiat de personajul care îşi va asuma rolul de narator (călugărul Gher-man şi. consemnînd autoselec-tarea comisului ca narator. povestirea. discuŃia care se încheagă între cei prezenŃi la han conduce spre investirea unuia dintre ei cu un asemenea rol. relatarea apare ca ultima mişcare de Satisfacere din lanŃul de schimburi. 42 43 tematic celui dinŃii.. Bătrînul oferă mai întîi o variantă rezumativă. ci promisă de narator. Acceptarea propunerii avansate determină iniŃierea. iniŃiativa verbală aparŃinîndu-i comisului IoniŃă.Această afirmaŃie conferă. care îi adresează o întrebare.. Cuvîntul care declanşează istorisirea lui moş Leonte este rostit însă de alt personaj. Două povestiri prezintă similarităŃi în configurarea prefeŃei: II<j-ralambie şi Balaurul. care. a întimpinat răzeşul" — p.. Partea a doua se deschide printr-o mişcare strategică a comisului. în ultimă instanŃă. sugennd faptul că povestirea făcea parte din repertoriul zodierului.benevolă". încadrînd un schimb al cărui iniŃiator este comisul. explicarea lui fiind dezvoltată într-o structură narativă completă. de cele ce spui. a cărei marcă grafică o constituie punctele de suspensie. De remarcat că. consemnînd disputa dintre comis şi moş Leonte pentru asumarea rolului de narator. şi prima parte a prefeŃei are o structură segmentată: schimburile iniŃiate de călugăr. Reunind o mişcare de aparentă Satisfacere a Ofertei comisului („S-ascultăm povestirea comisului . de fapt. devenit liber. Integrarea ei In contextul conversaŃional este asigurată de factori care depăşesc planul verbal: cunoaşterea „tradiŃiei" de la Ilanu-AncuŃei de către negustorul care nu este la prima sa vizită acolo şi curiozitatea celor prezenŃi faŃă de noul venit. 45). Negustor lipscan are un statut aparte prin lipsa prefeŃei. intervenŃia zodierului. cu funcŃia strictă de răspuns la întrebare (cf. părinte. de obicei. A doua prefaŃă apare într-un episod de inserŃie. au în comun faptul că sînt deschise de o dublă prefaŃă. în amîndouă povestirile. capătă. includ mişcări de Satisfacere realizate sub forma tăcerii. replica de la „Cînd am văzut întăi balaurul". moş Leonte) cu o suită ' ~J ! l—: e-ijî-<-■-:»-de schimburi înlănŃuite. Verificîndu-şi intuiŃiile şi memoria cu ajutorul comisului . întrerupînd mişcarea de introducere a temei noi. Îq ambele cazuri. căci avem vreme destulă" — p. bazată pe anticiparea unei posibile reacŃii a călugărului („Mă vezi prea mirat. 43). printr-o amplă mişcare de Ofertă. el face obiectul întrebărilor comisului. a unui nou schimb: istorisirea răzeşului. de Motivare a unei atitudini. în povestirea Har alambic. discuŃiile anterioare nu conŃin ele44 nente care să o proiecteze. ca răspuns la o remarcă a prietenului său („De cînd ne-am despărŃit însă. acceptată de bătrîn. Cît priveşte suita următoare de schimburi IoniŃă -♦moş Leonte. Ca declanşator funcŃionează cuvin tul care dă titlul povestirii. schimbului anterior valoarea unei prefeŃe. 29). deşi diferite ca structură. care adoptă strategia de a-şi determina interlocutorul — căpitanul Neculai Isac — să formuleze el punctul ilocuŃionar: povestirea nu este solicitată direct. Sînt şi alte situaŃii în care nu cel care va avea rolul de povestitor rupe tăcerea. ea conduce treptat la elicitarea istorisirii. Relatarea Iui Dămian Cristişor este . cerşetorul orb nu este iniŃiator al schimbului verbal care are drept mişcare finală naraŃiunile. AncuŃa îi dă parŃial o altă formulare. Povestirea Balaurul începe prinŃr-un pasaj de racord cu cea precedentă. Mişcarea de răspuns a interlocutorului introduce termenul care va declanşa întregul lanŃ ulterior de schimburi coordonate şi. considerată insuficientă şi urmată de invitaŃia de relatare completă („Spune repede. Replica ei traduce o dorinŃă spontană de verificare a exactităŃii propriei memorii („Cînd ai văzut întăi balaurul. pînă la „Atuncea ani văzut întăi balaurul" — p. Dintre povestirile al căror narator se autoselectează ca emiŃător. Numai că. moş Leonte!" — p.

Prima prefaŃă. povestirea se adresează. adesea de categoria celor menite să prevină şi să anihileze opoziŃia partenerilor (mişcări de Dezarmare). cucoane IoniŃă?" (p. şi aici înscrierea celorlalŃi în auditoriu este un fapt implicit. comisul IoniŃă nu îşi începe relatarea decît după ce se asigură că toŃi cei de faŃă sînt dispuşi să asculte. lila Salomia). 69) şi. 10). Vezi. alimentează curiozitatea celorlalŃi. dar iniŃiativa verbală îi aparŃine hangiŃei. Eventualele dezacorduri individuale nu tulbură niciodată desfăşurarea istorisirii. refuzul de a răspunde solicitării. s-apoi să vezi!" (p. în prezenŃa călătorilor adunaŃi la han. Zaharia adaugă cîteva detalii. O explicaŃie similară are solicitarea acordului de a povesti şi. anticipînd evaluarea prin menŃiunea „Era o poveste înfricoşată" (p. determinat de specificul constituirii şi al funcŃionă46 rii comunităŃii de la han. în mod firesc. cînd eram copilă?" — p. care are iniŃiativa conversaŃională. cu deosebirea că semnificaŃia de simplă mişcare conversaŃională strategică este mai pregnantă în această povestire. naratorul-autor-personaj. #Dămian Cristişor cere încuviinŃarea căpitanului Neculai Isac („Dacă doreşti. adaugă cîteva detalii la rezumatul iniŃial formulat de Neculai Isac („Spunea maică-mea [. interlocutorii fiind naratorul-autor-personaj şi liŃa Salomia. IntervenŃia bătrînei pune în relaŃie cele două prefeŃe. fiindcă primul nu manifestă acea disponibilitate verbală care îi determină pe toŃi ceilalŃi naratori să dea curs acŃiunilor de elicitare a relatării. — Cum să n-ascultăm. Este vorba de mişcări anticipative. determină un transfer de destinatar: proiectată ca relatare pentru un vechi prieten. 109). funcŃii diferite. Specific pentru această povestire este faptul că ea se încheagă prin colaborarea permanentă dintre Zaharia şi Salomia. prezenŃă constantă la adunările de la han şi depozitară a unui întreg tezaur de istorisiri auzite de la predecesoarea sa. se conturează prin structuri complexe de schimburi verbale. PrefaŃa a doua include încercarea bătrînei. ele sînt anihilate sub presiunea atitudinii colectivităŃii. Fîntina dintre plopi... şi infra. de introducere a noii teme. să ofere ea un rezumat al povestirii. a acordului unuia dintre personaje de a asculta în Negustor lipscan. tuturor celor prezenŃi. dar acesta acŃionează ca reprezentant al comunităŃii. să-şi asume rolul de narator. la vad la TupilaŃi" — p. „Care întîm-plare?" (p. AncuŃa. fapt dovedit de absenŃa oricăror obiecŃii în legătură cu declanşarea unei naraŃiuni. Salomia se adresează celui pe care îl consideră în măsură să efectueze mişcarea de Satisfacere: fîntînarul. NaraŃiunea sa este precedată de o secvenŃă cu structura solicitare indirectă ->acord (exprimat în numele colectivităŃii de moş Leonte): „— Asta-i o poveste pe care aş putea să v-o spun. formula deschide un nou schimb (Ofertă -»Reformulare). 207). De remarcat că întrebările sau invitaŃiile sînt adresate viitorului povestitor de unul dintre personaje (comisul IoniŃă. dar întrebarea sa ulterioară. implicit. 162). Istorisirea Zahariei fîntînarul) presupune. de asemenea.(„Aista-i omul cel din łara-de-Jos. practic. (b) Momentul constituirii celorlalŃi înt r-u n grup de auditori nu are întotdeauna mărci explicite în roman. ci îşi începe imediat povestirea. de care vorbea maică-mea. Mişcarea de Satisfacere care încheie întregul schimb verbal îi aparŃine totuşi lui Zaharia. 68). ultima mişcare de răspuns 45 conŃine într-un enunŃ care anticipează evaluarea. permanent dispuse spre receptare. în povestirea Iapa lui Vodă.] că a avut mare val şi erau să-1 omoare nişte Ńigani aici. al cărei purtător de cuvînt devine însuşi autorul-narator-personaj (cf. DiscuŃia dintre hangiŃă şi comis. în care povestirea începe să se depene. dar şi de comisul IoniŃă. Şi acest schimb preliminar are structura Ofertă-)-Satisfacere. am să-Ńi spun cum mi-au fost petrecerile mele prin Ńări străine" — p. Orb sărac) sau invitaŃii (Balaurul. deschise printr-o succesiune de intervenŃii de forma Ofertă -eSatisfacere. care furnizează o versiune simplificată la maximum a istorisirii. dacă m-ascultaŃi. angajarea benevolă a celorlalŃi de a asculta. Mai mult. JudeŃ al sărmanilor. Ca în majoritatea povestirilor. Reluată ca întrebare de partenerul de discuŃie alSalomiei. cu toate că acordul nu este unanim. pentru a fi mai explicită. 69). reformulînd mişcarea iniŃială. Salomia este constrînsă. obiecŃiile comisului IoniŃă privesc modul de distribuire a rolului de emiŃător: „Dintre noi toŃi numai .. Elicitarea povestirilor prin întrebări (Hara-lambie. vorbi el. de exemplu. de fapt. sub (b)). formula care funcŃionează ca declanşator al povestirii: „Numai să-Ńi spuie ce i s-a tntîmplat.. aparent declinîndu-şi competenŃa. PrezenŃa unor asemenea mărci este legată de strategiile politeŃii negative. căpitane Neculai. de a-1 determina pe Zaharia să formuleze el punctul ilocuŃionar şi. prin aceasta. Cele două prefeŃe la Istorisirea Zahariei fintinarul au. dovedeşte. dar nu aşteaptă răspunsul acestuia. care nu se încheie însă printr-o mişcare de Satisfacere. povestirea căpitanului va fi spusă pentru întreaga colectivitate.

cînd eram un băieŃaş săltat numai ia atîta de la pămînt... 134). Ca şi în povestirea Iapa lui Vodă. După cum liŃa Salomia nu întrerupe povestirea cerşetorului orb. Ciobanul din JudeŃ al sărmanilor solicită indirect permisiunea de a povesti. dacă nu. 70). cînd Domnia sa avea de povestit lucruri mari" (p.. supra. oi tăcea" (p. încuviinŃarea pentru o scurtă întrerupere: „Vă rog numai oleacă să îngăduiŃi pînă ce-oi potrivi în lulea o frunză de tutun" (p. Acelaşi procedeu este prezent în povestirea Haralambie. prin faptul că include printre presupoziŃiile aparŃinînd fondului comun un element unilateral cunoscut. determinîndu-1 pe comisul IoniŃă să solicite — printr-o suită de întrebări — informaŃii asupra identităŃii personajului. le-am închinat căpitanului şi ne-am strîns împrejurul lui. dar ca dovadă a faptului că nu-i ignoră. fiindcă pauza intervine după anunŃarea „temei" povestirii: „s-a întîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc" (p. într-o formulare laconică.Pe loc... în povestiri cum ar fi Cealaltă AncuŃă sau JudeŃ al sărmanilor. mi-am simŃit . 47 Dacă la nivelul universului personajelor sînt rare situaŃiile în care se poate delimita un moment al asumării rolului de auditor. cucoane IoniŃă?" ) v. determinate de dorinŃa acestora de a asculta şi de aşi asigura o receptare cît mai bună. le cere. preliminariile fiind încheiate. de exemplu. o suită de mişcări. care cere lămuriri („Cum s-a uitat cu uimire. supra. sunînd din strune" (p. naraŃiunea-cadru reŃine adesea semnele neverbale ale constituirii auditoriului prin modificări ale dispunerii spaŃiale a oamenilor de la han. este acela care trezeşte curiozitatea auditorilor—determinîndu-i să eliciteze povestirea şi. să nu-mi spuneŃi pe nume" (p. „Iar noi am rămas tăcuŃi. Călugărul Gherman introduce în formularea rezumativă numele unui personaj necunoscut celorlalŃi („. de altfel. Cf. de exemplu: „Lăutarii se trăseseră pe nesimŃite aproape şi rînjeau cu viclenie. am avut crîncenă vedere şi spaimă.. 104). Ş-atuncea am văzut pe acel Haralambie. Rezumatul. cererea de scuze: „dacă nu vi-i cu supărare" (p. considerat insuficient de interlocutor. (c) P o v e s t i r i 1 e propriu-zise prezintă o serie de particularităŃi structurale. cetitorul de zodii. recunoscînd explicit interrelaŃia dintre povestitor şi auditori: „dac-a dori lumea. rezumatul lor este conŃinut în prefaŃă.IoniŃă comisul îl privea într-o parte cu oarecare nerăbdare şi dispreŃ. comisul IoniŃă face o afirmaŃie neclară pentru interlocutor („Aista-i cal dintr-o viŃă aleasă. [. 71). 70). explicaŃia: „Am avut o Intîmplare nâpraznică" (p. . apărînd adesea ca explicaŃii detaliate ale unor afirmaŃii. 9). 134). fără a renunŃa la rolul asumat. „Cînd văzui pe moş Leonte. şi maică-mea era lingă mine. 72). 204). ne aflăm în faŃa unei mişcări strategice. introduce în intervenŃia următoare o altă formulă tipică de „dezarmare" a interlocutorului. sub (a)). să se constituie în receptori —. AfirmaŃia rezumă naraŃiunea a cărei declanşare o provoacă. Se poate recunoaşte. este o invitaŃie implicită la cuvînt pentru narator. de asemenea. rezumatul este detaliat într-o amplă relatare. 135).. menite să stimuleze curiozitatea ascultătorilor. receptarea începe. de obicei prin enunŃuri interogative sau imperative. (1) întrucît naraŃiunile din Hanu-AncuŃei sînt prefaŃate de conversaŃia între cei adunaŃi la han. 104). cele două momente nu pot fi separate în text. gesturi şi atitudini care compun un adevărat ritual. drept urmare acceptarea simultană tacită de către restul grupului a condiŃiei de ascultător. Ianache coropcarul nu solicită acordul celorlalŃi pentru a fi învestit cu calitatea de narator. 30). după preambul. deşi afirmă după aceea: „eu una m-am umplut de năduf auzind şi mai ales văzînd" (p. Există însă menŃiuni ale faptului că povestitorul are permanent conştiinŃa necesităŃii de a fi ascultat şi a prezenŃei auditoriului. sub (a)). că-şi caută loc Ungă cei doi prietini. Tăcerea celor din jur marchează faptul că. Se trage dintr-o iapă tot pintenoagă. oi spune. O uşoară variaŃie a acestui tipar poate fi recunoscută în Balaurul: „numai o dată. Apelul la această procedură conversaŃională (de tipul „ap arte-ui ui") are şi valoarea unei stratageme. discutînd cu moş Leonte despre calul său." (p. formulat de viitorul narator. — căci îl astupase aşa t am-nes am un om de rînd şi din proşti. Povestirea constituie un răspuns dezvoltat la aceste întrebări. a cărui explicare apare drept necesară (cf. iar lăutarii au prins a cînta cu jale . iar Neculai Isac da. în povestirea Iapa lui Vodă. cu care m-am fudulit eu în tinerelele mele şi la care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa Vodă Mihalache Sturza'' — p. într-o structură 4S similară este plasat şi rezumatul povestirii Fintîna dintre plopi: comisul IoniŃă remarcă faptul că prietenul său şi-a pierdut un ochi. pentru care trebuie să mă rog" — p.. implicit. Izolată de restul naraŃiunii. această componentă este un factor important de integrare în conversaŃie a secvenŃei de relatare. Autoselectarea naratorului are. căci am înŃeles că mazîlul vrea să ne spuie întîm-plarea lui de demult" (p. 68). implicînd totodată certitudinea asupra opiniei favorabile a interlocutorilor: „Şi dacă nu v-a plăcea. cufundînd noi ulcelele în cofăiel. de cînd sînt.] mă ridicai de la proŃapuri"4 (p. 134) (» sînt sigur că o să vă placă). Vorbitorul nu aşteaptă mişcarea de răspuns a celorlalŃi şi. de anihilare a eventualelor obiecŃii.

este o manevră — eşuată în cele din urmă — prin care bătrîna urmăreşte. comisul cere detalii. plasat în prefaŃă. plasare spaŃială etc). AfirmaŃia este „glosată" de AncuŃa. în pădurea de peste apă" — p. comparaŃiile. ci de aceea care i-o solicită — Salomia. rezumatul este situat în prefaŃă. 195).. 44) este formulat ulterior. al cărei rezumat. fiind introdus într-o eră identică cu aceea din Fintîna dintre plopi („numi mai pot aduce decît cu greu aminte de-o înttmplare ca aceea:' — p. reprezentînd un fel de moto al relatării următoare. Limita dintre ele este marcată formal prin prezenŃa mulŃumirilor pentru atitudinea celorlalŃi („MulŃumesc lui Dumnezeu c-am găsit cuvînt bun şi milă" — p. deschizînd relatarea propriu-zisă („cum mi-au fost petrecerile mele prin Ńări străine" — p. ca potirnichea în căngiie şoimului" (p. ca rezultat preliminar al încercărilor comisului de a elicita povestirea. cîte două naraŃiuni complete.] — Iată de ce .. confesiunea celui dintîi şi solicitarea sprijinului.[întreabă-l să spuie] întîmplarea din pădure.. cînd erai flăcău. Demonstrativele. stimulînd memoria lui Zaharia. relatînd întîmplarea Ńăranului umilit şi schingiuit de Răducanu Chioru şi pedepsirea boierului.". 191). ci este plasat în secvenŃe narative compacte. flăcău [. „şi-n jurul nostru umbla AncuŃa cealaltă. reacŃii. cu valoare deictică. permiŃîndu-i acestuia să-şi menŃină dreptul la cuvînt („s-a întîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc" — p. Reluarea rezumatului.].. altminteri. Există nu numai o identitate a cadrului material şi natural. iar „glosarea" e confirmată de moş Leonte: „Cînd am văzut întăi balaurul [. eroi — este realizată în modalităŃi diverse.. Povestirile JudeŃ al sărmanilor şi Orb sărac prezintă unele particularităŃi compoziŃionale. 133. Cf. în secvenŃă cu termenii de adresare.. rezumatul consemnează autoselectarea negustorului ca emiŃător. Rezumatul celei de-a doua naraŃiuni reia. în cîteva variante. El apare formulat. Negustor lipscan. Elementul care declanşează povestirea apare în discuŃiile din prefaŃă. să-1 determine să-şi asume rolul de povestitor. fraza conŃinînd rugămintea lui Motoc. cele două naraŃiuni. în Istorisirea Zahariei fîntînarul.. într-o poiană pe care-o ştii dumneata" — p. Corelarea naraŃiunilor este realizată prin reluarea unor puncte de refe4 — C-da 1354 49 rinŃă din naraŃiunea autobiografică în cealaltă („pe cînd eu eram un prunc şi vedeam satul nostru care nu mai este şi Ńintirimul pe care l-au risipit apele . prin raportarea momentului evocat la cel prezent. în JudeŃ al sărmanilor.. 104). 145). in anumite povestiri (Iapa lui Vodă. Fîntîna dintre plopi). dar el nu este prezentat de cel căruia i se solicită relatarea — fîntînarul —. cu menŃinerea decorului familiar ascultătorilor şi cu sublinierea elementelor de invariantă. într-o formulare etă. la sfatul şi cu ajutorul lui Vasile cel Mare. în cazul primei povestiri. 195). e formulat eliptic. în stil direct: „învaŃă-mă cum să mă esc!".. 195).aşa inima.: „." (p. 208. care consemnează întîlnirea lui Constandin Motoc cu hai-ul. 44). la sfîrşitul amplelor reflecŃii care prefaŃează istorisirea coropcarului. 133). 195) — act care încheie. în stil indirect: „Vasile cel Mare 1-a învăŃat cel prietin" — p. dar rezumatul (p. de obicei. „Şi AncuŃa cealaltă 50 .". ci şi o identitate a rolurilor pe care le îndeplinesc oamenii şi a mărcilor specifice acestor roluri (nume. cele două naraŃiuni sînt total independente." — p. mama aceştia . [sfînta Paraschiva] „unde ne ducem să ne închinăm eu şi liŃa Salomia" — p. rezumată prin cuvintele „poveste adevărată despre o minune a sfintei Paraschiva" (p. tot în acesta loc ne aflam . loc. A doua risire. gesturi.. în cealaltă povestire. „întîmplarea aceea cînd te-a chemat boierul de la Păstră-veni la curte şi Ńi-a poruncit să-i cauŃi apă în acea poiană" — p.. sînt corelate printr-un episod de racord.] Atuncea am văzut întăi balaurul" (p. cu care se încheia ciul de racord (în racord. au un puternic efect de actualizare. — „ce Ńi s-a întîmplat dumitale. 207 — 208.... Orb sărac cuprinde o relatare autobiografică.. ca în majoritatea cazurilor. completate progresiv cu noi amănunte (. ele conŃin.. de peste apă" — p. 43). 209). 208 „întîmplarea de la poiana lui Vlădica Sas"—p. care cunoaşte întîmplarea. orientarea sugerează o mişcare de retragere în timp prin translaŃie. 207.] Eram aşa... (2) Orientarea — secvenŃa prin care auditorii sînt puşi la curent cu „datele" de bază ale întîmplării relatate: moment. care declanşează naraŃiunea: „Dacă ştii altele mai frumoase de ce mi l-ai cîntat pe acestae? [. rezumatul nu este rezultatul unei discuŃii. după care ciobanul ează un cîntec de haiducie.. rezumatul este repetat adăugîiidu-se o informaŃie: „ o întîm-■ a aceluia care mi-i mie ca un fraieik — p. în unele povestiri ai căror „autori" se autoselectează ca naratori: Cealaltă AncuŃă. este juxtapusă celei dintîi. activitatea conversaŃională —. care deschid o asemenea Activitate sau un episod al ei („Stăpînii mei şi fraŃii mei . formularea completă apare în întrebarea romisului. în naraŃiune. toate urmărind — prin procedee variate — o puternică implicare afectivă a celor de faŃă. adverbele de identitate. 162).. de fapt. „Acolo [.". determinînd o atitudine prin excelenŃă participativă a receptorilor. Rezumatul primei naraŃiuni apare în prefaŃa întregii povestiri. aparŃinînd aceluiaşi personaj..

care anticipează — în mod fals — urmările pozitive pentru şeful arnăuŃilor ale prinderii lui TodiriŃă). într-o hamnă ca asta. este urmată de reconstituirea. Iar într-un rînd. o roată de arnăuŃi.] Şi mă aflam în mare mîhnire. Cf.... în care naratorul are mai degrabă rolul unui martor al întîmplăriloî. O atitudine similară a naratorului apare în Iapa lui Vodă. implică. enunŃul sobru. „iaca aşa rîncheza şi rîdea şi iapa cea bătrîna [. atuncea am văzut pe acel Haralambie" (Haralambie. naratorul nu poate să comunice auditorilor — sub forma portretului fizic — decît impresia pe care i-a făcut-o contemplarea necunoscutului care va deveni eroul povestirii („Cel prins era întru adevăr om nalt şi voinic" — p. s-aîntîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc. al cărui orizont de informaŃii este limitat. în anul cînd au căzut la Sîntilie ploi năprasnice şi spuneau oamenii că ar fi văzut balaur negru în nouri. care evoluează de la tonul general. Dar asta s-a întîmplat într-o depărtată vreme... 45—46). Relatarea nu se face din perspectiva celui care ştie cum au decurs evenimentele. atribuită şefului arnăuŃilor . precizările ele ordin spaŃial şi temporal se întrepătrund cu detalii autobiografice. p. iar una dintre povestirile orbului sărac — pe Duca-Vodă.] pe cînd mă aflam în uliŃă la Carvasarâ şi mă tocmeam pentru marfă [.. în ciuda unor indicaŃii care ar putea permite datarea foarte exactă a unora dintre evenimentele istorisite. pe cînd îmi pregăteam lăzile. 103—104). care constituie secvenŃa orientativă propriu-zisă: „Trăia la noi. 105). iar noaptea stelele cerului. de aceea. transpunîndu-se în postura martorului de odinioară.. un boier mare şi fudul: îl chema Nastasă Bolomir" (p.]. flăcău trecut de două zeci de ani. la început. 72—73). deasupra puhoaielor Moldovei. determinat de situarea naraŃiunii-cadru în coordonatele unui nedefinit fabulos. de fapt. dar şi psihologic: „ascultaŃi ce mi s-a întîmplat pe-acesle meleaguri.". şi părintele meu mă învăŃa meşteşugul lui'Ń. cînd eraŃi tînar. Povestirea comisului loniŃă (Iapa lui Vodă) are ca personaj pe „măria sa Vodă Mihalache Sturza". Comun povestirilor din IIanii-AncuŃei este faptul că timpul întîmplă-rilor narate este anterior reunirii călătorilor la han. Există însă în întregul roman un anumit grad de incertitudine temporală.. la TupilaŃi. 12). 30). a dovedit cum că acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la marginea lumii şi arată veste de război între împăraŃi şi bielşug la viŃa de vie" — p. al basmului şi superstiŃiei („într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul AncuŃei. în povestirea Balaurul. pe vremea aceea. ele au — ca şi referirile la han — o funcŃie de actualizare a unei epoci trăite (excepŃie. la 15 a lunii lui august" (p. în łara-de-Sus. chiar şi o coda. Iar nişte paseri cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtună. st realizează într-un mod specific în povestirile Balaurul şi Cealaltă Ancu\ă. cu barbă roşă rotunjită". Şi eram în popas aici. în Cealaltă Ancută. ea este „împinsă" spre sfîrşitul relatării.. Orientarea propriu-zisă se constituie — în Cealaltă Ancută — într-o povestire concisă.]. avînd în mijloc pe-un om legat" (p. săltat numai ia atîta de la pămînt [. care „purta la gît un lanŃug subŃire de aur" (p. în relatarea călugărului Gher-man. ci din perspectiva celui care le retrăieşte. Motivarea procedeului este însă aici mai direct legată de tehnica narativă: dezvăluirea identităŃii boierului „mărunt la stat.". la Baia. k hanul AncuŃei [. capătă pentru receptori „concreteŃea" necesară urmăririi istorisirii.şedea ca şi asta. să trăiesc pe-atuncea şi să mă bucur altfel de viaŃă [. Ienache coropcarul fixează momentul întimplării relatate în raport cu şirul propriei sale vieŃi: „S-a întîmplat ca eu să fiu tînăr. „Aşa. iaca s-arată dinspre Beilic. ca să mă duc la iarmaroc.. „eu stăm aici în acest loc" (Iapa lui Vodă.. Aşa. [. demult. „Iar mama acestei AncuŃe ... Istorisirea Zahariei fîntînarul — pe „Vodă Calimah".. şi moş Leonte. in povestirile în care naratorul este implicat ca personaj. Dublarea orientării propriu-zise. de exemplu. Pentru cei mai mulŃi dintre auditori. stînd cu el la tîrlă pe dealul Bo-lîndarilor.]. la hanul AncuŃei .. dar închegată (incluzînd toate secvenŃele tipice... îmi arăta ziua buruienile şi rădăcinile pămîntului.]. tot în locul acela . Şi eram în popas aici. 5—6). prin menŃionarea unor elemente tare constituie orientarea subiectivă.. p.. căci dragostea mea din anul acela se desfrunzise cu vara" (Fîntîna dintre plopi. 10—11). permiŃînd confruntarea impresiilor şi a aprecierilor. De-atuncea au trecut ani peste douăzeci şi cinci [. ktuncea am văzut întîi balaurul" (p. vîslind spre răsărit. 31).. Ca atare. impersonal.. a biografiei personajului principal pînă în momentul evenimentelor care au determinat interferenŃa celor două existenŃe.. 4e 51 spre concretul spalio-temporal. şi spovedania lui Neculailsac. Numai după fixarea acestui cadru „subiectiv". Precizările temporale nu sînt însă semnificative în sine. cercetînd în cartea lui de zodii şi tălmăcind semnele lui Iraclie-împărat. Şi pe după Sîntilie. orientarea subiectivă succintă: „dnd eram un băieŃaş. într-o toamnă ca asta.] — dar rîsul ei tot trăieşte. "(Fîntîna dintre plopi. p. „în ziua de Sîntămăria Mare. care învie o legendă de largă circulaŃie).— povestirea de pe vremea Ducăi-Vodă. în formula unei concise naraŃiuni obiective. 44).]. <\u mare zvoană. în povestirea Haralambie se evocă „divanul" Ńinut de Vodă Ipsilant. duceam vinuri la Ńinutul Sucevei. moş Leonte nu poate face perceptibil cadrul relatării sale decît prin raportare la propria sa biografie: „Eram aşa. dezvăluirea poantei întîmplării. şi se sparie de el altă AncuŃa". duceam vinuri la Ńinutul Sucevei.

Complicarea acŃiunii urmăreşte. sînt reluate cîteva informaŃii furnizate în prefaŃa povestirii de naratorul-erou dispus sa dea satisfacŃie curiozităŃii celor adunaŃi la han („Mă cheamă Dămian Cristişor [. — Acolo. în general. cînd erai flăcău. ci agrementează relatarea (cf. duduca AglăiŃa se mărită cu Ilieş Ursachi. (2) [Minunea sfintei paraschiva] „s-a făptuit în vremea veche. — într-o poiană care a fost şi nu mai este. 195—196). Duca-Vodă nu mai ajunge la Ieşi. 207 — 208). Cealaltă Ancută). ca Antihrist. în concordanŃă cu ideea că binele învinge răul: pricina comisului IoniŃă e rezolvată de Vodă (Iapa lui Vodă). Duca-Vodă. 158. acum citi va ani am ajuns cu bine la o stare multă mito are şi la puŃină avere. Atuncea am socotit că mi-a venit vremea să mă ridic şi mai sus cu puterile mele şi. de obicei. un răzăş nebun şi nemernic din Ńinutul Vasluiului . Avînd neistovită poftă de argint' şi aur. avînd ca singură dorinŃă ispăşirea crimei fratricide (Haralambie). Constandin Motoc este pedepsit sălbatic de boier (prima povestire din JudeŃ al . dar nu sînt îndelung elaborate de povestitor şi nu absorb interesul auditorilor. povestirea cu Vasile cel Mare din JudeŃ al sărmanilor). Tehnica relatării are în vedere uneori punerea în evidenŃă a poantei (Iapa lui Vodă). 105—107).]. TodiriŃă Cătană fuge cu duduca Varvara. fiind o strămoaşă a noastră aici trăitoare la acest han. Balaurul.. scăpînd de urmăritori (Cealaltă AncuŃă). în Iapa lui Vodă.. povestite de cerşetor). —. structura obişnuită pentru relatările orale asupra unor experienŃe proprii sau ale altora. Tufecci-başa Gheorghie îndeplineşte porunca domnească. fericită. boierul cel rău este omorît (Balaurul. dar îşi părăseşte slujba. esenŃială apare reconstituirea ca atare a unor momente trăite. fără să intervină o convergenŃă a elementelor acumulate spre un punct caracterizat prin tensiune maximă (cf. dar rămîne mutilat şi o pierde pentru totdeauna pe Marga. am ieşit din sat de la noi ş-am pornit în lume" — p. în cele mai multe cazuri. dialogul dintre cele două personaje îndeplineşte o funcŃie fatică. de verificare a identităŃii referentului („ce Ńi s-a întîmplat dumnitale. 135—136) sau cele două povestiri din Orb -sărac( (1) „căci eu.. 191. în pădurea de peste apă.. în aceeaşi categorie poate fi inclusă Negustor lipscan („Fiind de Cel-de-vSus rinduit într-o cinstită breaslă ca aceea în care mă aflu. m-am hotărît şi să mă duc la Lipsea" — p. Ńiganii sînt puşi pe fugă şi Neculai Isac scapă cu viaŃa. supra). în acea vreme s-a fost ridicat asupra Ńării Moldovei.. O structură particulară a secvenŃei de orientare — ca şi a celorlalte secvenŃe constituite pe baza dialogului — este caracteristică pentru Istorisirea Zahariei fîntînariil. 53 în succesiunea lor. a prins a arunca biruri asupra norodului .. pentru că ele au roiul unor elemente mnemotehnice. fiind în acele vremi stăpîn pe moşie un boier ehiabur tare cu numele Răducanu Chiorii.Aha! la Păstrăveni. rezolvarea propriu-zisă este însoŃită şi de o poantă comică: aluzia la pariul făcut de IoniŃă cu Vodă la han. fără modificări.. pentru care lucru noi rîdeam şi făceam haz într-o privinŃă" — p. Hara-lambie. ci moare pe drum (a doua povestire a orbului sărac). ucisă de ai săi (Fînlîna dintre plopi). în cîteva povestiri. JudeŃ al sărmanilor („Era prietinul acesta al meu trăitor îp sat la FierbinŃi.. alteori se întemeiază pe o mare capacitate de dramatizare (Fîntîna dintre plopi. rămînînd fără vedere încă de pe cînd eram copil. Cîteva povestiri se abat însă de la această formă de construcŃie. rezolvarea aducînd o puternică notă de tragism. avînd ca naşi pe Vodă cu doamna (Istorisirea Zahariei fintînarul). ca o secvenŃă care concentrează datele indispensabile înŃelegerii relatării." — p. poantele nu lipsesc nici aici. Componentele orientării sînt dispersate în cuprinsul rezumatului (cf. „distribuirea baidere-lor" de către negustorul lipscan sau unele dintre detaliile despre „şcoala" calicilor orbi. de exemplu. folosite de Salo mi a pentru a declanşa funcŃionarea memoriei lui Zaharia.] şi am dugheană la Ieşi. 161). „Aduc marfă de la Lipsea" — p. aducînd capul haiducului Haralambie. într-o poiană pe care o ştii dumneata. [. în uliŃa mare" — p. pe Şiret. Rezolvarea este. rezolvarea aduce o încheiere care dă satisfacŃie naratorului-erou: orbul sărac revine în locurile natale. (3) SecvenŃele de c o m plic a r e a acŃiunii si de rezol v a r c a conflictului au. JudeŃ al sărmanilor. precum au făcut alŃi negustori bătrlni. cronologia faptelor şi se caracteri zează prin fidelitatea faŃă de detalii. în secvenŃa de orientare. iar Dămian Cristişor se reîntoarce cu bine la treburile sale. 52 Cf. Negustor lipscan sau autobiografia succintă a orbului sărac). Era acest boier om stătut si văduvoi şi din cînd în cînd avea dumnealui plăcere pentru cîte-o muiere (iintr-a oamenilor.care îl escortau pe TodiriŃă Catană („îl cheamă TodiriŃă Catană. căci acea pădure s-a tăia li zicea poiana lui Vlădica Sas" ~ p." — p. Chiar şi în povestirile în care nu există o gradare a întîmplărilor. 162). orientarea se realizează in forma consacrată. de remarcat însă faptul că.. în alte povestiri.

prima povestire din JudeŃ al sărmanilor — p. „Aşa. Alteori. măcar că ca auzea. secvenŃa de coda este introdusă uneori prin variante ale formulei de încheiere a unei demonstraŃii.: „Aşas-aîntîmplat. 18). sobrietatea expresiei este aceea care subliniază dramatismul situaŃiilor. am fost jurat schitului Durau" — p.sărmanilor). Negustor lipscan — p.... cînd se uita în lună. — însă el ştia mai bine decît oricine de care poruncă ascultase dihania furtunilor. (5) Două tipuri de procedee ale evaluării sînt mai frecvente în roman: comentariul şi comparaŃia. în jurul căruia gravitează întreaga naraŃiune. pintenog de trei picioare. Ea se justifică prin relaŃia de „serie" dintre povestiri. 37 — 38 (de remarcat tranziŃia spre coda prin referire la planul real.. fraŃilor creştini".. de obicei.v~ . formula este urmată de cîteva detalii despre soarta eroilor). 198). asigtirînd unitatea cerută de formula de „romanee pentru care optează autorul.. şi nimene nu 1-a mai văzut niciodată" — Balaurul. în alte cazuri. siiFpencînd firul acŃiunii în acest moment de maximă intensitate. naratorii sînt implicaŃi în desfăşurarea întîmplărilor._. cf. m-am mirat eu de asemenea întîmplare. revenirea la situaŃia comunicativă care a declanşat „demonstraŃia'4 realizată sub forma de naraŃiune nu devine astfel necesară. este preponderent. în care un asemenea rol îl are discuŃia auditorilor asupra celor ascultate (v. 175—176).asta e (a fost)".. 222). în general. aparŃinînd naratorului. într-adevăr. cinstiŃilor creştini. la hanu-AncuŃei" — p. Faptul că. „Asta a fost". Coda îndeplineşte. ExcepŃie face Fîntîna dintre plopi. de asemenea. formula de introducere pentru coda este cea curentă în relatările orale: „aşas-aîntîmplat". (4) Povestirile din roman sînt urmate de o coda. de drăcuşorul cel bălan nu s-a mai auzit nimic. Eu n-am ştiut ce-a fost şi nici jupîn Costea n-a spus niciodată. realizată adesea prin confruntarea propriei opinii cu altele exprimate. a stat acolo la pîndă ş-a stropşit pe slujitorul Domniei. „Iată pentru care pricină. în Istorisirea Zahariei fîntînaruL comentariul intern. „e ~ . în ultima frază a relatării: Tufecci-başa Gheorghie .. în secvenŃa de coda.. in ambele cazuri. ca formă a evaluării. p. De remarcat şi faptul că.. TodiriŃă Ca-tană. în spaŃiul cărora naratornl-erou îsi consemnează reacŃiile emotive şi gîndurile: „m-am înfăŃişat"cu inima bătind la poarta supărările mele" (p. 142.. Mai degrabă răul acela. Motivînd ceva din prezent.hangiŃei. prin care perspectiva este readusă la momentul relatării. fie şi numai ca 55 martori. o funcŃie de racord a diverselor naraŃiuni cu naraŃiunea-cadru. 149 (în ambele cazuri. . ia forma consemnării unei atitudini colective: uimirea celor [care urmăresc drumul „misterios" al fîntî-narului după . între altele. în majoritatea cazurilor. atribuindu-şi implicit simplul rol de a transmite o „istorie" cristalizată prin tradiŃie („Ş-a rămas istoria acelei minuni de la om bătrîn la om bătrîn pînă în vremurile mai nouă" — p. 127—128. prezenŃa intensificatorilor avînd o pondere mai redusă. p. au jucat intăi o toană aici. istorisirea Zahariei fîntînarul se încheie cu o coda de tipul celor caracteristice basmelor populare: proiectarea întîmplărilor narate în cadrul în care se petrece actul povestirii („Şi purcezînd la scaunul Domniei. 175 (vezi referirea la auditori şi adăugarea unor detalii despre planurile de viitor ale negustorului — p. % Sînt numeroase cazurile în care modalităŃile cvalnative funcŃionează ca marcă a punctului culminant al relatării. 17). „iată de ce": „Iaca de a trebuie să vă uitaŃi ca la un lucru rar lai calul meu cel roib. infra).. punctul culminant. este pus în evidenŃă prin scurte întreruperi ale relatării propriu-zise. : „Iar unii oameni au scornit că părintele meu ar fi chemat balaurul. revenirea în prezent a naratorului este semnalată prin sugerarea unei explicaŃii personale a întîmplărilor relatate. constituind. Comentariul inter n.a clădit în tîrg la Ieşi biserica la care mă duc să mă închin" — p. prin conceperea lor ca ilustrări ale aceluiaşi punct de vedere. are ca rezultat o încorporare puternică a elementelor de evaluare în Ńesătura narativă: corne rit arini intern. şi să fiu înfricoşat" (p. Nu cred să fi fost farmece de-. naratorul adeptă o atitudine de detaşare faŃă de cele relatate. — şi înŃelegeam că lelea AncuŃa. 62 (naratorul sugerează că acceptă punctul de vedere al tatălui său). „Asta este. această faptă .. în finalul povestirii Orb sărac. în acelaşi timp. realizai în forme variate.„. a doua povestire din JudeŃ al sărmani-lor __ p. se fac menŃiuni asupra destinului ulterior al eroilor. pentru că aista-i moştenire din iapa iui Vodă" — p. ca semn al revenirii la planul real). Insolitul momentului. un mijloc prin care povestitorul dirijează şi controlează receptarea. cf. auzea ce se petrece la celălalt mal.. 19 (vezi şi implicarea directă a auditorilor prin folosirea persoanei a Ii-a 54 plural.. Expresia directa a atitudinii subiective a comisului detaşează net episodul de restul ansamblului narativ. delimîtmd." — Cealaltă Anculă. din sălaşul lui. cinstite comise IoniŃă. marchează punctul culminant al povestirii Iapa lui Vodă: primirea de către doinii a comisului IoniŃă. manifestată.". 37). Ca solomonar cuminte. în versiunea liŃei Salomia. tata îi lăsa pe oameni sa vorbească..

acceptarea de către Gheorghie a misiunii de a-şi prinde fratele şi venirea lui Haralambie hăituit la casa din Bozieni. comentariul este implicit. Formulările sînt d. pune în relaŃie cei doi termeni ai comparaŃiei. însoŃeşte momentul confesiunii personajului: „Boierul nostru era aşa de tulburat şi aşa de rătăcit. prin juxtapunere.. ci să se chinuiască pe lumea asta. cu vreo cneaghină de cele de la muscali. De remarcat. neimplicat în acŃiune. Formula interogativă. comparaŃia neexplicită. care sugerează că. care se mani. cum sa făcut asta şi s-a mirat mai ales Vodă de ••■Uepciunea cumpenei"' (p. în prima povestire. PrezenŃa unor asemenea elemente conturează distinct cîteva momente. în realitate. 37). care le contrazice total. Trăsături similare privind distribuŃia elementelor de evaluare în text se pot recunoaşte în povestirea Balaurul. insistînd printr-o comparaŃie asupra intensităŃii neobişnuite a reacŃiei sale. Şi cînd venea uneori. nu numai prin gradul de integrare iu >mictura epk şi prin acuitatea notaŃiilor. NaraŃiunea este suspendată prin inserarea singurului comen tariu explicit din text. Cînd colo. tipic orală. în esenŃă naratorul omniscient: „Vodă Ipsilant a intrat posomorit între boieri. reîntîlnirea cu Răducanu Chioru. în cazul ultimului — ştiut ui său este cei al unui martor ocular. care notează detalii ale comportării boierului. că dincolo pe tă-rîmul Tartorului" (p. detaliile notate.. Nici n-a răspuns la închinări. Consemnarea reacŃiilor personajelor se face din perspective diferite: în primul caz. înregistr< i reacŃiilor eroului marchează momente-cheie: descoperirea trădării ?. 52). care configurează un comparant: „Cu vreo văduvă de cele de abanos.. 146). în ultimul enunŃ.] îşi punea uşor mîna în creştetul meu şi mă mîngîia. care adoptă de la început atitudinea celui care re. 31 — 32). . După care. cum am văzut puŃini oameni în viaŃa mea. în stil indirect liber. plasat înainte de coda: „şi Dumnezeu a vrut să nu piară. neidentificat. el aparŃine naratorului-martcr: „Ş-atuncea am înŃeles cine-i Haralambie [. Comentariul naratorului-martor. 34).:-. parcă se cumpănea" (p. în scena a treia este prezent un procedeu suDiimentar de evaluare. 221-222).] Văzînd înainfe-i pîclă de sînge repezit acasă. traducînd o stare de spirit. ce vedem noi? [. Si în aceasta povestire. istorisire aflctă de la eroul întîmplărilor... similare: apariŃia lui Vodă la divan.. confruntării cu etalonul normalităŃii: „ ÎI ştiam frumos si falnic. Primele doua îi sînt cunoscute indirect naratorului. prietinul nostru" (p. 141) sau încearcă să se obiectiveze printr-un enunŃ cu valoare de generalizare. Deşi rŃin naratorului. 36).] o copilă ca de şaptesprezece ani" (p." (p. cu semnificaŃie simbolică superlativă.„semnul cumpenei sale". şi „A simŃit zbătîndu-se în ei o dihanie" (p. Totuşi.. în povestirea a doua. ci numa-şi pieptăna barba cu degetele şi pufnea" (p. cît era de nalt şi spătos. punctul culminant: confruntarea dintre fraŃi. Intriga. sosirea noii soŃii a boierului. ca individualitate distinctă faŃă de lumea naraŃiunii. respectiv. 141).. trei momente se detaşează prin introducerea unor mărci evaluative. subliniind importanŃa relativă a unităŃilor narative componente. în linii generale. Surpriza produsă de apariŃia tinerei femei este potenŃată tocmai prin raportarea Imaginilor ipotetice la cea reală. 5 şi. spre coliba unde îi „descoperă' pe tinerii îndrăgostiŃi: „Nimene nu înŃelegea ce este. însoŃeşte prezen56 tarea detaliilor care configurează deznodămîntul primei povestiri (schingiuirea eroului)... în al doilea — de pe poziŃia participanŃilor Ia scenă: Xîr-d şi-au ridicat boierii ochii cătră el l-au văzut fără sînge-n obraz şi. e precedată de o secvenŃă deliberativă. reia1 are caracter autobiografic. Comportarea de moment a eroului supusă. 47). prin intermediul căreia se insistă asupra caracterului neobişnuit al situaŃiei relatate. Comentariul extern al naratorului.... 35. Naratorul vorbeşte în numele său: „Eu nu înŃeleg de ce n-a murit" (p. Nici boierul nu ştia ce răspuns să deie Domnului său" (p. 35). în povestirea Har alambic. de observat alternanŃa imperfect/perfect compus). Există însă şi povestiri în care elementele de evaluare apar distribuite în cuprinsul textului. şi prezenŃa unui clement explicit de evaluare: comparaŃia cu un termen ireal.!ă de asemănătoare: „Atuncea prietinul acesta al meu a simŃit că-i c pe spinare păr de cîne turbat [. [. t îi toate aceste cazuri. are o m proprie. în ambele povestiri ale lui Constandin Motoc. comentariile se apropie m grabă de o ■&. de tip intern. care umblă cu ciubote de iuft şi cu nagaică: numai aşa femeie ar fi potriva lui. în ultimul — de pe poziŃia naratorului devenit el însuşi personaj: „Ş-a intn ud şi cu obrazul supt şi cu ochii spăriaŃi.]" (p.. Comentariul este modalitatea de evaluare prezentă şi în J al sărmanilor. sară. x\ zis repede şi răguşit: [.] ş-am văzut că-i vreme de prime (p. 22T Nimenea n-a înŃeles.. perceptibile vizual. de pe poziŃia unui observator exterior. 136). îşi rodea barba şi n-avea astimpăr" (p. la limita dintre secvenŃa deznodâmîntului şi codse revine la procedeul iniŃial de evaluare: notaŃia-comentariu a naratorului omniscient: „A fost jalnică vederea aceea şi-au plîns în divan Vodă şi boierii" (p.

Cîteva povestiri prezintă anumite particularităŃi în privinŃa elementelor de evaluare.. 85). prin care se delimitează secvenŃa intrigii. de exemplu. Lipsa comentariilor — care constituie situaŃia obişnuită — este.. 127). Nediscutînd despre ceva anume. Neculai Isac le destăinuieste celor care-1 ascultă.îi crescuseră la mîni ghiare agere cu care-şi ameninŃa soŃul. 38). şi.. Atitudinea personajelor. lipsite de elemente evaluative. îmi bătea inima şi mă temeam să nu găsesc locul mort [. marchează tranziŃia spre coda. de asemenea. zguduirea produsă de moartea Margăi: „Şi parcă gustam din sîngele împrăştiat pe colacul fîntînii" (p. „gura i se deschidea ca o leică în nouri". 97). povestirile orbului sărac sînt. versatia avînd o funcŃie subsidiară.. neliniştea şi incertitudinea stîrnite de întîlnirea cu Marga:. de a-şi asuma pentru a doua oară funcŃia de narator — îşi stăpîneşte uneori pornirea de a rupe tăcerea. în Flntîna dintre plopi. „Răzăşul s-a arătat mirat [. şi îşi comunică propria reacŃie în faŃa încordării neobişnuite a hangiŃei („O priveam stînd aşa şi aşteptînd. Marga era lingă mine"' (p. Intensitatea emoŃiei afectează capacitatea naratorului de a percepe lumea înconjurătoare. 126). Mi s-a părut? A fost o arătare?. 60).] ş-a tăcui cu uimire o vreme" (p. care însoŃeşte povestea sa tragică de iubire. oamenii adunaŃi la han nu se grăbesc să reia activitatea conversaŃională. — şi de la o vreme in-ara întors de cătră ea cu frică" (p. emoŃia primei în-tîlniri: „Ş-am pus pe roib în pas cînd am simŃit că m-apropii de f î n t î n a cu patru plopi.. cor. integrativă (conectivă). 79). Ie-nache coropcarul relatează numai ceea ce a văzut: comportarea ciudată a AncuŃei („Numai pe AncuŃa o vedeam că ascultă cu încordare. parcă ar fi luat pe sus albia Moldovei ş-ar fi prăvălit-o asupra noastră").. Iar în umbra de dedesubt sta Marga. în fine. rînd pe rînd. ci are finalitatea de a declanşa o relatare de tip memorialistic. Alteori. ApariŃia „balaurului". ne permite să . După încheierea povestirii se instaurează 59 pentru un timp liniştea. 197). vezi. la f întina singuratică. în sfîrşit. nerealizată. 97). viaŃa cotidiană. 126). care se substituie complet realităŃii (p. p. în concordanŃă cu faptul că dialogul (exterior povestirii propriu-zise) nu se încheagă în roman în maniera obişnuită.. Am avut o tresărire năprasnică în toată fiinŃa. 60 —Gl). şi eu am simŃit pe mine cămeşă de gheaŃă" (p. m-am mirat eu de asemenea întîmplare. cît şi propria sa reacŃie: „Am rămas înlemniŃi. reacŃia naratorului-martor). anulînd progresiv graniŃa dintre real şi fantastic: „.' (p. în vîrful plopilor. exterior povestirii propriu-zise: . reacŃiile sale nu se exprima verbal: „Numai comisul IoniŃă mormăi ceva şi se uită cu fudulie in juru-i (p. cxprimînd o perpetuă uluire faŃă de tot ce este diferit în raport cu propriul lor univers de viaŃă (trenul.. lucea asfinŃitul. şi-i sticlea luna în ochi"— (p. tablou reconstituit în detaliu. Ultimul enunŃ evaluativ coincide cu ultima propoziŃie a naraŃiunii. echivalează cu triumful fantasticului. Povestirea nu reprezintă o secvenŃă de pauză dintr-un episod conversaŃional.1' (p. (d) Specifică pentru structura textului în Hanii-AncuŃei este alternanŃa povestire tăcere. 126). proiectată într-un plan fantastic. urmată de revenirea la starea iniŃială de dialog. văzîndu-ne că tăi (JudeŃ al sărmanilor. oraşele apusene. trădînd o receptare activă. Comentariul naratorului...] Şi mă oprii. 58). instituŃiile etc). de altfel. „lepădă o revărsare de grindină şi ape. o valoare simbolică. comentariul intern al naratorului-erou. cu o singură excepŃie: consemnarea reacŃiei lui Duca-Vodă în noaptea în care demonul îl ameninŃă cu ispăşirea păcatelor („DucaVodă a îngheŃat în patul lui de argint auzind glasul" — p. Mi s-a părut că văd în părul ei şi corniŃele cu care voise odată să-1 împungă" (p. îSe reŃin expresia explicită a caracterului excepŃional al faptului („muget peste fire şi nemaiauzit") şi încercarea de concretizare prin comparaŃie („Cu coada subŃire ca un sul negru". Au valoarea unor asemenea elemente comentariile în stil direct ale celor care ascultă povestirea lui Dămian Cristişor.Aşa. Pentru Negustor lipscan. După istorisirea călugărului Gherman. este invariabil legat de evocarea fîntînii. manifestări ale oamenilor. 149). Răpirea duducăi Varvara rămîne învăluită în mister: „Nimenea n-a înŃeles ce-a fost şi ce s-a întîmplat" (p. cu mina streaşină 58 la ochi. elementele de evaluare substituie relatarea punctului culminant. Chiar şi comisul IoniŃă — person prin intermediul căruia autorul pune în relaŃie diversele povestiri atribuindu-i intenŃia. semnalată prin notaŃii ale scriitorului. specifică este absenŃa elementelor de evaluare din partea de relatare propriu-zisă. ci reprezintă episodul de bază. DistribuŃia mărcilor evaluării în cuprinsul povestirii conferă unui element de cadru al acŃiunii: fîntîna. In Cealaltă AncuŃă. Naratorul-martor notează sub forma comentariului intern atît reacŃia globală a celor de faŃă la înfruntarea dintre boier şi soŃia necredincioasă. în legătură cu teme ale existenŃei cotidiene. de exemplu: „Noi gospodarii şi din łara-de-Sus am rămas tăcuŃi şi mîhniŃi" (Fintinu (Unire plopi \ „Apoi ne privi tulbure şi începu a rîde pieziş..Mărcile evaluative se acumulează în jurul punctului culminant. din diverse unghiuri (tulburarea cosmosului..

. de fapt. Există şi cîteva situaŃii în care povestirile sînt urmate de s dialoguri. cel puŃin amendarea conŃinutului lor. de către hangiŃă. Comentariile apar însă în deschiderea povestirii următoare {Istorisirea Zahariei (întinând): liŃa Salomia şi nar&torul-autor-personaj exprimă aprecieri opuse în legătură cu cele ascultate.]. urmează intervenŃii cu conŃinut evaluativ: confirmări ale autenticităŃii povestirii („Tot aşa îmi povestea şi mama. astfel trăiesc unii fără grijă [. care fac referire la cele ascultate.]. relatată.. 199). Schimbul verbal care se încheagă are structura: O teme (Salomia) -> Cerere indirectă de reformulare (narat ersonaj) -> Reformulare indirectă (Salomia). sau solicitarea unor informaŃii suplimentare („Mai este în fii ina cu cei patru plopi?" — p. relatări ulterioare. 98. [. comisul Ionl. 98. AncuŃa). nu merita atenŃie şHaude deotte.Mai mT tă este reacŃia povestitoarei.. care l-am adus şi l-am scoă en ve(eerea or. 222). Bătrîna contestă valoarea de adevăr elor relatate de orb • naratorul este acuzat deci că ar fi luci dma calităŃii—. convertindu-se în prefaŃa naraŃiunii următoară Istorisirea Zahariei fîntînarul. aşa-i. demult. fără referire la povesacă. aşa este!" (p. comisul IoniŃă). Disputa nu se înclieie pnntr-o are de tip Satisfacere. ceea ce trădează ezitarea defrn#slvae ăin~ în autenticitatea povestirii este argumentată pneJ condiŃia ?ă inferioară a povestitorului: „Insă ce crezare poat6 sa aiba ceă netrebnic dintre toŃi?" (p. Bătrîna nu reăne exP"clt >ra celor susŃinute. $2). Ca dovadă. atrăuirea. unche-vei fi fiind unul Costandin. ca versiune a unei istoi 60 circulaŃie curentă. e\ăltlnă aPre. care se detaşează de Pr0Pna ei transferînd statutul de autor lui Zaharia: „V-am e. ° săJ1\in~ i punctului de referinŃă. în Fîntîna dintre plopi."—p. a orbului sărac. era „controlabila'4. după depăşirea momentului de linişte. pune bazele declanşării unei noi povestiri („Deşi alŃii Ştlu Ń1 maJ frumoase şi mai minunate" — p. dacă nu retractarea afiriilor. ile celorlalŃi în legătură cu felul în care şi-a demonstră °Plnla ca ►risirea anterioară.tee(iecit prefaŃării propriei sale. discuŃia este deplasată abil de Salomia in lirecŃie.PUS eti0LUv' st fîntînar a văzut şi ştie lucruri mai presus decît al!"e (p. 206) -. 98.ir> !n aoelaşi limp. Ca narator virtual. i pare să-şi refuze satisfacŃia de a se afla în centrul atenŃiei grulî ca povestitoare — deşi o afirmaŃie anterioară ne-o aă'aAta dornica asemenea satisfacŃie: „Eu.. însoŃite uneori de exprimarea unui sentiment de solidaritate cu povestitorul („Da. Zaharia a spus o istorie frumoasă" — p.. dar motivarea pe care o dă presupiine. d. ă22). ObiecŃiile sînt formulate impersonal. na~ raŃiunii realizate de Salomia lui Zaharia („Zaharia a spus")> aPrecierea celor ascultate printr-un singur epitet (frumoasă) şi introducerea lrne" diată a unui enunŃ formulat impersonal — după principiiă straJ:eg1Ńe . naratorul-autor-personaj). şi el e la mare cinste!" (p..a i rdă mai puŃină atenŃie evaluării contribuŃiilor preceăen. astai o întîmplare din vremea noastră. Disputa cu îiaratorul-autor-personaj se încheie alăa aicle renŃia ca arbitru a comisului IoniŃă marchează acesă nioment („într-adevăr. nînd că s-ar fi rătăcit prin lume" (Orb sărac. despre întîmplarea asta" — p. 222). fără a depăşi limitele impuse de cerinŃele polii itive. printr-un act dev rememorare şi confruntare: „Am iltat şi de la mama întîmplarea asta. despre care am auzit pe maica .. p. implicînd faptul că natura celor relatate exclude posibilitatea de falsificare: inedită a fost numai povestirea autobiografică. 206). care confirmă exactitatea urnii femeii: „Hm! făcu Zaharia [.. Naratorul-a t încearcă să obŃină de la Salomia. cealaltă.recunoaştem prezenŃa unor comentarii implicite.] Poate dumneata. de Săomia: es ată de reacŃia promptă a fîntînarului. stau deoparte. şi pe unde ajung ■ t e m i n c i u n z\ de sta lumea şi se uită la dînşii cu gura casc 203—204). Istorisirea cerşetorului orb prilejuieşte identificarea narat.

154—170). „Pisică. care necesită o motivare. care. o procedură de iniŃiere a povestirii şi r e -z u m a t u 1 ei. să facă mişcarea de Satisfacere aşteptată: solicitarea directă a povestirii: . printr-o înflăcărare mimată — truc dezvăluit de autorul-narator. cel scontat.ale politeŃii negative —. Moromete părea să aibă ceva nou de spus despre Pisică" (p. Istorisirea Zahariei fîntînarul ilustrează faptul ca.2. în cadrul schimbului în curs. spune de ce zici că nu mai există altul ca Pisică(i (p. 260). Dumitre!'' — p.. într-una dintre menŃiunile sale: „După felul cum vorbise. 259—260). de băutură mai învăŃaŃi şi singuri" — p. de învăŃat să fumaŃi. Moromete. în esenŃă. „ Reluarea afirmaŃiei din prefaŃă sub forma „Nu există. Marin Preda. 259—265) Istorisirea lui Moromete despre familia cizmarului Tudor Pisică ilustrează. îl întrerupse pe Moromete spunîndu-i că minte" — p. dar nu autoselectîndu-se ca narator. menite să pregătească terenul pentru povestirea pe care vrea sa o spună. O reacŃie diferită are Cocoşilă. lasă-1 pe Cocoşilă. 259). mă. mai ales. Efectul obŃinut este. voi nu ştiŃi nici unul cu cine avem noi de-a face aici în sat" — p. Alte notaŃii ne dau imaginea alinierii treptate acelor prezenŃi ca auditor iiJDumitru lui Naeăse aşază ? vmai bine pe pămînt" (p. Privită din perspectiva ansamblului narativ complex al romanului. sugerînd astfel că el este singurul în posesia unor'date inedite despre Pisică („Păi. drept o structură continuă. Dumitre?!" — p. reia numele vii-toruiui său „erou". şi disdltia ""IrŃata de Salomia asupra povestirii orbului sărac are o funcŃie strategica: 'ducerea ideii că fîntînarul este un narator mult mai. întrucît întreruperile nu sînt determinate de intervenŃii din auditoriu. 261). bătrîna vede ăn narea acestuia ca narator ocazia ideală de a-şi manifesta va lentele epice. atuncă cin. gelos pe ceea ce avea să urmeze. încercarea lui Dumitrii lui Nae de a „schimba vorba". 1985. şi la turci să căutaŃi. 261). de la munte la baltă. I (p. 61 1. implicînd exagerarea. intuind faptul că o povestire reuşită este pe cale să se declanşeze. care îşi aminteşte de o vizită la casa cizmarului. Toate acestea nu reprezintă decît modalităŃi de reformulare a temei sugerate de Dumitru lui Nae. integrată unei conversaŃii (cf. 260).Hai. Povestirea care urmează poate fi considerată. Ele sînt de tipul fenomenelor de bruiaj. care. fiindcă „s-a întîmplat să vadă nişte mari pozne înviata lui' (P. 260). . aducînd date de ordin comportamental relevante pentru psihologia personajului central şi pentru definirea universului uman în care acesta se manifestă. Moromete îi provoacă pe cei cîŃiva consăteni adunaŃi în curtea sa să se constituie în auditori ai povestirii pe care o are în minte: imaginează o replică paradoxală a lui Pisică destinată numeroşilor lui copii („De vîndut pămîntul. care poate crea premisele asumai1 rolului de estitor." aPar» coiiicntariile care urmează povestirii propriu-zise au au făîicăia Pre~ ponderent analitică sau evaluativă curentă. pentru că sătenii ceilalŃi — auditoriul obişnuit al lui Moromete — sînt familiarizaŃi cu „tehnica" acestuia de „a se înscrie la cuvînt". Morometii. tipul de povestire rituală. Simpla încuviinŃare a spuselor sale nu are pentru Moromete valoarea unor mişcări de satisfacere.2. vi l-am vîndut. De altfel. stimulează cunoscuta vervă narativă a eroului. domnule!" constituie. de tehnică epică. care îl caracterizează drept „falsa lui înfierbîntare" (p. „între timp. Dumitre?!" — p. subliniază explicit ignoranŃa celorlalŃi. substituindu-i-se în acest rol. în care sînt angajate alte personaje (Paraschiv şi Niculaie). ci răspund Unor cerlnte strategice integrative. în acelaşi timp. ci la solicitarea celor de faŃă. pentru că „lui Moromete nu-i place să audă vorbinduse deşucheat" (p. interpretată din această perspectivă. mă. şi altul ca el nu mai găsiŃi" — p. pînă la urmă. de asemenea. ea constituie o subeomponentă a orientării. pentru ca interesul pentru tema adusă în discuŃie să nu se piardă („Cine? Pisică. aproape pe neobservate. despre acesta („Să căutaŃi în toată România. sau Ńin de „tehnica" relatării orale. mai veniseră 62 vreo cîŃiva inşi care se aşezaseră pe iarbă fără să se anunŃe prin bună ziua: erau vecinii lui Moromete" (p. capătă aparenŃa de dialog. prin forme ale adresării directe („Păi ce vreai să facă. produse ca urmare a desfăşurării concomitente a altei acŃiuni (repararea gardului).ăinteresant. „Manevrele " sale constituie o amplă prefaŃă. 260). cunoscînd firea taciturnă a lui Zaharia. 260). 260) şi. De remarcat strategia intervenŃiilor lui Moromete. determinîndu-i pe ceilalŃi. p.206) De fapt. Moromete speculează şi această situaŃie. 260). 261) —. 259. emite o apreciere superlativă. şi comentariul din Cruceru. O consemnează însuşi autorul-narator. v-am învăŃat. încearcă să-1 discrediteze pe narator — şi deci să anuleze starea de receptare creată şi să risipească auditoriul — contestînd anticipat valoarea de adevăr a relatării lui Moromete („Cocoşilă. scopul pe care îl urmăreşte fiind elicitarea povestirii. „Bruiajul".

în realitate. reacŃiile sale sînt determinate de sesizarea efectului pe care povestirea îl produce asupra lui Niculaie... de contestare a veracităŃii povestirii. precum şi mărci intrapropoziŃionale ale evaluării. care nu sînt concentrate într-o secvenŃă anume. Moromete?" (p. Alteori. Niculaie" — p. 263). „N-am mai văzut de cînd m-a făcut mama" (p. la rîndul său. mă. Dumitre. este vorba şi de o tehnică a temporizării. cu aceea a lui Cocoşilă — faŃă de audienŃa de care se bucură Moromete printre consăteni şi interesul lui Niculaie pentru povestire. întreaga justificare a vizitei la Pisică este — aşa cum ne îneunoştinŃează autorul-narator — inventată. Ambele reprezintă. care îl aliniază mai degrabă ca participant la cealaltă acŃiune în curs decît la aceea în care e direct implicat. Cocoşilă! Tu nu fumezi." (p. ştiŃi. două atitudini: invidia lui Paraschiv— similară. 263). Replicile adresate de Moromete fiilor săi — secvenŃe de inserŃie în naraŃiunea propriu-zisă („Ce faci. „Şi urlă. specifică lui Moromete. de fapt. se repetă în cuprinsul povestirii: „Nu ştiu.. acolo?" — p. marcată în text prin puncte de suspensie.] łine-i cuiele bine. externe sau integrate în povestire.. după o scurtă ezitare. modalităŃi indirecte de evaluare a istorisirii iui Moromete. care. adresarea către unul dintre auditori are rolul de a-i stimula interesul. 264). „uite-aşa spunea. de asemenea. Adresarea. supra şi observaŃiile asupra rolului similar al unor secvenŃe de inserŃie). în structura propoziŃiilor. iniŃierea unui scurt schimb de replici. în structura povestiri i proprr u-z i s e se remarcă amploarea orientării şi diversitatea procedeelor e v a 1 u arii. „łine cuiele acolo. Paraschive?! [. 262). inclus naraŃiunii. Moromete vrea să prevină eventuale întrebări asupra împrejurărilor care l-au determinat să se ducă la cizmar. de alimentare a curiozităŃii acestuia.. exterior expunerii propriu-zise a faptelor. în fine. ci este o formă de manevrare a auditoriului. 262) are un evident caracter polemic. elemente de evaluare din clasa intensificatorilor şi a comparatorilor: (a) dintre intensificatori: — procedee ale fonologiei expresive: „«Deştepta-reaU. în acelaşi timp. ŞtiŃi? Ca la armată!" (p. ştiind că. „Ce-ai cu el. Alteori. deci de satisfacŃia lărgirii ocazionale a cercului auditorilor săi. ConstrucŃia ei are însă la bază strategii anticipative specifice. comentariul „n-am mai văzut". „controlează" receptarea prin forme ale adresării directe. 263) —par a semnala faptul că eroul e interesat şi de activitatea care are loc sub ochii lui. consemnează. Detaliile privind starea încălŃămintei sînt menite să dea credibilitate motivului invocat. în diverse cariante. Interpelarea lui Cocoşilă: „Tu ai fost vreodată. ługurlane? — Nu . creată prin u iosirea formulei „Fiindcă veni vorba de.. 261). Niculaie!" — p. p. Cocoşilă?" (în casă la Pisică. prin care se urmăreşte captarea auditoriului (v.constînd din replici de admonestare rostite de Paraschiv sau din replicile de protest ale lui Niculaie. nu se limitează. prin sublinierea unei anumite „complicităŃi" date de existenŃa unui fond comun de presupoziŃii („îŃi spusei. Modul de manifestare a celorlalŃi constituie un stimulent pentru Moromete. Recunoaştem.. Există însă şi alte comentarii evaluative. Supradimensionarea componentei evaluare este în strînsă relaŃie cu episodul polemic care precedă naraŃiunea: Moromete îşi concepe relatarea ca pe o demonstraŃie a ideii că. 261. aspect al tehnicii relatării orale. nu este legată de „nesiguranŃa" sau de „ezitarea" povestitorului (fumbling). de fapt. Moromete îl face să recunoască singur că nu dispune de argumentele necesare susŃinerii afirmaŃiei sale („N-am fost" — p. nene. „şi acolo în faŃa mea a început o viermuiala. concretizate prin mişcări de Motivare şi Amplificare. 262. dar eu n-am mai 64 văzut paturi ca ale lui Pisică" (p. la funcŃia fatică obişnuită. Chiar formulările sale care prefaŃează şi apoi rezumă povestirea conŃin un comentariu evaluativ direct al acesteia." — p. 264).. comentariul. constituind o secvenŃă de tipul aparte-ului („. în episodul la care ne referim. Dimensiunile orientării ar putea părea nemotivate dacă nu am Ńine seama de explicaŃiile din pasajul autorului-narator care o precedă. Povestitorul îşi exprimă în permanenŃă uimirea faŃă de vele văzute în casa lui Pisică. De remarcat aparenŃa h integrare a acestei secvenŃe de inserŃie în povestire. întîi încet şi subŃire! „Sfîr-— şi pe urmă tot mai gros — fi-li-căl" (p. adineauri. cele prezentate merită să fie povestite (şi ascultate). cum n-am mai văzui eu de cînd m-a făcut mama mea" (p. nene! începe bătaia! începe păruiala! Ce-i faci. 263). ci sînt dispersate în cuprinsul întregii relatări. Există o permanentă interrelaŃie între povestitor şi ascultători. raportîndu-se în mod indirect la ati63 tudinea anterioară a prietenului său. într-un fel. 262). 263). 262). de tutun!" — p. furnizează explicaŃia pe care o consideră cea mai plauzibilă: necesitatea de a-şi repara cizmele. prin caracterul lor total ieşit din comun.mai dă-mi o Ńigare. „łine-te. ia forma relatării de către Moromete a unor reacŃii pe care le-a avut în cursul desfăşurării faptelor povestite: „Ei zic eu! Ce să-i faci? Aici trebuie instrucŃie!" (p. urlă! Au! Au! Au! Şi mă-sa cu . 264). 262). — repetiŃii: „Sărea şi mormăia! Sărea şi mormăia!" (p. singurul resort al acŃiunii sale a fost curiozitatea şi. în fond.

Se ridică apoi să vadă cum a bătut Paraschiv ulucile: ceilalŃi înŃeleseră că au stat destul şi se ridicară să plece" (p. cum ieşise din pat.. determină. intervenŃia lui Cocoşilă. I.şi mormăia ca un urs" (p. 265).] mă scutur eu niŃel. Dar ca să nu zic zece. Moromete!" (p. Povestirea se încheie prin revenirea la pretextul iniŃial: repararea cizmelor lui Moromete (p. de exemplu.. cu briliant). 264). de fapt.'. — formulări interogative (indirecte): „Pe unde venise. creează posibilitatea introducerii unei coda: „Păi nu-i trebuie să bea. printr-o remarcă de o ironie tăioasă. (b) dintre comparatori (care raportează evenimentele narate la un anumit univers cognitiv): — hiperbole: „Eu zic că zece paturi de-astea de-ale noastre nu fac unul de-al lui. parcă ar fi văzut o magaoaie" (p.R. Dumitre?!" (p. micii şi mutu. dar şi o coda a povestirii-cadru despre familia Panaiotopolu. nu ştiu! [. dar neîncheiată (cf." (p. o acŃiune în evoluŃia ei.. într-o intervenŃie care precedă coda. NaraŃiunile din Cadou. Ca dovadă. de exemplu. 1.F. C. în DiplomaŃie. După coda. încheindu-şi rolul şi părăsind centrul scenei. . a început o viermuiala..3. în Cadou. bate din palme. se integrează în naraŃiunea-cadru ca augment al orientării.. 265). complicarea ei se realizează prin juxtapunerea unor scene: deşteptarea familiei.. se uita la mine. Moromete însuşi este cel care. 264).... inclusiv pentru clasa tranzitorie a povestirilor incluse ca replici mai ample ale unui anumit personaj într-un dialog (vezi. şi cu cit da aia mai mult. cu privirea sticlind de satisfacŃie" (p. De aceea. fără a fi marcată explicit ca atare. între cele două planuri narative producîndu-se subtile interferenŃe.. L. DiplomaŃie sau C. 262). care a declanşat-o." (p. întrebarea pusă de Dumitru lui Nae: „Şi ce dracu face el cu banii de pe pămînt?" (p.F. — metafore: explicate imediat: „Erau aşezate acolo în magazia aia a lui — fiindcă aşa de mare e odaia unde stau ei. care reintegrează întreaga naraŃiune în conversaŃia referitoare la vînzarea pămîntului de către cizmar. că mă apucase de gît. 265). povestirea doamnei din Bubico).. după care familia îşi începe treaba: păpuşeşte tutun şi fumează. „rămîne cu ochii beliŃi. încăierarea copiilor privită cu nepăsare de părinŃi („care mi s-a părut că Ńine loc de mîncare" — p. Mai trebuie un viŃel care să se uite la ea. coincizînd. Pisică din pat.. completînd fişa „personajului" principal. a cărei structură e continuă.'' (urmează descrierea detaliată a scenei — p.. 265)." (p. iar replica finală a lui Stasache: „Ei! eu zic că se găseşte. de-o şchioapă. 262). 265). 264). 265). Strategii narative în dialog 1. împrăştierea auditoriului: „ Nu e gata! spuse el. secvenŃa rezolvării din povestirea lui Stasache despre „pierderea" briliantului (anunŃată la ziar) reprezintă un final deschis. „şi începe să urle ca în gură de şarpeu (p.." (p. introduc în naraŃiunea regentă componente esenŃiale ale complicării. 5 _ c-da 1354 65 Singurul moment de întrerupere reală a firului narativ apare după această componentă. dar structura lor fragmentată permite combinări originale ale celor două fire epice. 262). rezolvarea naraŃiunii subordonate (relatarea lui nenea Mandache despre demersurile soŃiei sale pentru cumpărarea avantajoasă a unei case) se realizează în interiorul naraŃiunii-cadru. Multe dintre schiŃe sînt concepute sub forma unor confruntări cu structură incompletă: secvenŃa finală lipseşte adesea sau e iniŃiată. o coda a povestirii despre briliant (reluarea laitmotivului comentariului lui Stasache la propria sa povestire acŃionează ca un element de feed-back). rezolvarea propriu-zisă. 263). care se referă la un subiect total diferit: „Gata poarta. SecvenŃa iniŃială şi cu cea finală—atunci cînd apare — conturează naraŃiunea-cadru. dă-i. sau anterior explicate: „Era băiatul ăla al lui. presupune o anumită suprapunere de planuri narative: ea constituie. ca o magazie" (p. 200). Autorul-narator ne oferă însă.. Rezolvarea nu are nici ea valoarea tipică a unui deznodămînt. un instantaneu considerat relevant pentru atitudinea auditorilor: „Dumitru lui Nae îşi mişcă fălcile şi rămase cu dinŃii dezveliŃi într-un rîs mut. dă-i. de . constituită prin dialog. 264). . — comparaŃii propriu-zise: „un ăla ca un gherlan.degetul în ureche.R. ci compune ceea ce am putea numi un „tablou de moravuri".1. scena dintre soŃia lui Pisică şi una dintre fetele lor mai mici. 264). NaraŃiunea nu înfăŃişează. 262). Istorisirea lui Moromete nu e comentată de ascultători. 66 o oferă un episod al complicării din povestirea-cadru (apariŃia profesorului Mişu cu acul de cravată nou. 262).3. naraŃiunea subordonată este integrată secvenŃei de bază a confruntării (tranzacŃia). Caragiale: schiŃe SchiŃele lui Caragiale oferă ilustrări pertinente pentru povestirea segmentată. întregul episod conversaŃional este considerat încheiat. Povestirea segmentată. d-aia urla şi fata mai tare" (p. zic cinci" (p. NaraŃiunea din Bubico. ce să te scuturi. care prezintă similarităŃi cu tipul povestirii rituale. cînd vede gherlanu ala pe mine. în acelaşi timp.).

întrerupînd relatarea. interogaŃii retorice cu funcŃie de dramatizare („Ce să-1 vezi?" — p. din ale cărei preliminarii nu poate lipsi — în concordanŃă cu cerinŃele politeŃii pozitive — referirea la „cocoana Acri viŃa". de pe poziŃia observatorului („iaca vine şi AcriviŃia foarte supărată" — p. contrazicînd total „aşteptările" configurate de desfăşurarea epică anterioară. Istorisirea lui Stasache se integrează firesc în conversaŃia cu amicul său. 221). în absenŃa acestuia. îndeplineşte o funcŃie similară şi în raport cu povestirea lui Mandache. 221). declanşează relatarea (Reformulare şi. Povestirea doamnei despre „tragica" întîlnire dintre Bubico şi Bismarck este prefaŃată de un scurt schimb de replici iniŃiat de partenerul de călătorie. relaŃia fiind de tipul aceleia dintre o fabulă şi morala sa. care îşi trădează nerăbdarea de a se ajunge la poantă. de asemenea. Povestirea nu este urmată de reacŃia receptorului. 221). planului naraŃiunii-cadru. rezumatul ei.. ca şi comentariile evaluative ale „amicilor" despre povestitor. reacŃia finală. De remarcat dramatizarea prin omiterea verbelor dicendi ca mărci ale schimbării emiŃătorului. menită să prevină o posibilă suită de întrebări coordonate tematic cu prima. după comunicarea „noutăŃii" („Zic: «Ce ai?» Zice: «închipuieşte-Ńi ce mi s-a-ntîmplat! Am . deşi exterioară planului naraŃiunii subordonate. 220). sau din perspectiva internă. slava Domnului! a scăpat" 5e 67 . 198) şi comentariul intern. mişcare de Satisfacere în cadrul schimbului verbal). de dezinteres. vocative cu valoare apreciativă („Craiule!" — p. a amicilor marchează rezolvarea naraŃiunii regente). prelungind secvenŃa de coda („Mai merge la Zambilica băiatul? Bubico: Ham! — Să te mănînce Bismarck. Povestirea are valoarea unei mişcări strategice anticipative de Amplificare.Ham! ham!" . Deşi concentrată. cf. Dilatat de naratorul preocupat să nu scape nici un detaliu. după cum şi coda (declaraŃia unuia dintre amici: „Nu mai ai nici un haz!" — p. 197) — Cerere de re formulare a temei introduse prin replica anterioară. a unuia dintre cei direct implicaŃi în desfăşurarea în-tîmplării. de asemenea. Comentariul — succint — ia forma „dialogului'' între doamnă şi „erou". Componentele povestirii în conversaŃie se realizează în mod specific în schiŃa Cadou. drept o ilustrare a acestui tip de povestire. funcŃia unui procedeu evaluativ. semnalînd totodată angajarea celui care solicită explicaŃia ca receptor al secvenŃei narative următoare.R. pe rînd. Întrebarea amicului. solicitînd clarificări: „Ce e Bismarck?" (p. „curte teribilă!". care exprimă continuitate tematică —. este evident faptul că rezolvarea naraŃiunii subordonate este aceea care modifică fundamental rezolvarea naraŃiuniicadru. strategic. realizată sub forma unei întrebări ironice adresate „eroului" („Mai merge la Zambilica băiatul?"' — p. craiule! . în ansamblu. Cu toate acestea. evaluarea şi rezolvarea naraŃiunii-cadru se menŃin distincte de cele ale naraŃiunii subordonate (personajele şi locul naraŃiunii regente sînt specificate de autor în pasajele de „indicaŃii scenice". fiind agrementată cu elemente evaluative. 198. InformaŃia pe care o transmite Stasache despre starea de spirit a soŃiei sale: „ş-aşa e destul de supărată" (p. de interlocutorul dornic să comunice „evenimentul" zilei —. de către cel care povesteşte constituie un procedeu obişnuit de integrare a naraŃiunii în conversaŃie. ca declanşator al unei relatări care depăşeşte cerinŃele întrebării. 221) şi chiar o coda.p. acesta este ignorat. Acesta reia firul conversaŃiei. naratoarea jucînd. 220). Povestirea. 220). „acŃiunea" din berărie poate fi urmărită separat. a naratorului. în acelaşi timp. iar coda (MiŃa obŃine gratuit „Moftul român"). convertiŃi în mijloace de realizare a comentariului din perspectiva externă. Intensificatorii — mai ales enunŃuri exclamative cu semnificaŃie superlativă („foarte frumuşică!". printr-un procedeu consacrat — formula â propos. care poate fi considerată. Răspunsul propriu-zis trece pe un plan secund: „Un dulău de curte" (p. „De ce?" (p. orientarea. în C.. deşi aparŃine. Punctul culminant — „pierderea" briliantului — este anticipat prin apelul la unele procedee care au valoarea de indici ai evaluării: repetiŃia ca element intensificator („Mai trece ce mai trece. 65). Cadou.p. mişcarea conversaŃională a interlocutorului acŃionmd. Reluarea interjecŃiei acestuia. „Ce-am pătimit numai eu ştiu!" — p. 197). de fapt. iar timpul rezultă din dialogul nou-venitului cu tovărăşii de masă. cu secvenŃa de rezolvare a acesteia. Ui/. formă care capătă. apoi secvenŃele de orientare şi complicare. momentul se individualizează prin forma dialogată de relatare. prefaŃează povestirea. şi actualizarea scenei prin deicticul iaca). 221). ambele roluri. Limita dintre orientare şi complicare este marcată prin intervenŃia receptorului. este integral o consecinŃă a acesteia. 221) — sînt. anticipată. prezintă unele particularităŃi (în afară de izolarea rezumatului. pe care am menŃionat-o). interjecŃii („Vai de mine!" ■ p. o rezolvare („Da-n sfîrşit. naraŃiunea are o structură completă: un rezumat („Era să mi-1 omoare pe Bubico" — p. destul de concisă. 220). în primul rînd. întrerupt de episodul hrănirii lui Bubico.F. se fac douăsprezece" — p. constituind.. Bubico. în acelaşi timp.fapt. fără îndoială.

198). cu grija de motivare. în C.. Mişcarea de Satisfacere aşteptată de Stasache ca răspuns la întrebarea capitală despre piatră. 198). unor tovarăşi ocazionali. că pe-al meu l-am dat să-1 dreagă. [... Complicarea acŃiunii este o componentă secundară.. EnunŃurile „MiŃa acu trebuie să fie. Aceasta pentru că „naratorul" nu-şi cunoaşte interlocutorii. — II am cadou." (p... . de această dată.F. este menit să-î provoace pe receptor să formuleze o opinie asupra semnelor de reuşită a demersului făcut. şi apoi direct: „Cît ai zis că e?" (p. 69 Coda este structurată sub forma dialogului între Sta sac he şi Mişu.. 198). frate.p. de un „muşteriu"." (p. care nu primeşte confirmarea aşteptată a speranŃelor sale de soluŃionare fericită a dilemei. 200). „Eu iar tac" — p.. avînd valoarea unei întrebări disjunctive: „Te pomeneşti că se găseşte" — p. dar omite să-şi informeze interlocutorii despre statutul „eroilor" săi. nici mărci iniŃiale specifice. 198) apare ca un lait motiv al enunŃurilor personajului. pentru a evita eventualele obiecŃii ale interlocutorului: . De fapt.. care apelează la unul dintre cele mai obişnuite procedee de a închega o conversaŃie: întrebarea despre oră.. Lucrurile se clarifică astfel pentru receptorul povestirii.. DiscuŃia la care participă şi „eroina" întîmpiârii poate fi considerată drept a doua secvenŃă de comentariu determinat de povestire. în încheierea episodului precedent („Trebuie să dăm un anunŃ la gazete!" — p. în ceea ce priveşte orientarea.p..R. Rezolvarea nu este povestită. 61). După un răspuns evaziv („Tot ce se poate" — p.. în „cupeu separat". care apare cu un ac de cravată nou. — Care piatră? — Briliantul. între Ghergani şi Conteşti.. Interlocutorul ia contact prin lectură cu modul concret de acŃiune adoptat („nenea Stasache îmi pune sub ochi o gazetă. formulată mai întîi indirect. IniŃiativa verbală aparŃine şi în continuare muşteriului. avînd o desfăşurare lineară. exterioară povestirii lui Stasache. amicii de ocazie se înscriu implicit ca receptori ai povestirii.. este aceea care declanşează discuŃia. consemnat într-o „indicaŃie scenică" („Tăcere" — p..]" — p.] pe ce poftiŃi că nu se mai găseşte" . cererea permisiunii de a se alătura amicilor la masă şi scuzele de rigoare. Rezerva prietenului — implicînd evaluarea povestirii ca neinteresantă — îl determină pe narator să reia pasaje ale relatării anterioare („un cadou de la nenea Andrei. tînărul solicitînd reformulări succesive ale enunŃurilor colocutorului: „ — Ce să găsesc? — Piatra. Ştii cît Ńine el la noi. Gl). 198. povestirea spusă la berărie. „Unde ai găsit-o?". orientînd întreaga ei desfăşurare ulterioară. urmează un moment de tăcere. 200). „Se găseşte" (p. ezitant: „Frate. se găseşte?" — p. De remarcat că. prietenul adoptă explicit punctul de vedere al soŃului („poate că se găseşte" — p. Povestirea nu are nici prefaŃă. care urmează succesiunea etapelor călătoriei MiŃei cu „şeful".. singura mişcare căreia acesta îi conferă valoare de Satisfacere în cadrul schimbului verbal în curs..» «Cind?» «Acuma» «Unde?» «Pin tîrg.. nene Stasache" (p. povestitorul este foarte scrupulos în specificarea momentului şi a locului celor relatate. După preambulul reprezentat de schimbul de saluturi. C..] . 198).F.." — p. Am lăsat-o să plece cu şeful" (p. Coda. 198).. 61).. Citesc: [. este dornic de conversaŃie şi găseşte acest truc pentru a-şi realiza dorinŃa. o fi tîrziu?" (vezi şi forma de prezumtiv). Ultima sa replică reprezintă un fel de coda a întiegii secvenŃe de comentariu. întrebarea constituie în intenŃia personajului o modalitate mascată de a declanşa povestirea. 198). este separată de aceasta printr-un amplu comentariu pe marginea celor relatate.. care îşi menŃine opinia: „ — Ei! eu zic că se găseşte. este intîrziată. meditatorul copiilor. al cărui rezultat este incert. în ciuda încercărilor directe ale lui Stasache de a-1 determina să-şi exprime părerea („Ce zici?. 199). 198). 199). De remarcat însă că tot naratorul este iniŃiatorul şi autorul comentariului. NaraŃiunea se . întîmpinînd opoziŃia categorică a AeriviŃei („Fac prinsoare [. ci numai anunŃată ca o soluŃie posibilă. apoi perseverează în mutism („Eu nu zic nimic". 61—62) reprezintă un rezumat discontinuu.» " ele. comunicat pe un ton ambiguu.. nu însă şi pentru narator. cu briliant.pierdut piatra de la inelul lui nenea Andrei. prietenul încearcă să schimbe vorba („Mergem?" — p.. Spre deosebire de situaŃiile curente.. Solicitînd date în legătură cu aceştia. Primul sau enunŃ de după povestire. 198)...R. despre călătoria soŃiei sale cu „şeful".. la limita dintre aparte şi vorbirea adresată.

care se aliniază ca receptor prin întrebarea „Cine e ciufut?" (p. iar a reuşi repetat nu are nici el un obiect precizat. care motivează şi dezvoltă afirmaŃiile. dar atitudinea lor ironică. Curios să afle deznodămîntul. nu este in nici un fel percepută de narator. 65).: „Aş! poza e moft! s-o vezi în natură.. comentarii cu valoare evaluativă: „E lucru mare. nu merita să fie spusă şi ascultată.: Straşnică. . o rezolvare nu este de aşteptat si.. că el se supără!" — p. Aceştia întrerup relatarea.. Straşnic.] Cîte ceasuri ai? — N. ReacŃia firească a interlocutorului.. bazată pe o interpretare falsă a datelor. De notat. după secvenŃa . — A. nervos şi preocupat. „Ce mai rîde MiŃa de el. răspunsul acestuia — insuficient pentru a fi considerat drept mişcare propriu-zisă de Satisfacere. in absentia: — „N. interlocutorul întrerupe relatarea partenerului prin întrebarea „Şi pe urmat".. dar ceilalŃi consideră că tema 71 nu mai prezintă interes şi trec la preliminariile despărŃirii: „(Cei doi amici îl îmbrăŃişează rînd pe rînd şi-1 pupă cu multă căldură)" (p. 64). toate spaŃiile albe referitoare la eroi au fost completate.. se deschide cu adverbul odaia.: A intrat în Piteşti. 63. 214).: Minune!" — p. Sub aparenŃa unei mişcări de Respingere a aprecierilor superlative ale celorlalŃi. inadecvată situaŃional însă. 63.: Ce-Ńi pasă?" — p. 65) şi-şi schimbă integral aprecierile anterioare asupra colocutorului (cf. 63 „A: [. de remarcat indefinitele unul şi nişte). de altfel.: Voinic bărbat!" — p. 64.] Frumoasă. 64). „Aş! să-1 vezi în natură" —■ p. Partea fii ală a schiŃei. povestitorul absolutizează calităŃile eroilor. nu determină rezultatul scontat. 214). domnule. vs. după părerea lor. Spre deosebire de'TC.. 62. ambele componente rea-lizindu-se prin cooperarea eolociitorilor. nu prezintă nici un interes pentru receptori. utilizat în mod curent ca marcă de început a unei naraŃiuni. necunoscute interlocutorului („dacă a reuşit şi acuma" — p. 63. aduce însă o rezolvare-surpriză a naraŃiunii. nenea Mandache se arată la început foarte puŃin dispus să întreŃină o conversaŃie. 64) sînt urmate de povestiri succinte. e lucru mare! Mereu îl tachinează. 63. Prima încercare de elicitare a povestirii eşuează deci.] frumuseŃe de băiat! [. Că Mandache evită să o discute ne-o arată şi graba cu care încearcă să deplaseze discuŃia spre sfera de preocupări a interlocutorului („de ce nu ne trimiŃi şi nouă acasă Moftul roman"e! — p. 214.] Ei? aşa e? — X. [. Aşa cum este concepută povestirea.: [. acŃiunea narată.. formulate de narator şi intensificate de „amici". în sine. — G. Şi totuşi Mandache este cel care. MiŃa şi „şeful" sînt fraŃi. împletirea strînsă dintre orientare şi evaluare in structura naraŃiunii. dom'le" — p. ReacŃia receptorilor sugerează intenŃia lor de a abandona acest rol. întreaga povestire apare astfel ca lipsită de poantă şi.F.. întrucît temele sînt total relegate între ele.] Cîte ceasuri ai? — N. ca atare. cind îŃi spui. e comedie!" — p. ăla este un deictic insuficient. care refuză să continue jocul (cf. „Nu mai ai nici unăhaz" — p.. reflectă această deziluzie a receptorilor. apelînd în mod mecanic la formula â propos. 214)..: Bărbat de zahăr4' — p. cărora ii se solicită direct confirmarea. 214). al căiui referent nu a fost menŃionat anterior („ăla e un ciufut" p.. „Şeful e familist?" — p.] Aşa e? — G. in prae-sentia: „Eşti mai dulce ca mierea" — p. La Piteşti stă treiştrei de minute" (p." — p. 64. el converteşte o modalitate comparativă într-una de maximă intensificare (cf.. de obicei. Povestirile colaterale sînt precedate de secvenŃe care le prefaŃează incluzînd rezumatul şi.. mai ales. în acelaşi timp. prin întrebări disjunctive... Comentaiiul povestitorului. ExplicaŃiile asupra stării în care se află ar putea constitui o bună prefaŃa pentru o relatare. ea prezintă mărci clare ale integrării în conversaŃie. Toasturile reprezintă comentariul „amicilor" la povestire. Să-1 vezi cînd îşi pune şapca roşie.R. în tare se poate recunoaşte o coda la naraŃiune. domnule! — G. printre particularităŃile schiŃei. Povestirea a doua. Răspunsurile propriu-zise la cîteva dintre întrebările interlocutorilor („Şi o iubeşti?" — p.. 63. 65.. contrapunînd imaginii fotografice realitatea. evaziv: „Nu-1 cunoşti! unul de la care vrem să cumpărăm nişte case" (p.. folosind acelaşi procedeu ca la declanşarea ei: „A..: Trei fix. cea mai închegată. „dar ce fel de om e? în vîrstă?" — p. Apoi în gară la noi.A. încercînd să clarifice măcar una dintre datele necunoscute din enunŃurile lui Mandache. dom-le! [. donfle. provocat de felicitările „amicilor". aşa cam la o parte. în final).— sugerează faptul că tema e neinteresantă. pentru că ele cuprind multe puncte obscure: şi adverbial face referire la întîmplări mai vechi. în această schiŃă naratorul îşi asumă cu greu un asemenea rol.. Comentariile evaluative avînd ca obiect personajele povestirii sînt. Naratorul încearcă să continue povestirea. orientînd conversaŃia spre secŃiunea finală atunci cind.dezvoltă prin amplificarea orientării 70 cu detalii solicitate de partenerii dornici să reconstituie portretele „eroilor". 63. după prezentarea probelor: fotografiile („A: [. 65) notează naratorul-autor. DiplomaŃie. şi să vezi ce e frumos.. care îi dezamăgeşte total: contrar presupunerilor acestora. răspunsul care satisface această mişcare conversaŃională începe printr-o reluare: „Pe urmă s-a-mpăcatără" — p..: E dulce.

producînd povestirea. 215). mişcarea de Satisfacere aşteptată. reia. 214).. nu-i dau nici cinzeci de lei mai mult.. Dacă-1 traduce şi p-ăsta. Ceea ce urmează este ultima componentă a povestirii realizate prin dialog. şi iar cu vorba. Satisfacerex + — Trebuie să vie [. De data aceasta. frate. 216). ceea ce urmează este o amplă secvenŃă de evaluare. ca ilustrări ale aceleiaşi idei: calităŃile diplomatice ale soŃiei lui Mandache. impunîndu-i ordonarea prezentării în funcŃie de propriile sale exigenŃe: . 215. 215)... Haz ar avea să-1 traducă 72 şi p-ăsta!. domnule! are o diplomaŃie..B. zice directorul. calitatea de receptor al naraŃiunii care „pluteşte în aer": „Ce treabă?" (p... Teribilă nerăbdare am. am mare nerăbdare să văz daca a reuşit şi acuma.. 216). m-aş prinde că vine cu veste bună: parcă m-aş prinde că a reuşit.. comentariul. Ce dracu nu mai vine. 216). Interesul receptorului pentru anumite aspecte ale relatării limitează libertatea naratorului în privinŃa desfăşurării firului epic. este prefaŃată deci de narator. şi iar se uită..Ei. — Ei! şi am trimis-o acuma pe soŃia mea" (p. Există şi aici mărci proprii ale evaluării. Satisfacereă Ofertă. Ca si în cazul celeilalte tentative. care se autoselectează ca emiŃător. Replicile de răspuns se compun.F.. La ea nu merge aşa agalea. IniŃierea povestirii este realizată prin contrazicerea de către narator a unei opinii exprimate de interlocutor: „Daca întîrziază. cf. 215). reuşiŃi!" (p.... merge iute/' — p. Relatarea subordonată. şi. într-o structură paralelă. n-o cunoşti. Zilele trecute — că tocmai mă-ntrebai adineaori dacă nu tn-a 73 suprimai şi pe mine — .. — Să te-a uză Dumnezeu! fac cinste. Povestirea a doua satisface una dintre condiŃiile definitorii pentru relaŃia menŃionată: sursa şi relevanŃa ei se află în conversaŃia precedentă. conversaŃia im-plicînd schimbul succesiv de replici pe tema şanselor de izbîndă ale MiŃei în tratativele pentru casă.. punctînd secvenŃa finală... evaluarea nu priveşte conŃinutul propriu-zis al relatării. implicit.?» «Ai răbdare.. 214). şi?. marcînd integrarea povestirii în conversaŃie. ultimul enunŃ emis: „Ce bună treabă ar fi!" (p.. mai ales prin repetiŃie. Satisfacere 3 — Ascultă-mă pe mine. este delimitat de momentele anterioare printr-un procedeu care reflectă contribuŃia dialogului la conturarea povestirii. prin dialog. aştept pe soŃia mea. — Dacă reuşeşte ş-acuma. constituită. domnule.... printr-o întrebare. Ca şi în schiŃa C..... Specifică pentru schiŃa în discuŃie este introducerea unei povestiri secundare — cu structură completă — care... halal să-i fie!: (p.. domnule director. cele două povestiri se află într-o relaŃie tipică de serie. (de remarcat reluarea interjecŃiei.. Să ştii că dacă reuşim. are funcŃie de insistenŃă." (p. ca şi în Cadou.. Rezolvarea nefiind cunoscută. prefaŃa include şi rezumatul povestirii („La ea nu merge aşa agalea.dialogată inserată în discuŃia iniŃială. ci se referă la personajul principal: soŃia lui Mandache.. supunerea emiŃătorului la cerinŃele receptorului).. mai exact primele două componente ale acesteia: orientarea si complicarea. Ultimul procedeu motivează absenŃa din această secŃiune a alinierii partenerului ca receptor: povestirea poate fi considerată ca un răspuns înlîrziat la întrebarea „Nu cumva te-a suprimat şi pe dumneata?'' (p. succesiunea secvenŃelor este cea obişnuită pentru naraŃiunea configurată prin dialog. nu ştiu de Ofertă..... .. merge iute. 216)." (p. . 216). de obicei.. care „glosează" afirmaŃia şefului („Care va să zică înaintat!. vezi că nu o cunoşti. rărnîi dumneata ca şef în biuroul du mi tale cu leafa respectivă»" — p. 21G). dintr-o mişcare de Satisfacere a intervenŃiei anterioare şi una prin care se introduc elemente noi: Ofertă! „— Nu mai vine. frate. declanşată de conversaŃia în curs." (p. de asemenea. interogaŃii: „Că hîr! că mir! nu se poate şi nu se poate! Ce fac eu?" (p. Evaluarea este marcată prin elemente de intensificare.] şi eu. nu mai am ce zice: mă-nchin" (p. e ceva de speriat. şi-1 aduce pe om cu vorba.. combinată cu comentariul extern al naratorului: „Teribilă e. oferă prilejul interlocutorului să-şi asume.. Rezolvarea este anticipată de receptor („Şi nu te suprimă" — p.. în esenŃă. 216). 215). şi prin referirea la una dintre replicile anterioare ale acestuia: „Apoi... mărcile aparŃin clasei intensificatorilor: repetiŃii. Mare nerăbdare am.. 215).. prefaŃa naraŃiunii: „Nu. dar naratorul o reformulează ca pe o coda („Dar eu întreb: «Cu leafa redusă. şi nu mai vine.. Receptorul întrerupe consideraŃiile celui pe eare-1 ascultă. Punctul culminant: trimiterea soŃiei la tratativele pentru vînzarea casei. tocma asia este un semn că are speranŃe să reuşească. IntervenŃia interlocutorului. Mandache efectuează. într-o formă concisă. integrată povestirii de bază. îndeplineşte o certă funcŃie evaluaŃi vă.. Să vezi. „că ăla e un ciufut" — p. în sfîrşit. fiindcă s-a suprimat trei şefi de biurou. „Se uită aşa nu ştiu cum. prin care se efectuează tranziŃia spre situaŃia iniŃială." (p.. 214) şi . şi iar se uită — e ceva de speriat. care pun în relief punctul culminant (concedierea lui Mandache)." — p. 215)..

67) sau încearcă să stimuleze continuarea relatării. ci despre schiŃe de portret conturate prin alternarea unor unităŃi descriptive — a căror prezenŃă se justifică prin pretextul contemplării unor fotografii vechi. artificiu literar cunoscut. schimbul verbal are structura Ofertă -> Satisfacere: „ — L-ai tradus? [. încolo. MiŃa. 62). nevasta colonelului Re mus Gavrilcea. I: prezentarea personajelor de către naratorul-autor — de realizare a orientării naraŃiunii de bază.. »u are pentru acest personaj valoarea de prefaŃă a unei povestiri.Asta-i Caty cînd era mică" (p. nespunînd un cuvînt care să nu fie perfect banal. povestirea realizată în conversaŃie poate îndeplini o funcŃie precisă la nivelul sistemului narativ complex al unui roman. 217). Orientarea precedă rezumatul: doamna Farfara dă mai întîi informaŃiile despre personaj solicitate („Caty Zănoagă.2. o femeie plină de temperament" (p. „L-am cunoscut puŃin [. tot ceea ce se leagă în roman de Caty. 61. foarte boieros. 61).] . indiferent de perspectiva din care se fac refe75 ririle. 66) etc. Interlocutorul punctează prin formulări evaluative fizionomia personajelor la care se referă doamna Farfara („A fost «şarmantă». angajarea lui Ioanide ca receptor. referentul replicii este considerat a aparŃine fondului de presupoziŃii comune celor doi colocutori. Pluralitatea structurilor epice şi a planurilor temporale. In acelaşi timp." — p. care îşi declină condiŃia de receptor. în fond. III al romanului (p. plasează personajul într-un anumit univers social şi îi schiŃează profilul moral. caracteristică structurii compoziŃionale a romanului. domnul Nicu al dumitale era un parvenit cu instinct" — p. iniŃiat de soŃ. Personajele sînt introduse treptat în scenă. 1. dar şi de solicitările lui Ioanide. 217) Comentariul ocazionat de povestire se reduce la o replică aparŃinînd celui care relatează această conversaŃie: „Nu Ńi-am spus eu. este pretextul folosit de] autor pentru a ne transmite informaŃii despre Caty Zănoagă. prin mijloace variate.3.. avînd aspectul unor istantanee.] Un fel de bonhomme placid şi cu rîs important. 62) şi apoi prezintă. inclusiv a orientării. îi conferă o astfel de valoare. sumar reconstituite. încheierea ei — ca şi declanşarea — este adusă tot de Ioanide. ci recompozabilă din fragmente. Rezolvarea se constituie pe baza dialogului dintre Mandache şi soŃia lui. punctul de vedere al autorului. 64. nu ştii? A murit zilele trecute" — p. 62—68) comstituie o modalitate — diferită de aceea „clasică" din cap. nene Man74 dache?" (p... 62).] .Cu.. folosit de autor — cu scene semnificative. iPovestirea spusă de madam Farfara. sub 1. Nu este vorba despre o acŃiune care să evolueze. coda: „traducerea" receptorului povestirii. oferind date genealogice comentate despre Caty şi primul ei soŃ. 65. De remarcat faptul că acesta este singurul moment al conversaŃiei în care se foloseşte o formulă de . fostă madam Ciocîrlan. mi-ai făcut un istoric succint şi o topografie sumară cu care sper că pot descifra hîrtiile scrinului meu" (p. 63. face să apară normală construcŃia segmentată a diverselor componente ale naraŃiunii. Comentarea unor fotografii înfăŃişînd imagini familiare unor personaje. stă sub semnul acestei afirmaŃii. „După figură." (p. relevînd faptul că ipoteza prietenei sale este falsă. Elicitînd informaŃii despre Caty. Structurată nu sub forma un îi bloc narativ. Această particularitate de declanşare are ca rezultat inversarea unor componente ale naraŃiunii. 62). de asemenea. ca să zic aşa. De altfel.. în cazul de faŃă. capătă. Complicarea naraŃiunii presupune. dar necunoscute altora. valoarea unei modalităŃi de evaluare. Gigi Ciocîrlan. cum zici dumneata" — p. întrebarea funcŃionează implicit ca declanşator al naraŃiunii şi marchează. ipochimenul (=Nicu Zănoagă) pare un băcan subŃire" — p. Călinescu. Scrinul negru (p. naraŃiunea nu are o rezolvare pro-priu-zisă. de prezentare a „eroilor".. într-o formulă rezumativă şi evaluativă: „Iubită madam Farfara.Cu cinci mii! . întrebarea lui Ioanide („Care Caty?"— p. într-o formulare menită să dirijeze receptarea semnificaŃia tuturor relatărilor sale ulterioare: „Caty a fost. Relatările doamnei Valsamaki-Farfara în dialogul cu Ioanide de la începutul cap. creează posibilitatea încheierii povestirii de bază. convins prin mijloacele diplomatice ale MiŃei.2). „într-un euvînt.ApariŃia celui de al treilea personaj.. Prima replică a doamnei Farfara: . Punctul de vedere exprimat de madam Farfara este deci. „De cine vorbeşti?" — p. istorisirea este alimentată de „verva narativă a doamnei Farfara" (p. prin solicitarea unor informaŃii suplimentare („Dar Betty asta cine era? -— p. 62—68) Ca şi povestirea rituală (cf.. 68). G. însumarea unor secvenŃe narative delimitate de intervenŃiile lui Ioanide. exprimînd concluzia întrevederii.Ei bravos! [. După care. Este un caz tipic de povestire realizată prin cooperarea unor personaje concepute în ipostaza de interlocutori. supra. să trimită gratis familiei „Moftul român". Ca atare.

de exemplu: „Frate-său Alee. în mod curent. mai ales în cazul povestirilor segmentate. O funcŃie similară îndeplinesc şi alte elemente. Cred că ştii — p. acceptarea sau respingerea scuzelor şi a mulŃumirilor etc. SCRISOAREA LITERARĂ CA ACT PARTICULAR DE COMUNICARE. prin natura actelor verbale pe care le includ. drept un mijloc de „a vorbi" cu un interlocutor aflat la distanŃă. ObservaŃii finale Comentariile realizate pun în evidenŃă cîteva trăsături specifice povestirii ca formă de relatare inclusă în Ńesătura unor texte literare: — diversitatea situaŃiilor imaginate şi a elementelor care funcŃionează ca declanşatori ai povestirii. Fiecare corespondent îndeplineşte. Modul în care se stabileşte şi se manifestăă relaŃia E—R prezintă aspecte particulare în cazul scrisorilor literare. nici datele referitoare la autor însuşi. care are structura specifică pentru întîlnirile cu caracter oficial (formal). îŃi stau la dispoziŃie" — p. ci şi conŃinutul comunicării şi posibilităŃile de reacŃie a R. Obligativitatea răspunsului creează ocazia de a reveni asupra unor afirmaŃii. exprimă mulŃumiri lui B pentru cooperare. elemente fatice etc). L-ai văzut ieri" — p.1. schimbul verbal în doi ne-presupunînd. ai rămas tot tînără la spirit. ce trist eşti! De ce eşti aşa trist? "— p. 1. procedee de implicare a R. îşi oferă concursul şi în continuare (cf. rolul de E şi R. prin anumite caracteristici. Aspectul de conversaŃie este subliniat şi prin prezenŃa unor secvenŃe de inserŃie. scurte paranteze în cadrul naraŃiunii în curs. care a făcut 76 medicina. în cazul actelor structurate în cupluri: promisiuni sau refuz la solicitări. aceste texte se apropie de cele orale. 62.ă) Chiar dacă împrumută — într-o proporŃie variabilă — mărci formale 77 i de tip epistolar (cel mai adesea. ci şi înŃelegerea esenŃei personajelor care îşi asumă funcŃia de a nara: natura şi distribuŃia concentrată sau dispersată a elementelor de evaluare dau o anumită coloratură celor relatate. formule de adresare şi de încheiere. am adăuga.4. — libertatea cu care scriitorul manevrează unităŃile de bază ale structurii narative. 65). cu precizări şi corectări. în acelaşi timp. scrisorile literare au altă finalitate şi relevanŃă decît cele reale. de obicei aflat într-o poziŃie inferioară. cu ultima secŃiune din structura oricărei conversaŃii este unul dintre mijloacele de integrare a povestirii într-o structură conversaŃională. „Cînd ai vreo dificultate. 67). După cum şi preferinŃa pentru unul dintre cele două tipuri fundamentale de povestiri: compacte sau segmentate. Deosebirile privesc nu numai canalul prin intermediul căruia E şi R sînt puşi în contact. presupun un răspuns din partea acestuia (fie simpla confirmare a recepŃionarii celor comunicate. unităŃi de conŃinut a căror importanŃă şi ordonare variază de la un text la altul. nu este legată numai de tendinŃa firească a oricărui autor de a varia formele organizării epice. PrezenŃa formulei funcŃionează ca semnal demarcativ al secŃiunii finale a conversaŃiei. — Acum că nu mai ajută să dau cu pudră şi cu rouge. cum ar fi situarea informaŃiilor noi prin referirea la personaje şi întîmplări care aparŃin fondului de date posedat în comun (vezi. CoincidenŃa componentei finale a procesului povestirii: referirea receptorului la cele prezentate de interlocutorul său. îl caracterizează într-un anume fel pe narator. Scrisorile sînt concepute. comportarea arhitectului nu contrazice celelalte date ale personalităŃii sale creionate de scriitor (şi. 63. 62.) sau spre interlocutor (nu ştii?— p. La acestea se adaugă prezenŃa unor procedeuri conversaŃionale specifice. altfel spus diversitatea modalităŃilor de încastrare a naraŃiunii în structuri dialogale. dar. al cărui alter ego este Ioanide). De aceea.).adresare. în mod necesar. B. Scrisorile reale transmit informaŃii. scuze. solicitări. de obicei avînd o poziŃie superioară.„ — Madam Farfara. încerc să-mi ascund urîŃenia cu duhul" — p. n-a ajuns mare lucru. 61). Acum vinde pe la Talcioc. Literatura ne oferă două mari tipuri de scrisori: cele al căror autor declarat este scriitorul şi cele schimbate . 65 etc. 2. desemnarea explicită a interlocutorului. în care colocutorii se referă la propria lor stare („— Ascultă. LECTURĂ REALĂ —LECTURĂ FICTIVĂ 2. — rolul deosebit al structurii evaluative. toate cu directă relevanŃă pentru destinatar şi. 68. de tipul aşa-numitelor fumblings: formule care exprimă orientarea locutorului spre mesaj (ca să zic aşa — p. unde intervine dependenŃa — mimată de autor — faŃă de centrele de interes ale colocutorilor.) Deşi relaŃia dintre Ioanide şi madam Farfara nu este de acest tip. alternativ. între două persoane cu statut inegal: A. ci poate deveni şi un mijloc de a defini natura comunităŃii care constituie lumea ficŃională a creaŃiei sale. Sa na-mi pierd firul — p. care orientează nu numai decodajul semnificaŃiilor contextuale. fie emiterea enunŃului pereche. Preliminarii. mulŃumiri etc.

prin folosirea persoanei a Ii-a sg. dovedeşte numai conformarea autorului la preferinŃele cititorilor. despreŃuiesc bucatele astea naŃionale" — p. îndepărtează structura textului de cea a scrisorilor. sub aparenŃa corespondenŃei cu caracter personal. ci — ca pentru orice specie literară — practic nelimitată. Lectura reală. pe baza cîtorva exemple ilustrative. individuală. implicarea destinatarului. Modul specific în care persoana I şi a Ii-a sg. patriot. de asemenea. scrisorile literare presupun nu lectura unică. 213. sub formă de epistole intime. întrucît nu cuprind date referitoare direct la destinatar. 470).între personaje. Alecsandri. Scrisorile sînt publicate. O lectură în plan fictiv nu poate fi imaginată. 232. „domnul meu" — p. Pe de altă parte. de altfel. supra — că. în propria lui Introductiune: „De ce nu neam scrie unul altuia. 230. 281) sau previn eventuale neînŃelegeri („Să nu socoti însă că eu. mai rar prin formule de adresare — plasate nu la începutul. v. Scrisorile adresate de î. 2. ci titlu. de obicei. al cărui nume nu este. Ca atare. ceea ce ne-am povestit într-astă-seară. 2. pentru plăcerea noastră intimă. care îl include. pe Alecsandri. în Introducerea la volumul publicat de prietenul său în 1884: „Această idee m-a îndreptat către tine. de acele al scrisorilor lui C. Scrisori la un prieten. într-o anumită măsură. sau formulele greceşti:" e'p'pcoao — p. nu au formule de început... Statutul lor este totuşi diferit. 284) —. de altfel.. considerăm necesar să precizăm că relevanŃa nici unuia dintre aceste tipuri nu este personală. niciodată indicat. aşa cum sînt redactate. 2. în cazul scrisorilor atribuite personajelor. a pronumelor şi a unor verbe care exprimă ideea existenŃei unui fond comun de informaŃii şi de experienŃe între emiŃător şi destinatar („Ştii că în anul 1821 a izbucnit revoluŃia Greciei" — p. Un proŃes la 1826. Dialogul sau povestirea în povestire. 232). 216. de vreme ce destinatarul lor este total necunoscut. rezultat al unei atitudini similare cu cea care generează manifestările aşa-nu-mitei politeŃi pozitive. nu ar putea primi ca răspuns decît cel mult un text critic (de exprimare a acordului sau a dezacordului faŃă de observaŃiile psihologice. cît şi în plan fictiv (în interiorul lumii imaginare. p. Acest fapt trădează esenŃa de naraŃiune literară a textelor reunite sub titlul Negrii pe alb. Un răspuns propriu-zis nu este cu putinŃă. realizabilă. Ghica lui V. nu expediate. autorul recunoaşte explicit — ca şi Alecsandri. M-am măgulit totodată cu slaba sperare că acea corespondenŃă va fi bine primită de unii din compatrioŃi care binevoiesc a recunoaşte puŃine merite predecesorilor şi ceva mărire evenimentelor petrecute 79 înainte de venirea lor pe lumea (Alecsandri. atît în plan real (de către cititori). 232) sau a unor formule care anticipează obiectul unei corespondenŃe ulterioare („Cu altă scrisoare îŃi voi spune ceva şi de scriitorii vechi" — p. Ghica. folosirea unor construcŃii care se referă la acŃiunea transmiterii unor informaŃii („Ideea acestui june [. şi latineşti: Vale e me ama — p. Negruzzi.1. şi. în mod necesar. şi I. datarea.2. de fapt. integra ti ve. Istoria unei plăcinte. alternează în text are ca efect reducerea distanŃei dintre E şi R. Un poet necunoscut etc). 242. reprezentate într-o anumită creaŃie). literatura epistolară fiind foarte gustată în epocă. de exemplu. 214)./'— p. „Sănătate" — p. sociale şi morale consemnate). în care relatarea propriu-zisă alternează cu diverse forme ale reprezentării 78 In stil direct (vezi. în Negrii pe alb. C.2. Alecsandri au fost. care constituie însă abateri de la caracteristicile povestirii în proză. Negruzzi adoptă o formă convenŃională de expresie. Pentru ce Ńiganii nu sînt români. ci în interiorul textului („prietine" — p. care presupune o dublă serie de abateri: de la normele scrisorii propriu-zise şi de la normele schiŃei sau ale povestirii. „Trebuia să ştii ['afli'] că vecinul meu. aceste compuneri se adresează unui cerc foarte larg de receptori. 259. Dubla serie de abateri are ca rezultat texte mixte ca structură. efectuată de cititori.2. acreditată de literatura occidentală a secolului al XVIII-lea. Nu este vorba numai despre faptul că destinatarul scrisorilor lui Ghica este o persoană reală. fiziologii sau schiŃe de moravuri. concepute în vederea publicării. înainte de a urmări în detaliu. poate că unele din istorioarele noastre ar interesa pe unii dintr-acei care n-au trăit p-acele vremii" (Ghica.2. PrezenŃa unor mărci formale de scrisoare. p. Destinatarul specificat al scrisorilor lui Ghica se află însă într-o situaŃie neobişnuită pentru corespondenta . ne apare drept singura posibilă. 224) sînt elemente de detaliu comune cu scrisorile. O mărturisesc ambii: V. Scrisorile aparŃinînd autorului prezintă o mare diversitate structurală. ci una multiplă. 115). a destinatarului. xatps — p. Cele mai multe dintre „scrisorile" lui Negruzzi sînt. dar unitare ca finalitate. cu propunerea ca să începem între noi o corespondenŃă menită de a continua convorbirile noastre şi să le publicăm într-o foaie literară. 216. amice. „îŃi aduci aminte de copilăria noastră" — p. formulele finale („Adio" — p.] o împărtăşesc d-tale" — p. aparenŃa creată este aceea a unei confesiuni acceptate. funcŃiile şi semnificaŃiile pe care le au.

Toate abaterile de la normele corespondenŃei — inclusiv cele referitoare la formă. iar expunerea este prin excelenŃă digresivă şi lipsită de un criteriu ordonator. 115).. Formele de implicare a destinatarului — similare cu acelea semnalate la Negruzzi — au. publicului. Nu numai că informaŃia vehiculată de scrisorile lui Ghica nu este nouă pentru Alecsandri. pregnantă este valoarea de document de epocă. 219. 125.. Deosebirile de decodaj între Alecsandri şi ceilalŃi cititori sînt legate de natura informaŃiilor care constituie fondul posedat în comun cu scriitorul.curentă: în majoritatea cazurilor. Oricum.. lucrarea se abate de la normele comunicării de informaŃii în formă epistolară. VI. Implicarea unui destinatar real schimbă însă modul de funcŃionare a relaŃiei autor — cititor. schiŃe de portret etc). autorul trece în mod firesc de la stilul scriptic la 6 — C-da 1354 81 cel oral (cf. pentru că menŃinerea procedeelor vorbirii adresate (vocative: „amice" — p. — p. 269) sau oprirea flotilei lui Saltafero. în egală măsură. formulări ca: „Dar ce făcui. c-au ajuns băieŃii sa te dea de primejdie" — p. 245 — 248). căci textul depăşeşte cu mult dimensiunile posibile ale unei scrisori reale. şi nu un statut de simplu procedeu. cu caracter orientativ (tablouri de epocă. neavînd nici o legătură cu cele relatate de acesta...2.. Textul nu sugerează nici o posibilitate de lectură în planul ficŃiunii. tntrucît autorul şi-a făcut din respectarea adevărului o profesiune de credinŃă explicit formulată:.. Cf.. ci sub forma agreabilă. semnalate şi la Negruzzi (vezi. în funcŃie de distanŃa în timp faŃă de evenimente. „o. p. este pentru Alecsandri rememorarea unor trăiri comune sau anterior împărtăşite. p. amicee? Hai să căutăm a prinde turdi . 473.. venită să-i răscoale pe locuitorii insulei Samos împotriva sultanului (Alecsandri. 132. în scrisoarea publicată ca Introducere la volumul lui Ghica apărut în 1884.S. prezenŃa titlului) — arată că aspectul de epistolă al textelor lui Ghica Ńine de o simplă convenŃie literară. fără însă a ne abate niciodată a spune adevărul" (Ghica. sau implicarea destinatarului prin folosirea persoanei a Ii-a a pronumelor şi verbelor: „Pentru atîta încredere. de exemplu. Alecsandri propune prietenului său teme de corespondenŃă." — p. p. Vasile Porojan sau Plinea amară a exilului — scrisoare publicată postum — nu reprezintă răspunsuri la vreuna dintre scrisorile lui Ghica.. „Dar şi aici mi-e teamă că o să te superi" — p. „amice autorule" — p. 125. paragraful „Duşmănia literară sau efecte intuitive şi anachronistice ale Chambertinului de la Cafe-Anglais asupra poeziei române"). Scrisorile lui sînt fragmente memorialistice.. şi prezenŃa unui P. Nu numai prin faptul că tratează în detaliu o temă teoretică. aparŃinînd celor doi corespondenŃi. 131. iscusite vînătorule" — p. 260).. cererea adresată lui Ghica sub forma: „împrospătează în minte-mi un alt tablou .. vai de minei" — p. a relevanŃei şi a manierei sînt încălcate. 125. 477). o funcŃie afectivă. 125. Pentru împletirea stilurilor. lupta marinarilor. discută aspecte fără nici o legătură cu tema propusă (vezi. contemporan 80 sau nu cu autorul. frate. CerinŃele pe care le impun maximi cantităŃii. Ceea ce apare pentru public drept simplă „istorisire". Alecsandri nu s-a conformat sugestiei făcute lui Ghica. Spune tu ce vei voi . dar şi prin structură. de exemplu. împărtăşindu-i prietenului său C. în Introducerea sa. compuse cu „complicitatea" destinatarului şi adresate. dar. dispunem astfel de versiuni narative ale aceloraşi fapte. Ghica. vezi de exemplu: „Dacă cumva acum te simŃi cam obosit de lunga digresiune zoologico-filologică prin care am răzbunat de nepăsarea ta pe . puternic colorată afectiv (cf. Chiar dacă o confruntare a datelor din scrisori cu constatări şi cunoştinŃe proprii era posibilă pentru mulŃi contemporani. verificabilă sau nu. De altfel. nu am cum să-/z mulŃumesc" — p. „Oare nu ştiai sau că ai uitat . abstract vs. presupunînd un decodaj diferenŃiat al semnificaŃiilor: cea realizată de Alecsandri şi cea realizată de oricare alt cititor. Găsim aici anticipate — cu suficiente detalii — întîmplări care vor constitui episoade din scrisorile lui Ghica. 219) oferă posibilitatea de a prezenta informaŃii savante şi comentarii rafinate nu într-o manieră rece şi impersonală. „Ştii. perioada amplă. datată decembrie 1883. ea nu putea avea aceeaşi amploare şi profunzime ca pentru Alecsandri. francezi cu piraŃii greci (Alecsandri. dar adesea ea nu are o relevanŃă directă. 135. p. — p." — Alecsandri. Pentru cititorul modern. de această dată. el este în posesia datelor transmise. 471 — 473. demn de încredere. între altele..3. vocabularul tehnic. în aceste condiŃii. printre altele. deci cu altă finalitate decît cea obişnuită. sînt date cu o mare valoare de generalitate. o „epistolă scrisă cu ghid să fie precuvîntare la cartea Manualul vînă-torului. p. Ghica. p. Scriitorul se îndepărtează de formula epistolară." — p. a unei cozerii intime. aşa cum se menŃionează în subtitlu. de moravuri. în mod deliberat. corespondenŃă în care ne-am ferit de orice invective. personală. producŃia lui de scrisori literare fiind mult mai săracă. un răspuns în sensul corespondenŃei curente era greu de aşteptat. „Ce stăm de ne mai gîndim. există însă două tipuri de lectură reală. cap. Şi Pseudo-kinegetikos este. pentru acesta. Cornescu impresiile şi opiniile. nu renunŃă la ea (vezi. 205. 2.

de asemenea. vă dau pace şi Ńie. cu ochii. presupunînd ca momentcheie lectura unor scrisori care au alt destinatar. cîteva scrisori. privelişti. 122). nu mai cutez. indivizi. Supunîndu-se convenŃiilor genului epistolar. şi cea aparŃinînd cititorilor obişnuiŃi. ea este un aspect total nesemnificativ în cel de-al doilea. de la un subiect la altul sau să detalieze o temă. cu permisiunea destinatarului. dar Ńie citind!!!" — p. 139).sturzi.este dirijata tot de compararea lecturilor fictive. el se preface a fi călăuzit în structurarea textului exclusiv de reacŃiile presupuse ale prietenului său. prin falsa caracterizare a eroului. Prima lectura fictivă a scrisorii se dovedeşte deci a fi fost trucata. în cuprinsul textului există totuşi referiri la manualul lui Cornescu. 121). destinatarul epistolei-eseu. O asemenea strategie îi permite să treacă. ele definesc un anumit orizont social şi schiŃează un sistem specific de relaŃii între. căutînd. un eseu consacrat vînătorii („m-am apucat să colind răstimpii şi spaŃiile. zău. că raportarea la Manualul vînătorului diferenŃiază lectura Im Cornescu de aceea a celorlalŃi cititori: factor esenŃial de orientare a decodajului m primul caz. apoi tot mai iartă-mă să adaog vreo două-trei cuvinte în materii analoage. Se poate adăuga. Doamne fereşte!. în cîteva dintre'schiŃele sale .reŃinem aici Infamie. adică să-Ńi fac cîteva întrebări.autorul scrisorii îi „citeşte" o versiune favorabila a aceste-EtransiniŃătorul ia cunoştinŃă absolut întîmplător de conŃinutul real'al mesajului. desigur. nesinceritatea „amicului ŃaŃa de cel care îi solicita un serviciu sugerînd posibila încercare de inducere in eroare a destinatarului scrisorii. sînt implicate însă două posibilităŃi de lectură reală: lectura efectuată de Cornescu. scri-sorieschimbate între personaje multiplica posibili a-ile de lectură. Altfel spus. neobişnuita epistolă este. motivată prin cerinŃele politeŃii negative. cînd se străduieşte să-i cîştige acordul. alternînd atitudinea prevenitoare.1 IL Câragiale a apelat adesea la acest procedeu. vei fi văzut adesea în treacăt gravuri de ale lui Ridinger. 139—140. autorul cînd se autoflagelează pentru anticipata plictiseală pe care i-ar produce-o destinatarului („Mi s-a urît mie scriind. solicitarea unor explicaŃii suplimentare — p.. la rîndul ei. 188). schiŃele menŃionate iau forma relatam unor experienŃe proprii. fără dificultate. 6e 83 în Dascăl prost. Scriitorul neagă orice relaŃie cu manualul („. („Mai apoi Ńi-ai luat seama şi m-ai scutit de această măgulitoare sarcină" — p. dascăl prăsişi Antologic-. De altfel. 145 etc). Din perspectiva relaŃiei autor-cititor. 133. Scrisoarea nu mai ajunge la destinatar. Cornescu. cu aceea determinată de exigenŃele politeŃii pozitive. invocînd elemente ale unui „teritoriu" comun („Negreşit că tu. redactate însă într-o formă apropiată de aceea specifică recenziilor (semnalarea unor omisiuni — p. şi apoi. raporturile'dintre autorii. cu auzul şi cu inima. jîă:o« tnt Atitudinea cititorului real ca şi a „Mctimei" . Nu există elemente care să sugereze o lectură în plan fictiv.pe care ii cunoaşte'-.. rolul pasajelor redactate m formă epistolară este acela de a furniza informaŃia narativă sau orientativă necesară. 121). care trebuia să-i rămînă necunoscut. nici chiar eu însumi să-1 arunc în spinarea Manualului tău" — p. preŃinsul „amic încâlcind flagrant maxima calităŃii. deci o a dona încălcare a maximei calităŃii. Redactate la persoana I. Din punctul de vedere al raportului scriitorcititor. lecturii reale. Prima pare a fi singura pe care scriitorul o are în vedere.3. Deşi autorii se află în relaŃii de diverse tipuri cu destinatarul (cf. şi neamului păsăresc" — p. destinatarii şi lectorii scrisorilor se configurează într-un mod original. introducînd situaŃia lecturilor) fictive. naratorul-personaj citeşte. ca şi mine. precum ai văzut la Luvru tabeluri vînătoreşti de Oudry şi de Desportes. în afara aceleia de a-i fi oferit sugestia unei lucrări independente („un volum osebit" — p. Pseudo-kinegetikos prezintă asemănări cu scrisorile lui Ghica. o singura lectura fictiva este corectă: aceea realizată accidental de erou. pe cocoşaii şi pe grauri. e3 Spre deosebire de tipul de scrisori discutat pînă acum. ambele lecturi fictive apar ca anterioare momentului relatării si. prefaŃată printr-o epistolă către C. 2. care îl implică direct. răsunete şi emoŃiuni vînătoreşti" — p. în care se menŃionează că autorul Manualului vină-torului a renunŃat la intenŃia de a-i cere lui Odobescu să-i prezinte cartea. din perspectiva unui narator-personaj. şi varietatea formulelor iniŃiale de adresare: „Iubite domnule . 121). Deşi tehnica naratorului este de a recompune pas cu pas faptele fără a anticipa în vreun fel dezncdămîntul . precum încă nu este prin putinŃă ca să nu fi văzut şi să nu fi admirat cerbi şi cîni zugrăviŃi de Landseer" P' în realitate raportarea la destinatar funcŃionează ca mijloc de justificare" a scriitorului faŃă de oricare cititor pentru aparenta lipsa de ordine a expunerii sale. 82 ha chiar de Wouwerman şi de Snyders. Datele situaŃiilor concrete de comunicare sint \n\nfTmie. în planul ficŃiunii. exprimarea unui punct de vedere diferit asupra anumitor probleme — p. Pseudo-kinegetikos nu are nici trăsăturile unei „precuvîntări". Victimă a unei grosolane mistificări . naratorul-personaj face oficiul de transmitere a unei scrisori de recomandare.

toate scrisorile sînt acte de solicitare. singurul capabil să efectueze rapid „o bună selecŃie din atîtea pachete" (p. O structură interesantă. care le anulează orice valoare informaŃională. necunoscuŃi nu sînt numai autorii. destinate autorului şi compuse la cererea acestuia. Relatările autorului — care iau forma notelor de subsol şi a unui epilog însoŃit de . Romanul combină trei forme de relatare la persoana I: scrisoarea. reprezintă un test de sinceritate la care este supus destinatarul. Planul lecturii reale este astfel implicat în structura textului. 483. dacă avem în vedere relaŃia scriitor-cititor. „o veche prietenă" (p. Atît lectura fictivă a naratorului. De fapt. 269). ci şi destinatarii textelor. se întemeiază pe exploatarea maximei calităŃii. naratorul pare a acorda atenŃie detaliilor numai în măsura în care acestea oferă posibilitatea unor deducŃii asupra biografiei si a caracterului corespondenŃilor. conform indicaŃiilor colecŃionarului. în schiŃă. nu numai sub raportul perspectivei relatării. Există două serii de scrisori: ale doamnei T. se produce concomitent cu cea reală. ele conturează cu maximă veridicitate un tip uman: autorul de anonime. Dem. nu este.. ceea ce le apropie este lipsa de interes — „mimată" sau autentică — pentru informaŃii în sine. „Amice Pricupescule" — p. determinînd astfel implicit interesul naraŃiunilor. Prima lectură fictivă — cea a destinatarului — este implicată de faptul că acesta găseşte semnificative. Forma testului: reluarea unor pasaje . şi naratorulpersonaj. în aceste condiŃii. introduce sugestia cîtorva lecturi fictive. celelalte respectă tiparul scrisorilor propriu-zise. 271). hîrtie. are romanul lui Camil Petrescu Patul lui Procust. 269). aceleaşi" — p. ştampilă. 483). La-dima. cît şi lectura reală presupun o perspectivă comuna: cea a individului care citeşte scrisorile unor necunoscuŃi. în jurnalul lui Fred Vasilescu. pe acelaşi fel de hîrtie şi cu aceeaşi cerneală. introducerea unor pasaje de monolog interior etc. jurnalul şi intervenŃii ale autorului. textele puse la dispoziŃia prietenului său. care nu au alt rol decît pe acela de a crea pretextul prezentării scrisorilor. dornic să transcrie cîteva mostre. sursă principală de informaŃie orientativă. Cele dintîi sînt mai apropiate. punerea în paralel a scrisorilor adresate unei viitoare soacre şi viitorului ei ginere sau a scrisorilor adresate unui soŃ şi soŃiei acestuia. deci în construcŃia ficŃională (cf. 270. Create după un principiu mimetic. 484. de sugerare a unei atitudini menite să ofere repere pentru toate lecturile ulterioare.2. ca formulă epică. 2. de jurnal. Ca şi cititorul adevărat. Dacă în cele două schiŃe comentate scrisorile sînt factorul care declanşează conflictul. care vorbeşte în numele său.. Tehnica romanului modern a acreditat scrisoarea ca modalitate posibilă de depăşire a condiŃiei omnisciente a naratorului. care a ajuns de la o vreme nesuferit . fiindcă declaraŃia care însoŃeşte oferirea scrisorilor spre lectură: „UfI să mă văz odată scăpat de canonul ăsta.. dar se implică în desfăşurarea faptelor prezentate. cu precizarea că fiecare dintre aceste cupluri epistolare este „opera" aceluiaşi autor („De aceeaşi mînă. cerneală. cocoşelule moŃat" — p. chiar procedeul pe baza căruia este construită schiŃa: pretenŃia că este vorba despre scrisori aparŃinînd unui colecŃionar. în intenŃia de a valida portretul conturat anterior al eroului său. decît o provocare din partea scriitorului . ci şi sub acela al mijloacelor textuale de multiplicare a „punctelor de vedere" asupra aceluiaşi nucleu — relativ circumscris — de întîmplări. 270. adresate Emiliei. Impresia creată de scriitor cu ajutorul mijloacelor de actualizare epică (povestirea la prezent. „Mînă. de fapt. şi interjecŃia cu valoare deictică „Iată" — p. în schiŃa Antologie — lipsită de o tramă epică propriu-zisă — funcŃia scrisorilor este similară cu aceea a fiziologiilor lui Negruzzi redactate în formă epistolară. această lectură constituie o presupoziŃie care motivează întreaga relatare. îndeplinind şi o funcŃie evaluaŃi vă. dar sînt incluse. al cărui profil social şi moral se recompune în detaliu prin însumarea elementelor relevate de scrisori. printr-un artificiu epic. schiŃa nu are în vedere decît această ultimă 84 lectură. sugera cu anticipaŃie un răspuns negativ la cererile adresate. în realitate. care foloseşte această modalitate de dirijare a lecturii reale. şi ale lui G. cu aceeaşi dată pe ştampila poştei" — p. Copiate selectiv. care precedă succesiunea textelor). „Dragă Bică. Exterioară intrigii propriu-zise. scrisorile au fost mai întîi parcurse de destinatari şi apoi de persoane străine: colecŃionarul. 485). ca expresie a acordului cu punctul de vedere pe care îl susŃin şi deci a dezacordului faŃă de atitudinea profesorului. redactat în aceeaşi formă a relatării unei experienŃe personale. Succintul preambul epic. ajunse în posesia unui colecŃionar de anonime. care au în vedere statutul oficial de profesor al acestuia. este pusă în evidenŃă de Caragiale prin procedee diverse: menŃionarea explicită a faptului că sub semnătura „cîŃiva admiratori de odinioară" se ascundea. în situaŃia dată. Se poate presupune că.„cheie" din scrisori. SecvenŃa care încheie schiŃa: discuŃia dintre cele două personaje.Pricupescu" — p.3. Caracteristica de bază a anonimelor: încălcarea maximei calităŃii.) este că a doua lectură fictivă — a naratorului —." (p. în fond. scrisorile sînt destinate direct cititorului.

p. 295). „Aş vrea să-fi spun că şi mai tîrziu. 86 Textele nu au alte mărci specifice scrisorilor în afara referirii la destinatar. „dar şi în scrisoarea trecuta. Unitatea formală a textelor este dată şi de modalitatea narativă. [..p. destinatarul nu este' la prima încălcare a condiŃiei fundamentale a scrisorii confidenŃiale: unicitatea receptorului. Aspectul de jurnal al scrisorilor doamnei T. tolerabilă în cel de al doilea.'" . unde surprinde (vezi. a unor scrisori „într-o revistă puŃin răspîndită'" şi o a doua lectură fictiva: a criticilor („buna înŃelegere pe care le-au arătat-o ciŃiva critici p.. „E de prisos să-Ńi mai spun că D. Ştii că sînt. _ în cazul scrierilor lui O... 312) si prin menŃiuni asupra actului de a coresponda („altă dată am să-Ńi scriu mai mult" . în care autorul dă cititorilor explicaŃiile necesare. aceste personaje.p. 289. Prin urmare." . Receptarea reală este condusă de autor. Să nu uităm că.] Vreau acum să ştii totul [. nu numai în scrisori.. ca şi mine. iar semnătura .menŃiunea explicită „Povestit de autor" — îie conferă acestuia rolul de a realiza racordul între lumea reală şi lumea fictivă a personajelor romanului. Referirea din textul doamnei T. 289) sugerează o operaŃie anterioară de triere. vorbind exclusiv în numele său ca autor al cărŃii: „E de prisos să mai atragem luarea-aminte că tot romanul acesta e o ficŃiune pură. în ciuda evoluŃiei divergente a destinelor lor...p 289. PrezenŃa dialogului constituie o abatere de la norma curentă atît pentru scrisori. 369. „Să-Ńi mai scriu despre D. Ultima noapte de dragoste. . apare ca justificat clacă Ńinem seama de cîteva precizări din notele autorului.încheie numai prima dintre cele trei scrisori. a» un statut diferit faŃă de acelea ale lui G.. Titlul şi data 'lipsesc. 295). care. Acesta le prezintă drept scrisori „cu o destinaŃie strict personală" (p. pentru care procedeul este normal.p. accentuat şi de prezentarea întîmplărilor în succesiunea lor cronologică.. publicînd romanul. autorul a urmărit.p.scrisoarea trecută" (p. că. Ambele tipuri de relatare sînt compuse de altfel pentru un receptor unic.p. Dera. completează „lacunele de informaŃie" ale cititorului. vezi şi nota din subsol. care subliniază valoarea lor de confesiune. de 85 exemplu. „łiaduâ aminte că m-ai privit surprins cmd te-am întrebat " — p 299. doua categorii de cai" . să potenŃeze impresia de credibilitate a celor înfăŃişate. în conformitate cu o singură cerinŃă: sinceritatea absolută („fiind sinceră cu dumneata însăŃi pînă la confesiune" — p.]. 295). există o similaritate evidentă între scrisorile doamnei T.. [. era mai toată ziua la nor . . E tibloul despre care Ńi-am spus că l-am primit dar de ziua mea'[. 294.. Acest „dosar de existenŃe". în finalul primei note a autorului se menŃionează o publicare anterioară. chiar dacă unul dintre personaje are o identitate aparte. de exemplu. în plus. Asumîndu-şi acest statut ambiguu. care deschide cartea. autorul.... da-mi voie să fac o comparaŃie [. Cititorul ia cunoştinŃă numai de textele se-leciate în prealabil de autorul-destinatar. mai cu seamă prin invocarea unui fond comun de informaŃii 5 experienŃe („Mustrările <l~tale sînt fără utilitate" .\ Scrisorile doamnei T. declaraŃiile despre întîlnirea şi relaŃiile cu „eroii" cărŃii. fapt căruia i se poate atribui o valoare simbolică: aceea de a sugera unitatea cuplului pe care îl constituie. redactate la îndemnul şi sub îndrumarea sa. de asemenea. „şi-mi era ciudă pe d-ta ca ai refuzat să vii s-o asculŃi.].. referirile la creaŃiile sale (Act venetian. trebuie sa admitem o multiplicare a lecturilor fictive. solicitantul lor. este închipuit tot şi numai unele necesităŃi de convenŃional pe care le impune tiparul ne-au făcut să-i dăm o formă care poate să înşele" (p.' łi-aiH spus. ca elemente de ficŃiune... 310. Elemente de biografie reală a scriitorului sînt.Ştii că a început să-mi placă să scriu?. ca şi acum aproape. se înŃelege de la sine. lor li se alătură însă.p. parcă temîndu-se de posibilitatea ca tactica narativă adoptată să-i inducă în eroare pe cititorii neavizaŃi. „mi se pare ca te-am întrebat şi pe d-ta despre el" .. în general. . Ladima către Emilia. întîia noapte de război etc).. de remarcat semnalarea „abaterii" de la normă prin introducerea întregului pasaj între paranteze).P308... la . 310. încercînd să-1 determine pe Fred Vasilescu să aştearnă pe hîrtie cele petrecute „într-o după amiază de august". flagrantă în primul caz. la un nivel mai profund. ..p. mi-ar fi greu. „s-a mai urcat în compartimentul nostru un domn care Ńi-e prieten şi dumitale . De remarcat.])" — p.p. cît şi pentru jurnal. Dar pentru că te-am văzut iubitor de curse de cai." .. pretextîndcâ te indispun actriŃele care .Dem. De aici prezenŃa unor forme de implicare a destinatarului. că în odaia de dormit [ ] nu e decît divanul alb. 295.cu iniŃială . în cîteva note de subsol. în jurnalul lui Fred: „(.. practic toate scrisorile din roman sînt schimbate între personaje. Camil Petrescu se simte obligat să precizeze într-o altă notă.. 313). Ladima către Emili» Ş» din perspectiva relaŃiei dintre lectura reală şi lectura fictivă. Sub aspect formal.. 294). bazată pe îmbinarea dintre povestirea unor fapte şi analiza minuŃioasă a psihologiei şi reacŃiilor eroilor. fără îndoială.. 434). 305. şi jurnalul lui Fred Vasilescu. autorul-personaj notează ca argument capacitatea lui Fred de a crea în conversaŃie „acea impresie unică de trăire adevărată" (p. ci şi în jurnal. de altfel. ca text independent. 305.].

Lectura reală este însă mai bogată decît aceea propusă de Fred. îi nara ultima întîmplare din lumea mare bucureşteană: «Dragă Gigi. în situaŃiile de acest tip... lectura autorului. Scriitorul imaginează situaŃia parcurgerii lor." (p.. scoase cronologic (s.. lectura reală. Ne aflăm în faŃa unei maxime abateri de la funcŃia unei scrisori obişnuite. care restabileşte pentru cititori adevărul (vezi scrisorile de pe front ale lui Gavrilcea către Caty — p. Scriitorul îşi trădează prezenŃa chiar cînd împrumută masca lui Ioanide — alter ego evident al său. Serica răspunse următoarele: . apare ca anterioară lecturii reale.3. Unele scrisori sînt precedate de scurte formulări rezumative: „.. fiecare nouă confruntare de perspective introducînd corectări suplimentare ale decodajului. 74. cu funcŃia de caracterizare psihologică şi morală a eroilor — sau prezentarea succesivă a unor scrisori în care personaje diferite îşi exprimă opinia asupra aceluiaşi eveniment (vezi. 295). scriitorului revenindu-i numai rolul de a media contactul cu jurnalul. existenŃă practic necunoscută Emiliei. „Meme expedie şi ea o scrisoare Şerichii:. ca un episod din jurnal. care precizează: „Cîteva comentarii sînt necesare" . temperament nestăpînit. „La această scrisoare. prin integrarea acestuia în roman. 464—467) . Cele două lecturi fictive ale lui Fred sînt legate de un dublu proces de reconstituire.. la care ne-am referit. Fred este cel care orientează. similară cu aceea din romanele lui Camil Petrescu. Lecturile multiple. Ioanide citi aceste scrisori." (p. 521).»" (p. de exemplu. Pentru el. care le găseşte întîmplător: „în seara aceleiaşi zile. însoŃite de explicaŃiile naratorului-autor. momentul lecturii textelor de către destinatar nu este reprezentat.Unele se situează la nivelul unor presupoziŃii necesare: lectura destinatarei. care substituie ghilimelele: „Antoine expedie îndată cu maşina o scrisoare printr-un curier:. lectura fictivă a lui Ioanide apare drept concomitentă cu cea reală. atitudinea omniscientă a naratorului este preponderentă în romanul lui Călinescu.procedeu al cărui efect este o relativizare a perspectivei. care reface cir87 cumstanŃele concrete ale primirii scrisorilor sau pe acelea menŃionate aluziv în text.. scrisorile în care Antoine Hangerliu. de confruntare a unor situaŃii sau de recompunere a circumstanŃelor existenŃei sociale a lui Ladima. scriitorul dispune permanent de mijloace. Primei categorii îi aparŃine alăturarea unor scrisori adresate de acelaşi personaj unor destinatari diferiŃi (vezi. 467). altele sînt introduse printr-o formulă de citare obişnuită în stilul ştiinŃific: „Dăm cîteva 88 specimene din corespondenta dintre el şi soŃia sa" (p. 519)." (p.) din pachetele legate cu panglică din «scrinul negru»:. cititorul fictiv nu este altul decît na-ratorulautor. întrucît cititorul dispune în plus de posibilitatea de a raporta informaŃiile din jurnal la ceea ce oferă toate celelalte componente ale romanului. Prima lectură este dirijată de Emilia. în planul ficŃiunii.C. Oricare ar fi lectorul fictiv.p." (p. cu ocazia transcrierii lor în jurnal. 96— 100) — procedeu folosit şi ele Caragiale în Antologie. Serica Băleanu şi Meme Hangerliu comentează cererea în căsătorie a lui Meme de către Remus Gavrilcea — p. de către o persoană străină. abandonează relativ rapid orice formă de di- . printr-o succintă intervenŃie a scriitorului.n. care parcurge jurnalul spre a-1 include în roman. de remarcat prezentarea în ordine cronologică a textului scrisorilor. în acest caz. este introdusă însă în structura narativă. în cea de-a doua categorie se integrează: semnalarea încălcării maximei calităŃii de către autorii unor scrisori.. Alteori. de dirijare a lecturii reale. care nu afectează însă lecturile ulterioare. scrisorile sînt un prilej de rememorare a unor fapte şi trăiri. 2. arhitectul Ioanide. textele constituind enclave întro amplă relatare la persoana a IlI-a... ModalităŃile de integrare a scrisorilor în Ńesătura narativă sînt variate.. scrisorile lui Caty Zănoagă către Ciocîrlan şi către Oster — p. Emilia recitirea scrisorilor de către'Fred.. iar lectura lui. Prima lectură fictivă nu ne apare astfel decît ca o presupoziŃie necesară pentru recompunerea unei suite epice. Jurnalul în care sînt inserate scrisorile ne înfăŃişează însă imaginea unui cililor „nemaleabil": Fred are propriile sale interpretări. aparent. după un maie interval de timp. 466). după două puncte). urmată de două puncte. avînd ca rezultat o selecŃie a materialului epistolar. implicite sau explicite. care este aceea de a comunica noutăŃi.. 464). care creează posibilitatea introducerii unei viziuni „împreună cu cititorul" asupra evenimentelor. culcat pe divan. în prezenŃa Emiliei. cele mai multe fiind incluse printr-o menŃiune asupra actului corespondenŃei. reproducerea scrisorilor îl are în vedere nemijlocit pe lectorul real. în Scrinul negru. în ciuda apelului la artificiul scrisorilor descoperite de un personaj. ilustrează ideea caracterului relativ al adevărului: structura romanului determină funcŃionarea unui mecanism specific de autoreglare a semnificaŃiilor. 519—530. procedeul tradiŃional al reconstituirii temporale sub forma naraŃiunii apersonale alternează cu reconstituirea sub forma scrisorilor. de exemplu. Prima lectura a lui Fred.

simulare a propriilor intervenŃii şi se manifestă deschis ca unic deŃinător nu numai al tuturor informaŃiilor despre personaje, dar şi al interpretării lor corecte, pe care se simte oblicat să o împărtăşească cititorilor. 2.3.4. în romanul lui A. Buzura Refugii, tehnica adoptată esto aceea a perspectivei unice: indiferent dacă relatarea se face la persoana I sau a IlI-a, totul este relatat din punctul de vedere al eroinei: Ioana Olaru. Scrisorile pe care i le adresează soŃul ei, înainte şi după despărŃire, îi permit romancierului să introducă altă perspectivă şi alt univers de viaŃă, fără să abandoneze însă tehnica fundamentală. FuncŃional şi structural, ele se îndepărtează de scrisorile obişnuite. 89 Lectura fictivă, realizată exclusiv de destinatar, prezintă o serie de particularităŃi. Cu excepŃia ultimei scrisori, a cărei lectură fictivă ne apare drept concomitentă cu cea reală (se fac menŃiuni asupra momentului primirii scrisorii de către Ioana: doctorul Vlad Cosma îi intinde un plic, precizînd „L-a adus ieri cineva" — p.461, şi asupra momentului încheierii lecturii: „închise plicul..." p. 469), pentru celelalte, prima lectură fictivă trebuie presupusă şi, în orice caz, precedă lectura reală. Integrate în ansamblul narativ ca rezultat al unui complex proces de rememorare produs în conştiinŃa eroinei, scrisorile au numai pentru cititor funcŃia obişnuită, de comunicare a unor informaŃii. Valoarea şi semnificaŃia acestora sînt supuse însă corectivului furnizat de explicaŃiile şi comentariile destinatarei. Există în acest caz o similaritate a situaŃiei lectorului real cu aceea a unuia dintre lectorii fictivi din Patul lui Procust — Fred Vasilescu, citind scrisorile lui Ladima către Emilia, în prezenŃa acesteia —, chiar dacă statutul şi natura relaŃiei dintre personajele celor două romane prezintă diferenŃe esenŃiale. Procedeul de inserare a scrisorilor în text nu este de tipul simulării unei Tecitiri tardive în plan ficŃionaî, care mediază lectura reală. Impresia creată este aceea de citare din memorie, declanşată spontan de ciudate asocieri pe care le prilejuieşte autoanaliza. în manieră prous-tiană, „un miros penetrant de lavandă, apărut din senin'' (p. 65) readuce în mintea Ioanei figura fostului ei soŃ, evocînd succesiv scene din existenŃa acestuia de profesor la Măgura, aşa cum îi fuseseră relatate în scrisori de mult trimise. InformaŃia familiară destinatarei este pusă in extenso la dispoziŃia cititorului, în forma în care a cunoscut-o eroina însăşi. Uneori, confesiunea Ioanei include referiri la condiŃiile particulare ale realizării actului de parcurgere a scrisorilor, act anterior, în orice caz, reproducerii textului acestora. Una dintre scrisori nu a fost mult timp citită integral: „Pînă în noaptea aceea, cu toată bunăvoinŃa, n-am reuşit să termin de citit această scrisoare'e (p. 280). Numai un ciudat sentiment de dedublare a eului, intervenit într-o anumită conjunctură, aduce detaşarea necesară încheierii lecturii: ,,De astă dată textul se adresa altei persoane din mine, ignorate, reprimate, o fiinŃă greŃos de curioasă ..." (p. 281). Lectura în etape este semn al unei modificări în psihologia personajului. Scrisorile au aspectul unor naraŃiuni independente, în care relatările autorului despre el însuşi alternează cu relatări despre cei în mij-locul cărora trăieşte, cu pasaje dialogate sau cu replici în stil direct. 90 Scrisorile nu constituie capitole aparte, includerea lor în roman fiind marcată numai prin spaŃii de pauză în interiorul unui capitol. Lipsesc indicarea locului şi a datei, formulele introductive şi finale. Scriitorul nu păstrează decît puŃine elemente epistolare: redactarea textului la persoana I, referiri la actul scrisului („Ieri n-am avut timp să-Ńi scriu'' — j). 109; „Deşi nevoia de a-Ńi scrie creşte zi cu zi" — p. 126), la starea de moment a autorului („Astăzi, nu ştiu de ce, mă simt foarte liber" — p. 255), implicarea destinatarei („să-1 auzi"" — p. 114; „nu ştiu dacă înŃelegi" — p. 114; „te ştiu foarte bine" — p. 126; „Şi m-am gîndit la întrebările tale" — p. 144) etc. în orice caz, mărcile specifice apar adesea mult după început şi, după parcurgerea unui număr de capitole, numai referirile la loc şi la anumite personaje ne permit să realizăm imediat că ne aflăm în faŃa unei noi scrisori. Naratorul omniscient a dispărut complet clin acest roman şi autorul nu-şi trădează prezenŃa prin indicii textuale, ci prin modul de structurare a întregului material. 2A. ObservaŃii finale. Ca tip de proză adresată, scrisoarea literară presupune, în mod firesc, referirea la posibilul lector. Din acest punct de vedere, două aspecte sînt caracteristice: — destinatarul nu este singurul lector, chiar dacă identitatea lui este reală; — lectura efectuată de destinatar este secundară ca importanŃă. Adevăratul destinatar este cititorul. în cazul textelor redactate integral ca scrisori, autorul recurge la „diversiunea'" multiplicării lecturii re a,l e pentru a şi-1 apropia pe lectorul necunoscut, creîndu-i iluzia că este părtaş la o confesiune, în realitate, asemenea texte au o structură mixtă, „machiajure de scrisoare — adesea destul de sumar — ascunzînd forme diverse de proză, de la schiŃă şi portret la memorialistică, şi chiar specii de graniŃă, cum ar fi eseul. Fie că reprezintă numai o presupoziŃie necesară, fie că este inclusă ca episod în structura narativă a textului,

lectura fictivă — adesea multiplă —, care o dublează pe cea reală, în cazul scrisorilor schimbate între personaje, îndeplineşte funcŃii de ordin compoziŃional, dar, în acelaşi timp, este un constituent important al substruc-turii evaluative a textului. Exploatînd iluzia confesiunii, tehnica ro-manescă modernă a convertit scrisoarea într-o modalitate de a evita intervenŃia unui mediator — scriitorul — între cititor şi lumea ficŃională în care îl introduce lectura. 91 3. FORME ALE IMPLICĂRII CITITORULUI ÎN STRUCTURA TEXTULUI NARATIV 3.1. Preliminarii. Deşi tot ceea ce scriu este destinat receptării prin lectură, de cele mai multe ori prozatorii se supun convenŃiei artistice a aparentei ignorări a cititorului, a cărui implicare nu este sugerată prin nici o marcă textuală (modalităŃi de adresare sau de referire). Scrisoarea literară nu poate fi menŃionată printre excepŃii, deoarece compunerea ei în vederea publicării presupune acceptarea deliberată a unei deschideri indefinite a cercului lectorilor, indicarea destinatarului reprezentînd un simplu artificiu formal (vezi supra, cap. II. 2). Raportarea Ia cititor nu este totuşi un procedeu periferic nici sub aspectul frecvenŃei, nici sub acela al valorii autorilor care l-au cultivat. O incursiune sumară în proza românească din diferite epoci reflectă un proces de diversifica r e şi de rafina r e a formelor „implicării cititorului" în structura textului epic. 3.2. Nicolae Filimon, de exemplu, apelează adesea, în romanul Ciocoii vechi şi noi, la formula de referire lectorii (mai rar, cititorii) noştri (+ verb la persoana a IJI-a plural) sau la forme de plural inclusiv. Desfăşurarea progresivă a naraŃiunii apare ca dependentă de consolidarea fondului de informaŃii pe care naratorul-autor le posedă în comun cu cititorul. Datele acumulate devin presupoziŃii, care, asigurînd discursului unitatea de referinŃă (satisfăcînd deci condiŃia de coerentă), oferă baza necesară amplificării construcŃiei epice (deci satisfacerea condiŃiei de progres) (cf. Ducrot, 1972, p. 87 — 89). Reluarea unor aspecte ca presupoziŃii, la începutul diverselor capitole ale romanului, îndeplineşte o dublă funcŃie: de a racorda episoade uecontigue aparŃinînd unui singur fir narativ şi de a rezuma secvenŃa epică următoare. Naratorul-autor este înzestrat cu capacitatea de a se mişca liber atît în planul ficŃiunii — aşa cum ne-o dovedeşte perspectiva omniscientă a relatării —, cît şi în planul realităŃii — aşa cum o arată mărcile complicităŃii cu cititorul. Chiar dacă în structura de suprafaŃă a pasajelor de relatare nu există mărci ale vorbirii adresate, se poate recunoaşte o structură de adîncime dialogală a acestora, reflectată de prezenŃa unor proceduri conversaŃionale sau a unor strategii ale politeŃii pozitive. Pretextul folosit de scriitor pentru a introduce ca presupoziŃii elementele necesare reînnodării firului întrerupt al unei povestiri este acela al exprimării încrederii m buna funcŃionare a memoriei cititorului: „Lectorii 92 noştri cunosc f o a r te b i n e agitaŃiunea în care am lăsat pe Păturică în primul capitol al acestei scrieri; ştiu asemenea ambiŃioaselor lui visuri../e (p. 121); „C r e d e m că lectorii noştri n - a uitat secreta între vorbire dintre principele Caragea şi banul C..." (p. 170). Recunoaştem în primul exemplu procedura conversaŃională a flatării interlocutorului, iar în cel de al doilea — strategia avansării unor ipoteze în legătură cu aspecte privitoare la destinatar, întemeiată pe acea atitudine optimistă asupra eficienŃei actului comunicativ specifică politeŃii pozitive. De remarcat şi frecvenŃa interjecŃiei iată, care, implicînd prin conŃinutul ei deictic raportarea la un auditor, pune în evidenŃă o atitudine retorică din partea autorului: „Iată starea morală în care se afla Duduca ..."(p. 118); „Iată ce este societatea în vanitatea ei" (p. 254); „Iată jalnica stare în care se afla Ńara..." (p. 285); „Iată locaşul în care se afla de trei luni Dinu Păturică../' (p. 295); „Iată cum îşi termină cariera vieŃii aceşti trei sceleraŃi" (p. 300). „Teritoriul comun", constituit, de fapt, treptat de scriitor, este considerat ca dat şi, în aceste condiŃii, afirmarea faptului că autorul şi cititorii aparŃin aceluiaşi grup nu poate surprinde. Fără a manifesta veleităŃi de perenitate artistică, Filimon îi are în vedere exclusiv pe contemporanii săi, invocînd mai întîi comunitatea de Ńară şi de epocă: »,Iată tipul ciocoiului din toate Ńările şi mai cu seamă din Ńara noastră [...]. Iată tipul ce ne propunem a urmări în deosebitele faze prin care el a trecut în secolul nostru, de la ciocoiul cu anteriu şi cu călămări la brîu al timpilor fanariotici, pînă la ciocoiul cu frac şi cu mănuşi albe din zilele noastre'' (Prolog, p. 98), pentru ca treptat, să treacă în rîndul „bunurilor" împărtăşite informaŃia narativă acumulată: „Ştim cît de rău fu răsplătit Gheorghe, vătaful de curte al lui Andronache Tuzluc..." (p. 198; cf. pluralul inclusiv). Angajîndu-se să-i relateze o suită de întîmplări, scriitorul se simte total îndatorat cititorului, căruia trebuie să-i menŃină treaz interesul. ConsecinŃa este sublinierea explicită a relevanŃei datelor prezentate, prin

descrierea şi justificarea „mişcărilor" narative: „Să lăsăm pe ambiŃiosul nostru ciocoi în pace [...] şi [...] sa facem cunoscut lectorilor noştri pe postelnicul Andronache Tuzluc" (p. 102); „Să lăsăm deocamdată pe fanariotul nostru [...]; iar pînă atunci, noi s ă dăm cititorilor noştri o idee despre cocheta şi ambiŃioasa greacă" (p. 117j; „Lectorii noştri cunosc [...]; ştiu asemenea [...]. Este datoria noastră acum să le spunem mijloacele întrebuinŃate de dînsul..." (p. 121); „Lectorii noştri cunosc planul [...]; n-au însă nici o idee despre [...]. Este dar d e datoria noastră a da aci cît ev a probe despre vicleniile acestor doi şireŃi" (p. 216). 93 Strategiile care pot fi recunoscute sînt cele ale politeŃii pozitive. Manipulînd presupoziŃiile, autorul dă expresie propriilor sale intenŃii comunicative, sub aparenŃa că vine în întîmpinarea dorinŃei cititorului de aşi completa informaŃia într-o direcŃie sau alta. Caracterul rezonabil al schimbării cursului naraŃiunii — demers al emiŃătorului — este argumentat cu elemente legate de persoana receptorului (pierderea interesului unei teme; lipsa de informaŃii în legătură cu anumite aspecte etc). Pentru demontarea „mecanismului" epic se apelează, de asemenea, la strategii conversaŃionale curente. Mişcările de Motivare a actului comunicativ reprezintă o altă modalitate de conectare a două secvenŃe narative succesive: „S ă părăsim partea de sus [...], căci nu mai are nici un interes pentru lectorii noştri, şi să ne cobor im [...] ca să vedem ce face Dinu Păturică6' (p. 185); „Rog pe bunii noştri lectori sa lase pe postelnicul a dormi în pace pe sofaua sa, căci are mare necesitate de somn, [...] iar noi să ne întoarcem iarăşi pe strada CaliŃei, ca să observăm ce se petrece în casa amantei saleu (p. 134), sau de introducere a unui episod epic subordonat: „Am zis că greaca era vicleană ca o vulpe; ca să dovedim insă cit de adîncă şi pătrunzătoare era fineŃea spiritului ei, c a t ă să arătăm că..." (p. 132). în cel de al doilea exemplu, planul real al relatării fuzionează cu cel al ficŃiunii, autorul simulînd transferarea mijloacelor omniscientei sale asupra cititorului. Recunoscute ca atare şi uneori justificate prin mişcări de Motivare, digresiunile capătă valoarea unor proceduri conversaŃionale de tipul aparte-ului, ca în cazul amplei disertaŃii despre amor din capitolul VII (p. 135—136), urmate de îndemnul la autocenzurare: „Dar să venim la subiect" (p. 136), sau al explicaŃiilor care însoŃesc episoadele cu aparenŃă digresivă: „Ne oprim puŃin din povestirea noastră, ca să introducem pe scenă încă un personagiu foarte interesant../' (p. 145); „Ne servirăm de această mică istorioară, ca să arătăm lectorilor noştri că avertismentele nu sînt o invenŃiune..." (p. 207). Explicarea necesităŃii unor secvenŃe în structura povestirii face ca acestea să apară ca mişcări de Amplificare, diferite numai prin dimensiuni de mişcările conversaŃionale obişnuite. FrecvenŃa motivărilor dă întregii naraŃiuni o structură anticipativă. De obicei, aşa cum precizam, se prezintă într-o formă rezumativă conŃinutul secvenŃei următoare (vezi majoritatea exemplelor citate); uneori însă, se introduc chiar sugestii privind deznodămîntul (vezi, de exemplu: „... să nu-i răpim [postelnicului] această fericire iluzorie, căci el peste puŃin o să se deştepte într-o lume reală, plină de amăgiri şi mizerii(i — p. 117). 94 De altfel, preponderenŃa comentariilor externe, realizate mai ales prin determinări de tip atributiv, ca forme de evaluare neintegrate naraŃiunii (vezi supra, cap. II. 1, sub 1.1), are, de asemenea, o netă valoare anticipativă: vezi, de exemplu, referirile la fericirea „iluzorie" a postelnicului, menŃionate anterior, sau caracterizarea lui Kir Costea Chiorul drept „un personagiu foarte interesant, care are să joace un rol însemnat în această istorieu (p. 145). Etichetînd într-un anumit fel personajele sau situaŃiile: Păturică este „ambiŃiosul [nostru] ciocoi" (p. 102), Tuzluc — „bietul fanariot" (p. 248), calemgiul Gheorghe, devenit serdar — „un june frumos, bine îmbrăcat şi cu ochii plini de o bunătate îngerească" (p. 265), odaia sărăcăcioasă în care zace cu minŃile rătăcite postelnicul ruinat prin intrigi este „Tristul cadru ce puserăm înaintea lectorilor noştri", pe care lumina lunii îl face „mai atingător" şi „mai interesant" (p. 265), scriitorul influenŃează atitudinea cititorilor, cărora le impune propriile sale interpretări. La N. Filimon, prezenŃa unor forme de implicare directă a cititorului, ca şi a unor modalităŃi de control al lecturii sînt determinate de dificultăŃile pe care le presupunea realizarea unei construcŃii epice complexe, cu multiple planuri ale acŃiunii, în condiŃiile insuficientei elaborări a tehnicii narative, specifice perioadei de început a romanului românesc. 3.3. în schiŃele lui I.L. Caragiale, frecventa invocare a cititorului ar putea surprinde dacă avem în vedere ideea unanim acceptată a modernităŃii scriitorului. Deşi se întemeiază pe aceeaşi conformare la exigenŃele politeŃii pozitive — ca şi în cazul romanului lui N. Filimon —, procedeul în discuŃie nu are la Caragiale aceeaşi funcŃionalitate; deosebirile nu pot fi justificate numai prin cerinŃele diferite ale speciilor cultivate de cei doi autori. De remarcat că ambele tipuri de lucrări acreditează imaginea unui cititor complice; numai că la Filimon

. la marele umorist.. antiteza... de care scriitorul nu poate face abstracŃie. cucoana a venit să mă roage.. infra). 155). opoziŃia dintre cele două forme de relatare: scrisă şi orală. „Cum spusei. 116).. şi asta o s-o înŃelegem. 101. 1977. 156).. prin construcŃii comparative de egalitate.. 282). reintrînd [. „Stetesem două luni la Ńară. „Şi drept să spun [.. care este în termeni familiari cu toată lumea. (v.. Petre Carp [. de exemplu. în realitate. asemenea declaraŃii nu reprezintă decît un preambul ironic la relatarea ulterioară." (p." (p.. 81. cititorule. De cele mai multe ori însă. de exemplu. De altfel... „Noi. 15.. sentimentul de ficŃiune este atenuat şi prin apelul la alte procedee care creează impresia urmăririi pe viu a întîmplărilor. ca şi accentuarea valorii specifice persoanei I plural sugerează o divizare netă între lumea reprezentată de autor şi de cititori şi cea reprezentată 96 de personaje. ori eu. prin potenŃarea aşa-numitei „tellability". o cursă întinsă în mod abil credulilor. „Dumneata. 170). bunioară..." (p... 140).. 141). se neutralizează în favoarea celei din urmă: receptorul este tratat drept o prezenŃă constantă.să urmăm a asculta disputa tinerilor reporteri. el pare a fi considerat de acesta un confident firesc.." (p. marchează distanŃarea faŃă de personajele şi de întîmplările prezentate: „E destul atîta: Mitică — de vreme ce şi dumneata îl cunoşti tot aşa de bine ca şi mine. atitudini. drept să spun." (p.. 279). sau un altul. Dovadă prezenŃa unor verbe. Ei bine. 206). „Dar.. ea reprezintă adesea. cum zic francezii. OpoziŃia relevată de text nu este deci aceea dintre realitate şi ficŃiune. 98). Sublinierea caracterului neobişnuit al sistemului de referinŃă care orientează comportarea „celorlalŃi" este însă o strategie literară. Am mare slăbiciune.]" (p. ce goană după mai-bine!" (p. „PriviŃi.. 136 — 147). n-am curaj. prin forme ale pluralului inclusiv (a cărui semnificaŃie este uneori glosată apozitiv). Fireşte că trebuie să-\ cunoaştem: îl întîlnim atît de des. condiŃie esenŃială pentru buna receptare a unei povestiri (Pratt. „reproducerea" textului scrisorilor anonime ar putea fi semne ale „grijii" permanente faŃă de destinatar." (p. 278). schimbul de replici imaginar între autor şi cititorii ale căror reacŃii sînt anticipate etc. zicem d. zice si mai simplu: şeful" (p.. Solidarizarea cu cititorul este subliniată emfatic.. p...." (p.. n-am fi în stare să ne înfigem în colŃul otelului Continental [. eu şi dumneata.. „.] cînd am şti bine că a doua zi trebuie să părăsim casa unde am locuit [... amicul meu Iancu Verigopolu [. în schiŃa Antologie. vezi şi frecvenŃa interjecŃiei cu valoare deictică iată (p.]. în strînsă corelaŃie cu oralitatea puternică a discursului narativ. ModalităŃile de transfer adoptate au însă caracter strategic.]. ca rezultat al unui demers perseverent al scriitorului de a-şi călăuzi lectorii printr-o lume ale cărei taine le deŃine.] stă înfipt în colŃul otelului Continental [. 197. sugerează faptul că. „Lume? lume. fireşte că nu va zice ca mine şi ca dumneata. 93). 75. 280) etc. 80. Succesiunea formelor pronominale şi a persoanelor verbale. în care structura dialogală caracteriza exclusiv nivelul de adîncime al pasajelor de relatare. în FranŃa — zic la Ńară. acelea care însoŃesc..complicitatea se instituie treptat. preferinŃe dinspre narator spre cititor. amic u l meu X. „Amicul meu X. Gheorghe şi sf. prin coordonarea copulativă sau disjunctivă a substituŃilor pronominali./' (p.] în patrie" (p. 38).] de mai multe ori mi-a trecut prin gînd." (p. în schiŃele lui Caragiale ea are mărci explicite la nivelul de suprafaŃă al textului: prezenŃa persoanei a Ii-a a pronumelor şi verbelor.. Vezi. Spre deosebire de Ciocoii vechi şi noi. De altfel. cu oarecare invidie — mărturisesc — privesc pe englez.)ApartenenŃa la acelaşi grup face perfect posibil transferul de opinii. „Drept să spun: să merg la manifestaŃie. am avut norocul (să vedeŃi ?mai jos pentru ce zic «norocul»). 98). menită să pună în valoare interesul deosebit al faptelor relatate. ...." (p.. pe onoarea mea!" (p.... deşi are aparenŃa unei premise. pe cînd la Caragiale.. şi indicaŃiile „scenice" din schiŃele integral dialogate sau diversele menŃiuni incluse între paranteze (ca. 283 etc." (p.. „. îndemnurile adresate de autor cititorului (prin forme de conjunctiv sau de imperativ) de a înregistra pe cale senzorială ceea ce i se înfăŃişează: „. locuŃiuni şi expresii care exprimă ideea de confesiune: „Mărturisesc drept. ci una între două moduri existente de gîndire şi acŃiune. dacă vom urma cu atenŃie călduroasa lor dispută. Dumitru." (p. e ceva de speriat.. cîte progrese a făcut opinia noastră publică de cînd avem legea repausului dominical?" (p.. 169). 82).. 169). realizată prin construcŃii negative şi/sau paralelism sintactic.. 127)." (p. Materializarea textuală a acestei complicităŃi este... 95 Folosirea frecventă a verbelor dicendi a spune şi a zice: „Ne vom permite însă sa spunem o anecdotă istorică. pentru Caragiale. la fiecare sf. în acelaşi timp.. învestit cu calitatea de insider al grupului căruia îi aparŃine şi autorul. „După ce. Utilizarea procedurilor conversaŃionale curente de flatare a interlocutorului îi permite autorului să se situeze pe poziŃia celui care acordă permanent credit partenerului. Sa ascultăm. „mărturisesc drept că nu-1 pot admira îndestul... contînd pe capacitatea acestuia de observaŃie şi interpretare: „Ai observat şi dumneata.

naratorul se preface că răspunde unor posibile obiecŃii sau întrebări....].." (p. similaritatea punctelor de vedere şi a reacŃiilor cititorului cu acelea ale autorului îndreptăŃeşte pe deplin orice strategie anticipativă în cursul naraŃiunii. 283)... şi că persoana căreia i-au pierdut urma [. „— Mitică. Ce este tal? Este un substantiv român împămîntenit. care au. D. M." (p.n Ńe l e g e că toate aceste raŃionamente. în primele două exemple. M.. este anunŃată printr-una dintre formele ezitării: aparte-ul. Motivarea.. [....] nici petrecerea nu e ceva atît de neserios" (p. a . de autoprotejare a emiŃătorului.. „zic mai s e r i o a sM... implicit. în toate cazurile semnalate. cum zic francezii." (p. „O să mă-ntrebaŃi însă: ce însemnează S. negociabil.] nu poate fi altul decît inteligentul jude de instrucŃie de pe lingă onor.. marcat grafic prin paranteze şi caracterizat prin crearea unei denivelări de ton în structura enunŃului: „în drumul de fier. P. recunoaştem prezenŃa unor mişcări conversaŃionale de Dezarmare a receptorului şi. 169). înainte de-mpămîntenire. de obicei. R. Ilfov. — Care Turturel? — Edgar Bostandaki11 (p. şi mai cum? — E destul atîta. 283).. în realitate. 247).. crez. „se-ntîmplă [.. răspunsurile la asemenea întrebări nu trebuie luate literal.. pentru care mie-mi trebuiesc atîtea cuvinte greoaie.. 278).] să se-ntîlnească -—cu cine? cu o veche a lui c u n oş t i n t ă.] — Ei. De remarcat însă că.. deci are caracter ambiguu. era verb german. se realizează cu mijloace variate. frecvent ca obiect componente ale codului verbal utilizat. fiindcă amicul e însurat" (p. D.." (p.]. — S. Transpunîndu-se în postura lectorului. 78-79). Ce sînt aceşti tineri? Asta importă mai mult. Florescu.e„Se. trib. care iau fie forma unor replici dintr-un dialog fictiv. strategiile politeŃii pozitive mediază transmiterea de informaŃie nouă. s-au săvîrşit într-o clipă. Şi asta n-o poate oricine. antipatiile şi aversiunile sale [.. „des bonbons 98 ei des liqueurs — adică pe româneşte bomboane şi lichioruri" (p. de ne ce — nu trebuiesă ne batem mereu capul.. va zice cineva: — Bine! însă cronicarul este şi el o m." (p. Substituirea persoanei a Ii-a plural cu persoana I are efectul de a-i include pe ambii parteneri în realizarea unei acŃiuni al cărei singur beneficiar este destinatarul. cel de al doilea susŃine evidenŃa interpretării într-o situaŃie în care autorul este singurul posesor al datelor care o justifică (cf.. La acestea se adaugă mişcările de Motivare. 7 — C-da 1354 97 Alteori. nici halat" (p. din această fierbinte convorbire. şi referirea la „simpaticul meu amic")." (p. fiindcă vila şi mica proprietate [. pe această cale — ca şi la N.. cum o poate Turturel.(( (p. dovezi ale unui comportament prevenitor.Th. fie forma unor intervenŃii intempestive întrerupînd relatarea: „Dar. Filimon — se atribuie statut de presupoziŃii elementelor pe care naratorul vrea să le comunice sau să le precizeze. P. 252). trebuie să ştim. de asemenea.. [. fiindcă [..] De ce oare? — De ce.. „zic la Ńară... 155).. da — răspunz eu — înŃeleg ce spuneŃi. trebuie să aibă şi el simpatiile şi preferinŃele. Insă cronica-rul de salon trebuie să-şi calce pe inimă [. 39). însemnează „Societatea protectoare a Muzelor Daco-Romane" (p. 194). ci drept indicii ale „cheii" ironice în care trebuie citit întregul text. Ca şi mărturisirile. R?. „Cine sînt aceşti tineri? Asta puŃin importă.. „Petrecerile cu mult înainte pregătite nu se întîmplă să iasă bine. menŃinînd intact sentimentul cititorului de solidaritate cu naratorul: „Conul Mihalache.Oricine înŃelege. 82).. 93). 156)..] se aflau la marginea unui oraş mare.. 256) sau amplele explicaŃii filologice al căror obiect sînt anumite neologisme: „łal.. Aceeaşi funcŃie o realizează traducerea unor cuvinte străine: „Five o'clock pe englezeşte însemnează cinci ceasuri" (p. Mişcările conversaŃionale de sprijinire a actului comunicativ sau procedurile de subliniere a ezitării. uneori amînată. simpaticul meu amic J. nu obicinuieşte nici papuci. însemna a plăti — se scria zahlen şi se citea ŃaVn. nota de ironie care însoŃeşte formulările introduce sugestia unei intenŃii de parodiere a procedurilor la care se apelează... 159). Acceptată ca premisă." (p. Cel dintîi afirmă similaritatea de opinii dintre autor şi cititor în condiŃiile în care opinia autorului este exprimată indirect. că cei patru tineri nu pot fi decît nişte infatigabili reporteri de ziar. Autorul justifică alegerea unor forme sau construcŃii (intenŃia de dezarmare a lectorului este implicită): „zic vă mutaŃi.

Mircea Nedelciu polemizează cu cititorul./. IniŃial. fără să-1 menŃioneze)." (p. gata. realizate în maniera prozei narative nai vechi. mai ales. pentru ca sînt încărcate de o ironie împinsă uneori pînă Ia sarcasm. după toate probabilităŃile. prin urmare.'' (p.L. cît şi prin raportarea la structura replicilor.4. procedeu cu rol important în structurarea textului narativ (ca la N. a căror prezenŃă este considerată utilă „pentru uşurarea citirii citatelor din vorbirea d-sale" (p. [. deşi utilizările parodice i-au conferit o anumită coloratură de epocă. semnificativă prin ea însăşi. opoziŃia dintre subiectivitatea artistică şi obiectivitatea scientistă (vezi supra. O sme de referiri directe la cititor. 72). pe cînd cititorul este rob al faptelor: 100 „Dar. Dumnezeule! JudecaŃi singuri:. cîteva schiŃe furnizează indicaŃii explicite de lectură. Fapte. pentru detaliile privind modul de transcriere a rostirilor specifice lui Marius Chicoş Rostogan (p. Paralel cu indicaŃiile „scenice". adică mai potriviŃi? — foarte . şi dintr-o florărie două buchete. implicarea directă a cititorului a cedat treptat locul unor strategii anticipative indirecte. am avut norocul (să vedeŃi mai jos pentru ce zic «norocul») să mă-ntîlnesc cu un rus. colaborarea cititorului — ne-o dovedeşte lectura integrală a textului. . Presupunerile pe care le avansează în legătură cu dorinŃele cititorului nu sînt legate de strategiile politeŃii pozitive. semnalînd sciziunea centrelor lor de interes: autorul este înclinat spre analiza psihologică detaliată. 83).. ceva ce i s-a imprimat cîndva în simŃuri. dar ce informaŃii. pentru decodajul exact.. care acreditează imaginea unui text preponderent oral. de acea tendinŃă spre autenticitate care explică şi diminuarea condiŃiei omnisciente a naratorului. ultimele decenii au readus în actualitate referirea explicită în text la cititor. Scriitorul urmăreşte deci sa creeze impresia că semnificaŃiile textului nu sînt rezultat al unei receptări pasive. 19). imposibile. 178). să evalueze faptele prezentate sau să completeze. Mache ia. De remarcat totuşi că. conceput drept consemnare în scris a unor întîmplări. sub 2. ci se constituie prin cooperare. „închipuiŃi-vă ce efect fac toate astea asupra spiritului doamnei Popescu!" (p. ObservaŃii finale. 280). coborîm frumos" (p. sugerînd. Scriitorul pare a fi conştient de faptul că asumarea condiŃiei de cititor este dependentă astăzi în cel mai înalt grad de satisfacerea cerinŃei de „tellability" de către nucleul de întîmplări care constituie componenta „histoire" a unei naraŃiuni. împinsă la extrem. sau pentru explicaŃiile din nota autorului la schiŃa Telegrame: „Lucrul se petrece. în prefaŃa la romanul său Tratament fabulatoriu. MenŃiurile privind „citirea caldă" sau „imaginaŃia" îşi dezvăluie valoarea ironică atît prin raportare la „povestea" în sine (histoire)... fie şi prea tîrziu. nu ie interesează în nici un fel ce simte cineva cînd nu mai are cuvinte să înŃeleagă ce i se întîmplă. Caragiale). 88). 50. ghid de lectură. de fapt.. Pentru cine? . Motivarea ar putea fi legată. pînă la notei de subsol din romanul Patul lui Procusl (care îl au în vedere pe cititor.3. citiŃi. conduce spre „divulgarea" tuturor convenŃiilor tehnice. cap. GhiciŃi. de acŃiune şi de gamă temperamentală în tot decursul dialogului — indicaŃie atît de necesară pentru citire caldă — şi va suplini însuşi cu imaginaŃia această lipsă" (p. determinînd omiterea anumitor termeni cu intenŃia aparentă de menajare a oricăror susceptibilităŃi ale publicului: „Foarte — cum m-aş putea exprima în termeni mai aleşi. pe autoritatea ironică a scriitorului (ca în schiŃele lui I. „în treacăt. el este constrîns să se supună: „Asta vrei. bazate.. Că ne aflăm în faŃa unei formulări parodice — scriitorul mimează explici-tarea unei caracteristici a scriiturii. Precizarea care precedă conversaŃia dintre Lache şi Mache din schiŃa Amici sprijină o asemenea interpretare: „Cititorul mă va ierta că nu dau nici o indicaŃie de ton.. a trucurilor aucto-riale. 3. Un asemenea rol se su7% 99 gerează. 79). trădează esenŃa strategică a atitudinii adoptate de autor. de exemplu.. dar care.] O furtună de fapte ilogice.. Autorul are în vedere o dublă ipostază participativă a scriitorului: aceea a contemplării active a unor secvenŃe de viaŃă — la care ne-am referit — şi aceea a lecturii propriu-zise. comice şi tragice. prin predicŃie.doua zi. II. 79). 19). Filimon). de remarcat intensificarea conotaŃiilor ironice prin prezenŃa fonetismelor cu i în loc de e în formularea autorului).. capătă uneori o neaşteptată valoare de subliniere şi caracterizare. Atitudinea scriitorilor de azi este diferită de aceea a clasicilor.. de la mimarea unei solidarităŃi de grup. Tu vrei fapte. 2.. Cititorul este invitat adesea. Ezitarea — semnalată explicit tot prin introducerea aparte-ului —. solicitînd.2). de fapt. spectaculoase şi cotidiene. într-un cras moldovinesc. nu-i aşa? Bine! Na!" (p. moldovineşte: cafine" (p. bomboane şi prăjituri. prin forme de persoana a Ii-a imperativ. Poate că nu te interesează nici ce simte cînd îşi recapătă posibilitatea de a aşeza în propoziŃii. 286).. De aceea." (p. justificate prin dorinŃa de a i se oferi cititorului orientarea necesară înŃelegerii textului. „golurile" de informaŃie: „.. de la o cofetărie. prin forma împrumutată din alt stil funcŃional." (p.

dacă nu era domnul aşa de amabil ca s ă conversăm. în realitate însă. distilate prin mintea subtilă a unei femei şi exprimate prin acele dulci modulaŃiuni de voce şi prin jocul acela încîntător al luminilor ochilor. cititorul nu poate fi neglijat. întrerupîndu-şi . precum şi de cadru. capătă. o anumită similaritate între autor şi cititor: ca şi cititorul în actul lecturii.Există totuşi. ce mă făceam eu atîtea ceasuri de urîtVe (p. idei. scriitorul îşi delimitează. Prin toate aceste modalităŃi.3) dă indicaŃii de cadru situaŃional şi apoi mimează retragerea într-un spaŃiu al contemplării. 93). Flatat. un nimic. Trebuie adăugat şi efectul de nivelare a diferenŃelor dintre planul naratorului şi cel al personajelor pe care îl are stilul indirect liber. realizat de multe ori în forme necanonice (lipsit de mărci textual-grafice). cu arma la picior. 138). Five o'clock. lipsită de logică şi agramat exprimată (vezi. prin procedee de o mare subtilitate. cu care are preocupări. în Insula. care. fie pentru că un partener monopolizează rolul de emiŃător. ci înregistrare fidelă a unor conversaŃii în curs de desfăşurare. 14).. ar trebui să admitem că „lucrurile cele mai serioase" (p. II. 183). manifestată în proporŃii şi forme comparabile. O lacună etc.1. comentariile lor avînd însă ascendentul „graŃiei": femeile spun totul „într-un mod mult mai interesant'" decît bărbaŃii (p. de exemplu. într-o perspectivă mai largă. Subiectele de discuŃie sînt specializate în funcŃie de statutul şi de sexul colocutorilor.. Asta e" (p.. Personajul este deci terenul pe care se neutralizează opoziŃia de bază semnalată. cercul cititorilor.. trece vremea . fie ultimele evenimente politice („decizia CurŃii în procesul asasinatelor şi complotului bulgăresc" — p. ConversaŃia este adesea iluzorie. ca om de o probitate mai presus de orice bănuială. comportamentul său — inclusiv cel verbal — îmbrăcînd o formă specifică de reprezentare.2. dar. optînd pentru forma de scrisoare: „Unui nevăzut public mut.. precum şi ideea că literatura ajunge ea însăşi modelatoare a existenŃei: „Draga mea. de ale cărui reacŃii se preface că nu poate face abstracŃie (vezi supra. te prefer pe tine. creînd impresia că schimburile de replici care urmează nu sînt invenŃie.. ironizat sau înfruntat. spre deosebire de celelalte personaje. „. pe care nu o putem recunoaşte. 93). pentru mine cel puŃin. pentru că trădează o gîndire încremenită în şabloane. CARAGIALE 1. SituaŃiu-nea." (p. reputat pînă mai zilele trecute ca un funcŃionar model. Ioan Groşan mimează neplăcerea în faŃa indiscreŃiei cititorului şi a judecăŃii sale necruŃătoare asupra textului ca scriitură şi îşi desemnează un destinatar cunoscut. restrînge posibilităŃile de acces la semnificaŃii.. 179). stăm pe o carte. Dacă am Ńine seama de declaraŃiile autorului. O declară eroii înşişi: .. Este tipică pentru schiŃe situaŃia de comunicare descrisă în Inspectiune: „Mai mulŃi prietini — impiegaŃi în diferite administraŃii publice — stau de vorbă. îşi asumă adesea rolul de participant la întîmplări. partenerii sînt „amici". după Mircea Nedelciu. similar cu acela în care se situează cititorul./' (p. locul ideal de întîlnire este berăria. pe cînd femeile discută despre „o mie şi o sută de nimicuri" (p. naratorul se manifestă ca o prezenŃă vie.. Se poate vorbi la Caragiale de o adevărată vocaŃie a dialogului. păreri şi sentimente comune. vechi impiegat. graniŃa dintre relatare şi reprezentare este foarte laxă: naratorul se raportează. la masa lor obicinuita într-o berărie.. în majoritatea schiŃelor. 93) sînt apanajul conversaŃiei între bărbaŃi..). 1. STRUCTURI ŞI STRATEGII CONVERSAłIONALE ÎN SCHIłELE LUI I. 93 — 94). 132). căci numai existenŃa lui face tranzacŃia literară posibilă şi îi dă sens. Intîrziere etc). mai vorbesc cu un prietin. susŃinînd ideea intertextualităŃii literaturii. de fapt. ci şi în acela al realităŃii lecturii. 183). cap. şi care fuge din Ńară lăsînd în casa publică o foarte însemnată lipsă de bani" — p. modeşti funcŃionari. devenită ocupaŃie de bază. o deosebire d-abia simŃită între două nuanŃe. despre chestiunile la ordinea zilei" (p. un farmec deosebit" (p. foşgăind ostil dincolo de o cortină pe care posibilele mele personaje trebuie să o ridice fără ezitări şi prin faŃa căruia frazele mele trebuie să treacă în cadenŃă. atitudinea naratorului este marcat sarcastică.. la nici un alt scriitor român. la un cititor conceput ca interlocutor. prin mijloace variate. cît şi ca fiinŃă cu o individualitate specifică. L. are capacitatea de a stabili relaŃii de comunicare nu numai în planul ficŃiunii. Există la personajele lui Caragiale o mare disponibilitate pentru conversaŃie. .iar „graŃia" conversaŃiei feminine eşuează definitiv în vulgaritate periferică (vezi. în actul scrisului autorul se transpune (— îşi asumă identitatea) în personajele pe care le creează. impli-cîndu-1 atît ca persoană socială. mod esenŃial de petrecere a timpului. Atmosferă încărcată. prin inevitabila complicare a decodajului. iar obiectul dezbaterilor îl constituie informaŃiile din presă: fie întîmplări 102 de ultimă oră („nenorocirea unui coleg. desfăşurarea dialogurilor contrazicînd total afirmaŃiile care le prefaŃează: comentariile politice ale bărbaŃilor sînt departe de a fi serioase. de exemplu. III. singura-mi fidelă spectatoare. Aspecte pragmatice ale dialogului literar 1.. 22). 3.

.. (Amici.nŃinut informaŃional.. între „dame" protocolul este mai simplu.3. aşa cum precizează autorul. fiindcă schimbul de saluturi nu determină cu necesitate declanşarea unor raporturi de comunicare. 132). Această parte este re-zultatrl combinării variabile a două tipuri de elemente cu funcŃie fatică: (a) saluturi sau formule echivalente. Măndica Piscupescu întrerupe brutal omagiile introductive: . 1. are impresia că a suportat mai uşor călătoria de la Văleni la Bucureşti pentru că „a conversat". Este caracteristică pentru schiŃele lui Caragiale adoptarea unui mod de organizare generală a textului similar cu acela al conversaŃiei curente. NiŃă şi GhiŃă: Salutare" (C. „Asta e mare dobitocie!"). Măndica: Vii tocma la pont" (p. — Ce dobitocie. 61). Atunci cînd interlocutorii nu se cunosc. „Fir-ar ai dracului.. protocolul de încheiere devenind inutil după menŃionarea poantei. Mache.. 233.. Numai în schiŃa Five o'clock. precum şi de circumstanŃele comunicării. să fiii!".. ne furnizează un inventar al temelor de conversaŃie fatică.R. 88). nerăbdătoare să-şi înceapă ancheta..).Pentru mine invitaŃia unei doamne aşa de graŃioase ca d-ta este o poruncă straşnică.]—.esenŃa" contribuŃiei conversaŃionale a personajului (cf. SituaŃiunea sau Amicul X.F. Lache". Şi madam SevastiŃa Stănescu. . „despre vreme. p. la care peste putinŃă să mă gîndesc măcar a nu mă supune" (Cadou. . iar domnii plasează o spirituală formulă de omagiu: „— Dacă nu veneai. cu mici variaŃii („Să fie ai dracului".'" — p. exprimă . 104 w— Gîndeam că n-ai să vii [.. el monologhează.— Cîte ceasuri să fie? — 11 şi 25. 103 „Fir-aŃi ai dracului. personajele „convorbesc"... păreri şi gesturi magi nare. în Five o'clock....). daŃi-mi voie . cu secŃiune introductivă şi de încheiere (vezi.. (b) SchiŃa Vizită. Formalitatea gestului e dovedită de deznodămîntul schiŃei. „formalităŃile de rigoare". 94). p. Incapabile să-si asculte colocutorii şi să-şi modeleze intervenŃiile în funcŃie de punctul de vedere al celorlalŃi. el vorbeşte tot timpul.. 137). sîntem în Capitală. Un astfel de personaj apare în schiŃa Atmosferă încărcată: cunoscutul de la berărie îşi împiedică partenerul să-şi exprime opinia. care confirmă valabilitatea glosei pe care ne-o oferă Caragiale în Rromânca: „Cînd vezi două moftangioaice amestecîndu-şi alifia de pe buze şi Ńocăinduse cu multă căldură. Asemenea teme intră în „protocolul vieŃii de societate". situîndu-se de plano în opoziŃie cu toŃi şi cu toate. scumpa mea amică. „Cele trei dame se sărută foarte afectuos" (p.. Fir-ar ai dracului! — La 12 fără cinci. 199).. de fapt.. de exemplu. amfitrioana îşi exprimă indirect satisfacŃia produsă de acceptarea invitaŃiei. însoŃind.. Reuniunile mondene presupun o gamă mai amplă a manifestărilor prilejuite de contactul participanŃilor. atribuindu-i intenŃii.. majoritatea replicilor sale. La fel se întîmplă în Situaiiune: Nae afirmă la un moment dat „mai vorbesc cu un prietin" (p.. exclamaŃiile: „Fir-ar ai dracului!" şi „Ce dobitocie!". mă supăram foc pe d-ta.E u: Madam Piscopesco. născută Vasilescu. subliniindu-se faptul că este vorba despre forme de comportare convenŃionalizate. (p. — Salutare. despre sorŃii agriculturii— [. din schiŃa îniîr-ziere. în realitate. — Se putea să nu viu." (p. cît şi între necunoscuŃi: „Muşteriul: Salutare. este semnificativă menŃiunea ş. cele mai multe au însă numai o secŃiune introductivă.frecvent colocutorul şi conti-nuîndu-şi netulburat tiradele. întrerupîndu-şi colocutorul şi respingînd orice cee foi mulată de acesta.] — Se putea să nu ascult.. neică. Mache: Bonsoar. Gradul de elaborare a părŃii care prefaŃează discuŃia este dependent de natura şi de frecvenŃa interacŃiunilor verbale dintre parteneri. funcŃia generală a acestor formule se subsumează unei strategii mai ample a stabilirii de contacte sociale. — 11 şi 25? . 233). (b) conversaŃie de rutină („conversaŃie fatică"). să fie!". de ordinele d-tale?" (łal! . contestînd anticipat valabilitatea afirmaŃiilor acestuia.. dar. de exemplu: . în fond. lipsite de orice co. 95). De fapt.— Salutare. fie pentru că replicile unuia dintre parteneri sînt stereotipe. lipsite de capacitatea reală de a conversa. 361). în Five o'clock. despre care se aminteşte în schiŃa Vizită .. O parte a schiŃelor au aspectul unor conversaŃii complete (confruntări). p. adică de acea maleabilitate pe care o implică aspectul cooperativ al oricărui schimb verbal. 214). să ştii că nu se pot suferi" (p. 255). p. multe personaje sînt. p.cl. (a) Saluturile sînt schimbate atît între „amici": „L a c h e: Bonsoar.cl. nene Mandache. despre criză ş. De obicei. madam Panaiotopolu?. neică" (DiplomaŃie.

are o motivare strategică. „DispoziŃia specială" poate fi mimată strategic. alegerea unei teme puŃin diferite: „cît e ceasul?".Ce mai nou?'".. sau „interogatoriul" la care este supusă madam SevastiŃa Stănescu de către amabilul companion de voiaj: „de unde veniŃi dv.. Am stat azi-noapte tîrziu la Cosman. pentru ca să se treacă apoi la tema crizei: „Este o criză. TranziŃia spre subiectul propriu-zis de discuŃie se face. Cînd figura interlocutorului reflectă o dispoziŃie mai puŃin obişnuită. SecvenŃa ne oferă. care poŃi pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă . — Grozavă! zic eu" (p...... de obicei... mergeŃi la Bucureşti în plimbare . p.. secŃiunea de introducere pe care o conturează. ec ai? te văz cam .. — Cum bine? Asta e bine?" (Atmosferă încărcată. 140).: „— Ce stai aşa pe gînduri? — Eu? pe gînduri? — Nu cumva te-a suprimat şi pe dumneata? — Ei. Am vorbii foarte mult de t i ne". 99).: „ — Ce mai noue? — Prost. frate? . Cf... p. „Şi . 219).. mănŃelegi. Ritualul este acelaşi în cazul întîlnirilor de la berărie. inclusiv formula de prezentare folosită de interlocutoare) nu deschide schiŃa. Sînt obosit. se duce dracului rapiŃa!" (p.. 96). Eu să te-n-treb pe dumneata. în conformitate cu cerinŃele politeŃii pozitive.. — Nu.. ci este prefaŃată de o secvenŃăati conversaŃională în care tovarăş de drum încearcă să descifreze semnificaŃia protestelor cu adresă incertă ale „cocoanii" (cf. la berărie. 129)." (Iniîrziere.. 214)..— Ce mai noul — Ce să fie? zic . Este o criză.Ai aflat ? M Ce? zic eu. distrat şi cam nervos. Daca o Ńinea aşa toată noaptea.... „Ce zici?"' sînt forma curentă de introducere în dezbatere. Care va să zică... De unde să tiu eu? .. (Amici.. p.. frate. 135). în cadrul unei singure unităŃi conversaŃionale: Unitate conversa-<j tională Sx _ . nu ştii nimic? Ce. a chestiunilor politice./' (Situa n ea. exploatîndu-s deliberat virtuŃile ei de a provoca un anumit tip de dialog. ci şi să le orienteze atenŃia în direcŃia centrului său de interes. întrebările .... interesul emiŃătorului pentru partener sînt menite să declanşeze confesiunea... printr-o întrebare. 136). maşer. Efectul nu este întotdeauna imediat. da rău!" (Bubico. De remarcat că. L: Nu prea am chef... ea îi permite „muşteriului" nu numai să iniŃieze un dialog cu comesenii necunoscuŃi. în mod obişnuit. „SînteŃi din Capitală?".R. a cărui identitate trece pe un plan secund.. p. „— Ei! ce zici? — Ce să zic? răspund eu . întrebările citate (şi răspunsurile. Cf." se deschide tot cu observaŃii despre starea vremii: „— Uf! zice amicul meu.. Tot în sfera conversaŃiei fatice se includ şi remarcele domn-ului (naratorul-autor-personaj) la adresa lui Bubico: „Frumuşel căŃel aveŃi.. 105 p. secŃiunea iniŃială este redusă la gestul baterii pe umăr („mă pomenesc bătut pe umăr cu multă discreŃie. 129). grozavă căldură azi! .. 106 In Ultima oră.." — p.. 140)...." (p. în C. întrebările urmate de o menŃiune exprimînd... ConversaŃia cu „amicul X . pînă la ziuă. în SituaŃiunea. definiŃia personajului. după cîteva momente de tăcere. p. . Este procedeul folosit de Lache pentru a-i impune amicului Mache tema de discuŃie: „M. p.F. nu dumneata pe mine" (Amicul X . de fapt.MiŃa Potropopesco îşi face intrarea la ceaiul de la Măndica Piscopesco cu replica „E un ger afară. M: Cu cine? L: Cu nişte amici .: Da .. — Te văz aşa . aştept pe soŃia mea. instalarea la masa unui amic este însoŃită de declaraŃia „Teribilă căldură a fost astăzi!". iar introducerea subiectului se face printr-o strategie anticipativă. 150). Ştiu eu? . în ultimul caz. Bine. şi nu mai vine" (DiplomaŃie. p. că nu-Ńi poŃi face o idee . monşer. zic eu cocoanii. aş! . 88).?".. dependentă de contextul situaŃional...

. protocolul despărŃirii de gazde. în fond. sărind din loc.] Ci te ceasuri sînt?. SecvenŃa a doua a secŃiunii finale constă dintr-un cuplu de enunŃuri: primul este o propunere. răspunsul obişnuit la un astfel de act. pretextează că este grăbit. 258). — Sapristil zice amicul meu. TranziŃia spre momentul salutărilor finale se face. receptată de destinatar. „a nu se conversa nimini cînd se citeşte!". La revedere!. şi trebuie să trec şi pe la Barbu.— [... 258). menite să creeze terenul lansării informaŃiei. oferind o caracterizare directă sau „prin ricoşeu'" a „eroului"' principal. în care acesta revenise la tema predilectă: politica. dezvăluind natura histrionică a personajului. Modul de asumare a iniŃiativei verbale. 258). o înfruntare pe acelaşi teren: la ironia amicului invitatul răspunde prin sarcasm. consoarta intelectuală a amicului."e (p. care nu pot pentru ca să mai merg. „eroul" schiŃei. 257)." (p.. a se revedea!" (p. 142). Procedeul este convenŃionalizat. care determină opŃiunea pentru o modalitate strategică de abandonare a colocutorului. Ora tîrzie poate servi drept pretext..zic eu cu un ton pe care filozoful meu îl înŃelege pînă-n fund.... . prin formularea unor constatări asupra timpului care presează sau a orei înaintate. de exemplu. — Dragă Mitică.. 132) — este relevat de faptul că ele întrerup o secvenŃă de inserŃie. pentru a scăpa de teoriile plicticoase ale interlocutorului. Aparent. secŃiunea finală reprezintă concluzia umoristică a întregii schiŃe.. Similară este funcŃia secŃiunii finale din Tal!. GhiŃă răspunde printr-un refuz indirect... Acceleratul pleacă la 5 şi 40. te las.Mitică mă duce pînă la sanie.. 133)...Aseară s-au prins lian. au îmbrăcat consecvent această formă: „a se asculta toŃi eînd se citeşte!". după cină. nici prin forma de expresie.. secŃiunea de i n c h e i e r e a unor raporturi conversaŃionale este în strînsă legătură cu deznodămîntul. Confruntarea secvenŃei de deznodămînt cu aceea care reprezintă coda schiŃei clarifică toate ambiguităŃile.. prin lectura ultimului ei studiu. să-i spui să nu uite de ce-a vorbit cu Nababul. 150) doi inşi.R.. mulŃumesc din suflet pentru buna ta invitaŃiune! am petrecut minunat — onoare (ie!" (p. în C. ca în SituaŃi unea: . Am promis lui Nicu să merg cu el la Sinaia. avansată de gazdă: „łal! nene Iancule!. este completat prin această imagine a reacŃiilor pe care le declanşează la ceilalŃi comportamentul său verbal.. Mitică!" (p. mulŃumiri şi complimente este respectat întocmai: „Sărut mîna crudelei Graziella. a cărei structură este mai complexă. prin comprimarea secŃiunii introductive. Mai am numai o jumătate de ceas." (p. în schiŃele în care apare.. 133). „a nu se căsca!" (p..— Naeî scuză-mă: e aşa de tîrziu. celălalt însă nu constituie. CircumstanŃele sînt cele ale unei reuniuni mondene. Portretul amicului.F. Motivarea strategică este întărită într-o replică ulterioară: „Mi-era aşa de somn. torturaŃi. în aceleaşi limite ale politeŃii pozitive.. este semnificativ pentru definirea tipologică a gazetarului colportor de informaŃii senzaŃionale. 257).. Caracterul strategic al scuzelor — formulate 107 ca răspuns la o propunere a partenerului („Ai la simigerie" — p. E tîrziu.. invocînd motivul consacrat al orei . încălcarea cerinŃelor politeŃii nu are însă gravitatea obişnuită. prin stimularea curiozităŃii interlocutorului. plăteşte tu... fără a se apela la vreo marcă de atenuare: „A se slăbi. cu intenŃia de a se sustrage de la plata consumaŃiei. care replică în acelaşi registru: „— De! nene Iancule.... Propunerea este respinsă. căci schimbul de replici constituie.. eu Ńi-om spus: aşa e în lumea asta — a se plăti or ce consumaŃiei" (p. 257). un bulgar şi un itaUnitatea conversaŃională cuprinde două schimburi preliminare (Si şi S2). sînt dublate în schiŃe de motivări strict conjuncturale. care include salutări. după ce se informează cît e ceasul. CerinŃele politeŃii pozitive. care trebuie negreşit pentru ca să mă culc" (p. — Cinci şi zece." (p. nici prin conŃinut. MenŃiunea pe care o face personajul revenind la postura auctorială: . servind celui care îl foloseşte drept punte pentru a-şi anunŃa retragerea. Concentrînd tirul ironic asupra acestui personaj.. Faptul că ambele enunŃuri conŃin construcŃii inf ini ti vale implică raportarea aluzivă la o sursă comună: Graziella.Mă grăbesc.. de obicei. Eroul din Amicul X. ale cărei mustrări la adresa neatenŃiei musafirilor. Am două halbe şi un corn. apar mărci ale precipitării conversaŃiei spre secŃiunea de încheiere: la propunerea „amicului" ocazional de a mai lua un rînd. conferă acestor formule o valoare parodică.

. protocolul final este ratat. orice colocutor este automat tratat ca un „amic". distruge „poanta" imaginată de comeseni şi suprimă astfel factorul care asigura coerenŃa grupului constituit ad-hoc... Leanca devansează din ignoranŃă întrebările judelui. fie că sînt în biroul unui avocat pentru o consultaŃie (Art. la începutul schiŃei. Fie că se află într-un tribunal... de exemplu. J u d." (p. 21â) sau la ghişeul unei instituŃii ca solicitanŃi (PetiŃiune). Norma sociolingvistică esenŃială. judecătorul formulează explicit regula accesului la cuvînt într-un proces: „Nimini n-are voie să vorbească pînă nu-1 întreb eu" (p. 34). în final Iancu Zugravu se substituie judelui cu intenŃia clară de a-şi oferi o compensaŃie pentru pierderea procesului. (mai aspru): Taci. este sistematic încălcată: personajele deschid vorba fără să fie întrebate.. d-ta Leanca văduva. opoziŃia dintre situaŃiile personale şi tranzacŃionale se neutralizează în favoarea celor dinŃii. uite.. domn' judecător. Replica marchează eşecul definitiv al autorităŃii oficiale... Leanca: Plătim licenŃa. Autoasumarea rolului de emiŃător. a „reperării" onoarei: „Las'că Ńi-o reperează domn'Mitică!" (p. Şi totuşi.. care. 214.: Te invit să fii cuviincioasă aici! Aici nu-i permis să dai cu tifla! 109 P r e v. deşi tînărul Lae Popescu este cel care vrea să divorŃeze. divaghează.: Ei.. 1966. Leanca: Care vine dumnealui.. cocoana TarsiŃa monopolizează ... Autoatribuirea rolului de emiŃător. enervat de intervenŃiile intempestive ale împricinaŃilor.: Taci! Leanca: Tac.. şi acompaniată de pupături („Nene! lasămă să te pup! (Se pupă cu magazionerul)" — p.1 în mod obişnuit.. „P r ev: Las-o paia! aia-i altă căciulă! (Judelui:) Aia a fost la politică. permanent subminate şi adesea ignorate. audierea părŃilor este dublată de înfruntarea lor nemijlocită.. domn' judecător.4. ca şi disputa directă cu partenerii pentru acest rol.Lasă-mă să-ntreb.înaintate („E cam iîrziu.. Judele: Ştiu." — p...: Bine. Jud.: Lasă-mă să te-ntreb. 35) sau chiar de ameninŃări: „Taci. de numărul acestora etc.. domnejudecător! ai văzut şi dumneatale acuşica ce pramatie e dumneei? Jud.Jud.." (p. 34) Nici interdicŃia formulată explicit de cel investit oficial cu autoritate nu o determină pe reclamantă să abandoneze procedeul autoînscrierii la cuvînt: . 35). interzice iniŃiativa verbală celor cu statut dependent.. da. este nevoie de insistenŃă din partea judecătorului: „J u d.. că te dau afară! Prev. 35)..'' (p... în JustiŃie. îşi întrerup colocutorii aflaŃi într-o poziŃie oficială. abandonînd tema „tranzacŃiei" în favoarea unor teme inadecvate si-tuaŃional. ca părŃi într-un proces (JustiŃie).. Leanca: Te las.. accesul la cuvînt este guvernat de reguli condiŃionate extralingvistic: de natura personală sau tranzacŃională a situaŃiei de comunicare (pentru caracteristicile acestor două tipuri interacŃionale. de statutul relativ al partenerilor.. (vesel): Bravos. că te dau afară!" (p.. neatenuată prin apelul la vreuna dintre strategiile curente ale politeŃii. fomeie.. în asemenea situaŃii. 1. p..Sk spuie ce comerŃ învîrteşte. Leanca îşi dispută rolul de emiŃător cu judecătorul. iar admonestările adresate unuia dintre ei — drept dovezi ale justeŃii atitudinii celuilalt: „Jud. care este nevoit să-i ceară permisiunea pentru a-şi exercita funcŃia: „Judele de ocol: Care va să zică.. sînt specifice dialogurilor din schiŃe. deşi. mîne am cantilene de dimineaŃă. rămasă deschisă.. [. căci în disputa particulară cîştigătoarea din instanŃă este învinsă. 37).. care dezvăluind întîmplător natura reală a relaŃiei dintre MiŃa şi şef.: Nu-Ńi permit să fii necuviincios aici'.i( (p. şezi şi taci. comunicîndu-i mai multe date decît cere procedura. purtîndu-se cu degajarea specifică relaŃiilor între egali. nu-nŃelege dumneei. eroii lui Caragiale nu au nici un fel de inhibiŃii. come rsantă de băuturi spirtoase.. 64).. 64).... Dacă. 34—38). Jud. în mod cu totul neobişnuit.36). inadmisibilă pentru împricinaŃi." (p.(aspru) M-ai înŃeles? L e a n c a (veselă): Hahahă! bravos domrijudecător!... 110 In Art. 36). în care arbitrul este luat pe rînd drept aliat de cei în conflict: „Le a ne a: Domn'judecător. vezi Gumperz. ce pretinzi? Leanca: Onoarea mea şi trei chile de mastică prima.. Jud.. Majoritatea personajelor din schiŃele lui Caragiale se caracterizează printr-o incapacitate funciară de a evalua natura situaŃiei de comunicare şi de a-şi regla în consecinŃă comportamentul verbal. desfăşurarea lui fiind oprită la intervenŃia „amicului".: Hahahahâ! Brav. Leanca: La Hanii Dracului. are motivări diverse. 36). săru'mîna.: Taci odatăl Leanca: Am tăcut" (p.] E păcat pentru mine. ş-acuma e beat. consumarea ultimului rînd este precedată de toasturi con108 clusive în sănătatea eroilor povestirii „amicului" : soŃia sa şi şeful. furni-zîndu-i cu maliŃie Leancăi soluŃia în problema.

. Discontinuitatea firească a enunŃurilor. deşi avocatul formulase î2... „Către Lae". dar.. de exemEi. printr-o tehnică asociativă specifică. un statut dependent..discuŃia cu avocatul. aş! unde poate aia să facă?" (p.] (răspuns la îi continuat) Tînăr ui: Şi este luxoasă. TarsiŃa nu acceptă multă vreme postura de auditor şi. de încercarea personajului de a utiliza unele strategii ale politeŃii pozitive: invocarea existenŃei unui teritoriu comun cu interlocutorul (o cunoştinŃă comună) şi tendinŃa de flatare a acestuia (menŃiunea despre rezolvarea de către avocat a unui caz similar)." —p. Faptul că personajul se pierde în amănunte îl determină pe avocat să reia întrebarea („In sfîrşit. deşi îl împiedică să dea răspunsurile cerute direct de avocat. familiaritatea purtării preotesei. Cu convingerea drepturilor plenare pe care i le conferă calitatea de mamă. 201). Motivarea Ńine.. tradusă într-o sintaxă incoerentă.p'! [.] Ce plîngeri pozitive şi întemeiate pe probe putem s-aducem contra soŃiei noastre? R (destinatar autoselectat) Cocoana: Berechet! : Cum? Cu martori. In afară de nume. cocoana consideră normală selectarea ei ca interlocutor şi încearcă să-şi continue expunerea: „El. ignorînd indicii clari ai destinatarului din următoarea întrebare a avocatului: „Copii aveŃi?"(p. îi şi R" fiind separate printr-o secvenŃă de inserŃie.. referirea implicată de dv. ceea ce prilejuieşte o nouă dispută pentru cuvînt între mamă şi fiu.|| T î n ă r u 1: Mai întîi. bat-o focul!" (p. dar aplicarea lor este defectuoasă. deşi are aparenŃa unui dublu dialog. 202).. (destinatar real) Avocatul Cocoana: Avocatul InserŃie \ piu. contrar oricăror norme. înaintea acestei intervenŃii."(p.l. . oferă ca răspuns o reflecŃie sarcastică: „Ei.. de fapt. nu-1 descurajează pe tînăr sau chiar sînt acceptate de acesta: i± „Avocatul: [. TarsiŃa îşi întrerupe brutal fiul: „Las' să spui eu" (p. cum stă chestia?" — p. cuprinzînd replici destinate fiecărui partener (vezi indicaŃiile autorului: „Către avocat". să spui eu" (p. 203). Ampla formulă anacolutică. Tot TarsiŃa este aceea care. 202). situat la graniŃa dintre aparte şi scuză. împiedicînd obŃinerea efectului scontat. care-i conferă.... eşuează... definitorie pentru Lae este socotită de preoteasă numai calitatea lui de fiu..Lae. 203). lipsită de adresă precisă („Ei! şi afacerea dv. 203). iară să aştepte solicitarea avocatului. Mama acceptă cu vădită neplăcere. încărcată de detalii inutile. : Ce-or să spuie.. dar şi prezenŃa formelor vorbirii adresate: „Az văzut acu. în virtutea calităŃii ei de ultim locutor. un monolog. 202). 202). invocînd un argument imbatabil: „Lasă-mă mamiŃoî ce? eu sînt prost?" (p. 203). 202). ia iniŃiativa prezentărilor. privîndu-1 pe Lae de dreptul la cuvînt. în esenŃă. este amplificată prin prezenŃa interludiului „U! Anghelica. 204) Dialogul dintre Lae şi avocat se desfăşoară „peste capul" cocoanei. eu vreau să dau divorŃ fiindcă n-o mai iubesc pe dumneei.. mangafachel" — p." (p.fiu-meu. este ambiguă). domnule avocat. mamiŃo..şi. arată că tînărul consideră satisfăcător „răspunsul" R2 la î2. răspunsul tînărului 111 este extrem de concis şi la obiect: „Eu vreau să dau divorŃ" (p. în sfîrşit. nu ajunge să furnizeze informaŃia aşteptată. ci deplasează conversaŃia într-un domeniu colateral (pricina MiŃei Zaharidi). rezultînd din schimbarea succesivă a destinatarului. 202).. în opoziŃie netă cu divagaŃiile TarsiŃei. bravos! dumneata ce ce să spuie . Tentativa lui Lae de a folosi ocazia oferită de o intervenŃie a avocatului. Avocatul: Dar dacă dumneei te iubeşte pe dumneata? Cocoana (pufnind): Em. La intrarea în biroul acestuia.. Continuarea răspunsului la îi. Lae Popescu" (p. Lae îi solicită mamei dreptul la cuvînt: „Lasă-mă. pentru a-şi asuma rolul de locutor. De remarcat că anumite intervenŃii ale preotesei. Lae prinde curaj şi cîştigă şi disputa următoare pentru cuvînt. cuprinzînd schimburi de replici între TarsiŃa — care-şi asumă nejustificat rolul de destinatar al îi — şi avocat. este. IntervenŃia ei. martorii? Cocoana: treabă ai? să-i înveŃi Martori găsim noi. la care recurgeTarsiŃa pentru autoprezentare contrastează cu laconismul prezentării însoŃitorului ei: „.. restabilind „ordinea" iniŃială.. neagreată de avocat.. 202.. din capul locului. deschide vorba despre scopul vizitei. în virtutea faptului că afacerea îl priveşte direct.

iar ancheta este concepută ca demonstrare a unei ipoteze. şi nu dreptul de a răspunde. Răspunsul este... Măndica: Sin.. lupta se încheie repede în favoarea TincuŃei: „Măndica (MiŃii): Ai fost aseară. cele două surori îşi dispută vehement statutul de locutor. tul. Ce-are a face acuma politica? Tînărul (rugător): Lasă. fiindcă ambele apelează la acelaşi mijloc rudimentar: apostrofa brutală. CompetiŃia dintre surori se desfăşoară simetric în cele două .. cocoană!". soro! n-auzi? TincuŃa (mie): Cu cin'... De remarcat desfăşurarea gradată a luptei dintre surori din prima scenă (de la interdicŃie urmată de solicitare. Vezi răspunsurile la întrebările: „N-ai luat zestre?" (p.. secondat de tînăr: „Avocatul (plictisit): łŃî.. „Victoria" Măndicăi şi. întrerupe peroraŃiile pe teme politice ale preotesei. ancheta este o confruntare între persoane pentru care rezultatul are o semnificaŃie directă. ci de moment. în anumite situaŃii.. totul depinde de abilitatea „anchetatorului". De aceea... respectiv. în care cronicarul monden Turturel. Măndica: Taci! (Mie:) Cu ce pălărie era? E u (încurcat): Cu. în principiu.Tot tu?" (p.. dar cîştigătorul este diferit. nu îşi poate dovedi nevinovăŃia.Nici eforturile conjugate ale avocatului şi ale lui Lae nu reuşesc să o facă pe TarsiŃa să abandoneze statutul de locutor.."(p. „Şi ce salariu aveaŃi?" (p. Măndica resemnîndu-se apoi să joace exclusiv rolul de gazdă. Ai fost aseară la circ? E u: Am fost. fiindcă i se refuză .. atît anchetatul cît şi anchetatoarea sînt neutri în raport cu faptele. precum şi protestele surorii mai mici.. 205).. la gest cu funcŃie prohibitivă.. în scena a doua.. a TincuŃei nu Ńin de tactică.? Măndica: Taci. Măndica: Taci. Ti ne u Ńa (Măndichii): Taci. 94). în prima scenă.. TarsiŃa continuă să se substituie lui Lae.. tu! Las9 să-ntreb eu.. Las' să-l întreb eu. în virtutea cărora prezenŃa unor persoane din afara familiei reclamă autocenzură. (MiŃii:) Ai fost aseară la circ. {TincuŃa vrea să mă-ntrerupă) 8 — C-da 1354 113 Măndica (aslupîndu-i gura cu mina): Cu o pălărie mare. victimă a furiei dezlănŃuite a subprefectului Gre"goraschko şi a maiorului Buzdrogovici.. la apariŃia MiŃei Po-tropopesco. lasă-mă şi pe mine. care nu vrea să se supună regulii impuse abuziv de Măndica: „T i n c u Ń a : [.. în scena a doua. Contrar regulilor de purtare civilizată. Mai puŃin obişnuit este faptul că obiectul disputei îl constituie dreptul de a pune întrebări. esenŃială fiind verificarea exactităŃii datelor care îl justifică. mamă! R (destinatar autoselectat) 112 Avocatul: Lasă.. care substituie expresia verbală): „TincuŃa: Ai fost. cu formularea interdicŃiei de a vorbi pentru parteneră (procedeul este folosit şi în situaŃii tranzacŃionale: cf. ExplicaŃia rezidă în caracterul de anchetă al dialogului iniŃiat de aceste personaje.scene" principale care compun schiŃa Five o'clock. excedat.. un drept pentru care s-a luptat cu înverşunare mai înainte. cunoscut (deci interesul pe care-1 prezintă este minor). JustiŃie). 204 — 205). Comportarea TarsiŃei Popescu în biroul avocatului nu diferă de aceea a Măndicăi sau a TincuŃei la five o'clock.. Ti ne u Ńa: Taci!.94). TincuŃa: Cine mai.. 205). întreruperea brutală echivalează cu contestarea dreptului la cuvînt al interlocutorului."(p. Este cazul schiŃei High-life.. madam Potropopesco? MiŃa: Da. Cf. secvenŃa în care avocatul.. Aceasta poate fi şi motivarea relativei uşurinŃe cu care sora mai mare cedează. dar întîmpină refuzul categoric al acesteia: „Cocoana (cu forŃă): Nu las! nu vreau să las! .] (Mie:) Era cu bărbatu-său? Măndica (TincuŃii): Taci tu! Ti ne u Ńa:' Apăi. ignorînd adresa neambiguă a întrebărilor avocatului. 96).'1 (p. care nu trebuie să-i sugereze prin nimic interlocutorului direcŃia investigaŃiilor sale. soro! .

..] — Domnule maior. 35). ~R.... formularea răspunsurilor declanşează un lanŃ de întreruperi. obsedate de propriile idei— puŃine şi fixe —.." (p. altele — apostrofe reciproce ale părŃilor în conflict.. reluarea ultimului cuvînt din prima replică a prefectului. 35). determină apariŃia unor secvenŃe de inserŃie. realizate de judecătorul în exerciŃiul funcŃiunii.4.: Cine se sparge?" „Leanca: Clondirul. sînt nerăbdătoare să şi le exprime..2. t \. întreruperile în Art.. iar acesta este obligat să discute pe rînd cu fiecare — este prompt sancŃionată de personajul care reprezintă autoritatea oficială.. îŃi rup urechile! — Dar. că zicea. judecătorul era emiŃătorul aşteptat). 35. Şi. Ea apare în schiŃe indiferent de natura situaŃiei de comunicare şi de statutul relativ al partenerilor. reluată din punctul în care a fost tulburată (după răspunsul prevenitului. 35). domn' judecător. Leanca afirmă: „care venisem tomn-atunci cu birja de la domn' Marinescu Bragadiru din piaŃă. 1. de exemplu: (a) „L e a n c a: Plătim licenŃa domn' judecător. 36). Relatînd... La început.. di madam Buzdrogovici.. Mai puŃin interesante ca structură. Abaterea de la regulile dialogului într-o situaŃie tranzacŃională de tipul celei descrise — părŃile nu pot interveni decît la solicitarea judecătorului. 114 Cînd. care întrerupe povestirea în curs prin î': „Pe cine să iei în birje?" (p....accesul la cuvînt. dacă-Ńi mai permiŃi di aieste.: Ce-are-a face domn' Mitică? Prev." (p. Faptul că judecătorul revine la primul interlocutor semnalează restabilirea relaŃiei dialogale iniŃiale. Cele două scene de dură admonestare sînt construite paralel. — Urechile! m-ai înŃeles? espice cVimbecilei Şi iese turbat... Alte întreruperi."(p. răspunsul la întrebarea suplimentară (R") şi continuarea răspunsului la întrebarea de bază (Ri): „Domn' Toma. 8e 115 f || L e a n c a : Să fie-al drac. de către acelaşi emiŃător./ II Prevenitul: Oleo! InserŃie <j j u d . Ambiguitatea produsă de sintaxa agramată a personajului determină o nouă intervenŃie a judecătorului.. 35). situată în secvenŃa de inserŃie. o nouă relaŃie dialogală. „cum s-au petrecut lucrurile" (p... recunoaştem două serii de întreruperi: unele fireşti. 81). pentru ci n-ai pomi nit nimica? [. este un semn al ignorării totale a partenerului) şi maior—Turturel: „— Atunce. domn' judecător!" (p. scurt mişcarea! [. de asemenea. ca acŃiune reparatorie. încă chiar domn' TomiŃa zicea să-1 iau în birje. Cf. — Mişălule! strigă Edmond. InserŃie j Ju d . îă. implicînd intervenŃia unei a treia persoane într-o relaŃie bipartită (judecător—împricinat). 34). (b) „Jud. formularea unei interdicŃii menite să suprime un dialog adiacent creează însă. continuînd însă relatarea legată de lă: „Clondirul... laă cererea judecătorului. sub forma î" „Cine zicea?" (p. 35). "r'"" ărT~ ceea ce generează o nouăeambiguitate şi declanşează o nouă întrerupere. tulburînd desfăşurarea normală a procesului4.7~ ărT~ întreruperile încetează numai atunci cînd personajul răspunde exclusiv la ultima întrebare (î'"): „Jud.: Dacă i-a plătit licenŃa. 34.se sparge.: prefect—Turturel: „— Altă dată." (p. Leanca răspunde la V. nu mai poate face obiectul unei acŃiuni reparatorii. e vorba de clondirul cu mastică" (p. 81. E păcat pentru mine. ci. marchează restabilirea raporturilor iniŃiale." (p. TarsiŃa prefaŃează întreruperea . Vezi. audierea reclamantei intră pe făgaşul firesc: întrebarerăspuns. Taciî || (Prevenitului) Nu e vorba de licenŃă. Replica întreruptă. 21â sînt legate de incapacitatea TarsiŃei Popescu de a respecta vreo regulă de distribuire a dreptului la cuvînt. după multe stăruinŃe din partea judecătorului. ea aparŃine unui personaj situa-Ńional lipsit de dreptul de cuvînt.. prin schimbarea interlocutorului. Personajele lui Caragiale nu sînt capabile să-şi urmărească interlocutorii.. soŃia me. Reluarea replicii întrerupte. în schiŃa JustiŃie.... urechile.] îi trage două palme vajnice şi iese" (p. în strînsă legătură cu disputa pentru accesul la cuvînt este întreruperea frecventă a unei replici în curs. Ri). IntervenŃia Leancăi conbină. Tăcerel (| Leanca: .

...." (p.. 12) sau adoptînd o atitudine confesivă (10). Cocoana: Apoi ai cunoscut-o dumneata pe mă-sa ce pramatie. care-1 privează flagrant de dreptul de interlocutor al avocatului. fără să mai simtă nevoia vreunei acŃiuni redresive.. Lae încearcă să cenzureze comportarea incorectă a mamei sale. daca . discuŃia dintre naratorul-autor-personaj (N) si „un cunoscute' (Că are aspectul neobişnuit al succesiunii unor replici prin care partenerii se corectează reciproc: 1 . în Atmosferă încărcată. replicile preiau funcŃia de corectare..] atunci să-mi dai voie să-Ńi spui . dar eşti.. au rolul de a iniŃia autocorectarea replicii precedente a colocutorului. şi de la normele atribuirii statutului de locutor într-o relaŃie care implică prezenŃa unui auditor... zic eu .. în mod obişnuit. mă-nŃelegi....... celelalte conŃin în structura lor elemente care. ipostaziat într-unui dintre personaje. Tînărul: Lasă-mă. Cenzura exercitată de avocat prin întreruperea peroraŃiilor preotesei: „Cocoana: [. 9 — Ce. să spui eu" (p. Cu excepŃia intervenŃiilor 1 şi 7.. Abaterea este dublă: de la normele care stabilesc o direcŃie univocă a exercitării controlului.. Lae .] PoŃi dumneatale.. naratorul-autor. Ulterior însă. mamilo. modificîndu-i însă direcŃia de exercitare: autocorectarea e substituită prin corectarea de către colocutor. mă-nŃelegi." (p. cetăŃean care te pretinzi . mamiŃol . 6 — Ba — zic — m ă iartă.[.. Cu toate acestea. 11).] şi sînt oameni. ridicînd tonul şi mai sus: 11 — Ce... 203). în cazul schiŃelor în care relatarea se face la persoana I. ceea ce trădează conştiinŃa culpei de a-şi asuma un rol pentru care nu este autorizată. Aoleu! vai de biata Ńara asta! [.. nu mă pretinz deloc. întreruperile — frecvente — au motivări diverse. nici una dintre replicile la care ne referim nu are efectul scontat.. întruchipmd un principiu raŃional... scuzîndu-se (6." (p... „Avocatul: Eşti însurat de curînd .. cari ar merita .... domnule! mă iartă! 13 — łal! strigă omul meu foarte supărat . 99)..— Ei! ce zici? 2 — Ce să zic? răspund eu . 9. Cocoana: De .. de a declanşa la partener revenirea asupra unor afirmaŃii anterioare...răspunsului lui Lae la întrebarea avocatului printr-o formulă de solicitare a permisiunii: „Avocatul: Ei! şi afacerea dv..] E pentru . nu .] auzi liberali! să nenorocească o lume de se hrănea . în sfîrşit .. ştiu şi eu 7 5 — Cum... 204) este justificată de statutul de autoritate pe care i-1 conferă natura şi datele situaŃiei de comunicare: Abuzivă este întreruperea avocatului de către clientă: „Avocatul: E vorba dar de a proba că lipseşte de la cea mai sacră datorie conjugală.] 10 —Să m ă crezi că şi pe mine .]): Las' să spui eu" (p. cum stă chestia? Cocoana: El . Ce-are a face acuma politica?" (p.. Avocatul ([.. Aceste elemente sînt specifice fiecărui partener: Cx apelează la întrebările-ecou. 7 — Nu e vorba că le pretinzi.. pe cînd N — conştient de faptul că intervenŃiile sale nu reprezintă complementul aşteptat al replicilor lui Ci — recurge la proceduri conversaŃionale cu funcŃie de atenuare.. 5. Cocoana ([. parc-ai fi străin... şi pe dumneata? . Bine. să zimbeşti şi să ridici din umeri.. ce catifea? . 8 — Nene. Tînărul: Lasă-mă. alături de emiŃător şi destinatar (auditorul nu are drept de replică). în sfîrşit.. conferit de acesta: „Avocatul:.. 202).]): łŃl . 205)..... ea uzurpă acest rol. 202). în situaŃiile de comunicare cu caracter personal. într-o relaŃie de tip tranzacŃional (de la su116 erior la inferior).. El.. [. 3 — Cum bine? Asta e bine? 4 — De! zic. întrerupîndu-i cîteva intervenŃii. încearcă să tempereze avîntul teoretic şi critic al colocutorilor..... 12 — Da nu ridic din umeri.!. domnule! nu zîmbesc. Tînărul: [.. nene: . care reiau formulările lui N (3. [. 117 . ştiu şi eu? Daca dumneata. după care se resemnează să accepte „regula" dialogului impusă de TarsiŃa. Amicii adinciŃi în dispute politice la berărie se întrerup unii pe alŃii..

transformîndu-1 ad-hoc în destinatar al tiradei critice." — p. mă-nŃelegi.. reprezentînd fie „guvernul bandiŃilor dv. nene? Este o criză.. Nae. ce poftiŃi dv. N le respinge ferm (enunŃurile din replicile 6 şi 12. — Ce se exagerează. pentru că este într-o dispoziŃie contestatară. „[•••] Dumneata nu vezi. pro guverna mentală.]" — p. fiindcă le-am spus şi dumnealor .. cum o ieşi o ceată de dalcauci...şi. în esenŃă. care...]" — p... prinzînd din zbor orice ocazie de a-şi completa expunerea („— în sfîrşit. întrucît Cx şi C2 sînt adepŃii a două poziŃii opuse: anti.. Corectarea pe care ar putea-o sugera replica 7 (care începe cu o negaŃie) este numai aparentă: reformularea afirmaŃiei din replica 5 îi agravează conŃinutul.. ca nişte cetăŃeni convinşi. 129.. care neagă afirmaŃiile lui Cx) din dorinŃa de a restabili adevărul. pronumele de politeŃe are valoarea inclusivă). zic. ci contestă... pentru a împiedica desfăşurarea unui raŃionament fals.. 100. Nae mă-ntrerupe: — Las' ea şi guvernul . De fapt. 99. de haimanale de-ale dv. dar şi pentru că este dornic să-si prezinte in exlenso teoriile.. NemulŃumit de rezerva calmă a partenerului (cf. care era peste putinŃă ca să prevază cineva o situaŃiune foarte tristă.. ele se datorează stării de nervozitate pe care i-o produce aşteptarea naşterii unui copil.. în uliŃă cu reteveiul.. "(pentru C2). care nu se asociază protestelor sale la adresa manifestanŃilor împotriva adoptării legii monopolului băuturilor spirtoase. 100. în virtutea cerinŃelor principiului politeŃii.]" — p. — Ce vorbeşti.. care?..Ce să iert! ..— [.] E ceva care poŃi pentru ca . respectiv.. semnificaŃia relativă a lui a se pretinde fiind substituită cu aceea absolută a lui a fi. Întreruperea replicilor lui Cx de către N este una dintre dovezile atitudinii sale cooperative faŃă de interlocutor: N încearcă să obŃină o corectare promptă a inadvertenŃelor din intervenŃiile lui Cx. politica este subiect de dispută la berărie.] Nu te mai lipeşti de Disconto .]" — p. constituŃia. Sursa erorilor o constituie faptul că Cx ia drept premise propriile sale presupoziŃii despre partener (5. Acelaşi tip de atitudine caracterizează comportamentul lui C2 (. adresîndu-se unui destinatar ocazional (replica 13). Cx nu este dispus să negocieze. Nae. — Lasă.. întreruperea replicilor lui N înainte ca acesta să fi exprimat vreo părere (perechile de replici 8 — 9 şi 10—11) relevă. Mărcile de atenuare care. fie „haimanale de-ale dv. [. [.Lasă. 131).. Nu mai merge.. iar cînd realitatea oferă proba evidentă a lipsei de obiect a contestării (replica 12) schimbă vorba. ca nişte laşi [.. 130) sau pentru că nu vrea să le alimenteze („[. întreruperile lui N." (p. guvernul o să . de asemenea. — Ba văz!" — p. Dumnezeu îl ştie şi pe el [. 130. că se mai şi exagerează . cu mine şi cu dumnealor toŃi (arată pe cei de la celelalte mese dimpre118 jur) să fi mers. replica acestuia „De. 129. dar să susŃii că sînt ale mele .. „[.. automatismul poziŃiei sale. înŃeleg să combaŃi pe haimanale." — p. Similaritatea discuŃiilor dintre N şi C1 şi dintre N şi C2. întrebările menite să clarifice referenŃii unor termeni introduşi ca descrieri definite: „[.[. şi eu şi dumneata şi dumnealor (arată pe cei de la mesele apropiate).... 131).. Cx îl integrează automat pe N în partida adversă („.. în conversaŃia cu C9). cu chestia economiilor . „[•••] pentru ce nu desfiinŃăm armata.1 adicătelea. are în text o funcŃie comică şi satirică. că se mai şi exagerează . nu poli pentru ca Zic: . respingînd ca absurdă orice opinie formulată de altul („—. Nae. prefaŃîndu-şi retragerea cu scuzele de rigoare: .. 100). — C e-i a i a?" — p. Subtextul atitudinii lui Nae îl aflăm în partea a doua a schiŃei: pofta de vorbă şi vîna critică sînt strict condiŃionate situaŃional. menite să declanşeze o corectare a erorii de către colocutor.]. amicii se întrerup unul pe celălalt clin motive diferite: naratorul-autor-personaj — pentru că nu înŃelege încîlcitele idei şi demonstraŃii ale partenerului (cf.." — p.o altă cunoştinŃă'' — p.. . oricare ar fi punctul de vedere exprimat de N.] fiindcă tăcem toŃi. care merge de la schema generală pînă la detalii (cf. declanşat de vestea fericitului deznodămînt. necooperativă: el nu Ńine seama de precizările colocutorului. nene!'4 — p. Şi în schiŃa SituaŃiunea... natura vidă a protestelor lui Cx. N este trecut dintr-o tabără în alta...... în conversaŃia cu Cl5 şi :„Ia să fi mers dumneata.... 131). nara-torul-autor-personaj îi întrerupe avîntul peroraŃiei.DiferenŃele nete dintre cei doi parteneri în privinŃa modului de a concepe conversaŃia explică substituŃia produsă. care aceea ce vezi că se poate petrece. interlocutorul său. Speriat de perspectiva de a face faŃă noului val de idei politice ale amicului. — Cari d u m n e a l o r?" — p.. . 11). domnule? se poate să spui astfel de absurdităŃi? .. ră-mîn fără rezultat. prefaŃează intervenŃia lui N sînt interpretate de C2 ca mărci ale forŃei unor ilocuŃiuni directe: „ — Iartă-mă.. guvernul .." (pentru Cx). în funcŃie de direcŃia în care se exercită verva "pretins polemică a partenerului. 100).]. 100) în relaŃia dialogală cu N. Atitudinea lui Cx este.

.. mă-nŃelegi. 181) sau ca rezultat al interferenŃei a două conversaŃii pe teme diferite. Efectul acestei situaŃii este o nouă serie de (întreruperi. mă-nŃelegi .. mâ-nŃe-legi . respingînd tema propusă de acesta: Rr . II Pentru ca să vie.....] — Ci stai.. pe cînd alŃii o combat «în numele principiilor moderne»" (p. monşer! — E tîrziu. dar. distinct de naratorul-autor.]. Lache se simte dator să-i replice amicului. 179). este nerăbdător să-şi întîlnească logodnica â dornic să apară într-o lumină favorabilă în faŃa viitoarei familii. destinate unui interlocutor neutru — chelnerul —. întrerupînd ădemonstraŃiile" acestuia: „—. 120 — Lache! — Ia să ştie că sînt judecători la Berlin! — Lache!! — Că în materie politică nu-Ńi este permis a mai întrebuinŃa violenŃa fără să mergi la ghilotină . IntervenŃiile lui. bruiază discuŃia în care se angrenează Lache. rolurile sînt inversa le faŃă de secvenŃa de la berărie: Lache este cel care întrerupe conversaŃia dintre Mache şi „dame". bătînd foarte tare în masă".]. întreruperile care urmează. Cînd orice asasin... Intrarea la berărie declanşează o reorganizare a raporturilor conversaŃionale. preocupat să nu întîrzie la cina de familie... bătînd în masă . dacă D2 este redat integral (v. 119 încercarea de a tempera setea de dezbatere a politicienilor de berărie poate veni şi din partea altui personaj. pentru ca să vie. sugerînd. rezultatul iiind o succesiune de replici nelegate între ele.. în acest caz.. ca să nu mai aibă cineva siguranŃa vieŃii în Ńara lui . în acelaşi timp. au în vedere destinatari diferiŃi: „— Ia să ştie dumnealor că este aici o justiŃie.. în acest ultim dialog. Scos cu forŃa din cercul amatorilor de politică. 179). se simte irezistibil atras spre Gambrinus. Mache. 179). motivarea este dată de divergenŃa intereselor de moment ale amicilor. deşi în contact direct. mă-nŃelegi .. nu se înscrie în acest cerc nici măcar printre auditori. iar Mache este cel care refuză deschis să coopereze cu Lache.. nu poate abandona tema care îl pasionează.] pentru ca să vie. Ri reluată De remarcat că... celelalte fiind rezumate ca scurte menŃiuni în stil direct: „Părerea lui Diaconescu găseşte la cîŃiva camarazi aprobare. birjarul — (. fiindcă emiŃătorii. cele două dialoguri fuzionează. — Lache!!!" (p.. ||— łalî Ńall! strigă Mache [. întrevăzută ca unică soluŃie salvatoare.. convertindu-1 pe Mache la rolul de interlocutor.. proaspăt logodnic. fie o tendinŃă de adaptare la interlocutor spre a fi înŃeles de acesta. fie efectul de „aducere la acelaşi numitor" produs de neobosita producŃie verbală a amicului.. în secvenŃa finală... — Mină mai iute. 180).. în schiŃa O lacună. Mimetismul său lingvistic (cf... RD." (p. Dialogul ILache — Mache (D2) capătă aspectul unei secvenŃe de inserŃie în dialogul Lache — colegi (Dă.[. nene! strigă Mache cătră birjar" — p. din Di nu sînt redate decît intervenŃiile lui Lache. supra).. „— [. semn al refuzului lui Mache de a accepta un asemenea rol.. care nu pot pentru ca să mai merg. (p.. în acelaşi timp. căci Lache îşi reia replica. se produc în aceleaşi forme ca în prima parte a schiŃei: ca replici cu funcŃie de bruiaj. adresate unui destinatar neutru — în acest caz. Pe măsură ce nerăbdarea lui Mache creşte. în timp ce Lache. — Tal! strigă Mache.— [. colegul. Mache. — Tal! lai!! [strigă Mache. din locul unde a fost întreruptă: Rd.. 132—133). care pedepseşte cu asprime orice tentativă. — Stai un moment. prietenul şi cumnatul său. Lachei — Ce tîrziu? — Nu face pentru ca să ne-aştepte . [.— Nae! scuză-mă: e aşa de tîrziu. Lache încearcă să continue dezbaterea pe tema lacunei din codul penal.] asta nici o umanitate nu poate pentru ca să fie! . folosirea aberantă a lui care şi a conjuncŃiei pentru ca) trădează o atitudine sarcastică. situate în punctele de intersecŃie ale celor două discuŃii.." InserŃie (=D2) (p. — .. la care participarea unui personaj este egal solicitată. Lache se integrează cercului de colegi adînciŃi în dezbateri politice.. mă-nŃelegi.

. sper. TincuŃa: Ba al dumitale. Georgeasca. sublocotenentul! || Eu (frigîndu-mă cu ceaiul. nu ştiu care Mitică . partea a doua constituie. — Eşti teribil.... MiŃa: Ba Ńi-am spus . zice Mache... cu maman...]: A! Lefterescu! Mitică al dumitale . Vasileasca. (Roza. Cf. Ogretinencile . 121 Di (a) (confirmarea prezenŃei la circ a cuplului MiŃa — Lefterescu)... — łi-a plăcut — zice Lache către Mache — Ńi-a plăcut d.. TincuŃa: Nu ..... nu era? Mi Ńa: Mitică? ... Diaconescu.. Lache .] || (Feciorul iese) TincuŃa (MiŃii): Era cineva dintre cunoscuŃi? M iŃa: ]\Iai nimeni . cînd vezi că şi popoarele cele mai civilizate . || MiŃa [... Lache. implicînd deci mai mult decît reluarea unui mod de construcŃie. parol! || Şi ce bucată domnişoară? (continuarea Di din punctul de întrerupere) O bucată totiă-... în acest caz.. obraznico! MiŃa: Ba al tău.." (p.. || O s-o cîntaŃi.... era multă lume la circ? MiŃa: Foarte multă. i InserŃie D2 — A! domnişoară .|| TincuŃa: Mitică . InserŃie? || M ă n d i c a (sunînd prelungit): Ce slugi dobitoace! || (=RD. MiŃa: Dintre bărbaŃi? (Eu trec repede din salonaş şi-mi iau pălăria. după un principiu de simetrie. Dumitreasca. Rd2 (refuzul RDi (continuarea Dx din cooperării) punctul de întrerupere) — Fireşte . Dintre bărbaŃi . Auzi dumneata! . către Măndica): Pardon. — Lasă.. mojico!" (p.. structural.M iŃa: Nu. şi încet): Tocma la pont? [... imaginea „în oglindă" a primei părŃi... || TincuŃa (MiŃii): Apropo. 182).. Stella confidente . TincuŃa: Lefterescuî ..) Di(f) l M ă n d i c a: Nu te-am chemat pe dumneata [. coniŃă.InserŃie D.... (Feciorul vine) sau reflecŃie fără adresă) InserŃie3 ( = Rd... nu mi-ai spus cine mai era la circ. TincuŃa: Cu maman? . — Lasă. — Eu nu-i înŃeleg. dar. întreruperile determinate de intersectarea a două conversaŃii marchează în schiŃa Five o'clock precipitarea acŃiunii spre punctul culminant. Ogretinencile .... 96—97). monşer..) || Măndica: Nu iei ceaiul? E u [.. eu. ca şi Atmosferă încărcată. M ăndica (împiedicîndu-mă să-mi iau pălăria. : Ba da.: ... SchiŃa este construită.... Era Costând ineasca..) Di (c) [ InserŃie4f (=D4) 1 Di (d) InserŃie5 J (=D2(b))| Dx (e) InserŃie6f ( = Rd.. Potropopescu cu absurdităŃile dumnealui .]|| TincuŃa: Şi . pe onoarea mea... căpătînd valoarea unui procedeu de evaluare internă a naraŃiunii. eu trebuie să . Bravo! || Eu (sculîndu-mă): Doamnelor. apare) j| Măndica: Ce faci cu ceaiul ăla? Roza: E gata. subreta. zice d... .

91).. Lache recurge la acest arsenal de mijloace pentru a-i alimenta permanent curiozitatea.. De remarcat diferenŃa dintre D1. care nu se încheagă.. Autoîntreruperea replicii se conjugă cu alte mărci ale ezitării: punctele de suspensie care precedă 123 în replica 1 subordonata. prostii ! ce să-Ńi mai spui ? . construit din segmente.. Ca şi în secvenŃa din Amici." (p. şi celelalte dialoguri: D2 este» un dialog discontinuu.. dar . declanşînd în mod firesc invitaŃia de continuare din partea destinatarului.: Dar ce?" (p.: Că e prea frumuşică şi prea tinără pe lingă tine. i-ai promis că-i scrii. dialog amplu.. Madam Panaiotopolu face încercări repetate de a întrerupe conversaŃia dintre nenea Stasache şi Mişu. 2 M. fie adresîndu-i-se direct lui Stasache şi propunîndu-i o altă temă de „reflecŃie" („ — Pe onoarea mea. — îi scriu mîine. procedeul defineşte o strategie a nesincerităŃii: ezitarea este un mod de a impune o temă de discuŃie. silindu-1 să completeze enunŃurile deschise (vezi infra replicile 2.L. 4 — Să ce"! ' 5 — Să mă laşi. — Nene — întrerupe madam Panaiotopolu — ai scris lui nenea Andrei? . Tot o funcŃie strategică îndeplineşte uneori şi autoîntreruperea replicii....tăspuns constituie un factor esenŃial de structurare a dialogului în schiŃe. mizînd pe capacitatea de deducŃie a interlocutorului.. schiŃele ne oferă exemple de situaŃii în care ."). de onoarea femeii amicului meu! 4 M... că te-a luat fiindcă era săracă.").. frecvenŃa punctelor de suspensie în intervenŃia 1 şi pauza de dinaintea conjuncŃiei subordonate care introduce propoziŃia-cheie din replica 3).. neîncheiat de emiŃător. să nu vii la concurs . fiindcă interlocutorul nu se manifestă verbal... încheiat. dacă vrei tu .5. fie. agasată de insistenŃa cu care soŃul ei subliniază asemănarea dintre briliantul „pierdut'' şi cel de la acul de cravată al tînărului meditator. 194). Eu . 2 — Ce să vreaul 3 — Eu Ńi-aş da Ńie trei-patru poli .. acesta dejoacă însă intenŃiile colocutoru-lui. nu întîmplător enunŃurile 1 şi 5 sînt suspendate la punctul-cheie. să nu te ştiu ce băiat de treabă eşti şi cît Ńii la noi . urmărind să testeze reacŃia partenerului. adresîndu-se tuturor invitaŃilor („PoftiŃi la masă!" — p« 200).: Că ce? 3 L.: Că .. în Ńine.122 Disputa dintre TincuŃa şi MiŃa (Di) nu pare a fi tulburată de interferenŃa cu discuŃiile secundare dintre Măndica şi alte personaje. în Triumful talentului.. Sub masca preocupării de a-şi menaja prietenul. întrebările 2 şi G sugerează o pauză bruscă a emiŃătorului în foi mularea enunŃurilor din replicile 1 şi 5.. enunŃul deschis. Mişule.: Cum! de onoarea ne vestii mele? 5 L.. interogaŃia ca formă indirectă de exprimare a refuzului." 6 M. permanent sau temporar coprezente în scenă (D2 —D4). sub aparenŃa intenŃiei de ocolire a acesteia: 1 . 4 şi răspunsurile 3. reluarea conjuncŃiei care introduce subordonata la începutul replicii 3? exclamativa eliptică.. că . Mişule ... Perechile de adiacentă întrebare.. Nu-Ńi permit. Strategia adoptată este de tip anticipativ. dar unitar tematic şi complet.. replicile întrerupte se caracterizează prin acumularea de mărci ale ezitării (cf.. căci schimbul de replici dintre cele două rivale este reluat sistematic din punctul de întrerupere şi se încheie conform aşteptărilor. dar succint. 5): 1 „— NiŃă . emiŃătorul încearcă să evite formularea directă a unei propuneri greu acceptabile prin obiectul ei. să te atingi. fiind strict alimentat de conjunctura de moment. Da! clar i-am tăiat nasul.. Dpuă categorii de întrebări sînt definitorii pentru modul în care comunică personajele lui Caragiale: (a) întrebările suscitate de inabilităŃi conversaŃionale ale colocutorului şi (b) întrebările declanşate sau formulate în virtutea anumitor strategii conversaŃionale.: Zicea de nevastă-ta . OpoziŃia dintre aceste categorii este numai parŃial valabilă. tu zici că eşti tinichea de tot ... autoîntreruperea replicii are un rol eufemistic. un mod de „a schimba vorba". mă-nŃelegi. iar D4 este un dialog cu structură compactă... 1. impacientată de eşecul stratagemei (Stasache reia firul discuŃiei întrerupte: „Pe onoarea mea. în schiŃa Amici. zic.. IniŃierea unui dialog diferit de cel în curs este adesea o formă strategică de comportament. să . eu am venit în Bucureşti cu ceva părăluŃe . D3 este un pseudodia-log. pentru a depăşi un moment critic intervenit în desfăşurarea conversaŃiei principale — ca în cazul inserŃiilor 1 şi C din pasajul citat — sau pentru a evita un subiect „delicat4e — ca în schiŃa Cadou...

. gătită. p.... —. de obicei insuficientă pentru partener. 214.-] .) şi. şi gătită.. referitoare la „explicaŃie".. R2=î'1" T i n c u Ń a : Lefterescu.? R" Cocoana: Care ai devorŃat-o dumneata de Pricopoiu. fie pentru că se introduc sub formă ele presupoziŃii informaŃii care nu aparŃin fondului comun interlocutorilor. 95. dînd fum pe nas şi făcînd cu ochiul): Ei! nu te mai face acu. Avocatul:. — Al ofiŃerului Papadopolinii.inabilitaŃile conversaŃionale capătă funcŃie strategică (vezi infra...."! R'2 Cocoana (rîzînd. MiŃa.. enunŃuri structurate eliptic. De aici frecvenŃa pronumelor şi a adverbelor interogative: cine. cocoana scoate din săculeŃul de mină o bucăŃică de zahăr [. O bătrînă mică. care (însoŃite sau nu de prepoziŃii)....R. p. care însă. pot fi considerate drept reformulări necesare ale acestei întrebări. revenirea la subiect. care conŃin numai glosări ale 125 indefinitului cineva din l[. referirea la o persoană prin prenumele acesteia este total inadecvată într-o situaŃie . Noi nu sintem mojici ca Bismarck. neavînd conştiinŃa greşelii.. p.. comentariul la PetiŃiune).. de remarcat că î2 declanşează. îx „Avocatul: Care cocoană. . Pe MiŃa. 202).." || (ibidem. (a) Erorile cele mai obişnuite pe care le comit personajele angajate în dialog sînt determinate de defecŃiuni în prezentarea informaŃiei. exemple de eşec al unor strategii consacrate (vezi infra. 124 MenŃionarea unor nume proprii este adesea sursă de neclarităŃi pentru destinatar: uneori numele nu trimit la un referent cunoscut acestuia. invers. p. vorbeaŃi adineauri de Bismarck. 94. al.] A venit cineva în lojă la ele? Eu: . o inserŃie dialogală). unde. (Five o'clock. urîtă. locotenentul. referenŃii unor componente de bază sînt nedeterminaŃi sau formulările sînt incomplete..... alteori ele sînt dintre cele mai obişnuite... menŃiunea din pasajul de relatare. Dîndu-mi această explicaŃie... comentariul la C." (Art.. pe Potropopeasca a tînără? || Rx E u : Da... T i n c u Ń a : Cu mă-sa. Măndica : . parcă-i o smochină uscată. î2 || E u : Care Mitică? Măndica: Eiî care Mitică. consăitriie o sugestie de autocorectare pentru interlocutoare. 95....] — A propos — zic eu — madam. în care destinatarul îx cere clarificări pentru a putea da răspunsul).F. 1ă' T i n c u Ń a : Mitică. mă rog? Rx Cocoana: MiŃa... de la CiulniŃa.... — Ha? zic eu. fie pentru că enunŃurile prezintă deficienŃe de construcŃie. Eu:... cînd... Avocatul (după o prefăcută sforŃare a memoriei): A! madam Zaharidi.„[. ce.] Ai văzut pe Miiai î2 [" ||E u : Pe sora matale ? /?2 [ M ă n d i c a : Nu.. subliniază ironic inabi-litatea conversaŃional a partenerei. — Ei î Ce e Bismarck? — Un dulău de curte. nu reacŃionează decît la elicitarea directă a informaŃiei). 219—220). de asemenea. ceea ce dovedeşte că acesta îi este total necunoscut). p. Eu (răsuflînd): Da" (Five o'clock..." (Bubico. î2 Avocatul: Care Mita... de! care ai devorŃat-o dumneata. i[ „Măndica: [... îx şi Rx sînt separate printr-o inserŃie dialogală. astfel îneît posibilităŃile de decodaj se multiplică: (1) referentul numelui necunoscut destinatarului: „M ă n d i c a : Nu era cu Haralâmbinal E u (şi mai încurcat): Cu care H a r a l âmb i n a ?. 1" şi î"'. Firească între intimi. — Bismarck al ofiŃerului Papodopolinii. marcată prin formula â propos. musafirul reacŃionează numai la descrierea fizică a personajului invocat... (2) mai mulŃi referenŃi posibili: li „Măndica: [.

Băiete. încercînd să stimuleze memoria avocatului.] Acuma sînt în gară la Titu [. subliniat de mimica şi gestica personajului (vezi indicaŃiile „scenice" din paranteze).] Cine. prin care amicul X.. în relaŃii de tip tranzacŃional. D. permiŃîndu-i nou-venitului să ia controlul întregii discuŃii. F.. In consecinŃă. Desemnarea unor personalităŃi politice exclusiv prin prenume este tactica obişnuită. pretinsul „amic" al stăpînului încearcă însă să-şi determine interlocutorul să accepte că presupoziŃia sa este corectă. nu Ńi-am spus?.: Care stăpîn.: Mitică?. D.: Nu se poate... Popescu". . 226). domnule? D. G.: Nu pot să ştiu.: Ba.. se operează cu numele de familie (cf. F. intervenŃiile domnului se bazaseră pe o presupoziŃie: „Stăpînul feciorului este domnul Costică Popescu". FratL cine e MiŃa asta? fă-mă să-nŃeleg..d. dacă nu cunoaşte soluŃia. o valoare strategică.: Care d. bine.. pe de alta. implică un subiect aluziv.: Al tău..: Ce să văz? D. peste poate!...: Şi mai cum? F... urmăreşte să sugereze interlocutorului că „este în termeni familiari cu toată lumea" (p. CumX nu ştii? Nu. introducerea a două descrieri definite: un nume propriu — Mita — şi un substantiv cu articol hotărît — şeful —. Am lăsat-o să plece cu şeful [. un anumit univers conversaŃional: . M. Faptul că negocierea privind prenumele domnului Popescu se încheie totuşi în favoarea feciorului îl determină pe domn nu să renunŃe.. D... Greşeala prezentării ca presupoziŃie a unei informaŃii unilateral deŃinute capătă. între Ghergani şi Conteşti. ci să complice „ancheta". A.: Cum.F...oficială. Costică? D.. frate" (p.: Fireşte. şi ultima intervenŃie a avocatului..: Apoi.: . Ce stradă e aici? "(Căldură mare.: Ba da..: li cheamă Costică? 126 F. vezi? F.. Costică.. Cocoana TarsiŃa dă lămurirea solicitată prin î2 pe o cale ocolită. Unu fără un sfert. Mita acu trebuie să fie. caracterizează o gîndire rudimentară. D. \ Nevastă-ntea.. în acelaşi timp.. în această schiŃă. N. F... se simte dator să-i verifice exactitatea. A. Costică seara la masă? F. A. Popescu. .: îl cheamă d.: Pe stăpînu-meu nu-1 cheamă d. nene? MiŃa. A. „eroul" schiŃei cu acelaşi nume.. „D.. N.: Stăpînu-tău.. Popescu. 61 — 62).] La cîte vine d.. funcŃionează ca declanşator al conversaŃiei între muşteriul necunoscut şi amicii care stau de vorbă la berărie. e propitar. care sugerează răspunsul cel mai simplu la î2). propitar. partenerul se află în permanenŃă în faŃa unui test: dacă optează pentru o anumită soluŃie. interpretarea domnului. cu atît mai mult cu cît. o halbă. MenŃionarea prenumelui Costică dezvăluie faptul că discuŃia anterioară dintre domn şi fecior nu avusese acelaşi referent.R. p. mai cum? D. în C. Mitică. Costică. domnule.M.: [. şi mai cum? F. impunînd. d. ca şi declaraŃia acestuia că nu ştie cum îl mai cheamă pe stăpîn par a sprijini..: Nu. pentru care esenŃiale sînt întîmplările şi circumstanŃele. 140).. care se dovedeşte falsă.. Respingînd ideea că greşeala i-ar aparŃine.. Contraargumentele feciorului: stăpînul său e „propitar" şi îl cheamă . D. Cît ai zis că e? G.: Nu-1 cheamă Costică Popescu? F.: Ei! şi dacă-i propitar? F.. D... Procedeul are o dublă semnificaŃie: pe de o parte. o aşteaptă de la locutor.

halal să-i fie!. Costică.. nici în acest caz nu se produce identificarea referentului.. Contrar aparenŃelor (indicarea unui nume în răspuns). — Cari dumnealor? — Dumnealor cu cari am fost [.. . 128 De remarcat că. — D. Nu numai acest răspuns. de altfel...... şi nu despre Mitică Dăscălescu dintr-a Vi-a (confuzia este efectul „lanŃului slăbiciunilor''). InstrucŃia.. ceea ce .„— Era şi Barbu.... îl credeam mai tînăr. — Ăl ăl alt. 142).. Filipescu? 127 — Ei.]" (p. în schiŃa Amici. ci întreaga desfăşurare a schiŃei dovedeşte că indignarea cocoanei nu are o Ńintă foarte precisă.. reprezentînd mai degrabă o stare de spirit (vezi şi comentariul care precedă „intrarea ei în scenă": »[. colocutorul cere lămuriri sau confirmări în legătură cu decodajul: „ — [. biletul domnişoarei Mari Popeseu vorbea despre un Mitică Geor-gescu. corectate cu binevoitoare superioritate de către amic: }j__ Nu l-ai văzut cînd l-am salutat?. Costică Ollănescu" (p.. 92). acelaşi procedeu de a controla corectitudinea interpretării informaŃiei receptate exprimă stupoarea interlocutorului... — Nu Costică Arion.. la cumnatu-tău" (p. cum mi-ai promis. la reapariŃia prenumelui cu referire incertă. p... — Dumnealor de la drumul de fier.] o cocoană scoate capul dintr-un vagon şi strigă. p.. da! şi Costică. cu multă indignare: Ce dobitocie!" — p. — L. DeficienŃele în prezentarea informaŃiei sînt uneori rezultatul unei construcŃii defectuoase a enunŃurilor.." (întîrziere. sînt posibile erori de predicŃie. 142). întrebările prin care colocutorul cere precizarea referenŃilor sînt determinate fie (a) de utilizarea unor substitute pronominale fără menŃionarea antecedenŃilor.. — M... domnule! mult o să mai stăm aici? jApoi. 214).. Internele.]" (SituaŃiunea.: La Fănică. Prudent. Delavrancea? — Da. răspunsul nu clarifică referentul (vezi repetiŃia lui dumnealor. (b) „— Sa fie ai dracului! zice cocoana foarte supărată. ambele tipuri de deficienŃe în construcŃia enunŃurilor apar — uneori în structuri anacolutice — în relatarea Leancăi despre împrejurărileă! care s-a spart clondirul cu mastică prima..: [. [. — Cine... întrebarea este o dublă glosă sinonimică a numelui. în cel de la doilea).]Alexandru." (DiplomaŃie.. 135). nu se poate ş t i : — Ce dracu.. şi Nicu. Adăugăm şi faptul că. — Mitică Dăscălescu!.. 232). Nu Ńiu minte să am vreun şcolar cu aşa nume" (LanŃul slăbiciunilor.: Da! — L. — Ollănescu.: La Fănică.] Dacă reuşeşte ş-acuma. 135). din clasa a IV-a. „— Să-i dai nota 7... înclinat să creadă mai degrabă că e vorba de o confuzie produsă de prenume: „— M.[.. Amicul meu rîde cum se rîde de un ignorant. p. — D.. în ambele cazuri. — Costică Arion" (p.. Costică. p. — Cine e ciufut/ — Nu-1 cunoşti! unul de la care vrem să cumpărăm nişte case.. Externele. 130). — Cui . că ăla e un ciufut. 141)... fie (b) de omiterea subiectului unui verb la persoana a IlI-a: a) „[•••] tindea le-am spus şi dumnealor. coconită? întreb eu. c ă-tră cine. — A! ă st a e Costică Arion? zic eu. şi prezenŃa indefinitului unul. în schiŃa JustiŃie... frate? — Lui Mitică Dăscălescu.: L a bărbatul sorii neuesti-mii! la cum-natu-meu ? — L.. Costică.. Cînd prenumele nu indică neambiguu care este referentul discursului.: Vrei numaidecît să ştii? — M.. în primul exemplu.] la cine a făcut infamul aluzie?1.. — C ar e Co sti c ă ? — Arion.

.. — La Voinea?. A!. în care cocoana Anica este dispusă „să coopereze" cu ginerele ei.determină repetate întreruperi interogative din partea judecătorului : „Le anca : [..[. Jud. O situaŃie opusă întîlnim în schiŃa Tren de plăcere. ci şi în situaŃii personale.] La Oppler te-am trimes eu pe d-ta? [.a i s' p u s ? — Mialache! eşti nebun? Nu Ńi-am spus că te aşteaptă la Oppler cu Vasileasca şi cu fratele Vasileaschii.] Să-i spui cînd s-o-ntoarce că 1-a căutat..2.: Cine zicea? Le anca: Domn' Toma. referitor la întreruperea replicilor).. (anacolut) J u d ... [. căruia.4.. — Pe cine? — Pe Voinea.a Ńi întîlnitără pe bulivar? — Cînd mergeam la Voinea. Destul atîta! mă cunoaşte dumnealui. Partenerul însă nu se dovedeşte întotdeauna cooperativ. dar „arta" ei conversaŃională este total deficitară: „— [.. Cînd ? Cînd o putea." (p.a găsit loc la Vasileasca ? — Cînd ne-am întîlnitără pe bulivar. omule! şi cu MiŃa... probabil. Jud... D. Georgescu.. ne-am întîlnitără.. F.. că zicea....] încă chiar domn' TomiŃă zicea să-Z iau în birje. pentru a lămuri împrejurările dispariŃiei doamnei Georgescu şi a „puiului". Ce spui.. soli-citînd prin întrebări completarea unor goluri esenŃiale pentru comuni9 — C-da 1354 129 care. Nu mi-a zis MiŃa că ne-a găsit loc la Vasileasca? — Cînd fi .] Eu v-am căutat la Mala Manolescu. Spune-i că să ne-ntîlnim negreşit. D... 1 130 — Vasileasca. 35) (vezi supra.. se sparge.. la Voinea.: Pe cine să iei în birje? (anacolutul determină folosirea pronumelui interogativ pentru animate) Le a ne a: Clondirul. intervenŃiile feciorului i se par indiscrete: [... — Ei! şi unde e acuma MiŃa? — Nu Ńi-am spus? — Cînd m i .... Numele d v ... aşa cum se întîmplă cu domnul din schiŃa Căldură mare.: C a r e a m i c ? D... sîntem prieteni.... că nu l-am găsit. 225). frate?. F..: Cine se sparge? L e a n c a : Clondirul... — Cînd v. Unde? Ştie dumnealui.. D.. domn' judecător!" (p. F. domnul Georgescu. Răspunsurile nu furnizează practic nici o informaŃie.. fapt care le anulează orice funcŃie comunicativă..?.. zare.: Ştie dumnealui!. Nu numai în situaŃii tranzacŃionale.. în parc. D. D. D. locotenent Mişu de la itidenŃă? — Dar puiul? ...] A!.. Daria Oppler nu puteai să vii?..] De cinci ceasuri de cînd umblu după dv. — Care Măndica? zbiară d. F.. şi dacă vede pe amicul F.. oferindu-ne o excelentă definire a personajului. dar le augmentează funcŃia umoristică.. comentariul asupra structurii răspunsurilor.a zis MiŃa că Ńi . în paragraful 1. Da să vie neapărat. Cine ? Eu. D.. Finea ne-am întîlnitără cu Măndica. interlocutorul poate încerca să corecteze inabilităŃile partenerului.. — După noi!...

Există situaŃii în care declanşarea sau formularea întrebărilor au o evidentă motivaŃie strategică.. de exemplu. precum şi caracterul nedefinit al referentului lui ce din replica 10).. Principala eroare pe care o vădesc replicile coanei Anica este aceea că se atribuie rol de presupoziŃii unor elemente — circumstanŃe sau persoane — care nu aparŃin fondului de informaŃii comun interlocutorilor.] Mai ales unul dintre ei nu te poate suferi. au un dublu efect asupra partenerului: îi alimentează curiozitatea şi stimulează tendinŃa sa firească de cooperare..] Da. ezitarea mimată este reflectată şi de abaterile de la maxima clarităŃii (vezi. Mache devine obiectul docil al manevrelor lui Lache... dar. . replica 6)... în secvenŃa 1. 9. frecvenŃa indefinitelor: articole şi pronume. Forma cea mai potrivită de a satisface ambele cerinŃe este întrebarea. provocînd întrebările amicului şi canalizîndu-le într-o direcŃie determinată de propriile sale intenŃii: 12 3456 7 „M. detaliile complet noi asupra grupului care aşteaptă la Oppler — în secvenŃa 5). mai nimic. de exemplu.. să nu vii la concurs.: Mai întîi..: [. . Finalul schiŃei aduce.. L. şi Ńi-e amic.— L-am culcat./. temporala şi.. dacă vrei tu. respectiv..: Da?.. să. 194). atît în planul ficŃiunii. fleacuri! Nu ştii cum sînt oamenii noştri? M. ca încercare de a-1 ajuta pe celălalt să-şi exprime gîndul. mai ales.: Cu nişte amici. M.: E! . ce ai? te văz cam.. cît şi în acela al lecturii.: Cu cine? L.. un comentariu care dă orientarea dorită de Lache investigaŃiilor amicului).] 131 8 L.11 M. în alte cazuri. atitudinea evazivă a amicului determină e-fectul scontat: implicînd conversaŃional faptul că lucrurile nespuse trebuie să fie neplăcute. 9 M. în acelaşi timp. în Triumful talentului. Sînt obosit. 11) sau glosarea enunŃurilor care se abat de la maxima clarităŃii (vezi replica 7). devenind deci o aserŃiune elicitată: „— [..: Ce-a s p u s ?" (p.. fără să-şi dea seama.. devenind o sursă de bază a comicului schiŃei.... Pauzele... ezitarea strategică atenuează forŃa unor ilocuŃiuni directe.a i spus? — Nu Ńi-am spus că am tras la Măndica" (p.. — Unde? {— Nu Ńi-am spus? — Cucoană! eşti nebună? cînd mi . îi permite lui Lache să preia iniŃiativa în discuŃia cu Mache... C e? L.: Adică.. partenerul cere completarea „golurilor" (vezi replicile 3. 5. introducînd date nesolicitate de acesta (vezi al doilea enunŃ din replicile 4 şi 6. întrebările lui Mache sînt cele anticipate de amic. care sugerează nesiguranŃa locutorului.. prezenŃa pronumelui mi-arată clar că este vorba despre o împrejurare unilateral cunoscută. 147 — 148). [. cum? mă vorbea de rău.. M. propunerea pe care GhiŃă i-o face fostului său coleg NiŃă ia forma de răspuns la întrebările acestuia.. nici nu ştii ce a spus. în diversele lor forme. de exemplu. — Sâ ce? • — Să mă laşi.. prin nedeterminarea formulărilor (cf.: Nu prea am chef.. dezvăluirea unei grosolane încălcări a maximei calităŃii. Am stat azi-noapte tîrziu la Cosman.:[... respectiv..: Cine-i al a? 10 L.este ambiguu).] Eu. aceste enunŃuri reprezintă tema „incendiară" pe care Lache vrea să o abordeze şi. în secvenŃele 5 şi 6. erorile configurează un anumit univers sociocultural... prea puŃină informaŃia pentru colocutor.. o abilă tehnică a insinuării. manifestată. bazată pe nerespectarea unor maxime conversaŃionale. pînă la ziuă. în acelaşi timp. în schiŃa Amici. repetarea formulei „Nu Ńi-am spus?" subliniază faptul că se consideră completă o informaŃie numai parŃial sau tangenŃial furnizată (vezi. Comportarea lui GhiŃă îşi dovedeşte deci eficienŃa perlocuŃionară scontată. furnizînd. de exemplu. în secvenŃele 2 şi 4.. mă-njura. La acestea se adaugă erorile de structură logico-gramaticală (în secvenŃa 3.. numele propriu funcŃionează ca declanşatori ai unor pseudopresupoziŃii. — Ce să vreau? — Eu Ńi-aş da Ńie trei-patru poli. de această dată. (b) Inabilitatea nu caracterizează însă modul de a discuta al tuturor personajelor lui Caragiale. Am vorbit foarte mult de tine. 88-89) Replicile lui Lache încalcă sistematic maxima cantităŃii. Bine calculată." (p. referentul pronumelui l.

nu cerea nimic. dornic să-1 ajute pe interlocutor să-şi amintească datele legate de petiŃie. îl determină pe primul locutor ca. MiŃa Potropopescu. aspect specific al cooperării între interlocutori. pe onoarea mea vă spun. strategia iniŃială este menŃinută. nu conduce la rezultatul urmărit. răspunsul obŃinut fiind . declanşată de reacŃia partenerului (a). atît ca autocorectare. într-o intervenŃie ulterioară. cuconiŃelor. prin care impiegatul încercase să-1 readucă pe domnul clin Petitiune pe tărîmul relaŃiilor tranzacŃionale. îşi dovedise ineficienta perlocuŃio-nară. TincuŃa revine asupra întrebării cu precizarea necesară: . Elementul de derută îl constituie răspunsurile la întrebările (notate cu 1) care deschid cele două secvenŃe. nemulŃumită de răspunsul MiŃei. ele creează iluzia că sistemul funcŃionează. de obicei.Dacă nu te superi." (p. Faptul că întrebarea „Ce pofteşti?". răspunsurile domnului nu furnizează informaŃiile aşteptate. 2 — Ce cereai în petiŃie? — Eu. (a) Autocorectarea este frecventă în cazul perechilor întrebare—răspuns. pentru că eu. 2 — Ce cerea în ea? — El. nu ceream nimic. 4 — Da a cui? — A unei mătuşi a lui. alege calea întrebării-ecou si a cererii indirecte de reformulare a „temei" introduse de TincuŃa: „T incuŃa : Mitică. 97). 95). 1 — Care prietin? — Unul GhiŃă Vasilescu. Obiectul corectărilor îl constituie. 166).. pentru a evita declanşarea conflictului: na132 A ratorul-personaj adoptă calea procedurilor convenŃionale de eschivare: Sa mă credeŃi. îi poate sugera calea de remaniere a enunŃului. în Five o'clock. încă un pahar. Atitudinea cooperativă a impiegatului.. sînt false: 1„ — [•••■] Cum te cheamă pe d-ta? — Nae Ionescu. nu era? MiŃa: Mitică? Nu ştiu care Mitică.. B 133 1. 167).6. care. în acelaşi timp.. Un răspuns considerat nesatisfăcător de cel care a solicitat anumite informaŃii poate constitui pentru acesta indiciul unei formulări deficitare a întrebării şi. care admit mai multe interpretări.. nu cerea nimic? — Nu cerea nimic. 4 — Da a cui? — A unui prietin. 166)." (p. Orice răspuns reflectă modul şi măsura în care a fost înŃeleasă întrebarea. să adauge o glosă: „Spune: ce pofteşti? Aici n-are voie să intre nimeni fără afaceri. în schiŃa Five o'clock.întrebarea apare uneori nu ca reacŃie a destinatarului anticipată de locutor. primul eşec (secvenŃa A) nu declanşează bănuiala unei posibilităŃi de repetare... Corectarea replicilor. eficienŃă confirmată în toate împrejurările anterioare.. optează pentru soluŃia cea mai simplă: întrebarea.." (p. Considerat drept o întîmplare. Ce afacere ai? (p. Structura perfect paralelă a secvenŃelor dialogale A şi JB sugerează încrederea impiegatului în eficienŃa chestionarului de rutină. Autorul întrebării este.. că nu pot să zic. ci ca mijloc de autoprotecŃie la care apelează din proprie iniŃiativă colocutorul. Aceasta pentru că presupoziŃiile pe care se întemeiază „ancheta" funcŃionarului. 3 — Cum. mi-e sete al dracului" (p.. DiscuŃia dintre impiegat şi solicitant din Petitiune este o ilustrare a eşecului unora dintre cele mai obişnuite strategii conversaŃionale. ambii musafiri — independent — încearcă să cîştige timp de gîndire. în aceste condiŃii. nu era petiŃia lui. 3 — Cum? — Nu era petiŃia mea. întrebările prea generale. intuind importanŃa răspunsului solicitat de gazde. cît şi ca rezultat al intervenŃiei explicite a acestuia (b). deşi normale. este reprezentată în forme variate în schiŃele lui Caragiale. Răspunsurile la întrebările ulterioare (2—4) anulează însă valoarea informaŃiei furnizate de primele răspunsuri: numele domnului şi al prietenului nu au nici o importanŃă pentru rezolvarea problemei petiŃiei. încurajînd continuarea aplicării lui. rivala TincuŃei la afecŃiunea sublocotenentului Mişu Lefterescu. iniŃiator şi autor al corectării.

pentru că enunŃul considerat era corect. ce să mai zicemî Ńi-este ca şi un frate...i s î n t lat ă.. Dintre bărbaŃi-.F. pe un an ori pe şase luni? — Da. — Nu.. 134 Cererea de reformulare a enunŃului nu poate fi satisfăcută. întrebarea are uneori funcŃia de a sugera locutorului necesitatea autocorectării unui enunŃ. contravenind cerinŃelor politeŃii prin faptul că presupune contestarea unui aspect al competenŃei locutorului...: Dacă-i fratele MiŃii!. completîndu-se reciproc. abonament. '— . domnul e. onoarea? — Cu studenŃi! strigă băiatul.] de şef încai. Nenea Mandache... inexact înŃeleasă de cel nou-venit: G.. — N u . 65). enunŃarea asertivă imprudentă a unei presupoziŃii atrage corectarea brutală din partea celui lezat: „— Mă iertaŃi. 232). Neîncrezător în memoria profesorului. amicii din C. mă rog. nene Mandache. n-am nici unul Mitică Dăscălescu în cursul inferior... Nu fiu minte să am vreun şcolar cu aşa nume... solicitări de autocorectare a partenerului.F. o dată ce Ńi-e cumnat. discuŃia se poartă în trei... (p. "(p. NiŃă încearcă să gloseze întrebarea lui GhiŃă.. nu pot să creadă că povestirea care i-a amuzat copios este. respinge vexat modul în care redactorul „Moftului român" interpretează cererea sa de a-i trimite acasă revista: . interpretînd la fel povestirea comeseanului lor... MiŃa : Ba. Eşecul acestora determină reacŃia finală.— Mitică Dăscălescuî. (b) Corectarea explicită de către colocutor este mai puŃin frecventă în comunicarea curentă. de fapt.: [..— Vi-l trimit. cu cine am. Ogretinencile. amicul îi solicită indirect o revenire asupra declaraŃiei iniŃiale: . dar cei doi amici. Nu întotdeauna însă presupoziŃiile interlocutorului se verifică.R. monşer? de la prieteni ceri ab o n ame nt?.R. Da şeful ce fel de o m e ' Foarte bun băiat. dar tata dumilale.. abonament? — Nu zici că vrei să te abonezi'! să — Ce abonament. intervin alternativ. în Atmosferă încărcată.. nu mi-ai spus c i n e m a i era l a circ..: Cum cu mn atf A. Şi se uită în cataloage. Victime ale propriei lor fantezii. dumneata se vede. 97) în C. Similară este situaŃia în LanŃul slăbiciunilor.." (p. — Cum. Nu adică de bun. 135 . — Nu se poate! — Să vedem. TincuŃa: Nu. — Bine.. lipsită de poantă: „A.. A.. 64). domnilor. îl vrei pe un an ori pe şase luni? — Cum. d a r ce fel de om e ? în vîrstă ? (p. Glosarea se face prin respingerea interpretării date şi prin sugerarea domeniului în care trebuie căutat răspunsul aşteptat.C e mare lucru! un număr mai mult ori mai p u Ń i n" (p. 101—102).Sintem camarazi. — Care tată? — Dumnealui l Şi arăt pe omul cu barbă. Ńi-am spus.. IniŃiată de interlocutor. în schiŃele lui Caragiale. strigă omul răguşit. întrebările lui Mandache sînt.. trebuie să fie în cursul superior" (p. ai făcut confuzie.TincuŃa (MiŃii): Apropo.. din DiplomaŃie... dar. ca' va-s' zică! N. în fond. acest tip de corectare reprezintă una dintre numeroasele modalităŃi ale comicului... 214). autocorectarea sperată se dovedeşte a fi lipsită de obiect. N.

Şi zicînd acestea. trebuie să fie o greşeală! poate că n -a Ń i văzut b i n e p robei el" (p. NiŃă GhiŃescu. atrage reacŃia agasată a partenerului. 136 Dacă testul infailibil al verificării probelor este numai sugerat în prima intervenŃie a lui NiŃă (vezi formularea solicitării ca ipoteză). 198). cînd a ieşit întîi moda asta la copii — marinei. — Ei! ziceŃi voi cum ştiŃi. disputa dintre domn şi fecior are un obiect surprinzător: numele proprietarului casei şi numele străzii. pe cine o să numească?" (p.. — Apoi de! n-a învăŃat toată lumea carte ca d-ta! zice mam'mare. 196). că sînteŃi proaste amîndouă! întrerupe tînărul Goe.: Ba da" (p.. şi dumneata eşti de idee că se găseşte?" (p. in cea de a doua este cerut direct (vezi forma imperativă a enunŃului).... adesea dinspre inferior spre superior. ei rare humanum est. 198).: Al tău. 196). s-a dus de mult bunul ei!. Corectarea explicită se produce şi în situaŃii în care colocutorii nu au statut egal. zise NiŃă atins. 207) introducînd prin forma de vocativ o presupoziŃie falsă(» dumneavoastră sînteŃi necăsătorită).. Amicul meu rîde cum se rîde de un ignorant.. 214....226). pe care camaradul lui NiŃă-1 cunoştea bine.. a scos din buzunar un plic. D.. domnule.. GhiŃă NiŃesen" (p.. F. — Da cum. F. 207). probă fiind glosat ca „scrisoare de recomandaŃie": .. 120-121). din schiŃa Triumful talentului. biata fatăî.. domnule? D. C o s t i c ău (p.." (p.confundasem. cu superioara bunăvoinŃă pe care i-o dă condiŃia autoasumată de insider în raport cu lumea oamenilor politici.. este supusă unei corectări din partea destinatarei: „Nu sînt domnişoară.. slavă domnului! să fie cît de ai dracului. — Vezi.. şi din plic a tras o scrisorică [. declanşează o nouă glosare.. în schiŃa Ari. în ciuda superiorităŃii sociale a acestuia: „F. 196). D..: Nu.. caligrafie am.în adevăr. întrebarea avocatului „Dv. — A! ă s t a e Costică Ar i o n? zic eu.. nici marinei. NiŃă GhiŃescu!" (p.. replica acestuia: „— Ba nu! zic. în Căldură mare. e strada PacienŃii. îl credeam mai tînăr... nu ti-am spus că nu se zice marinei! — Da cum? — Marinai. d. 227). — M ar in e r....: Nu. mă-nŃelegi? Am zis bine: a reuşit d. 198). domnişoară! "(p. care-1 determină să respingă categoric soluŃiile partenerului. Costică. pe cînd GhiŃă nu ştia ce să crează. determinată de absolutizarea unei aprecieri subiective (» dumneavoastră sînteŃi foarte tînără). care dispunea şi de o recomandaŃie. Costică. încrezător în faptul că manevra de a iscăli proba de caligrafie cu numele amicului. domnule director! v-aji înşelat! uita-Ńi-vă la probe!" (p. nu e asta. Nu se zice nici marinai. obiectul corectării îl constituie formele codului lingvistic însuşi: „— Vezi ce bine-i sade lui — zice mam'mare — cu costumul de marinei! — MamiŃo. corectare reluată şi amplificată cu detalii de popa Petcu: „Nu mai e de trei ani domnişoară.. Asistăm la corectări succesive. Goe. ¥. a reuşit d. dar derutantă prin laconism.— în fine.]" (p. Vezi?. 207). „F. Aşa e!.în schiŃa Cadou..: Atunci..: P e stăpîn u-m eu n u-l cheamă d.. vedem..Să.." corectează." (p. 195). Aşa se zicea pe vremea mea. 142). va asigura fără greş succesul acestuia la concurs: „recomandaŃie ai. sub forma unei întrebări de verificare: „— Din contra? care va să z i c â.. deducŃiile greşite ale interlocutorului: „— Nu l-ai văzut cînd l-am salutat? . Cu aparenŃa unei corectări. domnule.. Faptul că superiorul se supune se explică însă prin interpretarea ultimei formulări ca aluzivă. operate de persoane cu statut de inferioritate într-o ierarhie întemeiată pe . se simte în posesia tuturor atuurilor pentru a contesta rezultatul anunŃat de preşedintele comisiei. pentru a insista asupra obligativităŃii corectării: „— Nu se poate... „— DaŃi-mi voie. Costică Ollănescu" (p. nu se găseşte" (p. din contra" (p. în Dl.. — Nu Costică Arion. domnule director..: Ba-i asta. feciorul are avantajul certitudinii. obŃinînd cîştig de cauză: „— Ştii că ai dreptate dumneata?.: Care stăpîn. „Amicul X. eu zic cum am apucat. şi în pofida reacŃiei acestuia: „-— Domnule! nuŃi permit să fii rău crescut!. glosarea tăcerii naratorului-autor-personaj de către nenea Stasache: „— Adică dumneata zici că.. procopsitule? întreabă tanti MiŃa cu un zîmbet simpatic. 196).. 196)." (p. sînteŃi fiica părintelui.

. 154) h schiŃa O cronică de Crăciun.e fi r /. cu abilitate.'p t ă i i el — Cum? — La lăptărie. să creeze — în conformitate cu exigenŃele politeŃii negative — impresia că transmiterea datelor nu constituie o iniŃiativă a emiŃătorului. pentru a difuza tot o ştire falsă.Ei? podul de la Cernavoda.Podul de pe Dunăre...Ei? podul de pe Dunăre .. în finai.ăsta. 164).E mai lată decit toate! . prin verificarea disponibilităŃilor de reacŃie ale partenerului. . m a mitica şi tanti MiŃa au promis tînărului Goe să-1 ducă-n Bucureşti de 10 mai" (p. frate? "(p. a cărei formulare o lasă însă.. traducînd intenŃiile autorii lui de portretizare socială şi morală.7. 150) Procedeul este menit să stimuleze curiozitatea interlocutorului şi.. în virtutea convingerii exprimate de personaje că vîrsta este invers proporŃională cu gradul de instrucŃiune. reluînd în răspuns forma necesară: ... diplomaŃia directorului „Revoltei naŃionale" se defineşte prin combinarea mai multor strategii anticipativă.. avem filtru61 (p.. — Care va să zică. care e deprins cu vorba lui d. amicul (naratorul-autorpersonaj) are confirmarea intuiŃiei câ totul este pură invenŃie.Podul de la Cernavoda.Nu-nfelegit . Controlînd autenticitatea ştirii. . SoluŃia acceptată este cea propusă de cel mai tînăr dintre participanŃii la discuŃie. implicînd . chelnerul din Inspecliune glosează pentru neiniŃiaŃi răspunsul unui obişnuit al localului: „— Şi nu ştii unde a plecat? — . menite să împiedice refuzul subalternului de a îndeplini o anumită solicitare: prezentarea indirectă a solicitării drept anunŃ (Să. Impresia de autentic conversaŃional pe care o creează schiŃele este şi rezultat al faptului că scriitorul apelează la strategii şi proceduri caracteristice schimburilor verbale curente. — Da. 137 şi situaŃia şcolară a „eroului": „Ca să nu mai rămîie repetent şi anul acesta. . este specifică schiŃelor ai căror eroi sînt gazetari.Da. căci manevrele interacŃionale ale personajelor sînt modalităŃi de manipulare a cititorului... .Ei? . in grija interlocutorului: 138 __ [.Ai aflaŃi — Ce? zic eu..... mam'mare. 1.. FuncŃionarul din Petitiune îl corectează discret pe solicitant. . 189).Acu am vorbit cu ministrul X.. Vîrsta apare invers proporŃională şi în raport cu deferenta (mamiŃica adoptă formula reamintirii unei corectări anterioare. cum ai ghicit?" (p. în această schiŃă.A sărit în aer?!! .. realizate în forme convenŃionalizate de uz. Corectarea lingvistică intervine în schiŃe şi în momentele în care starea tulbure a personajelor le împiedică să articuleze precis cuvintele.. prefaŃează lansarea unei informaŃii senzaŃionale prin cumulul unor mişcări obişnuite de anticipare a unui anunŃ: „.Ce? . pe cînd Goe „prefaŃează" corectarea cu o apreciere nefavorabilă la adresa colocutoarelor).?..] Dar ştii ce am aflat eu? . tălmăceşte chelnerul. prefaŃarea anunŃului printr-o mişcare de testare a atitudinii colocuto-rului (S2) şi controlul atitudinii acestuia printr-o mişcare de Dezarmare.. — E fii r. De remarcat însă natura dublă a demersului strategic. considerate importante. zic eu.Da. în acelaşi timp. ci răspunde solicitărilor partenerului.Cu ministrul X!? . Pregătirea anumitor mişcări conversaŃionale. reporterul este bătut cu propriile sale arme: amicul apelează la aceeaşi strategie — suprasolicitată însă — . precizînd relaŃia dintre plimbarea la Bucureşti. S-ar putea vorbi... . nu ştii nimic? — Ce. 120).criteriul vîrstei... Reporterul din Ultima oră!. şi de o „supercorecŃie" implicită din partea autorului care-şi trădează de la început atitudinea faŃă de axioma superiorităŃii intelectuale a lui Goe. . Mitică" (p.

interludiul cu anghelica. eşti designat să faci ziarului nostru un important serviciu" (p. — ascultă-mă pe mine („Este o criză care. Piepertoriul lor este cuprinzător: (a) proceduri de reliefare: — cînd Ui spui („E lucru mare. — Dă-mi vreo cîtiva centimetri" (p. prin deturnarea funcŃiei strategice specifice a unor mişcări dialogale se creează surse suplimentare ale comicului.n)." (p. care marchează pauze în structura informaŃională a enunŃurilor. mă-nŃelegi. — Stimate domnule Caracudi. ce pot zice că la rîndul meu.C. determinat de valorificarea potenŃialului maximei calităŃii de a influenŃa atitudinea colocutorului (sinceritatea satisface cerinŃele politeŃii pozitive)." — Situatiunea. Efectul discursului nu este însă cel dorit. care de atîta timp ne-ai dat ea reporter dovezi de strălucită imaginaŃie.R.. 230) şi obligîndu-şi amicul să formuleze direct solicitarea: „Ce notă vrei să-i dau pîrlitului tău de protejat?" (p. cînd îŃi spui.. important (serviciu). care impersonalizează pe autorul acŃiunii).. mai ales.. ReacŃia interlocutorului este cea aşteptată: solicitarea specificării nominalului indefinit: „Care (important serviciu — n. fie componenta interacŃională. care mi-ai dovedit totdeauna.] — Da.] — Este.F. fără să dezminŃi niciodată o afecŃiune..elogiul calităŃilor sale deosebite (S3): . nene Caracudi — p. 129). mişcările de Amplificare a unui act comunicativ iniŃial nu mai îndeplinesc rolul strategic de clarificare a semnificaŃiilor acestuia. formulele folosite în alte împrejurări de director către Caracudi: nene — p. devenind substanŃa propriu-zisă a intervenŃiilor personajului. domnule director?" (p. Caracterul strategic al mişcării iniŃiale de Motivare. concepută ca formă de captatio a interlocutorului (paralela cu situaŃia altei cliente. dar au un rol în perforrnarea actelor ilocuŃionare. ci complică firul discuŃiei cu secvenŃe parazitare.. la încercarea de a-1 relua. 202). — Atunci. du-te-acasă" (p. performate direct în virtutea posibilităŃii de a exploata apartenenŃa comună de grup. dumneata. 229).63)... 84) „— Iaurt oi? [. 243.. 237). după cum sînt orientate spre emiŃător (procedurile de reliefare) sau spre receptor (procedurile de flatare). De S3 sînt legate formula protocolară de adresare (cf. slobod? [.. nu ştiŃi.."....în fine. 237). ştiu cit pot conta pe amiciŃia ta şi nu-mi permit a mă-ndoi un moment că în cazul de faŃă. iiindcă. Mişcările de Amplificare sînt convertite astfel la o funcŃie comică. care deviază însă rapid într-o mişcare de Amplificare. . al cărei caz a fost soluŃionat de avocat). a „eroinelor" sale — de a încălca maxima cantităŃii. mişcarea de Dezarmare a interlocutorului poate atenua forŃa unei mişcări de Motivare.. 230) în anumite schiŃe ale scriitorului. este consolidat de acumularea formelor flatării în enunŃul care concretizează mişcarea ulterioară de Dezarmare a receptorului. cocoana TarsiŃa Popeasca face uz mai întîi de o mişcare de Motivare: „Uite la ce-am venitără noi la dumneata" (p. de o chestiune care mă inte139 resează în aşa grad.. de S2 — prezenta indefinitului un înaintea grupului nominal care denumeşte generic acŃiunea solicitată. Lf. de S± — folosirea lui eşti designat în loc de îŃi solicit (vezi şi absenŃa complementului de agent. p. Pentru a ajunge la obiectul consultaŃiei solicitate avocatului. 202). După cum umorul lui Mitică rezultă uneori din modificarea neaşteptată a funcŃiei unor mişcări convenŃionale de anticipare a anumitor tipuri de solicitări. între prieteni. după care acceptarea propunerii de a scrie cronica specială de Crăciun rămîne singura soluŃie posibilă. conaşule ! . domnule. destinate alternativ avocatului şi propriului ei fiu (insinuările în legătură cu Za-haridina. încît dacă n-aş fi pe deplin convins că tu. ascultâ-mâ pe mine. Subordonate tendinŃei funciare a . profesorul reacŃionează tăios. devenind o modalitate a caracterizării personajului.eroilor" lui Caragiale — şi. frate Caracudi — p. 140 O frecvenŃă deosebită au procedurile conversaŃionale de tatonare (fumblings). 242. fiind vorba. consolidînd fie componenta acŃionaiă a comunicării. contestînd necesitatea stratagemelor între cunoscuŃi foarte buni: „ce mai încap între noi astfel de fraze banale?" (p.: „ — Birjar. reproşurile adresate fiului neascultător — vezi p. că dv.. Comicul verbal este determinat de discrepanŃa dintre caracterul convenŃional al întrebării care prefaŃează solicitarea şi caracterul total neconvenŃional al solicitării. protesorul Costică lonescu: „— Dragă Costică. 85). viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi.. aşa cum se în-tîmplă în schiŃa LanŃul slăbiciunilor cu discursul destinat de naratorul-autor-personaj amicului său. Tema iniŃială este uitată şi divagaŃiile se înlănŃuie. p. 243) şi epitetele evaluaŃi ve antepuse: strălucită (imaginaŃie).

pe onoarea mea vă spun. că nu pot ~ procedură de flatare procedură de reliefare să zic. Caragiale din domeniul acŃiunii în acela al interacŃiunii verbale. 141 — să mă crezi („Să mă crezi că şi pe mine.. p. nu-mi plac petrecerile patriarhale" — Repausul dominical. „Vine Mişu. dintre realism şi exagerare artistică."— Amici.." (p..F. amicul cu vocaŃie contestatara ezita totuşi în exprimarea atitudinii de condamnare a indiferentismului politic al colocutorului: . mi-ar părea foarte rău . 88)." (p.F." — DiplomaŃie.. care poŃi pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă. 129). p. „care.urgentă. „E absurd.. „Dumneata nu vezi cu chestia economiilor.." (p. p. devenind ticuri verbale. mă-ntelegi. 63).o afacere. 179). mă-nŃelegi. „Să-Ńi spun drept. Vezi replicile lui Lache Diaconescu din schiŃa O lacună: „Dar cînd vine.. -.224). — pe onoarea mea („. drept să-Ńi spun.. 215. p. 130. „ştii. p. 131)." (p. p. mă-nŃelegi. Mişuîe. 89. moderni sînt?" (p.. 131). „fiindcă mai la urmă. mănŃelegi. este uneori indice al faptului că emiŃătorul se află într-o situaŃie dificilă Cf...Ştii cît Ńine el la noi. că el se supără!" — C. Mişu al nostru" — ibidem. „că tu ştii că eu te-am considerat totdeauna ca foarte deştept" — Amici.. 284). de exemplu.. mă-nŃelegi.. 132)... „care să le zică regele.. p. constituŃia .L. cît era Ionel mititel." (p. „şi pe urmă. p.. p. momentul în care. p. şi să vezi ce e frumos. „şi dumnealor. care se lăuda?" — Situatiunea. dă-mi voie să-Ńi spun. să intru în casa dumitale cu toporul. „Da dumnealor... musafirul ar trebui să ateste prezenŃa locotenentului Lefterescu în loja MiŃei Potropopesco: „Să mă credeŃi cuconiŃelor. Există un amestec specific de abilitate şi inabilitate conversaŃională." — Atmosferă încărcată./' (p... pentru că eu... (f „Atunci. Scriitorul posedă abilitatea de a deturna datele care definesc competenŃa comunicativă curentă a omului .Pe onoarea mea. w # în Atmosferă încărcată... „Nu mai merge.. de comportament strategic şi de ineficientă perlocuŃionară. procedură de flatare procedură de reliefare în limbajul unor personaje. 130). 233. amplificînd ezitarea... care face inconfundabilă lumea „eroilor" săi. de exemplu. — Situatiunea... „Atunci.. mă-ntelegi.. mă-n(elegi9 un caz ca acesta. p." — Reportaj. de procedură de flatare a interlocutorului. 130. 197. a plecat" — Căldură mare. vine de stă cineva vizavi la masă" — ibidem.." — Cadou.8. „Ia să ştie dumnealor că este aici o justiŃie. p. să-mi dai voie să-Ńi spun." — ibidem. 89.'e— Five o'clock. „dar. „Cînd orice asasin... profesorul — ştii.. 63.."— ibidem. Golit de sens. că eşti o mangafa. 129). lucru mare!" (p. 200).. 180).să vezi I ai văzut /nu vezi („Mereu îl tachinează." (p. serios . „nenea Andrei senatorul (ştii cît Ńine el la familia noastră!)" — Cadou. 197. p.. P.. 179).. Combinarea procedurilor de reliefare cu cele de flatare. „care ştii dumneata de cîte ori am spus eu că o să se-nfunde odată"... p. mă-nŃelegi. 1OU).— pot pentru ca să-Ńi spui pe parola mea de onoare („Eu pot pentru ca să-Ńi spui pe parola mea de onoare că-mi pare foarte rău!" — Situatiunea. — vă asigur că („Yă asigur că. 182) sau ale amicului Nae din SituaUunea: „Este o criză. — (să)-Ńi spui(n) drept (drept să-Ńi spun) („Şi-Ńi spui drept.... mai mergea" — Vizită. nu face: un cadou de la nenea Andrei. p. Analiza structurilor şi a strategiilor conversaŃionale din schiŃe deplasează discuŃia despre oralitatea stilului lui I. 198). p. dă-mi voie să-Ńi spun că nu-mi eşti amic cum te credeam" — ibidem. mă-nŃelegi. (p... nu are decît rareori semnificaŃia originară. aducînd elemente suplimentare pentru o posibilă discuŃie despre graniŃa dintre autenticitate şi ironie. 1. 63." (p.95). 130). p. p. „Ai văzut acuma1? unde sînt o sută cincizeci de milioane. statul cum a devenit acuma. 91. ştii.R. p. plătit de o mină criminală. 95). — să-mi dai/dă-mi voie să-Ńi spun („să-mi dai voie să-Ńi spun că acuma ştiu. — nu ştii (ă„ştii") („Nu ştii cum sînt oamenii noştri?"— Amici. şi dumneata." (p. 76.. în schiŃa Five o'clock. (b) proceduri de flatare: — ştii („ştiil femeie tînără. mă-n(elegi. supus interogatoriului de Măndica şi de TincuŃa.R. adicătele. monşer. să nu te ştiu ce băiat de treabă eşti şi cît Ńii la noi. care pedepseşte cu asprime orice tentativă. p. n-am nici un interes să-Ńi fac curte. caracterizează peroraŃiile politicienilor de berărie. -~ care va să zică („Care va să zică.. anumite proceduri îşi pierd prin recurenŃă valoarea specifică. mănŃelegi. nu face să umble singură" — C. 179).

trei linii tematice: decăderea aristocraŃiei. Gaittany îşi exprimă extazul în faŃa naturii în modul caracteristic: „— Splendid. Călinescu reuneşte. pe care intenŃiona să-1 evite („Cînd văzu acest personaj. alături de schimbarea codului. Gaittany avu o tresărire şi voi să o ia drept înainte . 2. rezultat nu al unei atitudini condescendente. I.mediu. autenticitatea şi relevanŃa manifestărilor lor comportamentale. de identificare şi de disociere fermă. supără astăzi prin artificial. MenŃionarea titlului interlocutorului — strategie a politeŃii negative — este aici. cea a petrecerii organizate de Gaty la Ńară. pentru talentele culinare („vă rog să transmiteŃi mamei dvs. aştepta.. aparent inadecvat naturii relaŃiilor dintre ei: „ — îmi dai voie. Cînd cineva uita acest protocol. sub 3. Călinescu. prima temă este singura care. tribulaŃiile intelectuale şi afective ale lui Ioanide şi edificarea „lumii noi". în altă scenă.. îşi mai poate menŃine interesul numai în virtutea relaŃiei dintre arhitectul Ioanide şi scriitor ca prototip al său. se poate recunoaşte o orientare 142 143 semnificativă a preferinŃelor unora dintre personaje pentru anumite forme ale politeŃii. ultimul roman al lui G. de direcŃia din care se exercită autoritatea şi de configuraŃia concretă a situaŃiei de comunicare (vezi cap. pentru condiŃia şi psihologia unor categorii sociale şi umane sînt factori esenŃiali pe care se întemeiază forŃa construcŃiei epice călinesciene. 8). căci Talciocul ne este înfăŃişat drept o adevărată „bolgie dantescă" (p. în majoritatea cazurilor însă.2).1. Caracterul reprezentativ al personajelor aduse în scenă. asigură perenitatea valorică a cărŃii. Dacă cea de-a doua temă. reproducînd călătoria în infern a lui Dante condus de Virgiliu. Astfel. II) capătă o evidentă valoare simbolică. Strategiile politeŃii negative: cererea permisiunii şi excesiva deferentă a formulei de prezentare.2. Desigur că alegerea unei strategii sau a alteia este dependentă de distanŃa socială relativă dintre interlocutori. iar replica adresată lui Ioanide este o încercare de .1. n'est-ce-pas. prince?" (p. Scrinul negru 2. nedumerit. STRATEGII ALE POLITEłII ÎN TEXTUL NARATIV 2.. prin modul de concretizare. 46). Prezentarea lui Tilibiliu unei persoane necunoscute de acesta este o stratagemă menită să-1 Ńină la distanŃă pe intrus. 33). 46). ilustrate în celelalte creaŃii romaneşti ale autorului. consultînd din ochi generic pe tovarăşii săi de trăsură" (p.1. 49). construind pe baza lor o competenŃă deficitară perfect plauzibilă. slab integrată ansamblului. în acelaşi timp. sînt explicabile situaŃional. 2. felicitările noastre" — p. Artificiul tehnic cu funcŃie unificatoare la care recurge scriitorul este introducerea a două personaje: Ioanide şi Gaittany. 150).a schimba direcŃia conversaŃiei" (p. Gaittany ne apare ca un campion al politeŃii pozitive. cu toate acestea. Dezinvoltura cu care Gaittany se mişcă în cele mai diverse cercuri se întemeiază însă pe creditul nelimitat . monseniorul se învioră: — Voui. tratată într-o manieră neconvingătoare. 186). apelul la mijloacele politeŃii negative este semn al unor situaŃii stînjenitoare pentru locutor. Gaittany este. prin intermediul cărora îşi găseşte motivarea declanşarea complicatelor mecanisme ale unor variate relaŃii interumane şi se realizează racordul între grupurile foarte diverse care compun universul ficŃional.. într-o structură compoziŃională barocă. gestice şi verbale. Efectul este cel scontat: „La auzul cuvîntului «prince». observa că trappistul. Caracterizat printr-o amplă deschidere socială şi temporală. scena plimbării celor doi prin Talcioc (cap. Printre procedeele verbale cu un rol cert în conturarea fizionomiei morale a personajelor şi în definirea raporturilor dintre ele se număfă cele care reflectă opŃiunea acestora pentru diferite strategii ale politeŃii." (p." — p. cel care-1 introduce pe Ioanide în lumea celor aruncaŃi de istorie la periferia societăŃii. în măsura în care relaŃia noastră cu personajele sale este. G. Nu trebuie uitată precizarea pe care o face naratorul-autor în prezentarea monseniorului: „CunoscuŃii se obişnuiseră a-i spune din greşeală «prince».. nu? întinse Gaittany mîinile în aer. AbsenŃa oricărei reacŃii din partea monseniorului Valentin de Baleanu îi dă lui Gaittany sugestia unei autocorectări a enunŃului: „-— Cest admirable. 186). să-Ńi prezint pe domnul ministru plenipotenŃiar Tilibiliu. 2. Rare sînt ocaziile în care formele de expresie pe care le alege vădesc preocuparea de a menŃine distanŃele. IntervenŃia naratorului-autor clarifică faptul că Gaittany este indispus de atitudinea lui Tilibiliu. iar cea de a treia. Personajul se conformează rigorilor vechii etichete. mereu în atitudine de umili-tate.1. zise el către Ioanide. continuînd elementele fundamentale ale direcŃiei comediei umane. ca şi cînd n-ar fi priceput limba în care îi vorbeşte conlocutorul" (p. 186). ci al supunerii la un ritual. o veche cunoştinŃă" (p. întîlnirea din Talcioc cu fostul diplomat Tilibiliu îl determină pe Gaittany să adopte faŃă de Ioanide un comportament neobişnuit. transmiŃînd omagii protocolare de circumstanŃă: soŃiei bolnave a lui Tilibiliu (v. zise el . infra) sau mamei Marioarei Dragavei. de fapt.

Neavînd capacitatea de a alimenta prea multă vreme discuŃia. Gaittany găseşte salutară rezolvarea lui Babighian: „Amîndouă sînt minune!" (p. iar construcŃia este deschisă (vezi punctele de suspensie finale). ar fi fost un bărbat excepŃional şi.).. Atitudinii cooperante de suprafaŃă a lui Gaittany nu îi corespunde însă. -—Ai perfectă dreptate! strigă aproape Gaittany" (p. aşa e" (p. ci prin interpunerea unui enunŃ în stil direct. ObiecŃiile nu sînt niciodată formulate direct. prin complimente exagerate la adresa capacităŃii sale de gîndire politică: „Tot ce spui este eminent [.. — Vezi lucrurile admirabil! se aprinse Gaittany. ci numai prin corelativul totuşi. sînt pe placul lui Gaittany. sau să-i sondeze precaut pe ceilalŃi. perora Ioanide.. în ambele pasaje citate. nu prin comentariul auctorial.n. considerată mai dinamică decît Diana. fără convingere. pe care . Extazul monseniorului de Băleanu („Que le mystere de la mort est beau et troublant!") îl determină însă să-şi modifice total opinia: „AveŃi dreptate.. . -~ [. 531). aprobat de Gaittany. Totuşi. Nesinceritatea personajului este semnalată.. ci numai precedate de „blindajul" oferit de expresia admiraŃiei faŃă de poziŃia interlocutorului. 400). Comentînd spectacolul ridicol al propriei înmormîntări pus la cale de Hangerlioaica pentru prieteni.. a admiraŃiei şi a simpatiei pentru interlocutor şi (b) evitarea dezacordului cu acesta.]. privit cu coada ochiului de către trecători [. IntervenŃiile naratorului-autor relevă însă caracterul strategic al replicilor lui Gaittany. aprobă Gaittany. care putea să-l asculte. executat pentru a fi fost ademenit de nişte bandiŃi să participe la o crimă execrabilă. cu totul speriat. Gaittany îşi adaptează permanent atitudinea şi punctul de vedere la acelea ale interlocutorului. jucăm un spectacol rar. e impresionant!'4 (p.acordat funcŃiei de accelerator social a strategiilor politeŃii pozitive. Deconcertat de preferinŃa exprimată de Smărăndache pentru Cucly. acelaşi tip de atitudine. „Arta conversaŃiei" pe care o stăpîneşte Gaittany se întemeiază — aşa cum Ńine să o sublinieze autorul — pe alternarea formulelor „Ai perfectă dreptate" şi „Te aprob din toată inima".]. pentru a nu exprima păreri discordante: „— Ce zici? îl descusu el mai mult din ochi (pe Smărăndache — n. în profunzime. Gaittanv exclamă către doamna Valsa maki-Farf ara: „Ce idee grotescă!" (p. Acordul strategic contravine cerinŃelor 10 — C-da 1354 145 maximei calităŃii. Prin frecvenŃă şi prin diversitatea reacŃiilor posibile pe care le substituie.. Gaittany sugerează adoptarea unui punct de vedere diierit de cel expus de Smărăndache în problema înfrîngerii nemŃilor numai după ce acordă satisfacŃia cuvenită vanităŃii interlocutorului. ai grupului intelectualilor şi experŃilor sau ai celor nou-veniŃi la putere. p.. RelaŃia de determinare concesivă dintre enunŃuri nu este marcată prin conjuncŃia deşi. 40-41). încălcarea acesteia este pentru personaj preferabilă declanşării unei situaŃii conflictuale. la care se adaugă tipicul „Ha. nemŃii sînt tari. 6C). căutînd cu ochii ceva" (p. neştiind unde vrea să aj u ngă arhitect u 1.. Femei care se credeau de lume s-au revelat negustoresc aprige şi mulŃi intelectuali şi-au descoperit un suflet de comerciant ambulant.. ~ D a! zise de formă Gaittany. 751)." (p. cele care nu presupun opŃiunea fermă pentru o anumită alternativă. 751). de această dată. Ioanide perorează asupra măreŃiei vremurilor noi.. în orice caz. Tot ce facem produce umbre mari. îndreptîndu-se spre ieşirea din Talcioc după achiziŃionarea scrinului. — PrinŃesa are gusturi medievale. domnule. Un comportament de acest tip 144 caracterizează nu numai relaŃiile lui cu Ioanide.] eşti un spirit plin de perspicacitate. care — situat logic la antipod — trădează adevărata stare de spirit a locutorului: „Cum am putea să mîncăm ceva?" (p. ci şi pe acelea cu reprezentanŃi ai grupului de „foşti". 751). SoluŃiile de compromis. un om afară din comun. — Da.] Tudorel al meu.. — Da! confirmă Gaittany. — [. alarmat de prezenŃa auditorilor ocazionali: „— Trăim vremuri măreŃe. Două strategii de bază ale politeŃii pozitive domină conversaŃia lui Gaittany: (a) exagerarea interesului. şi clacă era bine îndrumat. simplă valoare fatică. aprobarea interlocutorului ascunde speranŃa secretă a unei dorite schimbări de temă.. 751).] Orice casă de fost burghez este un magazin. ca monumentele colosale. ha. îi place spectacolul terifie. acordul cu Ioanide apare ca un răspuns mecanic al lui Gaittany: „— Te uiŃi? zise Ioanide către Gaittany [. 592). se născuse cu un suflet sănătos.. deşi era îngrijorat de indiferenŃa arhitectului faŃă de lumea de primprejur. ha" (vezir de exemplu. încuviinŃarea prin da are.

. „remarcabil" (p. 513). profesate de personaj. Cu Tilibiliu. V-ar sta bine pe deget un inel. prinŃesă. łi-ai ras mustaŃa [. aceeaşi generozitate a calificărilor se revarsă însă şi asupra 146 felurilor de mîncare: crapul de la familia Dragavei „este o capodoperă culinară'' (p. formulele folosite sînt de o extremă familiaritate: .] sînteŃi o dansatoare fără pereche" (p. 149). adresarea sau referirea la interlocutor se realizează la persoana a Ii-a singular. linişte. ioe 147 în comportarea lui Gaittany se înregistrează o trecere de la atitudinea rezervată. azi o lucrătoare evidenŃiată. 38). „Te felicit!" (p. După ce doctorul Zănoagă îşi declină identitatea. prefăcînduse a-i acorda statutul de intim: „Să trăieşti! Nu te-am văzut de un veac. Gaittany este de la început jovial.. 657). Cf. 556). lansîndu-se într-o suită de exclamaŃii: „E minunat aici.. 38). Respectarea convenŃiilor în cadrul situaŃional dat frizează însă grotescul şi comentariul naratorului-autor face toate sublinierile necesare: cuvîntul „absurd şi convenŃional" de felicitare „suna în acel bîlci ca o ironie" (p. L-aŃi merita pe deplin. Cucly a dumitale este ge — ni — a — lă! Să-Ńi trăiască" (p. Urmărirea reacŃiilor personajului la reîntîlnirea în Talcioc a unor cunoscuŃi din lumea pe care o frecventase înainte de război are o relevanŃă deosebită. Exprimarea acordului este intensificată prin apelul la formule care conŃin aprecieri superlative. după cum şi extazul în faŃa ciorbei călugăreşti ascunde o profundă nemulŃumire: „în fond. sînt pentru Gaittany un mijloc strategic de evitare a subiectelor neplăcute: nedorind să se amestece într-o discuŃie despre Gavrilcea. Te felicit din toată inima" (p. Actele verbale predilecte pentru Gaittany sînt din clasa expresivelor: felicitări.]. Teama de conflict este pentru Gaittany factorul esenŃial în alegerea strategiilor comunicative. 593). la excesiva cordialitate. realizate în forme bogat agrementate cu superlative. complimentele adresate femeilor iau forme grandilocvente: „Domnişoară [. o omagiază Gaittany pe Diana. Naratorul-autor îşi trădează permanent eroul.]. sinceritatea atitudinii lui Gaittany nu este neîndoielnică. de a veni la Horezu" (p. Complimentele prefaŃează uneori o negociere..]. 592). Expresiile de admiraŃie pentru Marioara Dragavei sînt întrevăzute drept o cale de a asigura succesul tranzacŃiei: „Mîinile dumneavoastră sînt fine şi lustruite ca ale unei pianiste [. este un „bărbat eminent" (p. 806). 46) (vezi formula . pînă şi despre ciorba de la mănăstirea unde se refugiase Hangerlioaica se afirmă că e „delicioasă" (p. 592).. arhitectură splendidă. risipite cu dărnicie. Chiar cînd nu este vorba despre persoane. aer. caviarul de la recepŃia de inaugurare a Palatului Cultural este „minunat" (p. 150). ArăŃi loarte bine" (p. 594). însoŃite de complimente: „Te felicit! [. „sînteŃi o fiinŃă ex — cep — Ńio — nală" (p.. de o falsitate bătătoare la ochiu (p. urări... pe care căuta so mascheze cu aprobări exagerate şi elogii din mină. îndeplinind... ai dreptate'1 (p.. complimente. un triumf al anatomiei umane" (p. ha. în consecinŃă. 512). semnalată de folosirea mărcilor politeŃii negative (vezi persoana a Ii-a plural în enunŃurile adresate: „Cine sinteŃi?" — p.o aprobă cu satisfacŃie: „Amîndouă. „sînteŃi o dansatoare fără pereche" (p. doamnă" (p. către Iablonski: „te felicit din toată inima. căruia nu-i plăceau mîncărurile populare.. Locul lor este luat de expresii ale unui interes exagerat faŃă de persoana partenerului de discuŃie: modificările observate în înfăŃişarea acestuia sînt comunicate. Apelul la mijloacele politeŃii pozitive permite evitarea formulării explicite a unor scuze. ha.. Ioanide vede lucrurile „admirabil" (p. reflectată de aglomerarea formelor politeŃii pozitive. tot „bărbat eminent" este declarat şi Dragavei {p. „demontînd" pentru cititori mecanismul reacŃiilor acestuia. mărcile distanŃei sînt substituite cu cele ale comunităŃii de grup. manifestă o dezamăgire vizibilă. 657).. Gaittany are ideea de a apela la soŃia lui Dragavei. să trăieşti! Ce mai faci!". 513).. are dreptul să facă lux. 734). Ce faci aici?" (p.] te felicit din toată inima" (p. „sînteŃi superbă" (p. către Dragavei: „E superb! [.] în toate eşti remarcabil [.] sînteŃi un miracol al naturii. era dezamăgit. 734). 38). de asemenea. Dornic să o ajute pe Serica Băleanu să-şi rezolve problemele financiare.]. AŃi avut o idee excelentă. personajul „încearcă să schimbe vorba" — aşa cum ne lămureşte autorul —. ha.. aşa cum ar dori. pe care nu poate să-1 ocolească. Actele expresive. 150). „Gaittany.. o funcŃie strategică. 594). în sensul reducerii distanŃei sociale. iar pe Cucly: „sînteŃi o mare artistă". în faŃa laudelor mareşalului Cornescu la adresa ciorbei de fasole uscată cu tarhon. cu o piatră preŃioasă. către Cucly: „Vă felicit din toată inima! [. o personalitate a clasei muncitoare. către Ioanide: „Domnule [. ca dumneavoastră. Se aştepta la un prînz pantagruelic" (p.. iar Hagienuş — „un mare învăŃat" (p.. NotaŃiile autorului relevă caracterul strict formal al admiraŃiei fără limite. 739). într-adevăr domnească. Recunoaşterea partenerului determină o reevaluare a variabilelor care reglează opŃiunea strategică. 60). 41). indiferent de obiect. 594).. are „perfectă dreptate" (p. 329). 38—39).

cu Serica Băîeanu (p. Mai potrivită i se pare strategia evitării dezacordului prin exprimarea unor rezerve faŃă de atitudinea categorică a acestuia. mareşalul Leon Cornescu manifestă o amabilă îndoială: . Dragaveii se treziră la masă cu mareşalul Cornescu. prin apelul la „subiecte sigure": „— Ce face doamna? [.] — SărăcuŃa! o căina Gaittanv cu o falsitate bătătoare la ochi" (p. cu strategii ale politeŃii pozitive: flatarea colocutorului. să-şi schimbe numele. fiind invitaŃi toŃi ai familiei. este reflexul instinctului de conservare al aristocratului. folosirea singularului.. întrebarea este multiplu strategică: nu poate fi sursă de dezacord şi. cu Hagienuş (p..1. vezi. determinată mai degrabă de civilitate decît de o sensibilitate deosebită. de exemplu: „.de salut. 144. 48).. apoi. ciorbă de fasole uscată cu tarhon (mareşalul traduse în paranteză. combinată cu minimalizarea gradului de interferenŃă: „îmi permit să vă supăr o clipă" (p. pe rînd. Cum fostul diplomat se dovedeşte a fi un partener incomod. în loc să traducă. în relaŃiile verbale dintre anumite personaje. alese cu gust . zise mareşalul Cornescu. Florica. adaugă. 663. vezi evitarea persoanei a Il-a). în plan formal. 149 mareşalul procedează altfel. fapt care-i permite adoptarea atitudinii ceremonioase. prin invariabila sa urare: „şi să vă dea Dumnezeu tot ce doriŃi" (p. 663). oscilaŃiile intre formele politeŃii negative şi cele ale politeŃii p o z i 1 i v e au rolul unui indice situaŃional. exagerarea temporală). 39). Tratamentul preferenŃial implicat de apelul la strategiile politeŃii pozitive.n. pentru Marioara Dragavei)" (p. să aibă parte de tot ce doresc!" (p." (p. Cornescu schimbă treptat protocolul politeŃii negative: cererea de scuze. 2... 662). în replica lui Dragavei). Deşi comentariul autorului propune alternative pentru explicarea atitudinii personajului.. în concordanŃă cu cerinŃele politeŃii negative: „Dumnezeu să dea doamnei şi domnului Dragavei sănătate. 563. 325).. Formele politeŃii pozitive caracterizează şi sistemul de referire utilizat de Gaittany în conversaŃie.. Caracterul protocolar al salutărilor finale. rezervat membrilor familiei Dragavei. recunoaşterea explicită a calităŃilor acestuia: „Vă pricepeŃi foarte bine. variabilei „putere".. să v-ajute Dumnezeu să le folosiŃi sănătoşi" (p. Contestarea vehementă de către Dragavei a ipotezelor genealogice ale lui Cornescu nu ii determină pe mareşal să-şi contrazică interlocutorul. deoarece. în care strategia exprimării admiraŃiei faŃă de tot ceea ce aparŃine colocutorilor se combină. sugestia unui comportament strategic e prevalentă: „Fie din curtoazie. fapt subliniat de autor: „«// ne faut pas lier Ies ânes avec Ies chevaux». supra) sau încercarea de a se menŃine în limitele politeŃii pozitive. 557. 158). admiŃînd că produce deranj.] prepară des haricots ă l'estragon. prilejuind manifestări ulterioare de extremă simpatie. mai multe formule strategice: lărgirea cercului de colocutori prin prezentarea lui Ioanide. 48). reflectată de traducerea unei secvenŃe în franceză cîintr-un enunŃ adresat lui Gaittany: „De pildă [. şi atenuează în final solicitarea la imperativ „GrăbiŃi". în acelaşi timp. exprimate într-o formă absolut convenŃională: „Te rog să-i prezinŃi omagiile mele" (p.. 854). fără a se lăsa intimidat de încercarea lui Dragavei de a menŃine distanŃele (vezi pluralul inclusiv al posesivului: „Trebuie să-1 vadă şi experŃii noştri" — p. O asemenea atitudine nu caracterizează în general comportarea lui Cornescu. 150). ştiu eu" (p.. ca stratagemă menită să pună capăt conversaŃiei. 148). ca pentru el. trecerea ulterioară la formele vorbirii adresate. dăscăliŃa (mama Marioarei Dragavei — n... ca urmare a integrării mareşalului printre obişnuiŃii casei (vezi şi precizarea autorului: „într-o duminică.. Dacă la primul contact cu membrii familiei Dragavei urarea pe care le-o adresează mareşalul C o r nesc u este formulată impersonal. legate de politeŃea negativă (v.] — E bolnavă în pat [. Chiar într-o scenă în care Dragavei este abordat în calitatea sa oficială de director al Palatului Culturii — fapt care modifică evaluarea. alături de alte procedee ale politeŃii pozitive.3. declanşat de recunoaşterea condiŃiei acestora de reprezentanŃi ai noilor autorităŃi. 663). găsind însă un teren al acordului. Compasiunea faŃă de semeni este o atitudine programatică. Gaittany încearcă. cu folosirea persoanei a Ii-a. fie dintr-o intimă convicŃiune că proletarizarea nu infirmă ascendenŃa aristocratică. dovadă modalitatea stereotipă de expresie 148 adoptată în discuŃiile cu ceilalŃi: calificativul „nenorocitul (a)" este folosit în legătură cu doctorulZănoagă (p. Semnificativă este şi atitudinea de bunăvoinŃă integrativă a mareşalului faŃă de Marioara Dragavei.) înŃelesese a-1 include şi pe el" — p. 149) — intervenŃie a lui Cornescu. semnalează reducerea distanŃei sociale. marchează revenirea la registrul politeŃii negative. aveŃi lucruri minunate. o simplă taxatoare.. sugerează preocuparea specială faŃă de tot ceea ce gravitează în sfera interlocutorului. în scena în care este adus de Matei-Radu Basarab pentru a o convinge pe viitoarea sa soŃie.

de exemplu. După cum o funcŃie strategică are şi cumulul de elogii şi de urări adresate Marioarei: „Este un inel voievodal. ii produce uimire tînărului interlocutor. sînteŃi prinŃul Matei Basarab" (p.. 144).p. Aspectul jalnic al personajelor. formula de prezentare folosită de Gaittany îşi are fundamentul în atitudinea inŃegrativă pe care se întemeiază 151 politeŃea pozitivă. însuşirea noilor forme de politeŃe. Dacă Ioanide are. 800). prefaŃarea unor enunŃuri prin formule de rugăminte. Titlurile sînt folosite în virtutea inerŃiei. evaluările sociale pe care le reflectă nemaiavînd acoperire in realitate.] părea un hamal [.] incit nu putu participa la dialog decît cu monosila-be" .p. intrată în reflex. la gleznă. nepotul Hangerlioaichii.. 2. blocîndu-1 („Filip fu aşa de mirat de acest fel ceremonios de a i se vorbi [. autorul semnalează imposibilitatea soŃilor Hangerliu de a abandona „maniera lor magnifică4e (p.. 46). în picioare purta bocanci grei. RelaŃiile în cadrul grupului de aristocraŃi se caracterizează printr-un anacronism specific. 160). fiindcă adresarea cu titlurile de nobleŃe — golite în noile condiŃii de orice semnificaŃie — apare ca grotescă în anumite contexte sitiiaŃionale. la înmormîntarea lui Catv: „ — Conte. în lumea aristocraŃilor scăpătaŃi. 6—7). Serica Băleanu şi Antoine Hangerliu îl tratează „cu o politeŃă exagerată.. dialogul dintre Serica Băleanu şi Iablon-ski în drum spre cimitir. fără îndoială. Vezi. descris cu minuŃie de autor (Serica era îmbrăcată „într-un mantou de leopard veritabil. oferă o imagine mai exactă a caracterului inadecvat al vechilor repere de orientare socială... Ia anumite personaje. mareşalul Cornescu ii explică:. ce trebuie să fi fost admirabil pe vremuri. dar care acum era veştejit şi depilat pe regiuni întregi" — p. De altfel.. Chire princesse. prinzi" (p.. Rutina formelor politeŃii negative creează bizare decalaje temporale. caracterizează comportarea tuturor r e p r e z e n t a n-Ń i 1 o r aristocraŃi e i. statutul atribuit acestuia din urmă („dornndl ministru plenipotenŃiar Tilibiliu" — p. prinŃesă!" . iar direcŃia exercitării puterii este 150 modificată. 7). 321) şi de a face deosebire . 46) aparŃine unei epoci mult anterioare şi deci. folosirea în adresarea către aceasta a titlului de nobleŃe şi a pronumelui de maximă politeŃe: Dumneavoastră decideŃi.. constituie o mistificare.] faceŃi o faptă bună şi o investiŃie înŃeleaptă. „Să vă ajute Dumnezeu [. Dialogul cu Filip. căreia îi aparŃine. în cartierul ăsta se găseşte mai uşor aragaz? [.4. îl interpelează: „. Personajele se recunosc şi se prezintă între ele In funcŃie de ceea ce au fost. Comen-tîndu-şi eroii cu minuŃia caracteristică. Comportarea . Recunoaşterea autorităŃii Hanger-iioaichii se traduce în respectarea cerinŃelor politeŃii negative (vezi. cu cîte-un gumilastic gros [. păreŃi o adevărată domniŃă cu el". corelarea'persoanei a Ii-a sg. deşi— după cum notează autorul — „Matei n-avea obiceiul să se intituleze prinŃ" (p.] — PrinŃesă. nu se ştie" (p. semn că pe dedesubt era prevăzut cu un cojocel. apelul Ia vous în enunŃurile m franceză. O sugestie asupra duplicităŃii acestuia nu poate fi însă exclusă. strategie a politeŃii negative. cu pronumele dumneata. 731). 330).]. iar Tablonski „Avea pe el numai un costum de haine gri cu petice. şi nu cu tu. apare ca o simplă formă fără fond. supunerea faŃă de exigenŃele etichetei. de a feri haina de eroziune la ridicarea greutăŃilor şi de a sluji totodată ca un soi de perne de amortizare a izbiturilor" — p. Cornescu manifestă un simŃ exact al ierarhiilor.. ceea ce amplifică dimensiunile sat ii ei.. (p. Incapacitatea de a depăşi /stereotipia unui comportament guvernat de principiile politeŃii negative creează şi alte situaŃii ridicole. Normele adresării deferente reflectă în mod subtil natura relaŃiei dintre personaje.1. Intervenind ca prinŃesa Zoe Basarab să-i împrumute cîteva momente binoclul unui muncitor.. 323). Găzduindu-1 o vreme pe foarte tînărul Filip. în vederea. 160). cereri protocolare de scuze. ignorînd momentul istoric actual.. specifică pentru comportarea eroului amintit (Gait-tany evită să-i creeze lui Tilibiliu sentimentul inferiorităŃii sociale). 7. într-adevăr. în ciuda faptului că exprimă o deferentă tipică pentru politeŃea negativă. Să vă văd muiată în nestemate din cap pînă în picioare" (p. 322). Semnificativă este şi schimbarea de cod lingvistic. dacă Ńii rîndul de la trei dimineaŃa şi chiar de cu seara. Pe umerii sacoului erau cusute două bucăŃi de sac gros. Recunoaşterea prin titluri a distanŃei sociale. aranjînd vînzarea celebrului ei inel cu sardoniu. foarte umflat. Măsurarea distanŃei sociale se face după alŃi parametri.între un copil şi un om matur" (p.— Nu se ştie. statutul menŃionat de Gaittany în prezentarea către Tilîbiliu („domnul arhitect Ioanide" — p. Chiar Gavrilcea. 322). tovarăş substituind în formulă titlul nobiliar. dumnealui e tovarăşul Vasile" (p. vezi. 321).. de exemplu. în raport cu momentul intilnirii personajelor. ca şi cînd ar fi fost un oaspete ilustru". întrucît mareşalul urmăreşte săi facă un serviciu Şericăi Bă-leanu. De remarcat că formele reverenŃei aristocratice modelează. iar pantalonii erau strînşi jos. întîlnindu-1 pe Matei Basarab. intre altele: adresarea prin monsieur Philippe. „de o seriozitate burlescă" (p. Prilej pentru autor de a-şi exercita verva ironică.

neputînd evila plur&lul (p. vezi şi notaŃiile autorului privind tonul vocii şi gestica personajului). 732) — remarcă autorul. adeptul prin excelenŃă al politeŃii pozitive este colecŃionarul B a b i g h i a n. 73). Corespunzînd atitudinii autoritare a personajului. torente de spumă albă. urmată de enunŃul imperativ direct: „PăziŃi-vă gura" . menită să prevină posibila nemulŃumire a interlocutorului. în condiŃiile pierderii atributului autorităŃii sociale.. nu însă şi pentru prinŃesa Zoe Basarab: . cel care glosează enunŃul pentru cititor. vezi adresarea cu numele funcŃiei şi pronumele de politeŃe medie). zise prinŃesa Basarab demnă.168.Hangerlioaichii faŃă de Cornescu se situează la limita dintre familiaritate şi deferentă („Deci.. trecînd la tonul familiar"' (p. proaspăt achiziŃionate — după multe pertractări — de la magazinul pe care-1 conducea. graba cu care este schimbat subiectul de discuŃie atestă caracterul formal al acordului prinŃesei: . Chiar după retragerea la mănăstire.5.Ei. AŃi făcut 153 bine că l-aŃi luat'" (p. pentru ca în faŃa tabloului să exclame: .. ce vindem mîine? schimbă ea vorba. 168). comentariul autorului subliniază natura strategică a formulării). [.. deşi atitudinea lui de loialitate faŃă de cei care i-au oferit posibilitatea de a munci îi displace: „Foarte bine. Hangerlioaica nu poate fi tratată de maici ca o egală: „oricîtă smerenie prefăcută punea prinŃesa în Ńinuta ei. 166). vorbi nea Vasile foarte politicos [. PoliteŃea pozitivă — naturală într-un cadru monahal — pare nepotrivită în raport cu noua-venită şi reacŃiile călugăriŃelor se încadrează spontan în sfera politeŃii negative: De ce nu mine a Ńii o întrebă stareŃa. 172). 168. 172.]. bătînd cu pumnul în braŃul fotoliului. Autorul este.p. precum şi precizările asupra gesturilor călugăriŃei). 800). mareşale. „Maica Stratonica tuşi la uşă spre miezul nopŃii." — p.] — Do m n u l e. 734).. unul dintre constructorii Palatului Cultural. Două strategii îi sînt caracteristice: exagerarea interesului şi a aprobării pentru tot ceea ce se leagă de persoana interlocutorului şi afirmarea faptului că este la curent cu dorinŃele interlocutorului şi că se preocupă să le satisfacă. iar termenul tovarăş — adecvat. De altfel. — Tovarăşă. ci o vocaŃie negustorească. ca enunŃuri interogative. „Surîs. . esenŃă. conŃinînd frecvent acte directive destinate unor parteneri aparŃinînd aceluiaşi univers social. strategiile politeŃii negative sînt caracteristice pentru prinŃesa Hangerliu. Normele care definesc limitele politeŃii negative în lumea veche şi în cea nouă nu sînt congruente. 330). foarte bine! îl aprobă Hangerlioaica. vezi autocorectarea. lumină [. La fel reacŃionează şi faŃă de opinia exprimată de mareşal: „— Cred că ai dreptate"(p. 168). nu voiŃi să ne împrumutaŃi oleacă binoclul [. gestul de stăpînă rămînea nealterat" (p.. reglînd decodajul: „în fond era dezamăgită" (p. reacŃie strategică anticipativă. şi nu imperative (vezi scena în care îi propune lui madam Farfara spre vînzare hainele de copil ale lui Filip: „Atunci le iei. sau prin prefaŃarea cu o formulă de rugăminte (vezi interdicŃia expri152 mată la încheierea uneia dintre reuniunile aristocraŃilor: „Vă rog m uit să nu pomeniŃi nicăieri de lucruri ce am convenit că nu ne privesc" — p.. se pronunŃă decisiv Hanger-lioaica. 2.].]. adresarea într-un loc public către o persoană necunoscută este acceptabilă. Curios să vadă unde a instalat Ioanide garoafele albe ale lui Luchian. Folosirea acestor strategii trădează însă nu o natură duplicitară.] care-i avizul dumitale ultim?" — p. PriviŃi minunea! Cea mai bună marină de Pe traseu [. Pentru nea Vasile. de asemenea. Hangerlioaica intervine: „Domnule. Babighian se extaziază în faŃa tuturor obiectelor de artă întîlnite: „Frumos!" (p. enunŃ a cărui valoare („Ia-le!") este explici-tată de narator printr-un oximoron: „se rugă autoritar prinŃesa"). o minune. o operă unică [...]. 69.. dar aşa de răstit. RenunŃarea la titlu în adresarea către un membru al clanului semnalează o situaŃie de tensiune.. Marioara Dragavei: „Mă iertaŃi. Asumîndu-şi misiunea de a menŃine unitatea grupului pe care îl reprezintă.. un prinŃ rumân nu pierde nădejdea în Dumnezeu şi în elita neamului său" (p.. 70). IntervenŃiile ei. nu?" — p. 168). p r i n Ń e s ă! (p.. Nu-1 contrazice făŃiş pe Matei Basarab. sînt adesea atenuate prin formularea lor indirectă. dom\jnîndu-şi cu greu nemulŃumirea reală. îneît se ghicea că răspunsul nu-i plăcea" (p... 73). dat fiind statutul acesteia de şefă de clan. bătu şi apoi intră: — Venii... 169. -Mrvana de alb.. m a i c ă . îmi s în t e t i cu totul necunoscu /" (p.1.]. Ce verde! Ce albastru! . Că o astfel de revărsare de admiraŃie este o prelungire a tehnicii reclamei deprinse în lunga sa activitate de negustor de artă o dovedeşte compararea enunŃurilor citate cu cele folosite anterior pentru a-1 împiedica pe Ioanide să achiziŃioneze tabloul lui Luchian: „Să vă arăt ceva frumos.VeniŃi să luaŃi lumină!" (p. domnule mareşal. ca în cazul lui Gaittany.. străluciri de smalŃ [. NemulŃumită de atitudinea defensivă a lui Antoine Han-gerliu. Un personaj care este însă outsider în raport cu clanul nu poate folosi decît formula politicoasă domnule mareşal (cf. 735. Există însă şi situaŃii în care prinŃesa apelează la una dintre strategiile politeŃii pozitive: evitarea dezacordului. Hangerlioaica adoptă uneori o atitudine concesiva de suprafaŃă. în grupul intelectualilor şi experŃilor.

n-au culoare . de ce Ńi-ai vopsit casa în negru?" (p. la strategiile politeŃii pozitive este un rezultat al tendinŃei de a reduce distanŃele sociale — personajul este înfăŃişat ca un adept sincer al noului regim — şi de vîrstă — eroul este învestit cu mari disponibilităŃi sentimentale. aci pluralul. în dialogurile cu Ńăranii. 71).. cine ii-a spus asta?" (p. 225). Sesizînd reacŃia arhitectului. 349). 591). 349). şi dacă o femeie l-ar fi cuprins de gît şi i-ar fi spus la plural «vă iubesc» sau «sărut aŃi-mă» i s-ar fi părul foarte normal" (p.. Majoritatea formelor de adresare sînt artificiale şi neconforme cu normele în uz în mediul sătesc. Mai dezinvoltă. 350. iar răspunsurile lor se înscriu pe altă „lungime de undă". 71).. la Bucureşti (p. 226). vere. 554) oferă o sugestie asupra adevăratelor sale gînduri. să trăiŃi. Mini. priveşte colo casa ceea albă . este obŃinută pentru scurtă vreme. tine" (p. n-aŃi venit cumva să ne naŃionalizaŃi casa?" (p. 226). Prea pui mult respect!" (p.. Tinerei Diana îi reproşează: „Vorbindu-mi mereu la plural înseamnă că mă socoteşti bătrin.] Eşti tînăr. De la femeile pe care le iubeşte Ioanide cere renunŃarea la formele deferente ale politeŃii negative impuse atît de diferenŃa de vîrstă. Formulele „Frumos!". Te iubesc!" (p. ceea ce relevă caracterul deliberat Indic al comportării arhitectului şi deci o anumită „nesinceritate" în căutarea replicii la acelaşi nivel de politeŃe a partenerilor.. chiar Cucly va manifesta o anumită nesiguranŃă verbală în relaŃiile cu acesta: „Cucly folosi de aci înainte. Interlocutorii sînt mai degrabă inhibaŃi.E o minune.. Schimbîndu-şi subit atitudinea. 225). „Ce faci. Diana revine la persoana a Ii-a plural: „Nici nu vă pot închipui altfel!" (p... „Stimabile [. nu mai întîlniŃi aşa ceva! LuaŃi-1 neapărat.. „Mare cinste ar fi pentru mine!" (p. Babighian sfîrşeşte prin a-i oferi lui Ioanide tabloul. tencuiala casei?" (p. Ioanide înregistrează ambele fenomene. cît şi de distanŃa socială creată de celebritatea arhitectului. în a căror formulare îşi găseşte expresia experienŃa de colecŃionar de artă a personajului..căpătînd o nedorită rezonanŃă ironică: „Ascultă. 223) şi „Aş. 552). 591). pe aceeaşi risipă de complimente: „SînteŃi înfloritoare ca un portret flamand" (p. Yi-1 trimit acasă" (p. cu scopul de a intra în posesia unui portret de Cezanne. 347). „Miculel" (p. domnule arhitect.. dezmeticindu-se. 347). 113). 349) „Domnule [.. căci după declaraŃiile imediat următoare: „Nu eşti bat rin [.6. „Dar Ioanide.]. cuvîntului «micule»" (p. Dovadă tonul fals al anumitor intervenŃii ale sale şi faptul că reacŃia interlocutorilor nu este cea scontată. confundînd . Autorul dezvăluie subtextul admiraŃiei nestăpînite a lui Babighian: „Toate consideraŃiile plastice ale lui Babighian erau deci suspecte de a fi provocate mai degrabă de tablou decît de prezenŃa Sultanei" (p. pentru Ioanide. nu putu înlătura sentimentul stupidităŃii. 336 — 337). 349 — 350).. Semnificativ este şi episodul cultivării Sultanei Demirgian. Pentru Ioanide apelul. 592) şi chiar „Va iubesc!" (p. 225). nu determină crearea unei atmosfere de apropiere. 337). te stropeşte în obraz!"' (p. cînd era singură cu arhitectul. 335) (vezi şi precizarea autorului: „după multe omagii aduse fizicului şi inteligenŃei Sultanei . iubitule [. palpită." (p.. drăguŃă. Cucly ia singură iniŃiativa trecerii de la plural şi de la adresarea ceremonioasă la singular şi la un apelativ cu conotaŃii vulgare: „Va place. şi vă prinde!" (p. o simfonie albă..]. de declaraŃii: . 347) „îmi pare bine să trăiŃi (p. ci dau senzaŃia augmentării distanŃelor. conversaŃia părînd mai 154 degrabă una de la superior la inferiori. pînă nu mi-1 smulge altul.. prezenŃa unor termeni familiari de adresare sau folosirea persoanei a Ii-a sg. 2. căreia Ioanide nu îndrăzneşte să i se adreseze eu prenumele decît în absenŃă. 155 Singura care menŃine constant distanŃele este secretara arhitectului. în clipele sale de reverie solitară. 226). Reciprocitatea cerută a persoanei a Ii-a sg. aici?" (p.Nu-mi plac fetele tinere.. 336). De aceea personajul poate fi suspectat de nesinceritate atunci cînd pretinde faŃă de Sultana că exclamaŃia „Minune!" (p.. „. „Bărbatul pe care l-aş iubi [. 591).]. p. Solicitarea tabloului este precedată de o amplă acŃiune strategică a lui Babighian.. cum dansez?" (p. „Cine Ńi-a făcut. De altfel. Femeile prea crude n-au materialitate. 592). aci singularul. comentariul autorului subliniază faptul că personajul are în realitate un simŃ ferm al superiorităŃii sale: „// plăcea să aibă un ascendent asupra celuilalt.1. nu urăsc bărbaŃii. de altfel completarea „Să bei cafea bună şi să priveşti un tablou cu subiect oriental de Delacroix" (p. Numai o dată." (p. 335—336) şi de promisiuni: „Te voi preŃui ca De o cadra din şcoala veneŃiană" (p." — p.] aş vrea să fie ca . bazată.. şi comentariul autorului îi divulgă nemulŃumirea: „Ioanide avu o mişcare instinctivă de neplăcere au-zindu-se tutuit" (p. 553) s-ar fi referit la cafeaua pe care o savura.. cu aerul că iniŃiativa îi aparŃine: . „Minune!" sînt rezervate însă artei (cf. acceptarea ofertei lui Ioanide fiind socotită drept contractare a unei datorii) etc. trecînd cu incertitudine de la formula ceremonioasă la tutuire şi scăpînd pe acel supărător. conformîndu-se cerinŃelor politeŃii negative: „Aşa am văzut eu. în esenŃă.Apa mării se umflă. «micule» " (p. cel mai tînăr. Există însă o inadecvare funciară a acestui tip de politeŃe dacă se Ńine seama de natura singulară şi orgolioasă a personajului. Marii pictori le-au evitat totdeauna..

M. Referindu-se la modalităŃile de stilizare a vorbirii curente. în altă scenă.2. în măsura în care nu „falsifică" natura relaŃiilor interumâne.. procedeul semnalat nu anulează realismul reconstituirii artistice. nu s-a putut stăpîni să nu înceapă c-un şiretlic punînd pe masă bucate reci şi proaste înainte de a aduce zama şi sarmalele [. dar cu o individualitate marcată.]. ca muiere ce se află şi cum e obiceiul muierilor. Ocazia de a stabili raporturi de comunicare directe. 35). ci mai ales prin găsirea unei modalităŃi de adresare convenabile: . împăcarea este consemnată nu numai prin formula „te rog să mă ierŃi" (p. în afara oricărui cadru instituŃional. 125). Vianu remarca faptul că scriitorul îşi învesteşte personajele cu un rafinat simŃ al nuanŃelor şi cu o capacitate specifică de a utiliza elaborate forme ale curteniei (Vianu. Dată fiind comunitatea de neam.. şi pe abatele francez Paul de Marenne.. spre a evita şi tutuirea ce i se părea jignitoare pentru Cornel.. „Afară e răcoare [. 124). semnalînd totodată lipsa de receptivitate a interlocutoarei: „Mini nu relevă incompatibilitatea denominaŃiei . al cărui exemplu este menŃionat de cercetător. Cele mai diverse tipuri de acte verbale capătă. cu întreaga lor suită. Sadoveanu. Ruset şi de Marenne apar ca outsider-i. dar în esenŃă trădează o disponibilitate specifică politeŃii pozitive (grija exagerată faŃă de problemele interlocutorului): ..Mini . şi de ordin etnic. Vrei să chem o maşină să te ducă acasă?" (p. chemă el..36).. ca pe un insider. strategiile politeŃii negative. în versiunea lui Griga. ale cărei avantaje sînt subliniate într-o paranteză auctorială: „(arhitectul luase obiceiul a vorbi aşa în glumă.n) sa-mi întindă mina.1. mic nobil de Ńară. Modul în care funcŃionează mecanismele politeŃii în exprimarea unor personaje din romanul Zodia Cancerului poate ilustra pertinent relaŃia dintre stilizare şi realism în creaŃia lui Sadoveanu. apoi răzgindindu-se: Doamnă Mini .. care invită în gospodăria sa doi oaspeŃi de seamă: pe Alecu Ruset. cu care nu se poate comunica decît prin medierea lui Ruset. în aceste condiŃii. 2. AnunŃarea felurilor care urmau să fie servite la masă nu se realizează asertiv. Sadoveanu. dar şi detestatul apelativ «doamnă» )" (p. folosind un mod de adresare care ignoră vădit datele realităŃii: „Du-te. cu de Marenne. neîndeplinirea de către secretară a unei obligaŃii de serviciu îi provoacă furia. ca să i-o sărut"' (p. fiul fostului domn al Moldovei. în cazul abatelui. este unică pentru şătrar şi soŃia acestuia. ceea ce creează un efect de „impersonalizare" a enunŃului: Mă închin şi-/ poftesc (pe Măria sa Alecu beizadea — n. reflectă dispoziŃia de moment a arhitectului: formulele cele mai politicoase sînt semn al enervării care declanşează sarcasmul.graŃioasă Mini" (p. proprii operei lui M. după o suită de enunŃuri care prin structura lor convenŃional indirectă se subsumează strategiilor politeŃii negative. Griga îl tratează totuşi pe prinŃ. greşeşte. PutereVeste factorul prevalent. în raport cu lumea reprezentată de Griga. în cazul lui Ruset — căci şătrarul este permanent conştient de distanŃa care îi separă. forme de expresie indirectă. Am încercat să urmărim dependenŃa strategiilor politeŃii de configuraŃia raporturilor de comunicare. 128). Salutul adresat lui Ruset conŃine un performativ al invitaŃiei. statutul princiar al musafirului conferindu-i automat autoritate. Avramia. în anumite momente.. dar autocorectarea urinează prompt: . 123). dar mai ales lingvistic. Modul în care alege formulele de adresare. iar receptorul — deşi de faŃă — nu este desemnat prin persoana a Ii-a. ci are forma unei lungi şi complicate scuze: „Măria ta.. forŃa lor ilocuŃionară reală fiind mascată. domnişoară Mini!" (p. 128). 43). cît şi pe aceea a factorului grad de interferenŃă. Valabil deopotrivă pentru romanul Hanu-AncuŃei. baba mea. Ńinînd seama atît de statutul social al personajelor. apar ca perfect motivate. T. 2.. izolaŃi prin bariere deosebite: de ordin social. Ioanide nu are curajul săvîrşirii unui gest de tandreŃe. Capitolele V — VIII din roman aduc în scenă un personaj episodic. 129). 129). care pot fi recunoscute în dialogul lui Lăzărel şi al Avramiei cu Alecu Ruset şi.. a cărui acŃiune subordonează atît acŃiunea factorului distanŃă socială.]. p." (p. stimabilă doamnăă" (p. 60)." (p. cît şi de frecvenŃa interacŃiunilor dintre ele şi de natura personală sau tranzacŃională a interacŃiunilor. iar mai tîrziu. Ioanide îi reproşează: „Şi mie de ce nu mi-ai spus. 196G. 129).. să nu te uiŃi că mă vezi băut" (p.2.realitatea cu visul. II. Raportul dintre parametrii de bază care reglementează aceste relaŃii este cel firesc în condiŃiile unor structuri sociale caracterizate prin maximă compartimentare>ăcum sînt acelea care constituie obiectul evocărilor sadoveniene. Eşti subŃire îmbrăcată.Eşti sigură că n-ai uitat nimic?". în limitele cerinŃelor politeŃii negative pe care şi-o impune.1. in ciuda faptului că noul domn SI prigoneşte —. 125). Aflînd că Mini era căsătorita de şase luni. şătrarul Lăzărel Griga. ci prin persoana a IlI-a. Te r o g s-o iert i" (p.. prin mijlocirea acestuia. ci preferă să se cufunde în iluzie.. Scuzele au aspectul formal al interdicŃiilor (vezi construcŃia negativă): „Măria ta [. alimentată şi de gelozie: „De ce. încercînd să-1 asocieze la proiectele sale. stimabilă doamnă Mini Cor-nel? silabisi Ioanide nu fără intenŃie răutăcioasă" (p. Zodia Cancerului 2. si pentru romanele istorice. Autorul precizează că este vorba despre „o eroare intenŃionată".2.]. 156 .

menŃionată anterior.. Pe rf or maŃi vu 1 a pofti nu este prezent decît în finalul capitolului V. sub forma unor întrebări retorice. 36).. Solicitările finale au duritatea unor ordine. 43). după ce distinşii călători primesc propunerea lui Griga: „Şi poftesc şi pe toŃi cîŃi aveŃi cu dumneavoastră: tovarăşi şi slujitori. dar neambiguu decodat de către Ruset(„omul acesta îndărătnic se socoteşte ofensat şi nenorocit dacă nu-1 urmăm la casa lui. în raport cu cerinŃele statutului său social: şătrarul solicită o favoare (satisfacerea unei plăceri) unor persoane de vază. dacă eşti subt acoperămîntul meu. sînt slobod şi am mare plăcere să cinstesc în casa mea oaspeŃi'' (p.. în raport cu ospăŃul care va urma). în locuri rele? Mă pun la pămînt şi treceŃi peste mine! Z d r o b i Ń i-m ă şi gata!" (p. Mărcile acestei atitudini se recunosc atît în realizarea unor acte din clasa expresivelor. indirect." (p. într-o formulare aser-tivă fără verb performativ. 36). apare atenuată printr-o solicitare (cf. am două rugăminŃi şi/e poftesc umilit să-mi îngăduieşti a le arata" (p. ca să ne cinstească cu pîne şi sare" — p. iar mai ales pe căpitanul Uie TurculeŃ. există o singură sugestie a unui asemenea act. Lăzărel Grjga acordă atenŃia maximă motivării invitaŃiei. are în mod obişnuit ca obiect o favoare. strădania de a diminua neajunsurile şi eforturile cerute receptorului) şi de cea a modestiei. „Vă rog să nu vă supăraŃi şi să gustaŃi puŃin din ce se găseşte gata. lipsită de tragismul mimat al enunŃurilor precedente. îndeplinirea solicitării ar avea cea mai nefavorabilă consecinŃă pentru emiŃător (moartea). 36). însă şi referirea la „pîne şi sare".. în fine. Pentru Griga.n). un avantaj. ca un bun creştin ce sînt? Cum să vă las la vreme de noapte. Cum pot eu să vă las— fără să vă stau înainte cu pîne şi sare. mai bine p ă l eş t e-m ă în frunte şi mă omoară decît să-mi spui asemenea vorbă (că. Naratorul-autor îşi „trădează" eroii în notaŃiile privind reacŃia şătrarului: „Cînd observă pe faŃa lui ava Paul ceea ce aştepta şi ceea ce dorea.157 iar promisiunile — includ recomandări destinate receptorului: „Dar s ă n-a i Măria ta grijă.] Măria ta."(p. pînă acasă mă trezesc" (p. şătrarul se dărîmă la pămînt. IndicaŃiile kinezice din intervenŃia autorului: „Nu fără demnitate. ava Pavăle. modalitatea princială de exprimare a deferentei faŃă de neobişnuiŃii interlocutori este adoptarea unei atitudini de. şătrarul îl salută pe de Marenne cu formula: „Birieai venit la sărăcia noastră. dar semnificaŃia unor ameninŃări ale căror efecte negative îl privesc pe emiŃător (şi nu pe destinatar. prin contrast. 42). dar şi pentru Avramia. şi mai ales menŃiunea discret ironică „nu fără demnitate" sugerează caracterul „ritual" al comportării şătrarului. cum se întîmplă în cazul ameninŃărilor reale). 158 Ideea invitaŃieîăsăare cu mai multă claritate. rînji uşor" (p. de la început. se poate vorbi la Lăzărel Griga de o întreagă retorică a invitaŃiei. care trebuie să se supună dorinŃelor emiŃătorului şi. dată de expresia „a sta înainte cu pîne şi sare"..pluteşte în aer": „împlinindu-mi datoriile. Există deci un specific intracultural al „ritualului" şi al strategiilor politeŃii.]. după ce şi Avramia le vorbise cu aceeaşi umilinŃă: „Măria ta [. te rugăm $ ă nu te superi de pat rău şi de hrană puŃină"1 (p. 37) Comportarea şătrarului este guvernată de maxima tactului (cf. a cărei neacceptare este considerată ca o gravă ofensă personală: „Nu se poate! [. care implică ideea de autoreproş pentru o vină ireală (întrucît alternativa prezentată este. InvitaŃiile sînt prefaŃate de scuze formulate ca apeluri la bunăvoinŃa destinatarului: „I e r t a Ń i-n e şi primiŃi ce avem" (p. pe care Sadoveanu îl pune cu artă în evidenŃă.. în cazul de faŃă." (p. 36). a cărei pondere creşte în secvenŃele următoare (cf.. faptul că toate enunŃurile citate aparŃin unui stil strategic selectat. de asemenea. act a cărui condiŃie preliminară de reuşită — superioritatea socială a emiŃătorului — nu este îndeplinită. 37). Refuzul de a-i lăsa pe călători să plece este exprimat. 35 — 36).. cît si a unor acte directive sau chiar reprezentative. 43) îşi îmbie oaspeŃii Lăzărel. performat de pe o poziŃie de inferioritate socială. mai mult decît atît.41).. imperativele). considerată însă preferabilă respectării hotărîrii destinatarului de a-şi urma drumul.. act care. de neînŃeles pentru abate („Abatele de Marenne îl privea din ce în ce mai uimit. „Măria ta. 36). amestecînduse cu contăşul" (p. Purtarea lui Griga este acum mai firească. Volumul de energie şi abilitatea investite în realizarea acestui act sînt pe deplin justificate de natura lui: acceptarea unei invitaŃii stînjeneşte libertatea de acŃiune a destinatarului. diminuare a propriei personalităŃi. Caracterul strategic al ambelor formulări rezultă cu claritate din faptul că îndeplinirea acŃiunilor cerute are . Calificativul umilit însoŃeşte adesea prefeŃele care atenuează actele de solicitare: „Umilit vă rog să veniŃi după mine" (p. OspăŃul despre care se relatează în capitolul VI evidenŃiază. violent respinsă).. După ce-i este prezentat de către Ruset. după încetarea ploii. fără să înŃeleagă nimic" — p. De remarcat absenŃa oricărui verb performativ adecvat exprimării invitaŃiei. grupul va pleca spre Hîrlău — n. cînd acceptarea . 35). abia spre sfîrşitul scenei. se îndatorează faŃă de acesta. 43). InterdicŃia iniŃială.

36. p. dar nu intimitate. de asemenea. desemnîndu-1 pe interlocutor ca persoană socială.. Este interesantă însă. 2. 41) îi comunică Griga lui Ruset. fără a depăşi însă limitele deferentei cuvenite. uneori cu performativ explicit: „îŃi m u l Ń ă mi m pentru închinăciune şi pentru vorbă bună" (p. Deşi interlocutorul este mai vîrstnic. simplul fapt că îl determină pe prinŃ să-1 asculte fiind prezentat de Griga drept factor coercitiv. vorbeşte" (p. într-un mod neobişnuit (folosirea lui te rog înaintea unui verb ca a afla surprinde).2. Nici măcar enunŃurile directive nu conŃin elemente de atenuare a forŃei ilocuŃionare: „Slobod.4. care exprimă deferentă. 44). scuzîndu-se. proprie actelor expresive: „Măria ta. Alecu Ruset îl abordează. pe poziŃia celui care cunoaşte foarte bine şi înŃelege nedumerirea şi neliniştea produse clucerului de vizita sa. Rugăm pe cinstita gospodină să nu se tulbure' şi să nu se ostenească" (p. de la început. Este implicată ideea unei abateri de la principiul conform căruia iniŃiativa verbală nu poate aparŃine decît celui cu statut de superioritate socială. 39. cerinŃelor politeŃii negative: „Noi nu cerem decît o fărîmâ de pită ş-un ceas de odihnă. directe. 41. Formulările lui sînt. 37)." (p. Trăsături similare caracterizează. subsumabile nu numai strategiilor politeŃii negative.. căci sînt trudit. cerută de politeŃea negativă a actelor indirecte propriu-zise: (a) „Cinstite jupîn Abăza.. de obicei. 44) sau răzeşule (mai rar. ci pentru receptori (cărora li se oferă găzduire şi masă sau li se anunŃă indirect sosirea celor mai bune bucate şi vinuri).. ci ca persoane cărora gazdele le rămîn profund îndatorate. 62).] din porunca şi cu cheltuiala Măriei sale Antonie-vodă. părintele meu. 159 AserŃiunile conŃin. 36). Ruset primeşte să meargă la gospodăria lui Griga cu două condiŃii: „dacă nu-i departe/' şi „dacă nu ne Ńii mult" (p. [. ReacŃionînd la afirmaŃia şătrarului că prinŃul doreşte ca abatele să fie ospătat. 36). pe un ton subtil ironic. şi raporturile prinŃului Ruset cu clucerul Abăza. care îi creează un "sentiment de îndatorare. singurul autorizat să decidă în ce limite este admisă interferenŃa celorlalŃi. în ansamblu.. SemnificaŃia proprie actelor reprezentative apare. Aş dori mai ales să beau din acea apă care a fost adusă pe olane [. 160 Bucatele şi vinul lui GHga nu-1 determină să renunŃe la termenii de adresare şătrarule (aproape constant: p. întregul comportament verbal al lui Lăzărel şi al Avramiei se caracterizează printr-un cumul de acŃiuni redresive faŃa de limitarea libertăŃii de mişcare a interlocutorilor. şi apelul acestuia la forme ale expresiei indirecte. subliniază strategic ideea respectării dorinŃei de independenŃă a colocutorului. 2. ci este calea excesiv indirectă a interogaŃiilor conotate ironic sau aceea. Se recunosc în structura enunŃurilor ca strategii specifice impersonalizarea emiŃătorului (prin folosirea pluralului inclusiv) şi a receptorului (prin folosirea persoanei a 111-a în locul persoanei a Il-a. combinaŃia dintre atitudinea generală de uşoară familiaritate a personajului faŃă de colocutor. te rog să afli că această femeie a mea [. om de credinŃă şi .. Chiar în cazul unor enunŃuri asertive..3. 41). că furnizează o informaŃie necerută.. Ruset se conformează.consecinŃe favorabile nu pentru emiŃător — aşa cum este specific pentru acest fel de acte —. 35. 44). in praesentia) şi reducerea gradului de interferenŃă în raport cu interlocutorii (prin construcŃia restrictivă şi litotele din prima propoziŃie). în virtutea vechii lor cunoştinŃe. replicile lui Ruset destinate lui Griga nu denotă acele intenŃii redresive specifice politeŃii pozitive sau negative. Ideea că emiŃătorul contractează o obligaŃie este direct exprimată de Griga după ce Ruset şi de Marenne decid să dea curs propunerii de a-1 vizita: „Vă sînt eu mulŃă-mitor şi Măriei tale şi lui ava Paul " (p. elemente care exprimă o certitudine mimată asupra incapacităŃii gazdelor de a satisface exigenŃele distinşilor oaspeŃi (vezi de exemplu: . traductibilă în mod obişnuit prin mijloace ale politeŃii pozitive. prieten şi colaborator al fostului domn. apar mărci de atenuare a forŃei ilocuŃionare. Răspunsul şătrarului referitor la ultima condiŃie: „Unde se află măria ta! Cit pofteşti" (p. Şi nu porunceşti sămi aducă şerbet şi apă recei căci sînt însetat. şătrarule.] nu mă îndemni să stau"! îndeamnă-mă. Faptul este normal.] cunoaşte slovă.. dublată de semnificaŃia de scuză. în aceste condiŃii.. clar calea de exprimare aleasă nu este aceea a afirmaŃiilor directe — aşa cum ar cere-o politeŃea pozitivă —. Comportarea lui Ruset nu este totuşi lipsită de mărcile consideraŃiei fireşti datorate semenilor. Replicile personajelor la care ne referim reflectă preocuparea constantă a emiŃătorilor de a reduce gradul de interferenŃă în relaŃia cu interlocutorii superiori ca statut. ci şi unor strategii ale politeŃii ne marcate explicit ca atare (o ff record)..2. PrinŃul se situează.vinul nostru de-aici nu-'i vrednic de obraze ca ale Domniilor voastre" — p. Tactica adoptată este aceea a „derutării" oaspeŃilor. pentru că prinŃul se află într-o poziŃie de autoritate socială faŃă de şătrar. de asemenea. trataŃi nu ca persoane care se îndatorează accep-tînd o invitaŃie — cum se întîmplă de obicei —.. atitudinea sa generală fiind însă guvernată de exigenŃele menŃinerii distanŃelor. în majoritatea cazurilor. aluzive. şi nu ca individ. în acest caz. 35).

în condiŃiile unei distanŃe sociale mari. PoliteŃea clucerului nu este dublată de sinceritate — ca în cazul lui Griga. Adresarea se realizează în forme familiare. li se adaugă acum altele. de obicei. fiecare individ este. Formelor de adresare în ca>e apare prenumele personajului: prietine Ilie (p. motivînd caracterul rezonabil al propunerilor sale prin natura reflexivă a relaŃiei cu TureuleŃ: căpitanul m. care exclude aiirmaŃiiîe sau ipotezele privind cunoaşterea preocupărilor interlocutorului. care ne dezva uie un motiv în plus: TureuleŃ este la curent cu nefericita poveste de dragoste a prinŃului. Mie mi-1 încredinŃează cel mai bun prietin al meu din tara Lehiei. PresupoziŃiile asupra motivelor de îngrijorare ale clucerului iau forma unor interogaŃii. permit interpretarea întregii replici a prinŃului ca un act de reproş la adresa interlocutorului." 2. prin folosirea numelui precedat de prietine. fazele raŃionamentului lui Ruset). se tînguise puŃin cătră soŃia sa despre neplăcuta întîmplare a zilei şi despre oaspetele nepoftit care le căzuse în casă (p.5. în funcŃie de împrejurări. Structura replicilor reflectă existenŃa unui joc permanent al relaŃiilor de solidaritate dintre personaje.]. poate dori altceva decît prinŃul. buni prietini . întrebările. 112). 109). să fii aşa de bun a da poruncă unde să trimet un om de credinŃă al meu ca să-Ńi aducă slujitorii [. politeŃea negativă. forŃa ilocuŃionară reală a intervenŃiei lui Ruset. în conformitate cu exigenŃele politeŃii. în toate situaŃiile semnalate. 15). în raport cu un anumit grup. Ele sînt. înainte de culcare. încalcă maxima cantităŃii şi a relaŃiei (referirea la fîn. tina lui Antonie Ruset). apelmd la marei ale solidarităŃii de grup. prea „maleabil" în faŃa îl — C-da 1354 161 jocului politicii.. exprimarea indirectă (formularea solicitărilor cu rugăminŃi. jupîne. care refac ceremonialul primirii oaspeŃilor.p. IntervenŃiile clucerului se menŃin — ca şi replicile şătrarului Griga — în limitele politeŃii negative: „Măria ta. ă ' De remarcat'însă că. normală de fapt pentru receptor (în realitate.. 55) sau Dumai prin termenul care desemne. 114). 14) căpitanului Ilie TureuleŃ. prietine TureuleŃ (p. prinŃul se îndatorează acceptînd să fie găzduit de clucer). insider şi outsider.şi căpitane Ilie (u 56). corelate cu inserarea unei referiri la relaŃiile lui Abăza cu fostul domn [într-un context care. este aceea care guvernează comportarea personajului.] si te poftesc să te socoteşti ca-n casa părinŃilor Măriei tale16 (p. Măria ta. prinŃul încearcă să obŃină acordul acestuia pentru modificarea rutei. 110)... formele politeŃii pozitive nu sînt totuşi excluse din partea celui care exercită controlul puterii. Ruset sublimă strategic ideea comunităŃii obiectivului urmărit. Expresia afecŃiunii faŃă de interlocutor devine mai pregnanta in scena ele după petrecerea'de la şătrarul Griga. mai puternic marcate afectiv: adresarea numai prin prenume (Ilie . iarăşi.t»8). 15. cedează locul solidarităŃii bazate pe comunitate etnică — abatele devenind un outsider — atunci cînd trebuie luate decizii în legătură cu itinerarul călătoriei spre Iaşi.2.. adresindu-se moldoveneşte" (p. ză relaŃia cu partenerul {prietine — P. în scaunul Măriei sale Duca? Şi mai ales de ce aduc primejdie î n t r-o casă de creştin cu frică de Dumnezeu şi de v o d â?" (p. te rog să ierŃi [. Strategiile folosite sînt cererea de scuze." (p. Schimbarea inter162 locatorului obligă la schimbarea codului lingvistic şi. De ce nu mă întrebi de unde vin şi cum îndrăznesc să intru aşa." (p. răspunsul căpitanului se conformează întru totul cerinŃelor politeŃii negative încercarea colocutorului de a reduce distanŃa socială prin apelul la mijloacele politeŃii pozitive nu anulează manifestarea factorului putere: TureuleŃ foloseşte constant formula de . Site rog frumos. aparent. cf.. că trebuie să vorbesc eu.. Similaritatea relaŃiei clucerul Abăza-e Ruset cu relaŃia şătrarul Griga->Ruset nu depăşeşte însă nivelul formelor de manifestare. semn al unei atitudini confesive. chiar dacă este vorba despre acŃiuni în favoarea destinatarului) şi transferul la emiŃător a atitudinii de îndatorare. 55) . prin care se urmăreşte obŃinerea cooperării colocutorului în realizarea planurilor sau a intenŃiilor partenerului cu statut superior. termen care defineşte raporturile dintre colocutori drept raporturi de sjmpatie: prietine Ilie (p 14). pe rînd. Dumneakt şi eu fiind.reluată de rluset .uşor ne putem înŃelege. Solidaritatea dintre Ruset şi abate — întemeiată pe elemente de ordin cultural şi politic —. (b) „Văd. Ambiguitatea formulărilor atenuează. Precizările naratorului-autor conduc spre această necesară disociere: „Abăza. ca să-Ńi liniştesc grija. care determină plasarea însoŃitorilor lor autohtoni în afara cuplului.. de vreme ce sînt implicaŃi în realizarea aceleiaşi acŃiuni: Domniei tale Ńi-a fost încredinŃat acest franŃuz de un hatman al coroanei la Liov. dependent situaŃional.privighetor al lucrării fiind boierul şi prietinul său Abăza clucer.

în cazul orientării relaŃiilor de comunicare de la superior la inferior. dar Ńara-i mai mult vicleană decît săracă" (p. cf. 79 — 82: discuŃia lui Duca-Vodă cu hatmanul Buhuş. Aceste forme apar. Comportamentul locutorilor cu statut de autoritate iie 163' este însă mai flexibil. fiind specifice perioadei de „acomodare" cu partenerul (vezi şi: „Care sînt cele din urmă veşti pe care mi le poŃi da.. cf. 15.[. 222).. hatrnaneT' (p. în secvenŃa iniŃială a unei discuŃii. . 78. p. 2 2. [. 56). comportamentul emiŃătorilor urmărind sistematic sublinierea preocupării acestora de a respecta imunitatea faŃă de orice obligaŃii a receptorilor. de cele mai diverse categorii de locutori (cf. de exemplu. pentru exprimarea acordului.] eu în puŃini am credinŃă. Elementul comun îl reprezintă formula convenŃionalizată Măria ta. 55. apelul strategic ia negaŃie prin exploatarea sinonimiei. este exclusă chiar atunci cînd colocutorul este o persoană apropiată domnului. şi Ńara în scădere şi săracă. utilizarea strategiilor flatării colocutorului apare ca invers proporŃio164 rtală cu distanŃa socială: ele sînt mai variate în condiŃiile unei distanŃe reduse şi limitate la formele adresării integrative cînd distanŃa este considerabilă. precum şi exprimarea explicită a acordului cu punctul de vedere al colocutorului: „Aşa este.adresare ceremonioasa Măria la (p. 82). — Vremurile nu sînt uşoare. Cînd domnitorul acŃionează în virtutea calităŃii oficiale pe care o are. domnia ta ai un Dumnezeu ş-un jurămînt" (p. în mod i n v a r i a b i 1. şi discuŃia dintre Duca-Vodă. iar „sugestiile" de acŃiune ale prinŃului smt interpretate ca ordine. ele sugerează faptul că locutorul se manifestă ca individ. cf. Formulele folosite sînt. 222. intenŃia asocierii colocutorului la propriile proiecte determină apariŃia unei atitudini confesive. Măria ta. Ca strategii conversaŃionale se pot recunoaşte: — în conversaŃia cu Buhuş: exagerarea preŃuirii acordate partenerului şi sublinierea amplorii „teritoriului comun": „Prietine şi cumnate Sandule. concomitent cu absenŃa negaŃiei din propoziŃia adversativă care exprimă o părere diferită de aceea a interlocutorului). 225. comportamentul specific situaŃiilor tranzacŃionale. adresarea prin termenul care desemnează funcŃia interlocutorului). trecerea de la manifestările specifice situaŃiilor tranzacŃionale la cele specifice situaŃiilor personale fiind dependentă de intenŃiile comunicative de moment. în relaŃiile cu domnitorul. de subliniere a intimităŃii. marcate în structura enunŃurilor în primul rînd prin modificarea sistemului adresării. VariaŃiile distantei sociale dintre interlocutori se reflectă în selectarea modalităŃilor de exprimare deferentă.] eu iac cum porunceşti" (p.. prietine Alexa (p. într-adevăr.. încercînd să dea situaŃiei de comunicare tenta specifică situaŃiilor personale. creează impresia unei atmosfere de intimitate. 82). şi Balaban — negustor-iscoadă din Liov. precedaŃi adesea de numele sau prenumele interlocutorului. 15). şi domnia ta eşti dintre aceia. posibilitatea de a Iue decizii prin consultare reciprocă fiind cîe neconceput pentru căpitan: „Mana ta. ei nu-şi pot concepe partenerul decît'prin prisma condiŃiei sale oficiale. 102). 222—225: discuŃia dintre domn şi Balaban). desemnînd relaŃii cu caracter particular. cumnate Sandule (p. bine este. 222). Ca şi mine.. utilizată. folosirea formulei de adresare deferentă către negustori). — în conversaŃia cu Balaban: evitarea dezacordului prin reformu-larea afirmaŃiei partenerului. 82). Comunicarea orientată în direcŃia inferior->superior face apel — aca erm precizam referindu-se la dialogurile dintre Lăzărel Griga sau TurculeŃ şi prinŃul Ruset — la strategiile politeŃii negative. 224). de obicei. XXVI. de exemplu: către hatman: prietine (p. către Balaban: prietine (p. exprimarea sa se caracterizează prin apelul la formele politeŃii negative: „Ce ai a-mi spune dumneata. de care îl separă distanŃe sociale diferite: Buhuş —hatman şi cumnat al său. prietine" (p. O atitudine integraŃi vă. indiferent de distanŃa sociala care îi desparte. Kir AlexaT' (p. prietine şi cumnate Sandule (p. 82. în care soŃia şi fiica domnitorului i Fe adresează cu Măria ia — p. Rolul esenŃial al factorului putere în distribuŃia formelor politeŃii şi rolul subsidiar al distanŃei sociale sfat evidente şi în realaŃnle dintre alte personaje. Locutorii cu statut subordonat au. .6. doamna Anastasia şi domniŃa Catrina. cu exprimarea unui acord parŃial: „—Vremurile sînt grele. de această dată. 106). prietine Balabane (p. Caracteristicile semnalate pot fi ilustrate urmărind discuŃiile dini re Duca-Vodă şi alte două personaje. 232— 233). din cap. PoziŃia relativă a colocutorilor în raport cu direcŃia exercitam puteri determină diferenŃe nete în comportamentul acestora. altfel spus. care . vezi. un membru al familiei acestuia (cf. Adresarea se realizează prin termeni care. şi p. cele cerute de politeŃea pozitivă. în folosirea unor formule colorate stilistic. Ca şi în cazul relaŃiei Ruset—TurculeŃ.

pedeapsa celor care-1 amestecă pe nedrept să fie mai aspră" (p. impersonalizarea totală a receptorului. în exemplul al doilea. prezentate drept rugăminŃi: „Binevoieşte. 153). Strîns legată de această strategie. este şi impersonalizarea emiŃătorului sau a receptorului. pronumele -i. iar distanŃa socială nu este considerabilă. ca şi asupra lui Milescu. apelul la asemenea formule este mai frecvent. Cf. exigentele maximei modestiei acŃionează deci mai ferm în aceste condiŃii. în condiŃiile în care autoritatea unui personaj acŃionează numai în limitele unui grup. alegînd griul de neghină. prin antiteză. corclindu-se cu exigenŃele generale ale maximei tactului. Iar dacă nu va fi fiind vinovat. pentru personajele cu statut inferior. Măria ta. care îl desemnează pe interlocutor in praesentia). Măria ta. (cf. de asemenea. în discursul Ńinut la Divanul de judecată.5Măria ta vei socoti")... în mod obişnuit. de fapt. este prezentată ca rugăminte. discursul are semnificaŃia unui „pro domo". Primul dintre exemplele în discuŃie ilustrează procedeul imperso-nalizarii receptorului: persoana a Ii-a este substituită cu persoana alll-a sg. ne aflăm deci în faŃa unui act de aprobare a proiectelor interlocutorului. care cearcă să amestece pe cinstiŃi oameni nevinovaŃi într-o faptă ca aceasta. formula luminate doamne — p. specifice relaŃiei inferior-»superior: preferinŃa pentru exprimarea indirectă. ca mijloc de atenuare a forŃei ilocuŃionare a enunŃurilor. 152. care. Exprimarea dezacordului faŃă de punctul de vedere al domnitorului nu se realizează niciodată prin ilocuŃii negative. (p. suspiciunea de trădare a domnului: „Mai cu samă. aserŃiunea (cu valoare de sugestie) este " 165 prefaŃată de cererea permisiunii.7. în primul caz. 226. „. anumite modificări în sistemul mărcilor politeŃii... care deschide intervenŃia boierului Nicolae RacoviŃă într-un divan de judecată). Se poate ca Milescu să n-aibă vina care se spune: Măria ta vei socoti. cu sugerarea unei soluŃii. ci prin acte asertive. 3334). Valoarea reală a primului enunŃ este implicată conversaŃional: . 225). 224). celelalte . si lemnarii tocmiŃi să-i repare moara (p. se pot constata anumite deosebiri: în limbajul personajelor cu statut superior ele par să caracterizeze situaŃiile cu caracter oficial (cf. el însuşi răzeş. pe lingă viclenie trebuie să loveşti şi răutatea. rog să fiu iertat a pune la picioarele slăvite ale Măriei tale puŃine şi proaste daruri[. în primul enunŃ. 222). fapt care determină. asupra căruia există. chiar dacă situaŃiile de comunicare au caracter tranzacŃional. formulele slăvite doamne — p. Să se compare felul în care Balaban îşi exprimă satisfacŃia în legătură cu planul de acŃiune împărtăşit de Duca-Vodă: „Dumnezeu ştie să toarne ca un untdelemn bun înŃelepciune sub cununile stăpînitorilor de noroadeu (p. Forma figurată aleasă realizează..mă rog cu umilinŃă Măriei tale a-mi îngădui să-i spun că trebuiesc dovezi" (p. hatmanul Buhuş răspunde: „Măria ta.] şi alte cîteva mărunŃişuri care se află într-un sunducel de argint" (p.exprimă o admiraŃie deosebită — uneori exagerată — faŃă de reprezentantul autorităŃii supreme. sau slăvile — p.. Se pot adăuga exemple de atenuare a solicitărilor. cu formulările lui Nicolae RacoviŃă. se remarcă preferinŃa pentru exprimarea aluzivă. în cel de-al doilea — oferta. Ambele formulări citate pun în evidenŃă al doilea tip de strategii ale politeŃii negative.. lin personalizarea emiŃătorului (cf. 226. Retorica negustorului Balaban în cursul întrevederii secrete cu domnul nu este diferită de aceea a boierului Nicolae RacoviŃă. 78). a nu citi cuprinsul cărŃii. care. vezi şi diminutivul din enunŃul al doilea)..Măria ta eşti înŃelept". cf. constatăm aceeaşi polarizare a strategiilor politeŃii la care ne-am referit mai sus: personajul cu statut superior apelează la strategiile politeŃii pozitive. nu la mintea lor" (p. absenŃa persoanei I) este dublată de insistenŃa asupra libertăŃii absolute de decizie a receptorului (. 166 "■ 2. Urmărind scurta discuŃie dintre Lăzărel Griga. La afirmaŃia lui Duca-Vodă „Mie nu mi-s dragi pămîntenii care se bagă slugi la străini" (p. sau chiar în formă asertivă: „Dumnezeu va lumina pe Măria ta". 223) — formulă prin care se cere de fapt domnitorului să preia motivarea dată de Balaban nemŃilor pentru anumite evenimente din Moldova." (p. ca expresie a dorinŃei de non-interferentă. 225. trebuie să căutăm la braŃul. Creşterea distanŃei sociale antrenează însă şi apariŃia unor procedee traducînd o tendinŃă puternică de autodiminuare a personalităŃii. o încercare de disculpare. 78).. formele de comportare a participanŃilor prezintă unele deosebiri faŃă de cele comentate anterior. îmbinarea dintre cele două modalităŃi ale deferente semnalate. este. în replicile lui Balaban: „. în acelaşi timp. provoacă îndatorarea receptorului. nelegat direct de specificul situaŃiei de comunicare (cf. din replicile lui Balaban). Raporturile dintre alte personaje se caracterizează printr-o distribuŃie diferită a variabilelor putere şi distanŃă socială.2. se potenŃează reciproc. în ambele cazuri.. DistanŃa socială faŃă de interlocutor sau natura situaŃiei de comunicare nu determină modificări esenŃiale ale strategiilor menŃionate.

Ce spui tu. 33 — 34). 34).].8. 23). în egală măsură. măi Bîrliba?" — p. în acelaşi timp. Deşi există suficiente mărci obiective ale distanŃei dintre personaje: statutul s definit în cadrul unor sisteme ierarhice distincte (al lumii laice si al lumii religioase). 13.1). 2. 12). 20. în discuŃia cu Vîlcu Bîrlădeanu. nu se abat de la normele structurale ale românei. de obicei. care folosesc constant formula adresării deferente: jupîne şătrarule (lemnarii — p. domnule abate de Marenne (p. alegerea lingvistică se orientează spre formele m a x im-ei familiarităŃi. 20). să-şi descopere preferinŃe. şi Ilanii-Ancutei). sesizarea condiŃiei de inferioritate socială a acestuia îl determină să facă uz de acelaşi tip de mărci ale contactului. 49). 33 — 34. înŃelegerea semnificaŃiei strategice a familiarităŃii superiorului este reflectată de reacŃia interlocutc iilor. diferit de cel curent în societatea în care ele evoluează. iar abatele devine călăuza spirituală a prinŃului prin hăŃişurile dragostei şi ale politicii. ia primul pol. pe măsură ce evenimentele evoluează. permiŃîndu-îe. . un loc aparte îl ocupă relaŃia dintre prinŃul Alecu Ruset şi abatele Paul de Marenne. Numai că.şi TurculeŃ poate a înŃeles [. slujitorul lui Ruset. O premisa o constituie faptul că acŃiunea variabilei putere este suspendată în acest caz: nici unul dintre personaje nu este învestit cu o autoritate exterioară care să-i permită să controleze acŃiunile celuilalt. 12. 2. deci rolul factorului putere se anulează... i se înfăŃişa drept total nepermeabilă. p.. apartenenŃa etnică.] ş-am să fac judecător nu atît pe TurculeŃ. pusă în evidenŃă de „deficienŃeleă de competenŃă sociolingvistică în raport cu normele codului autohton. 20). O asemenea comportare traduce. căci expresia politeŃii în româna modernă este modelată după tiparele oferite de franceză. 22). egalilor din imediata intimitate a unui individ: Lăzărel Griga foloseşte interjecŃia măi. iubite domnule de Marenne (p. în complicata Ńesătură a raporturilor de comunicare pe care ne-o înfăŃişează romanul Iui Sadoveanu.. cel mult. Adăugăm o observaŃie privind condiŃia de outsider a abatelui de Marenne. forme absente în cazurile discutate pînă acum. o anumită complementaritate a funcŃiei de ghid: prinŃul îl călăuzeşte pe abate pe drumurile Moldovei. cît pe domnul abate" (Alecu Ruset. Sistemul formelor lingvistice care dau expresie strategiilor politeŃii negative conŃine elemente caracterizînd exclusiv relaŃia Ruset— de Marenne. .. Posibilitatea de a-şi folosi propria limbă atenuează sentimentul de izolare al abatelui. 34). comportarea ambelor personaje are la bază. Rezultatul nu este apariŃia unor formule 168 hibride sau anacronice: formulele sînt perfect traductibile în franceză şi corespund normelor deferentei specifice acestei limbi. 33).: „Ce vorbeşti tu. bre?" (p.]'". dar şi cu o valoare ideal-arhetipală. Să se compare formele folosite de Alecu Ruset pentru a se referi gla căpitanul TurculeŃ cu acelea folosite de abate: „. mâi Bîrliba — p. indiferent de gradul de apropiere dintre cei care comunică (cf. dar. insolit de determinări (adjectivale şi/sau a pozitive) sau corelat (prin coordonare) cu alte construcŃii la vocativ: Ruset->abate: domnule abate (p.. prea iubite domnule de Marenne (p. singură (p.2. iubite domnule abate (p. 69). mai degrabă. „Tu eşti. rezervate. Ne ailăm în faŃa unui procedeu cu certă funcŃie de arhaizare. 12). abatele->Ruset: domnule (p. Comunicarea directă între Ruset n de Marenne creează. Supunerea faŃă de planurile şi deciziile înfăŃişate de partener nu este decît o consecinŃă a recunoaşterii neconstnnse a superiorităŃii lui într-un anumit domeniu. solidaritatea cu prinŃul oferindu-i călea principală de acces spre o comunitate străină. domnule de Marenne (p. Se poate recunoaşte.. jupîne Lăzarel (Birlădeanu — p. 33—34) sau urmată de numele unui colocutor (cf. şi pronumele personal de persoana a Ii-a singular (cf. idei şi concepŃii similare.— la strategiile politeŃii negative. 167 I DiferenŃa dintre exprimarea familiară a prinŃului şi exprimarea deferentă a lui de Marenne reflectă faptul că ponderea variabilelor putere şi distanŃă interumană este evaluată în mod specific în cadrul fiecărei societăŃi şi civilizaŃii. Avem în vedere adresarea prin domnule.Doresc şi eu domnului TurculeŃ să fie profet minciunos" (abatele p. vîrsta. 73). Cu toate acestea. prilejul lărgirii treptate a „teritoriului" comun. folosit singur. şi Domnia sa [. care. domnule şi iubite prietine (p. măi Bîrliba?" — p. cf.. 20). o atitudine de binevoitoare superioritate decît una de reducere a distanŃelor. . proiectînd tipul de societate spre care aspiră scriitorul. „Civilitatea" este la Sadoveanu o marcă specifică a raporturilor umane. „Pentru că tovarăşul nostru.. iniŃial. printr-o lume ciudată şi necunoscută acestuia. Există de la început un element al „teritoriului" posedat în comun de cele două personaje: codul lingvistic. domnul TurculeŃ căpitanul nu e numai oştean [. asistăm treptat la un proces de apropiere între cei doi eroi. favorizat de o serie de circumstanŃe. SoluŃia aleasă de Sadoveanu pentru a sugera faptul că aceste personaje utilizează un cod diferit de al celorlalŃi este apelul la unele forme moderne ale deferentei: decalajul temporal este convertit in decalaj de cod lingvistic. 33—34).2.. în primul rindr respectarea exigenŃelor politeŃii negative. Chiar dacă interlocutorul nu îi este cunoscut lui Griga.

căci mi se dă prilejul nenădăjduit sa fiu oaspetele şi protejatul unui prinŃ" (p. care Ńine ca structură mai degrabă de ceremonialul oriental al exprimării sentimentelor (ci.. asistăm la o ciudată prezentare inversă. Este o diferenŃă 169 in plus faŃă de sistemul de adresare specitic relaŃiilor între autohtoni.. cf. domnule. domnul meu (p. care deplasează accentul semantic spre latura expresivă. 14). de asemenea.. concomitent cu diminuarea propriei importanŃe sociale — evidentă în schimbul de replici citat — îmbracă adesea forme de expresie care — spre deosebire de cele caracteristice altor personaje. 21). care ar putea sugera o e\entuală transpunere în româneşte realizată de prinŃ însuşi).) Nu există totuşi o condiŃionare situaŃională a prezenŃei formei prietine: ea alternează liber cu formele neutre citate anterior. raporturi puternic conotate afectiv. imperso-nalizarea emiŃătorului şi a receptorului sînt strategiile comunicative de. 12). Exprimarea indirectă.2). rezultat al educaŃiei şi al unei ample şi complexe experienŃe comunicative. traducînd o atitudine de simplă bunăvoinŃă faŃă de colocutor (la limita dintre exigenŃele politeŃii pozitive şi cele ale politeŃii negative). Deferenta întemeiată pe flatarea interlocutorului.— Am cinstea să văd în faŃa mea pe domnul abate Paul de Marenne ? — Da. de asemenea. dar îi adaugă determinări atributive. Prin asemenea elemente. Abatele foloseşte uneori vocativul prietine în asociere cu termenul neutru printule: efectul este de atenuare a distanŃei faŃă de coloeutor. Ruset ne apare ca deopotrivă legat de cele două sisteme culturale . ca şi adresarea cu prietine (prezentă. cînd există totuşi diferenŃă de statut între aceştia. pentru toate celelalte personaje. de exemplu — prietinule al meu nepreŃuit (p. dorind să dea glas simpatiei faŃă de abate. pe care o marchează acest termen (cf. Structura formulelor de adresare folosite de Ruset şi de abate nu este totuşi perfect paralelă.bază la care fac apel ambele personaje. formulă încărcată — şi prin aceasta deferentă —.suh incidenŃa cărora s-a format. reflex al unei abilităŃi conjuncturale — trădează rafinamentul colocutorilor. Ruset nu renunŃă la vocativul menŃionat. cred de mai nainte toi ce-mi poate spune prietinul meu Vladislav în ceea ce priveşte misiunea Domniei tale. Printule şi prietine — p. scrierile lui D. vezi. p. PrinŃul face aluzie la condiŃia sa de indezirabil sub domnia lui Duca-Vodă. prietine pare a avea o încărcătură afectivă mai redusă. de asemeneae în limbajul abatelui — cf. şi strategia inversării raporturilor de îndatorare). dar legat prin origine de propria sa Ńară. prin intermediul unor formule de recunoaştere reciprocă: . 48). ceea ce ne arată că reciprocitatea raporturilor dintre ei este parŃială. se reflectă şi într-o personală alternare a unor modalităŃi diverse de exprimare strategică a deferentei.Domnule abate. Formulelor care-1 apropie de abatele francez le fac uneori locul formule care ne amintesc de Lăzărel Griga (cf. strălucirea şi puterea regelui Domniei tale sînt un scut mult mai bun" (p. în -ule. 170 . supra. 21). 12). Cinstea-i de partea mea. 12. numai partenerul cu statut superior o poate tolosi. Vezi şi răspunsul lui Ruset îa declaraŃia abatelui: . 49). deschis prin educaŃie spre lumea occidentală. de exemplu. Calitatea de francez. aproape de Cotnari'" (p.. Nu cred nimic din ce-am spus eu însumi'' (p. Utilizarea vocativului prietene implică asertarea unei relaŃii de egalitate între parteneri. în limbajul abatelui. echivalent al fr. DeclaraŃia de încredere absolută a lui Ruset în prietenul său Pan Vladislav din Katowice (de la care abatele îi aduce o scrisoare) se realizează în limitele aceluiaşi orizont strategic: . este absentă.. 13. Am putea include în aceeaşi categorie şi vocativul prinŃnle. Vîrsta şi condiŃia monahală a lui de Marenne impun tînărului prinŃ un comportament mai marcat condescendent: adresarea către abate cu forma domnule. protecŃia mea nu înseamnă mare lucru. îmbinînd intimitatea şi curtoazia..domnule Ruset (p. Forma are însă avantajul de a desemna. mă voi simŃi fericii să te găzduiesc la o mică şi săracă a mea proprietate cu vie. drept un indice al preponderenŃei nete a mijloacelor politeŃii negative. 53. prefaŃarea enunŃurilor prin scuze. 11.. neînsoŃită de determinanŃi... în scena primului lor contact. Iată cum sună una dintre invitaŃiile adresate lui de Marenne: „. Cu care abatele i se adresează frecvent lui Ruset (cf. AmbivalenŃa prinŃului. prince! ( de remarcat forma mai veche de vocativ. Cânte mir). sub 2. lingă tîrgul Hîrlău. De aceea.2. Ruset este beizqde Alecu. Faptul că abatele nu foloseşte niciodată prenumele lui Ruset în relaŃiile cu acesta (nici măcar însoŃit de determinări sau de alŃi termeni de adresare) poate fi interpretat. p. o Asemenea formula se conformează cu precădere cerinŃelor politeŃii negative. 70). dar selectează cu tact diplomatic elementele prin care defineşte condiŃia lui de Marenne.

în afara replicii menŃionate anterior. Expresia indirectă a acceptării unor propuneri pare a fi specifică intervenŃiilor verbale ale abatelui.. sau chiar aserŃiunile propriu-zise. pe un ton . [. în fine.. Rău e să nu bei. mintea şi sufletul. dar mai bine-i să spui prostii. cu premise şi concluzii). rău e să umbli după aceea. amintim şi perifrază — în mod paradoxal. o atribuie ipotetic unui personaj reprezentativ: omul său de încredere. din scena confesiunii. „Rogu-te să mă ierŃi a treia oară. 69). condiŃionalul care dă formulărilor valoare ipotetică.] că dispreŃuieşte orice arhitectură meşteşugită. îmblîn-zeşte mădularele. reclamate de poliŃe tea negativă. să mai stăm aici... despre podurile de piatră din Moldova. exprimarea propriilor opinii. 19. impersonalizarea emiŃătorului — strategie strîns legată de preferinŃa pentru actele indirecte — constituie un alt mod de atenuare a valorii impozitive pe care o are.] să binevoiascâ a mă ierta" (p. cf. Ruset se scuză de trei ori pentru „impoliteŃeae4 de a fi citit scrisoarea de la prietenul său polonez în faŃa abatelui. Vîlcu Birlădeanu: . se reŃine şi „alocuŃiunea" prinŃului către abate. domnule de Marenne" (p.. ca să isprăvesc printr-o rugăminte" (p. îneereînd să-i confere o mai mare valoare de generalitate şi de adevăr. 23. în final. Tot Birlădeanu Ńi-ar spune [. implicînd o binevoitoare ironie la adresa destinatarului: . pe care o are pluralul inclusiv noi). de asemenea. deşi gesturile prinŃului. cererea de s-cuze se numără printre formele curente 171 ale comportării personajelor la care ne referim. Interesantă este calea de răspuns pe care o alege Ruset la întrebarea pusă de abate. -..Domnule abate. cf. 36). domnule abate de Marenne. neexplicită: „Calitatea mea. Căci vinul ales. —. Deşi atitudinea abatelui pare a fi determinată de dorinŃa de a nu afecta aşa-numita „positive face" a lui Griga.. Cele mai diverse acte verbale sînt prefaŃate prin scuze: sugestiile cu valoare de aserŃiuni (Ruset -e de Marenne: „dă-rni voie să-Ńi spun că trebuie să aduci laudă lui Dumnezeu că te-a făcut om şi nu fiară. 48). de asemenea.] dă-mi voie să mă folosesc încă o dată de prietinia pe care binevoieşti să mi-o arăŃi" (p. precum şi funcŃia de exprimare a acordului cu punctul de vedere invocat. raportată la situaŃia în care este rostită — cheful de la Griga. Şi mai rău e să bei vin prost.puŃin maliŃios'' (aşa cum precizează naratorul-autor — p. ObservaŃiile prilejuite de comentarea celor două romane reflectă faptul că. PrinŃul reface — cu un orgoliu disimulat — motivarea autohtonilor pentru absenŃa unor astfel de construcŃii şi." (p. subliniind caracterul prin excelenŃă strategic al formulării alese de emiŃător: „în realifafp: abatele se simŃea foarte trudit şi foarte flămînd" (p. o succesiune de acte indirecte... alături de strategiile conversaŃionale. spaŃială şi socială.. notate cu grijă de nara-torul-autor („se înălŃă şi se încinse''). bine e să bei vin bun. Deci. iar replica abatelui consemnează dorinŃa acestuia de a mai rămîne: „într-adevăr. pentru ca.nobil şi nu prost. 63). Cererea permisiunii de a povesti se face printr-o formulă ocolită: „Prea iubite domnule de Marenne. Ca marcă a grijii deosebite faŃă de interlocutor. 60).. Prin structura savantă (juxtapunerea unor raŃionamente formulate după toate regulile. Bine-i să taci.Actele cu caracter directiv sînt întotdeauna realizate indirect. sînt la dispoziŃia Domniei tale" (p.. 36). 47). relevante atît pentru locul unui personaj într-o anumită configuraŃie temporală. îmbunătăŃind pe om. negativă — prin care de Marenne îi comunică lui Ruset că primeşte invitaŃia şătrarului: . 70). se pare că-mi dă dreptul s-ascult confesiuni" (p. face pe om mai bun. am păstrat mijloace mai simple şi mai sigure de trecut apele. cît şi pentru datele .. strategiile politeŃii se numără printre reperele de tip mteracŃional.. de la dacii cei vechi. Noi. 23). la dorinŃa aceasta. pentru receptor. Dumnezeu îl va primi bine la judeŃul săue" (p. capătă o valoare parodică. Ruset dă semnalul de plecare de la primitoarea casă a şătrarului cu aerul că se pune la dispoziŃia abatelui: .3. adresate celui care i-a ascultat destăinuirea: „Am făcut acest lung ocol. Aşa că trebuie să isprăvim ulcioarele pecetluite. 20). 73). Bîrlădeanul mea Ńi-ar răspunde că aşa-ceva nu se poate vedea în Ńara noastră.. arată că hotărîrea îi aparŃine în exclusivitate. Scena în care prinŃul îi încredinŃează lui de Marenne taina iubirii sale nefericite include.. cit avem ulcioare. ObservaŃii finale. domnule abate de Marenne" (p. Ruset să recunoască deschis că povestirea nu a fost decît pretextul unei rugăminŃi de ajutor. — abate şi nu sfînt. 2.. iubite domnule de Marenne. îmblînzindu-le. e nevoie de atîta grabă?" (p.N-aş vrea să fiu displăcut" (p. 21). Căci astfel poŃi vedea mişelia întru care ne nevoim aici"-— p.. si impersonalizarea receptorului). care. domnule Ruset. neacordîndu-i astfel atenŃia cuvenită: „Rog pe domnul abate [. „încă o dată mă rog de iertare... IntervenŃia autorului dezvăluie însă mobilul real al acceptării invitaŃiei.. 63). acceptarea din partea abatelui este. iorma de concretizare a acestei atitudini este dependentă de cerinŃele politeŃii negative. uneori sentenŃioase (de Marenne —► Ruset: Dă-mi voie să declar că solul regelui Ludovic trebuie să fie la datoria sa" —p. după ce ai băut vin bun. — franŃuz şi nu moldovan.

în literatură. unele figuri de stil etc. unul dintre mijloacele reconstituirii unor epoci şi tipuri de comunităŃi umane. Caragiale. întrucît competenŃa pragmatică este mult mai variată decît competenŃa lingvistică.. în virtutea căruia toate relaŃiile sînt reduse la nivelul relaŃiilor intracomunitare. nu trebuie să pierdem din vedere relaŃia supraordonată omniprezentă scriitor—cititor. Structurile şi strategiile comunicative definesc nu numai personajele. La Sadoveanu predomină strategiile politeŃii negative. figurile reprezintă cazuri de încălcare a unei (sau a mai multor) maxime a(le) principiului cooperativ. în mod curent. Urmărirea relaŃiei E-R pune în evidenŃă. Vom încerca mai degrabă să subliniem cîteva elemente de noutate pe care le aduce pragmatica în domeniul comentariului textului narativ: 1. Desigur că viziunea pragmaticii asupra textului literar este o viziune retorică. (eds). sînt universuri închise. Relevarea complexităŃii relaŃiei E-R şi a diversităŃii formelor de manifestare a acestei relaŃii. Editions de Ia . Un aspect particular al relaŃiei E—R este definitoriu pentru anumite specii. 172 IV. pe care le putem nota la N. De aceea un capitol de concluzii redactat în maniera canonică ni se pare nepotrivit. cu relaŃii de rol strict compartimentate. p.fundamentale ale individualităŃii pe care o reprezintă. a cărei uniformitate relativă a fost adesea subliniată (Green. integrată totuşi unor structuri dialogale cu o organizare bine definită. Chiar tendinŃa specifică prozei narative de a depăşi condiŃia de omniscienŃă a naratorului poate fi motivată prin „plierea" la exigenŃele receptorului. dar este o viziune retorică individualizată printr-un coeficient specific de originalitate. ci şi lumea ficŃională în interiorul căreia acŃionează acestea. strategii ale politeŃii pozitive. permiŃînd disocierea între lectura reala (cea efectuată de cititor) şi lectura fictivă (atribuită unor personaje). aceea a naturii strategice a comportamentului lor comunicativ sau a inabilităŃii lor conversaŃionale. semnificative pentru „democratismul" specific „republicanilor din Ploieşti". Heritage. Sadoveanu. Examinînd raporturile dintre personaje. Explicarea unor aspecte ale structurii pasajelor de relatare (ordonarea momentelor naraŃiunii) şi a unor aspecte ale structurii pasajelor de reprezentare a vorbirii personajelor prin natura anticipativă a strategiilor auctoriale. de exemplu. 174 BIBLIOGRAFIE a) Lucrări de referinŃă Atkinson. ironia. constituită în cursul dialogului şi alimentată de intervenŃiile diverşilor participanŃi.M. 1981. De altfel.L.) pot fi explicate în raport cu principiile de bază care guvernează schimburile verbale: principiul cooperativ şi principiul politeŃii. strategiile politeŃii pozitive. în aceeaşi zonă trebuie căutată o justilicare pentru evoluŃia modalităŃilor de implicare a cititorului în structura textului narativ. Oralitatea poate fi mai exact descrisă şi eva173 luată daca se foloseşte ca sistem de referinŃă ansamblul structurilor şi al strategiilor specifice conversaŃiei curente. interogaŃia retorică etc. Posibilitatea caracterizării personajelor dintr-o altă perspectivă. în anumite cazuri. 4. perspectiva retorică este inerentă studierii oricărei forme de comunicare. Morgan. se poate recunoaşte un tip de naraŃiune segmentală. dezvăluind o atitudine specifică faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi. integrative. Atît universul personajelor lui I. atitudine similară cu aceea care explică. Personajele lui Caragiale utilizează. prin excelenŃă. oralitate. Alături de tipul consacrat de naraŃiune. Anumite figuri de stil (cum ar fi metafora. pluralitatea lecturilor unui text. Filimon. Cambridge University Press. ci numai sugestii privind interpretarea literaturii ca act de comunicare. multiplu condiŃionată. cît şi cel al personajelor iui M. 178-179). de la procedeele „brute". scrisoarea literară. Ambele tipuri implică o împletire între strategiile narative propriu-zise şi anumite strategii conversaŃionale. J. în scopul respectării exigenŃelor principiului politeŃii. strategiile politeŃii sînt. caracteristice unor comunităŃi de tip tradiŃional. al caracterizării prin limbajul folosit. de exemplu. pentru că este justificată de însăşi esenŃa actelor de comunicare. dar de tip diferit. Caragiale sau la notele de subsol din Patul lui Procust. Redefinirea anumitor concepte de bază ale stilisticii: naraŃiune. în acelaşi timp.L. Studies in Conversation Analysis. Structures of Social Action. 2. J. Orice povestire reclamă un context comunicativ şi o deschidere spre dialog a celui care povesteşte. fapt pe care îl reflectă preferinŃa pentru strategii distincte ale politeŃii. naraŃiunea compactă. încheiere Lucrarea de faŃă nu oferă soluŃii. Un asemenea criteriu este mai eficient decît cel tradiŃional. pînă la strategiile indirecte prezente la I. 3. cum ar fi. Cambridge — Paris.

Orientări actuale. în Essais de linguistique generale.). Bucureşti. Green. J. Bucureşti. 27 — 38. J. Chicago. Paris. Murphy. Caragiale). Genter for Applied Linguistics. 1982. P... Orientări actuale. 1975. (ed. Wall. R. Dialog şi stil oral tn proza românească actuală. nr.). G. A. (ed. (eds. p. în AUB. p. Presuppositions and Implicatures. Bahtin. A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking of Conversation.. Socio-linguistics. 1978...). Bloomington. (eds. New York. St.).). 1981.). 1981. D. Austin. 179-199. Pragmatics and the Description of Discourse. R. New York. XXXVI. Bucureşti. Filimon şi schiŃele lui I. 7 — 55. Universals in language usage. McLain. Cambridge University Press. (eds.. Levinson. Storytelling as a Component of the Literary Prose Text. Haga.. Strategies in social interaction. Penguin. p. Le langage commun des Unguistes et des anthropologues (Resultats dfune conference interdisciplinaire). în Rogers. 208-218. McLain.A. Borcilă. L. 200-209. P. 1963. J. 1975.L. p. 1981. P. J. în Schenkein. 1977. Questions and Politeness. Cruceru. Brown. M. XXX. Ducrot. Cluj-Napoca. Waletzky. Principles of Pragmatics... 143-166. (ed. Indiana University Press. I.P. Grammar. versiunea românească în Ionescu-Ruxândoiu. Morgan. G. 1972. în Cole. în LL. \V. E. Londra. Davidson. Harmondsworth. 1981. Literatura ca act. J. Fillmore. nr.A. 35 — 42. Politeness phenomena. voi.. Aduances in the Sociology of Language. în Bright. P.. J. Washington. Gumperz. 1981.). Cambridge. (eds. în Cole. Principes de semantique linguistique. W. Sadoveanu. Dacia. Oxford University Press. 218—221 .). 1975. L. în RRL.). Ohmann. R.. Jakobson. p. 219-248. Cambridge University Press. J. R. Aspecte ale relaŃiei autor-cititor in textul literar („Ciocoii vechi şi noi" de N. 1981. G.L. XXXVI. Sociolingvistică. 1978. Murphy.).. (ed.. E. Morgan. p. 437_44i. p.L. în Boreilă.. R. 2. 156 — 161} Strategii ale politeŃii în textul literar. p. P.). New York. J. în Schenkein J. The University of Chicago Press. Pragmatics. ChiŃoran. (eds.L. XXXIII. Sequential Aspects of Storytclling in Convcrsation. J. Univers. Selected Readings. Morris.A (ed. 3.P. Longman. în Boreilă. Rogers.). Jefferson G. Sacks. Paris. p. J. 1987. Speech Acts.. On the Ethnology of Linguistic Change. Londra — New York. 5. 1977. C. Hymes. 41—58. Foundations of the Theory of Signs. Radical Pragmatics. 1972. (eds.. p.N. Strategii ale politeŃii la personajele lui M. Scrisoarea literară ca act de comunicare. 514 — 518. în Pride. 1984. 175 Jefferson. Spoken Discourse. Actele de vorbire şi definiŃia literaturii. 1985. L. 261-303. Fishman. Mouton. New York. What You Can Do with Words: Politeness.. J. (ed.J.... 1978.P. Schenkein. O..). Cambridge... Pragmatics. M.Maison des Sciences de l'Homme. Pratt. 426-430... 1977.). Morgan. Grice. (Comentariu la cap.. (eds. p. W. Mouton.H.). în SCL. E. Poetica americană. 1975. seria Limba şi literatura română. Cole. M. Analiza narativa: versiuni orale ale experienŃei personale. în Cole. Haga — Paris. D. în Fishman. Logic and Conversation. 79-105. Probleme de literatură şi estetică. Syntax and Semantics. 143-158. 1985.W. în SCL. Academic Press. J. St. 1983. New York . Longman.. McLain. 4.. p. Socio-linguistics.). 25-42. (ed.D. A model for analysis. Wall. Ch. M. Edmondson. p. nr. Dire et ne pas dire. P.). Hermann.C. 1978. Minuit. 1966. Rvawe. B. On Communicative Compelence. Academic Press. p. H.L. Leech. (eds. Schegloff. P. (eds. nr.. (eds.). 217 — 404. 1981. ReflecŃii asupra interpretării pragmatice a textului literar.. Indirect Speech Acts and What to Do with Them.. Lakoff.. p.). Morgan. Proceedings of the Texas Conference on Performatives. Labov. Minerva. (ed. Studios in the Organization of ConversaŃional Inieraction. J.. Levinson..P. Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse. p. p. 1983. The Sociology of Language: An Inter disciplinar y Social Science Approach to Language in Society. In Schenkein.. XXXIV. 1985. p. ibidem. A. Holmes.N.B.. J.. p.). 5. 3. On the Achievement of a Series of Stories. p. and Pcrformatives. 1971. 1984. p. Gh. p. 1938. J. Pragmatics. Cole. V şi VI din romanul „Zodia Cancerului"). în Cole. and Discourse. nr. 1987. Ionescu-Ruxăndoiu. (ed. H. R. p.. A. în Goody. (ed. 113-132. How to Do Things with Words. A. 1983.L. în LR.M. 269 — 293. B. M. 1965.L.. J. 167-181. 56-289..

Academic Press, 1978. Searle, J.R., Speech Acts. An Essaij in the Philosophy of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1970; vezi şi ed. franceză, Les ades de langage. Essai de philosophie du langage, Paris, Hermann, 1973; A Classification of Illocutionary Acts, în Rogers, A., Wall, B., Murphy, J.P. (eds.), 1977, p. 27 — 45. Todorov, Tz., Problemes de Venonciation, în „Langages", 17, 1970, p. 3 — 11; Categoriile naraŃiunii literare, în Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Bucureşti, Univers, 1972, p. 370-400. Vianu, T., Arta prozatorilor români, II, Bucureşti, E.L., B.P.T., 1966. Vlad, L, Povestirea. Destinul unei structuri epice, Bucureşti, Minerva, 1972. b) Surse Alecsandri, V., Proză, [Bucureşti], EL, 1966. Buzura, A., Vocile nopŃii, [Bucureşti], Cartea Românească, 1980; Refugii, [Bucureşti], Cartea românească, 1984. Caragiale, I.L., Opere, 2, Momente, schiŃe, notiŃe critice, [Bucureşti], ESPLA, 1960. Câlinescu, G., Scrinul negru, [Bucureşti], ESPLA, [1960]. Fiîimon, N., Opere, I, [Bucureşti], ESPLA, [1957]. Ghîca, I., Opere, I, [Bucureşti], ESPLA, [1956]. Groşan, Ioan, Caravana cinematografică, Bucureşti, Cartea Românească, 1985. Nedelciu, Mircea, Tratament fabulatoriu, Bucureşti, Cartea Românească, 1986. Negruzzi, C, Opere, I, Bucureşti, Minerva, 1974. Odobescu, AL, Opere, II, [Bucureşti], ESPLA, [1955]. Petrescu, Camil, Teze şi antiteze, Bucureşti, Minerva, 1971; Ultima noapte de dragoste, t nit ia noapte de război. Patul lui Procusl, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985. Preda, M., MoromeŃii, I, [Bucureşti], ESPLA, [1955]. Sadoveanu, M., Hanii-AncuŃei, Bucureşti, Cartea Românească, 1941; Zodia Cancerului, [Bucureşti], Editura Tineretului, 1955. 176 LILIANA IONESCU-RUXĂNDOIU. NARAłIUNE ŞI DIALOG ÎN PROZA ROMÂNEASCA — Elemente de 'pragmatică a textului literar (NARRATIVE AND DIALOGUE IN THE ROMANIAN FICTION — Elements of a Pragmatic Approach to the Literary Text) Editura Academiei, Bucureşti, 1990, 184 p. ABSTRACT 1. The book deals with some main problems of the literary commu-nication, using the concepts and the methodology of pragmaties. It does not aim at stating a pragmatic theory of the literary texts, but at suggesting a rather original way of commenting fiction. The illustra-tive material is provided by the works oi a number of Romanian elas-sic and modern writers, from Costache Negruzzi to Marin Preda and Augustin Buzura. As pragmatic research is usually based on familiar face-to-face communication, the modality of approaching fiction has been elaborated step by step. The result is not an all-pervasive "pattern" of analysis, but a diversity of procedures matching the large diversity of the aspects involved in the structure of the literary discourse. The authordoes not assign an absolute value to the pragmatic commentary of the fiction; it represents only one of the possible means of under-standing literature as a product of a certain type of human thinking and sensitivity, and as a product of the manipulation of some tech-niques operating bothat the macro- and the microstructural levels of the text. 2.1. The whole discussion is structured into three main sections. According to author's intentions of clearing the text analyses from any theoretical parentheses, the definition of pragmatics and of its basic concepts are presented and explained in the Introduction (chapters 1: Pragmatics — a domain of communicative action and interaction, and 2: Some basic concepts of pragmatics). The premises of the pragmatic study of literary texts are outlined in the same section, where literariness is defined in connection with a particular structure of the communicative situation (chapter 3: Literary text in the prospect of pragmatics). 12 — c-da 1354 177 The conceiving of literature as a communicative act involves the idea of an omnipresent dialogal attitude of the writer. Accordingly, the specific forms of the interference between the two basic modaiities of the narrative texts: the telling and the representing of the speech of characters, are identified and described

within the book. 2.2. The permeability of the narrative to different conversaŃional strategies and the presence of certain narrative intentions and stra-tegies in the diaiogue structure are brought forwaid in the second section: Pragmatic aspects of the literary narrative, where the ritual (compact) and the segmentai types of stories are discussed (chapter 1). The analyses of seve ral representative texts: the novei Hanu-Ancutei by Mihail Sadovea nu, and a short fragment from the novei MoromeŃii by Marin Preda — for the ritual type, seve ral short stories by Ion Luca Caragiale, and a fragment from the novei Scrinul negru by George Călinescu — for the segmentai type illustrate the existence of similar structural patterns and, at the same time, the rich variety of the forms in which these patterns are actualized not only by different writers, but also by the same writer. A special chapter is devoted to literary letters (chapter 2: Literary letters as a particular communicative act. Real reading — fictitious reading), which, as explicitly addressed texts, involve a normal reference to the possible reader. But addressee's reading, even if his identity is real, is of a secondary importance; the true addressee is always the unknown reader. A distinction between real and fictitious readings can explain some structural features of the literary îetters. When the writer is the declared author of the letter, the text has usually a mixed structure; the letter"make-up"— frequently rather superficial — dis-sembles some other prose forms: short stories and portraits (Costache Negruzzi, Negru pe alb), memoirs (the letters addressed to Vasile Alecsan-dri by Ion Ghica), and even border species like the essay (Pseudo-kine-getikos by Alexandru I. Odobescn). When letters are ascribed to different characters, they fulfil definite compositional functions and, at the same time, play an important part within the evaluative sub-struc-ture of the text (for example, the letters included in several short stories by Ion Luca Caragiale). In modern novels, letters represent a possible technique of avoiding author's omniscient position (see the novels Patul lui Procust by Camil Petrescu, Scrinul negru by George Călinescu or Refugii by Augustin Buzura). The last chapter of the second section (Forms of involving the reader in the structure of ihe narrative text) outlines some main directions in the evolution of the procedures by which the reader is involved in the structure of the narrative text. The direct forms of involving the reader, prevailing at the beginnings of the Romanian novei (see, ■ for example, Ciocoii vechi şi noi by Nicolae Filimon) are gradually re-placed by various indirect anticipative strategies, ranging from the affir-mation of a group solidarity between the writer and the readers (as in Caragiale's short stories) to the footnotes in the novei Patul lui Procust by Camii Petrescu, a true reading guide. In the last several decades, the explicit reference to the reader came again in the literary actuality, as a reflex of an active tendency towards authenticity, which in its extreme form has as a result the revealing by writers of all technical conventions of their art. 2.3. The third section, Pragmatic aspects of literari] diaiogue, attempts at answering the question of the relationship between literary and usual communicative structures and strategies in the short stories of the greatest maşter of the diaiogue in Romanian literature, Ion Luca Caragiale (chapter 1). The change of prospect in discussing the oral ştyle of a writei from the do main of verbal act ion to that of verbal interaction provides additional data for a comprehensive answer to some general probiems as the limits between authenticity and irony in literature, between realism and artistic exaggeration. The world of Caragiale's "heroes" is characterized by a specific mixt u re of conversaŃional ability and inability, of strategic communicative behaviour and perlocutionar inefficiency. From the elements which define the normal competence of a middle class person, the writer btiilds up a plausible deticient competence with a strong comic and satiric function. Alongside of the conversaŃional strategies, politeness strategies are relevant both for the place of a character in a certain temporal, spaŃial and social configuration, and for the main features of its personality. Bringing forward a particular attitude towards the own seif and towards the others, with a multiple conditioning, politeness strategies serve in literature.to reconstitute various epochs and types of human communities. The analysis of the politeness strategies ot the heroes in the novei Scrinul negru by George Călinescu (chapter 2.1), and in a historical novei, Z.odia Cancerului by Mihail Sadoveanu (chapter 2.2), reveals the formal and funcŃional diversity of politeness strategies in the literary text. Many echoes from sociolinguistics can be recognized in this chapter, which are not surprising if we accept the idea that sociolinguistics is a form of applied pragmatics. 3. The viewpoint of pragmatics on literature is a rhetorical one, as the rhetorical prospect is inherent to the study of any form of com-inunication. But literary pragmitics involves a specific coefficieat of originality. Aimng thî nsw insights brought by pragmitics into the domiin ol the cbmm3iitary of fiction, the following

are mentioned n thi conduuv' rz.Tiirks of Un b))k: 178 179 (a) the emphasis laici on the complexity of the relation between the emitter (E) and the receiver (R) and on the diversity of its forms; (b) the revealing of the anticipative nature of author's stralegies; (c) the redefinition of some basic concepts of stylistics: narrative, orality, figures of speech, etc; (d) a new prospect in describing the individuality ol different cha-racters, which takes into consideration the strategic nature of their communicative behaviour. INDICE DE MATERII ACCES LA CUVÎNT: la personajele din schiŃele lui I. L. Caragiale (autoselectarea ca E; disputa pentru rolul de E) 109-114 ACT ILOCUłIONAR (ILOCUTIE) : definiŃie, trăsături 13-14 ACT LOCUłIONAR: definiŃie, trăsături 13-14 ACT PERLOCUłIONAR (PERLO-CUłIE) : definiŃie, trăsături 13-14 ACT VERBAL : definiŃie 13-14; componente: locuŃionară, ilocuŃionară, perlocuŃionară 13; denominant în fapt al actelor ilocuŃionare 14; ăe directe şi indirecte 14-15; clasificarea lui J. Searle: ăe reprezentative, directive, comisive, expresive, declaraŃii 15 ADAPTARE LA PARTENER: principiu al comunicării 12 ANALIZA CONVERSAłIEI: mod de abordare a structurii schimburilor verbale 25-31 ANALIZA DISCURSULUI: mod de abordare a structurii schimburilor verbale 25 CJTITOR: rolul ă,iui în cadrul tranzacŃiei literare 36; atitudinea autorului faŃă de ă 31-35, 37; implicarea ~lui în structura textului narativ — ilustrări: N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi 92-95; schiŃele lui I. L. Caragiale 95-100; Mircea Nedelciu, Tratament fabulatoriu 100-101; Ioan Groşan, Insula 101 CODA: secvenŃă în structura povestirii 40; ă în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 54-55; ă în povestirea lui Moromete despre Tu-dor Pisică 66 COMENTARIU: ca formă de evaluare (vezi şi EVALUARE) 39-40; ă,1 intern în romanul Hanu-AncuŃei 55-56, 58-59; ~1 extern al naratorului în romanul Hanu-AncuŃei 56-58; ă,1 receptorilor, componentă a povestirii 38; ă,1 receptorilor în romanul Hanu-AncuŃei 58-61; ă1 receptorilor în povestirea lui Moromete despre TudorPisică 66 COMPETENłA PRAGMATICA: în raport cu competenŃa lingvistică li;componente: comunicativă, sociala 11-12; deficienŃe de ă în literatură 32 COMPLICARE: secvenŃă în structura povestirii 40; ăa în povestirile din. romanul Hanu-AncuŃei 53-54; ~a în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 65 COMUNICARE: funcŃie primordială a limbii 10; filtre care acŃionează în procesul ~ării: grama ti calitatea, reuşita, eficienŃa 10-12; componente: acŃională, mteracŃională 11-12; caracterul strategic ai ăării (vezi şi STRATEGIE COMUNICATIVA) 11; interdependenŃa dintre componenta acŃională şi intenŃională 11-12; principii de bază (vezi şi PRINCIPIUL COOPERATIV, PRINCIPIUL POLITEłII) 16; formă ele manifestare a relaŃiilor sociale 19 CONSTITUIREA AUDITORIULUI: componentă a povestirii (vezi şi povestirea) 38; ă în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 46-48; ă în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 62 CONTEXT: sensuri ăuale 9-10; definiŃie 10; dependenŃa de ă a actelor locuŃionare, ilocuŃionare şi peiiocuŃionare 13; dependenŃa deducŃiilor pragmatice de ă ' 17-19 CONVERSAłIE: definiŃie 12; ăa ca tip de text 12; ă,a fatică 19; trăsături ale ă ei curente 29; ăa în schiŃele lui I. L. Caragiale; teme şi cadru situaŃional 102-104; organizare generală 104-109; ăa fatică 105-106. 181 CORECTARE: ca formă de organizare conversaŃională 30; ăa replicilor la personajele din schiŃele lui I. L. Caragiale (autocorec-tare; ' corectare explicită de către colocutor) 134-138 DEDUCłIE PRAGMATICA: tipologie (vezi şi IMPLICATURA CONVERSAłIONALA, PRESUPOZIłIE) 17 DIALOG: relaŃia dintre ~ul real şi ăul literar 36 EFICIENłA: filtru în procesul comunicării 11, 13; în raport cu situaŃia de comunicare 13 EMITERE: specificul demersului E10 , EVALUARE: elemente cu funcŃie de ă în structura povestirilor 39-40; ăa în povestirile din romanul Hanu-

de dezarmare 28-29 funcŃii ale gărilor strategice ale naratorului în schiŃele lui I. ăfictivă 78. Caragiale 84-85. REZOLVARE. Călinesou 88-89.18-19 PRINCIPIUL COOPERATIV: definiŃie. L. Dascăl prost de I. Caragiale 138-142 OMINISCENłA NARATORULUI-AUTOR: convenŃie literară 32. tipuri 17-19 ÎNTRERUPEREA UNEI REPLICI ÎN CURS: la personajele din schiŃele lui I. Buzura 89-91 LITERARITATE: din perspectiva pragmaticii 31 182 MAXIMA CONVERSAłIONALA (vezi PRINCIPIUL COOPERATIV) : încălcarea ăelor ăe în textele literare — ilustrări: Pseudo-kinegetikos 81. ăa în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 64-65 PERECHE DE ADIACENTĂ: formă de organizare locală a conversaŃiei 30. L. a relevanŃei şi a manierei (vezi şi MAXIMA CONVERSAłIONALA) 16-18 . al secvenŃelor recurente. prezenŃa sau absenŃa acŃiunii redresive 2021. definiŃie 10. REZUMAT) 40-41. relaŃia dintre ă reală şi ăfictivă — ilustrări: scrisorile lui C. strategii ale ăii la personajele din romanul Scrinul negru de G. L. ORIENTARE. Caragiale 6667. trăsături. L. ăări strategice la personajele din schiŃele lui I.F. L. Babighian 153-154. trăsături. L.19-20. în situaŃii personale. L. particularităŃi de structură ale ~ilor din romanul Hanu-AncuŃei (vezi şi CODA. strategii ale exprimării indirecte 23-25. Caragiale 83. corespondente marcate şi nemarcate 30. în raport cu situaŃia de comunicare 11 IMPLICATURA CONVERSAłIONALA: definiŃie. strategii ale ă. 32-36. sugestii oferite de ~ pentru comentariul textului narativ 173-174 PREFAłA: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi'POVESTIRE) 38. povestiri cu dublă ă 45-46. Alecu Ruset — clucerul Abăza 161-162. Refugii de AUg. ilustrări: Bubico 67-68. Antologie de I. IMPLICATURA CONVERSAłIONALA) 12-13 ORIENTARE: secvenŃă în structura povestirii 40. tipuri 38. maximele ~lui: maxima cantităŃii. dependenŃa strategiilor ~ii de configuraŃia raporturilor de comunicare în romanul Zodia cancerului de M. DiplomaŃie 72-85. ăa ca secvenŃă de schimburi verbale preliminare 39-44. Cadou 68-70. ăa segmentată în romanul Scrinul negru (ilustrare) 75-77. Caragiale 8485 MIŞCAREA DE SPRIJINIRE A ACTULUI COMUNICATIV: funcŃia strategică 28. factori care determină nivelul optim de ăîn comunicare 21.ei 85-91 ORGANIZARE CONVERSAłIONALĂ: niveluri: local. de amplificare. ~ile întrebare/răspuns — factor de structurare a dialogului în schiŃele lui I. efectul reducerii distanŃei sociale 167. Călinescu: Gaittany 144-149. L.ei în proza modernă. Pseudo-kinegetikos 81-83. Infamie de I. Duca-Vodă în relaŃiile cu alte personaje 163-166. 48-59. ~a spontană şi ăa literară 40. absenŃa ăei 45. C. trăsături specifice 10-12. general 29-31 ORGANIZARE PRAGMATICĂ: aspecte de bază (vezi şi ACT VERBAL. funcŃii 17. mareşalul Cornescu 149-150. 70-72. Patul Iui Procust de Camil Petrescu 85-88. Caragiale 84. efectul suspendării acŃiunii variabilei putere: Alecu Ruset — abatele de Marenne 168-172 POVESTIRE: definiŃie. COMPLICARE. Caragiale (în situaŃii tranzacŃionale. efectul condiŃiei de outsider: abatele de Marenne 167-168. tipuri: ă de motivare. relatarea ca sursă de inf©rmaŃie ă taŃi vă 32-33. indici specifici şi indici poii-funcŃionali 14 GRAMATICALITATE: filtru în procesul comunicării 11. ă rituală în romanul Morome-Ńii (ilustrare) 62-66. L. caracterul interacŃional al ăii 38-40. Scrinul negru de G. EVALUARE.AncuŃei 55-61.ii negative 21-22. ~a în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 50-53. strategii ale ăii în schiŃele lui I. strategii ale ăii pozitive 22-23. Sadoveanu: relaŃia dintre putere şi distanŃa socială — ilustrări: Lă7ărel Griga — Avramia — Alecu Ruset 157-161. întrebări strategice) 124-133 POLITEłE: definirea conceptului pragmatic de ă. a calităŃii. Caragiale 98-99. L. Ghica 79-81.R. funcŃii 16. particularităŃi de structură ale ~ilor din schiŃele lui I. componentele procesului ăii 38. Filimon 92-94. auloîntreruperea replicii) 114-124 LECTURA: ăreală vs. modalităŃi de evitare a ă. exprimarea indirectă 20-21. Ioanide 154-156. Negru-zzi 7879. ~a în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 64-66 FORłA ILOCUłIONARA: definiŃie 13. Infamie de I. ănegativă si pozitivă 20. Caragiale — funcŃia ironică 96-97. ăa în povestirile din romanul HanuAncuŃei — particularităŃi 41-46. ceilalŃi aristocraŃi 150-153. scrisoarea literară ca modalitate de depăşire a ă. Caragiale (întrebări relevînd ina-bilitatea conversaŃională. ~a literară — note caracteristice 77 PRAGMATICA: constituire 9. scrisorile lui I. Alecu Ruset — căpitanul Ilie TurculeŃ 162-163. Caragiale 83-84. ~ povestiri lui Moromete despre Tudor Pisică 62-63 PRESUPOZIłIE: definiŃie. L. strategii ale ăii în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. PRESUPOZIłIE. Antologie de I.

~ul în povestirile din romanul IlanuAncuŃei — particularităŃi 40-50. Ghica 79-81. relaŃia ă — jurnal în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu 85-86. ăa în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 65 183 REZUMAT: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi POVESTIRE) 40. Negruzzi ca naraŃiuni literare 79. Format: 16/61X86. ăa în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 54. ~i ăe în schiŃele lui I. abateri de la normele corespondenŃei în ăile lui I. manipularea ~ilor ăe 28-29 TEXT: tipologia ăelor după Ch.e în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. L. Z. 08-3 C. Z.e 11-12. pentru biblioteci mici: 859 Tiparul executat la întreprinderea Poligrafică Braşov Comanda 1354 184 IIBL»TECA JUBEŃBHâ \ MARAMUREŞ I . 141-142 RECEPTARE: specificul demersului de ă 9-10 RELATARE: funcŃia pasajelor de ă în textul narativ 31-32. Negruzzi 78-79. L. funcŃii 19. Fill-more 12-13. tipuri 28-29.PRINCIPIUL POLITEłII: definiŃie. mişcări şi proceduri strategice 28-29. ăul în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 62-63 SCRISOARE: ăa literară în raport cu ăile reale 77-78. mărci epistolare în ăile lui C. schimb. ~i ~e în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. Coli de tipar: 11.5.VIII. abateri de la normele corespondenŃei în ăile lui C. Caragiale 98-99 REUŞITA: ca filtru în procesul comunicării 11. confruntare 25-28. Caragiale 138-140 STRUCTURA INTERACłIONALÂ: elemente componente: act. abateri de la normele corespondenŃei în Pseudo-kinegetikos de Al. ăul literar ca tip de ă 31. pentru biblioteci mari: 859. perspectiva ăării 33. C. ilocuŃionare şi perlocuŃionare cu ~ 13 STRATEGIE COMUNICATIVA: natura anticipativă a ăilor ă. _ile lui I. Ghica. 34. mărci epistolare în romanul Refugii de Aug. 28. Negruzzi 79. ăi anticipative la personajele din schiŃele lui I. Odo-bescu 81. — texte memorialistice 8081. gramaticali tatea. mărci epistolare în Pseudo-kinegetikos 81-82. forme ale ăării la pers. forme convenŃionalizate. reuşita şi eficienŃa în raport cu ă11. 13. trăsături. Buzura 89 SITUAłIE DE COMUNICARE: componente 10. I în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu 85-86. ~a în raport cu situaŃia de comunicare 11 REZOLVARE: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi POVESTIRE) 40. ăi ă. dependenŃa sensului de ă 9-10. ăile lui C. L. exemple 14 ___ Redactor: VERONICA GANA Tehnoredactor: ELENA SPIRU Bun de tipar: 8. Filimon 92-94.1990. relaŃia dintre ă şi reprezentare în schiŃele lui I. trăsături ale ăului literar 31 TRANZACłIA AUTOR-CITITOR(I): forme de concretizare textuală: directă şi indirectă 31-32 VERB PERFORMATIV: definiŃie. raportul actelor locuŃionare. 21 maximele ~lui (vezi şi POLITEłE) 24-25 PROCEDURA CONVERSAłIONALA: funcŃii. fază. mişcare. Caragiale — funcŃia strategică 97-100. Filimon 92-95. mărci epistolare în romanul Patul lui Procust 86-87.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->