LILIANA lONESCU-RUXĂNDOli: 71 «• NARAłIUNE ŞI DIALOG IN PROZA ROMÂNEASCA — Elemente de pragmatică a textului literar — EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE Bucureşti

, T991 lf)ă NARRATIVE AND DIALOGUE IN THE ROM ANI AN FICTION — Elements of a Pragmatic Approach to the Literary Text 7 k -0SCUPRINS BDITURA ACADEMIEI ROMANE R—79717 Bucureşti, Calea Victoriei 125 Cuvînt înainte 7 I. INTRODUCERE 1. Pragmatica — domeniu al acŃiunii şi interacŃiunii comunicative 9 2. Concepte de bază ale pragmaticii 12 3. Textul literar din perspectiva pragmaticii 31 II. ASPECTE PRAGMATICE ALE NARAłIUNII LITERARE 1. Povestiri compacte — povestiri segmentate 38 1.1. Preliminarii 38 <>1.2. Povestirea compactă (rituală). Strategii conversaŃionale în naraŃiune 40 <J> 1.2.1. M. Sadoveanu, Hanu-AncuŃei 40 <$> <0> 1.2.2. Marin Preda, MoromeŃii, I (p. 259 — 265) 62 <> 1.3. Povestirea segmentată. Strategii narative în dialog 66 <J> 1.3.1. I.L. Caragiale: schiŃe 66 O Biibico 67 <> Cadou 68 <$>C.F.R. 70 <> DiplomaŃie 72 <> 1.3.2. G. Călinescu, Scrinul negrii (p. 62-68)75 <0> 1.4. ObservaŃii finale 77 2. Scrisoarea literară ca act particular de comunicare. Lectură reală — lectură fictivă 77 2.1. Preliminarii 77 <e> 2.2. [Scrisori ale autorului] 78 <> 2.2.1. [C. Negruzzi Negru pe alb. Scrisori la un prieten] 78 <£> 2.2.2. [I. Ghica, Scrisori către V. Alecsandri] 79 <£> 2.2.3. [Al. I. Odobescu, Pseudokinegetikos] 81 <0> 2.3 [Scrisori schimbate între personaje] 83 <> 2.3.1. [IX. Caragiale: Infamie, Dascăl prost, Antologie] 83 <£> 2.3.2. [Camil Petrescu, Patul lui Procust] 85 «O 2.3.3. [G. Călinescu, Scrinul negru] 88 <0> 2.3.4. [Aug. Bu-zura, Refugii] 89 <> 2.4. ObservaŃii finale 91 3. Forme ale implicării cititorului în structura textului narativ 92 3.1. Preliminarii 92 <> 3.2. [N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi] 92 <> 3.3. [SchiŃele lui I.L. Caragiale] 95 <> 3.4. ObservaŃii finale 100 III. ASPECTE PRAGMATICE ALE DIALOGULUI LITERAR 1. Structuri şi strategii conversaŃionale în schiŃele lui I.L. Caragiale 102 1.1. [Preliminarii] 102 <$> 1.2. [„ConversaŃia" la personajele lui Caragiale] 102 <> 1-3[Organizarea generală a conversaŃiei] 104 <$> 1.4.1. [Accesul la cuvînt] 109 <> 1.4.2. întreruperi ale replicilor în curs] 114 <$> 1.5. Perechile de adiacentă întrebare-răspuns 124 <> 1.6. Corectarea replicilor 134 <£> 1.7. fMişcări şi proceduri conversaŃionale strategice] .. 138 O 1.8. ObservaŃii finale 142 Strategii aJe po]iteŃii în textul narativ 143 2.1. G. Călinescu, Scrinul negru 143 O 2.2. M. Sadoveanu, Zodia Cancerului 156 <> 2.3. ObservaŃii finale 172 IV. ÎNCHEIERE 173 Bibliografie: (a) Lucrări de referinŃă 175 <0> (b) Surse 176 Abstract 177 Indice de materii 181 CUVÎNT ÎNAINTE Ceea ce caracterizează lingvistica ultimelor decenii este o concentrare a preocupărilor specialiştilor în direcŃia studierii mecanismului şi a formelor concrete de utilizare a limbii. Acest fapt se reflectă atît în constituirea unor discipline cum ar fi pragmatica sau gramatica textului, cît şi în apariŃia unor domenii interdisciplinare, cum ar fi sociolingvistica sau psiholingvistica. Este evident că studiul limbii ca sistem şi studiul limbii ca proces (pentru a folosi termenii glosematicii) sînt complementare şi că ultimul tip de cercetări beneficiază de achiziŃiile celui dintîi; după cum este evident şi că studiul limbii ca proces implică luarea în consideraŃie a unui ansamblu de variabile de natură extralingvistică, pe care cercetarea limbii ca sistem le exclude cu desăvîrşire. Examinarea modului în care vorbitorii folosesc limba presupune interpretarea celor mai diverse aspecte prin prisma funcŃiei primordiale a acesteia: comunicarea, numitorul comun al tuturor formelor uzului

lingvistic, de la conversaŃia curentă la creaŃia literară sau ştiinŃifica. Lucrarea de faŃă are ca obiect comunicarea prin literatură, abordată cu mijloacele puse la îndemînă de aparatul conceptual şi de metodologia pragmatică. Ea nu-şi propune să formuleze, din această perspectivă, o teorie a textului literar, ci să sugereze o modalitate de comentare a unei categorii de texte: cele de proză narativă, oprindu-se asupra unora dintre cele mai cunoscute creaŃii ale scriitorilor români, de la scrisorile lui C. Negruzzi la MoromeŃii lui Marin Preda. Această modalitate a fost elaborată şi definitivată pas cu pas, întrucît, cu puŃine excepŃii — între care poate fi notată cartea de pionierat a lui Mary Louise Pratt (Pratt, 1977) —, cercetările de pragmatică utilizează materialul oferit de conversaŃia curentă. Departe de a absolutiza valoarea comentariului pragmatic al textului narativ, îl considerăm drept una dintre căile de acces posibile spre înŃelegerea literaturii atît ca produs al manipulării unor tehnici de construcŃie la nivel macro- şi microstructural, cît şi, mai ales, ca produs al unui anumit tip de gîndire şi sensibilitate umană. Conceperea literaturii ca act de comunicare acreditează, de la început, ideea omniprezenŃei unei atitudini dialogale a autorului; el are în perma-nenŃă în vedere publicul, anticipîndu-i reacŃiile şi încercînd să se adapteze exigenŃelor acestuia. „Dialogizarea interioară a discursului", despre care vorbea M. Bahtin (cf. Bahtin, 1982, p. 134), reprezentînd una dintre premisele pragmaticii literaturii, am urmărit să relevăm şi să descriem întrepătrunderea, în forme specifice, a relatării şi reprezentării, modurile fundamentale ale textului narativ, semnalînd faptul că naraŃiunea se dovedeşte adesea permeabilă la anumite strategii conversaŃionale, după cum dialogul poate reflecta prezenŃa unor intenŃii şi strategii narative. Preocuparea pentru problema corelaŃiei dintre scriitură şi lectură este aceea care ne-a determinat să comentăm scrisoarea literară ca act adresat de comunicare şi să analizăm cîteva dintre procedeele de implicare a cititorului în structura textului narativ. tntrucît punctul de plecare al cercetării noastre l-au constituit studii de pragmatică a limbii vorbite, era firesc să ne întrebăm în ce raport se află strategiile comunicative din textul literar cu cele ale comunicării curente. Am încercat să oferim un răspuns prin analiza structurilor şi a strategiilor conversaŃionale din schiŃele maestrului român al dialogului, I. L. Caragiale, precum şi prin analiza strategiilor politeŃii la personajele din două cunoscute romane: Scrinul negru şi Zodia Cancerului. Desigur că, în acest capitol, se vor putea recunoaşte puternice ecouri din sociolingvistică. Nu este nimic surprinzător, de vreme ce specialişti cunoscuŃi în domeniul pragmaticii susŃin că sociolingvistica trebuie să fie o „pragmatică aplicată" (Brown, Levinson, 1978, p. 286). De altfel, trebuie să mărturisim că preocupările în domeniul sociolingvisticii ne-au orientat în mod firesc spre problemele pragmaticii. în intenŃia de a face ca această lucrare să fie accesibilă unui cerc cît mai larg de cititori, am introdus numai conceptele de bază ale pragmaticii, explicîndu-le succint într-un capitol introductiv şi degajînd astfel analizele de orice fel de paranteze teoretice. Poate că lectura cărŃii va declanşa întrebarea: în ce măsură aparŃin lingvisticii problemele discutate? O asemenea întrebare ni se pare a trăda un profesionalism îngust. Oferim drept răspuns cunoscuta parafrază după TerenŃiu a lui R. Jakob-son, care defineşte lingvistica drept ştiinŃă prin excelenŃă deschisă: „Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto" (Jakobson, 1963, p. 27). L Introducere 1. PRAGMATICA — DOMENIU AL ACłIUNII ŞI INTERACłIUNII COMUNICATIVE Delimitînd dimensiunile semiozeiăCh. Morris identifica, încă din 1938, alături de sintaxă şi semantică, pragmatica, studiu al relaŃiei dintre semne şi cei care le interpreteazăîVlorris, 1938, p. 6), şi considera retorica o formă mai veche şi restrînsă a unui astfel de studiu (ibidem, p. 30). Cu toate acestea, constituirea pragmaticii ca domeniu specific de cercetare, dispunînd de un metalimbaj şi de o metodologie proprie este produsul ultimelor trei decenii: „Colonizarea ei nu a fost decît ultimul stadiu al unei expansiuni în valuri succesive a lingvisticii de la o disciplină îngustă, ocupîndu-se cu datele fizice ale vorbirii, la o disciplină largă, incluzînd forma, sensul şi contextul" (Leech, 1983, p. 2). Crearea şi consolidarea pragmaticii marchează trecerea de la o perspectivă „auto-referenŃială", statică, asupra limbii, la una cu multiple deschideri spre condiŃionările exterioare, dinamică. Deplasarea centrului de interes al specialiştilor spre procesul utilizării concrete a limbii este legată, pe de o parte, de anumite orientări apărute în domeniul filozofiei limbajului, care au oferit premisele analizei componentei acŃionale a comunicării verbale, pe de alta, de dezvoltarea unor cercetări interdisciplinare, de tipul sociolingvisticii şi al psiholingvisticii, care au determinat redefinirea şi reevaluarea noŃiunii de context. Reintegrarea limbii în cadrul sociocultural şi psihologic în care este produsă şi interpretată a pus în evidenŃă existenŃa unor sensuri „contextuale", recunoscute ca atare de receptorii enunŃurilor. în funcŃie de datele

situaŃiei de comunicare în care este emis, un enunŃ poate exprima mai mult decît sensurile literale însumate ale componentelor sale (enunŃul E cam întuneric aici poate constitui, în anumite condiŃii, o sugestie şi deci, indirect, o rugăminte de a aprinde lumina) şi, prin aceasta, capacitatea sa de semnificare se diversifică situaŃional (enunŃul Am să vin mline poate constitui o afirmaŃie, o promisiune sau o ameninŃare, în funcŃie de condiŃiile în care este rostit). Nici una dintre gramaticile curente nu poate capta, prin sistemul său specific de reguli, aspecte ale comunicării de tipul exprimărilor aluzive, politicoase, ironice sau retorice. /Pragmatica este domeniul complementar semanticii, al cărui obiect îl constituie contribuŃia contextului la procesul de semnificare prin limbaj (Leech, 1983, p. 8), ceea ce St. Levinson a numit, printr-o formulă deosebit de sugestivă, „meaning minus semantics" (Levinson, 1983, p. 31), deci acele sensuri ale enunŃurilor care depăşesc cadrul explicativ oferit de regulile semanticeăe rifieînd tradiŃiile funcŃi Valorificînd tradiŃiile funcŃionaliste de analiză a limbii şi, în acelaşi timp, situîndu-se, conceptual şi metodologic, în aria integratoare a semioticii, pragmatica îşi defineşte identitatea prin cîteva elemente-/ (lăDistingerea consecventă a procesului emiterii de acela al receptării enunŃurilor, rezultat al considerării limbii prin prisma funcŃiei sale primordiale, comunicarea/o asemenea distincŃie este inoperantă din punctul de vedere al sistemului lingvistic, deci din perspectiva gramaticii. Utilizarea limbii implică, pentru emiŃător (E) şi receptor tR), soluŃionarea unor probleme diferite. E îşi pune probleme de planificare lingvistică: dintre mai multe formulări echiproba-bile, care este cea mai potrivită în raport cu condiŃiile concrete de comunicare şi cu propriile sale intenŃii? Demersul său este de tip pre-d ic tiv: E trebuie să prevadă reacŃiile partenerului faŃă de fiecare dintre formulările posibile. Problemele R privesc interpretarea enunŃurilor, deci înŃelegerea semnificaŃiilor şi, implicit, sesizarea intenŃiilor colocutorului. Demersul R este de tip euristic: el trebuie să opteze pentru acea ipoteză interpretativă pentru care nu dispune de contra-probe (Leech, 1983, p. 36-41). / J$L) Rolul esenŃial atribuit c o ntextului în procesul comunicării/ DefiniŃia pragmatică a noŃiunii de context include, alături de factorii lingvistici care condiŃionează codajui şi decodajul, factorii extralingvistici. Atît selecŃia materialului verbal (şi neverbal) pe care o operează E unui enunŃ, cit şi valoarea pe.care o atribuie R enunŃului respectiv sînt strict dependente nu numai de semnificaŃia unităŃilor lexicale care îl compun, ci, într-o măsură foarte importantă, de întregul ansamblu de enunŃuri (text) în care se înscrie — deci chiar conceptul de context lingvistic desemnează în pragmatică o realitate mai cuprinzătoare—, precum şi de datele situaŃiei de comunicare (identitatea interlocutorilor, relaŃia dintre aceştia, locul şi momentul în care se produce schimbul verbal), fondul de informaŃii comun şi specific partenerilor, intenŃiile acestora (Levinson, 1983, p. X, 5). (ăăConsiderarea folosirii limbii drept formă de bază a comportamentului social, caracterizată prin intenŃionalitate (cf. teoria actelor verbale) şi raŃionalitat e 62f. teoriile despre strategiile conversaŃionale, jocurile dialogice etc).Comunicarea verbală pune în funcŃiune nu numai filtrul gramaticalităŃii— al cărui mod de acŃiune a constituit obiectul permanent al preocupărilor lingviştilor —, ci şi filtrul reuşitei şi al e f i c i e n Ń e i./ăExistă deci enunŃuri corecte sau incorecte sub aspect gramatical, dar enunŃurile corecte pot fi reuşite sau nereuşite, după cum formularea aleasă de E permite sau nu R să sesizeze intenŃiile cu care au fost rostită iar enunŃurile reuşite, la rindul lor, pot fi eficiente sau ineficiente, după cum au sau nu asupra R efectul dorit de E, modifieîndu-i în mod corespunzător comportarea, ideile sau sentimentele. în măsura în care orice act de enunŃare este conceput ca orientat spre un anumit scop, deci se porneşte de la premisa că E foloseşte limba pentru a produce un anumit e f e c t asupra R, abordarea pragmatică a limbii este, în esenŃă, o abordare de tip retoric (Leech, 1983, p. 15). Gramaticalitatea este independentă de situaŃia de comunicare, dar reuşita şi eficienŃa enunŃurilor sînt în strînsă dependenŃă de acŃiunea unor factori sociali sau psihologici. Se poate vorbi deci nu numai despre o competenŃă lingvistică, în sens chomskian, exprimabilă prin reguli gramaticale, ci şi despre o competenŃă pragmatică, a uzului. „Există reguli ale uzului — afirma Dell Hymes — fără de care regulile gramaticii ar fi inutile" (Hymes, 1972, p. 278). FaŃă de relativa uniformitate a competenŃei lingvistice a adulŃilor, competenŃa pragmatică se caracterizează printr-o largă diversitate, achiziŃia acesteia putînd continua mult după vîrsta mijlocie (Green, Morgan, 1981, p. 178). CompetenŃa pragmatică include o latură comunicativă, referitoare la întregul ansamblu al principiilor şi convenŃiilor care guvernează comunicarea într-o anumită comunitate lingvistică, valabile prin urmare pentru toŃi membrii comunităŃii considerate, şi o latură socială, referitoare la capacitatea de folosire strategică a competenŃei comunicative pentru realizarea scopurilor propuse, variabilă în funcŃie de diversele subgrupuri ale unei comunităŃi. în orice comunitate lingvistică, deşi toŃi vorbitorii cunosc convenŃiile privind structurarea anumitor evenimente comunicative (de exemplu, convorbirile

rolul de E/acest rol nu este deci pre-alocat) şi care nu presupune un cadru instituŃional de desfăşurare (Levinson. Efectele produse asupra R de rostirea unor enunŃuri cu o anumită forŃă ilocuŃionară definesc a c t e 1 e p e . în realitate. 1981. 284). Faptul este posibil pentru că unul şi acelaşi conŃinut propoziŃional poate fi asociat cu forŃe ilocuŃionare diferenŃiate sitnaŃional (vezi enunŃul Am să vin mîine. inclusiv a modului său de manifestare în cursul schimbului verbal şi a capacităŃii sale de a raŃiona şi de a interpreta enunŃurile în curs (Green. promisiune. ci şi „orientarea" reacŃiei interlocutorului. Morgan. în care doi sau mai mulŃi participanŃi îşi asumă alternativ. 94—102. 7 — 8). formele deixisuhii (Levinson. în mod liber. Folosirea limbii apare astfel. în funcŃie de gradul. cel reprezentat de convorbirea telefonică şi cel reprezentat de comunicarea scrisă. sau factorii care condiŃionează alegerea formelor politeŃii. de situaŃia de comunicareăLa nivel locuŃionar. gramaticală şi semantică. 236. în care o soluŃie conversaŃională este raŃională. Levinson. face-to-face — (Fil-lmore. Alegerea strategiei adecvate într-o anumită situaŃie de comunicare presupune atît o perspectivă clară asupra obiectivelor conversaŃionale urmărite. cît şi o bună cunoaştere a interlocutorului. Toate celelalte uzuri ale limbii sînt derivate din acela reprezentat de conversaŃia curentă directă — engl. CONCEPTE DE BAZĂ ALE PRAGMATICII l/Trototipul utilizării limbii este conversaŃi a. există diferenŃe între subgrupurile componente în ceea ce priveşte abilitatea conversaŃională. rugăminŃilor. p. care poate conta drept simplă afirmaŃie. A spune ceva nu implică numai performarea unui act de către un vorbitor individual (E). lat. supra. \)yk c t e 1 e ilocuŃionare (cf. poate conduce la detectarea sursei efectelor de accelerare sau de frînare a relaŃiilor sociale pe care le are interacŃiunea prin limbaj (Brown. 1981. locutio „vorbire") sînt independente de contextul comunicativ şi. scuză etpf Filtrul specific nivelului ilocuŃionar este cel al reuşitei. 1981. determinată de intenŃiile comunicative ale E şi recunoscută ca atare de Răffio r Ń a i 1 o c uŃionară desemnează felul în care este „luat'e un enunŃ de către participanŃii la schimbul verbal: drept aserŃiune. scuzelor. d i a 1 o g i c şi impersonal. In aceste condiŃii. 1965. iar ultimul — adăugăm noi—. Principiul „clasic" al adaptării la partener îşi păstrează pe deplin valabilitatea. 1970. 2Dă avem în vedere aspectul acŃionai al utilizării limbii. că sînt „negociabile" reflectă caracterul interacŃional al limbii. şi (b) în funcŃie de relaŃia dintre ocazia producerii şi a interpretării textului. 2.telefonice) sau mijloacele convenŃionalizate de exprimare a promisiunilor. fiecare enunŃ rostit în cadrul unei conversaŃii constituie un act verbal. ordin. Componenta 10 11 interacŃională a comunicării verbale conferă oricărui act concret de enunŃare un caracter strategic. primul constituind un subtip al celui de al doilea (caracterizat prin identitatea dintre E şi R). 23—30yHa acte de emitere a unor enunŃuri cu o anumită structură fonetica. ca urmare a unui codaj inadecvat. 287). p. lat. 180). p. tipul familiar predominant de discuŃie. p. ultimele două fiind derivate din primul (Fillmore. 1983. semnul eşecului unui act fiind identificarea incorectă a forŃei ilocuŃionare a enunŃului considerat. drept promisiune sau ameninŃare). I. putem proceda deci prin raportare la trăsăturile textelor dialogice ilustrînd conversaŃia curentă directă. uz nuclear. citat anterior. de natură anticipativă: E trebuie să prevadă reacŃiile partenerului şi să-i dejoace rezistenŃa probabilă. 152). 1983. în jurul căruia gravitează fără excepŃie aspectele de bază ale organizării pragmatice: actele verbale. ordinelor etc. implicaturile. 1981. implicit. Propunînd o tipologie a textelor. rugăminte. tipul reprezentat de conversaŃia curentă d irectă. menajîndu-i însă susceptibilităŃile şi creîndu-i impresia că îi lasă posibilitatea de alegere a soluŃiei interpretative care îi convine (Edmondson. presupoziŃiile. actele locuŃionare (cf. Analiza utilizării strategice a limbii poate explica remarcabila varietate a tipurilor de schimburi verbale şi a formelor de realizare a acestora şi. evidenŃiate de rezultatele la care conduc schimburile verbale în raport cu interesele participanŃilor. (a) în funcŃie de modelul de construcŃie. cap. Ch. în a cărui structură poate fi identificată o componentă locuŃionară. in „în. Faptul că aceste rezultate sînt favorabile unuia sau altuia dintre parteneri. opŃiunea pentru un anumit codaj reprezintă mijlocul principal de dirijare a decodajului. p. 152—154). un caz particular al aceluiaşi tip (caracterizat prin faptul că E şi R sînt indefiniŃi). una ilocuŃionară şi una perlocuŃionară(vezi Austin. p. ca text dialogic scris. 248-249. 284). tipul monologic. Searle. filtrul care funcŃionează este cel al gramaticautăŃii (v. în timpul'e — locutio) asociază conŃinutului propoziŃional al enunŃurilor o forŃă convenŃională specifică. p. o schiŃă a structurii şi a modului de producere şi funcŃionare a ultimei categorii de texte ne apare ca necesară. în acelaşi timp. pentru a identifica şi examina caracteristicile textului narativ. 1978 p. Fillmore distinge. p. ca un mod de a c Ń iune şi de interacŃiu n e umană.

a insista etc. exprimarea indirectă sau atenuată a intenŃiilor comunicative se realizează cu mijloace convenŃionalizate: în limbi foarte diferite. rezultat al abilităŃii individuale a E. Filtrul care funcŃionează la nivel perlocuŃionar este cel al eficienŃei. urări (FiŃi bine veniŃi!). a provoca etc. Este evident că introducerea conceptului de act perlocuŃionar reflectă faptul că. 27 — 45. a linişti. a sugera. Lakoff. Multe solicitări. în primul caz menŃionat pentru exemplificare. 12 13 Dar. teoria actelor ilocuŃionare. în schimb. de exemplu. a consola. promisiunea nu are un astfel de rezultat. verbe a căror folosire la indicativ prezent. forma negativă a verbului pentru refuz (Nu merg la teatru. negreşit pentru promisiuni (Vin sigur miine să te văd). a ordona. p. p. actele eficiente fiind caracterizate prin coincidenŃa efectului real cu acela scontat de E. determinată de o proprietate sau acŃiune a E sau a R. există şi alŃi indici. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a promite. 1977. poate fi utilizat şi pentru a exprima invitaŃii (TreceŃi miine pe la noi!). ci la exprimarea unui refuz (Cred că miine o să plouă. a se scuza. a porunci. diateza activă. enunŃ formulat ca răspuns la întrebarea Mergem miine la plimbare?). acŃiunea şi interacŃiunea verbală nu pot fi separate. a flata etc. dacă diversele forŃe ilocuŃionare au mărci formale proprii. nespecifici (polifuncŃionali). Nu doresc salată etc). efectele perlocuŃionare nu au indici expliciŃi în structura enunŃurilor. (4) acte expresive: acte exprimînd o anumită stare psihologică. folosindu-se indicatori ai altor acte (vezi Davidson. fiecare dintre soluŃiile de clasificare propuse determinînd o serie de obiecŃii. 1975. D ă-mi cartea!). ci presupun mecanisme exterioare planului verbal. Actele indirecte oferă posibilitatea de a atenua efectul unui enunŃ. 100-104). prin modificarea formei de exprimare a intenŃiei comunicative. a felicita. a sfătui. 14 lipsit de orice fel de marcă negativă. apare ca firească folosirea din ce în ce mai largă a denumirii „act verbal" pentru a desemna exclusiv actele ilocuŃionare. a invita. a sfătui. în condiŃiile în care aspectul locuŃionar constituie prin excelenŃă obiectul de studiu al gramaticii. PoŃi să-mi dai şi mie cartea?. Din această categorie fac parte verbe ca: a afirma. Vrei să-mi arăŃi fotografiile?). într-o anumită situaŃie de comunicare. . Natura interacŃională a comunicării explică faptul că. llocuŃiile şi perlocuŃiile sînt dependente de contextul comunicativ. în afara performativelor explicite. sfaturi (între aba-l mai întîi dacă are cartea!). a se angaja (să) etc. TsjoŃiunea de act ilocuŃionar nu poate deveni operantă dacă nu se încearcă reducerea marii diversităŃi a actelor posibile la un număr finit de clase. a insulta. a amuza. iar cel perlocuŃionar este exterior enunŃului propriu-zis. persoana I sg. Ele pot fi însă desemnate prin verbe ca: a convinge. a ruga. unele acte ilocuŃionare sînt performate indirect. este un procedeu ad-hoc. implică nu numai desemnarea unui anumit act. avînd adesea un verb modal înaintea celui care desemnează acŃiunea solicitată (îmi dai şi mie cartea?. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a afirma. De o utilizare mai largă se bucură totuşi varianta lui J. p. per „prin. a felicita etc. Exprimarea directă a intenŃiilor E poate avea uneori consecinŃe nefavorabile asupra relaŃiilor dintre interlocutori.t e naibii!) etc. lat. prin intermediul" — locutio). p. delimitate în raport cu anumite criterii. ci şi realizarea acestuia (vezi Austin. 1965. 143-158. practic. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a mulŃumi. sînt formulate ca întrebări. exprimarea refuzului printr-un enunŃ declarativ. a solicita. anumite adverbe ca sigur. în esenŃă. a promite. 1977. Un enunŃ declarativ poate servi nu la exprimarea — ca de obicei — a unei aserŃiuni.rlocuŃionare (cf. invective (Du . precis. a invita. a cere. mai ales 34—39). (2) acte directive: acte exprimînd încercarea E de a-1 determina pe R să facă o anumită acŃiune (ele sînt deci orientate spre R). ai forŃei ilocuŃionare cu o eficienŃă mai redusă: modul imperativ al verbului şi intonaŃia imperativă pentru ordine (Vino aici!. De remarcat însă că nu orice act ilocuŃionar are consecinŃe perlociiŃionare directe: dacă cererea orientează într-un sens precis reacŃia R. forma interogativă este un procedeu consacrat de uz pentru formularea unor solicitări. conform căreia actele ilocuŃionare se pot grupa în 5 clase de bază: (1) acte reprezentative: acte exprimînd angajarea E faŃă de adevărul propoziŃiei asertate. forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin performative ca: a ordona. teoria actelor verbale este astăzi. a presupune. (3) acte comisive: acte exprimînd angajarea E de a efectua o anumită acŃiune (ele sînt deci orientate spre E). de exemplu. în anumite situaŃii. Nu există încă un consens general în această privinŃă. 61 — 68). ForŃa ilocuŃionară a enunŃurilor este neambiguu exprimată prin aşa-numitele verbe performative. Searle (Searle. Imperativul însă.

a deplînge etc. 1977. 1975). 44—45). (5) declaraŃii: acte prin intermediul cărora se realizează o anumită stare de fapt şi a căror performare reclamă un anumit cadru instituŃional. Grice (vezi Grice. Levinson. formulate intervenŃiile în cadrul unui schimb verbal. 102). (t\) mavimn m fl p i p r p i Se referă la modul în care trebuie. iar complementaritatea lor permite explicarea satisfăcătoare a esenŃei mecanismului oricărei activităŃi care se întemeiază pe colaborare. 3. _. Brown şi St. Austin: „ce putem face cu cuvintele ?". Cu cuvintele putem spune celorlalŃi cum sînt lucrurile (actele reprezentative). inclusiv utilizarea concretă a limbii: principiul cooperativ. . 1978). interlocutorii dispunînd de o mare libertate în alegerea şi alternarea subiectelor de discuŃie — cu totul excepŃional fixate de la început.ă ru in ci . reclamind claritatea. le y a n Ń e i cere ca interlocutorii să nu facă decît afirmaŃii legate strict de subiectul discutat. «y Recunoaşterea de către R a sensurilor pe care E le atribuie enunŃurilor în diverse situaŃii de comunicare — sensuri care adesea sînt foarte îndepărtate de cele literale — dovedeşte existenŃa unui sistem de principii care guvernează interacŃiunea verbalăăeşi.iajure ă. (a2) contribuŃia fiecărui participant la schimbul verbal nu trebuie să furnizeze mai multă informaŃie decît este necesar. ne putem exprima propriile sentimente şi atitudini (actele expresive) şi putem realiza schimbări prin anumite enunŃuri (declaraŃiile) (Searle. limitate. direcŃia schimburilor verbale este destul de lax definită. p. (c) maxima re. H.i e a \ l l reclamă furnizarea de către colocutori a tuturor i n f o r m a Ńiilor Tie ce s a re în raport cu obiectivul conversaŃional şi cu stadiul discuŃiei. ieCriu mijloacele raŃionaăde du. ol-„e. Aceasta implică respectarea a două submaxime: (h)) colocutorii nu trebuie să afirme lucruri pe care le consideră false. Searle este de părere că posibilităŃile noastre sînt. a concedia etc încercînd să dea un răspuns la întrebarea lui J. nu orice mişcare conversaŃională este acceptabilă. putem încerca să-i determinăm pe alŃii să facă anumite lucruri (actele directive). dezarmîncîu-i pe participanŃi. descriu mijloacele raŃionau. există tendinŃa de a se spori numărul acestor principii. prezentat în detaliu de P. (b2) colocutorii nu trebuie să susŃină lucruri pentru care nu dispun de dovezi adecvate. Aşa cum observa St.— structurarea logică a enunŃurilor. două rămîn 15 fundamentale. manifestată prin: __ evitarea obscurităŃii expresiei — evitarea ambiguităŃii — evitarea prolixităŃii .-. şi principiul politeŃii. P. 1ă83. în ultima vreme. Aceasta implică respectarea a două submaxime: (ax) contribuŃia fiecărui participant la schimbul verbal trebuie să furnizeze întreaga cantitate de informaŃii necesară. J.v e ee. viăfăşurare a unor schimburi coop/erative: /e (a) neaxima c a n t.l7\ sub forma a patru maxim/ care /Principiul se coneielw:ea /asJ» . în fiecare moment al discuŃiei. formulat de H. maximele subsumate principiului cooperativ par a descrie mai degrabă „un paradis al filozofului" (deci o situaŃie ideală) decît o realitate curentă (Levinson. ne putem angaja noi înşine să facem anumite lucruri (actele comisive). forŃa ilocuŃionară a acestor acte poate fi explicitată prin verbe ca: a declara. (b) maxi ni a călită ti i cere ca interlocutorii Să spună numai ceea ce cred că este adevărat. în realitate. "Este evident însă că respectarea întocmai e acestor maxime ar face conversaŃia extrem de plictisitoare. de cele mai multe ori conturate pe parcurs — . Grice însă ne previne asupra înŃelegerii tale quale a maximelor formulate. în cazul conversaŃiei curente. Levinson (vezi Brown. uv. exclusiv a replicilor adecvate conversaŃional. CorelaŃia dintre aceste principii reflectă corelaŃia specifică dintre obiectivele ilocuŃionare şi cele sociale ale comunicării.a se scuza.1/P rincipiul cooperativ asigură coerenŃa şi continuitatea discursivă. a numi. Respectarea principiului cooperativ presupune emiterea de către fiecare colo-cutor. ionVersătfonal. întrucît presupune formularea intervenŃiilor fiecărui participant la un schimb verbal în concordanŃă cu obiectivul sau direcŃia acceptate prin consens ale activităŃii comunicative respective. Levinson. P. în momentul consideraiăCu toate că. p.

răspunsul fiind cunoscut). în fond. 1983. ci şi de cele de construcŃie. depmzînd totuşi şi de factori contextuali. la un nivel mai profund. pentru a nu da o informaŃie greşită (deci pentru a respecta maxima calităŃii). Se poate observa că presupoziŃiile sînt declanşate de anumite elemente lexicale. cum ar fi metafora (Are o voinŃă de fier) sau ironia (Ce băiat isteŃ eşti !) bazate pe încălcarea evidentă a maximei calităŃii. construind enunŃuri a căror structură 'să se conformeze întru totul acestora. Aparent. morfologice sau sintactice din structura unui enunŃ. — C-da 1354 1T cu precizarea că această maximă se dovedeşte. care au funcŃia unor mărci specifice (vezi lista principalilor declanşatori de presupoziŃii în Levinson. iar a condiŃionalului din regentă — deducŃia »„Nu m-am dus". B nu poate indica ora exactă. Există două tipuri de deducŃii pragmatice: (a) unele nu sînt propriu-zis dependente de structura lingvistică a unui enunŃ. de la recunoaşterea faptului că E se supune cerinŃelor principiului cooperativ (pentru acest mod de a concepe figurile de stil. între altele. bazată pe încălcarea maximei cantităŃii. ele au în vedere presupunerea esenŃială a naturii cooperative a interacŃiunii verbale şi au fost numite de Grice i m p 1 i c a t u r i conversaŃionale. B evită forma directă de răspuns şi. (b) altele sînt mai direct legate de structura lingvistică a unui enunŃ. PresupoziŃiile sînt deducŃii pragmatice al căror mecanism de funcŃionare este diferit de cel al implicaturilor conversaŃionale. există un tip de implicaturi bazat pe abuz: E încalcă flagrant. încearcă să găsească o cale logică de a integra tot ceea ce înregistrează în universul discursiv conturat de replicile precedente. » „Ion i-a dat alt obiect" » „Ion i-a dat mai multe cărŃi" » „Ion i-a dat altcuiva o carte". 1983. Se poate spune că Ba implicat conversaŃional faptul că este ora 8. care. 181—185). vezi Levinson. ci sînt legate de contextul comunicativ în care este emis enunŃul. Alături de tipul de implicaturi conversaŃionale pe care l-am ilustrat prin exemplul comentat (implicaturi standard). (B nu are ceas şi nu există nici un ceas în apropiere). p. furnizează întreaga cantitate de date de care dispune în momentul respectiv. 109— 113). A va încerca să găsească firul logic cară leagă răspunsul primit de întrebarea pe care a pus-o şi să refacă astfel coerenŃa discursului A va amplifica cele spuse de B utilizînd una dintre informaŃiile aparŃinînd tondulm posedat în comun cu colocutorul său: farmacia se închide la ora 8 seara. AdmiŃînd că B respectă totuşi principiul cooperativ (deci că vrea să furnizeze informaŃia solicitata. „i-a vorbit despre ea" etc. cum ar fi tautologia (Legea e lege). locutorul dînd impresia ca încalcă maxima cantităŃii şi a relevanŃei. m . F F Să imaginăm următorul fragment de conversaŃie: A: CU o fi ceasul? B: Văd că se închide farmacia. prezenŃa condiŃionalei ireale determină deducŃia »„Nu m-a invitat". Faptul că presupoziŃiile depind totuşi şi de anumiŃi factori ai contextului comunicativ este evidenŃiat. prezenŃa verbului a înceta determină deducŃia: »„Pînă acum a plouat". 18 e preiurările concrete în care este rostit acest enunŃ în cadrul unui 1 himb verbal permiŃînd alegerea .aş f i dus. ca şi în cazul impli-caturilor standard. după cum într-un enunŃ ca: Dacă m . maxima relevanŃei a fost respectata de B. ci pe un aspect apar-Ńinînd contextului comunicativ.. ci faptul că R interpretează întotdeauna enunŃurile colocutorilor drept conformîndu-se maximelor la un anumit nivel. de posibilitatea ca unul şi acelaşi enunŃ să declanşeze presupoziŃii diferite. în mod deliberat. Acest ultim tip este reprezentat de figurile de stil. mai slabă decît aceea a calităŃii: neavînd ceas. bazată pe încălcarea maximei calităŃii (întrebarea apare ca nesinceră.insistînd asupra importanŃei lor nu atît în procesul de emitere. una dintre maxime (sau mai multe). replica Im B nu constituie un răspuns la întrebare. EnunŃul Ion nu i-a dat o carte lui Gheorghe poate determina următoarele deducŃii:» „Ion i-a arătat o carte". sau interogaŃia retorică (E posibil aşa ceva?). Acelaşi lucru se poate spune şi despre maxima cantităŃii. Este clar că deducŃia pragmatică făcută de A nu s-a întemeiat pe nici un element din structura lingvistică a enunŃului lui B. nu numai de cele semantice. considerînd ca o axiomă atitudinea cooperativă a partenerului. într-un enunŃ cum ar fi: Ploaia a încetat. în cazul de faŃă. EsenŃial nu este faptul că Ńr ar adera necondiŃionat la cerinŃele menŃionate. Interpretarea lor porneşte. ele au un rol important în delimitarea universului conversaŃional şi poartă numele de presupoziŃii. p.ar fi invitat. Orice abatere declanşează deducŃii ale I}. şi va face deducŃia simplă că este aproximativ 8 Aceasta înseamnă că. cît în acela de receptare.

1978. un adaos opŃional al comunicării. preferinŃe etc. aici prin apelul la formule de tipul vă rn« sau la foimule de scuză: Mă scuzaŃi că vă deranjez. dînd în felul acesta schimbului verbal orientarea dorită (vezi Todorov. prezenŃa unor acŃiuni redresive pinii ci te ă cazul politeŃii negative şi implicite în cazul nnlit/tii nozitive. Progresul conversaŃiei se realizează la nivelul elementelor asertate. şi o p o 1 i t e Ń e n rSvî integrativă. şi situaŃii în care absenŃa acŃiunii redresive este JnilS fâră ăă intervină o încălcare a principiului politeŃii. impersonale (vezi infra. de a avea acordul acestora în privinła anumitor idei. de exemplu Ui nTrsoane i se face rău şi vrem să o ajutăm. vezi Brown. după cum exprimarea mulŃumirilor pentru un act Wprinr al R facilitează adesea stabilirea unor raporturi amicale). constituie o sursa pro-babUă de conflict. He resnectare™ reciprocă de către colocutori a dorinŃei fireşti de inde-nendentă în aăiune (dorinŃă care defineşte aşa-numita negative face a ndivizilor) ei. Ştiu că aveŃi altceva de făcă etc. Acestea definesc universul conversaŃiei.atenuat sau amplificat . politeŃea reprezintă. refuzînd baza de discuŃie propusă. Ffpptnl 'intrinsec al unei anumite intenŃii comunicative asupra unei anumite reiaŃie sociale (de exemplu. pe de altă parte. o componentă esenŃială a comportamentului comunicativ. Abilitatea conversaŃională a unui individ este reflectată şi de modul de introducere a presupoziŃiilor. prin aceasta. de respectarea aspiraŃiei fiecăruia 'd bucur? de aprecierea celorlalŃi. apelul la subiectele „eterne". 1970. refuzul presupoziŃiilor introduse de partener şi. asigurîndu-i unitatea şi coerenŃa. exprimate (aspiraŃie rare defineşte aşa-numita posilite-face). pe lîngă exprimarea neambigua intenŃiei coniunicative a E. care frîuează relaŃiile sociale. se acumulează o cantitate suficientă de presupoziŃii. Un element prezentat de E drept presupoziŃie trebuie să fie recunoscut ca atare de R.permite distincŃia între o politeŃe negativă. afectarea libertăŃii de acŃiune a Rnăcare o indică formularea unei interdicŃii. Dificultatea stabilirii dialogului între persoane necunoscute este legată tocmai de absenŃa fondului comun de presupoziŃii. motivat numai prin „bună creştere" sau „civilitate". concepŃii. Introducerea unei presupoziŃii are ca rezultat delimitarea ansamblului enunŃurilor care îl pot continua si al enunŃurilor care sînt excluse (Ducrot. De aici cantonarea colocutorilor în aşa-numita conversaŃie fatică. din această perspectivă. în cadrul schimbului verbal considerat. Cadrul oricărui dialog este definit de un nucleu de presupoziŃii c o-m u n participanŃilor. O asemenea ftrateSe este'justificată dacă. altfel R poate deveni necooperativ. ne nrimul Dla)i trec urgenŃa şi eficienŃa comunicării (dacă.2). pe de o parte. Este vorba. 1972. PoliteŃea negativă constituie nucleul comportam deferente pe cînd politeŃea pozitivă constituie nucleul comportam Ft&ădeJgr. IntuiŃia acestei situaŃii de fapt îl poate determina pe locutor să-eşi disimuleze în presupoziŃii punctul de vedere asupra problemelor discutate. 91). p.2/ Comunicarea verbală este o formă importantă de manifestare a relaŃiilor sociale/ O atitudine necooperativă. vom exprima direct solicitarea (AduceŃi) apă!. Ca bază de discuŃie acceptată prin consens. p. singurele susceptibile de a deveni obiect de controversă. fmentinerii distanŃelor. prhtr-un enunŃ al cărui ton imperativ nu va fi atenuat nici prin prefaŃarea printr-o propoziŃie condiŃionala: Daca sMdi bun. respingerea unei anumite teme de discuŃie.) sau dacă „prejudiciul" adus este practic nu ca dlTxemDlu n cazul solicitărilor curente de tipul . inabilitatea conversaŃională reprezintă surse importante ale deteriorării raporturilor interumane/ Desfăşurarea normală a schimburilor verbale prin menŃinerea unor relaŃii de bunăvoinŃă între participanŃi şi a unei stări de echilibru social este reglementată de acŃiunea principiului politeŃii/ Conceptul pragmatic de politeŃe are o semnificaŃie mai larga şi mai profundă decît aceea care i se atribuie în mod curent (pentru întreaga prezentare teoretică. de menŃinere în stare de funcŃionare a canalului de comunicare. într-o sală de aşteptare etc. sub 3. Cooperarea verbală între indivizi nu este posibilă decît dacă se respectă principiul politeŃii. încălcarea lui blocînd canalele de comunicare. pe baza unui şir de întrebări şi răspunsuri. p. Levinson.) se încheagă pe măsură ce. Departe de a fi considerată drept un aspect de suprafaŃă. Inter2e 19 2 ar-Hiinăa nriii limbaj trebuie să decurgă astfel încît imaginea publica ' eului indiviclual al fiecărui participant (face . 10). presupoziŃiile nu pot fi contestate. Comunicarea între două (sau mai multe) persoane aflate întîmplător împreună pentru mai mult timp (în tren.variantei de interpretare adecvate.prin alegerea strategica a nnn'r forme ă? expresie lingvistică. Dacă puteŃi. 3. care accelerează aceste relaŃii. 60 — 289). poate fi „modulat" .în terminologia iu Eroine Goffmen) să nu sufere prejudicii. _ NaturT alegerii strategice _ derivînd din atitudinea adoptata faŃa de interlocutor . Pentru ambele Hnnri formularea enunŃurilor presupune.

pentru politeŃea pozitivă este caracteristică sublinierea emfatică a aprobării sau a interesului pentru tot ce se leagă de persoana R. reducerea gradului de interferenŃă prin apelul la elementeăsa construcŃii restrictive sau la litotă: Vă deranjez numai o secui (sau Na vă deranjez de cit o secunda). în fond. . Figurile de stil reprezintă iiijloacele lingvistice convenŃionalizate de exprimare indirectă a intenŃiilor comunicative (vezi şi supra. în detrimentă acestuia). folosit m locul indicativului). . .!: S« J e d e m ce p ti < e m face. în acest caz utilizarea unor modalităŃi de expresie indirecte.. implicînd trecerea E într-un plan secund. ca mod al irealităŃii.pdin («cr».. <ee do ni £ă JJăJ grabnica a awsfei pro&Zeme (evitarea referim la R). „ipmpnte sau 4. reducerea la minimum a presupunerilor privind dorinŃa R de a realiza o anumită acŃiune. ~rKnnalităti 5. exprimarea deferentei prin diminuarea propriei personaj taŃi în contrast cu exagerarea valorii interlocutorului: Nu sin în stare rezolv această probkmă.cn. interferenŃa se manifestă sub forma cheltuielii de timp. LuaŃi loc! etc! în care'fi'Ptul că destinatarul trebuie să se supună nu este.1. alegerea unei strategii complicate în cazul unui prejudiciu minim adus R reflectă un comportament comunicativ la fel de nepotrivit ca şi opŃiunea pentru o strategie simplă în cazul prejudicierii importante a individualităŃii R. exprimarea indirectă convenŃională a forŃei ilocuŃionare: Eşti bun să închizi uşa? (în locul formulării imperative închide uşa!). cît şi în funcŃie de specificul sociocultural al comunităŃii considerate. chiar în condiŃiile nrezeStei unei acŃiuni redresive.tPQt„ interesul . poŃi să-i duci tu Ioanei cartea?.IntraŃi!.'. adoptarea uei atitudini pesimiste cu ?nf J posibilitatea R de 3 efectua o anumită acŃiune: Ai P«« dupâ-amiază pe Zac/? (condiŃionalul. . relaŃie asimetrică. de informaŃie. prin prefaŃarea enunŃurilor cu elemente care au funcŃia unor scuze: Dacă nu te superi.ut foarte dijicu. şi să-i ofere E posibilitatea de a retracta cele afirmate. dată fiind multiplicarea interpretă-ilor acceptabile. capitolul acesta mi s-a pa. determinată nu numai în raport cu atribute sociale stabile. care sa facă emnificaŃia enunŃului negociabilă. referitoare la direcŃia exercitării controlului: dinspre E sau dinspre R.' condiŃii însă. sau prin folos re termenilor &de adresare. Principiul politeŃii reclamă. impersonalizarea enunŃurilor prin citarea folosirii persoaneiJ sau a II a în fumtie de natura actului verbal: Na s e p. ci şi în raport cu frecvenŃa schimburilor verbale şi cu domeniile în care acestea se manifestă (dacă sînt schimburi cu caracter tranzacŃional sau (şi) cu caracter personal). a punctelor comune cu acesta. 2. exprimarea directă a intenŃiilor comunicaŃi p nnate afecta individualitatea destinatarului. Prin însumarea acestor date se poate determina nivelul optim de politeŃe pentru performarea unui act verbal: complicarea strategiilor politeŃii terbuie să fie direct proporŃională cu rezultatul acestei sume. menŃionăm (după Brown şi Levinson): 1. mărime variabilă atît situaŃional.. sub 3. prin apelul »< P în locul singularul". dar şi sub forma discrepanŃei între imaginea individuală dorită şi cea rezultată din performarea actului. în anumit. dor nu pot trece peOe pdrerea dumneavoastră. . relaŃie simetrică. (b) puterea. Dintre strategiile care definesc politeŃea negativă.. . •• ăprQnnnei I 7. . Ar fi. Dacă pentru politeŃea negativă sînt specifice mecanisme de atenuare a prejudiciului. 21 3. care fac indirectă referirea a ™eg°™™{ Domnule profesor. de bază ale Să se compare aceste strategii cu strategiile politeŃii pozitive: » . 8. formularea /nunŃurilor ca si cum E ar contracta o datone faŃa de R sau ca şi cum nu l-ar îndatora pe acesta: 7 1-0 ş ]i r y tor dacă mi-ai spilne adevărul. Aprecierea măsurii în care un act verbal afectează eul interlocutorului se realizează în funcŃie de trei variabile sociologice: (a) distanŃa socială dintre colocutori. precizările legate de impli-caturile conversaŃionale). ntru a evita declanşarea unui conflict cu R. dar am aprobi emafoai «« «'9«ă aă exprimînd ezitarea. (c) gradul de interferenŃă implicat de actul respectiv în raport cu dorinŃa de autonomie sau de aprobare a individului. neplăcerea de a interveni: Mi-e tare 1 / ->{>d în!. „ . a raporturilor de cooperare. te f«e nimic (evitarea referirii la E). formularea de scuze direct: Vă rog sa mă »««»!' ™ mi-am permis să eă telefonez sau admiŃînd ca deranjez ■? aveŃi mult de lucru. Nu este nici un cler ar j ie conduc pină la noua lui locuinŃă. care pentru dumneavoastră este un leac 6.

5.in en£ ' es.. exprimarea optimismului în privinŃa rezolvării problemelor în discuŃie: S ini s i g u r că ai să mă ajuŃi' 10. strategiile exprimării indirecte prezintă avantajul posibilităŃii E de a-şi declina responsabilitatea pentru anumite acŃiuni care pot aduce prejudicii R.asur>ra E E1ăe operează cu scale bipolare: avantaje / dezavantaje. Ai ales cea mai Duna o. încălcarea evidentă a uneia dintre maximele conversaŃionale. . mod de a „pregăti terenul" pentra formularea unor solicitări). afirmarea existenŃei unui „teritoriu comun" între colocutori (de obicei. de exemph. p. drept relevînd o calitate a subiectului: stapînire de si energie) eficienŃă. evitarea exprimării directe a dezacordului prin forme diverse.'. furnizarea de motive pentru efectuarea unei acŃiuni dorite.spune şi de particularii. deşi aceasta îl priveşte fie numai pe E5 fie numai pe R. De remarcat că schimbarea de cod metaforică pe care o implică gluma nu este posibilă decît dacă colocutorii împărtăşesc nu numai acelaşi set de norme situaŃionale. preocupareă de a spori interesul propriei expresie a atenŃiei acordate R şi exigenŃelor acestuia. 4. a carm semnificaŃie este mteIpretata de R în functie de informaŃiile de care d./ărinci j ! litetii subordonează un număr de maxime. 9. inC{lpacit£ de a lnteleăe lucrurile. Jacheta ace a sta Ń i-a r ă mas mic ă. (3) fiind centrate asupra <lorlalti (RP auditori.ia semnificaŃiile în raport cu atitudinea R.lta. Exprimarea indirectă presupune declanşarea unor implicaturi conversaŃionale (v. ca de exemplu.£ > laievăraiă maşină.1. în condiŃiile în care acesta nu este un interlocutor obişnuit pentru E sau în care mişcarea conversaŃională performată este inadecvată. ci şi aceeaşi concepŃie asupra posibilităŃilor de a le încălca (Fishman.. datorită unor trăsături suprasegmentale (intonaŃie frazare) sau nnn-verbn)e (£Ńest rf mimică) prezente în cursul enunŃam. . Acest rol îl are. Forma de manifestare a strategiilor la care ne referim o reprezintă figurile de stil. Dacă ai făcut tu prăjiturile. Interpretarea enunŃurilor care conŃin astfel de elemente în sensul dorit de E este posibi23 !?' £C dă°T?arte' da °nt. intervenŃiilor mai ample. Apelul la glumă apare astfel drept o dovadă a recunoaşterii apartenenŃei E şi R la acelaşi grup. 6. (5) a a c o rm 'A t-(J a ?TpatieVerimele patru sînt maxime perechi. exagerarea expresiei aprobării. şi anume: (1) jP tăctului. 1971. E poate avansa presupoziŃii privind dorinŃele sau opiniile R: Nu vrei o cafea?. Folosirea unor astfel de strategii implică emiterea unor enunŃuri care admit cel puŃin doua interpretări.• • rae5 ae r2. căutarea acordului cu R prin abordarea unor subiecte de discuŃie sigure" (conversaŃia fatică) sau prin reluarea. ca formă de a evita posibila stînjeneală a R.e poate re. sau un delect: limitare intelectuala. pe de '. să gustăm! (e implicat numai E). In cazul dezacordului intre parteneri în privinta lui X. apelu\'ia'forme familiare de adresare. Vezi. . cei despre care este vorba) iar (2) ş.ă. (2) a g e n e-rozitaŃii (3) a aprobări.. înlocuirea lui nu în răspunsuri printr-o construcŃie adversativă. De ce nu mi-ai da-o mie? Spre deosebire de strategiile exprimării neambigue a intenŃiilor comunicative. al căror obiect îl constituie relatarea unor întîmplări.. de tipul da. de fapt. (4) modestiei. sînt implicaŃi numai R). E poate susŃine ca a atribuit enunŃului acelaşi sens c£ { R' Ambiguitatea creează un spaŃiu de manevra pentru E. sub 3. în timp ce maximele (o) ş. integral sau parŃial. E momentul să ne aşezăm la masă! (gazda către musafirii pe care urmează să-i servească. dar. 8.1). (4) . numai de E: E frumos afară. 7. aprobare / dezaprobare. adesea prin manipularea presupoziŃiilor. admiraŃiei. includerea E şi a R în realizarea acŃiunii pe care o exprima enunŃul considerat. 247). 11. poate presupune că R cunoaşte persoanele sau întîmplările despre care vrea să relateze: Ştii ce i s-a intîmplat Măriei. j)rin alternarea vorbirii indirecte cu cea directă. De unde Ńi cump rai sandalele?: . sensul enunŃurilor devine astfel obiect de negociere între parteneri.! fondl'lui eh informaŃii posedat în comun de E şi de R şi. Ca. De ce să nu facem o plimbare ?. a replicilor acestuia.ă cu care este rostit.. a timpurilor trecute cu prezentul etc. înaeu&cm m —~~. formularea explicită a unor observaŃii care sa eJes£ ntercs şi atenŃia E faŃă de persoana Ti: Ai o rochie noua. (6) operează cu scale uni}ă. ' ° . (1 ş. supra. simpatiei fa a de • Ai o memorie extraordinară. gluma. folosirea ui\or mărci de identitate care subliniază apartenenŃa colo-cutorilor la acelaşi grup: apelul la persoana a Ii-a singular în locul pluralului. Ca şi principiul cooperativ. de obicei..1 acord> . Nu crezi că e o carte foarte bună?.

care exclud orice posibilitate de refuz). în locul celor care încep cu Nu . 80)/ E 1 e m e n t e 1 e structurii interacŃionale sînt ordonate într-o ierarhie 25 în care fiecare unitate de rang superior reprezintă o combinaŃie de unităŃi de rang inferior. pentru E> iar maximeie (3) si (4) au în vedere gradul in care enunŃurile E contră o evaluare pozitivă sau negativă celorlalŃi şi. care trimit la intervenŃiile interlocutorilor. în ordine. utilizeaă conceptele şi procedeele lingvisticii. Este tipul de analiză practicat de J. pornind de la premisa' izomorfis" mului frază — structuri transfrastice.). (b) strategiile impersonalizării E (vezi supra) sînt legate de respectarea cerinŃelor maximei generozităŃii. se evită menŃionarea explicită a evenimentului care le declanşea2ă (cf. astfel încît să pcr" mită delimitarea secvenŃelor corect şi incorect construite (coerente §i incoerente). p. 294). Heritage (eds. (f) faptul că. în primul Hnd> diminuarea expresiei neajunsurilor unei acŃiuni pentru R (cf. putem răspunde cu o formulă de tipul: £n „„ f/eflc/. 4. p. al cărei obiect îl constituie. structura discursului vorbi1 este o structură interacŃională în care actele interacŃionale au ca suP" stanŃă acte ilocuŃionare (Edmondson..simpatie. Astfel. 1981) şi cel iniŃiat de H.. (c) unele strategii ale politeŃii pozitive cum ar fi exagerarea interesului şi a siinpatiei faŃă de R. poŃi\să aprinzi lumina?.1. în concepŃia lui W. Jefferson. în enunŃurile prin care se exprimă compasiunea pentrU R. replica lui B din următorul dialog posibil: . un text precis delimitaee InfluenŃată de anumite direcŃii de studiu conturate în cadrul soci0"-logiei (etnometodologia). 1981. 1983. Această ierarhie include. de obicei.yă Prima. (b) minimalizarea gesturilor proprii de generozitate este o expresie a respectării maximei modestiei (vezi f tul căj la 0 replică prin care se exprimă rdmiraŃia pentru un caclou adus unui prieten. analiza conversaŃiei (b) încearcă să găseasă tipare recurente într-un corpus amplu de înregistrări ale unor conversai" reale şi să sublinieze consecinŃele interacŃionale ale opŃiunii pentfă o anumită alternativă de formulare a enunŃurilor. respectiv. Edmondson. presupun respectarea cerinŃelor maximei aprobării. Ea pres. N[( e mme hicnl Ń etc). G. fe Dintre modelele de descriere care ilustrează această orientare m'}~ delul lui Willis Edmondson (Edmondson. 131-139).Ul dezavantajele unor acŃiuni viitoare pentru ceilalŃi şi. cie exemplu: ' r (a) prefaŃarea enunŃurilor ca. A-Pomerantz (vezi studiile din volumul Atkinson. p. fie validînd mişcările precedente ale acestora drept contribuŃii la discuŃia în curs. S. p. (e) confruntare (encounter) — secvenŃă ordonată de faze. SacP şi dezvoltat prin contribuŃiile lui Em. Petofi sau de T. (d) fază (phase) — combinaŃie de schimburi aflate în raporturi de subordonare (faŃă de un schimb de bază) sau de coordonare. A-Van Dijk. lui însuşi (vezi I eech 1983. Vezi. A/O trecere în revistă a cercetărilor privind structura schimburil0ă verbale conduce spre recunoaşterea a două orientări principale. întrucît ea reprezintă rezultatul interacŃiunii dinte'e doi (sau mai mulŃi) indivizi ale căror obiective sînt adesea diver<We (Levinson. care reclamă.. următoarele tipuri de unităŃi: (a) act (interacŃional) — unitate minimală.-e exprimă solicitări cu verbe modale şi adepterea unei forme interogaŃiă presupun respectarea maximei tactului. dar . 284-295). Premisa de la caăe se porneşte este aceea că structura conversaŃiei este fundamental diferiă de aceea a frazei. Şi (b) analiza conversaŃiei. Îmi pare rău de ce am auzit. Schegloff. (b) mişcare (move) — combinaŃie de acte.. 1984) sînt interesante pentru bogăŃia observaŃiilor şi a sugestiilor pe care le prilejuieşte aplicarea lor.: Vrej să încMzi u?a?. 1983. lespectiv. abordare de tip inductiv (Vze Levinson. de exemplu. (c) schimb (exchange) — combinaŃie a unor mişcări performate alternativ de interlocutori. abordare de tip deductiv. evident influenŃată de modelul transformaŃional. Maximele (1) şi (2) au m vedere avantajele s.upune identificară unui set de unităŃi de bază ale discursului şi formularea unor rem11e care să exprime relaŃiile posibile între aceste unităŃi. ApHnde lumina!. O mişcare interacŃională care conŃine un act principal poate fi integrată în structura discursului prin acte opŃionale. fie incluzînd semnale de schimbare a E. (e) strategiile exprimării indirecte a unor opinii critice sau diferăe de ale partenerilor (vezi preferinŃa pentru răspunsurile care încep flU: Da.. faŃă de: închide uşa!. distinct sub aspectul bazei teoretice şi al metodologiei: (a) a n a 1 i z a discursului. faŃă de Îmi pare rău că Ńi-a murit frateăe) poate fi motivat de respectarea cerinŃelor maximei simpatiei.) se explică prin respectară maximei acordului.

în vederea formulării unei mişcări de răspuns adecvate. Vezi. căruia îi sînt subordonate un număr de schimburi preliminare (pre-exchanges). intern schimbului. iar 3 este o invitaŃie adresată lui A de a-şi asuma din nou rolul de E. de exemplu (la sfîrşitiil consultaŃiei pe care i-o acordă profesorii unui student pentru lucrarea de diplomă): (A: Vă mulŃumesc foarte mult. (Satisfacere) Orice schimb se poate încheia numai cu o mişcare de Satisfacere. şi una de Satisfacere a ofertei (Satisfij) de către interlocutor. 1 validează mişcarea conversaŃională a lui A. asemenea schimburi fiind concretizări ale unor strategii ale politeŃii negative. ă f A: AŃi pierdui aiîta timp cu mine. Schimburile ulterioare validează rezultatul schimbului de bază. se ffi poate vorbi de un rezultat. j A: PoŃi să-i ceri cursul de istoria limbii pentru mine? S3 ( B: Cred că da. Structura sa de bază reuneşte o mişcare de Ofertă (Proffer). de exemplu: . ci pentru solicitarea unei reformulari a acesteia. ulterioare (post-exchanges) sau inserate (pre-responding) în interiorul acestuia. S2 şi S3 nu aduc elemente noi faŃă de Sv schimbul de bază. Si şi S2 avînd numai funcŃia de a „pregăti terenul". de exemplu: A: Am lucrat toată ziua la articol. 3 l B: Tema era interesantă. [ A: O fi terminat de învăŃat? ă2 ( B: Mi-a spus că acum repetă capitolele mai dificile. S3 este schimbul de bază. interlocutorul poate să opteze nu pentru respingerea directă a mişcării precedente.A: Aş vrea să plec o săptămînă cu Ioana la munte. Această mişcare poate fi însă un răspuns la o mişcare de Respingere a ofertei (Contra) şi atunci rezultatul schimbului e negativ (partenerul nu acŃionează în conformitate cu intenŃiile perlocuŃionare ale E. Vezi. de obicei. Vezi. mişcările care îl compun. funcŃia lor este de intensificare. în continuare: A: După plimbare m-am întors la masa de lucru.5 sau de 0. care iniŃiază schimbul introducînd un subiect. Schimburile preliminare au. (Ofertă) B: Intre o şi 7 ai fost la plimbare! (Contracarare) în acest caz. îŃi trebuia o pauză după atîta muncă! (Satisfacere) (B acceptă idee a că A a muncit mult). într-o discuŃie poate fi identificat un schimb de bază (principal). n u-i aş a?3 \ în care 2 este actul de bază. ci reiterează. Vezi. Fazele constituite prin coordonare pot fi rezultatul î n 1 ă n Ń u i-r i i unor schimburi (chaining) sau al unor raporturi de reciprocitate (reciprocation).o. de exemplu. 1 \ B: Mi-a făcut plăcere să discutăm. (Satisfacere) Uneori. (Reformulare) B: Ai dreptate. în altă formă. Vezi. de exemplu: 27 SiA: AveŃi mine de creion? B: De 0. B: D a1. Vezi. t f l 2\[ De remarcat că !S2 este mniai ue micuutuăi. rolul de a testa atitudinea interlocutorului faŃă de o anumită temă. schimbul este o unitate închisă. De remarcat că S2 este iniŃiat de interlocutor.7? A: De 0. care produce un rezultat. (Respingere) A: Atunci nu-Ńi mai dau. cel care le iniŃiază va iniŃia şi schimbul de bază. Este evident că actele 1 şi/sau 3 sînt opŃionale. schimbul continuă pînă cînd se înregistrează o mişcare de Satisfacere. ă2\ B: Tot ce susŃii în lucrare îŃi aparŃine. de exemplu: f A: Ai mai văzut-o pe Ioana? ăi | B: Chiar ieri ne-am întîlnit pe stradă. de exemplu: A: Maz vrei o prăjitură? (Ofertă) B: Da. | dar trebuie să iii seama şi de părerea ei2 j . dar acesta este local. Spre deosebire de unităŃile (a) şi (b). ă / A: Fără dumneavoastră nu m-aş fi descurcat. cu scopul de a contracara intenŃia E de a obŃine un anumit rezultat al schimbului (Counter). Vezi. B: Da. de exemplu: A: Mai vrei o prăjitură? (Ofertă) B: Nu. Schimburile inserate în interiorul unui schimb de baza au funcŃia de a clarifica semnificaŃiile primei mişcări componente. Vezi. dacă A îşi refor mulează oferta (ReProffer).

pauzele foarte scurte dintre replicile diverşilor interlocutori. ci aparŃin unei categorii aparte. Cele două schimburi presupun furnizarea reciprocă de către interlocutori a aceluiaşi tip de informaŃii. un set de reguli de transferare a rolului de E prin selectarea vorbitorului următor de către E replicii în curs sau prin autoselectare (vezi Schenkein. sub 3. indiferent de numărul de E 28 potenŃiali (Levinson. pe de altă parte... Toate aceste categorii de mişcări limitează posibilităŃile de reacŃie ale R. cu alte cuvinte etc). de asemenea. Pornind de la observarea cîtorva aspecte. făcînd ca oferta E să apară ca justificată şi prevenind neînŃelegerile potenŃiale. care are în vedere întreg ansamblul schimburilor verbale compunînd un anumit tip de conversaŃie (vezi şi Levinson. . de luare de contact. indiferent de numărul participanŃilor la o discuŃie. o serie de proceduri prin care substanŃa comunicării este transpusă în acte ilocutionare concrete. în fine etc).. A: Dar pe cel de limbă contemporană? B: Mai am cîteva capitole de citit.2). De remarcat că mişcările de Amplificare şi de Dezarmare sînt adesea în strînsă legătură cu unele strategii ale politeŃii negative (vezi supra. Acest sistem presupune. şi anume: proporŃia redusă a suprapunerilor (5%) în conversaŃia curentă. conŃinînd una (sau mai multe) faze introductive (Ave). una (sau mai multe) faze realizînd tranzacŃia propriu-zisă (Business) şi una (sau mai multe) faze de încheiere (Vale). 308-309).. p. pe de o parte.. faptul că. Pomerantz şi alŃii identifică trei niveluri ale organizării conversaŃionale: (a) nivelul local.. care face predictabilă încheierea lor (prin prezenŃa unor elemente de ordin lexical. \\ Dar pe tine? ă2 [A: Ioana. p. elemente care au funcŃia de a umple anumite goluri (aside). declanşînd replica acestuia (ei.. o anumită structurare a replicilor. de autoprotejare a E. 1983. fără să existe 0 ordine prestabilită a intervenŃiilor. 4. şi de Dezarmare a R (Desarming) şi. integrate acestuia: mişcările de M otivare a ofertei E (Grounding). Unele proceduri conversaŃionale folosite în performarea actelor ilocutionare nu reprezintă nici acte interacŃionale. etc). prin cumul de informaŃie. constituind o fază unică.. Edmondson subliniază natura anticipaŃi vă a strategiilor comunicative. 300). S3 sînt schimburi pe aceeaşi temă.. nici acte ilocutionare. stai să aduc cafeaua etc). elemente de reliefare a problemei în discuŃie (problema este că. o structură tripartită. Confruntarea are. Nu întotdeauna se poate recunoaşte o corespondenŃă de 1:1 între structura interacŃională de adîncime (care reflectă competenŃa comunicativă a individului) şi secvenŃele de acte comunicative actualizate în structura de suprafaŃă (care reflectă competenta socială). deadevăr'atelea. 1981.(1) q J A: łi-ai pregătit examenul de istoria limbii ? B: Pentru el am muncit cel mai mult. a E (fumhlings). S. înŃelegi foarte bine că . prin clarificarea obiectivelor ilocutionare. fazele introductive şi/sau finale sînt opŃionale. A: Şi cu literatura cum stai? y ( B: De-abia am început. toŃi izbutesc să se manifeste. (c) nivelul general. care sînt bazate pe piedicŃii asupra reacŃiei interlocutorului. Pe lingă formele strategice e conveni ionalizate de testare a tipului de răspuns pe care l-ar putea obŃine E la un anumit subiect pus în discuŃie (vezi supra. implicit.. care operează local. în acest caz. de obicei.). exprimînd ezitarea. nu vezi că . Comportamentul conversaŃional concret presupune manipularea structurilor interacŃionale. dînd posibilitatea F să reflecteze asupra felului cum îşi va continua intervenŃia (de obicei.i» S2.2. 81). de A m p 1 i f i c a r e a informaŃiei despre ofertă (Expanding). tatonarea strategică. Jefferson. (b) nivelul secvenŃelor recurente. aşa. au o funcŃie strategică şi cîteva categorii de mişcări de sprijinire a actului comunicativ (supportive nwves). gîndeşte-te numai că . care are în vedere 3—4 sau chiar mai multe replici (aflate întrun anumit tip de relaŃie sub aspectul informaŃiei pe care o vehiculează). stai să aprind lumina.. elemente de flatare a R (ştii ca şi mine că . în esenŃă. incluse într-o replică pe o anumită temă: s-a întunecat. bine. realmente) sau în raport cu R (nu-Ńi face probleme că . p. care are în vedere numai două replici — cea în curs şi cea imediat următoare. p. pot să-Ńi spun că) sau a poziŃiei E în sine (pe cuvînt. Schegloff. Modelul adoptat de Sacks. autorii modelului menŃionat le interpretează drept argumente în favoarea ideii existenŃei unui sistem implicit de organizare. (2) f A: Ca/Ti te cheamă? MJB: Măria. 1983. elementele care introduc glose ale unor termeni sau expresii (vreau să spun. sintactic şi intonaŃio-nal) şi. guvernînd numai tranziŃia intre doi E: cel care vorbeşte şi următorul.. 1978. Din această categorie fac parte elementele care marchează intrarea în rol a E. se vorbeşte despre un comportament strategic al E (Edmondson. referiri la cadrul concret. schimburi preliminare). spaŃial sau temporal al discuŃiei. 12—15). adică.. Există.

se grefează alte relaŃii. St. exprimînd intenŃiile acestuia. de exemplu: A: L-am văzut joi seara. în naraŃiunea „clasică". pentru că. vineri. 2.în pasajele de relatare. conversaŃia telefonică.) A: Pardon. în legătură cu organizarea generală a conversaŃiei. care decurg din condiŃia de mimesis a literaturii sau din cerinŃele anumitor genuri ori specii/Organizarea textului literar suportă deci rigorile a două tipuri de restricŃii: unele determinate de modul specific de manifestare în literatură a funcŃiei referenŃiale a comunicării.. . nemarcat (preferred j unmarked second). care constituie obiectul cercetării de faŃă. salut —salut. Desigur că unele dintre trăsăturile textului literar derivă din condiŃia sa de text scris: /(a) univocitatea relaŃiei E — R. toate enunŃurile dintr-un text sînt forme de manifestare ale unui E unic. sub o dublă formă: direct -. O competenŃă comunicativă deficitară a personajelor — excluzînd cazul nerelevant al scriitorilor inabili — devine astfel un indiciu clar al atitudinii critice.. „manevrate" de scriitor. dimpotrivă. 392—394). de obicei.„. B: Joi? (B iniŃiază corectarea prin reluarea elementului considerat inexact. de respectarea cerinŃelor principiului politeŃii. SecŃiunea iniŃială. care verifică oportunitatea abordării unui subiect şi se corelează strîns cu succesiunea de mişcări conversaŃionale care urmează. ele sînt. dar mai ales cea finală reclamă. semnalînd adăugarea unor modulatori. asupra cărora E nu poate reveni (de unde şi atenŃia deosebită acordată modului de codare a intenŃiilor comunicative). Levinson remarcă frecvenŃa relativ redusă a corectării de către alŃii (other-repair) a E (Levinson. Vezi. Fiecare dintre replicile din prima parte a unei perechi are un corespondent relevant. 1972. şi indirect — în pasajele de reprezentare a raporturilor de comunicare dintre personajăe (pentru distincŃia relatare — reprezentare. satirice a autorului. poate că . printr-o întîrziere nedorită într-un moment sau altul al discuŃiei. 3.. prin natura lor. adresarea către un anumit interlocutor. Literatura are posibilitatea de a exprima o intenŃionalitate de gradul al doilea. altele dependente de convenŃiile care definesc anumite forme literare.1ăTranzacŃia autor — cititor(i) se realizează.. se individualizează prin modul aparte în care se constituie şi funcŃionează relaŃia emiŃător (E) — receptor (R). discuŃia între prieteni. în asemenea cazuri (cred că .ăPersonajele nu sînt decît în aparenŃă autoare ale replicilor lor. cu structuri specifice fiecărui tip de discuŃii (de exemplu. pentru 30 a se evita contrarierea partenerului printr-o grabă prea mare sau. esenŃială este ipostaza scriitorului creator de personaje. dar este efectuată. Corectarea poate fi iniŃiată de un interlocutor. este semnal al unui comportament strategic. compliment — acceptare/refuz etc. legată de distribuŃia fixă a celor două roluri. etc). care posedă capacitatea de automultipli31 care . de obicei. discuŃia cu conŃinut tranzacŃional etc). se poate menŃiona prezenŃa unor secŃiuni de iniŃiere (opening sections) şi de încheiere (closiny sections) (vezi şi structura confruntărilor. // (c) distanŃa variabilă care-i separă — în spaŃiu şi timp — pe E şi R /ăLiteraritatea se defineşte însă în raport cu o structură particulară a situaŃiei de comunicare. ofertă — acceptare/refuz. de obicei. în cazul prozei narative. (A se autocorectează. ca act de comunicare. 341).. TEXTUL LITERAR DIN PERSPECTIVA PRAGMATICII M Interpretarea pragmatică a textului literar porneşte de la ideea că literatura. am impresia că . de cel care a comis eroarea (self-repair).Un rol important în acest sistem de organizare locală a conversaŃiei îl au aşa-numitele perechi de adiacentă (adjacency pairs): întrebare—răspuns. Nivelul secvenŃelor recurente include acel tip de schimburi care presupun corectări (explicite sau implicite) ale unor elemente dintr-o replică anterioară. en-counters în terminologia lui Edmondson). creînd o diversitate de interlocutori şi situaŃii de comunicare ale căror caracteristici trebuie refăcute de cititor prin predicŃii. In .) în categoria secvenŃelor recurente sînt incluse şi secvenŃele preliminare (pre-sequences. care implică. invitaŃie — acceptare/refuz. un comportament strategic. PrezenŃa unui alt tip de replică (dispreferred / marked second). mediată şi regizată. în fond.. 1983. caracterizată prin faptul că. pe fundalul general al relaŃiei de bază E — R — concretizată ca relaŃie între scriitor şi cititor(i) —. p.. determinat. p. inclusiv cu un comportament verbal specific Autorul modelează o lume ficŃională după tiparul celei reale şi imită schimburile verbale curente. vezi Todorov. de fapt. schimburi preliminare — pre-exchanges în terminologia lui Edmondson).. pe baza reperelor oferite de text. înzestrate cu toate atributele „umanităŃii". / (b) natura definitivă a formulărilor. marcat printr-un grad mai ridicat de complexitate structurală (adesea prin apariŃia unor elemente care „prefaŃează" replica).

oferindui. de exemplu. 7 — 8). chiar şi cel mai obiectiv autor îşi asumă. [. Al treilea băiat. în acelaşi timp.. plecaseră repede la gîrlă să se scalde. Nilă. de exemplu. spre deosebire de textele aparŃinînd altor stiluri funcŃionale. cel mai mare dintre copii. Hanii-Ancutei. să se lase indus în eroare de aparenŃe. naratorul-autor pre-tinzîndu-se a fi unul dintre auditori. „Autorul nu pretinde decît că ştie atît cît ştie orice om care trăieşte în societate" (ibidem. fie că îşi asumă o identitate de împrumut (aceea a unui personaj — vezi. La fel făcuse şi al doilea fiu.] Paraschiv. Autorul poate abandona temporar rolul de narator şi. Această convenŃie literară implică o abatere fundamentală de la realitatea raporturilor de comunicare curentă: naratorul-autor are o libertate absolută de mişcare în spaŃiu şi în timp. «. care presupune situarea autorului pe poziŃia unui narator lipsit de „stare civilă".] Moromete se uită Ńintă la el înŃelegînd pentru ce ieşise vecinul şi nu răspunse la întrebare. semnalînd capacitatea de dedublare a eroului („Se uită numai o dată la el. [.]. apelează la pretinse documente introduse in extenso în text — foarte adesea scrisori schimbate de personaje — sau cedează eroilor săi dreptul de a relata anumite întîmplări ai căror martori sau protagonişti au fost. prin aceasta. diversificarea perspectivei naraŃiunii nu Ńine de o tehnică a configurării textului. se dăduse jos din căruŃă [. să atenueze sentimentul de „ficŃiune" al cititorului. în care autorul tinde să se distanŃeze cît mai mult de enunŃurile sale.. Pasajele de relatare îi furnizează cititorului informaŃia cu caracter orientativ necesară decodajului. Pe mă-ta şi pe tine. „Era începutul verii") şi personajele („Familia Moromete se întorsese mai devreme de la cîmp.]. 8). prin relatarea la persoana I... chioruie!» şopti atunci Moromete pentru el însuşi. în Creanga de aur. sporind caracterul verosimil al celor prezentate. Rămas singur în mijlocul bătăturii.. ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic.lumina acestor consideraŃii.. Reconstituirea biografiei lui Caty Zănoagă-Ciocîrlan. unul dintre personajele romanului Scrinul negru.] Vecinul avu bănuiala că aceste cuvinte nu sînt chiar atît de nevinovate cum s-ar fi putut înŃelege din glasul cu care fuseseră rostite. „Falsitatea" unei asemenea condiŃii a determinat căutarea unor modalităŃi de expresie care să permită o apropiere mai mare de datele situaŃiilor de comunicare obişnuite şi.. de fapt. Să ne reamintim începutul romanului MoromeŃii al lui Marin Preda (p. integral enunŃurile. Tita şi Ilinca. Să nu uităm că.]. Părea de la sine înŃeles că mama rămînea să aibă grijă ca ziua să se sfîrşească cum trebuie") şi scena imediat următoare: discuŃia dintre Moromete şi Bălosu (p... se vedea că nu o astfel de apariŃie aştepta el. timpul („cu cîŃiva ani înaintea celui de al doilea război mondial".. cele mai multe schiŃe ale lui I... Camil Petrescu afirma: „Eu nu pot vorbi onest decît la persoana I" (Camil Petrescu. 1971. în romanul Patul lui Procust. în mod necesar. de exemplu. povestirile incluse sînt atribuite unor personaje diverse (ca în Hanu-Ancutei) sau aceluiaşi personaj (ca în Aventurile şahului). caz în care autorul ne apare ca unul dintre eroii întîmplărilor narate. structurile epice bazate pe raporturi de incluziune presupun. la Proust. p.. Ultima noapte de dragoste. în care naraŃiunea este apersonală. Moromete tatăl trăsese căruŃa [. iar omniscienŃa devine explicabilă prin caracterul adevărat sau pretins memorialistic al expunerii. a modului de gîndire şi de acŃiune al eroilor săi. se întemeiază pe stratagema literară consacrată a scrisorilor găsite într-o mobilă achiziŃionată accidental. Relatarea capătă astfel valoarea unei confesiuni — reale sau mimate—. p. şi propria sa biografie — vezi. în care intervenŃiile auctoriale relevă pentru cititor natura strategică specifică a conversaŃiei moromeŃiene. manifestarea directă a „vocii" autorului numai în povestireacadru (vezi. de obicei. Sadoveanu apelează la convenŃia manuscrisului încredinŃat.. 27) şi releva faptul că. fie că îi împrumută naratorului propria sa identitate (dar nu. îl plasează pe naratorul-autor în postura unui individ omniscient. ci este programatică.. dar trecu peste asta"). iar cele două fete. [. de exemplu. apoi răspunse foarte binevoitor: [. [. roman lipsit de o componentă finală a cadrului). semnalînd contradicŃia intrinsecă a omniscienŃei romancierului. Cara-giale. O astfel de modalitate o constituie substituirea relatării la persoana a IlI-a. în eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust. posibilitatea de a-şi verifica predicŃiile asupra forŃei ilocuŃionare şi a semnificaŃiei enunŃurilor atribuite diverselor personaje şi împiedicîndu-1. faŃă de Amintiri din copilărie). părînd a recunoaşte implicit limitele posibilităŃilor sale de cunoaştere. întîia noapte de război). în textul literar. Structura relatării în proza „clasică".]. se furişase în grajdul cailor. autorul adoptînd postura de simplu editor. Multiplicarea naratorilor se realizează în forme foarte variate. Achim. 28). prin menŃiuni explicite asupra gesturilor şi atitudinilor personajelor. L.. în care naratorul-autor defineşte coordonatele de bază ale acŃiunii: locul („în cîmpia Dunării"). ăJPxciza lui Augustin Buzura se caracterizează prin alternanŃa imprevizibilă între ampla confesiune a . precum şi un contrei 32 total asupra psihologiei. La Sadoveanu. Aventurile şahului şi chiar Creanga de aur..

R. vezi infra. RenunŃarea la autoanaliză este legată întotdeauna de momentele de confruntare directă a eroului sau de rememorare a unor confruntări ale acestuia cu o autoritate alienantă. însă. în romanul Refugii regăsim procedeele de relatare din Vocile nopŃii (cf. este cu . Acesta deschise braŃele în aer. apelînd cu precădere la reprezentare şi reducînd elementele de relatare la rolul de a oferi cititorului succinte indicaŃii de cadru. ci şi schiŃe ca 0 lacună. astfel încît.). înŃelegeam înspăimîntător de limpede că nu mai este nimic de făcut. de exemplu. Cadou. pentru care nu contează individul. încît să confere la lectură valorilor implicate de scriitor transparenŃa necesară. îi arătă marfa întinsă pe jos. \utoriil îşi lasă personajele să se manifeste „liber". II. (Cu ton confidenŃial. cînd rămîneau numai ei doi şi încercau să se apropie. ci adevărul. în cursul aceleiaşi fraze: s. Romanul oferă însă posibilitatea unei viziuni mai cuprinzătoare asupra celor relatate prin apelul la un procedeu compoziŃional suplimentar: introducerea scrisorilor primite de Ioana Olaru de la fostul ei soŃ (pentru funcŃia scrisorilor în acest roman. cap. I. p. pentru că referirile la biografia reală a lui Camil Petrescu se îmbina în text cu relatarea unor momente petrecute în compania personajelor a căror condiŃie ficŃională este subliniată explicit (vezi infra. ci şi în interiorul aceluiaşi capitol. a IlI-a la pers.. a IlI-a. . o dată cu cititorul. 42). Căli-nescu îşi . tovarăşe Gaittanyl Cuvîntul „tovarăşe" fu pronunŃat cu o subliniere subtilă.) ArăŃi foarte bine. Printre modalităŃile de „deficŃionalizare" a literaturii se numără suprimarea sau reducerea la minimum a intervenŃiilor naratorului-autor. Structura replicilor şi organizarea dialogului sînt însă astfel realizate. mari. Gaitiany păru alarmat de ideea de a trebui să facă un gest de caritate. gradul de ambiguitate a statutului autorului este şi mai ridicat.3. p. în care G. zîmbind interogativ: — Cine sînteŃi? — Nu mă mai cunoşti. 79). în ciuda diferenŃelor de structură formală a textului. a III-a-»pers. sub 2. in loc de alt răspuns. de exemplu. 387) sau chiar în cuprinsul aceleiaşi fraze (pers. ca în romanul Gabrielei Adameşteanu DimineaŃă pierdută.asistă" îndeaproape personajele.eroilor şi pasaje de naraŃiune apersonală.]"). cap. ca spectator al unor scene în curs de desfăşurare.. cu irişii şterşi. 34 care apare. p. între-bîndu-ma: [. pentru că ele modifică datele tranzacŃiei autor-cititor(i). cînd nu mai era nimic de făcut sau de pregătit. ce suna în acel Mici ca o ironie. Mici economii etc)." — p.3. să trăieşti! Ce mai faci? Doctorul.] Doctorul Zănoagă deveni grav: — Ce face Filip? — Băiatul? E bine. în care se creează impresia că autorul descoperă poanta in final.. I->pers. cap. ai tatii. De remarcat că naratorul-autor îşi însuşeşte modul eroinei de a judeca lucrurile.. cercetîndu-ma îngrijoraŃi. Comentariul pragmatic al textului narativ trebuie să Ńină seama de asemenea „trucuri" literare care definesc perspectiva relatării. am întîlnit alŃi ochi. cu romanul Scrinul negru.4). C. explicîndu-le în detaliu mişcările şi strategiile conversaŃionale. la poartă. ilustrativ pentru tutela exercitată de scriitor asupra cititorului: w— Bună ziua. a cărei ironie nu scăpă lui Gaittany. Ari. m-am schimbat mult. Sînt doctorul Zănoagă.. se poate recunoaşte o perspectivă unică asupra întîmplărilor. I. în Hanu-AncuŃei. continuă vînzătorul de siringi cu aceeaşi politicoasă persiflare. schiŃele lui Caragiale (nu numai cele structurate formal asemenea scenetelor. ca în acest fragment. 3 — C-da 1354 33 în romanul Vocile nopŃii. Confesiunea protagoniştilor poate lua şi forma unui amplu monolog interior. [. sub 2. surprins.. înŃeles ca valoare absolută. 453: „Nimic nu-z semnala iminenŃa unui pericol. 214. cel mult. 15. în romanul Patul lui Procust. Să se compare. la începutul eap„ 2.F.Re atunci excludea posibilitatea unei rupturi. statutul naratorului se caracterizează printr-o anumită ambiguitate: povestirea-cadru pare a fi realizată din unghiul de vedere al autorului. Istorisirea Zahariei fîntînarul).. dialogînd cu alte personaje (vezi.. Căută să scurteze întrevederea: — Te felicit! zise el dind drumul unui cuvînt absurd şi convenŃional. deşi după ce toată truda casnică lua sfîrşit. — Ooh! se entuziasma factice Gaittany. cap. 12. fără să se treacă la un alineat nou (pers. Interpretarea acestor date nu este întotdeauna simplă. de aceea nu te-am recunoscut. dar există momente în care naratorul se manifestă el însuşi ca unul dintre drumeŃii de la han. ca Amici. II. trecerea de la pers. schimbarea persoanei relatării se înregistrează nu numai la început de capitol (pers. să cumpere ceva.2. łi-ai ras mustaŃa.. desprins de orice temeiuri subiective. a III-a-+pers.. şi mă îngrozeam de răceala ce mă invada . I.

Revenit la poziŃia normală. este cu Hangerlioaica. voind a sugera hazul pe care i-l provoca personajul de care pomenise şi pe care îl dezavua. 1977. 197-198). Acceptarea rolului de R al unei naraŃiuni literare este deci în strînsă legătură cu selecŃia operată de autor atît la nivelul „histoire". pentru că sînt neprevăzute. vezi Todorov. abaterile în această privinŃă trădînd o anumită atitudine a autorului faŃă de personajele sale. în mod similar. retoric şi ludic — îl implică pe cititor: acesta este coparticipant la mimesis. mimesisul literar angajînd.2. reprezintă auditorul căruia îi este destinat discursul ficŃional şi nu are responsabilităŃile care decurg în mod curent din actul receptării (Ohmann. Diversitatea receptorilor literaturii — mult mai accentuată decît în cazul receptorilor altor categorii de texte — explică diferenŃele existente sub raportul capacităŃii de a identifica „semnalele" oferite de text pentru decodaj. sub 2.3. care a fost înmormîntată ieri. relaŃiile şi comportamentul acestora putînd fi discutate ca atare. cu aceea care explică. şi să-1 capteze prin maniera în care povesteşte. „lumea" imaginată de scriitor. p. etnic. 2.. aşa cum s-a remarcat. Chiar şi un examen superficial poate releva importante diferenŃe structurale între aceste două forme de comunicare dialogală. ci şi individualitatea cititorului (Ohmann. cît şi la nivelul macro. clar în permanenŃă activ. căruia ii solicitase în trecut numeroase servicii" (p. ns. — Cine era amicul? întrebă Ioanide. 1981. (au acea calitate desemnată în engleză prin termenul tellabilitij — vezi Pratt. p. în esenŃă. neobişnuite. POVESTIRI COMPACTE-POVESTIRI SEGMENTATE . „AtenŃia" acordată de scriitor cititorului.1) — elemente care constituie esenŃa unificatoare a tuturor varietăŃilor de dialog — în structura schimburilor verbale dintre personaje este deliberată. Aspecte pragmatice ale naraŃiunii literare 1. de preferinŃele sociale şi morale ale acestuia. Gaittany schiŃă un gest de insignifianŃă. Deosebirile de ordin sociocultural. incită la meditaŃie etc. astfel. e drept. printr-un grad superior de coeziune şi coerenŃă (vezi Edmondson. Aşa mi s-a spus cel puŃin. ha. fost deputat şi senator sub monarhie. 3. 5). interpretînd totul în funcŃie de semnalele pe care le percepe în text. 205). pe baza datelor textului. Nenorocitul! 3e 35 Gaittany mistifica insinuînd că cunoaşte superficial pe doctor. Autorul trebuie să-i creeze lectorului sentimentul că întîmplările pe care le prezintă merită să fie povestite. 136—147). Natura anticipativă a strategiilor auctoriale.. I. apelul la strategiile politeŃii integrative (pozitive) (vezi supra. de ochii lumii. sexului etc. 1981. sub 3. fiind elaborat în detaliu. reflectă tendinŃa oricărui scriitor de a se „plia" la exigenŃele cititorilor. nerespectarea principiului cooperativ sau a unor maxime conversaŃionale (vezi supra. Dialogul literar se caracterizează. subl. nu numai persoana socială. psihic. ordonarea necano36 nică a momentelor naraŃiunii sau modalităŃi de evitare a perspectivei omnisciente de tipul celor semnalate anterior). p. Cititorul are. Gaittany izbucni într-un „Ha. Deşi constituie o creaŃie a autorului. în esenŃă. reconstruind. tendinŃă determinată de o atitudine similară. care explică atît aspecte legate de structura pasajelor de relatare (de exemplu. toate trăsăturile specifice literaturii — caracterul ei mimetic. cît şi aspecte legate de structura pasajelor de reprezentare a comportamentului verbal al personajelor. cap. tocmai pentru că natura. cap. Orice interpretare însă presupune raportarea concluziilor degajate astfel la relaŃia de bază scriitor — cititor(i). al vîrstei. şi prin alianŃă era rudă cu doctorul Zânoagă. la rîndul lor. într-un mod foarte îndepărtai. în comunicarea curentă. lumea personajelor se autonomizează pentru cititor.2).). termină propoziŃia: — . Dialogul literar imită dialogurile reale. se datorează faptului că asumarea condiŃiei de R al unui text literar este o chestiune de opŃiune personală. 1981. condiŃionate. ha". — E un unchi al Caterinei Ciocîrlan. găsind inconvenabil a pronunŃa cuvîntul „prinŃesă" în public. 2. I. dar nu are spontaneitatea acestora. Aplecîndu-se cu gura la urechea doctorului. rolul auditorului din situaŃiile de comunicare obişnuite: este un R privat de dreptul de replică.Gaittany privi în toate părŃile.şi al microstructurii discursului (pentru distincŃia hisloire — discours. au repercusiuni importante în planul receptării. II. îndeplinind aceeaşi funcŃie de a caracteriza o lume prin individualităŃi reprezentative. Din punctul de vedere al pragmaticii. sub diverse forme. 372). precum şi raŃionalitatea sau iraŃionalitatea strategiilor conversaŃionale ale personajelor depind integral de intenŃiile scriitorului. 1972. Doctorul rămăsese însă serios şi Gaittany curmă brusc hohotele. de obicei. 88 — 39. p. p.

Pe lingă acest tip ritual de povestiri. ExistenŃa acestora permite identificarea unei secvenŃe narative cu faza. p. 1978. în fond. de obicei. cît şi de utilizarea unor proceduri conversaŃionale curente. Cerere de reformulare. sau forma unei succesiuni de mişcări conversaŃionale de tipul Ofertă. în mod obişnuit. I. Schimburile preliminare. povestirile din literatură au dubla funcŃie specifică acestor . în cel de al doilea caz. în cadrul povestirii rituale — fără să fie tipice — asemenea mişcări pot apărea ca foarte scurte întreruperi spontani. 105). ăd) comentariile receptorului(ilor) asupra povestirii. pentru că aceasta ar însemna respingerea povestirii înseşi. 131. determinate tocmai de prezenŃa unui interlocutor. iar (a) şi (d) — schimburile preliminare şi. care nu au consecinŃe asupra desfăşurării ulterioare a naraŃiunii. fiind determinată de cerinŃele politeŃii negative. care alternează în diverse moduri — cazul povestirii în conversaŃie. care cuprind mişcări conversaŃionale de sprijinire a actului comunicativ: mişcări de Motivare. 4. cap. decurgînd din înclinaŃia firească a oamenilor de a rememora acŃiuni — proprii sau ale altora —. p. Schimbul verbal principal poate avea forma unei mişcări conversaŃionale ample a unui singur emiŃător. ca unitate interacŃională (pentru Ńoale conceptele utilizate în acest subcapitol. componenta (b) confirmînd existenŃa unui schimb verbal. p. ulterioare. are drept consecinŃă o tendinŃă a naratorului de a-şi compri39 ma relatarea. mai ample decît ale interlocutorului (ilor). ci un constituent marcat. care intervine cu întrebări. a formulelor de flatare a interlocutorului.1): (c) reprezintă schimbul 38 verbal principal. de a le împărtăşi celorlalŃi şi de a le supune judecăŃii acestora (Ylad. solicit]nd dezvoltarea anumitor secvenŃe.I. respingerea unor afirmaŃii izolate ale naratorului echivalează. povestirea este concepută ca o succesiune compactă de enunŃuri (block of talk) ale unui emiŃător. nota 1). ' Multe dintre povestirile realizate în conversaŃie sînt declanşate de întrebări ale unui interlocutor. ambele tipuri de povestiri au caracter interacŃional. 219): (a) o prefaŃă a povestirii. se pot recunoaşte patru componente (Jefferson. ExistenŃa unor schimburi preliminare se justifică prin faptul că povestirea introduce o dereglare în modul normal de distribuire a rolurilor de emiŃător şi receptor. Preliminarii Povestirea este unul dintre aspectele majore ale activităŃii verbale. care are valoarea unei acŃiuni redresive. particulare. Ryawe. a formulelor de introducere a unor „glosări" ale enunŃurilor. De remarcat că. Dimensiunile nu sînt deci relevante pentru definiŃia povestirii. reprezentînd inserŃii sau confirmări ale unor mişcări locale. prima mişcare de Satisfacere aparŃine povestitorului. există şi povestiri a căror construcŃie este seg mentală şi care se încheagă prin conversaŃie (cf. p. 1ă77. sub. ale naratorului. a aparte-urilor care marchează momente de pauză în naraŃiune etc. Ca relatări ale unor experienŃe personale. Asumarea de către un individ pentru un timp înai îndelungat a rolului de emiŃător impune o anumită negociere cu ceilalŃi. de tipul Ofertă sau Satisfacere a unei mişcări anterioare de iniŃiere a conversaŃiei — este cazul povestirii rituale—. care relatează unuia sau mai multor auditori o anumită întîmplare.l. p. 14). (a) verificînd posibilitatea iniŃierii schimbului principal. de obicei însă fără a suprima secvenŃe constitutive. semnalate de prezenŃa elementelor de declanşare a intervenŃiei verbale. condiŃia formală minimală pare a fi prezenŃa a mai mult decît un enunŃ {ibidem. 2. 131). pentru că ambele implică asumarea succesivă de către acelaşi individ a celor două roluri posibile. Ceea ce le distinge este forma specifică de realizare a acestei alternări de roluri. respectiv. iar (d) validînd rezultatele acestui schimb. Reformulare. 1972. Caracterul interacŃional al povestirilor este pus în evidenŃă atît de structura schimburilor preliminare. prezent în aşa-numitele situaŃii de performanŃă (situaŃii de comunicare avînd ca obiect povestitul). Satisfacere. o mişcare de răspuns de Respingere a Ofertei interlocutorului nu este posibilă. ale cărui intervenŃii sînt. Considerate dintr-o perspectivă comunicativă. ca şi schimbul principal pot include mişcări preliminare de răspuns. în procesul concret al povestirii — indiferent de tipul de situaŃie în care se desfăşoară—. (b) înscrierea celui (celor) de faŃă ca R(i) al (ai) povestirii: (c) povestirea propriu-zisă. subordonate schimbului principal prin aceea că sint rezultate ale unei strategii comunicative. de Amplificare sau de Dezarmare. vezi supra. 1978. care are consecinŃe importante asupra structurii naraŃiunii. prcsupunînd colaborarea dintre emiŃător şi receptor(i). Povestirea este completată adesea la cererea interlocutorului. Se poate admite că povestirea tinde să-şi stabilească propriile ei norme de acordare a dreptului la cuvînt (Pratt. cu o Cerere de reformulare a datelor povestirii. Faptul că povestirea nu este constituentul obişnuit al unei perechi de adiacentă întrebare-răspuns.

. imaginate sau realizate) (pentru structura si funcŃiile relatărilor despre experienŃe personale. (a) PrefaŃa este constituită dintr-o secvenŃă de schimburi verbale preliminare. se realizează prin secvenŃele obligatorii de orient a r e. Povestirea compactă (rituală). relatate. Am folosit termenul naraŃiune pentru a desemna forma de comunicare specifică povestirilor. Aducerea succesivă în scenă a povestitorilor prin pasaje portretistice realizează. în acest caz. paginile imediat următoare detaliind informaŃiile primare (cf. Strategii conversaŃionale în naraŃiune 1. „Dar asta s-a întîmplat într-o depărtată vreme . este sugerat caracterul particular al substanŃei epice a textului. IntervenŃiile de acest tip au rolul ca. în acelaşi timp. integrate în grade diverse în structura narativă: de la elemente exterioare: comentariul naratorului. M. 5—6. 12—14). 38 — 78). şi. deci semnalează faptul că rolul de emiŃător a devenit disponibil. 1981. Considerînd fiecare povestire drept o fază conversaŃională specific configurată.. apare ca naturală. a nucleului narativ. p. 1977. de fapt. 5). în afara relatării propriu-zise. Sadoveanu. avînd ca obiect texte tipice pentru povestirea rituală şi pentru povestirea în conversaŃie.2. pe nesimŃite. tranziŃia spre episoadele care prefaŃează (v. de comunicare. drept componente de bază. Structura celor mai multe povestiri subordonate include. indiferent de faptul că.. în dependenŃă strînsă de momentul în care fiecare dintre drumeŃii de la han îşi asumă rolul de povestitor. care marchează crearea aşa-numitelor transition releuance places (cf. 1978.2. subordonate schimbului principal.. Accentul va cădea asupra rolului interacŃiunii verbale în configurarea naraŃiunilor. de obicei. povestirile nu sînt urmate de comentarii sau de referiri ale celor care au ascultat-o. Dacă fixarea coordonatelor temporale şi spaŃiale ale naraŃiunii de bază se realizează simultan cu rezumatul („întro toamna aurie". martori ai acŃiunii. la elemente incluse în Ńesătura narativă: comentarii ale eroului sau ale altor personaje. elemente integrate sintaxei narative: intensificatori sau comparatori (elemente prin care acŃiunea relatată este raportată la alte acŃiuni posibile. Sacks et al. c o m p licăre şi rezolva r e a acŃiunii. „la Hanul AncuŃei"). mai ales. îndeplinind funcŃii conversaŃionale precise.relatări: de transmitere a unor infor-piaŃii şi de evaluare. FuncŃia evaluaŃi v ă îşi găseşte expresia în forme variate. L. 7). De asemenea. configurarea lineară a complicării.1. presupunîrd exprimarea propriului punct de vedere asupra celor relatate. să sublinieze varietatea modalităŃilor concrete de realizare a acestor tipare la acelaşi autor şi la autori diferiŃi. Ca atare. ci de momente de tăcere. testînd disponibili- . p. „Trebuie să ştiŃi dumneavoastră că hanul acela al AncuŃei nu era han. HanuAncutei Considerat exemplu tipic pentru tehnica . precum şi prin două secvenŃe opŃionale: rezumat şi cod a. cu participarea celui care urmează să relateze întîmplarea menŃionată în titlul capitolului — şi povestirea propriu-zisă—. după cum diferenŃele importante care separă cele două tipuri de situaŃii comunicative se reflectă în deosebiri esenŃiale. Orb sărac şi Istorisirea Zahariei ftntînarul). 288 — 300). prezentarea personajelor — cealaltă componentă a orientării — este discontinuă. urmăresc să pună în evidenŃă existenŃa uncr tipare structurale unice şi. Aceste schimburi reprezintă o modalitate convenŃionalizată de utilizare strategică a limbii. vezi Labov. infra) fiecare dintre naraŃiunile individuale. şi. Analizele care urmează. receptor." — p. neîntreruptă de intervenŃii ale auditorilor. Prima funcŃie. în majoritatea cazurilor. de obicei.povestirii în povestire". p. dacă în secvenŃa care prefaŃează naraŃiunea se actualizează toate cele trei tipuri de roluri posibile: emiŃător. 1. începutul unei faze noi este marcat. prin juxtapunerea unor naraŃiuni independente. constituite tocmai de „poveştile" ascultate. o p r e f a Ń ă — realizată sub forma unei discuŃii între cîŃiva dintre oamenii adunaŃi la han. romanul Hanu-Ancufei este construit prin integrarea celor nouă povestiri ale personajelor ca unităŃi componente ale complicării naraŃiunii-cadru. auditori. respectiv. deci subsumate principalei modalităŃi de expunere. în Pratt. De la prima frază. în cadrul secvenŃei narative se actualizează numai rolurile de emiŃător şi de auditori. Momentul înscrierii celorlalŃi ca auditori nu este concretizat în mod sistematic în structura textului. compoziŃionale şi de realizare lingvistică. Modul de structurare a orientării constituie un important element de racord între povestirea-cadru şi povestirile subordonate. povestirile cuprind şi pasaje dialogate. Dialogurile sînt. Pratt. cel care include naraŃiunea propriu-zisă. în raport cu acest rezumat. care îndeplineşte funcŃia de rezumat: „într-o 40 toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul AncuŃei" (p. — era cetate" — p. prin auto-selectarea ca emiŃător a personajului care îşi va asuma rolul de narator după momentele de tăcere care încheie faza precedentă (excepŃie fac numai povestirile Fîntîna dintre plopi. Waletzky. SimilarităŃile privind situaŃia de comunicare între naraŃiunile spontane şi cele literare explică similarităŃile de structură dintre acestea (vezi demonstraŃia realizată de M.

de tip disjunctiv: „Era tot aşa de slabă?" (p. 120—121). subordonata introdusă prin ici) care. una mai generală: „Cum s-a uitat cu uimire?". de fapt. s-au întîmplat lucruri care astăzi nu se mai văd" (p. 9). Schimburile preliminare determină impunerea. îndeplineşte. în locurile acestea. echivalînd cu Satisfacerea cererii de explici tare. sub aparenŃa acordului cu interlocutorul („într-adevăr" — p. integrată unui schimb preliminar. solicită printr-o întrebare („Ce întîmplare?" — p. personajul care rupe tăcerea vrea să verifice dacă există posibilitatea materializării intenŃiei sale de a povesti ceva. ReflecŃia cu care se deschide povestirea: „într-adevăr. este mişcarea sub forma căreia se realizează naraŃiunea însăşi. a noii teme. . povestirea este elicitată prin întrebări. dacă m-asc uitaŃi" (p. [. cel puŃin. de propunere a unei teme (Ofertă). 9). Procedura este convenŃionalizată.. structurată sub forma următoarei succesiuni de mişcări conversaŃionale: Ofertă-» OpoziŃie exprimată ironic -> Respingere a obiecŃiilor & Motivare -> Ce re re de reformulare parŃială-> Satisfacere parŃială & Ofertă a unei teme subordonate celei clintii —►Satisfacere. rezumatul naraŃiunii (vezi infra. intuită de emiŃători. şi să nu spun la nimeni ce i s-a întîmplat lui într-o vreme. [. Schimburile preliminare sînt reduse la un minimum de mişcări conversaŃionale şi în JudeŃ al sărmanilor. «O) — şi alta — cuplată cu prima întrebare — de Ofertă a unei noi teme. în vremea veche. Mi-a povestit cîte a pătimit. căci mi-am adus aminte de-un prietin. în majoritatea cazurilor. ReflecŃia menŃionată constituie. nu-mi mai pot aduce decît cu greu aminte de-o întîmplare ca aceea" (p. 133). carele mi-a spus că. Respingînd interpretarea zodierului. explicaŃiile necesare se structurează sub forma unei relatări închegate. TranziŃia de la dialog la naraŃiune urmează traiectorii de o complexitate variabilă. şi alta.41 taica auditorilor pentru un alt proces de receptare. Răspunsul comisului implică două mişcări coordonate: una de Satisfacere — cuplată cu întrebarea disjunctivă: „Se-nŃelege" (p. aparŃinînd comisului IoniŃă. subordonată. Sugerarea temei se realizează n cadrul unei mişcări de Motivare (cf. Adesea.].. 9). cu care m-am fudulit eu în tinereŃele mele şi la care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa Vodă Mihalache Sturza" (p. Aceste elemente funcŃionează ca declanşatori ai povestirii următoare. care capătă explici rolul de declanşator al povestirii. consolidează caracterul de Strategie anticipativă inerent acestui tip de schimburi. putem identifica o mişcare conversaŃională amplă a celui care îşi asumă de la început rolul de emiŃător — Ienache coropearul —. conştientizată sau. subordonate celei iniŃiale: „Asta-i o poveste pe care aş putea să v-o spun. Schema ar fi deci: Ofertă—►Cerere de reformulare —► Reformulare= Satisfacere Schimb preliminar NaraŃiune Povestirea Iapa lui Vodă este prefaŃată de o discuŃie între comisul IoniŃă — viitorul narator — şi moş Leonte Zodierul. 101). prin mijloace tactice diferite. să determine declanşarea schimbului principal.]. comisul motivează mişcarea iniŃială incluzînd. în Cealaltă AncuŃă. să restrîngă valabilitatea afirmaŃiei acestuia la situaŃia utilizării ironice. 9).. de exemplu. de cele mai multe ori. Reformularea. 10). Prima intervenŃie conversaŃională a ciobanului Constandin Motoc include referirea aluzivă la tema pe care acesta intenŃionează să o dezvolte: „Dar eu rîd. p. în interiorul unei mişcări conversaŃionale unice. Dar pot spune că. Cum enunŃurile în care apar reprezintă. printre argumente. se realizează prin două întrebări. pe acela care va constitui rezumatul (vezi infra sub (c 1)) povestirii următoare: „Se trage dintr-o iapă tot pintenoagă. o dublă funcŃie: de evaluare — separată printr-un mare interval de timp— a povestirii (sau chiar a povestirilor) precedente şi de declanşare a povestirii celui care o formulează. concepute ca o ilustrare printr-un alt exemplu a validităŃii acestei afirmaŃii. sub (c 1)). elemente unilateral cunoscute. pentru că interlocutorii cer clarificarea semnificaŃiei lor. prilej pentru moş Leonte ca.. fiind percepută de ceilalŃi ca semnal neambiguu al unei intenŃii de a relata. Centrul de interes se deplasează spre noul emiŃător şi. 1978. de altfel. Mişcarea următoare. Cererea lui moş Leonte de reformulare a acestui enunŃ. personajul care iniŃiază o fază conversaŃională introduce în replicile sale. PrefaŃa se continuă în mod firesc în naraŃiune. ReflecŃiile comisului introduc o temă de discuŃie („Cal ca mine n-are nimeni" — p. o probă a faptului că relaŃia dintre istorisirile care compun HanuAncuŃei este o relaŃie tipică de series of slories (Ryawe. Paralela care urmează între vremea de acum şi „vremea veche" serveşte la integrarea progresivă a naraŃiunii în cadrul conversaŃional creat. ca presupoziŃii aparŃinînd fondului comun participanŃilor la discuŃie. prin introducerea unor elemente de clarificare. întreruptă de o scurtă intervenŃie de încuviinŃare (deci de o mişcare de Satisfacere) a comisului IoniŃă. Altfel spus. 133) reformularea parŃială a enunŃurilor interlocutorului. prin „glosarea" termenului „întîmplare".

cerşetorul orb nu este iniŃiator al schimbului verbal care are drept mişcare finală naraŃiunile. A doua prefaŃă apare într-un episod de inserŃie. Vezi. în acest caz. căpitanul se angajează să dea o explicaŃie. Relatările sale nu sînt anticipate de alte secvenŃe." — p. Fîntîna dintre plopi sau Istorisirea Zahariei fîntînarul. Schimburile înlănŃuite realizează structuri interacŃionale de tipul Ofertă-ăSatisfacere. iniŃiativa verbală aparŃinîndu-i comisului IoniŃă. acceptată de bătrîn. consemnînd disputa dintre comis şi moş Leonte pentru asumarea rolului de narator.benevolă". de cele ce spui. replica de la „Cînd am văzut întăi balaurul". pînă la „Atuncea ani văzut întăi balaurul" — p. Cuvîntul care declanşează istorisirea lui moş Leonte este rostit însă de alt personaj. explicarea lui fiind dezvoltată într-o structură narativă completă. iar cealaltă — viitorului povestitor. întrerupînd mişcarea de introducere a temei noi. valoarea de Respingere a mişcării conversaŃionale precedente. considerată insuficientă şi urmată de invitaŃia de relatare completă („Spune repede. Povestirea Balaurul începe prinŃr-un pasaj de racord cu cea precedentă. ca răspuns la o remarcă a prietenului său („De cînd ne-am despărŃit însă. capătă.. respectiv. a unui nou schimb: istorisirea răzeşului. în ultimă instanŃă. deşi diferite ca structură.. moş Leonte.Această afirmaŃie conferă. în povestirea Har alambic. încadrînd un schimb al cărui iniŃiator este comisul.. Reunind o mişcare de aparentă Satisfacere a Ofertei comisului („S-ascultăm povestirea comisului . şi prima parte a prefeŃei are o structură segmentată: schimburile iniŃiate de călugăr. în ansamblu. Ca declanşator funcŃionează cuvin tul care dă titlul povestirii. de exemplu. Două povestiri prezintă similarităŃi în configurarea prefeŃei: II<j-ralambie şi Balaurul. care adoptă strategia de a-şi determina interlocutorul — căpitanul Neculai Isac — să formuleze el punctul ilocuŃionar: povestirea nu este solicitată direct. Îq ambele cazuri. Dintre povestirile al căror narator se autoselectează ca emiŃător. există uşoare variaŃii ale schemei descrise. 43). nu au prefaŃă. Negustor lipscan are un statut aparte prin lipsa prefeŃei. devenit liber. povestirea. Replica ei traduce o dorinŃă spontană de verificare a exactităŃii propriei memorii („Cînd ai văzut întăi balaurul. 44). de Motivare a unei atitudini. discuŃia care se încheagă între cei prezenŃi la han conduce spre investirea unuia dintre ei cu un asemenea rol. El îşi cîştigă dreptul la cuvînt după ce cîntă si foloseşte prilejul de a fi selectat ca vorbitor de către comisul IoniŃă. el face obiectul întrebărilor comisului. văd că ai pierdut o lumină" — p. a întimpinat răzeşul" — p. cu funcŃia strictă de răspuns la întrebare (cf. de obicei. părinte. a cărei marcă grafică o constituie punctele de suspensie. 42 43 tematic celui dinŃii. Prima prefaŃă la Fîntina dintre plopi se configurează în cadrul structurii interacŃionale Ofertă -»Satisfacere. Mişcarea de răspuns a interlocutorului introduce termenul care va declanşa întregul lanŃ ulterior de schimburi coordonate şi. moş Leonte) cu o suită ' ~J ! l—: e-ijî-<-■-:»-de schimburi înlănŃuite. pentru a dilata răspunsul într-o suită narativă. Integrarea ei In contextul conversaŃional este asigurată de factori care depăşesc planul verbal: cunoaşterea „tradiŃiei" de la Ilanu-AncuŃei de către negustorul care nu este la prima sa vizită acolo şi curiozitatea celor prezenŃi faŃă de noul venit. 29). Numai că. prima mişcare aparŃinîndu-i întotdeauna comisului IoniŃă. 45). 68). inclus în enunŃurile preliminare ale naratorului printre presupoziŃii. Partea a doua se deschide printr-o mişcare strategică a comisului. avînd valoarea unei inserŃii cu funcŃie Sl Trificare. moş Leonte!" — p. ci promisă de narator. consemnînd autoselec-tarea comisului ca narator. fragmentată prin scurte inserŃii dialogale. Nici cele două povestiri ale orbului sărac: cea autobiografică şi cea despre vremea Ducăi-Vodă. în amîndouă povestirile. Acceptarea propunerii avansate determină iniŃierea. De remarcat că. relatarea apare ca ultima mişcare de Satisfacere din lanŃul de schimburi. AncuŃa îi dă parŃial o altă formulare. 41) cu una de Propunere a altei teme. bazată pe anticiparea unei posibile reacŃii a călugărului („Mă vezi prea mirat. care. Cît priveşte suita următoare de schimburi IoniŃă -♦moş Leonte. Relatarea Iui Dămian Cristişor este . ea conduce treptat la elicitarea istorisirii. Bătrînul oferă mai întîi o variantă rezumativă. schimbului anterior valoarea unei prefeŃe. care îi adresează o întrebare. de fapt. sugennd faptul că povestirea făcea parte din repertoriul zodierului. discuŃiile anterioare nu conŃin ele44 nente care să o proiecteze. intervenŃia zodierului. Verificîndu-şi intuiŃiile şi memoria cu ajutorul comisului . printr-o amplă mişcare de Ofertă. Sînt şi alte situaŃii în care nu cel care va avea rolul de povestitor rupe tăcerea. căci avem vreme destulă" — p. includ mişcări de Satisfacere realizate sub forma tăcerii. au în comun faptul că sînt deschise de o dublă prefaŃă. PrefeŃele acestor povestiri combină un schimb iniŃiat de personajul care îşi va asuma rolul de narator (călugărul Gher-man şi.

. deschise printr-o succesiune de intervenŃii de forma Ofertă -eSatisfacere. care nu se încheie însă printr-o mişcare de Satisfacere. în povestirea Iapa lui Vodă. cînd eram copilă?" — p. prin aceasta. adesea de categoria celor menite să prevină şi să anihileze opoziŃia partenerilor (mişcări de Dezarmare). cu deosebirea că semnificaŃia de simplă mişcare conversaŃională strategică este mai pregnantă în această povestire. 207). (b) Momentul constituirii celorlalŃi înt r-u n grup de auditori nu are întotdeauna mărci explicite în roman. la vad la TupilaŃi" — p. IntervenŃia bătrînei pune în relaŃie cele două prefeŃe. dar şi de comisul IoniŃă.. de care vorbea maică-mea. adaugă cîteva detalii la rezumatul iniŃial formulat de Neculai Isac („Spunea maică-mea [. dovedeşte. determinat de specificul constituirii şi al funcŃionă46 rii comunităŃii de la han. de asemenea. prezenŃă constantă la adunările de la han şi depozitară a unui întreg tezaur de istorisiri auzite de la predecesoarea sa. şi infra. 69). Salomia este constrînsă. Mai mult. 68). practic. Ca în majoritatea povestirilor. în prezenŃa călătorilor adunaŃi la han. am să-Ńi spun cum mi-au fost petrecerile mele prin Ńări străine" — p. lila Salomia). de fapt. dar acesta acŃionează ca reprezentant al comunităŃii. formula care funcŃionează ca declanşator al povestirii: „Numai să-Ńi spuie ce i s-a tntîmplat. Eventualele dezacorduri individuale nu tulbură niciodată desfăşurarea istorisirii. Cele două prefeŃe la Istorisirea Zahariei fintinarul au. ele sînt anihilate sub presiunea atitudinii colectivităŃii. al cărei purtător de cuvînt devine însuşi autorul-narator-personaj (cf. 109). AncuŃa. permanent dispuse spre receptare. se conturează prin structuri complexe de schimburi verbale. fiindcă primul nu manifestă acea disponibilitate verbală care îi determină pe toŃi ceilalŃi naratori să dea curs acŃiunilor de elicitare a relatării. alimentează curiozitatea celorlalŃi. angajarea benevolă a celorlalŃi de a asculta. 69) şi. obiecŃiile comisului IoniŃă privesc modul de distribuire a rolului de emiŃător: „Dintre noi toŃi numai . reformulînd mişcarea iniŃială. de introducere a noii teme. pentru a fi mai explicită. „Care întîm-plare?" (p. #Dămian Cristişor cere încuviinŃarea căpitanului Neculai Isac („Dacă doreşti. dacă m-ascultaŃi. povestirea căpitanului va fi spusă pentru întreaga colectivitate. implicit. 10). PrezenŃa unor asemenea mărci este legată de strategiile politeŃii negative. — Cum să n-ascultăm. De remarcat că întrebările sau invitaŃiile sînt adresate viitorului povestitor de unul dintre personaje (comisul IoniŃă. dar iniŃiativa verbală îi aparŃine hangiŃei.. să ofere ea un rezumat al povestirii. Orb sărac) sau invitaŃii (Balaurul. Elicitarea povestirilor prin întrebări (Hara-lambie. naratorul-autor-personaj. tuturor celor prezenŃi. în care povestirea începe să se depene. NaraŃiunea sa este precedată de o secvenŃă cu structura solicitare indirectă ->acord (exprimat în numele colectivităŃii de moş Leonte): „— Asta-i o poveste pe care aş putea să v-o spun. de exemplu. 162). în mod firesc. anticipînd evaluarea prin menŃiunea „Era o poveste înfricoşată" (p. refuzul de a răspunde solicitării.. căpitane Neculai. ci îşi începe imediat povestirea. PrefaŃa a doua include încercarea bătrînei. dar nu aşteaptă răspunsul acestuia. comisul IoniŃă nu îşi începe relatarea decît după ce se asigură că toŃi cei de faŃă sînt dispuşi să asculte. Istorisirea Zahariei fîntînarul) presupune. şi aici înscrierea celorlalŃi în auditoriu este un fapt implicit. care are iniŃiativa conversaŃională. s-apoi să vezi!" (p. Prima prefaŃă. Fîntina dintre plopi. Reluată ca întrebare de partenerul de discuŃie alSalomiei. aparent declinîndu-şi competenŃa. să-şi asume rolul de narator. care furnizează o versiune simplificată la maximum a istorisirii. DiscuŃia dintre hangiŃă şi comis. de a-1 determina pe Zaharia să formuleze el punctul ilocuŃionar şi. fapt dovedit de absenŃa oricăror obiecŃii în legătură cu declanşarea unei naraŃiuni. Şi acest schimb preliminar are structura Ofertă-)-Satisfacere. Mişcarea de Satisfacere care încheie întregul schimb verbal îi aparŃine totuşi lui Zaharia. Specific pentru această povestire este faptul că ea se încheagă prin colaborarea permanentă dintre Zaharia şi Salomia. Zaharia adaugă cîteva detalii. Salomia se adresează celui pe care îl consideră în măsură să efectueze mişcarea de Satisfacere: fîntînarul. formula deschide un nou schimb (Ofertă -»Reformulare). Este vorba de mişcări anticipative. interlocutorii fiind naratorul-autor-personaj şi liŃa Salomia. cu toate că acordul nu este unanim. funcŃii diferite. ultima mişcare de răspuns 45 conŃine într-un enunŃ care anticipează evaluarea. vorbi el.] că a avut mare val şi erau să-1 omoare nişte Ńigani aici. Vezi. determină un transfer de destinatar: proiectată ca relatare pentru un vechi prieten. a acordului unuia dintre personaje de a asculta în Negustor lipscan.(„Aista-i omul cel din łara-de-Jos. dar întrebarea sa ulterioară. O explicaŃie similară are solicitarea acordului de a povesti şi. povestirea se adresează. cucoane IoniŃă?" (p. JudeŃ al sărmanilor. sub (b)).

oi spune. cînd eram un băieŃaş săltat numai ia atîta de la pămînt. sub (a)). determinate de dorinŃa acestora de a asculta şi de aşi asigura o receptare cît mai bună. Vorbitorul nu aşteaptă mişcarea de răspuns a celorlalŃi şi. cererea de scuze: „dacă nu vi-i cu supărare" (p. Ianache coropcarul nu solicită acordul celorlalŃi pentru a fi învestit cu calitatea de narator. cucoane IoniŃă?" ) v. le-am închinat căpitanului şi ne-am strîns împrejurul lui. preliminariile fiind încheiate. implicit. determinîndu-1 pe comisul IoniŃă să solicite — printr-o suită de întrebări — informaŃii asupra identităŃii personajului. iar lăutarii au prins a cînta cu jale . Povestirea constituie un răspuns dezvoltat la aceste întrebări. introduce în intervenŃia următoare o altă formulă tipică de „dezarmare" a interlocutorului. cînd Domnia sa avea de povestit lucruri mari" (p.] mă ridicai de la proŃapuri"4 (p. „Cînd văzui pe moş Leonte. naraŃiunea-cadru reŃine adesea semnele neverbale ale constituirii auditoriului prin modificări ale dispunerii spaŃiale a oamenilor de la han. pentru care trebuie să mă rog" — p. 135). de obicei prin enunŃuri interogative sau imperative.IoniŃă comisul îl privea într-o parte cu oarecare nerăbdare şi dispreŃ. oi tăcea" (p. de asemenea. de altfel. 68). în povestirea Iapa lui Vodă. considerat insuficient de interlocutor. cele două momente nu pot fi separate în text. 204). 134). prin faptul că include printre presupoziŃiile aparŃinînd fondului comun un element unilateral cunoscut. discutînd cu moş Leonte despre calul său. ne aflăm în faŃa unei mişcări strategice. de anihilare a eventualelor obiecŃii. Acelaşi procedeu este prezent în povestirea Haralambie. Ş-atuncea am văzut pe acel Haralambie. cetitorul de zodii.. „Iar noi am rămas tăcuŃi. să se constituie în receptori —. O uşoară variaŃie a acestui tipar poate fi recunoscută în Balaurul: „numai o dată. menite să stimuleze curiozitatea ascultătorilor. sub (a)). cufundînd noi ulcelele în cofăiel. 72). după preambul. receptarea începe. Tăcerea celor din jur marchează faptul că." (p. Se trage dintr-o iapă tot pintenoagă. După cum liŃa Salomia nu întrerupe povestirea cerşetorului orb.. cu care m-am fudulit eu în tinerelele mele şi la care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa Vodă Mihalache Sturza'' — p. implicînd totodată certitudinea asupra opiniei favorabile a interlocutorilor: „Şi dacă nu v-a plăcea. de cînd sînt. explicaŃia: „Am avut o Intîmplare nâpraznică" (p. 71). — căci îl astupase aşa t am-nes am un om de rînd şi din proşti. 104). formulat de viitorul narator. 9). supra. 70). Rezumatul. comisul IoniŃă face o afirmaŃie neclară pentru interlocutor („Aista-i cal dintr-o viŃă aleasă. de exemplu: „Lăutarii se trăseseră pe nesimŃite aproape şi rînjeau cu viclenie. 47 Dacă la nivelul universului personajelor sînt rare situaŃiile în care se poate delimita un moment al asumării rolului de auditor. drept urmare acceptarea simultană tacită de către restul grupului a condiŃiei de ascultător. Călugărul Gherman introduce în formularea rezumativă numele unui personaj necunoscut celorlalŃi („. sunînd din strune" (p. şi maică-mea era lingă mine. fiindcă pauza intervine după anunŃarea „temei" povestirii: „s-a întîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc" (p. în povestiri cum ar fi Cealaltă AncuŃă sau JudeŃ al sărmanilor. recunoscînd explicit interrelaŃia dintre povestitor şi auditori: „dac-a dori lumea. Se poate recunoaşte. o suită de mişcări. (c) P o v e s t i r i 1 e propriu-zise prezintă o serie de particularităŃi structurale. căci am înŃeles că mazîlul vrea să ne spuie întîm-plarea lui de demult" (p. Există însă menŃiuni ale faptului că povestitorul are permanent conştiinŃa necesităŃii de a fi ascultat şi a prezenŃei auditoriului. (1) întrucît naraŃiunile din Hanu-AncuŃei sînt prefaŃate de conversaŃia între cei adunaŃi la han. [. dacă nu. Ca şi în povestirea Iapa lui Vodă. Izolată de restul naraŃiunii. rezumatul lor este conŃinut în prefaŃă. a cărui explicare apare drept necesară (cf. AfirmaŃia rezumă naraŃiunea a cărei declanşare o provoacă. 70). Apelul la această procedură conversaŃională (de tipul „ap arte-ui ui") are şi valoarea unei stratageme. de exemplu. 134). într-o structură 4S similară este plasat şi rezumatul povestirii Fintîna dintre plopi: comisul IoniŃă remarcă faptul că prietenul său şi-a pierdut un ochi. într-o formulare laconică. Cf.. dar ca dovadă a faptului că nu-i ignoră. această componentă este un factor important de integrare în conversaŃie a secvenŃei de relatare. Ciobanul din JudeŃ al sărmanilor solicită indirect permisiunea de a povesti. că-şi caută loc Ungă cei doi prietini. le cere. care cere lămuriri („Cum s-a uitat cu uimire. 104). deşi afirmă după aceea: „eu una m-am umplut de năduf auzind şi mai ales văzînd" (p.. supra. apărînd adesea ca explicaŃii detaliate ale unor afirmaŃii.Pe loc. mi-am simŃit .. .... este o invitaŃie implicită la cuvînt pentru narator. rezumatul este detaliat într-o amplă relatare. iar Neculai Isac da. 134) (» sînt sigur că o să vă placă). fără a renunŃa la rolul asumat. încuviinŃarea pentru o scurtă întrerupere: „Vă rog numai oleacă să îngăduiŃi pînă ce-oi potrivi în lulea o frunză de tutun" (p. Autoselectarea naratorului are. gesturi şi atitudini care compun un adevărat ritual. să nu-mi spuneŃi pe nume" (p. 30). este acela care trezeşte curiozitatea auditorilor—determinîndu-i să eliciteze povestirea şi. am avut crîncenă vedere şi spaimă.

Negustor lipscan. activitatea conversaŃională —. stimulînd memoria lui Zaharia. Există nu numai o identitate a cadrului material şi natural. 43). fiind introdus într-o eră identică cu aceea din Fintîna dintre plopi („numi mai pot aduce decît cu greu aminte de-o înttmplare ca aceea:' — p.: „. Elementul care declanşează povestirea apare în discuŃiile din prefaŃă. cu care se încheia ciul de racord (în racord. [sfînta Paraschiva] „unde ne ducem să ne închinăm eu şi liŃa Salomia" — p. 195). rezumatul este situat în prefaŃă. relatînd întîmplarea Ńăranului umilit şi schingiuit de Răducanu Chioru şi pedepsirea boierului. rezumatul nu este rezultatul unei discuŃii. al cărei rezumat. plasare spaŃială etc). rezumatul consemnează autoselectarea negustorului ca emiŃător.. într-o formulare etă. care deschid o asemenea Activitate sau un episod al ei („Stăpînii mei şi fraŃii mei . 195). ca rezultat preliminar al încercărilor comisului de a elicita povestirea. fraza conŃinînd rugămintea lui Motoc..". dar rezumatul (p.". Orb sărac cuprinde o relatare autobiografică. Corelarea naraŃiunilor este realizată prin reluarea unor puncte de refe4 — C-da 1354 49 rinŃă din naraŃiunea autobiografică în cealaltă („pe cînd eu eram un prunc şi vedeam satul nostru care nu mai este şi Ńintirimul pe care l-au risipit apele . — „ce Ńi s-a întîmplat dumitale. comisul cere detalii. 195). de obicei. altminteri. ci este plasat în secvenŃe narative compacte. 162).. este o manevră — eşuată în cele din urmă — prin care bătrîna urmăreşte. in anumite povestiri (Iapa lui Vodă." — p. în naraŃiune. care consemnează întîlnirea lui Constandin Motoc cu hai-ul... 208. într-o poiană pe care-o ştii dumneata" — p.. mama aceştia . cu valoare deictică. „şi-n jurul nostru umbla AncuŃa cealaltă. completate progresiv cu noi amănunte (. cîte două naraŃiuni complete. la sfatul şi cu ajutorul lui Vasile cel Mare. 133). în Istorisirea Zahariei fîntînarul. 44). care declanşează naraŃiunea: „Dacă ştii altele mai frumoase de ce mi l-ai cîntat pe acestae? [.. „Şi AncuŃa cealaltă 50 .[întreabă-l să spuie] întîmplarea din pădure.. 209). în stil indirect: „Vasile cel Mare 1-a învăŃat cel prietin" — p. „întîmplarea aceea cînd te-a chemat boierul de la Păstră-veni la curte şi Ńi-a poruncit să-i cauŃi apă în acea poiană" — p. determinînd o atitudine prin excelenŃă participativă a receptorilor. Rezumatul celei de-a doua naraŃiuni reia. este juxtapusă celei dintîi. Rezumatul primei naraŃiuni apare în prefaŃa întregii povestiri. ci de aceea care i-o solicită — Salomia. ele conŃin. cu menŃinerea decorului familiar ascultătorilor şi cu sublinierea elementelor de invariantă.. confesiunea celui dintîi şi solicitarea sprijinului. loc..]. permiŃîndu-i acestuia să-şi menŃină dreptul la cuvînt („s-a întîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc" — p. 207 — 208. în cazul primei povestiri. să-1 determine să-şi asume rolul de povestitor. de fapt. A doua risire. iar „glosarea" e confirmată de moş Leonte: „Cînd am văzut întăi balaurul [. AfirmaŃia este „glosată" de AncuŃa.". plasat în prefaŃă. formularea completă apare în întrebarea romisului.] Eram aşa. (2) Orientarea — secvenŃa prin care auditorii sînt puşi la curent cu „datele" de bază ale întîmplării relatate: moment... orientarea sugerează o mişcare de retragere în timp prin translaŃie.. în unele povestiri ai căror „autori" se autoselectează ca naratori: Cealaltă AncuŃă. Povestirile JudeŃ al sărmanilor şi Orb sărac prezintă unele particularităŃi compoziŃionale. în cîteva variante. în pădurea de peste apă" — p... cele două naraŃiuni. rezumată prin cuvintele „poveste adevărată despre o minune a sfintei Paraschiva" (p. Cf. flăcău [. toate urmărind — prin procedee variate — o puternică implicare afectivă a celor de faŃă. 207.. la sfîrşitul amplelor reflecŃii care prefaŃează istorisirea coropcarului. Fîntîna dintre plopi). sînt corelate printr-un episod de racord. aparŃinînd aceluiaşi personaj.] — Iată de ce . tot în acesta loc ne aflam . care cunoaşte întîmplarea. după care ciobanul ează un cîntec de haiducie. eroi — este realizată în modalităŃi diverse. cele două naraŃiuni sînt total independente. 208 „întîmplarea de la poiana lui Vlădica Sas"—p. deschizînd relatarea propriu-zisă („cum mi-au fost petrecerile mele prin Ńări străine" — p. în cealaltă povestire.. în JudeŃ al sărmanilor. comparaŃiile.] Atuncea am văzut întăi balaurul" (p.aşa inima. El apare formulat. în secvenŃă cu termenii de adresare. 104). e formulat eliptic. în stil direct: „învaŃă-mă cum să mă esc!". Reluarea rezumatului. au un puternic efect de actualizare. Demonstrativele. 195) — act care încheie. ci şi o identitate a rolurilor pe care le îndeplinesc oamenii şi a mărcilor specifice acestor roluri (nume. adverbele de identitate. 191).. 133. gesturi. cînd erai flăcău. prin raportarea momentului evocat la cel prezent. dar el nu este prezentat de cel căruia i se solicită relatarea — fîntînarul —. de peste apă" — p.. „Acolo [. reacŃii. rezumatul este repetat adăugîiidu-se o informaŃie: „ o întîm-■ a aceluia care mi-i mie ca un fraieik — p. ca potirnichea în căngiie şoimului" (p. reprezentînd un fel de moto al relatării următoare. 145)." (p. Limita dintre ele este marcată formal prin prezenŃa mulŃumirilor pentru atitudinea celorlalŃi („MulŃumesc lui Dumnezeu c-am găsit cuvînt bun şi milă" — p... 44) este formulat ulterior. ca în majoritatea cazurilor.

care învie o legendă de largă circulaŃie). impersonal. Ca atare. în relatarea călugărului Gher-man. al basmului şi superstiŃiei („într-o toamnă aurie am auzit multe poveşti la Hanul AncuŃei. în povestirea Balaurul. st realizează într-un mod specific în povestirile Balaurul şi Cealaltă Ancu\ă. „eu stăm aici în acest loc" (Iapa lui Vodă. 30). în Cealaltă Ancută. Numai după fixarea acestui cadru „subiectiv". pe vremea aceea.. determinat de situarea naraŃiunii-cadru în coordonatele unui nedefinit fabulos.. dezvăluirea poantei întîmplării...]. ea este „împinsă" spre sfîrşitul relatării. în anul cînd au căzut la Sîntilie ploi năprasnice şi spuneau oamenii că ar fi văzut balaur negru în nouri. Şi eram în popas aici. permiŃînd confruntarea impresiilor şi a aprecierilor. moş Leonte nu poate face perceptibil cadrul relatării sale decît prin raportare la propria sa biografie: „Eram aşa... precizările ele ordin spaŃial şi temporal se întrepătrund cu detalii autobiografice. la TupilaŃi. cu barbă roşă rotunjită".. ktuncea am văzut întîi balaurul" (p.. pe cînd îmi pregăteam lăzile. prin menŃionarea unor elemente tare constituie orientarea subiectivă. iaca s-arată dinspre Beilic.. al cărui orizont de informaŃii este limitat. Povestirea comisului loniŃă (Iapa lui Vodă) are ca personaj pe „măria sa Vodă Mihalache Sturza". în ciuda unor indicaŃii care ar putea permite datarea foarte exactă a unora dintre evenimentele istorisite. Şi pe după Sîntilie. "(Fîntîna dintre plopi. 45—46). iar noaptea stelele cerului. Există însă în întregul roman un anumit grad de incertitudine temporală. de fapt. p. Ienache coropcarul fixează momentul întimplării relatate în raport cu şirul propriei sale vieŃi: „S-a întîmplat ca eu să fiu tînăr.. într-o hamnă ca asta. a dovedit cum că acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la marginea lumii şi arată veste de război între împăraŃi şi bielşug la viŃa de vie" — p. avînd în mijloc pe-un om legat" (p. care anticipează — în mod fals — urmările pozitive pentru şeful arnăuŃilor ale prinderii lui TodiriŃă). într-o toamnă ca asta. Motivarea procedeului este însă aici mai direct legată de tehnica narativă: dezvăluirea identităŃii boierului „mărunt la stat. 12).].— povestirea de pe vremea Ducăi-Vodă. şi se sparie de el altă AncuŃa".şedea ca şi asta. în łara-de-Sus. de exemplu. în formula unei concise naraŃiuni obiective. k hanul AncuŃei [. de aceea. în care naratorul are mai degrabă rolul unui martor al întîmplăriloî. p. deasupra puhoaielor Moldovei. îmi arăta ziua buruienile şi rădăcinile pămîntului. [.. dar şi psihologic: „ascultaŃi ce mi s-a întîmplat pe-acesle meleaguri.] pe cînd mă aflam în uliŃă la Carvasarâ şi mă tocmeam pentru marfă [. ci din perspectiva celui care le retrăieşte. Iar nişte paseri cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtună. 72—73). atuncea am văzut pe acel Haralambie" (Haralambie. enunŃul sobru.. duceam vinuri la Ńinutul Sucevei.". şi spovedania lui Neculailsac. 44).. care constituie secvenŃa orientativă propriu-zisă: „Trăia la noi. 105).] Şi mă aflam în mare mîhnire. transpunîndu-se în postura martorului de odinioară.. demult.]..] — dar rîsul ei tot trăieşte. Istorisirea Zahariei fîntînarul — pe „Vodă Calimah".. 31).. orientarea subiectivă succintă: „dnd eram un băieŃaş. implică. o roată de arnăuŃi. capătă pentru receptori „concreteŃea" necesară urmăririi istorisirii. ca să mă duc la iarmaroc. O atitudine similară a naratorului apare în Iapa lui Vodă. duceam vinuri la Ńinutul Sucevei.]. „Iar mama acestei AncuŃe .]. stînd cu el la tîrlă pe dealul Bo-lîndarilor. cercetînd în cartea lui de zodii şi tălmăcind semnele lui Iraclie-împărat.. „Aşa. săltat numai ia atîta de la pămînt [. Aşa. vîslind spre răsărit. 103—104). s-aîntîmplat în tîrgul nostru la Ieşi mare bocluc. a biografiei personajului principal pînă în momentul evenimentelor care au determinat interferenŃa celor două existenŃe. Relatarea nu se face din perspectiva celui care ştie cum au decurs evenimentele. Comun povestirilor din IIanii-AncuŃei este faptul că timpul întîmplă-rilor narate este anterior reunirii călătorilor la han. Orientarea propriu-zisă se constituie — în Cealaltă Ancută — într-o povestire concisă. este urmată de reconstituirea. Pentru cei mai mulŃi dintre auditori. Şi eram în popas aici. şi părintele meu mă învăŃa meşteşugul lui'Ń. Cf. un boier mare şi fudul: îl chema Nastasă Bolomir" (p.. 10—11). naratorul nu poate să comunice auditorilor — sub forma portretului fizic — decît impresia pe care i-a făcut-o contemplarea necunoscutului care va deveni eroul povestirii („Cel prins era întru adevăr om nalt şi voinic" — p. Dublarea orientării propriu-zise. p. care „purta la gît un lanŃug subŃire de aur" (p. Dar asta s-a întîmplat într-o depărtată vreme. la început.. şi moş Leonte. să trăiesc pe-atuncea şi să mă bucur altfel de viaŃă [. în povestirea Haralambie se evocă „divanul" Ńinut de Vodă Ipsilant. in povestirile în care naratorul este implicat ca personaj. „iaca aşa rîncheza şi rîdea şi iapa cea bătrîna [. tot în locul acela . cînd eraŃi tînar.". atribuită şefului arnăuŃilor . 5—6). flăcău trecut de două zeci de ani. care evoluează de la tonul general. ele au — ca şi referirile la han — o funcŃie de actualizare a unei epoci trăite (excepŃie. Iar într-un rînd. la 15 a lunii lui august" (p.. „în ziua de Sîntămăria Mare. iar una dintre povestirile orbului sărac — pe Duca-Vodă.. 4e 51 spre concretul spalio-temporal. la Baia. dar închegată (incluzînd toate secvenŃele tipice. la hanul AncuŃei . căci dragostea mea din anul acela se desfrunzise cu vara" (Fîntîna dintre plopi. <\u mare zvoană. chiar şi o coda. De-atuncea au trecut ani peste douăzeci şi cinci [. Precizările temporale nu sînt însă semnificative în sine.

Cealaltă Ancută). precum au făcut alŃi negustori bătrlni. fericită. 207 — 208). fiind în acele vremi stăpîn pe moşie un boier ehiabur tare cu numele Răducanu Chiorii. O structură particulară a secvenŃei de orientare — ca şi a celorlalte secvenŃe constituite pe baza dialogului — este caracteristică pentru Istorisirea Zahariei fîntînariil.care îl escortau pe TodiriŃă Catană („îl cheamă TodiriŃă Catană." — p. de remarcat însă faptul că. (2) [Minunea sfintei paraschiva] „s-a făptuit în vremea veche. „distribuirea baidere-lor" de către negustorul lipscan sau unele dintre detaliile despre „şcoala" calicilor orbi. de verificare a identităŃii referentului („ce Ńi s-a întîmplat dumnitale. ca o secvenŃă care concentrează datele indispensabile înŃelegerii relatării. rezolvarea aduce o încheiere care dă satisfacŃie naratorului-erou: orbul sărac revine în locurile natale. povestirea cu Vasile cel Mare din JudeŃ al sărmanilor). în aceeaşi categorie poate fi inclusă Negustor lipscan („Fiind de Cel-de-vSus rinduit într-o cinstită breaslă ca aceea în care mă aflu. în cele mai multe cazuri.. în general. ucisă de ai săi (Fînlîna dintre plopi). avînd ca singură dorinŃă ispăşirea crimei fratricide (Haralambie).Aha! la Păstrăveni. în cîteva povestiri. Negustor lipscan sau autobiografia succintă a orbului sărac). în alte povestiri. 53 în succesiunea lor. ci agrementează relatarea (cf. Duca-Vodă nu mai ajunge la Ieşi. esenŃială apare reconstituirea ca atare a unor momente trăite.. Atuncea am socotit că mi-a venit vremea să mă ridic şi mai sus cu puterile mele şi. Era acest boier om stătut si văduvoi şi din cînd în cînd avea dumnealui plăcere pentru cîte-o muiere (iintr-a oamenilor. JudeŃ al sărmanilor („Era prietinul acesta al meu trăitor îp sat la FierbinŃi. pentru care lucru noi rîdeam şi făceam haz într-o privinŃă" — p. pe Şiret. folosite de Salo mi a pentru a declanşa funcŃionarea memoriei lui Zaharia." — p. aducînd capul haiducului Haralambie. Cîteva povestiri se abat însă de la această formă de construcŃie. căci acea pădure s-a tăia li zicea poiana lui Vlădica Sas" ~ p. „Aduc marfă de la Lipsea" — p. Chiar şi în povestirile în care nu există o gradare a întîmplărilor. duduca AglăiŃa se mărită cu Ilieş Ursachi. iar Dămian Cristişor se reîntoarce cu bine la treburile sale. 161). ci moare pe drum (a doua povestire a orbului sărac). cronologia faptelor şi se caracteri zează prin fidelitatea faŃă de detalii.. 52 Cf. în secvenŃa de orientare. cînd erai flăcău.. (3) SecvenŃele de c o m plic a r e a acŃiunii si de rezol v a r c a conflictului au. 162). Avînd neistovită poftă de argint' şi aur. un răzăş nebun şi nemernic din Ńinutul Vasluiului .. scăpînd de urmăritori (Cealaltă AncuŃă). 135—136) sau cele două povestiri din Orb -sărac( (1) „căci eu. Tehnica relatării are în vedere uneori punerea în evidenŃă a poantei (Iapa lui Vodă).]. în pădurea de peste apă. a prins a arunca biruri asupra norodului . supra).] şi am dugheană la Ieşi. de exemplu. fără să intervină o convergenŃă a elementelor acumulate spre un punct caracterizat prin tensiune maximă (cf.. Balaurul. 105—107). Hara-lambie. dialogul dintre cele două personaje îndeplineşte o funcŃie fatică. acum citi va ani am ajuns cu bine la o stare multă mito are şi la puŃină avere. 191. — Acolo. poantele nu lipsesc nici aici. 158. dar rămîne mutilat şi o pierde pentru totdeauna pe Marga. Ńiganii sînt puşi pe fugă şi Neculai Isac scapă cu viaŃa. dar nu sînt îndelung elaborate de povestitor şi nu absorb interesul auditorilor. —. 195—196). fără modificări. boierul cel rău este omorît (Balaurul. în concordanŃă cu ideea că binele învinge răul: pricina comisului IoniŃă e rezolvată de Vodă (Iapa lui Vodă). avînd ca naşi pe Vodă cu doamna (Istorisirea Zahariei fintînarul).. JudeŃ al sărmanilor. structura obişnuită pentru relatările orale asupra unor experienŃe proprii sau ale altora. de obicei. Tufecci-başa Gheorghie îndeplineşte porunca domnească. orientarea se realizează in forma consacrată. în Iapa lui Vodă. sînt reluate cîteva informaŃii furnizate în prefaŃa povestirii de naratorul-erou dispus sa dea satisfacŃie curiozităŃii celor adunaŃi la han („Mă cheamă Dămian Cristişor [. pentru că ele au roiul unor elemente mnemotehnice. — într-o poiană care a fost şi nu mai este. Componentele orientării sînt dispersate în cuprinsul rezumatului (cf. dar îşi părăseşte slujba. în acea vreme s-a fost ridicat asupra Ńării Moldovei. rămînînd fără vedere încă de pe cînd eram copil. m-am hotărît şi să mă duc la Lipsea" — p. am ieşit din sat de la noi ş-am pornit în lume" — p. povestite de cerşetor). rezolvarea aducînd o puternică notă de tragism. într-o poiană pe care o ştii dumneata.. Duca-Vodă. TodiriŃă Cătană fuge cu duduca Varvara. ca Antihrist. fiind o strămoaşă a noastră aici trăitoare la acest han. Complicarea acŃiunii urmăreşte.. alteori se întemeiază pe o mare capacitate de dramatizare (Fîntîna dintre plopi. în uliŃa mare" — p. Rezolvarea este. rezolvarea propriu-zisă este însoŃită şi de o poantă comică: aluzia la pariul făcut de IoniŃă cu Vodă la han. Constandin Motoc este pedepsit sălbatic de boier (prima povestire din JudeŃ al . [.

această faptă . Coda îndeplineşte. în secvenŃa de coda.asta e (a fost)".„... siiFpencînd firul acŃiunii în acest moment de maximă intensitate. se fac menŃiuni asupra destinului ulterior al eroilor.. Eu n-am ştiut ce-a fost şi nici jupîn Costea n-a spus niciodată.. cînd se uita în lună. pintenog de trei picioare. prin care perspectiva este readusă la momentul relatării.. „iată de ce": „Iaca de a trebuie să vă uitaŃi ca la un lucru rar lai calul meu cel roib. în ultima frază a relatării: Tufecci-başa Gheorghie . auzea ce se petrece la celălalt mal. formula este urmată de cîteva detalii despre soarta eroilor). fie şi numai ca 55 martori. Alteori. istorisirea Zahariei fîntînarul se încheie cu o coda de tipul celor caracteristice basmelor populare: proiectarea întîmplărilor narate în cadrul în care se petrece actul povestirii („Şi purcezînd la scaunul Domniei. fraŃilor creştini".. 142. într-adevăr. Nu cred să fi fost farmece de-. în care un asemenea rol îl are discuŃia auditorilor asupra celor ascultate (v. de asemenea. au jucat intăi o toană aici. şi nimene nu 1-a mai văzut niciodată" — Balaurul. un mijloc prin care povestitorul dirijează şi controlează receptarea. ExcepŃie face Fîntîna dintre plopi. naratorul adeptă o atitudine de detaşare faŃă de cele relatate.. realizai în forme variate. — însă el ştia mai bine decît oricine de care poruncă ascultase dihania furtunilor. ia forma consemnării unei atitudini colective: uimirea celor [care urmăresc drumul „misterios" al fîntî-narului după . manifestată. 17). — şi înŃelegeam că lelea AncuŃa. 127—128. în Istorisirea Zahariei fîntînaruL comentariul intern. 222). revenirea în prezent a naratorului este semnalată prin sugerarea unei explicaŃii personale a întîmplărilor relatate. de drăcuşorul cel bălan nu s-a mai auzit nimic. este pus în evidenŃă prin scurte întreruperi ale relatării propriu-zise. între altele. „Aşa. cf. cf. revenirea la situaŃia comunicativă care a declanşat „demonstraŃia'4 realizată sub forma de naraŃiune nu devine astfel necesară. Ca solomonar cuminte. : „Iar unii oameni au scornit că părintele meu ar fi chemat balaurul. (4) Povestirile din roman sînt urmate de o coda. (5) Două tipuri de procedee ale evaluării sînt mai frecvente în roman: comentariul şi comparaŃia. m-am mirat eu de asemenea întîmplare. am fost jurat schitului Durau" — p. ca semn al revenirii la planul real). la hanu-AncuŃei" — p.. ca formă a evaluării._. marchează punctul culminant al povestirii Iapa lui Vodă: primirea de către doinii a comisului IoniŃă.. formula de introducere pentru coda este cea curentă în relatările orale: „aşas-aîntîmplat". în finalul povestirii Orb sărac. De remarcat şi faptul că. este preponderent. Comentariul inter n. Negustor lipscan — p. măcar că ca auzea. Mai degrabă răul acela. o funcŃie de racord a diverselor naraŃiuni cu naraŃiunea-cadru. p. in ambele cazuri. naratorii sînt implicaŃi în desfăşurarea întîmplărilor.. secvenŃa de coda este introdusă uneori prin variante ale formulei de încheiere a unei demonstraŃii. TodiriŃă Ca-tană. Insolitul momentului. în majoritatea cazurilor.v~ . are ca rezultat o încorporare puternică a elementelor de evaluare în Ńesătura narativă: corne rit arini intern. Motivînd ceva din prezent. punctul culminant. din sălaşul lui. Faptul că.. 19 (vezi şi implicarea directă a auditorilor prin folosirea persoanei a Ii-a 54 plural. 175—176). de obicei.. Ea se justifică prin relaŃia de „serie" dintre povestiri. asigtirînd unitatea cerută de formula de „romanee pentru care optează autorul. prin conceperea lor ca ilustrări ale aceluiaşi punct de vedere."." — Cealaltă Anculă. atribuindu-şi implicit simplul rol de a transmite o „istorie" cristalizată prin tradiŃie („Ş-a rămas istoria acelei minuni de la om bătrîn la om bătrîn pînă în vremurile mai nouă" — p. în versiunea liŃei Salomia. în acelaşi timp. 62 (naratorul sugerează că acceptă punctul de vedere al tatălui său). a doua povestire din JudeŃ al sărmani-lor __ p.. 149 (în ambele cazuri. „Asta a fost".. prezenŃa intensificatorilor avînd o pondere mai redusă. prima povestire din JudeŃ al sărmanilor — p. „Iată pentru care pricină. „Asta este. constituind. % Sînt numeroase cazurile în care modalităŃile cvalnative funcŃionează ca marcă a punctului culminant al relatării.hangiŃei. tata îi lăsa pe oameni sa vorbească. 18). pentru că aista-i moştenire din iapa iui Vodă" — p. în spaŃiul cărora naratornl-erou îsi consemnează reacŃiile emotive şi gîndurile: „m-am înfăŃişat"cu inima bătind la poarta supărările mele" (p. „e ~ . cinstite comise IoniŃă. 175 (vezi referirea la auditori şi adăugarea unor detalii despre planurile de viitor ale negustorului — p. 198).sărmanilor). Expresia directa a atitudinii subiective a comisului detaşează net episodul de restul ansamblului narativ.. şi să fiu înfricoşat" (p. aparŃinînd naratorului. sobrietatea expresiei este aceea care subliniază dramatismul situaŃiilor. 37 — 38 (de remarcat tranziŃia spre coda prin referire la planul real. .: „Aşas-aîntîmplat. în jurul căruia gravitează întreaga naraŃiune. p.a clădit în tîrg la Ieşi biserica la care mă duc să mă închin" — p. în alte cazuri. infra). 37). a stat acolo la pîndă ş-a stropşit pe slujitorul Domniei. în general. cinstiŃilor creştini.. realizată adesea prin confruntarea propriei opinii cu altele exprimate. delimîtmd.

Surpriza produsă de apariŃia tinerei femei este potenŃată tocmai prin raportarea Imaginilor ipotetice la cea reală. traducînd o stare de spirit. Există însă şi povestiri în care elementele de evaluare apar distribuite în cuprinsul textului. care umblă cu ciubote de iuft şi cu nagaică: numai aşa femeie ar fi potriva lui. Totuşi. de tip intern. Naratorul vorbeşte în numele său: „Eu nu înŃeleg de ce n-a murit" (p.. Trăsături similare privind distribuŃia elementelor de evaluare în text se pot recunoaşte în povestirea Balaurul. că dincolo pe tă-rîmul Tartorului" (p. nu numai prin gradul de integrare iu >mictura epk şi prin acuitatea notaŃiilor. 35. în linii generale. perceptibile vizual.!ă de asemănătoare: „Atuncea prietinul acesta al meu a simŃit că-i c pe spinare păr de cîne turbat [. la limita dintre secvenŃa deznodâmîntului şi codse revine la procedeul iniŃial de evaluare: notaŃia-comentariu a naratorului omniscient: „A fost jalnică vederea aceea şi-au plîns în divan Vodă şi boierii" (p. plasat înainte de coda: „şi Dumnezeu a vrut să nu piară. t îi toate aceste cazuri. de pe poziŃia unui observator exterior. 5 şi. 47). comentariul este implicit.. ci să se chinuiască pe lumea asta. Comentariul este modalitatea de evaluare prezentă şi în J al sărmanilor. Comentariul naratorului-martor.] îşi punea uşor mîna în creştetul meu şi mă mîngîia. Nici boierul nu ştia ce răspuns să deie Domnului său" (p. Formula interogativă. 35). care configurează un comparant: „Cu vreo văduvă de cele de abanos.. înregistr< i reacŃiilor eroului marchează momente-cheie: descoperirea trădării ?. în prima povestire.. Comentariul extern al naratorului. Intriga. tipic orală. care sugerează că. neidentificat. detaliile notate. sosirea noii soŃii a boierului. 141) sau încearcă să se obiectiveze printr-un enunŃ cu valoare de generalizare.. 34).. 22T Nimenea n-a înŃeles. [. Si în aceasta povestire. După care. 136). Deşi rŃin naratorului. în povestirea a doua. în ultimul — de pe poziŃia naratorului devenit el însuşi personaj: „Ş-a intn ud şi cu obrazul supt şi cu ochii spăriaŃi.„semnul cumpenei sale". NaraŃiunea este suspendată prin inserarea singurului comen tariu explicit din text. de observat alternanŃa imperfect/perfect compus). cu semnificaŃie simbolică superlativă. în cazul ultimului — ştiut ui său este cei al unui martor ocular. neimplicat în acŃiune. în ultimul enunŃ.. însoŃeşte momentul confesiunii personajului: „Boierul nostru era aşa de tulburat şi aşa de rătăcit. Consemnarea reacŃiilor personajelor se face din perspective diferite: în primul caz. De remarcat. prin juxtapunere.. însoŃeşte prezen56 tarea detaliilor care configurează deznodămîntul primei povestiri (schingiuirea eroului). respectiv. în realitate.:-. şi prezenŃa unui clement explicit de evaluare: comparaŃia cu un termen ireal. parcă se cumpănea" (p.. comparaŃia neexplicită.]" (p. Formulările sînt d. Cînd colo. în ambele povestiri ale lui Constandin Motoc. prin intermediul căreia se insistă asupra caracterului neobişnuit al situaŃiei relatate. care le contrazice total. 31 — 32). în stil indirect liber. în al doilea — de pe poziŃia participanŃilor Ia scenă: Xîr-d şi-au ridicat boierii ochii cătră el l-au văzut fără sînge-n obraz şi. 36). Primele doua îi sînt cunoscute indirect naratorului. 141). acceptarea de către Gheorghie a misiunii de a-şi prinde fratele şi venirea lui Haralambie hăituit la casa din Bozieni. pune în relaŃie cei doi termeni ai comparaŃiei.. trei momente se detaşează prin introducerea unor mărci evaluative. confruntării cu etalonul normalităŃii: „ ÎI ştiam frumos si falnic. spre coliba unde îi „descoperă' pe tinerii îndrăgostiŃi: „Nimene nu înŃelegea ce este. comentariile se apropie m grabă de o ■&. . sară. prietinul nostru" (p.. subliniind importanŃa relativă a unităŃilor narative componente. Comportarea de moment a eroului supusă. insistînd printr-o comparaŃie asupra intensităŃii neobişnuite a reacŃiei sale. ce vedem noi? [. 37).. 221-222). şi „A simŃit zbătîndu-se în ei o dihanie" (p. ci numa-şi pieptăna barba cu degetele şi pufnea" (p. reia1 are caracter autobiografic. punctul culminant: confruntarea dintre fraŃi.] Văzînd înainfe-i pîclă de sînge repezit acasă. x\ zis repede şi răguşit: [." (p. cu vreo cneaghină de cele de la muscali. Nici n-a răspuns la închinări.] o copilă ca de şaptesprezece ani" (p. reîntîlnirea cu Răducanu Chioru. cum am văzut puŃini oameni în viaŃa mea. în povestirea Har alambic. în esenŃă naratorul omniscient: „Vodă Ipsilant a intrat posomorit între boieri. în scena a treia este prezent un procedeu suDiimentar de evaluare. PrezenŃa unor asemenea elemente conturează distinct cîteva momente. 146). e precedată de o secvenŃă deliberativă.. 52). care adoptă de la început atitudinea celui care re. cît era de nalt şi spătos. cum sa făcut asta şi s-a mirat mai ales Vodă de ••■Uepciunea cumpenei"' (p. care se mani. Şi cînd venea uneori. îşi rodea barba şi n-avea astimpăr" (p. similare: apariŃia lui Vodă la divan. ca individualitate distinctă faŃă de lumea naraŃiunii.. el aparŃine naratorului-martcr: „Ş-atuncea am înŃeles cine-i Haralambie [. are o m proprie. istorisire aflctă de la eroul întîmplărilor. care notează detalii ale comportării boierului..] ş-am văzut că-i vreme de prime (p.

viaŃa cotidiană. de a-şi asuma pentru a doua oară funcŃia de narator — îşi stăpîneşte uneori pornirea de a rupe tăcerea. 97). în fine. Am avut o tresărire năprasnică în toată fiinŃa. (d) Specifică pentru structura textului în Hanii-AncuŃei este alternanŃa povestire tăcere. 197). rînd pe rînd. echivalează cu triumful fantasticului. în sfîrşit. Au valoarea unor asemenea elemente comentariile în stil direct ale celor care ascultă povestirea lui Dămian Cristişor. de asemenea. Ultimul enunŃ evaluativ coincide cu ultima propoziŃie a naraŃiunii. Răpirea duducăi Varvara rămîne învăluită în mister: „Nimenea n-a înŃeles ce-a fost şi ce s-a întîmplat" (p. In Cealaltă AncuŃă. Pentru Negustor lipscan. DistribuŃia mărcilor evaluării în cuprinsul povestirii conferă unui element de cadru al acŃiunii: fîntîna.1' (p. 60 —Gl).Aşa. comentariul intern al naratorului-erou. După istorisirea călugărului Gherman. Chiar şi comisul IoniŃă — person prin intermediul căruia autorul pune în relaŃie diversele povestiri atribuindu-i intenŃia. de exemplu. 79). 126). cu o singură excepŃie: consemnarea reacŃiei lui Duca-Vodă în noaptea în care demonul îl ameninŃă cu ispăşirea păcatelor („DucaVodă a îngheŃat în patul lui de argint auzind glasul" — p. şi îşi comunică propria reacŃie în faŃa încordării neobişnuite a hangiŃei („O priveam stînd aşa şi aşteptînd. anulînd progresiv graniŃa dintre real şi fantastic: „. vezi. o valoare simbolică. cxprimînd o perpetuă uluire faŃă de tot ce este diferit în raport cu propriul lor univers de viaŃă (trenul. de altfel. 58). din diverse unghiuri (tulburarea cosmosului.îi crescuseră la mîni ghiare agere cu care-şi ameninŃa soŃul. de exemplu: „Noi gospodarii şi din łara-de-Sus am rămas tăcuŃi şi mîhniŃi" (Fintinu (Unire plopi \ „Apoi ne privi tulbure şi începu a rîde pieziş.] ş-a tăcui cu uimire o vreme" (p. instituŃiile etc). 85). Marga era lingă mine"' (p. Lipsa comentariilor — care constituie situaŃia obişnuită — este. povestirile orbului sărac sînt. oraşele apusene. în Flntîna dintre plopi. îSe reŃin expresia explicită a caracterului excepŃional al faptului („muget peste fire şi nemaiauzit") şi încercarea de concretizare prin comparaŃie („Cu coada subŃire ca un sul negru". 126).Mărcile evaluative se acumulează în jurul punctului culminant. 60). care se substituie complet realităŃii (p. care însoŃeşte povestea sa tragică de iubire... Intensitatea emoŃiei afectează capacitatea naratorului de a percepe lumea înconjurătoare. neliniştea şi incertitudinea stîrnite de întîlnirea cu Marga:. versatia avînd o funcŃie subsidiară. este invariabil legat de evocarea fîntînii... în legătură cu teme ale existenŃei cotidiene. reacŃia naratorului-martor). şi. Povestirea nu reprezintă o secvenŃă de pauză dintr-un episod conversaŃional. urmată de revenirea la starea iniŃială de dialog. şi-i sticlea luna în ochi"— (p. la f întina singuratică. 127). parcă ar fi luat pe sus albia Moldovei ş-ar fi prăvălit-o asupra noastră").. elementele de evaluare substituie relatarea punctului culminant.. îmi bătea inima şi mă temeam să nu găsesc locul mort [. 38). reacŃiile sale nu se exprima verbal: „Numai comisul IoniŃă mormăi ceva şi se uită cu fudulie in juru-i (p.. prin care se delimitează secvenŃa intrigii. 97). Neculai Isac le destăinuieste celor care-1 ascultă. şi eu am simŃit pe mine cămeşă de gheaŃă" (p. oamenii adunaŃi la han nu se grăbesc să reia activitatea conversaŃională. 126).' (p. „lepădă o revărsare de grindină şi ape.] Şi mă oprii. cît şi propria sa reacŃie: „Am rămas înlemniŃi. emoŃia primei în-tîlniri: „Ş-am pus pe roib în pas cînd am simŃit că m-apropii de f î n t î n a cu patru plopi. Comentariul naratorului. nerealizată. m-am mirat eu de asemenea întîmplare... proiectată într-un plan fantastic. Iar în umbra de dedesubt sta Marga. După încheierea povestirii se instaurează 59 pentru un timp liniştea. semnalată prin notaŃii ale scriitorului. văzîndu-ne că tăi (JudeŃ al sărmanilor. cu mina streaşină 58 la ochi. trădînd o receptare activă. integrativă (conectivă).... Nediscutînd despre ceva anume. specifică este absenŃa elementelor de evaluare din partea de relatare propriu-zisă. ne permite să . exterior povestirii propriu-zise: . Alteori. Ie-nache coropcarul relatează numai ceea ce a văzut: comportarea ciudată a AncuŃei („Numai pe AncuŃa o vedeam că ascultă cu încordare. 149). în concordanŃă cu faptul că dialogul (exterior povestirii propriu-zise) nu se încheagă în roman în maniera obişnuită. ApariŃia „balaurului". p. Naratorul-martor notează sub forma comentariului intern atît reacŃia globală a celor de faŃă la înfruntarea dintre boier şi soŃia necredincioasă. Cîteva povestiri prezintă anumite particularităŃi în privinŃa elementelor de evaluare. — şi de la o vreme in-ara întors de cătră ea cu frică" (p. „Răzăşul s-a arătat mirat [. marchează tranziŃia spre coda. tablou reconstituit în detaliu. lucea asfinŃitul. „gura i se deschidea ca o leică în nouri". cor. lipsite de elemente evaluative. ci are finalitatea de a declanşa o relatare de tip memorialistic. Atitudinea personajelor. zguduirea produsă de moartea Margăi: „Şi parcă gustam din sîngele împrăştiat pe colacul fîntînii" (p. Mi s-a părut că văd în părul ei şi corniŃele cu care voise odată să-1 împungă" (p. Mi s-a părut? A fost o arătare?. ci reprezintă episodul de bază. manifestări ale oamenilor. în vîrful plopilor.

recunoaştem prezenŃa unor comentarii implicite.Mai mT tă este reacŃia povestitoarei. cealaltă... atrăuirea. aşa este!" (p.PUS eti0LUv' st fîntînar a văzut şi ştie lucruri mai presus decît al!"e (p.. Ca dovadă. 206). ca versiune a unei istoi 60 circulaŃie curentă. a orbului sărac.ir> !n aoelaşi limp. 98. 98. pune bazele declanşării unei noi povestiri („Deşi alŃii Ştlu Ń1 maJ frumoase şi mai minunate" — p. dar motivarea pe care o dă presupiine. i pare să-şi refuze satisfacŃia de a se afla în centrul atenŃiei grulî ca povestitoare — deşi o afirmaŃie anterioară ne-o aă'aAta dornica asemenea satisfacŃie: „Eu. relatări ulterioare. Există şi cîteva situaŃii în care povestirile sînt urmate de s dialoguri. Ca narator virtual. de către hangiŃă. d. 222). stau deoparte. Comentariile apar însă în deschiderea povestirii următoare {Istorisirea Zahariei (întinând): liŃa Salomia şi nar&torul-autor-personaj exprimă aprecieri opuse în legătură cu cele ascultate. implicînd faptul că natura celor relatate exclude posibilitatea de falsificare: inedită a fost numai povestirea autobiografică. 222). fără a depăşi limitele impuse de cerinŃele polii itive... de fapt. ObiecŃiile sînt formulate impersonal. unche-vei fi fiind unul Costandin. na~ raŃiunii realizate de Salomia lui Zaharia („Zaharia a spus")> aPrecierea celor ascultate printr-un singur epitet (frumoasă) şi introducerea lrne" diată a unui enunŃ formulat impersonal — după principiiă straJ:eg1Ńe . şi el e la mare cinste!" (p. ă22). cel puŃin amendarea conŃinutului lor. urmează intervenŃii cu conŃinut evaluativ: confirmări ale autenticităŃii povestirii („Tot aşa îmi povestea şi mama. care fac referire la cele ascultate. fără referire la povesacă. naratorul-autor-personaj). Bătrîna nu reăne exP"clt >ra celor susŃinute. Istorisirea cerşetorului orb prilejuieşte identificarea narat. însoŃite uneori de exprimarea unui sentiment de solidaritate cu povestitorul („Da. era „controlabila'4. nu merita atenŃie şHaude deotte.] Poate dumneata. Bătrîna contestă valoarea de adevăr elor relatate de orb • naratorul este acuzat deci că ar fi luci dma calităŃii—."—p. ile celorlalŃi în legătură cu felul în care şi-a demonstră °Plnla ca ►risirea anterioară. convertindu-se în prefaŃa naraŃiunii următoară Istorisirea Zahariei fîntînarul. astfel trăiesc unii fără grijă [. aşa-i. despre întîmplarea asta" — p. 199).]. ° săJ1\in~ i punctului de referinŃă. $2). în Fîntîna dintre plopi. demult. Zaharia a spus o istorie frumoasă" — p. care se detaşează de Pr0Pna ei transferînd statutul de autor lui Zaharia: „V-am e. nînd că s-ar fi rătăcit prin lume" (Orb sărac. AncuŃa). comisul Ionl. despre care am auzit pe maica . care confirmă exactitatea urnii femeii: „Hm! făcu Zaharia [. p. e\ăltlnă aPre.. Naratorul-a t încearcă să obŃină de la Salomia. Schimbul verbal care se încheagă are structura: O teme (Salomia) -> Cerere indirectă de reformulare (narat ersonaj) -> Reformulare indirectă (Salomia). de Săomia: es ată de reacŃia promptă a fîntînarului. 206) -.. discuŃia este deplasată abil de Salomia in lirecŃie. şi pe unde ajung ■ t e m i n c i u n z\ de sta lumea şi se uită la dînşii cu gura casc 203—204).. care l-am adus şi l-am scoă en ve(eerea or. Disputa nu se înclieie pnntr-o are de tip Satisfacere. relatată. dacă nu retractarea afiriilor. comisul IoniŃă). după depăşirea momentului de linişte. [.a i rdă mai puŃină atenŃie evaluării contribuŃiilor preceăen. ceea ce trădează ezitarea defrn#slvae ăin~ în autenticitatea povestirii este argumentată pneJ condiŃia ?ă inferioară a povestitorului: „Insă ce crezare poat6 sa aiba ceă netrebnic dintre toŃi?" (p. 98.]. printr-un act dev rememorare şi confruntare: „Am iltat şi de la mama întîmplarea asta. Disputa cu îiaratorul-autor-personaj se încheie alăa aicle renŃia ca arbitru a comisului IoniŃă marchează acesă nioment („într-adevăr. sau solicitarea unor informaŃii suplimentare („Mai este în fii ina cu cei patru plopi?" — p. astai o întîmplare din vremea noastră.tee(iecit prefaŃării propriei sale.

260). pînă la urmă. Marin Preda. 1985. aproape pe neobservate. Morometii. vi l-am vîndut. Dumitre!'' — p.ale politeŃii negative —. ci la solicitarea celor de faŃă.206) De fapt. Moromete îi provoacă pe cei cîŃiva consăteni adunaŃi în curtea sa să se constituie în auditori ai povestirii pe care o are în minte: imaginează o replică paradoxală a lui Pisică destinată numeroşilor lui copii („De vîndut pămîntul. produse ca urmare a desfăşurării concomitente a altei acŃiuni (repararea gardului). ci răspund Unor cerlnte strategice integrative. încercarea lui Dumitrii lui Nae de a „schimba vorba". Dumitre?!" — p. prin forme ale adresării directe („Păi ce vreai să facă. Toate acestea nu reprezintă decît modalităŃi de reformulare a temei sugerate de Dumitru lui Nae. 259—260). substituindu-i-se în acest rol. 260) şi. domnule!" constituie. voi nu ştiŃi nici unul cu cine avem noi de-a face aici în sat" — p. întrucît întreruperile nu sînt determinate de intervenŃii din auditoriu. 260). care poate crea premisele asumai1 rolului de estitor. „ Reluarea afirmaŃiei din prefaŃă sub forma „Nu există. într-una dintre menŃiunile sale: „După felul cum vorbise. cel scontat. mai veniseră 62 vreo cîŃiva inşi care se aşezaseră pe iarbă fără să se anunŃe prin bună ziua: erau vecinii lui Moromete" (p. pentru că sătenii ceilalŃi — auditoriul obişnuit al lui Moromete — sînt familiarizaŃi cu „tehnica" acestuia de „a se înscrie la cuvînt". mă. sugerînd astfel că el este singurul în posesia unor'date inedite despre Pisică („Păi. şi altul ca el nu mai găsiŃi" — p. „Bruiajul". interpretată din această perspectivă. 261). despre acesta („Să căutaŃi în toată România. mai ales. drept o structură continuă. şi la turci să căutaŃi. îl întrerupse pe Moromete spunîndu-i că minte" — p. emite o apreciere superlativă. 261).. aducînd date de ordin comportamental relevante pentru psihologia personajului central şi pentru definirea universului uman în care acesta se manifestă.ăinteresant. cunoscînd firea taciturnă a lui Zaharia. „Manevrele " sale constituie o amplă prefaŃă. spune de ce zici că nu mai există altul ca Pisică(i (p." aPar» coiiicntariile care urmează povestirii propriu-zise au au făîicăia Pre~ ponderent analitică sau evaluativă curentă. de învăŃat să fumaŃi. de băutură mai învăŃaŃi şi singuri" — p. „Pisică.2. v-am învăŃat.Hai. reia numele vii-toruiui său „erou". Dumitre?!" — p. şi comentariul din Cruceru. gelos pe ceea ce avea să urmeze. intuind faptul că o povestire reuşită este pe cale să se declanşeze.2. bătrîna vede ăn narea acestuia ca narator ocazia ideală de a-şi manifesta va lentele epice. implicînd exagerarea. fiindcă „s-a întîmplat să vadă nişte mari pozne înviata lui' (P. capătă aparenŃa de dialog. încearcă să-1 discrediteze pe narator — şi deci să anuleze starea de receptare creată şi să risipească auditoriul — contestînd anticipat valoarea de adevăr a relatării lui Moromete („Cocoşilă. pentru ca interesul pentru tema adusă în discuŃie să nu se piardă („Cine? Pisică. 260). şi disdltia ""IrŃata de Salomia asupra povestirii orbului sărac are o funcŃie strategica: 'ducerea ideii că fîntînarul este un narator mult mai. lasă-1 pe Cocoşilă. printr-o înflăcărare mimată — truc dezvăluit de autorul-narator. Moromete părea să aibă ceva nou de spus despre Pisică" (p. dar nu autoselectîndu-se ca narator. Moromete. De remarcat strategia intervenŃiilor lui Moromete. Alte notaŃii ne dau imaginea alinierii treptate acelor prezenŃi ca auditor iiJDumitru lui Naeăse aşază ? vmai bine pe pămînt" (p. 261) —. de asemenea. de tehnică epică. O reacŃie diferită are Cocoşilă. Efectul obŃinut este. care. 259—265) Istorisirea lui Moromete despre familia cizmarului Tudor Pisică ilustrează. . determinîndu-i pe ceilalŃi. I (p. o procedură de iniŃiere a povestirii şi r e -z u m a t u 1 ei. mă. integrată unei conversaŃii (cf. subliniază explicit ignoranŃa celorlalŃi. Moromete speculează şi această situaŃie. 259). care îşi aminteşte de o vizită la casa cizmarului. Simpla încuviinŃare a spuselor sale nu are pentru Moromete valoarea unor mişcări de satisfacere. atuncă cin. pentru că „lui Moromete nu-i place să audă vorbinduse deşucheat" (p. Ele sînt de tipul fenomenelor de bruiaj. de la munte la baltă. 260). p. care necesită o motivare. O consemnează însuşi autorul-narator. De altfel. care îl caracterizează drept „falsa lui înfierbîntare" (p. 61 1. 260). să facă mişcarea de Satisfacere aşteptată: solicitarea directă a povestirii: . în esenŃă. menite să pregătească terenul pentru povestirea pe care vrea sa o spună. sau Ńin de „tehnica" relatării orale. stimulează cunoscuta vervă narativă a eroului. Privită din perspectiva ansamblului narativ complex al romanului. în acelaşi timp. 259. ea constituie o subeomponentă a orientării. Istorisirea Zahariei fîntînarul ilustrează faptul ca. tipul de povestire rituală. care. „între timp. în care sînt angajate alte personaje (Paraschiv şi Niculaie). în cadrul schimbului în curs. 154—170). 260). scopul pe care îl urmăreşte fiind elicitarea povestirii. Povestirea care urmează poate fi considerată.

raportîndu-se în mod indirect la ati63 tudinea anterioară a prietenului său. 262) are un evident caracter polemic. consemnează. 263) —par a semnala faptul că eroul e interesat şi de activitatea care are loc sub ochii lui. supra şi observaŃiile asupra rolului similar al unor secvenŃe de inserŃie). care îl aliniază mai degrabă ca participant la cealaltă acŃiune în curs decît la aceea în care e direct implicat. Cocoşilă! Tu nu fumezi. de fapt. prin sublinierea unei anumite „complicităŃi" date de existenŃa unui fond comun de presupoziŃii („îŃi spusei. Alteori. 263). elemente de evaluare din clasa intensificatorilor şi a comparatorilor: (a) dintre intensificatori: — procedee ale fonologiei expresive: „«Deştepta-reaU. în structura propoziŃiilor.. ci sînt dispersate în cuprinsul întregii relatări. cele prezentate merită să fie povestite (şi ascultate). Ambele reprezintă. Dimensiunile orientării ar putea părea nemotivate dacă nu am Ńine seama de explicaŃiile din pasajul autorului-narator care o precedă. se repetă în cuprinsul povestirii: „Nu ştiu. întîi încet şi subŃire! „Sfîr-— şi pe urmă tot mai gros — fi-li-căl" (p. prin caracterul lor total ieşit din comun. la funcŃia fatică obişnuită. într-un fel. comentariul „n-am mai văzut". în fond. Modul de manifestare a celorlalŃi constituie un stimulent pentru Moromete. ştiind că. după o scurtă ezitare.] łine-i cuiele bine. urlă! Au! Au! Au! Şi mă-sa cu . 262).. „Ce-ai cu el. prin care se urmăreşte captarea auditoriului (v. Moromete vrea să prevină eventuale întrebări asupra împrejurărilor care l-au determinat să se ducă la cizmar. creată prin u iosirea formulei „Fiindcă veni vorba de. aspect al tehnicii relatării orale. „şi acolo în faŃa mea a început o viermuiala.. nu este legată de „nesiguranŃa" sau de „ezitarea" povestitorului (fumbling).. care nu sînt concentrate într-o secvenŃă anume. în acelaşi timp. cu aceea a lui Cocoşilă — faŃă de audienŃa de care se bucură Moromete printre consăteni şi interesul lui Niculaie pentru povestire. este vorba şi de o tehnică a temporizării. în realitate. 262. dar eu n-am mai 64 văzut paturi ca ale lui Pisică" (p. de asemenea. singurul resort al acŃiunii sale a fost curiozitatea şi. precum şi mărci intrapropoziŃionale ale evaluării. „N-am mai văzut de cînd m-a făcut mama" (p. reacŃiile sale sînt determinate de sesizarea efectului pe care povestirea îl produce asupra lui Niculaie. de contestare a veracităŃii povestirii. inclus naraŃiunii. Moromete?" (p. nu se limitează. de alimentare a curiozităŃii acestuia. 261. acolo?" — p. Replicile adresate de Moromete fiilor săi — secvenŃe de inserŃie în naraŃiunea propriu-zisă („Ce faci. Niculaie" — p." (p. Recunoaştem. Dumitre. în fine. — repetiŃii: „Sărea şi mormăia! Sărea şi mormăia!" (p. Interpelarea lui Cocoşilă: „Tu ai fost vreodată. 262). nene! începe bătaia! începe păruiala! Ce-i faci. 264). ługurlane? — Nu .mai dă-mi o Ńigare. marcată în text prin puncte de suspensie. Cocoşilă?" (în casă la Pisică. externe sau integrate în povestire. adineauri. „łine-te. p. concretizate prin mişcări de Motivare şi Amplificare. Există însă şi alte comentarii evaluative. De remarcat aparenŃa h integrare a acestei secvenŃe de inserŃie în povestire. deci de satisfacŃia lărgirii ocazionale a cercului auditorilor săi. 261). ci este o formă de manevrare a auditoriului. două atitudini: invidia lui Paraschiv— similară. care. ia forma relatării de către Moromete a unor reacŃii pe care le-a avut în cursul desfăşurării faptelor povestite: „Ei zic eu! Ce să-i faci? Aici trebuie instrucŃie!" (p." — p. exterior expunerii propriu-zise a faptelor. 264). „controlează" receptarea prin forme ale adresării directe. Niculaie!" — p. în diverse cariante. 264). specifică lui Moromete. Există o permanentă interrelaŃie între povestitor şi ascultători. 262). mă. „uite-aşa spunea. cum n-am mai văzui eu de cînd m-a făcut mama mea" (p. în structura povestiri i proprr u-z i s e se remarcă amploarea orientării şi diversitatea procedeelor e v a 1 u arii.constînd din replici de admonestare rostite de Paraschiv sau din replicile de protest ale lui Niculaie. ConstrucŃia ei are însă la bază strategii anticipative specifice. 263). Detaliile privind starea încălŃămintei sînt menite să dea credibilitate motivului invocat. „łine cuiele acolo. constituind o secvenŃă de tipul aparte-ului („. furnizează explicaŃia pe care o consideră cea mai plauzibilă: necesitatea de a-şi repara cizmele. modalităŃi indirecte de evaluare a istorisirii iui Moromete.. 263). Moromete îl face să recunoască singur că nu dispune de argumentele necesare susŃinerii afirmaŃiei sale („N-am fost" — p. adresarea către unul dintre auditori are rolul de a-i stimula interesul. de tutun!" — p. Adresarea. la rîndul său. nene. comentariul. Alteori. Chiar formulările sale care prefaŃează şi apoi rezumă povestirea conŃin un comentariu evaluativ direct al acesteia. iniŃierea unui scurt schimb de replici. Povestitorul îşi exprimă în permanenŃă uimirea faŃă de vele văzute în casa lui Pisică. 262)... întreaga justificare a vizitei la Pisică este — aşa cum ne îneunoştinŃează autorul-narator — inventată. 263).. ştiŃi. de fapt. Supradimensionarea componentei evaluare este în strînsă relaŃie cu episodul polemic care precedă naraŃiunea: Moromete îşi concepe relatarea ca pe o demonstraŃie a ideii că. în episodul la care ne referim. „Şi urlă. Paraschive?! [. ŞtiŃi? Ca la armată!" (p.

" (p. I.R. 66 o oferă un episod al complicării din povestirea-cadru (apariŃia profesorului Mişu cu acul de cravată nou. Dar ca să nu zic zece.F.. 264). — metafore: explicate imediat: „Erau aşezate acolo în magazia aia a lui — fiindcă aşa de mare e odaia unde stau ei. Moromete însuşi este cel care. Multe dintre schiŃe sînt concepute sub forma unor confruntări cu structură incompletă: secvenŃa finală lipseşte adesea sau e iniŃiată. determină.. sau anterior explicate: „Era băiatul ăla al lui.. ci compune ceea ce am putea numi un „tablou de moravuri". încăierarea copiilor privită cu nepăsare de părinŃi („care mi s-a părut că Ńine loc de mîncare" — p. întrebarea pusă de Dumitru lui Nae: „Şi ce dracu face el cu banii de pe pămînt?" (p. rezolvarea naraŃiunii subordonate (relatarea lui nenea Mandache despre demersurile soŃiei sale pentru cumpărarea avantajoasă a unei case) se realizează în interiorul naraŃiunii-cadru. nu ştiu! [. 262). dă-i. Povestirea segmentată. Autorul-narator ne oferă însă.. NaraŃiunea din Bubico.. Povestirea se încheie prin revenirea la pretextul iniŃial: repararea cizmelor lui Moromete (p. — comparaŃii propriu-zise: „un ăla ca un gherlan. 264). NaraŃiunea nu înfăŃişează. creează posibilitatea introducerii unei coda: „Păi nu-i trebuie să bea.. Strategii narative în dialog 1.. 265). naraŃiunea subordonată este integrată secvenŃei de bază a confruntării (tranzacŃia). printr-o remarcă de o ironie tăioasă. fără a fi marcată explicit ca atare. complicarea ei se realizează prin juxtapunerea unor scene: deşteptarea familiei. „şi începe să urle ca în gură de şarpeu (p. povestirea doamnei din Bubico). ca o magazie" (p.'' (urmează descrierea detaliată a scenei — p. intervenŃia lui Cocoşilă. (b) dintre comparatori (care raportează evenimentele narate la un anumit univers cognitiv): — hiperbole: „Eu zic că zece paturi de-astea de-ale noastre nu fac unul de-al lui. dar şi o coda a povestirii-cadru despre familia Panaiotopolu. de exemplu. care a declanşat-o. dar neîncheiată (cf. şi cu cit da aia mai mult. împrăştierea auditoriului: „ Nu e gata! spuse el. Dumitre?!" (p. 264). de exemplu. secvenŃa rezolvării din povestirea lui Stasache despre „pierderea" briliantului (anunŃată la ziar) reprezintă un final deschis. 262).3. care reintegrează întreaga naraŃiune în conversaŃia referitoare la vînzarea pămîntului de către cizmar. bate din palme. inclusiv pentru clasa tranzitorie a povestirilor incluse ca replici mai ample ale unui anumit personaj într-un dialog (vezi.). că mă apucase de gît. 265). Caragiale: schiŃe SchiŃele lui Caragiale oferă ilustrări pertinente pentru povestirea segmentată. Mai trebuie un viŃel care să se uite la ea. micii şi mutu. coincizînd. iar replica finală a lui Stasache: „Ei! eu zic că se găseşte. după care familia îşi începe treaba: păpuşeşte tutun şi fumează. dă-i. a început o viermuiala. 265).şi mormăia ca un urs" (p. de fapt. dar structura lor fragmentată permite combinări originale ale celor două fire epice. se integrează în naraŃiunea-cadru ca augment al orientării. 200).. constituită prin dialog.] mă scutur eu niŃel. cînd vede gherlanu ala pe mine. 262). rezolvarea propriu-zisă. cu briliant). .. de-o şchioapă. 264). o coda a povestirii despre briliant (reluarea laitmotivului comentariului lui Stasache la propria sa povestire acŃionează ca un element de feed-back). încheindu-şi rolul şi părăsind centrul scenei. Rezolvarea nu are nici ea valoarea tipică a unui deznodămînt. în acelaşi timp.. Ca dovadă. zic cinci" (p. 265). introduc în naraŃiunea regentă componente esenŃiale ale complicării. C.F. NaraŃiunile din Cadou. L. completînd fişa „personajului" principal. DiplomaŃie sau C.3. într-o intervenŃie care precedă coda. d-aia urla şi fata mai tare" (p. SecvenŃa iniŃială şi cu cea finală—atunci cînd apare — conturează naraŃiunea-cadru. un instantaneu considerat relevant pentru atitudinea auditorilor: „Dumitru lui Nae îşi mişcă fălcile şi rămase cu dinŃii dezveliŃi într-un rîs mut... Moromete!" (p. care se referă la un subiect total diferit: „Gata poarta. 264). „rămîne cu ochii beliŃi. cum ieşise din pat. 263). o acŃiune în evoluŃia ei. în DiplomaŃie.degetul în ureche. După coda. a cărei structură e continuă.'. între cele două planuri narative producîndu-se subtile interferenŃe. Se ridică apoi să vadă cum a bătut Paraschiv ulucile: ceilalŃi înŃeleseră că au stat destul şi se ridicară să plece" (p. parcă ar fi văzut o magaoaie" (p. ce să te scuturi.. cu privirea sticlind de satisfacŃie" (p." (p. De aceea. care prezintă similarităŃi cu tipul povestirii rituale. în Cadou..1. 265)." (p. 262). 5 _ c-da 1354 65 Singurul moment de întrerupere reală a firului narativ apare după această componentă. 265).. — formulări interogative (indirecte): „Pe unde venise. Istorisirea lui Moromete nu e comentată de ascultători. 1. scena dintre soŃia lui Pisică şi una dintre fetele lor mai mici. de ." (p. . Pisică din pat. se uita la mine. 262).R. întregul episod conversaŃional este considerat încheiat. presupune o anumită suprapunere de planuri narative: ea constituie.

„acŃiunea" din berărie poate fi urmărită separat. prezintă unele particularităŃi (în afară de izolarea rezumatului. Reluarea interjecŃiei acestuia. prelungind secvenŃa de coda („Mai merge la Zambilica băiatul? Bubico: Ham! — Să te mănînce Bismarck. iar coda (MiŃa obŃine gratuit „Moftul român"). mişcare de Satisfacere în cadrul schimbului verbal). 220). după comunicarea „noutăŃii" („Zic: «Ce ai?» Zice: «închipuieşte-Ńi ce mi s-a-ntîmplat! Am . evaluarea şi rezolvarea naraŃiunii-cadru se menŃin distincte de cele ale naraŃiunii subordonate (personajele şi locul naraŃiunii regente sînt specificate de autor în pasajele de „indicaŃii scenice". 221) şi chiar o coda.Ham! ham!" . 198) şi comentariul intern. De remarcat dramatizarea prin omiterea verbelor dicendi ca mărci ale schimbării emiŃătorului. Istorisirea lui Stasache se integrează firesc în conversaŃia cu amicul său. contrazicînd total „aşteptările" configurate de desfăşurarea epică anterioară. 65). în acelaşi timp. cf. interogaŃii retorice cu funcŃie de dramatizare („Ce să-1 vezi?" — p.. anticipată. este integral o consecinŃă a acesteia. formă care capătă. rezumatul ei. destul de concisă. reacŃia finală. Întrebarea amicului. după cum şi coda (declaraŃia unuia dintre amici: „Nu mai ai nici un haz!" — p. mişcarea conversaŃională a interlocutorului acŃionmd. care exprimă continuitate tematică —. relaŃia fiind de tipul aceleia dintre o fabulă şi morala sa. Acesta reia firul conversaŃiei. orientarea. deşi aparŃine. menită să prevină o posibilă suită de întrebări coordonate tematic cu prima. care poate fi considerată. deşi exterioară planului naraŃiunii subordonate. este evident faptul că rezolvarea naraŃiunii subordonate este aceea care modifică fundamental rezolvarea naraŃiuniicadru. InformaŃia pe care o transmite Stasache despre starea de spirit a soŃiei sale: „ş-aşa e destul de supărată" (p. 220).F.p. 198. a amicilor marchează rezolvarea naraŃiunii regente). în primul rînd. prefaŃează povestirea. „De ce?" (p. funcŃia unui procedeu evaluativ. Povestirea. Ui/. de pe poziŃia observatorului („iaca vine şi AcriviŃia foarte supărată" — p. întrerupt de episodul hrănirii lui Bubico. îndeplineşte o funcŃie similară şi în raport cu povestirea lui Mandache.. Povestirea nu este urmată de reacŃia receptorului. Punctul culminant — „pierderea" briliantului — este anticipat prin apelul la unele procedee care au valoarea de indici ai evaluării: repetiŃia ca element intensificator („Mai trece ce mai trece. convertiŃi în mijloace de realizare a comentariului din perspectiva externă. Povestirea doamnei despre „tragica" întîlnire dintre Bubico şi Bismarck este prefaŃată de un scurt schimb de replici iniŃiat de partenerul de călătorie. se fac douăsprezece" — p. apoi secvenŃele de orientare şi complicare. fără îndoială. o rezolvare („Da-n sfîrşit. Deşi concentrată. drept o ilustrare a acestui tip de povestire. 220). de interlocutorul dornic să comunice „evenimentul" zilei —. naraŃiunea are o structură completă: un rezumat („Era să mi-1 omoare pe Bubico" — p. fiind agrementată cu elemente evaluative. Povestirea are valoarea unei mişcări strategice anticipative de Amplificare. Comentariul — succint — ia forma „dialogului'' între doamnă şi „erou". interjecŃii („Vai de mine!" ■ p. ca declanşator al unei relatări care depăşeşte cerinŃele întrebării. de către cel care povesteşte constituie un procedeu obişnuit de integrare a naraŃiunii în conversaŃie. cu secvenŃa de rezolvare a acesteia. ca şi comentariile evaluative ale „amicilor" despre povestitor. Intensificatorii — mai ales enunŃuri exclamative cu semnificaŃie superlativă („foarte frumuşică!". 197). ambele roluri. slava Domnului! a scăpat" 5e 67 . pe care am menŃionat-o). în acelaşi timp. sau din perspectiva internă. de asemenea. planului naraŃiunii-cadru. care îşi trădează nerăbdarea de a se ajunge la poantă.p. de fapt. 221). declanşează relatarea (Reformulare şi. iar timpul rezultă din dialogul nou-venitului cu tovărăşii de masă. Componentele povestirii în conversaŃie se realizează în mod specific în schiŃa Cadou. constituind. şi actualizarea scenei prin deicticul iaca). Cadou. în absenŃa acestuia. semnalînd totodată angajarea celui care solicită explicaŃia ca receptor al secvenŃei narative următoare. în ansamblu. a unuia dintre cei direct implicaŃi în desfăşurarea în-tîmplării. de asemenea. printr-un procedeu consacrat — formula â propos. 221). realizată sub forma unei întrebări ironice adresate „eroului" („Mai merge la Zambilica băiatul?"' — p. întrerupînd relatarea.R. Răspunsul propriu-zis trece pe un plan secund: „Un dulău de curte" (p. 221) — sînt..fapt. craiule! . 220). de dezinteres. „curte teribilă!". Bubico. din ale cărei preliminarii nu poate lipsi — în concordanŃă cu cerinŃele politeŃii pozitive — referirea la „cocoana Acri viŃa". a naratorului. 221). Dilatat de naratorul preocupat să nu scape nici un detaliu. 197) — Cerere de re formulare a temei introduse prin replica anterioară. acesta este ignorat. vocative cu valoare apreciativă („Craiule!" — p. 221). strategic. naratoarea jucînd. momentul se individualizează prin forma dialogată de relatare. Limita dintre orientare şi complicare este marcată prin intervenŃia receptorului. „Ce-am pătimit numai eu ştiu!" — p. solicitînd clarificări: „Ce e Bismarck?" (p. pe rînd. în C. Cu toate acestea.

. [. întrebarea constituie în intenŃia personajului o modalitate mascată de a declanşa povestirea. DiscuŃia la care participă şi „eroina" întîmpiârii poate fi considerată drept a doua secvenŃă de comentariu determinat de povestire. este separată de aceasta printr-un amplu comentariu pe marginea celor relatate.p. care îşi menŃine opinia: „ — Ei! eu zic că se găseşte.. frate.» " ele. povestirea spusă la berărie. între Ghergani şi Conteşti. De remarcat însă că tot naratorul este iniŃiatorul şi autorul comentariului. 198) apare ca un lait motiv al enunŃurilor personajului. Spre deosebire de situaŃiile curente. Ştii cît Ńine el la noi. o fi tîrziu?" (vezi şi forma de prezumtiv).pierdut piatra de la inelul lui nenea Andrei. nene Stasache" (p. de această dată. Coda.R. care nu primeşte confirmarea aşteptată a speranŃelor sale de soluŃionare fericită a dilemei. 198).p.. 198). De fapt. unor tovarăşi ocazionali. 199). despre călătoria soŃiei sale cu „şeful". care urmează succesiunea etapelor călătoriei MiŃei cu „şeful". se găseşte?" — p. avînd valoarea unei întrebări disjunctive: „Te pomeneşti că se găseşte" — p. De remarcat că. „Unde ai găsit-o?". ezitant: „Frate. în ceea ce priveşte orientarea. este dornic de conversaŃie şi găseşte acest truc pentru a-şi realiza dorinŃa. dar omite să-şi informeze interlocutorii despre statutul „eroilor" săi..F. C. şi apoi direct: „Cît ai zis că e?" (p. întîmpinînd opoziŃia categorică a AeriviŃei („Fac prinsoare [. de un „muşteriu".. 199). Primul sau enunŃ de după povestire. 198). 198). care apare cu un ac de cravată nou. 61—62) reprezintă un rezumat discontinuu. Lucrurile se clarifică astfel pentru receptorul povestirii. Rezerva prietenului — implicînd evaluarea povestirii ca neinteresantă — îl determină pe narator să reia pasaje ale relatării anterioare („un cadou de la nenea Andrei. orientînd întreaga ei desfăşurare ulterioară. „Se găseşte" (p. — II am cadou. este menit să-î provoace pe receptor să formuleze o opinie asupra semnelor de reuşită a demersului făcut. EnunŃurile „MiŃa acu trebuie să fie. 200). Citesc: [. 198.]" — p. cu briliant." (p.» «Cind?» «Acuma» «Unde?» «Pin tîrg. Aceasta pentru că „naratorul" nu-şi cunoaşte interlocutorii. apoi perseverează în mutism („Eu nu zic nimic". NaraŃiunea se . 198)... Interlocutorul ia contact prin lectură cu modul concret de acŃiune adoptat („nenea Stasache îmi pune sub ochi o gazetă. — Care piatră? — Briliantul. meditatorul copiilor. 61)...... Rezolvarea nu este povestită. cu grija de motivare. IniŃiativa verbală aparŃine şi în continuare muşteriului. care apelează la unul dintre cele mai obişnuite procedee de a închega o conversaŃie: întrebarea despre oră.. comunicat pe un ton ambiguu. 61). consemnat într-o „indicaŃie scenică" („Tăcere" — p. pentru a evita eventualele obiecŃii ale interlocutorului: . Am lăsat-o să plece cu şeful" (p. 198). povestitorul este foarte scrupulos în specificarea momentului şi a locului celor relatate. prietenul adoptă explicit punctul de vedere al soŃului („poate că se găseşte" — p. formulată mai întîi indirect. singura mişcare căreia acesta îi conferă valoare de Satisfacere în cadrul schimbului verbal în curs.] pe ce poftiŃi că nu se mai găseşte" .. avînd o desfăşurare lineară. După preambulul reprezentat de schimbul de saluturi... 200). exterioară povestirii lui Stasache. este intîrziată. urmează un moment de tăcere. cererea permisiunii de a se alătura amicilor la masă şi scuzele de rigoare. ci numai anunŃată ca o soluŃie posibilă. nici mărci iniŃiale specifice. 198). nu însă şi pentru narator. în ciuda încercărilor directe ale lui Stasache de a-1 determina să-şi exprime părerea („Ce zici?. tînărul solicitînd reformulări succesive ale enunŃurilor colocutorului: „ — Ce să găsesc? — Piatra.. al cărui rezultat este incert. în încheierea episodului precedent („Trebuie să dăm un anunŃ la gazete!" — p. în „cupeu separat"." (p.." — p...F.. Povestirea nu are nici prefaŃă.. că pe-al meu l-am dat să-1 dreagă... Ultima sa replică reprezintă un fel de coda a întiegii secvenŃe de comentariu.. După un răspuns evaziv („Tot ce se poate" — p. în C. este aceea care declanşează discuŃia. la limita dintre aparte şi vorbirea adresată.... Complicarea acŃiunii este o componentă secundară.. amicii de ocazie se înscriu implicit ca receptori ai povestirii.. Solicitînd date în legătură cu aceştia. Mişcarea de Satisfacere aşteptată de Stasache ca răspuns la întrebarea capitală despre piatră.. prietenul încearcă să schimbe vorba („Mergem?" — p. „Eu iar tac" — p.] . 69 Coda este structurată sub forma dialogului între Sta sac he şi Mişu. Gl).R. 198).

63. donfle. „Aş! să-1 vezi în natură" —■ p. nervos şi preocupat. în sine. 214). aduce însă o rezolvare-surpriză a naraŃiunii. ReacŃia firească a interlocutorului. în tare se poate recunoaşte o coda la naraŃiune.R. ExplicaŃiile asupra stării în care se află ar putea constitui o bună prefaŃa pentru o relatare. care îi dezamăgeşte total: contrar presupunerilor acestora. Sub aparenŃa unei mişcări de Respingere a aprecierilor superlative ale celorlalŃi.] frumuseŃe de băiat! [.. cărora ii se solicită direct confirmarea.: Voinic bărbat!" — p. — G. 65) notează naratorul-autor. necunoscute interlocutorului („dacă a reuşit şi acuma" — p..: [. . dom'le" — p. nu este in nici un fel percepută de narator. DiplomaŃie. se deschide cu adverbul odaia. cind îŃi spui. 214). dar ceilalŃi consideră că tema 71 nu mai prezintă interes şi trec la preliminariile despărŃirii: „(Cei doi amici îl îmbrăŃişează rînd pe rînd şi-1 pupă cu multă căldură)" (p. iar a reuşi repetat nu are nici el un obiect precizat. contrapunînd imaginii fotografice realitatea.. 63. formulate de narator şi intensificate de „amici". şi să vezi ce e frumos. în acelaşi timp. care refuză să continue jocul (cf.. reflectă această deziluzie a receptorilor. „Şeful e familist?" — p. 65). Naratorul încearcă să continue povestirea. pentru că ele cuprind multe puncte obscure: şi adverbial face referire la întîmplări mai vechi. MiŃa şi „şeful" sînt fraŃi. Răspunsurile propriu-zise la cîteva dintre întrebările interlocutorilor („Şi o iubeşti?" — p. Aceştia întrerup relatarea. el converteşte o modalitate comparativă într-una de maximă intensificare (cf. Povestirea a doua. 65) şi-şi schimbă integral aprecierile anterioare asupra colocutorului (cf. 63. acŃiunea narată. cea mai închegată." — p. comentarii cu valoare evaluativă: „E lucru mare. apelînd în mod mecanic la formula â propos. 64. printre particularităŃile schiŃei. ambele componente rea-lizindu-se prin cooperarea eolociitorilor. e lucru mare! Mereu îl tachinează. Că Mandache evită să o discute ne-o arată şi graba cu care încearcă să deplaseze discuŃia spre sfera de preocupări a interlocutorului („de ce nu ne trimiŃi şi nouă acasă Moftul roman"e! — p.. nu merita să fie spusă şi ascultată. de remarcat indefinitele unul şi nişte). 64. care motivează şi dezvoltă afirmaŃiile. 64). Comentaiiul povestitorului. orientînd conversaŃia spre secŃiunea finală atunci cind..: Bărbat de zahăr4' — p. după părerea lor. mai ales.: E dulce.. împletirea strînsă dintre orientare şi evaluare in structura naraŃiunii. după prezentarea probelor: fotografiile („A: [. prin întrebări disjunctive..A. De notat. „Ce mai rîde MiŃa de el. povestitorul absolutizează calităŃile eroilor.: Minune!" — p. încercînd să clarifice măcar una dintre datele necunoscute din enunŃurile lui Mandache. Toasturile reprezintă comentariul „amicilor" la povestire. ca atare.: Straşnică. Comentariile evaluative avînd ca obiect personajele povestirii sînt.: A intrat în Piteşti... 63. 63. utilizat în mod curent ca marcă de început a unei naraŃiuni. Să-1 vezi cînd îşi pune şapca roşie. Spre deosebire de'TC. al căiui referent nu a fost menŃionat anterior („ăla e un ciufut" p. Şi totuşi Mandache este cel care.F.. bazată pe o interpretare falsă a datelor.. 62.. e comedie!" — p.. Partea fii ală a schiŃei. [. in prae-sentia: „Eşti mai dulce ca mierea" — p. 63 „A: [. o rezolvare nu este de aşteptat si. întrucît temele sînt total relegate între ele. în această schiŃă naratorul îşi asumă cu greu un asemenea rol. — A.] Ei? aşa e? — X. răspunsul acestuia — insuficient pentru a fi considerat drept mişcare propriu-zisă de Satisfacere. vs. nu prezintă nici un interes pentru receptori.] Cîte ceasuri ai? — N. provocat de felicitările „amicilor".. domnule! — G. 214).. Aşa cum este concepută povestirea. în final). 214. domnule. de obicei. 214). de altfel. 64) sînt urmate de povestiri succinte. folosind acelaşi procedeu ca la declanşarea ei: „A. Apoi în gară la noi.. aşa cam la o parte. in absentia: — „N. toate spaŃiile albe referitoare la eroi au fost completate. „Nu mai ai nici unăhaz" — p.dezvoltă prin amplificarea orientării 70 cu detalii solicitate de partenerii dornici să reconstituie portretele „eroilor". 65. care se aliniază ca receptor prin întrebarea „Cine e ciufut?" (p. nenea Mandache se arată la început foarte puŃin dispus să întreŃină o conversaŃie. întreaga povestire apare astfel ca lipsită de poantă şi.: Ce-Ńi pasă?" — p. Povestirile colaterale sînt precedate de secvenŃe care le prefaŃează incluzînd rezumatul şi. ăla este un deictic insuficient.: „Aş! poza e moft! s-o vezi în natură. Prima încercare de elicitare a povestirii eşuează deci. evaziv: „Nu-1 cunoşti! unul de la care vrem să cumpărăm nişte case" (p.— sugerează faptul că tema e neinteresantă. nu determină rezultatul scontat..] Aşa e? — G. după secvenŃa .] Frumoasă. 63. Straşnic. inadecvată situaŃional însă. Curios să afle deznodămîntul... La Piteşti stă treiştrei de minute" (p. dom-le! [. ea prezintă mărci clare ale integrării în conversaŃie. dar atitudinea lor ironică.. ReacŃia receptorilor sugerează intenŃia lor de a abandona acest rol. „dar ce fel de om e? în vîrstă?" — p. răspunsul care satisface această mişcare conversaŃională începe printr-o reluare: „Pe urmă s-a-mpăcatără" — p.: Trei fix. interlocutorul întrerupe relatarea partenerului prin întrebarea „Şi pe urmat". 64). că el se supără!" — p.] Cîte ceasuri ai? — N...

Mandache efectuează. 215). Ce dracu nu mai vine. De data aceasta." (p... 21G). 215)." (p. 216). în sfîrşit. dintr-o mişcare de Satisfacere a intervenŃiei anterioare şi una prin care se introduc elemente noi: Ofertă! „— Nu mai vine. comentariul. şi?. are funcŃie de insistenŃă. IniŃierea povestirii este realizată prin contrazicerea de către narator a unei opinii exprimate de interlocutor: „Daca întîrziază. prin dialog.. integrată povestirii de bază. 216). şi-1 aduce pe om cu vorba. Haz ar avea să-1 traducă 72 şi p-ăsta!. m-aş prinde că vine cu veste bună: parcă m-aş prinde că a reuşit. succesiunea secvenŃelor este cea obişnuită pentru naraŃiunea configurată prin dialog. „Se uită aşa nu ştiu cum.dialogată inserată în discuŃia iniŃială. Relatarea subordonată. Specifică pentru schiŃa în discuŃie este introducerea unei povestiri secundare — cu structură completă — care. Rezolvarea nefiind cunoscută.F. n-o cunoşti... — Ei! şi am trimis-o acuma pe soŃia mea" (p. Să ştii că dacă reuşim. ultimul enunŃ emis: „Ce bună treabă ar fi!" (p. Evaluarea este marcată prin elemente de intensificare. şi. într-o structură paralelă. domnule director. Să vezi.. 216).?» «Ai răbdare.. Receptorul întrerupe consideraŃiile celui pe eare-1 ascultă. aştept pe soŃia mea. care se autoselectează ca emiŃător. 214). .... şi iar se uită — e ceva de speriat. vezi că nu o cunoşti. şi iar se uită. domnule! are o diplomaŃie. rărnîi dumneata ca şef în biuroul du mi tale cu leafa respectivă»" — p.... evaluarea nu priveşte conŃinutul propriu-zis al relatării. punctînd secvenŃa finală...Ei.. Interesul receptorului pentru anumite aspecte ale relatării limitează libertatea naratorului în privinŃa desfăşurării firului epic.] şi eu. reia. tocma asia este un semn că are speranŃe să reuşească. . Ultimul procedeu motivează absenŃa din această secŃiune a alinierii partenerului ca receptor: povestirea poate fi considerată ca un răspuns înlîrziat la întrebarea „Nu cumva te-a suprimat şi pe dumneata?'' (p.. 216). prefaŃa naraŃiunii: „Nu.... e ceva de speriat. ca ilustrări ale aceleiaşi idei: calităŃile diplomatice ale soŃiei lui Mandache. am mare nerăbdare să văz daca a reuşit şi acuma. mărcile aparŃin clasei intensificatorilor: repetiŃii. „că ăla e un ciufut" — p. reuşiŃi!" (p... şi prin referirea la una dintre replicile anterioare ale acestuia: „Apoi. ceea ce urmează este o amplă secvenŃă de evaluare. îndeplineşte o certă funcŃie evaluaŃi vă. Satisfacerex + — Trebuie să vie [. care pun în relief punctul culminant (concedierea lui Mandache). combinată cu comentariul extern al naratorului: „Teribilă e. Ceea ce urmează este ultima componentă a povestirii realizate prin dialog. fiindcă s-a suprimat trei şefi de biurou. IntervenŃia interlocutorului. La ea nu merge aşa agalea. Punctul culminant: trimiterea soŃiei la tratativele pentru vînzarea casei." (p. ca şi în Cadou. printr-o întrebare. nu-i dau nici cinzeci de lei mai mult.. nu mai am ce zice: mă-nchin" (p.. 215. 214). Povestirea a doua satisface una dintre condiŃiile definitorii pentru relaŃia menŃionată: sursa şi relevanŃa ei se află în conversaŃia precedentă. 215). prefaŃa include şi rezumatul povestirii („La ea nu merge aşa agalea.. într-o formă concisă. 215).. Ca şi în schiŃa C. mai ales prin repetiŃie... frate... dar naratorul o reformulează ca pe o coda („Dar eu întreb: «Cu leafa redusă. declanşată de conversaŃia în curs. marcînd integrarea povestirii în conversaŃie. şi nu mai vine... domnule. Satisfacereă Ofertă. ci se referă la personajul principal: soŃia lui Mandache... cf. Zilele trecute — că tocmai mă-ntrebai adineaori dacă nu tn-a 73 suprimai şi pe mine — . 216). de asemenea. conversaŃia im-plicînd schimbul succesiv de replici pe tema şanselor de izbîndă ale MiŃei în tratativele pentru casă. interogaŃii: „Că hîr! că mir! nu se poate şi nu se poate! Ce fac eu?" (p.. şi iar cu vorba. nu ştiu de Ofertă. 214) şi .. implicit. Există şi aici mărci proprii ale evaluării. de obicei. — Să te-a uză Dumnezeu! fac cinste." (p. mişcarea de Satisfacere aşteptată. producînd povestirea... mai exact primele două componente ale acesteia: orientarea si complicarea. (de remarcat reluarea interjecŃiei.. zice directorul. Rezolvarea este anticipată de receptor („Şi nu te suprimă" — p. Ca si în cazul celeilalte tentative. care „glosează" afirmaŃia şefului („Care va să zică înaintat!.. calitatea de receptor al naraŃiunii care „pluteşte în aer": „Ce treabă?" (p. Mare nerăbdare am... 215). halal să-i fie!: (p.. 216). Teribilă nerăbdare am." — p. — Dacă reuşeşte ş-acuma. este prefaŃată deci de narator. Replicile de răspuns se compun.B... Satisfacere 3 — Ascultă-mă pe mine. constituită... merge iute/' — p.. oferă prilejul interlocutorului să-şi asume.. este delimitat de momentele anterioare printr-un procedeu care reflectă contribuŃia dialogului la conturarea povestirii. cele două povestiri se află într-o relaŃie tipică de serie.. merge iute. impunîndu-i ordonarea prezentării în funcŃie de propriile sale exigenŃe: . în esenŃă. prin care se efectuează tranziŃia spre situaŃia iniŃială. supunerea emiŃătorului la cerinŃele receptorului). 215). Dacă-1 traduce şi p-ăsta.. frate.

artificiu literar cunoscut. încheierea ei — ca şi declanşarea — este adusă tot de Ioanide. 64. prin solicitarea unor informaŃii suplimentare („Dar Betty asta cine era? -— p.. 1. In acelaşi timp. Complicarea naraŃiunii presupune. capătă. mi-ai făcut un istoric succint şi o topografie sumară cu care sper că pot descifra hîrtiile scrinului meu" (p. însumarea unor secvenŃe narative delimitate de intervenŃiile lui Ioanide. Prima replică a doamnei Farfara: .Ei bravos! [. de asemenea. sub 1. cum zici dumneata" — p.. este pretextul folosit de] autor pentru a ne transmite informaŃii despre Caty Zănoagă. Gigi Ciocîrlan. 61. referentul replicii este considerat a aparŃine fondului de presupoziŃii comune celor doi colocutori. 62). ca să zic aşa. dar şi de solicitările lui Ioanide. caracteristică structurii compoziŃionale a romanului. supra. exprimînd concluzia întrevederii. Scrinul negru (p. Este un caz tipic de povestire realizată prin cooperarea unor personaje concepute în ipostaza de interlocutori. iPovestirea spusă de madam Farfara." (p. întrebarea funcŃionează implicit ca declanşator al naraŃiunii şi marchează. 67) sau încearcă să stimuleze continuarea relatării. face să apară normală construcŃia segmentată a diverselor componente ale naraŃiunii. „într-un euvînt. Comentarea unor fotografii înfăŃişînd imagini familiare unor personaje. dar necunoscute altora. 62). ipochimenul (=Nicu Zănoagă) pare un băcan subŃire" — p. nespunînd un cuvînt care să nu fie perfect banal. Orientarea precedă rezumatul: doamna Farfara dă mai întîi informaŃiile despre personaj solicitate („Caty Zănoagă. Rezolvarea se constituie pe baza dialogului dintre Mandache şi soŃia lui. convins prin mijloacele diplomatice ale MiŃei. creează posibilitatea încheierii povestirii de bază.. 217) Comentariul ocazionat de povestire se reduce la o replică aparŃinînd celui care relatează această conversaŃie: „Nu Ńi-am spus eu.Asta-i Caty cînd era mică" (p. prin mijloace variate. avînd aspectul unor istantanee.] . într-o formulă rezumativă şi evaluativă: „Iubită madam Farfara. stă sub semnul acestei afirmaŃii. relevînd faptul că ipoteza prietenei sale este falsă. naraŃiunea nu are o rezolvare pro-priu-zisă. folosit de autor — cu scene semnificative. Interlocutorul punctează prin formulări evaluative fizionomia personajelor la care se referă doamna Farfara („A fost «şarmantă».. G. în cazul de faŃă. îi conferă o astfel de valoare.. care îşi declină condiŃia de receptor. 66) etc. „După figură. indiferent de perspectiva din care se fac refe75 ririle. Ca atare. Nu este vorba despre o acŃiune care să evolueze. să trimită gratis familiei „Moftul român". tot ceea ce se leagă în roman de Caty. Această particularitate de declanşare are ca rezultat inversarea unor componente ale naraŃiunii. schimbul verbal are structura Ofertă -> Satisfacere: „ — L-ai tradus? [.2)..] Un fel de bonhomme placid şi cu rîs important. 62—68) comstituie o modalitate — diferită de aceea „clasică" din cap. De altfel. nene Man74 dache?" (p. „L-am cunoscut puŃin [. iniŃiat de soŃ. Pluralitatea structurilor epice şi a planurilor temporale. nevasta colonelului Re mus Gavrilcea.. Personajele sînt introduse treptat în scenă. nu ştii? A murit zilele trecute" — p. fostă madam Ciocîrlan. Elicitînd informaŃii despre Caty. Punctul de vedere exprimat de madam Farfara este deci. 61). 62—68) Ca şi povestirea rituală (cf." — p. ci recompozabilă din fragmente. de prezentare a „eroilor". valoarea unei modalităŃi de evaluare. întrebarea lui Ioanide („Care Caty?"— p.Cu cinci mii! . ci despre schiŃe de portret conturate prin alternarea unor unităŃi descriptive — a căror prezenŃă se justifică prin pretextul contemplării unor fotografii vechi. coda: „traducerea" receptorului povestirii. domnul Nicu al dumitale era un parvenit cu instinct" — p. povestirea realizată în conversaŃie poate îndeplini o funcŃie precisă la nivelul sistemului narativ complex al unui roman. Structurată nu sub forma un îi bloc narativ. foarte boieros.3. I: prezentarea personajelor de către naratorul-autor — de realizare a orientării naraŃiunii de bază. într-o formulare menită să dirijeze receptarea semnificaŃia tuturor relatărilor sale ulterioare: „Caty a fost. plasează personajul într-un anumit univers social şi îi schiŃează profilul moral. istorisirea este alimentată de „verva narativă a doamnei Farfara" (p.Cu. 68). o femeie plină de temperament" (p. angajarea lui Ioanide ca receptor. 217). »u are pentru acest personaj valoarea de prefaŃă a unei povestiri. De remarcat faptul că acesta este singurul moment al conversaŃiei în care se foloseşte o formulă de . inclusiv a orientării.ApariŃia celui de al treilea personaj. Călinescu. După care. 63. Relatările doamnei Valsamaki-Farfara în dialogul cu Ioanide de la începutul cap. 62). încolo.. III al romanului (p. 62) şi apoi prezintă.] . „De cine vorbeşti?" — p. 65.. în fond. oferind date genealogice comentate despre Caty şi primul ei soŃ.2. sumar reconstituite. punctul de vedere al autorului. MiŃa.

în cazul actelor structurate în cupluri: promisiuni sau refuz la solicitări. formule de adresare şi de încheiere. de tipul aşa-numitelor fumblings: formule care exprimă orientarea locutorului spre mesaj (ca să zic aşa — p. Literatura ne oferă două mari tipuri de scrisori: cele al căror autor declarat este scriitorul şi cele schimbate . unde intervine dependenŃa — mimată de autor — faŃă de centrele de interes ale colocutorilor. 68.) Deşi relaŃia dintre Ioanide şi madam Farfara nu este de acest tip. scrisorile literare au altă finalitate şi relevanŃă decît cele reale. scurte paranteze în cadrul naraŃiunii în curs. prin anumite caracteristici. — libertatea cu care scriitorul manevrează unităŃile de bază ale structurii narative.4. rolul de E şi R. Scrisorile sînt concepute. De aceea. drept un mijloc de „a vorbi" cu un interlocutor aflat la distanŃă. alternativ. dar. 1. Aspectul de conversaŃie este subliniat şi prin prezenŃa unor secvenŃe de inserŃie. îşi oferă concursul şi în continuare (cf. exprimă mulŃumiri lui B pentru cooperare. ci şi înŃelegerea esenŃei personajelor care îşi asumă funcŃia de a nara: natura şi distribuŃia concentrată sau dispersată a elementelor de evaluare dau o anumită coloratură celor relatate.). al cărui alter ego este Ioanide).ă) Chiar dacă împrumută — într-o proporŃie variabilă — mărci formale 77 i de tip epistolar (cel mai adesea. 62.) sau spre interlocutor (nu ştii?— p. 65). îl caracterizează într-un anume fel pe narator. în care colocutorii se referă la propria lor stare („— Ascultă. 62. Cred că ştii — p. 67). în acelaşi timp. de obicei aflat într-o poziŃie inferioară. B. elemente fatice etc). n-a ajuns mare lucru. PrezenŃa formulei funcŃionează ca semnal demarcativ al secŃiunii finale a conversaŃiei. 61). de exemplu: „Frate-său Alee. încerc să-mi ascund urîŃenia cu duhul" — p. ci şi conŃinutul comunicării şi posibilităŃile de reacŃie a R. unităŃi de conŃinut a căror importanŃă şi ordonare variază de la un text la altul. am adăuga. O funcŃie similară îndeplinesc şi alte elemente. desemnarea explicită a interlocutorului. de obicei avînd o poziŃie superioară. în mod necesar. altfel spus diversitatea modalităŃilor de încastrare a naraŃiunii în structuri dialogale. în mod curent. SCRISOAREA LITERARĂ CA ACT PARTICULAR DE COMUNICARE. Deosebirile privesc nu numai canalul prin intermediul căruia E şi R sînt puşi în contact. nu este legată numai de tendinŃa firească a oricărui autor de a varia formele organizării epice. L-ai văzut ieri" — p.adresare.1. Fiecare corespondent îndeplineşte. 65 etc. scuze. aceste texte se apropie de cele orale. CoincidenŃa componentei finale a procesului povestirii: referirea receptorului la cele prezentate de interlocutorul său. care orientează nu numai decodajul semnificaŃiilor contextuale. îŃi stau la dispoziŃie" — p. „Cînd ai vreo dificultate. Acum vinde pe la Talcioc. cu ultima secŃiune din structura oricărei conversaŃii este unul dintre mijloacele de integrare a povestirii într-o structură conversaŃională. mai ales în cazul povestirilor segmentate. Obligativitatea răspunsului creează ocazia de a reveni asupra unor afirmaŃii. Sa na-mi pierd firul — p. ce trist eşti! De ce eşti aşa trist? "— p. fie emiterea enunŃului pereche. acceptarea sau respingerea scuzelor şi a mulŃumirilor etc. prin natura actelor verbale pe care le includ. care are structura specifică pentru întîlnirile cu caracter oficial (formal). presupun un răspuns din partea acestuia (fie simpla confirmare a recepŃionarii celor comunicate. Scrisorile reale transmit informaŃii. ci poate deveni şi un mijloc de a defini natura comunităŃii care constituie lumea ficŃională a creaŃiei sale. ObservaŃii finale Comentariile realizate pun în evidenŃă cîteva trăsături specifice povestirii ca formă de relatare inclusă în Ńesătura unor texte literare: — diversitatea situaŃiilor imaginate şi a elementelor care funcŃionează ca declanşatori ai povestirii. La acestea se adaugă prezenŃa unor procedeuri conversaŃionale specifice. Preliminarii. mulŃumiri etc. cu precizări şi corectări.„ — Madam Farfara. nici datele referitoare la autor însuşi. care a făcut 76 medicina. — rolul deosebit al structurii evaluative. ai rămas tot tînără la spirit. Modul în care se stabileşte şi se manifestăă relaŃia E—R prezintă aspecte particulare în cazul scrisorilor literare. între două persoane cu statut inegal: A. — Acum că nu mai ajută să dau cu pudră şi cu rouge. schimbul verbal în doi ne-presupunînd. 63. După cum şi preferinŃa pentru unul dintre cele două tipuri fundamentale de povestiri: compacte sau segmentate. LECTURĂ REALĂ —LECTURĂ FICTIVĂ 2. 2. comportarea arhitectului nu contrazice celelalte date ale personalităŃii sale creionate de scriitor (şi. cum ar fi situarea informaŃiilor noi prin referirea la personaje şi întîmplări care aparŃin fondului de date posedat în comun (vezi. toate cu directă relevanŃă pentru destinatar şi. procedee de implicare a R. solicitări.

232) sau a unor formule care anticipează obiectul unei corespondenŃe ulterioare („Cu altă scrisoare îŃi voi spune ceva şi de scriitorii vechi" — p. 213. Scrisorile adresate de î. prin folosirea persoanei a Ii-a sg. cu propunerea ca să începem între noi o corespondenŃă menită de a continua convorbirile noastre şi să le publicăm într-o foaie literară. 115). 470). amice. pentru plăcerea noastră intimă. 242. 224) sînt elemente de detaliu comune cu scrisorile. niciodată indicat. literatura epistolară fiind foarte gustată în epocă. Scrisorile sînt publicate. într-o anumită măsură.2. Un răspuns propriu-zis nu este cu putinŃă. 2. sub aparenŃa corespondenŃei cu caracter personal. Pentru ce Ńiganii nu sînt români. ceea ce ne-am povestit într-astă-seară. înainte de a urmări în detaliu. v. 284) —. de obicei. reprezentate într-o anumită creaŃie). M-am măgulit totodată cu slaba sperare că acea corespondenŃă va fi bine primită de unii din compatrioŃi care binevoiesc a recunoaşte puŃine merite predecesorilor şi ceva mărire evenimentelor petrecute 79 înainte de venirea lor pe lumea (Alecsandri. Acest fapt trădează esenŃa de naraŃiune literară a textelor reunite sub titlul Negrii pe alb. ci în interiorul textului („prietine" — p. aceste compuneri se adresează unui cerc foarte larg de receptori. Scrisorile aparŃinînd autorului prezintă o mare diversitate structurală. concepute în vederea publicării. pe Alecsandri. Un poet necunoscut etc). aparenŃa creată este aceea a unei confesiuni acceptate.. ci — ca pentru orice specie literară — practic nelimitată. ci una multiplă. nu au formule de început.1. în cazul scrisorilor atribuite personajelor.2.. sub formă de epistole intime. Pe de altă parte.] o împărtăşesc d-tale" — p. cît şi în plan fictiv (în interiorul lumii imaginare. alternează în text are ca efect reducerea distanŃei dintre E şi R. considerăm necesar să precizăm că relevanŃa nici unuia dintre aceste tipuri nu este personală. Lectura reală. ci titlu. formulele finale („Adio" — p. acreditată de literatura occidentală a secolului al XVIII-lea. Modul specific în care persoana I şi a Ii-a sg. Alecsandri. în mod necesar. şi. de asemenea. „Sănătate" — p. folosirea unor construcŃii care se referă la acŃiunea transmiterii unor informaŃii („Ideea acestui june [. Scrisori la un prieten. realizabilă. efectuată de cititori. a pronumelor şi a unor verbe care exprimă ideea existenŃei unui fond comun de informaŃii şi de experienŃe între emiŃător şi destinatar („Ştii că în anul 1821 a izbucnit revoluŃia Greciei" — p. de altfel. care presupune o dublă serie de abateri: de la normele scrisorii propriu-zise şi de la normele schiŃei sau ale povestirii. Statutul lor este totuşi diferit. care constituie însă abateri de la caracteristicile povestirii în proză. 281) sau previn eventuale neînŃelegeri („Să nu socoti însă că eu. „îŃi aduci aminte de copilăria noastră" — p. „Trebuia să ştii ['afli'] că vecinul meu. Nu este vorba numai despre faptul că destinatarul scrisorilor lui Ghica este o persoană reală. 216. integra ti ve. Istoria unei plăcinte. Ghica. în care relatarea propriu-zisă alternează cu diverse forme ale reprezentării 78 In stil direct (vezi. Dialogul sau povestirea în povestire.2. O mărturisesc ambii: V. 232). de altfel. scrisorile literare presupun nu lectura unică. sau formulele greceşti:" e'p'pcoao — p. 232. C. de fapt. îndepărtează structura textului de cea a scrisorilor./'— p. fiziologii sau schiŃe de moravuri. mai rar prin formule de adresare — plasate nu la începutul. în Introducerea la volumul publicat de prietenul său în 1884: „Această idee m-a îndreptat către tine. funcŃiile şi semnificaŃiile pe care le au. şi I. O lectură în plan fictiv nu poate fi imaginată. a destinatarului. de vreme ce destinatarul lor este total necunoscut. al cărui nume nu este. nu expediate. atît în plan real (de către cititori). despreŃuiesc bucatele astea naŃionale" — p.între personaje. aşa cum sînt redactate. în Negrii pe alb. p. sociale şi morale consemnate). dovedeşte numai conformarea autorului la preferinŃele cititorilor. nu ar putea primi ca răspuns decît cel mult un text critic (de exprimare a acordului sau a dezacordului faŃă de observaŃiile psihologice. Dubla serie de abateri are ca rezultat texte mixte ca structură. 230. 216. de exemplu. pe baza cîtorva exemple ilustrative. Negruzzi. ne apare drept singura posibilă. p. PrezenŃa unor mărci formale de scrisoare. întrucît nu cuprind date referitoare direct la destinatar. 214). supra — că. implicarea destinatarului. autorul recunoaşte explicit — ca şi Alecsandri. Un proŃes la 1826. poate că unele din istorioarele noastre ar interesa pe unii dintr-acei care n-au trăit p-acele vremii" (Ghica. în propria lui Introductiune: „De ce nu neam scrie unul altuia. 2. Cele mai multe dintre „scrisorile" lui Negruzzi sînt. 2. şi latineşti: Vale e me ama — p. dar unitare ca finalitate. Negruzzi adoptă o formă convenŃională de expresie. patriot. de acele al scrisorilor lui C..2. Destinatarul specificat al scrisorilor lui Ghica se află însă într-o situaŃie neobişnuită pentru corespondenta . individuală. Alecsandri au fost. datarea. care îl include. Ghica lui V. 259. Ca atare. rezultat al unei atitudini similare cu cea care generează manifestările aşa-nu-mitei politeŃi pozitive. „domnul meu" — p. xatps — p.

p. pentru că menŃinerea procedeelor vorbirii adresate (vocative: „amice" — p. abstract vs. autorul trece în mod firesc de la stilul scriptic la 6 — C-da 1354 81 cel oral (cf. în Introducerea sa. Deosebirile de decodaj între Alecsandri şi ceilalŃi cititori sînt legate de natura informaŃiilor care constituie fondul posedat în comun cu scriitorul. 269) sau oprirea flotilei lui Saltafero. producŃia lui de scrisori literare fiind mult mai săracă. 260). în aceste condiŃii. a unei cozerii intime. „amice autorule" — p.. p. p. „o. în mod deliberat. „Ce stăm de ne mai gîndim. discută aspecte fără nici o legătură cu tema propusă (vezi. sînt date cu o mare valoare de generalitate. 125. Ghica. dar adesea ea nu are o relevanŃă directă. a relevanŃei şi a manierei sînt încălcate. formulări ca: „Dar ce făcui. p.. 473. verificabilă sau nu. „Dar şi aici mi-e teamă că o să te superi" — p. neavînd nici o legătură cu cele relatate de acesta. dar. Scriitorul se îndepărtează de formula epistolară. ea nu putea avea aceeaşi amploare şi profunzime ca pentru Alecsandri. împărtăşindu-i prietenului său C. 471 — 473. Alecsandri propune prietenului său teme de corespondenŃă. CerinŃele pe care le impun maximi cantităŃii. de această dată. 125. vezi de exemplu: „Dacă cumva acum te simŃi cam obosit de lunga digresiune zoologico-filologică prin care am răzbunat de nepăsarea ta pe . schiŃe de portret etc). corespondenŃă în care ne-am ferit de orice invective. Cornescu impresiile şi opiniile.. aşa cum se menŃionează în subtitlu. 219) oferă posibilitatea de a prezenta informaŃii savante şi comentarii rafinate nu într-o manieră rece şi impersonală. pentru acesta. nu renunŃă la ea (vezi..S. De altfel. tntrucît autorul şi-a făcut din respectarea adevărului o profesiune de credinŃă explicit formulată:. publicului. Vasile Porojan sau Plinea amară a exilului — scrisoare publicată postum — nu reprezintă răspunsuri la vreuna dintre scrisorile lui Ghica. cap.curentă: în majoritatea cazurilor. 2." — p.3. ci sub forma agreabilă. 131. Textul nu sugerează nici o posibilitate de lectură în planul ficŃiunii. Chiar dacă o confruntare a datelor din scrisori cu constatări şi cunoştinŃe proprii era posibilă pentru mulŃi contemporani. lucrarea se abate de la normele comunicării de informaŃii în formă epistolară. 115). de moravuri. Nu numai că informaŃia vehiculată de scrisorile lui Ghica nu este nouă pentru Alecsandri. vocabularul tehnic.. sau implicarea destinatarului prin folosirea persoanei a Ii-a a pronumelor şi verbelor: „Pentru atîta încredere. amicee? Hai să căutăm a prinde turdi . Pentru cititorul modern. contemporan 80 sau nu cu autorul. dispunem astfel de versiuni narative ale aceloraşi fapte. — p. Ceea ce apare pentru public drept simplă „istorisire".. Ghica." — Alecsandri. o funcŃie afectivă. 132. în egală măsură. „Ştii. Spune tu ce vei voi . vai de minei" — p. 125. prezenŃa titlului) — arată că aspectul de epistolă al textelor lui Ghica Ńine de o simplă convenŃie literară. — p. iscusite vînătorule" — p. 477). Oricum. un răspuns în sensul corespondenŃei curente era greu de aşteptat. perioada amplă. cu caracter orientativ (tablouri de epocă. 219. frate.. între altele. de exemplu. puternic colorată afectiv (cf. aparŃinînd celor doi corespondenŃi." — p. el este în posesia datelor transmise. Nu numai prin faptul că tratează în detaliu o temă teoretică. Găsim aici anticipate — cu suficiente detalii — întîmplări care vor constitui episoade din scrisorile lui Ghica. Cf. o „epistolă scrisă cu ghid să fie precuvîntare la cartea Manualul vînă-torului. p. lupta marinarilor. „Oare nu ştiai sau că ai uitat .. cererea adresată lui Ghica sub forma: „împrospătează în minte-mi un alt tablou .. de exemplu. iar expunerea este prin excelenŃă digresivă şi lipsită de un criteriu ordonator. şi prezenŃa unui P. în scrisoarea publicată ca Introducere la volumul lui Ghica apărut în 1884. presupunînd un decodaj diferenŃiat al semnificaŃiilor: cea realizată de Alecsandri şi cea realizată de oricare alt cititor. compuse cu „complicitatea" destinatarului şi adresate. Alecsandri nu s-a conformat sugestiei făcute lui Ghica. personală. fără însă a ne abate niciodată a spune adevărul" (Ghica. demn de încredere. dar şi prin structură. VI. Şi Pseudo-kinegetikos este. 125. 205... şi nu un statut de simplu procedeu.. 135. printre altele. Toate abaterile de la normele corespondenŃei — inclusiv cele referitoare la formă. căci textul depăşeşte cu mult dimensiunile posibile ale unei scrisori reale. datată decembrie 1883. Formele de implicare a destinatarului — similare cu acelea semnalate la Negruzzi — au. este pentru Alecsandri rememorarea unor trăiri comune sau anterior împărtăşite... semnalate şi la Negruzzi (vezi. Pentru împletirea stilurilor. 245 — 248). Implicarea unui destinatar real schimbă însă modul de funcŃionare a relaŃiei autor — cititor.2. pregnantă este valoarea de document de epocă. în funcŃie de distanŃa în timp faŃă de evenimente. există însă două tipuri de lectură reală. venită să-i răscoale pe locuitorii insulei Samos împotriva sultanului (Alecsandri. nu am cum să-/z mulŃumesc" — p. francezi cu piraŃii greci (Alecsandri. paragraful „Duşmănia literară sau efecte intuitive şi anachronistice ale Chambertinului de la Cafe-Anglais asupra poeziei române"). Scrisorile lui sînt fragmente memorialistice. deci cu altă finalitate decît cea obişnuită. c-au ajuns băieŃii sa te dea de primejdie" — p. p.

Doamne fereşte!. De altfel. de asemenea. 133. rolul pasajelor redactate m formă epistolară este acela de a furniza informaŃia narativă sau orientativă necesară. O asemenea strategie îi permite să treacă. alternînd atitudinea prevenitoare. deci o a dona încălcare a maximei calităŃii. el se preface a fi călăuzit în structurarea textului exclusiv de reacŃiile presupuse ale prietenului său. indivizi. adică să-Ńi fac cîteva întrebări. Scriitorul neagă orice relaŃie cu manualul („. invocînd elemente ale unui „teritoriu" comun („Negreşit că tu. 121). precum încă nu este prin putinŃă ca să nu fi văzut şi să nu fi admirat cerbi şi cîni zugrăviŃi de Landseer" P' în realitate raportarea la destinatar funcŃionează ca mijloc de justificare" a scriitorului faŃă de oricare cititor pentru aparenta lipsa de ordine a expunerii sale.pe care ii cunoaşte'-.reŃinem aici Infamie. cînd se străduieşte să-i cîştige acordul. Din punctul de vedere al raportului scriitorcititor. care trebuia să-i rămînă necunoscut. în afara aceleia de a-i fi oferit sugestia unei lucrări independente („un volum osebit" — p. ca şi mine. presupunînd ca momentcheie lectura unor scrisori care au alt destinatar. prin falsa caracterizare a eroului. Cornescu. prefaŃată printr-o epistolă către C. vei fi văzut adesea în treacăt gravuri de ale lui Ridinger. 121). sînt implicate însă două posibilităŃi de lectură reală: lectura efectuată de Cornescu. destinatarul epistolei-eseu.sturzi. zău. din perspectiva unui narator-personaj. Victimă a unei grosolane mistificări . Se poate adăuga.este dirijata tot de compararea lecturilor fictive. ea este un aspect total nesemnificativ în cel de-al doilea. introducînd situaŃia lecturilor) fictive. la rîndul ei. Prima pare a fi singura pe care scriitorul o are în vedere. Deşi autorii se află în relaŃii de diverse tipuri cu destinatarul (cf.1 IL Câragiale a apelat adesea la acest procedeu. 188). exprimarea unui punct de vedere diferit asupra anumitor probleme — p. Pseudo-kinegetikos nu are nici trăsăturile unei „precuvîntări". 122). nesinceritatea „amicului ŃaŃa de cel care îi solicita un serviciu sugerînd posibila încercare de inducere in eroare a destinatarului scrisorii. 6e 83 în Dascăl prost. ambele lecturi fictive apar ca anterioare momentului relatării si. 139). Datele situaŃiilor concrete de comunicare sint \n\nfTmie. vă dau pace şi Ńie. precum ai văzut la Luvru tabeluri vînătoreşti de Oudry şi de Desportes. Scrisoarea nu mai ajunge la destinatar. naratorul-personaj citeşte. 121). schiŃele menŃionate iau forma relatam unor experienŃe proprii. răsunete şi emoŃiuni vînătoreşti" — p. pe cocoşaii şi pe grauri.3. cîteva scrisori. în cuprinsul textului există totuşi referiri la manualul lui Cornescu. dar Ńie citind!!!" — p. Nu există elemente care să sugereze o lectură în plan fictiv. cu ochii. Prima lectura fictivă a scrisorii se dovedeşte deci a fi fost trucata.autorul scrisorii îi „citeşte" o versiune favorabila a aceste-EtransiniŃătorul ia cunoştinŃă absolut întîmplător de conŃinutul real'al mesajului. şi cea aparŃinînd cititorilor obişnuiŃi. Redactate la persoana I. în care se menŃionează că autorul Manualului vină-torului a renunŃat la intenŃia de a-i cere lui Odobescu să-i prezinte cartea. care îl implică direct. redactate însă într-o formă apropiată de aceea specifică recenziilor (semnalarea unor omisiuni — p. în planul ficŃiunii. apoi tot mai iartă-mă să adaog vreo două-trei cuvinte în materii analoage. Pseudo-kinegetikos prezintă asemănări cu scrisorile lui Ghica. nici chiar eu însumi să-1 arunc în spinarea Manualului tău" — p. Altfel spus. desigur. şi apoi. ele definesc un anumit orizont social şi schiŃează un sistem specific de relaŃii între. fără dificultate. un eseu consacrat vînătorii („m-am apucat să colind răstimpii şi spaŃiile.. jîă:o« tnt Atitudinea cititorului real ca şi a „Mctimei" . că raportarea la Manualul vînătorului diferenŃiază lectura Im Cornescu de aceea a celorlalŃi cititori: factor esenŃial de orientare a decodajului m primul caz. cu auzul şi cu inima. naratorul-personaj face oficiul de transmitere a unei scrisori de recomandare. 145 etc). destinatarii şi lectorii scrisorilor se configurează într-un mod original. neobişnuita epistolă este. nu mai cutez. cu permisiunea destinatarului. şi varietatea formulelor iniŃiale de adresare: „Iubite domnule . căutînd. raporturile'dintre autorii. („Mai apoi Ńi-ai luat seama şi m-ai scutit de această măgulitoare sarcină" — p. o singura lectura fictiva este corectă: aceea realizată accidental de erou. Deşi tehnica naratorului este de a recompune pas cu pas faptele fără a anticipa în vreun fel dezncdămîntul . scri-sorieschimbate între personaje multiplica posibili a-ile de lectură. dascăl prăsişi Antologic-. preŃinsul „amic încâlcind flagrant maxima calităŃii. de la un subiect la altul sau să detalieze o temă. solicitarea unor explicaŃii suplimentare — p. lecturii reale. motivată prin cerinŃele politeŃii negative. Din perspectiva relaŃiei autor-cititor.. e3 Spre deosebire de tipul de scrisori discutat pînă acum. 2. privelişti. şi neamului păsăresc" — p. autorul cînd se autoflagelează pentru anticipata plictiseală pe care i-ar produce-o destinatarului („Mi s-a urît mie scriind. în cîteva dintre'schiŃele sale . cu aceea determinată de exigenŃele politeŃii pozitive. 82 ha chiar de Wouwerman şi de Snyders. Supunîndu-se convenŃiilor genului epistolar. 139—140.

introduce sugestia cîtorva lecturi fictive. dar se implică în desfăşurarea faptelor prezentate. adresate Emiliei. ele conturează cu maximă veridicitate un tip uman: autorul de anonime. aceleaşi" — p. Impresia creată de scriitor cu ajutorul mijloacelor de actualizare epică (povestirea la prezent.3. Dacă în cele două schiŃe comentate scrisorile sînt factorul care declanşează conflictul. scrisorile au fost mai întîi parcurse de destinatari şi apoi de persoane străine: colecŃionarul. 2. conform indicaŃiilor colecŃionarului. ci şi destinatarii textelor. sursă principală de informaŃie orientativă.„cheie" din scrisori. Copiate selectiv. 269).Pricupescu" — p. care vorbeşte în numele său. în fond. nu este.. cît şi lectura reală presupun o perspectivă comuna: cea a individului care citeşte scrisorile unor necunoscuŃi. punerea în paralel a scrisorilor adresate unei viitoare soacre şi viitorului ei ginere sau a scrisorilor adresate unui soŃ şi soŃiei acestuia. 269). jurnalul şi intervenŃii ale autorului. Prima lectură fictivă — cea a destinatarului — este implicată de faptul că acesta găseşte semnificative. ca formulă epică. toate scrisorile sînt acte de solicitare. Relatările autorului — care iau forma notelor de subsol şi a unui epilog însoŃit de . „Mînă.) este că a doua lectură fictivă — a naratorului —. în realitate. pe acelaşi fel de hîrtie şi cu aceeaşi cerneală. ceea ce le apropie este lipsa de interes — „mimată" sau autentică — pentru informaŃii în sine. celelalte respectă tiparul scrisorilor propriu-zise. O structură interesantă. 270. introducerea unor pasaje de monolog interior etc. Exterioară intrigii propriu-zise." (p. 484. reprezintă un test de sinceritate la care este supus destinatarul. se produce concomitent cu cea reală. Se poate presupune că. 483. are romanul lui Camil Petrescu Patul lui Procust. sugera cu anticipaŃie un răspuns negativ la cererile adresate. Romanul combină trei forme de relatare la persoana I: scrisoarea.. 483). ştampilă. care precedă succesiunea textelor). Ca şi cititorul adevărat. de fapt. şi ale lui G. singurul capabil să efectueze rapid „o bună selecŃie din atîtea pachete" (p. Dem. 270. de sugerare a unei atitudini menite să ofere repere pentru toate lecturile ulterioare. în intenŃia de a valida portretul conturat anterior al eroului său. Tehnica romanului modern a acreditat scrisoarea ca modalitate posibilă de depăşire a condiŃiei omnisciente a naratorului. în schiŃă. Caracteristica de bază a anonimelor: încălcarea maximei calităŃii. scrisorile sînt destinate direct cititorului. chiar procedeul pe baza căruia este construită schiŃa: pretenŃia că este vorba despre scrisori aparŃinînd unui colecŃionar. Cele dintîi sînt mai apropiate. în aceste condiŃii. Succintul preambul epic. dacă avem în vedere relaŃia scriitor-cititor. nu numai sub raportul perspectivei relatării. destinate autorului şi compuse la cererea acestuia. cerneală. ca expresie a acordului cu punctul de vedere pe care îl susŃin şi deci a dezacordului faŃă de atitudinea profesorului. Atît lectura fictivă a naratorului. ci şi sub acela al mijloacelor textuale de multiplicare a „punctelor de vedere" asupra aceluiaşi nucleu — relativ circumscris — de întîmplări. care le anulează orice valoare informaŃională. 271). care a ajuns de la o vreme nesuferit . care au în vedere statutul oficial de profesor al acestuia. cocoşelule moŃat" — p. îndeplinind şi o funcŃie evaluaŃi vă.. fiindcă declaraŃia care însoŃeşte oferirea scrisorilor spre lectură: „UfI să mă văz odată scăpat de canonul ăsta. se întemeiază pe exploatarea maximei calităŃii. de jurnal.2. în schiŃa Antologie — lipsită de o tramă epică propriu-zisă — funcŃia scrisorilor este similară cu aceea a fiziologiilor lui Negruzzi redactate în formă epistolară. hîrtie. care nu au alt rol decît pe acela de a crea pretextul prezentării scrisorilor. „Amice Pricupescule" — p. şi interjecŃia cu valoare deictică „Iată" — p. 485). printr-un artificiu epic. deci în construcŃia ficŃională (cf. determinînd astfel implicit interesul naraŃiunilor. în jurnalul lui Fred Vasilescu. De fapt. „Dragă Bică. redactat în aceeaşi formă a relatării unei experienŃe personale. decît o provocare din partea scriitorului . SecvenŃa care încheie schiŃa: discuŃia dintre cele două personaje. în situaŃia dată. dornic să transcrie cîteva mostre. cu precizarea că fiecare dintre aceste cupluri epistolare este „opera" aceluiaşi autor („De aceeaşi mînă. această lectură constituie o presupoziŃie care motivează întreaga relatare. Forma testului: reluarea unor pasaje . Create după un principiu mimetic. care foloseşte această modalitate de dirijare a lecturii reale. cu aceeaşi dată pe ştampila poştei" — p. dar sînt incluse. textele puse la dispoziŃia prietenului său. ajunse în posesia unui colecŃionar de anonime. naratorul pare a acorda atenŃie detaliilor numai în măsura în care acestea oferă posibilitatea unor deducŃii asupra biografiei si a caracterului corespondenŃilor. şi naratorulpersonaj. necunoscuŃi nu sînt numai autorii. La-dima. este pusă în evidenŃă de Caragiale prin procedee diverse: menŃionarea explicită a faptului că sub semnătura „cîŃiva admiratori de odinioară" se ascundea. Planul lecturii reale este astfel implicat în structura textului. schiŃa nu are în vedere decît această ultimă 84 lectură. Există două serii de scrisori: ale doamnei T. „o veche prietenă" (p. al cărui profil social şi moral se recompune în detaliu prin însumarea elementelor relevate de scrisori.

. ca şi acum aproape. E tibloul despre care Ńi-am spus că l-am primit dar de ziua mea'[. de asemenea.])" — p. mai cu seamă prin invocarea unui fond comun de informaŃii 5 experienŃe („Mustrările <l~tale sînt fără utilitate" . 294. 312) si prin menŃiuni asupra actului de a coresponda („altă dată am să-Ńi scriu mai mult" . a» un statut diferit faŃă de acelea ale lui G.. întîia noapte de război etc). şi jurnalul lui Fred Vasilescu. vorbind exclusiv în numele său ca autor al cărŃii: „E de prisos să mai atragem luarea-aminte că tot romanul acesta e o ficŃiune pură.. Referirea din textul doamnei T. 305. unde surprinde (vezi. „Să-Ńi mai scriu despre D.' łi-aiH spus..p. de remarcat semnalarea „abaterii" de la normă prin introducerea întregului pasaj între paranteze). Prin urmare.]. în plus. care deschide cartea. De aici prezenŃa unor forme de implicare a destinatarului.. „mi se pare ca te-am întrebat şi pe d-ta despre el" .p. 295).. accentuat şi de prezentarea întîmplărilor în succesiunea lor cronologică. a unor scrisori „într-o revistă puŃin răspîndită'" şi o a doua lectură fictiva: a criticilor („buna înŃelegere pe care le-au arătat-o ciŃiva critici p. „şi-mi era ciudă pe d-ta ca ai refuzat să vii s-o asculŃi. Cititorul ia cunoştinŃă numai de textele se-leciate în prealabil de autorul-destinatar. Ultima noapte de dragoste. vezi şi nota din subsol. 434).. „s-a mai urcat în compartimentul nostru un domn care Ńi-e prieten şi dumitale . flagrantă în primul caz. doua categorii de cai" . Să nu uităm că.p. tolerabilă în cel de al doilea. încercînd să-1 determine pe Fred Vasilescu să aştearnă pe hîrtie cele petrecute „într-o după amiază de august". Ştii că sînt. la un nivel mai profund. 289) sugerează o operaŃie anterioară de triere. de 85 exemplu. în conformitate cu o singură cerinŃă: sinceritatea absolută („fiind sinceră cu dumneata însăŃi pînă la confesiune" — p. 310. în general.p..p 289. lor li se alătură însă. declaraŃiile despre întîlnirea şi relaŃiile cu „eroii" cărŃii. 295). 86 Textele nu au alte mărci specifice scrisorilor în afara referirii la destinatar." ..p. da-mi voie să fac o comparaŃie [.Ştii că a început să-mi placă să scriu?. Titlul şi data 'lipsesc. care subliniază valoarea lor de confesiune.scrisoarea trecută" (p.. autorul a urmărit. de altfel." .. chiar dacă unul dintre personaje are o identitate aparte.] Vreau acum să ştii totul [. „łiaduâ aminte că m-ai privit surprins cmd te-am întrebat " — p 299. trebuie sa admitem o multiplicare a lecturilor fictive. „E de prisos să-Ńi mai spun că D.. [. bazată pe îmbinarea dintre povestirea unor fapte şi analiza minuŃioasă a psihologiei şi reacŃiilor eroilor. publicînd romanul. se înŃelege de la sine.p. 295. Dera. Acesta le prezintă drept scrisori „cu o destinaŃie strict personală" (p. mi-ar fi greu. aceste personaje. autorul-personaj notează ca argument capacitatea lui Fred de a crea în conversaŃie „acea impresie unică de trăire adevărată" (p. .\ Scrisorile doamnei T.menŃiunea explicită „Povestit de autor" — îie conferă acestuia rolul de a realiza racordul între lumea reală şi lumea fictivă a personajelor romanului. _ în cazul scrierilor lui O. 305. 289. cît şi pentru jurnal. în jurnalul lui Fred: „(. de exemplu. pretextîndcâ te indispun actriŃele care ..p. Sub aspect formal. solicitantul lor. Unitatea formală a textelor este dată şi de modalitatea narativă. că. care. „Aş vrea să-fi spun că şi mai tîrziu. . redactate la îndemnul şi sub îndrumarea sa. „dar şi în scrisoarea trecuta..P308. . există o similaritate evidentă între scrisorile doamnei T. destinatarul nu este' la prima încălcare a condiŃiei fundamentale a scrisorii confidenŃiale: unicitatea receptorului. 313). completează „lacunele de informaŃie" ale cititorului.p. ca şi mine. practic toate scrisorile din roman sînt schimbate între personaje. nu numai în scrisori. parcă temîndu-se de posibilitatea ca tactica narativă adoptată să-i inducă în eroare pe cititorii neavizaŃi. în ciuda evoluŃiei divergente a destinelor lor. Receptarea reală este condusă de autor. este închipuit tot şi numai unele necesităŃi de convenŃional pe care le impune tiparul ne-au făcut să-i dăm o formă care poate să înşele" (p. să potenŃeze impresia de credibilitate a celor înfăŃişate. era mai toată ziua la nor .. ca elemente de ficŃiune. în cîteva note de subsol. Aspectul de jurnal al scrisorilor doamnei T.cu iniŃială . în care autorul dă cititorilor explicaŃiile necesare... în finalul primei note a autorului se menŃionează o publicare anterioară.'" .. De remarcat. 295).Dem. referirile la creaŃiile sale (Act venetian..]. Elemente de biografie reală a scriitorului sînt.... Ladima către Emilia. Acest „dosar de existenŃe". PrezenŃa dialogului constituie o abatere de la norma curentă atît pentru scrisori. 310.]. apare ca justificat clacă Ńinem seama de cîteva precizări din notele autorului. [. Ladima către Emili» Ş» din perspectiva relaŃiei dintre lectura reală şi lectura fictivă. fără îndoială. Camil Petrescu se simte obligat să precizeze într-o altă notă. autorul.. Asumîndu-şi acest statut ambiguu. iar semnătura . 294). pentru care procedeul este normal. ca text independent. că în odaia de dormit [ ] nu e decît divanul alb.p.încheie numai prima dintre cele trei scrisori. la . Ambele tipuri de relatare sînt compuse de altfel pentru un receptor unic.. ci şi în jurnal. Dar pentru că te-am văzut iubitor de curse de cai.... . fapt căruia i se poate atribui o valoare simbolică: aceea de a sugera unitatea cuplului pe care îl constituie. 369.

. Lecturile multiple. scoase cronologic (s. de exemplu. lectura fictivă a lui Ioanide apare drept concomitentă cu cea reală. aparent. implicite sau explicite. în planul ficŃiunii. momentul lecturii textelor de către destinatar nu este reprezentat. apare ca anterioară lecturii reale. la care ne-am referit. Fred este cel care orientează.. culcat pe divan. arhitectul Ioanide...) din pachetele legate cu panglică din «scrinul negru»:." (p." (p. Scriitorul îşi trădează prezenŃa chiar cînd împrumută masca lui Ioanide — alter ego evident al său. care este aceea de a comunica noutăŃi. similară cu aceea din romanele lui Camil Petrescu. Pentru el. lectura reală. de către o persoană străină. în cea de-a doua categorie se integrează: semnalarea încălcării maximei calităŃii de către autorii unor scrisori. în ciuda apelului la artificiul scrisorilor descoperite de un personaj. printr-o succintă intervenŃie a scriitorului. de dirijare a lecturii reale.. care precizează: „Cîteva comentarii sînt necesare" .Unele se situează la nivelul unor presupoziŃii necesare: lectura destinatarei. în Scrinul negru. temperament nestăpînit. cu ocazia transcrierii lor în jurnal. cu funcŃia de caracterizare psihologică şi morală a eroilor — sau prezentarea succesivă a unor scrisori în care personaje diferite îşi exprimă opinia asupra aceluiaşi eveniment (vezi. în acest caz.»" (p. Emilia recitirea scrisorilor de către'Fred. scrisorile sînt un prilej de rememorare a unor fapte şi trăiri.. Scriitorul imaginează situaŃia parcurgerii lor. Unele scrisori sînt precedate de scurte formulări rezumative: „. Jurnalul în care sînt inserate scrisorile ne înfăŃişează însă imaginea unui cililor „nemaleabil": Fred are propriile sale interpretări.. 74. avînd ca rezultat o selecŃie a materialului epistolar.. 96— 100) — procedeu folosit şi ele Caragiale în Antologie. cititorul fictiv nu este altul decît na-ratorulautor. după două puncte).. abandonează relativ rapid orice formă de di- . ilustrează ideea caracterului relativ al adevărului: structura romanului determină funcŃionarea unui mecanism specific de autoreglare a semnificaŃiilor.. de remarcat prezentarea în ordine cronologică a textului scrisorilor. 2. Prima lectură fictivă nu ne apare astfel decît ca o presupoziŃie necesară pentru recompunerea unei suite epice. fiecare nouă confruntare de perspective introducînd corectări suplimentare ale decodajului. care substituie ghilimelele: „Antoine expedie îndată cu maşina o scrisoare printr-un curier:. iar lectura lui. 464—467) . care parcurge jurnalul spre a-1 include în roman. 466)." (p. Oricare ar fi lectorul fictiv. Cele două lecturi fictive ale lui Fred sînt legate de un dublu proces de reconstituire.. 521). care nu afectează însă lecturile ulterioare.p. cele mai multe fiind incluse printr-o menŃiune asupra actului corespondenŃei. scriitorului revenindu-i numai rolul de a media contactul cu jurnalul. existenŃă practic necunoscută Emiliei. în prezenŃa Emiliei. Prima lectura a lui Fred. Ne aflăm în faŃa unei maxime abateri de la funcŃia unei scrisori obişnuite. 295). prin integrarea acestuia în roman. 519). Ioanide citi aceste scrisori.C. 464). care restabileşte pentru cititori adevărul (vezi scrisorile de pe front ale lui Gavrilcea către Caty — p.. procedeul tradiŃional al reconstituirii temporale sub forma naraŃiunii apersonale alternează cu reconstituirea sub forma scrisorilor. Lectura reală este însă mai bogată decît aceea propusă de Fred. după un maie interval de timp. care reface cir87 cumstanŃele concrete ale primirii scrisorilor sau pe acelea menŃionate aluziv în text.procedeu al cărui efect este o relativizare a perspectivei. scriitorul dispune permanent de mijloace. 519—530. de confruntare a unor situaŃii sau de recompunere a circumstanŃelor existenŃei sociale a lui Ladima. lectura autorului. scrisorile lui Caty Zănoagă către Ciocîrlan şi către Oster — p. „La această scrisoare. este introdusă însă în structura narativă. ca un episod din jurnal. în situaŃiile de acest tip." (p. însoŃite de explicaŃiile naratorului-autor. Primei categorii îi aparŃine alăturarea unor scrisori adresate de acelaşi personaj unor destinatari diferiŃi (vezi. ModalităŃile de integrare a scrisorilor în Ńesătura narativă sînt variate. scrisorile în care Antoine Hangerliu. care le găseşte întîmplător: „în seara aceleiaşi zile. care creează posibilitatea introducerii unei viziuni „împreună cu cititorul" asupra evenimentelor. altele sînt introduse printr-o formulă de citare obişnuită în stilul ştiinŃific: „Dăm cîteva 88 specimene din corespondenta dintre el şi soŃia sa" (p.n. Serica răspunse următoarele: . întrucît cititorul dispune în plus de posibilitatea de a raporta informaŃiile din jurnal la ceea ce oferă toate celelalte componente ale romanului. urmată de două puncte. textele constituind enclave întro amplă relatare la persoana a IlI-a. atitudinea omniscientă a naratorului este preponderentă în romanul lui Călinescu. de exemplu. Alteori. Serica Băleanu şi Meme Hangerliu comentează cererea în căsătorie a lui Meme de către Remus Gavrilcea — p. reproducerea scrisorilor îl are în vedere nemijlocit pe lectorul real.. „Meme expedie şi ea o scrisoare Şerichii:. 467).3. îi nara ultima întîmplare din lumea mare bucureşteană: «Dragă Gigi. Prima lectură este dirijată de Emilia.

simulare a propriilor intervenŃii şi se manifestă deschis ca unic deŃinător nu numai al tuturor informaŃiilor despre personaje, dar şi al interpretării lor corecte, pe care se simte oblicat să o împărtăşească cititorilor. 2.3.4. în romanul lui A. Buzura Refugii, tehnica adoptată esto aceea a perspectivei unice: indiferent dacă relatarea se face la persoana I sau a IlI-a, totul este relatat din punctul de vedere al eroinei: Ioana Olaru. Scrisorile pe care i le adresează soŃul ei, înainte şi după despărŃire, îi permit romancierului să introducă altă perspectivă şi alt univers de viaŃă, fără să abandoneze însă tehnica fundamentală. FuncŃional şi structural, ele se îndepărtează de scrisorile obişnuite. 89 Lectura fictivă, realizată exclusiv de destinatar, prezintă o serie de particularităŃi. Cu excepŃia ultimei scrisori, a cărei lectură fictivă ne apare drept concomitentă cu cea reală (se fac menŃiuni asupra momentului primirii scrisorii de către Ioana: doctorul Vlad Cosma îi intinde un plic, precizînd „L-a adus ieri cineva" — p.461, şi asupra momentului încheierii lecturii: „închise plicul..." p. 469), pentru celelalte, prima lectură fictivă trebuie presupusă şi, în orice caz, precedă lectura reală. Integrate în ansamblul narativ ca rezultat al unui complex proces de rememorare produs în conştiinŃa eroinei, scrisorile au numai pentru cititor funcŃia obişnuită, de comunicare a unor informaŃii. Valoarea şi semnificaŃia acestora sînt supuse însă corectivului furnizat de explicaŃiile şi comentariile destinatarei. Există în acest caz o similaritate a situaŃiei lectorului real cu aceea a unuia dintre lectorii fictivi din Patul lui Procust — Fred Vasilescu, citind scrisorile lui Ladima către Emilia, în prezenŃa acesteia —, chiar dacă statutul şi natura relaŃiei dintre personajele celor două romane prezintă diferenŃe esenŃiale. Procedeul de inserare a scrisorilor în text nu este de tipul simulării unei Tecitiri tardive în plan ficŃionaî, care mediază lectura reală. Impresia creată este aceea de citare din memorie, declanşată spontan de ciudate asocieri pe care le prilejuieşte autoanaliza. în manieră prous-tiană, „un miros penetrant de lavandă, apărut din senin'' (p. 65) readuce în mintea Ioanei figura fostului ei soŃ, evocînd succesiv scene din existenŃa acestuia de profesor la Măgura, aşa cum îi fuseseră relatate în scrisori de mult trimise. InformaŃia familiară destinatarei este pusă in extenso la dispoziŃia cititorului, în forma în care a cunoscut-o eroina însăşi. Uneori, confesiunea Ioanei include referiri la condiŃiile particulare ale realizării actului de parcurgere a scrisorilor, act anterior, în orice caz, reproducerii textului acestora. Una dintre scrisori nu a fost mult timp citită integral: „Pînă în noaptea aceea, cu toată bunăvoinŃa, n-am reuşit să termin de citit această scrisoare'e (p. 280). Numai un ciudat sentiment de dedublare a eului, intervenit într-o anumită conjunctură, aduce detaşarea necesară încheierii lecturii: ,,De astă dată textul se adresa altei persoane din mine, ignorate, reprimate, o fiinŃă greŃos de curioasă ..." (p. 281). Lectura în etape este semn al unei modificări în psihologia personajului. Scrisorile au aspectul unor naraŃiuni independente, în care relatările autorului despre el însuşi alternează cu relatări despre cei în mij-locul cărora trăieşte, cu pasaje dialogate sau cu replici în stil direct. 90 Scrisorile nu constituie capitole aparte, includerea lor în roman fiind marcată numai prin spaŃii de pauză în interiorul unui capitol. Lipsesc indicarea locului şi a datei, formulele introductive şi finale. Scriitorul nu păstrează decît puŃine elemente epistolare: redactarea textului la persoana I, referiri la actul scrisului („Ieri n-am avut timp să-Ńi scriu'' — j). 109; „Deşi nevoia de a-Ńi scrie creşte zi cu zi" — p. 126), la starea de moment a autorului („Astăzi, nu ştiu de ce, mă simt foarte liber" — p. 255), implicarea destinatarei („să-1 auzi"" — p. 114; „nu ştiu dacă înŃelegi" — p. 114; „te ştiu foarte bine" — p. 126; „Şi m-am gîndit la întrebările tale" — p. 144) etc. în orice caz, mărcile specifice apar adesea mult după început şi, după parcurgerea unui număr de capitole, numai referirile la loc şi la anumite personaje ne permit să realizăm imediat că ne aflăm în faŃa unei noi scrisori. Naratorul omniscient a dispărut complet clin acest roman şi autorul nu-şi trădează prezenŃa prin indicii textuale, ci prin modul de structurare a întregului material. 2A. ObservaŃii finale. Ca tip de proză adresată, scrisoarea literară presupune, în mod firesc, referirea la posibilul lector. Din acest punct de vedere, două aspecte sînt caracteristice: — destinatarul nu este singurul lector, chiar dacă identitatea lui este reală; — lectura efectuată de destinatar este secundară ca importanŃă. Adevăratul destinatar este cititorul. în cazul textelor redactate integral ca scrisori, autorul recurge la „diversiunea'" multiplicării lecturii re a,l e pentru a şi-1 apropia pe lectorul necunoscut, creîndu-i iluzia că este părtaş la o confesiune, în realitate, asemenea texte au o structură mixtă, „machiajure de scrisoare — adesea destul de sumar — ascunzînd forme diverse de proză, de la schiŃă şi portret la memorialistică, şi chiar specii de graniŃă, cum ar fi eseul. Fie că reprezintă numai o presupoziŃie necesară, fie că este inclusă ca episod în structura narativă a textului,

lectura fictivă — adesea multiplă —, care o dublează pe cea reală, în cazul scrisorilor schimbate între personaje, îndeplineşte funcŃii de ordin compoziŃional, dar, în acelaşi timp, este un constituent important al substruc-turii evaluative a textului. Exploatînd iluzia confesiunii, tehnica ro-manescă modernă a convertit scrisoarea într-o modalitate de a evita intervenŃia unui mediator — scriitorul — între cititor şi lumea ficŃională în care îl introduce lectura. 91 3. FORME ALE IMPLICĂRII CITITORULUI ÎN STRUCTURA TEXTULUI NARATIV 3.1. Preliminarii. Deşi tot ceea ce scriu este destinat receptării prin lectură, de cele mai multe ori prozatorii se supun convenŃiei artistice a aparentei ignorări a cititorului, a cărui implicare nu este sugerată prin nici o marcă textuală (modalităŃi de adresare sau de referire). Scrisoarea literară nu poate fi menŃionată printre excepŃii, deoarece compunerea ei în vederea publicării presupune acceptarea deliberată a unei deschideri indefinite a cercului lectorilor, indicarea destinatarului reprezentînd un simplu artificiu formal (vezi supra, cap. II. 2). Raportarea Ia cititor nu este totuşi un procedeu periferic nici sub aspectul frecvenŃei, nici sub acela al valorii autorilor care l-au cultivat. O incursiune sumară în proza românească din diferite epoci reflectă un proces de diversifica r e şi de rafina r e a formelor „implicării cititorului" în structura textului epic. 3.2. Nicolae Filimon, de exemplu, apelează adesea, în romanul Ciocoii vechi şi noi, la formula de referire lectorii (mai rar, cititorii) noştri (+ verb la persoana a IJI-a plural) sau la forme de plural inclusiv. Desfăşurarea progresivă a naraŃiunii apare ca dependentă de consolidarea fondului de informaŃii pe care naratorul-autor le posedă în comun cu cititorul. Datele acumulate devin presupoziŃii, care, asigurînd discursului unitatea de referinŃă (satisfăcînd deci condiŃia de coerentă), oferă baza necesară amplificării construcŃiei epice (deci satisfacerea condiŃiei de progres) (cf. Ducrot, 1972, p. 87 — 89). Reluarea unor aspecte ca presupoziŃii, la începutul diverselor capitole ale romanului, îndeplineşte o dublă funcŃie: de a racorda episoade uecontigue aparŃinînd unui singur fir narativ şi de a rezuma secvenŃa epică următoare. Naratorul-autor este înzestrat cu capacitatea de a se mişca liber atît în planul ficŃiunii — aşa cum ne-o dovedeşte perspectiva omniscientă a relatării —, cît şi în planul realităŃii — aşa cum o arată mărcile complicităŃii cu cititorul. Chiar dacă în structura de suprafaŃă a pasajelor de relatare nu există mărci ale vorbirii adresate, se poate recunoaşte o structură de adîncime dialogală a acestora, reflectată de prezenŃa unor proceduri conversaŃionale sau a unor strategii ale politeŃii pozitive. Pretextul folosit de scriitor pentru a introduce ca presupoziŃii elementele necesare reînnodării firului întrerupt al unei povestiri este acela al exprimării încrederii m buna funcŃionare a memoriei cititorului: „Lectorii 92 noştri cunosc f o a r te b i n e agitaŃiunea în care am lăsat pe Păturică în primul capitol al acestei scrieri; ştiu asemenea ambiŃioaselor lui visuri../e (p. 121); „C r e d e m că lectorii noştri n - a uitat secreta între vorbire dintre principele Caragea şi banul C..." (p. 170). Recunoaştem în primul exemplu procedura conversaŃională a flatării interlocutorului, iar în cel de al doilea — strategia avansării unor ipoteze în legătură cu aspecte privitoare la destinatar, întemeiată pe acea atitudine optimistă asupra eficienŃei actului comunicativ specifică politeŃii pozitive. De remarcat şi frecvenŃa interjecŃiei iată, care, implicînd prin conŃinutul ei deictic raportarea la un auditor, pune în evidenŃă o atitudine retorică din partea autorului: „Iată starea morală în care se afla Duduca ..."(p. 118); „Iată ce este societatea în vanitatea ei" (p. 254); „Iată jalnica stare în care se afla Ńara..." (p. 285); „Iată locaşul în care se afla de trei luni Dinu Păturică../' (p. 295); „Iată cum îşi termină cariera vieŃii aceşti trei sceleraŃi" (p. 300). „Teritoriul comun", constituit, de fapt, treptat de scriitor, este considerat ca dat şi, în aceste condiŃii, afirmarea faptului că autorul şi cititorii aparŃin aceluiaşi grup nu poate surprinde. Fără a manifesta veleităŃi de perenitate artistică, Filimon îi are în vedere exclusiv pe contemporanii săi, invocînd mai întîi comunitatea de Ńară şi de epocă: »,Iată tipul ciocoiului din toate Ńările şi mai cu seamă din Ńara noastră [...]. Iată tipul ce ne propunem a urmări în deosebitele faze prin care el a trecut în secolul nostru, de la ciocoiul cu anteriu şi cu călămări la brîu al timpilor fanariotici, pînă la ciocoiul cu frac şi cu mănuşi albe din zilele noastre'' (Prolog, p. 98), pentru ca treptat, să treacă în rîndul „bunurilor" împărtăşite informaŃia narativă acumulată: „Ştim cît de rău fu răsplătit Gheorghe, vătaful de curte al lui Andronache Tuzluc..." (p. 198; cf. pluralul inclusiv). Angajîndu-se să-i relateze o suită de întîmplări, scriitorul se simte total îndatorat cititorului, căruia trebuie să-i menŃină treaz interesul. ConsecinŃa este sublinierea explicită a relevanŃei datelor prezentate, prin

descrierea şi justificarea „mişcărilor" narative: „Să lăsăm pe ambiŃiosul nostru ciocoi în pace [...] şi [...] sa facem cunoscut lectorilor noştri pe postelnicul Andronache Tuzluc" (p. 102); „Să lăsăm deocamdată pe fanariotul nostru [...]; iar pînă atunci, noi s ă dăm cititorilor noştri o idee despre cocheta şi ambiŃioasa greacă" (p. 117j; „Lectorii noştri cunosc [...]; ştiu asemenea [...]. Este datoria noastră acum să le spunem mijloacele întrebuinŃate de dînsul..." (p. 121); „Lectorii noştri cunosc planul [...]; n-au însă nici o idee despre [...]. Este dar d e datoria noastră a da aci cît ev a probe despre vicleniile acestor doi şireŃi" (p. 216). 93 Strategiile care pot fi recunoscute sînt cele ale politeŃii pozitive. Manipulînd presupoziŃiile, autorul dă expresie propriilor sale intenŃii comunicative, sub aparenŃa că vine în întîmpinarea dorinŃei cititorului de aşi completa informaŃia într-o direcŃie sau alta. Caracterul rezonabil al schimbării cursului naraŃiunii — demers al emiŃătorului — este argumentat cu elemente legate de persoana receptorului (pierderea interesului unei teme; lipsa de informaŃii în legătură cu anumite aspecte etc). Pentru demontarea „mecanismului" epic se apelează, de asemenea, la strategii conversaŃionale curente. Mişcările de Motivare a actului comunicativ reprezintă o altă modalitate de conectare a două secvenŃe narative succesive: „S ă părăsim partea de sus [...], căci nu mai are nici un interes pentru lectorii noştri, şi să ne cobor im [...] ca să vedem ce face Dinu Păturică6' (p. 185); „Rog pe bunii noştri lectori sa lase pe postelnicul a dormi în pace pe sofaua sa, căci are mare necesitate de somn, [...] iar noi să ne întoarcem iarăşi pe strada CaliŃei, ca să observăm ce se petrece în casa amantei saleu (p. 134), sau de introducere a unui episod epic subordonat: „Am zis că greaca era vicleană ca o vulpe; ca să dovedim insă cit de adîncă şi pătrunzătoare era fineŃea spiritului ei, c a t ă să arătăm că..." (p. 132). în cel de al doilea exemplu, planul real al relatării fuzionează cu cel al ficŃiunii, autorul simulînd transferarea mijloacelor omniscientei sale asupra cititorului. Recunoscute ca atare şi uneori justificate prin mişcări de Motivare, digresiunile capătă valoarea unor proceduri conversaŃionale de tipul aparte-ului, ca în cazul amplei disertaŃii despre amor din capitolul VII (p. 135—136), urmate de îndemnul la autocenzurare: „Dar să venim la subiect" (p. 136), sau al explicaŃiilor care însoŃesc episoadele cu aparenŃă digresivă: „Ne oprim puŃin din povestirea noastră, ca să introducem pe scenă încă un personagiu foarte interesant../' (p. 145); „Ne servirăm de această mică istorioară, ca să arătăm lectorilor noştri că avertismentele nu sînt o invenŃiune..." (p. 207). Explicarea necesităŃii unor secvenŃe în structura povestirii face ca acestea să apară ca mişcări de Amplificare, diferite numai prin dimensiuni de mişcările conversaŃionale obişnuite. FrecvenŃa motivărilor dă întregii naraŃiuni o structură anticipativă. De obicei, aşa cum precizam, se prezintă într-o formă rezumativă conŃinutul secvenŃei următoare (vezi majoritatea exemplelor citate); uneori însă, se introduc chiar sugestii privind deznodămîntul (vezi, de exemplu: „... să nu-i răpim [postelnicului] această fericire iluzorie, căci el peste puŃin o să se deştepte într-o lume reală, plină de amăgiri şi mizerii(i — p. 117). 94 De altfel, preponderenŃa comentariilor externe, realizate mai ales prin determinări de tip atributiv, ca forme de evaluare neintegrate naraŃiunii (vezi supra, cap. II. 1, sub 1.1), are, de asemenea, o netă valoare anticipativă: vezi, de exemplu, referirile la fericirea „iluzorie" a postelnicului, menŃionate anterior, sau caracterizarea lui Kir Costea Chiorul drept „un personagiu foarte interesant, care are să joace un rol însemnat în această istorieu (p. 145). Etichetînd într-un anumit fel personajele sau situaŃiile: Păturică este „ambiŃiosul [nostru] ciocoi" (p. 102), Tuzluc — „bietul fanariot" (p. 248), calemgiul Gheorghe, devenit serdar — „un june frumos, bine îmbrăcat şi cu ochii plini de o bunătate îngerească" (p. 265), odaia sărăcăcioasă în care zace cu minŃile rătăcite postelnicul ruinat prin intrigi este „Tristul cadru ce puserăm înaintea lectorilor noştri", pe care lumina lunii îl face „mai atingător" şi „mai interesant" (p. 265), scriitorul influenŃează atitudinea cititorilor, cărora le impune propriile sale interpretări. La N. Filimon, prezenŃa unor forme de implicare directă a cititorului, ca şi a unor modalităŃi de control al lecturii sînt determinate de dificultăŃile pe care le presupunea realizarea unei construcŃii epice complexe, cu multiple planuri ale acŃiunii, în condiŃiile insuficientei elaborări a tehnicii narative, specifice perioadei de început a romanului românesc. 3.3. în schiŃele lui I.L. Caragiale, frecventa invocare a cititorului ar putea surprinde dacă avem în vedere ideea unanim acceptată a modernităŃii scriitorului. Deşi se întemeiază pe aceeaşi conformare la exigenŃele politeŃii pozitive — ca şi în cazul romanului lui N. Filimon —, procedeul în discuŃie nu are la Caragiale aceeaşi funcŃionalitate; deosebirile nu pot fi justificate numai prin cerinŃele diferite ale speciilor cultivate de cei doi autori. De remarcat că ambele tipuri de lucrări acreditează imaginea unui cititor complice; numai că la Filimon

complicitatea se instituie treptat... OpoziŃia relevată de text nu este deci aceea dintre realitate şi ficŃiune. . Fireşte că trebuie să-\ cunoaştem: îl întîlnim atît de des. „Noi. sau un altul.] cînd am şti bine că a doua zi trebuie să părăsim casa unde am locuit [. „Dar. cucoana a venit să mă roage.. antiteza. „Stetesem două luni la Ńară. prin construcŃii comparative de egalitate. zice si mai simplu: şeful" (p.. „Cum spusei. marchează distanŃarea faŃă de personajele şi de întîmplările prezentate: „E destul atîta: Mitică — de vreme ce şi dumneata îl cunoşti tot aşa de bine ca şi mine. Dumitru. Spre deosebire de Ciocoii vechi şi noi.. schimbul de replici imaginar între autor şi cititorii ale căror reacŃii sînt anticipate etc. 75. se neutralizează în favoarea celei din urmă: receptorul este tratat drept o prezenŃă constantă.]" (p. „Drept să spun: să merg la manifestaŃie.]." (p." (p. 81. Dovadă prezenŃa unor verbe. p. cu oarecare invidie — mărturisesc — privesc pe englez. 278).... amic u l meu X. în acelaşi timp. în realitate. vezi şi frecvenŃa interjecŃiei cu valoare deictică iată (p. în schiŃa Antologie. De cele mai multe ori însă. n-am curaj. fireşte că nu va zice ca mine şi ca dumneata... învestit cu calitatea de insider al grupului căruia îi aparŃine şi autorul. De altfel. 98). 93).. 279). De altfel. Materializarea textuală a acestei complicităŃi este.] de mai multe ori mi-a trecut prin gînd." (p. atitudini.." (p. ca şi accentuarea valorii specifice persoanei I plural sugerează o divizare netă între lumea reprezentată de autor şi de cititori şi cea reprezentată 96 de personaje. pe cînd la Caragiale... am avut norocul (să vedeŃi ?mai jos pentru ce zic «norocul»). 155).. infra)." (p. 101. „PriviŃi. ori eu. îndemnurile adresate de autor cititorului (prin forme de conjunctiv sau de imperativ) de a înregistra pe cale senzorială ceea ce i se înfăŃişează: „. „Dumneata. „. preferinŃe dinspre narator spre cititor." (p. prin forme ale pluralului inclusiv (a cărui semnificaŃie este uneori glosată apozitiv). condiŃie esenŃială pentru buna receptare a unei povestiri (Pratt.. 197. cîte progrese a făcut opinia noastră publică de cînd avem legea repausului dominical?" (p. sugerează faptul că." (p. la marele umorist. de care scriitorul nu poate face abstracŃie.... opoziŃia dintre cele două forme de relatare: scrisă şi orală. el pare a fi considerat de acesta un confident firesc. pentru Caragiale.] stă înfipt în colŃul otelului Continental [.. reintrînd [." (p. 156).. 1977. locuŃiuni şi expresii care exprimă ideea de confesiune: „Mărturisesc drept.. prin coordonarea copulativă sau disjunctivă a substituŃilor pronominali." (p. drept să spun.. 15. Utilizarea procedurilor conversaŃionale curente de flatare a interlocutorului îi permite autorului să se situeze pe poziŃia celui care acordă permanent credit partenerului.. Vezi. ea reprezintă adesea. Solidarizarea cu cititorul este subliniată emfatic.să urmăm a asculta disputa tinerilor reporteri. în strînsă corelaŃie cu oralitatea puternică a discursului narativ. o cursă întinsă în mod abil credulilor. Succesiunea formelor pronominale şi a persoanelor verbale. 136 — 147). 169).. 169). bunioară. 95 Folosirea frecventă a verbelor dicendi a spune şi a zice: „Ne vom permite însă sa spunem o anecdotă istorică. care este în termeni familiari cu toată lumea. 127). 170). ci una între două moduri existente de gîndire şi acŃiune. (v... Gheorghe şi sf. Sa ascultăm. în care structura dialogală caracteriza exclusiv nivelul de adîncime al pasajelor de relatare.. „După ce.." (p... acelea care însoŃesc. la fiecare sf. 280) etc. Petre Carp [.]. realizată prin construcŃii negative şi/sau paralelism sintactic. „Lume? lume./' (p... în schiŃele lui Caragiale ea are mărci explicite la nivelul de suprafaŃă al textului: prezenŃa persoanei a Ii-a a pronumelor şi verbelor. ca rezultat al unui demers perseverent al scriitorului de a-şi călăuzi lectorii printr-o lume ale cărei taine le deŃine. dacă vom urma cu atenŃie călduroasa lor dispută. de exemplu. eu şi dumneata. 141).. n-am fi în stare să ne înfigem în colŃul otelului Continental [..." (p. 282). „reproducerea" textului scrisorilor anonime ar putea fi semne ale „grijii" permanente faŃă de destinatar. 80.. pe onoarea mea!" (p... şi asta o s-o înŃelegem. ce goană după mai-bine!" (p. 38). cititorule.] în patrie" (p.. 283 etc.. 82). prin potenŃarea aşa-numitei „tellability". asemenea declaraŃii nu reprezintă decît un preambul ironic la relatarea ulterioară. menită să pună în valoare interesul deosebit al faptelor relatate... Am mare slăbiciune. cum zic francezii. în FranŃa — zic la Ńară. şi indicaŃiile „scenice" din schiŃele integral dialogate sau diversele menŃiuni incluse între paranteze (ca. sentimentul de ficŃiune este atenuat şi prin apelul la alte procedee care creează impresia urmăririi pe viu a întîmplărilor. „Amicul meu X. deşi are aparenŃa unei premise.. „Şi drept să spun [.. 206). Ei bine. Sublinierea caracterului neobişnuit al sistemului de referinŃă care orientează comportarea „celorlalŃi" este însă o strategie literară. „. zicem d. „mărturisesc drept că nu-1 pot admira îndestul.... 98).)ApartenenŃa la acelaşi grup face perfect posibil transferul de opinii.. de exemplu. contînd pe capacitatea acestuia de observaŃie şi interpretare: „Ai observat şi dumneata.. 140). ModalităŃile de transfer adoptate au însă caracter strategic... 116)." (p. amicul meu Iancu Verigopolu [. e ceva de speriat.

recunoaştem prezenŃa unor mişcări conversaŃionale de Dezarmare a receptorului şi. strategiile politeŃii pozitive mediază transmiterea de informaŃie nouă.. Florescu.(( (p.. era verb german. 82). M. Ca şi mărturisirile. implicit. marcat grafic prin paranteze şi caracterizat prin crearea unei denivelări de ton în structura enunŃului: „în drumul de fier.." (p. fiindcă amicul e însurat" (p.] se aflau la marginea unui oraş mare. „O să mă-ntrebaŃi însă: ce însemnează S. ci drept indicii ale „cheii" ironice în care trebuie citit întregul text. simpaticul meu amic J.. care iau fie forma unor replici dintr-un dialog fictiv. fiindcă vila şi mica proprietate [. însemnează „Societatea protectoare a Muzelor Daco-Romane" (p. de obicei. Autorul justifică alegerea unor forme sau construcŃii (intenŃia de dezarmare a lectorului este implicită): „zic vă mutaŃi.. cum o poate Turturel. Ce este tal? Este un substantiv român împămîntenit. cel de al doilea susŃine evidenŃa interpretării într-o situaŃie în care autorul este singurul posesor al datelor care o justifică (cf. răspunsurile la asemenea întrebări nu trebuie luate literal. este anunŃată printr-una dintre formele ezitării: aparte-ul.. şi că persoana căreia i-au pierdut urma [. Ilfov. cum zic francezii.. 169). a .n Ńe l e g e că toate aceste raŃionamente... trib. 256) sau amplele explicaŃii filologice al căror obiect sînt anumite neologisme: „łal.. înainte de-mpămîntenire. Ce sînt aceşti tineri? Asta importă mai mult. negociabil.] De ce oare? — De ce. pentru care mie-mi trebuiesc atîtea cuvinte greoaie. De remarcat însă că. fiindcă [. 283). frecvent ca obiect componente ale codului verbal utilizat. antipatiile şi aversiunile sale [.]. uneori amînată. Insă cronica-rul de salon trebuie să-şi calce pe inimă [. de ne ce — nu trebuiesă ne batem mereu capul... [.] să se-ntîlnească -—cu cine? cu o veche a lui c u n oş t i n t ă." (p.. „se-ntîmplă [. „Petrecerile cu mult înainte pregătite nu se întîmplă să iasă bine.. crez..." (p. Mişcările conversaŃionale de sprijinire a actului comunicativ sau procedurile de subliniere a ezitării. trebuie să ştim. şi referirea la „simpaticul meu amic"). R. dovezi ale unui comportament prevenitor. 7 — C-da 1354 97 Alteori. menŃinînd intact sentimentul cititorului de solidaritate cu naratorul: „Conul Mihalache. 283). va zice cineva: — Bine! însă cronicarul este şi el o m. fie forma unor intervenŃii intempestive întrerupînd relatarea: „Dar.. în primele două exemple.] — Ei. de autoprotejare a emiŃătorului. „zic la Ńară. s-au săvîrşit într-o clipă." (p.... Cel dintîi afirmă similaritatea de opinii dintre autor şi cititor în condiŃiile în care opinia autorului este exprimată indirect.e„Se. Filimon — se atribuie statut de presupoziŃii elementelor pe care naratorul vrea să le comunice sau să le precizeze. nu obicinuieşte nici papuci. în realitate. Acceptată ca premisă. 194). în toate cazurile semnalate.. similaritatea punctelor de vedere şi a reacŃiilor cititorului cu acelea ale autorului îndreptăŃeşte pe deplin orice strategie anticipativă în cursul naraŃiunii.." (p.] nici petrecerea nu e ceva atît de neserios" (p. La acestea se adaugă mişcările de Motivare.Oricine înŃelege.. D.. Aceeaşi funcŃie o realizează traducerea unor cuvinte străine: „Five o'clock pe englezeşte însemnează cinci ceasuri" (p.... da — răspunz eu — înŃeleg ce spuneŃi. — Care Turturel? — Edgar Bostandaki11 (p. 159)...." (p... 155). de asemenea. M. 247)." (p.. şi mai cum? — E destul atîta. 78-79). „— Mitică. P. naratorul se preface că răspunde unor posibile obiecŃii sau întrebări. însemna a plăti — se scria zahlen şi se citea ŃaVn.. care au. că cei patru tineri nu pot fi decît nişte infatigabili reporteri de ziar. D. 278).Th. Motivarea. trebuie să aibă şi el simpatiile şi preferinŃele. din această fierbinte convorbire. „des bonbons 98 ei des liqueurs — adică pe româneşte bomboane şi lichioruri" (p... nota de ironie care însoŃeşte formulările introduce sugestia unei intenŃii de parodiere a procedurilor la care se apelează. Şi asta n-o poate oricine.]. se realizează cu mijloace variate. Transpunîndu-se în postura lectorului. R?. P. „zic mai s e r i o a sM. deci are caracter ambiguu. — S. 93). „Cine sînt aceşti tineri? Asta puŃin importă.. nici halat" (p. 39). Substituirea persoanei a Ii-a plural cu persoana I are efectul de a-i include pe ambii parteneri în realizarea unei acŃiuni al cărei singur beneficiar este destinatarul. pe această cale — ca şi la N. 156).. [.. 252).] nu poate fi altul decît inteligentul jude de instrucŃie de pe lingă onor.

Atitudinea scriitorilor de azi este diferită de aceea a clasicilor.] O furtună de fapte ilogice. Scriitorul pare a fi conştient de faptul că asumarea condiŃiei de cititor este dependentă astăzi în cel mai înalt grad de satisfacerea cerinŃei de „tellability" de către nucleul de întîmplări care constituie componenta „histoire" a unei naraŃiuni. Filimon). şi dintr-o florărie două buchete. realizate în maniera prozei narative nai vechi. Tu vrei fapte. ultimele decenii au readus în actualitate referirea explicită în text la cititor. semnalînd sciziunea centrelor lor de interes: autorul este înclinat spre analiza psihologică detaliată. colaborarea cititorului — ne-o dovedeşte lectura integrală a textului. de la mimarea unei solidarităŃi de grup. Mircea Nedelciu polemizează cu cititorul. de fapt.. Autorul are în vedere o dublă ipostază participativă a scriitorului: aceea a contemplării active a unor secvenŃe de viaŃă — la care ne-am referit — şi aceea a lecturii propriu-zise. dar care. Fapte. pentru detaliile privind modul de transcriere a rostirilor specifice lui Marius Chicoş Rostogan (p. sugerînd. cît şi prin raportarea la structura replicilor. II. Scriitorul urmăreşte deci sa creeze impresia că semnificaŃiile textului nu sînt rezultat al unei receptări pasive. spectaculoase şi cotidiene. 178).. De remarcat totuşi că. împinsă la extrem. 286). cîteva schiŃe furnizează indicaŃii explicite de lectură. de exemplu. a căror prezenŃă este considerată utilă „pentru uşurarea citirii citatelor din vorbirea d-sale" (p. pe cînd cititorul este rob al faptelor: 100 „Dar. Un asemenea rol se su7% 99 gerează. 79). 50. sau pentru explicaŃiile din nota autorului la schiŃa Telegrame: „Lucrul se petrece.. procedeu cu rol important în structurarea textului narativ (ca la N. fără să-1 menŃioneze)..L. Dumnezeule! JudecaŃi singuri:.. fie şi prea tîrziu. 88). deşi utilizările parodice i-au conferit o anumită coloratură de epocă. prin forma împrumutată din alt stil funcŃional. prin urmare. de fapt. 79). după toate probabilităŃile. Precizarea care precedă conversaŃia dintre Lache şi Mache din schiŃa Amici sprijină o asemenea interpretare: „Cititorul mă va ierta că nu dau nici o indicaŃie de ton. Presupunerile pe care le avansează în legătură cu dorinŃele cititorului nu sînt legate de strategiile politeŃii pozitive. 2. 83).. capătă uneori o neaşteptată valoare de subliniere şi caracterizare. Paralel cu indicaŃiile „scenice". pînă la notei de subsol din romanul Patul lui Procusl (care îl au în vedere pe cititor. pe autoritatea ironică a scriitorului (ca în schiŃele lui I. într-un cras moldovinesc. de la o cofetărie. coborîm frumos" (p.4. prin forme de persoana a Ii-a imperativ. trădează esenŃa strategică a atitudinii adoptate de autor. Motivarea ar putea fi legată. De aceea. determinînd omiterea anumitor termeni cu intenŃia aparentă de menajare a oricăror susceptibilităŃi ale publicului: „Foarte — cum m-aş putea exprima în termeni mai aleşi.'' (p. Ezitarea — semnalată explicit tot prin introducerea aparte-ului —. 19). dar ce informaŃii.. el este constrîns să se supună: „Asta vrei. conduce spre „divulgarea" tuturor convenŃiilor tehnice..3. ObservaŃii finale. GhiciŃi. nu-i aşa? Bine! Na!" (p. O sme de referiri directe la cititor. 19).. conceput drept consemnare în scris a unor întîmplări. sub 2. „închipuiŃi-vă ce efect fac toate astea asupra spiritului doamnei Popescu!" (p. în prefaŃa la romanul său Tratament fabulatoriu. imposibile. adică mai potriviŃi? — foarte .. comice şi tragice. ghid de lectură. nu ie interesează în nici un fel ce simte cineva cînd nu mai are cuvinte să înŃeleagă ce i se întîmplă. justificate prin dorinŃa de a i se oferi cititorului orientarea necesară înŃelegerii textului.doua zi. bomboane şi prăjituri. cap. de acŃiune şi de gamă temperamentală în tot decursul dialogului — indicaŃie atît de necesară pentru citire caldă — şi va suplini însuşi cu imaginaŃia această lipsă" (p. gata. semnificativă prin ea însăşi. Poate că nu te interesează nici ce simte cînd îşi recapătă posibilitatea de a aşeza în propoziŃii. mai ales.. 3. Caragiale). ci se constituie prin cooperare. Cititorul este invitat adesea. prin predicŃie.." (p. pentru ca sînt încărcate de o ironie împinsă uneori pînă Ia sarcasm. Că ne aflăm în faŃa unei formulări parodice — scriitorul mimează explici-tarea unei caracteristici a scriiturii. de acea tendinŃă spre autenticitate care explică şi diminuarea condiŃiei omnisciente a naratorului. implicarea directă a cititorului a cedat treptat locul unor strategii anticipative indirecte. care acreditează imaginea unui text preponderent oral. de remarcat intensificarea conotaŃiilor ironice prin prezenŃa fonetismelor cu i în loc de e în formularea autorului). a trucurilor aucto-riale. MenŃiurile privind „citirea caldă" sau „imaginaŃia" îşi dezvăluie valoarea ironică atît prin raportare la „povestea" în sine (histoire). „în treacăt. opoziŃia dintre subiectivitatea artistică şi obiectivitatea scientistă (vezi supra.." (p. . „golurile" de informaŃie: „." (p. [. moldovineşte: cafine" (p. ceva ce i s-a imprimat cîndva în simŃuri. 280). 72). Mache ia. solicitînd. pentru decodajul exact.. IniŃial. am avut norocul (să vedeŃi mai jos pentru ce zic «norocul») să mă-ntîlnesc cu un rus. citiŃi.2). bazate. să evalueze faptele prezentate sau să completeze./. Pentru cine? .

vechi impiegat. Dacă am Ńine seama de declaraŃiile autorului. SituaŃiu-nea. la un cititor conceput ca interlocutor. ConversaŃia este adesea iluzorie./' (p. păreri şi sentimente comune. optînd pentru forma de scrisoare: „Unui nevăzut public mut. cît şi ca fiinŃă cu o individualitate specifică. iar obiectul dezbaterilor îl constituie informaŃiile din presă: fie întîmplări 102 de ultimă oră („nenorocirea unui coleg. cititorul nu poate fi neglijat. stăm pe o carte. de exemplu.3) dă indicaŃii de cadru situaŃional şi apoi mimează retragerea într-un spaŃiu al contemplării. restrînge posibilităŃile de acces la semnificaŃii. 93) sînt apanajul conversaŃiei între bărbaŃi.). Intîrziere etc). despre chestiunile la ordinea zilei" (p. şi care fuge din Ńară lăsînd în casa publică o foarte însemnată lipsă de bani" — p.. distilate prin mintea subtilă a unei femei şi exprimate prin acele dulci modulaŃiuni de voce şi prin jocul acela încîntător al luminilor ochilor.. O declară eroii înşişi: . comportamentul său — inclusiv cel verbal — îmbrăcînd o formă specifică de reprezentare. trece vremea . graniŃa dintre relatare şi reprezentare este foarte laxă: naratorul se raportează. modeşti funcŃionari. Flatat.. la nici un alt scriitor român. după Mircea Nedelciu. 1. la masa lor obicinuita într-o berărie. de fapt. o deosebire d-abia simŃită între două nuanŃe. un farmec deosebit" (p.1. L. 132). dacă nu era domnul aşa de amabil ca s ă conversăm. mod esenŃial de petrecere a timpului.." (p. . fie pentru că un partener monopolizează rolul de emiŃător. comentariile lor avînd însă ascendentul „graŃiei": femeile spun totul „într-un mod mult mai interesant'" decît bărbaŃii (p. Se poate vorbi la Caragiale de o adevărată vocaŃie a dialogului. într-o perspectivă mai largă. prin inevitabila complicare a decodajului. capătă. CARAGIALE 1. ca om de o probitate mai presus de orice bănuială. atitudinea naratorului este marcat sarcastică. fie ultimele evenimente politice („decizia CurŃii în procesul asasinatelor şi complotului bulgăresc" — p.... 3. pentru mine cel puŃin. singura-mi fidelă spectatoare. susŃinînd ideea intertextualităŃii literaturii. de ale cărui reacŃii se preface că nu poate face abstracŃie (vezi supra. întrerupîndu-şi . îşi asumă adesea rolul de participant la întîmplări. partenerii sînt „amici". de exemplu. cap. 183). în actul scrisului autorul se transpune (— îşi asumă identitatea) în personajele pe care le creează. II. Atmosferă încărcată.iar „graŃia" conversaŃiei feminine eşuează definitiv în vulgaritate periferică (vezi. 183).. locul ideal de întîlnire este berăria. Personajul este deci terenul pe care se neutralizează opoziŃia de bază semnalată. naratorul se manifestă ca o prezenŃă vie. pe cînd femeile discută despre „o mie şi o sută de nimicuri" (p. STRUCTURI ŞI STRATEGII CONVERSAłIONALE ÎN SCHIłELE LUI I. Five o'clock. ci şi în acela al realităŃii lecturii. 93 — 94). în realitate însă. scriitorul îşi delimitează. 138). care.. pentru că trădează o gîndire încremenită în şabloane.. similar cu acela în care se situează cititorul. idei. devenită ocupaŃie de bază. Prin toate aceste modalităŃi.2. o anumită similaritate între autor şi cititor: ca şi cititorul în actul lecturii. mai vorbesc cu un prietin. te prefer pe tine. Există la personajele lui Caragiale o mare disponibilitate pentru conversaŃie.. ironizat sau înfruntat. creînd impresia că schimburile de replici care urmează nu sînt invenŃie. 93). lipsită de logică şi agramat exprimată (vezi. cu arma la picior. ce mă făceam eu atîtea ceasuri de urîtVe (p. prin mijloace variate. dar. Trebuie adăugat şi efectul de nivelare a diferenŃelor dintre planul naratorului şi cel al personajelor pe care îl are stilul indirect liber. 14). 22). în majoritatea schiŃelor. precum şi ideea că literatura ajunge ea însăşi modelatoare a existenŃei: „Draga mea.. 93). realizat de multe ori în forme necanonice (lipsit de mărci textual-grafice). spre deosebire de celelalte personaje. manifestată în proporŃii şi forme comparabile. Asta e" (p.Există totuşi. impli-cîndu-1 atît ca persoană socială. un nimic. foşgăind ostil dincolo de o cortină pe care posibilele mele personaje trebuie să o ridice fără ezitări şi prin faŃa căruia frazele mele trebuie să treacă în cadenŃă. Aspecte pragmatice ale dialogului literar 1. pe care nu o putem recunoaşte.. „. prin procedee de o mare subtilitate. 179). căci numai existenŃa lui face tranzacŃia literară posibilă şi îi dă sens. ar trebui să admitem că „lucrurile cele mai serioase" (p. reputat pînă mai zilele trecute ca un funcŃionar model. precum şi de cadru. are capacitatea de a stabili relaŃii de comunicare nu numai în planul ficŃiunii. III. cu care are preocupări. în Insula. desfăşurarea dialogurilor contrazicînd total afirmaŃiile care le prefaŃează: comentariile politice ale bărbaŃilor sînt departe de a fi serioase. Subiectele de discuŃie sînt specializate în funcŃie de statutul şi de sexul colocutorilor. Este tipică pentru schiŃe situaŃia de comunicare descrisă în Inspectiune: „Mai mulŃi prietini — impiegaŃi în diferite administraŃii publice — stau de vorbă. ci înregistrare fidelă a unor conversaŃii în curs de desfăşurare. Ioan Groşan mimează neplăcerea în faŃa indiscreŃiei cititorului şi a judecăŃii sale necruŃătoare asupra textului ca scriitură şi îşi desemnează un destinatar cunoscut. cercul cititorilor. O lacună etc.

precum şi de circumstanŃele comunicării. să fiii!".. 88). Atunci cînd interlocutorii nu se cunosc. Numai în schiŃa Five o'clock. (b) SchiŃa Vizită. fie pentru că replicile unuia dintre parteneri sînt stereotipe. de exemplu. protocolul de încheiere devenind inutil după menŃionarea poantei. De fapt. despre criză ş.. Măndica Piscupescu întrerupe brutal omagiile introductive: . .. Formalitatea gestului e dovedită de deznodămîntul schiŃei.. Şi madam SevastiŃa Stănescu. lipsite de orice co. SituaŃiunea sau Amicul X. — Se putea să nu viu. „Asta e mare dobitocie!"). majoritatea replicilor sale. exclamaŃiile: „Fir-ar ai dracului!" şi „Ce dobitocie!". iar domnii plasează o spirituală formulă de omagiu: „— Dacă nu veneai. Incapabile să-si asculte colocutorii şi să-şi modeleze intervenŃiile în funcŃie de punctul de vedere al celorlalŃi.. madam Panaiotopolu?.— Cîte ceasuri să fie? — 11 şi 25. Lache". Gradul de elaborare a părŃii care prefaŃează discuŃia este dependent de natura şi de frecvenŃa interacŃiunilor verbale dintre parteneri. p. . subliniindu-se faptul că este vorba despre forme de comportare convenŃionalizate. el monologhează." (p. de ordinele d-tale?" (łal! . „despre vreme. are impresia că a suportat mai uşor călătoria de la Văleni la Bucureşti pentru că „a conversat".. în fond.. despre care se aminteşte în schiŃa Vizită . Măndica: Vii tocma la pont" (p. De obicei. 214). p.. (b) conversaŃie de rutină („conversaŃie fatică"). personajele „convorbesc". întrerupîndu-şi colocutorul şi respingînd orice cee foi mulată de acesta.. Fir-ar ai dracului! — La 12 fără cinci. amfitrioana îşi exprimă indirect satisfacŃia produsă de acceptarea invitaŃiei. Un astfel de personaj apare în schiŃa Atmosferă încărcată: cunoscutul de la berărie îşi împiedică partenerul să-şi exprime opinia. situîndu-se de plano în opoziŃie cu toŃi şi cu toate.cl. La fel se întîmplă în Situaiiune: Nae afirmă la un moment dat „mai vorbesc cu un prietin" (p. — Salutare. cît şi între necunoscuŃi: „Muşteriul: Salutare.. Reuniunile mondene presupun o gamă mai amplă a manifestărilor prilejuite de contactul participanŃilor.R.. 95).frecvent colocutorul şi conti-nuîndu-şi netulburat tiradele. Asemenea teme intră în „protocolul vieŃii de societate". nerăbdătoare să-şi înceapă ancheta.. fiindcă schimbul de saluturi nu determină cu necesitate declanşarea unor raporturi de comunicare. ne furnizează un inventar al temelor de conversaŃie fatică.. contestînd anticipat valabilitatea afirmaŃiilor acestuia. în Five o'clock. p. el vorbeşte tot timpul. mă supăram foc pe d-ta. 361).] — Se putea să nu ascult.3. în realitate. scumpa mea amică.esenŃa" contribuŃiei conversaŃionale a personajului (cf. funcŃia generală a acestor formule se subsumează unei strategii mai ample a stabilirii de contacte sociale. sîntem în Capitală. însoŃind. neică.. din schiŃa îniîr-ziere.... „Cele trei dame se sărută foarte afectuos" (p. păreri şi gesturi magi nare.. Mache: Bonsoar. este semnificativă menŃiunea ş. „formalităŃile de rigoare". 233). să ştii că nu se pot suferi" (p.]—.). „Fir-ar ai dracului. exprimă . de fapt.. Mache. adică de acea maleabilitate pe care o implică aspectul cooperativ al oricărui schimb verbal. născută Vasilescu. 199). despre sorŃii agriculturii— [. Este caracteristică pentru schiŃele lui Caragiale adoptarea unui mod de organizare generală a textului similar cu acela al conversaŃiei curente.— Salutare. p. 94).. atribuindu-i intenŃii.. neică" (DiplomaŃie. (p. lipsite de capacitatea reală de a conversa. 137). 255).. cu mici variaŃii („Să fie ai dracului". p.F.. 103 „Fir-aŃi ai dracului. 132). la care peste putinŃă să mă gîndesc măcar a nu mă supune" (Cadou. — 11 şi 25? . 1. (Amici.cl. cu secŃiune introductivă şi de încheiere (vezi. Această parte este re-zultatrl combinării variabile a două tipuri de elemente cu funcŃie fatică: (a) saluturi sau formule echivalente.). multe personaje sînt.Pentru mine invitaŃia unei doamne aşa de graŃioase ca d-ta este o poruncă straşnică. nene Mandache. daŃi-mi voie . în Five o'clock. NiŃă şi GhiŃă: Salutare" (C. cele mai multe au însă numai o secŃiune introductivă. 104 w— Gîndeam că n-ai să vii [. să fie!". O parte a schiŃelor au aspectul unor conversaŃii complete (confruntări). dar.. aşa cum precizează autorul. 61). 233.E u: Madam Piscopesco. de exemplu: .. între „dame" protocolul este mai simplu. — Ce dobitocie.nŃinut informaŃional. care confirmă valabilitatea glosei pe care ne-o oferă Caragiale în Rromânca: „Cînd vezi două moftangioaice amestecîndu-şi alifia de pe buze şi Ńocăinduse cu multă căldură.'" — p. (a) Saluturile sînt schimbate atît între „amici": „L a c h e: Bonsoar.

maşer. mergeŃi la Bucureşti în plimbare .... 140). p. ea îi permite „muşteriului" nu numai să iniŃieze un dialog cu comesenii necunoscuŃi.. p. M: Cu cine? L: Cu nişte amici . definiŃia personajului. TranziŃia spre subiectul propriu-zis de discuŃie se face. „DispoziŃia specială" poate fi mimată strategic. (Amici. 99). Este procedeul folosit de Lache pentru a-i impune amicului Mache tema de discuŃie: „M. interesul emiŃătorului pentru partener sînt menite să declanşeze confesiunea.: „— Ce stai aşa pe gînduri? — Eu? pe gînduri? — Nu cumva te-a suprimat şi pe dumneata? — Ei.. Tot în sfera conversaŃiei fatice se includ şi remarcele domn-ului (naratorul-autor-personaj) la adresa lui Bubico: „Frumuşel căŃel aveŃi. 214). .Ai aflat ? M Ce? zic eu. p.. Eu să te-n-treb pe dumneata.. că nu-Ńi poŃi face o idee . şi nu mai vine" (DiplomaŃie.. în conformitate cu cerinŃele politeŃii pozitive. printr-o întrebare. ci şi să le orienteze atenŃia în direcŃia centrului său de interes.. secŃiunea iniŃială este redusă la gestul baterii pe umăr („mă pomenesc bătut pe umăr cu multă discreŃie. 96). ec ai? te văz cam . De remarcat că. 219).F.R. „SînteŃi din Capitală?".. grozavă căldură azi! .. Cf. 129)... — Nu. 140). Efectul nu este întotdeauna imediat.. întrebările citate (şi răspunsurile..... mănŃelegi. SecvenŃa ne oferă. Este o criză. Am vorbii foarte mult de t i ne". distrat şi cam nervos. „Ce zici?"' sînt forma curentă de introducere în dezbatere. 129). sau „interogatoriul" la care este supusă madam SevastiŃa Stănescu de către amabilul companion de voiaj: „de unde veniŃi dv. a cărui identitate trece pe un plan secund. după cîteva momente de tăcere.. ci este prefaŃată de o secvenŃăati conversaŃională în care tovarăş de drum încearcă să descifreze semnificaŃia protestelor cu adresă incertă ale „cocoanii" (cf." (Iniîrziere. de fapt. care poŃi pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă . p. are o motivare strategică.. inclusiv formula de prezentare folosită de interlocutoare) nu deschide schiŃa... 106 In Ultima oră.. alegerea unei teme puŃin diferite: „cît e ceasul?"..MiŃa Potropopesco îşi face intrarea la ceaiul de la Măndica Piscopesco cu replica „E un ger afară... Ritualul este acelaşi în cazul întîlnirilor de la berărie. frate. aştept pe soŃia mea. exploatîndu-s deliberat virtuŃile ei de a provoca un anumit tip de dialog. — Cum bine? Asta e bine?" (Atmosferă încărcată. a chestiunilor politice. Cînd figura interlocutorului reflectă o dispoziŃie mai puŃin obişnuită. De unde să tiu eu? . întrebările . pînă la ziuă... de obicei. dependentă de contextul situaŃional. 135).. în cadrul unei singure unităŃi conversaŃionale: Unitate conversa-<j tională Sx _ ./' (Situa n ea." — p. da rău!" (Bubico. secŃiunea de introducere pe care o conturează... 88). Am stat azi-noapte tîrziu la Cosman. Sînt obosit.. la berărie. instalarea la masa unui amic este însoŃită de declaraŃia „Teribilă căldură a fost astăzi!". „— Ei! ce zici? — Ce să zic? răspund eu . 136). — Te văz aşa .— Ce mai noul — Ce să fie? zic . în C. ConversaŃia cu „amicul X . Ştiu eu? . în mod obişnuit. p.. se duce dracului rapiŃa!" (p. Bine... întrebările urmate de o menŃiune exprimînd. iar introducerea subiectului se face printr-o strategie anticipativă. nu ştii nimic? Ce. Care va să zică.: Da . „Şi . frate? . Daca o Ńinea aşa toată noaptea..Ce mai nou?'".. zic eu cocoanii.. 150).." (p. în SituaŃiunea...?".: „ — Ce mai noue? — Prost. pentru ca să se treacă apoi la tema crizei: „Este o criză. Cf... aş! . p. 105 p. nu dumneata pe mine" (Amicul X . — Grozavă! zic eu" (p... monşer... p. în ultimul caz. L: Nu prea am chef..." se deschide tot cu observaŃii despre starea vremii: „— Uf! zice amicul meu.

. şi trebuie să trec şi pe la Barbu. a cărei structură este mai complexă.." (p. menite să creeze terenul lansării informaŃiei. Procedeul este convenŃionalizat. o înfruntare pe acelaşi teren: la ironia amicului invitatul răspunde prin sarcasm. Acceleratul pleacă la 5 şi 40. în schiŃele în care apare.. Propunerea este respinsă. MenŃiunea pe care o face personajul revenind la postura auctorială: .. — Sapristil zice amicul meu. Mitică!" (p. 257). care include salutări. secŃiunea de i n c h e i e r e a unor raporturi conversaŃionale este în strînsă legătură cu deznodămîntul. invocînd motivul consacrat al orei . conferă acestor formule o valoare parodică.." (p. mulŃumesc din suflet pentru buna ta invitaŃiune! am petrecut minunat — onoare (ie!" (p. Motivarea strategică este întărită într-o replică ulterioară: „Mi-era aşa de somn. este completat prin această imagine a reacŃiilor pe care le declanşează la ceilalŃi comportamentul său verbal.— Naeî scuză-mă: e aşa de tîrziu. după cină. Am promis lui Nicu să merg cu el la Sinaia. — Dragă Mitică. torturaŃi.. Caracterul strategic al scuzelor — formulate 107 ca răspuns la o propunere a partenerului („Ai la simigerie" — p. pentru a scăpa de teoriile plicticoase ale interlocutorului. în aceleaşi limite ale politeŃii pozitive.. servind celui care îl foloseşte drept punte pentru a-şi anunŃa retragerea. 258). a se revedea!" (p.. 132) — este relevat de faptul că ele întrerup o secvenŃă de inserŃie....— [. ale cărei mustrări la adresa neatenŃiei musafirilor.Mitică mă duce pînă la sanie. TranziŃia spre momentul salutărilor finale se face. CircumstanŃele sînt cele ale unei reuniuni mondene." (p. apar mărci ale precipitării conversaŃiei spre secŃiunea de încheiere: la propunerea „amicului" ocazional de a mai lua un rînd. Am două halbe şi un corn. 150) doi inşi. Concentrînd tirul ironic asupra acestui personaj... Aparent. dezvăluind natura histrionică a personajului.Mă grăbesc. un bulgar şi un itaUnitatea conversaŃională cuprinde două schimburi preliminare (Si şi S2). plăteşte tu.. 258). sărind din loc.. de obicei. 142). să-i spui să nu uite de ce-a vorbit cu Nababul. Portretul amicului.. oferind o caracterizare directă sau „prin ricoşeu'" a „eroului"' principal. Modul de asumare a iniŃiativei verbale. prin stimularea curiozităŃii interlocutorului. E tîrziu.. 257). prin comprimarea secŃiunii introductive. nici prin forma de expresie..Aseară s-au prins lian.... Ora tîrzie poate servi drept pretext. „a nu se căsca!" (p. în fond.zic eu cu un ton pe care filozoful meu îl înŃelege pînă-n fund.. Confruntarea secvenŃei de deznodămînt cu aceea care reprezintă coda schiŃei clarifică toate ambiguităŃile. Faptul că ambele enunŃuri conŃin construcŃii inf ini ti vale implică raportarea aluzivă la o sursă comună: Graziella. „eroul" schiŃei. avansată de gazdă: „łal! nene Iancule!. care trebuie negreşit pentru ca să mă culc" (p. este semnificativ pentru definirea tipologică a gazetarului colportor de informaŃii senzaŃionale. secŃiunea finală reprezintă concluzia umoristică a întregii schiŃe. încălcarea cerinŃelor politeŃii nu are însă gravitatea obişnuită. . CerinŃele politeŃii pozitive.. 257). de exemplu. răspunsul obişnuit la un astfel de act. în C.. te las. după ce se informează cît e ceasul. 258). Eroul din Amicul X. 133). ca în SituaŃi unea: . protocolul despărŃirii de gazde. cu intenŃia de a se sustrage de la plata consumaŃiei. prin formularea unor constatări asupra timpului care presează sau a orei înaintate. căci schimbul de replici constituie. mulŃumiri şi complimente este respectat întocmai: „Sărut mîna crudelei Graziella. consoarta intelectuală a amicului. au îmbrăcat consecvent această formă: „a se asculta toŃi eînd se citeşte!". care determină opŃiunea pentru o modalitate strategică de abandonare a colocutorului. Similară este funcŃia secŃiunii finale din Tal!. SecvenŃa a doua a secŃiunii finale constă dintr-un cuplu de enunŃuri: primul este o propunere. pretextează că este grăbit. în care acesta revenise la tema predilectă: politica.F. — Cinci şi zece. nici prin conŃinut..R. eu Ńi-om spus: aşa e în lumea asta — a se plăti or ce consumaŃiei" (p. sînt dublate în schiŃe de motivări strict conjuncturale... prin lectura ultimului ei studiu.. GhiŃă răspunde printr-un refuz indirect. care replică în acelaşi registru: „— De! nene Iancule. „a nu se conversa nimini cînd se citeşte!". celălalt însă nu constituie. fără a se apela la vreo marcă de atenuare: „A se slăbi. Mai am numai o jumătate de ceas. receptată de destinatar. La revedere!...."e (p. 133). care nu pot pentru ca să mai merg..] Ci te ceasuri sînt?.

. că te dau afară! Prev. come rsantă de băuturi spirtoase.'' (p...: Taci odatăl Leanca: Am tăcut" (p.(aspru) M-ai înŃeles? L e a n c a (veselă): Hahahă! bravos domrijudecător!. de statutul relativ al partenerilor. care dezvăluind întîmplător natura reală a relaŃiei dintre MiŃa şi şef. 64).. judecătorul formulează explicit regula accesului la cuvînt într-un proces: „Nimini n-are voie să vorbească pînă nu-1 întreb eu" (p.1 în mod obişnuit. Jud.. are motivări diverse. Jud.." (p. distruge „poanta" imaginată de comeseni şi suprimă astfel factorul care asigura coerenŃa grupului constituit ad-hoc. şezi şi taci. îşi întrerup colocutorii aflaŃi într-o poziŃie oficială.. iar admonestările adresate unuia dintre ei — drept dovezi ale justeŃii atitudinii celuilalt: „Jud. în JustiŃie. Judele: Ştiu.. vezi Gumperz. permanent subminate şi adesea ignorate. care este nevoit să-i ceară permisiunea pentru a-şi exercita funcŃia: „Judele de ocol: Care va să zică. J u d. Jud. 64). (mai aspru): Taci. orice colocutor este automat tratat ca un „amic". deşi tînărul Lae Popescu este cel care vrea să divorŃeze. fomeie. în mod cu totul neobişnuit. 1966. că te dau afară!" (p.. desfăşurarea lui fiind oprită la intervenŃia „amicului". în care arbitrul este luat pe rînd drept aliat de cei în conflict: „Le a ne a: Domn'judecător. Şi totuşi.înaintate („E cam iîrziu. Leanca îşi dispută rolul de emiŃător cu judecătorul. şi acompaniată de pupături („Nene! lasămă să te pup! (Se pupă cu magazionerul)" — p. divaghează. 1.. de numărul acestora etc. mîne am cantilene de dimineaŃă. Dacă..: Hahahahâ! Brav.: Ei. rămasă deschisă. uite.. comunicîndu-i mai multe date decît cere procedura. 110 In Art. Fie că se află într-un tribunal. Autoatribuirea rolului de emiŃător. 34) Nici interdicŃia formulată explicit de cel investit oficial cu autoritate nu o determină pe reclamantă să abandoneze procedeul autoînscrierii la cuvînt: . 34—38). sînt specifice dialogurilor din schiŃe. accesul la cuvînt este guvernat de reguli condiŃionate extralingvistic: de natura personală sau tranzacŃională a situaŃiei de comunicare (pentru caracteristicile acestor două tipuri interacŃionale.i( (p. Majoritatea personajelor din schiŃele lui Caragiale se caracterizează printr-o incapacitate funciară de a evalua natura situaŃiei de comunicare şi de a-şi regla în consecinŃă comportamentul verbal. furni-zîndu-i cu maliŃie Leancăi soluŃia în problema. în asemenea situaŃii. ce pretinzi? Leanca: Onoarea mea şi trei chile de mastică prima. căci în disputa particulară cîştigătoarea din instanŃă este învinsă.: Lasă-mă să te-ntreb." — p. inadmisibilă pentru împricinaŃi. fie că sînt în biroul unui avocat pentru o consultaŃie (Art. 214. deşi.: Te invit să fii cuviincioasă aici! Aici nu-i permis să dai cu tifla! 109 P r e v. a „reperării" onoarei: „Las'că Ńi-o reperează domn'Mitică!" (p.. nu-nŃelege dumneei. ş-acuma e beat. eroii lui Caragiale nu au nici un fel de inhibiŃii. Norma sociolingvistică esenŃială.Jud. Leanca: La Hanii Dracului. consumarea ultimului rînd este precedată de toasturi con108 clusive în sănătatea eroilor povestirii „amicului" : soŃia sa şi şeful..Lasă-mă să-ntreb.: Nu-Ńi permit să fii necuviincios aici'." (p. 34)... cocoana TarsiŃa monopolizează .. domn' judecător...." (p. d-ta Leanca văduva. de exemplu.. Leanca: Plătim licenŃa. ca părŃi într-un proces (JustiŃie).. Leanca: Te las.. Leanca: Care vine dumnealui.: Taci! Leanca: Tac. 36). neatenuată prin apelul la vreuna dintre strategiile curente ale politeŃii. Replica marchează eşecul definitiv al autorităŃii oficiale. audierea părŃilor este dublată de înfruntarea lor nemijlocită.... care... 37). 35) sau chiar de ameninŃări: „Taci. 21â) sau la ghişeul unei instituŃii ca solicitanŃi (PetiŃiune). da... Autoasumarea rolului de emiŃător.Sk spuie ce comerŃ învîrteşte.. purtîndu-se cu degajarea specifică relaŃiilor între egali. Leanca devansează din ignoranŃă întrebările judelui.. săru'mîna.36)...... domnejudecător! ai văzut şi dumneatale acuşica ce pramatie e dumneei? Jud...4.. abandonînd tema „tranzacŃiei" în favoarea unor teme inadecvate si-tuaŃional. domn' judecător.. este sistematic încălcată: personajele deschid vorba fără să fie întrebate. opoziŃia dintre situaŃiile personale şi tranzacŃionale se neutralizează în favoarea celor dinŃii.. 35). (vesel): Bravos.. p. în final Iancu Zugravu se substituie judelui cu intenŃia clară de a-şi oferi o compensaŃie pentru pierderea procesului. „P r ev: Las-o paia! aia-i altă căciulă! (Judelui:) Aia a fost la politică. 35).. enervat de intervenŃiile intempestive ale împricinaŃilor. ca şi disputa directă cu partenerii pentru acest rol. la începutul schiŃei. interzice iniŃiativa verbală celor cu statut dependent. [. este nevoie de insistenŃă din partea judecătorului: „J u d.] E păcat pentru mine.. 36).: Bine. protocolul final este ratat.

In afară de nume. aş! unde poate aia să facă?" (p. este.. familiaritatea purtării preotesei. îi şi R" fiind separate printr-o secvenŃă de inserŃie. ignorînd indicii clari ai destinatarului din următoarea întrebare a avocatului: „Copii aveŃi?"(p. TarsiŃa îşi întrerupe brutal fiul: „Las' să spui eu" (p. privîndu-1 pe Lae de dreptul la cuvînt. referirea implicată de dv. mangafachel" — p. (destinatar real) Avocatul Cocoana: Avocatul InserŃie \ piu.. în sfîrşit. Faptul că personajul se pierde în amănunte îl determină pe avocat să reia întrebarea („In sfîrşit. Motivarea Ńine.. 202). 202). 203). deşi îl împiedică să dea răspunsurile cerute direct de avocat.. .|| T î n ă r u 1: Mai întîi. Mama acceptă cu vădită neplăcere. deşi avocatul formulase î2. : Ce-or să spuie. Lae prinde curaj şi cîştigă şi disputa următoare pentru cuvînt. 202).] Ce plîngeri pozitive şi întemeiate pe probe putem s-aducem contra soŃiei noastre? R (destinatar autoselectat) Cocoana: Berechet! : Cum? Cu martori. 202)."(p. definitorie pentru Lae este socotită de preoteasă numai calitatea lui de fiu. 203). dar aplicarea lor este defectuoasă. să spui eu" (p. din capul locului. oferă ca răspuns o reflecŃie sarcastică: „Ei. Tot TarsiŃa este aceea care. nu-1 descurajează pe tînăr sau chiar sînt acceptate de acesta: i± „Avocatul: [. De remarcat că anumite intervenŃii ale preotesei.. nu ajunge să furnizeze informaŃia aşteptată.. de fapt. un statut dependent. martorii? Cocoana: treabă ai? să-i înveŃi Martori găsim noi.fiu-meu. arată că tînărul consideră satisfăcător „răspunsul" R2 la î2. la care recurgeTarsiŃa pentru autoprezentare contrastează cu laconismul prezentării însoŃitorului ei: „. invocînd un argument imbatabil: „Lasă-mă mamiŃoî ce? eu sînt prost?" (p. 202. deschide vorba despre scopul vizitei. dar şi prezenŃa formelor vorbirii adresate: „Az văzut acu.." (p. este amplificată prin prezenŃa interludiului „U! Anghelica.. iară să aştepte solicitarea avocatului. „Către Lae".. în virtutea faptului că afacerea îl priveşte direct.. care-i conferă. eşuează. 202). 204) Dialogul dintre Lae şi avocat se desfăşoară „peste capul" cocoanei. contrar oricăror norme." —p. eu vreau să dau divorŃ fiindcă n-o mai iubesc pe dumneei. în esenŃă. deşi are aparenŃa unui dublu dialog.] (răspuns la îi continuat) Tînăr ui: Şi este luxoasă. Lae Popescu" (p. de exemEi.discuŃia cu avocatul. încărcată de detalii inutile.. La intrarea în biroul acestuia.. IntervenŃia ei. situat la graniŃa dintre aparte şi scuză. mamiŃo. printr-o tehnică asociativă specifică....Lae. Ampla formulă anacolutică. 201). împiedicînd obŃinerea efectului scontat.l.şi. neagreată de avocat... ci deplasează conversaŃia într-un domeniu colateral (pricina MiŃei Zaharidi). rezultînd din schimbarea succesivă a destinatarului. cuprinzînd replici destinate fiecărui partener (vezi indicaŃiile autorului: „Către avocat". este ambiguă). 202). de încercarea personajului de a utiliza unele strategii ale politeŃii pozitive: invocarea existenŃei unui teritoriu comun cu interlocutorul (o cunoştinŃă comună) şi tendinŃa de flatare a acestuia (menŃiunea despre rezolvarea de către avocat a unui caz similar). răspunsul tînărului 111 este extrem de concis şi la obiect: „Eu vreau să dau divorŃ" (p. bravos! dumneata ce ce să spuie . ia iniŃiativa prezentărilor. înaintea acestei intervenŃii. Avocatul: Dar dacă dumneei te iubeşte pe dumneata? Cocoana (pufnind): Em. 203). în virtutea calităŃii ei de ultim locutor. ceea ce prilejuieşte o nouă dispută pentru cuvînt între mamă şi fiu... restabilind „ordinea" iniŃială.p'! [. dar. Lae îi solicită mamei dreptul la cuvînt: „Lasă-mă. 203). Cu convingerea drepturilor plenare pe care i le conferă calitatea de mamă. cocoana consideră normală selectarea ei ca interlocutor şi încearcă să-şi continue expunerea: „El. Discontinuitatea firească a enunŃurilor.. lipsită de adresă precisă („Ei! şi afacerea dv.. Continuarea răspunsului la îi.. bat-o focul!" (p. cum stă chestia?" — p. TarsiŃa nu acceptă multă vreme postura de auditor şi. cuprinzînd schimburi de replici între TarsiŃa — care-şi asumă nejustificat rolul de destinatar al îi — şi avocat. un monolog. tradusă într-o sintaxă incoerentă. Tentativa lui Lae de a folosi ocazia oferită de o intervenŃie a avocatului.. pentru a-şi asuma rolul de locutor. domnule avocat.. în opoziŃie netă cu divagaŃiile TarsiŃei.

. ci de moment.. dar cîştigătorul este diferit. 205). TarsiŃa continuă să se substituie lui Lae. tul. Măndica: Taci. tu! Las9 să-ntreb eu. care nu vrea să se supună regulii impuse abuziv de Măndica: „T i n c u Ń a : [. Vezi răspunsurile la întrebările: „N-ai luat zestre?" (p.... în scena a doua. victimă a furiei dezlănŃuite a subprefectului Gre"goraschko şi a maiorului Buzdrogovici. Mai puŃin obişnuit este faptul că obiectul disputei îl constituie dreptul de a pune întrebări. lasă-mă şi pe mine. precum şi protestele surorii mai mici. madam Potropopesco? MiŃa: Da.. ignorînd adresa neambiguă a întrebărilor avocatului.. Ti ne u Ńa (Măndichii): Taci. 96). la gest cu funcŃie prohibitivă. JustiŃie). CompetiŃia dintre surori se desfăşoară simetric în cele două . Ce-are a face acuma politica? Tînărul (rugător): Lasă. care substituie expresia verbală): „TincuŃa: Ai fost. „Şi ce salariu aveaŃi?" (p.. secondat de tînăr: „Avocatul (plictisit): łŃî.? Măndica: Taci. a TincuŃei nu Ńin de tactică... 204 — 205). lupta se încheie repede în favoarea TincuŃei: „Măndica (MiŃii): Ai fost aseară.scene" principale care compun schiŃa Five o'clock.. totul depinde de abilitatea „anchetatorului".'1 (p. secvenŃa în care avocatul. Las' să-l întreb eu. 94)... Cf. mamă! R (destinatar autoselectat) 112 Avocatul: Lasă. atît anchetatul cît şi anchetatoarea sînt neutri în raport cu faptele.. Aceasta poate fi şi motivarea relativei uşurinŃe cu care sora mai mare cedează. cocoană!". Este cazul schiŃei High-life. TincuŃa: Cine mai... soro! ."(p. ExplicaŃia rezidă în caracterul de anchetă al dialogului iniŃiat de aceste personaje.. Măndica resemnîndu-se apoi să joace exclusiv rolul de gazdă.. soro! n-auzi? TincuŃa (mie): Cu cin'.] (Mie:) Era cu bărbatu-său? Măndica (TincuŃii): Taci tu! Ti ne u Ńa:' Apăi... De remarcat desfăşurarea gradată a luptei dintre surori din prima scenă (de la interdicŃie urmată de solicitare. care nu trebuie să-i sugereze prin nimic interlocutorului direcŃia investigaŃiilor sale. în anumite situaŃii. cele două surori îşi dispută vehement statutul de locutor. (MiŃii:) Ai fost aseară la circ.Nici eforturile conjugate ale avocatului şi ale lui Lae nu reuşesc să o facă pe TarsiŃa să abandoneze statutul de locutor. ancheta este o confruntare între persoane pentru care rezultatul are o semnificaŃie directă. „Victoria" Măndicăi şi. respectiv. Ai fost aseară la circ? E u: Am fost. la apariŃia MiŃei Po-tropopesco. esenŃială fiind verificarea exactităŃii datelor care îl justifică. dar întîmpină refuzul categoric al acesteia: „Cocoana (cu forŃă): Nu las! nu vreau să las! . în care cronicarul monden Turturel. De aceea.. fiindcă ambele apelează la acelaşi mijloc rudimentar: apostrofa brutală. excedat. în scena a doua. fiindcă i se refuză . Măndica: Taci! (Mie:) Cu ce pălărie era? E u (încurcat): Cu. 205). iar ancheta este concepută ca demonstrare a unei ipoteze. {TincuŃa vrea să mă-ntrerupă) 8 — C-da 1354 113 Măndica (aslupîndu-i gura cu mina): Cu o pălărie mare.. Răspunsul este. cu formularea interdicŃiei de a vorbi pentru parteneră (procedeul este folosit şi în situaŃii tranzacŃionale: cf. nu îşi poate dovedi nevinovăŃia..."(p... în virtutea cărora prezenŃa unor persoane din afara familiei reclamă autocenzură. în principiu. Ti ne u Ńa: Taci!.Tot tu?" (p. Măndica: Sin. întrerupe peroraŃiile pe teme politice ale preotesei. un drept pentru care s-a luptat cu înverşunare mai înainte.94). Comportarea TarsiŃei Popescu în biroul avocatului nu diferă de aceea a Măndicăi sau a TincuŃei la five o'clock... Contrar regulilor de purtare civilizată. în prima scenă. şi nu dreptul de a răspunde.. întreruperea brutală echivalează cu contestarea dreptului la cuvînt al interlocutorului. cunoscut (deci interesul pe care-1 prezintă este minor).

. „cum s-au petrecut lucrurile" (p. de asemenea... Cele două scene de dură admonestare sînt construite paralel. audierea reclamantei intră pe făgaşul firesc: întrebarerăspuns.. 34). o nouă relaŃie dialogală. Vezi.: Dacă i-a plătit licenŃa.. situată în secvenŃa de inserŃie.: Cine se sparge?" „Leanca: Clondirul. Abaterea de la regulile dialogului într-o situaŃie tranzacŃională de tipul celei descrise — părŃile nu pot interveni decît la solicitarea judecătorului. InserŃie j Ju d . că zicea. formularea unei interdicŃii menite să suprime un dialog adiacent creează însă. dacă-Ńi mai permiŃi di aieste. TarsiŃa prefaŃează întreruperea .] — Domnule maior.. 8e 115 f || L e a n c a : Să fie-al drac. La început..accesul la cuvînt.] îi trage două palme vajnice şi iese" (p.. nu mai poate face obiectul unei acŃiuni reparatorii. obsedate de propriile idei— puŃine şi fixe —. răspunsul la întrebarea suplimentară (R") şi continuarea răspunsului la întrebarea de bază (Ri): „Domn' Toma.... 35.se sparge. după multe stăruinŃe din partea judecătorului. de către acelaşi emiŃător. judecătorul era emiŃătorul aşteptat).. Ea apare în schiŃe indiferent de natura situaŃiei de comunicare şi de statutul relativ al partenerilor. 35). IntervenŃia Leancăi conbină... E păcat pentru mine. realizate de judecătorul în exerciŃiul funcŃiunii. reluată din punctul în care a fost tulburată (după răspunsul prevenitului.." (p. Şi." (p. Alte întreruperi. (b) „Jud. marchează restabilirea raporturilor iniŃiale. Mai puŃin interesante ca structură. Tăcerel (| Leanca: . ea aparŃine unui personaj situa-Ńional lipsit de dreptul de cuvînt. implicînd intervenŃia unei a treia persoane într-o relaŃie bipartită (judecător—împricinat)." (p.: prefect—Turturel: „— Altă dată."(p. în schiŃa JustiŃie. 35). Taciî || (Prevenitului) Nu e vorba de licenŃă. di madam Buzdrogovici. Reluarea replicii întrerupte. sub forma î" „Cine zicea?" (p. ~R. iar acesta este obligat să discute pe rînd cu fiecare — este prompt sancŃionată de personajul care reprezintă autoritatea oficială. soŃia me. este un semn al ignorării totale a partenerului) şi maior—Turturel: „— Atunce..... Leanca răspunde la V. scurt mişcarea! [. urechile. 21â sînt legate de incapacitatea TarsiŃei Popescu de a respecta vreo regulă de distribuire a dreptului la cuvînt. 81. 35). 35). 35).. reluarea ultimului cuvînt din prima replică a prefectului.4... în strînsă legătură cu disputa pentru accesul la cuvînt este întreruperea frecventă a unei replici în curs. 81). recunoaştem două serii de întreruperi: unele fireşti. altele — apostrofe reciproce ale părŃilor în conflict./ II Prevenitul: Oleo! InserŃie <j j u d . 114 Cînd. de exemplu: (a) „L e a n c a: Plătim licenŃa domn' judecător. domn' judecător!" (p. Faptul că judecătorul revine la primul interlocutor semnalează restabilirea relaŃiei dialogale iniŃiale. formularea răspunsurilor declanşează un lanŃ de întreruperi.. t \. ca acŃiune reparatorie. îă. e vorba de clondirul cu mastică" (p. Replica întreruptă. Leanca afirmă: „care venisem tomn-atunci cu birja de la domn' Marinescu Bragadiru din piaŃă. ci..7~ ărT~ întreruperile încetează numai atunci cînd personajul răspunde exclusiv la ultima întrebare (î'"): „Jud. 36). Ri). pentru ci n-ai pomi nit nimica? [. tulburînd desfăşurarea normală a procesului4. întreruperile în Art. îŃi rup urechile! — Dar. încă chiar domn' TomiŃa zicea să-1 iau în birje." (p. continuînd însă relatarea legată de lă: „Clondirul. — Urechile! m-ai înŃeles? espice cVimbecilei Şi iese turbat. Relatînd. — Mişălule! strigă Edmond. laă cererea judecătorului. care întrerupe povestirea în curs prin î': „Pe cine să iei în birje?" (p. Ambiguitatea produsă de sintaxa agramată a personajului determină o nouă intervenŃie a judecătorului. 34. Cf. 1. prin schimbarea interlocutorului. sînt nerăbdătoare să şi le exprime.. domn' judecător. Personajele lui Caragiale nu sînt capabile să-şi urmărească interlocutorii. determină apariŃia unor secvenŃe de inserŃie..2....: Ce-are-a face domn' Mitică? Prev. "r'"" ărT~ ceea ce generează o nouăeambiguitate şi declanşează o nouă întrerupere.

. naratorul-autor. în cazul schiŃelor în care relatarea se face la persoana I.. pe cînd N — conştient de faptul că intervenŃiile sale nu reprezintă complementul aşteptat al replicilor lui Ci — recurge la proceduri conversaŃionale cu funcŃie de atenuare. Cocoana: De . El. discuŃia dintre naratorul-autor-personaj (N) si „un cunoscute' (Că are aspectul neobişnuit al succesiunii unor replici prin care partenerii se corectează reciproc: 1 . Cu toate acestea. 99). 202).." (p... care reiau formulările lui N (3... mă-nŃelegi. Tînărul: Lasă-mă... ceea ce trădează conştiinŃa culpei de a-şi asuma un rol pentru care nu este autorizată.!.. Ulterior însă. 204) este justificată de statutul de autoritate pe care i-1 conferă natura şi datele situaŃiei de comunicare: Abuzivă este întreruperea avocatului de către clientă: „Avocatul: E vorba dar de a proba că lipseşte de la cea mai sacră datorie conjugală. şi pe dumneata? . cari ar merita . Bine.. întruchipmd un principiu raŃional. [.. Cenzura exercitată de avocat prin întreruperea peroraŃiilor preotesei: „Cocoana: [..] PoŃi dumneatale.. cetăŃean care te pretinzi . Aceste elemente sînt specifice fiecărui partener: Cx apelează la întrebările-ecou. domnule! mă iartă! 13 — łal! strigă omul meu foarte supărat . Amicii adinciŃi în dispute politice la berărie se întrerup unii pe alŃii. să spui eu" (p. scuzîndu-se (6. 5. ipostaziat într-unui dintre personaje. mă-nŃelegi. nu .. daca .. Avocatul ([..] şi sînt oameni.." (p.] E pentru . Cocoana: Apoi ai cunoscut-o dumneata pe mă-sa ce pramatie.. domnule! nu zîmbesc. Tînărul: [. nene: . într-o relaŃie de tip tranzacŃional (de la su116 erior la inferior). în mod obişnuit. nici una dintre replicile la care ne referim nu are efectul scontat. şi de la normele atribuirii statutului de locutor într-o relaŃie care implică prezenŃa unui auditor. Lae .. fără să mai simtă nevoia vreunei acŃiuni redresive.... întreruperile — frecvente — au motivări diverse. de a declanşa la partener revenirea asupra unor afirmaŃii anterioare. Abaterea este dublă: de la normele care stabilesc o direcŃie univocă a exercitării controlului..] 10 —Să m ă crezi că şi pe mine .. 6 — Ba — zic — m ă iartă. în situaŃiile de comunicare cu caracter personal. celelalte conŃin în structura lor elemente care... Aoleu! vai de biata Ńara asta! [. 12 — Da nu ridic din umeri. Cocoana ([." (p. dar eşti. 205)... ştiu şi eu 7 5 — Cum.... au rolul de a iniŃia autocorectarea replicii precedente a colocutorului.... întrerupîndu-i cîteva intervenŃii...] atunci să-mi dai voie să-Ńi spui .]): Las' să spui eu" (p. Cu excepŃia intervenŃiilor 1 şi 7. mamilo..[. ea uzurpă acest rol. „Avocatul: Eşti însurat de curînd .... Tînărul: Lasă-mă. Lae încearcă să cenzureze comportarea incorectă a mamei sale..— Ei! ce zici? 2 — Ce să zic? răspund eu ... 12) sau adoptînd o atitudine confesivă (10). 9 — Ce.. 3 — Cum bine? Asta e bine? 4 — De! zic.. după care se resemnează să accepte „regula" dialogului impusă de TarsiŃa. în sfîrşit ... să zimbeşti şi să ridici din umeri.. 203).. ridicînd tonul şi mai sus: 11 — Ce. 9.] auzi liberali! să nenorocească o lume de se hrănea . nu mă pretinz deloc.. 11).... care-1 privează flagrant de dreptul de interlocutor al avocatului. replicile preiau funcŃia de corectare. ce catifea? . mamiŃol . încearcă să tempereze avîntul teoretic şi critic al colocutorilor. ştiu şi eu? Daca dumneata. [. alături de emiŃător şi destinatar (auditorul nu are drept de replică). modificîndu-i însă direcŃia de exercitare: autocorectarea e substituită prin corectarea de către colocutor.. zic eu .. 7 — Nu e vorba că le pretinzi. în sfîrşit. cum stă chestia? Cocoana: El .. Ce-are a face acuma politica?" (p..răspunsului lui Lae la întrebarea avocatului printr-o formulă de solicitare a permisiunii: „Avocatul: Ei! şi afacerea dv.. în Atmosferă încărcată... 117 . 202). conferit de acesta: „Avocatul:.]): łŃl . 8 — Nene.. parc-ai fi străin.

. ce poftiŃi dv. N este trecut dintr-o tabără în alta.. dar să susŃii că sînt ale mele . nu poli pentru ca Zic: .] E ceva care poŃi pentru ca ..]" — p. N le respinge ferm (enunŃurile din replicile 6 şi 12. nara-torul-autor-personaj îi întrerupe avîntul peroraŃiei.. Dumnezeu îl ştie şi pe el [. în conversaŃia cu C9).]. fiindcă le-am spus şi dumnealor .Lasă. semnificaŃia relativă a lui a se pretinde fiind substituită cu aceea absolută a lui a fi.. declanşat de vestea fericitului deznodămînt. 130) sau pentru că nu vrea să le alimenteze („[. 131)..... Nae. întrucît Cx şi C2 sînt adepŃii a două poziŃii opuse: anti.. [. că se mai şi exagerează .].. şi eu şi dumneata şi dumnealor (arată pe cei de la mesele apropiate).. care. respingînd ca absurdă orice opinie formulată de altul („—.Ce să iert! ..o altă cunoştinŃă'' — p. "(pentru C2). Nae. necooperativă: el nu Ńine seama de precizările colocutorului.. care era peste putinŃă ca să prevază cineva o situaŃiune foarte tristă. 100. — Lasă. politica este subiect de dispută la berărie.. prefaŃează intervenŃia lui N sînt interpretate de C2 ca mărci ale forŃei unor ilocuŃiuni directe: „ — Iartă-mă. Subtextul atitudinii lui Nae îl aflăm în partea a doua a schiŃei: pofta de vorbă şi vîna critică sînt strict condiŃionate situaŃional. cu mine şi cu dumnealor toŃi (arată pe cei de la celelalte mese dimpre118 jur) să fi mers.. pro guverna mentală. 100). care aceea ce vezi că se poate petrece." — p. Cx nu este dispus să negocieze.. [. nene!'4 — p. care nu se asociază protestelor sale la adresa manifestanŃilor împotriva adoptării legii monopolului băuturilor spirtoase. ele se datorează stării de nervozitate pe care i-o produce aşteptarea naşterii unui copil... în virtutea cerinŃelor principiului politeŃii... mă-nŃelegi.] Nu te mai lipeşti de Disconto . — Ce se exagerează. cu chestia economiilor . care neagă afirmaŃiile lui Cx) din dorinŃa de a restabili adevărul. iar cînd realitatea oferă proba evidentă a lipsei de obiect a contestării (replica 12) schimbă vorba. 100) în relaŃia dialogală cu N. de haimanale de-ale dv.. zic.şi. 130. în funcŃie de direcŃia în care se exercită verva "pretins polemică a partenerului.. ci contestă. în uliŃă cu reteveiul. Nae mă-ntrerupe: — Las' ea şi guvernul . 11)..] fiindcă tăcem toŃi. — Ba văz!" — p..." (p. de asemenea. Sursa erorilor o constituie faptul că Cx ia drept premise propriile sale presupoziŃii despre partener (5.. — Ce vorbeşti.. întrebările menite să clarifice referenŃii unor termeni introduşi ca descrieri definite: „[. NemulŃumit de rezerva calmă a partenerului (cf.[.. „[•••] pentru ce nu desfiinŃăm armata. întreruperea replicilor lui N înainte ca acesta să fi exprimat vreo părere (perechile de replici 8 — 9 şi 10—11) relevă.1 adicătelea. guvernul ... „[. 99. natura vidă a protestelor lui Cx. „[•••] Dumneata nu vezi. . pentru a împiedica desfăşurarea unui raŃionament fals. Şi în schiŃa SituaŃiunea. 129. care merge de la schema generală pînă la detalii (cf. ră-mîn fără rezultat.DiferenŃele nete dintre cei doi parteneri în privinŃa modului de a concepe conversaŃia explică substituŃia produsă.]" — p. Întreruperea replicilor lui Cx de către N este una dintre dovezile atitudinii sale cooperative faŃă de interlocutor: N încearcă să obŃină o corectare promptă a inadvertenŃelor din intervenŃiile lui Cx. 100. 129. Similaritatea discuŃiilor dintre N şi C1 şi dintre N şi C2.... ca nişte laşi [. Atitudinea lui Cx este. respectiv. guvernul o să . că se mai şi exagerează .. Mărcile de atenuare care... Nae. 131). nene? Este o criză. ca nişte cetăŃeni convinşi.. înŃeleg să combaŃi pe haimanale.. care?. 100).. oricare ar fi punctul de vedere exprimat de N. cum o ieşi o ceată de dalcauci.— [. — C e-i a i a?" — p." (pentru Cx)..]" — p. menite să declanşeze o corectare a erorii de către colocutor. adresîndu-se unui destinatar ocazional (replica 13). prinzînd din zbor orice ocazie de a-şi completa expunerea („— în sfîrşit. fie „haimanale de-ale dv. replica acestuia „De. constituŃia. Corectarea pe care ar putea-o sugera replica 7 (care începe cu o negaŃie) este numai aparentă: reformularea afirmaŃiei din replica 5 îi agravează conŃinutul.. Speriat de perspectiva de a face faŃă noului val de idei politice ale amicului.. Acelaşi tip de atitudine caracterizează comportamentul lui C2 (. în conversaŃia cu Cl5 şi :„Ia să fi mers dumneata. domnule? se poate să spui astfel de absurdităŃi? . dar şi pentru că este dornic să-si prezinte in exlenso teoriile. pronumele de politeŃe are valoarea inclusivă).. Nu mai merge. pentru că este într-o dispoziŃie contestatară... automatismul poziŃiei sale. Cx îl integrează automat pe N în partida adversă („. — Cari d u m n e a l o r?" — p. reprezentînd fie „guvernul bandiŃilor dv. interlocutorul său. De fapt. 131)." — p. . întreruperile lui N. prefaŃîndu-şi retragerea cu scuzele de rigoare: . transformîndu-1 ad-hoc în destinatar al tiradei critice. are în text o funcŃie comică şi satirică.. amicii se întrerup unul pe celălalt clin motive diferite: naratorul-autor-personaj — pentru că nu înŃelege încîlcitele idei şi demonstraŃii ale partenerului (cf.." — p..]" — p.. în esenŃă..

. mă-nŃelegi . fie o tendinŃă de adaptare la interlocutor spre a fi înŃeles de acesta. Efectul acestei situaŃii este o nouă serie de (întreruperi.. convertindu-1 pe Mache la rolul de interlocutor. [.] pentru ca să vie.. — Tal! lai!! [strigă Mache.. din Di nu sînt redate decît intervenŃiile lui Lache. bruiază discuŃia în care se angrenează Lache. care pedepseşte cu asprime orice tentativă.— [.. respingînd tema propusă de acesta: Rr . Lache se simte dator să-i replice amicului. folosirea aberantă a lui care şi a conjuncŃiei pentru ca) trădează o atitudine sarcastică.. preocupat să nu întîrzie la cina de familie..] — Ci stai.]. nu se înscrie în acest cerc nici măcar printre auditori. nu poate abandona tema care îl pasionează." InserŃie (=D2) (p. Lachei — Ce tîrziu? — Nu face pentru ca să ne-aştepte .] asta nici o umanitate nu poate pentru ca să fie! . mâ-nŃe-legi .... în timp ce Lache. celelalte fiind rezumate ca scurte menŃiuni în stil direct: „Părerea lui Diaconescu găseşte la cîŃiva camarazi aprobare. se produc în aceleaşi forme ca în prima parte a schiŃei: ca replici cu funcŃie de bruiaj. — Tal! strigă Mache. se simte irezistibil atras spre Gambrinus. în schiŃa O lacună. ||— łalî Ńall! strigă Mache [. pentru ca să vie. Ri reluată De remarcat că. Dialogul ILache — Mache (D2) capătă aspectul unei secvenŃe de inserŃie în dialogul Lache — colegi (Dă. sugerînd. — Lache!!!" (p.. Intrarea la berărie declanşează o reorganizare a raporturilor conversaŃionale. — Mină mai iute. au în vedere destinatari diferiŃi: „— Ia să ştie dumnealor că este aici o justiŃie. în acelaşi timp. dar. din locul unde a fost întreruptă: Rd. rolurile sînt inversa le faŃă de secvenŃa de la berărie: Lache este cel care întrerupe conversaŃia dintre Mache şi „dame".. colegul..— Nae! scuză-mă: e aşa de tîrziu... mă-nŃelegi . bătînd în masă .. proaspăt logodnic.. destinate unui interlocutor neutru — chelnerul —. distinct de naratorul-autor.. motivarea este dată de divergenŃa intereselor de moment ale amicilor. 119 încercarea de a tempera setea de dezbatere a politicienilor de berărie poate veni şi din partea altui personaj. adresate unui destinatar neutru — în acest caz.. Lache încearcă să continue dezbaterea pe tema lacunei din codul penal. în acest ultim dialog. deşi în contact direct. Lache se integrează cercului de colegi adînciŃi în dezbateri politice. Mimetismul său lingvistic (cf. birjarul — (.. 179).. pe cînd alŃii o combat «în numele principiilor moderne»" (p. întrerupînd ădemonstraŃiile" acestuia: „—. dacă D2 este redat integral (v. cele două dialoguri fuzionează.. Mache. în acelaşi timp. mă-nŃelegi. — Stai un moment. 179). 120 — Lache! — Ia să ştie că sînt judecători la Berlin! — Lache!! — Că în materie politică nu-Ńi este permis a mai întrebuinŃa violenŃa fără să mergi la ghilotină .... rezultatul iiind o succesiune de replici nelegate între ele. II Pentru ca să vie. IntervenŃiile lui.. bătînd foarte tare în masă". Cînd orice asasin. monşer! — E tîrziu. la care participarea unui personaj este egal solicitată.. în secvenŃa finală." (p. fie efectul de „aducere la acelaşi numitor" produs de neobosita producŃie verbală a amicului.. fiindcă emiŃătorii.. care nu pot pentru ca să mai merg. 180). prietenul şi cumnatul său. semn al refuzului lui Mache de a accepta un asemenea rol. mă-nŃelegi... „— [. supra)... iar Mache este cel care refuză deschis să coopereze cu Lache. (p. RD. întreruperile care urmează.. — .. Mache.[. ca să nu mai aibă cineva siguranŃa vieŃii în Ńara lui . situate în punctele de intersecŃie ale celor două discuŃii. nene! strigă Mache cătră birjar" — p. este nerăbdător să-şi întîlnească logodnica â dornic să apară într-o lumină favorabilă în faŃa viitoarei familii.]. Pe măsură ce nerăbdarea lui Mache creşte. căci Lache îşi reia replica. în acest caz. 181) sau ca rezultat al interferenŃei a două conversaŃii pe teme diferite. 132—133). 179). întrevăzută ca unică soluŃie salvatoare. Scos cu forŃa din cercul amatorilor de politică.

— Lasă.. 96—97).) || Măndica: Nu iei ceaiul? E u [. : Ba da...|| TincuŃa: Mitică . i InserŃie D2 — A! domnişoară . M ăndica (împiedicîndu-mă să-mi iau pălăria.. apare) j| Măndica: Ce faci cu ceaiul ăla? Roza: E gata. mojico!" (p. — Lasă. Ogretinencile . — Eşti teribil.... zice d.. coniŃă. ca şi Atmosferă încărcată.) Di(f) l M ă n d i c a: Nu te-am chemat pe dumneata [.. InserŃie? || M ă n d i c a (sunînd prelungit): Ce slugi dobitoace! || (=RD. Stella confidente . monşer... sublocotenentul! || Eu (frigîndu-mă cu ceaiul. Lache. eu... Bravo! || Eu (sculîndu-mă): Doamnelor. Dumitreasca. era multă lume la circ? MiŃa: Foarte multă. subreta. Diaconescu..... parol! || Şi ce bucată domnişoară? (continuarea Di din punctul de întrerupere) O bucată totiă-.. cu maman.. nu mi-ai spus cine mai era la circ." (p. către Măndica): Pardon. Ogretinencile ... Rd2 (refuzul RDi (continuarea Dx din cooperării) punctul de întrerupere) — Fireşte . 121 Di (a) (confirmarea prezenŃei la circ a cuplului MiŃa — Lefterescu)..] || (Feciorul iese) TincuŃa (MiŃii): Era cineva dintre cunoscuŃi? M iŃa: ]\Iai nimeni ... SchiŃa este construită. (Roza. || O s-o cîntaŃi. TincuŃa: Cu maman? . sper. nu era? Mi Ńa: Mitică? .. pe onoarea mea. şi încet): Tocma la pont? [... || MiŃa [..]: A! Lefterescu! Mitică al dumitale .. — łi-a plăcut — zice Lache către Mache — Ńi-a plăcut d.: . întreruperile determinate de intersectarea a două conversaŃii marchează în schiŃa Five o'clock precipitarea acŃiunii spre punctul culminant..M iŃa: Nu. Era Costând ineasca.. Potropopescu cu absurdităŃile dumnealui ... obraznico! MiŃa: Ba al tău.. TincuŃa: Lefterescuî . Dintre bărbaŃi .. TincuŃa: Nu . structural. partea a doua constituie. Auzi dumneata! . după un principiu de simetrie. (Feciorul vine) sau reflecŃie fără adresă) InserŃie3 ( = Rd... MiŃa: Ba Ńi-am spus . cînd vezi că şi popoarele cele mai civilizate . în acest caz.. ... TincuŃa: Ba al dumitale.) Di (c) [ InserŃie4f (=D4) 1 Di (d) InserŃie5 J (=D2(b))| Dx (e) InserŃie6f ( = Rd. Cf. nu ştiu care Mitică .... căpătînd valoarea unui procedeu de evaluare internă a naraŃiunii. dar.. MiŃa: Dintre bărbaŃi? (Eu trec repede din salonaş şi-mi iau pălăria.InserŃie D. Vasileasca.. imaginea „în oglindă" a primei părŃi. implicînd deci mai mult decît reluarea unui mod de construcŃie.. — Eu nu-i înŃeleg. Lache .... zice Mache.... 182)... eu trebuie să . Georgeasca.]|| TincuŃa: Şi .. || TincuŃa (MiŃii): Apropo...

i-ai promis că-i scrii. replicile întrerupte se caracterizează prin acumularea de mărci ale ezitării (cf.... Mişule ... Ca şi în secvenŃa din Amici.. dar . că ... fie... impacientată de eşecul stratagemei (Stasache reia firul discuŃiei întrerupte: „Pe onoarea mea... în Triumful talentului.. dar unitar tematic şi complet. sub aparenŃa intenŃiei de ocolire a acesteia: 1 ..: Că ce? 3 L. emiŃătorul încearcă să evite formularea directă a unei propuneri greu acceptabile prin obiectul ei.tăspuns constituie un factor esenŃial de structurare a dialogului în schiŃe. că te-a luat fiindcă era săracă..: Dar ce?" (p. întrebările 2 şi G sugerează o pauză bruscă a emiŃătorului în foi mularea enunŃurilor din replicile 1 şi 5. permanent sau temporar coprezente în scenă (D2 —D4).. în schiŃa Amici. urmărind să testeze reacŃia partenerului. 1. adresîndu-se tuturor invitaŃilor („PoftiŃi la masă!" — p« 200). mă-nŃelegi. Strategia adoptată este de tip anticipativ.: Că . reluarea conjuncŃiei care introduce subordonata la începutul replicii 3? exclamativa eliptică. Eu .. căci schimbul de replici dintre cele două rivale este reluat sistematic din punctul de întrerupere şi se încheie conform aşteptărilor..122 Disputa dintre TincuŃa şi MiŃa (Di) nu pare a fi tulburată de interferenŃa cu discuŃiile secundare dintre Măndica şi alte personaje.L.: Că e prea frumuşică şi prea tinără pe lingă tine. construit din segmente. 91)... — îi scriu mîine. neîncheiat de emiŃător. Mişule.. 4 — Să ce"! ' 5 — Să mă laşi. Tot o funcŃie strategică îndeplineşte uneori şi autoîntreruperea replicii.. 2 — Ce să vreaul 3 — Eu Ńi-aş da Ńie trei-patru poli . Lache recurge la acest arsenal de mijloace pentru a-i alimenta permanent curiozitatea. dar succint. autoîntreruperea replicii are un rol eufemistic. să . Perechile de adiacentă întrebare. un mod de „a schimba vorba". IniŃierea unui dialog diferit de cel în curs este adesea o formă strategică de comportament.. 194). Sub masca preocupării de a-şi menaja prietenul..." (p. Madam Panaiotopolu face încercări repetate de a întrerupe conversaŃia dintre nenea Stasache şi Mişu. enunŃul deschis.. 4 şi răspunsurile 3. silindu-1 să completeze enunŃurile deschise (vezi infra replicile 2. dialog amplu. să te atingi. mizînd pe capacitatea de deducŃie a interlocutorului. acesta dejoacă însă intenŃiile colocutoru-lui. nu întîmplător enunŃurile 1 şi 5 sînt suspendate la punctul-cheie.. fiind strict alimentat de conjunctura de moment. schiŃele ne oferă exemple de situaŃii în care . care nu se încheagă. interogaŃia ca formă indirectă de exprimare a refuzului. pentru a depăşi un moment critic intervenit în desfăşurarea conversaŃiei principale — ca în cazul inserŃiilor 1 şi C din pasajul citat — sau pentru a evita un subiect „delicat4e — ca în schiŃa Cadou.. să nu te ştiu ce băiat de treabă eşti şi cît Ńii la noi .: Cum! de onoarea ne vestii mele? 5 L.. 5): 1 „— NiŃă . Autoîntreruperea replicii se conjugă cu alte mărci ale ezitării: punctele de suspensie care precedă 123 în replica 1 subordonata. încheiat. frecvenŃa punctelor de suspensie în intervenŃia 1 şi pauza de dinaintea conjuncŃiei subordonate care introduce propoziŃia-cheie din replica 3). să nu vii la concurs . — Nene — întrerupe madam Panaiotopolu — ai scris lui nenea Andrei? . în Ńine.. procedeul defineşte o strategie a nesincerităŃii: ezitarea este un mod de a impune o temă de discuŃie. eu am venit în Bucureşti cu ceva părăluŃe . agasată de insistenŃa cu care soŃul ei subliniază asemănarea dintre briliantul „pierdut'' şi cel de la acul de cravată al tînărului meditator... zic. Da! clar i-am tăiat nasul."). Nu-Ńi permit. prostii ! ce să-Ńi mai spui ? .5. OpoziŃia dintre aceste categorii este numai parŃial valabilă. şi celelalte dialoguri: D2 este» un dialog discontinuu. Dpuă categorii de întrebări sînt definitorii pentru modul în care comunică personajele lui Caragiale: (a) întrebările suscitate de inabilităŃi conversaŃionale ale colocutorului şi (b) întrebările declanşate sau formulate în virtutea anumitor strategii conversaŃionale. 2 M.. iar D4 este un dialog cu structură compactă.." 6 M. declanşînd în mod firesc invitaŃia de continuare din partea destinatarului. De remarcat diferenŃa dintre D1. fie adresîndu-i-se direct lui Stasache şi propunîndu-i o altă temă de „reflecŃie" („ — Pe onoarea mea.: Zicea de nevastă-ta . dacă vrei tu . D3 este un pseudodia-log."). fiindcă interlocutorul nu se manifestă verbal. tu zici că eşti tinichea de tot . de onoarea femeii amicului meu! 4 M..

.. (Five o'clock.] Ai văzut pe Miiai î2 [" ||E u : Pe sora matale ? /?2 [ M ă n d i c a : Nu...? R" Cocoana: Care ai devorŃat-o dumneata de Pricopoiu.. Eu:. astfel îneît posibilităŃile de decodaj se multiplică: (1) referentul numelui necunoscut destinatarului: „M ă n d i c a : Nu era cu Haralâmbinal E u (şi mai încurcat): Cu care H a r a l âmb i n a ?. 95. Avocatul:." (Art. MiŃa. îx şi Rx sînt separate printr-o inserŃie dialogală.. locotenentul.. pot fi considerate drept reformulări necesare ale acestei întrebări. Firească între intimi... care însă. fie pentru că se introduc sub formă ele presupoziŃii informaŃii care nu aparŃin fondului comun interlocutorilor. consăitriie o sugestie de autocorectare pentru interlocutoare. 202).. cînd. Noi nu sintem mojici ca Bismarck. Eu (răsuflînd): Da" (Five o'clock... invers. Avocatul (după o prefăcută sforŃare a memoriei): A! madam Zaharidi. al..] — A propos — zic eu — madam. urîtă. 124 MenŃionarea unor nume proprii este adesea sursă de neclarităŃi pentru destinatar: uneori numele nu trimit la un referent cunoscut acestuia.. 214. neavînd conştiinŃa greşelii. 219—220). î2 Avocatul: Care Mita. mă rog? Rx Cocoana: MiŃa.R... menŃiunea din pasajul de relatare..-] . referenŃii unor componente de bază sînt nedeterminaŃi sau formulările sînt incomplete. dînd fum pe nas şi făcînd cu ochiul): Ei! nu te mai face acu. ce. enunŃuri structurate eliptic." || (ibidem. de la CiulniŃa. referitoare la „explicaŃie".. i[ „Măndica: [. 94... p. 1ă' T i n c u Ń a : Mitică.. de obicei insuficientă pentru partener.„[... referirea la o persoană prin prenumele acesteia este total inadecvată într-o situaŃie .inabilitaŃile conversaŃionale capătă funcŃie strategică (vezi infra. 1" şi î"'. şi gătită..... revenirea la subiect. î2 || E u : Care Mitică? Măndica: Eiî care Mitică... de! care ai devorŃat-o dumneata. — Ei î Ce e Bismarck? — Un dulău de curte. exemple de eşec al unor strategii consacrate (vezi infra. în care destinatarul îx cere clarificări pentru a putea da răspunsul).. pe Potropopeasca a tînără? || Rx E u : Da. De aici frecvenŃa pronumelor şi a adverbelor interogative: cine.. alteori ele sînt dintre cele mai obişnuite... Dîndu-mi această explicaŃie. parcă-i o smochină uscată. nu reacŃionează decît la elicitarea directă a informaŃiei). 95... p. Măndica : . îx „Avocatul: Care cocoană.. .."! R'2 Cocoana (rîzînd.. R2=î'1" T i n c u Ń a : Lefterescu.. comentariul la PetiŃiune).. (a) Erorile cele mai obişnuite pe care le comit personajele angajate în dialog sînt determinate de defecŃiuni în prezentarea informaŃiei. T i n c u Ń a : Cu mă-sa. comentariul la C. marcată prin formula â propos. p.. p. gătită. subliniază ironic inabi-litatea conversaŃional a partenerei..F. de remarcat că î2 declanşează.. — Bismarck al ofiŃerului Papodopolinii. o inserŃie dialogală). Pe MiŃa. care (însoŃite sau nu de prepoziŃii). —..) şi. ceea ce dovedeşte că acesta îi este total necunoscut). — Al ofiŃerului Papadopolinii.] A venit cineva în lojă la ele? Eu: . vorbeaŃi adineauri de Bismarck. fie pentru că enunŃurile prezintă deficienŃe de construcŃie. O bătrînă mică. de asemenea... musafirul reacŃionează numai la descrierea fizică a personajului invocat. care conŃin numai glosări ale 125 indefinitului cineva din l[.. unde. cocoana scoate din săculeŃul de mină o bucăŃică de zahăr [. (2) mai mulŃi referenŃi posibili: li „Măndica: [." (Bubico. — Ha? zic eu... p.

... cu atît mai mult cu cît.oficială.] La cîte vine d. Respingînd ideea că greşeala i-ar aparŃine. .. un anumit univers conversaŃional: . permiŃîndu-i nou-venitului să ia controlul întregii discuŃii.. partenerul se află în permanenŃă în faŃa unui test: dacă optează pentru o anumită soluŃie. F. F. Faptul că negocierea privind prenumele domnului Popescu se încheie totuşi în favoarea feciorului îl determină pe domn nu să renunŃe. o valoare strategică. impunînd.: Al tău.: li cheamă Costică? 126 F. prin care amicul X. Unu fără un sfert..M. funcŃionează ca declanşator al conversaŃiei între muşteriul necunoscut şi amicii care stau de vorbă la berărie.: Şi mai cum? F.. d. D... FratL cine e MiŃa asta? fă-mă să-nŃeleg.. domnule. A. urmăreşte să sugereze interlocutorului că „este în termeni familiari cu toată lumea" (p. intervenŃiile domnului se bazaseră pe o presupoziŃie: „Stăpînul feciorului este domnul Costică Popescu". Băiete.. p. e propitar.: Ce să văz? D.d. introducerea a două descrieri definite: un nume propriu — Mita — şi un substantiv cu articol hotărît — şeful —. care sugerează răspunsul cel mai simplu la î2). pe de alta. In consecinŃă..: Pe stăpînu-meu nu-1 cheamă d.: Stăpînu-tău.] Acuma sînt în gară la Titu [.: Nu-1 cheamă Costică Popescu? F. ci să complice „ancheta". \ Nevastă-ntea. 61 — 62).. vezi? F. care se dovedeşte falsă. încercînd să stimuleze memoria avocatului..: Care d.. D. CumX nu ştii? Nu..: Care stăpîn. N. D. Mita acu trebuie să fie.: Ba. frate" (p.. Procedeul are o dublă semnificaŃie: pe de o parte. implică un subiect aluziv.: Nu pot să ştiu.: Cum.. mai cum? D. A.: Nu se poate.. D. în acelaşi timp. interpretarea domnului.: Ei! şi dacă-i propitar? F. nene? MiŃa.] Cine. nu Ńi-am spus?.. .R. Cît ai zis că e? G. caracterizează o gîndire rudimentară..: Fireşte.. Mitică. Popescu.F... Costică seara la masă? F. M. F. Desemnarea unor personalităŃi politice exclusiv prin prenume este tactica obişnuită. propitar. şi ultima intervenŃie a avocatului.. în relaŃii de tip tranzacŃional. ca şi declaraŃia acestuia că nu ştie cum îl mai cheamă pe stăpîn par a sprijini. dacă nu cunoaşte soluŃia. D.. Popescu".. A.: Nu. domnule? D.: Apoi.. subliniat de mimica şi gestica personajului (vezi indicaŃiile „scenice" din paranteze). peste poate!. o halbă. în această schiŃă. MenŃionarea prenumelui Costică dezvăluie faptul că discuŃia anterioară dintre domn şi fecior nu avusese acelaşi referent.. pretinsul „amic" al stăpînului încearcă însă să-şi determine interlocutorul să accepte că presupoziŃia sa este corectă... D. în C. şi mai cum? F. Popescu. „eroul" schiŃei cu acelaşi nume. pentru care esenŃiale sînt întîmplările şi circumstanŃele. A. 226). Costică. Am lăsat-o să plece cu şeful [. Contraargumentele feciorului: stăpînul său e „propitar" şi îl cheamă .: [.. G..: Mitică?.. Cocoana TarsiŃa dă lămurirea solicitată prin î2 pe o cale ocolită. se simte dator să-i verifice exactitatea. se operează cu numele de familie (cf.. N. Ce stradă e aici? "(Căldură mare.: îl cheamă d. 140). Costică? D. Greşeala prezentării ca presupoziŃie a unei informaŃii unilateral deŃinute capătă.: .. Costică. între Ghergani şi Conteşti.: Ba da. o aşteaptă de la locutor. „D.. bine.

InstrucŃia. cu multă indignare: Ce dobitocie!" — p.. cum mi-ai promis. înclinat să creadă mai degrabă că e vorba de o confuzie produsă de prenume: „— M. că ăla e un ciufut. 214).]" (p. reprezentînd mai degrabă o stare de spirit (vezi şi comentariul care precedă „intrarea ei în scenă": »[. domnule! mult o să mai stăm aici? jApoi.. Filipescu? 127 — Ei. Externele. 135). Contrar aparenŃelor (indicarea unui nume în răspuns)... ci întreaga desfăşurare a schiŃei dovedeşte că indignarea cocoanei nu are o Ńintă foarte precisă. 141).. — Cari dumnealor? — Dumnealor cu cari am fost [. îl credeam mai tînăr.„— Era şi Barbu." (întîrziere. corectate cu binevoitoare superioritate de către amic: }j__ Nu l-ai văzut cînd l-am salutat?. acelaşi procedeu de a controla corectitudinea interpretării informaŃiei receptate exprimă stupoarea interlocutorului.. întrebarea este o dublă glosă sinonimică a numelui. p.. Nu Ńiu minte să am vreun şcolar cu aşa nume" (LanŃul slăbiciunilor. — Cui . ceea ce .. — C ar e Co sti c ă ? — Arion. nici în acest caz nu se produce identificarea referentului. biletul domnişoarei Mari Popeseu vorbea despre un Mitică Geor-gescu. Cînd prenumele nu indică neambiguu care este referentul discursului. 128 De remarcat că..: Vrei numaidecît să ştii? — M.. Amicul meu rîde cum se rîde de un ignorant. — Dumnealor de la drumul de fier.. la cumnatu-tău" (p.. — D. Costică Ollănescu" (p. 142).... — Ollănescu.. — Ăl ăl alt.. răspunsul nu clarifică referentul (vezi repetiŃia lui dumnealor.[. 232).: La Fănică. Costică.. şi prezenŃa indefinitului unul. în primul exemplu. la reapariŃia prenumelui cu referire incertă. — L... Delavrancea? — Da.. Costică. în ambele cazuri.. — Nu Costică Arion. şi Nicu.. „— Să-i dai nota 7.: La Fănică.. colocutorul cere lămuriri sau confirmări în legătură cu decodajul: „ — [.. 142). 92). — Cine. Adăugăm şi faptul că.. în cel de la doilea). 130). halal să-i fie!..: [. [. 135).: Da! — L. frate? — Lui Mitică Dăscălescu...: L a bărbatul sorii neuesti-mii! la cum-natu-meu ? — L... p... Costică. nu se poate ş t i : — Ce dracu.. — Mitică Dăscălescu!. c ă-tră cine.. — Cine e ciufut/ — Nu-1 cunoşti! unul de la care vrem să cumpărăm nişte case.. şi nu despre Mitică Dăscălescu dintr-a Vi-a (confuzia este efectul „lanŃului slăbiciunilor'').] Dacă reuşeşte ş-acuma... da! şi Costică.. în schiŃa JustiŃie.. p. ambele tipuri de deficienŃe în construcŃia enunŃurilor apar — uneori în structuri anacolutice — în relatarea Leancăi despre împrejurărileă! care s-a spart clondirul cu mastică prima. de altfel.. în schiŃa Amici. p.] la cine a făcut infamul aluzie?1. sînt posibile erori de predicŃie..]Alexandru. întrebările prin care colocutorul cere precizarea referenŃilor sînt determinate fie (a) de utilizarea unor substitute pronominale fără menŃionarea antecedenŃilor. — A! ă st a e Costică Arion? zic eu. (b) „— Sa fie ai dracului! zice cocoana foarte supărată. Internele. DeficienŃele în prezentarea informaŃiei sînt uneori rezultatul unei construcŃii defectuoase a enunŃurilor. din clasa a IV-a..] o cocoană scoate capul dintr-un vagon şi strigă." (DiplomaŃie. — M. — Costică Arion" (p. — D.. coconită? întreb eu. fie (b) de omiterea subiectului unui verb la persoana a IlI-a: a) „[•••] tindea le-am spus şi dumnealor..]" (SituaŃiunea. Nu numai acest răspuns.. Prudent. .

— Ei! şi unde e acuma MiŃa? — Nu Ńi-am spus? — Cînd m i .. dar le augmentează funcŃia umoristică. soli-citînd prin întrebări completarea unor goluri esenŃiale pentru comuni9 — C-da 1354 129 care. frate?... F... — La Voinea?. D.4.a i s' p u s ? — Mialache! eşti nebun? Nu Ńi-am spus că te aşteaptă la Oppler cu Vasileasca şi cu fratele Vasileaschii.] Să-i spui cînd s-o-ntoarce că 1-a căutat. — După noi!. Unde? Ştie dumnealui.] La Oppler te-am trimes eu pe d-ta? [.] De cinci ceasuri de cînd umblu după dv. dar „arta" ei conversaŃională este total deficitară: „— [..: Pe cine să iei în birje? (anacolutul determină folosirea pronumelui interogativ pentru animate) Le a ne a: Clondirul. referitor la întreruperea replicilor)..... aşa cum se întîmplă cu domnul din schiŃa Căldură mare. Răspunsurile nu furnizează practic nici o informaŃie.. sîntem prieteni.: C a r e a m i c ? D. că zicea. intervenŃiile feciorului i se par indiscrete: [..... — Pe cine? — Pe Voinea.a Ńi întîlnitără pe bulivar? — Cînd mergeam la Voinea. — Care Măndica? zbiară d... F.... D. oferindu-ne o excelentă definire a personajului.2... zare. Ce spui.] încă chiar domn' TomiŃă zicea să-Z iau în birje.a găsit loc la Vasileasca ? — Cînd ne-am întîlnitără pe bulivar.. Finea ne-am întîlnitără cu Măndica. — Cînd v... 1 130 — Vasileasca. interlocutorul poate încerca să corecteze inabilităŃile partenerului.. 225). în parc.... comentariul asupra structurii răspunsurilor.. domn' judecător!" (p. Spune-i că să ne-ntîlnim negreşit. (anacolut) J u d .. D. la Voinea. Nu numai în situaŃii tranzacŃionale.: Ştie dumnealui!. şi dacă vede pe amicul F.a zis MiŃa că Ńi .. Georgescu. în paragraful 1.determină repetate întreruperi interogative din partea judecătorului : „Le anca : [.] A!.. Numele d v .. probabil. F. D.. Partenerul însă nu se dovedeşte întotdeauna cooperativ... Jud.?. omule! şi cu MiŃa. Cînd ? Cînd o putea.: Cine zicea? Le anca: Domn' Toma... 35) (vezi supra.. D.. Cine ? Eu. D.. că nu l-am găsit.. căruia.... Destul atîta! mă cunoaşte dumnealui. în care cocoana Anica este dispusă „să coopereze" cu ginerele ei.. Nu mi-a zis MiŃa că ne-a găsit loc la Vasileasca? — Cînd fi ..: Cine se sparge? L e a n c a : Clondirul. domnul Georgescu. [.... fapt care le anulează orice funcŃie comunicativă. se sparge. Da să vie neapărat... D. pentru a lămuri împrejurările dispariŃiei doamnei Georgescu şi a „puiului".." (p.[.] Eu v-am căutat la Mala Manolescu. O situaŃie opusă întîlnim în schiŃa Tren de plăcere. locotenent Mişu de la itidenŃă? — Dar puiul? . F. ci şi în situaŃii personale. Jud. A!.. ne-am întîlnitără. Daria Oppler nu puteai să vii?..

pînă la ziuă. ezitarea mimată este reflectată şi de abaterile de la maxima clarităŃii (vezi..: Cine-i al a? 10 L. furnizînd.. M. 88-89) Replicile lui Lache încalcă sistematic maxima cantităŃii... Principala eroare pe care o vădesc replicile coanei Anica este aceea că se atribuie rol de presupoziŃii unor elemente — circumstanŃe sau persoane — care nu aparŃin fondului de informaŃii comun interlocutorilor. în schiŃa Amici.— L-am culcat.:[.. Sînt obosit.] Mai ales unul dintre ei nu te poate suferi. 147 — 148). fleacuri! Nu ştii cum sînt oamenii noştri? M. M. devenind o sursă de bază a comicului schiŃei. care sugerează nesiguranŃa locutorului. cît şi în acela al lecturii. Există situaŃii în care declanşarea sau formularea întrebărilor au o evidentă motivaŃie strategică. în secvenŃele 2 şi 4. replica 6).. 194)..: Cu cine? L. prea puŃină informaŃia pentru colocutor.: Nu prea am chef. Pauzele.] 131 8 L.] Eu. referentul pronumelui l. să nu vii la concurs. îi permite lui Lache să preia iniŃiativa în discuŃia cu Mache. C e? L./.. ce ai? te văz cam.. de exemplu.. temporala şi. în acelaşi timp. în acelaşi timp. — Unde? {— Nu Ńi-am spus? — Cucoană! eşti nebună? cînd mi .. dar. — Sâ ce? • — Să mă laşi. detaliile complet noi asupra grupului care aşteaptă la Oppler — în secvenŃa 5). 5. devenind deci o aserŃiune elicitată: „— [.. în Triumful talentului. de exemplu. întrebările lui Mache sînt cele anticipate de amic. . ... de exemplu. Am vorbit foarte mult de tine.: Da?.. (b) Inabilitatea nu caracterizează însă modul de a discuta al tuturor personajelor lui Caragiale. propunerea pe care GhiŃă i-o face fostului său coleg NiŃă ia forma de răspuns la întrebările acestuia.. manifestată.. erorile configurează un anumit univers sociocultural.] Da. introducînd date nesolicitate de acesta (vezi al doilea enunŃ din replicile 4 şi 6.. Am stat azi-noapte tîrziu la Cosman. — Ce să vreau? — Eu Ńi-aş da Ńie trei-patru poli.: Cu nişte amici. şi Ńi-e amic. să.. nici nu ştii ce a spus. ezitarea strategică atenuează forŃa unor ilocuŃiuni directe. provocînd întrebările amicului şi canalizîndu-le într-o direcŃie determinată de propriile sale intenŃii: 12 3456 7 „M.. Comportarea lui GhiŃă îşi dovedeşte deci eficienŃa perlocuŃionară scontată. mai nimic. bazată pe nerespectarea unor maxime conversaŃionale. mă-njura.. Mache devine obiectul docil al manevrelor lui Lache.. în alte cazuri... dacă vrei tu.. L. 9. Forma cea mai potrivită de a satisface ambele cerinŃe este întrebarea. respectiv.. un comentariu care dă orientarea dorită de Lache investigaŃiilor amicului). de exemplu. numele propriu funcŃionează ca declanşatori ai unor pseudopresupoziŃii. La acestea se adaugă erorile de structură logico-gramaticală (în secvenŃa 3.este ambiguu).... Finalul schiŃei aduce..: Ce-a s p u s ?" (p. frecvenŃa indefinitelor: articole şi pronume.. precum şi caracterul nedefinit al referentului lui ce din replica 10). atît în planul ficŃiunii. respectiv..11 M.. cum? mă vorbea de rău. o abilă tehnică a insinuării.a i spus? — Nu Ńi-am spus că am tras la Măndica" (p. în secvenŃele 5 şi 6... în secvenŃa 1... 11) sau glosarea enunŃurilor care se abat de la maxima clarităŃii (vezi replica 7).: Adică. partenerul cere completarea „golurilor" (vezi replicile 3. ca încercare de a-1 ajuta pe celălalt să-şi exprime gîndul.. aceste enunŃuri reprezintă tema „incendiară" pe care Lache vrea să o abordeze şi.: [. Bine calculată. au un dublu efect asupra partenerului: îi alimentează curiozitatea şi stimulează tendinŃa sa firească de cooperare... în diversele lor forme. prin nedeterminarea formulărilor (cf. atitudinea evazivă a amicului determină e-fectul scontat: implicînd conversaŃional faptul că lucrurile nespuse trebuie să fie neplăcute. fără să-şi dea seama.: E! . repetarea formulei „Nu Ńi-am spus?" subliniază faptul că se consideră completă o informaŃie numai parŃial sau tangenŃial furnizată (vezi. mai ales.: Mai întîi. prezenŃa pronumelui mi-arată clar că este vorba despre o împrejurare unilateral cunoscută. de această dată. dezvăluirea unei grosolane încălcări a maximei calităŃii. [." (p. 9 M.

. primul eşec (secvenŃa A) nu declanşează bănuiala unei posibilităŃi de repetare. nu conduce la rezultatul urmărit." (p. 166). nu era? MiŃa: Mitică? Nu ştiu care Mitică. 2 — Ce cereai în petiŃie? — Eu. nemulŃumită de răspunsul MiŃei. mi-e sete al dracului" (p. strategia iniŃială este menŃinută. nu ceream nimic. 3 — Cum. rivala TincuŃei la afecŃiunea sublocotenentului Mişu Lefterescu. încă un pahar." (p. ele creează iluzia că sistemul funcŃionează. să adauge o glosă: „Spune: ce pofteşti? Aici n-are voie să intre nimeni fără afaceri. Elementul de derută îl constituie răspunsurile la întrebările (notate cu 1) care deschid cele două secvenŃe. este reprezentată în forme variate în schiŃele lui Caragiale.. îşi dovedise ineficienta perlocuŃio-nară. cuconiŃelor.. dornic să-1 ajute pe interlocutor să-şi amintească datele legate de petiŃie. pentru că eu. 97)..întrebarea apare uneori nu ca reacŃie a destinatarului anticipată de locutor. pe onoarea mea vă spun. într-o intervenŃie ulterioară." (p. Corectarea replicilor. iniŃiator şi autor al corectării. sînt false: 1„ — [•••■] Cum te cheamă pe d-ta? — Nae Ionescu. 4 — Da a cui? — A unei mătuşi a lui. pentru a evita declanşarea conflictului: na132 A ratorul-personaj adoptă calea procedurilor convenŃionale de eschivare: Sa mă credeŃi. 4 — Da a cui? — A unui prietin. Atitudinea cooperativă a impiegatului.. de obicei. Obiectul corectărilor îl constituie. întrebările prea generale. prin care impiegatul încercase să-1 readucă pe domnul clin Petitiune pe tărîmul relaŃiilor tranzacŃionale.. MiŃa Potropopescu.. răspunsul obŃinut fiind . atît ca autocorectare. ci ca mijloc de autoprotecŃie la care apelează din proprie iniŃiativă colocutorul. 3 — Cum? — Nu era petiŃia mea. alege calea întrebării-ecou si a cererii indirecte de reformulare a „temei" introduse de TincuŃa: „T incuŃa : Mitică. Aceasta pentru că presupoziŃiile pe care se întemeiază „ancheta" funcŃionarului. Faptul că întrebarea „Ce pofteşti?". Structura perfect paralelă a secvenŃelor dialogale A şi JB sugerează încrederea impiegatului în eficienŃa chestionarului de rutină. 95).6. declanşată de reacŃia partenerului (a). B 133 1. în Five o'clock. 1 — Care prietin? — Unul GhiŃă Vasilescu. în acelaşi timp. Răspunsurile la întrebările ulterioare (2—4) anulează însă valoarea informaŃiei furnizate de primele răspunsuri: numele domnului şi al prietenului nu au nici o importanŃă pentru rezolvarea problemei petiŃiei. care. 167). în aceste condiŃii.. încurajînd continuarea aplicării lui. Ce afacere ai? (p. Orice răspuns reflectă modul şi măsura în care a fost înŃeleasă întrebarea. intuind importanŃa răspunsului solicitat de gazde. deşi normale. îi poate sugera calea de remaniere a enunŃului. nu era petiŃia lui. ambii musafiri — independent — încearcă să cîştige timp de gîndire. îl determină pe primul locutor ca. răspunsurile domnului nu furnizează informaŃiile aşteptate. DiscuŃia dintre impiegat şi solicitant din Petitiune este o ilustrare a eşecului unora dintre cele mai obişnuite strategii conversaŃionale. 166). aspect specific al cooperării între interlocutori. că nu pot să zic. care admit mai multe interpretări.Dacă nu te superi. în schiŃa Five o'clock.. Autorul întrebării este. nu cerea nimic? — Nu cerea nimic. eficienŃă confirmată în toate împrejurările anterioare... Considerat drept o întîmplare. cît şi ca rezultat al intervenŃiei explicite a acestuia (b). (a) Autocorectarea este frecventă în cazul perechilor întrebare—răspuns. nu cerea nimic. Un răspuns considerat nesatisfăcător de cel care a solicitat anumite informaŃii poate constitui pentru acesta indiciul unei formulări deficitare a întrebării şi. 2 — Ce cerea în ea? — El. TincuŃa revine asupra întrebării cu precizarea necesară: . optează pentru soluŃia cea mai simplă: întrebarea.

nene Mandache. Dintre bărbaŃi-... 64). 135 . Nenea Mandache.. Glosarea se face prin respingerea interpretării date şi prin sugerarea domeniului în care trebuie căutat răspunsul aşteptat. amicul îi solicită indirect o revenire asupra declaraŃiei iniŃiale: . îl vrei pe un an ori pe şase luni? — Cum..] de şef încai.. Neîncrezător în memoria profesorului. autocorectarea sperată se dovedeşte a fi lipsită de obiect. Da şeful ce fel de o m e ' Foarte bun băiat. pentru că enunŃul considerat era corect.F. Eşecul acestora determină reacŃia finală. solicitări de autocorectare a partenerului. Victime ale propriei lor fantezii. ai făcut confuzie.. monşer? de la prieteni ceri ab o n ame nt?. "(p.. inexact înŃeleasă de cel nou-venit: G. — Nu. dar cei doi amici. 134 Cererea de reformulare a enunŃului nu poate fi satisfăcută.. în fond. TincuŃa: Nu. o dată ce Ńi-e cumnat. 214). respinge vexat modul în care redactorul „Moftului român" interpretează cererea sa de a-i trimite acasă revista: . ca' va-s' zică! N.. — N u .F.. domnilor. lipsită de poantă: „A. (b) Corectarea explicită de către colocutor este mai puŃin frecventă în comunicarea curentă.: [.— Vi-l trimit.. mă rog.. — Care tată? — Dumnealui l Şi arăt pe omul cu barbă.. domnul e. onoarea? — Cu studenŃi! strigă băiatul. Ńi-am spus..R. Nu adică de bun. enunŃarea asertivă imprudentă a unei presupoziŃii atrage corectarea brutală din partea celui lezat: „— Mă iertaŃi.. dumneata se vede.. Ogretinencile. N.. completîndu-se reciproc. contravenind cerinŃelor politeŃii prin faptul că presupune contestarea unui aspect al competenŃei locutorului. 65).. în Atmosferă încărcată. interpretînd la fel povestirea comeseanului lor.: Cum cu mn atf A. abonament. — Bine. — Nu se poate! — Să vedem." (p. Similară este situaŃia în LanŃul slăbiciunilor.C e mare lucru! un număr mai mult ori mai p u Ń i n" (p. '— . Nu fiu minte să am vreun şcolar cu aşa nume. 232). Nu întotdeauna însă presupoziŃiile interlocutorului se verifică.Sintem camarazi.. strigă omul răguşit. (p. ce să mai zicemî Ńi-este ca şi un frate. n-am nici unul Mitică Dăscălescu în cursul inferior. pe un an ori pe şase luni? — Da. întrebările lui Mandache sînt. amicii din C.R.. MiŃa : Ba.i s î n t lat ă. A.. întrebarea are uneori funcŃia de a sugera locutorului necesitatea autocorectării unui enunŃ. discuŃia se poartă în trei. 97) în C.. din DiplomaŃie. NiŃă încearcă să gloseze întrebarea lui GhiŃă.... d a r ce fel de om e ? în vîrstă ? (p.. dar tata dumilale.TincuŃa (MiŃii): Apropo. de fapt. nu mi-ai spus c i n e m a i era l a circ.. nu pot să creadă că povestirea care i-a amuzat copios este. în schiŃele lui Caragiale.. — Cum. IniŃiată de interlocutor. trebuie să fie în cursul superior" (p. Şi se uită în cataloage..: Dacă-i fratele MiŃii!. 101—102). dar. cu cine am. abonament? — Nu zici că vrei să te abonezi'! să — Ce abonament..— Mitică Dăscălescuî. intervin alternativ.... acest tip de corectare reprezintă una dintre numeroasele modalităŃi ale comicului.

196). 207). din contra" (p. — M ar in e r..în adevăr. Aşa e!.. în schiŃa Ari. 196). 198). determinată de absolutizarea unei aprecieri subiective (» dumneavoastră sînteŃi foarte tînără). din schiŃa Triumful talentului. Faptul că superiorul se supune se explică însă prin interpretarea ultimei formulări ca aluzivă. corectare reluată şi amplificată cu detalii de popa Petcu: „Nu mai e de trei ani domnişoară. 227). mă-nŃelegi? Am zis bine: a reuşit d. domnule.: Atunci... obiectul corectării îl constituie formele codului lingvistic însuşi: „— Vezi ce bine-i sade lui — zice mam'mare — cu costumul de marinei! — MamiŃo. şi dumneata eşti de idee că se găseşte?" (p. a scos din buzunar un plic. procopsitule? întreabă tanti MiŃa cu un zîmbet simpatic.. întrebarea avocatului „Dv. 196).. Amicul meu rîde cum se rîde de un ignorant..226).: Ba da" (p. „— DaŃi-mi voie. slavă domnului! să fie cît de ai dracului. — A! ă s t a e Costică Ar i o n? zic eu. 198). şi din plic a tras o scrisorică [. Nu se zice nici marinai. e strada PacienŃii. atrage reacŃia agasată a partenerului. d. îl credeam mai tînăr. domnule director! v-aji înşelat! uita-Ńi-vă la probe!" (p. deducŃiile greşite ale interlocutorului: „— Nu l-ai văzut cînd l-am salutat? .. adesea dinspre inferior spre superior. — Apoi de! n-a învăŃat toată lumea carte ca d-ta! zice mam'mare.. probă fiind glosat ca „scrisoare de recomandaŃie": . sub forma unei întrebări de verificare: „— Din contra? care va să z i c â. Aşa se zicea pe vremea mea.. „F.: P e stăpîn u-m eu n u-l cheamă d. F.... Corectarea explicită se produce şi în situaŃii în care colocutorii nu au statut egal. pe cine o să numească?" (p. Goe. încrezător în faptul că manevra de a iscăli proba de caligrafie cu numele amicului. care-1 determină să respingă categoric soluŃiile partenerului.. nu e asta. nu se găseşte" (p. 136 Dacă testul infailibil al verificării probelor este numai sugerat în prima intervenŃie a lui NiŃă (vezi formularea solicitării ca ipoteză)..— în fine.confundasem. — Ei! ziceŃi voi cum ştiŃi. s-a dus de mult bunul ei!... Vezi?. Costică Ollănescu" (p. D.. pe cînd GhiŃă nu ştia ce să crează. pentru a insista asupra obligativităŃii corectării: „— Nu se poate. disputa dintre domn şi fecior are un obiect surprinzător: numele proprietarului casei şi numele străzii. 120-121). care dispunea şi de o recomandaŃie. F. D.: Ba-i asta. ¥. — Nu Costică Arion. 207). domnule director. operate de persoane cu statut de inferioritate într-o ierarhie întemeiată pe . NiŃă GhiŃescu!" (p..: Care stăpîn. eu zic cum am apucat. va asigura fără greş succesul acestuia la concurs: „recomandaŃie ai.Să.. — Da cum. se simte în posesia tuturor atuurilor pentru a contesta rezultatul anunŃat de preşedintele comisiei.. domnule...: Al tău.în schiŃa Cadou.: Nu. biata fatăî. şi în pofida reacŃiei acestuia: „-— Domnule! nuŃi permit să fii rău crescut!.. 196). trebuie să fie o greşeală! poate că n -a Ń i văzut b i n e p robei el" (p. a reuşit d. declanşează o nouă glosare. Asistăm la corectări succesive... obŃinînd cîştig de cauză: „— Ştii că ai dreptate dumneata?." (p. cu superioara bunăvoinŃă pe care i-o dă condiŃia autoasumată de insider în raport cu lumea oamenilor politici.... în Dl. feciorul are avantajul certitudinii. nu ti-am spus că nu se zice marinei! — Da cum? — Marinai. Cu aparenŃa unei corectări. domnişoară! "(p. pe care camaradul lui NiŃă-1 cunoştea bine. este supusă unei corectări din partea destinatarei: „Nu sînt domnişoară." (p. ei rare humanum est. — Vezi. zise NiŃă atins... 214." (p. în ciuda superiorităŃii sociale a acestuia: „F.. vedem.. cînd a ieşit întîi moda asta la copii — marinei.. sînteŃi fiica părintelui.: Nu.]" (p... C o s t i c ău (p. NiŃă GhiŃescu.. caligrafie am.. Costică. în Căldură mare. nici marinei. Şi zicînd acestea. 198). glosarea tăcerii naratorului-autor-personaj de către nenea Stasache: „— Adică dumneata zici că. GhiŃă NiŃesen" (p.. dar derutantă prin laconism." corectează. 196). 142). replica acestuia: „— Ba nu! zic. 207) introducînd prin forma de vocativ o presupoziŃie falsă(» dumneavoastră sînteŃi necăsătorită).. domnule? D. „Amicul X... 195).. Costică. că sînteŃi proaste amîndouă! întrerupe tînărul Goe. in cea de a doua este cerut direct (vezi forma imperativă a enunŃului)..

. FuncŃionarul din Petitiune îl corectează discret pe solicitant.. . . traducînd intenŃiile autorii lui de portretizare socială şi morală. m a mitica şi tanti MiŃa au promis tînărului Goe să-1 ducă-n Bucureşti de 10 mai" (p.. 150) Procedeul este menit să stimuleze curiozitatea interlocutorului şi.Acu am vorbit cu ministrul X. 164)...A sărit în aer?!! ... tălmăceşte chelnerul. Mitică" (p. în virtutea convingerii exprimate de personaje că vîrsta este invers proporŃională cu gradul de instrucŃiune. nu ştii nimic? — Ce.. pentru a difuza tot o ştire falsă. 1.. căci manevrele interacŃionale ale personajelor sînt modalităŃi de manipulare a cititorului....Podul de la Cernavoda. chelnerul din Inspecliune glosează pentru neiniŃiaŃi răspunsul unui obişnuit al localului: „— Şi nu ştii unde a plecat? — . pe cînd Goe „prefaŃează" corectarea cu o apreciere nefavorabilă la adresa colocutoarelor).. implicînd . reporterul este bătut cu propriile sale arme: amicul apelează la aceeaşi strategie — suprasolicitată însă — ..?. cu abilitate.Ce? . precizînd relaŃia dintre plimbarea la Bucureşti. avem filtru61 (p. 154) h schiŃa O cronică de Crăciun.Da. diplomaŃia directorului „Revoltei naŃionale" se defineşte prin combinarea mai multor strategii anticipativă.Podul de pe Dunăre. — E fii r.Nu-nfelegit .. frate? "(p. este specifică schiŃelor ai căror eroi sînt gazetari.. şi de o „supercorecŃie" implicită din partea autorului care-şi trădează de la început atitudinea faŃă de axioma superiorităŃii intelectuale a lui Goe. în această schiŃă.Ei? podul de la Cernavoda...Cu ministrul X!? . Pregătirea anumitor mişcări conversaŃionale.criteriul vîrstei. amicul (naratorul-autorpersonaj) are confirmarea intuiŃiei câ totul este pură invenŃie. ci răspunde solicitărilor partenerului. — Da. prefaŃează lansarea unei informaŃii senzaŃionale prin cumulul unor mişcări obişnuite de anticipare a unui anunŃ: „. care e deprins cu vorba lui d. considerate importante.Ei? podul de pe Dunăre . realizate în forme convenŃionalizate de uz.7.Ai aflaŃi — Ce? zic eu.Ei? . a cărei formulare o lasă însă. zic eu.E mai lată decit toate! .e fi r /. S-ar putea vorbi. SoluŃia acceptată este cea propusă de cel mai tînăr dintre participanŃii la discuŃie. mam'mare. in grija interlocutorului: 138 __ [.. . menite să împiedice refuzul subalternului de a îndeplini o anumită solicitare: prezentarea indirectă a solicitării drept anunŃ (Să. Reporterul din Ultima oră!.. prin verificarea disponibilităŃilor de reacŃie ale partenerului. în acelaşi timp.. reluînd în răspuns forma necesară: . .. . să creeze — în conformitate cu exigenŃele politeŃii negative — impresia că transmiterea datelor nu constituie o iniŃiativă a emiŃătorului.. Corectarea lingvistică intervine în schiŃe şi în momentele în care starea tulbure a personajelor le împiedică să articuleze precis cuvintele.. . prefaŃarea anunŃului printr-o mişcare de testare a atitudinii colocuto-rului (S2) şi controlul atitudinii acestuia printr-o mişcare de Dezarmare.. 120). 189). cum ai ghicit?" (p.. Controlînd autenticitatea ştirii.ăsta. în finai.'p t ă i i el — Cum? — La lăptărie.] Dar ştii ce am aflat eu? . De remarcat însă natura dublă a demersului strategic. 137 şi situaŃia şcolară a „eroului": „Ca să nu mai rămîie repetent şi anul acesta. .Da. Impresia de autentic conversaŃional pe care o creează schiŃele este şi rezultat al faptului că scriitorul apelează la strategii şi proceduri caracteristice schimburilor verbale curente. — Care va să zică. Vîrsta apare invers proporŃională şi în raport cu deferenta (mamiŃica adoptă formula reamintirii unei corectări anterioare.

. după care acceptarea propunerii de a scrie cronica specială de Crăciun rămîne singura soluŃie posibilă. este consolidat de acumularea formelor flatării în enunŃul care concretizează mişcarea ulterioară de Dezarmare a receptorului. — Dă-mi vreo cîtiva centimetri" (p. încît dacă n-aş fi pe deplin convins că tu. între prieteni. Efectul discursului nu este însă cel dorit. nene Caracudi — p. 84) „— Iaurt oi? [. protesorul Costică lonescu: „— Dragă Costică. p. mişcările de Amplificare a unui act comunicativ iniŃial nu mai îndeplinesc rolul strategic de clarificare a semnificaŃiilor acestuia..eroilor" lui Caragiale — şi. Caracterul strategic al mişcării iniŃiale de Motivare.: „ — Birjar.. ci complică firul discuŃiei cu secvenŃe parazitare. . Tema iniŃială este uitată şi divagaŃiile se înlănŃuie. performate direct în virtutea posibilităŃii de a exploata apartenenŃa comună de grup. fie componenta interacŃională.". 229). 237). dar au un rol în perforrnarea actelor ilocuŃionare.F. de S± — folosirea lui eşti designat în loc de îŃi solicit (vezi şi absenŃa complementului de agent. 85). devenind substanŃa propriu-zisă a intervenŃiilor personajului.R. — Stimate domnule Caracudi. destinate alternativ avocatului şi propriului ei fiu (insinuările în legătură cu Za-haridina. După cum umorul lui Mitică rezultă uneori din modificarea neaşteptată a funcŃiei unor mişcări convenŃionale de anticipare a anumitor tipuri de solicitări. Comicul verbal este determinat de discrepanŃa dintre caracterul convenŃional al întrebării care prefaŃează solicitarea şi caracterul total neconvenŃional al solicitării. 242. De S3 sînt legate formula protocolară de adresare (cf. eşti designat să faci ziarului nostru un important serviciu" (p. p. Mişcările de Amplificare sînt convertite astfel la o funcŃie comică. ascultâ-mâ pe mine." — Situatiunea. fără să dezminŃi niciodată o afecŃiune. slobod? [. prin deturnarea funcŃiei strategice specifice a unor mişcări dialogale se creează surse suplimentare ale comicului.63). 129). 140 O frecvenŃă deosebită au procedurile conversaŃionale de tatonare (fumblings). interludiul cu anghelica. care deviază însă rapid într-o mişcare de Amplificare. iiindcă. mai ales. al cărei caz a fost soluŃionat de avocat).elogiul calităŃilor sale deosebite (S3): .. domnule director?" (p. frate Caracudi — p. 202). formulele folosite în alte împrejurări de director către Caracudi: nene — p. reproşurile adresate fiului neascultător — vezi p... mişcarea de Dezarmare a interlocutorului poate atenua forŃa unei mişcări de Motivare. după cum sînt orientate spre emiŃător (procedurile de reliefare) sau spre receptor (procedurile de flatare)..în fine. determinat de valorificarea potenŃialului maximei calităŃii de a influenŃa atitudinea colocutorului (sinceritatea satisface cerinŃele politeŃii pozitive).. care impersonalizează pe autorul acŃiunii). nu ştiŃi. — Atunci.. cocoana TarsiŃa Popeasca face uz mai întîi de o mişcare de Motivare: „Uite la ce-am venitără noi la dumneata" (p.] — Este. Subordonate tendinŃei funciare a .C. Lf. ştiu cit pot conta pe amiciŃia ta şi nu-mi permit a mă-ndoi un moment că în cazul de faŃă.. Piepertoriul lor este cuprinzător: (a) proceduri de reliefare: — cînd Ui spui („E lucru mare. 230) şi obligîndu-şi amicul să formuleze direct solicitarea: „Ce notă vrei să-i dau pîrlitului tău de protejat?" (p. la încercarea de a-1 relua. 237). consolidînd fie componenta acŃionaiă a comunicării.. profesorul reacŃionează tăios.. viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. dumneata. Pentru a ajunge la obiectul consultaŃiei solicitate avocatului. devenind o modalitate a caracterizării personajului. contestînd necesitatea stratagemelor între cunoscuŃi foarte buni: „ce mai încap între noi astfel de fraze banale?" (p.. mă-nŃelegi.. domnule. aşa cum se în-tîmplă în schiŃa LanŃul slăbiciunilor cu discursul destinat de naratorul-autor-personaj amicului său. care de atîta timp ne-ai dat ea reporter dovezi de strălucită imaginaŃie." (p. de S2 — prezenta indefinitului un înaintea grupului nominal care denumeşte generic acŃiunea solicitată. fiind vorba. — ascultă-mă pe mine („Este o criză care. că dv..n). 230) în anumite schiŃe ale scriitorului.. a „eroinelor" sale — de a încălca maxima cantităŃii. 243) şi epitetele evaluaŃi ve antepuse: strălucită (imaginaŃie). 243.] — Da. care marchează pauze în structura informaŃională a enunŃurilor. du-te-acasă" (p. important (serviciu). 202).. ce pot zice că la rîndul meu. concepută ca formă de captatio a interlocutorului (paralela cu situaŃia altei cliente.. de o chestiune care mă inte139 resează în aşa grad. conaşule ! . ReacŃia interlocutorului este cea aşteptată: solicitarea specificării nominalului indefinit: „Care (important serviciu — n. cînd îŃi spui. care mi-ai dovedit totdeauna.

91. mănŃelegi.Ştii cît Ńine el la noi..— pot pentru ca să-Ńi spui pe parola mea de onoare („Eu pot pentru ca să-Ńi spui pe parola mea de onoare că-mi pare foarte rău!" — Situatiunea. mi-ar părea foarte rău . dintre realism şi exagerare artistică. care se lăuda?" — Situatiunea. cît era Ionel mititel. 215. p." — Reportaj. care poŃi pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă.'e— Five o'clock. „Să-Ńi spun drept... 95)... 1OU).. că eşti o mangafa.. plătit de o mină criminală. mănŃelegi. — să-mi dai/dă-mi voie să-Ńi spun („să-mi dai voie să-Ńi spun că acuma ştiu. „dar.. 198). 89. „Dumneata nu vezi cu chestia economiilor. p.8. p.. să nu te ştiu ce băiat de treabă eşti şi cît Ńii la noi..." (p.F. — Situatiunea... şi să vezi ce e frumos. „şi pe urmă.." (p.. 130). drept să-Ńi spun. 141 — să mă crezi („Să mă crezi că şi pe mine. lucru mare!" (p. să intru în casa dumitale cu toporul.Pe onoarea mea. mă-nŃelegi. momentul în care. aducînd elemente suplimentare pentru o posibilă discuŃie despre graniŃa dintre autenticitate şi ironie. 130). 200). (b) proceduri de flatare: — ştii („ştiil femeie tînără... musafirul ar trebui să ateste prezenŃa locotenentului Lefterescu în loja MiŃei Potropopesco: „Să mă credeŃi cuconiŃelor." (p.. anumite proceduri îşi pierd prin recurenŃă valoarea specifică. devenind ticuri verbale. statul cum a devenit acuma. (f „Atunci.. mai mergea" — Vizită." — Atmosferă încărcată.F. „care ştii dumneata de cîte ori am spus eu că o să se-nfunde odată". p. p." (p. — nu ştii (ă„ştii") („Nu ştii cum sînt oamenii noştri?"— Amici. amicul cu vocaŃie contestatara ezita totuşi în exprimarea atitudinii de condamnare a indiferentismului politic al colocutorului: .. „Ia să ştie dumnealor că este aici o justiŃie./' (p." (p. monşer. Golit de sens.să vezi I ai văzut /nu vezi („Mereu îl tachinează. (p. 132). dă-mi voie să-Ńi spun că nu-mi eşti amic cum te credeam" — ibidem. de exemplu. — pe onoarea mea („. „Cînd orice asasin. mă-n(elegi9 un caz ca acesta. 182) sau ale amicului Nae din SituaUunea: „Este o criză. Analiza structurilor şi a strategiilor conversaŃionale din schiŃe deplasează discuŃia despre oralitatea stilului lui I. supus interogatoriului de Măndica şi de TincuŃa.. şi dumneata. caracterizează peroraŃiile politicienilor de berărie. care face inconfundabilă lumea „eroilor" săi. care pedepseşte cu asprime orice tentativă.. că el se supără!" — C. Mişuîe. mă-ntelegi." (p. nu are decît rareori semnificaŃia originară. serios . 197. 197. 284). ştii. 233. în schiŃa Five o'clock. „şi dumnealor. 130.. procedură de flatare procedură de reliefare în limbajul unor personaje. -."— ibidem. 131). 179). 129). constituŃia . Combinarea procedurilor de reliefare cu cele de flatare. profesorul — ştii.." — ibidem.R. n-am nici un interes să-Ńi fac curte. „fiindcă mai la urmă. mă-ntelegi.... mă-nŃelegi. 76. nu-mi plac petrecerile patriarhale" — Repausul dominical. p. de exemplu. „care. 1. „nenea Andrei senatorul (ştii cît Ńine el la familia noastră!)" — Cadou. dă-mi voie să-Ńi spun. — (să)-Ńi spui(n) drept (drept să-Ńi spun) („Şi-Ńi spui drept."— Amici.. p.. „ştii.. „Ai văzut acuma1? unde sînt o sută cincizeci de milioane. 63. amplificînd ezitarea. Vezi replicile lui Lache Diaconescu din schiŃa O lacună: „Dar cînd vine.. „Da dumnealor.urgentă.. 180). p. că nu pot ~ procedură de flatare procedură de reliefare să zic. 63). p.... 179). adicătele. p.. vine de stă cineva vizavi la masă" — ibidem. p." (p. p. pentru că eu. p.. p.. este uneori indice al faptului că emiŃătorul se află într-o situaŃie dificilă Cf.. de comportament strategic şi de ineficientă perlocuŃionară.R. 131). 179).. să-mi dai voie să-Ńi spun.. Există un amestec specific de abilitate şi inabilitate conversaŃională.. „Atunci. „că tu ştii că eu te-am considerat totdeauna ca foarte deştept" — Amici.. mă-n(elegi.L. 88).95). p. „Nu mai merge.. p. nu face să umble singură" — C. de procedură de flatare a interlocutorului." (p. nu face: un cadou de la nenea Andrei. — vă asigur că („Yă asigur că.. mă-nŃelegi. pe onoarea mea vă spun. 63. p. p. p. 130. Caragiale din domeniul acŃiunii în acela al interacŃiunii verbale. p.. Scriitorul posedă abilitatea de a deturna datele care definesc competenŃa comunicativă curentă a omului . mă-nŃelegi. 89....224). „Vine Mişu. moderni sînt?" (p. „care să le zică regele. -~ care va să zică („Care va să zică. w # în Atmosferă încărcată. a plecat" — Căldură mare." — DiplomaŃie. P. „E absurd..o afacere. 129)." — Cadou. mă-nŃelegi.. Mişu al nostru" — ibidem.

49). II) capătă o evidentă valoare simbolică. transmiŃînd omagii protocolare de circumstanŃă: soŃiei bolnave a lui Tilibiliu (v. îşi mai poate menŃine interesul numai în virtutea relaŃiei dintre arhitectul Ioanide şi scriitor ca prototip al său. 33). 2.. Strategiile politeŃii negative: cererea permisiunii şi excesiva deferentă a formulei de prezentare. Nu trebuie uitată precizarea pe care o face naratorul-autor în prezentarea monseniorului: „CunoscuŃii se obişnuiseră a-i spune din greşeală «prince». 46).1. ilustrate în celelalte creaŃii romaneşti ale autorului. G.. Artificiul tehnic cu funcŃie unificatoare la care recurge scriitorul este introducerea a două personaje: Ioanide şi Gaittany. monseniorul se învioră: — Voui.2). cu toate acestea. de fapt. sub 3. prin intermediul cărora îşi găseşte motivarea declanşarea complicatelor mecanisme ale unor variate relaŃii interumane şi se realizează racordul între grupurile foarte diverse care compun universul ficŃional. felicitările noastre" — p. 46).. autenticitatea şi relevanŃa manifestărilor lor comportamentale. în măsura în care relaŃia noastră cu personajele sale este. ca şi cînd n-ar fi priceput limba în care îi vorbeşte conlocutorul" (p.. AbsenŃa oricărei reacŃii din partea monseniorului Valentin de Baleanu îi dă lui Gaittany sugestia unei autocorectări a enunŃului: „-— Cest admirable. Rare sînt ocaziile în care formele de expresie pe care le alege vădesc preocuparea de a menŃine distanŃele. rezultat nu al unei atitudini condescendente. iar cea de a treia. iar replica adresată lui Ioanide este o încercare de . supără astăzi prin artificial. întîlnirea din Talcioc cu fostul diplomat Tilibiliu îl determină pe Gaittany să adopte faŃă de Ioanide un comportament neobişnuit.1. căci Talciocul ne este înfăŃişat drept o adevărată „bolgie dantescă" (p. 2. IntervenŃia naratorului-autor clarifică faptul că Gaittany este indispus de atitudinea lui Tilibiliu. consultînd din ochi generic pe tovarăşii săi de trăsură" (p. se poate recunoaşte o orientare 142 143 semnificativă a preferinŃelor unora dintre personaje pentru anumite forme ale politeŃii. Caracterul reprezentativ al personajelor aduse în scenă. STRATEGII ALE POLITEłII ÎN TEXTUL NARATIV 2. Astfel. slab integrată ansamblului. n'est-ce-pas. MenŃionarea titlului interlocutorului — strategie a politeŃii negative — este aici. Prezentarea lui Tilibiliu unei persoane necunoscute de acesta este o stratagemă menită să-1 Ńină la distanŃă pe intrus.2.a schimba direcŃia conversaŃiei" (p. o veche cunoştinŃă" (p. Dacă cea de-a doua temă. prin modul de concretizare. Desigur că alegerea unei strategii sau a alteia este dependentă de distanŃa socială relativă dintre interlocutori. scena plimbării celor doi prin Talcioc (cap. ci al supunerii la un ritual. ultimul roman al lui G. Caracterizat printr-o amplă deschidere socială şi temporală. Personajul se conformează rigorilor vechii etichete. observa că trappistul. Gaittany îşi exprimă extazul în faŃa naturii în modul caracteristic: „— Splendid.1." (p. Gaittany avu o tresărire şi voi să o ia drept înainte . de identificare şi de disociere fermă. 150). sînt explicabile situaŃional. reproducînd călătoria în infern a lui Dante condus de Virgiliu. în majoritatea cazurilor însă. trei linii tematice: decăderea aristocraŃiei. prima temă este singura care. cea a petrecerii organizate de Gaty la Ńară. alături de schimbarea codului. pe care intenŃiona să-1 evite („Cînd văzu acest personaj. în acelaşi timp. 186). apelul la mijloacele politeŃii negative este semn al unor situaŃii stînjenitoare pentru locutor. mereu în atitudine de umili-tate. tribulaŃiile intelectuale şi afective ale lui Ioanide şi edificarea „lumii noi". Cînd cineva uita acest protocol. prince?" (p. zise el către Ioanide." — p. nu? întinse Gaittany mîinile în aer. 2. de direcŃia din care se exercită autoritatea şi de configuraŃia concretă a situaŃiei de comunicare (vezi cap. pentru condiŃia şi psihologia unor categorii sociale şi umane sînt factori esenŃiali pe care se întemeiază forŃa construcŃiei epice călinesciene.. I. tratată într-o manieră neconvingătoare. gestice şi verbale. 186). asigură perenitatea valorică a cărŃii.1. zise el . Printre procedeele verbale cu un rol cert în conturarea fizionomiei morale a personajelor şi în definirea raporturilor dintre ele se număfă cele care reflectă opŃiunea acestora pentru diferite strategii ale politeŃii. Călinescu. Dezinvoltura cu care Gaittany se mişcă în cele mai diverse cercuri se întemeiază însă pe creditul nelimitat . pentru talentele culinare („vă rog să transmiteŃi mamei dvs. aştepta. Gaittany ne apare ca un campion al politeŃii pozitive. Gaittany este. 186). să-Ńi prezint pe domnul ministru plenipotenŃiar Tilibiliu. nedumerit. Călinescu reuneşte. aparent inadecvat naturii relaŃiilor dintre ei: „ — îmi dai voie. 8). Scrinul negru 2.mediu. în altă scenă. continuînd elementele fundamentale ale direcŃiei comediei umane. Efectul este cel scontat: „La auzul cuvîntului «prince». într-o structură compoziŃională barocă. construind pe baza lor o competenŃă deficitară perfect plauzibilă. infra) sau mamei Marioarei Dragavei. cel care-1 introduce pe Ioanide în lumea celor aruncaŃi de istorie la periferia societăŃii.

sînt pe placul lui Gaittany.. aprobă Gaittany. „Arta conversaŃiei" pe care o stăpîneşte Gaittany se întemeiază — aşa cum Ńine să o sublinieze autorul — pe alternarea formulelor „Ai perfectă dreptate" şi „Te aprob din toată inima". perora Ioanide.. pe care .). care putea să-l asculte. ci numai precedate de „blindajul" oferit de expresia admiraŃiei faŃă de poziŃia interlocutorului. a admiraŃiei şi a simpatiei pentru interlocutor şi (b) evitarea dezacordului cu acesta. Gaittanv exclamă către doamna Valsa maki-Farf ara: „Ce idee grotescă!" (p.]. ..]. deşi era îngrijorat de indiferenŃa arhitectului faŃă de lumea de primprejur. pentru a nu exprima păreri discordante: „— Ce zici? îl descusu el mai mult din ochi (pe Smărăndache — n. Deconcertat de preferinŃa exprimată de Smărăndache pentru Cucly. Totuşi. cu totul speriat. în orice caz. încuviinŃarea prin da are. Neavînd capacitatea de a alimenta prea multă vreme discuŃia. neştiind unde vrea să aj u ngă arhitect u 1. Gaittany sugerează adoptarea unui punct de vedere diierit de cel expus de Smărăndache în problema înfrîngerii nemŃilor numai după ce acordă satisfacŃia cuvenită vanităŃii interlocutorului. jucăm un spectacol rar. acordul cu Ioanide apare ca un răspuns mecanic al lui Gaittany: „— Te uiŃi? zise Ioanide către Gaittany [.. nemŃii sînt tari. — PrinŃesa are gusturi medievale.] eşti un spirit plin de perspicacitate. — Da. e impresionant!'4 (p. considerată mai dinamică decît Diana. îi place spectacolul terifie... Tot ce facem produce umbre mari. 751). privit cu coada ochiului de către trecători [. RelaŃia de determinare concesivă dintre enunŃuri nu este marcată prin conjuncŃia deşi.. Un comportament de acest tip 144 caracterizează nu numai relaŃiile lui cu Ioanide. ca monumentele colosale.. Ioanide perorează asupra măreŃiei vremurilor noi. de această dată. ha. ci şi pe acelea cu reprezentanŃi ai grupului de „foşti". simplă valoare fatică. un om afară din comun. Prin frecvenŃă şi prin diversitatea reacŃiilor posibile pe care le substituie. — Vezi lucrurile admirabil! se aprinse Gaittany. cele care nu presupun opŃiunea fermă pentru o anumită alternativă. Extazul monseniorului de Băleanu („Que le mystere de la mort est beau et troublant!") îl determină însă să-şi modifice total opinia: „AveŃi dreptate.n. 751). executat pentru a fi fost ademenit de nişte bandiŃi să participe la o crimă execrabilă. — [.. aprobat de Gaittany. care — situat logic la antipod — trădează adevărata stare de spirit a locutorului: „Cum am putea să mîncăm ceva?" (p. 751). ci numai prin corelativul totuşi. Comentînd spectacolul ridicol al propriei înmormîntări pus la cale de Hangerlioaica pentru prieteni." (p. ci prin interpunerea unui enunŃ în stil direct... în ambele pasaje citate. ObiecŃiile nu sînt niciodată formulate direct.. fără convingere. acelaşi tip de atitudine. aprobarea interlocutorului ascunde speranŃa secretă a unei dorite schimbări de temă.. ~ D a! zise de formă Gaittany. Două strategii de bază ale politeŃii pozitive domină conversaŃia lui Gaittany: (a) exagerarea interesului. Acordul strategic contravine cerinŃelor 10 — C-da 1354 145 maximei calităŃii. Femei care se credeau de lume s-au revelat negustoresc aprige şi mulŃi intelectuali şi-au descoperit un suflet de comerciant ambulant. încălcarea acesteia este pentru personaj preferabilă declanşării unei situaŃii conflictuale. ar fi fost un bărbat excepŃional şi. 6C). — Da! confirmă Gaittany. 751). 40-41). la care se adaugă tipicul „Ha. Nesinceritatea personajului este semnalată. ha" (vezir de exemplu. domnule. alarmat de prezenŃa auditorilor ocazionali: „— Trăim vremuri măreŃe.acordat funcŃiei de accelerator social a strategiilor politeŃii pozitive. şi clacă era bine îndrumat. Atitudinii cooperante de suprafaŃă a lui Gaittany nu îi corespunde însă. se născuse cu un suflet sănătos. 400). -—Ai perfectă dreptate! strigă aproape Gaittany" (p. aşa e" (p. sau să-i sondeze precaut pe ceilalŃi. p. iar construcŃia este deschisă (vezi punctele de suspensie finale).] Tudorel al meu. căutînd cu ochii ceva" (p.. -~ [. 531).] Orice casă de fost burghez este un magazin. ai grupului intelectualilor şi experŃilor sau ai celor nou-veniŃi la putere. nu prin comentariul auctorial. îndreptîndu-se spre ieşirea din Talcioc după achiziŃionarea scrinului. IntervenŃiile naratorului-autor relevă însă caracterul strategic al replicilor lui Gaittany. Gaittany îşi adaptează permanent atitudinea şi punctul de vedere la acelea ale interlocutorului. 592). Gaittany găseşte salutară rezolvarea lui Babighian: „Amîndouă sînt minune!" (p. SoluŃiile de compromis. prin complimente exagerate la adresa capacităŃii sale de gîndire politică: „Tot ce spui este eminent [. în profunzime.

la excesiva cordialitate. către Iablonski: „te felicit din toată inima. Urmărirea reacŃiilor personajului la reîntîlnirea în Talcioc a unor cunoscuŃi din lumea pe care o frecventase înainte de război are o relevanŃă deosebită. complimentele adresate femeilor iau forme grandilocvente: „Domnişoară [.].. Cucly a dumitale este ge — ni — a — lă! Să-Ńi trăiască" (p. pe care căuta so mascheze cu aprobări exagerate şi elogii din mină. este un „bărbat eminent" (p. 592).. „sînteŃi superbă" (p. 593).] în toate eşti remarcabil [. azi o lucrătoare evidenŃiată. către Ioanide: „Domnule [. pe care nu poate să-1 ocolească. urări. łi-ai ras mustaŃa [. Locul lor este luat de expresii ale unui interes exagerat faŃă de persoana partenerului de discuŃie: modificările observate în înfăŃişarea acestuia sînt comunicate. către Dragavei: „E superb! [... Se aştepta la un prînz pantagruelic" (p. 513). realizate în forme bogat agrementate cu superlative. Ioanide vede lucrurile „admirabil" (p. reflectată de aglomerarea formelor politeŃii pozitive. sînt pentru Gaittany un mijloc strategic de evitare a subiectelor neplăcute: nedorind să se amestece într-o discuŃie despre Gavrilcea. prefăcînduse a-i acorda statutul de intim: „Să trăieşti! Nu te-am văzut de un veac. Exprimarea acordului este intensificată prin apelul la formule care conŃin aprecieri superlative. ArăŃi loarte bine" (p. 806). Naratorul-autor îşi trădează permanent eroul. ai dreptate'1 (p. mărcile distanŃei sînt substituite cu cele ale comunităŃii de grup. 739). după cum şi extazul în faŃa ciorbei călugăreşti ascunde o profundă nemulŃumire: „în fond. „demontînd" pentru cititori mecanismul reacŃiilor acestuia. 734). o funcŃie strategică..]. ha. 41). Te felicit din toată inima" (p. AŃi avut o idee excelentă. linişte. L-aŃi merita pe deplin. 594). însoŃite de complimente: „Te felicit! [. V-ar sta bine pe deget un inel. o omagiază Gaittany pe Diana. un triumf al anatomiei umane" (p. complimente. 657). După ce doctorul Zănoagă îşi declină identitatea. de a veni la Horezu" (p. 594). Recunoaşterea partenerului determină o reevaluare a variabilelor care reglează opŃiunea strategică.. să trăieşti! Ce mai faci!". 734).] te felicit din toată inima" (p. 512). „Gaittany.. prinŃesă. Ce faci aici?" (p. are „perfectă dreptate" (p. Expresiile de admiraŃie pentru Marioara Dragavei sînt întrevăzute drept o cale de a asigura succesul tranzacŃiei: „Mîinile dumneavoastră sînt fine şi lustruite ca ale unei pianiste [. către Cucly: „Vă felicit din toată inima! [. iar pe Cucly: „sînteŃi o mare artistă". 38). Cf. 592). 60). Apelul la mijloacele politeŃii pozitive permite evitarea formulării explicite a unor scuze. are dreptul să facă lux. Gaittany este de la început jovial. doamnă" (p.. în sensul reducerii distanŃei sociale. ha. Teama de conflict este pentru Gaittany factorul esenŃial în alegerea strategiilor comunicative. aer. în faŃa laudelor mareşalului Cornescu la adresa ciorbei de fasole uscată cu tarhon. „sînteŃi o dansatoare fără pereche" (p. 38).. Actele verbale predilecte pentru Gaittany sînt din clasa expresivelor: felicitări.] sînteŃi o dansatoare fără pereche" (p. cu o piatră preŃioasă. adresarea sau referirea la interlocutor se realizează la persoana a Ii-a singular. semnalată de folosirea mărcilor politeŃii negative (vezi persoana a Ii-a plural în enunŃurile adresate: „Cine sinteŃi?" — p. ioe 147 în comportarea lui Gaittany se înregistrează o trecere de la atitudinea rezervată. iar Hagienuş — „un mare învăŃat" (p. 657).. manifestă o dezamăgire vizibilă.. Gaittany are ideea de a apela la soŃia lui Dragavei. lansîndu-se într-o suită de exclamaŃii: „E minunat aici.. indiferent de obiect. o personalitate a clasei muncitoare. 150). formulele folosite sînt de o extremă familiaritate: . NotaŃiile autorului relevă caracterul strict formal al admiraŃiei fără limite. aşa cum ar dori. 46) (vezi formula . 329). era dezamăgit. Complimentele prefaŃează uneori o negociere. 38). arhitectură splendidă. „remarcabil" (p. Actele expresive. într-adevăr domnească. sinceritatea atitudinii lui Gaittany nu este neîndoielnică. 594). ca dumneavoastră. 556). risipite cu dărnicie.. aceeaşi generozitate a calificărilor se revarsă însă şi asupra 146 felurilor de mîncare: crapul de la familia Dragavei „este o capodoperă culinară'' (p. îndeplinind. tot „bărbat eminent" este declarat şi Dragavei {p. pînă şi despre ciorba de la mănăstirea unde se refugiase Hangerlioaica se afirmă că e „delicioasă" (p.]... ha.. profesate de personaj. Respectarea convenŃiilor în cadrul situaŃional dat frizează însă grotescul şi comentariul naratorului-autor face toate sublinierile necesare: cuvîntul „absurd şi convenŃional" de felicitare „suna în acel bîlci ca o ironie" (p. în consecinŃă. 149)...] sînteŃi un miracol al naturii. căruia nu-i plăceau mîncărurile populare. personajul „încearcă să schimbe vorba" — aşa cum ne lămureşte autorul —. 150).. 513). Chiar cînd nu este vorba despre persoane. 38—39). Cu Tilibiliu. caviarul de la recepŃia de inaugurare a Palatului Cultural este „minunat" (p. de o falsitate bătătoare la ochiu (p. „Te felicit!" (p. „sînteŃi o fiinŃă ex — cep — Ńio — nală" (p. Dornic să o ajute pe Serica Băleanu să-şi rezolve problemele financiare.]. de asemenea.o aprobă cu satisfacŃie: „Amîndouă..

adaugă. ciorbă de fasole uscată cu tarhon (mareşalul traduse în paranteză. de exemplu: „. vezi. 663.." (p. Formele politeŃii pozitive caracterizează şi sistemul de referire utilizat de Gaittany în conversaŃie. 663).. exprimate într-o formă absolut convenŃională: „Te rog să-i prezinŃi omagiile mele" (p. 148). determinată mai degrabă de civilitate decît de o sensibilitate deosebită. prin apelul la „subiecte sigure": „— Ce face doamna? [. găsind însă un teren al acordului. 149 mareşalul procedează altfel. dovadă modalitatea stereotipă de expresie 148 adoptată în discuŃiile cu ceilalŃi: calificativul „nenorocitul (a)" este folosit în legătură cu doctorulZănoagă (p. fapt subliniat de autor: „«// ne faut pas lier Ies ânes avec Ies chevaux». alese cu gust . folosirea singularului...] — SărăcuŃa! o căina Gaittanv cu o falsitate bătătoare la ochi" (p. combinată cu minimalizarea gradului de interferenŃă: „îmi permit să vă supăr o clipă" (p. Caracterul protocolar al salutărilor finale. în replica lui Dragavei). cu Hagienuş (p. Gaittany încearcă. în acelaşi timp. recunoaşterea explicită a calităŃilor acestuia: „Vă pricepeŃi foarte bine. Cornescu schimbă treptat protocolul politeŃii negative: cererea de scuze. rezervat membrilor familiei Dragavei. să v-ajute Dumnezeu să le folosiŃi sănătoşi" (p. 854). supra) sau încercarea de a se menŃine în limitele politeŃii pozitive. şi atenuează în final solicitarea la imperativ „GrăbiŃi".. 663). oscilaŃiile intre formele politeŃii negative şi cele ale politeŃii p o z i 1 i v e au rolul unui indice situaŃional.1. deoarece. admiŃînd că produce deranj. în scena în care este adus de Matei-Radu Basarab pentru a o convinge pe viitoarea sa soŃie. 39). reflectată de traducerea unei secvenŃe în franceză cîintr-un enunŃ adresat lui Gaittany: „De pildă [.. fără a se lăsa intimidat de încercarea lui Dragavei de a menŃine distanŃele (vezi pluralul inclusiv al posesivului: „Trebuie să-1 vadă şi experŃii noştri" — p.. Dragaveii se treziră la masă cu mareşalul Cornescu. în relaŃiile verbale dintre anumite personaje. 48). legate de politeŃea negativă (v. 662). în plan formal. marchează revenirea la registrul politeŃii negative. 557.) înŃelesese a-1 include şi pe el" — p. 144. ca urmare a integrării mareşalului printre obişnuiŃii casei (vezi şi precizarea autorului: „într-o duminică. pentru Marioara Dragavei)" (p.] — E bolnavă în pat [. vezi evitarea persoanei a Il-a). 2. fapt care-i permite adoptarea atitudinii ceremonioase.. zise mareşalul Cornescu. o simplă taxatoare. ca stratagemă menită să pună capăt conversaŃiei. ca pentru el. în care strategia exprimării admiraŃiei faŃă de tot ceea ce aparŃine colocutorilor se combină. 563... 150). prilejuind manifestări ulterioare de extremă simpatie. Mai potrivită i se pare strategia evitării dezacordului prin exprimarea unor rezerve faŃă de atitudinea categorică a acestuia. întrebarea este multiplu strategică: nu poate fi sursă de dezacord şi. trecerea ulterioară la formele vorbirii adresate. ştiu eu" (p. fie dintr-o intimă convicŃiune că proletarizarea nu infirmă ascendenŃa aristocratică. Compasiunea faŃă de semeni este o atitudine programatică. apoi. cu folosirea persoanei a Ii-a. variabilei „putere". semnalează reducerea distanŃei sociale. mai multe formule strategice: lărgirea cercului de colocutori prin prezentarea lui Ioanide.3.. 149) — intervenŃie a lui Cornescu.. cu Serica Băîeanu (p. alături de alte procedee ale politeŃii pozitive.. dăscăliŃa (mama Marioarei Dragavei — n.n. Florica. mareşalul Leon Cornescu manifestă o amabilă îndoială: .. este reflexul instinctului de conservare al aristocratului. Contestarea vehementă de către Dragavei a ipotezelor genealogice ale lui Cornescu nu ii determină pe mareşal să-şi contrazică interlocutorul. aveŃi lucruri minunate. 158).] prepară des haricots ă l'estragon. 48). declanşat de recunoaşterea condiŃiei acestora de reprezentanŃi ai noilor autorităŃi. în loc să traducă. exagerarea temporală). 325). să-şi schimbe numele. Semnificativă este şi atitudinea de bunăvoinŃă integrativă a mareşalului faŃă de Marioara Dragavei. Cum fostul diplomat se dovedeşte a fi un partener incomod. Deşi comentariul autorului propune alternative pentru explicarea atitudinii personajului. sugestia unui comportament strategic e prevalentă: „Fie din curtoazie. fiind invitaŃi toŃi ai familiei. cu strategii ale politeŃii pozitive: flatarea colocutorului. pe rînd. Chiar într-o scenă în care Dragavei este abordat în calitatea sa oficială de director al Palatului Culturii — fapt care modifică evaluarea. O asemenea atitudine nu caracterizează în general comportarea lui Cornescu. să aibă parte de tot ce doresc!" (p.. sugerează preocuparea specială faŃă de tot ceea ce gravitează în sfera interlocutorului. Dacă la primul contact cu membrii familiei Dragavei urarea pe care le-o adresează mareşalul C o r nesc u este formulată impersonal.de salut. prin invariabila sa urare: „şi să vă dea Dumnezeu tot ce doriŃi" (p. Tratamentul preferenŃial implicat de apelul la strategiile politeŃii pozitive. în concordanŃă cu cerinŃele politeŃii negative: „Dumnezeu să dea doamnei şi domnului Dragavei sănătate.

ignorînd momentul istoric actual.] faceŃi o faptă bună şi o investiŃie înŃeleaptă. 321) şi de a face deosebire . Vezi. Comportarea . statutul menŃionat de Gaittany în prezentarea către Tilîbiliu („domnul arhitect Ioanide" — p. 2. 160). de exemplu. fiindcă adresarea cu titlurile de nobleŃe — golite în noile condiŃii de orice semnificaŃie — apare ca grotescă în anumite contexte sitiiaŃionale. Chire princesse. 322). Măsurarea distanŃei sociale se face după alŃi parametri. 160). RelaŃiile în cadrul grupului de aristocraŃi se caracterizează printr-un anacronism specific. specifică pentru comportarea eroului amintit (Gait-tany evită să-i creeze lui Tilibiliu sentimentul inferiorităŃii sociale)..].] — PrinŃesă. 6—7). ceea ce amplifică dimensiunile sat ii ei. Serica Băleanu şi Antoine Hangerliu îl tratează „cu o politeŃă exagerată. căreia îi aparŃine. prefaŃarea unor enunŃuri prin formule de rugăminte. 144). Recunoaşterea prin titluri a distanŃei sociale. 7. Rutina formelor politeŃii negative creează bizare decalaje temporale..] părea un hamal [.. 322). întîlnindu-1 pe Matei Basarab. dar care acum era veştejit şi depilat pe regiuni întregi" — p.. cu pronumele dumneata. constituie o mistificare. apelul Ia vous în enunŃurile m franceză.. Pe umerii sacoului erau cusute două bucăŃi de sac gros. tovarăş substituind în formulă titlul nobiliar. în raport cu momentul intilnirii personajelor. în lumea aristocraŃilor scăpătaŃi.. Găzduindu-1 o vreme pe foarte tînărul Filip. însuşirea noilor forme de politeŃe.] incit nu putu participa la dialog decît cu monosila-be" .. caracterizează comportarea tuturor r e p r e z e n t a n-Ń i 1 o r aristocraŃi e i.. Comen-tîndu-şi eroii cu minuŃia caracteristică. dumnealui e tovarăşul Vasile" (p.între un copil şi un om matur" (p. 46). în vederea. de exemplu. dialogul dintre Serica Băleanu şi Iablon-ski în drum spre cimitir. Incapacitatea de a depăşi /stereotipia unui comportament guvernat de principiile politeŃii negative creează şi alte situaŃii ridicole. în picioare purta bocanci grei. sînteŃi prinŃul Matei Basarab" (p.— Nu se ştie.. la gleznă. 46) aparŃine unei epoci mult anterioare şi deci. 323). Dacă Ioanide are. strategie a politeŃii negative. supunerea faŃă de exigenŃele etichetei.4. prinzi" (p.. „de o seriozitate burlescă" (p. ce trebuie să fi fost admirabil pe vremuri. iar pantalonii erau strînşi jos. într-adevăr. corelarea'persoanei a Ii-a sg. Semnificativă este şi schimbarea de cod lingvistic. Ia anumite personaje. autorul semnalează imposibilitatea soŃilor Hangerliu de a abandona „maniera lor magnifică4e (p. cereri protocolare de scuze. iar Tablonski „Avea pe el numai un costum de haine gri cu petice. O sugestie asupra duplicităŃii acestuia nu poate fi însă exclusă. (p. în cartierul ăsta se găseşte mai uşor aragaz? [.. 330). semn că pe dedesubt era prevăzut cu un cojocel. de a feri haina de eroziune la ridicarea greutăŃilor şi de a sluji totodată ca un soi de perne de amortizare a izbiturilor" — p. întrucît mareşalul urmăreşte săi facă un serviciu Şericăi Bă-leanu. Cornescu manifestă un simŃ exact al ierarhiilor.1. descris cu minuŃie de autor (Serica era îmbrăcată „într-un mantou de leopard veritabil. blocîndu-1 („Filip fu aşa de mirat de acest fel ceremonios de a i se vorbi [. De altfel.. Recunoaşterea autorităŃii Hanger-iioaichii se traduce în respectarea cerinŃelor politeŃii negative (vezi. formula de prezentare folosită de Gaittany îşi are fundamentul în atitudinea inŃegrativă pe care se întemeiază 151 politeŃea pozitivă. folosirea în adresarea către aceasta a titlului de nobleŃe şi a pronumelui de maximă politeŃe: Dumneavoastră decideŃi. 800). ii produce uimire tînărului interlocutor. 7). Titlurile sînt folosite în virtutea inerŃiei. Să vă văd muiată în nestemate din cap pînă în picioare" (p. nu se ştie" (p.. intre altele: adresarea prin monsieur Philippe. 321). păreŃi o adevărată domniŃă cu el". vezi. deşi— după cum notează autorul — „Matei n-avea obiceiul să se intituleze prinŃ" (p. ca şi cînd ar fi fost un oaspete ilustru". foarte umflat. Intervenind ca prinŃesa Zoe Basarab să-i împrumute cîteva momente binoclul unui muncitor. Chiar Gavrilcea. cu cîte-un gumilastic gros [.. nepotul Hangerlioaichii. apare ca o simplă formă fără fond. şi nu cu tu. aranjînd vînzarea celebrului ei inel cu sardoniu. dacă Ńii rîndul de la trei dimineaŃa şi chiar de cu seara. mareşalul Cornescu ii explică:. intrată în reflex. iar direcŃia exercitării puterii este 150 modificată. la înmormîntarea lui Catv: „ — Conte. fără îndoială. în ciuda faptului că exprimă o deferentă tipică pentru politeŃea negativă.p. Dialogul cu Filip. De remarcat că formele reverenŃei aristocratice modelează.p. prinŃesă!" . Personajele se recunosc şi se prezintă între ele In funcŃie de ceea ce au fost. oferă o imagine mai exactă a caracterului inadecvat al vechilor repere de orientare socială. îl interpelează: „. 731). statutul atribuit acestuia din urmă („dornndl ministru plenipotenŃiar Tilibiliu" — p. Aspectul jalnic al personajelor. După cum o funcŃie strategică are şi cumulul de elogii şi de urări adresate Marioarei: „Este un inel voievodal. Normele adresării deferente reflectă în mod subtil natura relaŃiei dintre personaje. evaluările sociale pe care le reflectă nemaiavînd acoperire in realitate. Prilej pentru autor de a-şi exercita verva ironică. „Să vă ajute Dumnezeu [.

gestul de stăpînă rămînea nealterat" (p. vezi autocorectarea. Hangerlioaica intervine: „Domnule.].. Chiar după retragerea la mănăstire. nu?" — p. reglînd decodajul: „în fond era dezamăgită" (p.. Ce verde! Ce albastru! . un prinŃ rumân nu pierde nădejdea în Dumnezeu şi în elita neamului său" (p. îneît se ghicea că răspunsul nu-i plăcea" (p.5.. Un personaj care este însă outsider în raport cu clanul nu poate folosi decît formula politicoasă domnule mareşal (cf.. De altfel. Pentru nea Vasile. străluciri de smalŃ [. esenŃă. p r i n Ń e s ă! (p. şi nu imperative (vezi scena în care îi propune lui madam Farfara spre vînzare hainele de copil ale lui Filip: „Atunci le iei. . 800)... bătu şi apoi intră: — Venii. ca enunŃuri interogative. [. de asemenea. se pronunŃă decisiv Hanger-lioaica. IntervenŃiile ei. RenunŃarea la titlu în adresarea către un membru al clanului semnalează o situaŃie de tensiune. 166). ci o vocaŃie negustorească. comentariul autorului subliniază natura strategică a formulării). „Maica Stratonica tuşi la uşă spre miezul nopŃii. Normele care definesc limitele politeŃii negative în lumea veche şi în cea nouă nu sînt congruente. adeptul prin excelenŃă al politeŃii pozitive este colecŃionarul B a b i g h i a n. 73).. bătînd cu pumnul în braŃul fotoliului.. torente de spumă albă. PoliteŃea pozitivă — naturală într-un cadru monahal — pare nepotrivită în raport cu noua-venită şi reacŃiile călugăriŃelor se încadrează spontan în sfera politeŃii negative: De ce nu mine a Ńii o întrebă stareŃa.168. 330).]." — p. ca în cazul lui Gaittany. Nu-1 contrazice făŃiş pe Matei Basarab. 69... cel care glosează enunŃul pentru cititor. conŃinînd frecvent acte directive destinate unor parteneri aparŃinînd aceluiaşi univers social. unul dintre constructorii Palatului Cultural. adresarea într-un loc public către o persoană necunoscută este acceptabilă. lumină [. 169. ce vindem mîine? schimbă ea vorba. PriviŃi minunea! Cea mai bună marină de Pe traseu [. Autorul este. 734).] — Do m n u l e. Există însă şi situaŃii în care prinŃesa apelează la una dintre strategiile politeŃii pozitive: evitarea dezacordului. Hangerlioaica nu poate fi tratată de maici ca o egală: „oricîtă smerenie prefăcută punea prinŃesa în Ńinuta ei. iar termenul tovarăş — adecvat. neputînd evila plur&lul (p. reacŃie strategică anticipativă. 172).VeniŃi să luaŃi lumină!" (p. foarte bine! îl aprobă Hangerlioaica. m a i c ă .. zise prinŃesa Basarab demnă. 168). enunŃ a cărui valoare („Ia-le!") este explici-tată de narator printr-un oximoron: „se rugă autoritar prinŃesa"). sînt adesea atenuate prin formularea lor indirectă.]. La fel reacŃionează şi faŃă de opinia exprimată de mareşal: „— Cred că ai dreptate"(p. trecînd la tonul familiar"' (p.] care-i avizul dumitale ultim?" — p. dar aşa de răstit. domnule mareşal. NemulŃumită de atitudinea defensivă a lui Antoine Han-gerliu. Marioara Dragavei: „Mă iertaŃi. 172. vorbi nea Vasile foarte politicos [.. Hangerlioaica adoptă uneori o atitudine concesiva de suprafaŃă. o operă unică [. 735. 168. 168). vezi adresarea cu numele funcŃiei şi pronumele de politeŃe medie). menită să prevină posibila nemulŃumire a interlocutorului. graba cu care este schimbat subiectul de discuŃie atestă caracterul formal al acordului prinŃesei: . -Mrvana de alb.p. dom\jnîndu-şi cu greu nemulŃumirea reală. pentru ca în faŃa tabloului să exclame: . 168). nu însă şi pentru prinŃesa Zoe Basarab: . deşi atitudinea lui de loialitate faŃă de cei care i-au oferit posibilitatea de a munci îi displace: „Foarte bine. nu voiŃi să ne împrumutaŃi oleacă binoclul [.. — Tovarăşă. 70).Ei. îmi s în t e t i cu totul necunoscu /" (p.Hangerlioaichii faŃă de Cornescu se situează la limita dintre familiaritate şi deferentă („Deci.. vezi şi notaŃiile autorului privind tonul vocii şi gestica personajului). dat fiind statutul acesteia de şefă de clan. Două strategii îi sînt caracteristice: exagerarea interesului şi a aprobării pentru tot ceea ce se leagă de persoana interlocutorului şi afirmarea faptului că este la curent cu dorinŃele interlocutorului şi că se preocupă să le satisfacă.].. Asumîndu-şi misiunea de a menŃine unitatea grupului pe care îl reprezintă.1. Folosirea acestor strategii trădează însă nu o natură duplicitară.. Corespunzînd atitudinii autoritare a personajului..].. urmată de enunŃul imperativ direct: „PăziŃi-vă gura" .. „Surîs. în grupul intelectualilor şi experŃilor. în condiŃiile pierderii atributului autorităŃii sociale. Că o astfel de revărsare de admiraŃie este o prelungire a tehnicii reclamei deprinse în lunga sa activitate de negustor de artă o dovedeşte compararea enunŃurilor citate cu cele folosite anterior pentru a-1 împiedica pe Ioanide să achiziŃioneze tabloul lui Luchian: „Să vă arăt ceva frumos. o minune. proaspăt achiziŃionate — după multe pertractări — de la magazinul pe care-1 conducea.. 73). Curios să vadă unde a instalat Ioanide garoafele albe ale lui Luchian. strategiile politeŃii negative sînt caracteristice pentru prinŃesa Hangerliu. precum şi precizările asupra gesturilor călugăriŃei). sau prin prefaŃarea cu o formulă de rugăminte (vezi interdicŃia expri152 mată la încheierea uneia dintre reuniunile aristocraŃilor: „Vă rog m uit să nu pomeniŃi nicăieri de lucruri ce am convenit că nu ne privesc" — p. Babighian se extaziază în faŃa tuturor obiectelor de artă întîlnite: „Frumos!" (p. AŃi făcut 153 bine că l-aŃi luat'" (p. 2. 732) — remarcă autorul. mareşale.

. Mini. Formulele „Frumos!". Femeile prea crude n-au materialitate. cum dansez?" (p. Interlocutorii sînt mai degrabă inhibaŃi. nu urăsc bărbaŃii. p. aici?" (p. te stropeşte în obraz!"' (p. căreia Ioanide nu îndrăzneşte să i se adreseze eu prenumele decît în absenŃă..] Eşti tînăr." (p. 336 — 337).. 553) s-ar fi referit la cafeaua pe care o savura. cuvîntului «micule»" (p. de declaraŃii: .1. priveşte colo casa ceea albă .. 349) „Domnule [. ci dau senzaŃia augmentării distanŃelor. nu determină crearea unei atmosfere de apropiere. nu putu înlătura sentimentul stupidităŃii. prezenŃa unor termeni familiari de adresare sau folosirea persoanei a Ii-a sg.Nu-mi plac fetele tinere. Diana revine la persoana a Ii-a plural: „Nici nu vă pot închipui altfel!" (p. 113).. 2. „Stimabile [.. Există însă o inadecvare funciară a acestui tip de politeŃe dacă se Ńine seama de natura singulară şi orgolioasă a personajului. căci după declaraŃiile imediat următoare: „Nu eşti bat rin [.. 225).]. să trăiŃi. conformîndu-se cerinŃelor politeŃii negative: „Aşa am văzut eu. Te iubesc!" (p. 591). 336).. drăguŃă. „Cine Ńi-a făcut. „. bazată. 347). Semnificativ este şi episodul cultivării Sultanei Demirgian." (p. 349). Pentru Ioanide apelul." — p.] aş vrea să fie ca . 350. cine ii-a spus asta?" (p. tencuiala casei?" (p. pînă nu mi-1 smulge altul. iar răspunsurile lor se înscriu pe altă „lungime de undă". 71).. şi dacă o femeie l-ar fi cuprins de gît şi i-ar fi spus la plural «vă iubesc» sau «sărut aŃi-mă» i s-ar fi părul foarte normal" (p.. nu mai întîlniŃi aşa ceva! LuaŃi-1 neapărat. 226). aci pluralul. comentariul autorului subliniază faptul că personajul are în realitate un simŃ ferm al superiorităŃii sale: „// plăcea să aibă un ascendent asupra celuilalt. 225). Mai dezinvoltă. este obŃinută pentru scurtă vreme. 71). Dovadă tonul fals al anumitor intervenŃii ale sale şi faptul că reacŃia interlocutorilor nu este cea scontată. în a căror formulare îşi găseşte expresia experienŃa de colecŃionar de artă a personajului.6. vere. la Bucureşti (p. şi vă prinde!" (p. la strategiile politeŃii pozitive este un rezultat al tendinŃei de a reduce distanŃele sociale — personajul este înfăŃişat ca un adept sincer al noului regim — şi de vîrstă — eroul este învestit cu mari disponibilităŃi sentimentale.. Reciprocitatea cerută a persoanei a Ii-a sg. acceptarea ofertei lui Ioanide fiind socotită drept contractare a unei datorii) etc.. Yi-1 trimit acasă" (p. o simfonie albă. şi comentariul autorului îi divulgă nemulŃumirea: „Ioanide avu o mişcare instinctivă de neplăcere au-zindu-se tutuit" (p.căpătînd o nedorită rezonanŃă ironică: „Ascultă.. 591). tine" (p. Ioanide înregistrează ambele fenomene. în clipele sale de reverie solitară.E o minune. De aceea personajul poate fi suspectat de nesinceritate atunci cînd pretinde faŃă de Sultana că exclamaŃia „Minune!" (p. 552). de altfel completarea „Să bei cafea bună şi să priveşti un tablou cu subiect oriental de Delacroix" (p. 349 — 350).. confundînd . Solicitarea tabloului este precedată de o amplă acŃiune strategică a lui Babighian. cît şi de distanŃa socială creată de celebritatea arhitectului.. „Miculel" (p. palpită. Cucly ia singură iniŃiativa trecerii de la plural şi de la adresarea ceremonioasă la singular şi la un apelativ cu conotaŃii vulgare: „Va place. 226). ceea ce relevă caracterul deliberat Indic al comportării arhitectului şi deci o anumită „nesinceritate" în căutarea replicii la acelaşi nivel de politeŃe a partenerilor. n-aŃi venit cumva să ne naŃionalizaŃi casa?" (p. Numai o dată.. cînd era singură cu arhitectul. aci singularul. „Bărbatul pe care l-aş iubi [. Schimbîndu-şi subit atitudinea.]. 349). 347). chiar Cucly va manifesta o anumită nesiguranŃă verbală în relaŃiile cu acesta: „Cucly folosi de aci înainte. 554) oferă o sugestie asupra adevăratelor sale gînduri. iubitule [. 591). 335—336) şi de promisiuni: „Te voi preŃui ca De o cadra din şcoala veneŃiană" (p. pentru Ioanide. 225). Babighian sfîrşeşte prin a-i oferi lui Ioanide tabloul. conversaŃia părînd mai 154 degrabă una de la superior la inferiori. 155 Singura care menŃine constant distanŃele este secretara arhitectului. «micule» " (p... trecînd cu incertitudine de la formula ceremonioasă la tutuire şi scăpînd pe acel supărător. Sesizînd reacŃia arhitectului. „Mare cinste ar fi pentru mine!" (p. cel mai tînăr.. „Minune!" sînt rezervate însă artei (cf. în esenŃă... cu scopul de a intra în posesia unui portret de Cezanne.. Tinerei Diana îi reproşează: „Vorbindu-mi mereu la plural înseamnă că mă socoteşti bătrin. Prea pui mult respect!" (p. Majoritatea formelor de adresare sînt artificiale şi neconforme cu normele în uz în mediul sătesc.Apa mării se umflă. 337). în dialogurile cu Ńăranii. 592). 592) şi chiar „Va iubesc!" (p. de ce Ńi-ai vopsit casa în negru?" (p. „Dar Ioanide. domnule arhitect. Autorul dezvăluie subtextul admiraŃiei nestăpînite a lui Babighian: „Toate consideraŃiile plastice ale lui Babighian erau deci suspecte de a fi provocate mai degrabă de tablou decît de prezenŃa Sultanei" (p.]. De altfel. „Ce faci. n-au culoare . 335) (vezi şi precizarea autorului: „după multe omagii aduse fizicului şi inteligenŃei Sultanei . pe aceeaşi risipă de complimente: „SînteŃi înfloritoare ca un portret flamand" (p. Marii pictori le-au evitat totdeauna. De la femeile pe care le iubeşte Ioanide cere renunŃarea la formele deferente ale politeŃii negative impuse atît de diferenŃa de vîrstă. 223) şi „Aş. 347) „îmi pare bine să trăiŃi (p. cu aerul că iniŃiativa îi aparŃine: . dezmeticindu-se. 226).

cu întreaga lor suită.. Vrei să chem o maşină să te ducă acasă?" (p. greşeşte. în limitele cerinŃelor politeŃii negative pe care şi-o impune. 60). apar ca perfect motivate. 156 . şătrarul Lăzărel Griga. Ńinînd seama atît de statutul social al personajelor. Scuzele au aspectul formal al interdicŃiilor (vezi construcŃia negativă): „Măria ta [. ci are forma unei lungi şi complicate scuze: „Măria ta. dar mai ales lingvistic. Ioanide îi reproşează: „Şi mie de ce nu mi-ai spus. 128).]. dar în esenŃă trădează o disponibilitate specifică politeŃii pozitive (grija exagerată faŃă de problemele interlocutorului): . Eşti subŃire îmbrăcată. PutereVeste factorul prevalent. în cazul lui Ruset — căci şătrarul este permanent conştient de distanŃa care îi separă.1.Mini . 2.. ca muiere ce se află şi cum e obiceiul muierilor. Ocazia de a stabili raporturi de comunicare directe. Avramia. in ciuda faptului că noul domn SI prigoneşte —. este unică pentru şătrar şi soŃia acestuia.. ceea ce creează un efect de „impersonalizare" a enunŃului: Mă închin şi-/ poftesc (pe Măria sa Alecu beizadea — n. neîndeplinirea de către secretară a unei obligaŃii de serviciu îi provoacă furia. să nu te uiŃi că mă vezi băut" (p. dar şi detestatul apelativ «doamnă» )" (p. ci preferă să se cufunde în iluzie.. Modul în care funcŃionează mecanismele politeŃii în exprimarea unor personaje din romanul Zodia Cancerului poate ilustra pertinent relaŃia dintre stilizare şi realism în creaŃia lui Sadoveanu. apoi răzgindindu-se: Doamnă Mini . 129). spre a evita şi tutuirea ce i se părea jignitoare pentru Cornel.. Sadoveanu.. în afara oricărui cadru instituŃional. 196G." (p. proprii operei lui M. care invită în gospodăria sa doi oaspeŃi de seamă: pe Alecu Ruset. iar receptorul — deşi de faŃă — nu este desemnat prin persoana a Ii-a. 35). cît şi de frecvenŃa interacŃiunilor dintre ele şi de natura personală sau tranzacŃională a interacŃiunilor. Modul în care alege formulele de adresare.. 43). 129). 123). după o suită de enunŃuri care prin structura lor convenŃional indirectă se subsumează strategiilor politeŃii negative.graŃioasă Mini" (p. chemă el. cît şi pe aceea a factorului grad de interferenŃă. mic nobil de Ńară.].. dar cu o individualitate marcată. p. strategiile politeŃii negative. AnunŃarea felurilor care urmau să fie servite la masă nu se realizează asertiv. baba mea. ca pe un insider. stimabilă doamnă Mini Cor-nel? silabisi Ioanide nu fără intenŃie răutăcioasă" (p." (p. în anumite momente. ci prin persoana a IlI-a.. Ruset şi de Marenne apar ca outsider-i. ci mai ales prin găsirea unei modalităŃi de adresare convenabile: . 125). prin mijlocirea acestuia. 2. Vianu remarca faptul că scriitorul îşi învesteşte personajele cu un rafinat simŃ al nuanŃelor şi cu o capacitate specifică de a utiliza elaborate forme ale curteniei (Vianu. care pot fi recunoscute în dialogul lui Lăzărel şi al Avramiei cu Alecu Ruset şi. procedeul semnalat nu anulează realismul reconstituirii artistice. împăcarea este consemnată nu numai prin formula „te rog să mă ierŃi" (p. Referindu-se la modalităŃile de stilizare a vorbirii curente. ale cărei avantaje sînt subliniate într-o paranteză auctorială: „(arhitectul luase obiceiul a vorbi aşa în glumă. forŃa lor ilocuŃionară reală fiind mascată. Sadoveanu. stimabilă doamnăă" (p. a cărui acŃiune subordonează atît acŃiunea factorului distanŃă socială. alimentată şi de gelozie: „De ce. folosind un mod de adresare care ignoră vădit datele realităŃii: „Du-te. semnalînd totodată lipsa de receptivitate a interlocutoarei: „Mini nu relevă incompatibilitatea denominaŃiei . Autorul precizează că este vorba despre „o eroare intenŃionată". Dată fiind comunitatea de neam.Eşti sigură că n-ai uitat nimic?". 129).n) sa-mi întindă mina. II. Salutul adresat lui Ruset conŃine un performativ al invitaŃiei..]. în raport cu lumea reprezentată de Griga.. Zodia Cancerului 2. T. 128)..realitatea cu visul. încercînd să-1 asocieze la proiectele sale. 124).2. Ioanide nu are curajul săvîrşirii unui gest de tandreŃe. cu care nu se poate comunica decît prin medierea lui Ruset. în altă scenă. Aflînd că Mini era căsătorita de şase luni. în cazul abatelui. Raportul dintre parametrii de bază care reglementează aceste relaŃii este cel firesc în condiŃiile unor structuri sociale caracterizate prin maximă compartimentare>ăcum sînt acelea care constituie obiectul evocărilor sadoveniene. cu de Marenne. Am încercat să urmărim dependenŃa strategiilor politeŃii de configuraŃia raporturilor de comunicare.. si pentru romanele istorice. Capitolele V — VIII din roman aduc în scenă un personaj episodic.2. reflectă dispoziŃia de moment a arhitectului: formulele cele mai politicoase sînt semn al enervării care declanşează sarcasmul. statutul princiar al musafirului conferindu-i automat autoritate.1.. iar mai tîrziu. în măsura în care nu „falsifică" natura relaŃiilor interumâne. M. domnişoară Mini!" (p. Te r o g s-o iert i" (p. „Afară e răcoare [.2. al cărui exemplu este menŃionat de cercetător. forme de expresie indirectă. ca să i-o sărut"' (p. în aceste condiŃii. şi pe abatele francez Paul de Marenne. Griga îl tratează totuşi pe prinŃ. dar autocorectarea urinează prompt: . în versiunea lui Griga. fiul fostului domn al Moldovei.. izolaŃi prin bariere deosebite: de ordin social. Valabil deopotrivă pentru romanul Hanu-AncuŃei. şi de ordin etnic. nu s-a putut stăpîni să nu înceapă c-un şiretlic punînd pe masă bucate reci şi proaste înainte de a aduce zama şi sarmalele [.36). Cele mai diverse tipuri de acte verbale capătă. 125).

43) îşi îmbie oaspeŃii Lăzărel.41). te rugăm $ ă nu te superi de pat rău şi de hrană puŃină"1 (p. Pe rf or maŃi vu 1 a pofti nu este prezent decît în finalul capitolului V. dar şi pentru Avramia. sub forma unor întrebări retorice.]. şătrarul îl salută pe de Marenne cu formula: „Birieai venit la sărăcia noastră.. grupul va pleca spre Hîrlău — n. în cazul de faŃă. de neînŃeles pentru abate („Abatele de Marenne îl privea din ce în ce mai uimit. ca să ne cinstească cu pîne şi sare" — p. pe care Sadoveanu îl pune cu artă în evidenŃă. considerată însă preferabilă respectării hotărîrii destinatarului de a-şi urma drumul. Lăzărel Grjga acordă atenŃia maximă motivării invitaŃiei. 42).." (p. am două rugăminŃi şi/e poftesc umilit să-mi îngăduieşti a le arata" (p.n). apare atenuată printr-o solicitare (cf. are în mod obişnuit ca obiect o favoare. 36). în fine. performat de pe o poziŃie de inferioritate socială. lipsită de tragismul mimat al enunŃurilor precedente. Solicitările finale au duritatea unor ordine. cînd acceptarea . cum se întîmplă în cazul ameninŃărilor reale). după ce şi Avramia le vorbise cu aceeaşi umilinŃă: „Măria ta [. şătrarul se dărîmă la pămînt. ava Pavăle. fără să înŃeleagă nimic" — p. InvitaŃiile sînt prefaŃate de scuze formulate ca apeluri la bunăvoinŃa destinatarului: „I e r t a Ń i-n e şi primiŃi ce avem" (p. într-o formulare aser-tivă fără verb performativ. strădania de a diminua neajunsurile şi eforturile cerute receptorului) şi de cea a modestiei. diminuare a propriei personalităŃi. Există deci un specific intracultural al „ritualului" şi al strategiilor politeŃii. „Măria ta. După ce-i este prezentat de către Ruset. Volumul de energie şi abilitatea investite în realizarea acestui act sînt pe deplin justificate de natura lui: acceptarea unei invitaŃii stînjeneşte libertatea de acŃiune a destinatarului. sînt slobod şi am mare plăcere să cinstesc în casa mea oaspeŃi'' (p. imperativele). Cum pot eu să vă las— fără să vă stau înainte cu pîne şi sare. şi mai ales menŃiunea discret ironică „nu fără demnitate" sugerează caracterul „ritual" al comportării şătrarului. 43). Purtarea lui Griga este acum mai firească. există o singură sugestie a unui asemenea act.157 iar promisiunile — includ recomandări destinate receptorului: „Dar s ă n-a i Măria ta grijă. un avantaj. Calificativul umilit însoŃeşte adesea prefeŃele care atenuează actele de solicitare: „Umilit vă rog să veniŃi după mine" (p. 158 Ideea invitaŃieîăsăare cu mai multă claritate. se îndatorează faŃă de acesta. 35 — 36). faptul că toate enunŃurile citate aparŃin unui stil strategic selectat. prin contrast. se poate vorbi la Lăzărel Griga de o întreagă retorică a invitaŃiei. Pentru Griga.. 36). 43). a cărei neacceptare este considerată ca o gravă ofensă personală: „Nu se poate! [. în raport cu ospăŃul care va urma). indirect. după ce distinşii călători primesc propunerea lui Griga: „Şi poftesc şi pe toŃi cîŃi aveŃi cu dumneavoastră: tovarăşi şi slujitori. însă şi referirea la „pîne şi sare". Mărcile acestei atitudini se recunosc atît în realizarea unor acte din clasa expresivelor. 37). Caracterul strategic al ambelor formulări rezultă cu claritate din faptul că îndeplinirea acŃiunilor cerute are .. InterdicŃia iniŃială. iar mai ales pe căpitanul Uie TurculeŃ. IndicaŃiile kinezice din intervenŃia autorului: „Nu fără demnitate. care trebuie să se supună dorinŃelor emiŃătorului şi. 35). mai mult decît atît. 36). de la început. „Vă rog să nu vă supăraŃi şi să gustaŃi puŃin din ce se găseşte gata. dar neambiguu decodat de către Ruset(„omul acesta îndărătnic se socoteşte ofensat şi nenorocit dacă nu-1 urmăm la casa lui." (p.. dată de expresia „a sta înainte cu pîne şi sare". rînji uşor" (p."(p. menŃionată anterior. îndeplinirea solicitării ar avea cea mai nefavorabilă consecinŃă pentru emiŃător (moartea). OspăŃul despre care se relatează în capitolul VI evidenŃiază. violent respinsă). care implică ideea de autoreproş pentru o vină ireală (întrucît alternativa prezentată este. act a cărui condiŃie preliminară de reuşită — superioritatea socială a emiŃătorului — nu este îndeplinită.. de asemenea.. dacă eşti subt acoperămîntul meu. după încetarea ploii.. 37) Comportarea şătrarului este guvernată de maxima tactului (cf. dar semnificaŃia unor ameninŃări ale căror efecte negative îl privesc pe emiŃător (şi nu pe destinatar. Refuzul de a-i lăsa pe călători să plece este exprimat. act care.. amestecînduse cu contăşul" (p. pînă acasă mă trezesc" (p. cît si a unor acte directive sau chiar reprezentative. 36). a cărei pondere creşte în secvenŃele următoare (cf.pluteşte în aer": „împlinindu-mi datoriile. în locuri rele? Mă pun la pămînt şi treceŃi peste mine! Z d r o b i Ń i-m ă şi gata!" (p. modalitatea princială de exprimare a deferentei faŃă de neobişnuiŃii interlocutori este adoptarea unei atitudini de. De remarcat absenŃa oricărui verb performativ adecvat exprimării invitaŃiei. 36). mai bine p ă l eş t e-m ă în frunte şi mă omoară decît să-mi spui asemenea vorbă (că. ca un bun creştin ce sînt? Cum să vă las la vreme de noapte.] Măria ta.. în raport cu cerinŃele statutului său social: şătrarul solicită o favoare (satisfacerea unei plăceri) unor persoane de vază. Naratorul-autor îşi „trădează" eroii în notaŃiile privind reacŃia şătrarului: „Cînd observă pe faŃa lui ava Paul ceea ce aştepta şi ceea ce dorea.. abia spre sfîrşitul scenei.

cerinŃelor politeŃii negative: „Noi nu cerem decît o fărîmâ de pită ş-un ceas de odihnă. elemente care exprimă o certitudine mimată asupra incapacităŃii gazdelor de a satisface exigenŃele distinşilor oaspeŃi (vezi de exemplu: . trataŃi nu ca persoane care se îndatorează accep-tînd o invitaŃie — cum se întîmplă de obicei —.. Şi nu porunceşti sămi aducă şerbet şi apă recei căci sînt însetat. în acest caz. dublată de semnificaŃia de scuză. părintele meu. 36). Nici măcar enunŃurile directive nu conŃin elemente de atenuare a forŃei ilocuŃionare: „Slobod. p. Alecu Ruset îl abordează. 41. 39. Rugăm pe cinstita gospodină să nu se tulbure' şi să nu se ostenească" (p. Comportarea lui Ruset nu este totuşi lipsită de mărcile consideraŃiei fireşti datorate semenilor. 44). într-un mod neobişnuit (folosirea lui te rog înaintea unui verb ca a afla surprinde). fără a depăşi însă limitele deferentei cuvenite. căci sînt trudit. atitudinea sa generală fiind însă guvernată de exigenŃele menŃinerii distanŃelor. ci ca persoane cărora gazdele le rămîn profund îndatorate. Tactica adoptată este aceea a „derutării" oaspeŃilor. te rog să afli că această femeie a mea [. PrinŃul se situează. directe. 35. în majoritatea cazurilor... 36.] cunoaşte slovă. subsumabile nu numai strategiilor politeŃii negative. 159 AserŃiunile conŃin. Aş dori mai ales să beau din acea apă care a fost adusă pe olane [. Ruset se conformează. Faptul este normal.. de asemenea. desemnîndu-1 pe interlocutor ca persoană socială. 41).3. subliniază strategic ideea respectării dorinŃei de independenŃă a colocutorului.. Este interesantă însă. întregul comportament verbal al lui Lăzărel şi al Avramiei se caracterizează printr-un cumul de acŃiuni redresive faŃa de limitarea libertăŃii de mişcare a interlocutorilor. în ansamblu. pentru că prinŃul se află într-o poziŃie de autoritate socială faŃă de şătrar. Ruset primeşte să meargă la gospodăria lui Griga cu două condiŃii: „dacă nu-i departe/' şi „dacă nu ne Ńii mult" (p. dar nu intimitate. aluzive. în aceste condiŃii. ci pentru receptori (cărora li se oferă găzduire şi masă sau li se anunŃă indirect sosirea celor mai bune bucate şi vinuri). uneori cu performativ explicit: „îŃi m u l Ń ă mi m pentru închinăciune şi pentru vorbă bună" (p. că furnizează o informaŃie necerută. Ideea că emiŃătorul contractează o obligaŃie este direct exprimată de Griga după ce Ruset şi de Marenne decid să dea curs propunerii de a-1 vizita: „Vă sînt eu mulŃă-mitor şi Măriei tale şi lui ava Paul " (p. 160 Bucatele şi vinul lui GHga nu-1 determină să renunŃe la termenii de adresare şătrarule (aproape constant: p. Deşi interlocutorul este mai vîrstnic. traductibilă în mod obişnuit prin mijloace ale politeŃii pozitive. Este implicată ideea unei abateri de la principiul conform căruia iniŃiativa verbală nu poate aparŃine decît celui cu statut de superioritate socială. ReacŃionînd la afirmaŃia şătrarului că prinŃul doreşte ca abatele să fie ospătat. 44) sau răzeşule (mai rar. 35). şi nu ca individ. Replicile personajelor la care ne referim reflectă preocuparea constantă a emiŃătorilor de a reduce gradul de interferenŃă în relaŃia cu interlocutorii superiori ca statut. scuzîndu-se.consecinŃe favorabile nu pentru emiŃător — aşa cum este specific pentru acest fel de acte —. şi apelul acestuia la forme ale expresiei indirecte. care îi creează un "sentiment de îndatorare.. în virtutea vechii lor cunoştinŃe. de asemenea. 44).. 37).. vorbeşte" (p. om de credinŃă şi . [.. ci şi unor strategii ale politeŃii ne marcate explicit ca atare (o ff record). 36).. replicile lui Ruset destinate lui Griga nu denotă acele intenŃii redresive specifice politeŃii pozitive sau negative. şi raporturile prinŃului Ruset cu clucerul Abăza.] nu mă îndemni să stau"! îndeamnă-mă. apar mărci de atenuare a forŃei ilocuŃionare. clar calea de exprimare aleasă nu este aceea a afirmaŃiilor directe — aşa cum ar cere-o politeŃea pozitivă —." (p. Chiar în cazul unor enunŃuri asertive. 41) îi comunică Griga lui Ruset. ci este calea excesiv indirectă a interogaŃiilor conotate ironic sau aceea.. pe poziŃia celui care cunoaşte foarte bine şi înŃelege nedumerirea şi neliniştea produse clucerului de vizita sa. combinaŃia dintre atitudinea generală de uşoară familiaritate a personajului faŃă de colocutor.2. prieten şi colaborator al fostului domn. cerută de politeŃea negativă a actelor indirecte propriu-zise: (a) „Cinstite jupîn Abăza. 62). proprie actelor expresive: „Măria ta. SemnificaŃia proprie actelor reprezentative apare. Trăsături similare caracterizează.vinul nostru de-aici nu-'i vrednic de obraze ca ale Domniilor voastre" — p. 2.2. in praesentia) şi reducerea gradului de interferenŃă în raport cu interlocutorii (prin construcŃia restrictivă şi litotele din prima propoziŃie). care exprimă deferentă. Formulările lui sînt.4. de la început. singurul autorizat să decidă în ce limite este admisă interferenŃa celorlalŃi. Răspunsul şătrarului referitor la ultima condiŃie: „Unde se află măria ta! Cit pofteşti" (p.. 2. şătrarule.] din porunca şi cu cheltuiala Măriei sale Antonie-vodă. Se recunosc în structura enunŃurilor ca strategii specifice impersonalizarea emiŃătorului (prin folosirea pluralului inclusiv) şi a receptorului (prin folosirea persoanei a 111-a în locul persoanei a Il-a. de obicei. simplul fapt că îl determină pe prinŃ să-1 asculte fiind prezentat de Griga drept factor coercitiv. pe un ton subtil ironic.

. 15). apelmd la marei ale solidarităŃii de grup. 114). adresindu-se moldoveneşte" (p. 110). 112).. Măria ta. Adresarea se realizează în forme familiare. Ruset sublimă strategic ideea comunităŃii obiectivului urmărit. ză relaŃia cu partenerul {prietine — P. iarăşi. Mie mi-1 încredinŃează cel mai bun prietin al meu din tara Lehiei. 55) sau Dumai prin termenul care desemne. corelate cu inserarea unei referiri la relaŃiile lui Abăza cu fostul domn [într-un context care.] si te poftesc să te socoteşti ca-n casa părinŃilor Măriei tale16 (p. tina lui Antonie Ruset). Site rog frumos. în scaunul Măriei sale Duca? Şi mai ales de ce aduc primejdie î n t r-o casă de creştin cu frică de Dumnezeu şi de v o d â?" (p.privighetor al lucrării fiind boierul şi prietinul său Abăza clucer.5. De ce nu mă întrebi de unde vin şi cum îndrăznesc să intru aşa. fazele raŃionamentului lui Ruset). normală de fapt pentru receptor (în realitate. prin care se urmăreşte obŃinerea cooperării colocutorului în realizarea planurilor sau a intenŃiilor partenerului cu statut superior. în funcŃie de împrejurări. aparent.. cedează locul solidarităŃii bazate pe comunitate etnică — abatele devenind un outsider — atunci cînd trebuie luate decizii în legătură cu itinerarul călătoriei spre Iaşi. jupîne. Solidaritatea dintre Ruset şi abate — întemeiată pe elemente de ordin cultural şi politic —. prinŃul încearcă să obŃină acordul acestuia pentru modificarea rutei. ă ' De remarcat'însă că.. se tînguise puŃin cătră soŃia sa despre neplăcuta întîmplare a zilei şi despre oaspetele nepoftit care le căzuse în casă (p. care ne dezva uie un motiv în plus: TureuleŃ este la curent cu nefericita poveste de dragoste a prinŃului. politeŃea negativă.reluată de rluset . li se adaugă acum altele. semn al unei atitudini confesive.. că trebuie să vorbesc eu. 55) . Strategiile folosite sînt cererea de scuze. cf. 14) căpitanului Ilie TureuleŃ. permit interpretarea întregii replici a prinŃului ca un act de reproş la adresa interlocutorului. termen care defineşte raporturile dintre colocutori drept raporturi de sjmpatie: prietine Ilie (p 14). te rog să ierŃi [.. care exclude aiirmaŃiiîe sau ipotezele privind cunoaşterea preocupărilor interlocutorului.p.şi căpitane Ilie (u 56). IntervenŃiile clucerului se menŃin — ca şi replicile şătrarului Griga — în limitele politeŃii negative: „Măria ta. de obicei. Structura replicilor reflectă existenŃa unui joc permanent al relaŃiilor de solidaritate dintre personaje. exprimarea indirectă (formularea solicitărilor cu rugăminŃi. înainte de culcare." (p. în conformitate cu exigenŃele politeŃii. Precizările naratorului-autor conduc spre această necesară disociere: „Abăza. PoliteŃea clucerului nu este dublată de sinceritate — ca în cazul lui Griga. răspunsul căpitanului se conformează întru totul cerinŃelor politeŃii negative încercarea colocutorului de a reduce distanŃa socială prin apelul la mijloacele politeŃii pozitive nu anulează manifestarea factorului putere: TureuleŃ foloseşte constant formula de . Similaritatea relaŃiei clucerul Abăza-e Ruset cu relaŃia şătrarul Griga->Ruset nu depăşeşte însă nivelul formelor de manifestare. încalcă maxima cantităŃii şi a relaŃiei (referirea la fîn. prinŃul se îndatorează acceptînd să fie găzduit de clucer). ca să-Ńi liniştesc grija. pe rînd.uşor ne putem înŃelege. este aceea care guvernează comportarea personajului. Formelor de adresare în ca>e apare prenumele personajului: prietine Ilie (p." (p. chiar dacă este vorba despre acŃiuni în favoarea destinatarului) şi transferul la emiŃător a atitudinii de îndatorare. fiecare individ este. (b) „Văd.2. motivînd caracterul rezonabil al propunerilor sale prin natura reflexivă a relaŃiei cu TureuleŃ: căpitanul m. Schimbarea inter162 locatorului obligă la schimbarea codului lingvistic şi. Dumneakt şi eu fiind.]. prea „maleabil" în faŃa îl — C-da 1354 161 jocului politicii.t»8). dependent situaŃional. Ele sînt. insider şi outsider. mai puternic marcate afectiv: adresarea numai prin prenume (Ilie . buni prietini . în raport cu un anumit grup. Expresia afecŃiunii faŃă de interlocutor devine mai pregnanta in scena ele după petrecerea'de la şătrarul Griga.. 15. formele politeŃii pozitive nu sînt totuşi excluse din partea celui care exercită controlul puterii. în condiŃiile unei distanŃe sociale mari. prin folosirea numelui precedat de prietine. poate dori altceva decît prinŃul. Ambiguitatea formulărilor atenuează. întrebările. forŃa ilocuŃionară reală a intervenŃiei lui Ruset. să fii aşa de bun a da poruncă unde să trimet un om de credinŃă al meu ca să-Ńi aducă slujitorii [. prietine TureuleŃ (p. 109). PresupoziŃiile asupra motivelor de îngrijorare ale clucerului iau forma unor interogaŃii." 2. care refac ceremonialul primirii oaspeŃilor. care determină plasarea însoŃitorilor lor autohtoni în afara cuplului. de vreme ce sînt implicaŃi în realizarea aceleiaşi acŃiuni: Domniei tale Ńi-a fost încredinŃat acest franŃuz de un hatman al coroanei la Liov.. în toate situaŃiile semnalate.

. domnia ta ai un Dumnezeu ş-un jurămînt" (p. XXVI. de exemplu: către hatman: prietine (p.. 222). utilizată. Locutorii cu statut subordonat au. 2 2. de care îl separă distanŃe sociale diferite: Buhuş —hatman şi cumnat al său. din cap. şi p. creează impresia unei atmosfere de intimitate. — Vremurile nu sînt uşoare. Aceste forme apar.] eu iac cum porunceşti" (p. în folosirea unor formule colorate stilistic. dar Ńara-i mai mult vicleană decît săracă" (p. vezi. 78. 82. de obicei. Măria ta. indiferent de distanŃa sociala care îi desparte.. prietine" (p. şi domnia ta eşti dintre aceia. iar „sugestiile" de acŃiune ale prinŃului smt interpretate ca ordine. în relaŃiile cu domnitorul. apelul strategic ia negaŃie prin exploatarea sinonimiei. în care soŃia şi fiica domnitorului i Fe adresează cu Măria ia — p. . bine este. Kir AlexaT' (p. Adresarea se realizează prin termeni care. Comportamentul locutorilor cu statut de autoritate iie 163' este însă mai flexibil. Elementul comun îl reprezintă formula convenŃionalizată Măria ta. trecerea de la manifestările specifice situaŃiilor tranzacŃionale la cele specifice situaŃiilor personale fiind dependentă de intenŃiile comunicative de moment. prietine Balabane (p. Cînd domnitorul acŃionează în virtutea calităŃii oficiale pe care o are. utilizarea strategiilor flatării colocutorului apare ca invers proporŃio164 rtală cu distanŃa socială: ele sînt mai variate în condiŃiile unei distanŃe reduse şi limitate la formele adresării integrative cînd distanŃa este considerabilă. fiind specifice perioadei de „acomodare" cu partenerul (vezi şi: „Care sînt cele din urmă veşti pe care mi le poŃi da. în mod i n v a r i a b i 1. pentru exprimarea acordului. hatrnaneT' (p. folosirea formulei de adresare deferentă către negustori). Comunicarea orientată în direcŃia inferior->superior face apel — aca erm precizam referindu-se la dialogurile dintre Lăzărel Griga sau TurculeŃ şi prinŃul Ruset — la strategiile politeŃii negative. 15). 232— 233). 106). 224). adresarea prin termenul care desemnează funcŃia interlocutorului). Formulele folosite sînt. încercînd să dea situaŃiei de comunicare tenta specifică situaŃiilor personale. 222). ele sugerează faptul că locutorul se manifestă ca individ. prietine şi cumnate Sandule (p. desemnînd relaŃii cu caracter particular. Caracteristicile semnalate pot fi ilustrate urmărind discuŃiile dini re Duca-Vodă şi alte două personaje. cumnate Sandule (p. prietine Alexa (p. VariaŃiile distantei sociale dintre interlocutori se reflectă în selectarea modalităŃilor de exprimare deferentă. de subliniere a intimităŃii. 222—225: discuŃia dintre domn şi Balaban). . 225. care . Ca strategii conversaŃionale se pot recunoaşte: — în conversaŃia cu Buhuş: exagerarea preŃuirii acordate partenerului şi sublinierea amplorii „teritoriului comun": „Prietine şi cumnate Sandule. cf. şi Balaban — negustor-iscoadă din Liov. 82). de exemplu. într-adevăr. marcate în structura enunŃurilor în primul rînd prin modificarea sistemului adresării. [. altfel spus. Ca şi mine. comportamentul specific situaŃiilor tranzacŃionale. un membru al familiei acestuia (cf. de cele mai diverse categorii de locutori (cf. de această dată. este exclusă chiar atunci cînd colocutorul este o persoană apropiată domnului. 79 — 82: discuŃia lui Duca-Vodă cu hatmanul Buhuş. doamna Anastasia şi domniŃa Catrina. 102). 222. 82). precum şi exprimarea explicită a acordului cu punctul de vedere al colocutorului: „Aşa este. şi Ńara în scădere şi săracă. exprimarea sa se caracterizează prin apelul la formele politeŃii negative: „Ce ai a-mi spune dumneata. cf. — în conversaŃia cu Balaban: evitarea dezacordului prin reformu-larea afirmaŃiei partenerului. 56). comportamentul emiŃătorilor urmărind sistematic sublinierea preocupării acestora de a respecta imunitatea faŃă de orice obligaŃii a receptorilor. 15.[. p. PoziŃia relativă a colocutorilor în raport cu direcŃia exercitam puteri determină diferenŃe nete în comportamentul acestora..] eu în puŃini am credinŃă. O atitudine integraŃi vă.6. precedaŃi adesea de numele sau prenumele interlocutorului. în secvenŃa iniŃială a unei discuŃii. Ca şi în cazul relaŃiei Ruset—TurculeŃ. în cazul orientării relaŃiilor de comunicare de la superior la inferior. intenŃia asocierii colocutorului la propriile proiecte determină apariŃia unei atitudini confesive. cu exprimarea unui acord parŃial: „—Vremurile sînt grele. cele cerute de politeŃea pozitivă. cf.adresare ceremonioasa Măria la (p. şi discuŃia dintre Duca-Vodă. Rolul esenŃial al factorului putere în distribuŃia formelor politeŃii şi rolul subsidiar al distanŃei sociale sfat evidente şi în realaŃnle dintre alte personaje. ei nu-şi pot concepe partenerul decît'prin prisma condiŃiei sale oficiale. posibilitatea de a Iue decizii prin consultare reciprocă fiind cîe neconceput pentru căpitan: „Mana ta. 55. concomitent cu absenŃa negaŃiei din propoziŃia adversativă care exprimă o părere diferită de aceea a interlocutorului).. 82). către Balaban: prietine (p.

ci prin acte asertive. specifice relaŃiei inferior-»superior: preferinŃa pentru exprimarea indirectă. 226. Măria ta.7. trebuie să căutăm la braŃul. lin personalizarea emiŃătorului (cf. care. apelul la asemenea formule este mai frecvent. Să se compare felul în care Balaban îşi exprimă satisfacŃia în legătură cu planul de acŃiune împărtăşit de Duca-Vodă: „Dumnezeu ştie să toarne ca un untdelemn bun înŃelepciune sub cununile stăpînitorilor de noroadeu (p. La afirmaŃia lui Duca-Vodă „Mie nu mi-s dragi pămîntenii care se bagă slugi la străini" (p. Ambele formulări citate pun în evidenŃă al doilea tip de strategii ale politeŃii negative. care îl desemnează pe interlocutor in praesentia). 226. este şi impersonalizarea emiŃătorului sau a receptorului. formulele slăvite doamne — p. 78).. (cf. Se poate ca Milescu să n-aibă vina care se spune: Măria ta vei socoti. alegînd griul de neghină. (p. 153)." (p. care cearcă să amestece pe cinstiŃi oameni nevinovaŃi într-o faptă ca aceasta.. 223) — formulă prin care se cere de fapt domnitorului să preia motivarea dată de Balaban nemŃilor pentru anumite evenimente din Moldova. Retorica negustorului Balaban în cursul întrevederii secrete cu domnul nu este diferită de aceea a boierului Nicolae RacoviŃă. pronumele -i. 225. DistanŃa socială faŃă de interlocutor sau natura situaŃiei de comunicare nu determină modificări esenŃiale ale strategiilor menŃionate. Iar dacă nu va fi fiind vinovat. 3334). fapt care determină. sau chiar în formă asertivă: „Dumnezeu va lumina pe Măria ta". el însuşi răzeş. nu la mintea lor" (p.. nelegat direct de specificul situaŃiei de comunicare (cf. corclindu-se cu exigenŃele generale ale maximei tactului. Raporturile dintre alte personaje se caracterizează printr-o distribuŃie diferită a variabilelor putere şi distanŃă socială.. ca şi asupra lui Milescu. îmbinarea dintre cele două modalităŃi ale deferente semnalate. impersonalizarea totală a receptorului. formele de comportare a participanŃilor prezintă unele deosebiri faŃă de cele comentate anterior. de asemenea. care deschide intervenŃia boierului Nicolae RacoviŃă într-un divan de judecată).. vezi şi diminutivul din enunŃul al doilea). Strîns legată de această strategie. în primul enunŃ. Primul dintre exemplele în discuŃie ilustrează procedeul imperso-nalizarii receptorului: persoana a Ii-a este substituită cu persoana alll-a sg. provoacă îndatorarea receptorului. în discursul Ńinut la Divanul de judecată. Forma figurată aleasă realizează. Se pot adăuga exemple de atenuare a solicitărilor. iar distanŃa socială nu este considerabilă... este. în mod obişnuit. în primul caz. hatmanul Buhuş răspunde: „Măria ta. în exemplul al doilea. 222). Creşterea distanŃei sociale antrenează însă şi apariŃia unor procedee traducînd o tendinŃă puternică de autodiminuare a personalităŃii. constatăm aceeaşi polarizare a strategiilor politeŃii la care ne-am referit mai sus: personajul cu statut superior apelează la strategiile politeŃii pozitive. discursul are semnificaŃia unui „pro domo". 152. cu sugerarea unei soluŃii. în acelaşi timp. „. prezentate drept rugăminŃi: „Binevoieşte. a nu citi cuprinsul cărŃii. si lemnarii tocmiŃi să-i repare moara (p.. anumite modificări în sistemul mărcilor politeŃii. cf. pe lingă viclenie trebuie să loveşti şi răutatea. se pot constata anumite deosebiri: în limbajul personajelor cu statut superior ele par să caracterizeze situaŃiile cu caracter oficial (cf. suspiciunea de trădare a domnului: „Mai cu samă. formula luminate doamne — p.exprimă o admiraŃie deosebită — uneori exagerată — faŃă de reprezentantul autorităŃii supreme. ca mijloc de atenuare a forŃei ilocuŃionare a enunŃurilor. în cel de-al doilea — oferta. celelalte .5Măria ta vei socoti"). chiar dacă situaŃiile de comunicare au caracter tranzacŃional. exigentele maximei modestiei acŃionează deci mai ferm în aceste condiŃii. în condiŃiile în care autoritatea unui personaj acŃionează numai în limitele unui grup.. de fapt. asupra căruia există.2. este prezentată ca rugăminte. cu formulările lui Nicolae RacoviŃă. Măria ta. prin antiteză. sau slăvile — p. din replicile lui Balaban). în ambele cazuri. absenŃa persoanei I) este dublată de insistenŃa asupra libertăŃii absolute de decizie a receptorului (. rog să fiu iertat a pune la picioarele slăvite ale Măriei tale puŃine şi proaste daruri[. pedeapsa celor care-1 amestecă pe nedrept să fie mai aspră" (p. Cf. Urmărind scurta discuŃie dintre Lăzărel Griga. ca expresie a dorinŃei de non-interferentă. 166 "■ 2. 225). se remarcă preferinŃa pentru exprimarea aluzivă. se potenŃează reciproc. în replicile lui Balaban: „.Măria ta eşti înŃelept". 224). ne aflăm deci în faŃa unui act de aprobare a proiectelor interlocutorului.] şi alte cîteva mărunŃişuri care se află într-un sunducel de argint" (p. o încercare de disculpare. Exprimarea dezacordului faŃă de punctul de vedere al domnitorului nu se realizează niciodată prin ilocuŃii negative. care.mă rog cu umilinŃă Măriei tale a-mi îngădui să-i spun că trebuiesc dovezi" (p. Valoarea reală a primului enunŃ este implicată conversaŃional: . 78).. aserŃiunea (cu valoare de sugestie) este " 165 prefaŃată de cererea permisiunii. pentru personajele cu statut inferior.

mai degrabă. 33—34) sau urmată de numele unui colocutor (cf. Comunicarea directă între Ruset n de Marenne creează. 49). care folosesc constant formula adresării deferente: jupîne şătrarule (lemnarii — p.. „Tu eşti..şi TurculeŃ poate a înŃeles [.2. 20). 33 — 34). de obicei.1). diferit de cel curent în societatea în care ele evoluează.. 12. O asemenea comportare traduce. şi Ilanii-Ancutei).. Ne ailăm în faŃa unui procedeu cu certă funcŃie de arhaizare.8. 167 I DiferenŃa dintre exprimarea familiară a prinŃului şi exprimarea deferentă a lui de Marenne reflectă faptul că ponderea variabilelor putere şi distanŃă interumană este evaluată în mod specific în cadrul fiecărei societăŃi şi civilizaŃii. 20). Cu toate acestea. cf.]. iubite domnule de Marenne (p. 20. Posibilitatea de a-şi folosi propria limbă atenuează sentimentul de izolare al abatelui. abatele->Ruset: domnule (p. 33). o atitudine de binevoitoare superioritate decît una de reducere a distanŃelor. o anumită complementaritate a funcŃiei de ghid: prinŃul îl călăuzeşte pe abate pe drumurile Moldovei. mâi Bîrliba — p. i se înfăŃişa drept total nepermeabilă. . indiferent de gradul de apropiere dintre cei care comunică (cf.: „Ce vorbeşti tu. să-şi descopere preferinŃe. prilejul lărgirii treptate a „teritoriului" comun. egalilor din imediata intimitate a unui individ: Lăzărel Griga foloseşte interjecŃia măi. 2. 34). şi pronumele personal de persoana a Ii-a singular (cf. p. proiectînd tipul de societate spre care aspiră scriitorul. măi Bîrliba?" — p. solidaritatea cu prinŃul oferindu-i călea principală de acces spre o comunitate străină. insolit de determinări (adjectivale şi/sau a pozitive) sau corelat (prin coordonare) cu alte construcŃii la vocativ: Ruset->abate: domnule abate (p. 33—34). „Pentru că tovarăşul nostru. pusă în evidenŃă de „deficienŃeleă de competenŃă sociolingvistică în raport cu normele codului autohton. SoluŃia aleasă de Sadoveanu pentru a sugera faptul că aceste personaje utilizează un cod diferit de al celorlalŃi este apelul la unele forme moderne ale deferentei: decalajul temporal este convertit in decalaj de cod lingvistic. jupîne Lăzarel (Birlădeanu — p.2. 22). . 33 — 34. printr-o lume ciudată şi necunoscută acestuia. folosit singur. O premisa o constituie faptul că acŃiunea variabilei putere este suspendată în acest caz: nici unul dintre personaje nu este învestit cu o autoritate exterioară care să-i permită să controleze acŃiunile celuilalt. dar.]'". rezervate. în primul rindr respectarea exigenŃelor politeŃii negative. domnule de Marenne (p..— la strategiile politeŃii negative. în egală măsură. cel mult. vîrsta.] ş-am să fac judecător nu atît pe TurculeŃ. 69). comportarea ambelor personaje are la bază...Doresc şi eu domnului TurculeŃ să fie profet minciunos" (abatele p. 34). domnul TurculeŃ căpitanul nu e numai oştean [. Rezultatul nu este apariŃia unor formule 168 hibride sau anacronice: formulele sînt perfect traductibile în franceză şi corespund normelor deferentei specifice acestei limbi. prea iubite domnule de Marenne (p. 20).Ce spui tu. alegerea lingvistică se orientează spre formele m a x im-ei familiarităŃi. în discuŃia cu Vîlcu Bîrlădeanu. căci expresia politeŃii în româna modernă este modelată după tiparele oferite de franceză. 13. singură (p. înŃelegerea semnificaŃiei strategice a familiarităŃii superiorului este reflectată de reacŃia interlocutc iilor. Se poate recunoaşte. asistăm treptat la un proces de apropiere între cei doi eroi. iubite domnule abate (p. favorizat de o serie de circumstanŃe. 2. deci rolul factorului putere se anulează. iar abatele devine călăuza spirituală a prinŃului prin hăŃişurile dragostei şi ale politicii. cît pe domnul abate" (Alecu Ruset. 12).. măi Bîrliba?" — p. dar şi cu o valoare ideal-arhetipală. 12). iniŃial. Există de la început un element al „teritoriului" posedat în comun de cele două personaje: codul lingvistic. Chiar dacă interlocutorul nu îi este cunoscut lui Griga. 73). Adăugăm o observaŃie privind condiŃia de outsider a abatelui de Marenne. Sistemul formelor lingvistice care dau expresie strategiilor politeŃii negative conŃine elemente caracterizînd exclusiv relaŃia Ruset— de Marenne. domnule şi iubite prietine (p. în acelaşi timp. un loc aparte îl ocupă relaŃia dintre prinŃul Alecu Ruset şi abatele Paul de Marenne. slujitorul lui Ruset. forme absente în cazurile discutate pînă acum. „Civilitatea" este la Sadoveanu o marcă specifică a raporturilor umane. Deşi există suficiente mărci obiective ale distanŃei dintre personaje: statutul s definit în cadrul unor sisteme ierarhice distincte (al lumii laice si al lumii religioase).. Avem în vedere adresarea prin domnule. ia primul pol. bre?" (p. în complicata Ńesătură a raporturilor de comunicare pe care ne-o înfăŃişează romanul Iui Sadoveanu. . pe măsură ce evenimentele evoluează. idei şi concepŃii similare. nu se abat de la normele structurale ale românei. apartenenŃa etnică.. permiŃîndu-îe. domnule abate de Marenne (p. şi Domnia sa [. Să se compare formele folosite de Alecu Ruset pentru a se referi gla căpitanul TurculeŃ cu acelea folosite de abate: „. sesizarea condiŃiei de inferioritate socială a acestuia îl determină să facă uz de acelaşi tip de mărci ale contactului. care. 23). Supunerea faŃă de planurile şi deciziile înfăŃişate de partener nu este decît o consecinŃă a recunoaşterii neconstnnse a superiorităŃii lui într-un anumit domeniu. Numai că.

prince! ( de remarcat forma mai veche de vocativ. Structura formulelor de adresare folosite de Ruset şi de abate nu este totuşi perfect paralelă. Am putea include în aceeaşi categorie şi vocativul prinŃnle. echivalent al fr.— Am cinstea să văd în faŃa mea pe domnul abate Paul de Marenne ? — Da. scrierile lui D.Domnule abate. AmbivalenŃa prinŃului. domnule. de asemenea. supra. este absentă. prin intermediul unor formule de recunoaştere reciprocă: . Vîrsta şi condiŃia monahală a lui de Marenne impun tînărului prinŃ un comportament mai marcat condescendent: adresarea către abate cu forma domnule. o Asemenea formula se conformează cu precădere cerinŃelor politeŃii negative. ceea ce ne arată că reciprocitatea raporturilor dintre ei este parŃială. Prin asemenea elemente. de asemenea. drept un indice al preponderenŃei nete a mijloacelor politeŃii negative. Faptul că abatele nu foloseşte niciodată prenumele lui Ruset în relaŃiile cu acesta (nici măcar însoŃit de determinări sau de alŃi termeni de adresare) poate fi interpretat. Cinstea-i de partea mea.. 49). 14). dar legat prin origine de propria sa Ńară. traducînd o atitudine de simplă bunăvoinŃă faŃă de colocutor (la limita dintre exigenŃele politeŃii pozitive şi cele ale politeŃii negative). cred de mai nainte toi ce-mi poate spune prietinul meu Vladislav în ceea ce priveşte misiunea Domniei tale. strălucirea şi puterea regelui Domniei tale sînt un scut mult mai bun" (p. formulă încărcată — şi prin aceasta deferentă —. în limbajul abatelui. 11. prietine pare a avea o încărcătură afectivă mai redusă. lingă tîrgul Hîrlău. pe care o marchează acest termen (cf. neînsoŃită de determinanŃi. p. Iată cum sună una dintre invitaŃiile adresate lui de Marenne: „. Deferenta întemeiată pe flatarea interlocutorului. Utilizarea vocativului prietene implică asertarea unei relaŃii de egalitate între parteneri. se reflectă şi într-o personală alternare a unor modalităŃi diverse de exprimare strategică a deferentei. rezultat al educaŃiei şi al unei ample şi complexe experienŃe comunicative. prefaŃarea enunŃurilor prin scuze.) Nu există totuşi o condiŃionare situaŃională a prezenŃei formei prietine: ea alternează liber cu formele neutre citate anterior.2). mă voi simŃi fericii să te găzduiesc la o mică şi săracă a mea proprietate cu vie. 53. dar selectează cu tact diplomatic elementele prin care defineşte condiŃia lui de Marenne. Calitatea de francez.bază la care fac apel ambele personaje. de asemeneae în limbajul abatelui — cf. îmbinînd intimitatea şi curtoazia. de exemplu. deschis prin educaŃie spre lumea occidentală.suh incidenŃa cărora s-a format. imperso-nalizarea emiŃătorului şi a receptorului sînt strategiile comunicative de. PrinŃul face aluzie la condiŃia sa de indezirabil sub domnia lui Duca-Vodă.. numai partenerul cu statut superior o poate tolosi. p. Ruset nu renunŃă la vocativul menŃionat.domnule Ruset (p. reflex al unei abilităŃi conjuncturale — trădează rafinamentul colocutorilor. vezi. 21). Exprimarea indirectă. 12). în -ule. 13. De aceea. Nu cred nimic din ce-am spus eu însumi'' (p. căci mi se dă prilejul nenădăjduit sa fiu oaspetele şi protejatul unui prinŃ" (p. Formulelor care-1 apropie de abatele francez le fac uneori locul formule care ne amintesc de Lăzărel Griga (cf. 12). raporturi puternic conotate afectiv. Vezi şi răspunsul lui Ruset îa declaraŃia abatelui: . Cânte mir). Printule şi prietine — p...2. protecŃia mea nu înseamnă mare lucru. ca şi adresarea cu prietine (prezentă. sub 2.. care Ńine ca structură mai degrabă de ceremonialul oriental al exprimării sentimentelor (ci. Forma are însă avantajul de a desemna. Cu care abatele i se adresează frecvent lui Ruset (cf. 70). Ruset este beizqde Alecu. Ruset ne apare ca deopotrivă legat de cele două sisteme culturale . 21).. pentru toate celelalte personaje. care deplasează accentul semantic spre latura expresivă.. dar îi adaugă determinări atributive. dorind să dea glas simpatiei faŃă de abate. concomitent cu diminuarea propriei importanŃe sociale — evidentă în schimbul de replici citat — îmbracă adesea forme de expresie care — spre deosebire de cele caracteristice altor personaje. aproape de Cotnari'" (p. de exemplu — prietinule al meu nepreŃuit (p. şi strategia inversării raporturilor de îndatorare). care ar putea sugera o e\entuală transpunere în româneşte realizată de prinŃ însuşi).. cînd există totuşi diferenŃă de statut între aceştia. 170 .. asistăm la o ciudată prezentare inversă. în scena primului lor contact. 48). Abatele foloseşte uneori vocativul prietine în asociere cu termenul neutru printule: efectul este de atenuare a distanŃei faŃă de coloeutor. DeclaraŃia de încredere absolută a lui Ruset în prietenul său Pan Vladislav din Katowice (de la care abatele îi aduce o scrisoare) se realizează în limitele aceluiaşi orizont strategic: . cf. 12. Este o diferenŃă 169 in plus faŃă de sistemul de adresare specitic relaŃiilor între autohtoni. domnul meu (p.

îmblînzindu-le. raportată la situaŃia în care este rostită — cheful de la Griga. Cele mai diverse acte verbale sînt prefaŃate prin scuze: sugestiile cu valoare de aserŃiuni (Ruset -e de Marenne: „dă-rni voie să-Ńi spun că trebuie să aduci laudă lui Dumnezeu că te-a făcut om şi nu fiară. de la dacii cei vechi. Ruset să recunoască deschis că povestirea nu a fost decît pretextul unei rugăminŃi de ajutor. alături de strategiile conversaŃionale. care. pentru ca. cf. —. 47).. capătă o valoare parodică. Ruset dă semnalul de plecare de la primitoarea casă a şătrarului cu aerul că se pune la dispoziŃia abatelui: . reclamate de poliŃe tea negativă... 60). 48). cf.. dar mai bine-i să spui prostii. 21).Domnule abate. implicînd o binevoitoare ironie la adresa destinatarului: .. ObservaŃiile prilejuite de comentarea celor două romane reflectă faptul că. în afara replicii menŃionate anterior. Deşi atitudinea abatelui pare a fi determinată de dorinŃa de a nu afecta aşa-numita „positive face" a lui Griga. Tot Birlădeanu Ńi-ar spune [. îmblîn-zeşte mădularele. pe care o are pluralul inclusiv noi). subliniind caracterul prin excelenŃă strategic al formulării alese de emiŃător: „în realifafp: abatele se simŃea foarte trudit şi foarte flămînd" (p. pe un ton .Actele cu caracter directiv sînt întotdeauna realizate indirect. Expresia indirectă a acceptării unor propuneri pare a fi specifică intervenŃiilor verbale ale abatelui. -. Bîrlădeanul mea Ńi-ar răspunde că aşa-ceva nu se poate vedea în Ńara noastră.. Dumnezeu îl va primi bine la judeŃul săue" (p. amintim şi perifrază — în mod paradoxal. PrinŃul reface — cu un orgoliu disimulat — motivarea autohtonilor pentru absenŃa unor astfel de construcŃii şi.3. să mai stăm aici. Deci. sau chiar aserŃiunile propriu-zise. Căci vinul ales. Interesantă este calea de răspuns pe care o alege Ruset la întrebarea pusă de abate. domnule abate de Marenne" (p.] dă-mi voie să mă folosesc încă o dată de prietinia pe care binevoieşti să mi-o arăŃi" (p. Aşa că trebuie să isprăvim ulcioarele pecetluite. [.N-aş vrea să fiu displăcut" (p. 73). Ruset se scuză de trei ori pentru „impoliteŃeae4 de a fi citit scrisoarea de la prietenul său polonez în faŃa abatelui. rău e să umbli după aceea.. condiŃionalul care dă formulărilor valoare ipotetică. 23. face pe om mai bun.. bine e să bei vin bun. domnule abate de Marenne. mintea şi sufletul. la dorinŃa aceasta. pentru receptor. IntervenŃia autorului dezvăluie însă mobilul real al acceptării invitaŃiei. 19. se reŃine şi „alocuŃiunea" prinŃului către abate. iorma de concretizare a acestei atitudini este dependentă de cerinŃele politeŃii negative. Vîlcu Birlădeanu: . ca să isprăvesc printr-o rugăminte" (p. notate cu grijă de nara-torul-autor („se înălŃă şi se încinse''). spaŃială şi socială. îneereînd să-i confere o mai mare valoare de generalitate şi de adevăr. 70). 63). îmbunătăŃind pe om. o succesiune de acte indirecte.] să binevoiascâ a mă ierta" (p. Rău e să nu bei. Ca marcă a grijii deosebite faŃă de interlocutor. ObservaŃii finale.. iubite domnule de Marenne. iar replica abatelui consemnează dorinŃa acestuia de a mai rămîne: „într-adevăr. strategiile politeŃii se numără printre reperele de tip mteracŃional. am păstrat mijloace mai simple şi mai sigure de trecut apele.. si impersonalizarea receptorului)... domnule Ruset. 23).puŃin maliŃios'' (aşa cum precizează naratorul-autor — p.. acceptarea din partea abatelui este. Prin structura savantă (juxtapunerea unor raŃionamente formulate după toate regulile. cît şi pentru datele . 36). în fine. o atribuie ipotetic unui personaj reprezentativ: omul său de încredere. — franŃuz şi nu moldovan.. se pare că-mi dă dreptul s-ascult confesiuni" (p. în final.. Noi. neacordîndu-i astfel atenŃia cuvenită: „Rog pe domnul abate [. cu premise şi concluzii). Scena în care prinŃul îi încredinŃează lui de Marenne taina iubirii sale nefericite include. impersonalizarea emiŃătorului — strategie strîns legată de preferinŃa pentru actele indirecte — constituie un alt mod de atenuare a valorii impozitive pe care o are. Cererea permisiunii de a povesti se face printr-o formulă ocolită: „Prea iubite domnule de Marenne. din scena confesiunii.. 20). Căci astfel poŃi vedea mişelia întru care ne nevoim aici"-— p. uneori sentenŃioase (de Marenne —► Ruset: Dă-mi voie să declar că solul regelui Ludovic trebuie să fie la datoria sa" —p. de asemenea. negativă — prin care de Marenne îi comunică lui Ruset că primeşte invitaŃia şătrarului: .. sînt la dispoziŃia Domniei tale" (p. „încă o dată mă rog de iertare. Şi mai rău e să bei vin prost. Bine-i să taci. 36).nobil şi nu prost. e nevoie de atîta grabă?" (p. adresate celui care i-a ascultat destăinuirea: „Am făcut acest lung ocol. arată că hotărîrea îi aparŃine în exclusivitate. 69). neexplicită: „Calitatea mea. 63).. precum şi funcŃia de exprimare a acordului cu punctul de vedere invocat.] că dispreŃuieşte orice arhitectură meşteşugită... exprimarea propriilor opinii. deşi gesturile prinŃului. cererea de s-cuze se numără printre formele curente 171 ale comportării personajelor la care ne referim. despre podurile de piatră din Moldova. „Rogu-te să mă ierŃi a treia oară. 2. cit avem ulcioare.. după ce ai băut vin bun. domnule de Marenne" (p. — abate şi nu sfînt. de asemenea." (p. relevante atît pentru locul unui personaj într-o anumită configuraŃie temporală.

cu relaŃii de rol strict compartimentate. de exemplu. unul dintre mijloacele reconstituirii unor epoci şi tipuri de comunităŃi umane. unele figuri de stil etc. Personajele lui Caragiale utilizează. 178-179). cît şi cel al personajelor iui M. Relevarea complexităŃii relaŃiei E-R şi a diversităŃii formelor de manifestare a acestei relaŃii. Posibilitatea caracterizării personajelor dintr-o altă perspectivă. (eds). constituită în cursul dialogului şi alimentată de intervenŃiile diverşilor participanŃi. naraŃiunea compactă. J. pe care le putem nota la N. Un asemenea criteriu este mai eficient decît cel tradiŃional. în acelaşi timp.M. De aceea un capitol de concluzii redactat în maniera canonică ni se pare nepotrivit. Ambele tipuri implică o împletire între strategiile narative propriu-zise şi anumite strategii conversaŃionale. Structurile şi strategiile comunicative definesc nu numai personajele. perspectiva retorică este inerentă studierii oricărei forme de comunicare. întrucît competenŃa pragmatică este mult mai variată decît competenŃa lingvistică.fundamentale ale individualităŃii pe care o reprezintă. în mod curent. integrative. de exemplu. se poate recunoaşte un tip de naraŃiune segmentală. pînă la strategiile indirecte prezente la I. în anumite cazuri. Cambridge — Paris. Orice povestire reclamă un context comunicativ şi o deschidere spre dialog a celui care povesteşte. Explicarea unor aspecte ale structurii pasajelor de relatare (ordonarea momentelor naraŃiunii) şi a unor aspecte ale structurii pasajelor de reprezentare a vorbirii personajelor prin natura anticipativă a strategiilor auctoriale. ironia. al caracterizării prin limbajul folosit. strategiile politeŃii pozitive. dar de tip diferit. scrisoarea literară. caracteristice unor comunităŃi de tip tradiŃional. Urmărirea relaŃiei E-R pune în evidenŃă. integrată totuşi unor structuri dialogale cu o organizare bine definită. a cărei uniformitate relativă a fost adesea subliniată (Green. ci şi lumea ficŃională în interiorul căreia acŃionează acestea. Structures of Social Action. permiŃînd disocierea între lectura reala (cea efectuată de cititor) şi lectura fictivă (atribuită unor personaje). Desigur că viziunea pragmaticii asupra textului literar este o viziune retorică.. Filimon. Cambridge University Press. Un aspect particular al relaŃiei E—R este definitoriu pentru anumite specii. strategiile politeŃii sînt. aceea a naturii strategice a comportamentului lor comunicativ sau a inabilităŃii lor conversaŃionale. în literatură. 172 IV. Heritage. oralitate. Redefinirea anumitor concepte de bază ale stilisticii: naraŃiune. La Sadoveanu predomină strategiile politeŃii negative. semnificative pentru „democratismul" specific „republicanilor din Ploieşti". încheiere Lucrarea de faŃă nu oferă soluŃii. atitudine similară cu aceea care explică. Alături de tipul consacrat de naraŃiune. Editions de Ia . strategii ale politeŃii pozitive. J. de la procedeele „brute". 174 BIBLIOGRAFIE a) Lucrări de referinŃă Atkinson.L. interogaŃia retorică etc. nu trebuie să pierdem din vedere relaŃia supraordonată omniprezentă scriitor—cititor. Chiar tendinŃa specifică prozei narative de a depăşi condiŃia de omniscienŃă a naratorului poate fi motivată prin „plierea" la exigenŃele receptorului. dar este o viziune retorică individualizată printr-un coeficient specific de originalitate. p. sînt universuri închise. Examinînd raporturile dintre personaje. Oralitatea poate fi mai exact descrisă şi eva173 luată daca se foloseşte ca sistem de referinŃă ansamblul structurilor şi al strategiilor specifice conversaŃiei curente. De altfel. pluralitatea lecturilor unui text. 3. Anumite figuri de stil (cum ar fi metafora. multiplu condiŃionată. Morgan. prin excelenŃă. 1981. 2. dezvăluind o atitudine specifică faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi. în virtutea căruia toate relaŃiile sînt reduse la nivelul relaŃiilor intracomunitare. ci numai sugestii privind interpretarea literaturii ca act de comunicare. fapt pe care îl reflectă preferinŃa pentru strategii distincte ale politeŃii. în scopul respectării exigenŃelor principiului politeŃii. în aceeaşi zonă trebuie căutată o justilicare pentru evoluŃia modalităŃilor de implicare a cititorului în structura textului narativ. Atît universul personajelor lui I. Studies in Conversation Analysis. Caragiale sau la notele de subsol din Patul lui Procust. pentru că este justificată de însăşi esenŃa actelor de comunicare. figurile reprezintă cazuri de încălcare a unei (sau a mai multor) maxime a(le) principiului cooperativ. Vom încerca mai degrabă să subliniem cîteva elemente de noutate pe care le aduce pragmatica în domeniul comentariului textului narativ: 1.) pot fi explicate în raport cu principiile de bază care guvernează schimburile verbale: principiul cooperativ şi principiul politeŃii.L. Sadoveanu. 4. cum ar fi. Caragiale.

. E.. Gumperz.). Bloomington.).). în Cole. 2. A. (ed. 79-105. Sacks. în Rogers. Ionescu-Ruxăndoiu.).M.P. M. Morris. Cruceru. Strategii ale politeŃii la personajele lui M. Bucureşti. în SCL. Rogers. Waletzky. Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse. Austin. 56-289. Strategies in social interaction. Principles of Pragmatics. în AUB. Selected Readings. P. 1966. Gh. (ed.A (ed. C. Sadoveanu.. Syntax and Semantics..W. 514 — 518. (eds. Schegloff. Haga — Paris.. 269 — 293. în RRL. 4.. Labov. Politeness phenomena. Bucureşti. ibidem.). B. Cole. Dialog şi stil oral tn proza românească actuală. 5..P.H.. (eds.. Fillmore.J. 208-218. Actele de vorbire şi definiŃia literaturii. nr. Morgan. O. p.. p.. nr. p. Bucureşti. Universals in language usage. Storytelling as a Component of the Literary Prose Text. P. Orientări actuale. 1975. R.L. Haga.. McLain. 1981. J. Jefferson G. Murphy. 1982. p.. 27 — 38. Literatura ca act. R. Chicago. p. Rvawe. J.C. J. în Cole. New York. Proceedings of the Texas Conference on Performatives. Morgan. 1978. How to Do Things with Words. R. (Comentariu la cap. McLain. 143-158. P. 1987. Sociolingvistică. Lakoff. 1983. 1981. A model for analysis. Mouton. Morgan. XXXVI.). Ch. Brown. B.L. Paris. Minerva. and Discourse. p.). 1975. p. Ducrot. R. 217 — 404. (ed. 426-430.. J. Principes de semantique linguistique. H. Washington. în Cole. A. P. Longman. 1984.. 25-42.). voi. în Schenkein J. Logic and Conversation.Maison des Sciences de l'Homme. Morgan.L.. A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking of Conversation.. Aspecte ale relaŃiei autor-cititor in textul literar („Ciocoii vechi şi noi" de N. Indirect Speech Acts and What to Do with Them. Hymes. St.. p. Socio-linguistics. Grammar. Analiza narativa: versiuni orale ale experienŃei personale.L. Murphy. 1981.P. p. Filimon şi schiŃele lui I. în Bright. 1965. G. Questions and Politeness. p. J. 7 — 55.. J. J. M. p. Edmondson. Cambridge.. 1938. 143-166. (ed. Dire et ne pas dire. M.)... în LR. în Boreilă.L. Grice. Jakobson. 1985. Radical Pragmatics. 1983. Le langage commun des Unguistes et des anthropologues (Resultats dfune conference interdisciplinaire).. R.). 1972. 261-303. 35 — 42. în Boreilă. Cambridge University Press. Cole. Londra. W. versiunea românească în Ionescu-Ruxândoiu. P. 113-132.). 1975. seria Limba şi literatura română.). Fishman. New York. J. Pragmatics. Speech Acts. Green. 218—221 . Minuit.D. Londra — New York. H. R.). 175 Jefferson. Cluj-Napoca. 1978. Hermann. Probleme de literatură şi estetică. XXXIV. p. (eds. 167-181. Orientări actuale... New York . ReflecŃii asupra interpretării pragmatice a textului literar. 1984. Holmes. V şi VI din romanul „Zodia Cancerului"). 1985. (eds. nr. On Communicative Compelence. Wall.. Cambridge. J. ChiŃoran.. A. Ohmann. Davidson. în LL. nr. P. (eds. G. \V. (eds. L. Pragmatics. p. In Schenkein. Pratt. On the Ethnology of Linguistic Change. Socio-linguistics. (ed. Pragmatics and the Description of Discourse. 1981. 1977. 1981.N. 1977. Presuppositions and Implicatures. W. The Sociology of Language: An Inter disciplinar y Social Science Approach to Language in Society. I.). în Schenkein. J. Foundations of the Theory of Signs.A.). L. Spoken Discourse. 1978. în Essais de linguistique generale. XXX. J. Genter for Applied Linguistics. 5. p. p. în SCL. (ed.. Schenkein. p. 156 — 161} Strategii ale politeŃii în textul literar..N. nr. Mouton.. New York.. Paris. D..).P.B. The University of Chicago Press. McLain. P. 3. 1963. în Cole. 1981.). Sequential Aspects of Storytclling in Convcrsation.A.. 1983. p.L. M. 3. Longman. A. Pragmatics. Borcilă. Aduances in the Sociology of Language. (eds. D. (eds. Levinson. 1972. 179-199. p. Univers. 219-248. J. p. în Pride. (ed. Harmondsworth. L. p. Bahtin. XXXIII. Leech. Levinson. and Pcrformatives. Scrisoarea literară ca act de comunicare. XXXVI. p. (eds. M. Caragiale)... Oxford University Press. G. New York. E.. p. Wall. Penguin.. (ed. în Fishman. 1985. Academic Press. (ed. 41—58. 200-209. (eds.. p. 1978. Dacia. 437_44i. 1975.L. Poetica americană.). 1987. J. Cambridge University Press. J. în Goody. Academic Press.). Studios in the Organization of ConversaŃional Inieraction. What You Can Do with Words: Politeness.. Indiana University Press. J.). 1971. 1977. E.. On the Achievement of a Series of Stories.. St. 1981. J.

Academic Press, 1978. Searle, J.R., Speech Acts. An Essaij in the Philosophy of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1970; vezi şi ed. franceză, Les ades de langage. Essai de philosophie du langage, Paris, Hermann, 1973; A Classification of Illocutionary Acts, în Rogers, A., Wall, B., Murphy, J.P. (eds.), 1977, p. 27 — 45. Todorov, Tz., Problemes de Venonciation, în „Langages", 17, 1970, p. 3 — 11; Categoriile naraŃiunii literare, în Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Bucureşti, Univers, 1972, p. 370-400. Vianu, T., Arta prozatorilor români, II, Bucureşti, E.L., B.P.T., 1966. Vlad, L, Povestirea. Destinul unei structuri epice, Bucureşti, Minerva, 1972. b) Surse Alecsandri, V., Proză, [Bucureşti], EL, 1966. Buzura, A., Vocile nopŃii, [Bucureşti], Cartea Românească, 1980; Refugii, [Bucureşti], Cartea românească, 1984. Caragiale, I.L., Opere, 2, Momente, schiŃe, notiŃe critice, [Bucureşti], ESPLA, 1960. Câlinescu, G., Scrinul negru, [Bucureşti], ESPLA, [1960]. Fiîimon, N., Opere, I, [Bucureşti], ESPLA, [1957]. Ghîca, I., Opere, I, [Bucureşti], ESPLA, [1956]. Groşan, Ioan, Caravana cinematografică, Bucureşti, Cartea Românească, 1985. Nedelciu, Mircea, Tratament fabulatoriu, Bucureşti, Cartea Românească, 1986. Negruzzi, C, Opere, I, Bucureşti, Minerva, 1974. Odobescu, AL, Opere, II, [Bucureşti], ESPLA, [1955]. Petrescu, Camil, Teze şi antiteze, Bucureşti, Minerva, 1971; Ultima noapte de dragoste, t nit ia noapte de război. Patul lui Procusl, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985. Preda, M., MoromeŃii, I, [Bucureşti], ESPLA, [1955]. Sadoveanu, M., Hanii-AncuŃei, Bucureşti, Cartea Românească, 1941; Zodia Cancerului, [Bucureşti], Editura Tineretului, 1955. 176 LILIANA IONESCU-RUXĂNDOIU. NARAłIUNE ŞI DIALOG ÎN PROZA ROMÂNEASCA — Elemente de 'pragmatică a textului literar (NARRATIVE AND DIALOGUE IN THE ROMANIAN FICTION — Elements of a Pragmatic Approach to the Literary Text) Editura Academiei, Bucureşti, 1990, 184 p. ABSTRACT 1. The book deals with some main problems of the literary commu-nication, using the concepts and the methodology of pragmaties. It does not aim at stating a pragmatic theory of the literary texts, but at suggesting a rather original way of commenting fiction. The illustra-tive material is provided by the works oi a number of Romanian elas-sic and modern writers, from Costache Negruzzi to Marin Preda and Augustin Buzura. As pragmatic research is usually based on familiar face-to-face communication, the modality of approaching fiction has been elaborated step by step. The result is not an all-pervasive "pattern" of analysis, but a diversity of procedures matching the large diversity of the aspects involved in the structure of the literary discourse. The authordoes not assign an absolute value to the pragmatic commentary of the fiction; it represents only one of the possible means of under-standing literature as a product of a certain type of human thinking and sensitivity, and as a product of the manipulation of some tech-niques operating bothat the macro- and the microstructural levels of the text. 2.1. The whole discussion is structured into three main sections. According to author's intentions of clearing the text analyses from any theoretical parentheses, the definition of pragmatics and of its basic concepts are presented and explained in the Introduction (chapters 1: Pragmatics — a domain of communicative action and interaction, and 2: Some basic concepts of pragmatics). The premises of the pragmatic study of literary texts are outlined in the same section, where literariness is defined in connection with a particular structure of the communicative situation (chapter 3: Literary text in the prospect of pragmatics). 12 — c-da 1354 177 The conceiving of literature as a communicative act involves the idea of an omnipresent dialogal attitude of the writer. Accordingly, the specific forms of the interference between the two basic modaiities of the narrative texts: the telling and the representing of the speech of characters, are identified and described

within the book. 2.2. The permeability of the narrative to different conversaŃional strategies and the presence of certain narrative intentions and stra-tegies in the diaiogue structure are brought forwaid in the second section: Pragmatic aspects of the literary narrative, where the ritual (compact) and the segmentai types of stories are discussed (chapter 1). The analyses of seve ral representative texts: the novei Hanu-Ancutei by Mihail Sadovea nu, and a short fragment from the novei MoromeŃii by Marin Preda — for the ritual type, seve ral short stories by Ion Luca Caragiale, and a fragment from the novei Scrinul negru by George Călinescu — for the segmentai type illustrate the existence of similar structural patterns and, at the same time, the rich variety of the forms in which these patterns are actualized not only by different writers, but also by the same writer. A special chapter is devoted to literary letters (chapter 2: Literary letters as a particular communicative act. Real reading — fictitious reading), which, as explicitly addressed texts, involve a normal reference to the possible reader. But addressee's reading, even if his identity is real, is of a secondary importance; the true addressee is always the unknown reader. A distinction between real and fictitious readings can explain some structural features of the literary îetters. When the writer is the declared author of the letter, the text has usually a mixed structure; the letter"make-up"— frequently rather superficial — dis-sembles some other prose forms: short stories and portraits (Costache Negruzzi, Negru pe alb), memoirs (the letters addressed to Vasile Alecsan-dri by Ion Ghica), and even border species like the essay (Pseudo-kine-getikos by Alexandru I. Odobescn). When letters are ascribed to different characters, they fulfil definite compositional functions and, at the same time, play an important part within the evaluative sub-struc-ture of the text (for example, the letters included in several short stories by Ion Luca Caragiale). In modern novels, letters represent a possible technique of avoiding author's omniscient position (see the novels Patul lui Procust by Camil Petrescu, Scrinul negru by George Călinescu or Refugii by Augustin Buzura). The last chapter of the second section (Forms of involving the reader in the structure of ihe narrative text) outlines some main directions in the evolution of the procedures by which the reader is involved in the structure of the narrative text. The direct forms of involving the reader, prevailing at the beginnings of the Romanian novei (see, ■ for example, Ciocoii vechi şi noi by Nicolae Filimon) are gradually re-placed by various indirect anticipative strategies, ranging from the affir-mation of a group solidarity between the writer and the readers (as in Caragiale's short stories) to the footnotes in the novei Patul lui Procust by Camii Petrescu, a true reading guide. In the last several decades, the explicit reference to the reader came again in the literary actuality, as a reflex of an active tendency towards authenticity, which in its extreme form has as a result the revealing by writers of all technical conventions of their art. 2.3. The third section, Pragmatic aspects of literari] diaiogue, attempts at answering the question of the relationship between literary and usual communicative structures and strategies in the short stories of the greatest maşter of the diaiogue in Romanian literature, Ion Luca Caragiale (chapter 1). The change of prospect in discussing the oral ştyle of a writei from the do main of verbal act ion to that of verbal interaction provides additional data for a comprehensive answer to some general probiems as the limits between authenticity and irony in literature, between realism and artistic exaggeration. The world of Caragiale's "heroes" is characterized by a specific mixt u re of conversaŃional ability and inability, of strategic communicative behaviour and perlocutionar inefficiency. From the elements which define the normal competence of a middle class person, the writer btiilds up a plausible deticient competence with a strong comic and satiric function. Alongside of the conversaŃional strategies, politeness strategies are relevant both for the place of a character in a certain temporal, spaŃial and social configuration, and for the main features of its personality. Bringing forward a particular attitude towards the own seif and towards the others, with a multiple conditioning, politeness strategies serve in literature.to reconstitute various epochs and types of human communities. The analysis of the politeness strategies ot the heroes in the novei Scrinul negru by George Călinescu (chapter 2.1), and in a historical novei, Z.odia Cancerului by Mihail Sadoveanu (chapter 2.2), reveals the formal and funcŃional diversity of politeness strategies in the literary text. Many echoes from sociolinguistics can be recognized in this chapter, which are not surprising if we accept the idea that sociolinguistics is a form of applied pragmatics. 3. The viewpoint of pragmatics on literature is a rhetorical one, as the rhetorical prospect is inherent to the study of any form of com-inunication. But literary pragmitics involves a specific coefficieat of originality. Aimng thî nsw insights brought by pragmitics into the domiin ol the cbmm3iitary of fiction, the following

are mentioned n thi conduuv' rz.Tiirks of Un b))k: 178 179 (a) the emphasis laici on the complexity of the relation between the emitter (E) and the receiver (R) and on the diversity of its forms; (b) the revealing of the anticipative nature of author's stralegies; (c) the redefinition of some basic concepts of stylistics: narrative, orality, figures of speech, etc; (d) a new prospect in describing the individuality ol different cha-racters, which takes into consideration the strategic nature of their communicative behaviour. INDICE DE MATERII ACCES LA CUVÎNT: la personajele din schiŃele lui I. L. Caragiale (autoselectarea ca E; disputa pentru rolul de E) 109-114 ACT ILOCUłIONAR (ILOCUTIE) : definiŃie, trăsături 13-14 ACT LOCUłIONAR: definiŃie, trăsături 13-14 ACT PERLOCUłIONAR (PERLO-CUłIE) : definiŃie, trăsături 13-14 ACT VERBAL : definiŃie 13-14; componente: locuŃionară, ilocuŃionară, perlocuŃionară 13; denominant în fapt al actelor ilocuŃionare 14; ăe directe şi indirecte 14-15; clasificarea lui J. Searle: ăe reprezentative, directive, comisive, expresive, declaraŃii 15 ADAPTARE LA PARTENER: principiu al comunicării 12 ANALIZA CONVERSAłIEI: mod de abordare a structurii schimburilor verbale 25-31 ANALIZA DISCURSULUI: mod de abordare a structurii schimburilor verbale 25 CJTITOR: rolul ă,iui în cadrul tranzacŃiei literare 36; atitudinea autorului faŃă de ă 31-35, 37; implicarea ~lui în structura textului narativ — ilustrări: N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi 92-95; schiŃele lui I. L. Caragiale 95-100; Mircea Nedelciu, Tratament fabulatoriu 100-101; Ioan Groşan, Insula 101 CODA: secvenŃă în structura povestirii 40; ă în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 54-55; ă în povestirea lui Moromete despre Tu-dor Pisică 66 COMENTARIU: ca formă de evaluare (vezi şi EVALUARE) 39-40; ă,1 intern în romanul Hanu-AncuŃei 55-56, 58-59; ~1 extern al naratorului în romanul Hanu-AncuŃei 56-58; ă,1 receptorilor, componentă a povestirii 38; ă,1 receptorilor în romanul Hanu-AncuŃei 58-61; ă1 receptorilor în povestirea lui Moromete despre TudorPisică 66 COMPETENłA PRAGMATICA: în raport cu competenŃa lingvistică li;componente: comunicativă, sociala 11-12; deficienŃe de ă în literatură 32 COMPLICARE: secvenŃă în structura povestirii 40; ăa în povestirile din. romanul Hanu-AncuŃei 53-54; ~a în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 65 COMUNICARE: funcŃie primordială a limbii 10; filtre care acŃionează în procesul ~ării: grama ti calitatea, reuşita, eficienŃa 10-12; componente: acŃională, mteracŃională 11-12; caracterul strategic ai ăării (vezi şi STRATEGIE COMUNICATIVA) 11; interdependenŃa dintre componenta acŃională şi intenŃională 11-12; principii de bază (vezi şi PRINCIPIUL COOPERATIV, PRINCIPIUL POLITEłII) 16; formă ele manifestare a relaŃiilor sociale 19 CONSTITUIREA AUDITORIULUI: componentă a povestirii (vezi şi povestirea) 38; ă în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 46-48; ă în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 62 CONTEXT: sensuri ăuale 9-10; definiŃie 10; dependenŃa de ă a actelor locuŃionare, ilocuŃionare şi peiiocuŃionare 13; dependenŃa deducŃiilor pragmatice de ă ' 17-19 CONVERSAłIE: definiŃie 12; ăa ca tip de text 12; ă,a fatică 19; trăsături ale ă ei curente 29; ăa în schiŃele lui I. L. Caragiale; teme şi cadru situaŃional 102-104; organizare generală 104-109; ăa fatică 105-106. 181 CORECTARE: ca formă de organizare conversaŃională 30; ăa replicilor la personajele din schiŃele lui I. L. Caragiale (autocorec-tare; ' corectare explicită de către colocutor) 134-138 DEDUCłIE PRAGMATICA: tipologie (vezi şi IMPLICATURA CONVERSAłIONALA, PRESUPOZIłIE) 17 DIALOG: relaŃia dintre ~ul real şi ăul literar 36 EFICIENłA: filtru în procesul comunicării 11, 13; în raport cu situaŃia de comunicare 13 EMITERE: specificul demersului E10 , EVALUARE: elemente cu funcŃie de ă în structura povestirilor 39-40; ăa în povestirile din romanul Hanu-

ceilalŃi aristocraŃi 150-153. strategii ale ăii în schiŃele lui I. L. Dascăl prost de I. ~a literară — note caracteristice 77 PRAGMATICA: constituire 9. Buzura 89-91 LITERARITATE: din perspectiva pragmaticii 31 182 MAXIMA CONVERSAłIONALA (vezi PRINCIPIUL COOPERATIV) : încălcarea ăelor ăe în textele literare — ilustrări: Pseudo-kinegetikos 81. componentele procesului ăii 38. particularităŃi de structură ale ~ilor din romanul Hanu-AncuŃei (vezi şi CODA. ~a spontană şi ăa literară 40. absenŃa ăei 45. ORIENTARE. Filimon 92-94. sugestii oferite de ~ pentru comentariul textului narativ 173-174 PREFAłA: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi'POVESTIRE) 38. ~ile întrebare/răspuns — factor de structurare a dialogului în schiŃele lui I. modalităŃi de evitare a ă. de dezarmare 28-29 funcŃii ale gărilor strategice ale naratorului în schiŃele lui I. C. particularităŃi de structură ale ~ilor din schiŃele lui I. Infamie de I. strategii ale ăii în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. Negru-zzi 7879. funcŃii 16. Refugii de AUg. Infamie de I. L. L. 48-59. întrebări strategice) 124-133 POLITEłE: definirea conceptului pragmatic de ă. ăa în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 64-65 PERECHE DE ADIACENTĂ: formă de organizare locală a conversaŃiei 30. de amplificare. factori care determină nivelul optim de ăîn comunicare 21. tipuri 17-19 ÎNTRERUPEREA UNEI REPLICI ÎN CURS: la personajele din schiŃele lui I. ăa în povestirile din romanul HanuAncuŃei — particularităŃi 41-46. efectul reducerii distanŃei sociale 167. L. indici specifici şi indici poii-funcŃionali 14 GRAMATICALITATE: filtru în procesul comunicării 11. L. mareşalul Cornescu 149-150. REZOLVARE. corespondente marcate şi nemarcate 30. ~a în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 50-53. a relevanŃei şi a manierei (vezi şi MAXIMA CONVERSAłIONALA) 16-18 .19-20. 32-36. Caragiale 84. în situaŃii personale. relaŃia dintre ă reală şi ăfictivă — ilustrări: scrisorile lui C. L. al secvenŃelor recurente.AncuŃei 55-61.ei în proza modernă. Babighian 153-154. efectul condiŃiei de outsider: abatele de Marenne 167-168. Alecu Ruset — căpitanul Ilie TurculeŃ 162-163. povestiri cu dublă ă 45-46. strategii ale ăii pozitive 22-23. Caragiale 84-85. definiŃie 10. strategii ale exprimării indirecte 23-25. Scrinul negru de G. Alecu Ruset — clucerul Abăza 161-162. strategii ale ă. strategii ale ăii la personajele din romanul Scrinul negru de G. Duca-Vodă în relaŃiile cu alte personaje 163-166. L. Călinesou 88-89. caracterul interacŃional al ăii 38-40. REZUMAT) 40-41.ii negative 21-22. Caragiale 83-84. scrisorile lui I. tipuri 38. L. maximele ~lui: maxima cantităŃii. Pseudo-kinegetikos 81-83.ei 85-91 ORGANIZARE CONVERSAłIONALĂ: niveluri: local. Caragiale (în situaŃii tranzacŃionale. Patul Iui Procust de Camil Petrescu 85-88.18-19 PRINCIPIUL COOPERATIV: definiŃie. COMPLICARE. efectul suspendării acŃiunii variabilei putere: Alecu Ruset — abatele de Marenne 168-172 POVESTIRE: definiŃie. trăsături. Ioanide 154-156. L. Caragiale 138-142 OMINISCENłA NARATORULUI-AUTOR: convenŃie literară 32. funcŃii 17. L. Călinescu: Gaittany 144-149. ă rituală în romanul Morome-Ńii (ilustrare) 62-66. a calităŃii. DiplomaŃie 72-85. IMPLICATURA CONVERSAłIONALA) 12-13 ORIENTARE: secvenŃă în structura povestirii 40. prezenŃa sau absenŃa acŃiunii redresive 2021. tipuri: ă de motivare. dependenŃa strategiilor ~ii de configuraŃia raporturilor de comunicare în romanul Zodia cancerului de M. scrisoarea literară ca modalitate de depăşire a ă. relatarea ca sursă de inf©rmaŃie ă taŃi vă 32-33. Caragiale 98-99. în raport cu situaŃia de comunicare 11 IMPLICATURA CONVERSAłIONALA: definiŃie.F. trăsături. PRESUPOZIłIE. ăa ca secvenŃă de schimburi verbale preliminare 39-44. exprimarea indirectă 20-21. Sadoveanu: relaŃia dintre putere şi distanŃa socială — ilustrări: Lă7ărel Griga — Avramia — Alecu Ruset 157-161. ăfictivă 78. 70-72. Ghica 79-81. Caragiale 6667.R. L. ~ povestiri lui Moromete despre Tudor Pisică 62-63 PRESUPOZIłIE: definiŃie. Caragiale — funcŃia ironică 96-97. ăări strategice la personajele din schiŃele lui I. Caragiale 8485 MIŞCAREA DE SPRIJINIRE A ACTULUI COMUNICATIV: funcŃia strategică 28. EVALUARE. Caragiale (întrebări relevînd ina-bilitatea conversaŃională. auloîntreruperea replicii) 114-124 LECTURA: ăreală vs. ănegativă si pozitivă 20. Caragiale 83. general 29-31 ORGANIZARE PRAGMATICĂ: aspecte de bază (vezi şi ACT VERBAL. Antologie de I. trăsături specifice 10-12. ilustrări: Bubico 67-68. Cadou 68-70. Antologie de I. ~a în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 64-66 FORłA ILOCUłIONARA: definiŃie 13. ăa segmentată în romanul Scrinul negru (ilustrare) 75-77.

VIII. ăi ă. Negruzzi 78-79. ăi anticipative la personajele din schiŃele lui I. gramaticali tatea. reuşita şi eficienŃa în raport cu ă11. 28. exemple 14 ___ Redactor: VERONICA GANA Tehnoredactor: ELENA SPIRU Bun de tipar: 8. raportul actelor locuŃionare. perspectiva ăării 33. tipuri 28-29. mărci epistolare în Pseudo-kinegetikos 81-82. relaŃia dintre ă şi reprezentare în schiŃele lui I. mărci epistolare în romanul Refugii de Aug. 34. ~i ăe în schiŃele lui I.PRINCIPIUL POLITEłII: definiŃie. pentru biblioteci mari: 859. relaŃia ă — jurnal în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu 85-86. 21 maximele ~lui (vezi şi POLITEłE) 24-25 PROCEDURA CONVERSAłIONALA: funcŃii. confruntare 25-28. funcŃii 19. ăul literar ca tip de ă 31. 08-3 C. abateri de la normele corespondenŃei în ăile lui I. — texte memorialistice 8081. Negruzzi 79.e 11-12. fază. C. mărci epistolare în ăile lui C. ~a în raport cu situaŃia de comunicare 11 REZOLVARE: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi POVESTIRE) 40. trăsături ale ăului literar 31 TRANZACłIA AUTOR-CITITOR(I): forme de concretizare textuală: directă şi indirectă 31-32 VERB PERFORMATIV: definiŃie. Format: 16/61X86. Caragiale 138-140 STRUCTURA INTERACłIONALÂ: elemente componente: act. Fill-more 12-13. ~i ~e în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. ăa în povestirile din romanul Hanu-AncuŃei 54. Filimon 92-95. 141-142 RECEPTARE: specificul demersului de ă 9-10 RELATARE: funcŃia pasajelor de ă în textul narativ 31-32. trăsături. mişcare. ilocuŃionare şi perlocuŃionare cu ~ 13 STRATEGIE COMUNICATIVA: natura anticipativă a ăilor ă. Ghica.1990. Buzura 89 SITUAłIE DE COMUNICARE: componente 10. manipularea ~ilor ăe 28-29 TEXT: tipologia ăelor după Ch. forme ale ăării la pers. mişcări şi proceduri strategice 28-29. Caragiale 98-99 REUŞITA: ca filtru în procesul comunicării 11. ăul în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 62-63 SCRISOARE: ăa literară în raport cu ăile reale 77-78. abateri de la normele corespondenŃei în Pseudo-kinegetikos de Al. Z. Z. ăile lui C. 13. Ghica 79-81. L. forme convenŃionalizate. abateri de la normele corespondenŃei în ăile lui C. L. ~ul în povestirile din romanul IlanuAncuŃei — particularităŃi 40-50. pentru biblioteci mici: 859 Tiparul executat la întreprinderea Poligrafică Braşov Comanda 1354 184 IIBL»TECA JUBEŃBHâ \ MARAMUREŞ I .5. _ile lui I. dependenŃa sensului de ă 9-10. L. Coli de tipar: 11. Odo-bescu 81. Negruzzi ca naraŃiuni literare 79.e în romanul Ciocoii vechi şi noi de N. schimb. I în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu 85-86. mărci epistolare în romanul Patul lui Procust 86-87. Filimon 92-94. ăa în povestirea lui Moromete despre Tudor Pisică 65 183 REZUMAT: secvenŃă în structura povestirii (vezi şi POVESTIRE) 40. Caragiale — funcŃia strategică 97-100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful