P. 1
teoria haosului

teoria haosului

|Views: 315|Likes:
Published by seylaxeit

More info:

Published by: seylaxeit on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

Elemente de teoria haosului

"
sã permitã înþelegerea acelor fenomene care au fost greu sau deloc inteligibile pânã acum. Este ca un voiaj într-un tãrâm necunoscut, plin de surprize, în care gândirea (raþionalã) trebuie sã lupte uneori cu „bunul simþ fizic” construit în decursul contactului vostru cu lumea exterioarã, de la cele mai fragede vârste, ºi întãrit de cãtre ceea ce aþi învãþat în ºcoalã sub denumirea de fizicã clasicã.

Putem spune, de la bun început, cã acest capitol va apela la maturitatea gândirii voastre. Vom încerca sã prezentãm ºi sã descriem fenomene pe care fizica le-a lãsat mult timp deoparte dar nu din cauza unei neglijenþe, ci din cauza complexitãþii fenomenelor ºi a lipsei unor teorii care sã permitã înþelegerea lor. Vom merge mai departe încercând nu doar simplu sã prezentãm fapte, ci sã ºi „construim” noþiuni ºi teorii care

A. Determinism ºi predictibilitate
A.1. Determinismul
Determinismul ºi predictibilitatea sunt aspecte ale modului de gândire al ºtiinþei moderne. Spunem cã un fenomen care s-a petrecut este rezultatul sigur al unui ansamblu de cauze, ºi cã dacã aceste cauze sunt prezente, fenomenul se va repeta în acelaºi fel. Astfel, determinismul poate fi considerat ca un principiu al ºtiinþei, principiu care afirmã cã aceleaºi cauze produc aceleaºi fenomene. Altfel spus, cauza este punctul de plecare al schimbãrii. Acest principiu a fost statornicit dupã ce Isaac Newton (1642-1727), P. S. Laplace (1749-1827) ºi ceilalþi fizicieni care au urmat (fig. 4.1-4.2), au arãtat cã miºcarea unui obiect (punct material sau ansamblu de puncte materiale) se va petrece la fel dacã condiþiile iniþiale sunt aceleaºi. În fizica clasicã (respectiv mecanica clasicã) se considerã cã dacã sunt cunoscute poziþia ºi viteza iniþialã a unui punct material, atunci traiectoria ºi deci orice alte mãrimi caracteristice (impulsul, energia) vor fi bine determinate la orice moment ulterior.

Fig. 4.2. I.Newton in filatelie

a.

b.

Fig. 4.1. Determinismul modern dezvoltat de cãtre I. Newton (a) ºi P. S. Laplace (b).

Un exemplu simplu este cel al aruncãrii sub un unghi (sau cazul particular al cãderii corpurilor la suprafaþa Pãmântului). Mecanica ne furnizeazã o serie de formule, pe baza legilor de miºcare, care ne permit sã spunem la orice moment ulterior unde se va afla obiectul (punctul material). Folosim în mod instinctiv acest principiu la oricare din jocurile care presupun aruncarea unei mingi (de fotbal, volei, tenis, biliard, popice etc.) dar ºi la atletism sau alte activitãþi practice. În toate aceste cazuri, învãþãm prin "#

antrenament ºi practicã îndelungatã sã controlãm poziþia noastrã iniþialã, astfel încât sã reproducem miºcarea perfect de fiecare datã, adicã sã fie controlabilã (deci predictibilã). Determinismul poate fi examinat numai cu referire la cauze fizice care îºi produc cu necesitate efectele. Spre exemplu, putem încerca sã aplicãm principiul determinismului la viaþa noastrã cea de toate zilele. Ne conducem în acþiunile noastre pe principiul determinismului: facem ceva care sã fie cauzã a unui eveniment dorit, sau care sã preîntâmpine un eveniment nedorit. Suntem destul de convinºi într-o mãsurã destul de mare cã o serie de acþiuni ale noastre vor fi cauze ale unor evenimente ulterioare. Generalizând aceastã afirmaþie, am putea spune cã întreaga noastrã viaþã poate fi determinatã de cauze mai mult sau mai puþin cunoscute. Cu alte cuvinte, suntem (uneori) convinºi c㠄noi ne facem viaþa”, adicã putem acþiona eficient astfel încât rezultatele sã depindã doar de noi. Suntem, altfel zis, agenþi liberi capabili sã facem anumite lucruri sau sã ne abþinem de la ele, în funcþie doar de opþiunea noastrã. Acest punct de vedere este cel al ideii de liber-arbitru, prin care acþiunile noastre sunt dictate

doar de voinþa noastrã. În opoziþie cu aceasta, ar fi ideea de determinism, prin care noi nu avem acces la toate posibilitãþile sau variantele, deoarece trãim într-o lume în care nu controlãm toate cauzele ºi prin urmare suntem „controlaþi” de cauze externe. Aceste aspecte sunt de naturã filosoficã iar rãspunsul la aceastã dilemã legatã de cât de liberi suntem sã ne controlãm acþiunile ºi cât nu, poate sã fie greu de precizat. Suntem însã siguri, mai ales dupã ce vom afla în ceea ce urmeazã, cã avem „norocul” sã trãim într-o lume în care avem control (parþial) asupra acþiunilor noastre ºi deci nu suntem sub influenþa unei predestinãri absolute, dar nici sub controlul absolut al liberului-arbitru. La aceasta contribuie într-un mod extrem de complex natura noastrã fizicã, chimicã ºi biologicã, dar ºi conceptele noastre morale, religioase, etice ºi structura socialã în care trãim. Este însã destul de sigur cã fenomenele descriptibile dupã legile naturii au caracter de inevitabilitate absolutã, adicã acele fenomene care se supun legilor naturii prezintã un determinism total. Vom vedea mai încolo care sunt limitele acestei afirmaþii, limite pe care ºtiinþa modernã lea desluºit în mare parte.

A.2. Predictibilitatea
Pe baza determinismului exprimat prin legile naturii ºi pe care oamenii l-au desluºit în decursul istoriei, ca urmare a cercetãrii fenomenelor naturale, putem face o predicþie a evoluþiei ulterioare a unui sistem fizic (cel mai simplu fiind punctul material). Pânã în cele din urmã aceastã capacitate de predicþie este ºi principala utilitate ºi valoare a ºtiinþei. Dezvoltarea fizicii moderne îºi datoreazã începuturile faptului cã a înþeles cã verificarea experimentalã a afirmaþiilor este fundamentalã. Printre precursori putem enumera pe Galileo Galilei (1564-1642), ºi R. Descartes (1596-1650), figura 4.3. Sã intrãm puþin mai în amãnunt în problema determinismului ºi mai ales a predictibilitãþii. Suntem obiºnuiþi, chiar dacã nu ne dãm seama întotdeauna, ca explicaþiile date de fizicã, sau de alte ºtiinþe, sã se bazeze pe modele „construite” de noi. Cu alte cuvinte, teoriile noastre surprind realitatea fizicã doar cu o oarecare precizie, limitatã de neglijarea, de obicei, a unor aspecte considerate neesenþiale. În aceastã situaþie, exactitatea predicþiei este ºi ea limitatã. Putem spune cã rezultatele predicþiei sunt doar aproximative. Aproximaþia fãcutã la construirea modelelor se va repercuta asupra aproximaþiei cu care se vor obþine rezultatele predicþiei. Soluþia pentru îmbunãtãþirea exactitãþii predicþiei constã în îmbunãtãþirea modelelor cu care lucrãm. Aceasta se poate obþine dacã fenomenele sunt mai îndelung ºi mai atent studiate. O altã cauzã a preciziei limitate a predicþiilor o constituie cunoaºterea doar cu aproximaþie a condiþiilor iniþiale ºi respectiv a valorilor mãrimilor care intervin în calculele predicþiei. Dacã îmbunãtãþirea modelelor este o operaþie de lungã duratã, obþinerea de date mai precise, mai exacte, este, în anumite limite, ceva mai uºor de realizat. Spre exemplu, putem face mai multe mãsurãtori asupra mãrimilor iniþiale, astfel încât sã reducem sensibil erorile de cunoaºtere a acestora. Dar ºi îmbunãtãþirea preciziei aparatelor de

a. Fig. 4.3. Galileo Galilei (a) ºi (b) R. Descartes.

b. 

"$

fie va depãºi înãlþimea h. dupã cum este problema datã.9 m/s. Sã vedem ce eroare facem în privinþa predicþiei legate de înãlþimea la care va ajunge obiectul. în cazul predicþiei vremii (prognoza meteorologicã).mãsurã va conduce la o predicþie mai exactã. cãci micºorând imprecizia în viteza iniþialã putem spune cã obiectul va ajunge cu bine la etajul al IV-lea. Dacã se presupune cã înãlþimea la care dorim sã ajungã obiectul este de 12. de exemplu. aceastã eroare este neglijabilã. ºi anume cã putem creºte oricât de mult dorim precizia prognozelor.64 m. atunci trebuie sã-i imprimãm o vitezã care se calculeazã din relaþia de mai sus. Sã presupunem cã am greºit viteza iniþialã ºi aruncãm cu 15. 4. cum ar fi o sãptãmânã. Turnul din Pisa. se bazeazã toatã fizica clasicã. Aceastã eroare poate fi micã sau mare. Fig. Oare de ce? Iatã încã una dintre întrebãrile la care vom cãuta sã rãspundem în cele ce urmeazã. adicã mai puþin precisã. miza acestei aruncãri este ca un om de la etajul al IV-lea sã prindã o funie aruncatã de cineva de la sol pentru a se putea salva. Am putea imagina o situaþie în care predicþia noastrã sã dea greº. Cu alte cuvinte.80 metri (aproximativ etajul patru al unei clãdiri) este nevoie sã aruncãm obiectul cu viteza iniþialã de 16.1 m/s a condus la o eroare de 16 cm. . cel puþin pentru exemplul simplu de faþã. ºi anume. sã zicem cã putem neglija frecarea ºi cã obiectul aruncat poate fi considerat punct material). sã presupunem cã exact atunci când aruncãm apare o palã de vânt puternicã care deplaseazã obiectul sau îl duce mai sus (sau mai jos). ipotezã. g este acceleraþia gravitaþionalã iar h este înãlþimea.00 m/s (pentru simplificarea calculelor am ales pentru g valoarea de 10. Spunem atunci. o lunã. dar devine tot mai slabã. Dar importanþa principialã este cã o eroare în condiþiile iniþiale poate conduce la o eroare de predicþie care uneori este gravã. sau. "% a. Suntem astfel conduºi la o concluzie destul de fireascã. Ori.00 m/s2). aceastã predicþie este vitalã pentru soarta omului ºi totuºi eforturile nu sunt încununate de succese pe mãsurã. Dacã. Sã luãm un exemplu simplu.4. pe baza experienþei noastre de toate zilele (uneori denumit bun simþ fizic) cã: mici variaþii ale condiþiilor iniþiale (erori) conduc la mici variaþii (erori) ale predicþiei finale! Pe aceastã prezumþie. obiectul fie nu va ajunge. Pânã la ce înãlþime va ajunge obiectul? Calculul direct ne dã 12. aºa ceva nu se obþine întotdeauna. Pânã de curând aceastã afirmaþie nu a fost contestatã sau pusã la îndoialã. Rezultã cã. aceastã lipsã de precizie a predicþiei este neglijabil de micã ºi eroarea finalã este neimportantã din punct de vedere practic. 4. putem sã controlãm fenomenul.4) privind cãderea corpurilor: v2 (1) 2g unde v este viteza. de la un incendiu. Existã astãzi nenumãrate laboratoare ºi centre meteorologice peste tot pe Pãmânt. dar cã în mod normal (condiþii iniþiale riguros fixate) aºa ceva nu s-ar fi întâmplat. Cãderea unui corp Cãderea corpurilor este studiatã la mecanicã de foarte mult timp. v 2 = 2gh sau h = Dacã viteza iniþialã este mai micã sau mai mare ca aceea rezultatã din relaþia anterioarã. Dar aºa cum am amintit. ºi cu toþii cunoaºtem relaþia faimoasã a lui Galilei (fig. Condiþia iniþialã pentru aceastã problemã va fi deci viteza iniþialã necesarã unui obiect pentru a ajunge la înãlþimea h. altfel spus. Italia. Spunem cã o astfel de situaþie a fost nepredictibilã. prezicerea vremii se face cu o aproximaþie destul de bunã doar pentru un interval de una-douã zile în avans. aceastã eroare îi poate fi fatalã! În alte situaþii. adicã a fost o întâmplare. ea devine supãrãtoare. În ultimul timp (ultimii 40 de ani) s-a constatat cã afirmaþia de mai sus nu este corectã. dacã ne referim la o prognozã de mai lungã duratã. un an sau câþiva ani. Cu toate acestea. Din pãcate. spre exemplu. Unul dintre exemplele cele mai evidente este acela legat de predicþia vremii. b. spre exemplu. o eroare de 0. Pentru unele dintre fenomenele de toate zilele. În cuvinte am spune cã dacã dorim ca un obiect sã fie aruncat astfel încât sã ajungã pânã la înãlþimea h. unde se spune cã Galileo Galilei ar fi fãcut experimentele privind cãderea corpurilor în câmp gravitaþional (a) ºi un timbru care evocã pe marele om de ºtiinþã (b). Modelul nostru este destul de corect (suntem la suprafaþa Pãmântului ºi.

sistemele de diagnozã cu radiaþii X. ne-a produs. Fig. Sã încercãm sã o înþelegem. Începem sã ajungem la concluzia cã determinismul în sensul discutat în fizica clasicã. am putea sã avem probleme cu modul în care ne dãm întâlnire într-un loc ºi la un moment dat de timp. aspectele pe care le vom descrie pe scurt în cele ce urmeazã vor scoate în evidenþã cea de a treia direcþie . o surprizã neplãcutã.5). nu are sens sã ne punem întrebarea „care este traiectoria unui electron în atom”. Spre exemplu. Lipsa de predictibilitate în sens clasic este un fapt care trebuie acceptat cu toatã neplãcerea pe care ne-o produce.5. ºtiinþa trebuie sã ne furnizeze predicþii cât mai riguroase. cuptoarele cu microunde. Cele mai convingãtoare argumente în acest sens sunt marea majoritate a dezvoltãrilor tehnologice moderne de care beneficiem acum. 4. Ca atare ea ne permite realizarea predicþiilor. mai în glumã. Mecanica cuanticã descrie fenomenele din domeniul microcosmosului ºi ne spune cã impredictibilitatea la acest nivel nu este întâmplãtoare (ca în exemplul cu pala de vânt) ci este intrinsecã fenomenelor. Cu alte cuvinte. sistemele de poziþionare globalã (GPS). astfel cã în epoca începuturilor cãlãtoriilor spaþiale avem probleme cu modul în care se desfãºoarã evenimentele (mãsurate cu ceasornicele) pe Pãmânt ºi pe navele cosmice (interstelare!). conform noilor idei. spre exemplu. Nu puteam scãpa de ea nici prin înmulþirea numãrului de mãsurãtori ºi nici prin mãrirea preciziei lor! În schimb. În fine. permite sã se prevadã tot ce se poate spune despre un fenomen fizic (adicã ne dã maximul de informaþie posibil) ºi cã prevederile ei sunt riguros confirmate de experimente. ne spune cã predictibilitatea se realizeazã la nivel de calcul al ºansei ca un fenomen sã se petreacã. b. Care sunt?! Fizica are altã faþã acum. Mecanica cuanticã ne aratã cã în domeniul atomilor. medicamentele. Mai în serios. îºi pierde sensul. Einstein.6-4. sau rezonanþã magneticã (fig. În fond. asistãm la o schimbare treptatã a modului în care interpretãm fenomenele fizice. a.6. Aceste schimbãri altereazã imaginea standard a gândirii noastre fizice. Aplicaþii ale noilor teorii: radarul (a). 4. radarul (fig. dispozitivele semiconductoare ºi calculatoarele. Ca exemple pot fi radioul ºi televiziunea. Mecanica cuanticã ne poate da valoarea acestei ºanse sub formã de probabilitate. a apãrut o teorie a fenomenelor la scarã microscopicã: mecanica cuanticã. predictibilitatea ºi "& Considerãm astãzi cã mecanica cuanticã. Spre exemplu. catalizatorii. Realitatea este cã nici nu ne dãm seama cât de bine ºtiu azi fizicienii ºi oamenii de ºtiinþã sã se descurce cu „lipsa de predictibilitate clasicã”. a. imprecizia. vopselele. cãci altfel nu este ºtiinþã! Existã trei mari puncte de cotiturã care au schimbat modul nostru de gândire în decursul secolului al XX-lea. nucleelor sau particulelor. s-ar putea sã nu ne gãsim la acelaºi moment în locul stabilit sau sã fim la momentul potrivit dar în locuri diferite! Începe sã apãrã o lipsã de predictibilitate dacã nu ºtim sã calculãm bine! În prima jumãtate a secolului al XX-lea. Limitele predictibilitãþii Cele discutate mai sus aruncã o umbrã asupra capacitãþii noastre de predicþie a desfãºurãrii unor fenomene fizice ºi ne genereazã o insatisfacþie legitimã. putem spune fãrã sã greºim cã fiecare „are timpul sãu” în funcþie de cum se miºcã (unul faþã de altul). Fig. 4.7) ºi lista poate sã continue încã mult înainte. 4. teoria relativitãþii (restrânse) dezvoltatã de o serie de fizicieni.3. determinismul suferã mari schimbãri. aceea a dispariþiei conceptelor de spaþiu ºi timp absolut. b. gama. laserul. ºi în final organizatã într-o teorie coerentã de A.A. telefonia mobilã (b) De la începutul secolului al XX-lea. dispozitivele cu cristale lichide. Aplicaþii ale noilor teorii: calculatorul modern (a) ºi diagnosticul prin rezonanþã magneticã nuclearã (b).

9. dar ne este aproape imposibil sã-l prevedem. teoria turbulenþei º. chiar dacã îl depistãm din timp ºi îi cunoaºtem poziþia ºi viteza la un moment dat. care dã o lovitur㠄sub centur㔠noþiunilor clasice de determinism. comete. dar ne este aproape imposibil sã prevedem vremea cu precizie. ªtim ce înseamnã un cutremur.m.11)? "' . o ºi mai serioasã capacitate a noastrã de a descrie fenomenele ºi. ªtim în linii mari cum se formeazã norii (fig. colecteazã pâraiele ºi se varsã în râuri mai mari sau in mãri ºi oceane.8. Tot ce rezultã de aici este de fapt o ºi mai bunã cunoaºtere a realitãþii. 4. care oarecum este supãrãtoare. Fig. ªtim ce înseamnã un trãsnet. sunt aspecte ale teoriilor mai sus enunþate. cum sunt: teoria haosului. Hartã meteorologicã a Europei: fronturi.a. ºi anume cã imaginea simplã sau cel puþin consideratã de cãtre noi ca fiind simplã a naturii se înlocuieºte cu una mult mai complicatã ºi uneori mult mai puþin familiarã nouã. sau teoria sistemelor dinamice neliniare. dar ºi o mai bunã ºi mai completã cunoaºtere a realitãþii. De ce (fig. 4. de a folosi acestea pentru a realiza produse. facilitãþi pentru viaþa de toate zilele. cum ar fi debitul ºi viteza apei. în ultimã instanþã. SOHO. De ce? 4.10)? Fig. teoria complexitãþii. Trãsnet care loveºte un copac. De ce? 5. 6. În cele ce urmeazã vom face cunoºtinþã cu elemente ale acestor teorii ºi cu modul în care apar ele în viaþa noastrã de toate zilele.7. a ºtiinþei prezentului. (a) Radiotelescoape. erodarea malurilor dar nu ºtim de ce râurile prezintã meandre (fig. asteroizi) dar ne este greu sã apreciem dacã vom fi loviþi sau nu de cãtre un asteroid. teoria catastrofelor. dar sigur mai corectã.d. Apare o perspectivã nouã. Fig. Teoria fractalilor. dar de ce are el o forma în zigzag. 4. Putem descrie multe din comportamentele acestor râuri.10. predictibilitate ºi tot ce rezultã de aici. de vreme frumoasã. 4. sau de ce se ramificã? Fig.a. tehnologii. 4. În aceastã nouã direcþie sunt cuprinse diferite teorii. 4. Nori cumulus. 4. ªtim cã râurile curg la vale. ªtim ce înseamnã o prognozã meteorologicã ºi ºtim multe despre atmosfera Pãmântului. Încercaþi sã vã gândiþi ºi sã rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri: Alte provocãri 1. 2.6). ªtim cum se miºcã corpurile cereºti în jurul Soarelui (planete. dar oare de ce au formele pe care le vedem? 3. b. teoria percolaþiei. (b) Satelitul de urmãrire a Soarelui.

ambele fiind mãrimi statistice medii. Vom vedea cã fenomenele haotice de care ne vom ocupa nu intrã în niciuna din categoriile de mai sus. adicã pe ciocnirile elastice dintre molecule (punctiforme) pentru care legile de conservare a energiei ºi a impulsului sunt valabile. În acest scop. dificultãþi care sunt determinate de complexitatea fenomenelor. sã analizãm o situaþie pe care o cunoaºtem deja ºi anume. relaþia de mai sus rãmâne valabilã! În realitate. fiecare ciocnire este la întâmplare.12. Determinism ºi impredictibilitate B. predictibilitatea este legatã ºi de precizia cu care dorim sã obþinem predicþia respectivã. din punctul de vedere al lui Boltzmann. Legea generalã a gazelor de dã urmãtoarea expresie matematicã pentru parametrii care determinã starea gazului: P V = ν R T. În interpretarea lui Boltzmann. Haosul molecular. Meandre pe Amazon. Ea exprimã astfel un determinism statistic ºi nu mecanic (clasic). ºi anume. aºa cum l-a vãzut Boltzmann. 4. predictibilitatea este asiguratã de utilizarea unor legii fizice date. în incintã domneºte un haos complet care defineºte echilibrul termodinamic. Energia totalã cineticã. Legea generalã a gazelor. exprimã proporþionalitatea dintre presiune ºi temperaturã. în care nici o vitezã. iar dacã aceasta este raportatã la aria peretelui defineºte presiunea P din formula de mai sus. Formula gazelor redã aspectul macroscopic al unor fenomene microscopice: ciocnirile succesive ºi la întâmplare ale moleculelor gazului din recipient (fig. Dacã însã luãm în considerare cele discutate anterior. sau de lipsa unor modele adecvate. ci doar în medie. cu toate cã se bazeazã pe mecanicã. direcþie sau moleculã nu este privilegiatã. Presupunerea (ipoteza) fundamentalã a lui Boltzmann este aceea cã. de mai sus.1. atunci nici temperatura ºi nici presiunea nu mai sunt mãrimi bune (valide) pentru a descrie starea gazului. comportarea unui gaz (ideal) aflat într-o incintã.10). media în timp a variaþiei impulsului transferat de molecule la ciocnirile cu pereþii. De asemenea. Ceea ce este uimitor aici este faptul cã indiferent cum se ciocnesc moleculele din gaz.9. o mãrime care poate fi mãsuratã macroscopic ºi a fost denumitã temperaturã termodinamicã. Acesta este aºa numitul haos clasic. Încercaþi sã depistaþi acele elemente care ne fac dificil rãspunsul la întrebãrile de mai sus. În recipient domneºte astfel un haos. 4. în interpretarea lui Boltzmann. Dacã acest echilibru nu existã. Variaþia de impuls în unitate de timp este o forþã. 4. B. Adicã. Atât timp cât ne vom referi la modele simple. Sisteme impredictibile Ceea ce este important este sã nu se confunde aspectele pe care le vom discuta în continuare cu dificultãþile pe care le avem în studiul unor fenomene. Din punct de vedere microscopic.Fig. asemãnãtoare cu cele descrise în manualele standard. presiunea este rezultatul ciocnirilor moleculelor cu pereþii. sau de intervenþia unor factori necontrolabili (aleatori) sau de lipsa unei teorii matematice adecvate. egalitatea dintre membrul din dreapta ºi membrul din stânga relaþiei nu este perfectã. putem avea momente Fig. medie. celelalte ciocniri. relaþia generalã a gazelor este o relaþie statisticã între valori medii. Ca atare. a miºcãrii dezordonate a moleculelor (dintr-un mol de gaz) este. dar în acelaºi timp este independentã de # . exemplele din manuale sunt alese astfel încât sã poatã prezenta rezultate pe care le putem observa ºi deci verifica în realitatea cotidianã.

20 2. Astfel. ºi mai ales rãspunsul la întrebarea: va intersecta acest asteroid traiectoria Pãmântului? Dacã da. De exemplu.2 s 10 1. Cãderea este verticalã ºi dacã luãm originea în punctul de la care lãsam corpul sã cadã vom avea axa ox vertical în jos. a) Cãderea unui corp descrisã în spaþiul fazelor Relaþia care descrie cãderea unui corp leagã spaþiul descris de corp în cãdere de timp. Acest aspect defineºte o relaþie (o lege) statisticã (clasicã). Descrierea comportamentului haotic. în imagine sunt desenate mai mari pentru a le putea vedea mai uºor). respectiv energia obiectului. notat cu a. adicã vom avea relaþia p2 = mgx (3) 2m unde p = m • v este impulsul obiectului.13 ºi care a fost obþinutã folosind un program de calcul al miºcãrii corpurilor în câmp gravitaþional. Spaþiul fazelor C. Aspecte haotice în miºcarea a trei corpuri sub influenþa forþelor gravitaþionale se poate vedea în figura 4. 4. cu totul neaºteptatã ºi deci imprevizibilã. Traiectoria în spaþiul fazelor pentru cãderea unui corp.14. g este acceleraþia gravitaþiei iar x este distanþa parcursã de corp de la lansarea pe verticalã. Miºcarea haoticã a trei corpuri C. într-o reprezentare impuls-poziþie se poate urmãri mai bine starea. intrã în câmpul celor douã corpuri. (2) 2 Dacã neglijãm frecarea. Traiectoria. iar ecuaþiile spaþiului ºi ale vitezei vor fi 1 x = gt 2 ºi v = gt .1.5 s 0 0 5 10 x (metri) 15 20 Fig. Pentru clarificare sã luãm câteva exemple. Dacã dorim sã vizualizãm traiectoria miºcãrii unui corp.6 s 1. A descrie miºcarea urmãrind energia cineticã (impulsul) ºi energia potenþialã (poziþia) este convenabil.0 s 5 0. Un alt obiect mult mai mic. care cade de la 20 m la suprafaþa Pãmântului (g = 10 m/s2) acest grafic este prezentat în figura 4. este reprezentatã în continuare.4 s p(kg m/s) 1. # . pe tot parcursul cãderii energia totalã (mecanicã) se va conserva. energia cineticã este determinatã de viteza (impulsul) obiectului iar energia potenþialã de poziþia obiectului. Pe de altã parte. Spaþiul fazelor Spaþiul fazelor este un mod de a vizualiza starea unui sistem. când anume? Fig. În spaþiul fazelor vizualizãm nu traiectoria corpului (adicã dependenþa coordonatei x de coordonata y) ci dependenþa impulsului de coordonatã. Ne putem imagina aceastã situaþie realizatã în cazul a trei corpuri reale: Soare. cãci energia totalã se conservã. Ca sã descriem aceastã miºcare în spaþiul fazelor. În fizicã se lucreazã cu reprezentarea miºcãrii în planul impulscoordonatã din urmãtorul motiv: orice miºcare mecanicã poate fi urmãritã ºi ca o succesiune de modificãri ale energiei cinetice ºi a energiei potenþiale.8 s 15 x = 19 m x = 20 m x = 21 m 1. vom desena graficul impuls – distanþã.în care membrul drept sa fie mai mare sau mai mic ca cel din dreapta.0 s 1. pentru un corp de 1kg. Avem imediat imaginea nepredictibilitãþii asteroizilor ºi deci dificultatea de a prezice traiectoria lor pe termen lung. Jupiter ºi un asteroid. 4. vom scrie ecuaþiile de miºcare (sã zicem pentru o miºcare în plan) pe axele ox ºi pe oy ºi din cele douã ecuaþii vom elimina variabila timp.14.11. Cele douã corpuri masive A ºi B se considerã ca fiind fixe (ºi sunt ºi punctiforme.

b) Oscilatorul liniar simplu descris în spaþiul fazelor. Dacã introducem expresiile pentru a ºi b în relaþia pentru aria descrisã de traiectoria elipsei în spaþiul fazelor obþinem: a= m (8) k Dacã ne amintim cã pentru un oscilator armonic frecvenþa este datã de relaþia: Aria = 2πE tot 1 k (9) 2π m atunci aria descrisã de traiectoria oscilatorului în spaþiul fazelor va fi: υ= x2 y2 + = 1 . π • a2). Dacã ne uitãm la ecuaþia elipsei ºi la ecuaþia obþinutã anterior pentru oscilator. Aceastã observaþie va fi importantã pentru analiza de mai târziu. Punctul P. 20 m ºi 21 m) ºi vizualizate pe curba traiectoriei în spaþiul fazelor. 2mE tot 2E tot sau ºi mai aproape de ce dorim sã vedem: p2 x2 + = 1. un punct P de pe elipsã este caracterizat prin douã coordonate. Aria elipsei este datã de formula Aria = π • a • b. în fiecare moment. din aproape în aproape. Dacã ne amintim de expresiile energiei cinetice ºi energiei potenþiale pentru un oscilator. (5) 2mE tot (2E tot / k ) Aceastã relaþie care pare complicatã este. (se observã cã pentru cerc a = b ºi formula se transformã în relaþia cunoscutã pentru aria cercului.15). în graficul impulscoordonatã se numeºte punct figurativ ºi ne descrie prin miºcarea lui pe elipsã stãrile pe care le parcurge obiectul în decursul oscilaþiei lui în timp. traiectoria în spaþiul fazelor pentru miºcarea oscilatorie (neamortizatã). de fapt. O proprietate interesantã se poate vedea dacã calculãm aria acestei elipse.15. Oscilatorul este prezentat mai jos (fig. Dacã dorim. Spre deosebire de traiectoria în spaþiul fazelor pentru cãderea corpurilor. putem marca pe traiectorie ºi unele momente de timp (calculate din ecuaþia de miºcare) astfel încât sã putem urmãri ºi momentele stãrilor în succesiunea lor (pe grafic sunt trecute în fracþiuni de secundã). Miºcarea oscilatorie în graficul spaþiu-timp ºi în spaþiul fazelor. Fig. respectiv o curbã închisã. Se observã cã parcurgerea traiectoriei în spaþiul fazelor se face prin stãri succesive. Aceastã descriere se face astfel în spaþiul fazelor iar elipsa se numeºte traiectorie în spaþiul fazelor. Oscilaþia prezentatã în coordonatele x – t ºi traiectoria în spaþiul fazelor ºi pentru oscilator. (6) a2 b2 unde x ºi y sunt cele douã coordonate ale unui punct pe elipsã iar a ºi b sunt cele douã semiaxe ale elipsei (fig. # . (4) 2m 2 Dacã rescriem aceastã relaþie scoþând în evidenþã impulsul ºi coordonata ºi împãrþim prin energia totalã. pe grafic s-au prezentat pe lângã traiectoria în spaþiul fazelor a corpului care cade de la 20 m ºi cea a cãderii lui de la 19 m sau 21 m pentru a putea compara traiectoriile în spaþiul fazelor. 4. (7) k Deci. cu aceste coordonate. De asemenea.Stãrile succesive ale corpului care cade sunt parcurse de la pozitia iniþialã (x = 0) la cea finalã (x = 19 m. legea de conservare a energiei se scrie astfel: p 2 kx 2 + = const. 4. Oscilatorul liniar armonic. este o elipsã.16. 4. ordonate de la stânga spre dreapta. vedem cã cele douã au aceeaºi formã matematicã în care putem sã recunoaºtem cele douã semiaxe a ºi b: Fig.16). 4. una fiind x (chiar coordonata de poziþie a obiectului legat de arc) ºi alta y (adicã impulsul pe care-l are acest obiect în miºcare). obþinem: E tot = E cin + E pot = p2 kx 2 + = 1. ecuaþia care descrie o elipsã: 2E tot ºi b = 2mE tot .

4. Sistemul vânãtor-vânat. pare sã nu aducã ceva important în înþelegerea mai profundã a evoluþiei unui sistem. atunci frecvenþa de miºcare ºi energia totalã rãmân proporþionale. Si iatã problema: care este dinamica populaþiei de rechini ºi creveþi? Prin dinamica populaþiei se înþelege modul în care variazã în timp numãrul de rechini ºi numãrul de creveþi. adicã originea coordonatelor spaþiului fazelor. 4. Pentru o populaþie iniþialã datã de creveþi ºi de rechini. cu o ratã (numãr de naºteri sau de morþi în unitate de timp) care depinde de condiþiile de viaþã: numãrul creveþilor (n1) creºte atunci când numãrul rechinilor (n2) descreºte ºi reciproc. Rechinii mãnâncã creveþii. forma traiectoriei în spaþiul fazelor va fi doar aproximativ elipticã.E tot .17. 1. pe cele doua axe sunt puse: x – numãrul de creveþi. Punctul de oprire este x = 0 ºi v = 0. adicã este un oscilator amortizat (aºa cum sunt toate oscilatoarele reale care nu sunt întreþinute). Aria = deoarece pierderea de energie (continuã) se va resimþi prin continua micºorare a celor doua semiaxe ºi traiectoria va fi de gen spiralã (fig. 4. sau în acest caz un punct atractor.2. sau rechini ºi creveþi). Atractori Dacã analizãm puþin ultimul rezultat. rechini ºi creveþi. Sistemul vânãtor-vânat (oi – lupi pe o insulã.18. Graficul (calitativ) al evoluþiei populaþiilor celor douã specii este dat în figura 4. cãci odatã ce oscilatorul pierde energie. Se spune cã acest punct (final) este un punct de echilibru. aºa cum am vãzut pânã acum. oscilatorul pierde energie. la fel ca ºi amplitudinea vitezei obiectului. evoluþia sistemului în spaþiul fazelor (modele de competiþie). observãm cã traiectoria oscilatorului amortizat în spaþiul fazelor aratã cã punctul figurativ se deplaseazã ºi în final ajunge în centrul sistemului de coordonate. Sã presupunem cã undeva existã o zona limitatã în care coexistã doar douã tipuri de vieþuitoare. – dacã aria trebuie sã rãmânã constantã. Pentru acest caz echilibrul se realizeazã atunci când punctul figurativ ajunge în originea sistemului de coordonate. Fig. Sã analizãm un caz relativ simplu ºi uºor de înþeles calitativ. traiectoria în spaþiul fazelor este o curbã #! .18. În realitate. amplitudinea oscilaþiilor scade. Fig. Miºcarea oscilatorie amortizatã în graficul spaþiu-timp ºi în spaþiul fazelor.17). Cum interpretãm aceste grafice? În graficul a. y – numãrul de rechini. Acest rezultat este normal. atunci elipsa care descrie miºcarea va avea o arie mai mare sau mai micã. presupunând cã ºi rechinii ºi creveþii se înmulþesc sau mor normal. În acest caz. Descrierea în spaþiul fazelor a dinamicii evoluþiei unui sistem. C. Valorile dau situaþia momentanã printr-un punct în spaþiul fazelor. spre exemplu. pânã ce obiectul se opreºte. prin creºterea sau descreºterea proporþionalã a semiaxelor. Oscilaþia prezentatã în coordonatele x – t ºi traiectoria în spaþiul fazelor ºi pentru oscilatorul amortizat. (10) υ Aceastã relaþie remarcabil de simplã ne aratã o serie de lucruri care meritã observate: – dacã energia totalã creºte sau scade. Din prima observaþie putem înþelege uºor ce se întâmplã dacã. dacã sistemul este mai complicat descrierea în spaþiul fazelor poate sã evidenþieze aspecte care altfel ar fi greu de observat.

însã pot avea forme sau arii închise de ele. Sã presupunem un model simplu. Din aceste douã #" tendinþe rezultã o stare intermediarã de magnetizare a corpului. magnetizarea se va modifica. Curba de variaþie în timp a magnetizãrii se numeºte curbã de magnetizare sau demagnetizare iar atunci când câmpul magnetic extern creºte ºi descreºte periodic. determinatã de temperatura diferitã de zero K. Curba de histerezis este un exemplu tipic de evoluþie a unor procese în competiþie (ordonare-dezordonare. sau a intervenþiei umane în necunoºtinþã de cauzã. adicã variaþia lui x în timp. Dar în acest caz rechinii nu mai au ce mânca aºa cã numãrul lor scade. respectiv nu are o singurã frecvenþã caracteristicã). Aceastã comportare este foarte des prezentã în ecosistemele animale. În acelaºi timp. Experiment pe calculator. Acest model este extrem de util pentru a determina dinamica populaþiei funcþie de condiþiile existente ºi permite prognoza evoluþiei populaþiilor identificând factorii de care aceastã dinamicã depinde ºi putând astfel controla sistemul. curbele închise se regãsesc. Dacã acum creºtem sau descreºtem intensitatea câmpului magnetic extern. înseamnã cã numãrul de iepuri care vor apãrea dupã o generaþie (consideratã ca unitate de timp) va fi proporþional cu numãrul de iepuri existenþi în generaþia anterioarã.a. 4. o astfel de dinamicã este de aºteptat.19. In istorie. putem gãsi mai uºor ºi mai sigur modul de a echilibra ºi însãnãtoºi ecosistemele prin echilibrarea speciilor conlocuitoare. care nu au acolo nici un duºman. producând fenomenul de magnetizare.m. graþie acestor modele. curba la care se ajunge la echilibru (cea care urmeazã tot timpul aceeaºi traiectorie în spaþiul fazelor) se stabilizeazã ºi mai ales nu depinde de valorile iniþiale ale populaþiilor. idealizat: pe o insulã trãiesc în pace niºte iepuri. Dacã existã mulþi rechini. situaþia oscileazã pe aceeaºi traiectorie în spaþiul fazelor (figura d). se împuþineazã numãrul de creveþi. Fie acest numãr x. au produs dezechilibre ecologice. Existã astfel douã tendinþe în competiþie: magnetizarea materialului. Atractorul se caracterizeazã printr-o formã bine definitã a traiectoriei în spaþiul fazelor ºi care se atinge la echilibru indiferent din ce zonã (a spaþiului fazelor) porneºte evoluþia sistemului. cautã sã dezorganizeze acest sistem de dipoli cu tendinþa de ordonare sub influenþa unui câmp magnetic.19). Acum. În general când într-un sistem existã cel puþin douã tendinþe contrarii în competiþie. se obþine o curba închisã denumitã curbã de histerezis (fig. numãrul de creveþi va creºte º. Un exemplu din fizicã este cel al magnetizãrii ºi demagnetizãrii unui material feromagnetic (de exemplu. sub influenþa unui câmp magnetic extern ºi demagnetizarea lui. 4. Dar este interesant de evidenþiat cã în unele condiþii ale dinamicii de interacþie sinusoidal. Ca atare. considerat ca o transformare de fazã) ºi explicã dinamica de magnetizare. Se spune cã avem de a face cu un atractor. dar nu armonic (adicã nu (figura c). agitaþia termicã. În acest scop. datoratã agitaþiei termice. Fenomenul este oscilator (figura b). mai ales în cele relativ izolate. Pentru a scrie ecuaþia care descrie evoluþia numãrului de iepuri. sã vedem de cine depinde creºterea sau descreºterea acestui numãr. Fig. atât timp cât au ce mânca (iarbã) ei trãiesc.d. Descriem aceastã situaþie printr-o dinamicã a numãrului de iepuri care existã pe insulã la un moment dat. Dar ca urmare a acestei scãderi. Deoarece existã destulã iarbã pe insulã. se înmulþesc ºi mor în mod natural. creºteri necontrolate ale unor specii în dauna altora. Curba logisticã Dacã dinamica de competiþie este destul de dificil de verificat sau prelucrat cu metode simple (având nevoie de un aparat matematic de calcul ceva mai evoluat). va trebui sa „construim o ecuaþie” care dupã rezolvare sã ne spunã ce se întâmplã cu numãrul de iepuri. Curba de histerezã care scoate în evidenþã cã magnetizarea ºi demagnetizarea unui corp feromagnetic se fac pe drumuri diferite 3. Pentru alte valori iniþiale ale populaþiilor. Un material magnetic are în constituþia lui dipoli magnetici care se pot orienta în câmp magnetic. putem însã sã exemplificãm un astfel de caz utilizând chiar ºi un simplu calculator de buzunar. oþel). de valori diferite dintre cele douã specii.închisã ca în cazul oscilatorului armonic: cele douã populaþii cresc sau scad în numãr alternativ. 2. Vom scrie acest lucru astfel: x 2 − x1 = cx 1 (11) t 2 − t1 . indiferent de populaþia iniþialã.

Datele obþinute pot fi trecute pe un grafic ca cel ce urmeazã (fig. Dacã se rescrie ecuaþia de mai sus astfel: x 2 − x 1 = cx 1τ . adicã un coeficient de 50% (= 0.d. Dupã un timp de calcul vom vedea cã populaþia începe sã creascã tot mai rapid: este normal cãci creºterea se accelereazã pe mãsurã ce numãrul de iepuri creºte º. x1 este numãrul de iepuri din generaþia iniþialã.000.6 generaþii! ## .000 de iepuri! Modul de creºtere studiat se numeºte exponenþial. populaþia rãmâne constantã în timp. Acest coeficient este în realitate foarte mic.m. dar pentru un coeficient de creºtere de numai cinci ori mai mare. Ecuaþia de mai sus se numeºte ecuaþie logisticã ºi descrie acest caz al cantitãþii limitate a resurselor alimentare (iarbã) ale iepurilor de pe insulã.a. Ar fi normal sã considerãm cã în medie apare dupã o generaþie mãcar un iepure la doi iniþiali. vom avea stãri pe care le putem defini la o generaþie sau alta ºi nu vom putea discuta despre o „generaþie” fracþionarã. cum ar fi 2. Dacã continuãm calculele vom obþine pentru generaþiile succesive urmãtoarele cifre pentru populaþie: 1030. Putem sã facem calculul cu un simplu calculator de buzunar.04 c = 0.05 0. Daca c este > 0. Motivul acestor alegeri este neesenþial pentru a descrie ce se întâmplã în acest caz. c = 0.1. În aceastã situaþie creºterea populaþiei este absolut vertiginoasã. Coeficientul λ se mai numeºte parametru de control deoarece pentru acest model. ºi c = 0.Aici (t2 – t1) = τ.20. vor avea în curând o problemã: nu vor mai avea ce sã mãnânce. Creºterea este foarte rapidã la coeficienþi de creºtere mai mari.03 c = 0. Dar ce se întâmplã de fapt cu populaþia noastrã de iepuri? Iepurii. ecuaþia care descrie variaþia populaþiei poate fi scrisã (dupã unele modificãri matematice la urmãtoarea formã: X = 4λX(1 – X). τ. dupã 100 de generaþii populaþia devine mai mare de 2500 de iepuri.05.5x10 5 1. Acest model este valabil la orice sistem de populaþii sau mãrimi a cãrui creºtere în unitate de timp este proporþionalã cu populaþia dintr-o generaþie anterioarã. se terminã iarba! Populaþia de iepuri va suferi de foame iar creºterea se va încetini. Ce înseamnã un coeficient de 0. la o generaþie. la fiecare douã generaþii consecutive.m. generaþia anterioarã cu x1 ºi generaþia care apare cu x2): x2 = 1010 + 0. Cum se þine cont în model de acest efect de modificare a coeficientului? Se poate considera cã acest coeficient scade odatã cu creºterea populaþiei astfel încât de la o anumitã populaþie maximã (limitã) populaþia nu va mai creºte (adicã c devine egal cu zero).01.5). iar c este o constantã. 1.20). adicã coeficientul c va scãdea. – unitatea de timp (generaþia). populaþia creºte. Înseamnã cã dupã prima generaþie vom avea o populaþie de x 2 = 1000 + 0.01 0 20 40 Generatii 60 80 100 Fig. 4.8% iar unitatea de timp este anul! Puteþi sã vã calculaþi singuri creºterea depozitului bancar în timp dupã acelaºi model ca ºi cel de sus. dupã 100 de generaþii populaþia ajunge la 1.01. el controleazã schimbarea dinamicii de creºtere a populaþiei. este proporþionalã cu numãrul de iepuri din generaþia anterioarã. Evoluþia exponenþialã a populaþiei Se vede de aici cã pentru un coeficient de creºtere de 0. În generaþia urmãtoare vom avea (ºi vom nota totdeauna. Este evident cã discutând de generaþii. Pentru exemplificare vom alege x1 = 1000. Coeficientul c este o constantã care indicã (descrie) viteza de creºtere a populaþiei.60401 º. iar λ joacã rolul coeficientului de creºtere. 4. (12) evoluþia se poate calcula ºi interpreta simplu. Dacã c = 0. mai departe 1040. (13) unde X este acum populaþia exprimatã sub formã relativã la maximum de populaþie posibilã (X = 1 este valoarea maximã.0x10 Populatia 5 x0 = 1000 c = 0.3 sau 15. Din modul în care s-a ales variabila X. Dacã se þine cont de acest efect.01×1000×1 = 1000 + 10 + 1010 iepuri.01×1010×1 = 1020. Aceastã ecuaþie se citeºte aºa: creºterea (x2 – x1) populaþiei în unitatea de timp. Relaþia ne aratã cã la fiecare generaþie populaþia de iepuri creºte cu cantitate cx1τ. x2 este numãrul de iepuri din urmãtoarea generaþie.5. populaþia va descreºte. Atunci când puneþi banii la bancã aveþi parte de o astfel de creºtere.105 = 150.301. sau x 2 = x 1 + cx 1τ . la o astfel de creºtere exponenþialã. iar X = aratã populaþie nulã).5x10 5 c = 0. doar cã la bancã coeficientul de creºtere este de obicei de ordinul a 3% . dacã c este < 0.a. Sunt necesare doar 10 generaþii pentru a ajunge la o populaþie de 150. iar λ poate avea orice valoare între 0 ºi 4. Spaþiul fazelor în acest caz se reduce la urmãrirea succesiunii stãrilor dupã fiecare generaþie.05? Înseamnã apariþia de 5 iepuri din 1000 iniþiali. ea poate sã ia valori între 0 ºi 1.d.

#$ . Evoluþia conform modelului logistic. c. 4. 4. d). 3.00 (comportament haotic. 4.20 (stare staþionarã cu perioada 2). În graficele care urmeazã se vede modul în care variazã populaþia de iepuri funcþie de timp. a). 3. b. fig. Evoluþia conform modelului logistic. Evoluþia conform modelului logistic. 4. Fig.21. b. pentru diferite valori ale parametrului de control. 4. e.21. Fig. Fig. Calculul poate fi fãcut ºi cu un simplu program scris în BASIC: FOR I=1 TO 40 X=LAMBDA*X*(1-X) PRINT X NEXT Fig. 4.21.Prin urmare. Evoluþia conform modelului logistic. pe graficul succesiunii stãrilor se vor reprezenta puncte care reprezintã starea la acel moment. Fig.9 (prezintã a scãdere continuã spre zero. iar liniile care unesc stãrile nu au nici o altã interpretare decât de a ne permite urmãrirea mai lesnicioasã a evoluþiei de la o stare la alta.21. 4.60 (stare staþionarã cu perioada 1) (fig. a. 4. Evoluþia conform modelului logistic. 4.20. fig. d. 4.21. e). Cele douã tabele dau rezultatele evoluþiei sistemului logistic pentru trei valori ale lui λ. Dacã efectuãm calculele dupã acelaºi model ca cel anterior.21.21. 2. vom obþine pentru modelul logistic urmãtoarea desfãºurare de evenimente descrise în spaþiul fazelor.21. fig. Graficele corespund la un parametru de control care au valorile l = 0.52 (stare staþionarã cu perioada 4.

Motivul pentru care Pãmântul a fost în aceastã situaþie favorabilã a fost determinat de faptul cã la un moment dat. ar fi avut variaþii drastice. Cuvântul determinist provine de la faptul cã avem o ecuaþie matematicã corectã care descrie sistemul. Pentru orice sistem fizic neliniar. Spune cã avem de a face cu haos determinist. predictibilitatea este inexistentã în sensul cã mici variaþii ale condiþiei iniþiale schimbã complet evoluþia ulterioarã a sistemului. în altã parte de pe glob. dar comportamentul sistemului în acest regim este impredictibilã. Valorile îngroºate scot în evidenþã diferenþele de evoluþie între cele douã cazuri. 4. Marte sau Venus. În imaginea urmãtoare (fig. evoluþia celor douã sisteme se diferenþiazã în atât încât nu se va mai putea face nici o predicþie a evoluþiei lor viitoare. b) Evoluþia sistemului este foarte puternic dependentã (mai ales în regiunea corespunzãtoare unui parametru de control mai mare decât cel critic) de condiþia iniþialã. Aceastã caracteristicã este uneori denumitã efect de fluture. spre exemplu. Sensibilitatea la condiþiile iniþiale Cât de importantã este aceastã observaþie poate fi înþeleasã din urmãtorul exemplu. dar stabilã a climei. Ceea ce este evident de aceastã datã este faptul cã pentru λ = 4. dar aceastã evoluþie este predictibilã ºi deci utilizabilã practic. Dacã un asemenea efect dramatic se poate produce chiar ºi în cazul unui sistem simplu. sistemul se comportã haotic. depinzând de valoarea parametrului de control. S-a ajuns azi la concluzia cã Pãmântul a putut fi leagãnul vieþii deoarece clima a fost relativ stabilã pe o mare întindere de timp.52 evoluþia sistemului devine nepredictibilã! Câteva concluzii importante se pot extrage din acest experiment (matematic) simplu: a) Cu toate cã starea sistemului este descrisã de o ecuaþie simplã ºi foarte bine definitã (ecuaþia logisticã). aºa cum constatãm cã existã pe Mercur. la scarã cosmicã de timp. sã evolueze ºi sã ajungã acolo unde este acum. poate sã conducã în viitor la modificãri dramatice ale stãrii vremii. ne putem aºtepta ca în anumite #% . Sã comparãm acest rezultat cu cel obþinut pentru exemplul analizei cãderii corpurilor. 4. S-a observat cã alte planete nu au beneficiat de o astfel situaþie. atunci pentru sisteme mai complicate acest efect trebuie sã fie cu siguranþã prezent. sã se stabilizeze. ºi astfel viaþa a putut sã aparã. descoperit de cãtre Edward Lorenz (un meteorolog care a studiat sistemul atmosferic ºi care a dat un model simplu de atmosferã pe baza cãruia a presupus cã se pot face prognoze meteorologice mai precise). undeva pe glob.4 iar al doilea corespunde evoluþiei pentru X0 = 0. Captarea Lunii a stabilizat axa de rotaþie a Pãmântului permiþând o evoluþie lentã. Acolo. In cazul unui fenomen care urmeazã un model de tip logistic. evoluþia acestui sistem poate fi predictibilã sau impredictibilã.35. Efectul se mai numeºte efect de sensibilitate la condiþii iniþiale. 20 sau 21 m) evident modificã evoluþia sistemului. bãtãii de aripi a unui Fig. Dupã un timp mai mult sau mai puþin scurt. fluture. pentru valori ale parametrului de control mai mari decât o valoare criticã. de exemplu.22. mici variaþii ale condiþiei iniþiale (x = 19. Altfel miºcarea planetelor în jurul Soarelui ar fi fost destul de impredictibilã ºi de haoticã astfel încât pe termen lung clima nu ar fi fost stabilã. b) practic identice ce pornesc din aceleaºi condiþii iniþiale. Efectul se mai poate enunþa astfel: mici variaþii ale condiþiilor iniþiale datorate.22) se ilustreazã grafic evoluþia a douã sisteme (a. Pãmântul a captat Luna. la parametrii de control λ > 3. c) Cauza acestei sensibilitãþi la condiþiile iniþiale ºi care are ca rezultat o comportare impredictibil a sistemului este datã de natura neliniarã a sistemului în cauzã. Se ºtie astãzi cã evoluþia vieþii pe o planetã (de exemplu Pãmânt) este condiþionatã de stabilitatea climaticã pe intervale de timp foarte mari (timpi geologici sau planetari).Primul tabel corespunde evoluþiei sistemului care pleacã de la valoare iniþialã X0 = 0.

unele sisteme prezintã impredictibilitate chiar pentru o evoluþie pe termen scurt (cum ar fi fenomenele meteorologice) sau pe un termen lung (cum sunt cele de naturã cosmicã). În orice caz. C. Aceste sisteme sunt deci sisteme disipative. Traiectorii în spaþiul fazelor pentru miºcarea leagãnului. chiar dacã aparent aceste efecte (sau termeni în ecuaþiile sistemului) sunt neglijabile. sau pentru ca un bec sã lumineze etc. În schimb. Un exemplu clasic ºi destul de simplu este cel al oscilaþiilor unui pendul mai complex. Pentru ca un corp încãlzit. Este vorba de experienþa simplã pe care am avut-o în copilãrie. 4.24. Sisteme departe de echilibru Majoritatea sistemelor care pot prezenta fenomene descrise ca haos determinist sunt sisteme departe de echilibru. Rezultã cã este nevoie sã ºtim pânã în ce moment putem conta pe o predictibilitate acceptabilã ºi de la ce moment nu mai avem aceastã posibilitate. trebuie sã-i furnizãm energie.condiþii el sã treacã într-un regim de haos determinist astfel încât evoluþia lui ulterioarã sã nu mai poatã fi prezisã. Leagãnul este. Este necesarã cunoaºterea precisã a sistemului ºi luarea în considerare a acelor aspecte care prezintã neliniaritate. atunci când ne-am dat în leagãn.3. Fig.23).). d) Deoarece majoritatea sistemelor reale sunt neliniare (ºi nu ne referim la modelele liniare folosite pentru studiul simplificat al fenomenului) aspectele de haos determinist sunt prezente peste tot. 4. De obicei. un pendul în care ne putem „da”. În acest scop ºtim sã folosim o serie de miºcãri. în mod normal. pe elipsele desenate. Un sistem se numeºte departe de echilibru dacã se gãseºte într-o stare care. Un copil cu experienþã poate controla perfect aceastã miºcare. pentru început.24) se poate recunoaºte descrierea oscilaþiilor în spaþiul fazelor. în esenþã. Insistãm asupra faptului cã nepredictibilitatea evoluþiei sistemului nu este determinatã nici de complexitatea sistemului. care corespund modificãrii centrului de greutate #& Fig. Fizica leagãnului. trebuie scos din starea de echilibru (fig. trebuie sã primeascã încontinuu energie din exterior (ca atunci când fierbem mult timp mâncarea care necesitã o preparare la o temperaturã constantã. Rolul dinamicii neliniare este sã indice limitele pânã la care aproximaþiile pot da rezultate predictibile. un oscilator real are nevoie de un supliment continuu de energie pentru a-ºi menþine oscilaþiile. Analiza fizicã a acestei miºcãri nu este deloc simplã. Se constatã însã cã ele nu sunt neglijabile. 4. Impredictibilitate este de natur㠄organic㔠adicã rezidã în natura lucrurilor sau a fenomenelor însãºi. nici de cunoaºterea imperfectã a condiþiilor iniþiale.23. De exemplu. atunci când ne suim în el îl scoatem din echilibru ºi astfel ne balansãm. deci cu cât energia furnizatã sistemului este mai mare. o situaþie simplã la prima vedere. Doar aproximaþiile simple sunt liniare ºi predictibile. adicã sisteme care pierd energie (spre exterior). Din fizicã ºtim cã pentru ca un pendul sã se punã în miºcare. Cum o descriem? În graficul de mai sus (fig. Efectele de neliniaritate se simt cu atât mai mult cu cât aducem sistemul mai departe de echilibru. nu poate sã subziste fãrã o intervenþie din afarã. ºi care permit chiar amplificarea miºcãrii. astfel în cât cei mai curajoºi se pot da ºi peste cap. Studiul dinamicii neliniare a fenomenelor poate sã dea rãspuns la aceastã întrebare. Ce înseamna asta? Sã analizãm. 4. sã rãmânã în starea respectivã. . nici de necunoaºterea exactã a legii de evoluþie ºi nici din cauze de calcul matematic. este un exemplu tipic de sistem neliniar! Menþinerea oscilaþiilor presupune în acest caz aducerea sistemului departe de echilibru. O schiþã clarificatoare ne va ajuta. dar care ridicã unele întrebãri serioase dacã examinãm situaþia mai în amãnunt. Dar pentru a întreþine balansul.

Acest punct se numeºte punct de ºa. iar variaþia lui în timp joacã rol de impuls (generalizat). figurã denumitã în limbaj sportiv „gigantica”. în douã poziþii diferite de miºcare. peste 3600. variaþia unghiularã este nulã. cãci pendulul aflat în aceastã poziþie se va dezechilibra la cea mai micã perturbaþie ºi se va duce spontan spre A sau B. Fig.25. cu capul în jos a fost atinsã în punctul C. ceva mai complicat decât cel al unui pendul simplu. Traiectoriile 3 ºi 4 din spaþiul fazelor indicã aceastã situaþie în care se pot face un numãr mare de rotiri. Punctele A ºi C pot fi de repaus doar dacã pendulul nu se miºcã de loc (nu are energie cineticã). Ce putem sã spunem despre evoluþia acestui sistem.27. corespunde oscilaþiei în jurul verticalei. Pentru un pendul în miºcare. dupã ce copilul s-a rotit odatã în jurul punctului de rotaþie. Sã prezentãm un astfel de caz. Punctul C este un punct de echilibru instabil. 4. Fig. Este necesar sã utilizãm variabila unghi deoarece oscilaþiile sunt mari ºi deci nu putem aproxima miºcarea cu aceea a unui oscilator liniar. Punctele A ºi B sunt puncte de echilibru stabil ºi reprezintã finalul sistemului lãsat sã evolueze liber (sã disipeze toatã energia). 4. La douã reluãri succesive ale oscilaþiilor (pe figura 4. Atractori stranii Am vãzut cã evoluþia oricãrui sistem dinamic se poate descrie în spaþiul fazelor dacã avem setul de ecuaþii care #' . unghiurile q1 ºi q2 putând sã varieze complet haotic în timp. În graficul de mai sus elipsele descriu oscilaþia leagãnului pentru amplitudini relativi mici (curbele 1 ºi 2). Cazul acesta se poate întâlni atunci când la un concurs gimnastul realizeazã la bara fixã multe rotaþii. cãci separã zonele în care oscilaþia este limitatã de zonele în care oscilaþia este nelimitatã (unghiul ϕ poate sã creascã indefinit). Fig. din asocierea a mai multor pendule simple ca. acestea sunt singurele puncte de repaus. observãm cã doar în punctul C (ºi toate cele echivalente). Dar dacã copilul din leagãn doreºte sã-ºi facã un balans mai mare el se poate da peste cap (curbele 3 ºi 4). de exemplu. Oscilaþia din jurul punctului A.Cele douã variabile ale graficului sunt unghiul ϕ ºi variaþia în unitate de timp a acestui unghi. De aceea el are pe axa orizontalã valoarea unghiului care poate sã creascã indefinit. este aceea obiºnuitã la un pendul. în figura 4. posedã o miºcare care se încadreazã în aºa numitul haos determinist. Pendulul dublu Un exemplu clasic ºi destul de simplu este cel al oscilaþiilor unui pendul mai complex (format.26. evoluþiile a ºi b). privind traiectoria lui în spaþiul fazelor? În primul rând. Surpriza cea mare este faptul cã acest sistem. unghiul poate sã aibã valori mai mari decât 3600 ºi deci graficul trebuie sã permitã descrierea acestui caz. 4. Unghiul joacã rol de coordonatã de poziþie. Imagine a haosului determinist. Oscilaþia din jurul punctului B. care sã ducã la creºterea continuã a unghiului de rotaþie. În acest caz. Poziþia vertical.25). Suntem în cazul haosului determinist. Trei variante de pendule multiple.26 se prezintã un pendul dublu. Traiectoria 3 care trece prin punctul C se numeºte separatrice. desfãºurarea evenimentelor va diferi.26. In figura 4. Miºcarea este haoticã deoarece nu putem prevedea poziþiile succesive ale celor douã pendule. Pendulul dublu în douã momente de oscilaþie. Toate acestea au fost necesare pentru a putea descrie în spaþiul fazelor o miºcare mai complexã. Punctele A ºi C se numesc centre sau puncte fixe. de exemplu.

4. Am putea spune. efectele neliniaritãþii nu se vãd ºi de multe ori considerãm cã sunt sisteme „cuminþi”. iar noi încercãm sã interpretãm rezultatele. prin analogie. Din multe experimente s-au tras o serie de concluzii. Este ca un fel de „realitate virtualã”. Fig. Traiectorie în spaþiul fazelor pentru un sistem de tip Hénon. Avem. Este doar rezultatul faptului cã sunt aproape de echilibru. cu alte cuvinte. numerotate în ordine crescãtoare. ºi aici apar fenomene neaºteptate atunci când energia creºte. Dupã ce oamenii de ºtiinþã au descoperit proprietãþile curioase ale unor sisteme dinamice descrise prin ecuaþii simple (cum ar fi curba logisticã) au dezvoltat o direcþie nouã în matematicã ºi în fizicã ºi anume experimentul pe calculator. comune pentru nenumãrate cazuri. În realitate nu este aºa.28. rãmâne de vãzut. Faptul cã toate stãrile sistemului se gãsesc pe acele curbe. Am putea spune cã noi trãim într-o lume fizicã în care energiile implicate sunt relativ mici. 4.29. Ceea ce se întâmplã puteþi vedea în figura 4. Fig. Experimentul pe calculator nu este un simplu calcul. indiferent de valorile iniþiale ale variabilelor x ºi y. . Sã ne amintim de traiectoria elipticã în spaþiul fazelor a oscilatorului armonic. Traiectorii în spaþiul fazelor pentru sistemul Hénon. Dacã acest sistem corespunde sau nu cu un sistem fizic. uneori total neaºteptatã. dând doar sistemul de ecuaþii de plecare. sau o simplã modelare sau vizualizare a unui fenomen. Cum mergem la energii mai mari cum ele încep sã se vadã. Acolo putem gãsi totdeauna succesiunea de momente care sunt ordonate. În figura 4. indiferent de condiþiile iniþiale. Acest gen de comportare a condus la termenul de straniu ºi este caracteristic multor sisteme dinamice neliniare ºi mai ales unor sisteme departe de echilibru. Pentru majoritatea s-au descoperit ºi fenomen fizice care pot fi explicate cu ajutorul lor. Este altceva. în sensul cã poþi sã-þi construieºti un sistem fizic dupã cum doreºti. De obicei. chiar dacã sistemul este neliniar. cã la fel cum în teoria relativitãþii apar fenomene neaºteptate când ne apropiem de viteza luminii. predictibilitate.descrie sistemul. unul dupã altul. Câteva dintre cestea sunt urmãtoarele: a) Sistemul Hénon parcurge stãrile din spaþiul fazelor pe curbe de forma indicatã în figura 4.28. Succesiunea stãrilor este total aleatoare. Acest lucru nu se întâmplã cu traiectoria multor sistem dinamice reale. dar mulþimea stãrilor va fi mereu aceeaºi. dupã numele celui care l-a studiat. unde pe traiectorie au fost indicate punctele (stãrile) în succesiunea lor. Se observã lipsa oricãrei ordini în aceastã succesiune. dacã el este foarte aproape de echilibru. iar fenomenele capãtã altã comportare.”. b) Dacã însã încercãm sã urmãrim temporal succesiunea de stãri vom avea o mare surprizã.29. iar efectele neliniaritãþilor nu se vãd. în care sunt prezentate succesiuni ale stãrilor. Sistemul nu poate sã se gãseascã decât în colecþia de stãri din figurã. Numim aceste traiectorii atractori stranii ºi vom vedea de ce sunt „stranii”. $ Tot ceea ce am discutat pânã acum este valabil pentru sistemele care sunt departe de echilibru.24 este prezentat sistemul Hénon ca sistem de ecuaþii de tip iterativ (ca ºi curba logisticã) precum ºi o porþiune din evoluþia din spaþiul fazelor a sistemului. astfel încât putem sã definim un sens de mers (evoluþie) pe traiectoria din spaþiul fazelor. Este un experiment de tipul „sã vedem ce se întâmplã dacㅅ. Studiem sistemul în spaþiul fazelor calculatorul face toate calculele. S-au fãcut nenumãrate astfel de experimente. Un exemplu din multele existente este aºa numitul sistem Hénon. aratã cã ele sunt singurele traiectorii stabile ale sistemului.

4. Sã facem un experiment simplu. se lasã sã curgã continuu un firiºor de apã. Este un exemplu tipic pe care-l vedem uneori ºi la râuri. Ca ºi în cazul fumului sau a jeturilor prezentate. vom observa cã traiectoria lui va începe sã ºerpuiascã! Un exemplu simplu de tranziþie de la miºcarea deterministã (predictibilã) la una nepredictibilã. Curgerea este laminarã în sensul obiºnuit folosit la curgerea unor fluide. ºi aici apariþia meandrelor este necesarã din motiv de dinamicã haoticã. 4. total asemãnãtoare ca formã cu cea a fumului de þigarã (figura 4. Fig. 4.4 Meandre pe Amazon). Starea turbulentã nu este. Fumul de la o þigarã (a) ºi jeturile galaxiei 3C449 (b). Un exemplu frumos este cel al meandrelor pe fluvii prezentat la începutul capitolului (fig.31. Se spune cã trece într-o curgere turbulentã.30a). jetul („fuiorul”) de fum începe sã curgã dezordonat. vârtejuri ºi începe sã se disperseze în spaþiu. Este un alt fel de miºcare ordonatã. 4. Vârtejurile presupun miºcarea coordonatã. La un moment dat. Nu ºtim precis nici când ºi nici cum se va duce firicelul de apã! 3. Nu este întotdeauna aºa. coerentã. a miliarde de molecule. Sensibilitatea la condiþiile iniþiale: exemplu pe masa de biliard a. viteza lui creºte. Fumul de þigarã (fig. Face rotocoale. Caracterul universal al fenomenelor haosului determinist poate fi vãzut pe structura jeturilor observate la unele galaxii din spaþiul cosmic (figura 4. Fenomenul poate fi înþeles calitativ astfel. Firiºorul va curge în josul plãcii de sticlã ºi ne aºteptãm sã meargã direct în jos. dar nu ca aceea din miºcarea mecanicã. Ce anume a determinat ca miºcarea laminarã sã se transforme în una turbulentã? Cauzele sunt mult mai profunde ºi. aºa cum pare la prima vedere.30 b) reprezintã exemple interesante. chiar haoticã.30. adicã este extrem de bine organizatã.Alte provocãri Schimbarea de stare de la curgerea laminarã la cea turbulentã este un alt exemplu de sistem haotic. vaporizare.30 a) sau cele douã jeturi ale unei galaxii (fig.30b). Fig. 4. dar nici atât de dezordonatã ca a moleculelor dintr-un gaz! Aceastã transformare (care face parte dintr-o categorie largã de transformãri numite de ordine-dezordine) poate fi înþeleasã doar în cadrul teoriei haosului. solidificare etc. Dacã micºorãm mult înclinarea plãcii de sticlã ºi dacã firicelul de apã este în adevãr foarte slab.) la fel se schimbã ºi aici starea de miºcare (adicã caracterul ei): de la laminar trece la turbulent. Douã traiectorii ale unei bile de biliard pe o masã specialã. Pe o placã de sticlã bine curãþatã ºi puþin înclinatã. b. $ . de fapt. aºa cum se schimbã starea de agregare (la topire. Aceste meandre nu sunt determinate de accidente de teren ºi nu sunt întâmplãtoare. brusc. Fumul de þigarã se urcã datoritã densitãþii mai mici a aerului cald. Pe mãsurã ce urcã.

Cu toate cã obiecte fractale au fost descoperite încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea (1872. a face bucãþi. Noþiunea centralã a geometriei este congruenþa. unele care diferã prin spaþiul în care sunt definite: geometria planã sau euclidianã. Noi îi vom studia în contextul fizicii. care se prezintã într-o succesiune care se repetã.Mesele de biliard pot fi de diferite forme.31 care are în centru un obiect cilindric. rotaþie sau translaþie. Pantera.33. economie. de laturi 3. S-a constat cã nenumãrate fenomene pot fi descrise folosind aceastã geometrie iar fractalii ºi-au gãsit aplicaþii în ºtiinþã. care derivã din latinescul „fractus”. Pentru aceasta foloseau „frânghia cu noduri”. Fig. Similaritatea este un concept extrem de important în geometrie.32). sau prin modul în care se definesc transformãrile geometrice. calculatoare ºi multe alte domenii. D.Hr. Spre exemplu. 1400 î. altele pot avea unul sau mai multe obstacole în centru. $ Compararea ºi „transformarea” geometricã a terenurilor a fost astfel bine dezvoltatã în antichitate (fig. 4 ºi 5. pe inundarea periodicã (primãvara) a malurilor lui.K. la orice scarã. Picturã egipteanã (aprox. Geometria este o parte a matematicii care se ocupã cu relaþiile spaþiale dintre figuri ºi a fost introdusã de cãtre Thales. se spune cã douã figuri sunt congruente dacã ele sunt legate între ele prin relaþii de reflexie. care avea lungimea de 12 unitãþi (pãrþi) ºi cu care se putea construi un triunghi dreptunghic. Este un exemplu simplu de sensibilitate la condiþii iniþiale. derivat la rândul sãu din verbul „frangere” (a sparge. În geometria dezvoltatã de cãtre Euclid. parcele dreptunghiulare de teren. Cu alte cuvinte. geometria pe o sferã etc. Unele pot fi dreptunghiulare cum sunt cele clasice. Obiectul fractal poate fi desfãcut în pãrþi care sunt fiecare similare cu obiectul original. Geometria fractalã este astfel acea ramurã a matematicii care studiazã proprietãþile fractalilor. duc dupã un timp la traiectorii total diferite. 4. Noþiunea de dimensiune Cuvântul „geometrie” provine din limba greacã de la Ge = Pãmânt ºi metro = a mãsura. Un fractal are o infinitate de detalii. civilizaþia egipteanã s-a bazat pe fertilitatea vãii Nilului. Mandelbrot care le-a denumit fractali. oricât de micã ar fi diferenþa dintre cele douã loviri. dupã inundaþia care evident ºtergea orice urmã de frontiere între terenuri.b).) în care se prezintã operaþia de mãsurare a terenului.32. din acelaºi punct. adicã triunghiul lui Pitagora. Cu o astfel de frânghie se pot nota pe teren unghiurile drepte. De aici a apãrut necesitatea de a reîmpãrþi terenul între oameni. . a zdrobi în fragmente neregulate). În acest scop. D.1. respectiv se pot trasa. altele pot fi ovale. 4. Elemente de geometrie fractal㠖 o incursiune în lumea formelor Un fractal este un obiect geometric care este neregulat sau discontinuu la orice scarã l-am privi ºi care este „fracturat” într-un mod specific. Sã luãm ca exemplu masa din figura 4. Weierstrass. artã. Mãsurarea terenurilor (suprafeþelor de pãmânt) a fost una dintre primele activitãþi umane care au cerut mãsurãtori de precizie.. Mandelbrot a inventat cuvântul „fractal”. Existã mai multe tipuri de geometrii. egiptenii aveau un corp de slujbaºi care mãsurau ºi arendau terenurile în fiecare an. 1904Helge von Koch) ele au fost recunoscute abia în 1975 ca reprezentând un domeniu nou în matematicã de cãtre B. tehnologie. Conceptul de similaritate utilizat în matematicã Fig. aºezat vertical. dupã un timp diferenþele vor creºte astfel încât traiectoria finalã nu poate fi prezisã. 4. Se constatã practic ºi se demonstreazã matematic cã douã loviri practic identice (a.

4. Prin definiþie. aveþi un desen al unei pantere. la dreapta sau la stânga. Dacã alegem sã reprezentãm spaþiul printr-un sistem de axe (de exemplu rectangular . Spunem. În toate cazurile. Spre exemplu. $! .36). se poate spune cã o curbã este o succesiune (densã) de puncte „puse cap la cap”. în sus sau în jos. în figura 4. Cu ajutorul coordonatelor se poate descrie uºor traiectoria unui obiect în spaþiul fizic. 4. 4. Este un mod intuitiv de a înþelege structurile geometrice.34? Care este similarã cu prima? Evident cã aþi ghicit. Fig. cum ar fi: puncte.33. cãci ne putem miºca pe trei direcþii independente: înainte sau înapoi. Aceastã atitudine este un punct central al geometriei lui Euclid. plane. cartea Elementele în ediþii ceva mai noi.35) ºi aplicaþi raþionamentul la problema cu panterele. printre altele. Dar oare cum aþi raþionat? Aduceþi-vã aminte din matematicã ºi explicaþi motivele pentru care douã triunghiuri sunt asemenea (fig. Putem completa aceastã imagine cu ideea (dezvoltatã ulterior) cã dacã încercãm sã stabilim poziþia unui punct pe o dreaptã avem nevoie de un numãr (coordonatã). spaþiul respectiv (1. Spunem cã discutãm despre un spaþiu unidimensional (curba). Printre aspectele fundamentale introduse de cãtre Euclid a fost ºi noþiunea de dimensiune. este mai precis decât acela utilizat în vorbirea curentã.cartezian). bidimensional (suprafaþa) sau tridimensional (corpul). Toate figurile geometrice sunt aºadar mulþimi de puncte care sunt mai mult sau mai puþin conectate între ele. luat ca origine. iar un corp este o suprapunere de suprafeþe puse una peste alta.34 „Transformãri” geometrice suferite de pantera anterioarã. 2 sau 3-dimensional) este complet umplut. linii. dintre cele patru prezentate în figura 4. iar dacã dorim sã stabilim poziþia unui punct în spaþiu sunt necesare trei puncte. Fig. exprimatã în lucrarea lui denumitã Elementele (fig. Desen care imagineazã portretul lui Euclid alãturi de imagini ale operei lui. Ce înseamnã dimensiune geometricã (concept introdus de cãtre Euclid) ºi relaþia cu numãrul de grade de libertate ale unui sistem? Ne-am obiºnuit ca în viaþa de toate zilele sã aproximãm formele care apar în naturã prin noþiuni geometrice abstracte. Acest numãr va indica distanþa pe curbã de la un punct de pe curbã. Euclid a atribuit dimensiunea zero unui punct. cele trei numere de care avem nevoie pentru a stabili poziþia unui punct în acest spaþiu se numesc coordonate ale punctului.Fig. Triunghiuri asemenea. Aceastã carte reprezintã de mai mult de douã mii de ani nu numai fundamentele geometriei dar ºi un exemplu de teorie axiomaticã: se pleacã de la axiome alese ca fiind evidente ºi se deduc de aici toate consecinþele logice. Puteþi sã recunoaºteþi pantera similarã cu ea.29. adicã nu rãmân locuri „goale”.35. cã o suprafaþã este compusã din curbe puse una lângã alta. cã noi trãim într-un spaþiu tridimensional. 4. cercuri. dimensiunea 1 unei curbe. corecte. Dacã însã dorim sã stabilim poziþia unui punct în plan. dimensiunea 2 unei suprafeþe ºi dimensiunea 3 unui corp. avem nevoie de douã numere. pânã la punctul considerat. De aici. 4.

în fizicã se ignorã forma obiectului. mersul razelor de luminã printr-o lentilã sau prismã.2. Dar dacã dorim ca fizica sã explice fenomenele lumii reale va trebui sã nu neglijãm unele aspecte ºi sã nu simplificãm lucrurile. Sã considerãm un ghem de sfoarã cu diametrul de 10 cm. Dupã cum spunea. cum este în cazul mãrimilor: densitate. forma este „aparenþa exterioarã a corpurilor”.30. de la 10 cm. 4. Unde intervine geometria în fizicã? În general. Sã luãm ca exemplu contactul electric. acesta este perceput ca un ansamblu de fire. sã considerãm un corp real care este mãrginit de o suprafaþã realã.38. La scarã microscopicã. Limitele geometriei euclidiene Pentru a înþelege dificultatea întâmpinatã în definirea intuitivã a dimensiunii sã luãm urmãtorul exemplu. Fig. Cum calculãm rezistenþa electricã a unui astfel de contact? Putem modela destul de bine suprafaþa de contact ca în figura 4. expresia matematicã a traiectoriei unui obiect în miºcare. la contactele electrice de la întrerupãtoare etc. fie la o suprafaþã fãrã grosime º. În acest scop. ghemul este asimilabil cu un punct (dimensiunea sa efectivã este 0). Aceste suprafeþe care nu sunt perfect plane. Fig. observat mai de aproape. la fel ºi forþa cu care sunt strânse cele douã suprafeþe metalice în contact. Model de contact electric care evidenþiazã contacte în puncte discrete. luarea în considerare a situaþiei reale complicã enorm problema.a. de la realizarea sculelor de tãiat pânã la hârtia de ºmirghel. Astfel. Existã nenumãrate probleme de fizicã în care elementele geometrice sunt necesare pentru a calcula lungimi. problema se simplificã în mod corespunzãtor. aceastã imagine va fi neclarã ºi distorsionatã. se numesc rugoase (fig. De la 10 m distanþã.38 (cu a ºi b au fost notate cele douã suprafeþe ale contactului). În multe cazuri geometria intervine profund. de exemplu. Ca un prim exemplu.D. rezistenþã electricã a unui conductor. prin simplificarea lui „scap㔠tocmai esenþa fenomenului. suprafaþa de contact trebuie sã fie destul de mare. Unde intervine faptul cã o suprafaþã este rugoasã? Iatã câteva exemple: la curgerea fluidelor prin þevi (rezistenþa la înaintare ºi fenomenele de cãdere de presiune de la uzina de apã pânã la locuinþa noastrã). dacã ea este destul de planã. Dar dacã suprafaþa nu este perfect planã. De exemplu.1 mm firul este perceput ca un obiect cilindric ºi totul devine tridimensional.d. forma suprafeþei de undã etc. Dacã facem contact între douã astfel de suprafeþe este limpede cã aria realã de contact este foarte micã (fig. ghemul este reprezentat printr-o bilã tridimensionalã. Cum calculãm rezistenþa? Vom vedea cã un model fractal poate conduce la rezultate bune. 4. care cu siguranþã nu este perfect planã. Modelul scoate în evidenþã cã numai în anumite puncte cele douã suprafeþe sunt realmente în contact. În figura 4.37). reducândul fie la un punct material. fie la o linie fãrã grosime. De ce trebuie sã studiem ºi suprafeþe care nu sunt „perfect” plane? Pentru cã ele sunt. Oare putem neglija faptul cã una dintre feþele unui corp nu este perfect planã? Uneori da. Existã multe cazuri care scot în evidenþã faptul cã uneori. dimensiunea efectivã a ghemului se schimbã: la o distanþã de 10 mm.37 se aratã (exagerat) un profil de suprafaþã realã (rugoasã). suprafeþele $" corpurilor reale. dimensiunea efectivã a unui obiect oarecare nu are o valoare fixã. Descartes. esenþial. putând fi identificat cu o linie (dimensiunea sa efectivã este 1). capacitate a unui condensator. dar uneori pentru o rezolvare mai simplã putem sã nu o luãm în considerare. dacã nu. ghemul se reduce la o serie finitã de atomi punctiformi ºi redevine 0 dimensional! Deci. Un contact electric trebuie sã aibã o rezistenþã electricã cât mai micã pentru cã altfel se încãlzeºte ºi se stricã. 4. Pe mãsurã ce ne apropiem. având firul de 1 mm grosime. contactul este prost. de fapt. . 4. alteori nu. Ea depinde de condiþiile de observare.38). la frecarea de alunecare a corpurilor (de la frânele maºinilor la lagãrele care trebuie sã fie cât mai perfecte. arii sau volume.m. imaginea în ea va fi destul de clarã. Pe de altã parte. atunci când avem o oglindã. de exemplu. la o distanþã de 0. Elementele unei suprafeþe rugoase. în încercarea de descriere a unui fenomen.

39). de exemplu. sau a unitãþii de mãsurare. 4. Concluzia a fost cã perimetrul liniei frânte a coastelor insulei reale (nu una idealizatã. limita este chiar valoarea cunoscutã: P = 2πR (P fiind perimetrul cercului). pe lângã valoarea numericã gãsitã trebuie specificatã ºi scara utilizatã la mãsurãtoare. cu o valoare dependentã chiar de numãrul laturilor poligonului N(L): P(L) ~ N(L)L O aproximare mai bunã se face dacã L scade. Surpriza mare a lui Richardson a constat în observaþia cã aproximãrile din ce în ce mai bune ale perimetrului. Pentru cazul poligoanelor regulate lungimea tinde cãtre 2πR. Pentru a înþelege mai bine ce înseamnã un fractal sã luãm ca exemplu o figurã euclidianã elementarã. înscris în cerc. Situaþia se prezintã la fel atunci când studiem. 4. se constatã cã nu orice obiect mãsurat „se lasã supus mãsurãrii”. Analiza ne spune deci cã pentru a minimiza eroarea. ºi deci are sens sã discutãm despre valoarea perimetrului. nu au format un ºir convergent spre o limitã finitã. este finitã ºi diferitã de 0. adicã dacã coarda se apropie din ce în ce mai mult de arcul subîntins. Richardson a propus o formulã empiricã pentru calcularea perimetrului insulei. Pentru o serie de poligoane înscrise în cercul de mãsurat. ce suprafaþã internã are plãmânul (adicã suprafaþa de contact a plãmânului cu aerul. 4. Dacã se fac mãsurãtoarea ºi calculul respectiv. Fig. ºi anume: λ reprezintã lungimea coastei mãsurate iar D este dimensiunea ei fractalã. trebuie folositã o scarã cât mai micã (poligon de laturã cât mai micã) (fig.D. de laturã h. cercul de razã R. (15) L (unde L reprezintã lungimea laturii poligonului. contrazicând practic însãºi ipoteza de bazã a mãsurabilitãþii: lungimea mãsuratã a coastelor a rezultat a fi cu atât mai mare cu cât unitatea de mãsurã era mai micã.40). Harta þãrmurilor unei insule ºi dependenþa perimetrului de lungimea unitãþii de mãsurã. În acest caz.40. Lungimea cercului va fi aproximatã (prin lipsã).32. ca locul geometric al tuturor punctelor egal depãrtate de centru. lungimea liniei poligonale va fi datã de: P(L) = LN(L) P(L) = LλL–D= λL1 – D (16) Mandelbrot a gãsit o semnificaþie geometricã pentru constantele λ ºi D care intervin în formula empiricã de mai sus. fie cu o altã formã geometricã euclidianã) nu poate fi determinat. putem scrie cã: L1 > L2 > L3 > … > Ln ªi obþinem ºirul de aproximãri: P1(L1) < P2(L2) < P3(L3) < … Pn(Ln) Se spune cã obiectul analizat este mãsurabil. Lewis Richardson a efectuat la începutul În cazul mãsurãtorilor unor corpuri reale. Pentru curbe fractale (perimetrul þãrmurilor insulelor) tinde spre infinit! Dar. rotunjitã ºi aproximatã fie cu un cerc fie cu o elipsã. doar dacã limita ºirului de mai sus existã. care se manifestã la toate scãrile de observaþie. Sã calculãm lungimea cercului aproximându-l prin perimetrul unui poligon regulat de laturã L. secolului al XX-lea mãsurãtori ale perimetrului coastelor unei insule (fig. astfel încât numãrul de laturi ale poligonului care aproximeazã insula sã fie: λ N(L) = λ L–D = D .2. ajungem la concluzia uimitoare cã $# . Geometria fractalã Formele studiate în geometria fractalã sunt caracterizate printr-o complexitate intrinsecã. cu laturi din ce în ce mai mici. de o neregularitate fundamentalã. 4. Aproximarea unui cerc cu poligoane regulate înscrise (sau circumscrise). definit simplu. arãtând cã existã întotdeauna douã constante λ ºi D. Atunci. Fig. facilitate de hãrþi din ce în ce mai detailate.

Sã scriem mai exact aceastã proprietate de scalare ºi care ne poate lãmuri mai exact noþiunea de dimensiune. în acest caz.aria plãmânului nostru este ceva mai mare decât a unui teren de tenis. fiecare scalat cu 1 (lungimea laturii). observãm cã exponentul lui k este în fiecare caz o mãsurã a dimensiunii de (similaritate). 2 sau 3. Dacã dividem un segment de linie de lungime 1 în N pãrþi similare. 4. Astfel de cazuri se întâlnesc frecvent în realitate ºi cu siguranþã nu pot fi tratate prin fizica obiºnuitã. fiecare de lungime micºoratã de k ori (factor de scalã). Dacã logaritmãm aceastã expresie obþine o formulã pentru determinarea dimensiunii: ln(N ) . Aceastã operaþie dictatã de legea aleasã.42). (17) ln(1/ k ) Pentru obiectele din geometria euclidianã aceastã dimensiune este un numãr întreg. Ds = Fig. vom obþine relaþia N k2 = 1. constituindu-se într-un frumos exemplu de curbã continuã fractalã. Un cub poate fi considerat ca fiind format din opt copii ale lui (cubuleþe). a unei legi de construcþie ºi a unui proces de iteraþie (se mai numeºte ºi recursiv. fiecare scalat cu 1 (lungimea laturii). Examinând cele trei relaþii. sensul noþiunii de dimensiune este legat de modul în care sunt descrise proprietãþile de similaritate ºi de scalare (transformare de scalã) ale unei forme geometrice. se obþine o linie poligonalã închisã cu laturi de lungime din ce în ce mai $$ . D = lim⋅ k →0 ln N (k ) (18)  1 ln   k  Dacã se repetã acest proces. adicã cubul de volum unitate este format din N pãrþi (auto)similare scalate cu factorul k=1/N1/3. ºi aºa mai departe. avem de-a face cu un mod de „împachetare” a unei suprafeþe care într-o zonã micã cuprinde o arie enormã. Apoi.42. Concret. Exemplu de curbã fractalã Curba lui Von Koch a fost imaginatã în 1904 de matematicianul suedez Helge Von Koch. care se repetã la nesfârºit). fiecare scalat cu 1/2. divizând latura cu factorul k. Fig. Ds (unde prin indicele s am specificat dimensiunea de similaritate). cele 4 segmente devin. Generarea curbei Koch prin iteraþie. a obiectului geometric. fiecare în parte. Proprietãþile de scalare ale obiectelor geometriei euclidiene. 1. În geometrie. Din nou. Dacã facem aceeaºi operaþie la un pãtrat de arie unitate. Un segment de line poate fi considerat ca fiind de exemplu format din douã copii similare ale lui. intervine procesul reversiv care presupune aplicarea legii pe fiecare segment de dreaptã rezultat. un “nou” iniþiator. astfel încât putem scrie în general cã: N kDs = 1. atunci lungimea segmentului va avea proprietatea cã N k = 1. adicã segmentul este compus din N pãrþi similare. Un pãtrat poate fi considerat ca fiind format din patru copii ale lui (pãtrãþele). legea impune ca dreapta sã fie divizatã în k = 3 pãrþi egale. 0. adicã suprafaþa de arie unitate este compusã din N pãrþi (auto)similare scalate cu factorul k=1/N1/2 . sã fie înlãturatã partea centralã ºi în locul ei sã se punã un triunghi echilateral fãrã bazã. se aplicã asupra fiecãrei pãrþi rezultate din operaþia iniþialã (fig. suportul a 4 „imagini” micºorate ºi aºezate dupã aceeaºi regulã. Generarea sa implicã alegerea unui iniþiator (dreapta). 4. vom obþine pentru un cub de volum unitate o relaþie asemãnãtoare: N k3 = 1. fapt specific unei structuri fractale. Utilizând aceeaºi logicã.41. fiecare parte fiind scalatã cu factorul k=1/N. 4. În acest caz.

Sã presupunem cã avem o curbã datã desenatã într-un plan. 4. Sã evaluãm dimensiunea sa fractalã folosind formula anterioarã: D = lim ln N (k ) ln(3 ⋅ 4n ) (ln3 + n ln 4) = lim = lim = n k →0 n →∞ n →∞ 1 ln3 n ln3 ln     3 n →∞ 1 1 1 1 . M 1 ⋅  . din care (n2) sunt ocupate de pãrþi ale obiectului de analizat. atunci obiectul analizat este de tip euclidian. Mn. la scara . care face ca precizia sã creascã foarte mult. Fractalii pot fi înþeleºi ca fiind mulþimi speciale de puncte (din anumite spaþii metrice). .… 4 16 64 256 Se considerã un punct M care are coordonatele M (scara. doar la limitã curba frântã obþinutã este cu adevãrat fractalã. fracþionarã. . Construcþia este perfect regulatã ºi. de coordonate logaritmice. Împãrþim aceastã unitate în 2 pãrþi 1 egale. Metoda box counting aplicatã la curba Koch. dependent de scarã: n1 n 2 n 3 n 4 . 4. …. ºi se    ln3 n ln 4   1 ln 4  (19) lim  lim +  = n →∞  +   n ln3 n ln3   n ln3  D= ln 4 = 1. M2. care se diferenþiazã de alte $% .43). Dimensiunea fractalã a obiectului va fi numeric egalã cu panta dreptei trasatã de punctele M1. Se obþin deci douã ºiruri: reprezintã într-un sistem ortogonal plan. numãrul de unghiuri creºte. – este frântã în toate punctele ei.26185… (20) ln3 Dacã operaþia aceasta se duce la infinit se obþine o curba Koch care are o serie de proprietãþi interesante: – are lungime infinitã. Se spune cã toate curbele obþinute în iteraþiile succesive sunt curbe pre-fractale. O metodã practicã de evaluare a unitãþii proprii (md) unei structuri fractale este cunoscutã sub denumirea de „box counting”. De asemenea.micã. Dacã D este foarte aproape de 1 sau 2. adic㠓numãrarea cutiilor”. De – unul pentru scãri:  1 n exemplu.43. …. aceasta tinde la ∞ . 2 4 8 16 – ºi unul pentru numãrul de domenii ocupate raportat la numãrul total de domenii. Procedãm asemãnãtor. Se observã cã dupã fiecare iteraþie lungimea curbei creºte. Curba obþinutã dupã o infinitate de iteraþii este un exemplu tipic de curbã denumitã fractalã. Curba Koch nu este rectificabilã (adicã nu poate fi aproximatã cu ºir finit de segmente). se poate identifica obiectul. La limitã. Un exemplu de mãsurare a lui D cu aceastã metodã este prezentat mai jos (fig. . – fiecare parte a curbei seamãnã cu întregul. atunci acel obiect este fractal. . dar lungimile laturilor se micºoreazã ºi toate acestea întrun raport de autosimilaritate. etc. ca fiind fractal sau nu. Dacã D are valoare intermediarã. se obþin. Odatã gãsitã valoarea lui D. Putem sã alegem dimensiunea maximã a obiectului (curbei) ºi sã construim un pãtrat care conþine obiectul de analizat. Împãrþim din nou 1 fiecare pãtrat în patru pãrþi egale (scara ) ºi se obþin 16 4 domenii. caracterizat de valoarea determinatã. 1  2 n 1     2      1 n2  . Aceastã metodã este uºor de aplicat cu ajutorul calculatorului. 4 domenii din care doar (n1) 2 sunt ocupate de structura analizatã. M2 ⋅  . dupã fiecare trecere de la un nivel la altul. . dar suprafaþa delimitatã de ea are arie finitã. pânã la limita rezoluþiei de care dispunem. numãrul de laturi ale liniei poligonale ºi lungimea totalã a curbei creºte. Lungimea laturii acestui pãtrat poate fi consideratã unitatea de mãsurã. Fig. numãrul caracteristic determinat la acea scarã).   4 n 1    4      . .

Graficul log-log care permite determinarea dimensiunii fractale prin calcularea pantei dreptei obþinute.47. 1. Autosimilaritatea frunzei de ferigã se poate vedea prin existenþa unor replici în miniaturã a frunzei pe fiecare rãmuricã. Se iau douã coli de hârtie de format A0. Prin decupare se obþin coli tot mai mici care au mase în raportul ariilor lor. (dacã gãsiþi una în naturã o puteþi copia utilizând o maºinã de copiat de tip Xerox. unitãþi. sau o altã frunzã (fig. …etc. Fig. Se mototolesc toate pãrþile obþinute. 4. 32. cãci densitatea hârtiei este constantã iar grosimea $& .48. Dimensiunea fractalã este un numãr care cuantificã gradul de neregularitate ºi de fragmentare a unei structuri geometrice sau a unui obiect din naturã. Obiect fractal obþinut prin procedeul descris. ca în figura 4. la care puteþi obþine o copie mãritã. adicã 64. perfect pentru noþiunea de autosimilaritate.2. ceea ce avantajeazã mãsurãtoarea). 4. ºi utilizaþi metoda box counting. 8. Copiaþi imaginea frunzei. Imagini cu vopsele ºi figuri obþinute la îndoire. 4. Mãsuraþi diametrul acestor bile ºi scrieþi-l într-un tabel în care treceþi ºi aria colii din care a fost realizatã bila. Luaþi o coalã de hârtie A4 ºi puneþi pe centrul ei puþinã vopsea de ulei sau eventual acuarelã. Una dintre coli se taie ca în figura 4. Frunza de ferigã este un exemplu natural.46). Determinaþi dimensiunea fractalã pentru o frunzã de ferigã. Fig.46. Relaþia diametru – masã pentru hârtia mototolitã. apãsaþi cele douã pãrþi în contact ºi apoi dezlipiþi-le. Veþi obþine o figura simetricã cu un contur neregulat. Sã observãm cã aceastã arie este proporþionalã cu masa hârtiei. adicã au dimensiunea neîntreagã.44. mulþimi de puncte prin faptul cã dimensiunea lor este fracþionarã. 16. 4. 3. inclusiv coala A0. Apoi îndoiþi hârtia în douã. Se obþin o serie de bile din coli mototolite. Faptul cã un fractal are proprietãþi geometrice deosebite se poate vedea ºi din urmãtorul experiment.39. Exersaþi metoda box counting pe aceastã figura dupã ce vopseaua s-a uscat (fig.47. Nu vã fie fricã sã le strângeþi cât puteþi de tare! Veþi obþine un ºir de bile tot mai mici. Figura 4.45). Una dintre colile A0 se lasã neatinsã iar cealaltã se decupeazã ca în figurã. b Figura 4.

Astfel încât. prezente. Ca atare. Fig. presupune a face o aproximaþie la valoarea realã. cãci ar trebui sã cunoaºtem acel numãr cu o precizie datã printr-un numãr infinit de zecimale. spre exemplu. Datele pentru douã tipuri de hârtie experimentatã de noi (albã ºi maro) sunt date ca exemplu în tabelul 1. erorile. 4. ei la fel. Fig. în aceste cazuri. Aceastã situaþie nu apare ca urmare a incapacitãþii noastre de a efectua mãsurãtori cu o precizie oricât de bunã. Datele pentru experimente cu douã tipuri de hârtie de densitãþi diferite. Într-un sistem nehaotic (adicã în unul liniar) erorile sunt. Tabelul 1. Imaginea bilelor de hârtie mototolitã. cum spunem noi azi). Sinteza capitolului Determinismul este o gândire filosoficã care afirmã cã toate acþiunile (inclusiv cele umane) sunt predeterminate de evenimente anterioare. Graficul log(masã) – log(diametru) pentru ghemotoacele din hârtie albã. astfel încât liberul arbitru este o iluzie. noi nu putem în principiu sã cunoaºtem decât aproximativ poziþia (unui punct pe un segment de dreaptã). Ei au dezvoltat ideea cã un segment de dreaptã conþine un numãr infinit de puncte.21 ceea ce corespunde la o dimensiune fractalã de 2. de asemenea. grecii antici au descoperit cã pentru acesta pot utiliza fracþia! Ei considerau cã orice numãr zecimal poate fi scris precis printr-o fracþie. pentru hârtia albã o pantã de 1. Din pãcate (pentru ei) aceastã iluzie s-a lovit de faptul cã existã numere care nu pot fi scrise ca o fracþie. determinate de impreciziile în cunoaºterea condiþiilor iniþiale. a defini o poziþie pe dreaptã (adicã coordonata ei. Rezultã cã problema predictibilitãþii se poate aplica doar la sisteme liniare la $' .21. de la un moment dat încolo nu mai suntem în stare sã prevedem comportarea viitoare a sistemului.49. cu toatã bunãvoinþa ºi ingeniozitatea. aceste numere se numesc iraþionale. Haosul determinist exprimã fenomenul de comportare nepredictibilã care apare în sisteme guvernate de legi strict deterministe. Acest aspect era cunoscut ºi de cãtre gânditorii din Grecia Anticã. Cu alte cuvinte. 4. cresc rapid în timp. dar rãmân rezonabil de mici (limitate) astfel încât putem face o predicþie mai mult sau mai puþin exactã. Mãsurãtorile indicã. Ca atare. Aspectul esenþial care caracterizeazã sistemele haotice este comportarea neliniarã care face ca modificãri mici în condiþiile iniþiale ale unui experiment (sau ale unei situaþii din lumea realã) sã poatã avea consecinþe extrem de importante. ºi ele se cumuleazã în timp.Alcãtuiþi un grafic în care sã treceþi valorile log(masã) funcþie de log(diametru).48. Veþi obþine o linie dreaptã ca în figura 4.49. astfel încât.

Teste % . iar haosul care se observã are alt caracter ca de exemplu haosul molecular. sau suprafeþe care constau din pãrþi similare cu întregul (Paul Pierre Lévy – 1938). Sisteme impredictibile. De la spaþiul curb al relativitãþii generale la geometria fractalã.care imprecizia (principialã) asupra condiþiilor iniþiale nu afecteazã capacitatea noastrã de predicþie pe termen lung. sunt curbe plane sau spaþiale. caracterizeazã comportamentului stabil sau instabil al unui sistem fizic. Aceste exemple aratã limitele predictibilitãþii aºa cum am înþeles-o în fizica de pânã acum. comportamentului unui sistem fizic se descriere utilizând un nou concept spaþiul fazelor. cel puþin nu în sensul clasic al cuvântului. ca un obiect poate fi autosimilar în mai multe moduri (relativ la diferite tipuri de transformãri) ºi cã nu orice fractal poate fi definit recursiv (prin iteraþii). În teoria lui Newton. care exprimã comportarea aleatoare a moleculelor întrun gaz. natura a fost imaginatã ca un Univers ceasornic. Limitele predictibilitãþii sunt parþial legate de faptul cã utilizãm modele care sunt evident imperfecte ºi limitative. Pentru a înþelege aceastã nouã situaþie. Este important sã se ºtie cã astãzi existã multe definiþii pentru noþiunea de dimensiune. Figuri autosimilare. Aceastã situaþie se observã mai ales la sisteme aflate departe de echilibru. Determinismul ºi predictibilitatea ne asigurã cã în anumite condiþii putem prevedea ºi spune exacte evoluþia în timp a unui sistem fizic. Am examinat de asemenea o serie de situaþii în care sunt îndeplinite condiþiile de apariþie a comportamentului haotic. ele au proprietãþi care nu pot fi descrise prin geometria euclidianã. S-au produs modificãri în înþelegerea noastrã asupra geometriei spaþiului în care trãim. Concluzia este aceea cã natura în sine nu este de fapt deterministã. Dar dificultãþile noastre în a descrie fenomenele dinamice nu se opresc aici. Se constatã cã în naturã ºi în tehnicã existã sisteme a cãror evoluþie în timp este deterministã dar impredictibilã. Descrierea comportamentului unui sistem fizic utilizând traiectoria punctului figurativ în spaþiul fazelor ne dã un supliment de înþelegere a comportamentului sistemului. care merge perfect. Atractorul descris în spaþiul fazelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->