INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

3. 13. • Interzicerea fumatului în unitate. etc. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. verificare şi reparaţii. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 349/2002. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. pentru diferite categorii de aparate. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice.2. Graficele de întreţinere. 14. In anexa nr. până la sosirea pompierilor profesionişti. 12. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. clasificate conform legii. .O. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. conform reglementărilor specifice. utilaje. Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Fişele de instruire. 2. Scenariul de siguranţă la foc. Revizia 0 Nr. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. 17. 5. Planul de intervenţie. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. cu modificările şi completările ulterioare.) • Elemente care determină riscul de incendiu. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu.1 din Legea nr. 16. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. 8. 15. PSI 001 Ediţia……I………. In anexa nr. alin. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. de ex. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. cu excepţia locurilor special amenajate. de ex. 3. 18.

In anexa nr. In anexa nr. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. PSI 001 Ediţia……I………. 6. 5. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. de ex. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora.O. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. Revizia 0 Nr. de ex. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. 712/2005. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. • Categoriile de instruire ce se aplică.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. precum şi atribuţiile acestuia. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 786/2005. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. In anexa nr. 4. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. prin cumul de sarcini.

format hârtie A2 594x420 mm.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. pentru fiecare nivel al unităţii. certificate de conformitate. de exemplu IASISTING Iaşi.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. PSI 001 Ediţia……I………. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. . care se afişează în locuri vizibile. este un document cumulativ. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. 8.. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. . dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. . 7. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. . .numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat.nr. 10. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . 6. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. crt. 5.denumirea instituţiei.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. 1474/2006. este prezentat în anexa nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. 7.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă. de ex. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: .O.lucrările executate. . Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.telefon/fax.adresa instituţiei. . pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Fişa obiectivului. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat. 5. . 9. conform modelului prevăzut în anexa nr. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. organizare. Certificate EC. 11. cu toate locaţiile sale. Revizia 0 Nr.locul unde se lucrează. de ex. Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. din Regulamentul de planificare. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. .

. verificare şi reparaţii. Nr. . cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. 5. este un document sub forma unui tabel.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. . Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. 13. clasificate conform legii.observaţii. Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse. Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr. . . sisteme de alarmare proprii(detectoare.).. 14. în planurile de evacuare a persoanelor. de ex.substanţele periculoase existente în clădire. 15. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. . . • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. . dispozitive acustice.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.numărul de nivele al clădirii. de ex. butoane de alarmare. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. 8. semnătura. Fişele de instruire. cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: .nr. .măsuri de siguranţă speciale. telefoane. etc. interfoane.materialele necesare evacuării.felul aplicaţiei. . tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. Revizia 0 Nr.sectorul de activitate. . Graficele de întreţinere. • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo.numărul maxim de persoane din clădire. . .tipuri de bunuri existente în clădire. 12. .O. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi.numele persoanei responsabil PSI.prezenţa la locul de adunare. conform instrucţiunilor . . potrivit legii. conform reglementărilor specifice. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă.ordinea de evacuare. crt. .data şi ora executării aplicaţiei/locul. 1 obiectul de activitate.

tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. Nr. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 16.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. de ex. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 5. 17. 1 producătorului/furnizorului. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. 18. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. arhitecţi. de exempl. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. utilaje. 8. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor.2. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. Revizia 0 Nr. pentru diferite categorii de aparate.O. PSI 001 Ediţia……I……….3 Circuitul documentelor – Nr. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. doc.

Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Certificate EC. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . certificate de conformitate. de ex. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă.O. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. 5. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

Scenariul de siguranţă la foc. proiectanţi. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Planul de intervenţie. arhitecţi. 5. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor.3. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. Graficele de întreţinere. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu.3 Resurse necesare 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . clasificate conform legii. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. Nr. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. .O. utilaje. de ex. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu.

absolut necesare. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale.4.O.4 Modul de lucru 8. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare. pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. . PSI 001 Ediţia……I………. Nr. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.3. şi a tabelului din capitolul 9. de ex. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. 8. 5.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 8. 8. Revizia 0 Nr.3.

de ex. Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. de ex. 2 3 . Nr. 8. 5. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei.4. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1.O. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. conform programării acestora. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. Revizia 0 Nr. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr.

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. 4. de ex. 5. Revizia 0 Nr. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.O. PSI 001 Ediţia……I………. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Nr. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. 1 4 5 6 2. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 4. 5. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 2. Reglementări şi instrucţiunilor 3. de ex.

de ex. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. altele decât cele prezentate în acest tabel. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor.2. 5. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nr. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. Revizia 0 Nr. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.4.. a planurilor de evacuare 8. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare.O.

... .. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10. 1 DECIZIA NR. privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi .. ANEXE. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr...... Ap.. Ap....... PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr.. 5.O.. de ex..... crt... Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap.. ARHIVĂRI ANEXA Nr./. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ÎNREGISTRĂRI...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex... 1 9.. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr...

.... Având învedere prevederile O..... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. Având învedere prevederile O.2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei.. 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs. 1 .... 5. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Nr.. secţiunea a 6-a. Art. după cum sunt nominalizaţi mai jos... de ex. PSI 001 Ediţia……I………..I.A..A.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art. nr.. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor......... nr.. 163 din 29.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... 712/2005 modificat şi completat prin O...M......privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. utilizatorului şi salariaţilor.M. conducătorului instituţiei.. se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei. Revizia 0 Nr. 19 – Obligaţiile administratorului..M.I....03...C nr. 786/2005 .M....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Având învedere prevederile O.. art. Având învedere prevederile Legii nr...... evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor. de ex.. 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr.O.A. desfăşurând următoarele activităţii: Nr.. nr.I.E...... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. crt.. pe baza actelor normative menţionate. 4 6 .

. de ex.... .. Art.. ...anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii..... Art... anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare......... 5. PSI 001 Ediţia……I………. Inspector Şcolar General.3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l ..... Art.. personalul de pază va asigura alarmarea. avertizare şi orientare......... Inspector Şcolar General..asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente. 1 Art. persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol.întreruperea alimentării cu energie electrică. 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.acordarea de ajutor .. ... Revizia 0 Nr..... ...6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite... la producerea unui incendiu : . Nr. . anunţare şi stingere a incendiilor. Consilier juridic. ......existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie. de ex.verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor.alarmarea personalului propriu......... 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat.. în limita posibilităţilor raţionale . . 4 In schimbul de noapte. ANEXA Nr.. la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : .5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)... b). .respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor. până la sosirea echipelor de intervenţie.. Art..verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu.. ..

fără pericol de incendiu. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. Revizia 0 Nr. respectându-se următoarele reguli: .este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină.O. a draperiilor sau a oglinzilor. lac. . îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. numai sub supraveghere. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I………. neofalină etc. maşini şi aparate de gătit. ceară de lustruit. pe timp fără vânt. . Materialele textile folosite la curăţenie. chibrituri. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. etc. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. numai la lumina zilei. ci cu parchetin. a lămpilor şi felinarelor. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr.se interzice fumatul. precum şi a focului din sobe.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. de ex. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . După terminarea operaţiei de ardere. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. prin deschiderea ferestrelor. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. în caz de incendiu. fără pericol de incendiu. . Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. Nr. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative. . Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. . 5.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. . Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. precum şi a obiectelor de orice natură. de ex. birouri Se interzice. amplasarea uşilor false. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare.

2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare . .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile. substanţele periculoase. de ex. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. de ex. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Nr. cu apărători (grătare). atât cât este raţional posibil. . pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. reacţia faţă de alte materiale.O. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. potrivit instrucţiunilor date. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. . De asemenea. In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop. condiţii în care se pot aprinde.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. aparatura şi echipamentele de lucru. . se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. utilajele.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general.să acorde ajutor. grad de periculozitate. care ar putea să producă incendii. 5. etc. fum sau umezeală. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă.curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. .să utilizeze. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. instalaţiile. ori persoanelor împuternicite de acesta.să comunice imediat conducerii instituţiei. pe o rază de minimum l m. iar cele ce pot fi lovite.) . sensibilitate la căldură. PSI 001 Ediţia……I………. în apropierea surselor de căldură. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi. . maşinile. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale.

1 .asigurarea mijloacelor de primă intervenţie.EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS.intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). cu prelate rezistente la flacără. . .surse de aprindere de natură termică. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. . 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. . .alte împrejurări.acţiune intenţionată ("arson"). . . jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. .filmatul în locuri cu pericol de incendiu. . > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. . din imediata vecinătate. . cât şi în apropiere. .arsuri: se va evita.sisteme şi mijloace de încălzire defecte. 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I……….instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. la întreruperea curentului electric. 5. . pe timpul intervenţiilor. 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: . . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. .trăsnet şi alte fenomene naturale. .surse de aprindere naturale.intoxicarea cu monoxid de carbon: .surse de aprindere de natură electrică.lucrări cu foc deschis.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare. de ex.acoperirea materiarelor combustibile.în caz de electrocutare: .umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura.transportarea intoxicatului la spital.O.contactul materialelor combustibile cu cenuşa. Revizia 0 Nr. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . . Măsuri minimale de prim ajutor: . .receptori electrici lăsaţi sub tensiune.scoaterea intoxicatului la aer curat.electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. pe o rază de 2 m de la locul sudurii. nesupravegheaţi. improvizate sau nesupravegheate.surse de aprindere indirecte. .scoaterea victimei de sub tensiune. în prealabil.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . .surse de aprindere cu flacără. Nr. de ex. . . fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice... . .transportarea victimei la spital..se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. ... se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool. privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei . PSI 001 Ediţia……I……….. se va aplica un pansament steril. 5..transportarea victimei la spital..S.în caz de arsuri: . . 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem. / din. flictene (băşici).. de ex..asigurarea încălzirii accidentatului... de ex... 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.. .arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă.. RESPONSABIL P. Întocmit...I.O. Revizia 0 Nr.. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii. Nr.. . 1 . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. flictene (băşici). .. se va aplica asupra rănii un pansament steril.... după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital.. dar nu se efectuează pansament.în caz de stop cardio-respirator . ANEXA Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară...

...... nr.106 din OMAI 163/2007 ..C nr.. Revizia 0 Nr... numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită.. conducătorului instituţiei....... de ex..... Inspector Şcolar General. 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii......I... Nr.. Art.. 786/2005 ... după cum urmează: a) b) c) d) Art. 712/2005 modificat şi completat prin O..A. nr.......M. Având în vedere prevederile O.... care vor fi amenajate conform art... acestea se vor executa.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis. art.. dacă este cazul.... 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul . In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.E..... PSI 001 Ediţia……I………..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..I.... Având în vedere prevederile Legii nr..... 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă.O.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..... .. Având în vedere prevederile O.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. secţiunea a 6-a.. 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii....M.....M.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă....03...............A..M. utilizatorului şi salariaţilor... Consilier juridic. ...........I. 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul. nr. Art... 19 – Obligaţiile administratorului..... Art. 163 din 29.... 5.. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.. Având în vedere prevederile O. responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl.. Art... de ex........ 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie... 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat. Art.......A... 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr. 1 . Art.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. cu tablă. de ex. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. Nr. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. . cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Revizia 0 Nr. _______/din____________ APROB. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. PSI 001 Ediţia……I………. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. 5. sau cu plăci din materiale necombustibile. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. particule incandescente etc.O. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei.

şi luarea de măsuri în consecinţă. aerisirea. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură.2 m3/h. în aer liber. f) evacuarea carbidului din generator. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. PSI 001 Ediţia……I………. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. f) să se realizeze. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. umplerea cu apă sau cu gaz inert. spălarea. etc. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. de regulă. miros de ars sau degajări de fum. Revizia 0 Nr. respectiv. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. cel puţin 5 m între ele. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. rezervoare. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. cum sunt uleiurile. de ex. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. la anumite intervale. textilele etc. Piesele. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. 5. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen.). pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. Nr. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. verificându-se dacă starea lor este intactă. c) verificarea. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei.. Lucrările de sudare la instalaţii. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. schele etc. de ex.O. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii.

......./. Intocmit.......S. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. Nr..... 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr.. PSI 001 Ediţia……I……….. RESPONSABIL P.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. 5..... de ex... ... ANEXA Nr.... de ex... privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei . 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR... Revizia 0 Nr.... 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării.I..O..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

712/2005 modificat şi completat prin O. precum şi actele normative specifice profilului instituţie...... ..instructajul specific locului de muncă.. Revizia 0 Nr..instructajul special pentru lucrări periculoase. .mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora.3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: ..formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Având în vedere prevederile O. 5.O. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.I.instructajul pentru personalul din afara instituţiei.instructajul introductiv general. d) . 1...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.I-alin.... utilizatorului şi salariaţilor. PSI 001 Ediţia……I………..... nr.. 19 – Obligaţiile administratorului..I. f) .. Nr. Având în vedere prevederile O. 1 ...A. 786/2005 . – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) ..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. b) ....instructajul periodic...... -(Art. e) ... . de ex. secţiunea a 6-a... . nr.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor...I. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.. art....A.... a ) Instructajul introductiv general 1.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art...E.... nr.A. conducătorului instituţiei. 2.. precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă...M.managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei.C nr. Art..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. ..M. de ex..modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.. c) ....03. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Având în vedere prevederile O...conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor.... 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr. 163 din 29.. Având în vedere prevederile Legii nr.instructajul la recalificarea profesională..M.M..

nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. 4. temporari sau zilieri.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului.subingineri. 5. 4. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. 3. control tehnic.O. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. proiectare. c) Instructajul periodic 1.cel mult o lună ( 30 zile ). PSI 001 Ediţia……I………. manageri sau patroni. cercetători şi personalul din laboratoare. b) Instructajul specific locului de muncă 1. . Tematica orientativă este cea din OMEC nr. . . pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. maiştri.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. 2. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Revizia 0 Nr.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire. 2. cu respectarea următoarelor termene: . 1 2. după instructajul introductiv general. de ex. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 3.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. . transporturi. complexitatea procesului tehnologic. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. . . 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.lucrătorii sezonieri. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. riscul de incendiu şi/sau de explozie. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. maşini. Nr. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. cercetare. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie.1 – 3 luni. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. de întreţinere şi reparaţii. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. 4. precum şi pentru analişti. investiţii. – (Art. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor.I-alin. 3.nou-angajaţii în muncă. ingineri ).3 – 6 luni. aprobate de conducătorii instituţiilor.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . de ex.

cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop. 1 .. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele.. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. 2. după caz..... pentru toate categoriile de personal........ revizii. .. f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale. în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire.. arcuri electrice sau scurtcircuite. 3. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.. lucrări care pot provoca scântei.... Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 2. – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate... d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.. Nr.. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.. – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare .. – (Art. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr.I-alin. 3.. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art. lucrări care pot provoca scântei mecanice.. Art.pentru cel din structura autorităţilor publice locale. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei. c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive . de ex.. de ex.I-alin.O. prenumele şi semnătura persoanelor instruite.. întreţinere şi de service. PSI 001 Ediţia……I………... se efectuează. 5. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1.. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.... după caz..... e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane.. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje. conducte tehnologice sau conductoare electrice. 2. 5. definit conform legislaţiei specifice.. – (Art. după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii.. Revizia 0 Nr.. aparate...I-alin...15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei... lucrări de tăiere sau lipire cu flacară.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă...1 – 6 luni.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională . Instructajul periodic se face de către d-l/d-na . ....

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.. 19 lit. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. de ex.... 60/1997. de către responsabilul P.. Aprobat.(1) din Legea nr..S.I...I-alin.. cu modificări şi completări prin Legea nr. Nr. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv.. 4..a). la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. 1 3. . 5 alin. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. din .. Instructaj lunar. . – (Art.. cu modificările şi completările ulterioare. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă... cu modificările şi completările ulterioare. Inspector Şcolar General. şi ale art. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. si f) din Ordonanţa Guvernului nr. 6. iar persoana care a verificat instructajul confirmă.. în scris pe baza de semnatură.. Revizia 0 Nr.... 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1. 5.O.. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor. 5... PSI 001 Ediţia……I………. 5. – După completare.481/2004.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 212/1997. Consilier juridic. normele. Organizarea activităţii de instruire 1.. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. Inspector Şcolar General. 4.. pe baza examinării persoanei instruite. de ex.... ANEXĂ LA Decizia Nr. înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. Art. Art.. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative. e)....

a) Tematica generală: rolul.O. PSI 001 Ediţia……I……….M.S. alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.I. IANUARIE P. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P.S. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.).Plan de evacuare Plan de depozitare . reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. 2. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. .S. 5.O. 163/2007 .Plan de intervenţie .Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . 1.A.C. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. 1 Bibliografie .I. a) Tematica generală: instiintarea.C. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.M. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. depozite materiale. 3 MARTIE P.A. Pericole pentru oameni. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt. 307/2006 . 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr.O. de ex. FEBRUARIE P. Revizia 0 Nr. de ex. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. Norme. Nr.I.Legea nr.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie . Norme. P.I. .I. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. cele cinci decizii. 307/2006 .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I.S. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr. 163/2007 .C.

4 APRILIE P. de ex.S.M.C. planul de evacuare a locului de muncă. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc .P 118-99 Legea n. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania . chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei.C.I.I.A. 163/2007 Legea n. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. etc. a) Tematica generală: protectia nucleară.O.I. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila . intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. 6 IUNIE P. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. 1 P.instalaţii speciale.S.M. radiologica. 481/2004 . Nr.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ). de ex. 5. PSI 001 Ediţia……I……….O. protejare. P. P.Legea nr.A.C.I.S.I. 5 MAI P. 307/2006 . instalaţiile şi altor amenajări . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

8 AUGUST P. PSI 001 Ediţia……I……….I. 9 SEPTEMBRIE P.S.C.(ex. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.Legea nr. P.M.C. de ex. măsuri după control.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H.I. 2288/2004 Manual protecţie civilă . 718/2005 H. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. termene.C.R. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.G.I.I. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. Nr.O. Revizia 0 Nr. responsa-bilităţi. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. a căilor respiratorii. nr. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .S. nr. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. 7 IULIE P. mâini şi picioare).G. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. de ex. P. a capului. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. 5. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. nr.R.A. control PSI. rezolvare sau sancţi-onare). răspunderii ce revin diverselor categorii de personal.

Instructajul la 3 luni (trimestrial).A. 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr. la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. ziua x). c) Activitate practică: enumerare.M. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- . modalităţi de cooperare.O. Revizia 0 Nr. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P.O. asigurarea activitatii de evacuare în O. a) Tematica generală: Organizarea şi P.S. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. de ex.C. 2. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.S.I. măsuri concrete la spaţiul utilizat.A.S. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. nr. Nr crt. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.I.Legea nr. 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie. .I. Nr. 163/2007 O.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc.I.A. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului). b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării. incendiilor de I. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. 5. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile . 307/2006 307/2006. P. 481/2004 protecţia civila P. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă.C.M.M.I.

S. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.G. 2 APRILIE . în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) . protejare.O.I.). 5.S.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă .R. 307/2006 P. P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.C. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . nr.I.Legea nr.S. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.C. H. Nr.O.I. planul de evacuare a locului de muncă.C. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere.A. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. Revizia 0 Nr. 3 IULIE P.I. P. de ex.M.

5.M. 307/2006 . 2 IULIE P.Legea nr. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.I. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. măsuri concrete la spaţiul utilizat. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. Revizia 0 Nr.S. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt.I. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. 481/2004 tecţia civilă P. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.S.Legea nr.I. Nr. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr. 1 IANUARIE P. 163/2007 . 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP.O.A. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie . de ex. c) Activitate practică: enumerare.C.S. 307/2006. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 3. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr.I.C.).Norme PSI departamentale (specifice) . de ex. PSI 001 Ediţia……I……….I.S.C. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. P.

de ex. 5. Revizia 0 Nr. 642/2005 vedere al protecţiei civile... Nr. RESPONSABIL P.I.... Intocmit. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.. 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. ANEXA Nr..R. nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex.O. .. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale. PSI 001 Ediţia……I……….G. . La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile..S. 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR.. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări...

PSI 001 Ediţia……I……….. .O... 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap..instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie...A. . 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun..... secţiunea a 6-a. de ex.I. 4. 712/2005 modificat şi completat prin O. 163/29.03. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: .C nr..E.M.M. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei .privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă....A. Având în vedere prevederile O..A. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare. Nr. Consilier juridic....... 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr... dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Art...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. Având în vedere prevederile O.M. 163 din 29.. 5.....03. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor... Revizia 0 Nr...M. 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. nr. ..A.. Art.. nr... nr....M.... control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.. 2 : Controlul respectării normelor.. de ex...I.. Art.. 786/2005.. nr...sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.. art... 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O... 712/2005 modificat şi completat prin O.A. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P......03...M.... 19 – Obligaţiile administratorului.M.M. Având în vedere prevederile O..I.I.planurile de evacuare în caz de incendiu .C nr... . nr.... Inspector Şcolar General. secţiunea a 2-a din O. 786/2005 ..2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr.A. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art. utilizatorului şi salariaţilor. Având în vedere prevederile Legii nr. se va efectua cu respectarea O.A..I. anexele 12-14.. nr. nr.. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI ..2007.I.organizarea stingerii incendiilor. l: D-ul/d-na .. Art...I. responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art.M.E.. conducătorului instituţiei.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. 163 din 29. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Art.. cu alte sarcini de serviciu..va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor..

de ex. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.Instructaj intoductiv general. specifică şi periodică). de ex. . Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr.Instructaj periodic. broşuri. consultaţii.S. pliante. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. a personalului instruit. PSI 001 Ediţia……I………. . Atribuţiuni specifice . -Teste de verificare. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. . exerciţii şi dezbateri. . Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . -Tematică orintativă de instruire (generală.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . II. -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. .Instructaj specific locului de muncă. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe.I.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. înscripţii şi indicatoare de securitate. . expuneri. 5.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.O.

pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. 5.S. ANEXA Nr.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. Nr. de ex. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I……….O.I. . 1 . Inspector Şcolar General. Inspector Şcolar General. . de ex. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr.

Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. de forţă. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. de ex. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. reţele de apă. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. PSI 001 Ediţia……I………. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . de evacuare şi de intervenţie.. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. stingătoare. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. . hidranţi de incendiu interiori. 3. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu. asigurâdu-se buna funcţionare a: . ori care prezintă pericol de incendiu. d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. Nr.Căile de acces. de către toate persoanele.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. de ex. . 5. .O.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. 2. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. . sunt interzise. .Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de evacuare şi intervenţie . . Revizia 0 Nr. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită.Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. Colectarea.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.

Responsabil PSI ANEXA Nr. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: . de ex. 1 . de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr.O. 5. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr.altor mijloace de încălzire locale existente .personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora. Revizia 0 Nr. Întocmit. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.

– Punct de lucru nr.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1. intervenţie şi evacuare. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare .(denumire pct.O. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.2.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. lemn. de depozitare. beton armat.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. 1 1. Revizia 0 Nr. etc. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1. de producţie. de ex. Nr. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. număr.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii.1.. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr.2. PSI 001 Ediţia……I………. . cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.1.(denumire pct. mixtă. zidărie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. gabarit. gabarit.2. alcătuire constr. de ex.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. 5.1.

zone protejate. sisteme de obturare. sistem de compresie. etc. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. instalaţie.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. . oprirea automată a sistemului de ventilare. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.2. alcătuire constr.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. conducte etc. de ex. etc.1. apă pulverizată. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc. etc).2. Alte instalaţii de stingere (pulbere.O. Mod de operare 1. spumă. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă.2.2. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. gabarit.2.P. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. etc.2. zone protejate. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. de ex. – Punct de lucru nr. echipament de proces.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5. gabarit. sistem de stocare. număr. Loc de depozitare. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr. 2 1.L. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. număr capete de refulare. intervenţie şi evacuare. număr capete de refulare. PSI 001 Ediţia……I………. Nr. clapete antifoc.

clapete antifoc. Mod de operare 2. număr capete de refulare. 5. Loc de depozitare.2. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc.L. Alte instalaţii de stingere (pulbere. număr capete de refulare. Nr. . conducte etc. de ex. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.O. oprirea automată a sistemului de ventilare. sistem de stocare. spumă.2. sisteme de obturare. echipament de proces. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .2.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. instalaţie. etc. apă pulverizată. de către cine. PSI 001 Ediţia……I………. etc). sistem de compresie. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. Revizia 0 Nr. zone protejate.P. de ex. etc. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. zone protejate. etc.

Revizia 0 Nr. Planul general al unităţii (la scară). reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit. pe care se marchează: . . Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. ANEXA NR. . Date de identificare: .reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. PSI 001 Ediţia……I………. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE . de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă. de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. . structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor.rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. fax.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. 2. de ex.Structura-cadru 1.O. număr de telefon. 5.amplasarea clădirilor. verificare. de ex. RESPONSABIL P.S. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.denumirea agentului economic sau a instituţiei. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. Nr. . sunt asigurate căi de acces.I.sediul. .profilul de activitate. perioadelor caniculare şi secetoase.

. Revizia 0 Nr.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea.vecinătăţile.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară).serviciul propriu de pompieri civili (dotare.instalaţiile. . .instalaţiile utilitare aferente.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii. 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr. 6.debite.dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . Planul fiecărei construcţii. b . evacuare şi de intervenţie. agent termic.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică.) 5.servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria. asigurate.alte surse artificiale sau naturale de apă: . exterioare unităţii: a . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare).O. distanţa.concluzii privind intervenţia. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. Nr.protecţia personalului de intervenţie. . . Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . animale sau bunuri). .regimul de înălţime (numărul de niveluri). protecţia civilă etc. încadrare). itinerarul de deplasare.platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. de ex. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată. 4. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. . .felul şi capacitatea acestora.numărul de persoane care utilizează construcţia. pe niveluri şi pe total. .nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc. de ex. .reţelele de canalizare. după caz.căile interioare de acces.protecţia vecinătăţilor.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. . . sistemele. . pe care se marchează ori se înscriu date privind: . localitatea.localizarea şi lichidarea incendiilor.alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: . . . distanţa.suprafaţa construită şi aria desfăşurată. .înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.reţele de alimentare cu apă: . . 3. .presiuni.destinaţia spaţiilor (încăperilor). . 1 . itinerarul de deplasare. PSI 001 Ediţia……I………. .particularităţi tactice de intervenţie pentru: . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). gaze şi alte fluide combustibile.

1 6.O.2. 7. 6.3 5.3.1 7.3. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.1 8. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.2 8. după caz. 4. 2.2 8. 5.3 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 11.1 8.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. Revizia 0 Nr. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 8. PSI 001 Ediţia……I………. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente. 5.3 8. 3.1 8. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 . Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate.2. de ex.2. 5. Nr.3.2 5. după caz. verificare şi aprobarea ediţiei sau. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.2 8.4 7.4 6.2 6.1 5.3 6.2 8.3 8.

cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr. înregistrări.1 8.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr. 5.3 9. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr. de ex. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. de ex.4.4.2 8. Nr.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2. . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. PSI 001 Ediţia……I……….Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice 8.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr.4. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 10. arhivări Anexa nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11. 1. 3 . 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe. Revizia 0 Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful