P. 1
Procedura operationala pentru activitatea PSI

Procedura operationala pentru activitatea PSI

|Views: 13,158|Likes:

More info:

Published by: Cosma Cristian-marius on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

15. Scenariul de siguranţă la foc. de ex. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase.1 din Legea nr. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. . 3. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. 16. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu.O. 8. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 349/2002. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 12.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. verificare şi reparaţii. Fişele de instruire. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. 3. pentru diferite categorii de aparate.2. 2. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. PSI 001 Ediţia……I………. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. 18. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii.) • Elemente care determină riscul de incendiu. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. 14. de ex. alin. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. cu modificările şi completările ulterioare. clasificate conform legii. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. etc. In anexa nr. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. Graficele de întreţinere. 5. conform reglementărilor specifice. In anexa nr.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. până la sosirea pompierilor profesionişti. 17. Revizia 0 Nr. • Interzicerea fumatului în unitate. utilaje. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Planul de intervenţie. cu excepţia locurilor special amenajate. 13. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.

Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. Revizia 0 Nr. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. PSI 001 Ediţia……I………. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. de ex. 712/2005.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. In anexa nr. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 6. 5. precum şi atribuţiile acestuia. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. 4. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Nr. prin cumul de sarcini. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. In anexa nr. • Categoriile de instruire ce se aplică. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 786/2005. In anexa nr. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora.O. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului.

9. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. Fişa obiectivului. este un document cumulativ. care se afişează în locuri vizibile. Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. 6. Certificate EC. Nr.telefon/fax. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. . . .lucrările executate. . PSI 001 Ediţia……I………. . Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. este prezentat în anexa nr. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. . de ex. . Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr. format hârtie A2 594x420 mm. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. .măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. de exemplu IASISTING Iaşi.adresa instituţiei. .. 5. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: .nr. conform modelului prevăzut în anexa nr. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora.O. Revizia 0 Nr. de ex. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. cu toate locaţiile sale. 7. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . 7. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. crt. certificate de conformitate. 11. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. organizare.denumirea instituţiei. . Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. 1474/2006. pentru fiecare nivel al unităţii. 10. din Regulamentul de planificare.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie.locul unde se lucrează.

tipuri de bunuri existente în clădire. . Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri.măsuri de siguranţă speciale. crt. . cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. 8.observaţii. • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.). este un document sub forma unui tabel.numele persoanei responsabil PSI. 1 obiectul de activitate.substanţele periculoase existente în clădire. Nr. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. . 14.ordinea de evacuare. în planurile de evacuare a persoanelor. . . Revizia 0 Nr. . . de ex.data şi ora executării aplicaţiei/locul. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. semnătura. .felul aplicaţiei. . cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . . PSI 001 Ediţia……I………. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr. 12. 15. clasificate conform legii. verificare şi reparaţii.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. de ex. dispozitive acustice. sisteme de alarmare proprii(detectoare.numărul maxim de persoane din clădire.numărul de nivele al clădirii. . Fişele de instruire.prezenţa la locul de adunare. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr.sectorul de activitate. potrivit legii. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. butoane de alarmare. .Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. 5. .materialele necesare evacuării.. tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate. telefoane. etc. .O. conform reglementărilor specifice. conform instrucţiunilor . Graficele de întreţinere. 13. . Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. interfoane. .nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse. • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.

recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. de ex.2. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 17. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . 16. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. 18. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. PSI 001 Ediţia……I………. 5. pentru diferite categorii de aparate. doc. utilaje. de exempl. 8. 1 producătorului/furnizorului. arhitecţi. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. Nr.O.3 Circuitul documentelor – Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. de ex.

certificate de conformitate. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Certificate EC. 5. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . Revizia 0 Nr. de ex.O. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. arhitecţi. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase.3 Resurse necesare 8. clasificate conform legii. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Graficele de întreţinere. . verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. de ex.3. Planul de intervenţie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. 5. Revizia 0 Nr.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Nr.O. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. proiectanţi. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti. Scenariul de siguranţă la foc. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I………. utilaje.

actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. 8.3.3. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. Nr. de ex. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu.4.4 Modul de lucru 8. PSI 001 Ediţia……I………. . 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. şi a tabelului din capitolul 9. absolut necesare. 8. de ex.O.

de ex. Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei. Revizia 0 Nr. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. 2 3 . Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. 5. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1. conform programării acestora. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr.O. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. de ex. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.4. 8. Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat.

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Nr. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 4 5 6 2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 3. 2. 4. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 4. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. de ex. de ex. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie.O. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . PSI 001 Ediţia……I………. 5. Revizia 0 Nr. Reglementări şi instrucţiunilor 3. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. 5.

conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.O. 5. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.4. Nr. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare. a planurilor de evacuare 8. de ex. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. Revizia 0 Nr.2. de ex. altele decât cele prezentate în acest tabel. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. PSI 001 Ediţia……I……….3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă.. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor .

..... 1 9.O.. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr. Ap...... 5.. . 1 DECIZIA NR..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ......... PSI 001 Ediţia……I………. ARHIVĂRI ANEXA Nr... Ap. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10. ANEXE.. crt. ÎNREGISTRĂRI.... Revizia 0 Nr. de ex. Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap.... de ex.. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr. Nr./.. privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi .. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art....I. conducătorului instituţiei.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..O. 1 . evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor...M. PSI 001 Ediţia……I……….C nr... 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr..M. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P........ de ex.I. Având învedere prevederile Legii nr.M.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. Având învedere prevederile O. utilizatorului şi salariaţilor.2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. pe baza actelor normative menţionate. Având învedere prevederile O.. crt.A.. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi..... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..... după cum sunt nominalizaţi mai jos..1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei.A...M.. 786/2005 ... Nr.... 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs.. nr.E.... Având învedere prevederile O. se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.. secţiunea a 6-a..03.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă... Art. art. desfăşurând următoarele activităţii: Nr...... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. 5. nr... Revizia 0 Nr. 712/2005 modificat şi completat prin O...A. nr. 163 din 29........ 19 – Obligaţiile administratorului.. 4 6 .I.. de ex...

..... Revizia 0 Nr.. Nr. personalul de pază va asigura alarmarea.3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l ..asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente.executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu. Inspector Şcolar General. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare....existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie. până la sosirea echipelor de intervenţie..acordarea de ajutor . . 5.7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate......... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P....respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor... .....alarmarea personalului propriu...... . ANEXA Nr..... 1 Art. avertizare şi orientare.anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii. ... la producerea unui incendiu : . persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol. b). 4 In schimbul de noapte. anunţare şi stingere a incendiilor.. ...5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a).. Inspector Şcolar General. Art. PSI 001 Ediţia……I………..... la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : .întreruperea alimentării cu energie electrică.. Consilier juridic. ... 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat.. 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... în limita posibilităţilor raţionale . ....O..verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .. de ex..verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor.. Art..... de ex.6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite. .. Art... .. Art..

. respectându-se următoarele reguli: . birouri Se interzice. neofalină etc. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. .asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. chibrituri. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. fără pericol de incendiu. a draperiilor sau a oglinzilor. Revizia 0 Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . etc. ceară de lustruit. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. . 5. fără pericol de incendiu. de ex. prin deschiderea ferestrelor.O. . amplasarea uşilor false.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. maşini şi aparate de gătit. Nr.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. ci cu parchetin. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. După terminarea operaţiei de ardere. Materialele textile folosite la curăţenie. precum şi a focului din sobe. a lămpilor şi felinarelor. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. . lac.se interzice fumatul. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. în caz de incendiu. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. precum şi a obiectelor de orice natură. numai la lumina zilei. pe timp fără vânt. PSI 001 Ediţia……I………. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. numai sub supraveghere. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. . b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. de ex.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative.

) . pe o rază de minimum l m. . 5. . 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . reacţia faţă de alte materiale. iar cele ce pot fi lovite. sensibilitate la căldură.O. maşinile. PSI 001 Ediţia……I………. grad de periculozitate. orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. cu apărători (grătare). care ar putea să producă incendii.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. substanţele periculoase. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. condiţii în care se pot aprinde. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă. . De asemenea. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop. Nr.să utilizeze. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. etc. . instalaţiile. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. .să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. potrivit instrucţiunilor date. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. atât cât este raţional posibil. . aparatura şi echipamentele de lucru.să comunice imediat conducerii instituţiei. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. fum sau umezeală. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. de ex.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. ori persoanelor împuternicite de acesta. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. utilajele. Revizia 0 Nr.curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. de ex. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor.să acorde ajutor. . în apropierea surselor de căldură.

surse de aprindere cu flacără. 1 . 5. .acţiune intenţionată ("arson"). Revizia 0 Nr. cu prelate rezistente la flacără. cât şi în apropiere. . . . .surse de aprindere de natură termică. .lucrări cu foc deschis.electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. . 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. din imediata vecinătate.filmatul în locuri cu pericol de incendiu. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .receptori electrici lăsaţi sub tensiune.arsuri: se va evita.sisteme şi mijloace de încălzire defecte.transportarea intoxicatului la spital. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . . .intoxicarea cu monoxid de carbon: . PSI 001 Ediţia……I………. la întreruperea curentului electric. în prealabil. de ex. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. . Nr. . de ex.umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura. .EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. . . Măsuri minimale de prim ajutor: .scoaterea victimei de sub tensiune. . 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: .trăsnet şi alte fenomene naturale. pe timpul intervenţiilor.intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. . .surse de aprindere naturale. . pe o rază de 2 m de la locul sudurii. .scoaterea intoxicatului la aer curat.în caz de electrocutare: . contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi.O. 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr.instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. improvizate sau nesupravegheate.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare. . .contactul materialelor combustibile cu cenuşa.surse de aprindere indirecte.alte împrejurări.surse de aprindere de natură electrică. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. nesupravegheaţi.acoperirea materiarelor combustibile.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. .

în caz de stop cardio-respirator ..S... ANEXA Nr. .. RESPONSABIL P.. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital. 5. se va aplica asupra rănii un pansament steril.I.transportarea victimei la spital.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. de ex..... . Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr.. Întocmit.. flictene (băşici)....transportarea victimei la spital.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem. .arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă..în caz de arsuri: . după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară.. . se va aplica un pansament steril.. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice. / din. ..O. flictene (băşici). ..arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.. PSI 001 Ediţia……I………...asigurarea încălzirii accidentatului.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. dar nu se efectuează pansament. .. Nr. se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei .... 1 ...

.......C nr.....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. Având în vedere prevederile O..... Consilier juridic... 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă...106 din OMAI 163/2007 . acestea se vor executa. art.... 19 – Obligaţiile administratorului.. nr. 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... nr. Revizia 0 Nr... secţiunea a 6-a. Art.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.E. Inspector Şcolar General....... Art. Având în vedere prevederile O.. ... conducătorului instituţiei.A. responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl. Având în vedere prevederile O..... utilizatorului şi salariaţilor..M... dacă este cazul.. numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită......M... 712/2005 modificat şi completat prin O... Art....A. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... nr.I... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”....M..I... PSI 001 Ediţia……I………. care vor fi amenajate conform art....... după cum urmează: a) b) c) d) Art...O..... de ex.... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.... 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 1 ... 786/2005 . Art..... ... Art......03. Art... 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. 163 din 29. 5. Având în vedere prevederile Legii nr..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor....privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă... 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr.........I..M....A... 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul .. de ex... Nr........... 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii....

f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. sau cu plăci din materiale necombustibile. cu tablă. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. PSI 001 Ediţia……I………. 5. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. Nr. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. de ex. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. de ex.O. particule incandescente etc. . b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. Revizia 0 Nr. _______/din____________ APROB. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea.

respectiv. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. PSI 001 Ediţia……I……….INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . la anumite intervale. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. schele etc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. c) verificarea. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. cum sunt uleiurile. rezervoare. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. Revizia 0 Nr. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. cel puţin 5 m între ele. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. 5. etc.. în aer liber. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. f) să se realizeze. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia.). dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată.O. miros de ars sau degajări de fum. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. spălarea. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. Nr. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. Lucrările de sudare la instalaţii. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. f) evacuarea carbidului din generator. textilele etc. verificându-se dacă starea lor este intactă. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. de ex. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. aerisirea. de regulă. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi.2 m3/h. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. umplerea cu apă sau cu gaz inert. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. Piesele. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. şi luarea de măsuri în consecinţă. . de ex.

PSI 001 Ediţia……I………. ANEXA Nr. 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat..S... Intocmit... 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P................... de ex. 5......INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..O./... 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării. RESPONSABIL P.... Nr. .I.. privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei . Revizia 0 Nr.... de ex.

.conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor... de ex.... 1 .3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: ... . de ex.. precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. b) ... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. f) ..03. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei..E....modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu. Având în vedere prevederile O.instructajul specific locului de muncă. art. 163 din 29. secţiunea a 6-a. 1. -(Art...I.....instructajul special pentru lucrări periculoase....C nr... 712/2005 modificat şi completat prin O.. d) .A.mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. Având în vedere prevederile Legii nr... .... Nr. .I-alin. 19 – Obligaţiile administratorului.. Art. PSI 001 Ediţia……I……….. 786/2005 . e) . Având în vedere prevederile O.instructajul pentru personalul din afara instituţiei. conducătorului instituţiei..A. c) .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. 2. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi..M....O.instructajul periodic.acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. ... .. nr... a ) Instructajul introductiv general 1.. 5.... nr..M...M.instructajul introductiv general... utilizatorului şi salariaţilor. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) . precum şi actele normative specifice profilului instituţie. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.. nr...instructajul la recalificarea profesională..M.formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Având în vedere prevederile O...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. .. 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr......A.I..I..

c) Instructajul periodic 1. . 3. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă.lucrătorii sezonieri. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. 2. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. Tematica orientativă este cea din OMEC nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. 2. b) Instructajul specific locului de muncă 1. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. riscul de incendiu şi/sau de explozie. maşini. 5.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. de întreţinere şi reparaţii.cel mult o lună ( 30 zile ). de ex. 3. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. 4. maiştri. PSI 001 Ediţia……I………. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. ingineri ). investiţii. – (Art. complexitatea procesului tehnologic. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. 3. . Revizia 0 Nr. transporturi. precum şi pentru analişti. temporari sau zilieri.nou-angajaţii în muncă. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. .O.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. 4. Nr.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . 4.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . control tehnic.I-alin.3 – 6 luni. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. . cu respectarea următoarelor termene: . manageri sau patroni. proiectare. cercetare. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire.1 – 3 luni. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. după instructajul introductiv general. de ex. cercetători şi personalul din laboratoare. aprobate de conducătorii instituţiilor.subingineri. 1 2. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. . 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii.

.. lucrări care pot provoca scântei. 1 . d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1. 5. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop. Nr.. – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare .O. aparate.. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei.. pentru toate categoriile de personal. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj... 3... conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale...I-alin.. după caz. c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. arcuri electrice sau scurtcircuite. revizii.. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului... Art.. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. PSI 001 Ediţia……I………. 2. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive ... după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii... b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art. lucrări care pot provoca scântei mecanice. după caz. – (Art. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului... – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate. Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1.I-alin... de ex....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .... 5.pentru cel din structura autorităţilor publice locale. 2... Revizia 0 Nr.. d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.... conducte tehnologice sau conductoare electrice..... lucrări de tăiere sau lipire cu flacară. 3.. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. 2. se efectuează..... e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională .....12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. definit conform legislaţiei specifice..1 – 6 luni.. prenumele şi semnătura persoanelor instruite. Instructajul periodic se face de către d-l/d-na . . f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1. întreţinere şi de service. . de ex.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr. în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire.I-alin....15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei... – (Art..

. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. 6.(1) din Legea nr. de către responsabilul P. cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997..I.. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. – După completare. Consilier juridic... 60/1997..O. Art. normele. PSI 001 Ediţia……I……….. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. ANEXĂ LA Decizia Nr. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse... 19 lit.a). 5 alin. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. – (Art.... Aprobat. . 5. cu modificările şi completările ulterioare... Organizarea activităţii de instruire 1.... pe baza examinării persoanei instruite.. de ex. şi ale art. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă.. Nr. Art.. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. Instructaj lunar..I-alin.. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art. 5.. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei.. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor. în scris pe baza de semnatură. 4.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor. cu modificările şi completările ulterioare. 5. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1..481/2004. e). din . 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Inspector Şcolar General. Inspector Şcolar General. 4. si f) din Ordonanţa Guvernului nr... . iar persoana care a verificat instructajul confirmă. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. de ex. 1 3. Revizia 0 Nr.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative..S...

O. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. PSI 001 Ediţia……I………. 5. 163/2007 . cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. 307/2006 .M.I. 3 MARTIE P. Norme.C. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat.). P.C. a) Tematica generală: rolul. IANUARIE P. 307/2006 .I.A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.Legea nr. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. Pericole pentru oameni.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. Nr. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii. depozite materiale. a) Tematica generală: instiintarea.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .I. .A. 1. cele cinci decizii. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.S. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt. Norme. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr. de ex. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. 163/2007 .Plan de evacuare Plan de depozitare . . stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.C.Plan de intervenţie . a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. 1 Bibliografie . FEBRUARIE P. de ex.S.M. 2. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr.O. Revizia 0 Nr.I. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora.S.S.O.

4 APRILIE P. 5. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere.S. protejare. Nr.Legea nr.I. Revizia 0 Nr. 481/2004 . măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc . a) Tematica generală: protectia nucleară.A. radiologica. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania .C. etc.S.O. P. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.I.P 118-99 Legea n. 163/2007 Legea n. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr. 5 MAI P.instalaţii speciale.I.M. 1 P.M. instalaţiile şi altor amenajări . 6 IUNIE P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila .S.A. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O. de ex. 307/2006 .I.O. de ex.I. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor.C. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. planul de evacuare a locului de muncă. P.C. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei. PSI 001 Ediţia……I……….) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ).

Revizia 0 Nr.O. a capului. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.A. control PSI.R. 9 SEPTEMBRIE P.I. 5. P. rezolvare sau sancţi-onare).M. măsuri după control.C. nr.C. termene.I.(ex. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. de ex. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.G. nr. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.C.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O.Legea nr. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. de ex.S. responsa-bilităţi.S. P. a căilor respiratorii. 2288/2004 Manual protecţie civilă . a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. 7 IULIE P.G.I. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. Nr. nr.R. mâini şi picioare). 8 AUGUST P.I. 718/2005 H. PSI 001 Ediţia……I……….S. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .

1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări.O. 163/2007 O.I.A.S.I. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. PSI 001 Ediţia……I………. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului). 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P. asigurarea activitatii de evacuare în O. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. modalităţi de cooperare.S. 5.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- . 481/2004 protecţia civila P.A. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. de ex. Nr. .C.M. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. ziua x). măsuri concrete la spaţiul utilizat.S. P.M. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.C. c) Activitate practică: enumerare.I. a) Tematica generală: Organizarea şi P. 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P.I. Instructajul la 3 luni (trimestrial). (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI . Revizia 0 Nr. 307/2006 307/2006.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor.I. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . nr. 2. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.Legea nr.I.M. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr.O. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile . b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă.A. Nr crt. incendiilor de I. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr.

în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) . 2 APRILIE .O. protejare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.A. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O.S.S. Nr. de ex. 5. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.I.G.I.M. 3 IULIE P. de ex. H.). 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P.C.S. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. Revizia 0 Nr.R.C.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.C.I. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. PSI 001 Ediţia……I………. P. 307/2006 P. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. P. planul de evacuare a locului de muncă.I.Legea nr.

). 3.S. 307/2006. măsuri concrete la spaţiul utilizat. 163/2007 . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. c) Activitate practică: enumerare. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. PSI 001 Ediţia……I……….I. Nr. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP. 1 IANUARIE P. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.O.M.O.I.C. de ex. . obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.I.Norme PSI departamentale (specifice) .C.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. 2 IULIE P. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. 5.I. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie . a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire.A. 481/2004 tecţia civilă P.C.I. 307/2006 .Legea nr.S. de ex. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt.S. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.Legea nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . P. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.S. Revizia 0 Nr. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr.

.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .S.. RESPONSABIL P. Revizia 0 Nr.I..R. . 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale... 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR. PSI 001 Ediţia……I………...... La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. 5. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H.O. nr. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.. ANEXA Nr. de ex. de ex. 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. Intocmit.G.. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări. 642/2005 vedere al protecţiei civile.

nr.03..M... Consilier juridic.. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.. de ex... PSI 001 Ediţia……I………. conducătorului instituţiei.A. nr. se va efectua cu respectarea O.A.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. nr.....I.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI .. 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap. 163 din 29..I....A. Art... nr.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. Având în vedere prevederile O..A..E. control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O.M. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare...sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.A.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă..... Având în vedere prevederile O.M.... Art... Art.... Nr. nr..... secţiunea a 2-a din O. ..organizarea stingerii incendiilor...2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr...I.I. 163/29.03. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.. l: D-ul/d-na .. 712/2005 modificat şi completat prin O.. nr. 19 – Obligaţiile administratorului.03.... 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O.. .M.... responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art... cu alte sarcini de serviciu.planurile de evacuare în caz de incendiu .. .instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor... 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr. secţiunea a 6-a. nr. Inspector Şcolar General.O.M.M.2007. de ex... 786/2005 .E. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: .....M. utilizatorului şi salariaţilor.M.C nr. 163 din 29.... 5.C nr.... 2 : Controlul respectării normelor.I.M. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei ..... 4. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. anexele 12-14.va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.. 786/2005. Revizia 0 Nr.I.... Art. 712/2005 modificat şi completat prin O. Având în vedere prevederile Legii nr.A. Art..A. Având în vedere prevederile O.I.. .. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.. art...

O. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. . de ex.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.I. II. . Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. consultaţii.Instructaj periodic.Instructaj intoductiv general. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. . -Tematică orintativă de instruire (generală.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . . înscripţii şi indicatoare de securitate.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. Atribuţiuni specifice . PSI 001 Ediţia……I………. -Teste de verificare. specifică şi periodică). de ex.Instructaj specific locului de muncă. pliante. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nr.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. . a personalului instruit. expuneri. 5. . exerciţii şi dezbateri. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. broşuri.S.

O. 1 . 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. ANEXA Nr. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate.S. Inspector Şcolar General. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. de ex. Revizia 0 Nr. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat.I. .Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. Inspector Şcolar General. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . cât şi pentru sezonul rece sau canicule.

Revizia 0 Nr. Colectarea. precum şi efectuarea unor modificări la acestea.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. PSI 001 Ediţia……I………. de forţă. . 5. Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. .O. . Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. . 2. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. de evacuare şi intervenţie . de către toate persoanele. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. .Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. hidranţi de incendiu interiori.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor.. . b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. 3. asigurâdu-se buna funcţionare a: . stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. sunt interzise. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie. Nr.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. ori care prezintă pericol de incendiu. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. de ex.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. reţele de apă. de evacuare şi de intervenţie.Căile de acces. stingătoare. d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat.

personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora. PSI 001 Ediţia……I………. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. Responsabil PSI ANEXA Nr. Nr. Revizia 0 Nr.altor mijloace de încălzire locale existente . de ex. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 . Întocmit. de ex. 5. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea.

(denumire pct.. 5. intervenţie şi evacuare. Revizia 0 Nr. mixtă. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. gabarit. alcătuire constr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. .2. Nr. de ex.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. beton armat. de depozitare.2. de producţie. număr.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1. zidărie. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.1.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii.2. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare .1.1. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr.(denumire pct. . lemn. PSI 001 Ediţia……I……….Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1. gabarit. 1 1. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1. etc.O. – Punct de lucru nr.

) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere.2. număr.2. 5. etc). alcătuire constr. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. Alte instalaţii de stingere (pulbere.1. apă pulverizată. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr. spumă. Loc de depozitare.O.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. oprirea automată a sistemului de ventilare. Mod de operare 1. clapete antifoc. echipament de proces. intervenţie şi evacuare.2. număr capete de refulare.P. gabarit. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. sistem de stocare. gabarit. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. etc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . număr capete de refulare.2. de ex. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. Nr.2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.2. Revizia 0 Nr. sistem de compresie. conducte etc.L. etc. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . – Punct de lucru nr. instalaţie. 2 1. zone protejate. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc. etc. sisteme de obturare.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. zone protejate.

spumă. clapete antifoc. zone protejate. . Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. număr capete de refulare. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. sistem de stocare. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.L. Alte instalaţii de stingere (pulbere. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. Nr.O. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. etc). sistem de compresie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .2. sisteme de obturare. 5. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr.P. de ex.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.2. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. de ex. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere.2. etc. de către cine. etc. Revizia 0 Nr. etc. instalaţie. echipament de proces. PSI 001 Ediţia……I………. zone protejate. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc. Mod de operare 2. număr capete de refulare. conducte etc. Loc de depozitare. oprirea automată a sistemului de ventilare. apă pulverizată.

perioadelor caniculare şi secetoase.amplasarea clădirilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2.profilul de activitate.denumirea agentului economic sau a instituţiei. de ex. de ex. pe care se marchează: .sediul. . de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. . număr de telefon. RESPONSABIL P.Structura-cadru 1. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere.reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. 5. . Planul general al unităţii (la scară). .rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. fax. verificare. Revizia 0 Nr. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă.S.I. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile.căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. ANEXA NR. Nr. sunt asigurate căi de acces. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor. de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu.O. . PSI 001 Ediţia……I………. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE . Date de identificare: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit. structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. .

vecinătăţile.protecţia personalului de intervenţie.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. Nr. evacuare şi de intervenţie. 3. de ex. . gaze şi alte fluide combustibile.debite. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii. exterioare unităţii: a .suprafaţa construită şi aria desfăşurată.servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria.alte surse artificiale sau naturale de apă: . asigurate. . . .reţele de alimentare cu apă: . b .presiuni. . .nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. distanţa.concluzii privind intervenţia. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare).destinaţia spaţiilor (încăperilor).platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. pe care se marchează ori se înscriu date privind: . 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I……….instalaţiile utilitare aferente. . . instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). pe niveluri şi pe total.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.particularităţi tactice de intervenţie pentru: . 1 . .natura materialelor şi a elementelor de construcţii. .instalaţiile. itinerarul de deplasare. .regimul de înălţime (numărul de niveluri).căile interioare de acces. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). sistemele. . . distanţa.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică.alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa. încadrare).reţelele de canalizare. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: . Revizia 0 Nr.dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu .înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. . itinerarul de deplasare. animale sau bunuri).felul şi capacitatea acestora. 4. . de ex. .localizarea şi lichidarea incendiilor. Planul fiecărei construcţii. .protecţia vecinătăţilor. 6.serviciul propriu de pompieri civili (dotare. .numărul de persoane care utilizează construcţia. Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . localitatea.) 5. protecţia civilă etc. 5. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. agent termic. . . . după caz.O.

Revizia 0 Nr. de ex. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.3 8.3. 2.2. PSI 001 Ediţia……I……….O. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. 7.2 5. după caz. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.2. 6.2 8. 8.3 5.2 6.3. verificare şi aprobarea ediţiei sau.2 8.4 7.1 7.2. 1 11. Nr. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică. 3. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente.1 6.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate.1 8. 5. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 .1 8.3 8.1 8.3.3 6. 5. 5. după caz.2 8.2 8.1 5. 4.3 8.4 6.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex.

PSI 001 Ediţia……I………. Nr. cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr. de ex. de ex. Compartimentul Achiziţii publice 8.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr.O. arhivări Anexa nr. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 3 . Revizia 0 Nr. . Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 10.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr.4. 2.4.2 8. 5. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe. 1.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr.1 8. înregistrări.3 9.4. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->