INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 3. etc. 349/2002. de ex. 18. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. 12. Nr. Revizia 0 Nr.O.1 din Legea nr.) • Elemente care determină riscul de incendiu. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. In anexa nr. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 16. 14.2. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. . 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. 3. utilaje. 5. clasificate conform legii. cu excepţia locurilor special amenajate. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 2. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. verificare şi reparaţii. • Interzicerea fumatului în unitate. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. In anexa nr. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. cu modificările şi completările ulterioare. de ex. pentru diferite categorii de aparate. 8. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. 15. conform reglementărilor specifice. PSI 001 Ediţia……I………. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. 17. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. Graficele de întreţinere. Planul de intervenţie. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. alin. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. 13. Fişele de instruire. Scenariul de siguranţă la foc. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. până la sosirea pompierilor profesionişti. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente.

Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Revizia 0 Nr. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. PSI 001 Ediţia……I………. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. 786/2005.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. 6. Nr. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. de ex. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. In anexa nr. • Categoriile de instruire ce se aplică. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. 5. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. In anexa nr. prin cumul de sarcini. precum şi atribuţiile acestuia. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. de ex. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. In anexa nr. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. 4. Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . 712/2005. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora.

11.adresa instituţiei. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. . 6. . dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Certificate EC. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Revizia 0 Nr. Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului.O. . Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. . de ex. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. 5. este un document cumulativ. crt. . 5. 7. Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. . Fişa obiectivului. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr.numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. PSI 001 Ediţia……I………. .nr. 7. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. care se afişează în locuri vizibile. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. de exemplu IASISTING Iaşi.denumirea instituţiei. 8. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. . 9. conform modelului prevăzut în anexa nr. din Regulamentul de planificare. . Planurile de evacuare conţin date referitoare la: . 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. de ex.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. este prezentat în anexa nr.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie.locul unde se lucrează. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 10.lucrările executate. 1474/2006. . pentru fiecare nivel al unităţii. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie.. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. format hârtie A2 594x420 mm. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat. organizare.telefon/fax. Nr. cu toate locaţiile sale.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. certificate de conformitate.

crt.nr.prezenţa la locul de adunare.observaţii. . clasificate conform legii.. cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . etc.O. . . .măsuri de siguranţă speciale.tipuri de bunuri existente în clădire. . de ex. telefoane. .Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. 14. în planurile de evacuare a persoanelor. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. . Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.substanţele periculoase existente în clădire. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi. 15. Nr. Graficele de întreţinere. 8.numărul de nivele al clădirii. 5. .data şi ora executării aplicaţiei/locul.materialele necesare evacuării. • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo. verificare şi reparaţii.). . butoane de alarmare. Revizia 0 Nr. . este un document sub forma unui tabel. . . Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. PSI 001 Ediţia……I………. .felul aplicaţiei.ordinea de evacuare. conform instrucţiunilor . de ex. conform reglementărilor specifice. Fişele de instruire. . Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr.numărul maxim de persoane din clădire. cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse. . 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.sectorul de activitate. . sisteme de alarmare proprii(detectoare. semnătura.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .numele persoanei responsabil PSI. interfoane. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. dispozitive acustice.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. 12. • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. potrivit legii. 1 obiectul de activitate.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. 13. Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr.

de ex. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . pentru diferite categorii de aparate. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. arhitecţi. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. PSI 001 Ediţia……I………. 17. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 1 producătorului/furnizorului. 8. utilaje. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. doc. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. Revizia 0 Nr. de ex. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. 16. Nr. 18.3 Circuitul documentelor – Nr. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. 5. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. de exempl.2.

5. de ex. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. de ex. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . Certificate EC. certificate de conformitate. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului.O. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . arhitecţi. clasificate conform legii. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr.3. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. 5. de ex. Revizia 0 Nr. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate. Scenariul de siguranţă la foc. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. proiectanţi. Graficele de întreţinere. Planul de intervenţie.O. utilaje. Nr.3 Resurse necesare 8.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor.

8. 8. Nr.3.4. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr.4 Modul de lucru 8. .1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare. pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. 5. de ex. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice. Revizia 0 Nr. PSI 001 Ediţia……I………. 8. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. şi a tabelului din capitolul 9. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex.O. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre.3. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. absolut necesare.

Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 8. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.O. de ex. de ex. conform programării acestora. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. 2 3 . Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. PSI 001 Ediţia……I………. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1. Nr. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. 5.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr.4. Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei.

cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . Nr. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Reglementări şi instrucţiunilor 3. 5. 3. PSI 001 Ediţia……I………. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.O. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 4. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. 5. Revizia 0 Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 2. de ex. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. 1 4 5 6 2. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 4. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . PSI 001 Ediţia……I………. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. de ex. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. altele decât cele prezentate în acest tabel. a planurilor de evacuare 8. de ex. 5.. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. Nr.2.4.

Ap. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr. ARHIVĂRI ANEXA Nr.. . Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10. de ex...O. Nr. PSI 001 Ediţia……I………... privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi ... Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. 1 DECIZIA NR./.. crt.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Ap.. 1 9... RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr...... 5... ANEXE. Revizia 0 Nr.... ÎNREGISTRĂRI........ de ex.

... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..... Revizia 0 Nr.A.. conducătorului instituţiei. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor.I. 1 ..... Având învedere prevederile O. PSI 001 Ediţia……I……….INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I.. 712/2005 modificat şi completat prin O.A.... de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... crt.M.. 4 6 ..A.. 5. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. utilizatorului şi salariaţilor. Art....C nr... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.O... Având învedere prevederile O..M.. nr. Nr.E....... evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor... secţiunea a 6-a..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 19 – Obligaţiile administratorului.... desfăşurând următoarele activităţii: Nr....M. 786/2005 .. după cum sunt nominalizaţi mai jos.I. se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.. nr.. 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs....1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei. de ex. nr.03. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. pe baza actelor normative menţionate.... art. 163 din 29.M.. Având învedere prevederile O.......2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. Având învedere prevederile Legii nr.. 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr..

... b).. .6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite.. 4 In schimbul de noapte. Consilier juridic......verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor. la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.... ... . Revizia 0 Nr.. 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat...acordarea de ajutor . PSI 001 Ediţia……I……….alarmarea personalului propriu..3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l . . .. Art. .. de ex.O...... 1 Art.... . Inspector Şcolar General.7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate... Inspector Şcolar General.. Art... 5.existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie. 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente.. Art.. Nr. persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol. personalul de pază va asigura alarmarea. la producerea unui incendiu : . anunţare şi stingere a incendiilor.... ANEXA Nr.întreruperea alimentării cu energie electrică.5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... .verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare ......... avertizare şi orientare.. Art....anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii. de ex.. până la sosirea echipelor de intervenţie.. ........respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor... anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare.. în limita posibilităţilor raţionale .executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu..

amplasarea uşilor false. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări.O. . birouri Se interzice. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. prin deschiderea ferestrelor. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. numai la lumina zilei. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. precum şi a focului din sobe. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. PSI 001 Ediţia……I………. neofalină etc. ceară de lustruit. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. . deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. pe timp fără vânt. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. precum şi a obiectelor de orice natură. Revizia 0 Nr. a lămpilor şi felinarelor.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. După terminarea operaţiei de ardere. . a draperiilor sau a oglinzilor. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. 5. . ci cu parchetin. fără pericol de incendiu. chibrituri. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Materialele textile folosite la curăţenie.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. etc. Nr. de ex. în caz de incendiu. . respectându-se următoarele reguli: . maşini şi aparate de gătit.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. fără pericol de incendiu. lac.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. .stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare.se interzice fumatul. numai sub supraveghere. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite.

pe o rază de minimum l m. în apropierea surselor de căldură. reacţia faţă de alte materiale. aparatura şi echipamentele de lucru. . utilajele. substanţele periculoase.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi. . orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu.să utilizeze. De asemenea. care ar putea să producă incendii. fum sau umezeală. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. sensibilitate la căldură.O. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .să acorde ajutor. . . se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. cu apărători (grătare). 5.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare.să comunice imediat conducerii instituţiei. potrivit instrucţiunilor date. .să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. de ex. . condiţii în care se pot aprinde. de ex. PSI 001 Ediţia……I……….curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. . ori persoanelor împuternicite de acesta. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . instalaţiile. iar cele ce pot fi lovite. Nr. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. etc. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. atât cât este raţional posibil.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general. maşinile. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă. In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. Revizia 0 Nr.) . substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. grad de periculozitate. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.

scoaterea victimei de sub tensiune.receptori electrici lăsaţi sub tensiune.umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura.arsuri: se va evita.trăsnet şi alte fenomene naturale.surse de aprindere naturale. cu prelate rezistente la flacără.acţiune intenţionată ("arson"). .O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . în prealabil. . . .surse de aprindere indirecte. .se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. PSI 001 Ediţia……I………. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi.contactul materialelor combustibile cu cenuşa.transportarea intoxicatului la spital. .electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. .filmatul în locuri cu pericol de incendiu. .acoperirea materiarelor combustibile. . de ex.surse de aprindere de natură termică.surse de aprindere cu flacără.intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). .scoaterea intoxicatului la aer curat. cât şi în apropiere. Nr.EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. . . 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: . .sisteme şi mijloace de încălzire defecte. > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. . . . de ex. pe timpul intervenţiilor.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: .în caz de electrocutare: . 1 .izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare. .surse de aprindere de natură electrică. . .intoxicarea cu monoxid de carbon: . .instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. din imediata vecinătate. nesupravegheaţi.lucrări cu foc deschis.alte împrejurări. 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. improvizate sau nesupravegheate. pe o rază de 2 m de la locul sudurii. 5. . jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. . . la întreruperea curentului electric. Măsuri minimale de prim ajutor: .

5. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară. de ex.I. de ex... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..... apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.. dar nu se efectuează pansament..... flictene (băşici)... RESPONSABIL P....O. Revizia 0 Nr. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.. . .în caz de stop cardio-respirator ..se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. / din. .. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital...transportarea victimei la spital.. .S. flictene (băşici). . ..arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă.. ANEXA Nr. 1 . se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice.asigurarea încălzirii accidentatului. Nr. Întocmit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii. se va aplica un pansament steril. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem.. PSI 001 Ediţia……I……….transportarea victimei la spital.în caz de arsuri: . . se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool..... se va aplica asupra rănii un pansament steril. privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei .

după cum urmează: a) b) c) d) Art.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor... de ex. Revizia 0 Nr. 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. Art....I..... Având în vedere prevederile Legii nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.... ...M.. conducătorului instituţiei..O... Având în vedere prevederile O.. 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.. 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis. 19 – Obligaţiile administratorului.I. utilizatorului şi salariaţilor..........A. 712/2005 modificat şi completat prin O...... nr... 163 din 29.... Nr.M. Art...... 1 .. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie... PSI 001 Ediţia……I………..... 5.... acestea se vor executa. secţiunea a 6-a... care vor fi amenajate conform art... 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat. Art.. Consilier juridic..I.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.C nr.. Având în vedere prevederile O...... responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl..106 din OMAI 163/2007 . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..M... 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul ... 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii......... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”... nr... Art.... Art....... Având în vedere prevederile O. 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă....E...... Art... dacă este cazul.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi..03.. de ex..A.M........ Inspector Şcolar General. nr.. 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii. numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită..... art.......A........ 786/2005 ..... ..

de ex.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. _______/din____________ APROB.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. PSI 001 Ediţia……I………. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. particule incandescente etc. cu tablă. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. sau cu plăci din materiale necombustibile. de ex. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. Revizia 0 Nr.O. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. Nr. 5.

oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. de ex. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. textilele etc. rezervoare. spălarea. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. Lucrările de sudare la instalaţii. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. cum sunt uleiurile. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. verificându-se dacă starea lor este intactă. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. aerisirea. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. 5. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. cel puţin 5 m între ele.. f) evacuarea carbidului din generator. la anumite intervale. PSI 001 Ediţia……I………. miros de ars sau degajări de fum.). c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. . schele etc. respectiv. de ex. în aer liber. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii.2 m3/h. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. de regulă. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. etc. Piesele. c) verificarea. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. Nr. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. Revizia 0 Nr. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. f) să se realizeze. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen.O. şi luarea de măsuri în consecinţă. umplerea cu apă sau cu gaz inert. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă.

de ex. de ex. 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .....S. 5........ 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării. RESPONSABIL P.... PSI 001 Ediţia……I……….... privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei .. Revizia 0 Nr../.. 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR...... Intocmit. .... f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat..O..I... ANEXA Nr...... Nr.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P...

Revizia 0 Nr. 163 din 29.acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I……….instructajul introductiv general.. precum şi actele normative specifice profilului instituţie. e) . d) .. Având în vedere prevederile O. Art. nr.I-alin. de ex.formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.instructajul specific locului de muncă. conducătorului instituţiei.. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei...... b) .M..instructajul la recalificarea profesională.M. ..E... Având în vedere prevederile O. utilizatorului şi salariaţilor..... 1. 19 – Obligaţiile administratorului.. ..... . In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.. ..instructajul periodic.... 1 ..modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.M.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. f) . nr.. 786/2005 ..03.. 5.O..A.A..... Nr. -(Art... 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr...I.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) . inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. nr.....I.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. a ) Instructajul introductiv general 1. de ex..managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei... precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. ..I..... art.mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora...instructajul pentru personalul din afara instituţiei.. Având în vedere prevederile Legii nr...3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: .A.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 712/2005 modificat şi completat prin O. Având în vedere prevederile O.C nr.. 2. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.M....instructajul special pentru lucrări periculoase.....conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor. .... c) . secţiunea a 6-a.

3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. cu respectarea următoarelor termene: . de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. .lucrătorii sezonieri. control tehnic.O. cercetători şi personalul din laboratoare. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. 2.cel mult o lună ( 30 zile ). PSI 001 Ediţia……I……….salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. b) Instructajul specific locului de muncă 1. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. precum şi pentru analişti. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire.3 – 6 luni. 2.I-alin. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. – (Art. cercetare. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 4. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. complexitatea procesului tehnologic. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.nou-angajaţii în muncă.1 – 3 luni. riscul de incendiu şi/sau de explozie. 3. Nr.subingineri. c) Instructajul periodic 1.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. după instructajul introductiv general. . tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. dar nu poate fi mai mică de 8 ore.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. Tematica orientativă este cea din OMEC nr. 4. proiectare. aprobate de conducătorii instituţiilor. temporari sau zilieri. transporturi. . precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. 5. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. 4. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. maşini. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. 3. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. ingineri ). Revizia 0 Nr. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. . de întreţinere şi reparaţii. investiţii. 1 2. maiştri. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 3. de ex.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. de ex. manageri sau patroni.

în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire....O.. Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1... 3. d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. 5.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. PSI 001 Ediţia……I………..15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. după caz.. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.. Revizia 0 Nr.I-alin.12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. de ex. 3...... revizii. – (Art. după caz. . care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei... după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii. de ex.I-alin.. lucrări de tăiere sau lipire cu flacară...... prenumele şi semnătura persoanelor instruite.. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art. f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. aparate. se efectuează... Instructajul periodic se face de către d-l/d-na .... definit conform legislaţiei specifice. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. pentru toate categoriile de personal.. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională ... care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele.. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive .. – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate..I-alin. 2... lucrări care pot provoca scântei mecanice. 1 .. 2.. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1.. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr... conducte tehnologice sau conductoare electrice... – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare .1 – 6 luni.... – (Art. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . 2. întreţinere şi de service. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje... lucrări care pot provoca scântei...... Nr. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj. Art. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale.pentru cel din structura autorităţilor publice locale... arcuri electrice sau scurtcircuite.. 5. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop.

. ANEXĂ LA Decizia Nr. de ex. înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.. Art. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. pe baza examinării persoanei instruite. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs.. – (Art.I.. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art.a). 19 lit. 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. 212/1997. Consilier juridic.. normele. 1 3. 60/1997. Aprobat. 4.. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor... Organizarea activităţii de instruire 1. Art. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. 5. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă.. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. din . 5.. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. si f) din Ordonanţa Guvernului nr.. şi ale art.... fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. ... Instructaj lunar..481/2004. – După completare. 4. .. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei. Inspector Şcolar General.. iar persoana care a verificat instructajul confirmă.(1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare... cu modificări şi completări prin Legea nr... Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. de ex.S..O. 5. PSI 001 Ediţia……I………... cu modificările şi completările ulterioare. 5 alin. Inspector Şcolar General. Nr. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.I-alin. de către responsabilul P.. e). 6. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj.. în scris pe baza de semnatură. Revizia 0 Nr.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative.

2. P.M.I.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. FEBRUARIE P.S.S. alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.Plan de intervenţie . b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. a) Tematica generală: instiintarea. PSI 001 Ediţia……I………. 5.Legea nr. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.C.).C.S.A. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt. cele cinci decizii.Plan de evacuare Plan de depozitare . protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. 163/2007 .I. 1. 307/2006 . a) Tematica generală: rolul. Nr. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. IANUARIE P.I. Norme. depozite materiale.C. .M. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.S. Norme. Pericole pentru oameni. 1 Bibliografie .I.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr.I. de ex.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr. 3 MARTIE P. Revizia 0 Nr.I. 307/2006 . intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P.O.O. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. . 163/2007 .O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .A. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. de ex. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .

Nr.I.C. 307/2006 . măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc . 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O.S.I.A. a) Tematica generală: protectia nucleară. 6 IUNIE P. instalaţiile şi altor amenajări .O. 481/2004 . 5.C. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. Revizia 0 Nr. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei.Legea nr. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.S. de ex.I.A. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor. protejare. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila .O.I.P 118-99 Legea n. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania .C. etc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr. P.I.M.instalaţii speciale. 4 APRILIE P.M.S. 5 MAI P. 1 P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 163/2007 Legea n.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ). planul de evacuare a locului de muncă. P. radiologica.

C.G.C. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. 5. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu.(ex. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. mâini şi picioare). P. de ex.S.Legea nr. 7 IULIE P.R. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. rezolvare sau sancţi-onare). termene.G. a capului.S.I. 718/2005 H.I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.R.S. responsa-bilităţi. Revizia 0 Nr.C.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 9 SEPTEMBRIE P. control PSI. de ex.A.M. P.I. nr. Nr. 2288/2004 Manual protecţie civilă . nr. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 8 AUGUST P. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H.I. PSI 001 Ediţia……I………. nr. a căilor respiratorii. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . măsuri după control.

O. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P. de ex. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr.I. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI . 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P.O. a) Tematica generală: Organizarea şi P. Revizia 0 Nr. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului).Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. 2.I.C. incendiilor de I.S. la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. nr. Nr crt.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. de ex.I. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. PSI 001 Ediţia……I………. 307/2006 307/2006.M. Instructajul la 3 luni (trimestrial).M. ziua x). 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile .S. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor. Nr.A.A. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. asigurarea activitatii de evacuare în O. 5.I.Legea nr. . 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări.A.M.C. 163/2007 O. măsuri concrete la spaţiul utilizat. modalităţi de cooperare. 481/2004 protecţia civila P.S. c) Activitate practică: enumerare. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- .I. P.

I.M. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) .I.S. planul de evacuare a locului de muncă. 307/2006 P.A.I.S. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.I. nr. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P.C. Nr. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .O.R. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.). 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.Legea nr. P. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. de ex.G.C. protejare.C. 5.S. H.O. P. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. 3 IULIE P. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2 APRILIE . Revizia 0 Nr.

obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. PSI 001 Ediţia……I………. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt. 307/2006.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr.I.O.S.Norme PSI departamentale (specifice) .C.S. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.C. Nr.I. 307/2006 . 3.S.I. măsuri concrete la spaţiul utilizat.S. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.I.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P. 163/2007 . 2 IULIE P. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. 1 IANUARIE P. 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP.M.I. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. 5. de ex. de ex.C.Legea nr.O. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie . c) Activitate practică: enumerare. 481/2004 tecţia civilă P.A. . stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. P. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.).Legea nr.

Intocmit. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H..R.O..S. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.I. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. de ex. PSI 001 Ediţia……I……….. RESPONSABIL P. . 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. Nr. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări..G. 642/2005 vedere al protecţiei civile. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări.. Revizia 0 Nr... nr. de ex. ANEXA Nr... 5. 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR.

Art. 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O.A.A... 19 – Obligaţiile administratorului.... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.I... conducătorului instituţiei.... 4.I. secţiunea a 6-a. art.I..A. 163 din 29.. Având în vedere prevederile Legii nr....I. Revizia 0 Nr. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI ... de ex........A.M... .. Inspector Şcolar General. nr.. . l: D-ul/d-na . PSI 001 Ediţia……I………. utilizatorului şi salariaţilor.M. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..I.. Consilier juridic. Având în vedere prevederile O..organizarea stingerii incendiilor.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun... nr. Art...2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr.. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O.M.E... Având în vedere prevederile O. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.... nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. se va efectua cu respectarea O.O. 786/2005 . cu alte sarcini de serviciu. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei ..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 786/2005.E.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor..I.03. Art. 2 : Controlul respectării normelor. anexele 12-14...M...M..M. 5. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor..C nr.. nr.sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.A.C nr.03. .... nr.A. responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art. 712/2005 modificat şi completat prin O...instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor....planurile de evacuare în caz de incendiu . 163/29. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: ... 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr.... 163 din 29. Art. Nr..I. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare.. .. secţiunea a 2-a din O.... nr...03.... de ex. control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.M. 712/2005 modificat şi completat prin O... 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap.2007.. Având în vedere prevederile O... nr. Art.....M.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art...M.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..A....

de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. expuneri. înscripţii şi indicatoare de securitate. . specifică şi periodică).Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. II. . -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. de ex.S. pliante.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. -Teste de verificare. Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. Revizia 0 Nr. broşuri.Instructaj specific locului de muncă. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. exerciţii şi dezbateri.O.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă. . Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. Atribuţiuni specifice . Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. Nr. . . consultaţii. a personalului instruit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . -Tematică orintativă de instruire (generală. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe. 5.Instructaj periodic.I. Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. 1 ANEXA LA DECIZIA NR.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. PSI 001 Ediţia……I……….Instructaj intoductiv general.

de ex. Revizia 0 Nr. Nr. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . ANEXA Nr.I. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. Inspector Şcolar General.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. 1 . 5.O. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Inspector Şcolar General.S.

reţele de apă. 3.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. de ex. de evacuare şi intervenţie . ori care prezintă pericol de incendiu. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului.Căile de acces. de forţă. . 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. de către toate persoanele. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. Colectarea.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate.. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. asigurâdu-se buna funcţionare a: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. . de evacuare şi de intervenţie. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . sunt interzise. . . . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. .Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. . hidranţi de incendiu interiori. Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.O.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor. Revizia 0 Nr. de ex. Nr. 2. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. PSI 001 Ediţia……I………. stingătoare.

Responsabil PSI ANEXA Nr. Revizia 0 Nr.O. 1 . 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr. 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: .altor mijloace de încălzire locale existente . 5.personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I………. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. de ex. Întocmit. Nr. de ex. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea.

Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1. intervenţie şi evacuare. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. de ex.1.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii. de ex. de depozitare. beton armat.O. 5.2. zidărie. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . lemn. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. gabarit. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. 1 1.2.(denumire pct. număr. alcătuire constr. gabarit. .. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare . de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr. etc. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Revizia 0 Nr. – Punct de lucru nr.1. de producţie.(denumire pct. mixtă.1.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1.2.

etc. oprirea automată a sistemului de ventilare. de ex. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. echipament de proces. sistem de compresie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . zone protejate. – Punct de lucru nr. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. etc.2.O. zone protejate. Nr. conducte etc.2. etc.P.2. de ex. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. Mod de operare 1. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. alcătuire constr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2 1. intervenţie şi evacuare. PSI 001 Ediţia……I………. sisteme de obturare. instalaţie.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. spumă. gabarit. gabarit.2.2. Alte instalaţii de stingere (pulbere. apă pulverizată. număr capete de refulare. sistem de stocare.2.L. Loc de depozitare. număr capete de refulare. 5. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc. număr. clapete antifoc.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. etc). Revizia 0 Nr.1. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1.

Loc de depozitare. PSI 001 Ediţia……I………. de către cine. sistem de stocare. Alte instalaţii de stingere (pulbere. zone protejate. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. etc). 5. Mod de operare 2. de ex. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. etc.2. spumă.P. conducte etc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.2. sistem de compresie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. clapete antifoc. etc. etc. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. echipament de proces. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. sisteme de obturare. . număr capete de refulare. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. instalaţie. Nr. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.L. apă pulverizată. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. Revizia 0 Nr. zone protejate. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.2. număr capete de refulare.O. oprirea automată a sistemului de ventilare.

de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu.Structura-cadru 1.I. de ex. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută.amplasarea clădirilor. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară. Planul general al unităţii (la scară). structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. Nr. . 5. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. . . reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit.O. perioadelor caniculare şi secetoase. de ex. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE . Date de identificare: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . număr de telefon. Revizia 0 Nr. .denumirea agentului economic sau a instituţiei.rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. PSI 001 Ediţia……I……….reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. ANEXA NR. . . ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.S. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă.profilul de activitate. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. sunt asigurate căi de acces. verificare. 2. pe care se marchează: . Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile.căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia.sediul. fax. RESPONSABIL P.

Revizia 0 Nr.presiuni. . distanţa.nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc.reţele de alimentare cu apă: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . sistemele. Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . . 1 . . .instalaţiile. Planul fiecărei construcţii. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată.alte surse artificiale sau naturale de apă: .înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.localizarea şi lichidarea incendiilor. .evacuarea utilizatorilor (persoane şi.căile interioare de acces.numărul de persoane care utilizează construcţia.regimul de înălţime (numărul de niveluri).concluzii privind intervenţia. . 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. 3. 5. itinerarul de deplasare.instalaţiile utilitare aferente.vecinătăţile.particularităţi tactice de intervenţie pentru: . pe niveluri şi pe total. itinerarul de deplasare. . evacuare şi de intervenţie.reţelele de canalizare. animale sau bunuri). încadrare).serviciul propriu de pompieri civili (dotare.dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu .platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. după caz. .destinaţia spaţiilor (încăperilor). pe care se marchează ori se înscriu date privind: . .suprafaţa construită şi aria desfăşurată. de ex. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). . Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: . .reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. .alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa.) 5.protecţia vecinătăţilor. 4. . . agent termic. PSI 001 Ediţia……I……….protecţia personalului de intervenţie. de ex. . gaze şi alte fluide combustibile. protecţia civilă etc. exterioare unităţii: a .amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. .debite. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare).servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria.felul şi capacitatea acestora. b . . . . . instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). asigurate. .subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. localitatea. . 6. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. distanţa. Nr.

6.1 7.2 8. Revizia 0 Nr.3 6. 8. PSI 001 Ediţia……I………. 1 11.3.2 5. 5. după caz. de ex. verificare şi aprobarea ediţiei sau. 2.2 6.1 8.3 8. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 .1 6. 5.O.2. de ex.4 7.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente. Nr.3. după caz.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.4 6.2.3.3 5. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.2 8. 4.2. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate.2 8.3 8. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1.1 8. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.2 8. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.1 5.3 8. 7. 5. 3.1 8.

tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve.3 9. . Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11.2 8. Compartimentul Achiziţii publice 8. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr. 1. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe. 5. de ex. 3 . cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr.1 8. 2. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. arhivări Anexa nr.4.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. 10. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .4.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. Nr.4.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. PSI 001 Ediţia……I……….O. de ex. înregistrări. Revizia 0 Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful