INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

utilaje. Planul de intervenţie. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Fişele de instruire. de ex. Scenariul de siguranţă la foc. conform reglementărilor specifice. • Interzicerea fumatului în unitate. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. 18. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. cu modificările şi completările ulterioare. Nr. 17. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. 8. verificare şi reparaţii. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. 3. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.O. 13. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 3. 14. 15. Graficele de întreţinere. pentru diferite categorii de aparate. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. 16. cu excepţia locurilor special amenajate. PSI 001 Ediţia……I……….2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .1 din Legea nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. In anexa nr.2. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Revizia 0 Nr. .) • Elemente care determină riscul de incendiu. 349/2002. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. etc. de ex. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. 5. In anexa nr. până la sosirea pompierilor profesionişti. clasificate conform legii. alin. 2. 12. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei.

O. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. Nr. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. prin cumul de sarcini. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. 786/2005. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. Revizia 0 Nr. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. precum şi atribuţiile acestuia. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. In anexa nr. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. In anexa nr. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. 4. 712/2005. 5. • Categoriile de instruire ce se aplică. In anexa nr. 6. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate.

echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. .denumirea instituţiei. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Nr. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. . conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe.telefon/fax. crt. 7. Fişa obiectivului. 9.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 6. 1474/2006. 5. de ex. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. pentru fiecare nivel al unităţii. . Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie.nr. 7. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate.adresa instituţiei. format hârtie A2 594x420 mm. Revizia 0 Nr.O. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: . . Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat.locul unde se lucrează. de ex. .lucrările executate. din Regulamentul de planificare. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. .numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat. Certificate EC.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. de exemplu IASISTING Iaşi. este un document cumulativ. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I………. cu toate locaţiile sale. care se afişează în locuri vizibile. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. organizare.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. . conform modelului prevăzut în anexa nr. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . 11. . Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. 10. 8. este prezentat în anexa nr.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu.. . certificate de conformitate. . dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr.

numele persoanei responsabil PSI. PSI 001 Ediţia……I………. clasificate conform legii. 13. . . • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo. . crt.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor.). 1 obiectul de activitate.sectorul de activitate. verificare şi reparaţii.nr.felul aplicaţiei. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. conform instrucţiunilor . Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr. conform reglementărilor specifice. de ex.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. 8. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. potrivit legii. în planurile de evacuare a persoanelor. Graficele de întreţinere. . dispozitive acustice. . Fişele de instruire. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. interfoane. .numărul de nivele al clădirii. . de ex. telefoane..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .măsuri de siguranţă speciale. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi. .materialele necesare evacuării. 5.prezenţa la locul de adunare. 14. . cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . butoane de alarmare. cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. etc. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. 15.data şi ora executării aplicaţiei/locul. . .observaţii.tipuri de bunuri existente în clădire. . . tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate.O. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.substanţele periculoase existente în clădire. • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. Revizia 0 Nr. 12.ordinea de evacuare. Nr.numărul maxim de persoane din clădire. Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse. . semnătura. . sisteme de alarmare proprii(detectoare.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. este un document sub forma unui tabel.

arhitecţi. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. de ex. 17. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. doc.O. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. 16.2. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. 1 producătorului/furnizorului. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. de exempl. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. 8. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . Revizia 0 Nr. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. pentru diferite categorii de aparate. 5. 18. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. Nr. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.3 Circuitul documentelor – Nr. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. utilaje.

Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. Revizia 0 Nr. Certificate EC. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. PSI 001 Ediţia……I………. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. 5.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. certificate de conformitate. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. de ex. de ex. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8.3 Resurse necesare 8. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate.3. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. proiectanţi. clasificate conform legii. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. . -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. de ex.O. Revizia 0 Nr. 5.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. Graficele de întreţinere. Planul de intervenţie. arhitecţi. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. Scenariul de siguranţă la foc. utilaje. Nr. PSI 001 Ediţia……I……….

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei.4. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre. 8.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. 8. Nr. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale.O. Revizia 0 Nr.4 Modul de lucru 8. de ex. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. .3. de ex. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice. şi a tabelului din capitolul 9. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare.3. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. PSI 001 Ediţia……I………. absolut necesare. 5. 8.

Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. Revizia 0 Nr. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. de ex.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr.4. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1. conform programării acestora. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. 2 3 . Nr. Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei.O. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. 8. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr. de ex. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 5.

5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 5. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Reglementări şi instrucţiunilor 3.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 2. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. 4. 1 4 5 6 2. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr. 3. Nr.O. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului.

5. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8.O. PSI 001 Ediţia……I……….3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a planurilor de evacuare 8.2. altele decât cele prezentate în acest tabel. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare.4. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. de ex.. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. Nr. de ex. Revizia 0 Nr. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.

5.... crt..... Nr.. Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr. Ap... ÎNREGISTRĂRI.. PSI 001 Ediţia……I………... Revizia 0 Nr...... ANEXE.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 9......INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi .. de ex. .. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10. ARHIVĂRI ANEXA Nr.O. 1 DECIZIA NR... Ap.... de ex. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr./...

. Având învedere prevederile Legii nr. secţiunea a 6-a.E..O. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art.. PSI 001 Ediţia……I………..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. nr........ 786/2005 .. pe baza actelor normative menţionate... desfăşurând următoarele activităţii: Nr.. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.... conducătorului instituţiei. 4 6 . după cum sunt nominalizaţi mai jos. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. 712/2005 modificat şi completat prin O.. Având învedere prevederile O..... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. art..M.M.. evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor. Nr.. utilizatorului şi salariaţilor. 19 – Obligaţiile administratorului...A. crt.1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei.03...M... se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.....2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. Revizia 0 Nr. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... Având învedere prevederile O.. Având învedere prevederile O. 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs...C nr.. de ex. 163 din 29. Art. 1 .A.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor...I.. nr. 5...I. 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr..M....privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.. nr...A....... de ex.I.

... 5. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare.. personalul de pază va asigura alarmarea..... .respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor... ..întreruperea alimentării cu energie electrică.O. în limita posibilităţilor raţionale ...6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite.. Art..asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente.... ANEXA Nr... până la sosirea echipelor de intervenţie.. Nr. Art..... ... de ex.. Art. 4 In schimbul de noapte. .. 1 Art.alarmarea personalului propriu.........5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)..executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu. ...... .. avertizare şi orientare. la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : ... de ex...... persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol. Art.verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor...7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ... Inspector Şcolar General. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.. b).existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie..acordarea de ajutor ...verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .. PSI 001 Ediţia……I……….. .. Inspector Şcolar General. Consilier juridic.. . 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. la producerea unui incendiu : . anunţare şi stingere a incendiilor..3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l .anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii.....

verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. PSI 001 Ediţia……I……….este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. fără pericol de incendiu.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. birouri Se interzice. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. . ci cu parchetin. în caz de incendiu. maşini şi aparate de gătit. Materialele textile folosite la curăţenie. . . lac. etc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . neofalină etc. pe timp fără vânt. a draperiilor sau a oglinzilor. respectându-se următoarele reguli: . 5. fără pericol de incendiu. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. prin deschiderea ferestrelor. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. de ex. precum şi a focului din sobe. . . a lămpilor şi felinarelor. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. numai la lumina zilei. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. Revizia 0 Nr. chibrituri. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. precum şi a obiectelor de orice natură.se interzice fumatul. Nr.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative. amplasarea uşilor false.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. . Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări.O. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. de ex. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. După terminarea operaţiei de ardere. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. ceară de lustruit. numai sub supraveghere.

. grad de periculozitate. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă. de ex. De asemenea. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. . condiţii în care se pot aprinde. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale.să acorde ajutor. etc.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. Revizia 0 Nr. . care ar putea să producă incendii. PSI 001 Ediţia……I………. substanţele periculoase. In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. în apropierea surselor de căldură. sensibilitate la căldură. ori persoanelor împuternicite de acesta. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop.curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. .să utilizeze. reacţia faţă de alte materiale. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .O. atât cât este raţional posibil. cu apărători (grătare). utilajele. . orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. de ex. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . instalaţiile.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 5. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi.) . 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . potrivit instrucţiunilor date. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. maşinile. fum sau umezeală. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. pe o rază de minimum l m. Nr. iar cele ce pot fi lovite. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. .să comunice imediat conducerii instituţiei.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. aparatura şi echipamentele de lucru.

lucrări cu foc deschis. . > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. cât şi în apropiere. improvizate sau nesupravegheate.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. . pe timpul intervenţiilor.scoaterea intoxicatului la aer curat.surse de aprindere de natură termică.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare.scoaterea victimei de sub tensiune. Revizia 0 Nr.instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. . din imediata vecinătate. . de ex. .filmatul în locuri cu pericol de incendiu. . . .contactul materialelor combustibile cu cenuşa.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Nr. . la întreruperea curentului electric. .EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS.alte împrejurări. jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. . PSI 001 Ediţia……I………. . . în prealabil.receptori electrici lăsaţi sub tensiune.surse de aprindere de natură electrică.în caz de electrocutare: .transportarea intoxicatului la spital.surse de aprindere cu flacără.acţiune intenţionată ("arson"). 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: .arsuri: se va evita. . pe o rază de 2 m de la locul sudurii. . .acoperirea materiarelor combustibile. 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor.intoxicarea cu monoxid de carbon: . 1 . 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr.surse de aprindere naturale. . Măsuri minimale de prim ajutor: . . . dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . . cu prelate rezistente la flacără. .sisteme şi mijloace de încălzire defecte.O. . 5. nesupravegheaţi.umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura.surse de aprindere indirecte.trăsnet şi alte fenomene naturale. . contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi. de ex.

se va aplica un pansament steril.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele. 5. privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. Revizia 0 Nr..în caz de stop cardio-respirator .. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice.. / din.. flictene (băşici). Nr..O.... PSI 001 Ediţia……I………. RESPONSABIL P..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex... 1 . dar nu se efectuează pansament.asigurarea încălzirii accidentatului.. . ...transportarea victimei la spital.în caz de arsuri: .I. .transportarea victimei la spital. ANEXA Nr...S.arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr. se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool. .. se va aplica asupra rănii un pansament steril. ..arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii. .... ... de ex.. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară... flictene (băşici).. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital... Întocmit.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.

... numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită... secţiunea a 6-a.. Art. Art. .A... Art... responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl. Inspector Şcolar General.M. de ex..... 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul..... dacă este cazul..M.. 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul . Având în vedere prevederile O.A....... care vor fi amenajate conform art.... 163 din 29...M. 19 – Obligaţiile administratorului........ 1 . Art. Art. Revizia 0 Nr.. nr....I......E.. de ex. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă..... acestea se vor executa....privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă........ 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..C nr.... 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.. nr... Având în vedere prevederile Legii nr. 5..... ..... 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis.......... 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă.. după cum urmează: a) b) c) d) Art.... 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii..106 din OMAI 163/2007 . art....I.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ......I. nr. Consilier juridic. Nr..O.M......03. 786/2005 .... 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii. 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr.... Art...A..... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.... Având în vedere prevederile O. PSI 001 Ediţia……I……….2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor..... conducătorului instituţiei... Având în vedere prevederile O.. utilizatorului şi salariaţilor... 712/2005 modificat şi completat prin O.... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.

_______/din____________ APROB. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. 5.O. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. Revizia 0 Nr. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. . b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. sau cu plăci din materiale necombustibile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. Nr. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. cu tablă.

miros de ars sau degajări de fum. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. de ex. cum sunt uleiurile. Piesele. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. f) să se realizeze. verificându-se dacă starea lor este intactă. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. Revizia 0 Nr.). După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. cel puţin 5 m între ele. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. rezervoare. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. f) evacuarea carbidului din generator. Lucrările de sudare la instalaţii. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi.2 m3/h. PSI 001 Ediţia……I………. aerisirea. în aer liber. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. 5. de regulă. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. textilele etc. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. c) verificarea.O. spălarea. . c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. la anumite intervale. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru.. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. de ex. schele etc. şi luarea de măsuri în consecinţă. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. umplerea cu apă sau cu gaz inert. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. respectiv. Nr. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. etc. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură.

4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR..S. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ...O.. RESPONSABIL P... Revizia 0 Nr. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat....../.... de ex.... Intocmit...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex... ANEXA Nr.. PSI 001 Ediţia……I………..I..... 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării.... Nr......... 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr. privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei .. 5...

307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. . de ex.instructajul la recalificarea profesională.. art..... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Având în vedere prevederile O.. e) . f) .M....conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor.. precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. .I.M. Având în vedere prevederile O..M...O... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.03...A.E..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: .. de ex.I.A.. 2.. 712/2005 modificat şi completat prin O. .... . Nr. secţiunea a 6-a. -(Art..instructajul introductiv general. a ) Instructajul introductiv general 1..instructajul specific locului de muncă.. 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr.managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei. b) ... c) .. nr.. PSI 001 Ediţia……I……….. Având în vedere prevederile O..... – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) ..I.. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor...instructajul periodic. Revizia 0 Nr...modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.. Art.. 1 .....C nr. precum şi actele normative specifice profilului instituţie. . utilizatorului şi salariaţilor.. ...acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. nr.. nr.. 163 din 29. 19 – Obligaţiile administratorului...formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.. conducătorului instituţiei.mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora. 786/2005 ...M... Având în vedere prevederile Legii nr.instructajul pentru personalul din afara instituţiei..A.. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..instructajul special pentru lucrări periculoase. 1...... d) ... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.I-alin.

– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. . 4. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : .studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. cercetare. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. de ex. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. de ex. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. control tehnic. precum şi pentru analişti. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii.O. 3. riscul de incendiu şi/sau de explozie. b) Instructajul specific locului de muncă 1. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. 2.nou-angajaţii în muncă. 4. maşini. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 3. . ingineri ). – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire.subingineri.lucrătorii sezonieri.cel mult o lună ( 30 zile ). indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. . 3. transporturi. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. cu respectarea următoarelor termene: . după instructajul introductiv general.1 – 3 luni. . pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. manageri sau patroni. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.3 – 6 luni. 4. 5. . – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. Tematica orientativă este cea din OMEC nr. proiectare. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. investiţii. c) Instructajul periodic 1. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. 2. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. 1 2. de întreţinere şi reparaţii. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. maiştri.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. PSI 001 Ediţia……I………. . cercetători şi personalul din laboratoare. complexitatea procesului tehnologic.I-alin. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. – (Art. Revizia 0 Nr. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. temporari sau zilieri. aprobate de conducătorii instituţiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

. 2. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art.. conducte tehnologice sau conductoare electrice.. întreţinere şi de service. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. lucrări de tăiere sau lipire cu flacară. 5.. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje.I-alin. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională .... . în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire... pentru toate categoriile de personal..15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei..10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... lucrări de topire a bitumului sau asfaltului... – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate...12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. definit conform legislaţiei specifice.. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. lucrări care pot provoca scântei mecanice. d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.. 2...... revizii.. c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale..... Nr. arcuri electrice sau scurtcircuite.. Instructajul periodic se face de către d-l/d-na .... care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele.pentru cel din structura autorităţilor publice locale... prenumele şi semnătura persoanelor instruite. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr..I-alin. – (Art. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.. de ex.. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.I-alin. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive .. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei.1 – 6 luni. aparate... d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1. PSI 001 Ediţia……I……….. – (Art. 2. lucrări care pot provoca scântei. – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1.. 3. după caz.. .. după caz.. 1 .O.. Revizia 0 Nr. se efectuează. 5.. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop. Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1...... 3... Art. de ex. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului. după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii.

a). 5... înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. de ex. Art.. Revizia 0 Nr.(1) din Legea nr. 5. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor.. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj.481/2004.O. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art.. 4.... Organizarea activităţii de instruire 1. – După completare. ANEXĂ LA Decizia Nr.. cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/1997. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei.S. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. din . 6... Tematica şi graficele anuale de instruire: 1..I-alin. de ex.. Consilier juridic. 4. PSI 001 Ediţia……I……….. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă. 1 3. cu modificările şi completările ulterioare.I. iar persoana care a verificat instructajul confirmă.. si f) din Ordonanţa Guvernului nr.. în scris pe baza de semnatură.. 19 lit... exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. . Art. normele. – (Art.. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. Aprobat. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. pe baza examinării persoanei instruite... . Instructaj lunar. e).. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor. 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr.. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. Inspector Şcolar General.. cu modificările şi completările ulterioare. de către responsabilul P. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse..... şi ale art. 212/1997. 5 alin. Inspector Şcolar General. 5.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative...

Plan de intervenţie . PSI 001 Ediţia……I………. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii.O. 307/2006 . Pericole pentru oameni. FEBRUARIE P. . 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. 1 Bibliografie . a) Tematica generală: rolul.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .S. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P. 2.Plan de evacuare Plan de depozitare .C.M. P.O. cele cinci decizii. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr.S.S. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. Nr.C. 1. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. 163/2007 .A.).Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .I.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr.I. IANUARIE P. 3 MARTIE P. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. de ex. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. 163/2007 . alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. Norme. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. Norme. 5.Legea nr. de ex. a) Tematica generală: instiintarea. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.I.C. 307/2006 .M.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. depozite materiale. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt.I.O.A.I.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . Revizia 0 Nr.S. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.

P.M.Legea nr. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor.I.A. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.C.P 118-99 Legea n. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei.C.O. PSI 001 Ediţia……I………. protejare. radiologica. 481/2004 . 4 APRILIE P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O.I. de ex.M. 5. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ). Nr. planul de evacuare a locului de muncă. P. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O. 1 P. etc. 163/2007 Legea n. instalaţiile şi altor amenajări .I.I.A. a) Tematica generală: protectia nucleară. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc . 6 IUNIE P.instalaţii speciale. 5 MAI P.C.S.S. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila . b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania .I. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. de ex.S. 307/2006 . Revizia 0 Nr.

de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.M. Nr.C.I.Legea nr. a capului. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. de ex. nr. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.(ex.I. nr. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .S.S. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. a căilor respiratorii. mâini şi picioare). control PSI. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H. P. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. rezolvare sau sancţi-onare). măsuri după control. PSI 001 Ediţia……I……….C.G. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu.R. 5.I.I.R. 9 SEPTEMBRIE P. 718/2005 H.A. P. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. nr.S. responsa-bilităţi. Revizia 0 Nr. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.C.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 8 AUGUST P. 2288/2004 Manual protecţie civilă . 7 IULIE P. termene.G. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal.

O.S. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă.A. c) Activitate practică: enumerare. Revizia 0 Nr.C. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării.S. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului). 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor. 481/2004 protecţia civila P. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. incendiilor de I.A.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- . la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI .I.I. de ex. Nr crt. PSI 001 Ediţia……I………. 5. ziua x). 307/2006 307/2006. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. măsuri concrete la spaţiul utilizat. 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile .I.M. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. Nr.O. 2.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. P.I. asigurarea activitatii de evacuare în O.M. a) Tematica generală: Organizarea şi P. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr.A. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. modalităţi de cooperare. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. Instructajul la 3 luni (trimestrial).C.I. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie.S. .M.Legea nr. 163/2007 O. de ex. nr.

a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire.C. 307/2006 P. nr. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. de ex. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P. P. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.R. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. de ex. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.O. P. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.C.A.I.C. Nr.S. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . planul de evacuare a locului de muncă.Legea nr. protejare.).I. H.S.M. Revizia 0 Nr. 2 APRILIE .O. 5. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) .S.G. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . PSI 001 Ediţia……I………. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 3 IULIE P.I. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .

cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.S. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. 5. 307/2006 .A. Nr.S. .I.O. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.I. de ex. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.Legea nr.C.). măsuri concrete la spaţiul utilizat. 3. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP.I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.Legea nr.S. Revizia 0 Nr. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie .I. de ex. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr.I. 163/2007 . a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. 1 IANUARIE P. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii.O.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P. 307/2006. 2 IULIE P. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire.M.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . c) Activitate practică: enumerare. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.C. P. 481/2004 tecţia civilă P. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.S.Norme PSI departamentale (specifice) . PSI 001 Ediţia……I………. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.C.

Nr.. de ex. nr.. . PSI 001 Ediţia……I………..S. Revizia 0 Nr. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.G. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări... .O.. 5.... 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări... de ex. ANEXA Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR.R. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. 642/2005 vedere al protecţiei civile. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H. RESPONSABIL P. Intocmit.. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale.

In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art..2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr. anexele 12-14.A... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .A.. nr.. 5. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. Având în vedere prevederile O.. Nr.. utilizatorului şi salariaţilor.. Art... 786/2005 ..2007..03......E.O....va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor..sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.I... 786/2005..C nr.M.. se va efectua cu respectarea O..A.....M..M. Având în vedere prevederile Legii nr. Inspector Şcolar General. control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor..organizarea stingerii incendiilor.. Art...M..A. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O.... dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi....A...03.. Având în vedere prevederile O.. Având în vedere prevederile O. 712/2005 modificat şi completat prin O. 163 din 29. 163/29. de ex.I.E. .. 163 din 29. Revizia 0 Nr...03.M. .planurile de evacuare în caz de incendiu ... Art. nr... 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei . 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.M.. l: D-ul/d-na ... 712/2005 modificat şi completat prin O. 2 : Controlul respectării normelor.I.. 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr.. . cu alte sarcini de serviciu...privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor...I. ..I. nr.M.. conducătorului instituţiei..I. Art. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI . Art. Consilier juridic..A. nr.A... nr. secţiunea a 6-a... PSI 001 Ediţia……I………. de ex... art.. secţiunea a 2-a din O. nr. 4. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare..M...I.M.... nr. 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O..... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: . 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap...C nr. responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art. 19 – Obligaţiile administratorului..

-Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. a personalului instruit. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. consultaţii. de ex.Instructaj periodic.O. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. Nr. .I. -Tematică orintativă de instruire (generală. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . specifică şi periodică). . 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. exerciţii şi dezbateri. PSI 001 Ediţia……I………. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. expuneri. Atribuţiuni specifice .Instructaj intoductiv general. . -Teste de verificare.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare.S. . Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. pliante. broşuri. . 5. II.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. de ex. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. înscripţii şi indicatoare de securitate.Instructaj specific locului de muncă.

Inspector Şcolar General. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. de ex. ANEXA Nr.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate.S. .O. Nr. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.I.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. 1 . 5. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr. . Revizia 0 Nr. Inspector Şcolar General.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. . depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor .Căile de acces. stingătoare. .centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor.. asigurâdu-se buna funcţionare a: . precum şi efectuarea unor modificări la acestea. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie. . Revizia 0 Nr. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 2. .Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor.O.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. Colectarea. d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. de evacuare şi intervenţie . . în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. sunt interzise. de evacuare şi de intervenţie.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. de forţă. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. . astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. Nr. de către toate persoanele. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. ori care prezintă pericol de incendiu. 5. 3. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu. hidranţi de incendiu interiori. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. .Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. reţele de apă. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.

1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: . Nr. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea. 1 .altor mijloace de încălzire locale existente . Întocmit.O. 5. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Responsabil PSI ANEXA Nr. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. PSI 001 Ediţia……I………. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. de ex.personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora.

1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii. Nr. . zidărie. PSI 001 Ediţia……I……….(denumire pct. .O. 5. intervenţie şi evacuare. – Punct de lucru nr. de depozitare. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1. alcătuire constr.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare .. etc. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1.2.2. număr.1.1. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. de ex.1. de producţie. beton armat.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1. gabarit. lemn.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. Revizia 0 Nr.2. 1 1.(denumire pct. mixtă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . gabarit. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică.

2. PSI 001 Ediţia……I……….) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. zone protejate. sisteme de obturare. conducte etc. etc). echipament de proces. de ex. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. gabarit. instalaţie. număr capete de refulare. de ex. Nr. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. număr capete de refulare. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. gabarit. oprirea automată a sistemului de ventilare.2. clapete antifoc. 2 1. etc. – Punct de lucru nr. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. intervenţie şi evacuare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Loc de depozitare.P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr.2. sistem de compresie. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc.2.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. apă pulverizată. spumă. număr.O. etc. Revizia 0 Nr. Alte instalaţii de stingere (pulbere.2.1. zone protejate. sistem de stocare. 5. . Mod de operare 1. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.2. alcătuire constr. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc.L. etc.

Mod de operare 2. 5. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. echipament de proces. Loc de depozitare. etc. sistem de compresie. număr capete de refulare. PSI 001 Ediţia……I………. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. sisteme de obturare. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. etc. etc). spumă. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. Revizia 0 Nr.O.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. de către cine. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .L. de ex. de ex. sistem de stocare.P.2.2. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.2. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. oprirea automată a sistemului de ventilare. zone protejate. etc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. zone protejate. număr capete de refulare. conducte etc. instalaţie. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. apă pulverizată. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. Nr. clapete antifoc. Alte instalaţii de stingere (pulbere.

Nr. Date de identificare: . . fax. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE . perioadelor caniculare şi secetoase. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. PSI 001 Ediţia……I………. RESPONSABIL P.rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. 5.Structura-cadru 1. pe care se marchează: .denumirea agentului economic sau a instituţiei. de ex. de ex. Planul general al unităţii (la scară). număr de telefon. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. . . . de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. sunt asigurate căi de acces.I.sediul. verificare. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară. 2.căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă. ANEXA NR. .S.reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută.O. .amplasarea clădirilor. reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit.profilul de activitate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

reţele de alimentare cu apă: .presiuni. 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). asigurate. . de ex. de ex. . instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). . 5. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. . 4. .căile interioare de acces. exterioare unităţii: a . pe niveluri şi pe total. .regimul de înălţime (numărul de niveluri).instalaţiile.alte surse artificiale sau naturale de apă: . . după caz.particularităţi tactice de intervenţie pentru: . dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată. itinerarul de deplasare.vecinătăţile. .numărul de persoane care utilizează construcţia.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.debite. . . . .subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii.felul şi capacitatea acestora. b . 6. PSI 001 Ediţia……I………. . localitatea. .platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). .suprafaţa construită şi aria desfăşurată.) 5. distanţa. . .servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .instalaţiile utilitare aferente. agent termic. sistemele. 1 . Nr. pe care se marchează ori se înscriu date privind: .concluzii privind intervenţia.localizarea şi lichidarea incendiilor. protecţia civilă etc. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. evacuare şi de intervenţie.destinaţia spaţiilor (încăperilor). .alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa. gaze şi alte fluide combustibile. încadrare).evacuarea utilizatorilor (persoane şi. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor.protecţia vecinătăţilor.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. 3.serviciul propriu de pompieri civili (dotare. Forţe de intervenţie în caz de incendiu: .dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu . distanţa. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: . .O. itinerarul de deplasare. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. . Planul fiecărei construcţii. animale sau bunuri). .protecţia personalului de intervenţie.reţelele de canalizare. Revizia 0 Nr.nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc.

3 8.2.1 5.2 8. după caz.3 8. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. de ex.1 8. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 . Nr. 3.4 7.2 5. de ex.3 6.2.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 1 11.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică. după caz. 4. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1.3. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente. Revizia 0 Nr. 2.O.3 8.1 8. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.3. PSI 001 Ediţia……I……….2 6.2 8. 8.3 5. 5.4 6.1 8. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.1 7. verificare şi aprobarea ediţiei sau. 7.2 8.1 6. 5.2 8. 6.2.3.

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. de ex. 2.4.3 9. 1. 10.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice 8. 3 . 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11.2 8. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr.4. cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr. . 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. Nr. 5. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe. de ex.4.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . înregistrări. Revizia 0 Nr. arhivări Anexa nr. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve.1 8.