P. 1
Procedura operationala pentru activitatea PSI

Procedura operationala pentru activitatea PSI

|Views: 12,963|Likes:

More info:

Published by: Cosma Cristian-marius on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Fişele de instruire. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. pentru diferite categorii de aparate. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. verificare şi reparaţii. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. 16.) • Elemente care determină riscul de incendiu. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. 15. In anexa nr. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. 8. In anexa nr. etc. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Scenariul de siguranţă la foc. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. până la sosirea pompierilor profesionişti. 5. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. alin. Graficele de întreţinere. 13. 12. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. 3. 14. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. Revizia 0 Nr. Nr.2. 18. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. cu modificările şi completările ulterioare.1 din Legea nr. 349/2002. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. de ex.O. utilaje. 3. clasificate conform legii. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. conform reglementărilor specifice. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 2. . sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Planul de intervenţie. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. PSI 001 Ediţia……I………. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. de ex. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. cu excepţia locurilor special amenajate. • Interzicerea fumatului în unitate. 17.

precum şi atribuţiile acestuia. 6. de ex. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. 4. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. In anexa nr. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. 712/2005. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. Revizia 0 Nr. PSI 001 Ediţia……I………. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. • Categoriile de instruire ce se aplică. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. de ex. prin cumul de sarcini. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Nr. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. In anexa nr. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. 786/2005. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. 5. In anexa nr. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie.O. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase.

Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă.O.numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat..echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. . . Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. Certificate EC. dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr. este un document cumulativ. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. Nr. 9. format hârtie A2 594x420 mm. 1474/2006. organizare. . 8. . 5. PSI 001 Ediţia……I………. din Regulamentul de planificare.locul unde se lucrează. cu toate locaţiile sale. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. 7. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Revizia 0 Nr. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. de exemplu IASISTING Iaşi.adresa instituţiei.denumirea instituţiei. . .nr. . Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . 6. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: . crt. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. de ex. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. . Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr.lucrările executate. care se afişează în locuri vizibile. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. este prezentat în anexa nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . pentru fiecare nivel al unităţii. 7. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă. . conform modelului prevăzut în anexa nr.telefon/fax. certificate de conformitate. . Fişa obiectivului. Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. 10. 5. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat.

verificare şi reparaţii. .numărul maxim de persoane din clădire.măsuri de siguranţă speciale. clasificate conform legii. . 1 obiectul de activitate. 12. Graficele de întreţinere. telefoane. . potrivit legii. . 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr. Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. Revizia 0 Nr. cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei.ordinea de evacuare. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele.materialele necesare evacuării. semnătura. crt. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. dispozitive acustice. butoane de alarmare. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate. . etc. 15..numărul de nivele al clădirii. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. conform instrucţiunilor . 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi. . . • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. . 14. PSI 001 Ediţia……I………. . Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr. 13.O. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. .data şi ora executării aplicaţiei/locul.substanţele periculoase existente în clădire. . • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu.prezenţa la locul de adunare. în planurile de evacuare a persoanelor. 5. cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . Fişele de instruire. sisteme de alarmare proprii(detectoare. 8.observaţii.).numele persoanei responsabil PSI.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. interfoane. de ex. Nr. este un document sub forma unui tabel.nr. . . de ex.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. .tipuri de bunuri existente în clădire.sectorul de activitate.felul aplicaţiei. . . conform reglementărilor specifice.

3 Circuitul documentelor – Nr. pentru diferite categorii de aparate. utilaje.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. 5. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. 18. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. 1 producătorului/furnizorului. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.2. arhitecţi. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. doc.O. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . Nr. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 17. 8. de exempl. de ex. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I………. 16. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor.

Certificate EC. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 5. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. Nr. Revizia 0 Nr. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. de ex. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. certificate de conformitate. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI .O. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I………. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase.

Planul de intervenţie.3 Resurse necesare 8. clasificate conform legii. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. PSI 001 Ediţia……I……….3. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. de ex. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. arhitecţi. de ex. proiectanţi.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate. . Revizia 0 Nr. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Nr. 5. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. Scenariul de siguranţă la foc. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.O. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti. Graficele de întreţinere. utilaje.

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice. PSI 001 Ediţia……I……….1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. şi a tabelului din capitolul 9. .4 Modul de lucru 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .4. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. de ex.3.3.O. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. 8. Revizia 0 Nr. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. 5. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. Nr. de ex. absolut necesare.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. 8. 8.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii.

2 3 . Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 8. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte.4. Nr. Revizia 0 Nr. 5. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1.O. conform programării acestora. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor. de ex. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor.

O. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. PSI 001 Ediţia……I………. 4. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 3. Nr. 5. Revizia 0 Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 5. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Reglementări şi instrucţiunilor 3. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 2. de ex. de ex. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. 4. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. 1 4 5 6 2. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei .

. Revizia 0 Nr. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. Nr.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. PSI 001 Ediţia……I………. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. de ex. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare. 5.4. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. a planurilor de evacuare 8.2. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. altele decât cele prezentate în acest tabel.3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. de ex.

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Ap.. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr.. .. Revizia 0 Nr....O. Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap.... PSI 001 Ediţia……I………. Ap..... privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi . Nr. crt. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. ARHIVĂRI ANEXA Nr.. ÎNREGISTRĂRI......../.. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr... 1 DECIZIA NR..... de ex.. 1 9.. de ex.. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10.. ANEXE.

.. 712/2005 modificat şi completat prin O... de ex.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor...A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..M...C nr.. 5. Revizia 0 Nr.I.. 786/2005 ... art..1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei.. PSI 001 Ediţia……I……….M. 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs..... evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor.. 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr.. nr.. 1 ......... echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor..M.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. nr...... se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari..... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Nr. crt.A. desfăşurând următoarele activităţii: Nr.M. 163 din 29. Având învedere prevederile Legii nr...O.....03. după cum sunt nominalizaţi mai jos... nr.I. Având învedere prevederile O... conducătorului instituţiei.. Având învedere prevederile O.. pe baza actelor normative menţionate.. 4 6 . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. secţiunea a 6-a. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie... Având învedere prevederile O.... utilizatorului şi salariaţilor.A.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă...I..E. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art. 19 – Obligaţiile administratorului...2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. Art.

... persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare... . Nr.anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii.. Consilier juridic... . Revizia 0 Nr. până la sosirea echipelor de intervenţie... b)...existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie.... de ex.. . ANEXA Nr.. personalul de pază va asigura alarmarea...... 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat... la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : ... 4 In schimbul de noapte. 1 Art. . .3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l ..acordarea de ajutor .. de ex.. anunţare şi stingere a incendiilor.. .6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite.. Inspector Şcolar General. .întreruperea alimentării cu energie electrică... Art.verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)...asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente. avertizare şi orientare.... în limita posibilităţilor raţionale .. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ....O.7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate....respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor.......verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor.. Art..... Art. Inspector Şcolar General...executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu.. ... la producerea unui incendiu : . 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr. ... Art.alarmarea personalului propriu. PSI 001 Ediţia……I………......

respectându-se următoarele reguli: . în caz de incendiu. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. etc. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. amplasarea uşilor false. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. . Nr. de ex. . fără pericol de incendiu. După terminarea operaţiei de ardere. de ex. lac.se interzice fumatul. ceară de lustruit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . fără pericol de incendiu.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. . maşini şi aparate de gătit.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. a lămpilor şi felinarelor. PSI 001 Ediţia……I………. chibrituri. prin deschiderea ferestrelor. Materialele textile folosite la curăţenie. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. neofalină etc. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. ci cu parchetin. numai la lumina zilei. . în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. Revizia 0 Nr. 5. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative. .este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. pe timp fără vânt. birouri Se interzice. precum şi a focului din sobe. numai sub supraveghere. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. . precum şi a obiectelor de orice natură.O.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. a draperiilor sau a oglinzilor.

iar cele ce pot fi lovite. . maşinile. utilajele. fum sau umezeală. . de ex. aparatura şi echipamentele de lucru. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .să acorde ajutor. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. sensibilitate la căldură.să comunice imediat conducerii instituţiei. Revizia 0 Nr. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. pe o rază de minimum l m.) .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor.curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. Nr. . PSI 001 Ediţia……I………. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. . reacţia faţă de alte materiale. potrivit instrucţiunilor date. .să utilizeze. cu apărători (grătare). care ar putea să producă incendii. orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. 5. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. de ex. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. etc. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi. instalaţiile. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă. condiţii în care se pot aprinde. grad de periculozitate.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. . în apropierea surselor de căldură. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. substanţele periculoase. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. . ori persoanelor împuternicite de acesta.O. atât cât este raţional posibil. De asemenea.

scoaterea intoxicatului la aer curat. . dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . Nr. improvizate sau nesupravegheate.surse de aprindere de natură termică.O.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. . .alte împrejurări. 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor.surse de aprindere de natură electrică.scoaterea victimei de sub tensiune. Revizia 0 Nr. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . . jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. .intoxicarea cu monoxid de carbon: . de ex. PSI 001 Ediţia……I………. . cu prelate rezistente la flacără.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare.arsuri: se va evita. . de ex. .umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura. în prealabil. 5. . .instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. din imediata vecinătate. . > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea.în caz de electrocutare: .receptori electrici lăsaţi sub tensiune.surse de aprindere naturale.trăsnet şi alte fenomene naturale. 1 .EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: .transportarea intoxicatului la spital. .contactul materialelor combustibile cu cenuşa. pe o rază de 2 m de la locul sudurii. nesupravegheaţi.acoperirea materiarelor combustibile. .filmatul în locuri cu pericol de incendiu. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi. .intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO).electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. . Măsuri minimale de prim ajutor: . cât şi în apropiere. 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr.acţiune intenţionată ("arson"). . .surse de aprindere indirecte.lucrări cu foc deschis. . la întreruperea curentului electric. . . .se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.sisteme şi mijloace de încălzire defecte.surse de aprindere cu flacără. pe timpul intervenţiilor.

de ex..O.. 1 .în caz de stop cardio-respirator ... privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei .se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital. Nr. / din.. se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice. Revizia 0 Nr.arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă.. .. PSI 001 Ediţia……I………...în caz de arsuri: .I..S.. ..arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem.. .transportarea victimei la spital. flictene (băşici). RESPONSABIL P. .. ANEXA Nr. 5.. Întocmit..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară.....arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii.. . dar nu se efectuează pansament.asigurarea încălzirii accidentatului.. de ex... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr... .. flictene (băşici)... se va aplica un pansament steril. se va aplica asupra rănii un pansament steril. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.transportarea victimei la spital..

.. Inspector Şcolar General.. de ex.I....A..... dacă este cazul. Art. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. nr. Revizia 0 Nr... 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii..... Art........... Art. PSI 001 Ediţia……I………........M. utilizatorului şi salariaţilor.A... art....... care vor fi amenajate conform art.. de ex. Consilier juridic. Art...03............. acestea se vor executa... Nr.. numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită.... 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă.. 712/2005 modificat şi completat prin O.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. Având în vedere prevederile O......I......INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .M. nr. responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl..... Având în vedere prevederile O..... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... ... 1 . 5.... 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis.M.... Având în vedere prevederile Legii nr.... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. Art.. 786/2005 . 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor.C nr...106 din OMAI 163/2007 ..A.....M..... 19 – Obligaţiile administratorului.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie....... 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii....... conducătorului instituţiei... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.. .... Având în vedere prevederile O... 163 din 29. 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul..E.. 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat.. Art. nr..I....O.. secţiunea a 6-a. după cum urmează: a) b) c) d) Art. 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul .

PSI 001 Ediţia……I………. Nr. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. particule incandescente etc. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. sau cu plăci din materiale necombustibile. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. _______/din____________ APROB. . cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. 5. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. de ex. Revizia 0 Nr. cu tablă.

în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute.). d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. PSI 001 Ediţia……I………. umplerea cu apă sau cu gaz inert. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. textilele etc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . rezervoare. Revizia 0 Nr. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. verificându-se dacă starea lor este intactă. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. miros de ars sau degajări de fum.. Piesele. cel puţin 5 m între ele. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare.O. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. schele etc. aerisirea. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. spălarea. Lucrările de sudare la instalaţii. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. la anumite intervale. de ex. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. etc. . c) verificarea. f) să se realizeze. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. respectiv. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. cum sunt uleiurile. şi luarea de măsuri în consecinţă. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. în aer liber. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. Nr. de ex. de regulă. f) evacuarea carbidului din generator. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere.2 m3/h. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare.

Nr..S. 5... ANEXA Nr. 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr.O..... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P...... de ex....... PSI 001 Ediţia……I………. .... Revizia 0 Nr. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei .. Intocmit.........../.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării.I...... RESPONSABIL P. 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR. de ex....

managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei. Nr. . c) .... utilizatorului şi salariaţilor. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) . 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor... 786/2005 . precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă..3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: . ... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi..instructajul periodic. 1 .formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. 2.instructajul specific locului de muncă.... precum şi actele normative specifice profilului instituţie..... . b) .. Având în vedere prevederile O. secţiunea a 6-a....conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor.O.instructajul pentru personalul din afara instituţiei. e) ..instructajul special pentru lucrări periculoase.....instructajul la recalificarea profesională. conducătorului instituţiei. f) . ... Art..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art...privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.I-alin. nr.. -(Art.I. Având în vedere prevederile Legii nr. a ) Instructajul introductiv general 1..E.. d) ... Având în vedere prevederile O. .. nr.. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.. 19 – Obligaţiile administratorului...M. 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr.modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.. 712/2005 modificat şi completat prin O. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.M........ PSI 001 Ediţia……I………..... 5..instructajul introductiv general.I. nr.M.A.A... art.A.I. Revizia 0 Nr.M..03. 163 din 29.mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora..C nr... de ex.. 1.. . Având în vedere prevederile O......

nou-angajaţii în muncă. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. cercetători şi personalul din laboratoare. maşini. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. . de ex. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire. 5.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 3. c) Instructajul periodic 1.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. 1 2. Revizia 0 Nr.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. temporari sau zilieri. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. 3. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. ingineri ). control tehnic. cu respectarea următoarelor termene: . transporturi.3 – 6 luni. . instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. 2. . . investiţii. de întreţinere şi reparaţii. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. b) Instructajul specific locului de muncă 1. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. aprobate de conducătorii instituţiilor.lucrătorii sezonieri. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. . 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. proiectare. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. manageri sau patroni. PSI 001 Ediţia……I………. 4.O. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. după instructajul introductiv general.I-alin. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. de ex. maiştri. Nr.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. riscul de incendiu şi/sau de explozie. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. 3. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. cercetare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 4. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. – (Art.cel mult o lună ( 30 zile ). 4. 2.subingineri. precum şi pentru analişti. . complexitatea procesului tehnologic.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Tematica orientativă este cea din OMEC nr. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea.1 – 3 luni.

. prenumele şi semnătura persoanelor instruite.. definit conform legislaţiei specifice.I-alin. Art.. . arcuri electrice sau scurtcircuite. Instructajul periodic se face de către d-l/d-na . de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj.. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele... – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate. PSI 001 Ediţia……I………... întreţinere şi de service... 3.. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei.. 1 .. după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii..... d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale. 2. – (Art. . Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1.. conducte tehnologice sau conductoare electrice.. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională . cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive . în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire... c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase... 2... – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare . de ex.. f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1..I-alin.. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1.I-alin... lucrări de tăiere sau lipire cu flacară. aparate.... 5..12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei.. se efectuează.... 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr.. pentru toate categoriile de personal..O. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. lucrări care pot provoca scântei mecanice... – (Art. 3.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop. de ex.. revizii. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. Nr... după caz. Revizia 0 Nr. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art.pentru cel din structura autorităţilor publice locale...... a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.. 5.1 – 6 luni.. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje.... e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane. 2. după caz.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.. lucrări care pot provoca scântei.

cu modificările şi completările ulterioare.. e)....S... . Aprobat.. ANEXĂ LA Decizia Nr. Inspector Şcolar General. 5...16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. cu modificările şi completările ulterioare. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor... – După completare. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art.. de către responsabilul P. Art.(1) din Legea nr. Nr.. înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.. Consilier juridic. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. 1 3. de ex. Instructaj lunar. – (Art.. 212/1997. 5. 5 alin. Inspector Şcolar General..481/2004.. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. normele. Art. iar persoana care a verificat instructajul confirmă... care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă... 60/1997. 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. 5...a). si f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19 lit. Organizarea activităţii de instruire 1... 6.. 4. . 4. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei.I-alin. din .. cu modificări şi completări prin Legea nr.. PSI 001 Ediţia……I……….O. în scris pe baza de semnatură. şi ale art. pe baza examinării persoanei instruite. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. de ex.I. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. Revizia 0 Nr..

Norme.I. PSI 001 Ediţia……I………. 3 MARTIE P.O. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii. a) Tematica generală: instiintarea.M. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt. Norme.C. Revizia 0 Nr.I. . 163/2007 .Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. .S.O. depozite materiale. 163/2007 .A. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.C.Plan de evacuare Plan de depozitare . 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. P. IANUARIE P.M. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S.).I. alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.I. de ex. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Pericole pentru oameni.Legea nr.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .O. 307/2006 . reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. 2.C.S. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.A. Nr. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. cele cinci decizii. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. 5.I. de ex. a) Tematica generală: rolul. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane.Plan de intervenţie . locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P.I. 1 Bibliografie .S. FEBRUARIE P. 307/2006 .

O.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ).C. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila .C. de ex. 5 MAI P.I. protejare.S.I. Revizia 0 Nr. 1 P. 307/2006 .I. 481/2004 .M. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .C.S. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei. etc.I. P.instalaţii speciale.S. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor. instalaţiile şi altor amenajări . radiologica.M. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania .A. 5.P 118-99 Legea n.A. Nr. de ex. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O.O.I. 163/2007 Legea n. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. PSI 001 Ediţia……I………. 4 APRILIE P.Legea nr. a) Tematica generală: protectia nucleară. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr. planul de evacuare a locului de muncă. P. 6 IUNIE P.

R.S.G. Nr. P.C.A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P.I. 8 AUGUST P.I. 718/2005 H.I. 2288/2004 Manual protecţie civilă . 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . Revizia 0 Nr. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.S.R. de ex. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.M.I. nr. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H. de ex.Legea nr. P. responsa-bilităţi.G. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu.C.O. nr. a căilor respiratorii. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. 7 IULIE P.S. rezolvare sau sancţi-onare). 9 SEPTEMBRIE P. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. PSI 001 Ediţia……I………. mâini şi picioare). b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. nr.(ex. control PSI.C. termene. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. a capului. măsuri după control.

Instructajul la 3 luni (trimestrial).M. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.I.I. de ex.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. Nr. modalităţi de cooperare. Revizia 0 Nr. ziua x).S.A. 5. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile .A.O.M. la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor.S.I.Legea nr. 2. 163/2007 O. 307/2006 307/2006. 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a) Tematica generală: Organizarea şi P.C.O. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. de ex. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor.S. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P.I. PSI 001 Ediţia……I……….Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- . b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării. . Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie.I. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI . c) Activitate practică: enumerare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P. Nr crt. P. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . incendiilor de I. nr. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit.A. măsuri concrete la spaţiul utilizat.C. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr. asigurarea activitatii de evacuare în O.M.I. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului). 481/2004 protecţia civila P. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr.

C. Revizia 0 Nr. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. de ex. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) .S. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.).C.R. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 307/2006 P.C. H. P.O.O.I.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. 2 APRILIE . planul de evacuare a locului de muncă. 5. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.I. Nr. de ex.G. protejare. nr.Legea nr. P.M. 3 IULIE P.S. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P.I. PSI 001 Ediţia……I……….I. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.S.A.

O. 307/2006. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.A.I. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.I.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP. . La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. de ex. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. Nr. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 2 IULIE P. c) Activitate practică: enumerare.S.I. 3.C. P. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. 5.S.I. Revizia 0 Nr.Legea nr.C. de ex.M. 481/2004 tecţia civilă P.Norme PSI departamentale (specifice) . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.Legea nr. 163/2007 . 1 IANUARIE P.C. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie . 307/2006 . PSI 001 Ediţia……I………. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt.I.S.). măsuri concrete la spaţiul utilizat. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.S. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire.

instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. ....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Intocmit. 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. ANEXA Nr.. RESPONSABIL P. de ex. nr.O... 5. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale. 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR.S. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări.G. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 642/2005 vedere al protecţiei civile. Revizia 0 Nr.I... Nr.R. de ex.... . obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări..

163/29.. Art. secţiunea a 6-a. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O.. conducătorului instituţiei. Având în vedere prevederile O.... 19 – Obligaţiile administratorului.... 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O.A... Nr... Revizia 0 Nr. Art. 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap.03. ..M.M.M. secţiunea a 2-a din O.... responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art.I.. ... de ex...organizarea stingerii incendiilor... 5. nr. cu alte sarcini de serviciu. 163 din 29..A..C nr. Art. se va efectua cu respectarea O...A..... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art..I. Consilier juridic. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.M.A.. Având în vedere prevederile O.I.2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr... Având în vedere prevederile Legii nr... control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 786/2005. art....planurile de evacuare în caz de incendiu ... nr... Inspector Şcolar General. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.... 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: .. de ex. .. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun..M.. nr... Art.M...instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor... nr. 163 din 29... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..E. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. .... 4...03.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.2007.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... 786/2005 ...I.03. 712/2005 modificat şi completat prin O. anexele 12-14.C nr.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor.. 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr.. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI . Având în vedere prevederile O. nr..I.I. 712/2005 modificat şi completat prin O..A....M.I..M... 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei .A.M. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... utilizatorului şi salariaţilor.. l: D-ul/d-na . Art. 2 : Controlul respectării normelor.A.O. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare. PSI 001 Ediţia……I………...va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor......E.. nr.

Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă. expuneri. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. -Teste de verificare. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe. consultaţii. PSI 001 Ediţia……I………. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. specifică şi periodică). exerciţii şi dezbateri.Instructaj intoductiv general. -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. . . Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. Nr. Atribuţiuni specifice . 1 ANEXA LA DECIZIA NR. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. pliante. Revizia 0 Nr. 5.I. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr.O. .Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare.Instructaj specific locului de muncă. .Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. înscripţii şi indicatoare de securitate. broşuri. . a personalului instruit. .S. de ex. Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . -Tematică orintativă de instruire (generală. II.Instructaj periodic.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Inspector Şcolar General. . 5. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. Inspector Şcolar General. de ex.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. Nr. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr. ANEXA Nr.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 .I.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. Revizia 0 Nr.S.

.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. de ex. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. .Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. . .. Nr. sunt interzise. de către toate persoanele. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor. .Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. 5. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. reţele de apă. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. de forţă. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. 3. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . Colectarea. ori care prezintă pericol de incendiu. asigurâdu-se buna funcţionare a: . 2. hidranţi de incendiu interiori.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. de evacuare şi intervenţie . d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. stingătoare. de ex. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. precum şi efectuarea unor modificări la acestea.O.Căile de acces. . stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . PSI 001 Ediţia……I………. de evacuare şi de intervenţie.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie.

Responsabil PSI ANEXA Nr. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr.O. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1 . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: .altor mijloace de încălzire locale existente . de ex. Revizia 0 Nr. Întocmit. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea. PSI 001 Ediţia……I……….

de ex. – Punct de lucru nr.. alcătuire constr. lemn. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. intervenţie şi evacuare.1. 1 1.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1.2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . gabarit.(denumire pct. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr.2. etc.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1. Nr. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1. zidărie.O. beton armat.1. 5. mixtă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de depozitare. de producţie. .Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. . Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare . gabarit.1. de ex. număr.2. PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii.(denumire pct.

Nr. clapete antifoc. număr capete de refulare. de ex. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. sistem de stocare.2. apă pulverizată. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase.O. – Punct de lucru nr. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc. alcătuire constr. echipament de proces. conducte etc.P.2. 2 1. instalaţie. gabarit. sistem de compresie. de ex. gabarit. zone protejate. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. etc. sisteme de obturare. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. 5.L. PSI 001 Ediţia……I………. intervenţie şi evacuare. număr. oprirea automată a sistemului de ventilare. . spumă. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. Alte instalaţii de stingere (pulbere.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .2. etc. etc. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. număr capete de refulare. Mod de operare 1.2.2.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr. etc).1. Revizia 0 Nr.2. Loc de depozitare. zone protejate.

etc. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.O. oprirea automată a sistemului de ventilare. clapete antifoc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . spumă. sistem de stocare. 5. de către cine. PSI 001 Ediţia……I………. . echipament de proces. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. etc. Mod de operare 2. apă pulverizată.2. etc).) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere.2. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte.L. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. instalaţie. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. sistem de compresie. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. număr capete de refulare. de ex.P. Alte instalaţii de stingere (pulbere.2. zone protejate. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. etc. zone protejate. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. Loc de depozitare.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. sisteme de obturare. număr capete de refulare. de ex. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. conducte etc.

fax. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. Revizia 0 Nr.S.căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. 2. Planul general al unităţii (la scară).denumirea agentului economic sau a instituţiei. PSI 001 Ediţia……I………. 5. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor. . Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile. număr de telefon. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară.sediul. verificare. reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. pe care se marchează: . .amplasarea clădirilor. RESPONSABIL P. Nr.O. ANEXA NR. de ex. structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. .reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. de ex. . Date de identificare: . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE .profilul de activitate. sunt asigurate căi de acces. .Structura-cadru 1. . lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. perioadelor caniculare şi secetoase.I.

reţelele de canalizare. . după caz. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. încadrare).căile interioare de acces. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). 1 .reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică.reţele de alimentare cu apă: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 3. .subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. .dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu . . exterioare unităţii: a . .platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. evacuare şi de intervenţie.numărul de persoane care utilizează construcţia.particularităţi tactice de intervenţie pentru: . .evacuarea utilizatorilor (persoane şi. . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. 4. . de ex. .) 5.alte surse artificiale sau naturale de apă: .suprafaţa construită şi aria desfăşurată. gaze şi alte fluide combustibile.concluzii privind intervenţia. .destinaţia spaţiilor (încăperilor). telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: .protecţia personalului de intervenţie.alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa. distanţa. animale sau bunuri).vecinătăţile.nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc.serviciul propriu de pompieri civili (dotare. itinerarul de deplasare.regimul de înălţime (numărul de niveluri). . pe niveluri şi pe total. Revizia 0 Nr. . Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr. .protecţia vecinătăţilor. .O. de ex. Planul fiecărei construcţii. . Nr.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. itinerarul de deplasare. agent termic.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. localitatea.debite.presiuni. PSI 001 Ediţia……I………. . b .instalaţiile. protecţia civilă etc.servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria. 6. . . pe care se marchează ori se înscriu date privind: . distanţa. .felul şi capacitatea acestora. . sistemele. asigurate. Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată. .instalaţiile utilitare aferente. 5.localizarea şi lichidarea incendiilor.

5. 5.3 8. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.1 5. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică. PSI 001 Ediţia……I………. 2.1 8.2.2.3.2 6.4 7. de ex. 6. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.1 8.1 7.3 6.3 8.3. după caz.4 6. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 . de ex. 3.2. după caz.O. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. 1 11.3 8.2 8. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.1 6. 5. verificare şi aprobarea ediţiei sau.1 8.2 5. 7.3 5.2 8. Revizia 0 Nr.2 8. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente. 4.3.2 8.

de ex. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.4. arhivări Anexa nr.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr.1 8. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr.4. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. 10. Revizia 0 Nr. de ex. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr.3 9. cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr. Nr.O.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr. înregistrări. 3 . Compartimentul Achiziţii publice 8. 1. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. PSI 001 Ediţia……I……….4.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . 2.2 8. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->