INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

. 14. 8. pentru diferite categorii de aparate. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. cu excepţia locurilor special amenajate. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. Fişele de instruire. 12. Planul de intervenţie. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. • Interzicerea fumatului în unitate. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu.) • Elemente care determină riscul de incendiu. 349/2002. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. 16. 3. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. cu modificările şi completările ulterioare. etc. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. clasificate conform legii. Scenariul de siguranţă la foc. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. verificare şi reparaţii.1 din Legea nr. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. conform reglementărilor specifice. 5.2. 17. PSI 001 Ediţia……I………. 3. Revizia 0 Nr. Nr. 15. până la sosirea pompierilor profesionişti. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.O.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 18. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. In anexa nr. utilaje. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. de ex. alin. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 13. Graficele de întreţinere. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. 2. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. In anexa nr.

va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. 6. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. In anexa nr. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului.O. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. 712/2005. de ex. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 4. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora. precum şi atribuţiile acestuia. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. PSI 001 Ediţia……I………. • Categoriile de instruire ce se aplică. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. In anexa nr. 5. de ex. 786/2005. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . In anexa nr. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. prin cumul de sarcini. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. Nr. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. . organizare. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. 1474/2006. Fişa obiectivului. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului.O. Certificate EC. Nr.telefon/fax. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. este un document cumulativ. . 10. . PSI 001 Ediţia……I………. 5. . Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. certificate de conformitate. Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. este prezentat în anexa nr. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. 5.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. cu toate locaţiile sale. de ex.numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat. . Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. pentru fiecare nivel al unităţii. conform modelului prevăzut în anexa nr.adresa instituţiei. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat. 8.. 9. 11. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . din Regulamentul de planificare.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: .nr. de exemplu IASISTING Iaşi. . care se afişează în locuri vizibile. format hârtie A2 594x420 mm. Revizia 0 Nr. dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr. 7. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie.locul unde se lucrează. de ex. . 7.lucrările executate. 6.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. crt. .denumirea instituţiei.

Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă.prezenţa la locul de adunare.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi.tipuri de bunuri existente în clădire. . Fişele de instruire.felul aplicaţiei. dispozitive acustice. 8. clasificate conform legii. de ex. Nr. telefoane. . . Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. de ex. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. 14.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. este un document sub forma unui tabel.ordinea de evacuare. Graficele de întreţinere. .substanţele periculoase existente în clădire. • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. conform reglementărilor specifice. Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr.numele persoanei responsabil PSI. . Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. crt. 13. în planurile de evacuare a persoanelor. PSI 001 Ediţia……I………. .nr. 15.măsuri de siguranţă speciale.sectorul de activitate. . potrivit legii. interfoane. . .. . cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.numărul de nivele al clădirii. tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr. . • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo.numărul maxim de persoane din clădire. 1 obiectul de activitate. butoane de alarmare.observaţii.materialele necesare evacuării. verificare şi reparaţii. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi. . Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse. conform instrucţiunilor . semnătura. Revizia 0 Nr. .data şi ora executării aplicaţiei/locul. sisteme de alarmare proprii(detectoare. . 12.O. 5.). cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . etc.

5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 18. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. de ex. 17. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. 16. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. 1 producătorului/furnizorului. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. 8. doc. arhitecţi. PSI 001 Ediţia……I………. de ex.3 Circuitul documentelor – Nr. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . Nr.2. 5.O. de exempl. utilaje. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. pentru diferite categorii de aparate. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. Revizia 0 Nr.

de ex. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu.O. Certificate EC. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Nr. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 5. certificate de conformitate. PSI 001 Ediţia……I………. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

5. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti. arhitecţi.O. Graficele de întreţinere. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. proiectanţi. conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. clasificate conform legii. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. PSI 001 Ediţia……I……….3. de ex. Nr. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate.3 Resurse necesare 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Scenariul de siguranţă la foc. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Revizia 0 Nr. Planul de intervenţie. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. utilaje. de ex. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu.

Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. de ex. Nr. Revizia 0 Nr.4 Modul de lucru 8.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. absolut necesare. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. 8. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr.3.4.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . şi a tabelului din capitolul 9. pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice. 8.3.O. . Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre.

crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. Nr. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1.4. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I………. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. 5. Revizia 0 Nr. Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 8. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. de ex. conform programării acestora. 2 3 . Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. de ex.O.

2. 1 4 5 6 2. Revizia 0 Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor.O. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. PSI 001 Ediţia……I………. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 5. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. de ex. de ex. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Nr. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. 5. 3. 4. Reglementări şi instrucţiunilor 3. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. 4.

de ex. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8.2. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. PSI 001 Ediţia……I……….. altele decât cele prezentate în acest tabel. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor.3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. Nr. de ex. a planurilor de evacuare 8. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. 5. Revizia 0 Nr.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.4. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare.

. 1 9./. Revizia 0 Nr.. 1 DECIZIA NR...O.............. Nr. ÎNREGISTRĂRI. Ap.. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10.. PSI 001 Ediţia……I……….. de ex. de ex.... RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr. Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap. . ARHIVĂRI ANEXA Nr... 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. 5.... ANEXE.. privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi .. Ap. crt..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

.... pe baza actelor normative menţionate.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art. Nr. nr... secţiunea a 6-a.. de ex. nr.I. nr... Având învedere prevederile O. evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor. conducătorului instituţiei. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor......I.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor..... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. 1 .A.. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor..03.. 786/2005 ..O. după cum sunt nominalizaţi mai jos. Art. 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr. 712/2005 modificat şi completat prin O. 4 6 .A...privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.. utilizatorului şi salariaţilor.. Având învedere prevederile O...... 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.... 163 din 29. Având învedere prevederile Legii nr. 5. de ex. Revizia 0 Nr..1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei.2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. art..M..... desfăşurând următoarele activităţii: Nr.I. 19 – Obligaţiile administratorului.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.M... crt. PSI 001 Ediţia……I………. Având învedere prevederile O... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.M....E........C nr......A...M.

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.. Inspector Şcolar General. b).... 5.. de ex. ...... Revizia 0 Nr. Nr...executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu.verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .....6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite. persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol.5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)... avertizare şi orientare. Consilier juridic.. . Art. până la sosirea echipelor de intervenţie. 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat.. 4 In schimbul de noapte. 1 Art.... ANEXA Nr.... ....3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l ... ..alarmarea personalului propriu. .anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii. Art. în limita posibilităţilor raţionale ....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. .. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare.. .întreruperea alimentării cu energie electrică.asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente.... PSI 001 Ediţia……I………..acordarea de ajutor ..7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate.... Art. Art..... Inspector Şcolar General..respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor....... la producerea unui incendiu : .. la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : .existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie. .verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor....... personalul de pază va asigura alarmarea..O... anunţare şi stingere a incendiilor. ....

5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. precum şi a obiectelor de orice natură. neofalină etc. . ci cu parchetin. Nr.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. ceară de lustruit. maşini şi aparate de gătit. 5. a draperiilor sau a oglinzilor. a lămpilor şi felinarelor. fără pericol de incendiu. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. precum şi a focului din sobe. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. . PSI 001 Ediţia……I………. amplasarea uşilor false. Materialele textile folosite la curăţenie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare.O. de ex. . respectându-se următoarele reguli: . numai la lumina zilei. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. etc. prin deschiderea ferestrelor. . de ex. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. După terminarea operaţiei de ardere. pe timp fără vânt. fără pericol de incendiu. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină.se interzice fumatul. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. Revizia 0 Nr. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. numai sub supraveghere. în caz de incendiu. birouri Se interzice. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. chibrituri.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. lac. . . în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative.

în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. de ex. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. Revizia 0 Nr. cu apărători (grătare). fum sau umezeală.) . etc. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. iar cele ce pot fi lovite. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. Nr.să utilizeze.O.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. maşinile. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi. atât cât este raţional posibil.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. pe o rază de minimum l m. De asemenea. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . potrivit instrucţiunilor date. sensibilitate la căldură. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. instalaţiile. grad de periculozitate. utilajele. . atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. substanţele periculoase. aparatura şi echipamentele de lucru. . reacţia faţă de alte materiale. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ori persoanelor împuternicite de acesta. orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. care ar putea să producă incendii. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare . în apropierea surselor de căldură.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. condiţii în care se pot aprinde.să acorde ajutor.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general. .să comunice imediat conducerii instituţiei. . . 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile. 5. .

. . 5. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. . nesupravegheaţi. jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare.arsuri: se va evita. din imediata vecinătate. Nr.filmatul în locuri cu pericol de incendiu. . .sisteme şi mijloace de încălzire defecte. 1 .surse de aprindere cu flacără.trăsnet şi alte fenomene naturale.EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS.receptori electrici lăsaţi sub tensiune.lucrări cu foc deschis. PSI 001 Ediţia……I………. .intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). de ex. pe o rază de 2 m de la locul sudurii. pe timpul intervenţiilor. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . Revizia 0 Nr.alte împrejurări.surse de aprindere naturale.acoperirea materiarelor combustibile.intoxicarea cu monoxid de carbon: . 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr. 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: . . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor.acţiune intenţionată ("arson"). . cât şi în apropiere.surse de aprindere indirecte. . > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi. .transportarea intoxicatului la spital. .scoaterea intoxicatului la aer curat. . improvizate sau nesupravegheate. cu prelate rezistente la flacără. . .O.scoaterea victimei de sub tensiune. . . Măsuri minimale de prim ajutor: . .asigurarea mijloacelor de primă intervenţie.se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.surse de aprindere de natură termică. . .electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. .instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. .contactul materialelor combustibile cu cenuşa.surse de aprindere de natură electrică. în prealabil.în caz de electrocutare: . .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . la întreruperea curentului electric.umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura. de ex. .

. se va aplica asupra rănii un pansament steril..... flictene (băşici).în caz de arsuri: .... de ex. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital.. Nr.. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice... RESPONSABIL P. de ex.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem.transportarea victimei la spital.. dar nu se efectuează pansament. . ...arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă..asigurarea încălzirii accidentatului.în caz de stop cardio-respirator .S. ... ANEXA Nr. .. Întocmit.. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.. 1 ... privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. / din..se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.. 5. flictene (băşici).arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii.. .I.O. Revizia 0 Nr. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .... 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr. se va aplica un pansament steril. .transportarea victimei la spital. se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool. PSI 001 Ediţia……I……….

..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă... art. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. 5... Art...... după cum urmează: a) b) c) d) Art. ..... 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat.... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.....2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii... 1 ... PSI 001 Ediţia……I……….. Consilier juridic. 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis. 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul ... 19 – Obligaţiile administratorului. Inspector Şcolar General...... 712/2005 modificat şi completat prin O.. acestea se vor executa. Nr......I.M.I.... Având în vedere prevederile O... care vor fi amenajate conform art.I... 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul.... dacă este cazul... Având în vedere prevederile O.M..03. Art.. Art.. nr. Art.... nr.. Revizia 0 Nr...C nr.A....... ... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art. Având în vedere prevederile Legii nr.... Având în vedere prevederile O. 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă..... inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... nr.E.... Art.. conducătorului instituţiei..... Art. utilizatorului şi salariaţilor..... de ex. 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr..106 din OMAI 163/2007 .M.......O.. responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl...A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. 163 din 29........ 786/2005 ....M...... de ex..... 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.. secţiunea a 6-a. numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită..A............ Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.....

sau cu plăci din materiale necombustibile. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. _______/din____________ APROB. de ex. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. de ex.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . particule incandescente etc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. PSI 001 Ediţia……I………. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. cu tablă. Nr. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. Revizia 0 Nr. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. 5.O.

c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. cel puţin 5 m între ele. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. cum sunt uleiurile. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. de ex.O. Lucrările de sudare la instalaţii. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. de regulă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . verificându-se dacă starea lor este intactă. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. miros de ars sau degajări de fum. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. c) verificarea. Revizia 0 Nr. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. etc. Nr. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. schele etc.2 m3/h. la anumite intervale. respectiv. . e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. Piesele. textilele etc. în aer liber. umplerea cu apă sau cu gaz inert. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. 5. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. PSI 001 Ediţia……I………. şi luarea de măsuri în consecinţă. de ex. rezervoare. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. aerisirea.). spălarea. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis.. f) să se realizeze. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. f) evacuarea carbidului din generator. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări.

..O. de ex.. Revizia 0 Nr... de ex./.. Nr.... RESPONSABIL P. 5. ANEXA Nr.I....S... privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei . PSI 001 Ediţia……I………. .....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării.. Intocmit....... f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.............. 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr..

A.. Având în vedere prevederile Legii nr....M. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. Având în vedere prevederile O.instructajul periodic... a ) Instructajul introductiv general 1..03..A... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..... .... precum şi actele normative specifice profilului instituţie. 19 – Obligaţiile administratorului..instructajul pentru personalul din afara instituţiei.I.. Art. Revizia 0 Nr..M.E. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..A. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei. ..acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă..I-alin.. utilizatorului şi salariaţilor.... art.instructajul special pentru lucrări periculoase..instructajul introductiv general. 712/2005 modificat şi completat prin O..I. 786/2005 ..3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: . nr...managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei.. nr. . e) .. de ex.. PSI 001 Ediţia……I………. Având în vedere prevederile O..... 1 ... nr.. secţiunea a 6-a.. .C nr.. . Nr..formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.instructajul specific locului de muncă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. 2.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor.. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) ..I. 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr.mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora.M... d) .instructajul la recalificarea profesională. 1.... b) ..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.O. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art...conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor. de ex... f) . conducătorului instituţiei.M... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 163 din 29.. -(Art... 5... precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. Având în vedere prevederile O. ... c) ...modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.

indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. de ex.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie. 5. . aprobate de conducătorii instituţiilor. 3. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. 4. .nou-angajaţii în muncă. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. investiţii. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. de întreţinere şi reparaţii. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. maiştri.subingineri. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. . – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire. maşini. b) Instructajul specific locului de muncă 1. 4.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. precum şi pentru analişti.lucrătorii sezonieri. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. Revizia 0 Nr. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. proiectare. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. de ex. c) Instructajul periodic 1.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. complexitatea procesului tehnologic. Tematica orientativă este cea din OMEC nr. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. cu respectarea următoarelor termene: . 4. 3. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. PSI 001 Ediţia……I……….I-alin. . – (Art. cercetare. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. riscul de incendiu şi/sau de explozie. manageri sau patroni. . ingineri ).O. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.3 – 6 luni. cercetători şi personalul din laboratoare. 2. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. .studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. control tehnic. transporturi. 2. temporari sau zilieri. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. 1 2.1 – 3 luni. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. după instructajul introductiv general.cel mult o lună ( 30 zile ).4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. 3. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.

c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane.pentru cel din structura autorităţilor publice locale.. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art. 3.15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj. PSI 001 Ediţia……I………. arcuri electrice sau scurtcircuite.. 3. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1....... – (Art.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1.. prenumele şi semnătura persoanelor instruite. lucrări care pot provoca scântei.. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.... după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii. de ex.. de ex.. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop. pentru toate categoriile de personal.. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei. lucrări care pot provoca scântei mecanice..... în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire.... după caz. întreţinere şi de service... aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive ..12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă.. Revizia 0 Nr. lucrări de tăiere sau lipire cu flacară.. – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale. – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare . 2.O. d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. Instructajul periodic se face de către d-l/d-na .. 5. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului...... e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională . conducte tehnologice sau conductoare electrice. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. se efectuează.1 – 6 luni.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Art. 1 ..... 2...I-alin........ 2. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje.. aparate.. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. – (Art.. .I-alin.. definit conform legislaţiei specifice... ..I-alin. Nr. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr. f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1.. după caz.. 5... – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.. revizii.

5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. Aprobat. 5 alin.. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei.. Consilier juridic.. – După completare.. Instructaj lunar.. în scris pe baza de semnatură. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă..I-alin. Art. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art... – (Art. . c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor.. 4.(1) din Legea nr. de ex. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. pe baza examinării persoanei instruite. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. .. înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.. 212/1997...... exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. Revizia 0 Nr.....16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative. ANEXĂ LA Decizia Nr. Inspector Şcolar General. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . iar persoana care a verificat instructajul confirmă. cu modificările şi completările ulterioare.I. 6.. din . cu modificările şi completările ulterioare.. Organizarea activităţii de instruire 1. 4. de ex. 19 lit. şi ale art. 5. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. Nr. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1.O.481/2004. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor.. si f) din Ordonanţa Guvernului nr.. Inspector Şcolar General... – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. e). PSI 001 Ediţia……I………. 1 3. 5. de către responsabilul P. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă... cu modificări şi completări prin Legea nr.a). Art.. 5. 60/1997... normele..S.

Compartimentul Achiziţii publice Nr crt. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . PSI 001 Ediţia……I………. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 3 MARTIE P. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. IANUARIE P. 1. de ex. Norme. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.M.A.O.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr.I. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr. . 2.). Revizia 0 Nr. de ex.I. 307/2006 . FEBRUARIE P.O. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. P.Plan de intervenţie .M.O.S. cele cinci decizii. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie . Norme. Pericole pentru oameni.A. 163/2007 .Plan de evacuare Plan de depozitare .I. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. a) Tematica generală: instiintarea. 1 Bibliografie . 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. depozite materiale. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.I.C.I.Legea nr.S.I. 5. 163/2007 . alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. Nr.C.S. a) Tematica generală: rolul.C.S. .Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. 307/2006 .

radiologica.Legea nr.P 118-99 Legea n. a) Tematica generală: protectia nucleară. instalaţiile şi altor amenajări . chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei. Revizia 0 Nr. 5. protejare. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.M. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor. etc.instalaţii speciale. 5 MAI P. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O. 1 P.O.I.I. de ex.S. 4 APRILIE P.C. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. P.C. P. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc . de ex. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr. 163/2007 Legea n.S.I.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ).INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O. Nr. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania . 307/2006 . planul de evacuare a locului de muncă.C. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila .S. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere.M. PSI 001 Ediţia……I……….I. 6 IUNIE P. 481/2004 .A.A.I.

b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu. rezolvare sau sancţi-onare).O.C. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. P. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. nr.I. măsuri după control.G. a capului. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.S. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 7 IULIE P.S. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă .R.C. PSI 001 Ediţia……I……….A. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H. 8 AUGUST P.I.R. termene.M. 718/2005 H. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. responsa-bilităţi.(ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 9 SEPTEMBRIE P. mâini şi picioare).C. P. control PSI. nr. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b.I. 2288/2004 Manual protecţie civilă .G. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. Nr. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. de ex. de ex. 5. a căilor respiratorii.S. Revizia 0 Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .Legea nr. nr.I.

Nr crt. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie.I.S.A.I. Revizia 0 Nr. măsuri concrete la spaţiul utilizat.C.M. nr. ziua x). 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile .C. P.M.Legea nr. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor. Instructajul la 3 luni (trimestrial).Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. a) Tematica generală: Organizarea şi P.I.A. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit.M. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr. . 5. modalităţi de cooperare.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- . 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P. de ex. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări.I.O.I. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului). PSI 001 Ediţia……I………. 481/2004 protecţia civila P.S.I. asigurarea activitatii de evacuare în O. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI . la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. 2.A. incendiilor de I. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. 163/2007 O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nr. de ex. 307/2006 307/2006.O. c) Activitate practică: enumerare. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.S.

). 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . Revizia 0 Nr. 3 IULIE P. planul de evacuare a locului de muncă. de ex. 5.I.C. PSI 001 Ediţia……I………. de ex.O.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă .I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.R. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.M. P.I.Legea nr. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. nr. 2 APRILIE .S. protejare. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces.O. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. P. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.C.S.S. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr.I. 307/2006 P.C. H. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere.G.A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) .

1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.I. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. PSI 001 Ediţia……I……….S. 3.C.).S. .Legea nr.M. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. 307/2006 . 2 IULIE P. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii.O.A. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări.Norme PSI departamentale (specifice) . c) Activitate practică: enumerare. 5.S.Legea nr. 481/2004 tecţia civilă P. de ex. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. 163/2007 . Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.S.I.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. P.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P.O. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. măsuri concrete la spaţiul utilizat. de ex. 1 IANUARIE P. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie .I.C. 307/2006.I. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro.C.

1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. 5. Nr. RESPONSABIL P.. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H. PSI 001 Ediţia……I……….. 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR. de ex. Intocmit..R. ANEXA Nr....G. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări.S.. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. . nr. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile... 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr. 642/2005 vedere al protecţiei civile. Revizia 0 Nr.I.O.... .

2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr.O.. nr.va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor... control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor....M.... nr.A. 163/29... Având în vedere prevederile Legii nr. 4. PSI 001 Ediţia……I………. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor... Inspector Şcolar General. secţiunea a 2-a din O.. Art..M. . se va efectua cu respectarea O. 712/2005 modificat şi completat prin O.I.. Având în vedere prevederile O..I...M..I.A..03.... ...privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 163 din 29... secţiunea a 6-a. art.organizarea stingerii incendiilor.A.. 786/2005...A... ... nr.. Art. Art.... Nr... 163 din 29. Având în vedere prevederile O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .planurile de evacuare în caz de incendiu . 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O...M.03..... l: D-ul/d-na ... utilizatorului şi salariaţilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI .... 712/2005 modificat şi completat prin O...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr..I...I.I.. nr...E.. 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie... 2 : Controlul respectării normelor. Având în vedere prevederile O.M.M. nr.A.instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.. Art.. de ex. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei .. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. ...A. cu alte sarcini de serviciu.. 19 – Obligaţiile administratorului.... 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: .. 786/2005 . dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. de ex...M. nr. conducătorului instituţiei.. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare.I. 5..M. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.A.E...... Art... responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art.sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.03. Consilier juridic. anexele 12-14..2007. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun...C nr.. Revizia 0 Nr. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.. nr...M.C nr.

_______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. broşuri. Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : .Instructaj periodic. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. de ex. de ex.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă.Instructaj intoductiv general. -Teste de verificare. expuneri.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. consultaţii.O. -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. . 5. Revizia 0 Nr.Instructaj specific locului de muncă.I.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. Atribuţiuni specifice . .Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. a personalului instruit. II. . specifică şi periodică). pliante. PSI 001 Ediţia……I………. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. înscripţii şi indicatoare de securitate. -Tematică orintativă de instruire (generală. . exerciţii şi dezbateri. Nr. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. . În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe. .S. Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nr. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. de ex.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate.S.I. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. Inspector Şcolar General. Revizia 0 Nr. ANEXA Nr. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. de ex. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 5. Inspector Şcolar General. . . 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 .O. PSI 001 Ediţia……I……….

centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor.Căile de acces. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . reţele de apă. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. precum şi efectuarea unor modificări la acestea.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. asigurâdu-se buna funcţionare a: . Colectarea. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. 5. de ex. stingătoare. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie. Nr. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. . 2.O.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. .Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. . prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. . Revizia 0 Nr. de către toate persoanele. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. 3. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . . . sunt interzise. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. de forţă. hidranţi de incendiu interiori. Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. de ex. . ori care prezintă pericol de incendiu. de evacuare şi de intervenţie. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu.. de evacuare şi intervenţie . 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.

7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. Revizia 0 Nr.personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora.O. Responsabil PSI ANEXA Nr. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.altor mijloace de încălzire locale existente . Întocmit. 1 . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: . b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea. 5.

de ex. alcătuire constr. . 5. de producţie. gabarit. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1. număr.2. Nr. mixtă. de ex. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1.O.(denumire pct. .1.. – Punct de lucru nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 1.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă.2. etc.(denumire pct.1. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii. lemn. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. zidărie. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1.2. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. beton armat. de depozitare.1. gabarit. PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. intervenţie şi evacuare. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare .

PSI 001 Ediţia……I………. .1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. zone protejate. echipament de proces.2.2. 5. zone protejate.2. sisteme de obturare. conducte etc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .2. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc. etc.O. alcătuire constr. oprirea automată a sistemului de ventilare.1. instalaţie. Mod de operare 1. număr capete de refulare. sistem de compresie. de ex. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. sistem de stocare. de ex. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. Revizia 0 Nr. gabarit. apă pulverizată. Nr. etc. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc.2. gabarit. etc. spumă. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. etc). – Punct de lucru nr. Loc de depozitare. număr capete de refulare. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr.2.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. 2 1.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă.L.P. clapete antifoc. intervenţie şi evacuare. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. Alte instalaţii de stingere (pulbere. număr. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. apă pulverizată.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. Nr. sistem de compresie. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. număr capete de refulare. PSI 001 Ediţia……I………. instalaţie. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. număr capete de refulare. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. de ex.O. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. sistem de stocare.L. Alte instalaţii de stingere (pulbere. 5. clapete antifoc.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. etc. oprirea automată a sistemului de ventilare. etc. Loc de depozitare.2.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. sisteme de obturare.2. zone protejate. Mod de operare 2. conducte etc. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. zone protejate. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.P. . de ex. etc). etc. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. spumă. de către cine. echipament de proces.2. Revizia 0 Nr.

. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE .denumirea agentului economic sau a instituţiei. verificare. de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. RESPONSABIL P. . PSI 001 Ediţia……I………. ANEXA NR.rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit. .căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. 5. .profilul de activitate. pe care se marchează: . . lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. . 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr. fax. Date de identificare: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. 2.S. Planul general al unităţii (la scară).amplasarea clădirilor. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară.O. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. număr de telefon.sediul. de ex.reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile. structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. Revizia 0 Nr. de ex. sunt asigurate căi de acces. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor.Structura-cadru 1. perioadelor caniculare şi secetoase. Nr.

alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa.protecţia vecinătăţilor. pe niveluri şi pe total. de ex. .căile interioare de acces. distanţa.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. asigurate. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. itinerarul de deplasare. animale sau bunuri). .protecţia personalului de intervenţie. .particularităţi tactice de intervenţie pentru: . Revizia 0 Nr. . instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). .amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii. pe care se marchează ori se înscriu date privind: .alte surse artificiale sau naturale de apă: .nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc.presiuni. sistemele.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. agent termic.suprafaţa construită şi aria desfăşurată. Planul fiecărei construcţii. . 6. PSI 001 Ediţia……I………. Nr. 4.servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria.natura materialelor şi a elementelor de construcţii.destinaţia spaţiilor (încăperilor). localitatea. .numărul de persoane care utilizează construcţia. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată.dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu . .serviciul propriu de pompieri civili (dotare. .) 5. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. .debite. . 1 . b .reţelele de canalizare. . încadrare). acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. . după caz. distanţa. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . de ex. evacuare şi de intervenţie. 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. 5.localizarea şi lichidarea incendiilor. .instalaţiile utilitare aferente. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . exterioare unităţii: a .O.platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). .regimul de înălţime (numărul de niveluri).reţele de alimentare cu apă: .concluzii privind intervenţia. . .instalaţiile. itinerarul de deplasare.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. .vecinătăţile.felul şi capacitatea acestora. . . 3. . gaze şi alte fluide combustibile. protecţia civilă etc.

4 6.2 8.1 7.2.2.3 5. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 . 2. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.2 8. Nr.O.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 3.3. 5. după caz.3 8.3 8. de ex. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente.4 7.3.1 8. 5. PSI 001 Ediţia……I………. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1.1 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .3 6. 7.1 5.1 6. verificare şi aprobarea ediţiei sau. după caz. 5. 4. 8. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. Revizia 0 Nr.2 5.2 8. 6. 1 11.3 8. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.2.2 8.2 6.1 8. de ex.3.

10.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Nr.4.4. înregistrări. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr.2 8. 1. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice 8. cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 3 .1 8. PSI 001 Ediţia……I……….4. 2. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr.3 9.O.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. arhivări Anexa nr. de ex. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve. 5. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr. de ex. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful