INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

17. Scenariul de siguranţă la foc. • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. 3. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei.O. 16. alin. 5. • Interzicerea fumatului în unitate. conform reglementărilor specifice. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia locurilor special amenajate. 3. PSI 001 Ediţia……I………. clasificate conform legii. Graficele de întreţinere.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. utilaje. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. Fişele de instruire. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat.2. Planul de intervenţie. 13. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. pentru diferite categorii de aparate. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. de ex. .1 din Legea nr. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. 2. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Nr.) • Elemente care determină riscul de incendiu. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. etc. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. 12. de ex.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. 15. 18. In anexa nr. In anexa nr. 349/2002. până la sosirea pompierilor profesionişti. 14. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 8. verificare şi reparaţii.

Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. In anexa nr. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. Revizia 0 Nr. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. precum şi atribuţiile acestuia. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune. 786/2005. Nr. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. • Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. In anexa nr. PSI 001 Ediţia……I………. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. In anexa nr. • Categoriile de instruire ce se aplică. 5. 4. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. 712/2005. prin cumul de sarcini. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. 6. de ex. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este .O. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr.

numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat. . dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr.nr. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. de ex. de exemplu IASISTING Iaşi.. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis. este un document cumulativ. 5. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită. organizare. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. Certificate EC. PSI 001 Ediţia……I………. certificate de conformitate. 7. 5. 6. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. 9. cu toate locaţiile sale. Revizia 0 Nr. de ex. .O. care se afişează în locuri vizibile. 11. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. Fişa obiectivului. . . 10. 8. din Regulamentul de planificare. Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr.denumirea instituţiei. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . .adresa instituţiei. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. pentru fiecare nivel al unităţii.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. crt.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. 1474/2006. . . Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului. Nr. format hârtie A2 594x420 mm. . Planurile de evacuare conţin date referitoare la: . .telefon/fax.lucrările executate. 7.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. . 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. conform modelului prevăzut în anexa nr.locul unde se lucrează. este prezentat în anexa nr. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor.

786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor.observaţii. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. de ex.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele.data şi ora executării aplicaţiei/locul..O. crt.substanţele periculoase existente în clădire. cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: . este un document sub forma unui tabel. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . . PSI 001 Ediţia……I………. 1 obiectul de activitate. butoane de alarmare. . verificare şi reparaţii. . Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr. . tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate. .prezenţa la locul de adunare. dispozitive acustice. potrivit legii. semnătura. . . conform instrucţiunilor . . interfoane. etc. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. clasificate conform legii. în planurile de evacuare a persoanelor. . telefoane. sisteme de alarmare proprii(detectoare. . 12.numărul de nivele al clădirii. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.materialele necesare evacuării.felul aplicaţiei. 15. cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei. 5.numele persoanei responsabil PSI. Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse.nr. Fişele de instruire.). • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.măsuri de siguranţă speciale. de ex. . Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei.numărul maxim de persoane din clădire. Nr. . 13. . 14.ordinea de evacuare. conform reglementărilor specifice. • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. . Graficele de întreţinere. .tipuri de bunuri existente în clădire.sectorul de activitate.

Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. de exempl. 17. 5. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. 16. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. 18. 1 producătorului/furnizorului. 8.2. arhitecţi. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. doc. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. de ex. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. Revizia 0 Nr. Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor. utilaje. pentru diferite categorii de aparate. PSI 001 Ediţia……I……….3 Circuitul documentelor – Nr.

5. 5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. de ex. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate.O. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. PSI 001 Ediţia……I………. Certificate EC. Nr. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. certificate de conformitate. de ex.

-responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . proiectanţi. Scenariul de siguranţă la foc. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Nr. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. Planul de intervenţie. . Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. arhitecţi.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. clasificate conform legii. 5.3.3 Resurse necesare 8. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. Graficele de întreţinere. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Revizia 0 Nr.O. utilaje. de ex. PSI 001 Ediţia……I……….

Revizia 0 Nr.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin. Nr.O. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu.4 Modul de lucru 8. PSI 001 Ediţia……I……….4.3. absolut necesare. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. 8. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. de ex. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. şi a tabelului din capitolul 9. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice.3. 8. pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei. 8. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp. . 5. de ex.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare.

2 3 . Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei. de ex. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă.O.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Revizia 0 Nr. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr. conform programării acestora. Nr. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. de ex.4. 8. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor. PSI 001 Ediţia……I………. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. 5.

4. de ex. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. 5. 1 4 5 6 2. Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 3. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. de ex. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. 5. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr.O. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. 4. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Revizia 0 Nr. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . Reglementări şi instrucţiunilor 3. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. 2.

Revizia 0 Nr. 5. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. PSI 001 Ediţia……I………. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .O. a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.4. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . de ex. Nr. de ex.3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.2. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. a planurilor de evacuare 8. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. altele decât cele prezentate în acest tabel.. 1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.

/. ÎNREGISTRĂRI.. Revizia 0 Nr..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi .... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.. ... de ex. Nr. ANEXE.. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr... 1 9...... 5.O.. PSI 001 Ediţia……I……….. crt.. de ex..... ARHIVĂRI ANEXA Nr.. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr. Ap... Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap.. Ap. 1 DECIZIA NR. Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10......

. pe baza actelor normative menţionate. 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs..M.. crt.. 4 6 ... se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari. art.. după cum sunt nominalizaţi mai jos..03.A. desfăşurând următoarele activităţii: Nr... de ex.... Revizia 0 Nr. conducătorului instituţiei.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.... Având învedere prevederile O.. PSI 001 Ediţia……I……….I.. 19 – Obligaţiile administratorului... nr... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art.....2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. 786/2005 . 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr..1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor. Art.C nr.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.. 712/2005 modificat şi completat prin O.... 1 ... de ex..O....... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..M.. secţiunea a 6-a.I.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor... utilizatorului şi salariaţilor. evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor.A.E. Având învedere prevederile O.A.. Nr.... nr. nr.. 5...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I..... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..M... 163 din 29..M. Având învedere prevederile Legii nr. Având învedere prevederile O. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi...

7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate....întreruperea alimentării cu energie electrică.... PSI 001 Ediţia……I………... 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr.. 4 In schimbul de noapte. personalul de pază va asigura alarmarea... de ex....3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l . ANEXA Nr.. 1 Art. .. .verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor.. ... Revizia 0 Nr..anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii...... Inspector Şcolar General. Art..alarmarea personalului propriu.existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie.. de ex... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu... 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat... avertizare şi orientare.5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a). ..asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente... Inspector Şcolar General. ............INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . . la producerea unui incendiu : . Art.. Consilier juridic....acordarea de ajutor .. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare.. ..... persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol. în limita posibilităţilor raţionale .. Art. Art..respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor. . . până la sosirea echipelor de intervenţie. 5..verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare .... la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : .6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite.. anunţare şi stingere a incendiilor.O. b)... Nr...

ci cu parchetin. pe timp fără vânt.scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. lac. birouri Se interzice. Revizia 0 Nr. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. . lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. neofalină etc. . Materialele textile folosite la curăţenie.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. prin deschiderea ferestrelor. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. . numai la lumina zilei. a lămpilor şi felinarelor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . numai sub supraveghere. de ex. . amplasarea uşilor false. . etc.O. maşini şi aparate de gătit.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. După terminarea operaţiei de ardere.se interzice fumatul. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. . Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. fără pericol de incendiu. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. precum şi a focului din sobe. Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. de ex. fără pericol de incendiu.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. precum şi a obiectelor de orice natură. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. chibrituri. a draperiilor sau a oglinzilor. Nr. 5. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. respectându-se următoarele reguli: . ceară de lustruit. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. în caz de incendiu. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări. feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative.

instalaţiile. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. de ex. . iar cele ce pot fi lovite. Nr. . atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. PSI 001 Ediţia……I………. grad de periculozitate. în apropierea surselor de căldură.să comunice imediat conducerii instituţiei. De asemenea. aparatura şi echipamentele de lucru. utilajele. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze.să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. maşinile.să acorde ajutor. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile. . 5. Revizia 0 Nr. ori persoanelor împuternicite de acesta. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. condiţii în care se pot aprinde. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. etc.O. . oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. substanţele periculoase. cu apărători (grătare).să utilizeze. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. sensibilitate la căldură. de ex. pe o rază de minimum l m. . . fum sau umezeală.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. reacţia faţă de alte materiale. pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă.să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. atât cât este raţional posibil. . potrivit instrucţiunilor date. c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi. care ar putea să producă incendii. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr.) .

surse de aprindere de natură electrică.scoaterea victimei de sub tensiune. cu prelate rezistente la flacără. Nr.filmatul în locuri cu pericol de incendiu.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura. . > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. . dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . PSI 001 Ediţia……I………. . . din imediata vecinătate. . pe o rază de 2 m de la locul sudurii. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare. . . de ex. Măsuri minimale de prim ajutor: . .lucrări cu foc deschis.contactul materialelor combustibile cu cenuşa.intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). .transportarea intoxicatului la spital. Revizia 0 Nr.surse de aprindere indirecte.electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. . 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor.în caz de electrocutare: .se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. . .acţiune intenţionată ("arson"). la întreruperea curentului electric.instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. . . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.alte împrejurări.acoperirea materiarelor combustibile. improvizate sau nesupravegheate. nesupravegheaţi.O.surse de aprindere cu flacără. .surse de aprindere de natură termică. pe timpul intervenţiilor.intoxicarea cu monoxid de carbon: .EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. 1 .receptori electrici lăsaţi sub tensiune. . 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. . 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: .sisteme şi mijloace de încălzire defecte. jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. în prealabil. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi. . .surse de aprindere naturale.trăsnet şi alte fenomene naturale.arsuri: se va evita. . . 5. . . cât şi în apropiere.scoaterea intoxicatului la aer curat.

flictene (băşici). după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital..arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă... . Întocmit..se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.. . . se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool...transportarea victimei la spital.arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem.. flictene (băşici). .. Nr.. se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR... PSI 001 Ediţia……I………. privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . se va aplica un pansament steril... .I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.transportarea victimei la spital.. .în caz de stop cardio-respirator . dar nu se efectuează pansament.. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr. / din.O. 1 . de ex. ANEXA Nr.asigurarea încălzirii accidentatului.. 5.. Revizia 0 Nr.în caz de arsuri: ....arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii.S... de ex.... RESPONSABIL P.... se va aplica asupra rănii un pansament steril.. .

. 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.... Având în vedere prevederile O..... Consilier juridic... Având în vedere prevederile O.I. conducătorului instituţiei....E. Art... 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă... 786/2005 .. Art....... 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr.....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 1 ..O... Inspector Şcolar General.. nr.. 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul ...A..... 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul.. dacă este cazul. Art.. după cum urmează: a) b) c) d) Art.. 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat..... Având în vedere prevederile O..M. iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă.. 712/2005 modificat şi completat prin O... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. utilizatorului şi salariaţilor.03...106 din OMAI 163/2007 . Având în vedere prevederile Legii nr.... secţiunea a 6-a....M... responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl. care vor fi amenajate conform art....... Nr.... Revizia 0 Nr... art.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. de ex.. nr.... nr........ 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor...... 5... . Art.....M....... de ex.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 163 din 29. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art... PSI 001 Ediţia……I……….....A........... numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită...A.I... 19 – Obligaţiile administratorului. ......I.......M.... 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii. Art..... acestea se vor executa. 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.. Art.

cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. 5. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. . Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. cu tablă.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. PSI 001 Ediţia……I………. Nr. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. particule incandescente etc. de ex. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. sau cu plăci din materiale necombustibile. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. Revizia 0 Nr. _______/din____________ APROB. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm.

cum sunt uleiurile. umplerea cu apă sau cu gaz inert. aerisirea. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia.). pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. Lucrările de sudare la instalaţii. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. respectiv. b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. de regulă. la anumite intervale. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. Revizia 0 Nr. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. etc. schele etc. recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. f) să se realizeze. Nr. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. verificându-se dacă starea lor este intactă. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. rezervoare. de ex. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. şi luarea de măsuri în consecinţă. f) evacuarea carbidului din generator. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. cel puţin 5 m între ele.O. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. miros de ars sau degajări de fum. 5. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile. în aer liber. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3.. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. textilele etc. c) verificarea. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. spălarea. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. .2 m3/h. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. Piesele.

........ 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării..... de ex. Nr.. ANEXA Nr..I. 5. de ex... .....O. 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr. Intocmit.. privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei . PSI 001 Ediţia……I………... Revizia 0 Nr....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .... RESPONSABIL P.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat....S..../... 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR....

I-alin.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. e) .I..M.. .instructajul pentru personalul din afara instituţiei. 1.I... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Având în vedere prevederile O.I.M. de ex..... precum şi actele normative specifice profilului instituţie.A.. conducătorului instituţiei..instructajul la recalificarea profesională..modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu... 19 – Obligaţiile administratorului..acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.M.. Revizia 0 Nr...A. . d) .. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.... 2. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) . -(Art....conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art..instructajul special pentru lucrări periculoase... PSI 001 Ediţia……I………. ...mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora. art.. f) . Având în vedere prevederile Legii nr..A.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor... nr.. secţiunea a 6-a.instructajul specific locului de muncă. c) . precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă.M.. 712/2005 modificat şi completat prin O. Art. 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr.C nr...E..formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.. de ex.... nr.. .. a ) Instructajul introductiv general 1...privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. nr..instructajul periodic.managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei. Având în vedere prevederile O. . b) . 1 . 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: . .. 786/2005 ....O.... Nr...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 163 din 29...instructajul introductiv general.... utilizatorului şi salariaţilor. 5... Având în vedere prevederile O.....03..

după instructajul introductiv general. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. . pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. PSI 001 Ediţia……I………. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. cercetare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire.I-alin. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. investiţii. – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. precum şi pentru analişti. cercetători şi personalul din laboratoare. cu respectarea următoarelor termene: . precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. Nr. 3.subingineri. 2.lucrătorii sezonieri. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat. temporari sau zilieri. ingineri ). . . control tehnic.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. de ex. manageri sau patroni. 5. proiectare. 3. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr.– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. 4. nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile. aprobate de conducătorii instituţiilor. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.cel mult o lună ( 30 zile ).4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. c) Instructajul periodic 1. b) Instructajul specific locului de muncă 1. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. de ex. instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore.nou-angajaţii în muncă. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. . riscul de incendiu şi/sau de explozie.3 – 6 luni. – (Art. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. de întreţinere şi reparaţii. transporturi. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . indiferent de durata sau de forma contractului de muncă.1 – 3 luni. 1 2. . Tematica orientativă este cea din OMEC nr. . pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative.O. 2. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : . maiştri. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. 3. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. Revizia 0 Nr. 4. 4. complexitatea procesului tehnologic. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. maşini. dar nu poate fi mai mică de 8 ore.

. care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei. se efectuează... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. – (Art. 2.. ... lucrări de tăiere sau lipire cu flacară. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje. 2... . Art. aparate...10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă...... Instructajul periodic se face de către d-l/d-na . în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire. 5.... c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj... – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare . 5.. aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive . după caz.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr. lucrări care pot provoca scântei mecanice..... Nr. de ex.. 2.. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.I-alin. 1 .. de ex.. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art... – (Art.I-alin. 3. după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii.. definit conform legislaţiei specifice.pentru cel din structura autorităţilor publice locale. întreţinere şi de service.. după caz... prenumele şi semnătura persoanelor instruite.15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei..O.. lucrări care pot provoca scântei. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.... – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1. pentru toate categoriile de personal. – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate...I-alin.... conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale. revizii... PSI 001 Ediţia……I……….12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1.. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele.. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională .. Revizia 0 Nr.1 – 6 luni.. b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.. conducte tehnologice sau conductoare electrice.. arcuri electrice sau scurtcircuite. 3. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane... d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.... – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop..

S.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative.. cu modificările şi completările ulterioare. 60/1997.a). e). – (Art.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .... la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. şi ale art. Inspector Şcolar General. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. 19 lit. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv. Instructaj lunar.. ANEXĂ LA Decizia Nr. 6.. Revizia 0 Nr.. PSI 001 Ediţia……I……….I-alin. Art... înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală... Art. 5... cu modificările şi completările ulterioare. 5.I.. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art... că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.. de ex. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă..481/2004.(1) din Legea nr. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor.. 212/1997.. fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă... b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor. în scris pe baza de semnatură. si f) din Ordonanţa Guvernului nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. Inspector Şcolar General. 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. din .. Consilier juridic. de către responsabilul P.. 4. pe baza examinării persoanei instruite. – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei.. Aprobat. Organizarea activităţii de instruire 1.. normele. 5 alin. . exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. de ex.. iar persoana care a verificat instructajul confirmă. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1. 5. 4. Nr.. cu modificări şi completări prin Legea nr. 1 3. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj... – După completare.. .. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj.

cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr. a) Tematica generală: rolul.M. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.Plan de intervenţie . alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. IANUARIE P.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .A. . 163/2007 .). depozite materiale. Revizia 0 Nr. 307/2006 .C. P.O. Norme. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora.I. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. cele cinci decizii.A. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.Legea nr. a) Tematica generală: instiintarea. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.S. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.S.O. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt.O.M. de ex. Norme. 2.I. . 5.C.Plan de evacuare Plan de depozitare . 1. FEBRUARIE P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 307/2006 . Pericole pentru oameni.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. PSI 001 Ediţia……I………. 163/2007 . 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr.S.I.S. de ex. reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă .I. Nr. 3 MARTIE P.C. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P. 1 Bibliografie .I.

163/2007 Legea n.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .P 118-99 Legea n. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc .A.O. a) Tematica generală: protectia nucleară.I.A. planul de evacuare a locului de muncă.S.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila . PSI 001 Ediţia……I……….instalaţii speciale.I.S. 5 MAI P. etc. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O.S. 4 APRILIE P.C. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania . P. protejare. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. Revizia 0 Nr.) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ). 307/2006 .I.C. P. 5.I. 6 IUNIE P. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor.C. radiologica. de ex. 481/2004 . 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr. 1 P. Nr.I.M.Legea nr. de ex.M. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei. instalaţiile şi altor amenajări .

în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu. mâini şi picioare). Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.G. 2288/2004 Manual protecţie civilă . instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. P. nr. control PSI. 9 SEPTEMBRIE P. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. P. responsa-bilităţi. Revizia 0 Nr. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. 718/2005 H. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P.S. a căilor respiratorii. 8 AUGUST P.R.O. 5. nr. a capului. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H.S.I.I.G.I. de ex. Nr. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . termene.C. 7 IULIE P.R. măsuri după control.I. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. nr.Legea nr. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. rezolvare sau sancţi-onare). de ex.M.S.C.C.(ex. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.A. PSI 001 Ediţia……I……….

de ex. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. 5. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P.I. PSI 001 Ediţia……I………. incendiilor de I. a) Tematica generală: Organizarea şi P.Legea nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P.M.C.S. nr. 163/2007 O. ziua x). la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării.M. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile .O. Revizia 0 Nr.O.A. măsuri concrete la spaţiul utilizat. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. 2. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. 481/2004 protecţia civila P.C.S. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. Nr crt.I. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului).M. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- .I. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de .A.I. . c) Activitate practică: enumerare.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc.A. P.I. de ex.S. modalităţi de cooperare. Instructajul la 3 luni (trimestrial). Nr.I. 307/2006 307/2006. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI . asigurarea activitatii de evacuare în O.

).I. de ex.G. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P. Nr. 3 IULIE P. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.A.Legea nr. P. de ex.C.C. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) .M. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. PSI 001 Ediţia……I……….S.I.S. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . nr. 307/2006 P.O. H.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire.C.S. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile. 2 APRILIE . măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale.I. planul de evacuare a locului de muncă. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. 5.R. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. P.O. Revizia 0 Nr.I. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. protejare.

C.A. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit.I. de ex. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. PSI 001 Ediţia……I………. măsuri concrete la spaţiul utilizat.C. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr. 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. c) Activitate practică: enumerare. 1 IANUARIE P. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.I. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.Legea nr. . 3.O.S. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. 163/2007 . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.S.Legea nr.Norme PSI departamentale (specifice) .I.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . P. de ex. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie .I.). 307/2006 .I. 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. 2 IULIE P. 307/2006.S.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro.O.S. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 5. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. Nr.M. 481/2004 tecţia civilă P.C.

. Intocmit. 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . PSI 001 Ediţia……I……….. . instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex..O. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale. nr. RESPONSABIL P. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. Revizia 0 Nr. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări.R. de ex. Nr. .S... ANEXA Nr. 5.I. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări... 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR..G.... 642/2005 vedere al protecţiei civile..

A. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Art..I..A.. care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare.. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor...A. nr. . 4.... anexele 12-14..03. control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.E.. 19 – Obligaţiile administratorului..M.. Având în vedere prevederile O.M.. Consilier juridic. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: ...M.instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.. 2 : Controlul respectării normelor.M. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei . Art... nr.A.M.. ..sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.I. nr. ...I........ 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. nr. Având în vedere prevederile O... secţiunea a 6-a.M. art.planurile de evacuare în caz de incendiu . Având în vedere prevederile Legii nr...2007. de ex. 163 din 29... nr. de ex.. 786/2005.....O.va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor....A..I. Art. 163/29..A.organizarea stingerii incendiilor... Având în vedere prevederile O.. nr.I. cu alte sarcini de serviciu.....03. 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr..C nr. responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art.M.E.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.. 712/2005 modificat şi completat prin O.. utilizatorului şi salariaţilor. Art. Art.. 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap.I. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art. 786/2005 . 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O...M....... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P... se va efectua cu respectarea O.M.. .. 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI . 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie... secţiunea a 2-a din O.... Nr.. Revizia 0 Nr.. 712/2005 modificat şi completat prin O... 163 din 29.I.. nr.2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr..C nr..03. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..A.. l: D-ul/d-na ... conducătorului instituţiei.. PSI 001 Ediţia……I………. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.. Inspector Şcolar General.

S. Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe.Instructaj periodic.Instructaj intoductiv general. expuneri. . Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. înscripţii şi indicatoare de securitate. de ex.I. consultaţii. . Atribuţiuni specifice . 1 ANEXA LA DECIZIA NR. .Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. -Teste de verificare. pliante. . broşuri. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. .Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă. .Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. de ex.Instructaj specific locului de muncă. -Forme şi mijloace auditive: instructaje. PSI 001 Ediţia……I………. 5. Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : . Nr. -Tematică orintativă de instruire (generală. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I. Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. specifică şi periodică). Revizia 0 Nr. II. exerciţii şi dezbateri.O. a personalului instruit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire.

de ex.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. Inspector Şcolar General. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr.O. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ANEXA Nr. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Inspector Şcolar General. . 1 . 5.I. de ex. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr.S.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate. Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate. . de ex. asigurâdu-se buna funcţionare a: . d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor. Revizia 0 Nr. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. de evacuare şi de intervenţie. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr.. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. de ex. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie.Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic. . . Colectarea. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. reţele de apă. sunt interzise. Nr. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. stingătoare. 3. 2. de evacuare şi intervenţie . prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu. PSI 001 Ediţia……I………. hidranţi de incendiu interiori. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc.Căile de acces.Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. 5. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. ori care prezintă pericol de incendiu. cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. . Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora.O. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. . depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor .Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor. de forţă.Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. . de către toate persoanele.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora. Responsabil PSI ANEXA Nr. 5. 1 . PSI 001 Ediţia……I……….O. Nr. de ex. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr.altor mijloace de încălzire locale existente . 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: . de ex. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea. Întocmit. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

1. intervenţie şi evacuare. alcătuire constr.1. – Punct de lucru nr. Nr. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică. gabarit.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare .(denumire pct.O. de producţie. de ex. . 5. etc. lemn. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1. beton armat.1. de depozitare. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr. 1 1.2. zidărie. gabarit.2.Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1.2.(denumire pct. Revizia 0 Nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr.Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă. mixtă. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1.. PSI 001 Ediţia……I……….) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii. număr. prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces.

etc). sisteme de obturare. Nr. echipament de proces.2. Loc de depozitare.2.O. număr. protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc.1. – Punct de lucru nr. etc. sistem de compresie.2. zone protejate. număr capete de refulare. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip.L. clapete antifoc. 2 1. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. etc. gabarit.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. conducte etc. Alte instalaţii de stingere (pulbere.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. oprirea automată a sistemului de ventilare.2.2. gabarit.2. apă pulverizată. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr. de ex. .P. Mod de operare 1. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. instalaţie. PSI 001 Ediţia……I………. număr capete de refulare. spumă. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. de ex. Revizia 0 Nr. zone protejate. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. etc. sistem de stocare. intervenţie şi evacuare.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. alcătuire constr. 5.

5. sistem de compresie. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. sisteme de obturare. conducte etc. zone protejate. număr capete de refulare. Mod de operare 2. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. Nr. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. etc.L. număr capete de refulare. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. oprirea automată a sistemului de ventilare.2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. Alte instalaţii de stingere (pulbere. instalaţie. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic.2.O. zone protejate. . spumă. Revizia 0 Nr. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. clapete antifoc. echipament de proces. PSI 001 Ediţia……I………. de către cine. etc. apă pulverizată. Loc de depozitare. de ex. sistem de stocare.P. etc. etc). Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip.

rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie.S.reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. ANEXA NR. Planul general al unităţii (la scară). Nr.Structura-cadru 1. număr de telefon. fax. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară.I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.denumirea agentului economic sau a instituţiei. RESPONSABIL P. verificare. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece. . PSI 001 Ediţia……I………. de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. .profilul de activitate. .sediul. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă. 5. reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE . de ex. . Date de identificare: . 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. perioadelor caniculare şi secetoase. . pe care se marchează: . 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr.amplasarea clădirilor. Revizia 0 Nr. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor. Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere. . structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile.căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. de ex. 2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . sunt asigurate căi de acces.O.

numărul de persoane care utilizează construcţia. Nr. încadrare).alte surse artificiale sau naturale de apă: . 4. evacuare şi de intervenţie.felul şi capacitatea acestora.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. .înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.localizarea şi lichidarea incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.căile interioare de acces. sistemele.regimul de înălţime (numărul de niveluri).reţele de alimentare cu apă: . . Planul fiecărei construcţii.alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa.instalaţiile utilitare aferente.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii. . . . asigurate. pe care se marchează ori se înscriu date privind: . . . b . itinerarul de deplasare. . Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. distanţa. Revizia 0 Nr.protecţia vecinătăţilor.platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. . distanţa. .O.serviciul propriu de pompieri civili (dotare.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. .protecţia personalului de intervenţie. gaze şi alte fluide combustibile. . după caz. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). . Forţe de intervenţie în caz de incendiu: .suprafaţa construită şi aria desfăşurată. PSI 001 Ediţia……I………. instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară). agent termic. de ex.particularităţi tactice de intervenţie pentru: . .destinaţia spaţiilor (încăperilor). 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr.debite. animale sau bunuri). Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: .concluzii privind intervenţia. 6.dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu . 3. . 5. .instalaţiile. de ex. pe niveluri şi pe total. . acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. .subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. localitatea. . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). itinerarul de deplasare. . exterioare unităţii: a .reţelele de canalizare.) 5. 1 . . .servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor.nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc. protecţia civilă etc.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată.vecinătăţile.presiuni.

de ex. de ex.3.2 6.1 8.2.4 7. 1 11.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente. 8.2.1 7. 5.1 5. 7. 2.1 8. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică. PSI 001 Ediţia……I………. verificare şi aprobarea ediţiei sau.3 8. după caz.1 8. 5.3. Nr.2 8.3 6. după caz. Revizia 0 Nr. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 .O. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr.3 5.1 6.3 8. 6.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.2 5.2 8. 5.4 6.2 8. 4. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1.3.2.3 8.2 8. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 3.

5.2 8.3 9. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. PSI 001 Ediţia……I………. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. . de ex. Revizia 0 Nr. 4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. de ex.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11.4. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. 1. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe.4. 2. înregistrări.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 10.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr.4.1 8. Nr.O. 3 . 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr. arhivări Anexa nr. Compartimentul Achiziţii publice 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful