Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ:
Numele şi prenumele elevului : P. G.
Data naşterii: 05.09.1999
Unitatea de învăţământ : Şcoala Generală Nr. 45,clasa a-II-a;
Domiciliul : Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Z, bl. XII , ap. 8
Tata : P. F. Vârsta: 40 Profesia : ……… ;Mama: P. V. Vârsta: 37, Profesia……………….

Alte date despre familie: Elevul mai are un frate care învaţă în aceeaşi şcoală dar care nu
prezintă dificultăţi de învăţare. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea
şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date
de factorii educativi din şcoală .
Echipa de intervenţie: învăţătorul de la clasă şi cadrul didactic de sprijin.

Alte persoane implicate in program: profesorul psiholog, familia, asistentul social;

Data de elaborare a programului: 16. 11. 2006


Durata de desfăşurarea a programului: 16. 11. 2006 - 16. 02. 2007

II. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI


comportament cognitiv

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară,


ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme,
nu face analiza şi sinteza fonematică; face confuzii vizuale ale literelor simetrice ,,b-
d’’,inversiuni de litere, confuzii între consoanele surde şi sonore ,,p-b’’.

- matematică : Nu are formate deprinderile de numeraţie corectă în concentrul 0-30, nu


înţelege noţiunea de număr compus, nu poate efectua operaţii de adunare şi scădere
neoperând cu conceptele matematice. Realizează în plan concret mulţimi de obiecte, dar nu
înţelege corespondenţa mulţime de obiecte - număr, decât cu sprijin permanent.

Autonomie personală şi socială:

- aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală, cunoaşte mediul
ambiant şi acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale, activitatea şcolară, de joc, de
odihnă).Prezintă carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de
autogospodărire .Se îmbracă singur şi are grijă în mare măsură de de propria îmbrăcăminte.

- aria de socializare: elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede unor
reguli şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale,însă în privinţa achiziţiilor cognitive,
progresele au fost minime.Se deplasează singur de acasă la şcoală şi invers deseori.
Comunică cu colegii şi cu prietenii atăt cât să realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor
comune.

Psihomotricitate: elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale


corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea
conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-
scrisului. Schema corporală este structurată parţial corect iar lateralitatea fixată.
III. EVALUARE INIŢIALĂ

Instrumente folosite în evaluare : fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi


dirijată,convorbirea individuală şi de grup,testul de motricitate Ozeretski, probe curiculare,
matricele progresive Raven, testul Goodenongh; e.t.c.

Diagnostic:

- medical: clinic sănătos; psihologic: intelect liminar, Raven-QI-75; Goodenongh- QI-80;


deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională; psihopedagogic:dificultăţi de învăţare
- dislexo-disgrafie, discalculie, dificultăţi de orientare, organizare şi structurare spaţială;
pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei
şcolare pentru clasa a-II-a şi a curriculumului, citire – scriere-calcul.

Capacităţi-competenţe- abilităţi- lacune- nevoi:

- competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului


şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);
- capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie;
- posibilităţi bune de comunicare orală,gestuală, expresivă;
- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat;
- toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate relativ bună;
- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare;
Intervenţii antecedente: elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat
anterior, în nici un domeniu al dezvoltării sale.

IV . DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE

Domeniul de intervenţie: cognitiv, Limba Română, citire- scriere


Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea
capacităţilor instrumentale citit – scris
Scopul programului de intervenţie: La sfârşitul programului,elevul va fi capabil să identifice,
să discrimineze, să opereze cu consoanele b-d-p în activitatea de citit- scris fără a face
confuzii între ele.

Obiective pe termen scurt:

1. Formarea comportamentului de recunoaştere pe cale vizuală şi auditivă a locului sunetelor


b-d- p, în cuvinte- 16.11.2006-16.12.2006;

2. Formarea capacităţii de fixare a sunetelor b-d-p prin citire şi sriere în spaţiul grafic, (izolat
şi în cuvinte monosilabice, bisilabice, e.t.c.) -16.12.2006-16.01.2007;

3. Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d-p în activităţile de citit-scris,


realizând o corelare deplină şi permanentă între ele;16.01.2007-16.02.-2007;

Nivelul de plecare: elevul cunoaşte majoritatea sunetelor, dar nu poate face analiza şi sinteza
fonematică,confundă vizual literele simetrice, face inversiuni de litere. Datorită slabei
organizări spaţiale, elevul întâmpină dificultăţi în perceperea grafemelor, aşadar în actul
citirii şi cel al scrierii, nelegând simbolurile grafice fiind insuficient recunoscute.

I. EVALUARE FINALĂ--CRITERIALĂ

Criterii de evaluare minimale:

- să identifice literele b,d,p prin recunoaşterea lor şi prin verbalizare;


- să discrimineze forma grafemelor b, d, p în orice context ;
- să citească silabe, cuvinte monosilabice, bisilabice;
- să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste litere;

Criterii de evaluare maximale:

- să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele b,d,p, în diferite poziţii;
- să scrie după dictare texte scurte, formate din propoziţii care conţin cuvinte în care se află
grafemele b,d,p ;
- să citească un text scurt la prima vedere;

Instrumente de evaluare :

- fişe de lucru individuale;


- probe curriculare;
- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte;

VI. CONCLUZII

- În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o


perioadă de trei luni, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor
simple,accesibile,desfăşurate în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale,
dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din
calea dezvoltării sale. A fost nevoie în primul rând de formarea şi dezvoltarea structurii
perceptiv-motrice de spaţiu, pentru ca apoi elevul să poată opera cu sunetele şiliterele b,d,p.

VII. RECOMANDĂRI

- Se constată că abilitarea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificultăţilor de


învăţare, iar reluarea unor sarcini deînvăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real
folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă.

- Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe,


precum şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
Referinte :
"Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale" Coordonator: Profesor IONEL MUŞU Editura MarLink;
"Elemente de Psihopedagogia Integrării"Autor: DORU VLAD POPOVICI
Editura PRO HUMANITATE Bucureşti- 1999;
"Învăţarea scrisului" Autor:ECATERINA VRĂŞMAŞ
Editura PRO- HUMANITATE Bucureşti- 1999
Învăţător: Milea Viorica
Şcoala Glodeni
An şcolar 2007-2008 Plan de intervenţie individualizat

Numele elevului: ANM


Data naşterii: 29.09.1996
Starea de sănătate: bună
Psihodiagnostic: nediagnosticată la data întocmirii planului
Recomandarea comisiei: fără recomandare; părinţii refuză
colaborarea cu şcoala; în lipsa actelor şi a acordului acestora nu s-a
putut obţine certificatul de expertiză .
Intervenţia: învăţătoarea Milea Viorica lucrează cu eleva după
curriculum-ul clasei I, fără sprijinul părinţilor
Informaţii generale
Eleva urmează în prezent, anul şcolar 2007-2008, cursurile şcolii obişnuite,
la clasa a III-a. Nu a frecventat grădiniţa. Urmează cursurile claselor I şi a II-a,
după care rămâne repetentă, fiind astfel preluată de înv Milea Viorica. Provine
dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, necăsătoriţi
legal, au în îngrijire doi copii: pe ANM şi un băiat care a renunţat la şcoală la
clasa a VI-a, având vârsta de 14 ani. Acesta din urmă a avut certificat de
expertiză, fiind diagnosticat ca elev cu CES. Tatăl şi mama se angajează ca
muncitori sezonieri, neavând un loc de muncă stabil, şi nici un fel de calificare.
Beneficiază de ajutor social. Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiicei lor este
aproape nulă, acesteia i se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele
necesare la şcoală. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o
fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După un an de zile, acum la clasa a
III-a, se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă. Lucrează
singură ceea ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi a
colegilor. În grup e dornică să deseneze, în rest activitatea de instruire e cu totul
diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost spectaculoase, dar sunt evidente,
ceea ce o bucură şi o mobilizează.
Informaţii educaţionale
Comportament cognitiv
• Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere,
citeşte silabe din 2-3 litere, transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi
deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă.
Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere
( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p,
etc). Ştie să-şi scrie numele de familie. Formulează propoziţii cu
dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este nesigură, ca şi
cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică
sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este
foarte redusă.
• Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-
30.Sistemul poziţional de formare a numerelor îi rămâne necunoscut.
Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi descrescător. Nu recunoaşte
locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-
10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30
folosind calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege cum e cu
problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”.
Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial,
nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de
măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte cercul, fără
celelalte figuri geometrice.
• Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează
evenimente în timp, sau derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru
o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.
• Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de
natură ştiinţifică, ci doar ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci
cu întrebări de orientare.
Relaţii sociale
Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retrasă, foarte
rar intră în relaţie cu alţi copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi
de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este acceptată de colectivul clasei, însă
copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales
când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi
bani, dovedind abilitate, nefiind prinsă niciodată. Dacă este ameninţată,
recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le ascunde părinţilor faptele rele, temându-
se de pedepsele corporale.
În general vine la şcoală curat îmbrăcată, spălată mai ales pe mâini şi pe
faţă. Igiena corporală nu se face consecvent.
Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului,
nu-i acordă sprijin, acasă nu sunt de găsit. Au însă grijă ca ea să vină la şcoală
aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan.

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi


• Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample
• Nu are abilităţi de natură tehnologică
• Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente
• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format
• Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în
concentrul 0-30, doar cu material concret.
• Nu face calcule orale
• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute
• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent
• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
• Îi place să scrie- transcrie destul de corect
• După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul
grafic
• Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de
propoziţie)
• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic
• Permanent are nevoie de sprijin
Obiective pe termen lung
1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte
uzuale, a textelor citite, cunoscute
2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100
fără şi cu suport concret
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor
emoţionale
4. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire
logică, stabilirea de relaţii cauză-efect)

Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva ANM


Domeniul cognitiv
Obiective pe Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de Metode şi
termen scurt timp evaluare instrumente de
evaluare
Să identifice • Exerciţii şi jocuri de 6 luni, cu Identifică şi Evaluarea orală
literele dezvoltare a auzului prelungire recunoaşte va alterna cu
alfabetului fonematic, de conştientizare a după caz literele cea scrisă,
( b, p, d, t, ş, ţ, legăturii între fonem şi semnul Depistează eleva transcrie
z, v, h, j, x, y, grafic corespunzător sunetele iniţiale şi copiază
g, f, ă, â, î) • Să „ citească” imagini şi să Diferenţiază destul de
depisteze sunetele iniţiale literele mari de corect.
• Să identifice litere într-o cele mici
ordine aleatorie Pentru fixare se
vor relua de
Să citescă • Să citescă silabele după o mai multe ori
cuvinte din 2-3 analiză fonematică a acestora Recunoaşte anumite litere.
silabe – realizarea sensului sunetele într-o Se vor folosi
• Să stabilească nr de silabe silabă texte din
dintr-un cuvânt Citeşte silabe din abecedar, texte
• Să citească silabe din 3 litere 2-3 litere cunoscute deja,
• Să citescă un cuvânt din 2 Identifică literele/ cu care eleva
silabe sunetele dintr-un operează cu
cuvânt siguranţă.
• Să recunoască sunetele
( literele) dintr-un cuvânt şi să-l citescă
Aprecieri
stimulative
Să formuleze • Să denumescă obiectele din Formulează
propoziţii imagini ( eleva nu cunoaşte propoziţii din 2-3
simple foarte multe obiecte ce apar în cuvinte
imagini observând
• Să formuleze propoziţii imaginile
folosind cuvintele găsite, Citeşte propoziţii
urmărind imaginea în care a din 2-3 cuvinte
depistat cuvântul Recunoaşte în
• Să citescă propoziţii simple text propoziţiile
• Să recunoască o propoziţie ( nr lor )
într-un text dat Formulează, oral,
• Exerciţii de înţelegere a propoziţii cu sens
sensului propoziţiei ( prin Răspunde în
întrebări ajutătoare) propoziţii
• Să răspundă corect în Exprimă corect o
propoziţii părere
• Să exprime în cuvinte proprii
păreri despre lucruri, fapte
cunoscute
Să identifice Evaluare cu
grupuri de • Exerciţii de depistare a mai multe
litere ( ce, ci, grupurilor în cuvinte scrise Identifică în reveniri şi cu
ge, gi, che, chi, • Exerciţii orale de dezvoltare a cuvinte date reactualizarea
ghe, ghi) auzului fonematic şi de grupurile legăturii între
recunoaştere a legăturii între Face legătura grup şi sunet
grupul scris şi sunetul între sunet şi grup
respectiv Citeşte grupurile
• Exerciţii de citire a grupurilor Citeşte silabe în
• Exerciţii de citire a silabelor care apar grupuri
ce conţin grupuri Citeşte cuvinte în
care apar grupuri
• Exerciţii de citire a cuvintelor
ce conţin aceste grupuri
• Formulare de propoziţii ce
conţin grupuri
Să scrie corect • Exerciţii de găsire a cuvintelor Evaluări scrise
după dictare ce conţin grupuri de litere cu spijin,
literele Transcrie grupuri individuale
alfabetului şi • Exerciţii de scriere şi litere Exerciţii de
grupurile de ( transcriere, copiere ) a Scrie după dictare scriere după
litere literelor şi grupurilor Completează dictare, copieri
• Exerciţii de scriere a acestora cuvinte cu litere, şi transcrieri
după dictare silabe şi Probe scrise
• Exerciţii de scriere a unor propoziţia cu un
silabe cu literele amintite şi a cuvânt Aprecieri
grupurilor de litere Transcrie selectiv stimulative
• Exerciţii de completare a unor după indicii date
silabe cu litere, grupuri Scrie propoziţii
• Exerciţii de scriere a unor simple cu spijin
cuvinte din 2-3 silabe, Cunoaşte şi
utilizând în mod preponderent aplică regulile de
metoda analitico-fonetică scriere a
• Exerciţii de transcriere a propoziţiei
cuvintelor Scrie nume de
• Exerciţii de scriere a persoane
denumirii unor obiecte Scrie propriul
familiare nume
• Exerciţii de scriere a ( nume de
cuvintelor pe silabe familie, prenume,
clasa)
• Formularea unor propoziţii cu
cuvinte date şi scrierea
Evaluări
acestora cu sprijin
orale,alternate
• Exerciţii de scriere a cu cele scrise
propoziţiilor respectând
majuscula şi punctul
• Exerciţii de scriere a
propoziţiilor formulate oral
• Exerciţii de citire a cuvintelor/
propoziţiilor scrise de elevă
pentru formarea deprinderilor
de autocorectare
• Să scrie corect numele de
persoane şi propriul nume
• Să scrie corect, ordonat şi cât
mai îngrijit
Să scrie • Să aşeze corect în pagina Evaluări
numere în caietului ( tip I ) curente
concentrul formative
0-100 Probe scrise,
• Să recunoască sistemul fişe de lucru
poziţional de scriere a Citeşte numerele
numerelor formate din ZU Numără crescător
• Să numere în ordine Compară şi
crescătoare numeşte vecinii
• Să recunoască locul unui Scrie numerele
număr într-un şir( vecinii) dictate
• Să compare numere vecine
• Să scrie numere dictate
Să efectueze Evaluări
• Să descompună numere în
operaţii 0-100 curente
zeci şi unităţi
fără trecere formative
peste ordin şi Probe scrise,
cu trecere peste fişe de lucru
ordin Citeşte corect Aprecieri
• Exerciţii de recunoaştere a
exerciţiile, fără a stimulative
semnelor +şi- confunda + cu –
• Să efectueze calcule orale Rezolvă operaţii Probleme
• Să efectueze calcule în scris cu sprijin desenate
• Exerciţii de citire a operaţiilor Probe orale şi
cu numere scrise ,
• Să verbalizeze calculele alternativ
• Să utilizeze corect materialul
didactic ( concret şi intuitiv)
• Exerciţii de învăţare a tehnicii
Să rezolve de calcul, folosind materialul Evaluări orale
probleme cu o didactic concret Probe scrise
singură • Exerciţii de calcul în scris, formative
operaţie scrierea rezultatelor parţiale

• Rezolvare de probleme cu Rezolvă cu


desen şi cu expunerea datelor sprijin o
de către învăţător problemă practică Evaluări orale
• Recunoaşterea expresiilor ce şi
induc operaţia Recunoaşte practice
• Rezolvare individuală a unor operaţia
probleme desenate Rezolvă
• Exerciţii de analiză a datelor individual
problemei probleme
desenate
• Exerciţii de verbalizare a
Exprimă enunţul
enunţiului unei probleme
şi exerciţiul prin
Să recunoască • Exerciţii de citire a enunţiului care se rezolvă Evaluări orale
unităţi de unei probleme problema şi fişe de
măsură • Exerciţii de scriere a unei Scrie rezolvarea evaluare
probleme, a unui plan de formativă
rezolvare

• Enumeră unităţile şi le
recunoaşte utilitatea Denumeşte
• Scrie unităţile unităţile
• Exerciţii de învăţare a zilelor Scrie simbolurile
Să recunoască săptămânii Enumeră zilele Evaluări orale
figurile • Exerciţii de învăţare a săptămânii, lunile
geometrice denumirii lunilor anului, anului
anotimpurilor, a datei ( nu în ordine),
anotimpuri, date Evaluări orale
• Exerciţii de recunoaştere a
pătratului, dreptunghiului,
Să denumească cercului , triunghiului , a Denumeşte şi Evaluări orale
părţile elementelor spaţio-temporale desenează figuri
componente geometrice
ale corpului Foloseşte noţiuni
omenesc, al spaţio-temporale
unui animal, • Exerciţii de denumire a ( stânga, dreapta,
ale unei plante părţilor propriului corp, pe faţă, etc)
mulaje, ale unei plante sau Denumeşte şi
animal recunoaşte. Le
• Exerciţii de rec a acestora în desenează după
desene sau imagini model şi din
• Exerciţii de desenare a imaginaţie
Să diferenţieze acestora Evaluări orale
corpuri • Exerciţii de exprimare a
rolului fiecărei părţi
componente
• Să stabilească relaţii între
plante şi animale
Să enunţe
zilele Recunoaşte şi Evaluări orale
săptămânii, denumeşte
• Exerciţii de observare a
lunile anului şi corpuri
corpurilor
anotimpurile
• Exerciţii de recunoaştere a
corpurilor solide, lichide şi
gazoase
• Exerciţii de enumerare a Enumeră Evaluări orale
Să deruleze anotimpurilor anotimpurile, Act practică
experimente • Ex de identificare a zilele săptămânii,
simple anotimpurilor după cu sprijin din
caracteristici partea
• Exerciţii de enumerare a învăţătorului
zilelor săptămânii, a lunilor
anului

• Să observe trans din mediu


Să identifice • Să măsoare creşterea unei Act practică
efecte ale actv plante, să estimeze creşterea
omului asupra unui animal
mediului
• Să facă exp simple, în grup
• Să stabilească îmbrăcămintea
adecvată unui anotimp
• Să identifice condiţii de
menţinere a unui corp sănătos
• Stabilirea unor reguli de
conduită corectă asupra
mediului

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional

Obiectivele Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de Metode şi


timp evaluare instrumente
de evaluare
Să colaboreze • Încadrarea elevei într-un grup Desenează Activitate
cu colegii în de lucru ( periodic) şi practică
rezolvarea încredinţarea unor sarcini pe Colaborează, Evaluări orale
unor sarcini de măsură discută
grup • Exprimarea unei opinii, păreri
asupra unor lucruri cunoscute Povesteşte
elevei
Să participe la • Povestirea unor fapte, Se integrează în Activităţi
jocuri de întâmplări personale grupul de joacă practice
echipă ( la ora ( sportive)
de educaţie • Să respecte voluntar regulile
fizică ) jocului

• Să-şi aducă contribuţia la


câştigarea unei întreceri,
îndeplinirea unor sarcini

S-ar putea să vă placă și