Sunteți pe pagina 1din 500

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Universitate acreditată cu titlul


„GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior

GHIDUL STUDENTULUI

CICLUL III

STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT

ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Apărut sub coordonarea


Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU

Editori coordonatori:

Prof.dr.ing. Gheorghe LAZEA


Prof.dr.ing. Marius BULGARU
Ing. Călin D. CÂMPEAN
Dr.ing. Daniela VAHNOVANU

Cluj-Napoca, 2009

1
Tehnoredactare: Ing. Călin D. Câmpean
Coperta: Ing. Vasile Beudean

Copyright© 2009 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca. Reproducerea integrală sau parţială a textului sau ilustraţiilor din
această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al UTCN.
Tiparul executat la Casa de Editură U.T.PRESS.

2
CUPRINS

Scrisoarea ARACIS din 25.07.2007 .................... .......................................5


Istoric .......................................................................................................... 7
Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ......................................... 9
Conducerea Universităţii ........................................................................... 9
Departamente, Oficii, Servicii..................................................................... 10
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca „AD
ABSOLUTUM” ...........................................................................................17
Viaţa universitară .......................................................................................18
Cadrul organizatoric al şcolii doctorale…………………..………………..…29
Cifre de şcolarizare/facultăţi................ ......................................................30
Cifre de şcolarizare/domenii de licenţă ......................................................31
Lista conducători ştiinţifici...........................................................................32
Admiterea la doctorat .................................................................................37
Inscrierea la doctorat..................................................................................37
Metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat .........38
Plan de învăţământ .................................................................................. 40
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat.................................................................................................... .62
Taxe doctorat……………………………………………………………………78
Regulament privind taxele ........................................................................ 79
Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinelor ......... 90
Regulament de burse .............................................................................. 100
CV-uri şi fişe de prezentare conducători ştiinţifici /domenii.......................106
Legislatie...................................................................................................456
HG567/2005 privind organizarea şi desfaşurarea studiilor universitare de
doctorat ....................................................................................................456
Ordin 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de doctorat ...............................................................................................467
Ordinul 295 privind cadul de organizare şi finalizare a studiilor în
învăţământul superior ..............................................................................472
Ordinul 3315/2008 privind criterii generale de organizare a admiterii în ciclul
de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul
universitar 2008-2009 ………………………………………………..…….. 476
Anexe ......................................................................................................480

3
4
5
6
ISTORIC

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se defineşte ca instituţie publică ce


are menirea să asigure formarea academică în domeniul ingineriei şi ştiinţelor
aplicate, economiei şi managementului, al creaţiei şi tehnologiei.
Rădăcinile acestei universităţi sunt mult mai adânci. Dacă urmăm firul
istoriei descoperim că încă din anul 1778 în urma hotărârii Guvernului Transilvaniei
aici, la Cluj, se predau primele lecţii de măsurători tehnice, mecanică şi instalaţii
pentru construcţii.
În anul 1884, la Cluj se înfiinţează o şcoala tehnică industrială cu trei secţii:
construcţii (arhitectură), tâmplărie şi mecanică (lăcătuşerie) sub numele de ”Atelier
de instrucţie industrială” sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie. Durata studiilor
era de trei ani, iar cursanţii erau admişi din rândul tinerilor care au absolvit două
clase secundare, şase clase primare sau absolvenţi ai şcolilor profesionale de trei
ani. Şcoala nu avea local propriu.
În 1892 şcoala îşi schimbă denumirea în ”Şcoală industrială de arhitectură,
tîmplărie şi lăcătuşerie”.
În 1895 şcoala industrială este preluată de către stat iar municipalitatea
este obligată să construiască un edificiu nou pentru aceasta, în perimetrul actual
din strada Gh. Bariţiu nr. 26-28.
În 1920 la 1 februarie se inaugurează ”Şcoala superioară industrială” în
clădirea din str. Gh. Bariţiu nr.26-28. Se desfiinţează secţia de tîmplărie, iar secţia
de mecanică a fostei Şcoli speciale industriale intră în lichidare. În noua formă de
organizare Şcoala superioară industrială funcţionează puţin devenind ”Şcoala
superioară de arte şi meserii” iar mai târziu ”Şcoala superioară medie
tehnică”.
Trecând apoi printr-o suită de reorganizări devine în 1922 Şcoala de
conductori tehnici fiind unica şcoală de acest nivel din ţară, cu profil
electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene . O altă şcoală cu profil tehnic
creată în 1920 a fost Şcoala de conductori de lucrări publice, cu specific de
drumuri şi poduri, veritabilă precursoare a Facultăţii de Construcţii. Şcoala de
conductori tehnici, care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei
româneşti, a fost reorganizată în 1937 ca Şcoala de subingineri electromecanici.
Urmând exemplul Bucureştiului şi al Timişoarei privind înfiinţarea de şcoli tehnice
superioare, comisia universitară investită cu misiunea de a organiza Universitatea
din Cluj propune înfiinţarea unui Institut Politehnic cu facultăţi de mine şi metalurgie.
Propunerea este susţinută de Nicolae Iorga şi de guvernul francez care oferă
proiectul unei astfel de şcoli după modelul celei de la Saint-Etienne.
În 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale
privind înfiinţarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultăţi: construcţii,
electromecanică şi silvicultură, prin prevederile legii pentru reforma învăţământului
din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj , având o facultate cu
două secţii: termotehnică şi maşini de lucru. Creşterea nevoii de cadre tehnice a
făcut ca în anul 1953 Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul
Politehnic din Cluj.
În 1964 secţia de Electromecanică din cadrul Facultăţii de Mecanică se
transformă în Facultatea de Electrotehnică, iar în cadrul acesteia ia fiinţă în 1965
Catedra de Automatizări .

7
După revoluţia din 1989, învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia
românească corelată cu sistemul occidental. Începând din 1992 Institutul Politehnic
şi-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, iar din cele trei
facultăţi existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit şapte
facultăţi: Automatică şi Calculatoare, Electronică şi Telecomunicaţii, Electrotehnică,
Construcţii, Construcţii de Maşini, Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, precum
şi Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Administraţie. Începând cu anul
universitar 1998/1999 structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat
cu Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.
La momentul actual, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pregăteşte
specialişti pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică, electrică, de construcţii şi
arhitectură) prin studii de lungă şi scurtă durată, studii postuniversitare şi doctorale,
numărul studenţilor din UTC-N depăşind 12000.
Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o preocupare esenţială a cadrelor
didactice şi cercetătorilor din UTCN. Potenţialul ştiinţific de care dispune
Universitatea, a îndreptăţit-o să organizeze o suită de manifestări ştiinţifice de
anvergură, cu o largă participare a specialiştilor români şi străini. Rezultatele
practice ale activităţii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte şi
proiecte cu finanţare internă şi internaţională, dintre care cele mai importante sunt
cele cu: CNCSIS, ANSTI, PNCDI şi cele finanţate de Comisia Uniunii Europene:
EUREKA, COPERNICUS, COST, PC5 si PC6.
Racordarea Universităţii la cerinţele europene este reflectată de o seama
de convenţii internaţionale din care face parte şi de o gamă largă de programe
europene cu specific educaţional: TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS,
LEONARDO, CEEPUS. De asemenea, au fost încheiate o suită de convenţii,
acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa, Italia, Germania,
SUA, Austria etc. UTC-N a fost acceptată, din 2003, ca membru în Asociaţia
Europeană a Universităţilor.
Calitatea activităţilor academice din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
a fost recunoscută în anul 2007 de ARACIS – Agenţia Română de Asigurarea
Calităţii în Invăţământul Superior prin acordarea calificativului „înaltă încredere” şi
de EUA, European University Association în anul 2008.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituţie de învăţământ
superior tehnic modernă, aflată într-o fază de renaştere veritabilă, confirmând autentice
disponibilităţi de creaţie ştiinţifică şi tehnică.

8
STRUCTURA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII

Conducerea Academică

Rector Prof.dr.ing. Radu Munteanu


Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prof.dr.ing.ec. Ioan Abrudan
Prorector didactic şi probleme studenteşti Prof.dr.ing. Mihail Abrudean
Prorector dezvoltare, resurse umane şi financiare Prof.dr.ing. Mircea Petrina
Prorector cercetare ştiintifică şi relaţii internaţionale Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu
Prorector administraţie Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu
Cancelar Prof.dr.ing. Daniela Manea
Secretar şef universitate Ing. Lia Chiorean

Conducerea Administrativă

Director general administrativ Ing. Horia Ardelean


Director general adjunct Arh. Gavril Torsin
Contabil şef Ec. Ana Veres

FACULTĂŢI

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism


Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Facultatea de Construcţii
Facultatea de Construcţii de Maşini
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Instalaţii
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII
str. C. Daicoviciu nr. 15

Rector Prof.dr.ing. Radu Munteanu


sala nr. 476
telefon: 401202
e-mail: Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro

Prorector Academic Management şi dezvoltare academică Prof.dr.ing.ec. Ioan Abrudan


sala nr. 470
telefon: 401205
e-mail: Ioan.Abrudan@mis.utcluj.ro

9
Prorector didactic şi probleme studenţeşti Prof.dr.ing. Mihail Abrudean
sala nr. 481
telefon: 401395
e-mail: Mihai.Abrudean@aut.utcluj.ro

Prorector dezvoltare, resurse umane şi financiare Prof.dr.ing. Mircea Petrina


sala nr. 479
telefon: 401203
e-mail: Mircea.Petrina@mecon.utcluj.ro

Prorector cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu


sala nr. 472
telefon: 401204
e-mail: Aurel.Vlaicu@com.utcluj.ro

Prorector administraţie Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu


sala nr. 481
telefon: 401206
e-mail: Tiberiu.Rusu@sim.utcluj.ro

Cancelar Prof.dr.ing. Daniela Manea


sala nr. 485
telefon: 401352
e-mail: Daniela.Manea@cif.utcluj.ro

Secretar şef universitate Ing. Lia Chiorean


sala nr. 475
telefon: 401209
e-mail: chiorean.lia@staff.utcluj.ro

Director general administrativ Ing. Horia Ardeleanu


sala nr. 480
telefon: 401207
e-mail: horia.ardeleanu@staff.utcluj.ro

Contabil şef Ec. Ana Veres


sala nr. 438
telefon: 401208
e-mail: Ana.Veres@staff.utcluj.ro

DEPARTAMENTE, OFICII, SERVICII

DEPARTAMENT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Director
Prof.dr.ing. Viorel Constantin Cândea sala: 607
telefon: 401338;
sala E105-Bd. Muncii 103-105
telefon: 401704
e-mail: Candea.Viorel@stm.utcluj.ro

10
SCOALA DOCTORALĂ
Director
Prof.dr.ing. Gheorghe Lazea sala nr. 428
telefon: 401216; 591461
e-mail: Gheorghe.Lazea@aut.utcluj.ro
DEPARTAMENT ASIGURAREA CALITĂŢII
Director
Prof.dr.ing. Marius Bulgaru sala nr. 607
telefon: 401338
sala C05 –Bd. Muncii 103-105
telefon: 401669
e-mail: Marius.Bulgaru@tcm.utcluj.ro

OFICIUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ


Director
Prof. dr. ing. Marcel Popa sala: 607
Telefon: 401338
sala:B02–Bd. Muncii 103-105
telefon: 401634
e-mail:Marcel.Popa@tcm.utcluj.ro
Referent:
Liana Precup
Dezvoltarea personală implică pe lângă acumularea de cunoştinţe pe băncile
şcolilor de diferite “înălţimi” şi un atent proces de planificare a carierei, de pregătire
pentru identificarea / accesarea oportunităţilor sau surmontarea dificultăţilor
întâlnite în căutarea unui loc de muncă.

Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) a fost creat pentru a facilita


accesul studenţilor/absolvenţilor UTCN la piaţa muncii. OCOC îşi desfăşoară
activitatea având la bază conceptul de responsabilitate socială pe care UTCN şi l-a
asumat. Este un serviciu acreditat de AJOFM Cluj şi mediază comunicarea între
studenţi/absolvenţi şi angajatori.

Dacă sunteţi interesat/ă de:


- feed-back direct pe CV-ul şi scrisoarea de intenţie cu care încercaţi să vă
găsiţi un loc de muncă
- consiliere în ce priveşte cariera pe care v-o construiţi sau încercaţi să v-o
construiţi
- oferte de locuri de muncă
- oferte de internship / practică de vară
- oferte ale companiilor dispuse să vă sprijine / să colaboreze pentru
realizarea cercetării pentru lucrarea de diplomă

Contactaţi-ne la adresa de e-mail: office.ococ@ococ.utcluj.ro


sau telefon: 0264-401338; persoană de contact Liana Precup

Dacă doriţi să primiţi informări periodice referitoare la oportunităţi de dezvoltare a


carierei: locuri de muncă, practică, internshipuri, burse private oferite de companii,

11
prezentări ale companiilor etc. puteţi să vă încrieţi adresa de email în grupul
„cariera_student_utcn”:

Subscribe at cariera_student_utcn-subscribe@yahoogroups.com

OFICIUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale


Prof. dr. ing. Aurel VLAICU sala nr. 472
tel.: 401204
fax: 596896
e-mail: Aurel.Vlaicu@com.utcluj.ro
Director Oficiul Relaţii Internaţionale
Prof. dr. ing. Vasile ŢOPA sala nr. 471
telefon: 401214
e-mail:Vasile.Topa@et.utcluj.ro
Director-adjunct Oficiul Relaţii Internaţionale
Prof. dr. ing. Doina VERDEŞ sala nr.471
telefon: 401543
e-mail: Doina.Verdes@cif.utcluj.ro
Referent Oficiul Relaţii Internaţionale
Amalia VERDE sala nr. 471
telefon: 401214
e-mail: Amalia.Verde@staff.utcluj.ro
Referent responsabil cu studenţii străini
Ludmila ZAVGORODNII sala nr. 471
telefon: 401214
e-mail: Ludmila.Zavgorodnii@staff.utcluj.ro
Referent Francofonie
Ing. Oana CIASCAIU sala nr. 471
telefon: 401327
e-mail:Oana.Ciascaiu@staff.utcluj.ro

BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE

Rector UTC-N – Coordonator instituţional Erasmus


Prof. dr. ing. Radu MUNTEANU sala nr. 475
telefon:401202
e-mail: Radu.Munteanu@mas.utcluj.ro
Director Birou Programe Comunitare
Prof. dr. ing. Vasile DADARLAT sala nr.483
telefon: 401261 int 161
e-mail:Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro
Referent Birou Programe Comunitare
Andreea POPA sala nr. 483
telefon:0264 202 261 int 161
e-mail: Andreea.Popa@staff.utcluj.ro

12
BIROUL AD ABSOLUTUM
Consilier Oficiul Relaţii Internaţionale
Conf. dr. ing. Liana HANCU telefon: 401710
e-mail: Liana.Hancu@tcm.utcluj.ro
Referent AdAbsolutum
Sebastian DAMIAN telefon: 401710
Oficiul de Relaţii Internaţionale (ORI), reprezintă o structură organizatorică a
universităţii care are drept scop:
 dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de
cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale;
 facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre
didactice şi studenţi;
 sporirea prestigiului şcolii clujene de inginerie prin diseminarea rezultatelor
obţinute de către comunitatea academică;
 atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele formative
organizate de universitate.
Dezvoltarea cooperarii internaţionale este promovată de ORI prin urmatoarele
activităţi:
 stabilirea parteneriatelor cu universităţi, organizaţii economice şi agenţii
guvernamentale şi private din străinătate care să ofere cadrelor didactice şi
studenţilor din UTCN oportunităţi de cercetare, predare, programe de studiu şi
practică;
 afilierea la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice
internaţionale;
 informarea operativă a personalului didactic, de cercetare şi a studenţilor
asupra oportunităţilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de
cercetare ştiinţifică, structurate într-o bază de date accesibilă on-line de pe
pagina web a ORI : http://ori.utcluj.ro/
 organizarea schimburilor de studenţi şi a personalului academic în cadrul
programelor de cooperare internaţionale aflate în derulare;
 elaborarea unei broşurii şi a unui CD de prezentare a universităţii (în limba
engleză) şi distribuirea acestora în străinatate, în medii universitare, ştiintifice,
organizaţii economice şi agenţii guvernamentale şi private, etc.
 participarea la manifestări academice şi/sau ştiinţifice internaţionale;
Situaţia la zi a cooperării internaţionale din UTC-N:
 30 de acorduri de cooperare bilaterale semnate cu universităţi de prestigiu din:
Austria, Belgia, Elvetia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, SUA, Canada,
Singapore, Corea de Sud, etc.;
 84 de acorduri Erasmus/Socrates semnate cu universităţi de prestigiu din UE:
Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania şi Ungaria însumând:
 447 de luni mobilităţi studenţi români şi respectiv
 141 fluxuri cadre didactice din UTCN.
 programe educaţionale:
 3 proiecte Leonardo Da Vinci, finanţate de UE ;
 5 reţele CEEPUS, dintre care 3 coordonate de UTCN;
 1 proiect finanţat de EU Education & Training.
 proiecte de cercetare:
 4 proiecte FP6 de tip reţele de excelenţă;

13
 2 proiecte FP6 de tip proiecte integrate & acţiuni de coordonare;
 1 proiect de tip ‘’Marie-Curie’’;
 8 proiecte bilaterale în cooperare cu instituţii/universităţi de prestigiu din:
Belgia, Germania, Elvetia, Ungaria si Coreea de Sud;
 3 proiecte finanţate de fundaţia ‘’Humboldt’’ din Germania;
 2 proiecte finanţate de Euratom;
 3 proiecte finanţate de ENEA Italia.
 3 afilieri la asociaţii internaţionale, respectiv: Asociaţia Universităţilor
Europene - EUA (din 2000), Alianţa Universităţilor pentru Democraţie - AUDEM
(din 2001), Black Sea Universities Network - BSUN (din 2004);

Adresa de corespondenţă:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. C. Daicoviciu 15, 400020, Cluj-Napoca, Romania
Telefon: +40 264 401124; Fax:+40 264 591 690
E-mail: Int.Rel:office@staff.utcluj.ro, Web: http://ori.utcluj.ro

SERVICII

SECRETARIAT RECTORAT
Secretar Prorectorat Academic Maria Katona sala nr. 470
Management şi dezvoltare academică telefon: 401290

Secretar Prorectorat Ioana Fodorean sala nr. 479


Dezvoltare, resurse umane şi financiare telefon: 401215

Secretar Prorectorat Paula Rusu sala nr. 472


Cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale telefon: 401210

Secretar Prorectorat
Didactic şi probleme studenţeşti Adriana Goga sala nr. 481
Administraţie telefon: 401211

Şcoala Doctorală
Secretar Şef Şcoala Doctorală ec.Maria Rodica Brad sala nr. 428
telefon: 401216
591461
Secretar Şcoala Doctorală ing. Dorina Bărăian telefon: 401293
ec. Livia Maria Haiduc telefon: 401293
401216
Acte de studii ing. Mirela Feneşan sala nr. 425
ing. Ana Bratu telefon: 401305
ing. Simona Cimponeriu

Registratura Anca Iuga sala nr. 426


telefon: 401213

14
DIRECŢIA BIBLIOTECĂ
str. Republicii nr. 107
(În clădirea CIA)
http://www.utcluj.ro/biblioteca

DIRECTOR Ing. Călin Câmpean


telefon: 401999; fax: 430408
e-mail: Calin.Campean@biblio.utcluj.ro

BIBLIOTECA CENTRALĂ str. Republicii nr. 107


Achiziţii, prelucrare tel: 401997
e-mail: achizitie@biblio.utcluj.ro;
reviste@biblio.utcluj.ro
Documentare, informare
Relaţii cu publicul tel.: 401877
Sala cu acces liber la raft
Compartiment arhivă str. Observatorului nr. 34
ing. Ionela Neag tel.: 401998; fax: 430408
e-mail: arhiva@biblio.utcluj.ro
Atelierul de multiplicare str. Observatorului nr. 34
Şef atelier Ing. Mariana Moldovanu
tel.: 401995
e-mail: tipografia@biblio.utcluj.ro
Filiala CENTRU str. C. Daicoviciu nr. 15
Coordonator ing. Maria Pojar tel.: 401301
Relaţii cu publicul tel.: 401302
Sala de reviste şi acces liber la raft
Filiala MECANICĂ B-dul Muncii 103-105
Coordonator ing. Marinela Bărbos tel.: 401651
Biblioteca Mărăşti str. Teleorman, Caminele Marasti; tel.: 401357

SERVICIUL SOCIAL CĂMINE-CANTINE


str. C. Daicoviciu nr. 15 tel.: 401217
Şef serviciu ing. Adrian Bodea
str. Observatorului nr. 34
telefon: 401800
Birou taxe Orar cu publicul: luni-joi 800-1400; vineri 800-1300
C. Daicoviciu nr. 15 Rodica Sântămărean tel: 401324
Lenuţa Vasile
Complex Observator Stela Iuşan Camin 3
tel.: 401888
Mărăşti Mărioara Rus Camin 1F
tel.: 401368
Hărănguş Dorin Camin 2B
tel.: 401367
Taxe şcolare, cazare, masă conform Regulamentului de taxe.

15
Serviciul Social
str. C. Daicoviciu nr. 15

Şef serviciu ing. Gheorghe Sălăjan


sala nr. 455
telefon: 401217
Formaţia de pază
Şef formaţie Alexandru Nistor
sala nr. 455
telefon: 401321

Serviciul Financiar - Contabilitate


str. C. Daicoviciu nr. 15
Birou financiar
Şef birou ec. Zita Cazacu sala nr. 439
telefon: 401311
Birou contabilitate
Şef birou ec. Cristina Hideg sala nr. 442
telefon: 401294

Serviciul Tehnic
str. C. Daicoviciu nr. 15
Şef serviciu ing. Diana Matei sala nr. 492
telefon: 401333

Serviciul OSP
Şef serviciu ec. Alexandru Ţopan
sala nr. 489
telefon: 401281
Birou salarizare
Şef birou ec. Paul Uglea sala nr. 494A
telefon: 401291

Birou personal
Şef birou Elena Meseşan sala nr. 490
telefon: 401292

Departamentul de informatică
str. C. Daicoviciu nr. 15
Director mat. Florinel Batali sala nr. 433
telefon: 401295
e-mail: florinel.batali@staff.utcluj.ro
Asigura informatizarea procesului de învăţământ.
Asigura accesul on-line la informaţii privind situaţia şcolară şi obligaţiile de plată ale
studenţilor.
Asigura accesul on-line privind planurile de învăţământ (sistem ECTS).

16
ASOCIATIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
“AD ABSOLUTUM”

La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost fondată asociaţia


absolvenţilor AD ABSOLUTUM. Aceasta s-a constituit ca persoană juridică
română, independentă, neguvernamentală, nonprofit, apolitică, neetnică şi
neconfesională şi oferă calitatea de membru pe viață pentru absolvenţii şi cadrele
didactice din universitate. Prin intermediul programelor asociaţiei AD
ABSOLUTUM, absolvenții au posibilitatea de a păstra legătura cu studenții, cu alți
absolvenți alumni precum şi cu universitatea în general. În plus, se oferă sprijin
absolvenților în ceea ce priveşte legătura cu departamentele academice, aducând
atât beneficii personale cât și profesionale. AD ABSOLUTUM isi propune
cultivarea legăturilor afective şi profesionale între Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca şi absolvenţii ei, în vederea creşterii eficienţei activităţilor universităţii,
precum şi crearea unor legături profesionale şi sociale între aceştia.
Obiectivele principale ale Asociației AD ABSOLUTUM sunt:
 Organizarea unei baze de date, actualizată periodic, cu posibilitatea
accesării acesteia direct de pe internet prin intermediul paginii web AD
ABSOLUTUM, accesibilă la adresa http://ori.utcluj.ro/adabsolutum, ușurând astfel
comunicarea în ambele sensuri; Baza de date cuprinde toţi absolvenţii UTC-N
începând din anul 1964 şi până în prezent (aproximativ 36.000 absolvenţi) cu
diverse posibilităţi de căutare şi sortare: după nume, facultate, promoţie,
specialitate, etc..
 Implicarea în procesul de reformă a învățământului tehnic din Romania,
prin organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferințe și alte
forme de dezbatere, axate pe probleme ale adaptării strategiei şi curriculei
universitare la necesitățile societății românești;
 Orientarea antreprenorială a invățământului tehnic în vederea integrării cu
mediul de afaceri;
 Promovarea imaginii Universității Tehnice din Cluj-Napoca în țară și
străinătate;
 Intermediere privind ofertele de burse acordate studenților din partea unor
agenți economici interesați de recrutarea pentru încadrarea în muncă a noilor
absolvenți ai universității;
 Organizarea de acțiuni care să valorifice creațiile originale ale cadrelor
didactice, studenților și absolvenților universității;
 Acordarea de facilităţi pentru membrii AD ABSOLUTUM la unele servicii
oferite de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: manifestări ştiinţifice, bibliotecă,
publicaţii, bilete la spectacolele organizate în Universitate, tarife speciale de cazare
în spaţiile universităţii în timpul vacanţelor, bazinul olimpic, etc.;
 Editarea revistei AD ABSOLUTUM care să prezinte realizări ale membrilor
săi, ale cadrelor didactice și ale studenților din universitate.
Acţiunile asociaţiei se manifestă sub formă de:
 premii (teza de doctorat a anului, proiectul de diplomă al anului, cel mai
bun student, cea mai bună lucrare prezentată la cercuri ştiinţifice);
 ajutoare pentru studenţii cu probleme sociale;

17
 burse;
 primiri de profesori;
 susţineri ale diverselor manifestări ştiinţifice organizate de UTC-N;
 sprijinirea organizării reuniunilor absolvenţilor universităţii.
Dacă doriţi să stabiliţi legătura cu Asociaţia «AD ABSOLUTUM» pentru
înscriere, informaţii sau pentru donaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:
-tel: 0264/401710 sau 0264/401214
-e-mail: Liana.Hancu@tcm.utcluj.ro
-adresa pentru corespondenţă: Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400020 Cluj -
Napoca, Romania.

VIAŢA UNIVERSITARĂ
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de posibilităţi de cazare, cu un înalt
grad de confort, în cămine studenţeşti situate în Complexul Observator şi Mărăşti şi
anume 5 cămine în complexul Observator şi 2 în Mărăşti cu o capacitate de cca.
3700 locuri. Tarifele pentru cazare sunt cuprinse în regulamentul de taxe.

Complexul Observator str. Observator nr. 34


Camin 2 administrator Rodica Trifu tel.: 401879
Camin 3 administrator Aurel Rus tel.: 401881
Camin 4 administrator Maria Opriş tel.: 401883
Camin 5 administrator Sorin Blăjan tel.: 401885
Camin 7 administrator Maria Petean tel.: 401887
Mărăşti str. Teleorman nr. 58
Camin 1F administrator Marioara Rus tel.: 401368
Camin 1B administrator Hărănguş Dorin tel.: 401367

De asemenea studenţii cazaţi în căminele noastre, cât şi ceilalţi studenţi, pot servi
masa la cantinele şi bufetele existente în cadrul universităţii, tarifele pentru
abonamentele la masă fiind cele din regulamentul de taxe, iar pentru meniurile a la
carte sunt în funcţie de meniul comandat, toate fiind la un preţ mic, convenabil
pentru studenţi.
00 00
Cantină cu orar de funcţionare: 12 - 18
Cantina Mărăşti str. Teleorman nr. 58
Cantina Observator str. Observator nr. 34
Bufete cu orar de funcţionare: 730 - 1430
C. Daicoviciu nr. 15 (orar de funcţionare1100-1500)
B-dul Muncii nr. 103-105 (există 2 bufete:orar de funcţionare: 1100-1500, 730- 1430)
Cămine Mărăşti, str. Teleorman nr. 58
Clădire Electro, str. Observator nr. 2
Clădire CFDP, str. Observator nr. 72
Pentru studenţii cazaţi în cămine se asigură şi asistenţă medicală prin cele 2
cabinete medicale, care au un orar 800- 2000, situate în Complexul Mărăşti, cămin
2B şi în Complexul Observator, cămin 1.
Fiecare complex de cazare dispune de teren de sport, bibliotecă, săli de lectură la
fiecare cămin, acces internet din fiecare cameră.

18
BIBLIOTECA

Biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a fost reorganizată în anul 1948 pe


bazele celei care a deservit fosta şcoală de subingineri electromecanici. Primele
volume care au existat în fondurile sale au fost în număr de 3.348, provenite de la
aceeaşi şcoală. Evoluţia bibliotecii a fost una dinamică, ea urmând îndeaproape
evoluţia şi dezvoltarea universităţii, cu întregul evantai de facultăţi, secţii şi
specializări.
Activitatea bibliotecii a avut o evoluţie pozitivă în perioada sa de început. În intervalul
1948-1977, spre exemplu, fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori, în paralel
cu creşterea numărului de cititori şi a numărului de volume consultate. Astfel, în anul
1963, fondul bibliotecii număra 123.502 volume, în 1963 138.835, iar în 1978 fondul
era de 340.000 volume.
În prezent Biblioteca are un fond de peste 500.000 volume. Biblioteca are o
structură enciclopedică a colecţiilor, răspunzând unei bune documentări generale,
dar şi specializate, a utilizatorilor. Activitatea bibliotecii se desfăşoară în mai multe
localuri: sediul central, pe str. Republicii nr. 107, filiala Centru, pe str. C. Daicoviciu
nr. 15, filiala Mecanica, pe b-dul Muncii 103-105, cu o sală de lectură şi acces liber
la raft în cadrul Complexului Mărăşti. În cadrul sediului central funcţionează
serviciile de evidenţă, prelucrare, informare, care deservesc întreaga bibliotecă. De
asemenea, în cadrul universităţii există un număr de 38 biblioteci de catedră,
organizate profilat, la îndemâna cadrelor didactice şi a studenţilor la chiar locul lor
de muncă.
Biblioteca dispune de un spaţiu total de cca. 3.000 m2 , cu patru săli de lectură cu
acces liber la raft cu 400 de locuri. Are un număr de peste 12.000 de cititori care au
împrumutat în anul 2004 peste 650.000 volume. Căutarea publicaţiilor existente în
cadrul bibliotecii se poate face cu ajutorul Cataloagelor alfabetic şi sistematic, iar
pentru publicaţiile intrate în biblioteca începând cu anul 1990, căutarea se poate
face consultand CATALOGUL ON LINE (http://www.biblio.utcluj.ro)
În cadrul schimbului de publicaţii cu alte biblioteci, avem un număr de 22 de
parteneri din România şi peste 30 de parteneri din străinatate.
Colecţia de periodice cuprinde un număr total de peste 3.000 de titluri, dintre care
titluri curente: 60 de titluri din ţară şi 36 de titluri din străinătate, pe lângă care se
mai primesc în cadrul schimbului interbibliotecar încă 119 titluri.
Biblioteca Universităţii mai are colecţie de STAT-uri, peste 65.000 de brevete de
invenţii, Colecţia de Legi (Monitorul Oficial) şi posibiliatatea de căutare electronică
cu ajutorul programului LEGIS.
Direcţia Bibliotecă are în componenţă Biblioteca Centrală, Compartimentul de
arhivă, Tipografia universităţii şi o Librărie, situată în clădirea rectoratului, intrarea
de pe str. Emil Isac, unde se vând publicaţiile apărute în Editura U.T. PRESS a
Universităţii Tehnice.

19
LIBRĂRIA UNIVERSITĂŢII TEHNICE
Vă oferă:
- Carte tehnică şi ştiinţifică
- Papetărie
- Obiecte promoţionale

Preţuri: pentru ... studenţi !

Pentru ofertă carte consultaţi: www.utcluj.ro/servicii/biblioteca/LibrariaUTCN

Str. Emil Isac (Clădire Rectorat)


Orar: Luni-Vineri : 900-1600

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA”


are în componenţă următoarele secţii:

Secţia de KARATE
In anul 2008 CSU Politehnica secţia Karate a avut 99 sportivi legitimaţi, din care 54
copii, 9 cadeţi, 17 juniori şi 19 seniori.
Din aceşti 99 sportivi 30 sunt în lotul naţional.
CSU Politehnica a participat la numeroase competiţii interne şi externe, obţinând
multe medalii.
1. Cupa Transilvania (22-23.03.2008 ) la Tg-Mureş, obţinând 17-8-12 medalii
2. Cupa Dojokan (3-4.05.2008 ) la Aiud, obţinând 15-9-10 medalii
3. Cupa Ippon (13.12.2008 ) la Medias, obţinând 13-8-7 medalii
4. Cupa Prichindelul (17.05.2008 ) la Turda, obţinând 17-7-4 medalii
5. Cupa Dobrogei (27.07.2008 ) la Constanta, obţinând 10-7-4 medalii
6. Cupa Campionilor ( 20-21.09.2008 ) la Cluj-Napoca, obţinând 21-14-10 medalii
7. Cupa României seniori (1-2.11.2008 ) la Satu-Mare, obţinând 11-8-8 medalii
8. Cupa României copii (8-9.11.2008 ) la Bran, obţinând 9-7-5 medalii
9. Campionat Naţional copii (30-31.05.2008 ) la Sighişoara, obţinând 7-6-3 medalii
10. Campionat Naţional seniori ( 5-6.04.2008 ) la Mediaş, obţinând 18-13-7 medalii
11. Panamerican Open Championships (6-8.07.2008 ) în Sao Paulo-Brazilia,
obţinând 5-2-1 medalii
12. Cupa Europeană (15-17.11.2008 ) la Berlin, obţinând 7-2-3 medalii
13. Campionat European seniori (22-25-05.2008 ) la Liege-Belgia, obţinând 9-10-6
medalii
14. Campionat Mondial de copii (17-19.10.2008 ) la Jesolo di Lido-Italia, obţinând
9-6-3 medalii.

In anul 2009 CSU Politehnica sectia Karate are 120 de sportivi legitimaţi, din care
35 sunt selectionaţi în loturile naţionale de copii, cadeţi, juniori, respectiv seniori,
participând la numeroase competiţii interne şi externe, reprezentând atât ţara cât şi
clubul.
1. Cupa Mickey Mouse (31.01.2009 ) la Floresti, obţinând 14-6-3 medalii
2. Cupa Transilvania (28.03.2009 ) la Tg-Mures, obţinând 16-8-12 medalii
3. Cupa Dojokan (07.06.2009 ) la Aiud, obţinând 17-7-13 medalii
4. Campionat National de copii (2-3.05.2009 ) la Bucureşti, obţinând 11-2-5 medalii

20
5. Campionat Naţional de seniori (09.05.2009 ) la Tg-Mureş, obţinând 16-10-11
medalii
6. Shikon Open Championships (31.05.2009 ) la Londra-Anglia, obţinând 14-8-7
medalii
7. Campionatul European de copii, cadeti, juniori şi open de seniori (4-6.09.2009 )
la Constanta, obţinând 6-3-4 medalii
8. Campionatul Mondial de seniori (19-21.06.2009 ) la Odessa-Ukraina, obţinând
11-7-6 medalii
Anul acesta clubul va mai participa la Cupa Romaniei de copii, Cupa României de
seniori, Cupa Ippon, Cupa Europeana de shobu ippon la Szekesfehervar,
Campionatul Mondial pe cluburi din Italia.

Secţia de AEROMODELISM
Secţia de aeromodelism a Clubului Sportiv Universitar Cluj-Napoca a apărut odată
cu Clubul Sportiv. Ea este continuatoarea tuturor secţiilor de aeromodelism din
municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, încă din 1922, de la apariţia ca ramură
sportivă a aeromodelismului.

Secţia de aeromodelism are 18 sportivi legitimaţi (5 juniori), din care 9 sunt maeştrii
ai sportului, ultimul maestru al sportului este juniorul Ionuţ Crăciun. Preşedintele
secţiei, care este şi antrenor principal, profesorul universitar dr. ing. George
ARGHIR, este maestru al sportului din 1970 si antrenor emerit din 1996. A primit
recent diploma „Paul Tissandier” din partea Federaţiei Aeronautice Internaţionale
pentru activitatea sportivă depusă, ca şi pentru organizarea de campionate
mondiale şi europene şi competiţii intenaţionale „Cupă Mondială”. Antrenorul
secund dr. ing. Paul Bere este maestru al sportului din 2005 şi antrenor emerit din
2007. Printre sportivii secţiei se numără maeştrii ai sportului: Mihail Muscă de 35
ori campion naţional la acrobaţie aeriană – zbor circular, Claudiu Alexoaia -
campion mondial, Adrian Secan - dublu campion mondial pe 2007 (individual şi pe
echipe, cu echipa României), Ionuţ Crăciun – campion european 2008 (cu echipa
României), Cristian Faur – câştigătorul mai multor Cupe Mondiale în 2005 şi 2006,
Paul Bere - câştigătorul mai multor Cupe Mondiale şi veteranul George Arghir
multimplu campion mondial şi european. Sportivii secţiei contribuie anual la loturile
naţionale, iar antrenorii secţiei sunt manageri sau antrenori ai echipelor naţionale.

În ultimii doi ani (2008, 2009) rezultatele obţinute de sportivii secţiei – colecţionari
de medalii, au fost:
Cupa României, loc 1 – 3: 18;
Campionate nationale, loc 1 – 3, individual şi pe echipe: 12;
Cupe Mondiale, loc 1 – 6, individual şi pe echipe: 20;
Campionate mondiale/europene, loc 1 – 6, individual sau în echipă: 4.

Antrenamentele săptămânale se fac duminica pe dealul „Sfântul Gheorghe” sau pe


aeroportul „Traian Dârjan” Dezmir. În perioadele de pregătire pentru campionatele
naţionale, europene sau mondiale se organizează cantonamente în locurile de
concurs. Sprtivilor li se asigură materiale şi consultanţă de specialitate.

21
Secţia de POLO
1.Secţia de polo a clubului Politehnica Cluj este reînfiinţată în 2003 după 20 de ani
de absenţă în polo. Echipa este înscrisă în Superliga Naţională de polo, singura
divizie la nivel naţional. Competiţia se desfăşoară anual în perioada toamnă-
primavară şi este structurată în felul următor:
- etape duble saptămânale în regim de tur-retur;
- turnee de play-off (echipele clasate pe locurile 1-4) şi play-aut
(echipele clasate pe locurile 5-8).
Există cinci echipe profesioniste: Dinamo, Steaua, Rapid (toate din Bucuresti),
C.S.M. Oradea şi Astra Arad. Sportul Studenţesc din Bucureşti este formată în
mare parte din studenţi şi sportivi componenţi ai lotului naţional de juniori iar Crişul
Dinamo Oradea din juniori şi foşti juniori orădeni.

2.Statutul echipei de polo Politehnica Cluj este unul de amatori. In componenţa ei


intră studenţi, elevi şi sportivi care prestează activităţi în domenii diverse (cadre
didactice, informaticieni, instructori sportivi, etc). este coordonată de asis. univ.
Sabau Radu, antrenor, Pop Vasile, director tehnic şi prof. dr. ing. Tiberiu Rusu, şef
secţie.

3.La nivel de juniori clubul Politehnica colaboreaza cu C.S.M. Cluj şi Clubul Sportiv
Şcolar Viitorul Cluj. Cei mai valorosi juniori sunt cooptaţi în echipa de seniori
participând atât în Superliga de polo cât şi la campionatele naţionale de juniori.
Printre aceştia se evidenţiază Sibisan Michael, Alexa Catalin şi Titus Roşca,
componenţi ai echipei naţionale de juniori II. De asemenea, în anul 2009 au fost
convocaţi la lotul naţional de tineret, Negruţa Vadim şi Hodageu Cătălin, de
asemenea componenţi ai echipei noastre. Printre intenţiile clubului Politehnica un
loc important îl reprezintă dorinţa de a forma în viitor echipe proprii de juniori, lipsa
fondurilor şsi a personalului calificat fiind principalele impedimente în atingerea
acestui deziderat.

4.Pregătirea echipei de polo la nivel de seniori este împărţită în două etape:


a. stagiul de pregatire premergător fiecărei ediţii de campionat(iunie-
septembrie);
b. pregatirea specifică pe perioada desfaşurării campionatului
(octombrie-mai).
Locul de desfăşurare a antrenamentelor este Piscina Olimpică U.T.C-N. care
asigură toate condiţiile de pregătire.

5.Obiectivul echipei de polo Politehnica Cluj este clasarea pe locurile 5-7 şi


reprezintă deocamdată situaţia secţiei: statutul de amatori, bugetul redus (strict de
supravietuire) şi componenţa echipei. Cu excepţia ultimilor trei ani, în patru ediţii
de campionat s-a realizat cel mai bun loc posibil considerând aspectele de mai
sus (locul 5). In ultimii trei ani locurile obtinutţe au fost din păcate sub aşteptări dar
corespunzatoare mediei scazute de varsta a echipei (7-8-7).

6.Statutul de amatori şi bugetul redus nu permite existenţa unor contracte cu


caracter sportiv între club şi sportivi. Se acordă sporadic indemnizaţii de efort şi
prime de joc în cazul meciurilor câştigate.

22
Secţia de BRIDGE
In cadrul Asociatiei sportive Politehnica funcţionează de peste 10 ani secţia de
bridge, având aproximativ 50 de membrii activi, intelectuali, oameni de afaceri,
studenţi etc. Sportivii secţiei participă la competiţii interne şi internaţionale, conform
calendarului oficial al Federaţiei Române de Bridge.
Bridge-ul competiţional clujean are radăcini din deceniul şapte al secolului trecut,
mulţi dintre membrii fondatori joacă şi astăzi.
Secţia noastră are o echipă în divizia A, alte 2 echipe cu dreptul la barajul pentru divizia A,
fiind totodată premianţi la cele mai importante turnee din ţară şi din ţările învecinate.
Activităţile de club se desfăşoară săptămânal, luni, respectiv joi, între orele 17 şi
22, în clădirea nouă de pe str. Dorobantilor nr 71-73.
Aşteptăm noi doritori să participe la activităţile competiţionale ale secţiei de
bridge, în special studenţi.
Preşedintele secţiei de bridge este domnul dr. ing. Kovacs Zoltan, tel:0742-055-227.

PISCINA OLIMPICĂ
ORAR
Luni – Vineri
0600-2000 -Public (bilete + abonamente)
Sâmbătă-Duminică
0700-2000-Public (bilete + abonamente)
Tel: 0264 - 307884, 0264 – 589561

ATENTIE !!
In cazul desfăşurării unor competiţii, programul se modifică în funcţie de
acestea!
Pe perioada de vară bazinul acoperit este închis.

CLUBUL CULTURAL STUDENŢESC

Director club cultural prof. Victor Bercea tel: 401890


Referent Mirela Anghel
Gestionar Elena Lăpuşte

-Anul înfiinţării: 1966


-Sediul actual: Str. Observatorului, Nr.34 (în clădirea unde se mai află Cantina
Observator şi Biblioteca UTCN)
-Scopul: Organizarea şi desfăşurarea unor activitaţi culturale, artistice, ştiinţifice,
sportive şi de agrement pentru studenţi urmărind formarea şi dezvoltarea
personalitaţii tinerilor, garanţi ai dezvoltării durabile şi ai progresului societaţii
româneşti.
-Clubul Cultural Studenţesc al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca funcţionează
sub auspiciile Universităţii Tehnice, în directa subordonare a Rectorului instituţiei
ca un centru metodologic de organizare şi promovare a activităţilor specifice
studenţeşti, fiind o componentă a procesului educaţional al universităţii.
-C.C.S.al UTCN îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de
Consiliul artistic al clubului care este constituit din referenţii clubului, instructorii de
specialitate artistică şi reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti din universitate.

23
-Obiectivele acestui centru cultural se referă la înfiinţarea şi menţinerea de formaţii
artistice studenţeşti, pe genuri diferite, la prezentarea producţiilor artistice proprii în
spectacole, festivaluri, concursuri locale, naţionale şi internaţionale precum şi la
organizarea unor activitaţi ca: expozitii, simpozioane, conferinte, lansari de carte,
cursuri de dans, serate şi aniversări studenţeşti.
-Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1
-Activitatea clubului se bazează pe antrenarea studenţilor şi a cadrelor didactice în
organizarea manifestărilor culturale, artistice, ştiinţifice şi de divertisment.
Activităţile se desfăşoară după un Orar care se afişează la loc vizibil iar repetiţiile
sunt coordonate de referenţii culturali şi de instructorii artistici ai formaţiilor. În
medie, activează în formaţiile noastre peste 250 de studenţi, în principal de la
Universitatea tehnică dar şi de la celelalte universitaţi clujene.
- Baza materială a CCS al UTCN este proprietatea Universităţii Tehnice şi se află
în folosirea permanentă a clubului, în condiţiile stabilite de conducerea universităţii
iar referenţii culturali poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizare ale
acestor bunuri.
- Finanţarea întregii activităţi a clubului, inclusiv pentru dotări şi salarii, se face din
bugetul instituţiei iar susţinerea financiară a programelor culturale este asigurată
parţial din sponsorizări ori donaţii precum şi din proiectele de colaborare cu
instituţiile locale şi judeţene.

Formaţiile artistice care activează în prezent :


- Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul » (Trupa de dansuri populare,
Orchestra « Românaşul », Formaţiile muzicale tradiţionale : Taraful şi Trio-ul
transilvan, Grupul de solişti vocali şi instrumentişti) (« Românaşul » va sărbători în
luna mai a acestui an 35 de ani de activitate neîntreruptă
- Teatrul Studenţesc « Gaudeamus » (clasic, experiment, muzical, revistă) –
organizator al Festivalului Naţional de Teatru Universitar Amator « TUA » (au avut
loc deja două ediţii de succes în 2007 şi 2008)
- Grupul muzical cameral “Honoris”
- Ansamblul de dans “Infinit Skils”( modern, break-dance, sincron)
- Trupa de dans contemporan « Aagon »
- Grupul de dans de societate
- Cenaclul folk de interpretare şi idei « Observator »
- Grupul folk « Pasărea Ibis »
- Trupa de rock « Voices of Silence »
- Trupa de rock « Grimus »
- Trupa de rock « Bruiaj »

Festivaluri organizate în exclusivitate de Club :


1. « Ritmic de mai »
2. “Teatrul Universitar Amator “ - festival naţional studenţesc
3. “Colindăm în familie”
4. “Galeria Folk”
5. ”Poli Latino Party”
6. “Ritmuri studenţeşti”
7. “Variaţiuni ritmice”

24
Participarea formaţiilor artistice ale UTCN
la “Zilele Universităţii Tehnice”, la balurile bobocilor precum şi la festivalurile
organizate de Casele de Cultură Studenţeşti din Cluj-Napoca, Ploieşti, Iaşi, Sibiu,
Timişoara, Alba-Iulia ori la spectacole organizate în centrele: Zalău, Satu-Mare,
Alba-Iulia, Baia Mare.

Participarea formaţiilor artistice ale UTCN


la evenimentele cultural-artistice organizate în municipiul Cluj-Napoca de
autorităţile municipale şi judeţene

Alte activităţi din Orar


-Clubul de Karate
-Cursul de iniţiere în dansul popular
-Cursul de dans de societate
-Clubul de Bridge
-Concursuri de şah, table şi tenis de masă

Formaţiile artistice cele mai cunoscute ale Universităţii Tehnice


începând cu anul 1966 :
- Grupul de dans modern- prima formaţie înfiinţată în anul 1966
- Formaţia de dans modern « Imagine şi Dans »
- Formaţia de dans modern « Nova »
- Trupa de Teatru « Gaudeamus »
- Ansamblul folcloric studenţesc « Românaşul »
- Brigada artistică de umor « BUM »
- Grupul de umor “M.S.”
- Corul mixt « Poliphonia »
- Formaţia de poezie şi muzică « Mecartis »
- Cenaclul literar « Avram Iancu »
- Formaţia de dans sportiv « Salsa Caliente »
- Formaţia de dans sincron « New Style »
- Formaţia de dans « Moving Bodies »
- Formaţia muzicală « Simfonia »
- Grupul de muzică uşoară « Cool »
- Formaţiile de rock : Seven, Lex, Kashmir, Revers, Mad-Project, Voices of
Silence, Grimus, Bruiaj, Data Trecută,
Înscrierile se fac la Club între orele 1000-2100, de luni şi până vineri, începând
cu data de 28.09.2009

25
ANEXA 1

FORME ŞI GENURI DE ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLUBULUI

1. Compartiment : activităţi culturale şi artistice


a)Formaţii artistice :
-formaţii folclorice
-dansuri moderne, clasice, de societate etc.
-muzică instrumentală(orchestre, tarafuri, etc.)
-solişti vocali şi instrumentişti
-formaţii de teatru (clasic, experiment, muzical, revistă etc.)
-grupuri corale
-formaţii instrumentale camerale
-formaţii de muzică uşoară, rock, jazz etc.
-grupuri de estradă , revistă şi de umor.
b) Cercuri artistice, cenacluri, cursuri
-Cenaclul de interpretare folk
-Cenaclul literar
-Cercuri de cultură plastică, muzicală, design etc.
-Cercuri de creaţie ştiinţifică şi tehnică
-Cursuri de dans, de regie, actorie, limbi străine etc.
-Editarea de pliante, caiete, agende, alte publicaţii.

2.Activităţi recreativ-distractive şi de agrement


-Videotecă, cinematecă
-Concerte, spectacole la sediu sau în deplasare
-Club de bridge, sah, table etc.
-Diferite concursuri culturale studenţeşti
-Oficiu de impresariat artistic
-Expoziţii de artă plastică, foto, design etc.
-Aniversări, sărbători şi ceremonialuri din viaţa studenţilor
-Simpozioane, mese rotunde, şedinţe etc.

26
27
LEGENDĂ

1 Rectorat; Biblioteca centrală; Servicii administrative

2 Facultatea de: Automatică şi calculatoare; Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei


Inginerie electrică; Construcţii şi instalaţii

3 Facultatea de Arhitectură şi urbanism; secţia CFDP

4 Complexul Observator: Cămine, Biblioteca, Cantina, Clubul cultural

5 Clădirea Electro

28
6 Ateliere, DECID, Săli Electro

7 Secţia Instalaţii; Garajul auto

8 Facultatea de: Construcţii de maşini; Mecanică; Ştiinţa şi ingineria materialelor

9 Complexul Mărăşti: Cămine, Cantină, Bibliotecă

10 Bazinul Olimpic
CADRUL ORGANIZATORIC
AL ŞCOLII DOCTORALE

In Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca s-a înfiinţat Şcoala Doctorală, ca


structură de management dedicată exclusiv studiilor din ciclul III. Aceasta este
subordonată Prorectoratului Academic Management şi Dezvoltare Academică,
condus de Prof.dr.ing.ec. Ioan ABRUDAN.
Consiliu Şcolii Doctorale este format după cum urmează:

1. Prof.dr.ing. Gheorghe LAZEA - Facultatea de Automatică şi


Director Scoala Doctorală Calculatoare
E-mail :Gheorghe.Lazea@aut.utcluj.ro

2. Prof.dr.ing. Iuliu NEGREAN - Facultatea de Construcţii de Maşini


E-mail :Iuliu.Negrean@mep.utcluj.ro

3. Prof.dr.ing. Gheorghe ACHIMAŞ - Facultatea de Construcţii de Maşini


E-mail :Gheorghe.Achimas@tcm.utcluj.ro

4. Prof.dr.ing. Victor ROŞ - Facultatea de Mecanică


E-mail :Victor.Ros@maar.utcluj.utcluj.ro

5. Prof.dr.ing. Ionel CHICINAŞ - Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria


Materialelor
E-mail :Ionel.Chicinaş @stm.utcluj.ro

6. Prof.dr.ing. Ioan Alfred LETIA - Facultatea de Automatică şi


Calculatoare
E-mail :letia@cs.utcluj.ro

7. Prof.dr.ing. Teodor PANĂ - Facultatea de Inginerie Electrică


E-mail :Teodor.Pana@edr.utcluj.ro

8. Prof.dr.ing. Monica BORDA - Facultatea de Electronică,


Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
E-mail:Monica.Borda@com.utcluj.ro
9. Prof.dr.ing. Iacob BORŞ - Facultatea de Construcţii
E-mail :Iacob.Bors@mecon.utcluj.ro

29
CIFRELE DE ŞCOLARIZARE / FACULTĂŢI
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Şcoala doctorală

Număr locuri doctorat


Cu Fără
FACULTATEA frecvenţă frecvenţă
cu taxă
Facultatea de Arhitectură 5 5

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 34 18

Facultatea de Construcţii 21 27

Facultatea de Construcţii de Maşini 47 45

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi


15 12
Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică 30 30

Facultatea de Instalaţii 2 10

Facultatea de Mecanică 19 7

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materielelor 21 22


TOTAL UNIVERSITATE 194 176

Director Şcoală Doctorală,


Prof.dr.ing.Gheorghe Lazea

30
CIFRELE DE ŞCOLARIZARE / DOMENII DE LICENŢĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Şcoala doctorală

Număr locuri doctorat


Cu Fără
Domeniul de licenţă Facultatea
frecvenţă frecvenţă
cu taxă
Arhitectură Arhitectură 5 5
Calculatoare şi tehnologia
Automatică şi 19 10
informaţiei
Calculatoare
Ingineria sistemelor 15 8
Construcţii 21 27
Inginerie civilă
Instalaţii 2 10
Construcţii de Maşini 24 20
Inginerie industrială
Mecanică 0 1
Construcţii de Maşini 12 13
Inginerie mecanică
Mecanică 7 1
Inginerie şi management Construcţii de Maşini 11 12
Electronică,
Inginerie electronică şi
Telecomunicaţii şi 15 12
telecomunicaţii
Tehnologia Informaţiei
Inginerie electrică
Inginerie Electrică 30 30
(energetică)
Ingineria autovehiculelor Mecanică 7 2
Mecatronică şi robotică Mecanică 5 3
Ştiinţa şi Ingineria
Ingineria materialelor 21 22
Materialelor
TOTAL UNIVERSITATE 194 176

Director Şcoală Doctorală,

Prof.dr.ing.Gheorghe Lazea

31
LISTA CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Şcoala doctorală

Nr.locuri doctorat
Numele şi prenumele
conducătorului ştiinţific Funcţia Domeniul de Fara
Cu frecv.
de doctorat didactică licenţă frecv.
Buget
Cu taxa
0 1 2 3 4
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 34 18
Tiberiu COLOŞI Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Clement FEŞTILĂ Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Mihail ABRUDEAN Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Liviu MICLEA Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Tiberiu LEŢIA Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Petru DOBRA Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Adina AŞTILEAN Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Honoriu VĂLEAN Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor
Ioan NASCU Prof.dr.ing. Ingineria sistemelor

Ioan Alfred LEŢIA Prof.dr.ing. Calculatoare şi


tehnologia informaţiei
Sergiu NEDEVSCHI Prof.dr.ing. Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Iosif IGNAT Prof.dr.ing. Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Ioan SALOMIE Prof.dr.ing. Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Dorian GORGAN Prof.dr.ing. Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Calculatoare şi
Teodor Vasile DĂDÂRLAT Prof.dr.ing. tehnologia informaţiei

Zoltan Francisc BARUCK Prof.dr.ing. Calculatoare şi


tehnologia informaţiei
Rodica POTOLEA Prof.dr.ing. Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Facultatea de Construcţii 28 42
Horia ANDREICA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Mariana BRUMARU Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Dumitru MARUSCIAC Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Ioan POP Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Augustin POPA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Balint SZABO Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Gheorghe BADEA Prof.dr.ing. Inginerie civilă

32
Cifrele de şcolarizare / conducători ştiinţifici de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
(continuare)
0 1 2 3 4
Florin Radu POP Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Pavel ALEXA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Mihai ILIESCU Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Gavril KOLLO Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Carmen Doina CHIRA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Cornel BIA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Gh. Mihail BÂRSAN Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Alexandru CĂTĂRIG Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Mircea PETRINA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Adrian CHISĂLIŢĂ Prof.dr.ing.mat Inginerie civilă
Eugen PANTEL Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Iacob BORS Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Viorel MAIER Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Vasile PĂCURAR Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Anton IONESCU Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Traian ONEŢ Prof.dr.ing. Inginerie civilă-
Ildiko BUCUR Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Cornelia MĂGUREANU Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Ludovic KOPENETZ Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Daniela Lucia MANEA Prof.dr.ing. Inginerie civilă
Facultatea de Construcţii de Maşini 47 45
Gheorghe ACHIMAŞ Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Dorel BANABIC Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Petru BERCE Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Nicolae BÂLC Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Csaba GYENGE Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Horaţiu IANCĂU Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Marcel POPA Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Vasile BOLOS Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Mircea ANCĂU Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Ioan VUŞCAN Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Marian BORZAN Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Gligor ABRUDAN Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Liviu MORAR Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Ioan POP Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Sorin POPESCU
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Stelian BRAD
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Adrian PÂSLĂ
management

33
Cifrele de şcolarizare / conducători ştiinţifici de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
(continuare)
0 1 2 3 4
Ioan BLEBEA Prof.dr.ing.
Inginerie industrială
Liviu DEACU Prof.dr.ing.
Inginerie industrială
Cornel CIUPAN Prof.dr.ing.
Inginerie industrială
Daniela POPESCU Prof.dr.ing.
Inginerie industrială
Prof.dr.ing.ec Inginerie şi
Ioan ABRUDAN
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Dan CÂNDEA
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Ioan BOJAN
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Liviu MARIAN
management
Prof.dr.ing. Inginerie şi
Laura BACALI
management
Adalbert ANTAL Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Felicia SUCALA Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Lucian TUDOSE Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Dorina JICHIŞAN MĂTIEŞAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Dumitru POP Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Mariana ARGHIR Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Viorel ISPAS Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Iuliu NEGREAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Nicolae PLITEA Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Nicolae URSU-FISCHER Prof.dr.ing.mat Inginerie mecanică
Doina PÂSLĂ Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
15 12
Informaţiei
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Costin MIRON
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Lelia FEŞTILĂ
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Marina ŢOPA
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Corneliu RUSU
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Radu ARSINTE
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Şerban LUNGU
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Dan PITICĂ
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Aurel VLAICU
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Mircea GIURGIU
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Monica BORDA
şi telecomunicaţii

34
Cifrele de şcolarizare / conducători ştiinţifici de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
(continuare)
0 1 2 3 4
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Virgil DOBROTĂ
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Gavril TODEREAN
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Tudor Petru PALADE
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Mircea VAIDA
şi telecomunicaţii
Prof.dr.ing. Inginerie electronică
Dorin PETREUŞ
şi telecomunicaţii
Facultatea de Inginerie Electrică 30 30
Roman MORAR Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Alexandru IUGA Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Emil SIMION Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Radu CIUPA Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Dan MICU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Vasile ŢOPA Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Călin MUNTEANU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Maria IMECS Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Viorel TRIFA Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Richard MARSCHALKO Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Teodor PANĂ Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Radu Adrian TÎRNOVAN Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Nicolae PATACHI Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Radu MUNTEANU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Gheorghe TODORAN Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Ioan TÎRNOVAN Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Virgil MAIER Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Silviu DARIE Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Mircea CHINDRIŞ Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Karoly BIRO Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Ioan Adrian VIOREL Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Vasile IANCU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Mircea RĂDULESCU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Lorand SZABO Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Dan RAFIROIU Prof.dr.ing. Inginerie electrică

Adrian SAMUILĂ Prof.dr.ing. Inginerie electrică

35
Cifrele de şcolarizare / conducători ştiinţifici de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
(continuare)
0 1 2 3 4
Facultatea de Mecanică 19 7
Nicolae BURNETE Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Petru BRÂNZAŞ Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Victor ROŞ Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Vasile IONUŢ Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Ioan RUS Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Nicolae FILIP Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Teodor MĂDĂRĂŞAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Desideriu MAROS Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Vistrian MĂTIEŞ Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Cornel BRIŞAN Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Vencel CSIBI Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Ioan PĂSTRAV Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Augustin CREŢU Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Mihail HĂRDĂU Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Mircea BEJAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Radu BĂLAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Liviu Ioan VAIDA Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Mugur Ciprian BĂLAN Prof.dr.ing. Inginerie mecanică
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 21 22
Virgil MOLDOVAN Prof.dr.ing. Inginerie industrială
Vladimir ZUBAC Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Tiberiu RUSU Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Vasile SOPORAN Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Traian PETRIŞOR Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Lelia CIONTEA Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Valer MICLE Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Horia COLAN Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Victor CONSTANTINESCU Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Radu ORBAN Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
George ARGHIR Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Ioan VIDA – SIMITI Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Ionel CHICINAŞ Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Cătălin POPA Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Liviu NISTOR Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Ioan ARDELEAN Prof.dr.fiz. Ingineria materialelor
Violeta POPESCU Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Nicolae JUMATE Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
George VERMEŞAN Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Attila PALFALVI Prof.dr.ing. Ingineria materialelor
Gheorghe ZIRBO Prof.dr.ing. Ingineria materialelor

Director Şcoală Doctorală,


Prof.dr.ing.Gheorghe Lazea

36
ADMITEREA LA DOCTORAT

Admiterea la doctorat, sesiunea septembrie 2009, va avea următorul


calendar de desfăşurare:

- înscrierea candidaţilor în perioada 01.09.2009 - 11.09.2009


- colocviul de admitere în perioada 21.09.2009 - 25.09.2009
- înmatricularea doctoranzilor admişi cu data de 01.10.2009

INSCRIEREA LA DOCTORAT

Acte necesare pentru înscriere

- certificat competenţă lingvistică, eliberat de Catedra Limbi Straine –


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sau alt test recunoscut de aceasta;
- copii legalizate de pe următoarele acte ( 1 ex) : certificat de naştere, actul de
schimbare a numelui dacă este cazul, diploma de bacalaureat, diploma de licenţă,
foaia matricolă, diploma de absolvire studii aprofundate sau şcoala postuniversitară
(dacă există) ;
- curriculum vitae;
- lista de lucrări publicate, comunicate;
- fişa şi cererea de înscriere (Anexa 1 şi Anexa 2), cererea va avea obligatoriu
avizul conducătorului ştiinţific;
- lista bibliografică pentru tematica cu care candidează.

Formulare

- Contract discipline doctorat în limba română (Anexa 3)


- Contract discipline doctorat în limba engleză (Anexa 4)
- Contract de studii doctorat în limba română (Anexa 5)
- Contract de studii doctorat în limba engleză (Anexa 6)
- Formulare diverse (Anexa 7)

37
METODOLOGIA DE ADMITERE
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

I. Prevederi generale

1. Admiterea candidatilor la studii universitare de doctorat se face prin


concurs organizat de Scoala Doctorala pe baza prevederilor articolelor din cap. 8
din “Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de
doctorat” aprobat de Senatul UTCN in septembrie 2005.
2. Concursul de admitere consta din:
 Examen competenta lingvistica (cu caracter eliminatoriu) care are loc in
conditiile stabilite si comunicate de Catedra de limbi straine si care fac
parte din prezenta procedura. Certificatul de competenta lingvistica se
elibereaza acelor candidati care obtin minim trei puncte pentru fiecare
deprindere din certificat.

Daca un candidat a obtinut in ultimii doi ani un certificat de competent


lingvistica cu recunoastere internationala, examenul de competent lingvistica nu
mai este necesar.

 Examen oral (interviu) in fata unei comisii constituite la nivel de domeniu,


catedra, facultate pe o tematica din domeniul de doctorat ales, stabilita de
candidat impreuna cu conducatorul de doctorat. Tematica, impreuna cu
bibliografia sunt anexate la fisa de inscriere, care este vizata de
conducatorul de doctorat. Nota minima de admitere este 8 (opt) si se
obtine ca medie a notelor acordate de membrii comisiei.

II. Inscrierea candidatilor

1. Numarul locurilor la forma de invatamant buget cu/fara bursa este stabilit


prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pe baza propunerii
inaintate de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, respectiv propunerile
facultatilor pentru fiecare domeniu de doctorat vizate de conducerea Scolii
Doctorale si aprobate de Senat.

2. Numarul locurilor la forma de invatamant cu taxa este stabilit prin Hotarare


a Senatului Universitatii Tehnice in functie de propunerile facultatilor si a
domeniilor in care se organizeaza studii de doctorat.
3. La numarul de locuri aprobat prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si
Inovarii se pot opera modificari intre domeniile de doctorat in conformitate
cu cererea de instruire evidentiata in sesiunea de admitere la doctorat.
4. Inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat intr-un
domeniu specific se poate face indiferent de domeniul in care a fost
dobandita diploma de licenta sau masterat.

38
5. Dosarul (cu actele specificate la cap.III) se depune la Secretariatul Scolii
Doctorale in perioada de inscriere anuntata.
III. Acte necesare la inscriere

 Certificat competenta lingvistica.

 Copii legalizate (1 exemplar): certificat nastere; actul de schimbare nume


(daca este cazul); diploma de bacalaureat; diploma de licenta; foaia
matricola; diploma de absolvire studii aprofundate, master sau scoala
postuniversitara (daca exista);
 Curriculum vitae.
 Lista de lucrari (publicate, comunicate).
 Fisa de inscriere.
 Cererea de inscriere (cu avizul obligatoriu al conducatorului de doctorat).
 Lista bibliografica pentru tematica aleasa.

IV. Concursul de admitere

1. Comisiile de admitere se constituie pe domenii de doctorat, sau domenii


apropiate, si sunt formate din 3-5 membri, conducatori de doctorat din
acelasi domeniu sau domenii apropiate. Propunerile se fac la nivel de
catedre sau facultate si sunt avizate de conducerea Scolii Doctorale si apoi
aprobate de Biroul Senat al UTCN.

2. Rezultatele concursului sunt consemnate intr-un proces verbal, intocmit si


semnat in prezenta a cel putin trei membri ai comisiei.
3. Validarea rezultatelor admiterii si inmatricularea candidatilor reusiti la
concurs se fac prin decizii ale Rectorului Universitatii Tehnice din Cluj-
Napoca la propunerea Scolii Doctorale.
4. In termen de 30 zile de la inmatriculare, conducatorul de doctorat si
doctorandul vor completa contractul de studii si contractul disciplinelor.

V. Contestatii

1. Contestatii privind respectarea procedurii de admitere se depun in scris la


Registratura UTCN in termen de 48 ore de la comunicarea rezultatului. Nu
se poate contesta calificativul.

Discutat si aprobat in sedinta Consiliului Scolii Doctorale

Director,
Prof.dr.ing.Gheorghe Lazea

39
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Disciplină specialitate S1 2 1 1 56 28 14 14 5
3 Disciplină specialitate S2 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Disciplină specialitate S3 2 1 2 56 28 14 14 5
8 Disciplină specialitate S4 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R

40
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat


Plan de învăţământ general

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Disciplină specialitate S1 1 56 56 5
3 Disciplină specialitate S2 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Disciplină specialitate S3 2 56 56 5
8 Disciplină specialitate S4 2 56 56 5
A/R

41
9 Activitate de cercetare II 12 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Ingineria sistemelor DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl. St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5

2 Prelucrarea semnalelor şi informaţiei 2 1 1 56 28 14 14 5


3 Ingineria avansată a sistemelor* 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Inginerie software 2 1 2 56 28 14 14 5
8 Control avansat ** 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R

42
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e +1c 3 e +1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Honoriu VĂLEAN


Planuri de învăţământ/domenii de doctorat

Notă: Disciplinele (*) şi (**) pot fi alese din planul de invăţământ al specializărilor master din domeniul ingineriei sistemelor sau pot fi propuse discipline din
aria programului de pregătire specifică a doctorandului.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Ingineria sistemelor DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5

2 Prelucrarea semnalelor şi informaţiei 1 56 56 5


3 Ingineria avansată a sistemelor* 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ)* A/R 0
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Inginerie software 2 56 56 5

43
8 Control avansat ** 2 56 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R 0
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Honoriu VĂLEAN

Notă: Disciplinele (*) şi (**) pot fi alese din planul de invăţământ al specializărilor master din domeniul ingineriei sistemelor sau pot fi propuse discipline din
aria programului de pregătire specifică a doctorandului.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat:Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Disciplină specialitate S1 2 1 1 56 28 14 14 5
3 Disciplină specialitate S2 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Disciplină specialitate S3 2 1 2 56 28 14 14 5
8 Disciplină specialitate S4 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15

44
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Ioan Alfred LEŢIA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Automatică şi Calculatoare
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat:Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Disciplină specialitate S1 1 56 56 5
3 Disciplină specialitate S2 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Disciplină specialitate S3 2 56 56 5
8 Disciplină specialitate S4 2 56 56 5
A/R

45
9 Activitate de cercetare II 12 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Ioan Alfred LEŢIA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Automatică şi Calculatoare
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Civilă DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 58 28 30 5
Structuri speciale pentru construcţii
2 (I) 2 1 58 28 30 5
Metode de calcul numeric utilizate în
3 analiza structurilor 2 2 1 86 28 28 30 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 618 168 450 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 58 28 30 5
Structuri speciale pentru construcţii

46
7 (II) 2 1 2 72 28 14 30 5
Teoria şi practica reabilitării
8 construcţiilor 2 1 2 72 28 14 30 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 618 168 450 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Iacob BORŞ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Civilă DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
Structuri speciale pentru construcţii
2 (I) 1 56 56 5
Metode de calcul numeric utilizate în
3 analiza structurilor 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ)
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
Structuri speciale pentru construcţii

47
7 (II) 2 56 56 5
Teoria şi practica reabilitării
8 construcţiilor 2 56 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ)
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Iacob BORŞ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Industrială DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Ingineria Fabricaţiei Competitive 2 1 1 56 28 14 14 5

3 Sistem expert şi inteligenţă artificială 2 1 1 56 28 14 14 5


4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5

48
7 Modelare, simulare şi elemente finite 2 1 2 56 28 14 14 5
Materiale, măsurători şi metode de
8 investigare 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Gheorghe ACHIMAŞ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Industrială DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Ingineria Fabricaţiei Competitive 1 56 56 5

3 Sistem expert şi inteligenţă artificială 1 56 56 5


4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R 0
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5

49
7 Modelare, simulare şi elemente finite 2 56 56 5
Materiale, măsurători şi metode de
8 investigare 2 56 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R 0
1640
0
392
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Gheorghe ACHIMAŞ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Elemente de mecanică avansată 3 1 56 42 14 5
3 Inginerie mecanică I 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Informatică aplicată în inginerie 2 1 2 56 28 14 14 5
8 Inginerie mecanică II 2 1 2 56 28 14 14 5

50
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
1640
182
378
1080
30
30

TOTAL 7 2 1 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e +1c 3e +1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Iuliu NEGREAN


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Elemente de mecanică avansată 1 56 56 5
3 Inginerie mecanică I 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R 0
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Informatică aplicată în inginerie 2 56 56 5
8 Inginerie mecanică II 2 56 56 5

51
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R 0
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e +1c 3e +1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Iuliu NEGREAN


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică
DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5

2 Fundamente ale sistemelor mecanice 3 1 56 42 14 5


3 Inginerie mecanică I 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
Analiza şi evaluarea mărimilor
7 mecanice 2 1 2 56 28 14 14 5

52
8 Inginerie mecanică II 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R 28 28
1640
182
378
1080
30
30

TOTAL 7 2 1 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Victor ROŞ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică
DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5

2 Fundamente ale sistemelor mecanice 1 56 56 5


3 Inginerie mecanică I 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R 0
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
Analiza şi evaluarea mărimilor
7 mecanice 2 70 14 56 5

53
8 Inginerie mecanică II 2 70 14 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R 0
1640
0
378
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.Victor ROŞ


U n i v e r s it a t e a T e h n i c ă d i n C lu j - N a p o c a P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il d i n a n u l
S c o a l a D o c t o r a lă u n i v e r s it a r
D o m e n iu l d e d o c t o r a t : I n g in e r i e s i M a n a g e m e n t D O C TOR AT 2009 - 2010
P e n t r u d o c to r a n z i c u f r e c v e n ţ ă
N r crt D e n u m ir e a d i s c ip l in e i Anul I F o rm a d e N r. d e o re p e C re d it
S e m 1 (1 4 s) S e m 2 (1 4 s ). v e ri fi c a r e d is c i p li n a sem

Cod
C S L P C e C S L P Ce E C V Tot C A p l. S t . in d 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 1
M e t o d o lo g i a c e r c e t a r i i i n m a n a g e m e n t
1 s i m a r k e ti n g 1.70 1 56 24 32 5
M a t e m a t ic a a p li c a t a 2 1 56 28 28 5
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 2
P r o c e s u l d e m a n a g e m e n t p e n tr u
2 a f a c e r i s u s t e n a b il e 1.42 1 56 20 36 5
I n g i n e r i a s i s t e m e lo r d e p r o d u c t ie 1.42 1 56 20 36 5
P a c h e t o p ti o n a l s p e c i fi c t e m e i d e
c e rc e t a re I
U n c u r s d i n p l a n u l d e i n v a ta m a n t a l S c o l i i
p o s t u n iv . d e M a n a g e m e n t s a u C u r s u lu i
3 p o s t u n iv . d e E c o - m a n a g e m e n t 1 56 5
E x p lo a t a r e a e f ic ie n t a a s is t e m e l o r C N C 1.42 1 56 20 36 5
4 A c t iv it a t e d e c e r c e t a r e I 12 A /R 652 168 484 15
5 L im b a s t r a i n a ( f a c u l t a t i v ) 2
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 3
M a n a g e m e n t s t r a t e g ic 1 ,7 2 56 24 32 5

54
6 C i c l u l d e v i a ta a l p r o d u s u l u i 1 ,7 2 56 24 32 5
M e t o d o lo g i a c e r c e t a r i i a p l ic a t iv e 2 2 56 28 28 5
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 4
D e p r in d e r i m a n a g e r i a le 1 ,7 2 56 24 32 5
C o m u n i c a r e m a n a g e r i a la 1 ,7 2 56 24 32 5
7 C o m p e t e n t e m a n a g e r i a le in lu c r u l c u
o a m e n ii 1 ,4 2 2 56 20 36 5
C o m u n i c a r e s i r e la t ii p u b l i c e 1 ,4 2 2 56 20 36 5
P a c h e t o p ti o n a l s p e c i fi c t e m e i d e
c e r c e t a r e II
U n c u r s d i n p l a n u l d e i n v a ta m a n t a l S c o l i i
p o s t u n iv . d e M a n a g e m e n t s a u C u r s u lu i
8 p o s t u n iv . d e E c o - m a n a g e m e n t 2 56 5

P r o c e s a r e s i a c c e s a r e b a z e d e d a te 1 ,4 2 2 20 36 5
9 A c t i v it a t e d e c e r c e t a r e I I 12 A /R 652 168 484 15
10 L im b a s t r a i n a ( f a c u l t a t i v ) 2
1640
30
30

TOTA L
0 0
N r . e x / N r . c o l /N r . v e r.

R e c to r D i r e c t o r Ş c o a l ă D o c t o r a lă R e s p o n s a b il d o m e n iu d e d o c t o r a t

P r o f . d r . in g . R a d u M U N T E A N U P r o f . d r . in g . G h e o r g h e L A Z E A P r o f . d r .i n g .D a n C Â N D E A
U n i v e r s it a t e a T e h n i c ă d i n C lu j - N a p o c a P L A N D E IN V A T A M A N T V a l a b il d i n a n u l
S c o a l a D o c t o r a lă u n i v e r s it a r
D o m e n iu l d e d o c t o r a t : I n g in e r i e s i M a n a g e m e n t D O C TO R AT 2009 - 2010
P e n t r u d o c to r a n z i f ă r ă f r e c v e n ţ ă
N r crt D e n u m ir e a d i s c ip l in e i A nul I F o rm a d e N r. d e o re p e C re d it
S e m 1 (1 4 s ) S e m 2 (1 4 s ). v e r i f ic a r e d is c i p li n a sem

Cod
C S L P C e C S L P Ce E C V Tot C A p l. S t . in d 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 1
M e t o d o lo g i a c e r c e t a r i i i n m a n a g e m e n t
1 s i m a r k e ti n g 1 56 56 5
M a t e m a t ic a a p li c a t a 1 56 56 5
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 2
P r o c e s u l d e m a n a g e m e n t p e n tr u
2 a f a c e r i s u s t e n a b il e 1 56 56 5
I n g i n e r i a s i s t e m e lo r d e p r o d u c t ie 1 56 56 5
P a c h e t o p ti o n a l s p e c i fi c t e m e i d e
c e rc e t a re I
U n c u r s d i n p l a n u l d e i n v a ta m a n t a l S c o l i i
p o s t u n iv . d e M a n a g e m e n t s a u C u r s u lu i
3 p o s t u n iv . d e E c o - m a n a g e m e n t 1 56 5
E x p lo a t a r e a e f ic ie n t a a s is t e m e l o r C N C 1 56 56 5
4 A c t iv it a t e d e c e r c e t a r e I 12 A /R 652 168 484 15
5 L im b a s t r a i n a ( f a c u l t a t i v )
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 3
M a n a g e m e n t s t r a t e g ic 2 56 56 5

55
6 C i c l u l d e v i a ta a l p r o d u s u l u i 2 56 56 5
M e t o d o lo g i a c e r c e t a r i i a p l ic a t iv e 2 56 56 5
P a c h e t o p ti o n a l c u n o s ti n te d e b a z a - 4
D e p r in d e r i m a n a g e r i a le 2 56 56 5
C o m u n i c a r e m a n a g e r i a la 2 56 56 5
7 C o m p e t e n t e m a n a g e r i a le in lu c r u l c u
o a m e n ii 2 56 56 5
C o m u n i c a r e s i r e la t ii p u b l i c e 2 56 56 5
P a c h e t o p ti o n a l s p e c i fi c t e m e i d e
c e r c e t a r e II
U n c u r s d i n p l a n u l d e i n v a ta m a n t a l S c o l i i
p o s t u n iv . d e M a n a g e m e n t s a u C u r s u lu i
8 p o s t u n iv . d e E c o - m a n a g e m e n t 2 56 5

P r o c e s a r e s i a c c e s a r e b a z e d e d a te 2 56 5
9 A c t i v it a t e d e c e r c e t a r e I I 12 A /R 652 168 484 15
10 L im b a s t r a i n a ( f a c u l t a t i v )
1640
30
30

TOTA L
0 0
N r . e x / N r . c o l /N r . v e r .

R e c to r D i r e c t o r Ş c o a l ă D o c t o r a lă R e s p o n s a b il d o m e n iu d e d o c t o r a t

P r o f . d r . in g . R a d u M U N T E A N U P r o f . d r . in g . G h e o r g h e L A Z E A P r o f . d r .i n g .D a n C Â N D E A
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Disciplină specialitate S1 2 1 1 56 28 14 14 5
3 Disciplină specialitate S2 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Disciplină specialitate S3 2 1 2 56 28 14 14 5
8 Disciplină specialitate S4 2 1 2 56 28 14 14 5

56
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Monica BORDA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Şcoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat:Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Disciplină specialitate S1 1 56 56 5
3 Disciplină specialitate S2 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Disciplină specialitate S3 2 56 56 5
8 Disciplină specialitate S4 2 56 56 5
A/R

57
9 Activitate de cercetare II 12 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3 e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Monica BORDA

Observaţie:
Disciplinele de specialitate S1, S2, S3 şi S4 se vor alege din disciplinele de master oferite de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
sau discipline de la alte mastere din cadrul UTCN sau a altor universităţi din ţată sau străinătate în conformitate cu specificul tezei de doctorat, alese de candidat impreun
cu conducătorul ştiinţific şi care vor fi trecute în contractul de studii doctorale la începutul anului universitar.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Electrică DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Electromagnetism aplicat 2 1 1 56 28 14 14 5
Aplicaţii ale sistemelor inteligente în
3 Inginerie Electrică 2 1 1 56 28 14 14 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
Proiectarea mediilor software pentru

58
7 optimizare şi control 2 1 2 56 28 14 14 5
Optimizarea convertoarelor
8 electromecanice 2 1 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
1640
168
392
1080
30
30

TOTAL 6 2 2 0 12 6 2 2 0 12
10 10
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Teodor PANĂ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Inginerie Electrică DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Electromagnetism aplicat 1 56 56 5
Aplicaţii ale sistemelor inteligente în
3 Inginerie Electrică 1 56 56 5
4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
Proiectarea mediilor software pentru

59
7 optimizare şi control 2 56 56 5
Optimizarea convertoarelor
8 electromecanice 2 56 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e + 1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing. Teodor PANĂ


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Ingineria Materialelor DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi cu frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 2 1 56 28 28 5
2 Materiale şi tehnologii avansate 3 1 56 42 14 5

3 Metode de investigare a materialelor 2 1 1 56 28 14 14 5


4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 2 56 28 28 5
7 Nanomateriale şi nanotehnologii 3 2 56 42 14 5
Disciplină opţională la alegerea

60
8 conducătorului de doctorat 2 2 56 28 14 14 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) 2 A/R
1640
196
364
1080
30
30

TOTAL 7 2 1 0 12 7 2 0 0 12
10 9
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e +1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.fiz. Ionel CHICINAŞ


Observaţii:
*Disciplinele 1,2,3 şi 7 se vor organiza pe minim 3 module, care vor fi predate de cadre didactice cu cercetări în tematica modulului
*Creditele aferente fiecărei discipline se vor obţine pe baza audierii a min 80% din cursuri (prelegeri), fară examen. In cazul nefrecventării a min 80% doctorandul va da ex
*In cazul doctoranzilor fără frecvenţă, titularul de disciplină le va pune la dispoyitie suportul de curs, iar doctoranzii vor intocmi 1-2 referate în tematica disciplinei,
la propunerea titularului de disciplină, de comun acord cu conducătorul de doctorat.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca PLAN DE INVATAMANT Valabil din anul
Scoala Doctorală universitar
Domeniul de doctorat: Ingineria Materialelor DOCTORAT 2009 - 2010
Pentru doctoranzi fără frecvenţă
Nr crt Denumirea disciplinei Anul I Forma de Nr. de ore pe Credit
Sem 1 (14 s) Sem 2 (14 s). verificare disciplina sem

Cod
C S L P Ce C S L P Ce E C V Tot C Apl.St.ind 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Matematică aplicată 1 56 56 5
2 Materiale şi tehnologii avansate 1 56 56 5

3 Metode de investigare a materialelor 1 56 56 5


4 Activitate de cercetare I 12 A/R 652 168 484 15
5 Limbă străină (facultativ) A/R
6 Metodologia cercetării aplicative 2 56 56 5
7 Nanomateriale şi nanotehnologii 2 56 56 5
Disciplină opţională la alegerea

61
8 conducătorului de doctorat 2 56 56 5
9 Activitate de cercetare II 12 A/R 652 168 484 15
10 Limbă străină (facultativ) A/R
1640
0
336
1304
30
30

TOTAL 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
0 0
Nr. ex/ Nr. col/Nr. ver. 3 e +1c 3e + 1c

Rector Director Şcoală Doctorală Responsabil domeniu de doctorat

Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU Prof.dr.ing.Gheorghe LAZEA Prof.dr.ing.fiz. Ionel CHICINAŞ


Observaţii:
*Disciplinele 1,2,3 şi 7 se vor organiza pe minim 3 module, care vor fi predate de cadre didactice cu cercetări în tematica modulului
*Creditele aferente fiecărei discipline se vor obţine pe baza audierii a min 80% din cursuri (prelegeri), fară examen. In cazul nefrecventării a min 80% doctorandul va da ex
*In cazul doctoranzilor fără frecvenţă, titularul de disciplină le va pune la dispoyitie suportul de curs, iar doctoranzii vor intocmi 1-2 referate în tematica disciplinei,
la propunerea titularului de disciplină, de comun acord cu conducătorul de doctorat.
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Capitolul 1. Preambul

Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului


superior, care se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică, fundamentală şi
aplicativă.
Perfecţionarea prin doctorat constituie o cale prin care absolvenţii studiilor
universitare care doresc să se dedice cercetării şi învăţământului îşi pot desăvârşi
pregătirea dobândind multe din abilităţile necesare cercetătorului ştiinţific.
Doctoratul, ca titlu ştiinţific, reprezintă mai mult începutul unui drum decât
dovada atingerii unui ideal de pregătire într-o profesiune.

Capitolul 2. Generalităţi şi terminologie


(1)[Generalităţi] Prezentul regulament se referă la toate aspectele de
organizare şi
desfăşurare a activităţii de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj–
Napoca.
(2)[Terminologie] In cele ce urmează se va folosi următoarea
terminologie:
[Minister titular:] Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
[Universitate:] Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca.
[Senat:] Senatul Universităţii Tehnice din Cluj–Napoca.
[Secretarul instituţiei:] Secretarul şef al Universităţii Tehnice.
[Anunţare pe cale publică sau publicare:] Procedura oficială prin care o
informaţie este adusă la cunoştinţa celor interesaţi. Aceasta procedură va putea
utiliza pagina web a Universităţii destinată întregii comunităţi academice.
[Oficiu de studii:] Oficiul de studii doctorale a Universităţii Tehnice din
Cluj–Napoca.
[Şcoală doctorală:] Şcoală doctorală a Universităţii Tehnice din Cluj–Napoca.
[Doctorand:] Persoană care a reuşit la un concurs de admitere la doctorat, este
înmatriculat la doctorat, urmează programul doctoratului sau se află în termen,
în faza de pregătire sau susţinere a tezei de doctorat.
[Conducător de doctorat:] Persoană angajată sau afiliată Universităţii care a
dobândit dreptul de a conduce activitatea de doctorat.
[Doctorat:] Ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea
cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Doctoratul are două componente: un
program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de
cercetare ştiinţifică.
[Doctorat ştiinţific:] Formă de pregătire bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică

62
avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive. In U.T.C.-N. se promovează doctoratul ştiinţific. Universitatea Tehnică
din Cluj–Napoca promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de
doctorat.
(3) [Organizare generală] Stagiul de perfecţionare prin doctorat reprezintă
o formă specifică de şcolarizare orientată spre fiecare individ în parte şi
coordonată, de regulă, de un conducător de doctorat.
Participarea la studiile de perfecţionare prin doctorat se face în urma unei
înscrieri, a îndeplinirii unor obligaţii şcolare şi ştiinţifice specifice, iar finalizarea sa
se face prin realizarea unei lucrări numită teză, evaluarea acesteia de către o
comisie şi o susţinere publică finală.

Capitolul 3. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat


(I.O.S.U.D.)

(1) [Organizarea Şcolii Doctorale] Şcoala Doctorală a Universităţii este


constituită din totalitatea conducătorilor de doctorat din Universitate.
Conducătorii de doctorat pensionaţi sunt membri de onoare ai Şcolii Doctorale.
(2) [Conducerea Şcolii Doctorale] Şcoala Doctorală este condusă şi
reprezentată de un director numit de Rectorul Universităţii Tehnice dintre membrii
SenatuluiUniversităţii, membru de drept în Consiliul Academic şi de un Consiliu al
Şcolii Doctorale, format din câte un reprezentant ales din fiecare domeniu de
specializare la care Universitatea organizează SUD.
(3) [Competenţe] Consiliul Şcolii Doctorale a Universităţii are
următoarele competenţe:
a) asigură menţinerea şi adaptarea permanentă a nivelului doctoratului din
Universitate la cele mai înalte standarde ştiinţifice şi academice.
b) asigură schimbul de informaţie în legătură cu modalităţile de desfăşurare a
activităţilor de doctorat.
c) asistă conducerea Universităţii prin întocmirea periodică a unor planuri de
tendinţă menite să propună perfecţionările care se impun în planurile de
învăţământ pentru ciclurile universitare inferioare doctoratului.
d) stabileşte calendarul activităţilor anuale comune ale studiilor doctorale.
e) transmite Rectorului lista avizată de propuneri de conducători de doctorat
pentru semnare şi expediere oficială spre autoritatea naţională în domeniul titlurilor
ştiinţifice.
f) propune Rectorului numărul maxim de doctoranzi pe care îl poate conduce un
conducător de doctorat.
g) organizează comisii ad-hoc pentru analiza şi judecarea activităţii şi faptelor
conducătorilor de doctorat şi transmite concluziile Rectorului pentru continuarea
procedurilor potrivit normelor Universităţii.
h) stabileşte numărul burselor de doctorat repartizate de ministerul tutelar pentru
forma cu frecvenţă, pe conducătorii de doctorat, în funcţie de numărul de domenii,
de numărul de conducători de doctorat şi de performanţele ştiinţifice ale acestora.

CAPITOLUL 4.Conducătorul de doctorat


(1) [Condiţii] Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari, profesori
universitari consultanţi sau cercetători ştiinţifici pricipali gr.I, angajaţi ai Universităţii

63
sau afiliaţi acesteia, care au titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul respectiv.
(2) [Pierderea calităţii de conducător de doctorat] Prin încetarea
contractului de muncă la Universitate sau în instituţiile care formează consorţii cu
Universitatea, se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar
doctoranzii se redistribuie altor conducători de doctorat din aceeaşi instituţie.
(3) [Pensionare, consultanţă] După pensionare, conducătorul de
doctorat, cu excepţia celui care a obţinut calitatea de profesor universitar
consultant, îşi continuă prestaţia prin finalizarea activităţii doctoranzilor
înmatriculaţi. Profesorii consultanţi îşi continuă activitatea conform legii. Profesorul
consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de
ani, având însă obligaţia de a finaliza activitatea doctoranzilor înscrişi.
(4) [Număr de doctoranzi înscrişi] Numărul doctoranzilor în activitate la
un conducător ştiinţific este de maximum 15. Fac excepţie de la această regulă
conducătorii de doctorat care primesc alţi doctoranzi prin redistribuire sau au
solicitări din partea unor candidaţi din străinătate.
(5) [Doctoranzi înscrişi anterior] La data intrării în vigoare a prezentului
regulament se aplică prevederile Cap.4, paragraf 6, începând cu admiterea 2005 –
2006. Doctoranzii aflaţi în activitate pe baza prevederilor anterioare îşi desfăşoară
programul conform acestora. Numărul doctoranzilor înmatriculaţi la un conducător
ştiinţific, potrivit vechilor norme, se consideră în lichidare şi nu afectează cifra
reglementată prin prezentul Regulament.

CAPITOLUL 5. Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat


(1) [Proceduri de asigurare a calităţii] Studiile universitare de doctorat
fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza
bunelor practici europene.
(2) [Responsabili de calitatea doctoratului] Principalii responsabili de calitatea
doctoratului sunt Universitatea ca I.O.S.U.D şi, implicit, conducătorul de doctorat
şi doctorandul.
(3) [Evaluare externă] În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică
profesională, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unui raport extern de
evaluare, întocmit de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri:
a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru
selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani;
b) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
c) retragerea titlului de doctor.

CAPITOLUL 6.Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat


(1) [Durata ciclului de studii universitare] Durata ciclului de studii
universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate
fi prelungită cu maximum 2 ani, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) [Întreruperea doctoratului] Doctoratul se poate întrerupe pe baza
unei motivaţii temeinice, cu aprobarea conducerii Universităţii, conform
prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de
întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani.
(3) [Prelungirea doctoratului] Durata desfăşurării doctoratului se
prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale
întreruperilor aprobate de conducerea Universităţii.

64
(4) [Contractul de studii doctorale] Doctoratul se desfăşoară pe baza
unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de
doctorat şi Universitate.
În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi
implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate
cerinţele de asigurare a calităţii.
(5) [Contractul de studii doctorale] Modelul de contract se elaborează în
concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi desfăşurare a
doctoratului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi constituie anexă la prezentul
regulament.
(6) [Contractul de studii doctorale] Doctoratul se desfăşoară în limba
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la cererea doctorandului,
conform contractului de studii doctorale încheiat între Universitatea Tehnică din
Cluj – Napoca, conducător de doctorat şi doctorand.
(7) [Programul de pregătire universitară avansată] Programul de
pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza planului de învăţământ
aprobat de Senatul Universităţii şi are o durată de 2 semestre. Aceste planuri sunt
întocmite la nivelul unei facultăţi sau grupuri de facultăţi, iar calendarul activităţilor
didactice (cursuri, activităţi aplicative, examene, colocvii) este acelaşi cu al
celorlalte forme de învăţământ.
(8) [Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară
avansată] Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în
cadrul domeniului de studii de doctorat şi discipline de metodologia cercetării, cât şi
module de pregătire complementară necesare pentru deschiderea orizontului
profesional şi cultural (matematici superioare, a doua limbă străină, etc) şi pentru o
inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piaţa muncii.
(9) [Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară
avansată] Programul de pregătire universitară avansată va cuprinde un număr de
discipline, având 8-12 ore de curs şi de activităţi aplicative pe săptămână, precum
şi un program de studiu individual adecvat. Programul de pregătire universitară
avansată se desfăşoară pe baza unui contract al disciplinelor, întocmit de
conducătorul de doctorat şi aprobat de conducerea şcolii doctorale.
(10) [Evaluarea cunoştinţelor în programul de pregătire universitară
avansată] În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a
evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează
sistemul de credite transferabile. Universitatea, prin conducerea şcolii doctorale,
va stabili propriile reguli de evaluare a doctoranzilor şi criteriile specifice de
promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.
(11) [Durata programului de cercetare ştiinţifică] Programul de
cercetare ştiinţifică are o durată de 4 semestre şi este organizat în domeniul de
cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.
(12) [Metode de cercetare] Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode
cantitative şi calitative agreate de comunitatea ştiinţifică dintr-un domeniu.
(13) [Proiectul de cercetare ştiinţifică] Pentru promovarea
doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică, acesta susţine public un
proiect de cercetare ştiinţifică.
(14) [Tema proiectului de cercetare ştiinţifică] Tema proiectului de
cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu
doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată,

65
domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat şi cu programele şi politica
instituţională ale Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.
(15) [Comisia de examinare a proiectului] Comisia de examinare a
proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din conducătorul de doctorat, în
calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi 2 specialişti cu titlul de doctor şi funcţie
didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II din
Universitate, din domeniul de specialitate al temei propuse sau din consorţiul de
cercetare stabilit potrivit prevederilor legale. Comisia este propusă de conducătorul
de doctorat şi aprobată de conducerea Şcolii Doctorale şi va participa la toate
evaluările activităţilor doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică.
(16) [Rezultatele evaluării proiectului] Rezultatele evaluării se exprimă
printr-unul dintre următoarele calificative: ,,foarte bine", ,,bine", ,,satisfăcător" sau
,,nesatisfăcător". Calificativele „foarte bine” şi „bine” permit promovarea directă a
doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului
,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect.
(17) [Exmatricularea din ciclul de studii universitare de doctorat] Dacă
şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine
calificativul ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din
ciclul de studii universitare de doctorat. El primeşte un certificat de absolvire a
programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat.
(18) [Îndrumarea doctorandului] Programul de cercetare ştiinţifică se
realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat, în cadrul unei echipe
de cercetare ştiinţifică.
(19) [Îndrumarea doctorandului] În cazul doctoratului interdisciplinar,
îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de doctorat din domeniile care
concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand şi
aprobat de Universitate. Cei doi conducători de doctorat pot să aparţină aceleeaşi
instituţii de învăţământ superior sau partenerilor din consorţiu sau pot să-şi
desfăşoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituţii se
încheie un acord de cotutelă.
(20) [Îndrumarea doctorandului] Activitatea de îndrumare a doctoranzilor
este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat,
potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de
cercetare al unui doctorand de către doi conducători de doctorat, normarea se face
proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.
(21)[Acceptarea proiectului] Programul de cercetare ştiinţifică
__________începe după acceptarea de către conducerea Universităţii a
proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, în acelaşi timp, temă pentru
realizarea tezei de doctorat.
(22) [Desfăşurarea PCS] Programul de cercetare ştiinţifică se poate
desfăşura în cadrul Universităţii, în cadrul institutelor Academiei Române sau al
altor institute de cercetare din ţară sau străinătate, partenere într-un consorţiu cu
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca.
(23) [Raportarea rezultatelor PCS] Rezultatele intermediare ale
programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul
Universităţii, sub forma unor rapoarte ştiinţifice. Aceste rapoarte ştiinţifice stau la
baza programului de publicaţii ştiinţifice asumat de doctorand. Astfel, în perioada
de pregătire a tezei de doctorat, doctorandul are obligaţia de a prezenta 3-4

66
rapoarte ştiinţifice în faţa comisiei de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică
şi de a publica 3- 4 articole în reviste recunoscute de Centrul Naţional pentru
Politica Ştiinţei şi Scientometrie (CENAPOSS), în volume ale conferinţelor
naţionale publicate în edituri recunoscute de CENAPOSS sau şn volume ale unor
conferinţe internaţionale din domeniul de specializare de doctorandului.
(24) [Finalizarea PCS] Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează
prin prezentarea publică a tezei de doctorat.
25) [Acoperirea cheltuielilor] Cheltuielile ocazionate de organizarea şi
desfăşurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare ştiinţifică,
susţinerea publică a tezei de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se suportă
din bugetul Universităţii.
(26) [Doctorat în cotutelă] Studiile universitare de doctorat se pot
organiza şi în cotutelă internaţională.
(27) [Acord de doctorat în cotutelă] În situaţia prevăzută la aliniatul (26),
doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă
ţară, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.
(28) [Înmatricularea la doctorat în cotutelă] I.O.S.U.D. care
înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în
cotutelă la organizarea şi desfăşurarea doctoratului are rolul de cotutelă.
(29) [Acord de doctorat în cotutelă] Acordul prevăzut la alin (26)
cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două
I.O.S.U.D, în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei
şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.
(30) [Acord de doctorat în cotutelă] Acordul prevăzut la alin.(26) prevede
recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort
din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu
prevederile legale din fiecare ţară.
(31) [Forma de învăţământ] Studiile universitare de doctorat se pot
organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă.
(32) [Doctoratul cu frecvenţă - finanţare] Doctoratul cu frecvenţă se
poate organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă anual pentru doctoratul cu frecvenţă un
număr de locuri finanţate de la buget.
(33) [Doctoratul fără frecvenţă - finanţare] Doctoratul fără frecvenţă se
organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim
cu taxă şi cuantumul taxei se stabilesc de către Senatul Universităţii, pe baza
legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii.
(34) [Obligativitatea PSUA şi PCS] Cele două componente ale ciclului de
studii universitare de doctorat – programul de studii universitare avansate şi
programul de cercetare ştiinţifică sunt obligatorii pentru ambele forme de
învăţământ.
(35) [Schimbarea formei de învăţământ] Pe parcursul ciclului de studii
universitare de doctorat, forma de învăţământ poate fi schimbată, numai după
încheierea ciclului de studii universitare avansate sau pe parcursul programului de
cercetare, cu modificarea corespunzătoare a contractului de studii doctorale.
(36) [Transferul la un alt conducător, schimbarea conducătorului de
doctorat] Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, în situaţii

67
speciale, doctorandul se poate transfera la un alt conducător din acelaşi domeniu
de specializare, cu acordul celor doi conducători şi cu aprobarea şcolii doctorale.
Doctorandul poate solicita conducerii Universităţii schimbarea conducătorului de
doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu
respectă clauzele din contractul de studii.
(37) [Aprobarea schimbării conducătorului de doctorat] Conducerea
Universităţii aprobă schimbarea după obţinerea acordului scris al unui nou
conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu.
(38)[Schimbarea temei de doctorat] Doctorandul poate solicita
schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare
ştiinţifică, pe baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare.
(39) [Aprobarea schimbării temei de doctorat] Schimbarea temei tezei
de doctorat se aprobă de conducerea şcolii doctorale, în cadrul aceluiaşi domeniu
în care a fost înmatriculat doctorandul şi nu implică modificarea duratei ciclului de
studii universitare de doctorat.
(40) [Aprobarea schimbării temei de doctorat] În cazul doctoratului în
cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.
(41) [Regimul de taxe] Unele etape administrative ale activităţii de
doctorat sunt afectate de taxe stabilite de conducerea Universităţii.

CAPITOLUL 7. Doctorandul
(1) [Calitatea de doctorand] Persoana admisă la doctorat are pe întreaga
perioadă de desfăşurare a acestuia – de la înmatricularea în ciclul de studii de
doctorat până la susţinerea publică a tezei de doctorat – calitatea de doctorand,
calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de
pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului
de cercetare ştiinţifică.
(2) [Bursa de doctorat] Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu
frecvenţă poate obţine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de
către Universitate.
(3) [Acordarea bursei de doctorat] Conform prevederilor contractului de
studii, bursa de doctorat se acordă fie pe întreaga perioadă a studiilor universitare
de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregătire
universitară avansată sau programul de cercetare ştiinţifică. Bursa se suspendă
automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat aprobate de
conducerea Universitatăţii, la cererea doctorandului.
(4) [Bursa de doctorat] Bursa de doctorat reprezintă, în înţelesul
prezentei hotărâri, o indemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare
pentru perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător
ştiinţific pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică.
(5) [Bursa de doctorat] Bursa de doctorat se acordă din veniturile
Universităţii, provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii,
donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii.
(6) [Pierderea statutului de doctorand] Doctorandul exmatriculat pentru
neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat,
pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el pierde în mod automat şi
drepturile de bursă de studii. Doctoranzilor exmatriculaţi de la studiile de doctorat şi
reînmatriculaţi pe locuri cu taxă li se pot recunoaşte, la propunerea conducătorului
de doctorat şi cu aprobarea conducerii Şcolii Doctorale promovarea unor probe din

68
programul de pregătire universitară avansată.
(7) [Drepturile doctorandului cu frecvenţă] Pe toată durata activităţii,
doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţine bursă, beneficiază
de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin
salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin cumul sau
prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat.
(8) [Contribuţiile pentru doctoranzii cu frecvenţă] Contribuţiile datorate,
potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările
sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru
doctoranzii cu frecvenţă, care obţin bursă, se plătesc lunar de către Universitate.
Baza de calcul a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.
(9) [Vechimea în muncă a doctoranzilor cu frecvenţă] După susţinerea
tezei de doctorat, conducerea şcolii doctorale eliberează o adeverinţă care atestă
că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat în forma
de învăţământ cu frecvenţă constituie vechime în muncă.
(10) [Drepturile doctorandului fără frecvenţă] Doctoranzii care urmează
studiile în forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în administraţia
publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare, au
dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.
(11) [Drepturile doctorandului – acordarea titlului de doctor]
Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în
contract şi susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile de la cap.IX alin.(27),
primesc titlul de doctor în domeniul de studiu abordat.

CAPITOLUL 8. Admiterea la studii universitare de doctorat


(1) [Admiterea la studii universitare de doctorat] Admiterea candidaţilor
la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin
concurs organizat anual de Şcoala doctorală a Universităţii, de regulă înainte de
începutul anului universitar.
(2) [Organizarea concursului] Organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la doctorat se realizează în conformitate cu prezentul regulament.
(3) [Organizarea concursului] Concursul de admitere conţine o serie de
probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenţă
lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.
(4) [Înscrierea la concursul de admitere] Înscrierea la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face
indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat.
Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii
cuprinzând lucrări de specialitate, anunţate din timp de către I.O.S.U.D. –
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca.
(5) [Examenul de competenţă lingvistică] Examenul de competenţă
lingvistică se susţine la catedrele de limbi străine a Universităţii, care eliberează
un certificat de competenţă lingvistică.
(6) [Examenul de competenţă lingvistică] Dacă un candidat a obţinut în
ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere
internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.
(7) [Participarea la concursul de admitere] Au dreptul să participe la
concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de
masterat.

69
(8) [Participarea la concursul de admitere] Absolvenţii învăţământului
universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii
primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii
nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la
concursul de admitere la doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de
masterat.
(9) [Participarea la concursul de admitere] Candidaţii care au fost
exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou
concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
(10) [Comisiile de admitere] Comisiile de admitere la studii doctorale sunt
formate din 3-5 membri şi se constituie din conducători de doctorat din acelaşi
domeniu sau din domenii apropiate, propuse, pe domenii de specialitate, de
conducerea şcolii doctorale şi aprobate de conducerea Universităţii.
(11) [Validarea rezultatelor admiterii] Validarea rezultatelor admiterii şi
înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se fac prin decizii ale conducerii şcolii
doctorale, aprobate de către Rectorul Universităţii.
(12) [Completarea contractului de studii] În termen de 30 de zile de la
înmatriculare, conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa un contract de
studii, după modelul anexat prezentului regulament.

CAPITOLUL 9.Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat


(1) [Conţinutul tezei de doctorat] În cazul doctoratului ştiinţific, teza de
doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate,
să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum
şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
(2) [Cerinţe pentru teza de doctorat] Teza de doctorat se elaborează
conform cerinţelor stabilite de conducătorul de doctorat în condiţiile prezentului
regulament.
Se recomandă ca:
a) Teza de doctorat trebuie să fie compusă din părţi/capitole standard: cuprins,
introducere, stadiul actual al cunoaşterii, contribuţiile originale, bibliografie, anexe
(dacă este cazul);
b) Titlul tezei trebuie să fie concret şi să reflecte conţinutul cercetării;
c) Stadiul cunoaşterii trebuie să reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie
66% din volumul tezei, fără stabilirea unui număr obligatoriu de pagini, nici pentru
teză, nici pentru părţile ei componente;
d) Redactarea lucrării trebuie să fie realizată conform normelor internaţionale,cu
bibliografia (referinţele) citate în text în ordinea utilizării acestora;se cere ca
lucrările să fie publicate în reviste de interes naţional sau internaţionale indexate
de autorităţi în domeniu. În cazul în care publicarea se face în reviste româneşti,
cel puţin una va fi publicată în revistele Universităţii.
e) Coperta tezei de doctorat va avea un format standard şi va fi pusă la dispoziţie
de Universitate.
(3) [Condiţii de depunere a tezei] Pentru susţinerea publică teza se
depune la rectorat, în patru exemplare, cu acordul scris al conducătorului de
doctorat şi cu avizul directorului Şcolii Doctorale.
(4) [Condiţii de depunere a tezei în cotutelă] În cazul doctoratului în
cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care a făcut înmatricularea

70
iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor doi conducători
de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (7).
(5)[Documentele anexe depunerii] La depunerea tezei, doctorandul va
prezenta următoarele acte:
1. Cerere de depunere a tezei - 2 exemplare
2. Propunere comisie - 2 exemplare
3. Fişa personală - 2 exemplare
4. Curriculum vitae - 2 exemplare
5. Listă lucrări - 2 exemplare
6. Extras din procesul verbal al şedinţei de catedră/colectivului de cercetare
în care a fost prezentată teza - 2 exemplare
7. Referatul conducătorului - 2 exemplare
8. Titlul tezei tradus în limba engleză semnat de conducătorul ştiinţific şi de
doctorand - 1 exemplar
(6) [Redactarea tezei] Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de
circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat.
(7) [Analiza tezei] Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize
preliminare în cadrul catedrei de specialitate, înainte de a fi propusă evaluării
de către membrii comisiei de doctorat.
(8) [Depunerea tezei] Teza de doctorat se prezintă conducerii şcolii
doctorale împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o
sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate.
(9) [Evaluarea tezei] Conducerea şcolii doctorale trimite teza de doctorat
spre evaluare membrilor unei comisii de specialişti, denumită în continuare
comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de
conducerea şcolii doctorale.
(10) [Alcătuirea comisiei de doctorat] Comisia de doctorat este alcătuită
din preşedinte, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin
doi îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.
(11) [Preşedintele comisiei de doctorat] Preşedintele comisiei este un
reprezentant al conducerii Universităţii, de regulă decanul facultăţii la care
activează conducătorul de doctorat.
(12) [Referenţii oficiali] Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în
care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de
cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul I.
(13) [Referenţi oficiali din străinătate] Din comisie pot face parte şi
specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (12).
(14) [Alcătuirea comisiei de doctorat în cotutelă] În cazul doctoratului în
cotutelă,comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde
reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2
referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea
conducătorilor de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al
conducerii conform alin.(11), care organizează susţinerea publică a tezei de
doctorat.
(15) [Depunerea referatelor de analiză] Referenţii oficiali au obligaţia să
depună referatele de analiză la conducerea şcolii doctorale în termen de cel mult
30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulţi
referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este
nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune

71
la conducerea şcolii doctorale, cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi al
referenţilor implicaţi.
(16) [Schimbarea referenţilor oficiali] În cazul în care unul dintre
referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la
propunerea conducătorului de doctorat şi cu acordul conducerii şcolii doctorale şi
aprobare Rectorului Universităţii.
(17) [Organizarea susţinerii publice] Organizarea susţinerii publice a
tezei de doctorat poate fi demarată, la propunerea directorului şcolii doctorale,
numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.
(18) [Programul şedinţei de susţinere] Şedinţa de susţinere publică se
desfăşoară sub însemnele academice ale universităţii astfel:
- Preşedintele comisiei de doctorat face o scurtă prezentare a activităţii ştiinţifice a
doctorandului;
- Prezentarea tezei de către doctorand;
- Prezentarea referatelor conducătorului de doctorat şi ale referenţilor oficiali;
- Prezentarea de către preşedinte a sintezei aprecierilor trimise de către specialişti
care au primit rezumatul lucrării;
- Dezbaterea, care se desfăşoară astfel: după prezentarea tezei, a referatelor de
specialitate şi respectiv, a sintezei aprecierilor transmise pe baza rezumatului
lucrării, preşedintele comisiei invită la întrebări, răspunsuri şi discuţii, la care
participă deopotrivă doctorandul, membrii comisiei şi specialişti aflaţi în sală.
- Comisia se retrage pentru deliberare şi întocmirea procesului verbal.
(19) [Deliberarea comisiei] Pe baza prezentării tezei, a referatelor oficiale
şi a dezbaterilor, comisia deliberează şi acordă prin vot majoritar simplu (minimum
3 voturi), unul din calificativele "foarte bine", "bine" şi, respectiv, "satisfăcător".
(20) [Comunicarea hotărârii comisiei] După deliberarea din cadrul
comisiei, preşedintele comunică în şedinţa publică hotărârea acesteia.
(21) [Informarea comunităţii ştiinţifice] Conducerea şcolii doctorale a
Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca informează comunitatea ştiinţifică de
specialitate asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii
publice, asigurând accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei şi folosind
anunţul scris şi afişarea electronică pe site-ul instituţiei.
(22) [Rezumatul tezei de doctorat] Doctorandul va elabora un rezumat al
tezei de doctorat, în limba română şi în limba engleză, pe care îl transmite unor
specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de
vedere necesare evaluării, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului.
(23) [Evaluarea rezumatului tezei de doctorat] Opiniile exprimate în scris
de către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit
preşedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.
(24) [Rezumatul tezei de doctorat] În situaţia în care teza este scrisă într-
o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu
şi în limba română.
(25) [Susţinerea tezei de doctorat] Teza de doctorat se susţine în
şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat.
(26) [Susţinerea tezei de doctorat] Data şi locul susţinerii tezei de
doctorat se afişează la sediul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca cu cel puţin
15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat.

72
(27) [Susţinerea tezei de doctorat] Susţinerea tezei de doctorat poate
avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci membri ai comisiei, cu
participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
(28) [Susţinerea tezei de doctorat] În cazul tezei de doctorat redactate
într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în
respectiva limbă.
(29) [Susţinerea tezei de doctorat] Susţinerea publică a tezei de doctorat
se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi profesională la care participă doctorandul,
membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.
(30) [Susţinerea tezei de doctorat] Dezbaterea se axează pe elementele
de originalitate şi excelenţă ale tezei de doctorat, precum şi pe recunoaşterea
valorică a rezultatelor obţinute.
(31) [Evaluarea tezei de doctorat] Pe baza susţinerii publice a tezei de
doctorat, comisia evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează
să îl atribuie spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare.
(33) [Evaluarea tezei de doctorat] În cazul atribuirii calificativului
satisfăcător",comisia va preciza elementele de conţinut care urmează a fi refăcute
sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei.

CAPITOLUL 10.Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei


(1) [Dosarul doctorandului] Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda
titlul de doctor se înaintează conducerii şcolii doctorale pentru a completa dosarul
doctorandului.
(2) [Validarea hotărârii comisiei de doctorat] Rectoratul Universităţii
transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul
Educaţiei şi Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
(3) [Înmânarea diplomei de doctor] Înmânarea diplomei se face în cadru
festiv,în cadrul unei ceremonii bianuale, publice, organizate la nivelul Universităţii.

CAPITOLUL 11.Prevederi finale şi tranzitorii


(1) [Relaţiile cu reglementările anterioare] Doctoranzii înscrişi anterior
aprobării prezentului Regulament beneficiază de toate prevederile metodologiei
anterioare ale Universităţii, privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului.
(2) [Modificarea regimului de taxe:] Doctoranzii cu frecvenţă aflaţi în
stagiu care depăşesc durata stabilită a studiilor pot rămâne înmatriculaţi numai
dacă achită taxa anuală stabilită pentru regimul de studii doctorale cu taxă.
(3) [Intrarea în vigoare] Dispoziţiile prezentului regulament se vor aplica
începând cu anul universitar următor celui în care este aprobat de către Senatul
Universităţii.
Cluj-Napoca, 1 septembrie 2005
Initiatori: Prof.dr.ing. Dorin ISOC
Prof.dr.ing. Radu MUNTEANU
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

73
Anexă la Regulamentul de doctorat
Contract de Studii Doctorale
Nr.________din __________
I. PARTENERII
1.1. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în localitatea Cluj-
Napoca, str C.Daicoviciu nr. 15 judeţul Cluj, înfiinţată prin Legea învăţământului
84/1995, cod fiscal nr.4288306, având contul nr.RO33 TREZ 216504601X007222
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată de prof.dr.ing. RADU
MUNTEANU, cu funcţia de Rector, în calitate de prestator, pe de o parte,
şi
1.2. Doctorand __________________________ posesor al cărţii de identitate seria
__ nr._____________, CNP____________________, înmatriculat ăn calitate de
doctorand(cu/fără) ____________________ frecvenţă la UNIVERSITATEA
TEHNICǍ DIN CLUJNAPOCA,în domeniul ___________________
_______________________ in calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTIVUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectivul contractului îl reprezintă oferirea de către UNIVERSITATEA
TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice
domeniului şi specializării alese de beneficiar
2.2. Obiectul contractului îl reprezintă:
- furnizarea de către prestator a serviciilor de instruire si evaluare profesionala:
- furnizarea de către prestator a serviciilor administrativ-sociale
III. CADRU LEGAL
3.1 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA îşi desfăşoară activitatea în
concordanţă cu legislaţia română.
3.2 Specializările de doctorat oferite de UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-
NAPOCA sunt acreditate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
3.2 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA va anunţa beneficiarul de
orice modificare a legislaţiei referitoare la activitatea de educare.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor
universitare de doctorat.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA se obligă:
a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate care să-i asigure
beneficiarului competenţele şi abilităţile cerute de piaţa muncii
b) să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs,
laboratoare, săli de seminar, precum şi materiale necesare experimentelor;
c) să asigure condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor
universităţii – biblioteca, serviciul social si accesul la mijloacele de comunicare (Internet)
d) să asigure conditile pentru desfăşurarea activitatilor social sportive
e) să asigure condiţiile de comunicare si transparenţa in ofertele destinate
studenţilor
f) să asigure stimulente si ajutoare în conditiile prevazute de lege si de
regulamentele universitatii.

74
5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:
a) să respecte regulamentele şi regulile din universitate, având un comportament
adecvat calităţii de doctorand la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
b) să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare, pentru a-şi asigura
o pregătire profesională corespunzătoare statutului de doctorand
c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute in regulamente
d) să protejeze impotriva distrugerii baza materiala apartinând universităţii
VI. FINANTARE
6.1 Finanţare studiilor se va face
o de la bugetul de stat, pe o perioadă de _______ ani
o din veniturile proprii ale Universităţii, pe o perioadă de _______ ani
o din alte surse de venit __________________
pentru doctoranzii cu frecvenţă şi
o din taxa anuală stabilită în regulamentul de taxe
pentru doctoranzii fără frecvenţă, cu excepţia taxelor prevăzute în regulamentele
universităţii
6.2 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de prestator
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia
unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul:
a) beneficiarul îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat
b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii beneficialului
c) la data emiterii de către UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA a
deciziei de exmatriculare a beneficiarului datorate abaterilor săvârşite de acesta
IX. LITIGII
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă;
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
X. ANEXE
10.1. Prezentului Contract de Studii ii este ataşată anexa cuprinzând:
a) Contractul Disciplinelor din PPUA – document care conţine disciplinele
contractate în cadrul PPUA si numărul de credite aferente fiecărei discipline
XI. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
parteneri
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor
10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi
_____________, fiind semnat de:
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA BENEFICIAR
Rector Doctorand (Numele şi prenumele)
prof.dr.ing.RADU MUNTEANU__________ ____________________________
Semnătura doctorandului_____________
Contabil Sef
Ec. ANA VERES ________________
Cons. Juridic. ANA BARBU ________________
Conducător ştiinţific _________________________

75
Contractul Disciplinelor din Programul de Pregătire Universitară Avansată
Nr.________din __________
I. PARTENERII
1.1. Şcoala Doctorală a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cu sediul în
localitatea Cluj-Napoca, C. Daicoviciu nr. 15, judeţul Cluj, reprezentată de
prof.dr.ing. __________________,cu funcţia de Director, în calitate de prestator,
pe de o parte,
şi
1.2.Studentul
Carte de identitate Serie Nr
Cod numeric personal
Nr. Matricol UTC-N
Domeniul
Specializarea
în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectivul contractului îl reprezintă oferirea de către Şcoala Doctorală a
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de servicii educaţionale pentru dobândirea
de competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării la care beneficiarul a
fost admis la următoarelor discipline(Tabelul 1)
Tabelul 1
Nr.crt Denumirea Sem Instruire Evaluare Cred
disciplinei C S L P E V A/R T C A S.I
Complemente
1 de Matematici 1 1 1 - - x 116 28 28 60 5
Superioare
Metodologia
2 2 1 1 - - x 5
cercetării
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL General 5 3 2 1140 450 450 300 60

III. DURATA CONTRACTULUI


4.1. Contractul se încheie pe durata anului universitar 2005/2006

IV. FINANTARE
4.1 Disciplinele __________ (Tabelul 1) sunt finanţate de la __________________
4.2 Disciplinele ______________________ (Tabelul 1) sunt finanţate de către
beneficiar.
4.3 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de Consiliul
Şcolii Doctorale.

76
V. MOBILITĂŢI (daca este cazul)
5.1 Beneficiarul va participa în programe de mobilitate pentru următoarele
discipline (Tabelul 2)
TABELUL 2
Denumirea universităţii gazdă
Perioada de mobilitate
Nr. Denumirea disciplinei Credite Denumirea displinei in Credite
crt. universitatea gazdă

VI. CLAUZE FINALE


6.1 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi
__________, fiind semnat de:

ŞCOALA DOCTORALǍ A UTC-N BENEFICIAR

DIRECTOR (Numele şi prenumele) Doctorand


(Numele şi prenumele)
_______________ ______________

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
(Numele şi prenumele)
___________________

77
TAXE DOCTORAT

 taxa doctorat Fără Fecvenţă 500 EURO/an


 taxa pentru înscriere la doctorat: 150 RON (75 RON pt. angajatii UTCN),
care va fi achitata la Serviciul Taxe din UTCN
 taxa pentru testul de limbă: 50 RON (25 RON pt. angajatii UTCN), care va
fi achitata la caseria UTCN
 taxă susţinere teză doctorat (pentru doctoranzii cu taxă) – 1000 EURO

Aceste taxe sunt valabile pentru anul universitar 2008/2009.

78
REGULAMENT
PRIVIND TAXELE APLICATE LA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
REGULAMENTUL A FOST APROBAT ÎN ŞEDINŢA SENATULUI
DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2008

ASPECTE GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL DE TAXE

Prezentul regulament de taxe s-a întocmit în conformitate cu Legea nr. 84


din 1995 (Legea Învăţământului) modificată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 606
din 10 dec. 1999, Decretul privind modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.133/200 şi se bazează pe următoarele articole din Legea nr. 84 /
1995:
În articolul 7 – aliniatul 2 al acestei legi se specifică: „pentru unele
activităţi se pot percepe taxe în condiţiile stabilite de prezenta lege, iar în
articolul 13 se precizează: „Autonomia universitară se garantează”.
În articolul 58 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul universitar de stat
este gratuit, pentru cifra de şcolarizare aprobată de Guvern, şi cu taxă, conform
legii.
În articolul 58 – alineatul 2 se precizează: În învăţământul universitar de stat
gratuit se percep taxe pentru:
 depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege;
 admiteri;
 înmatriculări;
 reînmatriculări;
 repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc
prevederile planurilor de învăţământ;
De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de
învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
În articolul 58 – alineatul 3 se spune: cuantumul taxelor şi scutirea de la
plata acestora se stabilesc de senatele universitare.
În articolul 60 – alineatul 5 se spune: absolvenţii cu diplomă de licenţă pot
urma o a doua specializare , în condiţiile stabilite în Carta Universitară.
În articolul 61 – alineatul 2 se spune: Cetăţenii străini care studiază în
România în învăţământul superior de stat, cu excepţia celor care beneficiază de
bursă din partea statului român, plătesc taxe de şcolarizare stabilite anual prin
hotărâre a Guvernului.
În articolul 78 – alineatul 1 se precizează: Învăţământul postuniversitar este
susţinut prin taxe sau din alte surse, cu excepţiile prevăzute de lege.
În articolul 92 – alineatul 2 se afirmă: Autonomia universitară vizează
domeniile conducerii, structurii şi funcţionării instituţiei, ale activităţii didactice şi de
cercetare ştiinţifică, ale administrării şi ale finanţării.
În articolul 186 – se precizează că depăşirea duratei de şcolarizare,
corespunzător articolului 67 – alineatul 1 (4 – 6 ani stabilită prin hotărâre de
Guvern, modificarea duratei studiilor se poate face începând cu anul 1) se
suportă de către student, cu excepţia celor care au avizul comisiei medicale şi
aprobarea senatului universitar, conform reglementărilor legale.

79
ARTICOLELE REGULAMENTULUI DE TAXE

ART. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază cuantumul taxelor


aplicate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
ART. 2. Cuantumul taxelor sunt propuse de către departamentele şi
serviciile implicate şi sunt aprobate de către Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca ART. 3. Cuantumul taxelor se stabileşte în RON.
ART. 4. Cuantumul taxelor se stabileşte pentru fiecare an universitar şi sunt
valabile de la 1 octombrie – la 30 septembrie anul următor.
ART. 5. Orice propunere de modificare a cuantumului taxelor sau de
introducere de noi taxe se poate face de către departamentele şi serviciile
implicate, de regulă la începutul anului universitar, pe baza unor documente
justificative şi devin obligatorii după aprobarea lor în Senat.
ART. 6. Taxele o dată achitate nu se restituie decât în cazul în care
efectuarea lucrării pentru care s-a plătit taxa nu s-a putut realiza din vina
Universităţii Tehnice.
ART. 7. Regulamentul de taxe cuprinde două anexe:
Anexa 1 - Taxe pentru Procesul de învăţământ.
Anexa 2 - Taxe Social Administrative.

80
UNIVERSITATEA TEHNICÃ din Cluj-Napoca Aprobat
în Senatul din 24 iunie 2009

TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT – pentru anul universitar 2009/2010


Nr Valoare
FELUL TAXEI
crt (lei)
Cap. I - TAXE pt. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR
1. Taxă de înmatriculare (înregistrarea pt. prima datã într-un registru
matricol a unui student)
50
Catăţenii din Republica Moldova, bursieri ai statului român, sunt scutiţi
de această taxă
2. Taxă de reînmatriculare :
a) la începutul anului universitar (studenţi exmatriculaţi în anii anteriori) 200
b) revenire asupra exmatriculării din cursul anului universitar 50
c) la DECID 100
3. Taxă de transfer:
a) de la UTCN la altă universitate 200
b) de la altă universitate la UTCN 50
c) între facultăţile (colegiu) UTCN 100
d) între specializãrile aceleiaşi facultăţi (colegiu) din UTCN 50
4. Taxã anualã de şcolarizare (asigurã, ca şi subvenţia primită pt. un
student bugetar, prezentarea o singură dată, la termenul planificat, pt.
activităţile cuprinse în fişa fiecărei discipline obligatorii sau opţionale din
planul de învăţământ, corespunzãtor pentru maxim 60 credite ECTS)
Taxa include şi pregătirea psihopedagogică prevăzută la art.68 din
Legea Invăţământului nr.84/1995 republicată
PENTRU “CONTRACTUL DISCIPLINELOR” SUB 60 CREDITE TAXA
DE ŞCOLARIZARE SE DETERMINĂ PROPORŢIONAL DIN
CUANTUMUL ÎNTREG, CARE CORESPUNDE LA 60 CREDITE
a) Pt. studenţii înscrişi în anul I-II de studii în anul univ.
2009/2010 la toate facultăţile (înv.licenţă) şi cei înscrişi în
anii VI şi VII la studii aprofundate şi master:
specializările de la Fac. de Arhitecturã 4400
specializările cu predare în limba română 3300
specializările cu predare în limbi strãine 3500
b) Pt. studenţii înscrişi în anii III-V de studii(respectiv III-VI
la Arhitectură) în anul univ. 2009/2010 la toate facultăţile
(înv.licenţă şi lungă durată )
specializările de la Fac. de Arhitecturã 3400
specializările cu predare în limba română 2600
specializările cu predare în limbi strãine 3000
c) Taxa penalizare(din suma rstantă pt. 1 zi calendaristică)
neplată la termen (termenele de plată pt. taxele de la pct.a 0,1%
sunt: ½ la 26.10.09, ¼ până la 11.01.10 şi ¼ până la 04.04.10)
d) Taxă pt. discipline facultative sau din alt plan de 50 pt. 1
învăţământ credit
e) DPPD (Modulul de pregãtire psihopedagogicã) 500/an
- postuniversitar

81
TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2008-2009) (continuare)
Nr Valoare
FELUL TAXEI
crt (lei)
Cap. I - TAXE pt. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR
(continuare)
f) DPPD (Educaţie tehnologicã) - postuniversitar 500/sem
g) DECID (taxe stabilite de responsabilul de program si trecute Tarife pt.
în contractul de şcolarizare) fiecare
program
h) studenţii strãini non-EU- pe cont propriu valutar (plata în 320 $ /
valutã pe trim. la începutul fiecãrui trimestru) lunã
Taxele studenţilor EU Identice cu
taxele
Taxele studenţilor non-EU- cu excepţia celor de la punctul 4.h cetăţenilor
români
5. Taxã de susţinere a unor examene în sesiunile aferente
semestrului în care se studiază disciplina ( plată pt. fiecare
“probã” a disciplinei pânã la data de 11.01.2010,dacă disciplina
este contractată peste 60 de credite):
a) examene de diferenţă pt. continuare studii (cf. art. 65, alin
1.2 din Legea nr. 84/95) (absolvenţii de Colegiu UTCN sunt
scutiţi) 50
b) examene de diferenţă pt. alte cazuri decât continuare studii 50
c) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii care au
promovat în an superior, dar au ca restanţe din ani anteriori doar 100
examenul)
d) repetarea disciplinei din anii de studiu precedenţi (studenţii 52 pt. 1
care au promovat în an superior, dar au restanţe din ani anteriori credit
refacerea disciplinei) ECTS
e) examene din anii de studiu precedenţi (studenţii strãini pe
1000lei/
cont propriu valutar care au promovat în an superior, dar
examen
au restante din ani anteriori)
Taxã de susţinere a unor examene în sesiunea de restanţe (a
fiecărui semestru )
( plată pt. fiecare “probã” a disciplinei): gratuit
f) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c pt. care au fost
achitate taxele
g) mărire de notă (primele 2 examene sunt gratuite) 100
Taxã de susţinere a unor examene în sesiuni speciale
(reexaminare) aprobate de Biroul Senatului: Tarife
h) repetarea unor examene de la pct. a,b şi c pt.care au fost prin
achitate taxele decizii
i) repetarea unor examene de la pct. e pt. care au fost achitate ale B.S.
taxele
Taxã de susţinere a unor examene la DECID:
j) examene din anii precedenţi (cursanţii care au promovat în 65
an superior, dar au restante din ani anteriori) reexaminare
k) reexaminare 65

82
TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare)
Nr Valoare
FELUL TAXEI
crt (lei)
Cap. I - TAXE pt. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A STUDENŢIILOR
(continuare)
6. Taxă de recuperare (în cazul absentării nemotivate de la orele
planificate) a unor activităţi practice (laboratoare, proiecte) care
sunt obligatorii pentru prezentarea la examene (lei/oră)
- în cursul semestrelor, sesiuni examene iarnã şi varã 10
- în sesiunea de restanţe toamna 20
7. Tarife pt.

Taxă pt. activităţi didactice neincluse în planul de fiecare activ.


care sã
învăţământ sau activitãţi conexe activitãţii didactice acopere
cheltuielile
8. Taxă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor
(absolvire / diplomă / disertaţie)
a) absolvenţi din afara UTCN 300
b) absolvenţi facultaţi(colegiu) UTCN care nu au promovat 200
examenul in sesiunea de bazã aferentã promoţiei
b) absolvenţi DECID care repetă examenul 100
9. Taxă de eliberare duplicate:
a) carnet de student 100
b) foaia matricolă 300
c) diplomă de studii 300
10. Taxă de eliberare situaţii şcolare la cerere (tarif dublu în
regim de urgenţă~48 ore)
a) foaia matricolă 100
b) programa analitică 100
11. Taxă confirmare acte de studii la cerere (în străinătate) 50 USD
a)confirmare acte studii 40 USD
b)expedierea confirmării prin serviciul EMS al Poştei Române
Cap. II - TAXE pt. ÎNSCRIERE la ADMITERE
12. Taxă de înscriere la admitere (inv.licenţă, continuare studii, 120
studii aprofundate, master)
13. Taxă de înscriere admitere la DECID:
a) profesori din inv. preuniversitar, salariaţi UTCN 35
b) restul candidaţilor 70
14. a) Taxă de înscriere admitere la doctorat:
b) persoane din UTCN 75
b) restul candidaţilor 150
15. Taxă de procesare colocviu admitere grade didactice 50
invãţãmânt preuniversitar (DPPD)
Cap. III - TAXE DOCTORALE (doctoranzi cetăţeni români)
16. Taxă anualã de şcolarizare pentru doctoranzii cu taxã 500 Euro*
17. Taxã de susţinerea tezei pentru doctoranzii cu taxã 1000 Euro*
18. Taxă anualã pt.depãşirea perioadei de finanţare(cei admişi la buget) 500 Euro*
19. Taxă de susţinerea publicã a tezei în afara perioadei de
finanţare (cei admişi la buget)
a) doctoranzi din UTCN 500 Euro*
b) doctoranzi din alte universităţi 750 Euro*
c) restul doctoranzilor 1000 Euro*
*se achită în lei la cursul zilei

83
TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010))
(continuare)
Nr Valoare
crt FELUL TAXEI (lei)
Cap. IV - TAXE pt. TEST LIMBÃ STRĂINÃ
20. Test limbă străină pentru admitere la doctorat:
a) persoane din UTCN 25
b) restul candidaţilor 50
21. Test pt. obţinerea certificatului de competenţă lingvistică
de cãtre:
a) studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN 20
b) participanţi din afara UTCN 50
c) studenţi străini non-EU (test eliminatoriu Înaintea
înmatriculării) 320USD
22. Test limbă străină pentru deplasări în străinătate sau 20
trecerea la specializări cu predare în limbi străine:
23. Duplicat certificat competenţă ligvistică 5
Cap. V - TAXE ARHIVĂ
24. Cercetare arhivistică pe o perioadă de:
a) 1 - 6 ani (~ 5 E) 18
b) 7 - 10 ani (~ 10 E) 35
c) 11 - 15 ani (~ 15 E) 53
d) 16 - 20 ani (~ 20 E) 70
e) peste 20 ani (~ 30 E) 105
25. Taxă de eliberare adeverinţe cu informaţii din arhivă (~ 5 E) 18
26. Taxă anuală de păstrare acte originale la dosar în arhivă (~5 E) 18
Cap. VI - TAXE pt. BIBLIOTECĂ
27. Taxă de eliberare permis bibliotecă
a) studenţii 5
b) personal UTCN 5
c) utilizatori externi persoane fizice 50
d) utilizatori externi persoane juridice 150
Valoare
dublă faţã
28. Taxă de eliberare duplicat permis bibliotecă de cele de
la pct. 20
29. Taxă de penalizare pt. nerespectarea termenului de 1
restituire a publicaţiilor împrumutate (lei / publicaţie / zi întârziere)
30. Taxă de penalizare pt. nerestituirea publicaţiilor de către 50
absolvenţi sau exmatriculaţi (lei / publicaţie / an şcolar)
31. Taxă de recuperare publicaţii pierdute (lei/publicaţie) 25 +
preţul
actualizat
al
publicaţiei
32. Taxă de restaurare publicaţii minim 10
33. Tehnoredactare computerizată (lei/pag) 1
34. Sinteze documentare sau lucrări bibliografice la cerere Minim 200
35. Multiplicare faţă-verso (lei/coală)
- studenţi, personal UTCN 0,20
Format A4
- persoane din afara UTCN 0,30
Format A3 - studenţi, personal UTCN 0,40
- persoane din afara UTCN 0,60
36. Consultare aplicaţii informatice de către cititori externi (lei/oră):
a) Current Contens 5
b) LEGIS 5
NOTĂ: taxele nespecificate în tabelul de mai sus penzru studenţii
străini non-EU sunt identice cu cele ale cetăţenilor români

84
TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare)
Nr
FELUL TAXEI Valoare (Lei)
crt
Cap. VII - TAXE pt. ATELIERUL de MULTIPLICARE
37.
Tezã de doctorat şi alte lucrãri pt. cadre didactice şi
studenţi (lei/buc)
a) Broşare 4,00
b) Capsare 3,00
38.
Tipar digital ALB-NEGRU A4 pt. cadre didactice şi
studenţi (lei/colã):
a) faţã 0,10
b) faţã/verso 0,18
39.
Tipar digital COLOR pt. cadre didactice şi studenţi Faţã/
Faţã
(lei/coală) verso

80 g/mp 1,00 1,90


120 g/mp – mat 1,20 2,30
120 g/mp – lucios 1,25 2,40
160 g/mp – mat 1,25 2,40
Format A4
170 g/mp – lucios 1,50 -
(210x297 mm)
200 g/mp – mat 1,50 -
210 g/mp – lucios 1,70 -
250 g/mp – mat 1,80 -
280 g/mp - lucios 1,90 -
80 g/mp 1,50 3,00
120 g/mp – mat 1,90 3,20
120 g/mp – lucios 2,00 3,50
160 g/mp – mat 2,20 3,60
Format A3
170 g/mp – lucios 2,50 -
(297x420 mm)
200 g/mp – mat 2,50 -
210 g/mp – lucios 2,60 -
250 g/mp – mat 3,00 -
250 g/mp - lucios 3,00 -
120 g/mp – mat 2,00 -
120 g/mp – lucios 2,00 -
160 g/mp – mat 2,40 -
Format SRA3 170 g/mp – lucios 2,40 -
(320x450 mm) 200 g/mp – mat 2,50 -
210 g/mp – lucios 2,60 -
250 g/mp – mat 3,00 -
250 g/mp – lucios 3,00 -

85
TAXE - PROCES de ÎNVĂŢĂMÂNT (2009-2010) (continuare)
Nr
FELUL TAXEI Valoare (Lei)
crt
Cap. VIII - ALTE TAXE
40. Înscriere la concursuri pentru posturi didactice:
a) preparator, asistent 10
b) şef lucrări, lector 15
c) conferenţiar 30
d) profesor 50
41. Întreprindere simulată (1 oră de simulare) 2 EURO*
42. Taxe anuală pentru intreprinderi simulate (unităţi
beneficiare):
a) Licee - bugetare 300 EURO*
- private 500 EURO*
b) Şcoli postuniversitare - bugetare 400 EURO*
- private 700 EURO*
c) Universităţi sau alte organizaţii - bugetare 1000 EURO*
- private 1400 EURO*
* - se achită în lei la cursul zilei

Taxe de camin şi cantina pentru anul universitar 2009 - 2010

Valoare
FELUL TAXEI (lei)
1.Alocatia zilnica de hrana
- masa de prinz 7
- cina 7
- masa pt. sportivi 10
2.Garantie - pentru studenţi, doctoranzi şi angajaţi UTC-N 20
Garanţie – pentru studenţi de la alte universităţi 50
3.Cazare camin ( lei / luna / persoana )
3.1.In camere nemodernizate
- student buget U.T.C.-N. 110
- student familist U.T.C.-N. buget U.T.C.-N.-2 persoane în cameră 140
- student buget U.T.C.-N. -2 persoane în cameră 140
- student taxa U.T.C.-N. 150
- student familist taxa U.T.C.-N. -2 persoane în cameră 160
- student taxa U.T.C.-N. -2 persoane în cameră 160
- studenti de la alte universităţi de stat 220
- studenti de la alte universităţi de stat -2 persoane în cameră 240
3.2. In camere modernizate (Cămin IF Mărăşti, Cămin V
Observator, Cămin II Observator)
- student buget U.T.C.-N.cămin IF Marasti 160
- student buget U.T.C.-N.Camin II, Cămin V Observator 160
- student familist buget U.T.C.-N.- 2 persoane in cameră 220
- student buget U.T.C.-N.-2 persoane în cameră 220
- student taxă U.T.C.-N. 200

86
- student familist taxă U.T.C.-N. – 2 persoane în cameră 240
- student taxă U.T.C.-N.- 2 persoane în cameră 240
- student la alte facultăţi de stat 250
- student la alte facultăţi de stat- 2 persoane în cameră 280
3.3. Studenţi străini cont propriu valutar (ERASMUS)
- camere 2 persoane 500
- camere 4 persoane 250
4.Cazare cadre didactice tinere, doctoranzi si salariati
(lei/luna/pers.)
4.1. Camere nemodernizate
- 2 persoane in camera 140
- 4 persoane in camera 110
4.2. Camere modernizate
- 2 persoane in camere modernizate 240
- 4 persoane in camere modernizate 200
5.Cazare in regim hotelier ( in camere camin, ocazional )
5.1. Camere nemodernizate (lei/pat/luna)
- studenti si angajati U.T.C-N. 200
- garantie pentru studenti U.T.C-N. 50
- studenti alte universitati 220
- garantie pentru studenti alte universitati 100
- alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 250
- garantie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 200
Camere nemodernizate (lei/pat/noapte)
- studenti si angajati U.T.C-N. 20
- garantie pentru studenti U.T.C-N. 50
- studenti alte universitati 22
- garantie pentru studenti alte universitati 100
- alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 30
- garantie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 200
5.2. Camere modernizate(lei/pat/luna)
- studenti si angajati U.T.C-N. 220
- garantie pentru studenti U.T.C-N. 50
- studenti alte universitati 250
- garantie pentru studenti alte universitati 100
- alte categorii de persoane din afara U.T.C.-N. 280
- garantie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.C-N. 200
Camere modernizate (lei/pat/noapte)
- studenti si angajati U.T.C.-N. 22
- garantie pentru studenti U.T.C.-N. 50
- studenti alte universitati 25
- garantie pentru studenti alte universitati 100
- alte categorii de persoane din afara U.T.C.-N. 28
- garantie pentru alte categorii de persoane din afara U.T.C.-N. 200

87
6. Cazare camere oaspeti ( lei/pat/noapte)
- Camin IV Observator 50
- Camin III, Camin VII Observator (1 baiela la 3 camere) 40
- Camin II,III,V,VII Observator, Camin IF Marasti, Fac.Instalaţii 45
(camere cu baie)
- Sincai 60
- Studenţi străini (pat/lună-inclusiv TVA) 500
Cazare Centrul de Natatie (lei/noapte-fara mic dejun)
- Cameră dublă mare
- regim single 70
- regim 2 persoane 120
- Cameră dublă mică
- regim single 60
- regim 2 persoane 100
- Cameră single 60
7. Cazare baza Didactica si Agrement Marisel ( lei /pat/noapte )
- Studenti si salaratii U.T.C.-N. 30
- Alte persoane 35
- Sala sport lei/ora 10
- Sala şedinţe lei/oră 50
- Acces cort lei/zi 10
8. Inchiriere cantina pentru nunti, botezuri,etc.
- Observator 800
- ½ Marasti 900
- Marasti 1100
9.Inchiriere sali ( lei /ora )
- curs 50
- seminar 40
- Amfiteatrul Domsa 100
- Sala de şedinţe a Senatului 80
- sala de spectacol “ Club Studentesc “ 70
- sala de dans 40
10. Inchirieri sali sport, B- dul Muncii nr. 103-105(lei / ora)
- Studenti, salariati U.T.C-N. 40
- pentru persoane din afara U.T.C.-N. 100
11. Parcări
- contravaloare telecomandă
- abonament/an universitar 50

88
COMPLEX DE NATATIE POLITEHNICA
FELUL TAXEI BILET ABONAMENT ABONAMENT
(lei) LUNAR (lei) ANUAL (lei)
12. Intrare public
- adulti 15 180 -
- copii, elevi , studenti externi 10 150 -
- studenti U.T.C.-N. 7 80 -
- angajati, pensionari si membrii 7 - -
familiei U.T.C-N
13. Abonament anual angajati U.T.C. - - 120
–N., pensionari U.T.C.-N. si membrii
familiilor
14. Abonament insotitor copii ( lei / - 150 -
luna / persoana )

15. Abonament anual colaboratori - - 800


U.T.C.-N. (lei/an)

16. Centre initiere inot: 10 sedinte x


1ora
- inscrieri individuale - 150 -
- inscrieri cu clasa, gradinita - 120 -
16. Inchiriere culoar bazin – lei / ora - 200 -

PROGRAM PUBLIC: PROGRAM U.T.C.-N.


LUNI- VINERI: 6-14; 20-22 LUNI – VINERI: 14-16; 20 - 22
SAMBATA: 7-19 SAMBATA: 7- 19
DUMINICA: 8- 17 DUMINICA: 8 – 17

- Abonamentele sunt valabile si in zilele de sambata si duminica.


- In zilele cu competii sportive programul va fi modificat.
- Biletul este valabil pentru o intrare.
*NOTA: - Conform Legii 128/1997 art.108 alin.2, copiii personalului din invatamant,
cei orfani de ambii parinti si cei proveniti din orfelinate beneficiaza de gratuitate,
acestia platind numai valoarea garantiei.
- Pentru inchirierea cantinelor de catre studentii si angajatii U.T.C.-N. chiria
se reduce cu 50%, dun suma totala
- Taxele de camin lunare nu se fractioneaza; se achita integral, taxa lunara
indiferent de data cazarii sau decazarii
- Pentru perioada de practica taxele se platesc saptaminal
- Taxele de camin si cantina incasate nu se restituie
- La plecarea studentilor in vacanta se restituie C/V telecomenzii
- Garantiile se restituie la plecarea din camin, daca cei cazati nu au adus
prejudiciu caminului
- Pentru persoanele cazate la Hotelul Bazinului Olimpic care sunt insotite
de copii sub 7 ani, copii beneficiaza de cazare gratuita
- In parcari locurile sunt ocupate astfel: primul venit-primul servit

89
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CAMINELOR SI CANTINELOR STUDENTESTI

CAPITOLUL.I - DISPOZITII GENERALE

Art.1. Caminele si cantinele studentesti sunt componente in proprietatea si


administrarea U.T.C-N., in care se asigura conditii de viata si studiu pentru studenti
in perioada anului universitar, conform structurii acestuia.
In alte perioade caminele si cantinele vor avea un regim propus de catre Serviciul
Social Camine Cantine si aprobat de catre conducerea U.T.C-N.

Art.2. In acceptiunea prezentului regulament, studentul este acea persoana


inmatriculata la studii de lunga durata, studii de licenta, studii de master, studii
doctorale, studii postuniversitare,

Art.3 Caminele si cantinele sunt subordonate si coordonate de catre conducerea


U.T.C-N., arondate pe facultati.

Art.4. U.T.C-N. organizeaza si gestioneaza activitatea din camine si cantine prin


D.G.A. si Serviciul Social Camine Cantine, conform prezentului regulament.

Art.5. Serviciul Social propune conducerii U.T.C-N. schema de personal necesar


desfasurarii tuturor activitatilor din cadrul serviciului; intocmeste bugetul de venituri
si cheltuieli, asigura gestionarea caminelor si cantinelor.
Prin Serviciul Social Camine-Cantine, U.T.C-N. inchiriaza studentilor, pe
durata anului universitar, spatiile de cazare si asigura pregatirea si servirea mesei;
inchiriaza spatiile de cazare pe durata vacantelor in regim hotelier, inchiriaza
spatiile cantinelor in perioadele in care nu se serveste masa, la diferite persoane
fizice sau juridice, conform taxelor stabilite de catre conducerea U.T.C-N.;
gestioneaza camerele de oaspeti; solutioneaza toate deficientele aparute si
asigura functionarea normala a caminelor si cantinelor studentesti.

Art.6. Serviciul Social Camine-Cantine va colabora cu Decanatele si celelalte


compartimente din cadrul universitatii, in scopul rezolvarii in timp util a tuturor
problemelor aparute, pentru inbunatatirea conditiilor de viata si studiu ale
studentilor.
Autoritatea universitara va fi reprezentata printr-un “Director delegat” numit
de decanat. Directorul delegat va urmari desfasurarea curenta a vietii in camine si
respectarea regulamentului.
Pentru o mai buna conlucrare intre studenti pe de o parte, conducerea
U.T.C-N. si administratia caminelor pe de alta parte, studentii isi vor alege
“Comitetul de camin al studentilor”.

Art.7. Nu este permisa utilizarea spatiilor de cazare in scopuri comerciale politice


sau religioase.

90
CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CAMINE
(REGULAMENT DE CAZARI)

Cazarea in camine se face anual, la inceputul fiecarui an universitar.

Art.1. In camine pot fi cazati studenti romani care nu au domiciliul in centrul


universitar, familii studentesti ( ambii studenti la invatamintul de stat, unul din ei
poate sa aiba domiciliul in Cluj-Napoca ), doctoranzi cu frecvanta si angajati tineri
ai U.T.C-N. ( pina la 35 ani ) care nu au domiciliul stabil in Cluj-Napoca, precum si
cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra. Cazarea se face la cererea
studentilor in functie de gradul de confort al fiecarui camin, numarul de locuri
repartizate intr-o camera.
La repartizarea locurilor in camin se tine seama de urmatoarea ordine de prioritate:
a) studenti si doctoranzi straini, bursieri ai statului roman
b) studenti orfani de ambii parinti si cei proveniti din case de copii sau din
plasament familial
c) studenti casatoriti
d) studenti romani la cursuri de zi finantate de la buget sau cu taxa si studenti
straini
e) studenti cu rezultate obtinute in activitatea de cercetare, sportiva, culturala
sau organizationala
f) in limita locurilor disponibile pot fi cazati si studenti de la alte universitati de
stat.

Art.2. Repartizarea locurilor pentru fiecare facultate si colegiu se face de catre


conducerea U.T.C-N., cu consultarea decanatelor facultatilor, in functie de raportul
dintre numarul de studenti( bugetari), cu domicilul stabil in afara municipiului Cluj-
Napoca si numarul total pe universitate al studentilor din aceeasi categorie.

Art.3. Se interzice cazarea in caminele studentesti pe parcursul anului universitar a


altor persoane decit cele mentionate mai sus.

Art.4. Repartizarea locurilor in camin se face in functie de criteriul performantei


profesionale.

Art.5. La nivel de universitate se constituie “Comisia de cazare pe universitate”


compusa din:

Prorector Academic
Director General Administrativ
Sef Serviciu Social
Reprezentant Studenti in Biroul Senat

Comisiei ii revine responsabilitatea privind organizarea cazarii studentilor


in camine. In acest scop se va lua masuri pentru repartizarea locurilor de cazare pe
facultati precum si pentru repartizarea studentilor casatoriti, a doctoranzilor si a
angajatilor tineri.

91
Art.6. La nivelul fiecarei facultati se constituie “Comisia de cazare pe facultate”
compusa din:

Prodecan
Director Delegat
Secretar Sef
Reprezentant al studentilor

Comisiei de cazare pe facultate ii revine sarcina ca in limita numarului strict


de locuri alocat facultatii sa repartizeze locurile de cazare pe ani de studiu si sa
intocmeasca listele de cazare care vor fi vizate de catre Prorectorul Academic si
vor fi inaintate Serviciului Social.

Art.7. La nivelul fiecarui camin se vor constitui “Comisii de cazare pe camin”


formate din reprezentantii conducerii facultatilor, administratorul de camin, si
Comitetul studentesc de camin. Acestia vor fi sprijiniti si de alti salariati din cadrul
Serviciului Social Camine Cantine sau al altor compartimente.

Art.8. Cazarea efectiva a studentilor in camin se face de catre U.T.C-N. prin


Serviciul Social, prin Comisiile de cazare pe camin, conform listelor intocmite de
catre Comisiile de cazare pe facultati si vizate de catre Prorectorul Academic.

Art.9. Cazarea studentilor in camin cuprinde 2 etape: precazare si cazarea propriu


zisa
a) In cadrul primei etape de precazare ( lunile iunie-iulie) studentii vor depune
cereri de cazare la prodecanii facultatilor si se vor intocmi liste provizorii de
cazare. Listele definitive vor fi stabilite dupa sesiunea din septembrie si pe
baza acestora se va realiza cazarea.
Studentii care solicita cazare pe criterii sociale vor depune la secretariatele
facultatilor dosare cu documente justificative.
Cererile de cazare ale studentilor casatoriti, doctoranzilor, angajatilor tineri vor
fi depuse la Serviciul Social pina la data de 30 august si vor fi aprobate de
Prorectorul Academic.
b) Cazarea propriu zisa se va face in perioada 27-30 septembrie dupa urmatorul
program:
27.09 – studenti an I , studenti casatoriti, doctoranzi, angajati tineri;
28 si 29.09 – studenti an II – V, conform listelor intocmite de facultati;
30.09 – studentii care au primit loc de cazare si nu s-au prezentat la cazare in
zilele 27, 28, 29. 09.
c) Locurile ramase disponibile dupa data de 30.09 vor fi redistribuite de catre
Comisia de cazare pe universitate.

Art.10. Nu vor primi aprobare de cazare studentii repetenti, studentii exclusi din
camin in anul universitar precedent, studentii care sunt in evidenta Politiei
Universitare pentru abateri si studentii care au datorii fata de Universitate ( taxe
camin neachitate, imputatii).

Art.11. Studentii care refuza locul repartizat pentru cazare pierd dreptul de cazare.

92
Art.12. Studentii care in anul universitar precedent au adus inbunatatiri camerei si
solicita oportunitatea de a locui in aceeasi camera, vor solicita acest lucru in scris
administratorului de camin.

Art.13. Schimbul de locuri in cadrul aceluiasi camin se face pe baza de cerere


scrisa aprobata de administratorul caminului.
Studentii care doresc sa faca schimb de locuri in alt camin vor face cerere
scrisa, care va fi vizata de catre administratorii celor doua camine si care vor
consemna pe cerere numarul chitantelor cu care s-a efectuat plata regiei si a
garantiei de camin si care va fi aprobata de Seful Serviciului Social.

Art.14. Studentii se pot caza numai personal, pe baza actului de identitate. In


cazuri speciale Decanatele sau D.G.A. isi pot asuma responsabilitatea pentru
cazarea provizorie a unui student de catre o alta persoana.

Art.15. Etapele parcurse de student in vederea cazarii sunt:


- depunerea cererii de cazare
- verificarea listelor nominale cu studentii care au obtinut dreptul de cazare, afisate
- prezentarea la administratia caminului unde a primit loc de cazare conform
programarilor si unde se vor parcurge urmatoarele etape:
- completarea contractului de inchiriere in 2 exemplare (unul va ramine la
administratorul caminului si unul la persoana cazata);
- completarea cererii de stabilire a resedintei;
- plata taxei de camin, a fondului de camin si a abonamentului de masa;
- primirea legitimatiei de camin;
- primirea cazarmamentului;
- primirea camerei pe baza de proces verbal de predare-primire;
La cazare studentii vor avea asupra lor: act de identitate, 2 fotografii tip
buletin, aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau de medicul de la
cabinetele medicale existente in complexele studentesti, si copie dupa certificat de
nastere.

Art.16. Studentii care solicita gratuitate la cazare ca fii de cadre didactice, vor
depune la administratorul caminului in care sunt cazati un dosar care sa cuprinda:
- cerere de gratuitate ca fiu de cadru didactic, inregistrata intr-un registru special al
caminului, in care se va inscrie si textul ” imi asum raspunderea pentru exactitatea
datelor cuprinse in actele prezentate in copie si cunosc faptul ca prezentarea de
acte cuprinzand date care nu corespund realitatii constituie infractiune ce intra sub
incidenta legilor statului roman”;
- copie dupa actul de identitate al solicitantului;
- copie dupa certificatul de nastere al solicitantului;
- adeverinta de salariat, emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean pe raza
caruia se afla unitatea scolara;
- copie legalizata dupa cartea de munca a parintelui cadru didactic, din care sa
rezulte si calitatea de fiu/ fiica a solicitantului fata de titularul cartii de munca;
- copii dupa alte acte in cazuri speciale ( ex. Sentinta de divort).

Art.17. Accesul studentilor in camin in cursul anului universitar se face pe baza


legitimatiei de camin, vizata lunar de catre administrator.

93
Art.18. Conducerea U.T.C-N. la propunerea Serviciului Social va stabili anual
cuantumul fondului de camin. Fondul de camin se va achita de fiecare student la
cazare, se va depune la CEC pe numele administratorului de camin si al unui
student din comitet. Fondul de camin se poate cheltui numai pe baza unui referat
de necesitate intocmit de comitetul de camin si aprobat de catre conducerea
U.T.C-N. Obiectele achizitionate din fondul de camin vor fi sponsorizate
Universitatii Tehnice.

CAPITOLUL III ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CANTINE

Art.1. La cantina si punctele alimentare aferente acestora servesc masa studentii


universitatii, cetateni de peste hotare aflati la studii in tara noastra, salariati al
U.T.C-N, doctoranzi, candidati la concursul de admitere, etc., sportivi ai Clubului
Politehnica etc. cu plata alocatiei de hrana si a cheltuielilor de regie potrivit
normelor legale.

Art.2. Masa se poate servi pe baza de abonament si prin sistemul a la carte.


Abonatii servesc masa pe baza legitimatiei eliberate contra cost de biroul de resort
al Serviciului Social.

Art.3. Valoarea alocatiei de hrana va fi stabilita anual prin Regulamentul de taxe


aprobat de catre Conducerea U.T.C-N.

Art.4. In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor in cantine, Serviciul


Social Camine-Cantine asigura aprovizionarea, conservarea si depozitarea
corespunzatoare a alimentelor necesare consumului.
Serviciul Social, prin administratorii de cantine vor intocmi in timp util palnurile de
aprovizionare cu produse agroalimentare, temeinic justificate, in functie de numarul
persoanelor care servesc masa la cantina, capacitatile de depozitare, posibilitatile de
consum, disponibilitatile financiare si va lua toate masurile ce se impun pentru
cunoasterea permanenta a stocurilor acestora, valorificarea stocurilor disponibile, cu
respectarea legalitatii, in scopul imbunatatirii cantitatii si calitatii meselor servite.

Art.5. Serviciul Social va colabora cu comitetele studentesti pentru imbunatatirea


activitatilor specifice cantinei.

Art.6. Personalul angajat, precum si studentii care produc pagube la bunurile din
cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacimuri, raspund pentru aceasta,
procedindu-se la recuperarea pagubei de la cei vinovati. In cazul in care autorul
faptei nu este identificat, raspund material angajatii cantinei.

Art.7. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele drepturi: sa


foloseasca bunurile din dotarea cantinei, sa faca propuneri si aprecieri cu privire la
intocmirea meniurilor, a calitatii portiilor servite, a programului de functionare, a
curateniei si a altor aspecte privind activitatea cantinei.

94
Art.8. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa
foloseasca cu grija bunurile materiale din dotarea cantinei; sa nu scoata din incinta
cantinei vesela si tacimurile; sa respecte modul de organizare a serviciilor de catre
administratia cantinei, respectiv orarul de servire al mesei, autoservirea, sa nu intre
in blocul alimentar; sa aiba o tinuta vestimentara si civica corespunzatoare de
servire a mesei, sa se comporte civilizat in relatia cu colegii si cu angajatii cantinei.

Art.9. In zilele si in perioadele in care nu se serveste masa, Serviciul Social


Camine - Cantine poate inchiria spatiile cantinei la tarifele aprobate de Conducerea
U.T.C-N. prin regulamentul de taxe.

CAPITOLUL IV COMITETELE STUDENTESTI DE CAMINE

Art.1. Studentii cazati in camine sunt reprezentati in relatiile cu Conducerea U.T.C-


N. si S.S.C.-C., de catre Comitetul de Camin al Studentilor.
Fiecare camin va avea un singur Comitet.
Alegerile libere, democratice fara ingerinte de natura politica, pentru constituirea
Comitetului de Camin al Studentilor, au loc in fiecare an in termen de 30 de zile
de la deschiderea anului universitar. Comitetul de Camin isi desfasoara activitatea
pana la alegerile din anul universitar urmator.
Art.2. Comitetele studentesti de Camin vor fi formate din studenti care locuiesc in
camin si care fac dovada probitatii morale si profesionale.
Pot face parte din comitetele de camin numai studenti cu medii cel putin 7.00 si cel
mult o proba (examen, verificare) nepromovata.Nu pot face parte din comitetele de
camin studentii repetenti sau cei reanmatriculati.
Comtetul de camin este compus din presedinte, vicepresedinte si responsabilii de
paliere. Norma de reprezentare in Comitet este de un membru la 40-50 studenti.
Alegerile pentru comitetele de camin vor fi anuntate cu cel putin o saptamana
inaintea votului.
Organizarea alegerilor cade in sarcina Decanatelor prin Prodecani sau Directorul
delegat si a Adminstratiei caminelor.
Alegerile se desfasoara in doua faze: a) inscrierea si validarea candidatilor si b)
alegerile propriu zise.
In prima faza se depun candidaturile la Administratia caminului. Verificarea
indeplinirii conditiilor impuse de prezentul Regulament si validarea candidaturilor
este facuta catre Prodecan sau Directorul delegat si administratorul de camin.
Alegerile propriu-zise pentru desemnarea responsabililor de palier se desfasoara
prin vot deschis. Este declarat cistigator studentul care a intrunit cel mai mare
numar de voturi dar cel putin jumatate plus unu din numarul studentilor prezenti.
Responsabilii de palier vor locui obligatoriu pe palierul respectiv.
Comitetul de camin constituit din responsabilii de paliere isi alege cu majoritate
simpla de voturi un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Comitetului se
recomanda sa fie cel putin din anul III. Numarul total de membri in Comitet este
completat prin atragerea unor studenti care indeplinesc conditiile minimale
regulamentare si supunerea lor votului popular.
La alegeri pot participa in calitate de observatori reprezentanti ai Conducerii U.T.C-
N.
Mobilizarea studentilor la alegeri cade in sarcina candidatilor.

95
Documentele si procesele verbale intocmite cu ocazia alegerilor se depun intr-un
dosar pastrat la administratia caminului.

Art.3. Comitetele studentesti de camin vor desfasura o activitate benefica


studentilor. Acestia colaboreaza cu administratorul caminului pentru buna
desfasurare a vietii in camine si se pot adresa Prodecanului si Prorectorului de
resort.

Art.4. Atributiile comitetului de camin:


- asigura popularizarea, cunoasterea si respectarea de catre studenti atat a
prezentului Regulament cit si a altor acte normative care reglementeaza viata
universitara;
- participa la asigurarea ordinei si disciplinei in camine;
- sprijina administratia caminelor pentru predarea camerelor studentilor cazati, cu
forme legale;
- sprijina administratia caminelor pentru indeplinirea sarcinilor in ceea ce priveste
normele medico sanitare si de paza contra incendiilor;
- propune Serviciului Social sanctionarea studentilor care au abateri;
- propune Conducerii U.T.C-N. utilizarea fondului de camin;
- propune administratiei caminelor completarea dotarii cu cazarmament si alte
materiale, principalele reparatii si amenajari ale caminului;
- sesizeaza Conducerii Serviciului Social si Conducerii U.T.C-N. de indeplinirea
obligatiilor de catre salariatii cu atributii in administrarea si functionarea
corespunzatoare a caminelor;
- pot elabora impreuna cu Serviciul Social regulamente de ordine interioara ale
caminului.

CAPITOLUL V DREPTURILE SI INDATORIRILE STUDENTILOR CAZATI IN


CAMINE SI CARE SERVESC MASA LA CANTINA

Art.1. Studentii cazati in camin au urmatoarele drepturi;


a) sa foloseasca baza materiala existenta in caminul respectiv ( sali de lectura,
oficii, terenuri sport, biblioteci, retea internet etc.)
b) sa faca propuneri Serviciului Social Camine-Cantine in legatura cu imbunatatirea
conditiilor de viata si studiu din camine, a activitatiilor comitetului de camin si a
adminstratiei.

Art.2. La cazarea in camin, studentii primesc in conditii corespunzatoare in


folosinta, pe baza unui contract de inchiriere, cazarmament si eventual alte obiecte
de uz personal si bunurile de inventar din camera, cu respectarea prevederilor din
acel contract. Administratia caminelor va verifica lunar starea bunurilor din inventar
si va lua masuri de recuperare a pagubelor si lipsurilor.

Art.3. Baza materiala prevazuta la Art.1. ( sali de lectura, biblioteci, oficii, terenuri
de sport, etc.) se folosesc cu titlu gratuit.

Art.4. Indatoririle studentilor cazati in camin sunt:

96
a) sa foloseasca in mod corespunzator bunurile din inventarul caminului, instalatiile
electrice si sanitare puse la dispozitie;
b) sa achite tarifele stabilite pentru cazarea in camin, cu anticipatie intre 20 si
ultima zi a lunii in curs, precum si fondul de risc in perioada cazarilor;
c) sa raspunda material pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din
camera si din incaperile de folosinta comuna ale caminului; in cazul in care autorul
faptei nu este identificat, raspund solidar studentii cazati in camera respectiva sau
care folosesc incaperile de uz comun, procedandu-se la recuperarea pagubelor de
la cei vinovati. Recuperarea pagubelor se poate face si prin actionarea in instanta.
d) sa efectueze curatenie in camera, iar la plecarea in vacanta sa restituie integral
si in stare corespunzatoare bunurile primite pe baza de inventar, conform
contractului incheiat;
e) sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare si sa nu deranjeze pe ceilalti
locatari ai caminului;
f) sa respecte normele de convietuire sociala, privind accesul in camin,
respectarea linistei, interdictiei introducerii drogurilor si desfacerii bauturilor
alcoolice, precum si interdictia introducerii in camin a animalelor ( caini, pisici etc.)
g) sa respecte normele de prevenirea si stingerea incendiilor, normele de tehnica
securitatii, protectia muncii, protectia mediului, regulile sanitare si medicina
preventiva, precum si normele de protectie a consumatorului:
1- la plecarea din camera sa verifice si sa ia toate masurile pentru inlaturarea
cauzelor care ar putea provoca incendii;
2- sa anunte imediat administratia caminului despre existenta unor imprejurari de
natura sa provoace incendii;
3- sa participe la stingerea incendiilor si la inlaturarea cauzelor acestora;
4- sa nu distruga mijloacele de prevenire si stingerea incendiilor din camin (
hidranti, stingatoare de diverse tipuri, planuri de evacuare si alte panouri
indicatoare);
5- sa nu foloseasca mijloace improvizate de incalzire;
6- sa nu efectueze “improvizatii” la instalatiile electrice sai sa intervina la panourile
si tablourile electrice;

Art.5. Recuperarea pagubelor se face prin achitarea contra valorii obiectelor


respective si a manoperei de instalare. Serviciul Social Camine-Cantine, prin
Serviciul de Aprovizionare si atelierele de intretinere asigura inlocuirea bunurilor
pentru care s-a incasat C/V.

Art.6. Studentilor si altor persoane care sunt cazate in camin le sunt interzise:
aruncarea in jurul caminului a ambalajelor si resturilor menajere, distrugerea
spatiilor de folosinta comuna si a zonelor verzi din jurul caminului; tulburarea linistei
in camin sau in complexul studentesc.

Art.7. Cetatenilor de peste hotare aflati la studii in tara noastra, bursieri ai statului
roman, pe cont propriu nevalutar sau pe cont propriu valutar cazati in caminele
studentesti li se asigura serviciile incluse in tarifele de cazare platite. Acesti
cetateni au aceleasi drepturi si indatoriri ca si ceilalti studenti caministi in ceea ce
priveste preluarea si folosirea bunurilor de inventar, precum si respectarea

97
normelor de convietuire in camin, stabilite de regulamentul-cadru de functionare al
caminului.
Sa respecte toate prevederile contractului de inchiriere.

Art.8. Studentii care servesc masa la cantina au dreptul sa foloseasca bunurile


puse la dispozitie in cadrul acesteia, sa faca propuneri cu privire la intocmirea
meniurilor si a programului de functionare a cantinei; sa se adreseze Conducerii
Serviciului Social Camine-Cantine, Conducerii Universitatii Tehnice din Cluj
Napoca in legatura cu orice nemultumire personala sau de interes general,
referitoare la activitatea desfasurata in cantina.

Art.9. Studentii care servesc masa la cantina au urmatoarele indatoriri: sa


foloseasca cu grija bunurile din dotarea cantinei; sa aiba o tinuta corespunzatoare
si sa se comporte civilizat in relatiile cu colegii si personalul cantinei; sa respecte
masurile de organizare, indrumare si control a activitatilor din cantina.

Art.10. Studentilor care servesc masa la cantina le sunt interzise scoaterea din
incinta cantinei a veselei si tacamurilor, intrarea in blocul alimentar, depozite si
magazii, precum si introducerea in cantina a animalelor ( caini, pisici etc.)

Art.11. Cetatenii straini aflati la studiu in tara noastra, care servesc masa la
cantina, au aceleasi drepturi si indatoriri ce decurg din prezentul regulament ca si
studentii romani care servesc masa la cantina.

Art.12. Personalul angajat, precum si studentii care produc pagube la bunurile din
cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacamuri sau alte bunuri materiale,
obiecte de mica valoare, mijloace fixe, raspund material pentru acestea,
procedindu-se la recuperarea de la cei vinovati a pagubelor.

CAPITOLUL VI – SANCTIUNI

Art.1. Pentru incalcarea prevederilor prezentului Regulament se vor aplica, in


functie de gravitatea abaterilor,sanctiuni, iar daca abaterea consta si din
deteriorarea si distrugerea unor bunuri din camin sau cantina, pagubele produse
se vor recupera de la cei vinovati. De asemenea se vor aplica sanctiuni in cazul
savarsirii unor fapte penale.
Sanctiunile care pot fi aplicate sunt:
- munca in folosul caminului
- avertisment de excludere din camin;
- excluderea din caminele studentesti ale U.T.C-N.
- pentru abateri foarte grave ( cazuri penale, etc.) se aplica sanctiunea excluderii
din facultate.
- studentii care nu se prezinta la nici un examen in sesiunea din semestrul I pot fi
exclusi din camin prin deciziile Decanatelor.

Art.2. Pentru studentii sanctionati se emite dispozitie de sanctionare.Un exemplar


al dispozitiei va fi transmis prin grija administratiei caminului Sefului S.S.C.-C.

98
Sanctiunile se centralizeaza la nivelul fiecarui camin intr-un tabel cu sanctiuni care
se pastraza la administratia caminului.
Dispozitiile de sanctionare vor fi afisate la afisierul caminului de catre administrator.
Cea de a doua sanctiune de avertisment de excludere primita in acelasi an
universitar se transforma din oficiu in sanctiune de excludere.
Studentii sanctionati cu avertisment de excludere neanulat vor fi cazati in anul
universitar urmator numai daca raman locuri sau cu aprobarea expresa a
Decanatului.

Art.3.a) Sanctiunea de -avertisment de excludere din camin- se aplica de catre


Seful Serviciului Social Camine-Cantine sau Directorul delegat la propunerea
comitetului studentesc si a administratorului de camin (cantina).
b) Sanctiunea de excludere din camin se aplica de catre Seful Serviciului Social
sau Directorul delegat la propunerea comitetului studentesc si a administratorului
de camin (cantina), cu avizul facultatii.
c) Sanctiunea de excludere din facultate se aplica de catre Conducerea U.T.C-N.
la propunerea Decanatelor.
Sanctiunile pot fi aplicate si in urma propriilor constatari ale persoanelor autorizate.

Art.4. Contestatiile studentilor impotriva sanctiunilor aplicate, se depun in termen


de 3 zile de la comunicarea sanctiunii, la Registratura generala si se rezolva in
termen de 5 zile de catre organul ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea.

CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE

Prezentul Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si


cantinelor studentesti a fost adoptat de Senatul Universitatii Tehnice din Cluj-
Napoca si intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2006. De la aceasta data
toate regulamentele emise anterior, privind functionarea caminelor si cantinelor
studentesti, se abroga.

RECTOR
Prof.Dr.Ing.Radu Munteanu

99
REGULAMENT DE BURSE

I. PREAMBUL

1.1. Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin


pentru studenţii şi cursanţii din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se
face în baza art.176, alin.1, 2, 3, 4 din Legea Învăţământului nr.84/1995 şi a
criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
1.2. Tipurile de burse ce se pot acorda sunt: de performanţă, de merit, de
studiu şi de ajutor social. Bursele de performanţă, de merit sau de studiu
se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat, curs de zi, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătura, iar bursele sociale se pot acorda
studenţilor în funcţie de situaţia materială a părinţilor/personală sau
susţinătorilor legali. Cursanţii din învăţământul postuniversitar de tip studii
aprofundate sau masterat pot beneficia de burse de merit, de studiu şi/sau
ajutor social, în condiţiile prezentelor criterii. Numărul de burse acordate
este determinat de fondurile financiare alocate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării. Cuantumul burselor este stabilit de Senatul Universităţii
Tehnice.

II. Bursa de performanţă


III. Bursa de merit
3.1. Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de lungă
şi scurtă durată, începând cu anul II de studii, dacă în anul precedent sau
după sesiunea din iarnă (pentru bursierii semestrului II) au realizat cel
puţin media 9.50.
3.2. Bursa de merit se acordă şi cursanţilor învăţământului de studii
aprofundate sau masterat, începând cu semestrul al II-lea al anului de
studiu, dacă după primul semestru au realizat media 9.75.
3.3. Bursa de merit se poate acorda şi în semestrul I al primului an de studii
studenţilor care au obţinut distincţii la Olimpiadele Şcolare Internaţionale
într-unul din ultimii ani de liceu şi care au fost declaraţi admişi în
învăţământul superior fără examen de admitere.
3.4. Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea al anului
şcolar, în funcţie de rezultatele profesionale obţinute în sesiunea de
examene din iarnă (examene, colocvii, verificări, proiecte etc.) şi se acordă
studenţilor integralişti care realizează media corespunzătoare bursei de
merit.
3.4.1. Pentru studenţii (studentele), care pe perioada sesiunii de
examene din iarnă intră în concediu medical (de maternitate)
compact pentru cel puţin jumătate din zilele sesiunii, bursele de
merit se revizuiesc considerându-se numai rezultatele probelor
programate în afara concediului.

IV. Bursa de studiu


4.1. Bursa de studiu se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi, forma
lungă şi scurtă, în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere
sau în anul universitar precedent, dacă au realizat cel puţin media 8.00,
indiferent de venit, şi dacă nu au bursă de performanţă sau de merit. De

100
asemenea, media nu mai mică de 7.00 şi care realizează un venit mediu
pe membru de familie mai mic de ½ din salariul mediu net pe economie,
venit stabilit pe baza actelor datate pe lunile septembrie, respectiv
ianuarie.
4.2. Bursa de studiu se acordă cursanţilor învăţământului de studii
aprofundate/masterat daca aceştia au realizat cel puţin media generală de
9.30 la concursul de admitere în acest ciclu.
4.3. Mediile minime specificate la punctele 4.1. şi 4.2. nu garantează obţinerea
bursei, aceasta fiind condiţionată de mărimea fondurilor bugetare alocate
şi de cuantumul bursei stabilite de către Senatul UTCN. Bursa de studiu
pentru studenţi se poate acorda la începutul anului universitar numai pe
baza mediei generale (examene, verificări, proiecte etc. conform planului
de învăţământ) obţinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere
şi la începutul semestrului al II-lea studenţilor integralişti, pe baza mediei
generale obţinute pe primul semestru şi a conditţilor de la punctul 4.1.
4.4. Bursele de studiu se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea, în funcţie
de rezultatele obţinute la învăţătură. Revizuirea se face în condiţiile
prezentelor criterii.
Bursele de merit, studiu şi sociale acordate studenţilor orfani (de unul sau
ambii părinţi), celor proveniţi din casele de copii sau centre de plasament, a
studenţilor bolnavi de TBC sau alte boli cronice, aflaţi în evidenţa medicului
de familie, nu se revizuiesc. Bursele de studiu acordate studenţilor care nu
au avut posibilitatea de a susţine examenele programate, ca urmare a
spitalizării sau concediului medical pe întreaga durată a sesiunii sau cu cel
puţin 60 de zile înaintea acesteia, nu se revizuiesc.
Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în
concediu medical (de maternitate), compact de cel puţin jumătate din zilele
aferente sesiunii, bursele de studiu se revizuiesc, luându-se în
considerare rezultatele examenelor, verificărilor, colocviilor şi proiectelor
programate din afara concediului.
Studenţii/studentele care au beneficiat de burse de merit sau de studiu şi
au fost spitalizaţi în timpul semestrului şi/sau au beneficiat de concediu
medical/de maternitate, însumând o perioadă compactă de cel puţin 60 de
zile, pot beneficia de bursă de studiu şi pe semestrul următor.

V. Bursa de ajutor social


5.1. Bursa de ajutor social se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi
forma scurtă sau lungă şi de la învăţământul de studii aprofundate şi
masterat, după cum urmează:
a) studenţilor integralişti în anul precedent care nu beneficiază de
bursa de studiu sau de merit, a căror familie realizează un venit
lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net
pe ţară la nivelul lunii septembrie ce precedea începerea anului
universitar;
b) studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 8 litera S din Legea
42/1990, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea
Legii 42/1990 care atestă calitatea sa sau a unuia dintre părinţi de
“Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”
sau de “Erou Martir” cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi

101
reţinut, remarcat prin fapte deosebite; studenţilor orfani de ambii
părinţi, studenţilor aflaţi în evidenţa medicului de familie cu
următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, boli psihice
dispensarizate, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatie congenitală, hepatită cronică agresivă, glaucom,
miopie forte, boli imunologice, SIDA (infestare cu HIV).
c) pentru obţinerea bursei, studenţii depun la secretariatul facultăţii,
în termenul stabilit, o cerere însoţită de acte doveditoare a
dreptului de acordare a bursei sociale.
d) bursa socială se poate acorda la începutul anului universitar,
precum şi la începutul semestrului al II-lea. Aceasta se revizuieşte
la începutul semestrului al II-lea, în situaţia apariţiei de noi cazuri
care se încadrează criteriilor stabilite.
e) pentru determinarea venitului pe membru de familie, se vor
depune acte doveditoare la începutul fiecărui an universitar şi,
eventual, la începutul semestrului al II-lea. La stabilirea venitului
pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile nete
realizate în familie.
f) Bursele sociale pentru familiile de studenţi se acordă pe baza
veniturilor realizate de studenţi.
5.2. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional (bursa socială
ocazională) după cum urmează:
a) Burse de ajutor social semestrial pentru îmbrăcăminte se pot
acorda studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din case
de copii sau centre de plasament şi celor care realizează venituri
pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară.
Pentru a beneficia de acest fel de bursă, studentul depune o
cerere însoţită de acte doveditoare. Bursa de ajutor social pentru
îmbrăcăminte se poate acorda de două ori în decursul unui an
universitar. Suma atribuită este egală cu cuantumul lunar al bursei
de ajutor social.
b) Bursa de ajutor social de maternitate se acordă studentelor ai
căror soţi sunt studenţi sau efectuează stagiul militar şi studenţilor
ai căror soţii nu realizează nici un fel de venituri. Cuantumul
acestei burse este egal cu dublul cuantumului lunar al bursei de
ajutor social şi se acordă o singură dată la naştere.
c) Bursele de ajutor social în caz de deces se pot acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului (soţ, soţie, copil) sau
în cazul decesului studentului necăsătorit sau căsătorit cu soţie/soţ
care nu realizează venituri. Suma atribuită este egală cu dublul
cuantumului lunar al bursei de ajutor social.
d) Bursele de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii
aprobate de Consiliul facultăţii studentului şi, după caz, a depunerii
următoarelor acte:
- certificat medical şi copie după certificatul de naştere al
copilului–bursă de maternitate;
- copie după certificatul de deces (pt. bursă socială de deces);
- acte doveditoare privind veniturile familiei vizate de către
secretariatul facultăţii urmate de student.

102
VI. PERIOADA DE ACORDARE A BURSELOR
6.1. Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe
durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice),
inclusiv pe timpul pregătirii examenului de diplomă în prima sesiune, cu
excepţia vacanţelor. Pentru studenţii bursieri orfani de ambii părinţi sau
proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial sau
bolnavi/foşti bolnavi de TBC în evidenţa dispensarelor medicale, bursele
se atribuie şi pe perioada vacanţelor.
6.2. Pot primi burse, cu excepţia bursei sociale, numai studenţii integralişti la
încheierea anului universitar precedent, respectiv integralişti la încheierea
semestrului I, în condiţiile efectuării integrale a activităţilor universitare
obligatorii prevăzute în Regulamentul profesional.
6.3. Bursele nu se atribuie pe perioada cât studenţii sunt plecaţi în străinătate, cu
excepţia celor care participă la programe europene care prevăd acest lucru.
6.4. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursa
pe o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în
muncă.
6.5. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de
zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen,
primesc bursa de merit sau de studiu numai după reluarea activităţii de
învăţământ.
6.6. Studenţii transferaţi la o altă facultate, cei care continuă studiile precum şi
studenţii de la învăţământul seral transferaţi la învăţământul de zi pot primi
burse începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor,
colocviilor, proiectelor şi examenelor de diferenţă stabilite, dacă
îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor.

6.7. Studenţii repetenţi nu pot primi burse în anul pe care îl repetă. Studenţii
bursieri, care din motive medicale repetă anul (prelungire de şcolaritate),
dovedind cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa
cursurile cel puţin 60 de zile în anul precedent, pot primi burse de studiu
numai în primul semestru pe baza mediei realizate în anul de studiu
anterior celui pe care îl repetă din motive medicale.

VII. CUANTUMUL BURSELOR


7.1. Cuantumul burselor de merit, al burselor de studiu şi al burselor de ajutor
social se stabilesc de către senatul universităţii la începutul fiecărui an
universitar, în aşa fel încât cuantumul minim al bursei să acopere
cheltuielile de cazare şi masă în căminele, respectiv cantinele studenţeşti.
7.2. Cuantumul burselor de merit va fi cu 20%-50% mai mare decât cuantumul
bursei de studiu.
7.3. Fondul burselor de ajutor social nu poate depăşi 10% din fondul de burse
atribuit UTCN.
7.4. Cuantumurile prevăzute la pct.7.1. şi 7.2. reprezintă sume nete şi vor fi
indexate pe măsura indexării fondurilor bugetare alocate pentru burse
UTCN.

103
VIII. ALTE PREVEDERI REFERITOARE LA BURSELE DE MERIT,
STUDIU ŞI DE AJUTOR SOCIAL
8.1. Se constituie, la nivelul UTCN, comisia de atribuire a burselor formată din
prorectorul cu probleme didactice, contabilul şef şi reprezentantul
studenţilor din Biroul Senatului. La nivel de facultate, comisia de atribuire a
burselor este formată din decan (sau un prodecan numit de decan),
secretarul şef al facultăţii şi reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului
facultăţii. La acordarea burselor de ajutor social, comisia de acordare a
burselor la nivelul facultăţii se completează cu toţi studenţii membri în
Consiliul facultăţii. Competenţa comisiei de atribuire a burselor la nivelul
UTCN este de a coordona aplicarea prezentelor criterii, iar cea a comisiei
la nivel de facultate este de a aplica aceste criterii.
8.2. Pentru obţinerea burselor, studenţii depun o cerere la secretariatul
facultăţii în termen de maxim 7 zile de la începerea anului universitar sau a
semestrului al II-lea. Cei care solicită bursa de ajutor social vor anexa
“declaraţia de venituri” şi actele justificative.
8.3. Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea comisiei de atribuire a burselor la
nivelul facultăţii în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea acestora.
Contestaţiile se rezolvă de către comisia de atribuire a burselor la nivelul
UTCN în termen de cel mult 10 zile de la depunerea contestaţiei.

8.4. Studenţii, care urmează concomitent două specializări într-o instituţie


(instituţii diferite) de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de
la bugetul de stat numai pentru una dintre specializări, cu condiţia ca
numărul total al anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească
numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea
de la care urmează să beneficieze de bursă. Absolvenţii cu diplomă de
licenţă, care urmează a doua facultate, sau studenţii reînmatriculaţi (în
semestrul următor, după ce promovează probele de diferenţă) pot
beneficia de burse de la bugetul de stat cu condiţia să nu depăşească
numărul semestrelor în care au beneficitat de bursă.
8.5. Studenţii sportivi de performanţă, studenţii componenţi ai unor formaţii
artistice precum şi studenţii care au beneficiat de bursă de specializare în
străinătate şi care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune, pot
beneficia de burse dacă la 1 noiembrie îndeplinesc criteriile specifice
stabilite pentru acordarea bursei. De asemenea, studenţii, care se înscriu
în categoriile sus-menţionate şi care au primit aprobarea pentru susţinerea
examenelor în afara sesiunii de examene din iarnă, pot beneficia pe
semestrul al II-lea de burse dacă la 31 martie îndeplinesc criteriile specifice
de acordare a burselor. Bursele se acordă de la data promovării ultimului
examen programat. Pentru aceste situaţii, universitatea va hotărî
rezervarea unui fond separat în limitele fondurilor globale acordate pentru
burse.
8.6. Studenţii din învăţământul universitar şi postuniversitar de studii
aprofundate/master de la orice formă de învăţământ (zi, seral) pot
beneficia de bursă pe bază de contract şi de credite acordate de bănci.
Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici
sau persoane juridice/fizice precum şi condiţiile de acordare a burselor,

104
care fac obiectul contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci, se
stabilesc între cele două părţi, respectiv student – agent economic,
persoană juridică sau fizică, bancă.
8.7. Pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada prevăzută
în planurile de învăţământ, în situaţiile în care practica se desfăşoară în
afara centrului universitar respectiv, instituţiile de învăţământ superior de
stat asigură cheltuielile de masă, cazare şi transport la nivelul alocaţiei de
hrană stabilită pentru studenţi, a tarifelor de cazare stabilite pentru
căminele studenţeşti, respectiv transportul cu tren de persoane clasa a II-
a.
8.8. UTCN poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu
fonduri provenite din venituri proprii.
8.9. Fondurile pentru burse se distribuie pe facultăţi proporţional cu numărul
studenţilor din fiecare facultate. Bursele se acordă diferenţiat pe
specializări şi ani de studii în procentul dat de raportul burselor (pe
categorii) şi numărul studenţilor.
8.10. Prezentele criterii vor fi amendate de către senatul UTCN pentru a fi în
concordanţă cu normele legislative care vor apare în acest domeniu sau cu
situaţiile noi care vor apărea în urma aplicării lor.

Aprobat în sedinţa senatului din 24 aprilie 1997.

105
CV-URI ŞI FIŞE DE PREZENTARE
ALE CONDUCĂTORILOR ŞTIINŢIFICI / DOMENII

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Domeniul de licenţă: Ingineria sistemelor

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE

PROF.DR.ING.
Numele si prenumele: Aştilean Adina
Anul nasterii 1952
Telefon/Fax 0264-401822
E-mail Adina.Astilean@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2006
• Loc de munca Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Profesia Inginer
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Automatica

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1996
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică si Calculatoare
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Electrotehnologie

• Anul
• Numele si tipul organizatiei
• Titlul obtinut
• Specializarea

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL

106
ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE

PUBLICATII 1. A. Aştilean, S.Folea, Design and Testing in Laboratory Environment of the


( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE Embedded Microsystem (ECAM), Proc. of 2006 IEEE-TTTC International Conference
PUBLICATE DIN 2003-2008)
on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2006, pp. 442-447, Cluj-Napoca,
Romania, ISBN 1-4244-0360-X, Indexat IEEE Xplore.
2. C. Avram, A Aştilean, T Leţia, Multiagent Technology for an Urban Road Traffic
Advisor, Proc. of 2006 IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and
Testing, Robotics AQTR 2006, pp. 340-345, Cluj-Napoca, Romania, ISBN 1-4244-0360-
X, Indexat IEEE Xplore.
3. C. Avram, A Aştilean, T. Leţia, Multi Agent Implementation of an Urban Road Traffic
Advisor, the 20th European Conference on Modeling and Simulation ECMS2006,
Bonn/St. Augustin, Germany 28 -31 May, 2006, pp. 730-736, ISBN 0-9553018-0-7, IEEE
Germany section.
4. Aştilean, T. Leţia, H. M.I. Vălean, Camelia Avram. Patients Monitor System based on
the Bluetooth Technology, 2004 IEEE-TTTC International Conference on Automation,
Quality and Testing, Robotics AQTR 2004 (Theta 14), Tome I, pp. 403-408, ISBN 973-
713-046-4, 13-15 May, 2004, Romania.

GRANTURI, CONTRACTE DE 1. Sistem distribuit pentru controlul şi ghidarea traficului urban al vehiculelor – contract
CNCSIS 873/2004
CERCETARE 2. Sistem inteligent de timp-real pentru gestionare, control si informare destinat
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE traficului feroviar, Grant CNCSIS 629/2007
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale: -


INSTITUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Naţionale: -
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)

Cluj-Napoca Numele si prenumele


Semnatura
Data 02/06/2009 Adina Aştilean

107
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICA SI
CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele DOBRA PETRU
Telefon/Fax 0264-401433; 0264-401818
E-mail Petru.Dobra@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1990
• Loc de munca Catedra Automatica; Facultatea de Automatica si Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Automatica si Calculatoare
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Ingineria sistemelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1984
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica, sectia Automatica si Calculatoare
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Automatica si Calculatoare

• Anul 1995
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Automatica si Calculatoare
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Sisteme automate

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Teoria Sistemelor I / II Automatica si informatica III (1993-)
aplicata II (2007-)
Modelarea proceselor - Automatică şi Informatică II (2006-)
Aplicata (Satu-Mare)
Procesarea numerica a semnalelor master - Informatică aplicată în VI(1995-)
ingineria sistemelor complexe I (2006-)
Sisteme neliniare si stochastice master - Informatică aplicată în IV (1995- )
ingineria sistemelor complexe (2007-)
Bazele teoretice ale sistemelor automate Colegiu - Informatică Tehnică III(2000-2004)

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - platforme de proiectare rapidă în sisteme de acţionări electrice; proiectarea sistemelor
înglobate
- Procesarea digitală a semnalelor (DSP)
- Sisteme de achiziţie video (proiectare şi analiză)

108
PUBLICATII 105 lucrari din care:
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Liviu Tomesc, Dobra Petru, Low-Cost Embedded Solution for Measuring Power, 17th IFAC
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) WC 2008, June 2008, Seoul, Coreea.
2. Mirela Trusca, P. Dobra,D. Petreus, E. Lupu, Adaptive approach in case of robotic system
tracking control,16th Mediteraneean Connference on Automatic Control, MED 2008,
Page(s): 1089-1093, Digital Object Identifier 10.1109/MED.2008.4602241.
3. Dobra, P.; Duma, R.; Petreus, D.; Trusca, M., , Adaptive system identification and control
using DSP for automotive power generation, 16th Mediteraneean Connference on
Automatic Control MED 2008, Page(s): 1302-1307 Digital Object Identifier
10.1109/MED.2008.4602173.
4. P. Dobra, M. Truşcă, Analysis of stability nonlinear systems with varying parameters using
Popov Criterion, IEEE Symposium on Computer-Aided Control Systems Design
(CCA/CACSD/ISIC 2006), Munich, Germany ,4- 6 October, 2006, pp. 1163-1172.
5. P. Dobra, M. Truşcă, D. Moga, Designing and Testing of Modern Tools for Control Systems
Prototyping, 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic,4- 8July, 2005.

GRANTURI, CONTRACTE DE  8 granturi CNCSIS (dintre care la două director);


CERCETARE  6 granturi internaţionale (dintre care la unul director, la 3 responsabil temă)
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE  8 contracte cu parteneri din industrie (dintre care la două director).
REPREZENTATIVE DIN 2004)
1. Sisteme bazate pe viziune pentru monitorizare si control inteligent (VISICOM), CEEX
NR.X2C21/18.07.2006, director Prof. dr. ing. Radu Munteanu
2. Resarch on sensors technology and design algorithms for signal processing, Contract de
cercetare nr.22520/30.11.2005 UTC-N – MultiPRO Amsterdam 2005-2006, Director proiect:
prof.dr.ing. Petru Dobra.
3. PROIECTAREA RAPIDA A PROTOTIPURILOR PENTRU COMANDA SISTEMELOR DE
ACTIONARE ELECTRICA (RADEPA), Cod CNCSIS 1257/2005, director grant prof. dr. ing.
Petru Dobra.
4. Research on Test Compression and LBIST, Contract de cercetare UTCN-Philips
Semiconductors, nr./2006, Director proiect Dr. Ing. Moga Daniel.
5. Contract de cercetare UTCN MultiPRO vof, nr. 30889/17.12.07, Director proiect Dr. Ing.
Moga Daniel.

GRANTURI, PROIECTE 1 grant national


INSTUTIONALE ECHIPAMENTE PLC PENTRU IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR DE CONTROL SI
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE DETECTIE A DEFECTARILOR IN SISTEMELE DE ACTIONARI SI SENZORI, Contract
REPREZENTATIVE DIN 2002)
CNCSIS E 108/2004, director grant prof. dr. ing. Mihail Abrudean

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Petru DOBRA


10/06/2009

109
Prof. dr. ing. Petru DOBRA, Petru.Dobra@aut.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare: Ingineria Sistemelor


Conducător de doctorat din anul: 2008
Număr de teze finalizate: 0

Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale sistemelor automate;
- Proiectarea, implementare şi analiza sistemelor numerice de control avansat;
- Procesarea numerică a semnalelor (DSP, μC, Arhitecturi RISC);
- Bazele teoretice ale proiectării rapide a algoritmilor de control.
Abilităţi:
- Utilizarea mediilor de simulare/implementare dedicate algoritmilor de control Matlab
(Simulink), Code Composer Studio (CCS - TI), Embedded C/C++;
- Utilizarea echipamentelor din domeniul sistemelor de control: ACE kit (dSPACE),
DSK (TMS320C2000, TMS320C6000), MSP 430 TI, M16C - Renesas, aparate de
măsură şi control aferente: osciloscop, generatoar de semnal, sursă programabilă,
multimetru, etc (Agilent/ Fluke technology);
- Elaborarea unui plan de cercetare;
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat, folosirea
paginilor web şi a altor metode pentru diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Implementarea algoritmilor avansaţi de control utilizând tehnologii moderne (μC
dedicate) si procesoare numerice de semnal (DSP);
- Implementarea metodelor matematice cu ajutorul tehnologiei existente;
- Elaborarea unei viziuni proprii asupra domeniului sistemelor de control numeric;
- Organizarea de activităţi ştiinţifice;
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare/dezvoltare/inovare (departamente C – D ale firmelor din
domeniu)
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie (bibliotecile
catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de specialitate cu acces pe
baza susţinerii financiare a conducătorului de doctorat etc.);
- Proiectarea analitică a algoritmilor de control avansaţi;
- Utilizarea mediilor de simulare dedicate algoritmilor de control pentru validarea
teoretică a algoritmilor proiectaţi;
- Testarea experimentală a algoritmilor dezvoltaţi;
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei de
cunoaştere în activitatea de cercetare;
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de producţie
existente;
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului obţinut în
domenii de cercetare sau în mediul universitar.

110
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICA SI
CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE

PROF.DR.ING.
Numele si prenumele: Feştilă Clement
Anul nasterii 1943
Telefon/Fax 0264-401821
E-mail Clement.Festila@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1967
• Loc de munca Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Profesia Inginer
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Automatica

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1979
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică si Calculatoare
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Electrotehnica

• Anul
• Numele si tipul organizatiei
• Titlul obtinut
• Specializarea

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Electronic Mecanica 2
Electronica de Putere in Automatica ISA 3
Ingineria Reglarii Automate ISA 3
Automatizarea proceselor dinamice Master CAP 6
Sisteme Robuste Master CAP 6

111
ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Analizoare de mobilitate ionica
- Reglarea robusta, reglarea predictiva, reglarea robust-predictiva
- Modelarea si simularea proceselor cu parametri distribuiti, aplicatii in tehnologia nucleara
- Modelarea proceselor dinamice
- Modelarea fractionala

PUBLICATII Total 120 lucrari


( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE 1. Festila Clement, Pop Cristina, Dulf Eva-Henrietta, Baldea Aurel, Gligan Mihai, “Flooding
PUBLICATE DIN 2003-2008) Process Analysis by 13C Cryogenic Separation Column”, International IEEE-TTTC
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2008
(THETA 16), 22-25 mai 2008, Cluj-Napoca, ISBN: 978-1-4244-2577-8, IEEE Catalog
Number: CFP08AQCDR, Library of Congress: 2008904446, pp.96-100
2. Dulf Eva-Henrietta, Feştilă Clement, “Model Predictive Control of the (13C) Isotope
Separation Column”, Conferinţa Internaţională SACI-2007, 4th International Symposium on
Applied Computational Intelligence and Informatics, 17-18 Mai, Timişoara, IEEE Catalog
Number: 07EX1788, ISBN: 1-4244-1234-X, Library of Congress: 2007925118, pp. 195-199
3. Festila Clement, Dulf Eva-Henrietta, Buzdugan Tudor, Unguresan Mihaela-Ligia, “Hydro-
and Thermodynamic Processes in 13C Cryogenic Separation Column”, Proceedings of the
International Symposium in Systems Theory SINTES 13, XIIIth Edition, October 18-20,
2007, Craiova, Romania, Vol.1. Automation, Mechatronics, ISBN: 978-973-742-839-4, 978-
973-742-840-0, pp.103-107
4. Szabó L., Oprea C., Feştilă C., Dulf Éva, “Study on a Wave Energy Based Power System”,
Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Machines (ICEM '2008),
Vilamoura (Portugalia), pe CD:Fullpaper_comm_id01199.pdf. ISBN: 978-1-4244-1736-0
5. Festila Clement, Stegaru Andreea, Buzdugan Tudor, Gligan Mihai, “Liquid Level
Transducer for Cryogenic Applications”, The fifth Conference Isotopic and Molecular
Processes, 2007, September 20 – 22, Cluj-Napoca, Romania

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE Total 25


(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE 1. DETECTAREA SI IDENTIFICAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE FOLOSIND
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) SPECTROMETRIA DE MOBILITATE IONICA CUPLATA CU SPECTROMETRIA DE
MASA, PNII, PC nr. 81023/18.09.2007, 2007-2010
2. Reglarea neliniara robusta a coloanelor de separare criogenica a izotopului 13C, PNII,
PC nr. 71023/18.09.2007, 2007-2010
3. ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE SEPARARE A IZOTOPULUI 13C ÎN SISTEMUL
CO2 – CARBAMAT, PNII, PC nr. 71069/18.09.2007, 2007-2010
4. MODELARE STRUCTURALA COMPLEXA PENTRU CONDUCEREA OPTIMALA A
COLOANELOR DE SEPARARI IZOTOPICE, Program CNCSIS tip A, Cod CNCSIS
1287, 2006-2007

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale: -


INSTITUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Naţionale: -
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)

Cluj-Napoca Numele si prenumele


Semnatura
Data 02/06/2009 Festila Clement

112
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
Automatica si Calculatoare

INFORMATII PERSONALE

Numele si prenumele Lazea Gheorghe


Anul nasterii 1946
Telefon/Fax 0264401239
E-mail Gheorghe.Lazea@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Profesia Inginer electromecanic
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Didactic si cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Ingineria sistemelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1969
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Electromecanica

• Anul 1989
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Inginerie electrica

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Echipamente de automatizare hidraulice si Ingineria sistemelo automate III
pneumatice (ISA)
Sisteme de fabricatie integfrate Ing.sistemelor automate IV
Sisteme de conducere roboti Ingineria sistemelor automate IV
Echipamente pentru fabricatia asistata de Ing.conducerii avansate a I Master
calculator fabricatiei

113
ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE  Dezvoltarea sistemelor de perceptie multisenzoriale si fuziunea senzorilor la roboti
mobili.
 Sisteme multirobot autonome cooperante
 Dezvoltarea sistemului de navigare al robotilor mobili in medii dinamice.
 Sisteme de control pentru roboti mobili

PUBLICATII [1].Gh.Lazea, R.Robotin, S.Herle, C.Marcu- Echipamente de automatizare pneumatice si


( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE hidraulice. Ed.UT Pres, 2006, ISBN 973-662-249-5
PUBLICATE DIN 2003-2008) [2].S.Herle, Gh.Lazea, R.Robotin- Sisteme de fabricatie integrate. Ed.Mediamira, 2004. ISBN
973-713-037-5
[3].Gh.Lazea, R.Robotin, C.Marcu,, L.Tamas- Autonomous system for mobile robot navigation.
Annals of the Univ. Of Craiova, series ACEM, vol.4(31), no.2/2007, ISSN 1841-0626, pp.70-74.
[4].Gh.Lazea, R.Robotin, S.Herle, C.Marcu, L.Tamas- Mobile robot formation navigation with
behaviour based algorithms. AQTR”08 Cluj-N., tome II,pp.147-152, ISBN 978-1-4244-2576-1
[5].Lucia Vacariu, M.Chintoan, Gh.Lazea, O.Cret- Communication at ontological level in
cooperative mobile robot system. Proceedings ICINCO 2007, Angers (France), pp.455-460

GRANTURI, CONTRACTE DE Total: 47


CERCETARE  Dezvoltarea sistemelor de perceptie multisenzoriale si fuziunea senzorilor la
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE roboti mobili. (Contract tip A –CNCSIS- cod 1549, 2007-2008, director grant)
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)  Sisteme multirobot autonome cooperante (contract tip A- CNCSIS- cod 1028,
2005-2007, director grant).
 Dezvoltarea sistemului de navigare a robotilor mobili in medii dinamice (Contract
33.532/2003, cod CNCSIS 421, director grant)

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale:


INSTITUTIONALE Naţionale:
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE  Platforma de cercetare si formare interdisciplinara in tehnologii avansate- PCFI
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) (Contract 30/2006-2008, MECT).
 Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avnsate-PRODOC (Contract
nr.53/2008 AMPOSDRU- cofinantare FSE).

Cluj-Napoca Numele si prenumele


Semnatura
Data
Prof.dr.ing.Gheorghe Lazea
20.05.2009

114
Prof. dr. ing. Gheorghe Lazea
Gheorghe.Lazea@aut.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Ingineria sistemelor

Conducător de doctorat din anul:


2000
Număr de teze finalizate:
0 (4 teze in curs de finalizare)
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Sisteme de conducere a robotilor.
- Senzori si actuatori. Fuziunea senzorilor.
- Navigarea robotilor mobili.
- Algoritmi de control procese industriale.
- Procesarea semnalelor.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Elaborarea de algoritmi de conducere roboti si control procese.
- Proiectarea arhitecturilor de conducere distribuite pentru sisteme
complexe.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a unei aplicatii din domeniul tezei de doctorat.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare, simulare specifice domeniului
- Elaborarea si rezolvarea obiectivelor si activitatilor proiectului de cercetare.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de
producţie existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

115
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele Leţia Tiberiu Ştefan
Telefon / Fax 0040-264-401432/ 592055
E-mail Tiberiu.Letia@aut.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 1.06.2009
• Loc de muncă Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Profesia Inginer
• Ocupaţia Profesor
• Activitatea principală Profesor
• Conducător de doctorat DA
• Domeniul Ingineria sistemelor

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1975,
• Numele si tipul organizaţiei Facultatea de Electrotehnica, Institutul Politehnic Cluj
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Electrotehnica
1989,
Facultatea de Electrotehnica, Institutul Politehnic Cluj
Doctor , 1989
1994
Bursă TEMPUS - Universitatea Tehnică din Munchen
1995
Bursă DAAD - Universitatea Humboldt din Berlin
- Universitatea Tehnică din Stuttgart
1999 – Am ţinut cursuri la Institutul Educaţional Tehnologic din Kavala, Grecia.

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Sisteme de timp-real Licenţă 3
Sisteme de control distribuit Licenţă 4
Ingineria sistemelor de programe Licenţă 2
Structuri software pentru aplicaţii de timp- Master 6
real
Inginerie software Doctorat 1

116
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE Conducerea urbana a traficului vehiculelor
Conducerea traficului feroviar
Predarea sistemelor de timp-real
Sisteme de control distribuit
Controlul inteligent al proceselor tehnice
Controlul sistemelor cu evenimente discrete,
Sisteme control distribuit de timp-real;

PUBLICAŢII 82,
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. AQTR2008: Virtual Radar Image Construction for Railway Traffic. T.S. Leţia, A. Aştilean, C.
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN
Avram, M. Hulea, R. Miron. IEEE International Conference on Automation,Quality and Testing,
2002) Robotics, AQTR, 22-25 May 2008, Vol.2, pp. 215-220, Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 978-1-4244-
2576-1, IEEE Xplore.
2. Distributed Scheduling for Real-Time Railway Traffic Control. T. Leţia, Mihai Hulea, Radu Miron,
IMCSIT 2008, Real-Time Workshop RTS’08, Wisla, ISSN 1896-7094, Polonia, 2008. pp. 679-685.
Indexat IEEE Xplore.
3. T.Letia, S. Barbu, F.Dinga. Using Preemption For Dependable Urban Vehicle Traffic.
International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wilsa, Polonia,
2007, Conf. Proc. pp.923-932; ISSN: 1896-7094
4. T.Letia, A. Astilean, C. Avram, M. Chindris, A. Cziker, M. Hulea. Distributed Hunting
System Of Voltage Sag Events. ICPCS’07. Convergence of Information Technologies and
Control Methods with Power Plants and Power Systems. Cluj-Napoca, 2007, pp.240-244,
ISBN: 978-973-713-180-5.
5. T.Letia. Avoidance of Urban Vehicle Traffic Congestions Proc. of 11th IFAC Symposium on
Control in Transportation Systems, Eds. Henk J. van Zuylen and Frans Middelham, p.183, Delft,
The Netherlands. Elsevier Publishers, 2007.

GRANTURI, CONTRACTE DE 10,


1. Sistem de identificare prin amprente digitale cu transmitere la distanta prin terminale mobile,
CERCETARE
IDA; Contract CNMP: 11038/2007 (director de contract).
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE 2. SISTEM INTELIGENT DE TIMP-REAL PENTRU GESTIONARE, CONTROL SI
REPREZENTATIVE DIN 2002)
INFORMARE DESTINAT TRAFICULUI FEROVIAR - Cod CNCSIS: 1537/2007 (director de
contract)
3. Sistem distribuit pentru controlul şi ghidarea traficului urban a vehiculelor. Contract
873/2004, 2005, CNCSIS (director de contract);
4. TRAFCON – Sistem informaţional şi de control de timp-real al traficului vehiculelor în şi între
localităţi. Contract 422/2002-2003, CNCSIS (director de contract);

GRANTURI, PROIECTE Naţionale


INSTITUŢIONALE - Atelier pentru Sisteme de Control Distribute. Grant 192/1/1997, Banca Mondială (director de
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE contract);
REPREZENTATIVE DIN 2002) Internaţionale
-

Data Leţia Tiberiu Ştefan


1.06.2009

117
Prof. dr. ing. Tiberiu Ştefan LEŢIA, Tiberiu.Letia@aut.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Electrică
Conducător de doctorat din anul:
2006
Număr de teze finalizate:
0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale sistemelor de timp-real.
- Bazele teoretice ale sistemeor distribuite
- Proiectarea aplicaţiilor de timp-real.
- Proiectarea aplicaţiilor de control distribuit.
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi a prototipurilor sistemelor
informatice..
Abilităţi:
- Implementarea şi verificarea aplicaţiilor de timp-real.
- Implementarea şi verificarea aplicaţiilor de contropl distribuit.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat, folosirea altor
metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul sistemelor informatice complexe şi
capacitatea de a propune o viziune proprie asupra unui domeniului studiat.
- Organizarea unor activităţi de cercetare şi proiectare.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare
- Domeniul economic (firme de software, firme de automatizare a proceselor
complexe)
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie
(bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de specialitate
cu acces pe baza susţinerii financiare a conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a structurilor aplicaţiilor complexe.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare şi implementare.
- Etapa de verificare a aplicaţiilor proiectate şi implementate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei
de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de dezvoltare
existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului obţinut în
domenii de cercetare, firme de software şi de automatizare sau în mediul
universitar.

118
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICA
SI CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele MICLEA LIVIU
Telefon/Fax 0264-401427 / 0264-599893
E-mail Liviu.Miclea@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1 Martie 1995
• Loc de muncai Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Catedra de Automatica
• Profesia Inginer, Automatica si Calculatoare
• Ocupatia Prof.dr.ing.
• Activitatea principala Profesor la catedra de Automatica
• Activitati institutionale Sef catedra Automatica
• Domeniul Ingineria sistemelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1984
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Automatica si Calculatoare

• Anul 1995
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Automatica

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
CAD in Automatica Automatica si Informatica Aplicata 1993
Fiabilitate si Diagnoza Automatica si Informatica Aplicata 1996
Medii software orientate pe aplicatie Automatica si Informatica Aplicata 1999
Tehnologii internet avansate Master “Informatica aplicata in 2006
ingineria sistemelor complexe”
si “Ingineria conducerii
avansate a fabricatiei”
Asigurarea calitatii programelor Master “Informatica aplicata in 2006
ingineria sistemelor complexe”
Noţiuni de sisteme de operare şi reţele de Sc.acad.postuniv. Informatica 2000
calculatoare (LINUX) aplicata si programare”

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE  Fiabilitatea şi diagnoza sistemelor;
 Sisteme multiagent;
 Tehnologii web;
 CAD;

119
PUBLICATII TOTAL 94
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Szilard Enyedi, Liviu Miclea, Iulia Stefan, Increasing System’s Availability through Agents and
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
Reconfigurable Systems, Journal of Automation, Computers, Applied Mathematics, ISSN 1221-
437X, vol 17, nr. 4, 2008, pp. 588-592, indexat MR.
2. Liviu Miclea, Szilárd Enyedi, Paolo Prinetto, Alfredo Benso, Agent-based test and repair of
distributed systems, Journal of Embedded Computing, Volume 1, Number 3/2005, pp. 405-414,
IOS Press Amsterdam, ISSN 1740-4460, abstracted io-port.
3. L. Miclea, Enyedi Sz., H. Valean, I. Stoian, Software Agents In The Control And Surveillance Of A
Hydroelectric Power Plant Chain, Mediterranean Journal of Measurement and Control, Sheffield,
United Kingdom, 2005, ISSN 1743-9310, pp. 129-137, indexat INSPEC.
4. Liviu Miclea, Adrian Gut, Szilard Enyedi, Mihail Abrudean, Istvan Hoka , Web Applications’
Globalization in .NET 1.1, Proceedings of 2006 IEEE-TTTC International Conference on
Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, Romania, May 25-28 2006, TOME I, pp.
480-483, IEEE Digital Object Identifier 10.1109/AQTR.2006.254584, indexat ISI Web of
Knowledge.
5. L. Miclea, Enyedi Sz., G. Toderean, A. Benso, P. Prinetto, Towards Microagent based
DBIST/DBISR, International Test Conference 2004, October 26 - October 28, Charlotte
Convention Center, Charlotte, NC, USA, pp. 867-874, ISBN 0-7803-8580-2 ISSN 1089-3539,
IEEE Digital Object Identifier 10.1109/TEST.2004.1387350, indexat ISI Web of Knowledge.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 39


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1. L. Miclea (director de proiect din partea romană) - “Proiectarea, testarea şi verificarea sistemelor
REPREZENTATIVE DIN 2004) înglobate cu microprocesor şi aplicaţii în diagnoza sistemelor complexe", proiect de colaborare
bilaterala Romano-Elenă, tema 5, 2003-2005;
2. L. Miclea (responsabil de grup) – BIST determinist, contract cu Philips Semiconductors GmbH,
Hamburg, Germania, 2005-2008.
NATIONALE
1. L. Miclea (director de contract) - Dezvoltarea unor capacitati de auto-intretinere pentru societati
digitale, SODA, contract PN2-Idei, cod 1065, nr. 93/2005, 2007-2010.
2. L. Miclea (director de contract) - Dezvoltarea unui Dosar Electronic de Sanatate al Pacientului,
DESP, contract PN2-Parteneriate, nr. 11-050/2007, 2007-2010.
3. L. Miclea (reponsabil stiintific UTCN) - Metode si tehnologii bazate pe medicina moleculara si
celulara aplicate in chirurgia si tratamentul cancerului osos, a metastazelor osoase si a leziunilor
osteo articulare, OSMOCEL, contract PN2-Parteneriate, nr. 41-050/2007, 2007-2010.
4. L. Miclea (director de contract) – Portal pentru integrarea resurselor şi serviciilor de agroturism,
ARSIP, contract CE-EX modul I, nr. 17/2005, 2005-2008.
5. L. Miclea (reponsabil stiintific UTCN) - Predictia evolutiei si estimarea raspunsului la tratament a
tumorilor maligne, folosind modelarea morfologica si hemodinamica - ANGIOTUMOR, contract
CEEX nr. S138/3/2006, 2006-2008.

GRANTURI, PROIECTE Total 1


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1. Europen Computer Networking Licence - ECNL , proiect tip Leonardo da Vinci, Nr.I/01/B/F/PP-
REPREZENTATIVE DIN 2004) 120132 , perioada dec 2002 -dec 2004 (membru)
NATIONALE
-

INFORMATII SEMNIFICATIVE Premii internationale obtinute:


 “Meritorious Service Award”, IEEE Computer Society, 2008.
 Premiul de excelenta “Marius Hăngănuţ” în cercetare ştiinţifică, UTC-N, 2007.
 “Best invited paper”, IEEE East-West Design and Test Symp., Yerevan, Armenia, 2007.
 “Certificate of appreciation”, IEEE Computer Society, octombrie 2006
 “Award for Technical Contribution”, IEEE-Computer Society-International Test Conference 2004,
Charlotte, NC, USA, October 2004.
 “Certificate of appreciation”, IEEE Computer Society, octombrie 2003
 “Award of Excellence”, International Test Conference 2003, Charlotte, NC, USA, September 30 -
October 2, 2003.

120
Prof.dr.ing. Liviu MICLEA (Liviu.Miclea@aut.utcluj.ro)

Domeniul de studii universitare: Ingineria sistemelor

Conducator de doctorat din anul: 2006

Numar de teze finalizate: 0

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunostinte teoretice in domeniul sistemelor informationale dependabile
Abilitati: sa utilizeze tehnologii informationale dependabile
Deprinderi: sa proiecteze si sa implementeze sisteme informationale
dependabile

Loc de munca dupa finalizarea studiilor: cercetare, invatamant, firme IT

Desfasurarea studiilor: Studiile se vor desfasura in cadrul colectivului de sisteme


informationale dependabile, colectiv recunoscut pe plan international in cadrul
IEEE Computer Society, Test Technology Technical Council. Exista posibilitatea
unor doctorate in cotutela in SUA, Italia, Franta, ...

121
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
INGINERIE ELECTRICĂ

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele NASCU, IOAN
Telefon/Fax 0264-401220;
E-mail ioan.nascu@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2004
• Loc de munca Catedra de Automatica
• Profesia Inginer, Specializarea Automatica
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale Coordonator Program Erasmus Facultatea de Automatica si Calculatoare
• Domeniul Ingineria sistemelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1983
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Automatica

• Anul 1997
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatica si Calculatoare
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Sisteme automate

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL

Circuite numerice Ingineria sistemelor automate II

Echipamente electrice şi electronice de Ingineria sistemelor automate III


automatizare
Sisteme de conducere a proceselor Ingineria sistemelor automate IV
continue
Control adaptiv Controlul avansat al proceselor V

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE conducerea automată a proceselor industriale, structuri şi algoritmi avansaţi de control automat,
echipamente şi sisteme de automatizare, senzori şi traductoare, comunicaţii pe cablu/fără cablu;
electronică digitală şi control; microcontrolere, sisteme înglobate, interfeţe pentru monitorizare şi
control, instrumentaţie virtuală; tehnici SCADA.

122
PUBLICATII TOTAL 76
DIN CARE
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
I. Nascu, S. Folea, T. Buzdugan, G. Vlad, Development and Application of a PID Auto-Tuning
Method for the Identification and Control ofWastewater Treatment Processes, Automation,
Computers, Applied Mathematics, ACAM Scientific Journal, ISSN 1221-437X, Vol.17 (2008), Nr.
4, Pag. 613, Publisher: Mediamira
I. Nascu; G. Vlad, S. Folea, T. Buzdugan, Development and application of a PID auto-tuning
method to a wastewater treatment process, Proceedings of 2008 IEEE-TTTC International
Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2008, May 22-25, Cluj-N,
Romania, Vol.2, Pages:229-234 IEEE Xplore DOI 10.1109/AQTR.2008.4588827
L. Tamas, I. Nascu, R. De Keyser, The NEPSAC Nonlinear Predictive Controller in a Real Life
Experiment, Proceedings of 11th International Conference on Intelligent Engineering Systems
INES 2007, June 29-July 1, 2007, Budapest, Page: 229, IEEE Xplore DOI
10.1109/INES.2007.4283703
I. Nascu, R. De Keyser, S. Folea, Development and Evaluation of a PID Auto-tuning Controller,
Proceedings of 2006 IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing,
Robotics, May 25-28 2006, Cluj-N, Romania, Tome I, pp. 122 ISBN 1-4244-0360-X, IEE Catalog
Nr: 06EX1370, IEE Xplore DOI 10.1109/AQTR.2006.254510
I. Nascu, R.De Keyser, Clara Ionescu, Introducing A Novel Auto-Tuner As An Educational Tool,
Preprints of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Madrid, Spain, 21-
23June 2006, paper 083.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: 26


CERCETARE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE : 26
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Instalatie de obtinere a apei ultrapure din surse primare, Responsabil contract din partea
UTCN, 2008-2010, Proiect de cercetare nr. 117/19.08.08, programul INOVARE
2. Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 15N la concentraţia de 99%at 15N necesar
obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrură – SIASI, membru colectiv, 2006-2008, Contract
CEEX 74/2006
3. Sisteme multirobot autonome cooperante, Membru colectiv, 2005, Proiect de cercetare anual,
tip A.Contract nr. 33358/2004, cod 1028
4. Sistem inteligent de optimizare a parametrilor treptei biologice din statiile de epurare,
Responsabil contract din partea UTCN, 2004-2006, Proiect de cercetare PNCDI, programul
MENER, contract nr. 2383/2004
5. SRAPE: platformă pentru proiectarea asistata şi evaluarea sistemelor de control
automat, Director contract, Faza I 2002: Suport hard si soft pentru platforma SRAPE,
33531/2002, tema 60/1094, Faza II 2003: Elaborarea softului de aplicaţie pentru platforma
SRAPE, nr. 33532/2003, tema 24/721, Faza: III 2004: Integrare multimedia pentru platforma
SRAPE, nr. 33358/2004, tema 58/721

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE: 0
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Conducator de doctorat din anul 2008

123
Prof. dr. ing. Ioan Nascu, ioan.nascu@aut.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare: Automatica


Conducător de doctorat din anul: 2008
Număr de teze finalizate: 0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale sistemelor de conducere automata a proceselor industriale.
- Tehnici si metode pentru modelarea proceselor si estimarea parametrilor acestor
modele.
- Tehnici si algoritmi avansati de control automat.
- Sisteme si echipamente utilizate in controlul proceselor industriale.
- Proiectarea sistemelor automate pentru controlul proceselor continue si a celor cu
evenimente discrete.
- Analiza sistemelor de control automat.
Abilităţi:
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat, folosirea altor
metode de diseminare a rezultatelor.
- Realizarea practică a modelelor experimentale. Efectuarea de măsurători
experimentale., analiza rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul sistemelor de control automat şi capacitatea
de a propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Utilizarea echipamentelor si sistemelor de control automat, a mediilor software de
programare si proiectare specifice.
- Integrarea sistemelor de control automat, punere in functiune, testare, analiza
functionarii si a performantelor.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Inginer cu inalta calificare in mediul industrial.
- Domenii de cercetare.
- Mediul academic.
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie
(bibliotecile laboratorului şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de specialitate
cu acces pe baza susţinerii financiare a conducătorului de doctorat etc.).
- Aprofundarea unor notiuni specifice legate de senzori, echipamente, interfete,
comunicatii industriale, medii software de programare si proiectare, tehnici SCADA.
- Stabilirea modelelor proceselor studiate, simularea numerica a functionarii acestor
procese, estimarea parametrilor, calibrarea si validarea modelului.
- Dezvoltarea unor algoritmi avansati de control automat pe baza tehnicilor moderne de
control utilizate in sistemele automate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei de
cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea unor modele experimentale de laborator. Testarea si analiza
performanţelor sistemelor de control automat utilizand laboratoarele catedrei si ale
colaboratorilor.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului obţinut în
domenii de cercetare sau în mediul universitar.

124
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele HONORIU VĂLEAN
Telefon/Fax 0264 401 220
E-mail Honoriu.Valean@aut.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2007
• Loc de muncai Catedra de Automatică
• Profesia Inginer, Specializarea Automatică şi Calculatoare
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Didactică şi de cercetare
• Activitati institutionale Consiliul de administraţie al Şcolii Doctorale
• Domeniul Ingineria Sistemelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1987
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Naopca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Automatică şi Calculatoare

• Anul 1998
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Sisteme Automate

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Inginerie Software Şcoala Doctorală I
Tehnici Avansate de Programare Master Informatică Aplicată în V
Ingineria Sistemelor Complexe
Control Inteligent Master Controlul Automat al V
Proceselor
Interfeţe Om Maşină Ingineria Sistemelor Automate IV
Informatică Industrială Ingineria Sistemelor Automate III
Bazele Utilizării Calculatoarelor Ingineria Sistemelor Automate I
Programarea Interfeţelor Windows Şcoala Academică I
Postuniversitară IASP
Programare avanasată în C# Şcoala Academică II
Postuniversitară IASP
Noţiuni de SO şi reţele de calculatoare Şcoala Academică II
Postuniversitară IASP

125
ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE SISTEME INTELIGENTE
SISTEME DISTRIBUITE
SISTEME BAZATE PE AGENTI

PUBLICATII TOTAL 78
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. H. Vălean, V. Prejmerean, A. Morariu, O. Ghiran. Map based simulation of panedmic
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
influenza virus spreading. 21st International Conference on Computer Applications in
Industry and Engineering CAINE-2008, 12-14 nov. 2008, Honoluluiu USA, ISBN 978-1-
880849-69-7, pp. 66-71. Indexat DBLP, INSPEC
2. A. Pop, C. Avram, H. Valean. Hybrid Model for Spreading of Avian Influenza. 2008 IEEE
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2008, 22-24
May 2008, Tome 3, pp 66-72, IEEE Catalog Number CFP08AQT-PRT, ISBN 978-1-4244-
2576-1, Library of Congress 2008904446. Indexat IExplore si ISI Proceedings
3. H. Valean, A. Pop, I. Ardelean. Food Quality Test Based on Chemical Sensors and Neural
Networks. 20'th International Conference on Computer Application in Industry and
Engineering, CAINE 2007, 7-9 nov. San Francisco, USA, pp. 28-33, ISBN 978-1-880843-
65-9. Indexat DBLP, INSPEC.
4. H. Vălean, L. Miclea and Sz. Enyedi. Software Agents Society for the Surveillance and
Control of a Hydroelectric Power Plant Chain. Proc. of the 12’th International Power
Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2006, pp. 1407-1412, ISBN 1-4244-0121-6,
IEEE Catalog Number 06EX1282C. Indexat IEEE Xplore şi Ei Compendex.
5. H. Vălean, T.Leţia, A. ştilean. Urban Driving Advisory System Based on Genetic
Algorithms. Proc of The 2’nd International Workshop on Discrete-Event System Design,
DESDes’04, pp. 117-122, ISBN 83-89712-16-4 , Sep. 15-17 2004, Dichow, Poland

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 22


CERCETARE INTERNATIONALE 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1.
REPREZENTATIVE DIN 2004) NATIONALE 22
1. Sistem de predicţie si avertizare privind efectele încălzirii globale asupra sănătăţii populatiei
I–GLOB. Contract PNII 42-117/1.10.2008, 2008-2011, responsabil din partea UTCN.
2. Sistem de monitorizare şi avertizare precoce a răspândirii pandemice a virusurilor –
SIMONPAN. Grant CEEX 128/2006, 2006-2008, responsabil din partea UTCN.
3. Sistem de monitorizare si diagnoza bazat pe agenti software distribuiti cu aplicatii in
producerea si transportul energiei electrice. Grant CNCSIS 2783/23.05.2006, cod 1296,
2006-2007, director de grant.
4. Sistem inteligent pentru detectia calitatii alimentului utilizand tehnici inovative pe baza de
senzori chimici, SISAL. Grant CEEX 9/2005, 2005-2007, responsabil din partea UTCN.
5. Tehnici de tip multiagent şi agenţi inteligenţi în sistemul telematic de control şi
supraveghere pentru o cascadă de hidrocentrale – AGENTEL, contract INFOSOC nr.
143/27.09.2004, 2004-2006, responsbil din partea UTCN

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1.
REPREZENTATIVE DIN 2004) NATIONALE
1.

INFORMATII SEMNIFICATIVE

126
Prof. Dr. Ing. Honoriu VĂLEAN, (Honoriu.Valean@aut.utcluj.ro)

Domeniul de studii universitare: Ingineria Sistemelor

Conducator de doctorat din anul: 2008

Numar de teze finalizate: 0

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat

Cunostinte teoretice în domeniul sistemelor inteligente

Abilitati sa utilizeze tehnologii informationale bazate pe inteligenţă


artificială

Deprinderi sa proiecteze si sa implementeze sisteme informationale şi de


control inteligent

Loc de munca dupa finalizarea studiilor : Invaţamânt superior, cercetare, firme


IT şi în domeniul automaticii

Desfasurarea studiilor
- Documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie
(bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de
specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a conducătorului de
doctorat etc.).
- Dezvoltarea proiectului in cadrul colectivului de sisteme inteligente, colectiv
recunoscut pe plan international in cadrul IEEE Computer Society, IEEE
Control Systems Society
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

127
Domeniul de licenţă: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICA SI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele BARUCH, ZOLTAN FRANCISC
Telefon / Fax 0264 401245 / 0264 594491
E-mail Zoltan.Baruch@cs.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 2009
• Loc de muncă Catedra de Calculatoare; Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Calculatoare
• Ocupaţia Profesor
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Calculatoare

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1983
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Automatizări şi Calculatoare

• Anul 1999
• Numele si tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Titlul obţinut Doctor inginer
• Specializarea Calculatoare

• Anul
• Numele si tipul organizaţiei
• Titlul obţinut
• Specializarea

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Structura sistemelor de calcul Calculatoare şi Tehnologia III
Informaţiei
Structure of Computer Systems Computer Science and III
Information Technology
Sisteme de intrare/ieşire şi echipamente Calculatoare IV
periferice
Input/Output Systems and Peripheral Computer Science IV
Devices
Sisteme de calcul dedicate Ştiinţa calculatoarelor în II Master
inginerie

128
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE - Proiectare asistată de calculator pentru sisteme digitale
- Proiectare cu circuite FPGA
- Arhitecturi de calcul reconfigurabile
- Sisteme hardware încapsulate

PUBLICAŢII 55 lucrări ştiinţifice, dintre care reprezentative:


(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. Baruch, Z., Peculea, A., Suciu, M., Majo, Z., “FPGA-Based System for Network Flow
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN Identification”, în Control Engineering and Applied Informatics, ISSN 1454-8658, Vol. 8,
2003) No. 4, pp. 50-55, decembrie 2006.
2. Baruch, Z., Peculea, A., Suciu, M., Majo, Z., “Real-Time Network Flow
Identification System”, în Proceedings of Fifth International Symposium of
Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2006),
ISBN 960-89282-0-6, pp. 570-573, Patras, Grecia, 19-21 iulie 2006.
3. Baruch, Z. F., Structura sistemelor de calcul, Editura Albastră, Cluj-Napoca, ISBN
973-650-143-4, 447 pagini, 2005.
4. Baruch, Z., “Dynamic Reconfigurable System Using Modular Design and JBits”, în
Proceedings of 8th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES
2004), U. T. PRES, ISBN 973-662-120-0, pp. 437-442, Cluj-Napoca, 19-21 septembrie
2004.
5. Baruch, Z., Savin, C., “Reconfigurable Content-Addressable Memory”, în Automation
Computers Applied Mathematics, ISSN 1221-437X, Vol. 13, No. 2, pp. 325-329, 2004.
GRANTURI, CONTRACTE DE 12 granturi obţinute prin competiţie, dintre care:
CERCETARE INTERNAŢIONALE (2)
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE 1. Puklus, Z., Pusztai, K., Keresztes, P., Hodossy, L., Biro, K., Baruch, Z., Sziray,
REPREZENTATIVE DIN 2002) J., Sebestyen, Gh., Benyo, B., Cebuc, E., “Applied Informatics and Power
Electronics”, Contract de cercetare, Hungarian-Romanian Intergovernmental
Cooperation Programme, Contract C 18051/2003, 2003-2004.
2. NAŢIONALE (10)
1. Suciu, A., Dînşoreanu, M., Ivan, M., Raşa, I., Mureşan, T., Baruch, Z., Chindriş,
G., Creţ., O., Marton, K., “CryptoRand – Sistem integrat de înaltă performanţă pentru
generarea şi testarea secvenţelor de numere aleatoare destinate aplicaţiilor
criptografice”, PNCDI 2, Programul 4, Nr. 1653, 2007-2009, director de contract Conf.
dr. ing. A. Suciu.
2. Baruch, Z., Dăbâcan, M., Radu, M., Cebuc, E., Peculea, A., Joldoş, M.,
Ardelean, C., “Router reconfigurabil securizat cu suport QoS bazat pe tehnologia
FPGA”, Contract de tip A cu CNCSIS, Nr. 27702/2005, Tema 4, Cod CNCSIS 1007,
2005-2007, director de contract Prof. dr. ing. Z. Baruch.
3. Leţia, I. A., Toderean, G., Pop, O, Baruch, Z., Chifu, E., Slăvescu, R., Chioran,
A., Groza, A., Vartic, R., “Collaborative/competitive E-business Oriented Multi-Agent
System”, Contract de tip A cu CNCSIS, Nr. 27702/2005, Cod CNCSIS 990, 2005-
2006, director de contract Prof. dr. ing. I. A. Leţia.
4. Baruch, Z., “Implementarea unui procesor configurabil cu circuite FPGA”,
Contract de cercetare Nr. 37/10.04.2001, Institutul Programelor de Cercetare,
Fundaţia Sapientia, 2001-2002.
GRANTURI, PROIECTE Naţionale
INSTITUŢIONALE -
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE Internaţionale
REPREZENTATIVE DIN 2002) 3

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Zoltan Francisc BARUCH


10/02/2009

129
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele DADARLAT Vasile Teodor
Telefon / Fax 0264-401246 / 0264-591690
E-mail Vasile.dadarlat@cs.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 0ctombrie 2008
• Loc de muncă Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Facultatea Automatica Calculatoare, Catedra Calculatoare
• Profesia Inginer calculatoare
• Ocupaţia Profesor universitar
• Activitatea principală Predare cursuri universitare, cercetare universitara
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Stiinta Calculatoarelor

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1980
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic Bucuresti
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Calculatoare

• Anul 1995
• Numele si tipul organizaţiei Universitatea Tehnica Cluj Napoca
• Titlul obţinut Doctor in stiinte
• Specializarea Stiinta Calculatoarelor

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Retele de Calculatoare Undergraduate IV
Retele de Calculatoare Master I
Circuite analogice si numerice Undergraduate II
Dispozitive digitale pentru telecomunicatii Master II
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE Imbunatatirea parametrilor QoS in Retele de calculatoare
Retele wireless si de senzori
Noi tehnologii in E-Learning
Securitatea in retele de calculatoare

130
PUBLICAŢII 35
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. O'Droma,M., Moloisane,A., Dădârlat,V., ”Internet Tomography in 4G System
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN Architectures: On the Role of Network Performance Infrastructures”, IEC Annual Review
2003) of Communications, Volume 58, November 2005, pp621-625, ISBN 978-1-931695-36-7,
published also by ResearchandMarkets: Annual Review of Network Management and
Security http://www.researchandmarkets.com/reports/328813/
2. M.Chintoanu, Dădârlat,V, C.Ivan, ‘A Middleware Facility for Reconfiguration of an Agent-
Based Distributed System’, WMSCI 2006, Orlando, Florida, USA. July 16-19, 2006 –
selectata pentru publicare
3. Vasile Dădârlat, Ivan,C., “Design of a Personalized Approach for Teaching Web-based
Curriculum in ‘Data & Computer Networks’”, Proceedings of CCCT 2004 Conference,
Austin, Texas, USA, August 2004, vol. 5, ISBN 980-6560-17-5
4. B.Iancu, V.Dadarlat, “Framework for QoS Routing Algorithms Development”, IEEE ICCP
2007, Cluj Napoca
5. B. Iancu, V. Dadarlat, A. Peculea, End-to-End QoS Frameworks for Heterogeneous
Networks - A Survey, Proceedings of the 7th RoEduNet International
Conference, p.50-p.57, ISBN 978-973-662-393-6, Cluj-Napoca, Romania, 28-30
august 2008.
6. A. Peculea, V. Dadarlat, I. Ignat, B.Iancu, QoS Framework with Self-Adaptive Bandwidth
Reconfiguration, Fourth International PhD Symposium in Engineering, October 20-21
2008, Pécs, Hungary, in curs de publicare in Pollack Periodica (An International Journal
for Engineering and Information Sciences) published by Akadémiai Kiadó.
7. B. Iancu, V. Dadarlat, A. Peculea, Theoretical Perspectives on End-to-End QoS
Frameworks for Heterogeneous Networks, Fourth International PhD Symposium in
Engineering, October 20-21 2008, Pécs, Hungary, in curs de publicare in Pollack
Periodica (An International Journal for Engineering and Information Sciences) published
by Akadémiai Kiadó.
8. A.Topa, V.Contiu, V.Dadarlat, A Mule Based Strategy for Wireless Sensor Motes to
Reduce Power Consumption, Acta Technica Napocensis – Electronics &
Telecommunications, volume 49, Number 1, 2008, pp. 26-29, ISSN 1221-6542
9. A.Topa, V.Contiu, V.Dadarlat, A Virtual Lab Approach for Wireless Sensor Motes and
Wireless Sensor Networks, Acta Technica Napocensis – Electronics &
Telecommunications, volume 49, Number 1, 2008, pp. 20-25, ISSN 1221-6542
10. V.Cionca, T.Newe, V.Dadarlat, Learning Self Scheduling TDMA (LeSS-TDMA) for
Wireless Sensor Networks, ICCP’08, Intern. Conference on Intelligent Computer
Communication and Processing, Cluj, Romania, August 2008, pp. 169-177, ISBN 978-1-
4244-2673-7, IEEE Catalog Nr. CFP0809-PRT

GRANTURI, CONTRACTE DE 10
V.Dădârlat, C.Ivan – Quasimodo: metodologii, instrumente şi soluţii pentru integrarea aspectelor de
CERCETARE
calitate a serviciilor in middleware bazat pe componente
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE Contract CNCSIS 65, A/2006 , 2006
REPREZENTATIVE DIN 2002)
M.O’Droma, I.Ganchev, V.Dădârlat, et.al. - ANWIRE: Academic Network on Wireless Internet Research
in Europe
EU-FP5-Thematic Network of Excellence (2002 – 2004)
V.Dadarlat, C.Ivan, A.Peculea, B.Iancu - QAF - CADRE DE DEZVOLTARE INTEGRATE
PENTRU IMPLEMENTAREA CALITATII SERVICIILOR IN RETELE DE CALCULATOARE
Contract PN II, Idei, 328/2007
GRANTURI, PROIECTE 4
SISTEM EHEALTH CU ARHITECTURA BAZATA PE RETELE DE SENZORI FARA FIR CU
INSTITUŢIONALE
CADRE DE LUCRU LA NIVELUL RETELELOR DE SENZORI PENTRU: REDUCEREA
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE CONSUMULUI DE ENERGIE, SECURITATEA INFORMATIEI, MONITORIZAREI, PN II - PCE,
REPREZENTATIVE DIN 2002)
2008
Centrul Grid al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca / CGUTC-N,
Programul Operaţional Sectorial: „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)”, Axa prioritară
2: „Cercetare, Dezvoltare tehnologică şi inovare”, Operaţiunea 2.2.3: “Dezvoltarea unor reţele de
centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil
(GRID, GEANT)”

Cluj-Napoca

131
Prof.dr.ing. Vasile -Teodor Dădârlat, Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Ştiinţa calculatoarelor
Conducător de doctorat din anul:
2006
Număr de teze finalizate:
0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale sistemelor distribuite.
- Proiectarea reţelelor de calculatoare.
- Proiectarea protocoalelor de comunicaţii.
- Reţele de calculatoare mobile bazate pe senzori.
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi a prototipurilor diverselor
componente ale reţelelor de comunicaţii. Efectuarea de măsurători
experimentale.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor propuneri
de proiecte de cercetare.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul telecomunicaţiilor şi capacitatea de
a propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Incadrarea intr-un proiect de cercetare existent sau propunerea unuia nou
- Etapa de proiectare / modelare.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare / modelare / simulare.
- Etapa de validare a elementelor proiectate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a modelului experimental. Testarea performanţelor
utilizând laboratoarele catedrei.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

132
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele GORGAN, DORIAN
Telefon / Fax 0264 401478; 0264 594491
E-mail dorian.gorgan@cs.utcluj.ro
Pagina Web http://users.utcluj.ro/~gorgan

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 1998
• Loc de muncă Catedra de Calculatoare; Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Automatizari şi Calculatoare
• Ocupaţia Professor
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Data (de la – la) 1996 - 1997
• Numele si tipul organizatiei Informatics Department, Rutherford Appleton Laboratory, UK
• Principalele subiecte de activitate Cercetare postoctorat cu prof. David Duce in Departamentul Informatica, Institutul de
cercetari Rutherford Appleton Laboratory, UK in domeniul Interfete utilizator grafice si
Sisteme multimedia.
• Titlul calificarii obtinute Bursier ERCIM, cercetare postoctorat

• Data (de la – la) 1990 - 1994


• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Principalele subiecte de activitate Cercetare la doctorat in domeniul Modelare si simulare grafica, Programare vizuala si
Interfete utilizator grafice.
• Titlul calificarii obtinute Doctor inginer (1994)

• Data (de la – la) 1975 - 1980


• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare
• Principalele subiecte de activitate Student
• Titlul calificarii obtinute Inginer in Automatizari si Calculatoare (1980)
ACTIVITATE DIDACTICĂ
• Principalele activitati si TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
responsabilitati
Fundamentals on Computer Graphics Calculatoare 2
Graphical Processing Systems, Sisteme Calculatoare, Calculatoare şi 3
de Prelucrări Grafice Tehnologia Informaţiei
User Interface Design, Proiectarea Calculatoare 4
Interfeţelor Utilizator
Sisteme Interactive, Realitatea Virtuală Calculatoare Master 1, 2

133
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE Dezvoltarea aplicatiilor pe Grid, Modelare si vizualizare grafica, Interactiune om-
calculator, Sisteme interactive si distribuite, Modele de obiecte active , Modelarea
spatiului virtual, Sisteme bazate pe locatie (LBS)
PUBLICAŢII 15 carti si peste 140 articole in domeniile aplicatii Grid, grafica pe calculator, sisteme interactive,
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI interfete utilizator grafice, arhitectura calculatoarelor, limbaje de programare.
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN Carti:
2004) 1. V.Negru, D.Petcu, D.Zaharie, A. Abraham, B. Buchberger, A. Cicortas, D. Gorgan, J.
Quinqueton, Proceedings of SYNASC 2007, 9th Int. Symp. on Symbolic and Numeric
Algorithms for Scientific Computing, September 25-29, 2007, Timisoara, IEEE Computer Press,
Los Alamitos, ISBN 0-7695-3078-8, 2007, pp. 500
2. Apostol C-G., Gorgan D. (ed): Interactiune Om-Calculator (engl. Human-Computer
Interaction). Volumul de lucrari al Conferintei Nationale de Interactiune Om-Calculator –
RoCHI2006. Supliment al revistei Informatica Economica, Vol X, ISSN: 1453-1305, Ed
INFOREC, 2006, pp. 206
3. Gorgan D., Melenti C. (ed): Prelucrarea grafica paralela si distribuita pe structura grid a
datelor geografice si de mediu, vol 2 (engl. Parallel and distributed graphical processing on Grid
structure of geographic and environment data), ISBN: 978-973-713-092-1, Ed Mediamira,
2006, pp. 232
4. Gorgan D., Melenti C. (ed): Prelucrarea grafica paralela si distribuita pe structura grid a
datelor geografice si de mediu (engl. Parallel and distributed graphical processing on Grid
structure of geographic and environment data), vol 1, ISBN: 978-973-713-091-4, Ed Mediamira,
2005, pp. 253
5. Gorgan D., Sebestyen G.: Proiectarea Calculatoarelor (engl. Computer Design), ISBN
973-650-123-X. (Reviewed and enhanced version of the book Structura Calculatoarelor,
published in 2000 and 2003). Editura Albastra, Cluj-Napoca, Romania, 2005. pp 418
Articole:
1. Gorgan D., Stefanut T., Bacu V., Grid based Training Environment for Earth
Observation. GPC 2009, 4th International Conference on Grid and Pervasive Computing, 4-8
May 2009, Geneva, Switzerland. Published by Springer in the Lecture Notes in Computer
Science (LNCS 5529) Series, pp. 98-109 (2009).
2. Gorgan D., Stefanut T., Veres M., Gabos I., Knowledge Assessment Based on
Evaluation of 3D Graphics Annotation in Lesson Content. 4th Symposium of the WG HCI&UE
of the Austrian Computer Society - USAB 2008, Nov. 2008, Graz, Austria. Published by
Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS 5298) Series, pp. 145-160.).
3. Gorgan D., Stefanut T., Knowledge Assessment for Annotation Techniques on Medical
eLearning Objects. Proceedings of the Twenty-First IEEE International Symposium on
Computer-Based Medical Systems - CBMS 2008, June 17-19, 2008, Jyväskylä, Finland. IEEE
Computer Society 2008, ISBN 978-0-7695-3165-6, pp. 379-384.
4. Gorgan, D., Melenti, C., Bacu, V., Muresan, O., Imagery Based Processing over Grid.
Proceedings of the SE-GRID Workshop on Scientific and Educational Grid Applications, 16
November 2007, Iasi. ISSN 1843-7257, pp. 421-426.
5. Radu, A., Bacu, V., Gorgan, D., Diagrammatic Description of Satellite Image Processing
Workflow. Workshop on Grid Computing Applications Development (GridCAD). Proceedings of
the SYNASC 2007, September 2007, Timisoara, IEEE Computer Press, ISBN 0-7695-3078-8,
2007, pp. 341-348.
GRANTURI, CONTRACTE DE • Director UTCN in proiectele de cercetare
CERCETARE EnviroGRIDS (FP7, 2009-2013), SEE-GRID-SCI (FP7, 2008-2010), GiSHEO (ESA-
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE PECS, 2008-2010), MEDIOGRID (CEEX, 2005-2008), mEducator (eContentPlus, 2009-
REPREZENTATIVE DIN 2004)
2012).
GRANTURI, PROIECTE • Coordonator UTCN Programul Socrates Minerva I-TRACE (2005-2007).
INSTITUŢIONALE • Coordonator program ERASMUS cu Universita degli Studi di Catania, Italia, 2007-
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE 2008.
REPREZENTATIVE DIN 2004)

Cluj-Napoca Prof.dr.ing. Dorian GORGAN


15/05/2009

134
Prof.dr.ing. Dorian GORGAN
dorian.gorgan@cs.utcluj.ro
http://users.utcluj.ro/~gorgan

Domeniul de studii universitare:


Stiinta calculatoarelor si Tehnologia informatiei

Conducator de doctorat din anul:


2007

Numar de teze finalizate:


1 – Autorizarea bazata pe roluri in aplicatiile Web (2008)

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunostinte teoretice: concepte si metode utilizate in dezvoltarea aplicatiilor
intaractive si a sistemelor de realitate virtuala. Arhitectura software si
hardware a sistemelor distribuite de prelucrare paralela a datelor
spatiale. Modelare si vizualizare pe cluster grafic a spatiului virtual 3D.
Abilitati: desfasurarea unei activitati de cercetare stiintifica si contractuala.
Elaborarea unor studii si lucrari stiintifice. Prezentarea unei lucrari
stiintifice in fata unui colectiv de specialisti din domeniu.
Deprinderi: desfasurarea unei activitati de cercetare individuala si in
colectiv. Participarea la evenimente stiintifice. Managementul
proiectelor de cercetare stiintifica din domeniul stiintei si ingineriei
calculatoarelor.

Loc de munca dupa finalizarea studiilor:


Companii software, colective de cercetare, pozitii de management stiintific
si tehnic al proiectelor din domeniul stiintei si ingineriei calculatoarelor.

Desfasurarea studiilor:
Activitatea de cercetare doctorala se desfasoara pe subiecte corelate cu
proiectele de cercetare contractuala nationale si internationale (ex. SEE-
GRID-SCI, 2008-2010; GiSHEO, 2008-2010; EnviroGRIDS, 2009-2013;
mEducator, 2009-2012). Doctoranzii primesc teme bine definite in cadrul
colectivului de cercetare si trebuie sa-si aduca contributia atat la definirea
unor concepte si metode cat si la rezolvarea unor probleme practice
concrete. Doctoranzii elaboreaza lucrari sii rapoarte stiintifice pe care le
prezinta in colectiv sau la conferinte si workshopuri.
Exista posibilitatea coordonarii activitatii doctorale in cotutela cu profesori
de la alte universitati de prestigiu si a participararii in colective
internationale de cercetare prin mobilitati si stagii de perfectionare.
Scopul principal al activitatii in perioada scolii doctorale este formarea unor
tinerii specialisti competenti si recunoscuti in comunitatea stiintifica din
domeniu.

15.05.2009 Prof.dr.ing. Dorian GORGAN

135
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN
CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele IGNAT IOSIF
Telefon / Fax 0264-401234
E-mail Iosif.Ignat@cs.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 2009/03/31
• Loc de muncă Catedra de Calculatoare; Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Calculatoare
• Ocupaţia PROFESOR
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1968
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Electromecanică
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Electromecanică

• Anul 1970
• Numele si tipul organizaţiei CEPECA – UNESCO Bucureşti
• Titlul obţinut Analist, Programator
• Specializarea Programare de sistem şi aplicaţii

• Anul 1982
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică
• Titlul obţinut Doctor
• Specializarea Teoria Sistemelor - Automatizări industriale

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Programarea Calculatoarelor Calculatoare I
Structuri de date şi algoritmi Calculatoare I
Sisteme de operare Calculatoare II
Securitatea informatiei Masterat-Calculatoare- II
Retele de calculatoare

136
ACTIVITATE STIINTIFICA -
TEME DE CERCETARE - Sisteme de operare
- Algoritmi
- Securitatea datelor
- Calcul numeric
84 lucrări ştiinţifice, dintre care 5 reprezentative după 2002:
PUBLICAŢII 1.M. Dinsoreanu.Ignat, I. Applying software reuse and pattern oriented architectures
in a multimedia messaging system. WSEAS Transactions on Information Science and
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI
Applications, v 1, n 11, Nov. 2006, pag. 2223-30, Grecia, ISSN 1790-0832.
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN
2002) 2.Kovacs Eva, Ignat Iosif, Clustering with Prototype Entity Selection with variable radius,
Proceedings of the I.E.E.E.2nd International Conference on Intelligent Computer Communication
and Processing, 1-2 September 2006, Cluj-Napoca, Romania, pag.17-21,ISBN (10) 973-662-233-
9
3.Genge Bela, Iosif Ignat, A typed specification for security protocols, Proceedings of the 5th
WSEAS Int. Conf. on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS & COMPUTERS, Bucharest,
Romania, October 16-17, 2006, ISBN: 960-8457-54-8, ISSN: 1790-5117, pp.113-118.
4.R.Muresan, I.Ignat. The “Neocortex” Neural Simulator a Modern Design. ACAM, Scientific
Journal Vol. 13, nr 2, 2004, Technical University of Cluj-Napoca, ISSN 1221-437X, pag.243-248.
5. B.Genge,I.Ignat.Informal specification-based performance evaluation of security
protocols.Proceedings of 2008 IEEE 4-th ICCP-2008, Cluj-N., pag.193-200, ISBN 978-1-4244-
2673-7

GRANTURI, CONTRACTE DE 11granturi obţinute prin competiţie nationala, dintre care 5 reprezentative :
1.Contract de tip A cu CNCSIS. DEZVOLTAREA UNOR STRATEGII NOI DE ORGANIZARE
CERCETARE
FLEXIBILA SI REGASIRE RAPIDA A DATELOR IN SISTEMELE DE FISIERE- Contract
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE CNCSIS, 2007-2008 (director de contract).
REPREZENTATIVE DIN 2002)
2.CEEX 103/7.10.2005 MEDIOGRID-Prelucrarea grafica paralela si distribuita pe structura grid
a datelor geografice si de mediu (membru)
3. Research for Curricula Update with Microsoft Technologies. Contract 2003-177 intre catedra
de calculatoare a UTCN si Microsoft Research,2003,2004(Membru-responsabil cu grupul de
Sisteme de operare)
4.CEEX contract 33/2006. FOOD-TRACE: Sistem informatic integrat pentru
asigurarea trasabilităţii şi controlul calitπţii în industria alimentară (membru).
5.Proiectarea unui suport software pentru programarea distribuita bazata pe
obiecte.Contract cu Ministerul Educatiei Nationale nr 33830/2000, tema 37/12, 2000
(faza2000,2001,2002)-(director de contract).

2 colaborari internaţionale:
PROIECTE, GRANTURI 1. Coordonator program din anul 2001-2009 de efectuare a proiectului de diplomă
de câte 3 absolvenţi ai secţiei de Calculatoare din Fac. de Automatică şî Calculatoare
INSTITUŢIONALE în cadrul departamentului de Stinta Calc. la E.T.H. Zurich (Elveţia).
(TOTAL, DIN CARE CONTRACTE 2. Coordonator program din anul 2007-2009 de efectuare a proiectului de diplomă de catre
REPREZENTATIVE DIN 2002)
absolvenţi ai secţiei de Calculatoare din Fac. de Automatică şî Calculatoare în cadrul
departamentelor INRIA-Franta

TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE


1.MURESAN RAUL. Modele neuronale avansate pentru procesarea corticala. De la om la
ALTE INFORMATII
masina. Sustinere: 2005
SEMNIFICATIVE 2. POSZET OTTO Contributii la cresterea performantelor sistemelor de calcul distribuite
privind corectitudinea si securitatea datelor. Sustinere: 2006
3 KOVACS EVA. Contributii la dezvoltarea metodelor de extragere a cunostintelor din bazele
de date mari. Sustinere: 2007.
. DRAGOMIR-LOGA GABRIEL. Distribuirea resurselor in sistemele de baze de
date.Dezvoltarea de metode de implementare. Sustinere: 8 febr.2008.
5.MARITA TIBERIU. Contributii la dezvoltarea sistemelor de ghidare autonoma a vehiculelor
bazate pe viziune artificiala. Sustinere: 8 febr.2008
6. GENGE BELA. Contributii la compunerea si implementarea protocoalelor de
securitate. Sustinere :22 mai 2009.

Cluj-Napoca, 15.05.2009 Prof.dr.ing.IGNAT IOSIF

137
Prof.dr.ing.IOSIF IGNAT
Adresa de email: Iosif.Ignat@cs.utcluj.ro
Domeniul de studii universitare:CALCULATOARE si TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Conducator de doctorat din anul:1996
Numar de teze finalizate: 6 (rezumatele se pot vizualiza la adresa

http://www.utcluj.ro/facultatea_de_automatica_si_calculatoare/doctorat_Iosif_Ignat.php)

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat


a. Cunostiinte teoretice
 Cunoasterea aprofundata a conceptelor de analiză şi sinteză specifice
domeniilor:
 Sisteme de operare
 Securitatea datelor
 Algoritmi si comlexitatea lor
 Ingineria programarii
 Fiabilitatea programelor
 Sisteme tranzactionale
 Sisteme distribuite
 Reţele de calculatoare
 Statistica si Probabilitati
 Cunostiinte privind proiectarea, implementarea, testarea si evaluarea unui
sistem de programe de baza si aplicatii
b. Abilităţi si deprinderi
 Proiectarea unor algoritmi complecsi in diverse aplicatii
 Crearea si implementarea unor modele matematice adecvate conceptelor
specifice diferitelor aplicatii
 Cunoaşterea aprofundată a sistemelor de operare moderne
 Dezvoltarea de aplicaţii în diferite medii de programare, precum: C, C++,
VisualJava, medii Web.
 Studentii vor dobandi urmatoarele competente profesionale in domeniul
cercetarii:
 Capacitatea de identificare a rezultatelor cercetarilor anterioare
relevante pentru tema curenta
 Capacitatea de stabilire a obiectivelor specifice fiecarei teme de
cercetare
 Capacitatea de organizare a informatiei si utilizare in contextul temei
de cercetare
 Capacitatea de a elabora un raport stiintific detaliat
 Capacitatea de a scrie o lucrare stiintifica si de a o prezenta in fata unei
audiente
 Executarea unor sarcini profesionale complexe in conditiile de autonomie si de
independenta profesionalal
 Abilitati de redactare si prezentare a unor materiale scrise si discursuri
 Asumarea responsabilitatii priviind solutiile propuse si deciziile luate
 Abilitati de gandire si analiza crit

138
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele LEŢIA, IOAN ALFRED
Telefon / Fax 0264 401480
E-mail Ioan.Alfred.Letia@cs.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 2009
• Loc de muncă Catedra de Calculatoare; Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Calculatoare
• Ocupaţia Profesor
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale Sef catedra 1990-2000
• Domeniul Calculatoare

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1967
• Numele si tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Electrotehnica

• Anul 1969
• Numele si tipul organizaţiei CEPECA, Bucuresti
• Titlul obţinut Certificat
• Specializarea Prelucrarea datelor in IBM 360

• Anul 1974
• Numele si tipul organizaţiei The City University, London, United Kingdom
• Titlul obţinut Doctor of Philosophy (PhD)
• Specializarea Systems Science

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Introducere in Inteligenta Artificiala Calculatoare III
Sisteme Inteligente Calculatoare III
Sisteme de agenti inteligenti Calculatoare (Master) VI
Web semantic si agenti Calculatoare (Master) VI
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE - Comunicare argumentativa inter-agenti
- Reprezentarea cunostintelor normative

139
PUBLICAŢII 83 lucrări ştiinţifice, dintre care reprezentative:
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. I. A. Leţia, A. Groza. Contextual Extension with Concept Maps in
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) the Argument Interchange Format Ontology, In I. Rahwan and
P.Moraitis (eds): Argumentation in Multi-Agent Systems, Vol. 5384,
Springer, 2009, ISSN 0302-9743.
2. I. A. Letia, A. Groza. Structured Argumentation in a Mediator for
Online Dispute Resolution, In Declarative Agent Languages and
Technologies V, Selected, Revised and Invited Papers LNAI 4897,
Springer, 2007, ISSN 0302-9743
3. I. A. Letia, R. Vartic. Commitment-Based Policies in Persuation
Dialogue with Defeasible Beliefs. In F Dignum (ed): Agent
Communication, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3859,
Springer, 2006, 243-257, ISSN 0302-9743.
4. I. A. Letia, A. Groza. Running Contracts with Defeasible
Commitments. In R. Dapoigny (ed): Int Conf on Industrial, Engineering
and other Applications of Applied Intelligent Systems, Lecture Notes in
Artificial Intelligence, Vol. 4031, Springer-Verlag, 2006, 91-100, ISSN
0302-9743.
5. I. A. Letia, M. Acalovschi. Achieving competence by argumentation
on rules for roles. In M-P Gleizes, A Omicini and F Zambonelli (eds):
Engineering Societies in the Agents World, Lecture Notes in Artificial
Intelligence, Vol. 3451, Springer-Verlag, 2005, 45-59, ISSN 0302-
9743.
GRANTURI, CONTRACTE DE 8 granturi obţinute prin competiţie, dintre care:
CERCETARE NAŢIONALE
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE 1. CNCSIS – Program PN2 IDEI, „ARGNET: Sistem suport pentru
REPREZENTATIVE DIN 2004) argumentare structurală în contextul web-ului”, 2009-2011. Director de
contract prof.dr.ing. I. A. Leţia.
2. Contract de tip A cu CNCSIS: „Sistem multi-agent colaborativ/competitiv
orientat e-business”, 2005-2007, tema A990. Director de contract
prof.dr.ing. I. A. Leţia.
3. Contract de tip A cu CNCSIS: „Agenti software pentru web semantic”,
2002-2004, nr. 33531 / 2005, tema 423. Director de contract prof.dr.ing. I.
A. Leţia.

GRANTURI, PROIECTE 1 grant Tempus


INSTITUŢIONALE Naţionale
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE -
REPREZENTATIVE DIN 2004) Internaţionale
-

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Ioan Alfred LEŢIA


22/05/2009

140
Prof.dr.ing, Ioan Alfred LETIA, letia@cs.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Stiinta Calculatoarelor
Conducător de doctorat din anul:
1993
Număr de teze finalizate:
4
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Inteligenta artificiala.
- Reprezentarea cunostintelor si rationare.
- Agenti autonomi si sisteme multi-agent.
- Web semantic.
Abilităţi:
- Modelarea diferitelor domenii de activitati computerizate.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei opinii proprii intr-un domeniu de cercetare/dezvoltare şi
capacitatea de a planifica/administra avansul instrumentatiei
computerizate.
- Organizarea activităţilor ştiinţifice.
- Comunicarea publica a cunostintelor stiintifice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Cunoasterea instrumentatiei software de actualitate la nivel mondial.
- Familiarizarea cu platforme existente si a capacitatilor/limitarilor acestora.
- Dezvoltarea de modele pentru diferite activitati computerizate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental si testarea performanţelor
sale vis-a-vis de asteptarile teoretice.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.
Exemple de teze:
Adrian Groza – Modele structurate in solutionarea online a disputelor interagenti, 2008
Remus Brad – Tehnici de procesare a miscarii norilor din imagini satelit, 2003
Robert Dollinger – Utilizarea calculului tolerantelor in modele de ordine relativa, 1998
Ovidiu Pop – Utilizarea rationarii terminologice in interogarea bazelor de date, 1998

141
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ŞI
CALCULATOARE

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele NEDEVSCHI, SERGIU
Telefon / Fax 0264 401219; 0264 594835
E-mail Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro

PROFESIA / OCUPAŢIA ACTUALĂ


• Data 2009
• Loc de muncă Catedra de Calculatoare; Facultatea de Automatică şi Calculatoare
• Profesia Inginer,
• Ocupaţia Profesor, Decan al Facultatii de Automatica si Calculatoare
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Calculatoare

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1975
• Numele si tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica
• Titlul obţinut Inginer
• Specializarea Electrotehnica

• Anul 1993
• Numele si tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica
• Titlul obţinut Doctor
• Specializarea Inginerie Electrica

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL


Arhitectura Calculatoarelor Calculatoare si II
Tehnologia Informatiei
Sisteme de Recunoastere a Formelor Calculatoare IV
Computer Architecture Calculatoare II
Image Processing Calculatoare III
Pattern Recognition Systems Calculatoare IV
Viziune Artificiala IVA VI
Viziune Artificiala pentru Sisteme Autonome IVA VII
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
TEME DE CERCETARE - Prelucrarea imaginilor si recunoasterea formelor
- Arhitectura calculatoarelor

142
PUBLICAŢII Publicarea a 160 articole ştiinţifice din care 36 in reviste.
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. Nedevschi, S., Dănescu, R., Mariţa, T., Oniga, F., Pocol, C., Bota, S., Vancea, C.
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) Stereo Vision, Asim Bhatti - Chapter 14: A Sensor for Urban Driving Assistance
Systems Based on Dense Stereovision; Editura IN-TECH; 380 pagini - carte, 24 –
pagini capitol; limba engleză; Capitol de carte; ISBN: 978-953-7619-22-0.
2. Bota, S., Nedevschi, S. Multi-Feature Walking Pedestrians Detection for Driving
Assistance Systems. IET Intelligent Transportation Systems Journal; vol. 2, nr. 2, pp.
92-104, 2008, ISSN: 1751-956X.
3. Nedevschi, S., Dănescu, R., Pocol, C., Meinecke, M.M. Stereo Image Processing
for ADAS and Pre-Crash Systems; In Proceedings of the 5th International Workshop
on Intelligent Transportation 2008; pp. 55-60
4. S. Nedevschi, C. Vancea, T. Mariţa, T. Graf, On-Line Calibration Method for
Stereovision Systems Used in Far Range Detection Vehicle Applications, IEEE
Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol.8, no. 4, pp. 651-660, 2007,
ISSN 1524-9050.
S. Nedevschi, C.Vancea, T. Marita, T. Graf, “On-line calibration method for
stereovision systems used in vehicle applications”, Proceedings of 2006 IEEE
Intelligent Transportation Systems Conference(ITSC’06), Toronto, Canada, 17-20
September 2006, pp: 957 – 962

GRANTURI, CONTRACTE DE Castigarea a 60 de granturi sau contracte de cercetare, 40 din ele in calitate de director
CERCETARE INTERNAŢIONALE
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE 1. ”Cooperative Intersection Safety - INTERSAFE -2”, contract FP7 nr. 223951/
REPREZENTATIVE DIN 2004) 28.05.2008, finantat de CE, (2008-2011) – director.
2. ”Dense STEREO-Based Object Tracking and CLASSification for Pre-Crash-
Applications (STEREOCLASS)”, beneficiar Volkswagen AG, Germania, 2008 – director.
3. “STEREO SENSor for City Automatic Cruise Control – STEREOSENS”, beneficiar
Volkswagen AG, Germania, 2007 -director.
4. DEnse Stereo-based object detection , tracking and PEDestrian classification in traffic
environments (DESPED), beneficiar Volkswagen AG, Germania, 2006 - director.
5. Dense-Stereo based Object recognition for Automatic Cruise Control in Urban
Environments (DESBOR), beneficiar Volkswagen AG, Germania, 2005 - director.
NAŢIONALE
1. ”Algoritm de diagnostic stadial şi de predicţie a evoluţiei fibrozei hepatice folosind
tehnici ultrasonografice non-invazive, optimizat prin analiza stocastică şi de imagini –
SONOFIBROCAST”. Finanţator: ANCS – Program PN2 PARTENERIATE, contract nr.
16688 / 14.09.2007 (2007-2010) – responsabil stiintific.
2. ”Stereoscop experimental pentru supravegherea orbitelor terestre joase LEOSCOP”,
PN II D8 82093 / 01.10.2008”. Finanţator: ANCS – Program PN2 PARTENERIATE,
contract nr. D8 82093 / 01.10.2008 (2008-2011) – responsabil stiintific.
3. Sistem informatic integrat pentru asigurarea trasabilităţii şi controlul calităţii în industria
alimentară, (FOOD-TRACE), CEEX AGRAL, 33/2006 - coordonator
4. Sistem Inteligent de Asistarea Deciziei Terapeutice la Pacientii cu Cancer de Prostata
(INTELPRO), CEEX INFOSOC, 18/2005 – coordonator.
5. Sistem Inteligent de Detectare şi Evaluare Neinvazivă a Fibrozei, Restructurării şi a
Nodulilor Displazici ai Ficatului cu ajutorul Ultrasonografiei 2D/3D şi a Markerilor
Moleculari (SIDEF), CEEX VIASAN, 71/2006, Contractor: UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj
Napoca, subcontract nr. 14306/28.07.2006, (525.000 RON) - responsabil stiintific.

GRANTURI, PROIECTE INTERNAŢIONALE


INSTITUŢIONALE 1. Network of European Tertiary Level Educators –NETTLE, EU founded Thematic Network
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE project, (2005-2007), coordonator local
REPREZENTATIVE DIN 2002)

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI


10/02/2009

143
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
AUTOMATICA SI
CALCULATOARE

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele Ioan Salomie
Telefon/Fax 0264-401443, 0264-401236
E-mail Ioan.Salomie@cs.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1998
• Loc de muncai Catedra Calculatoare
• Profesia Inginer, Specializarea Calculatoare
• Ocupatia Profesor Universitar
• Activitatea principala Activitati Didactice si de Cercetare
• Activitati institutionale -
• Domeniul Calculatoare

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1978
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Calculatoare

• Anul 1994
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie Electrica

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Tehnici de Programare Licenta Calculatoare Romana 2
Programming Techniques Licenta Calculatoare Engleza 2
Sisteme Distribuite Licenta Calculatoare Romana 4
Distributed Systems Licenta Calculatoare Engleza 4
Sisteme Distribuite Avansate Master Calculatoare 1
Calcul Distribuit Orientat pe Servicii Master Calculatoare 2
Modelarea Activitatilor de Business Master Calculatoare 2
ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Sisteme Distribuite
Calcul si Sisteme Orientate pe Servicii
Sisteme Pervasive si Autonomice
Ingineria Cunostintelor si Sisteme Inteligente

144
PUBLICATII Aproximativ 100 publicatii
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1.V. R. Chifu, I. Salomie, and Simona Manole - Fluent calculus Based Web service composition,
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
RR2008- the Second International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, Karlsruhe
(Germany), October 2008, ISBN: 978-3-540-88736-2, pp. 230-231, LNCS Springer Berlin /
Heidelberg, indexed DBLP http://www.springerlink.com/content/cvu542w8m2689v47/
2. I. Salomie, V. R. Chifu, Ioana Harsa, and Marius Gherga, Towards Automated Web service
Composition with Fluent Calculus and Domain Ontologies, The 10th International Conference on
Information Integration and Web-based Applications & Services, Linz (Austria), November 2008,
ISBN: 978-1-60558-349-5, pp.: 201-207, indexed ACM, DBLP -
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1497348, selected for publication in the International
Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (JMSO)
3. Ioan Salomie, Mihaela Dinsoreanu, Cristina Bianca Pop, Sorin Liviu Suciu, Tudor Vlad, Ioana
Iacob: ArhiNet - A System for Generating and Processing Semantically-Enhanced Archival
eContent, WEBIST 2009, Lisbon, pp. 151-158, http://dblp.uni-
trier.de/rec/bibtex/conf/webist/SalomieDPSVI09,
http://extra.ebs.ee/CSEDU2009/CSEDU2009/WEBIST/WEBIST/Web%20Interfaces%20and%20
Applications/Full%20Papers/WEBIST_2009_98_CR.pdf
4. Anca Rarau, Ioan Salomie - Adding Context Awareness to C#, EuroSSC 2006, in Lecture
Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Volume 4272/2006, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-
540-47842-3, pp. 98-112
5. Tudor Cioara, Ionut Anghel, Ioan Salomie, Mihaela Dinsoreanu - A generic context model
with autonomic features, 3rd International Conference on Digital Information Management,
ICDIM 2008, London, pp.870-875
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/icdim/icdim2008.html#CioaraASD08
6. Ioan Salomie, Tudor Cioara, Ionut Anghel, Tudor Salomie – Distributed Computing and
Systems. A Practical Approach, Editura Albastra, 2008, 367 pagini, ISBN 978-973-650-234-7.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1. Automated Verification of Security Protocols (2004-2006) – funded by Irish Research Council
REPREZENTATIVE DIN 2004) for Science – membru
2. Curriculum Development using Microsoft Technologies (2004) - Funded by Microsoft
Research Cambridge – Responsabil pentru domeniile "Distributed Systems" si "Programming
Techniques".

NATIONALE
1. MAESTRO – Compunerea Automata a Serviciilor Web folosing Ontologii, (2007-2010) –
Program PN II Idei, 2007 Director de Proiect
2. ArhiNet - Sistem integrat de dezvoltare de continut arhivistic adnotat semantic (2007-2010) –
PN II Parteneriate, Director de Proiect
3. SCANURGENT – Tehnici minimal invasive pentru screening, profilaxie si corectarea
malformatiilor genitourinare la copii (2006-2008), CPEX Viasan 154 / 2006 – Director Stiintific
UTCN
4. FOOD-TRACE – Sistem Integrat pentru asigurarea trasabilitatii si controlul calitatii in industria
alimentara (2006-2008), Program CEEX Agral 33/2006 – Director Stiintific
5. INTELPRO – Sistem inteligent pentru asistarea deciziilor terapeutice pentru cancerul de
prostata (2005 – 2008) - Program CEEX ViaSan 18/2005, membru colectiv cercetare

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1.
REPREZENTATIVE DIN 2004) NATIONALE
1. Studii si Cercetari pentru utilizarea tehnologiei IT in productia de tevi (2006-2007), Silcotub
Tenaris, Zalau – Director de Proiect

INFORMATII SEMNIFICATIVE

145
Prof.dr.ing. Ioan Salomie, Ioan.Salomie@cs.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


-Calculatoare

Conducator de doctorat din anul:


- 2005

Numar de teze finalizate:


1

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat:


- Competenta aprofudata, teoretica si practica in domeniul de doctorat
- Identificarea ideilor originale
- Elaborarea de modele, studii, formalizari, propuneri de solutii originale,
implementari, experimentari, evaluari, interpretarea rezultatelor
- Elaborarea de metrici si criterii de comparare si evaluare critica a cercetarii
- Elaborarea de lucrari stiintifice
- Prezentarea ideilor stiintifice, a rezultatelor, dezbaterea, sustinerea si justificarea
stiintifica a ideilor si rezultatelor pe baza de argumente
- Prezentarea publica a rezultatelor cercetarii

Loc de munca dupa finalizarea studiilor:


- Cercetare
- Mediu Academic

Desfasurarea studiilor:
- Studiul critic al stadiului actual al cercetari in domeniul ales
- Identificarea si formularea obiectivelor cercetarii
- Identificarea si formularea subobiectivelor si a modalitatilor de atingere a
acestora, elaborarea unui plan de lucru
- Integrarea in proiectele de cercetare ale laboratorului Sisteme Distribuite din
cadrul Catedrei Calculatoare
- Activitati de cercetare in domeniul ales pentru atingerea obiectivelor propuse:
elaborarea de modele, studii, formalizari, propunerea de solutii originale,
implementari, experimentari, evaluari, obtinerea de rezultate cantitative,
interpretarea rezultatelor, rezultate calitative
- Elaborarea de lucrari stiintifice pentru diseminarea rezultatelor
- Participarea cu lucrari la simpozioane, conferinte, ateliere de cercetare
- Elaborarea tezei de doctorat

146
Facultatea de Construcţii

Domeniul de licenţă: Inginerie Civilă

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

Numele si prenumele ANDREICA HORIA-AUREL


Telefon/Fax 40- 264-401251 / 40- 264-452480
E-mail horia-a.andreica@cif.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data Mai 2009
• Loc de munca Catedra Constructii Civile, Fundatii si Materiale de Constructii
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Cadru didactic – Profesor universitar
• Activitatea principala Didactica
• Activitati institutionale Sef catedra CCFMC
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1970
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Constructii civile, industriale si agricole

• Anul 1994
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie civila

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAM DE STUDII ANUL
Constructii civile I Studii de licenta III CCIA
Siguranta la foc a constructiilor IV CCIA

Patologia si reabilitarea structurilor din lemn Studii de masterat II


Patologia si reabilitarea hidrofuga a cladirilor PATOLOGIA SI
Evaluarea si reabilitarea constructiilor privind REABILITAREA
riscul la incendiu CONSTRUCTIILOR

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Patologia si reabilitarea constructiilor
Constructii din lemn
Siguranta la foc a constructiilor
Fizica constructiilor – higrotermica, acustica
Evaluare imobiliara

147
PUBLICATII TOTAL CĂRŢI PUBLICATE : 13 DIN CARE IN EDITURI (CU ISBN): 5 CĂRŢI PUBLICATE IN U.T.C.-N. : 8
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI LUCRARI PUBLICATE IN TARA: peste 70
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) LUCRARI PUBLICATE IN STRAINATATE: peste 30
1. Andreica, H.-A., Berindean, A., D.Darmon, R., M. STRUCTURI DIN LEMN ,
Editura UT PRES Cluj-Napoca, 2007, 199 pag., ISBN 978-9
2. Andreica, H.-A., Berindean, A., Realizarea şi testarea unei grinzi din lemn încleiat cu adezivi
neconvenţionali, CIB, Brasov, 2007
3. Andreica, H.-A., Berindean, A., Darmon, R. Muresanu, I.-The behavior of woodwn structures
at seismic actions - International Conference CONSTRUCTIONS 2008, ISSN 1221-5848
4. Andreica, H.-A., Moga, L. - The economic and ecological consequences of the thermal
protection degree of building - International Conference CONSTRUCTIONS 2008, ISSN 1221-
5848
5. Andreica, H. -A, Tamas-Gavrea, D.R.. Modern lines in acoustic design of concert halls - A
critical view - International Conference CONSTRUCTIONS 2008, ISSN 1221-5848

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL : peste 60


CERCETARE INTERNATIONALE -
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004) CONTRACTE DE CERCETARE STIINTIFICA : peste 60, cu peste 100 faze de predare
1. Contract nr. 159/02.08.2005 - P100/3 - Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de
consolidare la cladiri existente vulnerabil seismic - faza 2006
2. Contractele nr. 260, 261, 262/26.07.2006 (MTCT & UTCB) si 1482/09.02.2006 (UTCB &
UTCN) Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor p.I, faza I+II
3. Contract nr. 79/01.09.2006 - Cercetari termoenergetice privind proiectul de reabilitare termica
a Cladiri Turn a UTC-N si verificare proiect reabilitare higrotermica a cladirii
4. Contract nr. 7349/15.06.2008 - Determinari fizico-mecanice la probele din lemn lamelat
incleiat realizate in faza de laborator – Beneficiar Univ. Brasov
5. Contract nr. 28/30.03.2009 - Studii si analize experimentale privind comportarea la foc a
unor solutii de termosistem utilizate la anveloparea cladirilor – Beneficiar S.C. WEBER SAINT-
GOBAIN Turda – Contract in derulare

GRANTURI, PROIECTE Total : -


INSTITUTIONALE INTERNATIONALE : -
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NATIONALE : -
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE - verificator proiecte atestat la cerintele A3; B1; Cc; D; E ; F


- responsabil tehnic cu executia atestat în domeniile I si IX
- auditor energetic clădiri atestat gr.I (AEIc)
- evaluator active atestat ANP
- expert evaluator active atestat ANEVAR
- evaluator active atestat CET-R
- membru in C.N.A.T.D.C.U a Ministerului Educatiei si Cercetarii
- membru al Comitetului Director ARACO – Filiala Cluj
- participari la congrese si alte reuniuni de prestigiu: peste 40
- o inventie brevetata si opt inovatii certificate

Perfectionare :
- in strainatate la Ecole Nationale de Cachan, Paris, Franţa
- in Romania - cursul de instruire TEHNICI DE PREDARE INTERACTIVÃ, coordonat de
Universitatea din Minnesota SUA , sub egida USAID;
- in Romania - cursul postuniversitar ECO-MANAGEMENT INDUSTRIAL organizat de
Universitatea din Minessota, SUA si U.T.C.-N, sub egida USAID;
- in Romania - cursul postuniversitar EVALUARE MIJLOACE FIXE organizat de UTC-N.;
- in Romania - cursuri de perfectionare EVALUARE MIJLOACE FIXE organizate de ANEVAR.

148
Prof.dr.ing. Horia-Aurel Andreica, horia-a.andreica@cif.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie civila – fizica constructiilor; constructii din lemn;
siguranta la foc a constructiilor

Conducator de doctorat din anul : 2001

Numar de teze finalizate: -

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat :


Evaluarea din punct de vedere calitativ a constructiilor privind comportarea
higrotermica, acustica, a sigurantei la acţiunea incendiului.
Proiectarea functională şi constructivă a construcţiilor din punct de vedere
higrotermic, acustic, la acţiunea incendiului in cazul modificarii destinatiei
constructiei si pentru constructii cu carcacteristici si performante deosebite.
Calculul unor elemente structurale si ansambluri structurale din metal, lemn, beton
armat, zidarie la acţiunea incendiului.
Evaluarea din punct de vedere calitativ a constructiilor din lemn. Reabilitarea
constructiilor din lemn. Structuri din lemn cu deschideri mari si structuri din lemn
multietajate.

Loc de munca dupa finalizarea studiilor de doctorat :


Proiectare, cercetare, activitate didactica in invatamantul preuniversitar si
universitar de specialitate

Desfasurarea studiilor :
Studiile de doctorat se desfasoara administrativ in conformitate cu metodologia
prezentata in documentele Scolii doctorale a U.T.C.-N.
In cadrul domeniului Inginerie civila temele de cercetare din cadrul pregatirii
doctorale vizeaza subdomeniile : fizica constructiilor (higrotermica, acustica in
constructii); constructii din lemn; siguranta la foc a constructiilor, precum si
mentenanta, patologia si reabilitarea constructiilor din punct de vedere al
subdomeniilor mentionate mai sus.
Cercetarile se desfasoara in cadrul Laboratorului de fizica constructiilor care
functioneaza in catedra CCFMC si in cadrul Laboratorului Central care
functioneaza in Facultatea de Constructii, precum si in cadrul laboratoarelor
facultatilor de constructii partenere din tara si strainatate, in cadrul INCERC
Bucuresti si filialelor sale, prin programe de parteneriat si mobilitati desfasurate sub
tutela Scolii doctorale din U.T.C.-N.

149
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele BÂRSAN GEORGE MIHAIL
Telefon/Fax 0264 401553 ; 0364 148977
E-mail george.mihail.barsan@mecon.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1959
• Loc de munca Catedra Mecanica Construcţiilor ; Facultatea de Constructii
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Profesor universitar consultant
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE CALIFICARE


• Anul 1959
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer constructor
• Specializarea Constructii Civile Industriale si Agricole

• Anul 1971
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie civila - Teoria elasticităţii şi plasticităţii

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Dinamica şi Stabilitatea Construcţiilor Inginerie civila II şi III
Mecanică Inginerie civila I

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Peste 60 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate
- Domenii principale de cercetare ştiinţifică :
- Aplicarea metodei fâşiilor finite , în variantă variaţională Rayleigh – Ritz , în analiza
dinamică şi de stabiliatate a plăcilor plane poligonale divers rezemate pe contur (15 lucrări)
- Proiectarea automată opţională a structurilor în zone seismice bazată pe criterii de
performanţă structurală ( 8 lucrări )
- Analiza avansată , material şi geometric neliniară , a structurilor în cadre metalice şi din
beton armat ( 10 lucrări )
- Metode dinamice ale teoriei identificării sistemelor aplicate în evaluarea avariilor structurale
ale construcţiilor

150
Dinamica şi Stabilitatea Construcţiilor , EDP, Bucureşti , 1979 ;
PUBLICATII Curs de Dinamica şi Stabilitatea Construcţiilor , Lito IPCN , 1969
Mecanica Teoretică , Lito IPCN , 1970
Mecanică – Statică , Lito IPCN , 1983
Mecanica – Cinematica şi Dinamică , Lito IPCN , 1987

GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE Director de program la realizarea unor contracte de cercetare ştiinţifică dintre care se
menţionează :
Structural Engineering and Mechanics - An internaţional Journal ( 2000 , 2001 )
ASCE Journal of Structural Engineering ( 2001 )

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. George Mihail BÂRSAN


01/06/2009

151
Prof.dr.ing. George Mihail BÂRSAN george.mihail.barsan@mecon.utcluj.ro
Domeniul de studii universitare:
Inginerie Civila

Conducator de doctorat din anul:


1984

Numar de teze finalizate:


-

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat


Conducător ştiinţific de doctorat la specializarea “Statica , dinamica şi
stabilitatea construcţiilor”

Loc de munca dupa finalizarea studiilor


- Mediu academic;
- Domenii de cercetare;

Desfasurarea studiilor
- Etapa de documentare bazată pe utilizarea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate etc.).
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare – specializare la
Imperial College of Science and Technology , Londra , Marea Britanie ,
Civil Engineering Department , Concrete Structures and Techology
(prof.A.L.L.Backer and prof.J.Munro).
- Conferenţiar asociat la Universitatea din LILLE I ( Ecole Universitaire des
Ingeniers de LILLE).
- Conducător ştiinţific de doctorat la specializarea „Statica , dinamica şi
stabilitatea construcţiilor”

152
UNIVERSITATEA TEHNICA
CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

Numele si prenumele BIA CORNEL-TRAIAN


Tel : 0264-443181
Fax 0264-443181

PROFESIA – OCUPATIA ACTUALA


Loc de munca Catedra Mecanica Constructiilor
Profesia inginer constructor
Ocupatia Cadru didactic – profesor consultant
Activitatea principala Didactica , proiectare structuri
Domeniul inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE CALIFICARE

Anul 1958
Numele si tipul organizatiei : Institutul Politehnic Cluj-
Facultatea de Constructii
Titlul obtinut inginer
Specializarea Constructii civile,industriale si agricole

Anul 1975
Numele si tipul organizatiei : Institutul Politehnic Cluj-
Facultatea de Constructii
Titlul obtinut doctor
Specializarea inginerie civila

ACTIVITATE DIDACTICA , EXPERIENTA PROFESIONALA

Inainte de 2001 titular al cursurilor :


Constructii din Beton Armat
Rezistenta Materialelor
Teoria Elasticitatii
Metode Numerice in Proiectare – MEF
Structuri Reticulate
3ani activitate pe santier, 10 ani in proiectare, 40 ani
expertizari constructii

ACTIVITATE STIINTIFICA , DOMENII DE CERCETARE


- Modelarea comportarii structurilor din placi plane si curbe in
domeniul liniar-elastic
- Formulare Teoriei barelor cu pereti subtiri cu contur simplu
si multiplu conex
- Modelarea comportarii structurilor alcatuite din materiale
fizic- neliniare ( in special , beton armat )

153
PUBLICATII
Total CARTI publicate 11 , din care 2 in edituri centrale ( EDP,
Editura Tehnica )
Lucrari publicate in tara – peste 50
Lucrari publicate in strainatate – peste 10
Dupa 2004 : -

CONTRACTE DE CERCETARE si PROIECTARE


Peste 20 contracte de cercetare , inainte de 2001
Peste 120 proiecte pentru structuri din beton armat, metalice
si zidarie ; dupa 2004 – proiecte reprezentative :
- Structura cadre-diafragme B.A. pentru cladire de locuit
D+S+P+18E – Cluj-Napoca
- Turn metalic televiziune H=80m Mogosa-jud.Maramures
- Hale cu mari suprafete Bricostore – Shoping-Mall-
Cinematograf Braila
- Hala metalica – fabrica BCA Targu-Carbunesti
- Structura cadre-diafragme B.A. S+P+11E – Camin studentesc
UBB Cluj

GRANTURI,PROIECTE INSTITUTIONALE -

INFORMATII SEMNIFICATIVE
- Expert tehnic atestat MLPAT pt.structuri A1,A2,A3
- Verificator proiecte atestat MLPAT structuri A1,A2,A3
- Membru al Asoc. Ing.Constr. Proiectanti Structuri
- 1995-2005 membru in Comisia MLPAT pentru atestare experti
tehnici structuri
- Perfectionare : 1966 –Inst.Constr.Bucuresti –
Precomprimari beton
1971 – Universitatea Beograd –Centrul de
calcul ingineresc

154
Prof.dr.ing. Cornel-Traian Bia

Domeniul de studii universitare

Inginerie civila – rezistenta materialelor, structuri pentru cladiri, metode


numerice in proiectare

Conducator de doctorat din anul 1990

Numar de teze finalizate : 4

Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat

- Evaluarea actiunilor asupra constructiilor


- Modelarea structurilor de cladiri din metal, beton armat si
precomprimat, zidarie si lemn in vederea evaluarii comportarii
la actiuni statice si dinamice , evaluarea stabilitatii elementelor
si ansamblurilor structurale
- Alcatuirea si proiectarea structurilor si elementelor structurale
in conditii de risc prescrise

Loc de munca dupa finalizarea studiilor de doctorat :

Proiectare,verificare structuri, cercetare , activitate didactica

Desfasurarea studiilor

Studiile de doctorat se desfasoara in conformitate cu programele Scolii


doctorale a UTC-N.
Temele de cercetare in cadrul pregatirii vizeaza aprofundarea studiului
comportarii unor structuri, substructuri sau elemente structurale , in scopul
eficientizarii sub aspect economic si al comportarii sigure sub actiunile la care sunt
supuse. Se au in vedere in primul rand problemele specifice unor structuri
performante ( deschideri mari, inaltimi mari , alcatuiri deosebite).
Cercetarile folosesc in primul rand experimentarile numerice, ca baza
pentru formularea unor concluzii generale ; activitatea se poate desfasura in
Laboratorul de calcul al UTCN, al catedrei , apeland – daca este necesar – si la
firme de cercetare sau proiectare dotate cu aparatura adecvata. Experimentarile
fizice se limiteaza la subansambluri , elemente si detalii specifice si vor fi realizate
in cadrul programelor de parteneriat cu laboratoare din tara ( INCERC, IPCT s.a. )
si – eventual – din strainatate.

155
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

PROF.DR.
Numele si prenumele BORS IACOB
Telefon/Fax 40-264-401254 40-264-441967
E-mail Iacob.bors@mecon.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data Mai 2009
• Loc de muncai Catedra Mecanica Constructiilor
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Didactica
• Activitati institutionale Membru in Consiliul Facultatii, Membru in Consiliul Scolii Doctorale
Membru in Comisia Superioara de diplome a Ministerului Invatamantului
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1969
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj, Facultatea de constructii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Constructii civile,industriale si agricole

• Anul 1984
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Teoria aplicata a elasticitatii si plasticitatii

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Mecanica Studii de licenta I ing.civ
Dinamica constructiilor Studii de licenta III ing.man.

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Analiza numerica,
Dinamica constructiilor,
Stabilitatea constructiilor,
Teoria placilor

156
PUBLICATII TOTAL – CARTI 11
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. MECANICA, Teorie si aplicatii de Statica, UTPRES,2004
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
2. Aplicatii ale problemei de valori proprii in Mecanica Constructiilor,
sisteme finit-dimensionale, UTPRES,2005
3. MECANICA, Teorie si aplicatii de Cinematica, Dinamica si Mecanica analitica,
UTPRES, 2006
4. Aplicatii ale problemei de valori proprii in Mecanica Constructiilor,
Sisteme continue, UTPRES, 2007

ARTICOLE TOTAL-61

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL - 7


CERCETARE INTERNATIONALE -
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE -7
REPREZENTATIVE DIN 2004) toate inainte de 2001

157
Prof.dr.ing. Iacob Bors, iacob.bors@mecon.utcluj.ro

Domeniul de studii doctorale Inginerie Civila

Mecanica Constructiilor:
- Teoria elasticitatii si teoria placilor plane,
- Dinamica constructiilor,
- Stabilitatea constructiilor,
- Calcul neliniar.

Conducator de doctorat din anul 2003.

Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat.


Pe perioada studiilor doctorale, studentul aprofudeaza si dobandeste
cunostinte noi in domeniul teoriei elasticitatii spatiale si plane, a placilor plane, in
domeniul calculului raspunsului dinamic, ca si in calculul neliniar si de stabilitate al
constructiilor.

Loc de munca la finalizarea studiilor doctorale.


Proiectare,cercetare, activitate didactica in invatamantul superior de constructii.

Desfasurarea studiilor:
Studiile doctorale se desfasoara administrativ in cadrul institutiei organizatoare,
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.
Temele de cercetare vizeaza chestiuni teoretice si aplicative referitoare
problematicii tezei de doctorat, insotite de experimentari numerice efectuate in
cadrul laboratorului de calcul al catedrei de Mecanica constructiilor.

158
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE
CONSTRUCŢII

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BUCUR ILDIKO
Telefon/Fax +40-264-401288/+40- 264-592055
E-mail ilbucurro@yahoo.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data Mai 2009
• Loc de muncai Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Faultatea. de Construcţii, Catedra Construcţii de Beton
Armat şi Construcţii Metalice
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Profesor universitar - profesor consultant
• Activitatea principala Didactică – Şcoala doctorală
• Activitati institutionale
• Domeniul Inginerie civilă

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1966
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Institutul Politehnic din Cluj), Faultatea. de Construcţii
• Titlul obtinut Inginer constructor
• Specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole

• Anul 1977
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Institutul Politehnic din Cluj)
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Inginerie civilă

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Istoria tehnicii în constructii Studii de licenţă, CCIA III 1974-1994
Plăci curbe subtiri Studii de licenţă, CCIA IV 1974-1990
Constructii din beton armat Studii de licenţă, CCIA IV-V 1990-2008
Reabilitarea structurilor Studii de licenţă, CCIA V 1990-2008
Reabilitarea cconstrucţiilor din beton armat Studii Aprofundate 2000-2008
Thin Shell Structures Studii de licenţă, Civil Eng. IV 1999-2001
Structuri speciale pentru constructii Şcoala Doctorală 2007-2009

159
ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Structuri speciale din beton armat
Structuri din plăci curbe subtiri pentru acoperisuri si rezervoare
Protectia antiseismică a structurilor din beton armat
Protectia antiseismică a rezervoarelor din beton armat
Reabilitarea constructiilor
Reabilitarea structurilor din beton armat
Protectia si reabilitarea structurilor istorice
Istoria tehnicii în constructii
PUBLICATII TOTAL 107 (7 cărţi de specialitate, ISBN, 9 manuale didactice UTCN, 91 lucrări ştiinţifice)
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Ildikó Bucur-Horváth, I. Popa, M. Bulbuk & J. Virág: Historical Constructions – Authenticity
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
and adaptation to the modern demands. Proceedings of the 6th International Conference on
STRUCTURAL ANALYSIS of HISTORIC CONSTRUCTION, Volume 1, 2-4 July 2008, Bath,
United Kingdom, pp. 169-174, CRC Press, Taylor an Francis Group, London, Balkema, ISBN
Set978-0-415-46872-5.
2. Ildikó Bucur-Horváth, Zoltán S. Ferenczi and Diana Samoilă: Post-earthquake damage
assessment of historical masonry structures. Proceedings of the First International RILEM
Symposium on Site Assessment of Concrete, Masonry and Timber Structures, SACoMaTIS
2008, 1-2 September 2008, Varenna, Italy, pp. 807-816, ISBN: 978-2-35158-061-5 (set).
3. Bucur-Horváth Ildikó, Mátyás Gyöngyvér: A földrengés hatása az épületekre (Efectul
cutremurului asupra clãririlor). FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGI KONFERENCIA Magyarországon.
CONFERENCE ON EARTHQUAKE SAFETY in Hungary. October 25-26, 2007, pp. 51-70,
Széchenyi István Egyetem, Győr, Hungary, ISBN 978-963-7175-33-6.
4. Bucur-Horváth Ildikó, Mátyás Gyöngyvér: Vasbeton silok jellegzetes károsodása és
megerősítése I. (Degradarea caracteristicã si consolidarea silozurilor I.), Revista “Beton”, XV.
évf., 6. szám, 2007. június, pp. 3-7, B/SZI/1618/1992, ISSN 1218 – 4837.
Bucur-Horváth Ildikó, Mátyás Gyöngyvér: Vasbeton silok jellegzetes károsodása és
megerősítése II. (Degradarea caracteristicã si consolidarea silozurilor II.), Revista “Beton”, XV.
évf., 7-8. szám, 2007. júl.-aug., pp. 10-13, B/SZI/1618/1992, ISSN 1218 – 4837.
5. . Á. Bacsó, I. Bucur-Horváth, I. Popa: Study on estimation of some foundations’ durability.
Proceedinds of International Conference CONSTRUCTIONS 2008, 9-10 May, Cluj-Napoca,
Romania, Volume II, pp. 3-10, ISSN 1221-5848.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 54


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Contract nr.75/05.06.2007. Studiu si expertiză tehnică la situul istoric al Peniteniarului cu
regim de maximă siguranţă Gherla (Tunel medieval, lot 1, Pavilion III, lot 2). Beneficiar:
MINISTERUL JUSTITIEI. PENITENCIARUL DE MAXIMÃ SIGURANTĂ GHERLA. Valoare:
11305 lei (3000 EUR + TVA).
2. Contract nr. 8/03.03.2008. Expertiză tehnică a imobilului din municipiul Miercurea-Ciuc, str.
Müller László, nr.33. Beneficiar: S.C. ASCO S.A. Miercurea-Ciuc. Valoare: 2600 lei + TVA.
3. Contract nr. 53/04.06.2008. Consultantã tehnicã în constructii – expertize tehnice. Beneficiar:
S.C. GABOR PRO PRESS S.R.L., valoare: 2340 lei + TVA.
4. Contract nr. 63/23.07.2008. Servicii de expertiză tehnică la Secţia Exterioară Cluj-Napoca,
Penitenciarul Gherla. Beneficiar: MINISTERUL JUSTITIEI. PENITENCIARUL DE MAXIMĂ
SIGURANTĂ GHERLA. Valoare: 8800 lei + TVA.
5. . Contract nr. 111/17.11.2008. Studiu şi expertiză tehnică a două blocuri S+P+E+M aflate în
construcţie în staţiunea Boghiş. Beneficiar: S.C. VIDALIS IMPEX SRL Zalău. Valoare: 5000 lei +
TVA.

GRANTURI, PROIECTE TOTAL


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004)

160
INFORMATII SEMNIFICATIVE ACTIVITATE DIDACTICĂ EXTRA UTCN
Pe lângă activitatea didactică de bază la UTCN, începând din anul 2003 sustin cursuri la
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca în domeniul protectiei si reabilitării patrimoniului
construit, precum si la Universitatea Tehnică din Budapesta în domeniul protectiei seismice a
constructiilor.
In cadrul Programului Tempus, de schimb de experienţă, am susţinut cursuri de specialitate, în
domeniul plăcilor curbe subţiri, la Institute du Genie Civil Liège, Belgia, în 1997.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

1. EXPERT TEHNIC AUTORIZAT DE M.L.P.A.T. IN DOMENIILE CONSTRUCTII CIVILE , INDUSTRIALE SI


AGROZOOTEHNICE, CU STRUCTURA DIN BETON ARMAT SI ZIDĂRIE (A1) SI CONSTRUCTII EDILITARE SI DE
GOSPODĂIE COMUNALĂ (A11) PENTRU EXIGENTELE REZISTANTĂ SI STABILITATE LA SOLICITĂRI STATICE
SI DINAMICE
2. VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT DE M.L.P.A.T. IN DOMENIILE CONSTRUCTII CIVILE ,
INDUSTRIALE SI AGROZOOTEHNICE, CU STRUCTURA DIN BETON ARMAT SI ZIDĂRIE (A1), METAL (A2),
LEMN (A3) SI CONSTRUCTII EDILITARE SI DE GOSPODĂIE COMUNALĂ (A11) PENTRU EXIGENTELE
REZISTANTĂ SI STABILITATE LA SOLICITĂRI STATICE SI DINAMICE
3. MEMBRU IN COMISIA DE ATESTARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE
AFILIERI LA SOCIETĂTI STIINTIFICE
1. International Association for Shell and Spatial Structures, IASS, cu sediul la Madrid;
2. Membru fondator al Grupului de lucru nr.17 al IASS - Structuri Istorice (Working
Group 17 - Historical Structures)
3. RILEM - International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials,
Systems and Structures
4. Societatea Tehnico-Stiintifica Maghiară din Transilvania
5. Asociatia Mondială a Inginerilor si Arhitectilor Maghiari;
6. Membru al corporatiei doctorilor a Academiei de Stiinta Maghiare
DISTINCTII, PREMII
1. Premiul Ministerului Educatiei si Invătământului în 1967 – în colectiv cu prof. M.
Mihailescu – pentru CERCETAREA SI PROIECTAREA ÎNVELITORII SUBTIRI HIPERBOLICE A
CLĂDIRII DE CĂLĂTORI PREDEAL;
2. Premiul Ministerului Constructiilor Industriale în 1978 – în colectiv cu prof. M.
Mihailescu – pentru CERCETAREA SI PROIECTAREA DECANTOARELOR INDUSTRIALE DIN
PREFABRICATE CU DUBLĂ CURBURĂ, DIN BETON ARMAT, ASAMBLATE PRIN
PRECOMPRIMARE;
3. Medalia SCHULEK FRIGYES, în 1998, din partea Asociatiei Inginerilor si
Arhitectilor Maghiari, pentru cartea ÉPÍTÉSZET MÉRNÖKSZEMMEL (ARHITECTURA IN
VIZIUNE INGINEREASCĂ), Ed. Kriterion Bucuresti
4. Cooptarea ca Membru al corporatiei doctorilor a Academiei de Stiinta Maghiare, din
anul 2000.
5. PREMIUL DE EXCELENTĂ “ALTISSIMUS STRUCTOR” IN CERCETARE
STIINTIFICĂ, al UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA, pe anul 2005, pentru realizări
de exceptie, recunoscute în domeniul cercetării stiintifice si pentru promovarea prestigiului
Universitătii, înmânată la 15 ianuarie 2007.
6. Medalia LÓNYAI MENYHÉRT acordată de Academia de Stiinte Maghiară, Colegiul
Stiintific din judetul Szabolcs-Szatmár-Bereg si Consiliul Mondial al Profesorilor Maghiari,
înmânată la 11 mai 2007.
7. Titlul de PROFESOR EMERIT al UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
si Diploma “TITU MAIORESCU” CLASA I pentru merite deosebite in activitatea didactica si
stiintifica si pentru rezultate remarcabile obtinute in formarea si educarea studentilor, 13
octombrie 2008.

161
Prof. Dr. Ing. Ildikó Bucur, ilbucurro@yahoo.com

Domeniul de studii universitare:


Inginerie civilă – teoria structurilor,
protecţia antiseizmică a structurilor,
reabilitarea construcţiilor,
protecţia şi reabilitarea patrimoniului construit
Conducator de doctorat din anul: 1999
Numar de teze finalizate: 1
Competente dobândite în cadrul studiilor de doctorat
Cunoştinte teoretice:
În domeniile: Teoria structurilor, filozofia structurilor
Istoria arhitecturii şi a tehnicii în construcţii
Structuri din beton armat
Structuri speciale din beton armat (rezervoare,
silozuri etc.),
Plăci din curbe subţiri
Comportarea la cutremur şi proiectarea
antiseizmică a structurilor
Structuri istorice aparţinând patrimoniului constrit
Privind: - evoluţia istorică a structurilor,
- conceperea structurală,
- modelarea mecanică si matematică,
- comportarea mecanică si analiza structurală.
Abilităţi Abordarea unor teme de cercetare complexe în domeniu
Formularea rezultatelor cercetărilor – elaborare de
articole şi comunicări ştiinţifice
Întocmire de proiecte de rezistenţă în domeniul
structurilor menţionate şi elaborarea unor soluţii
de consolidare
Participarea la întocmirea unor expertize tehnice
în domeniile menţionate
Deprinderi - înţelegerea modului de comportare a structurilor
- capabilitatea de a face legătura dintre stilul
arhitectural şi structură
- utilizarea softurilor specifice calculului structural
şi interpretarea rezultatelor
- efectuarea şi interpretarea unor încercări de
laborator
- efectuarea şi interpretarea unor încercări
nedistructive, in sit

Loc de munca după finalizarea studiilor


- în proiectare şi/sau cercetare
- conducător de lucrare şi proiectant de soluţii tehnice şi tehnologice pe şantierul
de reabilitare a unor clădiri ce aparţin patrimoniului construit
- în învăţămîntul preunivesitar şi universitar de specialitate

162
Desfăşurarea studiilor
Studiile de doctorat se desfăşoară în conformitate cu metodologia stabilită
în cadrul Şcolii doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
Domeniul de cercetare este aceea a ingineriei civile, cuprinzînd
subdomenii ca: inginerie structurală, inginerie seizmică, structuri speciale din beton
armat, reabilitarea structurilor, structuri istorice din zidărie, structuri istorice din
beton armat, protecţia şi reabilitarea patrimoniului construit.
Cercetările se desfăşoară pe baza unei documentaţii temeinice. Se
prezintă şi se discută rezultatele unor cercetări în domeniu. Se caută dezvoltări ale
temei, în continuare, şi soluţii noi, originale pentru tema dată. Se fac teste
numerice, încercări de laborator şi încercări în sit, utilizând calculatoarele din
dotarea catedrei, respectiv, aparatura din dotarea Laboratorului Central al Facutăţii
de Construcţii. Rezultatele cercetărilor sunt comunicate şi publicate la congrese,
conferinţe şi seminarii, desfăşurate în ţară şi în străinătate, în articole de reviste, în
manuale şi cărţi.

163
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

Numele si prenumele CĂTĂRIG, ALEXANDRU


Telefon/Fax 0264 401256;
E-mail alex.catarig@mecon.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1978
• Loc de muncă Catedra de Mecanica construcţiilor, Facultatea de Construcţii
• Profesia Inginer, Specialitatea Construcţii civile, industriale şi agricole
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie civilă

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1960
• Numele şi tipul organizaţiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Inginer constructor
• Specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole

• Anul 1971
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Inginerie civilă

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSULUI PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Statica, stabilitatea şi dinamica construcţiilor Inginerie civilă II

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Studiul teoretic şi experimental al structurilor alcătuite din bare, luând în considerare
neliniaritatea fizică şi geometrică, tipul nodurilor şi conexiunilor în noduri.
- Studiul structurilor portante cu cabluri şi membrane, cu aplicaţii în ingineria civilă, maritimă,
aeronautică şi de apărare naţională.
- Analiza structurilor alcătuite din bare (cadre plane şi reţele de grinzi) acţionate de încărcări
mobile.
- Analiza şi sinteza structurilor metalice cu conexiuni semirigide şi noduri de dimensiuni finite
în domeniul elasto-plastic.
- Probleme speciale de analiză şi realizare a structurilor cu membrane şi cabluri.

164
PUBLICATII 211 articole piblicate.
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
1. New Breakwater Structures Made of Thin Reinforced Concrete Walls. În: International
Seminar of IASS Polish Chapter, Warsav, 2004, pag.49-52.
2. Numerical Studies on Base Isolated Semirigid Steel Structures. În: Proceedings of the
International Symposium on Shell Spatial Structures, IASS 2005, Bucharest, 2005,
pag.53-60.
3. Seismically protected steel structures with reduced beam section. În: Proceedings of the
International Conference in Metal Structures, Poiana Braşov, 2006, pag.449-454.
4. Semirigid Steel Frames: Ductility Versus Strength. În: International Seminar of IASS Polish
Chapter, Warsav, 2007, pag.15-20.
5. Structural Analysis of High Rise Building Structures. În: Proceedings of the Sixt International
Symposium „Computational Civil Engineering”, Iaşi, 2008, pag.236-245.
6. Expertiza tehnică a structurilor din beton armat cu pereţi subţiri. În: Revista construcţiilor, anul
V, nr.47, 2009, Bucureşti, pag.64-70.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL : 101


CERCETARE INTERNAŢIONALE: 1
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NAŢIONALE:
REPREZENTATIVE) 1. Sisteme combinate de izolare a bazei şi disipare a energiei pentru protecţia antiseismică a
construcţiilor. Beneficiar: M.E.C. Contract nr.33385/2004, Tema A59/326.
2. Reducerea solicitărilor seismice utilizând izolatori şi disipatori de energie. Beneficiar: M.E.C.
Contract nr.34702/2005, Tema A5/326.
3. Proiect tehnic şi detalii în vederea executării stabilizării versantului şi repararea conductei de
aducţiune Dn 1200mm. Beneficiar: Consiliul judeţean Cluj. Contract nr.12217/2006.
4. Expertiză tehnică la imobilul „Turnul de răcire naturală nr.4”, din cadrul S.E. Mureş. Beneficiar:
S.C.ELCEN Bucureşti S.A. – Sucursala Electrocentrale Mureş. Contract nr.97/2007.
5. Elaborare studio de fezabilitate pentru Studioul teritoriel din Cluj-Napoca. Beneficiar:
Societatea română de televiziune. Contract nr.81/2008.

GRANTURI, PROIECTE INTERNAŢIONALE: 1


INSTITUTIONALE NAŢIONALE: 3
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE - Dotare Laboratorul de calcul.
REPREZENTATIVE ) - Dotare Laboratorul interdisciplinar “Modelarea, analiza şi calculul optimal al structurilor”.
- Dotare Laboratorul de „Încărcări în construcţii şi structuri”.

Cluj-Napoca, 15.05.2009 Prof.em.dr.ing. Alexandru CĂTĂRIG

165
Prof.em.dr.ing. Alexandru CĂTĂRIG, (alex.catarig@mecon.utcluj.ro)

Domeniul de studii universitare:

Inginerie civilă – Analiza statică şi dinamică a structurilor

Conducător de doctorat din anul: 1991

Număr de teze finalizate: 5

Competenţe dobândite de către doctorand în cadrul studiilor doctorale:

- Calculul structurilor alcătuite din bare luând în considerare neliniaritatea


fizică şi geometrică.
- Analiza structurilor metalice cu conexiuni semirigide şi noduri de
dimensiuni finite.
- Calculul structurilor pentru turnuri de extracţie miniere.

Posibil loc de muncă al doctorandului după finalizarea studiilor doctorale:

Proiectare, cercetare, învăţământ superior de construcţii.

Desfăşurarea studiilor:

Studiile de doctorat se desfăşoară în conformitate cu metodologia din


documentele Şcolii doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
Cercetările vizează analize teoretice şi aplicative referitoare la tematicile
tezelor de doctorat, însoţite de studii numerice şi experimentale, efectuate în
Laboratoarele de Calcul şi Încărcări în construcţii şi structuri.

166
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE
CONSTRUCŢII

INFORMAŢII PERSONALE

Nume CHIRA CARMEN DOINA


Adresă STR. G. BARITIU NR 25 ,
400027, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
Telefon 40- 264-401835
Tel/Fax 40- 264-592072
E-mail carmen.chira@cfdp.utcluj.ro cchira_cfdp@yahoo.com
Naţionalitate Romana
Data ş{i locul naşterii 2 IUNIE 1951, SIBIU

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la) 1976 - 1980
• Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Judeţeană Construcţii Montaj Alba
Trustul de Construcţii Cluj, str. Devei nr.2, Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de inginer de şantier
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Inginer debutant, inginer
• Principalele activităţi şi Birou ataşamanete, Birou Producţie -
responsabilităţi Organizarea şi urmărirea activităţii în Atelierul de prefabricate mici

• Perioada (de la – până la) 1980-1991


• Numele şi adresa angajatorului Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Tipul activităţii sau sectorului de didactică
activitate
• Funcţia sau postul ocupat asistent universitar
• Principalele activităţi şi Activitate didactică la disciplinele: Materiale de construcţii, Construcţii civile
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1991-2000


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Tipul activităţii sau sectorului de didactică
activitate
• Funcţia sau postul ocupat şef lucrări
• Principalele activităţi şi Activitate didactică la disciplinele: Proiectarea şi construcţia drumurilor, Drumuri urbane şi piste
responsabilităţi aeroportuare, Autostrăzi
Activitate de cercetare

• Perioada (de la – până la) 2000-2006


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, apoi Facultatea de Construcţii
şi Instalaţii (2004)
• Tipul activităţii sau sectorului de didactică
activitate
• Funcţia sau postul ocupat conferenţiar
• Principalele activităţi şi Activitate didactică la disciplinele: Proiectarea şi construcţia drumurilor, Drumuri urbane şi piste
responsabilităţi aeroportuare, Autostrăzi, Intreţinerea drumurilor, Drumuri, autostrăzi şi poduri (curs post-
universitar), Proiectarea şi construcţia străzilor (curs post-universitar), Strategii de reabilitare a
drumurilor naţionale şi de construcţie de autostrăzi (curs Studii aprofundate)
Activitate de cercetare
- din 2004 prodecan al facultăţii cu responsabilităţi în cercetare-dezvoltare

167
• Perioada (de la – până la) sept. 2006-prezent
• Funcţia sau postul ocupat profesor universitar
STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la) 1965-1970
• Numele şi tipul instituţiei de Liceul “Ghe.Lazăr” Bucureşti
învăţământ
• Numele calificării primite diplomă bacalaureat

• Perioada (de la – până la) 1970-1976


• Numele şi tipul instituţiei de Institututul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi
învăţământ Agrozootehnice
• Numele calificării primite diplomă inginer

• Perioada (de la – până la) 1997 septembrie-decembrie


• Numele şi tipul instituţiei de Institute of Housing and development Studies (IHS) – Rotterdam, Olanda
învăţământ
• Numele calificării primite diplomă cu menţiune specială în Management urban

• Perioada (de la – până la) 1992-1998


• Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
învăţământ
• Numele calificării primite Doctor în domeniul Stiinţe tehnice, specialitatea Inginerie seismică şi siguranţa construcţiilor.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMANA

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE


ENGLEZA
• Abilitatea de a citi foarte bine
• Abilitatea de a scrie foarte bine
• Abilitatea de a vorbi bine
Franceza
• Abilitatea de a citi foarte bine
• Abilitatea de a scrie foarte bine
• Abilitatea de a vorbi bine
Italiana
• Abilitatea de a citi foarte bine
• Abilitatea de a scrie bine
• Abilitatea de a vorbi satisfăcător
Spaniola
• Abilitatea de a citi bine
• Abilitatea de a scrie satisfăcător
• Abilitatea de a vorbi slab

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Disponibilitate şi abilităţi în munca de echipă în activitatea de cercetare şi proiectare


SOCIALE Comunicarea în activitatea didactică
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane Spirit de iniţiativă, raţională, creativă, tenace, onestă, sociabilă, tolerantă, capacitate de sinteză
într-un mediu multicultural, ocupaţi o şi evaluare
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

168
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Prodecan al facultăţii cu responsabilităţi în cercetare-dezvoltare. Director de contracte pentru 26
ORGANIZAORICE contracte de cercetare, dintre care o parte obţinute prin competiiţie.
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Operare PC


TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE


Competenţe care nu au mai fost LUCRARI PUBLICATE IN TARA: 5 cărţi, 53 articole, din care 14 în străinătate
menţionate anterior. CONTRACTE ŞI PROIECTE ELABORATE IN INTREGA ACTIVITATE : 56 contracte de cercetare şi
Numar de carti, lucrari, 14 proiecte în ultimii 14 ani
contracte cercetare, proiectare

PERMIS(E) DE CONDUCERE Da, categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Participări la manifestări ştiinţifice:


Vilnius, Lituania, 1994
Rotterdam, Delft, Olanda, 1997
Bruge, Belgia, Rotterdam Olanda 1999
Paris, Franţa, 2000
Budapesta, Ungaria, 2002, 2005
Montreal, Canada, 2001
Manama, Bahrein, 2002
Trento, Italia, 2002
Durban, Africa de Sud, 2003
Chişinău, Moldova, 2004
Buenos Aires, Argentina, 2005
Granturi prin universitate:
Program Banca Mondiala
Program TEMPUS JEP - " UNICAS 13077- 98
Program Leonardo da Vinci RO/98/83549/PI/I.1.1.b/FPC.- Sisteme Continui de Instruire
in Parteneriat Public-Privat pentru Dezvoltare Economică Locală
Programul COST 341 Habitat fragmentation due to transportation infrastructure
Program PNCDI
Proiecte CEEX - parteneriat

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII - Asociaţia Mondială de Drumuri AIPCR-PIARC


- Asociaţia Profesionalã de Drumuri şi Poduri (APDP), membru al Consiliului Naţional
- Asociaţia Urbaniştilor din Cluj-Napoca (AUC) - membru fondator
- Organizaţia Româna pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport (ITS Romania)
membru fondator

Data: ianuarie 2009 Semnătura,

169
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE CONSTRUCTII
CLUJ-NAPOCA

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele Gavril KÖLLŐ
Telefon/Fax 0264-401 481
E-mail kollo_g@yahoo.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2000
• Loc de munca FACULTATEA DE CONSTRUCTII –SECTIA CFDP
• Profesia DOCTOR INGINER
• Ocupatia PROFESOR DOCTOR INGINER
• Activitatea principala PROFESOR UNIVERSITAR
• Activitati institutionale CONDUCATOR DE DOCTORAT
• Domeniul CAI FERATE, TUNELURI METROPOLITANE, PODURI

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1969-1974
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Căi ferate, drumuri şi poduri
• Anul 1990-1995
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Constructii metalice

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
CAI FERATE ING. CIVILA, ST. APROF. 3,4,5,6
TUNELURI SI METROPOLITANE ING. CIVILA 3

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE INGINERIE CIVILA: CAI FERATE, PODURI

170
PUBLICATII TOTAL: 104
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) 1. Resistance of the steel plate girders, Moga P., Köllő G., Guţiu Şt, Intersection, 2005

2. Öszvérszerkezetű közúti híd tervezése EUROCODE 4 és a jelenleg érványes romániai szabvány


szerint. Composite Steel – Concrete Road Bridge Load Bearing Capacity Analysis of the Main
Girders: Romanian Norms –EUROCODE4.

Moga Petru, Köllő Gábor, Gutiu Stefan, Moga Catalin, Conferinta Internationala EPKO 2007,
Miercurea Ciuc, 31 mai - 3 iunie 2007, pag. 153-160

3. Composite steel-concrete bridge girders. Romanian Norms - Eurocodes

St. I. Gutiu, P. Moga, G. Köllő , 6thInternational Conference on Bridges across the Danube 2007-
“Bridges in Danube Basin”, Budapest, Hungary, sept. 12-14.2007, ISBN 978 963 420 952 6, pag 73-
80

4. Rectangular Thin –waled Composite Columns, Moga P., Köllő G., Gutiu St., Moga Ct.,
12thInternational Conference of Civil Engineering and Arhitecture – Sumuleu Ciuc, iunie 2008. ISBN
1843-2123, pag 222-227

5. Resistance to transverse concentrated forces of the steel plate girders, Moga P., Köllő G., Guţiu
Şt, Intersection, 2005

INFORMATII SEMNIFICATIVE 1. Membru al corporaţiei doctorilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe (member of


public-law association of Hungarian Academy of Sciences) din 6 decembrie 2000.
2. Premiul „ f i b (Federation International du Beton) Hungarian Group", „Palotás
László" pentru activitatea profesională. (2001)
3. Premiul pentru Căile Ferate Europene decernat de MAV în anul 2000.
4. Premiul special al Uniunii Asociaţiilor Tehnice şi Ştiinţifice din Ungaria (MTESZ) din anul
2000.
5. Membru în Regional Council of Coordination (RCC) of Central-and East-European
Engineering Organizations.
6. Membru in Filiala Cluj a Academiei Maghiare de Stiinte ( KAB)
7. Medalia omagiala a OMBKE (Asociatioa minerilor si metalurgistilor din Ungaria ) 2004
8. Diploma si medalia Hungarian Scientific Association for Transport 2006
9. Membru in Comisia de Poduri si Lucrari Subterane in Ministerul Transporturilor si
Telecomunicatiilor 2005
10. Membru in Comisia de Urbanism a Municipiului Cluj-Napoca 2004
11. Membru de onoare a camerei inginerilor din Ungaria 2006

171
Prof. Dr. Ing., Gavril Köllő, kollo_g@yahoo.com

Domeniul de studii universitare: Inginerie Civila

Conducator de doctorat din anul: 2003

Numar de teze finalizate: 1

Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat


Cunostinte teoretice: calculul structurilor de poduri, studiul oboselii
structurilor de poduri, probleme de comportare a caii ferate: stabilitatea
suprastructurii, suprastructuri CF pentru viteze mari, comportarea suprastructurii la
sarcini variabile.
Abilitati: - studii si proiectare a structurilor de poduri, cale ferata, tuneluri.
- urmarirea comportarii structurilor de poduri si a caii
ferate.

- Loc de munca dupa finalizarea studiilor: 1974- 1978 inginer la


Întreprinderea de Construcţii Căi Ferate Cluj,

Desfasurarea studiilor : Exista posibilitatea ca pregatirea de doctorat sa se


desfasoare in cotutela cu Universitatile de Prestigiu din Slovacia, Iugoslavia si
Ungaria.
Exemple de teze - sustinute:
1. Particularitati de calcul a structurilor de poduri de cale ferata pentru
trenuri de mare viteza.
Exemple de teze - in derulare:
1. Studiul comportarii grinzilor compuse otel beton cu eforturi initiale
2. Analiza comportarii la incarcari variabile a unor suprastructuri de tip dala
avand sectiunea compusa otel-beton
3. Tipuri noi de suprastructuri pentru cale ferata sudata cu rezistenta mare la
stabilitate
4. Studiul comportarii sinei de cale ferata la incarcari variabile

172
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII ŞI
INSTALAŢII

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele KOPENETZ LUDOVIC GHEORGHE
Telefon/Fax 0264 401200
E-mail Ludovic.kopenetzg@mecon.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1995
• Loc de muncai Catedra Mecanica construcţiilor; Facultatea de Constructii
• Profesia Inginer, Specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie civilă

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1972
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Inginer constructor
• Specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole

• Anul 1989
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Inginerie civilă

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSULUI PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Statica, stabilitatea şi dinamica construcţiilor Inginerie civilă II

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Studiul teoretic şi experimental al structurilor alcătuite din bare, luând în considerare
neliniaritatea fizică şi geometrică, tipul nodurilor şi conexiunilor în noduri.
- Studiul structurilor portante cu cabluri şi membrane, cu aplicaţii în ingineria civilă, maritimă,
aeronautică şi de apărare naţională.
- Analiza structurilor alcătuite din bare (cadre plane şi reţele de grinzi) acţionate de încărcări
mobile.
- Analiza şi sinteza structurilor metalice cu conexiuni semirigide şi noduri de dimensiuni finite
în domeniul elasto-plastic.
- Probleme speciale de analiză şi realizare a structurilor cu membrane şi cabluri.

173
PUBLICATII 1. Immaterial Structures in Real Structures. În: Proceedings of the XXX
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI IAHS World Congress on Housing, Coimbra (Portugal), Volume 1,
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2002)
2002, pag.187-192.
2. Continuity and perennealityin structural engineering. În: Proceedings of the
International Conference CONSTRUCTIONS 2003, Volume 3, Cluj-
Napoca, 2003, pag.1-18.
3. New Breakwater Structures Made of Thin Reinforced Concrete Walls. În:
International Seminar of IASS Polish Chapter, Warsav, 2004, pag.49-
52.
4. Numerical Studies on Base Isolated Semirigid Steel Structures. În:
Proceedings of the International Symposium on Shell Spatial
Structures, IASS 2005, Bucharest, 2005, pag.53-60.
5. Seismically protected steel structures with reduced beam section. În:
Proceedings of the International Conference in Metal Structures,
Poiana Braşov, 2006, pag.449-454.

GRANTURI, PROIECTE NAŢIONALE: 3


INSTITUTIONALE - Dotare Laborator de calcul.
(TOTAL DIN CARE 3 CONTRACTE - Dotare Laborator interdisciplinar “Modelarea, analiza şi calculul optimal al structurilor”.
REPREZENTATIVE DIN 2002) - Dotare Laborator de structuri.

Cluj-Napoca, 9.02.2009 Prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ

174
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII

INFORMAŢII PERSONALE

Nume MAGUREANU CORNELIA


Adresă acasa Cluj Napoca , str. Artelor nr. 28/A , Romania
Telefon 0264-543382
Fax 0264 - 543382
E-mail Prof.Magureanu@email.ro

Naţionalitate ROMANA

Data naşterii 22.01.1947

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la) 1997-2009 - PREZENT


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15
Tipul activitatii sau Sector Invatamant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Sef disciplina BAP- Catedra Constructii de Beton armat si Constructii Metalice
• Principalele activităţi şi COORDONARE ACTIVITATI DISCIPLINA BAP, PREDARE CURS „BETON ARMAT SI
responsabilităţi PRECOMPRIMAT”,coordonare activitati de cercetare si didactice, conducerea laborator de
incercari Beton, beton armat si beton precomprimat

• Perioada (de la – până la) 1992-1997 -


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15
Tipul activitatii sau Sector Invatamant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat CONFERENTIAR - Catedra Constructii de Beton armat si Constructii Metalice, Disciplina Beton
armat si precomprimat.
• Principalele activităţi şi PREDARE CURS „BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT”,coordonare activitati de cercetare si
responsabilităţi didactice

• Perioada (de la – până la) 1990-1991 –


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15
Tipul activitatii sau Sector Invatamant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat SEF LUCRARI- Catedra Constructii de Beton armat si Constructii Metalice
• Principalele activităţi şi PREDARE CURS „BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT”, seminarii, lucrari, proiecte-
responsabilităţi coordonare activitati de cercetare si didactice

175
• Perioada (de la – până la) 1979-1989 -
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 15
Tipul activitatii sau Sector Invatamant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat ASISTENT-BAP- Catedra Constructii de Beton armat si Constructii Metalice
• Principalele activităţi şi Activitati de cercetare si didactice, proiecte , lucrari de laborator , seminarii
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1970-1979


• Numele şi adresa angajatorului INCERC – Filiala CLUJ NAPOCA
Tipul activitatii sau Sector CERCETAERE
activitate
• Funcţia sau postul ocupat CERCETATOR STIINTIFIC si CERCETATOR STIINTIFIC grad III
• Principalele activităţi şi Cercetare
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1969-1970


• Numele şi adresa angajatorului TC CLUJ
Tipul activitatii sau Sector Inginer stagiar
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar
• Principalele activităţi şi Probleme legate de activitatile de productie
responsabilităţi

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la) 1973-1983


• Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Tehnica Cluj Napoca
învăţământ
• Numele calificării primite DOCTOR INGINER

• Perioada (de la – până la) 1964-1969


• Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Tehnica Cluj Napoca
învăţământ
• Numele calificării primite INGINER IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMANA

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE


[ Enumeraţi limbile cunoscute ]
• Abilitatea de a citi Engleza – bine ; franceza – bine ;
• Abilitatea de a scrie ENGLEZA : BINE ; FRANCEZA - BINE
• Abilitatea de a vorbi Engleza – bine ; franceza - bine

176
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE CONDUCERE LABORATOR DE CERCETARE SI INCERCARI- DISCIPLINA DE BETON ARMAT SI


PRECOMPRIMAT.
ORGANIZAORICE
DIRECTOR LABORATOR DE CERCETARE – FACULTATEA DE CONSTRUCTII CLUJ – UTC-N
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi CONDUCERE DE DOCTORATE (10 DOCTORANZI)
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Realizari de cercetari experimentale si numerice in domeniul structurilor de beton armat si
precomeprimat – in cadrul INCERC-CLUJ si Catedra de Constructii de Beton armat si Contructii
TEHNICE
Metalice – UTCluj; Expertize in domeniu betonului armat si precomprimat

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Numar de carti publiacte : 6


Competenţe care nu au mai fost Numar lucrari publicate in strainatate si manifestari internationale:
menţionate anterior. -prim autor sau autor unic : 47
Numar de carti, lucrari, -co-autor : 25
contracte cercetare, proiectare Numar lucrari publicate in reviste si manifestari stiintifice interne :
- autor unic sau prin-autor : 36
- co-autor : 49
Numar contracte de cercetare :30
Numar contracte de cercetare DIRECTOR GRANT : 5 (Granturi tip A CNCSIS -3 ; Granturi
finantate prin BANCA MONDILALA -1 grant ; GRANT PROGRAM PNII – IDEI – 1 Grant)

PERMIS(E) DE CONDUCERE Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE [Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate,


de exemplu persoane de contact, referinţe, etc. ]
O inventie – co-autor.
Premiul ACADEMIEI ROMANE – ANGHEL SALIGNY – pentru cartea BETOANE DE INALTA
REZISTENTA SI PERFORMANTA- 2003.

CLUJ NAPOCA INTOCMIT


FEB. 2009 PROF.DR.ING. CORNELIA MAGUREANU
FACULTATEA DE CONSTRUCTII
UTC-N

177
Prof. Dr. Ing. Cornelia MĂGUREANU (magureanu.cornelia@bmt.utcluj.ro)

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Civilă

Conducator de doctorat din anul:


2003

Numar de teze finalizate:


1

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat


Cunostinte teoretice: proiectarea, cercetarea şi execuţia construcţiilor de
beton, beton armat şi beton precomprimat, betoane speciale
Abilitati: elaborarea unor cercetări şi proiecte privind betonul armat şi
precomprimat, cercetări privind betoanele speciale
Deprinderi: utilizarea aparturii de specialitate în vederea finalizării unor
proiecte de cercetare şi proiectare, elaborarea unor programe de calcul privind
structurile realizate cu betoane speciale, tehnologia de realizare a betoanelor
speciale, verificarea comportării in situ a structurilor de beton armat şi
precomprimat.

Loc de munca dupa finalizarea studiilor: didactic, cercetare – proiectare.

Desfasurarea studiilor
Aparatura şi echipamente:
Activitati didactice
2
B2. Laborator de ingineria calitatii (Sala/suprafata, adresa) 180/2 - 82.00 m ,
2 2
Laborator Central – 40m , str. Baritiu nr.25, Laborator CBACM subsol, 116m
Echipament Descriere echipament Anul achizitiei
Retea de calculatoare Calculator PC 2005
(10 buc)
Softuri: MS Office Licenta - donatii din 2006 2006
Presă hidraulică Presă de 300 tf de compresiune 1964
Presă de 10 tf si 40tf de întindere 1975
Presă hidraulică
- compresiune
Presă digitală Presă de 200 tf de compresiune 2007
Aparate de încercări Sclerometru digital, pahometru,
2004-2007
nedistructive betonoscop
Laborator confectionare probe
Laborator CBACM subsol
beton

178
Activitati de cercetare
B3. Lababorator CBACM – subsol, Baritiu 25 – 116m2
Echipament Descriere echipament Anul
achizitiei
Laborator Incercari Lunga Standuri de incercari grinzi lunga 2005
Durata si Laborator Climatic durata, Standuri de incercari la
intindere la lunga durata, Sistem
Climatic Digital
Laborator Pastrare Probe la Butoaie pentru pastrat probe in 2004
Actiunea Agentilor Agresivi solutii agresive la lunga durata
(acizi de diverse concetratii si
combinatii de acizi)
Laborator pentru Echipament de determinare a 2003
determinarea permeabilitatii permeabilitatii betonului (3 probe /
betonului stand, max. 10bar.)
Domenii de cercetare şi granturi finalizate/in curs de finalizare:
DIRECTOR DE CONTRACTE: PROF. DR. ING. CORNELIA MĂGUREANU:
1. Betoane de înaltă rezistenţă utilizate la agresivităţi corosive, pentru
imobilizarea reziduurilor radioactive, drumuri şi poduri – Contract nr.
7003/1997, Tema 29/493, Beneficiar MEN
2. Implicaţii economice şi de protecţia mediului privind utilizarea betoanelor
de înaltă performanţă la realizarea structurilor de construcţii. Strudii şi
cercetări – studii de fezabilitate. Tip program Major, cod CNCSIS 59,
Runda 3, Comisia 2, finanţat din împrumutul băncii mondiale, proiectae
majore de cercetare (tip C). 2002-2004.
3. Grant tip „A” – Betoane de înaltă rezistenţă şî performanţă realizate cu:
fibre de oţel, carbon, pulbere de cauciuc, comportare în zona seismică,
ecologia mediului. Contract 1036, Tema 30, 2004-2006.
4. Grant tip „A” – Betonul verde – ecologie, sustenabilitate. Contract 24, cod
CNCSIS 1552, 2007-2008
5. Program IDEI PNII – Betonul de ultraînaltă rezistenţă – ecologia mediului,
cod CNCSIS 1053, 2007-2010
ÎN COLECTIV DE CERCETARE:
6. Proiect CeEx nr. 136/2006 – Studiul modului de aplicare a metodelor de
modelare a efectelor câmpurilor electrice şi a impactului factorilor de mediu
asupra degradării structurilor din beton armat aferente sistemului
energetic- în colectiv.
În cadrul programelor de cercetare sunt prevăzute mobilităţi la universităţile
europene cu preocupări similare contractelor mai sus amintite.
Domeniul betoanelor de înaltă şi ultraînaltă performanţă constituie tematici
noi, de maxim interes în ceea ce priveşte sustenabilitatea construcţiilor de
beton armat şi precomprimat.
Rezultatele cercetărilor efectuate au fost publicate (diseminate) prin: cărţi
(Betoane de înaltă rezistenţă şi performanţă – autor Prof. Dr. Ing. Cornelia
Măgureanu, 2003 – premiul Anghel Saligny al Academiei Române 2003);
articole publicate în edituri de prestigiu şi conferinţe interne şi internaţionale
(35 în străinătate şi circa 90 în ţară).

179
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ – NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII

INFORMAŢII PERSONALE PROF. D. H. C. ING.


Numele şi prenumele MARUSCIAC DUMITRU
Telefon/fax +40-264-401247/+40-264-594684
E-mail dumitru.marusciac@cif.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPAŢIA ACTUALĂ
Data mai-2009
Loc de muncă Univ.Tehnică, Cluj-Napoca,
Facultatea de Construcţii
Profesia Cadru didactic
Ocupaţia Profesor consultant
Activitatea principală Didactică şi cercetare
Activităţi instituţionale Conducător de doctorat
Domeniul Construcţii Civile şi Construcţii Moderne din Lemn

EDUCAŢIE ŞI STUDII DE
CALIFICARE
Anul 1946-1951, Liceul Teoretic, Sighet-Maramureş
Numele şi tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcţii
Titlul obţinut Inginer, 1958
Specializarea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
Anul 1971
Numele şi tipul organizaţiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Titlul obţinut Doctor inginer
Specializarea Construcţii Civile/ Inginerie Civilă

ACTIVITATE DIDACTICĂ

EXPERIENŢA - Asistent - Anul III. Zi/S - Construcţii de Lemn şi Agricole,


PROFESIONALĂ 1960-1963;
- Şef lucrări - Anul III. Zi/S - Construcţii de Lemn şi Agricole,
1963-1972;

- Conferenţiar - Anul III. Zi/S - Construcţii de Lemn şi Agricole şi


Clădiri Transp, 1972-1978;
- Profesor - Anul IV. Zi/S - Construcţii Civile/II Elemente,
Subansamble şi Structuri de rezistenţă, 1978-1995;
- Conducător de doctorat din 1990;
- Profesor Consultant din 1995;

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ - Construcţii Civile – Elemente, subansamble şi structuri de rezistenţă


DOMENII DE CERECETARE pentru clădiri civile
- Higrotermica şi reabilitarea termică a clădirilor
- Construcţii de Lemn – Construcţii moderne din lemn încleiat asociat
cu alte materiale

180
PUBLICAŢII TOTAL: peste 180

(TOTAL DIN CARE 5 LUCRĂRI 1. Wooden spatialy structured for atic buildings. IABS, Finland, 2004;
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2. O nouă variantă constructivă pentru clădiri civile, Zilele Academiei
Timişorene, 2005;
2004) 3. Un termosistem eficient pentru reabilitarea clădirilor, Zilele
Academiei Timişorene, 2007;
4. Un nou tip de structură şi acoperiş pentru clădiri de locuit, ACTA
TEHNICA NAPOSENSIS, 2008;
5. Optimizarea protecţiei termice pentru clădirile de locuit, ACTA
TEHNICA NAPOSENSIS, 2008 ;
Curs : CONSTRUCŢII MODERNE DIN LEMN, UTPress 2007.

GRANTURI, CONTRACTE TOTAL: peste 50


DE CERCETARE
NAŢIONALE
1. Studii privind utilizarea betoanelor cu agregate elastoplastice pentru
pardoseli termoizolante şi antiderapante;
2. Studii privind alcătuirea constructivă, comportarea şi calculul
acoperişurilor cu structură spaţială din prefabricate uşoare din lemn şi
produse noi din lemn;
3. Îmbunătăţirea gradului de confort termic şi eviatrea fenomenului de
condens la spaţiul locativ existent;
4. Soluţii neconvenţionale de reabilitare higrotermică a clădirilor aflate
în exploatare;
5. Elemente şi structuri prefabricate din lemn încleiat pentru construcţii
provizorii-demontabile.
GRANTURI, PROIECTE TOTAL : peste 20
INSTITUŢIONALE NAŢIONALE
1. Proiect pentru hală integral prefabricată cu destinaţii multiple ;
2. Proiect pentru acoperiş tip şarpantă cu structură spaţială la clădiri
de locuit ;
3. Proiect pentru hală de 45 m deschidere, cu structură din cadre din
lemn încleiat ;
4. Proiect pentru locuinţe cu parter flexibil.
5. Proiect pentru Cantina-Restaurant 500 locuri, integral prefabricată.

181
Prof. D.H.C. Ing. Dumitru MARUSCIAC, e-mail: dumitru.marusciac@cif.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare: Construcţii Civile, Industriale şi Agricole


Conducător de doctorat din anul: 1990
Număr de teze finalizate: 7 cu titlul de doctor inginer atestat (din totalul de 13 doctoranzi
activi), în “Inginerie Civilă”.
Competenţe dobândite în cadrul studiilor de doctorat:
- În cadrul studiilor de doctorat şi îndeosebi a obligaţiilor cuprinse în programul de
pregătire (examene şi referate) se urmăreşte realizarea unui volum important de cunoştinţe
teoretice şi aplicative în domeniul sau subdomeniul ales, în vederea obţinerii unor abilităţi şi
deprinderi necesare pentru rezolvarea multiplelor aspecte şi probleme ale tezei.
Loc de muncă după finalizarea studiilor de doctorat:
- Doi dr. ing. Lucrează la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de
Construcţii, Catedra de Construcţii Civile, Fundaţii şi Materiale de Construcţii, în calitate
de cadre didactice, cu funcţia de profesor şi conferenţiar (Prof. dr. ing. Horia Andreica şi
Conf. dr. ing. Constantin Munteanu);
- Un dr. ing. lucrează la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie şi
Biotehnologii, în calitate de cadru didactic, în funcţia de profesor (Prof. dr. ing. Ioana
Tănăsescu);
- Un dr. ing. lucrează la firma “IZOVEST” din Cluj-Napoca, în calitate de director
general (dr. ing. Mihai Mihăilescu);
- Doi au plecat din ţară: dr. ing. Safaa Al-Hilal în Ungaria la o firmă de construcţii,
iar al doilea dr. ing. Aluan Amir în Suedia, care lucrează la o fabrică de case prefabricate
din lemn (domeniu de cercetare în cadrul tezei de doctorat);
- Un dr. ing. lucrează la o Societate de Construcţii din Cluj-Napoca în calitate de
proiectant (dr. ing. Marilena Rozemberg).
Desfăşurarea studiilor
Activitatea de cercetare în cadrul studiilor de doctorat, cuprinde domeniul de
“Construcţii Civile” (“INGINERIE CIVILĂ”) , cu subdomeniile:
- Elemente, subansamble şi structuri de rezistenţă pentru construcţii civile;
industriale şi agricole;
- Higrotermica şi reabilitarea termică a clădirilor;
- Construcţii moderne din lemn încleiat asociat cu alte materiale.
Facultatea de Construcţii şi Catedra de Construcţii Civile, dispune de o bază
tehnică necesară pentru desfăşurarea activităţii de cercetare. Laboratoarele existente
sunt dotate cu aparatură şi echipamente, care pot asigura o activitate de cercetare dintre
cele mai variate, iar metodologia cercetărilor adoptate, asigură posibilităţi mari de
diseminare a rezultatelor obţinute. Pot servi ca exemplu, în acest sens, următoarele teze:
- “Studiul privind proiectarea, comportarea şi reabilitarea din punct de vedere
higrotermic a clădirilor de locuit”;
- “Contribuţii la studiul privind realizarea acoperişurilor cu structură spaţială
pentru Construcţii Civile”;
- “Contribuţii privind realizarea caselor prefabricate din lemn asociat cu alte
materiale”, etc.
Notă: privind structura anului de învăţământ din PPUA:
- Consider că în sem. II, una din disciplinele din planul de învăţământ, trebuie să aibă
un caracter individual şi să fie stabilită de conducătorul de doctorat, în legătură cu tema
tezei. (În Conf. Cu HOTĂRÂREA Consiliului Şcolii Doctorale, referitor la programele
individuale de pregătire avansată).

182
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE CONSTRUCŢII

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele ONEŢ, TRAIAN
Telefon/Fax 0264-599894
E-mail traianonet@gmail.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1978
• Loc de munca Catedra de Construcţii de Beton Armat şi Construcţii Metalice
• Profesia Inginer, Specializarea inginerie civilă, industrială şi agricolă.
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale
• Domeniul Inginerie civilă

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1959
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facuiltatea de Construcţii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Constructii Civile, Industriale şi Agricole

• Anul 1972
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica Cluj Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea DOCTOR INGINER cu teza „CONTRIBUŢII LA STUDIUL DEFORMAŢIILOR GRINZILOR
ÎNCOVOIATE DIN BETON UŞOR ARMAT, SUB ÎNCĂRCĂRI DE SCURTĂ DURATĂ”

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
CURS „BETON ARMAT SI Inginerie civilă, Inginerie II, III
PRECOMPRIMAT” economică, Căi Ferate Drumuri
şi Poduri, Civil Enigneering

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Perfecţionarea metodelor de calcul al betonului armat cu valorificarea prin participare la
elaborarea şi perfecţionarea normelor de proiectare (STAS 10107/0-75, STAS 10111/2-87).
Manuale intitulate „Proiectarea betonului armat” (EDP 1975, 1977, 1984) şi „Proiectarea
betonului structural” (Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995) s-au constituit în lucrări de referinţă pe plan
naţional, fiind realizate atât de studenţi cât şi de ingineri şi constructori proiectanţi.
Utilizarea betonului cu agregate uşoare, domeniu în care a fost elaborată teza de doctorat,
valorificată prin redactarea Normativului P72-73, precum şi prin realizarea unor construcţii de
locuinţe P+10E la Cluj-Napoca şi a unor suprastructuri de poduri din beton precomprimat.
Comportarea, calculul şi alcătuirea elementelor de beton precomprimat parţial, domeniu în care
a fost publicată cartea „Beton parţial precomprimat”, căreia i s-a acordat premiul „Andrei Saligny”
al Academiei Române (1993). Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate au fost valorificate
prin participarea la redactarea instrucţiunilor tehnice P103-82.
Studiul durabilităţii betonului armat a condus la publicarea unei cărţi cu acest subiect (ET, 1994),
la expertizarea unui număr mare de construcţii şi la publicarea în ţară şi străinătate a numeroase
lucrări ştiinţifice.
Utilizarea ferocimentului în construcţii, domeniu de cercetare în care s-au efectuat programe de
cercetare finalizate prin teze de doctorat, publicaţii ştiiţifice, elaborarea unui ghid de utilizare a
materialului la lucrări noi şi la reabilitarea unor construcţii vechi, care au suferit degradări în timp.
Betoane de înaltă rezistenţă.
-

183
PUBLICATII TOTAL
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Indrumator pentru proiectarea betonului armat (Z.Kiss, T.Onet si G.Muntean), editura
UTPRES, 2004, 2005.
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
2. Beton uşor (Paraschiva Mizgan, T.Oneţ), Editura Universităţii „Transilvania” Braşov, 2005.
3. Betonul structural (T.Oneţ, T. Clipii, A. Ciucureanu) Editura Societăţii Academice „MATEI-
TEIU BOTEZ”, Iaşi 2006
4. Betonul precomprimat (T.Oneţ, R.I.Olar) Editura UTPRES 2007
5. Proiectarea structurilor din beton după SR EN 1992-1 (Z.Kiss, T.Oneţ) Editura ABEL
2008

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: 3


CERCETARE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE : 3
REPREZENTATIVE DIN 2004) . Amenajarea etajului II al clădirii din str. Iuliu Maniu, nr. 5, Cluj-Napoca, etapa a II-a, nov.2004
. Verificări proiecte reabilitare şcoli şi cămine, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, SC
Plan 31 Ro Cluj, Napoca ; reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare Cluj-Napoca,
beneficiar RAJAC Cluj
. Încercarea până la rupere a două grinzi din beton precomprimat cu deschiderea de 7m.
Beneficiar: SC PLAN 31 RO SRL Cluj-Napoca

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE: 0
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Membru în:


Federaţia Internaţională de Beton (Task Group 4/1 „Serviceabilitz Models”)
Societatea Română de Betoane (membru fondator)
Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţo de Structuri (membru fondator)
Societatea Internaţională de Ferociment.
Uniunea Constructorilor din Transilvania (membru fondator)
Consiliul de Redacţie al Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi, 2005
Consiliul Ştiinţific al ICCPDC, Comisia de betoane CNIT, Comisia de structuri şi inginerie
seismică a ICCPDC.
Societatea de betonae şi Prefabricate din România
Consiliul de conducere AICPS, 1999-2000
Membru în numeroase comisii de acordare a titlului ştiinţific de doctor la Cluj-Napoca, Iaşi,
Timişoara, Bucureşti, Braşov, precum şi în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de
conferenţiar şi profesor universitar.
Consilii tehnice:
Consiliul Tehnic la Regionalei CFR Cluj.
Distincţii:
Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2004
Profesor universitar evidenţiat, 1984
Premiul „Andrei Saligny” al Academiei Române, 1993
Profesor onorific la Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2002
Profesor onorific la Universitatea „Politehnică” Timişoara, 2005
Clujean al Secolului 20 (Dicţionar esenţial, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000)
Constructor al Secolului XX (Diplomă ARACO, 2001)
Diplomă de Onoare a Senatului UTCN 2007
Diplomă pentru Opera Omnia acordată de Consiliu de conducere al AICPS 2007
Diplomă de Onoare acordată de Soicetatea pentru Beton şi Prefabricate din România 2007

184
Prof. dr. ing. Traian ONEŢ, traianonet@gmail.com

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Civilă

Conducător de doctorat din anul:


1990

Număr de teze finalizate:


13

Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunoştinţe teoretice:
- Proiectarea, calculul şi alcătuirea elementelor şi construcţiilor din beton
armat şi precomprimat.
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi încercarea lor.
Efectuarea de măsurători experimentale.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul ingineriei civile şi capacitatea de a
propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.

Loc de munca după finalizarea studiilor:


- Domenii de cercetare
- Mediul academic

Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a unei stucturi de rezistenţă a unei construcţii.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare analitică şi calcul numeric folosite
în cadrul catedrei.
- Etapa de validare prin calcul numeric a structurii proiectate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de
producţie existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

185
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE
CONSTRUCŢII

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele PANŢEL, EUGEN
Telefon/Fax 0264-401345; 0264-401344; 0748-023033
E-mail eugen.pantel@mecon.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 25mai2009
• Loc de muncai Catedra Mecanica Constructiilor; Facultatea de Constructii
• Profesia Inginer, Specializarea Cladiri Civile, Indusriale si Agricole
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie Civila

EDUCATIE SI STUDII DE CALIFICARE


• Anul 1968
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer c-tor
• Specializarea Cladiri Civile, Indusriale si Agricole

• Anul 1977
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Teoria aplicata a elasticitatii si plasticitatii

ACTIVITATE DIDACTICA
TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Rezistenta Materialelor Inginerie civila I
Strength of Materials Civil Engineering I
Teoria Elasticitatii si Plasticitatii Inginerie civila II
Metoda Elementelor Finite Inginerie civila IV
Dinamica si Stabilitatea c-tiilor Inginerie civila III
Constructii pe mediu elastic Inginerie civila IV
Structuri reticulate Inginerie civila StudiiApro-
fundate

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Analiza, conceptia si proiectarea structurilor de rezistenta
- Metoda Elementelor Finite:modelare corecta, eficienta si erori de calcul
numeric
- Structuri reticulate-acoperisuri de mare deschidere

186
PUBLICATII -Carti si manuale:8
(TOTAL DIN CARE 4 LUCRARI -Articole stiintifice publicate:38
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) -Inventii:1
-Comunicari stiintifice:7
-Proiecte de executie constructii:46

1.Panţel E.,Ioani A.,Turda D.,Popa A.-Lessons of Strength of Materials-Theory &


Problems-volume II - ed.Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, 239pg, ISBN:973-647-
235-3

3.Pantel E.,Mociran H.-Bare cu sectiune variabila-elemente pentru calculul


neliniar geometric-Buletinul AICPS,Bucuresti, nr.1,2006

3.Pantel E.,Mociran H.- Geometrically nonlinear mechanical parameters of


variable cross-section bars,Int.Conference ”Tehnonav 2006” ,Constanta,
Romania, 19-20may, 2006,pp.133-138-ISBN 973-614-307-4

4.Mociran H.,Pantel E.- Numerical studies on the seismic performance of three


strucural systems,Int.Symposium ”Computational Civil Engineering 2007” ,Iasi,
Romania, 2007,pp.544-554-ISBN 978-973-8955-14-1

GRANTURI, CONTRACTE DE NATIONALE


CERCETARE 1. Contract de cercetare si expertizare tehnica nr.98/2004- »Mansardare
(TOTAL 11 DIN CARE 3 CONTRACTEI cladire Facultate de Sociologie in Cluj-Napoca str.21 Decembrie 1989
REPREZENTATIVE DIN 2004)
nr..128 », valoare 3700 ron.
2. Contract de cercetare nr.112/2005- »Eforturi si deformatii la structura de
rezistenta a Supraetajarii sediului Facultatii de Sociologie din cadrul UBB
Cluj-Napoca »,valoare 2030 ron
3. Contract de cercetare nr.108/2007- »Refunctionalizare Bazin de inot si
Cladirea gradenelor din Parcul sportiv "Iuliu Hatieganu »,valoare 2030 ron

ATESTARI PROFESIONALE 1-Expert tehnic atestat MLPAT-exigente A1,A2


PREMII 2-Verificator de proiecte atestat MLPAT-exigente A1,A2
3-Proiectant de structuri atestat AICPS
4-Proiectant de rezistenta in Proiecte de c-tii: 44 proiecte, din care unele f.mari
5-Diploma pentru Opera Omnia-acordata de AICPS-mai 2009
ASOCIATII PROFESIONALE 1-Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti Structuri (AICPS)-Vicepresedinte
2-Asociatia Romana de Inginerie Biomedicala-membru fondator

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Eugen PANŢEL


25 mai 2009

187
Prof.dr.ing.Eugen PANŢEL,( eugen.pantel@mecon.utcluj.ro )

Domeniul de studii universitare:


INGINERIE CIVILA-teoria aplicata a mecanicii corpului deformabil;
-analiza si conceptia structurilor de rezistenta.

Conducator de Doctorat din anul: 2003

Numar de teze finalizate:-

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat:


-modelarea corecta a structurilor de rezistenta in scopul analizei solicitarilor
mecanice,
-metode numerice noi-de avangarda,
-analiza(convergenta,erori,etc) si aplicarea metodelor numerice de rezolvare a
structurilor

Loc de munca dupa finalizarea studiilor de doctorat:


Cu profilul rafinat de analist de structuri de rezistenta, locurile de munca indicate
sunt:
-proiectare structuri de rezistenta,
-cercetare,
-invatamint de oricare nivel

Desfasurarea studiilor:
Din punct de vedere general si administrativ,exista reglementarile in vigoare emise
de Parlament, Guvern ori ministerul de profil din Romania
Detaliile programului de studii se stabilesc de doctorand si conducatorul de
doctorat, in concordanta cu indicatiile Scolii doctorale din cadrul Universitatii.
Majoritatea acestor indicatii au girul unor hotariri ale Senatului Universitatii.
Cercetarile se desfasoara in:
-laboratoare de calcul inzestrate cu computere si softuri specializate,
-laboratoare de incercari ale Catedrei de Mecanica:mecanice-pe epruvete sau
probe de mici dimensii, suflanta de aer,
-Laboratorul central al facultatii:mecanice-pe epruvete, probe sau elemente,
-parteneriat cu alte unitati de cercetare din afara Universitatii,
-cadrul mobilitatilor realizate sub tutele Scolii doctorale din Universitate.

188
UNIVERSITATEA TEHNICA
CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele PACURAR VASILE
Telefon/Fax 0744 773478
E-mail vpacupar@bmt.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data mai 2009
• Loc de munca catedra Construcii de Beton Armat si Constructii Metalice
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Cadru didactic – Profesor universitar
• Activitatea principala Didactica
• Activitati institutionale profesor catedra CBACM
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1965
• Numele si tipul organizatiei Universitatea tehnica din Cluj – Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Constructii civile, industriale si agricole

• Anul 1977
• Numele si tipul organizatiei Universitatea tehnica din Cluj – Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie civila

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Constructii Metalice Studii de licenta IV CCIA
Constructii mixte otel beton Studii de licenta IV CCIA

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Constructii metalice
Constructii mixte otel – beton
Expertize tehnice

189
PUBLICATII TOTAL 15 DIN CARE IN EDITURI ( CU ISBN ): 9 CARTI PUBLICATE IN U.T.C.-N.:10
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI LUCRARI PUBLICATE IN TARA: peste 141
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
LUCRARI PUBLICATE IN STRAINATATE: peste 30
1. Ioan Petran, Cristina Campian, Vasile Pacurar, Petru Moga – “Constructii metalice”, 150
pag,UT PRESS, Cluj Napoca ISBN 973-662-044-1, 2003
2. Cristina Campian, Ioan Petran, Bogdan Petrina, Catalin Moga, Coordonator: Vasile Pacurar –
“Constructii metalice – Indrumator de proiect”, UT Cluj-Napoca, 2004, Atelierul de multiplicare al
UTCN, CZU 624.014, 110 pagini
3. Pacurar Vasile, Moga Petru, Moga Catalin, Editura UT Press, 2006, - Calculul Elementelor
metalice, Norme Europene Euro 3
4. . Pacurar Vasile, Moga Petru, Moga Catalin, Stefan Gutiu Editura UT Press, 2007 –
“Constructii si poduri metalice – aplicare euronorme”, ISBN 978-973-662-321-9
5. Jean-Marie Aribert, Cristina Campian, Vasile Pacurar – “Etude experimentale et interpretation
analytique du comportement statique de poteaux mixtes acier flechis par une charge
transversale”, Revue “Construction metalliques”,4/2004, Centre Tehnique de la Construction
metallique (CTCIM) Certificat d’inscription a la Commission Paritaire des Publication et Agences
de presse no 812 ADEP, Imprimerie Nouvelle, 45800 Saint Jean de Braye, 411441L, Paris,
Franta, pag 3-222

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: peste 70


CERCETARE INTERNATIONALE -
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Contract nr.122/23.12.2008 intre Universitatea Tehnica din Cluj Napoca si S.C. A6 IMPEX
S.A. DEJ – Proiectare structura metalica pentru centrala termica
2. Expertiza tehnica sala de sport Baia Mare
3.Expertiza tehnica bazinul de inot Baia-mare
4. Proiectare incinta acustica Casa de Cultura a Studentilor Cluj-Napoca
5. Proiect tehnic Consolidare hala Petresti

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Verificator de proiecte atestat de MLPAT pentru exigentele, rezistenta si stabilitate la constructii
din beton, zidarie, metal si lemn
Expert tehnic atestat de MLPAT pentru pentru exigentele, rezistenta si stabilitate la solicitari
statice, dinamice si sesmice la cladiri cu structura din beton, zidarie, metal si lemn
Participari la congrese si alte reuniuni de prestigiu: peste 40

190
Prof. dr. ing. VASILE PACURAR, vpacurar@bmt.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie civila – constructii metalice; constructii compuse otel – beton;
constructii de beton armat;

Conducator de doctorat din anul 1990

Numar de teze finalizate: 7

Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat:


Proiectarea constructiilor metalice si a constructiilor mixte otel-beton
Proiectarea constructiilor de beton armat
Prezentarea normelor europene de calcul in domeniul constructiilor ( EC2, EC3,
EC4)
Verificator de proiecte atestat de MLPAT pentru exigentele, rezistenta si stabilitate
la constructii din beton, zidarie, metal si lemn;
Expert tehnic atestat de MLPAT pentru pentru exigentele, rezistenta si stabilitate la
solicitari statice, dinamice si sesmice la cladiri cu structura din beton, zidarie, metal
si lemn;

Loc de munca dupa finalizarea studiilor de doctorat:


Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Facultatea de Constructii

Desfasurarea studiilor:
Studiile de doctorat se desfasoara administrativ in conformitate cu metodologia
prezentata in documentele scolii doctorale a U.T.C.-N.
In cadrul domeniilor Inginerie civila temele de cercetare din cadrul pregatirii
doctorale vizeaza subdomeniile: constructii metalice, constructii compuse otel-
beton, constructii de beton armat.
Cercetarile se desfasoara in cadrul catedrei si a laboratrului catedrei CBACM,
precum si daca este nevoie in laboratoarele facultatilor partene din tara si
strainatate prin programe de parteneriat si mobilitati desfasurate sub tutela Scolii
doctorale din U.T.C.-N.

191
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE CONSTRUCŢII

INFORMAŢII PERSONALE

Nume PETRINA MIRCEA


Adresă acasa 224 DONATH, 400331, CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
Telefon 40- 264-485310
Fax 40-264-485337
E-mail Mircea.Petrina@mecon.utcluj.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii 1 IANUARIE 1948

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la) 1994- pană în prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de Învăţămant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Profesor
• Principalele activităţi şi Titular de curs la disciplinele STATICA CONSTRUCŢIILOR, PROGRAMAREA
responsabilităţi CALCULATOARELOR ŞI P.A.C.
• Perioada (de la – până la) 1990-1994
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de Învăţămant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Conferentiar
• Principalele activităţi şi Titular de curs la disciplina PROGRAMARE ŞI P.A.C.
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1978-1990


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de Învăţămant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări
• Principalele activităţi şi Titular de curs la disciplinele STATICA CONSTRUCŢIILOR şi PROGRAMARE
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1974-1978


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de Învăţămant superior
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Asistent
• Principalele activităţi şi Condus seminarii la disciplinele de STATICA CONSTRUCŢIILOR şi PROGRAMARE
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la) 1971-1974


• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate Învăţămant superior
• Funcţia sau postul ocupat Preparator
• Principalele activităţi şi Dotare laborator şi cercetare
responsabilităţi

192
STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la) 1978-1982
• Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Construcţii Cluj-Napoca
învăţământ
• Numele calificării primite Doctor inginer

• Perioada (de la – până la) 1966-1971


• Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Construcţii dinCluj-Napoca
învăţământ
• Numele calificării primite Inginer constructor

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE


Engleză
• Abilitatea de a citi bine
• Abilitatea de a scrie bine
• Abilitatea de a vorbi bine
Franceză
• Abilitatea de a citi bine
• Abilitatea de a scrie satisfăcător
• Abilitatea de a vorbi bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE MUNCA ÎN ECHIPĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE


SOCIALE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PRORECTOR


ORGANIZATORICE COORDONATOR PROIECT CERCETARE
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE CAD, PROIECTARE SI REABILITARE STRUCTURI


TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE CĂRŢI PUBLICATE IN EDITURI: 3


Competenţe care nu au mai fost MANUALE UNIVERSITARE: 8
menţionate anterior. ARTICOLE PUBLICATE: 75
Numar de carti, lucrari, CONTRACTE DE CERCETARE STIINTIFICA: 80
contracte cercetare, proiectare

PERMIS DE CONDUCERE Da, categoria B

193
PUBLICATII TOTAL 15 DIN CARE IN EDITURI ( CU ISBN ): 9 CARTI PUBLICATE IN U.T.C.-N.:10
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI LUCRARI PUBLICATE IN TARA: peste 141
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
LUCRARI PUBLICATE IN STRAINATATE: peste 30
1. Ioan Petran, Cristina Campian, Vasile Pacurar, Petru Moga – “Constructii metalice”, 150
pag,UT PRESS, Cluj Napoca ISBN 973-662-044-1, 2003
2. Cristina Campian, Ioan Petran, Bogdan Petrina, Catalin Moga, Coordonator: Vasile Pacurar –
“Constructii metalice – Indrumator de proiect”, UT Cluj-Napoca, 2004, Atelierul de multiplicare al
UTCN, CZU 624.014, 110 pagini
3. Pacurar Vasile, Moga Petru, Moga Catalin, Editura UT Press, 2006, - Calculul Elementelor
metalice, Norme Europene Euro 3
4. . Pacurar Vasile, Moga Petru, Moga Catalin, Stefan Gutiu Editura UT Press, 2007 –
“Constructii si poduri metalice – aplicare euronorme”, ISBN 978-973-662-321-9
5. Jean-Marie Aribert, Cristina Campian, Vasile Pacurar – “Etude experimentale et interpretation
analytique du comportement statique de poteaux mixtes acier flechis par une charge
transversale”, Revue “Construction metalliques”,4/2004, Centre Tehnique de la Construction
metallique (CTCIM) Certificat d’inscription a la Commission Paritaire des Publication et Agences
de presse no 812 ADEP, Imprimerie Nouvelle, 45800 Saint Jean de Braye, 411441L, Paris,
Franta, pag 3-222

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: peste 70


CERCETARE INTERNATIONALE -
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Contract nr.122/23.12.2008 intre Universitatea Tehnica din Cluj Napoca si S.C. A6 IMPEX
S.A. DEJ – Proiectare structura metalica pentru centrala termica
2. Expertiza tehnica sala de sport Baia Mare
3.Expertiza tehnica bazinul de inot Baia-mare
4. Proiectare incinta acustica Casa de Cultura a Studentilor Cluj-Napoca
5. Proiect tehnic Consolidare hala Petresti

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Verificator de proiecte atestat de MLPAT pentru exigentele, rezistenta si stabilitate la constructii
din beton, zidarie, metal si lemn
Expert tehnic atestat de MLPAT pentru pentru exigentele, rezistenta si stabilitate la solicitari
statice, dinamice si sesmice la cladiri cu structura din beton, zidarie, metal si lemn
Participari la congrese si alte reuniuni de prestigiu: peste 40

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Mobilităţi:


1994, ianuarie-iulie: visiting profesor la Cornell University
Programul TEMPUS:
1998 iunie-iulie Univ. du Cachan, Paris Franta
1999 decembrie: Universidade do Porto
2000 iunie: National Technical University of Atena
2001 iunie University of Civil Eng. of Strathclyde, Glasgow,
2005 Univ. Michigan SUA-conferinta

Cluj-Napoca Prof. Dr. Ing. Mircea Petrina

194
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE INSTALAŢII

INFORMATII PERSONALE

Numele si prenumele POP FLORIN RADU


Telefon/Fax 40-264-597254 / 40-264-597251
E-mail florin.pop@insta.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data Mai 2009
• Loc de munca Catedra Instalaţii pentru construcţiii
• Profesia Inginer electromecanic
• Ocupatia Cadru didactic – Profesor universitar
• Activitatea principala Didactică
• Activitati institutionale ---
• Domeniul Inginerie civilă / inginerie electrică

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1966
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic din Cluj; Facultatea Electromecanică
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Electroemcanică

• Anul 1980
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic 'Traian Vuia' Timişoara
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Bazele Electrotehnicii

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAM DE STUDII ANUL
Instalaţii electrice Studii de licenţă IV Instalaţii

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumatori
Luminotehnică
Eficienţă energetică în construcţii
Calitatea energiei electrice în construcţii

195
PUBLICATII TOTAL CĂRŢI PUBLICATE : 20 DIN CARE IN EDITURI (CU ISBN): 8 CĂRŢI PUBLICATE IN U.T.C.-N. : 12
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI LUCRARI PUBLICATE IN TARA: peste 90 (DUPĂ 1990)
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) LUCRARI PUBLICATE IN STRAINATATE: peste 40 (DUPĂ 1990)
1. Pop, Florin, Invited speacker, Lighting energy efficiency in residential buildings: Evaluation
and Projects, The 7th International Conference on Sustainable Energy Technologies SET2008
Seoul, 24-27 August 2008, Ritz Carlton Hotel, Seoul, Korea, p. 77-85, ISBN 978-89-961095-1-
894540, ISBN 978-89-961095-0-194540 (SET)
2. Pop, Florin, Pop, Horia F., Residential energy efficient lighting. Acta Electrotechnica
Napocensis Special Issue (2008), 397-403. The 2nd International Conference on Modern Power
Systems MPS 2008, November 12-14, 2008. Academy of Technical Sciences of Romania,
Technical University of Cluj-Napoca, Romania. ISSN 1224-2497 (Referativnyi Zhurnal, DOAJ).
3. POP Florin, BEU Dorin, Residential energy efficient lighting, promoting actions under the
frame of national and European projects, Light & Engineering (Svetotekhnicka), vol. 15, nr. 4,
2007, ISSN 0236-2945, p. 69-74
4. POP Florin, Architectural Lighting, Chromaticity and The Urban Environment, 2005, LUX
EUROPA 2005, Berlin, 19-21 September, ISBN 3-927787-27-2, pp. 488-490
5. BEU Dorin, POP Florin, Energy efficiency in interior lighting – a Romanian case study,
Proceedings of The 3rd International Conference ILUMINAT 2005 & The 3rd Conference on
Lighting BalkanLight 2005, Cluj-Napoca, 2-3 June, ISBN 973-713-069-3, pp. 03/1 – 03/9

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL : 22 (după 1990)


CERCETARE INTERNATIONALE 6
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NATIONALE 16
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. EnELIn – Pop, F., Beu, D., Costea, V. Grant EIE/05/I76/SI2.419666 EnERLIn "European
Efficient Residential Lighting Initiative- 2006 - 2008, program Intelligent Energy-Europe – IEE
2. Crefen – Pop, F., Beu, D. Contract 608/3.10.2005 „Sistem informatic integrat pentru eficienţa
energetică şi economie de energie electrică în sectorul rezidenţial – CREFEN” CCSTTII
114/7.10.2005
3. S.C. EnergoBit S.R.L. coordonator, F. Pop, D. Beu, Program Phare RO-2002/000-
586.05.02.02, Dezvoltarea resurselor umane - Principii moderne de management energetic,
Ministerul Integrării Europene.
4. BEU Dorin, coordonator, Contract nr. 131/08.06.2005, Realizarea unui proiect de iluminare a
intersecţiilor Calea Turzii-Observatorului şi Calea Turzii-Bună Ziua care se vor amenaja ca
sensuri giratorii – Studiu de soluţie, Primăria Municipiului Cluj-Napoca
5. BEU Dorin coordonator, F. Pop, Contract 1/2005, LPQI Leonardo Power Quality Initiative
Program in Romania, PCPM - Polskie Centrum Promocji Miezdi S.P.

GRANTURI, PROIECTE Total : 3


INSTITUTIONALE INTERNATIONALE : 3
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NATIONALE : -
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE - verificator proiecte atestat la cerintele Ie


- atestare profesională în iluminat CAPI Total – iluminat interior şi exterior
- evaluator CNCSIS
- membru al Comsiei Internaţionale de luminat CIE - Comitetul Naţional Român de Iluminat
- membru fondator al Societăţii Balcanice de Iluminat BalkanLight
- participari la congrese si alte reuniuni de prestigiu
- trei invenţii brevetate
- membru al International Advisory Board Journal of Light & Visual Environment, Japonia
- editor al revistei Ingineria Iluminatului, România
- chairman al conferinţei internaţionale ILUMINAT, Universitatea Tehnică dinCluj-Napoca

196
Prof.dr.ing. Florin Radu POP, florin.pop@insta.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie civilă – Inginerie electrică – luminotehnică, instalaţii electrice de joasă
tensiune la consumatori, eficienţă energetică

Conducator de doctorat din anul:


1994

Numar de teze finalizate:


6

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat:


Luminotehnică
Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumatori – siguranţa în alimentarea
consumatorilor, calitatea energiei electrice în construcţii
Eficienţă energetică – utilizarea eficientă a energiei electrice în construcţii de
locuinţe şi birouri

Loc de munca dupa finalizarea studiilor de doctorat:


Proiectare, cercetare, activitate didactică în învăţământul universitar de specialitate

Desfasurarea studiilor:
Studiile de doctorat se desfăşoară administrativ în conformitate cu metodologia
prezentată în documentele Şcolii doctorale a U.T.C.-N.
În cadrul domeniului Inginerie civilă temele de cercetare din cadrul pregatirii
doctorale vizează subdomeniile cu specific electric: luminotehnică, instalaţii
electrice de joasă tensiune la consumatori, eficienţă energetică
Cercetările se desfăşoară în cadrul Laboratoarelor de specialitate din universitate,
precum si în laboratoarele centrelor de specialitate partenere din ţară şi străinătate,
în cadrul programelor de parteneriat şi mobilităţi – Liverpool, Helsinki, Berlin -
desfăşurate sub tutela Şcolii doctorale din U.T.C.-N.

197
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele POP IOAN
Telefon/Fax 0264401547
E-mail Ioan.pop@cif.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Facultatea de Constructii,catedra CCFMC
• Profesia inginer
• Ocupatia Cadru didactic
• Activitatea principala Profesor universitar
• Activitati institutionale 1985-1996 sef catedra,1996-2004 decan
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1966
• Numele si tipul organizatiei Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer constructor
• Specializarea Constructii civile,industriale si agricole

• Anul 1973
• Numele si tipul organizatiei U.T.DIN CLUJ-NAPOCA
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Constructii civile

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Inginerie seismica Ingineri diplomati 4
1966-1972-asistent
Constructii civile Ingineri licentiati 3
1972-1977-sef lucrari

1977-1990-conferentiar

1990------profesor
universitar

198
DOMENII DE CERCETARE -Protectia seismica a consructiilor.
-Reabilitarea structurala a constructiilor.
-Solutii structurale noi.

PUBLICATII TOTAL Carti si manuale-10,Lucrari publicate 84


(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1.Aplicatii ale ingineriei seismice 2009 U T PRES Cluj
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
2.Consideratii privind protectia seismica a cladirilor in Romania; Proceedings of the International
Conference Constructions 2008 ,Cluj-Napoca ,U T Cluj-Napoca
3.Protectia seismica a cladirilor intre coduri si realitate; Proceedings of the International
Conference Constructions ,2008;Cluj –Napoca ,U T Cluj-Napoca.
4.Consolidarea structurilor in cadre din b.a.utilizand panouri disipatoare de energie,C I B
2008;Univ.Transilvania Brasov.
5.Consolidarea structurilor in cadre din b.a.utilizand sisteme care asigura cresterea capacitatii
de disipare a energiei,C I B 2008,Univ. Transilvania Brasov.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1. -
REPREZENTATIVE DIN 2004) NATIONALE 40
1.Expertize tehnice penru turnurile de racire de la CTE Iernut
2.Expertiza tehnica si proiect de consolidare pentru subsolul Teatrului Turda.
3.Expertiza tehnica pentru Casa de cultura Bistrita.
4.Expertiza tehnica pentru cladirile Liceului” Liviu Rebreanu “Bistrita
5.Expertia tehnica si proiect de consolidare pentru stadion Baia Mare
GRANTURI, PROIECTE Total
INSTUTIONALE INTERNATIONALE -2-
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI
REPREZENTATIVE DIN 2004) NATIONALE
1. -

INFORMATII SEMNIFICATIVE Expert tehnic


Verificator proiecte.

199
Prof.Dr.Ing. IOAN POP

ioan.pop @ cif.utcluj.ro

-Inginer constructor,specializarea CCIA;dr.ing . din1973

-Conducator de doctorat din anul 1988(cu delegatie), iar din anul 1990 titular.

-Teze de doctorat finalizate: 11.

-Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat :


-Cunostinte teoretice in domeniul protectiei seismice a constructiilor,
reabilitarii sistemelor structurale,sisteme structurale.
-Abilitatile pe care le va obtine doctoranul vor depinde de tematica
abordata in cadrul doctoratului.
-Deprinderile pe care le obtine doctorandul sunt legate de activitatea de
cercetare in domeniul abordat.

-Loc de munca dupa finalizarea studiilor: invatamant ,cercetare ,proiectare,


executie.
-Activitatea se desfasoara in unul din subdomeniile:
(1) Controlul structural pasiv,activ,hibrid.Exemple de teze sustinute:
-Protectia antiseismica prin sisteme pasive amplasate in constructii.
-Controlul structural prin sisteme de izolare seismica aplicate la baza
constructiilor.
(2)Perfectionarea metodelor de evaluare a raspunsului seismic:
Exemple de teze sustinute:
-Studiul panourilor prefabricate neportante in cladiri seismorezistente.
-Contributii privind comportarea zidariilor armate sub actiuni
seismice.
(3)Reabilitarea unor sisteme structurale ,inclusiv aplicarea unor
tehnici noi de reabilitare.Exemple de teze sustinute:
-Contrbutii la reabilitatea ecologica a cladirilor de locuit.
-Reabilitarea cladirilor istorice cu structura din zidarie.

200
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE
CONSTRUCTII

INFORMATII PERSONALE

Prof.dr.ing.
Numele si prenumele POPA AUGUSTIN
Anul nasterii
Telefon/Fax 40264 – 542087 / 40264 401588
E-mail popa.augustin@cif.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data Mai 2009
• Loc de munca Catedra Constructii Civile , Fundatii si Materiale de Constructii
• Profesia Inginer constructor
• Ocupatia Profesor consultant
• Activitatea principala Didactica (Masterat)
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie civila

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1963
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Constructii civile, Industriale si Agricole

• Anul 1973
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” - Iasi
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie civila

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Studii de masterat I+II
Inginerie geotehnica

ACTIVITATE STIINTIFICA
Teme de cercetare - Consolidarea fundatiilor
- Consolidarea versantilor si platforme pentru autostrazi
- Fundatii pe terenuri dificile
- Interactiunea fundatiilor cu terenul de fundare

201
PUBLICATII 1. A. Popa, N. Ilies –Probleme de sustinere pentru parcaje subterane in municipiul Cluj-
( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE Napoca, Simp Int. Constanta, mai 2007
PUBLICATE DIN 2003-2008) 2. A. Popa, V Farcas, N Ilies, C Gherman - Design of shalow foundations acording to SR EN
1997-1-2006, Proc Int Conf 2008 Cluj-Napoca, 2008 ISSN 1221-5849, pag 313-320
3. A. Popa, N Ilies – Fundarea unei constructii pe versant instabil Conf a IX-a de Geotehnica
si Fundatii, Timisoara 2008, pag. 49-59, ISBN 978-973-925-960-7
4. V Farcas, A Popa, N Ilies - Injection parameters variation for the soil in different regions.
Proc Int Conf Soil Mechanics and Foundation Engineering, Cairo, 2009, ISBN
GRANTURI, CONTRACTE DE 1. „Aspects of Foundation Failure in Romanian Residential Developement” Nottingam
Treat University – Anglia
CERCETARE
2. peste 250 expertize tehnice: - Verificator tehnic pentru Autostrada
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Transilvania (2006-2009);
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)
- Verificator tehnic „Akademia Shopping Center”-
Cluj-Napoca (4S+7E);
- Proiect Infrastructura: „Power Buissness
Center”(3S+7E), „Hotel Beyfin” (2S+5E);
- Verificator tehnic pentru lucari de infrastructura
(2S+4E) – Mall Baia Mare;
- Consolidari monumente istorice (Muzeu de Istorie,
Biserica Sic, Cetatea Alba-Iulia, Cladirea
Transilvania Zalau, etc peste 60 de lucrari
semnificative);
- Proiect infrastructura Cladiri in cascada (Donath,
Racovita, Cetatii).

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale: - Conferinte tehnice Universitatea Tehnica din Graz (Austria)
INSTITUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Naţionale: - Curs postuniversitar „Cercetarea terenului de fundare, calculul terenului de fundare
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) in conformitate cu recomandarile SR EN 1997-1-2006
INFORMATII - verificator proiecte atestat MLPAT A1+Af;
SEMNFICATIVE - expert tehnic atestat A1, A2, A3, A8, A10, A11, A12, Af;
- vicepresedinte Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii (SRGF) ;
- membru Societatea Internationala Mecanica Pamanturilor si Fundatii;
- membru comisia tehnica V al SIMPF;
- expert evaluator CNCSIS;
- diploma de onoare a SRGF (2008);
- comisii doctorat : 37;
- conducator doctorat (3 sustineri, 9 doctoranzi);
- curs de perfectionare postuniversitar (organizator);
- membru colectiv redactia „Revista Romana de geotehnica si Fundatii”;
- membru comisia de atestare „Responsabil Tehnic Executie”, „Experti si Verificatori Af”;
- 1 inventie berevetata + 5 certificate inovatii.
PERFECTIONARE
- Anglia (1994-1996);
- RFG (1967-1969);
- Franta (1998);
- Scotia (1996+2000);
- Germania (2001);
- Austria (2006);
- Participant la conferinte internationale (Austria, Germania, Scotia, Anglia, Franta, etc.);
- Participant la simpozioane internationale si conferinte nationale (peste 30).

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Augustin POPA


mai 2009

202
Prof.dr.ing. Augustin POPA, popa.augustin@cif.utcluj.ro

Domeniul de studii doctorale : Inginerie Civila : Geotehnica si Fundatii

Conducator de doctorat din anul 1999

Numar de teze finalizate: - 3

Competente dobandite in cadrul studiilor de doctorat:

Aplicarea principiilor analizei statistice si teoriei probabilitatii la evaluarea capacitatii


portante si tasarii terenului de fundare.
Cauzele aparitiei degradarilor la constructii si solutii de consolidare.
Interactiunea radierelor generale pe piloti cu terenul de fundare.
Inetractiunea peretilor de sprijin cu terenul de fundare.
Consolidarea platformei terenului pentru autostrazi.
Consolidarea versantilor pentru autostrazi.

Loc de munca la finalizarea studiilor doctorale.


Activitate didactica in invatamantul universitar de specialitate (Romania, Canada).

Desfasurarea studiilor:

Studiile doctorale se desfasoara administrativ in conformitate cu metodologia


prezentata in documentele Scolii doctorale a U.T.C.-N.
In cadrul domeniului Inginerie civila temele de cercetare din cadrul pregatirii
doctorale vizeaza subdomeniile: Inginerie geotehnica: interactiunea structurilor de
fundare indirecta cu terenul de fundare, stabilizarea versantilor, consolidarea
terenului de fundare, interactiunea peretilor de sprijinire cu terenul inconjurator.

203
Domeniul de licenţă: Inginerie Industrială

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele ACHIMAŞ, GHEORGHE
Telefon/Fax 0264 401733; 0264 426606
E-mail Gheorghe.Achimas@tcm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1992
• Loc de muncai Catedra TCM; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie Industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1967
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia constructiilor de Masini

• Anul 1981
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie Mecanică

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Maşini pentru deformări plastice Inginerie Mecanică IV
Tehnologii de Fabricatie Rapida

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Sisteme Inteligente de Prelucrare prin Deformare Plastică la Rece în Construcţie Modulară

204
PUBLICATII 1. Achimas Gheorghe, Groze Florica, Lazarescu Lucian, Using Neural Networks in Sheet Metal
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI Blanking Processes, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Editura Politehnica din
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2002) Timişoara Volumul 4, Numarul 1 / 2006, pagini 6-11, ISSN: 1583-7904,

2. Achimas Gheorghe, Groze Florica, Lazarescu Lucian, Finite Element Simulation of the V
Bending Process of Sheet Metals, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Editura
Politehnica din Timişoara Volumul 4, Numarul 4 / 2006, pagini 6-12, ISSN: 1583-7904.

3. Lazarescu Lucian, Achimas Gheorghe, Groze Florica, Studies on Wall Thickness Change of
Bent Tubes Using Finite Element Simulation, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia
Construcţii de Maşini, Editura Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Tomul LII (LVI),
Fascicula 5B / 2006, pagini 529-534, ISSN: 1011-2855

4. Hancu Liana, Achimas Gheorghe, Paunescu Daniela, Considerations about the influence of
cryogenic temperatures upon friction forces, 10th International Research/Expert Conference
„Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona-
Lloret, Spain, 11-15 September, 2006

5. Lăzărescu Lucian, Achimaş Gheorghe, Investigations about Spring-Back of Bent Tubes, ,


Academic Journal of Manufacturing Engineering, Editura Politehnica din Timişoara Volumul 2,
Numarul 2 / 2004, pagini 38-44, ISSN: 1583-7904

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNATIONALE


CERCETARE 1. Programul CEEX, Contr.nr.24/2005, Subcontr. Nr. 2/2005, Sisteme Inteligente de Prelucrare
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI prin Deformare Plastică la Rece în Construcţie Modulară - SINTDEF
REPREZENTATIVE DIN 2002)

GRANTURI, PROIECTE Internationale Nu


INSTUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI Nationale Nu
REPREZENTATIVE DIN 2002)

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Gheorghe ACHIMAŞ


12/02/2009

205
Prof. dr. ing. Gheorghe Gh. ACHIMAŞ. Gheorghe.Achimas@tcm.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Industrială
Conducător de doctorat din anul:
1994
Număr de teze finalizate:
13
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale prelucrării prin presare la rece;
- Proiectarea tehnologiilor de presare la rece;
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi a prototipurilor de maşini-
unelte pentru presare la rece;
- Efectuarea de măsurători experimentale;
- Utilizator de softuri în cercetare.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date;
- Elaborarea unui plan de cercetare;
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul presării la rece şi capacitatea de a
propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat;
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice;
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare;
- Mediul academic.
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.);
- Etapa de proiectare analitică a unei structuri de tehnologii de presare la
rece;
- Familiarizarea cu softurile de proiectare analitică şi calcul numeric folosite
în cadrul catedrei;
- Etapa de validare prin calcul numeric a structurii proiectate;
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare;
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de
producţie existente;
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

206
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-
NAPOCA
F ACULT AT EA
CONSTRUCŢII
DE M AŞINI

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele ANCĂU MIRCEA
Telefon/Fax 0264 401740 / 0264 415653
E-mail Mircea.Ancau@tcm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA
ACTUALA
• Data 2009
• Loc de muncai Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Profesia Inginer
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala predare
• Activitati institutionale
• Domeniul Inginerie Industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1983
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini

• Anul 2007
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie Industrială

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
PROFESIONALA Tehnologia Fabricaţiei Roboţi Industriali III
Optimizarea Proceselor TCM III
Tehnologice
Metode Numerice TCM IV
Matematici Aplicate în Inginerie Şcoala Doctorală I
Modelarea şi Optimizarea Studii Aprofundate VI
Proiectării Tehnologice şi
Constructive

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE Tehnologia Fabricaţiei, Optimizarea Proceselor Tehnologice, Cercetări
Operaţionale

207
PUBLICATII TOTAL 59
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Ancău, M. The optimization of printed circuit board manufacturing by
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN improving the drilling process productivity. Computers & Industrial
2004) Engineering, Vol. 55, No. 2, 2008, p.279-294.
2. Ancău, M., Camilleri, L. A New Hybrid Heuristic Algorithm for Solving
Flowshop Scheduling Problem. Academic Journal of Manufacturing
Engineering, Vol.5, No.4, 2007, p.6-16.
3. Ancău, M., Camilleri, L. A Hybrid Heuristic Solving the Traveling Salesman
Problem. Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol.5, No.4, 2007,
p.17-25.
4. Ancău, M. The Performances of a General Optimization Algorithm in Solving
th
Traveling Salesman Problem, Proceedings of the 16 DAAAM International
nd
Symposium, 19-22 October 2005, Vienna, p.5-6
5. Ancău, M. Optimizare numerică. Algoritmi şi programe în C, (ISBN 973-686-
793-5) Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 16


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 1. Bază de cercetare cu utilizatori multipli (finanţat de Banca Mondială) –
CONTRACTEI REPREZENTATIVE membru în echipa de cercetare
DIN 2004) NATIONALE
1. Optimizarea asistata de calculator a tehnologiilor de sinterizare selectiva cu
laser (SLS) (contract 34970/2001, tema 23 cod CNCSIS 255)
2. Optimizarea tehnologiilor de fabricatie rapida a protiotipurilor (contract
5217/2002)
3. Cercetari privind optimizarea traseului tehnologic de prelucrare a alezajelor
multiple (contract 33385/2004)
4. Sisteme expert de optimizare a proceselor tehnologice (PNII – contract 71-
133/18.09.2007).
5. Cercetări privind dezvoltarea de noi generaţii de algoritmi euristici stocastici
de rezolvare a problemelor de optimizare a eşalonării fabricaţiei (contract IDEI
2008 – cod CNCSIS 188).

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5
CONTRACTEI REPREZENTATIVE NATIONALE
DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Dezvoltare de software


1. Metode numerice de optimizare; (Peste 11 pachete de programe în
C/C++ ce se regăsesc în lucrarea Optimizare numerică. Algoritmi şi
programe în C, (ISBN 973-686-793-5) Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2005.)
2. Traveling Salesman Problem (TSP) – algoritm de determinare a drumului
minim (în cadrul contractului 33385/2004);
3. Program de determinare a eşalonării optime a producţiei (algoritm
euristic de rezolvare a problemelor de flowshop scheduling).
Brevet de invenţie
Petriceanu, Gh., Gyenge, Cs., Ancău, M. Dispozitiv pentru rotunjirea dinţilor
roţilor dinţate, Brevet de invenţie Nr. 110567 din 06.04.1983, Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România.

208
Prof.dr.ing. Mircea ANCĂU, (e-mail: mircea.ancau@tcm.utcluj.ro)

Domeniul de studii universitare: Inginerie Industrială

Conducator de doctorat din anul: 2007

Numar de teze finalizate: 0

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat


Cunostinte teoretice: metode numerice de optimizare din domeniul
cercetărilor operaţionale, aplicabile în cadrul tehnologiilor industriale de fabricaţie;
programare în C/C++ pe calculator, proiectare asistată de calculator.
Abilitati: proiectarea de metode numerice originale de optimizare;
realizarea de programe de optimizare
Deprinderi:

Loc de munca dupa finalizarea studiilor: în cadrul colectivelor de cercetare din


institute de cercetare sau din intreprinderi industriale respectiv mediul academic.

Desfasurarea studiilor
Temele de cercetare se încadrează în domeniul cercetărilor operaţionale,
subdomeniul optimizării combinatorale, cu aplicaţii în cadrul optimizării tehnologiilor
de fabricaţie. Dintre temele de cercetare propuse amintim:
a) dezvoltarea de algoritmi de optimizare a orientării suprafeţelor poligonale
generale (convexe/concave) în plan, în vederea realizării unei acoperiri
maxime a unei suprafeţe date;
b) dezvoltarea de algoritmi de optimizare a orientării poliedrelor
convexe/concave în spaţiu, în vederea realizării unei ocupări maxime a
unui volum dat;
c) proiectarea de algoritmi pentru optimizarea multi-obiectiv, cu aplicaţii la
rezolvarea problemelor de ordonanţare temporală în fabricaţie;
d) proiectarea de algoritmi de minimizare a lungimii traseului burghiului la
prelucrarea alezajelor circuitelor integrate (PCB), etc.

209
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
PROF. DR. ING.
Numele si prenumele BÂLC NICOLAE
Telefon/Fax 0264 401614; 0264 415653
E-mail Nicolae.Balc@tcm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1990
• Loc de muncă Catedra TCM; Facultatea Construcţii de Maşini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini
• Ocupaţia Profesor
• Activitatea principală Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitatea instituţională Şef catedră
• Domeniul Inginerie Industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1987
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini

• Anul 1994
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut European Master of Science (Honour Degree)
• Specializarea Inginerie Mecanică şi Management Energetic

• Anul 2001
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor (Cum Laude)
• Specializarea Inginerie industrială

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Tehnologii Neconvenţionale Inginerie Industrială III
Prototipizare Rapidă Design Industrial IV

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - Tehnologii Neconvenţionale, Sinterizare Selectivă cu Laser, Fabricaţia Rapidă Inovativă
pentru producţia pieselor complexe, în serii mici şi mijlocii de fabricaţie
- Tehnologii de asamblare manuală, cu roboţi sau automatizată, Proiectare pentru fabricaţie
şi montaj (DFMA – Design for Manufacture and Assembly)
- Aplicaţii industriale ale tehnologiilor moderne de Fabricare Rapidă a Prototipurilor
- Aplicaţii medicale de fabricare a implanturilor personalizate

210
PUBLICATII - 6 cărţi publicate (5 în ţară şi 1 în Anglia) – 2 ca prim/unic autor
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI - 78 lucrări ştiinţifice publicate (42 în ţară şi 36 în UE sau SUA)
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) 1. N. Bâlc, The Application of Rapid Tooling, Proceedings of the “Layered Technologies”
Workshop, 22-23 April 2004, pag. 30-45, The University of Maribor, Slovenia, ISBN 86
435 0616 8
2. N. Bâlc, Cs. Gyenge, P. Berce, "Proiectare pentru fabricaţia competitivă" - 2006, Editura
Alma Mater, , ISBN (10) 973-7898-31-1
3. Bâlc, N., Berce, P., Păcurar, R., Active Elements Tools Made by Selective Laser Sintering,
Society of Manufacturing Engineers, Rapid Prototyping Journal – Third Quarter 2006,
Vol. 12, nr. 3 / 2006, pag. 1-7, SUA, (www.sme.org/rtam )
4. Bâlc, N., Berce, P., Păcurar, R., Considerations on Selecting the Rapid Tooling Technologies
– Examples and Case Studies, The 1-st DAAAM International Specialized Conference
on Additive Technologies, pag. 31-36, Celje, Slovenia, April 2007, ISBN 3-901509-61-5
5. N., Bâlc, P., Berce, R., Păcurar, CAD for optimal scaling of the 3D model, to compensate the
SLS post-processing errors, ISI Proceedings of the International Conference on Additive
Technologies iCAT 2008, 14th-16th September 2008, Ptuj, Slovenia, ISSN 1726-9679

GRANTURI, CONTRACTE DE 40 contracte de cercetare (8 contracte internaţionale şi 33 contracte naţionale)


CERCETARE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE 1. EVEN - "European Virtual Engineering Network", în care au participat 13 parteneri din 11
REPREZENTATIVE DIN 2004) ţări membre ale Uniunii Europene (cu derulare în 2002-2003 – http://www.even.tcd.ie).
2. Partener în contractul FP6 “Optical 3D Metrology – Automated in-line metrology for quality
assurance in the manufacturing industry” – OP3MET (Contract nr. 3721 / 2006) – Co-operative
Research Project. Responsabil din partea UTC-N: Prof. P. Berce, Partener – Prof. N. Balc.
3. “Rapid Protyping by Selective Laser Sintering” – contract cu Compania ROTO d.o.o. –
Murska Sobota (Slovenia): -Nr. înreg. la UTC-N: 8345 / 13.06.2003, Director de contract:
Prof. N. Bâlc (finalizat)
NATIONALE
4. Contract tip A – CNCSIS (durata 3 ani) : Cercetări privind Fabricaţia prin Sinterizare
Selectivă cu Laser. (2003-2004). Director de proiect- N. Bâlc, (Ref. 33532 / 2003, 33385 /
2004 - Cod CNCSIS 406)
5. Proiectului de cercetare de excelenţă “Reţea Inovativă de Fabricaţie” – contract nr. 41/2005,
aflat în derulare (2005-2008), buget 14,2 miliarde; Director – Prof. P. Berce, Responsabil
ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc (http://www.iman.utcluj.ro)

GRANTURI, PROIECTE INTERNATIONALE


INSTUTIONALE 1. Coordonator al modulului de fabricaţie al proiectului internaţional “Centre for Innovative
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Manufacturing” – contract internaţional– 2005 - finanţat de agenţia KOICA (KOREAN
REPREZENTATIVE DIN 2004)
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY), Director de proiect: Prof.dr.ing. Petru Berce
(buget 325.000 USD), Coordonator modul fabricaţie: Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc (buget modul
fabricaţie: 160.000 USD)
NATIONALE
2. Contract CNCSIS - Platforma Integrată de Cercetare şi Formare pentru Producţia
Inovativă: Fabrica Viitorului, Aprobat în 2006, Buget: 4.928.000 RON, Director de
proiect: Prof. P. Berce, Coordonator laborator de cercetare: Prof. N. Bâlc

DISTINCŢII
CO-OPERARE 1. Profesor Onorific al Universităţii "Transilvania" din Braşov (Hotărârea Senatului din 24
Noiembrie 2000) - ca rezultat al colaborării fructuoase şi al cursurilor şi prelegerilor pe care
INTERUNIVERSITARĂ
le-am susţinut la această universitate.
2. Visiting Academic al Universităţii din Nottingham. În acest cadru, am susţinut prelegeri şi
am predat cursuri la Universitatea din Nottingham, în domeniile Rapid Prototyping, Design
for Manufacture şi Concurrent Engineering
3. Research Associate la Universitatea din Loughborough (Anglia) (2 Contracte de muncă în
2002 (Work Permit E-766013) şi în 2003 Work Permit E-865239, Catedra: Design and
Technology.

Cluj-Napoca, 03/06/2009 Prof. dr. ing. Nicolae BÂLC

211
Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC, Nicolae.Balc@tcm.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Industrială

Conducător de doctorat din anul: 2007

Număr de teze finalizate: 0

Competenţe dobândite în cadrul studiilor de doctorat


 Cunoştinte teoretice
- Bazele teoretice ale tehnologiilor neconvenţionale de fabricaţie.
- Modelare 3D şi proiectare asistată de calculator.
- Proiectare pentru fabricaţie şi montaj.
- Proiectarea tehnologiilor de fabricaţie.
- Fabricarea rapidă a prototipurilor.
- Realizarea practică a prototipurilor şi a standurilor pentru efectuarea de
măsurători experimentale.
 Abilităţi
- Analiza şi sinteza informaţiilor de specialitate disponibile.
- Elaborarea planurilor de cercetare teoretică şi experimentală.
- Elaborarea şi redactarea de lucrări ştiinţifice, articole de specialitate şi a tezei de doctorat.
 Deprinderi
- Utilizarea sistemelor CAD/CAM cu licenţă UTC-N.
- Operarea şi utilizarea echipamentelor de fabricaţie asiatată de calculator şi a
maşinilor de prelucrare CNC.
- Operarea şi utilizarea maşinilor moderne de fabricare rapidă a prototipurilor.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice de lucrări ştiinţifice şi teze de doctorat.

Loc de muncă după finalizarea studiilor


- Firme moderne naţionale, multinaţionale sau reprezentanţe în România ale
unor mari firme străine (Emerson, Nokia, Eckerle, etc)
- Institute de cercetare
- Universităţi

Desfăşurarea studiilor
- Etapa de documentare se bazează pe utilizarea surselor bibliografice (bibliotecile
Catedrei T.C.M. şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de specialitate,
lucrări cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale), cu ajutorul şi
susţinerea conducătorului de doctorat.
- Asimilarea unor metode şi instrumente moderne de cercetare, în cadrul cursurilor
organizate de Şcoala Doctorală.
- Utilizarea pachetelor de programe software de:
- Proiectare asistată: Solid Works, Pro Engineering, Catia.
- Fabricaţie asistată: Solid CAM, Solid Edge.
- Inginerie concurentă: DFMA.
- Utilizarea următoarelor echipamente majore disponibile la Catedra T.C.M.:

212
- Echipamente de fabricare rapidă a prototipurilor: “LOM 1015”, “FDM 1650”.
- Echipament de sinterizare selectivă cu laser: “Sinterstation 2000”.
- Echipament de fabricare rapidă prin topire selectivă cu laser “Realiser 250”.
- Echipament de prototipare 2D prin tăiere cu jet de apă: “OMAX 2620”.
- Echipament de tăiere prin eroziune electrică cu fir.
- Echipamente moderne de fabricaţie CNC (strunguri, centre de prelucrare).
- Modelarea teoretică a unor procese şi fenomene industriale specifice temei abordate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei
de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Efectuarea unor simulări privind estimarea comportării modelelor teoretice
dezvoltate.
- Realizarea practică de prototipuri şi modele experimentale de laborator, privind
testarea şi validarea soluţiilor teoretice propuse.
- Participarea la proiecte naţionale şi europene în echipa coordonată de
conducătorul de doctorat.
- Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări ştiinţifice şi
participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.

213
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele BANABIC DOREL
Telefon/Fax 0264 401733; 0264 415603
E-mail banabic@tcm.utcluj.ro
URL http://users.utcluj.ro/~banabic/

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1984
• Loc de munca Catedra TCM; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie Industriala

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1980
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia constructiilor de masini

• Anul 1993
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Deformari plastice

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Bazele proceselor de deformare plastica Inginerie Industriala III-G
Tehnologii de prelucrare prin deformare Inginerie Industriala IV-G
plastica
Comportarea mecanica a materialelor Master –Fabricatiea virtuala in I
procesele de deformare plastica

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Modelarea comportarii materialelor
- Modelarea si simularea proceselor de deformare plastica
- Proiectarea tehnologiilor de deformare plastica a tablelor

214
PUBLICATII Total 222
(5 LUCRARI REPREZENTATIVE Carti 11 (3 in edituri din strainatate-Springer (2) si Hermes (1))
PUBLICATE DIN 2003-2008) Contributii la carti 5 (4 in strainatate- Springer (1), Wiley (2), Elsevier (1))
Articole in reviste 46 (24 in reviste cotate ISI)
Lucrari publicate in Volume ale conferintelor 162 (din care 122 la conferinte internationale)

1. Banabic D., (Editor), Advanced Methods in Material Forming, Springer, Heidelberg, 2007
(376 pag), ISBN 3-540-69844-2.
2. Banabic D., (Guest Editor), Modelling and Experiments in Material Forming, Hermes-
Lavoisier, Paris, 2007, (134 pag).
3. Barlat F., Cazacu O., Zyczkowski M., Banabic D., Yoon J.-W., Yield surface plasticity and
anisotropy, In: Continuum Scale Simulation of Engineering Materials Fundamentals-
Microstructures-Process Applications, (Editors: D. Raabe, L.-Q. Chen, F. Barlat, F. Roters),
Wiley-VCH, Weinheim, 2004, p.145-185, ISBN 3-527-30760-5.
4. Banabic D., Tekkaya E.A., Forming Simulation, In: Virtual Fabrication of Aluminum Alloys:
Microstructural Modeling in Industrial Aluminum Production, (Editor: J. Hirsch), Wiley-VCH,
Weinheim 2006 (ISBN: 3-527-31363-X).
5. Banabic D.et al., Sheet Metal Forming Processes, Springer, Heidelberg, 2009 (412 pag),
(ISBN 978-3-540-88112-4)..

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNATIONALE


CERCETARE 1. Virtual Intelligent Forging.
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI Finantat de Comunitatea Europeana in programul FP6, Contract no. NMP2-CT-2004-507331,
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) 2004-2008
2. Sheet metal formability for special metal forming processes.
Contract de cercetare comun Institute for Metal Forming Technology, Stuttgart University si
CERTETA (UTCN) finantat de Fundatia Humboldt, Germania, 2005-2008
3. Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework
Finantat de Comunitatea Europeana in programul FP7, FP7-NMP-2008-LARGE-2, 2009-2012

NATIONALE
1. Platforma integrata pentru simularea proceselor de deformare in fabricatia virtuala
Proiect CEEX Complex, 2006-2008
2. Modelarea curbelor limita de deformare, un nou instrument al fabricatiei virtuale in
procesele de deformare a tablelor metalice
Proiect PN II-IDEI, 2007-2010
3. Modelarea continua - de la micro la macro scara - a materialelor avansate in fabricatia
virtuala, Proiect PCCE, 2009-2012

GRANTURI, PROIECTE Internationale


INSTUTIONALE 1. Development, testing and processing of contemporany functional, constructional and
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI tool materials
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) Proiect CEEPUS, PL13, 1998-2005

Nationale
1. Studii doctorale în România – Organizarea şcolilor doctorale, Contract nr.
POSDRU/5/1.5/S/1 2009-2011 (responsabil WG Inginerie)
2. Doctoratul in Scoli de Excelenta, Contract nr. POSDRU/5/1.5/S/2 2009-2011
(responsabil WG Inginerie)

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Dorel BANABIC


10/06/2009

215
Prof. dr. ing. Dorel BANABIC, banabic@tcm.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Industrială

Conducător de doctorat din anul:


1999

Număr de teze finalizate:


4

Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunoştinţe teoretice:
- Teoria plasticităţii;
- Bazele teoretice ale proceselor de deformare plastică;
- Comportarea mecanică a materialelor metalice;
- Modelarea şi simularea proceselor de deformare plastică;
- Proiectarea avansată a tehnologiilor de deformare plastică;
- Optimizarea proceselor de prelucrare prin deformare plastică.

Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date specifice domeniului de cercetare abordat;
- Elaborarea unui plan de cercetare;
- Cercetarea proceselor de deformare plastică;
- Proiectarea şi conducerea a proceselor tehnologice de deformare plastică;
- Redactarea de articole de specialitate, a rapoartelor de specialitate si a
tezei de doctorat;
- Abilitati de comunicare pentru susţinerea de prezentări publice in cadrul
unor conferinte, work-shop-uri etc.

Deprinderi:
- Formarea unei baze solide de cunostinţe în domeniul proceselor de
deformare plastică şi dezvoltarea capacităţii de a propune o viziune proprie
asupra unui domeniu studiat;
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice;

Loc de munca după finalizarea studiilor:


- Institute de cercetare in domeniul ingineriei industriale;
- Laboratoare de cercetare din cadrul unor firme industriale;
- Mediul academic.

Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare asupra temei de cercetare propusa prin folosirea
surselor bibliografice aflate la dispoziţie (bibliotecile centrului CERTETA şi
a universităţii, acces on-line la reviste de specialitate prin ScienceDirect,
acces on-line la baze de date cu teze de doctorat din USA, Franta,
Germania, acces on-line la cursuri de specialitate etc.);

216
- Familiarizarea cu programele de simulare folosite în cadrul centrului CERTETA;
- Documentare asupra modelelor matematice utilizate in cadrul centrului
CERTETA;
- Documentare asupra metodelor experimentale utilizate in cadrul centrului
CERTETA si al laboratorului IFU din cadrul Universităţii din Stuttgart, Germania;
- Elaborarea unui model matematic original al procesului de deformare studiat si
rezolvarea acestuia;
- Dezvoltarea unei strategii experimentale si implementarea acesteia in
laboratorul centrului CERTETA;
- Validarea experimentală a modelului matematic propus;
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea realizării de
cercetări experimentale sau teoretice complementare celor din cadrul
laboratorului centrului CERTETA.

217
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele BORZAN, MARIAN
Adresa Str. Prof. Emil Petrovici, nr. 11, 400041, Cluj-Napoca
Telefon/Fax 0264 401647; 0264 415479
E-mail Marian.Borzan@tcm.utcluj.ro
Data nasterii 24.07.1955

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2001
• Loc de munca Catedra TCM; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie industriala

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1981
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer mecanic, Sef de promotie
• Specializarea Tehnologia constructiilor de masini
• Anul 1996
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Inginerie industriala

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada 1981-1983
• Pozitia ocupata Inginer mecanic
• Numele angajatorului Electroceramica Turda, jud. Cluj
• Principalele activitati si responsabilitati Proiectare, intretinere si reparare scule, dispozitive, matrite
• Perioada 1983-1984
• Pozitia ocupata Inginer stagiar III (preparator)
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM
• Principalele activitati si responsabilitati Activitati de cercetare-proiectare si aplicatii la grupul de discipline “Scule aschietoare”
• Perioada 1984-1986
• Pozitia ocupata Asistent universitar suplinitor
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM
• Principalele activitati si responsabilitati Activitati de cercetare-proiectare si aplicatii la grupul de discipline “Scule aschietoare”
• Perioada 1986-1990
• Pozitia ocupata Asistent universitar titular
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM
• Principalele activitati si responsabilitati Activitati de cercetare-proiectare si aplicatii la grupul de discipline “Scule aschietoare”
• Perioada 1990-1998
• Pozitia ocupata Sef de lucrari
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM

218
• Principalele activitati si responsabilitati Curs si aplicatii la disciplinele: „Aşchiere şi scule aşchietoare” la specilizarea „Tehnologia prelucrării
metalelor”, respectiv „Scule pentru maşini unelte” la secţia „Maşini unelte”
• Perioada 1998-2001
• Pozitia ocupata Conferentiar universitar
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM
• Principalele activitati si responsabilitati Curs si aplicatii la disciplinele: „Scule pentru maşini unelte” - secţia „Maşini unelte”, „Aşchiere şi scule
aşchietoare” - secţia „Tehnologia prelucrării metalelor”, „Exploatarea maşinilor unelte şi tehnologii de
fabricaţie” - secţiile TPM şi EMU ale Colegiului Universitar. Cursurile: „Generarea şi modelarea asistată a
curbelor şi a suprafeţelor” la secţia de studii aprofundate „Proiectarea constructivă şi integrată a sculelor
aşchietoare”, „Tehnologii neconvenţionale” la secţia TCM, „Tehnici statistice în asigurarea calităţii”, „Asigurarea
calităţii şi a fiabilităţii”, „Gestiunea calităţii” la specializările post-universitare în ingineria calităţii
• Perioada Din 2001
• Pozitia ocupata Profesor universitar
• Numele angajatorului Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini, Catedra TCM
• Principalele activitati si responsabilitati Curs si aplicatii la disciplinele: „Proiectarea sculelor aşchietoare” la specializarea de „Tehnologia
construcţiilor de maşini”; „Scule pentru maşini unelte” la specializarea „Maşini şi sisteme de producţie” şi
respectiv disciplinele „Proiectarea asistată a sculelor complexe”, “Logistica” la secţiile de studii
aprofundate.

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Scule aschietoare Inginerie Industriala III
Logistica Inginerie Industriala III

ACTIVITATE STIINTIFICA
PUBLICATII - 7 cărţi, din care: la 1 unic autor, la 2 prim autor; 1 îndrumător de lucrări;
( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE - 16 lucrări de laborator sub formă de fascicole;
PUBLICATE DIN 2003-2008)
- 102 lucrări ştiinţifice; din care:
5 sunt publicate în reviste de circulaţie internaţională recunoscute ISI (toate publicate in
ultimii 5 ani),
22 în reviste/buletine/anale internationale/naţionale recunoscute (la 11 prim sau unic
autor, 2 publicate în ultimii 5 ani),
40 în volume/buletine ale conferinţelor internaţionale (la 25 prim sau unic autor, 21
publicate în ultimii 5 ani) şi
21 în volume/anale ale conferinţelor naţionale (la 25 prim sau unic autor).

- În ultimii 5 ani, participari la peste 18 conferinte internationale desfăşurate în ţară şi străinătate,


dintre care se remarcă participarea, în calitate de reprezentant al României, la ultimele două
conferinţe mondiale ale învăţământului superior şi cercetării, organizate de Internaţionala
Educaţiei, cu sediul la Bruxelles (2005 – Melbourne, Australia; 2007 – Malaga, Spania),
Congresul mondial al WCT (2006 - Seville, Spania), precum şi participările la Conferinţele Pan-
Europene (2006 - Palatul Parlamentului European, Luxembourg; 2006 - Sesimbra, Portugal;
2007, Estrel Convention Centre Berlin, Germania; 2008 – Madrid, Spania; Berlin - Germania).

1. Borzan M., Cărean Al., Cărean M., The Mathematical Modeling of the Cylindrical Helical
Surfaces Using a Ring Grinding Tool. Annals of MTeM for 2005 & Proceedings of the 7th
International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 6th – 8th october Cluj-Napoca,
p.105, ISBN 973-9087-83-3
2. Sabău R.G., Borzan M., Scule aschietoare. Modelare, analiza, masurare. Aplicatii. Editura
Alma Mater. Vol. I, ISBN 973-8397-31-6, Cluj-Napoca, 2003
3. Sabău R., Borzan M., Paunescu D., Research Concerning the Influence of Rack Shaped-
Cutter Set-up on Work Accuracy. 2004, 11th International Conference on Tools, ICT-2004,
Miskolc, Hungary. p. 213
4. Iancau H., Borzan M., Crai A., Bayer M., Funar S., Flow Modelling of Thermosetting Resins
Through Porous Medium of a Composite Structure. Rev. ”Plastic Materials Elastomers Syntetic
Fibres” vol.43, nr.4/2006, pag.269-362, MPLAAM 43(4)269-362(2006), ISSN 0025-5289. Factor
de impact/2005: 0,412
5. Nemes O., Lachaud F., Mojtabi A., Borzan M., Grigoras St., Stress Analysis in Adhesive
Cylindrical Assemblies made by Hybride Materials. Rev. Plastic Materials Elastomers Syntetic
Fibres, Vol.45, nr.4/2008. MPLAAM 45(3)(221-304), ISSN 0025/5289, pag. 390-393.

219
TEME DE CERCETARE - Studii si cercetari privind influenţa sculei de ordinul II asupra preciziei de prelucrare a
pieselor cu profil riglat
- Studii si cercetări privind îmbunătăţirea preciziei de prelucrare în construcţia de maşini
- Studii si cercetari privind utilizarea formelor si modelelor abstracte la stabilirea
preciziei de prelucrare cu scule aschietoare
- Analiza comportarii ansamblului scula aschietoare-piesa la generarea suprafetelor
complexe
- Studii si cercetari privind modelarea si calculul preciziei de prelucrare cu ajutorul
metodelor moderne de analiza
- Studii si cercetari privind corelarea si compensarea erorilor statice si dinamice ale
elementelor sistemului de fabricatie

GRANTURI, CONTRACTE DE 37 de contracte de cercetare, din care 16 ca director de proiect


CERCETARE NATIONALE 1. Borzan M. (director), s.a., Modelarea şi calculul preciziei de prelucrare optime folosind
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE corelarea şi compensarea erorilor statice şi dinamice ale elementelor sistemului de
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)
fabricaţie. Grant de cercetare CNCSIS/2002, tema 51, cod CNCSIS 154. Beneficiar ANSTI /
MEC Bucureşti.
2. Borzan M. (director), s.a., Analiza comportării ansamblului sculă aşchietoare-piesă la
generarea suprafeţelor complexe. Grant de cercetare CNCSIS/2002, tema 37, cod CNCSIS
458. Beneficiar MEC Bucureşti.
3. Borzan M. (director), s.a., Cercetari privind comportarea sculelor aschietoare cu ajutorul
metodelor moderne de analiza. Grant de cercetare tip A CNCSIS nr. 33532/2003, tema 10A, cod
CNCSIS 718, Beneficiar MEC Bucureşti.
4. Arghir M., Borzan M. (membru), s.a., Dezvoltarea unui sistem compiuterizat pentru evaluarea
noxelor profesionale de tip vibraţii mecanice şi impactul asupra operatorului uman la locul de
muncă. Proiect “VIBROM” 92-112/2008, tip Parteneriat, UTC-N-P1, Valoare 750.000 lei.
5. Borzan M. (membru), s.a., Studiu de cercetare-dezvoltare pentru o maşina cu comanda
CNC de prelucrat garnituri de etanşare. Proiect de cercetare-dezvoltare in parteneriat cu SC
Mecano Hidraulica SRL Cluj. Contract finantat de Ministerul Industriilor Bucureşti, 2008. Valoare
150.000 euro.

Cluj-Napoca, 06/2009 Prof. univ. dr. ing. Marian BORZAN

220
Prof. dr. ing. Marian Borzan, Marian.Borzan@tcm.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie industrială
Conducător de doctorat din anul:
2008
Număr de teze finalizate:
0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Prelucrarea şi generarea prin aşchiere a diferitelor tipuri de suprafeţe;
- Proiectarea sculelor aşchietoare;
- Modelarea geometriei optime a tăişului n funcţie de tipul sculei aşchietoare şi
condiţiile concrete de aşchiere;
- Realizarea practică de prelucrări experimentale n vederea validării
modelelor teoretice. Efectuarea de măsurători experimentale.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date;
- Elaborarea unui plan de cercetare;
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul prelucrărilor prin aşchiere şi
capacitatea de a propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat;
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice;
- Susţinerea de prezentări publice.

Loc de munca după finalizarea studiilor:


- Domenii de cercetare;
- Mediul academic.
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a unei scule aşchietoare.
- Familiarizarea cu softurile specifice de proiectare analitică şi calcul
numeric folosite în cadrul catedrei.
- Etapa de validare prin calcul numeric a structurii proiectate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de
producţie existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

221
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCŢII DE MAŞINI

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele Ciupan Cornel
Telefon/Fax 0745 327285
E-mail cornel.ciupan@muri.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 7.06.2009
• Loc de muncai Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii de Maşini, Catedra MURI
• Profesia Dr. ing.
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala cadru didactic
• Activitati institutionale Director tehnic in cadrul Oficiului de Proprietate Intelectuala
• Domeniul inginerie industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1984
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea maşini-unelte

• Anul
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Maşini şi sisteme integrate de maşini

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Maşini unelte I si II TCM Zalău III
Proiectarea maşinilor unelte MUSP III
Istoria tehnicii şi creativitate Inginerie industrială II
Creativitate şi inventica Studii aprofundate VI

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE maşini şi echipamente de fabricaţie
proprietate industrială

222
PUBLICATII TOTAL 65
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Ciupan C. (2007) Innovative product design model. 6th International Conference on the
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) Management of Tehnological Changes, Alexandropolis, Greece.
2. Ciupan C., Ispas V., Damian M. (2007) A method for developing the innovative skills of
students in the engineeering field. 6th International Conference on the Management of
Tehnological Changes, Alexandropolis, Greece.
3. Ciupan C., Morar L. (2007) Dinamic analysis a kinematic axis with electromechanical
controller. Fourth IFAC Conference on Management and Control of Production and
Logistics, Sibiu, Romania.
4. Ciupan C., Morar L. Ciupan E. (2008) Innovative System With Abrasive Water Jet. 19 th
DAAAM International Symposium, Trnava, Slovakia.
5. Ciupan C. A New Approach of the Innovative Products Design Process. International
Conference QIEI 2008, Sibiu, Romania.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 20


CERCETARE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE 20
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Contract de Cercetare Proiectare Nr. 24956/23.12.2004. Tema: Proiectarea şi cercetarea
unui sistem tăiere cu jet apă-abraziv, de înaltă presiune. Beneficiar SC MIRO SA Bistriţa.
Director de proiect (parte mecanică) Ciupan Cornel.
2. Contract CNCSIS Nr. 877/ 2004/2005/2006 Tema: Proiectarea si realizarea unei maşini de
debitat cu jet abraziv-apa cu amplificator de presiune inclus in capul de taiere. Valoare 55
000 lei. Director de proiect: Ciupan Cornel.

GRANTURI, PROIECTE Total 3


INSTUTIONALE INTERNATIONALE 2
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Proiect (2006) ERASMUS 28263-IC-1-2005-FR-ERASMUS-IPUC-7. Coordonator UT
Compiegne, Director: Piere Henri Dejean. (membru in echipa de realizare a proiectului,
Franţa U T Compiegne, ianuarie-februarie 2006)
2. Proiect (2008) ERASMUS 28263-IC-1-2007-FR-ERASMUS-IPUC-7. Coordonator UT
Compiegne, Director: Piere Henri Dejean. (membru in echipa de realizare a proiectului,
Suedia, Chalmers University, ianuarie-februarie 2008)
NATIONALE 1
1. Proiect Phare Ro2003/005-551.05.03.02.118. (2006) Program de perfectionare pentru
managerii de produs in ingineria si managementul inovatiei- instrument suport pentru
firmele din regiune in abordarea provocarilor generate de aderarea Romaniei la uniunea
Europeana. Valoare 34000 EURO. Director de proiect Brad Stelian. (membru in echipa de
realizare a proiectului)

INFORMATII SEMNIFICATIVE Peste 20 diplome si medalii obţinute la saloane naţionale şi internaţionale de invenţii, printre
care:
Medalia de aur la Salonul Internaţional de Invenţii, Geneva, 2009
Medalia de aur la Salonul Internaţional de Invenţii, Varşovia, 2009
Medalia de argint la Salonul Arimede, Moscova, 2009
Diploma de inventator de elita cls. a II-a oferita de Institul Naţional de Inventică, Iaşi.

223
Prof. dr. ing. Ciupan Cornel, cornel.ciupan@muri.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie industrială
Conducător de doctorat din anul:
2009
Număr de teze finalizate:
0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- cinematica şi organologia maşinilor-unelte
- principii de proiectare a echipamentelor de fabricaţie
- creativitate şi inovare în proiectare
- realizarea modelelor experimentale, a prototipurilor şi a produselor
- efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale
- elemente de proprietate intelectuală.
Abilităţi:
- elaborarea unui plan de cercetare
- sinteza produselor inovative
- efectuarea calculelor cinematice şi organologice necesare proiectării
echipamanetelor de fabricaţie
- utilizarea calculatorului în proiectare (modelare 3d, analiză cu element finit)
- realizarea de programe mathcad, matlab
- realizarea de documentaţii pentru protejarea noilor produse (invenţii,
modele şi desene industriale, mărci)
- realizarea de articole de specialitate, elaborarea şi analiza unei teze de
doctorat
- diseminarea rezultatelor.
Deprinderi:
- elaborarea unei viziuni proprii asupra unui domeniu studiat
- concepţia şi elaborarea documentaţiilor tehnice
- organizarea unor activităţi ştiinţifice
- susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- cecetare ştiinţifică
- mediul academic.
Desfăşurarea studiilor:
- etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- elaborarea planului de cercetare
- familiarizarea cu softuri de proiectare şi de programare specifice temei abordate
- etapa de sinteză conceptuală a unui produs/experiment
- etapa de proiectare a produsului/standului de cercetare
- etapa de validare prin cercetări teoretice şi experimentale.
- valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral.

224
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele GYENGE, CSABA
Telefon/Fax 0264 415001;
E-mail Csaba.gyenge@tcm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2001
• Loc de munca Catedra TCM; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie industriala

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1961
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia constructiilor de masini

• Anul 1979
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Scule si aschierea metalelor

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Ingineria fabricatiei Inginerie Industriala IV
Bazele fabricatiei Inginerie Industriala II

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - TEMPUS JEP 13578-98 „Învăţământ la distanţă pentru industrie”- coordonator
1998-2001
- SNSF 7IP 051249 ( Swiss nationalScience Fundation)” Tehnologii ecologice „
1996-1998
- Tehnologii moderne pentru angrenaje
- Inginerie concurenta

225
PUBLICATII 1. Gyenge,Cs.: Rapid Prototyping a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. In: Északkelet
(TOTAL 148 DIN CARE 5 LUCRARI Magyarország. Gazdaság-Tudomány. 1-2/ 2003. HU ISSN 1585-0544, 50- 58 o
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2002)
2. Gyenge, Cs., Roş, O., Frăţilă, D., Varga, A.: Achievements of the Manufacturing
Engineering Department from TU Cluj-Napoca in the field of Competitive and Ecological
Products Development. In: Acta Mechanica Slovaca. 2/2002. 43-48, o. ISSN 1335-
2393 .
3. Gyenge, Cs..,Ros, O., Frăţilă, D.: Researches Concerning the Minimal Lubrification
Technique in the Gear Cutting. In: Acta Mechanica Slovaca, 2/2002. 49-54. o. ISSN 1335-
2393,49-54o

4. Gyenge, Cs.,Varga, A.: Some Aspects Regarding the Concurrent Engneering


Implementation at T.U.Cluj-Napoca. In: Proceedings of ICIT’2003 (International Conference on
Tools). Bled(Slovenia) 8th-12nd April 2003. ISBN 961-9040-7-1 .407-410 o.

5. Gyenge,Cs., Fulop,I., Hosu,A. Si Costea,A. Some Characteristics Aspects regarding


the Maintenance of Equipments for paper Industry. In: Proceedings of microCAD 2005
International Scientific Coference 10-11 March,2005,Section M, Miskolc. ISBN 963 661
646 9 0 , pag. 31-36.

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNATIONALE


CERCETARE - TEMPUS JEP 13578-98 „Învăţământ la distanţă pentru industrie”- coordonator 1998-2001
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI SNSF 7IP 051249 ( Swiss National Science Fundation)” Tehnologii ecologice „ 1996-1998
REPREZENTATIVE DIN 2002) NATIONALE
3. Sap.05/2003 Introducerea mentanatei pe baza de risc in industria hartiei si celulozei
4. Sap 09/2004 Rectificarea CNC a danturilor cilindrice
5. Sap.02/2002 Studii privind reciclarea autoturismelor scoase din uz

GRANTURI, PROIECTE Internationale


INSTUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI Nationale
REPREZENTATIVE DIN 2002)

Cluj-Napoca Prof. dr. Dr.hc. ing. Csaba GYENGE


20.02/2009

226
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele IANCAU, HORATIU GHEORGHE
Anul nasterii 1944
Telefon/Fax 0264 401709
E-mail Iancau.Horatiu@tcm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Catedra TCM, Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat DA
• Domeniul Inginerie Industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1967
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini

• Anul 1983
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Materiale plastice şi compozite Inginerie mecanică IV
Tehnologii de fabricaţie a pieselor din Inginerie Industriala V
materiale compozite Studii aprofundate VI-E
Tehnologii de fabricaţie a pieselor din Studii aprofundate VI-E
materiale plastice
Calculul structurilor din materiale compozite Studii aprofundate VI-E
Tehnologii de prelucrare prin deformare Inginerie Industriala IV
plastică

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Comportarea materialelor plastice şi compozite la temperaturi scăzute
- Injecţia materialelor compozite cu fibre scurte
- Extrudarea materialelor plastice
- Calitatea structurilor compozite cu matrice polimerice

227
PUBLICATII Număr total de lucrări didactice publicate: 3
( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE PUBLICATE Număr total de lucrări ştiinţifice publicate: 36
DIN 2004)
Lucrări reprezentative

1.Iancau Horatiu, Borzan Marian, Crai Alina, Bayer Mihai, Funar Stefan, Flow modelling of
thermosetings resins through porouse medium of a composite structure, Revista Materiale
Plastice, vol. 43, nr. 4, pag.352-358, Decembrie 2006, ISSN 0025-5289
2. A.,Crai, T.,Potra, H.,Iancau, Mathematical modelling of the flow of composite materials with short
fibers, TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, 11-15 September, pag.1179-1182, ISBN 9958-617-30-7;
3.BERE, Paul; IANCAU, Horatiu & CRAI, Alina, The influence of the manufacturing process on
the mechanical characteristics of composite materials reinforced with fiber , 18th DAAAM
International Symposium, 24-27th October, 2007, Zadar, Croatia, ISSN 1726-9679.
4.Iancau, H., Bere, P., Borzan, M., Hancu L., Crai, A.,The influence of reinforced materials and
manufacturing procedures on the mechanical characteristics of polymeric composite materials,
Revista Revista Materiale Plastice, vol.45, nr.3, pag. 251-256, Septembrie 2008 .
5.E. Sabau, H. Iancau, L. Hancu, P. Bere, C. Popescu, The maximum delamination force at
different types of composite structures, 19th DAAAM International Symposium, pp. 603-604, 22-
25th October 2008, Zadar, Croatia, ISSN 1726-9679.

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNAŢIONALE


CERCETARE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NAŢIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2004)
1. .Membru in contractul “Sisteme inteligente de prelucrare prin deformare plastică la rece în
construcţie modulară” – sintdef, Contract nr. 24/2005; Subcontract nr. 2/2005 (Între UTC-N şi
ULB Sibiu);
2. Contract nr.41/12.04.2005, Cercetari privind solicitarea la compresiune pentru piesa”Pastila
de siguranta”,beneficiar SC SILVANIA-MICHELIN Zalau-membru
3.Membru in contractul “ Solutii avansate pentru cresterea performantei la indoirea cu placi
active din elastomeri ”, director Conf.dr.ing. Hancu Liana, cîştigat in 2008.

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale


INSTITUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Naţionale
REPREZENTATIVE DIN 2004) Se va preciza titlul, beneficiarul, perioada, valoarea şi modul de participare (director sau membru
în colectiv)
INFORMATII SEMNIFICATIVE

Cluj-Napoca Titlul did. şi ştiinţific Prenume NUME


Prof.dr.ing Horatiu IANCĂU
14/05/2009

228
Prof.dr.ing. Iancau Horatiu Gheorghe, Iancau.Horatiu@tcm.utcluj.ro
Domeniul de studii universitare: Inginerie industriala
Conducator de doctorat din anul: 1996
Numar de teze finalizate: 2
Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat
a)Cunostinte teoretice: doctoranzii vor treui sa cunoasca:
 Structura materialer plastice si compozite
 Proprietatile fizico-mecanice ale materialer plastice si compozite si
principalele tehnologii a pieselor din materialer plastice si compozite

b)Abilitati dobândite:
La finalizarea stagiului doctoranzii vor fi capabili:
 Sa utilizeze presale de incercari tip Instron si Swik
 Sa utilizeze masini si instalatii de fabricatie a pieselor din materialer
plastice si compozite
 Sa utilizeze softurile: MoldFlow, CADEC

c)Deprinderi
La finalizarea stagiului doctoranzii vor fi capabili:
 Sa proiecteze forma pieselor din materiale plastice si compozite din punct
de vedere functional si tehnologic
 Sa proiecteze pe baze tiintifice un material compozit corespunzator
conditiilor functionale
 Sa fundamenteze stiintific comportarea mecanica a materialer plastice si
compozite

Loc de munca dupa finalizarea studiilor


Dupa finalizarea studiilor doctorale primul doctorand si-a continuat
activitatea in invatamintul superior la Târgul Mures, iar cel de-al doilea s-a inscris
recent la un concurs pentru un post intr-un laborator de testare a materialelor
composite biocompatibile

Desfasurarea studiilor
(informatii relevante referitoare la subdomeniul/subdomeniile in care se
desfasoara activitatile de cercetare, aparatura si echipamente utilizate,
metodologia cercetarilor, posibilitati de diseminare a rezultatelor, mobilitati,
doctorat in cotutela, exemple de teze, avantaje/dezavantaje …., orice aspecte pe
care le considerati important de prezentat candidatilor, )
În ultimele decenii s-au evidenţiat pe plan mondial schimbări semnificative
în ceea ce priveşte utilizarea materialelor în diverse domenii, schimbări reclamate
atât de cerinţele speciale ale domeniilor de vârf cât şi de cerinţele tot mai
diversificate legate de producerea bunurilor de larg consum şi nu în ultimul rând de
cerinţele ecologice.
Materialele compozite reprezintă o clasă de materiale inginereşti ce
prezintă un interes ştiinţific şi tehnic deosebit. Ele sunt nu numai un înlocuitor
perfect al materialelor feroase sau neferoase, ci şi materiale ce permit rezolvarea
unor serii întregi de probleme tehnice în diferite ramuri industriale. Unele probleme

229
tehnice sunt greu sau uneori chiar imposibil de rezolvat prin utilizarea materialelor
clasice, tradiţionale.
În prezent, datorită proprietăţilor şi calităţii lor, materialele compozite au o
largă aplicabilitate într-o serie de domenii precum: construcţii civile şi industriale,
electrotehnică, electronică, transporturi rutiere, feroviare şi navale, tehnica
aeronautică şi aerospaţială, etc.
Activitatea stiintifica se axeaza pe urmatoarele directii principale:
a)fundamentarea stiintifica a tehnologiilor de fabricatie a pieselor din
materiale plastice si compozite
b)calculul structurilor din materiale plastice si compozite
c)fundamentarea stiintifica privind comportarea mecanica a structurilor din
materiale plastice si compozite la temperatura camerei si la temperaturi scazute
In cadrul cercetarilor din acest domeniu deosebit de dinamic se vor
utiliza urmatoarele echipamente:
 Instalatii speciale de fabricatie a placilor compozite prin presare si injectie
de rasina
 Etuve pentru polimerizari controlate
 Instalatii de taiat cu jet de apa pentru realizarea epruvetelor de incercat
 Hota chimica pentru formarea placilor compozite
 Termometrucomplex pentru conducerea online de la distanta cu ajutorul
calculatorului a proceselor termice la fabricatia placilor
 Prese universale de incercari mecanice tip Instron si Swik
 Microscop electronic pentru studiul structurii a materiale plastice si
compozite
Diseminarea rezultatelor:
Rezultatele cercetarilor stiintifice pot fi diseminate in mediul industrial prin
“Asociaţia
română a industriei materialelor compozite – ROCIA”, a carui
presedinte este prof.dr.ing.Iancau Horatiu. Mentionam faptul ca UTC-N
respectiv Catedra TCM este membru fondator al asociatia ROCIA. De
asemenea, pot fi diseminate in mediul industrial, si prin Asociatia germana a
Materialelor Compozite, AVK-TV, cu care avem restrânse colaborari.
Mobilitati:
Stagii de documentare se pot efectua la urmatoarele universitati
europene:
 Universitatea “Paul Sabatier” din Toulouse, Franta
 Universitatea “Claude Bernard” din Lyon, Fanta
 Universitatea “Central Lancashire din Preston, Anglia
 Universitatea din Patras, Grecia
 Universitatea din Czestochowa, Polonia
 Universitatea Tehnica din Budapesta

Cluj-Napoca, prof.dr.ing.H.Iancau
15.05.2009

230
UNIVERSITATEA
TEHNICA DIN CLUJ-
NAPOCA FACULTATEA
CONSTRUCŢII DE
MAŞINI

INFORMAŢII PERSONALE
Numele si prenumele ISPAS VIOREL
Telefon/Fax 0264 428506
Anul naşterii 1949
E-mail ispasviorel@yahoo.com
PROFESIA/OCUPAŢIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Catedra Mecanică şi Programare; Facultatea Construcţii de Maşini
• Profesia Inginer
• Ocupaţia Profesor universitar, Specializarea TCM
• Activitatea principala Activităţi didactice si de cercetare ştiinţifică
• Conducător de doctorat Da
• Domeniul Inginerie Industrială
EDUCAŢIE ŞI STUDII DE CALIFICARE
• Anul 1972
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obţinut Inginer mecanic
• Specializarea TCM
• Anul 1982
• Numele si tipul organizaţiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obţinut Doctor
• Specializarea Mecanică tehnică
ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENŢA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Mecatronică, Ingineria
Mecanică I şi II
Autovehiculelor, Cluj-Napoca
Mecanică Inginerie industrială, Bistriţa I şi II
Mecanică Inginerie economică, Bistriţa I şi II
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICA
TEME DE CERCETARE Calculul şi construcţia roboţilor industriali seriali

231
PUBLICAŢII Am publicat 7 cărţi şi 137 lucrări ştiinţifice în domeniile de cercetare mai sus
(TOTAL, DIN CARE 5 LUCRĂRI menţionate. Cele cinci lucrări reprezentative publicate între 2002 – 2007 sunt:
REPREZENTATIVE PUBLICATE IN 2002- 1. ISPAS, V., DETEŞAN, O. A., Studii asupra poziţiilor corpurilor
2007) manipulate de către robotul modular serial TRRTR, a patra Conferintă
Naţională cu participare internaţională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Ştiinţă şi Inginerie, vol. V, p.583-
590, Ed. AGIR, Bucureşti, 2004
2. ISPAS, V., ARGHIR, M., ISPAS, Vrg., Energetical Aspects Regarding
the VIPAS1 Industrial Robot Working. Second Part: Graphical
Interpretation, 75th Annual Scientific Conference GAMM, Dresden, March
21-27, 2004, Book of Abstracts, p.212, Dresden, Germany, 2004
3. ISPAS, V., TELESCU, M., DETEŞAN, O.A., ISPAS, Vrg., The
Geometric Study of VIPAS2 Industrial Robot by the Method of Finite
Displacements, The 9th International Conference on Mechanisms and
Mechanical Transmissions, MTM2004, Acta Technica Napocensis, seria
47, vol. I, p.671-676, Cluj-Napoca, 2004
4. ISPAS, V., GROZE, F.M., Modelarea geometrică a roboţilor seriali cu trei
grade de libertate de tip TRT, a V-a Conferinţă Naţională cu participare
internaţională „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
româneşti”, Sebeş 2005, Ştiinţă şi inginerie, vol.7, p.409-418, Ed.AGIR,
Bucureşti, 2005, ISSN 973-8130-84-0
5. ISPAS, V., PETRIŞOR, S.M., Modelarea dinamică a robotului serial
modular TTRTR, a VI-a Conferinţă Naţională cu participare
internaţională „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
româneşti”, Sebeş 2006, Edit.AGIR, vol.IX, p.407-412, Bucureşti, 2006
GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNATIONALE
CERCETARE
(TOTAL, DIN CARE 5 CONTRACTE NATIONALE (7)
REPREZENTATIVE IN 2002-2007) 1. Cercetari referitoare la reducerea variantelor constructive ale aparatelor
hidraulice pilotate, prin realizarea unor solutii universale multifunctionale, cu
gabarit si costuri reduse, cu focalizare pe distribuitoarelecu patru legaturi
comandate electric si actionate hidraulic, contr. Nr. 136/28.09.2004, director
contract Prof. Dr. ing. Ioan Pop
2. Cercetari structurale, geometrice, cinematice si dinamice ale unor noi structuri
de microroboti paraleli cu cuple elastice, Grant CNCSIS/2006 COD CNCSIS
1277, Director proiect prof. Dr. ing. Nicolae Plitea.
3. Promovarea cercetărilor si a participării la programe europene in domeniul
robotilor paraleli cu aplicatii in chirurgie, Grant CEEX-M3 nr.184/2006, 2006-
2008, Director proiect Prof. Dr. ing. Doina Pisla
4. Concepte moderne privind ecologizarea mijloacelor de transport de suprafaţă
(ECOT), Contr. Nr.755/2006, valoare 1500000 RON, Director proiect Prof. Dr.
Ing. Mariana Arghir
5. Sistem computerizat de monitorizare a poluării prin sunete şi vibraţii în
aglomerările urbane, (SICOMSUV), Contr. Nr.129/2006, valoare 1500000
RON, Director proiect Prof. Dr. Ing. Mariana Arghir.

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Viorel ISPAS


09/06/2009

232
Prof. Dr. Ing. Viorel ISPAS,
e-mail: ispasviorel@yahoo.com
Domeniul de studii doctorale: Inginerie Industrială
Conducător de doctorat din anul: 1994
Număr de teze finalizate: 7
Competenţe dobândite în cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice: Noţiuni de calcul, construcţie şi implementare a
roboţilor seriali modulari: modelare geometrică, cinematică, dinamică, proiectare
module de translaţie, de rotaţie şi de orientare, metode energetice de optimizare
constructivă şi funcţională a roboţilor, implementare la SC RAAL SA Bistriţa şi SC
ROMBAT SA Bistriţa .
Abilităţi: Îndrumarea activităţii de documentare a doctoranzilor;
coordonarea activităţii de cercetare a doctoranzilor; utilizarea dotărilor în domeniul
roboţilor de la catedra de Mecanică şi Programare .
Deprinderi: Utilizarea metodelor de modelare geometrică, cinematică şi
dinamică a roboţilor, utilizarea softurilor specializate, de calcul, proiectare şi
simulare, interpretarea rezultatelor.

Desfăşurarea studiilor:
Informaţii referitoare la subdomeniile în care îşi desfăşoară
doctoranzii activitatea de cercetare: Studiile teoretice şi practice efectuate de
doctoranzii pe care îi coordonez sunt în domeniul Ingineriei Industriale, concret, în
domeniul roboţilor industriali seriali, modulari şi constituiţi din elemente articulate.
Aparatura şi echipamentele utilizate: Roboţii industriali VIPAS1 şi
VIPAS2, construiţi de către Ispas Viorel în perioada 1980-1983, roboţii achiziţionaţi
la catedră în perioada 2000-2008 .
Metodologia cercetării: Doctoranzii pe care-i coordonez parcurg
următoarele etape în vederea documentării şi elaborării Tezei de Doctorat:
 Documentare bibliografică: bibliotecă, INTERNET;
 Frecventarea cursurilor Şcolii doctorale;
 Promovarea colocviilor şi examenelor Şcolii doctorale;
 Frecventarea pe parcursul a două semestre a cursului de Mecanică pe
care-l predau la anii I şi II Autovehicule rutiere, cu examinarea
cunoştinţelor dobândite de doctoranzi;
 Elaborarea unor lucrări ştiinţifice şi prezentarea lor la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale;
 Înscrierea doctoranzilor în societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale din
ţară;
 Elaborarea de către doctoranzi a trei rapoarte de cercetare prevăzute de
programa Şcolii doctorale;
 Prezentarea rapoartelor de cercetare în faţa unor comisii stabilite.
Posibilităţi de diseminarea a rezultatelor: Modul de diseminare a
rezultatelor rezultă din „Metodologia cercetării”, constând, în principal, din
elaborarea unor lucrări ştiinţifice şi a rapoartelor de cercetare.
Mobilităţi: Având în vedere perioada scurtă de trei ani pentru teza de
Doctorat, am considerat că mobilităţile scurtează în plus această perioadă.
Aceasta pentru că mobilităţile sunt foarte greu de făcut exact pe tema propusă spre
studiu.

233
Doctorat în cotutelă: În prezent, nu am conducere de Doctorat în
cotutelă. În trecut, dintre cele 7 teze finalizate, una a fost în cotutelă cu Acad. prof.
dr. ing. Virgiliu Dan Negrea de la Universitatea Politehnica Timişoara. Este vorba
de lucrarea intitulată „Cercetări privind perfecţionarea constructiv-funcţională a
motoarelor cu ardere internă de tracţiune rutieră în corelaţie cu adaptarea la
condiţiile de cale şi la controlul poluării”, elaborată de către ing. George Dragomir.

Cluj-Napoca, Întocmit,
09.06.2009 Prof. dr. ing. Viorel ISPAS
Conducător de Doctorat

234
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING
Numele si prenumele MORAR, LIVIU
Telefon/Fax 0264-401270
E-mail liviu.morar@staff.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Catedra MURI; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie Industriala

• Data 2009
• Loc de munca DECSAP
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini
• Ocupatia Director
• Activitatea principala Coordonare activitate
• Conducator de doctorat Da
• Domeniul Inginerie

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1969
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia constructiilor de masini

• Anul 1975
• Numele si tipul organizatiei Purdue University, Lafayette Indiana, SUA;
• Titlul obtinut MS
• Specializarea Industrial Engineering

• Anul 1980
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Masini Unelte

235
ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Roboţi şi maşini cu comandă numerică Inginerie electrica II;III Colegiu
Comanda numerică a maşinilor unelte Inginerie Industriala IV, V MU
Maşini roboţi şi echipamente în sisteme
flexibile de fabricaţie
Inginerie economica IV IEI
Automatizarea proceselor tehnologice Inginerie Industriala V TCM
Bazele cercetării experimentale Inginerie Industriala V TCM)
Maşini-unelte automate Inginerie Industriala IV, V MU
Managementul Resurselor Umane Curs post universitar
ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE Programarea asistată de calculator a maşinilor-unelte:
- Implementarea unor limbaje evoluate de programare a maşinilor-unelte cu
comandă numerică
- Realizarea unor postprocesoare pentru maşinile-unelte NC, echipamente de tip
NUMEROM, SINUMERIK, GEK
Sisteme flexibile de fabricaţie şi sisteme de comandă numerică
- Coordonarea activităţii de proiectare şi cercetare a unui sistem CNC pentru
centre de prelucrare şi maşini de frezat.
- Simularea funcţionării celulelor flexibile de fabricaţie
- Proiectarea şi realizarea unui sistem de comandă tip CNC pentru maşini de frezat
dantură fază laborator.
- sisteme de comandă CNC;
- instalaţii de tăiere cu jet de apă;

PUBLICATII 1. Morar, L. - Comanda numerică a maşinilor-unelte, Atelierul de multiplicare, IPC-N, Cluj-


(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI Napoca, 1984
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2002)
2. Pop, Ct., Al., Morar, L. - Maşini şi instalaţii în sisteme robotizate, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1999
3. Pop, L., C. - Îndrumător de laborator. Maşini-unelte cu comandă numerică, vol 1, Editura
UT Pres, Cluj-Napoca, 2000.
4. Morar, L. Pop, L., C. – Programarea interactiva a echipamentelor numerice a masinilor -
unelte, Editura UT Pres, Cluj-Napoca, 2005.
5. Morar, L. – Studiu comparativ privind limbajul de programare ISO si textual, Editura UT
Pres, Cluj-Napoca, 2005.
6.Morar, L., Programarea sistemelor numerice CNC , UTPRES 2006.
7.Morar, L.,s.a.-Planning and operation of production systems ,Fraunhofer IRB VERLAG ,
2007.
GRANTURI, CONTRACTE DE 1. Contract CNCSIS cod 892, Cercetari privind dezvoltarea unor algoritmi de recunoastere
utilizabili in sisteme inteligente de fabricatie, valoare 416.470.000 lei, director de proiect
CERCETARE
http://www.cncsis.ro/2005/Rezultate_multianuale/A/COMISIA_2_A_CONTINUARI_FINANTATE.
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI html
REPREZENTATIVE DIN 2002)
2. Contract CNCSIS cod 905, Cercetari privind strategiile de comanda performante si
implementarea pe echipamente de comanda numerica de tip CNC, valoare 231.450.000 lei,
director de proiect prof. dr. ing Adrian PISLA (membru in echipa de cercetare)
http://www.cncsis.ro/2005/Rezultate_multianuale/A/COMISIA_2_A_CONTINUARI_FINANTATE.
html
3. Director de proiect, Contract Cercetare Proiectare nr. 24596/23.12.2004, Proiectarea şi
cercetarea unui sistem de tăiere cu jet de apă-abraziv de înaltă presiune, nr. înreg. 100/c din
15.12.2004, valoare totală 34000 Euro, beneficiar SC MIRO SA Bistriţa.
4. Director de proiect, Grant Relansin nr. 1841/15.10.2003, Modernizarea maşinilor de
rectificat şi ascuţit din fabricaţia şi exploatarea partenerilor industriali prin echiparea cu sisteme
de comandă numerică, nr. înreg. 14182/21.10.2003, valoare totală 240.300.000 lei=6007 Euro.
5. Contract 45206- Program BM. Crearea unui centru de pregătire continuă în domeniul
protecţiei mediului, valoare 105000 $, perioada 2000-2001-2002, beneficiar UTC-N. (director
proiect)

Cluj-Napoca,13.02.2009 Prof. dr. ing. Liviu MORAR

236
Prof. dr. ing. Liviu MORAR, liviu.morar@staff.utcluj.ro
Domeniul de studii universitare:
Inginerie Industriala
Conducător de doctorat din anul:
2003 Inginerie Industriala
2008 Inginerie si Management
Număr de teze finalizate:
10
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele masinilor-unelte cu comanda numerica.
- Bazele echipamenteleor CNC.
- Analiza si proiectarea sistemelor de fabricatie.
- Realizarea practica a modelelor experimentale si prototipurilor masinilor-unelte cu
comanda numerica.
- Proiectarea experimentelor si prelucrarea datelor experimentale.
- Managementul resurselor umane.
- Conducerea integrata a sistemelor utilizand platforma de comanda.
- Studiul si analiza performantelor dinamice ale axelelor masinilor cu comanda numerica.
- Proiectarea si cercetarea unor strategii de comanda automate a sistemeleor
industriale de programare.
Abilităţi:
- Elaborarea unor programe de cercetare
- Folosirea informatiilor de specialitate in vederea elaborarii unor baze de date.
- Realizarea de manuale didactice, articole de specialitate, elaborarea tezei de
doctorat, folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul maşinilor electrice şi capacitatea de a
propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Domenii de cercetare
- Mediul academic
- Mediul industrial
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie
(bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de specialitate
cu acces pe baza susţinerii financiare a conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare a experimentului (inclusiv standul experimental).
- Familiarizarea cu softurile de proiectare si cercetare specifice temei de doctorat .
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei
de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea performanţelor
sale utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de producţie existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului obţinut în
domenii de cercetare sau în mediul universitar.

237
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele VUŞCAN Gheorghe Ioan
Anul nasterii 1954
Telefon/Fax 0264 401710
E-mail givuscan@yahoo.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Catedra TCM; Facultatea CM
• Profesia inginer, Specializarea TCM
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat DA
• Domeniul Inginerie Industrială

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1980
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer mecanic
• Specializarea Tehnologia constructiilor de masini

• Anul 1996
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Roboţi industriali

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Proiectarea dispozitivelor Inginerie Industriala IV
Fiabilitate şi mentenanţă Inginerie Industriala IV
Tehnologii în sisteme flexibile de fabricaţie Inginerie Industriala IV

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE - Cercetare şi proiectare echipamente de fabricaţie
- Tehnologii şi utilaje de recondiţionare
- Cinematica şi dinamica roboţilor industriali

238
PUBLICATII Număr total de lucrări didactice publicate: 11
( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE Număr total de lucrări ştiinţifice publicate: 87
PUBLICATE DIN 2003-2008)
Lucrări reprezentative (2003-2008)
[1] Negrean, I., Vuşcan, I., Haiduc, N., Robotics - Kinematic and Dynamic Modelling, Editura
Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, ISBN 973-30-5958-7, 1998, 400 p., 69 fig., 1567
rel., 62 ref.bibl.
[2] Vuşcan, I., Tehnologii şi utilaje de recondiţionare, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2000.

[3] Vuşcan, I., Echipamente pentru automatizarea asamblării, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca,
2001.
[4] Vuşcan, I., Echipamente de fabricaţie, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2006.

[5] Vuşcan, I., Automatizarea tehnologiilor de recondiţionare, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca,


2007.
1. Vuşcan, I., Albeţel, D.G., The Symbolic Geometry Equations of Robots, Conferinta stiintifica
Internationala TMCR 2005, Chisinau, Republica Moldova, 19 – 22 May, 2005, Editura U.T.M.,
ISBN 9975-9875-3-2, ISBN 9975-9875-7-5 (Vol. 4), pp. 175-178, 1 fig., 16 rel., 4 ref. bibl.
2. Vuşcan, I., Albeţel, D.G., The Symbolic Kinematics Equations of Robots, Conferinta stiintifica
Internationala TMCR 2005, Chisinau, Republica Moldova, 19 – 22 May, 2005, Editura U.T.M.,
ISBN 9975-9875-3-2, ISBN 9975-9875-7-5 (Vol. 4), pp. 171-174, 1 fig., 16 rel., 9 ref. bibl.
3. Vuşcan, I., Negrean, I., Albeţel, D.G., The Kinematic Errors for Reconditioning Robots,
Proceedings, of the 7th International Conference MTeM, 6 – 8 October 2005, Cluj-Napoca,
Romania, ISBN 973-9087-83-3, pp. 427-430, 27 rel., 5 ref. bibl. 1,4 p
4. Negrean, I., Vuşcan, I., New Formulation in the Applied Mechanics to Robotics, Proceedings of
AQTR 2006 IEEE-TTTC (THETA 15), International Conference on Automation, Quality and
Testing, Robotics, Tome II , pp. 284-289, Cluj-Napoca, Romania, May 2006. Lucrare cotată ISI,
conform anexei.
5. Negrean, I., Vuşcan, I., New Formulation in the applied Mechanics to Robotics, Proceedings
of AQTR 2006 IEEE-TTTC (THETA 15), International Conference on Automation, Quality and
Testing, Robotics, Tome II , pp. 284-289, Cluj-Napoca, Romania, May 2006.

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNAŢIONALE


CERCETARE 1. Cercetări si contributii privind fabricatia in sisteme flexibile a pieselor din componenta masinilor
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE de prelucrat lemn fabricate de OMGA MODENA Italia
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) IAL MODENA Italia, 2006-2007, director.

NAŢIONALE,
1. Analiza virtuală nelineară şi experimentală şi controlul optimal al sistemelor mecanice
multicorp cu elemente elastice, cu aplicaţie în construcţia de maşini şi robotică, Proiect
CEEX, 2006 – 2008.
2. Se va preciza titlul, beneficiarul, perioada, valoarea şi modul de participare (director sau
membru în colectiv)
3. Tehnologie de transesterificare enzimatica destinata obtinerii de biocarburanti de generatia a
2-a, CARENZI
Tehnologie de înalta eficienta pentru producerea în sistem integrat a biogazului si energiei
electrice din biomasa pentru fermele agricole din Romania, BIOGEFF

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale


INSTITUTIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Naţionale
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008) Se va preciza titlul, beneficiarul, perioada, valoarea şi modul de participare (director sau membru
în colectiv)

Cluj-Napoca Titlu did. şi ştiintific Prenume NUME


Prof. Dr. Ing. Ioan VUŞCAN
17/02/2009

239
Domeniul de licenţă: Inginerie Mecanică

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCTII DE
MASINI

INFORMATII PERSONALE
Numele si prenumele ARGHIR Mariana
Anul nasterii 1946
Telefon/Fax 0264 401657
E-mail Marghir@mep.utcluj.ro; marianaarghir@yahoo.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 15.05.2009
• Loc de munca Catedra mecanica si Programare; Facultatea Constructii de Masini
• Profesia Inginer, Specializarea Tehnologia Constructiilor de masini
• Ocupatia Profesor Universitar
• Activitatea principala Activitati didactice si de cercetare
• Conducator de doctorat DA
• Domeniul Domeniul Fundamental : Stiinte Ingineresti / Domeniul: Inginerie mecanică

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1971
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj
• Titlul obtinut Inginer Mecanic
• Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Masini

• Anul 1991
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-napoca
• Titlul obtinut Doctor Inginer
• Specializarea MECANICĂ TEHNICĂ.

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Mecanică în Engleză Anul I Sem II + Anul II Sem I I + II IE eng.
I + II RI eng
Programarea si Utilizarea Calculatoarelor Anul I Sem I + Sem II I AR

ACTIVITATE STIINTIFICA
TEME DE CERCETARE 1. Vibratiile asupra organismului uman;
2. Poluarea sonora in aglomerarile urbane
3. Biomecanica
4. Determinarea modulului de elasticitate longitudinal in materiale sinterizate
5. Determinarea modulului de elasticitate longitudinal in materiale fonoabsorbante
6. Compozitie pentru corsete, bandaje si materiale de protezare

240
PUBLICATII Număr total de lucrări didactice publicate: 18
( 5 LUCRARI REPREZENTATIVE Număr total de lucrări ştiinţifice publicate: 218
PUBLICATE DIN 2003-2008)
Lucrări reprezentative (2003-2008)
1. Mariana ARGHIR, Mariana RUNCAN, Study over the Surface Traffic inside the Cluj - Napoca
Municipality, The 1st International Conference Advanced Engineering In Mechanical Systems
ADEMS’07, Cluj-Napoca, ROMANIA, 7-8 June 2007, Acta Technica Napocensis, No. 50, Vol. II,
2007, ISSN 1221 – 5872, Pag. 19-26
2. Mariana ARGHIR, Tendinţe în cercetarea românească, în vederea integrării în cercetarea
europeană, Lucrare în plen, Annual Session of Scientific Papers, “IMT Oradea – 2007”, Oradea,
Felix May 31st – June 1st 2007
3. Mariana ARGHIR, Simona RODEAN, Study of Human Body Stability under the Vertical
Vibration Action into an Autovehicle Using Laplace Transformation, Abstract in proceedings of
“6th international Congress on Industrial and Applied Mathematics,16 – 20 July 2007, Zürich,
Switzerland
4. Mariana ARGHIR, Geamilia ŞOLEA, Dan BORZA, Vibrations Using for the Longitudinal
Elasticity Modulus Determinations, Wednesday, 02.04.2008, 16.00-18.00, SGF 1030, Abstract in
Proceedings of the “79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics
and Mechanics”, GAMM2008, University of Bremen, 31 march – 4 April 2008, Germany;
5. Mariana ARGHIR, Dan BORZA, Florin BALAGA, Tiberiu VESSELENY, Geamilia ŞOLEA,
Mariana RUNCAN, Evaluation Models for the Noise Diminution Due to the Fonique Barrier
Walls, “7th EUROpean Conference on NOISE Control – euronoise”, Paris, Palais des
CONGRES, June 29th – July 4th, 2008, FRANCE, Published in proceedings of EURONOISE,
265-270 pages, ISBN 978-2-9521105-7-0, EAN 9782952110570, EAA

GRANTURI, CONTRACTE DE INTERNAŢIONALE


CERCETARE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE NAŢIONALE
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)
1. Proiect CEEX (nr. 129 / 2006): Sistem computerizat de monitorizare a poluarii prin
sunete si vibratii in aglomerarile urbane – abreviat – SICOMSUV – Director de proiect; Buget
proiect: 1 500 000 lei din care 600 000 lei UTCN – coordonator, Beneficiar: CNMP – Program
INFOSOC
2. Proiect CEEX (nr. 751 / 2006): Concepte moderne conform cu reglementarile europee
specifice privino ecologia zgomotului trasportului de suprafata – abreviat – ECOT –
Director de proiect; Buget proiect: 1 500 000 lei din care 650 000 lei UTCN – coordonator –
Beneficiar UPB- Program MENER
3. Proiect parteneriate P2 (nr. 92 – 112 / 2008): Dezvoltarea unui sistem computerizat pentru
evaluarea noxelor professionale de tip vibratii mecanice si a impactului aspra
operatorului uman la locul de munca – abreviat – VIBROM – Responsabil de proiect; Buget
proiect 2 000 000 lei din care 750 000 lei UTCN – partenerul P1 – Beneficiar CNMP

GRANTURI, PROIECTE Internaţionale


INSTITUTIONALE “Centru de analiză, control şi diagnoză a vibraţiilor mecanice produse de maşini şi utilaje”,
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTE Proiect de Mobilitati in cadrul Programului Leonardo da Vinci – 14 400 Euro, Proiect cu
REPREZENTATIVE DIN 2003-2008)
CONTRACT nr. RO / 2003 / PL 91281 / S, Beneficiari: Doctoranzi din UTCN, Director de proiect
Naţionale
Se va preciza titlul, beneficiarul, perioada, valoarea şi modul de participare (director sau membru
în colectiv)

Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ing. Mariana ARGHIR

15/05/2009

241
Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR,
e-mail: Mariana.Arghir@mep.utcluj.ro; marianaarghir@yahoo.com
Domeniul de studii doctorale: Inginerie Mecanică
Conducător de doctorat din anul: 2001
Număr de teze finalizate: 1
Competenţe dobândite în cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice: stabilitatea sistemelor mecanice; studiul poluantului
sonor în aglomerările urbane; monitorizarea zgomotului; studiul materialelor
fonoabsorbante; analiza modală a vibraţiilor; studiul teoretic privind acţiunea
vibraţiilor asupra organismului uman, dacă se iau în considerare cele două sisteme
distincte de studio: sistemul mână-braţ, sistemul întregului corp.
Abilităţi: Coordonarea activităţii de cercetare a doctoranzilor; Utilizarea
aparaturii de măsurare a sunetelor; Utilizarea aparaturii de măsurare a zgomotelor;
Îndrumarea activităţii de documentare a doctoranzilor; Îndrumarea activităţii de
colaborare naţională şi internaţională pentru doctoranzi.
Deprinderi: Utilizarea softurilor specializate în întocmirea hărţilor de
zgomot; Utilizarea softurilor specializate pentru interpretarea rezultatelor
măsurătorilor de zgomot; Utilizarea softurilor specializate pentru interpretarea
rezultatelor măsurătorilor de vibraţii; Adaptarea aparaturii în vederea măsurării
vibraţiilor ce acţionează asupra organismului uman; Simularea mecanică (prin
dispozitiv) a vibraţiilor produse de maşini şi utilaje.

Desfăşurarea studiilor:
Informaţii referitoare la subdomeniile în care îşi desfăşoară
doctoranzii activitatea de cercetare: Doctoranzii, a căror activitate o coordonez,
îşi desfăşoară studiile teoretice şi practice în domeniile INGINERIEI MECANICE
mai puţin studiate în România în momentul de faţă, care se referă la acţiunea
vibraţiilor asupra organismului uman, privind: influenţa vibraţiilor, transmisibilitatea
vibraţiilor, acţiunea din punct de vedere fiziologic, aparatura specializată în
măsurarea vibraţiilor asupra organismului uman, dar şi acţiunea poluantului sonor
în aglomerările urbane cu implicaţii asupra organismului uman, respectiv studiul
fonoabsorbţiei materialelor.
Aparatura şi echipamentele utilizate: Toată aparatura folosită de
doctoranzii pe care îi coordonez este achiziţionată în perioada 2006 – 2008 şi
reprezintă aparatura cea mai sofisticată şi adecvată studiilor experimentale ale
doctoranzilor.
Metodologia cercetării: În vederea însuşirii şi dezvoltării cunoştinţelor
necesare realizării activităţii doctorale, realizez cu doctoranzii următoarele etape:
 Documentare la bibliotecă şi pe INTERNET pe tema propusă pentru
doctorat;
 Prezentarea documentării în cadrul colectivului de cercetare pe care îl
coordonez, care este format din toţi doctoranzii;
 Prezentarea documentării într-un workshop, la care participă şi specialişti
din cercetare;
 Frecventarea cursurilor Şcolii doctorale, cu verificare pe parcurs a
cunoştinţelor dobândite
 Promovarea examenelor şi colocviilor Şcolii doctorale;

242
 Frecventarea cursurilor mele de predare în română şi în engleză, cu
examinarea cunoştinţelor dobândite de către doctoranzi;
 Întocmirea unor lucrări ştiinţifice, cu prezentare la sesiuni ştiinţifice în ţară;
 Pentru doctoranzii cu activitate mai îndelungată de cercetare (4 – 6 ani) de
la începerea studiilor doctorale prevăd şi întocmirea unor lucrări ştiinţifice,
cu prezentare la sesiuni ştiinţifice în străinătate;
 Înscrierea doctoranzilor în societăţi ştiinţifice naţionale;
 Înscrierea doctoranzilor în societăţi ştiinţifice internaţionale;
Posibilităţi de diseminarea a rezultatelor: În metodologia cercetării am
prezentat şi modul de diseminare, care face parte integrantă din etapele de
cercetare şi din modul de creare a unui cercetător, ele constau din realizare unor
lucrări ştiinţifice teoretice şi practice (cu rezultatele obţinute din măsurători) în limba
română şi într-o limbă de circulaţie mondială (engleză, franceză sau germană)
pentru lucrările prezentate în ţară, dar şi pentru cele ce se prezintă în străinătate.
Mobilităţi: În perioada 2002 – 2004 am câştigat prin concurs un proiect de
mobilităţi pentru patru doctoranzi (Truţa Aurica, Cristea Felicia, Sas Alin, Varga
Bogdan) care au fost timp de patru luni în Grecia, la Universitatea din Atena; În
2008 o doctorandă de a mea (Runcan Mariana) a fost timp de 8 luni în Franţa la
Universitatea din Rouen; Doctorandele din acest an (Şaramet Simona Camelia,
Todica Georgeta, Urs Simona Gabriela) în cadrul proiectului PRODOC, de la
Şcoala Doctorală se vor deplasa timp de şase luni în Italia.
Doctorat în cotutelă: Împreună cu prof. dr. Dan BORZA, de la
Universitatea din Rouen, Franţa, desfăşurăm o activitate de cercetare doctorală în
cotutelă, pentru ing. Runcan Mariana, cu tema: Mărimi cinematice locale şi globale,
privind interacţiunea om-structură, care este în fază de experiment şi de elaborare
a tezei de doctorat.

Fiecare doctorand pe care îl coordonez a făcut sau face parte dintr-un


proiect de cercetare pe tema tezei de doctorat.

Cluj-Napoca, la 15.05.2009 Întocmit,


Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR
Conducător de Doctorat

243
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
DE MECANICA

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BALAN MUGUR CIPRIAN
Telefon/Fax 0264 401670; 0264 401670
E-mail mugur.balan@termo.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 2009
• Loc de munca Catedra Termotehnica, Masini si Echipamente Termice
• Profesia Inginer, Masini termice
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Invatamant, cercetare
• Activitati institutionale -
• Domeniul Inginerie mecanica

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1988
• Numele si tipul organizatiei Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Masini termice

• Anul 1997
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie mecanica

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Termodinamica tehnica Sisteme si echipamente termice III
Instalatii frigorifice si pompe de caldura Sisteme si echipamente termice IV
Surse regenerabile de energie Sisteme si echipamente termice IV
Simularea ciclurilor frigorifice Proiectarea asistata a masinilor VI
termice cu poluare redusa
Sisteme solare termice Energii regenerabile VI
Aplicatii termice ale energiei geotermale Energii regenerabile VI

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - Termotehnica
- Transfer termic
- Sisteme frigorifice si pompe de caldura
- Energie solara

244
PUBLICATII TOTAL: 47
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Balan,M., Bolboaca,S., Sestras,R., Jantschi,L. - Experimental setup to study the local
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004)
renewable energy potential and the environment influence on fruits growing, 37th International
Symposium, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 10-13 February 2009, Opatija, Croatia,
pg. 507-517, indexata in baze de date internationale si ISI Proceedings: Current Contents
Proceedings, ISI - Proceedings, CAB International - Agricultural Engineering Abstracts,
Cambridge Scientific Abstracts - Conference Papers Index, InterDok;
2. Balan,M., Damian,M., Jantschi,L. - Preliminary Results on Design and Implementation of a
Solar Radiation Monitoring System, Sensors, 2008 (8) pg. 963-978, indexata ISI, factor de
impact al revistei: 1.573 in 2007;
3. Balan,M., Damian,M., Jantschi,L. - Solar Radiation Monitoring System, 36th International
Symposium, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 11-15 February 2008, Opatija, Croatia,
pg. 507-517, indexata in baze de date internationale si ISI Proceedings: Current Contents
Proceedings, ISI - Proceedings, CAB International - Agricultural Engineering Abstracts,
Cambridge Scientific Abstracts - Conference Papers Index, InterDok;
4. Jäntschi,L, Balan,M., Podar,E., Bolboaca,S. - Thermal Energy Efficiency Analysis for
Residential Buildings, IEEE Region 8 Eurocon 2007. The International Conference on Computer
as a Tool, Warsaw, September 9-12, 2007, pg. 2009-2014, ISI Proceedings, indexata IEEE
Explore si Engineering Vilage;
5. Balan,M., Damian,M. - Software application for monitoring a small air conditioning unit, IEEE
International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj Napoca, May 25-28
2006, pg. 183-186 - ISBN: 1-4244-0361-8, ISI Proceedings, indexata IEEE Explore si
Engineering Vilage;

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: 21


CERCETARE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE : 21
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Contract 27702/2007/cod 982: “Monitorizarea prin internet a comportarii unui sistem de
incalzire si preparare a apei calde prin utilizarea de surse regenerabile de energie” beneficiar:
CNCSIS (director de proiect)
2. Contract 2930/2006/cod 982: “Monitorizarea prin internet a proceselor termice dintr-o centrala
termica de apartament” beneficiar: CNCSIS (director de proiect)
3. Contract 65/2006: “Studiu privind distribuţia optimală a produselor într-un depozit frigorific”:
beneficiar SC Arhigraf Tg. Mures (director de proiect)
4. Contract 263/2005: “Realizarea unui sit web interactiv de prezentare a agenţiei de turism
Teoline” beneficiar SC Teoline SRL Cluj Napoca (director de proiect)
5. Contract 27702/2005/cod 982: “Monitorizarea prin internet a proceselor termice dintr-un
aparat de climatizare” beneficiar: CNCSIS (director de proiect)

GRANTURI, PROIECTE Total: 0


INSTUTIONALE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE: 0
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE

245
Prof. dr. ing. Mugur BALAN, mugur.balan@termo.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie mecanica

Conducator de doctorat din anul:


2009

Numar de teze finalizate:


0

Competente dobindite in cadrul studiilor de doctorat


Cunostinte teoretice
- Bazele teoretice ale ingineriei termice si ale energiilor regenerabile
- Proiectarea si comportarea sistemelor termice si cu energii
regenerabile
- Calculul sistemelor termice complexe
- Realizarea practica de modele experimentale si prototipuri
- Conceptia unor sisteme experimentale cu achizitie a datelor
Abilitati
- Realizarea unor sinteze bibliografie
- Realizarea unor baze de date in urma derularii de experimente
- Elaborarea unor planuri de cercetare teoretica si experimentala
- Elaborarea de articole stiintice
Deprinderi
- Derularea si supravegherea unor experimente stiintifice
- Prelucrarea datelor experimentale
- Organizarea unor activitati stiintifice
- Sustinerea de prezentari publice a rezultatelor stiintifice

Loc de munca dupa finalizarea studiilor


- Mediul academic
- Laboratoare de cercetare

Desfasurarea studiilor
- Documentare bibliografica cu ajutorul bazelor de date cu articole
stiintifice
- Realizarea unei sinteze referitoare la stadiul actual al domeniului cercetat
- Identificarea directiilor de desfasurare a cercetarilor
- Proiectarea unor sisteme experimentale
- Perfectionarea abilitatilor de realizare a experimentelor
- Perfectionarea abilitatilor de utilizare a programelor de calcul
- Dezvoltarea capacitatii de dezvoltare a unor aplicatii stiintifice client-
server
- Derularea unui program ce cercetare stiintifica teoretica si
experimentala
- Validarea rezultatelor obtinute
- Formularea de concluzii si sinteze
- Realizarea de articole stiintifice cu impact semnificativ

246
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
INGINERIE ELECTRICĂ

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BĂLAN, RADU
Telefon/Fax 0264-401756; 0264-415490
E-mail radubalan@yahoo.com Radu.Balan@mmfm.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1999
• Loc de munca Catedra Mecanisme, Mecanica Fina, Mecatronica; Facultatea de Mecanica
• Profesia Inginer Automatica si Calculatoare
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale -
• Domeniul Inginerie mecanică

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1982
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnica, Sectia de Automatizari si
Calculatoare
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Automatica si Calculatoare

• Anul 2001
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Automatica si Calculatoare
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Automatica

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Microprocesoare. Structura si aplicatii I si II Mecatronica III, IV
Metode avansate de control Mecatronica III

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - Mecatronica
- Control automat
- Modelare-Simulare
- Robotica
- Eficienta energetica
- Metode numerice

247
PUBLICATII TOTAL 8 cărţi, peste 100 de articole
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. BALAN, R. MATIES, V. HANCU, O. STAN, S. Applications for nonlinear processes using a
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) predictive control algorithm, IEEE-ISCCSP 2008, MALTA, 12-14 MARCH 2008 PP:709 – 714,
DOI 10.1109/ISCCSP.2008.4537315.
2. R. Balan, V. Maties, „Nonlinear Control using On-Line Simulation and Rule-Based-Control“
in Advanced Technologies, Research – Development – Application, ARS Press,/ Pro
Literatur Verlag, Mammendorf, Germany, ISBN 3-86611-197-5, 2006, pag. 33-56
3. Bălan,R., Vistrian Maties, Olimpiu Hancu, Sergiu Stan, A Predictive Control Approach for
the Inverse Pendulum on a Cart Problem, IEEE-ICMA 2005 pag. 2026-2031, 2005 Niagara
Falls, Ontario, Canada, IEEE Catalog #: 05EX1044C, ISBN: 0-7803-9045-8, 0-7803-9044-
X/05/$20.00 © 2005 IEEE, indexata EI
4. Balan, R. Maties, V. Stan, S., Optimization of the Electrode Control System Using On Line
Simulation and Rule Based Control, Mechatronics and Automation, 2007. ICMA 2007.
International Conference on
5. Balan, R. Maties, V. Hodor, V. Hancu, O. Stan, S., Applications of a model based
predictive control to heat-exchangers, Control & Automation, 2007. MED '07.
Mediterranean Conference on

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: 45


CERCETARE INTERNATIONALE: 1
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE : 44
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. FP7-DEHEMS-"Digital Environment Home Energy Management Systems", responsabil
WP4 Control System, 2008-2010, director partener 2 UTCN, valoare subcontract 178000 Euro
http://www.dehems.org/
2. „Platformă de simulare, control si testare cu aplicaţii în mecatronică”- CONMEC,
Contract CEEX 2006, valoare 1637500 RON, 2006-2008 director
3. „Cercetari privind controlul avansat cu aplicatii in mecatronica” Contract IDEI-CNCSIS,
valoare 990000 RON, 2007-2010, director
4. „Implementarea efectului de memorie a formei in sisteme mecatronice inteligente
utilizand aliaje avansate obtinute prin metalurgia pulberilor-AFMF”, PN2-Parteneriate 2008-
2011, director
5. „Sistem informatic suport pentru proiectarea, implementarea şi controlul fermelor
energetice hibride”- E-FARM, PN2-Parteneriate, 2008-2011, responsabil partener UTCN,
valoare 200000 RON.

GRANTURI, PROIECTE Total 5


INSTUTIONALE INTERNATIONALE: 1
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE: 4
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. „Mainstreaming the model for flexible industrial training” (MoFIT2), Proiect LEONARDO DA
VINCI (LDV II), nr. IE/04/B/F/PP-153207 (www.mofit.net), 2004-2006. Director de contract: Prof.
Dr. Ing. Vistrian Mătieş. Valoare 34000 Euro, membru
2.. Grant BM 44071/46 „Optimizarea transmisiilor mecanice speciale din structura sistemelor
mecatronice”. Director grant Prof. Dr. Ing. Maties Vistrian. 2002. Valoare 240.000 USD, membru
3. Grant BM 195 „Program de dezvoltare a invăţământului mecatronic”. Director grant Prof. Dr.
Ing. Maties Vistrian. 2002. Valoare 185.000 USD, membru
4. Director: Contract CNCSIS tip A, (Nr 33385 din 29.06.2004, cod 1056, tema A7), „Cercetari
privind interfatarea sistemelor mecatronice”, 2004-2006, Valoare totală 290.000.000 ROL
5. Director: „Studiu privind modernizarea controlului topirii in cuptorul cu arc electric KGYV-5t in
vederea optimizarii consumului energetic” Contract 40/14.04.2005 intre Universitatea Tehnica
din Cluj-Napoca şi Rominserv SA Bucuresti, valoare 3600Euro

INFORMATII SEMNIFICATIVE

248
Prof. dr. ing. Radu BĂLAN, radubalan@yahoo.com Radu.Balan@mmfm.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Mecanică
Conducător de doctorat din anul: 2007
Număr de teze finalizate: 0
Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Modelare/Simulare.
- Proiectarea sistemelor mecatronice.
- Controlul sistemelor mecatronice.
- Senzori şi actuatori. Senzori şi actuatori inteligenti. Reţele de senzori.
- Roboţi. Roboţi paraleli.
- Energii alternative. Eficienţă energetică.
- Prototipare rapidă.
- Metode experimentale.
Abilităţi:
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat, folosirea altor
metode de diseminare a rezultatelor.
- Lucrul in echipă.
- Realizarea de aplicaţii, prototipuri, experimente.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul mecatronicii şi capacitatea de a propune o
viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de munca după finalizarea studiilor:
- Mediul economic
- Cercetare
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la dispoziţie
(Internet, bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe, reviste de
specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a conducătorului de doctorat etc.).
- Familiarizarea şi aprofundarea echipamentelor şi softurilor din dotarea catedrei.
- Etapa de modelare şi simulare a unor componente din structura produselor
mecatronice.
- Etapa de proiectare analitică a unor structuri mecatronice.
- Etapa de aprofundare a unor aplicaţii din domeniul mecatronicii bazate pe utilizarea
microcontrolerelor, DSP-urilor, FPGA.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea lărgirii ariei de
cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unor modele experimentale de laborator. Testarea
performanţelor prin utilizarea facilităţilor existente în cadrul catedrei.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului obţinut în
domenii de cercetare sau în mediul universitar.

249
UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA
FACULTATEA
DE MECANICĂ

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BEJAN, MIRCEA
Telefon/Fax 0264-401770; 0264-426439
E-mail Mircea.Bejan@rezi.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1996
• Loc de munca Catedra de Rezistenţa materialelor
• Profesia Inginer, Specializarea mecanic agricol
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale Vicepreşedinte - Comisia de Securitate in Muncă a UTCN
• Domeniul Inginerie mecanică

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1967
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Mecanică agricolă

• Anul 1991
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Inginerie industrială

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE ANUL
STUDII
Rezistenţa materialelor Inginerie Industrială si II
Inginerie Mecanică
Mijloace de încercare şi expertizare Inginerie Mecanică VI
Cercetare experimantală Inginerie Mecanică VI

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - studiul experimental al tensiunilor şi deformaţiilor;
- analiza stării de tensiuni remanente;
- aspecte privind rolul şi locul inginerului;
- simbolistică, terminologie, design.

250
PUBLICATII 1. Bejan, M., Şaramet, C., DESIGN INDUSTRIAL, Editura AGIR, Bucureşti, 2006
(TOTAL: CARTI, 22; ARTICOLE 435, (ISBN (10) 973-8466-80-6; ISBN (13) 978-973-8466-80-7) şi Editura MEGA, Cluj
Napoca, 2006 (ISBN (10) 973-7867-01-7; ISBN (13) 978-973-7867-01-8) (366
DIN CARE 5 LUCRARI REPREZENTATIVE
pagini, 21 capitole, 21 subcapitole, 20 pagini de anexe, 174 figuri, 20 tabele).
PUBLICATE DIN 2004)
2. Rusu, T., Bejan, M., DEŞEUL – SURSĂ DE VENIT, Editura MEDIAMIRA, Cluj
Napoca, 2006 (ISBN 973-713-119-3 şi ISBN 978-973-713-119-5), 274 pagini, 13
capitole, 65 figuri, 29 tabele, 2 anexe.
3. Bejan, M., REZISTENŢA MATERIALELOR, vol. 1. – ediţia a V-a, revăzută şi
adăugită Editura AGIR, Bucureşti, 2009 (ISBN 978-973-8466-12-8 şi ISBN 978-
973-86710-1-0) şi Editura MEGA, Cluj Napoca, 2008 (ISBN 978-973-720/230/7 şi
ISBN 978-973-1868-85/1), 446 pagini, 9 capitole, 182 figuri, 25 tabele, 34 anexe.
4. Bejan, M., REZISTENŢA MATERIALELOR, vol. 2, ediţia a IV-a Editura AGIR,
Bucureşti, 2009 (ISBN 973-8466-12-1 şi ISBN 973-86710/1/9) şi Editura MEGA,
Cluj Napoca, 2008 (ISBN 978/973-720/231/4 şi ISBN 978-973-1868-86-8), 454
pagini, 10 capitole, 202 figuri, 29 tabele, 39 anexe.
5. Bejan, M., ÎN LUMEA UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ, ediţia a doua, revăzută şi
adăugită. Editura Academiei Române şi, Editura AGIR, Bucureşti 2005 (185
pagini, 14 capitole, 48 tabele, 6 figuri, ISBN 973-27-1185-X şi ISBN 973-8466-79-
2).

GRANTURI, INTERNATIONALE
CONTRACTE DE 1. ProBioPol-Energii regenerabile - partener. C6-coordonator: Germania, 2008-2010.
CERCETARE NATIONALE
(TOTAL 52, DIN CARE 1. PROGRAM CEEX MODUL I CI 2005 RELANSIN (Cercetari asupra unui biometal cu baza Ti cu
5 CONTRACTE caracteristici speciale, obtinut prin tehnologia metalurgiei pulberilor). Colaborator, 2005-2008.
REPREZENTATIVE DIN 2. PROGRAM CEEX MODUL I CI 2005 RELANSIN (Cercetari inovative privind realizarea unor noi
2004) materiale pentru sudare si procese de productie). Colaborator, 2005-2008.
3. PROGRAM CEEX MODUL I CI 2005 INFOSOC (Cercetari privind orientarea conceptiei si
tehnologiilor de realizare a produselor industriale, tinand seama de sfarsitul de viataal acestora, in
vederea reutilizarii, reciclarii si distrugerii lor ecologice). Colaborator, 2005-2008.
4. PDP/Realizarea prin thixotropizare si injectare directa in matrita a pieselor complexe destinate
echipamentelor electronice si de comunicatii. Partener, 2007-2009.

GRANTURI, NATIONALE
PROIECTE 1. GRANT/Cercetari privind inducerea in structura superficiala a unor tensiuni remanente in
vederea cresterii durabilitatii pieselor solicitate dinamic. Director de proiect, 2004-2006.
INSTUTIONALE
2. PROGRAMUL 4 / Tehnologii si materiale inovative pentru fabricarea pieselor de uzura destinate
(TOTAL DIN CARE 5 productiei de autovehicule. Director de proiect, 2007-2009.
CONTRACTEI
REPREZENTATIVE DIN
2004)

INFORMATII 1. Organizatorul Conferinţelor Naţionale – cu participare internaţională “Profesorul Dorin Pavel –


SEMNIFICATIVE fondatorul hidroenergeticii româneşti” – 2001 -2009, 9 ediţii şi editorul a 17 volume “Ştiinţă şi
Inginerie”, Editura AGIR, 2001-2009.
2. Organizatorul unor Simpozioane tehnico-ştiinţifice (exp. Cluj Napoca, 2004, Satu Mare, 2008) şi
editarea volumelor de lucrări prezentate la aceste manifestări.
3. Vicepreşedintele Asociaţiei de Standardizare din România – ASRO.
4. Preşedinele Filialei Cluj a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR, membru al
Biroului Executiv al AGIR, membru al Consiliului naţional al AGIR.

Cluj-Napoca Prof. dr. ing. Mircea BEJAN


01/VI/2009

251
Prof. dr. ing. Mircea BEJAN, Mircea.Bejan@rezi.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Inginerie Mecanică
Conducător de doctorat din anul:
2004
Număr de teze finalizate:
0
Competente dobândite în cadrul studiilor de doctorat:
Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale utilajelor de deformări plastice.
- Studiul tensiunilor şi deformaţiilor construcţiilor inginereşti.
- Determinarea tensiunilor remanente.
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi a prototipurilor maşinilor
şi organelor de maşini.
- Bazele teoretice şi efectuarea măsurătorilor experimentale.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de date.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul rezistenţei materialelor şi
capacitatea de a propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.
Loc de muncă după finalizarea studiilor:
- Activităţi productive
- Domenii de cercetare, control şi îndrumare
- Mediul academic
Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a unei structuri mecanice şi realizarea
practică a acesteia.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare analitică şi calcul numeric folosite
în cadrul catedrei.
- Etapa de validare prin calcul numeric a structurilor proiectate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unor modele experimentale de laborator. Testarea
performanţelor acestora utilizând laboratoarele catedrei şi facilităţile de
producţie existente.
- Valorificarea experienţei acumulate în cadrul stagiului doctoral şi a titlului
obţinut în domenii de cercetare sau în mediul universitar.

252
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
CONSTRUCŢII DE
MAŞINI

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BRÂNZAŞ PETRU
Telefon/Fax 00 264 401607
E-mail pbranzas@staff.utcluj.ro; pbranzas@gmail.com

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 21.05.09
• Loc de munca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra ARMA
• Profesia Inginer
• Ocupatia Profesor universitar
• Activitatea principala Didactică, cercetare
• Activitati institutionale
• Domeniul Ingineria automobilului

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1967
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Maşini agricole

• Anul 1978
• Numele si tipul organizatiei Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
• Titlul obtinut Doctor inginer
• Specializarea Teoria mecanismelor şi a maşinilor

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE STUDII ANUL
Teoria sistemelor automate - Autovehicule rutiere,
-Masini si instalatii pentru
Agricultura si industrie
Alimentara,
-Masini si echipamente
Termice,
Management -Autovehicule rutiere,
-Masini si instalatii pentru
Marketing Agricultura si industrie
Alimentara,
-Masini si echipamente
Termice,
-Mecatronica,
-Mecanica fina.

253
ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - Simularea computerizata a sistemelor complexe (software: MATLAB –SIMULINK)
- Sisteme de siguranta rutiera – managementul, metode si instrumente, simulatoare
software (PC Crash, PC Rack, iWITNESS, PHOTOMODELLER, CarSim, TruckSim,
BikeSim)
- Transmisii de autovehicule

PUBLICATII TOTAL 85
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. Brânzaş, P., Barabas, I., Todoruţ, A., Mariaşiu, Fl.: Indicatorii dezvoltării transportului rutier
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) european şi ai siguranţei traficului – barieră sau trambulină pentru integrarea României?, In:
Simpozionul „Siguranţa circulaţiei în actualitate”, Ediţia a III-a, Cluj-Napoca, 10-11 nov. 2005,
Cluj-Napoca, Editura U.T. Press, ISBN 973-662-196-0, 16 p.
2.Brânzaş, P., Barabas, I., Todoruţ A.,: First results of the ProSigur Road Safety Project in
Romania, In: 11th European Automotive Congress, EAEC, 2007, Budapest, 9p
3.Brânzaş, P., Barabas, I., Todoruţ A.,: Constructive and Functional Parameter Limits of
Synchronization may Interdict Engine Braking in Downslope Traffic., In: 11th European
Automotive Congress, EAEC, 30.05.0106.2007, Budapest, 10p.
4.Brânzaş, P.,: Simulation of Nonlinear Vibrations in Transmission Synchronizers, In: Acta
Technica Napocensis, series Machine Construction. Materials, 50, 2007, p. 189-192,
5. Brânzaş, P, Current Romanian accident recording system offers analysing possibilities of the
cause to consequence relation. SUA Workshop, University of Valencia, Project co-financed by
the European Commission, Directorate-General Transport and Energy, (TREN-03-ST-
S07.30828),15-16 June, 2007;

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL 29


CERCETARE NATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 2. 1. Palade, T., Brâzaş P., Toderean, G., Lupu, E., Burnete, N., Barabas, I.: Aplicţie software
REPREZENTATIVE DIN 2004) pentru consultarea la distanţă a bazelor de date de radiocomunicaţii. /2002
3. Brânzaş P, Burnete, N., Barabas, I., Todoruţ A.: Cercetari privind reducerea consumului de
combustibil si a poluarii motoarelor cu ardere interna prin ionizarea amestecului combustibil
– aer. Contract nr. 33531/2002; Tema 38; Cod CNCSIS 459.
4. Cordos, N., Branzas, P., Burnete, N., Barabas, I., Todorut, A.: Cercetari privind utilizarea
uleiurilor vegetale ca si combustibili alternativi la motoarele Diesel de mare putere si
efectele privind reducerea poluarii.; Contract nr. 25/2002; CNCSIS
5. Burnete, N., Branzas, P., Barabas, I., Todorut, A.: Biocombustibili Diesel ecologici si
glicerina obtinute prin procesarea chimica a resurselor regenerabile, Proiect prioritar ICIA
Cluj- Napoca, Contract nr. 112/2002 , (MATNANTECH)
6. Burnete, N., Branzas, P., s.a.; Posibilităţile şi limitele utilizării la transportul urban de
suprafaţă a combustibililor proveniţi din uleiuri vegetale.(CEEX. –X1C01/2005)

GRANTURI, PROIECTE Total 3


INSTUTIONALE INTERNATIONALE
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI 1. Burnete, N., Brânzas, P., Barabas, I., Todoruţ, A., Varga, B.: Valorificarea produţiei de rapiţă
REPREZENTATIVE DIN 2004) în vederea utilizării acesteia ca şi combustibil pentru tractoare în România.; Proiect nr.
861/2002, Acord Grant 1523/2002 (finanţat de Banca Mondială).
2. International Agreement between the Technical University of Cluj-Napoca and the
International Road Safety Association, Holland
NATIONALE
3. Brânzaş, P,. Filip, N., Barabas, I., Todoruţ A., Coldea, C., Suciu, Fl.,:Refacerea infrastructurii
rutiere şi îmbunătăţirea circulaţiei auto - studiu de trafic pentru municipiul Olteniţa,2007, 200p.

INFORMATII SEMNIFICATIVE

254
Prof.Dr.Ing.Petru BRÂNZAŞ, pbranzas@staff.utcluj.ro; pbranzas@gmail.com

Domeniul de studii universitare: Ingineria automobilului

Conducător de doctorat din anul: 2001

Număr de teze finalizate: 0

Competenţe dobândite în cadrul studiilor de doctorat:

Cunoştinţe teoretice: Construcţia şi funcţionarea automobilului, Siguranţa


traficului rutier
Abilităţi: Modelarea şi simularea sistemelor automobilului, a sistemelor de
trafic
Deprinderi: Viziune sistemică

Loc de muncă dupa finalizarea studiilor: învăţământ, cercetare, proiectare,


reprezentare, management de trafic

Desfăşurarea studiilor: studii doctorale cu frecvenţă cu şi fară bursă (3 ani cu


mobilităţi externe în universităţi sau centre de cercetare europene până la 8 luni în
perioada finală, finanţate din fonduri europene), fără frecvenţă cu taxă. Doctoranzii
sunt incluşi în progranele şi proiectele de cercetare ale catedrei, participă la
evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, sunt încurajaţi în publicarea
rezultatelor cercetării, utilizează dotarea catedrei (reţele de calculatoare, software
de simulare, standuri de testare), li se faciliteată contactul tehnic şi ştiinţific cu
reprezentanţele producătorilor de automobile, pot contribui şi la procesul didactic.

255
UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA
MECANICĂ

INFORMATII PERSONALE
PROF.DR.ING.
Numele si prenumele BURNETE, NICOLAE
Telefon/Fax 0264-401602; 0264-415486
E-mail Nicolae.Burnete@arma.utcluj.ro

PROFESIA/OCUPATIA ACTUALA
• Data 1989
• Loc de munca Catedra Autovehicule Rutiere si Masini Agricole
• Profesia Inginer, Specializarea mecanică
• Ocupatia Profesor
• Activitatea principala Activităţi didactice şi de cercetare
• Activitati institutionale Decan Facultatea de Mecanică
• Domeniul Ingineria autovehiculelor

EDUCATIE SI STUDII DE
CALIFICARE
• Anul 1985
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Inginer
• Specializarea Mecanică Agricolă

• Anul 1997
• Numele si tipul organizatiei Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
• Titlul obtinut Doctor
• Specializarea Maşini şi Echipamente Termice

ACTIVITATE DIDACTICA
EXPERIENTA PROFESIONALA TITULAR AL CURSURILOR PROGRAMUL DE ANUL
STUDII
Constructia şi calculul motoarelor cu ardere interna Ingineria autovehiculelor IV

ACTIVITATE STIINTIFICA
DOMENII DE CERCETARE - Motoare cu ardere internă
- Biocombustibili

256
PUBLICATII TOTAL: 147 lucrari stiintifice, 15 lucrari didactice
(TOTAL DIN CARE 5 LUCRARI 1. BURNETE, N., FILIP, N., Romania: the use of biofuels in public transport, Conference
REPREZENTATIVE PUBLICATE DIN 2004) Biofuels - The Future for the Region, IET, 14 th November, 2007, Sheffield, Anglia.
2. BURNETE, N., FILIP, N., IVAN, I.,The biofuel, a global approach, 35th International
Symposium ACTUAL TASKS ON AGRICULTURAL ENGINEERING, Opatija, Slovenia, 19-
23 February, 2007, pag. 339-346, 7 fig, 4 ref. biblio., UDC 631, ISSN 1333-2651.
3. BURNETE, N., NAGHIU, AL., VARGA, B., Biocombustibilii - o necesitate a României ca
stat membru al Uniunii Europene, Revista AUTOTEST, nr. 123, martie 2007, pag. 72-76,
10, fig., 8 ref. biblio., ISSN 1221-2687.
4. BURNETE, N., NAGHIU, A., VARGA, B., Are the fuels of vegetable origin efficient in
any functioning condition of automotive diesel engines ?, în vol.: IV, ACTA TECHNICA
NAPOCENSIS, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Nr. 50/2007, International
Congress AUTOMOBILE, ENVIRONMENT AND FARM MACHINERY, AMMA 2007,Cluj-
Napoca, 11-13 octombrie 2007, pag. 363-374, 11 fig., 12 ref. biblio., ISSN 1221-5872.
5. BURNETE, N., s.a., Motoare diesel si biocombustibili pentru transportul urban, 1054 pag.,
Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-713-217-8.

GRANTURI, CONTRACTE DE TOTAL: 49


CERCETARE INTERNATIONALE: 2
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE : 47
REPREZENTATIVE DIN 2004) 1. Colectarea uleiurilor alimentare uzate si implementarea tehnologiei de
transformare în combustibil Diesel,Contract 33385/29.06.2004, Cod CNCSIS 874.
2. Posibilitatile si limitele ecologizarii transportului urban prin utilizarea
combustibililor proveniti din uleiuri vegetale - ECOTRANS, Contract X1C01/2005,
Programul CEEX, Valoare 11,8 miliarde lei Ministerul Educatiei si Cercetarii.
3. Network national si international privind asigurarea calitatii biocombustibililor si
a subproduselor si promovarea unui proiect PC7, BIO-Q-NET, 2006.
4. Studii privind utilizarea combustibililor pe baza de uleiuri vegetale ca si sursa de
energie regenerabila pentru fermele agricole, EnergoEcoFarm, 2007.
5. Laborator de testare, cercetare si certificare a motoarelor cu ardere interna ce
functioneaza cu biocombustibili-TESTECOCEL - Linie finantare: POS CCE Axa 2,
Domeniul major de interventie 2.2.1, ID proiect: 788 / 2008.

GRANTURI, PROIECTE Total


INSTUTIONALE INTERNATIONALE: 0
(TOTAL DIN CARE 5 CONTRACTEI NATIONALE: 0
REPREZENTATIVE DIN 2004)

INFORMATII SEMNIFICATIVE - Coordonatorul Laboratoarului de Motoare cu Ardere Interna si al


Laboratorului de Biocombustibili din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca
- Lider grup “Society of Automotive Engineers, Inc” - SAE, din 2001
- Director al Societatii Inginerilor de Automobile din România- SIAR, filiala Cluj

257
Prof. dr. ing. Nicolae, BURNETE, Nicolae.Burnete@arma.utcluj.ro

Domeniul de studii universitare:


Ingineria Autovehiculelor

Conducător de doctorat din anul: 2004

Număr de teze finalizate: 0

Competente dobândite in cadrul studiilor de doctorat:


Cunoştinţe teoretice:
- Bazele teoretice ale motoarelor cu ardere interna.
- Proiectarea motoarelor cu ardere interna.
- Calculul bilanţurilor termice ale maşinilor termice.
- Realizarea practică a modelelor experimentale şi a prototipurilor
motoarelor cu ardere interna. Efectuarea de măsurători experimentale.
Abilităţi:
- Folosirea informaţiilor de specialitate în vederea elaborării unor baze de
date.
- Elaborarea unui plan de cercetare.
- Realizarea de articole de specialitate, elaborarea tezei de doctorat,
folosirea altor metode de diseminare a rezultatelor.
Deprinderi:
- Formarea unei baze solide în domeniul maşinilor termice şi capacitatea de
a propune o viziune proprie asupra unui domeniu studiat.
- Organizarea unor activităţi ştiinţifice.
- Susţinerea de prezentări publice.

Loc de munca după finalizarea studiilor:


- Domenii de cercetare
- Mediul academic

Desfăşurarea studiilor:
- Etapa de documentare bazată pe folosirea surselor bibliografice aflate la
dispoziţie (bibliotecile catedrei şi ale universităţii, volume de conferinţe,
reviste de specialitate cu acces pe baza susţinerii financiare a
conducătorului de doctorat etc.).
- Etapa de proiectare analitică a unei structuri de maşină termică.
- Familiarizarea cu softurile de proiectare analitică şi calcul numeric folosite
în cadrul catedrei.
- Etapa de validare prin calcul numeric a structurii proiectate.
- Efectuarea de stagii de cercetare la universităţi partenere în vederea
lărgirii ariei de cunoaştere în activitatea de cercetare.
- Realizarea practică a unui model experimental de laborator. Testarea
performanţelor sal