Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data: 12 decembrie 2007


Clasa: a VIII-a
Profesor: Muşat Alina
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Genul liric
Tipul lecţiei: Recapitularea cunoştinţelor

Obiective de cadru
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

Obiective de referinţă
3.1. să dovedească înţelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la
cerinţe date
3.3. să identifice valori etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile
şi preferinţele
4.1. să redacteze texte diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

Obiective operaţionale

1. Cognitive: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


O1. să recunoască trăsături ale genului liric;
O2 să identifice tema şi semnificaţia titlului;
O3 să identifice elemente de versificaţie, figuri de stil , procedee artistice;
O4 să argumenteze apartenenţa unui text la genul liric;
2. Afective: dezvoltarea dragostei şi gustului pentru lectură şi creaţia lirică.

Strategie didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţie, învăţarea prin descoperire, metoda
ciorchinelui, metoda florii de nufăr .
2. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe.
3. Resurse: capacitatea de învăţare a elevilor, cunoştinţele lor anterioare.
4. Mijloace de învăţământ: fişe cu texte, fişe de lucru individual, foaie de
flip-chart, markere
5. Capacitatea de învăţare: clasă omogenă
Scenariul desfăşurării activităţii
1. Organizarea clasei: Asigurarea condiţiilor optime pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
2. Captarea atenţiei, asigurarea momentului afectiv:
Le voi vorbi elevilor despre un băieţel Dănuţ care nu se descurcă la
literatură, în special la teorie literară şi anume trăsăturile genului liric.. Dănuţ a
avut de făcut o temă şi nu ştie dacă este bine. Voi ruga elevii să-l corecteze pe
Dănuţ . Elevii vor primi o fişă de lucru în care trebuie să răspundă cu adevărat sau
fals . Anexa 1
Pe o foaie de flip-chart elevii vor nota doar trăsăturile care aparţin genului
liric.
2. Anunţarea subiectului şi obiectivelor:
O1. să recunoaşteţi trăsături ale genului liric;
O2 să identificaţi tema şi semnificaţia titlului;
O3 să identificaţi figuri de stil , procedee artistice ;
O4 să argumentaţi apartenenţa unui text la genul liric;

3. Dirijarea învăţării:
Voi întreba elevii dacă ei mai cunosc şi alte trăsături. Actualizarea
cunoştinţelor despre genul liric se va realiza prin metoda Ciorchinelui . Elevii sunt
împărţiţi pe grupe omogene , fiecare grupă va primi o foaie de flip-chart pe care
este desenat un ciorchine. Elevii vor scrie tot ce le trece prin minte legat de nucleul
ciorchinelui: gen liric.
Elevii raportori vor prezenta ciorchinele , ceilalţi elevi vor decide care
ciorchine este complet sau aproape complet.
Voi spune elevilor că astăzi pentru recapitularea cunoştinţelor despre genul
liric vom lucra după o metodă nouă – metoda florii de nufăr . Voi prezenta
modalitatea de lucru. Elevii , împărţiţi pe grupe vor avea de realizat câte o fişă, o
petală . Anexa 2
După ce au terminat sarcina, elevii raportori vor afişa petala florii de nufăr.
Elevii vor nota pe caiete .
6. Atingerea performanţei şi obţinerea feed-back-ului
La sfârşit voi nota împreună cu elevii planul pe care trebuie să-l aibă în
vedere atunci când au de demonstrat apartenenţa unui text la genul liric.
7. Asigurarea retenţiei şi transferului
Elevii vor demonstra apartenenţa unui text la prima vedere. la genul liric .
Anexa 3
8. Aprecieri şi constatări asupra desfăşurării lecţiei.
FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU
Tema lui Dănuţ : Specifică câteva trăsături ale genului liric
Notează cu adevărat A variantele corecte şi cu fals F variantele incorecte
1. Transmiterea sentimentelor în mod indirect
2. Modul de expunere dominant este descrierea

3. Este o confesiune prin care naratorul îşi exprimă trăirile;

4. Prezenţa eului liric prin folosirea persoanei I singular (pronume, verbe);

5. Specii imnul, psalmul, doina, pastelul.;


6. Prezenţa figurilor de stil, a imaginilor artistice ca mijloace de exprimare a

sentimentelor eului liric;


7. Prezenţa personajelor
8. Specii poemul imnul, pastelul, balada,
9. Versificaţia
10.Moduri de expunere dominante descrierea şi naraţiunea.

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU


Tema lui Dănuţ : Specifică câteva trăsături ale genului liric
Notează cu adevărat A variantele corecte şi cu fals F variantele incorecte
1. Transmiterea sentimentelor în mod indirect
2. Modul de expunere dominant este descrierea
3. Este o confesiune prin care naratorul îşi exprimă trăirile;

4. Prezenţa eului liric prin folosirea persoanei I singular (pronume, verbe);

5. Specii imnul, psalmul, doina, pastelul.;


6. Prezenţa figurilor de stil, a imaginilor artistice ca mijloace de exprimare a
sentimentelor eului liric;
7. Prezenţa personajelor
8. Specii poemul imnul, pastelul, balada,
9. Versificaţia
10.Moduri de expunere dominante descrierea şi naraţiunea.
Anexa 2

Fişă de lucru
Tema poeziei şi semnificaţia titlului

,, Smochinul s-a uscat, de ger.


Stă trist în curte: un cuier.
Şi am chemat ciocănitoarea
Să-i facă ea verificarea.,,

(Smochinul galben, M. Sorescu)


„Vom visa un vis ferice Or să cadă rânduri-rânduri”.
Îngâna-ne-vor c-un cânt
Singuratice izvoare, (
Blânda batere de vânt. Dorinţa , M. Eminescu)

Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri, Răsare luna, -mi bate drept în faţă:
Flori de tei deasupra noastră Un rai din basme văd printre
pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape.
(Fiind băiet păduri cutreieram, M. Eminescu)

Fişă de lucru
Prezenţa eului liric în text:
Aoleu! mă arde focul
Ca să-mi cerc şi eu norocul.
Aoleu ! de rău, de bine,
Tipă sufletul în mine.
( Frunză verde magheran…)

„Doină , doină greu îmi cazi ,


Din pădurea cea de brazi,
Şi cu jale îmi răsuni,
Din huceagul de aluni ,
Şi m-adormi ,m-adormi cu drag
Din frunzişul cel de fag .
(Vara , G. Coşbuc)

,, Cum te-ai topit acum în noapte,


Eu stau cu inima la sfat :
In care brad , de care creangă
Plânsoarea ta s-a aninat ? ,,
(Doina, O. Goga)

,,Aş vrea să plâng de fericit,


Că simt suflarea ta divină,,

(Vara , G. Coşbuc)

Fişă de lucru
Elemente de versificaţie
,,Pân-o fost Horea-mpărat,
Domnii nu s-au desculţat,
Nici în pat nu s-au culcat,
Nici la masă n-au mâncat.,,
(Culegere de texte populare)

,,Aoleu! mă arde focul


Ca să-mi cerc şi eu norocul.
Aoleu ! de rău, de bine,
Tipă sufletul în mine.,,
(Frunză verde magheran…)

,,Şi ca o taină călătoare,


Un nor cu muntele vecin
Plutea-ntr-acest imens senin
Şi n-avea aripi să mai zboare! ,,
(Vara , G. Coşbuc)

,,Găsise, pe-un teren viran,


Un geamantan de piele fină
Şi un pachet în geamantan
Pecetluit cu parafină.
Şi, în pachet, un pacheţel
Legat cu funde elegante
Si-n pacheţel găsise el
Vreo patruzeci de diamnate.,,
(Gellu Naum, Cărţile lui Apolodor)

Fişă de lucru
Figuri de stil
„Şi ca o taină călătoare
Un nor cu muntele vecin ,
Plutea-ntr-acest imens senin
Şi n-avea aripi să mai zboare!
Şi tot văzduhul era plin
De cântece ciripitoare.”
(Vara, G. Coşbuc0

Zmeu , dog de vânătoare.


E frumos la arătare,
Falnic, sprinten şi semeţ.
( Zmeu, T. Arghezi)

Iar măceşii de pe câmpuri


O întâmpină în cale
Cu grăbite plecăciuni.
(Balada unui greier mic, G. Topârceanu)

Leoaică tânără, iubirea


mi-a sărit în faţă.
( Leoiacă tânără, iubirea, N. Stănescu)

,,Ai pământ şi ape multe


Vântul stă să şi le-asculte,
şi izvoare,
călătoare,
crapii-n ele-s cât berbecii,
în pomi piersici cît dovlecii,
pepenii de zahăr rosu,
în grâu, spicul cât cocoşul !,,
( Mamă Ţară, T. Arghezi )

Fişă de lucru
Imagini artistice
„Priveam fără de ţintă-n sus Şi ca o taină călătoare,
Într-o sălbatică splendoare Un nor cu muntele vecin
Vedeam Ceahlăul la apus, Plutea-ntr-acest imens senin
Departe-n zări albastre dus, Şi n-avea aripi să mai zboare!
Un uriaş cu fruntea-n soare, Şi tot văzduhul era plin
De pază ţării noastre pus. De cântece ciripitoare.”

(Vara, G. Coşbuc)

,,Trist vâjâie vântul şi crengile-ndoaie,


În negură cântă al codrilor glas
Şi calul străbate, prin pânze de ploaie
Drum de lumină şi fără popas..

Un fulger deasupra tresare o clipă,


Se văd nouri vineţi pe cerul cernit,
Şi pasărea nopţii sălbatică ţipă
De spaimă, cu glasul prelung, ascuţit.,,
G. Topârceanu

Vesela verde câmpie acu-i tristă veştejită.


( Sfârşit de toamnă, V. Alexandri)

Fişă de lucru individuală

Citiţi cu atenţie textul :

,,Vii să-mi baţi iar la fereastră,


tânăr soare auriu
Şi zăpada de pe coastă
Fuge ca argintul viu.,,
Şt.O. Iosif – Cântec de primăvară

1. Precizaţi cărui gen literar aparţin versurile. Argumentează .


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fişă de lucru individuală

Citiţi cu atenţie textul :

,,Vii să-mi baţi iar la fereastră,


tânăr soare auriu
Şi zăpada de pe coastă
Fuge ca argintul viu.,,
Şt.O. Iosif – Cântec de primăvară
2. Precizaţi cărui gen literar aparţin versurile. Argumentează .
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Temă Temă
Citiţi cu atenţie textul: Citiţi cu atenţie textul:

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos, Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină, Şi pe ele se aşează bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină. Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare. Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas; Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată... Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată
Miezul iernii, V . Alexandri ) Miezul iernii, V . Alexandri )

I. Demonstraţi apartenenţa la genul liric a textului de mai sus . I. Demonstraţi apartenenţa la genul liric a textului de mai sus .