JOACIDM SCH(jNHERR

o eclectic delucrari din hirtie indoira

,

in rom ancste de Magdalena Popa

Ilustratii ~i prezentare grafica de Hans Greschek

EDITURA rON CREANGA., BUCURE~TI-RUDOLF ARNOLD VERLAG, LEIPZIG 1979

Dragi btJie(i !ji fete!

Dupa ce vorn rihfoi aceasta carte, veti fi uimiti ce multe lucruri puteti face dintr-o foaie de hirtie. Toate lucrarila prezentate au irnportanta lor. Mai intii, vom irw§la formele de baza, care vor servi la ilustrarea unor notiuni invatate la scoala sau ivite in cadrul activitatilor extrascclare. Apoi, vom face singuri obiecte din hirtle, pe care le vom darui celor dragi. Cind e urit atara, ocupati-va timpul liber facind jucarii din hirtiel

Indoitul este 0 tehnica cu vechi traditil. in ultirnii ani se Ioloseste termenul de "fiiI!uire" cind este vorba de obtinerea unei muchii asculite prin presare cu unghia.

Toate lucrarlle cer 0 executie tehnidrfara de qres. Trebuie deci sa lucrarn curatsi exact, cu grija si chibzuiala. controlind mereu ee am fikut. Dadi raspectarn aeeste reguli cu constiinciozitate. lucrarile ne vor face placere atrt noua cit !?i altora. Hirtia trebuie folosita cu eeonomie ~i tara risipS. De aceea, eel mai bine e sa facem mal Inti! exereitille 9i modele Ie mai complicate eu hirtie de ziar.

La cele mal multe lucrari ne putem descurca doar eu degetele. La unele lucrari, insa, vom invata sa folosim foarfeca, rigla de metal, linia, rnaslna de capsat ~i sabloane gradate sau tipare. Ca materie prima vorn utiliza hlrtie sau carton subtire. Exista hirtii ~i cartoane de dlferite 9r05imi, cu suprafsta netede sau aspre, albe sau colorate, suqative sau valine. Nu Ie putem utiliza pe toate la lucrarile noastre. Pentru lucrarile descrise in prima parte e bine sa luarn hlrtii tarl, dar nu prea grease. in cornert se gase~te hirtie colorata ~i lacuita pe 0 parte. Daca privim coala de hirtie sau de carton, observsrn dr are fara ~i des, margini ::;i cotturi, care [oaca un rol important in lucrarile noastre,

In sfirsit, inca un.cuvint despre culori, adica daspre coloratul obiectelor. Din pacate. unii copil Ie coloreaza cu aeuarele. Nu e bine! Pe noi ne intereseaza forma ::>i nu culoarea obiectelorl Numai in anumite eazuri- obiecte decorative pentru masa, camera, coifuri, case obtinute prin lndoire - putern lipi forme deeupate din hirtie colorata, dar nu prea multe!

Va urarn sucees!

2

1 -, / I
t
t rotailie'1de 'f!
t
cuta centrale centru ;"
:- 41aturi --+ 4 colturi ----------- -- --.- - - __ . rota,~ie
, . .
I
J I de 'f4
,L -, I
-- - - _;.-- Mal intii asezarn coala pe 0 masa nateda, in asa fer incit marginea colii sa fie paralela cu marginea' mesal. Facem toate lndoiturile spre mijlocul rnesel, lar eOClI;;) ramine fixa pe rnasa. Urmarim cu atentie indicatiile, mai ales clnd foaia trebuie rotita sau tntoarsa. Pentru a obtine 0 muchie taioasa. presarn cu unghia. adios treeem inca 0 data apaaat paste indoitur s.

Coals de indoit trebuie sa fie neteda !iii curata. Sa n-o rnurdarirn cu miinile nespalatel Mai inti! trebuls sa cuncastam formele de baza, pe care Ie vomfolosi 101 aproape toate luerarile. Ele se forrneaza prin indoire. COl cele din imaginile alaturate,

Pentru a indoi dupa toate rsgulil.e artei, trebuie sa ne intiparim In minte niste termeni tehnici fara de care nu ne putem inlelege.

Coals de indoit are 41aturi Iii 4 colluri. Prin indoire ~i presare formam 0 cuta centrals (Iinia de mijloc) sau un centru. Rotim coala o '/., 0 '/2' 0 rotim toata sau intoarcem coala {pe dos).

Forme de baza

Enumerarn mai [os formele de baza, cornenzile de indoire $i denumirea lor.

@ coil spre marginea mesei

® latura pa lalura rotaua de'l,

(0') Dob ("';~;)

latura

batista

desf8 hlrtia laturii sprs cuts centrals

nr-l 0(0]

S'rB

3

® call spra marginea mesei coif peste coif

rntatis de I/~

® coil sprs marginea mesal coil peste coil

&

.

.

-

triunghi de avion

al patrulea colT

81 treilea colr spra cantru spre cenlru

~r-m

sertsoare deschld

scrisoare inchisa

4

8

®

<

prir

in!

® laturli pe latur~ rctatla de 1/2 lalura spre cute central a - intoarce hirtia

(O')Q"Po!

DJW e

---_

prima latura spre centru desfil l1irtia

a treia !stura spre cantru - desfa hirtia

"', I I -/'"

.... 1 I.-

-- '.,. _- --...1'---

: -, '" ,," ~ ie

I ";{ I

I I.... I

rotatie de II,

lndoaie scrisoaree inchlsa

14 colturi spre centru)

-----

desfa hlrtia

scara

desfa h1rtis - rotalie de lie

a doua latura sprs centru -desfa h1rtia

Obieete decorative pentru cemere si rnasa Sa rnuncirn €IJ vole ~lIl1a!

E bini) ",a 118 gindim dlnainte ce preg5lill trebuie lacutc pentru ocazirle festive. Unii decoreaz a curncrele ~i mcscto. altii Gleselleaza $i scriu illviratille.ln anurnite ocaa.i, Is buna dispozipe conlribuie uncle accssorii vostimentare care se pot utiliz a ~i in chip de costume In plesele porrrru eopii. L fSCClll filra 1l1~lita cheltuiala. Sper arn ca. in contrnuare. sa gasi!i modele care sa va placal

" : ,.'

- ~"..;: - - - - -.,!.::: -

-, ,/: b

";<: :

j. .: \. I

I" _r_o_tB_l_ie_d_e_' .... I,_4 ~

~ I ., ....

a patra latura spre cantru ~ desfii hirtia :=_Ir1toarce 1< irtia

....... I 1 " "' ... I I ;

.. ! t... ...., I ...

--~"'-~-""7r- - '--~-----..1:: ....

I', .: I l I -, /' I m

{ : '<: )! i >: : <

~ .: -, ~ l/' -, r

,r "~ -'r-----"l~--

,/ : ~ "..... {_ 1~ : '"

apropie collUrile-

1. lnvltatti. car1i de lIiz.itii,felicitari (forma de belii: cartel

Vrern sa trirnitern rnusaf rilor invitati: ~i fel ieilari

facute, scrise !ili decorate ele noi.

Trebuic sa 118 g'ind'lm s unde vor sta musalir ii la masa. De aeeea. pregEltim nisre cartonase pe care S8 scriern nurnele fiecaruia si sa desanam cite ceva.

Din carton d6!ClI jilllJ'n dreptunghiuri ljii patrate si.

JIladi e grew sa desenarn modeJele. folosil'l1 sablnane. indoirn dreptunglliurile ~i patratele in lung sau In lat. ca pe 0 carte, asa cum se vede rnai jos

2. LanJ de stequlete (forma de bazii: batie)

lndolm mai multe coli pat rate ca sa obtinern forma baticului ~i facem din ele un lant rnulticolor de stequlete, intindem 0 sfoara, u ngem cu lipici interiorul cutel baticului si lipim stequletele Tn [urul sforii. Hirtia de matase e cea mai potrivita, dar atunci stratul de lipici trebuie sa fie subtire.

3. Ghirlandi cu franjuri (forma de bazi: cartel

Folosim fi!,ii lungi din hlrtie creponata de 10 em lafime, Ie indoim tn IU119 ~i Ie taiem pine Ia 0 anumita distanfii in mod B!,lal. Desfaeem fiiiile ,i Ie riisucim user - astlel obtlnern spirale uniforme. Lipind mai murte fi~ii unele de altele tungim ghirtanda.

~ u --- --- --- n --- --- n - - -------- - ---un n -----~ n --l ~

¥c e

6

Ii

4. Rozeta (forma de bazi: scara)

Indolill 0 fisie lunga de hirtie la distante egal8, ca lreptele unei scari, Trecern prin to ate cutele un fir rezrstant ~i lrnpraunarn cutele. lipind capetule hirtiei (fig, d-e).

to

'1

I

o

c

b

I

5, Stea decorati,,' simpli (forma de bad: batisti)

Indoirn batista In patru, apol 0 deschidem ~i indoim fieeare laturli spre interior, lJina la cute, Oupa ce redeschidern ba~ista, 0 lndoim in forma de eort \li crestarn fieeare latura pina la prima eutA (fig. a). Tndoim laturile spre euta diagonala (fig. bl. ca sa formam virtul; faeem Ia fal ~i cu celelalte trei coljuri, Ungem cu llplcl 0 jumata,e de vlrf ,I 0 petreeern peste cealalta [urnarate, in a~a fel 1nc1t virfurile sa fie goa Ie pe dinauntru, A\la se fae \ll celelalte vlrfuri.

6. SteaLUbli (fo,ma de bad: batisti)

Din doua stele lucrate dupa indica1iite de mal sus, faeem eu u~urinta 0 stea "plint", Jipind prima staa cu spatele de a doua. Daca Ie liplm. alia tneit vfrfurile urela sa ead~ in golurile dlntre virfurile eeleilalte, obJinem 0 stea eu opt vlrlJ.iri.

7. Ghlrlanda plisata [faraforma de iJazal

Avem nsvcts de daua f1!iii !ungi de hirtie de culori diferite. Punem cele doua fi~ii una peste alta in unghi drept :tii lndoirn cu atentie flsia B peste fl:,;ia A (fig. b)' fisia A spre stlnqa peste fi$ia a, fl$ia a in sus peste flsla A, iad)~i A peste a, B peste A ~i asa mai departe. Oaca avem nevoie de a ghirlanda mal lunga, adaugam alte fi!iii de aceaasl lafime, llpindu-le. Clnd terrninarn ghirlanda, lipirn cele doua f1~ii la un capat pi la celiilalt. Putem decors mesa cu ghirlande inguste :,;i scurte, asezats in [urul lurntnarilor sau fructelor.

I' A 1 -

a

Diferite coiiuri pentru sarbatori 1. Coif (forma de baza :c3·rte/batistiil

indoi m 0 coal a, de mari me potrlvita, in forma de batists. Oupa ce 0 deschidern pe [urnatate, indoim dcua colturi de la linia de mijloc spre centru. Pentru ca acest coif sa fie stabil, lndoim laturile rarnase intr-o parte Iii ill cealalta a coifului, apoi, 18 virlurile 2 si 3, indoim capetele C8 depasesc triunqh iul si Ie lipim.

I I

:~ .: a

I .~ I

: '\"

-, .1 • ~ .

. I •

~'. I ~ ~ -, ~ I. r ~

2. Pi! Sup, unul dir Ea sste

8

-- ~ ...... --. '.

2. PiHarie de viniitoare [forma de baza: battsta)

Suprapunem virfurile 2 ~i 3 ale coifului de mal lnainte Mig. a-b). lndoim unul din aceste virfuri spre vlrful1 (fig. cl si dsschidem pillaria de vinatoare. Ea este si rnai nostima daca 0 Impodobi rn cu a pans.

3 .. Chipiu de marinar {forma de bazi!: batistii) Pornim tot de la coif, dar nu Indoim declt 0 laturs In sus, apoi Intoarcern tot coiful. lndoim virful 1 plnli la linia 2-3, tintnd searna de rnartrnea capului. Aeum, indoim a doua latura :;;1 lipirn, ca si la primul coif, capetele, la vlrfurile 2 ~i 3.

4. Alt coif (fo.rma de baz.a: batisti:i)

A:;;e:zam batista in fate noastra .. astfel incit cele 4 colturi libere sa fie orientate spre noi. indoim primele trei colturl spre coltul 1, lntoarcem batista pe d05 si lridoirn \'li ultimul coif,

5. Pilariuli olandeza (forma de bazi: carte/batistAl Dupa ce faeem din batista coiful (vezl 4.), e destul sa intoarcem in sus Vlrfurile 1 ,i 2 (fig. b-el ~i gata plilariuta olandeza (fig. dll

6. Coif aseutlt (forma de bazs: batlc]

Dad vrem sa ne deqhizarn in arlachin sau vrajitor, avern nevoie de un coif eu virf ascutit. Tndoim 0 coala pat rata in forma de batic, in asa fel ineit laturile de jos sa lasa cu.2 em peste eele de sus (fig. b). Cu una din fi~ii vom lip; pa!aria (Iatura 4 I'ipita peste 1-2); pe cealalta 0 taiern ltlg. c). Deschidem pli1ilria (Iiplta) astfel ca virfullung (1 I sa stea in sus, iar virtul 3 sa arate spre noi (fig. d). lndolm in sus acest virf (fig. e).

/ /'

, , /

.-

3

7. Fes turcesc (forma de baza: batlc) [ndotrn cottul 2 al batieului spre latu ra opusa 1-4 (fig. b), asttal inc1t latura B (fig. e) sa fie para lela cu cuts 2-4. Faeem ecelasi lucru cu coltul 4

(fig. d). Indoim colturile 1 :pi 3 peste B de 0 parte si de alta a coifului. "-~ -=-.Jo

Presiim toate cutele eu unghia'@·0..,...e Facern un ciuoure taind fisii de hirtie pe care Ie introducem in fes prirrtro

gaudj si Ie fixam in interior Ifig. e). Ca sa obtinern un fes de marime

potrrvits. ne trebuie 0 hirtie cu dimensiuni de eel putin 52/52 em.

.

10

sa In! adl $i II

folo: hlrti ded inte:

a

- . - -

8. Evantai {forma de baza: seara]

lndoim in forma de scara 0 coats qroasa de hirtie de 30/20 ern, in a fel lnclt sa obtinern 8 trepte de 2.5 cm latiml" Pentru rntanre. asezarn intre cute 7 betisoare de lemn sau de carton, lungi de 14 em. Pe 0 latime de 8 em infa~uram avantaiul CLi 0 hirtie reziste~tiL lipmd-o III ambele capete. irnpodobim cele deus laturi exterioare cu hirtie coloratii.

Mici cadouri

Dragi copii, parintllor vostri Ie face mare placere sa prirnaasca in dar rnici obiecte facute cu grija de miinile voastre. Ei vor sirnti cit v-ati ostenit ca sa Ie aratati dragostea :;;i rscunostlnta voastra pentru grija ~i iubirea eu care va lnconjoara mereu.

1. Carte cu foi (form a de bad: cartel

Forma de bazil este coperta cartii :;;1 pentru ea vorn folosi un carton subtire. Pentru paginile dlrtii indoim hirtie alba de seris. Hlrtia trebuie sa nu fie mal mare declt ooperta. Asozam paginile unele intr·altele In interiorul copertei si Ie legam (fig. b-el sau Ie capsarn.

---------------------- E

----------------------- ~

c

===~~~-----~~=--------~~---~~ ~

~ r-!.~om"., -l

C

I-

a

2. CaseU cu capac (forma de baza: scrisoare/casal

Din forma de baza a scrisorii facem cas a (lndolrn fieeare muchie spre linia de mijloc). desfacem hlrtia, 0 rotim cu '/2, repetarn casa :;;i despaturirn totul la forma de baza a scrlsorll Ifig. a-e). Facem in dreapta si in stinga cite dous tiiieturi spre cutele A ~i 8 Ifig. e). Deschidem .foaia de tot :;;i 0 rotim eu unul din colturile fara taletura spre noi (fig. a]. Indoim acest coil spre eentru sl rldicarn peretele casetei Ifig. g). Dupa ce am facut Is fel :;.i eu coltul opus, rtdicam peretii rllma:;;i ~i indoim vlrfurlle pina la centru, pre'sind bine cutsle (fig. g-I). Capacul se face, ca ~I caseta. dar hirtia trebuie sa fie cu 4 mm mal mare, COl sa se inchida bine.

Putem confectiona caseta ~i fara tsieturtle descrise In fig. f. lndoim !iii ln acest caz doua col [uri opuse catre centru ?i ridicam laturile (fig. f-g). Ca sa indoim apoi celelalte doua colturi peste partile laterals ale casetei. formam cite doua cute spre interior, asa cum arata desenul.

3. Cutie (forma de bad: cad)

Dintr-o coala patreta faeem casa (daca avem 0 coala drepturrqhiulara, lndoirn latura sC~lrta peste cealalta latura scurta): apol indoim in asa fsl cela patru colturl spre Iinia de rnljloc, inch sa ramina neindolte doua fi$ii de aceeasi Illlime (fig. a-c). Aceste ff$ii Ie indoim in afara. peste cOlfuri (fig. d], Acum nu ne-a mai rarnas decTt sa trag em tn sus perelii cutiel $i sa prssam bine muchllls cu unghia. $1 cutis e gata (fig.~g)r

4. Paner (forma de bua: triunghi de avian)

Facem trlunghiul de avian ~i 11 asezam eu virful 5 in [os. Tndoim virfu! 5 pin a la mijlocul laturii de sus $i apoi II dezdolrn (fig. a). Tndoim coltul 1 pTna la semn (fig. al $i coltul 2 la fel, dupa care vom introduce coltul 1 in 2 (fig. b). lntoarcem aeum lucrarea $i facem la fel eu colturlle 3 ~i 4. Deschidem cosuletul tintnd Intra degete colturlle suprapuse ~j implngind laturife opuse spre exterior (fig. c). Facem un miner din hirtie dubla $i II lipim de cos (fig. d).

- - -- -- - -

- -., . -- ---- ..... - ..

12

5. Co~ulet cu capac (forma de bazi; cort] Dasfa!iuram cortul, a~ezam ccltuttle 2, 4 !?i 3 daasupre coltului 1 $i ptesam bine muchiile aplhute (fig. bl, Dupa ce am Indolt colWI '3 peste 5, Irreepsm 58-1 Indolrn Ina poi spre cute central.!i In f1!1ii de f ,5 em l!ilime (fig. cl,

Intoarcern lucrarea $1 indoim col]ul 1 peste 5 ~i ina poi spre cuta centrala In fi$ii de 1,5 em.

AOl,Jm asezam coltul 7 peste coljul 6 (fig. d) III indoim celturile 4,7 $1 1:"1 spre eentru (fig. 91; latura x o lndolrn in sus (fig. f) ~i tntcarcsm luerarea (fig. g). Deschidem ccltu] 9 spre stlnga Ifig. g) $i lndolrn colturlls 2, 9 ~i 10 spre oentru ('fig. hi. Ca in fig. f, lndeirn latura y in sus (flg. iL tnctt totul sa ia forma k. Traqem de laturile x-v deschizlnd cO$ulelul $1 prssam toate muchiile. Mlnerul 11 intrcducern intre partile descbiss ale perstllor lsteral] ~i ll llpirn.

Jucsrii

Ne face placere sa scctoci.n prin lada au iucar!i, sa scoatern ba una, ba alta sl sa Ie lasarn iar la 0 parte, ca sa ne [ucarn eu alteeva ~ plna c1nd ne saturam de tot de [ucariile curnpjirate. $1 atunci, ce-ar fi sa ne facem noi slnguri clteva [ucarii din hirtie?

18 uitati-va eu cit de putine tucruri putem face clteva avioane, 0 rnoriscs sau a 'fIota Intreaga de barcute din hirtie!

'l , Mori~d (forma de baza: baticl

Indoirn baticul, 11 dezdoirn. facem o rotatis de '/,. iarasi Tndoim baticul, iara?i il desfacem. Facem 4 tsieturi de 18 colturi pina dlncolo de mijloc, ca sa avern 8 colturi in lac de 4 (fig. a). Pe un ac cu gall1alie colorata luarn mai intii 0 marqaa mai mare, epoi gaurim eu aeul de sus in [os colturile 3, 1,7,5 ~i ce ntrul colii Ifig. bl. Inainte de a fixa totul pe Lin bal de lemn, trebuie s5 punem inca 0 rnarpea pe ac. pentru ca morisca sa se peats lnvlrti. Dad! aeul e lung si trace prin bat, prindem de virful lui un dop de pluta, ca sa 11~1 ne lntepam (fig. c).

13

2. Avion (forma de baza: ·triunghi de avian)

indoim cotturile 3:;;i 4 ale Iriungiliului de avlon spre coltul 5 (fig. b). Se forrneazs colturtla 6 ~i 7 pe care Ie indoirn pina la mijloc in sus (fig. c) ~i in jos (fig. d). Acum le deschidem din nou :;,i, apucindu-Ia cu cite doua dagata, Ie ridicam aducindu-Ia spre centru (ramin ca doua vlrfuri indreptate In sus) (fig. e). Dintr-o alta coals facem coada avionulu i {fig. fJ. pe care 0 introdueem in avion pina la coltul 5. indoim coltul 5 in jos (eu colturile 6, 7 indreptate inainta) (fig. g). Daca avionul se rasuceste in timpul zborulul de incercare, insearnna cil e praa nsoara coada. a prelungim sau olntarim.

3. Parllmbel [forma de baza: triunghi de avion) Dinrr-o coela dreprunqhiulara facem triunghiul de avion (fig. a-b). Fara sa [iriern seama de hirtia ramasa in plus, lucram dupa figurile c-g ale avionu lu i deserts rnai sus. indoim aripile pina la linia de mijloc Ifig. c--e) si apoi Ie desehidem (fig. I).

Prin mai rnults indoiri ale ariprtor, prelu ngim zborul porumbolulu-.

14

I

• --- ---- _ _ _ _r' .... ~

(forma (Ie l:iazii: l:iatjstiil---------------~

lndoirn batiste, apoi eoiful Ifig. <I, pag. 9). dupa care deschidem coiful (apropiem vlrfurile later ale} (Fig. b.}, indoirn In sus virfurile laterals si obtinorn un coif dublu (fig. c). 11 deschidern si pe accsta (apropiind virfurile lui laterale) \>1 obtinern fig. d. Tragem Cll grlJii de colturile de sus (fig e) ~i obtinern lrarca (Fig. n.

4. SageaU (forma de bala: carte)

lndorrn 0 coala dteptunqhiularf in forma de carte.

Dupa ce am desfscut-o, lndoirn doua colturi spre cute central1:l (fig. h). Muchiile (oblice] obtinute Ie indoim din nou spre cuta centrals (fig. c) si dupa ee am lnrors hlrtia mal tacern 0 datel aceleesl mi~G~ri (fig. d). lndolm sageata pe linla de rnijloc :;;1 deschldern lateral aripile. La lansare. tinem sageata de sub arl pi ("fig. e).

~ .. :+~, /.

. .~ I ~"" .'

,}..I' I ,.

~. , .... 'to f

Animale

'l uturo r no plac anima lele de iucarie, Plitem sa ni Ie facem siriquri. tourte sirnplu, din hlrtie indoita. E adevarat ca nu sin: atit de rezistente ca animalela de lemn, dar siqur 0 sa ne plad,! ~i elel Sa nu avern pretenna sa arate COl cele aoevaratc. ci sa ne multurnirn cu ce am r8l1lPit sa facern numai din hirtia.

1. Soricet (forma de baza: scara]

Desfacem scara. apoi indo: m latura 1-2 peste 4-3, r.:isfringem coljul 1 'Ill JOs pinli 10 linia de rnijloc, ciaI' presarn cu unqhia coar iumsta.ea cutei oblice lA, fig. b). indoim coltul 2 spre centru pests colTLII 6 ~i tr apern col]ul 1 peste coltul 5. formind 0 rnuchie paratela cu A (fig. c). intoarcem hirtia ~I repetarn eceleasi opcratii cu colturile 4, 3 512 (fig. d-e). f ndnirn apoi colturile 1 si 4, clevenite virturi, spre centru ~i spre punclul 7lfig. f), Am fiilclI! urcchile; ccada 0 adaugam dupii cs Q rasucirn din hirtio sau din sfoar a.

16

J.6ra lndoi (fig. b) cute.or ( trecern para lela pe linia coltut 3

1 $i 2 sp [acute c putln de sa sara (

2. Purcslus (forma de ba·zii: scarii)

Facem mal intii soricelul, dar fiidi urechi [fig. al. lndoim virful 1 spre ceritru (fig. b) ~i apoi 11 nisfrlngem pe [urnatate, ill,la incit sa arata In ios (fig. c). Intoarcem hlrtia sl facem la fel eu virful 4. Virfurile 3 $i 2 Ie indoim numai pe iurnatate lnapoi, asa incit sa arate In los (fig. d). Am obtlnut cele 4 picioare ale purcelusului, Din micile triunghiuri ramass facern, lntr-o parte, r1tul (0 mica indoitura In sus ~i in exterior), iar in cealalta parte coada to inCloitura mal mare in sus i,li in exterior ~i una mal mica in jos) (fig. e).

-- - - - ::::___,.;;____ " _. -- '" .-

3. Broscuta (forma de bazii: triunghi de avion] lndoim colturile 1 ~i 2 ale trtunqhiutu: de avion spre centru Ifig. b) ~i rasfringem lnapoi laturile 1 ~i 2 pina la muchia cutelor (fig. c). Suprapunern coltul 2 peste 1 (fig. d-eJ. apoi 4==~~=:E~~~~ trcccrn coltul 3 peste 1 si 2, asa incit latu ra 3 sa devina .. paralela ell 4 (fig. f). lndoim muchia 3 ina poi (spre drecpta) pe lin ia de mijloc (fig. g) si iarasi catro mijloc, asa lncit coltul 3 sa se supra puna peste 5 (tig. h). Mutarn colturi!e 1 ~i 2 spre dreapta peste muchia 3 ~i reperarn. cu 4, opcratii!o facLite cu 3 Ifig. i). Daca intoa rcern lucrarea ~i Lrayern putin de coltu rile 3 ~i 4, avem irnpresiu ca b-oscuta e gala sa sara Ifig k}.

i~

:.

n e,

18 te 4

4. Pasare (forma de baza: fa~.a de masal

De-5fa~uram lata de rnasa, tndoirn coltul 4 spre centru ~i tnrcarcern htrtia (fig. al. Refacem virfurile 1, 2, $1 3 ca la tata de masa (fig. b). indoim colturile 1 !?I 3 Tn [os, indoim hirtia pe rnuchla obliea ce pcrnests din virful 4 lii scoatem eLI g'fija coltul 4 (capul pasaril) (fig. c-d).

17

5. Rafulica (forma de bazii: fafa, de masal

Din pasarea de mai sus putem face 0 ratu~ca. lndotrn colturile 1 $1 3 (picioerele) in sus, plna la linia crizontala intericars Ifig. a-b). Ca sa .Jnoata", indoim colturile 1 ~i 3 in sus pina la linia orizontale superioara (fig. c-d). Facem codita, indoind in sus virful triunghlulu ide la spate.

7. Gisca (forma de baza: baric]

Pe baticul desfasurat, indoirn doua laturi spre cuta diaqonala si Ie presarn bine (fig. a-b}. Refacem cuta pe diaqonala Ifig. cl, Daca, de la mijlocul cutei diagonale, indoim vlrful ingust in sus ?i spre Interior. obtiriern qitul. iar indoindu-I $1 pe el. in acslasi fel. spre interior. obtlnem capul (fig. c-d) Din cealalta jumatate tacern coada (fig. d-e). Daca vrern ca gisca sIl posta sta (ea cea albastr a din desenul de sus). inainte de a refaee cuta diagonalii (de asta data ell indoitu I'ile in afara). facern incii 0 data prima operatie (Indoirca spre diaqonalal.

6. Lebada (forma de baza: cort]

Desfa~uram cortul si facem prima operatic descrisa mai jos la gisdi. indoim muchiile obtlnute spre cuta diagonala $i apoi Ie asezarn una peste alta (cutele in interior) {fig. b-e), Urrnlnd cealalta dia"gonala {a cortului), indoim gitul lebedei In sus $i capul Inainte (fig. c-d). Indoim celalalt v1rf (coada) {fig. d-el.

Illi

ft~

lat

col b lat sp col

18

sus fok ~ar ing de illS: ghi aiu lim

8. Cioc de rafii [Iorrna de baza: cartel

Pentru a obtine din forma de baza a car tu un mic cioc, Indoim latura a peste latura b. iar cuta c peste a ~i b, dupa care a dcstacern la lac Ifig. a-cr. lndoirn colturile 1, 2 ~i 5, 6 spre cuta centrals (torrnuta pri 11 supr apu nerea lUI c peste a ~i b), apoi latura a peste c Ifig. d). lntoarcem hirtia ~i indoim colturile 3 ~i 4 tot sore cuta centrale. precLim ::;i latura b peste c Ifig, e]. In loculinsemnat eu x {jurnatatea laturii}, Iacem 0 taietura de 0,5 ern ;>1 indo In cutele spre exterior. Dcpartarn PUPil laturile ;>i aoucern colrul B spre coltul Z. obtinind cioeul ifig. f-g).

9. ~atpe

Din ghirlanda descrisa la pag. 8 ;>i eioeul de mai sus - folosit drapt cap - facern un sarpe. Pentru cap folosim 0 coala de 18/18 em, iar pentru trupul sarpelui fis!i lungi de 85 em si late de 6 em, care se inqusteaza spre ccada pina la 3 em (ca in desenul de rnai jos). lncepem de la coada, adica de la capatul mai inqust al fisitlor: cind aju ngem la capstul ghirlandei, lipim fisiile 18 capete si fixam capul cu ajutorul unui aparat de capsat, Tn gu ra 1i lipim 0 lirnba despicaral

19

fn afara formelor de bad amlntite la Inceput, vii mai aratam eiteva, cu ajutorul carora putem face alte anlrnale. Sin! formels chinezo-japoneze, mai grele declt eels de pina aeum. $1 la aceste modele se pornests tet de la a forma de baza:

1. Facem cortul; d4pa ce am desfacut coals si am Intors-o, facern batiste :;Ii 0 desfacem (fig. ai_

2. Tndoim apoi fiecare latura pin a la diagonale, presind muchiile astfel obtlnute numai pine in dreptul cutelor centrale corespunzatoara (fig. b). Desfacem.

3. lndoim coala, impingind laturile :;;i cutele diagonale spre interior, \Ii obtinern forma de baza (fig_ c-e).

Din aceasts forma de baza putem face, de exemplu, corbul. gaina ~i pinguinul.

~ p rasati nu rna i • _,; pina la cuta !centrala

10. Gorb

Pornind de la forma de baza. lndoim in sus unul din vlrfurile nedaspartite, intoarcorn hirtia si 11 lndolrn \>i pe colalatt (f~g. a-b). Suprapunem apai

virturile 7 ~i 2, 3 ~i 4 (fig. c-d], Facern a rotatie de 'I, ~i suprapunern 3, 4 peste 1,2 (fiy. d-el. Virfurile dssparttte vor fi coada, iar celelalte dous - capul :;oi un picior (fig. f-hl.

2'0

fo Vf ar Pl (fi

PE de ari va

.'

-----~--..::..;::,..,., -- .' - -... ~

11. GaiAa

fndoim In sus virful din spate al formei de baza, facern a rotatie de '/4 spre stinqa !?i pliem hirtia pe

nla centrsla, indoind vlrfurile 1 ~i 2in los Ifig. a-c).

Cele dou5 vlrfuri nedespartite VOl" forma capul ~i coada. iar virfurile despartite. trase in jos 9i indoite (fig. e-f) - pictoaretc, Capul lii coada Ie tragem ill SLiS :;;i Ie indoirn Ifig. d--e).

12. Ping ... in

Tndoirn in sus unul din virfurile formei de bal~ (fig, a-b), Acest virf va forma caput, iar cele doua despar,Jitearipile. Ca sa facem picloarele desplcam putin, prtntr-o taietura. virful de jos (fig. c). Mal lntll lnsli, tndolrn luerarsa pe verticala (fig. d), cu virfurile desparrite in afarlt Cum se desfac aripile ~l picioarele pinguinului sa vede tn fig e--h,

21

13. Elefaot

Desfacem forma de baza (fig. aJ. Urmatoarele operatiuni sint foarte greu de deserts, de aceea urmarili cu atentie desenele. Indoim ~i pliem (fig. a-c) doua colturi opuse, in asa fel Inc!t eels doua triunghiuri sa se suprapuna. Tndoim virful 4 spre interior ~i In sus (fig. d). Din acest virf formam capul III trompe elefantului. Din cele doua triunghlu rl suprapuse. lndoite spre interior, facem pieioarele din fala (fig, e). Ca sa facem picioarele din spate, desplcsrn vlrful 2 printr-o taietura cu foarfeca (fig.f-g).

____. crsstatl

14. Crocodil

Procedarn la tel ca la elefant pina la operetta c. Facem apai capul, lndaind putin in interior unul din vlrfu rile orizontale (fig. a). Ca sa Iacern picioarele. tai'em la mijloc triunghiurlle suprapuse ~i Ie lndoim Ifig. b-e).

~~

~~ .. :; ... ___..

''',:¥: ArJ1J11.il'.I2Zm'J~~70ZZ~~!Q!,

virfurile 1 si 3

22

I

I

r

,I

t; it

- -

._ . ~ .--;:;;:;.,,,'..-. ~

I

I

I

t

I

Cesute

Casutele de hirtie rndoite ne sintfolositoare lli la scoala ~i la joaca. Ele pot ilustra probleme de geografie a orasului, cornunai sau satului nostru: cum sint asezate - in ora~ - casa noastrs, scoala. strazite, locurile si cladirile mai importante; Ie putem folosi pentru 0 schita de pia n sau 0 harIa a lrnprejurimilor scolf etc.

lata, mai pe larg, doua poslbllitati:

1. Cu casupale noastre de hirtie putem ss ne cunoastern mai bine locu I natal. Desenarn pe omasa sau pe 0 planseta strazile, apoi inaltam cladirile. Putem folosi ~i lada cu nisip. Ca sa ne [ucarn de-a "circularia", avern nevoie de rnaslnl din hirtie ~j de semne de circulatie. Construind casute. putem cornpara !,>i diferitele tipuri de acoperisuri.

2. E greu sa ne imaginam un eras (straz], case) desenat pa hlrtie; si mai greu - sa-l desenarn noi! De aeeea, pe 0 coala alba de desen ne asezarn dlsu~ele "cliidite", 8!?8 cum vrern sa fie aranjate in orasul nostru, Cu 0 periuta de dinti $i 0 sita (sau eu o sticluta-pulverizator], stropirn hirtia eu vopsea nu prea dilueta, Trebuie doar sa ridlcsm casutele ;;;i orasul nosrru, cu strazi si case, e desenat pe hirtlel (Casele au rarnas ea dreptunghiuri sl pat rate albe.)

In $COaI8, putem face eu totii "plalluri" asemanaroare, avlnd grija sa respectsrn dimensiunile ~i sa foloslm acelasi material de constructie.

..

1. C,.sa cu acoperls cu douii versante

Dintr-o hlrtie dreptunqhiulara facem forma de baza a easel (pag. 3, nr. 3) sl a desfacem la loc (fig. a). Apoi marcsm segmentul z prin lndoirea colturilor pina la linia primu lui sfert (fig. b). indoim ambele laturi inguste spre interior si Ie deschidem la loc (rig. c). Facern 1<1 Hecate dintre latu rile ingu:>tl': ctte 3 • taieturi pina Ie linia de indoire (fig. d). liplrn patratele tnsernnats cu $1 a pol pe cere tnsemnate cu + (fig. e-fl.

'. ---- -- -- -----

~ a

""JIJI'" .-.-

. .'

; , I :

-- - ---- _-' .. -

. .

, .

r- - ,---- - t

L .~. -c--",~ .. ~.j

+:

e

:+

Alte forme de case se obtin prin schimbarea dimensiunilor. lndoim de doua ori a coala pilotrata. latura pe latura, apot 0 deschidem sl indclm eels patru laturi spre cuts centrala. Deschldem din nOLI, apol titiiem ~I lipim os mal sus (fig. c).

I I I a'

- +--~--1--

I I I --f.---I---I--

I I I

--\- -+ i--

I I I

23

2. Casa. cu acoperis de mansarda

indoim ea la prima casa pina la fig. c. Apoi indoim (fig. a-b) cele doua laturi lungi spre cutele de starr opuse ~i le dezdoim. Facern 5 taieturi si lipim fi~ille doua cite daua, la fel ca 18 prima casa {fig. e-dJ.

I I

_ .... ..1 __

(. -i---------i--

-r--------r-

I a I

I I

~:t:::==~~~:~::~-:

__ -1- __ ... • ,...L._

_~ J __

, '

--r-----------T--

, b I

d~

~ 0 0 0 000 •• • •

: . . .--

Ootinern alte forme de acoperfsuri prin sehimbarea taieturilor sl decupajelor: caSH cuacoparis cu patru versante.

A

.

.

3. Casa ell acoperls in dinfi de fierastrau

indolm coala latur a pe latur a. 0 daz doirn ~i 0 intoareem Ifig. a).

Apoi indoim laturile Iu riqi spre cuta centrals $1 rnarcarn cutelo laterale (fig. bl. Indoi m A pina la mijloeu I pn mu III i sfert. iar B pina la mijlocul celui de-al treilea si de zdoirn Ifig. c-o). Taiern :;;i dscuparn Ifig el. apoi I ip.rn (fig. f).

I i

_-l -I __

,

,-.-,----B --"", ........

I ,

__ J J _

, ---1---,- .. _~ .......

I I ,

c--l------ ~--

_, -.;1-- - - - - ,_ - - ---I _ ...

I ,

-- .... -- - --- - ----r--

: ,

- - - A---'--'

24

4. COl Face" doua, in: din mijle punctul ~ obtinur, 1 jos. Dupa

I I

"",, __ 1_ ..

I I J

---1--

1 I I

- - -r- -,

I

:;>i Ie presi peretele c:

Putem

5.5chii etc, Desen asezarn ca casele .. Aci

--- ~ - .. ~---.-

4. Combinarea a daua forme de case

Facem prima casa. Apoi, pe coala din care 0 vom face pe a doua, insemnarn lungimea bazei x a prlrnei case. Tragem olinie din mijlocul lui x pina la cuta centrals a casei a doua !?i unfm punctul obtinut cu capetels lui x de pe linia sfertului. Pe desenul obtinut, lacem 11iielurile ~i decupajele indicate in figura de mai jos. Oupa ce construim a doua casa, marginile rarnase Ie lndoim

t t

___ , __ - - - - - - - - - - - - -l - - -

t I

t I

I I

---~------- -------T---

1 t OJ

1 t

---~---- ----+--- _ --.- .

lit 1

L........---'C,..__ ............... __ --..!...-~ .. ---- ...... --........ ...... -

I" x ~

iii le presarn inauntru. apoi introducem prima casa in golul din peretele casei a doua.

Putem combina in acest fel case de forme !,ii rnartrni diferite.

5. Schifi\ de plan a imprejurimilor scolll. casei noastre, satului etc. Oesenarr- CU creta pe tabla sau pe 0 panseta strazile ~i a~ezam case Ie. Urrnarirn cu creta corrturul bazelor, apol ridicarn casele. Acest lucru poate Ii facul si In lada ell nisip.

]

\

6. Tatabii acoperita

lnceoern ell forma de baza a easel. Oupa 0 rotatls de '/4 a colli, indoim laturii Ingusta pe latura ingusta (fig. a), presind numai eele doua parli din mijloe. Part.ile laterale le taiem obllc (fig. b) In unghiurl egate, iar partile hasurate Ie decuparn. lndoim apoi 18 nivelul x latura superioara spre euta centrals :,;1 taiern (fig. c). Upim asoperisul de eele doua parti laterale (fig. d).

Taraba 0 facern dintr-o coala de doua ori mai mica 'declt cea folosita pentru acoperls. 0 Indoim, taism ~i 11pim (fig.e-f). Apoi, o asezarn la loeul ei, sub acoperls, ~i 0 lipim de peretil laterali.

') 1

, 1

i ,

, I

, I

- .. -1.

' 1

: 1

I 1

, '

,

'a :

@

.

d

2 ~ It ,

I -----,

1 I !. I ~

,

e

25

lndoim si presiim cu unelte si materiale ejutiitoere Indoind \ii preslnd hirtla, putern contectiona a rnultirne de lucruri despra care nu am vorbit pina acum, Pe acestca nu Ie mai putem face numai eu degetele.

Sa facem cunosunta. deci, CLI prirnul nostru ajutor: .righl.

Mai intii, desanarn modelul desfasurat pe hlrtie sau carton. (Daca avern un model gata desenat, trebuie numai sa·1 decuparn.l Fixam apoi rigla pe linia de indoire (fig. 1) ~l indoim hirtla.in sus, trecind, eu unghia sau eLI un cutitas de taiat hirtie, de sus in [os, de-a lungul riglei. Avem grija sa nu rniscarn rlgla (fig. 2). (La modele Ie gala desenate, trebuie sa rnarcarn mal intii pe dos liniile de lndolr.) Dupa ce luarn rigla de pe hirtie, rotim hlrtia !?i mai presarn eu unghia sau cutltasut rnuchia obtinuts (fig. 3).

Fratii mai mari $1 parintii pot sa ne puneteze dinainte eu un

ac liniile de lndolt, A~a putern obtine:

fi~iile date cu lipiei care inchele modelele $1

suporturile care spriJina modelele sa nu cada. Le indoim pe linia pu nctatain afara ~i nu Ie dam eu clei.

fi9·2

1. Plie pentru serninte

Folosim 0 eoala de 210/297 rnrn.

Ca sa tacem acest plic, 118 contectionarn snquri urrnat oar ele sahloane: un sablon fisie de 25/297 mm, Ull sablon 'fi~ie de 50/89 mill ~i u n sablon triuriqhiular (triunqhi drepl unq hic) cu catetele de 85-60 111111.

Aplicarn pe coala sablcanele Sl Ie desenarn conrurul:

1. sahlonul fi$ie de 25 mm lillime {fig. 11

2. sabtonul fi$ie de 50 rnrn lalinlC (fig. 21

3. sablonul triunqhiular (fig. 3).

indoim latura scurta pina ta linia rosie: presam (fig. 4), Decuparn partite hasurare eu rosu (fig. 5), apoi lnooirn $i lipim plicul, lasind clapa libera (fig. 6)

60

25

210

I
2 e: ill

Iii

26

so

-

V \
1I ~
3 II '\
II ~ r\
I
1 I 4
\
2. PHc pentru scrisori

Ca sii putern face mai multe plieuri pentru scrisori, ne confectionarn de la ineeput un sablon cu dimensiunile indicate 1n desenul de mai jos,

Aptlcarn sablonul pe hirtie ~i desenarn conturul. Decuparn ~i lipim ca la primul plie.

3. Pungi plata SHU plie pentru acte Folosim 0 coal a de 2101297 rnrn,

Ne confectionarn sabloanele: sablun 11\1ie de 20/297 mm, sablon fT~je de 35/297 mm, sabloans triunghiulare (triunghi dreptunghic) cu catetele de 35-10 sl 20- 8 mm.

Ap1idim pe coata sabloanele ~i Ie desenarn conturul: 1. sablonul f1\1ie de '20 mm lalJme (fig. 1)

. 2. sablonul fi~ie de 35 mm lalime (fig. 2)

lndoirn latura ingusta pina la linla rosie \Ii presam (fig. 3). Desenarn colturile cu sabloanele triunghiulare (fig. 4), Decuparn parlite hasurate cu rosu (fig. 5). fndolm ~i lipim plicul, lasind clapa liberli (fig. 6).

1

2

-,.,
,:i., , 4. t.ueratul cu modele imprimate

lata doua example de modele irnprirnate. Pentru ca eele doua rnasini sa "circlIle" prin oraselul construit de noi, facem singuri, in continuare, sernaf'oare si sernne de circulatia.

Putem construi, ell modele imprirnate, avioane sau 0 casa COl cea alaturata.

Jocul e si rnai interesant daca desenarn modelele singuri. Facern un sablon al rnodelului pe 0 hirtie eu piltralele, a poi, cu ajutorul lui, construirn rnodelul dupa indicatiile de pina acurn.

v V ~ ~, ~ l:::::: I'" I~ I
V I~ ~ l\ V r- ~ " ,
'"
,
,
, I

i , i
! LI
~. V I" I V "" l/ 1'\ l/
28

- .--

n v (.

51 Ai $i la CI rr la SI fr

r-----------------~~~-------------------------------------------~~---------------------------------,

Apticetii practice

Ne intilnim cu tehnica de incloire a hirtiei In ficcare zi: parinrii no "imlm'lcau" pilla mai ieri caiatele ~i manualele scotare, vinz atoarole invelese eu 0 ropezici line uirnitnar e pachctele \~i els nu S8 destac!l.

Hai sa invalam cum Sa facem singu ri Loa to acestea l

1. invelirea caietelor

Asezarn un caiet deschis pe hlrtia de invelit. Ulsam margine sus ~i jos 4 em, iar lateral 6 em ~i decuparn coala de hTrtie (fig. a}, Acum indoim marginea de sus ~i de jos peste caiet, a presarn $i a introducem intre caiet $i coperta (fig. b). lndoim $i marginile latera Ie peste coperta $i Ie deschidem la toe, lndoim apoi coltu rile pina 18 cuta verticals, impingind surplusul de hirtie sub marginile de SLiS ~i de jos (fig. c). Mai avem de presat marginile laterale peste coperts (fig. d-ei. Acest lnvells este durabil, nu se desface ~i nu [oaca, Nu mai lipseste decit 0 etieheta scrisa Frumos.

2. lnvelirea carlilar

Utilizarn hirtie rezistents si netada pe care a decuparn in asa fel inclt sa ramina 0 margine suficient de lata Ifig, a). lndoim mai intii cele doua laturi scurte dupa coperta cartii inchisa, pentru CEl mal tirziu sa nu Iorteze (fig, b). Facem apoi 4 taieturi oblice de la margine pina la cotoru\ cartii (fig, cl, Pentru a mari rszlstenta lnvelisului nu decuparn bucatelele respective, ci Ie Indoim spre interior Ifig. d).

invelirn, mai lntii, laturile lungi ale cartii. iar colturlle Ie lndoirn la fel ca la caiete (fig. e-fJ), Cind lnvellm. trebuie sa nu deschidem eartea dedt atlt cit este absolut necesar, E bine sa ne Tina cineva cartea tntredeschisa, ca sa avern ambele mlini libere.

Cartile invelite arata curate !ill ingrijite (fig. hi.

31

3. invelirea pachetelor

lungimea hirtiei: invalraul pachetului pe latirno plus inca o data lalimBa p<lchetlll ui.

Ulfimea hlrnei: lbifilllea pachctu lui plus de dOlla ori H (H e putin rnai mic decit hi.

Cuprins

Obiecte decorative

pentru camera ~i rnasa

1 lnvitatii, dirti de vi~ita,

felicitari .

2. t.ant de stepulete .

3. Ghirlanda ell franjuri .

4. Ro~eta .

pag.

pag.

3. Broseula .. 17

4. Pasare ,... 17

5. RalU:;;ca 18

6. lebada 18

7. Glsca 18

8. Ctoc de rata 19

9. Sarpe 19

10. Corb 20

11. Gaina 21

12. Pinguin 21

13.Elefant , 22

14. Croeodil 22

Casute

1. Casa eu acoperis eu

doua versante 23

2. Casa eu acoperis

de manaarda 24

3. Casa eu acoperis in

dinti de fierastrau 24

4. Combinarea a doua

forme de ease 25

5. Schita de plan 25

6. Taraba acopertta ., 25

i ndoim \'ii presam eu unelte

~i materiale ajutatoars

1. Plie pentru serninte 26

2. Plie pentru scrisori ..... 27

3. Punga plata sau plie

pentru acte ,.... 27

4. Lueratul ell modele

irnprirnate 28

Aplicatli practice

1. Invetirea caietelor 31

2. !nvel irea cartilor 31

3. Invelirea pachetelor 32

5 6 6 7

5. Stea decorative sirnpta 7

6. Stea dubla 7

7. Ghirlanda plisara 8

Diferite coifuri pentru

sarbator!

1. Coif , 8

2. Paliirie de vlnatoare 9

3. Cb ipiu de marinar 9

4.Altcoif 9

5, Palarillta olandeza 10

6. Coif ascutit 10

7. Festu reese 1 0

8. Evantai 11

Miei cadouri

1. Carte cufol 11

2. Casets cu ca pac 11

3. Cutie, 12

4. Paner 12

5. Cosulat cu capac 13

.Jucarii

1. Mori~ca 13

2. Avion 14

3. Porurnbal , 14

4. Sageata 15

5. Barca 15

Animale

1. Sorice] 16

2. Purcelus 16

Titlul sditiei originale:

Joachim Schonherr - Wir falten und talzen Rudolf Arnold Verlag -701 leipzig

Coaditare: Edlturs Ion Cr ee n~,!i, Bucurostl - Rudoll Arnold Verlag, Leipzig Lector: Alexandra PDP" - Tip~rit 1n R.D.G.

32

--- - -- 11" ,.