Sunteți pe pagina 1din 3

F -X C h a n ge

Efect fotoelectric - Wikipedia Page 1 of 3 F -X C h a n ge


PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
k

k
lic

lic
e

e
w

w
C

C
ar

ar
w w
w

w
.tr w .tr w
a c k e r - s o ft a c k e r - s o ft

Efect fotoelectric
De la Wikipedia, enciclopedia liber
(Redirec ionat de la Efectul fotoelectric)

Efectul fotoelectric extern este emiterea de electroni din


materie în urma absorb iei de radia ie electromagnetic , de
exemplu radia ie ultraviolet sau raze X. Un termen
învechit pentru efectul fotoelectric este efectul Hertz.

Importan a acestui fenomen în dezvoltarea domeniului


fizicii const în a sprijini dualitatea und -corpuscul a
radia iei electromagnetice. Explica ia matematic a
fenomenului a fost dat de Albert Einstein, pe baza unor
ipoteze cuantice formulate de Max Planck. Sub ac iunea luminii electronii p sesc
metalul.

Cuprins
1 Descriere
2 Explica ie
2.1 Legile efectului fotoelectric extern
2.2 Formule
3 Bibliografie

Descriere
O suprafa metalic expus unui flux de radia ie electromagnetic poate s genereze, în anumite
condi ii, electroni liberi, care produc un curent electric dac sunt accelera i sub ac iunea unui câmp
electric. Electronii emi i prin efectul fotoelectric se numesc fotoelectroni. Experimental s-a constatat
pentru a observa emisia de electroni este nevoie ca radia ia electromagnetic s aib o frecven
deasupra unei limite inferioare care depinde de natura materialului sau, echivalent, lungimea de und
trebuie s fie sub o anumit valoare. Intensitatea fluxului de radia ie incident influen eaz m rimea
curentului electric produs, dar nu determin apari ia fenomenului.

Efectul se produce nu numai pe metale ci i pe alte materiale, atât conductoare cât i izolatoare, dar
conductibilitatea electric a materialului este necesar în aplica iile în care efectul fotoelectric se
detecteaz prin apari ia unui curent electric.

Explica ie
Efectul fotoelectric extern poate fi explicat simplu dac se accept ipoteza c radia ia
electromagnetic este format din particule (pe care le numim fotoni). Fiecare foton poart o cantitate
de energie propor ional cu frecven a de oscila ie a câmpului electromagnetic. La inciden a fotonului
pe suprafa a unui metal este posibil ca aceast energie s fie transferat unui electron din re eaua
cristalin a metalului. Dac energia transferat este suficient pentru ca electronul s dep easc
bariera de poten ial pus de interfa a dintre metal i vid, atunci electronul poate p si cristalul i

http://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_fotoelectric 12.02.2011
F -X C h a n ge
Efect fotoelectric - Wikipedia Page 2 of 3 F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
k

k
lic

lic
e

e
w

w
C

C
ar

ar
w w
w

w
w
.tr
a c k e r - s o ft deveni liber. Fiecare metal, prin propriet ile sale cristaline, prezint valori diferite ale pragului de .tr a c k e r- s o ft w
energie impus electronilor la p sirea suprafe ei, ceea ce explic faptul c metale diferite încep s
emit fotoelectroni de la frecven e diferite. Dintre metale, cele alcaline au pragul de energie cel mai
coborât, motiv pentru care se utilizeaz , adesea în amestec, în fotomultiplicatoare i alte aplica ii unde
este necesar o sensibilitate spectral extins pân în infraro u.

Energia unui foton poate fi transferat unui singur electron. Astfel, dac energia fotonului este sub
pragul de extragere a electronului din cristal, m rirea num rului de fotoni (intensificarea fluxului de
lumin ) nu poate ajuta la declan area efectului fotoelectric.

Legile efectului fotoelectric extern

I. Intensitatea curentului fotoelectric de satura ie depinde direct propor ional de fluxul radia iei
electromagnetic de inciden când frecven a este constant .

II. Energia cinetic maxim a fotoelectronilor emi i este direct propor ional cu frecven a radia iei
electromagnetic incidente i nu depinde de flux.

III. Efectul fotoelectric se produce dac i numai dac frecven a radia iei electromagnetice incidente
este mai mare sau egal decât o constant de material numit "frecven a de prag" sau "pragul ro u".

IV. Efectul fotoelectric extern este practic instantaneu.( 1 ns = 10^-9 s)

Formule
Cantitativ, efectul fotoelectric se poate descrie folosind formula:

unde

h este constanta lui Planck;


f este frecven a fotonului incident;
f0 este frecven a minim la care are loc efectul fotoelectric;
m i v sunt masa, respectiv viteza electronului dup ie irea din cristal;

Energia fotonului incident este hf; aceast energie se conserv : o parte se reg se te în re eaua
cristalin a metalului i o parte este transferat sub form de energie cinetic electronului devenit
liber. Dac se noteaz cu = hf0 lucrul de extrac ie i cu Ec energia cinetic a electronului, formula de
mai sus se poate rescrie astfel:

hf = + Ec

Bibliografie
I.G. Murgulescu Introducere în chimia fizic , vol.I,1 Atomi.Molecule.Leg tura chimic , Editura
Academiei RSR, Bucure ti, 1976

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_fotoelectric
Categorii: Mecanic cuantic | Optic | Albert Einstein | Conversie de energie | Chimie fizic

http://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_fotoelectric 12.02.2011
F -X C h a n ge
Efect fotoelectric - Wikipedia Page 3 of 3 F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
k

k
lic

lic
e

e
w

w
C

C
ar

ar
w w
w

w
.tr w .tr w
a c k e r - s o ft Ultima modificare 07:29, 31 ianuarie 2011. a c k e r - s o ft

Acest text este disponibil sub licen a Creative Commons cu atribuire i distribuire în condi ii
identice; pot exista i clauze suplimentare. Vede i detalii la Termenii de utilizare.

Politica de confiden ialitate


Despre Wikipedia
Termeni

http://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_fotoelectric 12.02.2011