Sunteți pe pagina 1din 3

DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNA

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de


propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care exercita în mod egal
posesia, folosinta si dispozitia
- poate avea ca ob B mobile sau imobile
- titularii dr de propriet pot fi: pers fiz, pers jurid, statul si unit adm-terit în calit de titulari
ai dr de propriet privata
FORMELE DR DE PROPRIET COMUNA
- propriet com pe cote-parti
- ob ramâne nefractionat în materialitatea sa
- dr de propr se fractioneaza pe cote parti aritm. ideale, egale sau inegale
- poate fi temporara sau fortata
- propriet com în devalmasie
- dr de propr com apartine nefract tuturor titularilor devalmasi
- ob este form de B comune nefract în materialitatea lor
- poate rezulta din lege (B dobând în timpul casat) sau din conv. partilor
- lichidarea st de devalmasie: prin desfacerea casat, prin moartea unuia dintre soti sau
prin partaj în timpul casat
- când rezulta din conv, desfacerea devalm are loc prin vointa partilor
- prin ef împartelii ea devine o copropr obisnuita
Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara
- dr de propr apartine la cel putin 2 titulari = coproprietate
- caracteristic copropr – dr este fractionat, dar sub aspect material B mobil sau imobil
continua sa subziste
- propriet com pe cote-parti exista între pers fiz, între pers jurid, între pers fiz si pers
jurid, între pers fiz si stat sau unit adm-terit, ca titulari ai dr de propr privata
- poate înceta oricând prin: partaj, pe cale amiabila sau prin intermediul inst judecat
- se poate încheia o conv prin care copropr sa se mentina pe o per de 5 ani; dupa
trecerea acestei per, conv poate fi reînnoita
- daca copropr nu au stabilit durata st de indiviziune, oricare din copropr poate cere
oricând iesirea din indiviziune
MODURILE DE DOBÂNDIRE A DR DE PROPR COMUNA PE COTE-PARTI
- exista moduri generale si moduri specifice de dobând a dr de propr com pe cote-parti
- cele mai frecvente moduri de dobândire sunt: succesiunea si conventiile
- copropr are ca ob B indivizibile, dar poate avea ca ob si B divizibile
- poate rezulta si din producerea unui B de catre mai multe pers
- poate fi dobând prin: accesiune, uzucapiune si ocupatiune ~ cea mai frecventa este
accesiunea imobiliara artificiala
- alt mod de dobând ar putea fi transformarea propr com în devalm în propr com pe
cote-parti astfel: NU se împart B comune, ci numai se stab cota parte a fiecarui sot si
componenta masei B de împartit
MODURILE DE EXERCITARE A PROPR COMUNE PE COTE-PARTI
- dr de propr cuprinde în continutul sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie
- exercitarea acestui dr trebuie sa se faca în conformitate cu legea si regulile de
convietuire sociala si potrivit scopului pt care a fost recunoscut acest drept
- trebuie sa se asigure respect. reg juridic corespunz. fiecarei forme de propr ce se
înfatis. pe cote-parti
- exercitarea simultana si concurenta a atributelor ce alcat continutul dr de propr
comuna trebuie sa se faca în concordanta cu legea, cu regulile de conviet sociala si cu
respectarea dr si intereselor celorlalti titulari ai dr
- abuzul de drept pp depasirea cadrului legal al exercit dr, a finalitatii social-ec a
acestuia, cauzarea unui prejudiciu altei pers sau celorlalti copropr => oblig autorului de
a repara prejudiciul cauzat
- cel pagubit se poate adresa inst de judecata, dovedind caract abuziv al exercitarii dr si
prejudiciul care i s-a cauzat
Exercitarea dr de folosinta
- atributul folosintei = consta în dr copropr de a utiliza B comun în propriul lor interes,
dobândind în proprietate fructele si veniturile pe care le pot obtine din acel bun
- fiecare copropr se poate folosi de B cu respect a 2 cond: de a NU schimba destinatia
B si de a NU împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinta al
celorlalti coproprietari
- copropr sunt îndreptatiti la fructele, veniturile si productele B comun, proportional
cotelor-parti din dr de propr
- daca B ce alcat ob dr de propr com pe cote-parti este folosit în exclusivit de catre un
singur copropr sau numai un singur copropr îi culege fructele, ceilalti copropr sunt
îndreptatiti de a solicita echivalentul lipsei de folosinta sau contraechivalentul fructelor,
conform cotei lor parti, chiar înainte de partaj
- copropriet pot consimti ca numai unul dintre ei sau chiar o pers straina de
coproprietate sa exercite atributul de folosinta asupra B comun
- exercitiul atributului de folosinta asupra B comun se poate face în mod simultan si
concurent de catre toti copropr sau ei pot stabili prin consimt unanim un alt mod de
exercitare a folosintei
- atrib de folosinta se poate exercita si prin încasarea unei chirii asupra unui imobil, bun
comun
- daca B comun i-au fost aduse degradari sau i-a fost schimbata destinatia, oricare din
copropr poate cere remedierea degradarilor aduse B comun, desfiintarea lucrarilor noi
sau despagubiri fara a avea nevoie de consimt celorlalti sau de o împarteala prealabila
a bunului